baza artykułów dotyczących plebiscytu na warmii, mazurach i

Comments

Transcription

baza artykułów dotyczących plebiscytu na warmii, mazurach i
JERZY MINAKOWSKI
BAZA ARTYKUŁÓW
DOTYCZĄCYCH PLEBISCYTU NA WARMII,
MAZURACH I POWIŚLU
W 1920 ROKU
OLSZTYN 2010
SPIS TREŚCI
Przedmowa
Wstęp
Wykaz wykorzystanych czasopism
5
8
20
BIBLIOGRAFIA
22
I. Sprawy Warmii, Mazur i Powiśla przed plebiscytem
22
A. Działalność aliancka w związku z plebiscytem
22
1.Warmia, Mazury i Powiśle w traktacie wersalskim oraz wpływ ratyfikacji traktatu na losy
tych terenów
22
2. Sprawy Warmii, Mazur i Powiśla w działalności alianckiej przed objęciem władzy
na tych terenach przez koalicję
26
3. Przyjazd władz alianckich dla terenów plebiscytowych
a) Komisja koalicyjna
b) Wojska koalicyjne
46
46
46
4. Działalność aliancka dotycząca Warmii, Mazur i Powiśla po objęciu władzy na tych
terenach przez koalicję
a) W okręgu plebiscytowym olsztyńskim
b) Działalność aliancka w okręgu plebiscytowym kwidzyńskim
c) Działalność koalicyjna poza terenami plebiscytowymi
53
53
72
88
5. Ocena działalności alianckiej przed plebiscytem
a) Ze strony polskiej
b) Ocena działalności alianckiej ze strony niemieckiej
97
97
106
B. Działalność polska
1. Znaczenie Warmii, Mazur i Powiśla dla Polski i jej prawa do tych terenów
107
108
2. Przewidywanie odnośnie organizacji, przebiegu i wyników plebiscytu
110
3. Pogrom polskiej akcji plebiscytowej
115
4. Działalność w okręgach plebiscytowych
a) Organizacja polskiej akcji plebiscytowej i prace przygotowawcze do plebiscytu
b) Akcja propagandowa
c) Przeciwdziałanie akcji niemieckiej
119
119
133
163
5. Działalność polska poza terenami plebiscytowymi
a) Działalność rządu polskiego
b) Sprawy plebiscytu w sejmie Rzeczpospolitej
c) Organizacja polskiej akcji plebiscytowej i prace przygotowawcze do plebiscytu
d) Akcja propagandowa i przeciwdziałanie akcji niemieckiej
e) Fundusz społeczny na rzecz plebiscytu
f) Wycieczki z terenów plebiscytowych w Polsce
171
171
177
184
193
227
238
6. Protesty, interwencje i postulaty w związku z plebiscytem
242
7. Ocena działalności polskiej
a) Ze strony polskiej
b) Ocena działalności polskiej ze strony niemieckiej
266
266
268
C. Działalność niemiecka
1. Stosunek do plebiscytu i władz alianckich
269
269
2. Przewidywania odnośnie do organizacji, przebiegu i wyników plebiscytu
275
3. Działalność w okręgach plebiscytowych
a) Organizacja niemieckiej akcji plebiscytowej i prace przygotowawcze do plebiscytu
b) Akcja propagandowa i agitacja antypolska
c) Utrudnienie polskiej działalności, terroryzowanie Polaków
277
277
289
305
4. Działalność poza okręgami plebiscytowymi
a) Działalność rządu niemieckiego i władz koalicyjnych
b) Organizacja niemiecka akcji plebiscytowej i prace przygotowawcze do plebiscytu
c) Akcja propagandowa i przeciwdziałanie akcji polskiej
337
337
344
349
5. Protesty, interwencje i postulaty w związku z plebiscytem
351
6. Ocena działalności niemieckiej
a) Ze strony niemieckiej
b) Ocena działalności niemieckiej ze strony polskiej
355
355
356
D. Przybywanie na głosowanie ludności spoza terenów plebiscytowych
1. Polacy
2. Niemcy
362
362
362
II. GŁOSOWANIE I JEGO NASTĘPSTWA
363
A. Przebieg głosowania
1. W okręgu plebiscytowym olsztyńskim
363
363
2. Przebieg głosowania w okręgu plebiscytowym kwidzyńskim
364
B. Wyniki głosowania
1. W okręgu plebiscytowym olsztyńskim
366
366
2. Wyniki plebiscytu w okręgu plebiscytowym kwidzyńskim
367
C. Protesty polskie w związku z organizacją plebiscytu w wynikami
głosowania
367
D. Ocena plebiscytu i polemika plebiscytowa
1. Ze strony polskiej
370
370
2. Ocena plebiscytu i polemika poplebiscytowe ze strony niemieckiej
373
3. Ocena plebiscytu i polemika plebiscytowa ze strony zagranicy
373
E. Działalność komisji i wojsk koalicyjnych po plebiscycie oraz ich
wyjazd z byłych terenów plebiscytowych
374
F. Ustalenie i wytyczenie granic na byłych terenach plebiscytowych
1. Postanowienia Rady Ambasadorów
382
382
2. Działalność alianckich komisji granicznych
386
3. Stanowisko strony polskiej
387
4. Stanowisko strony niemieckiej
390
G. Taktyka niemiecka na byłych terenach plebiscytowych i stosunek
Niemców do Polaków po plebiscycie
393
H. Likwidacja polskiej akcji plebiscytowej
405
J. Obrona interesów polskich na terenach przyznanych
Niemcom i organizowanie życia polskiego
408
K. Przejęcie terenów przyznanych Polsce i organizacja życia polskiego
na tych terenach
414
L. Reminiscencje poplebiscytowe
1. Polskie
416
415
2. Niemieckie reminiscencje poplebiscytowe
417
Indeks nazw osobowych
419
Indeks nazw geograficznych
430
PRZEDMOWA
Praca nad bibliografią plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 r. wynikła z moich
zainteresowań tymi regionami, a specjalnie tym tematem. Rozpocząłem ją na II roku studiów od
zebrania ponad dwustu spisów z „Dziennika Gdańskiego‖ z 1920 r. znajdującego się w zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Podczas praktyki wakacyjnej w 1962 r. uzupełniłem materiał do bibliografii z brakujących
numerów „Dziennika Gdańskiego‖, znajdujących się w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii
Nauk oraz rozszerzyłem pracę nad „Gazetą Gdańską‖ z tegoż roku. Na III roku studiów
sporządziłem opisy do bibliografii z numerów „Gazety Gdańskiej‖ w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie. Poszukiwania obu gazet w innych bibliotekach polskich nie dały rezultatów. Z chwilą
przystąpienia do pisania pracy magisterskiej miałem sporządzonych 475 opisów.
Po przyjęciu na seminarium tematu pracy musiałem sprecyzować przede wszystkim jej
zakres i zasięgi. Co do zakresu nie miałem wątpliwości. Po konsultacjach z pracownikami Ośrodka
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz z autorem książki o plebiscycie,
p. Zygmuntem Lietzem, zasięg formalny postanowiłem ograniczyć do utworów i fragmentów
w czasopismach polskich na terenach plebiscytowych. W prasie polskiej ukazującej się w Gdańsku,
oraz w czasopismach wydawanych w Polsce – organach zasadniczych ugrupowań społecznych
i politycznych w Polsce w tym okresie. Poza przyjęte ramy wychodzi tylko czasopismo polskie
„Der Weckruf im Osten‖, wydawane w Grudziądzu w języku niemieckim i kolportowane na
terenach plebiscytowych. W celu ustalenia tytułów czasopism reprezentatywnych dla głównych
ugrupowań politycznych i społecznych w Polsce konsultowałem się z Zakładzie Historii
Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX-XX Wieku PAN w Warszawie. Dzięki życzliwej pomocy
tamtejszych pracowników oraz poszukiwaniom w literaturze prasoznawczej ustaliłem organy
prasowe poszczególnych partii. Zmuszony byłem wyeliminować organ Komunistycznej Partii
Robotniczej Polski, „Czerwony Sztandar‖ (pismo nielegalne), albowiem w okresie mnie
interesującym ukazało się zaledwie kilka numerów, w których nie znalazłem wzmianki
o plebiscycie. Szczegółowy wykaz wykorzystanych czasopism podaję przed zrębem zasadniczym
bibliografii.
Co się tyczy zasięgu chronologicznego, bibliografią objęty został okres 28 czerwca 1919 r.
– 30 listopada 1920 r. Dnia 28 czerwca 1919 r. został podpisany przez przedstawicieli Ententy
i Niemiec traktat wersalski, którego art. 94-97 ustalały przeprowadzenie plebiscytu na Warmii,
Mazurach i Powiślu. Wyznaczenie daty zamykającej okres plebiscytowy było trudniejsze. Po
konsultacjach ze specjalistami przyjąłem datę 30 listopada 1920 r.; tego dnia odbyło się w Olsztynie
zebranie organizacyjne Związku Polaków w Prusach Wschodnich. Od tego czasu ruch polski na
Warmii, Mazurach i Powiślu przyjął zorganizowaną formę.
Zasięg terytorialny został ograniczony do Warmii, Mazur i Powiśla, jakkolwiek do pracy
wykorzystałem materiały z czasopism wychodzących zarówno na tych terenach (Olsztyn, Szczytno,
Kwidzyn), jak i poza nimi (Warszawa, Kuków, Gdańsk, Grudziądz). W pracy uwzględniłem
artykuły w językach polskim i niemieckim.
Informacje o lokalizacji potrzebnych do pracy czasopism zebrałem w Zakładzie Katalogów
Centralnych Bibliotek Narodowej (centralny katalog czasopism w bibliotekach polskich) oraz
poprzez poszukiwanie w poszczególnych bibliotekach. Cenną pomocą był również „Wykaz
czasopism i kalendarzy polskich na Mazurach i Warmii z lat 1718-1939 znajdujących się
w bibliotekach krajowych i zagranicznych („Komunikaty Mazursko-Warmińskie‖ 1961 nr 2,
s. 274-287) opracowany przez Janusza Jasińskiego.
W pracy wykorzystałem czasopisma znajdujące się w bibliotekach: Narodowej,
Uniwersyteckiej, Publicznej, Archiwum M.st. Warszawy i Województwa Warszawskiego oraz
Bibliotece Zakładu Historii Partii przy KC PZPR w Warszawie, Bibliotece Jagiellońskiej oraz
Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Uniwersyteckiej w Poznaniu, Książnicy Miejskiej
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Bibliotece Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz w Muzeum Regionalnym w Kwidzynie. Nie znalazłem tam jednak
kompletów wszystkich potrzebnych czasopism. Poszukiwania brakujących numerów w innych
bibliotekach, m.in. w Bibliotece PAN w Krakowie, Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, Instytutu Zachodniego i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda
Raczyńskiego w Poznaniu oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi nie dały rezultatów.
Łącznie zgromadziłem prawie 4 tys. opisów bibliograficznych utworów i fragmentów.
Uwzględniłem w pracy materiał zróżnicowany objętościowo – od niewielkich wzmianek do
obszernych artykułów, ciągnących się nieraz przez kilka numerów czasopisma. Trudności sprawiła
mi selekcja materiału. Bardzo często z treści artykułu trudno było wywnioskować, o których
z plebiscytów jest mowa. Zaznaczyło się to zwłaszcza przy przeglądaniu prasy warszawskiej
i krakowskiej, która więcej miejsca poświęciła sprawom plebiscytów na Śląsku Górnym
i Cieszyńskim oraz na Spiszu i Orawie. W prasie Warmii, Mazur i Powiśla trudno było rozgraniczyć
sprawy plebiscytu od innych aktualnych spraw tych regionów, m.in. obszernego zagadnienia
szkolnictwa na terenach plebiscytowych, którego w bibliografii nie uwzględniłem.
W bibliografii przyjąłem układ systematyczny, który dla tego typu materiałów wydał mi się
najbardziej odpowiedni. Całość podzieliłem na dwa zasadnicze działy: 1) przed plebiscytem oraz
2) głosowanie i jego następstwa. Cezurę rozgraniczenia tych działów stanowi dzień głosowania
– 11 lipca 1920 r. Dział pierwszy składa się z czterech podziałów pierwszego stopnia. Są to:
działalność aliancka, działalność polska i działalność niemiecka przed plebiscytem oraz
przybywanie na głosowanie ludności spoza terenów plebiscytowych. Ten ostatni podział,
zawierający stosunkowo mało materiału w porównaniu z poprzednimi, stanowi powiązanie
z drugim działem zasadniczym. W drugim dziale starałem się ułożyć materiał według chronologii
przedmiotowej. Na najniższych stopniach podziału opisy ułożone są chronologicznie.
Na opis w bibliografii składają się: nazwa autora, tytuł utworu lub fragmentu, cytata
wydawnicza (tytuł czasopisma w skrócie, rok, numer, data dzienna, miejsce artykułu w numerze
oraz tytuł stałej rubryki bądź nagłówka). Jeśli artykuł był zamieszczony w dodatku do czasopisma,
podaję o tym informację w cytacie wydawniczej po dacie dziennej w formie: dod. Pseudonimy,
kryptogramy, kryptonimy w większości pozostały nie rozwiązane. Jeśli udało mi się zidentyfikować
autora, podaję nazwę autorską w nawiasach prostokątnych przed formą, w jakiej podpisał artykuł.
Większość opisów rozpoczyna się od tytułu bądź incipitu z powodu braku nazwy autora
Jeśli utwór lub fragment trzeba było przydzielić do kilku działów, opis zasadniczy znajduje
się w pierwszym według układu dziale bibliografii, w innych działach zastosowałem opisy
wielokrotne, odsyłające do opisu zasadniczego przez użycie sformułowania „= poz.‖ po tytule lub
jego skrócie. Opisy wielokrotne są uszeregowane po opisach zasadniczych, datowanych tego
samego dnia.
Jeśli na tej samej stronie lub stronach sąsiednich bibliografii znajdują się opisy artykułów,
omawiających to samo wydarzenie, pierwszy z nich posiada adnotację, a następnie odsyłają do
niego przez użycie w miejsce adnotacji sformułowania „treść jak w poz. …‖.
Numeracja pozycji w bibliografii jest ciągła. Numery pozycji stanowiących opisy
wielokrotne ujęte w nawiasy kwadratowe, np. [4935].
Pracę zamykają indeksy nazw osobowych oraz nazw geograficznych. W indeksie nazw
osobowych uwzględniłem zarówno autorów, jak też nazwy osób występujących w artykułach. Na
zapis indeksowy składają się: nazwisko, imię, rozwiązany pseudonim, kryptonim lub kryptogram
(w nawiasach) oraz numery pozycji bibliograficznych, w których nazwa występuje (numery pozycji
opisów wielokrotnych – w nawiasach). Od rozwiązanych pseudonimów, kryptonimów bądź
kryptogramów sporządziłem odsyłacze do nazwy właściwej. W indeksie nazw geograficznych na
zapis składa się nazwa państwa, regionu, miejscowości, rzeki, itp., występujące w opisach
bibliograficznych nazwy niemieckie (w nawiasach) oraz numery pozycji, podobnie jak w indeksie
nazw osobowych. Od nazw niemieckich sporządziłem odsyłacze do ich odpowiedników polskich.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pomagały mi oraz służyły cennymi radami
przy opracowywaniu niniejszej bibliografii, a zwłaszcza opiekunce na seminarium magisterskim,
Pani Doktor Annie Czekajewskiej oraz pracownikom Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie.
WSTĘP
Postanowienie przeprowadzenia plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu miało swą
genezę w stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wilsona, aby w miarę możności
w rozwiązaniach terytorialnych brać pod uwagę życzenia ludności zamieszkujące sporne tereny.
Plebiscyt w rozumieniu prawa międzynarodowego jest głosowaniem, w którym biorą udział
uprawnieni do tego mieszkańcy terytorium i które to głosowanie rozstrzyga o sytuacji prawnej
terytorium, w szczególności o przynależności terytorium albo jego części do jednego albo drugiego
państwa1.
Zagadnienie plebiscytu należy rozpatrywać na tle sytuacji międzynarodowej, jaka się
wytworzyła w wyniku pierwszej wojny światowej. Dnia 11 listopada 1918 r. państwa koalicji
zawarły rozejm z Niemcami. Warunki pokoju miały być określone podczas obrad otwartej
w styczniu 1919 r. konferencji pokojowej w Paryżu. W obradach konferencji brało udział 27 państw
sprzymierzonych i stowarzyszonych. Pięć z nich: Stany Zjednoczone A.P., Wielka Brytania,
Francja, Włochy i Japonia, uważane za państwa mocarstwowe, odgrywało na konferencji główną
rolę. Przedstawiciele tych państw weszli w skład Rady Najwyższej – będącej naczelną władzą
konferencji – której przewodniczył prezydent Francji, Clemencau.
Członkowie Rady Najwyższej, zwłaszcza prezydent Stanów Zjednoczonych W. Wilson,
słabo orientowali się w sprawach polityki europejskiej. Znajomość problematyki mniejszych
państw była niewielka, co doprowadziło niejednokrotnie do zatwierdzenia krzywdzących
rozwiązań2.
Wśród przedstawicieli wielkich mocarstw nie było jednomyślności. Każde z nich starało się
zdobyć dla siebie jak najkorzystniejszą pozycję w Europie. Pozycja Stanów Zjednoczonych A.P. na
arenie politycznej była ugruntowana, toteż dzięki ich oparciu Wielka Brytania zyskała hegemonię
nad pozostałymi państwami europejskim. Jedynym sojusznikiem Polski spośród wielkich mocarstw
była Francja. Na takie stanowisko miało bezpośredni wpływ sąsiedztwo Francji z Niemcami,
z czego wynikało jej dążenie do jak największego ograniczenia siły Niemiec. Stany Zjednoczone
A.P i Wielka Brytania pragnęły w swych planach wykorzystać Niemcy w celu utrzymania
w Europie równowagi sił.
Rada Najwyższa przekazała na konferencji całokształt spraw polskich specjalnie utworzonej
„Komisji Spraw Polskich‖, w skład której weszli: Julie Cambon – Francja (przewodniczący), Isaiah
1
2
K. Skubiszewski, Aspekt Prawny zagadnień polsko-niemieckich w traktacie wersalskim, (W:) Problem polskoniemiecki w traktacie wersalskim, pr. zb. pod red. J. Pajewskiego, Poznań 1963, s. 342.
E. J. Dillon, Konferencje pokojowe w Paryżu 1919, Warszawa 1921, s. 68-72.
Bowmann – Stany Zjednoczone A.P., William Tyrell – Wielka Brytania, markiz della Toretta –
Włochy oraz K. Otchiai – Japonia3.
Delegat Polski na konferencję, Roman Dmowski, przedstawił 25 lutego 1919 r.
w nocie do J. Combona polskie roszczenia terytorialne. Czytamy w niej m.in. „Żądamy zatem
przyłączenia do Polski na zachodzie… całych Prus Zachodnich i pasa dostatecznie szerokiego dla
zabezpieczenia Gdańska oraz rejencji olsztyńskiej (Prusy Wschodnie)‖ 4. Na wniosek J. Combona
utworzono
w ramach Komisji Spraw Polskich podkomisję dla ustalenia granic polsko-niemieckich, w skład
której weszli: gen. Le Rond – Francja, I. Bowmann – Stany Zjednoczone A.P. i płk Kisch – Wielka
Brytania5. Podkomisja po trzykrotnym spotkaniu się złożyła w 6 marca 1919 r. raport w sprawie
granic. Na posiedzeniach Komisji Spraw Polskich w dniach 6, 7 i 9 marca ustosunkowano się do
polskich roszczeń terytorialnych. Ustalono m.in., że teren Powiśla należy bezwzględnie przyznać
Polsce, natomiast w powiatach: olsztyńskim i reszelskim na Warmii oraz południowych powiatach
mazurskich należy przeprowadzić plebiscyt6. Przeciw postanowieniom Komisji wystąpił
zdecydowanie Lloyd George, nie zgadzając się na przyznanie Polsce Powiśla. Swoje stanowisko
sprecyzował w tzw. dokumencie z Fontainebleau z dn. 25 marca 1919 r.7. Komisja Spraw Polskich
opowiedziała się przeciwko tezom Lloyd Geroge’a, uzyskując trzykrotnie jednomyślność co do
przyznania Polsce Powiśla. Strona francuska wystosowała w dniu 28 marca 1919 r. notę, będącą
odpowiedzią na memoriał Lloyd George’a, zredagowaną przez André Tardieu8. Prezydent Wilson
przychylił się jednak do stanowiska angielskiego. Rada Najwyższa w zredagowanym dn. 7 maja
1919 r. projekcie traktatu pokojowego z Niemcami postanowiła przeprowadzić plebiscyt również na
Powiślu9. Ostatecznie więc odnośnie terenów Warmii, Mazur i Powiśla przeważyła zasada etniczna
Wilsona nad argumentami natury strategicznej (pierwszoplanowe znaczenie dla Polski linii
kolejowej Mława – Iława – Malbork – Tczew, będącej najkrótszym połączeniem Warszawy
z Gdańskiem)10.
28 czerwca 1919 r. został podpisany w Wersalu traktat pokojowy Niemcami. Art. 94-97
traktatu dotyczył plebiscytu na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu; art. 94 i 96 ustalały granice
3
4
5
6
7
8
9
10
Sprawozdanie numer 1 Komisji Spraw Polskich. Granica pomiędzy Polską a Niemcami. (W:) Sprawy polskie na
konferencji pokojowej w Paryżu 1919. Dokumenty i materiały. T.1, Warszawa 1965, s. 108.
Nota R. Dmowskiego do przewodniczącego Komisji Spraw Polskich J. Combona z wyjaśnieniami do memoriału
o granicach Polski, (W:) Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu 1919, op. cit., s. 65.
Sprawozdanie 1 Komisji Spraw Polskich, op. cit., s. 108.
Tamże, s. 107-113.
Memoriał D. Lloyd George’a w sprawie sytuacji międzynarodowej i zasad traktatu pokojowego z Niemcami,
(W:) Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu 1919, op. cit., s. 132-137.
Odpowiedź francuska na memoriał D. Lloyd George’a z 25.03.1919 r., tamże, s. 153-156.
Artykuły projektu Traktatu Pokojowego z Niemcami, dotyczącego spraw polskich, tamże, s. 171-174.
Opis pertraktacji na konferencji pokojowej, dotyczących granicy polsko-niemieckiej zob. W. Petsch,
Narodowościowe problemy granicy polsko-niemieckiej, (W:) Problem polsko-niemiecki w traktacie wersalskim,
op. cit., s. 285-299.
terenów plebiscytowych, art. 95 i 97 – sposób przeprowadzenia plebiscytu oraz warunki
głosowania. W ciągu 15 dni od wejścia traktatu władze i wojska niemieckie miały ustąpić z terenów
plebiscytowych. Władza miała przejść w ręce komisji międzynarodowych, złożonych z pięciu
członków. Uchwały komisji miały zapadać większością głosów. Prawo głosowania przysługiwało
każdej osobie, która ukończyła 20 lat od dnia wejścia w życie traktatu, urodziła się na terenie
plebiscytowym albo zamieszkiwała tam od daty, którą ustalić miały komisje (Olsztyn
– od 1 października 1905 r., Kwidzyn – od 1 stycznia 1914 r.). Każdy miał głosować w gminie
stałego zamieszkania lub o ile mieszkał poza terenem plebiscytowym, w gminie w której się
urodził. Komisje miały przedstawić Radzie Najwyższej raporty o wynikach głosowania oraz
postulaty co do przebiegu granicy polsko-niemieckiej na terenach plebiscytowych, uwzględniając
zarówno wyniki głosowania, jak też położenie geograficzne i gospodarcze miejscowości. Po
oznaczeniu granicy przez władze koalicyjne Polska i Niemcy powinny w przeciągu miesiąca objąć
przyznane im tereny11.
Plebiscytem w okręgu olsztyńskim zostały objęte powiaty: olsztyński i reszelski na Warmii
oraz ostródzki, nidzicki, szczycieński, mrągowski, giżycki, piski, ełcki i olecki na Mazurach;
w okręgu kwidzyńskim – sztumski i suski oraz część powiatu kwidzyńskiego na wschód od Nogatu.
Na ogólną liczbę ludności, zamieszkującej te tereny w 1920 r. (około 720 tys.) było około 440 tys.
ludności etnicznie polskiej12. Wg R. Romera największa liczba ludności polskiej w latach
1910/1911 zamieszkiwała powiaty: szczycieński, nidzicki i piski (ponad 75%) oraz mrągowski,
ełcki i giżycki (ponad 50%)13.
Ratyfikacje traktatu wersalskiego stale ulegały opóźnieniu. Ostatecznie traktat ratyfikowano,
a zarazem jego postanowienia weszły w tok realizacji dnia 09.01.1920 r. Zwłoka w ratyfikacji była
komentowana w ówczesnej prasie różnorako. Tłumaczono ją opóźnieniem obsadzenia terenów
plebiscytowych przez wojska koalicyjne14, stanowiskiem Stanów Zjednoczonych A.P.15,
stanowiskiem komisji Simsona, pragnącej wywalczyć jak najszersze prawa dla Niemców
na terenach plebiscytowych16. W następstwie ratyfikacji traktatu przedstawiciele koalicji
i Niemiec podpisali m.in. umowy o rozpoczęciu urzędowania komisji alianckich na terenach
11
12
13
14
15
16
Pełen tekst art. Traktatu pokojowego, dotyczącego plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu zob. Traktat pokojowy
z Niemcami (artykuły dotyczące Polski), (W:) Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu 1919, op. cit.,
s. 231-237.
Oprac. na podstawie danych o liczbie ludności na terenach plebiscytowych – Z. Lietz, Plebiscyt na Powiślu, Warmii
i Mazurach w 1920 r., Warszawa 1958, s. 11 (Powiśle) i s.16 (Warmia i Mazury) oraz obliczeń W. Wrzesińskiego
dotyczących ilości ludności etnicznie polskiej w Prusach Wschodnich – W. Wrzesiński, Ruch polski na Warmii,
Mazurach i Powiślu w latach 1920 -1939, Poznań 1963, s. 18-24.
W. Wrzesiński, op. cit., s. 19 [tab. I ].
Zob. bibliogr. poz. 14, 16-18, 22.
Zob. bibliogr. poz. 26-28.
Zob. bibliogr. poz. 34.
plebiscytowych, ewakuacji wojsk niemieckich z tych terenów oraz obsadzeniu ich przez wojska
koalicyjne17.
Komisja koalicyjna przybyła do Olsztyna dnia 11 lutego 1920 r. w składzie: Ernest Rennie – Wielka
Brytania (przewodniczący), markiz Domenico Fracassi di Terre Rossano – Włochy, minister
M. Couget – Francja, zastąpiony na początkach czerwca przez Chavaley’a oraz Marumo – Japonia.
Komisja dla okręgu kwidzyńskiego przybyła dnia 17 lutego 1920 r. W skład jej wchodzili: Angelo
Pavia – Włochy (przewodniczący), Henry D. Beaumont – Wielka Brytania, hrabia René de
Cherrisey – Francja oraz Ida – Japonia. Ostatecznie więc zabrakło w komisjach koalicyjnych
przedstawicieli Stanów Zjednoczonych A.P.
Pierwszy transport wojsk angielskich (14 oficerów i 62 szeregowców) przybył do Olsztyna
dnia 31 stycznia 1920 r.18 Do Kwidzyna jako pierwszy przybył oddział wojsk francuskich około
13 lutego19. Władze koalicyjne przybyły na tereny plebiscytowe nie w terminie 15 dni od ratyfikacji
traktatu wersalskiego, jak było to przewidziane w art. 95 i 97 traktatu, a z opóźnieniem 2-4 tygodni
(wojska koalicyjne). Na to opóźnienie miało niewątpliwie wpływ postanowienie, zawarte w części
H umowy Le Rond - von Simson z dn. 9 stycznia 1920 r., że obszary plebiscytowe będą zajmowane
przez wojska koalicyjne w miarę wycofywania się wojsk niemieckich20.
W październiku 1919 r. Rada Najwyższa uchwaliła, że tereny plebiscytowe Warmii i Mazur
zostaną obsadzone przez wojska koalicyjne w liczbie 4 batalionów (3 brytyjskie i 1 amerykański)
i na Powiśle przeznaczono 2 bataliony sojusznicze (1 brytyjski i 1 włoski). Łącznie siły zbrojne
koalicji na terenach plebiscytowych miałyby liczyć 3600-4800 ludzi; były to kontyngenty
najmniejsze, jakie można było ustalić21. Ostatecznie nie przysłano nawet tego minimum wojsk – do
Olsztyna przybył tylko batalion irlandzki i kompania Włochów, do Kwidzyna – batalion włoski
i pluton francuski. Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja poza miastami, gdzie wojsk
koalicyjnych prawie nie było22. Niedobór wojsk był w pewnej mierze maskowany poprzez liczne
defilady i wyjazdy w teren. Przy tak nikłych siłach koalicyjnych nie mogło być mowy
o efektywnej obronie ludności polskiej wobec wzrastającego terroru niemieckiego.
Komisje koalicyjne rozpoczęły swe urzędowanie od wydania odezw do mieszkańców
terenów plebiscytowych, informujących o przejęciu władzy od Niemców. W okresie przed
plebiscytem komisje wydały po dwadzieścia kilka rozporządzeń urzędowych, dotyczących spraw
17
18
19
20
21
22
Zob. bibliogr. poz. 193, 194.
Zob. bibliografia poz. 310.
Zob. bibliografia poz. 324.
J. Cilas, J. Symonides, Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach jako zagadnienie prawa międzynarodowego. Kom.
Maz.-Warm. 1966 nr 4. s.535. Pełen tekst umowy Le Rond – von Simson zob. Bestimungen dem Amsantritt der
Interallierten Ausschusse in Oberschlesien, in Allenstein und Marienwerder. Weckruf im Osten 1920 nr 22: 25 II s.
3-4.
J. Cilas, J. Symonides, op. Cit., s. 534.
Z. Lietz, op. Cit., s. 201.
administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z braku własnego aparatu urzędniczego
komisje musiały opierać się w dużej mierze na dotychczasowej administracji niemieckiej. Kontrola
nad jej działalnością była znikoma. Interweniowano w najbardziej jaskrawych przypadkach pod
naciskiem strony polskiej. Komisje i wojska koalicyjne słabo się orientowały w stosunkach
panujących na terenach plebiscytowych. O przeszłości tych ziem i ich obecnej sytuacji
dowiadywały się głównie za pośrednictwem wydawanych przez Niemców broszur oraz z prasy
niemieckiej.
Komisja kwidzyńska dnia 12 kwietnia 1920 r.23, a olsztyńska 14 kwietnia 1920 r.24 ustaliły
regulamin głosowania w plebiscycie zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego. Pozbawiono
prawa głosu chorych umysłowo. Bezpośredni nadzór nad plebiscytem miały utworzone specjalne
w każdym powiecie komisje kontrolne, składające się z 4 członków i 4 zastępców (okręg
olsztyński) i 5 członków i 5 zastępców (okręg kwidzyński). Każda gmina lub majątek stanowiły
obwód plebiscytowy, o ile liczba ich mieszkańców przekraczała 100. W wypadku braku
odpowiedniej liczby mieszkańców sąsiednie gminy łączono razem. W każdym obwodzie
głosowania miała być utworzona 4-osobowa komisja plebiscytowa, składająca się w miarę
możności w połowie z Polaków i Niemców. Miały być również utworzone wydziały plebiscytowe
celem sporządzenia list uprawnionych do głosowania.
Termin plebiscytu ustalono, mimo protestów polskich, na dzień 11 lipca 1920 r. Był to
termin najpóźniejszy z możliwych po decyzji Rady Ambasadorów z dnia 14 kwietnia 1920 r. w
sprawie prowadzenia plebiscytu w ciągu 3 miesięcy25.
Oceniając działalność komisji koalicyjnych zauważyć należy, że nie wypełniły one zadań im
powierzonych. Nie wprowadzono równouprawnienia ludności polskiej z niemiecką; Niemcy byli na
każdym kroku faworyzowani. Porównując działalność obu komisji można zauważyć, że komisja
kwidzyńska była bardziej bezstronna i więcej zdziałała na korzyść Polaków, niż komisja olsztyńska
(rozbrojenie „Sicherheitawehry‖, wprowadzenie nauki języka polskiego do szkół, mianowanie
polskich doradców przy starostwach).
Na polskie przygotowania do plebiscytu miało wpływ ówczesne położenie kraju. Polska
uzyskała w wyniku I wojny światowej niepodległość. Konieczna była normalizacja stosunków
w kraju, gdzie ścierały się interesy różnych stronnictw politycznych. Polska zaangażowała się
w wojnę ze Związkiem Radzieckim, której losy ważyły się w okresie plebiscytu. Wojska na
wschodzie, kwestia Litwy Środkowej, Gdańska, Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy oraz Śląska
Górnego, gdzie również miał być przeprowadzony plebiscyt, odsuwały na dalszy plan
zainteresowania kół rządzących i społeczeństwa polskiego sprawami Warmii, Mazur i Powiśla.
23
24
25
Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 20: 15 IV s. 1-2.
Gaz. Olszt. 1920 nr 47: 17 IV s. 2-3.
Zob. bibliografia poz. 717.
Józef Piłsudski lekceważył znaczenie kresów zachodnich dla Polski, czemu dał wyraz chociażby
podczas rozmowy ze Stefanem Żeromskim26.
W sejmie polskim sprawy terenów plebiscytowych były poruszane częściej, na ogół
w postaci wniosków nagłych. Na forum sejmowym największą aktywność pod tym względem
wykazał poseł Władysław Herz, reprezentujący Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Pracy, oraz
poseł ks. Antoni Ludwiczak, od roku 1920 prezes Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego
w Kwidzynie.
Po I wojnie światowej powstały na Warmii, Mazurach i Powiślu organizacje polskie, które
włączyły się w tok przygotowań do plebiscytu. Były to m.in. rady ludowe w poszczególnych
powiatach oraz towarzystwa ludowe. 19 grudnia 1919 r. powstał w Warszawie Mazurski Związek
Ludowy, w skład którego włączono 13 kwietnia 1920 r. rady ludowe na Mazurach27. Na Warmii
i Powiślu polskimi przygotowaniami do plebiscytu kierował Warmiński Komitet Plebiscytowy w
Kwidzynie, na Mazurach – Mazurski Komitet Plebiscytowy z siedzibą w Warszawie. Taki podział
pracy plebiscytów (niezgodny z podziałem terenu plebiscytowego na okręgi) był podyktowany
zapewne różnicami wyznaniowymi między Warmią i Powiślem a Mazurami. Oficjalnym
przedstawicielami Polski na terenach plebiscytowych były konsulaty generalne w Olsztynie
i Kwidzynie.
W lutym 1920 r. powstało w Warszawie Zrzeszenie Plebiscytowe Ewangelików-Polaków
w celu popierania i prowadzenia akcji polskiej na Mazurach28. W Poznaniu działało Towarzystwo
ku Wyzwoleniu Mazur, Warmii i Ziem Nadwiślańskich, w Krakowie – Małopolski Komitet
Mazurski. Poza tymi organizacjami, związanymi ściśle z plebiscytem na Warmii, Mazurach
i Powiślu, powstało w kraju szereg związków i towarzystw, mających na celu obronę interesów
polskich na wszystkich terenach podległych plebiscytom (a więc również na Śląsku Górnym
i Cieszyńskim oraz na Spiszu i Orawie). Czołową taką organizacją był Centralny Komitet
Plebiscytowy w Warszawie, utworzony na wniosek marszałka sejmu Wojciecha Trąmpczyńskiego
w czerwcu 1920 r. Komitet stawiał sobie za cel koordynację działalności poszczególnych
komitetów plebiscytowych29. Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich w Krakowie, Komitet
Obrony Kresów Zachodnich we Lwowie, Główny Komitet Pomocy Plebiscytowej Narodowego
Stronnictwa Robotników w Toruniu, Komisja ds. Plebiscytowych przy Stowarzyszeniu
Dziennikarzy Polskich, Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych, lokalne komitety
plebiscytowe, rozrzucone po całym kraju – oto niepełna na pewno lista organizacji, działających na
rzecz przyłączenia terenów plebiscytowych do Polski. Na uwagę zasługuje fakt dużego
26
27
28
29
Przebieg audiencji S. Żeromskiego u J. Piłsudskiego opisuje M. Warneńska, Ostatnia Róża, Gdynia 1964, s. 42.
F. Leyk-Różyński: Wspomnienia działacza plebiscytowego na Mazurach. Kom. Maz.-Warm. 1958 nr 1 s. 55-56.
Gaz. Warsz. 1920 nr 52: 22.II. s. 3 /bibliografia poz.1994/.
Gaz. Warsz. 1920 nr 157: 11.VI. s. 4 /bibliografia poz.2049/.
zainteresowania plebiscytami wśród kolejarzy, czego wyrazem było utworzenie komitetów
plebiscytowych przy dyrekcjach kolejowych w Warszawie, Krakowie i Radomiu. Przy Oddziale
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Krakowie powstał miejscowy komitet plebiscytowy,
zajmujący się opieką nad wycieczkami z terenów plebiscytowych30.
Społeczeństwo polskie brało również udział w akcji plebiscytowej poprzez organizowanie
licznych wieców i odczytów oraz zbieranie funduszów. Serdecznie przyjmowano w kraju wycieczki
rodaków z terenów plebiscytowych31.
Propaganda polska na Warmii, Mazurach i Powiślu była bardzo utrudniona z powodu
kontrakcji niemieckich. Mimo to organizowano liczne wiece i demonstracje. Ważnym orężem walki
plebiscytowej była prasa polska: „Gazeta Olsztyńska‖ (z dodatkami w języku niemieckim)
w Olsztynie, „Mazur‖ w Szczytnie, „Gazeta Polska dla powiatów nadwiślańskich‖ w Kwidzynie
(od marca 1920 r.) oraz „Ermländische Volksstimme‖ i „Masurische Volkszeitng‖, wydawane
w Olsztynie w maju i czerwcu 1920 r. Poza tym na terenach plebiscytowych kolportowano
wychodzące w Grudziądzu w języku niemieckim od stycznia 1920 roku czasopismo „Weckruf im
Osten‖. Wydawano również broszury i ulotki propagandowe. Komitet Mazurski wydał mapkę
terenów plebiscytowych dla załogi koalicyjnej z komentarzem w językach angielskim, francuskim
i włoskim32.
Niemcy rozpoczęli prace przygotowawcze do plebiscytu zaraz po ogłoszeniu warunków
traktatu wersalskiego. Mieli oni ostoje dla swej działalności w rozbudowanym aparacie
urzędniczym oraz organizacjach wojskowych i półwojskowych, jak: „Sicherheitswehr‖ (straż
bezpieczeństwa), „Bürgerwher‖ (straż obywatelska), „Sicherheitspolizei‖ (policja bezpieczeństwa),
„Grenzschutz‖ (straż graniczna), „Einwohnerwehr‖ (straż mieszkańców). W terenie organizowano
„Heimatsvereine‖ (związki ojczyźniane). Na Powiślu istniała „Arbaitsagemeinschaft‖ (wspólnota
pracy), w Olsztyńskiem – „Ostdeutscher Heimatdienst‖ (wschodnioniemiecka służba ojczyzny).
W lipcu 1919 r. z połączenia związku Mazurów i Warmiaków powstał: „Ermländer- und
Masurenbund‖ (Związek Warmiaków i Mazurów), na czele którego stanął fabrykant, Max
Worgitzki33.
Niemiecka akcja propagandowa nie przebierała w środkach dla zapewnienia zwycięstwa
w plebiscycie. Prowadziły ją organizacje niemieckie, duchowieństwo katolickie i protestanckie.
Oprócz organizowania wieców i manifestacji oddziaływano na ludność terenów plebiscytowych
przez presję ekonomiczną (np. wydalenie z pracy za prowadzenie polskiej agitacji lub
30
31
32
33
Głos Nar. 1920 nr 136: 10.VI. s. 2 [bibliografia poz. 2046].
Zob. bibliografia, dział I. B,5, f, poz. 2670-2725.
Gaz. Warsz. 1919 nr 323: 26 XI s. 6 [bibliogr. poz. 2187].
Z. Lietz, op. Cit., s.65.
sympatyzowanie z Polakami), przekupstwo34, terror w stosunku do indywidualnych osób, jak
również rozbijanie polskich wieców, demonstracji i zebrań. W agitacji antypolskiej potężnym
orężem było słowo drukowane, na co Niemcy nie szczędzili funduszów. W okresie 15 lutego 191511 stycznia 1920 r. na 1 mieszkańca terenów plebiscytowych przypadło 65 egzemplarzy gazet
niemieckich, a tylko 3 egzemplarze gazet polskich35.
W maju 1920 r. przystąpiono do sporządzenia list uprawnionych do głosowania. Z powodu
„strajku plebiscytowego‖ polskich organizacji, zarządzonego za znak protestu wobec rażącego
braku równouprawnienia, listy zostały sporządzone bez udziału Polaków. Niemcy skorzystali z tej
sytuacji wciągając na listy nieuprawnionych do głosowania; wiele osób wpisano kilkakrotnie
zapisywano również zmarłych. Część tych fałszerstw ujawniła kontrola polska
w czerwcu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało notę do Rady Najwyższej w Paryżu,
dołączając do niej materiały prof. Eugeniusza Romera w sprawie niemieckich usiłowań fałszowania
wyników plebiscytów w okręgach kwidzyńskim i olsztyńskim. W nocie żądano: 1) rewizji
wszystkich list uprawnionych do głosowania, 2) odroczenia plebiscytu do czasu sporządzenia
nowych list, 3) ustawienia w lokalach wyborczych osobnych urn dla przybyłych na głosowanie
spoza terenu plebiscytowego. Komisje koalicyjne uznały za bezcelową dalszą kontrolę list,
wychodząc z założenia, że nie muszą one zawierać błędów (!). Komisja kwidzyńska odrzuciła
również postulat ustawienia osobnych urn dla migrantów, a olsztyńska uznała to za celowe jedynie
w obwodach, gdzie liczba głosujących przekroczy 600 osób36.
Niemcy skwapliwie skorzystali z prawa sprowadzenia na głosowanie osób urodzonych na
terenie plebiscytowym, ale nie mieszkających tam od dłuższego czasu. Zorganizowano werbunek
w głębi Niemiec, a zwłaszcza w Nadrenii i Westfalii, dokąd najczęściej emigrowali Mazurzy.
Przejazd na plebiscyt zorganizowano bądź tranzytem przez Pomorze, bądź droga morską przez
Piławę. W Karolewie pod Kętrzynem założono specjalne biuro, zajmujące się wyszukiwaniem
uprawnionych do głosowania, a także wystawieniem fałszywych paszportów dla osób, których
z terenem plebiscytowym nie łączyły nigdy żadne więzy37. Dla głosujących postarano się
o zwolnienie z pracy, zapewniono im bezpłatną podróż oraz wyżywienie. Do okręgu olsztyńskiego
przybyło w ten sposób ponad 157 tys. Niemców, głównie z Nadrenii i Westfalii, Berlina oraz części
Prus Wschodnich przyznanej Niemcom bez plebiscytu38. Udział emigrantów miał znaczny wpływ
na wyniki głosowania – w okręgu olsztyńskim stanowili oni ponad 37% zapisanych do głosu.
34
35
36
37
38
Na czele propagandy niemieckiej na Mazurach zakupiono m.in. 20 tys. litrów spirytusu, przewidziano zaopatrzenie
w odzież i obuwie. Zob. R. Klatt, Ostpreussen unter dem Reichskommissariat 1919/1920, Heidelberg 1958, s. 230.
Z. Lietz, op. Cit., s. 171-172.
Z. Lietz, op. Cit., s. 81-83.
Opis procedury działania „centrali fałszerstw‖ w Karolewie – zob. J. Baczewski, Wspomnienia Warmiaka,
Warszawa 1961, s. 89-90.
W. von Gayl, Ostpreussen unter fremdem Flggen, Königsberg 1940, s. 281-282.
Liczba emigrantów sprowadzonych na Powiśle jest trudniejsza do ustalenia; według danych
niemieckich (Lawin) przybyło ich około 30 tys. co wydaje się liczbą zaniżoną39.
Głosowanie, mimo sprzeciwów polskich, przeprowadzono dnia 11 lipca 1920 r. Na kartkach
do głosowania umieszczono napisy: „Polska-Polen‖ i „Ostpreussen-Prusy Wschodnie‖. Fakt
zawartego w traktacie wersalskim postanowienia w sprawie głosowania za Prusami Wschodnimi, a
nie za Niemcami, wykorzystali Niemcy, rozpowszechniając wizję utworzenia odrębnego państwa
wschodniopruskiego (na terenach plebiscytowych, a zwłaszcza na Mazurach, istniały wśród
ludności silne tendencje separastyczne).
Podczas głosowania dopuszczali się Niemcy nadużyć, przewożąc swych rodaków do innych
miejscowości w celu powtórnego oddania głosu. W Olsztynie przy wejściu do lokalu wyborczego
stał niemiecki mąż zaufania, który odbierał kartki polskie, mówiąc, że są nie ważne, a wręczał
w zamian kartki niemieckie40. Przy stole komisji siedział niejednokrotnie żandarm pruski,
obserwując przebieg głosowania. W wielu lokalach nie wyłożono kartek polskich lub je chowano;
usuwano także kontrolerów polskich. Przykłady nadużyć można by mnożyć41.
Na Warmii i Mazurach na Prusy Wschodnie padło 97,5% ogólnej liczby głosów, na Polskę –
2,5%42. Na 1704 obwody głosowania Polacy uzyskali przewagę w dziewięciu, w jednym obwodzie
była równowaga głosów polskich i niemieckich43. W okręgu kwidzyńskim za Prusami Wschodnimi
głosowało 92%, a za Polską – 8% biorących udział w plebiscycie. Spory procent uprawnionych
wstrzymał się od głosowania, np. na Powiślu z około 149 tys. uprawnionych nie głosowało około
44 tys., w tym około 42 tys. Polaków, w powiecie olsztyńskim, gdzie mieszkało około 40 tys.
Polaków, na Polskę padły zaledwie 4902 głosy44. Tak liczne wstrzymanie się od głosowania
spowodowane było obawą przed represjami w razie oddania głosu na Polskę, a równocześnie
niechęcią do głosowania na Prusy Wschodnie.
Po plebiscycie rozpoczęli Polacy szeroką akcję protestacyjną przeciw uznaniu jego
wyników. Komitety plebiscytowe i rady ludowe gromadziły wiadomości o nadużyciach
niemieckich podczas głosowania. Ówczesny prezes Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, prof.
Tadeusz Dykier, złożył 30 lipca 1920 r. Radzie Najwyższej w Paryżu memoriał protestacyjny
przeciw uznaniu wyników plebiscytu45. Podobny memoriał złożono również 21 lipca 1920 r. na
39
Z. Lietz, op. cit., s.88, przypis 54.
Gaz. Warsz. 1920 nr 188: 12 VII s. 1 [bibliogr. poz.4612].
41
Nadużycia Niemców podczas głosowania w pow. kwidzyńskim - zob. S. Rybka [Wyrius], Protest, Poznań 1921,
s. 32-37.
42
Gaz. Warsz. 1920 nr 189: 13 VII s. 3 [bibliogr. poz. 4626].
43
Z. Lietz, op. cit., s. 241; W.F. von Gayl, op. cit., s. 281.
44
Z. Lietz, op. cit., s. 241-242.
45
S. Rybka, op. cit., s.62-66.
40
ręce komisji koalicyjnej w Kwidzynie46. Sejm polski uchwalił w dniu 28 września 1920 r. wniosek
nagły posła W. Herza w sprawie nieuznania plebiscytu oraz odwołania się do Ligi Narodów47.
Przewodniczący komisji koalicyjnych złożyli w końcu lipca Radzie Najwyższej
sprawozdanie z przebiegu i wyników głosowania w okręgach olsztyńskim i kwidzyńskim. Komisje
otrzymały od Rady Najwyższej pełnomocnictwa dla uregulowania na miejscu kwestii związanych
z plebiscytem48. Postanowiono odłożyć na pewien czas ewakuację wojsk koalicyjnych z byłych
terenów plebiscytowych. 28 lipca 1920 r. Rada Najwyższa zatwierdziła treść not do rządów
Niemiec i Polski w sprawie byłych terenów plebiscytowych49. Polsce przyznano na prawym brzegu
Wisły 5 wsi w pow. kwidzyńskim: Janowo, Małe Pole, Nowe Lignowy, Kramry i Bursztych, port
w Korzeniowie, przyczółek mostowy na Wiśle pod Opaleniem oraz dworzec w Gardei. W okręgu
olsztyńskim przyznano Polsce 3 wsie w pow. ostródzkim: Lubsztynek. Napromek i Groszki. Do
wytyczenia granicy powołano komisję graniczną pod przewodnictwem gen. Duponta, która ustaliła
tymczasową linię demarkacyjną między Polską a Niemcami w okręgu kwidzyńskim 50. Oprócz
wyżej wymienionych miejscowości przyznano Polsce pas ziemi na prawym brzegu Wisły
szerokości 20-30 m. W takim rozwiązaniu kierowano się zawartym w traktacie wersalskim
postanowieniem zapewnienia kontroli polskiej nad Wisłą. Wytyczenie granicy pociągnęło za sobą
protesty zarówno ze strony polskiej nad Wisłą. Wytyczenie granicy pociągnęło za sobą protesty
zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej. Polacy wysuwali argumenty, że granica nie może
przebiegać bliżej Wisły, niż wzdłuż tam; przeprowadzenie granicy między Wisłą a tamami
sprawiałoby, że kontrola rzeki ze strony polskiej byłaby iluzoryczna 51. Strona niemiecka żądała
przyznania prawego brzegu Wisły, motywując swe stanowisko koniecznością zabezpieczenia doliny
wiślanej przed powodziami52.
Przejęcie prawego brzegu Wisły przez Polskę nastąpiło 16 sierpnia 53, a trzech wsi w pow.
ostródzkim – 31 października 1920 r.54 Nie przyłączono do Polski innych miejscowości, w których
była większość głosów polskich, ze względu na oddalenie do granicy. Szczególnie krzywdzące było
przyznanie Niemcom 22 gmin i majątków w pow. sztumskim, w których plebiscyt wypadł na
korzyść Polski. Były one oddzielone od granicy tylko lasami państwowymi55.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 94: 21 VII s. 1 [bibliogr. poz. 4684].
Zob. bibliogr. poz. 4688-4693.
Gaz. Olszt. 1920 nr 84: 13 VII s. 2 [bibliogr. poz. 4796].
Czas 1920 nr 183: 5 VIII s. 3 [bibliogr. poz. 4796].
Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 116: 15 VIII s. 1 [bibliogr. poz. 4883].
Zob. bibliogr. poz. 4925-26.
Robotn. 1920 nr 207: 1 VIII s. 5 [bibliogr. poz. 4949].
Gaz. Warsz. 1920 nr 225: 18 VIII s. 3 [bibliogr. poz. 5269].
Gaz. Warsz. 1920 nr 296: 28 X s. 2 [bibliogr. poz. 5280].
Memoriał Komitetu Plebiscytowego Warmińskiego złożony przez gen. Sekretarza prof. Tadeusza Dykiera dnia 30
lipca 1920r. Wysokiej Radzie Sprzymierzonej i Skojarzonych Mocarstw w Paryżu, (W:) S. Rybka, op. cit., s. 64-65.
Komisja graniczna pod przewodnictwem gen. Duponta zebrała się w Poznaniu 15 czerwca
1921 r. w celu szczegółowego ustalenia granic na byłych terenach plebiscytowych. Granice została
obsadzona przez wojska polskie i niemieckie 31 marca 1922 r.56
Komisje koalicyjne opuściły tereny plebiscytowe w dniach 16-18 sierpnia 1920 r.
przekazując jednocześnie władzę Niemcom. Ewakuację wojsk koalicyjnych rozpoczęto w kilka dni
później.
Pod koniec sierpnia 1920 r. zlikwidowano komitety plebiscytowe Warmiński i Mazurski.
Konsulat generalny RP w Olsztynie przemianowano w początkach listopada tegoż roku na biuro
paszportowe; konsulat w Kwidzynie miał być przeniesiony po ostatecznym uregulowaniu granic do
Malborka lub Elbląga57.
Na podstawie uchwały Rady Ministrów z 29 lipca 1920 r. powołano rządową komisję
likwidacyjną ds. plebiscytowych. W skład komisji weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Skarbu i Rady Ministrów.
Prezesem komisji został inż. Jan Dyląg. Zadaniem komisji była likwidacja majątku polskiego na
byłych terenach plebiscytowych58. Rządowymi komisarzami likwidacyjnymi zostali mianowani: na
Warmię i Powiśle – Gustaw Olechowski, konsul MSZ, na Mazury – inż. Karol Rykała, radca
ministerialny w Ministerstwie Robót Publicznych oraz Wiktor Dobrowolny, inspektor Polskiej
Krajowej Kasy Pożyczkowej59. W Polskiej Krajowej Kasie pożyczkowej w Warszawie otwarto dnia
6 września 1920 r. rachunek przekazowy pod nazwą „Rządowa komisja likwidacyjna do spraw
plebiscytowych‖, na który przekazano wszelkie kwoty związane z likwidacją plebiscytu, a również
spóźnione ofiary na fundusz plebiscytowy60.
Po plebiscycie wzmógł się terror niemiecki wobec polskich działaczy i osób głosujących na
Polskę. Polaków wydalano z pracy, wielu odstawiono pod przymusem do granicy. Niemcy
przejmowali majątki osób przenoszących się do Polski. Prasa polska nawoływała do pozostawania
Polaków na byłych terenach plebiscytowych, uważając wyzbywanie się majątków w Niemczech za
czyn wysoce nie patriotyczny. Informowano, że urząd osadniczy nie będzie wydawał zezwoleń na
zakup ziemi w Polsce osobom, które się jej wyzbyły w Niemczech61.
Koła rządzące w Polsce miały różne zapatrywania na sprawę pozostania lub wyjazdu
z byłych terenów plebiscytowych polskich działaczy. Delegacji Olsztyńskiej Rady Ludowej na
audiencji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oświadczono, że żywioł polski na
56
57
58
59
60
61
Z. Litez, op. cit., s. 246-247.
Gaz. Gd. 1920 nr 257: 6 XI s. 3 [bibliogr. poz. 5174].
Robotn. 1920 nr 263: IX s. 5 [bibliogr. poz. 5163].
Gaz. Warsz. 1920 nr 262: 24 IX s. 2 [bibliogr. poz. 5158].
Gaz. Warsz. 1920 nr 256: 16 IX s. 1 [bibliogr. poz. 5155].
Gaz. Warsz. 1920 nr 278: 10 X s.1 [bibliogr. poz. 5241].
tych terenach należy bezwarunkowo utrzymać i obiecano pomoc. Natomiast ówczesny premier,
Wincenty Witos, odpowiedział delegatom, że jest w przygotowaniu ustawy o możliwości opcji na
rzecz Polski, z powodu kilku Polaków na Warmii, Mazurach i Powiślu nie będzie się prowadziło
wojny z Niemcami62.
Rząd polski wobec jaskrawych przykładów prześladowania Polaków po plebiscycie oraz
wydalania ich z byłych ziem terenów plebiscytowych nie zastosował wobec mniejszości
niemieckiej w Polsce – mimo licznych przyrzeczeń – podobnej taktyki63. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych poleciło polskiemu poselstwu w Berlinie interweniować w związku
z prześladowaniami. W następstwie interwencji rząd niemiecki potępił wystąpienia antypolskie 64,
lecz akt ten nie spowodował radykalnej poprawy stosunków na byłych terenach plebiscytowych.
Miejscowi działacze zjednoczyli swe siły w celu obrony polskich interesów w złożonym dnia
30 listopada 1920 r. w Olsztynie Związku Polaków w Prusach Wschodnich.
Wyników plebiscytu nie można absolutnie uznać za miernik świadomości narodowej
ludności terenów, na których zostało przeprowadzone głosowanie.
Warmia, Mazury i Powiśle, utracone w wyniku plebiscytu wróciły po II wojnie światowej
w granice macierzy.
62
63
64
J. Baczewski, op. cit., s. 105-106.
Z. Lietz, op. cit., s. 249.
Robotn. 1920 nr 244: 7 IX s. 4 [bibliogr. poz. 5084].
WYKAZ WYKORZYSTANYCH CZASOPISM
Beil. Gaz. Olszt. – Beilage zu Nr … der „Gazeta Olsztyńska‖. Zur Information unserer deutsche
Mitbürger. Od roku 1920 podtyt.: Zur Information Unserer deutschsprechenden Mitbürger.
Allenstein [Olsztyn], Jgg 1919 nr 2, 4-24; Jgg 1920… zu Nr 58, 61-64.
Czas – Czas. [Organ Stronnictwa Prawicy Narodowej]. Kraków, R. 72: 1919 nr 170-336; R. 73:
1920 nr 1-284 (komplet).
Dz. Gd. – Dziennik Gdański. Gdańsk, R. 1: 1919 nr 1-24, 26-105, 107-114; R. 2: 1920 nr 1-4,
6-164, 166-237, 239-250, 252-274.
Erml. Volksstimme. Der Wahrheit die Ehre. Allenstein [Olsztyn], Jgg 1: 1920 nr 2,3,6.
Gaz. Gd. – Gazeta Gdańska. Gdańsk, R. 29: 1919 nr 137-146, 148-154, 157-162, 164-168, 170-183,
194; R. 30: 1920 nr 1-229, 233-278.
Gaz. Olszt. – Gazeta Olsztyńska. Olsztyn, R. 33: 1919 nr 75, 78, 82, 95, 98, 99, 144; R. 34: 1920 nr
2, 25-27, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 49-79, 81-93, 95-105.
Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. – Gazeta Polska dla powiatów nadwiślańskich. Kwidzyn, R. 1: 1920
nr 1-38, 40-46, 48-51, 54-58, 60, 61, 63-72, 76-89, 92-95, 97, 99-102, 104, 105, 108-114, 116-121,
123-126, 128-131, 133-160, 162, 164, 166-168, 196, 204.
Gaz. Warsz. – Gazeta Warszawska [Organ Narodowej Demokracji]. Warszawa, R. 139: nr 174-355;
R. 140: 1920 nr 1-328 [komplet].
Głos Nar. – Głos Narodu [Organ Chrześcijańskiej Demokracji]. Kraków, R. 27: 1919 nr 151-321;
R. 28: 1920 nr 1-284 [komplet].
Mas. Volksztg – Masurische Volkszeitung Organ das Masurische Volks-Bundes. Allenstein
[Olsztyn], Jgg 1: 1920 nr 5,7.
Mazur – Mazur. Pismo z obrazkami poświęcone Mazurom wyznania ewangelickiego. Szczytno,
R. 10: 1919 nr 46-64, 66-68, 70-119; R. 11: 1920 nr 1, 3-22, 24-77.
Piast- Piast. Tygodnik społeczny, oświatowy, poświęcony sprawom ludu polskiego. Naczelny organ
Polskiego Stronnictwa Ludowego [„Piast‖]. Kraków, R. 7: 1919 nr 26-52, R. 8: 1920 nr 1-38
[komplet].
Robotn. – Robotnik. Organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Warszawa, R. 25: 1919 nr 231-411;
R. 26: 1920 nr 1-326 [komplet].
Spr. Robotn. – Sprawa robotnicza. Organ Narodowego Związku Robotniczego [od nr 22/1920
Narodowej Partii Robotniczej]. Warszawa, R. 2: 1919 nr 41-63; R. 3: 1920 nr 1-48 [komplet].
Weckruf – Weckruf im Osten. Graudenz [Grudziądz], Jgg 1: 1920 nr 1-68, 70-75, 77, 78.
Wiecz. Rodzinne – Wieczory rodzinne. Dodatek do „Gazety Polskiej‖. Kwidzyn, R. 1: 1920 nr 2-8,
11-17.
Wyzw. – Wyzwolenie. Pismo tygodniowe, polityczne, społeczne i gospodarcze. Organ Polskiego
Stronnictwa Ludowego [‖Wyzwolenie‖]. Warszawa, R. 6: 1919 nr 26-52; R. 7: 1920 nr 1-48
[komplet].
BIBLIOGRAFIA
I. Sprawy Warmii, Mazur i Powiśla przed plebiscytem
A. Działalność aliancka w związku z plebiscytem
1.Warmia, Mazury i Powiśle w traktacie wersalskim oraz wpływ ratyfikacji
traktatu na losy tych terenów
1. SZCZEGÓŁY traktatu wersalskiego dotyczące Polski // Gaz. Warsz. 1919 nr 175: 29 VI
s. 1-3.
M.in. Art. 94 traktatu wersalskiego, określający granice obszaru plebiscytowego Warmii
i Mazur oraz art. 96, określający granice obszaru objętego plebiscytu na Powiślu.
2. LIST otwarty do narodów angielskiego i amerykańskiego / [wyd.] Komitet Obrony
Narodowej // Gaz. Warsz. 1919 nr 181: 5 VII s. 3-5.
Wymienienie niesprawiedliwych względem Polski punktów traktatu wersalskiego, m.in.
decyzji plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach.
3. POSTANOWIENIA co do Polski // Gaz. Gd. 1919 nr 145: 9 VII s. 1.
M.in.: Przepisy głosowania w plebiscycie, ustalone przez traktat wersalski.
4. POLSKA w traktacie pokojowym : Polityczne i gospodarcze warunki, nałożone na
Polskę. Sprawa Galicji Wschodniej // Piast 1919 nr 30: 27 VII s. 1-4.
M.in. Doniesienie o zarządzeniu plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach.
5. GŁOSOWANIE w październiku // Gaz. Gd. 1919 nr 162: 30 VII s. 2. Sprawy polskie.
Konferencja aliancka ustanowiła, że głosowanie na Warmii i Powiślu odbędzie się
w początkach października, o ile do tego czasu nastąpi ratyfikacja traktatu pokojowego. [za
„Times‖].
6. W.K. : Zwłoka w ratyfikacji // Głos Nar. 1919 nr 140: 17 VIII s. 1.
Odwlekanie ratyfikacji traktatu pokojowego przeciąga niejasną sytuację na terenach
plebiscytowych, gdzie Niemcy sprawiają jeszcze w całej pełni rządy i terroryzują Polaków.
7. [SMOGORZEWSKI Kazimierz] K. SMOG. : Kiedy traktat pokojowy „wejdzie w życie‖?
// Gaz. Warsz. 1919 nr 254: 17 IX s. 1. Listy paryskie.
M.in. Ratyfikacja traktatu wersalskiego zadecyduje o losie terenów plebiscytowych. W 15
dni po jego wejściu władze niemieckie mają opuścić tereny plebiscytowe. Władze obejmie 5ososbowa międzynarodowa komisja, której zadaniem będzie przygotowanie plebiscytu.
8. WOLNOŚĆ idzie! // Mazur 1919 nr 86: 11 X s. 3. Ostatnie wiadomości.
Traktat pokojowy ma być uprawniony 25 X 1919 r. W dwa tygodnie od daty
uprawomocnienia Mazury przejdą pod zarząd komisji koalicyjnej.
9. KROKI dyplomatyczne w sprawie plebiscytu w Prusach Królewskich i Książęcych//
Dz. Gd. 1919 nr 51: 12 X s. 1.
Znaczenie Prus Wschodnich dla Polski. Niejasności w traktacie wersalskim w punktach
dotyczących plebiscytu.
10. O RATYFIKACJĘ. Nareszcie koniec czekania? // Dz. Gd. 1919 nr 52: 14 X s. 2.
Prawdopodobieństwo rychłej ratyfikacji traktatu wersalskiego, co zadecyduje m.in.
o ustaleniu terminów plebiscytów.
11. [SMOGORZEWSKI KAZIMIERZ] K. SMOG. : Traktat wchodzi w życie // Gaz. Warsz.
1919 nr 287: 20 X s. 3.
W najbliższych dniach nastąpi spisanie protokołu złożenia ratyfikacji. W tym momencie
traktat wejdzie w życie. Z dniem spisania protokołu tereny plebiscytowe przechodzą pod władzę
komisji koalicyjnych i będą okupowane przez wojska koalicyjne.
12. WANN Finder bei uns die Volksabstimmung statt? [Kiedy odbędzie się u nas plebiscyt?]
// Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 15 (124): 21 X s. 1.
Przytoczenie punktów traktatu wersalskiego dotyczących terminów plebiscytów. Plebiscyt
może się odbyć wówczas, gdy zostanie rozbudzona świadomość narodowa, tzn. najwcześniej za
trzy do pięciu lat. Komisja koalicyjna powinna przygotować warunki do swobodnego
wypowiedzenia się ludności.
13. OKUPACJA powiatów kwidzyńskiego, olsztyńskiego, malborskiego i sztumskiego
postanowiona // Dz. Gd. 1919 nr 61: 24 X s. 3. Telegramy.
Rada Najwyższa postanowiła okupować tereny plebiscytowe natychmiast po wejściu
traktatu pokojowego. (15 dni po ratyfikacji).
14. KIEDY wejdzie w życie traktat pokojowy // Gaz. Warsz. 1919 nr 294: 27 X s. 6.
Kongres pokoju.
Ratyfikacja traktatu wersalskiego przełożona do połowy listopada 1919 r. z powodu
obsadzenia terenów plebiscytowych przez wojska koalicyjne.
15. WEJŚCIE w życie traktatu // Gaz. Warsz. 1919 nr 295: 28 s. 2. Dzień polityczny.
M.in. Z dniem wejścia w życie traktatu pokojowego mają być zorganizowane komisje
okręgami plebiscytowymi i organizujące plebiscyt oraz wojska koalicyjne dla terenów
plebiscytowych. Zakończenie organizowania tych formacji nastąpi za kilka dni.
16. PRZED plebiscytem // Czas 1919 nr 280: 28 X s. 1.
M.in. Fakt, iż tereny plebiscytowe z chwilą wejścia w życie traktatu wersalskiego powinny
być obsadzone przez wojska koalicji, wpłynął na odroczenie ratyfikacji traktatu do połowy
listopada 1919 r.
17. ODROCZENIE wejścia w życie traktatu // Gaz. Warsz. 1919 nr 296: 29 X s. 4. Dzień
polityczny.
Odroczenie wejścia w życie traktatu pokojowego tłumaczone jest przez Radę Najwyższą
trudnościami z obsadzeniem terenów plebiscytowych przez wojska koalicyjne.
18. WARSZAWA 28 października // Czas 1919 nr 28: 29 X s. 1.
Ratyfikacja traktatu wersalskiego uległa zwłoce co najmniej 10-dniowej ze względu na
żądanie gen. Focha, by przed ratyfikacją zostały zakończone wszelkie przygotowania do obsadzenia
terenów plebiscytowych.
19. WEJŚCIE w życie traktatu // Gaz. Warsz. 1919 nr 297: 30 X s. 7. Kongres pokoju.
Z chwilą wejścia w życie traktatu pokojowego wojska niemieckie muszą opuścić tereny
plebiscytowe. Na ich miejsce przybędą wojska koalicyjne.
20. NIEPEWNA przyszłość // Czas 1919 nr 287: 5 XI s. 1.
M.in. Opóźnienie ratyfikacji traktatu pokojowego powoduje poważne niebezpieczeństwa na
terenach plebiscytowych.
21. KOMISJE plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1919 nr 303: 6 XI s. 6. Kongres pokoju.
Komisje plebiscytowe oczekują tylko chwili wejścia w życie traktatu pokojowego, by udać
się na wyznaczone tereny.
22. POKÓJ opóźnia się // Wyzw. 1919 nr 45: 9 XI s. 561. Ze świata.
Wejście w życie traktatu pokojowego z Niemcami opóźnia się m.in. na skutek
nieprzygotowania armii sprzymierzonych do zajęcia terenów plebiscytowych. Jeśli pokój wejdzie w
życie, nie będzie on ostateczny m.in. ze względu na gwałty niemieckie na Mazurach.
23. WYKONANIE traktatu // Gaz. Warsz. 1919 nr 307: 10 XII s. 2. Dzień polityczny.
Na posiedzeniu Rady Najwyższej postanowiono, że przewodnictwo komisji plebiscytowej
dla rejencji olsztyńskiej obejmie W. Brytania (E. Rennie), a w okręgu olsztyńskim Włochy (A.
Pavia). Postanowienie wezwania delegacji rządu niemieckiego w celu przedyskutowania sposobu
objęcia władzy przez koalicję na terenach plebiscytowych. Wprowadzenie w życie traktatu zostało
odroczone do 28 XI 1919 r.
24. NOTA w sprawie wykonania traktatu // Gaz. Warsz. 1919 nr 310: 13 XI s. 6. Dzień
polityczny.
M.in. ratyfikacja traktatu pociąga za sobą 15-dniowy termin ewakuacji wojsk niemieckich
i objęcie tymczasowego zarządu na terenie plebiscytowym przez koalicję.
25. ZBLIŻA się nareszcie… // Piast 1919 nr 46: 16 XI s. 8. Przegląd polityczny.
Odwlekanie ostatecznego zawarcia pokoju wpływa ujemnie na terenach plebiscytowych.
26. TRAKTAT pokojowy a Stany Zjednoczone // Czas 1919 nr 305: 24 XI s. 3.
Stany Zjednoczone zwlekają z ratyfikacją traktatu pokojowego. To stanowisko uniemożliwia
znormalizowanie sytuacji na terenach plebiscytowych przez Ligę Narodów.
27. PLEBICSYT a odroczenie traktatu // Głos Nar. 1919 nr 294: 1 XII s. 3.
Lloyd George oświadczył, iż opóźnienie podpisania traktatu pokojowego przez USA nie
wpływa na działalność komisji koalicyjnych, które będą natychmiast wyznaczone i obejmą swe
czynności na terenach plebiscytowych.
28. OPÓŹNIENIE ratyfikacji amerykańskiej nie wstrzymuje przygotowań do plebiscytu //
Mazur 1919 nr 110: 6 XII s. 1. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Mimo zwłoki ze strony Stanów Zjednoczonych w ratyfikacji traktatu wersalskiego koalicja
rozpocznie przygotowania zmierzające do wprowadzenia postanowień traktatu z życie.
29. O TRAKTAT wersalski // Czas 1919 nr 326: 17 XII s. 1.
M.in. Zwłoka w ratyfikacji traktatu wersalskiego pozostawia tereny plebiscytowe pod
wlewem agitacji niemieckiej, a tym samym zmniejsza szanse Polaków w plebiscycie.
30. W.K. : Stosunki zewnętrzne Polski w r. 1919 // Gaz. Warsz. 1920 nr 2: 2 I s. 1.
M.in. Wzmianka o decyzji plebiscytu podjętej w traktacie wersalskim.
31. CO przyniesie pokój Niemcom? // Gaz. Olszt. 1920 nr 3 s. 1.
„Schlesische Zeitung‖ podaje „Manchester Guardian‖ warunki pokoju, narzucone Niemcom
przez koalicję, m.in. dotyczące plebiscytów.
32. W SPRAWIE granic zachodnich // Piast 1920 nr 1: 4 I s. 3. Sprawy polskie.
M.in. Komisje plebiscytowe i wojska koalicji mają przybyć na Powiśle, Warmię i Mazury w
tydzień po ratyfikacji traktatu pokojowego. Plebiscyt ma się odbyć najwcześniej w trzy miesiące od
tej daty. Ratyfikacja traktatu spodziewana jest w początkach stycznia 1920 r.
33. KL. : Die Folgen der Friedensratifikation [Następstwa ratyfikacji pokoju] // Weckruf
1920 nr 2: 7 I s. 4.
M.in. Po ratyfikacji traktatu wersalskiego wojska niemieckiej będą musiały opuścić tereny
plebiscytowe. Przybędzie 5-osobowa komisja koalicyjna, która zajmie się przygotowaniem
plebiscytu.
34. PRZED WYMIANĄ dokumentów ratyfikacyjnych // Czas 1920 nr 6: 7 I s. 3.
M.in. Zwłoka ratyfikacji traktatu, do której przyczynia się też stanowisko komisji Simsona,
pragnącej wywalczyć specjalne prawa dla Niemców na terenach plebiscytowych. Trudności
stawiane przez Niemców skłoniły Ententę do ustalenia szczegółów administracji na terenach
plebiscytowych przed ratyfikacją traktatu. Sprawozdanie gen. Le Ronda z pertraktacji z Simsonem
na posiedzeniu Rady Najwyższej w dniu 3.01.1920 r.
35. DEBATY Rady Najwyższej // Gaz. Warsz. 1920 nr 10: 10 I s. 5. Kongres pokoju.
M.in.: Zarządzenia, jakie po wejściu w życie traktatu pokojowego będą obowiązywać na
terenach plebiscytowych.
36. B.W. : Ratyfikacja Traktatu // Gaz. Warsz. 1920 nr 12: 12 I s. 3.
M.in.: W ciągu 15 dni od ratyfikacji traktatu wojska niemieckie muszą ustąpić z terenów
plebiscytowych. Władzę obejmie komisja międzysojusznicza. Wiązanie z tym faktem nadziei na
wyzwolenie ludności spod terroru niemieckiego i możliwości przygotowania się do plebiscytu.
37. WYMIANA dokumentów ratyfikacyjnych // Czas 1920 nr 11: 12 I s. 3.
M.in. Ratyfikacja traktatu wersalskiego nastąpi 11 stycznia. Zgodnie z umową w ciągu
trzech dni od ratyfikacji Niemcy muszą zdemilitaryzować tereny plebiscytowe, które obsadzą
wojska koalicji.
38. POKÓJ wszedł w życie // Głos Nar. 1920 nr 12: 13 I s. 1.
Ratyfikacja traktatu pokojowego nastąpiła 9 stycznia 1920 r. Podpisane dokumenty
dotyczyły m.in. rozpoczęcia działalności komisji koalicyjnej na Śląsku, Powiślu, Warmii
i Mazurach, opróżnienia terenów plebiscytowych z wojsk niemieckich i przejazdu pociągów
wojskowych przez teren plebiscytowy.
38a. Der FRIEDE ratifiziert! [Pokój ratyfikowany!] // Weckruf 1920 nr 5: 14 I s. 1-2.
Pokój z Niemcami został ratyfikowany, ale konieczna jest normalizacja stosunków na
terenach plebiscytowych.
39. TRAKTAT wersalski // Czas 1920 nr 12: 14 I s. 1.
M.in. W wyniku ratyfikacji traktatu wersalskiego wojska koalicyjne obsadzą okręgi
plebiscytowe, co pozwoli na rozpoczęcie systematycznej agitacji polskiej, która nie powinna
przebierać w środkach dla zapewnienia jak najlepszego wyniku plebiscytu. Dokumenty podpisane
przez przedstawicieli koalicji i Niemiec dotyczą m.in. rozpoczęcia działalności komisji
międzysojuszniczych na Śląsku, Powiślu, Warmii i Mazurach i obsadzenia przez wojska koalicyjne
okręgu olsztyńskiego i kwidzyńskiego, a także przejazdu pociągów wojskowych przez tereny
plebiscytowe.
40. POKÓJ! // Mazur 1920 nr 6: 15 I s. 1.
Ratyfikacja traktatu wersalskiego nastąpiła 10.01.1920 r. W dwa tygodnie od ratyfikacji
wojska i władze niemieckie muszą opuścić tereny plebiscytowe.
41. SKUTKI podpisania pokoju // Mazur 1920 nr 6: 15 I s. 2.
Podpisanie traktatu pokojowego przez Niemcy pociąga za sobą m.in. przeprowadzenie
traktatu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
42. CO BĘDZIE z nami? // Mazur 1920 nr 6: 15 I s. 2.
Zmiany na lepsze w położeniu Polaków na terenie plebiscytowym, wynikające z ratyfikacji
pokoju.
43. PLEBISCYT na Mazurach // Mazur 1920 nr 7: 17 I s. 1.
Przepisy dotyczące plebiscytu na Mazurach, zawarte w §25 traktatu wersalskiego.
44. POKÓJ z Niemcami wszedł nareszcie w życie // Piast 1920 nr 3: 18 I s. 1-2.
Dzięki podpisaniu traktatu pokojowego Warmia, Mazury i Powiśle przechodzą jako tereny
plebiscytowe spod panowania Niemiec pod zarząd koalicji.
45. TRAKTAT pokojowy wszedł nareszcie w życie // Wyzw. 1920 nr 3: 18 I s. 32-33. Ze
świata.
M.in.: W wyniku wejścia traktatu Niemcy będą musieli opuścić tereny plebiscytowe, które
obejmą wojska koalicyjne.
46. RÓWNOUPRAWNIENIE językowe w obwodzie olsztyńskim a traktat // Dz. Gd. 1920
nr 93: 23 IV, dod. Telegramy.
47. PLEBISCYT a traktat wersalski // Gaz. Warsz. 1920 nr 174: 28 VI s. 3.
Traktat wersalski nie wyznacza szczegółowego terminu plebiscytu na Warmii, Mazurach
i Powiślu. Niemniej w traktacie (pkt. 95 i 97) jest powiedziane, iż zadaniem komisji alianckich jest
zapewnienie rzetelności, wolności i tajności głosowania. Te zaś warunki nie mogą być zapewnione
w terminie 11 lipca.
2. Sprawy Warmii, Mazur i Powiśla w działalności alianckiej przed objęciem
władzy na tych terenach przez koalicję.
48. KOMISJE państw zachodnich dla Górnego Śląska i Prus Zachodnich // Gaz. Gd. 1919 nr
140: 3 VII s. 4. Przegląd polityczny.
Doniesienie prasy kopenhaskiej o wyjeździe w dniu 1 lipca komisji koalicyjnej na Górny
Śląsk i Powiśle. Komisja dla Powiśla składa się z 27 osób.
49. PLEBISCYT na Warmii // Gaz. Olszt. 1919 nr 78: 5 VII s. 1.
Plebiscyt ma być zorganizowany w terminie 6-18 maja 1920 r. Polacy będą się starać, aby ten
termin jak najbardziej opóźnić.
50. KOMISJE międzysojusznicze // Gaz. Warsz. 1919 nr 183: 7 VII s. 5. Kongres pokoju.
1 lipca wyjechała Komisja Międzysojusznicza do kwidzyńskiego okręgu plebiscytowego
(powiaty: sztumski, suski i kwidzyński).
51. PLEBISCYT na Górnym Śląsku i Mazowszu // Gaz. Warsz. 1919 nr 183: 7 VII s. 6.
Niemcy – Polska. M.in. Informacje o wyjeździe komisji koalicyjnej w ilości 27 osób na Powiśle.
52. PRZED POŁĄCZENIEM i plebiscytem // Robotn. 1919 nr 239: 7 VII s. 3.
M.in. Według wiadomości z Kopenhagi komisja koalicyjna w liczbie 27 osób udała się
w dniu 1 lipca 1919 r. na teren plebiscytowy Powiśla.
53. GDAŃSK i zachodnie granice Polski // Czas 1919 nr 173: 12 VII s. 1.
M.in. Okręgi plebiscytowe w Prusach Zachodnich mają być obsadzone przez wojska
angielskie.
54. OBSADZENIE kolei Gdańsk – Mława // Gaz. Warsz. 1919 nr 195: 19 VII s. 7. Niemcy
– Polska.
M.in. Projektowanie utworzenia garnizonów Ententy w Malborku i Iławie. Życzenia władz
pruskich, by części Prus Królewskich podlegających plebiscytowi nie obsadzono wojskami
francuskim.
55. PRZED PLEBISCYTEM w Prusach Królewskich // Robotn. 1919 nr 251: 19 VII s. 5.
Telegramy.
M.in. Władze niemieckie wyraziły życzenie, by terenu plebiscytowego Prus Królewskich
nie obsadzono wojskami francuskimi. Ententa na razie ustanowi garnizony w Malborku, Iławie
i Grudziądzu.
56. ILOŚĆ Niemców w granicach Polski // Głos Nar. 1919 nr 165: 23 VII s. 2.
M.in. Memoriał konferencji pokojowej określa na podstawie niemieckich spisów ludności,
iż terytorium części Prus Królewskich objęte plebiscytem liczy 157 tys. mieszkańców, w tym 112
tys. Niemców.
57. POSEŁ papieski Rattii… // Mazur 1919 nr 52: 24 VII s. 2.
Ks. A. Ratti, poseł papieski w Warszawie, obejmuje władzę nad kościołem katolickim na
Warmii.
58. NUNCJUSZ papieski Ratti w Warszawie obejmuje zarząd diecezji warmińskiej i część
diecezji chełmińskiej na czas przygotowania plebiscytu // Gaz. Gd. 1919 nr 160: 27 VII s. 1.
59. OBRADY konferencji pokojowej // Głos Nar. 1919 nr 172: 30 VII s. 3.
Rada Najwyższa w Paryżu obradowała m.in. nad sprawami komisji koalicyjnej dla terenów
plebiscytowych Prus Wschodnich.
[60]. GŁOSOWANIE w październiku = poz. 5.
61. KOMISJA koalicyjna dla Mazur // Mazur 1919 nr 55: 31 VII s. 1. Co się dzieje
w świecie.
Rada Ambasadorów w Paryżu obradowała nad mianowaniem komisarzy koalicyjnych na
tereny plebiscytowe.
62. [STROŃSKI Stanisław] : Sprawa polska w Paryżu. / rozm. z prof. Strońskim. [Cz.1.]:
Mocarstwa a Polska // Głos Nar. 1919 nr 174: 1 VIII s. 1 ; [Cz.2.]: Główne sprawy // Tamże nr 176:
3 VIII s. 1.
M.in. Na konferencji pokojowej Amerykanie na równi z Anglikami mieli wątpliwości, czy
o przynależności państwowej Mazur powinno zadecydować wyznanie, czy język. Niechęć Anglii
i Stanów Zjednoczonych do przyznania Mazur Polsce bez plebiscytu tłumaczy autor obawą, że
Polska wchłonie protestantyzm, niechęć przyznania Powiśla – obawą powstania zbyt silnej Polski.
Wyniki plebiscytu zależeć będą w dużym stopniu od sposobu jego przeprowadzenia.
63. ONEGDAJ przybyło do Warszawy… // Mazur 1919 nr 58: 7 VIII s. 2. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Do Warszawy przybyli dwaj anglikańscy biskupi z Ameryki, którzy zostali przyjęci przez
ks. superintendenta Bursche. Goście pytali się m.in. o Mazury i widoki plebiscytu.
64. PRZEPISY przygotowawcze w sprawie głosowania // Gaz. Gd. 1919 nr 174: 13 VIII s.
2. Sprawy polskie.
Po podpisaniu układu pokojowego z Austrią koalicja ma się zająć sprawami plebiscytu.
65. PRZEPISY wykonawcze co do plebiscytu // Gaz. Olszt. 1919 nr 95: 14 VIII s. 1. Sprawy
polityczne.
Zob. poz. 64.
66. UTWORZENIE komisji dla regulacji granic // Dz. Gd. 1919 nr 7: 16 VIII s. 3. Ostatnia
wiadomość.
Plebiscyt ma się odbyć jeszcze w 1919 r., by komisja utworzona przez Radę Najwyższą
mogła w krótkim terminie ustalić całość granicy polsko-niemieckiej.
67. ILU Polska zyska obywateli na zachodzie // Wyzw. 1919 nr 33: 17 VIII s. 419. Z całej
Polski.
M.in. Według obliczeń urzędowych konferencji pokojowej na Mazowszu Pruskim mieszka
580 tys. ludzi.
68. PRZEDSTAWICIELE koalicji na Mazurach? // Mazur 1919 nr 67: 18 VIII s. 2. Co się
dzieje w świecie.
Na Mazury ma przybyć delegacja koalicji. Niemcy chcą przekonać aliantów, że Mazury – to
kraj całkowicie niemiecki. Komisja koalicyjna przybędzie na teren plebiscytowy w 15 dni po
ratyfikacji traktatu.
69. DELEGACJA mazurska na wolności // Gaz. Gd. 1919 nr 182: 22 VII s. 2. Sprawy
polskie.
Na żądanie koalicji władze niemieckie wypuściły z więzienia członków delegacji
mazurskiej do Paryża (Linków i Zapatków).
70. PODZIĘKOWANIE Mazurów // Gaz. Olszt. 1919 nr 99: 23 VIII s. 1-2.
Wypuszczenie na wolność z więzienia w Olsztynie delegacji mazurskiej do Paryża dzięki
interwencji koalicji. List z podziękowaniem do marsz. Focha wystosowany w dniu 16 VIII 1919 r.
opublikowany w „Mazurze‖.
71. PRZYŚPIESZENIE plebiscyt // Głos Nar. 1919 nr 212: 8 IX s. 3.
Rada Najwyższa postanowiła, że plebiscyt we wszystkich krajach powinien być ukończony
do dnia 31 stycznia 1920 r.
72. PLEBISCYT // Czas 1919 nr 213: 8 IX s. 1.
Zob. poz. 71.
73. PLEBISCYTY przed Nowym Rokiem // Dz. Gd. 1919 nr 22: 9 IX s. 4. Telegramy.
Zarządzenie Rady Najwyższej o przeprowadzeniu wszystkich plebiscytów do dnia
1 stycznia 1920 r.
74. PLEBISCYT // Wyzw. 1919 nr 13: 14 IX s. 470. Ze Śląska. Zob. poz. 71.
75. [SMOGORZEWSKI Kazimierz] K. SMOG. : Dyskusja nad traktatem pokojowym
w izbie francuskiej. Raport p. Bathou o Polsce // Gaz. Warsz. 1919 nr 252: 15 IX s. 2-3. Listy
paryskie.
Krytyka postanowień traktatu wersalskiego sprawozdawcy generalnego, Louis’a Barthou.
M.in. Krytyka zarządzania plebiscytu w Prusach Wschodnich, kraju o wybitnej przewadze ludności
niemieckiej.
76. O PLEBISCYT // Dz. Gd. 1919 nr 29: 17 IX s. 2. Korespondencje.
Warunki plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Wytyczenie polskiej agitacji
plebiscytowej.
77. ANGLICY i Amerykanie… // Mazur 1919 nr 76: 18 IX s. 2. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Według „Daily Mail‖ dozór nad plebiscytem na Warmii, Mazurach będą sprawować
przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
78. WIRTSCHAFTSLEBEN, Volksabstimmug, Rentenfrage. [Życie gospodarcze, plebiscyt,
sprawa rent] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 12 (115): 30 IX s. 1-2.
M.in. Sprawy związane z okupacją terenów plebiscytowych przez sojuszników. Przepisy
głosowania w plebiscycie.
79. [SMOGORZEWSKI Kazimierz] K. SMOG.: Traktat pokojowy w parlamencie
francuskim // Gaz. Warsz. 1919 nr 272: 5 X s. 1-2. Listy paryskie.
M.in. Dyskusja na temat plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu w parlamencie
francuskim.
80. O TERENY plebiscytowe // Robotn. 1919 nr 335: 12 X s. 8. Telegramy
Rada Najwyższa przygotowuje nowe warunki dla rządu niemieckiego, dotyczące terenów
plebiscytowych. W ich myśl tereny plebiscytowe będą musiały opuścić nie tylko władze polityczne,
ale również wszystkie inne.
81. POSIEDZENIE Rady Najwyższej // Gaz. Warsz. 1919 nr 288: 21 X s. 7. Kongres
pokoju.
M.in. Projekt utworzenia przez Najwyższą Radę Międzysojuszniczą komisji do
przeprowadzenia plebiscytów.
82. OKUPOWANE powiaty // Gaz. Warsz. 1919 nr 289: 22 X s. 6. Polska – Niemcy.
Rada Najwyższa postanowiła okupować powiaty: kwidzyński, sztumski, malborski
i olsztyński.
83. RADA Najwyższa postanowiła okupować powiaty: Kwidzyn, Sztum, Malbork
i Olsztyn // Robotn. 1919 nr 345: 22 X s. 5. Kronika polityczna.
Zob. poz. 82.
84. FRANCJA // Robotn. 1919 nr 345: 22 X s. 6. Kronika zagraniczna.
Posiedzenie Rady Najwyższej pod przewodnictwem Pichona w dniu 20 X 1919 r. M.in.
Poruszenie sprawy okupacji przez wojska koalicyjne terenów plebiscytowych. Zostanie utworzona
specjalna komisja dla przeprowadzenia plebiscytu.
85. NA ZACHODNICH kresach // Czas 1919 nr 274: 22 X s. 1.
M.in. Koalicja ma zarządzić w najbliższym czasie okupację powiatów: kwidzyńskiego,
malborskiego i olsztyńskiego. Polska ma małe szanse wygrania plebiscytu w pow. olsztyńskim,
gdyż lud jest tam najbardziej zgermanizowany. Stosunki narodowościowe na Powiślu i Warmii.
Umiejętnie prowadzona polska agitacja powinna dać dobre wyniki.
86. PLEBISCYT // Mazur 1919 nr 91: 23 X s. 2. Ostatnie wiadomości.
Rada Najwyższa w Paryżu obradowała nad sprawami plebiscytu. Wybrano wojska
koalicyjne dla obsadzenia terenów plebiscytowych. Po ratyfikacji traktatu wojska niemieckie muszą
natychmiast opuścić te tereny, dopiero wówczas będzie możliwa wymiana dokumentów
ratyfikacyjnych.
[87]. OKUPACJA powiatów kwidzyńskiego, olsztyńskiego, malborskiego i sztumskiego
postanowiona = poz. 13.
88. PLEBISCYT się zbliża! // Mazur 1919 nr 92: 25 X s. 1.
M.in. Rada Najwyższa w Paryżu zajmowała się sprawą wysyłki wojsk koalicyjnych na
tereny plebiscytowe. Niemieckie organizacje terrorystyczne zostaną zlikwidowane. Władzę obejmie
sprzyjająca Polsce komisja koalicyjna.
89. Z RADY Najwyższej // Gaz. Warsz. 1919 nr 292: 25 X s. 6. Kongres pokoju.
Zatwierdzenie administracyjnej organizacji komisji plebiscytowych. Ustalenie listy
członków komisji. Przygotowania do okupowania terenów, na których mają się odbyć
plebiscyty – do listopada 1919 r.
90. GDAŃSK podstawą, Olsztyn centrum okupacji terenów plebiscytowych // Dz. Gd. 1919
nr 63: 26 X s. 1. Z Polski.
„Kurier Poranny‖ donosi, że koalicja ma zamiar zrobić Olsztyn centrum okupacji na całe
Mazowsze Pruskie, a podstawą okupacyjną Gdańsk.
91. ILU będzie Niemców w Polsce? // Dz. Gd. 1919 nr 63: 26 X s. 2. Z Polski.
M.in. Według obliczeń koalicji część Prus Królewskich, objęta plebiscytem liczy 112 tys.
Niemców i 45 tys. Polaków.
92. [SMOGORZEWSKI Kazimierz] K. SMOG. : Wprowadzenie w życie traktatu opóźnia
się. Sprzeczności w polityce Rady Najwyższej // Gaz. Warsz. 1919 nr 293: 26 X s.1-2.
M.in. Postanowienie Rady Najwyższej obsadzenia terenów plebiscytowych Górnego Śląska
i Prus Wschodnich przez wojska sojusznicze złożone z przedstawicieli różnych państw. Ewakuacja
wojsk niemieckich z tych terenów nastąpi dopiero wówczas, gdy wojska koalicyjne będą
przygotowane do ich obsadzenia. Wojska USA również wezmą udział w okupowaniu terenów
plebiscytowych.
93. PRZYGOTOWANIA do przeprowadzenia traktatu // Czas 1919 nr 278: 26 X s. 3.
Rada Najwyższa przyjęła projekt organizacji komisji plebiscytowej przedstawiony przez
komisję dla przeprowadzenia traktatu pokojowego. Do obsadzenia terenów plebiscytowych
potrzebna jest duża ilość wojska. Wszelkie zarządzenia odnośnie okupacji będą wydane
prawdopodobne do końca listopada 1919 r.
94. WOJSKA koalicyjne zajmą Mazury w czasie plebiscytowym // Mazur 1919 nr 93: 28 X
s. 2. Ostatni wiadomości.
Wbrew wiadomościom, rozsiewanym przez Niemców, wojska koalicyjne dla terenów
plebiscytowych są już zorganizowane i niedługo zajmą te tereny.
[95]. WEJŚCIE w życie traktatu = poz. 15.
[96]. ODROCZENIE wejścia w życie traktatu = poz. 17.
97. PRZYGOTOWANIA do wykonania traktatu // Gaz. Warsz. 1919 nr 296: 29 X s. 7.
M.in. Zatwierdzenie listy członków komisji, które obejmą władzę z chwilą ratyfikacji
traktatu pokojowego na terenach plebiscytowych. Postanowienie w sprawie składu wojsk
sojuszniczych w poszczególnych okręgach plebiscytowych.
[98]. WARSZAWA, 28 października = poz. 18.
99. GDAŃSK podstawą, Olsztyn centrem terenów plebiscytowych // Mazur 1919 nr 95:
1 XII s. 3. Polska.
Informacja w „Kurierze Porannym‖.
100. PODZIAŁ komisji plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1919 nr 302: 5 XI s.7.
Na posiedzeniu w dniu 4 listopada 1919 r. Rada Najwyższa postanowiła, że olsztyński
obwód plebiscytowy obejmie W. Brytania, a obwód kwidzyński Włochy.
101. CENTRALNY komitet plebiscytowy // Robotn. 1919 nr 359: 5 XI s. 6. Telegramy.
Zob. poz. 100.
102. WAŻNA decyzja konferencji pokojowej // Dz. Gd. 1919 nr 71: 6 XI s. 3. Telegramy.
Zob. poz.100.
103. SKŁAD komisji plebiscytowych i granicznych // Gaz. Warsz. 1919 nr 303: 6 XI s. 4.
Dzień polityczny.
M.in. Skład komisji dla kwidzyńskiego obszaru plebiscytowego i rejencji olsztyńskiej.
Kwidzyn: H. Beaumont (W. Brytania), De Cherrisey (Francja), Mondello (Włochy), Ida Kato
(Japonia). Olsztyn: E. Rennie (W. Brytania), Couget (Francja), Andrea Torre (Włochy), Marumo
(Japonia).
104. O WŁADZE na terenach plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1919 nr 303: 6 XI s. 6.
Kongres pokoju.
Rada Najwyższa ma wezwać Niemcy do przedstawienia w terminie do 10 XI 1919 r.
sposobów przejęcia władzy na terenach plebiscytowych przez komisje międzysojusznicze.
[105]. KOMISJE plebiscytowe = poz. 21.
106. ROZDZIAŁ obszarów plebiscytowych między państwa koalicji // Głos. Nar. 1919
nr 270: 7 XI s. 3.
Zob. poz.100.
107. PRZED okupacją ziem polskich // Czas 1919 nr 289: 7 XI s. 3.
M.in.: Rada Najwyższa postanowiła, iż okręg kwidzyński obsadzą Włochy, a okręg
olsztyński W. Brytania. W powiatach plebiscytowych Prus Zachodnich ma być utworzona straż
bezpieczeństwa, podległe Prezydium Rady Ministrów Rzeszy Niemieckiej.
108. SPRAWA pokoju // Mazur 1919 nr 98: 8 XI s. 1.
M.in.: Rada Najwyższa w Paryżu zajmowała się ustanowieniem komisji wojskowej, która
ma objąć zwierzchnictwo nad wojskami koalicyjnymi, przeznaczonymi dla obsadzenia terenów
plebiscytowych.
109. ANGIELCZYKI przyjadą do naju! // Mazur 1919 nr 98: 8X I s. 3. Ostatnie
wiadomości.
Rada Najwyższa zadecydowała m.in., że na teren plebiscytowy olsztyński przybędą Anglicy,
a na kwidzyński Włosi. Nastąpi wycofanie wojsk niemieckich z tych terenów. Tym samym zostały
ujawnione kłamstwa Niemców, że komisje koalicyjne nie zajmą terenów plebiscytowych.
110. SKŁAD komisji plebiscytowych // Głos Nar. 1919 nr 271: 8 XI s. 1-2.
Zob. poz. 103.
111. ANGLICY do obwodów plebiscytowych // Dz. Gd. 1919 nr 74: 9 XI s. 4. Telegramy.
Anglia ma wysłać swe wojska na tereny plebiscytowe. Mają one tam pozostać do stycznia
1920 r.
112. SKŁAD komisji plebiscytowych // Czas 1919 nr 291: 9 XI s. 3.
Zob. poz. 103.
[113]. POKÓJ opóźnia się = poz. 22.
114. KOMISARZ dla Gdańska // Gaz. Warsz. 1919 nr 307: 10 XI s. 6. Ostatnie wiadomości.
Komisarz aliancki dla Gdańska, Reginald Tower, oraz członkowie angielskiej komisji
plebiscytowej przybyli do Paryża.
[115]. WYKONANIE traktatu = poz. 23.
116. Die BESETZUNG des Allensteiner Abstimmungsgebietes [Obsadzenie olsztyńskiego
okręgu plebiscytowego] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 33 (181): 11 XI s. 2.
Rada Najwyższa ustaliła siedzibę dla komisji plebiscytowych i dowódców wojsk alianckich.
Okręg olsztyński obsadzą wojska angielskie, a okręg kwidzyński – włoskie.
117. MIESZANE komisje w obwodach plebiscytowych // Dz. Gd. 1919 nr 76: 12 XI s. 3.
Telegramy.
Komisje koalicyjne i wojska okupacyjne dla terenów plebiscytowych mają się składać
z przedstawicieli różnych narodowości.
118. WOJSKA koalicyjne przyjdą na Mazury // Mazur 1919 nr 100: 13 XI s. 1.
Przytoczenie ustępów z noty koalicyjnej w sprawie okupacji terenów plebiscytowych przez
wojska sojusznicze.
119. KOMISJA koaliantów na terenie Prus Królewskich i Książęcych // Dz. Gd. 1919 nr 77:
13 XI s. 1
Zmiany jakie nastąpią w administracji i całości życia na terenach plebiscytowych po
przybyciu komisji koalicyjnych.
120. UKŁADY polsko-niemieckie // Gaz. Warsz. 1919 nr 313: 16 XI s. 3. Dzień polityczny.
M.in. Rokowania Rady Najwyższej z Polską w sprawie okupacji terenów plebiscytowych
przez wojska koalicyjne. Pertraktacje niemieckie w sprawie ewakuacji wojsk z terenów
plebiscytowych przez terytorium Polski.
121. POKÓJ ma wejść w życie // Wyzw. 1919 nr 46: 16 XI s. 673. Ze świata.
Oddziały wojskowe koalicji, przeznaczone do zajęcia terenów plebiscytowych są już
gotowe.
122. RZĄD w czasie plebiscytowym // Mazur 1919 nr 103: 20 XI s. 2. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
M.in. Skład komisji koalicyjnej w okręgu kwidzyńskim: Beaumont (Anglia). Ido Nikoto
(Japonia), Mondello (Włochy), w okręgu olsztyńskim: Rennie (Anglia), Marumo i Aman (Japonia)
oraz Andrea Torre (Włochy).
123. SKŁAD komisji koalicyjnych dla ziem polskich // Dz. Gd. 1919 nr 83: 21 XI s. 2.
Polska.
Zob. poz. 122.
124. [SZESNASTOTYSIĘCZNA] 16-tysięczna armia angielska gotowa do obsadzenia
Olsztyna // Dz. Gd. 1919 nr 84: 22 XI s. 3. Telegramy.
16 tysięcy żołnierzy angielskich jest gotowych do obsadzenia olsztyńskiego okręgu
plebiscytowego.
125. WYKONANIE traktatu przez Niemcy // Robotn. 1919 nr 377: 24 XI s. 3. Telegramy.
W dniu 24 XI 1919 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie delegacji koalicji do rokowań z
Niemcami w sprawie wykonania traktatu pokojowego, pod przewodnictwem gen Le Ronda. Na
posiedzeniu ma być omawiana m.in. sprawa przejęcia zarządu terenów plebiscytowych.
126. WOJSKA koalicyjne do Gdańska i obwodów plebiscytowych // Dz. Gd. 1919 nr 86: 25
XI s. 3. Telegramy.
M.in.: Do Olsztyna mają przybyć trzy bataliony angielskie i jeden amerykański, do
Kwidzyna jeden angielski i jeden włoski. [Za „Danziger Zeitung‖].
127. O TRAKTAT pokojowy // Czas 1919 nr 307: 26 XI s. 1.
M.in. Rozpoczęcie konferencji delegatów alianckich z przedstawicielami Niemiec
w sprawie ewakuacji wojsk niemieckich z terenów plebiscytowych i obsadzenia tych terenów przez
wojska koalicji.
128. ANGLICY przyjdą do nas! // Mazur 1919 nr 106: 27 XI s. 2. Ostatnie wiadomości.
Lord Churchill powiedział w sejmie angielskim m.in., że na teren plebiscytowy olsztyński
przydzielono 3 bataliony wojsk angielskich i jeden amerykański, a na teren kwidzyński – jeden
batalion angielski i jeden włoski. W skład komisji koalicyjnej dla okręgu olsztyńskiego wejdą
Rennie (Anglia), Couget (Francja), Andrea Torre (Włochy) i Marumo (Japonia).
129. OBSADZENIE obszarów plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1919 nr 325: 28 XI s. 5. Przed
plebiscytem.
M.in. Okręg plebiscytowy olsztyński mają obsadzić trzy bataliony wojsk angielskich i jeden
amerykańskich, a okręg plebiscytowy kwidzyński – jeden batalion angielski i jeden włoski.
130. KIEDY przyjedzie na Mazury wojsko koalicyjne? // Mazur 1919 nr 107: 29 XI s. 2.
Ostatnie wiadomości.
Rada Najwyższa wyznaczyła termin obsadzenia terenów plebiscytowych Prus Wschodnich
i Zachodnich na 20 XII 1919 r. [Za „Times‖].
[131]. PLEBISCYT a odroczenie traktatu = poz. 27.
132. [SZESNASTOTYSIĘCZNA] 16-tysięczna armia angielska do obsadzenia Mazur //
Mazur 1919 nr 109: 4 XII s. 1. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
16 tysięcy angielskich żołnierzy jest gotowych do przyjazdu na Warmię i Mazury.
133. WYKONANIE pokoju // Gaz. Warsz. 1919 nr 332: 5 XII s. 1-2. Z polityki
zagranicznej.
M.in. Rada Najwyższa postanowiła zawiadomić delegację niemiecką na kongresie
pokojowym, że komisje koalicyjne rozpoczną natychmiast swą działalność na terenach
plebiscytowych.
134. SPRAWY polskie w parlamencie angielskim : (Od naszego korespondenta
londyńskiego) // Robotn. 1919 nr 388: 5 XII s. 3.
M.in. Minister wojny Churchill w odpowiedzi na interpelację posła Guiness’a podał, że
okręg olsztyński będą okupować trzy bataliony angielskie i jeden amerykański, a okręg kwidzyński
– jeden batalion angielski i jeden włoski.
135. WOJSKA plebiscytowe Ententy w Warszawie // Mazur 1919 nr 110: 6 XII s. 1. Pro
Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Wojska koalicyjne, mające obsadzić tereny plebiscytowe i Gdańsk, przybędą w najbliższych
dniach do Warszawy. Wojska zmierzające na Warmię ma przywitać hr. Adam Zamoyski
.
[136]. OPÓŹNIENIE ratyfikacji amerykańskiej nie wstrzymuje przygotowań do plebiscytu
= poz. 28.
137. „SICHERHEITSWEHR‖ nie pozostaje // Dz. Gd. 1919 nr 97: 7 XII s. 3. Echa
z ojczyzny.
Komitet Mazurski komunikuje, że koalicja nie wyraziła zgody (jak to twierdzą Niemcy) na
pozostanie „Sicherheitswehr‖ i pokrewnych formacji na terenach plebiscytowych.
138. LENARTOWICZ Stanisław : Nowa prowokacja // Spr. Robotn. 1919 nr 60: 7 XII s. 1.
M.in. Endecja z Romanem Dmowskim na czele zraziła sobie Anglię, wywołując tym samym
wrogi stosunek rządu angielskiego do sprawy polskiej. Dzięki stanowisku Lloyd George’a ma się
odbyć plebiscyt na czysto polskich obszarach mazurskich.
139. NOWY nakaz koalicji dla Niemiec // Mazur 1919 nr 111: 9 XII s. 2. Ostatnie
wiadomości.
Koalicja nakazała Niemcom rozwiązać wszelkie organizacje wojskowe, sprzeczne
z postanowieniami traktatu pokojowego, a więc również Heimatwehry, Einwohnerwehry i podobne
formacje.
140. KOALICJA przeciwko „Sicherheitspolizei‖ i „Einwohnerwehr‖ // Mazur 1919 nr 11:
11 XII s. 1.
Koalicja żąda od Niemców rozwiązania Sicherheitspolizei i Einwohnerwehr.
141. MAZURY w prasie francuskiej // Mazur 1919 nr 112: 11 XII s. 1.
Artykuł André Lichtenbergera w francuskiej gazecie „La Victoire‖ o Mazurach. Autor
przedstawia charakterystykę ludności mazurskiej i jej skład narodowościowy. Mazury pod
względem etnograficznym i strategicznym powinny należeć do Polski.
142. PUŁKOWNIK angielski Bennett… // Mazur 1920 nr 11: 31 I s. 1-2. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Płk Bennet poinformował prezesa regencji von Oppena, iż komisja będzie się ściśle trzymać
postanowień traktatu wersalskiego, nie zwracając uwagi na propozycję stron zainteresowanych.
143. LICHTENBERGER o Mazurach // Dz. Gd. 1919 nr 103: 16 XII s. 1-2.
Zob. poz. 141.
144. WOJSKA angielskie // Gaz. Warsz. 1919 nr 344: 18 XII s. 5. Kongres pokoju.
M.in. Anglia wysyła 11 batalionów piechoty na tereny plebiscytowe.
145. PRZED RATYFIKACJĄ traktatu // Gaz. Warsz. 1919 nr 351: 27 XII s. 5. Kongres
pokoju.
Zapowiedź konferencji Simson – Le Rond, na której mają być omówione zasady objęcia
władzy na terenach plebiscytowych przez wojska koalicyjne.
146. Z RADY Najwyższej // Gaz. Warsz. 1919 nr 353: 29 XII s. 5. Kongres pokoju.
M.in. Raport gen Weyganda w sprawie pertraktacji dotyczących przewozu wojsk
sojuszniczych na tereny plebiscytowe.
147. O TRANSPORT wojsk koalicyjnych dla obwodów plebiscytowych // Dz. Gd. 1919 nr
113: 30 XII s. 3. Telegramy.
Spór między ekspertami niemieckim a szefem sztabu marsz. Focha – gen Weygandem, na tle
ilości pociągów transportowych dla wojsk koalicyjnych na tereny plebiscytowe.
148. WOJSKA plebiscytowe // Robotn. 1919 nr 410: 30 XII s. 6. Telegramy.
W trakcie układu między rzeczoznawcami koalicyjnymi i niemieckimi w sprawie transportu
wojsk koalicyjnych na tereny plebiscytowe Niemcy stwierdzili, że mogą dostarczyć tylko cztery
(w miejsce sześciu) pociągi dzienne.
149. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Traktat wersalski zostanie nareszcie wykonany // Gaz.
Warsz. 1919 nr 355: 31 XII s. 1. Listy paryskie.
W dniu 27 XII 1919 r. rozpoczęto narady ogólne w sprawie przygotowań do wykonania
traktatu w Paryżu pod przewodnictwem gen. Le Ronda, z udziałem komisarzy plebiscytowych
wielkich mocarstw i delegacji technicznej Polski. 20 grudnia przybyli do Paryża niemieccy
rzeczoznawcy wojskowi w celu omówienia sposobów transportu wojsk koalicyjnych na tereny
plebiscytowe.
150. Z KONGRESU // Czas 1919 nr 336: 31 XII s. 1.
Zob. poz. 146, 148.
151. WOJSKO polskie // Mazur 1920 nr 1: 1 I s. 2. Baczność! Pokój i wolność.
M.in. Układy koalicji z przedstawicielami Niemiec w Paryżu w sprawie wycofania wojsk
niemieckich z terenów przyznanych Polsce i terenów plebiscytowych.
152. O REWIZJĘ traktatu wersalskiego // Głos Nar. 1920 nr 1: 1 I s. 1.
Artykuł Karola Riveta w paryskim dzienniku „Temps‖ z 24 XII 1919 r., omawiający
konieczność rewizji traktatu wersalskiego na korzyść Polski. (Plebiscyty, Gdańsk, Galicja
Wschodnia). Jeśli Polska ma być pełnoprawnym sojusznikiem państw zachodnich przeciwko
Niemcom, postulaty te powinny być spełnione.
153. Z OBRAD Rady Najwyższej // Głos Nar. 1920 nr 1: 1 I s. 3.
Na posiedzeniu w dniu 29 XII 1919 r. Rada Najwyższa zajmowała się m.in. kwestią
transportu wojsk koalicyjnych na tereny plebiscytowe.
154. Z KONGRESU // Czas 1920 nr 1: 1 I s. 3.
M.in. W dniu 29 XII 1919 r. odbyło się spotkanie delegatów Naczelnej Komendy Armii
Koalicyjnej z przedstawicielami Niemiec, mjr Bötcherem i mjr Michaelisem w celu ustalenia
warunków transportu wojsk koalicyjnych na tereny plebiscytowe.
155. NIEMCY wobec plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 2: 2 I s. 5 Kongres pokoju.
Rada Najwyższa zarządziła, iż do daty plebiscytu mieszkańcy obszarów plebiscytowych
mają znajdować się pod opieką państw koalicji. Koszty utrzymania załogi koalicyjnej pokryje
państwo, któremu tereny plebiscytowe przypadną.
156. ZAWIESZENIE praw niemieckich // Gaz. Warsz. 1920 nr 3: 3 I s. 5 Kongres pokoju.
Rada Najwyższa postanowiła, iż w czasie władzy koalicyjnej na terenach plebiscytowych
mieszkańcy tych obszarów podlegać będą ochronie dyplomatycznej i konsularnej tego mocarstwa
koalicyjnego, którego przedstawiciele będą się znajdować na danym terenie.
157. PRZED PLEBISCYTEM // Gaz. Warsz. 1920 nr 3: 3 I s. 5. Kongres pokoju.
Posiedzenie koalicji pod przewodnictwem Simsona w dniu 1 I 1920 r. w celu omówienia
spraw administracji na terenach plebiscytowych.
158. PRZED PLEBISCYTEM // Robotn. 1920 nr 3: 3 I s. 4. Telegramy.
Zob. poz. 155.
159. SĄDY na obszarach plebiscytowych // Robotn. 1920 nr 3: 3 I s. 4. Telegramy.
Zob. poz. 156.
160. O TERENY plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 4: 4 I s. 6. Kongres pokoju.
Gen. Le Rond oświadczył, że potrzeba jeszcze 10 dni na załatwienie spraw
administracyjnych i wojskowych dotyczących terenów plebiscytowych.
161. BEZCZELNE żądanie niemieckie // Głos Nar. 1920 nr 4: 4 I s. 3.
Niemcy postawili na konferencji pokojowej żądanie, by tereny plebiscytowe podlegały
sądom niemieckim. Rada Najwyższa ustaliła, że opiekę nad sądownictwem na terenach
plebiscytowych sprawować będą komisje koalicyjne.
162. WIEDEŃ, 3 stycznia // Czas 1920 nr 4: 4 I s. 3. Przed plebiscytem.
Zob. poz. 156.
[163]. W SPRAWIE granic polskich = poz. 32.
164. Z RADY Najwyższej // Gaz. Warsz. 1920 nr 5: 5 I s. 5. Kongres pokoju.
M.in.: Sprawozdanie gen Le Ronda z przebiegu rokowań z delegatami niemieckimi
w sprawie przekazania władzy na terenach plebiscytowych komisjom koalicyjnym.
165. PRZED OSWOBODZENIEM terenów plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 5: 5 I s. 3.
Gen Le Rond stwierdził, iż potrzeba jeszcze około 10 dni na uregulowanie wszystkich spraw
administracyjnych i wojskowych na terenach plebiscytowych [Za paryskim „Journal‖].
166. POSIEDZENIE Rady Najwyższej. – Niemcy zwlekają. – Sprawa południowej Rosji. –
Prawo interpretacji // Robotn. 1920 nr 5: 5 I s. 3.
Zob. poz. 164.
167. OKUPACJA terenów plebiscytowych // Czas 1920 nr 5: 5 I s. 1.
Marsz. Foch rozkazał komendantom wojsk terenów plebiscytowych rozpoczęcie
przygotowań do obsadzenia tych terenów w związku ze zbliżającą się datą ratyfikacji traktatu
wersalskiego. Na posiedzeniu Rady Najwyższej pod przewodnictwem gen. Le Ronda omawiano
sprawy administracyjne, głównie paszportowe na terenach plebiscytowych.
168. PRZED WYMIANĄ dokumentów ratyfikacyjnych // Czas 1920 nr 5: 5 I s. 3.
Zob. poz. 165.
169. O WYDANIE materiału okrętowego przez Niemców // Robotn. 1920 nr 6: 6 I s. 5.
Telegramy.
M.in. Opóźnienie ratyfikacji traktatu wersalskiego do 8 stycznia z powodu stanowiska
komisji Simson, pragnącej wywalczyć specjalne prawa na tereny plebiscytowe. Ententa ustali
wszelkie szczegóły dotyczące administracji na tych terenach przed ratyfikacją traktatu.
170. Die VERWALTUNG in den Abstimmungsgebieten [Władze na terenach] // Weckruf
1920 nr 2: 7 I s. 2.
Przewiezienie wojsk koalicyjnych na tereny plebiscytowe wymagać będzie 100 pociągów.
Na wspólnym posiedzeniu pod przewodnictwem gen. Le Ronda alianci podali delegacji niemieckiej
warunki głosowania. Omówienie warunków będzie miało miejsce na późniejszej konferencji.
Komisje koalicyjne wjadą na tereny plebiscytowe po 12 I 1920 r.
171. UCHWAŁY Rady Najwyższej // Gaz. Warsz. 1920 nr 7: 7 I s. 4. Kongres pokoju.
M.in. Odmowa odpowiedzi Rady Najwyższej na żądanie niemieckie zmniejszenia ilości
wojsk koalicyjnych na terenach plebiscytowych.
172. WOJSKA Ententy na terenach plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 7: 7 I s. 4.
Kongres pokoju.
M.in. Przeznaczenie dla kwidzyńskiego okręgu plebiscytowego 1800, a dla olsztyńskiego –
3000 żołnierzy koalicyjnych.
173. PROTESTY niemieckie // Gaz. Warsz. 1920 nr 7: 7 I s. 4. Kongres pokoju.
M.in. Gdańsk ma być centrum koncentracji wojsk koalicyjnych, które będą stąd rozsyłane
na tereny plebiscytowe.
174. SPRAWY plebiscytów na Radzie Najwyższej // Głos Nar. 1920 nr 6: 7 I s. 3.
Sprawozdanie gen. Le Ronda z rokowań z delegatami niemieckimi w sprawie przekazania
władzy oraz o kompetencjach komisji koalicyjnych na terenach plebiscytowych.
175. WYKONANIE traktatu wersalskiego // Robotn. 1920 nr 7: 7 I s. 3.
M.in. Do okręgu kwidzyńskiego ma przybyć 1800, a do olsztyńskiego – 3000 żołnierzy
koalicyjnych. Nota niemiecka, domagająca się redukcji wojsk okupacyjnych na terenach
plebiscytowych ze względu na finansowe położenie Niemiec.
[176]. PRZED WYMIANĄ dokumentów ratyfikacyjnych = poz. 34.
177. KTO wypłaci koszta wojsk koalicyjnych, które będą na Mazurach? // Mazur 1920 nr 3:
8 I s. 1.
Rada Najwyższa uchwaliła, że koszty utrzymania wojsk koalicyjnych na terenach
plebiscytowych pokryje to państwo, któremu tereny plebiscytowe przypadną w wyniku głosowania.
178. GDAŃSK zajmie 8000 Anglików // Gaz. Gd. 1920 nr 5: 8 I s. 1. Przegląd polityczny.
Zob. poz. 172.
179. SPRAWA przejęcia ziem plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 8: 8 I s. 5. Kongres
pokoju.
Obrady Komisji Międzysojuszniczej pod przewodnictwem gen. Le Ronda z
przedstawicielami Niemiec w sprawie przejęcia terenów plebiscytowych.
180. JESZCZE ciągła zwłoka // Głos. Nar. 1920 nr 7: 8 I s. 1.
Rada Pięciu pragnie, by przed ratyfikacją traktatu, były omówione z Niemcami wszelkie
szczegóły techniczne, jak sprawa transportu wojsk koalicyjnych na tereny plebiscytowe,
opróżnienie terenów plebiscytowych z wojsk niemieckich i przejęcie sądownictwa na tych
obszarach przez koalicję.
181. Z RADY Najwyższej // Robotn. 1920 nr 8: 8 I s. 5. Telegramy.
M.in. Na posiedzeniu w dniu 6 I 1920 r. Rada Najwyższa postanowiła, że wskutek
rezygnacji wojsk amerykańskich dalsze zmniejszanie liczny wojsk koalicyjnych na terenach
plebiscytowych jest niemożliwe.
182. ODROCZENIE wręczenia dokumentów ratyfikacyjnych // Czas 1920 nr 7: 8 I s. 1.
M.in. Rada Najwyższa odracza ratyfikację traktatu wersalskiego do chwili załatwienia
wszystkich szczegółów technicznych, głównie opóźnienia przez Niemców i obsadzenia przez
koalicję terenów plebiscytowych oraz ustalenia sądownictwa na tych obszarach. Niemcy domagają
się zredukowania ilości wojsk koalicyjnych na terenach plebiscytowych.
183. VERHANDLUNGEN betreffs der Volksabstimmungen [Rokowania dotyczące
plebiscytów] // Weckruf 1920 nr 3: 9 I s. 2.
Obrady w Paryżu w sprawie warunków głosowania w plebiscytach z udziałem
przedstawicieli państw Ententy, Polski i Niemiec.
184. Die STÄRKE der Besatzungsheere für die Abstimmungsgebiete [Ilość wojsk
okupacyjnych dla okręgów plebiscytowych] // Weckruf 1920 nr 3: 9 I s. 2.
M.in. Okręg kwidzyński obsadzi 1800, a olsztyński 3000 żołnierzy koalicyjnych.
185. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Nowa zwłoka w wykonaniu traktatu wersalskiego //
Gaz. Warsz. 1920 nr 9: 9 I s. 3. Listy paryskie.
M.in. Układy przedstawicieli koalicji z Niemcami w sprawie przewozu wojsk koalicyjnych
na tereny plebiscytowe.
186. NA TERENACH plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 9: 9 I s. 5. Kongres pokoju.
Rada Najwyższa postanowiła rozwiązać wszelkie związki komunistyczne i zabronić
propagandy komunistycznej na terenach plebiscytowych natychmiast po przejęciu tam władzy.
187. NIEMIECKIE targi // Głos Nar. 1920 nr 8: 9 I s. 1.
Niemcy żądają zredukowania ilości wojsk koalicyjnych, mających okupować tereny
plebiscytowe, w nocie do Rady Najwyższej z dnia 2 I 1920 r. Koalicja odpowiedziała odmownie.
188. PRZED wymianą dokumentów ratyfikacyjnych // Czas 1920 nr 8: 9 I s. 3.
M.in. Odpowiedź koalicji Niemcom, iż dalsza redukcja wojsk okupacyjnych na terenach
plebiscytowych jest niemożliwą. Gdańsk ma być podstawą operacyjną wojsk angielskich
i francuskich, które będą stąd rozprowadzane na tereny plebiscytowe.
189. DEBATY Rady Najwyższej = poz. 35.
190. NA CZAS plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 11: 11 I s. 6. Kongres pokoju.
Ententa żąda od Niemiec oddania do jej dyspozycji na czas plebiscytu odpowiedniej ilości
pomieszczeń w Olsztynie i Kwidzynie.
191.PRZYGOTOWANIA do plebiscytu // Robotn. 1920 nr 11: 11 I s. 5. Telegramy.
Ententa zażądała na potrzeby komisji koalicyjnej w Olsztynie 4 domów, 20 pomieszczeń
biurowych, 2 kasyn i gmachu rządowego, w Kwidzynie – 4 domów, 2 kasyn, 28 pomieszczeń
biurowych i biura prezesa regencji.
192. O SĄDOWNICTWO w krajach okupowanych // Czas 1920 nr 10: 11 I s. 1.
Narady szczegółowe komisji Simson–Le Rond w sprawie sądownictwa na terenach
plebiscytowych.
193. SPRAWY polskie wobec ratyfikacji // Gaz. Warsz. 1920 nr 12: 12 I s. 5. Kongres
pokoju.
M.in. Podpisanie przez koalicję umów zawartych z delegatami niemieckimi w sprawie:
rozpoczęcia urzędowania komisji koalicyjnej na Górnym Śląsku, w okręgu olsztyńskim
i kwidzyńskim, ewakuacji wojsk niemieckich z tych terenów i objęcia ich przez wojska koalicyjne.
Podpisano również porozumienie w sprawie przejazdu pociągów wojskowych przez tereny
plebiscytowe.
194. GOSPODARCZA umowa polsko-niemiecka nie ważna. Wykonanie traktatu
w stosunku do Polski // Robotn. 1920 nr 12: 12 I s. 3.
M.in. Komisja Le Ronda podpisała w dniu 9 I 1920 r. z Niemcami umowę o rozpoczęciu
urzędowania komisji koalicyjnej na Górnym Śląsku, Powiślu, Warmii i Mazurach, okupacji przez
wojska koalicyjne terenów plebiscytowych i przewozu pociągów wojskowych przez tereny
plebiscytowe.
195. SPARTAKUSY // Mazur 1920 nr 5: 13 I s. 2. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na
Mazurach.
Rada Najwyższa zarządziła rozwiązanie na terenach plebiscytowych wszelkich organizacji
spartakusowskich i komunistycznych.
196. KOSZTA okupacji w obszarach plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 9: 13 I s. 1.
Przegląd polityczny.
Koszta utrzymania wojsk koalicyjnych na terenach podległych plebiscytom.
[197]. POKÓJ wszedł w życie = poz. 38.
198. Die ENTENTEMISSION in den Abstimmungsgebieten [Misje koalicyjne w okręgach
plebiscytowych] // Weckruf 1920 nr 5: 14 I s. 2.
W Olsztynie dla potrzeb komisji koalicyjnej przeznaczono cztery domy, dziesięć mieszkań,
budynek służbowy, mieszkanie dla prezydenta i dwadzieścia dziewięć pomieszczeń biurowych.
W Kwidzynie odpowiednio: cztery domy, dziewięć mieszkań, sześćdziesiąt pokoi, dwa kasyna na
cele mieszkalne, dwadzieścia osiem pokoi biurowych, pięć baraków i pokój służbowy prezydenta.
199. MALBORK // Gaz. Gd. 1920 nr 10: 14 I s. 2. Wiadomości potoczne.
Konferencja na temat ustalenia siedziby plebiscytowej komisji sprzymierzonych.
200. W.K. : Złożenie dokumentów ratyfikacyjnych // Głos Nar. 1920 nr 13: 14 I s. 1.
M.in. Wojska i władze niemieckie mają w ciągu piętnastu dni od uprawomocnienia traktatu
opuścić tereny plebiscytowe i przekazać władzę komisjom koalicyjnym. Podkreślenie wagi
plebiscytu dla Polski.
[201]. TRAKTAT wersalski = poz. 39.
202. ZWIĄZKI komunistyczne na ziemiach plebiscytowych zostaną rozwiązane // Gaz. Gd.
1920 nr 12: 15 I s. 2. Przegląd polityczny.
203. TERMINY zajęcia obszarów plebiscytowych przez wojska koalicji // Dz. Gd. 1920
nr 12: 16 I s. 3. Telegramy.
204. KOMISJE Ententy // Gaz. Warsz. 1920 nr 16: 16 I s. 7. Z Wolnego Miasta Gdańska.
M.in. Do Malborka przybył oficer włoski w celu wyszukania pomieszczeń dla misji Ententy.
Załoga włoska (900 żołnierzy) ma przybyć w najbliższych dniach do Malborka.
205. MISJA koalicyjna // Robotn. 1920 nr 16: 16 I s. 4-5. Telegramy.
Do Malborka przybył włoski kapitan Corroda celem porozumienia się w sprawie
ulokowania tam misji Ententy. Komisja koalicyjna w Malborku składać się będzie z Włocha,
Anglika, Francuza i Japończyka oraz aparatu urzędniczego. Załoga włoska przybyła już do
Kwidzyna.
206. OFICER angielski w Olsztynie // Mazur 1920 nr 7: 17 I s. 3. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Do Olsztyna przybył oficer angielski, by wyszukać kwatery dla wojsk koalicyjnych.
Landraci pozostaną nadal na swych stanowiskach.
207. OBSADZENIE Gdańska i ziem plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 17: 17 I s. 2
Dzień polityczny.
M.in. Batalion włoski dla kwidzyńskiego okręgu plebiscytowego ma przybyć 27 stycznia,
pół batalionu angielskiego – w początkach lutego. 4 i 5 lutego przybędą dwa bataliony angielskie
do Olsztyna i Ostródy. Wojska angielskie będą rozmieszczone w Olsztynie, Ełku, Ostródzie
i Sensbergu [Mrągowo].
208. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Układy polsko-niemieckie w Paryżu // Gaz. Warsz.
1920 nr 17: 17 I s. 6. Listy paryskie.
M.in. W wyniku narad koalicji z Niemcami podpisano umowy o: 1. objęciu władzy przez
komisje koalicyjne na Górnym Śląsku, Powiślu, Warmii i Mazurach; 2. ewakuacji wojsk
niemieckich z Mazur, Warmii, Powiśla i okupowaniu tych terenów przez wojska koalicyjne;
3. przejeździe pociągów wojskowych przez tereny plebiscytowe Warmii, Mazur i Powiśla.
209. OBSADZENIE obszarów plebiscytowych przez wojska koalicyjne // Robotn. 1920
nr 17: 17 I s. 4. Telegramy.
Terminarz przyjazdu wojsk koalicyjnych na tereny plebiscytowe.
210. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 14: 18 I s. 4. Pomorze.
Zamiany spowodowane okupacją terenu plebiscytowego przez wojska koalicyjne.
211. WOJSKA Ententy obsadzają Gdańsk, Prusy Zachodnie, Warmię i Śląsk Górny // Głos
Nar. 1920 nr 17: 18 I s. 1.
Na Powiśle ma przybyć 27 I 1920 r. batalion włoski, w początkach lutego – pół batalionu
angielskiego do Ełku i Sensberga [Mrągowo], w dniach 4-5 lutego – dwa bataliony angielskie do
Olsztyna i Ostródy. W dniu 13 stycznia przybył do Olsztyna pułkownik Bennett.
212. PRZED OKUPACJĄ ziem polskich // Czas 1920 nr 16: 18 I s. 1.
Zob. poz. 211.
213. SPRAWY plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 19: 19 I s. 5. Kongres pokoju.
Oddziały okupacyjne wojsk koalicyjnych będą wysyłane na tereny plebiscytowe 2 lutego.
214. ZAJĘCIE krajów plebiscytowych // Mazur 1920 nr 8: 20 I s. 3. Sprawy plebiscytu czyli
głosowanie na Maurach.
M.in. Do Kwidzyna przybędzie batalion włoski 27 I 1920 r. Wojska angielskie przybędą do
Ełku, Ządzborka [Mrągowo], Olsztyna i Ostródy.
215. KOALICJA obejmie u nas…// Mazur 1920 nr 8: 20 I s. 3. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Komisja koalicyjna obejmie nadzór nad pocztą, telegrafem i koleją. Komisja będzie
mieszkać w zamku olsztyńskim. W Ostródzie będzie 400 żołnierzy ziemskich.
216. PUŁKOWNIK angielski Bennet znajduje się w Olsztynie celem przygotowania kwater
dla sztabu i wojska angielskiego // Mazur 1920 nr 8: 20 I s. 3. Dzień polityczny. Sprawy plebiscytu
czyli głosowanie na Mazurach.
217. WYKONANIE traktatu // Gaz. Warsz. 1920 nr 20: 20 I s. 3. Dzień polityczny.
M.in. Tymczasowe wytyczenie granic plebiscytowych. Ostateczne ustalenie tych granic
nastąpi po przeprowadzeniu plebiscytów.
218. PRZED PLEBISCYTEM // Gaz. Warsz. 1920 nr 20: 20 I s. 5. Z całej Polski.
M.in. Dla okręgu olsztyńskiego przeznaczono dwa bataliony angielskie, które mają być
rozlokowane w Ostródzie, Ełku, Olsztynie i Ządźborku [Mrągowo]. Do Iławy 27 stycznia
przybędzie batalion włoski. Wiece niemieckie w Prusach Królewskich.
219. OPÓŹNIENIE wyjazdu wojsk koalicyjnych // Gaz. Warsz. 1920 nr 21: 21 I s. 5. Z całej
Polski.
Wojska koalicyjne przybędą na tereny plebiscytowe z 5-dniowym opóźnieniem.
220. ODROCZENIE okupacji Górnego Śląska // Robotn. 1920 nr 21: 21 I s. 4. Telegramy.
Wobec trudności w przygotowaniu transportu wojsk koalicyjnych na tereny plebiscytowe,
zajęcie tych terenów przez wojska koalicyjne opóźnia się o pięć dni. Tym samym o pięć dni dłużej
pozostanie na tych terenach administracja niemiecka.
221. ROZMOWA z angielskim majorem p. Ferguson // Mazur 1920 nr 9: 22 I s. 2. Sprawy
plebiscytu czyli głosowanie na Mazurach.
Rozmowa redaktora olsztyńskiej „Ostwacht‖ z majorem angielskim, Fergusonem. Liczba
wojsk angielskich, które przybędą na Mazury nie jest jeszcze ustalona. Strona polska uważa, że trzy
bataliony to za mało. Gdyby Sicherheitswehr miała pozostać, Polacy muszą utworzyć własną straż
bezpieczeństwa.
222. PRZEŁOŻENIE terminu opróżnienia // Gaz. Gd. 1920 nr 17: 22 I s. 2. Przegląd
polityczny.
W związku z opóźnieniem przyjazdu wojsk koalicyjnych na tereny plebiscytowe
przedłużono pobyt wojsk niemieckich na tych terenach o pięć dni.
223. Die KONTROLLE der Entente-Komission… [Nadzór komisji alianckiej…] // Weckruf
1920 nr 8: 23 I s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet (Z terenu plebiscytowego).
Wyszukiwanie pomieszczeń dla biur i wojsk koalicyjnych w Olsztynie i Ostródzie. Komisja
koalicyjna przejmie administrowanie poczty, telegrafu i kolei [Za „Allensteiner Zeitung‖].
224. NIEMIECKIE tereny plebiscytowe nie będą podlegać sądom niemieckim // Dz. Gd.
1920 nr 19: 24 I s. 3. Gdańsk.
225. TERMIN obsadzenia terenów plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 24: 24 I s. 3.
Dział polityczny.
Okręg kwidzyński ma być obsadzony 27 I 1920 r. przez batalion włoski, rozlokowany
w Kwidzynie, Malborku i Iławie. W początkach lutego mają go zastąpić wojska angielskie. Okręg
olsztyński ma być obsadzony w dniach 30-31 stycznia przez batalion angielski, który ma przybyć
do Ełku. Połowa tego batalionu zostanie później przeniesiona do Ządźborka [Mrągowo]. Drugi
batalion angielski ma przybyć w dniach 4-5 lutego do Olsztyna i Ostródy.
226. O WOJSKA w obszarach plebiscytowych // Dz. Gd. 1920 nr 20: 25 I s. 2.
Anglia i Włochy nie mogą dostarczyć przewidzianej ilości wojska do obszarów
plebiscytowych.
227. ANGLICY nie obsadzą obszarów plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 20: 25 I s. 2.
Przegląd polityczny.
Zob. poz. 226.
228. SĄDOWNICTWO na obszarach plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 20: 25 I s. 2
Przegląd polityczny.
Sądownictwo na obszarach plebiscytowych sprawować ma państwo, którego wojska
obsadzą dany obszar.
229. WOJSKA francuskie na terenach plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 23: 25 I s. 3.
Zob. poz. 226.
230. O OKUPACJĘ ziem plebiscytowych // Czas 1920 nr 22: 25 I s. 1.
Anglia doniosła Radzie Najwyższej, że nie będzie mogła dostarczyć kontyngentu wojsk dla
terenów plebiscytowych. Okupacja Gdańska i Warmii przez wojska angielskie została chwilowo
wstrzymana ze względów technicznych.
231. PAN Lloyd George a plebiscyt w Prusach Wschodnich // Gaz. Warsz. 1920 nr 27: 27 I
s. 3. Dzień polityczny.
Anglia nie może dać przewidzianych 15 batalionów dla obsadzenia terenów plebiscytowych
i redukuje ich liczbę do trzech.
232. PLEBISCYT // Gaz. Warsz. 1920 nr 27: 27 I s. 3. Dzień polityczny.
M.in. Anglia przyrzekła dostarczyć dwa okręty wojenne i dwa bataliony piechoty morskiej
dla okupacji obszarów plebiscytowych w Prusach Wschodnich oraz Gdańska i Kłajpedy.
Odroczenie terminu terenów plebiscytowych o pięć dni.
233. KEINE englischen Truppen für das Abstimmungsgebiet [Nie będzie wojsk angielskich
dla terenów plebiscytowych] // Weckruf 1920 nr 10: 28 I s. 4. Aus den Abstimmungsgebieten
[Z okręgów plebiscytowych].
Anglia oświadczyła, że nie może wysłać swych wojsk na tereny plebiscytowe Śląska,
Szlezwiku i Mazur. Podobny punkt widzenia zajmują Włochy. Tereny plebiscytowe obsadzą wobec
tego tylko wojska francuskie.
234. OPÓŹNIENIE ewakuacji // Gaz. Warsz. 1920 nr 28: 28 I s. 4. Z całej Polski.
M.in. Ewakuacja wojsk niemieckich z okręgu olsztyńskiego rozpocznie się dopiero 30
stycznia, a z okręgu kwidzyńskiego – 31 stycznia 1920 r.
235. PRZED ZAJĘCIEM terenów plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 25: 28 I s. 3.
Wojska włoskie przeznaczone do okupowania terenów plebiscytowych Powiśla, Śląska
Górnego i Cieszyńskiego są gotowe do wymarszu. Do Polski przyjadą przez Wiedeń i Bogumin.
236. OPRÓŻNIENIE obszarów polskich // Robotn. 1920 nr 28: 28 I s. 5. Telegramy.
M.in. Opróżnienie obszaru plebiscytowego olsztyńskiego z wojsk niemieckich rozpocznie
się z opóźnieniem (30 I 1920 r.), a obszaru kwidzyńskiego – 31 I 1920 r.
237. WOJSKO niemieckie opuszcza Mazury // Mazur 1920 nr 10: 29 I s. 2. Ostatnie
wiadomości.
Wojska niemieckie, w myśl postanowień koalicji, opuszczają teren plebiscytowy. Wymarsz
wojska z Wielbarka.
238. FRANCUZI mają przyjść na Mazury! // Mazur 1920 nr 10: 29 I s. 2. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Anglia oświadczyła, iż nie będzie w stanie wysłać na Mazury planowanej liczby 25
batalionów wojska. Wobec tego jest prawdopodobne, że część wojsk angielskich zastąpią wojska
francuskie.
239. OPRÓŻNIENIE terenów plebiscytowych // Dz. Gd. 1920 nr 23: 29 I s. 2. Gdańsk.
Terminy opróżnienia obwodów plebiscytowych z wojsk polskich i niemieckich.
240. PRZEDŁUŻENIE opróżnienia terenów plebiscytowych o 5 dni // Dz. Gd. 1920 nr 23:
29 I s. 3. Telegramy.
241. PRZED PLEBISCYTEM // Dz. Gd. 1920 nr 24: 30 I s. 1-2.
Przygotowanie komisji koalicyjnej do wyjazdu na tereny plebiscytowe.
242. WOJSKA koalicyjne w Gdańsku i na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 30: 30 I s. 1-2.
M.in. Zapowiedź przybycia do Gdańska dnia 30 I 1920 r. 40 wagonów z wojskami
koalicyjnymi dla obsadzenia terenów plebiscytowych. Do okręgu olsztyńskiego przybędą dwa
bataliony angielskie.
243. SKŁAD komisji // Gaz. Warsz. 1920 nr 30: 30 I s. 2-3. Dzień polityczny.
M.in. Skład komisji koalicyjnych dla terenów plebiscytowych. Okręg olsztyński: E.A.
Rennie – przewodniczący (Wielka Brytania), ppłk Bennet (Wielka Brytania), Couget (Francja),
markiz Domenico Fracassi di Torre Rossano (Włochy), Marumo (Japonia). Okręg kwidzyński: H.D.
Beaumont (Wielka Brytania), de Cherisey (Francja), Angelo Pavia – przewodniczący (Włochy), Ida
(Japonia).
244. SPRAWA obsadzenia obszarów plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 27: 30 I s. 1
Anglia przyrzekła trzy bataliony piechoty morskiej m.in. do obsadzenia terenów
plebiscytowych w Prusach Wschodnich. Debaty na ten temat w Radzie Najwyższej w Paryżu.
245. WIADOMOŚĆ o przyjeździe wojsk francuskich do Olsztyna nie sprawdza się // Mazur
1920 nr 11: 31 I s. 1. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Na teren plebiscytowy olsztyński przybędą tylko bataliony wojsk angielskich.
246. SZKOŁY i urzędy polskie // Mazur 1920 nr 11: 31 I s. 2. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Komisja koalicyjna zapewni na terenach plebiscytowych równouprawnienie ludności
polskiej z niemiecką w urzędach i szkołach.
247. Z MALBORKA // Gaz. Warsz. 1920 nr 31: 31 I s. 4. Z całej Polski.
Do Malborka przybyli kwatermistrze angielscy, francuscy, włoscy i japońscy w celu
wyszukania kwater dla oddziałów wojsk koalicyjnych.
248. PRZED PRZYJAZDEM komisji plebiscytowych : opóźnienia ewakuacji // Głos Nar.
1920 nr 28: 31 I s. 1.
M.in. Opóźnienie opróżnienia terenów plebiscytowych z wojsk niemieckich o osiem dni
(okręg olsztyński od 30 I 1920 r., a kwidzyński od 31 I 1920 r.). W związku z tym opóźni się
przyjazd załogi koalicyjnej na te tereny.
249. Die RÄUMUNG der Abstimmungsgebiete… [Opróżnienie terenów plebiscytowych…]
// Weckruf 1920 nr 12: 1 II s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet. [Z terenu plebiscytowego].
Opróżnienie terenów plebiscytowych Warmii, Mazur, Powiśla, Kłajpedy i Gdańska z wojsk
niemieckich zostało przesunięte o osiem dni, Śląska – o pięć dni.
250. KWIDZYN // Gaz. Gd. 1920 nr 26: 1 II s. 2. Wiadomości potoczne.
Przybycie do Kwidzyna przedstawicieli państw sprzymierzonych.
251. PRZEDSTAWICIELE koalicji na ziemiach polskich // Robotn. 1920 nr 32: 1 II s. 5.
Telegramy.
M.in. Do Malborka przybyli kwatermistrze angielski, francuski, włoski i japoński celem
wyszukania kwater dla wojsk koalicyjnych. Włosi przeznaczyli jeden batalion do okręgu
olsztyńskiego, jeden do kwidzyńskiego, cztery na Górny Śląsk i jeden na Śląsk Cieszyński.
252. REWINDYKACJA ziem polskich // Głos Nar. 1920 nr 30: 2 II s. 1-2.
Zob. poz. 247.
253. WŁOSI wysyłają wojska do terenów plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 30: 2 II s. 3.
Wbrew pogłoskom, Włosi wysyłają na tereny plebiscytowe załogę wojskową, składającą się
m.in. z jednego batalionu na okręg olsztyński i jednego na okręg kwidzyński.
254. WOJSKA francuskie dla terenów plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 30: 2 II s. 3.
Z Paryża do Gdańska ma wyruszyć w najbliższym czasie dziesięć strzelców francuskich dla
terenów plebiscytowych.
255. SKŁAD komisji koalicyjnych w Polsce // Głos Nar. 1920 nr 30: 2 II s. 3.
Zob. poz. 243.
256. PRZYGOTOWANIA do plebiscytów // Czas 1920 nr 29: 2 II s. 3.
M.in. Do Gdańska ma przybyć 10 batalionów wojsk francuskich, które będą rozesłane na
tereny plebiscytowe. Angielski oddział kwaterunkowy przygotowuje pomieszczenia dla wojsk
koalicyjnych w Gdańsku. Do Malborka przybyli kwatermistrze angielski, francuski, włoski
i japoński celem wyszukania kwater dla wojsk koalicyjnych.
257. WOJSKA włoskie dla terenów plebiscytowych // Dz. Gd. 1920 nr 27: 4 II s. 3.
Wiadomości telegraficzne.
Wiadomość o zaniechaniu przez Włochy dostawy wojska dla terenów plebiscytowych jest
fałszywa.
258. WŁOCHY wysyłają także wojska na obszary plebiscytowe // Gaz. Gd. 1920 nr 27: 4 II
s. 3. Wiadomości telegraficzne.
259. KTO będzie głosował w plebiscycie? // Mazur 1920 nr 13: 5 II s. 1. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Sprecyzowanie, kto jest uprawniony do głosowania w plebiscycie. Podkreślenie, że osoby,
które opuściły Mazury z własnej woli (bez przyczyny leżącej w prześladowaniach ze strony
Niemców lub wydalenia przymusowego) nie mają prawa głosu.
260. OPRÓŻNIENIE drugiej linii olsztyńskiego obszaru plebiscytowego przez Niemców //
Dz. Gd. 1920 nr 28: 5 II s. 3. Telegramy.
Dotyczy wojsk niemieckich.
261. Z TERENÓW plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 35: 5 II s. 4. Z całej Polski.
Ukończenie ewakuacji olsztyńskiego okręgu plebiscytowego. Batalion wojsk angielskich dla
Olsztyna przybył do Iławy.
262. [PIĘĆSET] 500 milionów franków kosztów plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 29:
6 II s. 2. Przegląd polityczny.
Koszty utrzymania wojsk i urzędników mocarstw sprzymierzonych na terenach
plebiscytowych w 1920 r. według obliczeń francuskich.
263. MIANOWANIE komisarzy // Gaz. Warsz. 1920 nr 38: 8 II s. 6. Ostatnie wiadomości.
M.in. Mianowanie włoskich komisarzy plebiscytowych na spornych terytoriach. Dla
Kwidzyna – Fracassi'ego, dla Olsztyna – Borsarelli’ego.
264. PRED PLEBISCYTEM // Robotn. 1920 nr 38: 8 II s. 5. Telegramy.
Zob. poz. 263.
265. PLEBISCYT a Włochy // Czas 1920 nr 35: 9 II s. 3.
Zob. poz. 263.
266. OPRÓŻNIANIE obszaru plebiscytowego Warmii i Mazur ukończone // Dz. Gd. 1920
nr 32: 10 II s. 3. Telegramy.
Zob. poz. 260.
267. LYON, 11 lutego // Czas 1920 nr 37: 12 II s. 1. Przed plebiscytem.
Według oświadczenia komendanta wojskowego terenów plebiscytowych z Prus Wschodnich
ewakuowano do dnia 6 II 1920 r. wszystkie wojska niemieckie.
268. PARYŻ, 11 lutego // Czas 1920 nr 37: 12 II s. 1. Przed plebiscytem.
Zob. poz. 267.
269. Die RÄUMUNG [Opróżnienie] // Weckruf 1920 nr 18: 15 II s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
Według informacji niemieckich teren plebiscytowy Prus Wschodnich został opróżniony
z wojsk niemieckich całkowicie w dniu 6 lutego 1920 r. Wojska włoskie przyjadą z Werony do
Kwidzyna dnia 17 lutego.
270. WARSZAWA, 14 lutego // Czas 1920 nr 40: 15 II s. 3. Przed plebiscytami.
Towarzystwo Italo–Polskie podaje, że wojska włoskie udając się na tereny plebiscytowe
przejeżdżać będą przez Warszawę trzema pociągami w dniach 14 i 15 lutego [Za „Kurierem
Warszawskim‖].
271. KOMISJA plebiscytowa w Kwidzynie // Gaz. Warsz. 1920 nr 46: 16 II s. 4. Kongres
pokoju.
Komisje koalicyjne opuszczają Paryż, by objąć władzę w kwidzyńskim okręgu
plebiscytowym.
272. MALBORK // Gaz. Gd. 1920 nr 42: 19 II s. 2. Wiadomości potoczne.
Okręg malborski ma obsadzić tylko 100-osobowa załoga francuska.
273. Die BESETZUNG für Marienburg [Załoga dla Malborka] // Weckruf 1920 nr 20: 20 II
s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
Malbork ma okupować stu żołnierzy francuskich. W Sztumie załogi koalicyjnej nie będzie.
274. Die KOSTEN der Überwachungskomissionen [Koszty komisji nadzorczych] //
Weckruf 1920 nr 20: 20 II s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
M.in. Koszty utrzymania komisji koalicyjnych w okręgach Prus Wschodnich i Zachodnich
wyniosą w 1920 r. 475 milionów franków.
275. BESTIMUNGEN über den Amtsantritt der interallierten Ausschüsse In Oberschliesen,
in Allenstein und Marienwerder [Postanowienia o objęciu urzędowania przez komisje
międzysojusznicze na Górnym Śląsku, w Olsztynie i Kwidzynie) // Weckruf 1920 nr 22: 25 II
s. 3-4.
A. Allgemeine Grundsätze [Zasady ogólne]; B. Verwaltungsordnung [Tryb urzędowania];
C. Sofortige Ausführungsmassnahmen [Natychmiastowe zarządzenia wykonawcze];
D. Finanzverwaltung [Zarząd finansowy]; E. Postordnung [Poczta]. F. Politische Massnahmen
[Zarządzania polityczne]; G. Wirtschaftliche Massnahmen [Zarządzenia gospodarcze];
H. Übernahme der Amtsgewalt durch die Ausschüsse [Przejęcie władzy urzędowej przez komisje).
I. Pässe [Paszporty]. (Wyd. Simson, Le Rond).
3. Przyjazd władz alianckich dla terenów plebiscytowych
a) Komisja koalicyjna
276. OKUPACJA terenów plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 42: 12 II s. 5. Z całej
Polski.
277. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Robotn. 1920 nr 42: 12 II s. 4. Telegramy.
W dniu 10 II 1920 r. przybył do Kwidzyna pierwszy oddział wojsk okupacyjnych – 50
strzelców francuskich. Oddziały włoskie i angielskie mają przybyć w najbliższym tygodniu. Do
Olsztyna przybyła komisja koalicyjna w składzie: E. Rennie, Couget, Fracassi i Marumo.
278. WITAMY! // Mazur 1920 nr 17: 14 II s. 1.
5-osobowa komisja koalicyjna przybyła do Olsztyna 11 lutego. Powitanie komisji na łamach
„Mazura‖.
279. PRZYJĘCIE komisji koalicyjnej w Olsztynie… // Mazur 1920 nr 17: 14 II s. 2.
Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Niemieckie powitanie komisji koalicyjnej w Olsztynie. Polacy witają komisję z nadzieją, iż
pod jej rządami poprawi się położenie ludności polskiej na terenie plebiscytowym.
280. WE WSZYTKICH ziemiach plebiscytowych… // Piast 1920 nr 7: 15 II s. 7. Przegląd
polityczny.
Komisje koalicyjne objęły władzę na wszystkich ziemiach podległych plebiscytom.
281. PRZED PLEBISCYTEM // Robotn. 1920 nr 46: 16 II s. 3. Telegramy.
Komisja międzysojusznicza dla obwodu kwidzyńskiego wyjeżdża z Paryża.
282. PAN von Oppen wita komisję koalicyjną // Mazur 1920 nr 18: 17 II s. 2.
Przyjęcie oficjalnej komisji koalicyjnej w Olsztynie w dniu 11 II 1920 r. przez
przedstawicieli władz niemieckich z prezesem regencji von Oppenem na czele. Ludność polska na
Mazurach żąda, by jej przedstawiciele naświetlili komisji położenie Polaków. Żądanie usunięcia na
czas plebiscytu urzędników niemieckich i Sicherheitswehry.
283. LYON, 17 lutego // Czas 1920 nr 42: 18 II s. 1. Przed plebiscytami.
W dniu 14 II 1920 r. wyjechała z Paryża do Kwidzyna komisja międzysojusznicza.
284. PREZES regencji von Oppen… // Mazur 1920 nr 19: 19 II s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Komisja koalicyjna przejęła rządy na terenie plebiscytowym z rąk prezesa regencji von
Oppena.
285. KOMISJA plebiscytowa // Gaz. Warsz. 1920 nr 49: 19 II s. 4.
Powitanie w Bydgoszczy komisji koalicyjnej udającej się do kwidzyńskiego okręgu
plebiscytowego.
286. Die INTERNATIONALE Komission… [Komisja międzynarodowa] // Weckruf 1920
nr 20: 20 II s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
Do Olsztyna przybyła w dniu 17 II 1920 r. komisja koalicyjna. Rozmowa członków komisji
z prezesem regencji von Oppenem. Przewodniczący E. Rennie zapewnił, że komisja chce
przygotować głosowanie wolne, uczciwe i tajne. Komisja koalicyjna dla okręgu kwidzyńskiego:
H. D. Beaumont, de Cherrisey, A. Pavia, Ida.
287. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 40: 20 II s. 3. Pomorze.
Do Kwidzyna przybyła komisja koalicyjna.
288. W PRUSACH Królewskich // Gaz. Warsz. 1920 nr 50: 20 II s. 5. Z całej Polski.
Komisja plebiscytowa dla okręgu kwidzyńskiego objęła rządy na Powiślu. Na czele komisji
stoi A. Pavia (Włochy).
289. PRZED PLEBISCYTEM // Robotn. 1920 nr 50: 20 II s. 4-5. Telegramy.
Zarządzenie komisji olsztyńskiej o równouprawnieniu języka polskiego z niemieckim na
Warmii i Mazurach. Osoby przekraczające granice terenu plebiscytowego muszą się legitymować
paszportem. Do Kwidzyna przybyła komisja koalicyjna z A. Pavią na czele.
290. SZCZYTNO // Mazur 1920 nr 20: 21 II s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
M.in. Do Szczytna przybył przedstawiciel komisji koalicyjnej, kapitan włoski G. C. Re.
291. KWIDZYN // Gaz. Gd. 1920 nr 44: 21 II s. 2. Wiadomości potoczne.
Zob. poz. 287.
292. WESZLIŚMY w okres szeregu niepokojących pytań i zagadek… // Spr. Robotn. 1920
nr 8: 22 II s. 5. Tydzień polityczny.
M.in. W okręgu kwidzyńskim, okupowanym przez Włochów oraz na Warmii i Mazowszu
Pruskim pod władzą Anglii obejmowanie władzy dopiero się rozpoczęło.
293. OFICJALNE powitanie komisji alianckiej ze strony polskiej… // Mazur 1920 nr 21:
24 II s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Przedstawiciele ludności polskiej witają w dniu 17 II 1920 r. komisję koalicyjną
w Olsztynie, wysuwając jednocześnie swe postulaty.
294.KOMISJA międzysojusznicza w Olsztynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 2: 2 II
s. 2.
Powitanie w dniu 17 II 1920 r. przez delegację Rad Ludowych Mazur i Warmii komisji
międzysojuszniczej w Olsztynie.
295. EINE Begrüssung der Ententekomission zu Marienwerder… [Powitanie komisji
koalicyjnej w Kwidzynie…] // Weckruf 1920 nr 25: 3 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet
[Z okręgu plebiscytowego].
Powitanie komisji koalicyjnej w Kwidzynie przez Polaków z hr. Sierakowskim na czele
w dniu 19 II 1920 r. Przemówienie prez. Pavii.
296. DO OLSZTYNA przybędzie w tych dniach nowy członek komisji plebiscytowych
Francuz Chevaley // Gaz. Warsz. 1920 nr 144: 29 V s. 2. Dzień polityczny.
297. NOWY członek komisji plebiscytowej // Gaz. Gd. 1920 nr 124: 1 VI s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Chevaley, nowo mianowany członek komisji międzysojuszniczej, przybywa do Olsztyna.
b) Wojska koalicyjne
298. WOJSKA Ententy w Warszawie // Gaz. Warsz. 1919 nr 321: 24 XI s. 3. Dzień
polityczny.
Wojska koalicyjne mające obsadzić tereny plebiscytowe i Gdańsk przybędą w najbliższych
dniach do Warszawy. W imieniu Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego powita je p. Adam
Zamoyski.
299. PRZYBYCIE wojsk Ententy // Gaz. Warsz. 1919 nr 324: 27 XI s. 5. Z całej Polski.
Pierwsze transporty wojsk koalicyjnych dla terenów plebiscytowych przybywają do Polski.
300. PIERWSZE wojska plebiscytowe // Robotn. 1919 nr 381: 28 XI s. 4. Telegramy.
Od 25 XI 1919r. przez Piotrowice przejeżdżają pociągi w pierwszej kolejności na tereny
plebiscytowe Warmii, Mazur i Powiśla.
301. PRZED PLEBISCYTEM // Czas 1919 nr 310: 29 XI s. 1.
Zob. poz. 300.
302. PRZEJAZD wojsk koalicyjnych // Dz. Gd. 1919 nr 92: 2 XIII s. 2. Z naszej polityki.
Zob. poz. 300.
303. WOJSKA plebiscytowe… // Wyzw. 1919 nr 49: 7 XII s. 60. Ze świata.
Wojska koalicyjne, przeznaczone dla obsadzenia terenów plebiscytowych, przybyły do
Polski.
304. PRZEJAZD wojsk koalicyjnych // Mazur 1919 nr 112: 11 XII s. 1. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Pierwsze transporty wojsk koalicyjnych, udających się na tereny plebiscytowe, przekraczają
granice Polski. Odświętne ustrojenie dworców kolejowych w Piotrowicach, Oświęcimiu
i Dziedzicach.
305. WOJSKO włoskie dla Mazur, znajduje się już w Warszawie // Mazur 1920 nr 1: 1 I s.
1.
Wojsko włoskie przeznaczone dla Mazur, znajduje się już w Warszawie [Za
„Ewangelikiem‖].
306. W DRODZE na Mazowsze Pruskie // Gaz. Warsz. 1920 nr 34: 4 II s. 3-4.
Powitanie w Warszawie udającego się na tereny plebiscytowe batalionu wojsk angielskich.
[307]. Z TERENÓW plebiscytowych = poz. 261.
308. ZAJĘCIE Olsztyna // Gaz. Warsz. 1920 nr 34: 4 II s. 4. Z całej Polski.
Do Olsztyna przybył 31 stycznia pierwszy, 100-osobowy transport wojsk koalicyjnych.
309. PRZED PLEBISCYTEM // Robotn. 1920 nr 34: 4 II s. 4-5. Telegramy.
M.in. Do Olsztyna przybył w dniu 31 I 1920 r. pierwszy transport wojsk koalicyjnych.
Napad odchodzących wojsk niemieckich na polski teatr w Olsztynie.
310. PRZYBYCIE pierwszego oddziału angielskiego do Olsztyna // Mazur 1920 nr 13: 5 II
s. 1. Pro Polonia czyli przed plebiscytem.
Pierwszy oddział wojsk angielskich, składający się z 14 oficerów i 62 szeregowców pod
wodzą ppłk Bandeleur przybył dnia 31 I 1920 r. do Olsztyna.
311. CZĘŚĆ wojska angielskiego dla Mazur już w Warszawie // Mazur 1920 nr 13: 5 II s. 1.
Pro Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Trzecia partia wojska angielskiego przybyła w dniu 3 II 1920 r. w drodze na Mazury do
Warszawy.
312. ANGLICY w Warszawie // Czas 1920 nr 31: 5 II s. 3.
Do Warszawy przybył pierwszy batalion 17 pułku gwardzistów angielskich, przeznaczony
do obsadzenia terenu plebiscytowego Mazur. W najbliższych dniach przybędą do Warszawy
również wojska francuskie i włoskie.
313. WOJSKA koalicyjne w Warszawie // Czas 1920 nr 31: 5 II s. 1. Przed plebiscytami.
Powitanie w Warszawie dnia 3 II 1920 r. pierwszego batalionu angielskiego, udającego się
na Mazury.
314. WOJSKA angielskie… // Wyzw. 1920 nr 6: 8 II s. 74. Ze świata.
Wojska angielskie, przeznaczone do obsadzenia terenów plebiscytowych, przybyły do
Gdańska. Pogłoski o powstaniu na Pomorzu tajnej organizacji niemieckiej, mającej na celu
wymordowanie żołnierzy koalicyjnych.
315. WYKONANIE traktatu wersalskiego… // Czas 1920 nr 34: 8 II s. 1. Przed
plebiscytami.
M.in. Na Warmię przybył jeden batalion angielski. Nie wiadomo, jakie wojska obsadzą
Mazury. Na Mazurach polska agitacja będzie najtrudniejsza i wymagająca umiejętnego doboru
ludzi. Na Warmii sytuacja dla polskiej agitacji jest lepsza, na Powiślu zaś – nieco gorsza niż na
Warmii. W akcji plebiscytowej powinno brać żywy udział społeczeństwo.
316. BATALION angielski w przejeździe przez Warszawę // Gaz. Gd. 1920 nr 32: 10 II s. 3.
Sprawy polskie.
Zob. poz. 313.
317. TORUŃ // Gaz. Gd. 1920 nr 32: 10 II s. 3. Wiadomości potoczne.
Powitanie w Toruniu wojsk angielskich udających się na tereny plebiscytowe.
318. ANGLICY w Olsztynie // Gaz. Warsz. 1920 nr 40: 10 II s. 4. Z całej Polski.
Batalion wojsk angielskich przybył do Olsztyna w dniu 8 II 1920 r.
319. Die ENTENTEHEERE kommen an! [Wojska Ententy przybywają] // Weckruf 1920
nr 16: 11 II s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
W dniu 3 II 1920 r. przebywał w Warszawie pierwszy batalion 17 pułku gwardii angielskiej
w drodze na tereny plebiscytowe Warmii i Mazur. Powitanie żołnierzy na dworcu w Warszawie.
Przyjęcie w Toruniu. 4 lutego batalion przybył do Olsztyna.
320. WOJSKO angielskie w Olsztynie // Mazur 1920 nr 16: 12 II s. 2. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Wojska angielskie przybyły do Olsztyna. Przyjęcie Anglików w Warszawie podczas ich
przemarszu na teren plebiscytowy.
321. MAZURZY witają wojska angielskie // Dz. Gd. 1920 nr 33: 12 II s. 2.
Witanie wojsk angielskich przejeżdżających przez Warszawę w drodze na tereny
plebiscytowe przez działaczy mazurskich.
322. ANGLICY w Olsztynie // Głos. Nar. 1920 nr 38: 12 II s. 3.
W dniu 8 II 1920 r. przybył do Olsztyna batalion wojsk angielskich.
323. OLSZTYN, 11 lutego // Czas 1920 nr 37: 12 II s. 1. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 322.
324. KWIDZYN // Gaz. Gd. 1920 nr 34: 13 II s. 2. Wiadomości potoczne.
Pierwszy oddział wojsk francuskich przybywa do Kwidzyna.
[325]. OKUPACJA terenów plebiscytowych = poz. 276.
[326]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach = poz. 277.
327. FRANCUSKI batalion „plebiscytowy‖ w Warszawie // Gaz. Gd. 1920 nr 35: 14 II s. 2.
Sprawy polskie.
Powitanie w Warszawie wojsk francuskich udających się na tereny plebiscytowe.
328. DZIŚ, w niedzielę… // Gaz. Warsz. 1920 nr 45: 15 II s. 3.
Zapowiedź przyjazdu do Warszawy batalionu włoskiego udającego się na tereny
plebiscytowe i związane z tym uroczystościami.
329. WOJSKO włoskie w Warszawie // Gaz. Warsz. 1920 nr 46: 16 II s. 2.
Sprawozdanie z uroczystości związanych z powitaniem w Warszawie wojsk włoskich,
udających się na tereny plebiscytowe.
330. WŁOSI w Warszawie // Głos Nar. 1920 nr 42: 16 II s. 3.
Program powitania w Warszawie w dniu 15 II 1920 r. żołnierzy włoskich udających się na
tereny plebiscytowe.
331. PRZYJAZD batalionu włoskiego do Warszawy // Czas 1920 nr 41: 16 II s. 3.
W dniu 15 II 1920 r. przybywa do Warszaw batalion wojsk włoskich. Powitaniem zajmie się
Czerwony Krzyż. Tego samego dnia wojsko odjedzie do Mławy.
332. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 37: 17 II s. 3. Pomorze.
Załoga koalicyjna dla Malborka i Sztumu.
333. WŁOSI w drodze na obszary plebiscytowe // Gaz. Gd. 1920 nr 40: 17 II s. 3.
Wiadomości telegraficzne.
334. WŁOSI w Warszawie // Czas 1920 nr 42: 18 II s. 1.
Zob. poz. 329.
335. Z WARSZAWY donoszą… // Mazur 1920 nr 19: 19 II s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Do Warszawy przybyły trzy pociągi z wojskiem włoskim przeznaczonym do okupacji terenu
plebiscytowego.
[336]. WESZLIŚMY w okres szeregu niepokojących pytań i zagadek = poz. 292.
337. OKUPACJA Kwidzyna // Gaz. Warsz. 1920 nr 53: 23 II s. 5. Ostatnie wiadomości.
Do Kwidzyna przybył 150-osobowy oddział żołnierzy włoskich.
338. EŁK // Mazur 1920 nr 21: 24 II s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Trzy kompanie wojska włoskiego mają przybyć do Ełku dnia 26 II 1920 r.
339. WOJSKA włoskie… // Mazur 1920 nr21: 24 II s. 2. Polska.
Serdeczne przyjęcie wojsk włoskich w Warszawie, udających się na teren plebiscytowy.
340. EMPFANG der italienischen Besatzungstruppen in Warschau [Przyjęcie włoskich
wojsk okupacyjnych w Warszawie] // Weckruf 1920 nr 22: 25 II s. 2. Feuilleton [Felieton].
Pobyt dwóch batalionów włoskich bersaglierów pod dowództwem płk. Po w Warszawie,
w przejeździe na tereny plebiscytowe.
341. PRZED PLEBISCYTEM w Prusach Wschodnich // Czas 1920 nr 48: 25 II s. 3.
Do Kwidzyna przybyła aliancka załoga okupacyjna w liczbie 250 żołnierzy włoskich.
Wojska niemieckie nie opuściły terenu plebiscytowego Warmii i Mazur, zostały tylko rozbrojone,
żołd został im wypłacony z góry. Zwolnieni żołnierze terroryzują Polaków. Polacy wręczyli komisji
koalicyjnej żądanie równouprawnienia.
342. ITALIENISCHE Truppen in Marienburg [Wojsko włoskie w Malborku] // Weckruf
1920 nr 24: 29 II s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
150-osobowy oddział żołnierzy włoskich przybył do Malborka w dniu 26 II 1920 r.
Żołnierze będą umieszczeni w koszarach.
343. BATALION włoski w Prusach Zachodnich // Gaz. Warsz. 1920 nr 59: 29 II s. 6. Z całej
Polski.
Wojsko włoskie przybędzie do Olsztyna 6 marca. Jedna kompania będzie przydzielona do
Olsztyna, a dwie do Ełku.
344. WŁOSI w Olsztyńskiem // Głos Nar. 1920 nr 54: 1 III s. 3.
Batalion włoski dla Warmii i Mazur przybędzie do Ełku i Olsztyna w dniu 6 III 1920 r.
345. OLSZTYN, 29 lutego // Czas 1920 nr 53: 1 III s. 1 Przed plebiscytami.
Batalion włoski przybędzie do okręgu olsztyńskiego 6 marca. Pierwsza kompania tego
batalionu będzie pomieszczona w Olsztynie, druga w Ełku.
346. WOJSKO włoskie wyjeżdża dnia 3 marca z Warszawy i będzie u nas dnia 8 marca //
Mazur 1920 nr 25: 4 III s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
347. Z POWIATÓW nadwiślańskich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 4: 6 III s. 2. Ze
świata.
Do Kisielic ma przybyć 40-ososbowy oddział wojska włoskiego dla obsadzenia miasta na
okres plebiscytu.
348. WŁOSKIE wojska… // Mazur 1920 nr 29: 13 III s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Batalion wojska włoskiego przybył do Olsztyna. Jego część udaje się zaraz do Ełku.
349. DO EŁKU… // Mazur 1920 nr 30: 16 III s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Do Ełku przybyło w dniu 11 III 1920 r. wojsko włoskie.
350. LEC // Mazur 1920 nr 48: 29 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Giżycko otrzyma załogę włoską złożoną z 150 żołnierzy.
351. LEC // Mazur 1920 nr 50: 4 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Wojsko włoskie obsadzi Giżycko dopiero 4 lub 5 maja.
352. WOJSKO angielskie w Ządźborku // Mazur 1920 nr53: 11 V s. 1. Sprawy
plebiscytowe.
Wojsko angielskie w Mrągowie w dniu 28 IV 1920 r.
353. NA TERENACH plebiscytowych Warmii i Mazowsza // Robotn. 1920 nr 126: 11 V s.
4. Telegramy.
Do Giżycka przybyła załoga włoska w liczbie 200 żołnierzy. Opieszałość w rozbrajaniu
Einwohnerwehry. Wezwanie Masuren- und Ermländerbundu do zaprzestania pogromu Polaków.
354. OCHRONA włoska // Gaz. Gd. 1920 nr 111: 15 V s. 1. Z obszarów plebiscytowych.
Dwustu żołnierzy włoskich przybywa do Giżycka dla obrony ludności polskiej.
355. SZCZYTNO // Mazur 1920 nr 56: 20 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Do Szczytna przybyło wojsko angielskie. Na dworzec przybyła kapela niemiecka, która
wygrywała Anglikom „Deutschland, Deutschalnd über alles‖.
356. WOJSKA angielskie w Szczytnie // Gaz. Gd. nr 117: 22 V s. 3. Wiadomości
telegraficzne.
Do Szczytna przybyło wojsko angielskie.
357. OLSZTYN, 21 maja // Czas nr 120: 22 V s. 2.
Zob. poz. 355.
4. Działalność aliancka dotycząca Warmii, Mazur i Powiśla po objęciu władzy na
tych terenach przez koalicję
a) W okręgu plebiscytowym olsztyńskim
358. DO MIESZKAŃCÓW regencji olsztyńskiej i powiatu oleckiego // Mazur 1920 nr 18:
17 II s. 1.
Zawiadomienie komisji koalicyjnej w Olsztynie o objęciu przez nią rządów na terenie
plebiscytowym Warmii i Mazur. Wezwanie ludności do współdziałania z komisją celem
zapewnienia porządku.
359. Z KRAJU Mazurów i Warmii // Gaz. Warsz. 1920 nr 49: 19 II s. 4. Dzień polityczny.
Odezwa Komisji Międzysojuszniczej do Mazurów i Warmiaków, zawiadamiająca
o zastąpieniu na terenie plebiscytowym olsztyńskim wojsk niemieckich wojskami koalicji oraz
wzywająca ludność do zachowania ładu i porządku, zapowiadająca wolność głosowania
i wyjaśniająca, jakie są obecne zasady rządzenia na terenie plebiscytowym.
360. KOMISJA Międzynarodowa w Olsztynie // Robotn. 1920 nr 49: 19 II s. 4. Telegramy.
Zob. poz. 358.
361. ZARZĄDZENIA komisji plebiscytowej w Olsztynie // Dz. Gd. 1920 nr 40: 20 II, dod.
Telegramy.
Rozporządzenie o przyłączeniu powiatu oleckiego do rejencji olsztyńskiej na czas
plebiscytu.
362. JĘZK polski w Prusach Wschodnich // Gaz. Warsz. 1920 nr 50: 20 II s. 5. Z całej
Polski.
Rozporządzenie olsztyńskiej komisji plebiscytowej o równouprawnieniu języka polskiego
z niemieckim. Wprowadzenie paszportów dla osób udających się na tereny plebiscytowe lub je
opuszczających.
[363]. PRZED PLEBISCYTEM = poz. 289.
364. KOMISJA koalicyjna… // Mazur 1920 nr 20: 21 II s. 1.
Podział zakresu pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami komisji koalicyjnej
w Olsztynie. Wykaz oficerów kontrolujących w poszczególnych powiatach olsztyńskiego okręgu
plebiscytowego. Pytanie ze strony redakcji, do kogo mają się udawać Polacy ze skargami
i życzeniami – do komisji w Olsztynie czy powiatowych oficerów kontrolujących.
365. „MAZURENBUND‖ [1] wysłał swoich przedstawicieli… // Mazur 1920 nr 20: 21 II
s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Delegacje „Mazurenbundu‖ i Mazurskich Rad Ludowych były na posłuchaniu u komisji
koalicyjnej.
366. AUFRUF der Ententekomission in Allenstein an die Bevölkerung [Odezwa komisji
koalicyjnej w Olsztynie do ludności] // Weckruf 1920 nr 21: 22 II s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet
[Z okręgu plebiscytowego].
Komisja koalicyjna w Olsztynie wydała z okazji objęcia władzy na Warmii i Mazurach
odezwę do ludności w języku polskim i niemieckim, informującą o obopólnych obowiązkach.
367. RÓWNOUPRAWNIENIE języka polskiego // Głos Nar. 1920 nr 47: 22 II s. 3.
Zob. poz. 362.
368. GDAŃSK, 21 lutego // Czas 1920 nr 46: 22 II s. 1. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 362.
369. ROZKAZ nr 1 // Mazur 1920 nr 21: 24 II s. 1. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z dnia 18 II 1920 r. odłączające pow. olecki
od rejencji gąbińskiej i przyłączające do rejencji olsztyńskiej.
370. ROZKAZ nr 2 // Mazur 1920 nr 21 : 24 II s. 1. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z 18 II 1920 r. wprowadzające
równouprawnienie języka polskiego z niemieckim oraz anulujące wszelkie ustawy niemieckie
będące w sprzeczności z rozporządzeniem i uniemożliwiające sprawiedliwe przeprowadzenie
plebiscytu.
371. REGULAMIN paszportowy. Rozporządzenie nr 3 // Mazur 1920 nr 21: 24 II s. 1.
Ogłoszenia urzędowe.
Komisja koalicyjna w Olsztynie wprowadza z dniem 18 II 1920 r. obowiązek posiadania
paszportów i ich wizowania u komisji przy przekraczaniu granicy terenu plebiscytowego Warmii
i Mazur w obie strony.
372. PASZPORTY zaprowadzono na obszarze plebiscytowym mazurskim // Gaz. Gd. 1920
nr 45/45: 24 II s. 2. Przegląd polityczny.
373. ENDLICH Gleichberechtigung [Nareszcie równouprawnienie] // Weckruf 1920 nr 22:
25 II s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [(Z okręgu plebiscytowego].
Trzy rozporządzenia komisji koalicyjnej w Olsztynie, dotyczące równouprawnienia Polaków
z Niemcami, przyłączenia do rejencji olsztyńskiej powiatu oleckiego oraz ustalające przepisy
paszportowe.
374. ROZPORZĄDZENIE nr 4 // Mazur 1920 nr 22: 26 II s. 2. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie Komisji Międzysojuszniczej w Olsztynie z dnia 19 II 1920 r. w sprawie
przekraczania granic terenu plebiscytowego.
375. DODATEK do rozkazu nr 4 Międzysojuszniczej Komisji w Olsztynie z dnia 19-go II
1920 r. // Gaz. Olszt. 1920 nr 27: 28 II s. 2.
Przejęcie wizowania paszportów od komisji koalicyjnych w Gdańsku i Królewcu przez
Komisję Międzysojuszniczą w Olsztynie. Formalności niezbędne do otrzymania wizy.
376. GENERAŁ angielski Haking… // Mazur 1920 nr 24: 2 III s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Do Olsztyna przybył generał Haking, sprawujący nadzór nad wojskami angielskimi
w prowincjach wschodnich.
377. KONTROLA nad landratami // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 2: 2 III s. 2.
Przydzielenie do urzędów landratów w Olsztynie i Biskupcu Resz. z dniem 19 II 1920 r.
oficerów koalicyjnych jako kontrolerów plebiscytowych.
378. ROZPORZĄDZENIE komisji plebiscytowej w Olsztynie // Dz. Gd. 1920 nr 50: 3 III,
dod. Telegramy.
Sprawy sądownictwa w olsztyńskim okręgu plebiscytowym.
379. SĄDY na Mazurach pod dozorem koalicji // Mazur 1920 nr 25: 4 III s. 2. Nowiny
z Mazur i Prus Wschodnich.
Komisja koalicyjna objęła nadzór nad sądownictwem na terenie plebiscytowym
olsztyńskim.
380. NEUE Verordnungen der interallierten Komission in Allenstein [Nowe rozporządzenie
komisji koalicyjnej w Olsztynie] // Weckruf 1920 nr 28: 7 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet
[Z okręgu plebiscytowego].
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie w sprawie sądownictwa na terenie
plebiscytowym oraz administracji na tym terenie. Wprowadzenie równouprawnienia języka
polskiego z niemieckim.
381. WIZOWANIE paszportów przy jeździe do obszaru plebiscytowego Prus Wschodnich //
Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 6: 11 III s. 2.
Informacje o punktach wizowania paszportów osobom udającym się na tereny plebiscytowe.
382. ARESZTOWANIE kapitana francuskiego // Robotn. 1920 nr 70: 11 III s. 5. Telegramy.
Sicherheitspolizei aresztowała w Olsztynie zarządzającego kolejami na terenach
plebiscytowych francuskiego kapitana Testara za to, że wykrył na dworcu w Szczytnie 14 wagonów
francuskich i belgijskich, skradzionych przez Niemców.
383. KONSULAT Generalny Polski w Olsztynie // Mazur 1920 nr 29: 13 III s. 2. Nowiny
z Mazur i Prus Wschodnich.
Komisja koalicyjna uznała Zenona Lewandowskiego jako przedstawiciela R.P. w Olsztynie.
384. PASSBESTIMMUNGEN für das ostpreussische Abstimmungsgebiet [Przepisy
paszportowe dla wschodniopruskiego okręgu plebiscytowego] // Weckruf 1920 nr 30: 14 III s. 4.
Aus dem Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
385. W PRUSACH Wschodnich // Robotn. 1920 nr 76: 17 III s. 5. Telegramy.
Komisja koalicyjna w Olsztynie wydała rozkaz rozbrojenia Einwohnerwehr w miastach
okręgu plebiscytowego. Usunięcie nadburmistrza Zülcha i szefa policji mjr Oldenburga za
znieważenie przez Niemców polskiego sztandaru w Olsztynie.
386. ZŁOŻENIA z urzędu przez Wysoką Komisje Koalicyjną // Mazur 1920 nr 31: 18 III s.
2. Sprawy plebiscytowe.
Komisja koalicyjna w Olsztynie zawiesiła w czynnościach służbowych nadburmistrza
Zülcha i zastępcę szefa Sicherheitspolizei, mjr Oldenburga oraz zakazała na 10 dni organizowania
zgromadzeń publicznych.
387. ROZBROJENIE Einwohnerwehr // Głos Nar. 1920 nr 68: 18 III s. 3.
Olsztyńska komisja koalicyjna wydała zarządzenie o rozbrojeniu Einwohnerwehr
w Olsztynie, Ostródzie, Szczytnie, Ełku i innych miastach oraz zastąpieniu tych formacji przez
policję.
388. ÜBER den Aufenthalt von Militärpersonen in Abstimmungsgebiet [W sprawie pobytu
wojskowych na terenie plebiscytowym] // Weckruf 1920 nr 32: 19 III s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
Przepisy dla żołnierzy niemieckich przebywających na terenie plebiscytowym wydane przez
komisję koalicyjną w Olsztynie.
389. „EINWOHNERWEHR‖ oddawać musi karabiny // Mazur 1920 nr 32: 20 III s. 1.
Sprawy plebiscytowe.
Komisja koalicyjna zarządziła, by „Einwohnerwehry‖ w Olsztynie, Ostródzie, Szczytnie,
Nidzicy, Ełku, Margrabowej [Olecku], Orzyszu i Piszu oddały broń. Odpowiedzialnymi za
zarządzenie są poszczególni burmistrze i miejscowe władze policyjne.
390. ABSTIMMUNGSANGELEGENHEITEN [Sprawy plebiscytu] // Weckruf 1920 nr 33:
21 III s. 2. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
M.in. Komisja koalicyjna na okręg olsztyński wydała rozkaz o przejęciu służby od
„Einwohnerwehru‖ przez „Sicherheitswehrę‖ w miastach tego okręgu. Komisja ma wprowadzić
specjalne znaczki pocztowe w miejsce niemieckich.
391. ROZPORZĄDZENIE nr8 // Mazur 1920 nr 33: 23 III s. 1. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z dnia 5 III 1920 r. wprowadzające wolność
rozpowszechnienia wszelkich gazet, książek i pism ulotnych na terenie plebiscytowym.
392. ENTWAFFNUNG der Einwohnerwehren [Rozbrojenie „Einwohnerwehry‖] // Weckruf
1920 nr 34: 24 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
Komisja koalicyjna w Olsztynie wydała rozkaz rozbrojenia „Einwohnerwehry‖ i zastąpienia
tej formacji przez policję.
393. ROZBROJENIE „Einwohnerwehry‖ // Gaz. Gd. 1920 nr 71: 24 III s. 3. Przegląd
polityczny.
Zob. poz. 392.
394. POLGENDE wichtige Verordnung… [Następujące ważne rozporządzenie…] //
Weckruf 1920 nr 35: 26 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
Zob. poz. 391.
395. W SPRAWIE plebiscytu na Warmii // Gaz. Warsz. 1920 nr 85: 26 III s. 2. Dzień
polityczny.
Filogermanizm komisji koalicyjnej w Olsztynie. Komisja pragnie przeprowadzić plebiscyt
jak najszybciej ze względu na kłopoty związane z administracją terenami plebiscytowymi.
Bezkarność „Sicherheitswehry‖. Rozbijanie polskich wieców.
396. ZAKAZ strajków // Gaz. Warsz. 1920 nr 85: 26 III s. 4. Na terenach plebiscytowych.
Komisja Międzysojusznicza w Olsztynie wydała zakaz strajków.
397. GDAŃSK, 24 marca // Robotn. 1920 nr 85: 26 III s. 2.
Niemiecka straż obywatelska w Olsztynie protestuje przeciw zarządzeniu komisji
koalicyjnej w sprawie jej rozbrojenia.
398. OLSZTYN, 25 marca // Robotn. 1920 nr 85: 26 III s. 2. Na terenach plebiscytowych.
Komisja koalicyjna w Olsztynie wydała rozporządzenie zakazujące strajków i namawiania
do nich.
399. NOWY, obostrzony zakaz zebrań // Gaz. Olszt. 1920 nr 39: 27 III s. 3. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Komisja koalicyjna w Olsztynie przedłużyła na dalsze osiem dni zakaz organizowania
zebrań. Dozwolone są tylko zebrania zamknięte, z obowiązkiem zgłaszania ich komisji na dwa dni
naprzód.
400. ROZKAZ nr 5 // Gaz. Olszt. 1920 nr 39: 27 III s. 4. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie z dnia 24 II 1920 r. w sprawie
sądownictwa na terenie plebiscytowym.
401. ROZKAZ nr 6 // Gaz. Olszt. 1920 nr 39: 27 III s. 4. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z dnia 25 II 1920 r. w sprawie sądownictwa
na terenie plebiscytowym.
402. OGŁOSZENIA [!] nr 8 // Gaz. Olszt. 1920 nr 39: 27 III s. 4. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z dnia 5 III 1920 r. w sprawie wolności
kolportażu prasy, ulotek i książek na terenie plebiscytowym.
403. ROZPORZĄDZENIE nr 9 // Gaz. Olszt. 1920 nr 39: 27 III s. 4. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z dnia 16 II 1920 r. w sprawie przejęcia
w dziewięciu powiatach okręgu plebiscytowego olsztyńskiego służby od Einwohnerwehr przez
Sicherheitspolizei.
404. VERSCHÄRFUNG und Verlängerung des Versammlungsverbots [Zaostrzenie
i przedłużenie zakaz zgromadzeń] // Weckruf 1920 nr 36: 28 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet
[Z okręgu plebiscytowego].
Komisja koalicyjna w Olsztynie przedłużyła zakaz organizowania zebrań o osiem dni
z powodu niemieckich zebrań protestacyjnych przeciwko usunięciu nadburmistrza Zülcha
i komendanta „Sicherheitswehry‖, Oldenburga. Niezadowolenia Niemców z powodu wywieszenia
na budynku konsulatu polskiego w Kwidzynie w dniu imienin Józefa Piłsudskiego (19 marca)
polskiego sztandaru.
405. STREIKVERBOT [Zakaz strajków] // Weckruf 1920 nr 36: 28 III s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
Rozporządzenie nr 10 komisji koalicyjnej w Olsztynie, zakazujące strajków i wszelkiego
namawiania do nich.
406. ZAKAZ strajków w Cieszyńskim [!] // Głos Nar. 1920 nr 77: 28 III s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Zob. poz. 405.
407. OLSZTYN, 27 marca // Czas 1920 nr 76: 28 III s. 3. Przed plebiscytem.
Zob. poz. 405.
408. ZÜLCH i Oldenburg wydaleni // Gaz. Olszt. 1920 nr 40: 30 III s. 2. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Komisja koalicyjna w Olsztynie zawiesiła w urzędowaniu i wydaliła z terenu
plebiscytowego na okres sprawowania rządów nadburmistrza Olsztyna, Zülcha i majora von
Oldenburga za znieważenie godeł polskich.
409. BURMISTRZ olsztyński Zülch i major Oldenburg… // Mazur 1920 nr 36: 30 III s. 1.
Sprawy plebiscytowe.
Komisja koalicyjna wydaliła burmistrza olsztyńskiego Zülcha i mjr. Oldenburga z terenu
plebiscytowego na czas plebiscytu, gdyż nie chcieli oni przeprosić konsula za znieważenie przez
bandę niemiecką sztandaru na konsulacie w Olsztynie.
410. WYSOKA Komisja Koalicyjna… // Mazur 1920 nr 36: 30 III s. 2. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Komisja Koalicyjna w Olsztynie przedłużyła zakaz zorganizowania zebrań publicznych na
dalsze osiem dni. Zakaz organizowania strajków i namawiania do nich.
411. KEINE AUFHEBUNG der Suspendierung des Oberbürgermeisters und des Majors
Oldenburg [Nie ma odwołania zawieszenia w czynnościach nadburmistrza i majora Oldenburga] //
Weckruf 1920 nr 37: 31 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z okręgu plebiscytowego].
Burmistrz Zülch i major Oldenburg w związku ze znieważeniem sztandaru na konsulacie
w Olsztynie muszą opuścić teren plebiscytowy na czas głosowania.
412. O ZNIEWAŻENIE sztandaru // Gaz. Warsz. 1920 nr 90: 31 III s. 5.
Zob. poz. 408.
413. ROZPORZĄDZENIE nr10 // Mazur 1920 nr 37: 1 IV s. 1. Ogłoszenia urzędowe.
Zob. poz. 405.
414. OBWIESZCZENIE // Mazur 1920 nr 37: 1 IV s. 1. Ogłoszenia urzędowe.
Komisja koalicyjna mianowała Zenona Lewandowskiego w dniu 11 III 1920 r. konsulem
generalnym polskim w Olsztynie.
415. [REKTOR Mazur] : Listy rektora Mazura. Listek pierwszy // Mazur 1920 nr 37: 1 IV s.
2.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie w sprawie równouprawnienia języka
polskiego z niemieckim w szkołach i sankcji wobec nauczycieli - hakatystów.
416. ZADOŚĆUCZYNIENIE Polsce za zniewagę chorągwi // Robotn. 1920 nr 91: 1 IV s. 5.
Telegramy.
Uroczyste wywieszenie sztandaru i godła polskiego na budynku konsulatu w Olsztynie,
zerwanych przez Niemców w dniu 9 marca. Wydalenie urzędników niemieckich odpowiedzialnych
za ten incydent.
417. WYDALENI // Gaz. Gd. 1920 nr 78: 2 IV s. 2. Sprawy polskie.
Wydalenie z olsztyńskiego okręgu plebiscytowego urzędników
niepodporządkowanie się uchwałom Komisji Międzysojuszniczej.
niemieckich
za
418. OLSZTYN, 1 kwietnia // Czas 1920 nr 80: 2 IV s. 3. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 416.
419. ZÜLCH i Oldenburg wydaleni // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 16: 3 IV s. 2.
Z powiatów nadwiślańskich.
Zob. poz. 411.
420. GWAŁTY pruskie na Warmii i Mazurach // Robotn. 1920 nr 93: 3 IV s. 5. Telegramy.
Śmierć Bogumiła Linki, pobitego w pogromie szczycieńskim dnia 11 I 1920 r. Niemcy
wywieszają w Olsztynie plakaty, nawołujące do prześladowania Polaków. Usunięcie z terenu
plebiscytowego niemieckiego żandarma za uniemożliwianie pracy polskich towarzystw ludowych.
421. EPILOG znieważenia chorągwi polskiej // Głos Nar. 1920 nr 82: 3 IV s. 2. Kronika.
Zob. poz. 416.
422. PRZEPISY na Warmii i Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 97: 9 IV s. 4-5. Przed
plebiscytem.
Ustalenie przez komisję koalicyjną w Olsztynie przepisów głosowania w plebiscycie na
Warmii i Mazurach. M.in. Termin głosowania – 27 IV 1920 r. Prawo głosu mają osoby, które
ukończyły w dniu 10 I 1920 r. 20 lat, urodziły się na terenie plebiscytowym lub mają tam miejsce
stałego zamieszkania od 1905 r. Nadzór nad głosowaniem sprawować będzie komisja kontrolna.
Głosowanie odbędzie się gminami. Listy głosujących mają być sporządzone do 15 V 1920 r. Kartki
do głosowania powinny mieć napisy: „Polska‖ i „Niemcy‖.
423. ORDYNACJA plebiscytowa na Mazowszu i Warmii // Robotn. 1920 nr 97: 9 IV s. 4.
Telegramy.
Zob. poz. 422.
424. PRZEPSIY plebiscytu w Prusiech Wsch., Zachodnich i w Kwidzyńskiem // Głos Nar.
1920 nr 88: 11 IV s. 1.
Ustalenie przepisów głosowania w plebiscycie. Plebiscyt w terminie 27 VI 1920 r. nie byłby
wyrazem woli ludności. Zaniepokojenie wśród ludności polskiej Warmii i Mazur.
425. WARUNKI głosowania w Prusach // Czas 1920 nr 87: 11 IV s. 2. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 424.
426. NA MAZURACH // Robotn. 1920 nr 100: 12 IV s. 2. Na terenach plebiscytowych.
Dążenie komisji olsztyńskiej do przyśpieszenia plebiscytu. Pobicie na dworcu w Olsztynie
członka Mazurskiego Związku Ludowego, Leyka. Niemcy prowadzą cenzurę listów. Brak
równouprawnienia językowego. Petycja do komisji koalicyjnej z czterech gmin powiatu
ostródzkiego w sprawie nauczania dzieci w języku polskim. Rozbicie polskiego wiecu na Lesinach
koło Szczytna.
427. „EINWOHNERWEHR‖ // Mazur 1920 nr 41: 13 IV s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Na rozkaz koalicji rząd pruski postanowił rozwiązać „Einwohnerwehry‖ w terminie do 11
IV 1920 r.
428. POCZTA w Szczytnie donosi nam… // Mazur 1920 nr 41: 13 IV s. 2. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Od 12 IV obowiązują na terenach plebiscytowych specjalne znaczki pocztowe. Inne znaczki
będą wymienione w terminie dwutygodniowym.
429. NOWE znaczki… // Mazur 1920 nr 42: 15 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Pocztowe znaczki plebiscytowe dla okręgu olsztyńskiego są już do nabycia na poczcie
w Olsztynie.
430. TROST für das Masurenland [Pociecha dla Mazur] // Weckruf 1920 nr 43: 16 IV s. 3.
Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Komisja koalicyjna postanowiła wydalić na okres plebiscytu burmistrza olsztyńskiego,
Zülcha i majora Sicherheitswehry, Oldenburga, za znieważenie sztandaru na gmachu konsulatu
polskiego w Olsztynie. Podczas uroczystości ponownego zawieszenia sztandaru konsul generalny
podziękował przedstawicielom koalicji za obronę praw polskich, zwracając uwagę, że Polacy na
terenie plebiscytowym chcą zgodnie współżyć z Niemcami.
431. PLEBISCYT w obwodzie rejencji olsztyńskiej i powiecie oleckim. Traktat wersalski
art. 94 i 95 // Gaz. Olszt. 1920 nr 47: 17 IV s. 2-3.
Regulamin plebiscytu w okręgu olsztyńskim. Termin plebiscytu. Prawo głosowania.
Wykonywanie prawa głosowania. Władze plebiscytowe. Wynagrodzenia. Układanie list.
Głosowanie. Przepisy karne.
432. „EINWOHNERWEHR‖ // Mazur 1920 nr 43: 17 IV s. 1. Sprawy plebiscytowe.
„Einwohnerwehry‖ w Prusach Wschodnich mają być rozwiązane. Członkowie
„Heimatvereinów‖ powinni zadbać, by „Einwohnerwehry‖ złożyły jak najszybciej broń.
433. FATALNY plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 105: 17 IV s. 3. Na terenach
plebiscytowych.
Władze koalicyjne zarządziły, że kartki plebiscytowe muszą być gotowe na 21 kwietnia.
Termin ten jest niemożliwy ze względu na utrudnienie polskiej działalności przez Niemców.
434. PRZED PLEBISCYTEM na Mazowszu // Robotn. 1920 nr 105: 17 IV s. 4. Telegramy.
Zob. poz. 433.
435. Z OBSZARÓW plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 90: 18 IV s. 2. Przegląd
polityczny.
Ustalenie napisów na kartkach do głosowania w plebiscycie.
436. OLSZTYN, 17 kwietnia // Czas 1920 nr 93: 18 IV s. 3. Przed plebiscytami.
Napad Niemców na przedstawienie polskie w Dajtkach koło Olsztyna. „Sicherheitswehr‖
odeskortowała aktorów w stronę Olsztyna na żądanie komisji koalicyjnej, ale nie zajęła się
sprawcami zajścia.
437. OLSZTYN, 17 kwietnia // Czas 1920 nr 93: 18 IV s. 3. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 433.
438. ROZPORZĄDZENIE nr 11 dotyczące zaprowadzenia własnych znaczków pocztowych
w obwodzie plebiscytowym olsztyńskim // Mazur 1920 nr 44: 20 IV s. 1-2. Ogłoszenia urzędowe.
Komisja koalicyjna wprowadziła pocztowe znaczki plebiscytowe na Warmii i Mazurach
z dniem 12 IV 1920 r.
439. ROZPORZĄDZENIE nr 12 // Mazur 1920 nr 44: 20 IV s. 2. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z dnia 14 IV 1920 r. w sprawie wolności
i wieców. Zakaz organizowania pochodów i demonstracji, kupna i sprzedaży broni.
440. ROZPORZĄDZENIE nr13 // Mazur 1920 nr 44: 20 IV s. 2. Ogłoszenia urzędowe.
Komisja koalicyjna w Olsztynie znosi wydany przez siebie zakaz organizowania strajków
z dniem 14 IV 1920 r.
441. KARTKI plebiscytowe // Gaz. Gd. 1920 nr 91: 20 IV s. 1. Sprawy polskie.
Przesłanie przez komisję plebiscytową do polskiego konsulatu i komitetów polskich
regulaminu plebiscytu. Żądania komisji przesłania jej do 21 kwietnia kartek plebiscytowych.
442. BEZPOŚREDNIE znoszenie się Polaków z władzami niemieckimi na terenie
plebiscytowym // Gaz. Gd. 1920 nr 92: 21 IV s. 3. Wiadomości telegraficzne.
Zarządzenie bezpośredniego załatwienia spraw spornych między władzami polskimi
i niemieckimi bez odwoływania się do Komisji Międzysojuszniczej.
443. ROZPORZĄDZENIE nr 11 dotyczące zaprowadzenia własnych znaczków pocztowych
w obwodzie plebiscytowym olsztyńskim // Gaz. Olszt. 1920 nr 49: 22 IV s. 2. Wiadomości z bliska
i z daleka ; nr 50: 24 IV s. 3 ; nr 51: 27 IV s. 2.
Zob. poz. 438.
444. ODROCZENIE plebiscytu na Warmii i na Mazowszu // Czas 1920 nr 96: 22 IV s. 2.
Przed plebiscytami.
Pogłoski o odroczeniu plebiscytu na rok 1921 [Za „Dziennikiem Gdańskim‖]. „Danziger
Zeitung‖ donosi o terminie plebiscytu w dniu 17 VII 1920 r. „Allensteiner Zeitung‖ wzywa
Niemców do zachowania spokoju, gdyż wszelkie wystąpienia antypolskie doprowadzić mogą do
odroczenia plebiscytu. Na Mazurach i Warmii nadal brak równouprawnienia językowego Polaków.
Rozbicie polskiego wiecu w Giżycku. Prośba uczestników o przybycie wojsk koalicyjnych dla
obrony. Płk Bennet uważa za stosowne wysyłanie przez Mazurów–Polaków delegacji do Paryża
celem przedstawienia żądań ludności polskiej na konferencji pokojowej. Przedstawiciele
Mazurskiego Związku Ludowego i Rad Ludowych udali się w dniu 15 IV 1920 r. do komisji
koalicyjnej w Olsztynie, przedstawiając żądania okupowania całego terenu plebiscytowego przez
wojska koalicyjne, rozwiązania „Einwohnerwehrów‖ i „Bürgerwehrów‖, odroczenie plebiscytu
o kilkanaście miesięcy do chwili spełnienia tych postulatów i wysyłania wojsk alianckich dla
ochrony polskich wieców. Komisja koalicyjna przyjęła delegację życzliwie.
[445.] RÓWNOUPRAWNIENIE językowe w obwodzie olsztyńskim a traktat = poz. 46.
446. KOMISJA wyborca plebiscytowa dla miasta Olsztyna… // Gaz. Olszt. 1920 nr 50:
24 IV s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
W skład komisji wyborczej plebiscytowej na m. Olsztyn pod przewodnictwem mjr.
francuskiego, Bruna, weszli z Polaków: Jan Baczewski, Władysław i Seweryn Pieniężni oraz
Wróblewski, ze strony niemieckiej – Steffen, Danehl i dwaj zastępcy.
447. OGŁOSZENIA urzędowe komisji olsztyńskiej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 24: 24 IV s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Komisja koalicyjna w Olsztynie wprowadziła znaczki plebiscytowe w miejsce niemieckich.
Przepisy dotyczące zebrań i wieców. Zakaz pochodów i demonstracji. Wolność strajków.
448. POMOC oblężonym! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 24: 24 IV s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Z Ełku wysłano do Giżycka na odsiecz Polakom kompanię wojska włoskiego, w związku
pogromem w dniu 17 IV 1920 r.
449. POMOC oblężonym! // Gaz. Olszt. 1920 nr 51: 27 I s. 1. Doniesienia PAT.
Zob. poz. 448.
450. POMOC dla Mazurów, znajdujących się w niemożliwej sytuacji // Gaz. Olszt. 1920
nr 51: 27 IV s. 1. Doniesienia PAT.
Płk Bennet radzi Polakom wysłać delegację do Paryża celem bezpośredniego przedstawienia
Radzie Najwyższej rozpaczliwego położenia ludności polskiej na terenie plebiscytowym.
451. W POWIATOWEJ komisji kontrolującej plebiscytowej… // Gaz. Olszt. 1920 nr 51:
27 IV s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Proponowani na stanowiska członków powiatowej komisji kontrolującej pow.
olsztyńskiego, Kwas, ks. Osiński, Żurawski i Lengowski zrezygnowali ze względu na
niemożliwości przeprowadzenia plebiscytu w ówczesnych warunkach.
452. JAŃSBORK // Mazur 1920 nr 47: 27 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Komisja koalicyjna mianowała jako przedstawicieli ludności polskiej na pow. piski
adwokata Dominicka z Orzysza i nadinspektora Milewskiego. Zastępcami zostali: Wiktor Matena
i Szczęsny z Trzonek, pow. piski.
453. PRZED PLEBISCYTEM na Warmii // Robotn. 1920 nr 115: 27 IV s. 4. Telegramy.
Powołanie komisji celem znalezienia sprawców pogromów Polaków w Biskupcu Resz.
i Giżycku. Komisja Międzysojusznicza zgadza się na nauczanie języka polskiego w szkołach, lecz
wykładowcami mogą być tylko Niemcy.
454. OFICER francuski wobec rzeczy antypolskiej // Gaz. Gd. 1920 nr 98: 28 IV s. 3.
Sprawy polskie.
Oficer francuski z Ostródy wnosi podanie o zwolnienie w związku
z niepodporządkowaniem się Niemców jego zarządzeniom.
455. KOMISJA międzysojusznicza szuka sprawców napadu na Polaków // Gaz. Gd. 1920
nr 98: 28 IV s. 3. Sprawy polskie.
Poszukiwanie sprawców pogromu Polaków w Biskupicach.
456. ROZPORZĄDZENIE nr 12 // Gaz. Olszt. 1920 nr 52: 29 IV s. 4 ; nr 53: 1 V s. 4 ;
nr 54: 4 V s. 4. Ogłoszenia urzędowe.
Zniesienie przez komisję koalicyjną w dniu 14 IV 1920 r. stanu oblężenia w olsztyńskim
okręgu plebiscytowym. Zezwolenie na organizowanie wieców i zebrań z obowiązkiem ich
zgłaszania na dwie doby naprzód. Pochody i manifestacje są niedozwolone.
457. ROZPORZĄDZENIE nr 13 // Gaz. Olszt.1920 nr 52: 29 IV s. 4. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z dnia 14 IV 1920 r. znoszące zakaz
strajków w okręgu plebiscytowym olsztyńskim.
458. ROZPORZĄDZENIE nr14 // Gaz. Olszt. 1920 nr 52: 29 IV s. 3 ; nr 53: 1 V s. 4 ; nr 54:
4 V s. 4 ; nr 56: 8 V s. 3. Ogłoszenia urzędowe.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z dnia 23 IV 1920 r. w sprawie trybu
rozbrajania Einwohnerwehry i Sicherheitswehry.
459. OGÓLNE rozbrojenie straży miejscowych // Gaz. Olszt. 1920 nr 52: 29 IV s. 3.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Komisja koalicyjna w Olsztynie wydała rozkaz rozbrojenia do dnia 5 V 1920 r.
„Einwohnewehrów‖ oraz złożenia broni przez „Sicherheitswehr‖.
460. NARESZCIE… // Mazur 1920 nr 48: 29 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Kreisblatt szczycieński rozpoczął drukowanie na swych łamach rozporządzeń komisji
koalicyjnej.
461. „EINWOHNEWEHR‖ // Mazur 1920 nr 48: 29 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Na rozkaz komisji koalicyjnej „Einwohnerwehr‖ na terenie plebiscytowym ma być
rozbrojona. Za rozbrojenie odpowiedzialna jest „Sicherheitswehr‖.
462. ROZWIĄZANIE „Bürgerwehry‖ // Gaz. Gd. 1920 nr 99: 29 IV s. 1. Z plebiscytu.
Komisja koalicyjna w Olsztynie zarządziła rozwiązanie „Bürgerwehry‖.
463. POGROMY Polaków na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 103: 29 IV s. 1-2.
Niemcy podczas pogromu na Mazurach okradają Polaków. Komisja koalicyjna wszczęła
w Olsztynie śledztwo w sprawie pogromów w Biskupcu Resz. i Giżycku. W skład komisji śledczej
wchodzą: sędzia niemiecki, oficer angielski i przedstawiciel Związku Mazurów – Zakrzewski.
464. OLSZTYN, 29 kwietnia // Czas 1920 nr 103: 30 IV s. 3. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 453.
465. OLSZTYN, 29 kwietnia // Czas 1920 nr 103: 30 IV s. 3. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 463.
466. OLSZTYN, 29 kwietnia // Czas 1920 nr 103: 30 IV s. 3. Przed plebiscytami.
Wstrzymanie się Polaków od udziału w posiedzeniu miejskiej komisji przedwyborczej
w Olsztynie w dniu 27 IV 1920 r. ze względu na brak równouprawnienia Polaków na terenie
plebiscytowym. Komisja Międzysojusznicza w Olsztynie wydała rozkaz rozwiązania
„Bürgerwehry‖ do dnia 5 V 1920 r.
467. KOMISJA Międzysojusznicza a pogromy Polaków // Gaz. Olszt. 1920 nr 53: 1 V s. 2.
Polska Agencja Telegraficzna w Olsztynie.
Przedstawiciele komisji postanowili zorganizować specjalną komisję dla zbadania sprawy
pogromu Polaków w Biskupcu Resz..
468. SPRAWIEDLIWY oficer francuski… // Gaz. Olszt. 1920 nr 53: 1 V s. 2-3. Polska
Agencja Telegraficzna w Olsztynie.
Francuski major Stohl, kontroler dystryktu w Ostródzie, zrezygnował ze stanowiska ze
względu na rażący brak równouprawnienia Polaków z Niemcami.
469. SZCZYTNO // Mazur 1920 nr 49: 1 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Przemarsz wojska angielskiego przez Szczytno w dniu 27 IV 1920 r.
470. ZAKAZ śpiewania pieśni patriotycznych // Głos Nar. 1920 nr 105: 1 V s. 3.
Komisja koalicyjna w Olsztynie zakazała na okres swych rządów śpiewania wszelkich
pieśni patriotycznych, tak niemieckich jak i polskich.
471. WAŁCZ, 30 kwietnia // Czas 1920 nr 104: 1 V s. 2.
Zob. poz. 470.
472. ZAKAZ śpiewania pieśni patriotycznych w obwodach plebiscytowych // Dz. Gd. 1920
nr 99: 2 V s. 5. Telegramy.
Zob. poz. 470.
473. KOMISJA Międzysojusznicza zakazała śpiewów patriotycznych w szkołach // Gaz.
Gd. 1920 nr 102: 2 V s. 1. Z plebiscytu.
474. PRZEJAŻDŻKI wojsk angielskich // Gaz. Olszt. 1920 nr 54: 4 V s. 3. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Komisja koalicyjna w Olsztynie, wypełniając żądania Polaków, aby wszędzie były wojska
koalicyjne, wysłała batalion wojsk angielskich na Mazury. Batalion przejechał tylko przez kilka
miejscowości, nigdzie się na dłużej zatrzymując. Tym samym żądanie polskie zapewnienia
bezpieczeństwa nie zostało potraktowane na serio.
475. PRZEDSTAWICIELE ludności polskiej w niejakiej komisji kontrolującej dla
przeprowadzenia plebiscytu… // Gaz. Olszt. 1920 nr 54: 4 V s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Polacy kontrolerzy przy komisji kontrolującej w Olsztynie, Jan Baczewski i Seweryn
Pieniężny na znak solidarności ze „strajkiem plebiscytowym‖ Biura Informacyjnego Mazurskiego
zrezygnowali z pełnienia powierzonych im funkcji. Na ich miejsce komisja koalicyjna
dokooptowała do komisji kontrolujących Niemców.
476. OLSZTYN, 27 IV / [Pat.] // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 30: 4 V s. 1. Ze świata.
Zob. poz. 462.
[477]. LEC = poz. 350.
478. OGŁOSZENIE urzędowe komisji olsztyńskiej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 31: 5 V s. 2.
Przepisy o rozwiązaniu „Einwohnewehry‖ w olsztyńskim okręgu plebiscytowym.
479. REORGANIZACJA „Sicherheitswehr‖ – drugim kroczkiem // Dz. Gd. 1920 nr 100:
5 V s. 2.
Powołanie niemieckiej służby bezpieczeństwa – przyczynkiem do równouprawnienia
ludności polskiej obszarów plebiscytowych. Wejście do policji plebiscytowej Polaków.
480. ZAKAZ śpiewania pieśni patriotycznych w obwodach plebiscytowych // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 32: 6 V s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Zob. poz. 470.
481. ZMIANY w „Sicherheitswehr‖ // Gaz. Gd. 1920 nr 104: 6 V s. 1. Przegląd polityczny.
Zob. poz. 479.
482. REORGANIZACJA Sicherheitwehry // Robotn. 1920 nr 122: 6 V s. 4. Telegramy.
Zob. poz. 479.
483. BERLIN, 6 maja // Czas 1920 nr 108: 7 V s. 1. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 479.
484. NIBORK // Gaz. Olszt. 1920 nr 57: 11 V s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
W dniu 5 V 1920 r. wojsko angielskie przybyło do Nidzicy i tego samego dnia powróciło do
Olsztyna.
[485]. WOJSKO angielskie w Ządźborku = poz. 351.
[486]. LEC = poz. 352.
[487]. NA TERENACH plebiscytowych Warmii i Mazowsza = poz. 353.
488. GWAŁTY w Biskupcu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 37: 12 V s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Komisja koalicyjna w Olsztynie powołała specjalną komisję śledczą dla zbadania sprawy
pogromu Polaków w Biskupcu Resz.
489. Podług rozporządzenia… // Mazur 1920 nr 54: 13 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Komisja koalicyjna rozporządziła, że szkoły mogą być miejscem zebrań politycznych.
490. BISKUPIEC // Gaz. Gd. 1920 nr 111: 15 V s. 2. Wiadomości potoczne.
Rozwiązanie sprawy pogromu Polaków w Biskupcu.
491. KONTROLERZY polscy na Warmii i Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 131: 15 V s. 5.
Przed plebiscytami.
W celu równouprawnienia ludności polskiej komisja koalicyjna mianowała polskich
kontrolerów plebiscytowych, mających prawo wglądu we wszystkie akta urzędowe oraz prawo
zakładania veta przeciw zarządzeniom podprefektów.
[492]. OCHRONA włoska = poz. 354.
493. BEZ UDZIAŁU Polaków // Gaz. Warsz. 1920 nr 132: 16 V s. 6. Przed plebiscytami.
Zamknięcie list uprawnionych do głosowania w plebiscycie na Warmii i Mazurach nastąpi
dnia 22 V 1920 r. Powołanie na miejsce członków Biura Informacyjnego Mazurskiego, które
zawiesiło swe czynności z powodu braku równouprawnienia Polaków, funkcjonariuszy
niemieckich.
494. SPRAWY plebiscytowe // Piast 1920 nr 20: 16 V s. 6-7.
M.in. Poprawa sytuacji Polaków na terenach plebiscytowych. Zarządzenie koalicji, by
policja plebiscytowa składała się w połowie z Polaków.
495. PRZED PLEBISCYTEM // Robotn. 1920 nr 131: 16 V s. 4. Telegramy.
22 maja ma nastąpić zamknięcie list uprawnionych do głosowania w plebiscycie na Warmii i
Mazurach. Na miejsce Polaków, strajkujących z powodu braku równouprawnienia, komisja
powołała do pracy przy układaniu list plebiscytowych Niemców. Pobicie współpracowników
Komitetu Mazurskiego w Ostródzie. Komisja mianowała polskich kontrolerów plebiscytowych.
496. UWZGLĘDNIENIE polskich protestów // Głos Nar. 1920 nr 117: 17 V s. 3.
Zob. poz. 491
497. ZAMKNIĘCIE list głosujących na Warmii o Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 117: 17 V
s. 3.
Listy uprawnionych do głosowania w plebiscycie na Warmii i Mazurach zostaną zamknięte
dnia 22 V 1920 r. Głosowanie odbędzie się gminami. Polacy nie biorą udziału w sporządzaniu list
z powodu strajku plebiscytowego Biura Informacyjnego Mazurskiego.
498. W PRUSACH Wschodnich // Czas 1920 nr 116: 17 V s. 1.
Wprowadzenie kontrolerów polskich mających prawo interwencji wobec postanowień
podprefektów. Zamknięcie list uprawnionych do głosowania na Warmii i Mazurach – 22 maja.
Polacy odmówili udziału w pracach przygotowawczych do plebiscytu z powodu braku
równouprawnienia, na ich miejsce komisja powołała Niemców. Napady na Polaków w Ostródzie.
Poprawa sytuacji ludności polskiej na Powiślu. Ożywienie polskiego ruchu organizacyjnego.
499. KOMISJA koalicyjna donos… // Dz. Gd. 1920 nr 110: 18 V s. 3. Pomorze.
Przepisy dotyczące organizowania zebrań dla propagandy plebiscytowej.
500. OLSZTYN / [Pat] // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 42: 19 V s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Zob. poz. 493.
501. PODRÓŻ Towera do terenów plebiscytowych // Dz. Gd. 1920 nr 111: 19 V s. 3.
Gdańsk.
502. TERMIN plebiscytu na Mazurach 12 lipca // Gaz. Gd. 1920 nr 114: 19 V s. 1.
Z obszarów plebiscytowych.
503. ROZPORZĄDZENIE nr16 // Gaz. Olszt. 1920 nr 61: 20 V s. 3 ; nr 62: 22 V s. 4.
Ogłoszenia urzędowe ; nr 64: 29 V s. 4.
Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie z 12 maja 1920 r. ustalające
konieczność uzyskania tylko jednej wizy przy przejeździe z terenu plebiscytowego olsztyńskiego
do kwidzyńskiego lub odwrotnie.
504. ROZWIĄZANIE Sicherheitswehru // Gaz. Warsz. 1920 nr 136: 20 V s. 5. Przed
plebiscytami.
Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie w sprawie rozbrojenia niemieckiej
straży bezpieczeństwa do dnia 5 maja 1920 r.
[505]. SZCZYTNO = poz. 355.
506. O ZIEMIE plebiscytowe // Czas 1920 nr 119: 21 V s. 3.
M.in. Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie w sprawie rozbrojenia
„Sicherheitswehru‖.
507. ROZPORZĄDZENIE nr15 // Gaz. Olszt. 1920 nr 62: 22 V s. 4. Ogłoszenia urzędowe ;
nr 64: 29 V s. 4.
Wszelkie rozporządzenia komisji międzysojuszniczej mają na terenie podległym
plebiscytowi moc prawną. Kary za ich nieprzestrzeganie. Rozporządzenie komisji koalicyjnej
w Olsztynie z dnia 12 V 1920 r.
508. GŁOSOWANIE na Warmii // Gaz. Gd. 1920 nr 117: 22 V s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Zamknięcie list uprawnionych do głosowania w dniu 22 maja.
[509]. WOJSKA angielskie w Szczytnie = poz. 356.
[510]. OLSZTYN, 21 maja = poz. 357.
511. OBWIESZCZENIE dotyczące głosowania / Wyd. Komisja plebiscytowa na
m. Olsztyn // Gaz. Olszt. 1920 nr 63: 27 V s. 2 ; nr 64: 29 V s. 4.
Przedłużenie wpisywania uprawnionych do głosowania mieszkańców Olsztyna na listy
plebiscytowe do 1 czerwca 1920 r. Wezwanie osób mieszkających w Olsztynie przed 1 I 1905 r.
oraz osób wymeldowanych czasowo do wpisania się na listy.
512. ROZPORZĄDZENIE nr15 // Mazur 1920 nr 58: 27 V s. 2. Ogłoszenia urzędowe.
Zob. poz. 507.
513. ROZPORZĄDZENIE nr16 // Mazur 1920 nr 58: 27 V s. 2.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z 12 V 1920 r. Przy przekraczaniu granicy
między terenem plebiscytowym kwidzyńskim i olsztyńskim wystarczy wiza jednego urzędu z tych
terenów.
514. OSTRÓDA // Mazur 1920 nr 58: 27 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Na zebraniu Heimatvereinu w Olsztynie Worgitzki oświadczył, iż musiał złożyć na ręce
koalicji przyrzeczenie zaprzestania rozbijania polskich zebrań i prześladowania języka polskiego.
515. ROZBROJENIE „Sicherheitswehry‖ // Dz. Gd. 1920 nr 117: 27 V s. 3. Telegramy.
Zlikwidowanie niemieckiej służby straży bezpieczeństwa w terminie do 25 V 1920 r.
516. PREZES komisji francuskiej, p. Couget opuszcza Olsztyn. - Gaz. Olszt. 1920 nr 65:
1 VI s. 1 Telegramy Polskiej Agencji Telegraficznej.
Prezes misji francuskiej w Olsztynie, Couget, opuszcza teren plebiscytowy, powołany na
inne stanowisko.
517. OBWIESZCZENIE dotyczące głosowania // Gaz. Olszt. 1920 nr 65: 1 VI s. 2 ; nr 67:
5 VI s. 2 ; nr 68: 8 VI s. 3 [tyt.: Obwieszczenie tyczące się głosowania] nr 69: 10 VI s. 2.
Ogłoszenie komisji plebiscytowej na miasto Olsztyn z dnia 26 V 1920 r., zawiadamiające
o wyłożeniu do wglądu list uprawnionych do głosowania w Olsztynie w dniach 2-14 czerwca 1920
r. Każdy uprawniony powinien sprawdzić, czy figuruje na liście oraz ma prawo złożyć protest, jeśli
któryś z wpisów uzna za niesłuszny.
518. KONTROLERZY polscy // Gaz. Warsz. 1920 nr 147: 1 VI s. 5. Przed plebiscytami.
Komisja koalicyjna mianowała kontrolerów polskich przy okręgowych oficerach alianckich,
czyniąc tym samym zadość prośbom Polaków.
519. NA TERENACH plebiscytowych Warmii i Mazowsza // Robotn. 1920 nr 146: 1 VI s.
4-5. Telegramy.
Napad Niemców na żołnierzy włoskich w Olsztynie. Ukazał się pierwszy numer polskiego
czasopisma plebiscytowego „Masurische Volkszeitng‖. Do Kwidzyna przybyła grupa włoskich
dziennikarzy celem rozpoznania stosunków panujących na terenach plebiscytowych. Komisja
koalicyjna powołała polskich kontrolerów przy alianckich oficerach okręgowych.
520. SZCZERY przyjaciel Polaków opuszcza obwody plebiscytowe // Dz. Gd. 1920 nr 123:
3 VI s. 3. Z terenów plebiscytowych.
Zob. poz. 516.
521. POLSCY doradcy // Gaz. Warsz. 1920 nr 149: 3 VI s. 7. Przed plebiscytami.
Komisja koalicyjna zatwierdziła listę polskich doradców przy koalicyjnych oficerach
okręgowych, przedstawioną przez Biuro Informacyjne Mazurskie za pośrednictwem delegata
polskiego, Andrycza.
522. NA WARMII i Mazurach // Robotn. 1920 nr 148: 3 VI s. 4. Telegramy.
W związku z mianowaniem polskich przedstawicieli przy oficerach koalicyjnych Biuro
Informacyjne Mazurskie postanowiło wznowić swoją działalność, przerwaną strajkiem
plebiscytowym.
523. PIERWSZY krok ku równouprawnieniu! // Gaz. Olszt. 1920 nr 67: 5 VI s. 1.
Komisja międzysojusznicza w Olsztynie przyznała się ludności polskiej zastępców przy
landratach. Wymienienie polskich przedstawicieli w poszczególnych powiatach olsztyńskiego
okręgu plebiscytowego.
524. PRZEDSTAWICIELE Polscy przy oficerach Komisji Koalicyjnej // Mazur 1920 nr 62:
5 VI s. 2. Ostatnie wiadomości.
Zob. poz. 523.
525. DELEGACI polscy przy landratach na Warmii i Mazurach // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 56: 6 VI s. 4. Telegramy.
Zob. poz. 523.
526. TERMINY plebiscytów // Gaz. Warsz. 1920 nr 152: 6 VI s. 6. Przed plebiscytami.
Komisja międzysojusznicza ustaliła termin plebiscytu w okręgu olsztyńskim na dzień 11 VII
1920 r. Komisarz Rzeszy na wschodniopruski obszar plebiscytowy, von Gayl, nawołuje Niemców
do zachowania spokoju.
527. PLEBISCYT w okręgach Olsztyna i Olecka // Robotn. 1920 nr 151: 6 VI s. 5.
Telegramy.
Komisja koalicyjna ustaliła termin plebiscytu na Warmii i Mazurach na dzień 11 VII 1920 r.
Odezwa Hindenburga do Niemców na terenach plebiscytowych o wierność ojczyźnie. Podjęcie
pracy przez komitety plebiscytowe Warmiński i Mazurski.
528. URZĘDOWA data plebiscytu na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 134: 7 VI s. 3.
Zob. poz. 526.
529. TERMIN plebiscytu na Mazurach // Czas 1920 nr 133: 7 VI s. 1.
Komisja międzysojusznicza wydała oficjalne zarządzenie ustalające termin plebiscytu na
Warmii i Mazurach na dzień 11 VII 1920 r.
530. ROZPORZĄDZENIE nr 17 // Gaz. Olszt. 1920 nr 68: 8 VI s. 3 ; nr 72: 17 VI s. 2 ;
nr 73: 22 VI s. 4 ; nr 74: 22 VI s. 4.
Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie ustalające termin plebiscytu
w obwodzie olsztyńskim i pow. oleckim na 11 lipca.
531. WYJAZD ministra Cougeta z Olsztyna // Gaz. Olszt. 1920 nr 68: 8 VI s. 3.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Szef sekcji francuskiej w komisji międzysojuszniczej w Olsztynie, Couget, opuścił
stanowisko, udając się na placówkę dyplomatyczną do Pragi. Pożegnanie odjeżdżającego przez
ludność.
532. POLSCY kontrolerzy przy landratach // Gaz. Olszt. 1920 nr 68: 8 VI s. 3. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Komisja koalicyjna zatwierdziła polskich kontrolerów przy landratach w olsztyńskim
okręgu plebiscytowym. W związku z tym Polskie Biuro Informacyjne postanowiło podjąć na nowo
prace, przerwane z powodu braku równouprawnienia Polaków. Niezadowolenie Niemców
z zarządzenie komisji.
533. PLEBISCYT dnia 11 lipca // Mazur 1920 nr 64: 10 VI s. 1.
Komisja koalicyjna wyznaczyła termin plebiscytu w obwodzie olsztyńskim na 11 VII 1920
r. naruszając tym samym warunki traktatu pokojowego, zapewniające swobodę wypowiedzenia się
w plebiscycie; nie wprowadzono bowiem przewidzianego traktatem równouprawnienia ludności
polskiej.
534. OLSZTYN, 10 czerwca // Czas 1920 nr 136: 11VI s. 3. Na terenach plebiscytowych.
Plebiscyt na Warmii i Mazurach odbędzie się 11 lipca, tj. w okresie żniw, co jest bardzo
niekorzystne dla Polaków. Sfałszowanie list uprawnionych do głosowania w czasie strajku
plebiscytowego Polaków. Planowane reklamacje u komisji koalicyjnej prawdopodobnie nie dadzą
rezultatów.
535. PRZEDŁUŻENIE zapisów do plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 158: 12 VI s. 4. Przed
plebiscytami.
Przedłużenie zgłoszeń uprawnionych do głosowania w plebiscycie do dnia 20 czerwca.
536. DEKA : Die Abstimmung am 11 Juli [Głosowanie 11 lipca] // Weckruf 1920 nr 62:
13 VI s. 1.
Termin plebiscytu został ustalony na dzień 11 lipca. Będzie to pamiętny dzień w polskiej
historii. Plebiscyt w tym terminie będzie „komedią plebiscytową‖.
537. Z MAZURSKO-WARMIŃSKIEGO obszaru plebiscytowego // Dz. Gd. 1920 nr 131:
13 VI s. 4.
M.in. Jeszcze nie ostateczny triumf niemiecki. Jeszcze jeden przyczynek do stosowanego
rzekomo przez komisję między koalicyjną równouprawnienia. „Zasada stanu‖ niezależnych.
Sfałszowanie list uprawnionych do głosowania. Organizowanie szkół polskich.
538. PRZEDŁUŻENIE terminu zgłoszeń do plebiscytu na Mazurach i Warmii // Głos Nar.
1920 nr 139: 13 VI s. 3.
Zob. poz. 535.
539. OLSZTYN, 12 czerwca // Czas 1920 nr 138: 13 VI s. 3. Na terenach plebiscytowych.
Zob. poz. 535.
540. OBWIESZCZENIE tyczące się głosowania // Gaz. Olszt. 1920 nr 71: 15 VI s. 4.
Komisja plebiscytowa na miasto Olsztyn zawiadamia, iż listy uprawnionych do głosowania
w m. Olsztynie wyłożone są do wglądu w dni powszednie i świąteczne w nowym ratuszu.
541. ALLENSTEIN [Olsztyn] // Masurische Volkszeitung 1920 nr 8: 15 VI s. 3. Lokales und
Provinzielles [Wiadomości lokalne i prowincjonalne].
Przedstawiciel Francji w olsztyńskiej komisji koalicyjnej, Couget, opuszcza teren
plebiscytowy, mianowany na placówkę dyplomatyczną w Pradze.
542. NA WARMII i Mazurach // Robotn. 1920 nr 160: 15 VI s. 5. Telegramy.
Do Olsztyna przybył płk angielski, Hawker, mianowany generalnym inspektorem
Sicherheitspolizei, w celu reorganizacji tego ugrupowania.
543. ANGIELSKI kierownik Sicherheitswehry w Prusach Wschodnich // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 64: 16 VI s. 6. Telegramy.
Zob. poz. 542.
544. REORGANISATION der Sicherheitswehr in Allenstein [Reorganizacja
Sicherheitswehry w Olsztynie] // Weckruf 1920 nr 65: 20 VI s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet
[Z terenu plebiscytowego].
Zob. poz. 542.
545. POSTANOWIENIA co do policji // Gaz. Warsz. 1920 nr 166: 20 VI s. 8. Przed
plebiscytami.
Inspektor generalny „Sicherheitswehr‖, płk Hawker ogłosił, że do formacji tej będą
przyjmowani Polacy.
546. NA MAZURACH // Robotn. 1920 nr 165: 20 VI s. 6. Telegramy.
„Ortelsburger Zeitung‖ podała listę Polaków z wydziałów plebiscytowych pow.
szczycieńskiego celem zastraszenia. Pobicie przez bojówki niemieckie Brunona Gabrylewicza
w Klonie. Inspektor „Sicherheitswehr‖, Hawker, ogłasza zapisy Polaków na członków tej formacji.
Liczba zapisanych na listy glosujących, a nie mających prawa głosowania, dochodzi 90%.
547. ROZPORZĄDZENIE // Gaz. Olszt. 1920 nr 74: 22 VI s. 2.
Ogłoszenie o przyjmowaniu Polaków uprawnionych do głosowania do „Sicherheitspolizei‖
w okręgu olsztyńskim a dniach 22-24 VI 1920 r. wydane przez Hawkera.
548. ROZPORZĄDZENIE nr 18 // Gaz. Olszt. 1920 nr 74: 22 VI s. 4 ; nr 75: 24 VI s. 4 ;
nr 76: 26 VI s. 4 ; nr 77: 29 VI s. 4.
Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie w sprawie przedłużenia terminu
reklamacji dotyczących wpisów na listy uprawnionych do głosowania w okręgu olsztyńskim do
20 VI 1920 r.
549. W WARMII i Mazurach // Czas 1920 nr 146: 23 VI s. 3.
Wykrycie przez kontrolerów polskich fałszerstw list plebiscytowych. Pobicie przez
Niemców członka Komitetu Mazurskiego, B. Gabrylewicza. Komendant „Sicherheitswehr‖, płk
Hawker, ogłosił przyjmowanie Polaków do straży bezpieczeństwa. Komentarze prasy niemieckiej
dotyczące ustępstw koalicji wobec Polaków w tym względzie.
550. ROZPORZĄDZENIE // Mazur 1920 nr 24 VI s. 4 ; nr 72: 29 VI s. 4.
Warunki przyjmowania Polaków do „Sicherheitspolizei‖ we wschodniopruskim okręgu
plebiscytowym ogłoszone przez komendanta „Sicherheitswehr‖ – Hawkera.
551. O REORGANIZACJĘ „Sicherheitswehry‖ // Gaz. Warsz. 1920 nr 170: 24 VI s. 5.
Ostatnie wiadomości.
Trudności, robione przez Niemców i inspektora Sicherheitswehry, płk angielskiego
Hawkera, przy przyjmowaniu Polaków w szeregi policji plebiscytowej.
552. ARC.[BISKUP] Ratti do Olsztyna // Gaz. Warsz. 1920 nr 171: 25 VI s. 4. Przed
plebiscytami.
Spodziewany przyjazd Arcyb. Rattiego do Olsztyna w dniu 25 VI 1920 r.
553. MON.[SIGNORA] Ratti o plebiscytach // Gaz. Warsz. 1920 nr 173: 27 VI s. 6. Przed
plebiscytami.
Nuncjusz papieski, A. Ratti, przyjął w dniu 26 VI 1920 r. w Olsztynie delegację ludności
polskiej. Nuncjusz oświadczył, iż Stolica Apostolska pragnie, by Niemcy pozostali Niemcami,
a Polacy – Polakami.
554. [KSIĄDZ Arcybiskup] X. ARCYB. Ratti w Olsztynie // Czas 1920 nr 151: 28 VI s. 1.
Msgr. Ratti w dniu 25 VI 1920 r. do Olsztyna, witany przez Polaków z dr Antonim Beaupré.
Wieczorem nuncjusz wyjechał do Warszawy.
555. NUNCJUSZ papieski w Olsztynie // Gaz. Olszt. 1920 nr 77: 29 VI s. 2.
Do Olsztyna przybył 26 VI 1920 r. nuncjusz papieski, ks. arcybp Achilles Ratti, mianowany
przez Ojca św. komisarzem od spraw kościelnych na terenach plebiscytowych. Nuncjusz jest
przychylnie ustosunkowany wobec polskich katolików na Warmii.
556. ROZPORZĄDZENIE nr 19 // Gaz. Olszt. 1920 nr 78: 1 VII s. 4 ; nr 82: 8 VII s. 4 ;
nr 83: 10 VII s. 4.
Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie z dn. 25 VI 1920 r., normujące
przebieg głosowania w każdym z lokali wyborczych.
557. PRZED PLEBISCYTEM na Morawach[!] // Gaz. Warsz. 1920 nr 177: 1 VII s. 3. Przed
plebiscytami.
Wezwanie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie do zachowania spokoju w okresie
poprzedzającym bezpośrednio plebiscyt. Od 29 VI 1920 r. na nowo jest dozwolone wywieszanie
chorągwi, organizowanie zebrań i innych manifestacji publicznych pod warunkiem zgłoszenia ich
komisji na 48 godzin przed zaplanowanym terminem.
558. NA WARMII i na Mazurach // Robotn. 1920 nr 176: 1 VII s. 5. Telegramy.
Terroryzowanie polskich kontrolerów z list plebiscytowych w pow. ostródzkim. Wezwanie
komisji koalicyjnej w Olsztynie do zachowania spokoju i porządku w okresie bezpośrednio
poprzedzającym głosowanie. Z dniem 29 czerwca odwołano zakaz urządzenia manifestacji pod
warunkiem zarejestrowania ich uprzednio u komisji. Napad Niemców na Polaków, wracających do
Olsztyna ze zjazdu kół śpiewackich w Gietrzwałdzie w dniu 30 VI 1920 r.
559. NOWE rozporządzenie Komisji // Gaz. Olszt. 1920 nr 79: 3 VII s. 3. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Komisja koalicyjna w Olsztynie wydała w ostatnich dniach odwołanie rozkazu
organizowania pochodów i manifestacji. Jest to posunięcie w związku z brakiem zapewnienia
Polakom należytej ochrony.
560. ROZPORZĄDZENIE nr 20 // Gaz. Olszt. 1920 nr 79: 3 VII s. 4 ; nr 81: 6 VII s. 4 ;
nr 82: 8 VII s. 4 ; nr 83: 10 VII s. 4.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Olsztynie z 25 VI 1920 r. w sprawie swobody
wywieszenia chorągwi, organizowania zebrań i pochodów z obowiązkiem zgłaszania zebrań
publicznych i pochodów ulicznych na dwie doby naprzód policji miejscowej. Od 11 lipca publiczne
zebrania i pochody są zakazane.
561. JEDEN z uczestników : Sprawozdanie z wiecu plebiscytowego w Ełku // Mazur 1920
nr 74: 3 VII s. 3.
Wiec polski w Ełku w dniu 26 VI 1920 r. Płk włoski Po uniemożliwił rozbicie wiecu przez
Niemców.
562. NA MAZOWSZU // Głos Nar. 1920 nr 156: 3 VII s. 3. Z obszarów plebiscytowych.
Zob. poz. 558.
563. NA WARMII i Mazurach // Robotn. 1920 nr 178: 3 VII s. 5. Telegramy.
Szoferzy Komitetu Mazurskiego przerwali pracę z powodu grożenia i im śmiercią przez
Niemców. Napady na Polaków w Olsztynie. Oburzenie Niemców spowodowane zatrzymaniem 600
ich rodaków nie uprawnionych do głosowania podczas przejazdu przez Pomorze. Otwarcie
w Działdowie Biura komisji koalicyjnej, wizującego paszporty osobom przybywającym na
głosowanie.
564. OLSZTYN, 2 lipca // Czas 1920 nr 154: 3 VII s. 3. Na terenach plebiscytowych.
Zob. poz. 557.
565. NA WARMII i Mazurach // Robotn. 1920 nr 183: 8 VII s. 4. Telegramy.
Strajk zecerów „Mazura‖ w Szczytnie. Komisja koalicyjna w Kwidzynie zakazała
przystrajania miasta na powitanie przybywających na głosowanie.
566. ROZPORZĄDZENIE nr 21 // Gaz. Olszt. 1920 nr 83: 10 VII s. 4 ; nr 84: 13 VII s. 4.
Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie z dnia 5 VII 1920 r. Członkowie
policji plebiscytowej, policji granicznej i żandarmerii, uprawnieni do głosowania w okręgu
kwidzyńskim głosują przez włożenie kartek do kopert, ostemplowanych i przesłanych do Olsztyna
przez komisję koalicyjną w Kwidzynie.
567. ROZPORZĄDZENIE nr 22 // Gaz. Olszt. 1920 nr 83: 10 VII s. 4 ; nr 84: 13 VII s. 4.
Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie z dn. 7 VII 1920 r., ograniczające
sprzedaż napojów alkoholowych w dniach 8-15 VII 1920 r. oraz zabraniające noszenia broni
w dniach 8-20 VII 1920 r.
568. ROZPORZĄDZENIE nr 23 // Gaz. Olszt. 1920 nr 86: 17 VII s. 4 ; nr 87: 20 VII s. 4 ;
nr 90: 27 VII s. 4.
Obostrzenie postępowania karnego winnych przestępstw i wykroczeń na terenie
plebiscytowym przez komisję międzysojuszniczą w Olsztynie (rozp. z dnia 9 VII 1920 r.).
569. ROZPORZĄDZENIE nr 24 // Gaz. Olszt. 1920 nr 87: 20 VII s. 4 ; nr 88: 22 VII s. 4 ;
nr 89: 24 VII s. 4 ; nr 90: 27 VII s. 4.
Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej w Olsztynie z 9 VII 1920 r. wprowadzające
dalsze obostrzenie karne celem zachowania spokoju w dniu głosowania.
b) Działalność aliancka w okręgu plebiscytowym kwidzyńskim
570. HÖHERE „Kultur‖ [‖Wyższa kultura‖] // Weckruf 1920 nr 17: 13 II s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Wrażenia z pobytu Włochów na terenie plebiscytowym. Głosy prasy niemieckiej.
571. ENTENTEKOMISSION in Marienwerder [Komisja koalicyjna w Kwidzynie] //
Weckruf 1920 nr 227: 25 II s. 2-3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Mowa A. Pavii z okazji objęcia zarządu okręgu plebiscytowego kwidzyńskiego przez
komisję koalicyjną.
572. „RÄTE erster und dritter Klasse‖ [‖Rady pierwszej i trzeciej kategorii‖] // Weckruf
1920 nr 22: 25 II s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Wobec zarządzenia komisji koalicyjnej w Kwidzynie, że Niemcy nie mogą mieć wyższych
tytułów od urzędników, utworzyli Niemcy w miejsce komisarzy nazwę „radcy‖ I, II i III kategorii.
573. W KWIDZYŃSKIEM… // Gaz. Olszt. 1920 nr 26: 26 II s. 2. Wiadomości z bliska
i z daleka.
W okręgu olsztyńskim objęła rządy komisja koalicyjna pod przewodnictwem Włocha,
A. Pavii. Komisja wydała odezwę do ludności.
574. BARDZO rozsądne rozporządzenie… // Gaz. Olszt. 1920 nr 26: 26 II s. 2. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Komendant wojsk koalicyjnych w Iławie ostrzega kupców, którzy oszukują przy sprzedaży
cudzoziemców, a zwłaszcza aliantów.
575. OZNAJMIENIE do mieszkańców okręgu Sztumskiego, Suskiego, Malborskiego
i Kwidzyńskiego, do których odnosi się artykuł 96-ty traktatu wersalskiego // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 1: 28 II s. 1.
Odezwa kwidzyńskiej komisji koalicyjnej do mieszkańców Powiśla z dnia 17 II 1920 r.,
donosząca o objęciu władzy przez koalicję w kwidzyńskim okręgu plebiscytowym.
576. ZARZĄDZENIE nr 1 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 1: 28 II s. 1.
Zarządzenie komisji kwidzyńskiej będą redagowane w dwóch językach, podpisywane przez
przewodniczącego i szefa odpowiedniego departamentu komisji oraz ogłaszane w „Dzienniku
Urzędowym Regencji Kwidzyńskiej‖ i wprowadzane w życie na ogół z dnia ogłoszenia.
577. ZARZĄDZENIE nr 2 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 1: 28 II s. 2.
Zmiany sądownictwa okręgu kwidzyńskiego z dniem 21 lutego.
578. SKŁAD Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 1: 28 II s. 2.
W skład komisji koalicyjnej dla okręgu kwidzyńskiego wchodzą: Angelo Pavia (Włochy),
hr. René de Cherrisey (Francja), H. D. Beaumont (W. Brytania) oraz Morikazu Ida (Japonia).
Kariera dyplomatyczna poszczególnych członków komisji.
579. Die INTERALLIERTE Mission in Marienwerder… [Misja koalicyjna w Kwidzynie…]
// Weckruf 1920 nr 24: 29 II s. 3-4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Odezwa komisji koalicyjnej w Kwidzynie do ludności okręgu plebiscytowego z okazji
objęcia przez nią rządów dnia 17 II 1920 r.
580. AMTLICHE Bekanntmachungen der interallierten Komission [Ogłoszenia urzędowe
komisji koalicyjnej] // Weckruf 1920 nr 24: 29 II s. 4.
M.in. Verordnung nr 1 [Rozporządzenie nr 1] z dnia 23 II 1920 r., informujące o trybie
ogłaszania rozporządzeń komisji koalicyjnej w Kwidzynie;Verordnung nr 2 [Rozporządzenie nr 2]
z dnia 23 II 1920 r., dotyczące sądownictwa w kwidzyńskim okręgu plebiscytowym.
581. PRZED PLEBISCYTEM // Gaz. Warsz. 1920 nr 59: 29 II s. 6. Z całej Polski.
Komisja międzysojusznicza uchwaliła, iż zachodniopruski teren plebiscytowy stanowić
będzie osobny obszar sądowy.
582. GDAŃSK, 29 lutego // Czas 1920 nr 53: 1 III s. 1. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 581.
583. IŁAWA // Gaz. Gd. 1920 nr 53: 3 III s. 1. Wiadomości potoczne.
Zob. poz. 574.
584. KOMISJA Międzysojusznicza dla Zarządu i Plebiscytu w Kwidzynie… // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 5: 9 III s. 1.
Ustalenie przez komisję międzysojuszniczą składu sądu w Kwidzynie.
585. KOMISJA Międzysojusznicza dla Zarządu i Plebiscytu w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 5: 9 III s. 1.
Ustalenie przez komisję międzysojuszniczą prokuratorów i sekretarzy przy prokuratorii sądu
ziemiańskiego w Kwidzynie.
589. Das ZWEISPRACHIGE Amtsblatt [Dwujęzyczna gazeta urzędowa] // Weckruf 1920
nr 28: 10 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Nagonka „Ostdeutsche Nachrichten‖ przeciwko wydawaniu urzędowej gazety na terenach
plebiscytowych w języku polskim i niemieckim.
587. ENTWAFFNUNG der Sicherheitswehr [Rozbrojenie Sicherheitswehry] // Weckruf
1920 nr 29: 12 III s. 4. Verordnungen der interallierten Komission [Rozporządzenia komisji
koalicyjnej].
Rozporządzenie nr 3 z dnia 27 II 1920 r. komisji koalicyjnej w Kwidzynie w sprawie
rozbrojenia Sicherheitswehry.
588. ROZPORZĄDZENIE nr5 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 7: 13 III s. 1.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej o zastąpieniu z dniem 13 III 1920 r. znaczków
pocztowych niemieckich specjalnymi znaczkami plebiscytowymi.
589. ROZPORZĄDZENIE nr 6 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 7: 13 III s. 1.
Komisja międzysojusznicza zakazuje przebywania w okręgu kwidzyńskim uzbrojonych
ludzi poza załogą przewidzianą traktatem wersalskim; zakazuje również przechowywania broni.
590. ROZPORZĄDZENIE nr 7 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 7: 13 III s. 1.
Powołanie przez komisję koalicyjną instytutu karnego przy więzieniu w Sztumie jako
kompetentnego do wykonywania kar w kwidzyńskim okręgu plebiscytowym.
591. NOWE znaczki pocztowe w malborskim obwodzie plebiscytowym // Dz. Gd. 1920
nr 59: 13 III s. 3.
592. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 59: 13 III, dod. Pomorze.
Zob. poz. 584.
593. PRZED PLEBISCYTEM na Mazowszu i Warmii // Robotn. 1920 nr 72: 13 III s. 4.
Telegramy.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie uznała mianowanego przez rząd polski konsula RP na
Powiśle, Lewandowskiego. Według informacji gazet niemieckich Anglia pragnie, by plebiscyty we
wszystkich częściach Niemiec odbyły się jak najszybciej.
594. ENTWAFFNUNG der Sicherheitswehr [Rozbrojenie Sicherheitswehry] // Weckruf
1920 nr 30: 14 III s. 4. Verordnungen der interallierten Komission [Rozporządzenie komisji
koalicyjnej].
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 3 III 1920 r. w sprawie rozbrojenia
Sicherheitswehry.
595. ÄNDERUNGEN bei Gericht [Zmiany w sądzie] // Weckruf 1920 nr 30: 14 III s. 4.
Verordnungen der interallierten Komission [Rozporządzenie komisji koalicyjnej].
Mianowanie przez komisję sędziów dla kwidzyńskiego okręgu plebiscytowego zawarte
w rozporządzeniach z dnia 27 II 1920 r. i 2 III 1920 r.
596. DURCH die Verordnung Nr 5 [Poprzez rozporządzenie nr 5] // Weckruf 1920 nr 31:
17 III s. 4. Verordnungen der interallierten Komission [Rozporządzenie komisji koalicyjnej].
Rozporządzenie nr 5 kwidzyńskiej komisji koalicyjnej z dnia 9 III 1920 r. w sprawie obrotu
pocztowego w kwidzyńskim okręgu plebiscytowym.
597. VERORDNUNG Nr 6 [Rozporządzenie nr 6] // Weckruf 1920 nr 31: 17 III s. 4.
Verordnungen der interallierten Komission [Rozporządzenie komisji koalicyjnej].
Zob. poz. 589.
598. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 65: 20 III s. 3. Pomorze.
Wprowadzenie z dniem 13 marca na pocztach kwidzyńskiego okręgu plebiscytowego
znaczków plebiscytowych w miejsce niemieckich.
599. OGŁOSZENIA urzędowe // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 13: 27 III s. 2.
Rozporządzenie nr 7 komisji koalicyjnej w Kwidzynie obwieszczające wolność kolportażu
książek i prasy.
600. NOWE znaczki plebiscytowe // Gaz. Gd. 1920 nr 71: 28 III s. 4. Gdańsk.
Zob. poz. 598.
601. ROZPORZĄDZENIE nr 8 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 14: 30 III s. 2.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 27 III 1920 r. podające tekst
przysięgi, którą obowiązani są składać urzędnicy.
602. ROZPORZĄDZENIE nr 9 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 14: 30 III s. 2.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 27 III 1920 r. w sprawie
mianowania delegatów polskich z głosem odwoławczym przy landratach w powiatach
plebiscytowych.
603. ROZPORZĄDZENIE nr 10 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 14: 30 III s. 2.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 27 III 1920 r. w sprawie nauki
języka polskiego i religii w języku polskim w szkołach o znacznej ilości polskich dzieci, o ile
rodzice tego żądają.
604. Das UNIFORMTRAGEN verboten [Noszenie mundurów zabronione] // Weckruf 1920
nr 37: 31 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Rozporządzenie nr 6 komisji koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 10 III 1920 r. zakazujące
noszenia mundurów na terenie plebiscytowym osobom spoza załogi koalicyjnej.
605. USUNIĘCIE szkodnika // Gaz. Warsz. 1920 nr 92: 2 IV s. 5. Na terenach
plebiscytowych.
Zawieszenie w urzędowaniu żandarma pruskiego w Iławie za utrudnienia pracy polskich
towarzystw ludowych.
606. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Czas 1920 nr 82: 4 IV s. 4.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie zawiesiła w urzędowaniu żandarma niemieckiego
w Iławie za utrudnianie pracy polskich towarzystw. Decyzja ta spotkała się w kołach polskich
z powszechnym uznaniem.
607. MIĘDZYSOJUSZNICZA komisja… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 17: 8 IV
s. 1.
Komentowanie sprostowania komisji międzysojuszniczej w Kwidzynie w sprawie
mianowania tłumacza niemieckiego dla „Gazety Polskiej‖.
608. WIELKIE zaniepokojenie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 18: 10 IV s. 1.
W prasie podano wiadomość o terminie plebiscytu dnia 27 VI 1920 r. Wyjaśnienie komisji
międzysojuszniczej w tej sprawie nie zaprzecza wyraźnie tej pogłosce.
609. PREZYDENT Komisji Międzysojuszniczej… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 18: 10 IV s. 1.
Wyjaśnienie prezydenta komisji międzysojuszniczej w Kwidzynie w sprawie rzekomego
mianowania tłumacza polskiego przy władzach niemieckich na koszt „Gazety Polskiej‖.
Równouprawnieniu ogłoszonemu przez komisję, sprzeciwia się jej własne postępowanie.
610. MALBORK : przepisy głosowania // Dz. Gd. 1920 nr 80: 10 IV s. 2. Pomorze.
611. VERORDNUNG Nr 10 [Rozporządzenie nr 10] // Weckruf 1920 nr 41: 11 IV s. 4. Aus
dem Abstimmungsgebiet (Z terenu plebiscytowego).
Zob. poz. 603.
[612]. PRZEPISY plebiscytu w Prusach Wschodnich, Zachodnich i Kwidzyńskiem =
poz. 424.
[613]. WARUNKI głosowania w Prusach = poz. 425.
614. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 82: 13 IV s. 3. Pomorze.
Komunikat międzynarodowej komisji koalicyjnej o nieustaleniu jeszcze przepisów
głosowania podczas plebiscytu.
615. ÄNDERUNGEN in Schulwesen [Zmiany w szkolnictwie] // Weckruf 1920 nr 42: 14 IV
s. 1.
Komentarz do rozporządzenia komisji koalicyjnej w Kwidzynie w sprawie wprowadzenia
nauki języka polskiego i religii katolickiej do szkół.
616. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 83: 14 IV, dod. Pomorze.
Stronniczość plebiscytowej komisji sojuszniczej w Kwidzynie. Nie przyjęcie podania
napisanego w języku polskim.
617. NADCHODZĄ wiadomości… // Gaz. Warsz. 1920 nr 102: 14 IV s. 3. Dzień
polityczny.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie postanowiła rozwiązać Sicherheitswehr.
618. ROZPORZĄDZENIE nr 11 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 20: 15 IV s. 1-2.
Regulamin plebiscytowy dla okręgu kwidzyńskiego ogłoszony 12 kwietnia przez komisję
koalicyjną.
619. ROZWIĄZANIE „Sicherheitspolizei‖ w Kwidzynie // Głos Nar. 1920 nr 91: 15 IV s. 1.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie rozwiązała „Sicherheitspolizei‖ za jej wykroczenia
przeciw Polakom i wojskom Ententy. Prawdopodobieństwo rozwiązania tej formacji również
w okręgu olsztyńskim.
620. NARESZCIE! // Gaz. Warsz. 1920 nr 104: 16 IV s. 4. Na terenach plebiscytowych.
Rozwiązanie z dniem 15 IV 1920 r. „Sicherheitswehry‖ w okręgu kwidzyńskim i zastąpienia
jej przez policję plebiscytową składającą się z Polaków i Niemców.
621. DODATEK do rozporządzenia No. 11 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 21: 17 IV
s. 2.
Wzór formularza do głosowania dla uprawnionych głosujących poza miejscem
zamieszkania.
622. ROZPORZĄDZENIE nr 12 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 21: 17 IV s. 2.
Komisja międzysojusznicza w Kwidzynie znosi z dniem 12 IV 1920 r. niemieckie prawa
wyjątkowe oraz ogłasza wolność agitacji i zebrań pod warunkiem zarejestrowania ich na dwie doby
przedtem.
623. [CHMIELEWSKI Bonifacy]. B. Ch. : Ogłoszenie przepisów głosowania // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 21: 17 IV s. 1.
Zaskoczenie ludności polskiej faktem, że plebiscyt ma się odbyć już za kilka miesięcy.
Komisja ogłosiła regulamin plebiscytu mimo poparcia polskiej do Rady Ambasadorów w sprawie
odroczenia plebiscytu.
624. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 21: 17 IV s. 2.
Mianowanie przez komisję kwidzyńską polskich adiunktów przy landratach w powiatach:
kwidzyńskim, sztumskim, malborskim i suskim w dniu 13 IV 1920 r.
625. KOMISJA Międzysojusznicza dla Zarządu i Plebiscytu w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 21: 17 IV s. 2.
Mianowanie przez komisję sędziego przy Wielkim Sądzie w Kwidzynie oraz prokuratura
przy sądzie ziemskim w dniu 8 IV 1920 r.
626. GWAŁTY Niemców na Warmii // Czas 1920 nr 92: 17 IV s. 2. Przed plebiscytami.
Napad Niemców na polskie przedstawienie teatralne w Biskupicach. Organizowanie w dniu
17 IV 1920 r. w Kwidzynie „dnia niemieckiego‖. Rozwiązanie „Sicherheitswehr‖ w okręgu
kwidzyńskim z dniem 15 IV 1920 r., na jej miejsce ma być powołana mieszana policja
plebiscytowa.
627. VERORDNUNG der Interallierten Komission Marienwerder über die
Volksabstimmung in westpreussischen Abstimmungsgebiet [Rozporządzenie Komisji
Międzysojuszniczej w Kwidzynie o plebiscycie w zachodniopruskim okręgu plebiscytowym] //
Weckruf 1920 nr 44: 18 IV s. 1-4.
Rozporządzenie nr 11 komisji koalicyjnej w Kwidzynie ustalające regulamin głosowania.
Regulamin ten nie jest ani wyczerpujący, ani ostateczny.
628. VERORDNUNG Nr 12 [Rozporządzenie nr 12] // Weckruf 1920 nr 44: 18 IV s. 4.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Kwidzynie z 12 IV 1920 r. w sprawie gwarantowania
wolności propagandy w kwidzyńskim okręgu plebiscytowym. O zebraniach i wiecach publicznych
należy zawiadamiać koalicyjnych oficerów kontrolnych na 48 godzin naprzód.
[629]. Z OBSZARÓW plebiscytowych = poz. 435.
630. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 88: 20 IV s. 3. Pomorze
Nowy nakład znaczków plebiscytowych.
[631]. KARTKI plebiscytowe = poz. 441.
[632]. BEZPOŚREDNIE znoszenie się Polaków z władzami niemieckimi na terenie
plebiscytowym = poz. 442.
633. KOMISJA dla Rządu i Plebiscytu w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 23: 22 IV s. 2.
Wykaz mianowanych przez komisję koalicyjną członków komisji kontrolnych
w poszczególnych powiatach okręgu kwidzyńskiego zatwierdzony dnia 20 IV 1920 r.
634. OGŁOSZENIE regulaminu głosowania zaskoczyło ludność polską w powiatach
nadwiślańskich // Dz. Gd. 1920 nr 91: 23 IV s. 2.
Dot. terminu plebiscytu w ciągu najbliższych miesięcy.
635. NA TERENACH plebiscytowych nad Wisłą // Gaz. Warsz. 1920 nr 115: 27 IV s. 4. Na
Warmii i Mazurach.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie z przewodniczącym A. Pavią, zapewnia o swej
bezstronności i chęci przeprowadzenia plebiscytu sprawiedliwie.
636. ROZPORZĄDZENIE nr 15 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 26: 28 IV s. 2.
Zatwierdzenie przez komisję kwidzyńską w dniu 20 IV 1920 r. polskich inspektów
szkolnych.
637. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu w Kwidzynie… // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 26: 28 IV s. 2.
Mianowanie polskich inspektorów szkolnych przy powiatowych inspektorach szkolnych
w okręgu kwidzyńskim dnia 21 IV 1920 r.
638. SZTUM // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 27: 29 IV s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Posiedzenie Plebiscytowej Komisji Kontrolującej na powiat sztumski. Przyłączenie zbyt
małych obwodów głosowania do sąsiednich większych. Zapewnienie równouprawnienia obu
narodowości.
639. Z MALBORKA… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 27: 29 IV s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Komisja kontrolująca dla obwodu malborskiego uchwaliła na posiedzeniu w dniu 12 IV
1920 r. przyłączenie na okres plebiscytu ośmiu małych gmin do sąsiednich większych.
640. ROZPORZĄDZENIE nr 16 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 28: 30 IV s. 1.
Ustalenie przepisów paszportowych obowiązujących w okręgu kwidzyńskim w dniu 23 IV
1920 r.
641. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 28: 30 IV s. 1.
Ustalenie przez komisję kwidzyńską na podstawie rozporządzenia nr 16 dróg wjazdowych
i wyjazdowych w kwidzyńskim okręgu plebiscytowym.
642. Die KONTROLLKOMISSION für die Volksabstimmung im Kreise Stuhm… [Komisja
kontrolna dla plebiscytu w obwodzie sztumskim…] // Weckruf 1920 nr 47: 30 IV s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Ukonstytuowanie się w dniu 21 IV 1920 r. komisji kontrolnej na powiat sztumski. W skład
komisji weszli również Polacy.
643. OD TYGODNIA… // Gaz. Olszt. 1920 nr 53: 1 V s. 3. Wiadomości z bliska i daleka.
Od tygodnia przy landratach w okręgu plebiscytowym kwidzyńskim urzędują kontrolerzy
polscy. Jest to pierwszy, choć niewielki krok do równouprawnienia.
644. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 29: 1 V s. 1.
Instrukcje uzupełniające do przepisów głosowania w okręgu kwidzyńskim wydane przez
komisję koalicyjną dnia 26 IV 1920 r.
645. ROZPORZĄDZENIE nr 17 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 29: 1 V s. 1-2.
Powołanie przez komisję koalicyjną policji plebiscytowej w miejsce policyjnych formacji
niemieckich. Przepisy konstytucyjne policji.
646. PRZEDSTAWICIELE Włoch opiekują się Polakami z Kwidzyńskiego // Gaz. Gd. 1920
nr 101: 1 V s. 2. Z plebiscytu.
Uprawnieni do głosowania spoza granic obszaru plebiscytowego podlegają opiece
przedstawicieli rządu włoskiego.
647. VERORDNUNG Nr 15 [Rozporządzenie nr 15] // Weckruf 1920 nr 48: 2 V s. 4.
Verordnungen der interallierten Kommission [Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej].
Zob. poz. 636.
648. Die INTERALLIERTE Kommission für Regierung und Volksabstimmung in
Marienwerder… [Komisja Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu w Kwidzynie…] // Weckruf
1920 nr 48: 2 V s. 4. Verordnungen der interallierten Kommission [Rozporządzenia komisji
Międzysojuszniczej].
Zob. poz. 637.
649. VERORDNUNG Nr 16 [Rozporządzenie nr 16] // Weckruf 1920 nr 48: 2 V s. 4.
Verordnungen der interallierten Kommission [Rozporządzenie komisji międzysojuszniczej].
Zob. poz. 640.
650. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 54: 4 V s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Komisja międzysojusznicza w Kwidzynie zarządziła przyjęcie do Sicherheitswehry
Polaków na miejsce części zwolnionych Niemców, powołała też polskich inspektorów szkolnych.
651. ROZWIĄZANIE „Sicherheitswehr‖ // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 30: 4 V s. 1.
Komentowanie rozwiązania przez komisję koalicyjną niemieckiej straży bezpieczeństwa
w okręgu kwidzyńskim.
[652]. REORGANIZACJA „Sicherheitswehr‖ – drugim kroczkiem = poz. 479.
653. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 55: 6 V s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Reorganizacja Sicherheitspolizei w kwidzyńskim okręgu plebiscytowym. Wprowadzenie do
policji Polaków.
654. TELEGRAMY polskiego biura telegraficznego PAT // Mazur 1920 nr 51: 6 V s. 2.
Ostatnie wiadomości.
Zob. poz. 653.
655. OBWIESZCZENIE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 32: 6 V s. 1.
Przepisy komisji międzysojuszniczej w sprawie organizowania zebrań i wieców
plebiscytowych.
656. POPRAWKA // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 32: 6 V s. 1.
Uzupełnienia do rozporządzenia nr 17 komisji koalicyjnej w Kwidzynie w sprawie
utworzenia policji plebiscytowej.
657. SZTUM // Dz. Gd. 1920 nr 101: 6 V s. 1. Pomorze.
M.in. Wykład przewodniczącego plebiscytowej komisji kontrolującej o regulaminie
plebiscytu. Uchwała komisji o przyłączeniu zbyt małych obwodów do sąsiednich większych na
okres plebiscytu.
658. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 101: 6 V s. 3. Pomorze.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie przyznała Polakom inspektorów szkolnych.
[659]. ZMIANY w „Sicherheitswehr‖ = poz. 481.
[660]. REORGANIZACJA Sicherheitswehry = poz. 482.
661. Die INTERALLIERTE Kommission für Regierung und Volksabstimmungsgebiet
[Komisja koalicyjna dla Rządu i Plebiscytu] // Weckruf 1920 nr 49: 7 V s. 4. Verordnungen der
interallierten Kommission [Rozporządzenia komisji koalicyjnej].
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Kwidzynie w dniu 23 IV 1920 r. w sprawie otwarcia
czterdziestu przejść granicznych na teren kwidzyński z Niemiec, Polski, Gdańska i okręgu
olsztyńskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 V 1920 r.
662. PRZYMUS paszportowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 124: 7 V s. 5.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie wprowadziła przymus paszportowy przy przekraczaniu
granicy okręgu.
663. OLSZTYN, 6 maja // Czas 1920 nr 108: 7 V s. 1. Przed plebiscytami.
Prezes komisji koalicyjnej w Kwidzynie A. Pavia, wydał dekret o reorganizacji
Sicherheitswehry na Powiślu. Do straży pod wodzą oficerów polskich mają wejść Polacy. Jest to
pierwszy krok komisji w kierunku równouprawnienia.
[664]. BERLIN, 6 maja = poz. 483.
665. RÓWNOUPRAWNIENIE // Gaz. Pol. pow. nadwiśl. 1920 nr 34: 8 V s. 2.
Brak równouprawnienia języka polskiego z niemieckim w obwieszczeniach urzędów
kwidzyńskich.
666. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 34: 8 V s. 2.
Ustalenie punktów wydawania paszportów przy wjeździe na teren plebiscytowy kwidzyński.
667. WYDZIAŁY plebiscytowe // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 34: 8 V s. 2.
Utworzenie wydziałów plebiscytowych we wszystkich gminach pow. kwidzyńskiego. Adres
komisji kontrolującej w Kwidzynie.
668. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 103: 8 V s. 2. Pomorze.
Reorganizacja malborskiej straży bezpieczeństwa.
669. PRZYMUS paszportowy dla kwidzyńskiego obwodu plebiscytowego // Dz. Gd. 1920
nr 103: 8 V s. 2. Gdańsk.
670. KOMISJA kontrolująca dla obwodu malborskiego // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 35: 9 V s. 2.
Adres komisji kontrolującej dla obwodu malborskiego.
671. NARESZCIE przyjaźniejsze i sprawiedliwsze stanowisko komisji plebiscytowej
względem Polaków? // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 35: 9 V s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Komisja koalicyjna decyduje się na przesunięcie terminu głosowania i zwiększenie ilości
wojska oraz urzędników koalicyjnych na terenie plebiscytowym.
672. Die INTERALLIERTE Kommission für Regierung und Volksabstimmung bestimmt
[Komisja Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu postanawia] // Weckruf 1920 nr 50: 9 V s. 4.
Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Usunięcie przez komisję urzędników niemieckich, którzy zarekwirowali dnia 10 IV 1920 r.
w Suszu „Weckruf‖
673. UKARANIE nauczyciela przez komisję // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 36: 11 V
s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Komisja zawiesiła w czynnościach nauczyciela z pow. sztumskiego, który przestrzegał przed
czytaniem „Weckrufu‖.
674. OGŁOSZENIE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 37: 12 V s. 2.
Utworzenie w dniu 8 maja wydziału plebiscytowego na miasto Kwidzyn w skład, którego
wchodzą: Kolbe, Kuczkowski, Lange i F. Kowalkowski.
675. W SPRAWIE szkół polskich // Gaz. Gd. 1920 nr 109: 12 V s. 2. Sprawy polskie.
Zgoda Komisji Międzysojuszniczej na tworzenie w kwidzyńskim obwodzie plebiscytowym
polskich szkół prywatnych.
676. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 58: 13 V s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Wprowadzenie przymusu paszportowego w kwidzyńskim okręgu plebiscytowym.
677. KWIDZYN, 4 maja 1920. – Marienwerder, Le Mai 1920. – Marienwerder, den 4 Mai
1920 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 38: 13 V s. 1.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej o wolności zebrań dla propagandy plebiscytowej
z obowiązkiem zgłaszania ich do komisji na dwie doby wcześniej [Tekst w jęz. polskim, francuskim
i niemieckim].
678. ROZPORZĄDZENIE nr 18 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 38: 13 V s. 2.
Rozporządzenie komisji kwidzyńskiej z dnia 11 V 1920 r. w sprawie taryfy pocztowej
i telegraficznej w okręgu kwidzyńskim.
679. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 108: 15 V s. 3. Pomorze.
Rozwiązanie części niemieckiej straży bezpieczeństwa i wprowadzenie na jej miejsce
Polaków.
680. RIESENBURG [Prabuty] // Weckruf 1920 nr 52: 16 V s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Zamknięcie na dwa tygodnie przez komisję koalicyjną drukarni w Prabutach za druk
odezwy wzywającej do bojkotu Polaków.
681. MARIENWERDER Tatarenachrichten [Kwidzyńskie wiadomości tatarskie] // Weckruf
1920 nr 52: 16 V s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Notka z olsztyńskich gazet. Komisja koalicyjna stwierdziła nieprawidłowość rozsiewanych
pogłosek o militarnych posunięciach Polaków na granicy. Opinia publiczna powinna odnosić się
z rezerwą również do innych nie sprawdzonych wiadomości z terenu granicznego.
682. NA MAZURACH // Gaz. Warsz. 1920 nr 132: 16 V s. 6. Przed plebiscytami.
M.in. Ulżenie doli ludności polskiej w okręgu kwidzyńskim przez reorganizację
„Sicherheitswehr‖ i mianowanie polskich inspektorów szkolnych.
[683]. SPRAWY plebiscytowe = poz. 494.
684. OŚWIADCZENIE komisji… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 41: 18 V s. 2.
Komisja koalicyjna wyraża ubolewanie z powodu zajść w Kwidzynie w dniu 18 maja (Próba
rozbicia polskiej manifestacji). Zbyt wielka bierność i ustępliwość komisji wobec Niemców.
[685]. KOMISJA koalicyjna donosi… = poz. 499.
[686]. PODRÓŻ Towera do terenów plebiscytowych = poz. 501.
687. CZY MOŻLIWE? // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 44: 21 V s. 1.
Nieporozumienia związane ze śledztwem w sprawie zajść kwidzyńskim w dniu 16 V 1920 r.
688. ROZPORZĄDZENIE nr 20 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 44: 21 V s. 4.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 17 V 1920 r. zabraniające
przeszkadzania jakimikolwiek sposobami w manifestacjach politycznych.
689. ECHA gwałtów niemieckich w Kwidzynie // Gaz. Warsz. 1920 nr 137: 21 V s. 4. Na
terenach plebiscytowych.
Szczegóły zajść kwidzyńskich w dniu 16 V 1920 r. Komisja koalicyjna wyraża ubolewanie
i wyznaczyła H. Beaumonta do dalszego śledztwa w sprawie pogromu.
690. GWAŁTY niemieckie // Robotn. 1920 nr 136: 21 V s. 4-5. Telegramy.
Napad Niemców na polską manifestację w Kwidzynie w dniu 16 V 1920 r. Ubolewanie
komisji koalicyjnej.
691. O ZAJŚCIU w Kwidzynie // Gaz. Warsz. 1920 nr 138: 22 V s. 5. Przed plebiscytami.
Wyjaśnienia komisji koalicyjnej w sprawie zajść kwidzyńskich.
692. KWIDZYN, 21 maja // Czas 1920 nr 120: 22 V s. 2.
Napad Niemców na polski pochód w Kwidzynie w dniu 16 V 1920 r. Skuteczna interwencja
włoskich bersalierów.
693. O POWŚCIĄGLIWOŚĆ // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 46: 23 V s. 1.
Zebranie u przewodniczącego komisji kwidzyńskiej w dniu 22 V 1920 r. z udziałem
prezesów komitetów plebiscytowych polskiego i niemieckiego oraz redaktorów gazet. Prośba
o większą powściągliwość w słowach i czynach w obustronnej propagandzie. Prośba o nieosłabiane
autorytetu władz koalicyjnych na łamach prasy.
694. W SPRAWIE zajść w Kwidzynie // Robotn. 1920 nr 138: 23 V s. 5. Telegramy.
Zabiegi komisji koalicyjnej w sprawie zapewnienia spokojnego przebiegu polskiej
manifestacji w Kwidzynie w dniu 16 V 1920 r.
695. W SPRAWIE zajść… // Czas 1920 nr 122: 24 V s. 1. Na terenach plebiscytowych.
Zob. poz. 691.
696. KOMISJA międzysojusznicza… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 49: 28 V s. 2.
Komisja koalicyjna donosi, że nadal prowadzi śledztwo w sprawie zajść kwidzyńskich.
697. PRZEDSTAWICIELE prasy włoskiej w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 49: 28 V s. 1-2.
Wizyta przedstawicieli prasy włoskiej z Berlina w dniu 27 V 1920 r. w Kwidzynie.
Przedstawienie położenia Polaków na terenie plebiscytowym przez sekretarza generalnego
Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, prof. Dykiera.
698. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 49: 28 V s. 4.
Rozporządzenie komisji kwidzyńskiej z dnia 15 V 1920 r. o odszkodowaniach w wysokości
20 marek za dzień dla członków wydziału plebiscytowego.
699. ECHA krwawych zajść kwidzyńskich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 50: 29 V s.
3. Z bliska i z daleka.
Zeznania świadka napadu na Bartkowiaka podczas manifestacji polskiej w Kwidzynie.
700. W SPRAWIE zaburzeń w Kwidzynie // Gaz. Gd. 1920 nr 123: 30 V s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Zaniechanie przez komisję międzysojuszniczą śledztwa w sprawie pogromu Polaków
w Kwidzynie.
701. W SPRAWIE zajść w Kwidzynie // Gaz. Warsz. 1920 nr 145: 30 V s. 6. Z całej Polski.
Wyjaśnienia i sprostowania poselstwa włoskiego w sprawie rozbicia przez Niemców
polskiej manifestacji w Kwidzynie w dniu 16 V 1920 r.
[702]. NA TETRENACH plebiscytowych Warmii i Mazowsza = poz. 519.
703. OLSZTYN, 1 czerwca // Gaz. Olszt. 1920 nr 66: 3 VI s. 3. Telegramy Polskiej Agencji
Telegraficznej.
Delegacja korespondentów berlińskich pism włoskich przybyła na kwidzyński obszar
plebiscytowy. Wedlug „Allensteiner Ztg‖ jeden z przybyłych wyraził nadzieję, że ziemia ta jest
niemiecka i niemiecką zostanie.
704. W KWIDZYNIE… // Gaz. Olszt. 1920 nr 66: 3 VI s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Berlińscy korespondenci pism włoskich bawili w Kwidzynie, by zapoznać się ze stosunkami
panującymi na terenie plebiscytowym. Z Kwidzyna dziennikarze udali się do okręgu
plebiscytowego olsztyńskiego.
705. NARESZCIE! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 54: 3 VI s. 3. Z bliska i z daleka.
Komisja koalicyjna usunęła z urzędu burmistrza Kwidzyna, Thiessena, za obrazę oficera
włoskiego ujmującego się za oficerem polskim.
706. SPROSTOWANIE poselstwa włoskiego o zajściach kwidzyńskich // Gaz. Gd. 1920
nr 126: 3 VI s. 2. Z obszarów plebiscytowych.
707. LYON, 2 czerwca // Czas 1920 nr 130: 3 VI s. 1. Na terenach plebiscytowych.
Zob. poz. 705.
708. WIZOWANIE paszportów przez komisję // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 55:
5 VI s. 2, dod. Z bliska i z daleka.
Faworyzowanie Niemców w Kwidzynie przez komisję koalicyjną. Wizowanie „Personal–
Ausweiss‖, a nie honorowanie polskich „wykazów osobistych‖.
709. KOMISJA międzysojusznicza składa z urzędu burmistrza // Gaz. Gd. 1920 nr 127: 5 VI
s. 3. Wiadomości telegraficzne.
Zob. poz. 705.
710. WYDALENIE burmistrza kwidzyńskiego // Dz. Gd. 1920 nr 125: 6 VI s. 3.
Z obwodów plebiscytowych.
Zob. poz. 705.
711. KWIDZYN, 2 czerwca // Gaz. Olszt. 1920 nr 68: 8 VI s. 3. Wiadomości z bliska
i z daleka.
Zob. poz. 705.
712. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 57: 8 VI s. 1, dod.
Instrukcja komisji koalicyjnej z dnia 27 V 1920 r. w sprawie wpłaty kosztów związanych
z przeprowadzeniem plebiscytu.
713. KOMISJA Międzysojusznicza… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 57: 8 VI s. 3.
Przedłużenie terminu zapisywania na listy uprawnionych do głosowania do dnia 12 czerwca.
Protesty i reklamacje oraz wnioski zostaną rozpatrzone 28 czerwca.
714. ZŁOŻENIE z urzędu burmistrza w Kwidzynie // Mazur 1920 nr 63: 8 VI s. 2. Ostatnie
wiadomości.
Zob. poz. 705.
715. ALLENSTEIN, 31 Mai (Olsztyn, 31 maja) // Erml. Voklsstimme 1920 nr 63: 8 VI s. 4.
Do Kwidzyna przybyli korespondenci czołowych pism włoskich.
716. WARSZAWA, 5 czerwca // Gaz. Olszt. 1920 nr 69: 10 VI s. 2. Telegramy Polskiej
Agencji Telegraficznej.
Legacja włoska zaprzecza notatce w „Marienburger Zeitung‖, jakoby prof. Marano orzekł,
że Kwidzyńskie jest niemieckie i niemieckie pozostanie. Prof. Marano nie udzielał żadnego
wywiadu.
717. ROZPORZĄDZENIE nr 22 Komisji Międzysojuszniczej dla Rządu i Plebiscytu
w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 60: 11 VI, dod. s. 1.
Wyznaczenie terminu plebiscytu na dzień 11 lipca. Jest to najpóźniejszy termin z możliwych
po decyzji Rady Ambasadorów z dnia 14 IV 1920 r. w sprawie odbycia się plebiscytu w ciągu
trzech miesięcy od daty 15 IV 1920 r.
718. GŁOSOWANIE w nadwiślańskich obwodach także dnia 11 lipca // Dz. Gd. 1920
nr 129: 11 VI s. 3.
719. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr129: 11 VI s. 4. Pomorze.
Przedłużenie przez komisję międzysojuszniczą terminu zapisywania uprawnionych do
głosowania.
720. ROZPORZĄDZENIE Komisji Koalicyjnej // Gaz. Gd. 1920 nr 134: 13 VI s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
Oficjalny tekst rozporządzenia komisji koalicyjnej w sprawie ustalenia terminu plebiscytu
na dzień 11 lipca 1920 r.
[721]. DEKA: Die Abstimmung am 11 Juli = poz. 536.
722. TERMIN głosowania… // Gaz. Olszt. 1920 nr 71: 15 VI s. 3. Wiadomości z bliska
i z daleka.
Według informacji pism malborskich termin plebiscytu w okręgu kwidzyńskim został
ustalony również na 11 lipca 1920 r.
723. KWIDZYN, 16 czerwca // Czas 1920 nr 141: 17 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Komisja koalicyjna usunęła burmistrza Kwidzyna za obraźliwe zachowanie się wobec
jednego z członków komisji. Na jego miejsce wybrano przywódcę hakatystów Gördelera.
724. SPRAWA przyjazdu uprawnionych do głosowania na teren plebiscytowy // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 67: 19 VI s. 4. Z bliska i z daleka.
A. Pavia oświadczył, że komisja koalicyjna umożliwi uprawnionym do głosowania przyjazd
na teren plebiscytowy.
725. OLSZTYN, 19 czerwca // Czas 1920 nr 144: 20 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie organizuje konferencję w sprawie przejazdu Niemców
uprawnionych do głosowania przez terytorium polskie.
726. REORGANIZACJA Sicherheitswehry // Gaz. Olszt. 1920 nr 74: 22 VI s. 1.
Reorganizacja Sicherheitswehr w okręgu kwidzyńskim przez wprowadzenie w jej skład 600
Polaków daje pomyślne rezultaty. Konieczność podobnej reorganizacji w okręgu olsztyńskim.
Wezwanie do zgłaszania się w szeregi Sicherheitswehr Polaków. Podanie warunków przyjmowania
i pracy. W związku z reorganizacją przybył do Olsztyna płk angielski Parker, mianowany
generalnym inspektorem.
727. OBWIESZCZENIE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 70: 23 VI s. 5. Z bliska
i z daleka ; tamże, s.6.
Zmiany w przepisach dotyczących otrzymania wizy do Polski z terenów plebiscytowych.
728. WYSOKI komisarz dla spraw kościelnych Ratti w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 71: 27 VI s. 1.
Msgr. Ratti przybył do Kwidzyna dnia 21 VI 1920 r.
729. KWIDZYN, 23 czerwca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 71: 24 VI s. 4. Z bliska
i z daleka.
Szczegóły pierwszego dnia pobytu (22 VI 1920 r.) w Kwidzynie nuncjusza papieskiego
A. Ratti.
730. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu w Kwidzynie… // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 71: 24 VI s. 5.
Mianowanie przez komisję polskim inspektorem przy powiatowym inspektoracie szkolnym
w Sztumie Ludwika Szulczewskiego, na miejsce Śniegockiego dnia 16 VI 1920 r.
731. OBWIESZCZENIE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 71: 24 VI s. 5.
Zwolnienie przez komisję koalicyjną radcy Jana Thiessena. Mianowanie burmistrza
Kwidzyna Fritza Gördelera w dniu 16 VI 1920 r.
732. PRZYWITANIE Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa Rattiego przez Polaków
w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 72: 25 VI s. 5. Z bliska i z daleka.
Szczegóły powitania w Kwidzynie nuncjusza A. Rattiego w dniu 24 VI 1920 r.
733. [MONSIGNORE] M.S.G.R. Ratti w Kwidzynie // Dz. Gd. 1920 nr 141: 25 VI s. 1.
734. ARC.[YBISKUP] Ratti w Kwidzi [!] // Gaz. Warsz. 1920 nr 171: 25 VI s. 4. Przed
plebiscytami.
MSGR Ratti przybył do Kwidzyna dnia 22 VI 1920 r. Powitanie przez A. Pavię
i przedstawicieli Polaków. Nuncjusz papieski odprawił dnia 24 VI 1920 r. pierwsze nabożeństwo
w Kwidzynie.
735. NUNCJUSZ Ratti w Kwidzynie // Głos. Nar. 1920 nr 150: 25 VI s. 3.
Zob. poz. 729.
736. NUNCJUSZ papieski w Kwidzynie. – Gaz. Gd. 1920 nr 145: 26 VI s. 2-3. Z obszarów
plebiscytowych.
MSGR Ratii przybył do Kwidzyna.
737. [KS. ARCYBISKUP] X. arcybp. Ratti w Kwidzynie // Czas 1920 nr 149: 26 VI s. 1.
Msrg. Ratti przybył w dniu 22 czerwca do Kwidzyna. Powitanie nuncjusza przez Polaków
i Włochów. Ks. Ratti odprawił w dniu 24 czerwca pierwsze nabożeństwo. Spodziewany przyjazd
nuncjusza do Olsztyna w dniu 25 VI 1920 r.
738. KS. ARCYBISKUP Ratti na Warmii // Głos Nar. 1920 nr 151: 27 VI s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Nuncjusz Ratti bawił kilka dni w Kwidzynie, następnie udał się do Waplewa majątku
p. Sierakowskiego. W najbliższych dniach ma przybyć do Olsztyna.
739. KWIDZYN, 26 czerwca // Czas. 1920 nr 150: 27 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Zob. poz. 738.
740. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 80: 4 VII s. 2.
Mianowanie na członka zastępującego w komisji kontrolującej w Suszu na miejsce Rudolfa
Schneidera poczmistrza Schultzego w dniu 26 VI 1920 r.
741. OBWIESZCZENIE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 4.
Zawiadomienie o utworzeniu na podstawie zarządzenia komisji koalicyjnej w Kwidzynie
policji plebiscytowej, mającej za zadanie utrzymać spokój i bezpieczeństwo na terenie
plebiscytowym oraz przeprowadzać kontrole na granicy.
742. ROZPORZĄDZENIE nr 24 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 5.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 26 VI 1920 r. w sprawie miejsca
głosowania członków policji plebiscytowej zamieszkałych w pow. suskim oraz składu biur
plebiscytowych.
743. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 80: 4 VII s. 5.
Mianowanie przez komisję koalicyjną radcy Pawła Hoffmana przewodniczącym komisji
kontrolującej w Kwidzynie z dniem 29 VI 1920 r.
744. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 80: 4 VII s. 5.
Rozporządzenie o otwarciu z dniem 18 czerwca nowego przejścia granicznego z Polakami
na teren plebiscytowy w Okrągłej Łące – Rundewiese, pow. kwidzyński.
745. ROZPORZĄDZENIE nr 25 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 5.
Termin wyznaczony w art. 23 rozporządzenia nr 11 z dnia 14 IV 1920 r. zostaje przedłużony
do dnia 30 VI 1920 r.
746. ROZPORZĄDZENIE nr 26 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 81: 6 VII s. 5.
Rozporządzenie komisji kwidzyńskiej z dnia 30 VI 1920 r. zabraniające wszelkiej
propagandy w dniu głosowania i ustalające przepisy porządkowe podczas głosowania.
747. MALBORK // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 82: 7 VII s. 5. Z bliska i z daleka.
Udogodnienia komunikacyjne na linii kolejowej Malbork – Kwidzyn na okres plebiscytu.
748. ZAKAZ przystrajania ulic i publicznych gmachów // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 83: 8 VII s. 3. Z bliska i z daleka.
Oburzenie „Marienburger Zeitung‖ na zarządzenie przez komisję koalicyjną zakazu
przystrajania ulic i domów urzędowych w ostatnich dniach przed plebiscytem.
[749]. NA WARMII i Mazurach = poz. 565.
750. POBICIE urzędnika konsulatu – sprawą prywatną! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 84: 9 VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Komisja koalicyjna uważa sprawę pobicia przez Niemców, Lubońskiego – urzędnika
konsulatu polskiego w Kwidzynie za sprawę prywatną i nie podlegającą jej gestii.
751. ROZPORZĄDZENIE nr 27 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 5.
Możliwość zastąpienia na posiedzeniu rady dyscyplinarnej szefa Departamentu Spraw
Wewnętrznych koalicji przez oficera wojska koalicyjnego. (Rozporządzenie z dnia 2 VII 1920 r.).
752. ROZPORZĄDZENIE nr 28 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 5-6.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 5 VII 1920 r. zabraniające
dekorowania placów, ulic i mieszkań parterowych, dworców kolejowych itp. na okres plebiscytu.
753. ROZPORZĄDZENIE nr 29 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 6.
Rozporządzenie komisji koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 6 VII 1920 r. normujące prace przy
obliczaniu głosów za Polską i Prusami Wschodnimi w plebiscycie.
754. NA WARMII i Mazurach // Robotn. 1920 nr 184: 9 VII s. 5. Telegramy.
Napad Niemców na dworcu w Kwidzynie w dniu 7 VII 1920 r. na witających Polaków
przybywających na głosowanie. Napad na „Dom Polski‖ w Malborku w dniu 7 VII 1920 r. Odsiecz
bersaglierów włoskich.
755. KOMISJA Międzysojusznicza… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 4.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie przestrzega przed wywołaniem awantur w dniu
głosowania, grożąc za tego rodzaju czyny aresztem i wykluczeniem z głosowania.
756. BIURA głosowania na miasto Kwidzyn // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85:
10 VII s. 4.
Wykaz biur głosowania w Kwidzynie (22 biura) ogłoszony przez wydział plebiscytowy.
757. NAPAD na Dom Polski w Malborku : Włosi musieli użyć białej broni przeciwko
napastującym Niemcom // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 5.
Włosi odparli napad Niemców na Dom Polski w Malborku w dniu 7 VII 1920 r.
758. TERROR niemiecki w Malborku // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 86: 11 VII s. 4.
Z bliska i daleka.
Zebranie ―Towarzystwa Ludowego‖ w Malborku w dniu 7 lipca. Niemcy usiłują
przeszkodzić w zebraniu. Pomoc straży plebiscytowej i wojska włoskiego.
759. EIN VERBOT der interallierten Komission [Zakaz komisji międzysojuszniczej] //
Weckruf 1920 nr 74: 11 VII s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Zob. poz. 752.
760. KWIDZYN, 11.7 / [PAT] // Gaz Warsz. 1920 nr 188: 12 VII s. 2.
Usunięcie przez komisję koalicyjną i pozbawienie poborów na przeciąg miesiąca dwóch
inspektorów szkolnych nie dopuszczającyh wbrew zarządzeniu komisji do nauczania w szkołach
jęz. polskiego przez nauczycieli – Polaków.
761. PLEBISCYT na Warmii // Robotn. 1920 nr 187: 12 VII s. 3. Telegramy.
Spokojny przebieg głosowania w Olsztynie. Niemcy przewozili głosujących z powiatu do
powiatu. Przy głosowaniu w Szczytnie niemiecki mąż zaufania odbierał wchodzącym kartki
polskie, wręczając im niemieckie. O godz. 2000 dnia 11VII 1920 r. przystąpiono do obliczania
głosów. Niemcy wzywali do jak najszybszego oddania głosu. Możliwość strajku generalnego na
Warmii i Mazurach zapowiedzianego na zebraniu niezawisłych socjalistów w Olsztynie dnia 11
lipca. Spokojny przebieg głosowania w Kwidzynie. Komisja koalicyjna w Kwidzynie usunęła ze
stanowiska dwóch inspektorów szkolnych, którzy nie dopuszczali wbrew jej zarządzeniom Polaków
do szkół im podległych.
c) Działalność koalicyjna poza terenami plebiscytowymi
762. CIEKAWA wiadomość // Mazur 1920 nr 16: 12 II s. 1.
Gazety francuskie donoszą, że ludność terenów plebiscytowych nie będzie płacić
zwiększonych podatków niemieckich.
763. GRANICA w.p. [wolnego państwa] Gdańska a teren plebiscytowy // Dz. Gd. 1920
nr 34: 13 II s. 2.
Przepisy o granicy celnej między Gdańskiem a obszrem plebiscytowym.
764. KOSZTA utrzymania wojsk okupacyjnych // Gaz. Gd. 1920 nr 40: 17 II s. 2. Przegląd
polityczny.
Utrzymanie wojsk koalicyjnych na terenie plebiscytowym na rok 1920 kosztować ma ok.
75 mln. franków.
765. PRZED WYTKNIĘCIEM granicy polsko-niemieckiej // Gaz. Warsz. 1920 nr 47: 17 II
s. 5. Z całej Polski.
M.in. Rozpoczęcie wytyczania granicy między Polską a tereniami plebiscytowymi.
766. PRZED WYTKNIĘCIEM granicy polsko-niemieckiej // Dz. Gd. 1920 nr 40: 20 II s. 2.
Zob. poz. 765.
767. WIĘCEJ wojska? // Mazur 1920 nr 22: 26 II s. 2. Co się dzieje w świecie.
―Ostpreussische Zeitung‖ podaje za ―Temps‖, jakoby koalicja uchwaliła większy przydział
wojska na teren plebiscytowy Prus Wschodnich.
768. TAD. K. : Podważanie traktatu // Głos Nar. 1920 nr 53: 29 II s. 1.
Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przychylają się do zmiany postanowień traktatu
wersalskiego. Trwale obstaje przy jego nienaruszalności jedynie Francja. Rewizja traktatu
dokonałaby się z pewnością na niekorzyść Polski; widać to na przykładzie stanowiska W. Brytanii
wobec Górnego Śląska, Warmii i Gdańska.
769. KIEDY będzie plebiscyt? // Mazur 1920 nr 27: 9 III s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Przedstawiciele Anglii i Francji w Berlinie oświadczyli, iż termin plebiscytu nie jest jeszcze
wyznaczony. Rada Najwyższa nie będzie się zajmowała tą sprawą przed Wielkanocą.
770. LYON, 9 marca // Czas 1920 nr 60: 10 III s. 3. Przed plebiscytami.
Rada Ambasadorów postanowiła, że opiekę dyplomatyczną i konsularną nad ludnością
terenów plebiscytowych sprawować będzie to mocarstwo, którego reprezentanci są
przedstawicielami koalicji w danym okręgu plebiscytowym.
771. Die DEUTSCH-POLNISCHEN Verhandlungen [Rokowanie niemiecko-polskie] //
Weckruf 1920 nr 31: 17 III s. 1.
Rokowania niemiecko-polskie w Warszawie z udziałem przedstawicieli koalicji w okręgach
plebiscytowych i Gdańsku.
772. KTO jest przedstawicielem obwodów plebiscytowych wobec zagranicy? // Gaz. Gd.
1920 nr 65:17 III s. 2. Przegląd polityczny.
Postanowienie Rady Ambasadorów, iż przedstawicielem obwodu plebiscytowego wobec
zagranicy jest państwo, którego przedstawiciel przewodniczy w komisji plebiscytowej.
773. PRZYSPIESZENIE plebiscytów // Gaz. Gd. 1920 nr 66: 18 III s. 2. Przegląd
polityczny.
Doniesienie jakoby Anglia przedłożyła aliantom wniosek o jak najszybsze przeprowadzenie
plebiscytów we wszystkich częściach Niemiec.
774. POD WŁADZĘ nuncjusza papieskiego w Warszawie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 12: 25 III s. 2. Z powiatów nadwiślańskich.
Tereny plebiscytowe przechodzą spod władzy kościelnej biskupa warmińskiego we
Fromborku pod władzę nuncjusza papieskiego A. Rattiego.
775. KTO jest przedstawicielem obwodów plebiscytowych wobec zagranicy? // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 13: 27 III s. 2. Ze świata.
Zob. poz. 772.
776. Z MIARODAJNEJ strony… // Gaz. Olszt. 1920 nr 40: 30 III s. 2. Wiadomości z bliska
i z daleka.
Zob. poz. 774.
777. POWIATY nadwiślańskie i Warmia pod władzą ks. arcybiskupa Rattiego. // Dz. Gd.
1920 nr 72: 30 III s. 2.
Zob. poz. 774.
778. UCHWAŁA konferencji ambasadorów // Gaz. Warsz. 1920 nr 89: 30 III s. 5. Kongres
pokoju.
Rada najwyższa postanowiła, iż ludność terenów plebiscytowych nie może brać udziału
w wyborach do Reichstagu i w wyborach prezydenta Rzeszy.
779. UCHWAŁY konferencji ambasadorów // Gaz. Warsz. 1920 nr 90: 31 III s. 5.
Zob. poz. 778.
780. LUDNOŚĆ terenów plebiscytowych wykluczona od wyborów niemieckich // Głos Nar.
1920 nr 80: 1 IV s. 1. Wieści z terenów plebiscytowych.
Zob. poz. 778.
781. PARYŻ, 31 marca // Czas 1920 nr 79: 1 IV s. 3. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 778.
782. U NAS nie ma wyborów do „Reichstagu‖ // Mazur 1920 nr 38: 3 IV s. 1. Sprawy
plebiscytowe.
Zob. poz. 778.
783. RADA Ambasadorów… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 16: 3 IV s. 2.
Z powiatów nadwiślańskich.
Zob. poz. 778.
784. KEINE Reichstagswahl in den Abstimmungsgebieten [W okręgach plebiscytowych nie
będzie wyborów do Reichstagu] // Weckruf 1920 nr 39: 4 IV s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet
[Z terenu plebiscytowego].
Zob. poz. 778.
785. ZMIANY terytorialne w diecezji warmińskiej // Głos Nar. 1920 nr 83: 4 IV s. 6.
Zob. poz. 774.
786. GAZETA polska… // Czas 1920 nr 83: 7 IV s. 1.
Zob. poz. 774.
787. PLEBISCYT i wybory // Gaz. Gd. 1920 nr 81: 8 IV s. 2. Przegląd polityczny.
Zob. poz. 778
788. CZAS plebiscytu… // Mazur 1920 nr 43: 17 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Termin plebiscytu na Mazurach nie jest jeszcze ustalony. O terminie zostanie
poinformowana ludność na 30 dni przed plebiscytem.
789. TERMIN głosowania w Kwidzyńskiem // Dz. Gd. 1920 nr 86: 17 IV s. 3. Telegramy.
Zebranie Rady Ambasadorów w celu ustalenia terminu plebiscytu w obwodzie
kwidzyńskim.
790. „EINWOHNERWEHRY‖ rozwiązane // Gaz. Gd. 1920 nr 92: 21 IV s. 2. Przegląd
polityczny.
Na wniosek Francji, postanowienie rozwiązania „straży obywatelskich‖ w całych
Niemczech.
791. WARMIŃSKI : Głos z Warmii // Dz. Gd. 1920 nr 91: 23 IV s. 1-2.
Termin plebiscytu – w lipcu.
792. MONS.[IGNORE] Ratti został mianowany komisarzem papieskim na tereny
plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 124: 7 V s. 2. Dzień polityczny.
793. TAD. K. : Zawiedzione nadzieje // Głos Nar. 1920 nr 110: 8 V s. 1.
Na konferencji w San Remo nie poczyniono żadnych ustępstw od wytycznych traktatu
wersalskiego na korzyść Niemiec. Nadzieje, że stanowcze oświadczenie państw koalicji w sprawie
ścisłego przestrzegania traktatu przyczyni się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu
plebiscytu.
794. KOMISARZ kośc.[ielny] na terenach plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 110: 8 V s.
3.
Monsignore Ratti został mianowany przez Watykan komisarzem kościelnym na wszystkie
tereny plebiscytowe.
795. WARSZAWA, 7 maja // Czas 1920 nr 109: 8 V s. 3. Na terenach plebiscytowych.
Zob. poz. 794.
796. MONSIGNORE Ratti komisarzem papieskim na Warmii // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 35: 9 V s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Zob. poz. 794.
797.[MONSIGNORE] M.S.G.R. Ratti nuncjuszem w Olsztynie // Dz. Gd. 1920 nr 104: 9 V
s. 4. Telegramy.
Zob. poz. 794.
798. [MONSIGNORE] Msgr. Ratti komisarzem papieskim na Warmii // Gaz. Olszt. 1920
nr 57: 11 V s. 1. Telegramy P.A.T.
Zob. poz. 794.
799. ŁYDKO Ludwik z Olsztyna : Worgitzki boi się cholery // Mazur 1920 nr 53: 11 V
s. 1-2. Sprawy plebiscytowe.
M.in. Dzięki podburzaniu Niemców do pogromów Polaków przez Worgitzkiego Rada
Najwyższa odroczy plebiscyt na dłuższy czas. Konferencja w San Remo uchwaliła zniesienie
niemieckich organizacji typu Sicherheitspolizei. Teren plebiscytowy zajmą jeżeli nie wojska
polskie, to wojska koalicji.
800. [MONSIGNORE] M.S.G.R. Ratti nuncjuszem w Olsztynie // Gaz. Gd. 1920 nr 109:
12 V s. 2. Z obszarów plebiscytowych.
Zob. poz. 794.
801. WARSZAWA // Mazur 1920 nr 54: 13 V s. 2. Telegramy Polskiej Agencji
Telegraficznej P.A.T.
Zob. poz. 794.
802. [MONSIGNORE] MSGR. Ratti komisarzem papieskim na Warmii // Gaz. Gd. 1920
nr 111: 15 V s. 1. Z obszarów plebiscytowych.
Zob. poz. 794.
803. WŁOSI przeciw odłożeniu terminu plebiscytu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 43: 20 V s. 3. Ze świata.
Gazety niemieckie podają, jakoby Włosi sprzeciwiali się odroczeniu plebiscytu na Powiślu
i Górnym Śląsku o co stara się Francja.
804. ODŁOŻENIE terminu plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 136: 20 V s. 5. Przed
plebiscytem.
Zob. poz. 803.
805. PRAWDZIC K. : Ostatni czas! // Spr. Robotn. 1920 nr 21: 22 V s. 5-6.
Ocena sytuacji na terenach plebiscytowych. Koalicja dąży do jak najszybszego
przeprowadzenia plebiscytu. Rząd polski przykłada zbyt mało uwagi do kwestii plebiscytowej.
806. ODROCZENIE terminu głosowania // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 46: 23 V
s. 1.
Rada Ambasadorów omawiała w Paryżu w dniu 21 maja sprawę głosowania w plebiscycie.
„Temps‖ podaje, że głosowanie ma być odroczone.
807. PLEBISCYT na Warmii odroczony // Dz. Gd. 1920 nr 115: 23 V s. 4. Telegramy.
Rzekome postanowienie Rady Ambasadorów z dn. 21 V 1920 r. o odroczeniu plebiscytu.
808. SPRAWY plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 139: 23 V s. 7. Przed plebiscytem.
Zebranie Rady Ambasadorów pod przewodnictwem J. Cambona w dniu 21 V 1920 r. M.in.
Rozpatrywanie spraw związanych z plebiscytem w okręgu olsztyńskim i kwidzyńskim. Rozważanie
projektu ewentualnego wzmocnienia oddziałów policyjnych i przygotowania odpowiedzi na noty
rządu polskiego i niemieckiego w sprawie terminu plebiscytu.
809. „TEMPS‖ o dacie plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 139: 23 V s. 7. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 806.
810. SPRAWA plebiscytów // Robotn. 1920 nr 138: 23 V s. 5. Telegramy.
Rada Ambasadorów rozważała w dniu 21 maja sprawy związane z organizacją plebiscytu.
811. SPRAWY polskie na Radzie Ambasadorów // Głos Nar. 1920 nr 123: 24 V s. 3.
Zob. poz. 808.
812. Z RADY Ambasadorów // Czas 1920 nr 122: 24 V s. 3.
Zob. poz. 808.
813. ODROCZENIE plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 140: 25 V s. 4. Sprawy polskie.
Zob. poz. 808.
814. SPRAWA plebiscytu // Robotn. 1920 nr 139: 25 V s. 3. Telegramy.
Rada Ambasadorów postanowiła wzmocnić siły policyjne w obwodach olsztyńskim
i kwidzyńskim. Termin głosowania ma być odroczony.
815. WAŻNA decyzja w spawie plebiscytów // Dz. Gd. 1920 nr 116: 26 V s. 1.
Badanie stosunków panujących na Warmii i Mazurach przez Radę Ambasadorów.
816. PLEBISCYT odroczony? // Gaz. Olszt. 1920 nr 63: 24 V s. 1.
Rada Ambasadorów na posiedzeniu w dniu 21 V 1920 r. W Paryżu w obecności marsz.
Focha postanowiła odroczyć plebiscyt na Warmii i Mazurach. Jest wiadomość mało
prawdopodobna, gdyż komisja aliancka w Olsztynie nie dała żadnego ogłoszenia na ten temat.
Przesunięcie terminu plebiscytu, bez wprowadzenia równouprawnienia, na wiele się nie zda.
817. KOALICJA postanowiła wzmocnić siły wojskowe na naszym terenie // Gaz. Olszt.
1920 nr 64: 29 V s. 1. Telegramy Polskiej Agencji Telegraficznej.
Zob. poz. 808.
818. WOJSKA koalicyjne na terenach plebiscytowych mają być wzmocnione // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 50: 29 V s. 3. Ze świata.
Zob. poz. 808.
819. ODROCZONY termin głosowania na Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 122: 29 V s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
Debata Rady Ambasadorów w Paryżu nad terminem głosowania na Mazurach
i powiększeniem załogi okupacyjnej.
[820]. DO OLSZTYNA przybędzie… = poz. 296.
821. NOWY członek komisji międzysojuszniczej w Olsztynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 51: 30 V s. 4. Telegramy.
Nowym członkiem komisji koalicyjnej w Olsztynie z ramienia Francji został mianowany
Chevaley.
822. SPROSTOWANIE // Robotn. 1920 nr 144: 30 V s. 6.
Sprostowanie poselstwa włoskiego w sprawie błędnych informacji o rozbiciu polskiej manifestacji
w Kwidzynie w dniu 16 V 1920 r.
823. NOWY delegat plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 146: 31 V s. 4. Ostatnie
wiadomości.
Zob. poz. 821.
[824]. PREZES komisji francuskiej, p. Couget opuszcza Olsztyn = poz. 516.
[825]. NOWY członek komisji plebiscytowej = poz. 297.
826. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Czas 1920 nr 129: 2 VI s. 1.
Zob. poz. 821.
827. ZMIANA w komisji plebiscytowej w Olsztynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 54: 3 VI s. 2. Sprawy polskie.
Olsztyn opuszcza m.in. Couget, delegowany na przedstawiciela rządu francuskiego
w Pradze. Na jego miejsce przybywa Chevaley, były redaktor polityczny „Journal des Debats‖.
Couget żałuje, że niewiele mógł zrobić dla ludności polskiej z terenu plebiscytowego gdyż „miał
ręce związane―.
[828]. SZCZERY przyjaciel Polaków opuszcza obwody plebiscytowe = poz. 520.
829. OLSZTYN, 2 czerwca // Czas 1920 nr 130: 3 VI s. 1. Na terenach plebiscytowych.
Zob. poz. 827.
830. PLEBISCYT na Mazurach 15 lipca // Głos Nar. 1920 nr 132: 4 VI s. 3.
Sekretarz finansowy w angielskim ministerstwie wojny oświadczył w Izbie Gmin, że
w olsztyńskim okręgu plebiscytowym znajduje się batalion angielski, który zostanie wycofany po
plebiscycie w dniu 15 VII 1920 r.
831. HORSEA ,3 czerwca // Czas 1920 nr 131: 4 VI s. 3. Na terenach plebiscytowych.
Zob. poz. 830.
832. NOMINACJA komisarza kościelnego dla obszarów plebiscytowych // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 55: 5 VI s. 1.
Nuncjusz papieski w Polsce. Ks. A. Ratti został mianowany przez Stolicę Apostolską
wysokim komisarzem kościelnym na tereny plebiscytowe.
833. PLEBISCYT na Warmii i Mazurach 11 lipca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 56:
6 VI s. 4. Telegramy.
834. ENTENTE cordiale [Serdeczna Ententa] // Weckruf 1920 nr 59: 6 VI s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Wywiad „Marienburger Zeitung― z prof. F. Marano. Wątpliwości czy tereny plebiscytowe
będą kiedykolwiek polskie, nawet po dostaniu się pod panowanie Polski. Pod względem
ekonomicznym tereny te powinny należeć do Polski. Sympatia Włochów dla Niemców.
835. WYSOKI komisarz kościelny dla terenów plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 133:
6 VI s. 3.
Zob. poz. 832.
836. NUNCJUSZ apostolski w Polsce… // Czas 1920 nr 132: 6 VI s. 3. O kresy zachodnie.
Zob. poz. 832.
[837]. WYJAZD ministra Cougeta z Olsztyna = poz. 531.
838. WARSZAWA // Mazur 1920 nr 63: 8 VI s. 2. Wiadomości polskiej agencji
telegraficznej P.A.T.
Zob. poz. 832.
839. PROTESTUJMY! // Mazur 1920 nr 63: 8 VI s. 1.
Rada Najwyższa w Paryżu zadecydowała, iż plebiscyt na Mazurach odbędzie się w lipcu
1920 r. Termin ten jest dla Polaków nie do przyjęcia. Należy protestować.
840. OLSZYN / [Pat.] // Mazur 1920 nr 63: 8 VI s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Przedstawiciel Francji w komisji międzysojuszniczej w Olsztynie, Couget opuszcza
stanowisko wskutek mianowania przedstawicielem w Pradze. Na jego miejsce przybędzie
Chevaley, były redaktor polityczny „Journal des Debattes‖. Cougeta odwiedził korespondent PAT.
841. ÜBER den Abstimmungstermin… [O terminie plebiscytu…] // Mas. Wolksztg 1920
nr 5: 8 VI s. 1.
Konferencja Ambasadorów ma powziąć decyzję o wzmocnieniu sił policyjnych
w obwodach plebiscytowych kwidzyńskim i olsztyńskim oraz odroczeniu plebiscytu na czas
nieokreślony. Polska powinna zaktywizować propagandę na terenach plebiscytowych.
842. r. : Abstimmungstag der 11 Juli [Dzień plebiscytu 11 lipca] // Mas. Volksztg 1920 nr 5:
8 VI s. 2.
Koalicja naznaczyła termin plebiscytu na Warmii i Mazurach na dzień 11 VII 1920 r.
Odezwa Hindenburga, wzywająca do głosowania za Niemcami. Mazurzy byli i pozostaną
Polakami, co zostanie udokumentowane w dniu głosowania. Wezwanie do głosowania za Polską.
843. O ZWIĘKSZENIE ilości wojsk na obszarach plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 129:
8 VI s. 2. Przegląd polityczny.
Sprawa zwiększenia ilości wojska na terenach plebiscytowych była dyskutowana na
posiedzeniu Rady Najwyższej.
844. [PIĘTNASTY] 15 lipca – dniem plebiscytów // Gaz. Gd. 1920 nr 129: 8 VI s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
845. NUNCJUSZ papieski komisarzem kościelnym w obszarach plebiscytowych // Gaz. Gd.
1920 nr 129: 8 VI s. 2. Z obszarów plebiscytowych.
Zob. poz. 832.
846. KOMUNIKAT poselstwa włoskiego // Gaz. Gd. 1920 nr 129: 8 VI s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Wypowiedź profesora włoskiego, jakoby Kwidzyn był miastem niemieckim, sfałszowana
przez „Marienburger Zeitung‖.
847. PLEBISCYT w powiatach nadwiślańskich 11 lipca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 58: 9 VI s. 1.
Konsulat polski w Kwidzynie otrzymał urzędową wiadomość o terminie plebiscytu
w okręgu kwidzyńskim w dniu 11 lipca.
848. Die GEBÜHRNISSE der fremden Kommission. [Uposażenie obcych komisji] //
Weckruf 1920 nr 60: 9 VI s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Uposażenie członków komisji koalicyjnej na terenach plebiscytowych. Komisje i wojska
sojusznicze musi opłacać rząd niemiecki.
849. GŁOSOWANIE na Warmii i Mazurach postanowione // Dz. Gd. 1920 nr 127: 9 VI s. 3.
850. Der PÄPSTLICHE Kommissar für die Abstimmung in Osten. [Komisarz papieski dla
plebiscytu na wschodzie] // Weckruf 1920 nr 61: 11 VI s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Zob. poz. 832.
851. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach i Warmii // Głos Nar. 1920 nr 137: 11 VI s. 3.
Plebiscyt na Warmii i Mazurach ma się odbyć 11 VII 1920 r. Z powodu „strajku
plebiscytowego‖ komitetów polskich Niemcy sfałszowali listy uprawnionych do głosowania (listy
sporządzone były bez kontroli ze strony polskiej). Reklamacje złożone na ręce komisji koalicyjnej
mają małe szanse zmienienia stanu rzeczy. Plebiscyt wyznaczony na okres żniw jest dla Polaków
szczególnie niekorzystny.
[852]. ROZPORZĄDZENIE nr 22 Komisji Międzysojuszniczej dla Rządu i Plebiscytu
w Kwidzynie = poz. 717.
853. TERMINY plebiscytów // Dz. Gd. 1920 nr 130: 12 VI s. 2.
854. TERMIN plebiscytu 11 lipca // Gaz. Gd. 1920 nr 133: 12 VI s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Głosowanie na Warmii i Mazurach – 11 lipca. Fałszowanie list uprawnionych do głosowania
przez Niemców.
855. PLEBISCYT na Mazurach i Warmii // Głos Nar. 1920 nr 138: 12 VI s. 3.
Według informacji niemieckich plebiscyt w Prusach Wschodnich ma się odbyć w niedzielę,
dnia 11 lipca.
[856]. ALLENSTEIN = poz. 541.
857. WYTYCZANIE granicy polsko-niem.[ieckiej] // Czas 1920 nr 140: 16 VI s. 1.
M.in. Na terenach plebiscytowych granice będą mogły być wytyczone dopiero po
przeprowadzeniu plebiscytów.
858. ANGIELSKI inspektor policji inspektorem jeneralnym Sicherheitswehry // Gaz. Gd.
1920 nr 138: 18 VI s. 2. Z obszarów plebiscytowych.
Angielski płk Parker mianowany generalnym inspektorem Sicherheitspolizei w Prusach
Wschodnich.
859. ODMOWA // Gaz. Warsz. 1920 nr 172: 26 VI s. 4. Dzień polityczny.
Z Paryża nadeszła odpowiedź odmowna na polską prośbę przełożenia plebiscytu na Warmii
i Mazurach. Odmowa niweczy wszystkie polskie nadzieje i żadnym poważniejszym argumentem
nie da się usprawiedliwić.
860. PLEBISCYT na Warmii nie będzie opóźniony // Głos Nar. 1920 nr 151: 27 VI s. 1.
Z obszarów plebiscytowych.
Zob. poz. 859.
861. PLEBISCYT na Mazurach // Czas 1920 nr 150: 27 VI s. 1.
Zob. poz. 859.
862. PROTEST przeciwko 11 lipca daremny! : „Przychylni‖ sojusznicy // Dz. Gd. 1920
nr 144: 29 VI s. 1.
Zob. poz. 859.
863. NUNCJUSZ Ratti u biskupa warmińskiego // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 77:
1 VII s. 3. Z bliska i z daleka.
Nuncjusz papieski A. Ratti odwiedził biskupa warmińskiego we Fromborku.
864. MIĘDZYNARODOWA konferencja plebiscytowa w Brukseli // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 78: 2 VII s. 6. Telegramy.
Dnia 2 lipca ma się rozpocząć kilkudniowa konferencja plebiscytowa w Brukseli.
Konferencja ta ma mieć charakter przygotowawczy do przyszłej konferencji w Spaa.
865. PASZPORTY na tereny plebiscytowe // Robotn. 1920 nr 178: 3 VII s. 6. Kronika.
Konsulat angielski w Warszawie wydaje bezpłatne wizy paszportowe osobom udającym się
z Polski na tereny plebiscytowe.
866. WARSZAWA, 2 lipca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 2. Sprawy
polskie.
Zob. poz. 865.
867. KONFERENCJA w Spaa zajmie się sprawami plebiscytu i Gdańska // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 6. Telegramy.
868. KONFERENCJE w Brukseli i Spaa // Czas 1920 nr 155: 4 VII s. 1.
M.in. Na konferencji w Brukseli będą omawiane losy terenów plebiscytowych Prus
Wschodnich i Górnego Śląska. Komendant wojsk koalicyjnych w Gdańsku i Prusach Zachodnich,
gen. Haking został powołany do udziału w konferencji w Spaa.
869. SPRAWY plebiscytowe przed Radą Ambasadorów // Dz. Gd. 1920 nr 152: 9 VII s. 4.
Ostatnie wiadomości.
870. SPRAWA plebiscytu w Radzie Ambasadorów // Robotn. 1920 nr 184: 9 VII s. 5.
Telegramy.
Na posiedzeniu Rady Ambasadorów w Paryżu pod przewodnictwem Juliusza Cambona dnia
7 lipca zajmowano się głównie sprawą wysłania instrukcji specjalnych komisjom koalicyjnym w
Olsztynie i Kwidzynie. Komisje te otrzymały wszelkie pełnomocnictwa dla uregulowania na
miejscu spraw związanych z plebiscytem.
871. SPECJALNE komisje plebiscytowe z ramienia Rady Ambasadorów // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 5. Telegramy.
Zob. poz. 870.
872. PRASA włoska o sprawach polskich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 86: 11 VII
s. 1-2.
M.in. Korespondencje „Messagero Merdidiane― i „La Gazetta del Popolo‖ z terenów
plebiscytowych. Podkreślenie ciężkiego położenia ludności polskiej.
873. SPRAWA terenów plebiscytowych w Spaa // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 86:
11 VII s. 4. Telegramy.
Sprostowanie notatki o przybyciu dodatkowych komisji specjalnych na tereny plebiscytowe.
Komisje te nie przybędą; specjalne pełnomocnictwa otrzymały komisje koalicyjne w Kwidzynie
i Olsztynie.
5. Ocena działalności alianckiej przed plebiscytem
a) Ze strony polskiej
[874]. PODZIĘKOWANIE Mazurów = poz. 70.
875. KOALICJA a nasza polityka wewnętrzna // Czas 1919 nr 229: 6 IX s. 1.
M.in. Niemcy wykorzystują każdą chwilę przed przybyciem komisji koalicyjnej, by
zapewnić sobie optymalny wynik głosowania. Na Warmii i Mazurach są stosowane metody
agitacyjne równie przewrotne, ale mniej rażące, niż bezpośrednia walka na Górnym Śląsku.
Koalicja mało interesuje się takim stanem rzeczy.
876. ANGLIA a Polska // Czas 1919 nr 324: 14 VII s. 3.
Przemówienie pos. ks. Sapiehy w angielskiej Izbie Gmin. M.in. decyzja o plebiscytach
w prowincjach bezsprzecznie polskich opóźniła ukształtowanie się państwa polskiego. Żal
z powodu wprowadzenia przez Anglię w czyn niekorzystnych dla Polski postanowień traktatu
wersalskiego.
877. PLEBISCYTOWY Komitet Mazurski komunikuje… // Gaz. Warsz. 1920 nr 54: 24 II
s. 3. Dzień polityczny.
Sytuacja Polaków po przyjeździe komisji koalicyjnej nie poprawiła się. Niemcy wcale się
z komisją nie liczą; nadal szerzy się terror.
878. PRZED PLEBISCYTEM na Mazowszu Pruskim // Robotn. 1920 nr 54: 24 II s. 3.
Kronika polityczna.
Sytuacja ludności polskiej na Mazurach po przyjeździe komisji koalicyjnej raczej się
pogorszyła niż poprawiła. Postanowienia traktatu wersalskiego nadal nie są przestrzegane.
879. NIEDOBRE wieści // Głos Nar. 1920 nr 49: 25 II s. 3.
Sytuacja na terenach plebiscytowych po przybyciu komisji koalicyjnej nie poprawiła się.
Rozbrojeni żołnierze niemieccy tworzą bojówki prześladujące Polaków. Niemcy nic sobie nie robią
z władz koalicyjnych. Aresztowanie Mazurów, którzy powrócili z Polski.
[880]. ENDLICH Gleichberechtigung = poz. 373.
881. POŁOŻENIE // Mazur 1920 nr 22: 26 II s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Komisja międzysojusznicza zapewnia równouprawnienie na terenie plebiscytowym, lecz nie
jest w stanie go zaprowadzić ze względu na zbyt małą siłę w porównaniu z niemieckimi
organizacjami wojskowymi.
882. JEŻELI jeszcze tydzień temu… // Spr. Robotn. 1920 nr 9: 29 II s. 4. Tydzień polityczny.
Komunikat Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego o działalności komisji koalicyjnej na Warmii
i Mazurach. Załoga koalicyjna jest władzą, z którą się nikt nie liczy.
883. WAŻNA sprawa // Mazur 1920 nr 25: 4 III s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Komisja koalicyjna w Olsztynie obiecała wprowadzić równouprawnienie, lecz ma za mało wojska,
by przeciwstawić się skutecznie wszelkim nadużyciom niemieckim. Konsulat polski w Olsztynie wzywa do
podawania do jego biura wszelkich nadużyć.
884. J. CH. : Nasze plebiscyty // Głos Nar. 1920 nr 67: 17 III s. 1.
M.in. Załoga koalicyjna na terenach plebiscytowych jest niedostateczna i niezdolna do
zaprowadzenia porządku oraz powstrzymania bojówek niemieckich. Terror niemiecki po przybyciu aliantów
wzmógł się. Niemcy przeznaczyli duże sumy pieniędzy na agitację. Ze strony polskiej zainteresowanie
spawami plebiscytu jest słabe.
885. SWOBODA propagandy // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 9: 18 III s. 1.
Komisja międzysojusznicza mimo przyrzeczeń nie zapewnia odpowiednich warunków dla polskiej
akcji plebiscytowej.
886. FREIHEIT, die ich meine… [Wolność, o jakiej myślę…] // Weckruf 1920 nr 33: 21 III s. 1.
Brak zapewnienia podstawowych zasad wolności na terenach plebiscytowych.
887. NA TERENACH plebiscytowych // Robotn. 1920 nr 82: 22 III s. 4-5. Telegramy.
„Heimatverein― w Malborku ma na swe usługi burmistrza i dwustu ludzi, których zadaniem
jest rozbijanie polskich zebrań. Komendant miasta z ramienia koalicji – Włoch nie okazuje
zrozumienia fatalnego położenia Polaków.
[888]. W SPRAWIE plebiscytu na Warmii = poz. 395.
889. CZODROWSKI Józef : Administracyjna władza Komisji Koalicyjnej na terenie
olsztyńskim w świetle faktów // Gaz. Olszt. 1920 nr 39: 27 III s. 2-3 ; Mazur 1920 nr 36: 30 III s. 1.
Sytuacja ludności polskiej na terenie plebiscytowym nie zmieniła się na lepsze po przybyciu
komisji koalicyjnej. Niemcy ignorują zarządzania komisji dotyczące równouprawnienia Polaków.
890. KOMPETENCJE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 14: 30 III s. 1.
Nieprzyznanie przysługujących ludności polskiej terenów plebiscytowych praw z korzyścią
dla Niemców jest winą komisji koalicyjnej, która np. w rejonie plebiscytowym w Szlezwiku
zaprowadziła równouprawnienie ludności duńskiej i niemiecką.
891. ZE. SZTUMSKIEGO // Gaz. Gd. 1920 nr 75: 30 III s. 3. Wiadomości potoczne.
Sytuacja w pow. sztumskim nie ulega zmianie mimo przyjazdu komisji koalicyjnej.
892. PRAWO // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 15: 1 IV s. 1.
Komisja koalicyjna nie przestrzega zasady równouprawnienia, wykręcając się brakiem
kompetencji wobec żądania ze strony Polaków należnych im praw.
893. NA WARMII i Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 78: 2 IV s. 3. Wiadomości potoczne.
Nieznośna sytuacja na terenach plebiscytowych.
894. PRZEŚWIETNA Komisja Międzysojusznicza Kwidzyńska // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 16: 3 IV s. 1.
Stronniczość komisji koalicyjnej w Kwidzynie. Odrzucenie podania napisanego w języku
polskim z żądaniem przedstawienia treści w języku niemieckim.
895. SPOŁECZEŃSTWO polskie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 16: 3 IV s. 2.
Z powiatów nadwiślańskich.
Artykuł w „Gazecie Warszawskiej‖ z dnia 28 marca wyrażający zdziwienie, dlaczego
komisja koalicyjna nie spełniła do tej pory polskich żądań równouprawnienia.
896. POŁOŻENIE na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 93: 3 IV s. 7.
Ogrom niemieckiej akcji agitacyjnej. Niemcy rozszerzają wiadomość o przeprowadzeniu
plebiscytu już w lipcu. Załoga koalicyjna na terenie plebiscytowym jest za słaba. Żądanie
rozbrojenia Sicherheitswehry i bojówek niemieckich oraz powołania na ich miejsce policji
plebiscytowej, złożonej z Polaków i Niemców.
897. KWIDZYN / PAT // Głos Nar. 1920 nr 82: 3 IV s. 1. Wieści z obszarów
plebiscytowych.
Terror niemiecki w okręgu kwidzyńskim. Bierność komisji włoskiej. Ludność polska
domaga się równouprawnienia, rozwiązania Sicherheitswehry oraz wzmocnienia oddziałów
okupacyjnych.
898. KWIDZYN, 2 kwietnia // Czas 1920 nr 81: 3 IV s. 3. Przed plebiscytami.
Prześladowania ludności polskiej w okręgu kwidzyńskim. Bezskuteczność przeciwdziałania
ze strony władz koalicyjnych.
[899]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach = poz. 606.
900. CHEŁMIRSKI Jan : W obszarze plebiscytowym olsztyńskim // Głos Nar. 1920 nr 85:
8 IV s.1.
Brak zmiany na lepsze w położeniu Polaków w okręgu olsztyńskim po przybyciu władz
koalicyjnych. Memoriał ludności polskiej wręczony prezesowi komisji za pośrednictwem polskiego
konsulatu w Olsztynie, żądający równouprawnienia ludności polskiej.
[901]. MIĘDZYSOJUSZNICZA komisja… = poz. 607.
902. Die INTERALLIERTE Kommission zu Marienwerder… [Komisja koalicyjna
w Kwidzynie] // Weckruf 1920 nr 40: 9 IV s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Komisja koalicyjna w Kwidzynie nie wprowadza zapowiedzianego równouprawnienia
i faworyzuje Niemców. Polacy żądają zapewnienia możliwości swobodnego wypowiedzenia się
w plebiscycie.
903. CAVEANT consules! // Mazur 1920 nr 40: 10 IV s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Pogłoski o terminie plebiscytu w czerwcu 1920 r. Przed plebiscytem ludność polska musi
mieć zagwarantowane prawa wynikające z traktatu pokojowego, a na to w tak szybkim czasie się
nie zanosi ze względu na bierność komisji koalicyjnej wobec terroru niemieckiego.
[904]. WIELKIE zaniepokojenie… = poz. 608.
[905]. PREZYDENT Komisji Międzysojuszniczej… = poz. 609
906. OBURZAJĄCE! // Gaz. Gd. 1920 nr 84: 11 IV s. 1.
Wysyłanie przez komisję międzysojuszniczą w Kwidzynie listu do Polaka w języku
niemieckim.
[907]. NA MAZURACH = poz. 426.
[908]. ÄNDERUNGEN im Schulwesen = poz. 615.
[909]. KWIDZYN = poz. 616.
910. B.W. : Położenie na północnych terenach plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 104:
16 IV s. 1.
Omówienie istoty „plebiscytu―, którego wynik nie upoważnia do stwierdzenia, iż odpowiada
istotnym życzeniom mieszkańców. Niewłaściwy dobór równouprawnionych, zgodnie
z regulaminem, do głosowania. Ziemie podlegające plebiscytowi i ich obecna struktura etniczna.
Sprawa pozostawienia na terenie plebiscytowym niemieckich urzędników i policji. Porównanie
postanowień zawartych w regulaminie plebiscytu z aktualną sytuacją. Trudności agitacji polskiej.
Brak rękojmi bezpieczeństwa głosowania za Polską. Plebiscyt należy odłożyć do czasu, gdy będzie
całkowite równouprawnienie ludności polskiej.
[911]. NARESZCIE! = poz. 620.
[912]. [CHMIELEWSKI Bonifacy] B. Ch. : Ogłoszenie przepisów głosowania = poz. 623.
[913]. VERORDUNG der Interallierten Kommission Marienwerder… = poz. 627.
914. PLEBISCYTY i sprawiedliwość // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 22: 20 IV s. 1.
Plebiscyt na Mazurach i Warmii ma się odbyć najwcześniej, chociaż te tereny pozostawały
najdłużej pod panowaniem niemieckim. Sprawy plebiscytów kieruje się .tak, aby jak najbardziej
pogorszyć szanse Polski.
915. PARODIA plebiscytu // Dz. Gd. 1920 nr 88: 20 IV s. 2.
Komentowanie regulaminu plebiscytu.
916. ALFA : Populi voluntas [Wola ludu] // Weckruf 1920 nr 45: 23 IV s. 1.
Krytyka ogłoszenia przez komisje koalicyjne regulaminu głosowania po sześciu zaledwie
tygodniach ich urzędowania na terenie plebiscytowym. Tak krótki czas nie pozwala na
zorientowanie się w skomplikowanych stosunkach na terenach plebiscytowych. Po dokładnym
poznaniu tych stosunków można dopiero rozpocząć prace nad regulaminem głosowania.
[917]. OGŁOSZENIE regulaminu głosowania zaskoczyło ludność polską w powiatach
nadwiślańskich = poz. 634.
918. POKRZYWDZENIE Polaków na obszarach plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 94:
23 IV s. 2. Sprawy polskie.
Brak równouprawnienia Polaków na terenach plebiscytowych.
919. RÓWNOUPRAWNIENIE językowe w obwodzie olsztyńskim a traktat // Czas. Olszt.
1920 nr 51: 27 IV s. 1. Doniesienia P.A.T.
Brak uprawnienia języka polskiego z niemieckim na terenie plebiscytowym wbrew
postanowieniom traktatu wersalskiego.
920. RÓWNOUPRAWNIENIE językowe w obwodzie olsztyńskim a traktat // Gaz Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 25: 27 IV s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Brak równouprawnienia językowego w okręgu olsztyńskim, mimo iż od przyjazdu komisji
koalicyjnej minęły dwa miesiące.
921. WOLNOŚĆ i równouprawnienie pod rządami komisji koalicyjnej w Olsztynie // Dz.
Gd. 1920 nr 94: 27 IV s. 1.
Komisja koalicyjna nie interesuje się stosunkami panującymi na Warmii i Mazurach.
922. EIN Unterschied [Różnica] // Weckruf 1920 nr 46: 28 IV s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Panoszenie się niemieckiego urzędnictwa na terenach plebiscytowych. Władze koalicyjne
załatwiają sprawy znacznie uprzejmiej. Gdyby znały, tak jak miejscowa ludność miejscowych
urzędników niewątpliwie ukróciłyby ich samowolę.
923. BEAUPRÉ A[ntoni] : Na obszarze plebiscytowym nad Wisłą // Czas 1920 nr 101:
28 IV s. 1.
Sylwetka przewodniczącego komisji koalicyjnej w Kwidzynie A. Pavii. Brak chętnych do
polskiej akcji plebiscytowej wśród mieszkańców Powiśla. Działalność komitetu plebiscytowego
i rad ludowych. Historia germanizacji Powiśla. Umiejętna agitacja i przyłączenie okręgu do Polski
skruszą nalot niemieckości.
924. WOLNOŚĆ i równouprawnienie pod rządami komisji koalicyjnej w Olsztynie // Gaz.
Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 28: 30 IV s. 1.
Po przybyciu do Olsztyna komisji koalicyjnej sytuacja Polaków nie uległa zmianie. Polskie
zażalenia pozostają bez echa.
[925]. OD TYGODNIA… = poz. 643.
926. OLSZTYN, 27.4. / [PAT] // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 30: 4 V s. 1. Ze świata.
Oświadczenie polskich członków komisji przedwyborczej o niemożliwości pracy ze
względu na brak równouprawnienia.
[927]. PRZEJAŻDŻKI wojsk angielskich = poz. 474.
[928]. ROZWIĄZANIE Sicherheitswehr = poz. 651.
929. NARESZCIE przyjaźniejsze i sprawiedliwsze stanowisko komisji plebiscytowej
względem Polaków? // Dz. Gd. 1920 nr 102: 7 V s. 3. Telegramy.
[930]. OLSZTYN, 6 maja = poz. 663.
[931]. RÓWNOUPRAWNIENIE = poz. 665.
[922]. TAD. K. : Zawiedzione nadzieje = poz. 793.
933. J. Z. : Doktryna plebiscytowa // Głos Nar. 1920 nr 111: 9 V s. 1.
Rozważania na temat instytucji plebiscytu jako środka do rozwiązywania spornych
problemów między narodami. Plebiscyt jest łagodniejszą od orężnej formą walki, lecz nie jest
wymiarem sprawiedliwości dziejowej, jak to uważano. Spornych problemów przy pomocy
plebiscytu rozwiązać nie można.
[934]. NARESZCIE przyjaźniejsze i sprawiedliwsze stanowisko komisji plebiscytowej
względem Polaków? = poz. 671.
[935]. NA TERENACH plebiscytowych Warmii i Mazowsza = poz. 353.
936. PROTEST Biura Informacyjnego Rad Ludowych mazurskich // Gaz. Gd.1920 nr 109:
12 V s. 2. Z obszarów plebiscytowych.
Protest przeciwko mianowaniu Polaków członkami komisji kontrolnej bez uprzedniego
zagwarantowania możliwości polskiej agitacji plebiscytowej.
937. GRABOWSKI Ignacy : Plebiscyt mazurski // Gaz. Warsz. 1920 nr 132: 16 V s. 3.
Omówienie stosunków ludnościowych na Mazurach (wg niemieckich statystyk – 346 tys.
Polaków i 105 tys. Niemców). Komisja koalicyjna nie jest zorientowana w tych stosunkach. Słaba
aktywność wojsk koalicyjnych wobec gwałtów niemieckich. Celowym byłoby przeniesienie
siedziby Komitetu Mazurskiego z Warszawy do Szczytna. Słabe odbicie sprawy mazurskiej
w dyplomacji polskiej. Przypomnienie historycznie polskiego pochodzenia Mazurów. Działalność
renegatów mazurskich.
[938]. SPRAWY plebiscytowe = poz.494.
939. NAPAD na manifestację polską… // Gaz. Warsz. 1920 nr 134: 18 V s. 4-5. Przed
plebiscytami.
Rozbicie przez Niemców polskiej manifestacji w Kwidzynie w dniu 16 V 1920 r.
Bezczynność wojsk włoskich i komisji koalicyjnej.
[940]. OŚWIADCZENIE komisji… = poz. 684.
941. WRZENIE i wzburzenie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 42: 19 V s. 1.
Aresztowanie przez Niemców ranionego podczas manifestacji kwidzyńskiej dn. 16 V 1920
r. prezesa Zjednoczenia Zawodowego Polskiego i NSR, Andrzeja Bartkowiaka. Votum nieufności
dla przewodniczącego komisji śledczej w sprawie zajść, H. Beaumonta.
942. BERSAGLIERI włoscy… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 43: 20 V s. 1.
Uznanie dla wojska włoskiego, które przybyło szybko, by nie dopuścić do pogromu
Polaków podczas manifestacji w Kwidzynie dn. 16 maja.
943. SEJM (Posiedzenie 149-e) // Gaz. Warsz. 1920 nr 136: 20 V s. 2-3.
M.in. Głosowanie na Warmii i Mazurach, gdzie brak równouprawnienia ludności polskiej,
byłoby parodią plebiscytu.
944. ZABURZENIA na terenach plebiscytowych // Czas 1920 nr 118: 20 V s. 1.
M.in.: Starcie bojówek niemieckich z uczestnikami wiecu polskiego w Kwidzynie dnia 16 V
1920 r. Brak zabezpieczenia wiecu ze strony wojsk włoskich. Przełożony straży bezpieczeństwa
w Sztumie zabrania rozmawiać jej członkom po polsku.
945. KONIECZNE wyjaśnienie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 44: 21 V s. 1.
Komentowanie rozbicia przez Niemców polskiej manifestacji w Kwidzynie dnia 16 maja,
a zwłaszcza postawy komisji koalicyjnej wobec tej sprawy.
946. Deka. : Pogrom in Marienwerder [Pogrom w Kwidzynie] // Weckruf 1920 nr 54: 21 V
s. 1.
Rozbicie polskiej manifestacji w Kwidzynie dnia 16 maja. Konieczność zabezpieczenia bytu
Polaków przez wkroczenie na teren plebiscytowy wojsk polskich. Wojska włoskie są za słabe.
947. BEAUTRÉ A[ntoni] : Walka o Mazowsze Pruskie // Czas 1920 nr 119: 21 V s. 1.
Znaczenie Mazur dla Polski. Plebiscyt jest przełomowym momentem. Akcja
germanizacyjna. Słabe możliwości polskiej agitacji. Brak równouprawnienia Polaków. Komisja
koalicyjna niewiele zmieniła na lepsze, m.in. z powodu słabej orientacji w specyfice terenu.
948. BEAUTRÉ A[ntoni]: O Pojezierze Mazurskie // Czas 1920 nr 120: 22 V s. 1-2.
Główne narzędzia akcji polskiej na Warmii i Mazurach. Działalność komisji koalicyjnej.
Terror niemiecki. Blaski i cienie polskiej agitacji. Plebiscyt w połowie lipca jest dla Polski
przegrany; kilkumiesięczna zwłoka może zmienić sytuację na naszą korzyść. Znaczenie Mazur dla
Polski.
[949]. KWIDZYN, 21 maja = poz. 692.
950. PAN Recanatini… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 46: 23 V s. 4. Z bliska
i z daleka.
Słowa uznania dla kapitana bersaglierów, Recanatini, za szybkie zorganizowanie
przeciwdziałania rozbijaniu polskiej manifestacji w Kwidzynie przez Niemców.
951. NOWY „krok ku równouprawnieniu‖ : Ominięcie Polaków przy ułożeniu list
uprawnionych do głosowania // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 46: 23 V s. 4. Z bliska
i z daleka.
Z powodu „strajku plebiscytowego‖ Biura Informacyjnego Mazurskiego listy uprawnionych
do głosowania na Warmii i Mazurach są sporządzane bez udziału Polaków. Zamknięcie list nastąpi
22 maja.
[952]. PLEBISCYT odroczony? = poz. 816.
953. PIOTROWSKI Fritz : Czemu ma być u nas plebiscyt? Z powiatu niborskiego // Mazur
1920 nr 60: 1 VI s. 1. Listy Mazurów.
Niezrozumiałość idei plebiscytu jako środka do połączenia rozbitych przez obce zabory
narodów. Polskie pochodzenie Mazurów (wspólny pień słowiański, mowa, obyczaje) z Polakami.
Konieczność głosowania na Polskę.
954. STARY Mazur z Iławy : Wiec polski w Iławie // Mazur 1920 nr 60: 1 VI s. 1. Listy
Mazurów.
Polski wiec w Iławie dnia 23 V 1920 r. Sprawna ochrona ze strony załogi koalicyjnej.
[955]. KONTROLERZY polscy… = poz. 518.
956. NA MARGINESIE przychylności Włoch do Niemiec // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 55: 5 VI s. 1.
Wojaka włoskie na Powiślu sprzyjają Niemcom.
[957]. PIERWSZY krok ku równouprawnieniu! = poz. 523.
[958]. WIZOWANIE paszportów przez komisję = poz. 708.
[959]. ENTENTE cordiale = poz. 834.
960. ROZPOCZĘCIE agitacji plebiscytowej na Warmii // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 57: 8 VI s. 4. Telegramy.
Wobec nieco przychylniejszego stosunku komisji koalicyjnej można było zorganizować na
Warmii kilka wieców polskich w dniu 6 czerwca (w Gryźlinach, Butrynach i Purdzie, pow.
olsztyński).
961. PLEBISCYT na Warmii i Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 155: 9 VI s. 5. Przed
plebiscytami.
Termin plebiscytu ustalony został na 11 lipca. Listy uprawnionych do głosowania zostały
sfałszowane w czasie, gdy Polacy nie mieli do nich wglądu (podczas „strajku plebiscytowego‖).
Plebiscyt odbędzie się w czasie bardzo niekorzystnym dla Polaków że względu na żniwa.
962. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 190 nr 69: 10 VI s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Organizowanie licznych polskich wieców plebiscytowych w kwidzyńskim okręgu
plebiscytowym. Wojska włoskie dbają o porządek.
[963]. PLEBISCYT dnia 11 lipca = poz. 533.
964. J. K. : Protestujemy // Gaz. Pol. dla. Pow. nadwiśl. 1920 nr 60: 11 VI s. 1.
Zadowolenie Niemców z ustalenia terminu głosowania na 11 VII 1920 r. Strona polska nie
może się zgodzić na ten termin ze względu na krótki okres równouprawnienia. Komisja koalicyjna
zawiodła nadzieje Polaków.
[965]. OLSZTYN, 10 czerwca = poz. 534.
[966]. Z MAZURSKO-WARMIŃSKIEGO obszaru plebiscytowego = poz. 537.
[967].STANOWISKO komisji koalicyjnej w sprawie plebiscytu // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 63: 15 VI s. 1.
Komisję koalicyjną mało interesują żądania Polaków na terenie plebiscytowym. Jej
„zasługą‖ jest przyśpieszenie terminu głosowania zgodnie z żądaniami niemieckimi.
968. KTO rządzi w Kwidzynie? // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 64: 16 VI s. 1.
W Kwidzynie zamiast koalicji, rządzą nie tylko miejscowi Niemcy, ale także hakatyści
sprowadzeni przez komisję koalicyjną.
969. JESZCZE jeden przyczynek do stosowanego rzekomo przez komisję międzykoalicyjną
równouprawnienia // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 65: 17 VI s. 4. Z bliska i z daleka.
Niemcy zorganizowali specjalną komunikację dla przyjeżdżających na głosowanie, co
zostało akceptowane przez komisję koalicyjną. Projekt przewozu uprawionych z Polski został przez
komisję odłożony „ad acta‖.
970. ALFA: Zur Abstimmung [W sprawie plebiscytu] // Weckruf 1920 nr 65: 20 VI s. 1-2.
Krytyka proniemieckiej działalności komisji koalicyjnej.
971. KOZICKI Władysław : O swobodny oddech Polski : (Spostrzeżenia z północnych
terenów plebiscytowych) // Gaz. Warsz. 1920 nr 167: 21 VI s. 1 ; nr 169: 23 VI s. 1 ; nr 170: 24 VI
s. 6.
Znaczenie terenów plebiscytowych Warmii, Mazur i Powiśla dla Polski. Rząd polski
poświęca zbyt mało uwagi tym terenom, angażując się w niepotrzebną wojnę na wschodzie.
Stronniczość komisji koalicyjnej angielskiej i włoskiej. Nieprzestrzeganie zasad traktatu
wersalskiego przy ustalaniu terminu plebiscytu na 11 lipca. Brak równouprawnienia Polaków
z Niemcami. Niedostosowanie tragicznych dla Polski wyników plebiscytu, przeprowadzanego
w takich warunkach.
972. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Po opuszczeniu Kijowa // Gaz. Warsz. 1920 nr 168: 22
VI s. 1. Listy paryskie.
M.in. Nieprzychylny stosunek Wielkiej Brytanii do Polski, przejawiający się
w ustanowieniu plebiscytów na Górnym Śląsku i w Prusach Wschodnich.
[973]. REORGANIZACJA Sicherheitswehry = poz. 726.
974. [ŁYDKO Ludwik] L.Ł. : Rząd polski wobec plebiscytu na Warmii i Mazurach // Gaz.
Olszt. 1920 nr 75: 24 VI s. 1.
Rząd polski interesuje się sprawą plebiscytu na Warmii i Mazurach. Minister Spraw
Zagranicznych interweniował w sprawie plebiscytu u Rady Najwyższej w Paryżu. Duże
zainteresowanie plebiscytem w sejmie. Komisja koalicyjna nie czyni żadnych kroków celem
zapobieżenia terrorowi niemieckiemu, który jest wyraźnie sprzeczny z postanowieniami traktatu.
Polacy na terenie plebiscytowym powinni czuć się bezpieczni wobec poparcia rządu, wojska
i społeczeństwa polskiego.
[975]. O REORGANIZACJĘ „Sicherheitswehry‖ = poz. 551.
[976]. ODMOWA =poz.859.
977. Zg. : O polską sicherheitswehrę! // Gaz. Olszt. 1920 nr 77: 29 VI s. 1-2.
Brak równouprawnienia ludności polskiej będzie miał decydujący wpływ na wynik
plebiscytu. Wielkie wymogi, stosowane wobec Polaków, którzy chcą się zapisać do
Sicherheitswehry, nie stosowane wobec Niemców.
978. PLEBISCYTY // Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 1.
Artykuł Andrzeja Niemojewskiego w „Myśli Niepodległej‖ na terenie plebiscytów. Koalicja
zarządzając plebiscyty nie była świadoma, że rozpęta „wojnę cywilną‖. Do wytworzenia chaosu
plebiscytowego przyczynili się głównie Wilson i Lloyd George.
979. PROTESTY // Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 3. Sprawy plebiscytowe.
Na skutek gróźb niemieckich Mazurzy wypierają się oficjalnie polskości. Obecność komisji
koalicyjnej w niczym nie umniejsza terroru niemieckiego.
[980]. PROTEST przeciwko 11 lipca daremny! = poz. 862.
981. J.P. : Jan Kasprowicz o plebiscycie na Mazurach i Warmii i o Gdańsku // Gaz. Warsz.
1920 nr 179: 3 VII s. 1.
Jan Kasprowicz uważa, że plebiscyt w obecnych warunkach powinien zostać odroczony.
Jeśli okaże się to niemożliwym – ludność polska powinna się wstrzymać od głosowania.
Stronniczość komisji alianckiej. Małe zainteresowanie kół rządowych w Polsce sprawą plebiscytu.
[982]. NOWE rozporządzenie Komisji = poz. 559.
983. PRAWDZIC K. : Gwałt nad Polską // Spr. Robotn. 1920 nr 27: 4 VII s. 1.
Rozważania na temat plebiscytu na tydzień przed jego terminem. Niewypełnienie
postanowień traktatu wersalskiego. Terror niemiecki. Sfałszowanie list uprawnionych do
głosowania – dopisano 100 tys. Niemców. Oczekiwanie protestu ze strony kół rządzących w Polsce.
Polska opartego na bezprawiu i krzywdzie plebiscytu nie uzna i walczyć będzie o zjednoczenie
wszystkich ziem.
984. JANSBORK // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s. 3. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Niechętne nastawienie do sprawy polskiej majora angielskiego w Piszu.
985. PARODIA plebiscytu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 83: 8 VII s. 1.
Cytowanie artykułu z „Kuriera Poznańskiego― o plebiscycie.
986. SKŁADAMY gorące podziękowania Komisji Międzysojuszniczej za wypędzenie ze
służby i wydalenie z obszaru plebiscytowego osławionego Waltera // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 83: 8 VII s. 2.
987. TASI : Quousque tandem! // Weckruf 1920 nr 73: 9 VII s. 1.
Wezwanie do głosowania za Polską. Terror niemiecki na terenach plebiscytowych. Brak
reakcji że strony załogi włoskiej. Fałszerstwa niemieckie przy zapisywaniu uprawnionych do
głosowania.
[988]. POBICIE urzędnika konsulatu – sprawą prywatną = poz. 750.
989. POWIATOWA Rada Ludowa // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 4.
Podziękowania dla por. hr. Spillimbergo za obronę witających przybyłych na głosowanie
Polaków na dworcu w Kwidzynie przed atakami Niemców.
990. NIE mogą się uspokoić // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 4 Z bliska
i z daleka.
Demonstracje niemieckie w Kwidzynie w dniu 8 lipca z powodu witania przez Polaków
przybyłych na głosowanie. Dobra obstawa wojska włoskiego zapobiega starciom.
991. W PRZECIĄGU kilku dni ostatnich… // Spr. Robotn. 1920 nr 29: 18 VII s. 3. Tydzień
polityczny.
Na konferencji w Spaa wielkie mocarstwa mało liczyły się ze sprawami Polski. Skutki
widać w wynikach plebiscytu (Mazurzy – 353 tys. głosów za Niemcami, 17,5 tys. za Polską ;
Warmia – odpowiednio 91,5 tys. i 7,5 tys.).
b) Ocena działalności alianckiej ze strony niemieckiej
922. VERSPOTTUNG der Entente-Kommission [Wyszydzanie komisji koalicyjnej] // Beil.
Gaz. Olszt. 1919 nr 19: 18 XI s. 2.
Ośmieszanie działalności komisji koalicyjnej w czasopiśmie „Klärheit‖.
923. PLEBISCYT na Mazowszu // Głos Nar. 1920 nr 56: 4 III s. 3.
Wywiad prezydenta Prus Wschodnich, Augusta Winniga, dla czasopisma „Vorwärts‖.
Plebiscyt na Mazurach odbędzie się najpóźniej w lipcu lub w sierpniu. Załoga koalicyjna
„zachowuje się zupełnie poprawnie‖. Plebiscyt powinien dać pomyślne dla Niemiec wyniki.
924. BERLIN, 3 marca // Czas 1920 nr 55:4 III s. 1. Przed plebiscytami.
Zob. poz. 993.
925. PAN Winnig // Mazur 1920 nr 26: 6 III s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Prezes regencji, Winnig, oświadczył, iż plebiscyt na Mazurach odbędzie się w lipcu lub
sierpniu 1920 r. Określił on stanowisko komisji koalicyjnej jako neutralne i właściwe.
Przedstawiciel komisji w Szczytnie, kpt. Re, oświadczył iż termin plebiscytu nie jest jeszcze
ustalony.
926. NIEMCY protestują przeciw „nadużyciom‖ komisji koalicyjnych // Dz. Gd. 1920
nr 59: 13 III, dod. Telegramy.
927. KOMPLIMENTE [Komplementy] // Weckruf 1920 nr 51: 12 V s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
„Deutche Tageszeitung― chwali przychylne nastawienie komisji i wojsk włoskich w okręgu
kwidzyńskim wobec Niemców.
[998]. POLSCY kontrolerzy przy landratach = poz. 532.
[999]. J. K. : Protestujemy = poz. 964.
[1000]. W WARMII i Mazurach = poz. 549.
[1001]. ZAKAZ przystrajania ulic i publicznych gmachów = poz. 748.
1002. OLSZTYN, 8 lipca // Czas 1920 nr 159: 9 VII s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Wywiad komisarza niemieckiego przy komisji koalicyjnej w Olsztynie, von Gayla, dla prasy
niemieckiej na temat plebiscytu. Niezadowolenie z przychylenia się komisji do wniosku polskiego
o głosowanie z trzech list osobno. Nadzieja, że Niemcy powstrzymają się od demonstracji
w ostatnich dniach przed plebiscytem, gdyż mogłoby to wpłynąć na ocenę plebiscytu.
B. Działalność polska
1. Znaczenie Warmii, Mazur i Powiśla dla Polski i jej prawa do tych terenów
1003. Z POWIATU sztumskiego // Dz. Gd. 1919 nr 144: 8 VII s. 2. Wiadomości potoczne.
Agitacja antypolska w pow. sztumskim. Natężona germanizacja. Znaczenie strategiczne
Powiśla dla Polski. Głosowanie może się odbyć dopiero po usunięciu z terenu plebiscytowego
wpływowych Niemców.
1004. WAŻNOŚĆ powiatu suskiego dla Polski // Gaz. Gd. 1919 nr 158: 24 VII s. 3.
Znaczenie przyłączenia do Polski pow. suskiego ze względu na ważną linię kolejową
Warszawa – Gdańsk (przez Iławę – Susz – Prabuty). Do Polski przyłączone powinny być Iława
i Biskupiec Pomorski.
1005. W PRZEDEDNIU plebiscytu na Mazurach // Głos Nar. 1919 nr 187: 14 VIII s. 1.
Znaczenie Mazur dla Polski. Statystyka ludnościowa. Przyczyny słabego uświadomienia
Mazurów. Wytyczne akcji polskiej wśród ludu mazurskiego.
1006. PRZED PLEBISCYTEM w Sztumskiem i na Warmii // Czas 1919 nr 206: 14 VIII
s. 2.
Charakterystyka terenu plebiscytowego: obszar, stosunki narodowościowe i wyznaniowe.
Znaczenie tych terenów dla Polski. Prawdopodobieństwo przyłączenia ich do Polski w wyniku
plebiscytu. Potrzeba wzmożonej agitacji polskiej.
1007. NA TERENIE Grunwaldzkim // Gaz. Warsz. 1919 nr 223: 16 VIII s. 3.
Wezwanie do walki o przyznanie Powiśla, Warmii i Mazur Polsce. Kierunki działalności
polskiej na tych terenach. Znaczenie północnych obszarów plebiscytowych dla Polski. Historia
germanizacji Powiśla, Warmii i Mazur.
1008. W.K. : Przed walką o Warmię i Mazury // Gaz. Warsz. 1919 nr 229: 22 VIII s. 1.
Tereny podległe plebiscytowi w Prusach Wschodnich i ludność je zamieszkująca. Potrzeby
agitacji polskiej na tych terenach. Znaczenie ziem plebiscytowych dla państwa polskiego.
Wezwanie do składania ofiar na akcję plebiscytową.
1009. WELCHE Gründe sprechen für den Anschluss des Regierungsbezirks Allenstein an
Polen [Powody przemawiające za przyłączeniem olsztyńskiego obwodu regencyjnego do Polski] //
Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 8: 2 IX s. 1-2.
Względy ekonomiczne, gospodarcze i geograficzne przemawiające za przyłączeniem okręgu
olsztyńskiego do Polski.
1010. WIDOKI plebiscytu na Warmii w świetle statystyki pruskiej // Głos Nar. 1919 nr 214:
11 IX s. 1.
Skład narodowościowy ludności Powiśla i Warmii. Konieczność wzmożonej polskiej
agitacji w celu doprowadzenia do wygranej w plebiscycie.
1011. NARMIŃSKI: Statystyka ludności polskiej na Warmii // Dz. Gd. 1919 nr 30: 18 IX s.
2 ; 31: 20 IX s. 2.
Stosunek ilościowy ludności polskiej do niemieckiej na Warmii w latach 1961-1905 wg
statystyk niemieckich. Zmniejszenie się liczby ludności polskiej na skutek germanizacji.
Konieczność niełatwej agitacji polskiej na terenach plebiscytowych.
1012. GAWEŁEK Franciszek : Jak zatruwano duszę Mazura pruskiego // Głos Nar. 1919
nr 235: 2 X s. 2-3.
Akcja germanizacyjna wśród Mazurów za pomocą słowa drukowanego w XIX wieku.
Mazurzy zawsze byli dobrymi Polakami i nie dali się przemocą wcielić do „krzyżackich szeregów‖.
1013. KÖNITZ Max : An meine Landsleute! [Do moich rodaków!] // Beil. Gaz. Olszt. 1919
nr 13: 7 X s. 1.
Mazurzy są pochodzenia polskiego. To co Niemcom zawdzięczają, spłacili już dawno swą
pracą i podatkami.
[1014]. KROKI dyplomatyczne w sprawie plebiscytu w Prusach Królewskich i Książęcych
= poz. 9.
1015. WARSZAWA interesuje się Warmią // Dz. Gd. 1919 nr 60: 23 X s. 2. Z polityki
krajowej.
Odczyt Józefa Czodrowskiego w Warszawie w dniu 16 X 1919 r. Omówienie niemieckiej
agitacji na Warmii i znaczenia tego kraju dla Polski.
1016. DZIAŁALNOŚĆ duchowieństwa niemieckiego // Gaz. Warsz. 1919 nr 334: 7 XII s. 8.
Polska – Niemcy.
Stosunki etniczne w pow. sztumskim. Duchowieństwo i nauczycielstwo niemieckie
bałamucą ludność polską, która jest tu w przewadze.
1017. MUTTERSPRACHE [Mowa ojczysta] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 24: 23 XII s. 1.
Mimo germanizacji 90% ludności Mazur i Warmii używa języka polskiego jako ojczystego.
Ludność rodzimą propaganda niemiecka usiłuje traktować jako Niemców. Niemcom chodzi
o zdobycie jak największej ilości głosów w plebiscycie.
[1018]. W. K. : Złożenie dokumentów ratyfikacyjnych = poz. 220.
1019. POLSKOŚĆ Warmii // Gaz. Warsz. 1920 nr 35: 5 II s. 4. Z całej Polski.
Na Warmii działa 28 polskich towarzystw ludowych.
1020. DO CZYTELNIKÓW! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 1: 28 II s. 1.
Artykuł wstępny od redakcji. Przedstawienie praw Polski do Powiśla, roli i działalności
„Gazety Polskiej‖.
1021. GOŁUŃSKI Paweł : Znaczenie północnych terenów plebiscytowych dla
Rzeczypospolitej // Gaz. Gd. 1920 nr 50: 3 III s. 3.
1022. B. M. : Znaczenie terenów plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 68: 9 III s. 1.
M.in. Struktura etniczna Powiśla, Warmii i Mazur. Zadania agitacji polskiej i znaczenie tych
terenów dla Polski.
1023. RATUJCIE polską Warmię // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 6: 11 III s. 2.
Artykuł kapitana pochodzącego z Warmii, cytowany za lwowskim „Słowem Polskim―.
Podkreślenie znaczenia terenu plebiscytowego Warmii dla Polski oraz przedstawienie sytuacji
ludności polskiej na tych terenach.
1024. DLACZEGO // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 7: 13 III s. 1.
Niebezpieczeństwo grożące Polsce ze strony Prus Wschodnich. Podkreślenie znaczenia
Polski wygranego plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach.
1025. Al. J. : Niemcy a Polska // Gaz. Warsz. 1920 nr 76: 17 III s. 6.
M.in. Rola terenów plebiscytowych w rozgrywkach politycznych między Polską
a Niemcami.
1026. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Zwycięstwo od nas zależy! // Gaz. Gd. 1920 nr 86: 14 IV
s. 1 ; Gaz. Olszt. 1920 nr 49: 22 IV s. 1 ; Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 23: 22 IV s. 1.
Znaczenie przyłączenia do Polski terenów plebiscytowych. Wezwanie do aktywności
i głosowania za Polską w plebiscycie.
1027. ZNACZENIE terenów plebiscytowych dla Polski // Spr. Robotn. 1920 nr 16: 18 IV
s. 6. Kronika.
Ukazała się broszura redaktora dziennika „Głos Pracy―, Juliusza Wapniarskiego,
p.t. „Znaczenie terenów plebiscytowych dla Polski‖. Broszura omawia aktualne sprawy terenów
plebiscytowych i jest dobrym narzędziem propagandy polskiej.
1028. BEAUPRÉ Antoni : Przed plebiscytem nad Wisłą // Czas 1920 nr 104: 1 V s. 1-2.
Sytuacja narodowościowa na Powiślu. Znaczenie przyłączenia terenów plebiscytowych do
Polski. Szanse Polski w plebiscycie.
1029. Z KWIDZYNA do Olsztyna // Czas 1920 nr 114: 14 V s. 1-2.
Reportaż z trasy Kwidzyn – Prabuty – Susz – Iława. Ciążenie terenów plebiscytowych ku
Polsce ze względów ekonomicznych. Strajk plebiscytowy Komitetu Mazurskiego z powodu braku
równouprawnienia. Przewodniczący Komitetu, hr. Korybut-Woroniecki, wystosował list do komisji
koalicyjnej, żądając zreformowania „Sicherheitswehr‖ i mianowania polskich kontrolerów przy
landratach.
1030. J.K. : Nad Wisłą czuwa straż! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 40: 16 V s. 1.
Znaczenie przyłączenia prawego brzegu Wisły do Polski. Wezwanie do głosowania
w plebiscycie za Polską.
1031. O CZYM zadecyduje plebiscyt? // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 40: 16 V s. 1.
Powierzchnia i ludność terenów plebiscytowych. Znaczenia wygranej w plebiscycie dla
Polski.
[1032]. GRABOWSKI Ignacy : Plebiscyt mazurski = poz. 937.
[1033]. BEAUPRÉ Antoni : Walka o Mazowsze Pruskie = poz. 947.
[1034]. BEAUPRÉ Antoni : O Pojezierze Mazurskie = poz. 948.
1035. B.W. : Front zachodni // Gaz. Warsz. 1920 nr 140: 25 V s. 1.
Plebiscyt jest niewłaściwą formą rozstrzygania sporów terytorialnych. Niebezpieczeństwo
grożące w wyniku utraty terenów plebiscytowych. Konieczność „trzymania ręki na pulsie‖ na
kresach zachodnich.
1036. IN DEINE Hand ist es gegeben! Wähle! [W twoja rękę jest dane! Wybieraj!] // Erml.
Volsstimme 1920 nr 2: 4 VI s. 1 ; nr 3 : 9 VI s. 1 ; nr 6: 18 VI s. 1-2.
Przedstawienie związków Prus Wschodnich z Polską na przestrzeni dziejów. Omówienie
szczegółowe gospodarki w Polsce i w Poznańskiem w szczególności. Dobre perspektywy dla
ludności warmińskiej po przyłączeniu do Polski.
1037. POLITYCZNE motywy stanu naszej akcji plebiscytowej // Gaz. Warsz. 1920 nr 161:
15 VI s. 1.
Ważność trenów plebiscytowych dla Polski. Uwypuklenie niedociągnięć polskiej akcji
plebiscytowej w obliczu wojny z ZSRR.
1038. CHOŁONIEWSKI A[ntoni] : „Meine brave Masuren‖ // Dz. Gd. 1920 nr 134: 17 VI
s. 1.
Podział narodowościowy Mazur przed plebiscytem.
1039. O ZACHODNIE granice // Głos Nar. 1920 nr 145: 20 VI s. 1.
Uznanie dotychczasowego wysiłku polskiego w celu odzyskania terenów plebiscytowych za
niedostateczny. Znaczenie tych terenów dla Polski. Przyczyny lekceważenia plebiscytów. (m.in.
prawie wyłączne zainteresowanie społeczeństwa wojną na wschodzie).
1040. „MEINE brave Masuren‖ // Gaz. Olszt. 1920 nr 75: 24 VI s. 2.
Artykuł Antoniego Chołoniewskiego w „Dzienniku Gdańskim―. Mazurzy wbrew głosom
niemieckiej propagandy, są Polakami. Niesprawiedliwość wyznaczenia wczesnego terminu
plebiscytu. W razie przegranej walka o polskość Mazurów nie ustanie.
1041. I.D. : O Warmię i Mazury! // Głos Nar. 1920 nr 151: 27 VI s. 1.
Znaczenie polityczne i ekonomiczne terenów plebiscytowych dla Polski. Konieczność
odłożenia plebiscytu ze względu na długi okres niewoli niemieckiej i braku poprawy stosunków po
objęciu władzy przez koalicję.
1042. WARSZAWA // Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 3. Wiadomości Polskiej Agencji
Telegraficznej PAT.
Odezwa Żeromskiego, Kasprowicza i Kozickiego do Polaków w sprawie terenów
plebiscytowych Powiśla, Warmii i Mazur. Wezwanie do obrony tych terenów oraz podkreślenie ich
znaczenie dla Polski.
[1042a]. KOZICKI W. : O swobodny oddech Polski = poz. 971.
1043. WARMIŃSKI : Bracia Warmiacy! // Gaz. Olszt. 1920 nr 83: 10 VII s. 2.
Podkreślenie, wbrew propagandzie niemieckiej, polskości Warmiaków. Wezwanie do
głosowania za Polską.
2. Przewidywanie odnośnie organizacji, przebiegu i wyników plebiscytu
[1044]. PLEBISCYT na Warmii = poz. 49.
1045. JAK wypadnie głosowanie? // Gaz. Olszt. 1919 nr 82: 15 VII s. 1.
Badanie nastrojów wśród ludności na terenach plebiscytowych i prawdopodobieństwa jej
głosowania za Polską.
1046. JAK wypadnie głosowanie? // Gaz. Gd. 1919 nr 151: 16 VII s. 2-3.
M.in. Sondaż opinii niemieckich w sprawie wyniku plebiscytu na Powiślu i Mazurach.
1047. PLEBISCYT na Mazowszu Pruskim i w Prusach Wschodn. // Gaz. Warsz. 1919
nr 159: 19 VII s. 7. Niemcy – Polska.
Sytuacja demograficzna na terenach objętych plebiscytem i związane z nią perspektywy.
1048. PLEBISCYT na Pruskim Mazowszu // Głos Nar. 1919 nr 162: 20 VII s. 3.
Wyniki plebiscytu zdają się być dla Polski korzystne. Nawet pewna ilość Niemców woli
należeć do Polski ze względu na ciężary wojenne.
1049. O PLEBISCYT na Mazowszu // Czas 1919 nr 181: 20 VII s. 1.
Realna możliwość wygrania plebiscytu przez Polskę.
1050. O CZYM wiedzieć powinniśmy // Mazur 1919 nr 51: 22 VII s. 1-2.
Po przybyciu komisji koalicyjnej nastąpi na Mazurach zmiana na korzyść Polaków
(równouprawnienie, swobodna agitacji, organizowanie wieców). Niemcy, którzy nie występują
przeciw Polakom, w razie przyznania Mazur Polsce mogą spokojnie pozostać w miejscu.
1051. KIEDY przybędzie komisja na Mazury // Mazur 1919 nr 51: 22 VII s. 2. Ostatnie
wiadomości.
Nie wiadomo, kiedy komisja koalicyjna przybędzie na Mazury; w każdym razie plebiscyt
odbędzie się na pewno.
[1052]. STROŃSKI Stanisław : Sprawa polska w Paryżu = poz. 62.
[1053]. PRZED PLEBISCYTEM w Sztumskiem i na Warmii = poz. 1006.
1054. O GRANICE Polski // Gaz. Olszt. 1919 nr 99: 23 VIII s. 1.
Wiec w Poznaniu w dniu 18 VIII 1919 r. W sprawie granic Polski. Przekonanie, że tereny
plebiscytowe wrócą do Polski w wyniku głosowania.
1055. BAHRKE Hugon : Plebiscyt na Mazurach // Wyzw. 1919 nr 39: 28 IX s. 491-492.
Przewidywanie wyniku plebiscytu na Mazurach na podstawie struktury demograficznej
i wzmożonej agitacji niemieckiej. Protest Niemców przeciw rządom komisji koalicyjnej, plebiscyt
tylko wówczas będzie sprawiedliwy, jeśli koalicja wysiedli junkrów, dopilnuje spraw szkolnictwa
i poskromi niemieckich agitatorów.
1056. MAZURZY w Poznaniu // Mazur 1919 nr 86: 11 X s. 3. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Serdeczne powitanie w Poznaniu wycieczki mazurskiej. Koalicja zadba o równouprawnienie
Polaków na terenie plebiscytowym i właściwy przebieg plebiscytu.
1057. PRZEŁOM w duszy mazurskiej // Głos Nar. 1919 nr 245: 12 X s. 1.
Ludność mazurska mówi polskim językiem i jest pro-polsko nastawiona. Polska miałaby
szanse wygrania plebiscytu, gdyby teren plebiscytowy okupowały wojska francuskie, termin
plebiscytu został odroczony na dwa lata i gdyby zabroniono pastorom niemieckim agitacji
z ambony.
1058. WOLNOŚĆ idzie! // Mazur 1919 nr 14: 14 X s. 1.
Fakty antypolskiej agitacji i terroru niemieckiego na Mazurach. Zadowolenie z ratyfikacji
pokoju i serdecznego przyjęcia delegacji mazurskiej w Poznaniu. Pod opieką komisji koalicyjnej
zapanuje równouprawnienie ludności polskiej na terenie plebiscytowym.
1059. [JAROSZYK Kazimierz] K. J. : Szpiegowska robota Masurenbundu // Mazur 1919
nr 87: 14 X s. 1.
Przykłady szpiegowskiej i antypolskiej działalności Masurenbundu, do której przyznał się Max
Worgitzki w „Ostdeusche Nachrichten‖. Nadzieja, iż koalicja po przybyciu na teren plebiscytowy
ukróci tę działalność.
[1060]. NA zachodnich kresach = poz. 85.
1061. WIRD die Volksabstimmung zur unseren Günsten ausfallen? [Czy plebiscyt wypadnie
po naszej myśli?] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 16: 28 X s. 1.
Wyniki plebiscytu będą zależne od stanowiska władz alianckich, położenia geograficznego
i gospodarczego terenu, stosunków w Niemczech i wielu innych czynników.
1062. „HEITMATWEHR‖ // Mazur 1919 nr 93: 28 X s. 1. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Hakatyści organizują na Mazurach Heimatwehr. Organizowanie policji niemieckiej na
terenie plebiscytowym jest niecelowe, gdyż po zajęciu terenu przez wojska koalicji wszelkie
organizacje policyjne i wojskowe muszą być rozwiązane, by zapewniona być mogła swoboda
głosowania.
1063. Die ABSTIMMUNGSAUSSICHTEN in den Ost- und Westpreussichen
Abstimmungsgebieten. [Perspektywy głosowania we wschodnio- i zachodniopruskim okręgu
plebiscytowym] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 19: 18 XI s. 1.
Polskie i niemieckie prognozy odnośnie wyników plebiscytu.
1064. MAZURZY! // Mazur 1919 nr 106: 27 XI s. 1.
Zmiany, jakie zajdą na Mazurach na korzyść Polaków po przybyciu komisji koalicyjnej.
1065. SOSNA [Aleksander] : Die freie, ehrliche, geheime Abstimmung [Wolne, uczciwe,
tajne głosowanie] // Beil. Gaz. Olszt 1919 nr 21: 2 XII s. 1.
Obecność Niemców w aparacie urzędowym i bezpieczeństwa na terenie plebiscytowym
uniemożliwia przeprowadzenie uczciwego, wolnego i tajnego głosowania.
1066. POWIATY węgoborski i gołdapski // Mazur 1919 nr 118: 25 XII s. 2. Pro Polonia
czyli przez plebiscytem na Mazurach.
Plebiscyt ma się odbyć podobno także w pow. węgorzewskim. Pożądane by było
przeprowadzenie plebiscytu w pow. gołdapskim. Pow. kętrzyński jest zanadto zniemczony.
[1067]. CO będzie z nami? = poz. 42.
1068. ŚLĄZAK : Kto będzie głosował w plebiscycie // Dz. Gd. 1920 nr 26: 1 II s. 2.
[1069]. WYKONANIE traktatu wersalskiego = poz. 315.
[1070]. PRZYJĘCIE komisji koalicyjnej w Olsztynie = poz. 279.
1071. BRACIA Mazurzy! // Mazur 1920 nr 18: 17 II s. 3.
M.in. Komisja koalicyjna nie dopuści do prześladowania polskości na Mazurach.
1072. Die NACKTE Wahrheit [Naga prawda] // Mazur 1920 nr 19: 19 II s. 2.
List w języku niemieckim do redakcji „Mazura―. Trzeźwa ocena sytuacji na terenie
plebiscytowym. M.in. Dopóki na terenie plebiscytowym przebywać będą niemiecka policja
i Heimatvereiny, nie ma mowy o wolnym i sprawiedliwym głosowaniu.
1073. TERMIN plebiscytu na Mazurach // Robotn. 1920 nr 51: 2 1II s. 4. Telegramy.
Według informacji niemieckich plebiscyt na Mazurach ma się odbyć w maju, a więc przed
plebiscytem na Powiślu.
1074. W PRASIE polskiej // Robotn. 1920 nr 52: 22 II s. 4. Kronika polityczna.
Termin plebiscytu na Mazurach nie jest jeszcze wyznaczony. Plebiscyt nie odbędzie się
jednak wcześniej niż za sześć miesięcy (tzn. w sierpniu).
1075. WARMIAK : Równouprawnienie // Gaz. Olszt. 1920 nr 26: 26 II s. 1.
Komisja koalicyjna ma zapewnić Polakom na terenach plebiscytowych równouprawnienie.
Korzyści wynikające dla ludności polskiej z tego faktu.
1076. WIDOKI plebiscytów // Głos Nar. 1920 nr 52: 28 II s. 3.
Wywiad warszawskiego „Kuriera Polskiego‖ z Juliuszem Bursche w sprawie widoków
plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim i Mazurach. Na Mazurach sprawa głosowania za Polską
przedstawia się gorzej ze względu na słabe uświadomienie narodowe. Pożądanym byłoby uzyskanie
zgody koalicji na dopuszczenie Polaków na teren plebiscytowy celem prowadzenia akcji
uświadamiającej.
1077. PLEBISCYT na Mazurach w lecie? // Dz. Gd. 1920 nr 50: 3 III, dod. Telegramy.
1078. GENERALNY Superintendent Bursche // Mazur 1920 nr 30: 16 III s. 2. Nowiny
z Mazur i Prus Wschodnich.
„Ostdeusche Nachrichten‖ zamieszczają zdanie ks. Bursche na temat widoku plebiscytu na
Mazurach.
1079. PLEBISCYT 4 lub 11 lipca? // Gaz. Olszt. 1920 nr 45: 13 IV s. 1.
Pogłoski na temat terminu plebiscytu w pierwszej połowie lipca. Wiara, że rząd
i społeczeństwo polskie zaprotestują przeciw tak wczesnemu terminowi.
[1080]. ROZWIĄZANIE „Sicherheitspolizei‖ w Kwidzynie = poz. 619.
1081. W SPRAWIE terminu głosowania! // Dz. Gd. 1920 nr 86: 16 IV s. 1.
Rzekomy termin plebiscytu – w 1921 r.
1082. PLEBISCYT na Warmii i Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 107: 19 IV s. 5. Z całej
Polski.
Zob. poz. 1081.
1083. ODROCZENIE plebiscytu na Mazowszu i Warmii? // Głos Nar. 1920 nr 96: 21 IV
s. 3.
Zob. poz. 1081.
1084. W SPRAWIE terminu plebiscytu // Gaz. Olszt. 1920 nr 49: 22 IV s. 2. Wiadomości
z bliska i z daleka.
„Dziennik Gdański‖ podaje wiadomości o odroczeniu plebiscytu na rok 1921. Rada
Najwyższa zatwierdziła termin 11 lipca 1920 r. Może uda się odroczyć plebiscyt, nie można mieć
jednak co do tego złudzeń?
1085. KIEDY będzie plebiscyt // Mazur 1920 nr 45: 22 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Gazety poznańskie i „Gazeta Gdańska‖ donoszą, że plebiscyt na Mazurach z powodu
gwałtów niemieckich odbędzie się dopiero za rok. Brak na razie potwierdzenia tych informacji.
[1086]. ODROCZENIE plebiscytu na Warmii i Mazurach = poz. 444.
[1087]. BEAUTRÉ Antoni : Przed plebiscytem nad Wisłą = poz. 1028.
1088. BEAUTRÉ A[ntoni] : Widoki plebiscytu nad Wisłą // Czas 1920 nr 107: 6 V s. 1.
Działalność polska w okręgu kwidzyńskim. Struktura demograficzna ludności. Sytuacja na
Powiślu przed plebiscytem. Prawdopodobne wyniki głosowania.
1089. PRAWDOPODOBNE odroczenie terminu głosowania // Gaz. Gd. 1920 nr 105: 7 V
s. 2. Z plebiscytu.
Możliwość odroczenia plebiscytu ze względu na terror niemiecki.
[1090]. TAD. K. : Zawiedzione nadzieje = poz. 793.
1091. Z POD Sztumu… // Gaz. Olszt. 1920 nr 58: 13 V s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
M.in. Korzystne dla Polski widoki plebiscytu w pow. sztumskim.
1092. JANSBORK // Mazur 1920 nr 54: 13 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
„Johannisburger Zeitung‖ stwierdza, iż Polacy boją się rezultatu plebiscytu. Jeśli na
Mazurach wprowadzone zostanie zagwarantowane traktatem wersalskim równouprawnienie, jest
pewność, że Mazury zostaną przyłączone do Polski; jeśli terror nie ustanie, cel zostanie osiągnięty
później.
1093. PLEBISCYT na Warmii i Mazurach 12 lipca? // Dz. Gd. 1920 nr 111: 19 V s. 3.
1094. KIEDY będzie plebiscyt? // Mazur 1920 nr 58: 27 V s. 2.
M.in. Według nieoficjalnych wiadomości prasowych plebiscyt na Warmii, Mazurach
i Powiślu nie odbędzie się w czerwcu, lecz zostanie odłożony.
1095. O CZYM zadecyduje plebiscyt? // Gaz. Gd. 1920 nr 125: 2 VI s. 3. Wiadomości
potoczne.
Wymienienie terenów objętych plebiscytem ich powierzchni i ludności oraz skutków, jakie
wynik plebiscytu może za sobą pociągnąć.
1096. PLEBISCYT na Mazurach 15 lipca // Głos Nar. 1920 nr 133: 6 VI s. 3.
Według wiadomości jakie nadeszły do Warszawy plebiscyt na Mazurach odbędzie się
prawdopodobnie 15 VII 1920 r.
1097. J. K. : Co będzie…? // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 60: 11 VI s. 1.
Rozpatrywanie różnych możliwości rozwiązywania kwestii terenów plebiscytowych
(przynależność do Polski, Niemiec lub umiędzynarodowienie obszaru).
[1098]. OLSZTYN, 10 czerwca = poz. 534.
[1099]. Deka : Die Abstimmung am 11 Juli = poz. 536.
[1099a]. KOZICKI W. : O swobodny oddech Polski = poz. 971.
1100. MARMIŃSKI : Z Warmii i Mazowsza // Dz. Gd.1920 nr 135: 18 VI s. 1-2.
Szanse wygrania przez Polskę plebiscytu w terminie 11 VII 1920 r.
1101. WOBEC często pojawiających się wiadomości… // Gaz. Warsz. 1920 nr 161: 19 VI
s. 2. Dzień polityczny.
M.in. Wytyczenie granicy na terenach plebiscytowych po głosowaniu powierzone będzie
komisji granicznej polsko-niemieckiej.
[1102]. Zg. : O polską sischerheitswehre! = poz. 997.
1103. LIKUZY // Gaz. Olszt. 1920 nr 82: 8 VII s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Nastroje ludności w Likuzach wskazują na to, że większość będzie głosować w plebiscycie
za Polską.
1104. W CHWILI, kiedy ten numer… // Piast 1920 nr 28: 11 VII s. 6. Sprawy polskie.
M.in. Przewidywanie utraty terenów plebiscytowych w wyniku głosowania dnia 11 VII
1920 r. Krótkie omówienie podstaw takiej prognozy.
3. Pogrom polskiej akcji plebiscytowej
[1105]. W PRZEDEDNIU plebiscytu na Mazurach = poz. 1005.
[1106]. NA TERENIE Grunwaldzkim = poz. 1007.
[1107]. W.K. : Przed walką o Warmię i Mazury = poz. 1008.
1108. ZBIERANIE ziemi polskiej // Gaz. Warsz. 1919 nr 235: 28 VIII s. 2. Dzień
polityczny.
Ukonstytuowanie się Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. Program akcji i fundusze na
nią przeznaczone. Projekt zorganizowania w Warszawie w dniu 8 IX 1919 r. Kilku wieców
w sprawie plebiscytu.
[1108a]. PRZED plebiscytem w Sztumskiem i na Warmii = poz. 1006.
1109. ZASTĘPCĄ rządu polskiego… // Mazur 1919 nr 71: 6 IX s. 2. Polska.
M.in. Na przedstawiciela rządu polskiego podczas plebiscytu na Mazurach powinna być
powołana osoba wyznania ewangelickiego. Odpowiednim na to stanowisko byłby ks. Juliusz
Bursche.
1110. CZEGO potrzeba na Mazurach? // Dz. Gd. 1919 nr 22: 9 IX s. 1.
Konieczność polskiej akcji uświadamiającej wśród Mazurów. Dużą rolę w tej akcji powinno
odgrywać duchowieństwo. Niezbędna jest łączność i zgoda wszystkich partii polskich na tym
terenie.
[1111]. WIDOKI plebiscytu na Warmii w świetle statystyki pruskiej = poz. 1010.
[1112]. O PLEBISCYT = poz. 76.
[1113]. NARMIŃSKI : Statystyka ludności polskiej na Warmii = poz. 1011.
1114. PLEBISCYT // Mazur 1919 nr 86: 11 X s. 2. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na
Mazurach.
M.in. Plebiscyt w rejencji olsztyńskiej i pow. oleckim odbędzie się podług zarządzenia
komisji koalicyjnej. Rady Ludowe na Mazurach powinny się starać, aby na agitację przed
plebiscytem pozostawiono 2-3 lat.
1115. CO trzeba powiedzieć Polakom na ziemiach plebiscytowych? // Dz. Gd. 1919 nr 59:
22 X s. 2.
Według autora artykułu zamieszczonego w warszawskim „Przeglądzie Wieczornym‖
w agitacji na terenach plebiscytowych trzeba kłaść nacisk na „piękność duchową odrodzonej
ojczyzny‖ itp., a nie na czynniki ekonomiczne.
1116. SPOŁECZEŃSTWO polskie a plebiscyt na Warmii // Dz. Gd. 1919 nr 65: 29 X s. 3.
Wzrost zainteresowania problemem plebiscytu na Warmii i Mazurach w społeczeństwie
polskim dzięki wzmożonej akcji działaczy. Żądanie przyłączenia terenów plebiscytowych do Polski
na licznych wiecach. Prognoza rozwoju polskiej akcji plebiscytowej po ratyfikacji traktatu
pokojowego i przybyciu załogi koalicyjnej.
1117. W SPRAWIE plebiscytu w powiatach Prus Królewskich i Warmii // Dz. Gd. 1919
nr 65: 29 X s. 3-4.
Działalność Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. Ocena agitacji niemieckiej.
Interpretacja przepisów głosowania. Wytyczne polskiej działalności plebiscytowej na Warmii
i Powiślu.
1118. CZYNU! // Dz. Gd. 1919 nr 76: 12 XI s. 1 ; nr 77: 13 XI s. 1-2 ; nr 78: 14 XI s. 1 ;
nr 79: 15 XI s. 1 ; nr 80: 16 XI s. 1.
M.in. Konieczność, poza organizowaniem wieców i pisaniem artykułów w prasie,
działalności praktycznej – pracy przygotowawczej w celu doprowadzenie do wygrania plebiscytu.
1119. KIERUNEK pracy w obszarach plebiscytowych // Dz. Gd. 1919 nr 90: 29 XI s. 1.
Wytyczne polskiej działalności plebiscytowej na Powiślu i Warmii, opracowanie przez
Warmiński Komitet Plebiscytowy. Działalność partii politycznych może być szkodliwa. Popieranie
rozwoju polskich towarzystw i organizacji.
[1120]. MUTTERSPRACHE = poz. 1017.
1121. WIELKIE zadania // Spr Robotn. 1920 nr 3: 18 I s. 1-2.
M.in. Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu, w przeciwieństwie do plebiscytu na
Górnym Śląsku powinien się odbyć jak najpóźniej. Zadania rządu i społeczeństwa w sprawach
plebiscytowych.
[1122]. TRAKTAT wersalski = poz. 39.
1123. J. HŁ. : Radość i troski // Gaz. Warsz. 1920 nr 20: 20 I s. 1.
M.in. Konieczność wzmożenia polskiej agitacji na terenach plebiscytowych.
1124. SARMATA : Praca nasza na terenie plebiscytowym // Dz. Gd. 1920 nr 24: 30 I s. 1.
1125. SARMATA : Praca nasza na obszarze plebiscytowym powinna być bezstronna
i bezpartyjna // Gaz. Gd. 1920 nr 28: 5 II s. 1.
1126. PRZED PLEBISCYTEM // Gaz. Gd. 1920 nr 28: 5 II s. 2.
Wytyczne działalności polskiej na terenach plebiscytowych.
1127. ZAGOŃCZYK Kazimierz : O jednolity front Polski // Gaz. Gd. 1920 nr 42: 19 II s. 1.
Wytyczne działalności polskiej na terenach plebiscytowych.
1128. PLEBISCYT : O jednolity front Polski // Dz. Gd. 1920 nr 43: 24 II s. 2.
1129. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Polski czy niemiecki imperializm? // Gaz. Gd. 1920
nr 48: 26 II s. 1.
Podstawy walki o przynależność Warmii i Mazur do Polski.
1130. PLEBISCYT a nasza propaganda // Czas 1920 nr 57: 6 III s. 1.
Konieczność umiejętnego zorganizowania polskiej propagandy na terenach plebiscytowych
(Na marginesie ustąpienia posła Zamorskiego ze stanowiska przedstawiciela rządu polskiego przy
komisji koalicyjnej w Cieszynie).
[1131]. B. W. : Znaczenie terenów plebiscytowych = poz. 1022.
1132. ŚRODKI agitacyjne w czasie plebiscytu // Dz. Gd. 1920 nr 63: 18 III s. 2. Gdańsk.
1133. PRAWDZIC K. : Wobec grożącego niebezpieczeństwa // Spr. Robotn. 1920 nr 14:
4 IV s. 1.
Małe zainteresowanie rządu i sejmu sprawą plebiscytów. Konieczność zdecydowanych
kroków celem zapewnienia poszanowania praw Polski w tym zakresie. Wezwanie do organizowania
przez proletariat wieców, zebrań i demonstracji.
1134. WARMIŃSKI : Praca plebiscytowa na Warmii i Mazowszu // Dz. Gd. 1920 nr 78:
8 IV s. 1.
1135. D. : Dlaczego mamy prawo domagania się nowych wyborów w plebiscycie // Gaz.
Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 19: 13 IV s. 1.
Rozpisanie nowych wyborów do władz terytorialnych jest podstawą równouprawnienia
Polaków na terenach plebiscytowych.
[1136]. BEAUPRÉ Antoni : Na obszarze plebiscytowym nad Wisłą = poz. 923.
1137. W. K. : Polska – w Spaa // Głos Nar. 1920 nr 120: 21 V s. 1.
Wśród wielu problemów do poruszenia przez delegacje polską na konferencji w Spaa m.in.
sprawa stosunków wewnętrznych na terenach plebiscytowych, a zwłaszcza zagwarantowania przez
koalicję swobodnego wypowiedzenia się ludności w plebiscytach.
1138. FR. B. : Zadanie i praca towarzystw polskich na terenie plebiscytowym // Dz. Gd.
1920 nr 117: 27 V s. 1.
1139. Die VERSCHIEDENEN Patrioten… [Różni patrioci…] // Weckruf 1920 nr 57: 30 V
s. 1.
Konieczność unormowania stosunków na terenach plebiscytowych. Rada Ambasadorów ma
przesunąć termin plebiscytu na czas nieokreślony. Polacy muszą wzmocnić swą pozycje na tych
terenach.
1140. KORZYSTNE pole działania dla propagandy polskiej // Gaz. Gd. 1920 nr 124: 1 VI
s. 1. Z obszarów plebiscytowych.
Przy szerzeniu polskiej agitacji plebiscytowej powinno być wykorzystywane propolskie
nastawienie ludności tych ziem.
1141. KIEDY będzie plebiscyt? // Mazur 1920 nr 62: 5 IV s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Termin plebiscytu nie jest jeszcze ustalony. Plebiscyt na Mazurach w czerwcu byłby farsą
i spotkałby się ze zdecydowanym protestem Polaków. Głosowanie może się odbyć dopiero
wówczas, gdy ludowi mazurskiemu zagwarantuje się całkowite bezpieczeństwo przed i po
plebiscycie oraz gdy zapanuje sprawiedliwość.
[1142]. ÜBER den Abstimmungstermin = poz. 841.
1143. B.O. : Plebiscyty a pokój // Robotn. 1920 nr 172: 27 VI s. 1-2.
Trzeźwa ocena plebiscytów na tle sytuacji politycznej. Wytyczne polskiej działalności
dyplomatycznej odnośnie plebiscytów.
1144. ORKA : Jedyna droga! // –Dz. gd. 1920 nr153: 10 VII s. 2.
Środki zaradcze przeciwko przewidywanemu wynikowi plebiscytu.
1145. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 156: 14 VII s. 4. Pomorze.
Scharakteryzowanie przez Warmiński Komitet Plebiscytowy warunków dla agitacji polskiej
na terenach plebiscytowych.
4. Działalność w okręgach plebiscytowych
a) Organizacja polskiej akcji plebiscytowej i prace przygotowawcze do plebiscytu
1146. ERKLÄRUNG! [Oświadczenie!] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 2: 22 VII s. 1.
Polskie Rady Ludowe na Warmii i Mazurach będą się troszczyć o interesy ludności polskiej.
Wszelkie wykroczenia przeciw ludności polskiej będą zgłaszać do władz koalicyjnych.
1147. NA Mazurach… // Wyzw. 1919 nr 31: 3 VIII s. 392. Z całej Polski.
Ożywiona działalność ludowców na terenie plebiscytowym. Ludowcy zabiegają, by
plebiscyt wypadł na korzyść Polski.
1148. W SPRAWIE plebiscytu na Warmii // Robotn. 1919 nr 278: 15 VIII s. 2.
Położenie ludności polskiej na terenach plebiscytowych. Działalność Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego. Prośba o wspieranie duchowe i materialne.
1149. RADA Ludowa w Olsztynie… // Dz. Gd. 1919 nr 7: 16 VII s. 3. Z różnych stron.
Wezwanie Rady Ludowej w Olsztynie do podawania adresów chętnych do pracy
plebiscytowej na Warmii i Mazurach.
1150. W SPRAWIE Warmii i Prus Królewskich // Czas 1919 nr 210: 18 VIII s. 2. Kronika.
Odezwa Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego do społeczeństwa polskiego o pomoc
w walce plebiscytowej.
1151. REZOLUCJA! // Gaz. Gd. 1919 nr 179: 19 VIII s. 3.
Utworzenie Komitetu Polskich Stronnictw Ludowych na dzielnicę Dolnej Wisły (Prusy
Królewskie) i Warmię w dniu 13 sierpnia.
1152. WARMIŃSKI Komitet Plebiscytowy… // Gaz. Warsz. 1919 nr 230: 23 VIII s. 6.
Skład osobowy Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego.
1153. KONGRES Paryski… // Spr. Robotn. 1919 nr 49: 24 VIII s. 6 Tydzień polityczny.
Losy Warmii i Mazur ma rozstrzygnąć plebiscyt. Utworzenie Warmińskiego Komitetu
Plebiscytowego. Odezwa Komitetu ogłoszona w prasie o wspieranie jego pracy.
1154. W SPRAWIE plebiscytu // Gaz. Warsz. 1919 nr 234: 27 VIII s. 6. Kronika.
Zawiadomienie o posiedzeniu Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego.
[1155]. ZBIERANIE ziemi polskiej = poz. 1108.
1156. ODEZWA Rady Ludowej dla Warmii // Dz. Gd. 1919 nr 15: 31 VIII s. 3, dod. s. 1.
Z różnych stron.
Wezwanie do podawania nazwisk urzędników niemieckich, którzy stali się nieodpowiednimi
do pełnienia funkcji podczas plebiscytu z powodu działalności antypolskiej oraz informacji
o wolnych posadach urzędniczych w celu mianowania na te miejsca nowych ludzi.
1157. PROSIMY nam podać… // Mazur 1919 nr 71: 6 IX s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Poszukiwanie sprawiedliwych dla obu stron urzędników, którzy mogliby urzędować
w czasie plebiscytu.
1158. Z POWIATU suskiego // Dz. Gd. 1919 nr 27: 14 IX s. 4. Pomorze.
Odezwa Powiatowej Rady Ludowej na pow. suski do podawania adresów uprawnionych do
głosowania.
1159. CZEGO potrzeba? // Mazur 1919 nr 75: 16 IX s. 2. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Na terenach plebiscytowych brak dodatku w jęz. niemieckim do czasopism.
1160. PLEBISCYT w pow. suskim // Robotn. 1919 nr 312: 19 IX s. 4. Telegramy.
Zob. poz. 1158.
1161. RODACY, Rodaczki na obczyźnie // Dz. Gd. 1919 nr 35: 24 IX s. 3 ; nr 43: 3 X s. 3 ;
nr 45: 5 X s. 4. Komunikaty i odezwy ; nr 48: 9 IX s. 3; nr 53: 15 X s. 4.
Polska Rada Ludowa na pow. sztumskim wzywa Polaków urodzonych w tym powiecie
przed 1899 r. do rejestracji w celu przybycia na głosowanie.
1162. ODEZWA // Dz. Gd. 1919 nr 39: 28 IX s. 4. Komunikaty i odezwy.
Polska Rada Ludowa w Olsztynie zachęca do brania udziału w kilkutygodniowych kursach
mówców wiecowych Polaków z pow. olsztyńskiego i reszelskiego.
1163. WAŻNA sprawa // Mazur 1919 nr 85: 9 X s. 1. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na
Mazurach.
Potrzebne jest zwiększenie ilości polskich agitatorów plebiscytowych na Mazurach.
Wezwanie do zgłaszania się chętnych.
[1164]. W SPRAWIE plebiscytu w powiatach polskich Prus Królewskich i Warmii =
poz. 1117.
1165. GDAŃSK i Prusy Zachodnie // Gaz. Warsz. 1919 nr 300: 3 XI s. 7.
M.in. Kwestia sprowadzenia na plebiscyt ludności polskiej, która zmuszona była opuścić
tereny plebiscytowe z powodu terroru niemieckiego.
1166. DWA komitety plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1919 nr 321: 24 XI s. 5. Kronika.
Podział zasięgów działalności komitetów plebiscytowych Warmińskiego i Mazurskiego.
Prośba o nadsyłanie ofiar na oba komitety osobno.
1167. Z POWIATU reszelskiego // Dz. Gd. 1919 nr 89: 28 XI s. 4. Pomorze.
Założona dnia 19 listopada Rada Ludowa na pow. reszelski prosi o ofiary na rozwój swej
działalności.
1168. MALBORK // Dz. Gd. 1919 nr 112: 28 XII s. 2. Pomorze.
Założenie dnia 11 XII 1919 r. Polskiej Rady Ludowej na część powiatu malborskiego, objętą
plebiscytem.
1169. BIN blütiger Tag in Ortelsburg [Krwawy dzień w Szczytnie] // Weckruf 1920 nr 11:
30 I s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Rozbicie przez Niemców zebrania Rady Ludowej w Szczytnie 21 I 1920 r. (za „Gazetą
Olsztyńską‖).
1170. ODEZWA! // Gaz. Gd. 1920 nr 30: 7 II s. 3. Komunikaty.
Odezwa Rady Ludowej pow. kwidzyńskiego do Polaków zamieszkujących prawy brzeg
Wisły o podawanie adresów i przybycie na głosowanie.
1171. ODEZWA! // Dz. Gd. 1920 nr 31: 8 II s. 3. Komunikaty i odezwy.
Zob. poz. 1170.
1172. PODSTOLIN // Dz. Gd. 1920 nr 31: 8 II s. 4. Pomorze.
Założenie Towarzystwa dla Kobiet pod wezwaniem św. Kingi w celu wspólnej pracy dla
Polski.
1173. POWIAT suski // Dz. Gd. 1920 nr 36: 15 II s. 3-4. Pomorze.
Zabieganie o urzędników dla terenów plebiscytowych.
1174. PO POLSKU! // Mazur 1920 nr 18: 17 II s. 3. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Przy komisji koalicyjnej w Olsztynie są osoby mówiące dobrze po polsku, należy więc
rozmawiać i korespondować z przedstawicielami komisji po polsku.
1175. ZASTĘPCY mazurskich Rad Ludowych… // Mazur 1920 nr 18: 17 II s. 3. Nowiny
z Mazur i Prus Wschodnich.
M.in. Potrzeba polskiego biura, które zbierałoby materiały związane z plebiscytem celem
przedstawienia ich komisji koalicyjnej.
[1176]. „MASURENBUD‖ wysłał swoich przedstawicieli = poz. 365.
1177. CZTERY nowe towarzystwa polskie… // Gaz. Olszt. 1920 nr 26: 26 II s. 2.
Wiadomości z bliska i z daleka.
M.in. Zebranie Polaków w Kalbornie w celu założenia towarzystwa ludowego. Michał
Lengowski zbija wieści o obowiązku zbierania podpisów uprawnionych do głosowania, rozsiewane
przez Niemców.
1178. ZJAZD delegatów towarzystw z Mazur i Warmii // Dz. Gd. 1920 nr 45: 26 II, dod.
Telegramy.
1179. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Gaz. Olszt. 190 nr 27: 28 II s. 1.
Wezwanie wydziału statystycznego Rad Ludowych na Warmię do podawania adresów
i rejestracji uprawnionych do głosowania w plebiscycie.
1180. SEJMIK ludu warmińskiego w Olsztynie –24 lutego 1920 // Gaz. Olszt. 1920 nr 27:
28 II s. 1-2.
M.in. Red. Stanisław Nowakowski podkreślił, iż delegacja polska w Paryżu, nie znając
stosunków, panujących na Warmii i Mazurach, zgodziła się na warunki, niejednokrotnie
niekorzystne dla ludności polskiej. Wiara, iż mimo to, jeśli wszyscy Warmiacy głosować będą za
Polską, plebiscytu nie przegramy.
1181. ZJAZD delegatów towarzystw na Warmii // Dz. Gd. 1920 nr 47: 28 II s. 1.
Zjazd w Olsztynie w dniu 24 II 1920 r.
1182. KONSULOWIE polscy w obszarach plebiscytowych // Dz. Gd. 1920 nr 47: 28 II
s. 1-2.
Objęcie przez przedstawicieli rządu polskiego stanowisk konsulów generalnych
w Kwidzynie, Olsztynie i Opolu.
1183. SZUM // Gaz. Gd. 1920 nr 50: 28 II s. 3. Wiadomości potoczne.
Powołanie do życia na Powiślu Towarzystwa Nauczycieli Polaków-Katolików.
1184. ZJAZD na Warmii // Gaz. Warsz. 1920 nr 58: 28 II s. 4. Dzień polityczny.
Zjazd delegatów towarzystw ludowych na Warmii w Olsztynie. Podkreślenie niezłomnej
woli należenia do Polski. Prośba do sejmu, by przyczynił się do odroczenia terminu plebiscytu.
1185. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Gaz. Gd. 1920 nr 51: 29 II s. 2. Wiadomości potoczne ;
nr 80: 7 IV s. 3 ; nr 81: 8 IV s. 3 ; nr 82: 9 IV s. 3 ; nr 64: 15 III s. 1.
Wezwanie wydziału statystycznego Rad Ludowych powiatów: olsztyńskiego i reszelskiego
do zgłaszania się celem rejestracji.
1186. KONULAT polski w Olsztynie… // Mazur 1920 nr 24: 2 III s. 2. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Do konsulatu polskiego w Olsztynie należy się zgłaszać celem otrzymania drugiej wizy
(obok wizy komisji koalicyjnej) uprawniającej do wjazdu do Polski z terenu plebiscytowego.
1187. Z WARMII // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 2: 2 III s. 2.
Zjazd delegatów towarzystw polskich na Warmię w Olsztynie w dniu 24 II 1920 r.
Wezwanie do podjęcia kroków dyplomatycznych w celu odroczenia plebiscytu.
1188. WOHER polonische Beamte nehmen? [Skąd wziąć polskich urzędników?] // Weckruf
1920 nr 25: 3 III s. 1.
Konieczne jest zwiększenie ilości polskich działaczy plebiscytowych na Warmii i Mazurach.
Wynika to z potrzeby rozszerzenia polskiej agitacji na tych terenach.
1189. OGŁOSZENIE urzędowe // Mazur 1920 nr 25: 4 III s. 1.
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie rozpoczął urzędowanie. Do konsulatu
należy zgłaszać wszelkie nadużycia sprzeczne z postanowieniami komisji koalicyjnej, celem
dochodzenia sprawiedliwości.
1190. MALBORK, 5 marca // Czas 1920 nr 57: 6 III. Przed plebiscytami.
Pierwszy wiec polski w Malborku w dniu 29 lutego. Założenie Polskiego Towarzystwa
Ludowego.
1191. GAZETA Polska // Gaz. Warsz. 1920 nr 66: 7 III s. 6.
W Kwidzynie zaczęła wychodzić „Gazeta Polska dla powiatów nadwiślańskich―. Ukazuje
się ona nakładem Warmińskiego Komitetu plebiscytowego. Redaktorem odpowiedzialnym jest
Bonifacy Chmielewski.
1191a. DO LUDNOŚCI mazurskiej! // Mazur 1920 nr 26: 6 III s. 1.
Założony w Olsztynie Mazurski Związek Ludowy wzywa chętnych do współpracy
w uświadamianiu ludności mazurskiej.
1192. RUCH polski na Warmii // Gaz. Gd. 1920 nr 58: 9 III s. 2. Sprawy polskie.
Powstawanie towarzystw polskich na Warmii.
1193. EIN polnische Konsulat in allenstein [Polski konsulat w Olsztynie] // Weckruf 1920
nr 28: 10 III s. 4. Aus dem Abstimmunsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
W Olsztynie powstanie konsulat polski. Konsulem będzie przewodniczący delegacji
mazurskiej do Paryża Zenon Lewandowski, wicekonsulem – Lasewski.
1194. KWIDZYN // Gaz. Gd. 1920 nr 60: 11 III s. 3. Wiadomości potoczne.
Rozpoczęcie wydawania w Kwidzynie „Gazety Polskiej‖.
1195. KONSUL polski // Gaz. Warsz. 1920 nr 73: 14 III s. 6. Z całej Polski.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie uznała mianowanego przez rząd polski konsula
generalnego Zenona Lewandowskiego.
1196. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Mazur 1920 nr 31: 18 III s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Wydział statystyczny Rad Ludowych na pow. olsztyński i reszelski wzywa do podawania
adresów uprawnionych do głosowania.
1197. AM 21 März 1920… [21 marca 1920…] // Weckruf 1920 nr 33: 21 III s. 4.
Zawiadomienie o zebraniu Polskiego Towarzystwa Ludowego w Mikołajkach Pom. w dniu
21 marca.
1198. OLSZYN // Gaz. Gd. 1920 nr 69: 21 III s. 2. Wiadomości potoczne.
Wezwanie ludności polskiej Warmii i Mazur do pomocy komisji koalicyjnej przez
zgłaszanie nadużyć i gwałtów ze strony Niemców.
1199. BEKANNTMACHUNG [Ogłoszenie] // Weckruf 1920 nr 37: 31 III s. 4.
Zawiadomienie o kontroli kart podróży mieszkańców pow. suskiego przeprowadzanej przez
konsulat polski w Kwidzynie, po ich uprzednim złożeniu w „Hotel Kronprinz‖ w Iławie.
1200. KWIDZYN / P.A.T. // Głos Nar. 1920 nr 82: 3 IV s. 1. Z obszarów plebiscytowych.
Polacy byli zmuszeni odwołać wiec w Iławie w dniu 25 III 1920 r. z powodu planowanego
przez Niemców napadu.
1201. BEKANNTMACHUNG [Ogłoszenie] // Weckruf 1920 nr 39: 4 IV s. 4.
Polski konsulat generalny w Kwidzynie wzywa mieszkańców pow. suskiego do złożenia
paszportów w biurze Rady Ludowej w Iławie celem wizowania.
1202. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 17: 8 IV s. 2.
Z powiatów nadwiślańskich ; nr 19: 13 IV s. 2.
Zob. poz. 1196.
1203.PÓKI czas! // Gaz. Warsz. 1920 nr 98: 10 IV s. 2.
Wezwanie hr. Sierakowskiej, kierowniczki sekcji charytatywnej przy Komitecie
Warmińskim do młodych kobiet w Polsce, by przyjeżdżały na tereny plebiscytowe w celu
rozwinięcia działalności wśród miejscowej ludności.
1204. BEKANNTMACHUNG [Ogłoszenie] // Weckruf 1920 nr 43: 16 IV s. 4 ; nr 44: 18 IV
s. 4.
Uwzględniając postulaty mieszkańców pow. suskiego, polski konsulat generalny
w Kwidzynie nie będzie żądał przy wystawieniu paszportów zaświadczeń z Polskiej Rady Ludowej
w Iławie, lecz sam będzie zasięgał w w/w radzie informacji na temat poszczególnych osób
ubiegających się o paszport. W związku z tym paszporty nie będą wizowane natychmiast lecz po
otrzymaniu przez konsulat potwierdzenia od Rady Ludowej w Iławie.
[1205]. B. W. : Położenie na północnych terenach plebiscytowych = poz. 910.
[1206]. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu w Kwidzynie = poz. 624.
1207. ZJAZD ludowy na Mazurach Pr.[uskich] // Gaz. Warsz. 1920 nr 105: 17 IV s. 3. Dzień
polityczny.
Zjazd delegatów Mazurskiego Związku Ludowego i Rad Ludowych w Olsztynie w dniu 13
IV 1920 r. Połączenie organizacji w jeden Mazurski Związek Ludowy z Fryderykiem Leykiem jako
prezesem. Decyzja zorganizowania rad powiatowych Maz. Zw. Lud. w miejsce byłych Rad
Ludowych. Dążenie do zapobiegania gwałtom niemieckim przez interwencje władz koalicyjnych.
Postanowienie zwrócenia się do sejmu o wysłanie na Mazury sejmowej komisji plebiscytowej
w celu zorientowania mieszkańców Polski w warunkach polskiej agitacji na Mazurach.
1208. BACZNOŚĆ, Mazurzy! // Robotn. 1920 nr 107: 19 IV s. 2-3.
Wezwanie wydziału statystycznego Mazurskiego Związku Ludowego o podawanie adresów
Polaków spoza terenu plebiscytowego uprawnionych do głosowania.
1209. DELEGACJA Mazurów do Paryża // Gaz. Warsz. 1920 nr 108: 20 IV s. 4.
Na terenach plebiscytowych.
Postanowienie wysłania delegacji ludności mazurskiej do Paryża celem przedłożenia żądań
ludności polskiej.
1210. BACZNOŚĆ Mazurzy! // Gaz. Warsz. 1920 nr 108: 20 IV s. 7.
Zob. poz. 1208.
1211. MEMORIAŁ biura polskiego // Gaz. Warsz. 1920 nr 109: 21 IV s. 4-5. Na terenach
plebiscytowych.
Polskie Biuro Informacyjne na Mazurach zawiesiło swe czynności na znak protestu
przeciwko brakowi równouprawnienia i gwałtom niemieckim.
1212. DELEGACJA do Paryża // Robotn. 1920 nr 109: 21 IV s. 4. Telegramy.
Zob. poz. 1209.
1213. ODPOWIEDŹ Komisji // Gaz. Gd. 1920 nr 90: 22 IV s. 3. Telegramy.
Mazurskie Biuro Informacyjne zawiadomiło komisję koalicyjną, że przeszkadzanie
Niemców w agitacji polskiej stało się przyczyną niemożliwości przygotowania na wyznaczony czas
kartek wyborczych. (27 IV 1920 r.).
1214. POLSKIE delegacje mazurskie jadą do Paryża // Głos Nar. 1920 nr 97: 22 IV s. 3.
Zob. poz. 1209.
1215. ODPOWIEDŹ odmowna Biura Informacyjnego Mazurskiego // Gaz. Gd. 1920 nr 94:
23 IV s. 2. Sprawy polskie.
Zob. poz. 1213.
1216. PREZYDENT Pavia i ks. Dr Rudolf Nowowiejski w Kwidzynie // Gaz. Olszt. 1920
nr 50: 24 IV s. 1.
Ks. Rudolf Nowowiejski – szermierzem polskości w powiatach nadwiślańskich.
1217. POLACY a plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 112: 24 IV s. 5. Z całej Polski.
Konsternacja wśród Niemców na wieść o zawieszeniu przez Polaków
przygotowawczych do plebiscytu.
prac
[1218]. KOMISJA wyborcza plebiscytowa dla miasta Olsztyna = poz. 446.
1219. PLEBISCYT warmiński // Robotn 1920 nr 113: 25 IV s. 3.
Odezwa Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego o rejestrowanie się uprawnionych do
głosowania.
1220. PRZED PLEBISCYTEM // Gaz. Warsz. 1920 nr 114: 26 IV s. 5.
Odezwa Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego do zgłaszania się osób urodzonych przed
rokiem 1900 na Powiślu i Warmii celem wzięcia udziału w plebiscycie.
1221. POLSKIE Biuro Informacyjne w Olsztynie… // Gaz. Olszt. 1920 nr 51: 27 IV s. 2.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Polskie Biuro Informacyjne w Olsztynie zawiesiło swą działalność do czasu zaprowadzenia
na Warmii i Mazurach przysługującego Polakom na mocy traktatu wersalskiego równouprawnienia
i ukrócenia terroru niemieckiego.
1222. DWA oświadczenia // Mazur 1920 nr 47: 27 IV s. 1.
Oświadczenie Polskiego Biura Informacyjnego w Olsztynie, skierowane do Komisji
Koalicyjnej (z 20 IV 1920 r.), donoszące o zaniechaniu pracy plebiscytowej przez Biuro z powodu
całkowitego braku równouprawnienia ludności polskiej ma Mazurach oraz o niemożliwości
wytypowania kandydatów na członków plebiscytowych komisji wyborczych z tegoż powodu. Biuro
zawiesza swą działalność do chwili zaprowadzenia na Mazurach faktycznego równouprawnienia
ludności polskiej.
1223. O POMOC dla Mazurów, znajdujących się w niemożliwej sytuacji // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 25: 27 IV s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Zob. poz. 1209.
[1224]. W POWIATACH komisji kontrolującej plebiscytowej = poz. 451.
[1225]. JAŃSBORK = poz. 452.
1226. BIURO Informacyjne Plebiscytowe zawiesiło swe czynności // Gaz. Gd. 1920 nr 98:
28 IV s. 2. Sprawy polskie.
Zob. poz. 1221.
[1227]. BEAUTRÉ Antoni : Na obszarach plebiscytowych nad Wisłą = poz. 923.
1228. DWA oświadczenia // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 28: 30 IV s. 1-2.
Zob. poz. 1222.
[1229]. Die KONTROLLKOMMISSION für die Volksabstimmung im Kreise Stuhm =
poz. 642.
[1230]. OLSZTYN, 29 kwietnia = poz. 166.
1231. PRZERWANIE prac plebiscytowych z powodu niesłychanych gwałtów niemieckich //
Gaz. Olszt. 1920 nr 53: 1 V s. 2.
Zob. poz. 1221.
1232. BACZNOŚĆ Mazurzy! // Dz. Gd. 1920 nr 99: 2 V s. 4. Komunikaty i odezwy.
Wezwanie wydziału statystycznego mazurskiego Związku Ludowego do podawania nazwisk
uprawnionych do głosowania.
1233. BACZNOŚĆ Mazurzy! // Gaz. Gd. 1920 nr 102: 2 V s. 1.
Zob. poz. 1232.
1234. BACZNOŚĆ Mazurzy! –Spr. robotn. 1920 nr18: 2V s.4. Kronika.
Zob. poz. 1232.
[1235]. PRZEDSTAWICIELE ludności polskiej… = poz. 475.
1236.BACZNOŚĆ Warmiacy! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 31: 5 V s. 2.
Wezwanie do podawania nazwisk i adresów uprawnionych do głosowania.
1237. POLAKÓW wzywa się… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 31: 5 V s. 2.
Polska Rada Ludowa w Kwidzynie wzywa Polaków, by wstępowali w szeregi straży
bezpieczeństwa.
1238. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Gaz. Olszt 1920 nr 55: 6 V s. 2 ; nr 56: 8 V s. 4 ; nr 58:
13 V s. 4.
Wezwanie do rejestracji Polaków uprawnionych do głosowania w plebiscycie na Warmii.
1239. KONTROLERZY polscy na obszarze kwidzyńskim // Gaz. Gd. 1920 nr 104: 6 V s. 2.
Sprawy polskie.
[1240]. BEAUTRÉ Antoni : Widoki plebiscytu nad Wisłą = poz. 1088.
1241. WSZYSCY, którzy się zgłosili do Polskiej Straży Bezpieczeństwa… // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 33: 7 V s. 2.
Członkowie Polskiej Straży Bezpieczeństwa mają się zgłosić po odbiór umundurowania.
1242. BACZNOŚĆ Mazurzy! // Gaz. Olszt. 1920 nr 56: 8 V s. 4 ; nr 58: 13 V s. 4.
Zob. poz. 1232.
1243. BACZNOŚĆ! Głosowanie! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 34: 8 V s. 2.
Warmiński Komitet Plebiscytowy wzywa do podawania nazwisk i adresów uprawnionych
do głosowania z Powiśla i Warmii.
1244. SYTUACJA na Warmii i Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 126: 10 V s. 4. Na terenach
plebiscytowych.
Zawieszenie prac biura Informacyjnego w Olsztynie. Ustalenie składu delegacji polskiej do
Paryża w celu dochodzenia praw Polaków na Warmii i Mazurach –w skład delegacji wchodzą m.in.
Czeczka i Leyk.
1245. DELEGACI z Warmii i Mazur jadą do Paryża // Głos Nar. 1920 nr 112: 10 V s. 3.
Zob. poz. 1244.
1246. NA WARMII i Mazurach położenie bez wyjścia // Głos Nar. 1920 nr 112: 10 V s. 3.
Polskie Biuro Informacyjne zawiesiło czynności przygotowawcze do plebiscytu do czasu,
gdy komisja koalicyjna zapewni równouprawnienie Polaków z Niemcami. Przerwa w pracy
spowodowana jest brakiem bezpieczeństwa Polaków na terenie plebiscytowym.
1247. SYTUACJA na Warmii i Mazurach // Robotn. 1920 nr 125: 10 V s. 3. Telegramy.
Zob. poz. 1244.
1248. BIURO Informacyjne… // Czas 1920 nr 111: 10 V s. 1. Na terenach plebiscytowych.
Biuro Informacyjne Mazurskie ustaliło skład delegacji, która ma się udać do Paryża, by
dochodzić praw Polaków na terenach plebiscytowych.
1249. NA WARMII i Mazurach… // Czas 1920 nr 111: 10 V s. 1. Na terenach
plebiscytowych.
Wobec braku równouprawnienia Polaków Biuro Informacyjne Mazurskie na znak protestu
zawiesiło swą działalność do odwołania.
1250. MY wiemy, czego chcemy! // Mazur 1920 nr 53: 11 V s. 1.
Niemcy oceniają strajk plebiscytowy Biura Informacyjnego Mazurskiego jako bankructwo
polityki polskiej. Polska nie zamierza stosować przemocy dla zdobycia Mazur. Bez
zagwarantowanego równouprawnienia rezygnujemy z plebiscytu.
1251. BACZNOŚĆ Mazurzy! // Mazur 1920 nr 53: 11 V s. 2 ; nr 56: 20 V s. 2 ; nr 59: 29 V
s. 2 ; nr 60: 1 VI s. 2 ; nr 61: 3 VI s.2.
Wydział statystyczny Mazurskiego Związku Ludowego wzywa do podawania adresów
uprawnionych do głosowania w plebiscycie na Mazurach.
1252. BACZNOŚĆ Rodacy! Pamiętajcie o głosowaniu za Polską! Wpisujcie się na listy
głosujących // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 37: 12 V s. 1 ; nr 38: 13 V s. 2 ; nr 50: 29 V s. 4.
[1253]. OGŁOSZENIE = poz. 674.
[1254]. Z KWIDZYNA do Olsztyna = poz. 1029.
1255. BARDZO ważne! // Gaz. Olszt. 1920 nr 59: 15 V s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Osoby nie mające zamieszkania na terenie plebiscytowym, a uprawnione do głosowania,
winny do 22 maja zgłosić się pisemnie w odpowiedniej gminie. Zawiadomienie Polaków z Nadrenii
i Westfalii, załatwiających przyjazd na plebiscyt za pośrednictwem organizacji niemieckich, iż
mogą śmiało głosować za Polską, gdyż głosowanie jest tajne.
1256. POLACY wstrzymują się wskutek terroru niemieckiego od wszelkiej działalności
politycznej // Dz. Gd. 1920 nr 108: 15 V s. 3. Telegramy.
1257. WYTNIJ i schowaj! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 40: 16 V s. 1 ; nr 45: 22 V
s. 4 ; nr 46: 23 V s. 4.
Przypomnienie, kto ma prawo głosować w plebiscycie. Wezwanie do podawania nazwisk
i adresów uprawnionych do głosowania, mieszkających poza terenem plebiscytowym.
1258. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 40: 16 V s. 2 ; nr 46:
23 V s. 4 ; nr 51: 30 V s. 4.
Wezwanie do rejestracji Polaków uprawnionych do głosowania o podawania adresów
uprawnionych mieszkających obecnie za granicą.
[1259]. GRABOWSKI Ignacy : Plebiscyt mazurski = poz. 937.
[1260]. W PRUSACH Wschodnich = poz. 498.
1261. POLACY obstają energicznie przy swych prawach // Gaz. Gd. 1920 nr 113: 18 V s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
Oświadczenie polskie o powstrzymaniu się od wszelkiej działalności plebiscytowej na
skutek terroru niemieckiego i braku równouprawnienia.
[1262]. BEAUTRÉ Antoni : Walka o Mazowsze Pruskie = poz. 947.
1263. ŻEROMSKI i Kasprowicz w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 45:
22 V s. 3. Z bliska i z daleka.
Na Powiśle przybyli: Stefan Żeromski, Jan Kasprowicz oraz Władysław Kozicki.
1264. NA WARMII // Robotn. 1920 nr 137: 22 V s. 4. Telegramy.
Warmiński Komitet Plebiscytowy zamierza otworzyć biuro prawnicze, które udzielałoby porad
prawnych Polakom poszkodowanym przez Niemców.
[1265]. BEAUTRÉ Antoni : O Pojezierze Mazurskie = poz. 948.
[1266]. NOWY „krok‖ ku równouprawnieniu = poz. 951.
1267. NOWY delegat rządu polskiego w Olsztynie // Dz. Gd. 1920 nr 115: 23 V s. 2.
Mianowanie przez rząd polski na zastępcę dyplomatycznego przy komisji koalicyjnej
Andrycza.
1268. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Gaz. Warsz. 1920 nr 139: 23 V s. 2.
Wezwanie do podawania nazwisk uprawnionych do głosowania w plebiscycie na Warmii na
adres: Maksymilian Majewski, Olsztyn.
1269. SPRAWY plebiscytowe // Głos Nar. 1920 nr 123: 24 V s. 3.
Zob. poz. 1264.
1270. WARMIŃSKI Komitet Plebiscytowy… // Czas 1920 nr 122: 24 V s. 1. Na terenach
plebiscytowych.
Warmiński Komitet Plebiscytowy zorganizował biuro prawnicze mające na celu udzielanie
porad prawnych Polakom, poszkodowanym że strony Niemców.
1271. SKUTKI obstrukcji // Gaz. Olsz. 1920 nr 63: 27 V s. 1.
Listy uprawnionych do głosowania na Warmii i Mazurach zostały zamknięte 22 V 1920 r.
Ze strajku plebiscytowego Polaków z powodu braku równouprawnienie skorzystali Niemcy – listy
zostały sporządzone bez kontroli polskiej.
1272. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Gaz. Olszt. 1920 nr 63: 27 V s. 1 ; nr 66: 3 VI s. 4.
Zawiadomienie Polaków spoza terenu plebiscytowego, uprawnionych do głosowania na
Warmii, o wciągnięciu ich na listy wyborcze. Podanie formalności związanych z przyjazdem na
głosowanie. Wezwanie do jak najliczniejszego udziału w głosowaniu.
1273. POLSKIE biuro prawnicze w Olsztynie // Gaz. Gd. 1920 nr 120: 27 V s. 1.
Z obszarów plebiscytowych.
Otwarcie przez Warmiński Komitet Plebiscytowy biura porad prawnych dla Polaków, którzy
ucierpieli od Niemców.
1274. ŻEROMSKI i Kasprowicz w Olsztynie // Gaz. Olszt. 1920 nr 64: 29 V s. 2.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Do Olsztyna przyjeżdżają z Kwidzyna Żeromski i Kasprowicz, by przekonać się naocznie
o walkach i cierpieniach ludu polskiego na Warmii i Mazurach.
1275. SUSZ // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 50: 29 V s. 4. Z bliska i z daleka.
Przy landrecie suskim urzęduje polski adiunkt B. Wolski.
1276. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Spr. Robotn. 1920 nr 22: 30 V s. 6. Kronika.
Wezwanie do podawania adresów uprawnionych do głosowania w plebiscycie na Warmii
(pow. olsztyński i reszelski) celem zarejestrowania i umożliwienie przybycia na głosowanie.
1277. DO OLSZTYNA przyjechał… // Gaz. Olszt. 1920 nr 65: 1 VI s. 1. Telegramy Polskiej
Agencji Telegraficznej.
W dniu 31 maja przybyli do Olsztyna Jan Kasprowicz i Władysław Kozicki. Kasprowicz
przemawiał na zebraniu Towarzystwa Ludowego.
1278. LISTY uprawnionych do głosowania w plebiscycie… // Gaz. Olszt. 1920 nr 65: 1 VI
s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Listy uprawnionych do głosowania będą wyłożone w gminach w dniach 2-14 VI 1920 r.
[1279]. NA TERENACH plebiscytowych Warmii i Mazowszu = poz. 519.
1280. ACHTUNG! Abstimmung! [Baczność! Głosowanie] // Weckruf 1920 nr 58: 2 VI s. 4 ;
nr 60: 9 VI s. 4.
Wezwanie sekcji statystycznej Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego do podawania
adresów uprawnionych do głosowania. Formularz dotyczący wciągnięcia na listę głosujących.
1281. OLSZTYN, 1 czerwca // Gaz. Olszt. 1920 nr 66: 3 VI s. 3. Telegramy Polskiej
Agencji Telegraficznej.
Rząd Rzeszy zezwolił na pełnienie funkcji przez Konsulaty Generalne Polskie w Olsztynie,
Kwidzynie i Opolu na okres trzech miesięcy.
1282. BACZNOŚĆ! Rodacy! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 54: 3 VI s. 4 ; nr 55:
5 VI s. 3 ; nr 57: 8 VI, dod. s. 2.
Wezwanie Polaków do sprawdzania w dniach 3-12 VI 1920 r., czy ich nazwiska zostały
wciągnięte na listy głosujących i ewentualnego protestu w razie pomięcia.
[1283]. POLSCY doradcy = poz. 521.
[1284]. NA WARMII i Mazurach = poz. 522.
1285. PROSIMY czytelników naszych i przyjaciół… // Mazur 1920 nr 62: 5 VI s. 2.
Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Prośba o udzielenie pomocy i poparcia polskim działaczom plebiscytowym na Mazurach.
1286. OGŁOSZENIE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 55: 5 VI, dod. s.2.
Informacje o listach uprawnionych do głosowania. Wezwanie do sprawdzania list
i ewentualnych reklamacji.
1287. OLSZTYN, 31.5. // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 55: 5 VI, dod. s.2. Z bliska
i z daleka.
W dniu 30 maja ukazał się w Olsztynie pierwszy numer polskiego pisma w jęz. niemieckim
– „Masurische Volkszteitung‖.
1288. NOWE pismo na Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 127: 5 VI s. 3. Wiadomości
telegraficzne.
Zob. poz. 1287.
[1289]. PRZEDSTAWICIELE polscy przy oficerach Komisji Koalicyjnej = poz. 524.
1290. BACZNOŚĆ! Rodacy! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 56: 6 VI s. 1.
Zob. poz. 1282.
1291. WIECE polskie // Gaz. Warsz. 1920 nr 152: 6 VI s. 6. Przed plebiscytami.
Podjęcie na nowo pracy przez komitety warmiński i mazurski w związku z ustanowieniem
przez władze koalicyjne komisarzy polskich przy oficerach alianckich w dniu 6 VI 1920 r. Komitet
Warmiński organizuje wiece w Gryźlinach, Butrynach i Purdzie. Komitet Mazurski organizuje
w całym okręgu „dzień polski‖ w dniu 13 VI 1920 r.
[1292]. DELEGACI polscy przy landratach na Warmii i Mazurach = poz. 525.
[1293]. PLEBISCYT w okręgach Olsztyna i Olecka = poz. 527.
1294. KONTROLER polski p. Tadeusz Kentzer urzęduje w landraturze olsztyńskiej
w pokoju 14 i przyjmuje interesantów co dzień od 8-10 i od 12-1 // Gaz. Olszt. 1920 nr 68: 8 VI
s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
[1295]. POLSCY kontrolerzy przy landratach = poz. 532.
1296. JESZCZE czas! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 58: 9 VI s. 1 ; nr 60: 11 VI s. 1 ;
nr 61: 12 VI s. 3.
Warmiński Komitet Plebiscytowy zapisuje na listy głosujących do dnia 12 VI 1920 r.
1297. O KRESY zachodnie // Czas 1920 nr 134: 9 VI s. 1-2.
M.in. Odezwa agitacyjna Hindenburga, wzywająca mieszkańców Warmii i Mazur do
wierności niemczyźnie, ogłoszona w „Allensteiner Zeitung‖. Podjęcie na nowo pracy przez
Komitety Mazurski i Warmiński w związku z mianowaniem polskich przedstawicieli przy władzach
koalicyjnych. Komitet Warmiński zwołał na dzień 6 VI 1920 r. wiece do Gryźlin, Butryn i Purdy.
Komitet Mazurski organizuje w całym okręgu w dniu 13 czerwca „dzień polski‖.
1298. KOMITETY polskie podjęły na nowo pracę przedplebiscytową // Gaz. Gd. 1920
nr 131: 10 VI s. 2. Z obszarów plebiscytowych.
1299. DO LUDU Polskiego powiatu sztumskiego! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 60:
11 VI, dod. s.2.
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Ludowej na pow. sztumski i Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego. Wezwanie Polaków z pow. sztumskiego do przekonywania
o konieczności głosowania za Polska przyjeżdżających na plebiscyt z Westfalii.
[1300]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach i Warmii = poz. 851.
1301. SZCZYTNO // Mazur 1920 nr 65: 12 VI s. 4. Wiadomości z Mazur i dalszych stron.
Podziękowanie za pieniądze przekazane przez Mazurów na cele polskiej agitacji.
1302. ZWIĄZEK dziennikarzy polskich na terenach plebiscytowych // Głos Nar. 1920
nr 140: 14 VI s. 3.
Dziennikarze polscy z terenów plebiscytowych uchwalili założyć w Olsztynie związek
redaktorów pism polskich w celu owocniejszej pracy dla ojczyzny.
1303. OLSZTYN, 13 czerwca // Czas 1920 nr 139: 14 VI s. 1. Z terenów plebiscytowych.
Zob. poz. 1302.
1304. KONTROLER polski dla obwodu Olsztyn-miasto p. Stanisław Zakrzewski urzęduje
w nowym ratuszu pokój 27. Godziny biurowe od 9-1 i od 3-6 // Gaz. Olszt. 1920 nr 71: 15 VI s. 2 ;
nr 73: 19 VI s. 4 ; nr 74: 22 VI s. 4 ; nr 75: 24 VI s. 4.
1305. ACHTUNG Masuren! [Baczność Mazurzy!] // Weckruf 1920 nr 63: 16 VI s. 4 ; nr 64:
18 VI s. 4.
Wezwanie do podawania adresów Polaków uprawnionych do głosowania na Mazurach do
Wacława Rokosińskiego w Olsztynie.
1306. BRAK działaczy polskich // Gaz. Warsz. 1920 nr 162: 16 VI s. 5. Przed plebiscytami.
Warmiński Komitet Plebiscytowy stwierdza brak działaczy polskich a zwłaszcza księżymówców, którzy mogliby zabrać głos na wiecach. Na polskie wiece jest duże zapotrzebowanie.
1307. OGLĄDAJCIE listy… // Mazur 1920 nr 67: 17 VI s. 3. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Wezwanie do przeglądania list uprawnionych do głosowania w plebiscycie i donoszenia
o wszelkich zauważonych nadużyciach.
1308. NOWO utworzone Towarzystwa Ludowe // Gaz. Gd. 1920 nr 137: 17 VI s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
Zakładanie towarzystw ludowych i organizowanie polskich wieców na terenach plebiscytowych.
1309. OLSZTYN, 17 czerwca // Czas 1920 nr 142: 18 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Komitet Warmiński organizuje w najbliższych dniach 16 wieców polskich. Ludność domaga
się, by wiece organizowano w każdej gminie, brak jest jednak polskich księży-mówców. Wezwanie
do zgłaszania się chętnych do brania udziału w polskiej agitacji u komisarza Komitetu
Warmińskiego w Warszawie.
1310. W SPRAWIE reorganizacji Sicherheitswehry na Warmii i Mazurach // Gaz. pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 68: 20 VI s. 2.
Projekt wprowadzenia w szeregi Sicherheitswehry w okręgu olsztyńskim Polaków.
Wezwanie do zgłaszania się chętnych.
1311. FAŁSZERSTWA // Gaz. Warsz. 1920 nr 166: 20 VI s. 8. Przed plebiscytami.
Polscy kontrolerzy wykrywają fałszerstwa list głosujących na wielką skalę.
1312. KONTROLER polski p. Tadeusz Kentzer urzęduje w landraturze olsztyńskiej – w pokoju 1
i przyjmuje interesantów co dzień od godz. 9-12 // Gaz. Olszt. 1920 nr 74: 22 VI s. 4 ; nr 75: 24 VI
s. 4.
1313. ROZBIJANIE wieców na Mazurach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 69: 22 VI
s. 6. Telegramy.
Odwołanie polskiego wiecu w Szczytnie, przewidzianego na dzień 17 czerwca, z powodu
interwencji Sackhauerów.
1314. AUFGEDECKTE Fälschungen [Wykryte fałszerstwa] // Weckruf 1920 nr 66: 23 VI
s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Kontrolerzy polscy wykryli, że wśród 28 tys. zapisanych do głosowania w Olsztynie jest
3 tys. nieuprawnionych. Ponadto stwierdzono 600 fałszywych kartek do głosowania.
[1315]. W WARMII i Mazurach = poz. 549.
1316. KONTROLER polski powiatu łeckiego // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 4. Nowiny
z Mazur i Prus Wschodnich.
Godziny urzędowania polskiego kontrolera na pow. ełcki Ludwika Kamińskiego.
[1317]. KOMISJA Międzysojusznicza dla Rządu i Plebiscytu w Kwidzynie = poz. 730.
1318. W WARMII i na Mazurach. // Robotn. 1920 nr 170: 25 VI s. 4. Telegramy.
Niemcy i komisja koalicyjna robią trudności w przyjmowaniu żołnierzy polskich do mającej
ulec reorganizacji Sicherheitswehry.
1319. SPRAWOZDANIE z zgromadzenia w Starej Ukcie // Mazur 1920 nr 71: 26 VI s. 1-2.
Polskie zebranie agitacyjne w Starej Ukcie (pow. mrągowski). Wytyczne agitacji polskiej
wśród Mazurów.
1320. WAŻNE dla wyjeżdżających do Warmii i Mazur // Gaz. Gd. 1920 nr 147: 29 VI s. 3.
Wkładki paszportowe dla Polaków udających się na głosowanie.
1321. SPRAWOZDANIE z zgromadzenia w Napierkach d. 20.6.20 w pow. niborskim //
Mazura 1920 nr 73: 1 VII s. 2.
Zebranie polskie w Napierkach (pow. nidzicki). M.in. podkreślenie ważności plebiscytu.
Niemcy usiłują przeszkodzić polskim mówcom.
1322. WSZYSTKICH Polaków powiatu kwidzyńskiego… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl
1920 nr 79: 3 VII s. 1.
Wezwanie do oddawania pomieszczeń dla Polaków przybywających na głosowanie spoza
terenu plebiscytowego.
1323. BACZNOŚĆ! Czuwaj! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 5 ; nr 81: 6
VII s. 6 ; nr 82: 7 VII s. 6.
Wyliczenie lokali, w których będzie się głosować w Kwidzynie. Wezwanie do głosowania
wszystkich Polaków. Konieczność zapobiegania jakimkolwiek fałszerstwom w czasie plebiscytu.
1324. BACZNOŚĆ! // Gaz. Gd. 1920 nr 151: 4 VII s. 3.
Dokumenty jakie są potrzebne do rejestracji na głosowanie 11VII 1920 r.
1325. J. M. : Szczytno // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s. 3.
W nocy z 11 na 12 lipca kursuje po raz ostatni pociąg z Wielbarka do Opaleńca dla Polaków.
Zwrócenie na to uwagi Polakom biorącym udział w akcji plebiscytowej.
1326. [JEDENASTY] 11 lipca // Gaz. Warsz. 1920 nr 182: 6 VII s. 1.
Wezwanie Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego do przybywania na głosowanie.
1327. WSZYSTKICH Polaków… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 83: 8 VII s. 4.
Zawiadomienie o zebraniu organizowanym w Kwidzynie przez Pow. Radę Ludową,
a którym będzie wyjaśnione, jak postępować przy głosowaniu, by głosy były ważne.
1328. [JEDENASTY] 11 lipca // Głos Nar. 1920 nr 160: 8 VII s. 2.
Formalności związane z przyjazdem na plebiscyt, wyjaśnione przez Warmiński Komitet
Plebiscytowy.
1329. NASZĄ kartką do głosowania jest kartka z napisem: Polen – Polska // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 2.
1330. KARTKĘ do głosowania przyśle się każdemu w dom. Poza tym będą kartki do
głosowania w każdym lokalu wyborczym na stole, gdzie urna się znajduje // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 3.
1331. RODACY! // Gaz. Olszt. 1920 nr 83: 10 VII s. 1.
Warmiacy powinni wrzucić w dniu głosowania do urny kartkę z napisem: „Polska – Polen―.
Drugą kartkę należy zniszczyć. Na kartce, ani na kopercie, w którą ma być włożona, nie może być
żadnych napisów, znaków skreśleń itp. Należy bez żadnych obaw głosować za Polską.
1332. KARTECZKA polska do głosowania… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85:
10 VII s. 2.
Wzór polskiej kartki do głosowania. Ostrzeżenie przed przyjmowaniem kartek innego formatu lub
barwy.
1333. OD 8 rano do 8 wieczorem… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 4.
Powiatowa Rada Ludowa w Kwidzynie zawiadamia o możliwości korzystania w dniu plebiscytu
z samochodów i powozów dla przewożenia chorych i słabych w celu oddania przez nich głosów.
1334. POD OCHRONĄ drutu kolczastego // Gaz. Gd. 1920 nr 156: 10 VII s. 2. Sprawy
polskie.
Otoczenie Domu Polskiego w Olsztynie drutem kolczastym w obawie przed nową napaścią
bojówek niemieckich.
b) Akcja propagandowa
1335. POCZYNA świtać w głowach niemieckich // Mazur 1919 nr 46: 5 VII s. 1.
Niemcy w pow. suskim zastanawiają się nad możliwością głosowania w plebiscycie za
Polską, w związku z ciężarami, jakie spadły na Niemcy z powodu przegranej wojny.
1336. ROZWAGI i spokoju! // Mazur 1919 nr 47: 8 VII s. 1-2.
Wezwanie Mazurów do nie dawania wiary propagandzie niemieckiej. Mazurzy są Polakami
i powinno się to uwidocznić w wynikach plebiscytu.
1337. Z WARMII i Prus // Gaz. Warsz. 1919 nr 187: 11 VII s. 3.
Korespondencja „Gazety Olsztyńskiej―, omawiająca sytuację na Warmii i w pow. suskim.
1338. MAZURZY a welunek // Mazur 1919 nr 48: 12 VII s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Głos mazura trzeźwo oceniającego, mimo propagandy niemieckiej, stosunki w Polsce
i potwierdzającego konieczność głosowania Mazurów za Polską.
[1339]. O CZYM wiedzieć powinniśmy = poz. 1050.
1340. SPRAWY Warmii i Mazowsza Pruskiego w Warszawie // Gaz. Gd. 1919 nr 171:
9 VIII s. 2. Sprawy polskie.
Rozmowa redaktora „Gazety Olsztyńskiej‖ S. Nowakowskiego z korespondentem
chicagowskiego „Daily News‖ na temat sytuacji na Warmii i Mazurach, podana do prasy
amerykańskiej. Konferencje biskupów luterańskich z Anglii z ks. Bursche; m.in. pytanie o widoki
plebiscytu na Mazurach.
1341. STARYTARG, pow. sztumski // Gaz. Gd. 1919 nr 174: 13 VIII s. 3. Wiadomości
potoczne.
Wiec w Starymtargu w dniu 10 VII 1919 r., na którym przemawiał m.in. red. „Gazety
Gdańskiej‖. Grimsmann Oświadczenie uczestników, iż będą głosować w plebiscycie za Polską.
[1342]. KONGRES paryski = poz. 1153.
1343. PRZED PLEBISCYTEM // Głos Nar. 1919 nr 191: 18 VIII s. 2. Kronika.
Odezwa Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego do narodu polskiego z prośbą o pomoc
„słowem i czynem, radą i wsparciem pieniężnym‖ mieszkańców terenów plebiscytowych,
rozplakatowana na ulicach Warszawy.
1344. WARMIA… // Wyzw. 1919 nr 34: 24 VIII s. 431-432. Z całej Polski.
Odezwa Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego o popieranie walki o pomyślny wynik
plebiscytu poparta przez redakcję „Wyzwolenia‖.
1345. PIERWSZY polski wiec Pietrzwałdzie // Dz. Gd. 1919 nr 15: 31 VIII s. 3. Pomorze.
Wiec w Pietrzwałdzie (pow. sztumski) zwołany z inicjatywy Rady Ludowej. Wskazanie
potrzeby organizowania się w towarzystwa polskie.
1346. WIR stimmen für Polen! [Głosujmy za Polską!] // Mazur 1919 nr 70: 4 IX s. 2. Pro
Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Niektórzy Niemcy na Mazurach zamierzają głosować w plebiscycie za Polską.
1347. WARMIA i Mazury // Dz. Gd. 1919 nr 20: 6 IX s. 1.
Odezwa Polskich Rad Ludowych na Warmii i Mazurach do Polaków w ojczyźnie o reakcję
na gwałty niemieckie i popieranie żądań równouprawnienia. Protest przeciwko uwięzieniu przez
Niemców członków delegacji mazurskiej do Paryża.
1348. [LEYK Fryderyk] Friedrich L. : Wer ander eine Grube gräbt, fällt selbst hinein [Kto
pod kim dołki kopie, sam w nie wpada] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 10: 16 IX s. 1.
Polemika z artykułem w „Blatt des Ostdeutschen Heimatdienstes‖ na temat propagandy
polskiej, uprawianej rzekomo przez ludzi z zewnątrz. Powoływanie się na autorów niemieckich,
stwierdzających polskość Mazurów. Gwałty i utrudnianie polskiej działalności przez urzędników
niemieckich. Porównanie położenia gospodarczego Polski i Niemiec.
1349. BARKE Hugon [!właśc. Bahrke] : W ważnej chwili! // Mazur 1919 nr 77: 20 IX s. 1.
Listy Mazurów.
Znaczenie plebiscytu w dziejach ziemi mazurskiej. Ostrzeżenie przed dawaniem wiary
agitacji niemieckiej, a zwłaszcza renegatom.
1350. EINE neue Belastung des Ermlandes [Nowe obciążenie Warmii] // Beil. Gaz. Olszt.
1919 nr 11: 23 IX s. 1.
Piętnaście miliardów marek niemieckich, przeznaczonych przez rząd niemiecki na
propagandę plebiscytową, zwracać będzie musiała ludność terenów plebiscytowych w razie ich
przyłączenia do Niemiec.
1351. Der ERMLÄNDISCHE Komponist Nowowiejski in Warschau [kompozytor
warmiński, Nowowiejski, w Warszawie] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 11: 23 IX s. 1.
Warmiacy powinni brać przykład z Feliksa Nowowiejskiego, który czuje się zarówno
Polakiem, jak i Warmiakiem.
1352. NA WARMII i Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 270: 3 X s. 1.
List Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego do redakcji „Gazety Warszawskiej― opisujący
sytuację na terenie plebiscytowym. Terror niemiecki. Prośba o ingerencję koalicji i większe
zainteresowanie rządu polskiego tymi terenami.
[1353]. Könitz Max: An meine Landsleute = poz. 1013.
1354. PLEBISCYT na Warmii // Dz. Gd. 1919 nr 47: 8 X s. 2.
Sprawozdanie Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego o sytuacji ludności polskiej na
Warmii. Prośba o czynną interwencję koalicji celem zapobieżenia gwałtom niemieckim.
1355. BROSZURA informacyjna o Pruskich Mazurach // Głos Nar. 1919 nr 241: 8 X s. 2.
Kronika.
Komitet Mazurski wydał dla Mazurów złożoną gotykiem broszurę pt. „Skąd pochodzą
Mazurzy‖. Broszurka jest rozdawana bezpłatnie.
1356. CZYTELNIK „Mazura‖: Spod Szczytna, dnia 7.10.19. // Mazur 1919 nr 87: 14 X s. 1.
Listy Mazurów.
Krzywdy, jakich doznali Mazurzy od Niemców. Niemcy starają się pozyskać ludność polską
dla głosowania. Polacy na Mazurach będą głosować w plebiscycie za Polską.
1357. MAZUR Ewangelik : Kiepska gospodarka urzędników pruskich na Mazurach //
Mazur 1919 nr 87: 14 X s. 1-2. Listy Mazurów.
Wykorzystywanie ludności mazurskiej przez niemieckich urzędników i właścicieli
ziemskich. Wezwanie do głosowania w plebiscycie za Polską.
1358. MAZURY nie tracą ducha // Gaz. Warsz. 1919 nr 289: 22 X s. 6. Polska – Niemcy.
Cytowanie listu Franciszka Zielińskiego osadzonego przez Niemców w więzieniu
olsztyńskim, przesłanego do redakcji „Mazura―. Z listu przebija wiara w zwycięstwo sprawy
polskiej na Mazurach.
1359. CIEKAWE zgromadzenie w pewniej karczmie, które się odbyło w tych dniach
w powiecie oleckowskim [!] // Mazur 1919 nr 95: 1 XI s. 1-2 ; nr 97: 6 XI s. 1-2.
Przedstawienie w formie literackiej bezsensu głosowania w plebiscycie za Niemcami, ze
względu na wielkie długi i kontrybucję, jaka na nich ciąży po przegranej wojnie.
1360. SWOJAK : Jak się Góral wzbogacił // Mazur 1919 nr 95: 1 XI s.3.
M.in. Dobre perspektywy wzbogacenia się ludności mazurskiej po przyłączeniu do Polski.
Wezwanie do głosowania w plebiscycie za Polską.
1361. KWIDZYN // Dz. Gd. 1919 nr 71: 6 XI s. 3. Towarzystwa i stronnictwa.
Zawiadomienie o wiecu informacyjnym w Kwidzynie w dniu 9 XI 1919 r.
1362. WIELKI wiec ludowy w Kwidzynie // Dz. Gd. 1919 nr 82: 19 XI s. 4-5. Pomorze.
Wiec plebiscytowy w Kwidzynie w dniu 16 listopada. M.in. Cieszyński, redaktor
„Dziennika Gdańskiego‖ omawiał powody, dla których Kwidzyńskie powinno być przyłączone do
Polski.
[1363]. MAZURZY! = poz. 1064.
1364. NOWY gwałt na Mazurach. Rozwiązanie zgromadzenia Rady Ludowej na powiat
szczycieński przez policję // Dz. Gd. 1919 nr 91: 30 XI s. 3. Z ojczyzny.
Rozwiązanie zebrania polskiego w Szczytnie w dniu 16 XI 1919 r. Protest Mazurskich Rad
Ludowych u gen. Duponta i prezesa Eberta. Więzienie przez Niemców Franciszka Zielińskigo.
1365. WARMIAK : Intrigen [Intrygi] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 21: 2 XII s. 1.
Komentarz do wypowiedzi „Ostdeutsche Nachrichten― w sprawie ukazania przez prasę
polską właściwego oblicza „Ermländer und Masurenbundu‖. „Ostdeutsche Nachrichten‖ nazwały
prawdę o tej organizacji „intrygami‖.
1366. NEUMANN K. : W sprawie rozwiązania Rady Ludowej na powiat szczycieński przez
policję… // Mazur 1919 nr 108: 2 XII s. 1.
Rozwiązanie przez policję w Szczytnie zebrania Rady Ludowej, na którym zamierzano
omówić sposób powitania komisji koalicyjnej.
1367. SZCZYTNO // Dz. Gd. 1919 nr 95: 5 XII, dod. s.1. Mazury.
Zob. poz. 1364.
1368. PIERWSZY występ publiczny… // Dz. Gd. 1919 nr 98: 10 XII, dod. s.1. Z Warmii.
Przedstawienie w Olsztynie w dniu 29 XI 1919 r. zorganizowane przez uczestników II kursu
polskiego.
1369. EIN neur Gewaltakt [Nowy akt gwałtu] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 22: 11 XII s. 2.
Zob. poz. 1364.
1370. OLSZYN : Zabawa polska // Dz. Gd. 1919 nr 99: 11 XII s. 3. Z Warmii.
Zob. poz. 1368.
1371. SAMULOWSKI Julian : „Polnische Gewalttat‖ [„Polski akt gwałtu‖] // Beil. Gaz.
Olszt. 1919 nr 23: 16 XII s. 2.
Przedstawienie w „Ostdeutscher Nachrichten― fałszywego obrazu święta polskiego
Towarzystwa Ludowego w Dietrichswalde dnia 9 XI 1919 r. Autor prostuje kłamstwa, zawarte w
tym artykule i podaje prawdziwy przebieg święta.
1372. MAPKA terenu plebiscytowego // Mazur 1919 nr 115: 18 XII s. 1.
Mapka terenu plebiscytowego Prus Wschodnich i Zachodnich wraz z objaśnieniami
(komentarz).
1373. RATUJCIE Mazury! // Dz. Gd. 1919 nr 108: 21 XII s. 1.
Komitet Mazurski wzywa do składania ofiar na cele plebiscytowe.
1374. MACHT geht vor Recht [Siła idzie przed prawem] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 24: 23
XII s. 2.
Rozbicie zebrania polskiego Towarzystwa Ludowego w Stawigudzie przez bojówki
niemieckie. Obecni na sali żandarm i członek Sicherheitswehry nie chcieli interweniować.
1375. JEDEN z uczestników: Starytarg, pow. sztumski // Gaz. Gd. 1920 nr 11: 15 I s. 3.
Wiadomości potoczne.
Przedstawienie amatorskie w Starymtargu mające na celu podtrzymanie ducha narodowego
na obszarze plebiscytu.
1376. PODBURZANIE do gwałtów // Mazur 1920 nr 7: 17 I s. 1. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Rozbicie przez Niemców polskiego zebrania w Wielkich Gardynach.
1377. FRITZ spod Niborka : Głos prawy // Mazur 1920 nr 8: 20 I s. 2. Listy Mazurów.
M.in. Wezwanie Mazurów, by nie dali się otumanić propagandzie niemieckiej i głosowali
w plebiscycie za Polską.
1378. KARPIŃSKI Aug. : Jeszcze jeden listek z powiatu jańsborskiego // Mazur 1920 nr 8:
20 I s. 2. Listy Mazurów.
Mazurzy w Dmusach (pow. piski) oświadczają niemieckiemu nauczycielowi – agitatorowi,
że są Polakami i będą w plebiscycie głosować za Polską.
1379. ZE STAWIGUDY na Warmii // Gaz. Gd. 1920 nr 15: 20 I s. 3. Wiadomości potoczne.
Polskie zebranie w Stawigudzie dn. 17 I 1920 r.
1380. PROWOKACJE niemieckie na Mazowszu Pruskim // Robotn. 1920 nr 25: 25 I s. 5.
Telegramy.
Wrogie nastawienie Niemców na Mazurach do władz koalicyjnych i Polaków. Krwawe
rozbicie zebrania polskiej Rady Ludowej w Szczytnie w dniu 21 I 1920 r.
1381. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Czas 1920 nr 23: 26 I s. 3.
Napięta sytuacja na Mazurach przed przybyciem władz koalicyjnych. Napad Niemców na
polskie zebranie w Szczytnie dn. 21 I 1920 r. Zdemolowanie redakcji „Mazura‖.
[1382]. ODEZWA! = poz. 1170.
1383. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Dz. Gd. 1920 nr 40: 20 II s. 1 ; nr 48: 29 II s. 3 ; nr 66:
21 III, dod. ; nr 79: 9 IV, dod. Komunikaty i odezwy ; nr 81: 11 IV s. 4 ; nr 88: 20 IV s. 3.
Wezwanie mieszkańców powiatów: olsztyńskiego i reszelskiego do przybycia na
głosowanie.
1384. RODACY! // Gaz. Gd. 1920 nr 43: 20 II s. 1.
Wezwanie ludności polskiej do walki o pomyślny wynik plebiscytu przez Warmiński
Komitet Plebiscytowy.
1385. POLSKI agitator // Mazur 1920 nr 20: 21 II s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Rozpowszechniana przez Niemców w znaczeniu pejoratywnym nazwa „polski agitator‖
powinna być dla Polaków zaszczytną.
1386. [PIĘĆDZIESIĄT] 50 milionów // Mazur 1920 nr 20: 21 II s. 2. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Wiadomość w olsztyńskim „Volksblacie‖ o wyasygnowaniu przez Polskę 50 milionów
marek na cele plebiscytu na Warmii, Mazurach i Śląsku zwracająca uwagę, iż sumę tą będą musieli
zwrócić mieszkańcy terenów plebiscytowych po przyłączeniu do Polski. Niemcy wydały na agitację
półtora miliarda marek (Za „Gazetą Olsztyńską‖).
1387. BISKUPIEC // Gaz. Olszt. 1920 nr 25: 24 II s. 1. Z powiatu reszelskiego.
Budzenie się ducha polskiego w Biskupcu. Wielkie zainteresowanie Polaków sprawą
plebiscytu.
1388. CLAMATOR : Praktyki niemieckie się zmieniły. Napad agentów niemieckich na
towarzystwo polskie w Giławach // Gaz. Olszt. 1920 nr 27: 28 II s. 1.
Rozbicie przez Niemców zebrania Towarzystwa Ludowego w Giławach (pow. olsztyński)
w dniu 22 II 1920 r.
1389. ZAGOŃCZYK Kazimierz : „Nie kładźcie dobrowolnie szyi pod obce jarzmo!‖ // Gaz.
Olszt. 1920 nr 27: 28 II s. 1.
Pozytywne dla Duńczyków wyniki plebiscytu w Szlezwiku. Konieczność zjednoczenia się
Polaków niezależnie od ich przynależności do partii politycznych we wspólnej walce o przyznanie
ziem plebiscytowych Polsce.
1390. WIELKI wiec plebiscytowy w Kwidzynie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 1:
28 II s. 2.
Powiatowa Rada Ludowa organizuje w dn. 29 II 1920 r. wiec plebiscytowy w Kwidzynie.
1391. WYSTAWA sztuki polskiej na Mazurach // Robotn. 1920 nr 58: 28 II s. 6. Kronika.
Mazurski Komitet Plebiscytowy organizuje na Mazurach wystawę objazdową sztuki
polskiej i prosi o składowanie w tym celu reprodukcji polskich malarzy.
1392. BEZPRAWIE niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 2: 2 III s. 1.
Rozwiązanie przez Niemców polskiego wiecu w Malborku.
1393. MOTYWY // Gaz. Pol. dla. pow. nadwiśl. 1920 nr 3: 4 III s. 1.
Omówienie sytuacji na terenach plebiscytowych. Uzasadnienie konieczności jak najdalszego
przesunięcia terminu plebiscytu.
1394. NADWIŚLAŃSKIE wiece plebiscytowe // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 3:
4 III s. 1-2.
Zawiadomienie o wiecach plebiscytowych w dniu 29 II 1920 r. w Kwidzynie, Sztumie
i Malborku.
1395. Die GLEICHBERECHTIGUNG… [Równouprawnienie…] // Weckruf 1920 nr 26:
5 III s.4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Rozbicie przez Niemców polskiego wiecu w Malborku dnia 29 II 1920 r.
1396. ESKA : Pierwszy wiec polski w Malborku // Dz. Gd. 1920 nr 52: 5 III s. 3.
Korespondencje.
1397. NA TERENACH plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 64: 5 III s. 5. Dzień
polityczny.
M.in.: Na wiecu w Malborku uchwalono zażądania likwidacji Sicherheitswehry, usunięcia
niemieckich urzędników wrogo usposobionych do Polaków i zastąpienia ich urzędnikami polskimi
oraz całkowitego równouprawnienia.
1398. W NIEMCZECH panować będzie wieczny głód // Mazur 1920 nr 26: 6 III s. 1.
Ciężkie położenie gospodarcze Niemiec w przeciwieństwie do Polski. Każdy trzeźwo
oceniający sytuację będzie głosował w plebiscycie za Polską.
[1399]. MALBORK 5 marca = poz. 1190.
1400. GDZIE wolność agitacji? // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 5: 9 III s. 1.
Próba rozbicia przez Niemców polskiego zebrania w Malborku w dniu 7 III 1920 r.
1401. PISMO polskie na Mazowszu Pruskim // Robotn. 1920 nr 68: 9 III s. 3. Telegramy.
W Kwidzynie wyszedł pierwszy numer polskiego pisma: „Gazeta Polska dla powiatów
nadwiślańskich‖. Gazeta ukazuje się trzy razy w tygodniu.
1402. AKCJA plebiscytowa // Gaz. Warsz. 1920 nr 69: 10 III s. 3. Dzień polityczny.
Treść jak w poz. 1400.
1403. WIELKI wiec plebiscytowy w Biskupcu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 6:
11 III s. 2 ; nr 7: 13 III s. 2.
Zapowiedź wiecu plebiscytowego w Biskupcu Pomorskim organizowanego w dn. 14 III
1920 r. przez Powiatową Radę Ludową na pow. suski.
1404. WIELKI wiec plebiscytowy i oświatowy w Iławie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 6: 11 III s. 2 ; nr 7: 13 III s. 2.
Zapowiedź wiecu plebiscytowego w Iławie w dn. 14 marca 1920 r. organizowanego przez
Powiatową Radę Ludową na pow. suski.
[1405]. RATUJCIE polską Warmię = poz. 1023.
1406. SŁUSZNE żądania // Gaz. Gd. 1920 nr 61: 12 III s. 3. Sprawy polskie.
Żądanie polskie zapobieżenia terrorowi niemieckiemu na terenach plebiscytowych
i przesunięcia terminu głosowania, wystosowane na wiecach w Kwidzynie, Sztumie, Malborku,
powiatach: sztumskim i malborskim.
1407. ROZBICIE polskiego zgromadzenia w Prawdziskach w łęckim powiecie // Mazur
1920 nr 29: 13 III s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Niemcy zakrzyczeli polskich mówców na zebraniu zwołanym przez pow. Radę Ludową w
Prawdziskach (pow. ełcki). Plebiscyt w takiej sytuacji może się odbyć najwcześniej za dwa lata od
chwili gdy Niemcy zaprzestaną przeszkadzania w polskich zebraniach.
1408. W SPRAWIE rozbicia wieców… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 7: 13 III s. 2.
Szczegóły rozbicia przez Niemców polskich zebrań w Malborku w dniach 29 II i 7 III 1920
r.
[1409]. DLACZEGO = poz. 1024.
1410. S. : Wie polnische Versammlungen gesprengt werden… [Jak są rozbijane
zgromadzenia polskie…] // Weckruf 1920 nr 30: 14 III s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Usiłowanie rozbicia przez Niemców polskiego zebrania w Starymtargu (pow. sztumski).
1411. DEUTSCH-POLNISCHER Krawall [Niemiecko-polska burda] // Weckruf 1920 nr 30:
14 III s. 3-4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Napad Niemców na polskie zebranie w Malborku w interpretacji „Danziger Neueste
Nachrichten‖.
1412. PIERWSZY wiec polski plebiscytowy na Mazurach // Mazur 1920 nr 30: 16 III s. 1.
Sprawozdanie z pierwszego polskiego wiecu plebiscytowego na Mazurach w Jabłonowie
(pow. ostródzki) dn. 7 III 1920 r.
1413. SŁUSZNE żądania // Mazur 1920 nr 30: 16 III s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Wiec polski w Kwidzynie. Żądanie wydalenia Sicherheitswehry, Einwohnerwehr
i Grenzpolizei, nastawionych antypolsko urzędników i zastąpienia ich siłami spośród ludności
tubylczej lub z Polski oraz odroczenie terminu głosowania.
1414. DALSZE uniemożliwienie zebrań polskich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 8:
16 III s. 1.
Rozbicie przez Niemców polskiego wiecu oświatowego w Iławie w dniu 13 III 1920 r.
1415. PRZEPROSZENIE za usunięcie sztandaru Konsulatu polskiego przez policję // Mazur
1920 nr 31: 18 III s. 1.
Uroczyste ponowne zawieszenie sztandaru polskiego na konsulacie R.P. w Olsztynie,
bezprawnie usuniętego przez policję niemiecką.
1416. SPRAWOZDANIE z rozbitego wiecu w Iławie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 9: 18 III s. 1.
Napad Niemców na uczestników polskiego wiecu w Iławie w dniu 14 III 1920 r.
1417. JABŁONOWO // Dz. Gd. 1920 nr 64: 19 III s. 5. Warmia i Mazury.
Pierwszy wiec polski na Mazurach w dniu 7 marca.
1418. ŁECK // Dz. Gd. 1920 nr 64: 19 III s. 5. Warmia i Mazury.
Niemcy przeszkadzają w polskim wiecu w Ełku dnia 14 III 1920 r.
1419. [KAJKA Michał] Prawdziński : W obronie prawdy // Mazur 1920 nr 32: 20 III s. 1.
Listy Mazurów.
Polemika z artykułem antypolskim „Mazura z jednej włóki roli‖ w „Pruskim Przyjacielu
Ludu‖. Polacy muszą głosować „za tym narodem, co nam będzie naszą narodowość i naszą ojczystą
mowę obraniał‖.
1420. PO POLSKU mówta na sądach… // Mazur 1920 nr 32: 20 III s. 2. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Równouprawnienie języka polskiego z niemieckim na terenie plebiscytowym. Język polski
powinien być jak najszybciej używany.
1421. ROZBIJANIE wieców w Olsztyńskiem // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 10:
20 III s. 1.
Pobicie Polaków przez Niemców na zebraniu w Montkach (pow. olsztyński). Rozbicie
polskiego wiecu w Barczewie. Wystąpienia antypolskie w Barczewku.
1422. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 65: 20 III s. 3. Pomorze.
Rozbijanie przez Niemców wieców polskich w Malborku.
1423. VON der FREIHEIT und Gleichberechtigung… [O wolności
i równouprawnieniu…] // Weckruf 1920 nr 33: 21 III s. 2. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Treść jak w poz. 1416.
1424. GIETRZWAŁD // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 11: 23 III s. 2. Z terenu
plebiscytowego.
Rozbicie przez Niemców polskiego wiecu w Gietrzwałdzie.
1425. KORESPONDENCJA z Biskupca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 11: 23 III
s. 2. Z terenu plebiscytowego.
Niemcy usiłują przeszkodzić zorganizowaniu polskiego wiecu w Biskupcu Pomorskim
w dniu 14 III 1920 r.
1426. STARY Mazur dawniej w Lipówcu teraz w Iławie : „Wolność‖ na Mazurach // Mazur
1920 nr 35: 27 III s. 1. Listy Mazurów.
Rozbicie polskiego wiecu w Iławie z udziałem ks. Ludwiczaka przez bandy niemieckie.
1427. PIERWSZY wiec polski plebiscytowy na Mazurach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 13: 27 III s. 2. Ze świata.
Pierwszy polski wiec plebiscytowy w Jabłonowie na Mazurach – w dniu 7 III 1920 r.
1428. W BISKUPCU… // Gaz. Olszt. 1920 nr 40: 30 III s. 2. Wiadomości z bliska
i z daleka.
Polski wiec plebiscytowy w Biskupcu Pomorskim w dniu 28 III 1920 r.
1429. WIEC w Janowie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 14: 30 III s. 2. Z powiatów
nadwiślańskich.
Polski wiec w Janowie (pow. kwidzyński) w dniu 28 marca. Żądanie równouprawnienia,
usunięcia Sicherheitswehry, spolszczenia szkolnictwa i administracji. Podobne wiece odbyły się
w Mikołajkach Pomorskich, Sztumie i Grudziądzu.
1430. W BISKUPCU… // Dz. gd. 1920 nr 73: 31 III, dod. Gdańsk.
Treść jak w poz. 1428.
1431. DZIEŃ polski w Sztumie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 15: 1 IV s. 2.
Z powiatów nadwiślańskich.
Polski wiec w Sztumie w dniu 28 III 1920 r. Powitanie prezesa Komisji Międzysojuszniczej
A. Pavii.
1432. GWAŁTY niemieckie // Robotn. 1920 nr 91: 1 IV s. 5. Telegramy.
Rozpaczliwe położenie ludności polskiej na Powiślu. Rozbicie polskiego wiecu w Iławie
dnia 25 III 1920 r.
1433. WIEC w Mikołajkach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 16: 3 IV s. 2. Z powiatów
nadwiślańskich.
Polski wiec w Mikołajkach Pomorskich w dniu 28 III 1920 r. Żądanie równouprawnienia.
1434. REZOLUCJA z wiecu protestującego w Sztumie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 18: 10 IV s. 2. Z powiatów nadwiślańskich.
Polski wiec w Sztumie dnia 28 III 1920 r. Żądanie równouprawnienia ludności polskiej.
Stwierdzenie niemożliwości przeprowadzenia głosowania w istniejących warunkach. Wezwanie
rządu polskiego do interwencji.
[1435]. NA MAZURACH = poz. 426.
1436. EIN VERSAMMLUNGSBESUCHER [Uczestnik wiecu] : Aus Hintersee
[Z Zajezierza] // Weckruf 1920 nr 42: 14 IV s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Polski wiec w Sztumie w dniu 28 III 1920 r. Prowokacje niemieckie.
1437. CAVEANT consules! // Dz. Gd. 1920 nr 85: 16 IV s. 2.
Odezwa „Mazura‖ do społeczeństwa polskiego o niedopuszczenie do odbycia głosowania
w dniu 6 czerwca.
1438. NAPANDY Niemców // Robotn. 1920 nr 104: 16 IV s. 4. Telegramy.
Napad Niemców na polskie przedstawienie w Biskupcu w dniu 13 IV 1920 r. Usiłowanie
rozbicia przedstawienia w Dajtkach (pow. olsztyński) w dniu 11 IV 1920 r.
1439. POGROM Polaków w Biskupcu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 21: 17 IV s. 1.
Napad Niemców na uczestników polskiego przedstawienia w Biskupcu Resz. W dniu 13 IV
1920 r.
1440. WIECE plebiscytowe w Sztumskiem // Gaz. Pol. dla. pow. nadwiśl. 1920 nr 21: 17 IV
s. 2. Z powiatów nadwiślańskich.
Wiece plebiscytowe w Straszewie i Mikołajkach Pomorskich w dniu 11 IV 1920 r. Żądanie
rozpisania nowych wyborów do gmin i mianowania polskich nauczycieli.
[1441]. OLSZYN, 17 kwietnia = poz. 436.
1442. GWAŁTY Niemców // Gaz. Warsz. 1920 nr 108: 20 IV s. 4. Na terenach
plebiscytowych.
Rozbicie przez Niemców polskiego wiecu w Giżycku w dniu 18 IV 1920 r.
1443. BRUTALNE pogromy na Mazurach nie ustają // Dz. Gd. 1920 nr 89: 21 IV s. 3.
Zob. poz. 1442.
1444. GWAŁTY niemieckie // Robotn.1920 nr 109: 21 IV s. 4. Telegramy.
Treść jak w poz. 1442.
1445. DALSZE gwałty // Mazur 1920 nr 45: 22 IV s. 2.
Treść jak w poz. 1442.
1446. UWAGI redakcji // Mazur 1920 nr 45: 22 IV s. 2.
Niemożliwe położenie ludności polskiej wobec ciągłych aktów terroru i gwałtów
niemieckich.
1447. PODSTOLIN // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl 1920 nr 23: 22 IV s. 2. Z powiatów
nadwiślańskich.
Polski wiec w Podstolinie w dniu 18 IV 1920 r.
[1448]. ODROCZENIE plebiscytu na Warmii i na Mazurach = poz. 444.
[1449]. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Zwycięstwo od nas zależy = poz. 1026.
1450. DALSZE gwałty na Mazurach // Gaz. Olszt. 1920 nr 50: 24 IV s. 2.
M.in. Rozbicie przez Niemców polskiego wiecu w Giżycku. Odebranie praw
nauczycielskich przez komisję koalicyjną w Olsztynie Kirchowi za uniemożliwienie odbycia się
polskiego wiecu w Dużych Lesinach (pow. szczycieński) w dniu 6 IV 1920 r.
1451. PONOWNE rozbicie wiecu polskiego w Malborku // Gaz. Olszt. 1920 nr 50: 24 IV
s. 3.
Rozbicie polskiego wiecu w Malborku w dniu 18 IV 1920 r.
1452. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Krwią i łzami // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 24:
24 IV s. 1.
Groźba istnienia Prus Wschodnich; możliwość zapobieżenia jej przez jak największe
okrojenie terytorium drogą przyłączenia terenów plebiscytowych do Polski.
1453. BRUTALNE pogromy na Mazurach nie ustają // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 24: 24 IV s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Rozbicie polskiego wiecu w Giżycku w dniu 18 IV 1920 r.
1454. POGROM w Lecu // Gaz. Olszt. 1920 nr 51: 27 IV s. 1. Doniesienia PAT.
Treść jak w poz. 1453.
1455. SZEREG wieców… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 25: 27 IV s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Zapowiedź polskich wieców w dniach 24-25 kwietnia, m.in. w Szadłowie, Janowie
i Tychnowach (pow. kwidzyński).
1456. PODSTOLIN // Dz. Gd. 1920 nr 95: 28 IV s. 3. Pomorze.
Wiec polski w Podstolinie w dniu 18 IV 1920 r.
1457. J. C. : Pogrom w Lecu i pogwałcenie praw międzynarodowych przez Niemców // Gaz.
Olszt. 1920 nr 52: 29 IV s. 1-2.
Sprawozdanie z rozbicia przez Niemców polskiego wiecu w Giżycku dnia 17 IV 1920 r.
1458. WIECE i zebrania w pow. sztumskim // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 27: 29 IV
s. 2. Z terenów plebiscytowych.
M.in. Polski wiec plebiscytowy w Trzcianie w dniu 25 IV 1920 r.
1459. WIECE plebiscytowe… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 27: 29 IV s. 2.
Z terenów plebiscytowych.
Polskie wiece plebiscytowe w Szadłowie, Janowie, Tychnowach i Białejgórze.
1460. RADZIEJEWSKI, ks. : Głosować za Polską… // Gaz. Olszt. 1920 nr 53: 1 V s. 1.
Warmiacy i Ślązacy powinni głosować w plebiscycie za Polską ze względu na
prześladowanie katolicyzmu w Niemczech.
1461. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Wiecznie oni! // Gaz. Olszt. 1920 nr 53: 1 V s. 1.
Niebezpieczeństwo spowodowane zamachem Kappa w Niemczech. Niemcy należy osłabić przez
oderwanie od nich ziem zamieszkiwanych przez ludność polską na Warmii i Mazurach.
1462. CO NAS czeka w Niemczech czyli mowa ministra finansów Wirtha w parlamencie
niemieckim // Mazur 1920 nr 49: 1 V s. 1.
Wielkie podatki w Niemczech dla spłacania odszkodowań koalicji. Kto chce płacić niech
głosuje za Niemcami.
1463. STUDZINSKI Johann : Die Gefahr… [Niebezpieczeństwo…] // Weckruf 1920 nr 48:
2 V s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Rozbicie przez Niemców polskiego zebrania w Benowie, pow. sztumski w dniu 26 IV 1920
r.
1464. WIE sich eine deutsche Versammlung ordnungsgemäss in eine polnische verwandelte
[Jak niemieckie zgromadzenie przeobraziło się legalnie w polskie] // Weckruf 1920 nr 48: 2 V s. 2.
Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Niemieckie zebranie w Starymtargu (pow. sztumski) w dniu 24 IV 1920 r. przekształciło się
w zebranie polskie z powodu większości Polaków w nim uczestniczących.
1465. WIEC w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 30: 4 V s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Polski wiec w Kwidzynie w dniu 2 maja 1920 r.
1466. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Niemców to martwi a nas cieszy! // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 31: 5 V s. 1.
Porównanie sytuacji Niemiec i Polski. Zachęta do głosowania za Polską w plebiscycie.
1467. BANDENUNWESCH auch im Stuhmer Kreise [Wybryki band również w pow.
Sztumskim] // Weckruf 1920 nr 49: 7 V s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Rozbicie polskiego zebrania w dniu 25 IV 1920 r. w Benowie (pow. sztumski) przez
niemieckie Haukomando.
1468. RODACY! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 33: 7 V s. 2 ; nr 34: 8 V s. 2.
Wezwanie do wzięcia udziału w polskim wiecu w Kisielicach zorganizowanym dnia 9 V
1920 r.
1469. RODACY! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 33: 7 V s. 2 ; nr 34: 8 V s. 2.
Wezwanie do wzięcia udziału w polskim wiecu w Stęgwałdzie w dniu 9 V 1920 r.
1470. RODACY! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 33: 7 V s. 2 ; nr 34: 8 V s. 2.
Wezwanie do wzięcia udziału w polskim wiecu w Piotrowicach w dniu 9 V 1920 r.
1471. WIEC polski… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 33: 7 V s. 2 ; nr 34: 8 V s. 2.
Zawiadomienie o organizowaniu w dniu 9 maja polskiego wiecu w Jerszewie.
1472. EIN WESTPREUSSE [Zachodnioprusak] : Versammlungsfreiheit für die Polen
[Wolność zgromadzeń dla Polaków] // Weckruf 1920 nr 49: 7 V s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet
[Z terenu plebiscytowego].
Rozbicie polskiego wiecu w Malborku. Niemcy w Polsce mają wolność zgromadzeń.
1473. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 56: 8 V s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Polski wiec plebiscytowy w kwidzyńskiej „Resursie‖ dnia 2 V 1920 r.
1474. WASZ : Jańsbork // Mazur 1920 nr 52: 8 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Antypolskie zebranie w Piszu dn. 22 IV 1920 r. Odważna agitacja polska zjednała
kilkunastu ludzi dotychczas chwiejnych do otwartego oświadczenia się za Polską.
1475. ROZBÓJNICTWO niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 34: 8 V s. 2.
Z terenów plebiscytowych.
Treść jak w poz. 1467.
1476. WIECE plebiscytowe… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 36: 11 V s. 1.
Budzące otuchę objawy wśród społeczeństwa polskiego na Powiślu – ludność w mniejszym
stopniu kryje się z polszczyzną.
[1477]. J. K. : Nad Wisłą czuwa straż! = poz. 1030.
[1478]. O CZYM zadecyduje plebiscyt? = poz. 1031.
1479. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 60: 18 V s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Pomyślne rozwijanie akcji polskiej w kwidzyńskim okręgu plebiscytowym. Liczne wiece
polskie.
1480. KRWAWE gwałty niemieckie w Kwidzynie. Manifestacje polskie w Kwidzynie.
Krwawe zajścia // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 41: 18 V s. 1-2.
Polski wiec i pochód w Kwidzynie w dniu 16 maja. Usiłowanie rozbicia manifestacji przez
bojówki niemieckie. Wojska włoskie zostały sprowadzone za późno.
1481. KRWAWE zajścia w Kwidzynie // Robotn. 1920 nr 133: 18 V s. 4-5. Telegramy.
Rozbicie polskiej manifestacji w Kwidzynie w dniu 16 maja.
[1482]. NAPAD na manifestację polską = poz. 939.
1483. R. : Wiece w Malborskim // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 42: 19 V s. 2.
Z terenów plebiscytowych.
Polskie wiece plebiscytowe w Niemieckiej Dąbrówce i Szropach (pow. malborski) w dniu 9
V 1920r.
1484. NAPAD Niemców na pochód polski w Kwidzynie // Gaz. Olszt. 1920 nr 61: 20 V s. 3.
Telegramy Polskiej Agencji Telegraficznej.
Rozbicie przez Niemców polskiej manifestacji w Kwidzynie w dniu 16 V 1920 r.
1485. ODBYŁ się tu pochód polski… // Mazur 1920 nr 56: 20 V s. 2. Dalsze strony.
Treść jak w poz. 1484.
1486. OBSERWATOR : Koncert plebiscytowy w Sztumie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 43: 20 V s. 4. Z bliska i z daleka.
Koncert Feliksa Nowowiejskiego w Sztumie w dniu 9 V 1920 r.
1487. REDAKTORZY niemieccy… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 43: 20 V s. 4.
Z bliska i z daleka.
Niemcy zdzierają własne odezwy rozlepione w Malborku, „wstydząc się własnych kłamstw‖
(Za „Marienburger Nogat-Ztg‖).
1488. DZIEŃ polski w siedzibie hakatyzmu plebiscytowego // Dz. Gd. 1920 nr 112: 20 V
s. 1.
Treść jak w poz. 1484.
1489. NAPAD niemiecki // Gaz. Warsz. 1920 nr 136: 20 V s. 5. Przed plebiscytami.
Treść jak w poz. 1484.
1490. GWAŁTY Niemców w Kwidzynie // Głos Nar. 1920 nr 119: 20 V s. 3.
Rozbicie przez Niemców polskiego wiecu w Kwidzynie w dniu 16 V 1920 r. Kapitan
wojska włoskiego odmawia pomocy.
[1491]. ZABURZENIA na terenach plebiscytowych = poz. 944.
1492. ERMLÄNDER wohin? [Dokąd Warmiaku?] // Beil. Gaz. Olszt. 1920 nr 62: 21 V s. 1.
Po okresie potęgi zaznacza się upadek Niemiec, zaczyna się natomiast rozkwit Polski.
Warmiacy powinni wybrać drogą głosowania przynależność do Polski.
1493. BERLIN? // Beil. Gaz. Olszt. 1920 nr 62: 21 V s. 1-2.
Polacy z Berlina powinni przybyć na głosowanie na Warmię i głosować za Polską. Niemcy
przybywający z Berlina na głosowanie nie mają na myśli interesów Warmii lecz wyłącznie interesy
niemieckie. Kłamstwa propagandy niemieckiej o Polsce. Czas przestać tym kłamstwom wierzyć.
1494. NOWE gwałty w Opaleńcu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 44: 21 V s. 4.
Z bliska i z daleka.
Napad Niemców na Polaków podczas zebrania w Opaleńcu dnia 12 V 1920 r.
1495. Z ŻYCIA polskich towarzystw i związków // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 44:
21 V s. 4. Z bliska i z daleka.
M.in. Zebranie Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Mikołajkach Pom. w dniu 16 maja.
Poruszenie sprawy plebiscytu. Urzędnicy niemieccy wymagali opłaty od Polaków za przejazd na
wiec do Kwidzyna w dniu 16 maja.
1496. Die INTERALLITERTE Kommission und Warschauer Presse [Komisja
międzysojusznicza a prasa warszawska] // Weckruf 1920 nr 54: 21 V s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Wywiad korespondenta „Kuriera Warszawskiego― z A. Pavią. Wyjaśnianie zajść w Iławie,
Kwidzynie i Malborku. Omówienie sprawy Einwohnerwehrów oraz innych spraw związanych
z plebiscytem.
[1497]. ECHA gwałtów niemieckich w Kwidzynie = poz. 689.
[1498]. GWAŁTY niemieckie = poz. 690.
[1499]. KONIECZNE wyjaśnienie = poz. 945.
[1500]. Deka : Pogrom in Marienwerder = poz. 946.
1501. KWIDZYN // Mazur 1920 nr 57: 22 V s. 2. Dalsze strony.
Krwawe rozbicie przez Niemców polskiego w Kwidzynie.
[1502]. KWIDZYN 21 maja = poz. 692.
[1503]. ŻEROMSKI i Kasprowicz w Kwidzynie = poz. 1263.
[1504]. BACZNOŚĆ Warmiacy! = poz. 1272.
1505. ERMLÄNDER prüfe! [Warmiaku, sprawdź!] // Beil. Gaz. Olszt. 1920 nr 64: 28 V
s. 1.
Wpajanie przez Niemców za pośrednictwem prasy ciągle tych samym kłamstw ma na celu
sugestywne opanowanie woli głosującego. Informacje o sytuacji w Niemczech i w Polsce. Plebiscyt
stawia przed głosującymi możliwość wyboru.
1506. WARKALLEN, 16 Mai [Warkały, 16 maja] // Beil. Gaz. Olsz. 1920 nr 64: 28 V s. 2.
Zebranie Polaków w Warkałach. Deklaracja głosowania w plebiscycie za Polską.
1507. KRESY zachodnie muszą być nasze! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 49: 28 V
s. 3.
Artykuł, zredagowany przez Komitet Obrony Kresów Zachodnich. Nie można zaprzepaścić
terenów plebiscytowych – muszą one należeć do Polski. Konieczność wzmożenia wysiłków dla
osiągnięcia tego celu.
1508. PIERWSZY wiec polski w Iławie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 49: 28 V s. 4.
Z bliska i z daleka.
Polski wiec plebiscytowy w Iławie w dniu 23 V 1920 r.
1509. WIEC w Laskowicach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 49: 28 V s. 4. Z bliska
i z daleka.
Polski wiec plebiscytowy w Laskowicach (pow. suski).
[1510]. PRZEDSTAWICIELE prasy włoskiej w Kwidzynie = poz. 697.
1511. ZAWSZE ci sami! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 50: 29 V s. 1.
Stosunek Niemców do Polaków na przestrzeni dziejów. W plebiscycie należy głosować za
Polską.
1512. GARDEJA // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 50: 29 V s. 3. Z bliska i z daleka.
Zapowiedź polskiego wiecu w Gardei – wsi na dzień 30 V 1920 r.
1513. NA WARMII i Mazurach // Robotn. 1920 nr 143: 29 V s. 4. Telegramy.
Napad Niemców na polskiego gospodarza w Tylkowie. Antypolskie
„Heimatvereinu‖ w Ełku. Koncert ludowy w Olsztynie w dniu 26 V 1920 r.
zebranie
[1514]. ŻEROMSKI i Kasprowicz w Olsztynie = poz. 1274.
1515. PIERWSZY wiec polski w Iławie // Gaz. Olszt. 1920 nr 65: 1 VI s. 1.
Treść jak w poz. 1508.
1516. PERZ Jan z Gryźlin : Osławiony niemiecki raj // Gaz. Olszt. 1920 nr 65: 1 VI s. 1-2.
Odmawianie pomocy przez władze niemieckie staremu weteranowi – Niemcowi powinno
przekonać mieszkańców terenów plebiscytowych o konieczności głosowania za Polską.
1517. DNIA 2 czerwca… // Mazur 1920 nr 60: 1 VI s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Zapowiedź koncertu kompozytorskiego Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie na dzień 2 VI
1920 r.
1518. KONCERT polski w Olsztynie // Mazur 1920 nr 60: 1 VI s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Sprawozdanie z polskiego koncertu w Olsztynie w dniu 25V 1920 r.
1519. WYSTAWA książek polskich… // Mazur 1920 nr 60: 1 VI s. 2. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Otwarcie wystawy polskich książek w Olsztynie. Wystawa będzie czynna do dnia 4 VI 1920
r.
[1520]. PIOTROWSKI Fritz : Czemu ma być u nas plebiscyt? = poz. 953.
[1521]. STARY Mazur z Iławy : Wiec polski w Iławie = poz. 954.
[1522]. DO OLSZTYNA przyjechał… = poz. 1277.
1523. W NIEDZIELĘ, 6 czerwca… // Gaz. Olszt. 1920 nr 66: 3 VI s. 1 ; nr 67: 5 VI s. 1.
Zawiadomienie Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego o polskich wiecach
plebiscytowych w Gryźlinach, Butrynach i Purdzie w dniu 6 VI 1920 r. Wezwanie do licznego
udziału w wiecach.
1524. JAN Kasprowicz w Olsztynie // Gaz. Olszt. 1920 nr 66: 3 VI s. 2-3.
Przebieg wizyty Jana Kasprowicza i Władysława Kozickiego na Warmii w dniu 30 maja
1920 r.
1525. HOFFMAN Ernst : Eine Warnung an meine ermländische Landsleute [Ostrzeżenie
moich warmińskich rodaków] // Erml. Volksstimme 1920 nr 2: 4 VI s. 1-2.
Niemiecka zaborczość i brutalność. Sytuacja w Niemczech nie napawa optymizmem,
pomyślny rozwój Polski. Warmiacy powinni rozważyć te sprawy i głosować za przyłączeniem do
Polski.
1526. A. M. : Wiec w Gardei // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 53: 3 VI s. 3. Z bliska
i z daleka.
Polski wiec w Gardei – wsi w dniu 30 V 1920 r. Przemówienia Tadeusza Odrowskiego i ks.
Rudolfa Nowowiejskiego w związku z plebiscytem.
[1527]. IN DEINE Hand ist es gegeben! = poz. 1036.
1528. JAN Kasprowicz w Olsztynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 55: 5 VI, dod. s.1.
Sprawozdanie z pobytu Jana Kasprowicza w Olsztynie w dn. 30 V 1920 r. Życiorys poety.
Kasprowicz odwiedził Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie, w drodze powrotnej do
Kwidzyna.
1529. WIEC polski odbędzie się w niedzielę, 6 czerwca rb. w Kwidzynie… // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 56: 6 VI s. 4. Telegramy.
Zapowiedź wiecu polskiego w Kwidzynie organizowanego przez Powiatową Radę Ludową.
1530. WIEC polski odbędzie się w niedzielę, 6 czerwca rb. w Janowie… // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 56: 6 VI s. 4. Telegramy.
Zapowiedź wiecu polskiego w Janowie organizowanego przez Powiatową Radę Ludową na
pow. kwidzyński.
1531. WIEC polski odbędzie się w niedzielę 6 czerwca rb. w Tychnowach… // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 56: 6 VI s. 4. Telegramy.
Zapowiedź wiecu polskiego w Tychnowach, organizowanego przez Powiatową Radę
Ludową na pow. kwidzyński.
1532. ONEGDAJ odbył się w Olsztynie… // Czas 1920 nr 132: 6 VI s. 3. O kresy
zachodnie.
Koncert Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie w dniu 3 VI 1920 r.
[1533]. WIECE polskie = poz. 1291.
1534. WIECZORNICA na cześć braci Nowowiejskich // Gaz. Olszt. 1920 nr 68: 8 VI s. 1.
Wieczornica w Olsztynie ku uczczeniu Feliksa Nowowiejskiego i jego brata Rudolfa,
działacza polskiego na Warmii. Wyrażenie nadziei, że niedługo już Warmia zostanie na stałe
zjednoczona z Polską.
1535. C. K. : Masuren! Augen auf! [Mazurzy! Otwórzcie oczy!] // Mas. Volksztg 1920 nr 5:
8 VI s. 1.
Ciężkie położenie Mazurów przed i w czasie pierwszej wojny światowej. W razie
przyłączenia do Niemiec los Mazurów też nie zmieni się na lepsze. Mazurski Związek Ludowy
zabiega o przyznanie autonomii dla Mazur w granicach Polski. Mazurzy powinni działać, mając na
celu przyłączenie kraju do Polski, oraz wstępować w szeregi Mazurskiego Związku Ludowego.
1536. IN GRIESLINEN, Gr. Purden und Wuttrienen… [W Gryźlinach, Purdzie Wielkiej
i Butrynach…] // Mas. Volksztg 1920 nr 5: 8 VI s. 3-4. Lokales und Provinzielles [Wiadomości
lokalne i prowincjonalne].
Polskie wiece w dniu 6 VI 1920 r. w Gryźlinach, Purdzie Wielkiej i Butrynach (pow.
olsztyński) Deklaracje głosowania za Polską w plebiscycie.
1537. WIEC w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 57: 8 VI s. 3. Z bliska
i z daleka.
Polski wiec plebiscytowy w Kwidzynie w dniu 6 VI 1920 r. zorganizowany przez
Powiatową Radę Ludową. Stwierdzenie niemożliwości głosowania warunkach terroru
niemieckiego. Wezwanie do sprawdzania list uprawnionych do głosowania. W pow. malborskim
potrzeba polskich księży.
1538. WIECE plebiscytowe… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 57: 8 VI s. 3. Z bliska
i z daleka.
Polskie wiece plebiscytowe w Brukawie i Tychnowach w dniu 6 VI 1920 r.
[1539]. ROZPOCZĘCIE agitacji plebiscytowej na Warmii = poz. 960.
1540. WAHL – und Abstimmungspropaganda [Propaganda wyborcza i plebiscytowa] //
Erml. Volksstimme 1920 nr 3: 9 VI s. 1.
Niemiecka propaganda wyborcza i plebiscytowa w Prusach Wschodnich w szczególności na terenie
plebiscytowym. Z biegiem czasu Warmiacy zrozumieją, że ich ratunkiem jest przyłączenie do Polski.
1541. NOWAKOWSKI Stanisław : Koncert plebiscytowy kompozytora Warmiaka Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 58: 9 VI s. 3. Korespondencje.
Sprawozdanie z koncertu Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie w dniu 6 VI 1920 r.
1542. DO LUDU Polskiego powiatu sztumskiego! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 58: 9 VI s.
4.
Odezwa Powiatowej Rady Ludowej na pow. sztumski o zachowanie polskości i głosowanie
w plebiscycie za Polską.
[1543]. O KRESY zachodnie = poz. 1297.
1544. NASZE wiece // Gaz. Olszt. 1920 nr 69: 10 VI s. 1.
Po dłuższej przerwie zorganizowano trzy polskie wiece plebiscytowe w dniu 6 VI 1920 r.
w Gryźlinach, Butrynach i Purdzie. Na bieżący tydzień zapowiedzianych jest 16 dalszych wieców
w olsztyńskim okręgu plebiscytowym.
1545. POLSKIE wiece plebiscytowe… // Gaz. Olszt. 1920 nr 69: 10 VI s. 1.
Zapowiedź polskich wieców plebiscytowych w dniach 10-12 VI 1920 r. w Wójtowie, Stawigudzie,
Dużych Bartółtach, Dorotowie i Kronowie (pow. olsztyński).
1546. W NIEDZIELĘ, 13-ego czerwca rb.… // Gaz. Olszt. 1920 nr 69: 10 VI s. 1.
Warmiński Komitet Plebiscytowy wzywa Polaków do wzięcia udziału w wiecach plebiscytowych
w dniu 13 VI 1920 r. w Gietrzwałdzie, Pluskach, Sząbruku, Klebarku i Bartągu.
1547. PRZEGLĄDAJCIE listy głosujących! // Gaz. Olszt. 1920 nr 69: 10 VI s. 2 ; nr 70: 12 VI s. 1 ;
nr 71: 15 VI s. 1 ; nr 72: 17 VI s. 2.
1548. DNIA 13 b.m. „dzień polski‖ na całym terytorium mazurskim // Dz. Gd. 1920 nr 128: 10 VI s.
3. Telegramy.
Organizowanie w dniu 13 VI 1920 r. „dnia polskiego‖ w olsztyńskim okręgu plebiscytowym.
[1549]. KWIDZYN = poz. 962.
1550. POGŁOSKI // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 60: 11 VI s. 4 ; nr 61: 12 VI s. 1.
Polska Rada Ludowa w Kwidzynie obala pogłoski agitatorów niemieckich o sprzedawaniu ziemi
przez Polaków w pow. kwidzyńskim. Polska będzie walczyć o tereny plebiscytowe.
1551. MALBORK, dnia 8 czerwca 1920 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 60: 11 VI,
dod. s. 1. Z bliska i z daleka.
Polski wiec plebiscytowy w Malborku w dniu 6 VI 1920 r.
1552. OJCZYZNA // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 60: 11 VI, dod. s. 1.
Wiersz śląskiego poety ludowego Juliusza Ligonia sprzed I wojny światowej. Łączność
wszystkich dzielnic Polski. Konieczność nieszczędzenia sił dla wygrania plebiscytu.
[1553]. DO LUDU Polskiego powiatu sztumskiego! = poz. 1299.
1554. W NIEDZIELĘ, 13 czerwca r.b. … // Gaz Olszt. 1920 nr 70: 12 VI s. 1.
Warmiński Komitet Plebiscytowy wzywa Polaków do wzięcia udziału w wiecach
plebiscytowych w dniu 13 VI 1920 r. w Gietrzwałdzie, Pluskach, Sząbruku, Klebarku, Bartągu,
Sząbargu i Warkałach.
1555. WIELKIE wiece publiczne… // Gaz. Olszt. 1920 nr 70: 12 VI s. 3 ; nr 71: 15 VI s. 1.
Warmiński Komitet Plebiscytowy wzywa Polaków do wzięcia udziału w wiecach w dniach
14-19 VI 1920 r. w Wymoju, Spręcowie, Miodówku, Majdach, Różnowie, Tomaszkowie,
Tuławkach, Montkach, Gotkach, Radostach, Kieźlinach, Dużej Dąbrówce, Dobrągu, Redykajnach
i Dużym Lesznie w pow. olsztyńskim.
1556. ZIEMIA mazurska dla Mazurów czyli co gburom i chałupnikom mazurskim dać może
rząd polski // Mazur 1920 nr 65: 12 VI s. 1-2.
Po przyłączeniu do Polski większe majątki na Mazurach zostaną rozparcelowane między
tutejszą ludność polską. Przedstawienie większej korzyści głosowania za Polską.
1557. OTWÓRZTA oczy bracia Mazurzy! // Mazur 1920 nr 65: 12 VI s. 2-3.
Ukazanie obłudy agitacji niemieckiej na Mazurach. Wykazanie lepszej przyszłości Mazurów
w Polsce. Zachęcanie do wstępowania w szeregi Mazurskiego Związku Ludowego.
1558. [Pięćdziesiąt] 50 procent od całego majątku na sztajtry // Mazur 1920 nr 65: 12 VI
s. 4. Sprawy plebiscytowe.
Koalicja żąda przy sprzedaży majątku 50% wartości na spłatę długów niemieckich. Kto chce
spłacać te długi, niech głosuje w plebiscycie za Niemcami.
1559. DNIA 13 b.m. „dzień polski‖ na całym terytorium mazurskim // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 61: 12 VI, dod. s. 2. Z bliska i z daleka.
Wznowienie pracy Komitetów Mazurskiego i Warmińskiego na skutek mianowania polskich
przedstawicieli przy władzach alianckich. Warmiński Komitet Plebiscytowy zorganizował w dn.
6 VI 1920 r. wiece w Gryźlinach, Butrynach i Purdzie. Komitet Mazurski organizuje w dn. 13 VI
1920 r. „dzień polski‖ na Mazurach.
1560. WIEC w Janowie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 61: 12 VI, dod. s. 2. Z bliska
i z daleka.
Sprawozdanie z wiecu polskiego w Janowie w dniu 6 VI 1920 r. Tadeusz Odrowski przedstawił na
wiecu m.in. kłamstwa agitacji niemieckij.
1561. WIEC w Straszewie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 61: 12 VI, dod. s. 2.
Z bliska i z daleka.
Polski wiec w Straszewie (pow. sztumski) w dniu 6 VI 1920 r. z udziałem Tadeusza
Odrowskiego. Przedstawienie kłamstwa agitacji niemieckiej.
1562. Z KALW donoszą! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 61: 12 VI, dod. s. 2. Z bliska
i z daleka.
Wiec polski z Kalwach w dn. 6 VI 1920 r. z udziałem S. J. Wilka.
1563. Z NOWEGO Targu donoszą nam… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 61: 12 VI,
dod. s. 2. Z bliska i z daleka.
Wiec polski z Nowym Targu w dn. 6 VI 1920 r. z udziałem S. J. Wilka.
1564. MASUREN! Augen auf! [Mazurzy! Otwórzcie oczy!] // Mas. Volksztg 1920 nr 7:
15 VI s. 1.
Podkreślenie znaczenia dnia plebiscytu dla przyszłych losów Mazurów. Polska
przeprowadzi na Mazurach reformą rolną – ziemia będzie rozparcelowania wśród ludzi. Mazurzy
powinni dla swego dobra oddać głos w plebiscycie za Polską.
1565. WAS wird das neue Heer in Deutschland kosten? [Ile będzie kosztować nowe wojsko
w Niemczech?] // Mas. Volksztg 1920 nr 7: 15 VI s. 1.
Wielkie koszty związane z utrzymaniem wojska w Niemczech spowodują obarczenie
ludności większymi podatkami. Jeśli Mazurzy nie chcą płacić tych podatków powinni głosować w
plebiscycie za Polską.
1566. LEBENSMITTELPREISE in Deutschland! Das Existenzminimum im Mai. [Ceny
środków spożywczych w Niemczech! Minimum dla życia w maju] // Mas. Volksztg 1920 nr 7: 15
VI s. 2.
Ceny podstawowych produktów spożywczych wzrosły w Niemczech 13-krotnie w
porównaniu z 1914 r. Porównanie cen w Berlinie i Warszawie. Mazurzy powinni głosować w
plebiscycie za Polską.
1567. MIKULSKI Kasper, pastor w Łomży : Bóg rządzi narodami // Mazur1920 nr 66: 15
VI s. 1-2.
Podkreślenie cudu zmartwychwstania Polski po długowiecznej niewoli. Jedność Mazurów z
Polakami. Ważność chwili plebiscytu dla dalszych losów Mazur. Wezwanie do zjednoczenia z
Polską.
1568. WIECE plebiscytowe // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 63: 15 VI s. 3-4. Z bliska
i z daleka.
Polskie wiece plebiscytowe w dniu 13 VI 1920 r. w Kwidzynie, Rakowicach i w Krasnej
Łące.
1569. CHMIELEWSKI B[onifacy] : Plebiscyt oto już się zbliża… // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 64: 16 VI s. 3.
Wiersz patriotyczny, wzywający lud do walki o przyznanie terenów na prawym brzegu
Wisły Polsce.
1570. CHMIELEWSKI B[onifacy] : Nasze hasło // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 64:
16 VI s. 4.
Wiersz przedstawiający sytuację w Niemczech i w Polsce. Wezwanie do głosowania na
Polskę.
1571. WIEC w Dużej Nebrawie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 64: 16 VI s. 5. Z
bliska i z daleka.
Wiec polski z Dużej Nebrawie w dniu 13 VI 1920 r. Przemówienie Tadeusza Odrowskiego.
1572. WIEC w Gardei // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 64: 16 VI s. 5. Z bliska i z
daleka.
Wiec polski w Gardei – wsi w dniu 13 VI 1920 r. Referat pos. ks. Ludwiczaka.
1573. WIEC w Kamionce // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 64: 16 VI s. 5. Z bliska i z
daleka.
Wiec w Kamionce (pow. kwidzyński) w dniu 13 VI 1920 r. Przemówienie Tadeusza
Odrowskiego.
1574. WIEC w Miranach, pow. sztumski… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 64: 16 VI
s. 5. Z bliska i z daleka.
Polski wiec w Miranach (pow. sztumski) w dn. 10 VI 1920 r.
1575. NA MAZURACH // Robotn. 1920 nr 161: 16 VI s. 5. Telegramy.
Niemcy nie wpuścili polskich nauczycieli do szkoły polskiej w Purdzie (pow. olsztyński), na
otwarcie której zezwolił koalicyjny oficer okręgowy. Próba rozbicia polskiego wiecu w Ostródzie w
dniu 13 VI 1920 r. Kontrola sporządzonych przez Niemców list uprawnionych do głosowania
wykazała wiele fałszerstw.
1576. WIELKIE wiece publiczne… // Gaz. Olszt. 1920 nr 72: 17 VI s. 1.
Warmiński Komitet Plebiscytowy zapowiada w dniach 17-19 VI 1920 r. wiece w Gotkach,
Radostach, Kieźlinach, Dużej Dąbrówce, Dobrągu, Redykajnach i Dużym Lesznie (pow.
olsztyński).
1577. ZIEMIA warmińska dla Warmiaków // Gaz. Olszt 1920 nr 72: 17 VI s. 1-2.
Porównanie przyszłego bytu ludności rolniczej na Warmii pod panowaniem niemieckim i
polskim. Lepiej głosować w plebiscycie za Polską.
1578. WIELKIE zgromadzenie Ludowe w Szczytnie… // Mazur 1920 nr 67: 17 VI s. 1.
Zapowiedź wiecu w Szczytnie na dzień 17 VI 1920 r. organizowanego przez Mazurski
Związek Ludowy.
1579. BERUFSWAHL. [Wybór zawodu] // Erml. Volksstimme 1920 nr 6: 18 VI s. 3.
Warunki bytu urzędników w Polsce. Warmiacy powinni dążyć do przyłączenia kraju do
Polski przez głosowanie za nią w plebiscycie.
1580. HURRA Germania. [Niech żyje Germania!] // Erml. Volksstimme 1920 nr 6: 18 VI s.
4.
Worgitzki cieszy się przedwcześnie ze zwycięstwa niemieckiego plebiscytu. Obłuda
niemieckiej propagandy plebiscytowej. Wezwanie Warmiaków do zrzucenia jarzma niemieckiego.
1581. CHMIELEWSKI B[onifacy] : Czy kochasz Ojczyznę? // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 66: 18 VI s. 4.
Wiersz patriotyczny udowadniający polskość ziem plebiscytowych.
1582. DNIA 16 b.m.… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 66: 18 VI s. 4. Z bliska i z
daleka.
Władysław Kozicki i Jan Kasprowicz opuścili tereny plebiscytowe, udając się do Gdańska.
1583. WIELKIE wiece polskie odbędą się… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 66: 18
VI s. 5.
Zapowiedź wieców polskich w dniach 19-20 VI 1920 r. w Kwidzynie, Mikołajkach Pom.,
Ryjewie, Koniecwałdzie, Waplewie, Iławie, Kisielicach, Sadłukach i Krasnej Łące w kwidzyńskim
okręgu plebiscytowym.
1584. NA WARMII i na Mazurach // Robotn. 1920 nr 163: 18 VI s. 4. Telegramy.
Były burmistrz olsztyński Zülch, wydalony przez komisję koalicyjną za znieważenie
sztandaru polskiego, został mianowany przez Niemców dyrektorem komunikacji dla
przybywających na głosowanie. Zapowiedź konferencji w sprawie uzgodnienia warunków
przejazdu Niemców przez Pomorze na głosowanie. Bójka w Malborku między żołnierzami
włoskimi i członkami Sicherheitswehry. Rozbicie przez Niemców wiecu polskiego w Mierkach w
dn. 16 VI 1920 r. Zamazywanie polskich napisów w Ełku. Odebranie na dworcu w Ostródzie
kurierowi Komitetu Mazurskiego paczki z dokumentami. Napad Niemców na mieszkanie
współpracownika Komitetu Mazurskiego w Olsztynku.
1585. OLSZYN, 17 czerwca // Czas 1920 nr 142: 18 VI s. 3. Za ziemiach plebiscytowych.
Niemcy przeszkadzają podczas polskiego wiecu w Ostródzie w dniu 13 VI 1920 r.
[1586]. OLSZYN, 17 czerwca = poz. 1309.
1587. WIECE na Mazurach… // Gaz. Olszt. 1920 nr 73: 19 VI s. 3.
Zapowiedź polskich wieców w Piszu oraz w Elgnowie, Marcinkowie i Groszkach (pow.
ostródzki) w dniach 19, 20 i 23 czerwca 1920 r.
1588. WIELKI wiec polski… // Gaz. Olszt. 1920 nr 73: 19 VI s. 3.
Zapowiedź na dzień 20 VI 1920 r. polskiego wiecu plebiscytowego w Raszągu.
1589. WĘDRÓWKA z Niemiec do Brazylii // Mazur 1920 nr 68: 19 VI s. 1.
Według informacji gazet niemieckich Niemcy masowo emigrują do Brazylii z powodu
ciężkiego położenia w kraju. Ostrzeżenie Mazurów przed ich losem w Niemczech po plebiscycie.
1590. WIELKIE zgromadzenia ludowe w krejzie niborskim… // Mazur 1920 nr 68: 19 VI s.
1.
Zapowiedź polskich wieców w dn. 20 VI 1920 r. w Wielkich Gardynach, napierkach,
Dłużku, Kocie, Jabłonkach, Wierzbowie i Piotrowicach w pow. nidzickim. Zachęcanie do wzięcia
udziału w wiecach i głosowaniu w plebiscycie „jak sumienie i rozum nakazuje‖.
1591. POLSKIE zgromadzenie w pow. ządźborskim // Mazur 1920 nr 68: 19 VI s. 2-3.
Sprawozdanie z wiecu polskiego w Wyszemborku (pow. mrągowski) w dniu 13 VI 1920 r.
1592. JAROSZYK K[azimierz] : Äusserungen von zwei Vorstandsmitgliedern des Masurenund Ermländerbundes [Oświadczenie dwóch członków zarządu „Masuren- und Ermländerbundu―]
// Mazur 1920 nr 68: 19 II s. 4.
Nawet czołówka „Masuren- und Ermländerbundu― (Hansel, Johannes Schimanski z
Ostródy) uważa Mzurów za lud polski. Mazurzy obronią swą godność poprzez akt głosowania w
dniu 11 lipca.
1593. WIEC w Kurzymbraku // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 67: 19 VI s. 5. Z bliska i
z daleka.
Polski wiec plebiscytowy w Kurzymbraku.
1594. NIEMCY strzelają do Polaków w Ostródzkiem // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr
67: 19 VI s. 5. Telegramy.
Rozbicie przez Niemców polskiego wiecu w Mierkach (pow. ostródzki) w dn. 18 VII 1920 r.
1595. NA WARMII i Mazurach // Robotn. 1920 nr 164: 19 VI s. 4. Telegramy.
Wiec plebiscytowy w dn 13 VI 1920 r. w pobliżu pól grunwaldzkich. Przemówienia dr
Wilańskiego i pos. Herza.
1596. ROZBICIE wiecu przez księdza-hakatystę // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 68:
20 VI s. 4-5. Z bliska i z daleka.
Proboszcz ks. Mayska rozbił polski wiec w Krasnej Łące (pow. sztumski) w dn. 13 VI 1920
r.
1597. NIEMCY rozbijają wiece polskie na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 145: 20 VI s. 3.
Napad Niemców na polski wiec w Mierkach (pow. ostródzki).
1598. OLSZYN, 19 czerwca // Czas 1920 nr 144: 20 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Treść jak w poz.= 1597.
1599. OLSZTYN, 19 czerwca // Czas 1920 nr 144: 20 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Wiec polski w Małej Polance (w pobliżu Pól Grunwaldzkich) w dn. 13 VI 1920 r.
1600. GWAŁTY Niemców // Gaz. Warsz. 1920 nr 167: 21 VI s. 5. Ostatnie wiadomości.
Napad Niemców na polskie zebranie w Klonie (pow. szczycieński) w dniu 20 VI 1920 r.
1601. WARMIŃSKI : Do pracy Warmiacy! // Gaz. Olszt. 1920 nr 74: 22 VI s. 2.
Po 150-letniej niewoli jeszcze nie wszyscy Polacy na Warmii się ocknęli, by zrozumieć
konieczność głosowania za Polską. Wezwanie ludu polskiego na Warmii do pracy nad
przyłączeniem ziem warmińskich do Macierzy.
1602. W GOTKACH… // Gaz. Olszt. 1920 nr 74: 22 VI s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Polski wiec w Gotkach w dniu 17 VI 1920 r.
1603. WIELKIE wiece plebiscytowe… // Gaz. Olszt. 1920 nr 74: 22 VI s. 3.
Warmiński Komitet Plebiscytowy zapewnia polskie wiece plebiscytowe w dniach 22-26
czerwca 1920 r. w Naterkach, Wierckubie, Patrykach, Sząwałdzie, Jedzbarku, Kluczniku, Likuzach,
Kabornie, Wyrandach, Małym Klebarku, Stawigudzie, Lęgajnach, Starym Marcinkowie, Sząfałdzie
i Butrynach. Wezwanie do licznego udziału w wiecach bez obawy pogromów.
1604. MAŁYCHA K. : Chcą do Polski! // Mazur 1920 nr 69: 22 VI s. 2 ; nr 70: 24 VI s. 2-3.
M.in. Każdy rozsądny człowiek będzie głosował w plebiscycie za Polską.
1605. Rozbicie polskiego zgromadzenia w Szczytnie // Mazur 1920 nr 69: 22 VI s. 3.
Sprawy plebiscytowe.
Szczegóły rozbicia przez bojówki „Heimatvereinu‖ polskiego zgromadzenia w Szczytnie w
dniu 17 VI 1920 r.
1606. OLSZTYN // Mazur 1920 nr 69: 22 VI s. 3. Wiadomości polskiej agencji
telegraficznej PAT.
Rozbicie przez Sackhauerów polskiego wiecu w Mierkach (pow. ostródzki).
1607. WIECE plebiscytowe w powiecie suskim // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 69: 22
VI s. 4. Z bliska i z daleka.
Polskie wiece plebiscytowe w Iławie i Kisielicach w dniu 20 VI 1920 r.
1608. OBCHÓD polski przy polach Grunwaldu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 69:
22 VI s. 5. Z bliska i z daleka.
Polski wiec na polach grunwaldzkich w dniu 13 VI 1920 r. z udziałem pos. Herza.
1609. ROZBITY wiec polski // Gaz. Gd. 1920 nr 141: 22 VI s. 2. obszarów plebiscytowych.
Treść jak w poz. 1606.
1610. NA WARMII i Mazurach // Robotn. 1920 nr 167: 22 VI s. 5. Telegramy.
Obrzucenie obelgami przez Niemców ks. Ludwiczaka. Rewizja policji w drukarni Kantera
w Kwidzynie. Cenzurowanie listów przesyłanych do Polaków. Członkowie Heimatvereinów usiłują
uniemożliwiać wiece polskie w Lamkowie, Ramsowie i Starym Wartemborku (pow. olsztyński) w
dn. 20 VI 1920 r.
1611. CHMURA Paweł : Zapytaj ziemi i swego sumienia // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 70: 23 VI s. 4.
Wiersz patriotyczny skierowany do mieszkańców Powiśla.
1612. OBOWIĄZEK Warmiaków w dniu 11 lipca // Gaz. Olszt. 1920 nr 75: 24 VI s. 1.
Podkreślenie ważności głosowania dla dalszych losów ziemi warmińskiej i mazurskiej.
Wezwanie do głosowania za Polską.
1613. Z DZIAŁALNOŚCI Heimatvereinu // Gaz. Olszt. 1920 nr 75: 24 VI s. 2. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Agenci Heimatvereinu przeszkadzają w odbywających się na Warmii wiecach polskich.
1614. KLON na Mazurach // Gaz. Olszt. 1920 nr 75: 24 VI s. 3. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Rozbicie przez Niemców polskiego zebrania w Klonie w dniu 18 VI 1920 r. Poranienie
Brunona Gabrylewicza.
1615. W LAMKOWIE… // Gaz. Olszt. 1920 nr 75: 24 VI s. 3. Z naszych wieców.
Polski wiec plebiscytowy w Lamkowie w dn. 20 VI 1920 r. z udziałem Władysława
Pieniężnego.
1616. W RAMSOWIE… // Gaz. Olszt. 1920 nr 75: 24 VI s. 3. Z naszych wieców.
Polski wiec plebiscytowy w Ramsowie w dniu 20 VI 1920 r.
1617. WIECE w pow. ostródzkim… // Gaz. Olszt. 1920 nr 75: 24 VI s. 3.
Komitet Mazurski zapowiada polskie wiece w dniach 24-28 VI 1920 r. w Kecwałdzie,
Dużym Lewaldzie, Małym Lewaldzie, Glaznotach i Kliniach w pow. ostródzkim.
1618. WIELKIE wiece plebiscytowe… // Gaz. Olszt 1920 nr 75: 24 VI s. 3.
Warmiński Komitet Plebiscytowy organizuje polskie wiece plebiscytowe w dniach 24-27 VI
1920 r. w Likuzach, Kabornie, Wyrandach, Małym Klebarku, Stawigudzie, Lęgajnach, Starym
Marcinkowie, Sząfałdzie, Butrynach, Orzechowie, Klebarku, Giławach, Dywitach, Gietkowie i
Brunswałdzie oraz wzywa do licznego w nich udziału.
1619.
WIELKI
wiec
plebiscytowy…
//
Mazur
1920
nr
70:
24
VI
s.
2.
Zapowiedź polskiego wiecu plebiscytowego w Ełku dla całego powiatu w dniu 26 VI 1920 r.
Prośba o liczne przybycie.
1620. OLSZTYN // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 3. Wiadomości polskiej agencji
telegraficznej PAT.
Rozbicie przez Niemców polskiego zebrania w Klonie (pow. szczycieński) w dniu 18 VI
1920 r.
1621. CHOŁONIEWSKI A[ntoni] : „Meine brave Masuren‖ [Moi dzielni Mazurzy] //
Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 3-4.
Podział narodowościowy Mazurów przed plebiscytem.
1622. EŁK // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 4. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Walne zebranie Rady Ludowej w Ełku dn. 16 VI 1920 r. Przyrzeczenie walki o pomyślny
dla Polski wynik plebiscytu wspólnie z Komitetem Mazurskim. Pierwszy polski wiec plebiscytowy
dla pow. ełckiego odbędzie się w Ełku 26 czerwca.
[1623]. ŁYDKO Ludwik : Rząd polski wobec plebiscytu na Warmii i Mazurach = poz. 974.
1624. Z KIESLINGU donoszą nam… .// Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 72: 25 VI s. 5.
Z bliska i z daleka.
Sprawozdanie z wiecu polskiego w Kisielicach w dniu 20 VI 1920 r.
1625. Z MIKOŁAJEK piszą nam… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 72: 25 VI s. 5. Z
bliska i z daleka.
Sprawozdanie z wiecu polskiego w Mikołajkach Pom. w dniu 20 VI 1920 r.
1626. WYBRYKI niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 76: 26 VI s. 3.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Rozbicie przez Niemców w dniu 20 VI 1920 r. polskich wieców w Dłusznikach, Kocie i
Jabłonkach (pow. nidzicki).
1627. DWA wspaniałe wiece… // Gaz. Olszt 1920 nr 76: 26 VI s. 3. Z naszych wieców.
Udane polskie wiece plebiscytowe w Sząbruku i Gietrzwałdzie (pow. olsztyński), na których
przemawiał ks. Rudolf Nowowiejski.
1628. WIEC w Koźlinach… // Gaz. Olszt. 1920 nr 76: 26 VI s. 3. Z naszych wieców.
Polski wiec w Koźlinach w dniu 18 VI 1920 r. odbył się pomyślnie, mimo, że Niemcy
chcieli temu przeszkodzić.
1629. WIECE w pow. ostródzkim // Gaz. Olszt. 1920 nr 76: 26 VI s. 3.
Komitet Mazurski organizuje w dniach 26-28 VI 1920 r. polskie wiece plebiscytowe w Ełku
oraz w Małym Lewaldzie, Glaznotach i Kliniach (pow. ostródzki).
1630. WIELKIE wiece plebiscytowe… // Gaz. Olszt. 1920 nr 76: 26 VI s. 3.
Warmiński Komitet Plebiscytowy zapowiada polskie wiece plebiscytowe w dniach 26-27 VI
1920 r. w Starym Marcinkowie, Sząfałdzie, Butrynach, Orzechowie, Klebarku, Giławach,
Dywitach, Gietkowie i Brąswałdzie oraz wzywa do licznego w dniach udziału.
[1631]. SPRAWOZDANIE ze zgromadzenia w Starej Ukcie = poz. 1319.
1632. [Łydko Ludwik] L. Ł. : Co rząd pruski dał Warmiakom? // Gaz. Olsz. 1920 nr 77: 29
VI s. 1.
Rząd pruski przez cały okres okupacji traktował Prusy Wschodnie po macoszemu. Dopiero
po roku 1872 zajął się bardziej tym terenem, ze względu na jego rolę jako bazy wypadowej przeciw
Rosji. Warmia po przyłączeniu do Niemiec nie ma przed sobą przyszłości. Konieczność
zjednoczenia kraju z Polską.
1633. KLĘSKA agitacji niemieckiej // Gaz. Olszt. 1920 nr 77: 29 VI s. 1.
Niemcy chwytają się najrozmaitszych sposobów w swej agitacji antypolskiej na terenie
plebiscytowym. Konieczność zapobieżenia przez koalicję niedozwolonym metodom agitacji
niemieckiej. Podkreślenie jedności narodowej ludności Warmii i Polski. Obowiązek wykazania
polskości terenów plebiscytowych w akcie głosowania.
1634. WASZ brat Majkowski : Co to jest czas plebiscytowy i do czego nas zobowiązuje? //
Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 2 ; nr 73: 1 VII s. 1-2 ; nr 74: 3 VII s. 1-2 ; nr 75: 6 VII s. 1-2 ; nr 76: 8
VII s. 2-3.
Podkreślenie wagi okresu przed plebiscytem dla dalszych losów ludności polskiej na terenie
plebiscytowym. Uzasadnienie, dlaczego lepiej głosować za Polską. Pochodzenie Mazurów. Historia
Mazur.
1635. EIN Sieg am 11 Juli ist noch lange kein Freibrief für die Zukunf [Zwycięstwo 11 lipca
nie będzie przez dłuższy czas przywilejem na przyszłość] // Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 3. Sprawy
plebiscytowe.
Plebiscyt na Warmii i Mazurach zarządzano na skutek statystyk ludności, które wykazują
większość polską. Napiętnowanie działalności Worgitzkiego. Gwałtem niewiele można zdziałać.
1636. NIE BÓJTA się gróźb niemieckich! // Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 3. Sprawy
plebiscytowe.
„Königsberger Allgemeine Zeitung‖ nawołuje do zaprzestania prześladowania Polaków na
terenach plebiscytowych, gdyż może się to przyczynić jedynie do niekorzystnego dla strony
niemieckiej obrotu sprawy. Prusy Wschodnie muszą utrzymać dobre stosunki z Polską, gdyż bez
tego nie mają prawa bytu. W związku z tym nie należy się obawiać gróźb niemieckich.
1637. DNIA 24.6.1920… // Gaz. Olszt. 1920 nr 78: 1 VII s. 3. Z naszych wieców.
Polski wiec plebiscytowy w Wyrandach w dniu 24 VI 1920 r.
1638. KWIATKOWSKI K. : Sprawozdanie z odczytu na wsi Klonie (Liebenberg) w pow.
szczycieńskim z dnia 18 czerwca 1920 r. // Mazur 1920 nr 73: 1 VII s. 2 ; nr 74: 3 VII s. 2.
Relacja z rozbitego przez Niemców polskiego zebrania w Klonie (pow. szczycieński).
1639. SŁABI na duchu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 77: 1 VII s. 1.
Plebiscyt nie jest jeszcze dla Polski przegrany. Zachęta do popierania się wzajemnie na
duchu i głosowania za Polską.
1640. JEDEN z uczestników: Wiec i zabawa w Montkach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 77: 1 VII s. 2. Z bliska i z daleka.
Polski wiec w Montkach (pow. olsztyński) w dniu 27 VI 1920 r.
1641. WIELKIE wiece polskie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 77: 1 VII s. 3.
Zapowiedź wieców polskich w dniu 3 VII 1920 r. w Biedronach, Kamionkach, Szadłowie,
Brukawie, Kurzebraku, Guczu i Szulwizie.
1642. WIELKIE wiece polskie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 77: 1 VII s. 3.
Zapowiedź wieców polskich w dniu 4 VII 1920 r. w Kwidzynie, Tychnowach, Janowie,
Białym Dworze, Jerzewie, Rakowicach, Dużej Nebrawie, Czyganach i Dubielu.
1643. ZEBRANIA Towarzystwa Ludowego w Starymtargu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 77: 1 VII s. 2-3. Z bliska i z daleka.
Zebranie polskie w Starymtargu w dniu 21 VI 1920 r. Wezwanie do głosowania za Polską.
1644. EIN TEILNEHMER : Die Versammlung in kgl. Naudorf [Zebranie w królewskiej
Nowej Wsi] // Weckruf 1920 nr 70: 1 VII s. 4. Stimmen aus dem Leserkreise [Głosy z okręgu
czytelników].
Polskie zebranie w królewskiej Nowej Wsi w dniu 26 VI 1920 r., na którym pozwolono
Niemcom swobodnie się wypowiedzieć. Niemcy natomiast na swoich zebraniach nie dają Polakom
dojść do głosu.
[1645]. SPRAWOZDANIE ze zgromadzenia w Napierkach = poz. 1321.
1646. TWARDY Polak : Ludu! Wybieraj! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 78: 2 VII
s. 1.
Przedstawienie sytuacji gospodarczej Polski. Gorąca zachęta do głosowania za Polską.
1647. BRAK poczucia ludzkości i słuszności… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 78:
2 VII s. 1-2.
Wiec dla Polaków–katolików w Malborku w dniu 1 VII 1920 r. z udziałem red. B.
Chmielewskiego. Głosy Niemców przeczące prawdzie.
1648. LICZNE rzesze… // Gaz. Olszt. 1920 nr 79: 3 VII s. 3. Z naszych wieców.
Sprawozdanie z polskich wieców plebiscytowych w Orzechowie, Butrynach i Nowym
Marcinkowie.
1649. NAUCZYCIEL z Poznańskiego : Do nauczycieli Warmiaków! // Gaz. Olszt. 1920 nr
79: 3 VII s. 4.
Wezwanie nauczycieli–Warmiaków do wytrwania na swych stanowiskach. W razie
przegranego plebiscytu traktat wersalski gwarantuje nietykalność, istnieje również możliwości
przeniesienia się do Polski.
1650. WIECE plebiscytowe w powiecie szczycieńskim… // Gaz. Olszt. 1920 nr 79: 3 VII s.
4.
Komitet Mazurski zapowiada polskie wiece plebiscytowe w pow. szczycieńskim w dniach
1-4 VII 1920 r. w Mensguth, Kukukswalde, Romahnen, Małych Jerutkach, Hasenberg, Mingfen,
Opaleńcu i Lesinach oraz wzywa do udziału w nich bez obaw.
1651. WIELKIE wiece plebiscytowe… // Gaz. Olszt. 1920 nr 79: 3 VII s. 4.
Warmiński Komitet Plebiscytowy zapowiada na dzień 4 VII 1920 r. polskie wiece
plebiscytowe w Barczewie, Sząbruku, Lamkowie, Dużym Bartągu i Dywitach w pow. olsztyńskim
oraz wzywa do licznego w nich udziału bez obawy pogromów.
1652. SPRAWOZDANIE ze zgromadzenia w Mierkach w pow. ostródzkim // Mazur 1920
nr 74: 3 VII s. 2-3.
Sprawozdanie z rozbitego przez bandę Sackhauerów polskiego wiecu w Mierkach (pow.
ostródzki).
1653. SPRAWOZDANIE i wynik zgromadzenia odbytego w Browinie w pow. niborskim //
Mazur 1920 nr 74: 3 VII s. 3.
Wiec polski w dniu 20 VI 1920 r. przeniesiono z Gardyn do pobliskiej Browiny, z powodu
wymówienia lokalu przez Niemca. Na wiecu podkreślono znaczenie obecnego okresu dla
przyszłych dziejów Mazur. Wezwanie do głosowania w dniu 11 lipca za Polską.
1654. ZAWIŚLEWSKI Karl : Tragedia mazurska // Mazur 1920 nr 74: 3 VII s. 3. Listy
Mazurów.
Autor opowiada o swym przejściu do obozu polskiego i szykanach ze strony Niemców
wobec niego i rodziny. Wzywa Mazurów do stania przy sprawie polskiej mimo prześladowań
niemieckich z tego tytułu.
1655. FRITZ z pod Niborka : Ojczysty język to polski! // Mazur 1920 nr 74: 3 VII s. 3-4.
Listy Mazurów.
Wywody na temat polskości Mazurów. Mazurzy powinni oddać głosy w plebiscycie za
Polską.
1656. MIKOŁAJKI, 26.6.20 // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 79: 3 VII s. 5. Z bliska i
z daleka.
Zebranie kółka śpiewaczego w Mikołajkach Pom. w dniu 22 VI 1920 r. M.in. protest
przeciwko propagandzie antypolskiej z ambony, uprawianej przez ks. Mayskę z Krasnej Łąki.
Zachęcanie do wzięcia udziału w pochodzie manifestacyjnym w dn. 4VII 1920 r.
[1657]. JEDEN z uczestników : Sprawozdanie z wiecu plebiscytowego w Ełku = poz. 561.
1658. WSZYSCY nieustraszeni! Rodacy! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII
s. 1.
Wezwanie do głosowania za Polską. Nie należy wstrzymywać się od głosu.
1659. JANÓW [właśc. Janowo] // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 5.
Zawiadomienie o uroczystym nabożeństwie w Janowie w dn. 9VII 1920 r. za pomyślność
plebiscytu dla Polski.
[1660]. BACZNOŚĆ! Czuwaj! = poz. 1323.
1661. AUTONOMIA dla Mazur i Warmii // Gaz. Olszt. 1920 nr 81: 6 VII s. 1.
Rząd polski zamierza utworzyć z Mazowsza Pruskiego, w przypadku jego przyłączenia do
Polski, osobne województwo o szerokim samorządzie. Nie zamierza się pobierać z tego terenu
rekruta na czas obecnej wojny. Bliższe wyjaśnienia korzyści płynących z autonomii. Przyszłość
Warmii i Mazur leży tylko w Polsce.
1662. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 81: 6 VII s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Wiec plebiscytowy w Białym Dworze (pow. kwidzyński) w dniu 4VII 1920 r.
1663. KALENDARZ wieców mazurskich // Gaz. Olszt. 1920 nr 81: 6 VII s. 3.
Komitet Mazurski zapowiada wiece w dniach 4-10 VII 1920 r. w Kamionkach, Wierzbowie,
Karolewie i Zabłociu (pow. nidzicki), w Księżym Lasku, Zieleńcu, Wawrochach, Szczytnie,
Rumach, Sąpłatach, Rudziskach, Kobułtach, Kucborku, Głuchu, Trelkowie, Nowych Kiejkutach
(pow. szczycieński). Wezwanie do licznego udziału w wiecach bez obawy represji.
1664. MICHEJDA Karol ks. : Pokój Wam! Pozdrowienie ewangelikom Mazurom // Mazur
1920 nr 75: 6 VII s. 1.
Przedstawienie historii polskiego ruchu ewangelickiego i jego dorobku, mające być zachętą
do głosowania Mazurów–ewangelików za Polską.
1665. SPRAWOZDANIE z wiecu w Elgnowie z dnia 20 czerwca br. // Mazur 1920 nr 75:
6 VII s. 2.
Wiec polski w Elgnowie w dniu 20 VI 1920 r.
1666. SPRAWOZDANIE ze zgromadzenia w Groszkach, pow. ostródzkiego // Mazur 1920
nr 75: 6 VII s. 2.
Wiec polski w Groszkach (pow. ostródzki) w dniu 23 VI 1920 r. Protest przeciwko
fałszowaniu list uprawnionych do głosowania. Afirmacja głosowania za Polską. Zachęcanie do
wstępowania w szeregi Mazurskiego Związku Ludowego.
1667. MAZURZY i Warmiacy! // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s. 3 ; nr 76: 8 VII s. 1.; nr 77: 10
VII s. 1.
Wezwanie do głosowania za Polską.
1668. ZAWIŚLEWSKI Karl : Do rodaków Westfalaków! // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s. 3.
Listy Mazurów.
Wezwanie emigrantów mazurskich w Westfalii do głosowania za Polską.
1669. PISZĄ nam… // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s. 3. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Złe traktowanie przybywających na głosowanie Niemców z Westfalii podczas przejazdu
przez Niemcy zniechęca ich do głosowania.
1670. TWARDY Mazur : Dlaczego chcemy złączyć się z Polską? // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 81: 6 VII s. 1.
Przedstawienie korzystnej sytuacji gospodarczej i społecznej Polski jako argumentu
w dążeniu mieszkańców terenów plebiscytowych do złączenia się z Polską.
1671. PROTESTY przeciw pogwałceniu ludności polskiej Nadwiśla i Mazur // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 81: 6 VII s. 3-4.
Wiece plebiscytowe w Poznaniu, Toruniu, Lubawie, Guczu, Tychnowach, Białym Dworze,
Janowie, Brukawie i Szadłowie. Protesty przeciwko plebiscytowi mającemu się odbyć bez
uprzedniego równouprawnienia Polaków. Żądanie odroczenia plebiscytu.
1672. WIEC pod gołym niebem // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 81: 6 VII s. 5.
Z bliska i z daleka.
Polski wiec w Kuczwałach w dniu 30 VI 1920 r. Wezwanie do głosowania za Polską.
1673. ESKA : Korespondencja z Warmii // Dz. Gd. 1920 nr 149: 6 VII s. 3.
Wiec polski w Stawigudzie (pow. olsztyński).
[1674]. 11 lipca = poz. 1326.
1675. SERDECZNIE witamy! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 82: 7 VII s. 1.
Powitanie rodaków przybywających na głosowanie spoza terenu plebiscytowego na łamach
„Gazety Polskiej‖.
1676. ROBOTNIKU polski, nie daj się łupić Niemcowi! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 82: 7 VII s. 2.
Niemcy zamierzają po wygranym plebiscycie opodatkować ludność, by zwróciły im się
koszty agitacji. W związku z tym głosowanie za Niemcami może przynieść wyłącznie nędzę.
Wezwanie do uświadamiania sąsiadów.
1677. W KWIDZYNIE… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 82: 7 VII s. 5. Z bliska i z
daleka.
W Olsztynie i Kwidzynie gościł pisarz i publicysta Maciej Wierzbiński, zapoznał się on ze
stosunkami na terenach plebiscytowych.
1678. W JANOWIE… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 82: 7 VII s. 6.
Zapowiedź nabożeństwa polskiego w Janowie w intencji pomyślnego dla Polski wyniku
plebiscytu.
1679. WIDMO rewolucji głodowej w Niemczech // Gaz. Olszt. 1920 nr 82: 8 VII s. 1.
Przedstawienie katastrofalnej sytuacji aprowizacyjnej w Niemczech. Warmiacy mający
zamiar głosować za Niemcami nie powinni o tym zapomnieć.
1680. WOLNOŚĆ Kościoła // Gaz. Olszt. 1920 nr 82: 8 VII s. 1.
Propaganda niemiecka stara się przekonać ludność o rzekomej większej wolności kościoła
katolickiego w Niemczech niż Polsce. Nie można dawać wiary kłamstwom niemieckim – trzeba
głosować w plebiscycie za Polską.
1681. ZAPŁATA judaszowska // Gaz. Olszt. 1920 nr 82: 8 VII s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Renegaci Jabłoński i Żabka otrzymali za przejście na stronę Niemców hojną zapłatę.
1682. CZYTAJTA mowę ministra finansów Wirtha wygłoszoną dnia 1 lipca 1920 roku //
Mazur 1920 nr 76: 8 VII s. 1.
Poddanie pod rozwagę Mazurów ogromu długów niemieckich i wynikających stąd
konsekwencji dla przyszłego losu kraju.
1683. MONSTRUM podatkowym… // Mazur 1920 nr 76: 8 VII s. 1-2.
Ciężary podatkowe nałożone przez rząd niemiecki na ludność powinny przekonać Mazurów
o konieczności głosowania za Polską.
1684. B. : Polska zabawa latowa w Wielkich Lesinach, pow. szczycieński // Mazur 1920 nr
76: 8 VII s. 2.
Zabawa polska w Wielkich Lesinach w dniu 4 VII 1920 r.
1685. NA CO trzeba uważać przy głosowaniu? // Mazur 1920 nr 76: 8 VII s. 2.
Wskazówki praktyczne jak należy postępować w dniu głosowania, by oddany głos był
ważny. Wezwanie do głosowania za Polską.
1686. ZGROMADZENIE w Opaleńcu // Mazur 1920 nr 76: 8 VII s. 2.
Polski wiec w Opaleńcu w dniu 4 VII 1920 r.
1687. UROCZYSTA msza św. … // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 83: 8 VII s. 3.
Ogłoszenie mszy św. w Kwidzynie w dniu 10 VII 1920 r. na intencję pomyślnego dla Polski
wyniku plebiscytu.
1688. WIECE plebiscytowe // Gaz. Gd. 1920 nr 154: 8 VII s. 2. Z obszarów plebiscytowych.
Ludność polska protestuje przeciwko odbyciu się plebiscytu w warunkach terroru
niemieckiego.
1689. I. B. : Wiece protestujące // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 4-5.
Z bliska i z daleka.
Wiec protestacyjny w Jerszewie w dniu 4 VII 1920 r. przeciwko przedwczesnemu terminowi
plebiscytu.
1690. STARYTARG, pow. sztumski // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 5.
Z bliska i z daleka.
Polski wiec plebiscytowy w Starymtargu.
1691. ZABAWA i wiec w Malborku // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 5.
Z bliska i z daleka.
Polski wiec w Malborku w dniu 4 VII 1920 r. Protest przeciwko przedwczesnemu terminowi
plebiscytu.
1692. ESKA : Wiec w Giławie [właśc. Giławy] // Dz. Gd. 1920 nr 152: 9 VII s. 3.
Korespondencje z Warii.
Sprawozdanie z wiecu polskiego w Giławach.
[1693]. NASZĄ kartką do głosowania… = poz. 1329.
1694. AREJ. : Czas już! … // Gaz. Olszt. 1920 nr 83: 10 VII s. 1.
Wiersz podkreślający znaczenie aktu głosowania, jako zerwania na zawsze krzyżackich
okowów. Wezwanie do nieutracenia tej wielkiej okazji.
1695. DZIEŃ 11-ego lipca // Gaz. Olszt. 1920 nr 83: 10 VII s. 1.
Dzień 11 lipca rozstrzyga o losie ziemi warmińskiej. Porównanie życia w Niemczech
z życiem w Polsce. Wezwanie Warmiaków do oddania głosu za Polską.
1696. ESKA : O polską Warmię // Gaz. Olszt. 1920 nr 83: 10 VII s. 2.
Porównanie plebiscytu do rozprawy z Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem. Podkreślenie
lepszego bytu Warmiaków o zjednoczeniu z Polską. Wezwanie do głosowania za Polską.
1697. WARMIŃSKI : Co będzie na Warmii, jeżeli Niemcy zwyciężą // Gaz. Olszt. 1920
nr 83. 10 VII s. 2.
Wyliczenie ciężarów jakimi zostanie obarczona ludność warmińska po przyłączeniu kraju
do Niemiec. W Polsce czeka Warmiaków dobrobyt. Wezwanie, by głosowali w swym własnym
interesie za Polską.
1698. GBURY i robotniki mazurskie! Dajta baczność // Mazur 1920 nr 77: 10 VII s. 1.
Przedstawienie programu parcelacji ziemi w Polsce. Zachęcanie do głosowania za Polską.
1699. G ŁOSUJCIE za Waszą wolność, którą Wam daje wolna i niepodległa Polska! //
Mazur 1920 nr 77: 10 VII s. 2.
1700. CZEMU już 11 lipca plebiscyt? // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 1.
Motywy, dla których Niemcy chcą przeprowadzić plebiscyt jak najszybciej. Lepsza dola
ludności terenów plebiscytowych po przyłączeniu ich do Polski.
1701. NIECH nikt z Polek i Polaków… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII
s. 3 ; nr 86: 11 VII s. 2.
Wezwanie Rady Ludowej na pow. kwidzyński do głosowania za Polską.
1702. JEDEN z obecnych: Wiec w Kamionkach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85:
10 VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Wiec polski w kamionkach w dniu 3 VII 1920 r. Wezwanie do głosowania za Polską.
1703. WIECE w Sztumskiem // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 4. Z bliska
i z daleka.
Polskie wiece w Straszewie, Kalwie i Waplewie, pow. sztumski w dniu 4 VII 1920 r.
1704. UCZESTNIK : Wiec w Biskupcu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII
s. 5. Z bliska i z daleka.
Polski wiec w Biskupcu Pom. w dniu 4 VII 1920 r. z udziałem Tadeusza Odrowskiego.
[1705]. NIE mogą się uspokoić = poz. 990.
[1706]. WARMIŃSKI : Bracia Warmiacy! = poz. 1043.
[1707]. RODACY! = poz. 1331.
1708. JUTRO rozegra się walka… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 86: 11 VII s. 1.
Zachęcanie do głosowania za Polską i wytrwania w walce o polskość.
1709. DUBIEL // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 86: 11 VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Wiec polski w Dubielu w dniu 4 VII 1920 r. z udziałem Bartkowiaka. Wezwanie do
głosowania za Polską. Protest przeciw przedwczesnemu terminowi plebiscytu.
1710. –SKI. : Janowo, 9 lipca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 86: 11 VII s. 4. Z bliska
i z daleka.
Uroczyste nabożeństwo w Janowie w dniu 9VII 1920 r. na intencję pomyślnego dla Polski
wyniku plebiscytu.
1711. FORMICA : Bracia Warmiacy! // Wiecz. Rodzinne 1920 nr 6: 11 VII s. 1.
Wiersz patriotyczny budzący otuchę u mieszkańców terenów plebiscytowych i wzywający
do głosowania za Polską.
1712. OBECNY : Terror niemiecki w Malborku // Gaz. Gd. 1920 nr 157: 11 VII s. 2.
Próba rozbicia przez Niemców zebrania Towarzystwa Ludowego w Malborku.
[1713]. TERROR niemiecki w Malborku = poz. 758.
1714. NAPAD bandycki Heimatvereinu // Gaz. Olszt. 1920 nr 84: 13 VII s. 3. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Heimatverein napadł na wiec polski w Lubiewie (pow. mrągowski) w dniu 2 VII 1920 r.
pobił i uprowadził polskiego mówcę. Ludność Lubiewa domaga się wojska alianckiego na dzień
głosowania.
c) Przeciwdziałanie akcji niemieckiej
1715. CZUWAJ, bracie Mazurze! // Mazur 1920 nr 46: 5 VII s. 1.
Niemieckie odezwy antypolskie na Mazurach. Ostrzeżenie przed tą formą agitacji niemieckiej.
[1716]. ROZWAGI i spokoju! = poz. 1336.
[1717]. ERKLÄRUNG = poz. 1146.
1718. EINHEIMISCHE Ermländer : An die Einwohner Allensteins [Współmieszkańcy
Warmiacy : Do mieszkańców Olsztyna] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 4: 5 VIII s. 1.
Ulotka niemiecka do mieszkańców Olsztyna na temat finansowania Prus Wschodnich przez
Niemcy. Autorzy obalają twierdzenia zawarte w ulotce.
1719. RODACY z okolic Sztumu! // Gaz. Gd. 1919 nr 167: 5 VIII s. 3. Wiadomości
potoczne.
Ostrzeżenie Polaków pow. sztumskiego przed Grenzschutzem i wezwanie do
protokolarnego spisywania wszelkich jego nadużyć.
1720. PODPISKI // Mazur 1919 nr 58: 7 VIII s. 1.
Niemcy zbierają podpisy Mazurów na różne listy. Ostrzeżenie przed podpisywaniem się na
takich listach.
1721. ZUR Aufklärung der Bevölkerung in Stadt und Land! [Pod uwagę ludność miast
i wsi!] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 5: 12 VIII s. 1.
Prostowanie zarzutów antypolskich propagandy niemieckiej. Mieszkańcy terenów
plebiscytowych powinni mieć uszy i oczy otwarte i wyciągać właściwe wnioski.
1722. Z WARMII dochodzą skargi… // Dz. Gd. 1919 nr 6: 14 VIII s. 4. Z różnych stron.
Komisja szkolna przy Radzie Ludowej w Olsztynie przystępuje do walki przeciwko
prześladowaniom dzieci polskich w szkołach niemieckich.
1723. GWAŁTY niemieckie na Mazurach // Głos Nar. 1919 nr 187: 14 VIII s. 3.
Polskie Rady Ludowe Warmii i Mazur żądają uwolnienia posłów mazurskich, więzionych
przez Niemców.
1724. PRZESTROGA! // Gaz. Olszt. 1919 nr 98: 21 VIII s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Niemcy zbierają podstępnie we wsi pow. olsztyńskiego i reszelskiego podpisy od Polaków,
by je potem przedstawić komisji koalicyjnej jako argument przewagi Niemców na tym terenie.
1725. WIELKI patriotyczny festyn… // Gaz. Olszt. 1919 nr 99: 23 VIII s. 3. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Niemcy urzędują w dniu 31 VIII 1919 r. na Polach Grunwaldzkich wielki festyn dla
uczczenia pamięci żołnierzy, poległych pod Grunwaldem w roku 1914. przestroga przed braniem
udziału Polaków w tej manifestacji.
[1726]. WARMIA i Mazury = poz. 1347.
1727. ODNIEMCZENIE się miast polskich // Wyzw. 1919 nr 37: 14 IX s. 471. Z całej
Polski.
M.in. Gazety niemieckie alarmują, że kobiety wiejskie na targu w Malborku nie chcą
sprzedawać mówiącym po niemiecku.
[1728]. LEYK Friedrich : Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein = poz. 1348.
[1729]. BAHRKE Hugon : W ważnej chwili! = poz. 1349.
1730. CZYTELNIK z parafii szczycieńskiej : Bredy w „Ostdeutsche Nachrichten‖ // Mazur
1919 nr 78: 23 IX s. 1. Listy Mazurów.
M.in. Niesprawiedliwość dopuszczenia do głosowania ludzi, którzy opuścili teren
plebiscytowy przed wielu laty.
[1731]. WOJSKA koalicyjne zajmą Mazury w czasie plebiscytowym = poz. 94.
1732. [SOSNA Aleksander] S-a : Die Allensteiner lustigen Blätter (―Ostdeutsche
Nachrichten―). [Wesołe dzienniki olsztyńskie („Ostdeusche Nachrichten‖)] // Beil. Gaz. Olszt. 1919
nr 16: 28 IX s. 2.
Nieprawdziwe wiadomości o utrzymywaniu policji na terenie plebiscytowym i położeniu
gospodarczym Polski podane w „Ostdeusche Nachrichten‖.
1733. NIE wierzta! // Mazur 1919 nr 96: 4 IX s. 2. Nowiny z Mazur i Prus wschodnich.
Nie należy wierzyć fałszywym wiadomościom podawanym przez Niemców o nie wysyłaniu
wojsk na Mazury przez koalicję.
[1734]. ANGIELCZYKI przyjdą do naju! = poz. 109.
1735. ALLES hört auf mein Kommando! Oder der erste Ukas des Kommendanten der
Sichertheitswehr [Wszystko podporządkowuje się mojej komendzie! Albo pierwszy ukaz
komendanta Sicherheitswehry] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 18: 11 XI s. 2.
Komendant „Sicherheitswehr‖ von Oppen polecił „Gazecie Olsztyńskiej‖ wydrukować swój
pierwszy rozkaz do tej formacji. „Gazeta Olsztyńska‖ nie podporządkowała się oczywiście temu
poleceniu.
1736. PRZESTROGA // Dz. Gd. 1919 nr 77: 13 XI, dod. s.1. Z Warmii.
Treść jak w poz. 1724.
1737. WARMIAK : Deutsche Propaganda [Propaganda niemiecka] // Beil. Gaz. Olszt. 1919
nr 19: 18 XI s. 1-2.
Odpowiedź na artykuł w „Ostdeusche Nachrichten‖, dotyczący polskiej propagandy na
terenach plebiscytowych.
1738. BACZNOŚĆ! // Mazur1919 nr 106: 27 XI s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Ostrzeżenie przed niemieckimi agitatorami władającymi biegle językiem polskim.
1739. „BAUERNBUND‖… // Mazur 1919 nr 106: 27 XI s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Ostrzeżenie przed rozwijającą działalność antypolską organizacją „Bauernbund‖.
1740. LÜGEN haben kurze Beine [Kłamstwa mają krótkie nogi] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr
22: 11 XII s. 1.
„Ostdeusche Nachrichten‖ podają, że Franciszek Zieliński polski działacz mazurski,
przebywający w więzieniu niemieckim wyrzekł się polskości. Z treści listu Zielińskiego do redakcji
„Mazura‖ przebija polskość.
1741. VORSICHT vor Hausieren [Strzeżcie się domokrążców] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr
22: 11 XII s. 2.
„Masuren- und Ermländerbund― agituje za wstępowaniem do organizacji.
[1742]. SAMULOWSKI Julian : „Polnische Gewalttat‖ = poz. 1371.
1743. SZPIEGOSTWO // Mazur 1920 nr 4: 10 I s. 1-2. Pro Polonia czyli przed plebiscytem
na Mazurach.
Owocami szpiegowskiej działalności Niemców są informacje o polskiej działalności na
łamach „Ostdeusche Nachrichten‖. Ostrzeżenie przed niemieckimi szpiegami.
1744. LABUSCH : „Die Masuren sind keine Deutsche‖. [Mazurzy nie są Niemcami] //
Mazur 1920 nr 8: 20 I s. 1. Listy Mazurów.
M.in. Ostrzeganie Mazurów przed wstępowaniem do antypolskich organizacji niemieckich
na terenie plebiscytowym.
1745. PRECZ z „Pruskim Ogłupicielem‖! // Mazur 1920 nr 8: 20 I s. 3.
Podstępna propaganda antypolska w „Pruskim Przyjacielu Ludu‖.
[1746]. FRITZ z pod Niborka : Głos prawdy = poz. 1377.
1747. BEKENNRRMUT [Odwaga wypowiadającego się] // Weckruf 1920 nr 9: 25 I s. 4.
Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Komentowanie artykułu w „Danziger Allgemeine Zeitung― na temat wolności niemieckich
zebrań w okręgu kwidzyńskim.
1748. AGITACJA niemiecka na Mazurach // Mazur 1920 nr 11: 31 I s. 2. Nowiny z Mazur i
Prus Wschodnich.
Niemieccy agitatorzy straszą śmiercią tych, którzy odważą się głosować za Polską
prześladują za polską mowę i abonowanie „Mazura‖. Nie należy się lękać tych gróźb.
1749. Z BIURA Rady Narodowej w Poznaniu… // Mazur 1920 nr 19: 19 II s. 2. Nowiny z
Mazur i Prus Wschodnich.
Gazety niemieckie podały fałszywą wiadomość jakoby w „Mazurze‖ zamieszczono
wypowiedź pos. Daszyńskiego, iż Mazurzy są niemieckie więc plebiscyt jest tam zbyteczny.
[1750]. CZTERY nowe towarzystwa polskie… = poz. 1177.
[1751]. WAŻNA sprawa = poz. 883.
1752. JAROSZYK K[azimierz] : Herr Worgitzki vom Masurenbund als Politiker [Pan
Worgitzki z Masurenbundu jako polityk] // Mazur 1920 nr 26: 6 III s. 2 ; nr 27: 9 III s. 2 ; nr 28: 11
III s. 2. Też pt.: Der Masurenbund im Lichte der Wahrheit oder Worgitzki als Politiker
[Masurenbund w świetle prawdy albo Worgotzki jako polityk] // Tamże 1920 nr 30: 16 III, dod. s.1 ;
toż nr 68: 19 VI, dod. s.1.
Polemik z red. „Ostdeusche Nachrichten‖ Maxem Worgitzkim. Antypolska działalność
Worgitzkiego i założonego przezeń „Masurenbundu―. Kłamstwa Worgitzkiego o Polsce i Polakach i
ich obalanie przez redaktora „Mazura‖.
1753. LANDSZAFTA wschodniopruska… // Mazur 1920 nr 33: 23 III s. 2. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Landszafta wschodniopruska agituje za głosowaniem na korzyść Niemiec. Obalenie
argumentów podawanych przez tą niemiecką instytucję kredytową.
1754. K. Cz. : Aus dem Allensteiner Kreise… [Z powiatu olsztyńskiego…] // Weckruf 1920
nr 34: 24 III s. 4. Aus dem Abtimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Przeczenie polskości Warmiaków na łamach „Ostdeusche Nachrichten‖. Warmiacy są i
pozostaną Polakami.
1755. „EINE GEMEINE Lüge― [„Bezczelne kłamstwo―] // Weckruf 1920 nr 34: 24 III s. 4.
Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Polemika Kazimierza Jaroszyka z Maxem Worgitzkim na temat charakteru
„Heimatvereinów‖. Są to organizacje szpiegowskie.
1756. EINE REICHLICH späte Warnung. Mitbürger! [Zbyt późne ostrzeżenie. Rodacy!] //
Weckruf 1920 nr 35: 26 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Burmistrz Malborka Pawelcik, wzywa na łamach „Marienburger Zeitung― do zachowania
spokoju przed plebiscytem. Komentowanie odezwy burmistrza.
1757. CENTRALA Plebiscytowa Komitetu Mazurskiego w Olsztynie… // Gaz. Olszt 1920
nr 39: 27 III s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Komitet Mazurski ostrzega przed podpisywaniem się na listach roznoszonych w pow.
ostródzkim przez agentów niemieckich, zbierających podpisy głosujących w plebiscycie za
Niemcami.
1758. OSIEŁ w lwiej skórze // Mazur 1920 nr 40: 10 IV s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Niemcy dodają do urzędowych „Kreisblattów‖ zdecydowanie antypolskie „Ostdeusche
Nachrichten‖ i „Pruskiego Przyjaciela Ludu‖. Po co ma się odbyć na Mazurach kosztowne
głosowanie skoro prawie wszystko pozostało po dawnemu.
1759. JAROSZYK K[azimierz] : Verbrecherische Vivisektion und Fusstritte [Zbrodnicza
wiwisekcja i jej nastepstwa] // Weckruf 1920 nr 41: 11 IV s. 1 ; nr 45: 23 IV s. 1-2.
Germanizacja Mazurów i prześladowanie polskości.
1760. JAROSZYK K[azimierz] : Missratene Erzeugnisse zweier Nationen [Zwyrodniałe
płody dwu narodowości] // Weckruf 1920 nr 43: 16 IV s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiescytowego].
Antypolska działalność renegatów mazurskich.
1761. STRASZĄ lud // Mazur 1920 nr 43: 17 IV s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Niemcy grożą mającym zamiar głosować za Polską wydaleniem w razie przyznania terenów
plebiscytowych Niemcom. Konsulat polski będzie czuwać, by tak się nie stało, obawy są więc
zbyteczne.
[1761]. ZJAZD ludowy na Mazurach Pruskich = poz. 1207.
1763. OBWIESZCZENIE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 24: 24 IV s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Polski konsulat generalny w Olsztynie wzywa do zgłaszania się świadków pogromu
Polaków w Biskupcu Reszelskim w dniu 13 IV 1920 r. w celu rozpoczęcia dochodzenia sądowego.
1764. LEWANDOWSKI [Zenon] : Poszukuję świadków pogromu Polaków w Biskupcu :
Obwieszczenie // Gaz. Gd. 1920 nr 95: 24 IV s. 1-2.
Treść jak w poz.1763.
1765. CREIF: Im Lichte der Tatsachen [W świetle faktów] // Weckruf 1920 nr 46: 28 IV s.
1-2.
Obalenie kłamstw niemieckiej propagandy na terenach plebiscytowych o Polsce.
1766. JAROSZYK K[azimierz] : Der „allgemeine Volkswille‖ [„Powszechna wola ludu‖] //
Weckruf 1920 nr 47: 30 IV s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Max Worgitzki w „Ostdeusche Nachrichten‖ upatruje przyczynę wzburzenia wśród ludności
terenów plebiscytowych w polskiej agitacji. Przyczyną wzburzenia jest terror niemiecki.
1767. NIBORK // Mazur 1920 nr 49: 1 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Niedopuszczenie superintendenta Hensla do wygłoszenia antypolskiego przemówienia
plebiscytowego w Nidzicy przez zgromadzonych na wiecu.
[1768]. OLSZTYN, 27.4. = poz. 926.
1769. Das SCHICKSAL Westpreussens [Los Prus Zachodnich] // Weckruf 1920 nr 49: 7 V
s. 1-2.
Widoki plebiscytu na Powiślu opisane przez malborskiego korespondenta „Danziger
Neueste Nachrichten: W pow. sztumskim muszą Niemcy rozwinąć swą agitację. Komentowanie
korespondencji ze strony polskiej.
1770. MAZURZY! // Mazur 1920 nr 53: 11 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
W razie zaczepki ze strony gazet niemieckich lub Niemców, że stoją po stronie polskiej
powinni się Mazurzy udać do oficera koalicyjnego.
[1771]. JAŃSBORK = poz. 1092.
1772. J. K. : Wobec kłamstw i oszczerstw niemieckich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr
43: 20 V s. 1-2.
Oczernianie stosunków panujących w Polsce na łamach „Marienwerder Zeitung― i
„Weichsel Zeitung‖. Polemika z wywodami tych gazet.
[1773]. BERLIN? = poz. 1493.
1774. ALFA : Trotz der Bankerota-erklärung [Mimo ogłoszenia bankructwa] // Weckruf
1920 nr 55: 23 V s. 1.
Nawiązanie do wiadomości podanej w „Ostdeusche Nachrichten‖ o bankructwie Polaków w
plebiscycie. Przypomnienie bankructwa Niemiec w pierwszej wojnie światowej. Terror niemiecki
na terenach plebiscytowych.
1775. CLAMATOR: Eingestandt [Nadesłane] // Beil. Gaz. Olszt. 1920 nr 63: 26 V s. 2.
„Allensteiner Volksblatt― donosi o wycofaniu się z publicystyki plebiscytowej szeregu
polskich dziennikarzy (Zagończyk, Clamator, Warmiak). Polemika autora z „Volksblattem‖ na ten
temat.
1776. GROŹBY // Mazur 1920 nr 58: 27 V s. 2.
Niemcy na Mazurach grożą prześladowaniami polskim działaczom. O tego rodzaju
zajściach należy donosić redakcji lub przedstawicielom koalicji.
1777. NIEMCY wypowiadają // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 48: 27 V s. 2.
Niemcy tracą nadzieję na pomyślny wynik plebiscytu na Powiślu. Dążą do wykupywania z
rąk polskich jak największej ilości ziemi poprzez wypowiadanie kredytów. Towarzystwo ku
Wyzwoleniu Mazur, Warmii i Ziem Nadwiślańskich w Poznaniu zwraca uwagę na konieczność
obrony polskich interesów za Powiślu.
1778. G. : Meine Wahrnehmungen [Moje spostrzeżenia] // Weckruf 1920 nr 66: 28 V s. 4.
Stimmen aus dem Leserkreise [Głosy z okręgu czytelników].
Oszukiwanie Mazurów i Warmiaków dobrobytem w Niemczech w celu propagandy
plebiscytowej.
1779. „ALLEINSTEINER Volksblatt‖ // Mazur 1920 nr 60: 1 VI s. 2. Nowiny z Mazur i
Prus Wschodnich.
Obalenie argumentów podanych w „Allensteiner Volksblatt‖ o zbyteczności mianowania
namiestnika papieskiego na tereny plebiscytowe.
1780. DOCHODZĄ nas różne wieści… // Gaz. Olszt. 1920 nr 66: 3 VI s. 3. Wiadomości z
bliska i z daleka.
Niemcy usiłują przymusem lokować swych rodaków przybyłych na plebiscyt w domach
prywatnych. Warmiński Komitet Plebiscytowy ostrzega przed przyjmowaniem Niemców na
kwatery.
1781. WAS ist Polen? [Co to jest Polska?] // Erml. Volksstimme 1920 nr 2: 4 VI s. 2.
Kłamstwa niemieckiej agitacji na terenach plebiscytowych o Polsce i ich prostowanie.
[1782]. POGŁOSKI… = poz. 1550.
1783. KOMEDIA // Mazur 1920 nr 67: 17 VI s. 3. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Protest „Masurenbundu‖ przeciw mianowaniu polskich kontrolerów przy komisji
koalicyjnej i rzekomo upośledzenie Niemców. „Masurenbund‖ nie jest organizacją reprezentującą
większości Mazurów i Warmiaków i nie ma prawa występować w ich imieniu.
1784. BACZNOŚĆ! Rodacy! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 65: 17 VI s. 1.
Przestroga przed Niemcami pragnącymi zaskarbić sobie względy Polaków na wypadek
przyłączenia terenów plebiscytowych do Polski. Należy opierać się bałamutnej agitacji niemieckiej.
1785. ZAPRZECZENIE polskie // Gaz. Gd. 1920 nr 137: 17 VI s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Rozgłaszanie przez Niemców fałszywych wiadomości dotyczących wyprzedaży przez
Polaków majątków w pow. kwidzyńskim.
[1786]. OGLĄDAJCIE listy… = poz. 1307.
1787. CO TRZEBA sprawdzić na listach głosujących // Gaz. Olszt. 1920 nr 73: 19 VI s. 3.
Rada Ludowa w Olsztynie wylicza przypuszczalne oszustwa niemieckie na poszczególnych
listach uprawnionych do głosowania. Konieczność złożenia protestu w razie wykrycia
jakiegokolwiek fałszerstwa lub omyłki czy nieścisłości.
1788. NIEMCY działają na przekór komisji // Gaz. Olszt. 1920 nr 75: 24 VI s. 2.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Członkowie „Katholische Arbeiter Verein‖ (Stowarzyszenia Robotników Katolickich)
zbierają podpisy na listę, żądającą od komisji koalicyjnej wydalenia z terenu plebiscytowego
Polaków i Francuzów. Redakcja „Gazety Olsztyńskiej‖ ostrzega przed podpisywaniem się na takiej
liście.
[1789]. „MEINE brave Masuren‖ = poz. 1040.
1790. ZDRAJCY // Gaz. Olszt. 1920 nr 77: 29 VI s. 3.
Max Worgitzki wysyła do ludności polskiej renegatów warmińskich celem jej przekupienia.
Olsztyńska Rada Ludowa ostrzega przed dawaniem wiary zdrajcom. Każdy Polak winien głosować
za Polską. Wyliczenie polskich działaczy współpracujących z Komitetem Warmińskim.
1791. JOTTE z Olsztyna : Kto to jest Żabka? // Gaz. Olszt. 1920 nr 78: 1 VII s. 3.
Sylwetka byłego pracownika konsulatu polskiego Żabki, który przekupiony przez Niemców
przeszedł w ostatnich dniach do ich obozu.
1792. PETRYKOWSKI Fryderyk : Listek Mazura spod Szczytna, który jest teraz
urzędnikiem w Polsce // Mazur 1920 nr 73: 1 VII s. 1.
List Mazura osiadłego w Świeciu. Sprostowanie kłamstw niemieckiej agitacji o Polsce.
Wezwanie do walki i przyznanie Mazur Polsce.
1793. PAN Fryderyk Lejk… // Mazur 1920 nr 73: 1 VII s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Sprostowanie przez prezesa Mazurskiego Związku Ludowego Fryderyka Leyka,
wiadomości podanych w „Ostdeusche Nachrichten‖ i „Allensteiner Volksblatt‖, jakoby przeszedł na
stronę niemiecką. Leyk stwierdza, iż jest Mazurem-Polakiem.
1794. TWARDY Mazur : Baczność! Rewidujcie listy uprawnionych… // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 81: 6 VII s. 1-2.
Wezwanie do polskich mężów zaufania, by sprawdzali poprawność sporządzenia list
uprawnionych do głosowania. Niemieckie sposoby zwiększenia ilości Niemców, a zmniejszenia
ilości Polaków doprowadziły do tego, że Niemcy zapewnili sobie absolutną większość w
plebiscycie.
[1795]. BACZNOŚĆ! Czuwaj! = poz. 1323.
1796. OSTRZEŻENIE // Gaz. Olszt. 1920 nr 82: 8 VII s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Redakcja „Gazety Olsztyńskiej‖ ostrzega przed dawaniem wiary renegatom.
1797. BACZNOŚĆ! // Mazur 1920 nr 76: 8 VII s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Ostrzeżenie przed złym wpływem agitacji niemieckiej na wrzucenie do urny właściwej
kartki w dniu plebiscytu.
1798. HECA // Mazur 1920 nr 76: 8 VII s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Prostowanie kłamstw niemieckich dotyczących rzekomego utrudniania przez Polaków
przyjazdu uprawnionych na głosowanie z Niemiec.
1799. PRZEJAZD z Niemiec na tereny plebiscytowe się rozpoczął. Mnóstwo Niemców z
fałszywymi dokumentami // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 83: 8 VII s. 2. Sprawy polskie.
Od 1 lipca przyjeżdżają Niemcy i Polacy uprawnieni do głosowania na tereny plebiscytowe.
Kontrolerzy polscy wykryli już w pierwszych dniach 1500 osób udających się na głosowanie z
fałszywymi paszportami. Będą one musiały wrócić z powrotem.
[1800]. WOLNOŚĆ kościoła = poz. 1680.
[1801]. KARTECZKA polska do głosowania = poz. 1332.
1802. W SPRAWIE zajść onegdajszych… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 86: 11 VII
s. 3. Z bliska i z daleka.
Prezes Polskiej Rady Ludowej w Kwidzynie Odrowski rozpoczął dochodzenie w sprawie
napadu Niemców na Polaków powracających z dworca w Kwidzynie w dniu 8 lipca.
1803. „POLNISCHE Wirtschaft‖ Polens Ehren- und Ruhmestitel [„Polska gospodarka― –
zaszczytem i sławą dla Polaków] // Weckruf 1920 nr 74: 11 VII s. 2-3.
Wyszydzanie „polskiej gospodarki‖ przez agitatorów niemieckich w okręgu olsztyńskim.
Odpieranie zarzutów niemieckich.
1804. SPROSTOWANIE kłamstw niemieckich // Gaz. Gd. 1920 nr 158: 13 VII s. 2. Z
obszarów plebiscytowych.
Napad Niemców na Dom Polski w Malborku.
1805. OCHRONA mieszkańców obszarów plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 158: 13 VII
s. 2. Sprawy polskie.
Sprostowanie fałszywych pogłosek niemieckich na temat poboru ludności terenów
przyznanych po plebiscycie Polsce do wojska.
5. Działalność polska poza terenami plebiscytowymi
a) Działalność rządu polskiego
1806. EXPOSÈ prez. Paderewskiego // Głos Nar. 1919 nr 170: 28 VII s. 1.
Prezydent Paderewski stwierdził m.in., że jeśli plebiscyty wypadną na korzyść Polski,
wszyscy powinni być zadowoleni z traktatu pokojowego. Polska w celu wygrania plebiscytów nie
powinna szczędzić ofiar i wysiłków.
1807. POLSKA a traktat pokojowy // Czas 1919 nr 189: 28 VII s. 1.
Treść jak w poz. 1806.
1808. W SEJMOWEJ komisji dla ratyfikowania traktatu pokojowego… // Piast 1919 nr 31:
3 VIII s. 8. Sprawy polskie.
Treść jak w poz. 1806.
1809. RATYFIKACJA traktatu pokojowego // Wyzw. 1919 nr 31: 3 VIII s. 388–389.
Treść jak w poz. 1806.
1810. NARADY pomiędzy rządem polskim i niemieckim // Mazur 1919 nr 59: 9 VIII s. 2.
Ostatnie wiadomości.
W Berlinie miały się odbyć narady przedstawicieli rządów polskiego i niemieckiego w
obecności przedstawicieli koalicji m.in. w sprawie przejścia terenów plebiscytowych pod zarząd
koalicji.
1811. WAŻNE uchwały // Dz. Gd. 1919 nr 5: 12 VIII s. 3. Kronika polityczna.
Wybór posła Korfantego na przedstawiciela polskiego przy komisji koalicyjnej na Górnym
Śląsku. Przedstawiciel polski na Warmię, Mazury i Powiśle jest już upatrzony, ale jeszcze nie
wybrany.
1812. TEATRY dla dzielnic pruskich // Gaz. Warsz. 1919 nr 274: 7 X s. 3. Ostatnie
wiadomości.
Zorganizowanie przez wydział kultury i sztuki przy Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej
teatrów objazdowych dla terenów plebiscytowych.
1813. ŚWIĘTO Zjednoczenia // Głos Nar. 1919 nr 254: 21 X s....
Pobyt Józefa Piłsudskiego w Krakowie w dniu 19 X 1919 r. Spotkanie z delegatami
z terenów plebiscytowych. Naczelnik zachęca do energicznej pracy w celu przyłączenia terenów
plebiscytowych do Polski.
1814. AKCJA plebiscytowa // Gaz. Warsz. 1919 nr 306: 9 XI s. 3. Dzień polityczny.
Wyłączenie opieki nad polską akcją plebiscytową spod kompetencji ministra spraw
zagranicznych i przeniesienie do prezydia Rady Ministrów. Kierownictwo polskiej akcji
plebiscytowej na Mazurach powierzono ks. Juliuszowi Bursche. Kierownika akcji na Warmii
jeszcze nie wybrano.
1815. PISMA warszawskie donoszą... // Czas 1919 nr 294: 12 XI s. 1.
M.in. Kierownictwo akcji plebiscytowej z ramienia rządu polskiego objęli: na Mazurach –
ks. Juliusz Bursche, na Warmii i Powiślu – Brunon Gabrylewicz.
1816. GABRYLEWICZ szefem akcji plebiscytowej na Warmii // Dz. Gd. 1919 nr 80: 16 XI
s. 2. Nasze sprawy.
Rada Ministrów powierzyła kierownictwo akcji plebiscytowej na Warmii Brunonowi
Gabrylewiczowi przy współudziale Sierakowskiego, a na Mazurach – ks. Juliuszowi Bursche.
[1817]. UKŁADY polsko-niemieckie = poz. 120.
1818. GENERALNY superintendent Bursche… // Mazur 1919 nr 104: 22 XI s. 1. Pro
Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Treść jak w poz. 1816.
1819. THUGUTT Stanisław: Rządu jeszcze nie ma // Wyzw. 1919 nr 50: 14 XII s. 1–2.
M.in. Wyniki plebiscytów zależeć będą od umiejętnej agitacji. Rząd polski nie zajmuje się tą
sprawą – brak jest wytycznych i funduszy.
[1820]. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Traktat wersalski zostanie nareszcie wykonany =
poz. 149.
1821. MOWY w Poznaniu // Głos Nar. 1920 nr 1: 1 I s. 3.
Na obiedzie wydanym na cześć Józefa Piłsudskiego w Poznaniu w dniu 28 XII 1919 r.
prezydent ministrów wygłosił przemówienie podkreślając m.in. fakt, że Śląsk, Warmia i Mazury
„muszą przejść ogromną próbę plebiscytu‖, by złączyć się z Polską.
[1822]. VERHANDLUNGEN betreffs der Volksabstimmungen = poz. 183.
1823. PRZEDSTAWICIELE rządu polskiego… // Gaz. Warsz. 1920 nr 54: 24 II s. 3. Dzień
polityczny.
Przedstawicielami rządu polskiego w randze konsulów generalnych przy komisjach
alianckich zostali mianowani: Stanisław Sierakowski w Kwidzynie i poseł Lewandowski w
Olsztynie.
1824. ROKOWANIA niemiecko-polskie // Głos Nar. 1920 nr 49: 25 II s. 1-2.
M.in. Obrady w Warszawie w sprawie komunikacji między terenami plebiscytowymi,
Gdańskiem, Polską i Niemcami. Zatwierdzenie konsulów generalnych polskich w Kwidzynie (hr.
Sierakowski) i Olsztynie (pos. Lewandowski).
1825. KONSUL generalny // Mazur 1920 nr 22: 26 II s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Konsulem generalnym RP w Olsztynie mianowany został Lewandowski, wicekonsulem –
Łaszewski. Biura konsulatu zostaną niedługo otwarte.
1826. UKŁADY w Warszawie // Gaz. Olszt. 1920 nr 27: 28 II s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Obrady w Warszawie w sprawie ruchu kolejowego, pocztowego, telegraficznego,
paszportowego i celnego pomiędzy Polską i terenami plebiscytowymi.
[1827]. KONSULOWIE polscy w obszarach plebiscytowych = poz. 1182.
1828. Die BERATUNGEN über Regelung des Eisenbahn : Telegraphen-, Zoll- und
Passverkehrs… [Obrady w sprawie regulacji ruchu kolejowego, telegraficznego, celnego i
paszportowego…] // Weckruf 1920 nr 25: 3 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczęto w dniu 23 II 1920 r. obrady w sprawie
komunikacji między Polską, Gdańskiem, Niemcami i terenami plebiscytowymi.
1829. UKŁADY o komunikacje Polski z obszarami zachodnimi // Gaz. Gd. 1920 nr 55: 5 III
s. 2. Przegląd polityczny.
Konferencja w Warszawie dotycząca m.in. spraw komunikacji kolejowej między Polską i
obszarami plebiscytowymi.
1830. WEDŁUG informacji… // Gaz. Warsz. 1920 nr 69: 10 III s. 3. Dzień polityczny.
Treść jak w poz. 1829.
[1831]. EIN POLNISCHES Konsulat in Allenstein = poz. 1193.
1832. POLITYKA zagraniczna Polski // Głos Nar. 1920 nr 62: 11 III s. 1.
M.in. Obrady polsko-niemieckie z udziałem przedstawicieli okręgów olsztyńskiego i
kwidzyńskiego w sprawie komunikacji z terenami plebiscytowymi.
[1833]. KONSULAT Generalny Polski w Olsztynie = poz. 383.
[1834].PRZED PLEBISCYTEM na Mazowszu i Warmii = poz. 593.
1835. WCZORAJ odbyło się… // Robotn. 1920 nr 73: 14 III s. 5. Kronika polityczna.
Posiedzenie zamknięte dziennikarzy w dniu 13 III 1920 r. Informacje o stanie akcji
plebiscytowej. Omówienie przez Wróblewskiego organizacji administracji plebiscytowej na
Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach. Podobne spotkania mają być organizowane częściej.
[1836]. Die DEUTACH-POLNISCHEN Verhsndlungen = poz. 771.
[1837]. OBWIESZCENIE = poz. 414.
1838. TELEGRAMY do miejscowości plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 95: 7 IV s. 4.
Kronika.
Ministerstwo Poczt i Telegramów postanowiło wprowadzić taryfę wewnętrzną dla
korespondencji telegraficznej i telefonicznej między Polską a terenami plebiscytowymi.
1839. TELEGRAMY do miejscowości plebiscytowych // Robotn. 1920 nr 95: 7 IV s. 7.
Kronika.
Treść jak w poz. 1838.
1840. Z MINISTERIUM spraw zagranicznych // Gaz. Warsz. 1920 nr 97: 9 IV s. 3. Dzień
polityczny.
M.in. Podział zakresu działania między wiceministrami spraw zagranicznych. Podsekretarz
stanu Dąbrowski obejmuje sprawy związane z Gdańskiem oraz plebiscytami na Górnym Śląsku,
Warmii i Mazurach.
1841. Z POSIEDZENIA Rady Ministrów // Głos. Nar. 1920 nr 88: 11 IV s. 3.
Podczas obrad Rady Ministrów w dniu 8 IV 1920 r. uchwalono m.in. wystąpić do Rady
Najwyższej z żądaniem równouprawnienia ludności polskiej na Warmii i Mazurach, ograniczenia
władzy niemieckiej na tych terenach oraz odroczenie plebiscytów.
1842. WCZORAJ odbyło się… // Robotn. 1920 nr 99: 11 IV s. 3. Kronika polityczna.
Konferencja poufna z przedstawicielami prasy w dniu 10 IV 1920 r. u podsekretarza stanu
Wróblewskiego w sprawach plebiscytowych.
1843. RADA Ministrów wobec plebiscytu // Czas 1920 nr 87: 11 IV s. 1.
Treść jak w poz. 1841.
1844. ŻĄDANIE polskie na terenie mazurskim // Dz. Gd. 1920 nr 82: 13 IV s. 3. Telegramy.
Treść jak w poz. 1841.
1845. RADA Ministrów występuje czynnie // Gaz. Gd. 1920 nr 85: 13 IV s. 2. Sprawy
polskie.
Treść jak w poz.1841.
1846. WYJAZD p. Piltza do Paryża // Czas 1920 nr 89: 14 IV s. 1.
Poseł polski w Pradze, Erazm Piltz został delegowany do Paryża, m.in. w celu
przedstawienia ciężkiego położenia Polaków na terenach plebiscytowych, zwłaszcza na Warmii i
Mazurach. Rząd polski protestuje przeciwko brakowi równouprawnienia oraz domaga się
odroczenia plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
1847. OPŁATY w obrocie z W.M. Gdańskiem i obszarami plebiscytowymi // Gaz. Warsz.
1920 nr 104: 16 IV s. 8. Sprawy gospodarcze.
Ujednolicenie opłat w ruchu pocztowym, telegraficznym i telefonicznym między Polską,
Gdańskiem i terenami plebiscytowymi do polskich taryf wewnętrznych.
1848. RZĄD polski występuje stanowczo w naszej obronie // Gaz. Olszt. 1920 nr 47: 17 IV
s. 1.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 8 IV 1920 r. uchwaliła wystąpić wobec Rady
Najwyższej z żądaniami wprowadzenia równouprawnienia ludzkości polskiej na Warmii, Mazurach
i Powiślu.
1849. PRZED KONFERENCJĄ w San Remo // Czas 1920 nr 93: 18 IV s. 1.
M.in. poseł Erazm Piltz ma się udać z Paryża do San Remo na zjazd ambasadorów, by
dopilnować interesów polskich na ziemiach wschodnich i terenach plebiscytowych.
1850. STEFAN Dąbrowski… // Mazur 1920 nr 47: 27 IV s. 2. Polska.
Stefan Dąbrowski mianowany został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Ma się on przede wszystkim zajmować sprawami plebiscytów na Warmii i
Mazurach, Górnym Śląsku oraz konstytucją dla Gdańska.
1851. AUTONOMIA Prus Wschodnich // Gaz. Gd. 1920 nr 100: 30 IV s. 2. Przegląd
polityczny.
1852. WOJEWODA pomorski ogłasza następującą ważną odezwę w sprawie naszych
terenów plebiscytowych // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 32: 6 V s. 1.
Wojewoda pomorski wzywa ludność polską z terenów plebiscytowych, by nie oddawała
ziemi w ręce Niemców.
[1853]. Z KWIDZYNA do Olsztyna = poz. 1029.
1854. NOWY delegat rządu polskiego // Gaz. Olszt. 1920 nr 61: 20 V s. 3. Wiadomości z
bliska i z daleka.
Na miejsce Zenona Lewandowskiego na stanowisko polskiego dyplomatycznego przy
komisji międzysojuszniczej w Olsztynie nie został mianowany Andrycz.
[1855]. NOWY delegat rządu polskiego w Olsztynie = poz. 1267.
1856. RZĄD polski interweniuje u koalicji w sprawie terenów plebiscytowych // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 55: 5 VI s. 4. Telegramy.
Interwencja Ministerstwa Spraw Zewnętrznych u Rady Najwyższej w sprawie sytuacji na
terenach plebiscytowych, w szczególności na Śląsku Cieszyńskim.
1867. SPRAWA pokoju z Rosją // Gaz. Warsz. 1920 nr 158: 12 VI s. 2. Dzień polityczny.
M.in. Minister Patek oświadczył, że będzie omawiał w Paryżu sprawy Śląska Cieszyńskiego
i innych terenów plebiscytowych.
1868. OŚWIADCZENIE m[inistra] Patka // Gaz. Warsz. 1920 nr 161: 15 VI s. 2. Dzień
polityczny.
M.in. Rząd polski stara się by postanowienia traktatu pokojowego odnośnie plebiscytów
były ściśle wykonane.
1869. WYWIAD z p. Patkiem // Robotn. 1920 nr 161: 16 VI s. 4. Kronika polityczna.
Wywiad ministra Patka dla Agencji Havasa. M.in. omówienie sytuacji na terenach
plebiscytowych i przedstawienie polskich żądań w sprawie plebiscytów.
1870. PRZYWILEJE ze strony Polski dla obwodów plebiscytowych // Dz. Gd. 1920 nr 135:
18 VI s. 3.
1871. NIEMCY transportują na tereny plebiscytowe na Mazurach i Warmii osoby,
mieszkające w głębi Niemiec. Rząd polski czynie starania aby te osoby głosowały oddzielnie,
celem dokładniejszej kontroli // Gaz. Warsz. 1920 nr 164: 18 VI s. 3. Dzień polityczny.
[1872]. ŁYDKO Ludwik : Rząd polski wobec plebiscytu na Warmii i Mazurach = poz. 974.
1873. PRZYWILEJE ze strony rządu polskiego dla Niemców uprawnionych do głosowania
// Dz. Gd. 1920 nr 141: 25 VI s. 4. Ostatnie wiadomości.
1874. Z RADY Ministrów // Gaz. Warsz. 1920 nr 172: 26 VI s. 4. Dzień polityczny.
M.in. W dniu 25 VI 1920 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów poświęcone sprawom
plebiscytowym. W posiedzeniu uczestniczył pos. ks. Ludwiczak.
1875. WEDŁUG doniesień dzienników berlińskich… // Głos Nar. 1920 nr 152: 28 VI s. 2.
Wiadomości polityczne.
Konferencja polsko-niemiecka w Warszawie w sprawie przejazdu Niemców uprawnionych
do głosowania na Warmię, Mazury i Powiśle.
1876. UKŁADY Niemców z Polską w Warszawie // Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 3. Sprawy
plebiscytowe.
Układy polsko-niemieckie w Warszawie w sprawie umożliwienia przyjazdu Niemcom przez
Pomorze na plebiscyt. Polska zgodziła się na tranzyt. Część Niemców przybędzie na głosowanie
drogą morską.
1877. PROTEST rządu polskiego przeciwko fałszowaniu list. Żądanie odroczenia plebiscytu
i rewizji list głosujących // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 1.
Rząd polski domaga się od władz alianckich rewizji list uprawnionych do głosowania,
odroczenia plebiscytu do chwili sporządzenia nowych list oraz ustawienia w lokalach wyborczych
osobnych urn dla głosujących spoza terenu plebiscytowego.
1878. FAŁSZOWANIE list przez Niemców // Czas 1920 nr 156: 5 VII s. 1. Na ziemiach
plebiscytowych.
Fałszowanie list uprawnionych do głosowania na Mazurach przez komitety gminne pod
nieobecność ich członków – Polaków. Nota rządu polskiego do przewodniczącego komisji
koalicyjnej w Olsztynie żądająca rewizji wszystkich list, odroczenia plebiscytu do chwili
sporządzenia nowych list i ustawienia osobnych urn dla przybyłych z głębi Niemiec.
1879. SFAŁSZOWANIE list głosujących na wielką skalę. Rząd polski żąda w skutek tego
odroczenia plebiscytu aż do sporządzenia nowych list // Dz. Gd. 1920 nr 149: 6 VII s. 2.
Treść jak w poz. 1877.
1880. BIURO dla wizowania paszportów w Działdowie // Gaz. Gd. 1920 nr 152: 6 VII s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
Otwarcie polskiego biura paszportowego w Działdowie.
1881. TCZEW // Gaz. Gd. 1920 nr 152: 6 VII s. 2. Wiadomości potoczne.
Warunki przyjazdu Niemców na głosowanie przez Pomorze.
1882. RZĄD wobec plebiscytu na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 182: 6 VII s. 2. Dzień
polityczny.
Wywiad z wiceministrem Stefanem Dąbrowskim na temat plebiscytu. Opracowanie przy
pomocy prof. Eugeniusza Romera memoriału w sprawie usiłowań niemieckich sfałszowania
wyników plebiscytu. Przewodniczącemu komisji alianckiej w Olsztynie wręczono w dniu 3 VII
1920 r. notę polską, żądającą: 1) rewizji wszystkich list, a zwłaszcza listy nr 2, tzw. emigrantów; 2)
odroczenia terminu głosowania; 3) ustawienia osobnej urny dla emigrantów, co wykazałoby wpływ
na wyniki plebiscytów Niemców tylko urodzonych na tych terenach.
1883. MEMORIAŁ prof. Romera // Gaz. Warsz. 1920 nr 182: 6 VII s. 3. Kronika.
Ministerstwo Spraw Zewnętrznych wydało memoriał prof. E. Romera w sprawie
niemieckich usiłowań sfałszowania wyników plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
][1884]. AUTONOMIA dla Mazur i Warmii = poz. 1661.
1885. OŚWIADCZENIE rządu polskiego w sprawie terenów plebiscytowych. Autonomia
dla Warmii i Mazur. Polska nie będzie pobierać rekruta na terenach plebiscytowych // Mazur 1920
nr 76: 8 VII s. 1.
Wiceminister Wróblewski wystosował do konsulatu polskiego w Olsztynie list,
zawiadamiający o utworzeniu z Mazur w razie ich przyłączenia do Polski osobnego województwa z
własnym samorządem i o nieodebraniu rekruta z tego terenu w czasie obecnej wojny z Rosją [Tytuł
i tekst również w języku niemieckim].
1886. AUTONOMIA dla Warmii i Mazur ze strony rządu polskiego // Dz. Gd. 1920 nr 151:
8 VII s. 3.
1887. POLEN unternimmt Schritte gegen die Fälschung der Abstimmungslisten [Polska
podejmuje kroki w sprawie fałszowania list plebiscytowych] // Weckruf 1920 nr 73: 9 VII s. 3–4.
Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
W związku z nieproporcjonalnym ze statystykami napływem Niemców na tereny
plebiscytowe oraz sfałszowaniem list plebiscytowych konsulat RP w Olsztynie złożył na ręce
przewodniczącego komisji koalicyjnej protest z żądaniami: 1) rewizji wszystkich list, a zwłaszcza
listy nr 2, tzw. emigrantów; 2) odroczenia terminu głosowania; 3) ustawienia osobnej urny dla
emigrantów, co wskazywałoby wpływ na wynik plebiscytu Niemców urodzonych na tych terenach.
1888. Nie potrzebuje płacić podatków… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s.
3.
Konsulat RP w Kwidzynie otrzymał z Ministerstwa Spraw Zewnętrznych wiadomość, że
optujący za Polską nie będą musieli płacić podatków niemieckich.
1889. RODACY! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 6.
Rząd polski będzie zmuszony użyć represji w stosunku do Niemców w Polsce jako odwetu
za gwałty niemieckie na terenach plebiscytowych.
b) Sprawy plebiscytu w sejmie Rzeczpospolitej
1890. O SUWALSZCZYZNĘ // Robotn. 1919 nr 242: 10 VII s. 3. Obrady sejmowe. Sesja
pierwsza. Posiedzenie 66.
M.in. Odwlekanie opróżnienia z Niemców Suwalszczyzny ma zły wpływ na nadchodzące
głosowanie na Mazurach.
1891. RATYFIKACJA traktatu pokojowego // Głos Nar. 1919 nr 175: 2 VIII s. 3.
Ratyfikacja traktatu pokojowego przez sejm polski. M.in. marszałek W. Trąpczyński
stwierdził, że ratyfikacja pozwoli na efektywniejszą obronę mieszkańców terenów plebiscytowych
przed terrorem niemieckim.
[1892]. W SEJMOWEJ komisji dla ratyfikowania traktatu pokojowego… = poz. 1808.
[1893]. RATYFIKACJA traktatu pokoju = poz. 1809.
1894. STANOWISKO NZR w sprawie traktatu pokojowego (Przemówienie w sejmie posła
kol. Waszkiewicza w dniu 31 lipca rb.) // Spr. Robotn. 1919 nr 47: 10 VIII s. 1-2.
M.in. Niesprawiedliwość zarządzenia przez koalicję plebiscytów w Prusach Wschodnich i
na Górnym Śląsku. Żądanie rewizji traktatu pokojowego.
1895. MINISTER spraw wewnętrznych i skarbu… // Mazur 1919 nr 86: 11 X s. 3. Ostatnie
wiadomości.
Przemówienie Wojciechowskiego w sejmie. M.in. : Od silnego rządu w Polsce zależy
również wynik głosowania na terenach plebiscytowych.
1896. MOWA posła Mariana Seydy wygłoszona w imieniu Sejmowego Związku LudowoNarodowego w dyskusji nad exposé prezydenta Rady Ministrów dnia 21 listopada // Gaz. Warsz.
1919 nr 319: 22 XI s. 1-3.
M.in. Konieczność zdobycia dla Polski terenów plebiscytowych w Prusach Wschodnich, a
zwłaszcza prawego brzegu Wisły.
1897. OŚWIADCZENIA stronnictw wobec rządu : Administracja na kresach wschodnich //
Gaz. Warsz. 1919 nr 346: 20 XII s. 2-3. Sejm. (Posiedzenie 106).
M.in. Wniosek pos. Herza (Narodowo-Chrześcijański Klub Robotniczy) o zwrócenie przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych większej uwagi na sprawy plebiscytu na Warmii i Mazurach.
1898. POSIEDZENIE z dnia 18 grudnia // Wyzw. 1919 nr 52: 28 XII s. 635-636. Z sejmu.
M.in. Przeznaczenie 1 miliona marek na gwiazdkę dla dzieci ubogich, zwłaszcza na
ziemiach plebiscytowych.
1899. SEJM o marce i koronie // Czas 1920 nr 14: 16 I s. 3.
M.in. Wniosek nagły na posiedzeniu sejmu w dniu 14 I 1920 r. w sprawie zabezpieczenia
ludności polskiej Prus Zachodnich przed gwałtami niemieckimi.
1900. PRZED PLEBISCYTEM : Przemówienie tow. Daszyńskiego // Robotn. 1920 nr 41:
11 II s. 1.
Przemówienie posła Ignacego Daszyńskiego w sejmie w sprawie terenów plebiscytowych.
1901. NASTĘPNIE marszałek oświadcza… // Robotn. 1920 nr 41: 11 II s. 3. Obrady
sejmowe. Sesja trzecia. Posiedzenie 118.
M.in. W swym przemówieniu w sejmie w dniu 10 II 1920 r. marszałek Trąpczyński doszedł
do wniosku, że położenie Polski daje dostateczną gwarancję ludności terenów plebiscytowych, że
będzie jej w Polsce lepiej niż pod panowaniem pruskim.
1902. Z SEJMU // Czas 1920 nr 38: 13 II s. 3.
Treść jak w poz. 1900.
1903. Der SEJMMARSCHALL an die Abstimmungsgebiete [Marszałek sejmu w sprawie
terenów plebiscytowych] // Weckruf 1920 nr 21: 22 II s. 2.
Treść jak w poz. 1901.
1904. WARSZAWA, 6 marca // Czas 1920 nr 58: 7 III s. 3. Przed plebiscytami.
Wiadomość o ujemnym wpływie na polskie szanse plebiscytowe uchwały komisji
konstytucyjnej sejmu, zastrzegającej prawo wyboru na prezydenta Rzeczpospolitej tylko katolika.
1905. DOMY ludowe. Sadownictwo małopolskie. Sprawy aprowizacyjne. Kredyty
wojskowe. Budżet min. sprawiedl. W obronie Mazurów // Gaz. Warsz. 1920 nr 69: 10 III s. 2-3.
Sejm. (Posiedzenie 128).
M.in. Wniosek nagły pos. ks. Mąkowskiego (Związek Ludowo-Narodowy) w sprawie
interwencji u Ententy o rozwiązanie niemieckich organizacji o charakterze wojskowym,
działających na terenach plebiscytowych. Żądanie położenia kresu terrorowi niemieckiemu na
Mazurach i wprowadzenia faktycznego równouprawnienia ludności polskiej i polskiej agitacji.
1906. WŚRÓD nagłych wniosków… // Robotn. 1920 nr 69: 10 III s. 3. Obrady sejmowe.
Sesja trzecia. Posiedzenie 128.
Wniosek nagły posła ks. Mąkowskiego w sejmie w dniu 9 III 1920 r. w sprawie rozwiązania
niemieckich organizacji wojskowych w okręgu olsztyńskim.
1907. NA KOŃCU posiedzenia… // Głos Nar. 1920 nr 62: 11 III s. 3. Obrady sejmu
polskiego.
Treść jak w poz. 1905.
1908. DYSKUSJA aprowizacyjna // Głos Nar. 1920 nr 62: 11 III s. 3. Obrady sejmu
polskiego.
M.in. Minister aprowizacji, Śliwiński stwierdza w sejmie, że wysyła się na tereny
plebiscytowe żywność w wystarczającej ilości.
1909. WNIOSKI nagłe posła Herza i towarzyszy w sejmie polskim w Warszawie // Mazur
1920 nr 30: 16 III s. 2. Ostatnie wiadomości.
Wniosek o usunięcie z terenu plebiscytowego Sicherheitswehry zagwarantowania
równouprawnienia, przedstawiony przez posła Herza i jego klub w sejmie.
1910. SEJM polski w Warszawie żąda usunięcia Sicherheitswehr // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 9: 18 III s. 1.
Treść jak w poz. 1909.
1911. ÜBER die Auflösung der deutschen Militär- und Pollizeiorganisation im
Abstimmungsgebiet… [O rozwiązaniu niemieckiej organizacji wojskowej policyjnej na terenie
plebiscytowym…] // Weckruf 1920 nr 32: 19 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Debata w sejmie w dniu 9 III 1920 r. w sprawie rozwiązania niemieckich organizacji
wojskowych i policyjnych na terenach plebiscytowych.
1912. REEMIGRACJA amerykańska. Kasy chorych. Gwałty niemieckie na Mazurach i na
Warmii // Gaz. Warsz. 1920 nr 79: 20 III s. 2-3. Sejm (Posiedzenie 132).
M.in. Wniosek pos. Ludwiczaka w sejmie w dniu 19 III 1920 r. w sprawie terroru
niemieckiego na terenach plebiscytowych i niemożliwości w związku z nim sprawnego rozwijania
polskiej agitacji. Wezwanie rządu do położenia kresu takiej sytuacji.
1913. W KOŃCU posiedzenia… // Robotn. 1920 nr 79: 20 III s. 3. Obrady sejmowe. Sesja
trzecia. Posiedzenie 132.
Treść jak w poz. 1912.
1914. PLEBISCYT // Robotn. 1920 nr 79: 20 III s. 4. Obrady sejmowe. Sesja trzecia.
Posiedzenie 132.
M.in. Wniosek nagły posła Ludwiczaka w sejmie w dniu 19 III 1920 r. w sprawie
prowokacji niemieckich na Warmii, Mazurach i Powiślu. Żądanie równouprawnienia ludności
polskiej, usunięcia Sicherheitspolizei i wyższych urzędników niemieckich, przyznania urzędnikom
polskim doradców z głosem decydującym. Plebiscyt w obecnych warunkach jest niemożliwy.
Konieczność gotowości rządu do czynnej interwencji w obronie Polaków w wypadku dalszego
wykazywania przez komisje koalicyjne nieudolności takiej obrony. Biskup warmiński zagroził
wysiedleniem księżom polskim organizującym polskie ochronki.
1915. W DYSKUSJI nad wnioskiem nagłym… // Głos Nar. 1920 nr 71: 21 III s. 3. Obrady
sejmu polskiego.
Treść jak w poz. 1912.
1916. ZAŁATWIONO w końcu… // Piast 1920 nr 12: 21 III s. 4. Obrady sejmu.
M.in. Wniosek ks. Mąkowskiego w sprawie rozwiązania niemieckich organizacji
wojskowych na terenach plebiscytowych, uchwalony na posiedzeniu sejmu w dniu 9 III 1920 r.
1917. W DYSKUSJI nad wnioskiem nagłym… // Czas 1920 nr 70: 2 III s. 3. Obrady sejmu.
Treść jak w poz. 1912.
1918. SEJM wobec gwałtów na terenie plebiscytowym // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 12: 25 III s. 2.
Treść jak w poz. 1912.
1919. WNIOSEK nagły ks. Ludwiczaka w sejmie polskim // Gaz. Olszt. 1920 nr 39: 27 III s.
2.
Treść jak w poz. 1914.
1920. POLSKA wobec gwałtów niemieckich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 13: 27
III s. 1.
Dwa wnioski nagłe ks. Ludwiczaka w sejmie w sprawie sytuacji na terenach
plebiscytowych. Korespondencja na ten temat dla „Gazety Warszawskiej‖. „Kurier Poznański‖
występuje przeciwko bierności rządu wobec nadużyć niemieckich. Telegram społeczeństwa
wielkopolskiego do rządu w sprawie obrony ziem plebiscytowych. Polskie Towarzystwo Pomocy
Ofiarom Wojny w Warszawie organizuje w dniu 7 IV 1920 r. kwestę uliczną na cele plebiscytowe.
1921. POLNISCHER Landtag. Sitzung von 19 März 1920. [Sejm polski. Posiedzenie z 19
marca 1920 r.] // Weckruf 1920 nr 36: 28 III s. 3.
Treść jak w poz. 1912.
1922. SPRAWA gwałtów niemieckich… // Spr. Robotn. 1920 nr 13: 28 III s. 3. Z sejmu.
Treść jak w poz. 1912.
1923. MAZURY głośne w świecie // Mazur 1920 nr 37: 1 IV s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Wniosek nagły w sejmie w sprawie gwałtów niemieckich na Mazurach. Wiece plebiscytowe
w Warszawie i Poznaniu.
1924. W SEJMIE polskim utworzyła się podkomisja dla spraw plebiscytowych // Gaz.
Olszt. 1920 nr 44: 10 IV s. 1.
W ramach komisji spraw zagranicznych sejmu polskiego powołano do życia podkomisję
plebiscytową.
1925. SEJM polski przeciwko komisjom plebiscytowym // Gaz. Gd. 1920 nr 85: 13 IV s. 2.
Sprawy polskie.
Odwołanie sejmu polskiego do Rady Najwyższej w Paryżu o zapobieżenie terrorowi
niemieckiemu na obszarach plebiscytowych i równouprawnienie Polaków.
1926. Der POLNISCHE Landtag in Sachen der Abstimmungen [Sejm polski w sprawach
plebiscytów] Weckruf 1920 nr 42: 14 IV s. 2. Aus Polen [Z Polski].
Sejm polski postanowił działać na forum Rady Najwyższej w celu zapewnienia
równouprawnienia Polaków w plebiscycie, usunięcia urzędników niemieckich i mianowania
polskich urzędników pełnomocnych.
1927. SEJM (Posiedzenie 140) // Gaz. Warsz. 1920 nr 113: 25 IV s. 3-4.
M.in. Poseł Wichliński (Klub Chrześcijańsko-Robotniczy) zwraca uwagę na zbytnie
zainteresowanie Polski sprawą Ukrainy, a zapomnienie o Mazurach.
1928. SEJM o sekwestrze // Czas 1920 nr 118: 20 V s. 3.
M.in. Wielkopolska pragnie przyjąć na kolonie letnie 10 tys. dzieci z terenów
plebiscytowych, zwłaszcza ze Śląska Górnego, Warmii i Mazur.
[1929]. SEJM (Posiedzenie 149) = poz. 943.
1930. WARSZAWA, 19 maja // Gaz. Olszt. 1920 nr 62: 22 V s. 3. Telegramy Polskiej
Agencji Telegraficznej.
M.in. Wniosek nagły pos. Głąbińskiego (Związek Ludowo-Narodowy) w sejmie w sprawie
gwałtów czeskich i plebiscytu. Przytoczenie przykładu braku równouprawnienia na terenach
plebiscytowych, przejawiającego się koniecznością zawieszenia prac Komitetu Mazurskiego.
1931. O TERMIN plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 159: 13 VI s. 3. Dzień polityczny.
Odpowiedź prezydenta ministrów, Skulskiego na interpelację pos. Głąbińskiego w sejmie w
dniu 21 VI 1920 r. w sprawie odroczenia plebiscytu. Plebiscyt będzie się mógł odbyć, jeśli nastąpi:
1) znaczne zwiększenie ilości alianckich wojsk okupacyjnych, 2) rozwiązanie Sicherheitspolizei i
jej podobnych organizacji i zastąpienie ich przez milicję złożoną z elementów miejscowych, pod
dowództwem oficerów alianckich, 3) usunięcie landratów i burmistrzów i zastąpienie ich
przedstawicielami władz alianckich kontrolerami polskimi. Plebiscyt na Warmii, Mazurach i
Powiślu nie będzie się mógł odbyć w żadnym razie przed plebiscytem na Górnym Śląsku.
1932. EIN DRINGLICHKEITS – Antrag des Abgeordneten Herz… [Wniosek nagły posła
Herza…] // Mas. Volksztg 1920 nr 7: 15 VI s. 2- 3.
Wniosek nagły pos. Herza i tow. z Narodowej Partii Robotniczej w sejmie polskim 12 VI
1920 r. w sprawie terroru niemieckiego na Mazurach. Wezwanie rządu do złożenia protestu u Rady
Najwyższej w Paryżu, żądanie zaktywizowania działalności komisji koalicyjnej i zabezpieczenia
swobody wypowiedzenia się w plebiscycie ludności polskiej.
1933. UCHWALENIE konieczności wojskowych. Plebiscyt na Mazowszu i Warmii // Gaz.
Warsz. 1920 nr 162: 16 VI s. 4. Sejm. (Posiedzenie 155).
Na 155 posiedzeniu sejmu m.in. pos. Brejski poruszył sprawę Warmii i Mazur. Wniosek o
zapobieżenie gwałtom niemieckim na Warmii, Mazurach i Powiślu i odroczenie głosowania. Traktat
wersalski w punktach dotyczących tych terenów naruszyły nie tylko Niemcy, lecz również koalicja.
Rząd polski powinien wezwać koalicję do spełnienia warunków traktatu. Wniosek przyjęto jako
nagły.
1934. TERROR niemiecki na Mazurach i Warmii // Robotn. 1920 nr 161: 16 VI s. 3. Obrady
sejmowe. (Sesja trzecia. Posiedzenie 155).
Treść jak w poz. 1932.
1935. SEJM polski uchwalił wniosek nagły w sprawie gwałtów na terenach plebiscytowych
w Prusach. W razie nie spełnienia żądań polskich Polska nie uzna rezultatów plebiscytu // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 65: 17 VI s. 6. Telegramy.
Treść jak w poz. 1933.
1936. SEJM : Jednomyślne uchwalone pobory wojskowe i protest przeciw gwałtom na
terenach plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 142: 17 VI s....
Treść jak w poz. 1933.
1937. SEJM a pobór rekruta // Czas 1920 nr 141: 17 VI s. 3.
Treść jak w poz. 1933.
1938. Z SEJMU // Dz. Gd. 1920 nr 135: 18 VI s. 2.
M.in. Protesty przeciwko gwałtom niemieckim na Warmii i Mazurach. Żądanie odroczenia
plebiscytu.
1939. USTAWA dotycząca poboru wojsk przyjęta // Gaz. Gd. 1920 nr 138: 18 VI s. 3.
Sprawy polskie.
M.in. Mowa posła Brejskiego w sejmie na temat sytuacji na terenach plebiscytowych przed
glosowaniem.
1940. WNIOSEK nagły posła Herza i tow. z Klubu N.R.K.S. w sprawie nowego terroru
niemieckiego na Mazurach // Mazur 1920 nr 68: 19 VI s. 1. W sejmie polskim.
Treść jak w poz. 1932.
1941. PO UCHWALENIU ustawy poborowej… // Spr. Robotn. 1920 nr 25: 20 VI s. 4. Z
sejmu.
Treść jak w poz. 1933.
1942. WNIOSEK nagły posłów Dąbala. ks. Okonia i tow. imieniem Radykalnego
Stronnictwa Chłopskiego w sprawie rewizji wersalskiego traktatu pokojowego w stosunku do
Gdańska i do terytorium Prus Wschodnich po prawym brzegu Wisły, objętych plebiscytem // Dz.
Gd. 1920 nr 139: 23 VI s. 1.
[1943]. Łydko Ludwik : Rząd polski wobec plebiscytu na Warmii i Mazurach = poz. 974.
1944. WNIOSEK nagły Radykalnego Stronnictwa Chłopskiego w sprawie rewizji
wersalskiego traktatu pokojowego w stosunku do Gdańska i do terytorium Prus po prawym brzegu
Wisły, objętego plebiscytem // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 72: 25 VI s. 4. Sprawy polskie.
M.in. Wniosek o wcielenie do Polski terenów plebiscytowych.
1945. Z SEJMU polskiego. W obronie praw ludności na terenach plebiscytowych // Mazur
1920 nr 71: 26 VI s. 2. Polska.
Treść jak w poz. 1933.
1946. LUDNOŚĆ terenów plebiscytowych będzie przez osiem lat wolna od wojska // Gaz.
Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 76: 30 VI s. 1.
Projekt ustawy sejmowej o zwolnieniu mieszkańców terenów, które przypadną w wyniku
plebiscytów Polsce, na osiem lat od służby wojskowej.
1947. DZIŚ po posiedzeniu sejmowym… // Gaz. Warsz. 1920 nr 182: 6 VII s. 2. Dzień
polityczny.
Uchwalenie przez sejm ustawy, zwalniającej mieszkańców terenów plebiscytowych w razie
ich przyłączenia do Polski na osiem lat od obowiązkowej służby wojskowej.
1948. „GAZETA Polska‖ w Kwidzynie… // Robotn. 1920 nr 181: 6 VII s. 3. Kronika
polityczna.
Treść jak w poz. 1946.
1949. SEJM. 158 posiedzenie // Gaz. Warsz. 1920 nr 183: 7 VII s. 2.
M.in. Rezolucja w sprawie zwolnienia mieszkańców terenów plebiscytowych po ich
przyłączeniu do Polski na osiem lat od służby wojskowej. Zatwierdzenie tekstu odezwy do
parlamentów państw sojuszniczych, by wpłynęły na rządy w celu odroczenia plebiscytu na Warmii,
Mazurach i Powiślu.
1950. ZWOLNIENIE dzielnic plebiscytowych od służby wojskowej // Głos Nar. 1920 nr
159: 7 VII s. 3.
Treść jak w poz. 1947.
1951. LUDNOŚĆ terenów plebiscytowych a obowiązek służby wojskowej // Robotn. 1920
nr 182: 7 VII s. 3. Obrady sejmowe. Sesja trzecia. Posiedzenie 159.
Treść jak w poz. 1947.
1952. POLSKA a ziemie plebiscytowe // Czas 1920 nr 157: 7 VII s. 3.
Treść jak w poz. 1947.
1953. MIESZKAŃCY obszarów plebiscytowych zwolnieni od służby wojskowej // Gaz. Gd.
1920 nr 154: 8 VII s. 3. Wiadomości telegraficzne.
Treść jak w poz. 1947.
1954. NAJNOWSZY dowód // Gaz. Warsz. 1920 nr 184: 8 VII s. 1.
Odmówienie podpisania przez socjalistów wniosku nagłego o zwrócenie się sejmu do
parlamentów państw koalicyjnych w sprawie wyjednania odroczenia plebiscytu na Warmii i
Mazurach – komentowane germanofilską postawą socjalistów.
1955. ODEZWA sejmu do parlamentów mocarstw // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84:
7 VII s. 4. Sprawy polskie.
Wniosek nagły pos. Gdyka na posiedzeniu sejmu w dniu 6 VII 1920 r. w sprawie odezwy do
parlamentów mocarstw sprzymierzonych w celu odroczenia plebiscytu. Uchwalenie zwolnienia
mieszkańców terenów plebiscytowych w wypadku ich przyłączenia do Polski na osiem lat od
służby wojskowej.
1956. Z SEJMU polskiego. Zwolnienie mieszkańców terenów plebiscytowej od służby
wojskowej na 8 lat. Odezwa sejmu do wszystkich parlamentów w sprawie odroczenia plebiscytu //
Dz. Gd. 1920 nr 152: 9 VII s. 1.
Treść jak w poz. 1955.
1957. MIESZKAŃCY z obszarów plebiscytowych zwolnieni od wojska // Gaz. Gd 1920 nr
155: 9 VII s. 3. Sprawy polskie.
Treść jak w poz. 1955.
1958. PO KRÓTKIM przemówieniu… // Czas 1920 nr 159: 9 VII s. 2. Obrady sejmu.
Treść jak w poz. 1947.
1959. PRZYSTĄPIONO do rozprawy… // Czas 1920 nr 159: 9 VII s. 2. Obrady sejmu.
Sejm uchwalił w dniu 6 VII 1920 r. wniosek nagły posła Gdyka w sprawie odezwy do
parlamentów państw sprzymierzonych w celu odroczenia plebiscytu na Warmii, Mazurach i
Powiślu.
1960. NASTĘPNIE po przemówieniu… // Głos Nar. 1920 nr 161: 9 VII s. 2. Obrady sejmu
polskiego.
Treść jak w poz. 1947.
1961. PRZYSTAPIONO do rozprawy… // Głos Nar. 1920 nr 161: 9 VII s. 3. Obrady sejmu
polskiego.
Treść jak w poz. 1959.
1962. UCHWAŁY sejmu dotyczące mieszkańców terenów plebiscytowych. Mieszkańcy
wolni przez 8 lat od służby wojskowej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 5.
Treść jak w poz. 1947.
1963. BEFREIUNG der Bewohner der Abstimmungsgebiete vom Heeresdienst [Zwolnienie
mieszkańców terenów plebiscytowych od służby wojskowej] Weckruf 1920 nr 74: 11 VII s. 3. Aus
Polen [Z Polski].
Treść jak w poz. 1947.
1964. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 154: 11 VII s. 4-5. Pomorze.
Pobicie polskiej delegacji informującej Polaków przybywających na głosowanie przez
Niemców. Napaść Niemców na Dom Polski w Malborku. Ustawa o zwolnieniu na osiem lat od
służby wojskowej mieszkańców terenów plebiscytowych w wypadku ich przyłączenia do Polski.
1965. POSŁOWIE pomorscy… // Piast 1920 nr 29: 18 VII s. 12. Obrady sejmu.
Przedstawienie na posiedzeniu sejmu w dniu 2 VII 1920 r. nadużyć niemieckich w
nadgranicznych powiatach pomorskich i na terenach plebiscytowych przez posłów pomorskich:
Brownsforda i Izydora Brejskiego.
1966. W BIEŻĄCYM tygodniu… // Spr. Robotn. 1920 nr 29: 18 VII s. 3. Z sejmu.
Treść jak w poz. 1955.
c) Organizacja polskiej akcji plebiscytowej i prace przygotowawcze do plebiscytu
182
1967. WASZ : Z Warszawy… // Mazur 1919 nr 52: 24 VII s. 1-2.
Zainteresowanie stolicy kwestią Warmii i Mazur. Utworzenie w Warszawie Komitetu
Mazurskiego.
[1968]. WAŻNE uchwały = poz. 1811.
1969. Z WARMIŃSKIEGO Komitetu Plebiscytowego // Gaz. Warsz. 1919 nr 234: 27 VII s.
6. Kronika.
Podanie adresu biura Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w Warszawie i godzin jego
urzędowania.
[1970]. TEATRY dla dzielnic pruskich = poz. 1812.
1971. KOMITET Mazurski w Warszawie powierzył zastępstwo swych interesów na całą
Małopolskę drowi S. Stolarzewiczowi w Krakowie. Informacje: ul. Karmelicka 48 // Głos Nar.
1919 nr 257: 24 X s. 2. Kronika.
[1972]. SPOŁECZEŃSTWO polskie a plebiscyt na Warmii = poz. 1116.
1973. [SMOGORZEWSKI Kazimierz] K. SMOG. : O delegacji polskiej // Gaz. Warsz. 1919
nr 303: 6 XI s. 2. Listy paryskie.
M.in. Konieczność dopilnowania przez delegację polską w Paryżu właściwej organizacji
plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
[1974]. AKCJA plebiscytowa = poz. 1814.
[1975]. PISMA warszawskie donoszą… = poz. 1815.
[1976]. GABRYLEWICZ szefem akcji plebiscytowej na Warmii = poz. 1816.
[1977]. GENERALNY superintendent Bursche… = poz. 1818.
1978. WYDZIAŁ turystyczny Komitetu Mazurskiego… // Głos Nar. 1919 nr 287: 24 XI s.
2. Kronika ; nr 301: 8 XII s. 3. Kronika.
Komitet Mazurski zwraca się do fotografów o przesyłanie zdjęć popularyzujących Mazury.
1979. Z KOMITETU Mazurskiego plebiscytowego… // Czas 1919 nr 309: 28 XI s. 2.
Kronika.
Komitet Mazurski wyjaśnia często spotykane w prasie polskiej pomyłki w używaniu nazw:
Mazury, Warmia, Mazurzy, Warmiacy, Mazowsze Pruskie, Komitet Mazurski, Komitet Warmiński.
Przedstawienie podziału administracyjnego Prus Wschodnich oraz zasięgu oddziaływania
komitetów Mazurskiego i Warmińskiego.
1980. W SPRAWIE plebiscytu na Warmii i w powiatach nadwiślańskich… // Dz. Gd. 1919
nr 98: 10 XII s. 3.
Konferencja przedstawicieli Rad Ludowych w Grudziądzu w dn. 3 XII 1919 r. Projekt
utworzenia komitetu, który przyjąłby czynności Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w terenie.
1981. RADOM // Gaz. Warsz. 1920 nr 8: 8 I s. 8. Z życia kraju.
Utworzenie komitetu plebiscytowego Ziemi Radomskiej z komitetem wykonawczym i
sekcjami: odczytową, finansową i agitacyjno-prasową.
1982. WARMIŃSKI Komitet Plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 21: 21 I s. 4.
Warmiński Komitet Plebiscytowy mianował swym przedstawicielem w Warszawie inż.
Franciszka Bąkowskiego, przewodniczącego zarządu Towarzystwa Kresów Pomorskich. Zmiana
siedziby ekspozytury warszawskiej Komitetu Warmińskiego. Opiekę nad akcją zbierania składek i
ofiar na Komitet powierzono Janowi Gajewskiemu.
1983. ADRES obecny ekspozytury warszawskiej Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego
ul. Czackiego 25 // Gaz. Warsz. 1920 nr 22: 22 I s. 2.
1984. W SPRAWIE plebiscytu na Mazowszu i w Warmii // Głos Nar. 1920 nr 20: 22 I s. 2.
Kronika.
Małopolski Komitet Mazurski w Krakowie wzywa uprawnionych do głosowania na Warmii
i Mazurach do podawania swych adresów.
1985. KOMITET plebiscytowy mazursko-warmiński // Czas 1920 nr 19: 22 I s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 1984.
1986. TYDZIEŃ Obrony Kresów Zachodnich… // Głos Nar. 1920 nr 25: 28 I s. 2. Kronika.
Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich organizuje w dniach 1-8 III 1920 r. tydzień
obrony kresów zachodnich. Wezwanie do tworzenia lokalnych komitetów plebiscytowych w
gminach woj. krakowskiego.
1987. TYDZIEŃ Obrony Kresów Zachodnich (Komunikat Sekretariatu kresów Zachodnich)
// Czas 1920 nr 24: 28 I s. 2.
Treść jak w poz. 1986.
1988. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 36: 6 II s. 3.
Pogromy niemieckie na Mazurach. Komitet Mazurski wzywa do składania ofiar na cele
plebiscytowe. Zapowiedź na dzień 10 II 1920 r. ogólnego zebrania Komitetu Mazurskiego.
[1989]. WYKONANIE traktatu wersalskiego… = poz. 315.
1990. DZIŚ o godz. 5-ej po poł. … // Gaz. Warsz. 1920 nr 40: 10 II s. 4. Kronika.
Zapowiedź zebrania Komitetu Mazurskiego w Warszawie w dniu 10 II 1920 r.
1991. Z KOMITETU Mazurskiego // Gaz. Warsz. 1920 nr 41: 11 II s. 2.
Posiedzenie Komitetu Mazurskiego pod przewodnictwem ks. superintendenta Bursche.
Opisanie sytuacji na Mazurach. Omówienie spraw budżetowych.
1992. SARMATA : Stronnictwa i partie // Gaz. Gd. 1920 nr 36-39: 15 II s. 1-2.
Wezwanie do koordynacji działalności polskich stronnictw na obszarze plebiscytowym w
celu wspólnej pracy dla Polski.
1993. PANOWIE i panie… // Dz. Gd. 1920 nr 37: 17 II s. 3.
Wezwanie ludności terenów plebiscytowych z wyższym wykształceniem o zgłaszanie się do
pracy w szkolnictwie.
1994. ODEZWA // Gaz. Warsz. 1920 nr 52: 22 II s. 3. Dzień polityczny.
Utworzenie w Warszawie Zrzeszenia Plebiscytowego Polaków–Ewangelików w celu
popierania akcji plebiscytowej na Mazurach i walki o przyłączenie Mazur do Polski. Odezwa
Zarządu do wszystkich Polaków–ewangelików, by wstępowali w szeregi Zrzeszenia.
1995. MAZURSKI Związek Ludowy… // Mazur 1920 nr 21: 24 II s. 1. Sprawy
plebiscytowe.
W Warszawie powstał Mazurski Związek Ludowy. Prezesem tymczasowej komisji
wykonawczej Związku został Fryderyk Leyk. Związek ma za zadanie m.in. działanie celem
zjednoczenia Mazur z Polską.
[1996]. PRZEDSTAWICIELE rządu polskiego… = poz. 1823.
1997. PERTRAKTACJE w Warszawie się rozpoczęły. Odział PAT w okolicach
plebiscytowych // Dz. Gd. 1920 nr 44: 25 II s. 3. Telegramy.
Narady w Warszawie w sprawie nawiązania łączności między Polską a terenami
plebiscytowymi.
1998. AGITACJA plebiscytowa // Gaz. Warsz. 1920 nr 55: 25 II s. 4. Kronika.
Zebranie Zrzeszenia Plebiscytowego Ewangelików–Polaków w Warszawie. Zrzeszenie ma
na celu współpracę z Komitetem Mazurskim.
[1999]. ROKOWANIA niemiecko-polskie = poz. 1824.
[2000]. KONSUL generalny = poz. 1825.
2001. GODNE naśladowania // Gaz. Warsz. 1920 nr 62: 3 III s. 7. Z życia kraju.
Radomski Wykonawczy Komitet Plebiscytowy wzywa społeczeństwo do tworzenia
podobnych komitetów.
2002. ZRZESZENIE plebiscytowe ewangelików–Polaków // Gaz. Warsz. 1920 nr 63: 4 III s.
4. Kronika.
Skład zarządu zrzeszenia plebiscytowego ewangelików–Polaków ukonstytuowanego na
zebraniu w dniu 24 II 1920 r.
2003. ODEZWA // Gaz. Gd. 1920 nr 64: 15 III s. 1.
Utworzenie przez Narodowe Stronnictwo Robotnicze w Toruniu Głównego Komitetu Pracy
Plebiscytowej NSR.
2004. PRZYJAZD uczestników kursu plebiscytowego // Głos Nar. 1920 nr 71: 21 III s. 2.
Kronika.
W dniu 19 marca przybyło z Warszawy do Krakowa 65 uczestników kursu plebiscytowego z
zamiarem zwiedzenia miasta.
2005. URZĘDNICY na tereny plebiscytowe // Dz. Gd. 1920 nr 71: 28 III s. 4. Gdańsk.
2006. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Głos Nar. 1920 nr 97: 28 III s. 2. Kronika.
Wezwanie do podawania adresów uprawnionych do głosowania na Warmii.
2007. KONFERENCJA polskich komisarzy plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 75: 30 III s.
2. Sprawy polskie.
2008. NA CELE plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 90: 31 III s. 7.
Rada Miejska miasta Turek postanowiła na posiedzeniu w dniu 16 III 1920 r. przeznaczyć
1000 mk z funduszów miejskich na cele plebiscytowe, opodatkować ludność oraz zorganizować w
dniu 19 III 1920 r. „Dzień znaczka‖ na fundusz plebiscytowy. Sejmik powiatowy przeznaczył na
akcje plebiscytową 100 tys. mk. Społeczeństwo zawiązało komitet powiatowy w celu zbierania
funduszy na cele plebiscytu.
2009. ODEZWA… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 16: 3 IV s. 1.
Utworzenie w Toruniu Głównego Komitetu Pomocy Plebiscytowej NSR na woj. pomorskie.
Wezwanie NSR do tworzenia komitetów lokalnych na całym Pomorzu.
2010. HARCERSTWO i plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 93: 3 IV s. 6-7.
Harcerze zaoferowali m.in. komitetom plebiscytowym swe usługi podczas lata. Letnia akcja
harcerska na Pomorzu i terenach plebiscytowych powinna uzyskać poparcie najszerszych warstw
społeczeństwa i czynników rządowych.
2011. KOMITET plebiscytowy pracowników kolejowych w Krakowie // Głos Nar. 1920 nr
84: 7 IV s. 2. Kronika.
Utworzenie w Krakowie okręgowego komitetu plebiscytowego pracowników kolejowych.
Kolejarze mają ułatwić pracę Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich, zasilać fundusze
Towarzystwa oraz organizować miejscowe komitety plebiscytowe.
[2012]. Z MINISTERIUM Spraw Zagranicznych = poz. 1840.
[2013]. W SEJMIE polskim utworzyła się podkomisja dla spraw plebiscytowych = poz.
1924.
2014. WEZWANIE do Warmiaków // Głos Nar. 1920 nr 90: 14 IV s. 2. Kronika.
Wezwanie uprawnionych do głosowania w pow. olsztyńskim i reszelskim, a mieszkających
poza terenem plebiscytowym do rejestracji.
2015. KOLEJARZE – na cele plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 104: 16 IV s. 6.
Utworzenie centralnego komitetu plebiscytowego przy Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej.
Wezwanie do składania ofiar na cele akcji plebiscytowej.
2016. DO SIÓSTR Mazurek i Warmiaczek! // Mazur 1920 nr 44: 20 IV s. 1.
Wezwanie kobiet mazurskich i warmińskich przez Narodową Organizację Kobiet w
Warszawie do pracy dla przyznania terenów plebiscytowych Polsce.
2017. BACZNOŚĆ Mazurzy // Głos Nar. 1920 nr 96: 21 IV s. 2.
Wezwanie do podawania adresów uprawnionych do głosowania na Mazurach, a
mieszkających obecnie poza terenem plebiscytowym.
2018. FUNDUSZ obrony kresów zachodnich // Głos Nar. 1920 nr 97: 22 IV s. 2. Kronika.
Zarząd Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich w Krakowie przystępuje do zamknięcia
akcji zbierania składek na „tydzień obrony kresów zachodnich‖.
2019. EKSPOZYTURA Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego… // Głos Nar. 1920 nr
101: 26 IV s. 2. Kronika.
Wezwanie urodzonych przed 1 I 1900 r. na Warmii i Powiślu do zgłaszania się jako
uprawnionych do głosowania do ekspozytury Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w
Warszawie.
[2020]. STEFAN Dąbrowski… = poz. 1850.
2021. BACZNOŚĆ Mazurzy! // Piast 1920 nr 18: 2 V s. 18. Kronika.
Wydział statystyczny Mazurskiego Związku Ludowego wzywa do podania adresów
Polaków urodzonych na Mazurach w celu ich przybycia na plebiscyt.
2022. ODEZWA do akademików „Wszechnicy Piastowej‖ // Dz. Gd. 1920 nr 101: 6 V.
Dodatek. Komunikaty i odezwy.
Wezwanie studentów do wyjazdu na teren kwidzyńskiego obwodu plebiscytowego w celu
pomocy w pracach statystycznych.
2023. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Gaz. Gd. 1920 nr 105: 7 V s. 2. ; nr 113: 18 V s. 3.
Komunikaty.
Wezwanie do podawania adresów uprawnionych do głosowania.
2024. DO AKADEMIKÓW „Wszechnicy Piastowskiej‖ // Dz. Gd. 1920 nr 105: 7 V s. 3.
Wiadomości potoczne.
Treść jak w poz. 2022.
2025. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Gaz. Gd. 1920 nr 105: 11 V s. 3. ; nr 109: 16 V s. 5.
Komunikaty i odezwy.
Treść jak w poz. 2023.
2026. WRÓBLEWSKI : do wszystkich kapłanów! // Gaz. Gd. 1920 nr 108: 11 V s. 1.
Wezwanie kapłanów do słownego szerzenia obowiązku zgłaszania się uprawnionych do
głosowania.
2027. BACZNOŚĆ! Głosowanie! // Gaz. Gd. 1920 nr 107: 13 V s. 3 ; nr 114: 22 V s. 1 ; nr
115: 23 V s. 1 ; nr 116: 26 V s. 1 ; nr 118: 28 V s. 1 ; nr 120: 30 V s. 1.
Wezwanie uprawnionych do głosowania do podawania adresów.
2028. ZE ZJAZDU dziennikarzy // Czas 1920 nr 115: 16 V s. 2. Kronika.
M.in. W drugim dniu zjazdu dziennikarzy polskich uchwalono utworzyć specjalną komisję,
czuwającą nad sprawami plebiscytowymi przez udzielenie informacji do prasy polskiej.
[2029]. GRABOWSKI Ignacy : Plebiscyt mazurski = poz. 937.
2030. POROZUMIEWAWCZA Komisja Plebiscytowa // Gaz. Warsz. 1920 nr 133: 17 V s.
4. Kronika.
Utworzenie w Warszawie Porozumiewawczej Komisji Plebiscytowej w celu ściślejszego
zespolenia wysiłków poszczególnych polskich organizacji plebiscytowych. W skład Komisji
wchodzą również komitety Warmiński i Mazurski.
2031. KONFERENCJA w sprawach plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 119: 20 V s. 2.
Kronika.
Konferencja prasy i stronnictw politycznych w magistracie krakowskim w dniu 19 V 1920 r.
w sprawach plebiscytowych.
2032. EKSPOZYTURA warszawska Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego… // Robotn.
1920 nr 136: 21 V s. 7. Kronika.
Treść jak w poz. 2019.
2033. ZRESZENIE plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 138: 22 V s. 4. Kronika.
Zebranie Zrzeszenia Plebiscytowego Ewangelików–Polaków pod przewodnictwem pastora
Rondthalera. Sprawozdanie dr. Kurnatowskiego z pobytu na Mazurach. Podsumowanie działalności
w Polsce (wycieczki Mazurów, odczyty, fundusze).
2034. WARMIŃCZYCY! // Gaz. Warsz. 1920 nr 139: 23 V s. 6. Kronika.
Treść jak w poz. 2019.
2035. BACZNOŚĆ Warmiacy! // Robotn. 1920 nr 138: 23 V s. 4.
Wezwanie do podawania nazwisk i adresów Warmiaków uprawnionych do głosowania, a
mieszkających poza terenem plebiscytowych.
2036. ZEBRANIE ewangelików polskich w sprawie Mazurów // Gaz. Olszt. 1920 nr 63: 27
V s. 1. Telegramy Polskiej Agencji Telegraficznej.
Treść jak w poz. 2033.
2037. WEZWANIE do pochodzących z okręgów plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 126:
28 V s. 2. Kronika.
Dyrekcja policji w Krakowie w myśl zarządzenia Minist. Spraw Wewnętrznych wzywa
osoby pochodzące z terenów plebiscytowych do rejestracji w dniach 27-29 V 1920 r.
2038. WEZWANIE do pochodzących z terenów plebiscytowych // Czas 1920 nr 125: 28 V
s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2037.
2039. AKADEMICKA młodzież lwowska wobec akcji plebiscytowej // Głos Nar. 1920 nr
128: 30 V s. 3.
Młodzież uniwersytetu lwowskiego postanowiła na wiecu włączyć się do akcji
plebiscytowej. Młodzież z politechniki lwowskiej podjęła taką decyzję już tydzień wcześniej.
2040. PRZED PLEBISCYTEM! // Dz. Gd. 1920 nr 123: 3 VI s. 3. Komunikaty i odezwy.
Wezwanie ludności polskiej terenów plebiscytowych do rejestracji i głosowania za Polską.
2041. PLEBISCYTY // Gaz. Warsz. 1920 nr 151: 5 VI s. 4. Dzień polityczny.
M.in. Obrady konferencji plebiscytowej w Warszawie z udziałem ks. Ludwiczaka. Termin
plebiscytu na Mazurach i Warmii ma być wyznaczony na 15 VII 1920 r. Konieczność polskiej akcji
dyplomatycznej w celu zagwarantowania odpowiednich warunków i czasu dla polskiej agitacji.
2042. KONFERENCJA plebiscytowa w Warszawie // Głos. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr
56: 6 VI s. 4. Telegramy.
W dniu 4 VI 1920 r. rozpoczęła się w Warszawie konferencja plebiscytowa. Tematem obrad
są sprawy związane z terminami plebiscytów.
2043. MŁODZIEŻ uniwersytecka a akcja plebiscytowa // Dz. Gd. 1920 nr 125: 6 VI s. 2.
Młodzież uniwersytetu poznańskiego organizuje konferencję plebiscytową.
2044. WICHTIG für Abstimmende! [Ważne dla głosujących!] // Weckruf 1920 nr 60: 9 VI s.
3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Głosujący spoza terenu plebiscytowego muszą mieć dowód upoważniający do głosowania.
Miejscowym wystarczy potwierdzenie tożsamości przez urzędnika biura plebiscytowego lub innego
uprawnionego do głosowania, który jest bardziej znany.
2045. MŁODZIEŻ a plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 155: 9 VI s. 6-7. Na terenach
plebiscytowych.
Ogólnopolska akademicka konferencja plebiscytowa w Poznaniu w dniach 5-6 VI 1920 r. z
udziałem przedstawicieli akademickich komitetów plebiscytowych w Warszawy, Poznania, Lwowa,
Krakowa i Lublina. M.in. protest przeciwko gwałtom niemieckim na Warmii i Mazurach i gotowość
przeciwdziałania im w każdej chwili czynem. Plebiscyt może się odbyć po zagwarantowaniu
ludność polskiej bezpieczeństwa swobodnego wypowiedzenia się. Powierzenie scentralizowanego
kierowania akcją plebiscytową na Warmii, Mazurach i Powiślu egzekutywie poznańskiej.
2046. Z POLSKIEGO Towarzystwa Krajoznawczego // Głos Nar. 1920 nr 136: 10 VI s. 2.
Kronika.
Krakowski odział PKT bierze m.in. udział w akcji plebiscytowej przez zorganizowanie w
Krakowie komitetu miejscowego, zajmującego się opieką nad wycieczkami z terenów
plebiscytowych.
2047. DO KOMISJI kontrolującej… // Robotn. 1920 nr 155: 10 VI s. 3. Kronika polityczna.
Radca ministerialny Prezydium Rady Ministrów inż. Jan Dyląg, został wydelegowany do
komisji kontrolującej zużycie funduszy plebiscytowych.
2048. Z KIEROWNICTWA akcji plebiscytowej na Mazurach… // Gaz. Warsz. 1920 nr 156:
11 VI s. 3. Dzień polityczny.
Do kierownictwa akcji plebiscytowej na Mazurach wszedł na miejsce skompromitowanego
wysługiwaniem się Niemcom w czasie I wojny światowej Stanisława Zielińskiego, dr Antoni
Beaupré.
2049. OGÓLNY komitet plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 157: 11 VI s. 4. Przed
plebiscytami.
Z inicjatywy marsz. Wojciecha Trąmpczyńskiego utworzony został w Warszawie Centralny
Komitet Plebiscytowy z red. Antonim Sadzewiczem jako sekretarzem. Komitet ma na celu
skoordynowanie działalności poszczególnych komitetów plebiscytowych i budzenie
zainteresowania społeczeństwa sprawami plebiscytowymi.
2050. OGÓLNY polski komitet plebiscytowy // Głos Nar. 1920 nr 139: 13 VI s. 3.
Treść jak w poz. 2049.
2051. BACZNOŚĆ, Warmiacy! // Piast 1920 nr 24: 13 VI s. 9. Kronika.
Odezwa do urodzonych na Warmii, by podawali swe adresy celem przybycia na głosowanie.
2052. EKSPOZYTURA warszawska Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego… // Piast
1920 nr 24: 13 VI s. 9. Kronika.
Wezwanie do urodzonych na Warmii i Powiślu, by zarejestrowali się celem wzięcia udziału
w głosowaniu.
2053. WARSZAWA, 12 czerwca // Czas 1920 nr 138: 13 VI s. 3. Na terenach
plebiscytowych.
Treść jak w poz. 2049.
2054. WARSZAWA, 11 czerwca // Gaz. Olszt. 1920 nr 71: 15 VI s. 3. Telegramy Polskiej
Agencji Telegraficznej.
Treść jak w poz. 2049.
2055. PROJEKT założenia ogólnego komitetu plebiscytowego w Warszawie // Gaz. Gd.
1920 nr 135: 15 VI s. 2. Sprawy polskie.
Treść jak w poz. 2049.
2056. WARMIACY i Mazurzy! // Dz. Gd. 1920 nr 133: 16 VI s. 4. Komunikaty i odezwy.
Wezwanie uprawnionych do głosowania do stawienia się celem rejestracji.
2057. O CENTRALNY komitet plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 162: 16 VI s. 6.
Marszałek sejmu W. Trąmpczyński, wzywa komitety plebiscytowe do skoordynowania
działalności ze świeżo powstałym w Warszawie Centralnym Komitetem Plebiscytowym pod jego
przewodnictwem.
2058. POLSKA Agencja Telegraficzna… // Robotn. 1920 nr 161: 16 VI s. 4. Kronika
polityczna.
Utworzenie Centralnego Komitetu Plebiscytowego. Odezwa o popieranie działalności
Komitetu przez społeczeństwo i komitety lokalne.
2059. SCENTRALIZOWANIE akcji plebiscytowej // Głos Nar. 1920 nr 142: 17 VI s. 3.
Treść jak w poz. 2057.
2060. WARSZAWA, 16 czerwca // Czas 1920 nr 141: 17 VI s. 3. Na ziemiach
plebiscytowych.
Treść jak w poz. 2057.
2061. OGÓLNY komitet plebiscytowy // Dz. Gd. 1920 nr 135: 18 VI s. 3.
Projekt utworzenia ogólnego komitetu plebiscytowego w Warszawie.
2062. ODEZWA Marszałka Sejmu polskiego // Gaz. Gd. 1920 nr 138: 18 VI s. 3. Sprawy
polskie.
Odezwa Marszałka Trąmpczyńskiego, przewodniczącego
Plebiscytowego w sprawie skoordynowania polskiej akcji plebiscytowej.
Centralnego
Komitetu
2063. POLSKIE wiece na Warmii // Głos Nar. 1920 nr 143: 18 VI s. 3.
Na Warmii brak jest polskich księży i mówców, którzy by mogli przemawiać na wiecach.
Informacje o ułatwieniach dla pragnących wziąć udział w akcji – w komisariacie Komitetu
Warmińskiego w Warszawie.
2064. RATUJMY brać naszą! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 67: 19 VI s. 2.
Treść jak w poz. 2062.
2065. MARSZAŁEK Sejmu. // Robotn. 1920 nr 164: 19 VI s. 4. Kronika polityczna.
Wojciech Trąmpczyński, marszałek sejmu a zarazem przewodniczący Centralnego Komitetu
Plebiscytowego, wzywa lokalne komitety plebiscytowe do nadsyłania sprawozdań z działalności.
Zjazd przedstawicieli komitetów odbędzie się w Warszawie dn. 29 VI 1920 r.
2066. NA PLEBISCYT mazurski // Głos Nar. 1920 nr 146: 21 VI s. 2. Kronika.
Wezwanie urodzonych na Mazurach i Warmii do zgłaszania się u dr. Stolarzewicz w
Krakowie celem wyjazdu na plebiscyt.
2067. MARSZAŁEK Sejmu w sprawie plebiscytu // Głos Nar. 1920 nr 146: 21 VI s. 3.
Treść jak w poz. 2065.
2068. NA PLEBISCYT mazurski // Czas 1920 nr 145: 21 VI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2066.
2069. AKADEMCKI komitet obrony ziem plebiscytowych komunikuje. // Robotn. 1920 nr
174: 29 VI s. 5. Kronika.
Akademicki komitet obrony ziem plebiscytowych organizuje w dniu 30 VI 1920 r. w
Warszawie zbiórkę na cele plebiscytowe.
2070. KSIĘŻA na Warmię! // Dz. Gd. 1920 nr 146: 2 VII s. 2.
2071. UDZIAŁ młodzieży akademickiej w akcji plebiscytowej // Głos Nar. 1920 nr 155: 2
VII s. 2. Kronika.
Senat UJ w Krakowie wydał odezwę do studentów, zachęcającą do brania udziału w akcji
plebiscytowej.
2072. ZJAZD przedstawicieli komitetów plebiscytowych // Robotn. 1920 nr 177: 2 VII s. 3.
Kronika polityczna.
Zjazd przedstawicieli komitetów plebiscytowych w Warszawie w dniu 29 VI 1920 r.
Wyjaśnienie założeń Centralnego Komitetu Plebiscytowego. Wezwanie do koordynacji prac
plebiscytowych. Sprawozdania z działalności poszczególnych komitetów. Protest przeciwko
plebiscytowi na Warmii, Mazurach i Powiślu w terminie 11 lipca. Powołanie rady plebiscytowej, w
skład której weszli przedstawiciele poszczególnych komitetów.
2073. [JEDENASTEGO] 11-ego lipca // Gaz. Gd. 1920 nr 150: 3 VII s. 1 ; nr 151: 4 VII s. 1
; nr 152: 6 VII s. 1 ; nr 153: 7 VII s. 1 ; nr 154: 8 VII s. 1.
Omówienie spraw związanych z uczestnictwem w głosowaniu.
2074. CENTRALNY Komitet Plebiscytowy // Głos Nar. 1920 nr 156: 3 VII s. 3.
Treść jak w poz. 2072.
2075. UTWORZENIE rady plebiscytowej // Czas 1920 nr 154: 3 VII s. 3.
Treść jak w poz. 2072.
2076. PLEBISCYT! // Dz. Gd. 1920 nr 148: 4 VII s. 1 ; nr 149: 6 VII s. 1.
Podanie punktów informacyjnych dla przybywających na plebiscyt Polaków.
2077. ZJAZD plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 180: 4 VII s. 3.
Treść jak w poz. 2072.
2078. MAZUR : Z dzielnicy, którą tracimy // Głos Nar. 1920 nr 157: 4 VII s. 1.
Terror niemiecki na Mazurach i Powiślu. W takich warunkach wynikami plebiscytu nie
można się łudzić. Apel do rodaków o pomoc i organizowanie wieców protestacyjnych.
2079. HARCERZE a plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 181: 5 VII s. 3. Kronika.
Zebranie harcerzy warszawskich dn. 4 VII 1920 r. w sprawach plebiscytowych. Uchwalenie
czynnego popierania akcji mającej na celu obronę terenów plebiscytowych. Przyłączenie się
harcerzy do powszechnego protestu przeciw wyznaczeniu na lipiec terminu plebiscytu na Warmii i
Mazurach.
2080. [JEDENASTEGO] 11 lipca // Robotn. 1920 nr 180: 5 VII s. 4 ; nr 181: 6 VII s. 6.
Formalności związane z przyjazdem uprawnionych do głosowania na Powiślu (kartka
uprawniająca do głosowania i legitymacja bezpłatnego przejazdu przez Polskę). Zachęcenie do
wcześniejszego przyjazdu [Wyd. Warmiński Komitet Plebiscytowy].
2081. ZJAZD komitetów plebiscytowych // Dz. Gd. 1920 nr 149: 6 VII s. 3.
Treść jak w poz. 2072.
2082. PAPIERY potrzebne na plebiscyt // Gaz. Gd. 1920 nr 152: 6 VII s. 2. Wiadomości
potoczne.
Wezwanie do odbierania zaświadczeń uprawniających do udziału w głosowaniu.
2083. AKADEMICKI Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych… // Robotn. 1920 nr 181: 6
VII s. 6. Kronika.
Zawiadomienie o zebraniu Akademickiego Komitetu Obrony Ziem Plebiscytowych
(członków Komitetu zapisanych na liście B – agitacja na terenach) w Warszawie w dniu 8 VII 1920
r.
[2084]. BIURO dla wizowania paszportów w Działdowie = poz. 1880.
2085. POLSKA akcja plebiscytowa // Dz. Gd. 1920 nr 151: 8 VII s. 3.
Organizowanie wieców przeciwplebiscytowych.
2086. HARCERSTWO a plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 184: 8 VII s. 3. Kronika.
Wezwanie wydziału plebiscytowego przy Związku Harcerstwa Polskiego do harcerzy, by
zgłaszali się do akcji plebiscytowej.
2087. ZJAZD komitetów plebiscytowych // Spr. Robotn. 1920 nr 28: 11 VII s. 4. Kronika.
Treść jak w poz. 2072.
d) Akcja propagandowa i przeciwdziałanie akcji niemieckiej
191
2088. NIEMCY warmińscy za Polską // Głos Nar. 1919 nr 155: 13 VII s. 3.
Katolicy niemieccy na Warmii skłaniają się do głosowania za Polską ze względu na ciężary
finansowe, narzucone na Niemcy przez traktat wersalski.
2089. OLBRZYMI kongres Piastowców w Warszawie. 15 000 ludowców przybyło na
kongres do Warszawy. Doniosłe uchwały kongresu // Piast 1919 nr 27/28: 13 VII s. 3-7.
M.in. Rezolucja dowodząca konieczności włączenia Górnego Śląska, Mazur i Warmii do
Polski bez plebiscytów.
[2090]. PLEBISCYT na Pruskim Mazowszu = poz. 1048.
2091. POLSKA i alianci // Gaz. Warsz. 1919 nr 206: 30 VII s. 5.
M.in. Poseł Marian Seyda mówi w wywiadzie dla paryskiej „Liberté‖ o przygotowaniach
Polski do walki politycznej na ziemiach objętych plebiscytami.
2092. POLSKĄ mapę obszaru zakreślonego granicami… // Gaz. Gd. 1919 nr 166: 3 VIII s.
3. Wiadomości potoczne.
Inż. Hoffmann wydał mapę Gdańska i terenów plebiscytowych z polskimi nazwami
miejscowości. Mapa jest do nabycia w redakcji „Gazety Gdańskiej‖.
[2093]. ILU Polska zyska obywateli na zachodzie = poz. 67.
[2094]. SPRAWY Warmii i Mazowsza Pruskiego w Warszawie = poz. 1340.
2095. W SPRAWIE plebiscytu na Warmii // Gaz Warsz. 1919 nr 221: 14 VIII s. 6.
Ciężka sytuacja Polaków na Powiślu, Warmii i Mazurach. Wezwanie do popierania
działalności Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego.
[2096]. PRZED PLEBISCYTEM w Sztumskiem i na Warmii = poz. 1006.
2097. PRZED PLEBISCYTEM // Gaz. Warsz. 1919 nr 222: 15 VIII. Dzień polityczny.
Rozplakatowanie odezwy Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego do mieszkańców
Warszawy o pomoc dla polskiej akcji plebiscytowej.
[2098]. W SPRAWIE plebiscytu na Warmii = poz. 1148.
[2099]. NA TERENIE grunwaldzkim = poz. 1007.
[2100]. PRZED PLEBISCYTEM = poz. 1343.
[2101]. W.K. : Przed walką o Warmię i Mazury = poz. 1008.
[2102]. O GRANICĘ Polski = poz. 1054.
[2103]. WARMIA… = poz. 1344.
2104. POD SZTANDARY! // Dz. Gd. 1919 nr 15: 31 VIII s. 1.
Wezwanie do walki o przyznanie Warmii, Mazur i Powiśla Polsce oraz rozwinięcie pracy na
tych terenach.
2105. PRZED PLEBISCYTEM w Prusach Wschodnich // Czas 1919 nr 227: 4 IX s. 1.
Przekonanie o polskości Mazurów, pomimo ich pewnej odrębności, wysnute z opowiadania
ks. Majewskiego.
2106. WIECE w sprawie Warmii // Gaz. Warsz. 1919 nr 243: 5 IX s. 5.
Wezwanie do udziału w wiecach w dn. 6 IX 1919 r. organizowanych przez Warmiński
Komitet Plebiscytowy.
2107. NA INTENCJĘ Warmii // Gaz. Warsz. 1919 nr 243: 5 IX s. 6. Kronika.
Nabożeństwo w dn. 6 IX 1919 r. w Warszawie na intencję plebiscytu na Warmii, odprawione
przez ks. Rudolfa Nowowiejskiego.
2108. WARMIŃSKI Komitet Plebiscytowy… // Robotn. 1919 nr 299: 5 IX s. 5.
Zawiadomienie o wiecach informacyjnych w sprawie plebiscytu organizowanych w
Warszawie w dniu 8 IX 1919 r. przez Warmiński Komitet Plebiscytowy.
2109. PLEBISCYT na Warmii // Gaz. Warsz. 1919 nr 244: 6 IX s. 3.
Wykaz powiatów objętych plebiscytem – ich powierzchnia, liczba ludności (z podziałem na
katolików i ewangelików oraz Niemców i Polaków). Podział terenu plebiscytowego według
działalności na nim Komitetów Plebiscytowych Warmińskiego i Mazurskiego.
2110. WOBEC plebiscytu na Warmii // Gaz. Warsz. 1919 nr 244: 6 IX s. 3.
Omówienie złych stron plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach. Wyzwanie Polaków do
walki o przyznanie terenów plebiscytowych Polsce.
2111. MAPA terenu plebiscytowego w Prusach Królewskich i Książęcych 16x18,5 cm //
Gaz. Warsz. 1919 nr 244: 6 IX s. 3.
Orientacyjna mapka terenów plebiscytowych. Rozgraniczenie Warmii i Mazur oraz Powiśla
i części Mazur przyłączonych do Polski bez plebiscytu.
2112. WIECE w sprawie plebiscytu na Warmii // Gaz. Warsz. 1919 nr 244: 6 IX s. 6.
Kronika.
Warmiński Komitet Plebiscytowy organizuje w Warszawie siedem wieców
przedplebiscytowych.
2113. DNIA 8 b.m. o godzinie 12-ej w południe wiece informacyjne. Pamiętajcie o
plebiscycie // Gaz. Warsz. 1919 nr 244: 6 IX s. 6 ; nr 245: 7 IX s. 5.
2114. Z WARMIŃSKIEGO Komitetu Plebiscytowego // Robotn. 1919 nr 300: 6 IX s. 5.
Zawiadomienie o wiecach, organizowanych w Warszawie przez Warmiński Komitet
Plebiscytowy w dniu 8 IX 1919 r. Zachęcenie do licznego udziału w wiecach.
2115. DNIA 8 b.m. o godzinie 12-ej w południe wiece informacyjne! Pamiętajcie o
plebiscycie! // Robotn. 1919 nr 300: 6 IX s. 5 ; nr 301: 7 IX s. 6.
2116. LIST PPS do nadzwyczajnego kongresu Francuskiej Partii Socjalistycznej // Robotn.
1919 nr 301: 7 IX s. 1.
M.in. Warunkiem zwycięstwa socjalizmu w Polsce jest zjednoczenie wszystkich ziem
zamieszkałych przez Polaków, także Prus Zachodnich i polskiej części Prus Wschodnich.
2117. WEYCHERT–SZYMANOWSKA W. : Polacy ewangelicy // Wyzw. 1919 nr 36: 7 IX
s. 454-456.
Historia Śląska i Mazur. Wyznanie nie ma wpływu na poczucie narodowe. Zmiany na lepsze
w Polsce przyczyniają się do rozbudzenia chęci złączenia się Mazurów z Polską.
2118. PLEBISCYT w Prusach Królewskich i Książęcych // Robotn. 1919 nr 301: 7 IX s. 3.
Mapa terenu plebiscytowego Warmii, Mazur i Powiśla z podziałem na okręgi i powiaty. W
komentarzu: wyliczenie powiatów podległych plebiscytowi, ich powierzchnia i ludność z
podziałem według wyznań i narodowości; stan uświadomienia ludności polskiej na terenach
plebiscytowych.
2119. O WARMIĘ i Prusy Książęce // Gaz. Warsz. 1919 nr 246: 9 IX s. 2.
Wiec przedplebiscytowy w sali Filharmonii warszawskiej dn. 8 IX 1919 r. Uznanie
plebiscytu na Warmii za niesprawiedliwość. Żądanie położenia kresu gwałtom niemieckim na
terenach plebiscytowych. Wniosek o odroczenie plebiscyt na 2 lata.
2120. W OBRONIE Cieszyńskiego i Warmii // Głos Nar. 1919 nr 213: 10 IX s. 1-2.
M.in. Wiece w Warszawie w sprawie plebiscytu na Warmii w dniu 8 IX 1919 r.
Solidaryzacja ludności Warszawy z Polakami terenów plebiscytowych. Żądania usunięcia władz i
wojsk niemieckich; napiętnowanie gwałtów niemieckich. Żądanie odroczenia plebiscytu co
najmniej o dwa lata.
2121. PODZIĘKOWANIE // Gaz. Warsz. 1919 nr 248: 11 IX s. 6. Kronika.
Podziękowanie delegacji z Warmii za serdeczne przyjęcie w Warszawie i liczny udział
mieszkańców stolicy w wiecach poświęconych plebiscytowi na Warmii, Mazurach i Powiślu.
2122. ZIEMIA kutnowska. Krośniewice // Gaz. Warsz. 1919 nr 249: 12 IX s. 4. Ruch
ludowo-narodowy w kraju.
Rezolucja podjęta na wiecu w Krośniewicach w dniu 7 IX 1919. M.in. Protest przeciwko
gwałtom niemieckim na terenach plebiscytowych oraz żądanie jak najszybszej interwencji koalicji.
2123. DLA WARMII // Wyzw. 1919 nr 37: 14 IX s. 471. Z całej Polski.
Odczyty o Warmii i Warszawie w dniu 7 IX 1919 r.
2124. GWAŁTY niemieckie na Warmii i w Prusiech // Wyzw. 1919 nr 37: 14 IX s. 471. Z
całej Polski.
Wiece w Warszawie w dniu 8 IX 1919 r. z udziałem delegacji z Warmii i Mazur. Doniesienia
o prześladowaniu ludności polskiej na tych terenach.
2125. WARSZAWA w obronie Mazurów // Mazur 1919 nr 76: 18 IX s. 2. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Wiece w Warszawie w sprawie plebiscytu na Mazurach i Warmii. Żądanie przeprowadzenia
plebiscytu za dwa lata.
2126. WIECE w sprawie plebiscytu // Gaz. Warsz. 1919 nr 255: 18 IX s. 6. Kronika.
Warmiński Komitet Plebiscytowy wzywa do wzięcia udziału w wiecach informacyjnych o
plebiscycie, które odbędą się w dniu 22 IX 1919 r. w Milanówku i na Czerniakowie.
2127. Z WARMIŃSKIEGO Komitetu Plebiscytowego // Robotn. 1919 nr 311: 18 IX s. 6.
Kronika.
Treść jak w poz. 2126.
2128. WIEC w Łodzi w obronie obwodów plebiscytowych // Dz. Gd. 1919 nr 32: 29 IX s. 1.
Nasze sprawy.
Wiec w sprawie Warmii i Mazur w sali Teatru Wielkiego w Łodzi w dniu 17 IX 1919 r.
Protest przeciwko gwałtom niemieckim. Żądanie przeprowadzenia plebiscytu w dwa lata po
usunięciu władz niemieckich.
2129. Al–Bu. : Werden Vergeltungen und eine „Generalabrechnung‖ nötig sein? [Czy
konieczna będzie odpłata i „rozrachunek generalny‖?] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 11: 23 IX s. 2.
Chełmneński „Nadwiślanin‖ wzywa ludność terenów plebiscytowych obu narodowości do
zgodnego współżycia. Gdy tereny plebiscytowe zostaną przyłączone do Polski, Polacy będą mogli
prześladować Niemców, tak jak obecnie Niemcy prześladują Polaków.
2130. NA RZECZ plebiscytu // Robotn. 1919 nr 317: 24 IX s. 6. Kronika.
Komitet Warmiński wydał pocztówki z tekstem i nutami Roty oraz podobizną Feliksa
Nowowiejskiego i zachęca do ich kupowania. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na rozwijanie
akcji plebiscytowej.
2131. NA RZECZ plebiscytu // Gaz. Warsz. 1919 nr 262: 25 IX s. 6. Kronika.
Treść jak w poz. 2130.
2132. „SKĄD pochodzą Mazurzy‖ // Gaz. Warsz. 1919 nr 263: 26 IX s. 2. Kronika.
Komitet Mazurski wydał broszurę Hugona Bahrke: „Skąd pochodzą Mazurzy‖,
przeznaczoną dla ludu polskiego na Mazurach, drukowaną gotykiem.
2133. ODCZYTY o Mazowszu pruskim i o Warmii // Gaz. Warsz. 1919 nr 264: 27 IX s. 6.
Kronika.
Koło warszawskie Towarzystwa Kresów Pomorskich organizować będzie w październiku i
listopadzie 1919 r. cotygodniowe odczyty o terenach plebiscytowych ich ludności (geografia,
historia, stosunki polityczne i społeczne).
2134. ZGROMADZENIE w sprawie Warmii i Mazur w Łodzi // Mazur 1919 nr 81: 30 IX s.
2. Polska.
Treść jak w poz. 2128.
2135. LIST otwarty do narodów koalicji w sprawie polskiej // Dz. Gd. 1919 nr 41: 1 X s. 23.
List społeczeństwa polskiego, podpisany przez Komitet Obrony Narodowej we Lwowie.
M.in. protest przeciwko niesprawiedliwemu postanowieniu plebiscytu na Warmii, Mazurach i
Powiślu.
2136. st. m. : Na Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 269: 2 X s. 6.
Wywiad z członkiem delegacji mazurskiej w Warszawie na temat sytuacji na Mazurach.
Terror niemiecki jest główną przyczyną słabego uświadomienia politycznego Mazurów.
[2137]. GAWEŁEK Franciszek : Jak zatruwano duszę Mazura Pruskiego = poz. 1012.
2138. NA TERENIE plebiscytowym // Gaz. Warsz. 1919 nr 275: 8 X s. 3.
Przedstawienie sytuacji ludności polskiej na terenach plebiscytowych Prus Królewskich i
Książęcych. Zaniepokojenie terrorem i agitacją niemiecką oraz sprowadzaniem wielkiej ilości
Niemców na tereny plebiscytowe.
2139. ODCZYT Andrzeja Niemojewskiego // Gaz. Warsz. 1919 nr 275: 8 X s. 7. Kronika.
Zapowiedź odczytu Andrzeja Niemojewskiego w Warszawie w dn. 23 X 1919 r. pt.: „Walka
o granicę zachodnią’. Dochód z odczytu przeznacza prelegent na cele plebiscytu na Warmii.
2140. RODACY! Ratujcie Warmię i Mazowsze dla Polski! // Dz. Gd. 1919 nr 48: 9 X s. 2 ;
nr 51: 12 X s. 3 ; nr 53: 15 X s. 2.
2141. Z SALI odczytowej // Gaz. Warsz. 1919 nr 277: 10 X s. 4. Kronika.
Odczyt dr. Stefańskiego o Kaszubach, Warmii i Mazurach w dn. 9 X 1919 r.
2142. NA OFIARY gwałtów pruskich // Głos Nar. 1919 nr 245: 12 X s. 2. Kronika.
Komitet Mazurski wzywa do składania datek na ofiary gwałtów pruskich na Mazurach.
2143. DNIA 21 września… // Wyzw. 1919 nr 41: 12 X s. 512. Uchwały i postanowienia.
Wiec w Przedeczy na Kujawach w dniu 21 IX 1919 r. zorganizowany przez zarząd
miejscowego koła PSL. M.in. wezwanie rządu do energicznej akcji w sprawie zapewnienia ludności
polskiej terenów plebiscytowych swobodnego wypowiedzenia się za przynależnością do Polski.
Protest przeciwko gwałtom niemieckim i czeskim.
[2144]. PRZEŁOM w duszy mazurskiej = poz. 1057.
2145. ODCZYTY o ziemi naszej // Gaz. Warsz. 1919 nr 282: 15 X s. 6. Kronika.
M.in. Zapowiedź odczytu członka Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, Józefa
Czodrowskiego pt.: „Stosunki polityczne i kulturalne na Warmii w dobie obecnej‖ w Warszawie w
dn. 16 X 1919 r.
2146. ZEBRANIA i odczyty // Gaz. Warsz. 1919 nr 283: 16 X s. 6. Kronika.
Treść jak w poz. 2145.
2147. WIEC w sprawie Warmii // Dz. Gd. 1919 nr 58: 21 X s. 3. Z różnych stron.
Wiec informacyjny w Zduńskiej Woli w dniu 12 X 1919 r., zwołany przez Warmiński
Komitet Plebiscytowy. Obiecanie pomocy Warmiakom. Zabawa i kwesta z dochodem
przeznaczonym na plebiscyt na Warmii.
2148. W CZWARTEK… // Gaz. Warsz. 1919 nr 289: 22 X s. 3 ; nr 290: 23 X s. 2.
Odczyt Andrzeja Niemojewskiego w dniu 23 X 1919 r. na temat: „Walka o granicę
zachodnią‖. Dochód został przeznaczony na cele plebiscytu na Warmii.
2149. OD TOWARZYSTWA Kresów Pomorskich // Gaz. Warsz. 1919 nr 290: 23 X s. 3.
Zapowiedź odczytu Stanisława Zielińskiego w Warszawie pt. „Stosunki etnograficzne i
polityczne na Mazowszu Pruskim‖.
2150. ODCZYT A. Niemojewskiego // Gaz. Warsz. 1919 nr 290: 23 X s. 6. Kronika.
Treść jak w poz. 2148.
2151. ZEBRANIA i odczyty // Gaz. Warsz. 1919 nr 290: 23 X s. 6. Kronika.
Treść jak w poz. 2149.
2152. ODCZYT o Mazowszu Pruskim // Robotn. 1919 nr 346: 23 X s. 3. Kronika.
Treść jak w poz. 2149.
[2153]. WARSZAWA interesuje się Warmią = poz. 1015.
2154. NA KOSZTA plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1919 nr 291: 24 X s. 5. Kronika.
Kwesta uliczna w dniach 24 i 25 X 1919 r. na rzecz plebiscytu na Warmii, połączona z
graniem na ulicach Warszawy pieśni patriotycznych przez orkiestry.
2155. „WALKA o granice zachodnie‖ // Gaz. Warsz. 1919 nr 296: 24 X s. 7.
Sprawozdanie z odczytu red. Andrzeja Niemojewskiego. Uzasadnienie konieczności obrony
kresów zachodnich i terenów plebiscytowych przed zalewem niemczyzny. Obrona kresów
zachodnich jest ważniejsza od wojny na wschodzie.
2156. KONCERT wielkiego Warmińczyka // Gaz. Warsz. 1919 nr 292: 25 X s. 6. Kronika.
Feliks Nowowiejski przybył do kraju, by zorganizować szereg koncertów na rzecz
Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. Pierwszy koncert odbędzie się 13 listopada.
2157. WIEC w sprawie plebiscytu w Warmii… // Głos Nar. 1919 nr 258: 25 X s. 3. Kronika.
Zawiadomienie o wiecu w sali „Sokoła‖ w Krakowie dnia 25 X 1919 r. z udziałem rektora
Kostaneckiego. Zachęcenie do licznego przybycia.
2158. WIEC w Piotrkowie // Dz. Gd. 1919 nr 63: 26 X s. 2. Z Polski.
Akademia zorganizowana w Piotrkowie Tryb. w dniu 18 X 1919 r. przez Piotrkowski
Komitet Pomocy dla Śląska. Na wiecu zażądano bezwzględnego przyłączenia do Polski terenów
plebiscytowych.
2159. NA WIEC warmiński! // Głos Nar. 1919 nr 259: 26 X s.2.
Potrzeba poparcia mieszkańców terenów plebiscytowych przez rodaków w kraju. Wiec
w sprawie plebiscytu na Warmii w Krakowie w dniu 25 X 1919 r. Wezwanie ludności do licznego
udziału.
2160. WIEC w sprawie Warmii // Głos Nar. 1919 nr 259: 26 X s. 2. Kronika.
Zebranie kobiet w Krakowie w dniu 23 X 1919 r. zorganizowane przez hr. z Potockich
Sierakowską, członkinie Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. Doniosłość pomocy Krakowa
dla terenów plebiscytowych. Zachęcenie do udziału w wiecu dnia 25 X 1919 r. i zbiórki na
plebiscyt dnia 5 XI 1919 r.
2161. KONCERT Fel[iksa] Nowowiejskiego // Gaz. Warsz. 1919 nr 294: 27 X s. 5. Kronika.
Zapowiedź obecności na koncercie przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych.
2162. W SPRAWIE Warmii i Mazurów // Głos Nar. 1919 nr 260: 27 X s. 2.
Wiec w Krakowie w dniu 25 X 1919 r. w sprawie plebiscytu na Warmii i Mazurach.
Zapewnienie pomocy Polakom z terenów plebiscytowych. Żądanie obsadzenia tych terenów przez
koalicję i odroczenia plebiscytu o dwa lata. Napiętnowanie gwałtów niemieckich.
2163. O WARMIĘ i Prusy Królewskie // Czas 1919 nr 279: 27 X s. 3.
Treść jak w poz. 2162.
2164. [DRUGI] II Zjazd Związku Ludowo-Narodowego // Gaz. Warsz. 1919 nr 295: 28 X s.
3-4.
M.in. Zwrócenie się na zjeździe do społeczeństwa o poparcie dla agitacji polskiej na
terenach plebiscytowych.
2165. ZJAZD Związku Ludowo-Narodowego // Czas 1919 nr 280: 28 X s. 1.
W Warszawie rozpoczął obrady w dniu 26 X 1919 r. zjazd endecki z udziałem delegacji
Mazurów. Wezwanie do składania ofiar na plebiscyty. Biskup Przeździecki obiecał polecenie
zbierania składek na plebiscyty w swej diecezji.
2166. WIEC w sprawie Warmii // Gaz. Warsz. 1919 nr 296: 29 X s. 10. Życie kraju.
Wiec w sprawie Warmii i Prus Książęcych w Krakowie pod przewodnictwem ks. biskupa
Sapiehy. Zapewnienie pomocy rodakom z terenów plebiscytowych w walce o polskość.
[2167]. SPOŁECZEŃSTWO polskie a plebiscyt na Warmii = poz. 1116.
2168. O DUSZY i języku Mazurów pruskich // Gaz. Warsz. 1919 nr 297: 30 X s. 6. Kronika.
Zapowiedź wykładu K. Majewskiego z Ełku pt. „ O duszy i języku Mazurów pruskich‖.
2169. ZJAZD Związku Ludowo-Narodowego // Czas 1919 nr 282: 30 X s. 3.
Na zjeździe endecji w Warszawie uchwalono m.in. apel do społeczeństwa o udzielanie
poparcia organizacjom szerzącym polską propagandę na terenach plebiscytowych.
2170. KRAKÓW wobec plebiscytu // Dz. Gd. 1919 nr 70: 5 XI s. 1-2. Z kraju.
Treść jak w poz. 2162.
2171. PRZED PLEBISCYTEM // Czas 1919 nr 292: 10 XI s. 3.
M.in.: Napięta sytuacja na Warmii i Mazurach. Niemcy organizują policje żandarmerię na
okres plebiscytu. Pogłoski o szykowaniu się Niemców do napadu na załogę koalicyjną.
2172. WIEC w sprawie Warmii i Mazurów // Mazur 1919 nr 99: 11 XI s. 2. Ostatnie
wiadomości.
Treść jak w poz. 2162.
2173. DZIEŃ poświęcony Mazurom i Warmii… // Mazur 1919 nr 100: 13 XI s. 1. Polska.
Dzień Warmii i Mazur w Poznaniu 23 XI 1919 r. Zebranie Polek w Krakowie pod
przewodnictwem hr. Sierakowskiej, na którym omawiano sprawy związane z plebiscytem.
2174. NA RZECZ Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego… // Gaz. Warsz. 1919 nr 310:
13 XI s. 2.
Koncert kompozytorski Feliksa Nowowiejskiego w Filharmonii Narodowej w Warszawie w
dniu 19 XI 1919 r.
2175. „DUSZA Mazura‖ // Gaz. Warsz. 1919 nr 310: 13 XI s. 6. Kronika.
Zapowiedź odczytu ks. K. Majewskiego z Ełku w dniu 13 XI 1919 r. pt. „Dusza Mazura w
życiu domowym i narodowym‖. Zachęcenie do wzięcia udziału w odczycie.
2176. ZBIÓRKA na plebiscyt warmiński // Czas 1919 nr 295: 13 XI s. 2. Kronika.
Podsumowanie zbiórki na plebiscyt na Warmii w dniu 5 XI 1919 r. w Krakowie i na wiecu
w dniu 28 X 1919 r. Podziękowanie ofiarodawcom i prośba o dalsze datki.
2177. RODACY! // Dz. Gd. 1919 nr 80: 16 XI s. 4.
Prośba o ofiary na polską akcję plebiscytową na Warmii, Mazurach i Powiślu.
2178. KONCERT na Warmiński Komitet Plebiscytowy // Spr. Robotn. 1919 nr 57: 16 XI s.
6. Kronika.
Feliks Nowowiejski przybył do Polski i zamierza zorganizować kilka koncertów na rzecz
Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. Pierwszy koncert odbędzie się w Filharmonii
Warszawskiej w dniu 19 XI 1919 r.
2179. KONCERT Feliksa Nowowiejskiego // Gaz. Warsz. 1919 nr 315: 18 XI s. 6. Kronika.
Wezwanie ludności do przybycia na koncert F. Nowowiejskiego w Filharmonii
Warszawskiej dn. 19 XI 1919 r., z którego dochód przeznacza kompozytor na cele plebiscytowe.
2180. O DUSZY Mazura // Gaz. Warsz. 1919 nr 315: 18 XI s. 6. Kronika.
Odczyt ks. K. Majewskiego o życiu religijnym Mazurów w dniu 20 XI 1919 r. w Warszawie.
2181. K.M. : O przynależności Mazurów // Gaz. Warsz. 1919 nr 315: 18 XI s. 7.
Wezwanie do wzmożenia polskiej agitacji na Mazurach i popieranie działalności Komitetu
Mazurskiego.
2182. Na plebiscyt warmiński // Gaz. Warsz. 1919 nr 316: 19 XI s. 2.
Zawiadomienie o koncercie kompozytorskim Feliksa Nowowiejskiego w dniu 19 XI 1919 r.
2183. DZIŚ o godz. 6 po poł. … // Gaz. Warsz. 1919 nr 317: 20 XI s. 5. Kronika.
Treść jak w poz. 2180.
2184. MAZUR w życiu religijnym // Gaz. Warsz. 1919 nr 317: 20 XI s. 6. Kronika.
Treść jak w poz. 2180.
2185. NIEWIADOMSKI S. : Z sali koncertowej // Gaz. Warsz. 1919 nr 320: 23 XI s. 3-4.
M.in. Sprawozdanie z koncertu Feliksa Nowowiejskiego. Mała frekwencja mimo
atrakcyjności programu i ważkości celu koncertu (dochód przeznaczony na Warmiński Komitet
Plebiscytowy).
2186. W DZIEJOWEJ walce o Mazury // Gaz. Warsz. 1919 nr 322: 25 XI s. 6. Kronika.
Odczyt Adama Uziembły pt. „Polska i Prusy w dziejowej walce o Mazury‖ w dniu 26 XI 1919 r. w
Warszawie.
2187. MAPKA Mazurów [!właśc. Mazur] dla żołnierzy koalicyjnych // Gaz. Warsz. 1919 nr
323: 26 XI s. 6. Kronika.
Komitet mazurski wydał mapkę obszaru plebiscytowego Prus Wschodnich z tekstem
angielskim, francuskim i włoskim. Zarysowanie terroru niemieckiego na tych terenach oraz podanie
danych statystycznych obszaru, narodowości i wyznań.
2188. DZIŚ o godz. 8 … // Gaz. Warsz. 1919 nr 323: 26 XI s. 5. Kronika.
Treść jak w poz. 2186.
2189. ZEBRANIA i odczyty // Gaz. Warsz. 1919 nr 324: 27 XI s. 4. Kronika.
M.in. Zapowiedź na dzień 27 XI 1919 r. odczytu ks. K. Majewskiego na temat: „Mazur, jego
wierzenia, zabobony i język‖.
2190. KONCERT na Warmię // Głos Nar. 1919 nr 290: 27 XI s.2. Kronika.
Zapowiedź koncertu Feliksa Nowowiejskiego w sali Teatru im. Słowackiego w Krakowie w
dniu 7 XII 1919 r. Dochód z koncertu przeznacza kompozytor na cele Warmińskiego Komitetu
Plebiscytowego.
2191. KONCERT // Czas 1919 nr 308: 27 XI s. 3. Kronika.
Treść jak w poz. 2190.
[2192]. Z KOMITETU Mazurskiego Plebiscytowego = poz. 1979.
2193. MAPKA Mazurów [!właśc. Mazur] dla żołnierzy koalicyjnych // Głos Nar. 1919 nr
292: 29 XI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2187.
2194. KOMPOZYTORSKI koncert F. Nowowiejskiego // Głos Nar. 1919 nr 296: 3 XII s. 2.
Kronika.
Treść jak w poz. 2190.
2195. KONCERT na Warmię // Głos Nar. 1919 nr 297: 4 XII s. 2. Kronika.
Na koncert plebiscytowy F. Nowowiejskiego w Krakowie dnia 7 XII 1919 r. ma przybyć
specjalnie gen. Józef Haller. W dniu 8 XII 1919 r. F. Nowowiejski będzie grał na organach
w kościele Mariackim, odbędzie się tam również zbiórka na plebiscyt na Warmii.
2196. Z TEATRU im. Słowackiego // Czas 1919 nr 315: 4 XII s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2190.
2197. „ZIEMIA Warmińska‖ – „Mazury Pruskie‖ //Gaz. Warsz. 1919 nr 332: 5 XII s. 5.
Kronika.
Broszury M. Wierzbińskiego „Ziemia warmińska‖ oraz „Mazury pruskie‖ są aktualne w
związku ze zbliżającym się terminem plebiscytu na Warmii i Mazurach i godne szerokiego
rozpowszechnienia.
2198. DWA KONCERTY Nowowiejskiego // Głos Nar. 1919 nr 301: 8 XII s. 3. Kronika.
Feliks Nowowiejski wystąpił w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie w dniu 7 XII 1919 r. z
koncertem na cele Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. W dniu 8 grudnia odegra na ten sam
cel w kościele Mariackim utwory organowe Bacha i Regera. Prof. Szulc będzie grał utwory F.
Nowowiejskiego na skrzypcach.
2199. Z TEATRU im. Słowackiego // Czas 1919 nr 319: 8 XII s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2190.
2200. MAPKA Mazurów [!właśc. Mazur] dla żołnierzy koalicyjnych // Mazur 1919 nr 111:
9 XII s. 2. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Treść jak w poz. 2187.
2201. NOWOWIEJSKI dla Warmiaków // Głos Nar. 1919 nr 302: 10 XII s. 2. Kronika.
Sprawozdanie z koncertów F. Nowowiejskiego w Krakowie w dniach 7-8 XII 1919 r. na
rzecz plebiscytu na Warmii.
2002. ODEZWA Komitetu Mazurskiego // Robotn. 1919 nr 393: 11 XII s. 6. Kronika.
Komitet Mazurski wzywa do składania ofiar na cele polskiej agitacji plebiscytowej.
2203. PÓŁNOCNY teren plebiscytowy // Dz. Gd. 1919 nr 100: 11 XII s. 3. Z ojczyzny.
Treść jak w poz. 2187.
2204. MAPKA Mazurów [!właśc. Mazur] dla żołnierzy koalicyjnych // Dz. Gd. 1919 nr 104:
17 XII, dod. s.1. Z różnych stron.
Treść jak w poz. 2187.
2205. OBSZARY plebiscytowe pod względem narodowościowym // Głos Nar. 1919 nr 310:
18 XII s. 2. Kronika.
Odczyt dr. Romualda Struczkowskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniu
18 XII 1919 r. na temat: „Obszary plebiscytowe pod względem narodowościowym‖.
2206. W OBSZARACH plebiscytowych // Czas 1919 nr 327: 18 XII s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2205.
2207. Z WARMII // Dz. Gd. 1919 nr 111: 25 XII, dod. s.1. Korespondencja.
Przebudzenie się ruchu polskiego na Warmii.
2208. ZADANIA dziejowe Polski // Gaz. Warsz. 1919 nr 351: 27 XII s. 4. Kronika.
Wydział naukowy Związku Pracowników Handlowych organizuje w Warszawie w dniu 29
XII 1919 r. odczyt Adama Uziembły pt. „Walka o Mazury a droga do morza‖. Dochód z odczytu
przeznaczony został na Komitet Mazurski.
2209. PAMIĘTAJCIE o zbliżającym się plebiscycie na Warmii i Mazurach! Nie pozwólcie
przepaść na zawsze ziemi polskiej! // Dz. Gd. 1919 nr 114: 31 XII s. 3.
2210. OPOCZNO, w styczniu // Gaz. Warsz. 1920 nr 10: 10 I s. 7. Z życia kraju.
M.in. Uchwalenie na wiecu w Opocznie rezolucji mówiącej o polskości Prus Wschodnich i
konieczności ich zjednoczenia z Polską.
2211. SOKOŁÓW, Ziemia Siedlecka // Gaz. Warsz. 1920 nr 12: 12 I s. 8. Z życia kraju.
Wiec mieszkańców Sokoła Podlaskiego. M.in. wezwanie do energicznego zwalczania
wrogiej agitacji na terenach plebiscytowych i do użycia wszelkich środków celem doprowadzenia
do pomyślnego dla Polski wyniku plebiscytów na Śląsku, Spiszu, Orawie i Warmii.
2212. SEYDA Marian : O polskie Pomorze : przypomnienie polityczne // Gaz. Warsz. 1920
nr 13: 13 I s. 1.
Przypomnienie walki dyplomatycznej Polski o przyłączenie Pomorza. Wezwanie do
szerzenia sprawnej agitacji polskiej na terenach plebiscytowych.
2213. Ks. pastor A. Rondthaler i ks. pastor K. Mikulski // Mazur 1920 nr 8: 20 I s. 1.
Księża ewangelicy w Polsce wzywają ludność mazurską do głosowania za Polską w
plebiscycie.
2214. CZY chcecie powiększyć naszą ojczyznę? // Robotn. 1920 nr 25: 25 I s. 7 ; nr 27: 27 I
s. 6 ; nr 29: 29 I s. 5.
Komitet Mazurski wzywa do składania ofiar na cele plebiscytu na Mazurach.
2215. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Pamiętajcie dobrze – głosowanie święte! // Dz. Gd. 1920
nr 21: 27 I s. 1.
2216. CZY chcecie powiększyć naszą ojczyznę? // Gaz. Warsz. 1920 nr 27: 27 I s. 8 ; nr 29:
29 I s. 8.
Treść jak w poz. 2214.
[2217]. TYDZIEŃ obrony kresów zachodnich = poz. 1986.
[2218]. TYDZIEŃ obrony kresów zachodnich = poz. 1987.
2219. WIEC pomorski… // Głos Nar. 1920 nr 27: 31 I s. 2. Kronika.
Zapowiedź wiecu w Krakowie organizowanego w dniu 1 II 1920 r. przez komitet kresów
pomorskich z udziałem delegatów z Mazur i Warmii.
2220. WIEC pomorski… // Czas 1920 nr 28: 1 II s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2219.
2221.WIEC pomorski // Głos Nar. 1920 nr 31: 4 II s. 2. Kronika.
Wiec w Krakowie w dniu 1 II 1920 r. w sprawie akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach
pod przewodnictwem prezesa PAU, Kazimierza Morawskiego. M.in. żądanie natychmiastowego
obsadzenia terenów plebiscytowych przez wojska koalicji i odroczenia plebiscytu na dwa lata;
wezwanie do udzielania rodakom poparcia duchowego i materialnego.
2222. WARMIŃSKI : Z obwodu plebiscytowego // Dz. Gd. 1920 nr 29: 6 II s. 1.
Omówienie sytuacji na Warmii i Mazurach przed plebiscytem.
2223. Dn. 5 lut[ego] // Gaz. Warsz. 1920 nr 36: 6 II s. 3. Dzień polityczny.
Wiece w Piotrkowie Tryb. i Płocku w dniu 5 II 1920 r., na których postulowano m.in.
bardziej efektywną polską działalność plebiscytową.
2224. NA OFIARY gwałtów pruskich // Robotn. 1920 nr 36: 6 II s. 6. Kronika.
Ofiarą pogromu Polaków w Szczecinie dnia 21 I 1920 r. padł m.in. Bogumił Linka. Komitet
Mazurski wzywa do składania ofiar „na ofiary pogromu Mazurów w Szczytnie.
2225. ZAGOŃCZYK Kazimierz : On zwyciężyć musi! // Gaz. Gd. 1920 nr 30: 7 II s. 1.
Konieczność wygrania przez Polskę plebiscytu.
2226. PRZYBYCIE superintendenta z Warszawy // Gaz. Warsz. 1920 nr 38: 8 II s. 6.
Ostatnie wiadomości.
Superintendent Bursche i Fryderyk Leyk, przedstawiciele Komitetu Mazurskiego, przybyli
do Działdowa w celu nawiązania stosunków z ludnością części Mazur przyznanej Polsce bez
plebiscytu i zorientowania się w sytuacji protestantów – Mazurów pod panowaniem polskim.
[2227]. WOJSKA angielskie… = poz. 314.
2228. PIERWSZY wiec polski na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 40: 10 II s. 4. Z całej
Polski.
Wiec polski w Działdowie w dniu 8 II 1920 r. zwołany przez Komitet Mazurski i Mazurski
Związek Ludowy z udziałem Fryderyka Leyka. Na wiecu podjęto rezolucję o konieczności
uświadamiania Mazurów z terenu plebiscytowego.
2229. WIECE plebiscytowe // Czas 1920 nr 36: 10 II s. 2. Kronika.
Zapowiedź wieców plebiscytowych, organizowanych w Małopolsce w dniach 12-21 II 1920
r. przez Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich. Na wiecu w Wieliczce w dniu 8 II 1920 r.
powzięto uchwałę o opodatkowaniu i przeznaczaniu 6 tys. koron na cele plebiscytowe.
2230. DZIAŁDOWO, 10 lutego // Czas 1920 nr 36: 10 II s. 3. Przed plebiscytem.
Treść jak w poz. 2228.
2231. WIECE plebiscytowe // Głos Nar. 1920 nr 37: 11 II s. 2. Kronika.
Zapowiedź wieców plebiscytowych w ramach tygodnia obrony kresów zachodnich (12-21 II
1920 r.) w Bochni, Tarnowie, Rzeszowie, Przemyślu, Łańcucie, Przeworsku, Sanoku, Leżajku,
Rudniku, Jaśle, Nisku, Rozwadowie, Tarnobrzegu i Mielcu.
2232. MAZURZY chcą być obywatelami Polski // Głos Nar. 1920 nr 37: 11 II s. 3.
Treść jak w poz. 2228.
2233.ZGROMADZENIE Mazurów w Działdowie // Mazur 1920 nr 16: 12 II s. 1.
Treść jak w poz. 2228.
2234. DZIAŁDOWO // Gaz. Gd. 1920 nr 35: 14 II s. 2. Wiadomości potoczne.
Treść jak w poz. 2228.
2235. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Nie tylko święte związki duchowe! // Gaz. Gd. 1920 nr
36-39: 15 II s. 1.
Przedstawienie sytuacji w Niemczech. Wezwanie ludności terenów plebiscytowych do
głosowania za Polską.
2236. W CIECHANOWIE, 8 lutego… // Gaz. Warsz. 1920 nr 45: 15 II s. 3. Z ruchu
ludowo-narodowego.
M.in. wiec w Ciechanowie, na którym uchwalono wezwać społeczeństwo do ofiar na cele
plebiscytowe.
2237. MOMENTEM politycznym historycznego znaczenia …. // Spr. Robotn. 1920 nr 7: 15
II s. 4. Tydzień polityczny.
Zakończenie przejmowania przez Polskę ziem przyznanych jej bezsprzecznie na mocy
traktatu wersalskiego. Pozostała jeszcze wytężona walka na terenach plebiscytowych.
2238. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Prawda nas wyswobodzi! // Gaz. Gd. 1920 nr 41: 18 II
s. 1.
Sytuacja Polaków na terenach plebiscytowych.
2239. H. K. : Nadzwyczajny zjazd krajowy PPS na Śląsku Cieszyńskim. „Walka o Śląsk –
jest walką proletariatu‖ // Robotn. 1920 nr 48: 18 II s. 1.
Nadzwyczajny zjazd PPS Księstwa Cieszyńskiego w dniu 15 II 1920 r. w Cieszynie. M.in.
solidaryzowanie się z ludnością terenów plebiscytowych. Zakończenie wojny z ZSRR jest
konieczne również ze względu na dobro plebiscytów.
2240. RODACY! // Dz. Gd. 1920 nr 39: 19 II, dod. Komunikaty i odezwy.
Odezwa do Pomorzan o nielekceważenie spraw plebiscytu.
2241. ZAGOŃCZYK Kazimierz : W nagrodę za głosowanie na rzecz Niemiec // Gaz. Gd.
1920 nr 43: 20 II s. 1-2.
Omówienie konsekwencji ewentualnego głosowania w plebiscycie za Niemcami.
2242. PRZEBIEG obrad wszechdzielnicowego kongresu ludowców w Warszawie // Piast
1920 nr 8: 22 II s. 2-6.
M.in. Ks. Kantak stwierdził, że reforma rolna ma wielkie znaczenie dla ludności polskiej na
Mazurach, pozwoli bowiem rozbić wielką własność niemiecką.
2243. ZEBRANIE gminne w Wolicy… // Wyzw. 1920 nr 8: 22 II s. 96. Co uchwalają na
wiecach i zjazdach.
Na zebraniu gminnym w Wolicy (pow. stopnicki) zażądano przyłączenia do Polski
wszystkich ziem, które dawniej do niej należały, m.in. Warmii, Mazur i Powiśla.
2244. TELEGRAM z Poznania // Mazur 1920 nr 21: 24 II s. 2.
Wielki wiec w Poznaniu, protestujący przeciw pogromowi Polaków w Szczytnie. Wezwanie
Mazurów, by oddali swój głos za Polską.
2245. ZAGOŃCZYK Kazimierz : I dla nas dzień wyzwolenia przyjść musi! // Gaz. Gd.
1920 nr 47: 25 II s. 1.
Odezwa do Polaków obszarów plebiscytowych.
2246. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Ich „bohaterzy narodowi‖ // Gaz. Gd. 1920 nr 47: 25 II s.
1.
Porównanie bohaterów narodowych Polski i Niemiec i wynikająca z niego konieczność
głosowania w plebiscycie za Polską, a nie za Niemcami.
2247. WYSTAWA sztuki polskiej na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 55: 25 II s. 4.
Kronika.
Komitet Mazurski organizuje na Mazurach objazdową wystawę sztuki polskiej, by zapoznać
ludność z dorobkiem kulturalnym kraju. Wezwanie do składania reprodukcji.
2248. PAVIA, der Vorsitzende der Abstimmungskommission in Marienwerder [Pavia,
przewodniczący komisji plebiscytowej w Kwidzynie] // Weckruf 1920 nr 23: 27 II s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Sylwetka A Pavii, przedstawiona przez paryskiego korespondenta „Kuriera Porannego‖.
2249. PLEBISCYT // Dz. Gd. 1920 nr 46: 27 II s. 3.
Wiec Polaków z Warmii i Mazur w Działdowie.
2250. ZAGOŃCZYK Kazimierz : W świecie cyfr // Gaz. Gd. 1920 nr 49: 27 II s. 1.
Przedstawienie sytuacji gospodarczej Niemiec i wynikających z niej konsekwencji
dotyczących plebiscytu.
2251. ODEZWA Polaków–ewangelików do Mazurów // Gaz. Gd. 1920 nr 49: 27 II s. 1-2.
2252. PIERWSZE zgromadzenie ludowe na Mazurach // Piast 1920 nr 9: 29 II s. 4.
Treść jak w poz. 2228.
2253. TYDZIEŃ obrony kresów zachodnich // Piast 1920 nr 9: 29 II s. 10.
Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich w Krakowie organizuje w dniach 1-8 III 1920 r.
tydzień obrony kresów zachodnich.
2254. ZJAZD walny Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie‖ : Sprawozdanie //
Wyzw. 1920 nr 9: 29 II s. 101-103 ; nr 10: 7 III s. 114-116.
M.in. Wniosek nagły posła Michalaka, by zjazd domagał się przyłączenia terenów
plebiscytowych do Polski został przyjęty jednomyślnie.
2255. WIEC NZR [Narodowego Związku Robotniczego] w Warszawie // Spr. Robotn. 1920
nr 9: 29 II s. 5.
M.in. Referat red. A. Procha o stanowisku klasy robotniczej wobec walki plebiscytowej na
wiecu NZR w Warszawie w dniu 22 II 1920 r.
2256. REZOLUCJA uchwalona na wiecu 22 bm. … // Spr. Robotn. 1920 nr 9: 29 II s. 5.
W rezolucji wiecu NZR w Warszawie 22 II 1920 r. podkreślono m.in. niesprawiedliwość
zarządzenia plebiscytów na bezsprzecznie polskich ziemiach jako jednoznacznego z popieraniem
przez ententę długoletniej polityki ucisku narodowego i germanizacji. Oczekiwanie pomocy dla
ludności polskiej terenów plebiscytowych ze strony rządu polskiego.
2257. CZY chcecie powiększyć naszą ojczyznę? // Spr. Robotn. 1920 nr 9: 29 II s. 6 ; nr 11:
14 III s. 6 ; nr 14: 4 IV s. 8 ; nr 16: 18 IV s. 6 ; nr 17: 25 IV s. 2 ; nr 24: 13 VI s. 6. ; nr 26: 27 VI s.
4.
Wezwanie do składania ofiar na potrzeby Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego.
2258. W NIEMCZECH panować będzie wieczny głód // Gaz. Gd. 1920 nr 52: 1 III s. 2.
Wykazanie bezsensowności głosowania w plebiscycie za Niemcami.
2259. DLA PLEBISCYTU // Dz. Gd. 1920 nr 49: 2 III s. 1.
Struktura narodowościowa ludności terenów plebiscytowych w poszczególnych powiatach.
2260. TYDZIEŃ obrony kresów zachodnich // Głos Nar. 1920 nr 55: 3 III s. 2. Kronika.
Znaczenie tygodnia obrony kresów zachodnich. Zachęcenie ludności Krakowa do
popierania tej akcji.
2261. DZIEŃ obrony kresów zachodnich // Głos Nar. 1920 nr 57: 5 III s. 2.
Treść jak w poz. 2260.
2262. SOSNOWSKI K. : Wobec decydującej chwili // Gaz. Warsz. 1920 nr 65: 6 III s. 1.
Wezwanie społeczeństwa do obrony kresów przed zalewem germańskim jeśli nie drogą
bezpośredniego udziału w akcji plebiscytowej, to poprzez udzielenie funduszy.
2263. AUFRUF der ewangelischen Polen an die Masuren! [Odezwa Polaków –
ewangelików do Mazurów!] // Weckruf 1920 nr 27: 7 III s. 1-2.
Udokumentowanie, wbrew propagandzie niemieckiej, istnienia protestantów i ich
organizacji w Polsce. Sprawa wyznania nie ma nic wspólnego ze sprawą narodowości.
2264. BARCZYŃSKI S. : Ewiger Krieg oder Polen [Wieczna wojna albo Polska] //
Weckruf 1920 nr 27: 7 III s. 3.
Porównanie perspektyw życia w Niemczech i w Polsce. Konieczność przyłączenia terenów
plebiscytowych do Polski.
2265. „ZIEMIE polskie objęte plebiscytem‖ – S. Koltz, Pańska 100a, o g. 5 po poł. // Gaz.
Warsz. 1920 nr 66: 7 III s. 5. Kalendarzyk.
Zawiadomienie o odczycie S. Koltza w Warszawie w dniu 7 III 1920 r.
[2266]. B. W. : ZNACZENIE terenów plebiscytowych = poz. 1022.
2267. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Polska nie uzna nigdy kordonów // Gaz. Gd. 1920 nr 60:
11 III s. 1.
Dążenie do połączenia wszystkich Polaków w obrębie państwa polskiego, m.in. w wyniku
plebiscytu.
2268. NA OBRONĘ kresów zachodnich… // Gaz. Gd. 1920 nr 60: 11 III s. 3. Wiadomości
potoczne.
Zbieranie funduszy na cele obrony ziem plebiscytowych. Ustanowienie tygodnia obrony
kresów zachodnich.
2269. POPIERANIE akcji plebiscytowej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 7: 13 III s. 2.
Ze świata.
Lwowski komitet obrony kresów zachodnich organizuje „tydzień plebiscytowy‖.
2270. Die STEUERLAST Deutschlands [Obciążenie podatkowe Niemiec] // Weckruf 1920
nr 30: 14 III s. 1.
Przedstawienie podatków w Niemczech, m.in. podatku związanego z kosztami niemieckiej
agitacji na terenach plebiscytowych. Kto chce ponosić te ciężary, niech głosuje za Niemcami.
[2271]. WCZORAJ odbyło się… = poz. 1835.
2272. KOLEJOWY Komitet Plebiscytowy, Radom // Gaz. Warsz. 1920 nr 74: 15 III s. 6.
Utworzony niedawno Kolejowy Komitet Plebiscytowy w Radomiu urządził w miastach
dyrekcji radomskiej szereg wieców, na których zebrano sumę 60 tys. marek na cele plebiscytowe.
Wszyscy kolejarze opodatkowali się w wysokości 5% miesięcznych poborów na fundusz
plebiscytowy.
2273. Die STEUERLAST [Obciążenie podatkowe] // Weckruf 1920 nr 31: 17 III s. 4. Aus
dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
„Osteroder Zeitung‖ podała wiadomość o obciążeniu podatkowym Niemiec, by uniknąć
podatków, lepiej głosować na Polskę.
2274. UCHWAŁA na wiecu w Jabłonowie // Mazur 1920 nr 31: 18 III s. 2. Sprawy
plebiscytowe.
Wiec w Jabłonowie. Wezwanie Mazurów–Polaków do wspólnej pracy dla Polski i do
głosowania za Polską.
2275. O GODZ. 8-ej w Stow. Techników… // Gaz. Warsz. 1920 nr 77: 18 III s. 5.
Kalendarzyk.
Zawiadomienie o odczycie Adama Uziembły pt. „Niebezpieczeństwo pruskie od północy‖,
organizowanym w dniu 18 III 1920 r. w Warszawie staraniem Mazurskiego Komitetu
Plebiscytowego.
2276. ŻYCHLIN, powiat kutnowski // Gaz. Warsz. 1920 nr 77: 18 III s. 7. Ruch ludowonarodowy.
M.in. Na wiecu w Żychlinie w dniu 14 III 1920 r. wezwano wszystkich rodaków do
materialnego popierania akcji plebiscytowej na kresach zachodnich.
2277. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Znamy tylko niemieckich obywateli państwa! // Gaz. Gd.
1920 nr 68: 19 III s. 3.
Odezwa do Polaków obszarów plebiscytowych.
2278. WIECE plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 79: 20 III s. 4. Kronika.
Zapowiedź wieców protestacyjnych przeciwko terrorowi niemieckiemu na terenach
plebiscytowych, organizowanych w Warszawie przez komitety Mazurski i Warmiński. Na wiecach
przemawiać będą m.in. pos. ks. Ludwiczak, Dąbkowski z Kwidzyna i Zieliński z Olsztyna.
2279. O godz. 8 w Sali Tow. Higienicznego… // Gaz. Warsz. 1920 nr 79: 20 III s. 5.
Kalendarzyk.
Wiec plebiscytowy w Warszawie w dniu 20 III 1920 r. z referatem pos. ks. Ludwiczaka i R.
Dąbkowskiego z Kwidzyna: „O zbrodniach niemieckich na Warmii‖ oraz Zielińskiego ze Szczytna
pt. „O zbrodniach niemieckich na Mazurach‖.
2280. NA ZIEMIACH plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 69: 21 III s. 1. Przegląd
polityczny.
Pogłoski o przygotowaniach Niemców do wymordowania Anglików i Polaków w Olsztynie.
2281. PRZECIW gwałtom niemieckim na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 80: 21 III s. 3-4.
Dzień polityczny.
Wiec protestacyjny przeciwko gwałtom niemieckim na Powiślu, Warmii i Mazurach,
zorganizowanych w Warszawie przez Towarzystwo ku Wyzwoleniu Mazur, Warmii i Ziem
Nadwiślańskich. Przemówienie ks. Ludwiczaka i K. Dąbkowskiego. Żądanie równouprawnienia
ludności polskiej.
2882. RĘCE precz! // Spr. Robotn. 1920 nr 12: 21 III s. 1.
M.in. Kwestia plebiscytów i sytuacji na terenach plebiscytowych na tle ogólnej sytuacji
Polski.
2283. O WARMIĘ i Mazury // Gaz. Warsz. 1920 nr 81: 22 III s. 2. Dzień polityczny.
Wiec plebiscytowy w Warszawie z przemówieniami prezesa Warmińskiego Komitetu
Plebiscytowego, inż. Bąkowskiego, ks. Ludwiczaka, Stanisława Zielińskiego i K. Dąbkowskiego.
Żądanie równouprawnienia ludności polskiej.
2284. GREIF : Das alldeutsche Versuchskarnickel [Wszechniemiecki królik doświadczalny]
// Weckruf 1920 nr 34: 24 III s. 1.
Z sytuacji w Niemczech po przewrocie Kappa mieszkańcy terenów plebiscytowych powinni
wysnuć wniosek, że pokojowy rozwój jest możliwy tylko w granicach Polski.
2285. ELSA : Systemwechsel [Zmiana systemu] // Weckruf 1920 nr 34: 24 III s. 1-2.
List niemieckiej czytelniczki z Olsztyna do redakcji, zwracający uwagę na ciężkie położenie
ludności terenu plebiscytowego pod panowaniem Niemiec. Autorka oświadcza, że dokładać będzie
wszelkich sił, by tereny plebiscytowe zostały przyłączone do Polski.
2286. ORGIE niemieckie na Mazurach, Warmii i w powiatach nadwiślańskich // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 12: 25 III s. 1-2.
Wiece protestacyjne w Poznaniu i w Warszawie przeciwko prześladowaniu Polaków na
Warmii, Mazurach i Powiślu.
2287. ZAGOŃCZYK Kazimierz : W Polsce bolszewizm a w Niemczech spokój? // Gaz. Gd.
1920 nr 72: 25 III s. 1.
Błędne informacje i oszczerstwa rzucane przez prasę niemiecką, a w szczególności zaś przez
prasę obszarów plebiscytowych na Polskę.
2288. NA WARMII i na Mazurach // Robotn. 1920 nr 84: 25 III s. 5. Telegramy.
Rozpaczliwe położenie ludności polskiej na terenach plebiscytowych.
2289. „ABCEFŰHRT und blamiert!‖ [„Odsunięty i skompromitowany!‖] // Weckruf 1920
nr 35: 26 III s. 4. Glossen [Uwagi].
Kłamstwa „Deutsche Einheit‖ na temat stosunku Polski do kwidzyńskiego okręgu
plebiscytowego.
2290. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Czas 1920 nr 74: 26 III s. 1.
Towarzystwo ku Wyzwoleniu Mazur, Warmii i Powiatów Nadwiślańskich w Poznaniu
informuje o rozpaczliwym położeniu Polaków na Warmii i Mazurach.
2291.WIECE plebiscytowe w Warszawie // Gaz. Olszt. 1920 nr 39: 27 III s. 2.
Gazety warszawskie wzywają społeczeństwo do wzięcia udziału w wiecach protestacyjnych
przeciw brakowi równouprawnienia ludności polskiej na Powiślu, Warmii i Mazurach, na których
będą przemawiać: ks. pos. Ludwiczak, Dąbkowski z Kwidzyna i Zieliński z Olsztyna.
2292.SKŁAD ludności na Warmii i Mazurach // Dz. Gd. 1920 nr 71: 28 III s. 4. Komunikaty
i odezwy.
2293. POZNAŃ // Spr. Robotn. 1920 nr 13: 28 III s. 4. Ruch polityczny.
Wiec w Poznaniu w dniu 16 III 1920 r. zwołany przez NSR. Protest przeciwko gwałtom
niemieckim na terenach plebiscytowych.
2294. UCHWAŁY Koła Mieszczanek // Gaz. Warsz. 1920 nr 88: 29 III s. 4. Kronika.
Na wiecu w Warszawie w dniu 18 III 1920 r. podjęto decyzję walki z anarchią w kraju, która
może się przyczynić m.in. do nowych powikłań na terenach plebiscytowych.
2295. WIELKI wiec w obronie Warmii w Poznaniu // Gaz. Olszt. 1920 nr 40: 30 III s. 1.
Wiec w Poznaniu w dniu 24 III 1920 r. zwołany przez Towarzystwo ku Wyzwoleniu Warmii
i Mazur. Protest przeciw brakowi równouprawnienia Polaków.
2296. WIEC w Grudziądzu // Gaz. Olszt. 1920 nr 40: 30 III s. 1.
Wiec plebiscytowy w Grudziądzu w dniu 28 III 1920 r., na którym przemawiał m.in. ks.
Rudolf Nowowiejski. Potępienie bezprawia pruskiego. Żądanie interwencji rządu polskiego.
[2297]. WIEC w Janowie = poz. 1429.
2298. ALFA : Toleranz [Pobłażliwość] // Weckruf 1920 nr 37: 31 III s. 1.
Omówienie sytuacji na terenach plebiscytowych na tle stosunków w Niemczech.
2299. PRZEBIEG wielkiego wiecu plebiscytowego… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr
15: 1 IV s. 1-2.
Treść jak w poz. 2296.
[2300]. MAZURY głośne w świecie = poz. 1923.
2301. WIEC plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 93: 3 IV s. 9. Przed plebiscytem.
Wiec plebiscytowy w dniu 24 III 1920 r. w Łodzi zorganizowany staraniem miejscowego
komitetu plebiscytowego.
2302. ALFA : Wechselwirkungen [Wzajemne działania] // Weckruf 1920 nr 39: 4 IV s. 1.
Metody niemieckiej agitacji plebiscytowej. Metody przeciwdziałania agitacji i terrorowi
niemieckiemu ze strony polskiej.
2303. WIELKI wiec plebiscytowy w Łodzi // Głos Nar. 1920 nr 83: 4 IV s. 4. Kronika.
Wiec plebiscytowy w sali teatru miejskiego w Łodzi z udziałem prof. Kętrzyńskiego w dniu
24 III 1920 r.
2304. GRODZISKO, w Łańcuckim // Piast 1920 nr 14: 4 IV s. 11. Listy.
Wiec plebiscytowy w Grodzisku.
2305. WIEC plebiscytowy w Łodzi // Czas 1920 nr 82: 4 IV s. 3. Kronika.
Treść jak w poz. = 2301.
[2306]. PRAWDZIC K. : Wobec grożącego niebezpieczeństwa = poz. 1133.
2307. WSZYSTKIE gazety polskie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 17: 8 IV s. 2.
Z powiatów nadwiślańskich.
Korespondencje gazet polskich na temat sytuacji na terenach plebiscytowych.
2308. WOLSKI : W sprawie głosowania na Warmii // Dz. Gd. 1920 nr 79: 9 IV, dod.
Komunikaty i odezwy.
Odezwa do prezesów towarzystw polskich w Niemczech, by zgłaszali się z adresami do
autora.
2309. WALKA o Mazury // Gaz. Gd. 1920 nr 82: 9 IV s. 2. Sprawy polskie.
Sytuacja na Mazurach.
2310. W OBRONIE obszarów plebiscytowych // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 18: 10
IV s. 2. Z powiatów nadwiślańskich.
Kolejarze poznańskiej dyrekcji kolejowej zorganizowali w dniach 26 i 28 IV 1920 r. wiece
plebiscytowe w Krotoszynie, Ostrowie Wlkp., Jarocinie, Kępie i Gostyniu.
[2311]. WCZORAJ odbyło się… = poz. 1842.
2312. ODEZWA Polaków–ewangelików do Mazurów–ewangelików // Mazur 1920 nr 41: 13
IV s. 2.
Przedstawienie sytuacji w Polsce. Wezwanie do głosowania za Polską w plebiscycie.
2313. ZE SPRAW plebiscytowych // Dz. Gd. 1920 nr 82: 13 IV s. 1.
Niejasna sytuacja na terenach plebiscytowych.
2314. PLEBISCYT w powiatach nadwiślańskich i na Warmii // Dz. Gd. 1920 nr 83: 14 IV,
dod. Komunikaty i odezwy.
Odezwa do ludności polskiej uprawnionej do głosowania, a zamieszkującej poza terenami
plebiscytowymi.
2315. NA PLEBISCYT // Gaz. Warsz. 1920 nr 102: 14 IV s. 4. Kronika.
Zrzeszenie Plebiscytowe Ewangelików–Polaków organizuje w Warszawie w dniu 15 IV
1920 r. odczyt Orłowicza o Mazurach. Dochód przeznacza prelegent na cele plebiscytowe.
2316. GWAŁTY niemieckie na Warmii i Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 102: 14 IV s. 5.
Na terenach plebiscytowych.
Wiec protestacyjny przeciwko gwałtom niemieckim na terenach plebiscytowych w dniu 28
III 1920 r. w Grudziądzu. Żądanie usunięcia „Sicherheitswehr‖ i władz niemieckich oraz
przydzielenia urzędnikom polskich doradców z głosem decydującym.
[2317] ZAGOŃCZYK Kazimierz : Zwycięstwo od nas zależy! = poz. 1026.
2318. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Przed porachunkiem! // Gaz. Gd. 1920 nr 87: 15 IV s. 1.
Wezwanie do głosowania za Polską.
2319. O GODZ. 8-ej wiecz. … // Gaz. Warsz. 1920 nr 103: 15 IV s. 5. Kalendarzyk.
Zapowiedź na dzień 15 IV 1920 r. w Warszawie odczytu Orłowicza o Mazurach na rzecz
plebiscytu mazurskiego.
2320. WIEC protestujący przeciw gwałtom na Warmii // Głos Nar. 1920 nr 91: 15 IV s. 3.
Treść jak w poz. 2316.
2321. ODCZYT o Mazurach // Robotn. 1920 nr 103: 15 IV s. 5. Kronika.
Treść jak w poz. 2315.
2322. NA MAZURACH // Czas 1920 nr 90: 15 IV s. 1. O kresy polskie.
Napad członków Sicherheitswehry na żołnierzy włoskich w Ełku. Wiec w Grudziądzu,
potępiający gwałty niemieckie na Warmii – żądanie usunięcia Sicherheitswehry, władz niemieckich
oraz przydzielenia urzędnikom polskich doradców z głosem decydującym.
2323. ELSA : Säure Trauben [Kwaśne winogrona] // Weckruf 1920 nr 43: 16 IV s. 1.
Ciężkie położenie polityczne i gospodarcze Niemiec. W Polsce następuje stabilizacja.
Ludność terenów plebiscytowych będzie tam żyła bezpiecznie, bez puczów i wstrząsów.
2324. ALFA : Folgen [Skutki] // Weckruf 1920 nr 43: 16 IV s. 1.
Stosunki polsko-niemieckie na terenie plebiscytowym. Do utrzymania dobrych stosunków
między obiema narodowościami wystarczy ich dobra wola.
2325. F. D. : An die Mitbrüder unseres Ermlands [Do współbraci z naszej Warmii] //
Weckruf 1920 nr 43: 16 IV s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Wielu spośród Polaków na Warmii nie potrafi jeszcze wybrać między Polską a Niemcami.
Ci, którzy już przejrzeli wiedzą, iż ich interesy, język i religia znajdą oparcie w Polsce.
2326. ZIELIŃSKI Franciszek : Offener Brief an Herrn Worgitzki [List otwarty do pana
Worgitzkiego] // Weckruf 1920 nr 104: 16 IV s. 3-4.
Sylwetka i działalność Maxa Worgitzkiego.
2327. KURPIE a plebiscyt mazurski // Gaz. Warsz. 1920 nr 104: 16 IV s. 3. Dzień
polityczny.
Wiec w Kadzidle (pow. ostrołęcki) w dniu 28 III 1920 r. Referat Adama Chętnika na temat
Mazurów. W rezolucji: żądanie równouprawnienia ludności polskiej ziem plebiscytowych; protest
przeciw gwałtom niemieckim; wezwanie rządu do zbrojnej interwencji. Żądanie polskiego kordonu
nad granicą z Prusami Wsch. Wezwanie do wysyłania na teren plebiscytowy polskich urzędników.
Wiec przyrzeka Mazurom pomoc oraz poparcie dla Komitetu Mazurskiego.
[2328]. KOLEJARZE – na cele plebiscytowe = poz. 2015.
2329. DO SIÓSTR Mazurek i Warmiaczek! // Gaz. Olszt. 1920 nr 47: 17 IV s. 1.
Narodowa organizacja kobiet wzywa polskie kobiety z Warmii i Mazur do działalności w
celu jak najdalszego wysunięcia granicy Polskiej na północ.
2330. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Krwią i łzami // Gaz. Gd. 1920 nr 90: 18 IV s. 1.
Sytuacja na obszarach plebiscytowych.
[2331]. ZNACZENIE terenów plebiscytowych dla Polski = poz. 1027.
2332. SKĄD na to wszystko biorą się pieniądze? // Gaz. Gd. 1920 nr 92: 21 IV s. 1.
Wezwanie do głosowania za Polską.
2333. ŁOMŻA // Gaz. Warsz. 1920 nr 109: 21 IV s. 7-8. Życie kraju.
Wiec plebiscytowy w Łomży w dniu 11 IV 1920 r.
2334. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Przed porachunkiem! // Gaz. Olszt. 1920 nr 50: 24 IV
s. 1.
Konieczność głosowania w plebiscycie za Polską.
2335. UŚWIADAMIANIE o plebiscycie // Gaz. Warsz. 1920 nr 113: 25 IV s. 7. Ostatnie
wiadomości.
Okólnik Rady Szkolnej Krajowej, aby w maju 1920 r. urządzono we wszystkich szkołach
odczyty i wykłady na temat plebiscytów.
2336. M.S. : Bochnia, 16 kwietnia // Piast 1920 nr 17: 25 IV s. 10. Posłowie ludowi przed
wyborcami.
Zebranie delegatów Rad Ludowych i mężów zaufania PSL pow. bocheńskiego w dniu 16 IV
1920 r. M.in. protest przeciw gwałtom czeskim i niemieckim na terenach plebiscytowych.
Wezwanie rządu, by nie zaniedbywał niczego, co zapewniłoby przyłączenie Śląska Górnego i
Cieszyńskiego, Warmii i Mazur, Spisza i Orawy do Polski.
2337. ZJAZD techników na Pomorzu // Gaz. Warsz. 1920 nr 114: 26 IV s. 8. Życie kraju.
Zjazd techników polskich w Toruniu dnia 25 IV 1920 r. Referat Spychalskiego o sprawie
plebiscytu w okręgu kwidzyńskim. Postanowienie wysłania pozdrowień dla Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego.
2338. WIEC w obronie Mazowsza i Warmii // Gaz. Warsz. 1920 nr 114: 26 IV s. 8. Życie
kraju.
Wiec w sprawie Mazur i Warmii w Krakowie w dniu 25 IV 1920 r. zorganizowany przez
Małopolski Komitet Mazurski. Wezwanie rządu do zażądania od Niemców satysfakcji za akty
terroru. Żądanie rozbrojenia wojsk niemieckich na terenach plebiscytowych i odłożenia plebiscytu
do końca 1921 r. po uprzednim usunięciu urzędników i wojska niemieckiego.
2339. WIEC narodowy w sprawie Mazur i Warmii // Głos Nar. 1920 nr 101: 26 IV s. 2.
Kronika.
Zawiadomienie o wiecu w Krakowie w dniu 25 IV 1920 r. organizowanym przez
Małopolski Komitet Mazurski.
2340. WIEC narodowy w sprawie Mazowsza Pruskiego… // Czas 1920 nr 100: 26 IV s. 3.
Kronika.
Treść jak w poz. 2339.
2341. ZJAZD techników na Pomorzu // Gaz. Warsz. 1920 nr 115: 27 IV s. 3.
Trzeci zjazd Techników Polskich w Toruniu wysyłał m.in. depeszę do Komitetu
Warmińskiego z wyrazami podziwu i uznania dla pracy Komitetu i słowami zachęty do wytrwania
w dobrej sprawie.
2342. WIEC narodowy w sprawie Mazowsza Pruskiego i Warmii // Głos Nar. 1920 nr 102:
28 IV s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2338.
2343. WIEC w sprawie Mazowsza Pruskiego i Warmii… // Czas 1920 nr 101: 28 IV s. 2.
Kronika.
Treść jak w poz. 2338.
2344. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Niemców to martwi, a nas cieszy! // Gaz. Gd. 1920 nr 99:
29 IV s. 1.
Wezwanie do głosowania za Polską.
2345. WIEC polski w Grodnie // Czas 1920 nr 102: 29 IV s. 2. Kronika.
Na polskim wiecu w Grodnie w dniu 25 IV 1920 r. prof. Czerniecki przedstawił stan spraw
plebiscytowych na zachodzie. Przyjęcie uchwały o poparciu materialnym polskiej akcji
plebiscytowej.
2346. K. S-ki : Dwa dni w Toruniu. (Ze zjazdu techników Pomorza) // Gaz. Warsz. 1920 nr
119: 1 V s. 1-2. ; nr 122: 5 V s. 3.
M.in. Referat Zygmunta Spychalskiego „O sprawach plebiscytowych w obwodzie
kwidzyńskim‖, wygłoszony w pierwszym dniu zjazdu techników pomorskich w Toruniu.
Omówienie stosunków w Kwidzyńskiem na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat i widoków
plebiscytu. Przyjęcie wniosku prelegenta o wysłanie do Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego
depeszy z wyrazami otuchy i uznania.
[2347]. BEAUPRÈ Antoni : Przed plebiscytem nad Wisłą = poz. 1028.
2348. NASZ ruch organizacyjny w ziemi byłej „republiki tarnobrzeskiej‖ // Piast 1920 nr
18: 2 V s. 5-8.
M.in. Pozdrowienia dla mieszkańców terenów plebiscytowych przesłane przez uczestników
wiecu w Radomyślu n/Sanem w dniu 12 IV 1920 r.
2349. CZARNA, w Pilzneńskiem // Piast 1920 nr 18: 2 V s. 20. Posłowie ludowi przed
wyborcami.
Wiec ludowy w Czarnej w dniu 5 IV 1920 r. M.in. przesłanie pozdrowień i słów podziwu
dla rodaków z terenów plebiscytowych.
2350. ZEBRANIE Rady Głównej NZR // Spr. Robotn. 1920 nr 18: 2 V s. 1.
W rezolucji, uchwalonej na zebraniu Rady Głównej NZR w Warszawie dnia 25 IV 1920 r.,
m.in. solidaryzowanie się z ludnością terenów plebiscytowych w jej walce o przyłączenie do Polski,
wezwanie rządu do poczynienia kroków celem uwolnienia ludności terenów plebiscytowych spod
terroru niemieckiego oraz zabezpieczenia właściwego przeprowadzenia plebiscytu.
2351. NASZE niedomagania plebiscytowe // Gaz. Olszt. 1920 nr 54: 4 V s. 2-3. Sprawy
polskie.
Artykuł w „Sprawie Robotniczej‖, przedstawiający krytyczne położenie ludności polskiej na
terenach plebiscytowych i wzywający masy ludowe w Polsce do działania.
2352. KRAKÓW żąda odroczenia plebiscytu na Mazurach do końca roku 1921 // Gaz.
Olszt. 1920 nr 55: 6 V s. 1.
Wiec w Krakowie w sprawie Warmii i Mazur. Rezolucja żądająca od koalicji odłożenia
terminu plebiscytu na rok 1921, po uprzednim usunięciu z terenów plebiscytowych urzędników i
wojska niemieckiego.
2353]. BEAUPRÈ Antoni : Widoki plebiscytu nad Wisłą = poz. 1088.
[2354]. WOJEWODA pomorski ogłasza następującą ważną odezwę = poz. 1852.
2355. WIE steht es um Deutschland? [Jak jest w Niemczech?] // Weckruf 1920 nr 99: 7 V s.
4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Przedstawienie fatalnej sytuacji w Niemczech. Wezwanie Warmiaków do głosowania w
plebiscycie za Polską.
2356. OBRADY prawicy narodowej // Czas 1920 nr 108: 7 V s. 1.
Obrady Stronnictwa Prawicy Narodowej w Warszawie w dniu 4 V 1920 r. M.in. referat red.
A Beaupré o plebiscytach na ziemiach b. zaboru pruskiego.
2357. KRAKÓW żąda odroczenia plebiscytu na Mazurach do końca roku 1921 // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 34: 8 V s. 1.
Treść jak w poz. 2352.
2358. ALFA : Die Polengefahr [Polskie niebezpieczeństwo] // Weckruf 1920 nr 50: 9 V s. 1.
„Neue Westpreussische Mitteilungen‖ podają fałszywe wiadomości na temat rzekomej
polskiej agresji na tereny plebiscytowe.
2359. F.K. : An die Redaktion [Do redakcji] // Weckruf 1920 nr 50: 9 V s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
List zgermanizowanego Warmiaka przybyłego na głosowanie z głębi Niemiec, do redakcji
„Weckruf‖. Po zorientowaniu się w sytuacji na terenie plebiscytowym autor przechylił się na stronę
polską i zamierza głosować za Polską w plebiscycie.
2360. NA PLEBISCYT // Piast 1920 nr 19: 9 V s. 9-10. Kronika.
Wiece plebiscytowe w dniu 11 IV 1920 r. w gminach Libiąż Mały, Libiąż Wielki i
Moczydło.
2361. WIECE // Wyzw. 1920 nr 19: 9 V s. 221.
M.in. Wiec w Iwaniskach (poz. kozienicki). Konieczność złączenia Mazur z Polską.
2362. GROSSEK J., ks. : List Polaka z Ameryki // Gaz. Olszt. 1920 nr 58: 13 V s. 1.
List Polaka z Kanady do mieszkańca Olsztyna. M.in. przestrzeganie przed dostaniem się pod
panowanie Niemiec. Wezwanie do głosowania w plebiscycie za Polską.
[2363]. MARIENWERDER Tatarennachrichten = poz. 681.
2364. BEAUPRÈ Antoni : Z Iławy do Olsztyna // Czas 1920 nr 116: 17 V s. 1-2.
Felieton opisujący podróż z Iławy do Olsztyna. Nawiązywanie do sprawy plebiscytu.
2365. ZE STRONNICTWA Prawicy Narodowej // Czas 1920 nr 116: 17 V s. 2. Kronika.
Zapowiedź referatu dr. A. Beaupré pt. „Nasze szanse w plebiscycie warmińsko-mazurskim‖
na zebraniu Stronnictwa Prawicy Narodowej w Krakowie w dniu 18 V 1920 r.
2366. ŁÓDŹ, 17 maja // Gaz. Olszt. 1920 nr 61: 20 V s. 3. Telegramy Polskiej Agencji
Telegraficznej.
Wiec mieszkańców Łodzi w dniu 16 V 1920 r. Protest przeciw gwałtom niemieckim na
terenach plebiscytowych. Żądanie odroczenia plebiscytów, rozbrojenia Sicherheitswehry,
wprowadzenia szkoły i administracji polsko-niemieckiej.
2367. GWAŁT niech się gwałtem odciska! // Mazur 1920 nr 56: 20 V s. 1. Sprawy
plebiscytowe.
Ogólne akademickie zgromadzenie plebiscytowe w Poznaniu w dniu 30 IV 1920 r. Protest
przeciw gwałtom niemieckim na terenach plebiscytowych. Żądanie odpowiedzeniem na gwałt
gwałtem wobec ludności niemieckiej w Polsce.
2368. WARMIACY i Mazurzy! // Gaz. Gd. 1920 nr 115: 20 V s. 3. Wiadomości potoczne.
Wezwanie do zgłaszania się celem zapisania na listy głosujących w plebiscycie.
2369. NIE DAJMY ziemi polskiej! // Gaz. Warsz. 1920 nr 136: 20 V s. 7.
Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny organizuje kwestę uliczną na plebiscyty w Warszawie
w dniu 28 V 1920 r. Wezwanie do składania ofiar.
2370. AUCH die schwarze Camorra meldet sich [Także czarny Camorra się zgłasza] //
Weckruf 1920 nr 55: 23 V s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Arbeitsgemeinschaft obwinia Polaków odpowiedzialnością za rozbicie polskiej demonstracji
w Kwidzynie, nie ujawnia jednak sprowadzenia na Powiśle niemieckich bojówek z Berlina,
Magdeburga i Hamburga.
2371. NIEDOLA ludności polskiej // Gaz. Gd. 1920 nr 118: 23 V s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
2372. [SIEDEMNASTY] XVII kongres PPS // Robotn. 1920 nr 139: 25 V s. 1-3.
M.in. Referat Czaplińskiego o plebiscytach na Spiszu i Orawie oraz w Prusach Zachodnich
w trzecim dniu obrad (23 V 1920 r.) kongresu PPS w Warszawie.
[2373]. B.W. : Front zachodni = poz. 1035.
2374. „NARODOWA Partia Robotnicza‖ // Czas 1920 nr 123: 26 V s. 1.
Zjazd zjednoczeniowy Narodowego Stronnictwa Robotników i Narodowego Związku
Robotników w Warszawie poświęcił m.in. dużo uwagi sprawom plebiscytowym. Domaganie się od
rządu położenia kresu prześladowaniu Polaków przez Czechów i Niemców.
2375. ŚWIĘTO zjednoczenia // Spr. Robotn. 1920 nr 22: 30 V s. 2-4.
Kongres zjednoczeniowy NZR i NSR w Warszawie dnia 23 V 1920 r. M.in. żądanie
otoczenia opieką przez państwo Polaków znajdujących się w wyniku traktatu wersalskiego poza
granicami kraju. Przemówienie Mazura – Lipperta, przedstawiające martyrologię Polaków na
terenach plebiscytowych. Rezolucja w sprawie ziem plebiscytowych i oderwanych – wezwanie
rządu do zapobieżenia gwałtom czeskim i niemieckim, zapewnienie bezstronnego przeprowadzenia
plebiscytu; domaganie się odparcia w razie potrzeby siłą gwałtów na terenach plebiscytowych;
protest przeciw popieraniu przez A Pavię Niemców na Powiślu; protest przeciwko oderwaniu od
Polski ziem zamieszkałych odwiecznie przez Polaków.
2376. O ZIEMIACH plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 146: 31 V s. 4. Kronika.
Zapowiedź prelekcji Andrzeja Niemojewskiego, Jerzego Kurnatowskiego i posłów
wielkopolskich o Warmii, Mazurach, Spiszu i Orawie na dzień 1 VI 1920 r. Wiec organizuje
Stowarzyszenie Wielkopolan w Warszawie w celu przysporzenia funduszów komitetom
plebiscytowym oraz zapoznania społeczeństwa z sytuacją na terenach plebiscytowych.
2377. DZIŚ – o godz. 8-ej w[ieczorem] posiedzenie w Stow. Techników (Czackiego 5) w
sprawie plebiscytowej // Gaz. Warsz. 1920 nr 146: 31 V s. 5. Kalendarzyk.
Zawiadomienie o zebraniu w sprawie plebiscytów w dniu 31 V 1920 r. w warszawskim
Stowarzyszeniu Techników.
2378. WIECE protestujące w Polsce // Gaz. Olszt. 1920 nr 65: 1 VI s. 1.
Warmiński Komitet Plebiscytowy zorganizował w dniu 16 maja na terenie b. Kongresówki
szereg wieców plebiscytowych. Imponująco wypadł wiec w Sieradzu, na którym przemawiał pos.
Szybiło.
2379. ODEBRALIŚMY w tych dniach… // Mazur 1920 nr 60: 1 VI s. 2. Nowiny z Mazur i
Prus Wschodnich.
Echa gwałtów niemieckich na Mazurach w polonijnej prasie amerykańskiej.
2380. JAKIE ciężary czekają obwody plebiscytowe // Dz. Gd. 1920 nr 121: 1 VI s. 2.
Z obwodów plebiscytowych.
2381. O ZIEMIACH plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 147: 1 VI s. 4. Kronika.
Treść jak w poz. 2376.
2382. KRÓTKIE wiadomości z warmińsko-mazurskiego obszaru plebiscytowego // Dz. Gd.
1920 nr 122: 2 VI s. 3.
[2383]. O CZYM zadecyduje plebiscyt? = poz. 1095.
2384. PRZED PLEBISCYTEM! // Gaz. Gd. 1920 nr 126: 3 VI s. 2.
Wezwanie Naczelnej Rady Ludowej Gdańska do zapisywania się na listy uprawnionych do
głosowania w plebiscycie.
[2385]. PRZED PLEBISCYTEM! = poz. 2040.
2386. ODEZWA Polaków–ewangelików do Mazurów–ewangelików // Mazur 1920 nr 62: 5
VI s. 2.
W Polsce czeka Mazurów wolność, sprawiedliwość i dobrobyt. Wezwanie do głosowania
w plebiscycie za Polską.
2387. LITERATURA polska w Prusach Książęcych // Gaz. Warsz. 1920 nr 151: 5 VI s. 4.
Kronika.
Zapowiedź organizowanego w Warszawie w dniu 8 VI 1920 r. przez Towarzystwo
Miłośników Literatury odczytu Jerzego Kurnatowskiego pt. „Literatura polska w Prusach
Książęcych w XVI wieku‖. Dochód z odczytu i mającej się po nim odbyć loterii przeznaczony
został w całości na fundusz plebiscytowy na Mazurach.
2388. POLSKA pamięta o nas? // Gaz. Pol. dla. pow. nadwiśl. 1920 nr 56: 6 VI s. 3.
Wiec w Poznaniu w dniu 31 V 1920 r. Protest przeciwko gwałtom niemieckim na terenach
plebiscytowych. Żądanie równouprawnienia ludności polskiej i odroczenia plebiscytu do chwili
wprowadzenia równouprawnienia.
2389. WIELKI koncert plebiscytowy // Głos Nar. 1920 nr 133: 6 VI s. 2. Kronika.
Uniwersytet żołnierski Dowództwa Okręgu Garnizonu – Kraków urządza w 25
miejscowościach okręgu koncert plebiscytowy.
2390. ODCZYT J. Kurnatowskiego // Robotn. 1920 nr 151: 6 VI s. 10. Kronika.
Treść jak w poz. 2387.
2391. M. T. : Szanse plebiscytowe. Wywiad z Janem Kasprowiczem // Gaz. Warsz. 1920 nr
153: 7 VI s. 1, 3 ; nr 154: 8 VI s. 2-3.
Jan Kasprowicz, który wraz z Stefanem Żeromskim i dr Władysławem Kozickim wizytował
tereny plebiscytowe Powiśla i Warmii, wypowiada swe wrażenia i spostrzeżenia z pobytu na tych
terenach.
2392. ZJAZD ludowy // Robotn. 1920 nr 152: 7 VI s. 2.
M.in. Zjazd zwołany przez PSL „Wyzwolenie‖ w dniu 6 VI 1920 r. solidaryzuje się
z prześladowaną przez Niemców ludnością mazurską.
2393. DNIA 11 lipca rozstrzygają się losy obwodów plebiscytowych! // Dz. Gd. 1920 nr
126: 8 VI s. 2.
2394. WIEC mazurski w Poznaniu // Gaz. Olszt. 1920 nr 69: 10 VI s. 1.
Towarzystwo ku Wyzwoleniu Mazur, Warmii i Ziem Nadwiślańskich zorganizowało w
Poznaniu w dniu 31 V 1920 r. wiec mazurski. W rezolucji żądanie odroczenia plebiscytu,
zabezpieczenia przez komisję koalicyjną swobody głosowania, a w razie jej nieudolności pod tym
względem – interwencji wojska polskiego. List otwarty do wszystkich obywateli mówiących po
niemiecku, wzywający do wywarcia wpływu na rodaków z terenu plebiscytowego, by poszanowali
prawa równości i sprawiedliwości wobec Polaków.
2395. Z PLEBISCYTU w Prusiech Wschodnich // Dz. Gd. 1920 nr 128: 10 VI s. 1.
Sytuacja na obszarach plebiscytowych.
2396. WIELKI koncert plebiscytowy // Głos Nar. 1920 nr 136: 10 VI s. 2. Kronika.
Koncert plebiscytowy w dniu 11 VI 1920 r. zorganizowany staraniem uniwersytetu
żołnierskiego Dowództwa Okręgu Garnizonu Kraków (zawiadomienie).
2397. WIELKI koncert plebiscytowy // Czas 1920 nr 135: 10 VI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2396.
2398. POLSKA pamięta o nas! // Mazur 1920 nr 65: 12 VI s. 3.
Wiec w Poznaniu w sprawie Warmii i Mazur dn. 31 V 1920 r. Na terenie plebiscytowym
komisja koalicyjna nie wprowadziła gwarantowanego traktatem wersalskim równouprawnienia i nie
zapobiegła niemieckiemu terrorowi. W takich warunkach naród polski nie może uznać wyników
głosowania. Protest przeciw terminowi plebiscytu w lipcu. Wezwanie rządu polskiego do
przeciwdziałania i odwetu wobec Niemców w Polsce oraz zabezpieczenia akcją wojskową
wykonania traktatu pokojowego.
2399. MŁODZIEŻ akademicka wobec akcji plebiscytowej i strajków // Gaz. warsz. 1920 nr
158: 12 VI s. 3.
M.in. Młodzież studencka Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej popiera
akcję plebiscytową.
2400. KONCERT plebiscytowy // Głos Nar. 1920 nr 138: 12 VI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2396.
2401. Z OBWODÓW plebiscytowych // Dz. Gd. 1920 nr 131: 13 VI s. 2.
Sytuacja na terenach plebiscytowych.
2402. CZEGO chcą ludowcy? Zarząd PSL o zadaniach polityki ludowej // Piast 1920 nr 24:
13 VI s. 1-3.
M.in. Pozdrowienia zarządu PSL „Piast‖ dla Polaków z terenów plebiscytowych. Życzenia
szybkiego złączenia tych ziem z Polską.
2403. UCHWAŁY zjazdu ludowego z dnia 6 czerwca roku 1920 w Warszawie // Wyzw.
1920 nr 24: 13 VI s. 272-273.
Walny zjazd PSL „Wyzwolenie‖. W rezolucji m.in. bratnie pozdrowienie i gotowość
przyjścia z pomocą Mazurom.
[2404]. Z MAZURSKO-WARMIŃSKIEGO obszaru plebiscytowego = poz. 537.
2405. PROTEST przeciw terminowi plebiscytowemu na Warmii i Mazowszu // Głos Nar.
1920 nr 142: 17 VI s. 2. Kronika.
Wiec protestacyjny w Krakowie w dniu 13 VI 1920 r. przeciw przedwczesnemu terminowi
plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Prezes Stolarzewicz przedstawił rezolucję wzywającą
rząd do akcji w celu przesunięcia plebiscytu na jesień 1921 r. i zapobieżenie gwałtów niemieckim.
2406. WIEC w sprawie Mazowsza i Warmii // Czas 1920 nr 141: 17 VI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2405.
2407. S. F. : List z Warszawy // Gaz. Olszt. 1920 nr 73: 19 VI s. 3.
Wielkie zainteresowanie społeczeństwa Warszawy plebiscytem na Warmii i Mazurach.
Przyszłość ziem plebiscytowych po przyznaniu ich Polsce – rozbudowa bazy letniskowej.
2408. ZŁOTA odezwa Centralnego Komitetu Plebiscytowego // Dz. Gd. 1920 nr 136: 19 VI
s. 3.
Wezwanie Polaków do walki o pozytywny wynik plebiscytu.
2409. DO WSZYSTKICH członków komisji organizacyjnej obrony granic Rzeczpospolitej i
wszystkich obywateli wolnych i męczeńskich ziem Polski // Dz. Gd. 1920 nr 137: 20 VI s. 5.
Komunikaty i odezwy.
Wezwanie do walki o rozszerzenie granic Polski, m.in. przez wpłynięcie na pomyślny wynik
plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
2410. MYSZYNIEC w Ostrołęckim. Wiece plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 166: 20 VI
s. 9. Życie kraju.
Wiece w Myszyńcu dn. 30 V 1920 r. i w Czarni dn. 3 VI 1920 r. Żądanie usunięcia policji i
administracji niemieckiej z terenu plebiscytowego Warmii i Mazur. Domaganie się interwencji
polskiej, gdyby gwałty niemieckie na tym terenie nie ustały. Przyrzeczenie pomocy dla Mazurów.
2411. WIEC w sprawie Mazowsza i Warmii // Głos Nar. 1920 nr 145: 20 VI s. 2. Kronika.
Zapowiedź wiecu w Krakowie w sprawie przedwczesnego plebiscytu na Warmii i
Mazurach, organizowanego dnia 22 VI 1920 r. przez Towarzystwo Kresów Pomorskich.
2412. NAGAWCZYNA, w Ropczyckiem // Piast 1920 nr 25: 20 VI s. 12. Z ruchu
organizacyjnego.
Wiec w Nagawczynie dnia 2 V 1920 r. M.in. protest przeciwko „najeźdźcom‖ terenów
plebiscytowych, które są ziemiami polskimi. Wyrazy współczucia dla obrońców polskości na
terenach plebiscytowych.
2413. WIECE w sprawie Mazowsza // Czas 1920 nr 144: 20 VI s. 2. Kronika.
Zapowiedź na dzień 22 VI 1920 r. w Krakowie wiecu w sprawie przedwczesnego plebiscytu
na Mazurach i Warmii. Wiec organizuje Towarzystwo Kresów Pomorskich.
2414. ARTYKUŁ W. Kozickiego // Gaz. Warsz. 1920 nr 167: 21 VI s. 4. Kronika.
Władysław Kozicki, Jan Kasprowicz i Stefan Żeromski wizytowali tereny plebiscytowe
Warmii i Powiśla. Kasprowicz zapowiada wspólną odezwę trzech pisarzy w sprawie plebiscytu.
2415. PRZED PLEBISCYTEM // Gaz. Gd. 1920 nr 141: 22 VI s. 2.
Wezwanie Rady Ludowej Gdańska do rejestrowania się uprawnionych do udziału w
plebiscycie.
2416. W NIEDZIELĘ najbliższą… // Gaz. Gd. 1920 nr 141: 22 VI s.2 ; nr 144: 25 VI s. 1;
nr 145: 26 VI s. 2 ; nr 146: 27 VI s. 1.
Zawiadomienie o wiecu w Gdańsku w dniu 27 czerwca 1920 r., na którym ma być m.in.
wygłoszony referat na temat plebiscytu.
2417. KASPROWICZ Jan, KOZICKI Władysław, ŻEROMSKI Stefan: Ratujmy ziemie
nadwiślańskie! Ratujmy Polskę! // Gaz. Warsz. 1920 nr 169: 23 VI s. 2-3.
Odezwa pisarzy do rodaków, podkreślająca znaczenie terenów plebiscytowych dla Polski
i starająca się wzbudzić żywe zainteresowanie społeczeństwa plebiscytem.
2418. WIEC mazurski // Głos Nar. 1920 nr 147: 23 VI s. 2. Kronika.
Zapowiedź wiecu protestacyjnego przeciw gwałtom niemieckim na Warmii i Mazurach
w dniu 22 VI 1920 r. w Krakowie.
2419. WIEC protestujący // Czas 1920 nr 146: 23 VI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2418.
2420. PRZECIWKO przedwczesnemu plebiscytowi // Gaz. Warsz. 1920 nr 170: 24 VI s. 2.
Dzień polityczny.
Protest przeciw przedwczesnemu terminowi plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu na
wiecu w Krakowie w dniu 22 VI 1920 r. Wezwanie Sejmu i Rządu do poczynienia bezzwłocznych
kroków celem odroczenia plebiscytu, a w razie odmowy – założenia uroczystego protestu u
wszystkich państw.
2421. WIEC mazurski // Głos Nar. 1920 nr 148: 24 VI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2420.
2422. PRZECIWKO przedwczesnym plebiscytom // Robotn. 1920 nr 169: 24 VI s. 5.
Telegramy.
Treść jak w poz. 2420.
2423. WIEC mazurski // Czas 1920 nr 147: 24 VI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2420.
2424. ZA JEDNEGO Polaka – siedmiu Niemców // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 72:
25 VI s. 1-2.
W Poznańskiem i na Pomorzu grupy ludzi postanowiły za każdego pobitego na terenie
plebiscytowym Polaka pobić siedmiu Niemców. Może takie metody skłonią Niemców do
zaprzestania terroru.
2425. ŁUCK. Wiec cieszyński // Gaz. Warsz. 1920 nr 171: 25 VI s. 5. Życie kraju.
M.in. Rezolucja na wiecu w Łucku dnia 14 VI 1920 r. wzywająca rząd polski do aktywnego
działania celem przyłączenia terenów plebiscytowych. Odezwa do Piłsudskiego i sejmu, by na
przyszłość nie pominięto niczego, co by się mogło przyczynić do przeprowadzenia pomyślnego
plebiscytu.
2426. WIEC plebiscytowy w Łucku // Głos Nar. 1920 nr 151: 27 VI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2425.
2427. ZEBRANI na wiecu we Frampolu… // Wyzw. 1920 nr 26: 27 VI s. 289. Wiece
i uchwały.
Wiec we Frampolu (pow. zamojski) dnia 30 V 1920 r. M.in. żądanie, by rząd nie czekał na
wyniki plebiscytów, lecz wysłał na tereny plebiscytowe wojska i tym sposobem pomógł
w przyłączeniu ich do Polski.
2428. WALKA o ziemie plebiscytowe // Robotn 1920 nr 173: 28 VI s. 3. Telegramy.
M.in. Fałszywe wiadomości o napadach Polaków na Niemców. Wiec w Toruniu dnia 27 VI
1920 r. Żądanie odroczenia plebiscytu o dwa lata. Wezwanie rządu do czuwania nad ścisłym
przestrzeganiem postanowień traktatu wersalskiego.
[2429]. WARSZAWA = poz. 1042.
2430. WIEC w sprawie plebiscytu na Warmii i Mazurach… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 76: 30 VI s. 3-4. Sprawy polskie.
Treść jak w poz. 2420.
2431. ZA ODROCZENIEM plebiscytu na Warmii i Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 176:
30 VI s. 4. Przed plebiscytami.
M.in. Wiec plebiscytowy w dniu 29 VI 1920 r. w Łodzi. Protest przeciwko gwałtom na
terenach plebiscytowych i żądanie odroczenia plebiscytu.
2432. WIEC plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 176: 30 VI s. 4. Przed plebiscytami.
Wiec plebiscytowy dnia 29 VI 1920 r. we Lwowie. Protest przeciwko przyśpieszeniu
plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Żądanie, by komisje koalicyjne składały się nie z trzech
lecz pięciu członków – przedstawicieli wszystkich mocarstw.
2433. WIEC w Łodzi // Robotn. 1920 nr 175: 30 VI s. 3. Telegramy.
Treść jak w poz. 2431.
2434. POŻYCZKA – kościół – plebiscyt! // Gaz. Gd. 1920 nr 148: 1 VII s. 1-2.
Wiec w Gdańsku, na którym omawiano m.in. sprawę rejestracji uprawnionych do
głosowania.
2435. WIEC plebiscytowy we Lwowie // Głos Nar. 1920 nr 154: 1 VII s. 3.
Treść jak w poz. 2432.
[2436]. PETRYKOWSKI Fryderyk : Listek Mazura spod Szczytna = poz. 1792.
2437. SPISEK plebiscytowy // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 78: 2 VII s. 5.
Wiersz o walce plebiscytowej na Warmii i Śląsku, cytowany za „Muchą‖.
2438. WOBEC plebiscytów : Wiec plebiscytowy w stolicy // Gaz. Warsz. 1920 nr 178: 2 VII
s. 3.
Zapowiedź na dzień 4 VII 1920 r. wiecu w Warszawie w sprawie przedwczesnego terminu
plebiscytu. Przemawiać będą: prof. Dykiert z Kwidzyna i Uziembło z Olsztyna. Wezwanie do
licznego udziału na wiecu.
2439. [ŁYDKO Ludwik] L. Ł. : Niemcy dążą do katastrofy // Gaz. Olszt. 1920 nr 79: 3 VII
s. 1.
Pogromy ludności polskiej na terenach plebiscytowych odnoszą ten skutek, że w Polsce
tworzą się samorzutnie organizacje, prześladujące w zamian tamtejszą ludność niemiecką. Taka
sytuacja nie może doprowadzić do niczego dobrego. Niemcy powinni zaniechać swej krwawej
roboty również we własnym interesie.
2440. POLSCY robotnicy domagają się przedłużenia plebiscytu na Warmii i Mazurach //
Gaz. Olszt. 1920 nr 79: 3 VII s. 2.
Zarząd okręgowy NFR i Rada Okręgowa Polskiego Związku Zarobkowego Zagłębia
wysłały na ręce Piłsudskiego protest przeciw odrzuceniu propozycji odroczenia plebiscytu na
Warmii i Mazurach. Żądanie dalszych starań rządu o odroczenie plebiscytu. Zapewnienie poparcia
w tej sprawie ze strony polskiej klasy robotniczej.
2441. PROTEST Krakowa w sprawie plebiscytu na Warmii // Gaz. Olszt. 1920 nr 79: 3 VII
s. 2.
Treść jak w poz. 2420.
2442.WIEC plebiscytowy w Łodzi // Gaz. Gd. 1920 nr 150: 3 VII s. 3. Przegląd polityczny.
Treść jak w poz. 2432.
2443. PRZECIW przedwczesnemu plebiscytowi. Wiec jutrzejszy // Gaz. Warsz. 1920 nr
179: 3 VII s. 3.
Zawiadomienie o wiecu w Warszawie dnia 4 VII 1920 r. przeciw przedwczesnemu
terminowi plebiscytu na Warmii i Mazurach. Wezwanie ludności stolicy do licznego udziału w
wiecu. Związek Ludowo-Narodowy wzywa wszystkich członków, by wzięli udział w wiecu. Zarząd
Katolickiego Związku Polek prosi wszystkie członkinie o zebranie się celem wspólnego udania się
na wiec. Podobna odezwa Narodowej Organizacji Kobiet.
2444. NAJKRÓTSZA droga do Gdańska… // Gaz. Warsz. 1920 nr 179: 3 VII s. 3 ; nr 180: 4
VII s. 3; nr 182: 6 VII s. 2 ; nr 183: 7 VII s. 3 ; nr 184: 8 VII s. 3 ; nr 185: 9 VII s. 3 ; nr 186: 10 VII
s. 3 ; nr 187: 11 VII s. 3.
Oddział Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w Warszawie wzywa do składania ofiar na
cele plebiscytowe.
2445. WIEC manifestacyjny… // Głos Nar. 1920 nr 156: 3 VII s. 2. Kronika.
Zapowiedź wiecu protestacyjnego przeciwko gwałtom niemieckim na Mazurach i Warmii
oraz przedwczesnemu terminowi plebiscytu, który odbędzie się w Krakowie dnia 4 VII 1920 r.
2446. WIEC manifestacyjny… // Czas 1920 nr154: 3VII s.2. Kronika.
Treść jak w poz. 2445.
2447. BYDGOSZCZ przeciwko oszustwu plebiscytowemu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 80: 4 VII s. 4. Drobne wiadomości polityczne.
Wiec plebiscytowy w Bydgoszczy. Protest przeciwko przedwczesnemu terminowi
plebiscytu. Polska nie uzna plebiscytu, zorganizowanego w terminie 11 lipca. Żądanie przyłączenia
do Polski terenów plebiscytowych.
2448. TASI : Hannibal ante portas! // Weckruf 1920 nr 71: 4 VII s. 1.
Przedstawienie sytuacji w Niemczech. Wszyscy powinni głosować w plebiscycie za Polską.
2449. NIE TRACIĆ wiary! // Gaz. Gd. 1920 nr 151: 4 VII s. 1.
Wezwanie do głosowania w plebiscycie za Polską.
2450. PLEBISCYT // Gaz. Gd. 1920 nr 151: 4 VII s. 2.
Protest na wiecu w Grudziądzu przeciwko przedwczesnemu terminowi plebiscytu.
2451. ODWOŁANY więc // Gaz. Warsz. 1920 nr 180: 4 VII s. 3. Kronika.
Wiec protestacyjny przeciwko przyśpieszeniu plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu,
zapowiedziany na 4 lipca, odbędzie się w Warszawie dnia 7 lipca. Wezwanie organizacji,
zamierzających wziąć udział w wiecu, do wysłania swych delegatów w dniu 5 VII 1920 r. do biura
Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego w Warszawie na konferencję.
2452. OLBRZYMI wiec // Gaz. Warsz. 1920 nr 180: 4 VII s. 3. przed plebiscytami.
Treść jak w poz. 2447.
2453. NAJKRÓTSZA droga do Gdańska… // Robotn. 1920 nr 179: 4 VII s. 4.
Treść jak w poz. 2444.
2454. ODROCZENIE wiecu plebiscytowego // Robotn. 1920 nr 179: 4 VII s. 6. Kronika.
Treść jak w poz. 2451.
[2455]. PRAWDZIC K. : Gwałt nad Polską = poz. 983.
2456. WIECE Związku Ludowo-Narodowego w pow. kutnowskim // Gaz. Warsz. 1920 nr
181: 5 VII s. 4.
M.in. Protesty na wiecach w dniach 27-29 VI 1920 r. w Kutnie oraz w Żychlinie i
Dąbrowicach(pow. kutnowski) przeciw odmownej odpowiedzi władz koalicyjnych w sprawie
odłożenia plebiscytu.
2457. KRAKÓW. Przeciw plebiscytowi na Mazurach i Warmii // Gaz. Warsz. 1920 nr 181: 5
VII s. 4. Życie kraju.
Wiec w Krakowie dnia 4 VII 1920 r. Żądanie odroczenia plebiscytu do końca 1920 r. i
obsadzenia terenów plebiscytowych przez wojska polskie. Naród polski plebiscytu
przeprowadzonego w obecnych warunkach nie uzna.
2458. WIEC narodowy w sprawie plebiscytu… // Głos Nar. 1920 nr 158: 5 VII s. 2.
Kronika.
Zapowiedź na dzień 4 VII 1920 r. wiecu plebiscytowego w Krakowie.
2459. WIEC plebiscytowy // Robotn. 1920 nr 180: 5 VII s. 3. Telegramy.
Wiec w Krakowie w dniu 4 VII 1920 r. Żądanie odroczenia plebiscytu na Warmii, Mazurach
i Powiślu do końca 1920 r. i obsadzenie terenów plebiscytowych przez wojska polskie. Wyników
plebiscytu, przeprowadzonego w obecnych warunkach, naród nie uzna.
2460. WIEC narodowy… // Czas 1920 nr 156: 5 VII s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2458.
[2461]. PROTESTY przeciw pogwałceniu ludności polskiej Nadwiśla i Mazur = 1671.
2462. POZNAŃ // Gaz. Gd. 1920 nr 152: 6 VII s. 2-3. Wiadomości potoczne.
M.in. Wiec protestacyjny przeciwko plebiscytowi na Warmii, Mazurach i Powiślu.
2463. WIEC protestujący // Gaz. Warsz. 1920 nr 182: 6 VII s. 3. Kronika.
Zawiadomienie o wiecu protestacyjnym przeciwko krzywdzącym ludność polską warunkom
głosowania w plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu w Warszawie w dniu 7 VII 1920 r.
2464. WIEC plebiscytowy // Robotn. 1920 nr 181: 6 VII s. 6. Kronika.
Zawiadomienie o wiecu protestacyjnym w Warszawie przeciwko warunkom plebiscytu na
Warmii, Mazurach i Powiślu oraz przedwczesnemu terminowi głosowana, w dniu 8 VII 1920 r.
Wezwanie organizacji, instytucji i związków mających zamiar wziąć udział w wiecu, do przysłania
delegatów w dniu 6 VII 1920 r. do ekspozytury Komitetu Mazurskiego. Zarząd Zrzeszenia
Plebiscytowego Ewangelików–Polaków wzywa do przybycia na plac Małachowskiego w dniu 7
lipca celem wspólnego udania się na wiec.
2465. WIEC plebiscytowy… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 82: 7 VII s. 1-2.
Treść jak w poz. 2450.
2466. UNTERLÖSTE Brüder! [Nieuwolnieni bracia!] // Weckruf 1920 nr 72: 7 VII s. 1.
Jeśli mieszkańcy terenów plebiscytowych pragną zapewnić sobie sławę i uznanie, powinni
głosować za Polską.
2467. SIE haben nichts gelernt [Niczego się nie nauczyli] // Weckruf 1920 nr 72: 7 VII s. 1.
Ciężkie położenie ludności polskiej na Powiślu z powodu braku równouprawnienia oraz
terroru niemieckiego.
2468. TASI : Der Kreuzritter, die Leichenhyäne [Krzyżak, trupia higiena] // Weckruf 1920 nr
72: 7 VII s. 1-2.
Znaczenie plebiscytu jako aktu wyzwalającego ludność polską spod przemocy niemieckiej.
2469. PROTESTKUNDGEBUNG gegen den frühen Abstimmungstermin in Lwów
[Manifestacja protestacyjna przeciw własnemu terminowi plebiscytu we Lwowie] // Weckruf 1920
nr 72: 7 VII s. 3. Aus Polen [Z Polski].
Manifestacja protestacyjna we Lwowie przeciwko przedwczesnemu terminowi plebiscytu na
Warmii, Mazurach i Powiślu. Żądanie, by komisje koalicyjne składały się z przedstawicieli
wszystkich pięciu mocarstw koalicyjnych.
2470. BACZNOŚĆ! // Dz. Gd. 1920 nr 148: 4 VII s. 4 ; nr 150: 7 VII s. 5.
Wezwanie Polaków do szybkiego przejazdu na tereny plebiscytowe w celu oddania głosów.
2471. [JEDENASTY] 11 lipca // Dz. Gd. 1920 nr 150: 7 VII s. 1.
Wezwanie do głosowania za Polską.
2472. F. G., ks. : Protest polski // Gaz. Warsz. 1920 nr 183: 7 VII s. 1.
Przypomnienie o wiecu protestacyjnym w Warszawie. Sytuacja na terenach plebiscytowych
jest sprzeczna z wilsonowską zasadą samostanowienia narodów. Wezwanie do zbojkotowania
plebiscytu.
2473. WIEC w sprawie plebiscytów // Gaz. Warsz. 1920 nr 183: 7 VII s. 3. Kronika.
Program wiecu plebiscytowego w Warszawie w dniu 7 VII 1920 r.
2474. AKADEMICY a plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 183: 7 VII s. 3. Kronika.
Wezwanie członków ogólnoakademickiego komitetu obrony ziem plebiscytowych do
stawienia się na zebranie w Warszawie w dniu 7 VII 1920 r.
2475. MANIFESTACYJNY wiec plebiscytowy // Głos Nar. 1920 nr 159: 7 VII s. 2.
Kronika.
Wiec protestacyjny przeciwko plebiscytowi w Krakowie dnia 4 VII 1920 r. Żądanie
bezwarunkowego odroczenia plebiscytu na rok 1921 i zabezpieczenia bytu ludności polskiej na
terenach plebiscytowych. W innym razie naród plebiscytu nie uzna.
2476. WIEC plebiscytowy w Nowym Sączu… // Głos Nar. 1920 nr 159: 7 VII s. 2. Kronika.
Wiec plebiscytowy w Nowym Sączu dnia 29 VI 1920 r. M.in. żądanie przesunięcia terminu
plebiscytu co najmniej o dwa lata, rozwiązania bojówek niemieckich i utworzenia miejscowej
służby bezpieczeństwa.
2477. AKADEMICKI Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych… // Robotn. 1920 nr 182: 7
VII s. 6. Kronika.
Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych wzywa studentów do udziału w wiecu w
sprawie plebiscytu na Warmii i Mazurach, organizowanym w Warszawie dnia 7 VII 1920 r.
2478. WIEC plebiscytowy // Czas 1920 nr 157: 7 VII s. 2. Kronika.
Wiec w Krakowie w dniu 4 VII 1920 r. w sprawie odroczenia plebiscytu na Warmii i
Mazurach do roku 1921. Wezwanie rządu do działania celem odroczenia plebiscytu i zapewnienia
odpowiednich warunków dla działalności polskiej na terenie plebiscytowym. W razie nie spełnienia
tych postulatów naród plebiscytu nie uzna.
2479. [DWADZIEŚCIA tysięcy] 20 000 ludzi w Poznaniu… // Mazur 1920 nr 76: 8 VII s. 2.
Sprawy plebiscytowe.
Protest przeciwko terrorowi niemieckiemu i plebiscytowi na Warmii i Mazurach na wiecu w
Poznaniu.
2480. TORUŃ // Dz. Gd. 1920 nr 151: 8 VII s. 4. Pomorze.
Protest mieszkańców Torunia przeciwko wyznaczeniu terminu głosowania na 11 lipca.
2481. WIEC protestacyjny w Krakowie // Gaz. Gd. 1920 nr 154: 8 VII s. 2. Sprawy polskie.
Protest Krakowian przeciwko zbyt wczesnemu terminowi głosowania na Powiślu, Warmii i
Mazurach.
2482. MANIFESTACJA warszawska // Gaz. Warsz. 1920 nr 184: 8 VII s. 2.
Wiec plebiscytowy w Warszawie dnia 7 VII 1920 r. Protest przeciwko wypaczaniu zasady
Wilsona o samostanowieniu narodów, terminowi plebiscytu dnia 11 VII 1920 r. i plebiscytowi,
organizowanemu w takich warunkach. Wyników plebiscytu strona polska uznać nie może. Żądanie
złożenia energicznego protestu przez rząd polski i wycofania bezzwłocznego z akcji plebiscytowej
urzędowych przedstawicieli Polski. Związek Katolicki Kobiet zebrał podczas wiecu prawie 6 tys.
marek na cele plebiscytowe.
2483. Z MŁAWY // Gaz. Warsz. 1920 nr 184: 8 VII s. 3. Kronika.
Wiec w Mławie dnia 4 VII 1920 r. Żądanie odroczenia plebiscytu.
[2484]. POLSKA akcja plebiscytowa = poz. 2085.
2485. SĘDZICKI Franciszek : Głos Pomorzanina-Kaszuby do braci Warmiaków i Mazurów
// Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 1.
Apel poety kaszubskiego do Warmiaków i Mazurów, by głosowali za Polską.
2486. WIEC w sprawie plebiscytu. Protest kilkudziesięciu tysięcy rodaków w Warszawie //
Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 6. Telegramy.
Treść jak w poz. 2482.
2487. URKUNDEN, nicht Keulen un Revolver reden! Vor der Entscheidung! Masuren!
Landsleute! [Przekonać dokumentami historycznymi, nie pałką i rewolwerem! Przed
rozstrzygnięciem! Mazurzy! Rodacy!] // Weckruf 1920 nr 73: 9 VII s. 1-2.
Przedstawienie germanizacji Mazurów i ich obecnego położenia w Niemczech. Podkreślenie
odrębności Mazurów od Niemców i ich pokrewieństwa plemiennego ze Słowianami. Konieczność
właściwego wyboru podczas głosowania.
2488. EIN MARIENWERDERER [Kwidzyniak] : Betrachtungen eines unparteiischen
[Rozważania bezpartyjnego] // Weckruf 1920 nr 73: 9 VII s. 4. Stimmen aus dem Leserkreise
[Głosy z okręgu czytelników].
Porównanie polskiej i niemieckiej akcji plebiscytowej przez prasę („Deutsche
Weichselzeitung‖ i „Weckruf im Osten‖).
2489. WARSZAWA o Warmii i Mazurach // Dz. Gd. 1920 nr 152: 9 VII s. 4. Ostatnie
wiadomości.
Treść jak w poz. 2482.
2490. WIEC protestacyjny przeciwko terminowi plebiscytu // Robotn. 1920 nr 184: 9 VII s.
5.
Treść jak w poz. 2482.
[2491]. TASI : Quousque tandem! = poz. 987.
2492. WIEC w sprawie Powiśla, Warmii i Mazur // Gaz. Olszt. 1920 nr 83: 10 VII s. 3.
Wielki wiec plebiscytowy w Poznaniu w dniu 29 VI 1920 r. zorganizowany przez
Towarzystwo ku Wyzwoleniu Mazur, Warmii i Ziem Nadwiślańskich. Na cele plebiscytowe
zebrano ponad 5700 marek. Protest przeciw plebiscytowi w terminie 11 lipca oraz obojętności
koalicji wobec braku równouprawnienia i terroru niemieckiego. Wezwanie rządu do odwetu.
2493. NA PLEBISCYT // Dz. Gd. 1920 nr 153: 10 VII s. 3. Gdańsk.
Wezwanie do walki o pomyślany wynik plebiscytu.
2494. LUBAWA // Dz. Gd. 1920 nr 153: 10 VII s. 4. Pomorze.
Protest mieszkańców Lubawy przeciwko plebiscytowi na wiecu w dniu 4 lipca.
2495. REZOLUCJA podjęta na wiecu obywatelskim // Gaz. Gd. 1920 nr 156: 10 VII s. 2.
Sprawy polskie.
Protest przeciwko plebiscytowi na Powiślu, Warmii i Mazurach na wiecu w Warszawie.
2496. TASI : Polen – Polska // Weckruf 1920 nr 74: 11 VII s. 1.
Przedstawienie zalet Polski jako ojczyzny. Wezwanie „by wzięła pod swe skrzydła
wszystkich, którzy za nią tęsknią‖.
2497. WARUM schon am 11 Juli Abstimmung? [Dlaczego już 11 lipca plebiscyt?] //
Weckruf 1920 nr 74: 11 VII s. 2.
Położenie ludności terenów plebiscytowych będzie ciężkie, jeśli dostaną się one pod
panowanie Niemiec. Każdy rozsądny powinien głosować za Polską.
2498. GRUDZIĄDZ // Dz. Gd. 1920 nr 154: 11 VII s. 4. Pomorze.
Rezolucja uchwalona dnia 4 VII na wiecu protestacyjnym w Grudziądzu dotycząca terminu
głosowania i innych spraw związanych z plebiscytem.
2499. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 163: 11 VII s. 3.
Odezwa w toruńskim „Głosie Robotnika‖, podpisana przez wojewodę pomorskiego.
Wezwanie do jak najliczniejszego udziału w plebiscycie. Niemcy wydali na plebiscyt dwa miliardy
marek. Przyjazd Niemców na głosowania kosztował pół miliarda.
2500. Z GRYBOWSKIEGO // Piast 1920 nr 29: 18 VII s. 17-18. Listy.
Wiec w Grybowie w dniu 5 VII 1920 r. M.in. protest przeciwko wyznaczeniu terminu
plebiscytu na dzień 11 lipca; żądanie okupowania terenów plebiscytowych przez wojska koalicyjne.
2501. OBECNY : Iwonicz z Krośnieńskiem // Piast 1920 nr 31: 1 VIII s. 14. Listy.
Wieczór plebiscytowy w dniu 11 lipca w Iwoniczu, zorganizowany przez chór włościański
kółek rolniczych.
e) Fundusz społeczny na rzecz plebiscytu
2502. Z MAGISTRATU // Gaz. Warsz. 1919 nr 231: 24 VIII s. 6. Kronika.
Magistrat warszawski udzielił Warmińskiemu Komitetowi Plebiscytowemu subwencji w
wysokości 5 tys. marek.
2503. LISTĘ składki… // Robotn. 1919 nr 291: 28 VIII s. 5. Kronika.
Zawiadomienie o zapoczątkowaniu drukowania na łamach „Robotnika‖ wiadomości o
ofiarach na działalność Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego.
2504. CAŁĄ Polskę… // Mazur 1919 nr 68: 30 VIII s. 2.
M.in. Gazety polskie wzywają do niesienia pomocy Mazurom w czasie plebiscytu.
2505. MŁAWA na rzecz krajów b. zaboru pruskiego // Robotn. 1919 nr 297: 3 IX s. 5.
Rada miejska Mławy uchwaliła wyasygnować z funduszów miejskich m.in. po 2 tys. marek
dla Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego i Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego.
2506. NA WARMIŃSKI Komitet Plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1919 nr 266: 29 IX s. 8.
Ofiary.
Nauczyciele z dzielnicy Warszawa–Mokotów złożyli 150 marek na Warmiński Komitet
Plebiscytowy.
[2507]. ODCZYT Andrzeja Niemojewskiego = poz. 2139.
2508. POMOC dla Mazurów // Gaz. Warsz. 1919 nr 283: 16 X s. 10.
Wezwanie Komitetu Mazurskiego do składania ofiar na potrzeby agitacji polskiej wśród
Mazurów.
[2509]. WIEC w sprawie Warmii = poz. 2147.
[2510]. W CZWARTEK… = poz. 2148.
[2511]. NA KOSZTA plebiscytowe = poz. 2154.
2512. STAROGARD // Dz. Gd. 1919 nr 62: 25 X s. 3. Pomorze.
M.in. Na zebraniu kupców pow. starogardzkiego złożono 151 marek na plebiscyt na Warmii.
[2513]. KONCERT wielkiego Warmińczyka = poz. 2156.
2514. ZBIÓRKA na fundusz plebiscytowy warmiński // Głos Nar. 1919 nr 267: 4 XI s. 2.
Kronika.
Organizowanie zbiórki na cele plebiscytu na Warmii w dniu 5 XI 1919 r. w Krakowie.
2515. ZBIÓRKA warmińska // Czas 1919 nr 287: 5 XI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2514.
2516. NA KOMITET Plebiscytowy Warmiński // Gaz. Warsz. 1919 nr 305: 8 XI s. 9. Ofiary.
2500 marek.
2517. NA KOMITET Plebiscytowy Mazurski // Gaz. Warsz. 1919 nr 305: 8 XI s. 9. Ofiary.
2500 marek.
2518. ZBIÓRKA na plebiscyt warmiński // Głos Nar. 1919 nr 276: 13 XI s. 3. Kronika.
Podsumowanie wyników kwesty ulicznej na plebiscyt na Warmii w Krakowie w dniu 5 XI
1919 r.
[2519]. NA RZECZ Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego… = poz. 2174.
[2520]. ZBIÓRKA na plebiscyt warmiński = poz. 2176.
2521. ZARZĄD Kasyna Urzędników Państwowych… // Gaz. Warsz. 1919 nr 311: 14 XI s.
2.
Organizowanie w dniu 16 XI 1919 r. koncertu-rautu na cele plebiscytowe.
[2522]. RODACY! = poz. 2177.
[2523]. KONCERT na Warmiński Komitet Plebiscytowy = poz. 2178.
[2524]. KONCERT Feliksa Nowowiejskiego = poz. 2179.
2525. NA CELE plebiscytowe na Mazurach i Warmii… // Dz. Gd. 1919 nr 83: 21 XI s. 3.
Pomorze.
Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii w Starogardzie przeznaczyło część dochodu ze
zorganizowanego występu teatralnego na cele plebiscytowe.
2526. NA WARMIŃSKI Komitet Plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1919 nr 320: 23 XI s. 8.
Ofiary.
150 marek.
[2527]. KONCERT na Warmię = poz. 2190.
[2528]. KONCERT = poz. 2191.
2529. PRZED PLEBISCYTEM // Gaz. Warsz. 1919 nr 325: 28 XI s. 6.
Odezwa biskupa kujawsko-kaliskiego o składanie ofiar na potrzeby Warmińskiego
i Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego.
[2530]. KOMPOZYTORSKI koncert F. Nowowiejskiego = poz. 2194.
2531. DNIE mazurskie i warmińskie w Poznaniu // Mazur 1919 nr 109: 4 XII s. 1. Pro
Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Dni Warmii i Mazur w Poznaniu 29-30 XI 1919 r. Zbieranie składek na cele plebiscytowe.
Przyjazd do Poznania delegacji mazurskiej.
[2532]. KONCERT na Warmię = poz. 2195.
[2533]. Z TEATRU im. Słowackiego = poz. 2196.
2534. WEZWANIE gazet polskich w kraju dla sprawy mazurskiej i warmińskiej // Mazur
1919 nr 110: 6 XII s. 2. Polska.
Prasa w Polsce wzywa do składania ofiar na plebiscyt na Warmii i Mazurach.
[2535]. DWA koncerty Nowowiejskiego = poz.2198.
[2536]. Z TEATRU im. Słowackiego = poz. 2199.
2537. OFIARNOŚĆ pow. błońskiego // Gaz. Warsz. 1919 nr 336: 10 XII s. 5. Z całej Polski.
Sejmik błoński uchwalił wyasygnować 10 tys. marek na akcję plebiscytową.
[2538]. NOWOWIEJSKI dla Warmiaków = poz. 2201.
2539. NA AKCJĘ plebiscytową // Czas 1919 nr 322: 12 XII s. 3.
Powiat błoński złożył na akcję plebiscytową ponad 25 tys. marek i dary w naturze.
2540. NA CELE Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich… // Głos. Nar. 1919 nr 307: 15
XII s. 2. Kronika.
60 koron.
[2541]. RATUJCIE Mazury! = poz. 1373.
2542. NA KOMITET Warmiński Plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1919 nr 350: 24 XII s. 11.
Ofiary.
8900 marek – Polak z Ameryki.
2543. NA RZECZ funduszu plebiscytowego // Głos Nar. 1919 nr 318: 27 XII s. 2. Kronika.
Kasyno oficerskie w Krakowie urządza wieczór sylwestrowy, przeznaczając dochód na
fundusz plebiscytowy.
[2544]. ZADANIA dziejowe Polski = poz. 2208.
2545. BAYTEL Franciszek : Na oświatę narodową // Głos Nar. 1919 nr 319: 28 XII s. 2-3.
M.in. 10 000 marek na rozwój szkolnictwa polskiego na terenie plebiscytowym.
2546. NA OBRONĘ kresów zachodnich // Głos Nar. 1920 nr 32: 5 II s. 2. Kronika.
M.in. 300 koron na akcję plebiscytową na Mazurach.
2547. NA PLEBISCYT do rozporządzenia Komitetu Mazurskiego bezimiennie marek 20 //
Robotn. 1920 nr 36: 6 II s. 6. Pokwitowania.
2548]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach = poz. 1988.
2549. Z POWODU wejścia wojsk polskich… // Gaz. Warsz. 1920 nr 37: 7 II s. 2. Dzień
polityczny.
M.in. Na zebraniu sejmiku powiatowego w Kaliszu w dniu 6 II 1920 r. uchwalono
przeznaczyć 25 tys. marek na cele plebiscytowe.
2550. NA MAZURSKI Komitet Plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 40: 10 II s. 8. Ofiary.
Lista ofiarodawców – 997 marek.
2551. NA WARMIŃSKI Komitet Plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 40: 10 II s. 8. Ofiary.
290 marek.
2552. NA OFIARY gwałtów pruskich // Czas 1920 nr 36: 10 II s. 2. Kronika.
Komitet Mazurski wzywa do składania datków na ofiary pogromu Mazurów w Szczytnie w
dniu 21 I 1920 r.
[2553]. WIECE plebiscytowe = poz. 2229.
2554. ŁÓDŹ na flotę polską i plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 42: 12 II s. 5.
Na posiedzeniu rady miejskiej w Łodzi uchwalono m.in. wyasygnowanie 20 tys. marek na
cele plebiscytu na Mazurach.
2555. NA OFIARY gwałtów pruskich // Piast 1920 nr 7: 15 II s. 11. Kronika.
Treść jak w poz. 2552.
2556. MIECZYSŁAW Raichenberg z Niepołomic 100 koron na plebiscyt na ziemiach
polskich // Czas 1920 nr 40: 15 II s. 3. Od administracji „Czasu‖.
2557. NA KOMITET Plebiscytowy Mazurski // Gaz. Warsz. 1920 nr 47: 17 II s. 8. Ofiary.
Lista ofiarodawców – 255,50 marek.
2558. NA PLEBISCYTOWY Komitet Mazurski marek 5 // Robotn. 1920 nr 48: 18 II s. 6.
Pokwitowania.
2559. NA KOMITET Plebiscytowy Mazurski… // Dz. Gd. 1920 nr 41: 21 II s. 3. Gdańsk.
Składki na akcję plebiscytową.
2560. SKŁADKI // Piast 1920 nr 8: 22 II s. 13. Kronika.
Członkowie składnicy kółek rolniczych w Łańcucie przeznaczyli 1000 koron na plebiscyt na
Mazurach.
2561. ECHA odzyskania Pomorza // Gaz. Warsz. 1920 nr 53: 23 II s. 2. Dzień polityczny.
M.in. Rada miejska Chrzanowa przeznaczyła 15 tys. koron na akcję plebiscytową.
2562. JAK PODAJE „Dziennik Białostocki‖… // Gaz. Warsz. 1920 nr 53: 23 II s. 2. Dzień
polityczny.
Personel sądu okręgowego białostockiego i urzędnicy innych instytucji przeznaczyli 5%
marcowej pensji na cele plebiscytowe.
2563. RADA miejska… // Gaz. Warsz. 1920 nr 53: 23 II s. 2. Dzień polityczny.
Rada miejska Warszawy postanowiła przeznaczyć 70 tys. marek na cele plebiscytowe.
2564. NA PLEBISCYT // Głos Nar. 1920 nr 43: 23 II s. 3.
Treść jak w poz. 2562.
2565. WIECZÓR artystyczny na Warmię // Gaz. Warsz. 1920 nr 58: 28 II s. 7.
Piśmiennictwo i sztuka.
Wieczór artystyczny w dniu 28 II 1920 r. w Warszawie, z którego dochód przeznacza się na
cele plebiscytu na Warmii.
2566. TYDZIEŃ obrony kresów zachodnich // Głos Nar. 1920 nr 52: 28 II s. 2. Kronika.
Wezwanie zgłoszonych do kwesty, by odebrali w siedzibie Towarzystwa Obrony Kresów
Zachodnich w Krakowie puszki i odznaki.
2567. WOŹNI na plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 59: 29 II s. 5. Kronika.
Związek woźnych instytucji państwowych przeznaczył 500 marek na cele plebiscytowe.
2568. OFIARA na plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 59: 29 II s. 6. Kronika.
Pracownicy stacji kolejowej Gucin złożyli 94 marki na plebiscyt.
2569. JÓZEFOWIE Cyankiewiczowie, Kraków, założyli na cele plebiscytowe 1000 mk //
Głos Nar. 1920 nr 53: 29 II s. 3. Nadesłane ; nr 54: 1 III s. 2. Kronika.
2570. ZŁOŻONO na Mazurski Komitet Plebiscytowy // Spr. Robotn. 1920 nr 9: 29 II s. 3.
Pokwitowania.
Na posiedzeniu Polskiego Związku Pracy w dniu 22 I 1920 r. w Warszawie zebrano 148,35
mk na cele plebiscytowe. Pracownicy fabryki metalurgii w Częstochowie i tamtejszy magistrat
przekazali łącznie 50 mk.
2571. PIOTRKÓW na plebiscyt // Gaz. Gd. 1920 nr 52: 1 III s. 2. Sprawy polskie.
Rada Miejska Piotrkowa przekazuje fundusze na akcje plebiscytową.
2572. „SEN nocy letniej‖ na fundusz plebiscytowy warmiński // Gaz. Warsz. 1920 nr 61:
2 III s. 5. Piśmiennictwo i sztuka.
Dyrekcja Teatru Dramatycznego w Warszawie przeznaczyła dochód z 5 przedstawień
w dniach 2-6 III 1920 r. na cele plebiscytu na Warmii.
2573. DLA ZASILENIA funduszu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 3: 4 III s. 2.
Wieczór artystyczny w Teatrze Dramatycznym w Warszawie dnia 28 II 1920 r., z którego
dochód przeznaczono na cele plebiscytowe.
2574. EMALIOWANE odznaki plebiscytowe… // Głos Nar. 1920 nr 57: 5 III s. 2. Kronika.
Odznaki plebiscytowe, projektowane przez prof. Raszkę, są do nabycia w oddziale
Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich w Krakowie.
2575. ZBIÓRKA na obronę kresów zachodnich // Głos Nar. 1920 nr 57: 5 III s. 2. Kronika.
Akcja zbiórki na kresy zachodnie w Krakowie rozwija się pomyślnie.
2576. PLEBISCYTOWY koncert Szymanowskiej… // Głos Nar. 1920 nr 60: 8 III s. 2.
Kronika.
Zapowiedź koncertu plebiscytowego w Krakowie dnia 11 III 1920 r. organizowanego przez
Krajowe Biuro Koncertowe i Teatralne.
2577. ZEBRANE przez dzieci i nauczycieli… // Gaz. Warsz. 1920 nr 69: 10 III s. 5. Ofiary.
M.in. Dzieci i nauczycielstwo z seminarium w Białymstoku przekazały na cele plebiscytu
pieniądze i kosztowności.
2578. Mk 10 – na fundusz plebiscytowy do dyspozycji redakcji… // Robotn. 1920 ne 69: 10
III s. 6. Pokwitowania.
10 mk.
2579. NASI rodacy w Ameryce wobec plebiscytu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 6:
11 III s. 2.
Zarząd Centralnego Związku Narodowego Polskiego w Ameryce wystąpił z inicjatywą
zbierania składek na fundusz plebiscytowy.
2580. DAR plebiscytowy // Głos Nar. 1920 nr 62: 11 III s. 2. Kronika.
Obfita zbiórka na cele plebiscytowe w byłej Kongresówce oraz we Wschodniej Małopolsce.
Tydzień obrony kresów zachodnich jest dowodem zjednoczenia ziem polskich.
[2581]. NA OBRONĘ kresów zachodnich… = poz. 2268.
2582. STRZYGI, pow. rypiński // Gaz. Warsz. 1920 nr 71:12 III s. 6. Ruch ludowonarodowy.
M.in. Wezwanie do składania ofiar na plebiscyt mazurski na zebraniu koła Związku
Ludowo-Narodowego w Strzygach w dn. 29 II 1920 r.
2583.NA FUNDUSZ obrony kresów zachodnich // Głos Nar. 1920 nr 64: 13 III s. 2.
Kronika.
Właściciele restauracji i kawiarń w Krakowie założyli na cele plebiscytowe ponad 2500
koron.
2584. NA PLEBISCYT // Gaz. Warsz. 1920 nr 74: 15 III s. 4. Kronika.
Rada miejska w Otwocku uchwaliła wyasygnować na cele plebiscytowe 10 tys. marek.
[2585]. KOLEJOWY Komitet Plebiscytowy, Radom = poz. 2272.
2586. ODEZWA // Dz. Gd. 1920 nr 62: 17 III, dod. Komunikaty i odezwy.
Wezwania robotników z Narodowego Stronnictwa Robotników do składania ofiar na cele
plebiscytowe.
2587. PUŁTUSK // Gaz. Warsz. 1920 nr 77: 18 III s. 7. Ruch ludowo-narodowy.
M.in. Wezwanie na wiecu w Pułtusku w dniu 14 III 1920 r. do składania ofiar na cele
plebiscytowe.
2588. NA KOMITET Plebiscytowy Mazurski // Gaz. Warsz. 1920 nr 77: 18 III s. 8. Ofiary.
Redakcja „Dziennika Wileńskiego‖ – 147 150 mk; personel szpitala polowego WP
nr 901/14/ – 410,50 mk; osoby prywatne – 320 mk.
2589. W DNIU 11 marca… // Gaz. Warsz. 1920 nr 79: 20 III s. 3. Dzień polityczny.
Sejmik powiatowy m. Turek uchwalił m.in. wyasygnować 150 tys. marek na cele
plebiscytowe.
2590. NA TOWARZYSTWO Obrony Kresów Zachodnich… // Piast 1920 nr 12: 21 II s. 11.
Kronika.
Komitet miejscowy Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich w gminie Dębowa przesłał
kwotę 63,80 koron.
2591. NA OBRONĘ kresów zachodnich // Piast 1920 nr 12: 21 III s. 11. Kronika.
M.in. Dzieci szkolne z Milcy (pow. sanocki) przekazały 73 marki, a dzieci z Czelatyc – 49
marek.
2592. NA PLEBISCYT… // Robotn. 1920 nr 83: 24 III s. 6. Pokwitowania.
Lista ofiarodawców – 70 mk.
2593. OSOBISTE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 12: 25 III s. 2.
Ksiądz Rudolf Nowowiejski zebrał po przemówieniu w hotelu „Bristol‖ w Warszawie
pokaźną sumę na cele komitetu plebiscytowego w Kwidzynie.
2594. KOLEJARZE dla plebiscytu // Głos Nar. 1920 nr 75: 26 III s. 2. Kronika.
Na konferencji kolejarzy węzła krakowskiego uchwalono opodatkować się na cele
plebiscytowe.
[2595]. POLSKA wobec gwałtów niemieckich = poz. 1920.
2596. NA KOMITET Plebiscytowy Warmiński // Gaz. Warsz. 1920 nr 87: 28 III s. 8. Ofiary.
Personel szpitala polowego WP nr 901/14/ – 410,50 mk; osoby prywatne – 400 mk.
2597. NA CELE plebiscytowe // Głos Nar. 1920 nr 78: 29 III s. 2. Kronika.
Urzędnicy magistratu krakowskiego zebrali na cele plebiscytowe 1484 marki i 1656,50
koron.
2598. URZĘDNICY dla plebiscytu // Czas 1920 nr 78: 31 III s. 2. Kronika.
Na zebraniu pracowników pocztowych w Chrzanowie w dniu 27 III 1920r. uchwalono
opodatkować się na cele plebiscytowe.
[2599]. NA CELE plebiscytowe = poz. 2008.
2600. BRATNIA pomoc Politechniki // Gaz. Warsz. 1920 nr 92: 2 IV s. 2.
Na zebraniu Towarzystwa Bratniej Pomocy studentów Politechniki Warszawskiej
uchwalono m.in. przekazywanie zebranych funduszów jednemu lub kilku komitetom
plebiscytowym.
2601. URZĘDNICY dla plebiscytu // Głos Nar. 1920 nr 82: 3 IV s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2598.
2602. NA CELE plebiscytowe // Czas 1920 nr 81: 3 IV s. 2. Kronika.
Koło Zjednoczenia Ziemian w Jarosławiu uchwaliło obłożyć swych członków
dobrowolnym, jednorazowym podatkiem w wysokości 1 marki od morgi ziemi własnej, pół marki
od morgi lasu i pół marki od morgi ziemi dzierżawionej na cele plebiscytowe.
[2603]. NA PLEBISCYT = poz. 2315.
2604. NA PLEBISCYT // Robotn. 1920 nr 103: 15 IV s. 6. Pokwitowania.
Lista ofiarodawców – 45 marek.
[2605]. O GODZ. 8-ej wiecz. = poz. 2319.
[2606]. ODCZYT o Mazurach = poz. 2321.
2607. OFIARNOŚĆ obywatelska // Gaz. Warsz. 1920 nr 105: 17 IV s. 4. Kronika.
Osoba prywatna – 500 marek.
2608. W REDAKCJI „Wyzwolenia‖… // Wyzw. 1920 nr 16: 18 IV s. 188.
Koło PSL w Lądku złożyło na cele plebiscytu na Mazurach 5 marek, bezimiennie – 50
marek.
2609. NA PLEBISCYT // Gaz. Warsz. 1920 nr 111: 23 IV s. 4. Ofiary.
Osoba prywatna – 500 marek.
2610. NA CELE publiczne // Gaz. Warsz. 1920 nr 120: 2 V s. 7.
Zarząd kasy pożyczkowej przemysłowców warszawskich złożył m.in. 5000 marek na cele
plebiscytu na Warmii i Mazurach.
2611. NA PLEBISCYT // Głos Nar. 1920 nr 108: 6 V s. 2. Kronika.
Gminy: Libiąż Wielki, Libiąż Mały i Moczydło (pow. chrzanowski) zebrały 16 314,37
koron, 2 korony srebrne i 1238 koron za sprzedane broszurki i przeznaczyły na cele plebiscytowe.
2612. CENIĄC ciężką i odpowiedzialną pracę… // Robotn. 1920 nr 123: 7 V s. 6.
Pokwitowania.
Pracownicy filii Zakładów Gazowych w Warszawie założyli na cele plebiscytu na Mazurach
75 marek.
2613. NA PLEBISCYT // Robotn. 1920 nr 123: 7 V s. 6. Pokwitowania.
Koło miejscowe ZZRR w Czernihowie – 78 marek; zebrane na zjeździe tramwajarzy 167
marek; osoby prywatne – 1015 marek.
2614. Z. E. 100 marek wygrane w karty dnia 27 kwietnia br. na cele plebiscytu // Czas 1920
nr 108: 7 V s. 3. Od administracji „Czasu‖.
2615. NA AKCJĘ plebiscytową // Gaz. Warsz. 1920 nr 125: 8 V s. 6. Ostatnie wiadomości.
Polski Komitet Obywatelski w East St. Louis złożyli na akcję plebiscytową 200 dolarów.
2616. NA KOMITET Plebiscytowy Warmii i Mazur // Gaz. Warsz. 1920 nr 125: 8 V s. 8.
Ofiary.
Kasa pożyczkowa przemysłowców warszawskich złożyła na cele plebiscytowe 5000 marek.
2617. T. H. 50 marek na rzecz plebiscytu // Czas 1920 nr 110: 9 V s. 3. Od administracji
„Czasu‖.
2618. POZNAŃ // Gaz. Olszt. 1920 nr 57: 11 V s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Koncert kompozytorski Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu na rzecz plebiscytu na Warmii
i Mazurach.
2619. NA PLEBISCYT // Gaz. Warsz. 1920 nr 127: 11 V s. 4. Kronika.
Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie złożyła 30 tys. marek, a Towarzystwo
Ubezpieczeń „Przezorność‖ – 3 tys. marek na cele plebiscytowe.
2620. DAR Polaków amerykańskich na cele plebiscytowe // Dz. Gd. 1920 nr 106: 12 V s. 3.
2621. POLACY amerykańscy składają ofiary na plebiscyt // Gaz. Gd. 1920 nr 109: 12 V
s. 2. Sprawy polskie.
2622. MAŁEK M. : Na cele plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 128: 12 V s. 7.
Trzydniowa kwesta uliczna w Sulejowie, m.in. na Komitet Obrony Kresów północnozachodnich.
2623. GRUDZIĄDZ // Gaz. Olszt. 1920 nr 58: 13 V s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Bank Ludowy w Grudziądzu złożył m.in. na plebiscyt na Warmii 5 tys. marek.
2624. M. T. : Połączenie linii kolejowej Kutno – Strzałków // Gaz. Warsz. 1920 nr 130: 14 V
s. 6-7.
M.in. Zebranie ofiar na cele plebiscytowe, na propozycję pos. Staniszkisa podczas
uroczystego otwarcia linii kolejowej Warszawa – Kutno – Strzałków – Poznań w dniu 3 V 1920 r.
2625. NA PLEBISCYT… // Robotn. 1920 nr 130: 15 V s. 6. Pokwitowania.
Fabryka fornieru i posadzek J. Klein i Syn w Warszawie złożyła 250 marek na cele
plebiscytowe.
2626. NA PLEBISCYT na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 116: 16 V s. 4. Składki nadesłane
do administracji „Głosu Narodu‖.
Osoby prywatne – 35 marek.
2627. NIE DAMY polskiej ziemi // Robotn. 1920 nr 132: 17 V s. 4. Kronika.
Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny organizuje w Warszawie w dniu 22 V 1920 r.
kwestę uliczną na plebiscyty.
2628. DAR Polaków amerykańskich na cele plebiscytowe // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 43: 20 V s. 4. Rozmaitości.
Treść jak w poz. 2615.
[2629]. NIE DAJMY ziemi polskiej! = poz. 2369.
2630. NA PLEBISCYT // Gaz. Warsz. 1920 nr 139: 23 V s. 6.
Na zebraniu Związku Floriańskiego w dniu 16 V 1920 r. w Warszawie zebrano na cele
plebiscytowe 2306 marek i 6 rubli, a na uroczystości jubileuszowej 45-lecia straży łódzkiej dn. 13 V
1920 r. – przeszło 3 tys. marek.
2631. NA PLEBISCYT // Głos Nar. 1920 nr 123: 24 V s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2630.
2632. BYDGOSZCZ // Gaz. Gd. 1920 nr 120: 27 V s. 3. Wiadomości potoczne.
Przeznaczenie przez związek kolejarzy dziennego zarobku na cele plebiscytowe.
2633. KOOPERATYWA „Barwa‖ // Gaz. Warsz. 1920 nr 142: 27 V s. 8. Sprawy
gospodarcze.
M.in. Przeznaczenie przez kooperatywę „Barwa‖ w Warszawie po 500 marek na trzy
plebiscyty.
2634. DLA TERENÓW plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 143: 28 V s. 5.
M.in. Zebranie gminne w Pleckiej Dąbrowie w dniu 8 V 1920 r. postanowiło założyć na
wszystkie plebiscyty po dwie marki od morga ziemi.
2635. NA PLEBISCYT // Robotn. 1920 nr 142: 28 V s. 8. Pokwitowania.
Fabryka fornieru i posadzek J. Klein i Syn w Warszawie – 250 marek; Firma „Bracia
Mędrzeccy‖ – 250 marek; pracownicy szpitala w Tworkach – 258,80 marek; Klub PPS w Szadku –
250 marek; osoba prywatna – 200 marek.
[2636]. O ZIEMIACH plebiscytowych = poz. 2376.
2637. SANDOMIERZ na plebiscyt // Głos Nar. 1920 nr 130: 2 VI s. 2. Kronika.
Społeczeństwo Sandomierza zebrało na cele plebiscytowe 6174 koron, 3021 marek, 47 rubli
i 1 lej.
2638. KOWALCZYK Jan J. : Dwadzieścia pięć milionów na plebiscyty od Polaków
w Ameryce (Sprawozdanie delegata Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą
Polską) // Gaz. Warsz. 1920 nr 151: 5 VI s. 3-4.
Dzięki agitacji autora, przedstawiciela Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska
z Rzeczpospolitą Polską Polonia amerykańska ofiarowała na cele plebiscytowe pokaźną sumę
pieniędzy.
[2639]. LITERATURA polska w Prusach Książęcych = poz. 2387.
2640. NA PLEBISCYTY… // Spr. Robot. 1920 nr 23: 6 VI s. 4. Ofiary.
M.in. Za pośrednictwem NZR zebrano w Zawierciu na plebiscyty 2715 marek, 52 korony i 3
ruble. Polskie związki zawodowe złożyły 2000 marek; Stowarzyszenie Majstrów Fabrycznych w
Zawierciu – 710 marek, osoby prywatne 478 marek i 40 rubli. Podczas zbiórki na plebiscyt,
zorganizowanej w dniu 3 maja w Piotrkowie Tryb. przez NZR – 3948,50 marek, 305 rubli carskich,
74 korony, 35 kopiejek w srebrze i 12 w miedzi oraz 8,80 koron. Podczas podobnej zbiórki w
Moszczenicy zgromadzono 1083,52 mk, 131,68 rubli i 49,24 koron.
[2641]. ODCZYT J. Kurnatowskiego = poz. 2390.
2642. Z ŻYCIA towarzyskiego // Gaz. Warsz. 1920 nr 156: 10 VI s. 4. Kronika.
Osoba prywatna – 1000 marek.
2643. Mk 20 na fundusz plebiscytowy… // Robotn. 1920 nr 158: 13 VI s. 7. Pokwitowania.
Osoby prywatne – 20 marek.
2644. Mzet. : Zabawa w Chorzelach // Mazur 1920 nr 66: 15 VI s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Sprawozdanie z zabawy w Chorzelach w dniu 6 VI 1920 r., z której dochód przeznaczono na
cele plebiscytowe.
2645. NA PLEBISCYT // Robotn. 1920 nr 160: 15 VI s. 6. Pokwitowania.
Robotnicy fabryki Starka w Warszawie złożyli na plebiscyt 210 marek.
2646. NA PLEBISCYT // Robotn. 1920 nr 164: 19 VI s. 6. Pokwitowania.
Lista ofiarodawców – 860 marek.
2647. PIENIĘŻNY Wł[adysław ] : Na cele plebiscytowe… // Gaz. Olszt. 1920 nr 75: 24 VI
s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Magistrat miasta Starogardu doręczył Komitetowi Warmińskiemu na cele plebiscytowe 8032
marek, zebrane wśród ludności miasta.
2648. KSIĄŻNICA Polska // Robotn. 1920 nr 169: 24 VI s. 5. Kronika.
Przeznaczenie 10% dochodów ze sprzedaży w nowo otwartej przez Towarzystwo
Nauczycieli Szkół Wyższych w Warszawie księgarni na cele plebiscytowe.
2649. OTRZYMANE od Jana Prosny 200 mk do dyspozycji redakcji – na plebiscyt //
Robotn. 1920 nr 170: 25 VI s. 6. Pokwitowania.
2650. NA uświadomienie narodowe na terenach plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 173:
27 VI s. 5. Ofiary.
Osoby prywatne – 200 marek.
2651. NA PLEBISCYT na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 151: 27 VI s. 4. Składki nadesłane
do administracji „Głosu Narodu‖.
Lista ofiarodawców – 203,10 marek.
2652. KWESTA na plebiscyt w pociągach // Gaz. Warsz. 1920 nr 174: 28 VI s. 4. Kronika.
Warszawska dyrekcja kolejowa zezwoliła na zorganizowanie w dniu 11 lipca na terenie
kolejowym i w pociągach osobowych kwesty celem zwiększenia funduszów na akcję plebiscytową.
Prowadzący kwestę będą mieli zapewniony bezpłatny przejazd koleją.
2653. W PIERWSZĄ rocznicę śmierci… // Robotn. 1920 nr 174: 29 VI s. 6. Pokwitowania.
Osoba prywatna – 50 marek.
[2654]. AKADEMICKI Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych… = poz. 2069.
2655. OFIARY na plebiscyt // Gaz. Olszt. 1920 nr 78: 1 VII s. 3.
Osoba prywatna z Niemiec – 113 marek.
2656. ZBIÓRKA na cele plebiscytowe // Głos Nar. 1920 nr 155: 2 VII s. 2. Kronika.
Akademicka egzekutywa plebiscytowa organizuje w dniu 2 lipca w Krakowie kwestę w celu
powiększenia funduszy plebiscytowych.
2657. ZBIÓRKI // Głos Nar. 1920 nr 156: 3 VII s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2656.
2658. ZBIÓRKA // Czas 1920 nr 154: 3 VII s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2656.
[2659]. MANIFESTACJA warszawska = poz. 2482.
2660. NA PLEBISCYTY… // Robotn. 1920 nr 184: 9 VII s. 6. Pokwitowania.
Lista ofiarodawców – 350 marek.
[2661]. WIEC w sprawie Powiśla, Warmii i Mazur = poz. 2492.
2662. Die POLEN in Chile für den Abstimmungsfond [Polacy w Chile na fundusz
plebiscytowy] // Weckruf 1920 nr 74: 11 VII s. 3. Aus Polen [Z Polski].
Osoba prywatna z Chile – 5000 marek.
2663. KOŚCIERZYNA // Dz. Gd. 1920 nr 159: 17 VII s. 3. Pomorze.
M.in. „Dzień kwiatka‖ na fundusz plebiscytowy w Kościerzynie w dniu 11 lipca.
2664. STAROGARD // Dz. Gd. 1920 nr 159: 17 VII s. 3. Pomorze.
M.in. Uczniowie gimnazjalni ze Starogardu zbierają składki na cele plebiscytowe.
2665. NA KOMITET plebiscytowy… // Gaz. Gd. 1920 nr 166: 22 VII s. 3. Wiadomości
potoczne.
Składki Polaków gdańskich na Warmiński Komitet Plebiscytowy.
2666. KORONOWO // Dz. Gd. 1920 nr 168: 28 VII s. 4. Pomorze.
Zbieranie funduszy na cele plebiscytowe.
2667. BILANS loterii fantowej… // Robotn. 1920 nr 211: 5 VIII s. 6. Pokwitowania.
Podczas loterii fantowej zorganizowanej w Kutnie dnia 11 VII 1920 r. przez kutnowski
komitet PPS i oddział Związku Robotników Przemysłu Metalowego uzyskano 73 373,34 marek
dochodu. Pieniądze przesłano do Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS w Warszawie na cele
plebiscytowe.
2668. NA KOMITETY plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 222 15 VIII s. 4. Ofiary.
Lista 13 ofiarodawców.
2669. KOMITET plebiscytowy przy warszawskiej dyrekcji kolejowej // Gaz. Warsz. 1920 nr
324: 26 XI s. 2. Kronika.
Centralny komitet plebiscytowy przy warszawskiej dyrekcji kolejowej oddał m.in. do
dyspozycji Komitetów Mazurskiego i Warmińskiego po 25 tys. marek.
f) Wycieczki z terenów plebiscytowych w Polsce
2670. DELEGACJA Mazurów Pruskich [właśc. z Mazur Pruskich] i Warmii w Krakowie //
Glos Nar. 1919 nr 210: 6 IX s. 2. Kronika.
Zawiadomienie o przybyciu do Krakowa delegacji mazurskiej. Prośba o jak
najserdeczniejsze przyjecie rodaków w Krakowie.
2671. DELEGACJA Mazurów Pruskich [właśc. z Mazur Pruskich] i Warmii w Krakowie //
Czas 1919 nr 229: 6 IX s. 2. Kronika.
Delegacja Polaków z Warmii i Mazur przybywa w dniu 6 IX 1919 r. do Krakowa i ma być
przyjęta przez dr. Stolarzewicza z PTK. Prośba o serdeczne przyjęcie rodaków.
2672. MAZURZY z Warmii w Teatrze im. J. Słowackiego // Głos Nar. 1919 nr 213: 20 IX s.
2. Kronika.
Delegacja Mazurów była obecna na przedstawieniu w Teatrze im. J. Słowackiego w
Krakowie w dniu 8 IX 1919 r. Powitanie Mazurów przez pastora Michejdę; owacyjne powitanie
przez ludność Krakowa.
2673. WYCIECZKA z Warmii // Czas 1919 nr 232: 10 IX s. 1. Kronika.
Sprawozdanie z pierwszego dnia pobytu w Krakowie wycieczki Polaków z terenów
plebiscytowych.
2674. GOŚCIE z Warmii w Krakowie // Głos Nar. 1919 nr 214: 11 IX s. 2. Kronika.
Sprawozdanie z pobytu w Krakowie delegacji Polaków z Warmii w dniach 9-10 IX 1919 r.
2675. PODZIĘKOWANIE delegatów z Warmii // Robotn. 1919 nr 304: 11 IX s. 5. Kronika.
Delegacja Polaków z Warmii składa podziękowanie za serdeczne przyjecie w Warszawie.
2676. DELEGACJA Mazurów z Warmii… // Głos Nar. 1919 nr 215: 12 IX s. 2. Kronika.
25-osobowa delegacja Polaków z Warmii pod przewodnictwem Józefa Czodrowskiego
z Olsztyna zwiedziła w dniu 10 IX 1919 r. wystawę przemysłową w Krakowie.
2677. PODZIĘKOWANIE Mazurów i Warmii dla Krakowa // Głos Nar. 1919 nr 216: 13 IX
s. 2. Kronika.
Podziękowanie delegacji z Mazur i Warmii za życzliwe przyjęcie w Krakowie.
2678. WYCIECZKA z Mazurów Pruskich i Warmii // Głos Nar. 1919 nr 218: 15 IX s. 2.
Kronika.
Delegacja z Warmii i Mazur gościła przez trzy dni w Krakowie. Józef Czodrowski
podziękował za serdeczne przyjęcie delegacji, podkreślił atrakcyjność Warmii i Mazur pod
względem krajoznawczym i zaprosił do zwiedzania tych terenów. Prośba o przysłanie polskich
książek i gazet oraz przyjazd na tereny plebiscytowe polskich nauczycieli.
2679. WYCIECZKA Mazurów i Warmiaków // Gaz. Warsz. 1919 nr 259: 22 IX s. 6. O
Prusy polskie.
Podziękowanie Komitetu Mazurskiego Polakom, którzy umożliwili grupie Mazurów i
Warmiaków z terenu plebiscytowego zwiedzanie Polski.
2680. PODZIĘKOWANIE Komitetu Mazurskiego // Głos Nar. 1919 nr 225: 22 IX s. 2.
Kronika.
Treść jak w poz. 2679.
2681. [DRUGA] II wycieczka Mazurów–ewangelików // Gaz. Warsz. 1919 nr 267: 30 IX s.
6.
Druga z kolei, 30-osobowa wycieczka Mazurów pod przewodnictwem H. Bahrkego,
wyrusza zwiedzać Polskę. Trasa zwiedzania: Warszawa – Łódź – Poznań – Sosnowiec – Cieszyn –
Ustroń – Cieszyn – Kraków – Wieliczka – Kraków – Zakopane – Morskie Oko – Zakopane –
Kraków – Borysław – Lwów – Lublin – Warszawa.
2682. Z KOMITETU Mazurskiego // Gaz. Warsz. 1919 nr 267: 30 IX s. 6. Kronika.
Zawiadomienie o spotkaniu w Warszawie w dniu 30 IX 1919 r. przedstawicieli Komitetu
Mazurskiego z delegatami Mazurów przybyłymi w celu zwiedzania Polski.
[2683]. st. m. : Na Mazurach = poz. 2136.
2684. MAZURZY ewangeliccy w Krakowie // Głos Nar. 1919 nr 236: 3 X s. 2. Kronika.
Druga, 36-osobowa wycieczka Mazurów pod przewodnictwem H. Bahrkego, wyruszyła 29
IX 1919 r. z Warszawy. W Krakowie będą w dniu 6 października.
2685. MAZURZY w Poznaniu // Gaz. Warsz. 1919 nr 272: 5 X s. 4. Ostatnie wiadomości.
Delegacja mazurska pod przewodnictwem p. Kwiatkowskiego przybyła do Poznania.
Serdeczne przyjecie w mieście.
2686. MAZURZY w Poznaniu // Mazur 1919 nr 85: 9 X s. 1. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Treść jak w poz. 2685.
2687. WYCIECZKA Mazurów pruskich w Krakowie // Głos Nar. 1919 nr 243: 10 X s. 2.
Kronika.
Do Krakowa przybyła w dniu 8 X 1919 r. 34-osobowa delegacja mazurska z H. Bahrkem
i Kwiatkowskim. Delegacja przebywać będzie w Krakowie trzy dni.
2688. WYCIECZKA Mazurów pruskich // Czas 1919 nr 262: 10 X s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2687.
2689. MAZURZY w Poznaniu // Mazur 1919 nr 86: 11 X s. 2.
Serdeczne przyjęcie delegacji mazurskiej w Poznaniu.
2690. Z POBYTU Mazurów pruskich // Głos. Nar. 1919 nr 244: 11 X s. 2. Kronika.
Powitanie delegacji mazurskiej w Krakowie dnia 9 X 1919 r. Po zwiedzaniu Krakowa
Mazurzy udadzą się do Wieliczki.
[2691]. MAZURZY w Poznaniu = poz. 1056.
2692. Z POBYTU Mazurów w Krakowie // Głos Nar. 1919 nr 245: 12 X s. 2. Kronika.
Delegacja Mazurów zwiedziła w dniu 10 X 1919 r. kopalnię soli w Wieliczce. Z Wieliczki
delegacja udaje się przez Kraków do Lwowa, Borysławia i Lublina.
2693. Z POBYTU Mazurów w Krakowie // Czas 1919 nr 264: 12 X s. 2. Kronika.
Wieczornica na cześć delegacji mazurskiej w Instytucie Muzycznym w Krakowie dnia 9 X
1919 r. Mazurzy zwiedzili Kraków i kopalnię soli w Wieliczce.
[2694]. WOLNOŚĆ idzie! = poz. 1058.
2695. DELEGACJE z obszarów plebiscytowych… // Głos Nar. 1919 nr 253: 20 X s. 2.
Kronika.
Do Krakowa przybyła delegacja z Mazur z Hugonem Bahrke na czele. Mazurów powitali:
dr A. Beaupré i dr Stolarzewicz.
2696. UROCZYSTOŚCI krakowskie // Robotn. 1919 nr 343: 20 X s. 2.
M.in. W obchodach święta narodowego zjednoczenia armii polskiej w dniu 19 X 1919 r.
w Krakowie brały udział delegacje z terenów plebiscytowych.
2697. ŚWIETO zjednoczenia wojsk polskich // Czas 1919 nr 272: 20 X s. 1.
Treść jak w poz. 2696.
2698. OBCHÓD zjednoczenia wojsk polskich // Czas 1919 nr 273: 21 X s. 1.
M.in. Delegacje z Warmii i Mazur brały udział w obchodach rocznicy zjednoczenia wojsk
polskich w Krakowie. Delegacje spotkały się z J. Piłsudskim i gen. Hallerem; naczelnik zachęcił do
energicznej pracy dla Polski.
[2699]. ŚWIĘTO zjednoczenia = poz. 1813.
2700. „KOŚCIUSZKO pod Racławicami‖ dla gości plebiscytowych // Głos Nar. 1919 nr
255: 22 X s. 2. Kronika.
M.in. Specjalne przedstawienie w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie w dniu 21 X 1919
r. dla delegacji z terenów plebiscytowych.
2701. MAZURZY we Lwowie // Gaz. Warsz. 1919 nr 294: 27 X s. 4.
Sprawozdanie z pobytu we Lwowie drugiej grupy delegatów z Warmii i Mazur,
zwiedzającej Polskę.
2702. W „LUTNI‖ // Gaz. Warsz. 1919 nr 300: 3 XI s. 3.
Pożegnanie odjeżdżającej z Warszawy na teren plebiscytowy delegacji ludności mazurskiej.
2703. RAUT mazurski w Warszawie // Dz. Gd. 1919 nr 72: 7 XI s. 1. Z ojczyzny.
Raut pożegnalny w Warszawie dnia 29 X 1919 r. na cześć odjeżdżającej delegacji z terenów
plebiscytowych.
2704. PRZYJAZD delegacji z Mazowsza Pruskiego // Głos. Nar. 1919 nr 271: 8 XI s. 2.
Kronika.
Zawiadomienie o przyjeździe do Krakowa w dniu 8 XI 1919 r. delegacji z Mazur. Prośba
o wzięcie udziału w powitaniu gości.
2705. DELEGACJA Mazurów Pruskich… // Czas 1919 nr 290: 8 XI s. 2. Kronika.
Delegacja mazurska przybywa do Krakowa dnia 8 XI 1919 r. Przyjęcie na cześć delegacji
odbędzie się 9 listopada.
2706. DELEGACJA mazurska w Krakowie // Gaz. Warsz. 1919 nr 307: 10 XI s. 5. Kronika.
23-osobowa delegacja Mazurów przybyła do Krakowa.
2707. MAZURZY pruscy w Krakowie // Głos Nar. 1919 nr 273: 10 XI s. 2. Kronika.
Delegacja Mazurów pod przewodnictwem Kazimierza Wachowskiego przybyła do Krakowa
dnia 8 XI 1919 r. Sprawozdanie z pobytu gości w Krakowie. Plan dalszego zwiedzania miasta
i okolicy.
2708. DELEGACJA Mazurów pruskich… // Czas 1919 nr 292: 10 XI s. 2. Kronika.
Treść jak w poz. 2707.
2709. DELEGACJA mazurska w Krakowie // Gaz. Warsz. 1919 nr 308: 11 XI s. 6. Kronika.
Wieczornica poświęcona Mazurom przebywającym z wycieczką w Krakowie.
2710. KU UCZCZENIU Mazurów pruskich… // Czas 1919 nr 293: 11 XI s. 1. Kronika.
Treść jak w poz. 2709.
2711. Z POBYTU Mazurów pruskich w Krakowie // Głos Nar. 1919 nr 275: 12 XI s. 2.
Kronika.
Msza św. na Wawelu w dniu 9 XI 1919 r. w intencji Mazurów–katolików. Rozdanie
Mazurom broszur i odezw, pisanych gotykiem, wydanych przez Komitet Mazurski. W dniu 10
listopada Mazurzy zwiedzali kopalnię soli w Wieliczce.
2712. MAZURZY pruscy w Krakowie // Czas 1919 nr 294: 12 XI s. 2. Kronika.
Sprawozdanie z pobytu delegacji mazurskiej w Krakowie w dn. 9-10 XI 1919 r.
2713. DELEGACJE Mazurów pruskich w Krakowie // Dz. Gd. 1919 nr 82: 19 XI s. 5.
Telegramy.
Treść jak w poz. 2706.
2714. DELEGACJA Mazurów // Gaz. Warsz. 1919 nr 316: 19 XI s. 6. Z całej Polski.
Utworzenie w Poznaniu komitetu obywatelskiego, który ma zająć się przyjęciem delegacji
mazurskiej.
2715. DELEGACJA mazurska w Poznaniu // Gaz. Warsz. 1919 nr 318: 21 XI s. 6. Kronika.
35-osobowa delegacja mazurska zabawi w Poznaniu cztery dni.
2716. WYCIECZKA mazurska we Lwowie // Dz. Gd. 1919 nr 85: 23 XI s. 3. Z ojczystych
ziem.
Delegacja mazurska zwiedza Lwów. Członkowie delegacji opowiadają o sytuacji w Prusach
Wschodnich.
2717. DELEGACJA Mazurów pruskich w Krakowie // Mazur 1919 nr 105: 25 XI s. 2. Co
się dzieje na świecie.
Do Krakowa przyjechała dnia 8 XI 1919 r. grupa Mazurów.
2718. MAZURZY u Naczelnika Państwa Polskiego na obiedzie // Mazur 1919 nr 108: 2 XII
s. 1. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podejmował przebywającą w Warszawie delegację
Mazurów obiadem.
[2719]. DNIE mazurskie i warmińskie w Poznaniu = poz. 2531.
2720. POZNAŃ // Gaz. Olszt. 1919 nr 144: 6 XII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Informacje o pobycie delegacji mazurskiej w Poznaniu.
2721. POWITANIE Mazurów przez braci z Poznania // Mazur 1919 nr 111: 9 XII s. 1. Pro
Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Artykuły w gazetach poznańskich witające serdecznie przybyłych do Poznania Mazurów.
2722. MAZURZY u stóp pomnika Kopernika // Głos Nar. 1920 nr 23: 25 I s. 2. Kronika.
Delegacja z Mazur wzięła udział w obchodach ku czci Mikołaja Kopernika w Warszawie w
dniu 18 I 1920 r. Przemawiał Fryderyk Leyk, prezes Mazurskiego Związku Ludowego ,,wyrażając
wiarę w powrót Mazur w granice Polski‖.
2723. WIECZORNICA ku uczczeniu Mazurów pruskich // Gaz. Warsz. 1920 nr 28: 28 I s. 3.
Wieczornica zorganizowana przez narodową Organizację Kobiet Polskich z udziałem ks.
arcyb. Kakowskiego, Teodorowicza oraz delegacji Mazurów.
2724. MAZURZY w „Wyzwoleniu‖ // Wyzw. 1920 nr 7: 15 II s. 85.
Przyjecie delegacji mazurskiej w redakcji „Wyzwolenia‖ w dniu 4 II 1920 r.
2725. NIEZAWIŚLI socjaliści niemieccy a Polska // Głos Nar. 1920 nr 121: 22 V s. 3.
Pobyt delegacji niemieckich socjalistów niezawisłych z terenów plebiscytowych w Łodzi
i w Warszawie wywołuje oburzenie prasy niemieckiej.
6. Protesty, interwencje i postulaty w związku z plebiscytem
2726. NIEMCY wobec plebiscytu // Gaz. Warsz. 1919 nr 174: 28 VI s. 3. Dzień polityczny.
Przygotowania Niemców do sfałszowania plebiscytów na ziemiach polskich. Domaganie się
przeprowadzenia plebiscytu natychmiast.
2727. W. K. : Nasza granica zachodnia // Gaz. Warsz. 1919 nr 178: 2 VII s. 4.
M.in. Postulat złożenia protestu przeciwko niesprawiedliwemu rozwiązaniu problemu
Warmii, Mazur i Powiśla przy pomocy plebiscytu.
[2728]. LIST otwarty do narodu angielskiego i amerykańskiego = poz. 2.
2729. SEJMIK relacyjny // Wyzw. 1919 nr 28: 13 VII s. 352.
Sejmik relacyjny posła Smoły w gminie Zegrze dnia 6 VII 1919 r. W rezolucji: m.in. żal, że
Mazury nie zostały przyłączone bez zastrzeżeń do Polski.
[2730]. OLBRZYMI kongres Piastowców w Warszawie = poz. 2089.
2731. OŚWIADCZENIE // Mazur 1919 nr 52: 24 VII s. 1.
Rady Ludowe na Warmii i Mazurach żądają położenia kresu prześladowaniu polskości
i zaprowadzenia równouprawnienia.
2732. A. : Wiec sprawozdawczy naszych posłów w Siedlcach // Wyzw. 1919 nr 31: 3 VIII
s. 390.
Sejmik relacyjny posłów Szczepana Ciekola i Jana Małupy w Siedlcach dnia 13 VII 1919 r.
M.in. wyrażenie żalu z powodu nieprzyłączenia Mazur do Polski.
2733. UCHWAŁA zebrania członków koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Olszycu
gmina Wodynie ziemia Siedlecka // Wyzw. 1919 nr 31: 3 VIII s. 391.
Na zebraniu koła PSL „Wyzwolenie‖ w Olszycu w dniu 20 VII 1919 r. m.in. wyrażono żal,
że Mazury nie zostały przyłączone do Polski bez zastrzeżeń.
2734. SPROWADZENIE zniemczonych Mazurów // Mazur 1919 nr 59: 9 VIII s. 2. Nowiny
z Mazur i Prus Wschodnich.
Niemcy zamierzają sprowadzić na plebiscyt zgermanizowanych Mazurów z Westfalii
i Nadrenii za zwrotem kosztów przejazdu. Opłacenie przejazdu na plebiscyt powinno być
niedozwolone.
[2735]. STANOWISKO NZR w sprawie traktatu pokojowego = poz. 1894.
2736. GŁOS Warmii i Mazurów // Gaz. Warsz. 1919 nr 218: 11 VIII s. 4. Dzień polityczny.
Aresztowanie posłów mazurskich po ich powrocie z Paryża. Odezwa polskich Rad
Ludowych na Warmii i Mazurach o obronę ludności terenów plebiscytowych w prasie polskiej oraz
powołania komisji, która zapewniłaby ludności polskiej Warmii i Mazur równouprawnienie i
ochronę przed terrorem niemieckim.
2737. UWOLNIJCIE Mazurów, Linków i Zapadków z więzienia! // Mazur 1919 nr 61: 14
VIII s. 1.
Żądanie uwolnienia więzionych bezprawnie przez Niemców członków delegacji mazurskiej
do Paryża.
[2738]. GWAŁTY niemieckie na Mazurach = poz. 1723.
2739. SEJMIK relacyjny posła Smoły // Wyzw. 1919 nr 34: 24 VIII s. 429.
Sejmik sprawozdawczy Smoły, posła PSL „Wyzwolenie‖ w Lipniku dnia 10 VIII 1919 r.
W rezolucji m.in. ubolewanie z powodu zatwierdzenia plebiscytu na Mazurach.
2740. KRĘTACTWA pruskie // Głos. Nar. 1919 nr 203: 30 VIII s. 3.
Niemcy dążą do rozbudowania straży gminnych, by wykazać w ten sposób zbyteczność
okupowania terenu plebiscytowego przez wojska koalicyjne. Ludność polska na Mazurach domaga
się okupacji koalicyjnej, możliwie wyznania ewangelickiego.
2741. NA MAZURACH i Warmii // Czas 1919 nr 222: 30 VIII s. 3.
Zwiększenie przez Niemców liczebności straży gminnych na Warmii i Mazurach. Ludność
polska żąda opróżnienia terenu plebiscytowego z władz i wojsk niemieckich oraz okupacji
koalicyjnej.
[2742]. Warmia i Mazury = poz. 1347.
[2743]. LIST PPS do nadzwyczajnego kongresu Francuskiej Partii Socjalistycznej = poz.
2116.
[2744]. O WARMIĘ i Prusy Książęce = poz. 2119.
[2745]. W OBRONIE Cieszyńskiego i Warmii = poz. 2120.
[2746]. ZIEMIA kutnowska = poz. 2122.
2747. W OBRONIE Warmii i Prus Książęcych // Gaz. Warsz. 1919 nr 252: 15 IX s. 4.
Wiec protestacyjny przeciwko gwałtom pruskim na terenach plebiscytowych w sali Teatru
Wielkiego w Łodzi. Żądanie, by plebiscyt przeprowadzono w dwa lata po usunięciu władz pruskich
z tych terenów.
[2748]. WARSZAWA w obronie Mazurów = poz. 2125.
[2749]. WIEC w Łodzi w obronie obwodów plebiscytowych = poz. 2128.
2750. KUTNO // Gaz. Warsz. 1919 nr 260: 23 IX s. 7. Ruch ludowo-narodowy.
M.in. Rezolucja protestacyjna przeciwko gwałtom niemieckim na terenach plebiscytowych,
podjęta na wiecu sprawozdawczym Związku Ludowo-Narodowego w Kutnie dnia 14 IX 1919 r.
[2751]. CZYTELNIK z parafii szczecińskiej : Bredy w „Ostdeutsche Nachrichten‖ = poz.
1730.
2752. LIST otwarty do narodów koalicji w sprawie polskiej // Gaz. Warsz. 1919 nr 265: 28
IX s. 1-2.
M.in. Protest przeciwko plebiscytowi na Warmii, Mazurach i Powiślu.
[2753]. BAHRKE Hugon : Plebiscyt na Mazurach = poz. 1055.
2754. LIST otwarty do narodów koalicji w sprawie Polski // Głos Nar. 1919 nr 232: 29 IX
s. 1.
Treść jak w poz. 2752.
2755. LIST otwarty do koalicji // Czas 1919 nr 251: 29 IX s. 2. Kronika.
List otwarty do narodów koalicji w sprawie polskiej, wystosowany przez Komitet Obrony
Narodowej we Lwowie. Poszkodowanie Polski w wyniku traktatu wersalskiego, m.in. przez
zarządzenie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
[2756]. ZGROMADZENIE w sprawie Warmii i Mazur w Łodzi = poz. 2134.
[2757]. LIST otwarty do narodów koalicji w sprawie polskiej = poz. 2135.
[2758]. NA WARMII i Mazurach = poz. 1352.
[2759]. PLEBISCYT na Warmii = poz. 1354.
[2760]. NA TERENIE plebiscytowym = poz. 2138.
[2761]. KROKI dyplomatyczne w sprawie plebiscytu w Prusach Królewskich i Książęcych
= poz. 9.
[2762]. DNIA 21 września… = poz. 2143.
[2763]. WANN findet bei uns die Volksabstimmung statt? = poz. 12.
2764. KWIDZYN // Dz. Gd. 1919 nr 60: 23 X s. 5. Pomorze.
Na miejsce rozwiązanego Grenzschutzu powstała w Kwidzynie z rozporządzenia prezydenta
rejencji „Einwohnerwehr‖. Protest Polaków przeciw utworzeniu tej formacji.
[2765]. WIEC w Piotrkowie = poz. 2158.
[2766]. W SPRAWIE Warmii i Mazurów = poz. 2162.
[2767]. O WARMIĘ i Prusy Królewskie = poz. 2163.
[2768]. KRAKÓW wobec plebiscytu = poz. 2170.
[2769]. WIEC w sprawie Warmii i Mazurów = poz. 2172.
2770. PREZES regencji von Oppen z Olsztyna… // Mazur 1919 nr 102: 18 XI s. 1.
Uwagi von Oppena na temat sytuacji na terenie plebiscytowym. Życzenia pozostawienia
przez koalicję urzędników niemieckich i przyśpieszenia terminu plebiscytu. Polacy żądają, by
plebiscyt odbył się najwcześniej za dwa lata.
2771. MŁODY Mazur spod Biskupca : Spod Biskupca… // Mazur 1919 nr 102: 18 XI s. 1.
Protest przeciw zamiarom niemieckim pozostawienia na Mazurach Sicherheitswehry.
Sprawiedliwe głosowanie może mieć miejsce tylko pod dozorem wojsk koalicji.
2772. „MASUREN- i Ermländerbund‖ // Mazur 1919 nr 102: 18 XI s. 1. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Protest przeciw planowanemu przez Niemców pozostaniu „Masuren– und Ermänderbundu‖
na terenie plebiscytowym i jego „współdziałaniu‖ z koalicją przy organizowaniu głosowania.
2773. KOMISJA koalicyjna na terenie plebiscytowym Prus Królewskich i Książęcych //
Mazur 1919 nr 103: 20 XI s. 1 ; nr 104: 22 XI s. 1.
Zmiany, jakie muszą zajść na terenach plebiscytowych pod rządami komisji koalicyjnej.
2774. SOSNA [Aleksander] : Das deutsche Doppelspiel [Podwójna gra niemiecka] // Beil.
Gaz. Olszt. 1919 nr 20: 23 XI s. 1.
Niemcy chcą złamać postanowienia traktatu wersalskiego, organizując na terenie
plebiscytowym policję i siły zbrojne pod płaszczykiem zachowania bezpieczeństwa. Taka sytuacja
zagraża interesom polskim. Jedynie silna władza koalicji może zapewnić bezstronne
przeprowadzenie plebiscytu.
[2775]. NOWY gwałt na Mazurach = poz. 1364.
[2776]. SZCZYTNO = poz. 1367.
[2777]. EIN NEUER Gewaltakt = poz. 1369.
[2778]. ANGLIA a Polska = poz. 876.
2779. OFENSYWA niemiecka // Mazur 1919 nr 115: 18 XII s. 1-2.
Niemcy dążą do tego, by hakatystyczne organizacje i urzędnicy pozostali na terenie na czas
plebiscytu. Strona polska stanowczo przeciw temu protestuje.
[2780]. OŚWIADCZENIA stronnictw wobec rządu = poz. 1897.
[2181]. POWIATY węgoborski i gołdapski = poz. 1066.
2782. JAK DŁUGO jeszcze czekać mamy? // Mazur 1920 nr 1: 1 I s. 1. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Zabronienie wszelkiej polskiej agitacji na Mazurach, przy coraz większej niemieckiej.
W takich warunkach strona polska powinna mieć kilka lat na agitację.
2783. SZCZYTNO // Dz. Gd. 1920 nr 1: 1 I s. 5. Warmia i Mazury.
Żądanie wydalenia na czas plebiscytu niemieckich agitatorów.
2784. O WYDANIE materiału portowego i okrętowego // Gaz. Warsz.1920 nr 5: 5 I s. 5-6.
Kongres pokoju.
M.in. Ratyfikacja traktatu wersalskiego opóźnia się z powodu stanowiska Niemców,
pragnących wywalczyć specjalne prawa dla terenów plebiscytowych. Konieczność ustalenia
szczegółów administracji na terenach plebiscytowych przed ratyfikacją traktatu.
2785. W SPRAWIE traktatu węgoborskiego i gołdapskiego // Mazur 1920 nr 3: 8 I s. 1.
Kwestia przyłączenia do terenu plebiscytowego powiatów węgorzewskiego i gołdapskiego,
zamieszkałych w przewadze przez ludność mazurską.
[2786]. SOKOŁÓW, Ziemia Siedlecka = poz. 2211.
[2787]. Der FRIEDE ratifiziert! = poz. 38a.
[2788]. SEJM o marce i koronie = poz. 1899.
[2789]. WIELKIE zadania = poz. 1121.
2790. CZEGO chcą Niemcy? // Mazur 1920 nr 9: 22 I s. 2. Ostatnie wiadomości.
Niemcy pragną, aby plebiscyt na Mazurach odbył się jak najszybciej pod nadzorem
Sicherheitswerhy, podkreślając iż jest to dążeniem miejscowej ludności. Ludność polska na
Mazurach pragnie, by plebiscyt przesunięto jak najdalej w czasie.
[2791]. ROZMOWA za angielskim majorem p. Ferguson = poz. 221.
[2792]. WIEC pomorski = poz. 2221.
[2793]. DN. 5 lutego = poz. 2223.
2794. ALFA : Aussichten [Widoki] // Weckruf 1920 nr 17: 13 II s. 1.
Polacy wierzą, że komisja koalicyjna rozwiąże Sicherheitswehrę i zorganizuje aparat
urzędniczy na terenach plebiscytowych, wbrew życzeniom Niemców. Bez tych kroków plebiscyt
byłby komedią i farsą, a nie swobodnym wypowiedzeniem się ludności.
[2795]. PAN von Oppen wita komisję koalicyjną = poz. 282.
[2796]. A. K. : Nadzwyczajny zjazd krajowy PPS… = poz. 2239.
2797. CZEGO przede wszystkim potrzeba na Mazurach? // Mazur 1920 nr 19: 19 II s. 1. Pro
Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Postulaty polskie pod adresem komisji koalicyjnej w kwestii zapewnienia
równouprawnienia na Mazurach.
2798. O CO im chodzi? // Mazur 1920 nr 19: 19 II s. 1. Pro Polonia czyli przed plebiscytem
na Mazurach.
Niemcy dążą do przeprowadzenia plebiscytu na Mazurach jak najszybciej. Komisja
koalicyjna, po zorientowaniu się w niekorzystnych dla Polski stosunkach na terenie plebiscytowym,
powinna ustalić termin głosowania najwcześniej za dwa lata.
2799. GOTTLIEB spod Szczytna : „Frei, ehrlich Und geheim― [„Wolny, uczciwy i tajny‖] //
Mazur 1920 nr 19: 19 II s. 2.
Wiersz, demaskujący obłudę prezesa regencji von Oppena, który wyraził pod adresem
komisji koalicyjnej życzenia, aby głosowanie było wolne, uczciwe i tajne, a prowadzi działalność w
tej sprawie wręcz odwrotną. Polacy proszą koalicję o zapewnienie prawdziwej wolności na terenie
plebiscytowym.
[2800]. KOMISJA koalicyjna… = poz. 364.
[2801]. ZEBRANIE gminne w Wolicy… = poz. 2243.
2802. NA MAZURACH… // Gaz. Olszt. 1920 nr 25: 24 II s. 2. Wiadomości z bliska
i z daleka.
Agitacja antypolska pastorów i nauczycieli niemieckich na Mazurach. Konieczność
interwencji koalicji.
[2803]. OFICJALNE powitanie komisji alianckiej… = poz. 293.
[2804]. TELEGRAM z Poznania = poz. 2244.
[2805]. PRZED PLEBISCYTEM w Prusach Wschodnich = poz. 341.
2806. POWIATOWE Rady Ludowe u komisji koalicyjnej w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 1: 28 II s. 2.
Przedstawiciele Rad Ludowych czterech powiatów okręgu kwidzyńskiego powitali dnia
19 II 1920 r. komisję koalicyjną i wręczyli żądania polskie, dotyczące równouprawnienia.
[2807]. WIDOKI plebiscytów = poz. 1076.
[2808]. ZJAZD na Warmii = poz. 1184.
[2809]. REZOLUCJE uchwalone na wiecu 22 bm.… = poz. 2256.
2810. O PRZESUNIĘCIE granic plebiscytu na Warmii // Głos Nar. 1920 nr 54: 1 III s. 3.
Zjazd delegatów towarzystw ludowych w Olsztynie wzywa sejm, by podjął starania u
koalicji w celu powiększenia obszaru plebiscytowego na Warmii.
2811. NASZE żądania // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 2: 2 III s. 1.
Żądania usunięcia z obszaru plebiscytowego Sicherheitswehry i innych niemieckich sił
militarnych oraz urzędników niemieckich, nadużywających swych kompetencji przez prowadzenie
agitacji antypolskiej. Bez spełnienia tych warunków niemożliwym jest równouprawnienie ludności
polskiej, niezbędne do przeprowadzenia sprawiedliwego plebiscytu.
2812. REZOLUCJA wiecu z dnia 19 lutego w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla. pow. nadwiśl.
1920 nr 2: 2 III s. 1.
Żądanie usunięcia niemieckich formacji wojskowych i niemieckich urzędników,
prowadzących działalność antypolską, oraz jak najdalszego przesunięcia terminu plebiscytu.
[2813]. Z WARMII = poz. 1187.
[2814]. MOTYWY = poz. 1393.
2815. ALFA : Die Alldeutschen angesichts der neuen Lage [Wszechniemcy w obliczu
nowego położenia] // Weckruf 1920 nr 26: 5 III s. 1.
Niemcy przystosowali swą działalność na terenie plebiscytowym do nowej sytuacji –
rządów komisji koalicyjnej. Jeśli nie zostanie zreformowany niemiecki aparat urzędniczy
i administracyjny, koniecznym będzie odroczenie plebiscytu na dłuższy czas.
[2816]. NA TERENACH plebiscytowych = poz. 1397.
2817. ŻĄDANIA Rad Ludowych // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 4: 6 III s. 1.
Delegacja Rad Ludowych złożyła w dniu 19 II 1920 r. komisji międzysojuszniczej
w Kwidzynie żądania zapewnienia równouprawniania ludności polskiej.
[2818]. DOMY ludowe… = poz. 1905.
[2819]. WŚRÓD nagłych wniosków… = poz. 1906.
[2820]. NA KOŃCU posiedzenia… = poz. 1907.
[2821]. SŁUSZNE żądania = poz. 1406.
[2822]. ROZBICIE polskiego zgromadzenia w Prawdziskach… = poz. 1407.
2823. POD ADRESEM komisji międzysojuszniczej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 8:
16 III s. 2. Z powiatów nadwiślańskich.
Protest polski przeciwko umieszczaniu na nowych znaczkach plebiscytowych dla okręgu
kwidzyńskiego wyłącznie napisów w języku niemieckim.
[2824]. SŁUSZNE żądania = poz. 1413.
[2825]. WNIOSKI nagłe Herza i towarzyszy… = poz.1909.
2826. DO WYSOKIEJ Komisji Międzynarodowej w Olsztynie // Mazur 1920 nr 31: 18 III
s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Protest przeciwko antypolskiej agitacji w „Ostdeutsche Nachrichten‖.
2827. MIĘDZYNARODOWE zadania Polski. Według wykładu publicznego posła
dr Mariana Seydy // Gaz. Warsz. 1920 nr 77: 18 III s. 3 ; nr 78: 19 III s. 3-4 ; nr 79: 20 III s. 6.
M.in. Niesprawiedliwość ustanowienia plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Ziemie te
powinny być włączone do Polski bez plebiscytu.
[2828]. SEJM polski w Warszawie… = poz. 1910.
2829. Die AUFLÖSUNG der Sicherheits- und Einwohnerwehren… [Rozwiązanie
Sicherheitswehrów i Einwohnerwehrów…] // Weckruf 1920 nr 32: 19 III s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Konieczność rozwiązania Sicherheitswehrów i Einwohnerwehrów ze względu na ich
antypolską i terrorystyczną działalność.
2830. RZĄD polski a akcja plebiscytowa // Gaz. Warsz. 1920 nr 78: 19 III s. 1-2. Dzień
polityczny.
Brak równouprawniania ludności polskiej na Warmii i Mazurach mimo przejęcia władzy na
tych terenach przez koalicję. Rząd polski powinien interweniować w tej sprawie.
2831. POD ADRESEM Wysokiej Komisji Koalicyjnej // Mazur 1920 nr 32: 20 III s. 2.
Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Potrzeba wydania pisma z języku polskim i niemieckim, które by podawało rozporządzenia
komisji koalicyjnej. Takie pismo należałoby dodawać do gazet polskich, które nie mają dodatków
urzędowych.
[2832]. REEMIGRACJA amerykańska = poz. 1912.
[2833]. W KOŃCU posiedzenie… = poz. 1913.
[2834]. PLEBISCYT = poz. 1914.
[2835]. W DYSKUSJI nad wnioskiem nagłym… = poz. 1915.
[2836]. ZAŁATWIONO w końcu… = poz. 1916.
[2837]. W DYSKUSJI nad wnioskami nagłymi… = poz. 1917.
[2838]. PRZECIW gwałtom niemieckim na Mazurach = poz. 2281.
[2839]. O WARMIĘ i Mazury = poz. 2283.
2840. Z POWODU zbrodni i gwałtów czesko-niemieckich // Gaz. Gd. 1920 nr 70: 23 III
s. 3.
Telegram Towarzystwa ku Wyzwoleniu Mazur, Warmii i Ziem Nadwiślańskich w Poznaniu,
wzywający rząd polski do podjęcia kroków w celu przyznania obszarów plebiscytowych Polsce
i zapobieżenia gwałtom czeskim i niemieckim na tych terenach.
2841. REZOLUCJA akademików // Dz. Gd. 1920 nr 69: 25 III s. 3, dod. Komunikaty
i odezwy.
Protest przeciwko terroryzowaniu przez Niemców ludności polskiej z terenów
plebiscytowych.
[2842]. SEJM wobec gwałtów na terenie plebiscytowym = poz. 1918.
2843. Die POLNISCHE Schule… [Polska szkoła…] // Weckruf 1920 nr 35: 26 III s. 1.
Niemcy nie dopuszczają do zakładania na terenach plebiscytowych polskich szkół
i prześladują polskie dzieci szkolne. Postulaty w sprawie szkolnictwa na terenach plebiscytowych.
2844. RZĄD polski a akcja plebiscytowa // Gaz. Olszt. 1920 nr 39: 27 III s. 1.
List korespondenta do „Gazety Warszawskiej‖, opisujący brak równouprawnienia ludności
polskiej z niemiecką na Mazurach. Nic dziwnego, iż wobec prześladowań niemieckich ludność
polska uważa głosowanie za niemożliwe. Rząd polski powinien zastosować najostrzejsze środki
przeciw prześladowcom.
[2845]. WNIOSEK nagły ks. Ludwiczaka… = poz. 1919.
2846. EIN WESTPREUSSE [Zachodnioprusak] : Ich erhielt neulich… [Otrzymałem
niedawno…] // Weckruf 1920 nr 36: 28 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Oburzenie „Ostdeutsche Nachrichten‖ na postawienie przez Polaków w sejmiku
warmińskim żądania usunięcia Sicherheitswehry i Einwohnerwehrów.
2847. POSTULATY polskie na terenach plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 87: 28 III
s. 5. Dzień polityczny.
Żądania polskiego języka wykładowego w szkołach na Powiślu na łamach „Gazety Polskiej
dla powiatów nadwiślańskich‖.
[2848]. POLNISCHER Landtag = poz. 1921.
[2849]. SPRAWA gwałtów niemieckich… = poz. 1922.
[2850]. POZNAŃ = poz. 2293.
[2851]. UCHWAŁY Koła Mieszczanek = poz. 2294.
[2852]. POLSKA wobec gwałtów niemieckich = poz. 1920.
2853. POZNAŃSKIE w obronie terenów plebiscytowych // Mazur 1920 nr 36: 30 III s. 1.
Sprawy plebiscytowe.
List społeczeństwa wielkopolskiego do władz Polski, żądający aktywnej postawy wobec
gwałtów niemieckich i czeskich na terenach plebiscytowych.
2854. JAK NAM doniesiono… // Mazur 1920 nr 36: 30 III s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Zbieranie podpisów na listy niemieckie w pow. ostródzkim rzekomo z upoważnienia
landrata i grożenie wydaleniem do Polski nie chcących się podpisać. Landratowi nie wolno wysyłać
takich delegatów. Niemcy nie przebierają w środkach, by wymusić jak najwięcej podpisów.
[2855]. WIELKI wiec w obronie Warmii w Poznaniu = poz. 2295.
[2856]. WIEC w Grudziądzu = poz. 2296.
[2857]. WIEC w Janowie = poz. 1429.
2858. TERROR na ziemiach plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 91: 1 IV s. 3.
Na terenach plebiscytowych.
Terror niemiecki na Powiślu i Mazurach. Polacy żądają rozbrojenia „Sicherheitswehry‖
i bojówek niemieckich, mianowania kontrolerów polskich, nauki polskiej w szkołach, wolności
słowa. Niemcy nie dopuścili do odbycia się polskiego wiecu w Iławie.
[2859]. MAZURY głośne w świecie = poz. 1923.
[2860]. PRZEBIEG wielkiego wiecu plebiscytowego… = poz. 229
2861. SZKOŁY na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 93: 3 IV s. 9. Przed plebiscytem.
Petycje szeregu gmin pow. szczecińskiego do komisji koalicyjnej w sprawie otwarcia szkół
polskich na Mazurach.
[2862]. POŁOŻENIE na Mazurach = poz. 896.
[2863]. KWIDZYN, PAT = poz. 897.
[2864]. WIEC w Mikołajkach = poz. 1433.
[2865]. CHEŁMIRSKI Jan : W obszarze plebiscytowym olsztyńskim = poz. 900.
[2866]. Die INTERALLIERTE Kommission zu Marienwerder… = poz. 902.
[2867]. CAVEANT consules! = poz. 903.
[2868]. REZOLUCJA z wiecu protestacyjnego w Sztumie… = poz. 1434.
[2869]. PRZEPISY plebiscytu w Prusiech Wsch.… = poz. 424.
[2870]. WARUNKI głosowania w Prusach = poz. 425.
[2871]. OBURZAJĄCE! = poz. 906.
[2872]. Z POSIEDZENIA Rady Ministrów = poz. 1841.
[2873]. RADA Ministrów wobec plebiscytu = poz. 1843.
2874. O TERMIN plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 100: 12 IV s. 4. Na terenach
plebiscytowych.
Uzasadnienie niemożliwości przeprowadzenia plebiscytu w proponowanym przez komisję
koalicyjną terminie czerwcowym. Na nierealność tego terminu składają się: brak równouprawnienia
ludności polskiej, uniemożliwienie polskiej agitacji oraz obecność na terenie plebiscytowym wojska
niemieckiego w postaci „Sicherheitswehr‖.
2875. PETYCJE polskie // Gaz. Warsz. 1920 nr 100: 12 IV s. 4. Na terenach
plebiscytowych.
Petycje mieszkańców gmin powiatu ostródzkiego do komisji koalicyjnej w sprawie
nauczania dzieci w języku polskim.
2876. W. K. : O sprawiedliwość plebiscytów // Głos Nar. 1920 nr 80: 12 IV s. 1.
M.in. Termin plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu w dniu 27 VI 1920 r. jest dla strony
polskiej nie do przyjęcia. Powstały tu organizacje półwojskowe oraz pozostały władze niemieckie,
co nie pozwala na wprowadzenie równouprawnienia. Sprawami plebiscytowymi pokierowano tak,
by wyniki głosowania wypadły na niekorzyść Polski. Polska sfałszowanych plebiscytów nie uzna.
[2877]. NA MAZURACH = poz. 426.
2878. ROZBICIE zgromadzenia w Wielkich Lesinach // Mazur 1920 nr 41: 13 IV s. 1.
Sprawy plebiscytowe.
Niemcy nie dopuścili do odbycia się polskiego wiecu w Wielkich Lesinach (pow.
szczeciński). Skarga ludności do komisji koalicyjnej – żądanie usunięcia Sicherheitswehry
i nauczyciela Kircha.
2879. O TERMIN głosowania // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 19: 13 IV s. 1.
Rozsiewanie przez Niemców tendencyjnych wiadomości o terminie i przepisach
głosowania. Żądania polskie dotyczące plebiscytu zostały złożone na ręce komisji
międzysojuszniczej. Osobiste starania przedstawicieli ludności polskiej u rządu polskiego.
[2880]. PLEBISCYT 4 lub 11 lipca? = poz. 1079.
[2881]. D. : Dlaczego mamy prawo domagania się nowych wyborów w plebiscycie = poz.
1135.
[2882]. ŻĄDANIE polskie na terenie mazurskim = poz. 1844.
[2883]. RADA Ministrów występuje czynnie = poz. 1845.
[2884]. SEJM polski przeciwko komisjom plebiscytowym = poz. 1925.
2885. FATALNY stan rzeczy na terenie mazurskim // Głos Nar. 1920 nr 90: 14 IV s. 3.
Komisja koalicyjna w Olsztynie pragnie przyśpieszyć, podobnie, jak komisja kwidzyńska,
termin plebiscytu na Warmii i Mazurach. Jest to niemożliwe ze względu na brak równouprawnienia
Polaków i antypolską działalność Niemców na tych terenach. Urzędnicy niemieccy przeprowadzają
bezprawnie cenzurę listów nadchodzących z Polski.
2886. O ROZWIĄZANIE Sicherheitswehry // Robotn. 1920 nr 102: 14 IV s. 5. Telegramy.
Wobec gwałtów Sicherheitswehry ludność polska Warmii i Mazur domaga się jej
rozwiązania.
[2887]. WYJAZD p. Piltza do Paryża = poz. 1846.
[2888]. Der POLNISCHE Landtag in Sachen der Abstimmungen = poz. 1926.
[2889]. GWAŁTY niemieckie na Warmii i Mazurach = poz. 2316.
2890. ZJAZD Związku Lud.-Nar. w Małopolsce // Gaz. Warsz. 1920 nr 103: 15 IV s. 7.
Zjazd Związku Ludowo-Narodowego w Krakowie w dniu 11 IV 1920 r. uchwalił m.in.
rezolucję, w której wzywa rząd do zastosowania wszelkich środków zabezpieczających wolność
głosowania na terenach plebiscytowych. W razie przeprowadzenia plebiscytu w warunkach
sprzecznych z zasadami bezwzględnej sprawiedliwości i wolności rząd polski nie powinien się
cofać nawet przed wypowiedzeniem wojny zaborcom celem dochodzenia słusznych praw Polski.
[2891]. WIEC protestujący przeciw gwałtom na Warmii = poz. 2320.
[2892]. NA MAZURACH = poz. 2322.
[2893]. B. W. : Położenie na północnych terenach plebiscytowych = poz. 910.
[2894]. KURPIE a plebiscyt mazurski = poz. 2327.
2895. MAZURY w niebezpieczeństwie! // Mazur 1920 nr 43: 17 IV s. 1. Sprawy
plebiscytowe.
Termin plebiscytu w czerwcu jest nie do przyjęcia dla strony polskiej. Należy wysłać w tej
sprawie delegację do Paryża, wysyłać memoriały i protestować.
2896. O BLISKIM głosowaniu ludności // Gaz. Gd. 1920 nr 89: 17 IV s. 1.
Termin głosowania w najbliższym czasie jest nierealny i nieodpowiedni.
[2897]. FATALNY plebiscyt = poz. 433.
[2898]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazowszu = poz. 434.
[2899]. ZJAZD ludowy na Mazurach Pruskich = poz. 1207.
[2900]. WIECE plebiscytowe w Sztumskiem = poz. 1440.
[2901]. RZĄD polski występuje stanowczo w naszej obronie = poz. 1848.
2902. MAZURZY do Ententy // Gaz. Warsz. 1920 nr 106: 16 IV s. 2.
Memoriał Mazurskiego Związku Ludowego do państw koalicyjnych w sprawie
równouprawnienia ludności polskiej terenów plebiscytowych, zlikwidowania niemieckich
organizacji o charakterze wojskowym i utworzenie na ich miejsce straży bezpieczeństwa, złożonej z
żołnierzy koalicyjnych. Żądanie usunięcia wyższych władz niemieckich i oddzielenia terenu
plebiscytowego pod względem administracyjnym od reszty prowincji. Głosowanie będzie się mogło
odbyć najwcześniej po półtorarocznej przerwie od chwili zadośćuczynienia polskim żądaniom, by
mogła się swobodnie rozwinąć polska agitacja.
[2903]. OLSZTYN, 17 kwietnia = poz. 437.
2904. STANOWCZE żądania przedstawicieli ludu mazurskiego // Gaz. Gd. 1920 nr 91: 20
IV s. 1. Sprawy polskie.
Żądanie równouprawnienia ludności polskiej na Mazurach.
2905. ŻĄDANIA Mazurów // Gaz. Warsz. 1920 nr 108: 20 IV s. 4. Na terenach
plebiscytowych.
Delegacja Mazurskiego Związku Ludowego przedłożyła w dniu 15 IV 1920 r. Komisji
Koalicyjnej w Olsztynie żądania: 1) zajęcia całego obszaru plebiscytowego przez wojska alianckie,
2) rozwiązanie Einwohner- i Bürgerwehrów, 3) odroczenie plebiscytu o kilkanaście miesięcy,
4) wysłania wojsk alianckich na wiece polskie.
2906. RÓWNOUPRAWNIENIE językowe na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 108: 20 IV
s. 4. Na terenach plebiscytowych.
Brak zagwarantowanego art. 2 traktatu pokojowego równouprawnienia języka polskiego na
terenach plebiscytowych.
2907. WITONIA pow. łęczycki // Gaz. Warsz. 1920 nr 108: 20 IV s. 8. Ruch ludowonarodowy.
Na zebraniu miejscowego koła ludowo-narodowego powzięto m.in. uchwałę wezwania
sejmu i rządu do wystąpienia do rządów mocarstw koalicyjnych, by komisje koalicyjne kierowały
się absolutną bezstronnością.
[2908]. PLEBISCYTY i sprawiedliwość = poz. 914.
2909. DELEGACJA ludności mazurskiej do Paryża // Gaz. Gd. 1920 nr 92: 21 IV s. 3.
Wiadomości telegraficzne.
2910. ŻĄDANIA ludności polskiej // Robotn. 1920 nr 109: 21 IV s. 4. Telegramy.
Żądania zajęcia terenu plebiscytowego przez wojska koalicji, rozwiązania niemieckich
ugrupowań wojskowych, odroczenia plebiscytu i wysłania wojsk alianckich na polskie wiece,
złożone w dniu 15 IV 1920 r. przez Polaków na ręce komisji koalicyjnej w Olsztynie. Oświadczenie
o zawieszeniu działalności Biura Informacyjnego Mazurskiego do chwili wprowadzenia
faktycznego równouprawnienia.
2911. O RÓWNOUPRAWNIENIE języka polskiego na Mazurach // Robotn. 1920 nr 109:
21 IV s. 4. Telegramy.
Brak równouprawnienia języka polskiego na terenie plebiscytowym, wbrew art. 2 traktatu
wersalskiego.
[2912]. MEMORIAŁ biura polskiego = poz. 1211.
[2913]. DELEGACJA do Paryża = poz. 1212.
2914. „ŻĄDANIE wkroczenia wojsk polskich byłoby zaczątkiem nowej wojny‖ // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 23: 22 IV s. 2. Ze świata.
Treść jak w poz. 2910.
2915. DELEGACJA u komisji międzysojuszniczej // Dz. Gd. 1920 nr 90: 22 IV s. 3.
Telegramy.
Treść jak w poz. 2910.
2916. MEMORIAŁ do Komisji Międzysojuszniczej w sprawie pogromów // Gaz. Gd. 1920
nr 93: 22 IV s. 3. Wiadomości telegraficzne.
2917. ŻĄDANIA Polaków na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 97: 22 IV s. 1.
Treść jak w poz. 2905.
[2918]. ODROCZENIE plebiscytu na Warmii i Mazurach = poz. 444.
[2919]. POLSKIE delegacje mazurskie jadą do Paryża = poz. 1214.
[2920]. ALFA : Populi voluntas = poz. 916.
2921. Z KWIDZYŃSKIEGO // Gaz. Olszt. 1920 nr 50: 24 IV s. 3.
Zaskoczenie ludności polskiej powiatów nadwiślańskich ogłoszeniem terminu plebiscytu na
11 lipca wobec braku równouprawniania i ograniczonej działalności komisji w tym kierunku.
2922. „ŻĄDANIE wkroczenia wojsk polskich byłoby zaczątkiem nowej wojny‖ // Gaz.
Olszt. 1920 nr 50: 24 IV s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Treść jak w poz. 2910.
2923. KOALICJA a my // Piast 1920 nr 17: 25 IV s. 1-2.
M.in. Według zasad pokoju prez. Wilsona Warmia powinna być włączona do Polski bez
plebiscytu.
2924. REZOLUCJA Kappa–Lüttwitza w Berlinie… // Spr. Robotn. 1920 nr 17: 25 IV s. 4.
Tydzień polityczny.
Komentowanie przewrotu politycznego w Niemczech. Ostry ton państw koalicji w tej
sprawie powinien wpłynąć na ukrócenie terroru niemieckiego na terenach plebiscytowych.
[2925]. M. S. : Bochnia, 16 kwietnia = poz. 2336.
[2926]. WIEC w obronie Mazowsza i Warmii = poz. 2338.
2927. ŻĄDANIA polskie // Mazur 1920 nr 47: 27 IV s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Treść jak w poz. 2905.
[2928]. W POWIATOWEJ komisji kontrolującej plebiscytowej… = poz. 451.
[2929]. POLSKIE Biuro Informacyjne w Olsztynie… = poz. 1221.
[2930]. DWA oświadczenia = poz. 1222.
[2931]. BIURO informacyjne plebiscytowe… = poz. 1226.
[2932]. WIEC narodowy w sprawie Mazowsza Pruskiego i Warmii = poz. 2342.
[2933]. WIEC w sprawie Mazowsza Pruskiego i Warmii… = poz. 2343.
2934. GAŹDZIC : Gorzkie żale Niemców // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 27: 29 IV
s. 1.
Wezwanie Polaków z terenów plebiscytowych do rewanżowego prześladowania Niemców.
2935. UROCZYSTY protest polski na terenie plebiscytowym // Dz. Gd. 1920 nr 96: 29 IV s.
2.
Protest przeciwko terroryzowaniu ludności polskiej.
2936. POLACY domagają się energicznie równouprawnienia // Gaz. Gd. 1920 nr 99: 29 IV
s. 1-2. Z plebiscytu.
Żądanie równouprawnienia ludności polskiej terenów plebiscytowych wysunięte na
posiedzeniu komisji przedwyborczej w Olsztynie.
[2937]. OLSZTYN, 29 kwietnia = poz. 466.
[2938]. DWA oświadczenia = poz. 1228.
[/2939]. PRZERWANIE prac plebiscytowych… = poz. 1231.
[2940]. ZEBRANIE Rady Głównej NZR = poz. 2350.
2941. WARMIAK : O czym się u nas już dziś głośno mówi // Gaz. Olszt. 1920 nr 54: 4 V
s. 2.
Niemożliwość głosowania Polaków w plebiscycie bez uprzedniego równouprawnienia ich
z Niemcami. Pożądane odroczenie plebiscytu o 20 lat i włączenie na ten czas terenów
plebiscytowych do Polski.
[2942]. PRZEDSTAWICIELE ludności polskiej… = poz. 475.
[2943]. KRAKÓW żąda odroczenia plebiscytu… = poz. 2352.
2944. OBLĘŻENIE domu pana Zawiślewskiego w Szczytnie // Mazur 1920 nr 52: 8 V s. 2.
Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Sprawcą rozbicia zebrania działaczy polskich w Szczytnie w dniu 4 V 1920 r. jest
prawdopodobnie szczycieński „Heimatverein‖. „Heimatvereiny‖ powinny zostać rozwiązane.
[2945]. KRAKÓW żąda odroczenia plebiscytu… = poz. 2357.
[2946]. WIECE = poz. 2361.
[2947]. NA WARMII i Mazurach położenie bez wyjścia = poz. 1246.
[2948]. BIURO informacyjne… = poz. 1248.
[2949]. NA WARMII i Mazurach… = poz. 1249.
2950. STANOWISKO Związku Ludowo-Narodowego w sprawie polityki zagranicznej.
Streszczenie referatu, wygłoszonego przez posła dr Mariana Seydę na zjeździe dzielnicowym
Związku Ludowo-Narodowego w Poznaniu // Gaz. Warsz. 1920 nr 127: 11 V s. 1-2.
M.in. Interesowanie się rządu wyłącznie wojną na wschodzie. Uznanie za nie mniej ważne
dla Polski wygranie plebiscytu w okręgu kwidzyńskim.
[2951]. MY wiemy, czego chcemy! = poz. 1250.
2952. PROTEST polski przeciw mianowaniu członków Polaków w komisji kontrolnej //Dz.
Gd. 1920 nr 106: 12 V s. 2.
Polacy protestują przeciw wciąganiu ich ze strony koalicji w prace przygotowawcze do
plebiscytu bez uprzedniego zagwarantowania równouprawnienia.
[2953]. PROTEST Biura Informacyjnego… = poz. 936.
2954. WALKA o dusze ludu mazurskiego // Mazur 1920 nr 54: 13 V s. 1 ; nr 55: 18 V s. 1.
Zmiana stanowiska „Masuren- und Ermländerbundu‖ w kwestii rozbijania polskich wieców
i zebrań. „Masurenbund‖ stara się przekonać komisję koalicyjną, że na terenie plebiscytowym nie
ma ludności polskiej. Plebiscyt w czerwcu nie byłby triumfem idei sprawiedliwości dziejowej, lecz
reakcyjnej niemczyzny. Komisja koalicyjna powinna dokładnie zbadać historię i obecne stosunki na
Mazurach.
2955. SYTUACJA na terenie plebiscytowym mazursko-warmińskim // Robotn. 1920 nr 128:
13 V s. 5. Telegramy.
Niemożliwość prowadzenia akcji polskiej na terenach plebiscytowych. Ludność polska żąda
udziału w „Sicherheitswehrze‖ i mianowania polskich kontrolerów przy landratach.
[2956]. Z KWIDZYNA do Olsztyna = poz. 1029.
[2957]. POLACY wstrzymują się wskutek terroru niemieckiego od wszelkiej działalności
politycznej = poz. 1256.
[2958]. W PRUSACH Wschodnich = poz. 498.
2959. WALKA o Mazury // Mazur 1920 nr 55: 18 V s. 1.
Dr Erich Klein w „Ostdeutsche Nachrichten‖ żąda, by plebiscytu na Mazurach nie było,
gdyż jest to kraj niemiecki. Worgitzki chce plebiscytu dla udowodnienia kłamstw polskiej
propagandy o istnieniu Polaków na Mazurach. Mazury powinny być przyłączone na 15 lat do
Polski, co w pewnym stopniu usunęłoby naloty germanizmu, a po tym okresie plebiscyt wykazałby,
iż Mazury zamieszkuje w większości lud polski.
[2960]. POLACY obstają energicznie przy swych prawach = poz. 1261.
2961. POLACY wstrzymują się wskutek terroru niemieckiego od wszelkiej działalności
politycznej // Gaz. Olszt. 1920 nr 61: 20 V s. 2.
Kierownik konsulatu polskiego w Olsztynie, hr. Korybut–Woroniecki, złożył na ręce komisji
koalicyjnej oświadczenie, iż Polacy powstrzymują się z powodu terroru niemieckiego od
działalności politycznej. Działalność zostanie podjęta, gdy komisja zapewni Polakom
bezpieczeństwo na terenie plebiscytowym.
2962. DELEGACJA warmińska u nuncjusza papieskiego w Warszawie // Gaz. Olszt. 1920
nr 61: 20 V s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Nuncjusz papieski w Warszawie przyjął delegację polską w składzie: W. Pieniężny,
J. Baczewski i ks. dr Bilitewski, zapewniając o swym przychylnym nastawieniu wobec Polaków–
katolików na Warmii.
2963. ŻĄDANIA robotników // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 43: 20 V s. 1.
Delegacja robotników kwidzyńskich pod przewodnictwem Tadeusza Odrowskiego
przedstawiła komisji koalicyjnej żądania wypuszczenia na wolność aresztowanego w zajściach dnia
16 maja Andrzeja Bartkowiaka, wydalenia antypolsko nastawionych urzędników niemieckich
i utworzenia polskiej milicji. Wotum nieufności w stosunku do H. Beaumonta. Protest przeciwko
plebiscytowi, mającemu się odbyć w warunkach uniemożliwiania polskiej agitacji.
[2964]. ŁÓDŹ, 17 maja = poz. 2366.
[2965]. GWAŁT niech się gwałtem odciska! = poz. 2367.
[2966]. DEKA : Pogrom in Marienwerder = poz. 946.
2967. ŻĄDAMY śledztwa // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 45: 22 V s. 1.
Zeznania świadków aresztowania A. Bartkowiaka w Kwidzynie w dniu 16 V 1920 r.
2968. WALKA o Mazury // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 45: 22 V s. 2-3. Sprawy
polskie.
Niemcy uważają plebiscyt na Mazurach za zbyteczny, motywując to stanowisko rezygnacją
Polaków z walki. Propozycja przyłączenia Mazur na 15 lat do Polski, a następnie przeprowadzenia
plebiscytu.
2969. WRZENIE wśród robotników polskich // Gaz. Gd. 1920 nr 117: 22 V s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Żądanie równouprawnienia Polaków w Kwidzynie.
2970. CZEGO żądamy? // Gaz. Warsz.1920 nr 138: 22 V s. 2-3. Dzień polityczny.
Polacy z terenu plebiscytowego domagają się na łamach „Gazety Polskiej dla powiatów
nadwiślańskich‖ odroczenia plebiscytu do 1921 r.
[2971]. BEAUPRÈ Antoni : O Pojezierze Mazurskie = poz. 948.
[2972]. WARSZAWA, 19 maja = poz. 1930.
2973. Die ANGST von der eigenen Courage [Strach przed własną odwagą] // Weckruf 1920
nr 55: 23 V s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Protest polski przeciw dochodzeniom w sprawie rozbicia polskiej demonstracji
w Kwidzynie dnia 16 V 1920 r. przez władze niemieckie, a nie władze koalicyjne. Przyjęcie
dochodzenia przez Niemców równałoby się zatuszowaniu pogromu.
[2974]. NOWY „krok ku równouprawnieniu‖ = poz. 951.
2975. DELEGACJA warmińska u nuncjusza papieskiego w Warszawie // Gaz. Gd. 1920
nr 119: 26 V s. 2. Z obszarów plebiscytowych.
Audiencja polskich działaczy plebiscytowych u nuncjusza papieskiego A. Ratti.
2976. Al–Bu : Co 1920 lat. // Gaz. Olszt. 1920 nr 63: 27 V s. 2.
Wiersz satyryczny. M.in. podkreślenie niesprawiedliwości plebiscytu.
2977. NARODOWY kongres robotniczy w Warszawie // Gaz. Gd. 1920 nr 120: 27 V s. 2.
Przegląd polityczny.
M.in. Rezolucja domagająca się od rządu zastosowania jak najostrzejszych środków celem
położenia kresu terrorowi niemieckiemu na terenach plebiscytowych.
[2978]. Die VERSCHIEDENEN Patrioten… = poz. 1139.
[2979]. ŚWIĘTO zjednoczenia = poz. 2375.
2980. KWIDZYN, 2 kwietnia // Czas 1920 nr 81: 31 V s. 3. Przed plebiscytami.
Szykanowanie Polaków w okręgu kwidzyńskim. Ludność polska domaga się wprowadzenia
równouprawnienia.
[2981]. PIOTROWSKI Fritz : Czemu ma być u nas plebiscyt? = poz. 953.
2982. POLACY ewangelicy o Mazurach // Dz. Gd. 1920 nr 121: 1 VI s. 2. Z obwodów
plebiscytowych.
Protest przeciwko przedwczesnemu plebiscytowi i terrorowi niemieckiemu na Mazurach.
2983. PROTEST Mazurów // Gaz. Gd. 1920 nr 125: 2 VI s. 1. Z obszarów plebiscytowych.
Wezwanie rządu do starań o odroczenie terminu plebiscytu.
[2984]. KIEDY będzie plebiscyt? = poz. 1141.
[2985]. RZĄD polski interweniuje u koalicji… = poz. 1856.
[2986]. PLEBISCYTY = poz. 2041.
[2987]. POLSKA pamięta o nas? = poz. 2388.
[2988]. WIEC w Kwidzynie = poz. 1537.
[2989]. MŁODZIEŻ a plebiscyt = poz. 2045.
[2990]. WIEC mazurski w Poznaniu = poz. 2394.
[2991]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach i Warmii = poz. 851.
[2992]. J. K. : Protestujemy = poz. 964.
2993. W WAŻNEJ sprawie. Nowa parola Worgitzkiego i „Heimatverajnów‖ // Mazur 1920
nr 65: 12 VI s. 1.
„Heimatvereiny‖ grożą zamierzającym głosować za Polską, iż po plebiscycie zostaną
wypędzeni. Komisja koalicyjna powinna zapewnić ludności polskiej opiekę także po plebiscycie.
Interweniować powinien również rząd polski.
[2994]. SPRAWA pokoju z Rosją = poz. 1867.
[2995]. POLSKA pamięta o nas! = poz. 2398.
2996. SPRAWA niepomyślnego dla nas rozstrzygnięcia plebiscytu… // Spr. Robotn. 1920
nr 24: 13 VI s. 3. Tydzień polityczny.
Termin 11 lipca oznacza całkowitą przegraną Polski w plebiscycie. Ten pesymizm jest
udokumentowany brakiem równouprawnienia ludności polskiej, polskim „strajkiem
plebiscytowym‖, sfałszowaniem list uprawnionych do głosowania. Plebiscyt w okręgu
kwidzyńskim ma się odbyć ponoć 2 lipca. Konieczność większego zainteresowania rządu i sejmu
sprawą plebiscytu. Zły wpływ na przyszłe wyniki plebiscytu przesilenia rządowego w Polsce.
[2997]. O TERMIN plebiscytu = poz. 1931.
2998. „DZIENNIK Gdański‖… // Mazur 1920 nr 66: 15 VI s. 1.
Notatka w „Dzienniku Gdańskim‖ na temat plebiscytu. Termin plebiscytu naznaczono,
mimo sprzeciwów polskich, na dzień 11 lipca. Nie wprowadzono przewidzianego traktatem
wersalskim równouprawnienia ludności polskiej. Rząd polski powinien nie uznać plebiscytu.
2999. [JAROSZYK Kazimierz] K. J. : Plebiscyt na Mazurach // Mazur 1920 nr 66: 15 VI
s. 1.
Naznaczenie plebiscytu na Mazurach na dzień 11 lipca jest pogwałceniem zasady
samostanowienia w związku z długotrwałą germanizacją. Plebiscyt w tym terminie nie ma żadnego
sensu.
3000. KWIDZYN // Mazur 1920 nr 66: 15 VI s. 1.
Plebiscyt w powiatach nadwiślańskich, według wiadomości podanej przez konsulat polski
w Kwidzynie, odbędzie się 11 lipca. „Gazeta Polska dla powiatów nadwiślańskich‖ krytykuje tak
wczesny termin plebiscytu i pociesza interwencją rządu polskiego.
3001. PATEK o polityce polskiej // Gaz. Warsz. 1920 nr 161: 15 VI s. 5. Ostatnie
wiadomości.
M.in. W Prusach Wschodnich nie stworzono jeszcze odpowiednich warunków do
przeprowadzenia plebiscytu. Polska domaga się zabezpieczenia bytu ludności polskiej przed
gwałtami niemieckimi.
[3002]. EIN DRINGLICHKEITS–Antrag des Abgeordneten Herz… = poz. 1932.
[3003]. WYWIAD z p. Patkiem = poz. 1869.
[3004]. UCHWALENIE konieczności wojskowych = poz. 1933.
[3005]. TERROR niemiecki na Mazurach i na Warmii = poz. 1934.
[3006]. SEJM polski uchwalił wniosek nagły… = poz. 1935.
[3007]. SEJM = poz. 1936.
[3008]. SEJM a pobór rekruta = poz. 1937.
[3009]. PROTEST przeciw terminowi plebiscytowemu… = poz. 2405.
[3010]. WIEC w sprawie Mazowsza i Warmii = poz. 2406.
3011. WIEDER Herr Pingel [Znowu pan Pingel] // Weckruf 1920 nr 64: 18 VI s. 4. Stimmen
aus dem Leserkreise [Głosy z kręgu czytelników].
Protest Polaków w Malborku przeciw antypolskiej propagandzie ks. Pingla.
[3012]. Z SEJMU = poz. 1438.
3013. NIEMCY zamykają ochronki polskie w pow. olsztyńskim // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 67: 19 VI s. 5. Z bliska i z daleka.
Polacy złożyli na ręce komisji koalicyjnej protest przeciw zamykaniu przez Niemców
polskich ochronek w Dajtkach, Likuzach i Gietkowie.
[3014]. CO TRZEBA sprawdzić na listach głosujących = poz. 1787.
[3015]. WNIOSEK nagły posła Herza… = poz. 1940.
[3016]. PO UCHWALENIU ustawy poborowej… = poz. 1941.
[3017]. MYSZYNIEC w Ostrołęckiem = poz. 2410.
[3018]. NAGAWCZYNA, w Ropczyckiem = poz. 2412.
3019. ODROCZENIE plebiscytu na Mazurach // Czas 1920 nr 45: 21 VI s. 1.
„Rzeczpospolita‖ dowiaduje się od pewnego działacza plebiscytowego z Warmii, że
plebiscyt na Warmii i Mazurach nie może się odbyć w bieżącym roku, a w żadnym razie przed
plebiscytem na Górnym Śląsku.
3020. STRASZLIWA robota na terenie plebiscytowym mazurskim // Mazur 1920 nr 69:
22 VI s. 1.
Niemcy ogłaszają bez wiedzy Polaków i komisji koalicyjnej listę polskich mężów zaufania
w wydziale plebiscytowym z poszczególnych powiatów w „Ortelsburger Zeitung‖. Będą oni
niewątpliwie prześladowani przed i po plebiscycie. Wieści o zamierzonych pogromach głosujących
w plebiscycie za Polską. w takich warunkach sprawiedliwie przeprowadzenie plebiscytu jest
niemożliwością.
3021. PLEBISCYT na Mazurach // Mazur 1920 nr 69: 22 VI s. 1.
Niesłychany terror niemiecki i uniemożliwianie polskiej agitacji plebiscytowej
na Mazurach. Działalność germanizatorska. Termin plebiscytu 11 lipca jest niesprawiedliwością.
3022. POLSKA straż bezpieczeństwa // Mazur 1920 nr 69: 22 VI s. 3.
Postulaty reorganizacji Sicherheitswehry w okręgu olsztyńskim przez wprowadzenie w jej
skład Polaków, podobnie jak to ma miejsce w okręgu kwidzyńskim.
[3023]. REORGANIZACJA Sicherheitswehry = poz. 726.
3024. PROTEST polski // Gaz. Warsz. 1920 nr 169: 23 VI s. 4. Przed plebiscytami.
Protest polskiej komisji kontrolującej w okręgu olsztyńskim przeciwko nadużyciom
Niemców przy sporządzaniu list uprawnionych do głosowania. Żądanie unieważnienia w całości
jednej listy.
[3025]. WNIOSEK nagły posła Dąbala, ks. Okonia i tow.… = poz. 1942.
3026. PODBURZENIE do gwałtów po plebiscycie // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 1.
Redaktor „Oletzkoer Zeitung‖, Albrecht Czygen, nawołuje w swej gazecie do
prześladowania po plebiscycie głosujących za Polską. Zapytania pod adresem komisji koalicyjnej w
Olsztynie i rządu polskiego, co zamierzają uczynić, by zapobiec takiemu podburzaniu, jak się
zamierzają ustosunkować wobec podobnych gróźb oraz pod adresem komisarza niemieckiego w
Olsztynie, czy podburzania mają miejsce za jego zgodą.
3027. „DEUTSCHE Männer‖ [Niemieccy obywatele] // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 1-2.
Sprawy plebiscytowe.
Terror niemiecki zmusza Mazurów do wyrzekania się polskości. Dopóki nie ma na
Mazurach wolności przekonań, dopóty nie może być mowy o plebiscycie.
3028. NA WARMII i Mazurach // Robotn. 1920 nr 169: 24 VI s. 4. Telegramy.
M.in. Sfałszowanie list uprawnionych do głosowania w dwóch powiatach okręgu
olsztyńskiego. Polacy żądają unieważnienia tych list.
[3029]. [ŁYDKO Ludwik] L. Ł. : Rząd polski wobec plebiscytu na Warmii i Mazurach
= poz. 974.
[3030]. PRZECIWKO przedwczesnemu plebiscytowi = poz. 2420.
[3031]. WIEC mazurski = poz. 2421.
[3032]. PRZECIWKO przedwczesnym plebiscytom = poz. 2422.
[3033]. WIEC mazurski = poz. 2423.
3034. OLSZTYN, 24 czerwca // Czas 1920 nr 148: 25 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Protest komisji kontrolującej listy plebiscytowe w Olsztynie przeciw fałszowaniu listy nr 2
(poprawki, dopiski i przekreślenia, wpisywaniu wielu nazwisk po zamknięciu list (22 czerwca),
wpisanie na listy nieuprawnionych do głosowania). Żądanie unieważnienia listy.
[3035]. WIOSEK nagły Radykalnego Stronnictwa Chłopskiego… = poz. 1944.
[3036]. ŁUCK = poz. 2425.
[3037]. Z SEJMU polskiego = poz. 1945.
[3038]. I. D. : O Warmię i Mazury! = poz. 1041.
[3039]. WIEC plebiscytowy w Łucku = poz. 2426.
[3040]. ZEBRANI na wiecu we Frampolu… = poz. 2427.
[3041]. PLEBISCYTY a traktat wersalski = poz. 47.
[3042]. WALKA o ziemie plebiscytowe = poz. 2428.
3043. WYSOKIEJ Komisji Koalicyjnej w Olsztynie do wiadomości: Jak wygląda
„wolność‖ w czasie plebiscytowym na Mazurach // Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 1.
List Augusta F. z pow. szczycieńskiego do redakcji „Mazura‖. Szykanowanie ludności w
razie głosowania za Polską. Lepszy los Mazurów pod panowaniem polskim niż niemieckim.
Niemcy zmuszają szykanami do wpisywania się Mazurów na swe listy.
3044. „GAZETA Polska‖… // Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 1.
„Gazeta Polska dla powiatów nadwiślańskich‖ przytacza artykuł z „Mazura‖: „Straszliwa
robota na terenie plebiscytowym mazurskim‖. W takich warunkach plebiscyt jest niemożliwy. Rząd
polski powinien poczynić odpowiednie kroki, w przeciwnym razie pozostaje Polakom na Mazurach
tylko jedno wyjście: nie brać udziału w głosowaniu.
3045. PRZECIW przyśpieszeniu plebiscytu na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 175: 29 VI
s. 6. Przed plebiscytami.
Protest Zarządu Okręgowego Narodowej Partii Robotniczej Zagłębia Dąbrowskiego i rady
okręgowej Polskich Związków Zawodowych Zagłębia przeciwko nieuwzględnieniu przez koalicję
polskiego żądania odroczenia plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Wezwanie rządu do
dalszej akcji w celu spowodowania odroczenia plebiscytu.
[3046]. KLĘSKA agitacji niemieckiej = poz. 1633.
[3047]. WIEC w sprawie plebiscytu na Warmii i Mazurach… = poz. 2430.
[3048]. ZA ODROCZENIEM plebiscytu na Warmii i Mazurach = poz. 2431.
[3049]. WIEC plebiscytowy = poz. 2432.
[3050]. WIEC w Łodzi = poz. 2433.
3051. O ODROCZENIE plebiscytu na Warmii i Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 154: 1 VII s.
3.
Treść jak w poz. 3045.
[3052]. WIEC plebiscytowy we Lwowie = poz. 2435.
[3053]. ZJAZD przedstawicieli komitetów plebiscytowych = poz. 2072.
3054. JAŃSBORK // Mazur 1920 nr 74: 3 VII s. 4. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Niemcy grożą Polakom zemstą po plebiscycie lub nawet w dniu głosowania. Komisja
koalicyjna powinna poczynić kroki celem zapobieżenia niemieckim prześladowaniom po
plebiscycie.
3055. ZMARLI zmartwychwstają, by głosować za Niemcami! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 79: 3 VII s. 1.
Fałszowanie przez Niemców list uprawnionych do głosowania. Na jedną z list wpisano
dwukrotnie 119 osób oraz 13 zmarłych. Żądanie kontroli wszystkich list.
3056. BEZPRAWIA plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 179: 3 VII s. 3. Przed
plebiscytami.
Fałszerstwa list plebiscytowych w Biskupcu Pom. i Iławie. Protest Warmińskiego Komitetu
Plebiscytowego do Rady Ambasadorów – domaganie się sprawdzenia wszystkich list.
3057. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 179: 3 VII s. 3 Przed
plebiscytami.
Fałszerstwa list uprawnionych do głosowania, dokonywane na wielką skalę przez gminne
komitety plebiscytowe pod nieobecność ich członków – Polaków. Fałszowanie list zostały
wykazane w memoriałach prof. E. Romera. W takiej sytuacji konsul generalny w Olsztynie, W.
Andrycz wysłał notę do przewodniczącego komisji koalicyjnej z żądaniem: rewizji list
uprawnionych do głosowania, odroczenia plebiscytu do czasu sporządzenia nowych list i
rozdzielenia podczas głosowania osób, które przybyły spoza terenu plebiscytowego, przez
wystawienie osobnej urny.
3058. NIEMIECKIE fałszerstwa // Robotn. 1920 nr 178: 3 VII s. 4. Kronika polityczna.
Treść jak w poz. 3057.
[3059]. J. P. : Jan Kasprowicz o plebiscycie na Mazurach i Warmii i o Gdańsku = poz. 981.
[3060]. MIKOŁAJKI, 26.06.20. = poz. 1656.
[3061]. CENTRALNY Komitet Plebiscytowy = poz. 2074.
[3062]. UTWORZENIE rady plebiscytowej = poz. 2075.
[3063]. POLSCY robotnicy domagają się przedłużenia plebiscytu na Warmii i Mazurach =
poz. 2440.
[3064]. PROTEST Krakowa w sprawie plebiscytu na Warmii = poz. 2441.
[3065]. WIEC plebiscytowy w Łodzi = poz. 2442.
3066. Die POLNISCHE Arbeiterschaft gegen den festgesetzten Abstimmungstermin
[Polskie Zjednoczenie Robotników przeciw ustalonemu terminowi głosowania] // Weckruf 1920 nr
71: 4 VII s. 3. Aus Polen [Z Polski].
Protest górników Zagłębia Dąbrowskiego, złożony na ręce J. Piłsudskiego, przeciw
odrzuceniu przez koalicję żądania odroczenia plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
3067. FAŁSZERSTWA plebiscytowe // Robotn. 1920 nr 179: 4 VII s. 5. Telegramy.
Treść jak w poz. 3056.
[3068]. PRAWDZIC K. : Gwałt nad Polską = poz. 983.
[3069]. PROTEST rządu polskiego przeciwko fałszowaniu list = poz. 1877.
[3070]. ZJAZD plebiscytowy = poz. 2077.
[3071]. BYDGOSZCZ przeciw oszustwu plebiscytowemu = poz. 2447.
[3072]. PLEBISCYT = poz. 2450.
[3073]. OLBRZYMI wiec = poz. 2452.
3074. O ODROCZENIE plebiscytu na Warmii // Głos Nar. 1920 nr 158: 5 VII s. 1.
M.in. Polacy żądają rewizji list uprawnionych do głosowania w plebiscycie na Warmii
i Mazurach i odroczenia plebiscytu do chwili sporządzenia nowych list oraz ustawienia w lokalach
wyborczych osobnych urn dla przybyłych spoza terenu plebiscytowego. Żądania te zostały
przedłożone dnia 2 VII 1920 r. przewodniczącemu komisji międzysojuszniczej w Olsztynie.
[3075]. FAŁSZOWANIE list przez Niemców = poz. 1878.
[3076]. HARCERZE a plebiscyt = poz. 2074.
[3077]. WIECE Związku Ludowo-Narodowego w pow. kutnowskim = poz. 2456.
[3078]. KRAKÓW = poz. 2457.
[3079]. WIEC plebiscytowy = poz. 2459.
[3080]. PROTESTY przeciw pogwałceniu ludności polskiej Powiśla i Mazur = poz. 1671.
[3081]. SFAŁSZOWANIE list głosujących na wielką skalę = poz. 1879.
[3082]. RZĄD wobec plebiscytu na Mazurach = poz. 1882.
[3083]. MEMORIAŁ prof. Romera = poz. 1883.
[3084]. ZJAZD komitetów plebiscytowych = poz. 2081.
[3085]. POZNAŃ = poz. 2462.
3086. FAŁSZOWANIE listy uprawnionych do głosowania // Gaz. Gd. 1920 nr 153: 7 VII
s. 2. Sprawy polskie.
Treść jak w poz. 3074.
3087. Z ZAGROŻONYCH ziem // Głos Nar. 1920 nr 159: 7 VII s. 1.
Jan Kasprowicz udzielił współpracownikom „Gazety Warszawskiej‖ szczegółów o
widokach plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Polacy wobec terroru niemieckiego nie mają
w głosowaniu 11 lipca żadnych szans. Plebiscyt powinien być odroczony. Czynniki, które wpłynęły
na wyznaczenie terminu głosowania 11 VII 1920 r.
[3088]. SEJM = poz. 1949.
[3089]. WIEC plebiscytowy… = poz. 2465.
[3090]. PROTESTKUNDGEBUNG gegen den frühen Abstimmungstermin in Lwów = poz.
2469.
[3091]. F. G., ks. : Protest polski = poz. 2472.
[3092]. MANIFESTACYJNY wiec plebiscytowy… = poz. 2475.
[3093]. WIEC plebiscytowy w Nowym Sączu… = poz. 2476.
[3094]. WIEC plebiscytowy = poz. 2478.
3095. W. C. : Głosowanie ludności // Dz. Gd. 1920 nr 151: 8 VII s. 2.
Niemożliwość przeprowadzenia plebiscytu za względu na nieprzestrzeganie przez Niemców
postanowień traktatu wersalskiego.
[3096]. PARODIA plebiscytu = poz. 985.
[3097]. WIECE protestacyjne = poz. 1688.
[3098]. 20 000 ludzi w Poznaniu… = poz. 2479.
[3099]. TORUŃ = poz. 2480.
[3100]. WIEC protestacyjny w Krakowie = poz. 2481.
[3101]. MENIFESTACJA warszawska = poz. 2482.
[3102]. Z MŁAWY = poz. 2483.
3103. KWIDZYN // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Wszystkie towarzystwa polskie na Powiślu wysłały do Warszawy protest przeciwko
plebiscytowi.
3104. PROTEST komitetu polskiego w Malborku // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84:
9 VII s. 5. Z bliska i z daleka.
Ekspozytura Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w Malborku przyłącza się do
ogólnopolskiego protestu przeciwko plebiscytowi.
3105. SOGAR die Toten sollen abstimmen [Nawet umarli powinni głosować] // Weckruf
1920 nr 73: 9 VII s. 3. Aus dem Absimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Przy kontroli list plebiscytowych w Biskupcu Pom. i Iławie wykryto na jednej z list na 1400
zapisanych 119 zapisanych dwukrotnie i 13 zmarłych. Protest Komitetu Warmińskiego do Rady
Ambasadorów. Żądanie kontroli wszystkich list.
3106. W. C. : Niemożliwy plebiscyt // Dz. Gd. 1920 nr 152: 9 VII s. 1-2.
3107]. I. B. : Wiece protestujące = poz. 1689.
[3108]. ZABAWA i wiec w Malborku = poz. 1691.
[3109]. POLEN unternimmt Schritte gegen die Pälschung der Abstimmungslisten
= poz. 1887.
[3110]. ODEZWA sejmu do parlamentów mocarstw = poz. 1955.
[3111]. Z SEJMU polskiego = poz. 1956.
[3112]. MIESZKAŃCY obszarów plebiscytowych zwolnieni od wojska = poz. 1957.
[3113]. PRZYSTĄPIONO do rozprawy… = poz. 1959.
[3114]. PRZYSTĄPIONO do rozprawy... = poz. 1961.
[3115]. WIEC w sprawie plebiscytu = poz. 2486.
[3116]. WARSZAWA o Warmii i Mazurach = poz. 2489.
[3117]. WIEC protestacyjny przeciwko terminowi plebiscytu = poz. 2490.
[3118]. WIEC w sprawie Powiśla, Warmii i Mazur = poz. 2492.
[3119]. LUBAWA = poz. 2494.
[3120]. REZOLUCJA podjęta na wiecu obywatelskim = poz. 2495.
3121. REJENCJA zwolniła z urzędu… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 86: 11 VII s. 4.
Z bliska i z daleka.
Usunięcie urzędników, którzy pracowali w rejencji kwidzyńskiej przez trzy tygodnie, by
zniszczyć wszelkie tajne akta, dotyczące spraw przeciwko Polakom. Protest Rady Ludowej przeciw
używaniu urzędników do agitacji.
3122. PLEBISCYT na Warmii i na Mazurach // Robotn. 1920 nr 186: 11 VII s. 3.
Stan uświadomienia narodowego ludności Warmii i Mazur. Stanowisko niemieckich
niezawisłych socjalistów w sprawie plebiscytu jest nieprzychylne dla Polski. Uczucie goryczy
i smutku z powodu całkowitego zaangażowania się Polski w wojnę na wschodzie, podczas gdy na
zachodzie mają się ustalić granice.
[3123]. DUBIEL = poz. 1709.
[3124]. ZJAZD komitetów plebiscytowych = poz. 2087.
[3125]. GRUDZIĄDZ = poz. 2498.
[3126]. NAPAD bandycki Heimatvereinu = poz. 1714.
[3127]. MALBORK = poz. 1145.
[3128]. W BIEŻĄCYM tygodniu… = poz. 1966.
[3129]. Z GRYBOWSKIEGO = poz. 2500.
7. Ocena działalności polskiej
a) Ze strony polskiej
3130. GWAŁTOWNA agitacja plebiscytowa // Głos Nar. 1919 nr 211: 7 IX s. 2. Kronika.
Niemcy agitują, by przyjeżdżać na tereny plebiscytowe. Podróż opłacają z funduszów
państwowych. Polska agitacja plebiscytowa spoczywa w prawie martwym punkcie.
3131. NA MAZURACH // Głos Nar. 1919 nr 256: 19 IX s. 3. Dzień polityczny.
Współpraca prezesa Rady Ludowej na pow. nidzickim, Bogdańskiego, z landratem przy
organizowaniu powiatowego oddziału „Heimatswehr‖ świadczy o zniemczeniu w tamtejszej
Radzie.
[3132]. WAŻNA sprawa = poz. 1163.
3133. W. : Po kupiecku // Gaz. Warsz. 1919 nr 297: 30 X s. 1.
M.in. Niedociągnięcia polskiej akcji plebiscytowej.
[3134]. LENARTOWICZ Stanisław : Nowa prowokacja = poz. 138.
[3135]. THUGUTT Stanisław : Rządu jeszcze nie ma = poz. 1819.
3136. J. HŁ. : Pół–cudzoziemcy // Gaz. Warsz. 1919 nr 349: 23 XII s. 3.
Polemika z zakazem zameldowania w Warszawie, Łodzi i Lublinie m.in. mieszkańców
terenów plebiscytowych z powodu braku mieszkań.
3137. O NASZĄ politykę zagraniczną // Dz. Gd. 1919 nr 113: 30 XII s. 1.
M.in. Dopuszczenie do plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu jest winą nieudolności
rządu Paderewskiego.
3138. W. K. : Lekkomyślne zaniedbanie // Gaz. Warsz. 1920 nr 17: 17 I s. 1.
Zwrócenie uwagi na brak polskiej agitacji plebiscytowej na Warmii, Mazurach i Powiślu.
Brak zainteresowania w Polsce sprawą plebiscytu na tych terenach. Konieczność rozwinięcia
agitacji polskiej poprzez prasę, odezwy, broszury i ulotki, odczyty i wiece. Formy agitacji
niemieckiej.
[3139]. SEJMIK ludu warmińskiego w Olsztynie… = poz. 1180.
[3140]. J. CH. : Nasze plebiscyty = poz. 884.
[3141]. POLSKA wobec gwałtów niemieckich = poz. 1920.
[3142]. PRAWDZIC K.: Wobec grożącego niebezpieczeństwa = poz. 1133.
[3143]. SEJM = poz. 1927.
3144. DOBRE skutki polskiej abstynencji // Głos Nar. 1920 nr 101: 26 IV s. 3.
Koncentracja wśród Niemców na wieść o „strajku plebiscytowym‖ Polaków. „Ostdeutsche
Nachrichten‖ piszą, że wobec ustawicznego rozbijania polskich wieców sprawa niemiecka popsuła
się i możliwym jest przesunięcie terminu plebiscytu.
[3145]. ZJAZD techników na Pomorzu = poz. 2341.
3146. NASZE niedomagania plebiscytowe // Dz. Gd. 1920 nr 95: 28 IV s. 1-2.
3147. WASZ : Korespondencja z Jańsborka na Mazurach // Gaz. Olszt. 1920 nr 54: 4 V s. 3.
Zebranie niemieckie w Piszu dnia 22 IV 1920 r. Głosy przeciw używaniu przemocy wobec
Polaków. Polska działalność plebiscytowa na tym terenie daje rezultaty w postaci przechylenia się
kilku chwiejnych na stronę polską.
[3148]. WASZ : Jańsbork = poz. 1474.
[3149]. WIECE plebiscytowe… = poz. 1476.
[3150]. STANOWISKO Związku Ludowo-Narodowego w sprawie polityki zagranicznej =
poz. 2950.
[3151]. GRABOWSKI Ignacy : Plebiscyt mazurski = poz. 937.
[3152]. KWIDZYN = poz. 1479.
3153]. BEAUPRÈ Antoni : O Pojezierze Mazurskie = poz. 948.
[3154]. „NARODOWA Partia Robotnicza‖ = poz. 2374.
[3155]. SPRAWA niepomyślnego dla nas rozstrzygnięcia plebiscytu… = poz. 2996.
[3156]. POLITYCZNE motywy stanu naszej akcji plebiscytowej = poz. 1037.
[3157]. O ZACHODNIE granice = poz. 1039.
[3158]. KOZICKI Władysław : O swobodny oddech Polski = poz. 971.
[3159]. J. P. : Jan Kasprowicz o plebiscycie… = poz. 981.
3160. NARODOWA Partia Robotnicza… // Spr. Robotn. 1920 nr 27: 4 VII s. 2.
Narodowa Partia Robotnicza wypowiada się przeciwko gabinetowi Paderewskiego m.in.
z powodu braku sprecyzowanego stanowiska premiera w sprawie obrony granic, plebiscytów
i pokoju.
3161. CZEŚĆ bohaterom! // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s.2 .
Hołd dla bojowników o sprawę polską na Mazurach.
3162. CHRZEST krwi i ofiary // Gaz. Warsz. 1920 nr 184: 8 VII s. 1.
M.in. Zaprzepaszczenie sprawy Górnego Śląska, Gdańska, Warmii i Mazur na kongresie
wersalskim – winą Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i polskiej delegacji na kongres.
[3163]. PLEBISCYT na Warmii i na Mazurach = poz. 3122.
3164. P. CH. : Plebiscyt 11-ego lipca na Warmii i Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 188:
12 VII s. 1.
Małe zainteresowanie społeczeństwa, a zwłaszcza prasy polskiej plebiscytem. Bez względu
na wyniki plebiscytu należy dalej walczyć o tereny północne. Jest zbyt małe zainteresowanie
Powiślem, które prasa włącza pod nagłówki „Warmia i Mazury‖. Walka o tereny nadwiślańskie
powinna być podobna do walki o Śląsk i Gdańsk.
b) Ocena działalności polskiej ze strony niemieckiej
[3165]. L[eyk] Friedrich : Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein = poz. 1348.
[3166]. WARMIAK : Intrigen = poz. 1365.
3167. POLEMIKA // Mazur 1920 nr 22: 26 II s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Polemika „Allensteiner Zeitung‖ z „Mazurem‖, dotycząca podanych w piśmie polskim
warunków, niezbędnych dla sprawiedliwego przeprowadzenia plebiscytu.
3169. POLNISCHE Passerscheine [Polskie przepustki] // Weckruf 1920 nr 26: 5 III s. 4. Aus
dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Narzekanie w „Marienburger Zeitung― na trudności w otrzymywaniu przepustek do Polski
z terenu plebiscytowego.
[3169]. EIN WESTPREUSSE : Ich erhielt neulich… = poz. 2846.
[3170]. POLACY a plebiscyt = poz. 1217.
3171. NA MAZURACH // Robotn. 1920 nr 113: 25 IV s. 4. Telegramy.
Konsternacja wśród Niemców na wieść o zawieszeniu pracy Mazurskiego Komitetu
Plebiscytowego.
[3172]. MY wiemy, czego chcemy! = poz. 1250.
3173. WYŚMIEWA SIĘ z ustępstw komisji koalicyjnej… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 64: 16 VI s. 5.
Komentowanie przez prasę niemiecką odrzucenia polskiej prośby o odroczenie plebiscytu.
3174. WZBURZENIE w kołach niemieckich // Gaz. Gd. 1920 nr 152: 6 VII s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
Niemcy oburzeni zatrzymaniem 600 rodaków nieuprawnionych do głosowania podczas
przejazdu przez Pomorze.
C. Działalność niemiecka
1. Stosunek do plebiscytu i władz alianckich
3175. POCZYNA świtać w głowach niemieckich! // Gaz. Gd. 1919 nr 136: 28 VI s. 3.
Wiadomości potoczne.
Niemcy w pow. suskim obawiają się przyłączenia po plebiscycie do Niemiec ze względu na
wysokie podatki, jakie musieliby płacić.
3176. Z POWIATU suskiego // Gaz. Gd. 1919 nr 137: 29 VI s. 3. Wiadomości potoczne.
Niemcy z Biskupca Pomorskiego namyślają się, czy nie będzie korzystniej należeć do
Polski, ze względu na ciężary wojenne Niemiec.
3177. POCZYNA świtać w głowach niemieckich // Gaz. Olszt. 1919 nr 78: 5 VII s. 3.
Treść jak w poz. 3175.
3178. PROTEST niemiecki // Głos Nar. 1919 nr 156: 14 VII s. 3.
Protest niemieckiego Zgromadzenia Narodowego w Weimarze przeciw niesprawiedliwemu
dla Niemiec ustaleniu granic z Polską. M.in. plebiscyty na Górnym Śląsku, Warmii, Mazurach i
Powiślu „urągają prawu o samostanowienie‖.
3179. Z POZNAŃSKIEGO i Prus Królewskich // Głos Nar. 1919 nr 197: 24 VIII s. 1.
M.in. Agitacja antypolska w pow. kwidzyńskim. Sytuacja nie przedstawia się dla Polski
tragicznie – wielu Niemców jest skłonnych głosować za Polską.
3180. [K.M]. : Sztuczki pruskie na Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 236: 29 VIII s. 5.
Landrat nidzicki uważa za bezcelowe obsadzenie terenów plebiscytowych wojskami Ententy
ze względu na istnienie na tych terenach „Heimstschutzu‖.
[3181]. WIR stimmen für Polen = poz. 1346.
3182. PAN ksiądz Rauch z Rydzewa… // Mazur 1919 nr 75: 16 IX s. 1-2. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Ks. Rauch usiłuje dowieść, że do ustanowienia plebiscytu na Mazurach przyczyniło się
przedłożenie koalicji przez Polaków fałszywych statystyk.
3183. CZYTELNIK : Nibork // Mazur 1919 nr 80: 27 IX s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Ks. Rauch z Rydzewa podkreślił podczas przemówienia w Nidzicy niesprawiedliwość, jaką
wyrządzono Niemcom przez ustanowienie plebiscytu na Mazurach. Strona polska uważa za
niesprawiedliwość fakt, iż nie przyznano Mazur Polsce bez głosowania.
3184. SPRAWIEDLIWY i neutralny Niemiec : Przed plebiscytem // Dz. Gd. 1919 nr 43:
3 X s. 2. Korespondencje.
Wykazanie konieczności obsadzenia kwidzyńskiego okręgu plebiscytowego przez wojska
koalicyjne. Przytoczenia toku wyborów landrata w pow. świeckim jako przestrogi dla Polaków.
3185. MAZURZY… // Mazur 1919 nr 90: 21 X s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Rząd niemiecki nie zamierza wprowadzić na linie kolejowe w Prusach Wschodnich
pociągów pospiesznych. Wobec tego Niemcy na terenie plebiscytowym wyrażają swe
niezadowolenie i grożą, że plebiscyt dla Niemiec może wypaść niekorzystnie.
3186. W SPRAWIE terytoriów plebiscytowych // Głos Nar. 1919 nr 255: 22 X s. 3.
Zebranie „Związku Niemieckich Patriotów‖ w Berlinie. Protest przeciwko odłączeniu Prus
Zachodnich i Poznańskiego od Niemiec oraz przeciwko plebiscytom.
[3187]. VERSPOTTUNG der Entente–kommission = poz. 992.
3188. MĄCZEWSKI Przemysław : Nad polskim morzem. II // Gaz. Warsz. 1919 nr 337:
11 XII s. 3.
M.in. Niezadowolenie niemieckiej prasy gdańskiej („Die Brücke‖) z powodu plebiscytu.
[3189]. PROWOKACJE niemieckie na Mazowszu Pruskim = poz. 1380.
3190. ZBRODNICZE plany Niemców // Gaz. Warsz. 1920 nr 27: 27 I s. 5. Z całej Polski.
Niemcy grożą wymordowaniem załogi koalicyjnej na Mazurach, jeśli nie zastosuje się do
ich żądań.
3191. PRZED PLEBISCYTEM na Mazowszu // Czas 1920 nr 24: 28 I s. 3.
Treść jak w poz. 3190.
3192. HAKATA triumfuje // Mazur 1920 nr 10: 29 I s. 1-2.
Niemcy na Mazurach są zadowoleni, gdyż urzędnicy niemieccy pozostaną na terenie
plebiscytowym, kierownictwo plebiscytu jest w rękach Anglii, Francuzów będzie niewielu,
a agitacji niemieckiej nie ogranicza się.
3193. „BÖRSENZEITUNG‖… // Gaz. Warsz. 1920 nr 32: 1 II s. 4. Dzień polityczny.
Niemcy uważają, że z powodu wyłączenia Anglików i Włochów z okupacji terenów
plebiscytowych tracą gwarancję bezstronności, gdyż Francja ma większy interes w popieraniu
Polski.
3194. ZBRODNICZE plany Niemców // Gaz. Gd. 1920 nr 28: 5 II s. 1-2. Przegląd
polityczny.
Wrogie ustosunkowanie Niemców wobec Komisji Międzysojuszniczej.
3195. „OSTPREUSSISCHE Zeitung‖… // Mazur 1920 nr 18: 17 II s. 3. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Oburzenie „Ostpreussische Zeitung― na mowę prezesa komisji koalicyjnej w Olsztynie,
E. Rennie. Ataki antypolskie.
3196. Z BISKUPCA… // Gaz. Olszt. 1920 nr 25: 24 II s. 2. Z bliska i z daleka.
Prowokacyjne zachowanie się Niemców w Biskupcu Resz. wobec członków komisji koalicyjnej.
[3197]. PLEBISCYTOWY Komitet Mazurski komunikuje… = poz. 8.
3198. ABREISSEN von Bekanntmachungen der Kommission [Zrywanie ogłoszeń komisji]
// Weckruf 1920 nr 22: 25 II s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Ogłoszenia komisji koalicyjnej w Kwidzynie są zerwane ze słupów ogłoszeniowych, zanim
ludność zapozna się z ich treścią (Za „Marienwerder Zeitung‖).
[3199]. NIEDOBRE wieści = poz. 879.
3200. W BISKUPCU… // Gaz. Olszt. 1920 nr 27: 28 II s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Wywieszenie na budynku landratury w Biskupcu Resz. flag państw koalicyjnych. Filia
„Ermländernundu‖ wydała ostrzeżenie do Niemców, by nie zaczepiali urzędników i oficerów wojsk
koalicyjnych.
[3201]. ARESZTOWANIE kapitana francuskiego = poz. 382.
[3202]. CZODROWSKI Józef : Administracyjna władza komisji koalicyjnej na terenie
olsztyńskim w świetle faktów = poz. 889.
3203. EŁK (na Mazurach) // Gaz. Olszt. 1920 nr 40: 30 III s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Wrogie nastawienie ludności niemieckiej w Ełku do załogi włoskiej.
3204. EŁK na Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 85: 13 IV s. 3. Wiadomości potoczne.
Napad Niemców na żołnierzy włoskich.
3205. NIEMCY zabili dwóch Włochów w Ełku // Głos Nar. 1920 nr 91: 15 IV s. 1.
Treść jak w poz. 3204.
[3206]. NA MAZURACH = poz. 2322.
3207. MINISTER dr Köster… // Mazur 1920 nr 49: 1 V s. 1. Co się dzieje w świecie.
Min. Köster stwierdził, że plebiscyt odbywa się w okresie dla Niemców niekorzystnym.
Ludność ma wybierać pomiędzy wysokimi a niskimi podatkami, głodem a sytością.
3208. POKAZUJĄ zęby // Mazur 1920 nr 49: 1 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Olsztyńskim pismom niemieckim nie podoba się, że wojsko angielskie pokazuje się
w miastach mazurskich.
3209. WROGIE usposobienie Niemców wobec komisji koalicyjnej // Dz. Gd. 1920 nr 99:
2 V s. 4. Telegramy.
3210. JAK w numerze 47 pisaliśmy… // Mazur 1920 nr 50: 4 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Kampania w gazetach niemieckich przeciwko planowanemu przez komisję koalicyjną
rozwiązania Sicherheitswerhry.
3211. DELEGACJA plebiscytowa w Łodzi // Gaz. Warsz. 1920 nr 122: 5 V s. 5. Sprawy
polskie.
Do Łodzi przybyła delegacja socjalistów niemieckich, by zapoznać się ze stosunkami
panującymi w Polsce, wobec oszczerczej działalności niemieckiej na ternach plebiscytowych.
3212. ROZBRAJANIE bojówek niemieckich // Gaz. Warsz. 1920 nr 127: 11 V s. 5. Na
terenach plebiscytowych.
Niemcy, wbrew zarządzeniom komisji koalicyjnej, rozbrajają Einwohnerwehry na terenie
plebiscytowym tylko częściowo.
3213. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Przed konferencją w Spaa // Gaz. Warsz. 1920 nr
128: 12 V s. 1-2.
M.in. Adolf Köster, niemiecki minister spraw zagranicznych oświadczył, iż Niemcy nie
uznają nigdy plebiscytów i ich rezultatów. Przemilczenie na konferencji w San Remo sprawy
gwałtów niemieckich na terenie plebiscytowym w Prusach Wsch.
3214. BLATY niemieckie w Olsztynie donoszą… // Mazur 1920 nr 54: 13 V s. 2. Nowiny
z Mazur i Prus Wschodnich.
Według informacji gazet niemieckich, przywódcy niezależnych socjalistów z Mazur
pojechali do Warszawy, by się przekonać, czego się mogą spodziewać Mazurzy od Polski.
[3215]. WALKA o Mazury = poz. 2959.
3216. KOMEDIE na Warmii i Mazurach // Gaz. Olszt. 1920 nr 61: 20 V s. 2.
Mimo nakazu komisji koalicyjnej członkowie Einwohnerwehrów nie oddają wcześniej
posiadanej broni.
3217. JAK NIEMCY witają Anglików // Gaz. Warsz. 1920 nr 136: 20 V s. 5.
Niemcy witają wojsko angielskie przybyłe do Szczytna pięścią „Deutschland über alles‖,
kpiąc w ten sposób z załogi okupacyjnej.
3218. NA TERENACH plebiscytowych // Robotn. 1920 nr 135: 20 V s. 5. Telegramy.
Strzały karabinowe do żołnierzy angielskich w Biskupcu Resz. Miejscowa prasa niemiecka
wzywa do powstrzymania się od gwałtów na członkach komisji koalicyjnej.
[3219]. REDAKTORZY niemieccy = poz. 1487.
3220. MŁODZIEŻ niemiecka w obwodzie plebiscytowym wysyła delegację do Polski? //
Dz. Gd. 1920 nr 113: 21 V s. 3. Telegramy.
Delegacja ma być wysłana w celu zaznajomienia się ze stosunkami w Polsce i zajęcia
stanowiska wobec plebiscytu.
3221. WYCIECZKA informacyjna młodzieży niemieckiej do Polski // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 45: 22 V s. 3. Z bliska i z daleka.
Treść jak w poz. 3220.
3222. OLSZTYN, 21 maja // Czas 1920 nr 120: 22 V s. 2.
Treść jak w poz. 3218.
[3223]. WALKA o Mazury = poz. 2968.
3224. MŁODZIEŻ niemiecka w obwodzie plebiscytowym wysyła delegację do Polski??? //
Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 46: 23 V s. 4. Z bliska i z daleka.
Wiadomość o wysłaniu przez młodzież niemiecką delegacji do Polski wydaje się wielce
nieprawdopodobną.
3225. MŁODZIEŻ niemiecka udaje się do Polski // Gaz. Gd. 1920 nr 118: 23 V s. 1.
Z obszarów plebiscytowych.
Wyjazd niemieckiej młodzieży z pow. ostródzkiego do Polski celem poznania stosunków
panujących w naszym kraju i zajęcie na tej podstawie odpowiedniego stosunku względem
głosowania.
3226. NAPAŚĆ na żołnierzy angielskich // Gaz. Gd. 1920 nr 118: 23 V s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Strzały karabinowe do żołnierzy angielskich w Biskupicach.
3227. MŁODZIEŻ niemiecka w obwodzie plebiscytowym wysyła delegacje do Polski? //
Gaz. Olszt. 1920 nr 63: 27 V s. 1.
Treść jak w poz. 3224.
3228. NIEMCY wypowiadają // Gaz. Gd. 1920 nr 120: 27 V s. 1.
Niemcy tracą wiarę w pomyślny dla nich wynik plebiscytu i wycofują swe kapitały
z terenów plebiscytowych.
3229. NIEMCY przeciw Włochom // Gaz. Warsz. 1920 nr 147: 1 VI s. 5. Przed plebiscytem.
Napad Niemców na żołnierzy włoskich w Olsztynie dn. 31 maja
[3230]. NA TERENACH plebiscytowych Warmii i Mazowsza = poz. 519.
3231. POGROM żołnierzy włoskich przez Niemców // Robotn. 1920 nr 147: 2 VI s. 4.
Telegramy.
Treść jak w poz. 3229.
3232. WALKA między Włochami a Niemcami // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 54: 3
VI s. 3. Ze świata.
Bójka między Niemcami i żołnierzami włoskimi w Olsztynie dnia 30 maja 1920 r.
3233. OLSZTYN, 2 czerwca // Czas 1920 nr 130: 3 VI s. 1. Na terenach plebiscytowych.
Bójka między Niemcami i Włochami w restauracji olsztyńskiej dnia 1 VI 1920 r.,
spowodowana obelgami rzucanymi na Włochów.
3234. OLSZTYN, 31.5. // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 55: 5 VI, dod. s. 2. Z bliska i
z daleka.
Treść jak w poz. 3232.
3235. WZGLĘDEM napadu na żołnierzy włoskich // Gaz. Gd. 1920 nr 127: 5 VI s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
Wyjaśnienia w sprawie napadu Niemców na żołnierzy włoskich w Olsztynie.
3236. SPRAWA pobytu niezależnych socjalistów w Polsce // Gaz. Olszt. 1920 nr 70: 12 VI
s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Represje władz niemieckich wobec niezależnych socjalistów, którzy przebywali w Polsce,
by zapoznać się ze stosunkami, panującymi w naszym kraju.
3237. KAMPF zwischen Italienern und deutsche Rowdies [Bójka między Włochami
i niemieckimi drabami] // Weckruf 1920 nr 64: 18 VI s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Bójka pomiędzy żołnierzami włoskimi i Niemcami z Sicherheitswehry w Malborku dnia
19 VI 1920 r.
[3238]. NA WARMII i na Mazurach = poz. 1584.
3239. OLSZTYN, 19 czerwca // Czas 1920 nr 144: 20 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Treść jak w poz. 3237.
3240. POWOLI oczy im się otwierają // Gaz. Olszt. 1920 nr 75: 24 VI s. 3. Wiadomości z
bliska i z daleka.
Niemieccy socjaliści niezależni z terenu plebiscytowego postanawiają zerwać sojusz z
Heimatvereinem, zawarty przeciw Polakom z powodu rozbieżności celów tych dwu organizacji.
3241. JAK PODCZAS oblężenia // Gaz. Warsz. 1920 nr 180: 4 VII s. 3. Przed plebiscytami.
Druty kolczaste przed Domem Polskim w Olsztynie ze względu na ciągłe napady Niemców.
Niemcy wciąż szykanują Polaków, a nawet Francuzów.
3242. PROWOKACJE niemieckie w Olsztynie // Czas 1920 nr 156: 5 VII s. 1. Na ziemiach
plebiscytowych.
Treść jak w poz. 3241.
3243. KOMUNIŚCI niemieccy a plebiscyt : „Rote Fahne‖ radzi
komunistycznym oddać białą kartkę // Dz. Gd. 1920 nr 149: 6 VII s. 3.
robotnikom
3244. WESTWALCZYCY głosują za Polską // Gaz. Olszt. 1920 nr 82: 8 VII s. 2.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Przybywający na plebiscyt z Westfalii Niemcy z powodu marnego przyjęcia ich na terenie
plebiscytowym oświadczają, że wolą głosować za Polską. Zawiadamiają również swych
znajomych, by na plebiscyt nie przyjechali.
3245. NIEMCY radzą oddawać białą kartkę // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 83: 8 VII
s. 2-3. Z Niemiec.
Komuniści niemieccy radzą ludności pracującej na terenach plebiscytowych, nie brać
udziału w plebiscycie lub oddać białą kartkę, tłumacząc, że: „decyzja dla Polski czy dla Niemiec
jest decyzją dla jednej czy drugiej formy narodowej i społecznej niewoli.
3246. BOJKOT niemiecki // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 5. Z bliska i z
daleka.
Żal „Allensteiner Volksblatt‖ z powodu zakazu drukowania przez komisję koalicyjną
w Olsztynie listy polskich członków jednej z komisji wyborczych.
3247. WESTFALCZYCY głosować chcą za Polską // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 86: 11 VII s. 4. Telegramy.
Treść jak w poz. 3244.
[3248]. PLEBISCYT na Warmii i na Mazurach = poz. 3122.
2. Przewidywania odnośnie do organizacji, przebiegu i wyników plebiscytu
273
3249. JESZCZE ksiądz Rauch z Rydzewa // Mazur 1919 nr 78: 23 IX s. 2. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Ks. Rauch jest zdania, że po przybyciu na teren plebiscytowy komisji koalicyjnej wszelkie
organizacje niemieckie zostaną rozwiązane.
3250. ? ? ? Blatty niemieckie głoszą… // Mazur 1919 nr 78: 23 IX s. 2. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Prasa niemiecka podaje, że nadzór nad plebiscytem sprawować będą wojsko i policja
niemiecka, a nie wojska koalicyjne.
3251. PLEBISCYT we Wschodnich Prusach // Robotn. 1919 nr 320: 27 IX s. 4. Telegramy.
Według „Danziger Neueste Nachrichten‖ na terenach plebiscytowych mają być utworzone
policyjne wojska niemieckie pod nadzorem koalicji. Obsadzenie terenów plebiscytowych przez
wojska koalicyjne nie jest brane w rachubę, póki panuje na tych terenach spokój.
3252. PRZED PLEBISCYTEM w Prusach // Czas 1919 nr 250: 28 IX s. 3.
Treść jak w poz. 3251.
3253. OBAWY Niemców na Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 267: 30 IX s. 4. Niemcy–
Polska.
„Deutsche Allgemeine Zeitung‖ obawia się niekorzystnego dla Niemiec wyniku plebiscytu
na Mazurach z uwagi na wielką reemigrację rodzin polskich z Ameryki.
3254. PRZYGŁUPKI // Mazur 1919 nr 84: 7 X, dod. s. 1. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Niemcy rozpuszczają fałszywe wieści, że na czas plebiscytu nie przybędą na Mazury ani
wojska polskie, ani wojska koalicji, a będą tu tylko wojska niemieckie.
[3255]. Die ABSTIMMUNGSAUSSICHTEN… = poz. 1063.
3256. PLEBISCYT w Prusach Książęcych // Gaz. Warsz. 1920 nr 51: 21 II s. 4. Z całej
Polski.
Doniesienia dzienników niemieckich z Olsztyna, jakoby plebiscyt na Warmii i Mazurach
miał się odbyć za trzy miesiące, tzn. wcześniej, niż w Prusach Królewskich.
3257. PLEBISCYT na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 62: 3 III s. 3. Dzień polityczny.
Niemcy szerzą pogłoski, iż plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu odbędzie się w lipcu
lub sierpniu 1920 r.
3258. KIEDY będzie głosowanie? // Mazur 1920 nr 25: 4 III s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Według informacji niemieckich plebiscyt na Warmii i Mazurach odbędzie się w maju lub
sierpniu 1920 r. Wiadomości te są nieprawdopodobne, gdyż niemożliwym jest, by komisja
koalicyjna poznała w tak krótkim czasie stosunki panujące na Mazurach.
[3259]. PLEBISCYT na Mazowszu = poz. 993.
[3260]. BERLIN, 3 marca = poz. 994.
[3261]. PAN Winnig = poz. 995.
3262. „KÖNIGSBERGER Allgemeine Zeitung‖… // Mazur 1920 nr 29: 13 III s. 2. Nowiny
z Mazur i Prus Wschodnich.
Wiadomości w „Königsberger Allgemeine Zeitung‖, iż min. Koch oświadczył
w parlamencie niemieckim o terminie plebiscytu na Mazurach pod koniec lipca 1920 r. Wiadomość
ta wydaje się śmieszną. Gdyby była prawdziwa, Polska może zrezygnować z plebiscytu, gdyż
przeprowadzenie go w obecnej sytuacji jest niemożliwe.
3263. TERMIN plebiscytów // Gaz. Warsz. 1920 nr 73: 14 III s. 3. Dzień polityczny.
Pisma niemieckie donoszą, jakoby Anglia dążyła do jak najszybszego przeprowadzenia
plebiscytów na wschodnich krańcach Niemiec ze względu na kłopoty związane z sytuacją na tych
terenach.
[3264]. ODROCZENIE plebiscytu na Warmii i na Mazurach = poz. 444.
3265. TERMIN plebiscytów // Czas 1920 nr 106: 5 V s. 1.
Według gazet niemieckich plebiscyt na Warmii i Mazurach nie odbędzie się przed grudniem
1920 r.
[3266]. Das SCHICKSAL Westpreussens = poz. 1769.
[3267]. JAŃSBORK = poz. 1092.
3268. ZWODNICZE nadzieje Niemców // Głos Nar. 1920 nr 115: 14 V s. 3.
„Ermländer Zeitung‖ podaje, że wybory do Reichstagu w Prusach Wschodnich odbędą się
17 X 1920 r. Na tej podstawie Niemcy sądzą, że plebiscyt odbędzie się przed tym terminem, oraz że
całe terytorium wróci do Niemiec.
3269. NADZIEJE niemieckie // Gaz. Olszt. 1920 nr 61: 20 V s. 2.
Treść jak w poz. 3268.
3270. MIEJSCOWE pisma niemieckie… // Czas 1920 nr 122: 24 V s. 1. Na terenach
plebiscytowych.
Pisma niemieckie w Olsztynie podają wiadomość o rzekomym odroczeniu plebiscytu na
krótki czas.
[3271]. NIEMCY wypowiadają = poz. 1777.
3272. TERMIN plebiscytu na Warmii i Mazurach // Robotn. 1920 nr 150: 5 VI s. 5.
Telegramy.
Protest rządu niemieckiego przeciwko odroczeniu terminu plebiscytu. Według „Allensteiner
Volksblatt‖ plebiscyt odbędzie się w lipcu 1920 r.
3273. PLEBISCYT przed 15 lipca? // Gaz. Olszt. 1920 nr 68: 8 VI s. 1.
Potwierdzają się pogłoski o naznaczeniu terminu plebiscytu
międzysojuszniczą przed 15 lipca. Triumf prasy niemieckiej.
przez
koalicję
3274. Z DZIAŁDOWA… // Gaz. Olszt. 1920 nr 74: 22 VI s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Niemcy działdowscy są przekonani, że plebiscyt na Mazurach wypadnie na korzyść
Niemiec, a wówczas i Działdowszczyzna zostanie do nich przyłączona.
3275. FREIHERR von Gayl, komisarz niemiecki przy komisji koalicyjnej w Olsztynie… //
Mazur 1920 nr 73: 1 VII s. 1.
Wywiad von Gayla dla dziennikarzy niemieckich. Prognoza wydarzeń na Warmii i
Mazurach po plebiscycie. Pewna część Mazur zostanie przyłączona do Polski bez względu na
wynik plebiscytu.
3. Działalność w okręgach plebiscytowych
a) Organizacja niemieckiej akcji plebiscytowej i prace przygotowawcze do
plebiscytu
[3276]. NIEMCY wobec plebiscytu = poz. 2726.
3277. DUŻE Lesiny // Mazur 1919 nr 55: 31 VII s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Zbieranie przez Niemców w Dużych Lesinach podpisów ludności, by nie głosowała za
Polską.
[3278]. PODPISKI = poz. 1720.
3279. S. spod Faryna : Spod Faryna // Mazur 1919 nr 59: 9 VIII s. 1. Listy Mazurów.
Zbieranie przez Niemców pod przymusem podpisów Polaków we wsi Wysokigrunt w dniu 3
VIII 1919 r.
[3280]. SPRAWOZDANIE zniemczonych Mazurów = poz. 2734.
3281. PLEBISCYT w Prusach Wschodnich // Robotn. 1919 nr 280: 17 VIII s. 4. Telegramy.
Niemcy chcą sprowadzić na plebiscyt zniemczonych Mazurów z Westfalii i Nadrenii, by
głosowali na ich korzyść.
[3282]. PRZESTROGA! = poz. 1724.
3283. K. M. : Niemieckie przygotowanie do plebiscytu na Mazurach // Gaz. Warsz. 1919
nr 237: 30 VIII s. 4.
Powołanie przez Niemców na terenach plebiscytowych tajnej policji, mającej
przeciwdziałać agitacji polskiej. Niemcy spisują osoby uprawnione do głosowania, a mieszkające
poza terenem plebiscytowym.
[3284]. KRĘTACTWA pruskie = poz. 2740.
[3285]. NA MAZURACH i w Warmii = poz. 2741.
3286. [JEDEN] 1 i pół MILIARDA… // Mazur 1919 nr 71: 6 IX s. 1. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Niemcy przeznaczyli na agitację plebiscytową na Mazurach 1,5 miliarda marek.
[3287]. KOALICJA a nasza polityka wewnętrzna = poz. 875.
3288. NIEMCY przygotowują plebiscyt na Mazurach i Warmii // Dz. Gd. 1919 nr 21: 7 IX s.
1.
Utworzenie przez Niemców w Olsztynie „centrali wschodnio-pruskiej‖, która ma na celu
koordynację działalności niemieckiej na rzecz zwycięstwa plebiscytowego. Centrala ma sprowadzić
na plebiscyt około 60 tys. Niemców, urodzonych na tych terenach.
3289. NIEMIECKIE przygotowanie do plebiscytu // Gaz. Warsz. 1919 nr 247: 10 IX s. 4.
Ostatnie wiadomości.
Treść jak w poz. 3288.
3290. KOŚCIÓŁ ewangelicki na usługach renegatów i hakatystów mazurskich // Mazur
1919 nr 74: 13 IX s. 2. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Kościół ewangelicki na Mazurach wciągnął się w propagandę antypolską.
3291. PODSTĘPY niemieckie // Wyzw. 1919 nr 38: 21 IX s. 483-484. Ze świata.
Treść jak w poz. 3288.
[3292]. PLEBISCYT we Wschodnich Prusach = poz. 3251.
[3293]. PRZED PLEBISCYTEM w Prusach = poz. 3252.
3294. NIEMIECKA policja ubezpieczeniowa dla zachodnio-pruskiego terytorium
plebiscytowego // Dz. Gd. 1919 nr 56: 18 X s. 2. Gdańsk.
Utworzenie niemieckiej policji na Powiślu jest sprzeczne z założeniami traktatu
wersalskiego. Po ratyfikacji traktatu policja powinna być rozwiązana.
3295. PAN von Oppen z Olsztyna // Mazur 1919 nr 91: 23 X s. 1.
M.in. Niemieckie przygotowanie do plebiscytu na Mazurach.
[3296]. KWIDZYN = poz. 2764.
3297. SOSNA [Aleksander] : Deutsche Agitationsarbeit [Niemiecka robota agitacyjna] //
Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 16: 28 X s. 2. ; nr 17: 4 XI s. 1-2 ; nr 19: 18 XI s. 1.
Agitacja antypolska na Warmii i Mazurach. Propagandę prowadzą Kreisstellen
(współdziałające z „Masuren- und Ermländerbundem‖), komisarze powiatowi (oficerowie
Reichswehry) i Sicherheitswehra.
[3298]. „HEIMATWEHR‖ = poz. 1062.
3299. GDAŃSK i Prusy Królewskie // Gaz. Warsz. 1919 nr 297: 30 X s. 8-9.
M.in. Powstanie w miejsce kwidzyńskiego „Grenzschutzu‖ – Einwohnerwehry.
3300. PRZED PLEBISCYTEM // Czas 1919 nr 283: 31 X s. 3.
Treść jak w poz. 3299.
3301. [JAROSZYK Kazimierz] J. K. : Intryga „Masure- und Ermländerbundu‖ // Mazur
1919 nr 95: 1 XI s. 1.
„Masurenbund‖ zebrał podstępem szereg podpisów na swą listę i wyjednał rzekomo od
koalicji oświadczenie, iż wojska sprzymierzonych nie będą okupywać terenów plebiscytowych.
3302. SZPIEGOSTWO Niemców na Warmii i Mazowszu… // Dz. Gd. 1919 nr 68: 1 XI s. 3.
Pomorze.
Pięć niemieckich biur szpiegowskich ma swe filie na Warmii i Mazurach.
3303. PRZED PLEBISCYTEM // Gaz. Warsz. 1919 nr 299: 1 XI s. 7. Ostatnie wiadomości.
Wezwanie do niemieckich duchownych protestanckich, by przybyli na Powiśle w celu
głosowania oraz prowadzenia agitacji niemieckiej na tym terenie.
3304. PLEBISCYT rządowy. „Alles hört auf mein Kommando‖ czyli Befehl prezesa
regencji p. v. Oppena // Mazur 1919 nr 96: 4 XI s. 1.
List prezesa regencji olsztyńskiej von Oppena do redakcji „Mazura‖, zawiadamiający
o objęciu przez Sicherheitswehrę czuwania nad porządkiem na terenie plebiscytowym na okres
głosowania. „Allensteiner Volksblatt‖ podaje m.in. informację, iż wojska koalicyjne nie przybędą
na Mazury, a nadzór nad plebiscytem będzie sprawować Sicherheitspolizei i Einwohnerwehry.
3305. NIEMCY zbroją się przed plebiscytem // Gaz. Warsz. 1919 nr 301: 4 XI s. 4. Polska–
Niemcy.
Wiadomości ze Szczytna, jakoby żandarmeria i urzędnicy niemieccy mają pozostać na okres
plebiscytu. Rozdawanie w Szczytnie broni członkom Bürgerwehry i Sicherheitswehry.
3306. ECHA z Mazur : Intryga „Masure- und Ermländerbundu‖. Plebiscyt rządowy.
Minister spraw wewnętrznych // Dz. Gd. 1919 nr 70: 5 XI, dod. s.1.
M.in. Niemcy utworzyli „Masure- und Ermländerbund‖ z Henslem i Worgitzkim na czele.
Sieją plotki, że wojska koalicyjne nie przybędą na tereny plebiscytowe.
3307. NIEMIECKA straż plebiscytowa // Gaz. Warsz. 1919 nr 302: 5 XI s. 7.
Organizacja niemieckiej straży bezpieczeństwa w okręgu kwidzyńskim.
3308. „SICHERHEITSWEHR‖ // Mazur 1919 nr 97: 6 XI s. 2. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Żandarmi mają być wcielani do Sicherheitswehry i czuwać nad „właściwym‖ przebiegiem
plebiscytu na Mazurach.
3309. ZE SZCZYTNA donoszą… // Gaz. Warsz. 1919 nr 304: 7 XI s. 4. Dzień polityczny.
Doniesienia, jakoby „Spartakusowcy‖ organizowali w dniu 9 XI 1919 r. prowokacyjne
wystąpienie dla upozorowania potrzeby pozostawienia na czas plebiscytu niemieckich wojsk
i policji.
3310. NIEMCY i plebiscyt. Prusy Królewskie i Książęce // Gaz. Warsz. 1919 nr 304:7 XI
s. 4.
Bezkarność Niemców na terenach plebiscytowych. Organizowanie tajnej policji
i żandarmerii.
[3311]. PRZED OKUPACJĄ ziem polskich = poz. 107.
3312. JANOWO // Dz. Gd. 1919 nr 73: 8 XI s. 3. Pomorze.
„Landesgrenzpolizei‖ przybyło do Janowa jakoby w celu pilnowania porządku i czuwania
nad głosowaniem.
[3313]. PRZED PLEBISCYTEM = poz. 2171.
3314. NIEMIECKA policja „bezpieczeństwa‖ w zachodniopruskich terytoriach
plebiscytowych… // Dz. Gd. 1919 nr 75: 11 XI s. 3.
Sicherheitspolizei rozpoczęła służbę dnia 1 XI 1919 r. w Kwidzynie, Sztumie, Suszu,
Prabutach, Iławie i Malborku.
[3315]. ALLES hört auf mein Kommando! = poz. 1735.
3316. JANOWO // Dz. Gd. 1919 nr 75: 11 XI, dod. s. 1. Pomorze.
Treść jak w poz. 3312.
[3317]. PRZESTROGA = poz. 1736.
3318. SENSATIONELLE Revelation eines deutschen Pastors in der Abstimmungsfrage
[Sensacyjna rewelacja niemieckiego pastora w sprawie plebiscytu] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 19:
16 XI s. 2.
Pastor Rauch z Królewca zarzuca w „Deutsche Aufgaben‖, że Niemcy organizują w okręgu
olsztyńskim policję i propagandę, co stoi w sprzeczności ze statutem plebiscytowym. Ententa
zdemaskuje robotę Niemców.
[3319]. SOSNA Aleksander : Das deutsche Doppelspiel = poz. 2774.
3320. Die SICHERHEITSWEHR im Absimmungsgebiet… [Sicherheitwehra w okręgu
plebiscytowym…] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 22: 11 XII s. 1.
Ujawnienie celu utworzenia Sicherheitwehry na terenach plebiscytowych. Rekrutacja do tej
organizacji.
3321. AGITACJA niemiecka na Warmii i Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 340: 14 XII s. 6.
Ostatnie wiadomości.
Zdemobilizowana przez władze niemieckie część żołnierzy z garnizonu w Gdańsku
przeniosła się na teren plebiscytowy.
[3322]. OFENSYWA niemiecka = poz. 2779.
3323. GESCHÄFTSGEHEIMNIS des Herausgebers des „Allensteiner Volksblatt‖
[Tajemnica zawodowa wydawcy „Allensteiner Volksblatt‖] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 24: 23 XII s.
2.
Worgitzki rozsyła blankiety na bezpłatną prenumeratę „Allensteiner Volksblatt‖. Wzywa do
podawania adresów Niemców uprawnionych do głosowania spoza terenu plebiscytowego.
[3324]. MUTTERSPRACHE = poz. 1017.
3325. PRZYGOTOWANIA do plebiscytu na Mazurach // Mazur 1920 nr 5: 13 I s. 1-2. Pro
Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Mazurska „Sicherheitswehr‖ zaopatruje się w broń.
3326. PRZYGOTOWANIA bojowe Niemców na Mazowszu // Robotn. 1920 nr 13: 13 I s. 4.
Telegramy.
Niemcy na Mazurach zbroją się. Zebranie „Kriegerverein‖ w Dymrze k. Szczytna.
3327. „OSTDEUTSCHER Heimatdienst‖, organizacja rządowa i szpiclowska // Mazur 1920
nr 6: 15 I s. 1.
„Ostdeutscher Heimatdienst‖ jest subwencjonowaną przez rząd niemiecki organizacją
szpiegowską na terenie plebiscytowym. Jeśli organizacja ta miałaby pozostać, plebiscyt byłby
komedią.
3328. UZBROJONE bandy na Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 17: 22 I s. 2. Sprawy polskie.
3329. Der „HEIMATBUND Ostpreussens‖ eine Kampforganisation [„Heimatbund
Ostpreussens‖ organizacją bojową] // Weckruf 1920 nr 12: 1 II s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z
terenu plebiscytowego].
Bojówki „Heimatbundu‖ mają na celu prześladowanie Polaków.
3330. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Dz. Gd. 1920 nr 35: 14 II s. 2.
Zawiera: Groźby; Nowy sposób agitacji niemieckiej; Kara za polską mowę w Jerutkach;
Milionowa pożyczka Niemców na agitację; Ciekawy rozkaz; Nowe aresztowanie; Protest przeciw
ks. Superintendentowi Burschemu.
[3331]. PRZYJĘCIE komisji koalicyjnej w Olsztynie… = poz.279.
[3332]. PAN von Oppen wita komisję koalicyjną = poz. 282.
[3333]. „MASURENBUND‖ wysłał swoich przedstawicieli… = poz. 365.
[3334]. PRZED PLEBISCYTEM w Prusach Wschodnich = poz. 341.
[3335]. „RÄTE erster und dritter Klasse‖ = poz. 572.
[3336]. ALFA : Die Alldeutschen angesichts der neuen Lage = poz. 2815.
3337. JAK NIEMCY pracują nad plebiscytem // Gaz. Gd. 1920 nr 62: 13 III s. 3.
Wiadomości potoczne.
3338. JAROSZYK K[azimierz] : Herr Worgitzki vom Masurenbund als Politiker [Pan
Workitzki z Masurenbundu jako polityk] // Weckruf 1920 nr 30: 14 III s. 2-3 ; nr 32: 19 III s. 2.
Działalność antypolska Maxa Worgitzkiego.
3339. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Bez maski // Gaz. Gd. 1920 nr 63: 14 III s. 1-2.
Niemiecka działalność plebiscytowa.
3340. NA MAZOWSZU Pruskim // Robotn. 1920 nr 75: 16 III s. 4. Telegramy.
Przygotowanie Niemców w okręgu olsztyńskim do starcia zbrojnego z wojskami koalicji
i Polakami.
3341. PODSTĘPNE zakusy Niemców // Głos Nar. 1920 nr 67: 17 III s. 3.
Pogłoski o przygotowaniach Niemców w okręgu olsztyńskim do zbrojnego opanowania tego
terenu. Tajny raport niemiecki z dnia 21 II 1920 r. stawia Sicherheitspolizei w pogotowiu.
[3342]. NA TERENACH plebiscytowych = poz. 887.
[3343]. IN der „Marienburger Zeitung‖… = poz. 1756.
3344. PAN Eugen Buchholz… // Mazur 1920 nr 36: 30 III s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Założyciel „Allensteiner Volksblatt‖, E. Buchhols ogłosił na łamach „Gazety Olsztyńskiej‖
odezwę, nawołującą do zaprzestania agitacji antypolskiej.
[3345]. JAK NAM doniesiono… = poz. 2854.
[3346]. ALFA : Wechselwirkungen = poz. 2302.
3347. Die EINWOHERWEHREN und Kapp [Einwohnerwehry i Kapp] // Weckruf 1920 nr
40: 9 IV s. 2.
Działalność Einwohnerwehrów na terenie plebiscytowym.
3348. STANOWISKO Niemców na Mazowszu // Robotn. 1920 nr 101: 13 IV s. 4.
Telegramy.
Wiec niemieckich partii socjalistycznych w Nidzicy dnia 6 IV 1920 r. Potępienie
prześladowania Polaków.
3349. W PRUSACH Wschodnich // Robotn. 1920 nr 102: 14 IV s. 5. Telegramy.
Ludność niemiecka na terenie plebiscytowym jest uzbrojona. Szerzy się terror niemiecki.
3350. REKTOR Kirch z Wielkich Lesin // Mazur 1920 nr 43: 17 IV s. 2. Nowiny z Mazur i
Prus Wschodnich.
Kirch proponował Polakowi rozbicie polskiego wiecu w Wielkich Lesinach (pow.
szczycieński) za 4 tys. marek. Z powodu odmowy postarał się o innych ludzi, którzy rozbili wiec
w dniu 6 IV 1920 r.
3351. PLEBISCYT na polskich obszarach… // Piast 1920 nr 16: 18 IV s. 6. Przegląd
polityczny.
Terminy plebiscytów zbliżają się. Czesi i Niemcy wzmagają działalność antypolską
na terenach plebiscytowych.
3352. [JAROSZYK Kazimierz] K. J. : Dosyć krwi polskiej płynęło na Mazurach i na
Warmii! Maks Worgitzki // Mazur 1920 nr 44: 20 IV s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Antypolska krwawa robota Maxa Worgitzkiego.
3353. CZEMU KARABINÓW nie oddawają? – Mazur 1920 nr44: 20IV s.1. Sprawy
plebiscytowe.
Einwohnerwehra w Wielkich Lesinach (pow. szczycieński) mimo nakazu nie złożyła broni.
3354. ECHA z pogromu Polaków w Biskupicach // Gaz. Gd. 1920 nr 92: 21 IV s. 3.
Wiadomości telegraficzne.
„Allensteiner Zeitung‖ nawołuje Niemców do zaprzestania pogromów Polaków.
3355. DOWIADUJEMY się… // Mazur 1920 nr 45: 22 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Gwałty niemieckie na Mazurach zrobiły wrażenie na komisji koalicyjnej i opinii publicznej
w Polsce. Nawet „Ermländerbund‖ i niemiecki komisarz rządowy w Biskupcu Resz. zwracają
uwagę, że gwałty mogą się przyczynić do odroczenia plebiscytu.
[3356]. ODROCZENIE plebiscytu na Warmii i na Mazurach = poz. 444.
[3357]. KOMISJA wyborcza plebiscytowa dla miasta Olsztyna… = poz. 446.
[3358]. DOBRE skutki polskiej abstynencji = poz. 3144.
3359. OWOCE pracy „Heimatverajnów‖ i Worgitzkiego // Mazur 1920 nr 47: 27 IV s. 1-2.
Sprawy plebiscytowe.
Worgitzki i Heimatvereiny nawoływały do pogromów Polaków sądząc, że w ten sposób
przyspieszą plebiscyt. Obecnie występują przeciw pogromom, obawiając się przesunięcia terminu
głosowania.
3360. ALFA : Siegende Helden [Zwycięscy bohaterzy] // Weckruf 1920 nr 46: 28 IV s. 1.
Działalność antypolska i terrorystyczna Niemców na terenie plebiscytowym.
3361. WORGITZKI grozi! // Mazur 1920 nr 48: 29 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Worgitzki zbiera materiały przeciw przywódcom ruchu polskiego na Mazurach przez
opłacanych szpiegów.
[3362]. NARESZCIE… = poz, 460.
3363. EIN EINGEWEIHTER [Wtajemniczony] : Deutsch–Eylau, 25. April 1920 [Iława, 25
kwietnia 1920] // Weckruf 1920 nr 48: 2 V s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Kulisy niemieckiej działalności antypolskiej w Malborku i Iławie.
3364. SACKHAUERZY wznawiają swą „działalność‖ // Dz. Gd. 1920 nr 102: 7 V s. 3.
Telegramy.
3365. GWAŁTY niemieckie na Mazowszu // Robotn. 1920 nr 123: 7 V s. 4. Telegramy.
Żandarmi niemieccy wymuszają na Polakach oświadczenia, że będą w plebiscycie głosować
za Niemcami.
3366. SZCZYTNO // Mazur 1920 nr 53: 11 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Do rozbicia zebrania polskich działaczy plebiscytowych w Szczytnie w dniu 4 V 1920 r.
namawiał sekretarz szczycieńskiego Heimatvereinu, Schwidder. Na zebraniu Heimatvereinu w dniu
6 V 1920 r. Max Worgitzki wzywał do zaprzestania rozbijania polskich zebrań, gdyż może to
zaszkodzić sprawie niemieckiej.
3367. NIEMCY przyznają się do gwałtów // Gaz. Warsz. 1920 nr 127: 11 V s. 5. Na terenach
plebiscytowych.
Wezwanie „Masuren- und Ermländerbundu‖ do zaprzestania pogromów Polaków na Warmii
i Mazurach, dyktowane zmianą niemieckiej taktyki.
[3368]. NA TERENACH plebiscytowych Warmii i Mazowsza = poz. 353.
[3369]. WALKA o dusze ludu mazurskiego = poz. 2954.
3370. SZTUCZKI niemieckie na Warmii i Mazowszu // Robotn. 1920 nr 130: 15 V s. 4.
Telegramy.
Niemcy dążą do sfałszowania plebiscytu przez kilkakrotne głosowanie tych samych osób w
różnych miejscach.
[3371]. GRABOWSKI Ignacy : Plebiscyt mazurski = poz. 937.
3372. ZMIANA taktyki niemieckiej? // Gaz. Olszt. 1920 nr 60: 18 V s. 2. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Max Worgitzki na zebraniu „Heimatvereinu‖ w Ostródzie zakazał (w relacji członka
„Heimatvereinu‖) terroryzowania Polaków, polecił natomiast działać przeciw Polakom „bronią
duchową‖.
3373. NIEMCY a plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 108: 20 V s. 5. Ostatnie wiadomości.
„Allensteiner Zeitung‖ wzywa Niemców do zachowania spokoju uważając, że pogromy
Polaków mogą doprowadzić do odroczenia plebiscytu, co jest Niemcom nie na rękę.
[3374]. SZCZYTNO = poz. 355.
[3375]. NA TERENACH plebiscytowych = poz. 3218.
3376. NA RÓŻNE strony // Gaz. Olszt. 1920 nr 62: 22 V s. 3. Od redakcji.
Sołtysi zapisują urzędowo wszystkich uprawnionych do głosowania, mają zatem prawo
żądać wyjaśnień, których odmawiać nie należy.
[3377]. OLSZTYN, 21 maja = poz. 357.
[3378]. OLSZTYN, 21 maja = poz. 3222.
[3379]. SKUTKI obstrukcji = poz. 1271.
3380. PRZED PLEBISCYTEM // Gaz. Warsz. 1920 nr 145: 30 V s. 6. Z całej Polski.
Jak podaje „Allensteiner Volksblatt‖ na Warmię i Mazury ma przybyć z głębi Niemiec 160
tys. uprawnionych do głosowania.
3381. NIEMCY ściągają swoich na plebiscyt // Głos Nar. 1920 nr 129: 31 V s. 3.
Według „Allensteiner Zeitung‖ na Warmię i Mazury ma przybyć z głębi Niemiec na
plebiscyt 150 tys. uprawnionych do głosowania.
3382. MAŁY Oleck // Mazur 1920 nr 60: 1 VI s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Wiec w Małym Olecku, zwołany przez Heimatverein. Wystąpienia antypolskie. Wezwanie
do przygotowań na przyjazd Niemców z Westfalii.
3383. OLSZTYN // Mazur 1920 nr 61: 3 VI s. 2. Wiadomości polskiej agencji telegraficznej
PAT.
Według informacji z „Allensteiner Volksblatt‖, na Mazury i Warmię przybyć z głębi
Niemiec 160 tys. uprawnionych do głosowania.
[3384]. DOCHODZĄ nas różne wieści… = poz. 1780.
3385. CO JEST jawne, a co tajne? // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 56: 6 VI s. 2-3.
Organizacja niemieckiej akcji plebiscytowej w okręgu kwidzyńskim.
3386. A NA WARMII i Mazurach? // Wyzw. 1920 nr 23: 6 VI s. 266. Z całej Polski.
Niemcy ściągnęli na głosowanie spoza terenu plebiscytowego około 160 tys. osób.
3387. NIEMIECKA tajna organizacja na Górnym Śląsku // Gaz. Warsz. 1920 nr 155: 9 VI s.
6. Na terenach plebiscytowych.
Agitacją niemiecką na terenach plebiscytowych kieruje tajna organizacja „Heimatdienst‖ z
centralą w Berlinie. Organizacji tej podlegają Heimatbundy na całym wschodniopruskim terenie
plebiscytowym. Kierownikiem placówki kwidzyńskiej jest von der Helten, olsztyńskiej – Max
Worgitzki. Reorganizacja Heimatbundu w celu zapobieżenia przejściu Mazur pod panowanie
polskie.
3388. PRZED PLEBISCYTEM // Robotn. 1920 nr 154: 9 VI s. 4. Telegramy.
Niemcy, korzystając ze „strajku plebiscytowego‖ komitetów Warmińskiego i Mazurskiego
sfałszowali listy uprawnionych do głosowania.
[3389]. PLEBISCYT na Warmii i Mazurach = poz. 961.
3390. WEZWANIE do spokoju // Gaz. Olszt. 1920 nr 69: 10 VI s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Niemiecki komisarz rzeszy, von Gayl, z okazji ogłoszenia ostatecznego terminu głosowania
na Warmii i Mazurach wydał do Niemców orędzie, by zaprzestali prześladowania Polaków
i zachowali spokój.
3391. NIEMIECKA działalność przedplebiscytowa // Dz. Gd. 1920 nr 129: 11 VI s. 3.
3392. OLSZTYN, 10 czerwca // Czas 1920 nr 136: 11 VI s. 3. Na terenach plebiscytowych.
Powstawanie na terenach plebiscytowych tajnych organizacji niemieckich mających na celu
działalność antypolską.
[3393]. OLSZTYN, 10 czerwca = poz. 534.
[3394]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach i Warmii = poz. 851.
3395. CO JEST jawne a co tajne? // Mazur 1920 nr 65: 12 VI s. 3.
„Neue Westpreussische Mitteilungen‖ podały wiadomość o tajnej organizacji agitacyjnej
polskiej w Kwidzynie, wymieniając nazwiska członków Komitetu Plebiscytowego i Rad
Ludowych. Skład i działalność niemieckiej organizacji plebiscytowej „Heimatadienst‖.
3396. NIEMIECKA akcja plebiscytowa // Gaz. Warsz. 1920 nr 158: 12 VI s. 4. Przed
plebiscytami.
„Ermländische Volksstimme‖ podaje, że Niemcy przeznaczyli na cele plebiscytowe 10 mln.
marek. Akcję prowadzili 4500 agentów.
3397. NIEMIECKA propaganda plebiscytowa // Robotn. 1920 nr 158: 13 VI s. 5.
Telegramy.
Treść jak w poz. 3396.
[3398]. Z MAZURSKO-WARMIŃSKIEGO obszaru plebiscytowego = poz. 537.
3390. AKCJA Niemców na terenach plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 140: 14 VI s. 3.
Treść jak w poz. 3396.
3400. X.Y.Z. : Niemieckie organizacje plebiscytowe // Gaz. Olszt. 1920 nr 71: 15 VI s. 2.
Działalność niemieckich organizacji plebiscytowych „Heimatsdienst‖ i „Heimastsbund‖
na trenach plebiscytowych.
3401. TUTEJSZE pisma niemieckie… // Gaz. Olszt. 1920 nr 71: 15 VI s. 3. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Według informacji gazet niemieckich, na głosowanie w pow. olsztyńskim ma przybyć
13 400 osób spoza terenu plebiscytowego.
[3402]. KTO rządzi w Kwidzynie? = poz. 968.
[3403]. NA MAZURACH = poz. 1575.
3404. SFAŁSZOWANIE list uprawnionych do głosowania // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 65: 17 VI s. 4. Z bliska i z daleka.
Na skutek przerwania kontroli polskiej („strajk plebiscytowy‖) Niemcy wciągnęli na listy
2/3 osób nie uprawnionych do głosowania.
3405. NADUŻYCIA niemieckie // Gaz. Gd. 1920 nr 137: 17 VI s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Nadużycia paszportowe Niemców w okręgu kwidzyńskim.
3406. DRWINY niemieckie? // Gaz. Gd. 1920 nr 137: 17 VI s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Przywódca hakatystów niemieckich, Goerdeler – nowym burmistrzem Kwidzyna.
[3407]. JESZCZE jeden przyczynek… = poz. 969.
[3408]. KWIDZYN, 16 czerwca = poz. 723.
3409. SFAŁSZOWANE listy plebiscytowe! Odkrycie kontrolerów Polaków. 3000 Niemców
za dużo zapisano // Dz. Gd. 1920 nr 135: 18 VI s. 1.
3410. SFAŁSZOWANIE kartek plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 138: 18 VI s. 3.
Wiadomości telegraficzne.
Stwierdzenie przez polskich kontrolerów sfałszowania list uprawnionych do głosowania
(600 karetek fałszywych, 3000 nazwisk nieuprawnionych).
3411. „WOLNOŚĆ‖ na Mazurach // Mazur 1920 nr 68: 19 VI s. 2. Sprawy plebiscytowe.
„Ortelsburger Zeitung‖ ogłosiła, dzięki współpracy dr Gąsowskiego z Augustowa, listę
polskich członków i ich zastępców w wydziale plebiscytowym, mając zapewne na celu represje ze
strony niemieckiej wobec polskich działaczy.
3412. SFAŁSZOWANE listy plebiscytowe! Odkrycie kontrolerów Polaków. 3000 Niemców
za dużo zapisano // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 67: 19 VI s. 4. Z bliska i z daleka.
Treść jak w poz. 3410.
3413. EIN BEFEHL an die Kommission [Rozkaz do komisji] // Weckruf 1920 nr 65: 20 VI
s. 3-4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Masurenbund żąda od komisji koalicyjnej mianowania niemieckich mężów zaufania przy
oficerach kontrolnych oraz zwolnienia oficerów kontrolnych w Olsztynie, Ostródzie i Biskupcu
Resz.
[3414]. NA MAZURACH = poz. 546.
[3415]. FAŁSZERSTWA = poz. 1311.
3416. SFAŁSZOWANE listy plebiscytowe! // Gaz. Olszt. 1920 nr 74: 22 VI s. 2.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Kontrola polska w ciągu pierwszych dwu dni ujawniła na 22 tys. uprawnionych do
głosowania w Olsztynie 3 tys. nie mających prawa głosować, ponadto 66 kartek fałszywych.
[3417]. STRASZLIWA robota na terenie plebiscytowym mazurskim = poz. 3020.
3418. PRUSACY fałszują listy plebiscytowe // Głos Nar. 1920 nr 147: 23 VI s. 3.
Ujawnienie przez kontrolerów polskich licznych fałszerstw list uprawnionych do
głosowania na Warmii i Mazurach.
[3419]. W WARMII i Mazurach = poz. 549.
[3420]. AUFGEDECKTE Fälschungen = poz. 1314.
[3421]. NA WARMII i Mazurach = poz. 3028.
[3422]. OLSZTYN, 24 czerwca = poz. 3034.
3423. PIŁAWA // Gaz. Olszt. 1920 nr 76: 26 VI s. 3.Wiadomości z bliska i z daleka.
Usunięty ze stanowiska za obrazę godła polskiego burmistrz Olsztyna, Zülch, został
mianowany przez rząd niemiecki dyrektorem komunikacji morskiej do przewozu uprawnionych do
głosowania Niemców z Niemiec do Prus Wschodnich.
[3424]. ZDRAJCY = poz. 1790.
[3425]. NIE BÓJTA się gróźb niemieckich! = poz. 1636.
3426. [ŁYDKO Ludwik] L. Ł. : O niejakim Könitzu // Gaz. Olszt. 1920 nr 78: 1 VII s. 2.
Działający dawniej w szeregach polskich Maks Könitz przeszedł do obozu niemieckiego
i szerzy propagandę antypolską na terenie plebiscytowym.
1427. BACZEWSKI Jan : Nikczemność renegatów // Gaz. Olszt. 1920 nr 78: 1 VII s. 3.
Zwolennicy Worgitzkiego, renegaci Jabłoński i Żabka, usiłują przekupić J. Baczewskiego,
by działał na rzecz Niemiec.
[3428]. JOTTE z Olsztyna : Kto to jest Żabka? = poz. 1791.
3429. MAZUR : Nadużywanie dzieci do agitacji // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 78: 2
VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Nauczyciel szkoły w Karrasch posługuje się dziećmi do rozdawania na wsi niemieckich
gazet i plakatów o wymowie antypolskiej.
3430. WARMIACY w obozie niemieckim // Gaz. Olszt. 1920 nr 79: 3 VII s. 1-2.
Worgitzki usiłuje dokonać rozłamu w obozie polskim, tworząc „Bund zur Erhaltung
Ermlands‖ – związek ludności pochodzenia polskiego, działający na korzyść Niemiec. Przez
rozsiewanie fałszywych pogłosek stara się udowodnić, że na stronę niemiecką przeszli znani
działacze polscy.
[3431]. ZMARLI zmartwychwstają, by głosować za Niemcami! = po. 3055.
[3432]. BEZPRAWIA plebiscytowe = poz. 3056.
[3433]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach = poz. 3057.
[3434]. NIEMIECKIE fałszerstwa = poz. 3058.
[3435]. PRAWDZIC K. : Gwałty nad Polską = poz. 983.
[3436]. FAŁSZERSTWA plebiscytowe = poz. 3067.
[3437]. FAŁSZOWANIE list przez Niemców = poz. 1878.
[3438]. TWARDY Mazur : Baczność! = poz. 1794.
[3439]. SFAŁSZOWANIE list głosujących na wielką skalę = poz. 1879.
3440. W WARMII i na Mazurach // Robotn. 1920 nr 182: 7 VII s. 5. Telegramy.
W dniu 5 lipca pogromy i napady na Polaków w Olsztynie ustały, widocznie z obawy, „by
nie przeholować‖. Niemcy wymawiają Polakom mieszkania. Na prowincji terror szerzy się nadal.
„Dom Polski‖ w Olsztynie jest strzeżony przez policję.
3441. KWIDZYN, 4 lipca // Gaz. Olszt. 1920 nr 82: 8 VII s .2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
W okręgu kwidzyńskim ujawniono fałszowanie list plebiscytowych przez Niemców. 132
osoby zapisano bezprawnie, 119 dwukrotnie oraz 17 zmarłych.
3442. FAŁSZERSTWA list // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 4. Z bliska i z
daleka.
Fałszowanie list uprawnionych do głosowania przez Niemców na Powiślu. Wystawienie w
Berlinie fałszywych paszportów.
3443. SZCZYT barbarzyństwa // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 5. Z bliska
i z daleka.
„Ermländische Zeitung‖ podburza Niemców do prześladowania Polaków w Olsztynie.
3444. ZACIETRZEWIENIE niemieckie zmalało // Gaz. Gd. 1920 nr 155: 9 VII s. 3. Sprawy
polskie.
Osłabienie terroru niemieckiego na terenach plebiscytowych.
[3445]. TASI : Quousque tandem! = poz. 987.
[3446]. OLSZTYN, 8 lipca = poz. 1002.
[3447]. SOGAR die Toten sollen abstimmen = poz. 3105.
3448. FAŁSZERSTWA Niemców // Gaz. Gd. 1920 nr 156: 10 VII s. 2. Sprawy polskie.
Sfałszowanie przez Niemców list uprawnionych do głosowania.
[3449]. CZEMU już 11 lipca plebiscyt? = poz. 1700.
3450. NA WARMII i Mazurach // Robotn. 1920 nr 186: 11 VII s. 5. Telegramy.
Pastor Hensel w Rojwie polecił niemieckim mężom zaufania rozdać Polakom węższe,
a więc nieważne, kartki do głosowania. Napad na działaczy polskich w Kiszborku (pow. sztumski).
Obleganie przez Niemców „Domu Polskiego‖ w Kwidzynie. Renegat mazurski żąda przyłączenia
Mazur do Niemiec. Terror niemiecki na Warmii i Mazurach.
3451. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 155: 13 VII s. 4. Pomorze.
Treść jak w poz. 3442.
3452. W. C. : Po plebiscycie // Dz. Gd. 1920 nr 156: 14 VII s. 1-2.
Wykrywanie fałszerstw w listach plebiscytowych, sporządzanych przez Niemców.
b) Akcja propagandowa i agitacja antypolska
287
[3453]. CZUWAJ, bracie Mazurze! = poz. 1715.
3454. SZTUM // Gaz. Gd. 1919 nr 143: 6 VII s. 3. Wiadomości potoczne.
Agitacja plebiscytowa Niemieckiej Partii Socjalistycznej w Sztumie.
[3455]. Z POWIATU sztumskiego = poz. 1003.
3456. SZTUM // Gaz. Gd. 1919 nr 145: 9 VII s. 2. Wiadomości potoczne.
Wiec niemiecki w Sztumie dnia 6 VII 1919 r. – nie udany z powodu kontrakcji Polaków.
3457. NIEMIECKIE środki // Mazur 1919 nr 48: 12 VII s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Niemcy na zebraniach nawołują do nagonki na prowadzących polską agitację. Po przybyciu
komisji koalicyjnej będzie równouprawnienie i nagonka niemiecka na nic się nie da.
3458. SKOWRONKI // Mazur 1919 nr 52: 24 VII s. 2.
Agitacja antypolska braci Skowronków na Mazurach.
3459. NOWE Kiejkuty // Mazur 1919 nr 52: 24 VII s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Agitacja antypolska w Starych Kiejkutach.
3460. WALKA przeciwko Polsce na Mazurach // Mazur 1919 nr 54: 24 VII s. 1-2.
Niemiecka działalność antypolska na Mazurach.
3461. NOWE Kiejkuty // Mazur 1919 nr 57: 5 VIII s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Antypolska agitacja Niemców w Nowych Kiejkutach.
3462. RÓŻNE plotki… // Mazur 1919 nr 58: 7 VIII s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Niemcy rozsiewają pogłoski o terminie plebiscytu w październiku 1919 r. Przed
głosowaniem musi nastąpić równouprawnienie ludności polskiej.
3463. REPRESJE niemieckie // Gaz. Warsz. 1919 nr 218: 11 VIII s. 5. Ostatnie wiadomości.
Informacje, podane za szczycieńskim „Mazurem‖ o terrorze i agitacji niemieckiej na
Mazurach przed plebiscytem.
3464. Die FRÖMMIGKEIT als Deckmantel [Pobożność jako płaszcz] // Beil. Gaz. Olszt.
1919 nr 5: 12 VIII s. 1.
Agitacja antypolska księży katolickich i ewangelickich na terenach plebiscytowych.
3465. L. S. : Co to znaczy? // Gaz. Gd. 1919 nr 173: 12 VIII s. 1.
Niemieckie odezwy plebiscytowe ogłupiają tylko ludność Powiśla. Wielu Niemców pragnie
przyłączenia do Polski.
3466. KNOWANIA niemieckie na Mazurach // Głos Nar. 1919 nr 185: 12 VIII s. 1.
Agitacja niemiecka na Mazurach. Aresztowania i rewizje w poszukiwaniu broni.
3467. ROKOWANIA między Polską a Niemcami // Czas 1919 nr 204: 12 VIII s. 1.
M.in. Wiadomości o agitacji antypolskiej na Mazurach (za „Mazurem‖).
3468. K. : Sztum // Gaz. Gd. 1919 nr 175: 14 VIII s. 3. Wiadomości potoczne.
Prowokacyjne śpiewy niemieckie w Sztumie dnia 7 VIII 1919 r.
3469. WOLNĄ podróż… // Gaz. Gd. 1919 nr 176: 15 VIII s. 2. Przegląd polityczny.
Niemcy chcą zagwarantować urodzonym na terenach plebiscytowych bezpłatną podróż na
głosowanie.
3470. NA MAZURACH // Gaz. Warsz. 1919 nr 224: 17 VIII s. 5. W Gdańsku i na
Mazurach.
M.in. Uwięzienie w Olsztynie Mazurów, chcących skorzystać z prawa samostanowienia.
Zmniejszenie robotników ze Szczytna podatków o 100 % w celu skłonienia ich do głosowania za
Niemcami.
3471. AGITACJA niemiecka // Robotn. 1919 nr 280: 17 VIII s. 4. Telegramy.
Agitacja antypolska i terror niemiecki w Prusach Wschodnich (za „Gazetą Olsztyńską‖).
[3472]. PRZEDSTAWICIELE koalicji na Mazurach? = poz. 68.
3473. PLEBISCYT jeszcze w tym roku? // Mazur 1919 nr 64: 21 III s. 2. Nowiny z Mazur i
Prus Wschodnich.
Gazety niemieckie podają wiadomości o ustaleniu terminu plebiscytu na 1919 r. Wiadomość
ta jest nieprawdopodobna. Powyższy termin byłby Niemcom bardzo na rękę wobec terroru, na
Warmii i Mazurach.
3474. J. A. : MONDKI [właśc.. Montki] // Gaz. Olszt. 1919 nr 99: 23 III s. 3. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Zebranie Niemców w Montkach (pow. olsztyński) w dniu 17 VIII 1919 r., mające na celu
zwerbowanie ludu polskiego do głosowania za Niemcami.
[3475]. WIELKI patriotyczny festyn… = poz. 1725.
3476. ANTYPOLSKA robota Niemiec // Gaz. Warsz. 1919 nr 235: 28 VIII s. 5. Ostatnie
wiadomości.
Niemcy projektują urządzić w dniu 31 VIII 1919 r. manifestacje antypolskie na polach
grunwaldzkich rzekomo w celu uczczenia pamięci żołnierzy poległych w bitwie pod
Tannenbergiem w 1914 r.
3477. OBCHÓD zwycięstwa pod Tannenbergiem // Dz. Gd. 1919 nr 17: 3I X s. 4.
Telegramy.
Niemcy zebrali się pod Tannenbergiem, by obchodzić rocznicę zwycięskiej bitwy. Głównym
celem manifestacji jest wpłynięcie na wynik plebiscytu.
3478. NADZIEJE niemieckie // Gaz. Warsz. 1919 nr 244: 6 IX s. 3.
Komentowanie artykułów z „Ostdeutsche Nachrichen‖ wzywających Niemców do pracy
plebiscytowej. Fałszowanie przez „Ostdeutsche Nachrichen‖ artykułów z polskich gazet na
terenach plebiscytowych.
3479. NA TERENIE plebiscytowym // Robotn. 1919 nr 301: 7 IX s. 5. Telegramy.
Agitacja niemiecka w pow. kwidzyńskim.
3480. FRYCEK : Bez „Scheuklapów‖ // Mazur 1919 nr 73: 11 IX s. 1. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Rektor Plenzat z Olecka agituje wśród Mazurów, tłumacząc konieczność przynależenia do
Niemiec, by wyciągnąć Niemcy z opałów, w jakich się znajdują.
[3481]. ODNIEMCZANIE się miast polskich = poz. 1727.
3482. SATRY Mazur spod Pasymia : Szanowny Panie Redaktorze! // Mazur 1919 nr 75: 16
IX s. 2. Listy Mazurów.
Niemiecka antypolska agitacja plebiscytowa w okolicy Pasymia.
[3483]. L[eyk] Friedrich : Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein = poz. 1348.
[3484]. PAN ksiądz Rauch z Rydzewa… = poz. 3182.
[3485]. ??? BLATY niemieckie głoszą… = poz. 3250.
[3485a]. Z POZNAŃSKIEGO i Prus Królewskich = poz. 3179.
3486. SKOWRONEK „działa‖ // Dz. Gd. 1919 nr 38: 27 IX s. 1. Z polskich ziem.
Zebranie szowinistów wschodniopruskich w Olecku. Rezolucja, żądająca opieki życia
i mienia przed ewentualną napaścią wojsk polskich.
3487. AGITACJA niemiecka na Mazowszu Pruskim // Robotn. 1919 nr 322: 29 IX s. 2.
Prezydent Prus Wschodnich Winnig, zorganizował zebranie agitacyjne w Szczytnie.
Zebranie przekształciło się w demonstrację robotniczą, wrogą rządowi niemieckiemu.
3488. LICZENIE ludności – środkiem wpłynięcia Niemców na wynik plebiscytu // Dz. Gd.
1919 nr 45: 5 X s. 3. Gdańsk.
Niemcy mają przeprowadzić 8 X 1919 r. spis ludności i przy ej okazji „wyłowić‖ wszystkich
uprawnionych do głosowania w plebiscytach.
3489. „Das SCHWEIGEN in Walde‖ [„Milczenie w lesie‖] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 13: 7
X s. 2.
Ksiądz Rauch z Rydzewa uważa, że statystyka szkolna z 1911 r. mija się z prawdą –
wykazana jest w niej zbyt wielka liczba dzieci polskich. Statystyka przyczyniła się do zarządzenia
plebiscytów.
3490. LEHRER Nowoczin aus Bärenbruch [Nauczyciel Nowoczin z Bärenbruch] // Beil.
Gaz. Olszt. 1919 nr 13: 7 X s. 2.
W „Pruskim Przyjacielu Ludu‖ Nowoczin przeklina zamierzających głosować za Polską.
3491. „WENN das nicht hilft, hilft garnichts mehr‖ [„Jeśli to nie pomoże, nie pomoże już
nic więcej―] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 13: 7 X s. 2.
Proboszcz Skowronek maluje w „Pruskim Przyjacielu Ludu‖ wizję wymordowania
Niemców po ewentualnym przyłączeniu terenu plebiscytowego do Polski.
[3492]. PRZYGŁUPKI = poz. 3254.
[3493]. [JAROSZYK Kazimierz] K. J. : Szpiegowska robota Masurenbundu = poz. 1059.
3494. PRZEŚLADOWANIE ewangelików w Polsce? // Dz. Gd. 1919 nr 54: 16 X s. 1.
Polska.
Ulotki niemieckie w Olsztynie traktujące o rzekomym prześladowaniu ewangelików w
Polsce. Jest to kłamstwo propagandowe.
3495. ODEZWA rządu // Mazur 1919 nr 90: 21 X s. 1. Pro Polonia czyli przed plebiscytem
na Mazurach.
Rząd niemiecki wydał odezwę do ludności terenów plebiscytowych wzywającą do
głosowania za Niemcami.
[3496]. [SOSNA Aleksander] S – a. : Die Allensteiner lustigen Blätter = poz. 1732.
[3497]. [JAROSZYK Kazimierz] K. J. : Intryga „Masuren- und Ermländerbundu‖ = poz.
3301.
[3498]. PRZED PLEBISCYTEM = poz. 3303.
3499. SZTUM // Dz. Gd. 1919 nr 70: 5 XI s. 3. Pomorze.
Niemcy w pow. sztumskim straszą ludność nędzą w Polsce mając na celu skłonienie jej do
głosowania za Niemcami.
3500. NIEMIECKA propaganda // Mazur 1919 nr 97: 6 XI s. 1.
Niemiecka propaganda antypolska w „Pruskim Przyjacielu Ludu‖ i „Ostdeutsche
Nachrichten‖.
3501. NATIONALISTISCHER Mutterwitz [Wrodzony dowcip narodowy] // Beil. Gaz.
Olszt. 1919 nr 18: 11 XI s. 1.
„Ostdeutsche Nachrichten‖ rozsiewają fałszywe wieści o położeniu gospodarczym Polski,
m.in. o spadku polskiej waluty.
3502. Z JAŃSBORSKIEGO powiatu // Mazur 1919 nr 103: 20 XI s. 2. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Propaganda antypolska w Nowych Gutach (pow. piski). Zadowolenie „Johannisburger
Zeitung‖ z tego powodu.
3503. WARMIŃSKI : List z Warmii // Dz. Gd. 1919 nr 87: 26 XI s. 2. Korespondencje.
Działalność antypolska Niemców na Warmii i Mazurach.
3504. Die DEUTSCHEN verbreiten Flugblätter in den Abstimmungsgebieten [Niemcy
rozpowszechniają ulotki na terenach plebiscytowych] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 21: 2 XII s. 2.
Niemcy rozpowszechniają ulotki antypolskie wydawane przez urzędy niemieckie i płatnych
popleczników Rzeszy.
[3505]. DZIAŁALNOŚĆ duchowieństwa niemieckiego = poz. 1016.
3506. Die DEUTSCHEN Zeitungen hetzen weiter [Gazety niemieckie nadal podjudzają] //
Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 22: 11 XII s. 2.
Antypolska propaganda w olsztyńskich gazetach.
3507. HIRSCH i Heine na Mazurach // Dz. Gd. 1919 nr 99: 11 XII s. 3. Telegramy.
Ministrowie pruscy Hirsch i Heine udali się na Mazury w celach agitacyjnych.
Przemówienia antypolskie w Ełku.
[3508]. LÜGEN haben kurze Beine = poz. 1740.
[3509]. VORSICHT vor Hausieren = poz. 1741.
3510. SYNOD powiatowy w Jańsborku // Mazur 1919 nr 114: 16 XII s. 1. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Posiedzenie synodu powiatowego w Jańsborku (Pisz) w dniu 3 XII 1919 r. M.in.
przestrzeganie przed antyniemiecką działalnością ks. J. Bursche.
[3511]. SAMULOWSKI Julian : „Polnische Gewalttat‖ = poz. 1371.
3512. MALBORK // Dz. Gd. 1919 nr 104: 17 XII s.3. Pomorze.
Antypolskie wystąpienie min. Hirscha w Malborku. Tereny plebiscytowe jako niemieckie
muszą pozostać przy Niemczech.
3513. G. : ZĄDŹBORK // Mazur 1919 nr 115: 18 XII s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Minister Hirsch agituje przeciw Polsce w Mrągowie. Na zebraniu socjalistów domagano się,
by ludność na okres plebiscytu rozmawiała wyłącznie po niemiecku.
[3514]. GESCHAFTSGEHEIMNIS des Herausgebers des „Allensteiner Volksblatt‖ = poz.
3323.
3515. OBŁUDA i cygaństwo „Masurenbundu― // Mazur 1919 nr 117: 23 XII s. 1.
„Masurenbund‖ wydał książkę „Das A. B. C. für das Absimmungsgebiet Masuren und
Ermland‖ [„ABC okręgu plebiscytowego Mazur i Warmii‖], w której roi się od kłamstw o ruchu
polskim na tych terenach.
3516. NOWY sposób agitacji niemieckiej // Mazur 1919 nr 117: 23 XII s. 1. Pro Polonia
czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Niemcy rozsyłają po terenie plebiscytowym swych agentów podających się za
przedstawicieli koalicji i szkalujących Polskę.
3517. ALFA : Zur Tournée des Herrn Reichsministers Hirsch [Odnośnie podróży pana
ministra Rzeszy Hirscha] // Weckruf 1920 nr 1: 3 I s. 1-2.
Komentowanie podróży ministra Hirscha do Kwidzyna i Malborka w celach agitacyjnych.
[3518]. SZPIEGOSTWO = poz. 1743.
3519. JUTRZNIE jako środek agitacyjny za „faterlandem‖ // Mazur 1920 nr 5: 13 I s. 2. Pro
Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Podczas nabożeństwa w Pawłoczynach ksiądz nawołuje w języku polskim do głosowania za
Niemcami.
3520. PRZYGOTOWANIA Niemców do plebiscytu // Robotn. 1920 nr 20: 20 I s. 5.
Telegramy.
Stronnictwa niemieckie organizują w dniu 29 I 1920 r. wiece plebiscytowe na Powiślu.
[3521]. PRECZ z „pruskim ogłupicielem‖! = poz. 1745.
[3522]. PRZED PLEBISCYTEM = poz. 218.
3523. DLA TERENU plebiscytowego // Dz. Gd. 1920 nr 16: 21 I s. 3. Pomorze.
Projekt zorganizowania w dniu 20 I dla Malborka i okolic „dnia niemieckiego‖.
3524. KARA za polską mowę w Jerutkach // Głos Nar. 1920 nr 21: 23 I s. 2. Kronika.
Kary pieniężne za wygłaszanie przemówień w języku polskim w Jerutkach. Silna agitacja za
Niemcami.
3525. NIEMCY prowokują Polaków // Głos Nar. 1920 nr 24: 26 I s. 3.
Niemcy rozszerzają na Mazurach fałszywe wiadomości o sytuacji w Polsce. Napad w dniu
21 I 1920 r. na polskie zabranie w Szczytnie i redakcję „Mazura‖.
3526. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 24: 26 I s. 3.
Treść jak w poz. 3507.
3527. „HEIMATVEREINY‖ // Mazur 1920 nr 10: 29 I s. 2.
Antypolska działalność organizacji niemieckich na Mazurach.
[3528]. AGITACJA niemiecka na Mazurach = poz. 1748.
3529. VERSCHIEDENE Zeitung… [Różne gazety…] // Weckruf 1920 nr 12: 1 II s. 1.
Nagonka gazet niemieckich z terenu plebiscytowego przeciw czytaniu „Weckrufu‖.
3530. [SOSNA Aleksander] S- -a : Der neue Kurs [Nowy kierunek] // Weckruf 1920 nr 13: 4
II s. 1-2.
Agitacja gazet niemieckich w Prusach Wschodnich.
3531. EIN ÄUSSERLICH germanisierter Pole [Powierzchownie zgermanizowany Polak] :
Aus Stuhm… [Ze Sztumu…] // Weckruf 1920 nr 13: 4 II s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z
terenu plebiscytowego].
„Dzień niemiecki‖ w Sztumie.
3532. MAZUR z pod ciemnej gwiazdy W. Olszewski : Skarzyn, dnia 25. 1. 1920 // Mazur
1920 nr 13: 5 II s. 1. Listy Mazurów.
Antypolskie zebranie plebiscytowe w Skarzynie(pow. piski).
3533. MAZUR ewangelik z armii polskiego generała Hallera : Z powiatu niborskiego //
Mazur 1920 nr 16: 12 II s. 1. Listy Mazurów.
Agitacja niemiecka i związany z nią terror w pow. nidzickim.
3534. NIBORK // Mazur 1920 nr 18: 17 II s. 3. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Fritz Skowronek wrócił na Mazury i uprawia nadal agitację antypolską.
[3535]. Z BIURA Rady Narodowej w Poznaniu… = poz. 1749.
3536. W. : Wengern, 10.2.20 // Weckruf 1920 nr 20: 20 II s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet
[Z terenu plebiscytowego].
Agitacja antypolska majora von Schack w Węgrach (pow. sztumski).
3537. MICHAŁEK : Męża i żonę do naga rozebrali! // Mazur 1920 nr 20: 21 II s. 1. Listy
Mazurów.
M.in. Antypolska agitacja rektora z Bärenbruch w Zielonym Grądzie (pow. piski).
3538. OSRANKI // Mazur 1920 nr 20: 21 II s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Antypolska umowa rektora Brosowa na zgromadzeniu w Osrankach.
[3539]. 50 milionów = poz. 1386.
3540. NIEZNOŚNE stosunki // Gaz. Olszt. 1920 nr 25: 24 II s. 1.
Pozostali na terenie plebiscytowym urzędnicy niemieccy prowadzą nadal, mimo zakazu ze
strony koalicji, propagandę antypolską.
[3541]. NA MAZURACH… = poz. 2802.
3542. WIELKA odpowiedzialność przed światem i historią // Mazur 1920 nr 22: 26 II s. 1.
Sprawy plebiscytowe.
Niemcy starają się przekonać komisję o niemieckości terenów plebiscytowych, która jest
powierzchowna. Potrzeba wiele czasu na to, by masy ludowe poznały położenie i mogły
zadecydować o swej przyszłości.
3543. VIATOR : Niedola Cieszyna // Robotn. 1920 nr 61: 2 III s. 1.
M.in. Orzeczenie komisji konstytucyjnej, że prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej może
być tylko katolik, zostało podchwycone przez niemieckich agitatorów na Mazurach jako argument
głosowania za Niemcami. Mimo cofnięcia tej ustawy część ludności wierzy nadal w podaną przez
Niemców pierwszą wersję.
3544. AUS der Allensteiner Strafanstalt… [Z olsztyńskiego zakładu karnego…] // Weckruf
1920 nr 25: 3 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Liczne aresztowania Polaków w okręgu olsztyńskim. Agitacja niemiecka.
3545. GREIF : Kulturvergleicher [Porównywacz kultury] // Weckruf 1920 nr 26: 5 III s. 1.
Przedstawienie w czasopismach niemieckich w złym świetle polskiej kultury dla celów
agitacji plebiscytowej.
[3546]. JAROSZYK Kazimierz : Herr Worgitzki vom Masurenbund als Politiker = poz.
1752.
3547. AGITACJA w pociągach // Mazur 1920 nr 29: 13 III s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Antypolska agitacja agentów niemieckich w pociągach.
[3548]. DEUTSCH–polnischer Krawall = poz. 1471.
3549. BISKUP katolicki agituje za Niemcami // Mazur 1920 nr 31: 18 III s. 2. Nowiny
z Mazur i Prus Wschodnich.
Biskup warmiński wydał list pasterski, w którym przestrzega przed rozerwaniem diecezji na
skutek przyłączenie jej części do Polski w wyniku plebiscytu.
[3550]. DO WYSOKIEJ Komisji Międzynarodowej w Olsztynie = poz. 2826.
3551. FILMY plebiscytowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 79: 20 III s. 3. Dzień polityczny.
Niemcy wyświetlają na terenach plebiscytowych filmy, mające wykazać ludności, jakie
„ofiary‖ poniesie odłączając się od Niemiec.
[3552]. PLEBISCYT = poz. 1914.
[3553]. LANDSZAFTA wschodniopruska… = poz. 1733.
[3554]. K. Cz. : Aus dem Allensteiner Kreise… = poz. 1754.
3555. W JAKI sposób łowi się członków „Masurenbundu‖ // Mazur 1920 nr 34: 25 III s. 1.
Listy Mazurów.
List do redakcji „Mazura‖ z pow. ostródzkiego. Agenci niemieccy zbierają podpisy
chcących być nadal pod panowaniem niemieckim w celu zawiezienia w ten sposób sporządzonych
list do komisji koalicyjnej w Olsztynie oraz grożą represjami nie mającym zamiaru się podpisać.
3556. JAROSZYK K[aziemierz] : Der Hauptmann des „Lügenbundes‖ [Przywódca
„związku kłamstw‖] // Weckruf 1920 nr 35: 26 III s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Nagonka Worgitzkiego na Polaków na łamach „Ostdeutsche Nachrichten‖.
3557. IŁAWA // Gaz. Olszt. 1920 nr 39: 27 III s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Niemcy organizują w dniu 28 III 1920 r. wielką manifestację plebiscytową w Iławie.
3558. IN RIESENBURG… [w Prabutach…] // Weckruf 1920 nr 37: 31 III s. 3-4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Odezwa do Niemców w Prabutach, podkreślająca niemieckość miasta. Wezwanie do
przeszkodzenia w przewidywanym zebraniu Polaków.
3559. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 75: 2 IV s. 3. Pomorze.
Komentowanie notatki z „Marienburger Zeitung‖ o rzekomej niemieckości Malborka i
przesądzonym tam wyniku głosowania.
3560. PODŻEGANIA pruskie // Gaz. Warsz. 1920 nr 92: 2 IV s. 5. Na terenach
plebiscytowych.
Niemcy wywiesili w Olsztynie plakaty, wzywające do terroru względem polskich agentów
plebiscytowych.
[3561]. GWAŁTY pruskie na Warmii i Mazurach = poz. 420.
3562. BOJÓWKI niemieckie… // Głos Nar. 1920 nr 83: 4 IV s. 6. Wiadomości polityczne.
Treść jak w poz. 3560.
3563. BOJÓWKI niemieckie… // Czas 1920 nr 82: 4 IV s. 3. Kronika.
Treść jak w poz. 3560.
3564. MALBORK // Gaz. Olszt. 1920 nr 44: 10 IV s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Notatka w ‖Marienburger Zeitung‖ dowodząca rzekomej niemieckości Malborka.
3565. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 82: 13 IV s. 3. Pomorze.
Niemcy zapowiadają zorganizowanie w Kwidzynie dnia 17 IV 1920 r. demonstracji
plebiscytowej.
[3566]. O TERMINIE głosowania = poz. 2879.
3567. OHM bezahlt’s! [Wujaszkowi opłaca się!] // Weckruf 1920 nr 42: 14 IV s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Ogrom niemieckiej propagandy plebiscytowej.
[3568]. JAROSZYK Kazimierz : Missratene Erzeignisse zweier Nationen = poz. 1760.
[3569]. GWAŁTY Niemców na Warmii = poz. 626.
3570. ZGROMADZENIE Niemców w Rudziskach // Mazur 1920 nr 44: 20 IV s. 1. Sprawy
plebiscytowe.
Antypolski wiec w Rudziskach (pow. szczycieński) dnia 9 IV 1920 r.
[3571]. [JAROSZYK Kazimierz] K. J. : Dosyć krwi polskiej płynęło na Mazurach i Warmii!
= poz. 3352.
3572. St. G. : Sozialdemokratie im Dienste der alldeutschen Agitation [Socjaldemokracja
w służbie wszechniemieckiej agitacji] // Weckruf 1920 nr 45: 23 IV s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Zebranie w Mikołajkach (pow. Sztumski) w dniu 12 IV 1920 r. zorganizowane przez
niemiecką partię socjaldemokratyczną. M.in. wystąpienia antypolskie.
3573. LIPOWIEC // Mazur 1920 nr 46: 24 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Antypolska agitacja w Lipowcu (pow. szczycieński) i okolicy.
3574. GOTTLIEB spod Szczytna : Listek Gottlieba spod Szczytna // Mazur 1920 nr 46: 24
IV s. 2.
Kłamliwa agitacja antypolska na Mazurach.
3575. SUSZ // Dz. Gd. 1920 nr 92: 24 IV s. 2. Pomorze.
Niemiecka demonstracja w Suszu.
3576. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 92: 24 IV s. 2. Pomorze.
Komentowanie notatki „Marienburger Zeitung‖ o rzekomym postawieniu na terenie
plebiscytowym polskiej siły zbrojnej.
3577. „JOHANNISBURGER Zeitung‖ // Mazur 1920 nr 47: 27IV s. 2. Sprawy
plebiscytowe.
Antypolska propaganda w „Johannisburger Zeitung‖.
3578. F. M. : Niemieckie zebranie w Dużych Lesinach // Mazur 1920 nr 48: 29 IV s. 1.
Sprawy plebiscytowe.
Wiec antypolski w Dużych Lesinach (pow. szczycieński) dnia 21 IV 1920 r.
[3579]. JAROSZYK Kazimierz : Der „Allgemeine Volkswille‖ = poz. 1766.
3580. JAŃSBORK // Mazur 1920 nr 49: 1 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Antypolska propaganda „Johannisburger Zeitung‖ nie ustaje.
[3581]. NIBORK = poz. 1767.
3582. SKUTKI ucisku niemieckiego wobec Polaków // Gaz. Gd. 1920 nr 102: 2 V s. 1.
Z plebiscytu.
Sterroryzowany polski Mazur przechodzi na stronę Niemiec.
[3583]. WIE sich sine deutsche Versammlung ordnungsgemäss in eine polnische
verwandelte = poz. 1464.
[3584]. WASZ : Korespondencja z Jańsborka na Mazurach = poz. 3147.
3585. …..cki : Lehrer als Agitatoren [Nauczyciele jako agitatorzy] // Weckruf 1920 nr 49: 7
V s. 3-4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Nauczyciele w Rozpędzinach (pow. kwidzyński) rekwiruje dzieciom „Weckruf‖.
3586. W SZENWIZIE… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 34: 8 V s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Niemiecki wiec propagandowy w Szenwizie (pow. sztumski).
[3587]. WASZ : Jańsbork = poz. 1474.
3588. EINE VERSAMMLUNG mit Hundegebell [Wiec z psim szczekaniem] // Weckruf
1920 nr 50: 9 V s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Wiec niemiecki w Pierzchowicach (pow. sztumski) w dniu 30 IV 1920 r.
3589. ŚRODEK propagandy niemieckiej // Dz. Gd. 1920 nr 104: 9 V s. 4. Telegramy.
Przyjazd w dniu 8 V do Ełku korespondentów pism niemieckich celem zbadania stosunków,
panujących na terenach plebiscytowych.
[3590]. ALFA : Die Polengefahr = poz. 2358.
3591. DZIENNIKARZE niemieccy w Olsztynie // Gaz. Warsz. 1920 nr 126: 10 V s. 4. Na
terenach plebiscytowych.
Do Olsztyna przyjeżdża 18 korespondentów pism niemieckich, by zorientować się w
sytuacji na terenach plebiscytowych.
3592. G. G. : „Dr‖ Worgitzki w Ządźborku // Mazur 1920 nr 53: 11 V s. 1. Sprawy
plebiscytowe.
Agitacja plebiscytowa Maxa Worgitzkiego w Mrągowie w dniu 4 V 1920 r.
3593. F. R. : An Herrn W……ki [Do pana W……ki] // Beil. Gaz. Olszt. 1920 nr 58: 12 V s.
2.
Worgitzki przedstawia w „Ostdeutsche Nachrichten‖ niezgodnie z prawdą szereg wydarzeń
w Gryźlinach, związanych z działalnością polską.
3594. ŚRODEK propagandy niemieckiej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 109: 12 V s.
2. Z obszarów plebiscytowych.
Treść jak w poz. 3589.
3595. NIEMIECKI dzień w Ełku // Mazur 1920 nr 54: 13 V s. 2. Sprawy plebiscytowe.
„Heimatverein‖ organizuje w Ełku „dzień niemiecki‖.
3596. DZIENNIKARZE niemieccy w Olsztynie // Gaz. Olszt. 1920 nr 59: 15 V s. 2.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Grupa dziennikarzy niemieckich zwiedzających tereny plebiscytowe była serdecznie
przyjmowana przez Niemców w Ełku i Olsztynie.
3597. ZJAZD dziennikarzy niemieckich // Gaz. Gd. 1920 nr 111: 15 V s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Treść jak w poz. 3591.
3598. WER die Wahreit spricht, findet keine Herberge [Kto mówi prawdę, nie znajduje
poparcia] // Weckruf 1920 nr 52: 16 V s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Doniesienie „Allensteiner Volksblatt‖ o niefortunnym wystąpieniu Niemki Pinetti w
Barczewie. Obecne Niemcy przedstawiła ona w takim świetle, jak mogliby to zrobić tylko polscy
agitatorzy.
[3599]. REISENBURG = poz. 680.
3600. DZIENNIKARZE niemieccy… // Gaz. Olszt. 1920 nr 60: 18 V s. 2. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Grupa dziennikarzy niemieckich wyjechała z Olsztyna do Szczytna, Biskupca Resz.,
Ostródy i na pole grunwaldzkie. Stamtąd ma się udać do kwidzyńskiego okręgu plebiscytowego.
3601. OLSZTYN // Mazur 1920 nr 55: 18 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Do Olsztyna przybyli redaktorzy gazet niemieckich, by się przekonać o stosunkach na
terenie plebiscytowym.
3602. SWÓJ : Demonstracja niemiecka… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 41: 18 V
s. 2.
Demonstracja niemiecka w Sztumie dnia 16 V 1920 r. z udziałem Niemców z Gdańska,
Elbląga i Malborka.
3603. ROBOTA bojówek niemieckich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 41: 18 V s. 2.
Ze świata.
Pobicie Polaków na wiecu niemieckim w Opaleńcu (pow. szczycieński) dnia 12 V 1920 r.
3604. DEKA : Das Gefühl der Unschuld oder „Unsere neue Parole‖ [Poczucie niewinności
czyli „Nasze nowe hasło‖] // Weckruf 1920 nr 53: 19 V s. 2.
M.in. „Masuren- und Ermländerbund― wzywa do bojkotu polskich zebrań przez
„niemieckich‖ Mazurów.
[3605]. J. K. : Wobec kłamstw i oszczerstw niemieckich = poz. 1772.
3606. MYLĄ się… // Mazur 1920 nr 57: 22 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
„Allensteiner Zeitung‖ i „Allensteiner Volksblatt‖ podają kłamliwą wiadomość o rzekomej
dysharmonii między Polakami i komisją koalicyjną.
3607. G. G. : Worgitzki in Sensburg [Worgitzki w Mrągowie] // Weckruf 1920 nr 55: 23 V
s. 4. Stimmen aus dem Leserkreise [Głosy z kręgu czytelników].
Nieudana mowa agitacyjna Worgitzkiego na zebraniu w Mrągowie dnia 4 V 1920 r.
[3608]. ALFA : Trotz der Bankerots–erklärung = poz. 1774.
[3609]. AUCH die schwarze Camorra meldet sich = poz. 2370.
3610. WENN das „Wenn― nicht wäre, dann hätte Deutschland Recht [Jeżeli nie byłoby
„jeżeli‖, wówczas Niemcy miałyby słuszność] // Beil. Gaz. Olszt. 1920 nr 63: 26 V s. 1.
Na terenach plebiscytowych prowadzona jest kłamliwa propaganda niemiecka. Porównując
urzędowe statystyki niemieckie, stale maleje w nich liczba Polaków na tych terenach.
3611. Die ALTE Parole [Stare hasło] // Beil. Gaz. Olszt. 1920 nr 63: 26 V s. 2.
W okresie plebiscytowym Niemcy stosują znowu stary sposób – „prawo pięści―, tym razem
jednak w osłonce „prawa―. Warmia i Mazury są w rękach Niemców i Niemcy muszą zwyciężyć
w plebiscycie. Polaków na terenach plebiscytowych nie ma – jest wyłącznie ludność niemiecka.
[3612]. CLAMATOR : Eingestandt = poz. 1775.
3613. LIKUZY // Gaz. Olsz. 1920 nr 63: 27 V s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Sołtys z Likuz, Pompecki, obiecuje chłopom kupno mąki w zamian za głosowanie za
Niemcami.
3614. SZTUM // Gaz. Olszt. 1920 nr 63: 27 V s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Niemcy ściągnęli do Sztumu z Elbląga, Malborka i Gdańska na zorganizowaną w dniu 16 V
1920 r. manifestację, mającą być przeciwwagą manifestacji polskiej w Kwidzynie.
3615. KUSICIEL // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 48: 27 V s. 1.
Niemcy wyolbrzymiają trudne położenie Polski w celach agitacyjnych, nie dostrzegając
ciężkiego położenia Niemiec.
3616. PLOTKI gazet niemieckich // Gaz. Gd. 1920 nr 120: 27 V s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Podawanie przez niemieckie gazety fałszywych wiadomości o polskiej akcji plebiscytowej.
3617. NIEMIECKA propaganda plebiscytowa // Robotn. 1920 nr 141: 27 V s. 4. Telegramy.
Niemcy wyznaczyli 1000 marek nagrody za głowę polskiego działacza [Za „Gazetą Polską
dla powiatów nadwiślańskich‖].
[3618]. OSTRÓDA = poz. 514.
3619. ALLENSTEIN, 14 Mai [Olsztyn, 14 maja] // Beil. Gaz. Olszt. 1920 nr 64: 28 V s. 2.
Pobicie Polaków przybyłych na niemieckie zebranie we Flammberg (pow. szczycieński).
[3620]. G. : Meine Wahrnehmungen = poz. 1778.
3621. JAK ONI agitują // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 50: 29 V s. 4. Z bliska i z
daleka.
Niemcy przysyłają na Mazury materiały na ubrania, by znęcić Mazurów do głosowania.
[3622]. MAŁY Oleck = poz. 3382.
[3623]. OLSZTYN, 1 czerwca = poz. 703.
[3624]. WAS ist Polen? = poz. 1781.
3625. HAKATYŚCI w sutannie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 55: 5 VI s. 2. Z bliska
i z daleka.
Zebranie członków „Heimatvereinu‖ w Ełku. Ks. Radtke nawołuje do prześladowania
Polaków.
3626. POSPOLITE łgarstwa niemieckie // Głos Nar. 1920 nr 133: 6 VI s. 3.
Prasa niemiecka na Powiślu rozszerza fałszywe wieści o wypowiedzi włoskiego profesora
Franco Marano, że Kwidzyn jest miastem niemieckim.
3627. NIEMIECKIE sztuczki plebiscytowe // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 57: 8 VI s.
3. Sprawy polskie.
Niemcy rozdają ubrania i artykuły pierwszej potrzeby osobom sympatyzującym z nimi na
terenie plebiscytowym.
[3628]. WAHL- und Abstimmungspropaganda = poz. 1540.
3629. HEIMATSDIENST // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 60: 11 VI, dod. s. 1.
Z bliska i z daleka.
Wykaz szerzących propagandę niemiecką na terenach plebiscytowych.
3630. EIN MARIENBURGER [Malborczyk] : Sanftmütige Hirte [Łagodny duszpasterz] //
Weckruf 1920 nr 61: 11 VI s. 4. Stimmen aus dem Leserkreise [Głosy z kręgu czytelników].
Proboszcz Pingel zabrania rozdawania „Weckrufu‖ w pobliżu kościoła w Malborku.
3631. Die RICHTIGE Landkarte [Właściwa mapa] // Weckruf 1920 nr 61: 11 VI s. 4.
Glossen [Uwagi].
Niemiecka propaganda zamieszcza w „Weichselzeitung‖ mapę, z której wynika, że obecne
Prusy Wschodnie zamieszkiwały w wiekach średnich plemiona niemieckie.
3632. L. S. : Zgromadzenie niezależnych socjaldemokratów [U.S.P.D.] w Olsztynie // Mazur
1920 nr 65: 12 VI s. 3-4. Sprawy plebiscytowe.
Zebranie USPD w Olsztynie w dniu 8 VI 1920 r. M.in. wezwanie do głosowania w
plebiscycie za Niemcami.
3633. MALBORK // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 61: 12 VI, dod. s. 2. Z bliska i z
daleka.
Niemcy urządzają w Malborku dnia 20 VI 1920 r. „dzień niemiecki‖.
[3634]. CO JEST jawne a co tajne? = poz. 3395.
3635. ALFA : Blindheit und Selbstüberhebung [Ślepota i zarozumiałość] // Weckruf 1920 nr
62: 13 VI s. 1-2.
M.in. Niemiecka propaganda na terenach plebiscytowych maluje położenie Niemiec w
różowych barwach. W interesie niemieckim leży przyspieszenie plebiscytu.
3636. ROSENBERG [Susz] // Weckruf 1920 nr 62: 13 VI s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet
[Z terenu plebiscytowego].
Antypolska propaganda nauczyciela z Suszu na łamach „Rosenberger Zeitung‖.
3637. OLSZTYN, 13 czerwca // Czas 1920 nr 139: 14 VI s. 1. Z terenów plebiscytowych.
Treść jak w poz. 3633.
3638. L. : Missbrauch der Beichte [Nadużycie spowiedzi] // Weckruf 1920 nr 63: 16 VI s. 4.
Stimmen aus dem Leserkreise [Głosy z kręgu czytelników].
Proboszcz w Sztumie nadużywa spowiedzi dla celów agitacji niemieckiej.
3639. DZIEŃ niemiecki w Malborku // Gaz. Gd. 1920 nr 136: 16 VI s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Treść jak w poz. 3633.
[3640]. ZAPRZECZENIE polskie = poz. 1785.
3641. DEKA : Unüberlegte Drohungen [Nieprzemyślane groźby] // Weckruf 1920 nr 64: 18
VI s. 1.
Groźby wobec Polaków z terenów plebiscytowych na łamach „Ostdeutsche Nachrichten‖.
[3642]. WIEDER Herr Pingel = poz. 3011.
3643. KSIĄDZ Tarnowski… // Mazur 1920 nr 68: 19 VI s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Ks. Tarnowski, uważający się za Niemca, współpracuje z antypolskimi organizacjami
w Szczytnie.
3644. PAN Falkenberg w Szczytnie… // Mazur 1920 nr 68: 19 VI s. 4. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Falkenberg zaprzecza w „Ostdeutsche Nachrichten‖ swej rzekomej agitacji za Polską.
3645. Der UNTEROFIZIER in Zivil! [Podoficer w cywilu!] // Weckruf 1920 nr 65: 20 VI s.
4. Stimmen aus dem Leserkreise [Głosy z kręgu czytelników].
„Riesenburger Neue Presse‖ wzywa do udziału w obchodach „dnia niemieckiego‖ w
Prabutach. Osoby, które zlekceważą wezwanie, będą traktowane jako Polacy lub przyjaciele
Polaków.
[3646]. PLEBISCYT na Mazurach = poz. 3021.
3647. BIAŁA // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 4. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Agitacja niemiecka w Białej [Piskiej ?]. Grożenie aresztowaniem w razie agitacji za Polską.
3648. EIN NEUMÄRKER : Die Versammlung in Neumark [Zebranie w Nowym Targu] //
Weckruf 1920 nr 68: 27 VI s. 4. Stimmenaus dem Leserkrise [Głosy z kręgu czytelników].
Niemieckie zebranie w Nowym Targu (pow. sztumski) dnia 20 VI 1920 r. Propaganda
antypolska.
3649. PINGELEK // Weckruf 1920 nr 68: 27 VI s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Na zebraniu Katolickiego Związku Robotników i Związku Kobiet Katolickich w Malborku
proboszcz Pingel występuje z atakami antypolskimi.
[3650]. WALKA o ziemie plebiscytowe = poz. 2428.
3651. K. : Co księżą na Mazurach w kościele czynią // Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 3. Listy
Mazurów.
Pastor Bury ze Szkotowa wymyśla w kościele w Dziurdziewie (pow. nidzicki) w dniu 13 VI
1920 r. nastawionemu propolsko Mazurowi. Wezwanie Mazurów do głosowania za Polską.
3652. ZNÓW ks. Mayska // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 76: 30 VI s. 5. Z bliska i z
daleka.
Ks. Mayska z Krasnej Łąki agituje wśród dzieci przeciw Polsce.
3653. KONSERWATYWNE junkry… // Mazur 1920 nr 73: 1 VII s. 4. Nowiny z Mazur
i Prus Wschodnich.
Junkrzy wschodniopruscy prowadzą antypolską agitację na terenie plebiscytowym.
Zwycięstwo plebiscytowe chcą wykorzystać dla wzmocnienia Prus Wschodnich jako bazy
konserwatyzmu.
3654. NIEMIECKI patriotyzm trzeba smarować // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 77: 1
VII s. 2. Z bliska i z daleka.
Ogłoszenie w „Marienburger Zeitung‖ o sprzedaży produktów spożywczych dla biedniejszej
ludności jest zakończone wezwaniem do głosowania za Niemcami.
[3655]. NA WARMII i na Mazurach = poz. 558.
[3656]. PAN Fryderyk Leyk… = poz. 1793.
[3657]. [ŁYDKO Ludwik] L. Ł. : O niejakim Könitzu = poz. 3426.
[3658]. MAZUR : Nadużywanie dzieci do agitacji = poz. 3429.
3659. CIEKAWY wychowaniec „kultury‖ pruskiej // Mazur 1920 nr 74: 3 VII s. 4. Nowiny
z Mazur i Prus Wschodnich.
Przykład niemieckiego przekupstwa wobec chwiejnych Mazurów.
3660. „NIEMIECKA‖ prawda // Gaz. Pol. dla. pow. nadwiśl. 1920 nr 79: 3 VII s. 1.
Niemcy rozpowszechniają wiadomości o rzekomym złym traktowaniu robotników przez
szlachtę w Polsce.
3661. [CHMIELEWSKI Bonifacy] B. Ch. : Polacy chcą pozostać przy Niemczech! // Gaz.
Pol. dla. pow. nadwiśl. 1920 nr 79: 3 VII s. 1.
Niemcy nawołują Polaków, by stawali po ich stronie w walce o rodzinną ziemię.
[3662]. NA MAZOWSZU = poz. 562.
[3663]. WARMIACY w obozie niemieckim = poz. 3430.
3664. SĄD z urzędowej strony niemieckiej o rezultacie plebiscytu // Gaz. Pol. dla. pow.
nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 1.
Komisarz niemiecki przy komisji koalicyjnej w Olsztynie Freiherr von Gayl, udzielił
wywiadu prasie niemieckiej na temat plebiscytu na Mazurach.
3665. POLAK z Tychnów: Deutscher Tag w Tychnowach // Gaz. Pol. dla. pow. nadwiśl.
1920 nr 80: 4 VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Niemcy zorganizowali w Tychnowach, wsi o przewadze ludności polskiej, „deutscher Tag‖
w dniu 27 VI 1920 r. z udziałem wielu przybyszy z innych miejscowości.
3666. [R.] : Zebranie [Heimatvereinu] H.V. w Pozortach // Gaz. Olszt. 1920 nr 81: 6 VII s.
2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Przekupywanie Polaków alkoholem na zebraniu Heimatsvereinu w Pozortach w dniu 28 VI
1920 r., by głosowali za Niemcami.
3667. J. M. : Chodzą pogłoski… // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s. 3. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Niemcy rozsiewają pogłoski o numerowaniu kopert do głosowania według list, zapewne w
celu zastraszenia Polaków.
3668. BIAŁA // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s. 3. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Antypolska agitacja nauczyciela w Białej [Piskiej ?].
3669. WIERZBOWO // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s. 3. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Wystąpienie antypolskie nauczyciele w Wierzbowie na uroczystości Heimatvereinu w dniu
20 VII 1920 r.
3670. MALBORK // Gaz. Gd. 1920 nr 152: 6 VII s. 2. Wiadomości potoczne.
Metody niemieckiej agitacji plebiscytowej w „Marienburger Zeitung‖.
3671. BEITRÄGE zur Naturgeschichte des preussischen Schulmeisters [Przyczynki do
historii naturalnej pruskiego nauczyciela] // Weckruf 1920 nr 72: 7 VII s. 2-3.
M.in. Agitacja antypolska wśród dzieci szkolnych w Szeplerzyźnie (pow. suski) i Kalwie
(pow. sztumski).
3672. NIEMIECKI dzień w Szczytnie // Mazur 1920 nr 76: 8 VII s. 2.
Manifestacja niemiecka w Szczytnie dnia 4 VII 1920 r.
3673. GADALI i gadają // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 83: 8 VII s. 2.
Powitanie Niemców przybywających na głosowanie na łamach „Allensteiner Zeitung‖.
[3674]. WOLNOŚĆ kościoła = poz. 1680.
3675. ELA : Der Kulturträger Schwanitz [Siewca kultury Schwanitz] // Weckruf 1920 nr 73:
9 VII s. 4. Stimmen aus dem Leserkreise [Głosy z kręgu czytelników].
Agitacyjna działalność niemiecka Schwanitza w pow. sztumskim.
[3676]. EIN MARIENWERDERER : Betrachtungen eines Unparteiischen = poz. 2488.
[3677]. SZCZYT barbarzyństwa = poz. 3443.
[3678]. „POLNISCHE Wirtschaft‖ = poz. 1803.
[3679]. OCHRONA mieszkańców obszarów plebiscytowych = poz. 1805.
3680. WRONICZ A. : Z terenów plebiscytowych // Robotn. 1920 nr 190: 15 VII s. 3.
Socjaliści niemieccy (Szajdemanowcy) agitują za Niemcami na wiecu w Sztumie dnia 3 VII
1920 r.
c/ Utrudnienie polskiej działalności, terroryzowanie Polaków
303
[3681]. Z POWIATU sztumskiego = poz. 1003.
3682. BIAŁAGÓRA, pow. sztumski // Gaz. Gd. 1919 nr 145: 9 VII s. 3. Wiadomości
potoczne.
Nauczyciel o polskim nazwisku szykanuje dzieci, by ich rodzice nie głosowali za Polską.
3683. MIKOŁAJKI // Gaz. Gd. 1919 nr 145: 9 VII s. 3. Wiadomości potoczne.
Prześladowanie Polska za obronę sprawy polskiej na wiecu niemieckim w Mikołajkach
Pom. (pow. sztumski).
3684. NIBORK // Gaz. Gd. 1919 nr 145: 9 VII s. 3. Wiadomości potoczne.
Napad Niemców na Polaka w Nidzicy.
3685. WYWOŻENIE przemocą robotników polskich // Gaz. Gd. 1919 nr 152: 17 VII s. 2.
Sprawy polskie.
Niemcy usuwają Polaków z pow. piskiego, by zmniejszyć liczbę głosów polskich w
plebiscycie.
3686. KLON // Mazur 1919 nr 52: 24 VII s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Uwięzienie Mazura za rzekomą agitację polską.
3687. MAZURSKA delegacja paryska przed sądem wojennym // Gaz. Gd. 1919 nr 160: 27
VII s. 2. Sprawy polskie.
Skazanie uczestników delegacji mazurskiej do Paryża, Bogumiła i Wilhelma Linków oraz
Adama Zapadki i jego syna na półtora roku więzienia przez sąd olsztyński mimo żądania ich
uwolnienia przez generała Focha.
3688. SZYKANY pruskie na Mazurach // Głos Nar. 1919 nr 169: 27 VII s. 3.
Treść jak w poz. 3687.
3689. W PRUSACH Zachodnich… // Mazur 1919 nr 55: 31 VII s. 2. Co się dzieje na
świecie.
W okręgu kwidzyńskim istnieje wolność zebrań polskich. Na Mazurach Niemcy nie
dopuszczają do ich organizowania.
3690. GWAŁTY na Mazurach // Gaz. Gd. 1919 nr 168: 6 VIII s. 2. Sprawy polskie.
Bezpodstawne aresztowanie Polaków na Mazurach. Namawianie ludności, by po przybyciu
władz koalicyjnych rozmawiała wyłącznie po niemiecku.
[3691]. S. spod Faryna : Spod Faryna = poz. 3279.
3692. NA MORAWACH pruskich [!właśc. Mazurach Pruskich]… // Wyzw. 1919 nr 32: 10
VIII s. 408. Z całej Polski.
Prześladowania Polaków na Mazurach przez władze niemieckie.
[3693]. GŁOS Warmii i Mazurów = poz. 2736.
[3694]. REPRESJE niemieckie = poz. 3463.
3695. Die EHRLOSEN [Pozbawieni czci] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 5: 12 VIII s. 2.
Wrogi stosunek władz niemieckich do ludności polskiej, czytającej polską prasę i książki
oraz należącej do polskich związków.
[3696]. KNOWANIA niemieckie na Mazurach = poz. 3466.
3697. WOLNOŚĆ w Prusach // Mazur 1919 nr 61: 14 VIII s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Niemcy grożą proboszczowi w Jerutkach, który dobrze się wyraża o Polsce i władzach
koalicyjnych.
3698. NIEMIECKIE bezprawie // Czas 1919 nr 206: 14 VIII s. 3.
Bezprawne więzienie przez Niemców czterech posłów mazurskich mimo żądania koalicji
ich natychmiastowego zwolnienia.
3699. N. N. : Wolność w Prusach. W sprawie księdza Pilchowskiego z Jerutek // Mazur
1919 nr 62: 16 VIII s. 1.
Niemcy żądają od polskiego księdza deklaracji, iż nie będzie agitował za Polską.
3700. AGITACJA Niemców // Gaz. Warsz. 1919 nr 224: 17 VIII s. 5. W Gdańsku i na
Mazurach.
Kary za czytanie polskich książek i represje wobec dzieci polskich w szkołach na terenach
plebiscytowych.
[3701]. W. K. : Zwłoka w ratyfikacji = poz. 6.
[3702]. NA MAZURACH = poz. 3470.
[3703]. AGITACJA niemiecka = poz. 3471.
3704. OLSZTYN // Gaz. Gd. 1919 nr 179: 19 VIII s. 3. Wiadomości potoczne.
Prześladowania pracowników redakcji „Gazety Olsztyńskiej‖. Stanisław Nowakowski
i Józef Czodrowski byli zmuszeni opuścić Olsztyn.
[3705]. GWAŁTY niemieckie na Warmii i Prusiech = poz. 2124.
3706. PRZEŚLADOWANIA na Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 263: 26 IX s. 2. Dzień
polityczny.
Szereg aresztowań Polaków na Mazurach za rzekomą polską agitację.
3707. PRZEŚLADOWANIA na Mazurach // Robotn. 1919 nr 321: 28 IX s. 5. Telegramy.
Aresztowania wśród Mazurów za rzekomą polską agitację. Uwięzieni w twierdzy Gollnow
proszą o pomoc z zewnątrz.
[3708]. NA WARMII i Mazurach = poz. 1352.
3709. KOMUNIKAT Komitetu Mazurskiego. Prześladowania na Mazurach // Wyzw. 1919
nr 40: 5 X s. 505.
Treść jak w poz. 3707.
3710. WYPOWIADANIE uczucia narodowego // Wyzw. 1919 nr 40: 5 X s. 505.
Pobicie Henryka Jaroszyka, syna redaktora „Mazura‖ przez kolegów w szkole za
manifestowanie swego poczucia polskości.
3711. PRZEŚLADOWANIE Polaków na Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 274: 7 X s. 3.
Ostatnie wiadomości.
Niedopuszczenie do założenia w Szczytnie filii banku polskiego. Aresztowanie
przedstawicieli banku.
[3712]. NA TERENIE plebiscytowym = poz. 2138.
3713. SZCZYTNO, 8 października // Czas 1919 nr 261: 9 X s. 3.
Treść jak w poz. 3711.
[3714]. WOLNOŚĆ idzie! = poz. 1058.
3715. PRZEŚLADOWANIA Mazurów // Dz. Gd. 1919 nr 59: 22 X s. 1 Polska.
Wyliczenie za „Mazurem‖ ostatnio uwięzionych przez Niemców Mazurów–Polaków.
3716. REPRESJE na Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 289: 22 X s. 6. Polska–Niemcy.
Aresztowanie Polaków na Mazurach.
3717. NA ZIEMIACH byłego zaboru pruskiego // Robotn. 1919 nr 345: 22 X s. 6.
Telegramy.
M.in. Więzienie przez Niemców Zielińskiego i Skiby z Kurczątek (pow. piski) oraz
Brombera z Opaleńca za przychylność do sprawy polskiej na Mazurach. Niemcy chcą przez
podobne szykany utrzymać ludność miejscową w stanie stałego przygnębienia.
3718. GWAŁTY pruskie na Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 292: 25 X s. 6. Polska–
Niemcy.
Wywłaszczenie przez Niemców na Mazurach obywateli, posądzonych o sprzyjanie sprawie
polskiej.
3719. GWAŁTY niemieckie // Robotn. 1919 nr 348: 23 X s. 5-6. Telegramy.
Niemcy zmuszają polskiego właściciela ziemskiego w pow. piskim do opuszczenia
posiadłości i wystawienia jej na licytację.
3720. PRUSKIE prowokacje // Robotn. 1919 nr 355: 1 XI s. 7. Telegramy.
M.in. Aresztowanie Polaków na Mazurach, których jedyną winą jest polskość. Aresztowanie
współpracownika Komitetu Mazurskiego – Józefa Czodrowskiego.
3721. NA MAZURACH… // Wyzw. 1919 nr 44: 2 XI s. 552. Na Śląsku.
Chcąc zabezpieczyć się przed porażką plebiscytową Niemcy nie zaprzestają prześladowania
Polaków na Mazurach.
3722. PRZED OPRÓŻNIENIEM ziem polskich // Czas 1919 nr 285: 2 XI s. 3.
M.in. Aresztowanie na Mazurach trzech Polaków, m.in. Józefa Czodrowskiego.
Rozporządzenie niemieckiego kościoła ewangelickiego w sprawie urlopowania duchownych
ewangelickich uprawnionych do głosowania w celu oddania głosu oraz w celu agitowania za
Niemcami na terenach plebiscytowych.
3723. JA, Bauer, das ist etwas anderes! [Tak, chłopie, to jest nieco inaczej!] // Beil. Gaz.
Olszt. 1919 nr 17: 4 XI s. 1.
Porównanie sytuacji w okręgu Eupen i Malmedy z sytuacją na Warmii, Mazurach i Powiślu.
Niemcy narzekają na gwałty belgijskie, a sami terroryzują ludność polską.
3724. NAPAD Niemców na rodzinę polską // Dz. Gd. 1919 nr 75: 11 XI, dod. s. 1 Z Warmii.
Napad Niemców na rodzinę polską w Pluskach (pow. olsztyński) dnia 3 XI 1919 r.
[3725]. NOWY gwałt na Mazurach. Rozwiązanie zgromadzenia Rady Ludowej na powiat
szczycieński przez policję = poz. 1364.
[3726]. NEUMANN K. : W sprawie rozwiązania Rady Ludowej na powiat szczycieński
przez policję… = poz. 1366.
[3727]. SZCZYTNO = poz. 1367.
[3728]. EIN NEUER Gewaltakt = poz. 1369.
3729. KWIDZYN // Dz. Gd. 1919 nr 108: 21 XII s. 4. Pomorze.
Prześladowania Polaków w Kwidzynie.
[3730]. MACHT geht vor Recht = poz. 1374.
3731. GWAŁTY na mazurach bez końca // Dz. Gd. 1919 nr 114: 31 XII s. 2.
Szykany wobec członków delegacji mazurskiej do Paryża. Bezprawne więzienie Polaków na
Mazurach.
[3732]. JAK DŁUGO jeszcze czekać mamy? = poz. 2782.
3733. GWAŁTY na Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 2: 3 I s. 2. Sprawy polskie.
Aresztowanie przez żołnierzy Sicherheitswehry ełckiego kupca za jego oświadczenie, iż jest
Polakiem.
3734. SZYKANY pruskie // Gaz. Warsz. 1920 nr 6: 6 I s. 5. Ostatnie wiadomości.
Szykanowanie ludności polskiej na Mazurach przez Sicherheitswehrę.
3735. PRUSKIE szykany // Robotn. 1920 nr 6: 6 I s. 5. Telegramy.
M.in. Prześladowania Polaków na Mazurach. Polakożercza działalność Sicherheitswehry.
3736. NA MAZURACH // Gaz. Warsz. 1920 nr 13: 13 I s. 4-5. Z całej Polski.
Przygotowania bojowe Niemców na Mazurach. Represje wobec Polaków.
[3737]. PODBURZANIE do gwałtów = poz. 1376.
3738. PODBURZANIE do gwałtów // Mazur 1920 nr 9: 22 I s. 2. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Heimatvereiny namawiają swych członków, by rozbijali polskie zebrania na Mazurach.
[3739]. UZBROJONE bandy na Mazurach = poz. 3328.
[3740]. KARA za polską mowę w Jerutkach = poz. 3524.
3741. KNÜPPEL aus dem Sack [Szydło z worka] // Weckruf 1920 nr 9: 25 I s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Działalność terrorystyczna „Ostdeutsch Heimatdienst‖ na terenie plebiscytowym.
3742. NIEMCY wywołali krwawe awantury // Gaz. Warsz. 1920 nr 25: 25 I s. 6. Przed
plebiscytem.
Napad Niemców na członków Rady Ludowej w Szczytnie.
[3743]. PROWOKACJE niemieckie na Mazowszu Pruskim = poz. 1380.
[3744]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach = poz. 1381.
[3745]. NIEMCY prowokują Polaków = poz. 3525.
3746. KRWAWY dzień w Szczytnie na Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 22: 28 I s. 2-3.
Sprawy polskie.
Rozgromienie polskiego zebrania w Szczytnie.
[3747]. EIN BLÜTIGER Tag in Ortelsburg = poz. 1169.
[3748]. AGITACJA niemiecka na Mazurach = poz. 1748.
3749. NAPAD niemiecki // Gaz. Warsz. 1920 nr 34: 4 II s. 5. Z całej Polski.
Odchodzące wojska niemieckie napadły na teatr polski w Olsztynie.
[3750]. PRZED PLEBISCYTEM = poz. 309.
3751. OLSZTYN // Gaz. Gd. 1920 nr 28: 5 II s. 3. Wiadomości telegraficzne.
Treść jak w poz. 3749.
3752. GWAŁTY niemieckie i czeskie // Gaz. Warsz. 1920 nr 36: 6 II s. 4-5. Z całej Polski.
M.in. Terror niemiecki w Szczytnie i Wielbarku.
3753. NIEMCY wynoszą się // Głos Nar. 1920 nr 33: 6 II s. 1-2.
Treść jak w poz. 3749.
3754. NOWE gwałty niemieckie // Glos Nar. 1920 nr 33: 6 II s. 3.
Napad Niemców na polskie przedstawienie teatralne. Niemcy planują dalsze napady na
zebrania polskie.
3755. GWAŁTY niemieckie // Robotn. 1920 nr 36: 6 II s. 5. Telegramy.
M.in. Gwałty niemieckie w pow. szczycieńskim. Niemcy oblegają od dwóch dni dom Leyka
w Wielbarku.
3756. OBEJMOWANIE ziem polskich // Czas. 1920 nr 32: 6 II s. 3.
Treść jak w poz. 3749.
[3757]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach = poz. 1988.
[3758]. NA OFIARY gwałtów pruskich = poz. 2224.
3759. ZAMACHY Niemców na towarzystwa polskie na Warmii // Gaz. Gd.1920 nr 31: 8 II
s. 1. Sprawy polskie.
3760. POLITYKA pruska // Gaz. Warsz. 1920 nr 38: 8 II s. 6. Ostatnie wiadomości.
Terror niemiecki na Warmii. Kłamstwa agitacji niemieckiej.
3761. NIEMOŻLIWE stosunki // Mazur 1920 nr 15: 10 II s. 1.
Niemiecki terror na Mazurach.
3762. SWÓJ : Zbrodniczy napad na teatr polski w Olsztynie // Gaz. Gd. 1920 nr 32: 10 II s.
2-3. Sprawy polskie.
Treść jak w poz. 3749.
[3763]. NA OFIARY gwałtów pruskich = poz. 2552.
3764. ÜBERFALL auf ein polnisches Theater [Napad na polski teatr] // Weckruf 1920 nr 16:
11 II s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Treść jak w poz. 3749.
3765. NIEMIECKIE bestialstwo // Gaz. Warsz. 1920 nr 41: 11 II s. 4-5. Z całej Polski.
Więzienie w Olsztynie Polaka przyznającego się do polskości.
3766. NIEMCY agitują dla nas // Gaz. Gd. 1920 nr 33: 12 II s. 2. Sprawy polskie.
Komentowanie napaści Niemców na teatr polski w Olsztynie.
[3767]. MAZUR ewangelik z armii polskiego generała Hallera : Z powiatu niborskiego =
poz. 3533.
[3768]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach = poz. 3330.
3769. NA OFIARY gwałtów pruskich // Dz. Gd. 1920 nr 36: 15 II s. 4. Komunikaty i
odezwy.
Terror na terenach plebiscytowych.
[3770]. NA OFIARY gwałtów pruskich = poz. 2555.
3771. BISKUPIEC [Bischofswerder] // Gaz. Olszt. 1920 nr 25: 24 II s. 2. Z bliska i z daleka.
Utrudnienia w poruszaniu się przez granicę Polski z terenem plebiscytowym w rejonie
Biskupca Pomorskiego.
[3772]. PLEBISCYTOWY Komitet Mazurski komunikuje… = poz. 877.
[3773]. PRZED PLEBISCYTEM w Prusach Wschodnich = poz. 341.
[3774]. NIEDOBRE wieści = poz. 879.
3775. JÓZEF G……i : W sobotę… // Gaz. Olszt. 1920 nr 26: 26 II s. 1. Listy Warmiaków.
Bezprawne aresztowanie w Koszelewie Polaka, udającego się z Gryźlin do Działdowa.
3776. Z MAZUR // Gaz. Olszt. 1920 nr 27: 28 II s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Bezprawne aresztowania i prześladowanie Polaków na Mazurach.
3777. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 47: 28 II s. 2. Pomorze.
Zakaz przesyłki „Weckrufu‖ na tereny plebiscytowe.
[3778]. CLAMATOR : Praktyki niemieckie się nie zmieniły = poz. 1388.
[3779]. BEZPRAWIE niemieckie = poz. 1392.
[3780]. AUS der ALLENSTEINER Strafanstalt… = poz. 3544.
[3781]. Die GLEICHBRECHTIGUNG … = poz. 1395.
3782. ZNIEWAŻENIE polskiego sztandaru // Gaz. Warsz. 1920 nr 67: 8 III s. 5.
Znieważenie polskiego sztandaru przez tłum zgromadzony przed konsulatem w Olsztynie w
dniu 7 III 1920 r.
3783. ZNIEWAŻENIE sztandaru Rzeczpospolitej // Robotn. 1920 nr 68: 9 III s. 3.
Telegramy.
Treść jak w poz. 3782.
[3784]. GDZIE WOLNOŚĆ agitacji? = poz. 1400.
3785. NIEMCY znieważają sztandar polski // Głos Nar. 1920 nr 61: 10 III s. 1.
Treść jak w poz. 3782.
3786. WARSZAWA, 9 marca // Czas 1920 nr 60: 10 III s. 3. Przed plebiscytem.
Treść jak w poz. 3782.
[3787]. AKCJA plebiscytowa = poz. 1402.
3788. ZNIEWAŻENIE polskiego sztandaru w Olsztynie // Mazur 1920 nr 28: 11 III s. 2.
Treść jak w poz. 3782.
3789. NAPAD na przedstawicieli Komitetu Mazurskiego // Robotn. 1920 nr 70: 11 III s. 4.
Telegramy.
Napad bojówki niemieckiej na jadących samochodem do Szczytna przedstawicieli komitetu
Mazurskiego w dniu 4 III 1920 r. Niemcy obrzucili w Szczytnie przedstawicieli Komitetu
Mazurskiego obelgami.
3790. S. : Die wahren Beweggründe [Prawdziwe powody] // Weckruf 1920 nr 29: 12 III s. 1.
Terror niemiecki na terenie plebiscytowym.
3791. CO NA to blatty gdańskie? // Gaz. Gd. 1920 nr 61: 12 III s. 1.
Zlikwidowanie w Niemczech pisma polskiego, szerzącego agitację plebiscytową.
3792. ZNIEWAŻENIE sztandaru polskiego w Olsztynie // Gaz. Gd. 1920 nr 62: 13 III s. 2.
Sprawy polskie.
Treść jak w poz. 3782.
[3793]. ROZBICIE polskiego zgromadzenia w Prawdziskach… = poz. 1407.
[3794]. W SPRAWIE rozbicia wieców… = poz. 1408.
3795. ÜBER die Vorfälle in Marinburg [O zajściach w Malborku] // Weckruf 1920 nr 30: 14
III s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Malborski „Heimatverein‖ rozbija polskie wiece.
[3796]. S. : Wie polnische Versammlungen gesprengt werden… = poz. 1410.
[3797]. DEUTSCH–POLNISCHER Krawall = poz. 1411.
3798. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Niemcy Republikanie obrońcami fałszu // Gaz. Gd. 1920
nr 64: 15 III s. 1-2.
Uniemożliwienie przez Niemców polskiej agitacji plebiscytowej.
3799. BISKUPIEC // Dz. Gd. 1920 nr 61: 16 III s. 3. Pomorze.
Trudności w przekraczaniu granicy między Polską a terenami plebiscytowymi w okolicach
Biskupca Pomorskiego.
[3800]. Dalsze uniemożliwianie zebrań polskich = poz. 1414.
[3801]. J. CH. : Nasze plebiscyty = poz. 884.
3802. ROZBICIE polskiego zgromadzenia w Prawdziskach w łeckim powiecie // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 9: 18 III s. 2.
Niemcy z „Heimatvereinu‖ uniemożliwiają odbycie się polskiego wiecu w Prawdziskach
w dniu 14 III 1920 r.
[3803]. SPRAWOZDANIE z rozbitego wiecu w Iławie = poz. 1416.
[3804]. ŁECK = poz. 1418.
[3805]. ROZBIJANIE wieców w Olsztyńskim = poz. 1421.
[3806]. MALBORK = poz. 1422.
3807. JAK „SZYBKO‖ pracuje poczta niemiecka… // Dz. Gd. 1920 nr 66: 21 III s. 3-4.
Gdańsk.
Opóźnianie przesyłania przez pocztę, prawdopodobnie olsztyńską, wiadomości polskich.
[3808]. VON der FREIHEIT und Gleichberechtigung… = poz. 1423.
3809. SZCZYTNO // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 11: 23 III s. 2. Z terenu
plebiscytowego.
Echa pogromu Polaków w Szczytnie.
3810. W SZTUMSKIEM… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 11: 23 III s. 2. Z terenu
plebiscytowego.
Rozbicie przez Niemców zebrania Towarzystwa Kobiet pod wezwaniem św. Kingi
w Starymtargu.
[3811]. GIETRZWAŁD = poz. 1424.
[3812]. KORENSPONDENCJA z Biskupca = poz. 1425.
3813. SYTUACJA na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 83: 24 III s. 5. Na terenach
plebiscytowych.
Rozpaczliwe położenie Polaków i utrudnienia polskiej agitacji na terenach plebiscytowych.
3814. URZĘDNICY niemieccy // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 12: 25 III s. 2.
Komentowanie rekwirowania przez Niemców „Weckrufu‖ na dworcu w Prabutach.
3815. SMUTNE wieści z Warmii i Mazur // Głos Nar. 1920 nr 75: 26 III s. 3.
Terror niemiecki i głód na Mazurach i Warmii.
[3816]. W SPRAWIE plebiscytu na Warmii = poz. 395.
[3817]. Die POLNISCHE Schule… = poz. 2843.
3818. NAPAŚĆ niemiecka na członków Komitetu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 13:
27 III s. 2. Ze świata.
Napaść bojówki niemieckiej w szczytnie na przedstawicieli Komitetu Mazurskiego.
[3819]. STARY Mazur dawniej w Lipówcu teraz w Iławie : „Wolność‖ na Mazurach = poz.
1426
3820. OLSZTYN // Gaz. Gd. 1920 nr 77: 1 IV s. 3. Wiadomości potoczne.
Napad tłumu Niemców na konsulat polski w Olsztynie z żądaniem zwinięcia flagi polskiej.
[3821]. ZADOŚĆUCZYNIENIE Polsce za zniewagę chorągwi = poz. 416.
[3822]. GWAŁTY niemieckie = poz. 1432.
[3823]. TERROR na ziemiach plebiscytowych = poz. 2858.
3824. OFIARA brutalności pruskiej // Gaz. Warsz. 1920 nr 92: 2 IV s. 5. Na terenach
plebiscytowych.
Śmierć Bogumiła Linki pobitego podczas programu w Szczytnie dnia 21 I 1920 r. Pobicie w
Olecku Polaka za otwarte ujawnienie swych przekonań politycznych.
3825. GWAŁTY niemieckie // Robotn. 1920 nr 92: 2 IV s. 4. Telegramy.
Terroryzowanie ludności polskiej na Powiślu.
[3826]. OLSZTYN, 1 kwietnia = poz. 418.
[3827]. GWAŁTY pruskie na Warmii i Mazurach = poz. 420.
[3828]. KWIDZYN, P.A.T. = poz. 897.
[3829]. KWIDZYN, 2 KWIETNIA = Poz. 898.
[3830]. KWIDZYN, P.A.T. = poz. 1200.
3831. GWAŁTY niemieckie w kwidzyńskim obwodzie plebiscytowym // Dz. Gd. 1920 nr
76: 4 IV s. 3. Telegramy.
3832. POŁOŻENIE Polaków w Malborku // Gaz. Gd. 1920 nr 79: 4 IV s. 2. Sprawy polskie.
Uniemożliwianie przez Niemców agitacji polskiej w Malborku.
3833. Z KWIDZYNA donoszą… // Głos Nar. 1920 nr 83: 4 IV s. 5-6. Wiadomości
polityczne.
W szpitalu olsztyńskim zmarł Bogumił Linka. W tymże szpitalu przebywa Jan Korytowski,
pobity przez bojówkę niemiecką w Olecku.
3834. PIERWSZA ofiara terroru niemieckiego // Czas 1920 nr 82: 4 IV s. 3. Kronika.
Śmierć pobitego przez bojówkę niemiecką w Szczytnie Bogumiła Linki. Prokurator odrzucił
prośbę o odszkodowanie za zadanie ran, jako podpadającą pod paragraf amnestii politycznej.
3835. W KWIDZYŃSKIEM // Gaz. Gd. 1920 nr 80: 7 IV s. 2.
Sprawy polskie.
Terroryzowanie ludności polskiej w pow. kwidzyńskim.
3836. NADUŻYCIA Niemców // Gaz. Gd. 1920 nr 80: 7 IV s. 3. Wiadomości telegraficzne.
Niemiecki terror na obszarze plebiscytowym.
3837. OFIARY gwałtów niemieckich // Gaz. Gd. 1920 nr 82: 9 IV s. 2. Sprawy polskie.
Pogrom działaczy plebiscytowych w Olsztynie.
3838. NA MAZURACH… // Gaz. Olszt. 1920 nr 44: 10 IV s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Niemcy nie dopuścili do odbycia się polskiego wiecu w Lesinach w dniu 6 IV 1920 r.
3839. PIERWSZA ofiara niemieckiego terroru plebiscytowego // Dz. Gd. 1920 nr 80: 10 IV
s. 2.
Śmierć pobitego przez bojówki niemieckie Bogumiła Linki.
3840. NIE UZNAJĄ języka polskiego // Gaz. Warsz. 1920 nr 100: 12 IV s. 4. Na terenach
plebiscytowych.
Brak równouprawnienia języka polskiego z niemieckim na Warmii. Urzędnicy pocztowi
w Łynie i Jedwabnie nie chcą przyjmować polskich depesz.
3841. PRESJE niemieckie // Gaz. Warsz. 1920 nr 100: 12 IV s. 4. Na terenach
plebiscytowych.
Nadużycia urzędników niemieckich na Warmii i Mazurach – otwieranie listów polskich.
3842. ZAJŚCIA z Niemcami // Gaz. Warsz. 1920 nr 100: 12 IV s. 4. Na terenach
plebiscytowych.
Uniemożliwienie przez bojówki niemieckie odbycia się polskiego wiecu w Lesinach (pow.
szczycieński).
3843. TERROR niemiecki // Gaz. Warsz. 1920 nr 100: 12 IV s. 4. Na terenach
plebiscytowych.
Aresztowanie w domu w Olsztynie członka Mazurskiego Związku Ludowego, Leyka.
[3844]. NA MAZURACH = poz. 426.
3845. NOWY akt niesłychanej brutalności niemieckiej // Gaz. Olszt. 1920 nr 45: 13 IV s. 1.
Treść jak w poz. 3842.
[3846]. ROZBICIE zgromadzenia w Wielkich Lesinach = poz. 2878.
[3847]. EIN VERSAMMLUNGSBESUCHER : Aus Hintersee = poz. 1436.
[3848]. FATALNY stan rzeczy na terenie mazurskim = poz. 2885.
[3849]. W PRUSACH Wschodnich = poz. 3349.
[3850]. NAPADY Niemców = poz. 1438.
3851. [CZTERY tysiące] 4000 marek za rozbicie zebrania polskiego // Gaz. Olszt. 1920
nr 47: 17 IV s. 1.
Niemcy ofiarowali Polakowi z Wielkich Lesin (pow. szczycieński) 4 tys. marek za rozbicie
polskiego wiecu w tej miejscowości w dniu 6 IV 1920 r.
[3852]. GWAŁTY Niemców w Warmii = poz. 626.
[3853]. POGROM Polaków w Biskupcu = poz. 1439.
[3854]. STRASZĄ lud = poz. 1761.
[3855]. REKTOR Kirch z Wielkich Lesin = poz. 3350.
3856. POGROM ludności polskiej // Gaz. Gd. 1920 nr 90: 18 IV s. 2. Sprawy polskie.
Pogrom uczestników polskiego przedstawienia w Biskupicach (pow. reszelski) przez
Sackhauerów.
[3857]. OLSZTYN, 17 kwietnia = poz. 436.
3858. UDAREMNIONY wiec w Malborku // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 22: 20 IV
s. 2. Z powiatów nadwiślańskich.
Niedopuszczenie przez Niemców do odbycia się polsko-niemieckiego wiecu w Malborku
dnia 18 IV 1920 r.
3859. PRUSKA dzicz urządza krwawe pogromy Polaków // Dz. Gd. 1920 nr 88: 20 IV s. 2.
3860. ZBURZENIE grobu patrioty mazurskiego przez Prusaków // Dz. Gd. 1920 nr 88: 20
IV s. 2.
Zdemolowanie grobu mazurskiego działacza plebiscytowego, Leyka, w Olsztynie.
[3861]. GWAŁTY Niemców = poz. 1442.
3862. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Świętokradztwo // Gaz. Gd. 1920 nr 92: 21 IV s. 1.
Zburzenie przez Niemców grobu patrioty mazurskiego, Leyka, w Biskupicach.
3863. ZNOWU pogromy Polaków // Gaz. Gd. 1920 nr 92: 21 IV s. 3. Wiadomości
telegraficzne.
Rozbicie przez Sackhauerów polskiego wiecu w Giżycku. Terroryzowanie polskich
działaczy plebiscytowych. Napad na „Dom Polski‖ w Piszu.
[3864]. BRUTALNE pogromy na Mazurach nie ustają = poz. 1443.
[3865]. GWAŁTY niemieckie = poz. 1444.
3866. GWAŁTY niemieckie na Mazurach // Dz. Gd. 1920 nr 90: 22 IV s. 3. Telegramy.
Pogrom Polaków w Farynach.
3867. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Żołdactwo pruskie hula // Gaz. Gd. 1920 nr 93: 22 IV s.
1.
Komentowanie pogromu Polaków w Biskupicach(pow. reszelski).
[3868]. ODROCZENIE plebiscytu na Warmii i na Mazurach = poz. 444.
[3869]. ODPOWIEDŹ komisji = poz. 1213.
[3870]. DALSZE gwałty = poz. 1445.
[3871]. UWAGI redakcji = poz. 1446.
[3872]. DOWIADUJEMY się… = poz. 3355.
3873. OPIS pogromu polskiego w Biskupcu // Dz. Gd. 1920 nr 91: 23 IV s. 2-3.
3874. „POGROM Polaków przez Niemców‖ – artykułem w niemieckim dzienniku // Gaz.
Gd. 1920 nr 94: 23 IV s. 1-2. Przegląd polityczny.
Nawoływanie Niemców do zachowania spokoju.
3875. POLACY nie mogą wysłać depesz // Gaz. Gd. 1920 nr 94: 23 IV s. 2. Sprawy polskie.
Poczta olsztyńska odmawia przyjmowania polskich depesz.
3876. DALSZE pogromy Polaków na terenie plebiscytowym // Gaz. Gd. 1920 nr 94: 23 IV
s. 2. Sprawy polskie.
Pobicie Polaków przez Niemców w Farynach. Bierność żołnierzy Sicherheitswehry podczas
pogromu w Giżycku.
3877. O ROZBÓJNICTWIE niemieckim… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 24: 24 IV
s. 1-2. Z terenów plebiscytowych.
Dalsze szczegóły pogromu Polaków w Biskupcu Resz. w dniu 13 IV 1920 r.
3878. „DEUTSCHLAND, Deutschland über alles‖ pieśnią programową // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 24: 24 IV s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Napad Niemców na „Dom Polski― w Piszu.
3879. KORENSPONDENCJA następująca… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 24: 24
IV s. 1-2. Z terenów plebiscytowych.
Opóźnienie dostarczania abonentom na terenach plebiscytowych polskiej prasy.
3880. NOWY niesłychany wybryk // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 24: 24 IV s. 1-2.
Z terenów plebiscytowych.
Niemcy terroryzują polskie działaczki na Warmii.
3881. SZCZEGÓŁY okropnego zajścia w Biskupcu // Gaz. Gd. 1920 nr 95: 24 IV s. 2.
Napad Niemców na artystów polskich, biorących udział w przedstawieniu w Biskupcu
Reszelskim.
[3882]. DALSZE gwałty na Mazurach = poz. 1450.
[3883]. PONOWNE rozbicie wiecu polskiego w Malborku = poz. 1451.
[3884]. BRUTALNE pogromy na Mazurach nie ustają = poz. 1453.
3885. NIEGODZIWOŚCI niemieckie // Gaz. Gd. 1920 nr 96: 25 IV s. 2. Sprawy polskie.
Dalsze prześladowania Polaków na obszarze plebiscytowym.
3886. AKCJA „sackhauerów‖ // Gaz. Olszt. 1920 nr 51: 27 IV s. 1. Doniesienia P.A.T.
W pogromie Polaków w Biskupcu Resz. prócz miejscowych Niemców brali również udział
specjalnie sprowadzeni sackhauerzy.
3887. „DEUTSCHLAND, Deutschland über alles‖ pieśnią programową // Gaz. Olszt. 1920
nr 51: 27 IV s. 1. Doniesienia PAT.
Treść jak w poz. 3878.
3888. NOWY niesłychany wybryk // Gaz. Olszt. 1920 nr 51: 27 IV s. 1. Doniesienia PAT.
Treść jak w poz. 3880.
3889. PLAKATY polskie… // Gaz. Olszt. 1920 nr 51: 27 IV s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Niemcy zrywają w Olsztynie ogłoszenia w języku polskim wkrótce po ich wywieszeniu.
3890. AKCJA „sackhauerów‖ // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 25: 27 IV s. 2. Z
terenów plebiscytowych.
Udział „sackhauerów‖ w pogromie Polaków w Biskupicach (pow. reszelski).
3891. TERROR niemiecki we wschodniopruskim obwodzie plebiscytowym // Dz. Gd. 1920
nr 94: 27 IV s. 1-2.
[3892]. POGROM w Lecu = poz. 1454.
3893. RZĄDY pruskie // Gaz. Gd. 1920 nr 98: 28 IV s. 2. Sprawy polskie.
Uniemożliwienie polskiej działalności w Prusach Wschodnich przez rząd niemiecki.
3894. NIEMIECKI koncert przed Domem Polskim // Gaz. Gd.1920 nr 98: 28 IV s. 3.
Sprawy polskie.
W Olsztynie.
3895. POGROMCY Polaków okradają swe ofiary // Gaz. Gd. 1920 nr 98: 28 IV s. 3.
Sprawy polskie.
[3896]. ALFA : Siegende Helden = poz. 3360.
3897. ZAWIADOMIENIE! // Gaz. Gd. 1920 nr 99: 29 IV s. 3. Wiadomości potoczne.
Unieważnienie przez Radę Ludową na pow. reszelski skradzionych podczas pogromu
w Biskupcu pieczęci.
[3898]. POGROMY Polaków na Mazurach = poz. 463.
[3899]. J. C. : Pogrom w Lecu i pogwałcenie praw międzynarodowych przez Niemców
= poz. 1457.
3900. WORGITZKI grozi ! = poz. 3361.
3901. ALLDEUTSCHER Patriotismus [Wszechniemiecki patriotyzm] // Weckruf 1920
nr 47: 30 IV s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Powtórne zamalowanie przez Niemców w Sztumie dnia 21 IV 1920 r. polskiego szyldu.
3902. OLSZTYN, 29 kwietnia // Czas 1920 nr 103: 30 IV s. 3. Przed plebiscytami.
Pogromy Polaków na Mazurach nie są jedynie manifestacją polityczną; wiążą się często z
okradaniem przez Niemców swych ofiar.
3903. GWAŁTY na terenach plebiscytowych z niemieckiej strony rządowej // Dz. Gd. 1920
nr 99: 2 V s. 4. Telegramy.
3904. POLACY wykluczeni z sejmiku powiatowego // Dz. Gd. 1920 nr 99: 2 V s. 5.
Telegramy.
3905. SKUTKI terroru niemieckiego // Dz. Gd. 1920 nr 99: 2 V s. 5. Telegramy.
Przechodzenie zastraszonych Polaków na stronę Niemców.
3906. NIEMCY wykluczają Polaków z sejmiku powiatowego // Gaz. Gd. 1920 nr 102: 2 V
s. 1. Z plebiscytu.
3907. GWAŁTY niemieckie // Gaz. Gd. 1920 nr 102: 2 V s. 1-2. Z plebiscytu.
[3908]. STRUDZIŃSKI Johann : Die Gefahr… = poz. 1463.
[3909]. SKUTKI ucisku niemieckiego wobec Polaków = poz. 3582.
3910. J. C. : POGROM w Lecu i pogwałcenie praw międzynarodowych przez Niemców //
Mazur 1920 nr 50: 4 V s. 1 ; nr 51: 6 V s. 1-2 ; nr 53: 11 V s. 2.
Krwawe rozbicie przez uzbrojone bandy Niemców polskiego wiecu w Giżycku w dniu
17 IV 1920 r. Bezsilność Sicherheitspolizei.
3911. DAREMNA praca // Mazur 1920 nr 50: 4 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Niemcy starają się wprowadzić stan zadrażnienia między Polakami i komisją koalicyjną.
3912. O NOWYCH gwałtach… // Gaz. Olszt. 1920 nr 55: 6 V s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Informacja PAT o bezprawnym aresztowaniu w Konopach (pow. piski) Polaków i
wypuszczeniu ich po deklaracji, że będą głosowali w plebiscycie za Niemcami. Na skutek terroru
strona polska traci nie tylko nieuświadomionych, lecz nawet działacze polscy rezygnują z dalszej
działalności.
3913. NAPAD w Logdowie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 32: 6 V s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Znęcanie się Niemca nad Polakiem w Logdowie.
3914. NIEMCY zburzyli grób Linki // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 32: 6 V s. 2.
Z terenów plebiscytowych.
Zdemolowanie przez Niemców grobu Bogumiła Linki na cmentarzu olsztyńskim, pierwszej
ofiary terroru niemieckiego.
3915. SKUTKI terroru niemieckiego // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 32: 6 V s. 2.
Z terenów plebiscytowych.
Mazur–Polak pisze list do komisji koalicyjnej zawiadamiający, że jest Niemcem.
3916. GWAŁTY na terenach plebiscytowych z niemieckiej strony rządowej // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 32: 6 V s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Urzędnik niemiecki wymusza na Polakach podpisanie deklaracji, że będą głosować za
Niemcami.
3917. NAPADY „Sackhauerów‖ // Gaz. Gd. 1920 nr 105: 7 V s. 2. Z plebiscytu.
Usiłowanie napaści na polski hotel w Szczytnie.
[3918]. BANDENUNWESCH auch im Stuhmer Kreise = poz. 1467.
[3919]. EIN WESTPREUSSE : Versammlungsfreiheit für die Polen = poz. 1472.
[3920]. GWAŁTY niemieckie na Mazowszu = poz. 3365.
3921. OBLĘŻENIE domu p. Zawiślewskiego w Szczytnie // Mazur 1920 nr 52: 8 V s. 1.
Sprawy plebiscytowe.
Niedopuszczenie przez Niemców do odbycia się zabrania polskich działaczy
plebiscytowych w Szczytnie w dniu 4 V 1920 r.
3922. KRADZIEŻE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 34: 8 V s. 2. Z terenów
plebiscytowych.
Niemcy okradają Polaków podczas pogromów.
3923. STATYSTYKA gwałtów niemieckich // Gaz. Warsz. 1920 nr 125: 8 V s. 6.
Na terenach plebiscytowych.
Przytoczenie za statystyką urzędową kilkudziesięciu napadów niemieckich na Polaków i
wiece polskie na Warmii i Mazurach, głównie w marcu i kwietniu 1920 r.
[3924]. ROZBÓJNICTWO niemieckie = poz. 1475.
[3925]. OBLĘŻENIE domu pana Zawiślewskiego w Szczytnie = poz. 2944.
3926. NIEMCY gwałcą prasę polską // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 35: 9 V s. 2.
Berlińska „Kriegswutschaftstelle für das Zeitungsgewerbe‖ wytoczyła trzy procesy
„Gazecie Olsztyńskiej― za nadużycie kontyngentu papieru.
3927. SACKHAUERZY wznawiają swą „działalność‖ // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 35: 9 V s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Treść jak w poz. 3917.
[3928]. SZCZYTNO = poz. 3366.
3929. ORGANIZACJA „Sackhauerów‖ // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 37: 12 V s. 2.
Z terenów plebiscytowych.
„Sackhauerzy‖, organizacja rozwiązana przez komisję koalicyjną, nadal zakłócają spokój
polskich zebrań.
3930. „SICHERHEITSPOLIZEI‖ czy „straż bezpieczeństwa‖ // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 37: 12 V s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Dowódca „Sicherheitspolizei‖ w Sztumie, kpt. Kolnigs, zabrania rozmawiania w koszarach
po polsku.
3931. NIEMOŻLIWE stosunki // Mazur 1920 nr 54: 13 V s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Niemiecki terror na Mazurach.
[3932]. SYTUACJA na terenie plebiscytowym mazursko-warmińskim = poz. 2955.
3933. ZNOWU pobici // Gaz. Warsz. 1920 nr 132: 16 V s. 6. Przed plebiscytem.
Pobicie przez Niemców w Ostrowiu współpracowników Komitetu Mazurskiego
Lewalskiego i Grajewskiego.
[3934]. PRZED PLEBISCYTEM = poz. 495.
[3935]. W PRUSACH Wschodnich = poz. 498.
3936. Z SZTUMU… // Gaz. Olszt. 1920 nr 60: 18 V s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Szykanowanie Polaków – członków „Sicherheitswehry‖ w Sztumie przez dowódcę
niemieckiego.
3937. SZYKANY niemieckie // Robotn. 1920 nr 133: 18 V s. 5. Telegramy.
Dowódca straży bezpieczeństwa w Sztumie zakazuje rozmawiać w koszarach po polsku,
poddał on wszystkich Polaków pod rozkazy Niemców.
[3938]. NAPAD na manifestację polską = poz. 939.
[3939]. KRWAWE gwałty niemieckie w Kwidzynie = poz. 1480.
[3940]. KRWAWE zajścia w Kwidzynie = poz. 1481.
[3941]. ROBOTA bojówek niemieckich = poz. 3603.
3942. OBŁUDA niemiecka // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 42: 19 V s. 1.
Echa zajść podczas polskiej manifestacji w Kwidzynie dnia 16 V 1920 r.
3943. ES fängt gut an [Dobrze się zaczyna] // Weckruf 1920 nr 53: 19 V s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Szykany wobec polskiego oddziału „Sicherheitswehry‖ w Sztumie ze strony Hauptmanna
Königsa.
[3944]. WRZENIE i wzburzenie… = poz. 941.
3945. W BISZTYNKU… // Gaz. Olszt. 1920 nr 61: 20 V s. 3. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Pobicie i zmuszenie do śpiewania niemieckich pieśni Polaka roznoszącego polskie pisma w
Bisztynku (pow. reszelski).
3946. Z RYJEWA… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 43: 20 V s. 4. Z bliska i z daleka.
Gazety niemieckie piszą z zadowoleniem, że Niemcy nie dopuszczają do polskich wieców w
Ryjewie (pow. sztumski).
3947. NIEMIECCY urzędnicy na obszarach plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 115: 20 V
s. 2. Z obszarów plebiscytowych.
Nie wydanie na stacji w Mikołajkach Pomorskich biletu Polakowi proszącemu o niego po
polsku.
3948. SZTUM // Gaz. Gd. 1920 nr 115: 20 V s. 3. Wiadomości potoczne.
Treść jak w poz. 3936.
[3949]. ZABURZENIA na terenach plebiscytowych = poz. 944.
[3950]. NAPAD Niemców na pochód polski w Kwidzynie = poz. 1484.
[3951]. ODBYŁ się tu pochód polski = poz. 1485.
[3952]. NAPAD niemiecki = poz. 1489.
[3953]. GWAŁTY Niemców w Kwidzynie = poz. 1490.
3954. ŁGARSTWA niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 44: 21 V s. 1.
Niemcy obarczają odpowiedzialnością za rozgromienie polskiej manifestacji w Kwidzynie
Polaków. Niemcy wyznaczyli podobno po 1000 marek za głowę każdego z polskich działaczy.
3955. NAPAD w Małym Sasku // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 44: 21 V s. 4. Z bliska
i z daleka.
25-osobowa grupa Niemców napadła na Polaka w Małym Sasku dnia 14 V 1920 r. Złożono
skargę u przedstawiciela koalicji w Szczytnie, G. C. Re.
3956. PROPAGANDA niemiecka – propagandą nożowników // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 44: 21 V s. 4. Z bliska i z daleka.
Niemcy wyznaczyli 1000 marek za głowę każdego z polskich działaczy.
3957. SZCZYTNO // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 44: 21 V s. 4. Z bliska i z daleka.
Prześladowania Polaków w pow. szczycieńskim.
3958. NOWY „krok ku równouprawnieniu‖ : ominięcie Polaków przy ułożeniu list
uprawnionych do głosowania // Dz. Gd. 1920 nr 113: 21 V s. 3. Komunikaty i odezwy.
3959. OLSZTYN, 20 maja // Czas 1920 nr 119: 21 V s. 1.
Ciężkie położenie ludności polskiej w Piszu. Pobicie Polaka przez Niemców.
[3960]. ECHA gwałtów niemieckich w Kwidzynie = poz. 689.
[3961]. GWAŁTY niemieckie = poz. 690.
[3962]. KONIECZNE wyjaśnienie = poz. 945.
[3963]. DEKA : Pogrom in Marienwerder = poz. 946.
[3964]. NOWE gwałty w Opaleńcu = poz. 1494.
[3965]. Z ŻYCIA polskich towarzystw i związków = poz. 1495.
3966. BIAŁA // Gaz. Olszt. 1920 nr 62: 22 V s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Napastowanie przez Niemców mieszkanki Białej [Piskiej?], jawnie przyznającej się do
polskości.
3967. PILCHEN (pow. jańsborski) // Gaz. Olszt. 1920 nr 62: 22 V s. 3. Wiadomości z bliska
i z daleka.
Władze niemieckie grożą aresztem agitatorom polskim, rozlepiającym pisma ulotne w
Pilchach (pow. piski).
3968. PILCHY // Mazur 1920 nr 57: 22 V s. 2. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Treść jak w poz. 3967.
3969. OLSZTYN, 20 maja // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 45: 22 V s. 3. Z bliska i z
daleka.
Napięta sytuacja w Piszu. Przygotowania do pogromów Polaków.
3970. NAPAD na Polaków w Kwidzynie // Gaz. Gd. 1920 nr 117: 22 V s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
3971. DALSZE napady Niemców // Gaz. Gd. 1920 nr 117: 22 V s. 3. Z obszarów
plebiscytowych.
Pobicie przez Niemców członków Komitetu Mazurskiego w Ostródzie.
[3972]. KWIDZYN, 21 maja = poz. 692.
[3973]. BEAUPRÈ Antoni : O Pojezierze Mazurskie = poz. 948.
[3974]. KWIDZYN = poz. 1501.
[3975]. ALFA : Trotz der Bankerots–erklärung = poz. 1774.
3976. W SPRAWIE ostatnich zajść w Kwidzynie // Gaz. Gd. 1920 nr 119: 26 V s. 2. Z
obszarów plebiscytowych.
Wyjaśnienia w sprawie rozbicia polskiej manifestacji w Kwidzynie.
3977. PILCHEN (pow. jańsborski) // Gaz. Gd. 1920 nr 120: 27 V s. 2. Wiadomości
potoczne.
Treść jak w poz. 3967.
3978. „PROPAGANDA nożowników‖ // Gaz. Warsz. 1920 nr 142: 27 V s. 5. Przed
plebiscytami.
Treść jak w poz. 3956.
[3979]. GROŹBY = poz. 1776.
[3980]. NIEMIECKA propaganda plebiscytowa = poz. 3617.
3981. EIN FEINER Mann [Delikatny człowiek] // Beil. Gaz. Olszt. 1920 nr 64: 28 V s. 2.
Polak wracający z wycieczki na Herta–Insel (wyspa na jeziorze Wulpińskim) został
napadnięty przez Niemców, którzy zarzucili mu agitację propolską.
[3982]. ALLENSTEIN, 14 Mai = poz. 3619.
3983. „LICHT aus, Messer raus, haut ihn!‖ [Zgasić światło, wyjąć nóż, bić go!‖] // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 50: 29 V s. 4. Z bliska i z daleka.
Niemcy występują na łamach „Neidenburger Zeitung‖ przeciwko organizowaniu polskich
zebrań w Nidzicy.
[3984]. NA WARMII i Mazurach = poz. 1513.
3985. CZYTELNIK „Mazura‖ : Napad na Polaka w Tylkowie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 51: 30 V s. 3. Z bliska i z daleka.
Napad członków „Heimatvereinu‖ na Polaków w Tylkowie dnia 19 V 1920 r.
3986. ZNÓW pobici Polacy na Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 123: 30 V s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Pobicie w dniu 14 V 1920 r. w Ostrowie współpracowników Komitetu Mazurskiego przez
Niemców.
[3987]. KWIDZYN, 2 kwietnia = poz. 2980.
3988. DALSZE prześladowania Polaków // Gaz. Gd. 1920 nr 124: 1 VI s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Napad na chłopca roznoszącego w Olsztynie polskie gazety.
3989. [TYSIĄC] 1000 marek nagrody za głowę polskich działaczy // Gaz. Gd. 1920 nr 124:
1 VI s. 1. Z obszarów plebiscytowych.
3990. ZNÓW napad Niemców // Gaz. Gd. 1920 nr 124: 1 VI s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Usiłowanie rozgromienia uczestników polskiego koncertu w Olsztynie w dniu 26 V 1920 r.
[3991]. ODEBRALIŚMY w tych dniach… = poz. 2379.
3992. BAŁAMUCENIE ludności // Gaz. Olszt. 1920 nr 66: 3 VI s. 3. Wiadomości z bliska
i z daleka.
Niemcy żądają, mimo rozporządzenia komisji koalicyjnej, wiz przy przejeździe z okręgu
olsztyńskiego do kwidzyńskiego lub odwrotnie, tłumacząc, iż nie otrzymali urzędowego pisma od
komisji w tej sprawie.
3993. POCZTY na usługach bojówek niemieckich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 54:
3 VI s. 3. Z bliska i z daleka.
Telefonistka niemiecka nie chce połączyć sekretarza Komitetu Warmińskiego z
dowództwem wojsk koalicyjnych podczas zajść w Kwidzynie dn. 16 V 1920 r. tłumacząc, iż żądany
numer jest zajęty.
3994. RÓWNOUPRAWWNIENIE na Mazurach // Mazur 1920 nr 62: 5 VI s. 1. Sprawy
plebiscytowe.
Brak równouprawnienia języka polskiego w urzędzie podatkowym w Szczytnie.
3995. POGRÓŻKI niemieckie // Gaz. Gd. 1920 nr 127: 5 VI s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Planowanie przez Niemców nowego napadu na hotel polski w Biskupicach.
[3996]. HAKATYŚCI w sutannie = poz. 3625.
[3997]. W WAŻNEJ sprawie = poz. 2993.
3998. UNIEMOŻLIWIONY wiec polski // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 63: 15 VI
s. 4. Z bliska i z daleka.
Wiec w Senowie (pow. sztumski) w dniu 13 VI 1920 r. nie mógł się odbyć ze względu na
brak sali, a straż bezpieczeństwa nie pozwoliła na jego zorganizowaniem pod gołym niebem.
3999. NIEMCY uniemożliwiają pracę kontrolerom polskim w Olsztynie // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 64: 16 VI s. 6. Telegramy.
Niemcy nie dopuszczają kontrolerów polskich do przeglądania list głosujących w
plebiscycie.
4000. NIESŁYCHANA samowola niemiecka : Kontrolerzy niemieccy nie chcą dopuścić
kontrolerów Polaków // Dz. Gd. 1920 nr 133: 16 VI s. 4. Ostatnie wiadomości.
[4001]. NA MAZURACH = poz. 1575.
4002. NOWE spory pomiędzy Niemcami i Polakami // Gaz. Gd. 1920 nr 138: 18 VI s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
Niedopuszczenie Polaków do układania list uprawnionych do głosowania w plebiscycie.
4003. NA MAZURACH // Gaz. Warsz. 1920 nr 164: 18 VI s. 7. Na terenach
plebiscytowych.
Prześladowanie Polaków. Rozbicie polskiego wiecu w Mierkach (pow. ostródzki).
Prowokacyjne wystąpienia Niemców w Ełku. Napad na kuriera Komitetu Mazurskiego w
Ostródzie. Wymawianie mieszkań współpracownikom Komitetu w Olsztynku.
[4004]. NA WARMII i na Mazurach = poz. 1584.
[4005]. OLSZTYN, 17 czerwca = poz. 1585.
4006. ZGROMADZENIE polskie w Starej Ukcie // Mazur 1920 nr 68: 19 VI s. 2. Sprawy
plebiscytowe.
Niedopuszczenie przez Niemców do odbycia się polskiego zebrania w Starej Ukcie (pow.
mrągowski).
[4007]. NIEMCY strzelają do Polaków w Ostródzkiem = poz. 1594.
[4008]. NIEMCY zamykają ochronki polskie w pow. olsztyńskim = poz. 3013.
4009. NIEMCY prowokują w dalszym ciągu ludność // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 68: 20 VI s. 4. Z bliska i z daleka.
Niemcy rzucają na Polaków w Kwidzynie w dniu 16 VI 1920 r. obelgi słowne.
4010. O NOWYCH gwałtach Niemców // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 68: 20 VI
s. 4. Z bliska i z daleka.
Obrabowanie przez Niemca dnia 11 VI 1920 r. w Małej Nebrawie pracowniczki wydziału
dobroczynności Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego.
4011. NAPASTNICY niemieccy // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 68: 20 VI s. 4.
Z bliska i z daleka.
Zniszczenie przez sackhauerów paczki z listami polskimi, odebranej polskiemu posłańcowi
w Ostródzie. Ekscesy nauczyciela w Trynkusie wobec kobiety, roznoszącej polską gazetę.
Nauczyciel niemiecki zabrania otwarcia zatwierdzonej przez komisje koalicyjną polskiej szkoły
w Purdzie. Niemcy nie dopuszczają do odbycia się polskiego wiecu w Biesowie dnia 13 VI 1920 r.
4012. DEUTSCHE Toleranz [Niemiecka tolerancja] // Weckruf 1920 nr 65: 20 VI s. 3. Aus
dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Niemcy nie dopuszczają polskich kontrolerów do pracy przy sporządzaniu list
uprawnionych do głosowania w Olsztynie.
4013. TERROR niemiecki // Gaz. Warsz. 1920 nr 166: 20 VI s. 8. Przed plebiscytami.
Prześladowania Polaków w Szczytnie. Pobicie w Klonowie (pow. szczycieński) członka
Komitetu Plebiscytowego, Brunona Gabrylewicza.
4014. OLSZTYN, 19 czerwca // Czas 1920 nr 144: 20 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Niemcy wyrzucają z mieszkań w Olsztynku polskich działaczy plebiscytowych.
4015. OLSZTYN, 19 czerwca // Czas 1920 nr 144: 20 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Niemcy nie dopuścili do odbycia się organizowanego w Szczytnie dnia 7 VI 1920 r. przez
Komitet Mazurski wiecu polskiego.
[4016]. NA MAZURACH = poz. 546.
[4017]. ROZBICIE wiecu przez księdza–hakatystę = poz. 1596.
[4018]. NIEMCY rozbijają wiece polskie na Mazurach = poz. 1597.
[4019]. OLSZTYN, 19 czerwca = poz. 1598.
[4020]. GWAŁTY Niemców = poz. 1600.
4021. NIEMCY uniemożliwiają prace kontrolerom polskim w Olsztyńskiem // Gaz. Olsz.
1920 nr 74: 22 VI s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Niemcy uniemożliwiają kontrolerom polskim, mimo rozporządzeń koalicji, pracę nad
układaniem list uprawnionych do głosowania. W takiej sytuacji listy są nadal układane wyłącznie
przez Niemców.
4022. OLSZTYN, 19 czerwca // Gaz. Olszt. 1920 nr 74: 22 VI s. 3. Telegramy Polskiej
Agencji Telegraficznej.
Treść jak w poz. 4015.
4023. WYDZIAŁ religijno–kulturalny… // Mazur 1920 nr 69: 22 VI s. 3. Sprawy
plebiscytowe.
Uniemożliwienie przez Niemców organizowania odczytów wydziału religijno–kulturalnego
Komitetu Mazurskiego w wioskach mazurskich.
4024. PAN Gabrylewicz… // Mazur 1920 nr 69: 22 VI s. 4. Wiadomości z Mazur i z
dalszych stron.
Pobicie przez Niemców polskiego działacza plebiscytowego, Gabrylewicza.
4025. DALSZE napaści niemieckie na bezbronne kobiety // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 69: 22 VI s. 4-5. Z bliska i z daleka.
Niemcy napastują powtórnie pracowniczkę oddziału dobroczynności Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego, Maliszewską, na dworcu w Sedlinach.
4026. GROŹBY pod adresem Polaków // Gaz. Gd. 1920 nr 141: 22 VI s. 2-3. Sprawy
polskie.
Niemcy zapowiadają represję w stosunku do polskich działaczy plebiscytowych.
[4027]. ROZBIJANIE wieców na Mazurach = poz. 1313.
[4028]. ROZBICIE polskiego zgromadzenia w Szczytnie = poz. 1605.
[4029]. OLSZTYN = poz. 1606.
[4030]. ROZBITY wiec polski = poz. 1609.
[4031]. NA WARMII i na Mazurach = poz. 1610.
[4032]. STRASZLIWA robota na terenie plebiscytowym mazurskim = poz. 3020.
[4033]. PLEBISCYT na Mazurach = poz. 3021.
4034. KONFISKATA odezw // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 70: 23 VI s. 5. Z bliska i
z daleka.
Niemcy bezprawnie skonfiskowali w dniu 19 VI 1920 r. złożone do wydruku w drukarni
Kantera w Kwidzynie teksty polskich odezw.
4035. NIEMCY w dalszym ciągu cenzurują listy // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 70:
23 VI s. 5. Z bliska i z daleka.
Niemcy poddają cenzurze listy nadchodzące z Polski.
4036. ZNĘCANIE się nad robotnikiem polskim // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 70:
23 VI s. 5. Z bliska i z daleka.
Pobicie robotnika polskiego w majątku Choyten (pow. sztumski), gdy chciał go opuścić z
powodu niewypłacenia pensji.
4037. ZA JEDNEGO Polaka siedmiu Niemców // Dz. Gd. 1920 nr 139: 23 VI s. 2-3.
Terror na terenie plebiscytowym.
4038. POBICIE Polaków w Klonie // Gaz. Gd. 1920 nr 142: 23 VI s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Pobicie polskiego kontrolera obwodowego przez bojówki niemieckie.
4039. GWAŁTY niemieckie w Szczytnie // Gaz. Gd. 1920 nr 142: 23 VI s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Niedopuszczenie do polskiego wiecu w Szczytnie.
4040. NAPAD // Gaz. Warsz. 1920 nr 169: 23 VI s. 4. Przed plebiscytami.
Napad sackhauerów na współpracownika biura Komitetu Mazurskiego w pow. piskim.
4041. NA WARMII i na Mazurach // Robotn. 1920 nr 168: 23 VI s. 4. Telegramy.
Treść jak w poz. 4036.
/4042./ W WARMII i Mazurach = poz. 549.
4043. GWAŁTY i bezprawia „Sicherheitswehry‖ // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 1.
Bezprawne aresztowanie przez Sicherheitswehrę polskich agitatorów, rozdających wśród
ludności polskie ulotki i kalendarze w dniu 9 VI 1920 r. w Kopijkach (pow. ełcki).
4044. NOWA „parola‖ Worgitzkiego // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Niemcy nie dopuszczają do odbywania się polskich zgromadzeń w pow. szczycieńskim.
4045. PODBURZENIE do pogromu // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Artykuł w katolickim „Volksblatt‖ nawołujący do pogromów Polaków przybyłych na
głosowanie bezpośrednio po plebiscycie.
4046. NOWE gwałty i napaści na Mazurach // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 4.
Pobicie przez sackhauerów i uwięzienie w Orzyszu dwóch polskich działaczy, rozdających
wśród ludności ulotki plebiscytowe.
4047. STRASZLIWA robota na terenie plebiscytowym mazurskim // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 71: 24 VI s. 3-4.
Niemcy wykradają listy członków polskich Rad Ludowych w pow. szczycieńskim i
prześladują osoby figurujące na tych listach.
4048. NIECNA agitacja plebiscytowa. 17 robotników z Torunia zastrzelonych // Dz. Gd.
1920 nr 140: 24 VI s. 1.
4049. TERROR na ziemiach plebiscytowych // Czas 1920 nr 147: 24 VI s. 2.
Treść jak w poz. 4036.
[4050]. O REORGANIZACJĘ „Sicherheitswehry‖ = poz. 551.
[4051]. Z DZIAŁALNOŚCI Heimatvereinu = poz. 1613.
[4052]. KLON na Mazurach = poz. 1614.
[4053]. OLSZTYN = poz. 1620.
[4054]. PODBURZENIE do gwałtów po plebiscycie = poz. 3026.
4055. WIEDER die Haukommandos [Znowu Haukommanda] // Weckruf 1920 nr 67: 25 VI
s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Niemcy nie dopuszczają do odbycia się w dniu 17 VI 1920 r. polskiego zebrania
w Szczytnie organizowanego przez Komitet Mazurski.
4056. OLSZTYN, 24 czerwca // Czas 1920 nr 148: 25 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Napad Niemców w Krzecinie na współpracowników biura Komitetu Mazurskiego w Piszu.
[4057]. W WARMII i na Mazurach = poz. 1318.
4058. ROZBIJANIE wieców polskich // Mazur 1920 nr 71: 26 VI s. 1. Sprawy
plebiscytowe.
„Heimatvereiny‖ wydały prawdopodobnie tajne polecenie rozbijania wieców polskich.
Rozbijanie polskich wieców i cofanie pozwolenia na nie na Mazurach.
4059. GWAŁTY w Kwidzynie // Gaz. Gd. 1920 nr 145: 26 VI s. 3. Z obszarów
plebiscytowych.
Pobicie Polaka w Kwidzynie.
4060. OLSZTYN, 25 czerwca // Czas 1920 nr 149: 26 VI s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Władze „Sicherheitswehr‖ robią trudności przy przyjmowaniu Polaków do tej formacji.
[4061]. WYBRYKI niemieckie = poz. 1626.
[4062]. WIEC w Koźlinach… = poz. 1628.
4063. MITBÜRGER! [Współobywatele!] // Weckruf 1920 nr 68: 27 VI s. 1.
Policja niemiecka zarekwirowała w drukarni Kantera w Kwidzynie polskie ulotki,
informujące o podatkach w Niemczech. Niemcy nie chcą, by mieszkańcy terenów plebiscytowych
dowiedzieli się o położeniu w Niemczech, gdyż mogłoby to ich skłonić do przejścia na stronę
polską.
4064. GWAŁTY niemieckie // Gaz. Warsz. 1920 nr 173: 27 VI s. 6. Przed plebiscytami.
Policja niemiecka włamała się do „Domu Polskiego‖ w Szczytnie. Policja nie dopuszcza do
odbywania się polskich wieców na Warmii.
4065. NAPAD na komitet plebiscytowy // Głos Nar. 1920 nr 151: 27 VI s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Napad Niemców na siedziby Komitetu Warmińskiego w Kwidzynie w nocy z 23 na
24 czerwca 1920 r.
4066. NA ŚLĄSKU… // Piast 1920 nr 26: 27 VI s. 5. Przegląd polityczny.
M.in. Gwałty niemieckie na terenach plebiscytowych i związana z nimi konieczność
odroczenia plebiscytów.
4067. W WARMII i na Mazurach // Robotn. 1920 nr 172: 27 VI s. 6. Telegramy.
Policja włamała się do „Domu Polskiego‖ w Szczytnie i oddała go Niemcom.
Niedopuszczenie do wiecu polskiego w Klebarku Małym.
4068. OLSZTYN, 27 czerwca // Czas 1920 nr 151: 28 VI s. 3. Z ziem plebiscytowych.
Napad Niemców na jadących pociągiem do Olsztyna Polaków.
4069. WORGITZKI // Mazur 1920 nr 72: 29 VI s. 1.
Nagonka Worgitzkiego na polskich działaczy na terenie plebiscytowym. Nie przebierająca w
środki agitacja antypolska Worgitzkiego i jego popleczników.
4070. TERROR niemiecki // Gaz. Warsz. 1920 nr 175: 29 VI s. 6. Przed plebiscytami.
Wznowienie napadów na Polaków nawet w pociągach.
4071. TERROR niemiecki // Robotn. 1920 nr 174: 29 VI s. 4. Telegramy.
Napady na Polaków jadących koleją na trasie Działdowo – Olsztyn.
[4072]. PROTESTY = poz. 979.
[4073]. WYSOKIEJ Komisji Koalicyjnej w Olsztynie do wiadomości… = poz. 3043.
4074. POBICIE polskich dzieci // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 76: 30 VI s. 5.
Z bliska i z daleka.
Pobicie dwóch uczniów polskich Gimnazjum Kwidzyńskiego przez grupę dzieci
niemieckich na tle narodowym w dniu 28 VI 1920 r.
4075. NIEMIECKIE „sposoby‖ // Gaz. Warsz. 1920 nr 176: 30 VI s. 4. Przed plebiscytami.
Przekupienie przez Niemców pracowników drukarni polskiego pisma plebiscytowego
„Masurische Volkszetuing‖.
4076. TERROR niemiecki na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 153: 30 VI s. 3.
Treść jak w poz. 4071.
4077. NA MAZURACH // Robotn. 1920 nr 175: 30 VI s. 1. Przed plebiscytami.
Niemcy przekupili pracowników drukarni „Masurische Volkszeitung‖, przez co pismo
przestaje wychodzić. Od pewnego czasu „Allensteiner Volksblatt‖ żali się na rzekomy napływ
polskich księży–agitatorów na teren plebiscytowy.
4078. O ZIEMIE plebiscytowe // Czas. 1920 nr 152: 30 VI s. 3.
M.in.. Napady Niemców na Polaków w pociągach na linii Działdowo – Olsztyn.
Niedopuszczanie przez żandarmerię niemiecką do odbycia się polskiego wiecu w Małym Klebarku.
4079. „WOLNOŚĆ‖ w Ełku // Mazur 1920 nr 73: 1 VII s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Propaganda niemiecka nawołuje w „Lycker Zeitung‖ do nie brania udziału w wyznaczonym
w Ełku na dzień 26 VI 1920 r. polskim zgromadzeniu. „Heimatvereiny‖ rozstawiły na ulicach
posterunki zatrzymujące zdążających na zgromadzenie.
4080. NAPADY na Polaków w Kwidzynie // Mazur 1920 nr 73: 1 VII s. 3. Sprawy
plebiscytowe.
Napad Niemców na „Dom Polski‖ w Kwidzynie w nocy z 24 na 25 VI 1920 r. Napad na
Polaków rozlepiających afisze na ulicach Kwidzyna.
4081. DOWÓD kulturalności Żyda–Niemca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 77: 1 VII
s. 2. Z bliska i z daleka.
Właściciel sklepu w Kwidzynie nie pozwala rozmawiać w nim między sobą po polsku.
4082. Die DEUTSCHE Tolleranz [Niemiecka tolerancja] // Weckruf 1920 nr 70: 1 VII s. 4.
Stimmen aus dem Leserkreise [Głosy z kręgu czytelników].
Napad słowny nauczyciela a zarazem sekretarza komisji plebiscytowej w Russenau,
Wusolfa, na Polaka – zastępcę przewodniczącego tejże komisji.
[4083]. NA WARMII i na Mazurach = poz. 558.
[4084]. SPRAWOZDANIE ze Zgromadzenia w Napierkach… = poz. 1321.
[4085]. KWIATKOWSKI K. : Sprawozdanie z odczytu we wsi Klonie (Liebenberg)…
= poz. 1638.
4086. SZYKANY żandarmów niemieckich na Warmii // Gaz. Gd. 1920 nr 149: 2 VII s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
Udaremnienie przez Niemców wiecu polskiego w Klebarku Małym.
4087. NA ZIEMIACH plebiscytowych // Robotn. 1920 nr 177: 2 VII s. 4. Telegramy.
M.in.: Napad sackhauerów na restaurację w „Domu Polskim‖ w Olsztynie.
4088. OLSZTYN, 1 lipca // Czas 1920 nr 153: 2 VII s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Treść jak w poz. 4077.
4089. NIE MACIE wiedzieć prawdy! // Mazur 1920 nr 74: 3 VII s. 4. Nowiny z Mazur i
Prus Wschodnich.
Przekupieni przez Niemców zecerzy „Masurische Volkszeitung‖ zastrajkowali, przez co to
polskie pismo nie może się ukazywać.
4090. LEYDING Gustaw, jun., Labusch Bogumił, Konopatzki J. : Napad na Polaków //
Mazur 1920 nr 74: 3 VII s. 4. Listy Mazurów.
Napad Niemców na autorów powracających z polskiego wiecu w Raszągu (pow. reszelski)
dnia 20 VI 1920 r.
4091. OLSZTYN // Mazur 1920 nr 74: 3 VII s. 4. Wiadomości Polskiej Agencji
Telegraficznej PAT.
Napad bandy sackhauerów na polskich kurierów dyplomatycznych w pociągu na trasie
Działdowo – Olsztyn.
4092. PRZEMYCENIE Niemców na teren plebiscytowy // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 79: 3 VII s. 1-2.
Napad na polskiego kontrolera z Malborka, Paluszkiewicza, na dworcu w Kwidzynie dnia
1 VII 1920 r.
4093. NAPAD na członków konsulatu polskiego. Napaść niemiecka na przedstawiciela
dyplomatycznego Polski // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 79: 3 VII s. 2.
Napad Niemców dnia 1 VII 1920 r. na członka Komitetu Warmińskiego, Morawskiego.
W związku z częstym powtarzaniem się podobnych ekscesów konsul generalny złożył wniosek
o likwidację konsulatu w Kwidzynie.
4094. TWARDY Mazur : Rozbój! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 79: 3 VII s. 2.
Prześladowania Polaków na terenach plebiscytowych.
4095. CIEKAWY dokument // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 79: 3 VII s. 4.
Biskup warmiński zezwala polskiemu księdzu na odprawianie nabożeństw w języku
polskim w Sztumie pod warunkiem, że powstrzyma się od agitacji plebiscytowej.
4096. JESZCZE o paszportach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 79: 3 VII s. 4-5. Z
bliska i z daleka.
Dokładne sprawdzanie przez Niemców paszportów dyplomatycznych Polaków, pomimo, że
osoby posiadające takie paszporty powinny być przepuszczane przez granicę bez kontroli.
4097. ZNIEWAŻANIE polskich kobiet // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 79: 3 VII s. 5.
Z bliska i z daleka.
Niemcy rzucają wyzwiska na polskie kobiety w Małym Stanowie.
4098. BANDYCKI napad niemiecki w Szropach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 79: 3
VII s. 5. Z bliska i z daleka.
Napad sackhauerów na przewodniczącego komisji wyborczej w Syropach, Teodora
Szymkowiaka, w nocy z 26 na 27 VI 1920 r.
4099. „CZYN‖ pruskich nauczycieli… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 79: 3 VII s. 5.
Z bliska i z daleka.
Nauczyciel szkoły niemieckiej w Kalwie szykanuje wraz z uczniami niemieckimi dzieci
polskie.
4100. BRUTALNE zachowanie się kwidzyńskich policjantów // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 79: 3 VII s. 5. Z bliska i z daleka.
Ekscesy niemieckie wobec urzędnika Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w
Kwidzynie, zwracającego uwagę na zdzieranie polskich plakatów.
4101. OLSZTYN, 2 lipca // Czas 1920 nr 154: 3 VII s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Terroryzowanie kontrolerów polskich w pow. ostródzkim.
4102. NAPADY Niemców w Ostródzie // Czas 1920 nr 156: 5 VII s. 1 Na ziemiach
plebiscytowych.
Oblężenie przez Niemców „Domu Polskiego‖ w Ostródzie. Napady na Polaków w
Ostródzie i okolicy.
4103. AGITACJA niemiecka // Gaz. Gd. 1920 nr 150: 3 VII s. 3. Z obszarów
plebiscytowych.
Przekupienie robotników i zecerów drukarni polskiego pisma „Masurische Volkszeitung‖
przez Niemców.
[4104]. NA MAZOWSZU = poz. 562.
[4105]. NA WARMII i na Mazurach = poz. 563.
[4106]. SPRAWOZDANIE ze zgromadzenia w Miernikach… = poz. 1652.
[4107]. ZAWIŚLEWSKI Karl : Tragedia mazurska = poz. 1654.
[4108]. [ŁYDKO Ludwik] L. Ł. : Niemcy dążą do katastrofy = poz. 2439.
[4109]. JAŃSBORK = poz. 3054.
4110. POGRÓŻKI niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 4. Z bliska
i z daleka.
Niemcy wysyłają do sprzyjających sprawie polskiej listy z pogróżkami.
4111. NAPAŚCI na Polaków w Olsztynie. Obleganie „Domu Polskiego‖ // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 6. Telegramy.
Pobicie w dniach 1 i 2 lipca Polaków w Olsztynie. Obleganie przez Niemców „Domu
Polskiego‖ – siedziby Komitetu Mazurskiego.
4112. BOJKOTOWANIE Polaków na Mazurach pod groźbą śmierci // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 80: 4 VII s. 6. Telegramy.
Szoferzy Komitetu Mazurskiego w Olsztynie opuścili pracę z powodu grożenia im śmiercią
przez Niemców.
4113. MŁODZI napastnicy napadają dzieci polskie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 80: 4 VII s. 6. Telegramy.
Pobicie w szkole dzieci red. Kazimierza Jaroszyka i Karla Zawiślewskiego dnia 29 VI 1920
r.
4114. Die SACKHAUER wieder in Tätigkeit [Sackhauerzy znowu w akcji] // Weckruf 1920
nr 71: 4 VII.
Sackhauerzy wznowili po krótkiej przerwie napady na Polaków. Największe natężenie
napadów – na linii kolejowej Działdowo – Olsztyn.
4115. TERROR plebiscytowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 180: 4 VII s. 3. Przed plebiscytami.
Gwałty niemieckie w Ostródzie.
4116. „SWOBODA głosowania‖ na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 157: 4 VII s. 3.
M.in. Napad Niemców na „Dom Polski‖ w Olsztynie.
4117. TERROR niemiecki // Robotn. 1920 nr 179: 4 VII s. 5. Telegramy.
Obleganie przez Niemców „Naszego Domu‖ w Ostródzie. Bezkarność „Sicherheitswehry‖.
Napad na współpracownika Komitetu Mazurskiego w Ostródzie, Bieńkowskiego. Obrzucenie
„Hotelu Naszego‖ kamieniami. Pobicie Polaków na dworcach w Ostródzie i Gągławkach. Druty
kolczaste przed „Domem Polskim‖ w Olsztynie – Olsztyn wygląda jak podczas oblężenia.
[4118]. PRAWDZIC K. : Gwałt nad Polską = poz. 983.
[4119]. MAZUR : Z dzielnicy, którą tracimy = poz. 2078.
[4120]. JAK podczas oblężenia = poz. 3241.
4121. TERROR niemiecki // Gaz. Warsz. 1920 nr 181: 5 VII s. 3. Przed plebiscytami.
Terror niemiecki na Warmii i Mazurach.
4122. STRASZNE gwałty na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 158: 5 VII s. 3.
Prześladowania Polaków w Ostródzie. Olsztyn wygląda jak oblężony.
[4123]. PROWOKACJE niemieckie w Olsztynie = poz. 3242.
4124. POGRÓŻKI niemieckie // Gaz. Olszt. 1920 nr 81: 6 VII s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Tajne organizacje niemieckie wyznaczyły po 1000 marek za głowę każdego polskiego
działacza. Niemcy zamierzają porwać i wywieźć do Elbląga lub Królewca prezesa Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego, ks. Ludwiczaka.
4125. KURWIA (pow. jańsborski) // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s. 3. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Napad sackhauerów na polskiego działacza plebiscytowego, Schultza. Odebranie teczki z
materiałem agitacyjnym i zagrożenie śmiercią, gdyby pojawił się jeszcze raz w tych stronach.
4126. ŻĄDŻBORK // Mazur 1920 nr 75: 6 VII s. 3. Nowiny z Mazur i Prus Wschodnich.
Zamalowanie smołą okien biura Komitetu Mazurskiego w Mrągowie przez bandę
sackhauerów.
4127. Z OBAWY przed Niemcami // Gaz. Gd. 1920 nr 152: 6 VII s. 2. Z obszarów
plebiscytowych.
Porzucanie przez członków Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego pracy z powodu
pogróżek niemieckich.
4128. NOWY napad szajek niemieckich // Gaz. Gd. 1920 nr 152: 6 VII s. 2. Z obwodów
plebiscytowych.
Napad Niemców na „Dom Polski‖ w Olsztynie.
4129. KWIDZYN // Gaz. Gd. 1920 nr 152: 6 VII s. 2. Wiadomości potoczne.
Zakaz rozmawiania po polsku w sklepie niemieckim.
4130. SYTUACJA na Mazurach // Robotn. 1920 nr 181: 6 VII s. 4. Telegramy.
Napady Niemców na przedstawicieli Komitetu Mazurskiego w Olsztynie, Dąbrowcu,
Ostródzie i Bartągu.
4131. KREW ich woła o pomstę do nieba! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 82: 7 VII
s. 1.
Zamordowanie przez Niemców dwóch grunwaldzkich drukarzy, którzy przybyli do Olsztyna
w celu pomocy w drukarni polskiej. Atak niemiecki na „Dom Polski‖ w Ostródzie. Napady na
działaczy polskich w Olsztynie; włamanie się do „Domu Polskiego‖. Pobicie siedmiu Mazurów,
udających się z Polski na głosowanie, w Nidzicy.
4132. W SPRAWIE napadu na członka konsulatu polskiego // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 82: 7 VII s. 2-3.
Szczegóły napadu w dniu 1 lipca na pracownika polskiego konsulatu w Kwidzynie,
Tadeusza Morawskiego.
4133. NAPAD na urzędnika konsulatu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 82: 7 VII s. 3.
Napad Niemców na urzędnika polskiego konsulatu w Kwidzynie, Andrzeja Lubońskiego.
4134. POBICIE polskich kurierów // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 82: 7 VII s. 5.
Z bliska i z daleka.
Napad sackhauerów na kurierów „Gazety Polskiej‖ w Iławie; odebranie im odezw.
4135. LETZTE „Kulturtaten‖ des Kreuzrittertums [Ostatnie „kulturalne czyny‖ krzyżactwa]
// Weckruf 1920 nr 72: 7 VII s. 2.
Gwałty niemieckie w Olsztynku, Szczytnie, Ełku, Szropach (pow. sztumski i pow.
kwidzyński).
4136. PLEBISCYT na terenie, gdzie motłoch pruski uniemożliwia wszelką agitację polską //
Dz. Gd. 1920 nr 150: 7 VII s. 5. Ostatnie wiadomości.
4137. WALKI Niemców o Olsztyn // Gaz. Gd. 1920 nr 153: 7 VII s. 3. Wiadomości
telegraficzne.
Napady na Polaków na terenach plebiscytowych.
4138. ZABICIE zecera // Gaz. Warsz. 1920 nr 183: 7 VII s. 3. Przed plebiscytami.
Zabicie przez Niemców jednego z grudziądzkich zecerów, pomagających w Olsztynie przy
druku polskich kartek plebiscytowych.
4139. JAK WYGLĄDA plebiscyt na Mazurach? // Głos Nar. 1920 nr 159: 7 VII s. 3.
Terror niemiecki na Mazurach i Warmii.
4140. NAPADY Niemców na Polaków // Czas 1920 nr 157: 7 VII s. 3.
Prześladowania Polaków w Olsztynie, Ostródzie i Dąbrowcu.
[4141]. W WARMII i na Mazurach = poz. 3440.
4142. DĄBRÓWNO // Gaz. Olszt. 1920 nr 82: 8 VII s. 2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Napad Niemców w dniu 3 VII 1920 r. na kontrolera polskiego, Liczniewskiego.
Sicherheitspolizei aresztowała ośmiu polskich działaczy.
4143. ROZPACZLIWE położenie na Warmii // Gaz. Gd. 1920 nr 154: 8 VII s. 1.
Terror niemiecki na Warmii.
4144. DALSZE gwałty niemieckie // Gaz. Gd. 1920 nr 154: 8 VII s. 1-2. Z obszarów
plebiscytowych.
4145. „PLEBISCYT‖ na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 160: 8 VII s. 3.
Treść jak w poz. 4138.
4146. TORUŃ, 7 lipca // Czas 1920 nr 158: 8 VII s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Treść jak w poz. 4138.
[4147]. NA WARMII i Mazurach = poz. 565.
4148. NAPADY uzbrojonych bojówek niemieckich na spokojną ludność polską // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 1.
Napady Niemców na Polaków w Mikołajkach Pom. w dniach 27 i 28 czerwca 1920 r.
4149. GWAŁTY i okrucieństwa rozbestwionej tłuszczy niemieckiej // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 2.
Napad Niemców na Polaków w Podstolinie dnia 5 Lipca 1920 r.
4150. NAPAŚĆ rozwydrzonych band niemieckich na Polaków w Kwidzynie // Gaz. Pol. dla
pow. nadwiśl. 1920 nr 84: 9 VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Napad na członków Komitetu Plebiscytowego czekających na dworcu w Kwidzynie na
Polaków, przyjeżdżających na głosowanie, dnia 7 VII 1920 r.
4151. ROZKAZ tajny zaczepiania w dniu głosowania // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr
84: 9 VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Niemieckie Haukommando wydało tajny rozkaz szykanowania Polaków w dniu głosowania.
4152. ZBRODNICZY napad Haukommanda na Polaka // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 84: 9 VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Napad sackhauerów na zarządcę poczty w Kwidzynie, Pobuczewskiego, który przyznał, że
będzie głosował za Polską.
4153. OLSZTYN, 8 lipca // Czas 1920 nr 159: 9 VII s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Złagodzenie terroru niemieckiego w Olsztynie w związku ze zbliżającym się terminem
głosowania. Na prowincji terror szerzy się nadal.
[4154]. NA WARMII i Mazurach = poz. 754.
[4155]. TASI : Quousque tandem! = poz. 987.
4156. NOWE gwałty niemieckie! // Mazur 1920 nr 77: 10 VII s. 2.
Niemcy groźbami zmusili zecerów drukarni „Mazura‖ do porzucenia pracy.
4157. BANDYCKI napad rozbestwionej zgrai niemieckiej na automobil polski w Rejewie //
Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85: 10 VII s. 1.
Napad Niemców na Polaków, rozdających odezwy w Rejewie dnia 5 VII 1920 r. Pastor
Hensel poleca niemieckim mężom zaufania rozdawać węższe, a więc nieważne, polskie kartki do
głosowania. Terroryzowanie ludności polskiej.
4158. SZYKANY niemieckie na stacji granicznej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 85:
10 VII s. 1. Z bliska i z daleka.
Niemcy w Neuhöfen robią trudności w przejeździe na teren plebiscytowy uprawnionego do
głosowania Polaka z Westfalii.
[4159]. NAPAD na Dom Polski w Malborku = poz. 757.
[4160]. NIE MOGĄ się uspokoić = poz. 990.
4161. JERZYKIEWICZ Roman : Gwałty niemieckie na Warmii // Dz. Gd. 1920 nr 154: 11
VII, dod.
4162. GWAŁTY niemieckie // Gaz. Warsz. 1920 nr 187: 11 VII s. 3. Przed plebiscytami.
Napad na Polaków, roznoszących polskie odezwy w pow. sztumskim dnia 8 VII 1920 r.
Napady na Polaków w Kwidzynie.
4163. TERROR niemiecki // Gaz. Warsz. 1920 nr 187: 11 VII s. 3. Przed plebiscytami.
Prześladowania Polaków na Warmii i Mazurach.
4164. GWAŁTY nie ustają // Głos Nar. 1920 nr 163: 11 VII s. 3.
Napad Niemców na osoby oczekujące na dworcu w Kwidzynie na Polaków,
przybywających na głosowanie. Napad na „Dom Polski‖ w Malborku; musieli go bronić żołnierze
włoscy z użyciem broni palnej.
4165. KWIDZYN, 10 lipca // Czas 1920 nr 161: 11 VII s. 3. Przed plebiscytami.
Napad Niemców na grupę Polaków, oczekującą na dworcu w Kwidzynie przybywających na
głosowanie, dnia 7 VII 1920 r.
[4166]. TERROR niemiecki w Malborku = poz. 758.
[4167]. OBECNY : Terror niemiecki w Malborku = poz. 1712.
[4168]. MALBORK = poz. 1964.
[4169]. NA WARMII i Mazurach = poz. 3450.
4170. AKTY terroru mnożą się // Głos Nar. 1920 nr 164: 12 VII s. 3.
Prześladowania Polaków na Mazurach (pow. mrągowski, Nidzica, Ostróda).
4171. TERROR niemiecki // Czas 1920 nr 162: 12 VII s. 1.
Napady Niemców na polaków na Warmii i Mazurach.
4172. NIESŁYCHANE nadużycia niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 87: 13
VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Prześladowanie prze Niemców rozmawiającej po polsku na dworcu w Rachulcu dnia 5 VII
1920 r. Polki, S. Maliszewskiej. Uniknęła ona pobicia tylko z powodu obecności żołnierzy.
4173. POKŁOSIE przedplebiscytowe. Krwawy napad na Polaków w Kiszporku // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 87: 13 VII s. 4. Z bliska i z daleka.
Napad wiecowników niemieckich na polskich działaczy plebiscytowych w Kiszporku (pow.
sztumski) dnia 8 VII 1920 r.
4174. CO ZNACZY tajność głosowania, tego dowodem protokół następujący… // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 87: 13 VII s. 1.
Właściciel–Niemiec groził polskim robotnikom zatrudnionym u niego w Małym Trojmnieju
(pow. suski), że wydali ich z pracy, jeżeli będą głosować za Polską.
4175. WOLNOŚĆ na obszarach plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr 158: 13 VII s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
Napad na Polaków przyjeżdżających na głosowanie.
[4176]. NAPAD bandycki Heimatvereinu = poz. 1714.
[4177]. SPROSTOWANIE kłamstw niemieckich = poz. 1804.
4178. PRZED PLEBISCYTEM w Gardei // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 89: 15 VII
s. 4. Z bliska.
Pogróżki Niemców wobec Polaków w Gardei w nocy z 7 na 8 lipca 1920 r.
4179. IM ZEICHEN der „Gleichberechtigung‖ [Pod znakiem „równouprawnienia‖] //
Weckruf 1920 nr 75: 16 VII s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Pobicie przez Niemców roznoszących ulotki Polaków w Dzierzgoniu (pow. sztumski).
4180. GARDEJA // Dz. Gd. 1920 nr 162: 21 VII s. 4. Pomorze.
Zatrzymanie transportu Polaków uprawnionych do głosowania w drodze na plebiscyt.
4181. WCIĄŻ nowe protesty i skargi... // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 95: 22 VII s.
4. Z bliska i z daleka.
Niemiecki terror przed plebiscytem na Powiślu.
4182. CHOJNICE // Dz. Gd. 1920 nr 167: 27 VII s. 3. Pomorze.
Bezprawne odsyłanie uprawnionych do głosowania, głównie Polaków, z powrotem do
Niemiec.
4. Działalność poza okręgami plebiscytowymi
a) Działalność rządu niemieckiego i władz koalicyjnych
4183. WE WSZYSTKICH państwach koalicji… // Spr. Robotn. 1919 nr 42: 6 VII s. 2-3.
Przegląd polityczny.
Niemcy dążą do utworzenia z Górnego Śląska, Poznańskiego, Prus Zachodnich
i Wschodnich państwa wschodniopruskiego. Specjalnie tworzone oddziały wojskowe (Grenzschutz,
Heimatschutz) mają bronić tych terenów przed zajęciem ich przez Polskę.
[4184]. NARADY pomiędzy rządem polskim i niemieckim = poz. 1810.
4185. „USZCZĘŚLIWIONE‖ Mazury // Dz. Gd. 1919 nr 13: 29 VIII s. 3. Telegramy.
Niemcy zamierzają obsadzić Prusy Wschodnie szczególnie dużą ilością wojska.
[4186]. [JEDEN] 1 i pół miliarda… = poz. 3286.
4187. PRUSACY przygotowują się do plebiscytu na Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 248:
11 IX s. 4. Niemcy – Polska.
Rozporządzenie Pruskiego Ministra Oświaty o umożliwieniu Niemcom zamieszkałym poza
terenem plebiscytowym przyjazdu na głosowanie przez udzielenie na ten okres zwolnienia z pracy
bądź urlopu.
4188. PRZYGOTOWNIA niemieckie do plebiscytu // Robotn. 1919 nr 304: 11 IX s. 4.
Telegramy.
Rozporządzenie Pruskiego Ministra Oświaty w sprawie urlopowania osób uprawnionych do
głosowania w plebiscycie w celu umożliwienia im przybycia na głosowanie. Okólnik konsystorza
ewangelickiego w Królewcu do duchownych w Prusach Wschodnich, wzywający do
przeciwdziałania wyjazdowi Niemców z terenów przyznanych Polsce w wyniku plebiscytu.
[4189]. EINE NEUE Belastung des Ermlandes = poz. 1350.
[4190]. AGITACJA niemiecka na Mazowszu Pruskim = poz. 3487.
4191. „VA BANQUE!‖ // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 13: 7 X s. 2. „Masurisches Allerlei‖
[„Mieszanka mazurska‖].
Wywiad Augusta Winniga dla „Allgemeine Zeitung‖ na temat przyszłości Prus Wschodnich.
Na Mazurach nie ma większości polskiej, jest to ziemia niemiecka i niemiecka pozostanie.
4192. AGITACJA plebiscytowa rządów niemieckiego i pruskiego // Dz. Gd. 1919 nr 54:
16 X s. 3. Telegramy.
Frazesy odezwy rządów niemieckiego i pruskiego do ludności terenów plebiscytowych.
Odezwa stwierdza konieczność pozostawienia tych terenów w ręku pruskim.
[4193]. MAZURZY… = poz. 3185.
[4194]. ODEZWA rządu = poz. 3495.
4195. USTEPSTWA polskie dla Niemiec // Głos Nar. 1919 nr 245: 22 X s. 3.
Niemcy chcą sobie zapewnić prawa prywatne i publiczne na terenach odstępowanych Polsce
na mocy traktatu wersalskiego i w wyniku pomyślanych dla Polski plebiscytów.
4196. NA TERENACH plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1919 nr 290: 23 X s. 4. Dzień
polityczny.
Nawoływanie rządu niemieckiego do obrony terenów plebiscytowych.
4197. ZAMIAST Grenzschutzu – „straż obywatelska‖ // Robotn. 1919 nr 353: 30 X s. 5.
Telegramy.
Kwidzyński Grenzschutz został rozwiązany, wszyscy żołnierze przeszli jednak do tworzonej
z polecenia prezydenta rejencji straży obywatelskiej (‖Einwohnerwehr‖). Straż ta ma obsadzić
tereny plebiscytowe na okres głosowania.
[4198]. PLEBISCYT rządowy = poz. 3304.
4199. GRENCSZUC chce zostać na Mazurach // Dz. Gd. 1919 nr 71: 6 XI s. 1. Nasze
sprawy.
Wojskowe władze pruskie oświadczają, że oddziały niemieckie nie opuszczą terenów
plebiscytowych dobrowolnie. Możliwość oficjalnego rozbrojenia Grenzschutzu lecz pozostawienia
przez ta formację broni i amunicji luźnym oddziałom.
4200. NOWY podział administracyjny w Prusach // Gaz. Warsz. 1919 nr 305: 8 XI s. 5.
Rząd niemiecki zatwierdził nowy podział administracyjny, który wejdzie w życie po
ratyfikacji traktatu pokojowego. Powiaty byłych Prus Zachodnich, leżące na wschód od Wisły,
przyłączone zostaną do Prus Wschodnich.
[4201]. WYKONANIE traktatu = poz. 23.
[4202]. UKŁADY polsko-niemieckie = poz. 120.
4203. SWÓJ : Jak się Niemcy gotują do plebiscytu? // Mazur 1919 nr 104: 22 XI s. 1. Pro
Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Niemcy otrzymują od rządu wysokie wynagrodzenie za prowadzenie akcji antypolskiej na
Mazurach.
4204. POLSKA a traktat wersalski // Gaz. Warsz. 1919 nr 319: 22 XI s. 5. Dzień polityczny.
M.in. Do Paryża przybyła techniczna delegacja niemiecka w celu wzięcia udziału
w obradach dotyczących objęcia zarządu obszarów plebiscytowych przez aliantów.
[4205]. WYKONANIE traktatu przez Niemcy = poz. 125.
[4206]. O TRAKTAT pokojowy = poz. 127.
4207. Z TERENU plebiscytowego na Mazurach // Gaz. Warsz. 1919 nr 326: 29 XI s. 2.
Wypowiedź prezesa rejencji olsztyńskiej, von Oppena, w sprawie plebiscytu
(za „Mazurem‖).
[4208]. HIRSCH i Heine na Mazurach = poz. 3507.
4209. MILIONOWA pożyczka // Mazur 1919 nr 114: 16 XII s. 1. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Rząd niemiecki na opłacenie agitacji na Mazurach zaciągnął kilkunastomilionową pożyczkę.
Dług ten mają spłacać Mazurzy po przyłączeniu terenu plebiscytowego do Niemiec.
[4210]. MALBORK = poz. 3512.
4211. MALBORK // Dz. Gd. 1919 nr 105: 18 XII s. 2. Pomorze.
Asystent powiatowy Thiel został mianowany przez ministra spraw wewnętrznych Niemiec
komisarycznym sekretarzem powiatowym na pow. malborski po prawej stronie Wisły i otrzymał
upoważnienie do zastępowania landrata.
[4212]. G. : Ządźbork = poz. 3513.
4213. HIRSCH po powrocie z terenów plebiscytowych // Dz. Gd. 1919 nr 107: 20 XII s. 1.
Z ziem polskich.
Minister pruski Hirsch zdaje relację z sytuacji na Warmii, Mazurach i Powiślu po powrocie
z objazdu terenów plebiscytowych.
4214. O WYKONANIE traktatu // Gaz. Warsz. 1919 nr 348: 22 XII s. 5. Kongres Pokoju.
Przybycie do Paryża w dniach 20-21 XII 1919 r. komisji niemieckiej, mającej się zająć m.in.
sprawą opróżnienia terenów plebiscytowych z wojsk niemieckich.
4215. PRZED PODPISANIEM traktatu wersalskiego // Czas 1919 nr 332: 24 XII s. 1.
Treść jak w poz. 4214.
4216. PODRÓŻ misyjna niemieckiego prezesa ministrów na terenie plebiscytowym //
Dz. Gd. 1919 nr 111: 25 XII, dod. s. 1.
Komentowanie przez Warmiński Komitet Plebiscytowy podróży Hirscha na tereny
plebiscytowe. Antypolska agitacja ministra.
[4217]. PRZED RATYFIKACJĄ traktatu = poz. 145.
[4218]. WOJSKA plebiscytowe = poz. 148.
[4219]. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Traktat wersalski zastanie nareszcie wykonany =
poz. 149.
4220. RASTEMBORK // Dz. Gd. 1920 nr 1: 1 I s. 5. Warmia i Mazury.
Założenie w Karlshofie pod Kętrzynem niemieckiego komitetu
przygotowawczych przed plebiscytem.
dla
spraw
[4221]. WOJSKO polskie = poz.151.
[4222]. Z KONGRESU = poz. 154.
[4223]. PRZED PLEBISCYTEM = poz. 157.
[4224]. ALFA : Zur Tournée des Herrn Reichsministers Hirsch = poz. 3517.
4225. NIEMCY utrudniają rychłe przeprowadzenie traktatu wersalskiego // Dz. Gd. 1920
nr 3: 4 I s. 2.
Niemcy robią trudności w sprawach organizacji sądownictwa na terenach plebiscytowych.
[4226]. BEZCZELNE żądanie niemieckie = poz. 161.
[4227]. OKUPACJA terenów plebiscytowych = poz. 167.
[4228]. O WYDANIE materiału portowego i okrętowego = poz. 2784.
[4229]. O WYDANIE materiału okrętowego przez Niemców = poz. 169.
4230. NIEMCY znowu zwlekają // Głos Nar. 1920 nr 6: 7 I s. 3.
Opóźnienie ratyfikacji traktatu wersalskiego m.in. z powodu chęci wywalczenia przez
komisje Simsona jak najszerszych praw dla Niemców na terenach plebiscytowych.
[4231]. PRZED WYMIANĄ dokumentów ratyfikacyjnych = poz. 34.
[4232]. SPRAWY plebiscytów na Radzie Najwyższej = poz. 174.
4233. STAN oblężenia na Mazurach (Belagerungszustand) zniesiony! // Mazur 1920 nr 3: 8
I s. 1.
Rząd pruski zniósł z dniem 2 I 1920 r. stan oblężenia na Warmii i Mazurach.
[4234]. SPRAWA przejęcia ziem plebiscytowych = poz. 179.
4235. RZĄD niemiecki… // Gaz. Warsz. 1920 nr 9: 9 I s. 4. Dzień polityczny.
Treść jak w poz. 4233.
[4236]. VERHANDLUNGEN betreffs der Volksabstimmungen = poz. 183.
[4237]. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Nowa zwłoka w wykonaniu traktatu wersalskiego
= poz. 185.
[4238]. O SĄDOWNICTWO w krajach okupowanych = poz. 192.
[4239]. SPRAWY polskie wobec ratyfikacji = poz. 193.
[4240]. GOSPODARCZA umowa polsko-niemiecka nieważna = poz. 194.
[4241]. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Układy polsko-niemieckie w Paryżu = poz. 208.
4242. NA MAZURACH // Gaz. Warsz. 1920 nr 18: 18 I s. 4. Przed plebiscytem.
M.in. Rząd niemiecki zaciągnął wielką pożyczkę na agitację plebiscytową, którą będą
spłacać Mazurzy, jeśli kraj przypadnie Niemcom. Protest „Masuren- und Ermländerbundu‖ do
władz koalicyjnych przeciw mianowaniu J. Bursche polskim kierownikiem akcji plebiscytowej na
Mazurach oraz przeciwko wycieczkom Mazurów do Polski.
4243. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 21: 23 I s. 2. Kronika.
Na sejmiku powiatowym w Królewcu Niemcy występują przeciw Polsce i postanawiają
wszelkimi środkami bronić Prus Wschodnich.
4244. MILIONOWA pożyczka Niemców na agitację // Głos Nar. 1920 nr 21: 23 I s. 2.
Kronika.
Rząd niemiecki zaciągnął kilkunastomilionową pożyczkę na agitację na Mazurach, która
zostanie ściągnięta z Mazurów po wygranej przez Niemców w plebiscycie.
4245. STRAFFREIHEIT in den östlichen Abstimmungsgebieten [Bezkarność na
wschodnich terenach plebiscytowych] // Weckruf 1920 nr 9: 25 I s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet
[Z terenu plebiscytowego].
Na niemieckim zgromadzeniu narodowym uchwalono ustawę o wolności politycznej
Polaków na terenach plebiscytowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 9 I 1920 r.
[4246]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach = poz. 3526.
4247. DEUTSCH–POLNISCHES Weissbuch [Niemiecko–polska biała księga] // Weckruf
1920 nr 15: 8 I s. 2-3. Das Verhältnis Polens zu Deutschlands [Stosunek Polski do Niemiec].
Niemieckie zgromadzenie narodowe zamierza zatwierdzić warunki traktatu wersalskiego,
m.in. okupację terenów plebiscytowych przez wojska koalicyjne, opróżnienie tych terenów z wojsk
niemieckich oraz transport wojsk koalicyjnych przez Niemcy.
4248. NIEMCY ewakuowali tereny Prus Wschodnich // Gaz. Warsz. 1920 nr 40: 10 II s. 5.
Z całej Polski.
Zawiadomienie urzędowe o zakończeniu ewakuacji obszaru plebiscytowego Prus
Wschodnich z wojsk niemieckich.
4249. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Robotn. 1920 nr 41: 11 II s. 5. Telegramy.
Treść jak w poz. 4248.
4250. NIEMIECKA akcja plebiscytowa // Gaz. Warsz. 1920 nr 44: 14 II s. 5. Ostatnie
wiadomości.
Na zebraniu sejmu prowincjonalnego w Królewcu zażądano kredytów w wysokości 3 mln
marek niem. na obronę Prus Wschodnich.
4251. NIEMIECKI komisarz dla olsztyńskiego obszaru plebiscytowego // Dz. Gd. 1920
nr 36: 15 II s. 2.
Mianowanie komisarzem niemieckim dla Warmii i Mazur barona Freiherr von Gayla.
4252. PRZYGOTOWANIA Niemców do plebiscytu // Robotn. 1929 nr 45: 15 II s. 5.
Telegramy.
Treść jak w poz. 4250.
4253. KOMISARZE niemieccy na terenach plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 47: 17 II
s. 3. Dzień polityczny.
Rząd niemiecki wyznaczył komisarzy przy komisjach koalicyjnych: von Büllowa w
Kwidzynie i von Wahendorfa w Olsztynie.
4254. SUSZ // Dz. Gd. 1920 nr 41: 21 II s. 3. Pomorze.
Mianowanie komisarycznym zwiadowcą pow. suskiego von Versena.
[4255]. BESTIMMUNGEN über den Amtsantritt… = poz. 275.
[4256]. ROKOWANIA niemiecko-polskie = poz. 1824.
[4257]. Die BERATUNGEN über Regelung des Eisenbahn… = poz. 1828.
[4258]. PLEBISCYT na Mazowszu = poz. 993.
[4259]. BERLIN, 3 marca = poz. 994.
[4260]. UKŁADY o komunikację Polski z obszarami zachodnimi = poz. 1829.
[4261]. WEDŁUG informacji… = poz. 1830.
[4262]. POLITYKA zagraniczna Polski = poz. 1832.
[4263]. Die DEUTSCH–POLNISCHEN Verhandlungen = poz. 771.
4264. RZĄD niemiecki przyobiecał… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 11: 23 III s. 2.
Z terenu plebiscytowego.
Subwencja niemiecka w wysokości 40 mln marek dla terenów plebiscytowych.
4265. PRZED PLEBISCYTEM. Niemiecki Prezydent Ministrów o plebiscycie na Mazurach
// Dz. Gd. 1920 nr 71: 28 III s. 1-2.
[4266]. „EINWOHNERWEHR‖ = poz. 427.
[4267]. RZĄDY pruskie = poz. 3893.
[4268]. MINISTER dr Köster… = poz. 3207.
[4269]. GWAŁTY na terenach plebiscytowych… = poz. 3903.
4270. RZĄD niemiecki do ludności terenów plebiscytowych // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 31: 5 V s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Odezwa rządu niemieckiego wzywająca do głosowania za Niemcami.
4271. WARSZAWA, 6 maja // Czas 1920 nr 108: 7 V s. 1. Przed plebiscytami.
Niemcy zamierzają przyłączyć w razie wygrania plebiscytu Powiśla do Gdańska, by
zwiększyć zaplecze rolnicze miasta.
4272. KOMBINACJE niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 36: 11 V s. 2.
Ze świata.
Niemcy chcieliby przyłączyć pow. malborski do Gdańska, by uniezależnić wolne miasto od
aprowizacji z Polski.
4273. RZĄD niemiecki ściąga podatki na obszarach plebiscytowych // Gaz. Gd. 1920 nr
109: 12 V s. 2. Z obszarów plebiscytowych.
[4274]. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Przed konferencją w Spaa = poz. 3213.
4275. KONFERENCJA w Spaa a rewizja traktatu // Czas 1920 nr 118: 20 V s. 1.
M.in. Niemcy dążą do rewizji traktatu wersalskiego, głównie kosztem Polski i będą
próbować udaremnić akcję polską na terenach plebiscytowych.
4276. ALFA : Gegenstandslose Behauptungen [Bezprzedmiotowe stwierdzenie] // Weckruf
1920 nr 58: 2 VI s. 1.
M.in. Na posiedzeniu Nationalversammlung poruszono krzywdę Niemców w związku
z traktatem wersalskim. Ani słowem nie wspomniano o krzywdzie Polaków na terenach
plebiscytowych.
[4277]. OLSZTYN, 1 czerwca = poz. 1281.
4278. Die POLITISCHE Lage in Ostpreussen. Eine Unterredung mit Oberpräsident
Dr Siehr. [Sytuacja polityczna w Prusach Wschodnich. Rozmowa z oberprezydentem dr Siehrem] //
Erml. Volksstimme 1920 nr 2: 4 VI s. 4.
M.in. Władze rejencji wzmacniają w Prusach Wschodnich siły Sicherheitspolizei „w celu
zachowania spokoju‖. Oberprezydent nie wspomina w wywiadzie o terroryzowaniu ludności
polskiej na terenie plebiscytowym.
[4279]. TERMIN plebiscytu na Warmii i Mazurach = poz. 3272.
4280. ODEZWA Hindenburga // Gaz. Warsz. 1920 nr 152: 6 VI s. 6. Przed plebiscytami.
Hindenburg wzywa Mazurów do wierności względem Niemiec.
[4281]. TERMINY plebiscytów = poz. 526.
[4282]. URZĘDOWA data plebiscytu na Mazurach = poz. 528.
4283. STARE napięcie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 58: 9 VI s. 3. Z bliska i z
daleka.
Hindenburg wzywa ludność z terenów plebiscytowych do wierności niemieckiej ojczyźnie.
4284. HINDENBURG jako reklama plebiscytowa // Dz. Gd. 1920 nr 127: 9 VI s. 3.
Treść jak w poz. 4283.
4285. HINDENBURG agituje // Głos Nar. 1920 nr 135: 9 VI s. 3.
Treść jak w poz. 4283.
[4286]. O KRESY zachodnie = poz. 1297.
4287. HINDENBURG… // Mazur 1920 nr 64: 10 VI s. 2. Sprawy plebiscytowe.
Hindenburg ogłosił w niemieckich gazetach wschodniopruskich odezwę do Mazurów
i Warmiaków wzywającą ich do głosowania w plebiscycie za Niemcami.
4288. RZEKOMY list Hindenburga // Gaz. Gd. 1920 nr 131: 10 VI s. 2. Z obwodów
plebiscytowych.
Hindenburg nawołuje rzekomo Warmiaków i Mazurów do głosowania w plebiscycie za
Niemcami.
[4289]. WEZWANIE do spokoju = poz. 3390.
4290. NIEMCY szykują się do nowych wyborów // Wyzw. 1920 nr 24: 13 VI s. 276.
Ze świata.
M.in. Prusy Wschodnie i Górny Śląsk nie stają do wyborów niemieckich z powodu
plebiscytów.
4291. AUCH Du, Brutus… [I ty, Brutusie…] // Weckruf 1920 nr 65: 20 VI s. 4. Glossen
[Głosy].
Treść jak w poz. 4283.
4292. GŁOSUJCIE za Niemcami! // Dz. Gd. 1920 nr 137: 20 VI s. 1.
Niemcy obciążają podatkami tereny plebiscytowe.
4293. Das NEUE Amt des früheren Bürgermaisters Zülch [Nowa posada byłego burmistrza
Zülcha] // Weckruf 1920 nr 67: 25 VI s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Wydalony przez komisję aliancką były burmistrz Olsztyna, Zülch, został mianowany przez
rząd niemiecki dyrektorem komunikacji morskiej, przewożącej uprawnionych do głosowania
Niemców na plebiscyt.
4294. Die KONTROLLSCHIKANEN am polnischen Korridor [Szykany kontroli na
granicach „polskiego korytarza‖] // Weckruf 1920 nr 68: 27 VI s. 3. Aus Polen [Z Polski].
Rząd niemiecki domaga się swobodnego przejazdu Niemców na głosowanie przez Pomorze,
nie czyni jednak nic w celu położenia kresu szykanom kontroli granicznej (Za „Leipziger
Volkszeitung‖).
4295. ER REDET wieder [On zabiera znowu głos] // Weckruf 1920 nr 68: 27 VI s. 4.
Glossen [Głosy].
W telegramie wysłanym do mieszkańców Malborka wyraża Hindenburg przekonanie, że
miasto jest niemieckie i wszyscy jego mieszkańcy oddadzą w dniu 11 lipca głos za Niemcami.
[4296]. WEDŁUG doniesień dzienników berlińskich… = poz. 1875.
[4297]. UKŁADY Niemców z Polską w Warszawie = poz. 1876.
4298. ŚMIESZNE napomnienie // Gaz. Olszt. 1920 nr 78: 1 VII s. 3. Wiadomości z bliska
i z daleka.
Treść jak w poz. 4295.
4299. NIEMIECKIE wezwanie do spokoju // Gaz. Warsz. 1920 nr 183: 7 VII s. 3. Przed
plebiscytami.
Niemiecki komisarz Prus Wschodnich wzywa Niemców z Warmii i Mazur, by zachowali
spokój i porządek w czasie plebiscytu i w okresie bezpośrednio poprzedzającym głosowanie.
4300. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 161: 9 VII s. 3.
Komisarz rzeszy przy komisji koalicyjnej w Olsztynie, von Gayl, przeciwstawia się decyzji
komisji o zbieraniu głosów do trzech urn, uważając że jest to sprzeczne z postanowieniami traktatu
wersalskiego.
[4301]. OLSZTYN, 8 lipca = poz. 1002.
[4302]. FAŁSZERSTWA list = poz. 3442.
[4303]. REJENCJA zwolniła z urzędu = poz. 3121.
[4304]. KWIDZYN = poz. 3451.
b) Organizacja niemiecka akcji plebiscytowej i prace przygotowawcze do plebiscytu
4305. HAKATYSTYCZNE sztuczki // Gaz. Warsz. 1919 nr 224: 17 VIII s. 5. W Gdańsku
i na Mazurach.
Niemcy zamierzają sprowadzić na plebiscyt do Prus Wschodnich zgermanizowanych
Mazurów z Nadrenii i Westfalii.
4306. KARL D. : Szanowna Redakcjo! // Mazur 1919 nr 68: 30 VIII s. 1. Listy Mazurów.
List Mazura z Bochum. M.in. Niemcy zamierzają wysłać tamtejszych Mazurów na
głosowanie i prowadzą agitację w tym kierunku.
[4307]. GWAŁTOWNA agitacja plebiscytowa = poz. 3130.
4308. [DZIEIĘĆ] 10 szycht // Mazur 1919 nr 72: 9 IX s. 2. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Niemcy werbują w Westfalii Mazurów na plebiscyt. Obiecują im odszkodowanie za 10 dni
roboczych, bezpłatną podróż i pieniądze na pożywienie. Na plebiscyt wysłani mają być jedynie
ewangelicy.
[4309]. PRUSACY przygotowują się do plebiscytu na Mazurach = poz. 4187.
[4310]. PRZYGOTOWANIA niemieckie do plebiscytu = poz. 4188.
4311. KUBA zza jeziora : Łapka na myszy. Ksiądz Myckeley. Tragedia ludu mazurskiego.
„Kręcą bat na własną skórę‖ // Mazur 1919 nr 76: 18 IX s. 1. Listy Mazurów.
M.in. Niemcy werbują Mazurów z Westfalii na głosowanie. Lepsze życie w Polsce niż
w Niemczech.
4312. JAK NIEMCY zabiegają około plebiscytu // Głos Nar. 1919 nr 221: 18 IX s. 1.
Niemcy starają się ściągnąć na plebiscyt możliwie największą liczbę uprawnionych do
głosowania z głębi kraju. Utworzono specjalną centralę w Olsztynie oraz centralę
„Ostmarkenverin‖ w Berlinie. Ulgi dla przyjeżdżających na plebiscyt (odszkodowanie, urlopy).
4313. ŻYCZENIA niemieckie // Dz. Gd. 1919 nr 33: 21 IX s. 4, 8. Telegramy.
Niemcy planują utworzyć oddziały wojskowe, które sprawowałby nadzór nad plebiscytem.
[4314]. LICZENIE ludności… = poz. 3488.
4315. NIEMCY a plebiscyt na Mazurach i Warmii // Gaz. Warsz. 1919 nr 273: 6 X s. 4.
Polska – Niemcy.
Niemcy organizują przyjazd na plebiscyt 100 tys. uprawnionych do głosowania z Nadrenii i
Westfalii.
4316. NIEMCY o plebiscycie // Robotn. 1919 nr 330: 7 X s. 6. Telegramy.
Na Warmię i Mazury ma przybyć sto tysięcy Niemców uprawnionych do głosowania z
Westfalii i Nadrenii. Mają oni zapewniony zwrot kosztów przejazdu i aprowizacji, a urzędnicy
ponadto diety za okres ich nieobecności w pracy.
4317. NIEMCY wobec plebiscytu // Gaz. Warsz. 1919 nr 275: 8 X s. 6. Ostatnie
wiadomości.
Odezwa do Niemców na terenach plebiscytowych, wzywająca do zapisywania się na listy
uprawnionych do głosowania.
4318. NIEMIECKA odezwa o plebiscycie // Głos Nar. 1919 nr 243: 10 X s. 3. Przed nowym
kursem w Niemczech.
Pisma niemieckie zamieściły odezwę, wzywającą do rejestracji uprawnionych do
głosowania w plebiscytach.
4319. PLEBISCYTOWA agitacja niemiecka // Gaz. Warsz. 1919 nr 280: 13 X s. 5. Ostatnie
wiadomości.
Wezwanie uprawnionych do głosowania Mazurów mieszkających w Niemczech, do
zapisywania się na listę zbiorową w Berlinie.
4320. SUSZ // Dz. Gd. 1919 nr 52: 14 X s. 2. Pomorze.
Niemcy chcą sprowadzić do pow. suskiego na okres plebiscytu 350-osobowy oddział
wojskowy.
4321. AGITACJA niemiecka na Mazurach // Robotn. 1919 nr 337: 14 X s. 6. Telegramy.
Pisma niemieckie w Berlinie nawołują emigrantów mazurskich do zapisywania się na listę
zbiorową do głosowania w plebiscycie. Do dnia 13 X 1919 r. zapisało się tylko 339 osób. Jest to
zdaniem Niemców, zbyt mała liczba wobec tysięcy Mazurów w okolicach Berlina.
4322. GROŹBY niemieckie // Gaz. Warsz. 1919 nr 287: 20 X s. 7. Polska – Niemcy.
Zebranie związku niemieckich patriotów w sprawie terenów plebiscytowych.
4323. JESZCZE jedno oszustwo // Gaz. Warsz. 1919 nr 289: 22 X s. 6. Polska – Niemcy.
W związku z planowaniem nie obsadzania przez wojska koalicyjne Warmii i Mazur Niemcy
organizują „Sicherheitswehr‖ z niemieckiej ludności miejscowej.
[4324]. NA TERENACH plebiscytowych = poz. 4196.
4325. SOCJALISTA Borowski z Królewca… // Mazur 1919 nr 92: 25 X s. 2. Pro Polonia
czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Antypolska działalność Borowskiego. Zamierza on założyć w Królewcu szkołę dla
agitatorów i wysyłać ich na Mazury.
4326. PRZED PLEBISCYTEM // Robotn. 1919 nr 335: 1 XI s. 7. Telegramy.
Gazety niemieckie w Gdańsku zabiegają o urlopy dla uprawnionych do głosowania
duchownych ewangelickich, mieszkających poza terenem Powiśla celem umożliwienia im wzięcia
udziału w głosowaniu oraz szerzeniu niemczyzny na tym terenie.
[4327]. PRZED OPRÓŻNIENIEM ziem polskich = poz. 3722.
4328. PLANY niemieckie // Mazur 1919 nr 97: 6 XI s. 2. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Niemcy zamierzają sprowadzić na plebiscyt rzesze rodaków, którzy opuścili przed laty
obecny teren plebiscytowy.
4329. SENSACYJNE rewelacje niemieckiego pastora w sprawie plebiscytowej // Dz. Gd.
1919 nr 77: 13 XI s. 2. Polska.
Pastor Rauch z Królewca demaskuje w tygodniku „Deutsche Aufgaben‖ niemieckie
przygotowania do plebiscytu (organizowanie policji i propagandy).
4330. JAK NIEMCY agitują // Głos Nar. 1919 nr 290: 27 XI s. 1.
Niemcy wzywają Mazurów i Warmiaków spoza terenu plebiscytowego, by przyjeżdżali na
głosowanie. Udogodnienia dla przybywających na głosowanie, obiecywanie przez Niemców
w odezwach.
4331. K. M. : Przygotowania Niemców do plebiscytu // Gaz. Warsz. 1919 nr 341: 15 XII
s. 6-7.
Niemcy utworzyli dla spraw przygotowawczych do plebiscytu w Karlshofia. Komitet ma za
zadanie ułatwić Niemcom przyjazd na głosowanie. Autor wzywa do rozpoczęcia podobnych
przygotowań polskich.
[4332]. MALBORK = poz. 4211.
[4333]. RASTEMBORK = poz. 4220.
[4334]. LYON, 11 lurego = poz. 267.
[4335]. PARYŻ, 11 lutego = poz. 268.
[4336]. NIEMIECKA akcja plebiscytowa = poz. 4250.
[4337]. NIEMIECKI komisarz dla olsztyńskiego obszaru plebiscytowego = poz. 4251.
4338. NIEMCY utworzyli jeszcze jeden „Bund‖ plebiscytowy // Gaz. Gd. 1920 nr 48: 26 II
s. 2. Przegląd polityczny.
W Berlinie utworzono „Niemiecki związek opiekuńczy dla Niemców granicznych
i zagranicznych‖, mający m.in. za zadanie działanie wspólnie z Niemcami terenów plebiscytowych
dla niemczyzny.
4339. NIEMCY utworzyli jeszcze jeden „bund‖ plebiscytowy // Mazur 1920 nr 24: 2 III s. 2.
Treść jak w poz. 4338.
[4340]. PRZYGOTOWANIE Niemców do plebiscytu = poz. 4252.
[4341]. KOMISARZE niemieccy na terenach plebiscytowych = poz. 4253.
[4342]. SUSZ = poz. 4254.
4343. MILIARDY niemieckie na cele plebiscytu // Głos Nar. 1920 nr 60: 8 III s. 3.
Niemcy organizują armię agitatorów dla terenów plebiscytowych, nie szczędząc na ten cel
pieniędzy.
[4344]. Die STEUERLAST Deutschlands = poz. 2270.
[4345]. J. CH. : Nasze plebiscyty = poz. 884.
4346. Die VOLKSABSTIMMUNG in Westpreussen [Plebiscyt w Prusach Wschodnich] //
Weckruf 1920 nr 42: 14 IV s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Gazeta „Die Brücke― ogłosiła nieprawidłowy regulamin plebiscytu na Powiślu; stwierdziła
to komisja koalicyjna w Kwidzynie.
4347. „LANDSMANN‖ dr Fritz Skowronek… // Mazur 1920 nr 49: 1 V s. 2. Nowiny z
Mazur i Prus Wschodnich.
Fritz Skowronek wyjechał do Niemiec, by agitować wśród tamtejszych Mazurów, aby swe
głosy w plebiscycie oddali za Niemcami.
[4348]. Das SCHICKSAL WESTPREUSSENS = poz. 1769.
[4349]. KONFERENCJA w Spaa… = poz. 4275.
[4350]. BERLIN? = poz. 1943.
4351. PONIEWAŻ Niemcy obawiają się niebezpieczeństwa… // Gaz. Olszt. 1920 nr 62: 22
V s.2. Wiadomości z bliska i z daleka.
Transport większości (około 35 tys.) Niemców, przybywających na głosowanie z głębi
Niemiec, odbędzie się drogą wodną przez Piławę.
4352. PLEBISCYT w Prusach Wschodnich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 50: 29 V
s. 3. Z bliska i z daleka.
Komisarz niemiecki von Gayl oświadczył, że z Niemiec na plebiscyt ma przyjechać 160 tys.
uprawnionych do głosowania.
4353. NA MAZURACH // Robotn. 1920 nr 144: 30 V s. 6. Telegramy.
Na Warmię i Mazury ma przybyć z Niemiec 160 tys. uprawnionych do głosowania.
4354. PLEBISCYT // Gaz. Warsz. 1920 nr 146: 31 V s. 5. Ostatnie wiadomości.
Niemcy zapowiadają gotowość do przeprowadzenia plebiscytu w sierpniu 1920 r.
[4355]. NIEMIECKA tajna organizacja na Górnym Śląsku = poz. 3387.
4356. ORGAZNIZACJA niemiecka // Gaz. Gd. 1920 nr 133: 12 VI s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Niemcy organizują komunikację w celu sprawniejszego przybywania uprawnionych do
głosowania z Niemiec na tereny plebiscytowe.
[4357]. NIEMIECKA akcja plebiscytowa = poz. 3396.
[4358]. NIEMIECKA propaganda plebiscytowa = poz. 3397.
4359. OLSZTYN, 13 czerwca // Czas 1920 nr 139: 14 VI s. 1. Z terenów plebiscytowych.
Niemcy przeznaczyli na propagandę plebiscytową 10 milionów marek. Akcję ma prowadzić
480 agentów (Za „Ermländische Volksstimme‖).
[4360]. AKCJA Niemców na terenach plebiscytowych = poz. 3399.
[4361]. NA WARMII i na Mazurach = poz. 1584.
[4362]. NIEMCY transportują na tereny plebiscytowe… = poz. 1871.
4363. DEMONSTRACYJNA nominacja // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 68: 20 VI s.
5. Z bliska i z daleka.
Były burmistrz olsztyński Zülch, wydalony z terenów plebiscytowych przez komisję
koalicyjną, został mianowany dyrektorem komisji, zajmującej się przewozem uprawnionych do
głosowania z głębi Niemiec droga morską.
4364. ODZNACZENIE byłego burmistrza Olsztyna // Gaz. Gd. 1920 nr 140: 20 VI s. 1-2. Z
obszarów plebiscytowych.
Treść jak w poz. 4363.
[4365]. Das NEUE Amt des früheren Bürgermeisters Zülch = poz. 4293.
4366. NIESŁYCHANE fałszerstwa list głosujących // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 79: 3 VII s. 2.
Urzędnicy kolejowi ułatwiają nielegalny przejazd Niemców na teren plebiscytowy.
4367. JESZCZE o paszportach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 83: 8 VII s. 2.
Wielu Niemców przyjeżdża na teren plebiscytowy bez koniecznej, według zarządzeń
komisji koalicyjnej, wizy z Królewca; granica obszaru plebiscytowego z Polską jest ściśle
kontrolowana i bez polskiej wizy nikt z Polski na teren plebiscytowy dostać się nie może.
4368. JAK SIĘ dowiadujemy… // Gaz. Warsz. 1920 nr 186: 10 VII s. 2. Dzień polityczny.
Plebiscyt na Warmii i Mazurach kosztował dotychczas Niemców 2 miliardy marek,
a przewóz osób na głosowanie – pół miliarda.
[4369]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach = poz. 2499.
4370. WEDLE otrzymanych przez nas wiadomości… // Wyzw. 1920 nr 29: 18 VII s. 326. Z
całej Polski.
Treść jak w poz. 4368.
4371. KOSZTA plebiscytu na Warmii i Mazurach // Gaz. Olszt. 1920 nr 91: 29 VII s. 3.
Treść jak w poz. 4368.
c) Akcja propagandowa i przeciwdziałanie akcji polskiej
4372. [KP] : NIEMCY są przygotowane // Gaz. Warsz. 1919 nr 175: 29 VI s. 4. Dzień
polityczny.
Rezolucja podjęta przez Niemców na zebraniu w Królewcu w sprawie zapobieżenia
połączeniu Prus Wschodnich z Polską.
4373. KŁAMSTWA niemieckie // Gaz. Warsz. 1919 nr 199: 23 VII s. 5. Niemcy–Polska.
„Danziger Neueste Nachrichten‖ starszy mieszkańców terenów plebiscytowych rzekomym
ogłoszeniem o poborze do wojska w Polsce.
[4374]. EINHEIMISCHE Ermländer : An die Einwohner Allensteins = poz. 1718.
[4375]. KARL D. : Szanowna Redakcjo! = poz. 4306.
[4376]. GWŁTOWNA agitacja plebiscytowa = poz. 3130.
[4377]. AGITACJA plebiscytowa rządów niemieckiego i pruskiego = poz. 4192.
4378. CZEGO chcą „Heimat-, Einwohner- i Bürgerwehry‖ oraz „Heimatvereiny‖ i
„Masurenbundy‖ // Mazur 1919 nr 99: 11 XI s. 1.
W broszurce „Antispartakus‖ Heimatdienst poucza m.in. jak przeciwdziałać polskiej agitacji
plebiscytowej.
4379. WAS bezwecken die „Heimat-, Einwohner- und Bürgerwehren, die Heimatvereine
und Masurenbund‖ [Co mają na celu „Heimat- , Einwohner- i Bürgerwehry, Heimatvereiny
i Masurenbund‖?] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 20: 23 XI s. 2.
Treść jak w poz. 4378.
[4380]. JAK NIEMCY agitują = poz. 4330.
4381. MANIFESTACJA wschodniopruska w Berlinie // Gaz. Gd. 1920 nr 4: 6 I s. 2.
Przegląd polityczny.
4382. JAKAŚ von Jaschnowska… // Mazur 1920 nr 16: 12 II s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Antypolska odezwa von Jaschnowskiej do Mazurów w „Königsberger Allgemeine Zeitung‖.
[4383]. „OSTPREUSSISCHE Zeitung‖… = poz. 3195.
4384. OBAWA o Śląsk i Mazury // Gaz. Warsz. 1920 nr 49: 19 II s. 4. Dzień polityczny.
Niemiecka agitacja plebiscytowa w sprawie Śląska, Mazur i Warmii w Berlinie.
4385. O PLEBISCYTCIE na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 49: 19 II s. 5. Dzień
polityczny.
Artykuł w „Berliner Tageblatt‖ dowodzący rzekomej niemieckości Mazurów na terenach
objętych plebiscytem. Wnioski płynące z treści artykułu dla polskiej agitacji.
4386. HAUPTMANN wobec plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 50: 20 II s. 4. Kongres
pokoju.
Poeta niemiecki, Gerhart Hauptmann, wzywa Niemców do starań, by ziemia niemiecka
terenów plebiscytowych nie dostała się pod panowanie „niższej kultury polskiej‖.
4387. WARUM brauchen die Heimattreuen in Berlin die Westpreussischen
Abstimmungsgebiete? [Dlaczego wiernym ojczyźnie w Berlinie potrzebny jest zachodniopruski
okręg plebiscytowy?] // Weckruf 1920 nr 23: 27 II s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
W krótkim przeciągu czasu niemieccy Górnoślązacy, Zachodnio- i Wschodnioprusacy
zorganizowali 22 zebrania w Berlinie w sprawie grożącego plebiscytu. Na zebraniu uprawnionych
do głosowania berlińskich Zachodnioprusaków przedstawiono wielkość strat, związanych
z ewentualnym przyznaniem okręgu kwidzyńskiego Polsce w wyniku plebiscytu.
4388. Der POLNISCHE Chauvinismus [Polski szowinizm] // Weckruf 1920 nr 24: 29 II s. 1.
Wychodzące w okręgu kwidzyńskim czasopismo niemieckie „Deutsche Einheit‖ nazywa
wszystko, co polskie, szowinizmem. Podanie jaskrawych przykładów szowinizmu niemieckiego na
terenach plebiscytowych.
4389. INTERWENCJA biskupa niemieckiego na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 77: 18 III
s. 4. Dzień polityczny.
List pasterski biskupa diecezji warmińskiej, mający na celu wywarcie wpływu na wynik
plebiscytu korzystny dla Niemiec.
[4390]. „ABGEFÜHRT und blamiert! = poz. 2289.
4391. BISKUP–hakatysta // Spr. Robotn. 1920 nr 14: 4 IV s. 8. Kronika.
Treść jak w poz. 4389.
4392. ALARMUJACA sprawa // Gaz. Gd. 1920 nr 88: 16 IV s. 1.
Błędne podanie przez prasę niemiecką terminu głosowania na dzień 27 VI 1920 r.
[4393]. „LADSMANN‖ dr Fritz Skowronek… = poz. 4347.
[4394]. RZĄD niemiecki do ludności terenów plebiscytowych = poz. 4270.
4395. OSZCZERSTWA niemieckie // Dz. Gd. 1920 nr 116: 26 V s. 3. Telegramy.
Podawanie przez prasę niemiecką fałszywych wiadomości, mających na celu poróżnienie
Polski z Anglią.
[4396]. PLOTKI gazet niemieckich = poz. 3616.
[4397]. PLEBISCYT w okręgach Olsztyna i Olecka = poz. 527.
[4398]. ODEZWA Hindenburga = poz. 4280.
[4399]. STARE napięcie = poz. 4283.
[4400]. HINDENBURG jako reklama plebiscytowa = poz. 4284.
[4401]. HINDENBURG agituje = poz. 4285.
[4402]. O KRESY zachodnie = poz. 1297.
[4403]. HINDENBURG… = poz. 4287.
[4404]. RZEKOMY list Hindenburga = poz. 4288.
[4405]. AUCH Du, Brutus… = poz. 4291.
4406. „KULTURA‖ // Mazur 1920 nr 71: 26 VI s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Zebranie Niemców uprawnionych do głosowania w Berlinie. Rzucanie obelg na Polaków i
„udowodnienie‖, że na terenach plebiscytowych nie ma ludności polskiej.
4407. KULTUR [Kultura] // Weckruf 1920 nr 68: 27 VI s. 2.
Zebranie niemieckich „kulturträgerów‖ w dzielnicy Busch w Berlinie dnia 20 VI 1920 r.
Podkreślenie niesprawności plebiscytu dla Niemców. Porównanie Polaków do świń.
[4408]. ER REDET Wier = poz. 4295.
[4409]. ŚMIESZNE napomnienie = poz. 4298.
5. Protesty, interwencje i postulaty w związku z plebiscytem
4410. ZASTRZEŻENIE niemieckie // Gaz. Warsz. 1919 nr 189: 13 VII s. 5. Kongres
pokoju.
M.in. Ustalone przez traktat wersalski przepisy plebiscytowe urągają, zdaniem Niemców,
prawu samostanowienia.
[4411]. PROTEST niemiecki = poz. 3178.
[4412]. OBSADZENIE kolei Gdańsk – Mława = poz. 54.
[4413]. PRZED PLEBISCYTEM w Prusach Królewskich = poz. 55.
4414. NOTY niemieckie // Robotn. 1919 nr 260: 28 VII s. 3. Telegramy.
M.in. Nota niemiecka do państw koalicji w sprawie sposobu okupacji terenów
plebiscytowych przez wojska koalicyjne.
4415. NOWE noty niemieckie // Głos Nar. 1919 nr 171: 29 VII s. 2.
Treść jak w poz. 4414.
4416. NA GÓRNYM Śląsku // Robotn. 1919 nr 305: 12 IX s. 3. Telegramy.
M.in. Volksrat w Olsztynie zwrócił się do rządu o pomoc niezbędną do walki z Polakami na
terenie plebiscytowym oraz o starania w celu przyspieszenia plebiscytu.
[4417]. SKOWRONEK „działa‖ = poz. 3486.
[4418]. BARKE Hugon [właśc. Bahrke] : Plebiscyt na Mazurach = poz. 1055.
[4419]. W SPRAWIE terytoriów plebiscytowych = poz. 3186.
[4420]. ZE SZCZYTNA donoszą… = poz. 3309.
[4421]. PREZES regencji von Oppen z Olsztyna… = poz. 2770.
4422. Z NIBORSKIEGO powiatu // Mazur 1919 nr 103: 20 XI s. 2. Pro Polonia czyli przed
plebiscytem na Mazurach.
Niemcy w pow. nidzickim domagają się zawieszenia wszelkiej polskiej propagandy aż do
dnia głosowania.
4423. PROTEST niemiecki // Gaz. Warsz. 1919 nr 331: 4 XII s. 5. Z całej Polski.
Protest Związku niemieckich mieszkańców Mazur i Warmii złożony na ręce przedstawiciela
Ententy w Berlinie przeciwko przebywaniu na terenie plebiscytowym ks. Juliusza Bursche.
4424. PROTEST przeciw Burschemu // Dz. Gd. 1919 nr 95: 5 XII s. 3. Nasze kłopoty.
Protest przeciwko wyborowi ks. J. Bursche na kierownika polskiej akcji plebiscytowej na
Mazurach oraz przeciw przyjmowaniu w Polsce delegacji mazurskich, wystosowany do komisji
koalicyjnej w Berlinie przez „Masuren- und Ermländerbund‖.
4425. NIEMCY przeciw Burschemu // Gaz. Warsz. 1919 nr 334: 7 XII s. 8. Polska –
Niemcy.
Protest Niemców z terenów plebiscytowych przeciwko mianowaniu ks. Burschego polskim
przedstawicielem przy komisji międzysojuszniczej. Agitacja propolska Burschego wywołuje wśród
Niemców oburzenie. Protest przeciw przyjmowaniu w Polsce delegacji ludności z Mazur i Warmii
– skład tych delegacji nie odpowiada stosunkowi obu narodowości na terenach plebiscytowych.
4426. PRZED PLEBISCYTEM // Czas 1919 nr 319: 8 XII s. 3.
Treść jak w poz. 4425.
4427. PROTEST przeciwko Burschemu // Mazur 1919 nr 111: 9 XII s. 2. Pro Polonia czyli
przed plebiscytem na Mazurach.
Treść jak w poz. 4424.
4428. PRZECIWKO Generalnemu Superintendentowi Burschemu w Warszawie // Mazur
1919 nr 114: 16 XII s. 1. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Protesty Niemców przeciw mianowaniu J. Bursche kierownikiem akcji polskiej na
Mazurach.
4429. EIN WUNDERLICHER deutscher Protest [Dziwny protest niemiecki] // Beil. Gaz.
Olszt. 1919 nr 24: 23 XII s. 2.
Treść jak w poz. 4428.
4430. PROTEST kreistagu szczycieńskiego // Mazur 1919 nr 119: 30 XII s. 1-2. Pro Polonia
czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Szczycieński sejmik powiatowy protestuje przeciw zamierzonemu wydaleniu urzędników
niemieckich na okres plebiscytu.
[4431]. O TRANSPORT wojsk koalicyjnych… = poz. 147.
[4432]. BEZCZELNE żądanie niemieckie = poz. 161.
4433. O REDUKCJĘ wojsk okupacyjnych // Gaz. warsz. 1920 nr 7: 7 I s. 4. Kongres
pokoju.
Niemcy domagają się redukcji ilości wojsk koalicyjnych mających obsadzić tereny
plebiscytowe z powodu wielkich kosztów ich utrzymania.
[4434]. UCHWAŁY Rady Najwyższej = poz. 171.
[4435]. WYKONANIE traktatu wersalskiego = poz. 175.
[4436]. ODROCZENIE wręczenia dokumentów ratyfikacyjnych = poz. 182.
[4437]. NIEMIECKIE targi = poz. 187.
[4438]. NA MAZURACH = poz. 4242.
[4439]. CZEGO chcą Niemcy? = poz. 2790.
[4440]. O CO im chodzi? = poz. 2798.
4441. „MASUREN- i Ermländerbund‖ u komisji Koalicyjnej // Mazur 1920 nr 21: 24 II s. 2.
Delegacja „Masuren- und Ermländerbundu‖ z Maxem Worgitzkim na czele była w dniu 17
II 1920 r. u przedstawicieli komisji koalicyjnej w Olsztynie, rzucając oszczerstwa na Polaków
i przedstawiając w fałszywym świetle stosunki na Warmii i Mazurach.
[4442]. Das ZWEISPRACHIGE Amtsblatt = poz. 586.
4443. „SCHUTZ‖ jest tylko dla „Heimatvereinów‖ // Mazur 1920 nr 29: 13 III s. 1. Sprawy
plebiscytowe.
„Heimatverein‖ żąda gwarancji bezpieczeństwa dla swych zgromadzeń, tymczasem sam jest
inicjatorem rozbijania zebrań polskich na terenie plebiscytowym.
[4444]. NIEMCY protestują przeciw „nadużyciom‖ komisji koalicyjnych = poz. 996.
4445. PROTEST przeciwko rozbrojeniu // Gaz. Warsz. 1920 nr 85: 26 III s. 4. Na terenach
plebiscytowych.
Niemcy olsztyńscy uchwalili złożyć protest przeciwko rozbrojeniu straży obywatelskich na
terenie plebiscytowym.
[4446]. GDAŃSK, 24 marca = 397.
[4447]. VERSCHÄRFUNG und Verlängerung des Versammlungsverbots = poz. 404.
4448. „SICHERHEITSPOLIZEI‖ // Mazur 1920 nr 39: 8 IV s. 2. Nowiny z Mazur i Prus
Wschodnich.
Niemieccy socjaldemokraci rządowi domagają się usunięcia Sicherheitspolizei z terenu
plebiscytowego. Plebiscyt pod dozorem tej policji nie ma żadnego sensu.
4449. „SICHERHEITSWEHR‖ // Mazur 1920 nr 48: 29 IV s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Niemcy zamierzają złożyć protest u komisji koalicyjnej przeciw usunięciu sicherheitswehry
z terenu plebiscytowego.
[4450]. JAK W NUMERZE 47 pisaliśmy… = poz. 3210.
4451. NAD OBOSIECZNĄ bronią // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 34: 8 V s. 1.
Komentowanie artykułów z gazet niemieckich, występujących przeciwko dokonanemu
rozbrojeniu niemieckiej straży bezpieczeństwa na terenach plebiscytowych.
4452. CHCĄC zatrzeć niemiłe wrażenie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 37: 12 V
s. 2. Z terenów plebiscytowych.
Niemcy żądają ochrony swych festynów na Warmii przed Polakami, co zakrawa na farsę.
4453. NIEMCY żądają ochrony przed Polakami // Gaz. Gd. 1920 nr 109: 12 V s. 2.
Z obszarów plebiscytowych.
[4454]. WALKA o Mazury = poz. 2959.
4455. BEILEIDSTRÄNEN [Łzy współczucia] // Weckruf 1920 nr 53: 19 V s. 4. Glossen
[Głosy].
„Neue Westpreussische Mitteilungen‖ boleją nad wprowadzeniem do Sicherheitswehry
Polaków.
4456. Die REHABILITIERUNG der Sicherheitspolizei [Rehabilitacja Sicherheitspolizei] //
Weckruf 1920 nr 56: 28 V s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Gazety niemieckie dowodzą konieczności pozostawienia Sicherheitspolizei na terenach
plebiscytowych.
[4457]. „ALLENSTEINER Volksblatt‖ = poz. 1779.
[4458]. ALFA : Gegen standslose Behauptungen = poz. 4276.
[4459]. TERMIN plebiscytu na Warmii i Mazurach = poz. 3272.
[4460]. KOMEDIA = poz. 1783.
[4461]. EIN BEFEHL an die Kommission = poz. 3413.
[4462]. NIEMCY działają na przekór komisji = poz. 1788.
[4463]. Die KONTROLLSCHIKANEN am polnischen Korridor = poz. 4294.
[4464]. KULTUR = poz. 4407.
[4465]. NA MAZURACH = poz. 4077.
[4466]. OLSZTYN, 1 lipca = poz. 4088.
[4467]. NA WARMII i na Mazurach = poz. 563.
4468. NIECZYSTE sumienie Niemców // Gaz. Gd. 1920 nr 155: 9 VII s. 2. Przegląd
polityczny.
Protest komisarza niemieckiego w Olsztynie, von Gayla, do komisji międzysojuszniczej
przeciwko rozdzieleniu głosujących na grupy (urodzeni i zamieszkali, niezamieszkali, ale urodzeni
oraz nieurodzeni, ale zamieszkali na obszarach objętych plebiscytem od 1905 r.).
[4469]. PRZED PLEBISCYTEM na Mazurach = poz. 4300.
4470. AKCJA renegata // Gaz. Warsz. 1920 nr 187: 11 VII s. 3. Przed plebiscytami.
Rząd niemiecki przyjął memoriał niemieckich Mazurów, żądający przyłączenia kraju do
Rzeszy, wystosowany przez renegata Emila Leika.
[4471]. NA WARMII i Mazurach = poz. 3450.
6. Ocena działalności niemieckiej
a) Ze strony niemieckiej
4472. SWÓJ : Będzie czy nie będzie wojska koalicyjnego na Mazurach // Mazur 1919 nr 95:
1 XI s. 2. Pro Polonia czyli przed plebiscytem na Mazurach.
Stanowisko niemieckiej prasy na terenie plebiscytowym wobec wieści rozsiewanych przez
Masurenbund, iż wojska koalicyjne nie przybędą.
[4473]. SENSATIONELLE Revelation eines deutschen Pastors… = poz. 3318.
4474. NAWET Niemcy ich nie chcą! // Gaz. Gd. 1920 nr 83: 10 IV s. 2. Sprawy polskie.
Niemcy występują przeciwko działalności Einwohnerwehrów w Prusach Wschodnich.
[4475]. ECHA z pogromu Polaków w Biskupicach = poz. 3354.
[4476]. DOWIADUJEMY się… = poz. 3355.
[4477]. „POGROM Polaków przez Niemców‖… = poz. 3874.
4478. KOMISARZ niemiecki przy komisji plebiscytowej… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl
1920 nr 24: 24 IV s. 1. Z terenów plebiscytowych.
Komisarz niemiecki w Olsztynie, von Gayl, potępia pogrom Polaków w Biskupcu Resz. w
odezwie do ludności niemieckiej.
4479. GAZETA niemiecka przeciw pogromom na Mazurach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl
1920 nr 25: 27 IV s. 2. Z terenów plebiscytowych.
„Allensteiner Zeitung‖ nawołuje Niemców do zachowania spokoju tłumacząc, że pogromy
Polaków mogą źle wpłynąć na wyniki plebiscytu.
4480. GEGEN die Sicherheitswehr [Przeciw „Sicherheitswehrze‖] // Weckruf 1920 nr 48: 2
V s. 3. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Działalność Sicherheitswehry spotyka się również z krytyką ze strony Niemca w Malborku.
[4481]. NAD OBOSIECZNĄ bronią = poz. 4451.
[4482]. WER die Wahrheit spricht, findet keine Herberge = poz. 3598.
4483. MARIENBURG [Malbork] // Weckruf 1920 nr 54: 21 V s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Redaktor R.W. z „Marienburger Zeitung― zrywa plakaty, rozlepione w Malborku przez
tamtejsze związki robocze, gdyż o ich wywieszeniu nie był uprzednio powiadomiony (za
„Marienburger Nogatzeitung‖).
4484. OLSZTYN, 21 maja // Czas 1920 nr 120: 22 V s. 2.
Ataki prasy niemieckiej na niemieckich niezależnych socjalistów z terenów plebiscytowych,
którzy przebywali w Warszawie i Łodzi.
4485. JAK WIADOMO… // Gaz. Olszt. 1920 nr 65: 1 VI s. 2. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Niemiecki komisarz państwowy w Olsztynie, von Gayl, zaprzeczył rozsiewanym przez
Niemców pogłoskom o „gwałtach polskich‖ nad przejeżdżającymi przez „korytarz‖ na głosowanie.
Na plebiscyt ma przybyć z obczyzny 160 tys. osób tu urodzonych.
[4486]. Die KONTROLLSCHIKANEN am polnischen Korridor = poz. 4294.
b) Ocena działalności niemieckiej ze strony polskiej
[4487]. L. S. : Co to znaczy? = poz. 3465.
[4488]. PLEBISCYT jeszcze w tym roku? = poz. 3473.
4489. NA JAKIEJ podstawie agitują Niemcy // Głos Nar. 1919 nr 200: 27 VIII s. 2. Kronika.
Niemcy prowadzą agitację antypolską na Mazurach i Górnym Śląsku opierając się na
polskich źródłach, głównie na prasie socjalistycznej („Robotnik‖).
[4490]. KOALICJA a nasza polityka wewnętrzna = poz. 875.
[4491]. NADZIEJE niemieckie = poz. 3478.
4492. SZTUCZKI niemieckie // Gaz. Warsz. 1919 nr 245: 7 IX s. 6. Ostatnie wiadomości.
Informacje o niemieckiej agitacji przedplebiscytowej w pow. kwidzyńskim.
[4493]. KOSCIÓŁ ewangelicki na usługach renegatów i hakatystów mazurskich = poz.
3290.
[4494]. BARKE Hugon [właśc. Bahrke] : Plebiscyt na Mazurach = poz. 1055.
4495. A. Z. : Schikanen an einem unschuldigen Manne aus Flammberg [Szykowanie
niewinnego człowieka z Flammbergu] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 13: 7 X s. 2. „Masurisches
Allerlei‖ [„Mieszanka mazurska‖].
Szykany wobec Niemca, który stanął na wiecu niemieckim w obronie godności ludzkiej
Polaków.
4496. UNERFREULICHE Erscheinungen aus dem südlichen Ermlande [Niepocieszające
zjawiska w południowej Warmii] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 14: 14 X s. 1.
Artykuł w dodatku niemieckim do „Gazety Gdańskiej‖. Autor, należący do partii Centrum,
stwierdza, że winę za obecne stosunki polsko-niemieckie na Warmii i Mazurach ponoszą obie
strony. „Gazeta Olsztyńska‖ zwraca uwagę na zmianę kursu wobec Polaków w centrowych partiach
niemieckich.
[4497]. PRZEŚLADOWANIE ewangelików w Polsce? = poz. 3494.
[4498]. AGITACJA plebiscytowa rządów niemieckiego i pruskiego = poz. 4192.
4499. Der ERMLÄNDER- und Masurenbund als Zentrale für Spitzel- und
Denunziantentum [„Ermländer- und Masurenbund‖ jako centrala szpiegowska i donosicielstwa] //
Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 15: 21 X s. 1-2.
Ocena antypolskiej działalności „Ermländer- und Masurenbundu‖
[4500]. SOCJALISTA Borowski z Królewca… = poz. 4325.
[4501]. W SPRAWIE plebiscytu w powiatach polskich Prus Królewskich i Warmii = poz.
1117.
[4502]. NA MAZURACH = poz. 3721.
4503. PODSTĘP niemiecki // Gaz. Warsz. 1919 nr 318: 21 XI. Kronika.
Informacje o zgodzie komisji koalicyjnej na pozostawienie Sicherheitswehry na terenach
plebiscytowych są tylko plotką niemiecką.
[4504]. DZIAŁALNOŚĆ duchowieństwa niemieckiego = poz. 1016.
[4505]. Die SICHERHEITSWEHR im Abstimmungsgebiet = poz. 3320
4506. [SOSNA Aleksander] Sa. : Deutsche! [Niemcy!] // Beil. Gaz. Olszt. 1919 nr 23: 16
XII s. 1.
M.in. Metody propagandy antypolskiej, prowadzonej przez „Heimatdienst‖. Bluff, pycha
i kłamstwa nie mogą zwyciężyć.
4507. PODSTĘP niemiecki na terenie plebiscytowym // Głos Nar. 1919 nr 309: 17 XII s. 1.
Część dywizji niemieckiej z Kurlandii ma być wysłana dla wzmocnienia Grenzschutzu w
Prusach Wschodnich, co jest równoznaczne ze wzmocnieniem załogi niemieckiej na terenie
plebiscytowym w celu terroryzowania ludności i przygotowania oporu.
[4508]. MACHT geht vor Recht = poz. 1374.
[4509]. OBŁUDA i cygaństwo „Masurenbundu‖ = poz. 3515.
[4510]. PODRÓŻ misyjna niemieckiego prezesa ministrów… = poz. 4216.
[4511]. ALFA : Zur Tournée des Herrn Reichsministers Hirsch = poz. 3517.
[4512]. PRUSKIE szykany = poz. 3735.
4513. SICHERHEITSWEHREN [Sicherheitswehry] // Weckruf 1920 nr 2: 7 I s. 3.
Terrorystyczny, antypolski charakter działalności niemieckich organizacji i aparatu
urzędniczego na terenie plebiscytowym, w szczególności Sicherheitswehry.
[4514]. „OSTDEUTSCHER Heimatdienst‖… = poz. 3327.
[4515]. W. K. : Lekkomyślne zaniedbanie = poz. 3138.
4516. NIEMCY przeciw koalicji // Głos Nar. 1920 nr 25: 28 I s. 3.
Heimatverein w pow. szczycieńskim ma na celu udaremnienie plebiscytu przez działalność
przeciwko władzom koalicyjnym. Podobnie jest w Ostródzie.
[4517]. Der „HEIMATBUND Ostpreussens‖ eine Kampforganisation = poz. 3329.
[4518]. POLITYKA pruska = poz. 3760.
[4519]. NIEMCY agitują dla nas = poz. 3766.
[4520]. GOTTLIEB spod Szczytna : „Frei, Ehrlich und geheim‖ = poz. 2799.
[4521]. „MASUREN- i Ermländerbund‖ u komisji koalicyjnej = poz. 4441.
4522. ANI GADKI nie ma! // Mazur 1920 nr 25: 4 III s. 1. Sprawy plebiscytowe.
Nie może być mowy o sprawiedliwym głosowaniu na Mazurach, skoro agitacja niemiecka
odbywa się pod osłoną „Sicherheitswehry‖.
[4523]. S : Die wahren Beweggründe = poz. 3790.
4524. PRZYJACIEL z Ządźborka : Łgarzowi Worgitzkiemu // Mazur 1920 nr 29: 13 III s. 1.
Listy Mazurów.
Ukazanie obłudnej agitacji „Masurenbundu‖.
[4525]. JAK NIEMCY pracują nad plebiscytem = poz. 3337.
[4526]. „SCHUTZ‖ jest tylko dla „Heimatverajnów‖ = poz. 4443.
[4527]. JAROSZYK K. : Herr Worgitzki vom Masurenbund als Politiker = poz. 3338.
[4528]. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Bez maski = poz. 3339.
[4529]. Die AUFLÖSUNG der Sicherheits- und Einwohnerwehren… = poz. 2829.
[4530]. „EINE GEMEINE Lüge‖ = poz. 1755.
[4531]. ZAGOŃCZYK Kazimierz : W Polsce bolszewizm a w Niemczech spokój?
= poz. 2287.
[4532]. URZĘDNICY niemieccy = poz. 3814.
[4533]. NA WARMII i Mazurach = poz. 893.
[4534]. MALBORK = poz. 3559.
[4535]. POŁOŻENIE na Mazurach = poz. 896.
4536. BARTSCH : Das deutsch–polnische Duell oder wie mans machen muss [Niemiecko–
polski pojedynek czyli jak należy robić] // Weckruf 1920 nr 40: 9 IV s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Działalność Maxa Worgitzkiego i Heimatvereinów.
4537. AUS dem WIRRWARR in Deutschland [Z zamętu w Niemczech] // Weckruf 1920 nr
42: 14 IV s. 1.
Przedstawienie sytuacji w Niemczech w oświetleniu prasy niemieckiej; wzywa ona
jednocześnie do głosowania za Niemcami w plebiscycie.
[4538]. [JAROSZYK Kazimierz] K. J. : Dosyć krwi polskiej płynęło na Mazurach i na
Warmii! Maks Worgitzki = poz. 3352.
[4539]. UWAGI redakcji = poz. 1446.
[4540]. ZAGOŃCZYK Kazimierz : Żołdactwo pruskie hula = poz. 3867.
[4541]. DALSZE pogromy Polaków na terenie plebiscytowym = poz. 3876.
4542. GWAŁTY i oszukaństwa niemieckie na Mazurach // Mazur 1920 nr 46: 24 VI s. 1.
Sprawy plebiscytowe.
Taktyka Niemców wobec ludności polskiej na Mazurach przed i po przybyciu komisji
koalicyjnej.
[4543]. GOTTLIEB spod Szczytna : Listek Gottlieba spod Szczytna = poz. 3574.
[4544]. MALBORK = poz. 3576.
4545. TAK WYGLĄDA równouprawnienie // Gaz. Gd. 1920 nr 96: 25 IV s. 2. Sprawy
polskie.
Nadużycia urzędników niemieckich w obwodach plebiscytowych.
[4546]. EIN UNTERSCHIED = poz. 922.
[4547]. ALLDEUTSCHER Patriotismus = poz. 3901.
[4548]. OLSZTYN, 29 kwietnia = poz. 3902.
[4549]. SKUTKI terroru niemieckiego = poz. 3905.
4550. LEUTE von drüben [Ludzie stamtąd] // Beil. Gaz. Olszt. 1920 nr 58: 12 V s. 2.
Worgitzki jest wyrocznią w sprawach polskich. Stosuje inną miarę dla dobrze mówiących o
Polsce, a inną miarą mierzy szkalujących Polskę.
[4551]. F. R. : Herrn W……ki = poz. 3593.
[4552]. CHCĄC zatrzeć niemiłe wrażenie… = poz. 4452.
[4553]. BERLIN? = poz. 1493.
[4554]. ŁGARSTWA niemieckie = poz. 3954.
[4555]. PROPAGANDA niemiecka – propagandą nożowników = poz. 3956.
[4556]. G. G. : Worgitzki in Sensburg = poz. 3607.
[4557]. WENN das „wenn― nicht wäre, dann hätte Deutschland Recht = poz. 3610.
[4558]. Die ALTE Parole ‚ poz. 3611.
[4559]. KUSICIEL = poz. 3615.
[4560]. ERMLÄNDER prüfe! = poz. 1505.
4561. WO IST die Wahrheit? [Gdzie jest prawda?] // Weckruf 1920 nr 57: 30 V s. 4.
Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
List Niemca z Tylży w „Königsberger Zeitung‖ o położeniu Niemców na odstąpionych
Polsce terenach i ich dobrej przyszłości. Gazety niemieckie na terenach plebiscytowych
przedstawiają tę sprawę opacznie (złe położenie Niemców).
4562. DOKUMENT bezczelności niemieckiej agitacji plebiscytowej // Dz. Gd. 1920 nr 120:
30 V s. 2.
4563. JESZCZE o paszportach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 60: 11 VI s. 1.
Władze niemieckie wydają i wizują paszporty według swego uznania, gdyż komisje
koalicyjne pozostawiły im wolną rękę w tych sprawach.
4564. [CZODROWSKI Józef] J. Cz. : Jak agituje Worgitzki? // Gaz. Olszt. 1920 nr 70: 12
VI s. 1-2.
Metody i środki niemieckiej agitacji plebiscytowej.
4565. JESZCZE o paszportach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 61: 12 VI s. 2-3.
Fałszowanie paszportów przez landrata kwidzyńskiego.
[4566]. OTWÓRZTA oczy bracia Mazurzy! = poz. 1557.
[4567]. WIEC w Janowie = poz. 1560.
[4568]. WIEC w Straszewie = poz. 1561.
[4569]. DRWINY niemieckie? = poz. 3406.
4570.HOFFMANN Ernst : In zwölfter Stunde [O dwunastej godzinie] // Erml. Volksstimme
1920 nr 6: 18 VI s. 2-3.
Agitacja niemiecka na terenie plebiscytowym nie przebiera w środkach dla zapewnienia jak
największej ilości głosów w plebiscycie za Niemcami.
4571. J. K. : Odróżniajmy fałsz od prawdy! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 66: 18 VI
s. 1.
Komentowanie notatki w „Neue Westpreussische Mitteilungen‖ przedstawiającej
w fałszywym świetle sytuację w Niemczech i w Polsce w celach propagandy plebiscytowej.
[4572]. HURRA Germania = poz. 1580.
4573. W BLATACH niemieckich… // Mazur 1920 nr 69: 22 VI s. 4. Wiadomości z Mazur
i z dalszych stron.
Ogłoszenia Mazurów, zapierających się polskości w gazetach niemieckich – owocem
niemieckiego terroru i zwalczania polskiej agitacji plebiscytowej.
4574. „ABSTIMMUNG‖ ale nie plebiscyt // Mazur 1920 nr 70: 24 VI s. 2. Sprawy
plebiscytowe.
Niemieccy urzędnicy zapisują listy głosujących Niemców bez sprawdzania, czy są
uprawnieni do głosowania.
4575. O ks. Maysce z Szenwizy // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 72: 25 VI s. 5.
Z bliska i z daleka.
Dwulicowość ks. Mayski z Krasnej Łąki (pow. sztumski). Rozsiewa on wiadomości
o utworzeniu osobnego państwa wschodniopruskiego.
4576. WENN zwei dasselbe tun [Gdy dwóch robi to samo] // Weckruf 1920 nr 68: 27 VI
s. 4. Stimmen aus dem Leserkreise [Głosy z kręgu czytelników].
Inne traktowanie przez władze niemieckie tych, którzy rozbijają zebrania niemieckie
i niszczą niemieckie plakaty niż tych, którzy rozbijają wiece polskie i niszczą polskie plakaty.
[4577]. MITBÜRGER! = poz. 4063.
[4578]. [ŁYDKO Ludwik] L. Ł. : Co rząd pruski dał Warmiakom? = poz. 1632.
[4579]. KLĘSKA agitacji niemieckiej = poz. 1633.
[4580]. BACZEWSKI Jan : Nikczemność renegatów = poz. 3427.
[4581]. NIEMIECKI patriotyzm trzeba smarować = poz. 3654.
[4582]. EIN TEILNEHMER : Die Versammlung in Kgl. Neudorf = poz. 1644.
[4583]. DOWÓD kulturalności Żyda–Niemca = poz. 4081.
[4584]. BRAK poczucia ludzkości i słuszności… = poz. 1647.
[4585]. MALBORK = poz. 3670.
4586. KREUZRITTERS Christenbekehrung ist ohne Zweifel unsterblich [Nawrócnie
Krzyżaków jest bez wątpienia nieśmiertelne] // Weckruf 1920 nr 72: 7 VII s. 3.
Episkopat niemiecki zabrania prowadzić ks. Łędze ze Sztumu agitację polską, podczas gdy
duchowni agitatorzy niemieccy działają swobodnie.
[4587]. PLEBISCYT na terenie… = poz. 4136.
[4588]. ZAPŁATA judaszowska = poz. 1681.
[4589]. JESZCZE o paszportach = poz. 4367.
[4590]. SOGAR die Toten sollen abstimmen = poz. 3105.
[4591]. ZACIETRZEWIENIE niemieckie zmalało = poz. 3444.
D. Przybywanie na głosowanie ludności spoza terenów plebiscytowych
1. Polacy
4592. PANI Joanna Bendisz… // Gaz. Olszt. 1920 nr 61: 20 V s. 3. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Do Olsztyna zgłosiła się na głosowanie pierwsza Polka – przybyła z Danii.
[4593]. SERDECZNIE witamy! = poz. 1675.
[4594]. KREW ich woła o pomstę do nieba! = poz. 4131.
[4595]. PRZEJAZD z Niemiec na tereny plebiscytowe… = poz. 1799.
4596. GDAŃSK, 10 lipca // Czas 1920 nr 161: 11 VII s. 3. Przed plebiscytami.
W dniu 9 VII 1920 r. wyjechało z Gdańska 2 tys. uprawnionych do głosowania
w plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu.
[4597]. SZYKANY niemieckie na stacji granicznej = poz. 4158.
[4598]. WOLNOŚĆ na obszarach plebiscytowych = poz. 4175.
[4599]. GARDEJA = poz. 4180.
[4600]. CHOJNICE = poz. 4182.
2. Niemcy
[4601]. PONIEWAŻ Niemcy obawiają się niebezpieczeństwa… = poz. 4351.
4602. NIEMCY jadą na plebiscyt // Gaz. Gd. 1920 nr 124: 1 VI s. 1. Z obszarów
plebiscytowych.
Na głosowanie na Warmię i Mazury ma przybyć 160 tys. Niemców.
4603. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 143: 27 VI s. 4. Pomorze.
Przyjazd Niemców uprawnionych do głosowania na tereny plebiscytowe.
4604. Das ERGEBNIS der Verhandlungen über die Beförderung der
Abstimmungsberechtigen [Rezultat układów w sprawie przewozu uprawnionych do głosowania] //
Weckruf 1920 nr 71: 4 VII s. 2.
Polska zobowiązała się dostarczać przez okres dwóch tygodni do siedmiu pociągów
dziennie dla przewozu uprawnionych do głosowania z Niemiec przez Pomorze. Przepisy
obowiązujące podczas przejazdu przez teren Polski.
[4605]. WZBURZENIE w kołach niemieckich = poz. 3174.
4606. MALBORK // Dz. Gd. 1920 nr 151: 8 VII s. 4. Pomorze.
Dalsze przybywanie Niemców uprawnionych do głosowania na tereny plebiscytowe.
[4607]. PRZEJAZD z Niemiec na tereny plebiscytowe… = poz. 1799.
[4608]. WESTFALCZYCY głosują za Polską = poz. 3244.
[4609]. GADALI i gadają = poz. 3673.
[4610]. WESTFALCZYCY głosować chcą za Polską = poz. 3247.
[4611]. GDAŃSK, 10 lipca = poz. 4596.
II. GŁOSOWANIE I JEGO NASTĘPSTWA
A. Przebieg głosowania
1. W okręgu plebiscytowym olsztyńskim
4612. OLSZTYN, 11.7. [PAT] //Gaz. Warsz. 1920 nr 188: 12 VII s. 1.
Głosowanie w Olsztynie odbyło się spokojnie. Niemcy przewozili głosujących z powiatu do
powiatu w celu zwiększenia ilości głosów za Niemcami. Przy wejściu na salę głosowania niemiecki
mąż zaufania odbierał kartki polskie, wręczając w zamian kartki z napisem „Ostpreussen – Prusy
Wschodnie‖.
4613. OLSZTYN, 11.7. [PAT] // Gaz. Warsz. 1920 nr 188: 12 VII s. 1.
Liczenie głosów oddanych w plebiscycie według powiatów rozpocznie się 11 VII 1920 r.
o godz. 20.00. Niemcy wzywali swych rodaków do jak najszybszego oddania głosu,
prawdopodobnie po to, by przewieźć głosujących do innego powiatu. Na zebraniu socjalistów
w Olsztynie mówca ganił politykę antypolską.
[4614.] PLEBISCYT na Warmii = poz. 761.
4615. PO GŁOSOWANIU // Gaz. Olszt. 1920 nr 84: 13 VII s. 1.
Przebieg głosowania w Olsztynie. Nieoficjalne, częściowe wyniki plebiscytu w okręgu
olsztyńskim i kwidzyńskim według powiatów.
4616. OLSZTYN w czasie plebiscytu // Gaz. Olszt. 1920 nr 84: 13 VII s. 1.
4617. RZĄD Polski nie uznaje wyników plebiscytu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr
88: 14 VII s. 4. Telegramy.
Minimalny udział Polaków w głosowaniu. Plebiscyt przeprowadzono w warunkach,
wykluczających swobodne głosowanie. Napływ Niemców, związanych z terenami plebiscytowymi
wyłącznie faktem urodzenia się na nich oraz terror niemiecki – przyczynami słabej frekwencji
Polaków. Fałszowanie wyników plebiscytu. Rząd Polski plebiscytu nie uznaje.
4618. PLEBISCYT na Warmii i Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 165: 14 VII s. 3.
Niepełne i nieoficjalne wyniki plebiscytu. Nadużycia niemieckie podczas głosowania
(przewożenie Niemców z powiatu do powiatu w celu powtórnego oddania głosu, odbieranie
polskich kartek plebiscytowych jako nieważnych). Niemcy wzywali do jak najszybszego oddania
głosu.
4619. PLEBISCYT na Warmii i na Mazurach // Czas 1920 nr163: 14 VII s. 1.
Częściowe wyniki plebiscytu na Mazurach i Powiślu. Minimalny udział Polaków
w głosowaniu z powodu terroru i napływu Niemców. Fałszowanie wyników głosowania. Rząd
Polski nie uznaje plebiscytu. Nadużycia podczas głosowania w Kwidzyńskiem – przewożenie
Niemców z powiatu do powiatu w celu powtórnego oddania głosu.
4620. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 86: 17 VII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
M.in. Plebiscyt w Kwidzynie i Olsztynie odbył się spokojnie. Niemcy dopuszczali się
oszustw, przewożąc głosujących po oddaniu głosu do innej miejscowości, gdzie głosowali
powtórnie. Odbieranie Polakom w Szczytnie kartek i wręczenie im niemieckich.
4621. POGROMY Polaków na Warmii i Mazurach // Czas 1920 nr 166: 17 VII s. 3.
Niemcy naruszali tajność głosowania i przekupywali słabiej uświadomionych Polaków.
Zapowiedź niemieckich pogromów na Powiślu. Bezpodstawne aresztowanie w Kwidzynie
polskiego kuriera dyplomatycznego MSZ. Odkrywanie coraz to nowych fałszerstw wyników
głosowania oraz pogromy niemieckie na Warmii i Mazurach.
4622. PLEBISCYT // Piast 1920 nr 29: 18 VII s. 14.
M.in. Informacja o przegraniu przez Polaków plebiscytu. Masowe wstrzymanie się od
głosowania ludności polskiej na skutek agitacji i terroru niemieckiego.
4623. PLEBISCYTOWCY niemieccy // Dz. Gd. 1920 nr 206: 10 IX s. 5. Ostatnie
wiadomości.
Szajka niemieckich plebiscytowców, zaopatrzonych w fałszywe dokumenty głosowała
kolejno we wszystkich obwodach plebiscytowych.
2. Przebieg głosowania w okręgu plebiscytowym kwidzyńskim
4624. KWIDZYN, 11.7. [PAT] // Gaz. Warsz. 1920 nr 188: 12 VII s. 1-2.
Spokojny przebieg głosowania w Kwidzynie.
[4625.] PLEBISCYT na Warmii = poz. 761.
4626. PLEBISCYT na Mazurach i Warmii // Gaz. Warsz. 1920 nr 189: 13 VII s. 3.
Delegat rządu polskiego i konsul generalny w Olsztynie zwrócili się do komisji koalicyjnej
stwierdzając, iż plebiscytu rząd polski nie może uznać za zgodny z rzeczywistą wolą ludności, a
tym samym z postanowieniami traktatu wersalskiego. Na Mazurach z 1661 okręgów 1652
opowiedziały się za Niemcami, 9 za Polską. Z ogólnej ilości 361 063 głosów za Niemcami oddano
353 655 (= 97,5%), za Polska 7408 (= 2,5%). W powiatach nadwiślańskich 91 634 (= 92%) a 7682
(= 8%) za Polską. Udział Polaków w głosowaniu był minimalny. Niemcy naruszyli tajność
głosowania. Protokół kwidzyńskiej Rady Ludowej w tej sprawie.
4627. POKŁOSIE plebiscytowe // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 88: 14 VII s. 1 ;
nr 89: 15 VII s. 2.
Nadużycia niemieckie w czasie głosowania. Naruszenie tajności głosowania,
niezapisywanie Polaków uprawnionych do głosowania na listy, przekupywanie Polaków, by
głosowali za Niemcami i zmuszanie ich do oddawania kartek niemieckich.
4628. PROTESTY przeciwko nadużyciom podczas głosowania // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl.1920 nr 88: 14 VII s .4. Z bliska.
Do Powiatowej Rady Ludowej w Kwidzynie napływają protesty przeciwko nadużyciom
niemieckim podczas głosowania. Naruszenie tajności głosowania, utrudnianie Polakom wzięcia
udziału w głosowaniu, zamienianie kartek polskich na niemieckie. Niemcy przeprowadzili rewizję
osobistą sekretarza Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, prof. Dykiera. Manifestacje
antypolskie w Kwidzynie – żądania usunięcia polskich sztandarów.
[4629]. RZĄD Polski nie uznaje wyników plebiscytu = poz. 4617.
[4630]. PLEBISCYT na Mazurach i Warmii = poz. 4618.
[4631]. PLEBISCYT na Mazurach i na Warmii = poz. 4619.
4632. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 85: 15 VII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Przewodniczący komisji wyborczej w Rejowie, pastor Hensel, polecił rozdawać Polakom
węższe, a więc nieważne kartki polskie, by w ten sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości polskich
głosów.
4633. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 86: 17 VII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Do Powiatowej Rady Ludowej w Kwidzynie wpływają protesty przeciw oszustwom
niemieckim podczas głosowania.
4634. NADUŻYCIA niemieckie // Gaz. Warsz. 1920 nr 193: 17 VII s. 3. Niemcy a tereny
plebiscytowe.
Nadużycia niemieckie podczas głosowania w Kwidzyńskiem, ustalono na podstawie
protokołów, wpływających do Powiatowej Rady Ludowej w Kwidzynie. Przy stole w lokalu
wyborczym siedział żandarm pruski, śledząc głosujących. Komisja zapisywała nazwiska
głosujących za Polską. Przekupstwa i pobicie wielu Polaków za głosowanie za Polską.
4635. NADUŻYCIA podczas plebiscytu // Głos Nar. 1920 nr 168: 17 VII s. 3. Z terenów
plebiscytowych.
Naruszenie przez Niemców swobody i tajności głosowania w Kwidzynie. Aresztowanie
polskiego konsula dyplomatycznego, Romualda Gramińskiego, w drodze z Olsztyna do Kwidzyna.
[4637]. KWIDZYN = poz. 4620.
[4638]. POGROMY Polaków na Warmii i na Mazurach = poz. 4621.
[4638]. PLEBISCYTY = poz. 4622.
4639. KWIDZYN, 18 lipca // Czas 1920 nr 168: 19 VII s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Powiatowa Rada Ludowa w Kwidzynie opracowała protokół dotyczący nadużyć
niemieckich podczas głosowania na Powiślu. Żandarm pruski śledził przebieg głosowania. Komisja
zapisywała nazwiska głosujących za Polską. Do pokoju, w którym znajdowała się urna, wchodził za
głosującymi agitator niemiecki. Terroryzowanie Polaków głosujących za Polską.
4640. SPRAWIEDLIWOŚĆ niemiecka podczas głosowania plebiscytowego dnia 11 lipca
1920 r. w Prabutach (pow. suski) oraz w Malborku // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 97: 24 VII
s. 4. Z bliska.
M.in. Nie dopuszczanie Polaków do głosowania w Prabutach. Fałszerstwa list
plebiscytowych w Malborku.
4641. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 90: 27 VII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Dalsze protesty przeciw nadużyciom niemieckim podczas głosowania napływają do Rady
Ludowej w Kwidzynie.
[4642]. PLEBISCYTOWCY niemieccy = poz. 4623.
B. Wyniki głosowania
1. W okręgu plebiscytowym olsztyńskim
[4643]. OLSZTYN, 11.7. = poz. 4613.
4644. W OLSZTYŃSKIEM // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 87: 13 VII s. 4.
Wyniki plebiscytu na Warmii i Mazurach.
4645. WYNIK plebiscytu // Dz. Gd. 1920 nr 155: 13 VII s. 3.
[4646]. PO GŁOSOWANIU =poz. 4615.
[4647]. PLEBISCYT na Mazurach i Warmii = poz. 4626.
4648. TAKIEGO plebiscytu Polska nie uznaje // Głos Nar. 1920 nr 165: 14 VII s. 3.
Polska nie uznaje plebiscytu ze względu na sfałszowanie list uprawnionych do głosowania.
Na Powiślu głosowało za Polska 8%, a na Warmii i Mazurach 2,5% biorących udział w plebiscycie.
Udział Polaków w głosowaniu był minimalny. Fałszowanie wyników głosowania.
[4649]. PLEBISCYT na Mazurach i Warmii = poz. 4618.
[4650]. PLEBISCYT na Warmii i na Mazurach = poz. 4619.
4651. W MIEŚCIE Olsztynie… = Gaz. Olszt. 1920 nr 85: 15 VII s. 2.
Szczegółowe wyniki plebiscytu w powiatach olsztyńskim, reszelskim i ostródzkim według
gmin. Wyliczenie miejscowości, w których większość głosów oddano za Polską.
4652. WYNIK głosowania na Warmii i Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 160: 15 VII s. 2.
Sprawy polskie.
4653. WYNIKI plebiscytu z 11 lipca // Dz. Gd. 1920 nr 160: 18 VII s. 2.
[4654]. W PRZECIĄGU kilku dni ostatnich… = poz. 991.
4655. GRYŹLINY (Sprostowanie) // Gaz. Olszt. 1920 nr 92: 31 VII s. 3. Wiadomości
z bliska i z daleka.
W Gryźlinach padło 176 głosów za Polską, a 246 za Niemcami. Przyczyną przewagi
niemieckiej było wyłącznie sprowadzenie na głosowanie Westfalczyków.
2. Wyniki plebiscytu w okręgu plebiscytowym kwidzyńskim
4656. WYNIK plebiscytu // Gaz. Warsz. 1920 nr 188: 12 VII s. 3. Ostatnie wiadomości.
Na 99 102 ważnych głosów w okręgu kwidzyńskim za Niemcami padło 91 624, a za Polską
– 7 632.
4657. WYNIK głosowania // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 87: 13 VII s. 4.
Wyniki głosowania w plebiscycie na Powiślu według powiatów.
4658. WYNIK plebiscytu na Warmii i Mazurach // Robotn. 1920 nr 188: 13 VII s. 4.
Telegramy.
Częściowe wyniki głosowania w okręgu kwidzyńskim według obliczeń niemieckich.
[4659]. PO GŁOSOWANIU = poz. 4615.
[4660]. PLEBISCYT na Mazurach i Warmii = poz. 4626.
[4661]. WYNIK plebiscytu = poz. 4645.
[4662]. PLEBISCYT na Mazurach i Warmii = poz. 4618.
[4663]. PLEBISCYT na Warmii i na Mazurach = poz. 4619.
[4664]. TAKIEGO plebiscytu Polska nie uznaje = poz. 4648.
4665. WYNIK plebiscytu w Sztumskiem // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 92: 18 VII
s. 1.
Wyliczenie gmin i obszarów dworskich, w których padła większość głosów za Polską.
Należy się domagać przyłączenia do Polski gmin nadgranicznych, w których była większość
głosów polskich.
[4666]. W PRZECIĄGU kilku dni ostatnich… = poz. 991.
[4667]. WYNIKI plebiscytu z 11 lipca = poz. 4653.
[4668]. PLEBISCYT w powiecie sztumskim // Gaz. Gd. 1920 nr 171: 28 VII s. 2.
Wyniki plebiscytu w pow. sztumskim. Ocena plebiscytu.
C. Protesty polskie w związku z organizacją plebiscytu w wynikami
głosowania
4669. PROTEST przeciwko plebiscytowi na Warmii i Mazurach // Robotn. 1920 nr 188: 13
VII s. 3. Kronika polityczna.
Wobec braku odpowiedzi komisji koalicyjnej w Olsztynie na notę konsula generalnego
domagającą się rewizji list uprawnionych do głosowania i odłożenia plebiscytu do czasu
sporządzenia nowych list, delegat rządu polskiego oświadczył komisji, że Polska nie uznaje
plebiscytu.
4670. NADUŻYCIA podczas plebiscytu // Robotn. 1920 nr 188: 13 VII s. 4. Telegramy.
Do Powiatowej Rady Ludowej w Kwidzynie napływają protesty dotyczące nadużyć
niemieckich podczas głosowania. Polacy żądają, by plebiscyt nie został uznany. Szykany
niemieckie wobec członków wycieczki lwowskich maturzystów w Kwidzynie.
4671. RZĄD Polski nie uznaje plebiscytu // Dz. Gd. 1920 nr 156: 14 VII s. 1.
4672. RZĄD polski wobec plebiscytu na Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 160: 15 VII s. 2.
Sprawy polskie.
Sprzeciw Polski wobec uznania wyników plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, który
odbył się w warunkach nie zgodnych z postanowieniami traktatu wersalskiego.
[4673]. PLEBISCYT na Mazurach i Warmii = poz. 4626.
[4674]. TAKIEGO plebiscytu Polska nie uznaje = poz. 4648.
[4675]. PROTESTY przeciwko nadużyciom podczas głosowania = poz. 4628.
4676. NOWY Port // Gaz. Gd.1920 nr 160: 15 VII s. 3. Wiadomości potoczne.
M.in. Protest Polaków, zebranych na wiecu w Nowym Porcie przeciwko uznaniu wyników
plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach.
4677. PO GŁOSOWANIU na Mazurach // Robotn. 1920 nr 190: 15 VII s. 5. Telegramy.
Do Powiatowej Rady Ludowej w Kwidzynie napływają protesty przeciwko nadużyciom
niemieckim w czasie głosowania.
4678. POGROMY Polaków na Warmii i Mazurach // Czas 1920 nr 165: 16 VII s. 1.
Entuzjazm niemiecki po ogłoszeniu wyników głosowania. Niemcy nie umieszczali
w protokołach głosów polskich. Terror niemiecki na Warmii i Mazurach oraz w Kwidzynie.
4679. POGROMY Polaków // Głos Nar. 1920 nr 163: 17 VII s. 3. Z terenów
plebiscytowych.
Zapowiedź pogromów Polaków w Kwidzyńskiem. Napady na głosujących za Polską w
Olsztyńskiem. Wychodzą na jaw nadużycia niemieckie przy obliczaniu głosów; Komitet Mazurski
gromadzi fakty celem przygotowania memoriału protestacyjnego.
[4680]. KWIDZYN = poz. 4633.
4681. NADUŻYCIA i pogromy plebiscytowe // Głos Nar. 1920 nr 169: 18 VII s. 3.
Do Komitetu Mazurskiego wpływają wiadomości o fałszowaniu plebiscytu przez Niemców.
Pogromy Polaków trwają nadal.
[4682]. KWIDZYN, 18 lipca = poz. 4639.
4683. HANDEL narodami! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 93: 20 VII s. 3.
Korespondencja katowickiej „Gazety Ludowej‖ w sprawie plebiscytu na Warmii, Mazurach
i Powiślu. Niesprawiedliwość wyznaczenia wczesnego terminu plebiscytu. Terror niemiecki. Walka
na Warmii i Mazurach nie jest jeszcze zakończona. Protest przeciwko plebiscytowi, urągającemu
wszelkim zasadom sprawiedliwości.
4684. MEMORIAŁ Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w sprawie plebiscytu z dnia 11
b.m. przesłany na ręce Komisji Międzysojuszniczej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 94: 21
VII s. 1.
Tekst memoriału przesłanego przez Warmiński Komitet Plebiscytowy komisji koalicyjnej w
Kwidzynie. Wykazanie nadużyć niemieckich podczas głosowania: 1. Fałszowanie list
plebiscytowych; 2. Jawność głosowania; 3. Brak polskich kartek do głosowania; 4. Agitacja
niemiecka w dniu głosowania, mimo zakazu komisji koalicyjnej; 5. Terroryzowanie ludności w
dniu głosowania; 6. Przewaga liczebna kontrolerów niemieckich nad polskimi; 7. Przekupywanie
Polaków przez Niemców; 8. Niemieckie komitety propagandowe oświadczyły Polakom, że nie są
zapisani na listy uprawnionych do głosowania.
4685.
KREUZRITTERS
„Mittelchen‖
zur
Erreichung
eines
günstigen
Abstimmungsergebnisses [Krzyżackie ―środeczki‖ w celu osiągnięcia pomyślnego rezultatu
plebiscytu] // Weckruf 1920 nr 78: 25 VII s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu
plebiscytowego].
Protesty Polaków przeciwko nadużyciom niemieckim podczas głosowania w okręgu
kwidzyńskim.
[4686]. KWIDZYN = poz. 4641.
4687. NASZE uchwały polityczne. Dla wiadomości braci z całego świata // Wyzw. 1920 nr
31: 1 VIII s. 1-3.
M.in. Wiec w Śmiłowicach na Kujawach 18 VII 1920 r. Protest przeciwko gwałtom
niemieckim i czeskim na terenach plebiscytowych, a zwłaszcza przeciwko oszukańczemu
plebiscytowi na Warmii i Mazurach.
4688.GDAŃSK, Mazury i Warmia // Gaz. Warsz. 1920 nr 267: 29 IX s. 2. Sejm. Posiedzenie
68.
M.in. Uchwalenie na posiedzeniu sejmu 28 IX 1920 r. wniosku, żądającego zwrócenia się do
Ligi Narodów o unieważnienie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Wniosek odesłano do
komisji zagranicznej po mowie posła Herza, przedstawiającej terror niemiecki na terenach
plebiscytowych w okresie plebiscytowym.
4689. POZA tym przemawiali… // Robotn. 1920 nr 266: 29 IX s. 4. Obrady sejmowe. Sesja
trzecia. Posiedzenie 168.
M.in. Mowa posła Herza na posiedzeniu sejmu w dniu 28 IX 1920 r. w sprawie plebiscytu
na Warmii i Mazurach.
4690. POSEŁ Herz przedstawił wniosek nagły… // Głos Nar. 1920 nr 232: 30 IX s. 3.
Obrady sejmu polskiego.
Treść jak w poz. 4688.
4691. WARSZAWA, 29 września // Czas 1920 nr 232: 30 IX s. 3. Obrady sejmu.
Treść jak w poz. 4688.
4692. SEJM wobec sprawy Gdańska, Mazur i Warmii oraz Westfalii // Dz. Gd. 1920: nr 224:
1 X s. 5. Ostatnie wiadomości.
Treść jak w poz. 4688.
4693. Z OSTATNIEGO posiedzenia sejmu // Spr. Robotn. 1920 nr 40: 3 X s. 6. Kronika.
Wniosek nagły posła Herza w sejmie w sprawie nie uznania plebiscytu i odwołania się do
Ligi Narodów oraz wniosek posła Wachowiaka w sprawie ukrócenia drogą dyplomatyczną gwałtów
niemieckich wobec Polaków poza granicami kraju.
4694. SFAŁSZOWANY plebiscyt // Gaz. Warsz. 1920 nr 288: 20 X s. 7. Niemcy – Polska.
Ankieta w sprawie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu ujawniła szereg fałszerstw
niemieckich. Memoriał w tej sprawie będzie przedstawiony do rozpatrzenia Radzie Ambasadorów.
4695. NADUŻYCIA plebiscytowe // Gaz. Gd. 1920 nr 245: 22 X s. 2. Przegląd polityczny.
Ujawnienie fałszerstw w głosowaniu podczas plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
4696. PLEBISCYTOWE fałszerstwa Niemców // Głos Nar. 1920 nr 251: 22 X s. 3.
Treść jak w poz. 4694.
D. Ocena plebiscytu i polemika plebiscytowa
1. Ze strony polskiej
4697. WARMIŃŚKI: Co sądzić o plebiscycie na Warmii i Mazowszu? // Dz. Gd. 1920
nr 154: 11 VII s. 1-2; nr 155: 13 VII s. 2.
4698. TRIUMFUJĄ, „Zwycięzcy‖! // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 87: 13 VII s. 1.
Radość Niemców z wygranego plebiscytu. Nadzieje polskie na sprawiedliwe ustalenia
granic przez koalicję.
4699. PLEBISCYT na Warmii i Mazurach // Robotn. 1920 nr 188: 13 VII s. 3.
Przyczyny przegrania przez Polskę plebiscytu leżą w małym uświadomieniu ludności.
Polityka polskich klas posiadających stworzyła grunt do odstraszenia ludu terenów plebiscytowych
do Polski.
[4700]. RZĄD Polski nie uznaje wyniku plebiscytu = poz. 4617.
[4701]. POKŁOSIE plebiscytowe = poz. 4627.
[4702]. TAKIEGO plebiscytu Polska nie uznaje = poz. 4648.
4703. NIEMOŻLIWOŚĆ uznania głosowania // Dz. Gd. 1920 nr 157: 15 VII s. 3.
4704. ZAWADZKI: Co znaczy tajność głosowania, tego dowodem protokół następujący //
Gaz. Gd. 1920 nr 161: 16 VII s. 2. Sprawy polskie.
Szykanowanie przed plebiscytem Polaków uprawnionych do głosowania w Kwidzynie.
4705. „PO PLEBISCYCIE‖ // Głos Nar. 1920 nr 167: 16 VII s. 1.
Przyczyny przegrania przez Polskę plebiscytu. Wyrażenie nadziei, że akcja polska na byłych
terenach plebiscytowych nie zamrze.
4706. TAK WYGLĄDA „sprawiedliwy‖ plebiscyt // Głos. Nar. 1920 nr 167: 16 VII s. 3.
Wzmożony terror niemiecki w Olsztyńskiem po plebiscycie. Uniemożliwienie Polakom
uczestniczenia w obliczaniu głosów i protokołowaniu nadużyć.
4707. WASZ ze Szczytna : przykłady terroru niemieckiego // Gaz. Olszt. 1920 nr 86: 17 VII
s. 1.
Polska przegrała plebiscyt z powodu terroru niemieckiego, przybycia na głosowanie stu
kilkudziesięciu tysięcy osób z głębi Niemiec, wymuszania oświadczeń, że będzie się głosować za
Niemcami itp.
4708. [ŁYDKO Ludwik] (Ł.) : W obronie Warmii i Mazur // Gaz. Olszt. 1920 nr 86: 17 VII
s. 1.
Terror i fałszerstwa niemieckie przyczyną przegrania przez Polskę plebiscytu na Warmii
i Mazurach. Plebiscyt powinien zostać unieważniony.
4709. OCENA „plebiscytu‖ przez pismo polskie // Dz. Gd. 1920 nr 159: 17 VII s. 4.
Ostatnie wiadomości.
„Dziennik Bydgoski‖ o „komedii plebiscytowej‖.
[4710].. KWIDZYN = poz. 4620.
4711. JAK SIĘ odbył plebiscyt // Głos Nar. 1920 nr 170: 19 VII s. 3.
Naruszenie tajności głosowania w plebiscycie w pow. kwidzyńskim.
[4712]. HANDEL narodami! = poz. 4683.
4713. M. : Po plebiscycie na Warmii i na Mazurach // Czas 1920 nr 170: 21 VII s. 1-2.
Przyczyny przegrania przez Polskę plebiscytu: 1. Słabe uświadomienie ludności; 2.
Pozostawienie na terenie plebiscytowym niemieckiego aparatu urzędniczego; 3. Stronniczość
komisji koalicyjnej; 4. Terror niemiecki; 5. Sprowadzanie na plebiscyt 140000 Niemców w
Westfalii; 6. Naruszenie tajności głosowania. Polska ma wnieść do dnia 31 lipca protesty przeciwko
nadużyciom niemieckim do komisji międzysojuszniczych. Po tym terminie Rada Ambasadorów
ustali ostatecznie losy kraju. Tak czy inaczej nie można rezygnować z dalszej akcji polskiej na
byłych terenach plebiscytowych.
4714. ZE STRASZEWA donoszą nam… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 95: 22 VII s.
4. Z bliska i z daleka.
Ziemianin Bochter ze Straszewa zaprzecza notatce w „Gazecie Polskiej‖ jakoby miał
rozdawać mąkę swym pracownikom w celu spowodowania oddania przez nich głosu za Niemcami.
4715. NIEMIECKIE „sztuki‖ plebiscytowe // Gaz. Gd. 1920 nr 166: 22 VII s. 1.
4716. T. : Non det // Weckruf 1920 nr 77: 23 VII s. 4.
Wiersz włosko-niemiecko-polski, ośmieszający włoską komisję koalicyjną i wojsko włoskie
w Kwidzynie.
4717. HANDEL narodami! // Gaz. Gd. 1920 nr 167: 23 VII s. 1.
Ocena wyników plebiscytu na Warmii, Maurach i Powiślu na tle stosunków panujących na
tych terenach przed głosowaniem. Fałszerstwa niemieckie podczas głosowania.
[4718]. SPRAWIEDLIWOŚĆ niemiecka podczas głosowania… = poz. 4640.
4719. PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM sprawy Powiśla, Mazur i Warmii // Dz. Gd. 1920 nr
167: 27 VII s. 1.
4720. SPRAWA plebiscytu w Kwidzyńskiem i Olsztyńskiem // Gaz. Gd 1920 nr 171: 28 VII
s. 3. Sprawy polskie.
[4721]. PLEBISCYT w powiecie sztumskim = poz. 4668.
4722. BACZEWSKI Jan : Przyjaciel swojej ciotce // Gaz. Olszt. 1920 nr 92: 31 VII s. 2.
„Allensteiner Volksblatt‖ zaprzecza fałszowaniu przez Niemców list uprawnionych do
głosowania.
[4723]. GRYŹLINY (Sprostowanie) = poz. 4655.
4724. W NAJNIEPOMYŚLNIEJSZEJ dla nas chwili… // Spr. Robotn. 1920 nr 31: 1 VIII
s. 3. Tydzień polityczny.
M.in. Na Warmii i Mazurach „plebiscyt odbył się nielegalnie‖. Pogłoski o rozpatrywaniu
przez koalicję konieczności przyznania Polsce odpowiednio zabezpieczonego dostępu do morza i
zmianie w związku z tym rozstrzygnięć odnośnie byłych terenów plebiscytowych.
4725. CHMURA Paweł : Niemiecka prawda i logika // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 109: 7 VIII s. 1-2.
Polemika z artykułem z „Neue Westpreussische Mitteilungen‖ zarzucającym autorowi
fałszywą charakterystykę plebiscytu na Powiślu.
4726. MIKOŁAJKI // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 113: 12 VIII s. 4. Z bliska i z
daleka.
M.in. Mikołajki Pomorskie przeszły pod panowanie niemieckie większością trzech głosów
dzięki przybyszom z Westfalii. Niemcy grożą wydaleniem Polaków z terenów plebiscytowych.
4727. HERZ Wł[adysław] : Plebiscyt na Mazurach i Warmii w świetle faktów // Gaz. Gd.
1920 nr 186: 14 VIII s. 1 ; nr 187: 15 VIII s. 1 ; nr 188: 17 VIII s. 1 ; nr 189: 18 VIII s. 1 ; nr 190:
19 VIII s. 1-2 ; nr 191: 20 VIII s. 1.
4728. GRYF : Najcięższa klątwa // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 131: 3I X s. 4.
Humor i satyra.
―Aby cię Pan Bóg plebiscytem ukarał‖ (za „Gazetą Grudziądzką‖).
4729. WARMIAK : „Volkswille‖ („Wola ludu‖) // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 155:
1 X s. 4. Korespondencja.
Napięta sytuacja na byłym terenie plebiscytowym.
4730. MIECZNIK A. : Zbrodnia // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 159: 6 X s. 1-2.
Rozpaczliwe położenie ludności polskiej na byłych terenach plebiscytowych po plebiscycie
– farsie. Rada Ambasadorów wydała Polaków na łup Niemcom. Konieczność represji wobec
Niemców w Polsce.
[4731]. SFAŁSZOWANY plebiscyt = poz. 4694.
[4732]. PLEBISCYTOWE fałszerstwa Niemców = poz. 4696.
4733. ZWOŁANIE sejmu Litwy Środkowej // Robotn. 1920 nr 301: 5 XI s. 4. Kronika
polityczna.
M.in. Doświadczenia na Śląsku Cieszyńskim i Górnym oraz na Warmii, Mazurach i Powiślu
wykazały, że komisje alianckie nie są bezstronne i nie gwarantują bezpieczeństwa.
2. Ocena plebiscytu i polemika poplebiscytowe ze strony niemieckiej
[4734]. TRIUMFUJĄ, „zwycięzcy‖! = poz. 4698.
[4735]. BACZEWSKI Jan : Przyjaciel swojej ciotce = poz. 4722.
4736. SWÓJ : Geheimrat Dr von Dryander… // Gaz. Olszt. 1920 nr 93: 3 VIII s. 3.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Na zebraniu partii niemiecko-narodowej w Ełku tajny radca dr von Dryander stwierdził, że
na Warmii i Mazurach 30% ludności polskiej głosowało za Niemcami.
4737. M. : Górny Śląsk w niebezpieczeństwie // Robotn. 1920 nr 212: 6 VIII s. 3.
M.in. Wyniki plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu zostały wykorzystane przez
agitację niemiecką na Górnym Śląsku jako argument, że tamtejszy lud nie ufa Polsce.
[4738]. CHMURA Paweł : Niemiecka prawda i logika = poz. 4725.
4739. PO PLEBISCYCIE na Warmii i Mazurach. Reakcja pruska górą. Ocknięcie się
socjalistów większości // Dz. Gd. 1920 nr 213: 18 IX s. 1-2.
3. Ocena plebiscytu i polemika plebiscytowa ze strony zagranicy
4740. OPINIA Francji o plebiscycie // Gaz. Olszt. 1920 nr 90: 27 VII s. 2.
Paryski „Temps‖ nazwał plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu „pseudoplebiscytem‖
czyli sfałszowanym głosowaniem. Prezes komisji koalicyjnej w Kwidzynie A. Pavia udaje się na
kilka tygodni do Paryża. Obawa gazet niemieckich przed ewentualną zmianą losów b. terenów
plebiscytowych.
4741. JAK OSĄDZA „Pertniax‖ plebiscyt wschodniopruski? // Dz. Gd. 1920 nr 169: 29 VII
s. 3.
Zdanie francuskiego polityka Geraud’a na temat bezcelowości wycofania w najbliższym
czasie wojsk koalicyjnych z terenów plebiscytowych.
4742. PRASA francuska o Polsce // Gaz. Warsz. 1920 nr 206: 30 VII s. 2.
M.in. Wzmianki w prasie francuskiej na temat przegranego przez Polskę plebiscytu
na Warmii, Mazurach i Powiślu.
4743. WYRZUT sumienia // Czas 1920 nr 180: 1 VIII s. 1.
M.in. „Temps‖ dostrzega niebezpieczeństwo związane ze wzmocnieniem siły Niemiec
w Prusach Wschodnich z powodu wygranego plebiscytu.
4744. JANKOWIAK Mieczysław dr : Budzące się sumienie Europy // Gaz. Gd. 1920
nr 182: 10 VIII s. 1.
M.in. Skutki przyznania b. terenów plebiscytowych Niemcom.
4745. FARSA plebiscytowa // Gaz. Warsz. 1920 nr 250: 12 IX s. 2. Dzień polityczny.
Korespondent „Morning Post‖ donosi o sprzeczności wyników głosowania na Warmii,
Mazurach i Powiślu z rzeczywistością oraz zwraca uwagę na wykroczenie niemieckie przeciwko
wolności głosowania.
4746. PLEBISCYT w praktyce // Gaz. Warsz. 1920 nr 271: 3 X s. 3-4.
M.in. Geraud stwierdza w „Echo de Paris‖, że plebiscyt nie zdał egzaminu. Griffith pisze
w „Europe‖ : „Głosowanie z dn. 11 lipca w Olsztynie może być nazwane błędem aliantów,
patriotyczną manifestacją niemiecką – wszystkim, tylko nie plebiscytem‖.
4747. FRANCUSKIE i angielskie gazety o prawach Polski do Górnego Śląska // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 168: 16 X s. 1. Przegląd polityczny.
M.in. Dziennik „New Europa‖ stwierdza, że głosowania na Warmii, Mazurach i Powiślu nie
można nazwać plebiscytem.
4748. NIESŁOWNOŚĆ Wilsona // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 168: 16 X s. 2.
Przegląd polityczny.
Senator Johnson stwierdza, że prezydent Wilson nie dotrzymał przyrzeczeń co do terenów
odebranych Niemcom i terenów plebiscytowych, zawartych w „14 punktach‖.
4749. ECHA plebiscytu // Robotn. 1920 nr 286: 20 X s. 6. Telegramy.
„Petit Parisien‖ donosi, że ankieta w sprawie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu
ujawniła wiele fałszerstw, jakich dopuścili się Niemcy, ułatwiając emigrantom głosowania w kilku
gminach. Memoriał w tej sprawie ma być przedstawiony do rozpatrzenia w Radzie Ambasadorów.
E. Działalność komisji i wojsk koalicyjnych po plebiscycie oraz ich
wyjazd z byłych terenów plebiscytowych
4750. KOMISJA Międzysojusznicza otrzymała władzę nieograniczoną w sprawach
plebiscytowych // Gaz. Olszt. 1920 nr 84: 13 VII s. 2.
Komisje koalicyjne w Kwidzynie i Olsztynie otrzymały od Rady Najwyższej wszelkie
pełnomocnictwa dla uregulowania na miejscu kwestii związanych z plebiscytem.
4751. AWANTURY Niemców w Kwidzynie // Robotn. 1920 nr 189: 14 VII s. 5. Telegramy.
Niemcy zgromadzili się dnia 12 VII 1920 r. pod hotelem polskim „Casino‖ w Kwidzynie,
żądając bezprawnie zdjęcia polskiego sztandaru. Polacy zdjęli sztandar na prośbę komisji
koalicyjnej, po rozpędzeniu przez wojsko włoskie Niemców.
4752. ARESZTOWANIE kuriera dyplomatycznego // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 89: 15 VII s. 4. Telegramy.
Bezprawne aresztowanie przez Niemców w Gardei polskiego kuriera dyplomatycznego,
Romualda Dramińskiego; został on zwolniony na interwencję władz włoskich.
4753. KOMUNIKAT komisji koalicyjnej w sprawie bezpodstawnych wieści o przekroczeniu
granicy terenów plebiscytowych przez wojsko polskie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 89:
15 VII s. 4. Z bliska.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie zaprzecza tendencyjnym wiadomościom podawanym
przez Niemców o przekroczeniu przez wojsko polskie granicy terenu plebiscytowego oraz wzywa
do spokojnego oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy plebiscytu.
4754. DWULICOWA polityka // Głos Nar. 1920 nr 167: 16 VII s. 3. Z terenów
plebiscytowych.
Członkowie komisji koalicyjnej w Kwidzynie przychylają się do żądania Niemców
odnośnie usunięcia polskiego sztandaru z gmachy hotelu „Casino‖ w Kwidzynie.
4755. PO PLEBISCYCIE // Gaz. Warsz. 1920 nr 193: 17 VII s. 1. Dzień polityczny.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie projektuje zakończyć swoją działalność w sierpniu lub
z początkiem września 1920 r. po zatwierdzeniu przez Radę Ambasadorów referatu w sprawie
ostatecznego ustalenia granic.
4756. KWIDZYN, 17 lipca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 92: 18 VII s. 4. Z bliska.
Treść jak poz. 4755.
4757. KOMISJA kończy swą działalność // Głos Nar. 1920 nr 170: 19 VII s. 3.
Treść jak w poz. 4755.
4758. KWIDZYN, 18 lipca // Czas 1920 nr 168: 19 VII s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie zamierza zakończyć swoją działalność w sierpniu lub
z początkiem września 1920 r. Obecnie opracowuje referat w sprawie ostatecznego uregulowania
granic. Rada Najwyższa będzie rozpatrywać sprawę granic prawdopodobnie dopiero po feriach
letnich.
4759. WOJSKA koalicyjne pozostaną jeszcze tymczasem w obwodach plebiscytowych //
Dz. Gd. 1920 nr 170: 20 VII s. 1.
4760. PAVIA do Paryża // Gaz. Warsz. 1920 nr 196: 20 VII s. 3. Sprawy polskie.
Przewodniczący komisji koalicyjnej w Kwidzynie, Angelo Pavia wyjechał dnia 19 lipca do
Paryża, by przedstawić Radzie Najwyższej sprawozdanie z wyników głosowania w okręgu
kwidzyńskim.
4761. PO PLEBISCYCIE w Prusach Wschodnich // Robotn. 1920 nr 195: 20 VII s. 4.
Telegramy.
Treść jak poz. 4760.
4762. KWIDZYN, 20 lipca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 94: 21 VII s. 4. Z bliska
i z daleka.
A. Pavia wyjechał dnia 19 VII 1920 r. do Paryża, by złożyć Radzie Najwyższej
sprawozdanie z wyników głosowania w okręgu kwidzyńskim. Komisja koalicyjna dąży rzekomo do
przyśpieszenia rokowań w sprawie byłych terenów plebiscytowych.
4763. LUDNOŚĆ terenów plebiscytowych… // Gaz. Olszt. 1920 nr 88: 22 VII s. 4 ; nr 90:
27 VII s. 4.
Uznanie komisji międzysojuszniczej dla ludności terenu plebiscytowego za właściwe
zachowanie się w dniu głosowania. Wezwanie Polaków i Niemców do utrzymania spokoju na
przyszłość.
4764. PAN Pavia wyjechał do Paryża // Dz. Gd. 1920 nr 163: 22 VII s. 4.
Treść jak w poz. 4760.
4765. WYJAZD przewodniczącego Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej // Gaz. Gd.
1920 nr 166: 22 VII s. 2. Przegląd polityczny.
Treść jak w poz. 4760.
4766. NAUEN, 21 lipca // Czas 1920 nr 171: 22 VII s. 3. Na ziemiach plebiscytowych.
Treść jak w poz. 4760.
4767. ERKLÄRUNG… [Wyjaśnienie] // Weckruf 1920 nr 78: 25 VII s. 4. Aus dem
Abstimungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Komisja koalicyjna w Kwidzynie zaprzecza pogłoskom o rzekomym przekroczeniu granicy
byłych terenów plebiscytowych przez wojska polskie. Komisja zajmuje się obecnie sporządzeniem
sprawozdania ze swej działalności; w związku z tym prosi mieszkańców z terenów plebiscytowych
o zachowanie spokoju.
4768. MISSBRAUCH der Neutralität der Interallierten Kommission [Nadużycie
neutralności przez komisję koalicyjną] // Weckruf 1920 nr 78: 25 VII s. 4. Aus dem
Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Komisja koalicyjna w Kwidzynie złożyła swój podpis pod będącą autorstwa Niemców
ulotką antypolską.
4769. O LOS Warmii i Mazurów [właśc. Mazur] // Gaz. Warsz. 1920 nr 202: 26 VII s. 3.
Sprawy polskie.
Komisje koalicyjne angielska i włoska uważają sprawę plebiscytu za załatwioną oraz sądzą,
iż wojska koalicyjne należy już z terenów plebiscytowych wycofać. Rząd francuski jest zdania, że
byłoby to posunięcie przedwczesne. Według „Petit Parisien‖ Rada Ambasadorów zbada projekt
przyznania Polsce pasa ziemi na prawym brzegu Wisły.
4770. RAPORT z terenów plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 202: 26 VII s. 3. Sprawy
polskie.
Konferencja Ambasadorów pod przewodnictwem J. Cambona wysłuchała raportu komisji
koalicyjnej w Olsztynie.
4771. O PRAWY brzeg Wisły // Robotn. 1920 nr 201: 26 VII s. 4. Telegramy.
Treść jak w poz. 4769.
4772. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 90: 27 VII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Treść jak w poz. 4755.
[4773]. OPINIA Francji o plebiscycie = poz. 4740.
4774. LOSEM naszych terenów plebiscytowych… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 100: 28 VII s. 1.
Rada Ambasadorów zajmuje się obecnie rozstrzygnięciem kwestii terenów plebiscytowych.
Polsce zostanie prawdopodobnie przyznany pas ziemi na prawym brzegu Wisły, co gwarantowałoby
swobodną żeglugę na rzece. Wysłuchanie raportu przewodniczącego komisji koalicyjnej w
Olsztynie. Rozważania „Petit Parisien‖ na temat granicy polsko-niemieckiej na byłych terenach
plebiscytowych.
4775. OLSZTYN // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 100: 28 VII s. 3. Z bliska.
Olsztyńska komisja koalicyjna zwolniła radcę sądowego w Giżycku, Dongowskiego, za
odmówienie posady działaczowi polskiemu.
4776. LOS Olsztyna i Kwidzyna // Gaz. Warsz. 1920 nr 204: 28 VII s. 3. Sprawy polskie.
Rada Ambasadorów postanowiła odłożyć jeszcze na pewien czas ewakuacje wojsk
koalicyjnych z byłych terenów plebiscytowych.
4777. Z RADY Ambasadorów // Robotn. 1920 nr 203: 28 VII s. 5. Telegramy
Treść jak w poz. 4776.
4778. OBSZARY nadwiślańskie dla Polski // Gaz. Olszt. 1920 nr 91: 29 VII s. 3.
Treść jak w poz. 4769.
4779. O WARMIĘ i Mazury // Gaz. Warsz. 1920 nr 205: 29 VII s. 3. Ententa i Polska.
Zgoda Milleranda i Lloyd George’a z decyzją Rady Ambasadorów w sprawie pozostawienia
na byłych terenach plebiscytowych wojsk włoskich i angielskich.
4780. WOJSKA koalicyjne pozostają w Kwidzynie i Olsztynie // Robotn. 1920 nr 204: 29
VII s. 4. Telegramy.
Treść jak w poz. 4779.
4781. ROZSTRZYGNIĘCIE w sprawie terenów plebiscytowych? // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 102: 30 VII s. 1.
Wiadomość w gazetach niemieckich o przyznaniu przez Radę Ambasadorów byłych
terenów plebiscytowych Niemcom. Wydział plebiscytowy ma otrzymać pełnomocnictwo dla
dochodzenia zagwarantowanych traktatem pokojowym praw Polski do prawego brzegu Wisły.
4782. WOJSKA koalicyjne pozostają na terenach plebiscytowych // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 102: 30 VII s. 1.
Treść jak w poz. 4779.
4783. PLEBISCYT w Prusach Wschodnich i manewry niemieckie // Gaz. Warsz. 1920
nr 206: 30 VII s. 1. Dzień polityczny.
A. Pavia uważa wyniki plebiscytu za nieusprawiedliwiające polskich pretensji do czterech
powiatów nadwiślańskich. Rada Ambasadorów zastanawia się nad odpowiedzią na notę niemiecką,
w której Niemcy domagają się zwiększenia liczebności ich wojsk w Prusach Wschodnich i okupacji
byłych terenów plebiscytowych, rzekomo z powodu zagrożenia ze strony ZSRR.
4784. WOJSKA angielskie na Warmii i Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 206: 30 VII s. 3.
Ententa i Polska.
Zarządzenie opóźnienia ewakuacji wojsk angielskich z Warmii i Mazur w związku z
wypadkami na froncie polsko-radzieckim.
4785. SPRAWA Olsztyna i Kwidzyna // Głos Nar. 1920 nr 179: 30 VII s. 3.
Rada Ambasadorów zdecydowała się na pozostawienie wojsk koalicyjnych na byłych
terenach plebiscytowych jeszcze przez pewien czas.
4786. SPRAWY polskie za granicą // Robotn. 1920 nr 205: 30 VII s. 4.
M.in. Na posiedzeniu konferencji ambasadorów pod przewodnictwem Juliusza Cambona
dnia 28 VII 1920 r. omawiano sprawy byłych terenów plebiscytowych. Rządy francuski i angielski
zatwierdziły odroczenie wyjazdu wojsk z byłych terenów plebiscytowych. Minister Churchill
oświadczył w Izbie Gmin, że rozważane jest opóźnienie ewakuacji wojsk angielskich z Gdańska
i Olsztyna w związku z sytuacją na froncie polsko-radzieckim.
4787. ZADOŚĆUCZYNIENIE za zniewagę godła polskiego // Robotn. 1920 nr 205: 30 VII
s. 4. Telegramy.
Uroczystość ponownego zawieszenia godła polskiego na budynku w Olsztynie w dniu 26
VII 1920 r. zerwanego przez Niemców 11 lipca.
4788. PO PLEBISCYCIE na Mazurach // Czas 1920 nr 178: 30 VII s. 3.
Rada Ambasadorów zdecydowała odłożyć ewakuację wojsk koalicyjnych z byłych terenów
plebiscytowych. Obecnie rozważa także problem granicy polsko-niemieckiej w okręgu
kwidzyńskim.
4789. ZAŁOGI koalicyjne pozostaną w Gdańsku i Olsztynie // Głos Nar. 1920 nr 180:
31 VII s. 3.
Minister Churchill oświadczył w Izbie Gmin, że rozważane jest opóźnienie ewakuacji wojsk
angielskich z Gdańska i Olsztyna w związku z sytuacją na froncie polsko-radzieckim.
4790. ZADOŚĆUCZYNIENIE za zniewagę orła polskiego // Głos Nar. 1920 nr 180: 31 VII
s. 3.
Treść jak w poz. 4787.
4791. ZAWIESZENIE orła polskiego w Olsztynie // Czas 1920 nr 179: 31 VII s. 3.
Treść jak w poz. 4787.
4792. O PRAWY brzeg Wisły // Gaz. Warsz. 1920 nr 208: 1 VIII s. 3.
H. Beaumont zapewnia o kontroli polskiej na prawym brzegu Wisły, słusznie uważając, że
rzeka ma dla Polski pierwszorzędne znaczenie. Na konferencji ambasadorów w dniu 26 VII 1920 r.
rozważano m.in. sprawę wytyczenia granicy Polski z Prusami Wschodnimi w oparciu o wyniki
plebiscytu. Linia kolejowa Gdańsk – Iława – Mława prawdopodobnie nie będzie do Polski należeć.
A. Pavia przedstawił projekt granicy, przyznający Polsce pas ziemi szerokości 30-200 m.
Ewakuacja wojsk koalicyjnych z terenów nie jest jeszcze zatwierdzona.
4793. GRANICA od strony Prus Wschodnich // Gaz. Warsz. 1920 nr 209: 2 VIII s. 2. Dzień
polityczny.
Nota konferencji ambasadorów do delegacji polskiej i niemieckiej, zatwierdzająca
przyłączenie b. terenów plebiscytowych z wyjątkiem kilku gmin do Niemiec. Decyzja w sprawie
przyznania Polsce pasa ziemi na prawym brzegu Wisły i terminu ewakuacji wojsk koalicyjnych nie
została jeszcze podjęta.
4794. ZAŁOGA angielska i włoska pozostają nadal // Gaz. Olszt. 1920 nr 93: 3 VII s. 2.
Treść jak w poz. 4784.
4795. POWRÓT wojsk plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 212: 5 VIII s. 3. Sprawy
polskie.
Włosi pragną wycofać swe wojska z byłych terenów plebiscytowych do dnia 9 VIII 1920 r.
4796. O PRAWY brzeg Wisły // Czas 1920 nr 183: 5 VIII s. 3.
Rada Ambasadorów zatwierdziła w dniu 28 VII 1920 r. tekst noty do rządów Niemiec
i Polski w sprawie przyznania byłych terenów plebiscytowych z wyjątkiem kilku gmin Niemcom.
Wytyczanie granicy na prawym brzegu Wisły w związku z postanowieniem przyznania Polsce pasa
200-300 m zawieszono. Odłożono również ewakuację wojsk koalicyjnych z byłych terenów
plebiscytowych.
4797.WOJSKA włoskie opuszczają Warmię // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 108: 6
VIII s. 4. Z bliska.
Według doniesień niemieckich, wojska włoskie opuściły Ełk udając się do Olsztyna.
4798. ANGLIA ustępuje z Mazur i Warmii // Dz. Gd 1920 nr 176: 6 VIII s. 1.
4799. WOJSKA włoskie wycofają się 9 sierpnia z obszarów plebiscytowych? // Dz. Gd.
1920 nr 176: 6 VIII s. 5. Ostatnie wiadomości.
4800. MISJA koalicyjna w Kwidzynie gotuje się do wyjazdu // Gaz. Gd. 1920 nr 179: 6 VIII
s. 4. Wiadomości telegraficzne.
4801. Włosi opuszczą 9 sierpnia teren plebiscytowy a Anglicy 10. Donoszą o tym gazety
niemieckie // Gaz. Olszt. 1920 nr 95: 7 VIII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
4802. POWRÓT prezydenta Pavii. Pogłoski o opuszczeniu terenu przez wojska koalicyjne //
Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 109: 7 VIII s. 4. Z bliska.
A. Pavia powrócił z Paryża do Kwidzyna. Według informacji niemieckich wojska koalicyjne
mają wkrótce opuścić tereny plebiscytowe; w kilka dni po nich – komisja koalicyjna. Zostanie
powołana specjalna komisja dla ustalenia granicy.
4803. NA PRAWYM brzegu Wisły // Gaz. Warsz. 1920 nr 215: 8 VIII s. 3. Ostatnie
Wiadomości.
A. Pavia powrócił do Kwidzyna w dniu 6 VIII 1920 r. Gazety niemieckie donoszą, że misja
koalicyjna opuści Kwidzyn w najbliższym czasie. Ustalenie granic nastąpi później.
4804. KOALICJANCI w Kwidzynie // Czas 1920 nr 187: 9 VIII s. 3.
A. Pavia powrócił z Paryża do Kwidzyna. Pogłoski o rychłym wyjeździe komisji
koalicyjnej. Wojska okupacyjne mają opuścić teren plebiscytowy w najbliższym tygodniu.
4805. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 96: 10 VIII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
4806. WOJSKA włoskie… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 111: 10 VIII s. 4 Z bliska.
Wojska włoskie nie opuszczą terenów plebiscytowych przed upływem miesiąca.
4807. W SPRAWIE wyjazdu wojsk i komisji alianckich… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 112: 11 VIII s. 4. Z bliska.
Komisje i wojska koalicyjne opuszczą byłe tereny plebiscytowe dopiero po ogłoszeniu
decyzji o przynależności tych ziem, co ma nastąpić w najbliższych dniach.
4808. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 97: 12 VIII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Treść jak w poz. 4803.
4809. OLSZTYN i Kwidzyn // Gaz. Warsz. 1920 nr 219: 12 VIII s. 2.
Odroczenie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy byłych terenów plebiscytowych do czasu
powrotu z urlopów członków Rady Ambasadorów. Istnieje dylemat, czy Polska ma przyjąć kilka
przyjaznych jej gmin, czy też zgodnie z poprzednim stanowiskiem, zbojkotować plebiscyt.
Kontrola Polski na prawym brzegu Wisły byłaby w pełni możliwa po przyznaniu jej całej doliny
wiślanej. Sprawa zagwarantowania ludności polskiej na terenach przyznanych Niemcom minimum
praw mniejszości narodowej nie została uwzględniona w traktacie wersalskim.
4810. FAŁSZYWE pogłoski // Gaz. Warsz. 1920 nr 219: 12 VIII s. 3. Z całej Polski.
Wiadomości o opuszczeniu przez komisje i wojska koalicyjne terenów plebiscytowych są
fałszywe. Protest rady miejskiej w Malborku przeciwko polskim żądaniom posiadania prawego
brzegu Wisły.
4811. KOMISJA Ententy zaprzecza, jakoby miała opuścić wraz z wojskiem tereny
plebiscytowe Warmii i Mazurów [właśc. Mazur] // Robotn. 1920 nr 218: 12 VIII s. 3.
Wiadomości telegraficzne według PAT.
4812. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 182: 3 VIII s. 4. Pomorze
M.in. Opóźnienie terminu wyjazdu wojsk włoskich z terenu plebiscytowego.
4813. WYJAZD Włochów z Olsztyna // Gaz. Warsz. 1920 nr 220: 13 VIII s. 3. Z ostatniej
chwili.
Pierwszy transport żołnierzy włoskich opuścił Olsztyn 12 VIII 1920 r. (wg „ Allensteiner
Zeitung‖).
4814. ODJAZD wojsk włoskich // Gaz. Olszt. 1920 nr 98: 14 VIII s. 3. Wiadomości z bliska
i z daleka.
Pierwsze transporty wojsk włoskich opuszczają teren plebiscytowy.
4815. KOMISJA i wojska okupacyjne pozostają na Mazurach // Głos Nar. 1920 nr 192: 14
VIII s. 3.
Wbrew pogłoskom prasy niemieckiej komisje i wojska koalicyjne pozostają nadal na
terenach plebiscytowych.
4816. WOJSKA włoskie opuszczają Olsztyn // Robotn. 1920 nr 220: 14 VIII s. 3.
Telegramy.
Treść jak w poz. 4813.
4817. ODJAZD komisji koalicyjnej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 16: 15 VIII s. 4.
Z bliska i z daleka.
Komisja koalicyjna zamierza opuścić Kwidzyn dnia 16 VIII 1920 r.
4818. KWIDZYN // Gaz. Gd. 1920 nr 187: 15 VIII s. 3. Wiadomości potoczne.
Opóźnienie wyjazdu wojsk i komisji alianckiej z okręgu kwidzyńskiego.
4819. WYJAZD aliantów z terenów plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 223: 16 VIII
s. 3. Z całej Polski.
Komisja kwidzyńska opuściła były teren plebiscytowy dnia 13 VIII 1920 r. Komisja
olsztyńska wyjeżdża 16 sierpnia. Jednocześnie z wyjazdem komisji władzę na byłych terenach
plebiscytowych przejmują Niemcy.
4820. Zniesienie kontroli paszportów // Gaz. Olszt. 1920 nr 99: 17 VIII s. 3. Wiadomości
z bliska i z daleka.
Dnia 14 VIII 1920 r. ma być przywrócony wolny ruch kolejowy między byłymi terenami
plebiscytowymi a resztą Prus Wschodnich.
4821. ODJAZD Komisji Międzynarodowej z Olsztyna // Gaz. Olszt. 1920 nr 99: 17 VIII s.
3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Komisja międzysojusznicza opuści prawdopodobnie Olsztyn w dniu 16 VIII 1920 r., wojska
angielskie – również. W najbliższym czasie przybędą do miast władze niemieckie.
4822. ODJAZD komisji i wojsk koalicyjnych // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 117: 17
VIII s. 4. Z bliska i z daleka.
Wojska włoskie opuszczą Kwidzyn w dniach 17-18 VIII 1920 r. Zaraz po wyjeździe zajmą
miasto wojska niemieckie.
4823. KOMISJE koalicyjne opuszczają tereny plebiscytowe // Robotn. 1920 nr 223: 17 VIII
s. 5. Telegramy.
Komisja koalicyjna wyjechała z Kwidzyna 13 VIII 1920 r. Komisja olsztyńska opuści teren
plebiscytowy 16 sierpnia. W tym czasie władzę przejmą Niemcy.
4824. WYJAZD komisji międzysojuszniczej… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 118:
18 VIII s. 1.
Uroczystość w Kwidzynie dnia 17 VIII 1920 r. związana z wyjazdem komisji koalicyjnej
i przejęciem władzy przez Niemców.
4825. POŻEGNANIE Francuzów… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 118: 18 VIII s. 1.
Serdeczne pożegnanie przez Polaków w Kwidzynie opuszczających teren plebiscytowy
Francuzów.
4826. WYJAZD z Kwidzyna komisji alianckiej // Gaz. Warsz. 1920 nr 225: 18 VIII s. 3.
Niemcy – Polska.
Komisja koalicyjna opuściła Kwidzyn 16 sierpnia wieczorem. Wojska okupacyjne mają
wyjechać 18 VIII 1920 r.
4827. KOMISJA graniczna bez Polaków // Gaz. Warsz. 1920 nr 225: 18 VIII s. 3. Niemcy –
Polska.
Ostatnie posiedzenie komisji koalicyjnej i komisji granicznej odbyło się bez udziału
Polaków, którzy nie zostali o tym powiadomieni.
4828. WŁADZA w Kwidzynie przeszła do Niemców // Robotn. 1920 nr 224: 18 VIII s. 4.
Telegramu.
Komisje koalicyjne opuściły Kwidzyn 13 VIII 1920 r., a Olsztyn – 16 sierpnia przekazując
jednocześnie władzę Niemcom.
4829. ODJAZD Komisji Międzysojuszniczej // Gaz. Olszt. 1920 nr 100: 19 VIII s. 3.
Wiadomości z bliska i z daleka.
W dniu 16 VIII 1920 r. komisja międzysojusznicza przekazała rządy na terenie
plebiscytowym komisarzowi Rzeszy Niemieckiej. W najbliższych dniach przyjedzie minister spraw
wewnętrznych i wicekanclerz.
4830. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 1000: 19 VIII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Komisja koalicyjna wyjechała z Kwidzyna w dniu 16 VIII 1920 r., wojska włoskie opuszczą
teren plebiscytowy w dniach 17-18 sierpnia. Wraz z oddziałem Reichswehry przybędzie do
Kwidzyna minister spraw wewnętrznych i wicekanclerz.
4831. OBJĘCIE Powiśla // Czas 1920 nr 197: 30 VIII s. 3.
Przejęcie z rąk komisji koalicyjnej przyznanych Polsce pięciu wsi na prawym brzegu Wisły:
Janowa, Małego Pola, Kramr, Neudeich i Lieberau oraz portu w Kurzebraku i przyczółka
mostowego na Wiśle pod Opaleniem w dniu 16 VIII 1920 r. W pow. ostródzkim przyznano Polsce
trzy wsie graniczne: Groszki, Łabsztynek i Małe Napromki. Komisja koalicyjna opuściła Kwidzyn
po przekazaniu władzy Niemcom. O ostatnim posiedzeniu komisji strona polska nie została
powiadomiona. Wojska włoskie opuszczą teren plebiscytowy Powiśla dnia 18 VIII 1920 r. Protest
rządu niemieckiego do Rady Najwyższej w związku z przyznaniem Polsce prawego brzegu Wisły
został uznany przez koalicję za bezpodstawny.
4832. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 101: 21 VIII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Ceremonia przekazania władzy w okręgu kwidzyńskim przez komisję koalicyjną Niemcom.
Komisja wyjechała z Kwidzyna 16 a wojska włoskie – 18 sierpnia.
4833. SMOGORZEWSKI Kazimierz : Wyznaczenie granicy Polski na północnych terenach
plebiscytowych. Decyzja z dnia 12 sierpnia dotycząca prawego brzegu Wisły. Decyzja z 15 sierpnia
dotycząca okręgu olsztyńskiego. Mniejszości polskie. Pogwałcenie zasady etnograficznej. Jak się
odbył plebiscyt. Niemcy protestują // Gaz. Warsz. 1920 nr 230: 23 VIII 1920 s. 1. Listy paryskie.
Noty konferencji ambasadorów zawiadamiające Polskę o granicach na byłych trenach
plebiscytowych. Postanowienie natychmiastowego odwołania komisji i wojsk koalicyjnych. Ocena
plebiscytu na tle sytuacji etnograficznej. Protest Niemiec przeciwko „niekorzystnej‖ decyzji Rady
Ambasadorów.
1834. NA GÓRNYM Śląsku // Robotn. 1920 nr 238: 1I X s. 4. Telegramy.
M.in. Wojska włoskie z byłych terenów plebiscytowych Warmii, Mazur i Powiśla wzmocnią
załogę koalicyjną na Górnym Śląsku.
4835. W GDAŃSKU // Robotn. 1920 nr 247: 10 IX s. 4. Telegramy.
M.in. Garnizon koalicyjny w Gdańsku ma być zasilony przez oddziały wojsk francuskich,
angielskich i włoskich z byłych terenów plebiscytowych.
4836. PLEBISCYTOWE znaczki pocztowe… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 153: 19
IX s. 3. Z bliska i z daleka.
Plebiscytowe znaczki pocztowe tracą ważność z dniem 19 września. Od tej daty wrócą do
obiegu pocztowego znaczki niemieckie.
F. Ustalenie i wytyczenie granic na byłych terenach plebiscytowych
1. Postanowienia Rady Ambasadorów
[4837]. O LOS Warmii i Mazurów = poz. 4769.
[4838]. O PRAWY brzeg Wisły = poz. 4771.
4839. O GRANICĘ polsko-niemiecką na północy // Gaz. Warsz. 1920 nr 203: 27 IX s. 2.
Dzień polityczny.
Trudności w ustaleniu granicy polsko-niemieckiej na byłych terenach plebiscytowych. Rada
Ambasadorów szuka najlepszego rozwiązania tego problemu.
4840. O PRAWY brzeg Wisły dla Polski // Gaz. Warsz. 1920 nr 203: 27 VII s. 3. Sprawy
polskie.
Rada Ambasadorów bada projekt oddania Polsce prawego brzegu Wisły na terenie byłego
kwidzyńskiego okręgu plebiscytowego. Chodzi o zapewnienie swobody żeglugi na rzece.
4841. PO PLEBISCYCIE na Warmii // Robotn. 1920 nr 202: 27 VII s. 5. Telegramy.
Rada Ambasadorów rozważa ustalenie granicy polsko-niemieckiej na byłych terenach
plebiscytowych. Do Polski powinny należeć wsie graniczne, które za nią głosowały. Trudność
sprawia kwestia granicy na prawym brzegu Wisły – Polska powinna mieć zagwarantowany
swobodny dostęp do morza. Żądanie gmin i majątków, w których plebiscyt wypadł na korzyść
Polski, przyłączenia do macierzy.
4842. OBSZARY Olsztyna i Kwidzyna na Radzie Najwyższej // Głos Nar. 1920 nr 177: 28
VII s. 3.
Rada Najwyższa rozważa projekt przyznania Polsce pasa ziemi na prawym brzegu Wisły dla
zagwarantowania wolności żeglugi na rzece. Część Mazur ma być przyłączona do Polski.
4843. ZABEZPIECZENIE Polski na prawym brzegu Wisły // Robotn. 1920 nr 203: 38 VII s.
4. Telegramy.
Treść jak w poz. 4840.
4844. O GRANICĘ między Polską a Prusami // Czas 1920 nr 176: 2 VII s. 3.
Debaty Rady Najwyższej na temat granicy polsko-niemieckiej na byłych terenach
plebiscytowych. Projekt przyznania Polsce pasa ziemi na prawym brzegu Wisły.
[4845]. LOSEM naszych terenów plebiscytowych… = poz. 4744.
4846. Z KONFERENCJI ambasadorów // Gaz. Warsz. 1920 nr 205: 29 VII s. 3.
Posiedzenie Rady Ambasadorów pod przewodnictwem J. Cambona, w dniu 28 VII 1920 r.,
na którym zajmowano się m.in. sprawami byłych okręgów plebiscytowych – olsztyńskiego
i kwidzyńskiego.
[4847]. OBSZARY nadwiślańskie dla Polski = poz. 4778.
4848. SPRAWA północnych terenów plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920 nr 206: 30 VII
s. 1. Dzień polityczny.
Rozważania konferencji ambasadorów w sprawie ustalenia granicy polsko-niemieckiej na
byłych terenach plebiscytowych nie dają na razie rezultatu.
[4849]. SPRAWY polskie za granicą = poz. 4786.
[4850]. PO PLEBISCYCIE na Mazurach = poz. 4788.
4851. KONFERENCJA w sprawie przynależności powiatów nadwiślańskich // Gaz. Olszt.
1920 nr 92: 31 VII s 2.
Treść jak w poz. 4844.
4852. PODZIAŁ Śląska Cieszyńskiego // Robotn. 1920 nr 206: 31 VII s. 3. Telegramy.
M.in. Na konferencji ambasadorów ustalono treść noty do rządów polskiego i niemieckiego
w sprawie terenów plebiscytowych Warmii, Mazur i Powiśla. Obszary te zostają włączone do
Niemiec, jednak komisja graniczna będzie miała prawo dokonania zmian, mających na celu
zapewnienie Polsce kontroli nad Wisłą.
4853. ROZSTRZYGNIĘCIE spraw Cieszyna i naszych terenów // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 104: 1 VIII s. 3. Sprawy polskie.
Treść jak w poz. 4852.
4854. DECYZJA Rady Ambasadorów w sprawie Olsztyna i Kwidzyna // Głos Nar. 1920
nr 181: 1 VIII s. 3.
4855. O GRANICĘ polsko-pruską // Czas 1920 nr 180: 1 VIII s. 3.
Treść jak w poz. 4852.
[4856]. W NAJPOMYŚLNIEJSZEJ dla nas chwili… = poz. 4724.
[4857]. O PRAWY brzeg Wisły = poz. 4792.
4858. POLSKA otrzyma skrawek Mazurów [właśc. Mazur] // Głos Nar. 1920 nr 182: 2 VIII
s. 3.
H. Beaumont oświadczył delegacji niemieckiej, że Polska będzie sprawować kontrolę na
prawym brzegu Wisły, którego znaczenie dla Polski jest o wiele większe niż dla Niemiec.
[4859]. GRANICA od strony Prus Wschodnich = poz. 4793.
4860. OKRĘG olsztyński i kwidzyński przyznany Niemcom // Gaz. Olszt. 1920 nr 93: 3
VIII s. 2.
Konferencja Ambasadorów ustaliła treść not do rządów polskiego i niemieckiego w sprawie
okręgów kwidzyńskiego i olsztyńskiego, które zostaną przyznane Niemcom.
4861. OSTATNIE posiedzenie Rady // Gaz. Olszt. 1920 nr 93: 3 VIII s. 3.
Na ostatnim posiedzeniu Rady Ambasadorów w Paryżu przed przerwą wakacyjną
zajmowano się m.in. sprawą okręgów kwidzyńskiego i olsztyńskiego.
4862. UCHWAŁY paryskie o terenach nadwiślańskich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 105: 3 VIII s. 1.
Rada Ambasadorów według informacji niemieckiej, zmieniła przewidziane traktatem
wersalskim prawo kontroli Polski nad Wisłą w prawo zwierzchności. W okręgu kwidzyńskim
przyznano Polsce miejscowości: Małe Pole, Małe Lignowy, Kramary, Janowo, Aussendeich,
prawdopodobnie również port w Kurzymbraku. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi po powrocie
Rady Ambasadorów z urlopów.
4863. O PRAWY brzeg Wisły // Czas 1920 nr 182: 4 VIII s. 3.
Zaniepokojenie prasy niemieckiej przyznaniem Polsce prawego brzegu Wisły. Na zebraniu
w Kwidzynie Niemcy postanowili zwrócić się do narodu amerykańskiego, by zażądał przyznanie
tych terenów Niemcom. Na posiedzeniu Rady Ambasadorów w Paryżu A. Pavia podał projekt,
przyznający Polsce kilka wiosek i pas 200-300 m na prawym brzegu Wisły.
[4864]. O PRAWY brzeg Wisły = poz. 4796.
4865. PAS nad Wisłą dla Polski // Gaz. Warsz. 1920 nr 221: 14 VIII s. 3. Niemcy – Polska.
Nota konferencji ambasadorów do Niemiec w sprawie ich granic z Polską na byłych
terenach plebiscytowych. Pas na prawym brzegu Wisły wraz z czterema miejscowościami przypada
Polsce.
4866. ROZSTRZYGNIĘCIE w sprawie obwodów nadwiślańskich // Dz. Gd. 1920 nr 184:
15 VIII s. 5.
4867. PAS graniczny nad Wisłą – dla Polski // Robotn. 1920 nr 221: 15 VIII s. 7. Telegramy.
Treść jak w poz. 4865.
4868. PAS na Wisłą przyznany Polsce // Głos Nar. 1920 nr 194: 16 VIII s. 3.
Treść jak w poz. 4865.
4869. PRZYZNANIE prawego brzegu Wisły // Czas 1920 nr 193: 16 VIII s. 3.
Treść jak w poz. 4865.
4870. DECYZJA w sprawie powiatów nadwiślańskich // Gaz. Olszt. 1920 nr 100: 19 VIII
s. 3.
Koalicja odrzuciła niemiecki protest przeciw przyznaniu Polsce pasa na prawym brzegu
Wisły.
4871. [PAT] : Wydział Prasowy MSZ donosi… // Robotn. 1920 nr 225: 19 VIII s. 5. Kronika
polityczna.
Komisja koalicyjna w Kwidzynie podała w dniu 15 VIII 1920 r. konsulowi polskiemu
przebieg linii granicznej w okręgu kwidzyńskim. Na prawym brzegu Wisły przyznano Polsce port
w Kurzymbraku, wsie: Janowo, Małe Pole, Kramry, Neudeich i Lieberau oraz most na Wiśle pod
Opaleniem. Przejęcie tych terenów przez Polskę nastąpiło 19 sierpnia. Na Mazurach przyznano
Polsce miejscowości graniczne w pow. ostródzkim: Groszki, Łabsztynek i Małe Napromki.
[4872]. OBJĘCIE Powiśla = poz. 4831.
4873. DECYZJA Rady Ambasadorów o terenie plebiscytowym // Gaz. Olszt. 1920 nr 101:
21 VIII s. 2.
Decyzją Rady Ambasadorów przyznano Polsce trzy miejscowości w pow. ostródzkim:
Łabsztynek, Małe Napromki i Groszki. Do Polski powinno być przyłączonych więcej tych
miejscowości.
[4874]. SMOGORZEWSKI Kazimierz: Wyznaczenie granicy Polski na północnych
terenach plebiscytowych = poz. 4833.
4875. GRANICA w Kwidzyńskiem i Olsztyńskiem // Głos Nar. 1920 nr 203: 26 VIII s. 3.
Rada Ambasadorów ustaliła już granicę między Polską a Prusami Wschodnimi na prawym
brzegu Wisły. Granicę południową wytyczą powołane specjalnie w tym celu komisje graniczne.
O losie mniejszości polskiej na terenach przyznanych Niemcom w postanowieniach Rady
Ambasadorów nie ma mowy.
4876. EXPOSÉ prezydenta ministrów // Robotn. 1920 nr 202: 25 IX s. 3-4. Obrady
sejmowe. Sesja trzecia. Posiedzenie 167.
M.in. W Paryżu decyduje się o przyznaniu Polsce brzegu Wisły z koniecznym
zabezpieczeniem na Niżu Kwidzyńskim.
4877. ODRZUCENIE protestu Niemiec // Gaz. Warsz. 1920 nr 279: 2 X s. 3. Ostatnie
wiadomości.
Konferencja Ambasadorów odrzuciła protest niemiecki w związku z przyznaniem Polsce
terenów na prawym brzegu Wisły w byłym kwidzyńskim okręgu plebiscytowym.
4878. ODRZUCENIE protestu niemieckiego w sprawie prawego brzegu Wisły // Gaz. Pol.
dla pow. nadwiśl. 1920 nr 157: 3 X s. 3. Telegramy.
Treść jak w poz. 4877.
4879. KONFERENCJA Ambasadorów w Paryżu… // Robotn. 1920 nr 270: 3 X s. 6.
Kronika polityczna.
Treść jak w poz. 4877.
4880. PROTEST Niemiec odrzucony // Głos Nar. 1920 nr 236: 4 X s. 3.
Treść jak w poz. 4877.
4881. O PRAWY brzeg Wisły // Czas 1920 nr 236: 4 X s. 4.
Treść jak w poz. 4877.
4882. O PRAWY brzeg Wisły // Gaz. Warsz. 1920 nr 274: 6 X s. 5. Sprawy polskie.
Treść jak w poz. 4877.
2. Działalność alianckich komisji granicznych
4883. SPRAWA uregulowania granic na terenie plebiscytowym // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 116: 15 VIII s. 1.
Komisja graniczna pod przewodnictwem gen. Duponta wyznaczyła tymczasową linię
demarkacyjną w okręgu kwidzyńskim. Posiedzenie koalicyjnej komisji granicznej w Kwidzynie w
dniu 13 VIII 1920 r. Obsadzenie linii demarkacyjnej nastąpi 16 sierpnia; tegoż dnia Polska przyjmie
przyczółek mostowy pod Opaleniem i pięć wsi na prawym brzegu Wisły.
4884. POLSKA otrzymała na prawym brzegu Wisły pas 50-20 m szeroki // Dz. Gd. 1920 nr
185: 17 VIII s. 3.
4885. GRANICA Prus Wschodnich // Dz. Gd. 1920 nr 186: 18 VIII s. 3.
[4886]. KOMISJA graniczna bez Polaków = poz. 4827.
4887. GRANICA polsko-niemiecka // Robotn. 1920 nr 225: 19 VIII s. 6. Telegramy
M.in. W dniu 16 VIII 1920 r. Polacy obsadzili granicę na Powiślu. Protest Niemców
przeciwko wytyczonej granicy. Granica ta jest zgodna z przepisami traktatu wersalskiego.
[4888]. OBJĘCIE Powiśla = poz. 4831.
[4889]. GRANICA w Kwidzyńskiem i Olsztyńskiem = poz. 4875.
4890. MALBORK // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 130: 2 IX s. 4. Z bliska i z daleka.
Przewodniczący komisji granicznej w okręgu kwidzyńskim, gen. Dupont, zwiedzał
w towarzystwie oficerów koalicyjnych oraz przedstawicieli polskiego i niemieckiego śluzę pod
Biała Górą (pow. sztumski).
4891. USTALENIE granicy niemiecko-polskiej // Głos Nar. 1920 nr 233: 1 X s. 4.
Ostateczne granice polsko-niemieckie na byłych terenach plebiscytowych ma ustalić
komisja międzynarodowa złożona z dwóch Anglików, Włochów i Francuzów oraz jednego Polaka,
Niemca i Japończyka.
4892. USTALENIE granicy niemiecko-polskiej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 159:
6 X s. 4. Z bliska i z daleka
Treść jak w poz. 4891.
4893. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 228: 6 X s. 4. Pomorze.
Rozpoczęcie prac nad ustaleniem granicy polsko-niemieckiej w rejonie Olsztyna i
Kwidzyna.
4894. KOMISJA graniczna // Dz. Gd. 1920 nr 231: 9 X s. 4.
Przystąpienie komisji do wytyczenia granicy Polski i Prus Wschodnich.
4895. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 234: 13 X s. 5. Pomorze
Utrudnianie pracy na terenie niemieckim komisjom alianckim i polskim.
4896. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 239: 15 X s. 4. Pomorze.
Rozpoczęcie wytyczania granicy między Polską a Prusami Wschodnimi – w końcu
października.
4897. WYTYCZENIE granicy… // Gaz. Gd. 1920 nr 239: 15 X s. 2. Wiadomości potoczne.
Treść jak w poz. 4896.
4898. OBJAZD Wisły // Gaz. Warsz. 1920 nr 285: 17 X s. 1. Dzień polityczny.
Komisja aliancka rozpoczęła objazd Wisły począwszy od Grudziądza. Wypowiedzi
inżynierów w sprawach regulacji i żeglugi.
4899. WYTYCZENIE granicy na prawym brzegu Wisły // Dz. Gd. 1920 nr 239: 19 X s. 1.
4900. OBJAZD Wisły // Robotn. 1920 nr 286: 20 X s. 8. Kronika.
Treść jak w poz. 4898.
4901. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 293: 23 X s. 3. Pomorze.
Postanowienie zebrania i opublikowania wspomnień uczestników przez wschodniopruski
„Heimatdienst‖. Rozpoczęcie objazdu granicy nad Wisłą przez komisję graniczną.
4902. EWAKUACJA prawego brzegu Wisły // Gaz. Warsz. 1920 nr 291: 23 X s. 5. Ostatnie
wiadomości.
Przewodniczący komisji granicznej, gen. Dupont zażądał, by władze niemieckie opuściły
prawy brzeg Wisły do końca października 1920 r.
4903. NIEMCY mają opróżnić prawy brzeg Wisły // Głos Nar. 1920 nr 252: 23 X s. 3.
Treść jak w poz. 4902.
4904. O PRAWY brzeg Wisły // Czas 1920 nr 252: 23 X s. 2.
Treść jak w poz. 4902.
4905. KWIDZYN // Gaz. Gd. 1920 nr 250: 28 X s. 3. Wiadomości potoczne.
Wezwanie komisji granicznej do przekazania Polsce przez Niemcy trzech wiosek
mazurskich w pow. ostródzkim.
4906. [TRZY] 3 gminy na obszarze plebiscytowym dla Polski // Dz. Gd. 1920 nr 248: 29 X
s. 1.
Dotyczy gmin w pow. ostródzkim.
4907. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 256: 7 XI s. 3. Pomorze.
Rozwiązanie północnej podkomisji granicznej po jej dojściu do Bałtyku. Utworzenie
komisji granicznej Prus Wschodnich mającej ustalić ostateczne granice.
4908. GDAŃSK // Gaz. Gd. 1920 nr 258: 7 XI s. 2. Wiadomości potoczne.
Treść jak w poz. 4907.
3. Stanowisko strony polskiej
4909. PROTEST gmin polskich powiatu sztumskiego // Gaz. Gd. 1920 nr 163: 18 VII s. 1.
Protest Polaków z powiatu sztumskiego przeciwko przyłączeniu do Prus Wschodnich.
[4910]. WYNIKI plebiscytu w Sztumskim = poz. 4665.
4911. CHMURA Paweł : Znaczenie ogólnoeuropejskie problemu przynależności Powiśla do
Polski // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 97: 24 VII s. 1.
Znaczenie byłego terytorium plebiscytowego Powiśla dla Polski. „Korytarz‖ bez tych
terenów może stać się zarzewiem nowej wojny. Te argumenty powinny skłonić koalicję do
przyznania Polsce Powiśla.
4912. FOJUT Franciszek : Wisła na terenie plebiscytowym // Dz. Gd. 1920 nr 166: 25 VII
s. 2 ; nr 167: 27 VII s. 2 ; nr 202: 5 IX s. 2-3.
4913. OŚWIADCZENIE! Do Polski // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 99: 27 VII s. 3.
Ludność gmin i majątków, w których plebiscyt wypadł na korzyść Polski oświadcza, że
dalsza egzystencja pod panowaniem niemieckim jest niemożliwa, żądając przyłączenia do Polski.
[4914].. PO PLEBISCYCIE na Warmii = poz. 4841.
[4915]. ROZSTRZYGNIĘCIE w sprawie terenów plebiscytowych? = poz. 4781.
4916. W.K. : Dwie miary // Robotn. 1920 nr 207: 1 VIII s. 3.
Porównanie rozwiązań przez Radę Ambasadorów kwestii spornych na Powiślu i Śląsku
Cieszyńskim. Na Powiślu przeważyły względy narodowościowe nad ekonomicznymi, na Śląsku
Cieszyńskim natomiast – odwrotnie.
4917. O PRAWY brzeg Wisły // Gaz. Gd. 1920 nr 177: 4 VIII s. 2. Przegląd polityczny.
Pertraktacje o przyznanie Polsce prawego brzegu Wisły na byłych obszarach
plebiscytowych.
4918. KWIDZYN. Oświadczenie gmin polskich // Gaz. Warsz. 1920 nr 211: 4 VIII s. 4.
Życie kraju.
Żądanie przyłączenia do Polski gmin pow. kwidzyńskiego, w których plebiscyt wypadł na
naszą korzyść.
4919. SPRAWA kontroli polskiej na prawym brzegu Wisły // Dz. Gd. 1920 nr 176: 6 VIII
s. 3.
4920. PROTEST Polaków w Tychnowie [właśc. Tychnowach] // Czas 1920 nr 185: 7 VIII
s. 4.
Wiec w Tychnowach domagający się przyłączenia do Polski.
[4921]. OLSZTYN i Kwidzyn = poz. 4809.
[4922]. GRANICA polsko-niemiecka = poz. 4887.
[4923]. DECYZJA Rady Ambasadorów o terenie plebiscytowym = poz. 4873.
4924. [BEAUTRÉ Antoni] Dr A. B. : O prawy brzeg Wisły // Czas 1920 nr 206: 29 VIII s. 1.
Znaczenie strategiczne przyznanego Polsce prawego brzegu Wisły. Przebieg granicy polskoniemieckiej na byłym terenie plebiscytowym w części północnej (dalszy ciąg nie jest jeszcze
wytyczony). Rozgraniczenie Prus Wschodnich od Polski nie może być uważane za ostateczne;
należy dążyć do rewizji plebiscytu.
4925. SPRAWA dolnej Wisły // Gaz. Warsz. 1920 nr 256: 18 IX s. 1-2. Dzień polityczny.
Wywiad z wiceministrem Dąbrowskim na temat pertraktacji w sprawie granicy między
Polską a Prusami Wschodnimi w rejonie dolnej Wisły. Granica nie może przebiegać bliżej Wisły,
niż wzdłuż tam. Rząd polski musi się domagać przyznania Polsce całego koryta Wisły tj. całego
Niżu Kwidzyńskiego.
4926. NIEMOŻLIWOŚĆ utrzymania obecnej tymczasowej granicy naszego terenu // Gaz.
Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 147: 22 IX s. 1.
Minister Robót Publicznych, Gabriel Narutowicz odbył podróż statkiem z Warszawy do
Gdańska, by zapoznać się m.in. z przebiegiem tymczasowej granicy na byłym terenie
plebiscytowym. Inspekcja wykazała niemożliwość utrzymania obecnego statusu przy którym prawa
Polski do Wisły stają się iluzoryczne.
4927. O NASZ teren plebiscytowy // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 148: 23 IX s. 1.
Treść jak w poz. 4925.
4928. OSTATECZNE ustalenie granicy zachodniej // Głos Nar. 1920 nr 226: 23 IX s. 3.
Treść jak w poz. 4926.
[4929]. EXPOSÉ prezydenta ministrów = poz. 4876.
4930. EXPOSÉ prez. Witosa // Czas 1920 nr 229: 26 IX s. 1-2.
M.in. Konieczność zagwarantowania praw Polski do prawego brzegu na Niżu
Kwidzyńskim.
4931. Z SEJMU. Exposé prezydenta ministrów // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 152:
28 IX s. 2-3.
M.in. Na Górnym Śląsku muszą być ustalone warunki głosowania, by nie doszło do
nadużyć, jakie miały miejsce na Warmii i Mazurach. Konieczność posiadania przez Polskę
bezpiecznej granicy na Niżu Kwidzyńskim.
4932. PAMIĘTNE posiedzenie sejmowe // Dz. Gd. 1920 nr 221: 28 IX s. 2-3.
M.in. Konieczność posiadania przez Polskę bezpiecznej granicy na Niżu Kwidzyńskim.
4933. Z MINISTERIUM robót publicznych // Gaz. Warsz. 1920 nr 266: 28 IX s. 4. Sprawy
gospodarcze.
Treść jak w poz. 4926.
4934. COŚMY przeszli – i co nas czeka. Mowa prezydenta ministrów Witosa wygłoszona
w sejmie dnia 24 września br. // Piast 1920 nr 40: 3 X s. 1-5.
Treść jak w poz. 4930.
[4935]. KWIDZYN = poz. 4895.
4936. O PRZYŁĄCZENIE Biskupca i Gardei do Polski // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 168: 16 X s. 2. Z bliska i z daleka.
W pow. kwidzyńskim zorganizowano dnia 10 X 1920 r. szesnaście wieców w sprawie
przyłączenia Biskupca Pom. i Gardei do Polski. Podobny wiec odbył się w Łasinie.
4937. GRUDZIĄDZ // Dz. Gd. 1920 nr 237: 16 X s. 3. Pomorze.
M.in. Podjęcie na wiecu w Łasinie rezolucji w sprawie przyłączenia Gardei do Polski.
4938. RADZYŃ w sprawie granic polskich z terenem plebiscytowym // Dz. Gd. 1920 nr
237: 16 X s. 3. Pomorze.
4939. POLSKIE Stronnictwo Ludowe o rządach Witosa. Rząd Witosa dzielnie spełniał swe
zadanie. Armia polska dokonała cudu zwycięstwa. Naczelne dowództwo i rząd Witosa przez
zwycięstwo dają Polsce pokój // Piast 1920 nr 42: 17 X s. 2-5.
M.in. Poparcie przez PSL „Piast‖ wypowiedzi Wincentego Witosa na temat konieczności
przyłączenia do Polski Gdańska i doliny wiślanej.
4940. ŁASIN // Gaz. Gd. 1920 nr 242: 19 X s. 3. Wiadomości potoczne.
Treść jak w poz. 4937.
4941. W KURZYMBRAKU… // Gaz. Gd. 1920 nr 244: 21 X s. 3. Wiadomości potoczne.
Podjęcie na zebraniu gminnym rezolucji w sprawie regulacji granicy.
4942 DUBIECKI Tadeusz : Etnograficzna wyspa polska // Głos Nar. 1920 nr 274: 18 XI
s. 1-2.
Statystyka ludnościowa pow. sztumskiego według spisu ludności z 1910 r. i spisu szkolnego
1911 r. Powiat sztumski powinien być przyłączony do Polski ze względu na przeważającą w nim
ilość Polaków.
4943. GRUDZIĄDZ // Dz. Gd. 1920 nr 267: 21 XI s. 4. Pomorze.
M.in. Wiec w Grudziądzu dnia 21 XI 1920 r. w sprawie przyłączenia Gardei do Polski.
4944. GRUDZIĄDZ // Dz. Gd. 1920 nr 274: 30 XI s. 3. Pomorze.
Sprawozdanie z wiecu w sprawie przyłączenia Gardei do Polski zorganizowanego w dniu 21
XI 1920 r.
4. Stanowisko strony niemieckiej
389
4945. CHMURA Paweł : Niemcy zdejmują maskę // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 101: 19 VII s. 1-2.
M.in. Zabiegi Niemców o jak najkorzystniejsze rozwiązanie kwestii Powiśla.
4946. ECHA plebiscytu na Warmii // Robotn. 1920 nr 197: 22 VII s. 4. Telegramy.
Zaniepokojenie prasy niemieckiej w Kwidzynie możliwością przeważenia względów
ekonomicznych przemawiających za przynależnością Kwidzyńskiego do Polski, nad wynikami
głosowania.
4947. PODSTĘP niemiecki // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 97: 24 VII s. 4. Z bliska.
Niemcy zbierają podstępnie podpisy Polaków na listy protestacyjne przeciw przyłączeniu do
Polski części Powiśla.
4948. „SIE sind nich ganz sicher‖. „Notwendige Vehetzung bis zum letzten Mann‖ [‖Nie są
całkowicie pewni‖. „Konieczność podszczuwania do ostatka‖] // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 99: 27 VII s. 4. Z bliska.
Niemcy na Powiślu nie mają pewności, czy były teren plebiscytowy zostanie włączony do
Prus Wschodnich.
4949. O PRAWY brzeg Wisły // Robotn. 1920 nr 207: 1 VIII s. 5. Telegramy.
Delegacja niemiecka złożyła na ręce H. Beaumonta protest przeciw przyznaniu Polsce pasa
ziemi na prawym brzegu Wisły, motywując go koniecznością utrzymania w jednym ręku prac nad
zabezpieczeniem niziny nadwiślańskiej przed wylewami. Beaumont stanął w tej sprawie po stronie
polskiej.
4950. O POSIADANIE Wisły // Czas 1920 nr 181: 2 VIII s. 1.
Treść jak w poz. 4949.
4951. PROTESTY niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 105: 3 VIII s. 4.
Z bliska.
Treść jak w poz. 4949.
[4952]. UCHWAŁY paryskie o terenach nadwiślańskich = poz. 4862.
[4953]. O PRAWY brzeg Wisły = poz. 4863.
4954. CHMURA Paweł : Niemieckie roszczenia do Wisły // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.
1920 nr 108: 6 VIII s. 1-2 ; nr 111: 8 VIII s. 1-2 ; nr 114: 13 VIII s. 2-3 ; nr 116: 15 VIII s. 1-2.
Niemieckie metody i argumenty w walce o utrzymanie prawego brzegu Wisły.
4955. PROTESTY niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 108: 6 VIII s. 4.
Z bliska.
Protesty Niemców przeciw przyznaniu Polsce jakiegokolwiek kawałka ziemi na prawym
brzegu Wisły.
4956. KWIDZYN // Gaz. Gd. 1920 nr 182: 10 VIII s. 3. Wiadomości potoczne.
Treść jak w poz. 4955.
[4957]. FAŁSZYWE pogłoski = poz.4810.
4958. MALBORK // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 114: 13 VIII s. 4. Z bliska i z
daleka.
Protest rady miejskiej z Malborka przeciw przyznaniu Polsce prawego brzegu Wisły.
4959. O PRAWY brzeg Wisły // Czas 1920 nr 14 VIII s. 3.
Protest rady miejskiej Malborka przeciw przyznaniu Polsce prawego brzegu Wisły.
Żołnierze polscy na terenach plebiscytowych chcą wrócić do kraju. Wojska i komisje koalicyjne
pozostają nadal, wbrew pogłoskom, na terenie plebiscytowym.
4960. ODDANIE prawego brzegu Wisły Polsce a prasa niemiecka // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 117: 17 VIII s. 4. Z bliska i z daleka.
Oburzenie prasy niemieckiej w związku z przyznaniem Polsce prawego brzegu Wisły.
4961. PROTEST Niemiec // Gaz. Warsz. 1920 nr 224: 17 VIII s. 3. Niemcy – Polska.
Protest niemiecki przeciwko przyznaniu Polsce prawego brzegu Wisły na byłym terenie
plebiscytowym.
4962. PROTEST Niemiec // Gaz. Warsz. 1920 nr 225: 18 VIII s. 3. Niemcy – Polska.
Nota protestacyjna rządu niemieckiego do Rady Ambasadorów przeciwko ustalonej granicy
niemiecko-polskiej na byłych terenach plebiscytowych.
4963. PROTESTUJĄCA nota rządu niemieckiego… // Głos Nar. 1920 nr 196: 18 VIII s. 3.
Wiadomości polityczne.
Rząd niemiecki protestuje przeciw przyznaniu Polsce pasa ziemi na prawym brzegu Wisły
i kilku wsi, uważając to rozwiązanie za sprzeczne z postanowieniami traktatu wersalskiego i zasadą
samostanowienia.
4964. MALBORK // Gaz. Olszt. 1920 nr 100: 19 VIII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Protesty Niemców przeciw przyznaniu Polsce prawego brzegu Wisły do komisji
międzysojuszniczej w Kwidzynie, Urzędu Zagranicznego w Berlinie, przedstawiciela niemieckiego
w Kwidzynie i Rady Ambasadorów w Paryżu.
[4965]. DECYZJA w sprawie powiatów nadwiślańskich = poz. 4870.
[4966]. GRANICA polsko-niemiecka = poz. 4887.
[4967]. OBJĘCIE Powiśla = poz. 4831.
[4968]. SMOGORZEWSKI KAZIMIERZ : Wyznaczenie granicy Polski na północnych
terenach plebiscytowych. = poz. 4833.
4969. KWIDZYN // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 138: 11 IX s. 4. Z bliska i z daleka.
Posiedzenie oddziału „Deutschnationale Volkspartei‖ w Kwidzynie dnia 9 września. M.in.
Wdzięczność dla członków partii za popieranie niemczyzny poprzez głosowanie. Pokreślenie
stronniczości komisji koalicyjnej, dzięki której przyznano Polsce skrawek ziemi na prawym brzegu
Wisły.
[4970]. ODRZUCENIE protestu Niemiec = poz. 4877.
[4971]. ODRZUCENIE protestu niemieckiego w sprawie prawego brzegu Wisły = poz.
4878.
[4972]. KONFERENCJA ambasadorów w Paryżu… = poz. 4879.
[4973]. PROTEST Niemiec odrzucony = poz. 4880.
[4974]. O PRAWY brzeg Wisły = poz. 4881.
[4975]. O PRAWY brzeg Wisły = poz. 4882.
4976. PROTEST niemiecki // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 162: 9 X s. 2. Z bliska i z
daleka.
„Deutscher Ausschuss für Westpreussen‖ (przedstawicielstwo części ludności byłego okręgu
kwidzyńskiego i zrzeszenia partii politycznych) protestuje przeciw przyłączeniu do Polski prawego
brzegu Wisły i pięciu wiosek.
4977. W KURZYMBRAKU // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 167: 15 X s. 2. Z bliska i
z daleka.
Zebranie ludności niemieckiej w Kurzymbraku w celu sprecyzowania stanowiska wobec
regulacji granicy. Domaganie się przyłączenia do Niemiec przyznanego Polsce portu rzecznego w
Kurzymbraku.
G. Taktyka niemiecka na byłych terenach plebiscytowych i stosunek
Niemców do Polaków po plebiscycie
392
4978. NOWE gwałty niemieckie // Gaz. Olszt. 1920 nr 84: 13 VII s. 3. Wiadomości z bliska
i z daleka.
Napady Niemców na polskich działaczy i instytucje w pow. ostródzkim.
[4979]. NADUŻYCIA podczas plebiscytu = poz. 4670.
4980. DEMONSTRACJE niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 88: 14 VII s. 4.
Z bliska.
Polacy byli zmuszeni zdjąć chorągiew z budynku hotelu „Casino‖ w Kwidzynie, gdyż
Niemcy szykowali się do pogromu.
4981. NIEBEZPIECZEŃSTWO pogromów // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 88:
14 VII s. 4. Z bliska.
Wiadomości o zamierzonych przez Niemców pogromach. Ludność polska domaga się
przeprowadzenia rewizji wśród Niemców w poszukiwaniu broni. Organizacje polskie przesłały
odpowiedni memoriał do komisji koalicyjnej.
4982. PLEBISCYT na Mazurach i Warmii // Gaz. Warsz. 1920 nr 190: 14 VI s. 3.
Terror niemiecki na Mazurach i Warmii po plebiscycie.
4983. TERROR na Mazurach // Czas 1920 nr 163: 14 VII s. 3.
Napady na Polaków na linii kolejowej Olsztyn – Nidzica oraz w Ostródzie i Kwidzynie.
[4984]. PROTESTY przeciwko nadużyciom podczas głosowania = poz. 4628.
[4985]. AWANTURY Niemców w Kwidzynie = poz. 4751.
4986. Zg. : Nowe knowania Niemiec // Gaz. Olszt. 1920 nr 85: 15 VII s. 2.
Mimo wygranej w plebiscycie Niemcy nie zaprzestaną walki z polskością w Prusach
Wschodnich. Baron von Gayl oświadczył, że położenie Prus Wschodnich, oddzielonych od reszty
Niemiec, jest bardzo niekorzystne. Niemcy muszą odzyskać polskie Pomorze. Jeśli nie uda się tego
załatwić drogą pokojową, trzeba będzie zdobyć te ziemie przemocą.
4987. Z OSTRÓDY… // Gaz. Olszt. 1920 nr 85: 15 VII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Niemcy napadli na „Dom Polski‖ w Ostródzie Komisja koalicyjna niszczy niemiecką broń.
[4988]. ARESZTOWANIE kuriera dyplomatycznego = poz. 4753.
[4989]. KOMUNIKAT komisji koalicyjnej… = poz. 4753.
4990. EIN BEISPIEL, wie die „geheime‖ Wahl vor sich ging, ist folgender Fall [Przykładem
na to, jak odbywało się „tajne‖ głosowanie, jest następujący fakt] // Weckruf 1920 nr 75: 16 VII
s. 4. Aus dem Abstimmungsgebiet [Z terenu plebiscytowego].
Właściciel ziemski w Tromniejkach (pow. suski) wydalił z pracy jedenastu głosujących
w plebiscycie za Polską robotników.
4991. S. Mal. : Ungehörte deutsche Schikanen [Niesłychane szykany niemieckie] // Weckruf
1920 nr 75: 16 VII s. 4. Stimmen aus dem Leserkreise [Głosy w kręgu czytelników].
Szykany wobec Polaka rozmawiającego po polsku na stacji w Rachulcu.
4992. NA WARMII znowu krew się polała… // Dz. Gd. 1920 nr 158: 16 VII s. 4-5. Ostatnie
wiadomości.
Nagonka na działaczy polskich w Prusach Wschodnich.
4993. NIEMCY wciąż awanturują // Gaz. Gd. 1920 nr 161: 16 VII s. 2. Sprawy polskie.
Zmuszenie Polaków w Kwidzynie do zdjęcia chorągwi z „Domu Polskiego‖.
4994. POGROMY Polaków na Warmii i Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 161: 16 VII s. 2.
Sprawy polskie.
[4995]. TAK wygląda „sprawiedliwy‖ plebiscyt = poz. 4706.
[4996]. POGROMY Polaków na Warmii i Mazurach = poz. 4678.
4997. TŁUM, który po ogłoszeniu plebiscytu… // Gaz. Olszt. 1920 nr 86: 17 VII s. 3.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Terror niemiecki w Olsztynie po ogłoszeniu wyniku plebiscytu.
[4998]. POGROMY Polaków na Warmii i na Mazurach = poz. 4621.
[4999]. NADUŻYCIA niemieckie = poz. 4634.
[5000]. NADUŻYCIA podczas plebiscytu = poz. 4635.
[5001]. POGROMY Polaków = poz. 4679.
5002. O WYNIKU głosowania… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 92: 18 VII s. 1.
„Allensteiner Zeitung‖ wzywa Niemców do działania, gdyż decyzja w sprawie plebiscytu
jeszcze w Paryżu nie zapadła, a trzeba się liczyć z wrogim nastawieniem koalicji wobec Niemiec.
5003. ARESZTOWANIE kuriera dyplomatycznego // Gaz. Gd. 1920 nr 163: 18 VII s. 3.
Sprawy polskie.
Zatrzymanie przez Niemców polskiego kuriera dyplomatycznego, udającego się z Olsztyna
do Kwidzyna.
[5004]. NADUŻYCIA z pogromy plebiscytowe = poz. 4681.
[5005]. KWIDZYN, 18 lipca = poz. 4639.
5006. WYRZUCAJĄ Polaków za głosowanie za Polską // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 93: 20 VII s. 4. Z bliska.
Niemcy wymawiają pracę robotnikom polskim, którzy głosowali za Polską lub brali udział
w pracach komisji plebiscytowej.
5007. DALSZE rozboje na Warmii i Mazurach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 93:
20 VII s. 4. Z bliska.
Napady Niemców na Polaków w Ostródzie, Starym Wierckubie oraz w pociągach na linii
Kozłowo – Olsztyn.
5008. W SPRAWIE chorągwi polskich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 94: 21 VII s. 3.
Sprawy polskie.
„Danzinger Zeitung‖ sprostowała podaną przez siebie wiadomość o rzekomym usuwaniu
chorągwi polskich na Powiślu na stanowcze żądanie Niemców.
5009. ZANIEPOKOJENIE // Gaz. warsz. 1920 nr 198: 22 VII s. 3. Na terenach
plebiscytowych.
Prasa niemiecka nawołuje do energicznego przeciwdziałania polskim dążeniom do zmiany
w sprawie terenów plebiscytowych, uzasadnionym względami ekonomicznymi.
5010. HOHN und Spott des „gnadenstossenden‖ Kreuzritters [Szyderstwo i urąganie
―dobijających ciosami‖ Krzyżaków] // Weckruf 1920 nr 77: 23 VII s. 2.
Treść jak w poz. 5006.
5011. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 164: 23 VII s. 4. Pomorze.
Prześladowanie głosujących za Polską lub biorących udział w polskiej akcji plebiscytowej.
5012. PRZESTROGA // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 97: 24 VII s. 1.
Niemcy zbierają podpisy na listy protestacyjne przeciw przyznaniu Polsce choćby kawałka
byłego terenu plebiscytowego. Przestrzeganie Polaków przed podpisywaniem się na takich listach i
w ogóle przed dawaniem wiary Niemcom.
5013. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 166: 25 VII s. 4. Pomorze.
M.in. Terror niemiecki na byłych terenach plebiscytowych.
5014. POGRÓŻKA rzezi // Gaz. Gd. 1920 nr 169: 25 VII s. 2. Wiadomości potoczne.
Niemcy szykują się do prześladowania w Kwidzynie osób głosujących za Polską.
5015. MANEWRY niemieckie // Gaz. Warsz. 1920 nr 202: 26 VII s. 3. Interwencja Ententy.
Niemcy domagają się upoważnienia do powiększenia oddziałów wojsk w Prusach
Wschodnich oraz zajęcia okręgu olsztyńskiego i kwidzyńskiego, pozorując konieczność obrony
granic przed ewentualnym atakiem wojsk radzieckich.
5016. NIEMCY chcą obsadzić teren plebiscytowy malborski i olsztyński. Nota niemiecka
w sprawie ochrony Prus Wschodnich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 99: 27 VII s. 4.
Telegramy.
Treść jak w poz. 5015.
5017. KWIDZYN, 26 lipca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 100: 28 VII s. 3. Z bliska.
Niemcy zbierają informacje o głosujących w plebiscycie za Polską.
5018. ZEMSTA plebiscytowa // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 100: 28 VII s. 3.
Z bliska.
Znęcanie się Niemców nad głosującymi w plebiscycie za Polską.
5019. LYKUZY [właśc. Likusy] // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 100: 28 VII s. 3.
Z bliska.
Napad niemiecki na polskich gospodarzy w Likusach (pow. olsztyński).
5020. PISMA terenowe a równouprawnienie ludności polskiej // Gaz. Olszt. 1920 nr 91: 29
VII s. 1.
Antypolska propaganda w niemieckich czasopismach na Warmii i Mazurach.
5021. TERROR bojówek niemieckich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 101: 29 VII
s. 4. Z bliska.
Napad Niemców na mieszkanie Polaka w Łęgowie (pow. suski). Napadnięty żąda obrony
wojskowej.
5022. STAN oblężenia w Prusach Wschodnich //Gaz. Warsz. 1920 nr 205: 29 VII s. 3.
Ostatnie wiadomości.
Rząd niemiecki ogłosił stan oblężenia w Prusach Wschodnich rzekomo z powodu
niebezpieczeństwa grożącego ze strony ZSRR.
5023. NIEMIECKA zemsta // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 102: 30 VII s.3. Sprawy
polskie.
Niemcy wymawiają pracę robotnikom głosującym w plebiscycie za Polską, zmuszając ich
tym samym do opuszczenia byłego terenu plebiscytowego.
[5024]. PLEBISCYT w Prusach Wschodnich i manewry niemieckie = poz. 4783.
5025. SWÓJ : Ex oriente lux! // Gaz. Olszt. 1920 nr 92: 31 VII s. 1.
Triumf niemiecki z powodu wygranej w plebiscycie. Zamierzenie zajęcia polskiego
Pomorza. Akcja antypolska.
5026. KWIDZYN // Gaz. Olszt. 1920 nr 93: 3 VIII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Niemcy w Kislingu zbierają wiadomości kto głosował w plebiscycie za Polską.
5027. KASPRZAK Feliks : Ofensywa bolszewicka a plebiscyty // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 105: 3 VIII s. 1.
M.in. Niemcy wykorzystują niepowodzenia Polski w wojnie z ZSRR w swej agitacji na
terenach plebiscytowych.
5028. PLEBISCYT w świetle faktów // Gaz. Warsz. 1920 nr 210: 3 VIII s. 2.
Więzienie w Ełku głosujących w plebiscycie za Polską.
5029. NIEMCY gwałcą prawo międzynarodowe // Gaz. Warsz. 1920 nr 213: 6 VIII s. 3.
Sprawy polskie.
Zatrzymanie przez władze niemieckie w Malborku dnia 5 VIII 1920 r. polskiego kuriera
konsularnego udającego się do Kwidzyna.
5030. BEZPRAWIE niemieckie // Robotn. 1920 nr 212: 6 VIII s. 5. Telegramy.
Zatrzymanie przez władze niemieckie w Malborku polskiego kuriera konsularnego,
Balcerkiewicza, udającego się do konsulatu polskiego w Kwidzynie.
5031. NADUŻYCIA władz niemieckich w Malborku // Gaz. Gd. 1920 nr 181: 8 VIII s. 2.
Przegląd polityczny.
Treść jak w poz. 5029.
5032. W KWIDZYNIE rozbrojono oddział polski // Robotn. 1920 nr 281: 12 VIII s. 3.
Wiadomości telegraficzne według PAT.
[5033]. MIKOŁAJKI = poz. 4726.
5034. WOLNOŚĆ Niemców w Polsce // Gaz. Olszt. 1920 nr 98: 14 VIII s. 1.
Porównanie swobód Niemców w Polsce z położeniem ludności polskiej na Warmii
i Mazurach.
[5035]. ZNIESIENIE kontroli paszportów. = poz. 4820.
[5036]. ODJAZD Komisji Międzysojuszniczej z Olsztyna = poz. 4821.
[5037]. ODJAZD komisji i wojsk koalicyjnych = poz. 4822.
[5038]. KOMISJE koalicyjne opuszczają tereny plebiscytowe = poz. 4823.
5039. NAPAD na plebanię // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 118: 18 VIII s. 4. Z bliska
i z daleka.
Napad Niemców na polskiego księdza w Kisielicach. Spalenie polskiego sztandaru. Spalenie
polskich chorągwi na rynku w Biskupcu Pom.
[5040]. WYJAZD komisji międzysojuszniczej… = poz. 4824.
[5041]. WŁADZA w Kwidzynie przeszła do Niemców = poz. 4828.
5042. CLAMATOR : Co teraz? // Gaz. Olszt. 1920 nr 100: 19 VIII s. 1.
Po zwycięstwie plebiscytowym Niemcy zamierzają ostatecznie zgermanizować ludność
polską. Polacy będą walczyć o utrzymanie ducha narodowego na byłych terenach plebiscytowych.
5043. ECHA plebiscytu na Mazurach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 119: 19 VIII
s. 4. Z bliska i z daleka.
Niemcy wysłani na głosowanie na Mazury domagają się od władz obiecanych nagród za
głosowanie.
[5044]. ODJAZD Komisji Międzysojuszniczej = poz. 4829.
[5045]. KWIDZYN = poz. 4830.
5046. ZAJŚCIA antypolskie w Malborku // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 120: 20 VIII
s. 4. Z bliska i z daleka.
Napady Niemców w Malborku w dniach 17-18 VIII 1920 r. na urzędników
sympatyzujących podczas plebiscytu z Polakami.
5047. NADUŻYCIA niemieckie w Biskupcu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 120:
20 VIII s. 4. Z bliska i z daleka.
Manifestacja antypolska w Biskupcu Pom.
5048. „GODNI swych przodków‖ // Gaz. Gd. 1920 nr 191: 20 VIII s. 2. Przegląd polityczny.
Represje w stosunku do Polaków w Kisielicach (pow. suski).
5049. STRASZNY pogrom Polaków na terenach plebiscytowych! // Gaz. Gd. 1920 nr 192:
21 VIII s. 1.
[5050]. KWIDZYN = poz. 4832.
5051. WOBEC zajść antypolskich // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 121: 22 VIII s. 1-2.
Antypolskie wystąpienia Niemców na byłych terenach plebiscytowych są całkowicie
bezprawne. Polska nie odpowiada za konsekwencje tych zajść.
5052. BISKUPIEC, dnia 20 sierpnia // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 121: 22 VIII s. 4.
Z bliska i z daleka.
Bezprawne aresztowania Polaków w Biskupcu Pom.
5053. GWAŁTY niemieckie w Kwidzynie // Robotn. 1920 nr 229: 23 VIII s. 3. Telegramy.
Treść jak w poz. 5052.
5054. MARKI pocztowe // Gaz. Olszt. 1920 nr 102: 24 VIII s. 3. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Wycofywanie z obiegu pocztowych znaczków plebiscytowych.
5055. ŚWIĘTO niemieckie // Gaz. Olszt. 1920 nr 102: 24 VIII s. 3. Wiadomości z bliska i z
daleka.
Niemiecka uroczystość w Olsztynie z okazji przejęcia terenów plebiscytowych w dniu
19 sierpnia 1920 r.
5056. RZEŹ Polaków // Gaz. Warsz. 1920 nr 232: 25 VIII s. 3. Ostatnie wiadomości.
Pogromy ludności polskiej w Malborku. Aresztowania Polaków w Biskupcu.
5057. GWAŁTY niemieckie na Powiślu // Czas 1920 nr 202: 25 VIII s. 3.
Niemcy palą publicznie na rynku w Biskupcu Pom. polski sztandar. Pobicie Polaków
w Biskupcu.
5058. POZNAŃ // Gaz. Olszt. 1920 nr 103: 26 VIII s. 3. Wiadomości z bliska i z daleka.
Niemcy w Kruszwicy wyrażają ubolewanie z powodu gwałtów swych rodaków na ludności
polskiej byłych terenów plebiscytowych i żądają zaprzestania terroru na przyszłość.
5059. [ŁYDKO Ludwik] L. Ł. : O prawa dla uciśnionego ludu // Gaz. Olszt. 1920 nr 103:
26 VIII s. 1.
Wzrost terroru niemieckiego po plebiscycie. Żądania polskie co do równouprawnienia.
5060. MALBORK, dnia 24 sierpnia // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 124: 26 VIII s. 4.
Z bliska i z daleka.
M.in. Niemcy wydalają z pracy w Malborku polskich urzędników. Prześladowani Polacy
zmuszeni są opuszczać byłe tereny plebiscytowe.
5061. CZY TO jest ochroną mniejszości polskiej? // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr
124: 26 VIII s. 4. Z bliska i z daleka.
Usuwanie polskich urzędników z posad w Malborku. Zmuszanie Polaków do opuszczenia
byłego terenu plebiscytowego. Nowy prezes rejencji kwidzyńskiej, hr. Baudissin, poczynił kroki, by
zapobiec na przyszłość podobnym zajściem.
5062. MALBORK // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 124: 26 VIII s. 4. Z bliska i z
daleka.
Polityczne organizacje niemieckie i komisarz Rzeszy ogłosiły odezwę, wzywającą Niemców
do wstrzymania się od prześladowań Polaków. Na zebraniu niemieckim w Malborku zażądano
usunięcia wszystkich Polaków. Trzeźwe spojrzenie na kwestię równouprawnienia kwidzyńskiego
pisma socjalistycznego „Volkszeitung‖.
5063. BISKUPIEC // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 124: 26 VIII s. 4. Z bliska i z
daleka.
Bezprawnie uwięzieni Polacy z Biskupca Pom. zostali wywiezieni do Prabut, otrzymali
pozwolenie na wyjazd z tego miasta, lecz nie mogą wrócić do Biskupca. Pozostaje im tylko jedno
wyjście –sprzedaż posiadłości i wyjazd do Polski.
5064. O LOSACH korytarza // Gaz. Warsz. 1920 nr 233: 26 VIII s. 2. Dzień polityczny.
Uroczyste obchody niemieckie w Olsztynie i Kwidzynie z powodu włączenia byłych
terenów plebiscytowych do Prus Wschodnich. Roszczenia niemieckie do polskiego Pomorza.
5065. GWAŁTY nad ludnością polską // Gaz. Warsz. 1920 nr 234: 27 VIII s. 3. Sprawy
polskie.
Prześladowania Polaków na byłych terenach plebiscytowych.
5066. NIEMCY rżną Polaków w Malborku // Głos Nar. 1920 nr 204: 27 VIII s. 3.
Prześladowania Polaków w Malborku. Ludność powiatu tczewskiego zrywa się do akcji
odwetowej.
5067. ZABURZENIA w Malborku // Czas 1920 nr 204: 27 VIII s. 3.
Prześladowania Polaków w Malborku i w Biskupcu Pom.
5068. SWÓJ : Gwałty // Gaz. Olszt. 1920 nr 104: 29 VIII s. 2.
Terror niemiecki na Mazurach po plebiscycie.
5069. SPRAWA zdarcia sztandaru z konsulatu // Gaz. Olszt. 1920 nr 104: 28 VIII s. 3.
Wiadomości z bliska i z daleka.
Winnemu zdarcia godła polskiego z budynku konsulatu w Olsztynie w dniu 7 III 1920 r. sąd
olsztyński wymierzył śmiesznie niską karę – 20 marek.
5070. POZNAŃ // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 126: 28 VIII s. 4. Z bliska i z daleka.
Treść jak w poz. 5058.
5071. LOS Polaków w państwie kultury i bojaźni Bożej // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 128: 29 VIII s. 1-2.
Położenie Polaków w Niemczech.
5072. OLSZTYN. Sprawa zdarcia sztandaru konsulatu // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 128: 31 VIII s. 4. Z bliska i z daleka.
Treść jak w poz. 5059.
5073. GWAŁTY na Mazurach // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 128: 31 VIII s. 4.
Różne wiadomości polityczne.
Napady Niemców na Polaków w Dźwierzutach, Wielbarku, Dąbrównie i Turowie.
5074. ZE SZTUMU… // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 128: 31 VIII s. 4. Z bliska i z
daleka.
Napady Niemców na Polaków w Mikołajkach Pom., Białym Dworze, Brąswałdzie,
Pietrzwałdzie i Koniecwałdzie.
5075. GWAŁTY na Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 201: 1 IX s. 2. Przegląd polityczny.
5076. W POWIECIE malborskim… // Robotn. 1920 nr 238: 1 IX s. 5. Wiadomości
telegraficzne według PAT.
Niemcy wywożą i zmuszają Polaków do opuszczenia powiatu malborskiego.
5077. GWAŁTY Niemców na Polakach // Głos Nar. 1920 nr 210: 3 IX s. 3.
M.in. Wydalanie Polaków przemocą z terenów plebiscytowych do Polski.
5078. NOWY gwałt niemiecki na Mazurach // Gaz. Gd. 1920 nr 204: 4 IX s. 3. Wiadomości
potoczne.
Napad w dniu 15 sierpnia uzbrojonych Niemców na plebanię w Dąbrównie (pow.
ostródzki).
5079. NIEMCY grożą Polsce // Robotn. 1920 nr 241: 4 IX s. 4. Telegramy
M.in. Ostrzeliwanie Polaków w dniu 30 sierpnia podczas przechodzenia przez tor kolejowy
koło Iławy. Internowanie w Iławie komisji francuskiej.
5080. GWAŁTY Niemców w Iławie // Głos Nar. 1920 nr 212: 5 IX s. 3.
Treść jak w poz. 5079.
5081. PRZEŚLADOWANIE Polaków na b. terenach plebiscytowych // Gaz. Warsz. 1920
nr 244: 6 IX s. 3. Walka o Górny Śląsk.
Prześladowanie ludności polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu.
5082. TORTUROWANIE księży polskich na terenie plebiscytowym // Głos Nar. 1920
nr 213: 6 IX s. 2. Kronika.
Prześladowanie polskich księży na Warmii i Powiślu przez Niemców.
5083. F.M. : Korespondencja ze Sztumu. Gwałty niemieckie w obwodach plebiscytowych //
Dz. Gd. 1920 nr 203: 7 IX s. 3.
5084. PROTEST przeciwko gwałtom niemieckim // Robotn. 1920 nr 244: 7 IX s. 4. Polska
a Niemcy.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poleciło poselstwu w Berlinie wręczyć rządowi
niemieckiemu protest przeciwko prześladowaniu w pow. malborskim, nidzickim i ostródzkim.
Protest konsula generalnego w Kwidzynie, hr. Sierakowskiego, do którego dołączył się konsulat
polski w Królewcu, przeciw gwałtom niemieckim w Kwidzynie. Rząd Rzeszy potępił w związku
z protestem wybryki antypolskie.
5085. POGŁOSKI o „puczu polskim‖ w pow. suskim // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 135: 8 IX s. 1.
Niemcy szerzą fałszywe pogłoski o opanowaniu przez Polaków Biskupca Pom. i węzła
kolejowego w Iławie.
5086. MALBORK // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 135: 8 IX s. 4. Z bliska i z daleka.
Niemcy w Malborku posądzają swych rodaków o sprzyjanie Polakom.
5087. NIEMCY prześladują Polaków // Głos Nar. 1920 nr 214: 8 IX s. 3.
Represje wobec Polaków w Malborku.
5088. ZE SZTUMU donoszą… // Gaz. Gd. 1920 nr 208: 9 IX s. 3.Wiadomości potoczne.
Prześladowanie Polaków w Sztumskiem.
5089. GWAŁTY Niemców na b. terenach plebiscytowych // Głos Nar. 1920 nr 215: 9 IX
s. 3.
Prześladowania ludności polskiej na Powiślu.
5090. MALBORK // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 137: 10 IX s. 4. Z bliska i z daleka.
Szykany wobec polskich urzędników pocztowych w Malborku.
5091. NIEMCY w Polsce przeciwko gwałtom niemieckim // Dz. Gd. 1920 nr 206:10 IX s. 3.
Niemcy protestują na wiecu w Kruszwicy przeciw gwałtom swych rodaków wobec ludności
polskiej na Warmii i Mazurach. Gwałty te muszą się ujemnie odbić na stosunku Polaków do
Niemców w Polsce.
5092. DALSZE objawy terroru // Gaz. Warsz. 1920 nr 248: 10 IX s. 3. Niemcy przeciw
Polsce.
Napady Niemców na Polaków na b. terenach plebiscytowych.
[5093]. KWIDZYN = poz. 4969.
5094. TERROR wobec ludności polskiej // Głos Nar. 1920 nr 217: 12 IX s. 3.
Napady Niemców na Polaków na byłych terenach plebiscytowych. Ataki na polskie
posterunki graniczne.
5095. TERROR niemiecki // Czas 1920 nr 217: 12 IX s. 3.
M.in. Napady na Polaków w Mikołajkach Pom., Białym Dworze, Brąswałdzie,
Gierzwałdzie i Koniecwałdzie.
5096. NIMECY przeciwko gwałtom niemieckim. Znamienna rezolucja // Gaz. Pol. dla pow.
nadwiśl. 1920 nr 140: 14 IX s. 2.
Treść jak w poz. 5091.
5097. RZĄD berliński potępia gwałty niemieckie // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr
141:15 IX s. 1.
Interwencja poselstwa polskiego w Berlinie w sprawie gwałtów niemieckich w pow.
malborskim, suskim, nidzickim i ostródzkim. Protesty konsula RP w Kwidzynie, hr.
Sierakowskiego. Dzięki interwencjom wypuszczono na wolność więzionych w Kwidzynie
Polaków; władze niemieckie obiecały przeciwdziałać bojówkom. Rząd Rzeszy otwarcie potępił
wybryki antypolskie.
[5098]. PO PLEBISCYCIE na Warmii i Mazurach = poz. 4739.
5099. SWÓJ : Germanizacja Mazur // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl 1920 nr 145: 19 IX s. 2-3.
„Oletzkoer Zeitung‖ domaga się germanizacji nazw miejscowości o brzmieniu polskim lub
zniemczonym powierzchownie (np. Orzechowken).
5100. „WIĘCEJ stanowczości‖ // Gaz. Warsz. 1920 nr 257: 19 IX s. 1. Dzień polityczny.
Ograbianie na byłych terenach plebiscytowych z majątków Polaków, emigrujących do
Polski głównie z powodu terroru. „Kurier Poznański‖ wzywa rząd Polski do obrony interesów
Polaków na byłych terenach plebiscytowych i wykazania więcej stanowczości w stosunku do
Niemiec.
5101. SWÓJ : Barbarzyńcy // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 146: 21 IX s. 2.
Niemiecka prasa na Mazurach potwierdza fakty prześladowania Polaków.
5102. BARBARZYŃSKI napad // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 146: 21 IX s. 3-4.
Z bliska i z daleka.
Dwukrotny napad Niemców na Dom Polaka w Reszkach (pow. ostródzki).
5103. PONOWNY napad na Polaków // Gaz Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 147: 22 IX s. 4.
Z bliska i z daleka.
Napad Niemców na mieszkanie Polaka w Starym Wierckubie w nocy z 10 na 11 września.
5104. PROTEST polski przeciwko uciskowi ludności polskiej w Prusach Wschodnich //
Dz. Gd. 1920 nr 217: 23 IX s. 2. Małe wiadomości.
5105. „BARBARZYŃCY‖ // Gaz. Gd. 1920 nr 221: 24 IX s. 2-3. Przegląd polityczny.
Treść jak w poz. 5101.
5106. ODEZWA naczelnego prezesa // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 150: 25 IX s. 3.
Z bliska i z daleka.
Naczelny prezes Prus Wschodnich wydał odezwę do Niemców, by nie dopuszczali się
żadnych wykroczeń przeciwko ludności polskiej. Odezwa podyktowana była obawą przed
represjami wobec Niemców w Polsce.
5107. TYFENZY : Nowy napad niemiecki na Polaków // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920
nr 150: 25 IX s. 4. Z bliska i z daleka.
Napady na Polaków w Tifensee w dniach 11 i 23 września.
5108. BREDYNEK, pow. reszelski // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 151: 26 IX s. 4.
Z bliska i z daleka
Nadprokurator olsztyński odrzucił wniosek o ukaranie sprawców pobicia Polaka w
Bredynku w dniu 13 lipca.
5109. PRZECIWKO wykroczeniom // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 152: 28 IX s. 4.
Z bliska i z daleka.
Zrzeszenie partii niemieckich „Deutcher Ausschuss für Westpreussen‖ występuje przeciw
gwałtom na byłych terenach plebiscytowych. Wykroczenia niemieckie stanowią, zdaniem związku,
materiał agitacyjny dla Polaków na Górnym Śląsku.
5110. UNIEWINNIENIE // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 152: 28 IX s. 4. Z bliska i z
daleka.
Usiłowanie uniewinnienia sprawców pobicia ks. Działowskiego.
5111. NAPADY i gwałty niemieckie na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 266: 28 IX s. 3.
Ostatnie wiadomości.
5112. ODEZWA Naczelnego Prezesa Prus Wschodnich // Gaz. Gd. 1920 nr 225: 29 IX s. 23. Przegląd polityczny.
Komentowanie odezwy w sprawie równouprawnienia ludności polskiej Prus Wschodnich.
5113. PRZECIWKO prześladowaniu Polaków w Niemczech // Dz. Gd. 1920 nr 223: 30 IX
s. 3.
5114. ŹRÓDŁO podburzania antypolskiego // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl.1920 nr 115: 1 X
s. 1-2.
Do gwałtów na ludności polskiej w Niemczech przyczyniają się artykuły w prasie
niemieckiej, podające fałszywe wiadomości o napadach Polaków na Niemców.
[5115]. WARMIAK : „Volksville‖ = poz. 4729.
5116. NOWY okropny gwałt niemiecki na Mazurach // Dz. Gd. 1920 nr 227: 5 X s. 3.
Prześladowanie Polaków za udział w pracach plebiscytowych.
5117. SZTUM. Wybryk niemiecki // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 160: 7 X s. 2.
Z bliska i z daleka.
Pobicie Polaka z Nowego Targu za śpiewanie polskich piosenek.
[5118]. PROTEST niemiecki = poz. 4976.
[5119]. KWIDZYN = poz. 4895.
[5120]. W KURZYMBRAKU… = poz. 4977.
5121. GINIE (pow. Ełk) // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 168: 16 X s. 2. Z bliska i z
daleka.
Napad na Polaka w nocy z 13 na 14 października za to, że głosował za Polską.
5122. DNIA 13 października… // Robotn. 1920 nr 284: 17 X s. 6. Kronika polityczna.
Konsul polski w Olsztynie hr. Woroniecki i pełnomocnik rządu niemieckiego, von Jagin,
podpisali w dniu 13 X 1920r. układ w sprawie powrotu ludności polskiej pow. działdowskiego,
która schroniła się w Prusach Wschodnich przed wojskami radzieckimi. Rząd Niemiecki
zobowiązuje się do ochrony życia i mienia ludności polskiej w Prusach Wschodnich oraz zapewnia
opiekę polskim uchodźcom z Prus Wschodnich, którzy powrócą do dawnych siedzib.
5123. POWRÓT uchodźców z Prus Wschodnich // Czas 1920 nr 248: 18 X s. 3.
Treść jak w poz. 5122.
5124. ZE STOW. Ziemianek // Gaz. Warsz. 1920 nr 287: 19 X s. 3. Kronika.
Posiedzenie wydziału społecznego Stowarzyszenia Ziemianek. M.in. Sierakowska
poinformowała zgromadzone o rozpaczliwym położeniu Polaków na terenach utraconych w wyniku
lipcowego plebiscytu.
5125. RUGI pruskie // Robotn. 1920 nr 285: 19 X s. 5. Kronika polityczna.
Władze niemieckie wydalają z Prus Wschodnich wielu zamieszkałych tam od dawna
Polaków. Konsulat polski w Królewcu przestrzega, że w razie dalszych nieuzasadnionych wydaleń
będą usuwani Niemcy z byłego zaboru pruskiego.
5126. DOLA Polaków w Niemczech // Gaz. Gd. 1920 nr 243: 20 X s. 2. Przegląd
polityczny.
5127. WYCHODŹCY działdowscy mogą wracać // Gaz. Gd. 1920 nr 243: 20 X s. 2.
Przegląd polityczny.
Przyrzeczenie niemieckie otoczenia opieką Polaków, którzy uciekli z Prus Wschodnich z
powodu terroru, a powrócą do swych siedzib.
5128. H. T. : Zemsta niemiecka // Gaz. Warsz. 1920 nr 288: 20 X s. 4.
Prześladowania Polaków w Malborku i innych miejscowościach
na
terenach
plebiscytowych. Wyrzucanie z mieszkań i pozbawianie majątków. Uchodźstwo do Polski. Rząd
polski został wezwany do zapobieżenia tego rodzaju ekscesom.
5129. PRZEŚLADOWANIE Polaków w Niemczech // Czas 1920 nr 249: 20 X s. 3.
M.in. Niemcy, którzy pracowali przy plebiscycie na Mazurach i Warmii, prześladują
Polaków mieszkających na zachodzie Niemiec. Wydalanie Polaków z Prus Wschodnich. Rząd
polski będzie musiał chwycić się środków drastycznych – trzeba będzie wydalić odpowiednią liczbę
Niemców z byłego zaboru pruskiego.
5130. WYDALANIE Polaków z Prus Wsch. // Głos Nar. 1920 nr 252: 23 X s. 3.
Naczelny prezydent Prus Wschodnich zaprzecza wiadomościom podanym przez rząd polski
o wydalaniu obywateli polskich z Prus Wschodnich. W pow. kwidzyńskim Niemcy wydalają nadal
robotników–Polaków z majątków ziemskich.
5131. O PRZEŚLADOWANIU Polaków z Niemczech // Czas 1920 nr 252: 23 X s. 2.
Treść jak w poz. 5130.
5132. PEWNE uspokojenie // Gaz. Warsz. 1920 nr 292: 24 X s. 3. Niemcy – Polska.
Polepszenie sytuacji Polaków na byłych terenach plebiscytowych. W Olsztynie została
podpisana ugoda polsko-niemiecka w sprawie uchodźców.
5133. WYDZIAŁ prasowy Ministerium Spraw Zagranicznych… // Robotn. 1920 nr 290: 24
X s. 6. Kronika polityczna.
Treść jak w poz. 5132.
5134. POWRÓT uchodźców z Prus Wschodnich // Głos Nar. 1920 nr 254: 25 X s. 3.
Treść jak w poz. 5132.
5135. NIEMIECKA taktyka // Dz. Gd. 1920 nr 248: 29 X s. 2-3.
Niemiecka działalność na byłym obszarze plebiscytowym.
5136. KWIDZYN // Dz. Gd. 1920 nr 250: 31 X s. 4. Pomorze.
Osłabienie napięcia na byłym obszarze plebiscytowym.
5137. GWAŁTY Niemców nad ludnością polską na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr 303:
5 XI s. 2. Na terenach plebiscytowych.
Zwalnianie przez Niemców z pracy osób, głosujących za Polską w plebiscycie.
Nieuwzględnienie przez sądy niemieckie polskich skarg w sprawie gwałtów niemieckich.
5138. SZCZYTNO // Gaz. Gd. 1920 nr 258: 7 XI s. 2. Wiadomości potoczne.
Wywłaszczenie redaktora „Mazura‖, K. Jaroszyka z mieszkania redakcyjnego przez
Niemców, tłumaczone faktem niewychodzenia pisma (przestało wychodzić przed plebiscytem z
powodu niemieckiego terroru).
5139. GWAŁTY Niemców nad ludnością polską na Mazurach // Dz. Gd. 1920 nr 259: 11 XI
s. 5. Pomorze.
5140. PRUSKI landrat zaleca spokój, a pruski żandarm go zakłóca // Gaz. Gd. 1920 nr 266:
17 XI s. 3. Wiadomości potoczne.
Żandarm niemiecki wymyśla ludziom, rozmawiającym w pociągu po polsku.
5141. SZYKANY pruskie w Sztumskiem. Aresztowanie, prześladowanie i fałszowanie list
wyborczych // Dz. Gd. 1920 nr 266: 20 XI s. 5.
5142. NIEZNOŚNE położenie Polaków w powiecie sztumskim. Dalsze aresztowania // Dz.
Gd. 1920 nr 267: 21 XI s. 3.
5143. GWAŁTY niemieckie // Gaz. Warsz. 1920 nr 319: 21 XI s. 3. Ostatnie wiadomości.
Prześladowania Polaków w pow. sztumskim.
5144. NIEUSTAJĄCE gwałty i zbrodnie niemieckie na Mazurach // Gaz. Warsz. 1920 nr
324: 26 XI s. 1. Dzień polityczny.
Terror niemiecki wobec Polaków na Warmii i Mazurach.
5145. NA TERENACH Prus Wschodnich, na których latem odbywał się plebiscyt,
ogłoszono wybory do parlamentu niemieckiego na 22-lutego // Robotn. 1920 nr 323: 27 XI s. 5.
Wiadomości telegraficzne.
H. Likwidacja polskiej akcji plebiscytowej
5146. RUCH narodowy // Gaz. Warsz. 1920 nr 190: 14 VII s. 2. Obrona ojczyzny.
M.in. Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych w Warszawie podporządkował się
Lidze Akademickiej Obrony Państwa.
5147. KWIDZYN, 19 lipca // Gaz. Pol. dla pow. nadwiśl. 1920 nr 94: 21 VII s. 4. Z bliska i
z daleka.
Naczelnik straży plebiscytowej, płk Donimirski, ustąpił ze stanowiska celem objęcia posady
inspektora armii ochotniczej na Pomorzu.
5148. ROZBROJENIE polskiej policji plebiscytowej // Gaz. Warsz. 1920 nr 219: 12 VIII s.
3. Z całej Polski.
Rozbrojenie oddziału polskiej policji plebiscytowej w Kwidzynie. Oficerowie polscy
zgłaszają