Human Rights in your kitchen too! Mensenrechten ook in uw keuken!

Comments

Transcription

Human Rights in your kitchen too! Mensenrechten ook in uw keuken!
S T I C H T IN G A T R IU M D E N H AA G
OTHER MORSE-CODED PROJECTS
R E Y K YAV I K
The Living Art Museum Installation
c u rr i c u l u m v i t a e k ees v ersch u re n
curriculum vitae kees verschuren
WORK S
Monumental sculptures, environments, installations, tapestries.
WERK
AVA I L A B L E P R O D U C T S /
PROJECT
Monumentale plastisch-ruimtelijke werken in de publieke
VERKRIJGBA RE P RODU CTEN
concept / design / production
ruimte, installaties, digi-weefsels.
- single towel + information / enkele keukendoek +
concept / vormgeving / produktie
U.D.o.H.R. /U.V.vdR.vdM. digi-textile print
16 x 4 m 1997
COLOFON
COMMISSIONS
Over 40 commissions realized, among which:
> monumental sculpture in Saendelft, Zaandam 2006/08
informatie
kees verschuren, artist/beeldend kunstenaar
OP DRACHTEN - set of 2 towels in semi-transparant map +
frens veldstra, designer/vormgever
Ruim 40 opdrachten, waaronder:
information / set van twee doeken in semi-transparante
harstenhoekweg 44
> revision land-art project Maasvlakte 1974/2006
> monumentaal beeld voor Saendelft/Zaandam 2006/08
map + informatie
2587 sl scheveningen
> sculpture groups in Sliedrecht 2005 and Zwolle 2004
> Revisie Land-art project Maasvlakte1974/2006
- complete set of 30 towels in deluxe perspex box
+31 70 350 91 94 / +31 6 555 971 04
> column of Human Rights Delfgauw 2005
> Beeldengroepen in Sliedrecht 2005 en Zwolle 2004
[33 x 33 x 12 cm] with engraved lid + information /
[email protected]
> watersculptures in Brainpark, Rotterdam and Rijsbergen
> Kolom vd MensenRechten Delfgauw 2005
complete set van 30 stuks in deluxe perspex box met
gegraveerde deksel + informatie
> steel sculptures and environments in Ulft, Zoetermeer,
> Watersculpturen in Brainpark Rotterdam en Rijsbergen
ZWOLLE
The Hague and Helmond
> staalsculpturen + omgevingen in Ulft, Zoetermeer, Park entrance Holtenbroek-noord Marke-
studies:
Den Haag en Helmond.
PRICES AND SELLING /
kees verschuren
boek, coloured concrete, 8 elements,
> Interactive structure for the Tech.Univ.Eindhoven
studies:
P RIJZEN EN VERKOOP
photos / foto’s
variable heights /
> Cyclop, an interactive monument for J.Vermeer, Delft
> Interactieve Structuur MATTER voor TU eindhoven
[email protected]
kees verschuren, ronan lane
Toegang park Holtenbroek-noord Markeboek, kleur-
> landscape with sculptures for VAM in Wijster
> Cycloop, interactief monument voor J.Vermeer, Delft
Human Rights in your kitchen too!
A project at the 60th birthday of the Universal Declaration of Human Rights
Mensenrechten ook in uw keuken!
Bij de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
P R I N T E D M AT T E R / D RU K W E R K
concept / text / concept / tekst
concept / design / production
07 - 22 Februar y|Februari 2009
N O T E / N OOT
concept / ontwerp / productie
50% of profit goes to Amnesty International /
valetti / claudia claas
AT R IU M | TOW N H ALL | S TA D H UI S | S P UI 7 0 2 5 0 1 C L D E N H AAG
EXP OSITIES
Human Rights Watch/ Cordaid
saturnusstraat 60
> Mensenrechten ook in uw keuken! Installatie in Atrium 50% van de winst gaat naar Amnesty International / Human
2516 ah den haag
> Perspective - installation at CONTOUR/CONTINUITY,
Stadhuis Den Haag 2009
Rights Watch/ Cordaid
+31 70 364 68 51
contempory dutch art in three museums in Delft 2007
> Perspectief – installatie in CONTOUR/CONTINUITEIT heden--
[email protected]
SLIEDRECHT
> Soft Bytes 1 – digitally processed tapestries at RAM
daagse kunst in 3 Delftse musea 2007
printer / drukkerij
Roundabout Sportlaan G/H/L coloured
Foundation Rotterdam 2006
> Soft Bytes 1 – digi-weefsels RAM-Foundation R’dam 2006
albani drukkers
concrete, 3 elements, height 6 m /
> MATTER – a multimedia installation at the Techn.Univ. of > MATTER een multi-media installatie TU eindhoven 2004
Rotonde Sportlaan G/H/L, kleurbeton, 3 elementen,
Eindhoven 2004
> SITES/SITUATIONS nieuwe concepten voor kunst in de P R E S E N TAT I O N / P R E S E N TAT I E
hoogte 6 m
> Sites/Situations – new concepts for art in public space publieke ruimte WdKA Rotterdam 1999
initiative / organisation / funding
2005
WDKA Rotterdam 1999
> Perceptione – installatie in het The Living Art Museum te initiatief / organisatie / financiering
> Pereceptions – installation at the Living Art Museum Reykyavik 1997
> Landschap met morenen voor terrein VAM Wijster.
beton, 8 elementen, variabele hoogten
2004
RECENT SHOWS
> Human Rights in your kitchen too! Installation at the Atrium Town Hall The Hague feb 2009
Reykyavik 1997
stichting atrium den haag
spui 70
DOCEN TSCHA P postbus 498
T E A C H I N G > Vakdocent ruimtelijk ontwerpen aan de afdelingen Autonoom
2501 cl den haag
> Spatial design and Public Art at the Fine Art Dept. Willem en Architect.vormgeving van de Willem de Kooning Acade-
[email protected]
DELFGAUW
de Kooning Academy Rotterdam. 1973 – 2003
mie te Rotterdam van 1973-03.
Roundabout: Column of Human Rights,
> Visiting artist at Academies of Fine Art in The Hague /
> Gastdocent Academies voor Beeldende Kunst in Den Haag Many thanks to the / met dank aan de
coloured concrete, height 12 m /
Den Bosch, MA-course Fine Arts Kensington University en Den Bosch, MA-course Fine Arts Kensington University SPONSORS
Rotonde: Kolom van de Mensenrechten, kleurbeton,
London, London.
cordaid
hoogte 12m
> Technical Universities of Delft and Eindhoven.
> Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven
audax textiel museum, tilburg
GRANTS
STIP EN DIA van beek hout, den haag
2005
Fonds BKV 2003, Ministery of Culture 1975
Fonds BKV 2003, Min. Van WVC 1975
kees verschuren|frens veldstra
H u m a n r i ghts i n y o u r k i tche n too !
Mensenrechten ook in uw keuken!
a double long-stretched wooden construction, covered by a runner with a
De presentatie van het project in het Atrium van het stadhuis bestaat uit een dubbele lang-
continuous article-pattern, carrying piles of kitchen-towels. In the middle
gerekte houten constructie, afgedekt met een loper met een doorlopend Artikelen-patroon,
The project has been developed to introduce the text of the Universal Dec-
Het project is ontwikkeld om de tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de
stands a show-case with various products: single towels, two-sets in maps
waarop stapels keukendoeken liggen.
laration of Human Rights in an everyday context, so that more people may
Mens in een alledaagse omgeving te brengen, zodat meer mensen kennis kunnen nemen
with printed information and a deluxe transparent box with an engraved lid,
In het midden staat een vitrine met de verschillende producten: losse doeken met infor-
enjoy the power and beauty of it.
van de kracht en de schoonheid ervan.
containing the complete set of 30 towels and printed information.
matie, mappen met set van twee doeken met informatie en een luxe transparante box met
Its 30 Articles are shown on 30 kitchen towels in the international Morse-
De 30 Artikelen zijn elk vertegenwoordigd in een keukendoek en gevisua-liseerd met
code. Each letter and number of the Article is represented by a figure using
behulp van de internationale Morse-gebarentaal. Elke letter en elk getal is vertaald in een
During the presentation newly registered citizens will be presented with a
Tijdens de presentatie in het Atrium krijgen de daar in het Stadhuis ingeschreven nieuwe
the appropriate semaphore gestures in a top-down order. The two larger fig-
figuur, waarin alle gebaren van die letter of dat cijfer van boven naar beneden gecom-
free towel and printed information.
burgers een keukendoek met informatie uitgereikt.
ures on each towel represent the number of the Article. The figures resemble
bineerd zijn.
many-armed gods as well as beautifully evolved insects: extremes between
Deze figuren doen zowel denken aan veel-armige goden als aan prachtig geëvolueerde
It is fitting that the project will be presented first in The Hague, the Dutch city
Het is terecht dat de eerste presentatie van het project plaats vindt in Den Haag, de
which we, as humans, seem to exist.
insecten: extremen, die onze menselijke aard lijken te begrenzen.
that hosts the International Court of Justice, the Jugoslav Tribunal and other
Nederlandse stad die het Internationaal Gerechtshof, het Joegoslavië Tribunaal en andere
To enable the text to be read, the code is woven at the sides of the towels.
Om het doek, het Artikel te kunnen lezen, is de code meegeweven in de rand van elke doek.
international legal organisations.
Internationale Instellingen herbergt.
The effort this takes may remind us of the effort needed to act accordingly,
De moeite die dit lezen vergt, doet denken aan de inspanning die het kost om er altijd en
We thank the Atrium Foundation for the invitation to present our project in
Daarom danken we de stichting Atrium Den Haag voor de uitnodiging om ons project in het
always and everywhere. The larger figures on the towels indicate the number
overal naar te leven.
the Town Hall and also the sponsors who made it possible.
Haagse stadhuis te presenteren, alsook de sponsors die het mogelijk maakten.
of the Article. The rainbow-sequence of colours symbolizes the many coun-
De twee grotere figuren op ieder doek representeren het nummer van het betreffende
tries that signed at the Geneva Convention.
artikel. De regenboogkleuren van de reeks doeken symboliseren de vele landen die het
Kees Verschuren, artist: concept and production
Kees Verschuren, beeldend kunstenaar: concept en produktie
The presentation of the project in the atrium of the Townhall consists of
Verdrag van Genève hebben ondertekend.
Frens Veldstra, designer: graphics
Frens Veldstra, ontwerper: grafische vormgeving
gegraveerde deksel, met de hele set van 30 keukendoeken en informatie.
02
A R T IK E L 0 2
28
A R T IK E L 2 8