Catalogo Quinti - Rescaff, mobili per ufficio, poltrone e scaffalature

Comments

Transcription

Catalogo Quinti - Rescaff, mobili per ufficio, poltrone e scaffalature
DK:GK>:L>C9:M
=NL6N
DgaVcY^c^9Zh^\c
E%-
=NL6N
DgaVcY^c^9Zh^\c
E&+
6B:A>:
9Zh^\cFj^ci^G9
E(%
E:I>I6B:A>:
9Zh^\cFj^ci^G9
E(+
6AJB>C>6
9Zh^\cFj^ci^G9
E)%
H:C6IDG
9Zh^\cFj^ci^G9
E)+
H:6HDC
9Zh^\cFj^ci^G9
E)-
>8:
9Zh^\cFj^ci^G9
E*-
6EDAAD
9Zh^\cFj^ci^G9
E+%
6JGDG6
9Zh^\cFj^ci^G9
E+'
6JGDG6'#%
9Zh^\cFj^ci^G9
E+)
C:LA:69:G
9Zh^\cFj^ci^G9
E,+
:KDFJ:
9Zh^\c>^gdK^a_VcZc
E,-
G6N
9Zh^\cFj^ci^G9
E-)
;>K:C:I
9Zh^\c?#Adj^h>gViod`^
E--
;>K:
9Zh^\c?#Adj^h>gViod`^
E.%
DCA><=I
9Zh^\cFj^ci^G9
E.'
HJ<6GC:I
9Zh^\cFj^ci^G9
E.+
HJ<6G
9Zh^\cFj^ci^G9
E&%%
7#C:IEAJH
9Zh^\cFj^ci^G9
E&%'
7#C:I
9Zh^\cFj^ci^G9
E&%)
7#DC:
9Zh^\cFj^ci^G9
E&%+
7DM
9Zh^\cB#8dXXd
E&&+
AD;I'#%
9Zh^\cB^g`dFj^ci^
E&')
KD<J:
9Zh^\cFj^ci^G9
E&(%
8AJ7
9Zh^\cFj^ci^G9
E&(+
FJ>9
9Zh^\cFj^ci^G9
E&)%
:<D'#%
9Zh^\cFj^ci^G9
E&))
HIDC:
9Zh^\cFj^ci^G9
E&)+
EA6N
9Zh^\cGV[VDgiZ\V
E&*%
ED>CI
9Zh^\cFj^ci^G9
E&*)
:I6<:G:
9Zh^\cFj^ci^G9
E&*-
=NL6NEDOO:IID
DgaVcY^c^9Zh^\c
E&+-
867G>D'#%
DgaVcY^c^9Zh^\c
E&,%
EDAD
Fj^ci^G9
E&,'
K>IIDG>6
9Zh^\cB^g`dFj^ci^
E&,)
DG6C<:
Fj^ci^G9
E&,+
?JA>:I
9Zh^\cB^g`dFj^ci^
E&,-
?6HE:G
Fj^ci^G9
E&-'
F#*
DgaVcY^c^9Zh^\c
E&-+
H<6"7:AAD
9Zh^\cFj^ci^G9
E&.-
HEG>C<
9Zh^\cFj^ci^G9
E,'
L6>I
9Zh^\cFj^ci^G9
E.)
=DHI
9Zh^\cFj^ci^G9
E&%-
6H8DI
9Zh^\cFj^ci^G9
E&&'
=6G9N
Fj^ci^G9
E'%)
9GDE
9Zh^\cE#HXV\cZaaVid
E'%+
BN
9Zh^\c6#E^cV[[d
E'%-
HI:E
9Zh^\c<#7^hV\a^V
E'&'
A>[email protected]
IVh`8]V^gh
E''%
%'
B6N7:
9Zh^\cFj^ci^G9
E++
JG6CD
9Zh^\cFj^ci^G9
E,%
8>DIIDA>
9Zh^\c8#Edoo^
E&+%
?DAAN
9Zh^\cFj^ci^G9
E&+'
I6KDA>C>
9Zh^\cFj^ci^G9
E&+)
688:HHDG>
9Zh^\cFj^ci^G9
E'('
7G:[email protected]
9Zh^\cFj^ci^G9
E'%%
9DB>CD
Fj^ci^G9
E'&+
E>:<D
Fj^ci^G9
E'&+
EEAJH
IVh`8]V^gh
E'''
@<G:[email protected]@
IVh`8]V^gh
E'')
FJ>[email protected]
IVh`8]V^gh
E''+
IDH86
IVh`8]V^gh
E''-
[email protected]=6>GH
Ldg`X]V^gh
E'(+
%(
A:H:9JI:FJ>CI>
C6H8DCDC:A8JDG:
9:AA6IDH86C6
FJ>CI>8=6>GH6G:
B69:>CI=:=:6GI
D;IJH86CN
AVhidg^V!a¼VgiZ!a¼dhe^iVa^i|ZY^ak^kZgZfjdi^Y^Vcdhdcd^a
g^hjaiVidYZaYjgdaVkdgdYZaaVcdhigV\ZciZ#9Vag^cVhX^"
bZcidaV\ZciZY^IdhXVcV]VXdhigj^idjcVegdeg^V¹VgiZ
YZak^kZgZºZY]VZhedgiVidaVegdeg^VXjaijgVXdcg^heZiid
ZYViiZco^dcZ#>kVadg^YZaaVigVY^o^dcZZYZaaZXdhZ[ViiZ
WZcZh^g^igdkVcdcZacdhigdaVkdgdfjdi^Y^Vcd!cZaaVcd"
higVÄadhdÄVZcZaaZcdhigZhZY^Z#Dg\d\a^dh^Y^egdhZ\j^gZ
jcXVbb^cdXdb^cX^Vidbdai^Vcc^[|
=ZgZ!igVY^i^dch!Vgi!]dhe^iVa^inVcYi]ZlVnd[a^[Z^ihZa[
VgZi]ZgZhjaid[i]Z]VgYldg`d[^iheZdeaZ#IjhXVch
]VkZbVYZi]Z^gdlclVnd[a^[ZVcY]VkZZmedgiZYi]Z^g
XjaijgZl^i]gZheZXiVcYViiZci^dc#I]ZhZigVY^i^dcVakV"
ajZhVgZhi^aa[daadlZYidYVn^cdjgZkZgnYVnldg`#I]^h^h
djge]^adhde]n#LZVgZegdjYidXdci^cjZVigVY^i^dci]Vi
\dZhVadc\lVnWVX`#
AVgZejiVo^dcZY^jc¼Vo^ZcYVcdcY^eZcYZZhXajh^kVbZciZ
YV^g^hjaiVi^ÄcVco^Vg^X]Zdii^ZcZ!bVhdegViijiidYVaaZ
bdYVa^i|Y^\Zhi^dcZYZaaZVii^k^i|#6eea^X]^VbdijiiVaV
cdhigVZheZg^ZcoV!eZgegdbjdkZgZjcVegdiZo^dcZVii^kV
YZaa¼VbW^ZciZ!egZcYZcYd^cXdch^YZgVo^dcZ!\^|cZaadhiV"
Y^d^c^o^VaZYZaaVXgZVo^dcZZYZaadhk^ajeedYZaegdYdiid!
ijiiZaZkVg^VW^a^V[ÄcX]‚\gVk^cd^abZcdedhh^W^aZhjaaZ
g^hdghZVbW^ZciVa^#AVaZVYZgh]^eh^Zheg^bZdeZgVcYdgZ"
hedchVW^abZciZ^ciZgb^c^hdX^Va^ZYVbW^ZciVa^!eZgd[[g^gZ
hZgk^o^ZegdYdii^X]ZYjg^cdcZaiZbed#
I]ZgZejiVi^dcd[VXdbeVcnYdZhcdiaVndc^ihÄcVcX^Va
gZhjaihVadcZ!WjiVahddci]ZlVn^i^hgjc#6iFj^ci^lZ
ejiVaadjgZ[[dgihVcYZmeZg^ZcXZ^cdgYZgi]ViZkZgn
egdXZhh^hZck^gdcbZciVaanXdbeVi^WaZ#AZVYZgh]^e
bZVchiV`^c\dchdX^VaVcYZck^gdcbZciVagZhedchVW^a^Zh
id\jVgVciZZaVhi^c\egdYjXihVcYhZgk^XZh#
%)
%*
EDAIGDC:FJ>CI>/
>AK:GDEGD9DIID
¹HJB>HJG6º#
FJ>CI>8=6>GH/
6G:6A8JHIDB>O:9
EGD9J8I#
D\c^hZYjiVFj^ci^ƒgZVa^ooViVXdcXjgVVgi^\^VcVaZZ
ji^a^ooVcYdhdaiVcidbViZg^Va^Y^eg^bVfjVa^i|#AZXdaaZo^dc^
egdedhiZgVeegZhZciVcd^ag^hjaiVidY^hXZaiZZhiZi^X]Z
Z[jco^dcVa^^c\gVYdY^hdYY^h[VgZaZeg^cX^eVa^g^X]^ZhiZ
YZabZgXVid#>aegd\gVbbV¹NdjgeZghdcVaX]V^gºƒaV
g^hedhiVVX]^VbV^eVgi^XdaVg^Zg^XZgXVcZaaVhXZaiVY^
jcVedaigdcVjc¼ZheZg^ZcoV^ciZchVZYjc^XV#<a^Vgi^\^Vc^
Fj^ci^gZVa^ooZgVccdaVkdhigVedaigdcVhZ\jZcYdaZkdhigZ
^cY^XVo^dc^![dgcZcYdhj\\Zg^bZci^ZgZVa^ooVcYdXdh^¼jc
kZgdZegdeg^degdYdiid¹hjb^hjgVº#
:kZgnFj^ci^8]V^g^hbVYZl^i]\gZViXVgZjh^c\dcanfjV"
a^inbViZg^Vah#I]ZXdaaZXi^dchegdedhZYVgZi]ZgZhjaid[
ZaVhi^XVcY[jcXi^dcVaX]d^XZhidbZZii]ZbV^cX]d^XZhd[
i]ZbVg`Zi#¹NdjgeZghdcVaX]V^gºegd\gVb^hi]ZVchlZg
idi]dhZl]dadkZi]ZYZiV^ahVcYhZVgX][dg^cX]ddh^c\V
X]V^gVc^ciZchZVcYjc^fjZZmeZg^ZcXZ#Fj^ci^¼hXgV[ihl^aa
gZVa^oZndjgVgbX]V^g[daadl^c\ndjgheZX^ÄXVi^dch!egdk^"
Y^c\hj\\Zhi^dchVcYgZVa^o^c\VgZVaXjhidb^oZYegdYjXi#
AVg^XZgXVYZaaVfjVa^i|gVeegZhZciVcdcjcdW^Zii^kdbV
^aeg^cX^e^dX]Z^he^gVd\c^cdhigVVo^dcZfjdi^Y^VcV#9VaaV
hZaZo^dcZYZaaZbViZg^Zeg^bZVaaZbdYVa^i|Y^aVkdgVo^dcZ!
YVaaV\Zhi^dcZVaaVXdchZ\cVd\c^[VhZYZaaVcdhigVVii^k^i|
ƒk^hhjiVXdc^beZ\cd!egd[Zhh^dcVa^i|ZigVheVgZcoV!
bZiiZcYdhZbegZVahZgk^o^dYZaXa^ZciZa¼ZheZg^ZcoVZaV
igVY^o^dcZVXfj^h^iVcZ\a^Vcc^#Fj^ci^ejd¼kVciVgZaVXZgi^Ä"
XVo^dcZK^h^dc>HD.%%&Z&%%FjVa^i|Dg^\^cVaZ>iVa^VcV#
FjVa^in^hVcV^bi]VilZjhZVhVeg^cX^eaZl^i]^i^che^"
g^c\djgZkZgnYVnVXi^dch![gdbi]ZhZaZXi^dcd[i]ZgVl
bViZg^Vahidi]Zldg`^ihZa[![gdbi]ZbVcV\ZbZciidi]Z
Y^heViX]d[i]Z\ddYh#:VX]e]VhZ^hÄaaZYl^i]YZY^XVi^dc!
egd[Zhh^dcVa^hbVcYigVcheVgZcXn^cdgYZgidd[[Zgiddjg
XjhidbZghi]ZZmeZg^ZcXZVcYi]ZigVY^i^dci]VilZ]VkZ
VXfj^gZYYjg^c\hdbVcnnZVgh#Fj^ci^^h>HD.%%&VcY
&%%bVYZ^c>iVanXZgi^ÄZY#
%+
%,
=NL6N!>ACJDKD
G>;:G>B:CIDC:A
E6CDG6B69:AA:
H:9JI:E:GJ;;>8>D#
=NL6N!I=:C:L
[email protected]
D;;>8:8=6>GH#
9^hZ\cViVeZgFj^ci^YVaadhijY^dDgaVcY^c^9Zh^\c!
aVXdaaZo^dcZ=nLVnƒ^acjdkdg^[Zg^bZcidcZaeVcdgVbV
YZaaZhZYjiZeZgj[ÄX^d#9Zh^\cg^XZgXVid![dgbZbdgW^YZ
ZWZcYZÄc^iZ!g^XZgXViZooVYZ^eVgi^XdaVg^ZjcV\VbbV
XVeVXZY^g^hedcYZgZ^cbdYd[jco^dcVaZZkZghVi^aZVaaZ
g^X]^ZhiZY^d\c^VbW^ZciZj[ÄX^d#=nLVnƒjccjdkdbdYd
Y^^ciZgegZiVgZaZhZYjiZVaa¼^chZ\cVYZaaVfjVa^i|!YZa
WZcZhhZgZZYZaa¼ZXXZaaZcoViZXcdad\^XV#
=nLVn^hi]ZcZlaVcYbVg`^ci]ZeVcdgVbVd[d[ÄXZ
X]V^gh#>i]VhWZZcYZh^\cZY[dgFj^ci^WnDgaVcY^c^9Zh^\c
HijY^d#GZÄcZYYZh^\c!hbddi]VcYYZÄcZYh]VeZh!
ViiZci^dcidYZiV^ahVcYVl^YZgVc\Zi]ViXVcbViX]
l^i]^ih[jcXi^dcVa^inVcYkZghVi^a^ini]ZgZfjZhihd[Vcn
ldg`^c\Zck^gdcbZci#=nLVngZegZhZcihVcZllVn
d[^ciZgegZi^c\d[ÄXZX]V^gh`ZZe^c\fjVa^in!lZaa"WZ^c\
VcYiZX]cdad\^XVaZmXZaaZcXZÄghi#
%-
%. %.
=NL6N
DGA6C9>C>9:H><C
=nlVngVeegZhZciVaVcjdkV^YZci^i|egd\ZiijVaZY^
Fj^ci^/jcYZh^\cjc^XdZ^c^b^iVW^aZeZgXgZVgZjc
cjdkdVbW^ZciZj[ÄX^d#HeZhhdg^ZegdÄa^YZÄc^hXdcd
aZa^cZZYZaaVhZYjiV!^begZo^dh^iVYVaa¼jhdY^bViZg^Va^
Zg^kZhi^bZci^egZ\^Vi^#AVkZgh^dcZXdchX]^ZcVaZ
VaideZg[jco^dc^Y^gZo^dcVa^!^ciZgVbZciZgZVa^ooViV^c
eda^jgZiVcdhX]^jbVidV[gZYYd#>aegdÄadhdii^aZYZaad
hX]^ZcVaZh^XdcigVeedcZVaadheZhhdgZYZahZY^aZ
ZYZaaV[VhX^VadbWVgZ#AV\VbbVƒVgg^X]^iVYVaaV
kZgh^dcZ¹hd[iºXdcZaZ\Vci^XjX^ijgZdg^oodciVa^#
&%
=nlVngZegZhZcihi]ZcZlYZh^\c^YZci^inbVYZWn
Fj^ci^/Vjc^fjZVcY^c^b^iVWaZYZh^\cidXgZViZVcZl
d[ÄXZZck^gdcbZci#I]ZYZei]hVcYZY\ZhYZÄcZi]Z
a^cZhd[i]ZhZVi!VYdgcZYWnjh^c\gZÄcZYbViZg^Vah
VcYXdkZg^c\h#I]Z]^\]WVX`gZhikZgh^dc^hXdbeaZ"
iZanbVYZd[bdjaYZYedanjgZi]VcZ[dVb[dgZmZXj"
i^kZejgedhZh#I]Zi]^cegdÄaZd[i]ZWVX`gZhideed"
hZhidi]Z^bedgiVcii]^X`cZhhd[i]ZhZViVcYd[i]Z
ajbWVgVgZV#I]ZcZl¹hd[iºkZgh^dc!i]Vc`hid^ih
]dg^odciVaVcYZaZ\Vcihi^iX]^c\!Zcg^X]i]ZgVc\Z#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde*gVooZ
=^\]WVX`gZhi!Adde*hed`ZhWVhZ
A,%$)+E,%$).=I&&($&'(=H))$*)
&&
A¼ZaZ\VciZa^cZVYZaaVhZYjiV=nlVngVXX]^jYZXdciZ"
cji^iZXc^X^Z[jco^dcVa^Y^Vhhdajidg^a^Zkd#AdhX]^Z"
cVaZƒgZVa^ooVid^ceda^jgZiVcdhX]^jbVidV[gZYYd
^cbdYdYV\VgVci^gZjceZg[ZiidhdhiZ\cdYZaaV
hX]^ZcV!^aWgVXX^dad^ciZ\gVid]V[dgbVZY^bZch^dcZ
iVa^YVVhh^XjgVgZ^abVhh^bdXdb[dgi!^abZXXVc^hbd
Y^gZ\daVo^dcZXdchZciZjcVXdbeaZiVVYViiVW^a^i|
YZaaVhZY^VVYdeZgVidg^Y^d\c^XdgedgVijgV#9Va
ejcidY^k^hiVZhiZi^Xdƒedhh^W^aZeZghdcVa^ooVgZ
aVhZYjiVjhVcYdeZgh^c\daZeVgi^Zh#WgVXX^da^d
gZigdg^kZhi^bZci^Y^i^edY^kZghddXdadg^Y^[[ZgZci^#
=nlVnhZVi^cVaa^ihZaZ\Vcia^cZ!ZcXadhZiZX]"
c^XVaVcY[jcXi^dcVaXdciZcihd[]^\]h^\c^ÄXVcXZ#
I]ZWVX`gZhi^hbVYZd[XdaY^c_ZXiZYedanjgZ"
i]VcZbdjaYZY[dVbl]^X]XVc\jVgVciZZVeZg[ZXi
hjeedgi!i]ZY^bZch^dcVcYhigjXijgZd[i]Z^ciZ"
\gViZYVgbgZhiZchjgZi]Z]Z^\]id[Xdb[dgi!i]Z
bZX]Vc^hbVaadl[dgVaa`^cYd[WdYnineZVXdb"
eaZiZkZghVi^a^ind[i]ZhZVi#6Zhi]Zi^XVaan^hedhh^WaZ
idXjhidb^oZh^c\aZeVgid[i]ZhZViVgbgZhihdg
WVX`Wnjh^c\Y^[[ZgZcibViZg^Vah[dgi]Zje]dahiZgn
dgY^[[ZgZciXdadjgh#
H8=>:C6A:H8=>JB6ID676HHDHE:HHDG:
ADLI=>[email protected]:I=6C:BDJA9:9;D6B
;DGI=:[email protected]:HI
7G688>DAD>CI:<G6ID
>CI:<G6I:96GBG:HI
H:9>A::H8=>:C6A:H:E6G6I>
H:E6G6I:H:[email protected]
B:886C>HBDHNC8=GDC6JIDE:H6CI:
H:A;"L:><=I>C<HNC8=GDC>O:9B:8=6C>HB
GJDI:<DBB6I:!6JID;G:C6CI>:EDAD
GJ77:GH:A;7G:[email protected]>C<86HIDGH
&'
8DADCC66<6H8DC6BBDGI>OO6IDG:9>H:9JI6
<6HA>;IL>[email protected];D;I=:H:6I
&(
=NL6N
DGA6C9>C>9:H><C
=nlVn]VjcV[dgbVbdgW^YVY^hZ\cViVYVhjeZgÄX^
Xdci^\jZX]Zg^XdgYVcdaZbdaiZea^X^[VXXZY^jcY^V"
bVciZ#HX]^ZcVaZZWgVXX^da^Xdhi^ij^hXdcdjcXdged
jc^XdhiVXXVidYVaaVhZYjiV!fjZhidgZcYZ=nlVn^ccd"
kVi^kVYVaejcidY^k^hiViZXc^XdZ[jco^dcVaZ!daigZV
\VgVci^gZegdeg^deZgfjZhiVeZXja^Vg^i|jcVkZghVi^a^i|
ZYjcXdb[dgiY^ji^a^oodhZcoVeVg^#AVkZgh^dcZXdc
hX]^ZcVaZWVhhd!daigZVaaVbZXXVc^XVHncX]gdc^cigd"
YjXZVcX]Z^acjdkdh^hiZbVV\VhHd[iA^[i!^YZVaZeZg
^iVkda^bZZi^c\dXdbZ^ciZgadXjidgZY¼Vaida^kZaad#
=nlVn]VhVhd[ibdjaYl^i]VXdchZXji^kZ
hjg[VXZhYZh^\cl]^X]gZb^cYi]Zbjai^eaZ[VXZh
d[VY^VbdcY#I]ZWVX`VcYVgbgZhih!XdbeaZiZan
hZeVgViZ[gdbi]ZhZVibV`Zje^cVh^c\jaVgWdYn
VcY\^kZhV[jcXi^dcVa!iZX]c^XVaVcY^ccdkVi^kZ
^bV\Zid=nlVn!Zchjg^c\kZghVi^a^inVcYXdb[dgi
^c^ihjhZVhlZaa#I]ZadlWVX`gZhikZgh^dc^h
VkV^aVWaZl^i]VhncX]gdc^oZYbZX]Vc^hbVcYl^i]
VcZlHd[iA^[iYZk^XZ#>i^h^YZVa[dgbZZi^c\iVWaZh
dgVhVk^h^idg[dg]^\]aZkZad[ÄXZh#
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde*gVooZ
AdlWVX`gZhi!Adde*hed`ZhWVhZ
A,%$)+E,%$).=.&$&%&=H))$*)
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZHiVg)gVooZ
AdlWVX`gZhi!HiVg)hed`ZhWVhZ
A*)$)+E*)$).=.&$&%&=H)&$*&
HX]^ZcVaZWVhhd!higjiijgV^cÄadXgdbVid
AdlWVX`gZhi!X]gdbZYgdYWVhZ[gVbZ
A*)$)+E*)$).=-)$)&
&)
&*
=NL6NEDAIGDC8>C6
DGA6C9>C>9:H><C
AVXdaaZo^dcZ=nlVnh^XdbeaZiVY^jcVZaZ\VciZ
edaigdcX^cV^bWdii^iVZg^kZhi^iVXdcbVZhig^VZ
XjgVVgi^\^VcVaZ!YVaaVa^cZVhZbea^XZZeja^iV#
;dgbVZY^bZch^dc^aVgZcYdcd^YZVaZXdbeaZbZcid
^cd\c^VbW^ZciZj[ÄX^d/XdbZ[gdciZhXg^kVc^V
d^codcZY^ViiZhVZg^jc^dcZaVedaigdcX^cV=nlVn
ƒhZbegZh^cdc^bdY^ZaZ\VcoVZ[jco^dcVa^i|^c
heVo^g^Ydii^#AZbdaiZea^X^i^edad\^ZY^higjiijgV
Z\a^^ccjbZgZkda^g^kZhi^bZci^XdchZcidcd^cdaigZ
Vbe^Zedhh^W^a^i|Y^eZghdcVa^ooVo^dcZ#
I]ZZaZ\VciVgbX]V^gl^i]^ihh^beaZVcYXaZVga^cZh
^ciZ\gViZh=nlVngVc\Z!l]^X]^hl^i]XgV[ihbVc"
h]^elZaaeVYYZYVcYje]dahiZgZY#I]Zh]VeZVcY
Y^bZch^dcbV`Z^ii]Zg^\]ihdaji^dcVhXdbeaZbZci
[dgZVX]d[ÄXZZck^gdcbZciVhlZaa/Vh[gdci"YZh`
dg^clV^i^c\dgbZZi^c\VgZV!=nlVnVgbX]V^g^h
ValVnhVhncdcnbd[ZaZ\VcXZVcY[jcXi^dcVa^in^c
gZYjXZYheVXZ#6l^YZdeedgijc^ind[Xjhidb^oVi^dc
^hVahdedhh^WaZi]Vc`hidi]Zbjai^eaZhigjXijgZh
VcYXdjciaZhhXdkZg^c\h#
EdaigdcX^cVk^h^iVidg^!WVhZH]de)gVooZ
K^h^idgX]V^g!H]de)hed`ZhWVhZ
A+*$)+E+*$)'=-'$)*
EdaigdcX^cVk^h^iVidg^!WVhZHiVg)gVooZ
K^h^idgX]V^g!HiVg)hed`ZhWVhZ
A+*$)+E+*$)'=I-'$.'=H)*$**
EdaigdcX^cVk^h^iVidg^!higjiijgVÄadXgdbVid
K^h^idgX]V^g!X]gdbZYgdYWVhZ[gVbZ
A*-$)+E*+$)'=,,$)*
&+
&,
=NL6NEDAIGDC8>C6
DGA6C9>C>9:H><C
AZa^cZZhZbea^X^Zb^c^bVa^YZaaVedaigdcX^cV=nlVn
hj\\Zg^hXdcd^ahjdji^a^oodVcX]Z^cg^hidgVci^!WVg
hVaZXdc[ZgZcoZZY^c\ZcZgVaZ^cVbW^Zci^XdaaZii^k^#
AVhigjiijgVgZVa^ooViVXdc)\VbWZ^cijWdaVgZY^
bZiVaadkZgc^X^ViddXgdbVidVhh^XjgVegVi^X^i|Y^
ji^a^oodZ[VX^a^i|Y^VWW^cVbZcid#AZ\VbWZbZiVaa^"
X]ZedhhdcdZhhZgZYdiViZY^gjdiZXdc[gZcdY^
hiVo^dcVbZcideZgjcVbV\\^dgZkZghVi^a^iŒY¼jhd#
Ijii^^bdYZaa^edhh^W^aZegZkZYZgZ^ag^kZhi^bZcid
¹Hd[iºXdcXjX^ijgZdg^oodciVa^hjaadhX]^ZcVaZ#
I]Zh^beaZVcYb^c^bVaa^cZhVahdhj\\ZhiidjhZ
=nlVnX]V^g^ch^YZgZhiVjgVcih!WVg!Xdc[ZgZcXZ
gddbhVcYVaaZck^gdcbZcihgZhZgkZYidi]Z
Xdbbjc^in#I]Z)bZiVaijWZaZ\h^ckVgc^h]ZY
dgX]gdbZYÄc^h]ZchjgZV[jcXi^dcVajhZVcYZVhn
bViX]^c\#I]ZbZiVaaZ\hVcYidWZbdgZkZghVi^a^in
^c^ihjhZXVcWZZfj^eeZYl^i]hZa["WgZV`^c\XVhidgh#
;dgVaabdYZah^hVahdVkV^aVWaZi]Z¹Hd[iºkZgh^dc
l^i]]dg^odciVahi^iX]^c\dci]ZWVX`#
EdaigdcX^cVk^h^iVidg^!)\VbWZ^cbZiVaad
K^h^idgX]V^g!)bZiVaaZ\h[gVbZ
A*($)+E)-$)'=-%$)*
EdaigdcX^cVk^h^iVidg^!)\VbWZhjgjdiZ
K^h^idgX]V^g!)aZ\h[gVbZl^i]XVhidgh
A*($)+E)-$)'=-%$)*
&-
&.
=NL6NEDAIGDC8>C6
DGA6C9>C>9:H><C
AVedaigdcX^cV=nlVnXdc\VbWZ^caZ\cdƒ^YZVaZ
eZg^aXdcigVXiZeZgji^a^oo^Vaa¼^ciZgcdY^g^hidgVci^
ZWVg#AZa^cZZbdYZgcZYZaaVhZYjiVh^^ciZ\gVcd
eZg[ZiiVbZciZVa\jhidXaVhh^XdYZaaZ\VbWZ^c
aZ\cdegZk^hiZ^cgdkZgZcVijgVaZdkZgc^X^Vidbd`V#
EgVi^X]Z!ZhhZco^Va^ZXdbeViiZedhhdcd^chZg^gh^
XdchjXXZhhdVcX]Z^cVW^iVo^dc^eg^kViZ#A¼Vbe^V
\VbbVY^Xdadg^Zg^kZhi^bZci^VY^hedh^o^dcZgZcYZ
fjZhiVedaigdcX^cVYVkkZgdjc^kZghVaZZ^chdhi^ij^W^aZ
XdbeaZbZcidY^VggZYd#
%'%
'%
I]Z=nlVnX]V^gl^i]lddYZcaZ\h^hXdcXZ^kZY
idWZjhZY[dgXdcigVXiejgedhZVcY^ch^YZgZ"
hiVjgVcihdgWVgh#I]ZbdYZgca^cZhd[i]ZhZVih
eZg[ZXian^ciZ\gViZl^i]i]ZXaVhh^Xa^`^c\d[i]Z
lddYZcdV`aZ\h^ccVijgVadgYVg`WgdlcÄc^h]#
JhZ[ja!ZhhZci^VaVcYhda^YXVcWZVahdjhZY[dg
gZh^YZci^VaejgedhZl^i]hjXXZhh#I]Zl^YZgVc\Z
d[XdadjghVcYXdkZg^c\hVkV^aVWaZbV`Zhi]^h
X]V^g[dgVaa"ejgedhZVcYVc^ggZeaVXZVWaZXdb"
eaZbZci^c[jgc^ijgZ#
EdaigdcX^cVk^h^iVidg^!)\VbWZ^caZ\cd
K^h^idgX]V^g!)lddYaZ\h[gVbZ
A*($)+E)-$)'=-%$)*
'&
=NL6NE>:<=:KDA:DE:C
DGA6C9>C>9:H><C
AVkZghVi^a^i|YZaaVedaigdcX^cV=nlVngZcYZedhh^"
W^aZaVhjVigVh[dgbVo^dcZ^cjcZaZ\VciZZgV[ÄcVid
edooZiid#8dciZbedgVcZdZVXXd\a^ZciZ!egVi^XdZ
XdbeViidgVeegZhZciV^a\^jhidXdbegdbZhhdeZg
VggZYVgZd\c^VbW^ZciZ^cbdYdZaZ\VciZZ[jco^dcV"
aZ#>YZVaZeZga¼VbW^ZciZXdcigVXiZXdc[ZgZcXZXdh^
XdbZcZaaZodcZg^jc^dcZ!^aedooZiidcZaaVkZgh^dcZ
e^Z\]ZkdaZXdcÄVcX]^VeZgi^Vhh^XjgVaZbVhh^bZ
egZhiVo^dc^Vaa¼^chZ\cVYZaadheVo^dXdbZeg^dg^i|
hZcoVg^cjcX^VgZVaYZh^\ceja^idZViijVaZ#
''
I]ZkZghVi^a^ind[=nlVnX]V^gWZXdbZhVcZaZ\Vci
VcYgZÄcZYijWX]V^g#8dciZbedgVgnVcYlZaXdb^c\!
jhZ[jaVcYhda^YgZegZhZcihi]Zg^\]iXdbegdb^hZ^c
dgYZgid[jgc^h]VaaZck^gdcbZcihi]VihZZ`ZaZ\VcXZ
VcY[jcXi^dcVa^in#8dcXZ^kZY[dgXdcigVXi!Xdc[ZgZc"
XZVcYbZZi^c\VgZVhVhlZaa!i]Z[daY^c\kZgh^dc
l^i]deZch^YZh\V^chi]ZWZhid[^ihejgedhZ\^k^c\
eg^dg^inidi]ZheVXZl^i]djiVcnXdbegdb^hZdc
YZh^\cl]^X]^hXdciZbedgVgnVcYa^\]i#
EdooZiide^Z\]ZkdaZ!ÄVcX]^VeZgi^
;daY^c\ijWX]V^g!deZch^YZh
A*+$)-E*'$)''%X]^jhd=-($)*
'(
=NL6NE>:<=:KDA:DE:C
DGA6C9>C>9:H><C
EdaigdcVVedooZiid^ceda^jgZiVcdhX]^jbVidV
[gZYYd#AVhZYjiVVbe^VZVXXd\a^ZciZ!adhX]^ZcVaZ
bdgW^YdZÅZhh^W^aZadgZcYdcd^YZVaZeZgbZZi^c\
ZeZgXdc[ZgZcoV#9^hedc^W^aZhje^ZY^c^dhjgjdiZ
^aedooZiide^Z\]ZkdaZXdcÄVcX]^VeZgi^ejŒZhhZgZ
VcX]ZYdiVidY^iVkdaZiiV#H^VegZZh^g^X]^jYZViigV"
kZghdedX]ZZhZbea^X^deZgVo^dc^eZgediZgZhhZgZ
XdchZgkVid^cheVo^ZhigZbVbZciZg^Ydii^ZYji^a^o"
oVidfjVcYddXXdggZ#G^kZhi^idXdcXjgVVgi^\^VcVaZ
ji^a^ooVcYdijii^^bViZg^Va^YZaaV\VbbVXdadg^#
')
IjWX]V^gbVYZd[bdjaYZYedanjgZi]VcZ[dVb#
L^YZVcYlZaXdb^c\hZVi!hd[iVcYÅZm^WaZWVX`"
gZhibV`Zi]ZhZX]V^gh^YZVa[dgbZZi^c\VcY
Xdc[ZgZcXZ#6kV^aVWaZdc[ZZidgXVhidghVcYl^i]
[daY^c\deZch^YZXVcWZVahdZfj^eeZYl^i]lg^i^c\
iVWaZi#>ideZchdgXadhZh^ihZa[i]Vc`hid[ZlVcY
ZVhnbdkZbZcih^cdgYZgidWZeaVXZY^ckZgn
gZYjXZYheVXZhVcYjhZY^[cZXZhhVgn#Je]dahiZ"
gZYl^i]XgV[ihbVch]^eWnjh^c\Vaai]ZVkV^aVWaZ
XdadjghVcYbViZg^Vah#
'*
=NL6NEDOO:IID
DGA6C9>C>9:H><C
>aedooZiid=nlVngVeegZhZciV^aXdbeaZiVbZcid
^YZVaZeZgVggZYVgZXdcZaZ\VcoV^abZZi^c\[dgbV"
aZZ^c[dgbVaZ#AVhZYjiVƒXdc[dgiZkdaZZYVXXd"
\a^ZciZ!adhX]^ZcVaZVbe^dZgdWjhid!aZY^bZch^dc^
XdbeViiZbVcdcigdeedXdchZcidcdjcji^a^oodh^V
^cidgcdViVkda^g^jc^dcZX]Z^cVgZZViiZhVZXdaaZii^k^"
i|#9^hedc^W^aZhjgjdiZde^ZY^c^ejŒZhhZgZeZghdcV"
a^ooVidViigVkZghda¼ji^a^oodY^bViZg^Va^dXdadg^Y^[[Z"
gZci^VcX]ZeZgh^c\daZeVgi^YZaaVhigjiijgVdXdc
a¼^chZg^bZcidYZaaViVkdaZiiV#
'+
=nlVnijWX]V^ggZegZhZcihi]Zg^\]iÄc^h]id[jg"
c^h]i]Z[dgbVadg^c[dgbVabZZi^c\VgZVl^i]
ZaZ\VcXZ#I]ZhZVi^hlZaXdb^c\VcYXdb[dgiVWaZ!
i]ZWVX`gZhi^hl^YZVcYhigdc\#I]ZXdbeVXiWji
cdiiddbjX]h^oZVaadli]ZjhZVgdjcYi]ZbZZi^c\
iVWaZ!lV^i^c\VgZVdgXdbbjc^inVhlZaa#6kV^aVWaZ
dc[ZZidgXVhidghXVcWZXjhidb^oZYWnjh^c\
bViZg^Vah^cY^[[ZgZciXdadjghZkZc[dgh^c\aZeVgi
d[i]ZhigjXijgZdgl^i]i]Zlg^i^c\iVWaZi#
EdooZiidÄhhd!ÄVcX]^X]^jh^
;^mZYijWX]V^g!XadhZYh^YZh
A*+$)-E*'$)'=-($)*
',
=NL6NE>:<=:KDA:;JAA
DGA6C9>C>9:H><C
EdaigdcVVedooZiid^ceda^jgZiVcdhX]^jbVidV
[gZYYd#AVhZYjiVVbe^VZVXXd\a^ZciZ!adhX]^ZcVaZ
bdgW^YdZÅZhh^W^aZadgZcYdcd^YZVaZeZgbZZi^c\
ZeZgXdc[ZgZcoV#9^hedc^W^aZhje^ZY^c^dhjgjdiZ
^aedooZiide^Z\]ZkdaZXdcÄVcX]^X]^jh^ejŒZhhZgZ
VcX]ZYdiVidY^iVkdaZiiV#H^VegZZh^g^X]^jYZ
ViigVkZghdedX]ZZhZbea^X^deZgVo^dc^eZgediZg
ZhhZgZXdchZgkVid^cheVo^ZhigZbVbZciZg^Ydii^ZY
ji^a^ooVidfjVcYddXXdggZ#:¼Y^hedc^W^aZ^aXVggZaad
eZg^aigVhedgidZadhidXXV\\^dYZ^edooZii^#
'-
IjWX]V^gbVYZd[bdjaYZYedanjgZi]VcZ[dVb#
I]ZhZVi^hlZaXdb^c\VcYXdb[dgiVWaZVcYi]Z
ÅZm^WaZVcYhd[iWVX`gZhibV`Z^i^YZVa[dgbZZi^c\
dgXdc[ZgZcXZ#I]Z[daY^c\ijWX]V^gl^i]XadhZY
h^YZh^hVkV^aVWaZdcXVhidghdg[ZZiVcYXVcWZ
Zfj^eeZYl^i]lg^i^c\iVWaZi#>ideZchdgXadhZh
^ihZa[i]Vc`hid[ZlVcYZVhnbdkZbZcih^cdgYZg
idWZeaVXZY^ckZgngZYjXZYheVXZVcYjhZY^[
cZXZhhVgn#6bZiVaigVn^hVahdVkV^aVWaZi]ViVaadlh
idXVggnVcYhidgZi]ZX]V^ghl]ZccdicZZYZY#
EdooZiide^Z\]ZkdaZ!ÄVcX]^X]^jh^
;daY^c\ijWX]V^g!XadhZYh^YZh
A*-$)+E*'$)''%X]^jhd=-)$)-
'.
6B:A>:
9:H><CFJ>CI>G9
6bZa^Zƒ^YZVaZ^cijiiZaZhjZkVg^Vci^eZga¼VbW^ZciZ
j[ÄX^d!gZh^YZco^VaZZXdcigVXi#AVegd[dcY^i|YZaaV
hZYjiVZadhX]^ZcVaZVbe^dZYZg\dcdb^XdVhh^Xj"
gVcd^abVhh^bdXdb[dgi#AVWVhZAjb^V^cVaajb^c^d!
\gVo^ZVabZXXVc^hbddhX^aaVciZ\VgVci^hXZjcV
XdbeaZiVgZ\daVo^dcZbZcigZeZga¼ji^a^ood^cVbW^Zc"
iZYdbZhi^XdZXdcigVXiƒegZk^hidjcbZXXVc^hbd
Vgbdc^XdXdc[jco^dcVa^i|hZbea^ÄXViZ#6bZa^ZƒeZg"
hdcVa^ooVW^aZXdcWgVXX^da^^cÄadXgdbViddWgVXX^da^
^cVaajb^c^degZhhd[jhd#
6bZa^Z!^cZVX]d[^ihbdYZah!^h^YZVa[dgi]Z
d[ÄXZZck^gdcbZci!gZh^YZci^VaVcYXdcigVXi#
I]ZYZei]!l^YZVcYZg\dcdb^XhZVi\jVgVciZZh
i]ZWZhiXdb[dgi#I]ZY^Z"XVhiVajb^cjbAjb^V
WVhZVcYi]ZVYkVcXZYi^aibZX]Vc^hb\jVgVciZZ
VXdbeaZiZgZ\jaVi^dcl]^aZVc]Vgbdc^XbZX]Vc^hb
l^i]ZVhZ[jcXi^dcVa^in^hVahdVkV^aVWaZ[dggZh^"
YZci^VadgXdcigVXijhZ#6bZa^ZXVcWZXjhidb^oZY
l^i]X]gdbZYdgY^ZXVhiVajb^cjbVgbgZhih#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAjb^V^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!Ajb^VVajb^c^jbWVhZ
A+-$*-E+-$))=I&&'$&'&=H)'$*'
HX]^ZcVaZVaid!WVhZHiVg)gVooZ
=^\]WVX`gZhi!HiVg)hed`ZhWVhZ
A+-$*-E+-$))=I&&%$&'%=H)'$*'
(%
(&
6B:A>:
9:H><CFJ>CI>G9
:aZ\VciZcZaaZhjZa^cZZ!6bZa^ZƒaVhdajo^dcZ^YZVaZ
eZgX]^XZgXVjcVhZYjiVgVeegZhZciVi^kVZYVaYZh^\c
g^XZgXVid#AVkZgh^dcZXdchX]^ZcVaZWVhhdg^egdedcZ
adhiZhhdegdÄadgV[ÄcVidXdcXjX^ijgZeZg^bZigVa^ZY
jcV[dgbVVXXd\a^ZciZZXdc[dgiZkdaZ#9^hedc^W^aZ^c
kZgh^dcZhjgjdiZdWVhVbZcidÄhhdXdbeaZiV
^cbdYdZaZ\VciZZY^hXgZidVgZZdeZgVi^kZZbZZi^c\
daigZX]Z^chZg^gh^XdcY^hXgZo^dcZ^cVeeVgiVbZci^
ZYVaWZg\]^#6Y^hedh^o^dcZjccjdkdWgVXX^dad^cÄad
XgdbVidXdchjeedgidg^kZhi^id#
6bZa^Z!l^i]^ihZaZ\Vcia^cZh!^hi]Z^YZVahdaji^dc
[dgi]dhZVgZadd`^c\[dgVgZegZhZciVi^kZVcY
gZÄcZYYZh^\cX]V^g#I]ZadlWVX`gZhikZgh^dc
egZhZcihV\V^ci]ZhVbZgZÄcZYegdÄaZl^i]djih^YZ
hi^iX]^c\VcYlZaXdb^c\VcYXdb[dgiVWaZYZh^\c#
6kV^aVWaZdcXVhidghdgÄmZhWVhZ!deZgVi^kZdg
bZZi^c\VgZVhVgZXdbeaZiZY^cVcZaZ\VciVcY
bdYZgViZlVnVhlZaaVh^cidVeVgibZcihdg]diZah#
6cZlX]gdbZYgdYVgbgZhil^i]je]dahiZgZYEVY
^hcdlVkV^aVWaZ#
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAjb^V^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!Ajb^VVajb^c^jbWVhZ
A+-$*-E+-$))=I-%$.%=H)'$*'
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZHiVg)gVooZ
AdlWVX`gZhi!HiVg)hed`ZhWVhZ
A+-$*-E+-$))=I,,$-,=H)&$*&
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZH]de)gVooZ
AdlWVX`gZhi!H]de)hed`ZhWVhZ
A+-$*-E+-$))=,-$)'
('
((
6B:A>:EDAIGDC8>C6
9:H><CFJ>CI>G9
AZ\\ZgVZYZhhZco^VaZ!aVedaigdcX^cV6bZa^Zƒa¼^YZV"
aZXdbeaZiVbZcideZgVbW^Zci^YdbZhi^X^ZXdcigVXi#
6be^V!Xdc[dgiZkdaZ!hZbea^XZcZaaVhjV[dgbVVggZYV
^cbdYdY^hXgZidh^VfjVcYdjhViV^cbdYd^hdaVid
X]ZfjVcYdk^ZcZegdedhiV^c\gjeedcZaaZodcZ
ViiZhVZgZXZei^dc#AVhdii^aZhigjiijgV^cÄadXgdbVid
Y^hZ\cVaVedaigdcV^cbdYdbdYZgcdZYViijVaZ!V
XdbeaZiVbZcidƒegZk^hidjcedj[[$ed\\^Ve^ZY^VkZc"
iZaZhiZhhZXVgViiZg^hi^X]ZXdhigjii^kZYZaaVedaigdcV
ZXVeVXZY^b^\a^dgVgcZ^aXdc[dgi#
6bZa^ZX]V^g!a^\]iVcYh^beaZ!gZegZhZcihi]Z
g^\]iXdbeaZbZci[dgXdcigVXiVcYYdbZhi^XjhZ#
I]Zl^YZ!Xdb[dgiVWaZVcYZVhnh]VeZlZaa
[jgc^h]l]ZcegdedhZY^ch^c\aZlVndg^clV^i^c\
dggZXZei^dcVgZV#I]Zi]^cX]gdbZYgdY[gVbZ
YZh^\chi]ZX]V^g^cVbdYZgcVcYXdciZbedgVgn
lVn#6WZcX]!l^i]i]ZhVbZX]VgVXiZg^hi^Xd[i]Z
X]V^ghVcYidWZiiZgi]ZXdb[dgi^hVkV^aVWaZ#
EdaigdcVadjc\Z!higjiijgV^cÄadXgdbVid
Adjc\ZX]V^g!X]gdbZYgdYWVhZ[gVbZ
A*'$)-E*-$)+=-&$)(
Edj[[!higjiijgV^cÄadXgdbVid
7ZcX]!X]gdbZYgdYWVhZ[gVbZ
A+)E))=)(
()
(*
E:I>I6B:A>:
9:H><CFJ>CI>G9
EZi^i6bZa^ZXdbW^cVbV\^higVabZciZ^XdcXZii^Y^
Z[ÄX^ZcoVZeZghdcVa^ooVo^dcZ^cjc¼jc^XV[dgbV!
hZbea^XZZXdbeViiV#EZchViVeZgjhdgZh^YZco^VaZ!
XdcigVXiZYj[ÄX^dEZi^i6bZa^Z!ƒjcVhZYjiV
kZghVi^aZX]Zh^^chZg^hXZ[VX^abZciZ^cd\c^VbW^ZciZ
\gVo^ZVaaZY^kZghZhigjiijgZZg^kZhi^bZci^Y^hedc^W^a^#
AVhXdXXVgZVa^ooViV^chX]^jbVid]VjcV[dgbV
ZhhZco^VaZZXdc[dgiZkdaZ!^g^kZhi^bZci^edhhdcd
egZkZYZgZXjX^ijgZdg^oodciVa^eVgVaaZaZdeejgZjcV
hZbea^XZXjX^ijgVVaaVWVhZYZaadhX]^ZcVaZ#
EZi^i6bZa^Zh`^aa[jaanXdbW^cZhXdcXZeihd[
Z[ÄX^ZcXnVcYXjhidb^oVi^dc^cdcZlVn!h^beaZ
VcYhigdc\#EZi^i6bZa^Z!XdcXZ^kZY[dggZh^YZci^Va!
XdcigVXiVcYd[ÄXZjhZ!^hVkZghVi^aZX]V^gi]Vi
ZVh^an^ciZ\gViZ^ihZa[^cVcnZck^gdcbZcii]Vc`hid
i]ZY^[[ZgZcihigjXijgZhVcYje]dahiZg^ZhVkV^aVWaZ#
I]Zh]Zaa!bVYZd[XdaY^c_ZXiZY[dVb!]VhVc
ZhhZci^VaVcYXdb[dgiVWaZYZh^\c!i]Zje]dahiZg^Zh
XVc]VkZ]dg^odciVaVcYeVgVaaZahi^iX]^c\dgVh^beaZ
VcYjc^fjZhi^iX]^c\dci]ZWVhZd[i]ZWVX`gZhi#
EdaigdcX^cV!WVhZAdde^cVaajb^c^d
K^h^idgX]V^g!AddeVajb^c^jbWVhZ
A+-$))E+-$)&=I-'$.'=H)($*(
EdaigdcX^cV!WVhZHiVg)gVooZ
K^h^idgX]V^g!HiVg)hed`ZhWVhZ
A+-$))E+-$)&=I-'$.'=H)($*(
(+
(,
E:I>I6B:A>:
9:H><CFJ>CI>G9
AVhZbea^X^i|YZaaZa^cZZX]ZY^hZ\cVcdaVEZi^i
6bZa^ZXdchZcidcdjcji^a^oodYVkkZgdjc^kZghVaZ
Y^fjZhiVhZYjiV#;dgbZÅj^YZZYjcegdÄadhcZaad
cZ[VccdjcVkVa^YVegdedhiVeZgg^hidgVci^!WVg!
adjc\ZZodcZViiZhVY^VaWZg\]^Zj[ÄX^#>ceVgi^XdaVg
bdYdaVhigjiijgVgZVa^ooViV^cÄadXgdbVidZfjZaaV
^cbZiVaadXgdbVidV)\VbWZXdc[Zg^hXdcdVaaV
hZYjiVjcVh^a]djZiiZhaVcX^ViV!ZaZ\VciZZg^XZgXViV!
XVeVXZeZgfjZhidY^^ciZ\gVgh^^cegd\Zii^Y^d\c^
\ZcZgZXdchjXXZhhd#
I]Zh^beaZYZh^\cVcYa^cZhi]VibV`ZhEZi^i
6bZa^ZVaadlVjc^kZghVajhZd[i]^hhZVi#I]Z
Åj^YVeeZVgVcXZVcYi]^cegdÄaZbV`Zh^iVkVa^Y
egdedhVa[dggZhiVjgVcih!WVg!adjc\ZVcYlV^i^c\
VgZVd[]diZahVcYd[ÄXZh#I]ZX]gdbZYgdY[gVbZ
VcY)bZiVaX]gdbZYaZ\hheZX^ÄXVaan\^kZidi]Z
hZViVi]^c!ZaZ\VciVcYgZhZVgX]ZYa^cZ!VWaZid
^ciZ\gViZl^i]hjXXZhh^cVcnegd_ZXiVhlZaa#
EdaigdcX^cV!higjiijgV^cÄadXgdbVid
K^h^idgX]V^g!X]gdbZYgdYWVhZ[gVbZ
A).$))E+%$)&=-($),
EdaigdcX^cV!higjiijgVXgdbViV
K^h^idgX]V^g!X]gdbZYWVhZ[gVbZ
A),$))E**$)&=-+$),
(-
(.
6AJB>C>6
9:H><CFJ>CI>G9
6ajb^c^Vƒjch^hiZbVY^hZYjiZY^gZo^dcVa^YZY^XVid
Vaa¼VbW^ZciZj[ÄX^dXdciZbedgVcZd#AVhZYjiVZhhZc"
o^VaZZYZg\dcdb^XVƒ^begZo^dh^iVcZahjdYZh^\cYV
jciZaV^d^cVaajb^c^dfjVaZZaZbZcidXVgViiZg^ooVciZ#
D\c^ZaZbZcidYZaaVhigjiijgVƒhiVidegd\ZiiVideZg
gZcYZgZaVhZYjiVjc^XViVcidYVaejcidY^k^hiVZhiZi^"
XdX]Z[jco^dcVaZXdh^XdbZaVedhh^W^a^i|Y^hXZ\a^ZgZ
[gVigZY^[[ZgZci^i^edad\^ZY^g^kZhi^bZcid/¹8dc[dgiº!
hd[ÄXZZY^VaidheZhhdgZ!¹Ha^bºe^VXZkdaZZYVaa¼^c"
\dbWgdg^YdiidZ¹CZiº^cegVi^XVZXdbdYVgZiZ#
&*&
)%
6ajb^c^V^hVgVc\Zd[ZmZXji^kZX]V^gh[dgi]ZXdc"
iZbedgVgnd[ÄXZ#I]^hZhhZci^VaVcYZg\dcdb^XX]V^g
^hZcg^X]ZY^c^ihYZh^\cWni]ZY^Z"XVhiVajb^c^jb
h]ZaaVhVX]VgVXiZg^o^c\ZaZbZci#:VX]ZaZbZcid[
i]ZhigjXijgZ^hYZh^\cZYidgZVa^oZVX]V^gVZhi]Zi^"
XVaanVcY[jcXi^dcVajc^fjZhdi]Vii]Zedhh^W^a^inid
X]ddhZWZilZZci]gZZY^[[ZgZci`^cYd[je]dahiZgn/
¹8dc[dgiºhd[iVcYl^i]]^\]i]^X`cZhh!¹Ha^bºeaZV"
hVciVcYl^i]b^c^bVaVbdjcid[heVXZ!¹CZiºl^i]
egVXi^XVaVcYje]dahiZgZY^cXdb[dgiVWaZbZh]#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAjb^V^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!Ajb^VVajb^c^jbWVhZ
A,%$)-E,%$))=I&&,$&',=H)'$*'
&*)
)&
)'
)(
6AJB>C>6
9:H><CFJ>CI>G9
AVhZYjiV6ajb^c^VXdchX]^ZcVaZWVhhdƒegZk^hiV"
cZaaZigZkVg^Vci^Y^g^kZhi^bZcid/8db[dgi!Ha^bZCZi
ZcZaaVkZgh^dcZXdce^VhigVÄhhVƒ^begZo^dh^iVYV
jcVbZooVajcV^cVaajb^c^d[gdciVaZ#>YZVaZeZgVgZZ
deZgVi^kZY^egZ\^ddVbW^Zci^Y^gZo^dcVa^!aVhZYjiV
gVXX]^jYZcdiZkda^XdciZcji^iZXc^X^ZjcYZh^\cY^
Vhhdajidg^a^Zkd#>g^kZhi^bZci^hdcdgZVa^ooVi^Xdc
ZhigZbVXjgVZegZX^h^dcZV[ÄcX]Za¼ji^a^oodYZaaV
hZYjiVh^VjcVe^VXZkdaZZheZg^ZcoVfjdi^Y^VcV#
&*&
6ajb^c^Vl^i]adlWVX`gZhi^hVkV^aVWaZ^c(dei^dch
d[je]dahiZg^Zh/8db[dgi!Ha^bdgCZiVcYZcg^X]ZY
WnVcVajb^c^jbWgVX`Zidci]Z[gdcid[i]ZX]V^gWn
Zfj^ee^c\^il^i]i]Zhl^kZabZX]Vc^hb#7Z^c\^YZVa
[dg]^\]deZgVi^kZVgZVdgZmZXji^kZZck^gdcbZci!
i]^hX]V^gXdciV^chgZbVg`VWaZiZX]c^XVaXdciZcihVcY
VWhdajiZbVm^bjbYZh^\c#I]Zje]dahiZg^ZhVgZgZ"
Va^oZYl^i]ZmXZei^dcVaXVgZVcYg^\dghdVhi]ZYV^an
jhZd[i]ZX]V^gWZXdbZVeaZVhVciZmeZg^ZcXZ#
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAjb^V^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!Ajb^VVajb^c^jbWVhZ
A,%$)-E,%$))=I,-$--=H)'$*&
&*)
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZH]de^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!H]deVajb^c^jbWVhZ
A,%$)-E+%$))=-%$))
HigjiijgVXVci^aZkZgWgVXX^da^^ciZ\gVi^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]VgbgZhih
A*+$)-E+%$))=-%$)*
))
)*
H:C6IDG
9:H><CFJ>CI>G9
EdaigdcZY^gZo^dcVa^egd\ZiiViZeZga¼^chZg^bZcid^c
VbW^Zci^VaiVbZciZegd[Zhh^dcVa^ZYVaYZh^\cXaVh"
h^Xd#<a^heZhhdg^^bedgiVci^YZaadhX]^ZcVaZZYZaaV
hZYjiV\VgVci^hXdcd^abVhh^bda^kZaadY^Xdb[dgi#
HZcVidgƒY^hedc^W^aZ^cYjZVaiZooZZXdcYjZ
kVg^Vci^Y^WgVXX^da^!;jaaidiVabZciZg^kZhi^i^dHeZX^Va
^cbZiVaadXgdbVidZed\\^VWgVXX^dadg^kZhi^id#7VhZ
^cVaajb^c^dV*gVooZhjgjdiZdkZgh^dcZXVci^aZkZg
eZga¼ViiZhV#
GVc\Zd[X]V^ghYZh^\cZY[dg]^\]anegd[Zhh^dcVa
Zck^gdcbZcihl^i]VXaVhh^XYZh^\c#I]ZaVg\Z
kdajbZhd[i]ZhZViVcYd[i]ZWVX`gZhi\jVgVciZZ
i]ZbVm^bjbXdb[dgi#HZcVidg^hVkV^aVWaZ^cild
Y^[[ZgZci]Z^\]ihVcYildVgbgZhih/;jaal]^X]^h
XdbeaZiZanje]dahiZgZYdgHeZX^Val]^X]^hX]gd"
bZYVcYeVgi^Vaanje]dahiZgZY#I]ZWVhZXVcWZ
V*Vaajb^c^jbhed`ZhdcXVhidghdgXVci^aZkZg
[dglV^i^c\VgZVh#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A+*$*%E+.$)-=I&'&$&(&=H))$*)
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A+*$*%E+.$)-=I&%&$&&&=H))$*)
HigjiijgVXVci^aZkZgXdc$hZcoVWgVXX^da^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]$l^i]djiVgbgZhih
A*,$*%E,'$)-=.,$)+
)+
),
H:6HDC8DC;DGI
9:H><CFJ>CI>G9
>aegd\gVbbVHZVhdccZaaVkZgh^dcZ8db[dgigVeegZ"
hZciV^abVhh^bdYZaa¼Zg\dcdb^VZYZaYZh^\c#>XjhX^"
c^^bWdii^i^WZcZh^^ciZ\gVcdXdcaVhigjiijgVeZgjc
YZh^\cYZhi^cVidVYjgVgZcZaiZbed#HZVhdcd[[gZ
Y^kZghZedhh^W^a^i|Y^hXZaiVVhZXdcYVYZahjdji^a^ood
Z^chZg^bZcid#8dchX]^ZcVaZVaidZWVhhd!hZYjiV
¹cdgbVaZºZY¹:migVaVg\Zº!ejŒZhhZgZYdiViVY^
Y^kZgh^bZXXVc^hb^Y^dhX^aaVo^dcZZhkVg^ViZi^eda^\^Z
Y^higjiijgVVhZXdcYVYZaa¼Zh^\ZcoZYZaa¼deZgVidgZ#
I]ZHZVhdcgVc\ZgZVX]Zhl^i]i]Z8db[dgi
kZgh^dci]ZbVm^bjbYZh^\cVcYZg\dcdb^Xh#
I]ZeVYYZYXjh]^dch^ciZ\gViZl^i]i]ZhigjXijgZ
VcY\jVgVciZZVjc^fjZYZh^\c#HZVhdc\^kZh
Y^[[ZgZciX]d^XZh!YZeZcY^c\dc^ihjhZ#L^i]]^\]
VcYadlWVX`gZhi!hiVcYVgYdg¹:migVaVg\ZºhZVi!
XVcWZZfj^eeZYl^i]Y^[[ZgZcii^ai^c\bZX]Vc^hbh
VcYhigjXijgZhYZeZcY^c\dci]ZgZfj^gZbZcihd[
i]ZdeZgVidg#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$*(E,%$)'=I&&'$&''=H)+$*+
A,%$),E,%$)'=I&%'$&&'=H)+$*+
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$*(E,%$)'=I-,$.,=H)+$*+
A,%$)+E,%$)'=I-'$.'=H)+$*+
HigjiijgVXVci^aZkZgXdc$hZcoVWgVXX^da^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]$l^i]djiVgbgZhih
A*-$)*E++$)'=-)$*%
)-
).
H:6HDCHA>B
9:H><CFJ>CI>G9
HZVhdcHa^bƒ^aegd\Ziid\^jhideZgX]^g^XZgXVjcV
hZYjiVYVaYZh^\cZhhZco^VaZZYV^cdiZkda^XdciZcji^
iZXc^X^#8dcaVedhh^W^a^i|Y^hXZ\a^ZgZ[gVhX]^ZcVaZ
VaidZWVhhd!hZYjiV¹cdgbVaZºZ¹:migVaVg\Zº!bZX"
XVc^hb^Y^gZ\daVo^dcZZhkVg^ViZi^edad\^ZY^higjiijgV
d\c^hZYjiVHZVhdcHa^bejŒZhhZgZXdcÄ\jgViV
hZXdcYdaZcZXZhh^i|YZaegdeg^dVbW^ZciZY^aVkdgd#
BVhh^bVkZghVi^a^i|hZcoVY^bZci^XVgZaVg^XZgXViZooV
YZ^bViZg^Va^ZaZVXXjgViZaVkdgVo^dc^Vgi^\^VcVa^#
HZVhdcHa^b^hi]Zg^\]iegd_ZXi[dgi]dhZVgZ
add`^c\[dgVhZVil^i]Vh^beaZYZh^\cVcY]^\]
iZX]c^XVaXdciZcih#HZVhdcHa^bXVcWZZfj^eeZY
idndjga^`^c\VcYVXXdgY^c\idi]ZcZZYhd[ndjg
ldg`^c\Zck^gdcbZcil^i]i]Zedhh^W^a^ind[X]ddh^c\
WZilZZc]^\]dgadlWVX`!hiVcYVgYVcY¹:migVaVg\Zº
hZVi!VhhdgiZYbZX]Vc^hbhVcYineZd[higjXijgZh#
=^\]kZghVi^a^inl^i]djiadh^c\gZhZVgX]^cbViZg^Vah
VcYXVgZd[i]ZXgV[ihbVch]^e#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$*(E,%$)'=I&&'$&''=H)+$*+
A,%$).E,%$)'=I&%'$&&'=H)+$*+
H8=>:C6A>>C(6AI:OO::'A6G<=:OO:
(9>;;:G:CI=:><=IH6C9'L>9I=H
HIGJIIJG6>C688>6>D8GDB6ID
8=GDB:9HI::AHIGJ8IJG:
)B:886C>HB>9>G:<DA6O>DC:
)B:8=6C>HBHD;69?JHIB:CI
GJDI:E:G9>K:GH>E6K>B:CI>
86HIDGH;DG9>;;:G:CI;ADDGH
*%
76H6B:CI>6)$*G6OO:
)$*G68:H76H:H
*&
FViVgJc^kZgh^in!9d]V!'%&&
HZVhdcHa^bhX]^ZcVaZWVhhd^ceZaaZEgZb^jb%,#
7VcXdcZXdc[ZgZcoV>C;>C>IN^ceZaaZ$HZVhdcHa^b!
adlWVX`gZhi!EgZb^jbaZVi]Zg\gVYZ,#>cÄc^in
Xdc[ZgZcXZYZh`l^i]aZVi]Zg#
H:6HDCHA>B
9:H><CFJ>CI>G9
HZVhdcHa^bƒXVgViiZg^ooViVYVjcg^kZhi^bZcid
bdgW^Yd!hdii^aZZXdcXjX^ijgZdg^oodciVa^eVgVaaZaZ#
8dc[dgiZkdaZ!e^VXZkdaZVaiViidZYVaaVk^hiVgZcYZ
d\c^hZYjiVg^XZgXViVZZaZ\VciZ#8dcÄ\jgVW^aZhXZ"
\a^ZcYd[gVhZYjiV¹cdgbVaZºZY¹:migVaVg\Zº!Y^kZgh^
bZXXVc^hb^Y^dhX^aaVo^dcZZhkVg^ViZi^eda^\^ZY^higji"
ijgV!aVhZYjiVHZVhdcHa^bXdchX]^ZcVaZWVhhd
gZVa^ooVhZYjiZ^YZVa^eZgVbW^Zci^Y^gZo^dcVa^!XdbZ
edaigdcVk^h^iVidg^!^cVgZZg^jc^dc^ZXdc[ZgZcoV#
HZVhdcHa^b^hX]VgVXiZg^oZYWnVhd[iVcYha^b
je]dahiZgnl^i]]dg^odciVaVcYeVgVaaZahi^iX]^c\#
8db[dgiVWaZ!eaZVh^c\idi]ZidjX]VcYk^Zl
XdckZnhgZhZVgX]VcYZaZ\VcXZidZVX]hZVih#
6kV^aVWaZWnX]ddh^c\WZilZZccdgbVadg¹:migV"
aVg\ZºhZVi!l^i]Y^[[ZgZcii^aibZX]Vc^hbhVcY
higjXijgZh!i]ZadlWVX`gZhikZgh^dcXgZViZhi]Z
^YZVahdaji^dc[dgZmZXji^kZZck^gdcbZci!Vh\jZhi
X]V^gh!bZZi^c\VcYXdc[ZgZcXZgddb#
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$*(E,%$)'=I-,$.,=H)-$*A,%$).E,%$)'=I-'$.'=H)-$*-
HigjiijgVXVci^aZkZgXdc$hZcoVWgVXX^da^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]$l^i]djiVgbgZhih
A*+$)*E++$)'=-)$*%
*'
*(
H:6HDCC:I
9:H><CFJ>CI>G9
9Zh^\caZ\\ZgdZa^cZZWZcYZÄc^iZeZgHZVhdcCZi#
AVgZiZXdbZZaZbZcidXVgViiZg^ooVciZ!aVegVi^X^i|
ZY^aXdc[dgiXdbZg^hjaiVidY^fjZhiVhXZaiV#9^hed"
c^W^aZXdchX]^ZcVaZVaidZWVhhd!WVhZ^cVaajb^c^d
hjgjdiZV*gVooZ!XVci^aZkZgdHiVgeZgaVkZgh^dcZ
WVhhV#AV\VbbVHZVhdcCZihjeVcXV!h^Y^hi^c\jZ
eZg^aYZh^\ceja^idcZ\a^VbW^Zci^ViiZhV#AVigVkZ
Y^hedc^W^aZcZaaZÄc^ijgZkZgc^X^VidVaajb^c^ddcZgd
ƒ^begZo^dh^iVYVjcV\VbWVgZVa^ooViV^ciZgVbZciZ
^cegZhhd[jhdY¼Vaajb^c^d#
&*&
A^\]iYZh^\cl^i]YZÄcZYh]VeZh[dgHZVhdcCZi#
I]ZbZh]VhVX]VgVXiZg^o^c\ZaZbZci!egVXi^XVa^in
VcYXdb[dgiVhVgZhjaid[i]^hX]d^XZ#>i^hVkV^aVWaZ
dcV]^\]VcYadlWVX`gZhi!*Vajb^c^jbhed`Zh
WVhZdcXVhidgh!XVci^aZkZgdgHiVgVajb^c^jbWVhZ#
HZVhdcCZi^hcdlVkV^aVWaZdcWZVbhVcYY^[[Zgh
[dg^iha^\]iYZh^\c^cVcnlV^i^c\VgZV#I]ZWZVb
l]^X]^hVajb^c^jbdgWaVX`eV^ciZY^hZcg^X]ZYWn
VaZ\Zci^gZanbVYZd[Y^Z"XVhiVajb^c^jb#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$).E,%$)'=I&%'$&&'=H)*$**
&*)
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$).E,%$)'=I-+$.+=H)*$**
HigjiijgVXVci^aZkZgXdc$hZcoVWgVXX^da^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]$l^i]djiVgbgZhih
A*+$)*E++$)'=-)$*%
*)
**
EVcXV'edhi^!\VbWZ^cVaajb^c^d
IldhZViZgWZcX]!Vajb^c^jbaZ\h
A&'%$)*E,&$)'=-&$*%
*+
EVcXV(edhi^!\VbWZ^cVaajb^c^d
I]gZZhZViZgWZcX]!Vajb^c^jbaZ\h
A&,*$)*E,&$)'=-&$*%
EVcXV)edhi^!\VbWZ^cVaajb^c^d
;djghZViZgWZcX]!Vajb^c^jbaZ\h
A'(-$)*E,&$)'=-&$*%
*,
>8:
9:H><CFJ>CI>G9
AZXjX^ijgZdg^oodciVa^^begZo^dh^hXdcdZeZghdcVa^o"
oVcdaZa^cZZY^>XZjcVedaigdcVY^gZo^dcVaZX]ZV
hZXdcYVYZaa¼VbW^ZciZZYZaa¼ji^a^oodejŒVhhjbZgZ
eZghdcVa^i|Y^[[ZgZci^#Egd\ZiiViVeZgVbW^Zci^Y^gZo^d"
cVa^YVa\jhidb^c^bVaZbVg^XZgXVidZYViijVaZ!>XZ
Vhh^XjgV^cd\c^XdcÄ\jgVo^dcZjceZg[ZiidXdc[dgi
Y^ji^a^oodZYjcVZXXZo^dcVaZ[jco^dcVa^i|#AVWVhZ
k^ZcZegdedhiV^cYjZY^[[ZgZci^deo^dc^/WVhZV*
gVooZ^cVaajb^c^dhjgjdiZZXVci^aZkZgXdcdhZcoV
WgVXX^da^^ciZ\gVi^#
>XZ^hVcZmZXji^kZX]V^gi]ViXVcVYVeiVadiid
^ihZck^gdcbZci!XaVhh^XdgbdYZgcVcYhina^h]#
I]Z]dg^odciVahi^iX]^c\Zcg^X]ZhVcYX]VgVXiZg^oZh
i]Zh]VeZhd[i]^hX]V^g#9Zh^\cZY[dgZmZXji^kZ
Zck^gdcbZcil^i]Vh^beaZWjigZhZVgX]ZYVcY
XjggZcieaZVhjgZ!>XZZchjgZh^cVcnd[^ihXdcÄ\j"
gVi^dcVeZg[ZXiXdb[dgid[jhZVcYVcZmXZaaZci
[jcXi^dcVa^in#I]ZWVhZ^hegdedhZY^cildY^[[Z"
gZciineZh/*Vajb^cjbhed`ZhdcXVhidghdg
XVci^aZkZgl^i]dgl^i]djiVgbgZhih#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$*%E,%$))=I&%+$&&+=H)'$*'
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$*%E,%$))=I.&$&%&=H)'$*'
HigjiijgVXVci^aZkZgWgVXX^da^^ciZ\gVi^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]VgbgZhih
A*%$*%E+'$))=--$))
HigjiijgVXVci^aZkZghZcoVWgVXX^da^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]djiVgbgZhih
A*%$*%E+'$))=--$))
*-
*.
6EDAAD
9:H><CFJ>CI>G9
Hi^aZegZhi^\^dhdZZhXajh^kd!fjZhiVƒa¼^bbV\^cZY^
6edaad!egd\gVbbVY^hZYjiZ^YZVaZeZg^e^‘Vai^a^kZaa^
Y^gZo^dcVa^ZXVgViiZg^ooViVYVheZhhdg^Zkdajb^^b"
edgiVci^ZYVjcVXjgVZhigZbVcZaaVgZVa^ooVo^dcZ#
>ah^hiZbVY^edaigdcZegZkZYZjcdhX]^ZcVaZY^hed"
c^W^aZ^cYjZVaiZooZgZVa^ooVidYVjcVXdc[dgiZkdaZ
bdcdhXdXXVg^\dgdhVbZciZ^bWdii^iVZg^kZhi^iV#
>WgVXX^da^hdcdY^hedc^W^a^cZaaVkZgh^dcZ¹;jaaº
XdbeaZiVbZciZg^kZhi^i^XdcXjX^ijgZ^ck^hiVd
¹HeZX^VaºXgdbVidXdcXdeg^WgVXX^dadg^kZhi^id#
6edaad^hVegZhi^\^djhVcYZmXajh^kZX]V^g#I]^h^hVc
^YZVagVc\Zd[X]V^gh[dgi]Z]^\]ZgZmZXji^kZaZkZah#
>i^hV\ddYXdbegdb^hZWZilZZci]ZXaVhh^XVcYbd"
YZgcX]V^g!l^i]aVg\ZkdajbZhVcY\ddYXdb[dgiVcY
l^i]VcZmXZei^dcVaViiZci^dc^c^ihgZVa^oVi^dc#I]^h
gVc\Zd[X]V^gh^hVkV^aVWaZ^cildY^[[ZgZci]Z^\]ih
VcY^i¼hXdbedhZYWnVh^c\aZlddYZch]Zaa#I]ZVgb"
gZhihVgZVkV^aVWaZ^cildkZgh^dch!¹;jaaºXdbeaZiZan
je]dahiZgZYl^i]hi^iX]^c\Vik^ZldgX]gdbZYl^i]
je]dahiZgZYjeeZgeVgid[i]ZVgbgZhi[dg¹HeZX^Vaº#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$*%E,&$*%=I&&($&'(=H)+$*+
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$*%E,&$*%=I.&$&%&=H)+$*+
HigjiijgVXVci^aZkZgXdc$hZcoVWgVXX^da^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]$l^i]djiVgbgZhih
A+'$*%E,+$*%=&%,$)+
+%
+&
6JGDG6
9:H><CFJ>CI>G9
6jgdgV\gVo^ZVaaVbdgW^YV^bWdii^ijgVYZ^XjhX^c^
ZVaaVgdWjhiVhigjiijgVbdcdhXdXXVg^ZhXZV
Y^hi^c\jZgh^eZgXdbdY^i|!ZaZ\VcoVZedhh^W^a^i|
Y^eZghdcVa^ooVo^dcZ#AdhX]^ZcVaZejŒZhhZgZ
gZVa^ooVidcZaaVkZgh^dcZhZcoV^chZgid!Xdc^chZgid
cZaXdadgZYZaaVhZYjiVdeejgZXdcYdee^d^chZgid
YVgZVa^ooVgZVcX]Z^cY^[[ZgZci^cjVcXZh#9^eVgi^"
XdaVgZegZ\^dhi^a^hi^XdaVkZgh^dcZ¹;jaaºXVgViiZg^o"
oViVYVXdc[dgiZkda^ZgdWjhi^WgVXX^da^^ciZgVbZciZ
g^kZhi^i^XdcXjX^ijgZ^ck^hiV#
6jgdgVi]Vc`hid^ihhd[ieVYY^c\d[i]ZXjh]^dch
VcYhijgYnh^c\aZh]Zaa^hVWaZidY^hi^c\j^h]^ihZa[
[dgXdb[dgi!ZaZ\VcXZVcYedhh^W^a^ind[Xjhidb^oV"
i^dc#I]ZWVX`gZhiXVcWZegdYjXZYl^i]djidgl^i]
XZcigVah^c\aZdgYdjWaZhig^eZh^ci]ZhVbZXdadjg
d[i]ZhZVidg^cY^[[ZgZcicjVcXZhidd#D[eVgi^XjaVg
hina^hi^XkVajZi]Z¹;jaaºkZgh^dcX]VgVXiZg^oZYWn
higdc\VcYXdb[dgiVWaZVgbgZhihl]^X]VgZidiVaan
je]dahiZgZYl^i]hi^iX]^c\^ck^Zl#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A+,$*%E+,$)+=I&&)$&')=H)*$**
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A+,$*%E+,$)+=I.'$&%'=H)*$**
HigjiijgVXVci^aZkZgWgVXX^da^^ciZ\gVi^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]VgbgZhih
A*,$*%E,'$)+=--$),
HigjiijgVXVci^aZkZghZcoVWgVXX^da^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]djiVgbgZhih
A*%$*%E,'$)+=--$),
+'
+(
6JGDG6'#%
9:H><CFJ>CI>G9
6jgdgV'#%gVeegZhZciVaVkdadci|Y^b^\a^dgVgZ
jcegdYdiidY^hjXXZhhdXdce^XXda^^ciZgkZci^
Y^XVgViiZgZZhiZi^Xd#AVbdgW^YV^bWdii^ijgVYZ^
XjhX^c^ƒZc[Vi^ooViVYVaaZXjX^ijgZdg^oodciVa^eVgVa"
aZaZZXgZVjccjdkda^kZaadYZaXdc[dgiZYZaaVegVi^"
X^i|^cj[ÄX^d#AV[dgbVhidcYViVZYVXXd\a^ZciZYZ^
XjhX^c^X]ZXdbedc\dcdaVhZYjiV!h^jc^hXZVaaV
bdcdhXdXXV^cbdYdXgZVi^kdZeZghdcVa^ooVid
VYZhZbe^djhVcYdXdadg^Zg^kZhi^bZci^Y^[[ZgZci^
eZgYVgk^iVVegdedhiZ^ccdkVi^kZZYdg^\^cVa^#
6jgdgV'#%gZegZhZcihi]Zl^aaid^begdkZVhjX"
XZhh[jaegd\gVbWnjh^c\a^iiaZgZhina^c\^c^ih
VZhi]Zi^XVaX]VgVXiZg#I]Zhd[ieVYY^c\d[i]Z
Xjh]^dch^h]^\]a^\]iZYWni]Z]dg^odciVaVcYeVgVaaZa
hi^iX]^c\l]^X]XgZViZVcZlaZkZad[Xdb[dgiVcY
]VcY^cZhh^ch^YZi]Zd[ÄXZ#I]ZgdjcYVcYlZaXdb^c\
bdjaYd[i]ZhZVilZaa_d^cl^i]i]Zh^c\aZh]Zaa^cV
XgZVi^kZVcYXjhidb^oZYlVnZ#\#Wnjh^c\Y^[[ZgZci
XdadjghdgbViZg^Vah[dgi]Zje]dahiZgnid\^kZa^[Z
id^ccdkVi^kZVcYdg^\^cVaegdedhVah#
+)
+)
HX]^ZcVaZVaid!WVhZA^cZV^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!A^cZVVajb^c^jbWVhZ
A+,$*%E+,$)+=I&&*$&'*=H)*$**
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZA^cZV^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!A^cZVVajb^c^jbWVhZ
A+,$*%E+,$)+=I.%$&%%=H)*$**
HigjiijgVXVci^aZkZgWgVXX^da^^ciZ\gVi^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]VgbgZhih
A*,$*%E*-$)+=--$),
HigjiijgVXVci^aZkZghZcoVWgVXX^da^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]djiVgbgZhih
A*)$*%E*-$)+=--$),
+*
B6N7:
9:H><CFJ>CI>G9
BVnWZƒaVhZYjiVZhhZco^VaZZYVaaZa^cZZXaVhh^X]Z!
X]ZhdYY^h[VaZZh^\ZcoZY^d\c^VbW^ZciZY^gZo^dcVaZ
ZhZb^Y^gZo^dcVaZhZcoVZXXZhh^#EgVi^XVVXdc[dgiZ"
kdaZkVdaigZaZbdYZXdc[ZgbVcYdh^bdYZaadY^g^[Zg^"
bZcidYZaa¼^ciZgV\VbbV#EdaigdcVY^gZo^dcVaZY^hed"
c^W^aZcZaaVkZgh^dcZXdchX]^ZcVaZVaidZWVhhd!WVhZ
hjgjdiZ^cVaajb^c^dajX^YdV*gVooZ!XVci^aZkZgXdc
dhZcoVWgVXX^dad^ciZ\gVid#AVkZgh^dcZXdce^VhigV
\^gZkdaZYdiViVY^VaoViVV\Vhƒ^YZVaZeZgbZZi^c\Z
[gdciZhXg^kVc^V#
I]^hZhhZci^VaVcYXaVhh^Xadd`^c\X]V^ghVi^hÄZh
i]ZcZZYhd[VcnZmZXji^kZVcYbVcV\Zg^Valdg`^c\
heVXZl^i]djiVcnZmXZhh#JhZ[jaVcYXdb[dgiVWaZ
BVnWZeVhhZhdkZgi]ZigZcYhXdcÄgb^c\^ihZa[V
gZ[ZgZcXZXdaaZXi^dc[dgVaagVc\Zh#I]^hZmZXji^kZ
X]V^g^hVkV^aVWaZl^i]V]^\]VcYadlWVX`gZhi!
i]ZWVhZXVcWZV*Vajb^cjbhed`Zhl^i]XVhidgh
dgXVci^aZkZgl^i]dgl^i]djiVgbgZhih#I]ZkZgh^dc
Zfj^eeZYl^i]Vhl^kZaeaViZl^i]\Vha^[i!^h^YZVa
[dgbZZi^c\VcY\jZhih#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A+,$*(E+,$*&=I&&&$&'&=H))$*)
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A+,$*(E+,$*&=I.)$&%)=H))$*)
HigjiijgVXVci^aZkZghZcoVWgVXX^da^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]djiVgbgZhih
A+)$*(E+.$*&=.)$),
HigjiijgVXVci^aZkZgWgVXX^da^^ciZ\gVi^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]VgbgZhih
A*($*(E+.$*&=.)$),
++
+,
LZ^obVc>chi^ijiZd[HX^ZcXZ!IZa6k^k!>hgVZa!'%&&
EdaigdcVBVnWZhX]^ZcVaZWVhhd!eZaaZHd[iIdedh
BVnWZX]V^ghadlWVX`!aZVi]ZgHd[iIdedh
+-
+.
JG6CD
9:H><CFJ>CI>G9
JgVc^V\gVo^ZVaaVbdgW^YV^bWdii^ijgVYZ^XjhX^c^
ZVaaVgdWjhiVhigjiijgVbdcdhXdXXVg^ZhXZV
Y^hi^c\jZgh^eZgZaZ\VcoV!XdbdY^i|Zedhh^W^a^i|
Y^eZghdcVa^ooVo^dcZ#>ah^hiZbVY^edaigdcZegZkZYZ
jcdhX]^ZcVaZY^hedc^W^aZ^cYjZVaiZooZgZVa^ooVid
YVjcVXdc[dgiZkdaZbdcdhXdXXV^caZ\cdg^\dgdhV"
bZciZ^bWdii^iVZg^kZhi^iV#>WgVXX^da^hdcdY^hedc^"
W^a^cZaaVkZgh^dcZ¹HeZX^Vaº^cVXX^V^de^ViidXgdbVid
XdcXdeg^WgVXX^dadXjX^idZg^kZhi^id#
JgVc^Vi]Vc`hid^ihhd[ieVYY^c\d[i]ZXjh]^dch
VcYhijgYnh^c\aZh]Zaa^hVWaZidY^hi^c\j^h]^ihZa[
[dgXdb[dgi!ZaZ\VcXZVcYedhh^W^a^ind[Xjhidb^"
oVi^dc#I]^hgVc\Zd[X]V^gh^hVkV^aVWaZ^cildY^[[Z"
gZci]Z^\]ihVcY^i¼hXdbedhZYWnVh^c\aZlddYZc
h]Zaa#I]ZVgbgZhihVgZVkV^aVWaZje]dahiZgZYjeeZg
eVgid[i]ZVgbgZhi[dg¹HeZX^Vaº#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde^cVaajb^c^d
=^\]WVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A+,$*(E+,$*&=I&&&$&'&=H))$*)
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde^cVaajb^c^d
AdlWVX`gZhi!AddeVajb^c^jbWVhZ
A+,$*(E+,$*&=I&%)$&&)=H))$*)
HigjiijgVXVci^aZkZghZcoVWgVXX^da^
8Vci^aZkZghigjXijgZl^i]djiVgbgZhih
A+)$*(E+.$*&=.)$),
,%
,&
HEG>C<
9:H><CFJ>CI>G9
EdaigdcVkZghVi^aZeZg^abZZi^c\!ViiZhVZ[gdciZhXg^"
kVc^VVWW^cVW^aZVijiiZaZhZYjiZYZaaVXdaaZo^dcZ
:mZXji^kZ#:hhZco^VaZ!egVi^XVbVVaadhiZhhdiZbed
ZaZ\VciZZgVeegZhZciVi^kV!aVedaigdcX^cVHeg^c\
XdbeaZiVd\c^VggZYdj[ÄX^d^cbdYd[jco^dcVaZZ
kZghVi^aZ#AdhX]^ZcVaZ!Vbe^dZXdc[dgiZkdaZƒ
Y^hedc^W^aZƒY^hedc^W^aZcZaaVkZgh^dcZ^ciZgVXdc
heZhhdgZbV\\^dgZdcZaaVkZgh^dcZXdbeViiVe^‘
hdii^aZ#AVhigjiijgVƒgZVa^ooViV^cbZiVaadXgdbVid
XdcWgVXX^da^^ciZ\gVi^Zhjeedgi^^ceaVhi^XV#
KZghVi^aZX]V^g[dgi]ZbZZi^c\!lV^i^c\dg\jZhih
VcYbViX]VWaZl^i]Vaai]ZZmZXji^kZgVc\ZX]V^gh#
H^beaZVcY]VcYnWjiVii]ZhVbZi^bZZaZ\VciVcY
gZegZhZciVi^kZ!Heg^c\X]V^glZaaXdbeaZiZhVcn
d[ÄXZ[jgc^ijgZ^cV[jcXi^dcVaVcYkZghVi^aZlVn#
I]Zl^YZVcYXdb[dgiVWaZWVX`gZhi^hVkV^aVWaZ^c
ildkZgh^dch![jaal^i]]^\]i]^X`cZhhdgha^bVcY
XdbeVXi!Wdi]ÄmZYidi]ZhigjXijgZi]Vc`hidild
Vajb^cjbeaViZh#I]ZbZiVaX]gdbZY[gVbZ]Vh
^ciZ\gViZYVgbgZhihl^i]VedanegdenaZcZeVY#
EdaigdcVk^h^iVidg^!hX]^ZcVaZ^ciZgd
K^h^idgX]V^gl^i]W^\WVX`
A*-$)-E*-$))=-*$)*
EdaigdcVk^h^iVidg^!hX]^ZcVaZXdbeViid
K^h^idgX]V^gl^i]XdbeVXiWVX`
A*-$)-E*-$))=-*$)*
,'
,(
B6C6<:G>6A
8DAA:8I>DC/
C:LA:69:G
:KDFJ:
G6N
;>K:C:I$;>K:
DCA><=I
L6>I
HJ<6GC:I$HJ<6G
7#C:I$7#DC:
=DHI
6H8DI
AZhZYjiZbVcV\Zg^Va^ZYdeZgVi^kZFj^ci^hdcd
ZhegZhh^dcZYZaaVÄadhdÄVeZgXj^hZYZgh^WZcZV^jiV
VaVkdgVgZbZ\a^d:kdajiZcZaa¼Zg\dcdb^V![jco^dcVa^
^cd\c^XdbedcZciZZkZghVi^a^cZaa¼ji^a^oodfjdi^Y^Vcd
aZhZYjiZd[[gdcdhZbegZaVb^\a^dgZhdajo^dcZeZg
d\c^heVo^dY^VggZYd#AV\gVcYZkVg^Zi|Y^egdedhiZ!
d\cjcVeZghdcVa^ooVW^aZViigVkZgdaVhXZaiVYZ^bZX"
XVc^hb^Y^gZ\daVo^dcZ!WgVXX^da^!WVh^daigZVg^kZhi^"
bZci^ZXdadg^gZcYZd\c^hZYjiVFj^ci^jceZoodjc^Xd
gZVa^ooVidhjb^hjgVeZgd\c^kdhigVZh^\ZcoV#
BVcV\Zg^VaVcYdeZgVi^kZFj^ci^X]V^ghZmegZhhi]Z
Äadhd[nd[Xdb[dgiVWaZhZVi^c\]Zaehidldg`WZiiZg#
DjgX]V^ghVgZZg\dcdb^XVaanZkdakZY![jcXi^dcVa^c
ZkZgnXdbedcZciVcYkZghVi^aZ^ci]ZYV^anjhZ#I]Zn
ValVnhd[[ZgWZiiZghdaji^dc[dgZkZgn[jgc^h]^c\heVXZ#
I]Z\gZVikVg^Zind[egdedhVah!ZVX]dcZ]^\anXjhid"
b^hVWaZi]gdj\]i]ZX]d^XZd[bZX]Vc^hbh!VgbgZhih!
WVhZh!XdadjghVcYÄc^h]Zh!bV`ZZkZgnFj^ci^X]V^g
Vcjc^fjZe^ZXZiVnadgbVYZidVaandjgcZZYh#
,*
C:LA:69:G
9:H><CFJ>CI>G9
EdaigdcVbVcV\Zg^VaZVkVcoViVXdcbZXXVc^XVh^cXgd"
c^ooViV#>ahZY^aZZadhX]^ZcVaZhdcdgZVa^ooVi^^c
bjai^higVidY^[V\\^d^bWdii^idZg^kZhi^idZY]Vccd
kdajb^ZheZhhdg^^bedgiVci^Zg^\dgdh^#<gVo^ZVaaV
[dgbVZg\dcdb^XVZYVaaVbZXXVc^XVJe"9dlc
\VgVci^hXdcdjcVXdggZiiVedhijgV#>ahZY^aZVaad\\^VZ
cVhXdcYZaVbZXXVc^XVHncX]gdcgZcYZcYdaVhZYjiV
ZhiZi^XVbZciZeVgi^XdaVgZZhaVcX^ViV#9^hedc^W^aZXdc
WgVXX^da^XgdbVi^gZ\daVW^a^CZlAZVYZgejdZhhZgZ
eZghdcVa^ooViVVWW^cVcYde^jXdadg^cZ^g^kZhi^bZci^#
,+
CZlAZVYZgVbVcV\Zg^VaX]V^gl^i]VhncX]gdc^oZY
bZX]Vc^hb#I]ZhZViVcYi]ZWVX`gZhiVgZbVYZ
dcWZZX]eanlddY!VgZeVYYZYVcYje]dahiZgZY!
]VkZ^bedgiVcikdajbZhVcYi]^X`cZhh#BVcV\Zg^Va
X]V^gi]Vi\jVgVciZZhVXdggZXiedh^i^dci]Vc`hid
^ihZg\dcdb^XhVcYidi]ZJe"9dlcbZX]Vc^hb#
I]Zi]^X`cZhhd[i]ZhZVi]^YZhVhncX]gdc^oZYbZ"
X]Vc^hb#>i^hVkV^aVWaZl^i]]Z^\]iVY_jhiVWaZVgbh#
EdaigdcVbVcV\Zg^VaZ!WVhZAddeVaajb^c^d
BVcV\Zg^VaX]V^gl^i]AddeVajb^c^jbWVhZ
A,%$*%E,%$).=I&%,$&&,=H))$*)
,,
:KDFJ:
9:H><C>>GDK>A?6C:C
:kdfjZƒaVcjdkVedaigdcVdeZgVi^kVVkVcoViV
Y^Fj^ci^XVgViiZg^ooViVYVjcViZXc^XV^beZXXVW^aZ!
YVaa¼ZaZkVidXdb[dgiY^ji^a^oodZYVaYZh^\cZhhZc"
o^VaZ#AVa^cZVbdYZgcVZYVXXVii^kVciZ!^XdbedcZci^
hijY^Vi^eZg\VgVci^gZjcVheZiidZhiZi^Xdg^XZgXVid
ZXdciZcji^iZXc^X^Y^Vhhdajidg^a^ZkdaVgZcYdcdjc^XV
cZaeVcdgVbVYZaaZhZYjiZeZgj[ÄX^d#AVbZXXVc^XV
VkVcoViVXdchZciZjcVXdbeaZiVgZ\daVo^dcZYZaaV
hZYjiVVhh^XjgVcYdXdh‡jc¼ZaZkViV[jco^dcVa^i|eZg
jciVg\ZiZh^\ZciZZhZbegZe^‘ViiZcid#
,-
:kdfjZgZegZhZcihi]ZcZlVYkVcXZYdeZgVi^kZ
X]V^gd[Fj^ci^!X]VgVXiZg^oZYWnVc]^\]iZX]c^fjZ
i]ViXdbW^cZhXdb[dgiVcYh^beaZYZh^\c#6eeZVa^c\
VcYbdYZgcYZh^\c!i]ZZbeadnZYXdbedcZcihi]Vi
\jVgVciZZhVcVZhi]Zi^XVagZhZVgX]^ci]ZYZh^\c
VcYiZX]c^XVaXdciZcih!bV`Z^ijc^fjZ^ci]ZldgaY
d[d[ÄXZX]V^gh#I]ZVYkVcXZYbZX]Vc^hbVaadlhV
XdbeaZiZVY_jhibZcid[i]ZhZViZchjg^c\V\ddY
[jcXi^dcVa^in[dgVYZbVcY^c\iVg\ZiVcYi]VieVn
ViiZci^dcid^ihldg`^c\edh^i^dc#
EdaigdcVbVcV\Zg^VaZ!WVhZEZciV
BVcV\Zg^VaX]V^gl^i]EZciVWVhZ
A,%$*%E,%$).=I&%,$&&,=H))$*)
,.
Hk^ajeeVgZjccjdkdegdYdiidd\\^h^\c^ÄXVedggZ
ViiZco^dcZcdchdadVaaVhjVfjVa^i|bVVcX]ZVaaV
hVajiZZijiZaVYZacdhigd]VW^iViZVbW^ZciZ#JcV
cjdkVÄadhdÄVegd\ZiijVaZ^cigdYdiiVYVFj^ci^Xdc
:kdfjZZX]ZXdhi^ij^hXZjccjdkdhi^aZY^k^iV#
A¼ViiZco^dcZcZaa¼ji^a^oodY^bViZg^Va^ZXdhdhiZc^W^a^
ZaVidiVaZVhhZcoVY^k^i^eZga¼VhhZbWaV\\^dYZ^
XdbedcZci^ZaZkVcdfjZhidegd\ZiidkZghdjcV
cjdkVY^cVb^XVVo^ZcYVaZ#G^XZgXVZg^heZiideZg
a¼VbW^ZciZeZgegdYdii^[jco^dcVa^ZY^ciZaa^\Zci^#
-%
CdlVYVnh^cYZkZade^c\VcZlegdYjXi!lZ]VkZid
eVnViiZci^dccdidcandc^ihfjVa^inWjiZkZcidi]Z
deZgVidg¼h]ZVai]VhlZaaegdiZXi^dcd[djg]VW^iViVcY
i]ZZck^gdcbZci#I]^h^hi]ZcZlFj^ci^¼he]^adhde]n
^cigdYjXZYWn:kdfjZX]V^gVcYi]VigZegZhZcihVcZl
a^[ZhinaZ#I]ZViiZci^dc^cjh^c\ZXd"[g^ZcYanbViZg^Vah
VcYi]ZVhhZbWa^c\d[i]ZXdbedcZcihl^i]djijh^c\
VcnhXgZlh!gV^hZi]Zegd_ZXid[:kdfjZX]V^gidV
cZlWjh^cZhhYncVb^Xh#GZhZVgX]VcYg^heZXi[dgi]Z
Zck^gdcbZci![dg[jcXi^dcVaVcY^ciZaa^\ZciegdYjXih#
@%&
@%'
@%(
:C&((*6
-&
EdaigdcVbVcV\Zg^VaZVkVcoViVXdchX]^ZcVaZ^c
jc^XVVaiZooV!g^kZhi^idXdcaVcjdkVgZiZiZgbdgZ"
igV^W^[email protected]^hedc^W^aZcZ^Xdadg^cZgd!\g^\^dZ
XZaZhiZ#FjZhiVgZiZdaigZVYVhh^XjgVgZjc¼ZaVhi^X^i|
idiVaZ!ƒigVhe^gVciZ!Xdc[dgiZkdaZZY^cY^higjii^W^aZ
Vaa¼jhjgV#>acjdkdh^hiZbVY^Veea^XVo^dcZVXVaYd
\VgVci^hXZiZcjiV!hiVW^a^i|ZheZhhdg^g^Ydii^#>ahZY^aZ
gZVa^ooVid^ceda^jgZiVcdhX]^jbVidV[gZYYdXdc
bZbdgnƒXdbeaZiVbZciZg^bdk^W^aZ\gVo^ZVaa¼Vjh^a^d
Y^V\\VcX^gVe^Y^ZYdiVidY^igVhaVidgZ#
>acjdkdh^hiZbVWgZkZiiVidGVe^YXdchZciZjc
VhhZbWaV\\^dYZaaVbZXXVc^XVHncX]gdcXdcaVhZ"
YjiVZhX]^ZcVaZhZcoVa¼Vjh^a^dY^k^i^#>abZXXVc^hbd
hncXgdcB&ƒVjideZhVciZ!h^cXgdc^ooVidZWgZkZiiV"
idegZkZYZ)edh^o^dc^Y^WadXXd!Vc\daddhX^aaVo^dcZ
hX]^ZcVaZ'%•Vc\dadZdhX^aaVo^dcZhZY^aZ+!*•#
:aZkVo^dcZXdccjdkdh^hiZbVHd[iA^[iXdadccVV\Vh
XdcVbbdgi^ooVidgZY^[gZcViVZX^a^cYgdVjidejaZciZ#
:kdfjZƒY^hedc^W^aZXdcWgVXX^da^Ähh^ZgZ\daVW^a^
VcX]ZcZaaVkVg^VciZ)9#
6YkVcXZYdeZgVi^kZX]V^gl^i]dcandcZ]Z^\]i
WVX`gZhiVcYje]dahiZgZYl^i]i][email protected]]
VkV^aVWaZ^c(Y^[[ZgZciXdadghWaVX`$\gZn$h`nWajZ#
I]^hcZiVhhjgZhVidiVaZaVhi^X^in!^i^hbdgZkdkZg
WgZVi]VWaZ!Xdb[dgiVWaZVcY^cYZhigjXi^WaZ#I]Z
cZlhnhiZbd[Veea^XVi^dc\jVgVciZZhgZh^hiVcXZ!
hiVW^a^inVcYgZYjXZYi]^X`cZhh#I]ZhZVi^hbVYZ
d[XdaY^c_ZXiZY[dVbl^i]bZbdgnhnhiZbVcY
XdbeaZiZangZbdkVWaZi]Vc`hidi]Z]Zaed[kZgn
fj^X`]dd`hVcYZfj^eeZYl^i]hZViha^YZ#
I]ZcZlVcYeViZciZYgVe^YhnhiZbVaadlhi]Z
VhhZbWa^c\d[i]ZHncX]gdcbZX]Vc^Xidi]ZhZViVcY
WVX`gZhil^i]djijh^c\hXgZlh#I]ZB&hncX]gdchZa[
bZX]Vc^hb^heViZciZYVcY]Vh)Y^[[ZgZciedh^i^dch!
Vc\aZ^cXa^cVi^dcWVX`gZhi'%•!hZVi^cXa^cVi^dc+!*•#
I]ZhZVi^hZfj^eeZYl^i]i]ZcZlhd[ia^[iXdajbc\Vh
hnhiZbl^i]Xjh]^dcWgV`ZVcYhZa["XaZVc^c\Xna^cYZg#
:kdfjZ^hVkV^aVWaZl^i]ÄmZYdgVY_jhiVWaZVgbgZhi
Vahdl^i]i]ZcZl)9kZgh^dc#
H8=>:C6A:>CG:I:I:GBDG:IG6>7>A:
H=G>[email protected]:H=
H8=>:C6A:G:<DA67>A:?"76GJE"9DLC
[email protected]:HI69?JHI67A:7N?"76GJE"9DLC
7G688>DA>;>HH>!G:<DA67>A>:)9
;>M:9!69?JHI67A:6C9)96GBG:HIH
B:886C>HBD6JIDE:H6CI:H>C8GDC>OO6ID
HNC8=GDCH:A;"L:><=>C<B:8=6C>HB
CJDKDH>HI:B6HD;IA>;I
C:LHD;IA>;I8DAJBC<6HHNHI:B
GJDI:<DBB6I:!6JID;G:C6CI>:EDAD
GJ77:GH:A;7G:[email protected]>C<86HIDGH
-'
-(
G6N
9:H><CFJ>CI>G9
GVnƒaVhZYjiVbVcV\Zg^VaZZaZ\VciZ!g^XZgXViV
ZXdc[dgiZkdaZ#AV[dgbVYZaadhX]^ZcVaZƒhijY^ViV
eZg[dgc^gZjcXdggZiidVeed\\^dVYd\c^deZgVidgZ!
^ahjeedgidadbWVgZg^kZhi^idƒgZ\daVW^aZ^cVaiZooV!
aVgZiZjhViVeZg^ag^kZhi^bZcidƒZaVhi^XVZaZ\\ZgV
Xdh‡YVeZgbZiiZgZjcVeZg[ZiiVigVhe^gVo^dcZ#
CZaaVkZgh^dcZcZgVƒedhh^W^aZegZkZYZgZVcX]Z^a
WVhVbZcidhjgjdiZXgdbVid#GVnegZkZYZhZbegZ
a¼Vjh^a^dYZabZXXVc^hbdhncXgdcZY^WgVXX^da^
gZ\daVW^a^^cVaiZooV#
)*&
-)
)*'
GVn!VcZaZ\Vci!gZhZVgX]ZYVcYXdb[dgiVWaZ
bVcV\Zg^VaX]V^g#I]Zh]VeZd[i]ZWVX`gZhi
^hXdcXZ^kZYid\^kZVXdggZXihjeedgiVii]Z
deZgVidg!i]Zje]dahiZgZYajbWVghjeedgi^h]Z^\]i
VY_jhVWaZ!i]ZbZh][dgi]ZWVX`^hZaVhi^XVcYa^\]i
idVaadlVeZg[ZXieZghe^gVi^dc#I]ZWaVX`kZgh^dc
^hVahdVkV^aVWaZl^i]VX]gdbZYWVhZdcXVhidgh#
GVn^hValVnhZfj^eeZYl^i]VhncXgdc^oZYbZX]V"
c^hbVcYVY_jhiVWaZVgbgZhih^c]Z^\]i#
EdaigdcVbVcV\Zg^VaZ!WVhZA^cZV
BVcV\Zg^VaX]V^gl^i]A^cZVWVhZ
A+,$),E+,$)+=I&&&$&'&=H))$*)
:C&((*7
-*
G6N
9:H><CFJ>CI>G9
GVncVhXZVaa¼^chZ\cVYZaaVeZghdcVa^ooVo^dcZZYZaaV
kZghVi^a^i|#AZa^cZZVkkda\Zci^YZaadhX]^ZcVaZhdcd
Zc[Vi^ooViZcZaaVkZgh^dcZXdchX]^ZcVaZZWgVXX^da^
W^VcX]^#AVgZiZXdchZgkVaZegdeg^Zi|[jco^dcVa^Z
[dgc^hXZVaaVhZYjiVjcVheZiidVcXdgVe^‘ZaZ\VciZ
ZgV[ÄcVid#<a^^chZgi^XgdbVi^edhi^cZaaVeVgiZZhiZgcV
YZ^WgVXX^da^!aVWVhZXgdbViVdVaa¼dXXdggZcoVXdadgV"
iVhj^cY^XVo^dcZYZaXa^ZciZgZcYdcdfjZhiVhZYjiV
jcXdcXZcigVidY^iZXc^XVZeVgi^XdaVg^jc^X^cZaeVcd"
gVbVYZaaZhZYjiZbVcV\Zg^Va^VkVcoViZ#
-+
GVnVg^hZh[gdb^ihXjhidb^oZVcYkZghVi^a^in#
I]ZlZaXdb^c\a^cZhd[i]ZWVX`gZhiVgZeaVnZY
jel^i]i]ZWVX`gZhiVcYVgbgZhih^cl]^iZÄc^h]#
I]ZbZh]bVciV^c^ih[jcXi^dcVaegdeZginVcY\^kZ
idi]ZhZViVZaZ\VciVcYgZÄcZY^bV\ZbdgZ#I]Z
X]gdbZYbZiVa^chZgihi]ViVgZeaVXZY^ci]Zdjih^YZ
eVgid[i]ZVgbgZhih!i]ZX]gdbZYWVhZdgeV^ciZY
VhlZaa^[gZfj^gZYWni]ZXa^Zci!bV`Zhi]^hX]V^g
VXdbW^cVi^dcd[iZX]cdad\nVcYY^hi^cXi^kZYZiV^ah#
^ci]ZeVcdgVbVd[VYkVcXZYbVcV\Zg^VaX]V^gh#
&,&
&,'
&,(
&,)
&,*
&,+
&,,
:C&((*7
EdaigdcVbVcV\Zg^VaZ!WVhZA^cZV
BVcV\Zg^VaX]V^gl^i]A^cZVWVhZ
A+,$),E+,$)+=I&&&$&'&=H))$*)
-,
;>K:C:I
9:H><CFJ>CI>G9
HZYjiVbVcV\Zg^VaZYVaaZa^cZZbdYZgcZXVeVXZY^
g^Xdeg^gZd\c^Zh^\ZcoVY¼j[ÄX^d#;^kZCZi]V[dgbZ
hZbea^X^ZcdiZkda^fjVa^i|iZXc^X]Z#AdhX]^ZcVaZƒ
Y^hZ\cVideZghdhiZcZgZ^aWjhid^cbdYdXdggZiid!
aVgZiZXdcaVfjVaZƒg^kZhi^idb^\a^dgV^aXdb[dgiZ
[Vkdg^hXZaVigVhe^gVo^dcZ!bZcigZ^ahjeedgidadbWVgZ
gZ\daVW^aZVhh^XjgVjchdhiZ\cdegZX^hdZYZg\d"
cdb^Xd#8dciZcji^iZXc^X^X]ZVhhdX^Vi^VaaZ^cÄc^iZ
edhh^W^a^i|Y^XdccdiVo^dcZXgdbVi^XVgZcYdcd;^kZ
CZijcVhZYjiVY^h^XjgdhjXXZhhd#
&,&
&,'
&,(
&,)
BdYZgcgVc\Zd[bVcV\Zg^Vad[ÄXZX]V^gVWaZ
idXdkZgZkZgncZZYhd[i]Zd[ÄXZ#;^kZCZi]Vh
h^beaZh]VeZVcYgZbVg`VWaZiZX]c^XVafjVa^in#
I]ZWVX`gZhiYZh^\cZYidhjeedgi^cVegdeZglVn
i]ZX]ZhijhZh!VbZh]id^begdkZXdb[dgiVcY
igVche^gVi^dc!l]^aZi]ZajbWVghjeedgi\jVgVciZZh
VZg\dcdb^XVcYXdggZXihjeedgi#IZX]c^XVaXdc"
iZcihXdbW^cZYidX]gdbVi^X[ZVijgZhXdckZnh
;^kZCZiVhVX]V^gd[XZgiV^chjXXZhh#
&,*
&,+
HX]^ZcVaZVaid^cgZiZ!WVhZAdde
=^\]bZh]WVX`gZhil^i]AddeWVhZ
A+,$),E+,$)+=I&&%$&'%=H))$*)
&,,
HX]^ZcVaZWVhhd^cgZiZ!WVhZAdde
AdlbZh]WVX`gZhil^i]AddeWVhZ
A+,$),E+,$)+=I&%&$&&&=H))$*)
HX]^ZcVaZWVhhd^cgZiZ!higjiijgVXVci^aZkZg
AdlbZh]WVX`gZhil^i]XVci^aZkZg[gVbZ
A*)$),E*-$)+=I&%%$),
--
-.
;>K:
9:H><CFJ>CI>G9
A^cZZYZX^hZ![dgbZZhhZco^Va^Z\gVcYZ[jco^dcVa^i|
hdcd^igVii^hVa^Zci^YZaaVXdaaZo^dcZ;^kZ#>YZVaZeZg
VbW^Zci^deZgVi^k^VkVcoVi^Zj[ÄX^hZb^Y^gZo^dcVa^!
fjZhiVhZY^VVhh^XjgVkZghVi^a^i|!jcVgZ\daVo^dcZ
hZbea^XZZegZX^hVZ\gVcY^edhh^W^a^i|Y^eZghd"
cVa^ooVo^dcZ#AdhX]^ZcVaZ^bWdii^idZg^kZhi^idƒ
Y^hedc^W^aZ^cigZY^[[ZgZci^VaiZooZ!Y^kZghZaZhigji"
ijgZX]ZXdbeaZiVcdaV\VbbV/WVhZV*gVooZ^c
eda^egd"e^aZcZcZgddVaajb^c^dZhigjiijgVXVci^aZkZg
eZgbZZi^c\Z[gdciZhXg^kVc^V#
9ZÄcZYa^cZh!ZhhZci^Vah]VeZhVcYl^YZ[jcXi^dcV"
a^inVgZgZbVg`VWaZYZiV^ah[dg;^kZgVc\Z#EZg[ZXi
[dgVYkVcXZYdeZgVi^kZZck^gdcbZciVcYhZb^ZmZ"
Xji^kZd[ÄXZhVhlZaa!i]^hX]V^gZchjgZhkZghVi^a^in!
h^beaZVcYegZX^hZgZ\jaVi^dc!l^YZedhh^W^a^ind[
Xjhidb^hZ#I]ZeVYYZYVcYje]dahiZgZYWVX`gZhi^h
VkV^aVWaZ^ci]gZZY^[[ZgZci]Z^\]ih!Y^[[ZgZcihigjXij"
gZhXdbeaZiZi]ZgVc\Z/*hed`ZhVajb^c^jbWVhZ
dgWaVX`edanegdenaZcZVcYXVci^aZkZg[dgi]ZbZZi^c\
VcY\jZhihX]V^g#
:C&((*7
HX]^ZcVaZVaid!WVhZAdde
=^\]WVX`gZhil^i]AddeWVhZ
A+,$),E+,$)+=I&&%$&'%=H))$*)
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZAdde
AdlWVX`gZhil^i]AddeWVhZ
A+,$),E+,$)+=I&%&$&&&=H))$*)
HigjiijgVXVci^aZkZgbZiVaadXgdbVid
8Vci^aZkZghigjXijgZ^cX]gdbZYbZiVa
A+,$),E*-$)+=I&%%$),
.%
.&
E]^aa^eIdaZYd!BVaiV!'%&(
DcA^\]ihX]^ZcVaZ^cgZiZhZY^aZ7^`d')-#
DcA^\]iX]V^gl^i]bZh]WVX`gZhiVcY
hZVi^c7^`d')-#
DCA><=I
9:H><CFJ>CI>G9
DcA^\]igVeegZhZciVaVhdajo^dcZ^YZVaZeZg
X]^^cjcVedaigdcVbVcV\Zg^VaZg^XZgXVYZh^\c
bdYZgcd!g^XZgXViZooVZhiZi^XVZegZhiVo^dc^
iZXc^X]Z#AdhX]^ZcVaZg^kZhi^id^cbZbWgVcV
ZaVhi^XV^c,kVg^Vci^Y^XdadgZZY^ahjeedgid
adbWVgZVXXdbeV\cVcdZhjeedgiVcd^bdk^bZci^
YZaa¼deZgVidgZ\VgVciZcYd^abVhh^bdXdb[dgi#
>WgVXX^da^gZ\daVW^a^^cVaiZooV!^aigVhaVidgZZY
^abZXXVc^hbdhncX]gdcXdchZcidcdjcVe^ZcV
[jco^dcVa^i|ZYXdbeaZiVgZ\daVo^dcZYZaa¼VhhZiid#
&,&
.'
&,'
&,(
&,)
DcA^\]igZegZhZcii]Z^YZVahdaji^dc[dgi]dhZ
VgZhZVgX]^c\^cVbVcV\Zg^VaX]V^ghbdYZgc
YZh^\c!VZhi]Zi^XVagZhZVgX]VcYiZX]c^XVa[ZV"
ijgZh#I]Zje]dahiZgZYbZh]WVX`VkV^aVWaZ^c
,Y^[[ZgZciXdadjghVcYajbWVghjeedgiXdbW^cZ
VcYhjeedgii]ZbdkZbZcihd[i]ZdeZgVidg
Zchjg^c\i]ZbdhiXdb[dgi#I]ZVY_jhiVWaZVgb"
gZhih^c]Z^\]i!i]ZhZViha^YZVcYhncX]gdc^oZY
bZX]Vc^hbVaadl[jaa[jcXi^dcVa^inVcYXdbeaZiZh
i]ZVY_jhibZcid[i]ZZfj^ebZci#
&,*
&,+
&,,
EdaigdcVdeZgVi^kV!WVhZAdde
DeZgVi^kZX]V^gl^i]AddeWVhZ
A+-$*%E+-$)(=I&%&$&&&=H)'$*'
:C&((*7
.(
L6>I
9:H><CFJ>CI>G9
8VgViiZg^ooViVYVaaZ[dgbZhZbea^X^ZYVaaZY^bZch^d"
c^XdbeViiZ!LV^iƒaVhZYjiVeZgbZZi^c\!g^jc^dcZ
Z[gdciZhXg^kVc^VVWW^cVW^aZVijii^^egdYdii^YZaaV
XdaaZo^dcZBVcV\Zg^Va#AdhX]^ZcVaZgZVa^ooVid^c
eaVhi^XV]VjcVa^cZVVkkda\ZciZZXdc[dgiZkdaZXdc
aVeVgiZXZcigVaZb^Xgd[dgViV#9^hedc^W^aZ^ckZgh^dcZ
W^VcXVZcZgVXdcWgVXX^da^^ciZ\gVi^#>ahZY^aZYVaad
heZhhdgZ^bedgiVciZƒVYZ\jViVbZciZXjX^idZg^kZ"
hi^idcZaa¼^ciZgV\VbbVY^Xdadg^Zg^kZhi^bZci^Fj^ci^#
HigjiijgVXVci^aZkZg^cVXX^V^dXgdbVid#
.)
H^beaZh]VeZhVcYhda^YY^bZch^dchYZÄcZLV^i!
VX]V^gVYVeiVWaZ[dgi]ZbZZi^c\dg[gdcid[ÄXZ
l^i]VaaegdedhZYbVcV\Zg^VaX]V^g#I]ZeaVhi^X
WVX`gZhil^i]VXZcigVab^Xgd"[dgViZYeVgi^hlZa"
Xdb^c\VcYXdb[dgiVWaZ#6kV^aVWaZl^i]^ciZ\gViZY
VgbgZhih^cl]^iZdgWaVX`Äc^h]I]Z]^\]i]^X`cZhh
hZVi^hlZaahi^iX]ZYVcYje]dahiZgZY^cVaaVkV^aV"
WaZXdkZg^c\hd[Fj^ci^#8]gdbZYhiZZaXVci^aZkZg
higjXijgZ#
EdaigdcVk^h^iVidg^!hX]^ZcVaZ^ceaVhi^XV
K^h^idgX]V^gl^i]eaVhi^XWVX`
A*,$)-E*-$)*=-'$*%
.*
HJ<6GC:I
9:H><CFJ>CI>G9
9Zh^\cZhhZco^VaZbVYZX^hdeZgjcVbW^ZciZj[ÄX^d
hi^bdaVciZZY^cVb^Xd#AdhX]^ZcVaZegdedhid^cjc^XV
VaiZooVƒgZVa^ooVidXdcjcVbZbWgVcVY^gZiZ!Y^hed"
c^W^aZ^chZiiZXdadg^ZYdiVidY^hjeedgidadbWVgZ#AV
gZiZ!\gVo^ZVaaZhjZXVgViiZg^hi^X]ZiZXc^X]ZgZcYZ
adhX]^ZcVaZVkkda\ZciZ!Xdc[dgiZkdaZZigVhe^gVciZ
Vhh^XjgVcYdjccdiZkdaZXdb[dgiY^ji^a^oodeZgd\c^
deZgVidgZ#A¼ZaZ\VciZed\\^ViZhiVigVh[dgbV^cbdYd
hZbea^XZZYZ[ÄXVXZaVhZYjiVXdc[ZgZcYdaZXdccdiV"
o^dc^Y^gZo^dcVa^ZhiVcYVgYY^fjVa^i|hjeZg^dgZ#
.+
:hhZci^VaYZh^\cWjihig^Xi^cdgYZgidgZVa^oZV
YncVb^XVcY^che^gZYd[ÄXZ#I]ZdcandcZ]Z^\]i
WVX`gZhi^hgZVa^oZY^c<dVabZh]VkV^aVWaZ^c,
Y^[[ZgZciXdadghVcY^hZfj^eeZYl^i]VajbWVg
hjeedgi#I]Vc`hidi]ZbZh][ZVijgZh!i]ZWVX`
^hZckZade^c\!Xdb[dgiVWaZVcYWgZVi]VWaZZchjg^c\
Vc]^\]Xdb[dgi[dgVaai]ZdeZgVidgh#I]ZgZÄcZY
]ZVYgZhiX]Vc\Zhi]ZhZVi^cidVh^beaZVcY^cX^"
h^kZlVn\^k^c\ZmZXji^kZ[ZVijgZhVcY]^\]hiVc"
YVgYfjVa^i^Zh#
EdaigdcVdeZgVi^kV!WVhZAdde
DeZgVi^kZX]V^gl^i]AddeWVhZ
A+-$)-E+-$)(=I&%'$&&'=H)'$*'
.,
ED<<>6I:HI6>CEDA>JG:I6CD
EDANJG:I=6C:=:69G:HI
&,&
&,'
&,(
)*&
)*'
:C&((*6
&,)
&,*
&,+
&,,
>ahZY^aZƒgZVa^ooVid^c\dbbVeda^jgZiVc^XVg^kZhi^iV
bZcigZadhX]^ZcVaZY^hedc^W^aZXdcZhZcoVed\"
\^ViZhiVƒg^kZhi^id^cgZiZ^c.Xdadg^#Hj\VgCZiƒ
egdedhiVXdcbZXXVc^hbdHncX]gdc#>WgVXX^da^hdcd
Y^hedc^W^a^^ckZgh^dcZÄhhVdgZ\daVW^aZ^cVaiZooV#
I]ZhZVi^hbVYZd[je]dahiZgZYedanjgZi]VcZ[dVb
l]^aZi]ZbZh]WVX`^c,Xdadjgh!XVcWZZfj^eeZY
l^i]dgl^i]djg]ZVYgZhi#Hj\VgCZi^hZfj^eeZYl^i]
VHncX]gdc^oZYbZX]Vc^hb#I]ZVgbgZhihXVcWZÄm
dg]Z^\]iVY_jhiVWaZ#
G:I:>C.8DADG>
B:H=>C.8DADGH
HJEEDGIDADB76G:
AJB76GHJEEDGI
..-
..
HJ<6G
9:H><CFJ>CI>G9
A^cZZhfjVYgViZZg^\dgdhZXVgViiZg^ooVcd^aYZh^\c
Y^Hj\Vg!^acjdkdbdYdY^^ciZgegZiVgZaVedaigdcV
deZgVi^kV#FjZhiVhZY^VƒegZk^hiVXdchX]^ZcVaZ^c
jc^XVY^bZch^dcZbZcigZhX]^ZcVaZ!WgVXX^da^ZWVh^
edhhdZhhZgZhXZaiZ[gVigZkVg^Vci^XgdbVi^X]Z
cZgd!\g^\^dZW^VcXdXdh‡YVXdchZci^gZjcVVbe^V
ZXdbeaZiVeZghdcVa^ooVo^dcZ#9^hedc^W^aZh^VXdc
bZXXVc^XVHncX]gdceZgjc¼ZaZkViVZg\dcdb^VdXdc
bZXXVc^hbdXdciViideZgbVcZciZHj\VgY^hZ\cd
a¼j[ÄX^d^cbdYdY^cVb^XdZ[jco^dcVaZ#
&%%
HfjVgZYVcYhigdc\^bV\ZhYZÄcZi]ZYZh^\cd[
Hj\Vg!VcZllVnid^ciZgegZii]ZdeZgVi^kZX]V^g#
I]^hX]V^g^hegdedhZYl^i]dcZ"h^oZWVX`gZhil]^aZ
i]ZVgbgZhihVcYWVhZhXVcWZX]ddhZc^cWZilZZc
Y^[[ZgZciXdadjghWaVX`!\gZnVcYl]^iZhdidZcV"
WaZVl^YZVcYXdbeaZiZXjhidb^oZ#6kV^aVWaZl^i]
HncX]gdc^oZYbZX]Vc^hbid^begdkZi]ZZg\dcdbn
dgeZgbVcZciXdciVXi!Hj\VgYZh^\chi]Zd[ÄXZ^c
VYncVb^XVaVcY[jcXi^dcValVn#
EdaigdcVdeZgVi^kV!WVhZAdde
DeZgVi^kZX]V^gl^i]AddeWVhZ
A+*$)-E+*$)(=I&%%$&&%=H)'$*'
&%&
7#C:IEAJH
9:H><CFJ>CI>G9
7#CZiEajhƒaVedaigdcVdeZgVi^kVVkVcoViVXVgViiZg^o"
oViVYV[dgbZhZbea^X^ZYVjcVa^cZVhaVcX^ViVZbd"
YZgcV#AdhX]^ZcVaZhfjVYgVidXdcVc\da^VggdidcYVi^
ƒgZVa^ooVidXdcjcVhigjiijgVbZiVaa^XVeZg[ZiiVbZciZ
g^kZhi^iVYVjcVgZiZZaVhi^XVZgZh^hiZciZ^c,kVg^Vci^
Y^XdadgZ#>ahjeedgidadbWVgZgZ\daVW^aZ^chZg^idcZaad
hX]^ZcVaZVhh^XjgV^abVhh^bdXdb[dgiVYdeZgVidg^Y^
d\c^hiVijgV#6aadhiZhhdbdYd^bZXXVc^hb^Y^gZ\d"
aVo^dcZYZaa¼VhhZiidZaVhZYjiVVbe^VeZgbZiidcdjcV
XdbeaZiVVYViiVW^a^i|ZYjckZghVi^aZji^a^ood#
&,&
&%'
&,'
&,(
&,)
7#CZiEajh!deZgVi^kZVYkVcXZYd[ÄXZX]V^gX]VgVX"
iZg^oZYWnh^beaZh]VeZhl^i]i]^cVcYbdYZgca^cZh#
I]ZhfjVgZYWVX`gZhil^i]gdjcYZYXdgcZg^hbVYZ
d[VbZiVahigjXijgZi]Vi^heZg[ZXianje]dahiZgZYl^i]
Vhigdc\VcYZaVhi^XbZh]VkV^aVWaZ^c,Xdadjgh#
I]Z^ciZ\gViZYVY_jhiVWaZajbWVghjeedgi^ciZ\gViZY
idi]ZWVX`gZhi!ZchjgZhV]^\]Xdb[dgiidi]ZdeZ"
gVidg^cVaai]Z^g]Z^\]i#
&,*
&,+
EdaigdcVdeZgVi^kV!WVhZAdde
DeZgVi^kZX]V^gl^i]AddeWVhZ
A+*$)-E+*$)(=I&%+$&&+=H))$*)
&,,
&%(
7#C:I
9:H><CFJ>CI>G9
7#CZiƒaVedaigdcVdeZgVi^kVXVgViiZg^ooViV
YVaadhX]^ZcVaZV[[jhdaVid^ciZgVbZciZg^kZhi^id^cgZiZ#
JcV[dgbV^ccdkVi^kVX]ZVhh^XjgV\gVo^ZVaa¼^chZg^"
bZcidYZahjeedgidadbWVgZgZ\daVW^aZ^cVaiZooV
ZaZkVi^hiVcYVgYfjVa^iVi^k^#AZgZi^Y^hedc^W^a^^c,
kVg^Vci^Y^XdadgZZaZeVgi^^ceaVhi^XVegZk^hiZ^ccZgd
Z\g^\^deZgbZiidcdjcVXdbeaZiVeZghdcVa^ooVo^dcZ
YZaaVhZYjiV#AVhZYjiVVbe^VZYVXXdc\a^ZciZXdb"
W^cViVXdc^bZXXVc^hb^Y^gZ\daVo^dcZYZaa¼VhhZiid
aVgZcYdcd[jco^dcVaZZYVkVcoViV#
&,&
&%)
&,'
&,(
&,)
7#CZi^hi]ZdeZgVi^kZd[ÄXZX]V^gX]VgVXiZg^oZY
WnViVeZgZYVcYbZh]je]dahiZgZYWVX`gZhi#
6c^ccdkVi^kZYZh^\c!l]^X]\gVcih]^\]fjVa^iVi^kZ
hiVcYVgYi]Vc`hidi]Z^ciZ\gViZYVY_jhiVWaZajb"
WVghjeedgi#I]ZbZh]!VkV^aVWaZ^c,XdadjghVcY
XdbedcZcih^cWaVX`dg\gZneaVhi^XVaadlVidiVa
Xjhidb^oVi^dcd[i]ZX]V^g#I]Zl^YZVcYlZaXdb^c\
hZVi!XdbW^cZYid\Zi]Zgl^i]i]ZbZX]Vc^hbV`Z
^i[jcXi^dcVaVcYVYkVcXZY#
&,*
&,+
EdaigdcVdeZgVi^kV!WVhZEjciV
DeZgVi^kZX]V^gl^i]EjciVWVhZ
A+*$)-E+*$)(=I.-$&%-=H))$*)
&,,
&%*
7#DC:
9:H><CFJ>CI>G9
8db[dgi!YjgVW^a^i|ZkZghVi^a^i|hdcd^XVgViiZg^
hVa^Zci^YZaaVhZYjiV7#DcZ#AdhX]^ZcVaZ^bWdii^id!
\gVo^ZVaaZY^bZch^dc^Vbe^ZZYVaaV[dgbVVkkda\ZciZ
gZcYZaVhZYjiVZhigZbVbZciZXdbdYV#AZeVgi^
higjiijgVa^^ceaVhi^XVhdcdegZk^hiZ^cXdadgZcZgd
Z\g^\^d![dgcZcYdXdh^aVedhh^W^a^i|Y^XdcÄ\jgVgZ
hZYjiZYVa\jhide^‘igVY^o^dcVaZde^‘ViijVaZZbd"
YZgcd#>YZVaZeZgheVo^deZgVi^k^ZbVcV\Zg^Va^!7#DcZ
ƒaVhXZaiV\^jhiVeZgX]^XZgXV[jco^dcVa^i|!fjVa^i|
ZYjc^ciZgZhhVciZgVeedgidegZood$egZhiVo^dc^#
&%+
8db[dgi!adc\"aVhi^c\VcYkZghVi^a^inVgZi]ZbV^c
X]VgVXiZg^hi^Xhd[7#DcZX]V^g#I]ZeVYYZYWVX`gZhi!
l^i]l^YZY^bZch^dcVcYlZaXdb^c\h]VeZh!bV`Z
i]ZX]V^gZmigZbZanXdb[dgiVWaZ#I]ZhigjXijgVa
eaVhi^XeVgihVgZegdedhZY^cWaVX`dg\gZnÄc^h]Zh!
\^k^c\i]Zedhh^W^a^inidbV`ZVigVY^i^dcVadgVii]Z
hVbZi^bZVbdYZgcVcYVXijVaX]V^g#8dcXZ^kZY
[dgdeZgVi^kZVcYbVcV\Zg^VaheVXZh!7#DcZ^hi]Z
g^\]iX]d^hZ[dgi]dhZVgZhZVgX]^c\[dg[jcXi^dcVa^in!
fjVa^inVcYV^ciZgZhi^c\eg^XZ$fjVa^ingVi^d#
EdaigdcVdeZgVi^kV!WVhZEjciV
DeZgVi^kZX]V^gl^i]EjciVWVhZ
A+*$)+E+*$)+=I.+$&%'=H)'$*'
&%,
=DHI
9:H><CFJ>CI>G9
=dhiXdcaZhjZa^cZZhZbea^X^!aZY^bZch^dc^Xdb"
eViiZZY^bdgW^Y^XjhX^c^^bWdii^i^gVeegZhZciVaV
hdajo^dcZ^YZVaZeZg^a[gdciZhXg^kVc^VZeZgaZodcZ
ViiZhV#9^hedc^W^aZXdchigjiijgVXVci^aZkZgcZaaZ
Äc^ijgZcZgd!W^VcXd!Vaajb^c^ddXgdbVid!ejŒVkZgZ
hZY^aZZhX]^ZcVaZg^kZhi^i^deejgZfjZhi¼jai^bdgZV"
a^ooVid^cgZiZ<dVa#HX]^ZcVaZZhZYjiVhdcdVbe^!
Zg\dcdb^X^ZedhhdcdZhhZgZg^kZhi^i^^cbdaiZea^X^
bViZg^Va^ZXdadg^eZggZcYZgZ=dhijceZg[ZiideVgi"
cZgeZgd\c^egdedhiVY^VggZYd#
&,&
&%-
&,'
&,(
&,)
=dhil^i]^ihh^beaZa^cZh!hda^YY^bZch^dcVcY
hd[ieVYYZYXjh]^dchgZegZhZcihi]Zg^\]ihdaji^dc
[dgi]Z[gdcid[ÄXZdglV^i^c\VgZV#6kV^aVWaZl^i]
VXVci^aZkZghigjXijgZ^cWaVX`!l]^iZ!Vajb^c^jb
eV^ciZYÄc^h]dgX]gdbZY!XVcWZegdedhZYl^i]
hZViVcYWVX`je]dahiZgZYdgi]ZaViZhi^c<dVa
bZh]#I]ZhZViVcYWVX`gZhiVgZl^YZVcYZg\d"
cdb^X!je]dahiZgZY^cVaai]ZVkV^aVWaZbViZg^Vah
VcYXdadjghl]^X]bV`Z=dhiVeZg[ZXieVgicZg
[dgZkZgn[jgc^ijgZd[[Zgh#
&,*
&,+
&,,
)*&
EdaigdcVk^h^iVidg^!higjiijgVXVci^aZkZg
K^h^idgX]V^gl^i]XVci^aZkZg[gVbZ
A+)$*(E+,$*&=-'$),
)*'
&%.
=DHI
9:H><CFJ>CI>G9
BViZg^Va^ZXdadg^a^WZgVbZciZVWW^cVi^g^igdkVcd
cZaaVXdaaZo^dcZ=dhiaVeZg[ZiiVh^ciZh^#AZa^cZZZh^a^
Zhdii^a^YZ\a^ZaZbZci^^ceaVhi^XVh^[dcYdcdXdcaZ
[dgbZbdgW^YZYZaaVhigjiijgVegZk^hiV^ckZgh^dcZ
XgdbViVdkZgc^X^ViVcZgd!W^VcXdZVaajb^c^dZh^
XdcigVeedc\dcdVaadheZhhdgZYZaXjhX^cdg^kZhi^id#
H^VcZaaVkZgh^dcZXdbeaZiVbZciZ^ceaVhi^XVX]Z^c
fjZaaV9Zb^eaVhi^XdkkZgdXdchZY^aZ^bWdii^idfjZhiV
hZYjiV[dgc^hXZVYd\c^ji^a^ooVidgZXdb[dgi!egVi^X^i|!
kZghVi^a^i|Y^VWW^cVbZcidZeZghdcVa^ooVo^dcZ#
E,&
&&%
E,'
E,(
BViZg^VahVcYXdadjgh[gZZanbViX]ZY!ÄcYV\V^c
^c=dhigVc\Zi]ZeZg[ZXi]Vgbdbn#I]Zi]^cVcY
a^\]ia^cZhd[i]ZeaVhi^XZaZbZcihlZaabZg\Zl^i]
i]Zhd[ih]VeZd[i]ZhigjXijgZegdedhZY^cX]gdbZY
dgkVgc^h]ZYÄc^h]WaVX`!l]^iZVcYVajb^c^jbVcY
deedhZidi]Zi]^X`d[i]Zje]dahiZgZYXjh]^dc#
EaVhi^Xdg9Zb^eaVhi^XkZgh^dcl^i]je]dahiZgZYhZVi
\^kZhWdi]egVXi^X^inVcYkZghVi^a^inidi]ZdeZgVidg
VcYkZghVi^ai^nd[bViX]^c\VcYXjhidb^oVi^dc#
EdaigdcVk^h^iVidg^!higjiijgVXVci^aZkZg
K^h^idgX]V^gl^i]XVci^aZkZg[gVbZ
A+)$*(E+,$*&=-'$),
E,*
&&&
6H8DI
9:H><CFJ>CI>G9
6hXdiƒaVcjdkVegdedhiV[gVaZhZYjiZÄhhZ/a^cZZ
hZbea^X^![dgbZVbe^ZZXdc[dgiZkda^!^bWdii^ijgZZg^"
kZhi^bZci^gZVa^ooVi^XdcbViZg^VaZhZaZo^dcVidZXjgV
Vgi^\^VcVaZ^cd\c^YZiiV\a^d#AVhigjiijgVV)\VbWZ^c
ijWdaVgZZaa^ii^XdXgdbVid]VWgVXX^da^^ciZ\gVi^bZcigZ
^ahZY^aZZadhX]^ZcVaZhdcdgZVa^ooVi^^ceda^jgZiVcd
hX]^jbVidV[gZYYd#>aYZh^\cYVaaZa^cZZYZX^hZƒ
^begZo^dh^idYVXjX^ijgZdg^oodciVa^aVgZcYZ^cY^XViV
eZgdhe^i^!g^jc^dc^!ZXdc[ZgZcoV#:C&(,+&/'%%'
kZgh^dcZViiZhVXdcWgVXX^da^#
&&'
6hXdi^hi]ZcZld[[Zg^cWZilZZci]ZÄmZYX]V^g/
h^beaZa^cZh!l^YZVcYXdb[dgiVWaZh]VeZh!eVYY^c\
VcYje]dahiZg^ZhgZVa^hZYl^i]hZaZXiZYbViZg^VahVcY
]VcY"XgV[iZYXVgZ^cVaa^ihYZiV^a#I]Z)aZ\hbVYZ
d[VZaa^ei^XVabZiVaX]gdbZYijWZ]Vh^ciZ\gViZY
VgbgZhih!l]^aZi]ZhZViVcYWVX`gZhiVgZbVYZ
d[XdaYedanjgZi]VcZ[dVb#>ihYZh^\cl^i]YZÄcZY
a^cZhVgZZcg^X]ZYWn]dg^odciVahi^iX]^c\i]VibV`Z
^ihj^iVWaZ[dg\jZhih!bZZi^c\VcYXdc[ZgZcXZ#
:C&(,+&/'%%'lV^i^c\kZgh^dcl^i]VgcgZhih#
EdaigdcVk^h^iVidg^!)\VbWZ^cbZiVaad
K^h^idgX]V^gl^i])bZiVaaZ\h
A**$)*E*)$))=.'$)-
&&(
ADJC<:
8DAA:8I>DC/
7DM
AD;I'#%
KD<J:
8AJ7
FJ>9
:<D'#%
HIDC:
EA6N
ED>CI
:I6<:G:
8>DIIDA>
?DAAN
AZegdedhiZY^VggZYdAdjc\Zh^Y^hi^c\jdcdeZgkVg^Zi|
ZXdbeaZiZooV#EdaigdcZ!Y^kVc^ZiVkda^h^^he^gVcdVa
bdcYdYZaaVXVhVeZgg^XgZVgZVcX]ZcZ\a^VbW^Zci^Y^
aVkdgdhZchVo^dc^Y^e^VXZkdaZgZaVmZYVXXd\a^ZcoV#
>egdYdii^Adjc\ZhdcdXdcXZe^i^eZg[dgc^gZVaaZVgZZ
ViiZhVZXdaaZii^k^i|cZ^fjVa^hdcd^chZg^i^jc¼^bbV\^cZ
bdYZgcV!g^XZgXViVZeZghdcVa^ooViV#AVhZaZo^dcZYZ^
bViZg^Va^!aVXjgVcZaaZaVkdgVo^dc^ZY^bdaiZea^X^Xdcigdaa^
Y^fjVa^i|Vhh^XjgVcdVYd\c^egdYdiid^bVhh^b^hiVcYVgY
^ciZgb^c^Y^[jco^dcVa^i|!Xdb[dgiZYjgViV#
Adjc\Z[jgc^h]^c\egdedhVahVgZX]VgVXiZg^oZYWnkVg^Zin
VcYXdbeaZiZcZhh#8]V^gh!hd[VhVcYiVWaZhVgZ^che^gZY
Wn]dbZ[jgc^ijgZidgZXgZViZ^cldg`^c\heVXZhVhlZaa
i]dhZ[ZZa^c\hd[gZaVmVcYlZaXdbZ#Adjc\ZegdYjXih
VgZYZh^\cZYid\^kZlV^i^c\VcYXdbbjc^inVgZVhVbd"
YZgc^bV\Z!hde]^hi^XViZYVcYXjhi^b^oZY#I]ZX]d^XZ
d[bViZg^Vah!i]ZXVgZ^cVaai]Zldg`^c\egdXZhhZhVcY
bVcnfjVa^inXdcigdah\jVgVciZZidZVX]egdYjXii]Z
]^\]Zhi[jcXi^dcVa^inhiVcYVgYh!Xdb[dgiVcYZcYjgVcXZ#
&&*
7DM
9:H><CB6G8D8D88D
AVXdaaZo^dcZY^Y^kVc^ZedaigdcZbdYjaVg^7dmXVgVi"
iZg^ooVcd^cbdYd\^dkVcZZY^cVb^Xdd\c^VbW^ZciZ
cZafjVaZhdcd^chZg^iZ#:hhZco^Va^!kZghVi^a^ZYVaaV
[dgbVeaVhi^XVh^Y^hi^c\jdcdeZg^aY^hZ\cdYZ^kVg^
ZaZbZci^X]ZaZXdbedc\dcd/ÄVcX]^!hX]^ZcVaZZ
hZY^aZ]VccdjcVa^cZVbdgW^YVZYV[[jhdaViVgVX"
X]^jhVVaa¼^ciZgcdY^XjX^ijgZeZg^bZigVa^#:aZ\VcoV
Zg^XZgXViZooVjc^iVVYjccdiZkdaZXdb[dgiY^ji^a^ood
ZYVaaVedhh^W^a^i|Y^bdYjaVgZ^aegdeg^dY^kVcd^c
a^cZVdXdcZaZbZci^VYVc\dad#7dmƒ^aXdbeaZbZcid
^YZVaZeZgg^hidgVci^!WVg!]diZaZhVaZY^ViiZhV#
7dmhd[VhVcYVgbX]V^ghbdYjaVgXdaaZXi^dc
[ZVijgZ!^cVndjc\VcYYncVb^XlVn!ZkZgn
Zck^gdcbZci#:hhZci^Va!kZghVi^aZVcYl^i]¹eaVhi^Xº
h]VeZ7dm^hY^hi^c\j^h]ZYWni]ZYZh^\cd[i]Z
kVg^djhZaZbZcihl]^X]XdbedhZ^i/h^YZh!WVX`
VcYhZVi]VkZVhd[iVcYiVeZgZYa^cZZcXadhZY
^ch^YZeZg^bZiZghi^iX]^c\#:aZ\VcXZVcYhde]^hi^"
XVi^dc^hXdbW^cZYl^i]VgZbVg`VWaZZVhZd[jhZ
VcYi]ZVW^a^inidbdYjaViZi]Zhd[V^ca^cZdgl^i]
XdgcZgZaZbZcih#7dm^hi]Z^YZVaXdbeaZbZci[dg
gZhiVjgVcih!WVgh!]diZahVcYlV^i^c\gddbh#
EdaigdcV!higjiijgVXgdbViV$W^VcXV
6gbX]V^gl^i]X]gdbZ$l]^iZhigjXijgZ
A-%$*-E-%$+(=-%$)'
9^kVcd'edhi^!higjiijgVXgdbViV$W^VcXV
'hZViZghd[Vl^i]X]gdbZ$l]^iZhigjXijgZ
A&*%$&(%E-%$+(=-%$)'
&&+
&&,
6g\ZciVg^d<da[GZhdgi!Edgid:gXdaZ!'%&(
&&-
&&.
7DM
9:H><CB6G8D8D88D
AVedaigdcX^cV7dm]VY^bZch^dc^XdbeViiZZYjcV
a^cZVbdYZgcVZYVXXVii^kVciZXVeVXZY^gZcYZgZ
d\c^VbW^ZciZcZafjVaZƒ^chZg^iVZaZ\VciZZYViijV"
aZ#KZghVi^aZZ[jco^dcVaZigdkVaVhjVXdaadXVo^dcZ
cVijgVaZ^cg^hidgVci^!]diZa!hVaZY^ViiZhVZj[ÄX^#
AVedaigdcX^cV7dm^cVj\jgVjccjdkdXdcXZiidY^
hZYjiV!XVeVXZY^gVXX]^jYZgZijii^^kVciV\\^Y^jcV
hZY^VXdc^aXdc[dgiZa¼^bbV\^cZY^jcVedaigdcV#
EgVi^XV!bdYjaVgZ!XdbdYVZeZghdcVa^ooVW^aZ
hXZ\a^ZcYd[gVaZkVg^Zi^edad\^ZY^g^kZhi^bZcidZ
aZ^ccjbZgZkda^idcVa^i|YZaaVXVgiZaaVXdadg^Fj^ci^#
7dmVgbX]V^gh]VhXdbeVXiY^bZch^dchVcYV
bdYZgcYZh^\cVWaZidbV`ZZaZ\VciVcYXdciZb"
edgVgnZkZgnZck^gdcbZci^cl]^X]^h^chZgiZY#KZg"
hVi^aZVcY[jcXi^dcVa!7dmÄcYh^ihcVijgVaXdaadXVi^dc
^cgZhiVjgVcih!]diZah!lV^i^c\gddbhVcYd[ÄXZh#
7dmVgbX]V^gdeZchVcZlhZVi^c\XdcXZei!VWaZid
XdciV^cVaai]ZWZcZÄihd[VX]V^gl^i]i]ZXdb[dgi
VcYi]Z^bV\Zd[VcVgbX]V^g#EgVXi^XVa!bdYjaVg!
Xdb[dgiVWaZVcYXjhidb^oVWaZWnX]ddh^c\Vbdc\
i]ZkVg^djhineZhd[Äc^h]ZhVcYi]ZbVcnh]VYZh
d[i]ZXdadghd[Fj^ci^XdaaZXi^dc#
&'%
EdaigdcX^cV!higjiijgVXgdbViV$W^VcXV
6gbX]V^gl^i]X]gdbZ$l]^iZhigjXijgZ
A+%$)'E+%$)-=-%$*%
9^kVcd'edhi^!higjiijgVXgdbViV$W^VcXV
'hZViZghd[Vl^i]X]gdbZ$l]^iZhigjXijgZ
A&'%$&%'E+%$)-=-%$*%
9^kVcd(edhi^!higjiijgVXgdbViV$W^VcXV
(hZViZghd[Vl^i]X]gdbZ$l]^iZhigjXijgZ
A&-%$&+'E+%$)-=-%$*%
IVkdadViiZhV!higjiijgVXgdbViV$W^VcXV
IVWaZl^i]X]gdbZ$l]^iZhigjXijgZ
A+%E+%=(*$A-%E-%='%
&'&
AVXdaaZo^dcZ7dmh^XVgViiZg^ooVeZga¼ZaZkViV
kZghVi^a^i|Xdbedh^i^kV#>Y^kVc^hdcdegZk^hi^Xdc
higjiijgVjc^XVcZaaVkZgh^dcZV'edhi^bZcigZXdc
higjiijgVbdYjaVgZedhhdcdZhhZgZXdbedhi^hZcoV
a^b^i^VcX]Zh[gjiiVcYda¼ZaZbZcidY¼Vc\dadV.%•#
:¼^cdaigZegZk^hiVjcVkZgh^dcZ¹deZcºhZcoVÄVcX]^#
6aadhiZhhdbdYdaVhigjiijgVYZaaVedaigdcX^cV7dm
gZVa^ooVjcegVi^XdZXdbeViidY^kVcZiidV'edhi^Z
cZaaVkZgh^dcZbdYjaVgZY^kVc^Y^Y^bZch^dc^bV\\^dg^#
&''
I]ZbV^cX]VgVXiZg^hi^Xd[7dmgVc\Z^h^ih]^\]
kZghVi^a^ind[Xdbedh^i^dc#I]Zhd[VhVgZegdedhZY
l^i]Vh^c\aZhigjXijgZ^ci]Z'"hZViZgkZgh^dcl]^aZ
bdYjaVgVcYjca^b^iZYXdbedh^i^dcXVcWZdWiV^cZY
i]Vc`hidi]ZjhZd[i]Z.%•XdgcZgZaZbZci#
6c¹deZcºkZgh^dc!l]^X]^hegdedhZYl^i]djih^YZh
eVcZa!^hVahdVkV^aVWaZ#I]ZhigjXijgZd[i]ZVgb"
X]V^gbV`Zhh^b^aVganVegVXi^XVaVcYhda^Y'hZViZg
hd[VVcY^c^ihbdYjaVgkZgh^dc!\gZViZg^ch^oZh#
&'(
AD;I'#%
9:H><CB>[email protected]>CI>
Ad[i'#%ƒjch^hiZbVY^Y^kVc^X]Z\gVo^ZVaaZhjZ
[dgbZXgZVjccjdkVVgX]^iZiijgVYZaaZodcZViiZhV#
AdhX]^ZcVaZZY^ÄVcX]^Y^hedc^W^a^^cYjZY^[[ZgZci^
VaiZooZXgZVcdjcVbW^ZciZg^hZgkVidZ^ci^bdcZa
fjVaZg^edhVgZ!aZ\\ZgZdhZbea^XZbZciZXdckZghVgZ#
<gVo^ZVaaVbdYjaVg^i|YZ^hjd^ZaZbZci^ƒedhh^W^aZ
gZVa^ooVgZXdbW^cVo^dc^Y^d\c^Y^bZch^dcZ!^cdaigZ
d\c^bdYjadƒ[VX^abZciZhbdciVW^aZZg^edh^o^dcVW^aZ
^cVaig^VbW^Zci^#AVhigjiijgVegZkZYZ\VbWZ^cÄc^"
ijgVXgdbViVdW^VcXVXdce^ZY^c^gZ\daVW^a^#>eVccZaa^
hdcd[dcdVhhdgWZci^#
Ad[i'#%^hVhd[VhnhiZbl]^X]!i]Vc`hid^ih
h]VeZh!XgZViZhVcZlVgX]^iZXijgZ^clV^i^c\
VgZVh#I]ZWVX`VcYh^YZhVkV^aVWaZ^cildY^[[Z"
gZci]Z^\]ih!XgZViZVc^ci^bViZVcYXdcÄYZci^Va
Zck^gdcbZci^cl]^X]idgZhi!gZVYdgh^beanX]Vi#
I]Vc`hidi]ZbdYjaVg^ind[^ihZaZbZcih^hedhh^WaZ
idgZVa^oZXdbW^cVi^dchd[Vaah^oZ!bdgZdkZgZVX]
bdYjaZ^hZVh^angZbdkVWaZVcYgZedh^i^dcVWaZ^c
di]ZgZck^gdcbZcih#I]ZhigjXijgZ]VhX]gdbZ
eaViZYdgl]^iZaZ\hl^i]VY_jhiVWaZ[ZZi#I]ZeVcZah
VgZhdjcYegdd[#
9^kVcd'edhi^!hX]^ZcVaZVaid
'hZViZghd[Vl^i]]^\]WVX`
A&*%$&)%E,%$+*=&(%$)'
9^kVcd'edhi^!hX]^ZcVaZWVhhd
'hZViZghd[Vl^i]adlWVX`
A&*%$&)%E,%$+*=.)$)'
&')
&'*
&'+
&',
AD;I'#%
9:H><CB>[email protected]>CI>
&'-
Ad[i'#%ƒjch^hiZbVbdYjaVgZX]ZgZVa^ooVViigV"
kZghdhZbea^X^ZaZbZci^bdaiZea^X^hdajo^dc^Y^VggZYd/
aVeVcXV!^aY^kVcddeZc!^aY^kVcdXdcÄVcX]^Vh^bbZ"
ig^X^Za¼VaXdkVYdiViVY^ZcigVbW^^ÄVcX]^ZhX]^ZcVaZ#
>kVg^bdYja^hZbea^XZbZciZV[ÄVcXVi^gZVa^ooVcd
hdajo^dc^eZghdcVa^ooViZY^d\c^i^ed![VX^abZciZ^ciZ"
\gVW^a^Zg^XdbW^cVW^a^cZaiZbed#AVkVhiV\VbbV
Y^g^kZhi^bZci^ji^a^ooVW^a^XdchZciZ^cdaigZjcVVbe^V
eZghdcVa^ooVo^dcZXgdbVi^XV#
Ad[i'#%^hVbdYjaVghnhiZbVWaZidgZVa^oZ!i]Vc`h
id^ihh^beaZVcYbjai^eaZZaZbZcih!bVcnhdaji^dch/
WZcX]!deZchd[V!hd[Vl^i]VhnbbZig^XVah^YZhVcY
VaXdkZl^i]Wdi]h^YZhVcYWVX`#8dbW^c^c\i]Z
kVg^djhZaZbZcih^iXVcgZVa^oZXjhidb^oZYhdaji^dch!
ZVh^an^ciZ\gVWaZVcYgZeaVXZVWaZdkZgi^bZ#I]Zl^YZ
gVc\Zd[VkV^aVWaZXdkZg^c\hVaadlhVl^YZgXdadjg
Xjhidb^oVi^dc#
&'.
KD<J:
9:H><CFJ>CI>G9
Kd\jZƒ^ah^hiZbVY^edaigdcZZY^kVc^X]Zh^
egZhiVcdVYd\c^i^edY^XdbW^cVo^dcZ/igVY^o^dcVaZ
cZaaVhjV[dgbVa^cZVgZdXdbedh^o^dc^X]V^hZadc\jZ#
>XjhX^c^^bWdii^i^Xdc\dbbZVYZch^i|kVg^VW^aZ!
ed\\^VcdhjjcVhigjiijgV^cbZiVaadfjVYgVidegZ"
k^hiVeZgh^c\dadbdYjaddeZgbdYjadYdee^dcZaaV
igVY^o^dcVaZÄc^ijgVXgdbViV!cZgddeVXdZW^VcXd#
6XXjgVi^g^kZhi^bZci^^ceZaaZdiZhhjid!XdchZcidcd
jcVe^ZcVeZghdcVa^ooVo^dcZ#AVXdaaZo^dcZXdbegZc"
YZ^iVkda^c^Xdc^e^Vc^gZVa^ooVi^^cbViZg^Va^Y^egZ\^d#
Kd\jZ^hVgVc\Zd[VgbX]V^ghVcYhd[Vhi]VilZaa
hj^il^i]Vaa`^cYd[XdbW^cVi^dch/h]VeZl^i]V
igVY^i^dcVaa^cZhdgX]V^hZadjc\ZXdbedh^i^dc#
I]Zje]dahiZgZYXjh]^dch!l^i]kVg^VWaZYZch^in
eVYY^c\!VgZXdaadXViZYdcVbZiVahfjVgZhigjXijgZ
[dgh^c\aZdgYdjWaZbdYjaZh!VkV^aVWaZ^ci]ZigVY^"
i^dcVaX]gdbZYÄc^h]!WaVX`bViidgl]^iZeV^ciZY#
6[jaaeZghdcVa^oVi^dc^hVaadlZYWni]ZZaVWdgViZ
aZVi]Zgdg[VWg^XXdkZg^c\h#I]ZXdaaZXi^dc^hVahd
XdbegZ]Zch^kZd[adlZgiVWaZhl^i]idehbVYZd[
lZaa"gZÄcZYbViZg^Vah#
&(%
EdaigdcV!higjiijgV^cbZiVaad
H^c\aZVgbX]V^gl^i]bZiVa[gVbZ
A-%$*-E-%$**=,($)'
:aZbZcidYm$hm!higjiijgV^cbZiVaad
G^\]i$aZ[ih^YZVgbX]V^gl^i]bZiVa[gVbZ
A-%$,%E-%$*-=,($)'
:aZbZcidXZcigVa!higjiijgV^cbZiVaad
8ZcigVaVgbX]V^gl^i]bZiVa[gVbZ
A-%$-%E-%$*-=,($)'
Edj[[!higjiijgV^cbZiVaad
Hd[iX]V^gl^i]bZiVa[gVbZ
A-%$-%E-%$-%=)'$)'
&(&
&('
&((
Kd\jZƒjch^hiZbVbdYjaVgZZXdbedc^W^aZY^Y^kVc^
X]Z!\gVo^ZVaaVhjVkZghVi^a^i|ZhegZhh^kV!h^egZhiV
VgZVa^ooVgZXdbW^cVo^dc^a^cZVg^Y^bZch^dcVabZciZ
Zhi^a^hi^XVbZciZkVg^Z\ViZ#AVhZbea^X^i|YZaaZa^cZZ
ZaVkZghVi^a^i|higjiijgVaZX]ZXVgViiZg^ooVcdijii^\a^
ZaZbZci^YZah^hiZbVVhh^XjgVjcVXdbdYVZkZadXZ
V\\gZ\VW^a^i|YZ^kVg^bdYja^ZYjchZbea^XZg^XdcÄ"
\jgVo^dcZYZ\a^hiZhh^#Kd\jZƒ^YZVaZ^chVadiid!cZaaZ
odcZViiZhV!cZaaZ]VaaZcZaadhijY^d#
&()
Kd\jZ^hVbdYjaVghnhiZbd[hd[Vhl]^X]!i]Vc`h
id^ihZmegZhh^kZkZghVi^a^inaZcYh^ihZa[idgZVa^oZ
a^cZVgXdbW^cVi^dchi]ViVgZY^bZch^dcVaanVcY
hina^hi^XVaankVg^ZY#I]Zh^bea^X^ind[^iha^cZhVcY
kZghVi^a^ind[i]ZhigjXijgZhi]ViX]VgVXiZg^oZVaa
i]ZZaZbZcihd[i]ZgVc\Z!ZchjgZhVXdb[dgiVWaZ
VcY[Vhia^c`^c\YZk^XZd[VaabdYjaZhVcYVh^beaZ
XdcÄ\jgVi^dcd[i]ZbVhlZaa#Kd\jZ^h^YZVa[dgi]Z
a^k^c\gddb!lV^i^c\VgZV!]Vaadgd[ÄXZ#
9^kVcd'edhi^
'hZViZgVgbX]V^g
A&+%$&(-E-%$**=,($)'
9^kVcd'edhi^ZaZbZcidYm$hm
G^\]i$aZ[i'hZViZgZaZbZci
A&+%$&*%E-%$**=,($)'
9^kVcd'edhi^ZaZbZcidXZcigVaZ
8ZcigVa'hZViZgZaZbZci
A&+%$&+%E-%$**=,($)'
EVcXV'edhi^
'hZVihd[iX]V^g
A&+%$&+%E-%$**=,($)'
&(*
8AJ7
9:H><CFJ>CI>G9
>kdajb^Za^cZZ\ZdbZig^X]ZWZcYZÄc^iZYZÄc^hXdcd
aVXdaaZo^dcZ8ajW!hZg^ZY^edaigdcZZY^kVc^YVa\jhid
hdWg^dZYZaZ\VciZ!egd\ZiiViVh^VeZga¼VbW^ZciZ
YdbZhi^XdZXdcigVXiX]ZeZg\a^VbW^Zci^Xdbjc^#
AVhigjiijgVƒY^hedc^W^aZ^cYjZkVg^Vci^/YV^egdÄa^
hfjVYgVi^XdadgVg\ZcidZXdce^ZY^c^^caZ\cd^c
gdkZgZcVijgVaZZlZc\ƒ#EdaigdcVZY^kVc^edhhdcd
ZhhZgZeZghdcVa^ooVi^VcX]ZXdcedhh^W^a^aVkdgVo^dc^
heZX^Va^hjg^X]^ZhiVXdbZa¼ji^a^oodY^bViZg^Va^Z
Xdadg^Y^[[ZgZci^#
I]ZkdajbZhVcYlZaa"YZÄcZY\ZdbZig^Xa^cZhYZÄcZ
8ajW!VgVc\Zd[VgbX]V^ghVcYhd[Vhl^i]Vh^beaZ
VcYZaZ\Vcia^`^c\!YZh^\cZYWdi][dgYdbZhi^Xdg
XdcigVXijhZVcYXdbbjc^inZck^gdcbZciVhlZaa#
I]Z[gVbZ^hVkV^aVWaZ^cildY^[[ZgZcidei^dch/hfjVgZ
h^akZg\gZnbZiVaeaViZhigjXijgZdglddYZc[ZZi^c
cVijgVadglZc\Āc^h]#6gbX]V^gVcYhd[VhXVcWZ
Wdi]Xjhidb^oZYdcYZbVcYl^i]heZX^VabVcj[VXij"
g^c\Vhi]ZjhZd[Y^[[ZgZcibViZg^VahdgXdadjgh#
&(+
EdaigdcV
H^c\aZVgbX]V^g
A.)$,(E,+$**=+)$)&
9^kVcd'edhi^
'hZViZghd[V
A&)*$&%)E,+$**=+)$)&
9^kVcd(edhi^
(hZViZghd[V
A&.*$&*)E,+$**=+)$)&
IVkda^ViiZhV!e^Vcd^ckZigdhVi^cVid
IVWaZhl^i]hVi^c\aVhhide
A&'-$+)E+)=('
&(,
&(-
&(.
FJ>9
9:H><CFJ>CI>G9
Fj^Yƒjcd\\ZiidY^VggZYdhZcoViZbed!XVeVXZ
Y^Xdc^j\VgZa^cZZhZbea^X^ZYjc\jhidigVY^o^dcVaZ
XdcbViZg^Va^!aVkdgVo^dc^hZbegZViijVa^ZbdYZgcZ#
>ah^hiZbVY^edaigdcZZY^kVc^VYjZ$igZedhi^h^
XdadgVXdccjdkZÄc^ijgZeZgaVhigjiijgV^cbZiVaad/
kZgc^X^VidVaajb^c^d!cZgd!W^VcXd!ZgdhhdWdgYZVjm#
AVcjdkV^bWdii^ijgV^ce^jbVY¼dXVXdc[Zg^hXZ
Xdb[dgiZaZkVid!bdgW^YZooVZejŒZhhZgZhXZaiV^c
VaiZgcVi^kVVaa¼^bWdii^ijgV^ceda^jgZiVcd^\c^[j\d#
Fj^YXdbW^cZhh^beaZa^cZhVcYigVY^i^dcVaeaZVhjgZ
l^i]bViZg^Vah!XjggZciVcYbdYZgcegdXZhhd[bVcj"
[VXijg^c\#I]ZhnhiZbd[VgbX]V^ghVcYhd[Vhl^i]
ild$i]gZZhZVih^hgZcdkViZY[dgi]ZbZiVahigjXijgZ
l]^X]^hegdedhZYl^i]cZlÄc^h]Zh/h^akZg\gZnVaj"
b^c^jbeV^ciZY!WaVX`!l]^iZdggZYWjg\jcYn#
I]ZcZleVYY^c\^c\ddhZ[ZVi]Zg\^kZhV]^\]Xdb"
[dgi!hd[icZhhVcYXVcWZX]ddhZcidi]ZhiVcYVgY
ÅVbZgZiVgYVciedanjgZi]VcZ[dVb!VhVaiZgcVi^kZ#
EdaigdcV!higjiijgV^cbZiVaad
6gbX]V^gl^i]bZiVahigjXijgZ
A,.$*(E,+$*%=+)$)&
9^kVcd'edhi^!higjiijgV^cbZiVaad
'hZViZghd[Vl^i]bZiVahigjXijgZ
A&(&$&%)E,+$*%=+)$)&
9^kVcd(edhi^!higjiijgV^cbZiVaad
(hZViZghd[Vl^i]bZiVahigjXijgZ
A&-($&*+E,+$*%=+)$)&
&)%
&)&
&)'
&)(
:<D'#%
9:H><CFJ>CI>G9
:hhZco^VaZZg^\dgdhVcZaYZh^\c!hd[ÄXZZVXXd"
\a^ZciZcZaaVhZYjiV!:\d'#%XdbeaZiVfjVah^Vh^
VbW^ZciZ/YVaa¼j[ÄX^dY^gZo^dcVaZVaaZhVaZg^jc^dc^
ÄcdVaaZVgZZXdbjc^YZ\a^]diZa#AVhigjiijgVƒ
gZVa^ooViV^cijWdaVgZbZiVaa^XdhVaYVidZXgdbVid
bZcigZaVhZYjiV!bdgW^YVZXdc[dgiZkdaZ!ƒXVgVi"
iZg^ooViVYV^bejcijgZdg^oodciVa^eVgVaaZaZedhiZ
ajc\dadhX]^ZcVaZX]ZcZgZcYdcde^‘Vgbdc^dhZ
aZa^cZZ#>ah^hiZbVegZkZYZedaigdcX^cZ!Y^kVcd
V'd(edhi^ZeVcX]Z#
:hhZci^VaVcYg^\dgdjhYZh^\c!hd[iVcYXdb[dg"
iVWaZhZVi!:\d'#%XdbeaZiZhZkZgnZck^gdc"
bZci/[gdbZmZXji^kZd[ÄXZidbZZi^c\VcY
ejWa^XVgZVh#I]ZhigjXijgZ^hbVYZd[VX]gdbZ
eaViZYijWZ!l]^aZi]ZhZVi!hd[iVcYXdb[dgiVWaZ!
^hX]VgVXiZg^oZYWneVgVaaZa]dg^odciVahi^iX]^c\
eaVXZYVadc\i]ZWVX`i]VibV`Z^ibdgZ]Vgbd"
c^djh#I]ZXdaaZXi^dc^cXajYZhVgbX]V^gh!ilddg
i]gZZhZVihhd[VVcYWZcX]Zh
&))
&))
EdaigdcV!higjiijgVXgdbViV
H^c\aZVgbX]V^gl^i]X]gdbZYhigjXijgZ
A+%$**E*+$)-=-&$)*
9^kVcd'edhi^!higjiijgVXgdbViV
'hZViZghd[Vl^i]X]gdbZYhigjXijgZ
A&&%$&%*E*+$)-=-&$)*
9^kVcd(edhi^!higjiijgVXgdbViV
(hZViZghd[Vl^i]X]gdbZYhigjXijgZ
A&*%$&)*E*+$)-=-&$)*
IVkda^ViiZhV!higjiijgVXgdbViV
IVWaZhl^i]X]gdbZYhigjXijgZ
A**E**=(+
&)*
HIDC:
9:H><CFJ>CI>G9
HidcZƒjch^hiZbVY^Y^kVc^ViiZhVXdbeVii^Z
bdcdWadXXdXVgViiZg^ooVi^YVaaV[dgbV\ZdbZig^XV
XdcWdgY^hidcYVi^ZYVhX]^ZcVa^VhXdbeVghV#
FjZhi^edhhdcdZhhZgZZhigVii^Zg^edh^o^dcVi^Vi"
igVkZghdjcVhZbea^XZdeZgVo^dcZbVcjVaZZ\gVo^Z
VYjcbZXXVc^hbdX]Za^hdaaZkVÄcdVaaVedh^o^dcZ
hiVcYVgY#HidcZVggZYVXdcXVgViiZgZZXgZVi^k^i|
aZodcZadjc\ZZViiZhVhdegViijidfjVcYdjhVid^c
V\\gZ\Vo^dcZXdce^‘bdYja^!XgZVcYdXdh^jc\^dXd
Y^Xdbedh^o^dc^!Xdadg^Zkdajb^#
&)+
HidcZ^hVhnhiZbd[XdbeVXiVcYbdcdWadX`
lV^i^c\hd[Vh!X]VgVXiZg^oZYWnV\ZdbZig^Xh]VeZ
l^i]gdjcYZYZY\ZhVcY]^YYZcWVX`gZhi#I]Vc`h
idVZVhnbdkZbZciVcYV^ccZgbZX]Vc^hb!i]Z
WVX`XVcWZeaVXZYVcYedh^i^dcZYidi]ZhiVcYVgY
edh^i^dc#HidcZ[jgc^h]Zhadjc\ZVcYlV^i^c\VgZVh
l^i]X]VgVXiZgVcYXgZVi^k^in!ZheZX^Vaanl]ZcjhZY
^cXdbW^cVi^dcl^i]bjai^eaZZaZbZcih!XgZVi^c\V
\VbZd[Xdbedh^i^dc!XdadjghVcYkdajbZh#
9^kVcdXdchX]^ZcVa^VhXdbeVghV
Hd[Vl^i]XdcXZVaZYWVX`gZhih
A6I>:MI&(%m&(%A6I>>CI,%m&&*
&),
&)-
&).
EA6N
9:H><CG6;6DGI:<6
EaVnƒjcVedaigdcVadjc\ZYVaaVh^a]djZiiZVbe^V!
ZhhZco^VaZZg^edhVciZ#HZbea^XZZXdc[dgiZkdaZYV
hdaV!EaVngZVa^ooV\gVo^ZVaaVa^WZgVXdbW^cVo^dcZ
YZ^bdYja^a^cZVg^!XjgkV^ciZgcVZXjgkVZhiZgcV
Xdbedh^o^dc^Y^d\c^Y^bZch^dcZZ[dgbV#;jco^dcVaZ
ZY^cVb^Xd^ah^hiZbVY^edaigdcZEaVnƒgZVa^ooVid
YVjc¼ZaZ\VciZhigjiijgV^cVXX^V^dXgdbVidZYV
hZY^aZZhX]^ZcVaZ^ceda^jgZiVcdhX]^jbVidV[gZYYd#
8dbeaZiVcd^ah^hiZbV^a\VcX^dY^jc^dcZZY^acjdkd
WgVXX^dadedgiViVWaZi#
EaVn^hVadjc\ZVgbX]V^gl^i]VXdb[dgiVWaZ!
ZhhZci^VaVcYgZhi[jah^a]djZiiZ#EaVnXgZViZh!
i]Vc`hidi]Z[gZZXdbW^cVi^dcd[bdYjaZh
a^cZVg!^ccZgXjgkZVcYdjiZgXjgkZ!Xdbedh^"
i^dchd[ZkZgnh^oZVcYh]VeZ#;jcXi^dcVaVcY
YncVb^XEaVnXdaaZXi^dc^hgZVa^oZYWnVcZaZ\Vci
X]gdbZeaViZYhigjXijgZVcYWnVhZViVcYWVX`
^cedanjgZ"i]VcZ[dVb#I]ZhnhiZb^hXdbeaZiZY
l^i]i]Z]dd`d[jc^dcVcYi]ZVgbgZhil^i]
XdbeVgibZci[dgiVWaZi#
EdaigdcV!bdYjadYg^iid
H^c\aZVgbX]V^g!higV^\]iZaZbZci
A+&$+&E++$*%=,.$)'
EdaigdcV!bdYjadZhiZgcd
H^c\aZVgbX]V^g!djih^YZZaZbZci
A-%$+%E++$*%=,.$)'
EdaigdcV!bdYjad^ciZgcd
H^c\aZVgbX]V^g!^ch^YZZaZbZci
A,&$*%E++$*%=,.$)'
&*%
&*&
&*'
&*(
ED>CI
9:H><CFJ>CI>G9
Ed^ciƒaVXdaaZo^dcZY^edj[[bjai^jhdYVaaZ[dgbZVb"
e^ZZbdgW^YZXVeVXZY^Y^hZ\cVgZ^cbdYd^c[dgbVaZ
ZY^kZgiZciZVbW^Zci^XdaaZii^k^dYdbZhi^X^!h^V^ciZgc^
h^VZhiZgc^#9^bZch^dc^![dgbVZXdadg^cZ[Vccdjc
d\\ZiidY^VggZYdjc^kZghVaZZ[VX^abZciZeZghdcVa^o"
oVW^aZhXZ\a^ZcYd[gVaZ^ccjbZgZkda^Äc^ijgZZY^iVci^
Xdadg^VY^hedh^o^dcZ#>YZVaZeZgbdbZci^Y^ViiZhV
ZeZgbZZi^c\^c[dgbVa^!ji^a^ooVW^aZXdbZe^Vcd
Y¼Veed\\^ddXdbZhZbea^XZd\\ZiidY¼VggZYdƒ
Y^hedc^W^aZ^cYjZY^[[ZgZci^b^hjgZ¢)-Z¢&&(#
Ed^ci^hVXdaaZXi^dcd[bjai^"ejgedhZdiidbVc!
X]VgVXiZg^oZYWnaVg\ZVcYhd[ih]VeZh!VWaZid
YgVl^cVc^c[dgbVaVcY[jclVn!XdaaZXi^kZdg
YdbZhi^XZck^gdcbZcih!Wdi]^ch^YZVcYdjih^YZ#
9^bZch^dch!h]VeZVcYXdadghbV`Z^iVcdW_ZXi
d[jc^kZghVaYZh^\c!ZVh^anXjhidb^oVWaZWnX]dd"
h^c\Vbdc\bVcnÄc^h]ZhVcYXdadghVkV^aVWaZ#
Hj^iVWaZ[dglV^i^c\VcYbZZi^c\VgZVh!^iXVcWZ
jhZYVhh]Za[dgVhVh^beaZdW_ZXid[[jgc^ijgZ!^i
^hVkV^aVWaZ^cildY^[[ZgZcih^oZh¢)-Z¢&&(#
Edj[[^chX]^jbVid
Bjai^ejgedhZhZVi^c\VXXZhhdgn
¢+*$)-=)(
Edj[[^chX]^jbVid
Bjai^ejgedhZhZVi^c\VXXZhhdgn
¢&(%$&&(=)(
&*)
&**
&*+
&*,
:I6<:G:
9:H><CFJ>CI>G9
:iV\ZgZh^XVgViiZg^ooVeZgaVa^cZVhZbea^XZZeZg
aVg^XZgXViZooVhi^a^hi^XV#9^hedc^W^aZXdce^Vcd^c
aZ\cddg^kZhi^id^ceZaaZ$ZXdeZaaZ!a¼:iV\ZgZejŒ
Y^hedggZY^YjZXVhhZii^ZhigV^W^a^dY^YjZe^XXda^
kVc^edgiVd\\Zii^#A¼ZhhZco^VaZhigjiijgVbZiVaa^XV
Vhh^XjgVXdc[dgiY^ji^a^ooddaigZVaaVedhh^W^a^i|Y^
^ciZ\gVo^dcZ^cd\c^XdciZhidY^VggZYd#HZbea^X^i|!
dg^\^cVa^i|ZYZh^\ceZgjcd\\ZiidY^VggZYdhZcoV
iZbed!XVeVXZY^igVh[dgbVgh^hZcoVeZgYZgZ^ahjd
dg^\^cVaZh^\c^ÄXVid#
:iV\ZgZ^hX]VgVXiZg^oZYWnh^beaZh]VeZVcY
hde]^hi^XViZYhinaZ#6kV^aVWaZWdi]l^i]lddYZc
dgje]dahiZgZYide^caZVi]Zg$aZVi]ZgZiiZ!:iV\ZgZ
d[[ZghildYgVlZghdgildhbVaahidgV\ZXdbeVgi"
bZcih#I]ZZhhZci^VabZiVahigjXijgZ\jVgVciZZh
V\gZViXdb[dgiVhlZaaVhi]Zedhh^W^a^ind[
^ciZ\gVi^dc^cZkZgnd[ÄXZZck^gdcbZci#H^bea^X^in!
gZÄcZbZciVcYYZh^\c[dgVi^bZaZhh[jgc^h]^c\!
VWaZidZkdakZl^i]djiadh^c\^ihdg^\^cVabZVc^c\#
IVkdadhXg^iid^d!XdcXVhhZii^
Lg^i^c\YZh`!l^i]YgVlZgh
A&&%E,%=,*
IVkdadhXg^iid^d!hZcoVXVhhZii^
Lg^i^c\YZh`!l^i]djiYgVlZgh
A&&%E,%=,*
&*-
&*.
8>DIIDA>
9:H><C8#EDOO>
>eVccZaa^VXjhi^X^hdcdjc^ciZgZhhVciZZYji^aZ
higjbZcideZgb^\a^dgVgZ^aXdb[dgihdcdgdYZ\a^
VbW^Zci^Y^aVkdgd#AVedhh^W^a^i|Y^^chiVaaVga^a^WZgV"
bZciZ!hXZ\a^ZcYd[dgbZ!Xdadg^ZfjVci^i|[Vh^
X]ZdaigZVYVhhdakZgZVYjcV[jco^dcZiZXc^XVY^
XdcigdaadZg^Yjo^dcZYZagjbdgZY^kZci^cdjce^VXZ"
kdaZZkZghVi^aZhigjbZcidY^fjVa^ÄXVo^dcZZhiZi^XV#
>eVccZaa^edhhdcdZhhZgZg^kZhi^i^Xdcijii^^iZhhji^
YZaaVXVgiZaaVFj^ci^ZhZg^X]^ZhidXdcbViZg^VaZ
[dgc^idY^gZiiVbZciZYVaXa^ZciZ#
I]ZVXdjhi^XeVcZahVgZVc^ciZgZhi^c\VcYjhZ[ja
XdbedcZcihid^begdkZi]ZVXdjhi^XXdb[dgid[
i]Zldg`^c\eaVXZ#7Zh^YZhi]ZiZX]c^XVa[jcXi^dc
^cXdcigdaa^c\VcYgZYjX^c\i]Zcd^hZ!i]Vc`hid
i]Z[gZZan^chiVaaVi^dcWnX]ddh^c\h]VeZh!Xdadjgh
VcYfjVci^ini]ZnWZXdbZVeaZVhVciVcYkZghVi^aZ
dW_ZXid[VZhi]Zi^XVafjVa^ÄXVi^dc#I]ZeVcZahXVc
WZje]dahiZgZY^cVaaVkV^aVWaZ[VWg^Xhd[Fj^ci^
8dadjghHnhiZbdgdcYZbVcYl^i]8DB#
EVccZaa^VXjhi^X^dkVa^
DkVaVXdjhi^XeVcZah
&%%m,%$,%m)-
EVccZaa^VXjhi^X^idcY^
GdjcYVXdjhi^XeVcZah
¢)%$¢*%
&+%
&+&
?DAAN
9:H><CFJ>CI>G9
>aiVkdad?daanƒXdcXZe^idXdbZXdbeaZbZcid
Y¼VggZYd^chZg^W^aZ^cVbW^Zci^a^k^c\!XdcigVXi!
lV^i^c\Zj[ÄX^d#AVhigjiijgVƒ^cbZiVaadkZgc^X^Vid
^c)Xdadg^bZcigZaVWVhZƒhj[ÄX^ZciZbZciZ\gVcYZ
YV\VgVci^gcZjcVWjdcVhiVW^a^i|#>e^Vc^hdcdegZk^hi^
^cbVgbd!aZ\cd!bZaVb^c^XddcZaa¼ZaZ\VciZkZgh^dcZ
g^kZhi^iVXdcXjX^ijgZ^ck^hiV#AZY^bZch^dc^Xdb"
eViiZ!aVa^cZVhZbea^XZZaZ\gVcY^edhh^W^a^i|Y^eZg"
hdcVa^ooVo^dcZXgdbVi^XVadgZcYdcdjcd\\Ziid
Y^[VX^aZVWW^cVbZcidZY^ji^a^oodjc^kZghVaZ#
?daaniVWaZ^hYZh^\cZYVhVe^ZXZd[[jgc^ijgZl]^X]
XVcWZ^chZgiZY^ch^YZi]Z]dbZ"a^k^c\!XdcigVXi!
lV^i^c\dgd[ÄXZh#I]ZhigjXijgZ!bVYZd[VbZiVa
eV^ciZYeaViZ^hVkV^aVWaZ^c)Xdadjghl]^aZi]ZaVg\Z
WVhZ\jVgVciZZhV\ddYhiVW^a^in#I]ZidehVgZ
egdedhZY^cbVgWaZ!lddY!bZaVb^cZdgje]dahiZgZY
kZgh^dcl]^X]^hi]ZbdhiZaZ\Vci#I]ZXdbeVXih^oZ
VcYh^beaZa^cZ!i]Zl^YZdeedgijc^ind[Xjhidb^oZ
^cXdadjghbV`Z^iZVhnidbViX]VcYWZXdbZVc
dW_ZXid[jc^kZghVajhZ#
¢*%$+*
IVkdad!higjiijgV^cbZiVaad
IVWaZl^i]bZiVahigjXijgZ
=*(
¢*%$+*
IVkdad!higjiijgV^cbZiVaad
IVWaZl^i]bZiVahigjXijgZ
=)*
&+'
&+(
I6KDA>C>
9:H><CFJ>CI>G9
>iVkda^ViiZhVhdcdjckVa^YdXdbeaZbZcidY^VggZYd
eZg^aa^k^c\!a¼ViiZhV!\a^heVo^Y^gZo^dcVa^bdYZgc^#
Hjeedgid^cY^heZchVW^aZeZgd\c^VbW^ZciZ^iVkda^c^
edhhdcdZhhZgZVWW^cVi^VaaZXdaaZo^dc^Y^Y^kVc^Va
fjVaZh^^he^gVcddeejgZZhhZgZji^a^ooVi^^cbdYd
Vjidcdbd#9^hedc^W^a^^chkVg^ViZ[dgbZZY^bZch^dc^
^iVkda^]Vccde^Vc^^ckZigd!aZ\cd!bVgbddg^kZ"
hi^i^^cegZ\^ViVeZaaZeZggZcYZgZfjZhidegZo^dhd
d\\Ziid[jco^dcVaZ!egVi^XdbVVcX]ZZaZ\VciZZ
gVeegZhZciVi^kd#
I]ZlV^i^c\iVWaZhVgZVkVa^Y[jgc^h]^c\XdbeaZ"
bZcih[dgi]Za^k^c\!lV^i^c\VcYbdYZgcZmZXji^kZ
heVXZ#CZXZhhVgnXdbeaZbZcih[dgVcnZck^gdc"
bZcihi]ZlV^i^c\iVWaZhXVcWZXdbW^cZYl^i]
VaagVc\Zhd[hd[Vhl]^X]VgZ^che^gZYdgjhZY
^cYZeZcYZcian#6kV^aVWaZ^cY^[[ZgZcih]VeZhVcY
h^oZh!i]ZlV^i^c\iVWaZhVgZVkV^aVWaZl^i]ideh^c
\aVhh!lddY!bVgWaZdgje]dahiZgZY^caZVi]Zgid
bV`Zi]^h[jgc^ijgZ[jcXi^dcVa!egVXi^XVaWjihina^h]
VcYgZegZhZciVi^kZidd#
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
&#IVkda^ViiZhVKd\jZ$Kd\jZiVWaZ
A&'%E+%=)(
A+%E+%=)(
A-%E-%='%
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
'#IVkda^ViiZhV7dm$7dmiVWaZ
A+%E+%=(*
A-%E-%='%
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
(#IVkda^ViiZhVEaVn$EaVniVWaZ
¢+*=)*
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
)#IVkda^ViiZhV8ajW$8ajWiVWaZ
A&'-E+)=('
A+)E+)=('
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
&+)
&
'
(
)
&+*
;DG6AA
8DAA:8I>DC/
=NL6N
867G>D'#%
EDAD
K>IIDG>6
DG6C<:
?JA>:I
?6HE:G
F#*
H<6"7:AAD
7G:[email protected]
AZhZYjiZYZaaVXdaaZo^dcZ;dgVaaXdbW^cVcdbV\^higVabZciZ
^XdcXZii^Y^Z[ÄX^ZcoVZeZghdcVa^ooVo^dcZgVXX]^jYZcYda^
^c[dgbZhZbea^X^ZXdbeViiZ#EZchViVeZgjhdgZh^YZco^VaZ
ZXdcigVXi!eZga¼j[ÄX^dZeZgaVXdaaZii^k^i|!eZg^ciZgc^ZY
ZhiZgc^fjZhiZegdYdii^hdYY^h[Vcdd\c^cZXZhh^i|^cbdYd
dg^\^cVaZZkZghVi^aZ#HZY^Z!h\VWZaa^ZiVkda^YVaYZh^\c
g^XZgXVidX]Z\gVo^ZVaaVXjgVgZVa^ooVi^kVZYVaaVkVhiV
\VbbVY^bViZg^Va^Zg^kZhi^bZci^h^^ciZ\gVcdVaaVeZg[Zo^dcZ
^cd\c^VbW^ZciZIjii^^egdYdii^hdcdhijY^Vi^eZg[VX^a^iVgcZ
a¼ji^a^oodhjaVg\VhXVaVZadhidXXV\\^d#
;dgVaagVc\Zh`^a[jaanXdbW^cZXdcXZeihd[Z[ÄX^ZcXnVcY
Xjhidb^oVi^dcl]^X]VgZZcXadhZY^ch^beaZVcYhda^Y
h]VeZh#I]ZhZgVc\Zd[egdYjXih!XdcXZ^kZY[dggZh^YZci^Va!
XdcigVXi!d[ÄXZ!Xdbbjc^in!^c"djiYddgjhZhVi^h[n^cV
dg^\^cVaVcYkZghVi^aZlVnVaacZXZhh^in#8]V^gh!hiddah
VcYiVWaZhl^i]VgZhZVgX]ZYYZh^\ci]Vii]Vc`hidi]Z
ViiZci^dc^cbVcj[VXijg^c\VcYi]Zl^YZgVc\Zd[bViZg^Vah
VcYXdkZg^c\heZg[ZXianXdbW^cZ^cVcnZck^gdcbZci#
6aaegdYjXihVgZYZh^\cZY[VggZVX]^c\VcY[dghidgV\Zh#
&+,
=NL6NEDOO:IID
DGA6C9>C>9:H><C
EdaigdcVVedooZiid^ceda^jgZiVcdhX]^jbVidV
[gZYYd#AVhZYjiVVbe^VZVXXd\a^ZciZ!adhX]^ZcVaZ
bdgW^YdZÅZhh^W^aZadgZcYdcd^YZVaZeZgbZZi^c\
ZeZgXdc[ZgZcoV#9^hedc^W^aZXdcÄVcX]^VeZgi^Z
X]^jh^!hje^ZY^c^dhjgjdiZ^aedooZiid=nlVnejŒ
ZhhZgZVcX]ZYdiVidY^iVkdaZiiV#8dbeViidZkZg"
hVi^aZƒ^YZVaZeZga¼VbW^ZciZXdcigVXiZXdc[ZgZcXZ
Xdh^XdbZaZVgZZViiZZhVZaZodcZg^jc^dcZejd
ZhhZgZXdchZgkVid^cheVo^ZhigZbVbZciZg^Ydii^
ZYji^a^ooVidfjVcYddXXdggZ#
EdooZiide^Z\]ZkdaZ!ÄVcX]^VeZgi^
;daY^c\ijWX]V^g!deZch^YZh
A*+$)-E*'$)'=-($)*
&+-
=nlVn^hVijWX]V^g^cedanjgZi]VcZ[dVb#
I]ZaVg\ZVcYXdb[dgiVWaZhZVi!hd[iVcYÅZm^WaZ
WVX`gZhibV`Z^ihj^iVWaZ[dgbZZi^c\VcYXdc[Z"
gZcXZVgZVh#=nlVn^hVkV^aVWaZl^i]deZcdg
XadhZYh^YZh!l^i]\a^YZhdgXVhidghVcYl^i]
lg^i^c\"iVWaZ#I]Vc`hid^ihgZYjXZYVcYXdbeVXi
Y^bZch^dch^iXVcWZjhZY^cXdcigVXi!lV^i^c\
VcYbZZi^c\VgZVh!VcYXVcWZeaVXZY^cgZYjXZY
heVXZhVcYjhZY^[cZXZhhVgn#
EdooZiidÄhhd!ÄVcX]^X]^jh^
;^mZYijWX]V^g!XadhZYh^YZh
A*+$)-E*'$)'=-($)*
EdooZiide^Z\]ZkdaZ!ÄVcX]^X]^jh^
;daY^c\ijWX]V^g!XadhZYh^YZh
A*-$)+E*'$)''%X]^jhd=-)$)-
&+.
867G>D'#%
DGA6C9>C>9:H><C
8VWg^d'#%gZ^ciZgegZiV^aXdcXZiidYZaaVedaigdcV
VedooZiidigVY^o^dcVaZYVcYdVfjZhidjcVcjdkV
kZhiZ/aV[dgbVeaVhi^XVadgZcYZegVi^XdZXdc[dgiZ"
kdaZ!^aWdgYdhjeZg^dgZY^bV\\^dgheZhhdgZgZVa^ooV
jcXdbdYdZcVijgVaZed\\^VWgVXX^V!aZY^bZch^dc^
XdbeViiZ[Vccdh^X]ZedhhVZhhZgZji^a^ooVid^cd\c^
XdciZhidY^VggZYdXdchdgegZcYZci^g^hjaiVi^ZhiZi^X^#
>aedooZiid8VWg^d'#%ƒY^hedc^W^aZhjgjdiZde^ZY^c^!
egZkZYZaVedhh^W^a^i|Y^^chZg^bZcidYZaaViVkdaZiiV!
^ahZY^aZg^WVaiVW^aZZYƒ^be^aVW^aZdg^oodciVabZciZ#
&,%
8VhiZaadYZaBVaXdch^\a^d!B^\a^dc^XdBI!'%&&
HVaVXdc[ZgZcoV!edaigdcX^cV8VWg^dXdciVkdaZiiV#
8dc[ZgZcXZgddb!ijWX]V^g8VWg^dl^i]lg^i^c\iVWaZ
8VWg^d'#%eaVnV\V^ci]ZXdcXZeid[igVY^i^dcVa
ijWX]V^g^cVcZllVn/i]ZeaVhi^Xh]VeZbV`Z
^iegVXi^XVaVcYXdb[dgiVWaZ!i]ZjeeZgZY\Z
d[\gZViZgi]^X`cZhhgZVa^oZhVXdb[dgiVWaZ
VcYcVijgVaVgbgZhih!i]ZXdbeVXiY^bZch^dch
Vaadli]ZjhZ^cZkZgnZck^gdcbZcil^i]VbVo^c\
VZhi]Zi^XgZhjaih#8VWg^d'#%^hVkV^aVWaZl^i]
XVhidghdg\a^YZh!lg^i^c\"iVWaZ![daY^c\hZViVcY
hiVX`VWaZdg^oodciVaan#
EdaigdcVedooZiid!hjgjdiZde^ZY^c^
IjWX]V^g!l^i]XVhidghdg[ZZi
A+)$)+E*%$))=-+$)+
&,&
8dcÄcYjhig^V!Ig^ZhiZ!'%&%
EDAD
9:H><CFJ>CI>G9
>aedooZiidEdadƒjcXaVhh^XdcZaeVcdgVbVYZaaZ
edaigdcZeZghVaZViiZhV!Xdc[ZgZcXZZXdaaZii^k^i|#
AV[dgbVVkkda\ZciZ!aZa^cZZg^\dgdhZZa¼ViiZco^dcZ
V^YZiiV\a^aVgZcYdcdjcd\\ZiidegZo^dhdZYZaZ\Vc"
iZXVeVXZY^VcYVgZdaigZaZbdYZZaZiZcYZcoZ#
;jco^dcVaZ\gVo^ZVahjeedgidgZ\daVW^aZ^cVaiZooV
ZYVaaViVkdaZiiVXdchcdYdVci^eVc^Xddei^dcVa!
kZghVi^aZ\gVo^ZVa\VcX^dY¼jc^dcZVaa^cZVciZ!gV[ÄcViV
cZ^g^kZhi^bZci^egZ\^Vi^aVedaigdcVEdadƒY^hedc^W^aZ
^ckZgh^dcZhjgjdiZdhje^ZY^c^XdcÄc^ijgVXgdbViV#
EdadijWX]V^g^hVXaVhh^X^ci]ZldgaYd[X]V^gh
[dglV^i^c\gddbh!Xdc[ZgZcXZVcYXdbbjc^in#
I]Zhd[ih]VeZ!i]Zg^\dgdjha^cZhVcYi]ZViiZci^dc
idYZiV^ahbV`ZEdadVegZX^djh!ZaZ\VciVcYi^bZ"
aZhhdW_ZXi#EdadWZXdbZh[jcXi^dcVai]Vc`hid
i]ZVY_jhiVWaZWVX`gZhiVcYlg^i^c\iVWaZl^i]Vci^"
eVc^X_d^cidei^dcVa!^i^hkZghVi^aZi]Vc`hidi]Z
hZid[higV^\]i]VcYaZh[dgijWX]V^g_d^ci#Edad^h
VkV^aVWaZl^i]XVhidghdgX]gdbZeaViZY\a^YZh#
EdaigdcVedooZiid!hjgjdiZde^ZY^c^
IjWX]V^g!l^i]XVhidghdg[ZZi
A*+$),E*&$)*=+-$)-
EdaigdcVedooZiid!hjgjdiZde^ZY^c^
IjWX]V^g!l^i]XVhidghdg[ZZi
A*+$),E*&$)*=I,.$--=H))
&,'
&,(
K>IIDG>6
9:H><CB>[email protected]>CI>
K^iidg^VƒaVedaigdcX^cV^YZVaZeZgg^hidgVci^!WVg!
]diZaZhVaZY^ViiZhV#H^ciZh^Y^\jhidXaVhh^XdZ
XdciZbedgVcZd!egZhZciVa^cZZbdgW^YZZYZaZ\Vci^
^begZo^dh^iZYVjcVkVhiV\VbbVY^Xdadg^Zg^kZ"
hi^bZci^#AV[dgbVVXXd\a^ZciZ!aZXjX^ijgZkZgi^XVa^
eVgVaaZaZ!jcXjhX^cdVbe^dZXdc[dgiZkdaZY^hedc^W^aZ
VcX]Z^cÄc^ijgVY^kZghVYVagZhidYZaaVhZYjiVdaigZ
VaaVedhh^W^a^i|Y^bdciVgZhigjiijgZV)gVooZdhj
gjdiZgZcYZK^iidg^VjcVedaigdcX^cVkZghVi^aZZY
ji^a^ooVW^aZ^cd\c^egdedhiVY^VggZYd#
K^iidg^V^hi]Z^YZVaX]V^g[dggZhiVjgVci!WVg!]diZa
VcYlV^i^c\gddbh#>i^hi]Zhnci]Zh^hWZilZZc
XaVhh^XVcYXdciZbedgVgn!i]Zhd[iVcYZaZ\Vci
a^cZhVgZZc]VcXZYWnVl^YZgVc\Zd[XdadghVcY
Äc^h]Zh#I]ZlZaXdb^c\h]VeZ!kZgi^XVaVcYeVgVaaZa
hi^iX]^c\!Vl^YZVcYXdb[dgiVWaZXjh]^dcVahd
VkV^aVWaZ^cVY^[[ZgZciÄc^h][gdbi]ZhZVi!i]Zedh"
h^W^a^inid]VkZ)gVXZhWVhZdgl^i]XVhidgh!bV`Z
K^iidg^VVkZghVi^aZVcY^YZVa^cZkZgnZck^gdcbZci#
EdaigdcV!WVhZHiVg)gVooZ
8]V^g!HiVg)hed`ZhWVhZ
A+($)*E*,$))=I++$,+=H)'$*'
EdaigdcV!WVhZ)\VbWZ^cbZiVaad
8]V^g!)bZiVaaZ\h[gVbZ
A+($)*E*,$))=I++$,+=H)'$*'
&,)
&,*
DG6C<:
9:H><CFJ>CI>G9
:hhZco^VaZ!bdgW^YVZVXXd\a^ZciZ!DgVc\ZƒaV
edaigdcX^cVX]ZXdbeaZiVd\c^hdajo^dcZY¼VggZYd#
AV[dgbVZhhZco^VaZZYVkkda\ZciZ!a¼ZaZkVidheZhhd"
gZYZaaVhZYjiVZaZY^bZch^dc^XdciZcjiZaVgZcYdcd
Xdc[ZgidkdaZZYVaadhiZhhdiZbedkZghVi^aZZ
[jco^dcVaZ#9^hedc^W^aZ^ckZgh^dcZÄhhVXdchigjiijgV
XgdbViVV)\VbWZdXVci^aZkZgZ\^gZkdaZhjWVhZ
V)gVooZHiVg!aVedaigdcX^cVDgVc\Zh^^ciZ\gV
Vaa¼^ciZgcdYZaa¼VbW^ZciZYdbZhi^Xd!cZaaZhVaZ
bZZi^c\!cZaaZ]VaaZodcZY¼ViiZhV#
:hhZci^Va!hd[iVcYXdb[dgiVWaZ!DgVc\Z^hi]Z
VgbX]V^gi]ViXdbeaZiZhZkZgne^ZXZd[[jgc^ijgZ#
I]ZZhhZci^Vah]VeZ!i]Zi]^X`cZhhd[i]ZhZVi
VcYXdbeVXiY^bZch^dchbV`ZDgVc\ZVXdb[dg"
iVWaZ!kZghVi^aZVcY[jcXi^dcVaX]V^g#6kV^aVWaZl^i]
)aZ\hhigjXijgZ^cX]gdbZYbZiVa!l^i]XVci^aZkZg
higjXijgZdgl^i])gVXZhhiVgWVhZ!DgVc\ZVgb"
X]V^gÄcYh^ihXdaadXVi^dc^cYdbZhi^XZck^gdcbZci!
bZZi^c\VcYlV^i^c\VgZVh#
EdaigdcV!)\VbWZ^cbZiVaad
8]V^gl^i])aZ\hbZiVahigjXijgZ
A**$)*E*($(.=,*$)+
EdaigdcV!higjiijgVXVci^aZkZg
8]V^gl^i]XVci^aZkZghigjXijgZ
A**$)*E*($(.=,*$)+
EdaigdcV!WVhZHiVg)gVooZ
8]V^gl^i]HiVg)hed`ZhWVhZ
A**$)*E*($(.=I,'$-'=H))$*)
&,+
&,,
?JA>:I
9:H><CB>[email protected]>CI>
>ag^\dgZZaVegVi^X^i|YZaa¼Vaajb^c^dV\\^jc\dcdeZghd"
cVa^i|VaaZa^cZZZhhZco^Va^Z[jco^dcVa^Y^?ja^Zi#AZhjZ
XjgkZYZa^XViZYVccdk^iVVjcegdÄadXdciZbedgVcZd!
hdgegZcYZciZZYZaZ\VciZVaiZbedhiZhhd!jcV[dgbV
kZghVi^aZXVeVXZY^Y^Vad\VgZZVYViiVgh^h^VVaa¼jhd
gZh^YZco^VaZh^VXdcigVXi#AVhigjiijgVƒgZVa^ooViV^c
ijWdY^VXX^V^dXdc^ÄXVidXgdbViddaVXXVidbZcigZ
aVhXdXXV^cVaajb^c^degZhhd[jhdƒXVgViiZg^ooViVYV
jcV[j\VcZaaVodcVadbWVgZ#9^hedc^W^aZVcX]Z
^ckZgh^dcZaVXXViVZ\VakVc^ooViVeZgjhdZhiZgcd#
B&
&,-
B-
B.
B&%
I]ZVajb^c^jb!i]Vc`hid^ihg^\djgVcYegVXi^XVa^in
\^kZheZghdcVa^inidi]ZZhhZci^VaVcY[jcXi^dcVa
a^cZhd[?ja^Zi#I]Zhd[iXjgkZhVXXdbea^h]VXdc"
iZbedgVgn!VbVo^c\VcYZaZ\VciegdÄaZ!VkZghVi^aZ
h]VeZZcVWaZid^ciZgVXiVcYVYVei^ihZa[^cgZh^"
YZci^VaVcYXdcigVXijhZVhlZaa#I]ZhigjXijgZ^h
bVYZd[VX]gdbdgaVXfjZghiZZaXdcZh]VeZY
ijWZ!l]^aZi]ZVajb^c^jbh]Zaa^hX]VgVXiZg^oZY
WnV]daZ^ci]ZajbWVgedh^i^dc#6ahdVkV^aVWaZ^c
aVXfjZgdg]di\VakVc^okVgc^h]ZY[dgdjiYddgjhZ#
HZY^VÄhhVXdchXdXXV^cVaajb^c^d
;^mZYX]V^gl^i]hZVi^cVajb^c^jbh]ZZi
A*%$)(E*($(-=-&$)*
B,
&,.
?^a^ZiƒjcVhZYjiVXdbeViiV!k^kVXZZYZhegZhh^kV#
HigVdgY^cVg^VbZciZ[jco^dcVaZZÅZhh^W^aZejŒZhhZgZ
^chZg^iVXdcY^h^ckdaijgV^cXVhV!^cj[ÄX^d!Vag^hid"
gVciZ!Vaa¼^ciZgcdZVaa¼ZhiZgcd#AVhXdXXV^cVaajb^c^d
egZhhd[jhdh^jc^hXZeZg[ZiiVbZciZVaaVhigjiijgV
gZVa^ooViVXdc)\VbWZ^caZ\cdX]^VgdgZVa^ooVcYd
Xdh^jcVhZYjiVYVaYZh^\c^c[dgbVaZZhi^bdaVciZ#
?^a^ZigVeegZhZciVaVcjdkVYZÄc^o^dcZY^hZYjiV
jc^kZghVaZ/egVi^XV!aZ\\ZgV!ZeZghdcVa^ooVW^aZ
ViigVkZghda¼ji^a^oodYZ^Xdadg^YZaaVhXdXXV#
B&
&-%
B-
B.
B&%
?ja^Zi^hVXdbeVXi!a^kZanVcYZmegZhh^kZX]V^g#
:migVdgY^cVg^an[jcXi^dcVaVcYÅZm^WaZXVcWZZVh^an
^chZgiZYVi]dbZdg^ci]Zd[ÄXZ!gZhiVjgVci!
^ch^YZdgdjiYddgjhZ#I]ZY^Z"XVhiVajb^c^jbh]Zaa
eZg[ZXianXdbW^cZhl^i]i]ZhigjXijgZbVYZd[)
lddYZcaZ\h^ca^\]iXdadjg!XdcXZ^k^c\VX]V^g
X]VgVXiZg^hZYWnVc^che^g^c\VcYXVhjVaYZh^\c#
?ja^ZigZegZhZcihi]ZcZlYZÄc^i^dcd[VcVaa"ejgedhZ
hZVi/jhZ[ja!a^\]ilZ^\]iVcYXjhidb^oVWaZi]Vc`h
idi]ZVkV^aVWaZXdadjghd[i]Zh]Zaa#
HZY^VÄhhVXdchXdXXV^cVaajb^c^d
;^mZYX]V^gl^i]hZVi^cVajb^c^jbh]ZZi
A*%$)(E*($(-=-&$)*
B,
&-&
?6HE:G
9:H><CFJ>CI>G9
H^hiZbVY^hZYjiZbjai^[jco^dcVaZX]ZZheg^bZhZb"
ea^X^i|!aZ\\ZgZooVZa^cZVg^i|#BViZg^Va^!YZiiV\a^
ZXdadg^h^XdbeaZiVcd!gZcYZcYdaVXdaaZo^dcZjc
[VX^aZXdbeaZbZcidY¼VggZYdeZga¼jhdYdbZhi^Xd
Za¼j[ÄX^d#AVbdcdhXdXXV]VY^bZch^dc^Vbe^Z
Z[dgbVZg\dcdb^XV!g^\dgdhVbZciZ^bWdii^iVZ
g^kZhi^iV!ƒ^begZo^dh^iVYVaegdÄadeZg^bZigVaZZ
YVaaZXjX^ijgZdg^oodciVa^#:aZ\VciZZXdciZbedgV"
cZVƒY^hedc^W^aZXdchigjiijgV)\VbWZXgdbViVd
kZgc^X^ViV!XVci^aZkZgZY^cÄadXgdbVid#
HnhiZbd[bjai^[jcXi^dcVaX]V^ghl]^X]ZmegZh"
hZhh^bea^X^in!a^\]icZhhVcYa^cZVg^in#BViZg^Vah!
YZiV^ahVcYXdadjghbV`Zi]ZXdaaZXi^dchj^iVWaZ
[dgYdbZhi^XjhZVcYd[ÄXZZck^gdcbZci#I]Z
h]Zaa]VhW^\Y^bZch^dchVcYZg\dcdb^Xh]VeZ!
ZmeZgianje]dahiZgZY!^i^hX]VgVXiZg^oZYWn]dg^"
odciVahi^iX]^c\#:aZ\VciVcYXdciZbedgVgn^i^h
VkV^aVWaZl^i])aZ\hhigjXijgZ^cX]gdbZYbZiVadg
eV^ciZY!XVci^aZkZgdgl^i]X]gdbZYgdYhigjXijgZ#
EdaigdcX^cV!)\VbWZ^cbZiVaad
;^mZYX]V^gl^i])bZiVaaZ\h
A*%$)+E*&$))=-'$),
EdaigdcX^cV!higjiijgVXVci^aZkZg
;^mZYX]V^gl^i]XVci^aZkZg[gVbZ
A*%$)+E*&$))=-($),
&-'
&-(
AVhZbea^X^i|YZaaZa^cZZY^?VheZgaVgZcYdcdeVgi^"
XdaVgbZciZ^cY^XViVeZgg^hidgVci^!WVgZYVaWZg\]^Z
eZgijii^\a^heVo^VggZYVi^^cbdYdXdciZbedgVcZd#
AVkZgh^dcZ^bWdii^iVZg^kZhi^iV]V^aegZ\^dY^ediZg
ZhhZgeZghdcVa^ooViVXdc^cjbZgdh^g^kZhi^bZci^
YZaaVXVgiZaaVFj^ci^#FjZaaVXdchXdXXV^caZ\cd
bjai^higVidY^[V\\^dXjgkVidVhh^XjgVegVi^X^i|
Y¼jhd!kZghVi^a^i|ZYƒY^hedc^W^aZcZaaZÄc^ijgZ
[V\\^dcVijgVaZZbd`VdaigZX]ZcZ^Xdadg^aVXXVi^
XZaZhiZ!W^VcXdZidgidgV#
A&
A'
A(
A)
I]Zh^bea^X^ind[?VheZg¼ha^cZhbV`Zi]^hX]V^g
eVgi^XjaVgan^YZVa[dggZhiVjgVcih!WVgh!]diZahVcY
[dgbdYZgcheVXZh#I]Zje]dahiZgZYkZgh^dcXVc
WZeZghdcVa^oZYl^i]i]ZkVg^djhFj^ci^XdkZg^c\h#
I]ZkZgh^dcl^i]i]Zh^c\aZh]Zaa^cXjgkZYWZZX]
VhhjgZhegVXi^XVa^ind[jhZVcYkZghVi^a^in0^i^hVahd
VkV^aVWaZ^cWZZX]lddY!YVg`lddYdgaVXfjZgZY
WajZ!l]^iZdgidjeZ#
:&
EdaigdcX^cV!)\VbWZ^cbZiVaad
;^mZYX]V^gl^i])bZiVaaZ\h
A*%$)+E*&$))=-'$),
:(
EdaigdcX^cV!higjiijgV^cÄad
;^mZYX]V^gl^i]gdYhigjXijgZ
A*($)+E*)$))=-'$),
A&7^VcXd
&-)
A'IdgidgV
A(8ZaZhiZ
A)IZhiVY^bdgd
&-*
DGA6C9>C>9:H><C
F#*
DGA6C9>C>9:H><C
9VaaVXdaaVWdgVo^dcZXdcadhijY^dDgaVcY^c^YZh^\c
cVhXZF#*/^ahZ\cdYZaaVhZbea^X^i|!^ae^VXZgZYZaaZ
[dgbZbdgW^YZ!^aYZh^\cVahZgk^o^dYZaaVegVi^X^i|Z
YZaaV^ccdkVo^dcZ#A¼ZhhZco^Va^i|YZaY^hZ\cd!aVkZg"
hVi^a^i|YZ^bViZg^Va^ji^a^ooVi^gZcYdcdfjZhiVhZY^V
jckZgdZhZbe^dY^^ciZaa^\ZcoVegd\ZiijVaZZY^
g^XZgXViZooVhi^a^hi^XV#F#*hdYY^h[Vd\c^Zh^\ZcoV
^cbdYdhZbea^XZZY^cVb^XdZY^ceVgi^XdaVgZƒ
eZchViVeZgj[ÄX^d!hVaZY¼ViiZhV!WVg!g^hidgVci^!
hVaZXdc[ZgZcoVZVgZZg^jc^dcZ#
&-+
;gdbi]ZXddeZgVi^dcl^i]DgaVcY^c^9Zh^\cVg^hZh
i]Zegd_ZXiF#*l]^X]deZchi]ZcZlZgV[dgXdcigVXi
VcYgZh^YZci^VaZck^gdcbZci#I]Zh^\cd[h^bea^X^in!
i]ZeaZVhjgZd[hbddi]h]VeZ!]VcYaZhhVcY^ccdkV"
i^dc\^kZcWnF#*YZh^\c#I]Vc`hid^ihh^beaZYZh^\c!
kZghVi^a^inVcYZbeadnZYbViZg^VahF#*^hVcZmVbeaZ
d[^ciZaa^\ZcXZ^ci]ZYZh^\cVhlZaagZhZVgX]ZYhinaZ#
F#*XVcWZZVh^anadXViZY^cYddgVcYdjiYddgVcY
VWaZidhVi^h[n^cVh^beaZlVni]ZcZXZhh^in[dg
Xdbbjc^in!d[ÄXZ!lV^i^c\VgZV!WVgVcYgZhiVjgVci#
&-,
F#*
DGA6C9>C>9:H><C
>YZVaZh^VeZgVbW^Zci^^ciZgc^X]ZZhiZgc^!F#*
ƒXdhi^ij^iVYVjcVbdcdhXdXXV^ceda^egde^aZcZ
bdcdXdadgZY^hedc^W^aZ^c+Y^[[ZgZci^idcVa^i|/
W^VcXdeZgaV!\g^\^dbjhX]^d!hZcVeZ!WaVX`Wgdlc!
idgidgV!Vk^dZcZacjdkdW^VcXd^\c^[j\d#AVhigji"
ijgV^cÄadXgdbVidXdchZciZa¼^be^aVW^a^i|ÄcdV
*eZoo^!gZcYZcYdV\ZkdaZa¼ji^a^oodZ^aYZedh^id#
9^eVgi^XdaVgZg^a^ZkdZhiZi^XdaVkZgh^dcZXdcEVY
hV\dbVidZg^kZhi^idVeea^XVW^aZVahZY^aZZji^aZeZg
b^\a^dgVgZ^aXdc[dgiYZaaVhZYjiV#
8A#&
&--
&%&(
&%&.
,%%(
F#*^hi]Zg^\]ihdaji^dc[dg^cYddgVcYdjiYddg
Zck^gdcbZcih#F#*^hbVYZd[Vedanegde^aZcZ
h]ZaaVkV^aVWaZ^c+Y^[[ZgZciXdadjgh/eZVgal]^iZ!
bdhh\gZn!\gZZc!WaVX`Wgdlc!iVjeZ!h`nWajZ
VcYi]ZcZll]^iZÄgZegdd[#I]ZX]gdbZYgdY
higjXijgZVaadlhi]ZhiVX`^c\jeid*e^ZXZh!
bV`^c\^iZVhnidjhZVcYidhidgZ#I]ZkZgh^dc
l^i]VgdjcYVcYje]dahiZgZYEVY!VZhi]Zi^XVaan
h^\c^ÄXVci!l]^X]XVcWZÄmZYidi]ZhZVi^h
jhZ[jaidWZiiZgi]ZXdb[dgid[i]ZhZVi#
&%&'
*%&)
EdaigdcX^cV!higjiijgV^cÄad
;^mZYX]V^gl^i]gdYhigjXijgZ
A),$))E*&$(.=,-$)*
-%''
&-.
F#*
DGA6C9>C>9:H><C
8dadgViVZVaaZ\gVaVedaigdcX^cVF#*hjhigjiijgV
bZiVaa^XVV)\VbWZƒjcd\\ZiidY^[VX^aZ^chZg^"
bZcid^cd\c^h^ijVo^dcZY^VggZYd#9VaaVXVhV!Va
WVg!YVaa¼j[ÄX^dVaa¼VaWZg\d!YV\a^heVo^^ciZgc^VfjZaa^
ZhiZgc^hdcd^cÄc^iZaZedhh^W^a^i|Y^^chZg^bZcid
Y^fjZhiVhZY^V#8dbeViiV!^be^aVW^aZ!aZ\\ZgV!
eZghdcVa^ooVW^aZXdbW^cVcYd^Xdadg^YZaaVhXdXXV
XdcfjZaa^YZaaVhigjiijgVkZgc^X^ViVW^VcXVdcZgVZ
XgdbViVF#*ƒYVkkZghdjcXdcXZcigVidY^kZghVi^a^"
i|![jco^dcVa^i|ZYZh^\c#
&.%
8dadjgZYVcYa^kZan!F#*l^i])X]gdbZYaZ\h
XVcWZZVh^anadXViZY^ch^YZVaa`^cYd[[jgc^h]^c\#
Bjai^ejgedhZX]V^g/Vi]dbZ!WVg!d[ÄXZ!]diZa!
^c"djiYddgjhZ#Higdc\!hiVX`VWaZ!a^\]iVcY
Xjhidb^oZF#*!WnbViX]^c\Vaai]ZVkV^aVWaZ
Xdadjgh[dgi]Zh]Zaaid\Zi]Zgl^i]i]ZhigjXijgZh
l]^iZdgWaVX`eV^ciZYVcYX]gdbZY^h[jaa
d[kZghVi^a^in![jcXi^dcVa^inVcYYZh^\c#
EdaigdcX^cV!)\VbWZ^cbZiVaad
;^mZYX]V^gl^i])bZiVaaZ\h
A),$))E).$(.=,-$)*
&.&
F#*
DGA6C9>C>9:H><C
AVedaigdcX^cVF#*gVXX]^jYZVaa¼^ciZgcdY^[dgbZhZb"
ea^X^ZbdgW^YZXdciZcji^iZXc^X^Y^\gVcYZg^a^Zkd#
AVbdcdhXdXXV^ceda^egde^aZcZ]V[dgbZhijY^ViZ
eZghdhiZcZgZZYVhhZXdcYVgZ^aWjhid^cbdYdXdg"
gZiidZYZg\dcdb^Xd!^cdaigZaVedhh^W^a^i|Y^bdciVgZ
higjiijgVY^kVg^di^edaVgZcYZ^YZVaZXdbeaZbZcid
Y^VggZYdeZgd\c^VbW^ZciZ#6iigVkZghdVXXZhhdg^
heZX^ÄX^fjVa^\VcX^dY^jc^dcZZiVkdaZiiVhXg^iid^dh^
XdcÄ\jgVcdkZgh^dc^XVeVX^Y^hdYY^h[VgZVe^ZcdaZ
Zh^\ZcoZY^hVaZXdc[ZgZcoZ!hVaZbZZi^c\!jc^kZgh^i|#
8A#&
&.'
&%&(
&%&.
,%%(
F#*X]V^ghZcXadhZ^ch^YZ^ihh^beaZVcYhd[ih]Zaa!
]^\]iZX]c^XVaXdciZcih#I]ZedanegdenaZcZh]Zaa
XdcXZ^kZYid[daadlidVcYhjeedgii]ZWdYn^c
VXdggZXiVcYZg\dcdb^XlVnVcYi]Vc`hidi]Z
kVg^djhVcYVkV^aVWaZhigjXijgZh!WZXdbZhVeZg[ZXi
XdbeaZbZcid[[jgc^ijgZ#I]ZjhZd[heZX^ÄXVXXZhhd"
g^Zh!VhbZiVa]dd`VcYlg^i^c\iVWaZbV`Zhdaji^dch
VYVeiVWaZ[dgi]ZXdc[ZgZcXZ!bZZi^c\!jc^kZgh^inVcY
VaaXdbbjc^inVgZVh#
&%&'
*%&)
EdaigdcX^cV!)\VbWZZiVkdaZiiV
;^mZYX]V^gl^i])aZ\hVcYlg^i^c\iVWaZ
A),$))E).$(.=,-$)*
-%''
&.(
F#*
DGA6C9>C>9:H><C
KZghVi^aZZaZ\\ZgVaVedaigdcX^cVF#*igdkVcZaaV
kZgh^dcZXdc\VbWZ^caZ\cdjcVXVgViiZg^ooVo^dcZ
YZX^hVZYdg^\^cVaZ#AVeaVhi^XV^cXdcigVaZXVaYZ
Äc^ijgZYZaaZ\cdcVijgVaZdgdkZgZi^cidbd`VZXgZV
Xdh‡jcd\\ZiidY^YZh^\cYVacdiZkdaZkVadgZZhiZ"
i^Xd#AV[dgbVVkkda\ZciZZaZY^bZch^dc^XdbeViiZ
aVgZcYdcdXdbdYVZYVaadhiZhhdiZbedegVi^XV
cZaa¼jhdfjdi^Y^Vcd#>cY^XViVeZgWVg!VaWZg\]^Zd\c^
heVo^dXdaaZii^kdbdYZgcdaVedaigdcX^cVF#*Vhh^XjgV
[jco^dcVa^i|ZeZghdcVa^ooVo^dcZ#
&.)
F#*!kZghVi^aZVcYa^\]i!ÄcYVheZX^ÄXVcYdg^\^cVa
X]VgVXiZg^oVi^dcl^i]i]ZlddYZcaZ\hhigjXijgZ#
I]ZeaVhi^Xh]ZaabZZihi]ZWg^\]icZhhd[i]ZdV`
lddYZcaZ\h^ccVijgVadgBd`VÄc^h]ZhVcYbV`Z
^iVcdW_ZXid[YZh^\cl^i]V]^\]VZhi]Zi^XVakVajZ#
I]ZlZaXdb^c\h]ZaaVcYXdbeVXih]ZaabV`ZF#*
VXdb[dgiVWaZhZViWjiVii]ZhVbZi^bZegVXi^XVa
[dgVYV^anjhZ#F#*X]V^ghhj\\ZhiZY[dgWVg!]diZah
VcYVaabdYZgcXdbbjc^inheVXZh!ZchjgZh[jcXi^d"
cVa^inVcYXjhidb^oVi^dc#
EdaigdcX^cV!)\VbWZ^caZ\cd
;^mZYX]V^g!)lddYaZ\h[gVbZ
A),$))E).$(.=,-$)*
&.*
F#*
DGA6C9>C>9:H><C
AV\VbbVF#*h^XdbeaZiVXdc^ah^hiZbVY^
hZYjiZhjigVkZ#AVbdcdhXdXXVk^ZcZVeea^XViV
VaaVigVkZY^b#-%m)%XdcjcgdWjhidiZaV^dbZiVa"
a^Xd!X]ZejŒZhhZgZbdW^aZdVcXdgVidVeVk^bZcid#
AVhigjiijgVYZaaZeVcX]Z!Y^hedc^W^aZcZ^Xdadg^kZg"
c^X^ViVW^VcXVd\g^\^dVaajb^c^dV'!(!)Z*edhi^!
h^XdbeaZiVXdc^ae^VcZiidY^Veed\\^d^caVb^ZgV#
KZghVi^aZZXdbeViiV!aVbdcdhXdXXV^ceda^egd"
e^aZcZXdchZciZVcX]ZaVgZVa^ooVo^dcZY^ZaZ\Vci^
h\VWZaa^XdchigjiijgV^cÄadXgdbVid
F#*XdbeaZiZh^ihgVc\ZWn^cigdYjX^c\i]ZWZVb
hnhiZb#I]Zh]Zaa^hÄmZYidi]ZWZVbY^b#-%m)%
i]Vc`hidVhda^YbZiVa[gVbZi]ViXVcWZÅddgÄm^c\
dgbdkVWaZ#I]Z[gVbZVkV^aVWaZ^cl]^iZeV^ciZY
dg\gZnVajb^cjb^hegdedhZYl^i]'!(!)!*hZVih
VcYXVcVahdWZZfj^eeZYl^i]VbZiVaiVWaZ#Higdc\
VcYkZghVi^aZ!i]ZedanegdenaZcZh]ZaaVahdZcVWaZh
idgZVa^oZZaZ\Vcihiddahl^i]VgdYX]gdbZY[gVbZ#
&.+
H\VWZaad!higjiijgV^cÄad
Hiddal^i]gdYhigjXijgZ
A),$))E).$(.=&%,$,)
EVcXV'edhi^!bZiVaadkZgc^X^Vid
'hZViZgWZcX]!eV^ciZYh]Zaah
A&',$))E*($(.=,-$)*
EVcXV(edhi^!bZiVaadkZgc^X^Vid
(hZViZgWZcX]!eV^ciZYh]Zaah
A&,*$))E*($(.=,-$)*
EVcXV)edhi^!bZiVaadkZgc^X^Vid
)hZViZgWZcX]!eV^ciZYh]Zaah
A'(-$))E*($(.=,-$)*
&.,
H<6"7:AAD
9:H><CFJ>CI>G9
H\V"7Zaadƒjcd\\ZiidYVaYZh^\chZbea^XZZhdg"
egZcYZciZXVeVXZY^^chZg^gh^^cd\c^VbW^ZciZ
Xdce^VXZkda^g^hjaiVi^ZhiZi^X^Z[jco^dcVa^#AVhigjiijgV
^cVXX^V^dƒY^hedc^W^aZcZaaVkVg^VciZkZgc^X^ViV^c
W^VcXd!cZgdZXgdbdXdcjcegVi^Xded\\^Ve^ZY^
VYVcZaad#>ahZY^aZ]V[dgbVX^gXdaVgZZY]Vjcd
heZhhdgZiVaZYV\VgVci^gZjcWjdca^kZaadY^Xdb[dgi#
>bWdii^idZg^kZhi^idXdcXjgVVgi^\^VcVaZjhVcYdaZ
hkVg^ViZi^edad\^ZY^g^kZhi^bZci^Fj^ci^eZgbZiiZjcV
Vbe^VeZghdcVa^ooVo^dcZXgdbVi^XV#
&.-
H\V"7Zaad^hVh^beaZVcYVbVo^c\XdbeaZbZci
i]ViXVcWZeaVXZY^ch^YZZVX]Zck^gdcbZcil^i]
a^`^c\VZhi]Zi^XVaVcY[jcXi^dcVagZhjaih#I]ZhiZZa
higjXijgZ^hVkV^aVWaZl]^iZdgWaVX`eV^ciZYdg
X]gdbZYl^i]VegVXi^XVa[ddigZhig^c\#I]ZhZVi!
i]Vc`hidi]Zi]^X`VcYgdjcYh]VeZ^hVWaZid
\jVgVciZZV]^\]aZkZad[Xdb[dgi#LZaaeVYYZY
VcYje]dahiZgZYl^i]XgV[ihbVch]^eWnjh^c\
Vaai]ZVkV^aVWaZXdkZg^c\hi]Vi\gVciVl^YZ
X]gdbVi^XXjhidb^oZ#
H\VWZaad!higjiijgV^cbZiVaad
Hiddal^i]bZiVahigjXijgZ
A)'$(*E)'$(*=,)
&..
7G:[email protected]
9:H><CFJ>CI>G9
AVXdaaZo^dcZ7gZV`XdbegZcYZjcVhZg^ZY^iVkda^c^
^YZVa^VcX]ZeZga¼djiYddgZY^hedc^W^a^^cY^kZghZVaiZo"
oZZY^bZch^dc^#>e^Vc^hdcdgZVa^ooVi^^cbZaVb^c^Xd
cZaaZÄc^ijgZW^VcXd!gdkZgZZlZc\Z#AZhigjiijgZ
edhhdcdVkZgZjcVWVhZV)gVooZ^cVaajb^c^dajX^Yd
XdcijWdaVgZbZiVaa^XdkZgc^X^VidcZgddbZiVaa^ooVid
aVWVhZGdjcYZY!gZVa^ooViV^ciZgVbZciZ^cVXX^V^d
^cdmZaVcjdkVWVhZfjVYgVXdcViiVXXdXdc^Xd#
<gVo^ZVaaV[dgbVYZaWVhVbZcidejŒdhe^iVgZh^V
e^Vc^X^gXdaVg^X]ZhfjVYgVi^#
I]ZXdaaZXi^dc7gZV`^cXajYZhVhZg^Zhd[iVWaZhVkV^"
aVWaZ^cY^[[ZgZci]Z^\]ihVcYY^bZch^dchVcYVahd
XdcXZ^kZY[dgi]ZdjiYddga^k^c\#I]ZVkV^aVWaZÄc^"
h]Zh[dgi]ZbZaVb^cZideVgZl]^iZ!dV`dglZc\ƒ#
I]ZhigjXijgZhXdch^hid[V)X]gdbZYWVhZWaVX`
eV^ciZYdgbZiVaa^XXdadgijWZh]VeZdgi]ZcZl
gdjcYWVhZXdbeaZiZangZVa^oZY^chiV^caZhhhiZZaVcY
i]ZcZlhfjVgZYWVhZl^i]Xdc^X_d^ci#I]ZeVgi^XjaVg
higjXijgZXVchjeedgigdjcYdghfjVgZideh#
'%%
,%m,%
¢,%
IVkdadF#*!)gVooZVaajb^c^d
F#*iVWaZl^i])gVXZhVajb^c^jbWVhZ
=,)$=&%%
,%m,%
¢,%
IVkdadA^[i!higjiijgVfjVYgViV
A^[iiVWaZl^i]hfjVgZWVhZ
=,)
,%m,%
¢,%
IVkdadGdjcYZY!higjiijgV>cdm
GdjcYZYiVWaZl^i]>cdmWVhZ
=,)$=&%%
,%m,%
IVkdad7Vgidad!)\VbWZ^cbZiVaad
7VgidadiVWaZl^i])bZiVa[gVbZaZ\h
A,%E,%=,)
'%&
L6>I>C<
8DAA:8I>DC/
=6G9N
9GDE
BN
HI:E
E>:<D
9DB>CD
AZhZYjiZeZgaZodcZViiZhVhdcdXdcXZe^iZXdbZegd"
Ydii^bjai^jhdZeZgfjZhidXVeVX^Y^^chZg^gh^^cd\c^
VbW^ZciZXdcZXXZaaZci^g^hjaiVi^ZhiZi^X^Z[jco^dcVa^#
AVXVgViiZg^hi^XVX]ZbV\\^dgbZciZaZYZhXg^kZƒaVkZg"
hVi^a^i|Y¼jhd/\gVo^ZVaaVhigjiijgV^cbZiVaad!VaaV^be^aVW^a^i|
ZVaYZh^\c^ccdkVi^kdfjZhiZhZYjiZedhhdcdZhhZgZ
XdchZgkViZ^cheVo^g^Ydii^Zji^a^ooViZVcX]ZeZg^cXdcig^
^c[dgbVa^de^XXdaZXdc[ZgZcoZ#AZeVcX]ZY^hedc^W^a^hdad
eZgVaXjc^bdYZaa^hdcdgZVa^ooViZXdcjcVgdWjhiVhigjiijgV
bZiVaa^XVZedhhdcdZhhZgZXdggZYViZYVVXXZhhdg^#
LV^i^c\hZVi^c\VgZXdcXZ^kZYVhbjai^ejgedhZegdYjXih
VcYi]^hbV`Zhi]ZbZVhnidWZeaVXZY^cVcn[jgc^h]^c\
Zck^gdcbZcil^i]ZXXZaaZci[jcX"i^dcVaVcYVZhi]Zi^X
gZhjaih#I]Z^gbV^cX]VgVXiZg^hi]Z]^\]kZghVi^a^in/i]Vc`h
idbZiVa[gVbZh!hiVX`VW^a^inVcY^ccdkVi^kZYZh^\c!i]ZhZ
X]V^ghXVcWZhidgZY^chbVaaheVXZhVcYjhZYVahd[dg
^c[dgbVabZZi^c\h#I]ZWZVbhZVi^c\VgZVkV^aVWaZdcan
[dgV[ZlbdYZahVcYi]ZnVgZbVYZd[VhijgYnbZiVa
higjXijgZVcYXVcWZXdbeaZiZYl^i]VXXZhhdg^Zh#
'%(
=6G9N
9:H><CFJ>CI>G9
<VbbVY^hZYjiZegd\ZiiViZeZgViiZhVZXdaaZii^k^i|#
AVhXdXXVƒgZVa^ooViV^caVb^ZgVY¼VXX^V^dkZgc^X^ViV
cZgVdVaajb^c^d#<gVo^ZVaa¼Vbe^VbdYjaVg^i|!=VgYn
h^VYViiV^cd\c^heVo^digVhbZiiZcYdh^XjgZooVZ
hda^Y^i|#=VgYnƒegdedhiVXdbZhZYjiVh^c\daV
^be^aVW^aZdedhiVo^dcZhjigVkZYVYjZVX^cfjZ
edhi^VXXZhhdg^VW^aZXdciVkda^cdY¼ViiZhVZWgVXX^da^
cZaaZbZYZh^bZÄc^ijgZ#9^hedc^W^aZVcX]ZcZaaV
kZgh^dcZXdchX]^ZcVaZZhZY^aZ^bWdii^idZg^kZhi^id#
GVc\Zd[X]V^ghYZh^\cZY[dglV^i^c\VgZVh#I]Zh]Zaa
^hZci^gZanbVYZd[hiZZah]ZZi!WaVX`dgVajb^c^jb
eV^ciZY#=VgYnXVcZVh^anVYVeiidVcnZck^gdcbZci#
=VgYn^hVkV^aVWaZVhVh^c\aZX]V^ghiVX`VWaZdgdc
VWZVb[gdbildidÄkZhZVih#>iXVcWZZfj^eeZY
l^i]ViVWaZVcYVgbgZhih#I]ZgVc\Z^hVahdZcg^X]ZY
l]Zci]ZWVX`gZhiVcYi]ZhZViVgZje]dahiZgZY#
'%)
HZY^VÄhhV^caVb^ZgVkZgc^X^ViV
;^mZYX]V^gl^i]eV^ciZYbZiVahigjXijgZ
A),$)(E*'$(-=,-$)'
EVcXV'edhi^!bZiVaadkZgc^X^Vid
'hZViZgWZcX]!eV^ciZYh]Zaah
A&'%$)(E*'$(-=,-$)'
EVcXV(edhi^!bZiVaadkZgc^X^Vid
(hZViZgWZcX]!eV^ciZYh]Zaah
A&,*$)(E*'$(-=,-$)'
EVcXV)edhi^!bZiVaadkZgc^X^Vid
)hZViZgWZcX]!eV^ciZYh]Zaah
A'(-$)(E*'$(-=,-$)'
'%*
9GDE
9:H><CE#H86<C:AA6ID
9gdeƒaVh^ciZh^Y^hZbea^X^i|!aZ\\ZgZooV!a^cZVg^i|#
AV[dgbVg^\dgdhVYZaaVhXdXXV^ceaVhi^XVƒVaaZ\\Z"
g^iVYVaadhX]^ZcVaZ[dgVid!aVhZYjiV]VY^bZch^dc^
XVeVX^Y^VhhZXdcYVgZZhdhiZcZgZdeZgVidg^Y^d\c^
XdgedgVijgVbZcigZaVgdWjhiVhigjiijgVbZiVaa^XV
XdchZciZjcVegVi^XV^be^aVW^a^i|ÄcdV'%eo#
:fjVcYdaV[jco^dcZaVhX^VheVo^dVaaVXgZVi^k^i|9gde
h^XdadgVcZaaZeaVhi^X]ZZcZ^g^kZhi^bZci^!
h^Vgg^XX]^hXZY^VXXZhhdg^eZggZVa^ooVgZjcVhZYjiV
XVeVXZY^hiVgZdkjcfjZ^cbdYdZ[ÄXVXZ#
'%+
9gde^hi]Zhnci]Zh^hd[h^bea^X^in!a^\]icZhh!
a^cZVg^in#I]Zg^\dgdjhh]VeZd[i]ZeaVhi^Xh]Zaa
^ha^\]iZcZYWni]ZeZg[dgViZYWVX`!i]ZhZVi]Vh
Y^bZch^dchVWaZidhjeedgiVcYVXXdbbdYViZ
deZgVidghd[VaaWdYnlZ^\]il]^aZi]ZhijgYnbZiVa
[gVbZVaadlhZVhnhiVX`^c\jeid'%eXh#6cYl]Zc
[jcXi^dcaZVkZhheVXZidXgZVi^k^in9gdeegZhZcih
kVg^djhXdadjghd[eaVhi^XhVcYXdkZg^c\h!^i^h
Zc]VcXZYWnVXXZhhdg^ZhidXgZViZVX]V^g^YZVa
[dgZkZgneaVXZ^cVbdYZgViZVcYZ[[ZXi^kZlVn#
9)-&
9)-'
9)-(
9)-)
:C&,'-
HZY^VÄhhV!higjiijgV^cbZiVaad
;^mZYX]V^gl^i]bZiVahigjXijgZ
A*,$)+E*-$)%=,,$),
'%,
BN
9:H><C6#E>C6;;D
BnƒjcVhZY^VaZ\\ZgV!Y^cVb^XVZkZghVi^aZeZchViV
eZghdYY^h[VgZaZZh^\ZcoZY^hijY^!e^XXda^Z\gVcY^
j[ÄX^!VbW^Zci^XdaaZii^k^i|ZVgZZbZZi^c\#8dhigj^iV
eZgZhhZgZ[VX^abZciZXdcÄ\jgViVgZVa^ooVegdedhiZ
hZbegZ^ciZgZhhVci^YVaejcidY^k^hiVZhiZi^XdZ
[jco^dcVaZ#HX]^ZcVaZg^kZhi^idd^ceaVhi^XV[dgViV!
hZYjiV^bWdii^iVZg^kZhi^iV!WgVXX^da^XdcZhZcoV
iVkdaZiiV!higjiijgVbZiVaa^XV^ce^‘Äc^ijgZgZcYdcd
fjZhiVhZYjiVYVkkZgd^chdhi^ij^W^aZhjeedgideZg
d\c^VbW^ZciZbdYZgcdZYZhegZhh^kd#
E&%$>&%
'%-
E&&$>&&
E&'$>&'
7&'
E&(
Bn^hVYncVb^XVcYkZghVi^aZX]V^gYZh^\cZY
idbZZii]ZcZZYhd[hbVaaVcYW^\d[ÄXZh!
gZegZhZciVi^kZVcYbZZi^c\VgZVh#BnXVc
XgZViZ^ciZgZhi^c\VcY[jcXi^dcVahdaji^dch/
i]ZWVX`XVcWZje]dahiZgZYdg^ceaVhi^X!
i]ZhZVi^hje]dahiZgZY!i]ZVgbgZhihl^i]
dgl^i]djilg^i^c\"iVWaZ!i]ZbZiVahigjXijgZ
]VhbVcnVkV^aVWaZÄc^h]Zh#I]^hX]V^ggZegZ"
hZcihVc^ggZeaVXZVWaZhdaji^dc[dgZkZgn
bdYZgcVcYZmegZhh^kZZck^gdcbZci#
E&)
E&*
E&+
HZY^VÄhhV!higjiijgV^cbZiVaad
;^mZYX]V^gl^i]bZiVahigjXijgZ
A*'$),E*+$),=-($)+
:&$:&>
'%.
Eda^Xa^c^Xd<ZbZaa^!GdbV!'%&&#
BnHXjdaVWVcXdZeVcXVg^WVaiVW^aZ
BnHX]dda!iVWaZhVcY[daY^c\hZViWZcX]Zh
E6C8=:BN
9:H><C6#E>C6;;D
AVhZYjiVBn^ckZgh^dcZeVcXVigdkV[VX^aZji^a^ood
^cVjaZhXdaVhi^X]Z!jc^kZgh^i|ZodcZViiZhV#AV
gdWjhiVhigjiijgVYZaaVeVcXVh^^ciZ\gVVaaVhXdXXV
Bn^cbdYdeZg[ZiidZgZVa^ooVeVcX]ZYV'V*edhi^#
AdhX]^ZcVaZƒY^hedc^W^aZ^ceaVhi^XVY^kVg^Xdadg^!
aVb^ZgVb^Xgd[dgViV![V\\^dcVijgVaZZ^bWdii^id#
AVXdaaZo^dcZegZkZYZ^cdaigZWVcX]^hXjdaVYV'
V)edhi^XdchigjiijgV^ciZgVbZciZ^cbZiVaad!e^Vc^
^cbZaVb^c^Xd\g^\^d^ckZgh^dcZg^WVaiVW^aZdÄhhV
ZhZg^X]^ZhideVccZaadVciZg^dgZY^X]^jhjgV#
BnWZcX]XVcÄcY^ihcVijgVaXdaadXVi^dc^cXaVhh"
gddbh!jc^kZgh^i^ZhVcYlV^i^c\VgZVh#I]ZhijgYn
higjXijgZgZVa^oZhilddgi]gZZhZViZgWZcX]Zh#
I]ZWVX`gZhi^hVkV^aVWaZ^ceaVhi^X!hiZZah]ZZi!
cVijgVaWZZX]VcYje]dahiZgZY#I]ZXdaaZXi^dc
egdk^YZhVahdilddg[djghZViZghX]ddaWZcX]Zh
l^i]bZiVahigjXijgZ!ide^c\gZnbZaVb^cZ
ÄmZYdg[daY^c\VcYl^i]bdYZhineVcZa#
'&%
:C&,'-
EVcXV'edhi^!bZiVaadkZgc^X^Vid
'hZViZgWZcX]!eV^ciZYh]Zaah
A&'%$),E*+$),=-($)+
EVcXV(edhi^!bZiVaadkZgc^X^Vid
(hZViZgWZcX]!eV^ciZYh]Zaah
A&,*$),E*+$),=-($)+
EVcXV)edhi^!bZiVaadkZgc^X^Vid
)hZViZgWZcX]!eV^ciZYh]Zaah
A'(-$),E*+$),=-($)+
EVcXV*edhi^!bZiVaadkZgc^X^Vid
*hZViZgWZcX]!eV^ciZYh]Zaah
A(%%$),E*+$),=-($)+
'&&
HI:E
9:H><C<#7>H6<A>6
HiZeƒaVhZYjiVXdbeViiV!k^kVXZZjc^kZghVaZ#
Jcegd\ZiidbdYZgcd!YVaYZh^\c^c[dgbVaZZVgg^XX]^"
idYVXdadg^ZbViZg^Va^XdciZbedgVcZ^#:higZbVbZc"
iZkZghVi^aZZÅZhh^W^aZ!HiZeeVhhVXdcY^h^ckdaijgV
YVaaVXVhVVaa¼j[ÄX^d!Vag^hidgVciZ#>cdaigZ\gVo^VV^
bViZg^Va^ji^a^ooVi^e‘ŒZhhZgZjhViV^cY^hi^ciVbZciZ
Vaa¼^ciZgcdZYVaa¼ZhiZgcd#AVkZgh^dcZXdchX]^ZcVaZ
[dgVidVhh^XjgVjcZaZkVidXdc[dgiY^ji^a^oodXdc"
hZciZcYdaVXdggZiiVVgZVo^dcZYZaadhiZhhddaigZV
XVgViiZg^ooVgaVYVaejcidY^k^hiVZhiZi^Xd#
E'&$>'&
'&'
E''
E'(
E')
HiZe^hi]ZXdbeVXi!a^kZanVcYjc^kZghVa
X]V^g#6bdYZgcegd_ZXi!X]VgVXiZg^oZYWn^c[dg"
bVaYZh^\c!XdciZbedgVgnXdadjghVcYÄc^h]Zh#
HiZe^hkZghVi^aZVcYÅZm^WaZ!^iXVcÄcY^ihXdaad"
XVi^dc^c]dbZ!d[ÄXZVcYgZhiVjgVci#I]Vc`h
id^ihbViZg^VahXVcWZjhZYWdi]djih^YZVcY
^ch^YZ#I]ZkZgh^dcl^i]eZg[dgViZYWVX`ZchjgZh
V]^\]Xdb[dgid[jhZ!Zchjg^c\VXdggZXikZci^"
aVi^dcd[i]ZhVbZ#
E'+
HZY^VÄhhV!higjiijgV^cÄadXgdbVid
;^mZYX]V^gl^i]X]gdbZYbZiVahigjXijgZ
A*)$)+E*&$)-=-*$)+
E',
'&(
;gViZgc^i|YZ^AV^X^!6gZood!'%&'
HI:E
9:H><C<#7>H6<A>6
HiZehig^ooVa¼dXX]^dV\a^ji^a^oo^e^‘hkVg^Vi^/YVaaV
hVaVg^jc^dc^VaaVhVaVbZZi^c\!YVaaVbZchVVaWVg!
YVae^XXdadhijY^dVaaVXVhV#AVhjVegVi^XVhigjiijgV
^cbZiVaadXgdbVidZaVhXdXXV^ceaVhi^XVaVgZcYdcd
YVkkZgdjc^kZghVaZZXVeVXZY^hdYY^h[VgZVe^Zcd
d\c^Zh^\ZcoV#:¼egZk^hiVjcVkZgh^dcZXdchZYjiV
g^kZhi^iVcZ^bViZg^Va^ZXdadg^YZaaVXVgiZaaVFj^ci^
daigZVYjcegVi^XdWgVXX^dadXdciVkdaZiiV^ciZ\gViV
X]ZgZcYZHiZeeVgi^XdaVgbZciZVYViiVVhVaZXdc"
[ZgZcoZZYVjaZhXdaVhi^X]Z#
E'&$>'&
'&)
E''
HiZeXVc]VkZVaVg\ZgVc\Zd[jhZ/bZZi^c\
gddb!WVg!XVciZZc!d[ÄXZVcY]dbZ#>ih
X]gdbZeaViZYhiZZabZiVahigjXijgZVcYi]Z
eaVhi^Xh]ZaabV`ZHiZeVWaZidhVi^h[nZkZgn
gZfj^gZbZcih#I]ZgVc\ZVahd^cXajYZhi]ZkZg"
h^dcl^i]je]dahiZgZYhZViVcYVegVXi^XVa
VgbgZhil^i]lg^i^c\iVWaZ!eVgi^XjaVganhj^iVWaZ
[dgXdc[ZgZcXZgddbhVcYXaVhhgddbh#
E',
HZY^VÄhhV!higjiijgV^cÄadXgdbVid
;^mZYX]V^gl^i]X]gdbZYbZiVahigjXijgZ
A*)$)+E*&$)-=-*$)+
:C&,'-
'&*
9DB>CD$E>:<D
9:H><CFJ>CI>G9
H^hiZbVY^iVkda^bjai^jhd^YZVa^eZgVbW^Zci^deZgVi^"
k^!bZchZZodcZViiZhV#>akVciV\\^dY^fjZhi^iVkda^ƒ
aZ\VidVaaVedhh^W^a^i|Y^ediZga^g^X]^jYZgZeZgZhhZgZ
XdchZgkVi^^cheVo^bdaidg^Ydii^Zji^a^ooVi^VegZcYda^
^cbdYdhZbea^XZZkZadXZ#>e^Vc^hdcdgZVa^ooVi^^c
^cbZaVb^c^XdcZaaZÄc^ijgZW^VcXd!idgidgVZgdkZgZ
XdcWdgYd^c\dbbVbZcigZaVhigjiijgVƒ^cbZiVaad
XgdbVidhjgjdiZdhje^ZY^c^#JcegVi^Xdhjeedgid
eZgVbW^Zci^[jco^dcVa^ZhZbegZ^cdgY^cZ#
A&
A'
HnhiZbd[bjai^ejgedhZiVWaZhhj^iVWaZ[dgdeZ"
gVi^kZZck^gdcbZcih!XVciZZchVcYlV^i^c\VgZVh#
I]ZVYkVciV\Zd[i]ZhZiVWaZh^hi]Zedhh^W^a^in
idWZ[daYZYVcYhidgZY^ckZgnhbVaaheVXZh!
jhZYWndeZc^c\^cVh^beaZVcY[VhilVn#
I]ZidehVgZ^cl]^iZ!a^\]i\gZn!dV`bZaVb^cZ
l^i]gjWWZgZY\Zh!i]ZhigjXijgZ^h^cX]gdbZ
eaViZYbZiVal^i]XVhidghdg\a^YZh#6egVXi^XVa
hjeedgi[dg[jcXi^dcVaZck^gdcbZcih#
IVkdad9db^cdXdce^Vcdg^WVaiVW^aZ
9db^cdiVWaZl^i][daY^c\ide
A&-%$&+%$&(%$&%%E,*=,*
:'
IVkdadE^Z\dXdc\VbWZgZXa^cVW^a^
E^Z\diVWaZl^i]gZXa^c^c\aZ\h
A&-%$&+%$&(%$&%%E,*=,*
GVXXdgYdVYVc\dad.%•
8dgcZgiVWaZ.%•
A,*E,*
'&+
'&,
[email protected]
8DAA:8I>DC/
A>[email protected]
EEAJH
@<G:N
@[email protected]
FJ>[email protected]
IDH86
688:HHDG>
[email protected]=6>GH
9Zh^\chZbea^XZ![jco^dcVa^i|ZjchdgegZcYZciZ
gVeedgidfjVa^i|$egZoodXVgViiZg^ooVaZegdedhiZYZaaV
XdaaZo^dcZIVh`#HZYjiZZXdbeaZbZci^YVaaVa^cZV
igVY^o^dcVaZZYVa\jhid^cigVbdciVW^aZXVeVX^Y^
hdYY^h[VgZVe^ZcdaZcZXZhh^i|Y^heVo^deZgVi^k^!
VgZZViiZhV!odcZbZchVZiVcidVaigd#EZchVi^^cbdYd
ZhhZco^VaZZgZVa^ooVi^^cbVc^ZgV^beZXXVW^aZfjZhi^
egdYdii^Vhh^XjgVcdVaa¼ji^a^ooVidgZÄcVaZjcVXdbeaZiV
eZghdcVa^ooVo^dcZiZXc^XVZYZhiZi^XV\gVo^ZV\a^^ccj"
bZgZkda^dei^dcVaZVaaVkVhiV\VbbVY^g^kZhi^bZci^
Y^hedc^W^a^cZaaVXVgiZaaVXdadg^Fj^ci^#
H^beaZYZh^\c![jcXi^dcVa^inVcYVhjgeg^h^c\eg^XZ
X]VgVXiZg^oZdjgiVh`X]V^gh#8]V^ghVcYXdbeaZbZcih
l^i]igVY^i^dcVah]VeZhi]ViXdbeaZiZanhVi^h[nVcn
ldg`^c\VcYlV^i^c\cZZY#I]ZhZZhhZci^VaegdYjXih
VgZgZVa^oZY^cVc^beZXXVWaZbVccZgVcYVhhjgZidi]Z
ÄcVajhZgV]^\]aZkZad[iZX]c^XVaVcYVZhi]Zi^XXjhid"
b^oVi^dci]Vc`hidi]ZXdjciaZhhVXXZhhdg^ZhVcYidi]Z
l^YZgVc\Zd[je]dahiZg^ZhVkV^aVWaZ#
'&.
A>[email protected]
[email protected]=6>GH
:C&(**
A^j`ƒaVcjdkVegdedhiVdeZgVi^kVYZaaV\VbbV
IVh`#EgVi^X^i|!Zg\dcdb^VZYjchdgegZcYZciZ
gVeedgidfjVa^i|egZoodgZcYdcdfjZhiVhZYjiV
^cXgZY^W^abZciZ^ciZgZhhVciZ#>aYZh^\chZbea^XZZY
ZhhZco^VaZcZ[VccdjcbdYZaadji^a^ooVW^aZ^cd\c^
XdciZhiddeZgVi^kdXdcegZ\Zkda^g^hjaiVi^ZhiZi^X^#
8VgViiZg^ooViVYVaa¼Vbe^dhX]^ZcVaZ^cgZiZƒXdggZ"
YViVYVahjeedgidadbWVgZgZ\daVW^aZY^hZg^Z!A^j`
ƒegZk^hiVcZaaVkZgh^dcZhncX]gdcZejdZhhZgZ
YdiViVY^e^‘kZgh^dc^Y^WgVXX^da^Ähh^ZgZ\daVW^a^#
&,&
''%
&,'
&,(
&,)
A^j`gZegZhZcihi]ZcZldeZgVi^kZegdedhVa[dg
IVh`#=VcY^cZhh!Zg\dcdb^XhVcYVhjgeg^h^c\
fjVa^in$eg^XZgVi^dbV`Zi]^hX]V^gkZgn^ciZgZhi^c\#
I]ZWVh^XVcYh^beaZYZh^\cd[i]ZX]V^g\gVci^ih
jhZ^ch^YZZVX]deZgVi^kZXdciZmi!dWiV^c^c\VcZm"
XZaaZciVZhi]Zi^XVagZhjai#I]Zl^YZbZh]WVX`gZhi!
Zfj^eeZYVhhiVcYVgYl^i]Vc]Z^\]iVY_jhiVWaZ
ajbWVghjeedgi!^hi]ZbV^cX]VgVXiZgd[i]ZX]V^g
egdedhZYl^i]VhncX]gdc^oZYbZX]Vc^hbVcYXVc
WZZfj^eeZYl^i]ÄmZYdgVY_jhiVWaZVgbgZhih#
&,*
&,+
EdaigdcVdeZgVi^kV!WVhZEjciVcZgd
DeZgVi^kZX]V^g!WaVX`EjciVWVhZ
A+%$)-E+%$)+=I..$&%.=H)($*(
&,,
''&
E#EAJH
[email protected]=6>GH
AVXdaaZo^dcZE#EajhgVeegZhZciV^aegd\gVbbVY^
hZYjiZdeZgVi^kZeZgYZÄc^o^dcZ#A^cZZigVY^o^dcVa^!
[VX^aZXdcÄ\jgVW^a^i|![jco^dc^WVh^aVg^ZYjcg^XXd
kZciV\a^dY^g^kZhi^bZci^ZXdadg^/fjZhiZhdcdaZ
XVgViiZg^hi^X]ZX]ZXdccdiVcdd\c^hZYjiVE#Eajh#
AdhX]^ZcVaZƒY^hedc^W^aZ^cYjZY^[[ZgZci^VaiZooZ
bZcigZaZbZXXVc^X]ZXdciViideZgbVcZciZd
HncX]gdc\VgVci^hXdcdZg\dcdb^VZXdb[dgi#
EgZk^hiVVcX]Z^ckZgh^dcZh\VWZaadXdcVcZaaded\"
\^Ve^ZY^ZXdchigjiijgVXVci^aZkZg#
:C&(**
E#EajhgZegZhZcihi]ZdeZgVi^kZhnhiZbWn
YZÄc^i^dc#IgVY^i^dcVaa^cZhl^i]Vl^YZgVc\Z
d[je]dahiZg^ZhVcYXdadjghZVhn^cXdcÄ\jgVi^dc
VcY[jcXi^dch/i]ZhZVgZi]ZbV^cYZiV^ahi]Vi
X]VgVXiZg^oZZVX]E#EajhhZVih#I]ZWVX`gZhi^h
VkV^aVWaZ^cildY^[[ZgZci]Z^\]ihl]^aZZg\dcdb^Xh
VcYXdb[dgi^h\jVgVciZZYWni]ZVkV^aVWaZbZ"
X]Vc^hbh!eZgbVcZciXdciVXidghncX]gdc^oZY#
6hiddakZgh^dcl^i]VY_jhiVWaZ[ddigZhig^c\VcY
XVci^aZkZg[gVbZ^hVahdVkV^aVWaZ#
HX]^ZcVaZVaid!WVhZEjciV
=^\]WVX`!EjciVWVhZ
A+'$*%E+'$)+=I.&$&%+=H)'$*'
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZEjciV
AdlWVX`!EjciVWVhZ
A+'$*%E+'$)+=I-*$&%%=H)'$*'
HX]^ZcVaZWVhhdh\VWZaad!WVhZEjciV
AdlWVX`hidda!EjciVWVhZ
A+'$*%E+'$)+=I&%*$&'%=H*+$++
HigjiijgVXVci^aZkZgbZiVaadcZgd
8Vci^aZkZghigjXijgZ^cWaVX`bZiVa
A+%$*%E*-$)+=-+$)*
'''
''(
@<G:[email protected]@
[email protected]=6>GH
HZg^ZY^edaigdcZdeZgVi^kZX]Zg^hedcYZVaaZe^‘
Vbe^ZcZXZhh^i|YZ^bdYZgc^heVo^Y^aVkdgddeZgVi^k^#
JcVa^cZVhZbea^XZX]Zh^g^igdkVcZaadhX]^ZcVaZ
Y^hedc^W^aZ^cYjZY^[[ZgZci^VaiZooZ!Xdc[dgiZkdaZZ
Vkkda\ZciZfjZaadVaidZXdbeViidZYZg\dcdb^Xd
fjZaadWVhhd#EgdedhiVcZaaVkZgh^dcZXdcXVgiZgY^
g^Äc^ijgV^cXdadgZ\g^\^dZcZgdƒY^hedc^W^aZhjWVhZ
V*gVooZdÄhhVhjhigjiijgVXVci^aZkZg#EgVi^XVZ
kZghVi^aZaZXdaaZo^dcZ^@<[email protected]`gVeegZhZciVcd
^aeZg[ZiidZfj^a^Wg^d[gVfjVa^i|ZegZood#
GVc\Zd[iVh`X]V^ghi]ViXdbeanl^i]VaacZZYhd[
i]ZbdYZgcldg`^c\heVXZh#6egd\gVbl^i]h^beaZ
a^cZhi]ViXVcWZÄcY^ci]ZWVX`gZhiVkV^aVWaZ^cild
Y^[[ZgZci]Z^\]ih/Xdb[dgiVWaZVcYlZaXdb^c\[dg
i]Z]Z^\]iWVX`VcYZg\dcdb^X[dgi]ZadlZgdcZ#
EgdedhZYl^i]V\gZndgWaVX`eaVhi^XÄc^h]WVX`^i
^hVkV^aVWaZl^i]*gVXZhWVhZdgÄmZYXVci^aZkZg#
=VcYaZhhVcYkZghVi^[email protected]<[email protected]`gZegZhZci
i]ZeZg[ZXiWVaVcXZWZilZZcfjVa^inVcYeg^XZ#
'')
:C&(**
HX]^ZcVaZVaid!WVhZEjciVcZgdd\g^\^d
=^\]WVX`gZhi!WaVX`dg\gZnEjciVWVhZ
A+'$)-E+.$)-=I.-$&&(=H)'$*'
7VcXVEdedaVgZEj\a^ZhZ!EVgVW^iVAZXXZ'%&'
¹K^aaV8dadbWVº8ZcigdY^[dgbVo^dcZ
HX]^ZcVaZWVhhd!WVhZEjciVcZgdd\g^\^d
adlWVX`gZhi!WaVX`dg\gZnEjciVWVhZ
A+'$)-E+.$)-=I.%$&%*=H)'$*'
HigjiijgVXVci^aZkZg^cbZiVaadcZgdd\g^\^d
7aVX`dg\gZnXVci^aZkZghigjXijgZ
A+%$)-E*-$)-=-+$)*
''*
FJ>[email protected]
[email protected]=6>GH
H^hiZbVY^edaigdcX^cZdeZgVi^kZXVgViiZg^ooViZYVjc
^ciZgZhhVciZgVeedgidfjVa^i|$egZood#AVhZbea^X^i|
YZaaZ[dgbZh^VWW^cVVYZaZbZci^iZXc^X^ZXdhigjii^k^
Y^g^a^Zkd/^ahZY^aZXdcYjZWVggZ^cVXX^V^d!aVWVhZ
XdcVcZaad^cVXX^V^daVgZcYdcdV[ÄYVW^aZZ[jco^dcV"
aZ#6aadhiZhhdbdYdadhX]^ZcVaZVbe^dZWZcbd"
YZaaVidZY^ah^hiZbVVXdciViideZgbVcZciZVhh^XjgV
jc¼V\ZkdaZgZ\daVo^dcZYZaa¼VhhZiidZYjcWjdca^kZaad
Y^Xdc[dgi#EZghdcVa^ooVW^aZcZ^g^kZhi^bZci^ZcZ^
Xdadg^ƒeZg[ZiiVeZgVbW^Zci^deZgVi^k^igVY^o^dcVa^#
:C&(**
GVc\Zd[deZgVi^kZX]V^ghX]VgVXiZg^oZYWnVc
^ciZgZhi^c\fjVa^in$eg^XZgVi^d#H^bea^X^in^c^ihh]VeZ
i]VilZaabViX]l^i]h^\c^ÄXVcXZiZX]c^XVaVcYXdc"
higjXi^kZZaZbZcih/i]ZhZVi^cXajYZhildhiZZaWVgh
VcYi]ZWVhZbVYZd[VhiZZag^c\\^kZhZXjg^inVcY
[jcXi^dcVa^in#I]Zl^YZVcYlZaabdjaYZYWVX`gZhi!
id\Zi]Zgl^i]i]ZeZgbVcZciXdciVXi\jVgVciZZVc
ZVhnVY_jhibZcid[i]ZhigjXijgZVcYV\ddYXdb[dgi
^ci]ZhVbZlVn#Fj^X`^hXjhidb^oVWaZl^i]Vaai]Z
VkV^aVWaZXdkZg^c\hVcYXdadjgh#
EdaigdcVdeZgVi^kV!WVhZEjciVcZgd
DeZgVi^kZX]V^g!WaVX`EjciVWVhZ
A+%$)-E+%$),=I.'$&%'=H)'$*'
DBDAD<6I68A#&>B
8A6HH&>B8:GI>;>:9
H:9>A:8DC9J:76GG:>C688>6>D
H:6IL>I=ILDHI::A76GH
8DCI6IIDE:GB6C:CI:
H:8DC9DJC>:C&((*$7
E:GB6C:CI8DCI68I
JC>:C&((*$76EEGDK:9
<6H8DC;DGB:69>C)**%
<6HA>;I9>C)**%6EEGDK:9
76H:8DC6C:AAD>C688>6>D
76H:L>I=HI::A8DC:
''+
'',
IDH86
[email protected]=6>GH
GVc\Zd[X]V^gh[dglV^i^c\VgZVhVcYXdc[ZgZcXZ!
[jcXi^dcVaVcYhijgYn!^YZVa[dgWjhnVgZVhhjX]Vh
]dhe^iVah!V^gedgihVcYjc^kZgh^i^Zh#IdhXV¼hbV^c[ZV"
ijgZhVgZi]ZZg\dcdb^XhVcYV[V^geg^XZVcYfjVa^in
gZaVi^dch]^e#I]ZhigjXijgZ^hVkV^aVWaZdcVWaVX`VcY
Vajb^c^jbÄc^h]^cdgYZgidXdbW^cZl^i]i]ZeaVhi^X
Äc^h]Zhd[hZViVcYWVX`#>iXVcVahdWZje]dahiZgZY
dg]VkZVWZZX]lddYÄc^h]#IdhXVegdk^YZhVXXZh"
hdg^ZhhjX]Vh/lg^i^c\iVWaZhl^i]Vci^eVc^X_d^cih!
Va^\c^c\YZk^XZhVcYWVh`Zi[dgWdd`h#
Egd\gVbbVY^hZYjiZY¼ViiZhVZXdaaZii^k^i|![jco^d"
cVaZZgZh^hiZciZ!^YZVaZeZgVbW^Zci^Y¼VaiVV[ÅjZcoV
XdbZdheZYVa^!VZgdedgi^ZVjaZhijY^d#IdhXVh^
XdcigVYY^hi^c\jZcdchdadeZga¼Zg\dcdb^VbVeZg
^a\^jhidgVeedgidfjVa^i|$egZood!XdcjcYZh^\c
hZbea^XZ#AZhigjiijgZVfjViigd\VbWZh^XdbW^cVcd
XdcaZeaVhi^X]ZYZahZY^aZZhX]^ZcVaZcZgdZ\g^\^d!
cZaaVkZgh^dcZ^bWdii^iVd^caZ\cd[V\\^dcVijgVaZ#
IdhXVegZkZYZVXXZhhdg^fjVa^/hXg^iid^XdchcdYd
Vci^eVc^Xd!\VcX^Y¼Vaa^cZVbZcidZXZhiZaadedgiVa^Wg^#
E)&
''-
E)'$>)'
E)(
HZY^VÄhhVhigjiijgV^cbZiVaad
;^mZYhZVil^i]bZiVahigjXijgZ
A*($)+E+%$)&=,.$),
:C&(,+&
''.
AVXdaaZo^dcZIdhXVegZkZYZeVcX]Z^cXdcÄ\jgVo^dc^
YV'V*edhi^#AVhigjiijgV^cVaajb^c^dXdc\VbWVV
¹KºgdkZhX^ViVƒgdWjhiVZYV[ÄYVW^aZXdh‡YVeZgbZi"
iZgZaVgZVa^ooVo^dcZY^eVcX]ZcZaaZfjVa^XdbW^cVgZ
hZYjiZZe^VcZiidY^Veed\\^d#AZhZYjiZhdcd
XVgViiZg^ooViZYVXVgiZgY^g^Äc^ijgVY^XdadgZ\g^\^d
eZgaVkZgh^dcZg^kZhi^iV!deejgZ^ciZgVbZciZ^c[VXX^d
d^ceaVhi^XVVci^hX^kdad#AZY^bZch^dc^XdbeViiZYZaaZ
eVcX]ZIdhXVXdchZcidcdjcV\ZkdaZ^chZg^bZcid^c
VbW^Zci^ViiZhVZXdaaZii^k^i|#
'(%
IdhXV^hVahdVkV^aVWaZdcVWZVbXdcÄ\jgVWaZ
[gdb'id*hZVih#I]ZVajb^c^jbgZkZghZY¹KºaZ\
^hhijgYnVcYgZa^VWaZidVaadlXdcÄ\jgVi^dci]ViVahd
Vaadli]Z^chZgid[VbZiVaidei]Vildg`hVhViVWaZ#
6\gVneaVhi^Xh]ZaaX]VgVXiZg^oZi]Zje]dahiZgZY
kZgh^dcdgVkV^aVWaZ^ccVijgVaWZZX]dgeaVhi^X
XdbeaZiZan#I]Vc`hid^ihXdbeVXiY^bZch^dc!
IdhXVgVc\ZWZXdbZhjhZ[ja^ch^YZlV^i^c\dgXdb"
bjc^inVgZV#
EVcXV'edhi^!higjiijgVVaajb^c^d
IldhZViZgWZcX]!Vajb^c^jbhigjXijgZ
A&'%$*%E+%$)&=,.$).
EVcXV(edhi^!higjiijgVVaajb^c^d
I]gZZhZViZgWZcX]!Vajb^c^jbhigjXijgZ
A&,*$*%E+%$)&=,.$).
EVcXV)edhi^!higjiijgVVaajb^c^d
;djghZViZgWZcX]!Vajb^c^jbhigjXijgZ
A'(-$*%E+%$)&=,.$).
EVcXV*edhi^!higjiijgVVaajb^c^d
;^kZhZViZgWZcX]!Vajb^c^jbhigjXijgZ
A(%%$*%E+%$)&=,.$).
'(&
6EE:C9>67>I>
688:HHDG>
<a^VeeZcY^VW^i^Vgg^XX]^hXdcda¼Vbe^V\VbbVY^
hdajo^dc^Fj^ci^#6eeZcY^VW^i^YViZggVgZVa^ooVi^
XdchigjiijgV^cijWdaVgZY^bZiVaadkZgc^X^Vid^c
kVg^ZÄc^ijgZZY^hedc^W^a^XdcZhZcoVedgiVdbWgZaa^#
BVm!H^beaZZ7ZhihdcdkZghVi^a^![jco^dcVa^ZY
ZhiZi^XVbZciZe^VXZkda^!XVeVX^Y^^chZg^gh^^cbdYd
Y^hXgZid^cd\c^VbW^ZciZY^VggZYd#CZ^bdYZaa^
XdckZciV\a^^ceda^egde^aZcZfjZhi^hdcdegZk^hi^
^ce^‘Xdadg^^cbdYdX]ZedhhVcdZhhZgZ[VX^abZciZ
eZghdcVa^ooVW^a^ZYVWW^cVW^a^#
Fj^ci^¼hXdaaZXi^dcVgZZcg^X]ZYWni]Zl^YZgVc\Z
d[XdVi]Vc\Zgh/hZa[hiVcY^c\XdVi]Vc\Zgl^i]V
kVgc^h]ZYbZiVa[gVbZ^cY^[[ZgZciXdadjgh!l^i]dg
l^i]djijbWgZaaVhiVcYVkV^aVWaZ#BVm!H^beaZVcY
7ZhiVgZkZghVi^aZ!jhZ[jaVcYVZhi]Zi^XVaana^`Zan!
VWaZidWZ^chZgiZY^cVcnd[ÄXZZck^gdcbZci^cV
h^beaZlVn#I]ZgVXZhVgZegdedhZY^cY^[[ZgZci
XdadjghidWZZVh^anXddgY^cVWaZVcYXjhidb^oVWaZ#
6eeZcY^VW^i^BVm!*edhi^
BVm*gVXZhXdVi]Vc\Zg
A('E('=&++
6eeZcY^VW^i^H^beaZ!*edhi^
H^beaZ*gVXZhXdVi]Vc\Zg
A)*E)%=&,%
6eeZcY^VW^i^7Zhi!*edhi^
7Zhi*gVXZhXdVi]Vc\Zg
A)*E(%=&,*
'('
'((
8:HI>C>
688:HHDG>
>XZhi^c^\ZiiVXVgiZgVeegZhZciVcdjckVa^Yd
XdbeaZbZcidY^VggZYdX]Z\gVo^ZVaaVhZbea^X^i|
YZaaZ[dgbZh^^chZg^hXZ^cd\c^VbW^ZciZ^cbdYd
[jco^dcVaZZkZghVi^aZ#>XZhi^c^hdcdegZk^hi^cZaaV
kZgh^dcZXdcegdÄadhidcYVid!^cbZiVaad[dgVid
Y^[dgbVX^gXdaVgZdfjVYgViVdcZaa¼ZaZ\VciZkV"
g^VciZg^kZhi^iV^ceZaaZXdcegZo^dhZXjX^ijgZ
^ck^hiV#8dbeaZiVcdaV\VbbVYZ\a^VXXZhhdg^
VcX]ZegVi^X^edgiVdbWgZaa^ZedgiVkVh^gZVa^ooVi^
^cbZiVaad^cbdaiZea^X^Y^bZch^dc^ZXdadg^#
I]ZlVhiZeVeZghgZegZhZciVkVa^Y[jgc^h]^c\
dW_ZXii]Vii]Vc`hidi]Zh^bea^X^ind[i]Zh]VeZ
lZaaXdbW^cZ^ihZa[^cVcnZck^gdcbZci^cV[jcX"
i^dcVaVcYkZghVi^aZlVn#I]ZnVgZegdedhZYl^i]V
gdjcYZYZY\Z!gdjcYdghfjVgZeZg[dgViZYbZiVa
h]VeZVcYi]ZZaZ\VcikZgh^dcXdbeaZiZanje]da"
hiZgZYl^i]hi^iX]^c\Vik^Zl#JbWgZaaVVcYkVhZ
hiVcYhValVnhbVYZd[bZiVaijWZh]VeZ!VkV^aV"
WaZ^cY^[[ZgZciXdadjghVcYh^oZhVhlZaa!XdbeaZiZ
i]ZVXXZhhdg^ZhgVc\Z#
'()
8Zhi^cd^cbZiVaad[dgViddg^kZhi^id
EZg[dgViZY$je]dahiZgZYbZiVaWVh`Zi
A'*E'*=(*
8Zhi^cd^cbZiVaad[dgVid
EZg[dgViZYbZiVaWVh`Zi
A'*E'*=(*
8Zhi^cd^cbZiVaadVc\da^hidcYVi^
GdjcYZYXdgcZghbZiVaWVh`Zi
A'*E'*=(*
EdgiVdbWgZaa^^cbZiVaad[dgVid
EZg[dgViZYbZiVajbWgZaaVhiVcY
A'*E'*=*%
'(*
I:8=
[email protected]=6>GH
HZY^a^ZhX]^ZcVa^Zg\dcdb^X^^ceda^jgZiVcdVci^hX^kdad
Vhh^XjgVcdZaZkVidXdb[dgiZbVhh^bVh^XjgZooV#
A¼^ciZgV\VbbVZaZkVW^aZXdcbZXXVc^hbdV\Vh!egZ"
kZYZ^ahjeedgidhX]^ZcVaZ^cÄadY^VXX^V^dXgdbVid!
gZ\daVW^aZ^cVaiZooVZegd[dcY^i|#AZWVh^hdcd^ced"
a^egde^aZcZcZgdXdcXdcdbZiVaa^Xd!ZhdcdY^hedc^W^a^
hje^ZY^c^ZgjdiZ#8dbZijiiZaZhZYjiZYVaVkdgd!ƒ
egZk^hida¼VcZaaded\\^Ve^ZY^gZ\daVW^aZ^cVaiZooV#
:G<D
[email protected]=6>GH
:g\dcdb^XhZViVcYWVX`^ch`^Yegdd[edanjgZi]VcZ#
I]ZnVhhjgZV]^\]Xdb[dgiVcYbVm^bjbhV[Zin#
I]Zl]daZgVc\Z]VhV\Vha^[ihnhiZbl]^aZi]ZWVX`
l^i]VX]gdbZYhiZZahjeedgi^h]Z^\]iVcYYZei]
VY_jhiVWaZ#7VhZhVgZ^cWaVX`edanegdenaZcZl^i]Vc
^ccZghiZZaXdcZVcYVgZVkV^aVWZl^i][ZZidgXV"
hidgh#A^`Z[dgZkZgnldg`^c\X]V^g^iXVcWZZfj^eeZY
l^i]V[ddigZhig^c\#
7VhZcZgVhjgjdiZ
7aVX`WVhZl^i]XVhidgh
A)+$+*E)($+*=I-*$&%%=H))$*,
:g\dhZVihVcYWVX`hXVcWZje]dhiZgZYVcYi]Zn
ValVnh\jVgVciZZXdb[dgi#I]Zl]daZXdaaZXi^dc]Vh
V\Vha^[ihnhiZbVcYi]ZWVX`^hVY_jhiVWaZi]gdj\]
VeZgbVcZciXdciVXibZX]Vc^hb#7VhZhVgZVkV^aVWaZ
^cX]gdbZYbZiVal^i][ZZidg^cWaVX`edanegdenaZcZ
l^i]Vc^ccZghiZZag^c\#7aVX`edanegdenaZcZWVhZ
XVcVahdWZZfj^eeZYl^i]XVhidgh#Dei^dcVaWaVX`
edanegdenaZcZVgbgZhih#
7VhZXgdbViVhje^ZY^c^
8]gdbZYbZiVaWVhZl^i][ZZi
A*%$**E)+$**=I-*$&%%=H)'$*'
6CI>HI6I>8D
"""""""""""""""""""""""""""
6CI>HI6I>8
6CI>HI6I>8D
"""""""""""""""""""""""""""
6CI>HI6I>8
7VhZcZgVhje^ZY^c^Zed\\^Ve^ZY^
7aVX`WVhZl^i][ZZiVcY[ddigZhi
A)+$+*E)($+*=I&%%$&'%=H+%$-*
7VhZcZgVhjgjdiZ
7aVX`WVhZl^i]XVhidgh
A+*E+*=)'$**H:9JI6$H:6I¢('
7VhZcZgVhje^ZY^c^Zed\\^Ve^ZY^
7aVX`WVhZl^i][ZZiVcY[ddigZhi
A+*E+*=*)$,.H:9JI6$H:6I¢('
'(+
8dchZY^a^ZhX]^ZcVa^g^kZhi^i^^ciZhhjidaZhZYjiZ:g\d!
\VgVci^XdcdhZbegZ^abVhh^bdXdc[dgiY^ji^a^ood#AV
\VbbVƒZaZkVW^aZXdcbZXXVc^hbdV\Vh!bZcigZaV
gZ\daVo^dcZYZaadhX]^ZcVaZegZkZYZjcbZXXVc^hbd
VXdciViideZgbVcZciZ#AZWVh^hdcdY^hedc^W^a^^c
bZiVaadXgdbVidhje^ZgY^c^!deejgZ^ceda^egde^aZcZ
cZgdXdcXdcdbZiVaa^XdfjZhi¼jai^bZegZk^hiZVcX]Zhj
gjdiZ#>WgVXX^da^dei^dcVahdcd^ceda^egde^aZcZcZgd#
7VhZXgdbViVXdced\\^Ve^ZY^
8]gdbZYbZiVaWVhZl^i][ddigZhi
A*%$**E)+$**=I&%*$&'%=H*+$++
7VhZcZgVhjgjdiZ
7aVX`WVhZl^i]XVhidgh
A*%$+*E)+$+*=I-($.-=H)%$*%
7VhZcZgVhje^ZY^c^!X$hed\\^Ve^ZY^
7aVX`WVhZl^i][ZZi!l^i]$l^i]dji[ddigZhi
A*%$+*E)+$+*=I&%*$&'%=H*+$++
'(,
AJM
[email protected]=6>GH
AVfjVa^i|hjeZg^dgZY^AjmƒZk^YZco^ViVYV^hZY^a^Z
hX]^ZcVa^Y^heZhhdgZbb#&%#AV\VbbVƒZaZkVW^aZ
XdcbZXXVc^hbdV\Vh!bZcigZaVgZ\daVo^dcZYZaad
hX]^ZcVaZegZkZYZjcbZXXVc^hbdVXdciViideZg"
bVcZciZ#AZWVh^hdcdY^hedc^W^a^^cbZiVaadXgdbVid
hje^ZY^c^!deejgZ^ceda^egde^aZcZcZgdXdcXdcd
bZiVaa^XdfjZhi¼jai^bZegZk^hiZVcX]ZhjgjdiZ#
>aed\\^Ve^ZY^YdkZegZk^hidƒgZ\daVW^aZ^cVaiZooV
XdcVcZaad^cVXX^V^dXgdbVid#
'(-
H:C>DG
[email protected]=6>GH
AjmhjeZg^dgfjVa^in^h]^\]a^iZYWnhZVihVcYWVX`
&%bbi]^X`#I]Zl]daZgVc\Z^hZfj^eeZYl^i]V
\Vha^[ihnhiZbl]^aZi]ZWVX`^hVY_jhiVWaZi]Vc`h
idVeZgbVcZciXdciVXibZX]Vc^hb#7VhZhVgZ
VkV^aVWaZ^cX]gdbZYbZiVal^i][ZZidg^cWaVX`
edanegdenaZcZl^i]Vc^ccZghiZZag^c\#7aVX`edan"
egdenaZcZWVhZXVcVahdWZZfj^eeZYl^i]XVhidgh#
I]Z[ddigZhiX]gdbZYhiZZag^c\^hVahd]Z^\]i
VY_jhiVWaZ#
7VhZXgdbViVhje^ZY^c^
8]gdbZYbZiVaWVhZl^i][ZZi
A*%$+-E)($++=I&%&$&&&=H)'$*'
>aegd\gVbbVHZc^dgh^Y^hi^c\jZeZghZY^a^ZhX]^ZcVa^
^c[V\\^dVbe^ZXdc[dgiZkda^#A¼^ciZgV\VbbVZaZ"
kVW^aZXdcbZXXVc^hbdV\Vh!egZkZYZ^ahjeedgid
hX]^ZcVaZ^cÄadY^VXX^V^dXgdbVidgZ\daVW^aZ^cVa"
iZooVZegd[dcY^i|#AZWVh^hdcdY^hedc^W^a^^cbZiVaad
XgdbVidhje^ZgY^c^!deejgZ^ceda^egde^aZcZcZgdXdc
XdcdbZiVaa^Xd!fjZhi¼jai^bZegZk^hiZVcX]ZhjgjdiZ#
>aed\\^Ve^ZY^YdkZegZk^hidƒgZ\daVW^aZ^cVaiZooV!
XdcVcZaad^cVXX^V^dXgdbVid#
I]Zl]daZXdaaZXi^dc^hZfj^eeZYl^i]V\Vha^[i
hnhiZbl]^aZi]ZWVX`l^i]VX]gdbZYhiZZal^gZ
hjeedgi^h]Z^\]iVcYYZei]VY_jhiVWaZ#7VhZhVgZ
VkV^aVWaZ^cX]gdbZYbZiVal^i][ZZidg^cWaVX`
edanegdenaZcZl^i]VhiZZaXdcZ#I]Z[ddigZhiX]gd"
bZYhiZZag^c\l]ZgZÄiiZY^h]Z^\]iVY_jhiVWaZ#
7VhZXgdbViVhje^ZY^c^
8]gdbZYbZiVaWVhZl^i][ZZi
A*%$+-E)($++=I&%&$&&&=H)'$*'
7VhZXgdbViVXdced\\^Ve^ZY^
8]gdbZYbZiVaWVhZl^i][ddigZhi
A*%$+-E)($++=I&%&$&&&=H)'$*'
7VhZXgdbViVXdced\\^Ve^ZY^
8]gdbZYbZiVaWVhZl^i][ddigZhi
A*%$+-E)($++=I&%&$&&&=H)'$*'
7VhZcZgVhjgjdiZ
7aVX`WVhZl^i]XVhidgh
A*%$+-E)($++=I&%&$&&&=H)'$*'
7VhZcZgVhjgjdiZ
7aVX`WVhZl^i]XVhidgh
A*%$+-E)($++=I&%&$&&&=H)'$*'
7VhZcZgVhje^ZY^c^Zed\\^Ve^ZY^
7aVX`WVhZl^i][ZZiVcY[ddigZhi
A*%$+-E)($++=I&%&$&&&=H)'$*'
7VhZcZgVhje^ZY^c^Zed\\^Ve^ZY^
7aVX`WVhZl^i][ZZiVcY[ddigZhi
A*%$+-E)($++=I&%&$&&&=H)'$*'
'(.
?JC>DG
[email protected]=6>GH
8VgViiZg^ooViVYVaa¼ji^a^oodY^XdbedcZci^hi^XVZhhZc"
o^VaZ^aegd\gVbbV?jc^dghdYY^h[V^gZfj^h^i^b^c^b^Y^
h^XjgZooV#A¼^ciZgV\VbbVƒZaZkVW^aZXdcbZXXV"
c^hbdV\Vh!bZcigZadhX]^ZcVaZXdchjeedgid^c
bZiVaado^cXVid!ƒgZ\daVW^aZ^cVaiZooVZegd[dcY^i|#
6aXjc^bdYZaa^hdcdYdiVi^Y^ed\\^Ve^ZY^gZ\daVW^aZ!
XdcaZWVh^^cbZiVaado^cXVid#
;>C>IJG:
;>C>H=:H
?jc^dghidda^hX]VgVXiZg^oZYWni]ZjhZd[ZhhZci^Va
XdbedcZcih!^iXdbea^Zhl^i]i]Zb^c^bjchV[Zin
gZfj^gZbZcih#I]Zl]daZgVc\Z]VhV\Vha^[ihn"
hiZb!i]ZWVX`^h]Z^\]iVcYYZei]VY_jhiVWaZ#HdbZ
bdYZahVgZZfj^eeZYl^i]VcVY_jhiVWaZ[ddigZhi
g^c\l^i]VX]gdbZYhiZZag^c\l]^aZWVhZhVgZ^c
\VakVc^oZYbZiVa#
7VhZ^cbZiVaadhje^ZY^c^
HiZZaWVhZl^i][ZZi
A(*$**E(*$**=I-*$&%%=H))$*,
7VhZ^cbZiVaadXdced\\^Ve^ZY^
HiZZaWVhZl^i][ZZiVcY[ddigZhi
A(*$**E(*$**=I&%%$&'%=H+%$-*
7VhZ^cbZiVaadhje^ZY^c^
HiZZaWVhZl^i][ZZi
A**E**=))$*,H:9JI6$H:6I¢('
7VhZ^cbZiVaadXdced\\^Ve^ZY^
HiZZaWVhZl^i][ZZiVcY[ddigZhi
A**E**=+%$-*H:9JI6$H:6I¢('
')%
AV\VbbVYZ^g^kZhi^bZci^Fj^ci^ƒadhigjbZcid
ViigVkZghd^afjVaZd\c^cdhigdegdYdiidejŒZhhZgZ
eZghdcVa^ooVidZg^eZchVidYVaa¼ji^a^ooVidgZÄcVaZeZg
ZhhZgZk^hhjidXdbZjc^XdZYZhXajh^kd#IZhhji^
igVY^o^dcVa^!bViZg^Va^iZXc^X^!eZaa^egZ\^ViZZeZaa^
YVaa¼VheZiidk^ciV\Z!d\c^i^edad\^VY^g^kZhi^bZcid
ƒhiViVhZaZo^dcViVeZggZcYZgZcVijgVaZZhZbea^XZ
a¼VWW^cVbZcidXdc^cdhig^egdYdii^!hZXdcYdjcVÄad"
hdÄVX]ZƒfjZaaVYZaa¼ZhhZco^Va^i|YZaaZ[dgbZ!YZaaV
g^XZgXVYZ^XdcigVhi^bdgW^Y^!YZaaVe^VXZkdaZooVVa
iViidZYZaaVfjVa^i|egdigViiVcZaiZbed#
DjggVc\Zd[je]dahiZg^Zh^hi]Z^chigjbZcii]gdj\]
l]^X]ZkZgnegdYjXiXVcWZVYVeiZYVcYXjhidb^oZY
[gdbi]ZXa^Zci!^cdgYZgidWZjhZYVhVcjc^fjZVcY
ZmXajh^kZe^ZXZ#IgVY^i^dcVa[VWg^Xh!iZX]c^XVabViZg^Vah!
kVajVWaZaZVi]ZghVcYk^ciV\ZaZVi]Zgh0Vaai]^hbViZg^Vah
]VkZWZZchZaZXiZY^cdgYZgidbV`ZZkZgnbViX]^c\
WZilZZcegdYjXihh^beaZVcYcVijgVa![daadl^c\i]Ze]^"
adhde]nd[ZhhZci^Vah]VeZh!hd[ideedh^i^dch!hbddi]"
cZhhidi]ZidjX]VcYd[XdjghZ!fjVa^ini]gdj\]i^bZ#
')&
8G:EÏ
'%&CZgd
Peso/Weight. 350 gr/mtl - Composizione/Composition. 100% Poliestere/Polyester
Omologazione/Flammability. Classe 1, EN 1021-1 EN 1021-2
Abrasione/Abrasion. Test Maltindale UNI EN ISO 12945/1. 50.000+/- 10% cicli/rubs
'%'7aj
'%(6cigVX^iZ
'%)6gVcX^d
'%*KZgYZ
'%+Gdhhd
86I#&
'%,7dgYZVjm
'%-IdgidgV
:8DE:AA:
Peso/Weight. 630 gr/mt2 - Composizione/Composition. 83% PVC, 17% Sintetico/Synthetic
Omologazione/Flammability. ISO 3797-DIN 75200 - CSE RF 4/83
Abrasione/Abrasion. Test Maltindale Bs 5690/79 - 30.000 cicl/rubs
(&7aj
('KZgYZ
((CZgd
()6kdg^d
(*Gdhhd
(-7^VcXd
(.7dgYZVjm
)%6gVcX^d
)&IZhiVY^bdgd
)'IdgidgV
7>@DH
(+<^Vaad
(,8jd^d
Peso/Weight. 480 gr/mtl - Composizione/Composition.100% Trevira CS
Omologazione / Flammability. Classe 1, M1, C1,B1, EN 1021/1-2,
IMO A656, BS7176 Medium Hazard
Abrasione/Abrasion. Test Maltindale UNI EN ISO 12947/2 100.000 +/- 10% cicli/rubs
Pilling/Pilling. UNI EN ISO 12945/2, 5 [foto standard] Tolleranza/Tollerance: 4/5
')&Gdhhd
')'6gVcX^d
')(<^Vaad
'))KZgY^cd
')*KZgYdcZ
')+<g^\^dWaj
')-HVaZeZeZ
').6oojggd
'*%7aj
'*&6cigVX^iZ
'*'8VhiV\cd
'*(CZgd
86I#'
86I#'
'),IdgidgV
:MIG:B:
Peso/Weight. 350 g/mtl - Composizione/Composition. 100% Xtreme FR®
Omologazione/Flammability. Classe 1, EN 1021-1 EN1021-2
Abrasione/Abrasion. Test Maltindale Uni EN ISO 12974:2000
100.000 cicli/rubs +/- 5.000 (5 anni di garanzia/5 years warranty)
*&6oojggd
*'Gdhhd
*(<g^\^d
*-Da^kV
*.8ZaZhiZ
+%KZgYZ
A6H:G
*)CZgd
**<^Vaad
*+6gVcX^d
86I#'
*,K^daV
Peso/Weight. 560 gr/mtl - Composizione/Composition. 100% Poliestere FR®
Omologazione/Flammability. Classe C1, B1, M1, CRIB 5, BS 7176 Medium Hazard,
NF D 60013 Class AM18
Abrasione/Abrasion. Test Maltindale UNI EN ISO 12947/2 80.000+/- 10% cicli / rubs
Pilling/Pilling. UNI EN ISO 105-X12 Tolleranza/Tollerance: 4/5
86I#'
))&7Z^\Z
))'7Z^\Z$CZgd
))(6gVcX^d
)))6gVcX^d$CZgd
))*Gdhhd
))+7dgYŒ$CZgd
)),6oojggd
))-6oojggd$CZgd
)).KZgYZ
)*%KZgYZ$CZgd
)*&<g^\^d
)*'<g^\^d$CZgd
)*(9Vg`
)*)9Vg`$CZgd
IG6B6
Peso/Weight. 735 gr/mtl - Composizione/Composition. 100% Trevira CS
Omologazione/Flammability. Classe 1, M1, C1,B1, EN 1021/1-2, IMO A652 [16]
Abrasione/Abrasion. Test Maltindale UNI EN ISO 12947/2 100.000+/- 10% cicli/rubs
Pilling/Pilling. UNI EN ISO 12945/1, 5 [foto standard]. Tolleranza/Tollerance: 4/5
'+'8dgYV
'+,7Z^\Z
','<^Vaad
'++6gVcX^d
'+.CdXX^daV
'+)KZgYZ
',%<gZZc
'+&Gdhhd
',(8^eg^V
'+-6cigVX^iZ
'+*7aj
86I#(
',&8ZaZhiZ
')(
')(
H>HI:B6EGD
Peso/Weight. 710 gr/mtl - Composizione/Composition. 63% PU - 16% CO - 21% PL
Omologazione/Flammability. INI1975 classe 1EMME, UNI 9175/FA - BS
EN 1021 P.1/2 1994BS 5852
Abrasione/Abrasion. Test Maltindale Uni EN ISO 5690/79 ISO 12947 2;00
30.000 cicli/rubs
-&<]^VXX^d
-'7Z^\Z -(9ZhZgid
-)8V[[ZaViiZ
--8^dXXdaViV
-.Bd`V .%7dgYZVjm
.&Gdhhd .'8VX]Zb^gZ
.*6oojggd
.+7aj
.,Egj\cV .-GdhdcZ
-*BVggdc ..6cigVX^iZ
86I#(
A6C:
B:A6C<:
Peso/Weight. 410 gr/mt2 - Composizione/Composition.
100% Pura lana vergine/Pure wool
Omologazione/Flammability. Cl. 1 su richiesta/Cl. 1 on request
Abrasione/Abrasion. UNI EN ISO 12947-2 2000 - oltre 30.000 cicli/rubs
86I#*
-+IdgidgV
-,<g^\^d ''&:jgdeV
'''7aj
''(8ZaZhiZ
'')EZigda^d
''*A^bZ
''+6gVcX^d
'',;jXh^V
.(A^bZ
.)KZgYZ ''-Gdhhd
''.8VeejXX^cd
'(%8^dXXdaVid
'(&<gZn
'('7aVX`
*((A^\]i\gVn
*()<g^\^d
*(*Idedh
*(+8^dXXdaVid
*(,7Z^\Z
*(-7ajbZaVc\Z
*(.8^Zad
*)%7dhXd
*)&GVcV
&%%CZgd
*)'<^Vaad
B:A6C<Ï
Peso/Weight. 390 g/mtl - Composizione/composition 100% Trevira CS. Omologazione/Flammability. Classe1, B1, M1, CRIB5, EN1021/1-2, IMO A 652 [16] BS7176, NF D 60013 Class AM18
Abrasione/Abrasion. - Test Maltindale UNI EN ISO 12947/2 80.000+/- 10%cicli.
Pilling/Pilling. UNI EN ISO 12945/2 – 5 Solidità alla luce/Light fastness. Uni EN ISO 105-B2
Solidità allo sfregamento/ Fastness to rubbing. UNI EN ISO 105-x12
86I#(
E:AA:
A:6I=:G
Peso/Weight. 620 gr/mtl - Composizione/Composition.
100% Pelle bovina/Bovine leather
Omologazione/Flammability. EN1021-1 e EN1021-2. Cl.1
Disponibile su richiesta nei colori nero, rosso, avorio
Available upon request in black, red and ivory
86I#*
)%&8ZbZcid
)%'<g^\^d
)%(;Zggd
)%)7Z^\Z
)%*HZiV
)%+HZcVeZ
)%,8VXVd
&%&7aj
&%'KZgYZ
&%(CZgd &%(;CZgd
&%)6kdg^d
&%*Gdhhd
&%+<^Vaad
)%-Gj\\^cZ
)%.BVcYVg^cd
)&%BZad\gVcd
)&&K^daZi
)&'K^cd
)&(B^ZaZ
)&)<gZZc
&%+;<^Vaad
&%,8jd^d
&%-7^VcXd
&%-;7^VcXd
&%.7dgYZVjm
&&&IZhiVY^bdgd
&&&;IZhiVbdgd
)&*;d\a^V
)&+Dm[dgY
)&,?ZVch
)&-7aj
&&'IdgidgV
')*
'))
')*
E:AA:$A:6I=:G
EG:B>JB
Composizione/Composition. 100% Pelle bovina/Bovine leather
Omologazione/Flammability. EN1021-1 e EN1021-2
Spessore/Thickness. 1,2/1,4
86I#,
E:AA:$A:6I=:G
:A:<6C8:
Composizione/Composition. 100% Pelle bovina/Bovine leather
Omologazione/Flammability. EN1021-1 e EN1021-2
Abrasione/Abrasion. -
(%&<]^VXX^d
(%'6kdg^d
(%(HVcY
(%)9ZhZgid
(%*6aVidk
(%+CdXX^daV
(%,9jcZ
&(&7^VcXd
&('6kdg^d
&((9ZhZgid
(%-A^dc
(%.7Z^\Z
(&%Bd`V
(&&AVcY
(&'6ci^adeZ
(&(IdgidgV
(&)8V[[ZaViiZ
&(-7ajZ
&(.<g^\^d
&)%CZgd
(&*8VXVd
(&+CdXZ
(&,Ejggn
(&-8^eg^V
(&.;jXh^V
('%BViidcZ
('&EdiiZgn
E:AA:$A:6I=:G
HD;I
(''H^ZcV
('(8VggjWZ
(')L^cZ
('*GZY
('+H^Vb
(',HXjYZg^V
('-DgVc\Z
('.8aVl
((%9ZaaV
((&G^WZh
(('7VcVcV
(((8Vg^dXV
(();d\a^V
((*BjhX]^d
((+7dhXd
((,6adZ
((-A^bZ
((.A^X]ZcZ
()%DiiVc^d
()&EZigda^d
()'BZaV
()(EgVYV
())7dii^\a^V
()*EVX^ÄXd
()+Ijgfjd^hZ
(),Eda^cZh^V
()->cY^\d
().BVi^hhZ
(*%AVkVcYV
(*&EjciVaV
(*'EdadCdgY
(*(>XZ
(*)8ZcZgZ
(**HidcZ
(*+Ided
(*,6[g^`V
(*-Hbd`Z
(*.BV\cda^V
(+%BdjY
&+&8dgYV
&+'Idedh
&()8VhiV\cd
&(*7dhXd
&(+Gdhhd
Composizione/Composition. 100% Pelle bovina/Bovine leather
Omologazione/Flammability. EN1021-1 e EN1021-2
&+(8jZgd
86I#,
&(,EdaZciV
86I#,
&+)BVggdcZhXjgd
'),
G:I:$B:H=<D6A
Composizione/Composition. 100% Poliestere/ polyester,
350 g/m2 - UNI 8457 (1987) - UNI 8457/A1 (1996) CL.1
;^c^idY^hiVbeVgZV\ZccV^d'%&)
86I#-7
Egd\ZiidZXddgY^cVbZcidT<^a^WZgi^HijY^d!;>
;did\gV[^VTAdgZcod7dg\^Vcc^!;>
HiVbeVT678I^ed\gV[^V!;>
HeZX^Vai]Vc`h/
6g\ZciVg^d<da[GZhdgiHeV
&,&CZgd
&,'7^VcXd
&,(KZgYZ
G:I:$B:H=C:I
&*&7^VcXd
&,)<g^\^d
86I#-8
&*)CZgd
&,*7aj
&,+6gVcX^d
&,,IdgidgV
G:I:$B:H=HFJ6G:
)*&CZgd
86I#-9
)*'<g^\^d
Composizione/Composition. 70% polivinile/polyvinyl, 30% poliestere/polyester
560rg/mq, EN ISO 4898-2/6 - Resistenza alla luce/Light resistance 8 (1- max.8)
Composizione/Composition. 100% Poliestere/polyester,
350 g/m2 - UNI 8457 (1987) - UNI 8457/A1 (1996) CL.1
B:I6AAD$B:I6A
A:<CD$LDD9
E = ESSENZA,
EI = FAGGIO IGNIFUGO
L = LACCATURE
B&7^VcXd
B'6aajb^c^d
B(6g\Zcid
:&;V\\^d
:'$B'GdkZgZ
:(GdkZgZIZgbd
B)8gdbd
B-Dgd
B*CZgd$B+DeVXd
:)CdXZXVcVaZiid
B&$A&7^VcXd
A'IdgidgV
A(8ZaZhiZ
A)IZhiVY^bdgd
B,7dgYZVjm
Fj^ci^eZghZ\jZaVeda^i^XVY^b^\a^dgVbZcidXdci^cjdYZ^egdYdii^ZYZ^hZgk^o^!h^g^hZgkVeZgiVcidY^VeedgiVgZbdY^[^X]ZiZXc^X]Z!ZhiZi^X]ZZY^bZch^dcVa^hZcoVVaXjcegZVkk^"
hd#AZY^bZch^dc^edhhdcdhjW^gZkVg^Vo^dc^YZa $"(#Fj^ci^ejghjZhi]Zeda^i^Xd[egdYjXihVcYhZgk^XZh^begdkZbZci!^igZhZgkZhi]Zg^\]i!ViVcni^bZ!idbV`ZVcncZXZhhVgn
Y^bZch^dcVaiZX]c^XVaVcYVZhi]Zi^XbdY^[^XVi^dchid^ihegdYjXihl^i]djiVcncdi^XZ#I]ZY^bZci^dchXVcjcYZg\dX]Vc\Zhd[ $"(#