Rehabilitacija sportaša i rekrativaca u ortopediji

Comments

Transcription

Rehabilitacija sportaša i rekrativaca u ortopediji
REHABILITACIJA SPORTAŠA I
REKREATIVACA U ORTOPEDIJI
Darija Granec, dr.med.
Specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije
Zagreb, 23.11.2013.
Plan predavanja
•
•
•
•
•
•
Rehabilitacija općenito
Rehabilitacija nakon ozljeda
Preoperativna rehabilitacija
Postoperativna rehabilitacija
Specifičnosti rehabilitacije prema tipu operacije
Zaključak
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
Rehabilitacija je proces kojim se pomaže osobi da postigne
maksimum fizičke, psihičke, društvene, profesionalne i rekreativne
osposobljenosti u odnosu na fiziološko ili anatomsko oštećenje,
ograničenje okoline te osobne želje i životne ciljeve.
Postupci rehabilitacije provode se kroz interdisciplinarnu i
multidisciplinarnu suradnju s holističkim pristupom
bolesniku koji je u centru tima.
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
ozljeda/bolest
funkcionalni
deficit
rehabilitacija
ozljeda/bolest
ozljeda/bolest
funkcionalni deficit
funkcionalni
deficit
rehabilitacija
rehabilitacija
operacija
operacija
rehabilitacija
rehabilitacija
oporavak
trajni funkcionalni
deficit
oporavak
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
Rehabilitacija mora biti:
 Ciljana u odnosu na primarnu bolest /ozljedu dijela tijela
 Pravovremena (čim prije, to bolje)
 Uvažavajući specifičnosti ozljede ili operacije
 Obzirna prema kondicionom stanju bolesnika (sportaš ili bolesnik s
izraženim komorbiditetom?)
 Usmjerena prema željama i osobnim ciljevima bolesnika (sportaš?
rekreativac? starija osoba koja želi biti samostalna u ASŽ?)
.....individualno prilagođena bolesniku!
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
I. Rehabilitacija nakon ozljeda i sindromi
prenaprezanja
II. Preoperativna rehabilitacija
III. Postoperativna rehabilitacija
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
Rehabilitacija nakon ozljeda
distorzija zgloba, stanja nakon prijeloma, rupture mišića ili tetiva..
Th. R.I.C.E. (eng. Rest. Ice. Compression. Elevation)
Imobilizacija!
Akutne- cilj: smanjiti bol, edem, vratiti funkciju, prevenirati ponovnu
ozljedu
FT: limfna drenaža, kineziterapija postupno, u dozvoljenom opsegu
pokreta, elektrostimulacija mišića, laser, krioth, elektroterapija..
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
Rehabilitacija nakon ozljeda i sindromi prenaprezanja
Kasnija faza nakon distorzija, prijeloma, rupture mišića ili tetiva,
entezitisi, tendinoze, tendinitisi, burzitisi..
Npr. Tendinoza Ahilove tetive, Subakromijalni sindrom sraza, Lateralni
epikondilitis, Plantarni fasciitis, Tendinitis vrška patele, Periostitis
tibije..
Kronične- cilj: vratiti funkciju (puni opseg pokreta, snaga mišića),
eliminirati bol, prevenirati ponovnu ozljedu
FT: kineziterapija (vj.istezanja, vj.propriocepcije, aerobni trening, vj.snaženja okolne
muskulature-izometričke, koncentrične, ekscentrične), man.masaža,
elektrostimulacija mišića, termoterapija, laser, UZV,
magnetoterapija, kriokompresija, elektroterapija, terapija udarnim
valom..
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
Laser
Terapija udarnim valom
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
Preoperativna rehabilitacija
“Get fit for surgery”
Cilj- maksimalna mobilizacija rehabilitacijskog potencijala
postići mogući opseg pokreta zgloba i okolnih zglobova, snaženje
muskulature, opći kondicioni trening, vj.disanja, vj.transfera,
edukacija o korištenju pomagala za hod i ortoza, edukacija o
liječenju postoperativne boli, edukacija o specifičnostima ponašanja
nakon operativnog zahvata
Preoperativnom rehabilitacijom postiže se bolji ishod operativnog
zahvata i smanjuje se pojavnost postoperativnih komplikacija!
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
Postoperativna rehabilitacija:
I.
Rana (0-3 tj)
II.
Medicinsko- funkcionalna (3-6 tj)
III. Napredna (6-10 tj)
IV. Napredna funkcionalna/ sportska (10 tj- 6 mj)
V.
Povratak sportu i sportu sličnim aktivnostima (>6mj)
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
I. Rana postoperativna rehabilitacija
Cilj: smanjiti edem i bol
postići ciljni opseg pokreta zgloba
aktivacija i snaženje muskulature
usvojiti pravilan obrazac hoda sa štakama
kontrola opterećenja noge pri hodu
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
II. Medicinsko funkcionalna rehabilitacija
Cilj: povećati opseg pokreta u zglobu, osnažiti okolnu
muskulaturu, korekcija posture tijela, svladan hod
sa štakama/ štakom
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
III/IV. Napredna i sportska
postoperativna rehabilitacija
Cilj: postignut puni opseg pokreta zgloba
intenzivni trening snaženja muskulature
vj.propriocepcije
fleksibilnost
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
specifičnosti prema tipu operacije
Artroplastika kuka uz ugradnju TEP-a
Faza I.: vj.fleksije, ekstenzije, abdukcije kuka; izometričke
vj.pelvitrohanterne muskulature, krioterapija operirane
regije 10-15 min 3-4x, hod s 2 štake, ES mišića
položaj noge blago povišen, izbjegavati rotaciju i addukciju,
fleksiju >90°
VAŽNO: izbjegavati niska sjedala; izbjegavati križanje
nogu; nakon 12-og postoperativnog tjedna
dozvoljeno je upravljanje osobnog automobila i
spavanje na operiranom kuku
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
specifičnosti prema tipu operacije
Artroskopija koljena i mikrofrakture
Faza I.: vj.opsega pokreta, pasivno i aktivno, izometričke vj. natkoljene i
pelvitrohanterne muskulature, kriokompresija 10-15 min 3-4x dnevno, hod s
dvije štake (opterećenje 10-15 kg do 6-og tj), ES natkoljene muskulature
Artroskopija koljena i meniscektomija
Faza I.: vj.opsega pokreta, pasivno i aktivno, izometričke vj. natkoljene i
pelvitrohanterne muskulature, kriokompresija 10-15 min 3-4x dnevno, hod s
dvije/jednom štakom (puno opterećenje), ES natkoljene muskulature
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
specifičnosti prema tipu operacije
Artroskopija ramena i rekonstrukcija rotatorne manžete
Faza I.: Pendularne vježbe za rame, pasivni opseg pokreta ramena do granice
boli; aktivni raspon pokreta prstiju, ručnog zgloba i lakta
Izometričke vježbe skapularnih mišića/aktivan raspon pokreta vratne
kralježnice; krioterapiju 10-15 min 3-4x dnevno
VAŽNO!
Bolesnik nosi ortozu za rame 3-4 tjedna!
Aktivna rehabilitacija nakon 4 tjedna!
Nije dozvoljeno aktivna abdukcija <6 tj
Puno opterećenje ruke se dozvoljava >4 mjeseca
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
Zaključno..
rehabilitacija
operacija
zadovoljan
bolesnik
LITERATURA
DeLisa JS, Gans BM, eds. Rehabilitation medicine. 3th ed. Lippincot-Raven Publisher. Philadelphia-NewYork. 1998.
Schollay DM i sur. 12th Biennial Conference Musculoskeletal Physiotherapy Australia, 2001.
Magee DJ, Zachazewski JE, eds. Pathology and intevention in musculoskeletal rehabilitation. 1.st ed. Saunders
Elsevier, St. Louis. 2009.
Operative and nonoperative treatment options for ACL tears in the adult patient: a conceptual review. Bogunovic L,
Matava MJ. Phys Sportsmed. 2013 Nov;41(4):33-40
Interaction effects between rehabilitation and discharge destination on inpatients' functional abilities. Badriah F, Abe T,
Miyamoto H, Moriya M, Babazono A, Hagihara A. J Rehabil Res Dev. 2013;50(6):821-34.
Balance training for the older athlete. Rogers ME, Page P, Takeshima N. Int J Sports Phys Ther. 2013;8(4):517-30.
Home-based vs supervised rehabilitation programs following knee surgery: a systematic review. Papalia R, Vasta S,
Tecame A, D'Adamio S, Maffulli N, Denaro V. Br Med Bull. 2013
Economic Evaluation of Adult Rehabilitation: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
in a Variety of Settings. Brusco NK, Taylor NF, Watts JJ, Shields N. Arch Phys Med Rehabil. 2013.
Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review. Kruse LM, Gray B, Wright RW. J
Bone Joint Surg Am. 2012 Oct 3;94(19):1737-48
REHABILITACIJA U ORTOPEDIJI
Rehabilitacija je više nego i jedna druga grana medicine
timski rad. Neophodan je holistički pristup
bolesniku i individualni program rehabilitacije!
Hvala na pažnji!

Similar documents