2.Correctly Positioning

Comments

Transcription

2.Correctly Positioning
+
Hladilnik
KB 46
9 120013 504133
SLO
Prosimo, da si pred prvo uporabo hladilnika, pozorno preberete ta navodila. Hladilnik
je namenjen izkljuno za uporabo v zaprtih prostorih.
1. Omara
2. Zamrzovalni del
3. Gumb termostata (na zadnji steni)
4. Hladilni prostor
5. Pokrov teaja vrat
6. Vrata
7. Tesnilo vrat
8. Nastavljive nogice
9. Vratca zamrzovalnika
10. Držalo za steklenice
Kako aparat postaviti:
Pri izbiri mesta za postavitev, se prepriajte, da so tla na izbranem mestu ravna in
trdna. Prostor mora biti suh in dobro prezraen. Izogibajte se bližini virov toplote, kot
so štedilnik, bojler, ogrevanje, izpostavljenost soncu, zimski vrt ipd. Ko hladilnik
deluje je za zadostno prezraevanje potrebna oddaljenost od stene najmanj 12-15
cm. Prosimo, da hladilnika ne prekrivate. Hladilnik ni primeren za vgradnjo.
Pomembna navodila:
Pri uporabi tega aparata morate, kot pri vseh ostalih elektrinih aparatih, strogo
upoštevati doloena pravila:
- Aparata se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami ali nogami.
- Nikoli ne vlecite za kabel, ko želite vti izvlei iz vtinice.
- Aparata nikoli ne izpostavljajte vremenskim vplivom.
- Ne dovolite, da bi aparat uporabljali otroci brez nadzora.
- Nikoli ne odstranjujte in se ne dotikajte vtia v vtinici z mokrimi rokami.
- Pred vsakim išenjem izvlecite vti iz vtinice.
1
SLO
NARAVNAVANJE HLADILNIKA
Odstranite embalažo. Odstranite tudi vse nalepke in dele embalaže na in v aparatu.
Poskrbite za ravno in gladko površino. Hladilnik lahko naravnate z obraanjem nogic.
e hladilnik ne bo stal horizontalno, lahko pride do poškodb magnetnega zapiranja
vrat ali hrupa zaradi vibracij.
IŠENJE PRED UPORABO
Pred priklopom oistite notranji prostor z nežnim istilnim sredstvom ter ga natanno
osušite.
PREMESTITEV TEAJEV VRAT Z DESNE STRANI NA LEVO
Hladilnik je bil izdelan s teaji na desni strani. e želite teaje premestiti na levo stran
se ravnajte po naslednjih navodilih.
Prepriajte se, da je hladilnik prazen ter izvlecite vti iz vtinice.
1. Odstranite plastini pokrov (6).
2. Odvijte dva vijaka (1) in snemite zgornji teaj (5).
3. Vrata odstranite.
4. Odvijte dva vijaka (8) in snemite spodnji teaj (2).
5. Odstranite levo nogico (4) in jo pritrdite na desno stran.
6. Izvlecite ep (9) iz spodnjega teaja (2). Potem teaj (2) obrnite in ga pritrdite z
dvema vijakoma (8) in nogico (3) na levo stran.
7. V teaj (2) vstavite ep (9).
8. Na spodnji teaj (2) obesite vrata.
9. Vrata pridržite zaprta in nasadite zgornji teaj (5) z 2 vijakoma v okvir (1). Oba
vijaka privijte šele, ko bodo vrata v pravilnem položaju.
10. Zdaj pritrdite pokrov z vijaki (6) in plastinim pokrovkom (7).
SLIKA 1
SLIKA 2
Odpiranje z leve v desno.
Teaji so na desni.
Odpiranje z desne v levo.
Teaji so na levi.
2
SLO
PRIKLOP HLADILNIKA
1. Po prevozu naj aparat najmanj 2 uri stoji, da bi se hladilo lahko nakopiilo
v kompresorju.
2. Potem vstavite vti v vtinico.
3. Notranjo temperaturo lahko nastavite z regulatorjem temperature na zadnji steni
aparata. Temperaturo v zamrzovalnem prostoru kontrolira termostat. Položaj 5
na regulatorju je najhladnejši, položaj 0 najtoplejši. Regulator nastavite na
srednji položaj. Po 2-3 urah vstavite v hladilnik živila.
4. Hladilnik ne bo pravilno deloval, e bo stal v preve toplem prostoru ali se bodo
vrata preve pogosto odpirala.
5. Na temperaturo v hladilniku lahko vplivajo naslednji faktorji:
temperatura v prostoru
kako pogosto se odpirajo vrata hladilnika
koliko živil je v hladilniku shranjenih
postavitev hladilnika
IŠENJE
Predenj zanete s išenjem izvlecite vti iz vtinice.
Zunanjo stran hladilnika lahko oistite z nežnim istilnim sredstvom.
Dele na zadnji strani hladilnika lahko oistite s krtao ali sesalcem za prah.
Poskrbite, da bo tesnilo na vratih vedno isto.
PROBLEMI
Hladilnik ne deluje
Preverite, ali je z vtiem vse v redu. Je termostat pravilno nastavljen?
So vrata pravilno zaprta? Ali je bil aparat postavljen v bližini virov toplote?
Aparat je neobiajno glasen:
Se aparat dotika drugega pohištva ali drugih predmetov?
Je hladilnik pravilno naravnan in stabilno stoji na nogicah?
Kompresor stalno deluje:
So vrata zaprta? Pravilno nastavite temperaturo.
TEHNINI PODATKI
Napetost:
2240-240 V, 50 Hz
Prostornina:
47 litrov bruto, 46 litrov neto
Hladilo:
R600a
Energijski razred: A
Poraba energije:
1 kWh/leto
Ne vsebuje FCKW
Klimatski razred: N
Teža:
1 kg neto
Mere:
š44 x g47 x v51 cm
Napotki za varovanje življenjskega okolja
Ta izdelek se na koncu svoje življenjske dobe ne sme odstraniti z normalnimi,
domaimi odpadki, ampak se mora odstraniti z reciklažo elektrinih in elektronskih
delov. Simbol na izdelku, v navodilu za uporabo ali na embalaži oznauje takšno
odstranitev. Materiale se lahko po oznakah znova oceni. S ponovno ocenitvijo,
materialno uporabo ali drugimi oblikami uporabe starih aparatov prispevate k zašiti
našega življenjskega okolja. Informacije o organih pristojnih za odstranjevanje starih
aparatov dobite na upravi obine.
3
@
B
=
>
!"#
=
$"%
>
&'*+";"
@
!
<
!!"
!
#$%
&!!
]"_+'+'
`'""q
!w!+!yy{'``y"+!|
y!!''yy"y"+'"
!!"'"'!!!|
¡À
'
$
"'"'{
`"+{}
"X|~"
!%"+"yy'``
yy'["y%|
¡À
Y[
\]^
U Q
X
'
(!
%
`y'"+''
''`|~"!%"+
y'"yy""'{wy""y'
"%y"y!""y%
|%"+`
y'"€'!'+`
"y%|
!
)$
&'yy"`
{!"+""|""!!"
""{+"{!"|
N
!!"
!
*
"+'y'
{%'"+y'y"+|
+
!!"
~""+"y'
q"'|"+'y'
{""+y|"
""+y'*+"!|
,
'
!"
yy!+"
!!"+"y""+y"q"qq
yqy_+"|
)&!"
‚!yq
'!
''!%
"+"+"!"|
B
-$!
‚y''{
'"!{!{""'q``%
`""y%q`"!!!y%q
{+"+''"|
"Xy!"'!+{|ƒ!'q
y{'"!y!"!+
+%"„„'!""`"`%
;'+y'"'""'+{'
'"''{`Xy!|%+'
{''"y'`y+{|'"'+'"q
{+!{+``!`Y+ \X
y!q'"+"!+%"
'"|
…Xy!'y{``
'{`'"'!
y"|
…"yy'""'!
y"`yy'`'`
"`'"q""'!y"
"+y|
`y'"'!'q!+"{y'{
!+y+q""y"!{_+'
""''X'|
=
./!"!"
/
&+
%
""'"'`"'+y|~"
`"+y"`{+`"y'y|
|ƒ!+yYB\"|
|ƒ!`"y`"Y\'+Y\Y"'\
!|%`{+Y\|
|;''y'''"+y"yy|
|ƒ!`"y`"Y>\'`Y\'
!"Y\|
|ƒ!Y
\'""'|
B|ƒ!yY=\"'|
=|<y"`Y\q![[email protected]\'
"'y`Y\|"`
Y\"'`!``"y`"Y>\|
|>|"[[email protected]\`Y\|
@|'"y!%"+'"`Y\|
|''y"'"'"y+"Y\
!"'``"y`"Y\|
`"y`"'"+'"'`
y+|
|"+yYB\+|
;
ƒ
>
0)!!!
"+'y''!'y!|
`+"+'`{"'"yy'!
`"y%{y!y"y'+|
†yq'+"`qqyq%"q
`"`'qy"q%'qy'y!y
y"|‡'y{"{``|
"y+'y+"+"`%"+|
‚q+'yy"""{
`+%`!`|†yq+""! !+
`"'+%`!`q`'``
`''{`yy|
%"++""'y'
'!'|
&'"'"+""y"|
`""q"y''+y+'
yy+'y'+{|
@
1
$+/!"
|‚'"`%|
y%" `+|
y%`+"+'`+|
y%`+"|
|‚"ywy""{|
!+y'!{"|
|‚"y"+y{|
ˆ+!{+"!|
&`y'`|
"!+y'|
'!{y"'{|
'"%"!{'!'|
'"%}""!{'!'|
!{`'|
!{"+yyy`
'"++'`"|
!+y'!{"{|
|‚'"q``"'|
y%'q'"!{y'|
y%'!{+"'{|
|‚y'"!+"'|
'"!{!+"'"+y`+!'{
""+y"'+`""|"""!"+"
y'"!'`y'`"+'""|
'"q'y!+yq`'{`'{y|
B|‚{+"+'%``|
&"+'%``"`|
'"'y!+y|
=|‚y€""'"+|
"'y`+`'"'
y"'_+{q`" +"'`+
""+!!`!+"'!+q
"+yy"q'+yq"+"!'""
!"'yq''"!
"!"``|
2/!
!
‰†''yy"yy"q"!
y%|
‰yy""+*yy`+y|
Vertrieben durch:
[email protected]
www.nabo.at
,3575

Similar documents