Siyaxoxa neziNyunyana - eThekwini Municipality

Comments

Transcription

Siyaxoxa neziNyunyana - eThekwini Municipality
METRO
e
z
a
s
e
g
a
g
a
s
i
n
04 Okthoba - 17 Okthoba 2013
Iphephandaba lakho LAMAHHALA
www.durban.gov.za
i
INTUTHUKO
IHAMBA
PHAMBILI
UMBUKISO
UBE
NEDUMELA
Izindaba: Ikhasi 2
Izindaba: Ikhasi 6
Siyaxoxa neziNyunyana
S
ROMITA HANUMAN
EKUSUNGULWE
ithimba elizophenya ngesinqumo
sakamuva senkantolo esimayelana
nemiBandela yokuSebenza eHlukanisayo kulabo
basebenzi bakaMasipala
weTheku abathintekayo.
Leli thimba libandakanya abamele uMasipala
weTheku, i-IMATU neSAMWU.
IMenenja yeDolobha
uSibusiso Sithole uchaze kabanzi ngomsuka waleli cala
nezinyathelo ezizothathwa
uMasipala esithangamini
sabezindaba ekuqaleni
kwaleli sonto.
Uyichithe njengamampunge imibiko yabezindaba
ethi leli cala lingaholela
ekutheni iDolobha lisale
lingenalo nesenti, wathi lolu
daba lubucayi kabi kanti
luza nezingqinamba kuMasipala nakubona abasebenzi
uqobo. USithole uthe, “Lolu
daba luqale ngonyaka ka
2007 ngesikhathi kuba
nesidingo zokuba kushaywe
imithetho elawula imibandela yokusebenza.
Kuhlanganiswe ndawonye
omaziphathe abangamashumi amane nesithupha ebebezimele
futhi besebenza ngaphansi
kwemibandela yokuse-
UKUBONELELANA:
UMenenja weDolobha
uSibusiso Sithole
nePhini lakhe elengamele ezabasebenzi
uDumisile Nene esithangamini sabezindaba kulelisonto.
Isithombe:
KHAYA SENGANI
benza ehlukahlukene. Ngo
1994, ngenkathi kuqala
ukuhlanganiswa kwalaba
omaziphathe, kwabhekelelwa kakhulu indaba yobulili
nebala nokunye okwakubalulekile kwase kuthathwa
izinqumo.”
Abasebenzi bomaziphathe abangu-46 baqhubeka
nokuhola ngendlela abebevele behola ngayo futhi kusebenza imibandela yokusebenza ejwayelekile kwaze
kwaphothulwa ukuhlangan-
iswa kwalaba omaziphathe.
Lokhu kuholele ekutheni
abasebenzi bagcine sebehola ngaphansi kwezinhlaka
eziyisihlanu ezahlukene
kanti imibandela yabo
yokusebenza beyahlukene
ka-31.
“Sithokoza kakhulu manje
ngoba ukube iDolobha
alizange lilucubungule lolu
daba ngabe luthatheleke
phezulu ngesikhathi ukufakwa isimangalo okokuqala
ngo 2007. Umsebenzi wethu
manje ukulawula kahle
lolu hlelo bese siqhamuka
nesisombululo,” usho kanje
uSithole.
Echaza kabanzi ngomsebenzi wethimba eliqokiwe
uthe, “Ithimba leli lizophenya i-akhawunti yomsebenzi
ngamunye kutholakale
ukuthi ngabe uyena okweleta uMasipala noma
yena uyakweletwa. Ngemuva kwalokho-ke sizobe
sesithatha isinyathelo esiya
phambili.
Leli thimba linikezwe inyanga eyodwa ukuphothula
umsebenzi walo.”
USomlomo, uKhansela
uLogie Naidoo, obenguSihlalo woMkhandlu eNyakatho neTheku ngaleso
sikhathi uthe, “Kwathathwa
isinqumo sokusungula imibandela efanayo
yokusebenza ngenxa
yokuhlanganiswa komaziphathe abehlukahlukene.
Sibe nayo imizamo yokufinyelela esivumelwaneni
ukuze kuqinisekiswe ukuthi
kunakekelwa abasebenzi futhi kuyaqhutshekwa
nokuhlinzekwa kwezidingo.
Sizosebenzisana neThimba
eliqokiwe siphume nezixazululo.”
UMasipala uzophinde
ubonisane noMnyango
wezabaSebenzi mayelana
nesiVumelwano semiBandela yokuSebenza esisha.
[email protected]
(Umbiko ekhasini 7)
Iqalile inyanga yezokuthutha
SLINDILE MALULEKA
sa ezokuthutha kuMasipala.
Lezi zinhlelo zizoqinisekisa
LELISONTO lisho ukuqala
ukuthi abagibeli bathokweNyanga yezokuThutha
la uhlelo lwezokuthutha
kanti uMasipala weTheku
oluphephile, olushibhile,
sewethule umkhankaso
oluhambisana nemvelo,
wokuqwashisa ngezokuphe- uhlelo oludidiyelwe lwezopha emarenke obizwa ngekuthutha kanye nokunTaxi Ranks Awarness Camciphisa isiminyaminya
paign neminye imikhankaso emigwaqeni yedolobha.
ezokwenzeka kulenyanga.
IDolobha selihlele izinUkuqala inyanga yezohlelo zokufundisa kanye
kuthutha, izikhulu ze-eThe- nokuqwashisa ngezokuphekwini Transport Authoruity
pha emgwaqweni ngalen(ETA) zivakashele irenke
yanga.
yamabanga amade e-YMIPhini leMeya, uNomvuzo
CA naserenke esenkabeni
Shabalala, uthe ngalemikhayeDolobha kuSoldiers Way,
khaso, iDolobha lizama
ukuqwashisa ngezokuphep- ukugcizelela ukubaluleka
ha kanye nokubekezelelana kokuhlonipha imithetho
emgwaqweni.
yomgwaqo.
Lo mkhankaso uzoyiswa
“Namuhla sihambele erenkuwo wonke amarenke am- ke ekuSoldiers Way ukufunatekisi namabhasi kanjalo
disa umphakathi ngezoknaseziteshini zezitimela
uphepha futhi sizoqhubeka
lapha eThekwini.
nalokhu yonke lenyanga.
Abakwa ETA banezinhlelo
Njengoba kusondela isikhaabozozethula ukuthuthuki- thi samaholidi, sikhuthaza
abantu ukuthi bazijwayeze
ukufaka ibhande, bangashayeli bephuzile, bathathe
nekhefu uma beshayela
amabanga amade.
Olunye uhlelo lwezokuthutha oluseqhulwini
ngelomgudu odidiyelwe
wezokuthutha olubizwa nge
Intergrated Rapid Transport
Network (IRPTN) oluzodla
uR20 billion noluzokwethulwa kulelisonto.
IBridge City isihlonzwe
njengesikhungo esizojoyina
loluhlelo lwezokuthutha
oluzalwa i-Bus Rapid Transport (BRT).
Zikhona izinhlelo esezethuliwe ngaphansi kwesigaba
sokuqala se IRPTN njengamabhasi amasha, oyalini
bamabhayisikili kanye
nokukhokha ngamakhadi.
Kulenyanga, kulindeleke
ukuthi kuvulwe ngokusemthethweni isiteshi sesitimela iBridge City.
Loluhlelo oludidiyelwe
lwezokuthutha, IRPTN,
luzobeka iTheku ebalazweni
lomhlaba, lizohlanganisa
amabhasi, izitimela namatekesi nokuzonikeza abagibeli
izinto zokuhamba ezethembekile. INyanga yezokuThutha ifika ngesikhathi
lapho uMasipala weTheku
usuqale ukuthuthukisa
izinqalazisinda nokulindeleke ukuthi kuguqule isimo
seDolobha. Lokhu kuhlanganisa ukwakhiwa nokuvuselelwa kwemigwaqo,
ojantshi namachweba.
Ekhuluma kabanzi ngengozi yakamuva kuFields Hill,
uShabalala uthe: “ Izingozi
zomgwaqo ezifana nalena
zisalokhu ziwukhathaze
kakhulu uMasipala. Umphakathi siyawuqinisekisa ukuthi amaPhoyisa
oMkhandlu azoqinisa
izinhlelo zawo zokubheka
izimoto okungafanele zibe
semgwaqweni kanye namaloli ahamba kuyo yonke
imizila ngaphansi kukaMasipala ukuthi akufanele yini
ukuba semigwaqweni.”
UShabalala uphinde
wengeza ngokuthi uHulumeni wenza okusemandleni
ukunciphisa izingozi emigwaqweni. Uthe, “Sekusungulwe isigungu esibizwa
ngeCommunity Road Safety
ukuhlonza izindawo ezinezingozi eziningi bese senza
izethulo zokuthi kungafakwa izithiba jubane namarobhothi.” Kusanda kwenzeka inhlekelele yengozi lapho
kwashona khona abantu
abangu 23, ngesikhathi iloli
litholana phezulu netekisi
kuRichomond Road.
Kulelisonto, kuFields Hill
kuphinde kwashona ababili
ngesikhathi iloli lishayisa
amatekisi amabili nokushiye
abantu abangu 20 belimele.
Lezingozi ezihlasimulisa
umzimba, zenzeke esikhathini esingaphansi kwenyanga, lokhu sekuholele
ukuthi amaPhoyisa kaMasipala aqinise amatomu
endaweni yakuField Hill.
INhloko yamaPhoyisa
kaMasipala, u-Eugene
Nzama usekhiphe umlayelo
wokuthi amaloli atholakale
engekho esimnweni sokuba
semgwaqeni baphucwe
izincwadi abanikazi bawo
kuze kube bakhokha inhlawulo.
Lokhu sekuholele ekutheni
amaloli angu-18 aboshwe
ngoba etholakele engafanele ukuba semgwaqweni
noma ngenxa yezimvume.
Yize lokhu kuzodala
ukubambezeleka embonini
yezokuthutha, amaPhoyisa
kaMasipala acela ukuthi
lemboni ibambisane nabo.
[email protected]
IZINDABA
Ikhasi 2
MAYELANA
NATHI
EZasegagasini Metro
iphephandaba likaMasipala
weTheku elidlulisa izindaba
zentuthuko eThekwini.
Liphinde linike abafundi ithuba
lokuthi bakwazi ukuletha imibono
yabo. Liphuma njalo emuva
kwamaso-nto amabili ngoLwesihlanu. Kushicilelwa amaphephandabaangu 400 000.
Xhumana nathi:eZasegagasini
Metro, PO Box 5588,
Durban, 4000
Newsroom: 031 311 4813/
81/84, iFax: 031 3328051
Reception: 031 311 4827
[email protected]
Intuthuko
ibekwe
eqhulwini
SLINDILE MALULEKA
PHEZU kwemizamo kaMasipala waseThekwini
ukuhlangabezana nezinselelo zokusilela emuva
ekwakhiweni kwezindlu
abhekene nazo, abahlali
basemijondolo eyehlukene
babekwe eqhulwini ukuze
bathole izidingongqangi
Umhlei: Tozi Mthethwa
zesikhashana kuzo okubalAbahleli wezindaba: Mandla
wa amanzi, ugesi nendawo
Nsele no Themba Nyathikazi
yokugezela ehloniphekile
enanamathoyilethi.
Ababhali: Nondu Ngcongo,
Ukufezwa kwezidingo yiyRomita Hanuman, Themba
ona ngqikithi yomsebenzi
Khumalo, Sane Shandu, Sohana
kaMasipala kanti ukwenza
Singh, Khaya Sengani, Gugu
ngcono impilo akuthunyMdlalose, Vuyolwethu Gwala,
we nguhulumeni yikhona
Priah Dass, Slindile Maluleka,
obekulokhu kuphambili
Simphiwe Dlamini, Rodney Moore
kokuseqhulwini.
no Jessie Singh
IMeya uJames Nxumalo
uvule
ngokusemthethweni
Umthwebuli: Gugu Mqadi
amaphrojekthi esikhashana ezigcemeni ezehlukene
Abahumushi: Themba
ngaphakathi kweTheku.
Nyathikazi, Themba Khumalo,
Kulo nyaka wezimali, uMaNondu Ngcongo, Simphiwe
sipala uvume ama-R750 eziDlamini no Slindile Maluleka
gidi zokufaka ugesi namanzi
iGraphics: Amith Sewparsad,
ahlanzekile emijondolo naZama Zwane, Zakhe Ntshingila,
sezindaweni zasemakhaya.
Phindile Sibeko no Trevor Mlambo Ngenkathi kuvulwa
ngokusemthethweni izindawo zokugezela ezilishumi ezinamathoyilethi
IZISEBENZI
Qaphela
iqola
SOHANA SIGNH
UMASIPALA uthanda
ukuxwayisa umphakathi nosomabhizinisi ngesigebengu
esifuna amakhotheshini
sithi silekelela uMasipala.
Lesisigebengu, esizibiza ngo George Langeni,
sesithinte osomabhizinisi
abasebenzisana noMasipala sifuna ama khotheshini
amathenda akhangiswe kwi
Tsiboscreens.com aphinde
akhiphe izincwadi ezingekho emthethweni nama
‘order numbers’.
Uphinde afune ukuthi labo
somabhizinisi bakhiphe
i-invoyisi futhi bakhiphe
nediphozithi enkampanini
eyaziwa ngeTsibo Screens.
UMnyango obhekelela
ukuvikelwa kwesithunzi
sikaMasipala nezoPhenyo
uthole ukuthi lesisigebengu
bese sibathintile osomabhizinisi abambalwa.
Uze wabanikeze ikheli nenombolo yocingo exhumene
ne-PABX esebhilidhini kuFlorence Mkhize phakathi
nedholobha.
INhloko yoMnyango
obhekelela ukuvikelwa
kwesithunzi sikaMasipala nezoPhenyo, uMbuso
Ngcobo, ukhiphe isexwayiso
ukuthi uMasipala ngeke
ukubekezelele ubugebengu
futhi izigebengu zizobhekana nengalo yomthetho.
Imininigwano emayelana
nobugebengu nokudicilela
phansi amalungelo abantu,
ingabikwa eMnyangweni
weCity Integrity and Investigations ku 0800 202020
inombolo yamahhala noma
ku 031 311 4002. Email [email protected]
[email protected]
04 Okthoba - 17 Okthoba 2013
kwa-J nakwaMancinza
KwaMashu, uNxumalo uthe
zonke izakhamuzi zinelungelo lokuthola izidingongqangi futhi uMasipala uzodedisa kwasani ukuqinisekisa
ukuthi ukufezwa kwezidingo kuyenzeka.
“Sinqume ukubheka okwesikhashana okuzokwenzelwa abantu ngenkathi belinde ukwakhelwa izindlu.
Lokhu akukona okweminyakanyaka engebalwe,
yisisombululo sesikhashana
nje,” kusho yena. UNxumalo uhambe emazwini
kaMengameli uJacob Zuma
okuthi ngenkathi abantu
belinde izindlu zangempela,
kufanele bathole amanzi
ahlanzekile aphuzekayo,
ugesi nezindawo zokugezela
ezifanele ezinamathoyilethi.
UMnyango wokuBusa
ngokuBambisana neziNdaba zaboMdabu ezweni kanye neNhlangano
yeZizwe zibahlabe umxhwele izindawo zokugezela ezinamathoyilethi
zikaMasipala futhi bafuna
ukuluqhubela nakwezinye
izindawo lolu hlelo.
Isakhiwo, okuyikhonteyina,
inezihlambi zokugeza, am-
MAKUKHANYE: UKhansela wakuWard 69 uBrandon Pillay, Bongani Manzi wakwa eThekwini Water and Sanitation, uMeya James Nxumalo, ohlomule ngogesi
uNteboheng Tsoanyane neKhansela lakuWard 77 uMathombi Mnyandu bekhanyisa ugesi emjondolo yaseManyanleni eChatsworth.
Isithombe: SLINDILE MALULEKA
athoyilethe kanye nobhavu
owakhelwe ngaphandle
kwekhonteyina okwenza
abahlali bakwazi ukuwusebenzisela ukuwasha
izingubo. La makhonteyina
axhunywe emapayipini
ahambisa amanzi afakwa
ngenkathi kwakhiwa isisekelo sale ndawo yokugezela
enamathoyilethi.
Leyo naleyo inomqaphi
imvamisa oqashwe emphakathini, ukuqinisekisa
ukuthi ihlala ihlanzekile,
njalo iyanakekelwa futhi
kayiphihlizwa. Lena ngenye
Kugaselwe amabhilidi
angalungile eThekwini
abangabokufika uqinisekisa ukuthi abantu banawo
yini amaphepha agunyaza
abantu bokufika ukuthi
bahlale kuleli, ngesikhathu
aMaphoyisa kaMasipala no
SAPS bebhekane nezenzo
zobugebengu.
Uthe amabhilidi amaningi
anenkinga yokuxhunywa kukagesi namanzi
ngokungemthetho.
“Inhloso yalomkhankaso ukuqinisekisa ukuthi
abantu abahlala kuwo
nomphakathi oseduze
uphephile kwezempilo
nasebugebengwini. Inhloso
yethu ukuqinisekisa ukuthi
KUYAVUNDULULWA: Abahloli abavela eMnyangweni sineDolobha eliphephile
eminingi njenge SAPS. Metro Police nabanye ngen- futhi elithakaselwa nguwo
wonke umuntu. Asifuni
kathi kuhlolwa izakhiwo ezingekho emthethweni.
nezindawo okuthiwa
Isithombe: THEMBA KHUMALO ukuba
alubhadwa kuzo ngenxa
yezokuphepha.”
UMoolla uthe uMasipala
wenza konke okusemandleni yeDolobha ngesonto
THEMBA KHUMALO
ni ukuthi izakhamizi zawo
eledlule.
nabakhokhintela bavikeUMASIPALA weTheku useUHoosen Moolla, we-Inlekile . “Sinezimo la khona
mkhankasweni wokuqeda
ner Thekwini Regeneration
lamabhilidi ethathwa khona
izakhiwo ezingekho esimand Urban Management
ngabantu bawasebenzisele
weni esihle, ubheke kakhulu Programme (iTrump) uthe
izinto ezingakhelwanga
ukuxhunywa kwamanzi
lomkhankaso waqala emwona, kanti ezimweni ezinje
nogesi ngendlela engekho
inyakeni emibalwa edlule
emthethweni.
ngenhloso yokugqugquzela siye siye enkantolo ukuze
sithole isixazululo. NgokAbahloli baseMnyangweni abantu ukuthi bahloniphe
wenza lemikhankaso siyakwezempilo, ugesi, amanzi,
imithetho yamabhilidi.
wazi ukulwisana nobugeamalayisense amabhizini“Ngesikhathi esifanayo
bengu ngalendlela siphinde
si noMnyango obhekele
siphinde sibheke ukuthi
izindaba zabantu bokufika
ezokuphepha kulamabhilidi sikwazi ukubunciphisa.”
Amabhilidi amaninkuleli, ngokubambisana
ziyalandelwa yini.”
gi aselungisiwe ngenxa
noMnyango wezokuCishLomkhankaso uhlelwa
yalomkhankaso. Kwezinye
wa koMlilo, aMaphoyisa
nguMnyango wakwa Safer
kaMasipala neSouth African Cities ne iTrump. Ngesikha- izindawo izinga lobugePolice Services bonke bethi somkhankaso iMnyango bengu selehlile kakhulu,
nezindawo ebezingaphepbesebenza ngaphansi kom- ehlukene iba khona ukuze
hile sekuyahambeka futhi
khakhankaso i-Operation
ibhekane nezinto ezithinta
Problem Buildings, baseshe yona ngqo, “UMnyango ob- kuzona.
[email protected]
amabhilidi angu 7 enkabehekene nezindaba zabantu
indlela yokudala amathuba
omsebenzi emphakathini.
Lezi zakhiwo zakhelwe
abantu besilisa nabesifazane. Okwamanje-ke,
kusukela kwaqalwa le
nyanga, uMasipala ufake
ugesi ezindlini eziyi-1 000
Emagwaveni, kweziyi-120
e-Ivy Close nezingama-204
nezindawo ezimbili ezintsha
zokugezela kwezine ezikhona Emanyaleni.
UNxumalo, onikele
ngokusemthethweni ugesi
kulezi zindawo, uthe ukwenzela abantu lezi zinto
kuzonciphisa imililo imvamisa edalwa ukusebenzisa
amakhandlela.
“Okulandelayo manje
ukubeka eqhulwini ukwakhiwa kwezindlu ngoba
abahlali sebefakelwe ugesi
nezindawo zokugezela
ezifanele ezinamathoyilethi.
Sizode siwazisa umphakathi
ngemibiko ngebanga eselihanjiwe mayelana nentuthuko,” kusho yena.
[email protected]
Sizokwengezwa
isikhathi
emtholampilo
SIMPHIWE DLAMINI
ukuthi kwezinye izindawo,
ngenxa yamahora esivula
UMASIPALA weTheku
ngawo abantu bakuthola
uyakuqonda ukuthi kuyilun- kunzima ukuthola usizo
gelo lomuntu ukuhlinzekwa lwezempilo. Sibe sesithangezempilo. Ngokuqonda
tha lesisinqumo, akukho
lokhu, iKomidi loMphakathi kuhle ukuthi abantu kumele
neZimo eziPhuthumayo
bathathe ikhefu emseseliphasise ukwelulwa
benzini uma kumele baye
kwamahora okusebenza
emtholampilo. Sikhulume
nezinsuku sokusebenza
noHulumeni wesiFundakwemitholampilo kaMasizwe wasinikeza uxhaso
pala.
ukuze lomsebenzi wenzeke
Lokhu kusho ukuthi,
ngendlela. Sibheka ukuthi
sekuyinto engumlando
ngeke yini sakwazi ukuvula
ukuthi kunemitholampilo
ubusuku nemini,” kusho
evulwa kabili noma kahlanu uGumede.
ngesonto. Imitholampilo
IPhini leNhloko yoMnyanevula kabili ngesonto seygo wezeMpilo kuMasipala,
izovula izinsuku ezinhlanu
uDkt Thando Ngomane,
kuthi lena ebivula izinsuku
uthe uMnyango uqhamuke
ezinhlanu yona isizovula
namasu okuqinisekisa
nangezimpelasonto.
ukuthi umphakathi uthola
IKomidi liphasise ukwelul- usizo ngesikhathi esiwa kwezinsuku zokusefanekile.
benza emitholampilo
“Lokhu kungamanye
esezindaweni zako Savanamasu kaMasipala oknah Park nase-Athlon Park
wandisa ukuhlinzekwa
kusuka kwezimbili kuya
kosizo lwezempilo. Lokhu
kwezinhlanu. Izinsuku
kusho ukuthi sekuzovulwa
zokusebenza emitholampilo nangoMgqibelo. Siphinde
yaseVerulem, ePinetown,
saqala uhlelo esilubiza nge
eMzamo, eTownship Centre, “fastquee” ngaloluhlelo
eLamonti nase Redhill zona kuzoba khona imitholzeluliwe zaba yisithupha
ampilo ezovula ngaphambi
okusho ukuthi izovula
kuka 07h30 ekuseni,” kusho
nangezimpelasonto.
Ngomane.
USihlalo weKomidi
Ukuqinisekisa ukuthi usizo
loMphakathi neZimo
lwezempilo lufika kuyo yoneziPhuthumayo, uKhanseke imiphakathi, uNgomane
la Zandile Gumede, uthe
uthe iKomidi liphide laphaezeMpilo ziyingxenye yezsisa ukuvulwa komtholinto ezinhlanu ezibalulekile ampilo ongumahamba
kuHulumeni.
nendlwana eMontclair.
“Ngemuva kokuthola
[email protected]
04 Okthoba - 17 Okthoba 2013
IZINDABA
Ikhasi 3
Selizophela ipayipi ngaseKloof
AYEZA AMANZI: Ipayipi eseliphelile lizohambisa amanye amanzi liwayise
ethangeni lamanzi elikuJerome Drive. Esithombeni emgodini ongama-4m
ukujula nama-3m ububanzi kusukela kwesokunxele ngabafundi baseSt. Mary’s
School.
Isithombe: SITHUNYELWE
SLINDILE MALULEKA
UKWAKHIWA kwepayipi elisha elihambisa amanzi esuka kwelikhulu eya ethangeni lamanzi kuJerome
Drive eKloof kuyaqhubeka
kanti kulindeleke ukuba
kuphele ungakapheli lo
nyaka.
UMnyango wakwaWater
and Sanitation (EWS) eThe-
kwini umemezele ukuthi
umsebenzi ophakathi
kwamaphesenti angama-60
nangama-70 wokufakwa
kwelinye ipayipi esikhundleni selinye usuphelile.
Ukwakha kwaqala ngoJuni
kanti ipayipi elisha kulindeleke ukuba lisebenze
ngoDisemba nonyaka.
USihlalo weKomidi leNgqalasizinda nokuHlaliswa
koMphakathi, uKhansela
Nigel Gumede uthe uMasipala ufake imali kwingqalasizinda yamanzi nenye
ingqalasizinda ephathelene
nezidingongqangi.
U-Andrew Copley,
okhulumela uMnyango
wakwa-EWS, uthe ipayipi
elisha – elingama- 300mm
ubukhulu elihamba ibanga
eliyikhilomitha nesigamu
– linqamule uM13 lisuka
ku-Old Main Road ngaphambi kwaseStandard
Bank kuVillage Road.
“Liqhubeka lehle ngoSt.
Mary’s Road lidlule eSt.
Mary’s Girls School bese
lijikela ku-Edgecliff Road
ngakwesokunxele ngaphambi kokunqamula
lapho kudingeka imvume
yokudlula khona lingene
kuJerome Place lize liyoma
esidlidlini sethange lamanzi kuJerome Drive,” kusho
yena.
Ngasekuqaleni kwalo nyaka, uMnyango wakwa-EWS
wanquma ukufaka ipayipi
elisha sha ngoba ukulungisa kuphindelelwa akugcini
Umbukiso usuqede 15 weminyaka
NONDUDUZO NGCONGO
UMBUKISO wosomabhizinisi owaziwa nge-Durban
Business Fair uyaqhubeka
nokuba inkundla ebalulekile yokukhangisa nokubukisa ngamabhizinisi akuleli
emhlabeni jikelele.
Lokhu kufakazelwe
umcimbi walo nyaka
obubanjelwe e-Durban
Exhibition Centre kusukela
mhla ka 20 kuya kumhla
ka 22 Septhemba kanti
ube yimpumelelo enkulu
njengoba uqophe irekhodi
ngokuheha abavakashi
abangaphezu kuka-14 000.
IMeya yeTheku uJames
Nxumalo uthe lombukiso
uvulele osomabhizinisi ithuba lokubonisana
nosomabhizinisi abazinze
phesheya ukuze bazi ukuthi
iyiphi impahla okumele
bayoyidayisa phesheya
kwazise phela lombukiso
ubuhambisana nenkomfa
yomhlaba yosomabhizinisi
abasebancane.
Uqhube wathi kubalulekile ukuthi osomabhizinisi
bakuleli babe ingxenye
yezinhlaka ezihwebelanayo zamazwe asezingeni
lomhlaba ngoba lokhu
kungathuthukisa umnotho
wethu, kuphinde kwakheke
namathuba emisebenzi.
INhloko yoMnyango
wezamaBhizinisi, ezokuVakasha neziMakethe,
uPhilip Sithole uthe uyajabula ngoba lombukiso
ulokhu uqhubeke njalo
nokuhlomulisa osomabhizinisi njengoba emaningi
amabhizinisi asedlondlobele ngenxa yalombukiso.
UNtokozo Biyela weMzansi
Mobile Units ongomunye
walaba abangu-15 abatonyuliwe ukuthi baxoxe
ngomlando wabo kusukela
beqala kulombukiso kuze
ukube bayaphumelela
uthe, “Lo mbukiso ubambe
elikhulu iqhaza ekukhuleni
kwebhizinisi lami ngakho
ngingathanda ukugqugquzela abanye osomabhizinisi ukuthi babe ingxenye yalombukiso khona
bezokhula.
Ekugcineni kwalombukiso
kuklonyeliswe inkampani
i-Nto’s Printing ne-Film
Making ngokuba nesitendi
esihle ukuzidlula zonke.
Uthole lokhu okulandelayo: Kuzokhokhelwa
ngokuba zindleko nje
kuphela kodwa kudala nokuphazamiseka okukhulu.
Ukufaka enye ingqalasizinda yamanzi esikhundleni sendala kudingekile
futhi ukunciphisa ukuvuza
nokonga amanzi ayigugu
leTheku.
UCopley uthe ngenxa
yokuphithizela kwezithuthi eziningi ezinqamula
endaweni, kube nokuhlela
okukhulu okuqondene
nephrojekthi.
“Ukunciphisa ukuphazamiseka kubo bonke
abathintekayo ikakhulukazi abazali, abafundi
nawothisha nabasebenzi
baseSt. Mary’s Girls School,
kuthathwe isinqumo
sokungasebenzi epayipini
elisha lingakashayi ihora
lesi-8 ekuseni. Kufakwa
izimpambuko usuku lonke
ukuqinisekisa ukugeleza
kwezithuthi usuku lonke,”
kusho yena.
UCopley uthe inkonteleka
ibisebenza ngokubambisana nomphakathi ngokwazisa abantu ngebanga
eselihanjiwe mayelana
nephrojekthi.
“Konke bekuhamba kahle
kakhulu.
[email protected]
Kuzothuthukiswa
ezamaciko KwaDabeka
JESSIE SINGH
SIMPHIWE DLAMINI
ISOUTH African Deaf
Sports Federation (SADSF)
ihlangane nabasebenzi
bakaMasipala ngesonto
eledlule ukuhlela imidlalo yezwe ezosingathwa
yiDolobha ngoMashi 2014.
USihlalo walomhlangano bekunguKhansela
Mthembu obuye abe liPhini
likaMengameli weKwaZulu-Natal Sports Confederation (KZNSC).
UMthembu uthe kungumsebenzi wenhlangano
yemidlalo nohulumeni
wendawo ukuqinisekisa
nokuthuthukisa izimfanelo
zabantu abakhubazekile.
“Isiphiwo sakithi sisemalokishini kodwa ngiyazi
ukuthi kunabazali abafihla
izingane zabo ezizalwa
zikhubazekile ngoba
benamahloni ngezingane
ezingamathumbu abo
okungenzeka kube zizithulu, zizimungulu kumbe
zizimpumputhe. Sidinga
[email protected]
UNGQONGOSHE woMnyango wamaCiko, amaSiko, ezeMidlalo nokuNgcebeleka, uNtombikayise
Sibhidla Saphetha usememezele ukuthi uMnyango
wakhe usubeke isamba sika
R10 million sokuguqula
iKwaDabeka Amphitheatre
ibe isikhungo sikanokusho
samaciko.
USibhidla-Saphetha
umemezele lezi zindaba
ezimnandi emcimbini iKZN
Icons Cultural Festival ebiyenziwe uMnyango wakhe
ngokubambisana noPhiko
lwezamaPaki, ukuNgcebeleka namaSiko nenhlangano
yendawo iDedicated Artists
ngempelasonto esiphuma
kuyo.
Lendawo yavuselelwa ngonyaka odlule nguMnyango
wezamaPaki, ukuNgcebeleka namaSiko kuMasipala
weTheku njengengxenye
yohlelo lokuvuselela
izindawo zomphakathi
ngenhloso yokukhuthaza
ubumbano nokubuyisana.
Kube nendumezulu yomcimbi owaziwa ngokuthi
eZomdabu Traditional
Music Festival ngonyaka
odlule.
UNgqongqoshe uthe indawo yaseClermont inothile
ngomlando namagugu
okumele kugcinwe.
INhloko yoPhiko lwamaPaki, ezokuNgcebekeka
namaSiko, uThembinkosi
Ngcobo, uthe bayasamukela isimemezelo sikaNgqongqoshe.
“Lendawo ingezinye yezindawo Nathi ebesiyihlonze
ukuthi sakhe kuyo isikhungo samaciko. Sizolinda uNgqongqosho ukuthi asazise
ngezinhlelo zomnyango
wakhe ukuthi sibone ukuthi
singazihlanganisa kanjani
nezethu. Lokhu kuyizindaba ezimnandi emphakathini waseClermont futhi nathi
sijabule kakhulu ukuzwa
lezizindaba,” kusho uNgcobo.
Kugujwe
olwezaguga
UMENGAMELI Jacob Zuma
usenxuse bonke abantu
baseNingizimu Afrika ukuthi
bahloniphe isonto lezaguga
ngokuthi baziphathe kakhle
futhi bazihloniphe. UZuma
uthe “Ngalelisonto sisuke
sibheka kakhulu amalungelo
ezaguga ezinye zazo ezathinteka kakhulu ngokomlando
wezwe. Baphila ngesikhathi
basebenza kanzima ukukhulisa izingane zabo. Baphinde
banakekela imindeni yabo
noma kwakunzima. Iningi labo
aliwanikezwanga amathuba
emfundo engcono,” kusho
uMengamelo Zuma.
Isonto lezaguga liqale mhlaka
30 ku-Septhemba liphele
mhlaka 06 Okthoba. NgaleliSonto kusuke kukhunjulwa
ukuthi noma zikhona izaguga
ezikwazi ukuzinakekela, noma
zifisa ukuzinakekela kodwa
ziyaludinga usizo. Isiqubulo
salonyaka sithi, “Ikusasa
esilifunayo, zithini izaguga”.
Konke okwenzeka kulelisonto
kobe kuqukethe ingqikithi
yalesisiqubulo.
Kuhlongozwa
ubudlelwane
nelasePhalestina
IZINGXOXO phakathi kukaMasipala weTheku nedolobha laseGaza ePhalestina
zonke izindleko zohambo
ezimayelana nokusebenzisana
oluya phesheya eyobukisa
phakathi kwalamaDolobha
ngempahla yakhe noma
seziqalile.
eya kwinkomfa yosomLokhu kushiwo iNhloko
abhizinisi.
yoMnyango wezoBudlelwaUzothola umxhaso ovela
no naMazwe angaPhandle
kwa-ABSA olinganiselwe
eThekwini u-Eric Apelgren.
kuR6 500 nezinsiza zobuch- Ekhuluma emcimbini wokuwepheshe ezilinganiselwa
vulwa kwefestivale ekhuluma
enanini elingu-R5000 ngox- ngePhalestina u- Apelgren
haso oluvela kwa-SmartXuthe ukusebenzisana neGaza
change.
kusho ukuthi bazosebenzisU-Eco Taps uphume isibili ana nalelidolobha ezintweni
kwathi u-Poswizard Simply ezehlukene. “Sizobheka ukuthi
Smart walala isithathu.
singalekelela kanjani ezingxoxweni zokuletha [email protected] laneni ngolwazi kwezamasiko
gov.za nobuciko.
IMeya yase Gaza, uRafiq
Mekky ubonge kakhulu uMeya
James Nxumalo ngokukhombisa intshisekelo ekusebenzisaneni neDolobha laseGaza.
IDolobha lizosingatha
imidlalo yokuthuthukisa abangezwa
ukuwuyisa emiphakathini
lo mcimbi, sifake ugqozi
sikhumbuze abantu bakithi
ukuba nobubele.
Ukukhubazeka akusho
ukungakwazi ukwenza.
Kudingeka kubhekwane
nalenhlese yomcabango,”
kwengeza uMthembu.
UMthembu uphethe
ngokuthi phezu kokuba
iNingizimu Afrika yathatha
emidlalweni nakwezikaqed’
isizungu ezinokungalingani
nokwahlukana, izinhlangano zemidlalo ezehlukene
zisebenze ngokuzikhandla
ukubeka inkundla yezemidlalo engasisebenzela sonke.
Ngo-2013 nje eyedwa,
amalokishi anjengelaKwaMashu, eMlazi naseCato Manor anezinkundla
zemidlalo ezikwazi ukusingatha imidlalo yokuthuthukisa abangezwa ebhekwe
ngabomvu uma kuqala
unyaka ka-2014.
KAFUPHI
INTUTHUKO: Kuzolethwa
intuthuko KwaDabeka.
Isithombe:
SIMPHIWE DLAMINI
UThami Luthuli wenhlangano ebizwa ngokuthi
iDedicated Artists uthe
lezi izindaba ezimnandi
sibonga siyanconcoza
kuHulumeni wesiFundazwe
nakuMasipala ngokubuyisa
lendawo esimweni sayo.
[email protected]
Bekucingwa
amathalente
Njengengxenye yokugubha
inyanga yamasiko, uMasipala
weTheku ngokubambisana
neThina Music Productions
usingathe Inanda Youth Gospel Icons Discovery obekungokuqala ngqa isingathwa
muva nje enkundleni yezemidlalo yasoHlange.
IGospel Icons Discovery uhlelo
lokuvundulula amakhono
emculweni wezokholo eThekwini, ikakhulukazi eNanda.
Loluhlelo luphinde lusize labo
abadle umhlanganiso ukuthi
baqhakazise amathalente abo.
Kube nochungechunge
lohlelo lokukhetha abantu
abazongenela amafayineli
alomncintiswnao ezindaweni
zaseMatikwe, Bhambayi,
Ohlange, Mzinyathi, Amaoti
naseNewtown.
Emuva kwalochungechunge
kube namafayineli awinwe
nguBongani Mchunu waseMzinyathi. UThina Zungu, Thulani
Ga Ndlela, no DJ Happy Gal ngabanye bosaziwawo abebengamajaji kulomncintiswano.
IZINDABA
Ikhasi 4
04 Okthoba - 17 Okthoba 2013
Ibe impumelele ingqunguthela ye-IMFO
ROMITA HANUMAN
ITHEKU liphinde lasingatha
inkomfa ye Institute of
Municipal Financial Officers
(IMFO) ebe impumelelo
enkulu kakhulu. Okuhambisana nalokhu bekungama
Clean Audit Awards, okuwumcimbi obungaza zonke
izifundazwe zaseNingizimu
Africa.
I-Institute of Municipal
Finance Officers iyinhlangano ehamba phambili
eNingizimu Africa eyasungulwa ngo 1929, ngenhloso
yokugcina izinga eliphezulu
kwezobungoti emkhakheni wezimali koMasipala
nabaGcinimabhuku.
UMasipala weTheku uthole
umphumela wokungabi
nasici ekuphatheni izimali kodwa awuyitholanga
indondo ye Clean Audit
Award. Kepha izakhiwo
zaseThekwini iDurban
uShaka Marine Theme Park
neDurban ICC zishayelwe
ihlombe ngokuthola ucwaningo oluhle kulonyaka
wezimali odlule.
UNgqongqoshe uLechesa
Tsenoli uthule inkulumo
eCity Hall kulomcimbi
wokwamukelwa kwezindondo. Uncome oMasipala
abathole ucwaningo oluhle
wabagquqguzela abanye
ukuba bavuke bazicoshe
ngonyaka ka 2014. “Kumele
sibungaze labo abenze
kahle. Kumele sisebenze
ngokuzikhandla ukufeza
izifiso zethu sisebenzisane
nemiphakathi ukuze sithole
izixazululo.”
Ugcizelele ukuthi ukuzimisela kanye nokwethembeka kumele kuhambe
phambili ekuletheni
izidingonqangi. “Kumele
sonke senze ukwethembeka
silwe nenkohlakalo. Ukukhohlakala kuyathelelana.”
OMasipala abaklonyeliswe
ngezindondo zokuphatha
kahle izimali kube; Umtshezi Local Municipality,
Waterberg District Municipality, Ehlanzeni District
Municipality, Steve Tshwete
Local Municipality, Swartland Local Municipality,
West Coast District Municipality, George Local Municipality, Langeberg Local
Municipality neMossel Bay
Local Municipality.
USihlalo weKomidi leziMali
eThekwini, uKhansela
Fawzia Peer uchaze igalelo
lakhe ku-IMFO ebibanjelwe e-ICC wathi, “Izinsuku
zokuqala ezimbili bezithokozisa kakhulu. Izinkulumo bezihambisana nalokhu
EZEZIMALI: UMgcinimafa kaMasipala uKrish Kumar, uMengameli we-IMFO uLouise Muller, uSihlalo weKomidi lezimali kuMasipala weTheku uKhansela Fawzia Peer, uNgqongqoshe weCOGTA uLechesa Tsenoli
nePhini likaMengameli we-IMFO uJane Masite eCity Hall. Picture: ROMITA HANUMAN
esikwenzayo. Ngiyethemba
ukuthi nonke nizothatha
enikufunde lapha nikuyise
koMasipala benu ukuze
kuthuthukiswe ukusebenza
nokugcina imithetho.”
UMengameli we-IMFO
uLouise Muller uthe umhlangano walonyaka ubumkhulu unezihambeli ezingu
2000, “ITheku livotelwa
njengedolobha elamukelanayo kunawo wonke futhi
lomcimbi usikhombisile
ITheku ligubhe eyamagugu
pala wasingatha umdlalo
osihloko sithi Dr J.L Dube
ntambama eK-cap theatre KwaMashu. Umdlalo
owathokozela kakhulu izihlwele nomndeni wakwaDube
wawuqonde ukuhlonipha
iqhawe lomzabalazo wenkululeko.
Umbukiso osihloko sithi
“For Future Generations”
wavulwa KwaMuhle Museum. Lo mbukiso ukhombisa abaculi bama-Afrika
abaqoshwa abahlanganiswa
nguHugh Tracey ngesikhathi ekladula izinkalo engena
empumalanga, maphakathi
kanye naseningizimu ne-Afrika kusukela ngeminyaka
yawo-1930 kuya ko-1970.
Umbono ohlanganisile
walezi zinkambo nomsebenzi wakhe kwethulwa
ngezithombe, ifilimu, ezSIHLANGENE NGOKWAMASIKO: Ngenkathi izakhamizi ziseNewland East ePufa- wakalayo kanye nezimfijoli
zomculo aziqoqayo.
ro Park zigubha ezamagugu.
IKwaXimba Natural HeriIsithombe: PHUMI MYEZA tage eyasingathwa yiNatural
Science Museum kaMasipala e-Inkosi Msinga Mlaba
Sports Centre, yaheha
wakithi nokuthi yinto
Size lapha ukuzobuyisa
THEMBA KHUMALO and
izinkumbi zabantu abasha
SIMPHIWE DLAMINI
engenzeka ukuba u-2030
le paki siyibuyisele emnabadala. UMbuso Meyiwa
ashaye iTheku seliDolobha
phakathini,” kusho uNgco(11) ofunda e-Asizenzele
UBUNYE, ubuhle nokwahelinozwelo nentokomalo
bo.
Primary School wathi
lukahlukana kweTheku
ukuwedlula wonke.
UMasipala usebenzise leli
ujabule kakhulu ngokuba
kubonakele ePufaro Park
INhloko yakwaParks, Recthuba ukwethula nalokho
uMasipala eze KwaXimeNewlands-East ngesikhareation and Culture Service
okwenziwa nguMnyango
ba ukuzogubha Inyanga
thi uMasipala eba mdibi
Unit, uThembinkosi NgcowezamaPaki, ezokuNgceyamaGugu kanye nabo.
munye nezinkulungwane
bo, uthe isizathu esisemqo- beleka namaSiko njenge“Namuhla ngibone izilwane
zabahlali balo mphakathi
ka sokuba nemigubho
bhola lomnqakiswano
engigcina ngokuzibona ezukugubha Usuku lwamaGu- yoSuku lwamaGugu ePufaro kwaba nemincintiswano
incwadini nakuTV. Ngithole
gu ngesonto eledlule.
Park ukuthi phambilini
yebhola likanobhutshuzithuba lokuzithinta ngithole
Ukuviliyela kwasele ndawo isemphakathini
wayo namankomane ngaleli nencazelo okuyiyonayona
mgwaqweni okuthathe
ogcwele kakhulu amaKhalanga, kwaba nanomdanso
ngezinhlobo ezehlukene.”
amehlo bekunabantu
ladi obushiywe ngaphandle neminye imidlalo yobuciko.
UMeyiwa uthe ufunde
bamasiko ehlukene nezinngokwenhlalo.
Kwaba khona umbukiso ow- okuningi nangesidingo
hlanga ezehlukene kuMu“Sihlose ukususa imigoawukhombisa izilwane eze- sokuvikela imvelo. “Ngisa Dladla Road, beholwa
qwane yenhlalo neyamahlukene ezibalulekile emafunde okuningi ngawobngamagagu abegintshoza
siko sigcizelele ukuthi lo
sikweni ehlukene endaweni hejane nesinye isilwane
enza izinto zawo.
mphakathi nawo uyingxwenziwa yiNatural Science
nokuthi singasiza kanjani
Usetshenziswe ukubukisa
enye engehlukaniseke yeMuseum yaseThekwini.
ukuzivikela.”
nokuveza ukuhlangana
phupho leTheku. IPark yake
Njengengxenye [email protected] kwabantu okubaluleke
yaba yinkundla yobelelesi
uphetha ukuphela [email protected]
kakhulu emphakathini
yakhandlwa zidakamizwa.
yanga yamaGugu, uMasi-
lokhu ngoba uyakhula.
Sinezihambeli eziphuma eJalimani, Namibia,
Swaziland, naseZimbabwe.
Lomhlangano bekungoka
84 kanti siyawulangazelela
owangonyaka ozayo.”
Igatsha laKwaZulu Natal
le IMFO libe ngelesibili ukuthola umklomelo
we’Branch of the Year’, futhi
belibangisana namanye
angu 8.
[email protected]
ITheku lihlomule
ngezinye izindondo
SIYAWOLA: USomlomo Logie Naidoo nezinye izindondo.
Isithombe: SITHUNYELWE
ROMITA HANUMAN
uNxumalo ngokuba uMeya
okhuthele kulezinyanga
UMASIPALA weTheku
ezingi-12 ezedlule.
usalokhu uqhubeke njalo
Emukela lezi zindondo
ngokuhlomula ngezindonegameni likaMeya, uSomlodo ezibalulekile. IDolobha
mo woMkhandlu uKhansela
seliwine izindondo ezinLogie Naidoo, uthe, “ Kutathu ngemuva kocwaningo mele sibonge kubasebenzi
ngabe PMR Africa, okuynamakhansela kaMasipala
inkampani ezinze eGoli.
ngomsebenzi omuhle
Lemiklomelo eyaziwa
abawenzayo. Izakhamuzi
ngokuthi i-Proffesionnabasebenzi okwenza
al Management Review
iDolobha libe ngelihamba
Awards imele ukwenelphambili,”
iseka kwamakhasimende,
UNaidoo uthe imfihlo
ubuholi obuqotho, ukwenyeTheku yempumelelo,
za umsebenzi ngendlela
“ukuthatha igxathu lokuqala
nangesikhathi esifanele.
nokuhamba phambili ekuITheku liphume phamlethweni kwentuthuko. Lezi
bili lihlabana ngendawo
zindodo zifakazela lokh.”
yokuqala kwi-Golden Arrow
ITheku seluzuze lukhulu
2013 ngokukwazi ukuheha
kuleminyaka embalwa
abatshali zimali, ukudaedlule. Lisanda kuvotelwa
la amathuba emisebenzi
njengeDolobha elibanantu
nokulwa nobugebengu.
abamnene ngemuva kocwaI-Diamond Arrow 2013
ningo olwenziwe inkamngezinhlelo zayo zokufukula pani yaseJalimane. Okunye
umphakathi, ukuheha abat- ngeTheku ukuthi lingelinye
shali zimali bangaphandle,
lamadolobha angu 100
ukuheha abavakashi, ukuh- ahamba phambili ekusinlanzeka kwemvelo kanye
gathweni kwemicimbi.
nentuthutho neDiamond
[email protected]
Arrow 2013: lena ngekaMeya
IZINDABA
Ikhasi 5
04 Okthoba - 17 Okthoba 2013
Kuklonyeliswe asebesebenze isikhathi eside
ROMITA HANUMAN
UMASIPALA waseThekwini
uphinde wabamba ngempumelelo amaLong Service
Awards ukuklomelisa
ukwethembeka nokuzinikela kwalabo asebesebenzele uMasipala iminyaka
ephakathi kuka 25 no 40.
Emcimbini walo nyaka
kuklonyeliswe abasebenzi
abangaphezu kuka-550
kanti kuthiwa laba basebenzi sebesebenze iminyaka ecela ezinkulungwaneni
eziyishumi nantathu uma
behlangene.
IMenenja yeDolobha uSibusiso Sithole uthe, “Lokhu
kukhombisa ukuthi laba
basebenzi bayisibonelo
esiqotho. Kulezi zinsuku
kubukeka kuhluma isiko
lokugxumagxuma nemisebenzi kodwa laba basebenzi
bakhombise ukubekezela
nokuzinikela.
“Babhekane nezivunguvungu ngokuzinikela,
ngakho-ke, ngiyabanxusa
ukuba badlulisele ulwazi
abanalo esizukulwaneni
esilandelayo.
Ngezithukuthuku zenu
nangegazi lenu yinina enihole uMasipala waseThekwini waze wafinyelela
ekubeni elinye lamadolobha ahamba phambili
ezweni.”
USomlomo uKhansela
Logie Naidoo uthe, “Namhlanje sisemcimbini oyisimanga. Silapha ukuzogubha nomsebenzi ngamunye.
Siphila izimpilo zethu zansukuzonke singazi ukuthi
kunabantu abasebenza
amahora amade ukwenza
idolobha lethu libe lihle,
ukulihlanza, ukubhekana
nezinhlekelele nezinto
ezithinta ukuhlinzekwa
kwezidingo ezinjengogesi
namanzi.
Kumele sisebenzisane
sonke ukuze senze idolobha
lethu libe nempumelelo
enkulu eminyakeni ezayo.”
UMduduzi Majola osesebenze iminyaka engu-25
amukela amakhasimende
eMnyangweni wezaManzi
eThekwini uthe, “Ngijabule kakhulu namhlanje.
Bekulokhu kuyisifiso sami
ukusebenzela abantu.
UMasipala ungiphathe
kahle.”
[email protected]
BANCONYIWE: Amalungu eKomidi elikhulu lomkhandlu edansa nabasebenzi.
Isithombe: Romita Hanuman
Ingqalasizinda eHow Long Park Wethanyelwe yizinkulung-
wane umbukiso wezemvelo
SEKUKUHLE: Isakhiwo esisha saseHow Long Park
eMlazi.Isithombe: SIMPHIWE DLAMINI
SIMPHIWE DLAMINI
IPAKI eliyigugu kumphakathi waseMlazi iHow
Long Park isishaya ngezindlu zikanokusho zokuzihlanza.
UMasipala weTheku
usebenzise imali engu R2
million ukwakha lezindlu
ezivulwe ngokusemthethweni ngesonto eledlule.
IHow Long eyintandokazi
kumphakathi nakubavakashi, yaqala ngo1988
nguMicheal Mlangeni.
Ngemuva kokubona
ukuzimisela nokusebenza
ngokuzikhandla kukaMlangeni ukunakekela
okwakuyingadi encane
ngaleso sikhathi. UMasipala
ungenelelile ngokulekelela
uMlangeni ngezinsizakusebenza. Lobu budlelwano buzalele ipaki elihle
kakhulu umphakathi wase
singcemeni sakwa U, Q,
kanye nakwa Z eMlazi.
Ekhuluma emcimbini
wokuvulwa kwalezi zindlu,
uKhansela, Ziphathele
‘Saddam’ Nzama, uthe leli
igxathu elikhulu elithathwe
uMasipala.
“Lesi sakhiwo akusona nje
esijwayelekile. Ngoba siyaqonda ukuthi ipaki indawo
yokungcebeleka, uphahla
lwesakhiwo silwenze lwaba
indawo yokwenza imicimbi.
Loluhlelo lwentuthuko liyizigaba ezintathu, esilandelayo kuzokuba ukwakhiwa
kwebhuloho labahamba
ngezinyawo ukuze bawele
kahle uma beza epaki.
UMasipala uzolokhu uqhubeka nokuthuthukisa ipaki
ukuhlangabezana nezidingo zomphakathi nabavakashi,’ kusho uNzama.
UNzama uphinde wadalula ukuthi ipaki lidonsa abavakashi futhi nomphakathi
uyahlomula ngalokhu. Uthe
senyukile isibalo sabantu abasebenzisa lepaki
ukushuthela imishado futhi
kubuye kube nomculo ohleliwe njalo ngenyanga.
INhloko yoMnyango
wamaPaki, ezokuNgcebeleka namaSiko, uThembinkosi Ngcobo uthe lokhu
kuyisibonelo sikaHulumeni
oweseka izinhlelo eziqalwe
ngumphakathi uqobo.
“Uma sikhuluma
ngokubambisana sisuke
sichaza ukuthi singenza
okuningi. Lokhu kuyisifundo sokuthi umphakathi
akumele uhlezi ulindele
uhulumeni ukuwenzela
izinto kumele baziqale
njengoba noMlangeni
enza. Simthole uMlangeni
ezenzela into yakhe, simqashile samnikeza nezinto
zokusebenza ukuze sikwazi
ukuthuthukisa lepaki ibe
kulezizinga ekulo namuhla.
Siyakholelwa ezintweni
KULUHLAZA: UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdaeziqalwe ngumphakathi
ngoba kusinikeza isithombe bu uNomusa Dube nePhini leMeya uNomvuzo Shabalala ngelanga lombukiso.
Isithombe: JESSIE SINGH
ukuthi udinga ini hhayi
esicabanga ukuthi bayakudLihlabeke umxhwele iPhisinciphise indlela esisebenSOHANA SINGH
inga,’ kusho uNgcobo.
ni leMeya, uKhansela Nomzisa ngayo izimbiwaphanIlungu lomphakathi,
UMCIMBI weSustainable
vuza Shabalala ngezinga
si ngayo yonke indlela.
uZandile Ngubo uthe iHow
Living Exhibition obelobungoti nokugqugquzele- Izwe libhekene nengwaLong iyigugu labo. “Sithanwusingethwe uMasipala
ka elikhonjiswe kule mibudla ngenxa yokushoda
da ukubonga uMasipala
weTheku ngokuhlanganyela kiso. “Kuyintokozo enkulu
kwamanzi nogesi, kanti lo
ngosenzela khona. Lepaki
noMnyango wezokuBusa
ukubona imizamo eyenziwa mbukiso uphonsela inselelo
iyisibusiso, sithola nokngokuBambisana neabantu bakithi ukuqinisekiabantu ukuze bashintshe
wenza imali ngabavakashi
zoMdabu KwaZulu-Natali
sa ukuthi kusimamiswa
ukwenza futhi baphile
abafikayo. Siyanxusa uMasi- uphele ngenothi elipheidolobha lethu nomhlaba
ngendlela esimeme.”
pala ukuthi usakhele izitolo zulu njengoba bebeyizjikelele. Uma ngase sonke
Izikole nezinhlangano
njengasebhishi ukuze
inkulungwane abantu
sibambe iqhaza kulokhu,
zomphakathi nazo zidedelsikwazi ukudayisa kahle,”
abebehambele lo mcimbi
noma ngabe ukonga
we inkundla zakhipha olwakusho uNgubo.
okungowokuqwashisa
amanzi nogesi, ukuvuselela
zo unyawo kanti umbukiso
ngokungcoliswa kwemvelo.
imfucuza, noma ukutshala
okhuluma [email protected]
Babalelwa ku-10 000 abantu izingadi zethu zokudla, sinbiswa kwaBantu i-Human
abebethamele lombukiso
gakwazi ukwakha idolobha
Trafficking iwona odle
kanti zingu-113 izikole
elisimeme.
umhlanganiso ngokuebeziyihambele ngenhloOkungihlabe kakhulu
veza kwawo isithombe
so yokuzocoshela amasu
umxhwele ukubona izikole
esigqamile ngalesi sihlava
akhona okubamba iqhaza
nazo zisukumela phezulu.
esithinta inqwaba yabantu
emikhankasweni yokubKuyinto esikhululayo ukabasha besifazane. UMnu.
hekana nokungcoliswa
wazi ukuthi intsha yakithi
Deo Jeebodh waseMgunkwemvelo.
iyithathela phezulu indaba
gundlovu uthe le mibukiso
Ibingaphezu kuka-200
yokulwa nokungcoliswa
iyakhuthaza. “Le mibukiso
imibukiso enhlobonhlokwemvelo nokuthi imvelo
ivule inkundla lapho sonke
bo okukhangiswe ngayo
yethu iphephile ezandleni
sizokwazi ukuzibonela
kusukela emishinini kagesi
zabantu abasha bakithi.”
ukuthi kulula kangakanani
welanga namathangi okukIMenenja engamele
ukwenza umehluko emihongozela amanzi emvula
ukumiswa kwezinhlelo,
phakathini yethu nakwimkuze kuyoshaya ezihlahleuBongumusa Zondo uthe
velo. Imema wonke umuntu
ni zemvelo, ukuboliswa
i-Sustainable Living Exhiukuba adlale eyakhe indima
kwemfucuza yenziwe umabition yaqala njengengxfuthi acabangisise ngokunyolo kanjalo nokuvuselelenye yephrojekthi ebizwa
vuselelwa kwemfucuza
wa kwemfucuza. Kulo
nge-Imagine Durban
nokongiwa kwemvelo.”
mbukiso, i-Nissan Leaf edle
okwakuhloswe ngayo
Omunye wabebenza imingokungangcolisi umoya
ukubonisa izindlela ezahbukiso, uRosa Vosloo wenokungakhiphi ntuthu
lukahlukene umphakathi
Home Organics uthe, noma
eyingozi idonse amehlo
ongabamba ngazo iqhaza
ikanjani uzoshaya ibuya
ezinkumbi zabathandi
ekuphuculeni isithombe
futhi ngonyaka ozayo.
bezimoto kanti kubonakale
sedolobha. “Kubaluleke
iba nesasasa nakubongi
kakhulu ukuthi sinqande
[email protected]
bemvelo.
ukungcola komoya futhi
IZINDABA
04 Okthoba - 17 Okthoba 2013
Page 6
Intuthuko iyeza eBridge City
UKUTHUTHUKISWA kohlelo oludidiyelwe lwezokuthutha okusheshayo kaMasipala waseThekwini yama-20 amabhiliyoni amarandi iqhubeka kahle kakhulu kanti iBridge City kulindeleke ukuba ihehe abatshalizimali bakahulumeni nabazimele kunjalo nje izokwazi ukuba yisizinda somnotho, kubhala uSLINDILE MALULEKA…
I
Bridge City, eyingxenye yohlelo olukhulukazi lokuthuthukiswa
kwezokuthutha umphakathi okulindeleke
ukuba yenze uMasipala
waseThekwini abe ngusaziwayo, kulindeleke ukuba
ibe yisizinda sokutshalwa
kwezimali esinamathuba
amabhizinisi axube ukuhweba nenhlalakahle. Kulindeleke ukuba sihehe ishumi
lamabhiliyoni amarandi
emkhakheni wotshalomali
lukahulumeni nolwabazimele okuzoba neqhaza
elibalulekile nasekuthuthukisweni kohlelo oludidiyelwe yokuthutha umphakathi
okusheshayo, kulwenze
lube ngoluwalungele ngempela amabhizinisi afuna
indawo econsisa amathe
okulula ukufinyelela kuyo.
Ngaphezu kwalokho,
iBridge City ikhonjwe
njengesizinda esiphambili
sentuthuko edidiyelwe
yokuthutha umphakathi
okusheshayo kaMasipala
waseThekwini yama-20
amabhiliyoni amarandi
eyaqala ngohlelo lokuthutha ngamabhasi
okusheshayo. Le nxakanxaka enkulukazi yokuthutha
umphakathi izodidiyela
ukuthutha ngamabhasi,
ngezitimela nangamathekisi, u-2030 ashaye sekutholakala ukuthuthwa
kwabagibeli bansuku zonke
okwethembekile okungambi eqolo.
USihlalo weKomidi lokuThuthukiswa koMnotho
nokuHlela oyiPhini leMeya
kaMasipala, uKhansela
NGESO LOKHOZI: Isithombe esithathwe phezulu seBridge City esikhombisa
ujantshi omusha owakhiwayo.
Isithombe: SITHUNYELWE
Nomvuzo Shabalala uthe
iBridge City ibukwa njengendawo eyisizinda samabhizinisi futhi inamathuba
amaningi okuthuthukiswa
komnotho.
“Uma isiyakhiwe, iBridge
City izoba yidolobha
ngokwayo ibe isedolobheni
ngoba sizimisele ukwakha
ingqalasizinda yokuhlala
kanti kukhona nohlelo lokwakha isibhedlela. Isiteshi
sesitimela iBridge City
sisodwa nje sizokwenza ngcono impilo yabantu ngoba
sixhumanisa izindawo
eziningi,” kusho yena.
UShabalala wengeze ngokuthi isigaba sokuqala sokwakha ujantshi wesitimela
sesiphelile futhi uzovulwa
maduze nje.
Uthe isigaba sesibili sifaka
ukwakhiwa kukajantshi
wesitimela ozoxhumanisa
iBridge City nesikhumulo
samabhanoyi iKing Shaka
International Airport.
Ekhuluma ngemuva kokuvulwa kukadedangendlale we-17 lamahekthare
amabhizinisi okukhiqiza
eBridge City, uCyril Gwala,
Usuvuliwe umbukiso
wasePalestina
onguMqondisi wentuthuko
oqondene neBridge City,
iRiver Horse Valley Business
Estate neCornubia kwaHulett oThongathi, uthe
umhlaba otholakele ukuze
kwakhiwe kuwo uyi-17 lamakhilomitha ukusuka emtateni bese uba ngama-23
amakhilomitha ukusuka
eKing Shaka International
Airport. Kulindeleke ukuba
welekelele ekunciphiseni ukungeneli komhlaba
wokukhiqiza osufakwe
nezidingo eThekwini.
Isigaba sokuqala sephro-
jekthi yokuthutha umphakathi ngamabhasi
okusheshayo sinemizila
emithathu kanye nenhlanganisela kajantshi okunikeza abagibeli besitimela
bansuku zonke imizila
emithathu abangakhetha
kuyo phakathi kweTheku
neBridge City. Jikelele
nje, uhlelo olusha lwezokuthutha kulindeleke ukuba luxhumanise abagibeli
bansuku zonke abangama- 600 000 edolobheni
lonkana nezinhlanganisela
zokuthutha umphakathi
eziyisishiyagalolunye.
Imizila yokuthutha ngamabhasi okusheshayo kulindeleke ukuba abagibeli
bansuku zonke abasuka
eBridge City ibaxhumanise
nenkaba yeTheku, iPhayindane, iCornubia noMhlanga.
Njengesigaba sokuqala
sohlelo lokuthuthukisa
ezokuthutha edolobheni,
kuzokwakhiwa imizila
yasemgwaqweni ebekelwe
amabhasi namathekisi, izindlela zabahamba ngezinyawo, imipheme yamabhasi nemizila eletha abagibela
maduzane neBridge City
kanjalo nenkaba yeTheku,
iPhayindane, uMlazi noMhlanga.
UGwala uthe amahekthare amane ngaphakathi
eBridge City Business
Estate adayiselwe idolobha laseThekwini ukwenzela idepho yalo entsha
yokuthutha ngamabhasi
okusheshayo. UNovemba
2013 uzophela usuphelile ujantshi wesitimela
obaluleke kakhulu ngoba
uxhumanisa abagibeli besitimela phakathi kweBridge
City neTheku. Kulindeleke
ukuba uvulwe phakathi
kukaDisemba 2013 noJanuwari 2014.
Kubhekeke ukuba uma
iBridge City isiyakhiwe
yaphela, isiteshi sesitimela sisodwa nje sithathe
abagibeli bansuku zonke
abalinganiselwa e-100 000
nsuku zonke okuyoyenza
ilale isibili ngokuba matasatasa eziteshini zaKwaZulu
Natal. Kunanezinhlelo
zokuthuthukisa inxakanxaka yomgwaqo ozungeze
iBridge City. ITongaat
Hulett noMasipala bahlela
ukwakha isizinda esisha
sokuxhuma okokugibela
kuphambukwa kuM25
esizoba ngumgwaqo oya
eBridge City naKwaMashu.
UM25 angeke umumathe
amabhasi aphuma emzileni
wezokuthutha obekelwe
amabhasi nje kuphela,
kodwa uzovula nendlela
yezinye izithuthi eziya nezibuya eBridge City.
Lokhu kulindeleke ukuba
kungahehi izikhungo
zokuhlela nokusabalalisa
nje kuphela kodwa ngisho
namabhizinisi aqasha kakhuu abantu njengawokushaya izingcingo ngoba kuzofinyeleleka kalula eBridge
City kubasebenzi hhayi
basezindaweni ezizungezile
ezinjengawoNanda, Ntuzuma and KwaMashu (INK
kuphela kodwa nakwabakwezinye ezikude. Silindile.
[email protected]
Izikole ze-INK eMngeni water
THEMBA KHUMALO
ka. Umbukiso
wezithombe
IFESTIVALI ekhuwabethwebuluma ngePalestina
li zithombe
isiqalile ukubukisa
nezintatheeDurban Art Gallery.
li okungo
Amafilimu asePalestiAhmed Deeb
na, imibukiso yezithnoMahmoud
ombe, amaciko,
Emad Al Zanoo
namasiko asePalestibaseGaza,
na ngezinye zezinto
Eloise Bollack
ezizobe zikhonjiswa
oseWest Bank
kule-festivali eqale
nasePalestingesonto eledlule
na nabanye
iphele mhlaka 20 ku
bathwebuli
UBUDLELWANO:
Imibukiso
eqhakambisa
Okthoba.
zithombe
amagugu asePalestina. Isithombe: THEMBA basemazweni
Evula ifestivali
ebizwa nge ‘Phambili KHUMALO
omhlaba.
Palestine, PhambiKuzophinde
oqoshiwe, uMeya waseli’ obemele uMeya
kube nemibGaza, uRafiq Mekky uthe
weTheku, uLogie Naidoo
ukiso yezithombe eminye
uthe, ubudlelwane phakathi abantu basePalestina baziz- ebheke kakhulu ezempilo,
wa behlonipheke kakhulu
kweNingizimu Afrika
amasiko nobuciko okobe
ngokukwazi ukuzokhomnePalestina buhle kakhukwenziwa IRADA Project
bisa ubuciko namasiko
lu. “Njengoba sazi ukuthi
yabantu abakhubazekile
abo eNingizimu Afrika.
iNingizimu Afrika yalwa
ezobe ifaka nemisebenzi
“INingizimu Afrika ayikakanzima ukuze ikhululeke
yenhlangano yezizwe (UN).
kaze ihluleke ukukhombisa
kuhulumeni wobandluluKokwethulwe izincwadi
uxhaso lwayo nokuzwelana
lo, sibazi kahle ubunzima
kusingathwe nemihlangano
nabantu basePalestina.
nobuhlungu bokuhlukuyokucobelana ngolwazi
Siyakujabulela konke
mezela ngaphansi kobandnamakhono ngobuciko nookwenziwa nguhulumeni
lululo.”
buchwepheshe bokushutha
waseNingizimu Afrika ukuUNaidoo uthe, uMasipala
izithombe. Uma udinga
siza abantu basePalestina.”
uyakuxhasa ukusingathwa
ulwazi olwengeziwe unUmbukiso iPhambili Paleskwalefestivali “Egubha
gaxhumana ne Durban Art
tine Phambili’ uyingxenye
iphinde ikhumbule umzaGallery.
yefestivali yasePalestine,
balazo wamaPalestina.”
okungokokuqala kwenzeEkhuluma emyalezweni
[email protected]
SIYAFUNDA: Abafundi abavela eNanda, Ntuzuma naKwaMashu (INK) abebezofunda ngemisebenzi ekhona eMngeni Water.
NguSLINDILE MALULEKA
ABAFUNDI abavela ezikoleni ezinhlobonhlobo
ezingaphansi kweNanda,
Ntuzuma noMashu (INK)
bathole ithuba lokuzozibonela indlela okusetshenzwa ngayo eMngeni Water
ukuze bezokwazi ukuzikh
ethela imisebenzi ebafanele
abayifisayo ngomuso.
Laba bafundi beBanga le11 abenza izibalo nesayensi
eMandlethu Secondary,
Mqhawe Seconday, Umlazi
Comprehensive Technical
College, Sivananda High,
Thandolesizwe High,
Thumehlezi High, Khethokuhle High, Ohlange High
naseNqabakazulu High,
bafunde ngemisebenzi
ehlukahlukene ehlobene
nezifundo zabo.
Kumele kushayelwe
ihlombe uPhiko lakwa-Skills
Development kuMasipala weTheku okuyilona
oluhlele lolu hambo.UDudu
Duma obhekele ukufundisa ngemvelo, okunguyena
obezulazula nalaba bafundi
ebafundisa ngokwenzeka lapha eMngeni Water,
ubaxoxele kabanzi ngohlelo
lokuphehlwa kwamanzi.
“Amanzi siwadonsa ngqo
emadamini nasemifuleni ebese siwathumela
kwisiphehlo lapho kubulawa khona amagciwane
atholakala emanzini.
Ngaphambi kwalokho
amathimba ethu anikela
emifuleni nasemadanyini
ukuyothola amasampula
bese kuhlolwa amanzi
ukuze kutholakale ukuthi
ngabe awangcolile kakhulu
futhi angakwazi ukuphehlwa,” usho kanje.
UMasipala usebenzisana
noMngeni Water njengomhlinzeki wamanzi omkhulu.
Amanzi adonswa esuka
emadamini nasemifuleni
kusetshenziswa amapayipi
amakhulu ahamba phansi
komhlaba aze ezofika eMngeni Water.
[email protected]
04 Okthoba - 17 Okthoba 2013
o
-
u
a
a
IMIBONO
Masishayele ngokucophelela
James
Nxumalo
eThekwini
Mayor
SIQALA lenyanga ka-Okthoba, neyaziwa ngeyezokuThutha, ngokukhulu
ukudabuka ngemuva kokuthi kube nesinye isibhicongo emgwaqeni uM13,
endaweni yaseFields Hill,
nedlule nemiphefumulo
yabantu ababili.
Okuthusayo ukuthi lengozi
nayo ibibandakanya iloli
elikhulu namatekisi. Lokhu
kwenzeka nje sisabuzwa
ubuhlungu besibhicongo
esadlula nebantu abangama-22 esisanda kwenzeka khona endaweni
efanayo. Khonamanjalo
sikhalisana nemindeni
nemiphakathi.
Ngifisa ukuthatha lelithuba ngidlulise umyalezo
wozwelo kuyo yonke
imindeni ethintekile kulengozi futhi siyabathembisa
ukuthi uhulumeni wenza
konke okusemandleni
ukuze siqinisekise ukuthi
siyazigwema izingozi.
Nizokhumbula ukuthi
ngemuva kwengozi yokuqala ngatshela umnyango
wezokuthutha emkhandlwini ukuthi wenze uphenyo futhi ulethe umbiko
mayelana nokusetshenziswa komgaqo uM13
ngamaloli amakhulu.
Ngiyazi ukuthi manje sibheke izinto eziningi nekubalwa kuzo ukuthi avalwe
amaloli ukuthi asebenzise
lomgwaqo, kepha lokho
ukuze kwenzeke kuzomele
kulandelwe imigomo
nemibandela efanele futhi
kuphinde kubhekwe nom-
thelela walesosinqumo.
Okwamanje amaphoyisa kaMasipala neminye
iMnyango yezomthetho
bazoqhubeka nokuqinisekisa ukuthi abasebenzisa
imigwaqo bayayithobela
imithetho nemigomo
yomgaqo, ikakhulukazi
amaloli amakhulu kanye
nezimoto ezithutha
imiphakathi ezisebenzisa ugwaqo uM13 kanye
neminye imigwaqo. Umyalezo wethu kulenyanga
yezokuThutha uqondiswe
kubona bonke abasebenzisi
bemigwaqo ukuthi mabaqaphele futhi bathobele
imithetho yomgwaqo.
Kumele sishintshe indlela
esicabanga ngayo futhi
sihloniphe amalungelo
abanye abantu okusebenzisa umgwaqo.
Kwelinye iphuzu, ngifisa ukuthatha lelithuba
ngihalalisele uNdunankulu
omusha wesifundazwe
saKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uSenzo Mchunu,
nobuye abe nguSihlalo
wenhlangano ebusayo kaKhongolose esifundazweni
sethu, ngokuqokwa kwakhe
ukuthi ahole uhulumeni
wesifunda. UMhloniswa
uMchunu akamusha
ezikhundleni zobuholi esifundazweni nakuzwelonke
njengoba eseke wakhombisa ubuholi obuqotho
nalapho ebekade ehola
uMnyango wezeMfundo
sabona ukukhula kwemiphumela emihle yebanga
leshumi ezikoleni zesifundazwe. Sithatnda ukuphinde sibonge futhi sihalalisele
uNdunankulu oshiyayo,
uMhlonishwa uZweli Mkhize, ngomsebenzi omuhle
awenzile ngokuphinde ashiye isifundazwe sethu sime
kahle ngokwezomnotho.
Simfisela konke okuhle emsebenzini wakhe omusha
kuzwelonke
Ikhasi 7
IZINCWADI
Azivezwe izikhala
YIZE ushintsho luhlale
lwemukeleka njalo nje.
Lobo bungcono akufanele buvimbele labo
esifisa ukubasiza thina
njengedolobha eliya phambili laseThekwini.
Siyawemukela umqondo
we-eCareers entsha kodwa
sikholwa ukuthi ukukhishwa kwengosi yezikhala zemisebenzi angeke
kwenze sikwazi ukusebenza
nge-internet kulabo bantu
baseThekwini abancishekile
emathubeni.
Mumbo SEM
kwe-eCareers. Zonke izikhala zomsebenzi zisazokhangiswa kwezasEgagasini
njengokwejwayelekile,
umehluko owodwa okhona
yilona wokuthi ngeke kube
khona makheli e-email
okuphendulwa kubhekiswe
kuwo kodwa iweb address
yethu ngeyokukhuthaza abantu ukuba bafake
izicelo ngekhompiyutha.
Kodwa izikhala zomsebenzi
kusukela kuTask 9 kwehle
zizoba ne-email neweb
address.
Cyril Mkhwanazi
Deputy Head: Corporate
Human Resources
Cha, kwakuyiphutha ngalelo sonto ngenxa yokufakwa
Send your letters to: The Editor, Letters, PO Box 5588, Durban, 4000;
or email: [email protected] We reserve the right to
edit and shorten letters.
UMkhandlu uxoxisana neziNyunyana
Sibusiso
Sithole
City
Manager
SIYABUYEKEZA
Imvelaphi yaloludaba
Ngokuhambisana nomgomo nezidingo ze-Local
Government Transitional Act
(No 201 of 1993), izikhungo
zoMkhandlu ezingama-46
ezazingaphansi komkhandlu weDurban Metropolitan zahlanganiswa ukuze
zibe yizikhungo zasekhaya
eziyisithupha ezingaphansi
koMkhandlu iMetropolitan
Council nokwakubandakanya abasebenzi abangama
16000.
Loluhlelo lwalandelwa
ngolunye lokuhlanganisa
lezikhungo ukuthi zibe
ngumkhandlu omkhulu waseThekwini, ngokomthetho wokumiswa
kohulumeni basemakhaya,
iMunicipal Structures Act
(No 117 of 1998).
Zonke lezizikhungo zahlangiswa ukuze kuphume
uMkhandlu weTheku
omkhulu.
Kulona lonke loluhlelo
lokuhlanganiswa kwemikhandlu bonke abasebenzi ababephuma kulezikhungo zomkhandlu baqhubeka
ukuhola izimali ababekade
bezihlola ngaphambilini
kwaze kwaphothulwa uhlelo
lokuhlanganiswa koMkhandlu.
Lokhu kwaholela ekutheni
abasebenzi bomkhandlu
bagcine sebehola ngezindlela ezinhlanu ezingafani futhi
nemigomo yabo yokusebenza yehlukene ngezindlela
ezingama-31.
Ngemuva kokungena
kohlelo lukazwelonke
lwe-South African Local
Government Bargaining
Council (SALGB) ngomnyaka 2004, nolucacisa imigomo yabasebenzi bakahulumeni, kwabekwa izicelo
zokuthi bonke abasebenzi
bemikhandlu abenza umsebenzi ofanayo besebenze
ngaphansi kwezahlulelo
ezifanayo, nokwakuzoholela
ekutheni abasebenzi babuyisele ngaphansi kwemigomo
efanayo.
Kulelisonto esiphuma kulona abakhokhi bentela bathole imibiko yabezindaba yokuthi umkhandlu ubhekene nesimo esibucayi sezimali ngenxa yomphumela wesinqumo senkantlo ephakeme yokudluliswa kamacala mayelana nodaba lwe-Collective Agreement on Divisional Conditions of Service ngomhlaka-17 wenyanga eyedlule. Sithatha ukulibeka ngembaba
elokuthi lokhu kuqagela kuyinto engekho, futhi lesisimo sisezandleni zethu. Ngemuva kwesinqumo umkhandlu uqale
uhlelo lokuxhumana nezinyunyana ezithintekayo ukuze kubhekwane nemiphumela yalesi sinqumo.
Ngomhlaka 29 kuMashi
2007 umkhandlu weTheku
nezinyunyana i-SAMWU ne-IMATU, bacikica
isivumelwano esaziwa nge
Collective Agreement on
Divisional Conditions of Service (DCOS) nowawuzoqala
ukusebenza ngomhlaka 01
Ephreli ngo2007.
Lesi sivumelwano sasichaza
ukuthi kuzomele kuhlelwe
kabusha amaholo wabasebenzi abangama-5800 abasuka emaholweni aphansi
benyuselwa.
Ngemuva kokucikicwa
kwalesi sivumelwano
izinyunyana zazwakalisa
ukungagculiseki ngezinye zezinto eziqukethwe
yilesi sivumelwano. Ngemuva kwezinye izingxoxo,
kwabanoshintsho olwenziwa kweminye yemigomo
yesivumelwano, njengokuthi
imigomo yokusebenza
isikhathi eseqile yenziwe
ibengcono kanye nemibandela yekhefu lokulimala
emsebenzini, phecelezi
i-Injury on Duty.
Yize sekube nalolushintsho
izinyunyana zazwakaliswa
ukuthi azisathandi ukuba
yingxenye yalesi sivumelwano nalapho ke zafaka
izicelo ezahlukene enkantolo yabasebenzi, nezagcina
sezihlanganisiwe.
Ngomhla ka-27 Septhemba
ngo 2007 inkantolo yabasebenzi yathola ukuthi lezinyunyana aziyithobelanga
imithetho yesivumelwano
ezazisisayinile, i-Levels of
Bargaining Collective Agreement, ngokuthi zifake izinto
ezazibekelwe izingxoxo zikazwelonke kusona, kulokhu
kubalwa nezinto ezifana
nesibonelelo se-medical
aid kanye nesomhlaphansi.
UMasipala wachaza ukuthi
lezi zibonelelo zazingakaze
zibe yingxenye yezingxoxo
kepha zafakwa esivumelwaneni ngoba kufanele kube
nesivumelwano esiphelele.
Yize kwakunalezi zingqinamba, inkantolo yabasebenzi yanquma ukuthi
lesisivumelwano asikho
emthethweni futhi asihambisani nemigomo ehola
abasebenzi bakahulumeni.
Ngokweseluleko somthetho
esasithola, sanquma ukuledlulisela enkantolo ephakeme
lelicala futhi salithola ithuba
lokwenza lokho.
Ngo-Mashi ka-2011 inkantolo yabasebenzi ephakeme
yaphinda yasiphakamisa
isinqumo esathathwa yinkantolo yabasenzi.
Ngokwezeluleko zongoti
kwezomthetho, saphinda
sacela ukulidlulisela enkantolo ephakeme lelicala.
Emhlanganweni esabanawo nekomidi eliphezulu le-Bargaining Council
ngomhlaka 28 Julayi 2011
savumelana ukuthi kumele
kufakwe isicelo enkantolo
sokuthi lesi sivumelwano
sibekwe eceleni ukuze
kuphothulwe izingxoxo
zokuthola isivumelwano
esisha, nanjengoba lesisivumelwano esidala besesisondele ekuphelelweni yisikhathi ngomhlaka 31 kuMashi
2012.
Inkantolo ephakeme
yokwedluliswa kwamacala
yakuvuma lokhu ngomhlaka
07 kuJuni 2012, saphinda
futhi savumelana sonke
ukuthi sicele inkantolo isinikeze isikhathi esengeziwe
kuya kumhlaka 07 Disemba sokuthi kuphothulwe
loluhlelo.
Ngemuva kwemihlangano
eminingi nekomidi le-Bargaining Council ngaloludaba, akuzange kube nesivumelwano ngaleso sikhathi
nokwaholela ekutheni
loludaba lubuyele enkantolo
ephakeme yokwedluliswa
kwamacala.
Ngomhlaka 17 Sephthemba 2013 zonke izinhlaka
ezithintekayo zavela phambi
kwenkantolo ephakeme
yokwedluliswa kwamacala
eBloemfontein.
Ngaphandle kokuthi sonke
sivumelana ukuthi loludaba
akulona udaba olu-academic futhi ludinga ukuthi ludingidwe, inkantolo ephakeme
yokwedluliswa kwamacala
yanquma ukuthi, njengoba
isinqumo sokuqala sasesiphelelwe yisikhathi ngomhlaka 31/03/2012, kumele
lungadingidwa ngoba noma
yisiphi isinqumo esitha-
thwa yizinkantolo ngeke
sisasebenza ngoba isikhathi
sesivumelwano sesidlulile,
nalapho akuzange kubenezinyunyana ezafaka ezinye
izicelo.
Lokhu kuchaza ukuthi isinqumo senkantolo ephakeme
nese nkantolo yabasebenzi
siyahlala, nokush ukuthi
izivumelwa ezathatha yiDCOS azisebenzi.
Kubalulekile ukuthi
siqaphele ukuthi uMasipala
wethu wathatha isinqumo
ngomhlaka 25 ku-Ephreli
2012 sokuthi izivumelwano
ze-DCOS nezisesivumelwaneni sokuqala kumele
zime kusukela ngomhla
01 Ephreli 2012 ukuze
kuthathwe isinqumo esisha
ngaloludaba.
Izinto ezintathu eziqavile
lana
Imibandela yesinqumo
senkantolo ephakeme
yokwedluliswa kwamacala
ngukuthi abasebenzi noma
izinyunyana ezibamele,
bangakwazi ukufaka izicelo
zokunxephezelwa lapho
bakhokhelwa kancane
khona ngokuhambisana
nemigomo yabo yokusebenza eyashintshwa ngomhlaka
01 Ephreli 2007.
Khonamanjalo, nomkhandllu unelungelo lokufaka
izicelo zokubuyiselwa izimali ngabasebenzi abakhokhelwa ngaphezu kwemigomo
yabo yokusebenza ngesikhathi esifanayo.
Kumqoka ukuthi siqonde
ukuthi uhlelo lokubuyekezwa nokukhokhelwa kwabasebenzi olusukela eminyakeni eyisithupha eyedlula
luzoba yinto elukhuni futhi
ethatha isikhathi.
Omunye umbandela
omqoka ekumele siwunake
ngowokuthi isinqumo seDCOS Collective Agreement
asisasebenzi futhi asikho
emthethweni, ngakho ke
kozophoqeleka ukuthi
kuphinde kubenezinye izingxoxo phakathi kukaMasipala nezinyunyana ngokuya
phambili.
Kumqoka ukuth i uMasipala uqhubeke nokuba
nezindlela nemigomo
yabasebenzi eyaziwa
nge-conditions of service
ukuze sikwazi ukuqapha
nokugada ubudlelwa nebasebenzi bethu kuze kufike
isikhathi lapho izinyunyana zisayina isvumelwano
esisha.
UMasipala uthanda ukuzichitha izinkulumo zokuthi
ungase noma usesimeni
esingesihle sezezimali
nokushiwo ngabezindaba.
Ngokocwaningo lwethu
lokuqala, sibona sengathi
lemiphumela izozwela kakhulu kubasebenzi kunomkhandlu. Kepha, silinde isinqumo socwaningo lokugcina
ngaloluhlelo ngaphambi
kokuthi sazi kahlehle.
Inqubekela phambili
Sesisungule ithimba
eliqukethe abezinyunyana
zonke kanye nomkhandlu
elizobhekana nalokhu:
• Lihlole zonke izicelo
ezingafakwa ngabasebenzi
noma izinyunyana zabo
mayelana naloludaba,
nalapho abasebenzi kuyibona abalahlekelwa yimali
ngaphambi kwesivumelano
se-Collective Agreement
on Divisional Conditions
of Service sangomhlaka 01
Ephreli 2007, (lokhu kubala
izinto ezifana nesibonelelo
se“omnibus”, ukusebenza
isikhathi eside, imishwalensi
yempilo) ngokuhambisana
nezinhlelo ababekuzona
ngaphambili zamaholo.
• Libale futhi lihlanganise zonke izimali ekumele
zikhokhwe ngabasebenzi
ngokuhambisana nalemigomo, nalapho kubalwa labo
abathola izimo ezingcono
ngemuva kwesivumelwano
sango 01Ephreli 2007.
Kulokhu kubalwa izinto ezifana ne-pay parity,
ukunyuswa kwamaholo
kwabasebenzi abasha kanye
nokunyuswa kwamazinga amasha okuholelwa
kwabasebenzi., ngokuhambisana nemigomo emidala
yokusebenza.
• Bacwaninge zonke
izimali ekumele zikhokhwe,
nezizodonswa ngokwemigomo nemibandela ebalwe
ngaphezulu, ngaphambi
kokuthi kukhokhwe nanoma
iyiphi imali.
• Livumelane ngemigomo
nemibandela ekumele ilandelwe futhi isetshenziswe
ngesikhathi kusalindwe
ukuthi kube nesivumelwano esisha phakathi
komkhandlu nezinyunyana
ngokwezinhlelo nemigomo
yomthetho
• Lisheshe lisungule
kabusha ezinye izingxoxo
phakathi komkhandlu
nezinyunyana zokuthi
kutholakale isivumelwano
esisha se-Divisional Conditions of Service.
Isiphetho
Siyakwamukela ukuthi
ukube sasikwazile konke
esesikwazi manje phambilini, loludaba sasizoludingida
ngendlela ehlukile ngesikhathi kuvela isikhalazo sokuqala ngonyaka ka2007.
Kepha loludaba seludlulile okusemqoka nje manje
ngukuthi sithole isixazululo
ngendlela ephusile.
Sizokhulumisana nazo
zonke iziphathimandla
kanye nabo abasebenzi
kuloluhlelo esizoluqala
ukuze silungise loludaba
futhi silandele imibandela
yesinqumo senkantolo.
Sinxusa bonke ababandakanyekayo ukuthi loludaba
balubheke ngokucophelela
nokuqhwasha ukuze sigweme ukuthi kube nokungahambi kahle kwezinto
nokusebenza ngalesisikhathi emkhandlwini.
Futhi siyabanxusa bonke
ababandakanyekayo ukuthi
bagweme ukulalela izinto
ezingelona iqiniso mayelana
nomthelela walesi sinqumo
emnothweni womkhandlu
noma kubasebenzi kuze
kufikele lapho kutholaka
isiqiniseko kubacwaningi
mabhuku.
CLASSIFIEDS vacancies
Applications are invited from suitably qualified persons for the vacancies advertised here
Priority will be given to applicants who are under represented in terms of race, gender and disability within the occupational level of the respective advertised posts. Applicants who
have not been contacted within three months from the closing date should consider themselves unsuccessful. An employee may be deployed to any of the office, depot or workplaces
of the municipality within its area of jurisdiction. Canvassing councillors or officials in respect of these positions will lead to disqualification of the applicants. Applicants may be required
to participate in a comprehensive assessment process and must be deemed competent. Work sample and / or psychometrics test’s may be undertaken as part of the selection
process. You shall be required to undergo a pre-engagement medical examination to be conducted by a medical officer in the employ of the Municipality.
OFFICE OF THE CITY
MANAGER CLUSTER
LEGAL UNIT
CHIEF LEGAL ADVISER
Ref No. 16000138
LEGAL SUPPORT
DEPARTMENT
Total Remuneration
Package
R755 823.00 – R963 406.00
p.a.
(Grade 17)
“ Benefits included in the
Total Value of Remuneration
Package Range (Pension, 13th
Cheque, Medical Aid, Housing Subsidy and Locomotion
Allowance) are payable in
accordance with the rules/
requirements of the respective benefit schemes and any
revisions that may occur from
time to time which may alter
the Total Value of Remuneration Package. In addition
other allowances may be
payable (where applicable). “
Job Purpose: To provide
legal support to the Council
and the Executive, labour
relations support and guide
the Municipality in performing its constitutional and
statutory duties.
Key Responsibility Areas:
• Provides labour relations
support to the Municipality. • Provides legal support
to the municipality and all
Service Units. Institutes,
defends and conducts litigation in the Labour and High
Courts, Supreme Court of
Appeals and Constitutional
Courts. • Liaises with private
/ public bodies and individuals on legal matters.
• Attends Court with Municipality’s Attorneys or Advocates on trials or applications. • Provides legal advice
at meetings of the Council
and Executive Committee.
Provides Law support to the
Mayor, the Speaker, the Chief
Whip and the City Manager.
• Manages all matters resulting from investigations by
the Ombudsperson’s Office.
• Manages the provision of
legal services to the Municipal by Panel Attorneys.
Essential Requirements:
• LLB. • Valid motor vehicle
drivers license (Code B). • 6
years relevant experience.
Preferred Requirements:
• Relevant post graduate
qualification. • 8 years relevant experience.
To Apply Go To Www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
PARALEGAL
Ref No. 16000234
LITIGATION DEPARTMENT
Basic Salary R 230 418.00 –
R 299 082.97
(Grade 12)
Job Purpose: To provide legal
support to the Unit within
the Municipality.
Key Responsibility Areas:
Drafts and issues letters of
demands to debtors for the
recovery of debts. • Facilitates the eviction of unlawful
occupants. • Institutes and /
or defends insurance claims
by / against the Municipality
in the Lower Courts.
• Updates the legislation
library. • Conducts research
on legislation that impact on
the municipality.
• Keeps abreast with latest
developments in law.
Essential Requirements:
• Recognized Paralegal
qualification or studying
towards a legal qualification.
• 2 Years relevant experience,
computer literacy and a valid
motor vehicle drivers license.
Preferred Requirements:
• 3 years relevant experience.
To Apply Go To Www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
SENIOR CLERK
Ref No. 16000120
ADMINISTRATION AND
SUPPORT DEPARTMENT
Basic Salary R95 812.50R124 372.95
(Grade 06)
Job Purpose: To provide
a comprehensive clerical
service in competent case
management system for the
Unit within the eThekwini
Municipality.
Key Responsibility Areas:
Porcesses and records all
legal processes. • Controls
the procedure for collection,
recording and distribution of
correspondence. • Maintains Service Units’ filing
systems. Monitors the use
of the Departmental fax and
photocopying machines for
reporting to the Billing Section. • Updates, organises
and controls books and legislation in the Department’s
Legal Library.
Essential Requirements:
• An appropriate level of
secondary education. • 6
months relevant experience.
• Computer Literacy
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12. • 12
months relevant experience.
Applications must reach
Human Resources Administration, Ground Floor, Shell
House, 221 Anton Lembede
Street, Durban 4001 or P O
Box 5892, Durban 4000 or
www.durban.gov.za not later
than Friday 2013-10-18 at
12:00 (Midday)
OFFICE OF THE CITY
MANAGER CLUSTER
INTERNAL AUDIT AND
PERFORMANCE
MANAGEMENT UNIT
ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT SYSTEMS
AND ADMINISTRATION
ADVISOR
Ref No. 12000334
Total Remuneration
Package
R 503 212.00 – R635 467.00
p.a.
(Grade 14)
“ Benefits included in the
Total Value of Remuneration
Package Range (Pension, 13th
Cheque, Medical Aid, Housing Subsidy and Locomotion
Allowance) are payable in
accordance with the rules/
requirements of the respective benefit schemes and any
revisions that may occur from
time to time which may alter
the Total Value of Remuneration Package. In addition
other allowances may be
payable (where applicable). “
Job Purpose: To identify,
measure, co-ordinate and
monitor the full implementation, administration and
maintenance of the Enterprise Risk Management application with the eThekwini
Municipality
Key Responsibility Areas:
Managing and driving the
development, maintenance,
testing, implementation,
rollout and enhancements of
the intergrated risk management. • Facilitating the
identification of IT risks and
monitoring the development and implementation
of IT business continuity
plans. • Ensuring that risk
management is the process
that allows IT managers to
balance the operational and
economic costs of protective measures and achieve
gains in mission capability
by protecting the IT systems
and data that support the
municipality’s mission in the
face of real world threats.
•Leading, facilitating and
monitoring the implementation of IT risk assessments
to identify the key risks from
all stages of IT initiation,
development or acquisition,
implementation, operation
or maintenance to disposal,
recording the IT incidences
and monitoring the development and implementation
of mitigating action plans.
• Lead the development,
review and monitoring of all
risk management application reports and graphically
depicting the likelihood and
impacts of the identified
risks in the reports. • Ensure
that documents are stored
according to the Total Quality Management standards.
•Monitoring and tracking
that expenditure regarding
the application software
administration system and
IT risk management remains
within the allocated budget.
• Driving and co-ordinating
the on-going real time risk
management application
system administration,
maintenance, training of
new users, onsite troubleshooting and development,
in line with the user and the
business requirements. •
Development and maintenance of enterprise risk
education program, ensuring
availability of education
resources and facilities that
are required for both ERM
practitioners and municipal
staff as well as coaching
and training Management
and users how to use the
application system effectively. • Managing the development and implementation
of a personal learning and
growth plan
Essential Requirements:
Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma or
Degree in IT with programming capabilities. • Valid
motor vehicle drivers license
(Code B). • 4 years relevant
experience.
Preferred Requirements:
Relevant post graduate qualification. • 6 years relevant
experience.
To Apply Go To Www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
INTERNAL AUDIT AND
PERFORMANCE
MANAGEMENT UNIT
OFFICE OF THE CITY
MANAGER CLUSTER
ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT ADVISOR
Ref No. 12000146 12000196
Treasury Department
Total Remuneration
Package
R424 024.00/R533 996.00
p.a.
(Grade 14)
“ Benefits included in the
Total Value of Remuneration
Package Range (Pension, 13th
Cheque, Medical Aid, and
Housing Subsidy) are payable
in accordance with the rules/
requirements of the respective benefit schemes and any
revisions that may occur from
time to time which may alter
the Total Value of Remuneration Package. In addition
other allowances may be
payable (where applicable). “
Job Purpose: Planning,
Leading and implementing
Enterprise Risk Management
framework and processes
and provides strategic and
operational advisory on
Risk Management issues,
including best practices
and strategy to improve the
Municipality’s overall risk
management maturity.
Key Responsibility Areas:
• Supporting the management and implementation
of all aspects of the risk
function . • Supports the
assigned business units/
programmes in the identification of new/emerging
areas of risk or significant
changes in risk profile and
recommend courses of
action. • Provides management support to managing
category risks. Create and
ambed a risk aware culture. • Provides continuous
support on implementation
of the Municipality’s fraud
prevention strategy, risk and
compliance frameworks and
guidelines. • Ensure that
the internal control environment of client business
unit is conducive to effective,
efficient, economical and
equitable service delivery.
• Advance the risk management profession within
the local government by
participation in internal and
external forums. • provide
support and counsel senior
management within the risk
management unit.
• assist the client business
units they work with to
identify and monitor key risk
indicators.
Essential Requirements:
Relevant 3 year tertiary
qualification i.e. Diploma or
Degree in Auditing, Accounting, Computer Science or
Finance. • 4 Years relevant
experience.
Preferred Requirements:
• Relevant post graduate
qualification. • 6 Years relevant experience.
Special Conditions:
Post of Enterprise Risk
Management Advisor will be
rotated within a 2 year cycle
with possible effort to reach
consensus.
To Apply Go To Www.durban.
gov.za And Click On E-Ca-
reers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
ELECTRICITY UNIT
TRADING SERVICES
CLUSTER
CHIEF TECHNOLOGIST
(CONTROL SYSTEMS)
Ref No: 33001898
HV OPERATIONS
DEPARTMENT
Total Value Remuneration
Package Range
R571 065.00 – 635 467.00
(Grade 15)
“Benefits included in the total
value of remuneration package (Pension; 13th Cheque;
Medical Aid; Housing Subsidy
and Car Allowance) are payable in accordance with the
rules/ requirements of the respective benefit schemes and
any revisions that may occur
from time to time which may
alter the total value of remuneration package. A non-pensionable Market Allowance
may be payable in terms of
the Scarce Skills Policy.”
Job Purpose: Provides advise
on professional project management applications and
technical maintenance
requirements, work programmes and administrative
applications.
Key Responsibility Areas:
Conducts inspections, investigations, trial testing and research, commissioning and
accepting new plant based
on suitability and conformity of materials. Provides
technical advice and controls
the technical administration
division of the HV Network
Control Branch. • Provides
specialist support to HV Operations technical personnel.
• Implements procedures
and system to monitor and
control maintenance work
programmes. • Controls
specialised stock availability,
setting measures to monitor
storage. Communicate and
initiates accident prevention
programmes to improve
understanding of workplace
safety and capability to comply with the Occupational
Health and Safety Act. Verifies schedules, bills of quantities, tender documents
and cost estimates prepared
by technical personnel. •
Compiles project briefs for
complex projects.
Essential Requirements:
•Relevant B.Tech plus registration as a Professional
Technologist (Pr. Technologist) with the
Engineering Council of
South Africa (ECSA).
Valid motor vehicle drivers
license (Code B).
5 years experience in the
Electricity Supply Industry,
including Project Management.
Preferred Requirements:
• No experience required.
To Apply Go To Www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
MARKETING OFFICER
Ref No: 33001202 & Various
Basic Salary R165 321.05 –
R214 595.45
(Grade 10)
Job Purpose: To promote the
safe and efficient use of electricity in the most effective
manner.
Key Responsibility Areas:
• Marketing the efficient use
of electricity to urban and
rural domestic customers.
• Conducts presentations to
relevant customer representatives or groups.
• Initiates and assisting with
marketing survey. • Assist in
obtaining the required customer and infrastructure details for planning purposes.
Establishing and maintaining contact with recognised
customer representatives
and township leaders. Assisting in the preparation and
execution of marketing strategies. • Training of existing
and prospective customers
in a safe and efficient use of
electricity. • Assists with the
selection, training and establishment of vending stations
and agents.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited by
SAQA. • Valid motor vehicle
drivers license (Code B).
• 2 Years relevant experience.
Preferred Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma
or Degree. • 3 Years relevant
experience.
To Apply Go To Www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
ACCOUNTANT
Ref No: 33000300
Basic Salary R230 418.62 –
R299 082.97
(Grade 12)
Job Purpose: To co-ordinate
and control the projects
sub-section of the capital
accounting section.
Key Responsibility Areas:
• Control, reporting and
finalisation of EThekwini
electricity’s capital projects.
• Maintenance of the project
module on the accounting
system Control and monitor the reconciliation of the
General Ledger Accounts
to the Capital Project costs.
• Control and Monitor the
contracts return of materials
to stores. • Ensuring that all
proceeds relating to the sale
of assets are received. • Reconciliation of funds received
from Grants and Private Developers. • Provides statistics
to Central Treasury and other
financial regulatory bodies. •
Authorises payment vouchers in the accounting system.
Approval of prime documentation prepared by personnel
within the Projects Accounting sub section.
Essential Requirements:
At least one of the following.
: B.Com, CA(SA), member
of IMFO, Associate member
of CIS/ any equivalent 3 yr
acc. qual.(M+3) • Valid motor
vehicle drivers license (Code
B). 3 yrs relevant municipal
accounting experience
Preferred Requirements:
4 years post graduate
accounting experience
together with JDE and Excel/
Quattro Pro competency
4 Okthoba - 17 Okthoba 2013
To Apply Go To Www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
PRINCIPAL CLERK
Post ID: 33007426 and
Various
Basic Salary R115 828.11 –
R150 356.70
(Grade 07)
Job Purpose: To provide
clerical and administration
services to the revenue protection branch.
Key Responsibility Areas:
Provide a routine clerical service including the
processing of time cards,
job cards, leave and sick
leave applications, vehicle
usage reports and contractors invoices • Dealing with
enquires telephonically
and attend to the counter
queries. Compile lists of
audits required from completed work and capturing
feedback information from
site inspections. • Responsible for the processing and
issuing of complaint forms
electronically and/ manually.
• Checking meter details and
consumption patterns on
relevant computer systems.
• Processing and issuing of
credit vouchers to customers
for unused credit in meters.
• Generate, process and
capture of the removal of all
gear (RAG) from connection.
• Capturing of data and processing of requisitions on the
computer.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12. • 12
Months relevant experience.
Preferred Requirements:
• Matric plus relevant
certification accredited by
SAQA. • 18 months relevant
experience.
Applications must be lodged
at the Human Resources
Administration Division,
Electricity Unit, 1 Jelf Taylor
Crescent, (Opposite Kingsmead Cricket Stadium)
Durban 4001 or P.O. Box
147, Durban, 4000 or maybe
emailed to [email protected]
gov.za (Telephone Enquiries:
3119166/3119517/3119123)
not later than Friday 201310-18 at 12:00 (Midday).
SITE SAFETY MONITOR
Ref No: 33006510
and Various
TECHNICAL SUPPORT
DEPARTMENT
Basic Salary R115 828.11 –
R150 356.70
(Grade 07)
Job Purpose: To ensure that
staff and contractors comply
with all safety requirements.
Key Responsibility Areas:
Ensure compliance with
Ethekwini municipality town
clerks standing orders chapter 25 manual for health and
safety. •Ensure compliance
with eThekwini electricity
codes of practices, safety
rules, systems operating
regulations and standing
instructions. • Provide advice
to non-competent persons
in terms of machinery safety
requirements. • Allow access
to non-competent persons
to work in close proximity
to live electrical apparatus. Issue work permits to
non-competent persons
by means of the eThekwini
Electricity permit system.
Ensure basic requirements
of work carried out meets
specification. • Actively support and promote safety and
accident prevention in the
work place. Conducts audits
by means of site visits to
monitor safety compliance
by eThekwini Electricity staff
and contractors.
Essential Requirements:
Have completed at least
N2 courses in the field of
electrical engineering from a
recognised technical college.
• Valid motor vehicle drivers
license (Code B). • Must be
trained in First Aid or be
trained within 6 months of
the date of appointment.
Must pass a proficiency
test, set by the department,
to prove sufficient general
knowledge of safety and
associated legislation.
Preferred Requirements:
• Matriculation certificate
with exemption. Have minimum of 2 years experience
in the electrical industry or
electrical utility environment
with particular emphasis on
site work activities.
Applications must be lodged
at the Human Resources
Administration Division,
Electricity Unit, 1 Jelf Taylor
Crescent, (Opposite Kingsmead Cricket Stadium)
Durban 4001 or P.O. Box
147, Durban, 4000 or maybe
emailed to [email protected]
gov.za (Telephone Enquiries:
3119166/3119517/3119123)
not later than Friday 201310-18 at 12:00 (Midday).
ELECTRICAL ASSISTANT
Ref No: 33006756 and
Various
MV / LV OPERATIONS
DEPARTMENT
Basic Salary R81 153.86 –
R105 347.28
(Grade 05)
Job Purpose: Provide an
emergency service to restore
electricity supply to customers after it has failed; assist in
giving immediate attention
of rectifying unsafe situations.
Key Responsibility Areas:
• Restores electricity supply
to eThekwini Electricity customers as instructed by the
Faults man.• Trims trees and
vegetation around electrical
mains and equipment.
• Responsible for the safekeeping and safeguarding of
all tools, materials, equipment and vehicles.
• Applies health and safety
measures when attending to
repairs of faults.
Essential Requirements:
• An appropriate level of
secondary education. • 3
Months relevant experience.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12. • 6
Months relevant experience.
Special Conditions:
1.Hours of work : 40 hour
week. 5days out of any 7
days, as per shift roster 2.
Shift work: Yes 3.
Special allowances: Standby
(if applicable)
Physical Requirements:
Must be physically capable
of carrying out the duties of
the post
Applications must be lodged
at the Human Resources
Administration Division,
Electricity Unit, 1 Jelf Taylor
Crescent, (Opposite Kingsmead Cricket Stadium)
Durban 4001 or P.O. Box
147, Durban, 4000 or maybe
emailed to [email protected]
gov.za (Telephone Enquiries:
3119166/3119517/3119123)
not later than Friday 201310-18 at 12:00 (Midday).
ENGINEERING UNIT
HUMAN SETTLEMENT,
ENGINEERING AND
ETA CLUSTER
ASSETS AND FINANCE
OFFICER
Ref No. 36000056
ARCHITECTURE
DEPARTMENT
Basic Salary (R230 418.62 –
R299 082.97 p.a. (Grade 12)
Job Purpose: Applies
financial management and
administration principles
to organise and control
requirements relating to
management reporting and
audit compliance.
Key Responsibility Areas:
Controls processes and
applies functional knowledge to address audit
and financial compliance
requirements relating to
the applications involved
in providing a Architectural
service. • Supervision and
VACANCIES
control of staff.
•Applies financial management principles to compare, consolidate and draft
the Departments budget
and monitor performance
against the approved budget. • Controls procedures
associated with maintaining
Accounts Payable transaction records. • Applies
accounting requirements
to control the transactional
processes relating to service
/ work orders. • Applies
cost accounting applications
to determine or contribute
to the provision of financial cost control measures
for specific architectural
construction and maintenance projects. • Controls
applications associated with
managing the acquisition
/ procurement, utilization
and disposal of asset and
inventory. • Oversees the
Department’s compliance
with the Supply Chain
administrative requirements
for major works contracting
and other general service
related requirements. • Organise, analyse and address
the departmental requirements in relation to the Risk
Management procedure and
processes. • Participate and
disseminate information or
explains financial management reports at departmental and other relevant
communication structures.
Essential Requirements:
Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma or
Degree, e.g. B.Com or equivalent relevant qualification
obtained from an accredited
Higher Education and Training Institute. • Valid motor
vehicle drivers license (Code
B). • 3 years relevant experience. • Computer Literacy
Preferred Requirements:
• 4 years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
ADMINISTRATION
OFFICER
Ref No. 36000086
ARCHITECTURE
DEPARTMENT
Basic Salary (R165 321.05 –
R214 595.45 p.a.
(Grade: 10)
Job Purpose: Co-ordinates
and controls the Divisions
administrative functionality
by establishing priorities,
aligning key performance
areas and communicating/
clarifying requirements.
Key Responsibility Areas:
Aligns and organises requirements for the Administrative
Division for the execution of
key performance areas relating to the Depot operation,
Documentation Management, Records and Archives
and general Office Support
processes. • Supervise and
control subordinate performance, conduct and developmental needs. • Monitors
conformity with administrative procedures, systems
and controls in respect of the
depot operations.
• Administer the user
authority and functionality
of the electronic Document Management System
application. • Oversee and
control the Records Management application and check
conformance to recordkeeping controls and archiving
requirements. • Investigate deviations and apply
corrective action based on
procedural guideline or standards. • Prepare divisional
activity reports on the status
of applications. Attend
to queries/ enquiries and
prepare responses based on
activity related guidelines,
approved system records and
source documentation.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited by
SAQA. • Valid motor vehicle
drivers license (Code B).
• 2 Years relevant experience.
• Computer Literacy
Preferred Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. National
Diploma or Degree. • 3 years
relevant experience.
To Apply Go To Www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
SITE ASSISTANT
Ref No. 36001178
ROADS PROVISION
DEPARTMENT
Basic Salary (R146 833.90 –
R190 591.48) p.a.
(Grade 09)
Job Purpose: Coordinates
sequences associated with
monitoring compliance with
standards, procedures, regulations and specifications
encompassed in regulations
of various sites.
Key Responsibility Areas:
• Inspects and monitors
work for compliance with
contract specifications.
Approves pipe laying operations and brickwork to
manholes. • Monitors safety
on site. • Taking physical
measurements and carrying
out simple calculations and
analysis for payment purposes. • Recording of details
of all plant and equipment
on site. • Performing general
administrative functions.
•Approving or rejecting the
laying of concrete kerbs and
channels. • Approving pipe
laying operations and brickwork to manholes. Performing general administrative
functions. • Taking physical
measurements and carrying out simple calculations
and analysis for payment
purpose.
Essential Requirements:
• Relevant post matric certificate or Trade test. • Valid
motor vehicle drivers license
(Code B). • 2 years relevant
experience.
Preferred Requirements:
• 3 years relevant experience.
To Apply Go To Www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
RECORDS OFFICER
Ref No. 61000302
PROCUREMENT AND INFRASTRUCTURE
DEPARTMENT
Basic Salary (R146 833.90 –
R190 591.48) p.a.
(Grade 09)
Job Purpose: To control and
record correspondence,
supervise records staff and
compliance with the Archives Act within the respective areas of jurisdiction.
Key Responsibility Areas:
• Supervises and controls the
records section. • Processes
correspondence to ensure
effective record keeping and
timeous replies. • Maintains
a filing system for the units
serviced including Development, Planning and
Environmental Management
Unit. • Attends to telephone
and counter queries from
public and staff with regard
to correspondence. • Provides assistance to administration officer with daily
operational requirements as
dictated by volume.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certification accredited
by SAQA, as applicable. • 2
years relevant experience.
Preferred Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma
or Degree. • 3 years relevant
experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
Ikhasi 9
ETHEKWINI HUMAN
SETTLEMENTS UNIT
HUMAN SETTLEMENT,
ENGINEERING AND ETA
CLUSTER
PUBLIC RELATIONS AND
SUPPORT OFFICER
MANAGEMENT
DEPARTMENT
Ref No: 32001248
Basic Salary (R230 418.62 –
R299 082.97 p.a.
(Grade 12)
Job Purpose: To provide an
effective public relations
service to the department.
Key Responsibility Areas:
• Co-ordinate and prepare
editorial material for media.•
Construction and maintenance of the Unit’s website.
• Prepare promotional material and literature. • Conducts research into various
matters affecting the Housing Unit. • Writing reports for
committees or other organisations. • Prepare responses
to correspondence.
• Acts as client liaison when
dealing with Housing matters. Prepares a Service Unit
Public Relations Strategy
together with an annual
Public Relations Program.•
Plans and organises events
conferences, seminars, media briefings etc. • Attends
to administrative recording,
reporting and recordkeeping.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. National
Diploma or Degree. • 3 Years
relevant experience.
Preferred Requirements:
• 4 Years relevant experience.
To Apply Go To Www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
GIS OFFICER
Ref No: 32001430
Basic Salary (R165 321.05 –
R214 595.45 p.a.
(Grade: 10)
Job Purpose: To assist with
the development, management and maintenance of
the Geographic Information
System (GIS)and related database of the Housing Unit.
Key Responsibility Areas:
To assist with the development, management and
maintenance of the Geographical Information
System and related databases of the Housing Unit. • To
assist with the collection,
collation and analysis of information and data required.
• Capture, manipulate and
archive digital data. • Perform technical and related
analysis in either digital or
hardcopy format. • Perform
manipulation, conversion or
translation of data to usable
formats. • Analyse geographic data such as demographic
statistics. • Provide the
technical support function to
growth and implementation
of GIS in the Housing Unit.
Identify and provide for the
out-sourcing of data capture,
data enhancements and software applications. • Apply
GIS software and other software in specialist applications. • Plan and co-ordinate
the requirements of the GIS
in liaison with other Units.
Essential Requirements:
• Matric / Grade 12 with
Maths.• Relevant certificate
accredited by SAQA.
• Valid motor vehicle drivers
license (Code B).• 2 Years relevant experience.• Computer
Literacy
Preferred Requirements:
Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma
or Degree in Computer
Information Systems or B.Sc
Computer Science. • 3 Years
relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
ALLOCATIONS ASSISTANT
SUPPORT AND ADMINISTRATION DEPARTMENT
Ref No: 32000320
Basic Salary (R115 828.11 R150 356.70 p.a.
(Grade 07)
Job Purpose: To assist the
Allocation Officer in expediting the allocation of sites /
dwellings in accordance with
the Allocations Policy.
Key Responsibility Areas:
• Assist in the undertaking
of community registration.
• Assist in community relocation. • Attend to allocation queries. • Assist in the
co-ordination and undertaking of site / house handover.
•Assist in the undertaking of
beneficiary surveys.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 . • Valid
motor vehicle drivers license
(Code B). • 12 months relevant experience.
Preferred Requirements:
Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited by
SAQA. • 18 months relevant
experience.
Applications must reach the
Human Resources Administration, Engineering Unit, 166
KE Masinga (Old Fort) Road,
Durban, 4001 Or P.O. Box
680, Durban, 4000, (Telephone 031-3117740) Or go to
Durban.gov.za not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
LAND MONITOR
SUPPORT AND ADMINISTRATION DEPARTMENT
Ref No: 32001290
Basic Salary
(R115 828.11 - R150 356.70
p.a.
(Grade 07)
Job Purpose: To assist the
Land Monitor in performing duties related to the
specified functions, namely
informal settlement management.
Key Responsibility Areas:
• Count, number and register
all informal shack / settlements for data-base capturing purposes.
• Assist and identify the densification of existing informal
settlements. • Facilitate the
setting up of meetings with
community structures. •
Prepare all logistics for the
meeting. • Record statistics
of participants present in the
meeting. • Assist in updating / verification and/or
developing informal settlement data base.• Physically
number informal structures
that are unable to demolish.
• Provide information for the
successful management of
informal settlements.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 . • Valid
motor vehicle drivers license
(Code B). • 12 Months relevant experience. • Computer
Literacy
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited by
SAQA. • 18 Months relevant
experience.
Applications Must Reach The
Human Resources Administration, Engineering Unit, 166
KE Masinga (Old Fort) Road,
Durban, 4001 Or P.O. Box
680, Durban, 4000, (Telephone 031-3117740) Or go to
Durban.gov.za not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
TRANSPORT AUTHORITY
UNIT
SENIOR CLERK
ROAD SYSTEM MANAGEMENT DEPARTMENT
Ref No: 37000332
R95 153
Grade 06
Job Purpose:
To perform efficient clerical
functions within the eThekwini Transport Authority
Unit.
Key Responsibility Areas:
• Assists professional and
technical staff with traffic
VACANCIES
Ikhasi 10
and transportation studies.
• Performs site inspections
of traffic and transportation
facilities. • Analyse data from
various studies by using P.C.
• Prepares draft reports and
findings / data from studies
undertaken. • Compiles
letters of minor technical
nature arising from studies.
• Undertake research as
detailed and requested by
professional/ Technical Staff.
• Updates information on
computerised traffic systems
including program operation. • Co-ordinates the
preparation work required
for the planning of future
traffic surveys. • Undertake
traffic Surveys using specified equipment. Performs
quality control checks, determines and recommends
the acceptance or rejection
of surveys.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 with
Mathematics. • Valid motor
vehicle drivers license (Code
B).• 6 months relevant experience. • Computer Literacy
Preferred Requirements:
• 12 months relevant experience.
Applications Must Reach the
Human Resources Administration, Engineering Unit, 166
KE Masinga (Old Fort) Road,
Durban, 4001 Or P.O. Box
680, Durban, 4000, (Telephone 031-3117740) Or go to
Durban.gov.za not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
OFFICE OF THE CITY
MANAGER CLUSTER
INFORMATION
MANAGEMENT UNIT
PHOTOGRAMMETRIC
TECHNICIAN
Ref No: 11000090
CORPORATE GIS
DEPARTMENT
Basic Salary (R195 162.36 –
R253 331.05 p.a.
(Grade11)
Job Purpose: Undertake
photogrammetric surveys for
digital mapping, data compilations and related support
tasks within Corporate GIS
Department.
Key Responsibility Areas:
• Produce photogrammetric
surveys. • Maintain data
records of aerial photography, orthophotos and related
output datasets. Prepare
flight plans and determine
contract compliance for
large-block aerial photography projects.• Undertake
photogrammetric mapping
projects including acquisition and preparation of
photography. • Produce
topographic maps, aerial
photo and digital data.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification in Technical
Photogrammetry or equivalent qualification.
• 3 years relevant experience.
Preferred Requirements:
• 4 years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
OFFICE OF THE CITY
MANAGER CLUSTER
INFORMATION
MANAGEMENT UNIT
FIREWALL
ADMINISTRATOR
Ref No. 11000448
TELKOMS, NETWORKS
AND ELECTRONIC SERVICES DEPARTMENT
Basic Salary R259 415.77 –
R336 741.30 p. a.
(Grade: 13)
Job Purpose: To oversees the
security operation of that
part of the Wide Area Network used for the enterprise’s
connection to the internet
as well as protocols and
software used for intranet
communications.
Key Responsibility Areas:
• Formulates an internet / in-
tranet security architecture.
• Administers the internet /
intranet environment.
• Develops and markets internet strategies for high tech
market. • Performs research
and development on firewall,
security and web technology. • Designs, configures
and implements reporting
tools. • Manages internet
user databases. • Manages
subordinates.
Essential Requirements:
• Relevant IT qualification.
Valid motor vehicle driver’s
licence (Code EB). • 3 years
relevant experience.
Preferred Requirements:
• 4 years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
SENIOR DATABASE
ADMINISTRATOR
Ref No. 11000510
SYSTEMS DELIVERY AND
SECURITY DEPARTMENT
Basic Salary (R230 418.62 –
R299 082.97 p.a.
(Grade 12)
Job Purpose: Responsible for
managing the database administration across various
platforms of all databases
including data management,
configuration, security,
resource monitoring and
reporting, trouble shooting
and systems programming.
Key Responsibility Areas:
• Plans, installs and maintains software relating to the
database management systems. • Creates back up and
recovery procedures. • Creates database environment
from back ups in the event
of a disaster. • Controls and
analyses the production
databases and the DBMS.
•Designs and manages the
data warehouse for business
intelligence. • Allocates and
restores database from back
ups in the event of a disaster. • Optimises database
performance by tuning and
capacity planning. • Provides technical leadership in
the database technologies
and database management
systems.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification. • Valid motor
vehicle drivers license (Code
B). • 3 years relevant experience.
Preferred Requirements:
• 4 Years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
END USER SUPPORT
ADMINISTRATOR
Ref no. 11000298
CUSTOMER SERVICES
DEPARTMENT
Basic Salary (R146 833.90 –
R190 591.48 p.a.
(Grade: 09)
Job Purpose: Performs technical service for all computer
hardware and software problems and enquiries and
provides liaison facility
between the customers and
the Information Technology
Department.
Key Responsibility Areas:
• Administers all user queries
and fault escalations calls.
Diagnoses and solves problems remotely and ensure
that service delivery is not
hampered by the delays in
resolving queries. • Provides
Information Technology
hardware and software
support . • Produces and
distributes statistical data.
Maintains change control
and schedule all implementations and ensure that
adequate support and time
is available. • Performs quarterly checks of all queries
logged and close the logged
query on the system when it
is resolved.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited
by SAQA. • 2 years relevant
experience.
Preferred Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma
or Degree. • 3 years relevant
experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
PERFORMANCE
MANAGEMENT UNIT
OFFICE OF STRATEGIC
MANAGEMENT CLUSTER
PERFORMANCE MONITORING AND EVALUATION
OFFICER
Ref No. 17000024
Basic Salary R165 321.05
– R214 595.45 per annum
(Grade 10)
Job Purpose: Co-ordinates
and control the requirements associated with maintaining compliance with the
Performance Monitoring and
Evaluation cycle.
Key Responsibility Areas:
Scheduling appointments
with organisations/units or
departmental leadership and
management structures for
performance management
monitoring and evaluation
applications. • Validation
performance monitoring
and evaluation information
conforms to the laid down
guidelines. • Preparing
system records for consolidated analysis and conducts
statistical analysis. • Applies
framework guidelines to
assess compliance requirements relating to the monitoring and evaluation phases
of the performance management cycle. • Controls
applications associated with
the scheduling and prepares
information for Performance
Monitoring and Evaluation.
• Conducts interim analysis
and prepares statistical summaries relating to organisational unit or individual
Performance Monitoring
and evaluation . • Provides
information and resolves
queries on the Performance
Management Monitoring
and Evaluation procedures.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma or
Degree. • Valid motor vehicle
drivers license (Code B).
• 2 Years relevant experience.
Preferred Requirements:
• Relevant post graduate
qualification. • 3 years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
ECONOMIC DEVELOPMENT
AND INVESTMENT
PROMOTION UNIT
ECONOMIC DEVELOPMENT
AND PLANNINGCLUSTER
ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT
RESEARCH OFFICER
Ref No. 24000146
POLICY, STRATEGY, AND
INFORMATION AND RESEARCH DEPARTMENT
Basic Salary (R230 418.62 –
R299 082.97 p.a.
(Grade 12)
Job Purpose: Read, interpret,
analyse and comment on
strategic Municipal documents and legislation in
order to lead discussions
on the principles of service
delivery, economic growth,
business development and
job creation.
Key Responsibility Areas:
Prepares principle positions
on economic growth and
job creation, for consideration by the Manager Policy
Support. • Interprets and
proposes an implementation
plan for various legislation,
e.g. Broad Based Black
Economic Empowerment
Act, Preferential Procurement Policy Framework
Act etc. • Researches,
analyses and interprets
business trends in the City’s
key growth sectors. Comprehends, interprets and
presents to the Manager the
implications of BEE Commission for local economic
development and integrated
business support. • Analyses and criticizes data and
information from other
Metropolitan Municipalities.
• Prepares and finalises position papers or strategies.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. National
Diploma or Degree. • Valid
motor vehicle drivers license
(Code B). • 3 years relevant
experience.
Preferred Requirements:
• Honours or B.Tech: Commercially related majors. •
4 years relevant commercial
experience as a decision
maker.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
DEVELOPMENT PLANNING,
ENVIRONMENTAL PLANNING
AND CLIMATE PROTECTION
AND MANAGEMENT UNIT
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AND CITY
ENTERPRISES CLUSTER
BUILDING INSPECTOR
Ref No. 21000620
DEVELOPMENT
MANAGEMENT
DEPARTMENT
Basic Salary
(R165 321.05 – R214 595.45
p.a.
(Grade 10)
Job Purpose: To conduct
inspections on major impact
developments to ensure
compliance with applicable
legislation and regulations,
public health and safety
requirements and conduct
appropriate enforcement
action in instances of
non-compliance.
Key Responsibility Areas:
• Undertakes on site
inspections in relation to
major impact building plan
applications. • Undertakes
compulsory inspections
of major impact building
projects under construction.
• Monitors progress on approved plans. • Undertakes
inspection of major impact
subdivision applications.
•Undertakes inspection
of advertising and signage
control. • Issues completion
or occupation certificates.
• Monitors and controls
hoarding and demolition
conditions. • Investigates
Sectional Title applications
in terms of the National
Building Regulations.
Conducts building control
enforcement, as a Peace
Officer in accordance with
correct legal procedures.
• Provides technical advice
and guidance on all building
related matters.
Essential Requirements:
• National Technical
Certificate (III). • Must be
eligible for registration as a
Peace Officer. • Valid motor
vehicle drivers’ license (Code
EB) - Unendorsed. • 2 Years
relevant experience in the
building industry.
Preferred Requirements:
• 3 Years relevant experience
in a supervisory capacity in
the building industry.
Physical Requirements:
Must be able to conduct onsite inspections of development sites, construction sites
and buildings.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
4 October - 17 October 2013
OFFICE OF THE CITY
MANAGER CLUSTER
STRATEGIC PROJECTS UNIT
TEMPORARY SENIOR CIVIL
ENGINEERING
TECHNOLOGIST
Ref No: 99921263
Basic Salary R292 081.00 –
R 379 130.00
(Grade 14)
Job Purpose: Controls
professional and technical
processes associated with
provision of Engineering
service to internal/external
clients through the provision
of guidance and advice on
the formulation of proposals
and design concepts and
contract project management.
Key Responsibility Areas:
Provides advice/information
and guidance on principles,
procedures and applications
associated with the basic or
average complexity Engineering processes. • Applies
principles and techniques
associated with the development and presentation of
technical designs. • Coordinates sequences associated
with the preparation collation of contract documentation and/or the evaluation
of tender applications.
Controls the implementation outcomes associated
with time, quality and cost
of specific basic and average
complexity Engineering
contracts. • Disseminates
information on the professional and technical aspects
of engineering design concepts and provides reports
detailing interventions and
outcomes.
Essential Requirements:
Registration as a Professional
Engineering Technologist
(Pr. Techno.) with the Engineering
Council of South Africa; plus
Internal Assessment.
• Valid motor vehicle drivers
licence (Code EB)
• 3 Years relevant experience.
Preferred Requirements:
• No experience required.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
TEMPORARY CIVIL
ENGINEER
Ref No 99921260 &
99921261
Basic Salary R292 081.00 –
R 379 130.00
(Grade 14)
Job Purpose: To manage
and administer an efficient
and effective e-mail system
to cater for the needs of the
eThekwini Municipality and
provide an electronic means
of communication.
Key Responsibility Areas:
Provides comments on
options and alternatives with
respect to the processes and
procedures encapsulated in
specific complex engineering
work. • Provides advice/information and guidance on
the principles, procedures
and applications associated
with a complex for of Engineering Projects. • Applies
principles and techniques
associated with the development and presentation of
technical designs. • Coordinates and guides sequences
and procedures associated
with the preparation collation of contract documentation and or evaluating tender
applications for complex
engineering work. • Disseminates information on
the professional aspects of a
specific design concept and
provides reports detailing
interventions and outcomes.
Essential Requirements:
Bsc plus registration as a
Candidate Engineer with
ECSA within 3 months of
employment. Pass
internal assessment.
• Valid motor vehicle drivers
licence (Code B or EB)
• 2 Years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
FINANCE CLUSTER
REVENUE MANAGEMENT
UNIT
ADMINISTRATOR
Ref. Nos. 7100110871001096 & Various
SYSTEMS DEPARTMENT
R146 833.90 – R190 591.48
(Grade 09)
Job Purpose:
Addresses and resolves
customer queries, performs account reconciliation, investigates account
transactions, prepares rates
adjustments and maintains
customer information.
Key Responsibility Areas:
• Provides an information service to customers.
Undertakes research of
correspondence. • Reconciles projects accounts.
Assists in testing changes to
the computer. • Implements
Council or Senior Management approval of special
rebates and reversals on
bulk accounts. • Undertakes
rates clearance and housing
suspensive sales accounts.
• Ensures that council and
government owned properties are properly coded on
the valuation roll.
• Creates new customer data
and consolidated accounts.
• Recovers debt on special
category accounts.
• Ensures all documents are
properly filed.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited
by SAQA. • 2 years relevant
experience in booking and
accounting procedures.
Computer literacy with a
knowledge of systems programming, database structures and report extraction.
Preferred Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma
or Degree. • 3 years relevant
experience with exposure to
Municipal financial experience.
Special Conditions:
Must be able to communicate effectively and liaise
with senior officials where
necessary.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
FINANCE CLUSTER
EXPENDITURE UNIT
PRINCIPAL CLERK
Ref No. 71001124 &
71001164
CORPORATE ACCOUNTS
DEPARTMENT
R115 828.11 - R150 356.70
p.a.
(Grade 07)
Job Purpose: To ensure the
validity and correctness of
documentation presented
and captured for payment.
Key Responsibility Areas:
• Scrutinise and authorise
payment documents.
Supervise account payments
and take responsibility for
the data sent for Electronic
Fund Transfers and Cheque
runs. • Liaise with all
suppliers and business unit
staff with regard to missing
documents, • Liaise with
accountant engaged in prepayment audit. • Scrutinise
and approve replies to suppliers queries and requests
for payment adjustments.
•Approve and endorse copy
tax invoices from suppliers
when required. • Ensure that
appropriate action is taken
with regards to timeous
return of GRN’s from departments. • Liaise with and
assist departments who have
printer problems to obtain
reprints of Goods
Received Notes.
4 October - 17 October 2013
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 with
Accounting. • Valid motor vehicle drivers license
(Code B). • 3 Years relevant
experience (which includes
experience in working on the
JDE system).
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited
by SAQA.
Applications to The Human
Resources (Finance), Ground
Floor, Florence Mkhize
Building, 251 Anton Lembede
Street, Durban 4001 or P.O.
Box 828, Durban 4000 or
www.durban.gov.za (Tel 031
311 1630) by Friday, 2013-1018 at 12.00 (Midday).
WATER AND SANITATION
UNIT
TRADING SERVICES
CLUSTER
SUPERVISOR HANDYMAN
Ref No. 34000092
ADMINISTRATION
DEPARTMENT
Basic Salary (R115 828.11 R150 356.70 p.a
(Grade 07)
Job Purpose: Determines
and organizes work, sequences on site application,
repairs, plumbing and maintenance activities.
Key Responsibility Areas:
• Verifies work requirements
and executes specific procedural applications. Attends
to organization/ arrangement of material and personnel, site and site clearing/
restoring requirements on
completion.
• Renovates defined areas
of interior/exterior building
plastered/painted, paved or
tiled surfaces.
• Applies procedures to control personnel performance,
productivity and discipline.
Essential Requirements:
• An appropriate level of
secondary education. • Valid
motor vehicle drivers license
(Code B). • 12 months relevant experience.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12. • 18
months relevant experience.
Special Conditions:
Required to work in all wet
conditions.
Applications must reach the
Human Resources Administration Division, EThekwini
Water Services, 3 Prior Road,
Durban, P O Box 1038,
Durban, 4000 or visit www.
durban.gov.za and click on
E-CAREERS. (Telephone
3118779 / 8780) not later
than Friday 2013-10-18 at
12:00 (Midday).
PARKS, RECREATION AND
CULTURE UNIT
COMMUNITY AND
EMERGENCY SERVICES
CLUSTER
MANAGER (AMENITIES)
Ref No: 44007564
PARKS, LEISURE AND
CEMETERIES
Total Remuneration
Package
R 503 212.00 – R635 467.00
p.a.
(Grade 14)
“Benefits included in the total
value of remuneration package (Pension; 13th Cheque;
Medical Aid; Housing Subsidy
and Car Allowance) are payable in accordance with the
rules/ requirements of the respective benefit schemes and
any revisions that may occur
from time to time which may
alter the total value of remuneration package.”
Job Purpose: To provide
a tactical, technical and
administrative service for the
Parks, Leisure and Cemeteries facilities and services in
the District.
Key Responsibility Areas:
• Address and respond to legislative issues pertaining to
facilities and services. • Assist in establishing short, medium and long-term goals,
objectives and business plan.
• Initiates and implements
special projects.
• Responsible for the financial control of the section.
Supervision and control of
subordinate staff.
• Undertakes the general
management of the section.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary qualification in Parks,
Leisure and Cemeteries
environment. • Valid motor
vehicle drivers license (Code
B). • 4 years relevant experience.
Preferred Requirements:
• Relevant post graduate qualification. 6 years
relevant experience in the
formulation and implementation of strategy at a
managerial level.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
INTEGRATION AND COMMUNICATION
DEPARTMENT
INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN OFFICER
Ref No. 44002256
Basic Salary R195 162.36 /
R253 331.05
(Grade 11)
Job Purpose: To facilitate the
implementation of the intergrated development plan
within the Unit and to foster
sound relationships between
the Unit and its stakeholders.
Key Responsibility Areas:
Assists line departments to
ensure that all employees
are aware of the IDP and it’s
programmes and projects.
• Implements the Unit’s
stakeholder communication
plan. • Designs and implements interventions to enhance the ability of the Unit
to achieve it’s objectives. •
Represents the Manager:
IDP Support at meetings and
deputises for him or her.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma or
Degree. • Valid motor vehicle
drivers license (Code B).
• 3 years relevant experience.
Preferred Requirements:
• Relevant post graduate
qualification. • 4 years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
ASSISTANT LIBRARIAN
Ref No:44000538, 44000844
LIBRARIES AND HERITAGE
DEPARTMENT
Basic Salary R165 321.05 –
R214 595.45 p.a.
(Grade: 10)
Job Purpose: To perform
the paraprofessional and
administrative duties within
a branch to meet the recreational and educational
needs of the community.
Key Responsibility Areas:
• Provides a reception service
and advises the public on
services provided by the
library. • Provides support in
the purchasing of library material and monitors the stock
levels. • Undertakes clerical
functions. Participates in the
compilation of book lists,
brochures and community
information for the library
outreach programme. • Provides book talks and reviews.
• Participates in special projects such as cataloguing and
classification of library materials. • Participates in the
coaching of staff, field work
students and volunteers.
Essential Requirements:
• National Diploma in Library Science or Accredited
Equivalent. • 2 Years relevant
experience.
Preferred Requirements:
• Relevant three years Bachelor’s Degree.
VACANCIES
• 3 Years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
LIBRARY ASSISTANT
Ref No: 44000236
Basic Salary (R115 828.11 R150 356.70 p.a.
(Grade 07)
Job Purpose: To serve the
public by performing technical and administrative tasks
and handling requests for
information.
Key Responsibility Areas:
• Undertakes front-line service to the public.• Undertakes off-counter functions.
• Undertakes library outreach. • Undertakes administration functions.
• Participates in the safety
and security of the premises.
• Responsible for daily cash
procedures.
• Coaches panel staff, field
work students and volunteers.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 . • 12
Months relevant experience.
Preferred Requirements:
• Relevant certificate accredited by SAQA. • 18 Months
relevant experience.
Applications Must Reach The
Human Resources Administration Section, Parks,
Recreation And Culture, 3
Rd Floor, Rennie House , 41
Margaret Mncandi (Victoria
Embankment) or P.O. Box
5426, Durban, 4000 or apply
via the Web Address www.
durban.gov.za (Telephone
311-4102) not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
SENIOR LIBRARIAN
Ref No: 44000678
Basic Salary (R230 418.62 –
R299 082.97 p.a.
(Grade 12)
Job Purpose: To manage the
operational and professional
functions of cluster / service
points in order to meet
the educational, informational and recreational needs
of the community.
Key Responsibility Areas:
• Controls the operational
management of cluster /
service point.• Supervision
and control of staff.
• Undertakes stock management of existing stock
collections.• Undertakes
outreach programmes for
communities. Researching,
developing and implementing in-house training courses
and manuals in conjunction
with the District Manager.•
Underakes general administrative duties.• Responsible
for the financial control of
the service point/s.• Participates in special projects.
Essential Requirements:
• B. Bibl, HDLS or BTech(Library and Information
Studies) or Equivalent.
• Valid motor vehicle drivers
license (Code B).• 3 Years
relevant experience.
• Computer Literacy
Preferred Requirements:
• 4 Years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
SENIOR EDUCATION
OFFICER
Ref No:44000130
Basic Salary (R230 418.62 –
R299 082.97 p.a.
(Grade 12)
Job Purpose: To strategize
conceptual, manage and
co-ordinate education
services and programmes for
the Local History Museums.
Key Responsibility Areas:
• Manages and supervises
subordinates. • Conducts
and facilitates training.
• Undertakes Marketing
and Educational activities
. • Undertakes editorial
responsibilities. • Ensures
that holiday programmes
are arranged and delivered. •
Undertakes public relations
activities. • Networks with
other educational organisations. • Contributes to
planning new exhibitions.
• Advises Director on educational matters • Keeps
abreast with trends in the
field of museum education
and utilize the information.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma or
Degree. • Valid motor vehicle
drivers license (Code B).
• 3 years relevant experience.
Preferred Requirements:
• Relevant post graduate
qualification. • Good communication skills in isiZulu
and English.
• Registration with KwaZulu-Natal tourism. • 4 years
relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
LAW ENFORCEMENT
OFFICER
Ref No. 44006640 &
44011962
DEPARTMENT: PARKS,
LEISURE AND CEMETERIES
R146 833.90 – R190 591.48
(Grade 09)
Job Purpose:To uphold and
enforce the Sea Shore Regulations, Bylaws, Criminal
Procedure Act and other relevant legislation to provide
an effective and efficient Law
Enforcement service in the
section for staff and members of the public.
Key Responsibility Areas:
Provides a proactive law
enforcement support service
through patrolling and controlling access to facilities.
• Arrests and assists Senior
Law Enforcement Officer /
SAPS in the apprehension
of suspects. • Undertakes
special projects from time
to time such as provision of
law enforcement at special
events and give evidence in
court. • Provides law enforcement back up for Parks,
Leisure and Cemeteries facilities and staff. • Undertakes
general office administrative
functions. • Ensures the
health, safety and security of
staff and the general public.
• Maintains current working
knowledge in the field of law
enforcement.
Essential Requirements:
• Appropriate level of secondary education. • Law
Enforcement Certificate. •
Valid motor vehicle driver’s
licence (Code EB). • A valid
motor bike license or able to
obtain one within 3 months
after appointment.
• Police Clearance Certificate. • 2 years relevant
experience.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12. • 3 years
relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
ARTS AND CULTURE
CO-ORDINATOR
Ref No: 44000204
Basic Salary (R230 418.62 –
R299 082.97 p.a.
(Grade 12)
Job Purpose: Responsible for
managing, promoting and
protecting eThekwini Arts
and Culture facilities and
expressions.
Key Responsibility Areas:
• Leads the development and
implementation of a local
culture policy. Liaises with
both the National and Provincial Departments of Arts
and Culture. Similar to the
fourth task .•Develops and
manages functional relationships with the local community art centres and cultural
institutions.• Establishes and
manages partnerships with
the National and Provincial
Ikhasi 11
Departments of Arts and
Culture.• Identifies the challenges facing local arts and
suggests recommendations
for way forward.
• Leads the development of
a culture around all forms of
visual and performing arts.•
Develops and manages indegenous technology initiatives in their various forms.•
Enhances the rights and
status of local artists as well
as assist them. Establishes
and conducts regular audit
of various arts and cultural
expressions across the City at
Ward level.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma
or Degree. • 3 Years relevant
experience.
Preferred Requirements:
• 4 Years relevant experience.
o Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
RESEARCH OFFICER
Ref No: 44000084
Basic Salary R195 162.36 /
R253 331.05
(Grade 11)
Job Purpose: To provide task
driven research for the Local
History Museums and to
undertake various curatorial
tasks.
Key Responsibility Areas:
• Undertakes all tasks related
to the collection of primary
research material. • Organises, arranges and conducts
field trips. • Ensures all
systems associated with the
safety and security of artefacts are maintained.
• Accepts or rejects offers of
objects. • Accession collected
and donated objects.
• Researches the authenticity
of collections and makes the
results of this research available. • Monitors and stores
collections accordingly. •
Attends to public enquiries.
• Plans and budgets for approved research projects.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma or
Degree. • Valid motor vehicle
drivers license (Code B).
• 3 Years relevant experience.
Preferred Requirements:
• Post graduate qualification
in History or Sociology. • 4
years relevant experience.
Special Conditions:
May be required to work
after hours or on weekends.
o Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
MUSEUM OFFICER
Ref No: 44000156
Basic Salary R165 321.05 –
R214 595.45 p.a.
(Grade 10)
Job Purpose: To assist the
Curator by carrying out
supervisory, curatorial and
clerical duties according to
museum standards and to
provide a public enquiry
service for the Local History
Museums.
Key Responsibility Areas:
• Accessions and stores new
materials. • Undertakes
clerical duties at the Local
History Museums.
• Assists with educational
activities and routine curatorial functions. • Assists with
routine curatorial functions.
• Accepts and rejects offers
of historical materials. •
Attends to public enquiries
and undertakes the necessary research. • Undertakes
research associated with
artefacts. • Assists with the
production of exhibitions
and displays. • Manages various collections. • Maintains
the data retrieval system.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma
or Degree. • 2 years relevant
experience.
Preferred Requirements:
• Postgraduate qualification
in Heritage/Museum studies.
Registration as a Tour Guide.
• 3 Years relevant experience.
o Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
LIBRARIAN
Ref No: 44000234
Basic Salary R195 162.36 /
R253 331.05
(Grade 11)
Job Purpose: To undertake
the operational management
and professional duties of
the library / section in order
to meet the educational, recreational and informational
needs of the community.
Key Responsibility Areas:
• Responsible for front-line
service to the public. • Manages the collection development of the service point.
• Supervision and control of
staff. • Responsible for the financial control of the service
point / section.
• Responsible for the library
outreach programmes. •
Responsible for the administration of the service point
/ section. • Ensures the
maintenance of the library
premises and surroundings.
• Undertakes the training
function.
Essential Requirements:
• B. Bibl, HDLS or BTech(Library and Information
Studies) or Equivalent. • 3
years relevant experience in
a library environment.
Preferred Requirements:
• 4 Years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
CONSERVATOR
Ref No: 44002212
Basic Salary R165 321.05 –
R214 595.45 p.a.
(Grade 10)
Job Purpose: To conserve
and preserve museum and
archival objects in Libraries
and Heritage Department.
Key Responsibility Areas:
• Implements programme of
conservation works for relevant collections. • Monitors
conditions of collections.
Records examinations and
treatments and disaster
plans for the conservation
store and exhibitions spaces.
• Implements training
programmes. • Manages student interns, subordinates
and volunteers.• Provides
advice on maintenance of
artwork to Public. • Responsible for administration and
maintenance of conservation
studio. • Keeps abreast with
conservation knowledge and
research. • Supervises correct
handling and wrapping. •
Supervises movement of
artwork and artefacts.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification. • 2 years relevant experience. • Computer
Literacy
Preferred Requirements:
• 3 years relevant experience.
Special Conditions:
Incumbent is required to
attend functions and events
after hours and on weekends. Physical Requirements:
Must be physically able to
perform the duties of this
post.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
ADMINISTRATIVE
ASSISTANT
Ref No: 44000020
Basic Salary R146 833.90 –
R190 591.48 p.a.
(Grade 09)
Job Purpose: To provide an
efficient financial administrative service to the department.
Key Responsibility Areas:
• Provides a procurement
service for the department. •
VACANCIES
Ikhasi 12
Provides a cashiering service
for the department.
• Co-ordinates the reconciliation of the department’s asset register. • Takes minutes.
• Supervision and control
of subordinate staff.• Trains
new staff in procedures and
routines.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12. • 18
Months relevant experience.
• Computer Literacy
Preferred Requirements:
• Relevant certificate accredited by SAQA. • 24 Months
relevant experience.
Physical Requirements:
Physical handicaps can be
accommodated with the
exclusion of the blind, deaf
and quadriplegic.
o Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
CONTRACTS
ADMINISTRATOR
Ref Non. 44015312
DEPARTMENT: PARKS, LEISURE AND CEMETERIES
Basic Salary R146 833.90 –
R190 591.48 p.a.
(Grade 09)
Job Purpose: To supervise
contracted service providers
rendering maintenance and
development services within
verges, vacant public and
municipal land, municipal
leisure and recreation facilities, natural areas and open
space within the EThekwini
Municipal Area.
Key Responsibility Areas:
Plans, prepares schedules for
seasonal maintenance tasks
such as vacant land, road
verge clearance and cutting.
• Responsible for deploying contractors to carry
out maintenance duties.
• Inspecs resources and
machinery being utilized by
service providers. • Performs work site inspections,
assessing and supervising
the performance of service
providers. • Certifies work
completed/ and issues
payment certificates. •
Responsible for Investigating
on-site complaints received
from the members of the
public. • Provides assistance
in the collation of short term
contract and tender documentation.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited by
SAQA. • Valid motor vehicle
drivers license (Code B).
• 2 years relevant experience.
Preferred Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma
or Degree. • 3 years relevant
experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
LIBRARY ASSISTANT
Ref No: 44002002
Basic Salary (R115 828.11 R150 356.70 p.a.
(Grade 07)
Job Purpose: To contribute
to the delivery of routine
acquisitions and cataloguing
functions for the Department.
Key Responsibility Areas:
• Creates bibliographic records for library materials. •
Undertakes the accessioning
of library materials.
• Invoices library materials. •
Administers library materials
for approval selection meeting. • Catalogues and re-catalogues fiction and other
library materials according
to established rules. • Assists
in non-fiction cataloguing
and undertakes clerical routines. • Despatches library
materials. • Participates in
training staff and fieldwork
students in procedures and
routines.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12. • 12
months relevant experience.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited by
SAQA. • 18 months relevant
experience.
Applications Must Reach The
Human Resources Administration Section, Parks,
Recreation And Culture, 3
Rd Floor, Rennie House , 41
Margaret Mncandi (Victoria
Embankment) or P.O. Box
5426, Durban, 4000 or apply
via the Web Address www.
durban.gov.za (Telephone
311-4102) not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
PRINCIPAL CLERK
Ref No: 44000046
Basic Salary (R115 828.11 R150 356.70 p.a.
(Grade 07)
Job Purpose: To undertake
and monitor housekeeping
and security operations to
ensure effective and efficient
functioning of premises.
Key Responsibility Areas:
• Responsible for access
control and safety of Council
facilities. • Undertakes operational supervision of contract labour. • Responsible
for reporting on and monitoring building maintenance
and repairs. Responsible for
the maintenance of stock
levels of cleaning material
and distribution to service
points. • Undertakes demonstrative training of new staff
in procedures and routines.
• Assists in inventory control.
• Attends to queries from the
general public. • Undertakes
routine administration tasks.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12. • 12
Months relevant experience.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited by
SAQA. • 18 months relevant
experience.
Applications Must Reach The
Human Resources Administration Section, Parks,
Recreation And Culture, 3
Rd Floor, Rennie House , 41
Margaret Mncandi (Victoria
Embankment) or P.O. Box
5426, Durban, 4000 or apply
via the Web Address www.
durban.gov.za (Telephone
311-4102) not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
PRINCIPAL CLERK
DEPARTMENT: PARKS,
LEISURE AND CEMETERIES
Ref No. 44015300
Basic Salary (R115 828.11 R150 356.70 p.a.
(Grade 07)
Job Purpose: To provide
an efficient administrative
service for the Contracts and
Land Clearance Section for
the Parks, Leisure and Cemeteries Unit.
Key Responsibility Areas:
Undertake administrative
duties relating to the control of contracts and land
clearance in accordance
with legislation. • Performs
administrative and clerical
duties. • Coordinates the
supply and issue of uniforms
and protective clothing. •
Performs a public enquiry
function.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12. • 12
Months relevant experience.
• Computer Literacy
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited by
SAQA. • 18 Months relevant
experience.
Applications Must Reach The
Human Resources Administration Section, Parks,
Recreation And Culture, 3
Rd Floor, Rennie House , 41
Margaret Mncandi (Victoria
Embankment) or P.O. Box
5426, Durban, 4000 or apply
via the Web Address www.
durban.gov.za (Telephone
311-4102) not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
CLERK
Ref No: 44000066
Basic Salary R 81 153.86 /
R 105 347.28
(Grade 05)
Job Purpose: To provide a
clerical/filing service for the
Department.
Key Responsibility Areas:
• Maintenance of a filing
system according to the
Archives Act. • Provides a
photocopying service. •
Undetakes general office
duties. • Manage and control
of stationery. • Participates in
carrying out demonstrative
training of new staff.
Essential Requirements:
• An appropriate level of
secondary education. • 3
Months relevant experience.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12 .
6 Months relevant experience.
Applications must reach the
Human Resources Administration Section, Parks,
Recreation And Culture, 3
Rd Floor, Rennie House , 41
Margaret Mncandi (Victoria
Embankment) or P.O. Box
5426, Durban, 4000 or apply
via the Web Address www.
durban.gov.za (Telephone
311-4102) not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
CASHIER
Ref No. 44015496
PARKS, LEISURE AND CEMETERIES DEPARTMENT
Basic Salary R 81 153.86 / R
105 347.28
(Grade 05)
Job Purpose: To provide
an efficient clerical and
cashiering service to the
department.
Key Responsibility Areas:
• Performs a cashiering
function. • Undertakes
filing. • Issues stationary and
undertakes stock control.
• Performs reception duties.
Essential Requirements:
• An appropriate level of
secondary education. • 3
months relevant experience.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12. • 6
months relevant experience.
Applications Must Reach The
Human Resources Administration Section, Parks,
Recreation And Culture, 3
Rd Floor, Rennie House , 41
Margaret Mncandi (Victoria
Embankment) or P.O. Box
5426, Durban, 4000 or apply
via the Web Address www.
durban.gov.za (Telephone
311-4102) not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
DRIVER SUPERVISOR
Post ID: 44006742 &
44006746
PARKS, LEISURE AND CEMETERIES DEPARTMENT
Basic Salary R95 812.50/
R124 372.95
(Grade 06)
Job Purpose:
Undertakes driving duties,
deploying and actively
supervising work teams to
deliver efficient and effective
development projects and
sustainable maintenance
services.
Key Responsibility Areas:
• Deploys and activley supervises allocated staff. • Drives
allocated vehicle or heavy
plant. • Maintains allocated
vehicle and equipment in a
clean roadworthy and functional condition. • Complies
with relevant traffic legislation. • Addressers minor
queries and complaint from
members of the public.
Essential Requirements:
• An appropriate level of
secondary education. • Valid
motor vehicle drivers license
(Code EC1). • Valid Professional Drivers Permit. • 2
Years relevant experience.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12. • 3 Years
relevant experience.
Special Conditions:
Required to receive training
and operate various equipment attached to vehicles.
Applications Must Reach The
Human Resources Administration Section, Parks,
Recreation And Culture, 3
Rd Floor, Rennie House , 41
Margaret Mncandi (Victoria
Embankment) or P.O. Box
5426, Durban, 4000 or apply
via the Web Address www.
durban.gov.za (Telephone
311-4102) not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
TEMPORARY LIFEGUARD
Ref No. 99949620 & Various
Basic Salary R115 828.11 /
R150 356.70
Grade 07
Job Purpose: To undertake life guarding duties at
designated beaches in the
eThekwini area through
established team efforts.
Key Responsibility Areas:
• Performs lifeguard duties
at any designated beach. •
Assists in the administration and supervision of the
beach. • Assists with Power
Craft (IRB/Jet Ski) operations. • Complies with all
training requirements.
• Upholds the professional
image of the Aquatic Safety
Service.
Essential Requirements:
An appropriate level of
secondary education. (Including any other wording
acceptable to the position.)
Lifeguard Award or equivalent with a valid retest. • Valid
Level 2 First Aid certificate
or have obtained one within
6 months of appointment.
• 12 months duties with a
voluntary Surf Lifesaving
Club and/or have worked
one holiday season as a temporary/seasonal Lifeguard. •
Operation of two way radios.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12. • Valid
motor vehicle driver’s licence
(Code EB). • Valid Code A
motorcycle license.
• 18 months relevant experience.
Special Conditions:
Posts are interchangeable.
Posts are required to work
overtime. Application for
leave during school holidays
will be considered. Provide
proof of immunization for
Hepatitis B prior to engagement. Incumbents are expected to work in all weather
conditions and must accept
risks/hazards inherent in
the job.
Physical Requirements:
High level of fitness and the
ability to undertake and pass
the entrance and quarterly skills and fitness tests.
Adequate hearing and visual
acuity. Pass the annual medical checks.
Applications Must Reach The
Human Resources Administration Section, Parks,
Recreation And Culture, 3
Rd Floor, Rennie House , 41
Margaret Mncandi (Victoria
Embankment) or P.O. Box
5426, Durban, 4000 or apply
via the Web Address www.
durban.gov.za (Telephone
311-4102) not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
4 October - 17 October 2013
SEASONAL LIFEGUARD
Ref No: 99949621 & Various
R55 .69 ph/ R72.29ph
(Grade: 07)
Job Purpose:
To undertake life guarding
duties at designated beaches
in the eThekwini area
through established team
efforts.
Key Responsibility Areas:
• Performs lifeguard duties
at any designated beach. •
Assists in the administration and supervision of the
beach. • Assists with Power
Craft (IRB/Jet Ski) operations. • Complies with all
training requirements.
• Upholds the professional
image of the Aquatic Safety
Service.
Essential Requirements:
An appropriate level of secondary education. (Including
any other wording acceptable to the position.)
• Lifeguard Award or equivalent with a valid retest. •
Valid Level 2 First Aid certificate or have obtained one
within 6 months of appointment. 12 months duties with
a voluntary Surf Lifesaving
Club and/or have worked
one holiday season as a temporary/seasonal Lifeguard.
• Operation of two way
radios.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12. • Valid
motor vehicle driver’s licence
(Code EB). • Valid Code A
motorcycle license.
• 18 Months relevant experience.
Special Conditions:
Posts are interchangeable.
Posts are required to work
overtime. Application for
leave during school holidays
will be considered. Provide
proof of immunization for
Hepatitis B prior to engagement. Incumbents are expected to work in all weather
conditions and must accept
risks/hazards inherent in
the job.
Physical Requirements:
High level of fitness and
the ability to undertake
and pass the entrance and
quarterly skills and fitness
tests. Adequate hearing and
visual acuity. Pass the annual
medical checks.
Applications Must Reach The
Human Resources Administration Section, Parks,
Recreation And Culture, 3
Rd Floor, Rennie House , 41
Margaret Mncandi (Victoria
Embankment) or P.O. Box
5426, Durban, 4000 or apply
via the Web Address www.
durban.gov.za (Telephone
311-4102) not later than
Friday 2013-10-18 at 12:00
(Midday).
CLEANSING AND SOLID
WASTE UNIT
TRADING SERVICES
CLUSTER
MAINTENANCE
SUPERVISOR
Ref No 35003640
STRATEGIC AND NEW DEVELOPMENT DEPARTMENT
Basic Salary (R115 828.11 R150 356.70 p.a.
(Grade 07)
Job Purpose:
To supervise staff and control stock for business.
Key Responsibility Areas:
• Supervision and control of
staff. • Undertake stock control. • Advise staff on safety
procedures.
Essential Requirements:
• An appropriate level of
secondary education. • Valid
motor vehicle drivers license
(Code B).• 12 months relevant supervisory experience.
Preferred Requirements:
• No experience required.
Applications must reach the
Human Resources Administration Section, Cleansing &
Solid Waste, 7 Meller Road,
Pinetown, 3610 Or P O Box
49, Pinetown 3600 or www.
durban.gov.za (Telephone
311 6255/311 6921) not later
than Friday 2013-10-18 at
12:00 (Midday).
AREA CLEANSING OFFICER
Ref No: 35000156
OPERATIONS DEPARTMENT
Basic Salary R195 162.36 /
R253 331.05
(Grade 11)
Job Purpose: To implement
the collection of domestic,
commercial, industrial and
garden waste in accordance
with relevant regulations and
bylaws.
Key Responsibility Areas:
• Responsible for staff
control and administration.
Control the operations of the
area. Liaise with public, other municipal departments
and outside organisation
on various concerns raised.
Actively promote safety and
accident prevention in the
working environment. • Enforce bylaws and tarrifs and
attending to law enforcement of waste management
services. • Represent the
branch at various council/
working group/liaison or
similar meetings. • Plan and
schedule the removal of informal shacks. • Undertake
related assignments.
Essential Requirements:
• Relevant 3 year tertiary
qualification, i.e. Diploma or
Degree. • Valid motor vehicle
drivers license (Code B).
• 3 Years relevant experience.
Preferred Requirements:
• 4 Years relevant experience.
To Apply Go To www.durban.
gov.za And Click On E-Careers Link – Closing Date Is
Friday, 2013-10-18.
PRINCIPAL CLERK
Ref No: 35002622
OPERATIONS
DEPARTMENT:
Basic Salary (R115 828.11 R150 356.70 p.a.
(Grade: 07)
Job Purpose: Responsible for
the administrative and waste
volume audits.
Key Responsibility Areas:
• Promotes correct waste
stream management. Assist
the area cleansing officer’s
with waste volume audits.
• Carries out refuse bin
auditing. • Educates staff
on quality customer service
and productivity. • Assists
management to do research.
• Undertakes related assignments.
Essential Requirements:
• Matric/Grade 12 . • Valid
motor vehicle drivers license
(Code B). • 12 months relevant experience.
Preferred Requirements:
• Matric/Grade 12 plus relevant certificate accredited by
SAQA. • 18 months relevant
experience.
Applications must reach the
Human Resources Administration Section, Cleansing &
Solid Waste, 7 Meller Road,
Pinetown, 3610 Or P O Box
49, Pinetown 3600 or www.
durban.gov.za (Telephone
311 6255/311 6921) not later
than Friday 2013-10-18 at
12:00 (Midday).
IZAZISO ZOMPHAKATHI
Ikhasi 13
ISAZISO NO. 2692
Isaziso Ngenhloso Yokudliwa
Ngokomthetho Komhlaba
Sikhishwa nguMasipala
waseThekwini ngaphansi
kweSigaba 9(3) somthetho
wezezindlu, uHousing Act
ka-1997 (uMthetho No. 107
ka-1997) – ufundwa nomthetho
i-Expropriation Act (uMthetho
No.63 ka-1975) zifundwa nesigaba 25(3) soMthethosisekelo
wezwe laseNingizimu-Afrika,
1996
SIYA: Kulabo abachazwe
kwisheduli ehambisana nale
saziso njenga“banikazi” kanti
leli gama lifaka nomsingathi
wefa lomuntu ongasekho,
noma umbheki wefa noma
lowo oqokelwe ukuchitha
impahla akhokhe izikweleti maqondana nempahla
yomuntu ogajwe yizikweleti,
noma uma umnikazi kungumuntu ongakwazi ukuzimela
ngokomthetho leli gama lifaka
nommeli walowo muntu
kanye nabo bonke abanye
abagunyaziwe ukuba bamele
umnikazi.
KANYE: Nakubo bonke
abanye abantu abathi bananoma yimaphi amalungelo
noma amagunya kulo mhlaba
ochazwe kule saziso, ngenxa
yokuba babhalisile noma ngenye indlela, futhi ikakhulukazi
noma yisiphi isiqashi, umthengi noma umakhi ophathekayo
kulokhu okushiwo yisiSigaba
9(1)(d) somthetho i-Expropriation Act, 1975.
ISAZISO NGENHLOSO YOKUDLIWA NGOKOMTHETHO KOMHLABA UKUZE UMASIPALA
WETHEKU AKHE IZINDLU
ENANDA AFRICA, ENANDA
Ukuze kukwazi ukuba
kuthuthukiswe indawo okwakhiwe kuyona imijondolo
njengamanje ibe yingxenye
yephrojekthi yezindlu ebizwa
nge-Inanda Africa Integrated
Human Settlement, kuzodingeka ukuba uMasipala athole
lezi ziza ezibalulwe kwisheduli elandelayo. Ukuze lokhu
kwenzeke ngendlela efanele
uMasipala kufanele adle ngokomthetho lo mhlaba.
Sixolisa kakhulu ngokuphazamiseka noma ngokukhathazeka okungase kuvele ngenxa
yalezi zinyathelo, futhi ngenxa
yalokhu sizokwenza konke
okusemandleni ukukwelekelela
kunoma iyiphi inkinga noma
imibuzo ongase ube nayo.
Kodwa-ke ngaphambi kokuba
uMasipala aqhubeke:
a) Uyaziswa ngaphansi
kweSigaba 9(3)(a) neSigaba
9(3)(b) soMthetho Wezezindlu,
(uMthetho No. 107 ka-1997)
ngenhloso kaMasipala
(kuncike ekuvumeni kukaNgqongqoshe Wezemisebenzi
Yomphakathi Nezokuhlaliswa
Kwabantu eSifundazweni)
yokudla ngokomthetho lezi
zindawo ezisohleni olukwisheduli, nokuthi
b) Uyamenywa ukuba uma
unanoma yiziphi izikhalo ngalokhu okuhlongozwayo kulesi
saziso uzibhale phansi uzilethe
zingakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela osukwini
okuphume ngalo lesi saziso.
Niyacelwa ukuba niqaphele
lokhu:
c) Ngokwesigaba 9 (5)
somthetho i-Expropriation
Act “noma yimuphi umuntu
okuthi ngamabomu abhale
phansi okungelona iqiniso
noma okudukisayo okuthi
ngokweSigatshana (1) noma
3(a) [ngaphansi kweSigaba 9]
akuhambise noma adale ukuba
kuhanjiswe kuNgqongqoshe,
uyotholakala enecala futhi angase anikwe isigwebo sokulahlwa yicala lokukhwabanisa.”
d) NgokweSigaba 9 (6)
somthetho i-Expropriation Act
othi “noma yimuphi umuntu
okuthi ngaphandle kwesizathu
esiqinile ahlulele noma anqabe
ukuthobela isicelo sikaNgqongqoshe esenziwe ngaphansi
kweSigatshana 3 [ngaphansi
kweSigaba 9], uyotholakala
enecala futhi angakhokhiswa
inhlawulo engeqile ku-R2000
noma avalelwe ejele isikhathi esingevile ezinyangeni
eziyisithupha noma agwetshwe
ISAZISO NO. 2693
kokubili”.
e) Ngokwesigaba 10
soMthetho i-Expropriation Act,
lesi sinxephezelo esiphakanyiswa uNgqongqoshe singathathwa njengesamukeliwe
uwena uma isicelo sesinqumo
ngemali yesinxephezelo
okufanele sikhishwe yiNkantolo yesiFundazwe noma
uphiko lwendawo lweNkantolo
Ephakeme okuyiyo enegunya
lokunquma ngalezi zindaba
kule ndawo singafakwanga singakapheli isikhathi esiyizinyanga eziyisishiyagalombili (noma
esinye isikhathi eside kunalesi
esinganqunywa) kusukela
osukwini okukhishwe ngalo
isaziso sokuba wamukele isinxephezelo osinikwayo – ngaphandle uma kuvunyelwene,
ngaphambi kosuku lokugcina
olubekiwe ukuthi inani lesinxephezelo kufanele linqunywe
yile Nkantolo eshiwo.
f) ISigaba 19 sika-Expropriation Act sihlinzekela ukuthi
noma iyiphi ibhondi ebhalisiwe ngalesi sakhiwo esidliwayo
ithathwe njengesikweleti esikhokhwa ngaphambi kwezinye.
g) ISigaba 8 (4) sika-Expropriation Act sifundeka kanje:
“Umnikazi womhlaba odliwe
ngokomthetho kufanele ukuthi
kusukela ngelanga lokudliwa
komhlaba kuze kube usuku
uHulumeni awuthatha ngalo
umhlaba, awunakekele futhi
awugcine esimweni esifanele,
kanti futhi uma engakwenzi
lokhu ngamabomu noma
ngenxa yobudedengu bese
kuthi ngenxa yalokho lehle
inani lomhlaba noma lesakhiwo, uNgqongqoshe angabiza
leyo mali inani elehle ngayo
kumnikazi: Ngaphansi kombandela wokuthi uNgqongqoshe uyombuyisela umnikazi
izindleko angene kuzona,
ngokubona kukaNgqongqoshe, okwakudingekile ukuba
angene kuzona emva kosuku
lokudliwa ngokomthetho
komhlaba noma kwesakhiwo
ezimaqondana nokunakekelwa
kwawo.”
ISHEDULI
(Yesaziso ngenhloso yokudliwa ngokomthetho komhlaba ngaphansi kweSigaba 9 (3) (a)
neSigaba 9 (3) (b) zomthetho uHousing Act (uMthetho No. 107 ka-1997))
NO Ukuchazwa komhlaba
Umnikazi
1
MANDLA W. NDWANDWE PORTION 126(OF 77) OF
PIEZANG RIVIER NO.805
Inombolo yetayitela
T4070/1962
ISIMEMO SAMAKHOTHESHINI
Inkomba: 7G -12836:
Ukubhalwa, ukuhlelwa
nokushicilelwa kwebhukwana elibizwa nge- Clermont
Visitor’s Guide
I-Clermont Visitors Guide
iyibhukwana iyibhukwana
elenzelwe izivakashi elinemininingwane ephelele
ngemikhiqizo yezokuvakasha
nezinto ongazenza endaweni
yaseClermont nokuyenza ibe
yindawo eyehlukile kunezinye
kwabayivakashelayo. Kumenywa abanamakhono nesipili-
yoni esifanele ukuba balethe
iziphakamiso zokubhala,
ukuhlela nokugaya amakhophi
ayi-8000 aleli bhukwana elinolwazi nge-Clermont. Imibhalo
enayo yonke imininingwane
ngalo msebenzi itholakala
kwa-Corporate Procurement,
Materials Management, Archie
Gumede (Old Fort) Place.
Uyacelwa ukuthi ucaphune
inombolo yenkontileka
7G-12836 uma usulanda le
mibhalo. Usuku lokugcina
lokulethwa kweziphakamiso
umhla ka 9 Okthoba 2013, ngo-
12:00. Iziphakamiso kumele
zifakwe ezimvilophini, zivalwe,
zifakwe ebhokisini lamathenda
elise-Corporate Procurement,
Materials Management,
Archie Gumede (Old Fort)
Place, eThekwini engakashayi
u-12:00. Mayelana neminye
imininingwane nemibuzo
ungaxhumana noSdumo
Mthombeni kule nombolo, 031
777 1057 /1874 noma e-mail:
[email protected]
gov.za
ISAZISO SOMPHAKATHI
Ukuchitshiyelwa kwenkontileka yokuthengisela, ukufakela nokugcina esimweni
ubuchwepheshe bokwalusa
ukugcinwa kwemithetho
yomgwaqo
Lesi yisaziso ngokwesigaba
116 (3) somthetho i-Municipal
Financial Management Act
sokuthi uMasipala weTheku
uhlongoza ukuchibiyela
inkontileka yokuthengisela,
ukufakela nokugcina esimweni
ubuchwepheshe bokwalusa ukugcinwa kwemithetho
yomgwaqo (ukweqiwa kwamarobhothi abomvu, isivinini,
ne-ANPR) kanye nokuhlinzekwa kosizo lwasehhovisi
ekuthathelweni kwezinyathelo
abephula umthetho.
Incazelo yokuqala yomsebenzi
ayikashintshi, kepha, kunesidingo sokwelula isikhathi sayo
inkontileka njalo ngenyanga,
noma yelulwe ngezinyanga
eziyisithupha kuze kuphothulwe udaba lwethenda entsha
yalo msebenzi, noma ngabe
yikuphi okuzokwenzeka kuqala
kulokhu kokubili. Isizathu esenza ukuthi kuthathe isikhathi
ukuphothulwa kwethenda
elisha ukuthi umnyango usabheka ezinye izindlela zokwenza
lo msebenzi wale nkontileka.
Ngaphezu kwalokho, futhi okuyikhona okubaluleke kakhulu
imithelela yokuqala ukusebenza komthetho i-Administrative, Adjudication of Road
Traffic Offences Act (AARTO),
engaguqula izidingo ezithile,
futhi uma kwenzeka ithenda
elisha liphothulwe ngaphandle
04 Okthoba - 17 Okthoba 2013
kokubhekwa kwemithelela
yalo mthetho lokho kungaholela ekumoshekeni kwemali.
Imali ezokhokhelwa ukwelulwa
kwenkontileka izohambisana namanani ayehlinzekelwe ukwenyuka kwale mali
gonyaka owedlule. Kumenywa abathintekayo ukuba
bathumele abafisa ukukusho
zingakadluli izinsuku ezingama-21 lesi saziso sikhishiwe,
kuleli kheli: City Manager, c/o
Tenders Office, Room 613, 6th
Floor , City Engineers Building,
166 K E Masinga Road, Durban.
Yonke imibuzo kufanele ibhekiswa ku-Mnu R Reddy, kule
nombolo: 031-311 2808, noma
nge-email: [email protected]
gov.za
Isaziso Ngenhloso
Yokudliwa Ngokomthetho
Komhlaba
kwenzeke ngendlela efanele
uMasipala kufanele adle ngokomthetho lo mhlaba.
Sikhishwa nguMasipala
waseThekwini ngaphansi
kweSigaba 9(3) somthetho
wezezindlu, uHousing Act
ka-1997 (uMthetho No. 107 ka1997) – ufundwa nomthetho
i-Expropriation Act (uMthetho
No.63 ka-1975) zifundwa nesigaba 25(3) soMthethosisekelo
wezwe laseNingizimu-Afrika,
1996
SIYA: Kulabo abachazwe
kwisheduli ehambisana nale
saziso njenga“banikazi” kanti
leli gama lifaka nomsingathi
wefa lomuntu ongasekho,
noma umbheki wefa noma
lowo oqokelwe ukuchitha
impahla akhokhe izikweleti maqondana nempahla
yomuntu ogajwe yizikweleti,
noma uma umnikazi kungumuntu ongakwazi ukuzimela
ngokomthetho leli gama lifaka
nommeli walowo muntu
kanye nabo bonke abanye
abagunyaziwe ukuba bamele
umnikazi.
KANYE: Nakubo bonke
abanye abantu abathi bananoma yimaphi amalungelo
noma amagunya kulo mhlaba
ochazwe kule saziso, ngenxa
yokuba babhalisile noma ngenye indlela, futhi ikakhulukazi
noma yisiphi isiqashi, umthengi noma umakhi ophathekayo
kulokhu okushiwo yisiSigaba
9(1)(d) somthetho i-Expropriation Act, 1975.
ISAZISO NGENHLOSO YOKUDLIWA NGOKOMTHETHO KOMHLABA UKUZE UMASIPALA
WETHEKU AKHE IZINDLU
EJADHU PLACE, ESPRINGFIELD PARK
Ukuze kukwazi ukuba
kuthuthukiswe indawo okwakhiwe kuyona imijondolo
njengamanje ibe yingxenye
yephrojekthi yezindlu ebizwa
nge-Jadhu Place Integrated
Human Settlement, kuzodingeka ukuba uMasipala athole
lezi ziza ezibalulwe kwisheduli elandelayo. Ukuze lokhu
Sixolisa kakhulu ngokuphazamiseka noma ngokukhathazeka okungase kuvele ngenxa
yalezi zinyathelo, futhi ngenxa
yalokhu sizokwenza konke
okusemandleni ukukwelekelela kunoma iyiphi inkinga noma
imibuzo ongase ube nayo.
Kodwa-ke ngaphambi kokuba uMasipala aqhubeke:
a) Uyaziswa ngaphansi
kweSigaba 9(3)(a) neSigaba
9(3)(b) soMthetho Wezezindlu,
(uMthetho No. 107 ka-1997)
ngenhloso kaMasipala
(kuncike ekuvumeni kukaNgqongqoshe Wezemisebenzi
Yomphakathi Nezokuhlaliswa
Kwabantu eSifundazweni)
yokudla ngokomthetho lezi
zindawo ezisohleni olukwisheduli, nokuthi
b) Uyamenywa ukuba uma
unanoma yiziphi izikhalo ngalokhu okuhlongozwayo kulesi
saziso uzibhale phansi uzilethe
zingakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela osukwini
okuphume ngalo lesi saziso.
Niyacelwa ukuba niqaphele
lokhu:
c) Ngokwesigaba 9 (5)
somthetho i-Expropriation
Act “noma yimuphi umuntu
okuthi ngamabomu abhale
phansi okungelona iqiniso
noma okudukisayo okuthi
ngokweSigatshana (1) noma
3(a) [ngaphansi kweSigaba 9]
akuhambise noma adale ukuba
kuhanjiswe kuNgqongqoshe,
uyotholakala enecala futhi
angase anikwe isigwebo sokulahlwa yicala lokukhwabanisa.”
d) NgokweSigaba 9 (6)
somthetho i-Expropriation Act
othi “noma yimuphi umuntu
okuthi ngaphandle kwesizathu
esiqinile ahlulele noma anqabe
ukuthobela isicelo sikaNgqongqoshe esenziwe ngaphansi
kweSigatshana 3 [ngaphansi
kweSigaba 9], uyotholakala
enecala futhi angakhokhiswa
inhlawulo engeqile ku-R2000
noma avalelwe ejele isikhathi esingevile ezinyangeni
eziyisithupha noma agwetshwe
kokubili”.
e) Ngokwesigaba 10
soMthetho i-Expropriation Act,
lesi sinxephezelo esiphakanyiswa uNgqongqoshe singathathwa njengesamukeliwe uwena
uma isicelo sesinqumo ngemali yesinxephezelo okufanele
sikhishwe yiNkantolo yesiFundazwe noma uphiko lwendawo
lweNkantolo Ephakeme
okuyiyo enegunya lokunquma
ngalezi zindaba kule ndawo
singafakwanga singakapheli
isikhathi esiyizinyanga eziyisishiyagalombili (noma esinye
isikhathi eside kunalesi esinganqunywa) kusukela osukwini
okukhishwe ngalo isaziso
sokuba wamukele isinxephezelo osinikwayo – ngaphandle
uma kuvunyelwene, ngaphambi kosuku lokugcina olubekiwe
ukuthi inani lesinxephezelo
kufanele linqunywe yile Nkantolo eshiwo.
f) ISigaba 19 sika-Expropriation Act sihlinzekela ukuthi
noma iyiphi ibhondi ebhalisiwe ngalesi sakhiwo esidliwayo
ithathwe njengesikweleti esikhokhwa ngaphambi kwezinye.
g) ISigaba 8 (4) sika-Expropriation Act sifundeka kanje:
“Umnikazi womhlaba odliwe
ngokomthetho kufanele ukuthi
kusukela ngelanga lokudliwa
komhlaba kuze kube usuku
uHulumeni awuthatha ngalo
umhlaba, awunakekele futhi
awugcine esimweni esifanele,
kanti futhi uma engakwenzi
lokhu ngamabomu noma
ngenxa yobudedengu bese
kuthi ngenxa yalokho lehle
inani lomhlaba noma lesakhiwo, uNgqongqoshe angabiza
leyo mali inani elehle ngayo
kumnikazi: Ngaphansi kombandela wokuthi uNgqongqoshe uyombuyisela umnikazi
izindleko angene kuzona,
ngokubona kukaNgqongqoshe, okwakudingekile ukuba
angene kuzona emva kosuku
lokudliwa ngokomthetho
komhlaba noma kwesakhiwo
ezimaqondana nokunakekelwa
kwawo.”
ISHEDULI
(Yesaziso ngenhloso yokudliwa ngokomthetho komhlaba ngaphansi kweSigaba 9 (3) (a)
neSigaba 9 (3) (b) zomthetho uHousing Act (uMthetho No. 107 ka-1997)
JADHU PLACE
Ukuchazwa komhlaba
Erf 72 Springfield
Umnikazi
Iyakannu
Narrainsamy; G Arran
Kreesens Inv (Pty) Ltd
P Karimbyram
Ubukhulu
8094 sqm
2399sqm
2678sqm
2738sqm
1012sqm
1009sqm
Rem of 6 of Erf 234 Springfield
Rem of 7 of Erf 234 Springfield
Rem of 8 of Erf 234 Springfield
Portion 100 of Erf 234 Springfield
Portion 101 of Erf 234 Springfield
Y.G.M. & F. Y. Adam
Bhugmatia
Port Glade CC
O & F Marinover CC
Microzone
trading 1012 CC
Gurcharan
A.Papa
I & R Bhugwandass
P.Ramrajh
N. Parbhucharan
Portion 102 of Erf 234 Springfield
Portion 119 (of 8O of Erf 234 Springfield
S.Baruth
M.Mahabeer
880sqm
2267sqm
Rem of Erf 73 Springfield
Rem of Erf 74 Springfield
Rem of 1 of Erf 74 Springfield
Rem of 45 of Erf 225 Springfield
Rem of 47 of Erf 225 Springfield
Portion 68 (of 42) of Erf 225 Springfield
Portion 155 (of 73) of Erf 225 Springfield
5994 sqm
3877sqm
2684sqm
3692sqm
2267sqm
996sqm
879sqm
No. yetayitela
T3672/1928;
T4231/1919
7225/1967
T27591/1981
T27592/1981
T65697/2006
T7397/1951
T20453/1991
T19866/1991
T38704/2007
T91271/1960
T9909/1982
T18684/1989
T24537/1993
T11993/1996;
T14126/1999
T16037/1992
T1631/1988
YONKE IMIBUZO kufanele ibhekiswe kuJeffrey Naidoo woMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu
kuMasipala weTheku e3rd Floor, Shell House, 221 Anton Lembede Street, eThekwini noma kuNjabulo
Maseko wenkampani yabameli iNjabulo Mbatha Attorneys kwanombolo 031-309 1691 noma 031-309
4813, kwanombolo 28 Kent Road, Stamford Building, eGreyville. IZITATIMENDE
EZIBHALWE PHANSI, ezinemininingwane ephelele yanoma yiziphi izizathu zokuphikisana nalokhu
okuhlongozwayo lapha kufanele zithunyelwe kuleli kheli: The Municipal Manager, City Hall, Durban
4001, zingakapheli izinsuku ezingama-30 kuphume lesi saziso. C/O Njabulo Maseko, Maseko Mbatha
Attorneys, Suite 4, 2nd Floor, Stamford Building, Greyville, Durban
ISAZISO SOMPHAKATHI
Umcimbi weWhite Cane
Rally eThekwini
UMasipala waseThekwini neKZN Blind and Deaf
Society ngokubambisana
ne South African National Council for the Blind
bazosingatha umcimbi
weminyaka yonke obizwa nge White Cane Rally.
I-Lafarge Community Chest
ifake isandla ngokuxhasa
Ngezinduku Zokuhamba
ezingu 200. Inhloso yolomcimbi ukuxwayisa abantu
ngokubaluleka kwezinduku
zokuhamba ezisetshenziswa
abantu abangaboni emehlweni. Umcimbi wakulonyaka
ubaluleke kakhulu ngoba
uhambisana neSouth African
National Council for the
Blind’s 41st Biennial Conference (Blind Parliament)
uzoba seThekwini kusukela
mhlaka 15 kuya ku 17 Okthoba nonyaka eLangeni Hotel
Uhambo luzoqala ngaphandle kwe Elangeni Hotel ku
Snell Parade luphele e-Arena
5, e uShaka Marine World
esebhishi.
Usuku: uLwesibili 15
Okthoba 2013
Isikhathi: 14:00-16:30
Ngeminye imininingwane
xhumana noSasha Pillay ku
031 309 4991 noma e-mail
[email protected]
04 Okthoba - 17 Okthoba 2013
ISAZISO SOMPHAKATHI
Ikhasi 14
ISAZISO NO. 2691
ISAZISO
SOKUDLIWA
NGOKOMTHETHO
KOMHLABA
Sikhishwa uMasipala
waseThekwini ngaphansi
kweSigaba 9(3) somthetho
i-Housing Act, 1997
(Umthetho No. 63 ka-1997),
sifundwa nezigaba 1,6 kuya
ku-15 no-18 kuya ku-23
zomthetho i-Expropriation
Act, 1975 (Umthetho No. 63
ka-1975).
SIYA: K & K HARRICHARAN
C/O ATTORNEY ASHLYN
KANDHAI 23 CORONATION ROAD MITHANAGAR
TONGAAT
KANYE: Nakubo bonke
abanye abantu abathi bananoma yimaphi amalungelo noma amagunya kulo
mhlaba ochazwe kulesi
saziso, ngenxa yokuba
babhalisile noma ngenye
indlela, futhi ikakhulukazi noma yisiphi isiqashi,
umthengi noma umakhi
ophathekayo ngokwemibandela yeSigaba 9(1)(d)
somthetho i-Expropriation
Act ka-1975.
LESI yisaziso ngaphansi
kweSigaba 7, sifundwa
neSigaba 5(2) soMthetho
i-Expropriation Act
(uMthetho No. 63 ka-1975)
(uMthetho) sokuthi uMasipala waseThekwini (uMasipala), ngenxa yokuthi
akakwazanga ukuthenga
ngentengo eyamukelekile
lo mhlaba ochazwe lapha
ngokuxoxisana nabanikazi
bawo futhi emva kokuthi
esethole imvume kaNgqongqoshe ofanele weSifundazwe saKwaZulu-Natali
ophethe ezezindlu mhla
ka-31 Okthoba 2013, ngalokhu uyawudla lo mhlaba
ochazwe lapha ngenzansi
ngegunya alinikwe yiSigaba
9(3) somthetho i-Housing
Act No. 107 ka-1997 kanye
neSigaba 5 soMthetho,
ngenjongo yokuba kusizakale umphakathi
ngaphansi kohlelo lukazwelonke lokwakhela umphakathi izindlu kanjengoba kuchaziwe eSigabeni 1
soMthetho Wezezindlu.
Lo mhlaba odliwayo
uchazwe njengo-Portion
95 (of 46) of the Farm
Buffels Kloof No. 1267,
Registration Division FU,
esiFundazweni saKwaZulu
Natali kanti ungamahekthare awu-6,7785 ubukhulu
futhi ubhaliswe ngaphansi
kwetayitela elingunombolo
T10981/2011.
NIYANXUSWA UKUBA
NIQAPHELE LOKHU:
a. Usuku lokudla lo mhlaba
umhla ka-31 Okthoba 2013
kanti kusukela ngalolo suku
ubunikazi balo mhlaba
buzodlulela kuMasipala.
b. Usuku uMasipala azothatha ngalo lo mhlaba oshiwo
umhla ka-31 Okthoba 2013.
yomhlaba, ngokwesicelo somnikazi lesi saziso
kuyothathwa ngokuthi
sifaka nale ngxenye eseleyo
yalowo mhlaba noma ingxenye yawo ngokwesigaba
2 soMthetho, inqobo nje
uma uMasipala anelisekile
ngokuthi le ngxenye
eseleyo ayisenamsebenzi
ngenxa yalokhu kudliwa
ngokomthetho kwale enye
ingxenye.
e. Izindleko zanoma
yikuphi ukudatshulwa
komhlaba okudingekayo
ziyothwalwa nguMasipala
kanti nokudatshulwa uqobo lwakho kuyokwenziwa
nguMasipala.
Ngokwesigaba 10(1)
soMthetho i-Expropriation
Act, 1975, sifundwa nesigaba 25(3) soMthethosisekelo
wezwe laseNingizimu-Afrika, 1996, uMasipala
uthi uzonikeza abanikazi
isinxephezelo esingu R400
000 (Amakhulu amane
ezinkulungwane zamarandi) ngalo mhlaba odliwayo
kanti lesi sinxephezelo
sinqunywe ngokwesigaba
12(1) somthetho i-Expropriation Act, 1975, sifundwa
nesigaba 25(3) soMthethosisekelo wezwe laseNingizimu-Afrika, 1996, kanye
nesamba esingu R25 000
ngaphansi kwesigaba 12(2)
(b) somthetho i-Expropriation Act.
UKUKHOKHWA kwalesi
sinxephezelo kuzokwenziwa ngaphansi kwesigaba 11
somthetho i-Expropriation
Act, 1975.
KUFANELE KUQASHELWE
ukuthi uma isiqashi sinelungelo ngenxa yesivumelwano sokuqashiselana
okukhulunywe ngaso esigabeni 9(1)(d)(i) soMthetho,
kulo mhlaba odliwayo
uMasipala angazi lutho
ngaso ngesikhathi sokukhishwa kwalesi saziso, lesi
sinxephezelo uMasipala
athi uzosikhokha singahoxiswa.
QAPHELA isigaba 9(1) no12, (ikakhulu izigatshana
3(a)(ii) no-(4) ezibalulwe lapha ngenzansi) zoMthetho,
ikakhulu izibopho onazo
ngaphansi kwalo Mthetho.
Lezi zigaba ziyaphindwa lapha ngenzansi (lapho kuthi
khona ’uNgqongqoshe’
noma ‘uHulumeni’ kufanele kufundwe ngokuthi
‘uMasipala’).
9. Izibopho zomnikazi
womhlaba odliwayo noma
ozosetshenziswa nguHulumeni. –
(1) Umnikazi umhlaba
wakhe odliwe ngokulawula
koMthetho, kuyothi, zingakapheli izinsuku ezingu 60
kusukela osukwini okuphume ngalo lesi saziso,
athumele noma enze ukuba
kuthunyelwe kuNgqongqoshe isitatimende esibhaliwe esikhombisa –
c. Lapho kudliwa umhlaba,
kusukela ngosuku ubunikazi balowo mhlaba obuthathwa ngalo nguMasipala,
kodwa hhayi ngaphambi
kwalolu suku, umnikazi uyokhululwa kulezo zibopho
zokuba awunakekele futhi
awugcine usesimweni lowo
mhlaba nokuwukhokhela
intela kanye nezinye izimali
ezibizwayo, futhi ngeke
esavunyelwa ukuwusebenzisa lo mhlaba futhi ngeke
esaba namalungelo emali
engeniswa yiwo.
a. ukuthi esazisweni
sokudliwa komhlaba kwaba
khona yini isinxephezelo
okwathiwa uzosinikwa ngalowo mhlaba, noma ngabe
uyasamukela leso sinxephezelo noma cha, uma
engasemukeli, leso samba
esibizwa uyena njengesinxephezelo nokuthi yingxenye engakanani yaleso
samba emaqondana nalezi
zamba okukhulunywa
ngazo ezigabeni 12(1)(a)(i)
no-(ii) noma (b) nemininingwane ephelele yokuthi
zakheke kanjani lezo
zamba;
d. Lapho kudliwe ingxenye
b. uma kungekho sinxephe-
zelo okuthiwe uzonikwa
sona, imali ayibizayo njengesinxephezelo nokuthi
ingakanani kuleso samba
imali eyileyo ebalulwe
eSigabeni 12(1)(a)(i) no (ii)
noma (b) kanye nemininingwane ephelele yokuthi le
mali ibalwe kanjani;
c. uma okudliwa ngokomthetho kungumhlaba
futhi kubizwa noma yisiphi
isamba sibizwa njengokulawula kwesigatshana (a)
noma (b), imininingwane
ephelele ephathelene
nokwakhiwe kulo mhlaba/
nokulungiswa okwenziwe
kuwo, ngokubona komnikazi, okunomthelela
enanini lalowo mhlaba;
d. uma okudliwa ngokomthetho kungumhlaba(i) okwathi ngaphambi
kosuku lwesaziso wawuqashisiwe, wona wonke noma
ingxenye yawo, ngesivumelwano esingabhalisiwe,
igama nekheli lesiqashi,
bese lokhu kuphelezelwa yisivumelwano noma
ikhophi yaso eqinisekisiwe, uma sibhalwe phansi,
noma imininingwane ephelele yesivumelwano, uma
singabhaliwe phansi;
(ii) okwathi ngaphambi
kosuku lwesaziso, wadayiswa ngumniniwo, igama
nekheli lomthengi, liphelezelwe yisivumelwano sokuthengiselana noma ikhophi
yaso eqinisekisiwe;
(iii) okwakhiwe kuwo
ibhilidi elingaphansi
kwesibambiso sikamakhi
kuze kukhokhwe imali
akweletwa yona ngaphansi
kwesivumelwano sokwakha
esibhalwe phansi, igama
nekheli likamakhi futhi
lokhu kuphelezelwe yisivumelwano sokwakha noma
yikhophi yaso eqinisekisiwe;
(iv)……..
e. ikheli lalapho umnikazi
afisa ukuba ezinye izincwadi eziphathelene nokudliwa
komhlaba ziposelwe, zihanjiswe noma zithunyelwe
khona.
Kweyame ekuthini uNgqongqoshe ngokubona
kwakhe angasengeza lesi
sikhathi esishiwo esiyizinsuku ezingamashumi
ayisithupha, nokuthi futhi
uma umnikazi embhalela
uNgqongqoshe emcela
zingakapheli izinsuku
ezingamashumi amathathu
kusukela osukwini lokuphuma kwesaziso, ukuba
uNgqongqoshe aselule
lesi sikhathi esesishiwo
esiyinsuku ezingamashumi
ayisithupha, uNgqongqoshe uyoselula lesi sikhathi ngokwengeza ezinye
izinsuku ezingamashumi
ayisithupha.
(2) ……….
(3) Uyanxuswa ukuba zithi
zingakapheli izinsuku
ezingamashumi ayisithupha (60) kusukela osukwini
lwalesi saziso (b) ulethe noma udale
ukuba kulethwe kuMasipala, kuleli kheli elishiwo
ngenzansi amatayitela
obunikazi alo mhlaba
odliwa nguMasipala, noma
uma lawo matayitela
obunikazi engekho kuwena
noma engekho ngaphansi
kolawulo lwakho, ulethe
igama nekheli lomuntu
akuyena lamatayitela;
(b)…………
12. Isisekelo okuklanyelwa
phezu kwaso isinxephe-
zelo – (1) Isinxephezelo
esizokhokhelwa umnikazi
ngaphansi kwalo Mthetho
ngomhlaba odliwe ngaphansi kwalo Mthetho,
noma ngokuthathwa
kwelungelo lokusebenzisa
umhlaba ngeke, ngaphansi
kwemibandela yesigatshana (2) salo Mthetho, seqe (a) maqondana nanoma
yimuphi umhlaba ngaphandle kwelungelo, okungelona ilungelo lokumbiwa
phansi(i) isamba lowo mhlaba
obungadayiswa ngaso uma
ubudayiswa emakethe
evulekile ngokuvumelana
komthengi nomdayisi ngosuku lwesaziso, kanye
(ii) nemali yokubhekela
noma yikuphi ukulahlekelwa kwangempela okudalwe
ukudliwa kwalowo mhlaba;
kanti
(b) maqondana nelungelo,
ngaphandle kwelokumbiwa
phansi elibhalisiwe, isamba
sokubhekela ukulahlekelwa
kwangempela ngokwezimali okudalwe ukuthathwa
kwalelo lungelo: Ngaphansi
kombandela wokuthi lapho
umhlaba odliwe owohlobo
olungedayiswe emakethe
evulekile, isinxephezelo
singanqunywa (aa) ngokwesilinganiso sesamba sezindleko zokwakha
kabusha izakhiwo ezikulowo mhlaba odliwayo,
kube kubhekwe nokwehla kwenani lazo ngenxa
yanoma yisiphi isizathu
kanjengoba kunqunyiwe
ngosuku lwesaziso sokudliwa kwalowo mhlaba; noma
(bb) nganoma iyiphi enye
indlela efanele.
(2) Yize noma kungathiwani kwesinye isigaba salo
Mthetho, kepha esambeni
esiphelele sesinxephezelo
esiyokhokhwa ngaphansi
kwesigatshana (1) kuyokwengezwa imali –
(a) engamaphesenti ayishumi aleso samba sesisonke,
uma singeqi ku-R100 000;
kanye
(b) namaphesenti amahlanu aleso samba eyeqa
ngaso ku-R100 000, uma
singeqi ku-R500 000; kanye
(c) namaphesenti amathathu aleso samba eyeqa
ngaso ku-R500 000, uma
singeqi ku-R1 000 000;
kanye
(d) nephesenti elilodwa
(kodwa kungeqi ku-R10
000) laleso samba eyeqela
ngaso ku-R1 000 000.
(3) (a) Inzalo eklanywe
ngokulawula kweSigaba
26(1) sika-Exchequer and
Audit Act, 1975 (uMthetho
66 ka-1975), ngaphansi
kwemibandela yesigatshana
(4), iyokhokhwa kusukela
ngosuku uMasipala athatha
ngalo ubunikazi bendawo
leyo ngokulawula kweSigaba 8(3) noma (5) kunoma
iyiphi ingxenye esilele
yesamba sesinxephezelo
okumele sikhokhwe ngokwesigatshana (1): Kweyame
ekuthini – (i) maqondana
nalokhu okukhulunywa
ngakho esigabeni 21(4),
maqondana nesikhathi esibalwa kusukela ekupheleni
kwezinsuku ezingamashumi amathathu kusukela
osukwini(aa) lowo mhlaba owathathwa ngalo, uma ngaphambi kwalolo suku kwavunyel-
wana ngesinxephezelo;
noma
(bb) leso sinxephezelo
kwavunyelwana ngaso,
uma emva kwalolo suku
kwavunyelwana ngaso,
kuya osukwini okwaxazululwa ngalo umbango noma
ukungabaza okwaxazululwa ngalo noma umnikazi
nomthengi noma umakhi
wabikela uNgqongqoshe
ngaphansi kweSigaba 21(4)
ngokukhokhwa kwemali
yesinxephezelo, ingxenye
esasele okufanele ikhokhwe, ngezizathu zokubala inzalo, kuyothathwa
ngokuthi akusona isamba
esisakweletwa; futhi
(ii) uma umnikazi ehluleka ukulandela izimiso
zeSigaba 9 singakadluli
lesi sikhathi esinqunyiwe
okukhulunywa ngaso kulesi
Sigaba esesishiwo, leyo mali
okuyobe kumele ikhokhwe
ngaleso sikhathi salokho
kwehluleka futhi maqondana nokukhokhwa kwenzalo kuyothathwa ngokuthi
akuyona imali engakhokhiwe edinga ukukhokhwa.
(b) Inzalo okufanele ikhokhwe ngokwesigatshana
(a) kuyothathwa ngokuthi
ikhokhiwe ngosuku leyo
mali eyokhishwa ngalo
noma iposelwe kumnikazi.
(c) Noma iyiphi idiphozi,
inkokhelo noma ukusetshenziswa kwanoma isiphi
isamba semali ngaphansi
kwesigaba 11(1), 20 (2)
noma 21 (1) noma (4)
kuyothathwa ngokuthi
yinkokhelo enikezwa umnikazi, kanti akukho nzalo
ngaphansi kwesigatshana
(a) okuyofanele ikhokhelwe
leyo mali kusukela ngosuku
ekhokhwe ngalo, efakwe
ngalo ebhange noma esetshenziswe ngalo.
(4) Uma umnikazi womhlaba odliwe ehlala noma
esebenzisa lowo mhlaba
noma ingxenye yawo,
akukho nzalo, maqondana
naleso sikhathi ahlala
ngaso kulowo mhlaba
noma asebenzisa ngaso
lowo mhlaba, eyokhokhwa
ngaphansi kwesigatshana
(3) kuleyo mali esasele,
ngokubona kukaNgqongqoshe emaqondana nalowo
mhlaba osetshenziswayo.
(5) Ekunqumeni isinxephezelo esizokhokhwa
ngaphansi kwalo Mthetho,
kuyosebenza le migomo
elandelayo, –
(a) angeke kubhekelelwe
ukuthi umhlaba odliwe
noma amalungelo okusebenzisa umhlaba kuthathwe ngaphandle kwemvume
yomnikazi;
(b) ukufaneleka kwalowo
mhlaba noma kwaleso
sakhiwo ukwenza umsebenzi uHulumeni adinga
ukuwenza kusona ngeke
kusetshenziswe ekubaleni isinxephezelo uma
bekungelindeleke ukuba
leso sakhiwo sithengelwe
ukwenza lowo msebenzi
emakethe evulekile noma
ukuthi ilungelo lokusebenzisa lowo mhlaba usetshenziswa ngaleyo ndlela
belingathengwa;
(c) uma inani lalowo
mhlaba lenyukile ngenxa
yokusetshenziswa
kwawo ngendlela engekho emthethweni, lokho
kwenyuka kwenani kuyoshaywa indiva;
(d) ukwakha okwenziwe
emva kosuku lwalesi saziso
(ngaphandle kwalapho
kwakudingekile khona
ukuze isakhiwo sigcinwe
sisesimweni noma lapho
kwenziwa ngenxa yezibopho ezenziwa ngaphansi
kwalolo suku) ngeke kubalwe;
(e) angeke abalwe amalungelo angabhalisiwe maqondana nomhlaba noma maqondana nanoma yimuphi
umonakalo odaleke
ngenjongo yokuthola isinxephezelo;
(f) noma yikuphi ukwenyuka noma ukwehla enanini
lomhlaba okwenzeke emva
noma ngaphambi kosuku
lwesaziso, okudaleke
ngenxa yezinjongo zokudliwa kwawo noma ukusetshenziswa okuhlongozwayo
kwawo noma okudalwe
yinoma yimuphi umsebenzi noma isenzo sikaHulumeni noma umsebenzi
ahlose ukuwenza kulowo
mhlaba, ngeke kubalwe;
(g) ….
(h) Kuyophinde kubalwe (i) noma yikuphi ukusizakala okuyotholwa
umuntu onxeshezelwayo
nganoma yimuphi umsebenzi wokwakha owenziwa
uHulumeni noma ukwakha
okwenziwa uHulumeni
ekwenzela lowo muntu
ngenjongo yokumnxephezela ngokuphelele noma
ingxenye ngokulahlekelwa
kwakhe ngenxa yokudliwa
komhlaba wakhe noma
ukuthathwa kwamalungelo
akhe okusebenzisa umhlaba/isakhiwo sakhe;
(ii) noma yisiphi isibonelelo
esitholwa umuntu ngenxa
yokudliwa komhlaba wakhe
noma ngokusetshenziswa
kwawo ngenjongo owadlelwa yona noma injongo
owadlelwa yona amalungelo okuwusebenzisa;
(iii) ….
(iv) Noma isilinganiso
esingakanani samanzi lowo
muntu onxeshezelwayo
anelungelo lawo ngaphansi
noma asethubeni lokuba
nelungelo lawo ngaphansi
komthetho i-Water Act,
1956 (Umthetho No. 54
ka-1956), noma nanoma yimuphi omunye
umthetho.
(v) …..
(j) ….
Umuntu okungaxhunyanwa naye kwaMasipala
maqondana nalesi saziso
yilowo igama lakhe nemininingwane yakhe okubhalwe ekugcineni kwalesi
saziso. Izaziso okudingeka
ukuba zithunyelwe kuMasipala kufanele zihanjiswe
kuleli kheli elisekugcineni
kwalesi saziso.
IMENENJA KAMASIPALA
UMASIPALA
WASETHEKWINI
Usuku: 17 Septhemba 2013
cc Registrar of Deeds Private Bag X9028
PIETERMARITZBURG
3200
OKUNGAXHUNYANWA
NAYE: Jeffrey Naidoo
IMINININGWANE
YOKUXHUMANA NAYE:
Ikheli lomgwaqo: 17
Doveside Close, PHOENIX
Ikheli leposi: PO Box 3858,
Durban 4000
Ucingo: 031-3112476
Ifeksi: 031-5054195
e-mail: [email protected]
durban.gov.za
IZAZISO SOMPHAKATHI
Ikhasi 15
04 Okthoba - 17 Okthoba 2013
ISAZISO NO. 2694
ISAZISO SOMPHAKATHI
Ukuchitshiyelwa kwenkontileka engunombolo PT18
Lesi yisaziso ngokwesigaba
116(3)(a) no (b) somthetho
i-Municipal Finance Management Act mayelana
nokuchitshiyelwa kwale
nkontileka ebalulwe lapha
ngezansi:
Inombolo yenkontileka
PT18 – Ukubhalwa kwenqubomgomo emayelana
nemali ekhokhwa abagibeli
kanye nemithetho yebhizinisi maqondana nokuqoqwa kwemali yokugibela
kusetshenziswa imishini
eThekwini.
Lo msebenzi wanikwa
abakwa-Transport and
Economic Support Services
(Tess) mhla ka 2010-11-17
kanti incazelo yokuqala yomsebenzi yayifaka
ukuhlaziya indlela okusetshenzwa ngayo, ukuhlaziya
inqubomgomo emayelana
nemali yokugibela, ukubhala
inqubo ezolawula uhlelo
olusha lokuqoqwa kwemali
yokugibela kusetshenziswa
imishini, ukubhala imithetho yokuqhuba ibhizinisi
nokusingatha indlela yokwenziwa komsebenzi.
Kuze kube manje ngaphansi
kwale phrojekthi sewenziwe
umsebenzi maqondana noDurban Transport ne-People
Mover kanti futhi manje
sekunesidingo sokuthi
umsebenzi uqhubekele
ohlelweni olusha lwezithuthi
olubizwa nge-IRTPN. Izizathu zokwelula le nkontileka
yilezi ezilandelayo:
• UMasipala weTheku
unguMasipala wokuqala
eNingizimu Afrika okwazile
ukuthi ethule uhlelo lokuqoqwa kwemali yokugibela
oludidiyele (FMS) oluthobela ngokuphelele imigomo
ebekiwe emthethweni i-National Transport Act (NLTA),
2009. Abakwa-Tess selokhu
baba yingxenye yalolu hlelo
kusukela ekuqaleni kwalo
futhi banolwazi oluphelele
ngokuthi lusebenza kanjani.
• Ukusebenza kohlelo lwe-
FMS oludidiyele kuzoqala
ngasekupheleni kuka2013, ngenhloso yokuqoka
ozokwenza lo msebenzi
phakathi no-2014 ukuze
kwakhiwe yonke impahla ezodingeka, bese lolu
hlelo lwethulwa ngesikhathi
esifanele ukuze kuqinisekiswe ukuthi kuqambe kufika
isikhathi sokwethulwa kwalo
ngo-2016 yonke into ibe
isimi ngomumo. Sekuqaliwe
ukwenziwa kwamalungiselelo alolu hlelo olwencike
kakhulu kwabakwa-Tess
okuyibo abanolwazi nesipiliyoni esifanele abasithole
eminyakeni eyi-2.5 eyedlule
ngesikhathi kwethulwa lolu
hlelo lwe-FMS okokuqala.
• Ukwethulwa kohlelo lweFMS sekulethe olukhulu
uguquko lolu, kubagibeli
nangendlela okusetshenzwa
ngayo lapha kuMasipala.
Iminyango eminingi idlala
indima enkulu ekwesekeni
ukusebenza kwalolu hlelo,
Abakwa-Tess babe yingxenye yokuchaza kanzulu
ngezindlela nezinqubo,
inqubomgomo, izimo
zokusebenza, amazinga
okusebenza eminyangweni
ethintekayo.
• Ukuqoka abantu abasha
kule sikhathi esibucayi kangaka kulolu hlelo lwe-IRTPN
kuzoba nomthelela ongemuhle kwi-projekthi ikakhulukazi uma kukhulunywa
ngokufunda ukuthi lusebenza kanjani nangesikhathi
olunqunyelwe ukuthi luqale
ukusebenza ngaso. Abakwa-Tess bazenzele igama
elihle nokuzoba nomthelela
omuhle ekuphumeleleni
kwale projekthi.
Abathintekayo kumele
bathumele abafisa ukukusho
ngaphambi komhla ka 11
Okthoba 2013 kubhekiswe
kuleli kheli: The Head, eThekwini Transport Authority,
30 Archie Gumede Place,
Durban, 4000.
Yonke imibuzo: Erik Moller,
ucingo: 031-3117351, email:
[email protected]
ISAZISO SOMPHAKATHI
Izithangami zokubonisana nabahwebi ngemithetho kaMasipala elawula ezokuhweba
UMasipala weTheku umatasa nomsebenzi wokubuyekeza imithetho yedolobha kanti imithetho ehlongozwayo elawula
ukuhwebela emigwaqweni kanye nezimakethe ngeminye yemithetho kaMasipala esibhalwe kabusha ngaphansi kwalolu
hlelo. Kuhloswe ukuba yomibili le mithetho iphasiswe emva kokuba abahwebi nabo bonke abanye abathintekayo sebenikwe
ithuba lokuba baphawule ngayo. Ngakho-ke abahwebi bayamenywa ukuba beze kule mihlangano okuzodingidwa kuyona le
mithetho imininingwane yayo emi kanje:
NO. USUKU
1.
09 October 2013
INDAWO
ISIKHATHI
CONTACT PERSON
Warwick Project Centre iTrump Hall, 22 Stratford
10h00-13h00
Mr Emmanuel Nzuza
Road, Warwick Triangle,
2.
23 October 2013
031 2025785/ 0730703511
16 Inwabi Rd, Isipingo SMME Unit
09h00-12h00
Mr Samson Chiya
031 029172/ 0836268879
3.
30 October 2013
64 Flower Rd, Clairwood Hive
09h00-12h00
4.
5 November 2013
Amanzimtoti Civic Centre, Hautchison Rd,
10:00-13h00
Mr Samson Chiya
031 029172/ 0836268879
Ms Vumi Mchunu
031 3681660/ 0836269669
5.
6.
06th November 2013 Ezimbuzini (emakethe yamakhambi), Prince
07 November 2013
10h00-13h00
Mrs Hazel Msomi
Mcwayizeni Str, Umlazi
031 3114500/ 0734296660
Umhlanga Plaza , 4 Lagoon Drive uMhlanga Rocks 10h00-13h00
Ms Vumi Mchunu
031 3681660/ 0836269669
7.
12 November 2013
Bramcote Rd UMkhumbane Hall, Umkhumbane
09h00-12h00
Ridgeview
8.
Ms Nomonde Mlolongo
031 3116160/ 0834883443
13th November 2013 60 Kings Rd, Pinetown Civic Centre
09h00-12h00
Ms Nomonde Mlolongo
031 3116160/ 0834883443
9.
13th November 2013 Warwick Project Centre iTrump Hall, 22 Stratford
14h00-16h00
Road, Warwick Triangle (Emakethe yamakhambi)
10. 14th November 2013 Sanele Nxumalo Lane Tongaat Community Hall
Mr Andreas Mkhize
031 3111781/ 0833776174
11. 19 November 2013
21 Ntuzuma Access Rd Bester Hall
10h00-13h00
Mr Justice Dlamini
031 3114612/ 0836814406
12. 19th November 2013 Bangladesh Market 50 Business Square
14h00-16h00
Unit 3 Westcliff Chatsworth
10h00-13h00
20 Mansel Rd
Mrs Hazel Msomi
031 3114500/ 0734296660
Warwick Triangle (for English market & EMM Traders)
14. 20 November 2013
Mrs Hazel Msomi
031 3114500/ 0734296660
13. 20th November 2013 Warwick Project Centre iTrump Hall, 22 Stratford Road,
14h00-16h00
Mr Samson Dlamini
031 3221763/ 0836174615
15. 21 November 2013
Durban Beachfront, 40 Boscombe Joc Terrace
10h00-13h00
Ms Vumi Mchunu
031 3681660/ 0836269669
16. 27th November 2013 KwaMagaba Community Hall, Mpumalanga T/ship 09h00-12h00
Hammarsdale
17. 27 November 2013
151 Wick Str, Verulam Market
Mrs Hazel Msomi
031 3114500/ 0734296660
14h00-16h00
Mr Samson Dlamini
031 3221763/ 0836174615
18. 28 November 2013
Chestnut Cresent Nagina Hall
09h00-12h00
Ms Nomonde Mlolongo
031 3116160/ 0834883443
ISIMEMO
SAMAKHOTHESHINI
Ukudayiswa nokususwa
kwezinsimbi ezingasadingeki,
amakhebuli nokuhambisana
nawo kanye nokudayiswa
nokususwa kwama-transformer amadala, i-switchgear,
ama-mini substation nokuhambisana nawo.
Umnyango kaGesi kaMasipala
weTheku umema amakhotheshini alezi zinto ezilandelayo:
1. Ukudayiswa nokususwa
kwezinsimbi ezingasadingeki,
amakhebuli nokunye okuhambisana nalezi zinto kanye
2. Nokudayiswa nokususwa
kwama-transformer amadala,
i-switchgear ama-mini substation nokunye okuhambisa
nalezi zinto.
Umhlangano okuzotholakala
kuwona imininingwane ephelele ngalezi zinto, okuyimpoqo ukuwethamela, ungo-10:00,
Sikhishwa nguMasipala waseThekwini ngaphansi kweSigaba 9(3)
somthetho wezezindlu, uHousing Act ka-1997 (uMthetho No. 107
ka-1997) – ufundwa nomthetho i-Expropriation Act (uMthetho
No.63 ka-1975) zifundwa nesigaba 25(3) soMthethosisekelo wezwe
laseNingizimu-Afrika, 1996. SIYA: Kulabo abachazwe kwisheduli
ehambisana nale saziso njenga“banikazi” kanti leli gama lifaka
nomsingathi wefa lomuntu ongasekho, noma umbheki wefa noma
lowo oqokelwe ukuchitha impahla akhokhe izikweleti maqondana
nempahla yomuntu ogajwe yizikweleti, noma uma umnikazi
kungumuntu ongakwazi ukuzimela ngokomthetho leli gama lifaka
nommeli walowo muntu kanye nabo bonke abanye abagunyaziwe
ukuba bamele umnikazi. KANYE: Nakubo bonke abanye abantu
abathi bananoma yimaphi amalungelo noma amagunya kulo
mhlaba ochazwe kule saziso, ngenxa yokuba babhalisile noma
ngenye indlela, futhi ikakhulukazi noma yisiphi isiqashi, umthengi
noma umakhi ophathekayo kulokhu okushiwo yisiSigaba 9(1)(d)
somthetho i-Expropriation Act, 1975.
ISAZISO NGENHLOSO YOKUDLIWA NGOKOMTHETHO KOMHLABA UKUZE UMASIPALA WETHEKU AKHE IZINDLU ESTOP 8
NAMIBIA, ENANDA
Ukuze kukwazi ukuba kuthuthukiswe indawo okwakhiwe kuyona
imijondolo njengamanje ibe yingxenye yephrojekthi yezindlu
ebizwa nge-Stop 8 Namibia Integrated Human Settlement, kuzodingeka ukuba uMasipala athole lezi ziza ezibalulwe kwisheduli
elandelayo. Ukuze lokhu kwenzeke ngendlela efanele uMasipala
kufanele adle ngokomthetho lo mhlaba.Sixolisa kakhulu ngokuphazamiseka noma ngokukhathazeka okungase kuvele ngenxa
yalezi zinyathelo, futhi ngenxa yalokhu sizokwenza konke okusemandleni ukukwelekelela kunoma iyiphi inkinga noma imibuzo
ongase ube nayo. Kodwa-ke ngaphambi kokuba uMasipala aqhubeke: a) Uyaziswa ngaphansi kweSigaba 9(3)(a) neSigaba 9(3)(b)
soMthetho Wezezindlu, (uMthetho No. 107 ka-1997) ngenhloso kaMasipala (kuncike ekuvumeni kukaNgqongqoshe Wezemisebenzi
Yomphakathi Nezokuhlaliswa Kwabantu eSifundazweni) yokudla
ngokomthetho lezi zindawo ezisohleni olukwisheduli, nokuthi.
b) Uyamenywa ukuba uma unanoma yiziphi izikhalo ngalokhu
okuhlongozwayo kulesi saziso uzibhale phansi uzilethe zingakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela osukwini okuphume ngalo
lesi saziso. Niyacelwa ukuba niqaphele lokhu: c) Ngokwesigaba 9
(5) somthetho i-Expropriation Act “noma yimuphi umuntu okuthi
ngamabomu abhale phansi okungelona iqiniso noma okudukisayo
okuthi ngokweSigatshana (1) noma 3(a) [ngaphansi kweSigaba 9]
akuhambise noma adale ukuba kuhanjiswe kuNgqongqoshe, uyotholakala enecala futhi angase anikwe isigwebo sokulahlwa yicala
lokukhwabanisa.” d)NgokweSigaba 9 (6 somthetho i-Expropriation
Act othi “noma yimuphi umuntu okuthi ngaphandle kwesizathu
esiqinile ahlulele noma anqabe ukuthobela isicelo sikaNgqongqoshe esenziwe ngaphansi kweSigatshana 3 [ngaphansi kweSigaba
9], uyotholakala enecala futhi angakhokhiswa inhlawulo engeqile
ku-R2000 noma avalelwe ejele isikhathi esingevile ezinyangeni
eziyisithupha noma agwetshwe kokubili”. e) Ngokwesigaba 10
soMthetho i-Expropriation Act, lesi sinxephezelo esiphakanyiswa
uNgqongqoshe singathathwa njengesamukeliwe uwena uma
isicelo sesinqumo ngemali yesinxephezelo okufanele sikhishwe
yiNkantolo yesiFundazwe noma uphiko lwendawo lweNkantolo
Ephakeme okuyiyo enegunya lokunquma ngalezi zindaba kule
ndawo singafakwanga singakapheli isikhathi esiyizinyanga eziyisishiyagalombili (noma esinye isikhathi eside kunalesi esinganqunywa) kusukela osukwini okukhishwe ngalo isaziso sokuba
wamukele isinxephezelo osinikwayo ngaphandle uma kuvunyelwene, ngaphambi kosuku lokugcina olubekiwe ukuthi inani lesinxephezelo kufanele linqunywe yile Nkantolo eshiwo. f ) ISigaba 19
sika-Expropriation Act sihlinzekela ukuthi noma iyiphi ibhondi
ebhalisiwe ngalesi sakhiwo esidliwayo ithathwe njengesikweleti esikhokhwa ngaphambi kwezinye. g) ISigaba 8 (4) sika-Expropriation
Act sifundeka kanje: “Umnikazi womhlaba odliwe ngokomthetho
kufanele ukuthi kusukela ngelanga lokudliwa komhlaba kuze kube
usuku uHulumeni awuthatha ngalo umhlaba, awunakekele futhi
awugcine esimweni esifanele, kanti futhi uma engakwenzi lokhu
ngamabomu noma ngenxa yobudedengu bese kuthi ngenxa yalokho lehle inani lomhlaba noma lesakhiwo, uNgqongqoshe angabiza
leyo mali inani elehle ngayo kumnikazi: Ngaphansi kombandela
wokuthi uNgqongqoshe uyombuyisela umnikazi izindleko angene
kuzona, ngokubona kukaNgqongqoshe, okwakudingekile ukuba
angene kuzona emva kosuku lokudliwa ngokomthetho komhlaba
noma kwesakhiwo ezimaqondana nokunakekelwa kwawo.”
Mrs Hazel Msomi
031 3114500/ 0734296660
10h00-13h00
Isaziso Ngenhloso Yokudliwa Ngokomthetho Komhlaba
mhla ka 2013-10-10, kwanombolo 11 Electron Road, Springfield. Wonke amakhotheshini
kufanele abuyiswe mhla ka
2013-10-18 ngefeksi kule
nombolo: 031-311 9033 noma
alethwe edeskini elingasemnyango omkhulu, enhlokohhovisi yakwaGesi, kwanombolo 1
Jelf Taylor Crescent, eThekwini.
Yonke imibuzo: 031-3119420
(Tumo Mpetsane).
Umnikazi
G. GOBA
Ukuchazwa Komhlaba
PORTION 243(OF 28) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
D.B. BHULOSE
PORTION 150(OF 76) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
D.B. BHULOSE
PORTION 152(OF76) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
S. MAAGA
PORTION 178 (OF 76) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
B YENI
PORTION 197 (OF 76) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
M. NKWANYANA PORTION 213(OF 76) OF THE FARM
PIEZANG 7RIVIER NO.805
D.B. BHULOSE
PORTION 223 (OF 76) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
V. MHLONGO
PORTION 226 (OF 76) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
ITHALA LTD
PORTION 227 (OF 76) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
V. MHLONGO
PORTION 111 (OF 77) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
R.A.Z NGCOBO PORTION 112(OF 77) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
F.C.B. MAKHOBA PORTION 113 (OF 77) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
R MADHLALA
REM OF 115 (OF 77) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
B.V. NGCOBO
PORTION 231 (OF 77) OF THE FARM
PIEZANG RIVIER NO.805
No. yetayitela
T1441/1957
T17608/1979
T17608/1979
T410/1995
T3598/1929
T7035/1944
T17608/1979
T19903/1999
T10754/1999
T18242/1995
T10954/1985
T3425/1986
T31787/1988
T12119/1975
YONKE IMIBUZO kufanele ibhekiswe kuJeffrey Naidoo woMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu kuMasipala weTheku e3rd
Floor, Shell House, 221 Anton Lembede Street, eThekwini noma
kuNjabulo Maseko wenkampani yabameli iNjabulo Mbatha Attorneys kwanombolo 031-309 1691 noma 031-309 4813, kwanombolo
28 Kent Road, Stamford Building, eGreyville. IZITATIMENDE
EZIBHALWE PHANSI, ezinemininingwane ephelele yanoma
yiziphi izizathu zokuphikisana nalokhu okuhlongozwayo lapha
kufanele zithunyelwe kuleli kheli: The Municipal Manager, City
Hall, Durban 4001, zingakapheli izinsuku ezingama-30 kuphume
lesi saziso. C/O Njabulo Maseko, Maseko Mbatha Attorneys, Suite
4, 2nd Floor, Stamford Building, Greyvill, Durban
CLASSIFIEDS tenders
The place for eThekwini jobs, staff news, calls for proposals, tenders & notices
Sealed tenders, addressed to the CITY MANAGER, c/o GROUND FLOOR, MUNICIPAL BUILDING, 166 K.E. MASINGA ROAD (formerly OLD FORT
ROAD, DURBAN 4001, will be received at any time prior to but NOT LATER THAN 11:00 on the closing dates specified for the requirements indicated, when tenders will be opened publicly. Specifications and tender forms are obtainable from the service unit or consultants indicated
SIBUSISO SITHOLE • CITY MANAGER • 2013-10-04
ETHEKWINI
ELECTRICITY
Imibhalo yamathenda
(ebhalwe ngesiNgisi)
itholakala eThekwini Electricity, 1 Jelf Taylor Crescent,
eThekwini (Okheshiya batholakala kusuka ngo-08:00
kuya ku-15:00, ngeMisombuluko kuya koLwesihlanu.
Akuvulwa ngamaholide.)
E.9159 Isigaba 1: Ukuthengisela, ukudiliva,
ukuthulula, ukufaka
nokuvivinya i-11kV double busbar fixed pattern
switchgear eyakhelwe
kokuyivikela okuyinsimbi
iskhathi esiyizinyanga ezingama-36 kuma-substation
ahlukahlukene Isigaba 2:
Ukuthengisela, ukudiliva,
ukuthulula, ukufaka nokuvivinya i-33kV double busbar fixed pattern switchgear
eyakhelwe kokuyivikela
okuyinsimbi eCongella
Substation (R1000 imali
engeke ibuye ekhokhelwa
ithenda ngalinye – ukheshi
noma amasheke aqinisekiswe yibhange kuphela)
Usuku lokuvala: 15 Novemba 2013. Umhlangano
wabafisa ukufaka amathenda alo msebenzi, okuyimpoqo ukuwethamela, umhla ka-2013-10-10, eMain
Executive Boardroom,
eThekwini Electricity, 1 Jelf
Taylor Crescent, eThekwini,
ngo-10:00 umhlangano ube
uzoqala ngo 10:30. Amathenda alabo abengezanga
kulo mhlangano ayokhishelwa ngaphandle uma
sekuhlungwa. Abavunyelwe ukufaka amathenda
yilabo kuphela ababhalise
kwi-CIDB, noma labo
abazokwazi ukubhalisa
ngaphambi kokuhlaziywa
kwamathenda afakiweyo,
esigabeni sokubhaliswa
kosonkontileka esilingana
noma esingaphezu kwesinqunywe ngokwenani lomsebenzi wokwakha osezingeni 7EB//7EP maqondana
neSigaba 1 noma 5EB/5EP
maqondana neSigaba 2
noma ngaphezulu. Yonke
imibuzo: 031-311 9420
(Tumo Mpetsane)
E.9188 Ukuthengisela,
ukudiliva nokuthulula amasuit kit nokunye kokugqoka
okuvikelana emlilweni
nasekushisweni ugesi
izinyanga ezingama-24
(R1000 imali engeke ibuye
ekhokhelwa ithenda
ngalinye – ukheshi noma
amasheke aqinisekiswe
yibhange kuphela). Usuku
lokuvala: 1 Novemba 2013.
Yonke imibuzo: 031-311
9422 (Gavin Joseph)
ARCHITECTURAL
DEPARTMENT
Imibhalo yamathenda
(ebhalwe ngesiNgisi)
itholakala ku-Cashier, Basement, Engineering Unit,
Municipal Centre, 166 KE
Masinga (Old Fort) Road,
eThekwini (phakathi kuka08:00 no-12:30 nango-13:15
kuya ku-15:15)
Amathenda Enani Elilinganiselwa Ngaphansi
kuka-R5m
CSA.2176 IWadi 60: Ekhoneni lika-Redcliff Drive
noBuffels Drive, eRedcliffe:
Ukunwetshwa nokulungiswa komtholampilo
(R250 imali ekhokhelwa
ithenda ngalinye engeke
ibuye ukheshi noma isheke
eliqinisekiswe yibhange
kuphela)Usuku lokuvala:
25 Okthoba 2013. Umhlangano wabafisa ukufaka
amathenda alo msebenzi,
okuyimpoqo ukuwethamela, umhla ka-2013-10-10,
emtholampilo waseRedcliffe, ekhoneni lika-Redcliff Drive noBuffelsdrive,
eRedcliffe, kuWadi 60,
ngo-10:00. Amathenda
alabo abengezanga kulo
mhlangano ayokhishelwa ngaphandle uma
sekuhlungwa. Abavunyelwe
ukufaka amathenda yilabo
kuphela ababhalise kwiCIDB, noma labo abazokwazi ukubhalisa ngaphambi kokuhlaziywa
kwamathenda afakiweyo,
esigabeni sokubhaliswa
kosonkontileka esilingana noma esingaphezu
kwesinqunywe ngokwenani
lomsebenzi wokwakha
osezingeni 3GB noma ngaphezulu.
Yonke imibuzo: Ucingo:
031-322 7169 (N. Murray).
CSA.2177 IWadi 59 - Cottonwood Drive, Trenance
Park: Ukunwetshwa nokulungiswa komtholampilo
(R250 imali ekhokhelwa
ithenda ngalinye engeke
ibuye – ukheshi noma
isheke eliqinisekiswe
yibhange kuphela). Usuku
lokuvala: 25 Okthoba 2013.
Umhlangano wabafisa
ukufaka amathenda alo
msebenzi, okuyimpoqo
ukuwethamela, umhla
ka-2013-10-10, kumtapo
wolwazi waseTrenance
Park, kuCottonwood Drive,
eTrenance Park, kuWadi
59, ngo-11:30. Amathenda alabo abengezanga
kulo mhlangano ayokhishelwa ngaphandle uma
sekuhlungwa. Abavunyelwe
ukufaka amathenda yilabo
kuphela ababhalise kwiCIDB, noma labo abazokwazi ukubhalisa ngaphambi kokuhlaziywa
kwamathenda afakiweyo,
esigabeni sokubhaliswa
kosonkontileka esilingana
noma esingaphezu kwesinqunywe ngokwenani
lomsebenzi wokwakha
osezingeni 3GB noma ngaphezulu.
Yonke imibuzo: Ucingo:
031-322 7169 (N. Murray).
Amathenda Enani Elilinganiselwa Ngaphezu
kuka-R10m
CSA.1068 IWadi 21:
Amahhovisi amasha akwa-Durban Solid Waste: 5
Koningkramer Road, New
Germany (R1000 imali ekhokhelwa ithenda ngalinye
engeke ibuye – ukheshi
noma isheke eliqinisekiswe
yibhange kuphela). Usuku
lokuvala: 1 Novemba 2013.
Umhlangano wabafisa
ukufaka amathenda alo
msebenzi, okuyimpoqo
ukuwethamela, umhla ka2013-10-10, kwaNombolo
5 Koningkramer Road, New
Germany, ngo-10:00. Amathenda alabo abengezanga
kulo mhlangano ayokhishelwa ngaphandle uma
sekuhlungwa. Abavunyelwe ukufaka amathenda
yilabo kuphela ababhalise
kwi-CIDB, noma labo
abazokwazi ukubhalisa
ngaphambi kokuhlaziywa
kwamathenda afakiweyo,
esigabeni sokubhaliswa
kosonkontileka esilingana
noma esingaphezu kwesinqunywe ngokwenani
lomsebenzi wokwakha
osezingeni 7GB noma ngaphezulu.
Yonke imibuzo: Ucingo: 082
556 2164 (R. Johnson).
ENGINEERING UNIT
Imibhalo yamathenda (ebhalwe ngesiNgisi) itholakala
ku-Cashier, Basement, Engineering Unit, Municipal Centre,
166 KE Masinga (Old Fort)
Road, eThekwini (phakathi
kuka-08:00 no-12:30 nango-13:15 kuya ku-15:15)
1D-12456 Ukwakhiwa kabusha
kukaCave Rock: Brighton
Beach Seawall (R500 imali
ekhokhelwa ithenda ngalinye
engeke ibuye – ukheshi noma
isheke eliqinisekiswe yibhange
kuphela). Usuku lokuvala: 18
Okthoba 2013. Umhlangano
wokucacisa ngalo msebenzi,
okuyimpoqo ukuwethamela,
umhla ka 2013-10-10 eCave
Rock: Brighton Beach Pools,
Foreshore Drive, eBluff, eThekwini, ngo-10:30. Amathenda
alabo abangezanga kulo
mhlangano ayokhishelwa
ngaphandle uma sekuhlungwa. Abavunyelwe ukufaka
amathenda yilabo kuphela
ababhalise kwi-CIDB, noma
labo abazokwazi ukubhalisa
ngaphambi kokuhlaziywa
kwamathenda afakiweyo,
esigabeni sokubhaliswa
kosonkontileka esilingana
noma esingaphezu kwesinqunywe ngokwenani
lomsebenzi wokwakha osezingeni 6CE noma ngaphezulu.
Amathenda kufanele alandwe
kusasele izinsuku ezingekho
ngaphansi kwezintathu kufike
usuku lokuvalwa kwamathenda. Yonke imibuzo: Ucingo:
031-311 7163 (Joe Brahmin).
F05-01 to 03 Inkontileka
yamasevisi okweseka uhlelo
lwemisebenzi yomphakathi
(EPWP) (R250 imali ekhokhelwa ithenda ngalinye engeke
ibuye – ukheshi noma isheke
eliqinisekiswe yibhange
kuphela). Usuku lokuvala: 25
Okthoba 2013. Umhlangano
wokucacisa ngalo msebenzi,
okuyimpoqo ukuwethamela,
umhla ka 2013-10-11 eGround
Floor Conference Room, 2 Club
Lane, ePinetown, ngo-11:00.
Amathenda alabo abangezanga
kulo mhlangano ayokhishelwa
ngaphandle uma sekuhlungwa.
Yonke imibuzo: Ucingo: 031311 6380 (B. Govender).
1R-12086 45th Locksley, Ukulungiswa kukaKing Cetshwayo:
Amaphevumente aku-45th
Avenue, Sherwood/ ekuchezukeni ku-N3 (R500 imali
ekhokhelwa ithenda ngalinye
engeke ibuye – ukheshi noma
isheke eliqinisekiswe yibhange
kuphela). Usuku lokuvala: 18
Okthoba 2013. Umhlangano
wokucacisa ngalo msebenzi,
okuyimpoqo ukuwethamela,
umhla ka 2013-10-10 ekhoneni
likaKing Cetshwayo noLocksley
Drive, ngo-14:00. Amathenda alabo abangezanga kulo
mhlangano ayokhishelwa
ngaphandle uma sekuhlungwa. Abavunyelwe ukufaka
amathenda yilabo kuphela
ababhalise kwi-CIDB, noma
labo abazokwazi ukubhalisa
ngaphambi kokuhlaziywa
kwamathenda afakiweyo,
esigabeni sokubhaliswa
kosonkontileka esilingana
noma esingaphezu kwesinqunywe ngokwenani
lomsebenzi wokwakha osezingeni 6CE noma ngaphezulu.
Amathenda kufanele alandwe
kusasele izinsuku ezingekho
ngaphansi kwezintathu kufike
usuku lokuvalwa kwamathenda. Yonke imibuzo: Ucingo:
031-311 7728 (LNJ Cloete).
3V-10317 Ukulungiswa kweSiphingo - Isigaba 2 (R1000 imali
ekhokhelwa ithenda ngalinye
engeke ibuye – ukheshi noma
isheke eliqinisekiswe yibhange
kuphela). Usuku lokuvala: 1
Novemba 2013. Umhlangano
wokucacisa ngalo msebenzi,
okuyimpoqo ukuwethamela,
umhla ka 2013-10-10 kumtapo wolwazi waseSiphingo,
kwaNombolo 3 Orient Drive,
Orient Hills, ngo-09:30. Amathenda alabo abangezanga
kulo mhlangano ayokhishelwa
ngaphandle uma sekuhlungwa. Abavunyelwe ukufaka
amathenda yilabo kuphela
ababhalise kwi-CIDB, noma
labo abazokwazi ukubhalisa
ngaphambi kokuhlaziywa
kwamathenda afakiweyo,
esigabeni sokubhaliswa
kosonkontileka esilingana
noma esingaphezu kwesinqunywe ngokwenani
lomsebenzi wokwakha osezingeni 7CE noma ngaphezulu.
Amathenda kufanele alandwe
kusasele izinsuku ezingekho
ngaphansi kwezintathu kufike
usuku lokuvalwa kwamathenda. Yonke imibuzo: Ucingo:
031-311 7837 (Zama Mtolo).
HUMAN
SETTLEMENTS UNIT
Imibhalo yamathenda (ebhalwe ngesiNgisi) itholakala
ku-Cashier, Basement, Municipal Centre, 166 KE Masinga
(Old Fort) Road, Durban, 4001
(phakathi kuka-08:00 no-12:30
nango-13:15 kuya ku-15:15)
1H-8486 Ukulungiswa
kwezindlu eZamani 2A:
Ukulungiswa kwezindlu eziwu-30m2 nokwakhiwa kwezindlu ezintsha eziwu-30m2
(R1000 imali ekhokhelwa
ithenda ngalinye engeke ibuye
– ukheshi noma isheke eliqinisekiswe yibhange kuphela).
Usuku lokuvala: 1 Novemba
2013. Umhlangano wabafisa
ukufaka amathenda alo msebenzi, okuyimpoqo ukuwethamela, umhla ka-2013-10-18,
ehhovisi likaKhansela Dlamini
- kuWadi 91, G7 Shezi Main
Road, Mpumalanga Township,
eHammarsdale, ngo-12:00.
Amathenda alabo abangezanga
kulo mhlangano ayokhishelwa
ngaphandle uma sekuhlungwa. Abavunyelwe ukufaka
amathenda yilabo kuphela
ababhalise kwi-CIDB, noma
labo abazokwazi ukubhalisa
ngaphambi kokuhlaziywa
kwamathenda afakiweyo,
esigabeni sokubhaliswa
kosonkontileka esilingana
noma esingaphezu kwesinqunywe ngokwenani
lomsebenzi wokwakha osezingeni 6GB noma ngaphezulu.
Amathenda kufanele alandwe
kusasele izinsuku ezingekho
ngaphansi kwezintathu kufike
usuku lokuvalwa kwamathenda. Yonke imibuzo: Ucingo:
031-311 6509 (Nkk. X. Mtolo) noma 031-311 6520 (B.S.
Gumede).
1H-8910 Amasevisi och-
wepheshe kwiphrojekthi
yezindlu eRainbow Ridge
nakuLacey Road (iWadi 23 no
25) (R250 imali ekhokhelwa
ithenda ngalinye engeke ibuye
– ukheshi noma isheke eliqinisekiswe yibhange kuphela).
Usuku lokuvala: 1 Novemba
2013. Umhlangano wabafisa
ukufaka amathenda alo msebenzi, okuyimpoqo ukuwethamela, umhla ka-2013-10-10,
eThekwini Housing Unit, 17
Doveside Place, Caneheaven
Drive, Phoenix, eThekwini,
ngo-11:00. Amathenda alabo
abangezanga kulo mhlangano
ayokhishelwa ngaphandle
uma sekuhlungwa. Amathenda
kufanele alandwe kusasele
izinsuku ezingekho ngaphansi
kwezintathu kufike usuku
lokuvalwa kwamathenda. Yonke imibuzo: Eyobuchwepheshe:
Ucingo: 031-311 2484 (K.
Maharaj); Eminye: Ucingo: 031311 2475 (M. Nogwaza).
4V-9643 Iphrojethi yokwakhiwa kwezindlu e-Oakford
Priory: Ukuhlinzekwa kwamasevisi obunjiniyela okubalwa
kuwona izisekelo zezindlu
nama-slab ezizeni ezilinganiselwa ku-693 (R1000 imali
ekhokhelwa ithenda ngalinye
engeke ibuye – ukheshi noma
isheke eliqinisekiswe yibhange
kuphela). Usuku lokuvala: 1
Novemba 2013. Umhlangano
wabafisa ukufaka amathenda
alo msebenzi, okuyimpoqo
ukuwethamela, umhla ka2013-10-10, eThekwini Housing Unit, 17 Doveside Place,
Phoenix, eThekwini, ngo-10:00.
Amathenda alabo abangezanga
kulo mhlangano ayokhishelwa
ngaphandle uma sekuhlungwa. Abavunyelwe ukufaka
amathenda yilabo kuphela
ababhalise kwi-CIDB, noma
labo abazokwazi ukubhalisa
ngaphambi kokuhlaziywa
kwamathenda afakiweyo,
esigabeni sokubhaliswa
kosonkontileka esilingana
noma esingaphezu kwesinqunywe ngokwenani
lomsebenzi wokwakha osezingeni 8CE noma ngaphezulu.
Amathenda kufanele alandwe
kusasele izinsuku ezingekho
ngaphansi kwezintathu kufike
usuku lokuvalwa kwamathenda. Yonke imibuzo: Ucingo:
031-764 1914 (Asha Sunker).
CITY FLEET
Imibhalo yamathenda
(ebhalwe ngesiNgisi)
itholakala ku-Cashier,
Basement, Municipal
Centre, 166 KE Masinga
(Old Fort) Road, Durban,
4001 (phakathi kuka-08:00
no-12:30 nango-13:15 kuya
ku-15:15)
Yonke imibuzo: Ucingo:
031-309 5770 (Brian Stokes)
CF/98/13 Ukuthengisela
nokudiliva iloli yohlobo
olubizwa nge-reach truck
okuhlalwa kuyona futhi
esebenza ngogesi ekwazi
ukuthwala umthwalo ongu1500kg (R100 imali ekhokhelwa ithenda ngalinye
engeke ibuye – ukheshi
noma isheke eliqinisekiswe
yibhange kuphela). Usuku
lokuvala: 18 Okthoba 2013
CF/99/13 Ukuthengisela
nokudiliva amaforklift truck
amabili asebenza ngodizili
akwazi ukuthwala umthwalo ongu-3000kg (R100
imali ekhokhelwa ithenda
ngalinye engeke ibuye
– ukheshi noma isheke
eliqinisekiswe yibhange
kuphela). Usuku lokuvala:
18 Okthoba 2013
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT UNIT
Imibhalo yamathenda (ebhalwe ngesiNgisi) itholakala
ku-Cashier, Basement, Engineering Unit, Municipal Centre,
166 KE Masinga (Old Fort)
Road, eThekwini (phakathi
kuka-08:00 no-12:30 nango-13:15 kuya ku-15:15)
1A-12208 Ukusingatha, ukwalusa ukusebenza nokugcina esimweni i-corporate
network kaMasipala weTheku
(R1000 imali ekhokhelwa
ithenda ngalinye engeke ibuye
– ukheshi noma amasheke
aqinisekiswe yibhange
kuphela). Usuku lokuvala: 1
Novemba 2013. Umhlangano
wokucacisa ngalo msebenzi,
okuyimpoqo ukuwethamela,
umhla ka 2013-10-11, e-4th
Floor Rennie House, 41 Margaret Mncadi Avenue, eThekwini,
ngo-10:00. Amathenda alabo
abangezanga kulo mhlangano
ayokhishelwa ngaphandle uma
sekuhlungwa. Yonke imibuzo:
Ucingo: 031-311 4956 noma
email: [email protected]
gov.za
7A-12622 Ukwakhela nokudilivela uMasipala amabhodi
ezinombolo zemigwaqo (R100
imali ekhokhelwa ithenda ngalinye engeke ibuye
– ukheshi noma amasheke
aqinisekiswe yibhange kuphela). Usuku lokuvala: 18 Okthoba 2013. Yonke imibuzo: email:
[email protected]
S.4022 Ukuthengisela nokudilivela uMasipala umfaniswano
wabasebenzi bemitapo yolwazi
izinyanga ezingama-24 (R100
imali ekhokhelwa ithenda ngalinye engeke ibuye
– ukheshi noma amasheke
aqinisekiswe yibhange
kuphela). Usuku lokuvala: 1
Novemba 2013. Yonke imibuzo:
Eyobuchwepheshe: Ucingo:
031-311 2401 (Krisen Naidoo);
Eminye: Ucingo: 031-311 7408
(Thabisile Msomi).
S.4041 Ukuthengisela nokudilivela uMasipala inhlabathi
yangaphezulu kanye nexutshwe nomquba izinyanga
ezingama-24 (R100 imali
ekhokhelwa ithenda ngalinye
engeke ibuye – ukheshi noma
amasheke aqinisekiswe
yibhange kuphela)
Usuku lokuvala: 1 Novemba
2013. Yonke imibuzo: Eyobuchwepheshe: Ucingo: 031-208
6226 (Teddy Govender); Eminye: Ucingo: 031-311 7835 (S.
Mvelase).
S.4043 Ukuthengisela nokudilivela uMasipala upende
wokwenza omaka emigwaqweni obomvu, ophuzi nomhlophe izinyanga ezingama-24
(R250 imali ekhokhelwa
ithenda ngalinye engeke ibuye
– ukheshi noma amasheke
aqinisekiswe yibhange
kuphela). Usuku lokuvala: 1
Novemba 2013. Yonke imibuzo:
Eyobuchwepheshe: Ucingo: 031311 7504 (Thomas Govender);
Eminye: Ucingo: 031-322 7188
(Nothando Mkhize).

Similar documents