Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003

Comments

Transcription

Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003
MALAYSIA
Warta Kerajaan
S E R I PAD U KA BAG I N DA
DITERBITKAN DENGAN KUASA
HIS MAJESTY’S GOVERNMENT GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY
Jil. 47
No. 23
15hb November 2003
TAMBAHAN No. 113
PERUNDANGAN (A)
P.U. (A) 431.
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERATURAN -PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN ) 2003
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 53 Akta Bekalan Elektrik
1990 [Akta 447], Menteri membuat Peraturan-Peraturan yang berikut:
Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Elektrik
(Pindaan) 2003.
(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 15 November 2003.
Pindaan peraturan 2
2. Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 [P.U. (A) 38/1994], yang disebut “PeraturanPeraturan ibu” dalam Peraturan-Peraturan ini, dipinda dalam peraturan 2—
(a) dalam takrif “pencawang”, dengan menggantikan perkataan “tenaga”
di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “elektrik”;
(b) dengan menggantikan takrif “pemutus litar” dengan takrif yang berikut:
‘ “pemutus litar” ertinya peranti mekanikal bagi menyambung
atau memutuskan litar hidup, contohnya litar pintas, apabila litar
itu terputus secara automatik;’;
P.U. (A) 431.
2834
(c) dalam takrif “Perakuan Kelulusan”, dengan menggantikan perkataan
“Pengarah” dan “Jabatan Bekalan Elektrik, Malaysia” dengan perkataan
“Suruhanjaya”;
(d) dengan memotong takrif “pihak berkuasa telekomunikasi”;
(e) dalam takrif “radas penggunaan”, dengan menggantikan perkataan
“tenaga” dengan perkataan “elektrik”;
(f) dengan memasukkan selepas takrif “sesalur agihan” dengan takrif
yang berikut:
‘ “Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia” ertinya
Suruhanjaya yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi
dan Multimedia Malaysia 1998 [Akta 589];’;
(g) dalam takrif “talian perkhidmatan”, dengan menggantikan perkataan
“tenaga” dengan perkataan “elektrik”; dan
(h) dengan menggantikan takrif “talian telekomunikasi” dengan takrif
yang berikut:
‘ “talian telekomunikasi” ertinya dawai atau dawai-dawai dan
apa-apa perkakas atau apa-apa radas yang disambungkan padanya
yang digunakan bagi tujuan komunikasi seperti yang ditakrifkan di
bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588];’.
Pindaan peraturan 3
3.
Peraturan 3 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut:
“(2) Perakuan Pendaftaran hendaklah dalam Borang B yang
ditetapkan dalam Jadual Pertama.”;
(b) dengan menggantikan subperaturan (3) dengan subperaturan yang berikut:
“(3) Perakuan Pendaftaran hendaklah sah bagi tempoh tidak
kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun dari
tarikh ia dikeluarkan.”; dan
(c) dengan memotong subperaturan (4).
Pindaan peraturan 4
4. Peraturan 4 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong perkataan
“atau pembaharuannya”.
Peraturan baru 6A
5. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 6
peraturan yang berikut:
“Daftar.
6A. (1) Suruhanjaya hendaklah menyimpan suatu Daftar yang
dalamnya hendaklah dimasukkan nama dan butir-butir lain bagi tiaptiap orang yang Perakuan Pendaftarannya dikeluarkan di bawah
peraturan 4.
2835
P.U. (A) 431.
(2) Maka hendaklah dikeluarkan daripada daftar nama dan butirbutir lain bagi tiap-tiap orang yang Perakuan Pendaftarannya telah
dibatalkan di bawah peraturan 7.”.
Pindaan peraturan 7
6.
Peraturan 7 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 8
7. Peraturan 8 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Ketua Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 10
8. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 10 dengan
peraturan yang berikut:
“Fi bagi
pepasangan
awam atau
persendirian.
10. (1) Fi yang kena dibayar bagi pengeluaran lesen bagi pepasangan
awam, selain penjanaan yang disebut dalam subperaturan (2), hendaklah
kadar tahunan dan hendaklah pada kadar yang ditetapkan dalam
Bahagian III Jadual Kedua.
(2) Fi yang kena dibayar bagi pengeluaran lesen bagi pepasangan
awam untuk penjanaan elektrik menggunakan tenaga bio jisim, kuasa
hidro, kuasa suria, kuasa haba bumi, kuasa angin, sumber ombak dan
air pasang surut dengan kuasa agregat tidak melebihi 10 MW hendaklah
dibayar secara tahunan dan hendaklah pada kadar yang ditetapkan
dalam Bahagian IIIA Jadual Kedua.
(3) Fi yang kena dibayar bagi pengeluaran lesen bagi pepasangan
persendirian hendaklah dibayar secara penuh mengikut tempoh sah
sesuatu lesen dan hendaklah pada kadar yang ditetapkan dalam Bahagian
IA Jadual Kedua.
(4) Semua fi yang kena dibayar di bawah subperaturan (1), (2)
dan (3) hendaklah dibayar pada permulaan tahun setiap lesen.
(5) Apa-apa fi yang telah dibayar sebelum berkuat kuasanya
Bahagian IA, III dan IIIA Jadual Kedua tidak boleh dibayar balik.”.
Pindaan regulation 14
9. Subperaturan 14(2) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “tenaga” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “elektrik”.
Pindaan peraturan 17
10. Subperaturan 17(5) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “tenaga” dengan perkataan “elektrik”.
P.U. (A) 431.
2836
Pindaan peraturan 22
11. Subperaturan 22(1) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 23
12. Perenggan 23(3)(g) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “Ketua Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 25
13. Subperaturan 25(3) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “tenaga” dengan perkataan “elektrik”.
Pindaan peraturan 29
14. Peraturan 29 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“tenaga” dengan perkataan “elektrik”.
Pindaan peraturan 30
15. Peraturan 30 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dalam nota birai dan teks
dengan menggantikan perkataan “Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 31
16. Peraturan 31 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Ketua Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 33
17.
Subperaturan 33(2) Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan “tenaga” dengan
perkataan “elektrik”; dan
(b) dalam perenggan (c), dengan menggantikan perkataan “bekalan tenaga”
dengan perkataan “bekalan elektrik”.
Pindaan peraturan 34
18. Peraturan 34 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Ketua Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 36
19. Peraturan 36 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“tenaga” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “elektrik”.
2837
P.U. (A) 431.
Pindaan peraturan 41
20.
Peraturan 41 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua
terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”;
(b) dalam subperaturan (13), dengan menggantikan perkataan “tenaga”
dengan perkataan “elektrik”;
(c) dalam subperaturan (19), dengan memasukkan selepas perkataan
“konduktor bumi tambahan” dengan perkataan “melainkan dengan
kebenaran bertulis Suruhanjaya”; dan
(d) dengan memotong subperaturan (27).
Pindaan peraturan 42
21.
Peraturan 42 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua
terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa
telekomunikasi” dengan perkataan “Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia Malaysia”.
Pindaan peraturan 43
22.
Peraturan 43 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua
terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”;
(b) dengan menggantikan perkataan “tenaga” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “elektrik”; dan
(c) dalam perenggan (d), dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa
telekomunikasi” dengan perkataan “Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia Malaysia”.
Pindaan subkepala Bahagian III
23. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dalam teks bahasa Inggeris dengan
menggantikan subkepala “Examination of Competent Person” dengan subkepala
“Examination for Competent Persons”.
Pemotongan peraturan 44
24.
Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong peraturan 44.
Pindaan peraturan 45
25.
Peraturan 45 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan nota birai dengan nota birai yang berikut:
“Kehendak bagi Perakuan Kekompetenan”;
P.U. (A) 431.
2838
(b) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “Ketua
Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”;
(c) dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang
berikut:
“(2) Suruhanjaya boleh menjalankan atau menyebabkan untuk
dijalankan, mengikut apa-apa cara yang disifatkan patut, peperiksaan
bagi maksud menentukan sama ada seseorang itu memiliki kelayakan
yang diperlukan untuk dikeluarkan Perakuan Kekompetenan.”; dan
(d) dengan memotong subperaturan (3).
Peraturan 45A baru
26. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas
peraturan 45 peraturan yang berikut:
“Permohonan
bagi
peperiksaan.
45 A . (1) Suatu permohonan bagi peperiksaan bagi Perakuan
Kekompetenan hendaklah dibuat secara bertulis mengikut cara yang
ditentukan oleh Suruhanjaya.
(2) Setiap permohonan di bawah subperaturan (1) hendaklah
dipertimbangkan oleh Suruhanjaya yang hendaklah memutuskan sama
ada pemohon itu layak untuk mengambil peperiksaan itu.
(3) Suruhanjaya hendaklah memberitahu pemohon secara bertulis
tentang keputusannya.”.
Pindaan peraturan 46
27. Peraturan 46 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Lembaga” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 47
28. Peraturan 47 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Lembaga” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 48
29.
Peraturan 48 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Lembaga” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dengan memotong subperaturan (4).
Pindaan peraturan 49
30.
Peraturan 49 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Lembaga” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dengan memotong subperaturan (4).
2839
P.U. (A) 431.
Pindaan peraturan 50
31.
Peraturan 50 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Lembaga” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dengan memotong subperaturan (4).
Pindaan peraturan 51
32.
Peraturan 51 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Lembaga” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dengan memotong subperaturan (4).
Pindaan peraturan 52
33.
Peraturan 52 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Lembaga” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”;
(b) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua
terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(c) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “IV” dengan
perkataan “IIIB”.
Pindaan peraturan 53
34. Peraturan 53 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Ketua Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 55
35.
Peraturan 55 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua
terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”;
(b) dengan menggantikan perkataan “Lembaga” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(c) dalam teks bahasa Inggeris, dalam subperaturan (1), dengan
menggantikan perkataan “his” dengan perkataan “its”.
Pindaan peraturan 56
36. Peraturan 56 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong perkataan
“hendaklah ditandatangani oleh Ketua Pengarah dan”.
P.U. (A) 431.
2840
Pindaan peraturan 57
37. Peraturan 57 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Ketua Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 58
38. Peraturan 58 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Ketua Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 59
39.
Peraturan 59 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua
terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”;
(b) dalam subperaturan (1)—
(i) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan
“he” dengan perkataan “the Commission”; dan
(ii) dalam teks bahasa kebangsaan, dengan menggantikan perkataan
“olehnya” dengan perkataan “oleh Suruhanjaya”;
(c) dengan menggantikan subperaturan (5) dan (6) dengan subperaturan
yang berikut:
“(5) Apabila Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai
bahawa orang yang memegang Perakuan Kekompetenan telah
melakukan suatu kesalahan di bawah Akta atau Peraturan-Peraturan
ini atau mana-mana salah laku di bawah Peraturan-Peraturan ini
dan tidak lagi layak memegang Perakuan Kekompetenan Suruhanjaya
hendaklah dengan serta-merta menggantung Perakuan itu.
(6) Suruhanjaya hendaklah, seberapa cepat yang dapat
dilaksanakan selepas penggantungan Perakuan, melantik suatu
Jawatankuasa yang terdiri daripada Pengerusi Suruhanjaya dan dua
orang lain yang dilantik oleh Pengerusi Suruhanjaya untuk menyiasat
kesalahan atau salah laku yang dikatakan.”;
(d) dalam subperaturan (7), dengan menggantikan perkataan “kesalahan
yang dikatakan itu di hadapan Jawatankuasa” dengan perkataan
“kesalahan yang dikatakan atau salah laku itu di hadapan Jawatankuasa
yang dilantik oleh Suruhanjaya”; dan
(e) dengan menggantikan subperaturan (8) dengan subperaturan yang berikut:
“(8) Jawatankuasa yang dilantik oleh Suruhanjaya hendaklah,
dalam masa empat belas hari dari tarikh selesainya penyiasatan di
bawah subperaturan (6), mengemukakan dapatan dan syor-syornya
kepada Suruhanjaya yang akan memutuskan sama ada untuk
mengendors, menggantung bagi apa-apa tempoh yang Suruhanjaya
fikirkan sesuai atau membatalkan secara mutlak Perakuan
Kekompetenan yang dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan ini.”.
2841
P.U. (A) 431.
Pindaan peraturan 60
40.
Peraturan 60 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam perenggan (2)(b), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya tentang”;
(b) dalam subperaturan (3), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(c) dengan memotong subperaturan (4).
Pindaan peraturan 63
41.
Peraturan 63 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”;
(b) dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut:
“(2) Pendaftaran yang tersebut di bawah subperaturan (1), selain
daripada Perakuan Kekompetenan sementara yang dikeluarkan di
bawah peraturan 52, hendaklah sah bagi tempoh tidak kurang daripada
satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun dengan bayaran fi
yang ditetapkan dalam Bahagian V Jadual Kedua;
(c) dengan memasukkan selepas subperaturan (2) subperaturan yang berikut:
“(2A) Jika seseorang yang didaftarkan di bawah subperaturan (2)
berhasrat untuk terus melakukan apa-apa kerja, tindakan atau perkara
yang mengkehendaki pendaftaran selepas habis tempoh pendaftaran,
dia hendaklah, sebelum atau pada tarikh habis tempoh Perakuan itu
memohon bagi pendaftaran baru.”;
(d) dalam subperaturan (3), dengan menggantikan perkataan “Ketua
Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”;
(e) dalam subperaturan (6), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(f) dalam subperaturan (8), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
dengan perkataan “seorang pegawai diberi kuasa”.
Pindaan peraturan 64
42. Peraturan 64 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“tenaga” dengan perkataan “elektrik”.
Pindaan peraturan 67
43.
Subperaturan 67(2) Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “tenaga” dengan
perkataan “elektrik”; dan
(b) dalam proviso kedua, dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”.
P.U. (A) 431.
2842
Pindaan peraturan 68
44. Peraturan 68 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 69
45. Peraturan 69 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Ketua Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 70
46. Peraturan 70 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 71
47. Peraturan 71 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
subperaturan (3) dengan subperaturan yang berikut:
“(3) Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Perkhidmatan Elektrik
hendaklah dalam Borang P yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah
sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada
lima tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran
itu.”.
Pindaan peraturan 72
48.
Peraturan 72 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan “thereof”;
(b) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” dengan perkataan
“Suruhanjaya”;
(c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197.
Akta 125.
“(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di
bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah
sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan
di bawah Akta Syarikat 1965;”; dan
(d) dalam perenggan (d), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 73
49. Peraturan 73 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
2843
P.U. (A) 431.
Pindaan peraturan 75
50. Peraturan 75 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut:
“(2) Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik hendaklah dalam
Borang Q yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah sah bagi
tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun
dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran itu.”.
Pindaan peraturan 76
51.
Peraturan 76 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan “thereof”;
(b) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197.
Akta 125.
“(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di
bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah
sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan
di bawah Akta Syarikat 1965;”.
Pindaan peraturan 77
52. Peraturan 77 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 78
53.
Peraturan 78 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam subperaturan (2), (3), (4) dan (5) dengan menggantikan perkataan
“hendaklah terdiri daripada mana-mana” dengan perkataan “hendaklah”;
(b) dalam perenggan 5(d), dengan menggantikan perkataan “tenaga” dengan
perkataan “elektrik”; dan
(c) dalam subperaturan (6), dengan menggantikan perkataan “boleh
mendapatkan kelulusan Ketua Pengarah” dengan perkataan “boleh
memohon kepada Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 80
54. Peraturan 80 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut:
“(2) Perakuan Pendaftaran sebagai Unit Pendawaian Persendirian hendaklah
dalam Borang R yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah sah
bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima
tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran itu.”.
P.U. (A) 431.
2844
Pindaan peraturan 81
55.
Peraturan 81 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam subperaturan (1)—
(i) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan
“thereof”;
(ii) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” dengan perkataan
“Suruhanjaya”;
(iii) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang
berikut:
Akta 197.
Akta 125.
“(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya
di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
atau ialah sebuah syarikat yang didaftarkan atau
diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965”;
dan
(iv) dalam perenggan (e), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan “Ketua
Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 82
56.
Peraturan 82 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam subperaturan (1)—
(i) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” dengan perkataan
“Suruhanjaya”; dan
(ii) dalam perenggan (c), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dalam subperaturan (2)—
(i) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” dengan
perkataan “Suruhanjaya”; dan
(ii) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan
“his” dengan perkataan “its”.
Pindaan peraturan 84
57. Peraturan 84 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut:
“(2) Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Papan Tanda Elektrik
hendaklah dalam Borang S yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah
sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada
lima tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran
itu.”.
2845
P.U. (A) 431.
Pindaan peraturan 85
58.
Peraturan 85 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan “thereof”;
(b) menggantikan perkataan “Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”;
dan
(c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197.
Akta 125.
“(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di
bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah
sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan
di bawah Akta Syarikat 1965”; dan
(d) dalam perenggan (e), dengan menggantikan perkataan “Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 86
59. Peraturan 86 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 88
60. Peraturan 88 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut:
“(2) Perakuan Pendaftaran sebagai seorang Kontraktor Pembaikan Elektrik
hendaklah dalam Borang T yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah
sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada
lima tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran
itu.”.
Pindaan peraturan 89
61.
Peraturan 89 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan “thereof”;
(b) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197.
Akta 125.
“(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di
bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah
sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan
di bawah Akta Syarikat 1965;”.
Pindaan peraturan 90
62. Peraturan 90 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
P.U. (A) 431.
2846
Pindaan peraturan 92
63. Peraturan 92 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut:
“(2) Perakuan Pendaftaran sebagai Pengilang Papan Suis hendaklah dalam
Borang U yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah sah bagi
tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun
dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran itu.”.
Pindaan peraturan 93
64.
Peraturan 93 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan “thereof”;
(b) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” dengan perkataan
“Suruhanjaya”;
(c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197.
Akta 125.
“(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di
bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah
sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan
di bawah Akta Syarikat 1965;”; dan
(d) dalam perenggan (c), dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 94
65.
Peraturan 94 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan “thereof”;
(b) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” dengan perkataan
“Suruhanjaya”;
(c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197.
Akta 125.
“(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di
bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah
sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan
di bawah Akta Syarikat 1965;”; dan
(d) dalam perenggan (c), dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 95
66. Peraturan 95 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 97
67. Peraturan 97 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
2847
P.U. (A) 431.
Pindaan peraturan 98
68.
Peraturan 98 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan “a Director”
dengan perkataan “the Commission”; dan
(b) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 99
69. Peraturan 99 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 100
70.
Peraturan 100 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dalam teks bahasa Inggeris, dalam subperaturan (2), dengan
menggantikan perkataan “Director’s” dengan perkataan “Commission’s”.
Pindaan peraturan 101
71. Peraturan 101 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Commission”.
Pindaan peraturan 102
72. Peraturan 102 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “dua bulan” dengan perkataan “empat belas hari”.
Pindaan peraturan 103
73. Peraturan 103 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan
“Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 104
74. Peraturan 104 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan
“Commission”.
Pindaan peraturan 105
75.
Peraturan 105 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua
terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”;
P.U. (A) 431.
2848
(b) dalam subperaturan (1)—
(i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“pendaftarannya” dengan perkataan “Perakuan Pendaftarannya”;
dan
(ii) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan
“pendaftarannya” dengan perkataan “Perakuan Pendaftarannya”;
dan
(c) dengan memotong subperaturan (6).
Pindaan peraturan 106
76. Peraturan 106 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “dua bulan” dengan perkataan “empat belas hari”.
Pindaan peraturan 107
77. Peraturan 107 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan
“Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 108
78. Peraturan 108 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan
“Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 109
79.
Peraturan 109 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” di mana-mana jua
terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”;
(b) dalam subperaturan (1)—
(i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“pendaftarannya” dengan perkataan “Perakuan Kelulusannya”;
dan
(ii) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan
“pendaftarannya” dengan perkataan “Perakuan Kelulusannya”;
dan
(c) dengan memotong subperaturan (6).
Pindaan peraturan 110
80.
Peraturan 110 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dalam subperaturan (5)—
(i) dengan menggantikan perkataan “Seseorang Pengarah” dengan
perkataan “Suruhanjaya”;
2849
P.U. (A) 431.
(ii) dengan menggantikan perkataan “dia” dengan perkataan
“Suruhanjaya”; dan
(iii) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” dengan perkataan
“Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 114
81.
Peraturan 114 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam nota birai dengan menggantikan perkataan “Kad pengenalan
Pengarah.” dengan perkataan “Kad pengenalan pegawai diberi kuasa.”;
dan
(b) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” dengan perkataan “pegawai
diberi kuasa”.
Pindaan peraturan 115
82.
Peraturan 115 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dalam nota birai dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah”
dengan perkataan “Suruhanjaya”;
(b) dengan menggantikan perkataan “Ketua Pengarah” dengan perkataan
“Suruhanjaya”;
(c) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan “he”
dengan perkataan “the Commission”; dan
(d) dalam teks bahasa kebangsaan, dengan menggantikan perkataan “dia”
dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 116
82. Peraturan 116 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “Pengarah” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 117
84.
Subperaturan 117(3) Peraturan-Peraturan ibu dipinda(a) dengan menggantikan perkataan “Pengerusi menurut Akta” dengan
perkataan “seseorang yang dilantik oleh Menteri di bawah subseksyen
34(3) Akta”; dan
(b) dengan menggantikan perkataan “oleh Pengerusi” dengan perkataan
“oleh orang itu”.
Pindaan peraturan 118
85. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 118 dengan
peraturan yang berikut:
“Fi yang kena 118. Apa-apa fi yang kena dibayar di bawah Akta atau Peraturandibayar kepada
Peraturan ini hendaklah dibayar terlebih dahulu kepada Suruhanjaya
Suruhanjaya.
mengikut apa-apa cara dan keadaan yang diputuskan oleh Suruhanjaya
dari semasa ke semasa dan tidak akan dibayar balik dalam apa-apa
keadaan.”.
P.U. (A) 431.
2850
Pindaan peraturan 119
86.
Peraturan 119 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan perkataan “Pengarah” di mana-mana jua terdapat
dengan perkataan “Suruhanjaya”; dan
(b) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “tenaga” dengan
perkataan “elektrik”.
Pindaan peraturan 121
87. Perenggan 121(a) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “Ketua Pengarah” dengan perkataan “Suruhanjaya”.
Pindaan peraturan 122
88. Peraturan 122 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan
perkataan “seribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam
bulan” dengan perkataan “lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh
tidak melebihi satu tahun”.
Pindaan Jadual Pertama
89.
Peraturan-Peraturan ibu dipinda dalam Jadual Pertama—
(a) dengan menggantikan Borang A dan B dengan borang yang berikut:
“BORANG A
(peraturan 3)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERMOHONAN BAGI P ENDAFTARAN PEPASANGAN
Saya/Kami ........................................................................................................................ pemunya
pepasangan.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
di ................................................................... dengan ini memohon mengikut seksyen 21 Akta
Bekalan Elektrik 1990 bagi mendapatkan suatu Perakuan Pendaftaran bagi pepasangan itu.
Pepasangan tersebut mengandungi radas-radas berikut:*
..................................................
Pemunya
*Senarai ini hendaklah mengandungi butir-butir penuh mengenai radas yang baginya fi akan ditaksirkan
sebagaimana yang ditetapkan di bawah peraturan 4 dalam Bahagian I Jadual Kedua berserta dengan
mana-mana radas lain.
Jika senarai itu terlalu panjang ia boleh diberikan dalam kertas atau kertas-kertas berasingan yang
dilampirkan bersama-sama dengan permohonan ini.
P.U. (A) 431.
2851
BORANG B
(peraturan 3)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN P ENDAFTARAN
PEPASANGAN NO.:............................
Suruhanjaya dengan ini memperakui menurut seksyen 21 Akta Bekalan Elektrik 1990 bahawa
pepasangan ................................................................................................................................................di
......................................................................................................................................... harta kepunyaan
...............................................................................................................telah memenuhi kehendakkehendak Akta itu dan Peraturan-Peraturan yang dibuat di bawahnya.
Suruhanjaya memperakui bahawa pepasangan yang tersebut di atas telah didaftarkan dan Perakuan
Pendaftaran ini adalah sah selama ...................................... tahun* dari tarikh dikeluarkan yang
dinyatakan di bawah.
Fi: RM...............................
Agregat kuasa yang dipasang: ......... kilowatt
Tarikh dikeluarkan: .........................................................
Tempat: .............................................................................
..................................................
Suruhanjaya Tenaga
* Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada 5 tahun”;
(b) dengan memotong Borang C; dan
(c) dengan menggantikan borang-borang D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z dengan borang yang berikut:
“BORANG D
(peraturan 5)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
NOTIS P EMERIKSAAN P ERMULAAN
Kepada: ...........................................................................................................................................
yang beralamat di ...........................................................................................................................
Notis penyiapan pepasangan anda di.........................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
telah diterima pada ........................... haribulan ........................... 20 ........................... Anda dengan
ini diberitahu bahawa, mengikut seksyen 21 Akta Bekalan Elektrik 1990, suatu pemeriksaan dan
ujian pepasangan itu akan dibuat pada ................ haribulan ................ 20 ................ pukul ................
pagi/petang dan bahawa orang yang menjaga pepasangan itu dikehendaki hadir semasa pemeriksaan
dan ujian itu dan hendaklah memberikan apa-apa bantuan yang dikehendaki.
Fi RM................ hendaklah dibayar dalam tempoh ................ hari daripada Notis ini.
Tarikh: ................................
Tempat: ................................
..................................................
Suruhanjaya Tenaga
P.U. (A) 431.
2852
BORANG E
(peraturan 5)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
NOTIS PEMERIKSAAN SUSULAN
Kepada: .............................................................................................................. yang beralamat di
..........................................................................................................................................................
Anda dengan ini diberitahu bahawa mengikut seksyen 21 Akta Bekalan Elektrik 1990 suatu
pemeriksaan dan ujian pepasangan anda di ................................................................................................
..........................................................................................................................................................
akan dibuat pada ................. haribulan ................. 20 ................. pukul ................. pagi/petang dan
bahawa orang yang menjaga pepasangan itu dikehendaki hadir semasa pemeriksaan dan ujian itu
dan hendaklah memberikan apa-apa bantuan yang dikehendaki.
Fi RM................. hendaklah dibayar dalam tempoh ................. hari dari Notis ini.
Tarikh:....................
Tempat:...................
..................................................
Suruhanjaya Tenaga
Lesen No.:
No. Siri:
BORANG F
(peraturan 9)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
LESEN BAGI P EPASANGAN P ERSENDIRIAN
Mengikut seksyen 9 Akta Bekalan Elektrik 1990, Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri, dengan
ini memberikan lesen kepada .........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
yang beralamat di............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
untuk menggunakan, merujuk kerja pada dan mengendalikan, mengikut Peraturan- Peraturan Elektrik
1994, suatu pepasangan elektrik yang terletak di ...........................................................................................
bagi membekalkan dan menggunakan elektrik semata-mata bagi dan pada harta dan premis kepunyaan
.......................................... tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut:
(nyatakan)
Bertarikh pada ............... haribulan ............... 20.............
Diberikan oleh
..................................................
Suruhanjaya Tenaga
P.U. (A) 431.
2853
BORANG G
(peraturan 14)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN P ENYELIAAN
DAN
PENYIAPAN
Kepada: ....................................................................................................................................................
(Nama dan alamat pemunya) (lihat nota di sebelah)
BAHAGIAN 1: PERINCIAN PEPASANGAN
Pelanggan:
Alamat:
Pepasangan ini ialah suatu pepasangan baru/tambahan/pengubahan kepada pepasangan yang sedia
ada*
BAHAGIAN 2: PENYELIAAN DAN PENYIAPAN
Saya, orang kompeten yang bertanggungjawab (sebagaimana yang ditunjukkan oleh tandatangan
saya di bawah) bagi penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik dalam pepasangan yang diperihalkan
dalam Bahagian 1, yang butir-butirnya seperti yang diperihalkan dalam Jadual Lukisan dalam
Bahagian 3, MEMPERAKUI bahawa kerja itu yang baginya saya bertanggungjawab adalah sepanjang
yang saya ketahui dan percayai mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.
Takat liabiliti penandatangan adalah terhad kepada kerja elektrik yang diperihalkan dalam
Bahagian 1 Perakuan ini.
Bagi penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik:
Nama (Dengan Huruf Besar):
Perakuan Kekompetenan:
Pendawai Sekatan Fasa Tunggal/
Fasa Tiga*
Bagi pihak:
Perakuan Kekompetenan No.:
Alamat:
Tandatangan:
Tarikh:
BAHAGIAN 3: JADUAL LUKISAN
Setiap lukisan yang disenaraikan di bawah hendaklah mengandungi akujanji yang berikut:
Saya dengan ini mengesahkan bahawa kerja elektrik yang disenaraikan dalam lukisan ini
telah saya selia dan siapkan mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.
Nama:
Pendawai Sekatan Fasa Tunggal/Tiga*
Jenis Perakuan Kekompetenan:
P.U. (A) 431.
2854
Perakuan Kekompetenan No.:
Bagi Pihak:
Alamat:
Tandatangan:
Tarikh:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
NOTA:
1. Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan yang dikehendaki oleh peraturan 12 Peraturan-Peraturan
Elektrik 1994 hendaklah dibuat dan ditandatangani oleh orang kompeten berkenaan dengan
penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik.
2. Perakuan ini akan menunjukkan tanggungjawab bagi penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik,
sama ada yang berhubungan dengan pepasangan baru atau kerja selanjutnya pada pepasangan
yang sedia ada.
3. Apabila membuat dan menandatangani perakuan bagi pihak syarikat atau entiti perniagaan
yang lain individu hendaklah menyatakan orang yang diwakilinya.
4. Perakuan tambahan mungkin dikehendaki sebagai penjelasan bagi kerja elektrik yang lebih
besar atau rumit.
5. Tandatangan yang diturunkan ialah tandatangan orang kompeten yang diberi kuasa oleh
syarikat yang melaksanakan kerja penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik.
6. Nombor muka surat bagi setiap helaian hendaklah ditunjukkan bersama-sama dengan jumlah
bilangan muka surat yang terlibat.
7. Pemunya atau pengurusan pepasangan hendaklah mengemukakan Perakuan Penyeliaan dan
Penyiapan dan Perakuan Ujian (Borang G dan H dalam Jadual Pertama) kepada pemegang
lesen atau pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi menerima
elektrik daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.
8. Apabila diterima Perakuan dalam perenggan 7, pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan
hendaklah dari tarikh itu seterusnya membekalkan elektrik seperti yang diminta oleh pemunya
atau pengurusan pepasangan.
* potong mana-mana yang tidak berkenaan.
P.U. (A) 431.
2855
BORANG H
(peraturan 14)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN U JIAN
Kepada: ...........................................................................................................................................
(Nama dan alamat pemunya) (lihat nota sebelah)
BAHAGIAN 1: PERINCIAN PEPASANGAN
Pelanggan:
Alamat:
Pepasangan ini ialah suatu pepasangan baru/tambahan/pengubahan kepada pepasangan yang sedia
ada*
BAHAGIAN 2: UJIAN
Saya, orang kompeten yang bertanggungjawab (sebagaimana yang ditunjukkan oleh tandatangan
saya di bawah) bagi ujian pepasangan yang diperihalkan dalam Bahagian 1, yang butir-butirnya
seperti yang diperihalkan dalam Jadual Lukisan dalam Bahagian 3 dan Jadual Keputusan Ujian
dalam Bahagian 4, MEMPERAKUI bahawa pepasangan itu yang baginya saya bertanggungjawab
adalah sepanjang yang saya ketahui dan percayai mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan
bahawa pepasangan itu telah siap dan selamat untuk menerima elektrik daripada atau diberi elektrik
oleh pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan.
Takat liabiliti penandatangan adalah terhad kepada pepasangan yang diperihalkan dalam Bahagian
1 Perakuan ini.
Bagi Ujian Pepasangan:
Nama (Dengan Huruf Besar):
Jenis Perakuan Kekompetenan:
Bagi pihak:
Perakuan Kekompetenan No.:
Alamat:
Tandatangan:
Tarikh:
BAHAGIAN 3: JADUAL LUKISAN
Setiap lukisan yang disenaraikan di bawah ini hendaklah mengandungi akujanji yang berikut:
Saya dengan ini mengesahkan bahawa kerja elektrik yang disenaraikan dalam lukisan ini
telah saya uji mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.
Nama:
Jenis Perakuan Kekompetenan:
Perakuan Kekompetenan No.:
Bagi Pihak:
P.U. (A) 431.
2856
Alamat:
Tandatangan:
Tarikh:
(a)
(b)
(c)
(d)
BAHAGIAN 4: JADUAL KEPUTUSAN UJIAN
(a)
(b)
(c)
(d)
NOTA:
1. Perakuan Ujian yang dikehendaki oleh peraturan 13 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994
hendaklah dibuat dan ditandatangani oleh orang kompeten berkenaan dengan ujian pepasangan.
2. Perakuan ini akan menunjukkan tanggungjawab bagi menguji pepasangan, sama ada berhubungan
dengan pepasangan baru atau kerja selanjutnya kepada pepasangan yang sedia ada.
3. Apabila membuat dan menandatangani perakuan bagi pihak syarikat atau entiti perniagaan
yang lain, individu hendaklah menyatakan orang yang diwakili.
4. Perakuan tambahan mungkin dikehendaki sebagai penjelasan bagi kerja elektrik yang lebih
besar atau rumit.
5. Tandatangan yang diturunkan ialah tandatangan orang kompeten yang diberi kuasa oleh
syarikat yang melaksanakan kerja menguji pepasangan.
6. Nombor muka surat bagi setiap helaian sepatutnya ditunjukkan bersama-sama dengan jumlah
bilangan muka surat yang terlibat.
7. Pemunya atau pengurusan pepasangan hendaklah mengemukakan Perakuan Penyeliaan dan
Penyiapan dan Perakuan Ujian (Borang G dan H dalam Jadual Pertama) kepada pemegang
lesen atau pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi menerima
elektrik daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.
8. Apabila diterima Perakuan yang disebut dalam perenggan 7, pemegang lesen atau pihak
berkuasa bekalan hendaklah mulai dari ini membekalkan elektrik seperti yang diminta oleh
pemunya atau pengurusan pepasangan.
* potong mana-mana yang tidak berkenaan.
P.U. (A) 431.
2857
BORANG I
(peraturan 68)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN P EMERIKSAAN
Kepada: ..........................................................................................................................................
(Suruhanjaya Tenaga) (lihat nota di sebelah)
BAHAGIAN 1: PERINCIAN PEPASANGAN
Pelanggan:
Alamat:
Giliran No.:
Voltan:
Ampere:
BAHAGIAN 2: LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN
Saya, orang kompeten yang bertanggungjawab (sebagaimana ditunjukkan oleh tandatangan saya di
bawah) untuk melawat dan memeriksa pepasangan yang diperihalkan dalam Bahagian 1, MEMPERAKUI
bahawa pepasangan di atas yang baginya saya bertanggungjawab dan telah saya lawati dan periksa
pada ............................. sepanjang yang saya ketahui dan percayai mengikut Peraturan-Peraturan
Elektrik 1994 kecuali kecacatan dan perbezaan, jika ada, yang dinyatakan dalam Bahagian 3
Perakuan ini.
Pepasangan itu selamat untuk dikendalikan.
Takat liabiliti penandatangan adalah terhad kepada pepasangan yang diperihalkan dalam Bahagian
1 sebagai subjek Perakuan ini.
Untuk Melawat dan Memeriksa pepasangan:
Nama (Dengan Huruf Besar):
Jenis Perakuan Kekompetenan:
Bagi pihak:
Perakuan Kekompetenan No.:
Alamat:
Tandatangan:
Tarikh:
BAHAGIAN 3: KECACATAN DAN PERBEZAAN
(1)
Perbezaan-perbezaan berikut daripada Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, telah dibawa kepada
pemakluman dan perhatian pemunya, pengurusan dan pemegang lesen pepasangan secara
bertulis bagi pematuhan sewajarnya:
(a)
(b)
(c)
(d)
P.U. (A) 431.
(2)
2858
Kecacatan yang berikut yang mungkin menyebabkan bahaya telah dibawa kepada pemakluman
dan perhatian pemunya, pengurusan atau pemegang lesen pepasangan secara bertulis supaya
dia membetulkan dan membaikinya:
(a)
(b)
(c)
(d)
(3)
Kecacatan-kecacatan yang berikut yang kemungkinan menyebabkan bahaya telah diasingkan
atau dipindahkan:
(a)
(b)
(c)
(d)
NOTA:
1. Perakuan Pemeriksaan yang dikehendaki oleh peraturan 68 Peraturan-Peraturan Elektrik
1994 hendaklah dibuat dan ditandatangani oleh orang kompeten berkenaan dengan lawatan
dan pemeriksaan pepasangan.
2. Perakuan ini akan menunjukkan tanggungjawab bagi lawatan dan pemeriksaan pepasangan.
3. Apabila membuat dan menandatangani perakuan bagi pihak syarikat atau entiti perniagaan
yang lain, seseorang individu hendaklah menyatakan orang yang diwakilinya.
4. Perakuan tambahan mungkin dikehendaki sebagai penjelasan bagi pepasangan yang lebih
besar atau rumit.
5. Tandatangan yang diturunkan ialah tandatangan orang kompeten yang diberi kuasa oleh
syarikat yang melaksanakan lawatan dan pemeriksaan pepasangan.
6. Nombor muka surat bagi setiap helaian sepatutnya ditunjukkan bersama-sama dengan jumlah
bilangan muka surat yang terlibat.
7. Voltan dan ampere yang dinyatakan dalam Bahagian 1 hendaklah bersambung kepada voltan
sistem pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan dan jumlah ampere yang digunakan oleh
masing-masing pepasangan itu.
Perakuan No.:
No.
BORANG J
(peraturan 56)
SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN K EKOMPETENAN SEBAGAI JURUTERA P ERKHIDMATAN ELEKTRIK
........................................................................................................................................................
(Nama)
Kad Pengenalan No.: ............................... Tarikh Lahir:............................... telah diperiksa dan
didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat
di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990, Perakuan Kekompetenan sebagai Jurutera Perkhidmatan
Elektrik ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain.
2859
P.U. (A) 431.
SEKATAN, JIKA ADA:
TEMPAT:
FOTO
TARIKH:
.....................................
Suruhanjaya Tenaga
Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang
kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan serta-merta kepada
Suruhanjaya Tenaga.
Perakuan No.:
No.
BORANG K
(peraturan 56)
SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN KEKOMPETENAN S EBAGAI JURUTERA E LEKTRIK K OMPETEN
..........................................................................................................................................................
(Nama)
Kad Pengenalan No.:............................................. Tarikh Lahir: ..................................................
telah diperiksa dan didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik
1994 yang dibuat di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 Perakuan Kekompetenan sebagai Jurutera
Elektrik Kompeten ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang
lain.
SEKATAN, JIKA ADA:
TEMPAT:
FOTO
TARIKH:
......................................
Suruhanjaya Tenaga
Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang
kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan serta-merta kepada
Suruhanjaya Tenaga.
P.U. (A) 431.
2860
Perakuan No.:
No.
BORANG L
(peraturan 56)
SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN KEKOMPETENAN S EBAGAI P ENYELIA ELEKTRIK
..................................................................................................................................................................
(Nama)
Kad Pengenalan No.: ................................. Tarikh Lahir: ............................... telah diperiksa dan
didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat
di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 Perakuan Kekompetenan sebagai Penyelia Elektrik ini dikeluarkan
kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain.
SEKATAN, JIKA ADA:
TEMPAT: ......................................................
FOTO
TARIKH: .......................................................
.................................................
Suruhanjaya Tenaga
Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang
kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan dengan serta-merta
kepada Suruhanjaya Tenaga.
Perakuan No.:
No.
BORANG M
(peraturan 56)
SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN KEKOMPETENAN S EBAGAI P ENJAGA J ENTERA
.............................................................................................................................
(Nama)
Kad Pengenalan No.: ......................................Tarikh Lahir: ......................telah diperiksa dan didapati
memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah
Akta Bekalan Elektrik 1990 Perakuan Kekompetenan sebagai Penjaga Jentera ini dikeluarkan
kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain.
P.U. (A) 431.
2861
KATEGORI:
SEKATAN, JIKA ADA:
FOTO
TEMPAT:
TARIKH:
......................................
Suruhanjaya Tenaga
Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang
kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan dengan serta-merta
kepada Suruhanjaya Tenaga.
Perakuan No.:
No.
BORANG N
(peraturan 56)
SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN K EKOMPETENAN SEBAGAI P ENDAWAI
.........................................................................................................................................................
(Nama)
Kad Pengenalan No.: .................................Tarikh Lahir: ...........................telah diperiksa dan didapati
memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah
Akta Bekalan Elektrik 1990 Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai ini dikeluarkan kepadanya
dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain.
KATEGORI:
SEKATAN, JIKA ADA:
FOTO
TEMPAT:
TARIKH:
......................................
Suruhanjaya Tenaga
Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang
kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan dengan serta-merta
kepada Suruhanjaya Tenaga.
P.U. (A) 431.
2862
Perakuan No.:
No.
BORANG O
(peraturan 56)
SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN K EKOMPETENAN SEBAGAI P ENCANTUM KABEL
...........................................................................................................................................................
(Nama)
Kad Pengenalan No.: .................................Tarikh Lahir: ...............................telah diperiksa dan
didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat
di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 Perakuan Kekompetenan sebagai Pencantum Kabel ini
dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain.
KATEGORI:
SEKATAN, JIKA ADA:
FOTO
TEMPAT:
TARIKH:
....................................
Suruhanjaya Tenaga
Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang
kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan dengan serta-merta
kepada Suruhanjaya Tenaga.
BORANG P
(peraturan 71)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN PENDAFTARAN S EBAGAI KONTRAKTOR P ERKHIDMATAN E LEKTRIK
Mengikut peraturan 71 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada
..........................................................................................................................................................
(nama pemegang)
dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan perkhidmatan kejuruteraan
elektrik sebagai Kontraktor Perkhidmatan Elektrik . .........................................................................
(alamat perniagaan dan cawangan)
..........................................................................................................................................................
pada voltan pengendalian lebih kurang:
500
dan ke
atas
275
132
66
33
11
0.415
*kilovolt
P.U. (A) 431.
2863
selama tempoh...................tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah:
Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*: ...........................................
Tarikh Habis Tempoh:..............................................................
Pendaftaran No.: ......................................................................
Fi RM: .....................................................................................
.......................................
Suruhanjaya Tenaga
* Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.
BORANG Q
(peraturan 75)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN P ENDAFTARAN SEBAGAI K ONTRAKTOR ELEKTRIK
Mengikut peraturan 75 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada
.............................................................................................................................................................
(nama pemegang)
dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan kerja elektrik sebagai Kontraktor
Elektrik di.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(alamat perniagaan dan cawangan)
di bawah Kelas
A
B
C
D
*
selama tempoh .............. tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah:
Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*:..................................................
Tarikh Habis Tempoh:....................................................................
Pendaftaran No.:.............................................................................
Fi RM:...........................................................................................
.....................................
Suruhanjaya Tenaga
* Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.
P.U. (A) 431.
2864
BORANG R
(peraturan 80)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN PENDAFTARAN S EBAGAI U NIT P ENDAWAIAN PERSENDIRIAN
Mengikut peraturan 80 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada
..........................................................................................................................................................
(nama pemegang)
dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan kerja pendawaian sebagai
Unit Pendawaian Persendirian di..................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(alamat perniagaan dan cawangan)
terhad kepada sempadan harta pemunya bagi tempoh.............tahun** dari tarikh dikeluarkan/
diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah:
Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*: .............................................
Tarikh Habis Tempoh: ...............................................................
Pendaftaran No.: ........................................................................
Fi RM: ......................................................................................
.......................................
Suruhanjaya Tenaga
* Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.
BORANG S
(peraturan 84)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN PENDAFTARAN S EBAGAI K ONTRAKTOR
PAPAN TANDA ELEKTRIK
Mengikut peraturan 84 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada
.........................................................................................................................................................
(nama pemegang)
dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan sebagai Kontraktor Papan
Tanda Elektrik di..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(alamat perniagaan dan cawangan)
P.U. (A) 431.
2865
selama tempoh ............. tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah:
Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*: ........................................
Tarikh Habis Tempoh: ..........................................................
Pendaftaran No.: ...................................................................
Fi RM: ...................................................................................
.......................................
Suruhanjaya Tenaga
* Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.
BORANG T
(peraturan 88)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN P ENDAFTARAN SEBAGAI K ONTRAKTOR PEMBAIKAN ELEKTRIK
Mengikut peraturan 88 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada
..........................................................................................................................................................
(nama pemegang)
dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan memeriksa, menyenggara dan
membaiki perkakas elektrik sebagai Kontraktor Pembaikan Elektrik di....................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(alamat perniagaan dan cawangan)
selama tempoh ............. tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah:
Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*: .............................................
Tarikh Habis Tempoh: ...............................................................
Pendaftaran No.: ........................................................................
Fi RM: ......................................................................................
.......................................
Suruhanjaya Tenaga
* Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.
P.U. (A) 431.
2866
BORANG U
(peraturan 92)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN PENDAFTARAN S EBAGAI P ENGILANG PAPAN S UIS
Mengikut peraturan 92 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(nama syarikat atau firma)
dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan mengilang papan suis pada
voltan pengendalian lebih kurang:
33
11
0.600
*kilovolt
sebagai pengilang papan suis di.......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(alamat syarikat atau firma dan cawangan)
selama tempoh ............. tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah:
Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*: .............................................
Tarikh Habis Tempoh: ...............................................................
Pendaftaran No.: ........................................................................
Fi RM: ......................................................................................
.......................................
Suruhanjaya Tenaga
* Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.
P.U. (A) 431.
2867
BORANG V
(peraturan 97)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN K ELULUSAN
Mengikut peraturan 97 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada
.........................................................................................…………………………………………….……..
............................................................................................................…………….........……………………
............................................................................................................…………….........……………………
(nama pengimport)
yang beralamat di ..................................................................…………………………................................
(alamat)
dan kelulusan diberikan untuk
mengimport
mempamer 1
menjual
mengiklan
*
kelengkapan yang perihalannya dinyatakan di bawah ini terus daripada............................................
..................................………………………….............................................................................................
(nama dan negara pengilang)
dan kelengkapan itu mematuhi:
(a) Standard: ........................................................................
(b) Laporan Ujian Jenis No.: ...............................................
selama tempoh ............. tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut:
(nyatakan)
Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*:........………………......... Tarikh Habis Tempoh: ..........……….........
Kelulusan No.: .............................…………….................Fi RM: ............................…………………........
Perihalan Kelengkapan
Kelengkapan: ............................................……………………………........................................................
Nama Dagangan: ......................................................................……………………………........................
Jenis/Model:............. ...................................................................................………….....................
Spesifikasi Kelengkapan
Voltan: ....................................Volt
Kuasa: ................................ Watt
Frekuensi: .............................. Hz
Arus: .................................. Amp
…......................................
Suruhanjaya Tenaga
1.
Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukannya
dijual, dipasang atau digunakan.
* Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.
P.U. (A) 431.
2868
BORANG W
(peraturan 97)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
PERAKUAN KELULUSAN
Mengikut peraturan 97 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(nama syarikat pemegang)
yang beralamat di..............................................................................................................................
(alamat)
dan kelulusan diberikan untuk—
mengimport
mempamer 1
menjual
mengiklan
*
kelengkapan yang perihalannya dinyatakan di bawah ini terus dari .............................................................
........................................................................................................................................................................
(nama pengilang)
........................................................................................................................................................................
(alamat pengilang)
dan kelengkapan itu mematuhi:
(a) Standard: ......................................................
(b) Laporan Ujian Jenis No.: ..............................
selama tempoh ....................... tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di
bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut:
(nyatakan)
Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*:......................................Tarikh Habis Tempoh: .................................
Kelulusan No.: ..............................................................Fi RM:.......................................................
Perihalan Kelengkapan
Kelengkapan: .................................................................................................................................................
Nama Dagangan: ...........................................................................................................................................
Jenis/Model: .....................................................................................................................................
Spesifikasi Kelengkapan
Voltan: ....................................Volt
Kuasa: ................................ Watt
Frekuensi: .............................. Hz
Arus: .................................. Amp
…......................................
Suruhanjaya Tenaga
1.
Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukannya
dijual, dipasang atau digunakan.
* Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.
P.U. (A) 431.
2869
BORANG X
(peraturan 114)
SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
NO.:..........................................
KAD P ENGENALAN P EGAWAI D IBERI KUASA SURUHANJAYA
Nama Penuh: ................................................................
FOTO
Kad Pengenalan No.: ...................................................
Tandatangan Pemegang: ...............................................
1.
Pemegang kad ini yang nama dan fotografnya terdapat di atas merupakan pegawai yang diberi
kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 4A Akta Bekalan Elektrik 1990.
2.
Di bawah seksyen 5 Akta Bekalan Elektrik 1990, beliau boleh, bagi maksud menjalankan apaapa tugasnya atau bagi melaksanakan apa-apa fungsinya di bawah Akta atau mana-mana
peraturan yang dibuat di bawahnya, memasuki mana-mana tanah, rumah atau bangunan.
3.
Mana-mana orang yang menjumpai kad ini hendaklah menyerahkannya kepada Suruhanjaya
Tenaga.
Tarikh dikeluarkan:
..........................................
Suruhanjaya Tenaga
BORANG Y
(peraturan 117)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
SAMAN KEPADA PENGAPIT
Kepada: ...........................................................................................................................................
yang beralamat di ..........................................................................................................................................
Bahawasanya anda telah dinamakan oleh Menteri ................................................................................
untuk berkhidmat sebagai pengapit dalam siasatan yang akan diadakan di bawah seksyen 34 Akta
Bekalan Elektrik 1990, dan anda dengan ini dipanggil untuk hadir sendiri di...............................
..........................................................................................................................................................
di pejabat..........................................................................................................................................
pada..................... haribulan................... 20......... pada pukul ....................... untuk berkhidmat
dalam jawatan pengapit dalam siasatan itu dan anda tidak boleh meninggalkan jawatan tersebut
tanpa kebenaran saya.
Ditandatangani pada .............. hb ......................... 20 ............
................................................
Ketua Siasatan
P.U. (A) 431.
2870
BORANG Z
(peraturan 117)
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
SAMAN KEPADA SAKSI
Kepada: ............................................................................................................................................
yang beralamat di ..........................................................................................................................................
Bahawasanya suatu siasatan akan diadakan di bawah seksyen 34 Akta Bekalan Elektrik 1990
yang berkaitan dengan .................................................. dan ternyata kepada orang yang dilantik
oleh Menteri untuk mengetuai sesuatu siasatan bahawa anda mungkin boleh memberi keterangan
material berkenaan dengan perkara yang dipersoalkan yang berikut:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Anda adalah dengan ini dipanggil di bawah seksyen 35 Akta supaya hadir di hadapan orang
yang dilantik oleh Menteri untuk mengetuai sesuatu siasatan di pejabat.........................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
pada ................ hb ................................ 20 ............ pada pukul .................... untuk memberikan
keterangan yang anda ketahui tentang perkara yang dipersoalkan dan anda tidak boleh meninggalkan
pejabat itu tanpa kebenaran saya.
Diberikan di bawah tandatangan saya pada................haribulan ............20....
.......................................
Ketua Siasatan”.
P.U. (A) 431.
2871
Pindaan Jadual Kedua
90.
Jadual Kedua Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
(a) dengan menggantikan Bahagian I dengan bahagian yang berikut:
“BAHAGIAN I
(peraturan 4)
FI BAGI PENGELUARAN PERAKUAN PENDAFTARAN
1. Fi mengikut skala yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran
perakuan pendaftaran di bawah peraturan 4:
Keupayaan
Pepasangan
Fi Tahunan
1 tahun
2 tahun
3 tahun
4 tahun
5 tahun
(a)
bagi tiap-tiap
pepasangan
10 kilowatt
atau kurang
RM20
RM40
RM60
RM80
RM100
(b)
bagi tiap-tiap
pepasangan
melebihi 10
kilowatt
hingga 50
kilowatt
RM150
RM300
RM450
RM600
RM750
(c)
bagi tiap-tiap
pepasangan
melebihi 50
kilowatt
hingga 100
kilowatt
RM500
RM1,000
RM1,500
RM2,000
RM2,500
(d)
bagi tiap-tiap
pepasangan
melebihi 100
kilowatt
hingga 300
kilowatt
RM1,000
RM2,000
RM3,000
RM4,000
RM5,000
(e)
bagi tiap-tiap
pepasangan
melebihi 300
hingga 600
kilowatt
RM1,500
RM3,000
RM4,500
RM6,000
RM7,500
(f)
bagi tiap-tiap
pepasangan
melebihi 600
kilowatt
RM2,000
RM4,000
RM6,000
RM8,000
RM10,000
P.U. (A) 431.
2872
2. Bagi tujuan Bahagian ini, “keupayaan pepasangan” ertinya tahap maksimum
kuasa elektrik sesuatu pepasangan boleh diguna, dikerja atau dikendalikan dalam
sesuatu tempoh tanpa mengakibatkan kerosakan pada mana-mana bahagian
pepasangan itu; walau bagaimanapun, untuk sistem penghantaran atau sistem
pengagihan, keupayaan pepasangan itu adalah pada tahap kuasa elektrik yang
maksimum, yang sistem itu dijangka atau dikehendaki untuk membekal dalam
sesuatu tempoh, mana satu yang lebih tinggi.”;
(b) dengan memasukkan selepas Bahagian I dengan bahagian yang berikut:
“BAHAGIAN IA
(subperaturan 10(3))
FI BAGI PENGELUARAN LESEN BAGI PEPASANGAN PERSENDIRIAN
1. Fi mengikut skala yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran
lesen bagi pepasangan persendirian di bawah subperaturan 10(3):
Keupayaan Pepasangan
Fi bagi satu tahun
(a)
bagi tiap-tiap pepasangan 10
kilowatt atau kurang
RM20
(b)
bagi tiap-tiap pepasangan
melebihi 10 kilowatt hingga
50 kilowatt
RM150
(c)
bagi tiap-tiap pepasangan
melebihi 50 kilowatt hingga
100 kilowatt
RM500
(d)
bagi tiap-tiap pepasangan
melebihi 100 kilowatt
hingga 300 kilowatt
RM1,000
(e)
bagi tiap-tiap pepasangan
melebihi 300 kilowatt
hingga 600 kilowatt
RM1,500
(f)
bagi tiap-tiap pepasangan
melebihi 600 kilowatt
RM2,000
2. Bagi tujuan Bahagian ini, “keupayaan pepasangan” ertinya tahap maksimum
kuasa elektrik sesuatu pepasangan boleh diguna, dikerja atau dikendalikan dalam
sesuatu tempoh tanpa mengakibatkan kerosakan pada mana-mana bahagian
pepasangan itu; walau bagaimanapun, untuk sistem penghantaran atau sistem
pengagihan, keupayaan pepasangan itu adalah pada tahap kuasa elektrik yang
maksimum, yang sistem itu dijangka atau dikehendaki untuk membekal dalam
sesuatu tempoh, mana satu yang lebih tinggi.”;
(c) dalam Bahagian II, dengan memotong perkataan “KERAJAAN
MALAYSIA” dan “AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990”;
2873
P.U. (A) 431.
(d) dalam Bahagian III—
(i) dengan memotong perkataan “KERAJAAN MALAYSIA” dan
“AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990”;
(ii) dalam tajuk, dengan menggantikan perkataan “FI BAGI
PEPASANGAN AWAM” dengan perkataan “FI BAGI
PEPASANGAN AWAM SELAIN PENJANAAN YANG
DIRUJUK DALAM SUBPERATURAN 10(2)”;
(iii) dengan memasukkan selepas sahaja perkataan “bagi pepasangan
awam” perkataan “, selain penjanaan yang dirujuk dalam
subperaturan 10(2)”; dan
(iv) dengan menggantikan perkataan “tenaga” di mana-mana jua
terdapat dengan perkataan “elektrik”;
(e) dengan memasukkan selepas Bahagian III dengan bahagian yang berikut:
“BAHAGIAN IIIA
(subperaturan 10(2))
FI BAGI PEPASANGAN AWAM BAGI PENJANAAN ELEKTRIK MENGGUNAKAN
TENAGA BIO JISIM, KUASA HIDRO, KUASA SURIA, KUASA HABA BUMI,
KUASA ANGIN, SUMBER OMBAK DAN AIR PASANG SURUT DENGAN KUASA
AGREGAT TIDAK MELEBIHI 10 MEGAWATT
Kadar yang hendak digunakan bagi 12 bulan yang kena dibayar apabila
mengeluarkan atau memperbaharui lesen bagi pepasangan awam, bagi penjanaan
elektrik menggunakan tenaga bio jisim, kuasa hidro, kuasa suria, kuasa haba
bumi, kuasa angin, sumber ombak dan air pasang surut dengan kuasa agregat
tidak melebihi 10 Megawatt (MW) adalah seperti yang berikut:
(a) sebelum pentauliahan mana-mana bahagian pepasangan—
1 sen setiap kilowatt berdasarkan kepada keupayaan pepasangan
seperti yang dinyatakan dalam lesen;
(b) selepas keseluruhan pepasangan atau mana-mana bahagian daripadanya
disiapkan, telah ditauliahkan dan sedia untuk membekal elektrik kepada
mana-mana orang atau utiliti—
RM1.50 bagi setiap kilowatt (kW) apabila kuasa agregat ialah
lebih daripada 5 kW dan ke atas.
Bagi maksud menentukan fi yang kena dibayar di bawah perenggan (b)
keupayaan pepasangan adalah—
(i) apabila sebahagian pepasangan telah disiapkan, ditauliahkan dengan
jayanya dan sedia untuk membekalkan elektrik kepada manamana orang atau uitiliti—
keupayaan maksimum pepasangan yang digunakan dalam tempoh
12 bulan yang berkaitan; atau
P.U. (A) 431.
2874
(ii) selepas keseluruhan pepasangan telah disiapkan, ditauliahkan dengan
jayanya dan sedia untuk membekal elektrik kepada mana-mana
orang atau utiliti—
keupayaan pepasangan seperti yang dinyatakan di dalam lesen;
(c) dalam mengira keupayaan pepasangan, kilowatt (kW) dikira sebagai
0.8 x kilovolt-ampere (kVA);
(d) bagi mana-mana lesen yang diberikan sebelum mula berkuatkuasanya
Bahagian ini, fi yang dinyatakan dalam Bahagian ini hendaklah terpakai
pada tarikh fi tahunan seterusnya kena dibayar;
(e) walau apa pun perenggan (a), (b), (c) dan (d), fi minimum yang kena
dibayar di bawah Bahagian ini adalah RM100.00 dan fi maksimum
adalah RM2,000.00; dan
(f) bagi maksud Bahagian ini—
“keupayaan pepasangan” ertinya tahap maksimum kuasa elektrik
yang padanya sesuatu pepasangan itu boleh digunakan, dijalankan
kerja padanya atau dikendalikan dalam sesuatu tempoh masa tanpa
mengakibatkan kerosakan pada mana-mana bahagian pepasangan
itu; walau bagaimanapun, untuk sistem penghantaran atau pengagihan,
kapasiti pepasangan itu adalah tahap kuasa elektrik yang maksimun
yang mana sistem itu dijangka atau dikehendaki untuk membekalkan
dalam sesuatu tempoh masa, mana-mana satu yang lebih tinggi;
“ditauliahkan” ertinya pemeriksaan, ujian dan pengendalian
percubaan yang dilakukan atas sesuatu kelengkapan atau pepasangan
atau sebahagian daripadanya untuk tujuan mengesahkan dan
memastikan bahawa kelengkapan atau pepasangan tersebut dikilang,
dibuat, dibina, dipasang, ditatah atau disesuaikan mengikut keperluan
keselamatan, operasi dan pelaksanaan yang berkenaan serta selamat
supaya ia sedia untuk digunakan, dijalankan kerja kepadanya atau
dikendalikan.
BAHAGIAN III B
(peraturan 52)
FI BAGI PENGELUARAN PERAKUAN KEKOMPETENAN SEMENTARA
Fi yang berikut hendaklah dibayar bagi pengeluaran Perakuan Kekompetenan
sementara:
Fi
(a) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai
Jurutera Perkhidmatan Elektrik
RM200
(b) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai
Jurutera Elektrik Kompeten
RM200
P.U. (A) 431.
2875
Fi
(c) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai
Penyelia Elektrik
RM150
(d) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai
Penjaga Jentera
RM100
(e) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai
Pendawai
RM50
(f) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai
Pencantum Kabel
RM50”;
(f) dalam Bahagian IV dengan memotong perkataan “KERAJAAN
MALAYSIA” dan “AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990”;
(g) dengan menggantikan Bahagian V dengan bahagian yang berikut:
“BAHAGIAN V
(peraturan 63)
FI BAGI PENDAFTARAN ORANG KOMPETEN
Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pendaftaran orang kompeten daripada
kategori yang sesuai dalam lingkungan had umur seperti yang dinyatakan dalam
peraturan 63:
Orang
Kompeten
Fi Pendaftaran
1 tahun
2 tahun
3 tahun
4 tahun
5 tahun
(a)
Jurutera
Perkhidmatan
Elektrik
RM200
RM400
RM600
RM800
RM1000
(b)
Jurutera
Elektrik
Kompeten
RM150
RM300
RM450
RM600
RM750
(c)
Penyelia
Elektrik
RM100
RM200
RM300
RM400
RM500
(d)
Penjaga
Jentera
(semua
kategori)
RM50
RM100
RM150
RM200
RM250
(e)
Pendawai
(semua
kategori)
RM20
RM40
RM60
RM80
RM100
(f)
Pencantum
Kabel
RM30
RM60
RM90
RM120
RM150
”;
P.U. (A) 431.
2876
(h) dalam Bahagian VI—
(i) dengan memotong perkataan “KERAJAAN MALAYSIA” dan
“AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990”; dan
(ii) dengan menggantikan perkataan “tenaga” di mana-mana jua
terdapat perkataan “elektrik”;
(i) dengan menggantikan Bahagian VII dengan bahagian yang berikut:
“BAHAGIAN VII
(peraturan 74)
FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR
PERKHIDMATAN ELEKTRIK
Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan
Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Perkhidmatan Elektrik yang bekerja
pada voltan pengendalian yang sesuai yang berikut:
Voltan Kendalian dalam Kilovolt
(a) 33 kV ke atas
Tahun
(b) 11 kV hingga 33
kV
Fi
Permulaan
Fi
Pembaharuan
Fi
Fi
Permulaan Pembaharuan
1 tahun
RM2,000
RM1,000
RM1,000
2 tahun
RM3,000
RM2,000
3 tahun
RM4,000
4 tahun
5 tahun
(c) 11 kV ke bawah
Fi
Permulaan
Fi
Pembaharuan
RM500
RM500
RM250
RM1,500
RM1,000
RM750
RM500
RM3,000
RM2,000
RM1,500
RM1,000
RM750
RM5,000
RM4,000
RM2,500
RM2,000
RM1,250
RM1,000
RM6,000
RM5,000
RM3,000
RM2,500
RM1,500
RM1,250
”;
P.U. (A) 431.
2877
(j) dengan menggantikan Bahagian VIII dengan bahagian yang berikut:
“BAHAGIAN VIII
(peraturan 79)
FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ELEKTRIK
Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan
Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik mengikut kelas yang berkenaan:
Pengelasan
(a) Kelas A
(b) Kelas B
(c) Kelas C
(d) Kelas D
Tahun
Fi
Permulaan
Fi
Pembaharuan
Fi
Permulaan
Fi
Pembaharuan
Fi
Permulaan
Fi
Pembaharuan
Fi
Permulaan
Fi
Pembaharuan
1 tahun
RM2,000
RM1,000
RM1,000
RM500
RM300
RM150
RM100
RM50
2 tahun
RM3,000
RM2,000
RM1,500
RM1,000
RM450
RM300
RM150
RM100
3 tahun
RM4,000
RM3,000
RM2,000
RM1,500
RM600
RM450
RM200
RM150
4 tahun
RM5,000
RM4,000
RM2,500
RM2,000
RM750
RM600
RM250
RM200
5 tahun
RM6,000
RM5,000
RM3,000
RM2,500
RM900
RM750
RM300
RM250
”;
(k) dengan menggantikan Bahagian IX dengan bahagian yang berikut:
“BAHAGIAN IX
(peraturan 83)
FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI UNIT
PENDAWAIAN PERSENDIRIAN
Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan
Perakuan Pendaftaran sebagai Unit Pendawaian Persendirian:
1 tahun
2 tahun
3 tahun
4 tahun
5 tahun
Fi Permulaan
RM300
RM500
RM700
RM900
RM1,100
Fi Pembaharuan
RM200
RM400
RM600
RM800
RM1,000
”;
P.U. (A) 431.
2878
(l) dengan menggantikan Bahagian X dengan bahagian yang berikut:
“BAHAGIAN X
(peraturan 87)
FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR
PAPAN TANDA ELEKTRIK
Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan
Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Papan Tanda Elektrik:
1 tahun
2 tahun
3 tahun
4 tahun
5 tahun
Fi Permulaan
RM500
RM800
RM1,100
RM1,400
RM1,700
Fi Pembaharuan
RM300
RM600
RM900
RM1,200
RM1,500
”;
(m) dengan menggantikan Bahagian XI dengan bahagian yang berikut:
“BAHAGIAN XI
(peraturan 91)
FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR
PEMBAIKAN ELEKTRIK
Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan
Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Pembaikan Elektrik:
1 tahun
2 tahun
3 tahun
4 tahun
5 tahun
Fi Permulaan
RM100
RM150
RM200
RM250
RM300
Fi Pembaharuan
RM50
RM100
RM150
RM200
RM250
”;
P.U. (A) 431.
2879
(n) dengan menggantikan Bahagian XII dengan bahagian yang berikut:
“BAHAGIAN XII
(peraturan 96)
FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PENGILANG PAPAN SUIS
Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan
Perakuan Pendaftaran sebagai Pengilang Papan Suis daripada kelas yang sesuai:
Pengelasan
Tahun
(a) Papan suis dikendalikan
pada voltan rendah
(b) Papan suis dikendalikan
pada voltan lebih tinggi
daripada voltan rendah
Fi
Permulaan
Fi
Pembaharuan
Fi
Permulaan
Fi
Pembaharuan
1 tahun
RM600
RM300
RM3,000
RM2,000
2 tahun
RM900
RM600
RM5,000
RM4,000
3 tahun
RM1,200
RM900
RM7,000
RM6,000
4 tahun
RM1,500
RM1,200
RM9,000
RM8,000
5 tahun
RM1,800
RM1,500
RM11,000
RM10,000
”; dan
(o) dalam Bahagian XIII dengan memotong perkataan “KERAJAAN
MALAYSIA” dan “AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990”.
Pindaan Jadual Ketiga
91. Jadual Ketiga Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong perkataan
“KERAJAAN MALAYSIA” dan “AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990”.
Dibuat 6 November 2003
[KTKM(S) 223/353/22/4-1 Klt. 5; PN(PU2)486/II]
D ATUK AMAR LEO MOGGIE
Menteri Tenaga, Komunikasi dan Multimedia
P.U. (A) 431.
2880
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
ELECTRICITY (AMENDMENT) R EGULATIONS 2003
IN exercise of the powers conferred by section 53 of the Electricity Supply Act
1990 [Act 447], the Minister makes the following regulations:
Citation and commencement
1. (1) These regulations may be cited as the Electricity (Amendment)
Regulations 2003.
(2) These Regulations come into operation on 15 November 2003.
Amendment of regulation 2
2. The Electricity Supply Regulations 1994 [P.U. (A) 38/1994], which in these
Regulations are referred to as the “principal Regulations”, are amended in
regulation 2—
(a) in the definition of “substation”, by substituting for the word “energy”
wherever appearing the word “electricity”;
(b) by substituting for the definition of “circuit breaker” the following
definition:
‘ “circuit breaker” means a mechanical device for making and
breaking a live circuit, such as a short circuit, where the circuit is
broken automatically;’;
(c) in the definition of “Certificate of Approval”, by substituting for the
words “Director” and “Electricity Supply Department, Malaysia” the
word “Commission”;
(d) by deleting the definition of “telecommunication authority”;
(e) in the definition of “consuming apparatus”, by substituting for the
word “energy” the word “electricity”;
(f) by inserting after the definition of “low voltage” the following definition:
‘ “Malaysian Communications and Multimedia Commission” means
the Commission established under the Malaysian Communications
and Multimedia Commission Act 1998 [Act 589];’;
(g) in the definition of “service line”, by substituting for the word “energy”
the word “electricity”; and
(h) by substituting for the definition of “telecommunication line” the
following definition:
‘ “telecommunication line” means a wire or wires and any
appliances or any apparatus connected to it used for the purpose
of communication as defined under the Communications and
Multimedia Act 1998 [Act 588];’.
2881
P.U. (A) 431.
Amendment of regulation 3
3.
Regulation 3 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for subregulation (2) the following subregulation:
“(2) The Certificate of Registration shall be in Form B as prescribed
in the First Schedule.”;
(b) by substituting for subregulation (3) the following subregulation:
“(3) A Certificate of Registration shall be valid for a period of
not less than one year and not more than five years from the date
of issue.”; and
(c) by deleting subregulation (4).
Amendment of regulation 4
4. Regulation 4 of the principal Regulations is amended by deleting the words
“or the renewal thereof”.
New regulation 6A
5. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 6 the
following regulation:
“Register.
6A. (1) The Commission shall keep a Register into which shall be
entered the name and other particulars of every person to whom a
Certificate of Registration is issued under regulation 4.
(2) There shall be removed from the register the name and other
particulars of every person to whom a Certificate of Registration has
been cancelled under regulation 7.”.
Amendment of regulation 7
6.
Regulation 7 of the principal Regulations is amended—
(a) in subregulation (1), by substituting for the words “A Director” the
words “The Commission”; and
(b) in subregulation (2), by substituting for the word “Director” wherever
appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 8
7. Regulation 8 of the principal Regulations is amended by substituting for
the words “Director General” the word “Commission”.
P.U. (A) 431.
2882
Amendment of regulation 10
8. The principal Regulations are amended by substituting for regulation 10 the
following regulation:
“Fee for public 10. (1) The fee payable for the issue of a licence for a public
or private
installation, other than the generation referred to in subregulation
installation.
(2), shall be on an annual basis and shall be at the rate as prescribed
in Part III of the Second Schedule.
(2) The fee payable for the issue of a licence for a public
installation for generating electricity using biomass, hydro power,
solar power, geothermal power, wind power, waves and tides
sources with aggregate power not exceeding 10 MW shall be paid
on an annual basis and shall be at the rate as prescribed in Part
III A of the Second Schedule.
(3) The fee payable for the issue of a licence for a private
installation shall be paid in full in accordance with the period of
the licence and shall be at the rate prescribed in Part I A of the
Second Schedule.
(4) All fees due under subregulations (1), (2) and (3) shall be
payable at the beginning of the commencement year of the licence.
(5) Any fees paid before the date of coming into operation of
Parts I A , III and III A of the Second Schedule shall not be
refundable.”.
Amendment of regulation 14
9. Subregulation 14(2) of the principal Regulations is amended by substituting
for the word “energy” wherever appearing the word “electricity”.
Amendment of regulation 17
10. Subregulation 17(5) of the principal Regulations is amended by substituting
for the word “energy” the word “electricity”.
Amendment of regulation 22
11. Subregulation 22(1) of the principal Regulations is amended by substituting
for the word “Director” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 23
12. Paragraph 23(3)(g) of the principal Regulations is amended by substituting
for the words “Director General” the word “Commission”.
Amendment of regulation 25
13. Subregulation 25(3) of the principal Regulations is amended by substituting
for the word “energy” the word “electricity”.
2883
P.U. (A) 431.
Amendment of regulation 29
14. Regulation 29 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “energy” the word “electricity”.
Amendment of regulation 30
15. Regulation 30 of the principal Regulations is amended in the marginal
note and text by substituting for the word “Director” the word “Commission”.
Amendment of regulation 31
16. Regulation 31 of the principal Regulations is amended by substituting for
the words “Director General” the word “Commission”.
Amendment of regulation 33
17.
Subregulation 33(2) of the principal Regulations is amended—
(a) in paragraph (b), by substituting for the word “energy” the word
“electricity”; and
(b) in paragraph (c), by substituting for the words “supply of energy” the
words “supply of electricity”.
Amendment of regulation 34
18. Regulation 34 of the principal Regulations is amended by substituting for
the words “Director General” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 36
19. Regulation 36 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “energy” wherever appearing the word “electricity”.
Amendment of regulation 41
20.
Regulation 41 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the words “Director General” wherever appearing
the word “Commission”;
(b) in subregulation (13), by substituting for the word “energy” the word
“electricity”;
(c) in subregulation (19), by inserting after the words “auxiliary earth
conductors” the words “except with the written permission of the
Commission”; and
(d) by deleting subregulation (27).
P.U. (A) 431.
2884
Amendment of regulation 42
21.
Regulation 42 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the words “Director General” wherever appearing
the word “Commission”; and
(b) in paragraph (b), by substituting for the words “telecommunication
authority” the words “Malaysian Communications and Multimedia
Commission”.
Amendment of regulation 43
22.
Regulation 43 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the words “Director General” wherever appearing
the word “Commission”;
(b) by substituting for the word “energy” wherever appearing the word
“electricity”; and
(c) in paragraph (d), by substituting for the words “telecommunication
authority” the words “Malaysian Communications and Multimedia
Commission”.
Amendment of subheading of Part III
23. The principal Regulations are amended in the English language text by
substituting for the subheading “Examination of Competent Person” the subheading
“Examination for Competent Persons”.
Deletion of regulation 44
24.
The principal Regulations are amended by deleting regulation 44.
Amendment of regulation 45
25.
Regulation 45 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the marginal note the following marginal note:
“Requirement for Certificate of Competency”;
(b) in subregulation (1), by substituting for the words “Director General”
the word “Commission”;
(c) by substituting for subregulation (2) the following subregulation:
“(2) The Commission may conduct or cause to be conducted, in
such manner as it deems fit, examinations for the purposes of
determining whether a person possesses the necessary qualifications
to be issued with a Certificate of Competency.”; and
(d) by deleting subregulation (3).
2885
P.U. (A) 431.
New regulation 45A
26. The principal Regulations are amended by inserting after regulations 45
the following regulation:
“Appliction
for
examination.
45 A . (1) An application for examination for a Certificate of
Competency shall be made in writing in such manner as may be
determined by the Commission.
(2) Every application under subregulation (1) shall be considered
by the Commission who shall decide whether the applicant is eligible
under these Regulations to sit for the examination.
(3) The Commission shall notify in writing of its decision.”.
Amendment of regulation 46
27. Regulation 46 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “Board” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 47
28. Regulation 47 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “Board” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 48
29.
Regulation 48 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the word “Board” wherever appearing the word
“Commission”; and
(b) by deleting subregulation (4).
Amendment of regulation 49
30.
Regulation 49 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the word “Board” wherever appearing the word
“Commission”; and
(b) by deleting subregulation (4).
Amendment of regulation 50
31.
Regulation 50 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the word “Board” wherever appearing the word
“Commission”; and
(b) by deleting subregulation (4).
P.U. (A) 431.
2886
Amendment of regulation 51
32.
Regulation 51 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the word “Board” wherever appearing the word
“Commission”; and
(b) by deleting subregulation (4).
Amendment of regulation 52
33.
Regulation 52 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the word “Board” wherever appearing the word
“Commission”;
(b) by substituting for the word “Director General” wherever appearing
the word “Commission”; and
(c) in subregulation (1), by substituting for the word “IV” the word
“IIIB”.
Amendment of regulation 53
34. Regulation 53 of principal Regulations is amended by substituting for the
words “Director General” the word “Commission”.
Amendment of regulation 55
35.
Regulation 55 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the words “Director General” wherever appearing
the word “Commission”;
(b) by substituting for the word “Board” wherever appearing the word
“Commission”; and
(c) in the English language text, in subregulation (1), by substituting for
the word “his” the word “its”.
Amendment of regulation 56
36. Regulation 56 of the principal Regulations is amended by deleting the
words “shall be signed by the Director General and”.
Amendment of regulation 57
37. Regulation 57 of the principal Regulations is amended by substituting for
the words “Director General” the word “Commission”.
Amendment of regulation 58
38. Regulation 58 of the principal Regulations is amended by substituting for
the words “Director General” wherever appearing the word “Commission”.
2887
P.U. (A) 431.
Amendment of regulation 59
39.
Regulation 59 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the words “Director General” wherever appearing
the word “Commission”;
(b) in subregulation (1)—
(i) in the English language text, by substituting for the word “he”
the words “the Commission”; and
(ii) in the national language text, by substituting for the word
“olehnya” the words “oleh Suruhanjaya”;
(c) by substituting for subregulations (5) and (6) the following
subregulations:
“(5) When the Commission has reason to believe that a person
who holds a Certificate of Competency has committed an offence
under the Act or these Regulations or any misconduct under these
Regulations and is no longer fit to hold the Certificate of Competency
the Commission shall forthwith suspend the Certificate.
(6) The Commission shall, as soon as practicable after the
suspension of the Certificate, appoint a Committee consisting of
the Chairman of the Commission and two other officers appointed
by the Chairman of the Commission to enquire into the alleged
offence or misconduct.”;
(d) in subregulation (7), by substituting for the words “the alleged offence
before the Committee” the words “the alleged offence or misconduct
before the Committee appointed by the Commission”; and
(e) by substituting for subregulation (8) the following subregulation:
“(8) The Committee appointed by the Commission shall, within
fourteen days from the date of the completion of an enquiry under
subregulation (6), forward its findings and recommendations to the
Commission which shall decide whether to endorse, suspend for
such period as the Commission deems fit or to revoke absolutely
the Certificate of Competency issued under these Regulations”.
Amendment of regulation 60
40.
Regulation 60 of the principal Regulations is amended—
(a) in paragraph (2)(b), by substituting for the words “a Director” the
words “the Commission”;
(b) in subregulation (3), by substituting for the word “Director” the word
“Commission”; and
(c) by deleting subregulation (4).
P.U. (A) 431.
2888
Amendment of regulation 63
41.
Regulation 63 of the principal Regulations is amended—
(a) in subregulation (1), by substituting for the word “Director” the word
“Commission”;
(b) by substituting for subregulation (2) the following:
“(2) The registration referred to in subregulation (1), other than
a temporary Certificate of Competency issued under regulation 52,
shall be valid for a period of not less than one year and not more
than five years on payment of the fees as prescribed in Part V of
the Second Schedule”;
(c) by inserting after subregulation (2) the following subregulation:
“(2A) If a person who is registered under subregulation (2)
intends to continue to do any work, act or thing for which such
registration is required after the expiry of the period of registration,
he shall, before or on the date of expiry of his registration apply
for a new registration.”;
(d) in subregulation (3), by substituting for the words “Director General”
the word “Commission”;
(e) in subregulation (6), by substituting for the word “Director” the word
“Commission”; and
(f) in subregulation (8), by substituting for the word “Director” the word
“an authorized officer”.
Amendment of regulation 64
42. Regulation 64 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “energy” the word “electricity”.
Amendment of regulation 67
43.
Subregulation 67(2) of the principal Regulations is amended—
(a) in paragraph (a), by substituting for the word “energy” the word
“electricity”; and
(b) in the second proviso, by substituting for the words “Director General”
the word “Commission”.
Amendment of regulation 68
44. Regulation 68 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “Director” wherever appearing the word “Commission”.
2889
P.U. (A) 431.
Amendment of regulation 69
45. Regulation 69 of the principal Regulations is amended by substituting for
the words “Director General” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 70
46. Regulation 70 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “Director” the word “Commission”.
Amendment of regulation 71
47. Regulation 71 of the principal Regulations is amended by substituting for
subregulation (3) the following subregulation:
“(3) A Certificate of Registration as an Electrical Services Contractor
shall be in Form P as prescribed in the First Schedule and shall be valid for
a period of not less than one year and not more than five years from the date
of issue or renewal of the Certificate of Registration.”.
Amendment of regulation 72
48.
Regulation 72 of the principal Regulations is amended—
(a) in the English language text, by deleting the word “thereof”;
(b) by substituting for the words “a Director” the words “the Commission”;
(c) by substituting for paragraph (a) the following paragraph:
Act 197.
Act 125.
“(a) the person has registered his business under the
Registration of Businesses Act 1956 or is a company
registered or incorporated under the Companies Act
1965;”; and
(d) in paragraph (d), by substituting for the word “Director” the word
“Commission”.
Amendment of regulation 73
49. Regulation 73 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “Director” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 75
50. Regulation 75 of the principal Regulations is amended by substituting for
subregulation (2) the following subregulation:
“(2) A Certificate of Registration as an Electrical Contractor shall be in
Form Q as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a period
of not less than one year and not more than five years from the date of issue
or renewal of the Certificate of Registration.”.
P.U. (A) 431.
2890
Amendment of regulation 76
51.
Regulation 76 of the principal Regulations is amended—
(a) in the English language text, by deleting the word “thereof”;
(b) by substituting for the word “Director” wherever appearing the word
“Commission”; and
(c) by substituting for paragraph (a) the following paragraph:
Act 197.
Act 125.
“(a) the person has registered his business under the
Registration of Businesses Act 1956 or is a company
registered or incorporated under the Companies Act
1965;”.
Amendment of regulation 77
52. Regulation 77 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “Director” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 78
53.
Regulation 78 of the principal Regulations is amended—
(a) in subregulations (2), (3), (4) and (5) by substituting for the words
“shall consist of any” the words “shall be a”;
(b) in paragraph 5(d), by substituting for the word “energy” the word
“electricity”; and
(c) in subregulation (6), by substituting for the words “may seek the
approval of Director General in order” the word “may apply to the
Commission”.
Amendment of regulation 80
54. Regulation 80 of the principal Regulations is amended by substituting for
subregulation (2) the following subregulation:
“(2) A Certificate of Registration as a Private Wiring Unit shall be in
Form R as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a period
of not less than one year and not more than five years from the date of issue
or renewal of the Certificate of Registration.”.
Amendment of regulation 81
55.
Regulation 81 of the principal Regulations is amended—
(a) in subregulation (1)—
(i) in the English language text, by deleting the word “thereof”;
(ii) by substituting for the words “a Director” the words “the
Commission”;
2891
P.U. (A) 431.
(iii) by substituting for paragraph (a) the following paragraph:
Act 197.
Act 125.
“(a) the person has registered his business under the
Registration of Businesses Act 1956 or is a
company registered or incorporated under the
Companies Act 1965;”; and
(iv) in paragraph (e), by substituting for the word “Director” the
word “Commission”; and
(b) in subregulation (2), by substituting for the words “Director General”
the word “Commission”.
Amendment of regulation 82
56.
Regulation 82 of the principal Regulations is amended—
(a) in subregulation (1)—
(i) by substituting for the words “a Director” the words “the
Commission”; and
(ii) in paragraph (c), by substituting for the word “Director” the
word “Commission”; and
(b) in subregulation (2)—
(i) by substituting for the words “Director General” the word
“Commission”; and
(ii) in the English language text, by substituting for the word “his”
the word “its”.
Amendment of regulation 84
57. Regulation 84 of the principal Regulations is amended by substituting for
subregulation (2) the following subregulation:
“(2) A Certificate of Registration as an Electric Sign Contractor shall be
in Form S as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a period
of not less than one year and not more than five years from the date of issue
or renewal of the Certificate of Registration.”.
Amendment of regulation 85
58.
Regulation 85 of the principal Regulations is amended—
(a) in the English language text, by deleting the word “thereof”;
(b) by substituting for the words “a Director” the words “the Commission”;
and
P.U. (A) 431.
2892
(c) by substituting for paragraph (a) the following paragraph:
Act 197.
Act 125.
“(a) the person has registered his business under the
Registration of Businesses Act 1956 or is a company
registered or incorporated under the Companies Act
1965;”; and
(d) in paragraph (e), by substituting for the word “Director” the word
“Commission”.
Amendment of regulation 86
59. Regulation 86 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “Director” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 88
60. Regulation 88 of the principal Regulations is amended by substituting for
subregulation (2) the following subregulation:
“(2) A Certificate of Registration as an Electrical Repair Contractor shall
be in Form T as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a
period of not less than one year and not more than five years from the date
of issue or renewal of the Certificate of Registration.”.
Amendment of regulation 89
61.
Regulation 89 of the principal Regulations is amended—
(a) in the English language text, by deleting the word “thereof”;
(b) by substituting for the word “Director” wherever appearing the word
“Commission”; and
(c) by substituting for paragraph (a) the following paragraph:
Act 197.
Act 125.
“(a) the person has registered his business under the
Registration of Businesses Act 1956 or is a company
registered or incorporated under the Companies Act
1965;”.
Amendment of regulation 90
62. Regulation 90 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “Director” wherever appearing the word “Commission”.
2893
P.U. (A) 431.
Amendment of regulation 92
63. Regulation 92 of the principal Regulations is amended by substituting for
subregulation (2) the following subregulation:
“(2) A Certificate of Registration as a Switchboard Manufacturer shall be
in Form U as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a period
of not less than one year and not more five years from the date of issue or
renewal of the Certificate of Registration.”.
Amendment of regulation 93
64.
Regulation 93 of the principal Regulations is amended—
(a) in the English language text, by deleting the word “thereof”;
(b) by substituting for the word “Director” the word “Commission”;
(c) by substituting paragraph (a) the following paragraph:
Act 197.
Act 125.
“(a) the person has registered his business under the
Registration of Businesses Act 1956 or is a company
registered or incorporated under the Companies Act
1965;”; and
(d) in paragraph (c), by substituting for the words “Director General” the
word “Commission”.
Amendment of regulation 94
65.
Regulation 94 of the principal Regulations is amended—
(a) in the English language text, by deleting the word “thereof”;
(b) by substituting for the word “Director” the word “Commission”;
(c) by substituting paragraph (a) the following paragraph:
Act 197.
Act 125.
“(a) the person has registered his business under the
Registration of Businesses Act 1956 or is a company
registered or incorporated under the Companies Act
1965;”; and
(d) in paragraph (c), by substituting for the words “Director General” the
word “Commission”.
Amendment of regulation 95
66. Regulation 95 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “Director” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 97
67. Regulation 97 of the principal Regulations is amended by substituting for
the words “a Director” the word “the Commission”.
P.U. (A) 431.
2894
Amendment of regulation 98
68.
Regulation 98 of the principal Regulations is amended—
(a) in the English language text, by substituting for the words “a Director”
the words “the Commission”; and
(b) by substituting for the word “Director” wherever appearing the word
“Commission”.
Amendment of regulation 99
69. Regulation 99 of the principal Regulations is amended by substituting for
the word “Director” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 100
70.
Regulation 100 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the word “Director” wherever appearing the word
“Commission”; and
(b) in the English language text, in subregulation (2), by substituting for
the word “Director’s” the word “Commission’s”.
Amendment of regulation 101
71. Regulation 101 of the principal Regulations is amended by substituting
for the word “Director” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 102
72. Regulation 102 of the principal Regulations is amended by substituting
for the words “two months” the words “fourteen days”.
Amendment of regulation 103
73. Regulation 103 of the principal Regulations is amended by substituting
for the words “Director General” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 104
74. Regulation 104 of the principal Regulations is amended by substituting
for the words “Director General” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 105
75.
Regulation 105 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the words “Director General” wherever appearing
the word “Commission”;
2895
P.U. (A) 431.
(b) in subregulation (1)—
(i) in paragraph (a), by substituting for the words “registration
on” the words “Certificate of Registration by”; and
(ii) in paragraph (b), by substituting for the word “registration” the
words “Certificate of Registration”; and
(c) by deleting subregulation (6).
Amendment of regulation 106
76. Regulation 106 of the principal Regulations is amended by substituting
for the words “two months” the words “fourteen days”.
Amendment of regulation 107
77. Regulation 107 of the principal Regulations is amended by substituting
for the words “Director General” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 108
78. Regulation 108 of the principal Regulations is amended by substituting
for the words “Director General” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 109
79.
Regulation 109 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the words “Director General” wherever appearing
the word “Commission”;
(b) in subregulation (1)—
(i) in paragraph (a), by substituting for the words “registration
on” the words “Certificate of Approval by”; and
(ii) in paragraph (b), by substituting for the word “registration” the
words “Certificate of Approval”; and
(c) by deleting subregulation (6).
Amendment of regulation 110
80.
Regulation 110 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the word “Director” wherever appearing the word
“Commission”; and
(b) in subregulation (5)—
(i) by substituting for the words “A Director” the words “The
Commission”;
P.U. (A) 431.
2896
(ii) by substituting for the word “he” the words “the Commission”;
and
(iii) by substituting for the word “Director” the word “Commission”.
Amendment of regulation 114
81.
Regulation 114 of the principal Regulations is amended—
(a) in the marginal note by substituting for the words “Director’s identity
card.” the words “Authorised officer’s identity card.”; and
(b) by substituting for the word “Director” the words “authorised officer”.
Amendment of regulation 115
82.
Regulation 115 of the principal Regulations is amended—
(a) in the marginal note, by substituting for the words “Director General”
the word “Commission”;
(b) by substituting for the words “Director General” the word “Commission”;
(c) in the English language text, by substituting for the word “he” the
words “the Commission”; and
(d) in the national language text, by substituting for the word “dia” the
word “Suruhanjaya”.
Amendment of regulation 116
83. Regulation 116 of the principal Regulations is amended by substituting
for the word “Director” wherever appearing the word “Commission”.
Amendment of regulation 117
84.
Subregulation 117(3) of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the words “Chairman under the Act” the words
“person appointed by the Minister under subsection 34(3) of the Act”;
and
(b) by substituting for the word “Chairman” the word “person”.
Amendment of regulation 118
85. The principal Regulations is amended by substituting for regulation 118
the following regulation:
“ Fees
payable
to the
Commission.
118. Any fees payable under the Act or these Regulations shall be
paid in advance to the Commission by such means and in such
manner as the Commission may decide from time to time and shall
not be refundable under any circumstances ”.
P.U. (A) 431.
2897
Amendment of regulation 119
86.
Regulation 119 of the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for the word “Director” wherever appearing the word
“Commission”; and
(b) in paragraph (a), by substituting for the word “energy” the word
“electricity”.
Amendment of regulation 121
87. Paragraph 121(a) of the principal Regulations is amended by substituting
for the words “Director General” the word “Commission”.
Amendment of regulation 122
88. Regulation 122 of the principal Regulations is amended by substituting
for the words “one thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding
six months” the words “five thousand ringgit or to imprisonment for a term not
exceeding one year”.
Amendment of First Schedule
89.
The principal Regulations are amended in the First Schedule—
(a) by substituting for Forms A and B the following forms:
“FORM A
(regulation 3)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
APPLICATION
FOR
REGISTRATION
OF AN
I NSTALLATION
I/We ........................................................................................................................................................
the owner of the installation ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................... at
............................................................................ hereby apply in accordance with section 21 of the
Electricity Supply Act 1990 for a Certificate of Registration for the installation.
The installation consists of the following apparatus:*
.......................................................
Owner
*This list is to contain full details of the apparatus on which the fee is to be assessed as prescribed
under regulation 4 in Part I of the Second Schedule together with any other apparatus.
If the list is unduly long it may be given on a separate sheet or sheets of paper attached to this
application.
P.U. (A) 431.
2898
FORM B
(regulation 3)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
CERTIFICATE
OF
REGISTRATION
INSTALLATION NO.: .....................
The Commission hereby certifies in pursuance of section 21 of the Electricity Supply Act 1990
that the installation ............................................................................................................................
at ......................................................................................................................................................
the property of ...................................................................................................................................
has satisfied the requirements of the Act and the Regulations made thereunder.
The Commission certifies that the above-mentioned installation has been registered and this
Certificate of Registration shall be valid for a period of ..........................year(s)* from the date
of issue stated below.
Fee: RM.............................
Aggregate capacity installed: ........... kilowatts
Date of issue: ...................................
Place: ................................................
............................................
Energy Commission
* Not less than one year and not more than five years.”;
(b) by deleting Form C; and
(c) by substituting for Forms D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T, U, V, W, X, Y and Z the following forms:
“FORM D
(regulation 5)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
NOTICE
OF
I NITIAL I NSPECTION
To: ...................................................................................................................................................
of .....................................................................................................................................................
The notice of completion of your installation at..........................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
has been received on the ................ day of ...................................... 20 .............. You are hereby
notified that, in accordance with section 21 of the Electricity Supply Act 1990, an inspection and
test of the installation will be made on the .............. day of .................................20 ............. at
................. a.m./p.m. and that the person who is in charge of the installation is required to be
present during the inspection and test and to give such assistance as may be required.
A fee of RM............... shall be paid within .................. days of this Notice.
Date: ...................................
Place: .................................
..............................................
Energy Commission
P.U. (A) 431.
2899
FORM E
(regulation 5)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
NOTICE
OF
F OLLOW-UP INSPECTION
To: ..................................................................................................................................................
of .......................................................................................................................................................
You are hereby notified that in accordance with section 21 of the Electricity Supply Act
1990 an inspection and test of your installation at............................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
will be made on the .........day of ..................20...., at .....a.m/p.m. and that the person in charge
of the installation is required to be present during the inspection and test and to give such assistance
as may be required.
A fee of RM............... shall be paid within ............... days of this Notice.
Date: ................................
Place: ...............................
.................................................
Energy Commission
Licence No.:
Serial No.:
FORM F
(regulation 9)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
LICENCE
FOR
P RIVATE I NSTALLATION
In accordance with the section 9 of the Electricity Supply Act 1990, the Commission, with the
approval of the Minister, hereby grants a licence to ......................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
of ....................................................................................................................................................
to use, work and operate, in accordance with the Electricity Regulations 1994, an electrical installation
at .....................................................................................................................................................
for the supply and use of electricity solely to or on the property and premises
of .............................................................................................................................. subject to the
following conditions:
(state)
Dated the ........... day of ............................. 20............
Granted by
..............................................
Energy Commission
P.U. (A) 431.
2900
FORM G
(regulation 14)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
SUPERVISION
AND
COMPLETION CERTIFICATE
To: ...................................................................................................................................................
(Name & Address of owner/management of installation) (see notes overleaf)
PART 1: DETAILS OF THE INSTALLATION
Client:
Address:
This installation is a/an new installation/addition/alteration to existing installation*
PART 2: SUPERVISION AND COMPLETION
I, being the competent person responsible (as indicated by my signature below) for the supervision
and completion of the electrical work in the installation described in Part 1, particulars of which
are described in the Schedule of Drawings in Part 3, CERTIFY that such work for which I have
been responsible is to the best of my knowledge and belief in accordance with the Electricity
Regulations 1994.
The extent of liability of the signatory is limited to the electrical work described in Part 1 of
this Certificate.
For the supervision and completion of the electrical work:
Name (In Block Letters):
Certificate of Competency:
Wireman with Single/
Three Phase Restriction*
For and on behalf of:
Certificate of Competency No.:
Address:
Signature:
Date:
PART 3: SCHEDULE OF DRAWINGS
Each drawing listed below shall bear the following undertaking:
I hereby confirm that the electrical work listed in this drawing has been supervised by me
and completed in accordance with the Electricity Regulations 1994.
Name:
Wireman with Single/Three Phase Restriction*
Type of Certificate of Competency:
2901
P.U. (A) 431.
Certificate of Competency No.:
For and On Behalf Of:
Address:
Signature:
Date:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
NOTES:
1. The Supervision and Completion Certificate required by regulation 12 of the Electricity
Regulations 1994 shall be made out and signed by a competent person in respect of the
supervision and completion of the electrical work.
2. This Certificate will indicate the responsibility for the supervision and completion of the
electrical work, whether in relation to a new installation or further work on an existing
installation.
3. When making out and signing a certificate on behalf of a company or other business entity
an individual shall state for whom he is acting.
4. Additional certificates may be required as clarification for larger or complicated electrical
work.
5. The signature appended is that of a competent person authorised by the company executing
the work of supervision and completion of the electrical work.
6. The page numbers of each sheet should be indicated together with the total number of the
sheets involved.
7. The owner or management of the installation shall submit the Supervision and Completion
Certificate and Test Certificate (Forms G and H of the First Schedule) to the licensee or
supply authority, as the case may be, in order to receive electricity from the licensee or
supply authority.
8. On receipt of the Certificates in paragraph 7, the licensee or supply authority shall from that
time onwards supply electricity as requested by the owner or management of the
installation.
* Delete whichever is not applicable.
P.U. (A) 431.
2902
FORM H
(regulation 14)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
TEST CERTIFICATE
To:....................................................................................................................................................
(Name & Address of owner/management of installation) (see notes overleaf)
PART 1: DETAILS OF THE INSTALLATION
Client:
Address:
This installation is a/an new installation/addition/alteration to existing installation*
PART 2: TEST
I, being the competent person responsible (as indicated by my signature below) for the testing
of the installation described in Part 1, particulars of which are described in the Schedule of
Drawings in Part 3 and Schedule of Test Results in Part 4, CERTIFY that the such installation for
which I have been responsible is to the best of my knowledge and belief in accordance with the
Electricity Regulations 1994 and that such installation is ready and safe to receive electricity from
or be given electricity by the licensee or supply authority, as the case may be.
The extent of liability of the signatory is limited to the installation described in Part 1 of this
Certificate.
For the Test of the installation:
Name (In Block Letters):
Type of Certificate of Competency:
For and on behalf of:
Certificate of Competency No.:
Address:
Signature:
Date:
PART 3: SCHEDULE OF DRAWINGS
Each drawing listed below shall bear the following undertaking:
I hereby confirm that the electrical work listed in this Drawing has been tested by me in
accordance with the Electricity Regulations 1994.
Name:
Type of Certificate of Competency:
Certificate of Competency No.:
2903
P.U. (A) 431.
For and On Behalf Of:
Address:
Signature:
Date:
(a)
(b)
(c)
(d)
PART 4: SCHEDULE OF TEST RESULTS
(a)
(b)
(c)
(d)
NOTES:
1. The Test Certificate required by regulation 13 of the Electricity Regulations 1994 shall be
made out and signed by a competent person in respect of the test of the installation.
2. This Certificate will indicate the responsibility for the test of the installation, whether in
relation to a new installation or further work on an existing installation.
3. When making out and signing a certificate on behalf of a company or other business entity,
an individual shall state for whom he is acting.
4. Additional certificates may be required as clarification for larger or complicated electrical
work.
5. The signature appended is that of a competent person authorised by the company executing
the test of the installation.
6. The page numbers of each sheet should be indicated together with the total number of the
sheets involved.
7. The owner or management of the installation shall submit the Supervision And Completion
Certificate and Test Certificate (Forms G and H of the First Schedule) to the licensee or
supply authority, as the case may be, in order to receive electricity from the licensee or
supply authority.
8. On receipt of the Certificates referred to in paragraph 7, the licensee or supply authority
shall henceforth supply electricity as requested by the owner or management of the installation.
* Delete whichever is not applicable.
P.U. (A) 431.
2904
FORM I
(regulation 68)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
INSPECTION CERTIFICATE
To:.....................................................................................................................................................
(Energy Commission) (see notes overleaf)
PART 1: DETAILS OF THE INSTALLATION
Client:
Address:
No. of Shifts:
Voltage:
Ampere:
PART 2: VISIT AND INSPECTION OF INSTALLATION
I, being the competent person responsible (as indicated by my signature below) for the visit
and inspection of the installation described in Part 1, CERTIFY that such installation for which
I am responsible and have visited and inspected on ...................................... is to the best of my
knowledge and belief in accordance with the Electricity Regulations 1994 except for the defects
and departures, if any, stated in Part 3 of this Certificate.
The installation is safe for its operation.
The extent of liability of the signatory is limited to the installation described in Part 1 of this
Certificate.
For the Visit and Inspection of the installation:
Name (In Block Letters):
Type of Certificate of Competency:
For and on behalf of:
Certificate of Competency No.:
Address:
Signature:
Date:
PART 3: DEFECTS AND DEPARTURES
(1)
The following departures from the Electricity Regulations 1994, have been brought to the
notice and attention of the owner, management or licensee of the installation in writing for
his due compliance:
(a)
(b)
(c)
(d)
2905
(2)
P.U. (A) 431.
The following defects which are likely to cause danger have been brought to the notice and
attention of the owner, management or licensee of the installation in writing for him to make
good or rectify:
(a)
(b)
(c)
(d)
(3)
The following defects which are likely to cause danger have been isolated or removed:
(a)
(b)
(c)
(d)
NOTES:
1. The Inspection Certificate required by regulation 68 of the Electricity Regulations 1994 shall
be made out and signed by a competent person in respect of the visit and inspection of the
installation.
2. This Certificate will indicate the responsibility for the visit and inspection of the installation.
3. When making out and signing a certificate on behalf of a company or other business entity,
an individual shall state for whom he is acting.
4. Additional certificates may be required as clarification for larger or complicated installation.
5. The signature appended is that of a competent person authorised by the company executing
the visit and inspection of the installation.
6. The page numbers of each sheet should be indicated together with the total number of the
sheets involved.
7. The voltage and amperes stated in Part 1 shall be that of connected system voltage of the
licensee or supply authority and the total amperes consumed by the installation respectively.
Certificate No.:
No.
FORM J
(regulation 56)
ENERGY COMMISSION
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
C ERTIFICATE
OF
COMPETENCY
AS AN
ELECTRICAL S ERVICES ENGINEER
................................................................................................................................................................................................
(Name)
Identity Card No.:............................................................... Date of Birth: ...................................................
having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations
1994 made under the Electricity Supply Act 1990, this Certificate of Competency as an Electrical
Services Engineer is issued to him and shall not be used by any other person.
P.U. (A) 431.
2906
RESTRICTION, IF ANY:
PLACE:
PHOTO
DATE:
.....................................
Energy Commission
In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to
whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.
Certificate No.:
No.
FORM K
(regulation 56)
ENERGY COMMISSION
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
C ERTIFICATE
OF
COMPETENCY
AS A
COMPETENT ELECTRICAL ENGINEER
..............................................................................................................................................................................................
(Name)
Identity Card No.: ..................................................... Date of Birth: .......................................................
having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations
1994 made under the Electricity Supply Act 1990 this Certificate of Competency as a Competent
Electrical Engineer is issued to him and shall not be used by any other person.
RESTRICTION, IF ANY:
PLACE:
PHOTO
DATE:
..................................
Energy Commission
In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to
whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.
P.U. (A) 431.
2907
Certificate No.:
No.
FORM L
(regulation 56)
ENERGY COMMISSION
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
CERTIFICATE
OF
COMPETENCY
AS AN
E LECTRICAL S UPERVISOR
.........................................................................................................................................................................................
(Name)
Identity Card No. :................................................... Date of Birth: ...............................................
having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations
1994 made under the Electricity Supply Act 1990, this Certificate of Competency as an Electrical
Supervisor is hereby issued to him and shall not be used by any other person.
RESTRICTION, IF ANY:
PHOTO
PLACE:
DATE:
..................................
Energy Commission
In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to
whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.
Certificate No.:
No.
FORM M
(regulation 56)
ENERGY COMMISSION
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
CERTIFICATE
OF
COMPETENCY
AS A
CHARGEMAN
.............................................................................................................................................................................................
(Name)
Identity Card No.: .................................................... Date of Birth: ...................................................
having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations
1994 made under the Electricity Supply Act 1990 this Certificate of Competency as a Chargeman
is hereby issued to him and shall not be used by any other person.
P.U. (A) 431.
2908
CATEGORY:
PHOTO
RESTRICTION, IF ANY:
PLACE:
DATE:
..................................
Energy Commission
In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to
whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.
Certificate No.:
No.
FORM N
(regulation 56)
ENERGY COMMISSION
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
C ERTIFICATE
OF
COMPETENCY
AS A
WIREMAN
..........................................................................................................................................................................................
(Name)
Identity Card No.: ............................................ Date of Birth: ......................................................
having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations
1994 made under the Electricity Supply Act 1990 this Certificate of Competency as a Wireman
is hereby issued to him and shall not be used by any other person.
CATEGORY:
RESTRICTION, IF ANY:
PHOTO
PLACE:
DATE:
..................................
Energy Commission
In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to
whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.
P.U. (A) 431.
2909
Certificate No.:
No.
FORM O
(regulation 56)
ENERGY COMMISSION
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
C ERTIFICATE
OF
COMPETENCY
AS A
CABLE JOINTER
................................................................................................................................................................................................
(Name)
Identity Card No.: ................................................... Date of Birth: ......................................................
having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations
1994 made under the Electricity Supply Act 1990 this Certificate of Competency as a Cable Jointer
is hereby issued to him and shall not be used by any other person.
CATEGORY:
RESTRICTION, IF ANY:
PHOTO
PLACE:
DATE:
.......................................
Energy Commission
In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to
whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.
FORM P
(regulation 71)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
C ERTIFICATE
OF
REGISTRATION
AS AN
ELECTRICAL SERVICES CONTRACTOR
In accordance with regulation 71 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to
..........................................................................................................................................................
(name of holder)
and authorises the holder to carry on the business of electrical engineering services as an Electrical
Services Contractor ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(address of business and branches)
to an approximate operational voltage of:
500 and
above
275
132
66
33
11
0.415
*kilovolts
P.U. (A) 431.
2910
for a period of ............year(s)** from the date of issue/renewal* shown below:
Date of issue/renewal*: ..........................................................
Date of expiry: ......................................................................
Registration No.: ....................................................................
Fee RM: .................................................................................
............................................
Energy Commission
*
Delete whichever is not applicable.
** Not less than one year and not more than five years.
FORM Q
(regulation 75)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
CERTIFICATE
OF
REGISTRATION
AS AN
ELECTRICAL CONTRACTOR
In accordance with regulation 75 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to
...........................................................................................................................................................................................
(name of holder)
and authorises the holder to carry on the business of electrical work as an Electrical Contractor
at ..............................................................................................................................................................
(address of business and branches)
under Class
A
B
C
D
*
for a period of ................. year(s)**from the date of issue/renewal* shown below:
Date of issue/renewal*: ..........................................................
Date of expiry: ..................................... ................................
Registration No.: ....................................................................
Fee RM: .................................................................................
...........................................
Energy Commission
*
Delete whichever is not applicable.
** Not less than one year and not more than five years.
P.U. (A) 431.
2911
FORM R
(regulation 80)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
CERTIFICATE
OF
REGISTRATION
AS A
P RIVATE WIRING UNIT
In accordance with regulation 80 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to
............................................................................................................................................................................................
(name of holder)
and authorises the holder to carry out wiring work as a Private Wiring Unit at
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(address of business and branches)
confined to within the boundary of the property of the owner for a period of ............year(s)** from
the date of issue/renewal* shown below:
Date of issue/renewal*: ......................................................
Date of expiry: ..................................................................
Registration No.: ...............................................................
Fee RM: .............................................................................
...............................................
Energy Commission
* Delete whichever is not applicable.
** Not less than one year and not more than five years.
FORM S
(regulation 84)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
CERTIFICATE
OF
REGISTRATION
AS AN
E LECTRIC S IGN CONTRACTOR
In accordance with regulation 84 of the Electricity Regulations 1994, this Certificate is issued to
.........................................................................................................................................................................................
(name of holder)
and authorises the holder to carry on the business as an Electric Sign Contractor at
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(address of business and branches)
P.U. (A) 431.
2912
for a period of .......... year(s)** from the date of issue/renewal* shown below:
Date of issue/renewal*: ......................................................
Date of expiry: ..................................................................
Registration No.: ...............................................................
Fee RM: .............................................................................
...............................................
Energy Commission
*
Delete whichever is not applicable.
** Not less than one year and not more than five years.
FORM T
(regulation 88)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
CERTIFICATE
OF
REGISTRATION
AS AN
ELECTRICAL R EPAIR CONTRACTOR
In accordance with regulation 88 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to
..........................................................................................................................................................................................
(name of holder)
and authorises the holder to carry on the business of checking, servicing and repair of electrical
appliances as an Electrical Repair Contractor at ............................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(address of business and branches)
for a period of .............year(s)** from the date of issue/renewal* shown below:
Date of issue/renewal*: ......................................................
Date of expiry: ..................................................................
Registration No.: ...............................................................
Fee RM: .............................................................................
...............................................
Energy Commission
*
Delete whichever is not applicable.
** Not less than one year and more than five years.
P.U. (A) 431.
2913
FORM U
(regulation 92)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
CERTIFICATE
REGISTRATION
OF
AS A
S WITCHBOARD MANUFACTURER
In accordance with regulation 92 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(name of company or firm)
and authorises the holder to carry on the business of manufacturing switchboards to an approximate
operational voltage of:
33
11
0.600
*kilovolts
as a switchboard manufacturer at ...................................................................................................
........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(address of company or firm and branches)
for a period of ........year(s)** from the date of issue/renewal* shown below:
Date of issue/renewal*: ......................................................
Date of expiry: ..................................................................
Registration No.: ...............................................................
Fee RM: .............................................................................
........................................
Energy Commission
*
Delete whichever is not applicable.
** Not less than one year and not exceeding five years.
P.U. (A) 431.
2914
FORM V
(regulation 97)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
CERTIFICATE
OF
A PPROVAL
In accordance with regulation 97 of the Electricity Regulations 1994, this Certificate is issued to
.........................................................................................................................................................
(name of importer)
at .......................................................................................................................................................
(address)
and approval is given to
import
display1
sell
advertise
*
the equipment the description of which are set out below direct from ..........................................
..........................................................................................................................................................
(name and country of manufacturer)
and the equipment is in compliance with:
(a) Standard: ...............................................................
(b) Type Test Report No.: .........................................
for a period of ................. year(s)** from the date of issue/renewal* shown hereunder subject to
the following conditions:
(state)
Date of issue/renewal*: .......................................................... Expiry Date: .................................
Approval No. :......................................................................... Fee RM: ..........................................
Description of Equipment
Equipment: ...............................................................................
Trade Name: ............................................................................
Type/Model: .............................................................................
Specification of Equipment
Voltage ........................................Volts
Power ............................ watts
Frequency ....................................Hz
Current ............................ Amp
........................................
Energy Commission
1. Equipment approved is intended to be displayed only and not to be sold, installed or used.
* Delete whichever is not applicable.
** Not less than one year and not more than five years.
P.U. (A) 431.
2915
FORM W
(regulation 97)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
CERTIFICATE
OF
A PPROVAL
In accordance with regulation 97 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued
to......................................................................................................................................................
(name of holder’s company)
at.......................................................................................................................................................
(address)
and approval is given to—
manufacture
display1
sell
advertise
*
the equipment, the description of which is set out below direct from .............. .............................
.........................................................................................................................................................
(name of manufacturer)
...........................................................................................................................................................
(address of manufacturer)
and the equipment is in compliance with:
(a) Standard: ..............................................................
(b) Type Test Report No.: .......................................
for a period of ............. year(s)**from the date of issue/renewal* shown hereunder subject to the
following conditions:
(state)
Date of issue/renewal*: .......................................................... Expiry Date: .................................
Approval No. :......................................................................... Fee RM: ..........................................
Description of Equipment
Equipment: ...............................................................................
Trade Name: ............................................................................
Type/Model: .............................................................................
Specification of Equipment
Voltage ........................................Volts
Power ............................ watts
Frequency ....................................Hz
Current ............................ Amp
........................................
Energy Commission
1.
Equipment approved is intended to be displayed only and not to be sold, installed or used.
*
**
Delete whichever is not applicable.
Not less than one year and not more than five years.
P.U. (A) 431.
2916
FORM X
(regulation 114)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
NO.: ..................
COMMISSION ’S A UTHORISED O FFICER ’S I DENTITY CARD
Full Name: ..................................................................
Identity Card No.: ......................................................
PHOTO
Signature of Holder :....................................................
1.
The holder of this card whose name and photograph appear above is an authorised officer
authorised by the Minister under section 4A of the Electricity Supply Act 1990.
2.
Under section 5 of the Electricity Supply Act 1990, he may, the purpose of discharging any
of his duties or for carrying out any of his functions under the Act or any regulations made
thereunder, enter any land, house or building.
3.
A person who finds this card shall surrender the card to the Energy Commission.
Date of issue:
........................................
Energy Commission
FORM Y
(regulation 117)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
SUMMONS
TO AN
A SSESSOR
To: ...................................................................................................................................................
of ......................................................................................................................................................
Whereas you have been nominated by the Minister of ..............................to serve as an assessor
in an enquiry to be held under section 34 of the Electricity Supply Act 1990, you are hereby
summoned to attend in person at the...................................................................................
...............................................................................................................................................................
office at .............................................................................................................................................
on the ............. day of................... 20 ............. at ................... o’clock to serve in the capacity of
an assessor in the enquiry and you are not to depart from thence without my leave.
Given under my hand the ............. day of................................ 20.............
.......................................
Head of the Enquiry
P.U. (A) 431.
2917
FORM Z
(regulation 117)
ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990
SUMMONS
TO A
WITNESS
To: ....................................................................................................................................................
of .......................................................................................................................................................
Whereas an enquiry is to be held under section 34 of the Electricity Supply Act 1990 in
connection with............................................................and it appears to the person appointed by the
Minister to lead the enquiry that you are likely to be able to give material evidence in respect of
the following matter in question:
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
You are hereby summoned under section 35 of the Act to appear before the person appointed
by the Minister to lead the enquiry at the office at........................................................................
............................................................................................................................................................
on the .................day of ............................ 20................. at ................. o’clock to testify what you
know concerning the matter in question and you are not to depart from the office without my leave.
Given under my hand the .................day of .................20.................
.......................................
Head of the Enquiry”.
P.U. (A) 431.
2918
Amendment of Second Schedule
90.
Second Schedule to the principal Regulations is amended—
(a) by substituting for Part I the following part:
“P ART I
(regulation 4)
FEES FOR THE ISSUANCE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION
1. Fees according to the following scale shall be payable for the Issuance of
Certificate of Registration under regulation 4:
Installation
Capacity
Annual Fee
1 year
2 years
3 years
4 years
5 years
(a)
for each
installation
of 10
kilowatts
or less
RM20
RM40
RM60
RM80
RM100
(b)
for each
installation
above 10
kilowatts
to 50
kilowatts
RM150
RM300
RM450
RM600
RM750
(c)
for each
installation
above 50
kilowatts to
100 kilowatts
RM500
RM1,000
RM1,500
RM2,000
RM2,500
(d)
for each
installation
above 100
kilowatts
to 300
kilowatts
RM1,000
RM2,000
RM3,000
RM4,000
RM5,000
(e)
for each
installation
above 300
kilowatts
to 600
kilowatts
RM1,500
RM3,000
RM4,500
RM6,000
RM7,500
(f)
for each
installation
above
600 kilowatts
RM2,000
RM4,000
RM6,000
RM8,000
RM10,000
2. For the purpose of this part, “installation capacity” means the maximum
level of electrical power at which an installation can be used, worked on or
operated over a period of time without causing damage to any part of the
installation; however, for a transmission or distribution system, it shall be the
maximum level of electrical power which the system is expected or required
to supply over a period of time, whichever is the higher.”;
P.U. (A) 431.
2919
(b) by inserting after Part I the following part:
“P ART I A
(subregulation 10(3))
FEES FOR THE ISSUANCE OF A LICENCE FOR A PRIVATE INSTALLATION
1. Fees according to the following scale shall be payable for the issuance of
a licence for a private installation under subregulation 10(3):
Installation Capacity
Fees per a year
(a)
for each installation of 10
kilowatts or less
RM20
(b)
for each installation above 10
kilowatts to 50 kilowatts
RM150
(c)
for each installation above 50
kilowatts to 100 kilowatts
RM500
(d)
for each installation above 100
kilowatts to 300 kilowatts
RM1,000
(e)
for each installation above 300
kilowatts to 600 kilowatts
RM1,500
(f)
for each installation above 600
kilowatts
RM2,000
2. For the purpose of this part, “installation capacity” means the maximum
level of electrical power at which an installation can be used, worked on or
operated over a period of time without causing damage to any part of the
installation; however, for a transmission or distribution system, it shall be the
maximum level of electrical power which the system is expected or required
to supply over a period of time, whichever is the higher.”;
(c) in Part II, by deleting the words “GOVERNMENT OF MALAYSIA”
and “ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990”;
(d) in Part III—
(i) by deleting the words “GOVERNMENT OF MALAYSIA” and
“ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990”;
(ii) in the heading, by substituting for the words “FOR PUBLIC
INSTALLATIONS” the words “FOR PUBLIC INSTALLTIONS
OTHER THAN GENERATION REFERRED TO IN
SUBREGULATION 10(2)”;
P.U. (A) 431.
2920
(iii) by inserting immediately after the words “for a public installation”
the words “, other than the generation referred to in subregulation
10(2)”; and
(iv) by substituting for the word “energy” wherever appearing the
word “electricity”;
(e) by inserting after Part III the following parts:
“PART IIIA
(subregulation 10(2))
FEES FOR PUBLIC INSTALLATION FOR GENERATING ELECTRICITY
USING BIOMASS, HYDRO POWER, SOLAR POWER, GEOTHERMAL POWER,
WIND POWER, WAVES AND TIDES SOURCES WITH AGGREGATE
POWER NOT EXCEEDING 10 MEGAWATTS
The rates to be used for 12 months payable on the issue or renewal of a licence
for a public installation, for generating electricity using biomass, hydro power,
solar power, geothermal power, wind power, waves and tides sources with
aggregate power not exceeding 10 Megawatts (MW) shall be as follows:
(a) before the commissioning of any part of the installation—
1 sen per kilowatt based on the installation capacity as specified
in the licence;
(b) after the whole installation or any part of it has been completed,
successfully commissioned and is ready to supply electricity to any
person or utility—
RM1.50 for each kilowatt (kW) where the aggregate power of the
installation capacity is more than 5 kW and above.
For the purpose of determining the fees payable under paragraph (b) the
capacity of the installation shall be—
(i) where part of the installation has completed, successfully
commissioned and ready to supply electricity to any person or
utility—
the maximum installation capacity commissioned during the
relevant 12 months; or
(ii) after the whole installation has been completed, successfully
commissioned and is ready to supply electricity to any person or
utility—
the installation capacity as specified in the licence;
(c) in the calculation on of the installation capacity, kilowatt (kW) is
taken as 0.8 x kilovolt-ampere (kVA);
2921
P.U. (A) 431.
(d) for any licence that has been granted before the date of coming into
operation of this Part, the fees prescribed this Part shall apply to the
date the next annual fees are due and payable;
(e) notwithstanding paragraphs (a), (b), (c) and (d), the minimum fees
payable under this Part shall be RM100.00 and the maximum fees
shall be RM2,000.00; and
(f) for the purposes of this Part—
“installation capacity” means the maximum level of electrical
power at which an installation can be used, worked on or operated
over a period of time without causing damage to any part of the
installation; however, for a transmission or distribution system, it
shall be the maximum level of electrical power which the system
is expected or required to supply over a period of time, whichever
is the higher.
“commissioned” means the inspection, tests and trial operations
carried out on an equipment or installation or any part of it to
verify and ascertain that the equipment or installation has been
manufactured, fabricated, constructed, installed, set or adjusted
according to the relevant safety, operational and performance
requirements so that it is ready to be used, worked on or operated.
PART IIIB
(regulation 52)
FEES FOR ISSUANCE OF TEMPORARY CERTIFICATE OF COMPETENCY
The following fees shall be payable for the issuance of temporary Certificates
of Competency:
Fees
(a) temporary Certificate of Competency
as an Electrical Services Engineer
RM200
(b) temporary Certificate of Competency
as a Competent Electrical Engineer
RM200
(c) temporary Certificate of Competency
as an Electrical Supervisor
RM150
(d) temporary Certificate of Competency
as a Chargeman
RM100
(e) temporary Certificate of Competency
as a Wireman
RM50
(f) temporary Certificate of Competency
as a Cable Jointer
RM 50”;
P.U. (A) 431.
2922
(f) in Part IV by deleting the words “GOVERNMENT OF MALAYSIA”
and “ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990”;
(g) by substituting for Part V the following part:
“PART V
(regulation 63)
FEES FOR REGISTRATION OF COMPETENT PERSONS
The following fees shall be payable for the registration of competent persons
of the appropriate category within the age limits as specified in regulation 63:
Registration Fees
Competent
Person
1 year
2 years
3 years
4 years
5 years
(a)
Electrical
Services
Engineer
RM200
RM400
RM600
RM800
RM1000
(b)
Competent
Electrical
Engineer
RM150
RM300
RM450
RM600
RM750
(c)
Electrical
Supervisor
RM100
RM200
RM300
RM400
RM500
(d)
Chargeman
(all categories)
RM50
RM100
RM150
RM200
RM250
(e)
Wireman
(all categories)
RM20
RM40
RM60
RM80
RM100
(f)
Cable Jointer
RM30
RM60
RM90
RM120
RM150
”;
(h) in Part VI—
(i) by deleting the words “GOVERNMENT OF MALAYSIA” and
“ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990”; and
(ii) by substituting for the word “energy” wherever appearing the
word “electricity”;
P.U. (A) 431.
2923
(i) by substituting for Part VII the following part:
“P ART VII
(regulation 74)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN
ELECTRICAL SERVICES CONTRACTOR
The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate
of Registration as an Electrical Services Contractor working at the following
appropriate operational voltage:
Operational Voltage in Kilovolts
(a) Above 33 kV
Years
(b) 11 kV to 33 kV
Initial
Fees
Renewal
Fees
Initial
Fees
1 year
RM2,000
RM1,000
2 years
RM3,000
3 years
(c) Below 11 kV
Renewal
Fees
Initial
Fees
Renewal
Fees
RM1,000
RM500
RM500
RM250
RM2,000
RM1,500
RM1,000
RM750
RM500
RM4,000
RM3,000
RM2,000
RM1,500
RM1,000
RM750
4 years
RM5,000
RM4,000
RM2,500
RM2,000
RM1,250
RM1,000
5 years
RM6,000
RM5,000
RM3,000
RM2,500
RM1,500
RM1,250
”;
(j) by substituting for Part VIII the following part:
“P ART VIII
(regulation 79)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN ELECTRICAL CONTRACTOR
The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate
of Registration as an Electrical Contractor of the appropriate class:
Classification
(a) Class A
(b) Class B
(c) Class C
(d) Class D
Initial
Renewal
Initial
Renewal
Initial
Renewal
Initial
Renewal
Fees
Fees
Fees
Fees
Fees
Fees
Fees
Fees
1 year
RM2,000
RM1,000
RM1,000
RM500
RM300
RM150
RM100
RM50
2 years
RM3,000
RM2,000
RM1,500
RM1,000
RM450
RM300
RM150
RM100
3 years
RM4,000
RM3,000
RM2,000
RM1,500
RM600
RM450
RM200
RM150
4 years
RM5,000
RM4,000
RM2,500
RM2,000
RM750
RM600
RM250
RM200
5 years
RM6,000
RM5,000
RM3,000
RM2,500
RM900
RM750
RM300
RM250
Years
”;
P.U. (A) 431.
2924
(k) by substituting for Part IX the following part:
“P ART IX
(regulation 83)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS
A PRIVATE WIRING UNIT
The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate
of Registration as a Private Wiring Unit:
1 year
2 years
3 years
4 years
5 years
Initial Fees
RM300
RM500
RM700
RM900
RM1,100
Renewal Fees
RM200
RM400
RM600
RM800
RM1,000
”;
(l) by substituting for Part X the following part:
“PART X
(regulation 87)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS
AN ELECTRIC SIGN CONTRACTOR
The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate
of Registration as an Electric Sign Contractor:
1 year
2 years
3 years
4 years
5 years
Initial Fees
RM500
RM800
RM1,100
RM1,400
RM1,700
Renewal Fees
RM300
RM600
RM900
RM1,200
RM1,500
”;
(m) by substituting for Part XI the following part:
“PART XI
(regulation 91)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS
AN ELECTRIC REPAIR CONTRACTOR
The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate
of Registration as an Electric Repair Contractor:
1 year
2 years
3 years
4 years
5 years
Initial Fees
RM100
RM150
RM200
RM250
RM300
Renewal Fees
RM50
RM100
RM150
RM200
RM250
”;
P.U. (A) 431.
2925
(n) by substituting for Part XII the following part:
“P ART XII
(regulation 96)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS
A SWITCHBOARD MANUFACTURER
The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a
Certificate of Registration as a Switchboard Manufacturer of the appropriate
class:
Classification
Years
(a) Switchboard
operated at low
voltage
Initial
Fees
Renewal
Fees
1 year
RM600
2 years
(b) Switchboard
operated at
higher than low
voltage
Initial
Fees
Renewal
Fees
RM300
RM3,000
RM2,000
RM900
RM600
RM5,000
RM4,000
3 years
RM1,200
RM900
RM7,000
RM6,000
4 years
RM1,500
RM1,200
RM9,000
RM8,000
5 years
RM1,800
RM1,500
RM11,000
RM10,000
”; and
(o) in Part XIII, by deleting the words “GOVERNMENT OF MALAYSIA”
and “ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990”.
Amendment of Third Schedule
91. Third Schedule to the principal Regulations is amended by deleting the
words “GOVERNMENT OF MALAYSIA” and “ELECTRICITY SUPPLY ACT
1990”.
Made 6 November 2003
[KTKM(S) 223/353/22/4-1 Klt. 5; PN(PU2)486/II]
D ATUK AMAR LEO MOGGIE
Minister of Energy, Communications and Multimedia
Hakcipta Pencetak H
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk
yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/
atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang
dilantik).
DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,
CAWANGAN KUALA LUMPUR
BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA

Similar documents