Projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011

Comments

Transcription

Projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
Název projektu:
Generální oprava traktoru Zetor 4011
Zadání:
Opravit traktor Zetor 4011.
Účel projektu:
Cílem mého projektu je funkční, pojízdný traktor Zetor 4011, který nám bude
sloužit pro práce kolem domu a také k obdělávání půdy (sázení brambor,
proorávání brambor, sušení sena atd.). Průběh opravy bude fotograficky
zdokumentován a dále použit pro prezentaci mého projektu.
Výstupy projektu:
Opravený traktor Zetor 4011.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
2012 - 2013
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
2012 - 2013
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Prohlašuji, že jsem maturitní práci vypracoval samostatně pod vedením garanta
Bc. Miroslava Palka. v práci jsem použil informační zdroje uvedené v seznamu použité
literatury a internetových stránek.
V Praze dne: 7. 2. 2013
Ladislav Mužík 4. B
Ladislav Mužík
Smíchovská střední průmyslová škola
2012 - 2013
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Anotace v českém jazyce
Cílem mého projektu, který se jmenuje „Generální oprava traktoru Zetor 4011“
je opravit traktor Zetor 4011, který je ve velice špatném stavu. Tento projekt jsem si
vybral kvůli tomu, že mám rád manuální a přesnou práci. Na projektu jsem dělal sám,
pouze s některými věcmi mi pomáhal bratr (sundání, nandání kabiny…).
Mým úkolem bylo rozebrat, očistit a popřípadě vyměnit díly traktoru a traktor
dát znovu dohromady tak, aby traktor byl plně funkční.
Projekt se skládá z těchto částí:
1. Rozebrání, očištění
2. Výměna, oprava dílů
3. Složení, lakování
4. Odzkoušení
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
2012 - 2013
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Annotation
The aim of my project called “General repair of a tractor Zetor 4011” is to repair
an old tractor and make it fully functional.
I have chosen this topic because I like manual work.
The project consists of two parts.
The first part is focused on theoretical preparation of the project.
The second part is geared to practical repair.
Firstly I created a plan of repairs.
Secondly I did the main part of the project, the manual work and I repaired the
tractor Zetor 4011.
Then I wrote a final report.
Finally I create a final presentation.
The output of the whole project is a repaired and fully functional tractor Zetor
4011.
The whole project can be used for facilitate the work on our small family farm.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
2012 - 2013
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Obsah
Anotace v českém jazyce
2
Annotation
3
Obsah
1
1
Úvod
12
2
Analýza projektu
13
2.1
Popis úkolu
13
2.2
Popis stávajícího stavu
13
2.3
Popis výběru prostředků pro řešení projektu
13
2.4
Popis výběru varianty řešení a výstupu
14
2.5
Stanovení dílčích úkolů
14
2.6
Závěr
15
3
Vlastní práce
3.1
16
Návrhy
3.1.1
16
Návrh sundání kabiny, odstrojení, demontáž přední nápravy, demontování
motoru
16
3.1.2
Návrh opravy motoru, mechanické odzkoušení motoru, utěsnění převodovky,
kontrola těsnosti převodovky, montáž motoru
3.1.3
17
Návrh demontáže víka rozvodovky, utěsnění hydraulického pístu pro zvedání
ramen traktoru, montáž víka rozvodovky, sundání zadních kol a závaží
18
3.1.4
Návrh opravy přední nápravy, montáž nápravy, broušení kapotáže, mytí
19
3.1.5
Návrh lakování, nastrojení, oprava kabiny, nasazení kabiny, nasazení zadních kol
20
3.1.6
3.2
Návrh mazání, testování, odstranění případných závad
21
Kontroly
3.2.1
22
Kontrola sundání kabiny, odstrojení, demontáž přední nápravy, demontování
motoru
22
3.2.2
Kontrola opravy motoru, mechanické odzkoušení motoru, utěsnění převodovky,
kontrola těsnosti převodovky, montáž motoru
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
25
2012 - 2013
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.3
Kontrola demontáže víka rozvodovky, utěsnění hydraulického pístu pro zvedání
ramen traktoru, montáž víka rozvodovky, sundání zadních kol a závaží
29
3.2.4
Kontrola opravy přední nápravy, montáž nápravy, broušení kapotáže, mytí
3.2.5
Kontrola lakování, nastrojení, oprava kabiny, nasazení kabiny, nasazení zadních
kol
32
36
3.2.6
4
Kontrola mazání, testování, odstranění případných závad
Doplňující práce
39
41
4.1
Analýza
41
4.2
Hodnotící list
41
4.3
Webové stránky
41
4.4
Plakát
41
4.5
Booklet
41
4.6
Polep
41
4.7
Prezentace
41
5
Závěr
42
6
Seznamy
43
6.1
Seznam použitých zdrojů
43
6.2
Seznam použitého software
43
6.3
Seznam obrázků
43
6.4
Seznam příloh
44
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
2012 - 2013
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
1 Úvod
Tento projekt jsem si vybral záměrně, protože mám rád manuální práci a staré
stroje. Tento traktor byl vyroben v roce 1965 v Závodech na valivá ložiska a traktory, n.
p. Brno s označením kolový orebný traktor zemědělský.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
12
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
2
Analýza projektu
2.1
Popis úkolu
Cílem mého projektu je funkční a vzhledově upravený traktor Zetor 4011.
Traktor bude celý rozebrán, jednotlivé díly budou opraveny, očištěny, popřípadě
vyměněny za nové. Plechové součásti se obrousí, vyklepou a zakytují. Následně se
smontuje torzo traktoru, očistí a vše se nalakuje.
Součástí mého projektu bude také fotografická dokumentace a webové stránky,
na kterých bude zobrazen průběh generální opravy.
Traktor bude po opravě sloužit především naší rodině při práci na poli a při
práci kolem domu.
2.2
Popis stávajícího stavu
Traktor je v současné době v relativně funkčním stavu, ale prokazuje veliké
množství závad a také není ve vzhledově pěkném stavu.
Prvním krokem bude příprava, která bude spočívat v hledání dokumentace
(dílenská příručka, návod k obsluze a katalog náhradních dílů).
S opravou traktoru již nějaké zkušenosti mám a věřím, že projekt dokončím bez
závažných komplikací.
2.3
Popis výběru prostředků pro řešení projektu
Pro opravu traktoru využiji náš dvůr a zámečnickou dílnu s potřebným
vybavením (nářadí, přípravky, speciální zařízení).
Po zvážení, viz Tabulka 1, budu závěrečnou zprávu, prezentaci a harmonogram
tvořit v programu Microsoft Office 2010. Při psaní webových stránek je pro mě jasným
favoritem PSPad 4.5.4, ve kterém se učíme ve škole a je dostupný zdarma. Na úpravu
grafických objektů využiji program GIMP 2.8.0, popřípadě Adobe Photoshop CS5.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
13
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Tabulka 1 - Výběr prostředků
Program
Open Office 3.4.1
Liber Office 3.6.1
Microsoft Office 2010
Dostupnost
8
8
10
Znalost
7
5
10
Cena
10
10
8
Celkem
25
23
28
Pořadí
2
3
1
Bodové hodnocení (Tabulka 1) jsem uděloval od 0 do 10 bodů.
2.4
Popis výběru varianty řešení a výstupu
Výstup bude opravený traktor Zetor 4011 a všechny výstupy spojené
s konečným stavem projektu (analýza, harmonogram, plakát, www stránky, booklet,
polep, prezentace a závěrečná zpráva), které budou na finálním CD a na webových
stránkách.
2.5
Stanovení dílčích úkolů
1.
Analýza
2.
Harmonogram
3.
Sundání kabiny
4.
Odstrojení
5.
Demontáž přední nápravy
6.
Demontování motoru
7.
Oprava motoru
8.
Utěsnění převodovky
9.
Montáž motoru
10. Demontáž víka rozvodovky
11. Utěsnění hydraulického pístu pro zvedání ramen traktoru
12. Montáž víka rozvodovky
13. Sundání zadních kol a závaží
14. Oprava přední nápravy
15. Montáž nápravy
16. Broušení kapotáže
17. Mytí
18. Lakování
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
14
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
19. Nastrojení
20. Oprava kabiny
21. Nasazení kabiny
22. Nasazení zadních kol a závaží
23. Mazání
24. Testování
25. Odstranění případných závad
26. Webové stránky
27. Plakát, polep CD a booklet
28. Prezentace
29. Závěrečná zpráva
2.6
Závěr
Věřím, že projekt dokončím bez větších komplikací a traktor bude plně funkční
a pohodlnější než byl doposud.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
15
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3 Vlastní práce
3.1
Návrhy
3.1.1 Návrh sundání kabiny, odstrojení, demontáž přední nápravy,
demontování motoru
3.1.1.1 Sundání kabiny
Sundání kabiny bude probíhat následujícím způsobem. Nejprve odpojím kabely
od zadních sdružených světel, od obrysových světel a kabely od baterie, dále odpojím
táhla plymu a odmontuji některé části podlahy. Vymontuji sedačku, která by překážela
při sundávání kabiny. Kabina bude sundána za pomoci čelního nakladače Trac-Lift 120
SL, který je uchycen na traktoru Zetor 7745. Průběh sundávání bude vypadat takto.
Kabina se uváže dvěma lany, která se prostrčí skrz oka, která jsou přivařená na kabině
(na každém sloupku je jedno) a zahákne se na čelní nakladač. Poté se vyšroubují dva
šrouby ze zadních silentbloků a vytáhne spojovací tyč z předních silentbloků. v tomto
stavu se už kabina jen nadzvedne a odjede se s ní stranou.
3.1.1.2 Odstrojení
Odstrojení bude velice jednoduché, protože nám toho na traktoru po sundání
kabiny mnoho nezbyde. Nejprve sundám volant, potom vymontuji panel přístrojů
a sundám palivovou nádrž, odmontuji přední kapotu, sundám filtr nasávaného
vzduchu, chladič a naposled vrtuli, která je přišroubována na vodní pumpě.
3.1.1.3 Demontáž přední nápravy
Při demontáží nápravy zvednu a podložím předek traktoru a odpojím řídící tyče
od převodovky řízení, potom vyšroubuji šrouby, které drží nápravu připevněnou
k motoru, a s nápravou odjedu stranou.
3.1.1.4 Demontování motoru
Před demontáží motoru sundám alternátor a klínový řemen pohánějící vodní
pumpu a alternátor. Na motor připevním řetěz, který zajistím na nakladač. Motor
pomocí nakladače při lehčím a následně podložím převodovku traktoru. Odšroubuji
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
16
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
všechny šrouby, kterými je spojen motor s převodovkou a odpáčím motor od
převodovky. Motor následně položím na vozík, aby s motorem bylo možno
manipulovat.
3.1.2 Návrh opravy motoru, mechanické odzkoušení motoru, utěsnění
převodovky, kontrola těsnosti převodovky, montáž motoru
3.1.2.1 Oprava motoru
Nejprve motor odstrojím, tak že sundám vzduchové potrubí, výfukové potrubí,
vodní potrubí, vodní pumpu, vstřikovací čerpadlo, olejový filtr, naftový filtr, odkalovač,
setrvačník, vstřikovače a hlavy motoru. Nyní motor začnu rozebírat odspodu tak, že
sundám vanu, sací koš, krycí plech, přední víko a zadní víko. Následně zkontroluji
značky na ozubených kolech rozvodů, abych se ujistil, že je motor správně postaven.
Odšroubuji olejové čerpadlo a vyšroubuji ojniční ložiska a následně vytahám písty
z vložek. Potom vymontuji půlměsíce hlavních ložisek a vyjmu klikovou hřídel z bloku
motoru. Sundám zdvihátka, rozvodová ozubená kola a vytáhnu vačkovou hřídel. Za
pomoci speciálního stahováku vytahám vložky válců z bloku motoru.
V této fázi je motor rozebrán a přistoupím k jeho očištění. Po očištění
zkontroluji, jaké součástky budou třeba vyměnit, vím jistě, že bude třeba přebrousit
kliková hřídel, koupit sady úplného válce, koupit šály a nechat naúhlovat ojnice.
Nyní začnu motor dávat dohromady. Nejprve si připravím hlavy motoru tak, že
zabrousím ventily. Dále naklepu vložky válců do bloku motoru a vložím vačkovou
hřídel. Potom motor otočím válci dolů a do hlavních ložisek vložím důkladně namazané
šály. Následně opatrně vložím klikovou hřídel a vymezím vertikální vůli. Nasadím hlavní
ložiska s novými šálami a utáhnu je momentovým klíčem. s klikovou hřídelí následně
zatočím a zjistím, zda je vše v pořádku. Nasadím písty na ojnice a na písty nasadím
pístní kroužky. Motor otočím zpět válci nahoru a pomocí stočeného plechu zmáčknu
pístní kroužky a jemným boucháním zaklepu písty do vložek válců. Potom motor
otočím na levý bok a přišroubuji ojniční ložiska na klikovou hřídel a znovu protočím
klikovou hřídel. Nasadím ozubené kolo, které pohání vačkovou hřídel a otáčením kol
nastavím značky na zubech tak, aby zapadaly do posledního prostředního rozvodového
kola, a tím je správně postaven motor (v této fázi by měl pálit první válec a na
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
17
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
posledním by měli střihat vahadla). Nanesu silikonové těsnění na přední víko a na něho
dám těsnící papír, následně našroubuji přední víko na motor. Totéž udělám se zadním
víkem. Našroubuji olejové čerpadlo, nasadím krycí plech, sací koš a vanu. Nasadím
těsnění pod hlavy a nasunu hlavy, které utáhnu momentovým klíčem na patřičný
utahovací moment, vložím zdvihátka, zdvihací tyčky, a vahadla. Nastavím vůle ventilů,
našroubuji víka hlav a psaníčka na boku motoru, nakonec motor nastrojím a nastavím
vzdálenost vypínacích pák spojky.
3.1.2.2 Mechanické odzkoušení motoru
Odzkoušení motoru proběhne pootáčením motoru a kontrolou hybnosti
jednotlivých částí.
3.1.2.3 Utěsnění převodovky
V tomto kroku budu přetěsňovat jen hlavní víko převodovky tak, že odšroubuji
víko převodovky, očistím ho, nanesu na něho těsnící tmel a položím papírové těsnění.
Následně víko namontuji zpět na převodovou skříň.
3.1.2.4 Kontrola těsnosti převodovky
Kontrola proběhne naplněním většího množství olejové náplně, než je určeno
ryskou.
3.1.2.5 Montáž motoru
Před montáží motoru nejprve vyměním vypínací ložisko spojky. Motor opět
zavěsím na čelní nakladač a lehkým pohupováním trefím s motorem na hřídel
(panenku), která vystupuje z převodové skříně, a motor stáhnu šrouby k převodovce.
3.1.3 Návrh demontáže víka rozvodovky, utěsnění hydraulického pístu pro
zvedání ramen traktoru, montáž víka rozvodovky, sundání zadních kol
a závaží
3.1.3.1 Demontáž víka rozvodovky
Odpojím táhla ramen a vyšroubuji šrouby víka rozvodovky. Víko uchytím
k nakladači, nadzvednu jej a položím na vozík.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
18
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.1.3.2 Utěsnění hydraulického pístu pro zvedání ramen traktoru
Odmontuji páky ramen a vysunu hřídel, která prochází skrz víko. Odmontuji
hydraulickou vysokotlakovou trubku, která přivádí tlakový olej do pístu, a odmontuji
ho. Z pístu vytáhnu pístnici, na které následně vyměním manžety za nové silikonové.
Přetěsněný píst následně upevním zpět do víka a prostrčím zpět hřídel, na kterou
nasunu nové o kroužky a nasadím páky ramen.
3.1.3.3 Montáž víka rozvodovky
Na víko i na převodovku nanesu silikonové těsnění a položím papírové těsnění.
Víko položím na skříň převodovky a zašroubuji šrouby.
3.1.3.4 Sundání zadních kol a závaží
Nadzvednu zadní část traktoru, vyšroubuji šrouby, které drží závaží, a závaží
sundám. Vyšroubuji matice, které drží kolo, a kolo sundám.
3.1.4 Návrh opravy přední nápravy, montáž nápravy, broušení kapotáže,
mytí
3.1.4.1 Oprava přední nápravy
Nejprve sundám z nápravy kola a potom náboje. Vyšroubuji matice, kterými
jsou zajištěny svislé čepy (na každé straně jsou dvě) a nahoře srazím páky řízení ze
svislých čepů. Svislé čepy vytáhnu spodem i s pružinami a sundám z nich pouzdro, ve
kterém se svislý čep pohybuje. Poté vyrazím silonová pouzdra. Vyšroubuji šrouby, které
drží středový čep nápravy, a vytáhnu jej. Z nápravy vyrazím silonová pouzdra
středového čepu. Nová silonová pouzdra nalisuji zpět pomocí svěráku a nápravu dám
dohromady. Na nápravu natáhnu nové prachovky a prvotně ji namaži. Rozeberu
náboje kol a vyměním v nich ložiska a náboje také namažu. Následně náboje
našroubuji na nápravu.
3.1.4.2 Montáž nápravy
Nápravu za pomoci pomocné síly nasadím na motor a přišroubuji ji osmi šrouby
do bloku motoru.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
19
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.1.4.3 Broušení kapotáže
Kapotáž budu brousit pomocí drátěného kartáče, který bude nasazen na
úhlovou brusku. Tato operace zabere jistě dost času a bude velice náročná.
3.1.4.4 Mytí
Menší části si položím na palety, aby jimi mohla voda dobře protékat. Na mytí
použiji vysokotlaký čistič WAP, s rotační tryskou a horkou vodou. Mytí bude probíhat
v několika etapách, dokud nebude vše řádně očištěno.
3.1.5 Návrh lakování, nastrojení, oprava kabiny, nasazení kabiny, nasazení
zadních kol
3.1.5.1 Lakování
Před nalakováním je třeba nejprve zakytovat a vybrousit hrbolaté části
karoserie a odmastit kostru traktoru. Nejprve nalakuji vše základovou barvou a poté
nalakuji celou kostru traktoru a části, které budou lakovány stejnou olivově žlutou
barvou (RAL 1020). Následně začnu lakovat díly, které jsou lakovány modrou barvou
(RAL 5007), to jsou převážně díly plechové. Kabinu v rámci úspory času budu natírat
štětcem, protože bych jinak musel vše zalepovat. Kapota bude z lakování ten
nejsložitější prvek, protože je dost poničená. Proto jsem se rozhodl, že ji před
lakováním nastříkám stříkacím kytem, který vyrovná menší prohlubně. Lakovat budu
stříkací pistolí, která bude napojena na přívod vzduchu z kompresoru.
3.1.5.2 Nastrojení
Nastrojení bude probíhat následujícím způsobem. Namontuji vrtuli, chladič, filtr
nasávaného vzduchu a palivovou nádrž. Potom napasuji kapotáž k nádrži. Namontuji
panel přístrojů a nasadím volant.
3.1.5.3 Nasazení kabiny
Kabinu uchytím k nakladači a posadím ji na kostru traktoru. Následně ji vpředu
a vzadu uchytím. Po nasazení kabiny dám do traktoru sedačku, nasadím výfuk
a provedu veškerou elektroinstalaci, kterou budu dělat celou novou.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
20
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.1.5.4 Nasazení zadních kol
Nasadím kola, utáhnu matice, nasadím závaží kol a přišroubuji ho dlouhými
šrouby.
3.1.6 Návrh mazání, testování, odstranění případných závad
3.1.6.1 Mazání
Naleji motorový olej M6AD do motoru a převodový olej PP90 do vstřikovacího
čerpadla. Zkontroluji hladinu oleje v převodovce, a pokud bude potřeba olej doleji.
Dále namažu plastickým mazivem přední nápravu, kloubky řízení a pedály.
3.1.6.2 Testování
Nejprve proběhne kontrola všech provozních kapalin a poté traktor nastartuji.
Po úspěšném nastartování nechám motor běžet na volnoběžné otáčky a budu
kontrolovat, zda některé provozní kapaliny neunikají. Po tomto úkonu proběhne
zkušební jízda.
3.1.6.3 Odstranění případných závad
Pokud se během kontrolní jízdy objeví některé závady, tak je budu podle
závažnosti a typu řešit buď na místě anebo postupně.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
21
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2
Kontroly
3.2.1 Kontrola sundání kabiny, odstrojení, demontáž přední nápravy,
demontování motoru
3.2.1.1 Sundání kabiny
Obrázek 1 - Sundaná kabina
Při sundávání kabiny nastala jedna menší komplikace a to, že čelní nakladač při
maximálním zvednutí byl níž, než jsem očekával, ale naštěstí i takováto výška stačila
k sundání.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
22
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.1.2 Odstrojení
Obrázek 2 - Odstrojený traktor
Zde je pohled na odstrojený traktor, jak je vidět z obrázků tento úkon nebyl
nijak náročný, a nevyskytly se žádné problémy.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
23
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.1.3 Demontáž přední nápravy
Obrázek 3 - Kostra traktoru bez přední nápravy
3.2.1.4 Demontování motoru
Obrázek 4 - Demontovaný motor na vozíku
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
24
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.2 Kontrola opravy motoru, mechanické odzkoušení motoru, utěsnění
převodovky, kontrola těsnosti převodovky, montáž motoru
3.2.2.1 Oprava motoru
Obrázek 5 - Odstrojený motor
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
25
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Obrázek 6 - Starý píst
Obrázek 7 – Umytý blok
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
26
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Obrázek 8 - Nové písty
Obrázek 9 - Sesazený motor
3.2.2.2 Mechanické odzkoušení motoru
S motorem jsem ručně protočil a zjistil jsem, že vše funguje jak má.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
27
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.2.3 Utěsnění převodovky
Obrázek 10 - Převodovka po sundání hlavního víka
3.2.2.4 Kontrola těsnosti převodovky
Provedl jsem kontrolu těsnosti a nenaskytly se při ní žádné chyby.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
28
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.3 Kontrola demontáže víka rozvodovky, utěsnění hydraulického pístu
pro zvedání ramen traktoru, montáž víka rozvodovky, sundání
zadních kol a závaží
3.2.3.1 Demontáž víka rozvodovky
Obrázek 11 - Pohled do skříně rozvodovky
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
29
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.3.2 Utěsnění hydraulického pístu pro zvedání ramen traktoru
Obrázek 12 - Přetěsněné víko rozvodovky s pístem
3.2.3.3 Montáž víka rozvodovky
Obrázek 13 - Namontované víko rozvodovky
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
30
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.3.4 Sundání zadních kol a závaží
Obrázek 14 - Kostra traktoru bez zadních kol
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
31
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.4 Kontrola opravy přední nápravy, montáž nápravy, broušení kapotáže,
mytí
3.2.4.1 Oprava přední nápravy
Obrázek 15 - Opravená náprava
Obrázek 16 - Pohled do převodovky řízení
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
32
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Jak je vidět na obrázku (Obrázek 15) tak jsem musel nápravu nahradit jinou,
která byla v lepším stavu než náprava odmontovaná z traktoru, ale i u této nápravy
bylo nutno vyměnit všechna pouzdra. Na dalším obrázku (Obrázek 16) je vidět nové
kuličkové řízení a samopaly.
3.2.4.2 Montáž nápravy
Obrázek 17 - Namontovaná náprava
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
33
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.4.3 Broušení kapotáže
Obrázek 18 - Zakytovaná zbroušená kapota
3.2.4.4 Mytí
Obrázek 19 - Mytí traktoru
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
34
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Obrázek 20 - Ohřev vody
Pro ohřev vody jsem zvolil docela nestandartní postup a použil jsem pařák na
brambory.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
35
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.5 Kontrola lakování, nastrojení, oprava kabiny, nasazení kabiny,
nasazení zadních kol
3.2.5.1 Lakování
Obrázek 21 - Nalakovaná kostra traktoru
Obrázek 22 - Nalakovaná kapotáž
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
36
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Obrázek 23 - Nalakovaná kapotáž
3.2.5.2 Nastrojení
Obrázek 24 - Nastrojený traktor
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
37
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.5.3 Oprava kabiny
Obrázek 25 - Opravená kabina
3.2.5.4 Nasazení kabiny
Obrázek 26 - Nasazování kabiny
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
38
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
3.2.5.5 Nasazení zadních kol
Obrázek 27 - Traktor se zadními koly
3.2.6 Kontrola mazání, testování, odstranění případných závad
3.2.6.1 Mazání
Vše jsem namazal tak jak bylo popsáno v návrhu mazání.
3.2.6.2 Testování
Provedl jsem testování, které proběhlo s velice pozitivním výsledkem.
3.2.6.3 Odstranění případných závad
Malá závada se přeci jen ukázala. Na výdechu z motoru bylo použito nové
gumové těsnění, ale mělo špatné rozměry a tím byl výdech ucpán a začal se tlačit olej
z motoru. Vyřešil jsem to zastřižením těsnění.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
39
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Obrázek 28 - Hotový traktor
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
40
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
4 Doplňující práce
4.1
Analýza
4.2
Hodnotící list
4.3
Webové stránky
4.4
Plakát
4.5
Booklet
4.6
Polep
4.7
Prezentace
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
41
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
5 Závěr
Tento projekt se mi velice líbil díky tomu, že byl velice kreativní a jeho výstup je
zřetelně vidět než jak to bývá u jiných projektů.
Při vykonávání projektu se nenaskytly žádné závažné problémy a traktor až na
lehké opravy jezdí.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
42
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
6 Seznamy
6.1
Seznam použitých zdrojů
Brno, Z. n. (1960). Dílenská příručka Zetor 2011, 3011, 4011. Brno: Brno, ZKL n.
p.
6.2
Seznam použitého software
1.
Microsoft Office 2010
2.
PSPad 4.5.6
3.
Gimp 2.8.0
4.
CD - LabelPrint
6.3
Seznam obrázků
OBRÁZEK 1 - SUNDANÁ KABINA
22
OBRÁZEK 2 - ODSTROJENÝ TRAKTOR
23
OBRÁZEK 3 - KOSTRA TRAKTORU BEZ PŘEDNÍ NÁPRAVY
24
OBRÁZEK 4 - DEMONTOVANÝ MOTOR NA VOZÍKU
24
OBRÁZEK 5 - ODSTROJENÝ MOTOR
25
OBRÁZEK 6 - STARÝ PÍST
26
OBRÁZEK 7 – UMYTÝ BLOK
26
OBRÁZEK 8 - NOVÉ PÍSTY
27
OBRÁZEK 9 - SESAZENÝ MOTOR
27
OBRÁZEK 10 - PŘEVODOVKA PO SUNDÁNÍ HLAVNÍHO VÍKA
28
OBRÁZEK 11 - POHLED DO SKŘÍNĚ ROZVODOVKY
29
OBRÁZEK 12 - PŘETĚSNĚNÉ VÍKO ROZVODOVKY S PÍSTEM
30
OBRÁZEK 13 - NAMONTOVANÉ VÍKO ROZVODOVKY
30
OBRÁZEK 14 - KOSTRA TRAKTORU BEZ ZADNÍCH KOL
31
OBRÁZEK 15 - OPRAVENÁ NÁPRAVA
32
OBRÁZEK 16 - POHLED DO PŘEVODOVKY ŘÍZENÍ
32
OBRÁZEK 17 - NAMONTOVANÁ NÁPRAVA
33
OBRÁZEK 18 - ZAKYTOVANÁ ZBROUŠENÁ KAPOTA
34
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
43
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
OBRÁZEK 19 - MYTÍ TRAKTORU
34
OBRÁZEK 20 - OHŘEV VODY
35
OBRÁZEK 21 - NALAKOVANÁ KOSTRA TRAKTORU
36
OBRÁZEK 22 - NALAKOVANÁ KAPOTÁŽ
36
OBRÁZEK 23 - NALAKOVANÁ KAPOTÁŽ
37
OBRÁZEK 24 - NASTROJENÝ TRAKTOR
37
OBRÁZEK 25 - OPRAVENÁ KABINA
38
OBRÁZEK 26 - NASAZOVÁNÍ KABINY
38
OBRÁZEK 27 - TRAKTOR SE ZADNÍMI KOLY
39
OBRÁZEK 28 - HOTOVÝ TRAKTOR
40
OBRÁZEK 29 - WEBOVÁ STRÁNKA
1
OBRÁZEK 30 - BOOKLET
3
OBRÁZEK 31 - POLEP
4
OBRÁZEK 32 - UKÁZKA PREZENTACE
5
OBRÁZEK 33 – PLAKÁT
6
6.4 Seznam příloh
A
WWW o projektu
1
B
Booklet a polep
3
C
Prezentace
5
D
Plakát
6
6.5
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
44
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
A WWW o projektu
Obrázek 29 - Webová stránka
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
A-I
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Webovou stránku projektu jsem vytvářel v PSPadu, její hlavní struktura je
tvořena z „divů“ a její konečný vzhled určuje css skript. Tuto stránku můžete najít na
adrese www.zetor-4011.wz.cz nebo na přiloženém DVD ve složce web.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
A - II
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
B Booklet a polep
Obrázek 30 - Booklet
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
B - III
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Obrázek 31 - Polep
Booklet je vytvořen v programu Gimp a je složen ze dvou hlavních fotek. Na
zadní fotce je traktor před opravou a na přední straně je traktor opravený.
Polep jsem vytvářel v programu, který se jmenuje CD – LabelPrint, který je
zdarma k tiskárně na potisk CD a DVD.
Booklet i polep najdete na webové stránce a na přiloženém DVD ve složce
soubory/obrazky.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
B - IV
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
C Prezentace
Prezentace je vytvořena v programu Microsoft Office PowerPoint, najdete ji na
webových stránkách a na přiloženém DVD ve složce soubory.
Obrázek 32 - Ukázka prezentace
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
C-V
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
D Plakát
Obrázek 33 – Plakát
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
D - VI
Maturitní projekt: Generální oprava traktoru Zetor 4011
2012/2013
Plakát je tvořen také v programu Gimp, je tvořen z hlavní fotografie a třech
menších obrázků z průběhu opravy. Plakát najdete taktéž na webové stránce, nebo na
DVD ve složce soubory/obrazky.
Ladislav Mužík 4. B
Smíchovská střední průmyslová škola
D - VII

Similar documents