RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - Liceul Teoretic ADAM MÜLLER

Comments

Transcription

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - Liceul Teoretic ADAM MÜLLER
Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn“ Arad
RO-310253 Arad, str. Posada 19 Tel.: 0040-257-286.402; 286.891
Fax.: 0040-257-286.402; 286.891;eMail: [email protected]
RAPORT DE ACTIVITATE
PRIVIND PROCESUL INSTRUCTIV - EDUCATIV ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014
Procesul educaţional este un act de culturalizare, de socializare, de formare şi dezvoltare a elevilor, dus la îndeplinire de echipa didactică. Aceste
finalităţi se realizează îndeosebi la nivelul clasei de elevi, de către învăţător la învăţământul primar şi de către profesor la clasele de gimnaziu şi liceu sub
îndrumarea dirigintelui ca mentor, a conducerii şcolii şi a altor factori de răspundere.
Prezentul Raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi de lucru, precum şi în baza datelor
statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2013 — 31.08.2014.
Analizând munca desfăşurată de cadrele didactice la Liceul Teoretic A.M. Guttenbrunn Arad în cele 4 cicluri preșcolar, primar, gimnazial şi
liceal, în anul şcolar 2013 — 2014 se constată rezultate bune, multe realizări, dar şi neîmpliniri, atât cu elevii la ore, în cadrul comisiilor metodice, cât şi
în afara şcolii, în activităţile extraşcolare.
Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de activităţi elaborate pentru atingerea următoarelor
obiective:
1.






CURRICULUM
Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a metodologilor specifice;
Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;
Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în
elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.);
Pregătirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale, a Bacalaureatului şi a olimpiadelor şcolare;
Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice.
2.



MANAGEMENTUL ŞCOLAR
Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv — educative (din punct de vedere organizatoric, funcţional şi legal );
Elaborarea proiectului Planului de şcolarizare;
Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;

Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.
3.




RESURSE UMANE
Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe
profesionale;
Realizarea evaluării personalului.
4.



PARTENERIATE ŞI PROGRAME
Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ;
Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală;
Organizarea de activităţi extraşcolare.
5.


6.


RESURSE MATERIALE
Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.
RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE
Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;
Promovarea imaginii şcolii în interior şi exterior prin diverse activităţi de relaţii publice.
7. COMISII
La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele comisii :
1. Comisiile de catedra.( pe arii curriculare )
2. Comisia educativa avand in subordine Consiliile profesorilor claselor, Comisia dirigintilor Comisia Învăţătorilor si Consiliul consultativ al
elevilor.
3. Comisia de perfectionare metodica şi de întocmire a orarului.
4. Comisia de examene
5. Comisia pentru activitati extracurriculare
6. Comisia de securitate si sanatate in munca
7. Comisia de P.S.I. si S.U.
8. Comisia de inventariere ( subcomisii: receptie, inventariere, casare) si de arhivare documente.
9. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare ale elevilor.
10. Comisia pentru programe si proiecte de dezvoltare.
11. Comisia de orientare scolara, profesionala, olimpiade, examene si concursuri scolare.
12. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
13. Comisia de monitorizare a ritmicitatii notarii si absentelor și de verificare a cataloagelor.
14. Comisia pentru serviciul pe scoala.
15. Comisia pentru selectarea, aprovizionarea şi distribuirea manualelor si achizitie carte in biblioteca scolara
16. Comisia pentru relatii comunitare si imaginea scolii.
17. Comisia burse si bani de liceu.
18. Comisia pentru combaterea violenţei
19. Comisia pentru educaţie rutieră şi educaţie pentru sănătate
20. Comisia de revizuire R.O.I.:
8. SITUAŢIA ÎNCADRĂRII PERSONALULUI DIDACTIC
La începutul anului şcolar 2011 — 2012 a fost următoarea :
DIN CARE NORME/POSTURI DIDACTICE ACOPERITE CU
NORME/
POSTURI
DIDACTICE
TITULARI
SUPLINITORI
PENSIONARI
C. D. FARA STUDII
CORESPUNZATOARE
2012/2013
80,96
65
10
11
1
2013/2014
86,58
73
7
1
1
2014/2015
91,88
76
7
6
4
AN SCOLAR
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în unitate în anul şcolar curent:
Număr cadre didactice
1. Număr cadre didactice cu doctorat
2
2. Număr cadre didactice cu gradul I
3. Număr cadre didactice cu gradul II
4. Număr cadre didactice cu definitivat
5. Număr cadre didactice fără definitivat
6. Număr personal didactic necalificat
47
19
15
12
4
10. SITUAŢIA ÎNCADRĂRII PERSONALULUI AUXILIAR
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:







1 secretar I A - M
1 secretar II - M
1 bibliotecar I - S;
1 informatician I - S;
1 laborant chimie-fizică-biologie I - M
1 administrator fin.(patrimoniu) I - M
1 administrator fin.(patrimoniu) - contabil sef I - S
PERSONAL NEDIDACTIC:





1 muncitor II - M
1 muncitor III - M
2 muncitor IV - M
1 îngrijitor I -G
2 paznici I -G
11. RESURSE MATERIALE
Legat de resursele materiale, au fost, renovate şi dotate corespunzător noilor cerinţe pentru un învăţământ modern 5 săli de clasă. S-au executat lucrări de
recondiţionare a geamurilor şi uşilor, şi grupurilor sanitare au fost înlocuite tablele în toate clasele din clădirea de pe Posada 19.
La nivelul şcolii, s-a avut în vedere pregătirea elevilor din clasele terminale, a VIII-a şi a XII-a, de către domnii profesori prin activităţi de consultaţii,
organizarea simulării şi a examenelor pentru Evaluare Naţională şi a Bacalaureatului. Absolvenţii claselor a VIII-a urmează cursurile ciclului inferior de
liceu în clasa a IX-a, la profilurile științe ale naturii şi filologie (filiera teoretică), iar cei de liceu au luat examenul de Bacalaureat cu note bune, în proporţie
de 85 %. Majoritatea absolvenţilor sunt în învăţământul superior de stat şi particular, un număr destul de mare optând pentru plecare în străinătate având un
avantaj în stâpânirea la un nivel ridicat al limbii germane.
ANALIZA ACTIVITĂŢII
I.
SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ
II.
ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE
III.
CONCLUZII
1. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR:
Dinamica populaţiei şcolare în ultimii doi ani şcolari:
EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI
NUMĂR ELEVI ÎNSCRIȘI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR
AN ȘCOLAR
2013-2014
2014-2015
AN ȘCOLAR
2013-2014
2014-2015
An școlar
2013-2014
2014-2015
An școlar
2013-2014
2014-2015
CLASELE I-IV SECTIA MATERNĂ
NUMĂR ELEVI
CP
I
II
74
32
44
54
74
31
CLASELE I-IV SECTIA ROMÂNĂ
NUMĂR ELEVI
CP
I
II
48
44
47
40
49
45
III
38
41
IV
27
40
GRĂDI
III
45
48
IV
50
44
GRĂDI
VII
VIII
TOTAL
40
56
49
32
Clasele V-VIII sectia română
Număr elevi
V
VI
34
26
44
32
154
139
VII
VIII
TOTAL
51
68
42
44
51
38
187
198
Clasele V-VIII sectia maternă
Număr elevi
V
VI
43
48
38
69
TOTAL
215
278
TOTAL
234
295
An școlar
2013-2014
2014-2015
An școlar
2013-2014
2014-2015
Clasele IX-XII sectia maternă
Număr elevi
IX
X
XI
XII
TOTAL
32
43
38
30
144
142
28
46
44
25
Clasele IX-XII sectia română
Număr elevi
IX
X
XI
XII
XII FR
75
86
65
54
43
64
33
57
68
GRĂDINIȚA- 107 preșcolari
Numărul de grupe grădiniță
3
Numărul de clase din învăţământul primar (CP-IV)
20
Numărul de clase din învăţământul gimnazial (V- VIII)
16
Numărul de clase din învăţământul liceal (IX- XII/FR)
21
Total
60
XIII FR
TOTAL
34
273
306
Conducerea şcolii a desfăşurat în anul şcolar 2013-2014 o activitatea susţinută în următoarele direcţii :

Urmărirea procesului de instrucţie şi educaţie prin discuţii cu cadrele didactice, verificarea documentelor şcolare, asistenţe la ore, la inspecţii pentru
grade didactice etc.

Verificarea modului în care sunt completate documentele şcolare, îndeosebi cataloagele, registrul matricol, condicile de prezenţă şi a modului în
care sunt raportate rezultatele şi situaţiile elevilor pe clase

Întocmirea graficului cu serviciul pe şcoală al cadrelor didactice care a fost refăcut

Comunicarea noutăţilor şi a sarcinilor primite de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Arad

Comunicarea noutăţilor în susţinerea examenului de Bacalaureat pentru absolvenţii claselor a XII-a şi a Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a
VIII-a, la limba română, germană şi matematică

Implicarea în desfăşurarea acestor examene

Întocmirea corectă şi eliberarea actelor de studii

Evidenţa şi arhivarea documentelor şcolare şi a acestor acte

Desfăşurarea programului de perfecţionare şi formare continuă în colaborare cu CCD Arad
Organizare
Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, 2014, s-a desfăşurat la Liceul Teoretic A.M. Guttenbrunn conform metodologie de desfăşurare a
examenului.
Elevii au fost repartizaţi in 9 clase in ordinea alfabetică. Probele de concurs s-au desfăşurat conform graficului. Rezultatele au fost următoarele
An scolar
Nr. elevi
Nr. elevi prezenti Nr. elevi absenţi
Inscrisi
2011-2012
99
An scolar
Nr. elevi
99
0
89
Sub 5
5-5.99
6-6.99
7-7,99
8-8,99
9-10
24
20
20
11
11
13
Nr. elevi prezenti Nr. elevi absenţi
Inscrisi
2013-2014
Medii evaluare intre
88
0
Observaţii:
- Un examen desfăşurat corect;
- Se remarcă interesul scăzut pentru examen, vizibil și în rezultate
Medii evaluare intre
Sub 5
5-5.99
6-6.99
7-7,99
8-8,99
9-10
25
15
15
13
12
8
Bacalaureat, an şcolar 2013-2014
Sesiunea iunie-iulie 2014
PROMOVABILITATE
Din care cu medii:
Nr elevi inscrisi
62,65%
85
Nr. elevi prezenti
83
Nr. elevi neprezentati
2
Nr. elevi eliminati
0
Numar de
Nr. elevi
candidati respinsi
reusiti
31
52
Numar de
Nr. elevi
candidati respinsi
reusiti
6 - 6.99
7 - 7.99
8 - 8.99
9 - 9.99
10
16
12
12
12
-
Sesiunea august 2014
PROMOVABILITATE
Din care cu medii:
Nr elevi inscrisi
25%
32
Nr. elevi prezenti
28
Nr. elevi neprezentati
4
Nr. elevi eliminati
0
21
7
6 - 6.99
7 - 7.99
8 - 8.99
9 - 9.99
10
6
1
-
-
-
BAC SESIUNEA IUNIE-IULIE 2014
31
0
ELEVI
ADMIȘI
52
ELEVI
RESPINȘI
BAC SESIUNEA AUGUSTSEPTEMBRIE 2014
0 7
21
ELEVI
ADMISI
ELEVI
RESPINȘI
BAC SESIUNEA 2014 AMBELE SESIUNI
80
60
40
20
59
25
0
ELEVI ADMIȘI
ELEVI RESPINȘI
Rezultate activitate educativa
REZULTATE OLIMPIADE ȘI CONCURSURI NAŢIONALE
LISTA CU ELEVII LICEULUI TEORETIC,, A.M. GUTTENBRUNN” ARAD
CALIFICATI LA OLIMPIDADA-FAZA NATIONALA
Nr. Crt. Numele şi prenumele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ciachir Mihnea
Popescu Luminiţa
Popescu Ioana
Mariş Bogdan
Domjan David
Augustinov Kerstin
Bruţiu Bogdan
Andru Cristian
Bee Jasmine
Hedeșan Nadine
Reinholz Johanna
Haydu Theodora
Zimerman Chantal
Codrean Diana
Morariu Larisa
Negură Andrada
Mladin Paul
Giurgiu Mădălina
Clasa
Disciplina
Profesor
X
XII
VIII
IX
VIII
XI
XII
VII
VIII
IX
X
XI
XII
VII
VIII
VI
IX
VII
Istorie
Istorie
Istorie
Chimie
Chimie
Chimie
Chimie
Germană maternă
Germană maternă
Germană maternă
Germană maternă
Germană maternă
Germană maternă
Lb. Română - min
Lb. Română - min
Ed. Tehnologică
Ed. Fizică
+-poezie
Ghiţă Eugen
Ghiţă Eugen
Ghiţă Eugen
Rotariu Dan
Rotariu Dan
Rotariu Dan
Rotariu Dan
Şerb Adina
Gockel A.
Şerb Adina
Benghia Gabriela
Aytar Mehmet
Gockel A.
Achimescu Simona
Achimescu Simona
Avram Dorina
Vuia Iulian
Colisnic Angela
Francz Adalbert
PREMII ȘI MENȚIUNI
Codrean Diana
Morariu Larisa
Giurgi Mădălina
Popescu Ioana
Ciachir Mihnea
Mladin Paul
a VII-a
a VIII-a
a VI-a
a VIII-a
a X-a
a VIII-a
Mențiune
Premiul II
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Premiul I
II. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE
RAPOARTE DE ACTIVITATE PE ANUL ŞCOLAR
2013/2014
ARIA CURRICULARĂ:
OM ŞI SOCIETATE
CATEDRA DE GEOGRAFIE
În conformitate cu planul managerial al catedrei de geografie, au fost realizate următoarele activităţi :
Şedinţa de repartizare a sarcinilor, a orelor, întocmirea materialelor metodice, a planificărilor, a planurilor de activitate, stabilirea manualelor;
Participarea tuturor membrilor ariei la activităţile metodice şi de perfecţionare organizate pe şcoală şi pe municipiu;
S-au desfăşurat activităţi metodico – ştiinţifice, în şcoală, cum ar fi:
Elaborarea subiectelor pentru testele inţiale
Elaborarea subiectelor pentru Olimpiada de geografie – etapa locală
Lecţii demonstrative susţinute în cadrul Catedrei de geografie: prof. Blidar V. (clasa a XI a), prof. Șerban M. (clasa a VIII a) – conform proceselor verbale
În conformitate cu planul managerial al catedrei în anul şcolar 2013-2014 au fost realizate următoarele activităţi:
1. Organizarea catedrei, întocmirea materialelor didactice, planificărilor, repartizarea sarcinilor – toți membrii catedrei.
2. Aplicarea curriculumului şi alegerea manualelor, procurarea acestora şi a altor materiale auxiliare: hărţi, atlase, planşe. Analiza rezultatelor
testelor iniţiale.
3. Participarea la activităţile metodice organizate în şcoală şi municipiul Arad.
3.1. Utilizarea mijloacelor audio-video în predarea-învăţarea geografiei - profesor Şerban Mariana și V. Blidar.
3.2. Elaborarea subiectelor şi baremelor pentru olimpiada de geografie – faza locală – toţi membrii catedrei.
4. Au fost selectaţi şi pregătiţi elevii participanţi la olimpiada de geografie faza pe şcoală.
5. Participare Simpozion „”Probleme actuale ale mediului inconjurator”organizat la Colegiul National Elena Ghiba Birta Arad Participare
Simpozion ”Probleme actuale ale mediului inconjurator”organizat la Colegiul National Elena Ghiba Birta Arad - prof. Blidar V., prof. Todea
A.
6. Înscrierea şi îndrumarea unor proiecte de mediu: Coordonarea Proiectului national „Scoala pentru o Romanie verde” prof. Şerban M. alături de
ceilalţi membrii ai catedrei de geografie, biologie și alte catedre;
- acest proiect de mediu reprezintă continuarea unor proiecte demarate la nivelul şcolii, şi apoi lanivel judeţean şi naţional, în urmă cu 9 ani;
- în cadrul acestui proiect s-a organizat reciclarea hârtiei;
7. Participare la Sesiunea de comunicări științifice ale elevilor de la Ineu faza județeană – prof Mariana Şerban în calitate de profesor însoțitor și
îndrumător unde s-au obținut: premiul I Vatavu Monica cls a XI a D, premiul III Crisan Naomi si Mesecioff Cosmina cls a X a C, mentiune Grecu
Andreia cls a X a D
8. Îndrumarea si participarea elevilor la Concursul national de ecologie „Zona libera de indiferenta” – prof Mariana Şerban, scoala noastra
obtinand titlul de membru fondator
9. Întocmirea dosarului catedrei- prof Mariana Şerban.
10. Întocmirea mapei profesorului- toţi membrii catedrei.
11. Îndrumarea si participarea la Concursul „Natura și omul„ organizat de Facultatea de Științe ale Naturii, Inginerie și Informatică a Universității de
Vest Vasile Goldiș Arad – prof. Mariana Şerban, unde s-a obținut premiul II de către eleva Vatavu Monica
12. Participarea la activităţi ecologice: la Lunca Mureşului- - prof. Todea A..
13. Coordonator si organizator al Concursului international Discovery educational prof. M. Şerban.
14. Pregatirea elevilor pentru olimpiada de geografie - prof. A. Todea şi V. Blidar.
15. Evaluator concursul Terra – faza judeteana - prof. V. Blidar
- evaluator olimpiada de geografie – faza judeteana- prof. A. Todea şi V. Blidar.
- supraveghetor simulare BAC si evaluare nationala clasa a IV-a, a VIII-a si a XII-a – toți membrii catedrei
16. Parteneriate incheiate de prof. V. Blidar cu Polaris M’Holding Arad
Dialog intre elevii Scolii Gimnaziale Nicolae Balcescu Arad si dl. Sebastian Popescu –reprezentant al Asociatiei Medicilor Arad cu tema „Cum sa
mancam sanatos”
Participarea cu referat la Simpozionul National cu tema „Calitatea invatamantului preuniversitar intre asteptari si proiecte” organizat cu ocazia
Concursului
National Multidisciplinar „Pandurii lui Tudor”-Dragasani-juetul Valcea
Promovarea scolii in mass-media locala
17. Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat şi pentru olimpiada de geografie – prof. M.Şerban, Todea A., V. Blidar.
18. Aplicaţii în orizontul local- toți membrii catedrei.
1. 19.Continuarea proiectuluit de dezvoltare personală- prof. M. Şerban.
19. Prof. Blidar V: membra in comisia de combatere a violentei in scoala,membra in comisia de imagine a scolii, membra in comisia de disciplina in
scoala
20. Prof. A. Todea: partcipare la AM Fruhlingfest, organizator Bazar, participare la Campania anti- violenta
21. Acţiuni desfăşurate pentru promovarea liceului – prof. Blidar V.
22. Autoperfecţionarea prin înscrierea la grade – Todea A. Și susținerea gradului didactic I de către prof. Blidar V.
Arad, 20.06.2014
Întocmit: Șerban M.- responsabil catedră
CATEDRA DE EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI SPORT
Profesori : TRIFON MONICA
VUIA IULIAN
APĂTEAN ADRIAN
BÎGU DIANA
ROŞCA ADELIN
Disciplina : EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Diriginti : TRIFON MONICA CLS. a Va C
BÎGU DIANA CLS. a XI a A
Activitate metodică - ştiinţifică:
la nivelul şcolii :
participare la şedinţele de catedră a tuturor membrilor
activitate teoretica prof. TRIFON MONICA - prezentare referat cu tema „Calitati motrice combinate necesare practicarii gimnasticii”
activitate practică prof. TRIFON MONICA - „Dezvoltarea supleţei articulare utilizând lucrul în perechi” clasa a V a C
activitate teoretica prof. VUIA IULIAN cu tema PARTICULARITĂŢILE FIZIOLOGICE ALE VÂRSTEI SPECIFICE JUNIORILOR I ( 17 19 ani)
activitate teoretică prof. BÎGU DIANA cu tema CONTROLUL ŞI ASISTENŢA MEDICALĂ ÎN PRACTICAREA EXERCIŢIILOR FIZICE
ÎN FORME ORGANIZATE.
la nivelul cercului metodic al profesorilor de specialitate
activitate metodică si stiintifica (cercuri/simpozioane)
participare la cercurile pedagogice
activitate practică „Concurs MICUL ATLET” prof. Bîgu Diana, Trifon Monica
activitate practică organizarea CUPEI PRIETENIEI FAIR- PLAY, ediţia a IIIa , cls. V-VI (11.06.2014) prof. TRIFON M; VUIA I;
APATEAN A; BÎGU D; ROŞCA A.
OLIMPIADE /CONCURSURI
ONSŞ – fotbal liceu, Loc III faza pe grupe, prof. TRIFON M
ONSŞ – fotbal gimnaziu, Loc II, faza pe municipiu, prof. VUIA I
ONSŞ - baschet fete gimnaziu, Loc IV faza judeţeană, prof. VUIA I
ONSŞ – baschet băieţi gimnaziu, Loc IV faza judeţeană, prof. TRIFON M
ONSŞ – şah fete - băieţi gimnaziu, Loc VI faza pe municipiu, prof. TRIFON M
ONSŞ – ŞAH băieţi liceu, LOC II faza judeţeană (28.02.2014) Tulcan Fineas, Varga Robert, Chincea Emanuel, prof. Trifon M
ONSŞ – ŞAH băieţi liceu, LOC III faza judeţeană- TULCAN FINEAS (28.02.2014), prof. Trifon M
Concurs ŞAH pe echipe ciclul primar – LOC II judeţ antrenor TULCAN DANIEL, prof. TRIFON M.( 14.06.2014)
ONSŞ – CROS fete liceu – LOC II faza judeţeană MATEUCĂ DENISA (28.03.2014), prof. Trifon M, Bîgu D, Vuia I
ONSS – PENTATLON - LOC III / Mateuca Denisa alergare de rezistenţă, LOC II – Baciş Andrada – alergare de viteză, LOC II Copaci Paulalergare de rezistenţă,LOC III Mureşan Andrei – alergare de rezistenţă (21.03.2014), prof. Trifon M, Bîgu D
ONSŞ – TRIATLON – LOC V echipe faza judeţeană, LOC III Aioanei Lois - alergare de rezistenţă (5.06.2014) prof. Trifon M, Bîgu D
LOC II – MARATONUL, SEMIMARATONUL, CROSUL ARADULUI 2013-2014 categoria instituţii - număr de elevi înscrisi şi LOC II
categoria îndrumatori – număr de persoane îndrumate, prof. Trifon M
LOC I – MARATONUL, SEMIMARATONUL, CROSUL ARADULUI 2013-2014 MATEUCĂ DENISA cursa 10 km. (14.06.2014) prof.
Trifon M
LOC III concurs interşcolar „ARAD, MOBILIZEAZA-TE!” prof. Bîgu D, Apătean A
ONSŞ – tenis de masă fete - băieţi, gimnaziu şi liceu,
LOC I gimnaziu MLADIN PAUL prof. Bîgu D
LOC II liceu CRIŞAN BIANCA, prof. Bîgu D
LOC III liceu MATEUCĂ DENISA
ONSŞ – tenis de masă LOC I gimnaziu MLADIN PAUL faza naţională, prof. VUIA I
evaluator/coordonator/asistent concursuri, competitii, etc...
cronometror, secretar, prof. Trifon , Bîgu la ONSŞ ATLETISM
asistent CUPA MICUL ATLET, prof. Trifon , Bîgu
membri comisie, supraveghetori simulare BAC, EN
membri în comisie , supraveghetori EN, evaluare cls. II, IV
Proiecte / parteneriate şi activităţi extraşcolare și extracurriculare
Tabara de ski STRAJA – prof. APĂTEAN ADRIAN, 31.01.-06.02. 2014
25.10.2013 Proiect CSM ARD „ Si eu vreau să devin campion” coordonator activitate în şcoală prof. TRIFON MONICA şi Dir. KRAMER
EDUARD
25.11.2013 „Tirul – sport al echilibrului fizic şi mental” activitate la poligonul de TIR „Sorin Babii” cu clasa a V a C, prof. TRIFON
17.12.2013 „Colindăm Doamne, colindă” colinda la Centru de zi pentru vârstnici Aradul Nou şi clasa I C de la LTAMG, clasa a Va C si a Va
D, prof. TRIFON, PUŞCAŞ şi BORCUŢA
18.12.2013 Serbare de Craciun - „Se naste Domnul pe pământ” elevii clasei a Va C, prof. TRIFON
CUPA TOAMNEI la fotbal , 6-8 noi. 2013 elevii ciclului gimnazial si liceal, prof. VUIA, TRIFON, APĂTEAN- asigurare arbitraj
Participare cu clasa a Va C la concert Filarmonica Arad, la Teatrul de Stat I. SLAVICI Arad, Concursul de împodobit clasa, Bazar etc. prof.
TRIFON
Participare cu clasa a XI a A la concert Filarmonica Arad, prof. BÎGU
Tabara de aventură STRAJA – prof. APĂTEAN ADRIAN, BÎGU DIANA iulie 2014
participare la ziua şcolii AM FRUHLING FEST cu elevii clasei a Va C, prof. TRIFON M.
participare la ziua şcolii AM FRUHLING FESTcu elevii clasei a XI – a A , prof. BÎGU D
MARTISOR IN DAR – oferirea de martişoare femeilor de la Centrul de zi pentru vârstnici din Aradul Nou, prof. TRIFON M.
Parteneriat Palatul Copiilor Arad – prof. Moisescu Ariana – pictură pe sticlă şi prof. Andrei Mihaela – teatru de păpuşi, prof. TRIFON M
Parteneriat ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, TURISM ŞI EDUCAŢIE ARAD, prof. TRIFON MONICA şi dir. ROMANOV
CRISTIAN
Amenajarea laboratoarelor / cabinetelor / săli clasă/ alte spații
Amenajare depozit materiale sportive
Intretinere echipament sportiv
Portofolii (sef catedra / sef comisie/ diriginte / profesor / elevi - Proiecte)
Sef catedra, diriginte, mapa profesorului - TRIFON M
Mapa profesorului – prof. ROŞCA A
Şef comisie - circulatie rutieră prof. BÎGU D
Planificări (anuale/ semestriale / unitati de invatare / dirigentie / activități extracurriculare/ cursuri / teze / lucrări / lectorate cu părinții etc...)
Planificari anuale, semestriale, unitati de invatare – toţi membri catedrei
Planificări dirigentie, activităţi extracurriculare, lectorate cu părinţii - prof. Trifon
Utilizarea mijloacelor audio - video – IT – AEL etc ...
Mijloace audio, video , IT- Apătean, Roşca, Bîgu, Trifon
ARIA CURRICULARA: INFORMATICA SI
TEHNOLOGII
Membrii comisiei metodice:
Avram Dorina
Bohatel Diana
Martin Lavinia
Angheloni Diana
Romanov Cristian
Chis Cristian
Vlad Codrin
1.Rezultatele invatarii
Organizarea si evaluarea testelor initiale la la nivelul catedrei Informatica si Tehnologii la disciplinele TIC , clasele 11D si 11E ; (prof. Romanov
Cristian)
Organizarea si evaluarea testelor de evaluare la matematica, clasa a V-a D si pregatirea suplimentara a elevilor din clasa a VIII-a (prof. Chis
Cristian)
Pregatirea elevilor pentru Olimpiada de Ed. tehnologica, faza judeteana; elaborarea subiectelor la Olimpiada de Educatie tehnologica, faza
judeteana (prof. Avram Dorina)
La Olimpiada de Ed.tehnologica, faza judeteana, elevul Negura Darius din clasa a V-a D a obtinut locul I, participand la faza nationala.
In cadrul activitatilor didactice au fost utilizate strategii didactice care transforma elevul intr-un factor activ al propriei formari, au fost construite
situatii de invatare care solicita participarea creative a cat mai multor elevi.
2.Activitatea metodico- stiintifica
In anul scolar 2013- 2014, au fost desfasurate activitatile mentionate in Proiectul managerial al Comisiei metodice ,,Informatica si Tehnologii’’. In
cadrul acestor activitati au fost analizate rezultatele otinute in anul scolar 2012-2013 si au fost evidentiate cateva masuri care ar trebui aplicate in noul an
scolar 2013- 2014 : cresterea motivatiei elevilor pentru disciplinele de specialitate, implicarea elevilor in proiecte si coordonarea lor mai stransa, realizarea
de portofolii cu fise de lucru ,teste si documentatii de proiect.
Activitatea practica desfasurata in luna septembrie, cu ocazia prezentarii configuratiilor software ale calculatoarelor din laboratorul AMG2, a scos
in evident atat modul de instalare a noilor sisteme de operare pe cele 25 de calculatoare precum si principalele programe instalate in scopul utilizarii
didactice la nivelul claselor liceale atat la orele de TIC cat si la cele de programare. S-a evidentiat un handicap in ceea ce priveste modul de functionare a
suitei OFFICE 2013 urmand a se optimiza sistemul de operare Windows 8. S-a verificat cu ajutorul membrilor comisiei functionalitatea de retea a
sistemelor de calcul printr-o operatie de transfer de fisiere, dar si conectivitatea de internet a fiecarui calculator, mai ales ca acesta va fi folosit nu numai in
procesul didactic ci si la Proba D a examenului de Bacalaureat 2013.
In luna octombrie au fost prezentate si analizate planificarile anuale si semestriale ale membrilor comisiei, insistandu-se asupra aspectului legat de
personalizarea acestor planificari . Tot in aceasta luna a fost sustinut referatul cu tema ,,Motivatia invatarii scolare “ , motiv pentru a scoate in evidenta
faptul ca motivatia este considerata de catre psihologi principalul resort intern al tuturor eforturilor omului de a se perfectiona prin invatare, influenta
acesteia asupra invatarii la elevi precum si cateva aspecte privind modul de stimulare a motivatiei educationale si strategiile motivationale folosite in cazul
elevilor cu cerinte speciale. (Romanov C) In cadrul referatului ,, Forme de organizare a procesului instructiv- educativ si problematica lor specifica’’ s-a
mentionat faptul ca este importanta formarea unei viziuni globale privind formele de organizare a procesului instructiv- educativ precum si despre sporirea
competentei profesionale prin organizarea activitatilor pe grupe. Concluzia finala a fost aceea ca, noul curriculum are drept finalitati formarea la elevi a
unor competente de tip functional, adica a unor ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi dobandite prin invatare, care permit identificarea si
rezolvarea in contexte diverse a unor probleme specifice demersului abordat.(Avram D)
Programul SMART Notebook collaborative learning software , tabla SMART BOARD si dotarea cu aparatura a salii multimedia din cladirea
Posada au fost prezentate in luna noiembrie a acestui an scolar , precum si instalarea instrumentelor suplimentare aferente diverselor discipline.
Exemplificarea a fost facuta prin instalarea programului complementar SMART Notebook Math Tools software pentru aplicatii matematice. S-au reliefat
cateva aspecte privind utilitatea folosirii acestor instrumente in timpul orelor de optional TIC dar si oportunitatea realizarii unui optional dedicate acestui
mijloc didactic modern.
Continutul referatului cu tema ,, Scoala ALTFEL’’, sustinut in luna ianuarie 2014 , a atras atentia prin prezentarea concluziilor psihologului,
psihiatrului, fizicianului si scriitorului brazilian Augusto Cury, cuprinse in lucrarea sa intitulata ,, Parinti straluciti , profesori fascinanti’’ . Acesta ne previne
asupra faptului ca inteligenta copiilor de azi a fost blocata , noi ne-am transformat in masini de muncit iar pe ei ii transformam in masini de invatat. Prin
sistemul educational actual, memoria copiilor este transformata intr-un depozit de informatie inutila, iar excesul acesteia blocheaza inteligenta copiilor si
bucuria lor de a trai. Toate acestea genereaza personalitati fluctuante, instabile si nemultumite.
Prof. Romanov Cristian a participat in calitate de membru evaluator la Concursul de ocupare a postului de informatician de la Liceul Teoretic
,,A.M.Guttenbrunn’’ si de la Liceul Tehnologic Iuliu Moldovan; este responsabil in cadrul proiectului Comenius ,,Viata intr-o cetate medievala’’ ; a
efectuat asistente la ore, redactor si membru al echipei de proiect pentru realizarea Proiectului de formare continuua din cadrul Cercului Pedagogic al
profesorilor de matematica, Arad; membru al comisiei de organizare si evaluare la Proba D- competente digitale – BAC 2014
Prof. Avram Dorina a participat la elaborarea unor modele de subiecte pentru Olimpiada de Ed. Tehnologica si a Planului managerial al Comisiei
metodice de Informatica si Tehnologii, de asemenea a efectuat instructajul de Protectia muncii pentru elevii din clasele V- VIII. Participarea la activitatile
metodice la disciplina Ed. Tehnologica din sem. II: Vizita la Fabrica de obiecte decorative – Millefiori din Arad, unde au fost prezentate tehnologiile de
prelucrare a sticlei; Educatie ecologica aplicata- Parcul Natural Lunca Muresului, Arad.
Prof. Chis Cristian a participat la cursuri de perfectionare continuua: ,,Pasaport pentru catedra’’ si formarea continuua a prof. de matematica in
societatea cunoasterii.
In semestrul II au fost desfasurate activitati de promovare a imaginii scolii, prin realizarea de material publicitare: pliante si postere care au fost
utilizate la Targul Educatiei. De asemenea, pentru cresterea performantei scolare, au fost actualizate mijloacele de invatamant si instrumentarul didactic,
fiind intocmite liste cu mijloace de invatamant.( toti membrii comisiei)
In luna aprilie s-a desfasurat activitatea cu tema: ,, Identificarea nevoilor de educatie; utilitatea sociala a actiunilor educative’’, ocazie care a permis
analiza conceptului de motivatie educational la elevi.( toti membrii comisiei)
Avand ca obiectiv formarea la elevi a unor competente de tip functional, activitatea metodica : ,,Forme de organizare si proiectarea activitatii
instructiv- educative. Lectia si problematica sa specifica”, a permis membrilor comisiei identificarea si rezolvarea in contexte diverse , a unor problem
specific demersului abordat. (toti membrii comisiei)
3.Proiecte si activitati extrascolare
- excursie la Castelul ,,O. Goga’’ si Gradina Botanica din Cluj –Napoca si participarea la concursul destinat elevilor: ,,De Mos Nicolae, decoram
bradul”, organizat la Atrium Center (prof. Avram D)
- participarea membrilor comisiei impreuna cu elevii, la vizionarea piesei de teatru ,,Alice in Tara Minunilor’’; concertul organizat la Filarmonica;
amenajarea salilor de clasa si participarea la concursul ,,Cea mai frumoasa clasa’’; activitate distractiva de Haloween, organizata in sala de sport;
participarea la actiuni precum: Ziua Internationala a animalelor, sarbatorirea zilei de 1 Decembrie ; organizarea Bazarului de Craciun si participarea la
Serbarea de Craciun, precum si la diferite activitati de voluntariat.
- implicarea activa in activitati de pregatire a Balului Bobocilor ; realizarea de material promotionale in vederea mediatizarii scolii pe internet sau
mass media ; coordonator al site-ului liceului AMG. (prof. Romanov C)
- participarea la concursul ,, Zona libera de indiferenta’’, organizat de Centrul Cultural Arad, pentru constientizarea elevilor ca trebuie sa aiba un
oras curat; actiuni caritabile pentru copiii de la Casa Felice; organizarea unui atelier de creatie la gradinita PP 14, Arad si confectionarea unor felicitari de
Pasti, impreuna cu copiii de la grupa germana. (prof. Avram Dorina)
4.Amenajarea laboratoarelor si cabinetelor
- dotarea clasei 7 C cu o camera de supraveghere , amenajarea salii multimedia, upgrade si optimizarea software si sist. de op. la laboratorul AMG2
(prof. Romanov C)
- amenajarea clasei 5A ( jaluzele, dulapuri si lacuirea parchetului) prof . Avram D
- amenajarea laboratorului de biologie ( clasa 6D) prof. Chis Cristian
- implicarea in dotarea cu un multifunctional XEROX WorkCentre 5222; upgrade si optimizarea software la sala multimedia- Posada 19. (prof.
Romanov Cristian)
5.Utilizarea mijloacelor audio- video- IT- AEL , etc…
- este evidenta utilizarea acestor mijloace, datorita specificului activitatilor desfasurate de catre membrii acesei comisii.
Catedra de limbi moderne engleză franceză
Catedra de limbi moderne engleză - franceză de la Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”, Arad a avut următoarea componență în anul școlar 2013 2014:
Nr
Nume
.cr
t.
1. Grosu Georgia
Șef catedră
2. Borcuța Eugen
Specializare
Grad
didactic
prof. lb. engleză
I
prof. lb. engleză
II
3.
Rus Andreia
prof. lb. engleză
II
4.
Butaciu Laura
prof. lb. engleză
Definitivat
5.
Bruțiu Maria
prof. lb. engleză
Definitivat
6.
Șugăr Alina
prof. lb. engleză
Debutant
7.
Păduranu Mihai
prof. lb. Franceză
I
8.
Colisnic Angela
I
9.
Neamțu Doina
prof. lb. românăfranceză
prof. lb. românăfranceză
I
Nr.crt.
Nume
Responsabilitate
1.
2.
Grosu Georgia
Borcuța Eugen
Șef catedră
Secretar
3.
Butaciu Laura
4.
Bruțiu Maria
5.
Șugar Alina
Responsabil manuale pentru
gimnaziu
Responsabil elaborare statistici
examene
Responsabil manuale primar
6.
7.
Rus Andreia
Pădureanu Mihai
8.
Colisnic Angela
Responsabil manuale pentru liceu
Responsabil cu pregătirea pentru
examene
Membru
9.
Neamțu Doina
Membru
Nr. Ore (TC/CD/CDS):
Grosu Georgia –20 ore: 18 ore TC + 2 ore CDȘ
Borcuța Eugen – 18 ore: 16 ore TC + 2 ore CDȘ
Bruțiu Maria – 18 ore: 16 ore TC + 2 ore CDȘ
Butaciu Laura –20 ore TC
Rus Andreia –22 ore: 21 ore TC + 1 oră CDȘ
Șugar Alina – 6 ore CDȘ
Pădureanu Mihai – 20 ore TC
Diriginte (clasa):
Grosu Georgia – a VII –a D
Borcuța Eugen – a V – a D
Butaciu Laura – a IX – a A
Rus Andreia – a IX – a E
I.
Activitatea de predare-învățare
În anul școlar 2013 – 2014 Comisia de limbi moderne și-a desfășurat activitatea conform planificării curente. Profesorii și-au îndeplinit
atribuțiile la clasă, parcurgând programa și respectând particularitățile de vârstă a grupelor de elevi. Documentelor de proiectare au fost adaptate la
particularităţile claselor, planificările calendaristice fiind întocmite în conformitate cu cerinţele impuse, ele cuprinzând obligatoriu toate competenţele
prevăzute în curriculum. Numărul de ore alocate în planificările calendaristice a fost în concordanţă cu cele prevăzute de curirculum pentru fiecare
disciplină. Documentele de proiectare didactică au fost elaborate în proporţie de 100% în format electronic: planificări calendaristice, proiecte ale
unităţilor de învăţare, schiţe de lecţii.
Catedra de limbi moderne engleză-franceză a lucrat la realizarea ofertei educaţionale a şcolii făcând propuneri de CDȘ-uri, proiectându-le,
informând beneficiarii, aplicând chestionarele. Opționale catedrei în anul școlar 2013 – 2014 sunt: la clasa pregătitoare – ”My First Words“ (prof. Grosu
Georgia și prof. Șugăr Alina), la clasa I – ”English Through Poems and Songs“ (prof. Șugăr Alina), la clasa a II-a – ”Easy English“ (prof. Grosu
Georgia), la clasa a III-a – ”My First Words in English“ (prof. Bruțiu Maria), la clasa a IV-a – ”Letʼs Play and Learn English“ (prof. Bruțiu Maria), la
clasa a V-a – ”Stories and Fairytales“ (prof. Borcuța Eugen), la clasa a VI-a – ”Famous Fairytales“ (prof. Borcuța Eugen), ”I love the UK“ (prof.
Grosu Georgia) și la clasa a VIII-a – ”Cultre and civilisation“ (prof.Rus Andreia).
Catedra de limbi moderne engleză-franceză a lucrat la realizarea ofertei educaţionale a şcolii și pentru anul școlar viitor, făcând propuneri de
CDȘ-uri, proiectându-le, informând beneficiarii, aplicând chestionarele. Opționale catedrei propuse pentru anul școlar 2014 – 2015 sunt: la clasa
pregătitoare – ”My First Words“ (prof. Borcuța Eugen), la clasa I – ”English Through Poems and Songs“ (prof. Grosu Georgia și prof. Borcuța Eugen),
la clasa a II-a – ”Easy English“ (prof. Stoica Simona), la clasa a III-a – ”My First Words in English“ (prof. Stoica Simona), la clasa a IV-a – ”Letʼs
Play and Learn English“ (prof. Stoica Simona), la clasa a V-a – ”Stories and Fairytales“ (prof. Stoica Simona), la clasa a VI-a – ”Famous Fairytales“
(prof. Borcuța Eugen), ”Stories and movies, a wonderful world: grammar practice“ (prof. Borcuța Eugen) și la clasa a VIII-a – ”The magical world of
Harry Potter“ (prof. Grosu Georgia).
În activitatea de predare au fost utilizate strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice prin
utilizarea metodelor interactive în cadrul lecţiilor, a situaţiilor de învăţare care stimulează gândirea elevilor, și care le formează deprinderile de muncă
şi studiu necesare pe durata întregii vieţi. Auxiliarele didactice – planșe, casete audio, cd-uri, dvd-uri, soft educațional – au fost folosite în demersul
didactic, realizându-se o utilizare eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice. Profesorii
catedrei s-au străduit să aplice metode atractive și, în special, să deprindă elevii să folosească engleza și franceza în conversații situaționale. Prin
utilizarea la clasă a metodei învăţării prin cooperare, a fişelor de muncă independentă, îi ajutăm pe elevi să dobândească deprinderi de studiu individual
şi în echipă. Proiectarea lecţiilor urmărește creşterea ponderii activităţii independente a elevilor în clasă, munca în echipe, metode interactive,
parcurgerea eficientă şi integrală la fiecare clasă a materiei prevăzute de programa şcolară în vigoare. S-au folosit manualele existente în școală, iar
elevii claselor a XI-a și a XII-a și-au achiziționat carțile indicate de profesori.
Catedra de limbi moderne engleză-franceză aplică cele trei forme de evaluare: iniţială, continuă şi sumativă. De asemenea, s-a realizat
evaluarea iniţială în conformitate cu modelele MECTS la clasele a V-a şi a IX-a, iar apoi datele obținute au fost prelucrate. Din statistică reiese clar că sa înregistrat un progres în gradul de pregătire al elevilor, deoarece aceștia au obținut la evaluarea inițială de la începutul anului școlar 2013 – 2014
rezultate superioare celor de la testele de anul trecut. În cadrul procesului de evaluare dorim să asigurăm transparenţa criteriilor, a procedurilor de
evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare, la fiecare evaluare fiind comunicate cerinţele, punctajul acordat şi modul de evaluare. Profesorii de
engleză și franceză utilizează diverse instrumente de evaluare: evaluare orală, scrisă, practică, portofoliu, încercând, în același timp, să promoveze în
rândul elevilor autoevaluarea şi interevaluarea. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali se realizează pe baza chestionarelor aplicate elevilor și
părinţilor.
Profesorii Grosu Georgia, Borcuța Eugen, Butaciu Laura și Rus Andreia și-au realizat in totalitate portofoliul pentru catedra de limba engleza,
și-au realizat in intregime portofoliul in calitate de diriginte, iar unii din elevi au portofolii la limba engleza, cu proiecte si fise de munca
Profesorii Grosu Georgia, Butaciu Laura și Rus Andreia au predat șefilor de comisii planificările anuale, pentru dirigenție, planificările
activităților extra-curriculare, planificările tezelor, planificările lectoratelor cu părinții.
Profesorii Grosu Georgia, Butaciu Laura și Rus Andreia și-au îndeplinit complet atribuțiile ce le revin în comisiile din care fac parte:
 Prof. Grosu Georgia: șef catedră limba engleză – franceză, membru în comisia pentru perfecționare.
 Prof. Butaciu Laura: responsabil comisia pentru perfecționare.
 Prof. Rus Andreia: responsabil Comisia pentru Programe si Proiecte de Dezvoltare, membru in Comisia pentru Burse si Bani de liceu, membru in
Comisia pentru Serviciul pe Scoala, membru in CEAC, membru in Comisia de Mobilitate a Personalului Didactic.
Profesorii Grosu Georgia, Borcuța Eugen, Butaciu Laura și Rus Andreia au in portofoliul personal modele de teste si teze, teste initiale si
rezultate.
Profesorii Grosu Georgia, Borcuța Eugen, Butaciu Laura și Rus Andreia utilizează frecvent mijloacele audio in predarea – invatarea evaluarea elevilor, lucrarile si fisele elevilor fiind toate scrise la calculator, ei folosind calculatorul pentru diverse prezentari la clasa.
Profesorii de limba engleză Grosu Georgia, Butaciu Laura, Rus Andreia și Borcuța Eugen și-au amenajat sălile de clasă în care își desfășoară
activitatea ca diriginți. Prof. Grosu Georgia, inainte de inceperea anului scolar a igienizat clasa pentru primirea elevilor, a reparat mobilierul și planșele
din cabinetul de engleză cu ajutorul elevilor clasei a VII a D unde este dirigintă. Prof. Borcușa Eugen și-a amenajat sala de clasă, a V-a D, unde este
diriginte. Prof. Butaciu Laura, inainte de inceperea anului scolar a igienizat clasa a IX –a A, unde este dirigintă, pentru primirea elevilor, iar dupa
inceperea anului scolar a amenajat clasa cu ajutorul domnului administrator. Prof. Rus Andreia, cu ajutorul părinților a zugrăvit sala de clasă, a IX –a E,
unde este dirigintă.
I.
Rezultate obținute la examene
La examenul de admitere în clasa a IX – a la profilul științe ale naturii, intensiv engleză, în septembrie 2013 s-au înscris 35 decandidați. 32 de
candidați au fost admiși, dintre care 19 candidați au fost admiși automat deoarece luaseră testul de bilingv, iar 3 candidați au fost respinși pentru că nu s-au
prezentat să susțină testul. Așa cum se poate observa din statistică, rezultatele obținute de candidații admiși au fost bune și foarte bune.16 elevi au susținut
testul, 3 au fost absenți, 13 au promovat.
La proba C a examenului de Bacalaureat: Competența lingvistică într-o limbă modernă, limba engleză sau fraceză, în iunie 2014 s-au prezentat 62
de candidați – 59 la engleză și 3 la franceză. Rezultatele obținute de aceștia la toate cele cinci competențe evaluate au fost bune și foarte bune.
Dintre cei 62 de candidați la proba C a examenului de Bacalaureat din iunie 2014: Competența lingvistică într-o limbă modernă, limba engleză, doar
51 au susținut efectiv proba, restul beneficiind de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru
certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu probă de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe
parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile art. 26 alin (4) lit. C din Legea Învățământului nr.
84/1995, republicată. La fel, 3 candidați care au susținut proba la limba franceza au beneficiat de echivalarea competențelor.
REZULTATELE LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA ETAPA PE JUDEȚ - ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUȘ”, ARAD
NR.
CRT.
SCOALA DE PROVENIENTA
CLS
NUME SI PRENUME
363
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Pavel Cristina
364
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Giurgi Roxana
365
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Balint Gunter
NOTA
8
10
11
8.90
8.00
7.70
Profesorii Grosu, Rus și Butaciu au participat, de asemenea, ca și corectori la ambele faze ale olimpiadei de limba engleză.
De asemenea, elevi din clasele V – VII au participat la Concursul „Cangurul”, organizat la noi în liceu de profesorii Borcuța Eugen și Bruțiu
Maria.
II.
Activitate metodico-științifică
Periodic, profesorii de limba engleză au participat la consfătuiri şi cercuri pedagogice, precum și la prezentări de carte susținute la Liceul
Pedagogic „Dimitrie Țichindeal”, Arad și la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, Arad de către editurile McMillan, Longman, Fischer international
și Cambridge University Press. Profesorii din catedra de limbi moderne și-au valorificat competenţele ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin
participarea la programele de formare continuă și perfecţionare susținute de British Council, Cambridge University Press și CCD Arad:
 prof. Grosu Georgia
 ”Working towards TKT“, seminar British Council , 6 februarie 2014, la CCD Arad
 ”Teaching Tips for YLE”, seminar British Council ,7 februarie 2014, la CCD Arad
 ”Super Minds = Super Kids; Developing Thinking Skills In the Language Classroom”, seminar susținut de Gary Anderson, Cambridge
University Press, 15 mai, la Liceul Pedagogic „Dimitrie Țichindeal”, Arad
 ”Get ready for the changes to revised Cambridge English: First and Advanced”, seminar susținut de Gary Anderson, Cambridge
University Press, 16 mai, la Liceul Pedagogic „Dimitrie Țichindeal”, Arad
prin participarea la cursuri organizate de CCD Arad și ISJ Arad:
 prof. Borcuța Eugen – „Dimensiuni europene în predarea limbilor moderne: TIC în predarea limbii engleze”, sustinut de prof. informatica
Romana Selejan si de inspector de specialitate limbi moderne prof. Laura Nadaban în perioada noiembrie - decembrie 2013
 prof. Rus Andreia – curs de formare “Dezvoltare Institutionala prin Programul Erasmus +”
prin promovarea gradelor didactice
 prof. Butaciu Laura a susținut o Inspecție curentă în mai 2014 și inspecție finală gradul II în iunie 2014, supervizată de prof. metodist Livia
Marinescu de la Colegiul Național Ghiba Birta, Arad, iar în sesiunea august 2014 a obținut gradul II la Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad
În anul școlar 2012 – 20113, profesorii de engleză s-au implicat în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei metodice, atât prin
susținerea unor activități practice – lecții deschise, cât și prin susținerera unor activități teoretice – prezentarea de referate.
TEMA
Lecție deschisă cl. VII C: ”Present Simple Versus Present Continuous“
Referat: „Accesul elevilor la text preocupare a şcolii, familiei, comunităţii”
Lecție deschisă cl. XI D: ”Present Perfect Simple Versus Present Perfect Continuous“
Referat: „Sociologia educației“
Referat: „Flashcardurile în predarea limbii engleze”
Lecție deschisă cl. IV B: ”One Big Happy Family“
Lecție deschisă cl. VIII B: ”The Bog Bodies Of Ireland“
Referat: „Școala și educația – învățământul tradițional”
Lecție deschisă cl. VIII A: ”That’s What Friends Are For“
Referat: „Stagiul Comenius - Focus On Ireland“
Referat: „Grupul de învățare și comunicaree elev - elev“
Referat: „Activități creative la ora de limba engleză“
Lecție deschisă cl. III C: ”Grandma, Grandpa“
Lecție deschisă cl. II B: ”European Animals“
Referat: „Școala și educația – învățământul modern”
Lecție deschisă cl. VIII B: ”Twin Cities“
Referat: „Învățarea diferențiată”
Lecție deschisă cl. III A: ”She Can Run“
Lecție deschisă cl. V A: ”I’ve Got Two Sisters“
Referat: „Tipuri de exerciții creative în învățarea interactivă în cadrul lecțiilor de limba engleză”
Referat: „Metode activ-participative de predare-învăţare a Limbii Englezeˮ
Referat: „Integrarea deprinderilor in predarea limbii englezeˮ
PROPUNĂTOR
Prof. Borcuța Eugen
Prof. Grosu Georgia
Prof. Butaciu Laura
Prof. Borcuța Eugen
Prof. Rus Andreia
Prof. Șugar Alina
Prof. Rus Andreia
Prof. Șugar Alina
Prof. Butaciu Laura
Prof. Rus Andreia
Prof. Borcuța Eugen
Prof. Butaciu Laura
Prof. Șugar Alina
Prof. Grosu Georgia
Prof. Șugar Alina
Prof. Rus Andreia
Prof. Butaciu Laura
Prof. Borcuța Eugen
Prof. Grosu Georgia
Prof. Grosu Georgia
Prof. Borcuța Eugen
Prof. Butaciu Laura
DATA
25.09.2013
27.09.2013
30.09.2013
04.10.2013
11.10.2013
18.10.2013
24.10.2013
25.10.2013
01.11.2013
08.11.2013
15.11.2013
06.12.2013
10.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
06.01.2014
10.01.2014
14.01.2014
17.01.2014
24.01.2014
14.02.2014
21.02.2014
Referat: „Dezvoltarea limbajului elevilor prin
folosirea neologismelor provenite din limba englezăˮ
Referat: ˮAuthenticity in the Foreign Language Classroomˮ
Lecție deschisă cl. 0 C ˮFoodˮ
Lecție deschisă cl. I A ˮInsectsˮ
Referat: „Evaluarea prin metode scriseˮ
Referat: „Stimularea atenției elevilor prin diverse tipuri de lecturăˮ
Referat: „Educaţia contemporană din perspectiva abordării sistemiceˮ
Lecție deschisă cl. V A „Marie va chez le médicinˮ
Referat: „Profesorul - dictator sau partener?ˮ
Lecție deschisă cl. V A ˮWere You Out Last Night?ˮ
Referat: „Elevii - obiecti sau subiecti?ˮ
Lecție deschisă cl. IV A ˮRevisionˮ
Lecție deschisă cl. VIII A: ”Young people in the newsˮ
Referat: „Managementul evaluariiˮ
Lecție deschisă cl. VIII B: ”Who are the British?ˮ
Lecție deschisă cl. VI D: ”The competitionˮ
Lecție deschisă cl. II B: ”Clothesˮ
Referat: ˮModern Methods Of Reviewing And Systematising Englishˮ
Lecție deschisă cl. IX D: ”Moving Imagesˮ
Lecție deschisă cl. III B: ”Final Revision- School objects, Familyˮ
Referat: ˮ The Theory of multiple intelligencesˮ
Prof. Grosu Georgia
28.02.2014
Prof. Rus Andreia
Prof. Șugar Alina
Prof. Șugar Alina
Prof. Pădureanu Mihai
Prof. Grosu Georgia
Prof. Borcuța Eugen
Prof. Pădureanu Mihai
Prof. Șugar Alina
Prof. Grosu Georgia
Prof. Șugar Alina
Prof. Butaciu Laura
Prof. Butaciu Laura
Prof. Pădureanu Mihai
Prof. Rus Andreia
Prof. Borcuța Eugen
Prof. Grosu Georgia
Prof. Butaciu Laura
Prof. Rus Andreia
Prof. Borcuța Eugen
Prof. Rus Andreia
07.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
14.03.2014
21.03.2014
28.03.2014
04.04.2014
23.04.2014
25.04.2014
02.05.2014
08.05.2014
08.05.2014
09.05.2014
15.05.2014
20.05.2014
22.05.2014
30.05.2014
06.06.2014
12.06.2014
13.06.2014
Prof. Grosu Georgia, Borcuța Eugen și Butaciu Laura au fost evaluatori la olimpiada de limba engleză, faza pe municipiu și faza pe județ, iar
prof. Rus Andreia a fost evaluator la concursul “Public Speaking” – etapa județeană.
Prof. Grosu Georgia, Rus Andreia și Butaciu Laura au fost evaluatori la proba de verificare a cunostintelor de limba engleza pentru
admiterea in clasa a IX-a.
Prof. Grosu Georgia și Rus Andreia au fost evaluatori la Evaluarea Națională – clasa a VI-a.
Prof. Grosu Georgia, Rus Andreia și Butaciu Laura au fost profesori examinatori pentru competentele lingvistice la examenul de Bacalaureat
2014.
Prof. Grosu Georgia, Rus Andreia, Borcuța Eugen și Butaciu Laura au fost asistenți la Simularea Examenului de Bacalaureat și la Evaluarea
Națională.
Prof. Grosu Georgia a fost asistent la probele scrise ale Examenului de Bacalaureat 2014.
Prof. Grosu Georgia, Rus Andreia și Butaciu Laura au fost asistenți la Olimpiada de limba germană maternă etapa județeană și la Olimpiada
de limba germană modernă etapa județeană.
III.
Activități extra-curriculare
Profesorii de engleză s-au implicat în proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele
elevilor, bazate pe competenţele formate la disciplinele predate, în concordanţă cu cerinţele elevilor: activități cu ocazia sărbătorilor anglo-americane:
Halloween, Thanksgiving Day, Christmas, Valentineʼs Day, Easter. Prof. Grosu Georgia a organizat, de asemenea, un cerc de limba engleză la care au
participat elevi din gimnaziu și liceu pasionați de lectură.
 Prof. Grosu Georgia
 5 octombrie 2013 – Ziua educatiei (realizarea unui colaj în engleză despre educația în diferite țări cu elevii din clasele a VII a D și a
VIII a B)
 1 noiembrie 2013 – Happy Haloween (program artistic în engleză, muzică, dans, concurs de costume și de dovleci ciopliți cu elevii
claselor V – VIII)
 21 noiembrie 2013 – Să-i ajutăm pe cei sărmani ( colectare de haine cu elevii clasei a VII a D și donarea îmbrăcăminții Centrului
Curcubeu)
 1 Decembrie 2013 – Ziua nationala (realizarea unui colaj în engleză despre istoria României cu elevii din clasele a VII a D și aVIIa
B)
 1 – 6 decembrie 2013 – în cadrul activității „Spiritul Crăciunului în sala de clasă” elevii clasei a VII a D și-au decorat sala de clasă,
obținând premiul II la gimnaziu
 19 decembrie 2013 – elevii clasei a VII –a D au participat cu un montaj de poezii și colinde în engleză la serbarea de Crăciun a
liceului
 14 februarie 2014 – Happy Valentineʼs Day! (program artistic în engleză, muzică, dans, concurs de felicitări cu elevii clasei a VII a
D)
 7 martie 2014 – „Mărțișorul dragostei” – activitate de confecționare de felicitări și mărțișoare împreună cu copii instituționalizați la
Centrul Curcubeu (au participat elevi din clasele VII D și X C)
 14 martie 2014 – „AM FrühlinGsfest” (Sceneta „Lectura și televizorul”, interpretată de elevii clasei a VII a D)
 21 martie 2014 – „Brățara prieteniei” – activitate de confecționare de podoabe împreună cu copii instituționalizați la Centrul
Curcubeu (au participat elevi din clasele VII D și X C)
 7 aprilie 2014 – Lupta împotriva violenței : discuții între elevii claselor VII D și VIII C și reprezentanții APMTE
 7 aprilie 2014 – Acțiune de ecologizare a parcului din fața Liceului Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”, Arad, clădirea de pe Str.
Posada
 8 aprilie 2014 – Excusie la grădina Botanică Macea (au participat elevi din clasele VII D, V D, VIII C)
 9 aprilie 2014 – Vizită la Unitatea Militară Arad (au participat elevi din clasele VII D și VIII C)
 10 aprilie 2014 – Vizită la Muzeul de Istorie și la Muzeul de Științe ale naturii Arad(au participat elevi din clasele VII D și VIII C)
 11 aprilie 2014 – Happy Easter! (program artistic în engleză, muzică, dans, concurs de felicitări și ouă de Paște cu elevii clasei a VII
a D)
 Prof. Butaciu Laura

5 octombrie - Ziua educatiei (clasa a 12a B)
 noiembrie - membru in comitetul de organizare al Balului Bobocilor

1 Decembrie - Ziua nationala (clasa a 9a B)

20 decembrie - Secret Santa (clasa a 9a A, a 9a B)

14 martie - „AM FrühlinGsfest” (clasa a 9a A)

7 aprilie - colaborare cu Agentia Nationala Antidrog (clasa a9a A, a9a B, a 11a A)
 Prof. Rus Andreia
 parteneriat de colaborare cu Liceul Tehnologic „Gen. Ivan Bachvarov” Sofia. În cadrul acestui parteneriat mai multi elevi ai școlii
noastre au participat la un concurs de eseuri “My school”. Se vor primi diplome de participare.
 membru in comitetul de organizare al Balului Bobocilor
 profesor coordonator in cadrul festivalului „AMFruhlinGsfest”
 participarea la realizarea “Inimii umane” din cadrul Zilei Internationale a Bolilor Rare
 participare la Gala “Voluntar de Onoare”
 participare la proiectul “Let’s Do It Romania”
 organizare excursie “Arsenal Park” - Orastie
 participare la proiectul Comenius “Viața într-o cetate medievală - o comparație în context european”
 Prof. Borcuța Eugen
 Organizare excursie in Municipiul Cluj Napoca, participanti: clasele a V-a de la Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn. – luna
Octombrie 2013.
 Redactarea de referate, planse, desene in cadrul Zilei educatiei – „Education all over the World- 4 Octombrie 2013
 Organizarea concursului de dovleci, poezii, desene si decoratiuni in cadrul sarbatorii de Halloween – 31 Octombrie 2013, participanti:
cls. a V-a D.
 Amenajarea si impobobirea clasei specific sarbatorilor de iarna – luna Decembrie.
 Organizarea activitatii „Haideti la colindat” participanti clasele a V-a D si a V-a C, vizita la Caminul de batrani din Aradul Nou si la
ciclul primar de la cladirea nr. 67 – luna Decembrie 2013.
 Excursii, vizite, ateliere de creație în cadrul săptămânii „Școala altfel”
Catedra de limbi moderne contribuie la promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii
și prin activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfășurate.
Întocmit,
Șef catedră prof. Grosu Georgia
RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE
AN ŞCOLAR 2013-2014
SEM . I
Profesor : ROTARIU DAN
Disciplina : CHIMIE
Nr. Ore (TC/CD/CDS): TC-24 ; CDS -2
Diriginte (clasa): IX D
Profesor : GUZAN NICOLAE
Disciplina : Fizica
Nr. Ore (TC/CD/CDS): TC -28
Diriginte (clasa): a X –a E
Szellner Mihael 24 ore , diriginte VII-A, Vuia Sabina 6 ore, Darau Aurelia, 8 ore, Turc Daniela 14 ore
Rezultatele învăţării (premii obţinute semI//an şcolar):2013-2014
Nr.
Crt
Nume Prenume
Clasa
1
Fekete I. Iulia Carina
8
2
3
-
Bodescu G. Adrian
Gheorghe
Pantea V. S. Patricia
Alexandra
8
8
4
Ungureanu D Abigail
8
5
Mariș D. Mihai Bogdan
9
6
Domjan D. David
10
7
Belean C. Laura Maria
10
8
Augustinov F. Kerstin
11
9
Bruțiu P.D. Bogdan Răzvan
12
Școala
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn”
Profesor
Rotariu Dan
Punctaj
Observaţii
100
CALIFICAT
99
CALIFICAT
98
CALIFICAT
93
CALIFICAT
96
CALIFICAT
99
CALIFICAT
82.5
CALIFICAT
80.3
CALIFICAT
100
CALIFICAT
Rotariu Dan
Rotariu Dan
Rotariu Dan
Rotariu Dan
Rotariu Dan
Rotariu Dan
Rotariu Dan
Rotariu Dan
Activitate metodică - ştiinţifică:
la nivelul şcolii :
la nivelul cercului metodic al profesorilor de specialitate
 activitate metodică si stiintifica (cercuri/simpozioane)
 Consfătuiri profesori de chimie 12.09.2013
 Membru în Consiliul Consultativ la ISJ aRAD
 Membru in comisia metodica ,, Stiinte ,,( Guzan)
 Responsabil comisia de Protectie a Muncii in liceu(Guza
 olimpiade /concursuri
 Membru comisie Olimpiada locală 17.01.2014
 Membru în Comisia de evaluare ( evaluator) metodişti ISJ ( nov. 2013)
 profesor corector la Olimpiada de Fizica ( etapa municipala cat si cea judeteana ) ( Guzan)
 evaluator/coordonator/asistent concursuri, competitii, etc...
 Evaluator Olimpiada locală
 Centru de excelenţă cls a XI-a şi a XII-a
 organizator Sesiune de Comunicari Stiintifice ale elevilor de liceu( Guzan)
o
o
o
Proiecte / parteneriate şi activităţi extraşcolare şi extracurriculare
,,Gala Excelentei 2013,, 19 Nov. 2013 premierea elevilor evidentiaţi în anul şcolar trecut la Olimpiadele Naţionale .
David Domjan – chimie (prof. Dan Rotariu, Liceul „A.M. Guttenbrun”), Bogdan Bruţiu – chimie (prof. Dan Rotariu, Liceul „A.M. Guttenbrun”) au primit
premii consistente
Organizator al Balului bobocilor 2013
Amenajarea laboratoarelor / cabinetelor / săli clasă/ alte spaţii




Dotare laboratorului de chimie ( 14 calculatoare digitale din sponsorizări)
Dotarea sălii de clasă cu whiteboard magnetica în valoare de 625 lei din sponsorizare
Marker 4 seturi şi burete tablă magnetică - sponsorizare
Dotarea cabinetului de chimie cu culegeri clasele VII-XII – sponsorizare
 Amenajarea salii de clasa( Guzan)
 Intretinerea cabinetului de fizica( Guzan)
Portofolii (sef catedra / sef comisie/ diriginte / profesor / elevi - Proiecte)
 Şef catedră CHIMIE-FIZICĂ
 Diriginte clasa a IX-a D
 Şef comisie PSI şi S.U
 Menbru în Consiliul de Administraţie al şcolii
 Diriginte cls. X E -Guzan
 membru in diferite comisii- Guzan
-
Planificări (anuale/ semestriale / unitati de invatare / dirigentie / activităţi extracurriculare/ cursuri / teze / lucrări / lectorate cu părinţii etc...)
Planificări anuale, semestriale , unitati de învatare VII-VIII
dirigentie
cursuri ,teze , lucrări după programă
lectorate cu părinţii în fiecare luni de la 1100-1200
Utilizarea mijloacelor audio - video – IT – AEL etc ...
Desfăşurarea lecţiilor cu mijloace audio –video în laboratorul de chimie
( laboratorul este dotat cu laptop si videoproiector)
,,GALA EXCELENTEI 2013,, 19 NOV. 2013
COMISIA METODICĂ: ARTE
Raport de evaluare a activităţii didactice
An şcolar 2013-2014
Catedra: ARTE
Disciplina : Educaţie muzicală/ Educaţie plastică
Componenţa catedrei : prof. Georgiana MARIA – ed. muzicală
prof. Anca POZDĂRE – ed. plastică
prof. Cristina PUŞCAŞ – ed. muzicală
Activitate metodică - ştiinţifică:
la nivelul şcolii :
şedinţe la nivelul catedrei - lunar
interasistenţe
la nivelul cercului metodic al profesorilor de specialitate
activitate metodică si stiintifica (cercuri/simpozioane)
consfătuiri – septembrie 2013
cercuri pedagogice – decembrie 2013, martie 2014
Proiecte / parteneriate şi activităţi extraşcolare şi extracurriculare
proiect „Cuvânt, culoare, sunet şi computer”
în parteneriat cu Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” şi Colegiul Naţional „Moise Nicoară” – în desfăşurare
proiect „Voyages, voyages...”
în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol” şi Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” – în desfăşurar
Sem. I
„Ciprian Porumbescu” – în colaborare cu Bibioteca Judeţeană „A.D.Xenopol” – noiembrie 2013
Ziua Naţională a României
împodobirea bradului de Crăciun de la Atrium Mall – decembrie 2013
serbarea de Crăciun a LTAMG – 19 decembrie 2013
spectacol Primăria Municipiului Arad – 16 decembrie 2013
spectacol Atrium Mall – 20 decembrie 2013
„La colindat” – ISJ Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Poliţia Comunitară, Biblioteca Judeţeană Arad, Ascent Group, moodle.ro, PDL Arad – 18-20
decembrie 2013
concert educativ – 28 ianuarie 2014 în parteneriat cu Filarmonica de Stat Arad
Sem. II
AM FruhlinGsfest - 14 martie 2014
Ziua Europei – Satul european – 9 mai 2014
în colaborare cu Primăria Arad
Concurs județean interșcolar “Actori VESTiți” – 16 mai 2014
Festivalul internațional de teatru pentru elevi, studenți și profesori “Theatrum Mundi” – 30-31 mai 2014
“Zona liberă de indiferență” - 10-14 iunie 2014
Portofolii (sef catedra / sef comisie/ diriginte / profesor / elevi - Proiecte)
realizarea în procent de 100% şi în termenele stabilite a tuturor documentelor catedrei – se regăsesc în dosar
Planificări (anuale/ semestriale / unitati de invatare / dirigentie / activităţi extracurriculare/ cursuri / teze / lucrări / lectorate cu părinţii etc...)
realizarea în procent de 100% şi în termenele stabilite a tuturor documentelor catedrei – se regăsesc în dosar
Utilizarea mijloacelor audio - video – IT – AEL etc ...
utilizarea CD-player-ului în procesul instructiv-educativ - permanent
utilizarea computerului pentru realizarea documentelor, fişelor de lucru, a testelor, a materialelor auxiliare - permanent
utilizarea echipamentelor audio-video din sala Multimedia - ocazional
promovarea proiectelor cu ajutorul afişelor realizate computerizat, a site-ului şi a paginii de Facebook a L.T.A.M.G.
COMISIA METODICĂ: ISTORIE-SOCIOUMANE
Raport de activitate a Comisiei metodice de Istorie-Socio-Umane
pe anul şcolar 2013-2014
I. Componenţa Comisiei
Nr.
crt.
Profesor
Specialitatea
Grad Didactic
Statut
1
2
3
4
5
7
Prundan Iovan
Roxin Magda
Kramer Eduard
Ghiţă Eugen
Tînjală Diana
Krebs Arabella
Istorie
Istorie
Istorie
Istorie
Economie și E.A.
Filozofie și Logică
I
Gr. II
Def.
I
Def.
Def.
Titular
Suplinitor
Titular
Titular
Suplinitor
Titular
II. Rezultatele învăţării
Promovabilitate anuală a fost în general ridicată cu mențiunea că la disciplina Istorie au rămas corigenţi 5 elevi din clasele XI-XII.
La olimpiada de istorie faza judeţeană au participat 5 elevi care au obţinut 2 premii I și 2 premii II. Elevii Popescu Ioana, Mihnea Ciachir și Popescu Luminiţa s-au
calificat la faza naţională a olimpiadei de istorie unde au obţinut 2 Menţiuni şi un Premiu Special. La concursul Memoria Holocaustului – faza judeţeană – elevii Liceului
AMG au obţinut Premiul II şi o Menţiune.
La disciplinele socio-umane elevii dnei. Diana Tînjală au obţinut următoarele performanţe:
Economie – Olimpiada: Locul I judet si 11 pe tara (Peia Denisia XII A)
– Sesiunea judeteana – premiul I (Ioanes Daniela XI E) si premiul II (Pascut Denisia XI E)
– Cultura civica – premiul III la olimpiada judeteana (Codrean Diana si Rieger Giulia, VII B) si locul 7 (Andru Cristian si Fizedean Radu, VII B)
La examenul de Bacalaureat (disciplina Istorie) au participat 44 de elevi, dintre care 43 au promovat examenul – promovabilitate 97%.
III. Activitatea metodico-ştiinţifică a membrilor catedrei
La nivel de şcoală activitatea metodico-ştiinţifică s-a desfăşurat în conformitate cu programarea făcută în cadrul catedrei de istorie-socio-umane.
La nivel judeţean prof. Ghiţă Eugen este membru în Consiliul consultativ la disciplina Istorie şi profesor metodist la ISJ Arad şi în această calitate a realizat
inspecţiile în conformitate cu planificarea făcută împreună cu inspectorul de specialitate. A organizat faza pe școală a olimpiadei de istorie, a fost vicepreședinte al
Olimpiadei de istorie – faza locală desfășurată la Colegiul Național Elena Ghiba Birta, a fost membru al Comisiei judeţene a Olimpiadei de Istorie şi a însoţit lotul
judeţului Arad la faza naţională a Olimpiadei de Istorie (Baia Mare).
Diana Tînjală, Roxin Magda, Kramer Eduard, Eugen Ghiţă au participat la acţiunile cercurilor pedagogice din care fac parte şi au făcut parte din comisiile de
examinare şi/sau evaluare în centrele unde s-au desfăşurat examene de sfârşit de ciclu.
Dna profesor Diana Tînjală a participat la doua conferinte internationale pe tematici economice si la workshopurile aferente (dintre care cel mai relevant este
„Research diagrams in learning”), a finalizat cursurilor din cadrul programului „Pasaport pentru catedra” (Curriculum Centrat pe Competente, Metode Interactive de
Predare- Invatare), a participat la Festivalul National al Sanselor Tale cu tema „Cetatean roman – cetatean european” cu clasele VII C si VII D şi a initiat al Clubul de
Antreprenoriat, desfasurat in parteneriat cu Facultatea de Economie din cadrul UVVG Arad.
IV. Participarea la proiecte şi activităţi extraşcolare
Kramer Eduard coordonează Cercul de istorie pentru elevii de liceu din oraşul Arad care funcționează în parteneriat cu Muzeul Judeţean. În cadrul acestui cerc au
avut loc 2 activităţi semestriale pe teme de istorie locală (prezentarea săpăturilor de salvare realizate pe teritoriul județului Arad) care s-au desfăşurat în clădirea
muzeului.
Dl. prof. Kramer Eduard a finalizat Proiectul Comenius cu tema „Viața într-o cetate medievală - o comparație în context european”, în cadrul căruia au avut loc 2
activități: o mobilitate la școala parteneră din Cehia și activitatea organizată de Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn pentru școlile partenere din Germania,
Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia.
Membrii Catedrei de Istorie au participat cu 15 elevi ai claselor de liceu la activităţile legate de “Memoria Holocaustului”, organizate de ISJ Arad în data de 9
octombrie 2013 la Sinagoga Arad şi au coordonat organizarea concursului la nivel de școala - Rolul orașului Arad în realizarea Marii Uniri – desfășurat cu ocazia zilei
naționale a României.
Dna. Krebs Arabella a organizat în 7 octombrie 2013 o activitate de Ziua Mondiala a Educatiei cu tema Ecologie mentala si tehnici de dezvoltare personala.
Activitatea s-a adresat elevilor de clasa a IX-a şi a avut ca obiectiv constientizarea importantei formarii continue. În 18-19 şi 25-26 noiembrie a organizat în cadrul
evenimentului „Festivalul National al Sanselor Tale – Cetatean Roman Cetatean European” o activitate pentru clasele a XI-a care a avut ca obiectiv o dezbatere pe tema
Educaţiei pentru valorile democratiei, avertizare cu privire la riscurile consumerismului.
În săptămâna ”Școala altfel” membrii catedrei au desfășurat activități în conformitate cu planificarea făcuta în școală: dl. Kramer a coordonat activitățile în
calitatea sa de director adjunct, dna. Roxin a participat cu clasa la care este diriginte la activitățile preconizate, iar Ghiță Eugen a însoțit lotul județului Arad la faza
națională a Olimpiadei de istorie.
Dna. prof. Tînjală Diana a organizat în martie 2014 ediția II-a a festivalului AM FruhlinGfest, o activitate care a urmărit în principal promovarea imaginii Liceului
Teoretic Adam Muller Guttenbrunn, a continuat Parteneriatul cu Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad cu tema Orientare in cariera şi a participat la pregatirea
expozitiei „Germana – limba marilor idei”
V. Organizarea activităţilor de pregătire suplimentară
Profesorii Eduard Kramer, Diana Tînjală şi Eugen Ghiţă coordonează pregătirea elevilor pentru performanță fiind stabilit un plan de pregătire suplimentară în
vacanța de iarnă şi vacanţa intersemestrială precum și în zilele de sâmbăta din semestrul al II-lea în perioada februarie-martie 2014. De asemenea în perioada ianuarieiunie s-a organizat în fiecare sâmbătă un program de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a care susțin examenul de Bacalaureat, iar în perioada 10 - 20 august
un alt program de pregătire suplimentară pentru elevii de clasa a XII-a care nu au promovat examenul de Bacalaureat în prima sesiune.
VI. Proiecte de reorganizare, amenajare a cabinetului de istorie
În lipsa unui cabinet de istorie propriu-zis s-a urmărit în principal completarea şi amenajarea unei biblioteci de istorie (biblioteca are peste 100 de volume) şi
completarea fondului de mijloace audio-video (există peste 120 de filme istorice, enciclopedii, documentare, atlase, cărţi electronice). Împreună cu elevii s-a reuşit
recondiţionare unor hărţi, crearea unui soft educaţional şi 20 de lecţii in format PPS. În viitor, în condițiile extinderii spațiului școlar, se urmărește organizarea unui
cabinet de istorie.
VII. Statistica privind existenţa planificărilor, mapelor, portofoliilor profesorilor
Planificările profesorilor au fost realizate pentru toate disciplinele şi tipurile de clase. Există o bază de date în format electronic care cuprinde planificări, lecţii PPS
în format electronic, teme de pregătire pentru olimpiade, rezultatele la examenele de sfârşit de ciclu din ultimii 12 ani, programe la disciplinele opţionale, rezultate la
concursuri şi olimpiade, teste, cărţi şi articole istorice în format pdf, referate, portofolii, subiecte, bareme, clasamente pentru olimpiadele din ultimii 11 ani, schiţe de
lecţii.
VIII. Utilizarea mijloacelor audio-vizuale
Utilizarea mijloacelor audio-vizuale s-a făcut în măsura posibilităţilor logistice şi de dotare cu diverse materiale audio-video. La clasele a VIII a şi a XII a s-au
proiectat 2 filme istorice – Columna, Mihai Viteazul – şi s-au realizat 3 lecţii în format electronic cu materiale realizate de profesorii de istorie. La clasele în care se predă
istorie universală s-au proiectat 2 filme documentare despre Marea criză economică şi despre Primul Război Mondial, s-au folosit imagini şi informaţii din enciclopediile
digitale Encarta şi Britanica, s-au prezentat biografiile unor personalităţi istorice.
Responsabil Catedră,
Eugen Ghiță
COMISIA METODICĂ: LIMBA GERMANA
Raport de evaluare a activităţii didactice
An şcolar 2013-2014
Disciplina : LIMBA GERMANA
PROFESORI: Chis Lavinia, Behnghia Gabriela, Serb Adina, Nimat Marieta, Göckel Ana Maria, Draica Hilde, Jurcoane Bernadeth, Halja Ioana, profesor detasat
Germania Mehmet Aytar,
Rezultatele învăţării (premii obținute semI/semII/an școlar):
-Premiul I la olimpiada de limba germana materna,faza judeteana-Andru Cristian,prof.Serb Adina
-Mentiune Speciala,faza nationala de lb.germana materna-Andru Cristian
-Mentiune faza judeteana de limba germana moderna-Luca Alexandru,prof.Chis Lavinia
-3 Mentiunui,faza judeteana de lb.germana moderna:Morariu Larisa,Ungureanu Abigail,Blanaru Roxana-prof.Nimat Marieta
-Premii la faza judeteana si nationala de lb.germana materna;-prof.Benghia
-Promovabi;itate DSD % si OSD 100%, prof.Benghia,Serb,Chis,Carlig
Activitate metodică - ştiinţifică:
-
la nivelul şcolii :
 Participare la consfătuirile profesorilor de limbă germană organizate periodic
 Desfăşurarea activităţii la clasă în conformitate cu programele şcolare şi planificările calendaristice respectiv integrarea rațională a auxiliarelor
în demersul didactic precum și utilizarea echipamentelor TIC în demersul didactic
 Evaluarea și analizare rezultatelor elevilor la simulari
 Evaluarea periodică a elevilor
 Promovarea autoevaluării și interevaluării elevilor
 Elaborarea de instrumente de evaluare
 Stabilirea unui cadru adecvat pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi
 Monitorizarea comportamentului elevilor și gerstionarea situațiilor conflictuale
 Cunoașterea , consiliera și tratarea diferențiată a elevilor
 Sustinerea de referat in cadrul comisiei metodice
 Participarea la sustinere de referate in cadrul comisiei metodice-toti membrii catedrei
 Participari la cursuri de perfectionare: Chis,Benghia,Carlig,Serb
 Rezolvarea tuturor sarcinilor ce tin de catedra de limba germana:Chis,Benghia
 O serie de activitati desfasurate in colaborare cu voluntarul din Germania,Steffen
 Intalniri periodice cu coordonatorul DSD Birgit Söldenwagner-toti membrii catedrei
 Participare Centrul de Formare Continua Medias-prof Benghia,Chis
-
la nivelul cercului metodic al profesorilor de specialitate
 activitate metodică si stiintifica (cercuri/simpozioane)
 Septembrie 2012 – constituirea comisiei metodice
 Participarea la ședințele de catedră
 Participarea la cercurile pedagogice organizate de inspectorul de specialitate
 Participarea la discutii/intalnire cu doamna ...Söldenwagner................, responsabil de DaF/DaM pentru Vestul Romaniei
 Inscrierea la workshopul Erstellen von Tests sustinut de Anni Bobu, Hilde Draica


olimpiade /concursuri
 Pregatirea elevilor-olimpiada de limba germana materna si limba moderna0-Gockel,Nimat,Benghia
 Profesor corector la olimpiada de germana materna,faza judeteana-Serb,Benghia,Gockel,Nimat
 Membrii evaluatori in comisia nationala materna si moderna-Chis,Serb
 Membru evaluator in comisia de sustinere a atestatului la cl.XII,Chis,Benghia
 Simulare Evaluarea Nationala,evaluator-Serb,Carlig
 Simulare Bacalaureat,evaluator,Serb,Nimat
 Evaluator atestat OSD-Serb,Chis,Carlig
 Profesor evaluator in comisia de bacalaureat la Proba C,competente-Chis,Carlig
 Evaluare cl.VI,Carlig
 Simulare cl VIII lb.germana materna,prof.Benghia
 Bacalaureat lb.materna,oral-prof.Benghia
 Elaborarea si corectarea testelor de lb.germana moderna cl IV,prof.Halja Ioana
evaluator/coordonator/asistent concursuri, competitii, etc...
 Organizare la nivel judetean si coordonare la nivel national a olimpiadei de limba germana moderna:Chis,Carlig
Proiecte / parteneriate şi activităţi extraşcolare și extracurriculare
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Participarea proiect Comenius -Carlig
Participarea la proiectul „Sa respectam natura” in colaborare cu cl.aVIIa de la Lenau-Adina Serb
Organizare excursii:”Frumusetile Muntilor Apuseni”-Adina Serb
Vizionare piesa teatru,Timisoara-Adina Serb
Piesa Teatru”Alice in Wonderland”, Nimat
„Sa salvam vieti”-curs prin ajutor-prof.Nimat
Realizarea video-bookului de creatie artistica impreuna cu elevii din Moise Nicoara
Participarea la Satul European 9 Mai,Chis,Carlig
Participare la Festivalul Primavarii-toti membrii catedrei
Vizitarea spectalolului de teatru DER, DIE, DANS al Teatrului de Stat German din Timișoara
o
Vizionare spectacole Teatru German Timisoara,prof.Benghia
o
Participare la proiectele concurs ale CFCLG Medias si ZfA Koln,prof.Benghia
o
Participare Vernisaj la Lic.AMG-toti membrii catedrei
o
Amenajarea laboratoarelor / cabinetelor / săli clasă/ alte spații
Implicarea tuturor membrilor catedrei de limba germana in vederea
 achizitionarii din fornduri proprii a materialelor necesare pentru elaborarea si multiplicarea materialelor didactice auxiliare precum si a fiselor pentru testelor
semestreale respectiv a celor sumative
Portofolii (sef catedra / sef comisie/ diriginte / profesor / elevi - Proiecte)
 Elaborarea portofoliului personal
 Elaborare portofolii limba germana la elevi
-
Planificări (anuale/ semestriale / unitati de invatare / dirigentie / activități extracurriculare/ cursuri / teze / lucrări / lectorate cu părinții etc...)
Elaborarea planificărilor pentru cursurile de gemană optional la clasele 5-12
Elaborarea programelor pt CDS
Elaborarea și corectarea testelor inițiale,tezelor,lucrarilor curente/sumative
Elaborarea planificarilor semestriale si anuale
Utilizarea mijloacelor audio - video – IT – AEL etc ...
Utilizarea PC/Laptop-toti membrii catedrei
Utilizarea MP3 Player-toti membrii
Utilizare platforma islcollective.de-Carlig
Utililizare platformei http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm-toti membrii catedrei
Raport intocmit in data de 20.06.2014
Responsabil Catedra
Chis Lavinia

Similar documents

Universitatea “Politehnica” Timişoara

Universitatea “Politehnica” Timişoara ● înfiinţată în 1948; ● localizată în cladirea din strada Carol Telbisz, nr. 6 şi clădirea din bulevardul Vasile Pârvan, nr. 6; ● aproximativ 60 cadre didactice şi 20 de persoane didactice auxiliar...

More information