NASZA FARA

Comments

Transcription

NASZA FARA
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
24.02.-02.03. 2014r.
Poniedziałek
7.00 t Zdzisław Stolarczyk - greg.
7.00 tAleksander Wilkowski - greg.
18.00 Dziękczynna z prośbą o błog.
Boże w 51 rocznicę ślubu Danuty
i Zdzisława Lewandowskich
Wtorek - Dzień św. Stanisława Kostki
7.00 tZdzisław Stolarczyk - greg.
7.00 f Aleksander Wilkowski - greg.
17.00 Adoracja - Dzieciątko Jezus
18.00 t Marka Wierzbickiego
19.00 Szpital
Środa
7.00 t Aleksander Wilkowski - greg.
7.00 t Zdzisław Stolarczyk - greg.
18.00 t Aniela i Ignacy Obojscy i ich
rodziny
18.00 t Krystyna i Stanisław Ruszczyńscy; Lucyna i Józef Suchołbiak
Czwartek - Dzień Św. Józefa
7.00 t Aleksander Wilkowski - greg.
7.00 t Zdzisław Stolarczyk - greg.
7.30 t Józef Czaplicki
17.00 Adoracja -Apostolstwo Maryjne
18.00 t Henryka Gołębiewska
Sobota - 1 marca - Pierwsza Sobota
miesiąca
7.00 t Stanisław i zmarli z rodź.
Maksinskich
7.00 dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 za chorych i cierpiących
14.00 Szpital
14.00 ślub: Tichanowicz i Jendruszczak
17.00 Adoracja i Różaniec
(Pierwsza Sobota miesiąca)
18.00 tZdzisław Stolarczyk - greg.
18.00 t Aleksander Wilkowski greg.
NIEDZIELA - Ósma Niedziela Zwy­
kła - Niedziela adoracyjna
7.30 t Aleksander Wilkowski - greg.
8.00 Szpital: o łaski Boże dla Anny
i szczęśliwe urodzenie dziecka
9.00 t Helena, Marianna i Józef
Jakubiak
10.30 t Franciszka i Piotr Adamkie­
wicz i syn Tadeusz
10.30 t Stanisław i Krystyna Kruko­
wscy, Grażyna Bulicka i Zdzisław
Krukowski (5 r. śm.)
12.00 za parafian
16.00 t Józef Duda (30 r. śm.),
Marianna Duda, Adam
Gołębiewski
17.00 Adoracja NS
18.00 t Zdzisław Stolarczyk - greg.
Piątek - Dzień imienin JE bp. Romana
7.00 f Aleksander Wilkowski - greg.
7.00 f Jan Myśliński (2 r. śm.)
(W przypadku błędów prosimy zgłosić
7.30 tHenryk Rybacki
przed
odprawieniem Mszy św. !)
18.00 t Janina i Jan Zdziarscy
18.00 tZdzisław Stolarczyk - greg.
Nr Rachunku Bankowego Parafii - Bank Pekao S.A.
11 1240 5295 1111 0000 5042 1608 (dziękujemy za ofiary)
PARAFIA CHRZTU SW. STANISŁAWA KOSTKI
NASZA
FARA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ś W . WOJCIECHA W PRZASNYSZU 2 4 . 1 1 . 2 0 1 4 R. NR 5 8 ( 7 4 ) / 2 0 1 4
SŁOWO BOŻE
J
ezus powiedział do swoich
uczniów: „Słyszeliście, że po­
wiedziano: «Oko za oko i ząb
za ząb». A Ja wam powiadam: Nie
stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli
cię kto uderzy w prawy policzek,
że słońce Jego wschodzi nad złymi
i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy
was miłują, cóż za nagrodę mieć bę­
dziecie? Czyż i celnicy tego nie czy­
nią? I jeśli pozdrawiacie tylko
swych braci, cóż szczególnego
czynicie? Czyż i poganie tego nie
czynią? Bądźcie więc wy dosko­
nali, jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski".
Mt 5,38-48
nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce
prawować się z tobą i wziąć twoją Papież Franciszek: „Rodzina jest
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię dziś lekceważona, jest krzywdzona,
kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, a oczekuje się od nas uznania, jak
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię pięknie, prawdziwie i dobrze tworzyć
prosi, i nie odwracaj się od tego, kto rodzinę, być dziś rodziną; jak bardzo
chce pożyczyć od ciebie. Słyszeli­ jest ona niezbędna dla życia świata,
ście, że powiedziano: «Będziesz mi­ dla przyszłości ludzkości. Oczekuje
łował swego bliźniego», a nieprzyja­ się od nas, byśmy uwydatnili wspa­
ciela swego będziesz nienawidził. niały plan Boga w odniesieniu do ro­
A Ja wam powiadam: Miłujcie wa­ dziny i dopomogli małżonkom w ra­
szych nieprzyjaciół i módlcie się za dosnym wprowadzaniu go w życie
tych, którzy was prześladują; tak bę­ we własnej rzeczywistości, wspiera­
dziecie synami Ojca waszego, który jąc ich w tak licznych trudnościach "
jest w niebie; ponieważ On sprawia,
Z NAUCZANIA BŁ. JANA P A W Ł A II:
(Encyklika, Dives in Misericordia,13)
„Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskoń­
czone. Nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu synów
marnotrawnych wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość i moc przebaczania,
mając swe stałe pokrycie w niewysłowionej wartości ofiary Syna. Żaden grzech ludzki nie
przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak
dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie wobec
łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa krzyża i zmartwychwstania Chrystusowego.
I dlatego też Kościół wyznaje i głosi nawrócenie. Nawrócenie do Boga zawsze polega na od­
nalezieniu miłosierdzia, czyli owej miłości, która cierpliwa jest i łaskawa (por. 1 Kor 13, 4) na
miarę Stwórcy i Ojca — miłości, której „Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystu­
sa" (2 Kor 1, 3) jest wiemy aż do ostatecznych konsekwencji w dziejach przymierza z czło­
wiekiem: aż do krzyża — czyli do śmierci i zmartwychwstania swojego Syna. Nawrócenie do
Boga jest zawsze owocem „odnalezienia" tego Ojca, który bogaty jest w miłosierdzie.
Prawdziwe poznanie Boga. miłosierdzia, Boga miłości łaskawej, jest stałym i niewyczerpalnym źródłem nawrócenia, nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako stałego uspo­
sobienia, jako stanu duszy. Ci, którzy w taki sposób poznają Boga, w taki sposób Go „widzą",
nie mogą żyć inaczej, jak stale się do Niego nawracając. Żyją więc in statu conversionis —
a ten stan wyznacza najgłębszy nurt pielgrzymowania każdego człowieka na ziemi in statu
viatoris. Jak widać, Kościół wyznaje miłosierdzie Boga objawione w Chrystusie ukrzyżowa­
nym i zmartwychwstałym nie tylko słowem swego nauczania, ale nade wszystko najgłębszym
pulsem życia całego Ludu Bożego. A przez to świadectwo życia Kościół spełnia właściwe
Ludowi Bożemu posłannictwo, które jest uczestnictwem i poniekąd kontynuacją mesjańskiego
posłannictwa samego Chrystusa.
Kościół współczesny ma głęboką świadomość tego, że tylko w oparciu o miłosierdzie Boga
samego będzie mógł spełnić te zadania, które wynikają z nauki Soboru Watykańskiego II,
a nade wszystko zadania ekumeniczne mające na celu zjednoczenie wszystkich wyznawców,
Chrystusa. Podejmując wielorakie starania w tym kierunku, Kościół wyznaje z całą pokorą, że
tylko ta miłość, która jest większa od słabości ludzkich podziałów, może ostatecznie sprawić
ową jedność, o którą sam Chrystus modlił się do Ojca i o którą nie przestaje prosić za nas „
w błaganiach, których nie można wyrazić słowami" (Rz 8,26).
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!
Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitew­
nej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego
zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliż­
szy piątek 28 lutego br., stal się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy
kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza
w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świę­
tych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was,
Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego
w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszyst­
kie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego
współczucia i modlitewnej pamięci
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
Z ŻYCIA NASZE WSPÓLNOTY
23.02.-02.03. 2014r.
6. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedziel­
nego" i pism katolickich. Kto czyta, wie
więcej! W ostatnim numerze: jak to się stało,
że belgijski parlament zezwolił na zabijanie
dzieci, o Przasnyskiej Bitwie Lutowej oraz
o mało znanym obliczu kijowskiego Majdanu.
7. Dziękujemy za ofiary na tacę, które są
przeznaczone na utrzymanie naszej wspólnoty
parafialnej. Bóg zapłać wszystkim, którzy ro­
zumiejąc to wspierają naszą wspólnotę.
W ostatnim czasie byliśmy zmuszeni przepro­
wadzać remont w części mieszkalnej. Po wy­
prowadzeniu się ks. Mariusza zauważyliśmy
znaczące pęknięcia ścian. Dlatego w piwnicy
musieliśmy wykonać odpowiednie remonty
w celu podparcia ściany. Konieczny okazał się
remont jednego z pionów sanitarnych, który
przeciekał. Przy tej okazji remontujemy jedno
z pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem
na salę spotkań (z łatwym dojazdem także dla
wózków inwalidzkich). Przybyło nam grup pa­
rafialnych i nie mamy gdzie się spotykać. Sal­
ka katechetyczna w piwnicy wymaga także re­
montu. Nie ma tam posadzki a położone przed
laty płyty gniją i wydają niezbyt miłą woń.
Z tym remontem musimy jednak chwilę po­
czekać. Ponadto zabezpieczyliśmy jedno z po­
mieszczeń w piwnicy, do którego ciągle wpły­
wała woda i zalewała nam piwnice (nasz słyn­
ny „basen" na plebanii). Dziękuję Panu Mar­
kowi i jego ekipie z Bartnik za pomoc. Bóg
zapłać! Przygotujemy tam w najbliższym cza­
sie wyciszone pomieszczenie do prób dla ze­
społu muzycznego i wszystkich muzykują­
cych. Od piątku przystąpiliśmy także do odno­
wienia i pomalowania pomieszczeń dla ks. Ra­
dosława. Konieczne będzie także ich umeblo­
wanie.
1. Dzisiaj Siódma Niedziela Zwykła.
2.Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego ty­
godnia życzymy błogosławieństwa Bożego i opie­
ki Matki Najświętszej. Szczęść Boże!
3. Zbliża się dzień kanonizacji Jana Pawła II.
Zapraszam wszystkich do przygotowania darów
duchowych. Zachęcam do wstępowania do Kół
Żywego Różańca. Ufam, że uda nam się założyć
nowe Kółka Różańcowe w Mchowie. W naszej
świątyni modlimy się codziennie wieczorem Ko­
ronką do Bożego Miłosierdzia. Chciałbym Wam,
Drodzy Parafianie, zaproponować także wystawę
zdjęć z Waszych spotkań z Janem Pawłem II. Je­
śli nam użyczycie zdjęć (proszę z opisem, kiedy
miało to miejsce) zorganizujemy wystawę spo­
tkań parafian św. Wojciecha z Janem Pawłem II.
Czekam na zdjęcia. Jedno już otrzymałem.
4. 2 marca (niedziela) odbędzie się po Mszach
Św. spotkanie autorskie z poetą K. Buszmanem.
Będzie ono trwało ok. 15-20 min po Mszy Św.
o godz. 9.00, 10.30, 12.00. Można będzie nabyć
tomiki poezji autora z jego autografem. Na
stronie internetowej parafii i stronie internetowej
autora (wwAvJayjzirmnjjl) można przeczytać
o osiągnięciach tego wybitnego poety. Wiem, że
w Przasnyszu mamy wielu rodzimych poetów
i literatów oraz osoby interesujące się sztuką. Za­
praszamy zatem wszystkich zainteresowanych!
Tym samym pragniemy wpisać się w program
Powiatu Przasnyskiego jako KULTURALNEJ
STOLICY MAZOWSZA.
5.Decyzją Księdza Biskupa pracę duszpasterską
w naszej parafii rozpoczyna ks. Radosław Dą­
browski. Przyjmijmy Go życzliwie. Księdzu
Radkowi życzymy dobrego i błogosławionego
czasu w Przasnyskiej Farze. Jednocześnie żegna­
my ks. Marcina Milewskiego, który pragnie kon­
8.Wszystkim Parafianom i Sympatykom Fa­
tynuować leczenie. Dziękujemy mu za pracę w
ry
życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego
Gimnazjum oraz wszelki trud duszpasterski w
tygodnia.
Szczęść Boże!
parafii Św. Wojciecha. Ks. Marcinowi życzymy
DUSZPASTERZE
powrotu do zdrowia i Bożego błogosławieństwa
na dalsze lata pracy kapłańskiej. Szczęść Boże!
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha w Przasnyszu
[email protected] www.faraprzasnysz.pl.
Jesteśmy też na www.facebook.com/faraprzasnysz
Kancelaria czynna w dni powszednie
od Wtorku do Piątku w godz. od 8.00 do 9.00 i od 16 do 17.00 w Sobotę od 8.00 do 9.00