LANTBRUKSENHET - TORSBY - FASTNÄS

Comments

Transcription

LANTBRUKSENHET - TORSBY - FASTNÄS
LANTBRUKSENHET - TORSBY - FASTNÄS - PRIS: 1 150 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE
Fastighet
Fastigheten Torsby Fastnäs 1:87
Adress
Belägen i Torsby kommun och Övre Älvdal församling.
Skattesats 35,45.
Skogsfastighet i Fastnäs,
Torsby kommun
Välarronderad obebyggd skogsfastighet i Fastnäs hemman, Torsby kommun. Totalt ca
86,2 ha med en totalvolym på ca 3 006 m3sk. 1 skifte, beläget söder om Rösberget öster
om Halgån. Jakträtt i Ennarbol-Åstrands VVO.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 82 ha, fördelat på skog 51 ha, impediment 31
ha.
Arealuppgifter enligt Skogsbruksplan. Totalt 86,2 ha, fördelat på skog 51,5 ha,
impediment 34,6 ha, övrigt 0,1 ha.
Det finns 1 skiften.
Taxeringsvärde
Totalt 801 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 725 000 kr, impedimentvärde 76 000 kr.
Typkod 110.
Ekonomi
Pris: 1 150 000 kr eller högstbjudande.
AN-051573
Sida 1 (4)
Skogsmäklarna i Värmland HB
Kjelléns väg 3, 683 60 EKSHÄRAD
Org.nr: 969687-3836
Säte:
PlusGiro
Bankgiro 5453-1561
IBAN: SE55 8000 0833 6001 3081 6366
SWIFT: SWEDESS
Telefon 0563-419 00
Telefax 0563-419 01
F-skattebevis nr 969687-3836
Momsreg.nr SE9696873836
FORTS OBJEKTBESKRIVNING
Skogsbruksplan
Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att
användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda
beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund
för skadeståndsanspråk.
Fältarbete utförts under 2009 av Åke Lindström Skogsstyrelsen. Uppräknad och justerad
2014.
Pantbrev
Det finns 4 st pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr.
Servitut,
planbestämmelser,
gemensamhetsanläggningar m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Avtalsservitut:
Vatten-Och Avloppsledning
Vägbeskrivning
Se bif. karta.
Övrigt
Handpenning 10% av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknandet.
Planbestämmelser: Fornlämning (8 st)
Förvärvstillstånd krävs. Avgift till Länsstyrelsen på 3 700 kr vid ansökan om
förvärvstillstånd.
Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att
själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant
måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev
köpbeslut.
Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som
är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos
jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". Säljaren är aldrig ansvarig för
fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.
Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen.
Tillträde efter överenskommelse.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av
fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Nuvarande ägare
Wilhelm Lindemann
Ansvarig
fastighetsmäklare
Anna Nyström, tel 0563-419 00, mobil 070-660 57 83.
E-post: [email protected]
AN-051573
Sida 2 (4)
Skogsmäklarna i Värmland HB
Kjelléns väg 3, 683 60 EKSHÄRAD
Org.nr: 969687-3836
Säte:
PlusGiro
Bankgiro 5453-1561
IBAN: SE55 8000 0833 6001 3081 6366
SWIFT: SWEDESS
Telefon 0563-419 00
Telefax 0563-419 01
F-skattebevis nr 969687-3836
Momsreg.nr SE9696873836
Fastighetskarta
Vägkarta
!
"
$
$
$
!
(
#
&
$
)
%
*
&
(
+
,
#
"
%
&
(
"
&
,
*
!
%
&
'
&
!
/
4
0
#
1
0
%
2
3
1
$
4
2
&
&
0
7
+
-
%
0
&
%
(
#
"
)
-
%
)
*
%
.
,
6
5
0
/
8
6
2
2
9
3
:
'
1
;
;
;
;
4
2
<
=
>
>
?
@
5
/
1
2
A
6
4
A
;
A
2
0
'
8
0
C
A
9
D
:
>
B
#
"
%
"
#
,
8
)
-
F
,
G
*
C
"
*
%
"
E
'
H
I
J
#
K
L
M
N
D
#
O
P
Q
R
"
S
T
P
%
U
S
J
V
"
W
#
X
Y
Z
[
\
`
]
)
E
%
B
!
D
8
)
-
F
B
#
9
D
:
>
/
D
9
>
?
;
@
;
;
;
%
"
&
D
G
*
C
"
*
%
"
*
D
=
9
;
^
<
9
9
<
9
_
a
i
p
n
q
~
r

„
n
j
ˆ
€
n
‰
‘
‰
v
€
Š
k
x
†
q
q
†
k
Œ
m
u
n

€
q
‰
t
n
…
m
w
l

€
w

k
k
w

‹
s
x
j
w
v
m
v
v
n
x
m
n
j
k
k
l
y
j
k
n
m
‚
ƒ
k

l
†
j
r
‰
t
‰
w
Ž
†
t
‰

j
m
u
r
n
m
w
n
z
n
i
m

l
{
y
{
|
b
c
d
e
o
|
}
ƒ
}
}
{
}
‡
z
}
{
}
‡
z
}
{
z
‡
z
}
{
}
‡
z
f
’
“
s
‹
x
m
x
l
l
m
j
†
m
‰
r
m
n
j
m
’
’
’
’
’
’
’
†
”
x
q
l
m
†
¡
†
†
¡
•
•
{
v
y
•
k
®
v
o
|
”
¥
n
m
‰
•
y
z
”
z
y
|
y
k
–
°
‚
~
j
r
h
l
¯
x
{
•
m
g
’
|
‰
’
j
†
l
m
}
}
§
u
—
˜
˜
•
†

x
¡
v
k
¢
j
n
i
j
k
l
m
y
£
m
v
l
t
w
i
j
l
j
‰
v
x
j
r
j
†
¤
q
‰
t
l
j
¡
v
k
¢
j
n
i
j
n

k
‰
m
r
l
t
†
‚
t
{
†
†
x
¡
v
j
u
k
§

¦

‰
w
n
t
‰
w
v
m
u
u
j
n
k
‰
t
‰
£
w
z
y

n
l
k
j
§
v
n
n
‰

m
§
n
r
¢
j
x
n
j
t
r
q
r
i
j

‰
‰
v
¨
©

ª
‰
l
«
t
¬
†
¨
©
¨
­
¡
n

v
v
u
†
m
w

q
‰
‰
‰
l
m
m
w
Š
r
j
l
l
t
†
w
†

u

n
¦
r
j
m
†
†
n
t
‰
k
¢
j
n
Š
n
l
z
¥
¥
z
¥
z
n

§
n
v
l
m
u

¦
l
¬
x
¡
v
k
‰
‚
x
¯
v
†
•

§
w
¡
v
k
¢
j
n
i
m
}
‚
ª
q
l
m
†
l
s
‰
r
j
n
¢
j
n
t
q
r
j
±
³
´
#
µ
¶
·
¸
D
#
¹
º
»
¼
"
½
¾
º
%
¿
½
´
À
"
Á
#
Â
Ã
Ä
Å
Æ
`
Ç
)
E
%
B
!
D
8
)
-
F
B
#
9
D
:
>
/
D
9
>
?
;
@
;
;
{
‚
­
‰
'
²
œ
†
¤
£
›
m
x
¤
š
l
x
n
Ÿ
”
™

ž
n
;
%
"
&
D
G
*
C
"
*
%
"
*
D
=
9
;
^
<
9
9
<
9
_
‘
n
j
m
†
‹
t
n
k
j
v

§
n
n
Š
r
È
†
r
j
n
v
k
†
m
v
v
x
i
m
q
l
m
†
¡
m
†
x
m
n
ª
©
¬
©
¬
Ê
Š
©
ª
«
Ê
±
©
¬
±
Ê
©
¬
©
¬
Í
Ê
©
¬
Ê
©
ª
ª
©
Š
‚
|
{
‚
•
{
y
ƒ
{
y
ƒ
y
|
•
”
m
‰
o
°
§
u
o
|
”
z
•
ƒ
®
{
•
y
{
}
¥
‚
{
z
”
{
|
}
z
}
}
}
¥
®
•
”
}
y
}
y
}
|
}
•
}
•
}
}
•
}
”
®
y
z
z
y
•
y
z
}
‚
ƒ
•
z
}
}
}
z
}
}
Ê
©
Ê
ª
•
¥
®
|
®
}
ƒ
}
ƒ
Ê
®
n
n
o
Ê
ª
¢
†
‚
Î
w
†
Ê
ª
¬
m
m
Ê
Ì
¬
©
¨
°
Ë
Í
©
ª
¬
{
Ê
¬
Ì
ª
­
©
©
z
Ê
«
Ë
i
k
Ê
¨
¬
v
n
•
­
¡
k
¬
¨
¯
k
€
x
É
v
l
o
q
r
v
k
q
w
Ž
Ï
z
¥
•
¥
z
z
‚
®
®
z
|
”

Ð
£
€
“
k
t
k
l
Ñ
z
•
“
s
x
x
m
€
~
j
r
j
}
{
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ô
Ú
Õ
×
Û
Ü
Û
Ý
Þ
Ö
ß
à
á
Õ
×
z
®
z
Ò
®
‚
y
Ó
|
†
{
y
z
}
}
}
z
}
}
•
}
y
”
”
y
×
ö
ð
ñ
ð
ò
÷
ó
ñ
ó
ò
ô
ñ
ô
ò
õ
ñ
õ
ò
ø
ü
ù
ú
ú
÷
û
ü
ý
ø
÷
þ
ÿ
ù
ÿ
ï
(
)
*
î
í
ì
‚
ê
}
}
•
+
ë
ñ
ò
Kalmark
5
15
25
35
45
55
â
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ô
Ú
Õ
×
Û
Ü
Û
Ý
Þ
!
"
#
$
Ô
Ø
Ù
Ô
á
%
à
Ö
à
à
Ö
à
à
Ø
65
ã
Ù
ä
Ô
å
æ
%
Õ
ç
×
è
Ö
ã
75
é
Ý
ç
ç
Û
å
#
Ö
85
95
105
115
120 + E Skog
æ
à
&
Ý
Ô
Ú
Õ
Ô
á
à
Ø
Ù
%
Ô
'
ö
ð
ñ
ð
ò
÷
ó
ñ
ó
ò
ø
ü
ù
ú
ú
÷
û
ü
ý
ø
÷
þ
ÿ
ù
ÿ
ï
(
)
*
î
í
ì
ƒ
ê
ô
ñ
ô
ò
õ
ñ
õ
ò
|
|
}
+
ë
ñ
ò
Kalmark
5
15
25
35
45
55
â
‚
z
{
‚
65
ã
ä
å
æ
ç
•
è
ã
75
é
ç
}
ç
å
85
95
105
115
120 + E Skog
æ
y
}
•
y
{
”
z
}
'
H
I
J
#
K
L
M
N
D
#
O
P
Q
R
"
S
T
P
%
U
S
J
V
"
W
#
X
Y
Z
[
\
`
]
)
E
%
B
!
D
8
)
-
F
B
#
9
D
:
>
/
D
9
>
?
;
@
;
;
;
%
"
&
D
G
*
C
"
*
%
"
*
D
=
9
;
^
<
9
9
<
9
_
‘
…
s
w
w
‰
t
‰
w
v
k
†
m
v
n
j
m
†
‹
x
i
m
q
l
m
†
†
x
m
n
k
É
ª
É
,
§

‰
t
‰
w
v
v
k
q
m
†
†
n
t
‰
w
v
v
,
w
k
q
£
§
n
u

‰
u
v
k
°
q
Š
m
n
n
k
‰
t
‰
w
t
‰
w
v
“
r
n
q
j
r
v
s
k
Œ
q
j
n
{
•
ª
“
¬
¨
“
¢
‚
ª
¬
v

§
n
n
Š
r
‚
¡
v
¡
v
k
i
m
†
†
¯
o
n
m
‰
o
°
§
u
o
m
k
‚
{
z
|
•
®
•
•
|
z
•
|
}
®
z
}
}
‚
¥
¥
z
‚
}
z
®
z
•
”
‚
|
{
•
z
|
{
z
z
•
{
®
”
ƒ
•
®
®
”
•
®
®
|
¥
z
|
‚
z
”
z
|
¨
w
w
‰
w
j
v
ª
¯
w
z
¨
¯
m
j
¨
,
¯
k
l
€
m
n
o
x
É
t
v
|
¥
z
}
}
z
}
}
®
­
¬
Ï
w
ª
Ï
¨
Ï
­
Ð
Ñ
u
j
n
v
l
Š
‰
r
Š
†
k
†
m
v
v
-
~
Š
†
k
†
m
v
v
-
m
€
“
s
É
x
m
x
†
x
m
n
“
€
~
k
t
k
l
•
}
{
|
Ò
®
“
.
~
j
•
r
j
†
y
{
z
®
|
{
y
z
}
}
‚
}
k
£
}
•
§
n

‰
w
n
t
‰
w
@
/
4
0
5
6
7
8
9
:
;
8
:
<
8
;
=
8
>
<
D
D
0
v
m
u
u
®
”
®
•
”
y
”
”
|
”
j
n
k
‰
t
‰
w
v
v
k
q
y
w
@
<
A
C
=
<
8
9
G
H
>
I
9
A
>
B
9
A
C
8
b
b
6
>
<
8
C
d
L
N
Q
O
V
Q
U
V
O
S
Y
Q
O
g
U
Z
h
O
T
U
Z
Y
M
P
Y
X
O
Q
Y
Y
Z
U
O
V
R
R
Q
Y
W
R
R
X
O
Z
M
U
M
Q
Y
R
R
R
Q
U
H
Y
X
Z
O
R
S
O
R
W
S
O
O
Q
R
Y
R
R
Q
H
Z
O
6
K
7
8
9
:
;
N
W
@
1
O
M
Z
V
R
M
R
W
S
R
Z
Q
P
P
Z
O
R
V
R
W
S
M
V
S
Y
U
R
Z
Q
O
P
U
R
U
Z
O
[
[
D
/
Y
X
Z
8
:
<
8
;
=
8
>
D
1
@
<
A
@
C
=
c
>
=
A
6
9
8
\
\
G
H
>
I
9
A
>
B
9
A
C
8
b
b
6
>
<
8
C
<
d
N
O
O
Q
R
Y
R
W
X
Q
R
R
Z
O
R
Z
Q
P
P
Z
O
R
V
R
W
S
M
V
S
Y
Q
O
P
U
R
U
Z
O
H
R
R
Q
H
Z
O
N
W
U
R
Z
[
L
Q
O
M
V
N
O
P
X
R
M
R
Q
Y
R
U
S
W
T
Y
U
Z
R
Q
U
R
Q
M
Y
O
Z
V
U
Y
Z
O
Q
P
W
X
Y
V
S
Y
Q
O
U
Z
O
O
R
Z
@
Q
U
O
Y
X
Z
O
R
S
O
R
W
S
R
Z
R
W
Y
M
Z
Q
V
Z
M
O
Q
Y
R
R
M
Y
D
[
E
D
<
A
B
G
H
>
I
9
A
>
B
9
A
C
5
8
>
J
;
:
6
>
f
Y
,
§

‰
t
‰
w
v
v
k
q
Z
O
R
S
O
W
R
S
M
Q
P
P
Z
O
R
V
R
W
S
T
Y
O
N
U
I
V
R
W
Y
P
Z
Y
Y
X
O
M
Q
[
w
°
Š
w
¢
n
q
r
s
Œ
j
n
m
‰
r
j
v
k
q
w
@
2
0
;
e
8
9
\
C
<
A
@
Q
J
V
Z
M
O
Q
Y
R
R
U
Y
X
Z
O
R
S
O
W
R
S
P
H
H
Y
W
R
R
]
\
^
O
O
Z
U
Z
U
R
Y
_
F
[
U
0
6
2
C
\
C
<
A
@
2
1
9
`
A
C
<
A
J
J
N
V
S
M
N
O
Q
Y
O
P
Z
O
]
\
^
O
N
U
I
M
N
O
P
W
Y
P
Z
I
V
R
R
W
S
M
X
U
Q
R
M
Z
R
Z
U
N
V
S
S
P
O
M
R
N
U
O
Q
Q
R
M
P
O
V
R
Q
Q
U
M
Y
Z
X
Y
Z
O
Q
P
P
Z
O
R
V
W
R
S
Z
R
R
Z
M
O
N
O
P
H
H
N
V
O
O
W
Y
H
V
[
Q
Z
@
F
O
N
M
Y
P
Q
O
Q
O
Y
O
_
R
R
W
S
M
M
N
V
S
3
1
;
6
C
C
<
A
[
M
R
M
Z
M
N
V
S
Z
R
R
Z
M
O
N
V
S
Q
P
Z
Y
Y
Y
X
O
O
Q
O
V
Z
R
N
R
Q
O
H
R
W
S
Y
Y
O
Q
U
M
R
S
Q
[
@
E
F
¯
m
3
†
†
n
t
0
‰
w
?
v
v
k
q
D
<
@
=
8
;
A
8
;
;
>
B
9
A
C
C
<
b
7
8
A
=
8
>
<
C
<
8
>
8
<
\
c
>
A
M
N
V
S
M
N
O
Q
Z
O
R
S
O
Q
Z
R
M
Z
V
U
M
U
V
R
U
Z
R
O
g
Q
R
S
M
Y
V
Q
R
U
Z
O
Y
X
Z
O
R
S
O
R
W
S
M
Q
P
P
Z
O
R
V
R
W
S
h
R
M
Z
M
N
V
S
Q
U
P
S
Q
O
Q
O
M
V
V
Q
O
Q
V
Q
Y
O
[
O
-
Y
X
8
@
>
J
A
w
m
l
s
n
u
Š
n
r
v
x
Š
“
-
†
€
-
.
[
?
D
d
a
Q
Y
P
O
P
V
O
U
M
O
V
R
Q
Y
P
O
P
V
O
U
M
O
V
R
O
Z
M
U
V
Y
Y
M
Z
R
@
3
;
1
:
>
6
A
8
;
;
>
B
9
A
C
C
<
A
?
4
J
V
o
N
V
S
S
Y
M
Q
O
N
O
P
R
U
N
H
O
O
R
H
Q
R
V
Y
Q
Y
M
Y
S
O
Z
V
Q
R
U
R
O
W
M
U
R
V
S
R
U
Z
O
R
N
U
I
U
Q
R
O
Q
M
Y
Q
R
Q
O
H
R
S
W
d
Q
]
N
O
Y
O
Y
[
p
p
q
n
r
p
m
l
k
i
j
s
p
t
p
u
p
p
K1
R2
G1
S1
S2
Målklass NO
'
H
I
J
#
K
L
M
N
D
#
O
P
Q
R
"
S
T
P
%
U
S
J
V
"
W
#
X
Y
Z
[
\
`
]
)
E
%
B
!
D
8
)
-
F
B
#
9
D
:
>
/
D
9
>
?
;
@
;
;
;
%
"
&
D
G
*
C
"
*
%
"
*
D
=
9
;
^
<
9
9
<
9
_
‘
~
Š
†
k
†
m
v
¯
p
ƒ
p
£
¬
¢
p
£
¬
‰
n
q
r
m
l
s
s
k
n
l
u
t
Š
n
i
v
q
n
z
‰
r
j
m
†
‹
m
t
o
{
”
”
z
n
k
x
{
j
¡
•
z
v
v
®

§
n
n
Š
r
k
y
o
•
x
|
y
{
}
z
®
{
•
t
¡
z
†
v
ƒ
”
y
{
z
®
{
®
y
¥
y
z
z
{
¥
‚
{
‚
z
®
•
|
{
ƒ
y
•
{
®
y
{
|
•
”
‚
®
{
ƒ
|
†
u

¦
l
‘
k
o
®
”
|
ƒ
|
{
®
{
y
‚
{
z
‚
{
‰
m
z
-
s
x
x
m
y
z
{
y
z
}
}
{
}
‚
}
}
•
z
}
}
{
v
•

‚
z
‚
}
z
¥
¥
z
z
}
}
ƒ
{
ƒ
}
•
n
‚
m
ƒ
j
n
}
|
ƒ
}
{
}
{
}
}
{
†
‚
k
†
m
v
ƒ
v
‚
…
‚
Š
†
)
†
Œ
…
Œ
…
†
)
)
‡
†
„
s
„
k
‰
t
‰
€
w
É
†
m
v
v
j
n
‰
m
i
m
n

§
†

m
‰
r
j
t
‰
‰
j
¤
§
n

r
)
‡
†
ˆ
z
)
‡
{
‰
Œ
)
„
ˆ
)
„
†
‘
Š
K
L
*
M
(
N
O
P
Q
z
*
R
”
S
¥
T
P
U
…
S
*
J
V
z
W
X
Y
¥
Z
[
’
}
®
\
}
†
†
)
)
)
)
„
‡
y
‡
)
)
†
†
†
†
†
)
}
}
)
)
†
}
)
z
}
†
)
†
†
†
)
)
†
†
‡
†
†
)
†
†
‰
)
Œ
‰
†
†
)
†
†
)
)
)
†
†
†
)
)
)
…
‰
†
†
‡
)
‰
)
‰
‡
Œ
†
†
*
“
‰
Š
)
*
”
†
•
†
†

‚
]
}
)
†
J
z
‰
‡
)
†
n
y
)
)
)
)
¤
†
)
v
x
†
†
{
)
‰
j
œ
}
†
)
w
†
q
†
)
k
{
v
†
†
Š
)
‹
x
‡
†
)
†
†
†
†
)
†
„
Š
‡
‡
q
‰
)
q
‡
t
l
m
)
x
{
n
q

)
‰
)
)
t
n
)
j
)
†
Ž
†
w
†
m
‰
†
‚
Œ
‚

n
†
…
Œ
j
|
}
v
Š

o
{
w
®
w
{
„
I
•
ƒ
~
i
~
~
†
}
.
“
m
r
“
-
H
l
u
)
†
*
•
}
z
y

z
z

z
|
Š
)
)
{
)
)
)
y
{
Š

½
‹
‡
‚
‚
¾
Š
½
†
†
‡
‡

£
§
n
r
j
†
‰
–
)
)
)
†
†
†
J
O
Q
O
P
R
R
W
Z
W
Z
R
R
M
R
M
R
Z
y
z
{
M
y
P
)
O
M
Y
Z
O
‚
y
{
U
h
O
X
‡
}
O
Á
U
T
U
V
Z
P
W
M
Z
M
Q
M
W
Y
R
Z
R
Z
W
Z
Z
À
Q
M
Q
M
P
¿
Y
R
W
R
Q
M
R
V
W
R
Z
R
W
Q
O
O
S
O
N
U
S
N
R
W
g
U
N
U
R
R
Q
Y
V
R
R
O
R
M
V
Y
Q
Y
X
Q
S
U
z
”
)
{
†
}
)
w

s
k
l
k
†
m
v
v
j
n

§
n
v
k
q
w
v
x
m
n
k
—
˜
§
¤
˜
™
¨
š
¢
›
©
™
™
œ
ª

¥
™
™
ž
«
ž

™
™
›
Ÿ
¥
¥
™
¡
œ
Ÿ
˜
¢
£
¤
™
¥
ž
™
š

™
¦
™
œ
Ÿ

O
Y
_
N
U
V
Y
O
)
O
P
T
Q
Y
R
‰
¡
t
U
R
R
Z
R
Z
O
Q
O
V
Y
Y
Y
U
Y
R
R
M
P
V
Y
M
S
W
N
S
W
S
Q
R
Z
Y
R
P
X
M
U
M
Y
H
R
O
Y
N
V
R
Q
U
R
Q
P
S
Z
M
M
O
M
V
N
O
Q
O
[
Y
R
Z
Q
h
O
R
O
O
Q
Z
Z
M
R
Q
O
M
U
Q
Y
O
R
S
Q
O
Z
g
W
O
[
f
O
O
Q
Y
X
O
°
Y
Y
R
§
W
P
u
U
X
Q
N
U
r
T
q
M
Z
O
R
W
x
t
V
Y
R
R
Q
‰
U
M
j
Q
P
n
P
R
m
H
U
r
Z
R
j
R
Q
N
O
¤
Q
R
O
j
S
v
l
‰
­
®
¯
—
°
¢
±
²
˜
¨
³
´
­
®
¯
—
°
¢
±
²
˜
¨
³
¸
»
­
®
¯
—
°
¢
±
²
˜
—
˜
O
U
œ
œ
§
´
™
™
u
œ
œ
Z
O
j
Q
†
œ
™

™
q
V
s
™
™

r
l
·
œ
O
¼
x
œ
™
¥
M
Z
N
O
Q
R
O
H
R
S
W
Q
m
™
™
œ
œ
Ÿ
‰
°

œ
™
t
†
œ
Ÿ
™
œ
Ÿ
§
u
r
q
x
t
‰
j
n
j
r
j
†
¤
j
v
l
Š
‰
)
r
¬
m
k
l
s
j
†
†
n
m
r
j
j
v
l
Š
‰
­
®
¯
—
°
¢
±
²
˜
¨
³
´
¬
­
®
¯
—
°
¢
±
²
˜
¨
³
¸
º
»
­
®
¯
—
m
)
¤
¬
¹
m
U
[
k
Ÿ
©
Q
R
Z
m
¶
¢
¥
°
W
¬
µ
™
R
Z
Y
r
®
¨
O
M
H
Š
¬
º
Q
H
¬
¹
S
N
R
°
°
¢
±
§
²
˜
u
r
r
¬
µ
—
®
¨
˜
™
q
¥
¶
¢
œ
t
™
‰
n
Ÿ
©
œ
x

m
´
™
·
œ
œ
n
œ
œ
¼
™
j
r
m
œ

™
¥
r
t
™

™
m
l
™
™

j
x
œ
™
™
œ
œ
Ÿ
œ
™
Ÿ
œ
Ÿ
¤
j
v
l
Š
‰
r
¬
‘
Š
I
J
K
L
*
M
(
N
O
P
Q
z
*
R
”
S
¥
T
P
U
…
S
*
J
V
z
W
X
Y
¥
Z
[
’
}
®
\
}
†
)
}
{
}
}
{
}
}
{
}
}
{
}
}
{
}
}
{
}
}
{
}
}
{
}
}
{
}
}
{
}
}
{
}
}
{
}
}
x
l
t
r
m
)
†
)
ˆ
Â
“
ƒ
‘
Ã
•
†
)
)
†
)
ˆ
Â
“
ƒ
‘
Ã
•
†
)
)

‚
m
]
}
n
H

*
“
‰
Š
)
*
”
†
•
†
)
†
*
•
}
z
y

z
z

z
|
£
§
n
r
j
Ï
†
‰
t
‰
w
v
¢
j
Œ
t
j
†
†
m
u

n
r
j
‰
Ž
‰
m
l
s
n
q
Œ
i
k
s
†
l
s
n

Õ
ÅÇ
Ô
Ó
Ì
Ï
Ò
Ê
Ñ
Ð
Ï
Í
Î
Ì
ÅË
Ç
Ê
É
È
Ç
Æ
Ä
Å
Ö
Œ

‡
‚
)
†
)
†
†

×
Œ
Ž
”
†
)

•
{
®
y
{
|
ƒ
”
{
|
®
ƒ
{
ƒ
y
z
{
y
z
}
}
{
}
•
{
®
y
{
|
ƒ
”
{
|
®
ƒ
{
ƒ
y
z
{
y
z
}
}
{
}
)
ˆ
Â
“
ƒ
‘
•
½
Ø
Y
P
U
N
O
W
R
Z
O
Q
U
‘
Š
I
J
K
L
*
M
(
N
O
P
Q
z
*
R
”
S
¥
T
P
U
…
S
*
J
V
z
W
X
Y
¥
Z
[
’
}
®
\
}
}

]
‚
}
*
“
‰
Š
)
*
”
†
•
†
T
Z
H
M
Z
)
†
V
Y
R
U
*
O
•
Z
}
U
z
N
P
y
M
W

z
Q
z
M
_
Z

z
|
…
…
‰
†
)
‡
‡
†
†
†
)
)
†
†
)
y
)
†
Ù
†
†
)
•
‚
¯
m
†
†
n
t
‰
w
£
§
n

‰
w
n
t
‰
w
v
m
u
u
j
n
k
‰
t
‰
w
È
†
r
j
n
v
k
†
m
v
„
v
i
É
m
†
x
m
n
¬
ª
ª
Š
¨
©
¬
¨
Ê
­
©
¬
­
Ê
«
©
¬
«
Ê
±
©
¬
±
Ê
Ë
©
¬
Ë
Ê
©
¬
Í
©
¬
Í
Ê
©
¬
Ê
©
©
¬
ª
©
¬
ª
ª
ª
Ê
¬
ª
¨
©
°
Š
m
x
n
¡
n
v
°
k
§
x
¡
u
v
q
k
l
m
x
†
¡
l
v
„
k
i
m
m
x
n
¡
n
v
°
k
§
x
u
¡
v
q
k
l
x
m
†
¡
l
v
k
k
©
Ì
m
ª
n
Ê
Ê
Ì
Ê
Ê
©
Ê
ª
Ê
Î
w
¢
n
q
r
v
k
q
w
Ž
Ï

Ð
Ñ
£
¯
n
…
s
§
°
k
‰
n
w
q
m
k

n
m
j
†
m
†
z
l
§
j
n
l
t
r
w

“
€
m
†
u
v
†
m
Ž
‰
j
†
n
z
Ò
z
y
‚
z
y
‚
z
y
‚
z
y
‚
€
l
u
{
€
l
k
‰
t
ª
…
®
w
‰
w
±
­
)
†
)
†
†
Ù
)
)
†
Ù
†
t
†
†
)
u
‡

¦
)
z
}
l
†
)
‘
n
j
m
†
q
Œ
i
u
z
t
n
}
k
j
v

§
n
n
Š
r
j

l
j
n
ª
©
Š
n
È
†
r
j
n
v
k
†
m
v
v
„
m
x
É
m
†
x
m
n
¬
ª
v
°
k
§
x
u
¡
v
q
k
l
x
m
†
¡
l
v
k
Ê
Š
¬
Ê
”
¥
”
”
¥
”
¬
¨
Ê
•
®
z
•
®
z
­
©
¬
­
Ê
z
•
•
z
•
•
«
©
¬
«
Ê
±
©
¬
±
Ê
Ë
©
¬
Ë
Ê
©
¬
Í
©
¬
Í
Ê
©
¬
Ê
©
©
¬
ª
©
¬
ª
¨
©
°
Š
ª
n
©
ª
®
z
n
•
®
y
x
¡
v
k
x
¡
v
k
€
i
m
®
ƒ
}
z
®
®
z
{
|
{
‚
y
¥
•
{
y
‚
z
}
{
•
y
{
}
|
‚
{
z
‚
”
{
|
ƒ
‚
{
y
z
ƒ
ƒ
ƒ
y
y
ƒ
•
¥
®
®
®
®
z
z
•
|
z
‚
y
z
ƒ
}
Ê
Ê
©
Ê
ª
y
•
z
‚
|
y
Ê
z
¢
m
Ê
Ì
Î
w
i
k
©
ª
ª
¡
n
¨
Ì
ª
n
q
r
v
k
q
w
Ž
Ï
”
‚
z
”
‚
z
z
ƒ
ƒ
y
y
z
z
z
‚
z
ƒ

Ð
£
“
“
€
s
k
x
t
x
k
l
•
m
z
¥
z
ƒ
•
”
y
‚
z
¥
ƒ
¥
z
z
y
z
{
y
ƒ
|
}
•
|
}
®
H
‘
Š
I
J
K
L
*
M
(
N
O
P
Q
z
*
R
”
S
¥
T
P
U
…
S
*
J
V
z
W
X
Y
¥
Z
[
’
}
®
\
}
}

]
‚
}
*
“
‰
Š
)
*
”
†
•
†
)
†
*
•
}
z
y
}

z
z

z
|
Ã

)
)
†
)
†
)
†
)
)
w

n
f
h
Y
[
h
T
[
_
R
T
R

„
†
)
Ù
Z
R
O
Q
Y
W
w
j
†

w
j
‰
i
j
l
v
w
n
m
r
‰
m
n
m
v
l
ˆ
‰
q
x
±
Š
n
±
¬
ª
©
Š
n
ª
©
¬
¨
©
Š
“
n
m
i
m
i
m
i
‘
Š
I
J
K
L
*
M
(
N
O
P
Q
z
*
R
”
S
¥
T
P
U
…
S
*
J
V
z
x
m
i
x
m
W
X
Y
¥
Z
[
’
}
®
\
}
z
{
‚
{
•
•
•
{
}
•
z
•
{
y
•
•
{
}
•

]
}
‚
}
*
“
‰
Š
)
m
z
H
s
P
‰
U
Y
i
r
“
f
g
g
‘
l
Ú
È
Â
*
”
†
•
†
)
†
*
•
}
z
y
{
‚
ƒ

z
z
‚
{
•
{
y

z
|
ø
3
0
ÿ
0
1
ú
H
þ
þ
G
ø
ý
ù
ø
ù
ù
ø
ù
û
ÿ
û
ü
û
H
F
2
E
û
ÿ
û
D
C
J
I
þ
%
=
*
=
(
&
*
7
6
/
ü
ú
B
A
@
$
?
)
>
8
"
#
<
;
:
9
8
Ý
Ü
Ü
1
1
/
/
/
2
Ý
Ü
Ü
2
1
0
/
/
â
5
ð
4
â
5
ð
4
Ý
Ü
Ü
1
1
2
/
/
â
5
ð
4
Ý
Ü
Ü
/
2
0
/
â
5
ð
4
Ý
Ü
Ü
1
2
1
0
/
â
5
ð
4
ëä
Ü
ë
ò
Þ
ä
à
1
2
1
/
/
á
á
ç
ô
ç
+
ç
å
ëä
Ü
ë
ò
Þ
ä
à
1
2
3
/
/
á
á
ç
ô
ç
+
ç
å
Ý
Ü
Ü
3
1
2
3
/
/
â
5
ð
4
Þ
Ý
Ü
Ü
ä
à
Þ
3
/
0
1
0
/
1
2
2
Ý
Ü
ä
Ü
/
-
Þ
à
Þ
0
/
/
.
â
ô
Û
.
â
ô
Û
-
Þ
Ý
Ü
Ü
ä
à
Þ
1
/
2
0
/
.
â
ô
Û
-
Þ
Ý
Ü
Ü
ä
à
Þ
3
1
2
1
0
/
.
â
ô
Û
-
ä
Þ
Ü
ã
ò
à
Ü
ä
ã
á
á
â
ç
á
ô
â
õ
ö
ß
â
õ
è
è
*
(
'
&
%
)
$
$
#
#
é
Ý
Ü
Ü
,
à
Ü
ñ
ä
ñ
í
ñ
í
ñ
ä
ë
ä
à
ã
ä
à
ã
Ý
Ü
Ü
à
Þ
Ý
Ü
â
ô
ç
Û
ð
ï
ç
î
ô
ó
ô
ó
ç
ß
á
á
â
á
ß
Û
Û
å
"
!
é
ë
ä
Ý
ã
í
ì
ë
Ü
ß
ç
ç
î
á
ê
ß
ç
æ
è
ä
Ý
ç
ß
+
å
ù
ù
ù
ø
ø
ø
ý
ý
ý
ú
ÿ
ú
û
÷
þ
ø
ø
ø
ý
ø
ý
ø
ý
ø
ø
ý
ù
ÿ
ü
û
ÿ
ú
ÿ
ü
û
ÿ
ü
û
ú
÷
ø
3
0
ÿ
0
1
ú
H
þ
þ
G
ø
ý
ù
ø
ù
ù
ø
ù
û
ÿ
û
ü
û
H
F
2
E
û
ÿ
û
D
C
J
I
þ
%
=
*
=
(
&
*
7
6
/
ü
ú
B
A
@
$
?
)
>
8
"
#
<
;
:
9
8
O
O
(
a
R
L
>
`
O
(
x
t
w
@
@
w
z
N
'
%
&
&
*
V
(
'
(
&
(
*
%
(
&
%
X
&
&
M
N
R
&
&
*
V
(
=
R
"
Q
$
}
$
$
Q
$
$
?
8
$
P
"
P
$
_
:
_
&
'
(
v
z
&
&
@
O
V
(
z

a
}
:
_
v
v
@
z

v
@
a
z
v
@
@
A
@
&
M
(
"
L
&
L
|
|
|
U
R
(
%
&
(
(*
'
%
&
&
*
V
(
'
(
&
(
*
%
(
&
%
X
'
X
'
R
N
&
&
R
%
N
N
'R
M
V
&
M
=
R
(
Q
d
w
x
"
Q
$
}
$
$
Q
$
$
?
8
Q
W
!
)
$
>
Q
$
?
"
P
)
$
>
"
T
T
>
P
]
d
w
x
O
O
O
&
M
(
a

x
z
z
@
a
}
T
{
@
@
z
y
@
A
@
a
x
8
z
w
@
@

z
u
v
O
O
*
(
#
z
y
z
z
@
a
S
;
T
@
z
@
x
@
u
@
a
z
w
@
@
€
v
u

{
v
~
~
|
|
'
'R
%
&
R
%
L
L
X
&
R
%
L
*
%
(
&
(
6
&
=
%
&
(
'
%
N
N
M
R
&
L
M
R
N
&
(
(
&
(
7
N
%
=
&
%
%
'
%
)
Z
"
Q
$
$
W
)
8
$
>
"
Q
$
$
$
>
y
z
z
@
$
?
z
w
x
$
"
^
$
;
Y
&
M
a
y
x
"
Q
$
P
[
L
'
'
&
%
*
N
O
L
'
'
&
M
(
x
)
!
t
"
@
z
@

&
"
Q
$
z
y
z
?
$
>
z
&
"
"
}
)
'
R
L
y
*
(
*
*
(
%
N
'
(
N
(
R
&
(
'
(
&
L
'R
W
"
Q
?
P
@
Q

@
)
>
%
&
R
%
L
L
X
%
'
(
b
&
*
6
L
&
K
K
)
&
L
'
%
L
'
@
'
z
z
@
a
)
u
@
"
"
P
$
)
$
"
&
(
S
;
T
A
x
@
w
@
u
@
a
x
t
w
@
@
v
u
)
&
Q
&
&
*
V
(
'
R
'
'
*
(
'
%
O
{
v
)
w
x
"
Q
L
$
'
'
[
P
%
$
L
%
y
)
$
P
'
L
[
$
Q
'
'
Q
W
W
$
9
P
$
_
!
(
R
&
(
6
R
&
%
6
6
&
V
L
'R
X
'R
7
M
&
%
'
M
‚
'
(
=
N
&
V
(
:
P
"
T
!
>
|
=
N
&
M
:

@
z
@
;
O
O

v
y
|
|
O
U
R
(
>
P
]
y
"
9
)
>
$
>
ƒ
P
$
_
x
z
z
&
&
M
(
R
&
(
6
R
'
(
L
'
&
'
M
‚
'
(
(
N
R
'
=
N
&
V
(
y
z
z
a
a
@
S
S
@
;
T
{
y
@
A
;
T
w
z
@
A
@
M
O
z
w
a
$
?
z
@
„
$
;
@
~
&
(
(
&
(
=
&
%
%
'
%
a
z
w
@
@
€
w
z

z
w
`
(
&
%
6
r
n
s
p
q
p
o
W
R
N
N
7
*
(
(
>
c
d
"
W
&
M
f
R
N
l
k
j
h
*
(
'
&
%
R
(
R
&
&
'
>
c
e
m
i
g
)
$
$
#
>
$
>
)
>
8
P
R
N
(
L
(
R
N
M
)
"
b
*
'
c
Q
>
L
K
$
_
(
$
Q
)
$
>
)
b
*
W
$
Q
)
$
&
L
L
'
'
*
&
R
%
&
%
*
U
_
"
Q
$
)
)
>
^
P
]
[
8
>
Z
"
"
#
Y
Y
L
(
%
&
&
&
R
%
&
(
&
%
L
&
$
$
<
"
]
"
Q
a
"
P
?
>
)
\
#
`
)
Y
O
O
O
'
%
&
*
(
%
7
%
6
R
*
&
(
'
%
N
N
M
R
&
L
&
(
'
%
N
N
M
%
&
%
'
%
L
&
(
'
%
N
N
M
'
&
L
"
Q
)
)
$
>
"
Q
$
P
)
)
)
$
>
)
)
$
>
)
K
U
'
X
'R
N
%
N
N
'R
M
V
&
M
S
T
Q
W
!
)
"
P
)
$
>
"
T
;
ø
3
0
ÿ
0
1
ú
H
þ
þ
G
ø
ý
ù
ø
ù
ù
ø
ù
û
ÿ
û
ü
û
H
F
2
E
û
ÿ
û
D
C
J
I
þ
%
=
*
=
(
&
*
7
6
/
ü
ú
B
A
@
$
?
)
>
8
"
#
<
;
:
9
8
O
O
*
;
O
(
&
R
L
&
(
x
x
"
Q
&
O
O
O
L
V
(
>

x
z
z
@
a
}
:
_
{
{
z
@
@
A
@
a
z
w
@
@
z
x
"
Q
$
P
[
O
v
z
~
&
(
(
&
(
$
?
w
@
L
V
y
)
$
>
&
M
(
R
L
"
>
`
O
O
&
L
'
%
L
'
'
N
(
@
y
"
Q
$
P
[
$
Q
!
:
z
z
@
a
S
;
T

@

@
A
@
a
x
t
w
@
@
z
@
x
w
K
K
)
&
L
'
%
L
'
z
y
z
z
@
a
S
;
T
z
@
z
@
A
@
a
z
w
@
@
€
z
„
$
;
)
z
v
"
Q
$
P
[
y
(

@
=
&
%
%
'
%
)
&
L
'
%
L
'
y
O
x
w
)
@
x
"
Q
$
L
P
$
[
"
P
'
&
M
'
$
)
"
%
L
L
x
'
[
y
%
&
L
"
Q
$
}
$
$
Q
$
$
?
8
$
P
"
P
$
{
z
)
'
%
&
&
*
V
(
'
(
&
(
*
%
(
&
%
X
&
&
M
N
R
&
&
*
O
$
L
L
`
(
V
_
:
_
y
)
>
|
|
O
U
=
R
w
$
P
>
)
:
(
R
&
(
6
R
%
N
W
R
(
>
P
]
>
)
>
V
x
x
z
A
a
&
X
M
]
P
$
_
)
w
@
z
(
S
;
T
z
@
@
z
z
@
u
@
a
@
;
z
w
@
@
@
=
N
&
V
(
$
R
w
@
z
x
;
O
v
w
>
{
w
{
@
@
z
y
z
z
x
v
x
x
&
'
(
*
&
'
v
a
…
(
x
z
z
@
S
S
a
;
T

{
x
z

;
T
z
y
y
z
@
@
A
@
@
A
a
a
'
L
V
(
z
z
@
@
@
y
@
…
O
w
w
8
)
†
$
;
@
'
(
&
L
R
V
R
*
%
=
&
%
%
'
%
8
z
y
@
@
z
y
A
w
|
=
N
&
M
P
"
T
&
%
&
(
N
&
X
N
7
M
'
(
M
N
&
%
'
M
‚
'
(
=
N
&
V
(
>
W
9
$
$
9
P
$
_
|
|
|
U
R
&
&
*
V
(
'
R
'
'
*
(
'
%
(
%
&
(
(*
'
%
&
&
*
V
(
'
(
&
(
*
%
(
&
%
X
'
X
'
R
N
&
&
R
%
N
N
'R
M
V
&
M
=
R
(
"
P
$
)
$
"
Q
d
w
x
"
Q
$
}
$
$
Q
$
$
?
8
Q
W
!
)
$
>
Q
$
?
"
P
)
$
>
"
T
T
>
P
]
d
w
x
O
O
O
&
L
'
%
L
'
&
&
M
(
y
x
"
Q
$
P
[
@
a
w
x
z
z
@
a
}
T
z
A
x
z
y
@
A
@
a
x
8
z
w
@
@
z
x
@
w
(
&
%
6
r
n
s
p
q
p
o
W
R
N
N
7
*
(
(
>
c
d
"
W
&
M
f
R
N
l
k
j
h
*
(
'
&
%
R
(
R
&
&
'
>
c
e
m
i
g
)
$
$
#
>
$
>
)
>
8
P
R
N
(
L
(
R
N
M
)
"
b
*
'
c
Q
>
L
K
$
_
(
$
Q
)
$
>
)
b
*
W
$
Q
)
$
&
L
L
'
'
*
&
R
%
&
%
*
U
_
"
Q
$
)
)
>
^
P
]
[
8
>
Z
"
"
#
Y
Y
L
(
%
&
&
&
R
%
&
(
&
%
L
&
$
$
<
"
]
"
Q
a
"
P
?
>
)
\
#
`
)
Y
O
O
O
'
%
&
*
(
%
7
%
6
R
*
&
(
'
%
N
N
M
R
&
L
&
(
'
%
N
N
M
%
&
%
'
%
L
&
(
'
%
N
N
M
'
&
L
"
Q
)
)
$
>
"
Q
$
P
)
)
)
$
>
)
)
$
>
)
K
U
'
X
'R
N
%
N
N
'R
M
V
&
M
S
T
Q
W
!
)
"
P
)
$
>
"
T
;
ø
3
0
ÿ
0
1
ú
H
þ
þ
G
ø
ý
ù
ø
ù
ù
ø
ù
û
ÿ
û
ü
û
H
F
2
E
û
ÿ
û
D
C
J
I
þ
%
=
*
=
(
&
*
7
6
/
ü
ú
B
A
@
$
?
)
>
8
"
#
<
;
:
9
8
&
(
N
M
&
X
=
N
&
V
(
W
]
P
$
_
|
|
O
U
R
'
%
&
&
*
V
(
'
(
&
(
*
%
(
&
%
X
&
&
M
N
R
&
&
*
V
(
=
R
(
"
Q
$
}
$
$
Q
$
$
?
8
$
P
"
P
$
_
:
_
>
P
]
O
O
O
Y
(
R
'
N
'
M
N
'
M
‚
'
(
'
)
Q
P
$
$
>
$
|
|
O
U
R
'
%
&
&
*
V
(
'
(
6
(
X
R
'
(
&
%
X
&
&
M
N
R
&
&
*
V
(
=
R
(
"
Q
$
>
$
$
Q
$
$
?
8
$
P
"
P
$
_
:
_
>
P
]
&
L
'
O
L
'
[
y
x
x
"
Q
&
M
'
O
~
O
M
(
@
a
S
;
T
z
v
@
'
&
&
a
z
K
'
%
7
R
7
M
'
(
&
(
>
Q
}
t
W
9
)
$
Q
P
"
T
|
&
&
M
%
L
(
&
'
%
(
*
R
L
'
'
N
(
&
(
*
%
=
N
&
V
(
"
$
"
$
$
Q
!
)
^
P
$
_
|
|
U
R
*
V
(
'
(
&
(
*
%
(
&
%
X
'
X
'
R
N
&
&
R
%
N
N
'R
M
V
&
M
=
R
(
Q
$
}
$
$
Q
$
$
?
8
Q
W
!
)
$
>
Q
$
?
"
P
)
$
>
"
T
T
>
P
]
*
x
…
|
'
%
(
%
&
(
(*
'
%
&
&
&
Q
d
w
x
"
w
@
z
w
@
z
x
;
d
w
x
O
O
O
'
R
&
(
>
)

@
z
A
a
}
T
z

y
z
z
@
u
@
a
@
;
z
w
@

y
u
w
O
O
*
(
#
u
x
z
z
@
a
S
;
T
{
x
u
A
@
a
z
y
@
@
€
v
y

{
w
)
>
@
z
{
@

K
K
)
)
z
@
z
x
x
z
L
'
'
&
%
*
z
v
"
Q
$
P
[
u
&
L
'
%
L
u
v
"
"
P
$
)
$
"
x
@
&
Q
$
P
&
&
*
V
(
'
R
'
'
*
(
@
L
'
[
)
L
'
)
>
%
L
@
)
w
v
"
Q
'
&
%
*
"
Q
$
$
W
)
8
)
&
&
R
%
L
*
%
(
&
(
6
z
)
@
$
>
$
M
$
>
"
Q
$
Y

y
u
@
a
x
t
&
'R
|
=
N
&
M
~
~
|
'
(
L
'
&
'
M
‚
'
(
(
&
(
6
&
=
%
&
(
'
%
N
N
M
R
&
L
M
R
N
&
(
(
&
R
(
=
&
%
%
'
%
9
)
>
$
>
8
$
>
"
Q
$
$
$
>
y
w
x
$
?
$
z
w
„
$
;
Y
O
O
L
V
(
>
z
z
@
a
S
;
T
v
v
y
@
A
@
a
x
t
w
@
@
v
y
{
w
L
'
'
K
)
)
w
x
z
y
x
)
!
t
y
)
#
y
y
z
z
&
=
%
&
(
'
%
N
N
M
R
&
L
'
"
"
)
)
9
>
y
w
@
@
A
;
$
;
$
P
$
|
%
%
(
&
R
6
&
M
L
R
L
'
'
M
R
N
z
x
$
$
$
?
$
z
y
y
=
&
%
%
'
%
)
$
b
@
a
~
M
&
(
(
&
R
(
O

w
$
>
z
P
Q
%
&
L
'
L
z
z
x
w
w
%
*
*
(
S
;
T
x
x
A
u
@
a
z
w
@
@
€
A
„
$
;
'
a

y
=
&
%
%
'
%
(
V
(
_
:
O

w
'
;
R
u
@
z

u
@
a
z
v
@
x
z
z
A
(
&
O
O
L
$
%
@
@
[
&
&
a
&
'
a
'
%
ƒ
P
$
_
z
M
S
;
T
z
z
u
@
a
@
9
z
@

z
=
N
&
V
(
w
"
"
)
)
>
ƒ
O
@
A
x
'
%
%
(
&
R
6
&
M
L
R
L
'
'
M
'
&
(
$
?
w
@
$
;
x
z
z
@
a
|
|
(
&
(
7
=
&
%
%
'
%
&
M
(
}
:
_
v
v
z
@
@
A
@
a
z
y
@
@
v
z
x
A
(
&
%
6
r
n
s
p
q
p
o
W
R
N
N
7
*
(
(
>
c
d
"
W
&
M
f
R
N
l
k
j
h
*
(
'
&
%
R
(
R
&
&
'
>
c
e
m
i
g
)
$
$
#
>
$
>
)
>
8
P
R
N
(
L
(
R
N
M
)
"
b
*
'
c
Q
>
L
K
$
_
(
$
Q
)
$
>
)
b
*
W
$
Q
)
$
&
L
L
'
'
*
&
R
%
&
%
*
U
_
"
Q
$
)
)
>
^
P
]
[
8
>
Z
"
"
#
Y
Y
L
(
%
&
&
&
R
%
&
(
&
%
L
&
$
$
<
"
]
"
Q
a
"
P
?
>
)
\
#
`
)
Y
O
O
O
'
%
&
*
(
%
7
%
6
R
*
&
(
'
%
N
N
M
R
&
L
&
(
'
%
N
N
M
%
&
%
'
%
L
&
(
'
%
N
N
M
'
&
L
"
Q
)
)
$
>
"
Q
$
P
)
)
)
$
>
)
)
$
>
)
K
U
'
X
'R
N
%
N
N
'R
M
V
&
M
S
T
Q
W
!
)
"
P
)
$
>
"
T
;
ø
3
0
ÿ
0
1
ú
H
þ
þ
G
ø
ý
ù
ø
ù
ù
ø
ù
û
ÿ
û
ü
û
H
F
2
E
û
ÿ
û
D
C
J
I
þ
%
=
*
=
(
&
*
7
6
/
ü
ú
B
A
@
$
?
)
>
8
"
#
<
;
:
9
8
O
(
'
%
$
$
\
A
x
x



O
&
X
]
x
A
v
y
@
{
O
O
L
'
'
&
&
M
(
a
'R
Y
M
a
O
(
'
x
)
A
w
A
y
z
L
'
z
@
$
>
$
Q
y
&
M
'
M
b
y
@
)
&
!
*
t
"
"
$
Q
Q
&
?
>
$
$
&
(
(
'R
@
$
&
&
?
>
$
!
%
&
&
(
(
t
@
&
@
a
y
&
z
z
ƒ
z
z
@
@
a
S
;
T
u
@
x
x
u
@
ƒ
S
a
;
S
T
z
z
;
T
v
@
@
w

u
@
u
a
x
t
w
@
@
u
z
@
M
O
a
@
9
z
@
v
z
{
A
@
O
u
A
a
@
;
z
y
@
x
@

A
&
;
(
M
a
R
L
>
`
O
(
A
O
(
y
v
A
O
U
O
(

y
A
~
%
'
%
6
&
M
L
L
R
'
'
M
=
)
9
&
&
M
'
(
O
N
@
&
L
'
%
L
'
'
"
O
L
'
'
'
A
v
z
y
x
)
!
t
$
Q
!
:
O
L
'
'
&
&
@
v
z
y
x
)
!
t
@
O
L
'
'
&
%
*
*
@
z
y
x
z

@
)
>
#
@
y
z
z
@
a
S
;
T
A
x
{
u
@
a
z
w
@
@
€
u
~
&
R
%
L
*
%
(
&
(
6
&
=
%
&
(
'
%
N
"
Q
$
$
W
)
8
$
>
N
"
R
Q
$
W
"
"
}
M
&
L
(
&
%
6
N
X
M
*
N
%
Y
…
@
z
O
O
&
&
M
(
w
v
@
a
z
z
@
a
S
;
T
A
x
@
v
y
u
@
a
x
t
w
@
@
u
y
K
K
)
&
M
(
N
a
…
@
U
)
@
M
z
z
@
a
S
;
T
{
u
u
x
u
@
a
x
t
w
@
@
@
~
O
y
A
)
&
&
z
z
@
a
S
;
T
v
u
x
w
v
u
@
a
x
t
z
x
@
y
y
$
;
)
y
v
"
Q
$
P
[
$
Q
!
:
z
z
a
u
x
a
S
;
T
u
{
z
A
u
@
a
x
t
z
y
@
y
z
=
&
@
w
A
%
O
A
A
&
$
;
%
%
'
%
(
&
%
6
r
n
s
p
q
p
o
W
R
N
N
7
*
(
(
>
c
d
"
W
&
M
f
R
N
l
k
j
h
*
(
'
&
%
R
(
R
&
&
'
>
c
e
m
i
g
)
$
$
#
>
$
>
)
>
8
P
R
N
(
L
(
R
N
M
)
"
b
*
'
c
Q
>
L
K
$
_
(
$
Q
)
$
>
)
b
*
W
$
Q
)
$
&
L
L
'
'
*
&
R
%
&
%
*
U
_
"
Q
$
)
)
>
^
P
]
[
8
>
Z
"
"
#
Y
Y
L
(
%
&
&
&
R
%
&
(
&
%
L
&
$
$
<
"
]
"
Q
a
"
P
?
>
)
\
#
`
)
Y
O
O
O
'
%
&
*
(
%
7
%
6
R
*
&
(
'
%
N
N
M
R
&
L
&
(
'
%
N
N
M
%
&
%
'
%
L
&
(
'
%
N
N
M
'
&
L
"
Q
)
)
$
>
"
Q
$
P
)
)
)
$
>
)
)
$
>
)
K
U
'
X
'R
N
%
N
N
'R
M
V
&
M
S
T
Q
W
!
)
"
P
)
$
>
"
T
;
’
)
ˆ

)
“
Œ
‡
‰

)
‡
ˆ
(
)
“
Š
)
Ù
†
)
†
)

|
*
“
*
z
‡
z
)
}
‚
}
}
z
‰
†
+
‹
„
)
‰
†
†
*
z
y
)
}
‘
Š
I
J
K
L
*
M
(
N
O
P
Q
z
*
R
”
S
¥
T
P
U
…
S
*
J
V
z
W
X
Y
¥
Z
[
’
}
®
\
}
†
†
)
*
‰
{

†
®
)
®
‡
}
}
z
z
¥
+
*

}
*
“
‰
Š
)
†
†
•
+
z
‹
)
†
z
ƒ
)
z
ƒ
}
ƒ
+
*
Œ

Œ
Ž
*
}
†
)
„
)
‰
†
†
)
Â
Ù
*
“
z
‡
)

|
‡
*
z
}
)
}
z
‚
}
+
‹
*
z
)
•
y
|
}
†
†
}
+
*

•
*
”
†
•
†

‚


]
}
H
ƒ
‡

}
z
‡
{
y
Ž
{
Â
•

‡
•

*
Œ
“
‡


‹
Š
‰
)
)
*
Ù
|
‰

Â
Ž
{
‰
{

z

*
†
Š
Œ
)
‹
)
†
Š
(
“


®
y
Ž
{
ˆ
•

}
Š
*
Œ
‹
(
Š
‰
)
‡
’
‰
)
†
*
•
}
z
y

z
z

z
|
Œ
‡
ˆ

’
ˆ
)
“
j
ƒ
Œ
‡
ˆ
)
‹
‰
†
†
†
)

|
*
‰
{
z
†
}
)
}
‡
z
}
z
†
‹
*
z
y
)
}
¥
¥
+
*
Œ

)
†
)
„
)
‰
†
†
‘
Š
I
J
K
L
*
M
(
N
O
P
Q
z
*
R
”
S
¥
T
P
U
…
S
*
J
V
z
W
X
Y
¥
Z
[
’
}
®
\
}
‰
|
l
)
m
n
}
j
}
*
“
‰
Š
)
†
†
}
+
•
‹
}
*
y
)
•
‚
®
}
}
}
+
*
ƒ
z
*
”
†
Ù
*
“
†

n
Ú
z
}
‰
‡
Â
*
{
j

”
†
†
z
‡
)

”
‡
*
y
}
)
®
}
+
y
}
‹
*
ƒ
z
)
”
}
+
*
Œ

•
†
Œ
Ž

‚

)
x

z
‡
x

“
‡
*
’
•
)
Ù
]
}
Ž
H
Œ
+
Â
q
Ž
{


z
‡

k
)
}
m
Š
*
Œ
“
‡
Š
†
†

)
†
“
‰
(
j
*
®
n

j
Ù
y
Ž
{
‰

‚
Š
•
Â
*
¯
Œ

{
‹
(
Š
)
‰
)
‡

‰


¥
Ž
{

}
Š
*
Œ
‹
)
†
Š
(
“
‰
)
)
†
*
•
}
z
y

z
z

z
|
Œ
‡
ˆ
‹
)
†
Š
(
“
‰

Š
{

)
‰
†
†
Â
{
†


ƒ
Ž
}

*
Œ
Ù
*
“
z
‡
)

|
‡
*
z
}
)
}
z
z
}
+
‹
*
z
)
ƒ
‚
}
ƒ
+
*
Œ

‘
Š
I
J
K
L
*
M
(
N
O
P
Q
z
*
R
”
S
¥
T
P
U
…
S
*
J
V
z
W
X
Y
¥
Z
[
’
}
®
\
}
}

]
‚
}
*
“
‰
Š
)
*
”
†
•
†
Ž
H
Œ
)
†
*
•
}
z
y

z
z

z
|
SKOGSKARTA
Plan
Församling
Kommun
Län
Upprättad år
Planläggare
Utskriftsdatum
Fastnäs 1:87
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2014
Åke Lindström
2015-11-16
1:10000
500 m