lantbruksenhet - torsby - pris: 400 000 kr eller högstbjudande

Comments

Transcription

lantbruksenhet - torsby - pris: 400 000 kr eller högstbjudande
LANTBRUKSENHET - TORSBY - PRIS: 400 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE
Fastighet
Fastigheten Torsby Åstrand 1:29
Adress
Belägen i Torsby kommun och Övre Älvdal församling.
Skattesats 35,45.
Obebyggd skogsfastighet
i Åstrand hemman, Torsby
kommun
Obebyggd skogsfastighet i Åstrand hemman, Torsby kommun. Totalt ca 14,3 ha varav
ca 13,2 ha produktiv areal med en totalvolym på ca 1 658 m³sk i huvudsak
gallringsskog. 2 skiften, beläget öster om Rösberget. Jakträtt i Ennarbol-Åstrands vvo.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 14 ha, fördelat på skog 13 ha, impediment 1
ha.
Arealuppgifter enligt Skogsbruksplan. Totalt 14,3 ha, fördelat på skog 13,2 ha,
impediment 1,1 ha.
Det finns 2 skiften.
Taxeringsvärde
Totalt 340 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 338 000 kr, impedimentvärde 2 000 kr.
Typkod 110.
Ekonomi
Pris: 400 000 kr eller högstbjudande.
AN-051585
Sida 1 (4)
Skogsmäklarna i Värmland HB
Kjelléns väg 3, 683 60 EKSHÄRAD
Org.nr: 969687-3836
Säte:
PlusGiro
Bankgiro 5453-1561
IBAN: SE55 8000 0833 6001 3081 6366
SWIFT: SWEDESS
Telefon 0563-419 00
Telefax 0563-419 01
F-skattebevis nr 969687-3836
Momsreg.nr SE9696873836
FORTS OBJEKTBESKRIVNING
Servitut,
planbestämmelser,
gemensamhetsanläggningar m m
Planbestämmelser: Fornlämning
Övrigt
Handpenning 10% av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknandet.
För köpare boende i glesbygdsförsamlingarna i Torsby kommun krävs ej
förvärvstillstånd. För övriga köpare krävs Länsstyrelsens förvärvstillstånd vilket kostar
3700 SEK.
Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att
själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant
måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev
köpbeslut. Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst
avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det
enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra
grund för skadeståndsanspråk.
Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som
är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos
jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". Säljaren är aldrig ansvarig för
fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.
Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen.
Tillträde efter överenskommelse.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av
fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Nuvarande ägare
Wilhelm Lindemann
Ansvarig
fastighetsmäklare
Anna Nyström, tel 0563-419 00, mobil 070-660 57 83.
E-post: [email protected]
AN-051585
Sida 2 (4)
Skogsmäklarna i Värmland HB
Kjelléns väg 3, 683 60 EKSHÄRAD
Org.nr: 969687-3836
Säte:
PlusGiro
Bankgiro 5453-1561
IBAN: SE55 8000 0833 6001 3081 6366
SWIFT: SWEDESS
Telefon 0563-419 00
Telefax 0563-419 01
F-skattebevis nr 969687-3836
Momsreg.nr SE9696873836
Fastighetskarta
Vägkarta
!
"
"
#
$
"
"
$
&
'
(
&
)
*
!
#
$
&
$
*
(
#
$
%
$
-
2
.
/
.
#
!
0
1
/
"
2
0
$
$
.
5
)
#
.
+
$
#
&
!
'
+
#
'
(
#
,
*
4
3
.
-
6
4
0
7
0
1
8
%
/
9
9
9
9
0
:
;
<
<
=
>
3
-
/
0
9
?
4
2
?
0
.
%
%
@
A
B
!
C
D
X
E
Z
#
F
!
G
H
I
J
7
K
L
#
X
;
H
M
=
K
B
-
N
X
O
!
7
P
Q
R
S
T
U
[
<
'
=
9
V
T
>
9
9
W
9
X
6
'
+
\
]
#
$
X
^
(
_
(
#
(
X
;
7
9
Y
:
7
7
:
7
8
g
n
l
o
p
q
i
j
r
s
t
i
o
u
t
v
k
l
h
i
i
j
k
w
l
x
y
m
z
{
z
`
|
}

l
h
†
~
l
‡
i

u

l
~
u
‚
k
l
~

~
v
ƒ
ˆ
o
ƒ
i
v
h
t
t
k
h
l
i
l
w
y
w
„
y
„
…
w
„
y
„
…
w
a
b
c
d
€
e
‰

u

o
‡
‡
Š
k
g
i
l
k
‹
j
ƒ
h
p
‡
r
‡
u
Œ
ƒ
r
‡

h
k
s
p
l
k
u
Ž
j

‘
q
‰
v
k
v
j
j
k
h
ƒ
k
‡
p
k
l
h
k






„
y
„
…
w
„
y
„
…
w

ƒ

w
y
„
x
y
„
“
v
œ
œ
o
j
k
ƒ
k

t
w
h
p
{
i
„
”
•
•
m
€
Ÿ
¬
x
Ÿ
l
k
‡
ž
’
{
i
­
|
ƒ
t
j
«
v
ƒ

h
ƒ
j
k
ž
Ÿ
¤
s
w
„
x
ž
€
ƒ
™
v

t
i
h
l
g
h
i
j
k
z
ž
–
¡
k
t
j
r
u
g
h
j
h
‡
t
v
h
p
h
ƒ
¢
o
‡
r
j
h
—
”
˜
j
œ
v

t
i
h
l
g
r
ƒ
ƒ
s

£
j
‹
¤
l
h
l
r
o
p
h
‡
¥
¦
§
¨
©
¥
¦
¥
ª
k
v
l
¢
h
l

i
‡
k
p
j
r
ƒ
’
y
v

t
h
i
¤
}
‡
u
l
r
‡
u
t
k
s
s
h
l
i
‡
r
‡

l
¡
i
u
h
¤
t
l
l
‡
k
p
v
h
p
g

‡
t
}
‡
j
r
ƒ
l

t
t
s
ƒ
k
u

o
‡
‡
‡
j
k
k
u
p
h
ˆ
j
j
r
ƒ
u
ƒ

s

l
£
p
h
k
ƒ
ƒ
l
r
‡
i
h
l
ˆ
l
j
ž
{
ž
€
l
‹
¤
l
t
j
k
s

£
j
©
v

t
i
‡
„
v
«
t
ƒ
€
‹
¤

ƒ
¢
¡
u
€

t
i
h
l
g
k
Ÿ
Ÿ
®
œ
o
j
k
ƒ
j
q
‡
p
h
l
h
l
r
o
p
h
A
B
!
C
D
X
E
Z
#
F
!
G
H
I
J
7
K
L
#
X
;
H
M
=
K
B
-
N
X
O
!
7
P
Q
R
S
T
U
[
<
9
V
'
=
T
9
W
>
9
y
z
¯
‡
%
@
š
l
w

a

’
‡
f
9
X
6
'
+
\
]
#
$
X
^
(
_
(
#
(
X
;
7
9
Y
:
7
7
:
7
8
›

l
h
k
ƒ
‰
r
l
i
h
t
‹
¤
l
l
ˆ
p
°
ƒ
p
h
l
t
i
ƒ
k
t
t
v
œ
g
k
o
j
k
ƒ

k
ƒ
v
k
l
§
¥
¦
©
¥
²
ª
¦
©
ª
²
¨
¦
©
¨
²
¯
¦
©
¯
²
³
¦
©
³
²
§
¦
©
®
¦
©
®
²
¦
©
²
¦
§
§
¦
¥
¦
­
ˆ
©
¦
§
²
¦
´
§
©
§
t
g
k
ƒ
ƒ
l
k
‡
m
m
­
¤
s
m
k
i
l
²
’
ž
y
{
w
y
„
x
y
{
w
y
Ÿ
€
€
z
¬
w
Ÿ
Ÿ
¬
x
Ÿ
€
x
„
w
w
w
x
’
’
€
w
Ÿ
Ÿ
€
w
€
€
Ÿ
„
z
z
„
„
€
„
z
„
w
z
ž
Ÿ
Ÿ
x
{
’
w
€
„
’
’
z
²
´
©

i
©
§
«
i
œ
~
v
±
t
j
m
²
²
¦
²
§
²
z
’
€
„
µ
ˆ
u
l
o
p
t
i
o
u
Œ
¶
Ž
·
¡
‘
‘
~
q
i
v
r
v
i
j
k
~
|
h
p
h
ƒ
w
w
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¹
¿
º
¼
À
Á
À
Â
Ã
»
Ä
Å
Æ
º
¼
x
y
z
w
„
ž
Ÿ
€
„
ž
¼
Û
Õ
Ü
Ý
Þ
ß
ß
Ü
à
á
â
Ý
ã
ä
å
æ
ç
Ö
è
×
é
á
ê
æ
Ü
Þ
ä
å
æ
ç
Ö
Ô
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ö
ö
ü
ý
þ
Ó
Ò
Ø
Ö
Ñ
w
Ï
ž
Ÿ
€
ÿ
ù
÷
Ð
Ù
Ö
Ú
Ö
Ö
Kalmark
5
15
25
35
45
55
Ç
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¹
¿
º
¼
À
Á
À
Â
Ã
ë
ì
í
î
ï
¹
ð
½
¾
¹
Æ
Å
ñ
»
Å
Å
»
Å
Å
½
65
È
¾
¹
É
Ê
º
Ë
ñ
Ì
¼
Í
»
È
75
Î
Â
Ì
Ì
À
Ê
»
85
95
105
115
120 + E Skog
Ë
ï
Å
Â
ò
¹
¿
º
¹
Æ
Å
½
¾
¹
ñ
ó
Û
Õ
Ü
Ý
Þ
ß
ß
Ü
à
á
â
Ý
ã
ä
å
æ
ç
Ö
è
×
é
á
ê
æ
Ü
Þ
ä
å
æ
ç
Ö
Ô
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ö
ö
ü
ý
þ
Ó
Ò
Ø
Ö
Ñ
z
Ï
z
Ÿ
€
ÿ
ù
÷
Ð
Ù
Ö
Ú
Ö
Ö
Kalmark
5
15
25
35
45
55
Ç
65
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
È
75
Î
Ì
Ì
Ê
85
95
105
115
120 + E Skog
Ë
%
@
A
B
!
C
D
X
E
Z
#
F
!
G
H
I
J
7
K
L
#
X
;
H
M
=
K
B
-
N
X
O
!
7
P
Q
R
S
T
U
[
<
'
=
9
V
T
>
9
9
W
9
X
6
'
+
\
]
#
$
X
^
(
_
(
#
(
X
;
7
9
Y
:
7
7
:
7
8

‚
q
u
u
‡
r
‡
u
t
i
ƒ
k
t
l
h
k
ƒ
‰
v
œ
g
k
o
j
k
ƒ
ƒ
v
k
l
i
±
¤

‡
r
‡
u
t
t
i
o
k
ƒ
ƒ
l
r
‡
u
t
t
u
i
¥
¡
¤
l
s
}
‡
s
t
i
­
o
ˆ
k
l
l
i
‡
r
‡
u
r
‡
u
t
§
‘
©
t
§
‘
©
p
l
o
h
p
t
q
i
Š
o
h
l
l
l
ˆ
p

t

t
i
œ
g
k
ƒ
ƒ
«
m
l
k
‡
m
­
¤
s
m
k
i
y
x
x
x
¬
y
Ÿ
Ÿ
¬
w
y
w
w
z
w
ž
w
ž
w
ž
z
w
z
’
w
Ÿ
ž
Ÿ
€
Ÿ
€
x
€
z
„
’
’
z
€
„
z
„
„
€
„
z
„
w
z
ž
Ÿ
Ÿ
x
{
¥
‘
¤
¥
u
u
‡
u
h
’
«
u
«
k
‹
§
o
t
¥
«
h
§
±
i
j
~
k
l
m
v
±
r
t
ª
©
¶
u
§
¶
¥
¶
ª
·
s
h
l
t
j
ˆ
‡
p
ˆ
ƒ
i
ƒ
k
t
t
|
ˆ
ƒ
i
ƒ
k
t
t
k
~
‘
q
±
v
k
v
ƒ
v
k
l
‘
~
|
i
r
i
j
‘
|
h
p
h
ƒ
w
x
y
z
w
„
„
w
ž
i
¡
Ÿ
€
¤
l
}
‡
u
l
r
‡
u
t
k
s
s
h
l
i
‡
r
‡
u
t
t
i
o
ž
u
7
7
9
!
G
#
I
G
N
M
G
&
Q
+
(
G
&
M
R
<
G
=
R
)
*
H
.
P
"
G
.
I
Q
Q
R
G
*
J
+
J
I
Q
O
J
J
P
G
R
M
"
Q
"
J
&
J
I
M
'
@
P
G
.
/
'
G
(
O
'
(
I
$
J
Q
J
I
@
'
R
G
O
G
.
R
J
"
+
O
"
'
R
(
I
'
H
H
R
G
N
O
'
'
(
"
Q
+
M
#
R
'
(
G
&
M
%
M
'
R
G
0
0
P
R
8
1
1
7
7
9
G
#
I
$
J
Q
O
P
'
I
J
J
R
G
R
I
'
H
H
R
G
N
O
'
'
(
"
Q
+
(
G
&
M
%
M
'
R
G
@
J
I
@
'
R
G
O
M
#
R
'
0
!
I
G
N
"
#
P
$
J
%
J
Q
"
&
M
'
O
Q
(
R
)
I
*
M
'
J
I
Q
"
R
$
M
Q
+
R
G
H
&
Q
,
-
Q
+
(
G
&
M
R
G
R
$
'
M
G
&
P
G
.
/
'
G
(
O
'
R
(
O
'
Q
'
R
"
N
&
R
G
Q
"
J
&
J
Q
"
0
;
G
.
¤

‡
r
‡
u
t
t
i
o
/
'
G
(
O
'
(
I
"
H
H
R
G
N
O
'
'
(
)
G
.
M
A
#
N
O
Q
'
R
Q
%
P
G
.
I
"
0
u
­
ˆ
u
l
o
p
q
Š
h
l
k
‡
p
h
t
i
o
u
:
1
B
N
&
R
G
Q
"
J
&
J
M
P
G
.
/
'
G
(
O
'
(
@
%
@
Q
O
J
J
U
2
3
$
R
$
M
R
J
*
.
M
4
0
1
5
B
N
B
N
#
(
"
#
$
G
&
H
.
R
G
U
2
3
$
A
#
*
"
#
O
$
Q
%
H
R
A
N
J
O
'
(
"
-
*
&
'
R
"
R
M
'
#
G
(
(
%
"
#
M
'
J
$
I
H
&
$
N
"
I
'
I
M
Q
I
R
"
P
Q
R
G
I
H
H
R
G
N
O
'
'
R
(
J
J
R
G
"
#
$
@
%
@
N
#
$
O
$
Q
@
+
0
R
$
Q
#
H
"
I
G
I
G
G
.
4
O
'
'
(
"
N
"
#
(
0
E
J
R
"
N
"
#
R
(
J
J
R
G
N
"
#
I
(
H
R
Q
Q
P
G
.
I
$
G
N
R
'
J
#
&
@
$
J
O
Q
(
Q
G
M
&
J
"
I
(
0
«
k
ƒ
ƒ
l
r
‡
u
t
t
i
o
7
1
8
E
N
#
(
"
#
$
G
&
/
'
G
(
R
&
'
N
"
M
/
M
"
J
+
M
R
G
'
<
J
&
(
Q
"
I
J
+
M
R
G
P
G
.
/
'
G
(
O
'
(
I
"
H
H
R
G
N
O
'
'
(
=
J
R
"
N
"
#
I
(
H
I
*
(
I
$
G
N
N
"
I
G
I
N
Q
&
G
0
G
.
k
P
B
u
j
q
l
s
ˆ
l
p
t
v
ˆ
ƒ
‘
~
0
9
6
I
Q
%
G
H
+
G
M
"
$
+
J
I
Q
%
G
H
+
G
M
"
$
+
J
R
$
M
"
N
.
Q
"
R
J
B
+
D
N
#
Q
(
(
"
G
&
#
M
$
'
@
%
G
#
@
I
$
'
J
Q
Q
+
Q
G
&
N
"
I
(
M
/
J
J
G
M
O
'
"
J
+
(
M
R
G
'
A
#
M
*
G
&
'
&
"
Q
I
J
&
@
$
J
O
(
9
I
2
#
G
.
G
Q
0
E
F
E
C
B
A
@
G
>
E
?
H
E
I
E
E
R2
G1
S1
%
@
A
B
!
C
D
X
E
Z
#
F
!
G
H
I
J
7
K
L
#
X
;
H
M
=
K
B
-
N
X
O
!
7
P
Q
R
S
T
U
[
<
'
=
9
V
T
>
9
9
W
9
X
6
'
+
\
]
#
$
X
^
(
_
(
#
(
X
;
7
9
Y
:
7
7
:
7
8

|
ˆ
ƒ
i
ƒ
k
t
«
n
w
n
¡
©
n
¡
©
‡
l
o
p
k
j
q
q
i
l
j
s
r
ˆ
l
g
t
o
l
w
‡
p
h
k
ƒ
‰
k
r
m
y
Ÿ
w
y
w
„
y
ž
€
¬
y
€
’
l
i
v
h

z
w
t
t
x
‹
¤
l
l
ˆ
p
œ
i
z
m
€
y
x
z
w
y
Ÿ
w
w
’
v
€
„
y
z
w
z
y
{
Ÿ
ž
y
r

ƒ
t
ž
ƒ
s

£
j

i
w
¬
’
€
{
Ÿ
{
z
‡
m
’
k
y
{
w
y
ž
z
x
y
Ÿ
z
„
„
q
v
v
k
w
x
y
z
w
„
„
y
„
w
ž
Ÿ
¬
w
„
„
y
„
ž
€
ž
w
„
„
y
„
w
N
g
|
}
l
k
h
l
ˆ
ƒ
T
u
i
ƒ
k
t
U
t
ö
T
_
`
\
]
`
T
h
i
`
a
w
y
w
€
y
„
„
y
„
„
y
„
`
Z
õ
Y
Y
ü
ø
b
ø
Z
Y
d
V
b
ù
ÿ
`
ö
÷
ù
`
ö
ø
`
Z
÷
V
b
ù
ÿ
`
ö
÷
ù
`
ö
ø
`
Z
ý
a
ø
`
X
`
ý
`
ù
X
X
k
`
_
ù
ý
X
X
û
Z
a
Y
]
Y
ø
Z
ý
ù
Y
ö
ø
`
ø
õ
ú
û
ø
X
ö
ö
ÿ
X
X
û
`
b
ü
÷
û
[
X
i
û
[
‡
r
‡
u
±
R
ƒ
k
t
t
h
l
‡
k
g
k
l
‹
¤
ƒ

k
‡
p
h
r
‡
‡
h
¢
¤
l
p
p
B
C
]
D
þ
Y
E
ô
F
]
G
ö
H
I
ÿ
Z
J
`
K
L
H
ý
Y
M
K
ù
Z
B
]
N
O
P
Q
Y
R
S
q
T
U
ÿ
V
ù
ö
W
b
W
Y
Z
ø
^
`
õ
Y
X
÷
ù
X
ö
`
Y
ý
w
þ
z
{
_
ý
þ
w
¬
„
{
„
„
x
V
ÿ
u
„
M
S
]
\
ÿ
ö
`
÷
ù
õ
Y
ö
`
û
ø
ù
Y
ÿ
ö
`
ü
ÿ
ø
Z
ù
X
ÿ
ø
ø
g
X
Z
ù
Z
`
X
ö
^
ÿ
]
ÿ
Y
ù
÷
ù
`
û
d
ù
X
ø
õ
e
Z
Z
û
[
Y
d
\
õ
e
]
Z
ù
Y
õ
a
û
[
^
\
]
ù
Y
ÿ
Y
ü
`
V
Z
Z
ù
^
ù
X
Z
õ
Y
X
a
ö
`
õ
`
ù
`
ö
Y
ø
b
Y
û
\
Ÿ
`
Z
ÿ
V
ù
b
\
ö
]
õ
ö
`
X
f
ý
÷
W
ù
X
X
w
`
õ
`
^
ù
÷
W
X
h
ù
Y
õ
a
V
ý
V
„
û
[
`
c
ö
c
b
ö
ù
Y
ù
õ
X
õ
ø
Y
ø
b
ÿ
X
õ
Y
ù
÷
ÿ
ø
b
ö
ö
]
V
Y
Y
ø
a
X
ý
ø
Y
û
Z
ö
X
ý
ø
`
û
ø
Z
a
ý
a
ú
`
ú
Y
ÿ
a
`
ù
ø
ù
`
a
ù
ý
ý
ö
`
õ
ö
ø
h
Y
ø
ü
a
ù
X
ÿ
X
ö
W
`
„
`
ø
Z
X
ù
X
w
÷
X
`
Y
Y
ø
Z
ü
Y
ø
f
]
ü
ÿ
Y
V
ö
ÿ
ù
Y
`
ö
ø
ù
V
ý
c
ÿ
ý
õ
X
ø
ÿ
X
ö
÷
W
y
V
X
ü
a
ý
V
Y
ù
ö
]
ö
W
ö
c
ù
X
b
ø
`
Z
û
Y
Y
ù
`
÷
`
k
`
Y
ù
Y
d
ø
V
÷
„
h
d
ö
Y
Y
^
Z
a
ø
Z
^
ù
Y
ú
`
ü
ù
Y
]
`
õ
X
ù
W
õ
X
a
Y
d
ý
`
a
ø
Z
ö
`
`
`
a
d
a
ú
X
ö
]
ö
`
ý
ÿ
û
ö
ø
ø
ù
ý
Y
ý
Y
ú
ö
ö
]
ö
]
û
ý
W
ø
ü
X
ø
X
ù
X
]
ö
]
ö
X
X
÷
ÿ
ÿ
V
õ
Y
Y
V
ÿ
b
õ
X
`
ö
`
ø
a
ö
ý
Y
`
X
`
ø
ü
X
X
`
ù
÷
ø
X
a
ö
Y
û
ù
`
ù
X
÷
ø
`
X
Z
c
ö
W
`
ü
a
]
ö
Y
ý
ø
ù
ö
ý
ù
û
ý
ù
ù
÷
a
]
`
Y
]
Z
ý
Y
`
X
õ
W
ú
b
ö
a
ö
a
û
ö
ö
]
`
ý
X
ø
X
õ
g
Y
d
Y
d
k
ø
g
`
ü
\
X
W
ö
a
ö
a
Z
Z
`
ü
ÿ
V
ö
ý
ö
ý
ù
ö
ü
ÿ
ý
ø
ü
Z
ø
X
ü
Z
ø
X
ù
X
d
Z
ö
W
b
a
Y
`
ÿ
ù
`
W
X
ö
]
ö
`
ÿ
]
ý
Y
X
Y
ú
ø
a
ý
ø
ø
ý
û
ý
Y
ú
ö
÷
f
ú
õ
Z
ö
ö
W
õ
Y
ö
]
û
W
X
ø
b
ú
ö
ù
X
õ
]
ø
a
Y
W
X
a
ø
a
Y
÷
f
`
X
X
Z
Y
b
`
õ
Y
b
d
û
\
÷
f
õ
b
õ
Z
Y
ö
_
`
Y
b
`
X
g
Z
`
ü
`
X
ö
]
X
ý
Y
ö
W
û
Y
ø
X
÷
a
ý
ö
ù
`
ö
]
a
÷
]
`
ý
ø
Y
V
õ
ý
`
ý
Y
ý
Y
c
f
÷
ú
b
ø
û
ù
ø
ù
X
X
ö
`
`
X
X
Y
Y
^
ù
õ
g
`
X
÷
`
ø
g
W
c
`
ü
\
ö
]
Y
Z
ý
ý
Z
ø
ø
`
ÿ
V
`
ö
k
a
ü
`
ý
ý
X
û
W
ý
ø
ù
X
ü
ø
a
ý
T
W
W
Y
n
þ
r
V
ö
ù
g
^
i
û
ö
ù
`
ÿ
Z
õ
Y
b
þ
s
a
ö
ø
t
Z
a
ý
`
Z
ù
ÿ
a
ö
`
`
d
X
A
L
Y
Y
Y
ÿ
g
ø
^
ø
÷
W
\
ö
ù
Y
ý
ý
V
f
`
ø
Y
\
ö
ù
b
ö
c
V
÷
ö
Y
`
ö
]
]
õ
Z
ö
\
a
Y
Z
W
ù
b
X
Y
X
`
ø
ý
ü
c
ù
Z
X
q
K
Z
`
õ
Y
`
V
ø
Y
Z
`
ý
a
ö
Q
X
\
X
V
`
ö
`
ø
ý
÷
ù
X
õ
Y
l
ý
]
`
ö
ø
ÿ
X
Z
W
õ
ÿ
¢
]
ö
X
ÿ
õ
X
ö
t
ý
Y
ù
`
Y
X
a
ù
û
ø
÷
`
`
b
Y
û
ý
ÿ
`
X
ø
ö
õ
‡
ù
X
ÿ
Y
h
ø
ø
b
X
ý
W
]
÷
ý
\
V
`
ý
ù
a
ý
a
P
Y
ö
b
÷
ö
ù
a
õ
u
^
]
a
]
o
ù
a
ù
ù
Y
X
÷
û
\
V
ÿ
ù
`
b
y
õ
X
õ
`
ù
ù
`
ÿ
Z
ö
ý
Z
ö
X
ý
X
V
ü
ÿ
ý
ø
ù
Y
ø
ÿ
`
÷
W
ÿ
ÿ
ù
Y
ý
ö
û
b
ù
W
Z
ø
`
i
Y
ö
W
y
a
a
\
ü
û
X
ö
j
ö
\
i
W
û
]
X
ö
õ
t
\
`
X
`
^
ö
d
V
Z
ö
`
ø
V
Y
ü
ÿ
b
ý
ö
c
ÿ
b
ù
õ
Y
ù
ý
ö
ù
Y
Y
X
]
b
ý
õ
ü
a
ý
ö
û
ø
ö
ö
Y
a
ö
W
^
Y
ö
ø
b
]
÷
W
a
`
Z
a
ù
X
`
Y
ø
ö
Y
ü
a
ö
W
^
õ
Y
ö
W
a
Y
Z
ú
b
X
û
i
÷
v
û
[
ø
W
ü
ù
X
÷
k
m
ø
ÿ
ý
Z
Z
Y
c
ý
ý
o
õ
c
ø
ø
‡
`
W
V
ÿ
Z
ÿ
ù
_
k
ý
a
ù
ö
c
o
b
ö
b
ù
r
ÿ
ü
Z
ý
ü
ö
j
ý
ý
]
Y
ÿ
`
Y
ö
X
k
ø
ø
ø
ù
b
V
y
v
ÿ
Z
ÿ
b
Y
Y
õ
X
Y
V
õ
Y
÷
W
õ
X
Z
õ
Y
l
ü
ö
V
o
ù
`
l
ø
ý
V
÷
W
ý
Z
‹
ö
`
X
‡
ÿ
b
^
ø
r
ù
Y
Y
ù
Y
l
V
õ
Y
ý
ý
V
ö
^
h
õ
X
Z
a
a
T
÷
ù
`
ö
u
ø
Y
`
k
W
ý
a
T
‡
ý
V
a
_
k
l
O
m
J

z
–
J
|
ƒ
„
ž
‘
k
p
‘
@
j
s
ù
÷
ö
õ
a
ø
Y
þ
z
„
w
Ÿ
o
w
w
o
w
€
û
i
X
õ
ú
ö
ö
ý
ø
f
ø
ö
y
Y
õ
X
ú
ÿ
õ
õ
ø
ö
õ
ù
Y
Y
ù
b
Ÿ
X
÷
y
`
h
œ
W
i
ý
Y
l
ž
ø

ö
ÿ
ø
x
j
ö
c
h
ö
`
œ
T
ø
X
Ÿ
Y
i
`
ž
a

ÿ
V
`
Z
ý
a
V
ø
c
ù
c
¡
o
¤
l
p
h
ƒ
‡
r
v
õ
›
ù
÷
`
ù
a
ö
`
ú
ø
I
J
L
.
I
R
O
R
O
$
%
'
ÿ
J
'
J
"
'
R
Q
`
Y
ù
w
x
y
J
+
õ
X
X
b
ÿ
`
]
Z
z
O
'
M
Z
ö
`
õ
Y
\
M
Y
`
G
Q
R
(
O
$
#
G
(
#
'
<
H
#
M
'
J
I
.
N
"
J
&
G
-
"
Q
"
'
I
(
M
÷
W
b
ö
]
÷
ø
ý
Y
ø
Y
ù
w
„
„
ö
c
y
ÿ
V
ý
V
„
õ
ø
Y
÷
W
h
õ
X
w
œ
ö
a
x
ù
`
`
ù
`
y
z
a
÷
\
V
`
û
Z
a
ö
ÿ
õ
‹
q
i
j
i
ƒ
k
t
t
h
l
‹
¤
l
t
i
o
u
t
v
k
l
i
w
x
y
z
{
|
}
{
~

{
~
~
{
€

‚
v
ƒ
z
„
x
…
{
~
†
{
‡

{
~
{
}

‚
d
ù
b
ú

u
ö
`
ù
÷
÷
ø
Z
ù
o
ø
Z
ö
d
#
Q
4
$
b
ú
\
ÿ
V
$
M
N
G
õ
$
H
.
Z
X
f
ÿ
`
`
÷
W
B
V
‡
Y
N
O
"
M
'
G
I
R
¡
I
,
=
G
P
G
J
¢
M
R
"
R
"
R
'
'
H
Q
"
O
$
&
I
'
'
R
I
R
O
Q
"
Q
"
N
"
H
R
)
M
'
O
.
Q
+
M
J
G
R
G
M
Q
J
P
R
I
"
Q
O
(
J
'
H
.
N
%
J
"
M
'
R
J
&
O
J
(
R
I
R
"
J
G
'
G
=
'
G
Q
"
G
N
"
#
$
G
&
0
Q
"
R
I
$
I
R
'
H
.
#
M
'
@
$
N
"
I
Q
(
#
(
"
M
&
&
J
"
$
I
(
R
$
O
<
G
0
;
G
P
I
­
Q
$
G
.
J
¤
O
H
.
s
M
M
I
-
#
p
o
R
)
O
$
v
r
Q
"
I
'
+
‡
M
'
'
"
h
I
%
l
H
k
@
M
'
p
R
J
G
h
I
¢
J
'
#
&
h
(
J
$
t
j
‰
Š
‹
Œ

x
Ž

w
‚
„

‘
‰
Š
‹
Œ

x
Ž

w
‚
„

–
˜
™
‰
Š
‹
Œ

x
Ž

w
‚
Œ
w
~
¤
{
s
i
{
•
•
R
G
h
I
ƒ
•
{

{
o
N
q
{
{

p
j
”
•
G
š
v
•
{
~
ø
`
R
"
#
J
$
&
@
$
J
O
I
(
k
{
{
†
•

‡
­

•
{
r
ƒ
•

{
•

¤
s
p
o
v
r
‡
‚
‚
‚
h
l
h
p
`
h
a
¢
h
ö
`
t
ø
j
`
ˆ
‡
ú
Z
ö
õ
p
©
ù
÷
ø
k
Z
i
Z
j
ø
q
ö
h
ú
ƒ
÷
W
ƒ
k
p
h
¢
h
t
j
ˆ
‡
‰
Š
‹
Œ

x
Ž

w
‚
„

‘
ˆ
‰
Š
‹
Œ

x
Ž

w
‚
„

–
˜
™
‰
Š
‹
Œ
k
õ
X
l
ˆ
—
k
h
ö
›
M
0
‘
‚
•
'

…
•
­
R
k
“
x
I
$
M
©
’
{
'
O
p
Š
„
R
Q
"
‡
ˆ
G
@
ˆ
ˆ
—
I
(
@
#

­
x
Ž
¤

w
s
p
‚
p
©
’
Œ
Š
„
w
{
o
~
“
x
‚
•
r
{
‡
l

…
•
v
‹
k
‘
{
”
•
•
l
•
•
š
{
h
p
k
•

{
~
p
r
{

{
k
j
{
{

h
v
•
{
{
†
•

•
{

•

‚
‚
‚
¢
h
t
j
ˆ
‡
p
©
‹
l
k
v
j
r
p
k
b
Z
ö
›
ø
`
Z
h
`
a
ö
`
ø
`
ú
Z
ö
õ
ù
÷
ø
„
y
„
\
`
„
y
„
h
„
y
„
\
`
„
y
„
h
„
y
„
\
`
„
y
„
h
„
y
„
\
`
„
y
„
h
„
y
„
h
„
y
„
\
`
„
y
„
\
`
„
y
„
h
Z
ø
Z
ö
ú
÷
W
õ
X
b
u
›
a
ý
ø
Z
Y
õ
Y
b
›
ö
ø
`
Z
e
ü
Z
÷
Z
`
ù
ù
›
a
ý
ø
Z
Y
õ
Y
b
›
ö
ø
`
Z
e
ü
Z
÷
Z
`
ù
ù
Z
ý
ø
ö
r
U
p
£
t
›
Y
ý
ø
Z
`
a
`
ö
ø
`
Z
ú
ö
õ
ù
÷
ø
Z
Z
ø
ö
ú
W
÷
X
õ
b
Z
ý
ø
ö
r
U
p
£
t
›
Y
ý
ø
Z
`
a
`
ö
ø
`
Z
ú
ö
õ
ù
÷
ø
Z
Z
ø
ö
ú
W
÷
X
õ
b
u
X
@
p
A
B
C
]
D
þ
Y
E
ô
F
]
G
ö
H
I
ÿ
Z
J
`
K
L
H
ý
Y
M
K
ù
Z
B
]
N
O
P
Q
Y
R
S
q
T
U
ÿ
V
ÿ
u
ù
X
ö
`
Y
ý
w
þ
z
{
_
ý
þ
w
¬
„
{
„
„
x
V
„
T
W
W
Y
n
þ
r
V
ö
ù
g
^
i
û
ö
ù
`
ÿ
Z
õ
Y
b
þ
s
a
ö
ø
t
Z
a
ý
`
Z
ù
÷
ö
õ
a
ø
Y
þ
z
„
w
Ÿ
o
w
w
o
w
€
¡
¤
l
p
h
¯
ƒ
‡
r
‡
u
t
h
Š
r
h
ƒ
ƒ
k
s

l
p
h
‡
Œ
‡
k
j
q
l
o
Š
g
i
q
ƒ
j
q
l
Ž
µ
¥§
´
³
¬
¯
²
ª
±
°
¯
­
®
¬
¥«
§
ª
©
¨
§
¦
¤
¥
¶
k
ö
›
l
c
T
ö
ø
õ
f
ý
V
ø
Z
÷
W
Z
`
a
õ
X
ö
]
ù
a
÷
ý
ø
V
ù
Y
ù
b
÷
`
ÿ
ö
`
Y
ù
`
÷
l
ø
`
·
k
Z
m
s
›
ý
Y
ø
Z
ö
›
ø
ö
a
`
õ
b
Z
`
l
›
ý
Y
ø
Z
ö
›
ø
ÿ
W
`
ÿ
`
Z
›
ý
Y
ø
Z
„
y
„
\
`
„
y
„
h
w
x
y
z
\
`
w
„
„
y
„
h
w
x
y
z
\
`
w
„
„
y
„
h
„
y
„
\
`
„
y
„
h
w
x
y
z
\
`
w
„
„
y
„
h
w
x
y
z
\
`
w
„
„
y
„
h
u
›
ý
a
ø
Z
õ
Y
Y
b
ö
›
ø
`
Z
ü
e
Z
÷
Z
ù
`
ù
Z
ý
ø
ö
r
U
p
t
ž
¸
.
H
M
#
$
O
'
R
G
I
M
R
X
@
p
A
B
C
]
D
þ
Y
E
ô
F
]
G
ö
H
I
ÿ
Z
J
`
K
L
H
ý
Y
M
K
ù
Z
B
]
N
O
P
Q
Y
R
S
q
T
U
ÿ
V
ÿ
u
ù
X
ö
`
Y
ý
w
þ
z
{
_
ý
þ
w
¬
„
{
„
„
x
V
„
T
W
W
Y
n
þ
r
V
ö
ù
g
^
i
û
ö
ù
`
ÿ
Z
õ
Y
b
þ
s
a
ö
ø
t
Z
a
ý
`
Z
ù
R
)
÷
ö
"
õ
a
Q
+
ø
M
'
Y
þ
G
z
R
„
M
w
H
#
Ÿ
O
o
I
"
w
w
R
"
o
w
4
€
ö
_
_
ø
ý
V
ø
g
õ
a
ö
b
ù
ø
ý
`
c
`
ø
c
a
X
û
Z
ø
a
ö
õ
a
÷
Y
õ
Y
ü
b
Y
ù
b
ö
`
Z
Z
a
V
`
Z
û
Z
ÿ
^
a
õ
ö
X
Y
ý
]
ü
b
ù
ö
ö
`
Ÿ
ü
ø
X
ö
ö
ù
õ
X
Z
Z
a
]
¹
ú
X
û
ö
`
a
ø
a
ö
÷
õ
Y
Y
b
ö
`
ÿ
ø
ý
`
Y
ø
b
Z
]
ø
b
Y
ø
\
ù
X
ö
b
ý
`
z
V
f
x
\
d
d
«
k
ƒ
ƒ
l
r
‡
u
¡
¤
l
}
‡
u
l
r
‡
u
t
k
s
s
h
l
i
‡
r
‡
u
°
ƒ
p
h
l
t
i
ƒ
k
t

t
g
±
k
ƒ
v
k
l
©
§
§
²
ˆ
¦
©
¥
²
ª
¦
©
ª
²
¨
¦
©
¨
²
¯
¦
©
¯
²
w
y
„
³
¦
©
³
²
„
y
€
¦
©
®
¦
©
®
²
¦
©
²
¦
¦
©
§
¦
©
§
w
y
€
¥
¦
­
ˆ
l
t
­
i
¤
v

s
œ
t
o
i
j
k
v
ƒ

j
t

i
g
k
k
v
l

l
t
­
i
¤
v
s

œ
t
o
i
j
v
k
ƒ

j
t
i
§
l
¥
§
l

i
©
§
k
v
¦
´
§
k
²
x
{
’
x
ž
{
’
ž
²
´
²
²
¦
²
§
²
µ
u
l
o
p
t
i
o
u
Œ
¶
Ž
·
¡
«
l
‚
‡
l
u
o
k
i
‹
j
¤
h
l
j
r
p
u

œ
i
q
¤
­
‘
~
l
k
h
ƒ
k
ƒ
k
ƒ
s
t
j
ƒ
k
u
ù
ÿ
`
m
j
ø
l
ù
Y
ø
a
ö
Ÿ
’
„
€
h
`
ö
€
’
R
s
ÿ
ù
g
Ÿ
w
i
‡
r
‡
X
]
`
Z
`
X
Z
g
¤
u
l
h
k
¯
õ
Y
ù
X
©
u
®
_
€
R
ƒ
w
Y
ø
b
ü
a
ö
Y
]
Z
õ
X
Z
ø
Z
ý
V
a
]
õ
a
¹
ù
ù
`
ù
X
õ
X
ÿ
V
Z
Z
’
a
ø
©
R
ƒ

u
l
h
k
ƒ
’
]
ö
`
j
X
Z
W
ý
Y
V
f
ø
\
ö
õ
a
œ
r
ƒ
ƒ
s
ö

ø
c
÷
ö
ø
ù
£
õ
ý
V
ú
û
ø
ö
ö
ý
„

t
i
~
g
k
h
‹
j
h
l
§
¦
ˆ
Ÿ
ù
Y
ü
v
R
€
¹
`
j
Ÿ
w
ÿ
`
X
ÿ
V
ö
`
w
„
ø
`
ü
ö
Z
ú
û
V
f
ö
j
W
\
X
õ
a
ù
]
X
ö
X
÷
ø
ø
ö
ù
ú
`

û
X
l
ö
ú
X
h
¬
ö
g
¤
u
l
h
k
ø
ø
ú
ù
o
ƒ
w
ý
ö
ƒ
©
w
ü
û
k
l
Š
Z
g
ø
X
`
b
s
ö
w
Y
„
r
l
ü
ü
`
i
h
X
t
ö
b
¤
©
R
ž
ƒ

u
l
h
k
ƒ
ž
w
j
R
¬
w
d
]
‹
j
ö
ý
l
ø
l
ö
ˆ
W
p
ú
X
h
‹
û
ö
j
ù
h
l
§
¦
ˆ
l
°
ƒ
p
h
l
t
i
ƒ
k
t
t

k
v
±
k
ƒ
v
k
l
©
§
§
ˆ
¦
©
¦
©
¥
²
ª
¦
©
ª
²
¨
¦
©
¨
²
¯
¦
©
¯
²
³
¦
©
³
¦
©
§
¦
©
®
¦
©
²
¦
¦
©
§
¦
©
§
§
¥
¦
­
ˆ
t
­
i
¤
v

s
œ
t
o
i
j
v
k
ƒ

j
t
i
g
l
v

t
i
v

t
i
~
g
k
l
z
{
Ÿ
’
²
ž
€
x
ž
¬
z
w
x
’
€
Ÿ
ž
y
{
€
Ÿ
w
w
z
x
w
y
„
w
ž
x
w
ž
x
y
{
{
w
w
z
x
w
y
x
x
x
z
x
€
w
¬
w
¬
z
z
x
²
x
’
²
²
¦
²
§
²
Ÿ
x
Ÿ
x
µ
u
k
²
´
®
§
§
²
²

l
i
¥
´
l
o
p
t
i
o
u
Œ
¶
’
Ž
·
¡
‘
‘
~
q
i
v
r
v
i
j
k
ž
w
x
¬
x
ž
€
ž
w
x
y
z
z
z
Ÿ
€
X
@
p
A
B
C
]
D
þ
Y
E
ô
F
]
G
ö
H
I
ÿ
Z
J
`
K
L
H
ý
Y
M
K
ù
Z
B
]
N
O
P
Q
Y
R
S
q
T
U
ÿ
V
ÿ
u
ù
X
ö
`
Y
ý
w
þ
z
{
_
ý
þ
w
¬
„
{
„
„
x
V
„
T
W
W
Y
n
þ
r
V
ö
ù
g
^
i
û
ö
ù
`
ÿ
Z
õ
Y
b
þ
s
a
ö
ø
t
Z
a
ý
`
Z
ù
÷
ö
õ
a
ø
Y
þ
z
„
w
Ÿ
o
w
w
o
w
€
£
Z
l
`
`
÷
Y
ÿ
ø
X
ÿ
ø
X
`
õ
Y
ù
Y
X
Y
ø
Y
]
Z
Z
ü
\
õ
Y
Y
Z
ø
Z
ø
b
ö
ø
ú
Y
X
û
ù
X
ö
W
ÿ
`
ù
X
ÿ
]
X
`
ø
X
ö
ý
Y
`
X
ö
`
ù
X
b
`
ÿ
`
a
X
`
Z
õ
b
ý
a
ø
ü
`
Z
X
õ
Y
b
Y
ö
]
ù
b
ý
ø
õ
a
ö
ù
ø
ú
Y
û
õ
Z
ö
b
ø

j
u

l
;
T
=
L
J
.
T
=
L
J
û
[
õ
Y
ÿ
Y
R
G
I
'
Q
O
`
\
‡
u
ü
`
ú
h
û
ƒ

ö
u
X
b
ù
Z
h
ö
]
`
‡
ý
ø
ø
b
g
ö
X
h
W
j
t
d
ú
X
û
ö
u
l
k
ù
d
p
‡
k
l
k
t
j
†
‡
o
v
¯
ˆ
l
¯
©
§
¦
ˆ
l
§
¦
©
¥
¦
ˆ
‘
l
k
g
`
k
g
k
g
p
A
B
C
]
D
þ
Y
E
ô
F
]
G
ö
H
I
ÿ
Z
J
`
K
L
H
ý
Y
M
K
ù
Z
B
]
N
O
P
Q
Y
R
S
q
T
U
ÿ
V
X
ö
`
Y
ý
w
þ
z
{
_
ý
þ
w
¬
„
{
„
„
x
V
ÿ
u
ù
v
k
g
v
k
„
T
W
y
€
Ÿ
y
€
Ÿ
y
€
Ÿ
y
€
W
Y
n
þ
r
V
ö
ù
g
^
i
û
ö
ù
`
ÿ
Z
õ
Y
b
k
Ÿ
X
@
q
H
b
ÿ
Y
ý
M
4
Q
g
W
b
Y
p
‘
<
`
W
;
<
l
Z
ö
b
°
º
ù
X
þ
s
a
ö
ø
t
Z
a
ý
`
Z
ù
÷
ö
õ
a
ø
Y
þ
z
„
w
Ÿ
o
w
w
o
w
€
î
î
ç
á
â
Ø
ø
ö
ø
ø
ø
ï
ß
ó
ò
ï
ß
Ú
/
Þ
Þ
î
+
î
é
î
Ø
â
à
Ý
á
Ù
ç
Ø
â
ç
â
ô
á
Ù
Ù
ô
á
ç
á
Ø
Ù
â
á
Û
ß
Û
Ü
Û
æ
,
*
)
ã
Û
ß
Û
ã
(
ã
'
.
-
÷
÷
î
Þ
á
à
â
ç
þ
þ
ï
ï
ï
õ
ï
ø
ò
Ü
ë
Ú
&
$
"
%
#
!
ñ
÷
½
¼
Ä
Ã
ò
ø
ø
õ
ø
õ
ò
ò
ï
ö
ï
ï
ï
ï
ø
ñ
÷
½
¼
¼
ø
ù
ï
ò
ï
ò
»
Â
Á
Á
Â
Ð
ñ
÷
½
¼
¼
ø
ò
ò
ø
ö
ï
ï
ï
Â
Ð
ñ
÷
½
¼
¼
ø
õ
ø
ò
ø
ö
õ
ï
ï
ï
Â
Ð
ñ
÷
½
¼
¼
ø
ò
ò
ò
ø
ö
õ
ï
ö
ï
ï
Â
Ð
ñ
÷
½
¼
Ä
Ã
ù
ø
ö
ò
ò
ò
ø
ø
ò
ï
ò
ï
Â
Á
Á
ñ
÷
½
¼
Ä
Ã
ö
õ
õ
ï
ø
ò
ø
õ
ø
ï
ï
ï
ò
ï
Â
Á
Á
Ä
¾
¼
Ã
Ò
À
¼
Ä
Ã
Á
Á
Â
Ç
Á
Ô
Â
Õ
Ö
¿
Â
Õ
È
È
þ
ý
û
É
½
¼
¼
À
¼
Ñ
Ä
Ñ
Í
Ñ
Í
Ñ
Ä
Ë
Ä
À
Ã
Ä
À
Ã
½
¼
¼
À
¾
½
¼
Â
Ô
Ç
»
Ð
Ï
Ç
Î
Ô
Ó
Ô
Ó
Ç
¿
Á
Á
Â
Á
¿
»
»
þ
Å
ÿ
ü
ý
ü
û
É
Ë
Ä
½
Ã
Í
Ì
Ë
¼
¿
ú
Ç
Ç
Î
Á
Ê
¿
Ç
Æ
È
Ä
½
Ç
¿
Å
ñ
ñ
ñ
÷
÷
ð
ð
ð
ð
î
â
Ù
ô
á
â
Ù
ô
á
â
Ù
ô
á
ç
â
Ø
Ø
á
â
Ø
ç
Ý
à
á
à
Ý
à
Ý
á
ø
ò
ø
ï
ó
ù
ø
ï
õ
ó
ö
õ
ó
ò
Ú
ï
ß
Ú
è
ã
Û
í
ä
ä
ä
×
ì
é
Þ
Ø
à
Ø
á
â
ê
ê
â
ç
á
á
Ø
á
Ý
Ø
ç
â
à
â
â
à
â
Ý
â
â
Ø
Ý
á
á
à
Ø
Ø
Ý
Ù
ß
ë
ã
ã
è
Ü
Û
æ
ã
ß
ã
Ú
ã
ß
Ü
Û
ß
Ü
Û
Ú
å
å
ä
×
î
î
ç
á
â
Ø
ø
ö
ø
ø
ø
ï
ß
ó
ò
ï
ß
Ú
/
Þ
Þ
î
+
î
é
î
Ø
â
à
Ý
á
Ù
ç
Ø
â
ç
â
ô
á
Ù
Ù
ô
á
ç
á
Ø
Ù
â
á
Û
ß
Û
Ü
Û
æ
,
*
)
ã
Û
ß
Û
ã
(
ã
'
.
-
÷
÷
î
Þ
á
à
â
ç
þ
þ
ï
ï
ï
õ
ï
ø
ò
Ü
ë
Ú
&
$
"
%
#
!
Y
#
#
#
#
1
4
`
\
^
\
4
e
Z
4
1
1
7
Z
[
6
5
@
ý
%
û
ü
[
%
Y
Z
F
Y
%
ÿ
7
ý
%
û
ü
Y
\
4
1
;
7
ÿ
b
Y
Z
F
8
9
Z
^
%
[
%
%
%
b
Y
Z
#
\
#
%
\
Y
Z
%
Y
e
d
4
Y
6
5
@
8
9
a
Y
#
Y
a
#
%
%
#
Y
[
#
[
Y
Z
1
1
6
Y
Z
F
4
Z
Z
6
5
ý
%
3
8
9
`
`
Y
`
Y
%
%
b
Y
Z
#
#
#
`
#
1
7
ü
Y
\
4
\
#
ÿ
@
ý
ý
1
û
%
û
b
û
Y
%
ÿ
d
%
7
7
ü
ü
%
Y
Z
#
%
Y
^
Z
#
Y
#
ÿ
4
[
F
8
8
Z
9
`
Z
#
a
[
#
%
%
9
a
%
#
\
a
Y
%
#
F
Y
[
#
a
Y
#
d
4
[
Y
Z
#
\
#
Y
#
ÿ
d
4
e
c
1
Y
%
%
ý
û
Z
%
Y
%
4
4
1
1
7
\
\
6
5
@
ý
%
û
ü
Z
%
Y
a
F
8
9
^
\
%
\
a
#
Y
%
F
#
Y
[
#
`
#
%
_
3
2
5
9
_
7
3
7
<
_
3
7
2
2
7
7
2
3
=
1
2
2
7
;
1
2
2
1
1
1
;
7
1
7
3
3
1
;
2
;
1
;
2
3
;
<
6
]
C
ÿ
ÿ
!
]
<
5
]
6
ÿ
!
6
ÿ
<
<
C
5
D
_
_
_
:
7
;
7
;
=
=
7
3
7
3
3
7
2
;
2
7
5
6
I
\
Z
6
]
6
!
6
<
ÿ
6
ÿ
!
5
9
ü
9
5
B
^
#
Y
#
I
\
Z
4
4
4
1
1
1
;
#
\
6
5
@
ý
Z
û
ü
#
%
Y
^
F
]
ü
9
Y
\
\
[
#
Y
%
F
#
Y
[
#
Z
Y
#
W
S
X
U
V
U
T
<
7
3
3
H
I
<
2
K
7
3
Q
P
O
M
7
7
H
J
R
N
L
5
7
3
1
7
3
2
G
6
H
1
0
D
6
G
<
6
1
1
7
:
D
6
C
5
B
@
?
>
>
1
7
1
B
6
F
5
ÿ
!
A
E
>
4
4
4
7
þ
3
3
2
7
1
þ
3
3
2
1
þ
3
3
2
1
þ
6
6
5
ÿ
0
:
=
7
3
3
3
7
2
;
2
8
9
6
<
ÿ
5
9
î
î
ç
á
â
Ø
ø
ö
ø
ø
ø
ï
ß
ó
ò
ï
ß
Ú
/
Þ
Þ
î
+
î
é
î
Ø
â
à
Ý
á
Ù
ç
Ø
â
ç
â
ô
á
Ù
Ù
ô
á
ç
á
Ø
Ù
â
á
Û
ß
Û
Ü
Û
æ
,
*
)
ã
Û
ß
Û
ã
(
ã
'
.
-
÷
÷
î
Þ
á
à
â
ç
þ
þ
ï
ï
ï
õ
ï
ø
ò
Ü
ë
Ú
&
$
"
%
#
!
4
=
B
%
a
Y
Z
e
4
c
4
Y
Y
\
0
Y
[
Z
Z
\
#
1
#
1
ÿ
ÿ
b
b
ý
û
%
;
ý
ü
Y
a
%
û
7
7
Y
7
ü
Z
#
#
#
Y
\
\
%
ÿ
%
^
\
F
d
9
^
%
#
[
e
%
%
%
b
Y
Z
#
e
#
8
#
%
4
a
1
2
7
b
8
:
9
`
^
\
a
%
%
F
#
Y
Z
#
#
#
%
ÿ
d
4
^
W
S
X
U
V
U
T
<
7
3
3
H
I
<
2
K
7
3
Q
P
O
M
7
7
H
J
R
N
L
5
7
3
1
7
3
2
G
6
H
1
0
D
6
G
<
6
1
1
7
:
D
6
C
5
B
@
?
>
>
1
7
1
B
6
F
5
ÿ
!
A
E
>
4
4
4
7
þ
3
3
2
7
1
þ
3
3
2
1
þ
3
3
2
1
þ
6
6
5
ÿ
0
:
=
7
3
3
3
7
2
;
2
8
9
6
<
ÿ
5
9
î
î
ç
á
â
Ø
ø
ö
ø
ø
ø
ï
ß
ó
ò
ï
ß
Ú
/
Þ
Þ
î
+
î
é
î
Ø
â
à
Ý
á
Ù
ç
Ø
â
ç
â
ô
á
Ù
Ù
ô
á
ç
á
Ø
Ù
â
á
Û
ß
Û
Ü
Û
æ
,
*
)
ã
Û
ß
Û
ã
(
ã
'
.
-
÷
÷
î
Þ
á
à
â
ç
þ
þ
ï
ï
ï
õ
ï
ø
ò
Ü
ë
Ú
&
$
"
%
#
!
4
=
B
%
Z
Y
`
e
4
Y
Y
4
Z
^
`
[
[
e
`
\
\
\
%
%
#
1
#
1
ý
ý
û
%
û
ü
e
#
Y
a
%
7
e
#
Y
%
7
ü
Z
%
[
`
e
F
F
8
8
9
\
\
#
\
\
#
9
`
a
#
Y
Z
%
#
%
Y
F
%
%
#
F
Y
\
#
Y
#
#
4
#
#
Y
[
#
a
Y
4
%
#
_
3
2
5
9
_
7
3
7
<
_
3
7
2
2
7
7
2
3
=
1
2
2
7
;
1
2
2
1
1
1
;
7
1
7
3
3
1
;
2
;
1
;
2
3
;
<
6
]
C
ÿ
ÿ
!
]
<
5
]
6
ÿ
!
6
ÿ
<
<
C
5
D
_
_
_
:
7
;
7
;
=
=
7
3
7
3
3
7
2
;
2
7
5
6
I
\
Z
6
]
6
!
6
<
ÿ
6
ÿ
!
5
9
ü
9
5
B
1
;
ý
Z
û
ü
\
%
Y
%
I
\
Z
4
4
4
1
1
a
Z
6
5
@
f
\
%
Y
a
F
]
ü
9
Y
a
%
Y
Y
%
a
#
F
#
Y
#
#
#
`
#
Y
#
W
S
X
U
V
U
T
<
7
3
3
H
I
<
2
K
7
3
Q
P
O
M
7
7
H
J
R
N
L
5
7
3
1
7
3
2
G
6
H
1
0
D
6
G
<
6
1
1
7
:
D
6
C
5
B
@
?
>
>
1
7
1
B
6
F
5
ÿ
!
A
E
>
4
4
4
7
þ
3
3
2
7
1
þ
3
3
2
1
þ
3
3
2
1
þ
6
6
5
ÿ
0
:
=
7
3
3
3
7
2
;
2
8
9
6
<
ÿ
5
9
q
ÿ
V
ù
õ
Y
ù
ö
X
g
õ
g
ÿ
V
ø
h
ù
i
ø
Y
ú
^
ù
ö
ø
j
k
ø
x
d
Y
l
ý
`
ø
X
ÿ
Ÿ
ü
h
y
Z
`
ü
g
a
ý
ö
`
ø
ø
ö
c
`
ø
Z
ý
V
Y
`
÷
W
õ
X
ù
a
]
X
V
Y
V
ù
X
f
`
ÿ
\
a
\
õ
]
Z
û
[
ù
Y
ÿ
^
ø
Y
ý
õ
X
Z
ø
g
Z
Y
`
X
a
ö
`
ö
W
a
`
ý
Y
ö
]
ø
ý
ø
`
a
ø
Y
a
Z
Z
ø
Z
Z
ø
ö
]
ö
ý
`
ø
Y
ý
Y
ö
`
ö
`
d
j
m
n
m
o
m
u
ö
›
l
ø
ü
X
ô
õ
q
Y
ÿ
g
ø
h
ù
i
ù
ö
ø
j
k
l
ú
ý
X
ý
ø
c
Z
õ
ü
h
þ
b
y
ö
{
ü
g
a
„
ý
ö
`
õ
X
Z
h
ö
c
`
ø
Z
ž
Ÿ
X
ø
ø
w
Z
`
ÿ
Z
ý
V
Y
`
ù
w
Z
„
÷
W
õ
]
j
h
X
ù
a
÷
X
\
ö
V
Y
V
ù
X
„
õ
Y
f
Y
Ÿ
\
ÿ
\
a
ž
ü
ö
ù
b
„
÷
Z
ÿ
ù
`
ù
ù
þ
÷
X
w
U
V
X
`
Z
X
d
Y
f
`
þ
b
V
`
ö
b
`
b
ø
W
p
ü
b
Y
Z
`
„
c
Y
ÿ
Ÿ
z
r
W
ø
x
d
Y
ö
þ
¹
ø
û
`
ø
X
ø
ý
ý
Z
`
ý
Y
ü
ù
ø
Y
ú
õ
ö
b
^
\
ù
ö
`
õ
ù
x
X
û
Z
g
ö
X
ú
ù
ÿ
V
õ
ù
ý
y
ö
V
ø
]
„
ý
÷
V
ù
þ
Z
Y
ö
ö
r
`
\
õ
]
Z
û
[
ù
Y
ÿ
^
ø
Y
ý
õ
X
Z
ø
g
Z
Y
`
X
a
ö
`
ö
W
a
`
ý
Y
ö
]
ø
ý
ø
`
a
ø
Y
a
ö
]
ö
`
ý
ø
Y
ý
Y
d
j
m
n
m
o
m
u
ö
›
l
ø
ü
X
ô
õ
ö
ö
r
`
ý
ù
ú
ù
y
ö
V
ø
]
w
ý
Y
÷
þ
Z
Z
õ
ö
`
\
ù
X
û
’
ö
ù
b
ý
Y
ü
ø
ý
ú
ø
û
ö
ý
Z
`
þ
¹
X
ý
ø
w
r
W
c
Z
€
c
õ
Y
Y
W
p
ü
b
ö
þ
b
€
X
„
õ
Z
h
Z
z
„
X
„
`
ÿ
Z
Z
z
ù
„
h
÷
j
\
b
`
ö
ø
b
V
`
ö
þ
b
f
w
õ
Y
\
z
w
Y
„
ù
b
€
ü
„
÷
ö
Z
ÿ
ù
`
ù
ù
÷
þ
w
l
X
V
X
`
X
@
p
A
B
C
]
D
þ
Y
E
ô
F
]
G
ö
H
I
ÿ
Z
J
`
K
L
H
ý
Y
M
K
ù
Z
B
]
N
O
P
Q
Y
R
S
q
T
U
ÿ
V
ÿ
u
ù
X
ö
`
Y
ý
w
þ
z
{
_
ý
þ
w
¬
„
{
„
„
x
V
„
T
W
W
Y
n
þ
r
V
ö
ù
g
^
i
û
ö
ù
`
ÿ
Z
õ
Y
b
þ
s
a
ö
ø
t
Z
a
ý
`
Z
Z
X
d
Y
ù
÷
ö
õ
a
ø
Y
þ
z
„
w
Ÿ
o
w
w
o
w
€
SKOGSKARTA
Plan
Församling
Kommun
Län
Upprättad år
Planläggare
Utskriftsdatum
Åstrand 1:29
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2014
Åke Lindström
2015-11-18
1:10000
500 m