City-Plan - Wiener Linien

Comments

Transcription

City-Plan - Wiener Linien
City-Plan
Sta Kle
dtg ine
utg
ass
e
se
ngas
ck e
.
eng
intr
aub
Kl.
Zir
ku
Mo
hre
ng.
sg
.
Glo
We
a sse
reng
M oh
ße
Gro
t r aß e
Tabors
he
ng
be
tsstr. O
Hintere Zollam
ze r -
2
Sc
h
str. all au t
r.
re Z
oll a
mtss
t
Inv
Vord
e
alid
ens
tr.
Dominikaner ba stei
Bibers tr.
r ing
Stu
ben
tr.
e rs
Karlskirche hauss
uß
tr.
t
ze
lt-
g.
4A
un
Tra
Z a un e r g.
Schwarzenbergplatz
Stro
Ren
nwe
g
r i xg
.
ga
Öl
Akademietheater
4A
B e at
e
He
um
a rk
t hr
Lo
Am
tr.
flus
s
tr.
ers
ing
rs
Br u c k n e
Wie
n
nt g
.
hu
Sc
2
Ka
Konzerthaus
ss
l g.
Sc
ge
He
WLB
tstr.
Wie dner Ha
up
62
WLB · 1 ·
Schwarzenberg-D.
Made rstr.
· 1 · 62
g.
Oper
n
atg.
M ar k
Münze
Österreich
hg.
a
Be
arg.
e O
ass
g
x
i
tr
Info & Tickets
Tong.
59A
Stadtpark
N eu ling g.
4A
Gott fr ie d Keller- G.
hlg
.
Ung
G r i mmels ha useng.
Opern
g.
Kursalon
U3 Simmering
Stadtpark
rk
Mü
B ib
in g
rkr
.
gg
ile
Se
JohannStrauß-D.
K r um m g.
.
Landstraße Wien Mitte
(O, 74A, S-Bahn)
Stolz-D.
Lehàr-D.
Bruckner-D.
Beethoven-D.
4A
G
erg
.
ahng.
Linke B
B a h n g.
rg
Schubert-D.
Palais
Coburg
.
Ma
rx
Stadtpark
denapa
Le
ke
me
R ie
rst r.
Franziskanerplatz
D
U1 Reumannplatz
g l g.
74A
(2, 3A, 74A)
Künstlerhaus
str.
Musikverein
Wien
Museum
MAK
Stubentor
t te
.
Rin
· 71 g
4A
.
ens
tr.
A m Mo
A
Dr.-IgnazSeipel-Platz
3A
tner
D·2
d igerg
1
Radet zk ystr.
Pa
for tg
Urania
Regierungsgebäude
rg .
Sin
ge
r st ä
Ne
M a ru e r
kt
tr.
tner S
Kär n
es g
ag
P re
Dominikanerkirche
il e
71
Pa n i
str.
JuliusRaabPlatz
Salesia nerg.
Salesianerg. © Wiener Linien, November
2014
57
2
Postg.
l lz e
latz
ergp
ig.
e
rüc
nb
str.
zenb
ard
.
r g.
eng
st le
r ub
Kö
im g
il
ze
ien
W
e
t
h
A
59
2
r.
dst
llan
Ho
ri e
Ma
ms 2A
tr.
tu r
en
Ro
t
.
elg
ieg
f st r
.
t tho
Wo
ar
Schw
Gir
La
ile
ze
i en
o n au
Georg-CochPlatz
kirche
llin
.
Sp
Teg
e
uler
nn e
n fe
rstr lsg .
.
r tri
A
·2
1A
erg
t he
ro
Do
g.
Oper
n
.
ach
g
an n
Resselpark Brahms-D.
Technische
Universität
Unte r e D
1·2
Ro
sen
Jesuitenbur
B a r b a r a g.
s
1
D·7
ha
J oh
melp
erstr
.
i sc h
g.
Karls
platz
as s e
Rechte
kt
(D, 1, 2, 62, 71, 2A, 4A, r59A, WLB)
r.
tr.
erstr.
ar
g.
U4 Hütteldorf
H im
K är n
or ffee
nan d s
Re isn
Karlsplatz Bösend
Naschmarkt
c
Re
Kr ug
r st
· S7
Schiller-D.
Theater
a. d. Wien
eW
c ke
Franziskanerkirche
ihb
2A
Secession
k
Li n
A nn
ate
Cze r ning
S1 · S2 · S3
Esc
hen
b
g.
g
We
gg
ch
r nr in
Pr
Str
.
t
ma
rk
·2
1A
kt
ar
hlm
Bä
3A
.
str.
H
Op e
(1A, 2A, 3A)
Kapuzinerkirche
mit Gruft
5A
Nestroyplatz
Ferdi
)
rkt
So
Stephansplatz
Wa l f
U1 Leopoldau
.
r
Au
3A
rc-
Ma
n
be
hla
u
Se i t
Ba
·3
rn
ue
Fleisch
ma
Stock-imEisen-Platz
Staatsoper
.
1
A
g.
us
(1, 2, 2A,
·3
ur
ner
Robert-StolzPlatz
tre Akademie d.
ide bild. Künste
m
g.
e
et h
Goethe-D.
· 2·7
1
us ti
D· 1
an
g.
nke
n
idg
(5A)
Schwedenplatz
Ruprechtskirche
Hoher
Markt
Tu
c
3A
rg
zne
el -
3A
n
be
f
Ho
Morzinplatz
A·
2A
s se
ga
ra
rG
Am
Universit
ätsring
2 · 71
D · 1·
.
Sc h
Aug
Ge
der
.
ag
G r Petersab platz
en
Pl a
2A
.
h lg
1A
Peters- A
kirche
Ko
D · 1 · 71
r f er Str.
Ebendo
nn
a st a s i o
Garnisong.
richtsstr
Landesge
sstr.
R at h au
idt- Platz
h- Schm
Fr iedr ic
ing .
Do
ag
n
A
Schmelzg
sse
re
nz
Do
·2
er l g a
na
u
au str.
ka
na
l
2A
Go
s
Ha
Karmeliter
kirche
e Sp
Ob e
orSa lzt ke
brü c
F is c he r st i e g e
gr ie
g.
Bar tenste
ai
inr 2A
tor
1A
2A
er g
mü
fs- K
g.
l va
2A
h of
nd
os e
3A
1A ·
eig
Wi
z- J
g.
r.
c hw
13
A
n
Fra
1
ga
g.
r st
rl- S
www.wienerlinien.at
.
Judenplatz
ne
Ka
g.
t bad
f
W
g
e r g g.
end
mp
Gu
rS
o r fe
Go
Mozart-D.
A
Fillgra
tr .
He
s
ich
Altes
Rathaus
ulh
o
K lein
Rudolfsplatz
A
Michaelerkirche
f l e r g.
Burggarten
57
ald
nz a
g.
(1A, 2A)
r g.
Salz
5A
5A
Concordialing platz Maria am
Passauer
er s
Gestade
tr.
Platz
1A
Sa
·3
Sch
Augustinerkirche
Hofburg
Vienna
Albertina
(57A)
eob
Th
ipp
Kirche
am Hof
r
eld bibliothek
Museumsquartier
13A
Go
rg.
fen
gl e
H
Prinz-
Kunsthist.
Museum
tr.
2A
fe
tz
p la
en National-
r in
Kirchb
e G.
er S
to
A
·3
3A
Jüd. Museum
rn
Breit
Stif tg.
ahilf
uto
au
g.
ErzherzogKarl-D.
Naturhist.
MariaMuseum Theresien-D.
M ar i
Ne
3A
nst
he
W
Alte Hofburg
Museumsquartier
r-
g.
Stephansdom
Volkstheater
lks
ng. 49
rde
2A
Helden-D.
Vo 1, 2, 46, 49, 71, 48A)
(D,
Eugen-D.
Museumsplatz
We
Herrengasse
S c hau
Theseustempel
tr.
ns
rte
ga
(13A, 14A)
SVP_CP_A4_dt.indd 2
p l.
a ll
Bundeskanzleramt
li ng
Tandelmar k tgasse
Kr ummbaumg.
(1, 31, 3A)
Ringturm
g
Na
r en
l at z
Neubaugasse
Luf
un
H er
2
Stiftskirche
U3 Ottakring
rse
Tie
Fre
y
Ba
Kirche
Josef- g.
MeinardPlatz
t
Me
Burgtheater
t
ho
Karmelitermarkt
Schottenring
Eß
·
1A
Ho
1A
Palais
Harrach
e
Op
Gardeg.
.
e ng
atz
kpl
hlic 71
Sc D ·
71
.
en g .
Lind
Te
.
ls t r
Mechit a rist
Si
ster
e be n
o
Re
Volkstheater
48A
Bö
str.
lt
inf a
Volksgarten
Neustiftg.
48A
ng
Rathauspark
g.
Justizpalast
l
st
fe r
g.
n k Minoriten
46
tr.
lder S
tr.
t te
Rathauspark
enfelsg.
e r l i ng p
He
we
S ch m
Palais
Auersperg
B u rg g.
p l at z
Lö
n g.
Lerchenfe
ho
R at h a u s
Parlament
tr.
sper gs
Auer
o
Tra uts
1
·7
Schottenkirche
Rathaus
Stadion
·1
(D, 1, 37, 38, 40, 41,
r.
rst40A)
42, 43, 44, 71,1A 1A,
r fe
Universität
Rathaus
J o s ef s g.
D
.
Sc
r
te n
1
ing
Börse
Schottentor
Rathausplatz
(2)
ien
r es
he
-T
1
ria
a
M
13A
e
aß
Str
3A
SigmundFreud-Park
tr.
Fel derstr
.
Licht
g.
Sc
.
Schmidg.
l in
Ko
in s
sitätss
K
n
o li
g.
ste
en
2
1·4
0·4
Wicke nburgg
Tulpeng.
8·4
Un i ve r
Liebigg
i g.
r l g.
Hö
·3
37
tr.
Votivkirche
Alserstraße 43 · 44
Florian
tr.
cht
Lie
Tü
ns
rke
A
40
.
er S
ng
hri
Wä
w
Sch
str
nier
spa
arz
U2 Seestadt
31
D
U4 Heiligenstadt
Stop/Bus
Stop/Tram
Stop/
Vienna Ring Tram
S t r o h g.
Die Stadt gehört Dir.
11.05.15 09:28

Similar documents