Bernh. Hirschsprungs Samling.

Comments

Transcription

Bernh. Hirschsprungs Samling.
Bernh. H irschsprungs
Samling.
FO RTEG NELSE
over den
Bernh. Hirschsprung
og Hustrul
Bo tilhørende Samling af
Kunstgenstande og Malerier,
hvilken if. testamentarisk Bestemmelse og efter Begæring af Boets Executorer, Bankdirektør
Emil Gliickstadt og Højesteretssagfører Henriques, bortsælges ved Auktion i København
Mandag d. 16. Januar 1911 og følgende Dage Fm. Kl. 11
i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg.
----------- o ----------EFTERSYN:
Fra Onsdag den 11. til Lørdag den 14. Ja n u a r 1911 Kl. 10— 4
samt Søndag den 15. Ja n u ar 1911 Kl. 10— 2.
KOMMISSIONER
modtages af autoriseret Taksatrice Fru C h . L u n d , Vestervoldgade 108, og af
Kunsthandler Ri c h. Wi I s t r u p (Aug. Withs Eftf.), Vimmelskaftet 34, København.
CONDITIONER.
1.
Alt sæ lges
paa
nærmere
A pprobation
ved
A u k tio n e n s S lu tn in g
i
den Stand, hvori det ved H a m m e r s l a g e t er og forefindes sa m t ud en
A n sv ar for B o e t el ler u n d e r t e g n e d e i n o g e n R e tning, og h en lig g er fra
s a m m e for K ø b e r e n s R e g n in g og Risiko.
2
Det
k ø bte
u d le v er es
.
hv er A u k tio n s d a g fra Kl. 4— 6, og sker U d ­
le ver ing mo d A fl ev eri n g af U d le v e rin g sse d d el, d e r daglig efte r d en h v er
e n k e lt D ag afholdte A u k t i o n s S l u t n i n g kan er h o ld e s paa mit K on tor,
og skal
de t k øbte
A u k tio n e n
se nest v æ r e a f h e n te t in d e n F o r l ø b e t af d en Dag,
en d e lig sluttes.
D er so m
d e t k øb te
ikke af h e n te s til rette
Tid, kan d e t u d e n Varsel p a a n y b o rts æ lges u n d e r h a a n d e n el ler ved
A uk ti on for første K ø b e r s Re gn in g, og er d e n n e da pligtig at erst a tt e
d e t d e r a f fly d en d e T a b u d e n at h av e A d g a n g til d e t m u lig e O v ersk u d.
h
Den , d e r b y d e r for en an d e n , fo rp li gte r sig d e r v e d som S e lv s k y l d ­
n e r k a uti on is t.
4
-
Be ta lin gen, hvortil i A u k t i o n s o m k o s tn in g e r b et ales et T il læ g af 10 pCt.,
er læ g g es til u n d e r t e g n e d e k o n ta n t ved M od ta g el se af U dle ve rin gsse d le n,
og o v e r g a a r E j e n d o m s r e t t e n til d e t solgte først til K ø b e r e n ved Købe• s u m m e n s E rlægge lse.
5-
I mu lige Søgsm aa ls til fæ ld e er K ø b e r n e
pligtige til — u d e n H e n s y n
til, hvor de b or el ler o p h o l d e r sig — at give Møde for K ø b e n h a v n s
F o rl igels esk om m is si on og Juris dik tio n efte r Var sel som til in d e n b y s
B o e n d e, u n d e r k a s t e d e d e n h u rti ge Re tsfo rf ø lg nin g efte r Fr. 25. Ja n . 1828,
u n d e r g iv n e U d p a n t n i n g efte r Lov af 29. Ma rts 1873 § 1 Nr. 1 0 a sam t
pligtige at b etale sk ade sløs e S ag so m k o s tn in g e r.
København, i December 1910.
P. E. S p o r o n ,
Overretssagfører.
MILO’SKE BOGTRYKKERI - ODENSE
N ø r r e g a d e 24.
)
)
t
Samlingen sælges saaledes:
Mandag den 16. Januar Nr.
I — I 75
Tirsdag
—
17.
—
—
Onsdag
—
18.
—
— 349—5 13
Torsdag —
19.
—
514— 687
Fredag
20.
—
— 688-757
—
176— 348
De
i n æ r v æ r e n d e F o r t e g n e l s e m e d en * b e t e g n e d e G e n s t a n d e var
i Sommeren
blev
ved
19 1o ud st ill e de
denne
stand af Hr.
H ugo
Lejlighed
i Det Danske Kunstindustrim useum
k atalo g iserede
H alberstadt.
af U n d e r t e g n e d e
med
og
Bi­
Af de saal ede s b e t e g n e d e G e n s t a n d e
er de m e ll e m Nr. 458 og Nr. 687 b el ig g e n d e (de orientalske) b e s k re v n e
af Hr. H al berst ad t, de øvrige, d e r u n d e r og saa M alerie rn e, af mig.
EMIL H A N N O V E R .
8
15
14
15
i6
17
14
9
15
7
10
EUROPÆISK KUNSTHÅANDVÆRK,
1.
MEISSEN.
1. * Vase, lille, af Porcellæn. Dekoreret i Guld og Farver med K i­
neserier og »indianske« Blomster.
Betegnet med Sværdmærke.
Meissen, 18. Aarh. H. 10 Ctm.
2. * Etui af Porcellæn. Højt, slankt, omtrent cylindrisk. Polykrom t
dekoreret med Havnebilleder med Figurer. Ikke betegnet. Meissen,
18. Aarh. H. 11 Ctm.
3. * Sæbeskaal af Porcellæn. Firkantet, mønstret i Massen, polykromt
dekoreret med Strøbuketter og med en frit modelleret Rose paa
Laaget. Indeni dette Blomster paa et Bord. Ikke betegnet. Meis­
sen, 18. Aarh. H. 6 Vs Ctm.
4. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Udvendig lysegrønne med udspa­
rede Felter, hvori kinesiske Blomster. Paa den indvendige Side
af Underkoppen er lignende Blomster strøede.
Betegnet med
Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5V2 Ctm.
2
5.
3
* F igur af Porcellæn.
En siddende Genius holder en G u ir la nd e
og et Skjold. Paa Skjoldet et kronet AR i Guld og sort. Figuren
polykromt dekoreret. Betegnet m. Sværdmærke. Meissen. H . 8 C t m .
6. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Polykromt dekorer et med Strø­
buketter og Hyrdescener i forgyldte Rococo-Rammer. Stærkt blaa
Kanter. Betegnet med Sværdm ærke med Prik. H. 5 Ctm.
7. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Polykromt dekoreret med S c en e r
af den italienske Maskekomedie samt med Strøbuketter og Insekter.
Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 7 Ctm.
8. *Kopper (et Par) af Porcellæn.
Poly kromt dekoreret med frem­
herskende grø nt og rødt. Paa den ene Side af O verk oppen bry­
der Amor en Rose af et T ræ ; i et Baand ovenover læses: P a r
rencontre, non par merite. Paa den anden Side af Overkoppen spej­
ler en Borg sig i et Vand. I Underkoppen er i en Ramme af
brogetmalede O rn a m e n te r fremstillet en Amorin, der har an tæ n d t
et Baal; i et Baand ovenover læses: Am e de me (sic!) arne.
Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5Vs Ctm.
9. *Kopper (et Par) af Porcellæn. Paa Overkoppens ene Side er i
en Kartouche af forgyldte O rn a m e n te r malet et Landskab i P u r ­
p u r ; paa den anden Side en polykromt malet Buket, forbunden
med Forsidens Kartouche ved Guirlander i Purp ur. I Underkop­
pen et cirkelrundt Billed af en hje m vendende Høstmand, malet i
Purpur, samt polykrome blomstrende Grene, som hæ n ger fra e n
Rand af O rn a m e n te r i Guld. Betegnet med Sværdmærke. Meis­
sen, 18. Aarh. H. 5V2 Ctm.
10.
* Knive (2Stk.) med Skafter
Polykrom t dekorerede med
L. 13 Ctm.
af Porcellæn. Mønstrede i Massen.
Strøbuketter. Meissen, 18. Aarh.
11. Gruppe af Porcellæn. Musicerende Herre og Dame.
dekoreret.
Betegnet med
Sværdmærke. Meissen,
H. 18. Ctm.
12.
13. F igur af Porcellæn. Siddende, sovende Dame.
reret.
Betegnet med Sværdmærke. Meissen,
H. 18 Ctm.
14.
Poly kromt deko­
19. Aarhundred.
Kopper (3 Par) af Porcellæn. Polykrom t dekorerede med Fugle
og med Kanter af Korsblomster i Purpur. Betegnede med S værd ­
mærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5 Ctm.
*
15. * Kopper (3 Par) af Porcellæn. Polykromt dekorerede med L and­
skaber med Staffagefigurer, in dram m ede i polykrome RococoO rnam ente r. Betegnede med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh.
H. 5V2 Ctm.
16. * Kande af Porcellæn.
P oly krom t dekorer et med H avnesc ener
med Figurer, indrammede af O rna m e nte r i Guld og sort.
LaagAabner af forgyldt Bronze. Betegnet med Sværdmærke. Meissen,
18. Aarh. H. 17V2 Ctm.
17.
* Skylleskaal af Porcellæn.
Polykromt dekoreret med Kineserier
og »indianske« Blomster. Kineserierne indrammede af O r n a m e n ­
ter i Guld, rødt og brunt. Betegnet i Guld med Tallet 23.
Meissen, 18. Aarh. H. 8 Ctm. D. 16V2 Ctm.
18. F ad , dybt, af Porcellæn. Kanten mønstret i Massen. Dekoreret
i Bunden med en Fugl paa en Gren.
Betegnet med S v æ rd­
mærke. Meissen, 19. Aarh. D. 25 Ctm.
19. Maleri paa Porcellæn. Den Sixtinske Madonna. Betegnet med
Sværdmærke.
I forgyldt Rococo-Ramme.
Meissen, 19. Aarh.
H. 27 Ctm.
II.
P o ly k r o m t
19. Aarh.
* Gruppe af Porcellæn (»Gartnerne«).
Polykromt dekoreret, bestaaende af 6 Figure r paa en Sokkel med Rococo-Ornamenter i
Relief og Guld. Betegnet med Svæ rdm ærke og Kryds. Meissen,.
19. Aarh. H. 28 Ctm.
KØBENHAVN.
20. *Flacon af Porcellæn. I Form af en siddende Moppe.
dekoreret. København? H. 5V2 Ctm.
Polykromt
21. * Créme-Kopper (6 Stk.) af Porcellæn. Polykrom t de korerede med
Strøbuketter. Betegnede med Bølgemærke.
Kbhn., 18. Aarh.’s
Slutning. H. 7V2 Ctm.
5
27. * Gruppe af Porcellæn (Det galante Par, I.). To Amoriner, den
ene med et Overflødighedshorn, omslynger med Guirlander en
Dame og en Herre. Herren kysser Damens Haand. Polykromt
malet. Bete gnet: A H (Andreas Hald). Kbhn., 18. Aarh.’s Slutn.
H. 27V2 Ctm.
Hertil en Porcellænssokkel med Forgyldning.
28. * Gruppe af Porcellæn (Det galante Par, II.). To Amoriner, den
ene med et Overflødighedshorn, omslynger med Guirlander en
Dame og en Herre. Damen læ ner sig til Herren. Polykromt
malet. Ikke betegnet. Andreas Hald. Kbhn., 18. A arh.’s Slutn.
H. 28 Ctm.
Hertil en Porcellænssokkel med Forgyldning.
25
21
28
24
21
.
27
21
21
26
23
21
2 I
22. * Frugtskaale (2 Stk.) af Porcellæn og Biskuit. Den gennem bru dte
og delvis forgyldte Skaal bæres af en liggende Grif af Biskuit
med Forgyldning. Paa den høje, runde Sokkel er i brunt malet
et O rnam ent paa gul Grund. Te gne de af Hetsch. Be tegnede med
Bølgemærke. Kbhn., ca. 1825. H. 44 Ctm.
23. * Gruppe af Porcellæn (»Sommeren«). To Genier p ynter et Faar
med Blomster.
P olykrom t malet. Betegnet med Bølgemærke.
Kbhn., ca. 1800. H. 14 Ctm.
24. * Gruppe af Porcellæn (»Høsten«). Tre Genier læsser Neg paa
en Vædder. Polykromt malet.
Betegnet med Bølgemærke.
Kbhn., ca. 1800. H. 15 Ctm.
25. * Figur af Porcellæn (»Europa«).
Poly kromt malet. Betegnet
med Bølgemærke
Kbhn., 18. A arh.’s Slutn. H. 17V2 Ctm.
26. * Gruppe af Porcellæn (Ko og Malkepige).
Polykrom t malet.
G ruppen fra det 18. A a rh.’s Slutn. Dekorationen af Th. Niss.
Betegnet med Bølgemærke. H. 13V* Ctm.
29. Miniature-Portræt paa Porcellæn.
Forestillende Adam Oehlenschlager, malet brunt i brunt. I Ramme af forgyldt Porcellæn. Be­
tegnet med et K og med Bølgemærke. Kbhn., ca. 1860. H. 14 Ctm.
III.
SÉVRES.
30. * Thepotte af Porcellæn.
Riflet og dekoreret med Guld. Ud­
skænk i Form af et Dyrehoved. Betegnet med indridsede Signa­
turer. Sévres? ca. 1820. H. 12 Ctm.
31. * Sukkerskaal og Kande af Porcellæn. Polykromt dekorerede med
Ornam enter, hvori Dyr, og med smaa Grisailler paa zinnoberrød
G rund og i R am m er af Guld. I nogle af disse Rammer ses et
kr onet L P (Louis Philippe).
Bete gnet:
C H A T E A U DE
F ( O N T A I N E ) B L E A U og med Sévres Mærke fra 1846. H. 15V2
og 10V2 Ctm.
32. B akker (2 Stk.) af Porcellæn. Ovale. Polykromt dekorerede med
legende Børn. Betegnede: S. 48. Sévres, 1848. L. 23 Ctm.
33. * F a d med to Creme-Kopper af Porcellæn.
Hvide, med forgyldte
Hanke og La agknopper og med Napoleon III’s kronede N paa
Siden i Guld. Bet. med Sévres Mærke fra 1870. L. 31V2 Ctm.
6
7
34- Skaal af Porcellæn. Polykromt dekoreret med en Marine og en
mythologisk Scene.
Efterligning af Sévres.
Hertil et kinesisk
Fodstykke af Træ. D. 24 Ctm.
42. * Vase af Porcellæn. Lille. Oxeblodsglasur. Betegnet med B e r­
liner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P.
Udført af
Seger. Berlin, ca. 1885. H. 14 Ctm.
35. *»LA LOI. R. F.« Buste af Biskuit. Betegnet (paa Sokkelen):
A. C A R R I E R - B E L L E U S E , 1884. Sévres, 1884. Udstillet paa
den nordiske Udstilling i Kbhn. 1888. H. 60 Ctm.
43. Kande og Plateau af Porcellæn.
Blaa og grøn Glasur med røde
Stænk og med Friser i Emaljefarve, u n d er Udskænken en frit
modelleret Svane.
Forgyldt Hank, tilhæftet med en Maske. Be­
tegnet med Berliner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P.
Udført af Seger. Berlin, ca. 1885. H. 37 Ctm.
36. * Tallerken af Porcellæn. D ekoreret un d er Glasur i graa og g rø n ­
lige T o n e r og i Guld med to Børn i Betragtning af et oprørt Hav.
Mørkeblaa K a n t med O rn am enter i Guld.
Betegnet med Mono­
gra mmet A D. Sévres, ca. 1885. D. 22V2 Ctm.
37. * Vase af Porcellæn.
Langhalset og paa fem Fødder.
P aa Hal­
sen Friser i blaat med Guld.
F oden i samme Farver, iøvrig
udekoreret. Betegnet med Sévres Mærke fra 1887. H. 8Va Ctm.
38. * Kopper (et Par) af Porcellæn.
Paa U nd erk o p pen en Kant af
g enn em b ru d te Celler.
Paa Ove rkoppen en lignende; derunder
en fast Væg. D ekoreret med Guld. B ete gnet med Sévres Mærke
fra 1887. H. 5 Ctm.
39. * Kande af Porcellæn.
Graagrøn Glasur.
D ekoreret med O rn a ­
m enter og Blomster i Guld og hvid Emaljefarve.
Paa Pro pp en
lidt blaat.
Ikke betegnet.
Alb. Dammouse, Sévres, ca 1890.
H. 171/a Ctm.
44. * Vase af Porcellæn. Lang Hals, med vid, tunget Munding. O xe­
blodsglasur.
Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke og med
Bogstaverne Sgr. P. og Tal. Udført af Seger. Berlin, ca. 1885.
H. 31 Ctm.
45. Vaser (2 Stk.) af hvidt Porcellæn. Paa Laaget en Amorin. Ø rer
i Form af Masker. Betegnede med Berliner-Fabrikens Mærke. Ny
Støbnin g i gammel Form. Berlin, 19. A arh.’s Slutning. H. 39 Ctm.
Hertil Fodstykker af Træ.
46. Skade af hvidt Porcellæn.
B etegnet med Berliner-Fabrikens
Mærke.
Ny Støbning i gammel Form.
Berlin, 19. A arh.’s
Slutning. H. 27 Ctm.
47. Do., do.
Som foregaaende.
H. 27 Ctm.
V.
MO D E R N E STENTØJ O G FAJANCE.
IV.
BERLIN.
40. Kopper (2 Par) af Porcellæn.
Dekore rede med P alm etter i Guld
paa rosa Grund.
Betegnede med Berliner-Fabrikens Mærke.
Berlin, 19. Aarh undred. H. 12Vs Ctm.
41. * Vase af Porcellæn. Høj, slank Hals. Oxeblodsglasur. Betegnet
med Berliner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P.
Udført af Seger. Berlin, ca. 1885. H. 28 Ctm.
48. * Krukke, lille, af Fajance. Korpus delt i fem Bukler. Rød Lustre.
Betegnet: C. M. Golfe Juan. A M. Udført af C lé m ent Massier
H. 10V2 Ctm.
49. * Krukke, lille, lav, af Fajance.
Mønstret med lustrerede røde
Blade og Blomster paa lustreret blaalig Bund. Betegnet: C. M.
1888. Udført af Clément Massier. H. 5 Ctm.
50. * Askekop af Fajance.
Dekoreret med Græsstraa paa lustreret
Bund. Betegnet: C L É M E N T M A S S I E R .
B. 12Vi Ctm.
9
64
9o
65
77
5*
69
6°
73
62
89
61
48
8
51. * Kumme af Fajance.
Rød Lustre.
Mønstret over det hele med
smaa Firkanter. Betegnet: C M. Golfe Juan 1890. A. M. Udført
af C lé m ent Massier. H. 12V2 Ctm.
H e rtil e t F o d s t y k k e a f ja p a n sk L ak.
86
82
66
83
88
87
57. * Krukke af Fajance.
Opadtil tilspidsende, med fire S formede
Svejfninger i Korpus. Rødt lustreret og vermiculé-mønstret over
det hele.
Betegnet: C M. Golfe Juan (AR“ M™s). Udført af
•Clément Massier. H. 43 Ctm.
52. * F a d af Fajance. D ekoreret i Lustrefarver og paa lustreret Bund
med en Klase af gule Druer. Betegnet: Clément Massier. — Golfe
Juan (A M) — L. Lévy. D. 42 Ctm.
58. * F ad af Fajance.
Dekoreret i røde og andre Lustrefarver med
to Languster og Tang.
Betegnet: C M. Golfe Juan — L. Lévy.
Udført af Clé m ent Massier. D. 42 Ctm.
53. *Vase, lille, af Fajance.
I Form af en overskaaren Kegle. Gul
Glasur, hvori lysende runde Pletter og Stjærner. Ikke betegnet.
Massier? H. 7V2 Ctm.
59. * Krukke, lille, af Stentøj.
Brunrød Glasur med grønne Pletter.
Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca. 1894.
B æ rer hans
Stempel. H. 8V2 Ctm.
54. *Skaal, lille, rund, af Fajance.
Paa lav Fod. Rød
Betegnet: C. M. Udført af Clément Massier. D. 11 Ctm.
Ikke
60. * Vase, tyk, korthalset, af Stentøj.
Korpus delt med dybe Riller
i fire Dele. Stænket og plettet, flerfarvet Glasur, hvori grønt og
violet er fremherskende.
Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine,
ca. 1894. Bæ rer hans Stempel. H. 18 Ctm.
56. * Kumme eller Urtepotteskjuler af
Fajance. Stor, med b runrød
Glasur.
Betegnet med Clément Massier’s Etikette.
H. 36 Ctm.
61. * Vase, delvis cylindrisk, af Stentøj. Høj, med tynd Hals. Spættet
rød og grøn Flydeglasur over graagul Grund.
Ikke betegnet.
Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca. 1894. H. 31 Ctm.
55. *Skaal, rund, af Fajance.
Paa
lav Fod. Rød Lustre.
betegnet. Udført af Clém ent Massier. D. 20V2 Ctm.
Lustre.
10
I1
62. * Vase, lille, af Stentøj.
Om den korte Hals en Krave. Rødbrun
Glasur, som er stænket med grønt og plettet med mørkeblaat.
Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. H. 1472 Ctm.
71. * Miniatur-Krukke af Stentøj. Graagrøn Glasur. Dalpayrat? H. 7 Ctm.
72. * Vase, lille, af Stentøj. Langhalset, tohanket, med stænket graa,
graagrøn og violet Glasur. Betegnet: L A C H E N A L . H. i i V s C t m .
63. * Vase, lille, figenformet, af Stentøj. Rød og grøn spættet Glasur.
Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca. 1894.
Bærer hans
Stempel. H. 8V2 Ctm.
73. * Vase af Stentøj. Tresidet, opadtil tilspidsende, kort Hals. Graa
Flydeglasur over rødlig, gul Grund.
Betegnet: B I G O T (Alex.
64. * Vase, lille, af Stentøj. Korthalset med Skulderblade. Oxeblodsglasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. Bærer hans Stempel.
H. 15 Ctm.
74. * F ad af Stentøj. Dekoreret i Relief med en Frø, der kravler op
af et Vandhul, hvilket er efterlignet ved en tyk, glasagtig, brun
Glasur. Betegnet: A. B igot (Alex. Bigot, Paris, 1898). D. 2472 Ctm.
65. * Krukke, græskarformet, af Stentøj. Næsten mat, rødbrun Glasur
med grønne Pletter.
Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca.
1894. Bærer hans Stempel. H. 21 Vs Ctm.
75. * Vase af Fajance. Langhalset, kolbeformet. Stænket blaa Glasur.
Betegnet paa en Seddel: Baudin, Paris (1888). H. 17V2 Ctm.
66. * Krukke, græskarformet, af Stentøj. Kort, tynd Hals. Grøn Flydeglasur med røde Stænk. Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat,
Bourg la Reine, ca. 1894. H. 21 Ctm.
67. * Kvindebuste af Stentøj i 2/3 naturlig Størrelse. Graagrøn Glasur.
Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. Bærer hans Stempel. H. 45 Ctm.
68. * Maske af Stentøj. Forestillende Dante. Graagrøn Glasur. U d­
ført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. Bærer hans Stempel. H. 18 Ctm.
69. * Vase af Stentøj. Stor flad Udladning af Korpus og heri en
Række smaa Fordybninger. Cylindrisk Hals. Spættet grøn og
rød Glasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca. 1894. Bærer
hans Stempel. H. 25l/a Ctm.
Bigot, Paris).
H. 19 Ctm.
76. * Vase, lille, af Stentøj. Lys, delvis perlemoderagtig Flydeglasur.
Betegnet paa Etikette: O. Milet, Paris. H. 12 Ctm.
77. * Vase af Stentøj.
ført af O. Milet.
Oxeblodsglasur.
Betegnet:
O. M., Sévres.
Ud­
H. 22V2 Ctm.
78. Fad, stort, dybt, af Fajance. B runt glaseret. Paa Kanten Palmeog Egeblade. I Bunden et Hoved i Terracotta, forestillende den
franske Republik. Udført og betegnet af Gallé, Nancy. D. 43 Ctm.
79. * Skaal, lille, af Stentøj. Brunlig rød Glasur, hvori smaa grø n n e
Pletter. Betegnet: Decoeur. H. 6V2 Ctm.
80. * Vase, lille, af Stentøj. Med forholdsvis høj og bred cylindrisk
Hals. Spættet lyseblaa og hvid Flydeglasur paa graasort Grund .
Ikke betegnet. Udført af Delaherche. H. 9 Ctm.
Hertil et Fodstykke af Træ .
70. * Kande af Stentøj. I Form af en Ugle, der bøjer Hovedet over
to hvilende Kvinder i Relief. En tredie Kvinde er sammenkrøben
mellem Fuglens Fødder; en fjerde danner Hanken. Brun og grøn,
omtrent mat Glasur. Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat, Bourgla-Reine, ca. 1894. H. 28 Ctm.
Hertil et Fodstykke af Træ.
81. * Kande af Stentøj. Dekoreret i Relief med Vingrene i r ø d brunt
og grønt paa et Bælte af graat. Den øvrige Del af Kanden graabrun. Ikke betegnet. Udført af Delaherche. H. 24 Ctm.
82 . * Vase, lille, pæreformet, af Stentøj. Halsen e n d e r i et gab end e
Fugleunge-Hoved. Graa, krakeleret Glasur. Atelier de Glatigny,
Versailles?
H. 14 Ctm.
13
I2
83. * K ande af Stentøj.
B etegnet
m ed
K ugleform et,
brunt
M o n o g r a m m e t E J C.
P o u illy -su r-S o a n e & B elvoye.
stæ nket
U dført
af
blaagraa
E. J a c o b
Glasur.
9 2 . * V a se ,
& Ci£,
H . 10V2 C t m .
93.
84.
* F a d , stort, a f F a ja n c e .
farver
m ed
sam t en
K rebs
D e k o r e r e t i blaa, g r ø n n e og flere L u s tr e ­
og V andplanter.
Paa
K a n t a f Siv o g D u n h a m r e .
B agsiden
B etegnet:
lill e,
B etegnet
Rønne.
H . 11 C t m .
m ed
af
Paa
af L øver.
M idten
Stentøj.
M onogram m et
V a s e r (2 S t k . ) a f S t e n t ø j .
m enter.
k u rvem ønstret
kegleform et,
G lasur.
D elvis
et
P lettet
blaagrøn
A.
U dført
graat
H.
glaserede
b red t B æ lte m ed
D o u lto n Fabrik.
og
og
af
rød
H jorth,
m ed
O rna­
S g rafitto-F rem stillinger
H . 36 C t m .
C . D e s m a n t 189 5.
D. 50 C tm .
VI.
85. *V a se af S tentøj.
store, so rte
H . 31
T re
P letter.
H anke ved
B eteg n et:
H alsen.
J P.
G rønblaa
G lasur
U d fø rt af Ju le s Pull,
m ed
M ODERNE K Ø B E N H A V N S K P ORCELLÆN.
Paris.
Ctm .
A.
86. * K rukke,
stor,
græ skarform et,
glasur paa lysegrøn
som
af
m ulig skju ler en Sig n atu r.
le-Roi.
S tentøj.
og ly seg raa Glasur.
P letter
94. * K a ffe k a n d e
Paa
U d fø rt af E rn e s t C h a p le t, C hoisy-
H . 47V2 C tm .
Laaget
m ed
af A rnold
ler i K o rp u s .
L av stam m et, korthalset, m ed 8 ru n d e H u l­
G raa G lasur m ed
U dført af E rn e s t C haplet.
rø d e S tæ n k og en lyseblaa
B æ re r hans S tem pel.
af
Porcellæ n.
en
frit
G lasur.
tallet
M ed
en
Kappe
U dført af E rn est C h aplet.
1886.
K rog.
95. * H ankekrukke,
Plet.
m ørkeblaa
H . 9V2 C t m .
rede m ed
af O xeblodsglasur over
B æ r e r h a n s S te m p e l og Aars-
96.
* V a se ,
H alsen
Stentøj.
en
Mat
nøgen
graa
K vinde,
G lasur.
en
D ekoreret
Paafugl og
B æ re r hans Stem pel.
91. * B æ ger, rørform et, af F ajance.
med
hvide
B eteg n et:
B lo m s te r og
POLS.
en
G uld.
G uldsm ed.
under
G la­
K om poneret
af
m ed
I
Porcellæ n.
udsparede
Laaget
C ondrup.
er
D ekoreret
under
hvide A zaleer,
udsparet
G lasur
som
er
paa
konture­
en B lom sterknop.
Deko­
H . 18 C t m .
af
P o rcellæ n .
M ed
10
sm aa
Hanke
u n d e r Halsen.
S. H . ( S v e n d
H am m ershøj).
H.
35V2
i
blaat,
C tm .
G ro v t krakeleret, s tæ n k e t blaa og
andre
i
Farver
Fugle.
et g raag u lt B aand, paa hvilket F u g le i G u ld -K o n tu rer.
ført af E rn e s t C h a p le t.
af
D ekoreret
H . 14 C t m .
lill e,
Bund
stor,
9 7 . * G is p e n d e F i s k a f P o r c e l l æ n .
og grø n t.
af
Form
D e k o rere t i blaat u n d e r G lasu r m ed O r n a m e n te r og o p re tsta a en d e
v i o l e t G l a s u r . B e t e g n e t : C . 4. U d f ø r t a f E r n e s t C h a p l e t . H . 2 7 7 2 C t m .
m ed
har
hvid
H. 30 C t m .
89. * K rukke, cy lin d risk , a f S te n tø j.
G uld
Hanken
m odelleret G edeham s.
Paafuglefjer. B e te g n e t:
90. * K rukke
FA B R IK .
hvide M a rg u e riter paa svagt to n et G ru n d .
re ret af Frk.
88. * K ru kke af S tentøj.
KGL.
af O xeblods-
Fastgjort paa en T ræ fod,
suren
8 7 . * V a se , l il le , a f S t e n t ø j .
DEN
M alet
L. 25
under
G lasur
graat
C tm .
og
Om
Ud­
H. 28 C tm .
H vidt, d e k o r e r e t — delvis i R e lie f —
B lo m s te r og B la d e i blaat, r ø d t og grønt.
H . 13V2 C t m .
U d fø rt af H allin.
98.
* V a se , l il le , a f P o r c e l l æ n .
D e k o re re t m e d S ø d y r i R elief og m ed
svage, blaa, g ra a o g g u le U n d e r g la s u rf a r v e r .
H.
10V2
C tm .
9 9 . * K r u k k e , lill e, a f P o r c e l l æ n .
koreret
Tone.
M odelleret af H euch.
under
G lasur
m ed
H vid
m ed
firbladede
U d f ø r t a f Frk. A. S c h m id t.
gennem brudt
B lom ster
H. 7V2 C t m .
K ant.
i svag
De­
cham ois
14
io o
96
iq 6
109
101
102
95
104
119
117
103
118
94
122
113
97
100. * F a d af Porcellæn. Dekoreret i blaat un der Glasur med blom­
strende Pæoner. Komponeret af Arnold Krog, malet af Hallin.
D. 40 Ctm.
106. * F a d af Porcellæn.
Dekoreret i blaat under Glasur med en
Vildand flyvende mellem Siv i Forg runden af en Sø. Udført af
Liisberg. D. 39 Ctm.
1o 1. *Thepotte af Porcellæn. Smal, oval, med høj Hank. Paa Laaget en trefliget Knop. Dekoreret un der Glasur med Skyer og
Snebjerge i japansk Stil, fine chamois og graa Toner. Udført af
Frk. M. Høst. H. 14 Ctm.
107. * Siddende Isbjørn af Porcellæn.
blaat i Gabet og paa Labberne.
hardt. H. 31 Ctm.
Hvid, krystallinsk Glasur, lidt
Udført af Liisberg og Engel-
102. * Vase af Porcellæn.
Langhalset, hvid med svag rødlig Tone.
Dekoreret forneden med tanglignende graablaa O rnamenter.
Udført af Frk. M. Høst. H. 23 Ctm.
108. * F a d af Porcellæn.
Dekoreret un der Glasur paa bleg blaa
Bund med en Vandplante og en i hvidt udsparet Fisk.
Paa
Randen af Fadet — frit modellerede — en hvid Mus og en blaastreget Snegl. Udført af Liisberg. D. 30 Ctm.
103. * Hankekrukke, lille, af Porcellæn. Hvid. Dekoreret under Glasur
med et P a r i Massen skaarne Bølgelinjer, som brydes af et Par
flydende Frugtblomster. Laagetglat. Udført af Liisberg. H. 18 Ctm.
109. * Skaal af Porcellæn.
I Form af to Krebs paa et Aakandeblad.
Krebsene omtrent frit modellerede.
Fo rm et i Porcellæn i dette
ene Exemplar. Udført af Liisberg. L. 24 Ctm.
104. * Krukke af Porcellæn. Hvid, dekoreret med Grene i ganske svagt
Relief. Øverst paa Vasen, bøjet over dens snævre Aabning, en
frit modelleret hvid Mus.
Udført af Liisberg.
H. 23Vs Ctm.
110. * Vase, lille, af Porcellæn.
Med hvide og graa Krystaller i en
svagt grønttonet Glasur.
Udført af Engelhardt.
H. 11 Ctm.
105. * Hankekrukke af Porcellæn.
Uden farvet Dekoration.
Paa
H a n k e n en frit modelleret Mus. Udført af Liisberg.
H. 18 Ctm.
111. * Askebæger af Porcellæn. Rhomboid Form. Lys graagrøn Glasur
med mørkere graagrønne Krystaller.
Udført af Engelhardt.
L. 17 Ctm.
i6
112. * Miniature-Krukke af Porcellæn.
af Engelhardt.
17
B laa
Slangehuds-Glasur.
Udført
H. 5 Ctm.
113. * Vase af Porcellæn. Smalhalset, firskuldret og paa firfliget Fod.
Gul, Katteøje-agtig Glasur, hvori rødbrune Bræmm er. Udført af
Engelhardt.
Ny Støb­
125. * Gruppe af umalet Porcellæn. Afrika (en Kvinde siddende paa en
hvilende Kamel). Ny Støbning i gammel Form. H. 31 Ctm.
H. 15V2 Ctm.
114. * Vase af Porcellæn.
Græskarformet, korthalset.
Udført af Engelhardt.
Mat hvid Glasur.
H. 14V2 Ctm.
n 5. * Vase, lille, af Porcellæn. Flad, med snæver Hals. Blaa Glasur,
der næsten er dækket med graagrønne Krystaller.
Udført af
Engelhardt.
124. * Gruppe af umalet Porcellæn. Europa paa Tyren.
ning i gammel Form. H. 27 Ctm.
H. 10 Ctm.
,16. * Vase af Porcellæn.
af Engelhardt.
Stærk blaa Glasur med Krystaller.
Udført
H. 13V2 Ctm.
117. * Vase, fladtrykt, af Porcellæn.
Udført af Engelhardt.
Snæver Hals.
126. *Gruppe af umalet Porcellæn. T re Kvinder ved et Træ, den ene
siddende og slaaende Tamburin, de to andre staaende. Ny Støb­
ning i gammel Form. H. 31 Ctm.
127. Søjle af umalet Porcellæn. Ved dens Sokkel to Kvinder.
Støbning i gammel Form. H. 54 Ctm.
Ny
128. Obelisker (2 Stk.) af umalet Porcellæn. Med Genier, der ophæfter Guirlander. Ny Støbning i gammel Form. H. 42 Ctm.
Katteøje-Glasur.
B.
H. 17V2 Ctm.
BING & GRØNDAHL.
Blaa Slangehuds-Glasur.
129. * Laagkrukke, lille, af Porcellæn. Dekoreret u n d er Glasur som
en gullig og brunlig Agath. Udført af F. Holm. H. 10 Ctm.
119.
*Vase, langhalset, af Porcellæn.
Hvid Glasur med hvide Kry­
staller.
Udført af Engelhardt. H. 17V2 Ctm.
130. * Laagkrukke af Porcellæn. D ekoreret i blaat under Glasur med
voxende Foraarsblomster paa en Guld grund, som opadtil fortoner
sig i graat. Paa Laaget en Roset i mørkeblaat og Guld. Deko­
reret af V. Høyer efter Udkast af Pietro Krohn. H. 22 Ctm.
120
* Vaselille, langhalset, af Porcellæn.
med blaa Krystaller
og lila Pletter.
118.
* Vase, langhalset, slank, af Porcellæn.
Udført af Engelhardt.
Udført af Engelhardt.
H. 18 Ctm.
Nedadtil blaat glaseret
Halsen svagt lysegrøn.
H. 14 Ctm.
121. * Vase af Porcellæn. Smalhalset, firskuldret. Graagrøn, mosagtig
Glasur. Udført af Engelhardt. H. 15 Ctm.
122. * Vase af Porcellæn.
Halsløs, nedadtil firkantet og forløbende i
fire lave Fødder.
Hvid krystallinsk Glasur. Udført af Engel­
hardt.
H. 17 Ctm.
123. * Miniature-Krukke
af Porcellæn.
Udført af Engelhardt.
H. 5 Ctm.
Hvid, uden nogen Dekoration.
131. * Laag-Vase af hvidt Porcellæn. Med to Hanke i Form af to
frit modellerede fantastiske Insekter og med Laagknop i Form af
en Pinjekogle. Model af Pietro Krohn. H. 18V2 Ctm.
Hertil et Fodstykke af Træ .
132. *Laag-Vase af hvidt Porcellæn. Hviler paa fire Knolde, har
delvis Form af Liljekonvallens Blade og er dekoreret med dens
Blomster i Relief.
Dekorationen fortsætter sig paa det hvæl­
vede Laag. Model af Pietro Krohn. H. 19 Ctm.
133. * Ovalt F ad af Porcellæn. Stykke af Hejrestellet.
af Pietro Krohn. L. 50 Ctm.
K om poneret
19
i8
140. * Flacon, lille, flad, af Porcellæn. Dekoreret i Guld og Emalje­
farver med Blomster og med to smaa Medaljoner paa de brede
Sider. I den ene Medaljon en Marine, i den anden et Landskab.
Paa de smalle Sider ovale Medaljoner med Guldstjærner; paa
P roppen runde do.
med do. Kom pon eret af Hans Tegner.
H. 11V2 Ctm.
143
148
140
145
138
13 2
137
149
139
136
*4 2
'47
‘31
'46
134. * Laagkrukke af hvidt Porcellæn. Dekoreret med store, hvide
Blomster i Relief. Paa Laaget en lignende Blomst. Komponeret
af Krohn, modelleret af Brandstrup. H. 25 Ctm.
135. * Stokkeknap af Porcellæn. Dekoreret u n der Glasur med gulnende
Kastanjeblade paa mørkeblaa Grund. Udført af Hallin. H. 4 1/ 2 Ctm.
136. * Vase, korthalset, af Porcellæn. Svagt rosa Glasur, hvori runde,
lysegraa Krystaller. Udført af Hallin. H. 16V2 Ctm.
137. * Krukke af Porcellæn.
Dekoreret foroven med blaa og graa
Primulaer, hvis Blomster og Blade er indfattede i Sølv, og som
er omslyngede med brede Sølvbaand med n ed hængende Ender.
Udført af Fru Jo Locher. H. 26V2 Ctm.
138. * Vase, langhalset, af Porcellæn.
Tresidet Korpus, hvid, deko­
reret med Blæretanglignende O rn a m en te r i sort Emaljefarve.
Udført af Fru Jo Locher. H. 20 Ctm.
139. * Vase, langhalset, af Porcellæn. Tresidet Korpus, hvid, deko­
reret med stiliserede Bær i blaasort Emaljefarve med Paalægning
af oxyderet Sølv. Udført af Fru Jo Locher.
H. 20 Ctm.
141.
* F ad af Porcellæn.
Maager ved Stranden.
Dekoreret i blaat under Glasur med to
Udført af Jo hannes Larsen. D. 33 Ctm.
142.
* Vase, lille, flad, af Porcellæn. Dekoreret paa svagt chamois
G rund med smaa udsparede, firbladede Blomster og med to
Gange to mod hinanden flyvende graa Natsværmere med Guld ­
ko nturer og Guldaarer i Vingerne.
Udført af Fru E. Drewes
Kofoed. H. 9 Ctm.
143. * Vase af Porcellæn. D ekore re t med Kaprifolier i gennem brudt
Relief. Blomsterne kontu rer ed e med chamois, Bladene med grønt,
Stilkene brune. Udført af P^rk. Hegermann-Lindencrone. H . 2 2 C t m .
144. * Vase af Porcellæn. Dekoreret under Glasur paa svagt blaanende
Bund med Skarntyder i svagt graa Toner.
Laagknoppe n har
Form af en Pinjekogle. H. 19 Ctm.
145. * Vase, lille, af Porcellæn.
Forneden brunt aadret Glasur; for­
oven et Gitterværk af hvide O rn a m en ter med afvexlende blaa
F'yldinger og G en n em bry dnin ger paa Halsen, hvis Rand er m on­
teret med Sølv. Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone. H. 972 Ctm.
Hertil et Fodstykke af Træ .
146. *Vase, lille, pæreformet, af Porcellæn. Dekoreret i svagt Relief
med grønliggraa Blade, der hæ n g e r ned fra Halsen og lægger sig
over den skildpaddefarvede Grund paa den underste Del af Vasen.
Øverst paa Halsen, mellem Bladenes Stilke, Gennembrydninger.
Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone. H. 11 Vs Ctm.
Hertil et Fodstykke af Træ.
2*
21
20
147-
Vase, lille, af Porcellæn.
Skildpaddeagtig Flydeglasur med Ud­
sparinger paa Halsen til fire Stedmoderblomster i blaat og chamois
og adskilte ved Gennembrydninger. Udført af Frk. Hegermann*
Lindencrone.
H. 9V2 Ctm.
148. * Vase, lille, korthalset, af Porcellæn. Brun, grøn og sort Flyde­
glasur.
Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone.
H. 10 Ctm.
149. * Skaal af Porcellæn. Dekoreret med chamois konturerede, svagt
blaa Margueriter og Guldsmede i Relief og delvis i gennem brudt
Arbejde.
Brun Sokkel med grønne Blade.
Udført af Frk.
Hegermann-Lindencrone. H. 10V2 Ctm.
150. Tallerken af Porcellæn. Dekoreret i Bunden med et Landskab i
P urpu r.
Takket Guldkant.
Betegnet: B & G.
D. 17 Ctm.
150a. Spisestel af Porcellæn. Forgyldt og dekoreret med blaa Blomster,
Ø r e n e matforgyldte Bukkehoveder. Bestaaende af: 2 Terrin er med
Laag og Fade, 4 Ragoutfade med Laag, 10 Skaale, 11 Blomster­
bægere, 17 Fade, 201 Tallerkener, 55 Bordknive og 27 Dessert­
knive med Porcellænsskafter.
156. * Figur af Porcellæn. Bjærgværksarbejder med en Hjulbør fuld
af Sten. Hel sort Dragt med hvide Gamascher. Ikke betegnet.
Furstenberg, 19. Aarh. H. 15V2 Ctm.
157. Tallerken af Porcellæn. Mønstret i Massen. Paa Ka nten et O r­
nam ent i Guld. Betegnet: Haviland & Cie>
_ Limoges , ca. 1889.
158. * Sukkerskaal af Fajance.
Blomster i japansk Stil.
H. 16 Ctm.
Dekore re t u n d e r Glasur med Fugle og
Fabriken Rozenburg ved Haag, 1900.
159. * Vase, lille, af Porcellæn. Lang, tynd Hals. Med en fra rødt
til grønlig-graat skiftende Flydeglasur over hvid, for Størstedelen
dækket Grund. Ikke betegnet. Ubekendt Herkomst. H. 19 Ctm.
160. Porcellænsmaleri. Psyke. Rund Medaljon i firkantet Ramme af
T ræ med Forkant af Messing. D. 9V2 Ctm.
[61. Porcellænsmaleri. Mandsportræt.
Firkantet, i forgyldt Ramme.
Signeret Abb.j.1841. Pladen bagpaa betegnet med en Ørn (Tiefenfurt? — Konigszeit?). H. 8 Ctm.
162. Rococo-Kommode af Fajance.
H. 23V2 Ctm.
Polykromt
dekoreret.
19. Aarh.
VII.
F O R S K E L L IG KERAMIK.
151. *Flise af Fajance. Dekore re t med en Helgenskikkelse.
tegnet. Italien, 17. Aarh. H. 27 Ctm.
V I I I.
Ikke be­
BJE R G K R Y S T A L O G G L A S
(mest ældre Arbejder).
152. * Figur af Fajance. Den hellige Hieronymus. Polykromt malet.
Ikke betegnet. Niederwiller, 18. Aarh. H. 22 Ctm.
163. * Lille Flacon.
H. 6 Ctm.
153. Vaser (2 Stk.) af Fajance. Dekorerede i blaat med Blomster i
kinesisk Stil.
Paa Laagene en Sækkepibespiller. Betegnede:
164. * Kande af Bjærgkrystal. Med indslebne Fabeldyr og O r n a m en ter
og med Krave, Hank og Fod af Emalje. Bjærgkrystallen fra 17.
Aarhundred. Monteringen nyere. H. 15V2 Ctm.
van Duyn (Delft).
154. * Sukkerskaal og Kopper (2 Par) af Porcellæn. Dekorerede med
Prospekter i Purpur. Ikke betegnede. Doccia, 18. Aarh.’s Slutn.
155. Urne af Porcellæn. Hvid, med Forgyldning. Betegnet med W ie ns
Mærke. 19. Aarh.’s Begyndelse. H. 38 Ctm.
Bjærgart
med
165. * Ske med Skaft af Bjærgkrystal.
Amethyst.
Guldbeslaaet
Blad af forgyldt Sølv.
Prop.
L. 14 Ctm.
166. * Daase af Bjærgkrystal. Oval. Monteret med Sølvfiligran, hvori
er indfattet kulørte Stene. Bjærgkrystallen fra 17. Aarhundred.
Monteringen nyere. H. 87 a Ctm.
23
22
174. * Punschebolle af slebet Glas. Med rundt Glas-Plateau og med
12 Glas paa dette.
19. Aarh.’s Begyndelse. Bryllupsgave til
Christian VIII. Købt paa Caroline Amalies Auktion. H. 44 Ctm.
175. Flacon af slebet Glas.
Beslag af forgyldt Bronze.
IX.
MODERNE GLAS AF TIFFANY OG GALLE.
176. * Lille Flacon af Glas. Buklet, metallisk lustreret. Hals og Fod
m onte ret med forgyldt Sølv. Glasset udført af Tiffany, hvis Eti­
kette det bærer. Monteringen udført af »L’Art Nouveau« (S.
Bing), Paris, 1900. H. 8 Ctm.
167. * Skeer (2 Stk.) med Blade af Bjærgkrystal.
Skafterne af Emalje.
L. 13 Ctm.
168. *Oval Skaal af Bjærgkrystal. Høj, oval Fod, m o nteret med for­
gyldt Bronze. I Skaalen er slebet en Krone over to Kaarder
og en Bispehue over to Bispestave. I Foden har man graveret:
Milano 1619.
H. 14 Ctm.
169. * Flad, oval Skaal af Bjærgkrystal. Høj Fod. Spiralformede Hanke
af forgyldt Sølv. Monteret med do. H. 10 Ctm.
170. * Bæger af Glas.
171. * Pokal af Glas.
Fladt, slebet.
177. * Kolbeformel Krukke af Glas. Grønlig, med et hullet O vertræk
af ujævnt, metallisk lustreret Glas. Udført af Tiffany. B ærer
hans Etikette. H. 14 Ctm.
178. * Tresidet Flaske af Glas. Uden Hals. Dekoreret med slebne
Rococo-O rnam enter og med et Emaljebaand paa den øverste
Rand. Betegnet: E. Gallé — Nancy. H. 13 Ctm.
179. * »Coupe Zodiaque « af Glas. Rund Skaal paa Fod. Dekoreret
med fire indslebne Figurer, forestillende Aarstiderne og med
O rn a m e n te r i Emaljefarver og Guld. Bete gnet: Emile Gallé —
Nancy — fec. H. 6 Ctm.
H. 10 Ctm.
Slebet, delvis forgyldt.
I to Medaljoner læses:
180. * Bæger af Glas. Lila. Paa Cuppa er skaaret voxende Krokus.
Massiv, tredelt Fod. Betegnet: Emile Gallé — fecf. H. 14V2 Ctm.
Eriner-ung— Der Freundschaft. 19. A arh .’s Begyndelse. H. 20 Ctm.
172. * Sukkerskaal af Glas. Slebet. 19. A arh.’s Begyndelse. H. 9V2 Ctm.
173. * Kageskaal af slebet Glas.
Monteret med Sølv. Monteringen
bestaar af en Ring med Masker og Akanthusblade og en Hank,
hvori er præget en Række Smaamedaljoner med antike Scener.
19. A arh.’s Begyndelse.
L. 27 Ctm.
181. * Kumme af Glas.
Gallé — Nancy.
Rød, paa Fod af grønt Glas.
B ete gnet: Emile
182. * Flad Flaske af Glas. Dekoreret med en Søstjerne og Tang, som
er indslebne og delvis konturere de med Guld. Flasken v a n d ­
klar; i dens P rop et Stænk af violet. Bete gnet: Emile Gallé —
Nancy. H. 13 Ctm.
25
178
180
181
177
179
104
183
182
183. * Fladtrykt Vase af Glas. Brunlig rosa.
Med indslebne Nat­
sværmere og Pla nte r samt en Digtstrofe af Sully P rud h o m m e.
Betegnet: Gallé. H. 13 Ctm.
184. * Tøndeformet Vase af Glas. Grøn med rø d b ru n e Pletter og med
store, indslebne O rnam ente r. Midtvejs omkring Korpus et Emaljebaand. Betegnet: E. Gallé — Nancy. H. 13 Ctm.
185. * Fladtrykt Vase af Glas. D ekoreret med Blomster i Emaljefarv er
og Guld. Ikke betegnet. Udført i Gallé’s Værksted. H. 1 1V2 Ctm.
186. *Skaal af Glas.
Dekoreret med en skarntydeagtig
Emaljefarver. Gallé’s Værksted. B. i 87 s Ctm.
200
188
208
201
197
212
211
246
210
199
18 8
244
188. * Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede, med ottekantede, hule,
horizontalt leddelte Fødder.
Paa disse et graveret Vaaben.
Betegnede med K b h n .’s Mærke og Aarstallet 1762 samt med
Mestermærket C. J. (Christopher Jonsen). H. 19V2 Ctm.
189. * Stager (et Par) af Sølv. Rococoform. T v u n dn e Balustrer, høje,
tvundne Fødder, hvori drevne Ro coco-Ornamenter. Ikke betegnede.
H. 20V2 Ctm.
Blomst i
190. * Stager (et Par) af Sølv. Tvu nd n e Balustrer paa ottekantede,
tvundne og buede Fødder. Ikke betegnede. 18. Aarh. H. 21 Ctm.
STAGER, KRUS, BÆGRE m. m .AF SØLV OG PLET.
191. *Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede. Paa Balustrene Guir­
lander og Medaljoner. Fir kantede Sokler med Perle rækker langs
Kanterne.
Bete gnede med K b h n .’s Mærke og Aarstallet (17)86
samt med M esterm ærket I C (Johan Christian). H. 18 Ctm.
187. * Stage (enkelt) af Sølv. Balustreformet, paa ottekantet, horizontalt leddelt Fod.
Bete gnet med K b hn .’s Mærke uden Aar og
med Mestermærket P. N. — V. H. (Sick, Nr. 32).
Danmark,
18. Aarh. H. 17 Ctm.
192. * Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede, kannellerede. spidst
tilløbende nedadtil mod en rund Fod, omkring hvilken løber et
graveret O rn a m e n t Betegnede med K b h n .’s Mærke og Aarstallet
(180)6 samt med Mestermærket C H (Christian Hosøe?). H. 29 Ctm.
X.
27
26
193- * Stager (et Par) af Plet. I Form
paa høje firkantede Fødder, der
D raperie r; øverst paa Søjlerne
land, 19. A arh .’s Begyndelse. H.
af glatte Søjler uden Kapitæler
er dekorerede med hæ ngende
lignende med Kvaster. E ng ­
25 Ctm.
194. * Stager (et Par) af Plet.
I Form af lave, kannellerede joniske
Søjler paa brede firkantede Sokler, paa hvis tre Sider Festons
med Imperator-Hoveder, medens den fjerde Side er forbeholdt
en blank Medaljon. England, 19. A arh .’s Begyndelse. H. 19 Ctm.
195. * Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede. P aa F ø dderne Traadslyngninger og Palmetter. Christian VIII.s Stil. Betegnede med
K b h n .’s Mærke og Aarstallet 1834 samt med Mestermærker.
H. 26V2 Ctm.
196. * Krus, lille, af Sølv.
Hviler paa tre Fødde r i Form af G ranat­
æbler. Paa Korpus tre graverede Medaljoner med: 1) Adam og
Eva, 2) Christi Opstigning af Graven, 3) Jonas og Hvalfisken.
Laag-Aabneren formet som en Pinjekogle. I Laaget en Bryllups­
medalje. Udenom Indskriften: 16 - A. C. S . - M O D - 76. Forgyldt.
Betegnet: C J. Tyskland, 1676. H. 12V2 Ctm.
197. * Krus af Sølv.
Hviler paa tre Kuglefødder.
P a a Korpus og
paa Laaget bladformede Bukler. Ovenpaa Laaget en glat Kugle.
Laag-Aabneren formet som en Løve.
Hanken glat. Delvis for­
gyldt.
Betegnet med et N og med Monogrammet S. I. Niirnberg, 17. Aarh.
H. 21 Ctm.
199. *Krus af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre Kuglefødder i Form
af Frugtbundter.
Paa Korpus bag disse et trefliget Ornament.
Korpus iøvrig glat.
Paa Hanken Frugtbu ndte r i Relief. Laag-
192
218
192
195
Aabneren formet som Fødderne. Paa Laaget en Frise af grave­
rede Blomster samt et stort Vaaben med Bogstaverne J D B C M T .
Delvis forgyldt.
Betegnet
med en tretakket Krone og Mester­
m ærket I. N. Sverrig, 17. Aarh. H. 18 Ctm.
200.
* Krus
af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre kronede Løver, hvis
Forben støtter sig til Kugler.
Paa Korpus bag Løverne O rn a ­
menter.
K orpus iøvrig glat.
Paa Hanken en Maske og en
Perlerække. Laag-Aabneren formet som en Løve med en Kugle.
Paa Laaget en Frise af Fugle og O r n a m e n te r omkring en Me­
dalje. Udenom denne Indskriften W T M * M A D * C J S * M S D *
1701. Betegnet med M onogrammet M T L. H. 18 Ctm.
201.
* Krus
af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre riflede Kugler. Over
disse — paa Korpus — tresidede O rnam entsty kker med en
Maske i Midten.
Paa Hankesiden har Korpus store graverede
Ornam enter, iøvrig glat.
Øverst og nederst paa selve Hanken
en Maske. Laag-Aabneren formet som en Løve med en Kugle.
Paa Laaget en Frise af Masker og O rn am e nter omkring en Me­
dalje med Luthers Portræt. Be tegnet: C. H. Tyskland, 17. Aarh.
H. 26 Ctm.
H. 14V2 Ctm.
198. *Krus af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre kronede Løver, hvis
Forben støtter sig til Kugler. Bag Løverne højt drevne Blomster.
Korpus iøvrig glat.
P aa Hanken et Blomster-Ornament. LaagAabneren formet som en Løve med en Kugle.
Pa a Laaget en
Frise af højtdrevne Blomster.
I Midten en Plade med Inskrip­
tioner.
Inskriptioner ogsaa paa Forsiden af Korpus.
Betegnet
med ulæselige Mærker.
Formentlig nyere dansk Arbejde i
gammel Stil.
195
28
29
202. * Bæger af Sølv. Cylindrisk, dekoreret med drevne O rnam ente r
og Fugle, deriblandt en Pelikan, der hakker i sit eget Bryst.
Betegnet med en St. Georg med Dragen og med Mestermærkerne
M O M og B A .
Gammelt (russisk) Bæger med nyere Drivning.
H. 7V2 Ctm.
211. * Bæger med Laag, af Sølv. Hviler paa tre Ørnekløer. P aa den
e ne Side er graveret et Digt, som siger, at Bægeret har tjent
som Gevinst ved en Fugleskydning.
Paa den anden Side er
drevet to G enier mellem to Kartoucher. Den ene Genius holder
et kronet Skjold med Frederik V.’s Monogram, den anden e t
Flag, hvori læses: »Gud med os«. I den ene Kartouche Steges
Byvaaben, i den anden to Skibe i en Havn.
Laaget, som e r
dekoreret med drevne O rnamenter, krones af en Knop. Delvis
forgyldt.
Betegnet: S T E G E
— NW.
Stege, 18. Aarh.
H. 12 Ctm.
203. Bæger af Sølv.
H. 28 Ctm.
Med fire ovale Medaljoner med
Landskaber.
204. * Bæger med Laag, af Sølv.
Paa Kor pus paaloddede K e rub­
hoveder og O rn am e n te r
Korpus fra det 17. Aarh., Laag og
Fod moderne, udførte af F. A. Ph. Røder. H. 12V2 Ctm.
205. Bæger af Sølv.
206.
Ananasformet.
H. 26 Ctm.
*Bæger af Sølv. Over Foden en Snor med tre støbte og for­
gyldte Kerubhoveder og to (i Stedet for tre) Rasleskaale. Højere
oppe et Baand med sex Rasleskaale. Graverede og let drevne
O rn a m e n te r og Guirlander, hvori ophæ ngte Medaljoner med
Monogrammer.
Udenfor Medaljonerne læses desuden: Tilhører
E 0 R. Betegnet T L (formodentlig Thomas Levin, Skien,
18. A arh.’s Slutn.). H. 13 Ctm.
207. Bæger af Sølv.
I »Jomfrubægrenes« Form.
Bæger
213.
* Audole-Bæger af Sølvfiligran.
I Form af et Taarn med forgyldt
Vimpel paa T o p p e n og paa femkantet Fod.
Inde i T a a rn e t en
lille forgyldt Klokke. Russisk Arbejde. H. 28 Ctm.
214. * Bæger af Sølv.
Dekoreret i drevet Arbejde med S te d m o d e r ­
blomster, som er forbund ne med vinkelret knækkede Baand.
B ærer K bhn.’s Mærke og Aarstallet (18)99. Tegnet af Th. Bindesbøll, udført af Michelsen. H. 19 Ctm.*
H. 18 Ctm.
208. * Bæger af Sølv. Tilspidsende nedad. Dekoreret med højt drevne
barokke Blomster og med et dobbelt Bomærke. Betegnet: I. F.
Tyskland, 17. Aarh. H. 11 Ctm.
209.
212. * Bæger med Laag, af Sølv. Hviler paa tre glatte Kugler. Paa
Korpus og Laag er i ottekantede Medaljoner drevet ImperatorHoveder mellem Frugt-Festons.
Paa Laaget en glat Kugle.
Delvis forgyldt.
Betegnet med Byen Mitau’s Mærke og med
Mestermærket G. S. Mitau (Kurland), 17. Aarh. H. 14 Ctm.
med Laag, af Sølv.
Drevne figurlige
Paa Laaget en Ridderskikkelse. H. 25 Ctm.
Fremstillinger.
210. * Bæger med Laag, af Sølv. Hviler paa tre glatte Kugler. Paa
Korpus er drevet tre Imperator-Hoveder mellem ophængte
Frugt-Festons.
Paa Laaget en Frugtguirlande omkring en glat
Kugle. Delvis forgyldt. Betegnet med Augsburgs Mærke og et
halvt udslidt Mestermærke. Augsburg, 17. Aarh. H. 13 Ctm.
215. Bæger af Sølv. Dekorer et med Blomster.
Paris, ca. 1900. H. 8 Ctm.
216.
Udført af Cardeilhac,
* Skrivetøj af Plet. I Form af en stor Kugle paa høj firkantet
od, der hviler paa fire smaa Kugler. Skrivetøjet indesluttes i
Kuglen, som kan klappes ned, og bestaar af tre blaa Glasflasker
med Laag og et Bæger. Langs Kuglens horizontale Midtlinje
Draperier mellem fire Løvehoveder. England, 19. A a r h .’s Be­
gyndelse. H. 29 Ctm.
217. *Themaskine af Plet. Tolvkantet, graveret Overdel; glat, oval
Underdel; glat, højt, ovalt Laag. Støtter paa kannellerede Ben
til et Plateau, der atter hviler paa fire, glatte Kugler. Betegnet:
D A N - H O L Y - P A R K E R & C£: England, 19. A arh.’s første Halv­
del. H. 48 Ctm.
30
2 18. * T h e m a s k in e a f P l e t .
D elfiner
paa
C ylindrisk,
H jørnerne.
Ø verst
B l a d e o g F r u g t e r i Re lief.
T hepotten
de ls e.
moderne.
med
skription.
med
C ylinderen
Krans
en
fire
af
P a a Forsiden en g rav eret Medaljon.
Det
Fad,
øvrige:
af P l e t .
l ø v r i g glat.
t e g n e t : A. C. —
22 0. * T e rrin
af
Paa
England,
19. A a r h . ’s B e g y n ­
Plet.
221. * S u k k e rsk a a l
O v a l.
en
K artoucher
Paa
Fødderne,
I Form
til Ind-
agernform et K nop.
E n g l a n d , 19. A a r h .
C a . 1840.
af Sølv.
brudt U nderdel.
blaat
T ohanket, med
Laaget
DOUBLE.
A k a n t h u s b l a d e i Relief.
m ark?
firkantet Sokkel
paa
H. 62 C t m .
2 19. * T e rrin
vendig
paa
Hankene
og
Laaget
H. 24 C t m .
af en U rn e
paa
Fod.
Gennem­
P a a L a a g e t og H a n k e n lette G ra v e rin g e r.
Glas.
B etegnet:
med
19. A a r h . ’s B e g y n d e l s e .
Be­
H. 32 C t m .
M onogrammet
N B.
Ind­
194
Dan­
191
H. 22 C t m .
193
224
242
221
193
216
270
2 2 2 . * S u k k e r s k a a l a f Sølv.
Væg.
to
G e n n e m b ru d t A rbejde
paa
forgyldt
I G e n n e m b ry d n in g e rn e B lad e-G u irlan d er,h v o ri
M edaljoner
Graveringer.
med
Figurer.
Paa
Hanken
og
den
fast
er ophæ ngte
runde
22 3. * S u k k e r s k a a l a f Sølv.
er
glat
fire
M edaljoner
G uirlande.
Knop
samt —
Paa
med
22 6 . F lø d e k a n d e
Laaget
227. * K a ffe k a n d e a f S ølv .
M e s t e r m æ r k e t I F B.
stor
Blom st
og
i
Be­
H. 9V2 C t m .
T ohanket,
H. 12 C t m .
e n lav f i r k a n t e t
Sokkel.
Paa
e r o p h æ n g t e to
blanke M edaljoner.
Skaalen
1703 (?) s a m t
1783 — 1794)-
Fod,
drevne
H. 10 C t m .
D ekorerede
F rankrig,
med
Rococo-
H. 8 C t m .
Rigt d e k o re r e t m ed
B etegnet med
19. A a r h .
et k ro n et R og
H. 27 C t m .
228. * K a ffe k a n d e , lille, a f Sø lv.
H v i l e r p a a tr e D y r e f ø d d e r o g h a r e t
U d sk æ n k i F orm af et D ragehoved.
P a a Laaget en
P injekogle.
B e t e g n e t m e d e t K v i n d e h o v e d i P ro f il o g e t M e ­
F r a n k r i g , 19. A a r h . ’s B e g y n d e l s e .
H. 15V2 C t m .
der hviler paa
G uirlander,
en
h v o ri
baand-
B e t e g n e t m e d K b h n . ’s
med
L u d v i g X V I . s Stil.
H ank af T ræ .
O m kring Foden
S k a a le n s K a n t takket.
Aarstallet
(J e n s J e n s e n Vio l,
paa rund
Sø lv.
Bog­
sterm ærke.
22 4 . * S u k k e r s k a a l a f S ølv .
af
Hviler paa tre F ødder.
en
T il E r in d r in g a f 17. J u n i j 1789.
s t e r m æ r k e t C B (C h r i s to f f e r B a lc k e) .
med
m e d A a r s t a l l e t (1 8) 78 .
U dførte af P. H ertz.
O rnam enter.
B e t e g n e t m e d K b h n . ’s M æ r k e m e d u l æ s e l i g t A a r s t a l o g m e d M e ­
o m viklet G uirlande.
og Sukkerskaal
Im perator-H oveder
med p u n k te red e Tal
staver — In d sk riften : P P D . a D .
M ærke
I Stil m e d f o r e g a a e n d e , m e n m o d e r n e .
t e g n e t m e d K b h n . ’s M æ r k e
K artoucher.
I F o r m af e n lav U r n e p a a f i r k a n t e t F o d .
drevet
u n d er en
Relief og en
191
270
Fod
K b h n . , 19. A a r h . ’s B e g y n d e l s e .
o phæ ngte
223
B e t e g n e t m e d K b h n . ’s M æ r k e o g u l æ s e l i g t A a r s t a l
s a m t m e d M e s t e r m æ r k e t L C L ( L o r e n t z C h r i s t o p h e r s e n L in d e ) .
Paa K orpus
225. * F lø d e k a n d e a f Sø lv.
194
222
M esterm æ rket
V io l
2 29. * K a ffe k a n d e , lille, a f f o r g y l d t S ølv.
af T ræ .
Paa
P . S. C.
B etegnet
Forsiden
et
Frankrig,
19. A a r h . ’s B e g y n d e l s e .
H v i l e r p a a tr e F ø d d e r .
graveret
Skjold
bl. a. m e d e n H a n e o g
med
et
H. 17V2 C t m .
Greb
M onogramm et
Hoved
en
face.
33
32
230. Kaffekander (2 Stk.) af Sølv. Med Maske paa Tu den og en
Fugl paa Laaget. Den ene udført af Gottschalk, den anden af
Michelsen.
H. 15 Ctm.
231. Kaffekande, Chocoladekande, Sukkerskaal, Flødekande og Theske-Skaal
af Sølv.
Med Hanke i Form af Delfinhoveder. Servicet udført
af P. Hertz. Henholdsvise H øjd er: 19, 29, 12, 10V2 og 7V2 Ctm.
232.
Sauceskaale (2 Stk.)
af Sølv.
Paa Fade. Udførte af Halberstadt.
af Sølv.
Glatte.
H. 9 Ctm.
233.- Vinkander (2 Stk.)
Udførte
af Michelsen.
H. 29 Ctm.
234. Vinkander (2 Stk.) af Glas.
Sølv. H. 28 Ctm.
235. Vin-Vogn af Sølv.
236. Bakke af Sølv.
Paa fire Fødder og med g e n n e m b ru d t Galleri.
af Sølv.
Med
Rococo-Kant.
Bete gnet:
B oin -T aburet
Bordopsats af Sølv. Skaalen hviler paa
et Træ, ved hvis Fod
en Hjort, forfulgt af Hunde. H. 49 Ctm.
Sauceskaale (2 Stk.)
af Sølv.
Paa Fade. Udførte af Halberstadt.
H. 9 Ctm.
241. Brødkurve (2 Stk.) af Sølv.
Ovale, gennem brudte.
248. * Spiseske af Sølv.
Kort, halvcylindrisk, snoet Skaft, der ender
i en Kugle med Ringe.
Indvendig paa Bladet en graveret Sol­
sikke. Betegnet med Byen Kristianstads Mærke og med Mester­
m ærket I B C (eller G).
Kristianstad, 18. Aarh. L. 15 Ctm.
249. * Spiseske af Sølv.
Kort Skaft, der ender i et Kapitæl med fire
gothiske Blade.
Indvendig i Skebladet svage Graveringer.
Be­
tegnet med et kronet dobbelt C og flere Mærker.
Formentlig
svensk Almue-Arbejde fra 18. Aarh. L. 13 Ctm.
L. 33 Ctm.
242. * Brødkurv af Sølv. G en n em b ru dt Stavværk med Guirlander og
Sløjfer og deri ophængte Medaljoner med Trofæer og Hoveder.
Betegnet med en Række utydelige Mærker.
18. A arh.’s Slutning.
H. 11 Va Ctm.
247. * Spiseske af Sølv.
Oventil snoet Skaft, der ender i en Kugle
med Filigran.
Udvendig paa Bladet en graveret Krans med
Indskriften: P. J. B. 1718. Delvis forgyldt. L. 17 Ctm.
L. 34 Ctm.
238. Laagkrukke af Sølv. Bete gnet med K øbenhavns Mærke og med
Mesterm ærket J. J. M. H. 22 Ctm.
240.
245. * Spiseske af Sølv.
G e nn e m b ru d t o rnam enta lt Skaft, der ender
med to hinanden omslyngende, frit modellerede Figurer.
Paa
Indersiden af Bladet Gravering; paa Ydersiden læses: L I S A B E T H
G R O E T E L S — 1637.
Betegnet med Hamborgs Mærke.
F i­
gurerne formentlig moderne. L. 19 Ctm.
246. * Spiseske af Sølv.
Tyndt, kantet Skaft, der e n d e r i en Knop
med to Kerubhoveder.
Paa Bladet er indvendig et graveret
Blomster-Ornament, udvendig et Bomærke. Danmark, 17. Aarh.
L. 16 Ctm.
H. 17 Ctm.
(Paris, ca. 1889).
239.
244. * Spiseske af Sølv. Kort, kantet, balustreformet Skaft, der ender
i en Knop med to Kerubhoveder.
Paa begge Sider af Bladet
graverede Blo mster-O rnamenter. Forgyldt. Mærket med en Krone
og et ulæseligt Mærke. Næstved? ca. 1600. L. 15 Ctm.
Med Hanke og Beslag af forgyldt
L. 23 Ctm.
237. Bakke
243. * Punscheske af Sølv. Dekoreret med drevne Rococo-Ornamenter.
Skaft af drejet sort Træ.
Bete gnet med Monogrammet A H
(maaske Andreas Holm, Kbhn. 1771 — 1812). L. 40V2 Ctm.
250. * Spiseske af Sølv. Fladt Skaft med Graveringer og endende i et
gothisk Kapitæl med 5 Ringe.
Indvendig i Bladet et graveret
Ornament.
Betegnet med Sverrigs tre K ro n er og med Mester­
mærket L L G. Sverrig, 18. Aarh. L. 17 Ctm.
3
34
35
251. * Spiseske af Sølv. Gennembrudt, fladt, ornamentalt Skaft, der
ender med en Caritas. Betegnet med ukendt Mærke. Moderne.
264. Kopper (et Par) af Sølv med tilhørende Ske.
Kbhn. 1854. H. 8 7 a Ctm.
Udført af Prahl,
L. 18 Ctm.
252. Spiseske af Sølv. Med ornamentale Graveringer paa Bladet.
gyldt. L. 17 Ctm.
253. Spiseske af Sølv.
L. 15 Ctm.
For­
Skaftet ender i en Knop med Sølvfiligran.
254. Mindeskeer (4 Stk.) med Graveringer.
255. Fiskekniv og do. Gaffel af Sølv.
25 Ctm.
256. Do. do.
Udførte af P. Hertz.
Udførte af P. Hertz.
Udført af P. Hertz.
266. * Drikkeskaal af Sølv. Aflang, med en Knop paa den ene Side
og en flad Hank med et Kerubhoved paa den anden. I Bunden
en Gustav IV. Adolf-Mønt fra 1803. Betegnet: L G W. Sverrig,
19. Aarh.’s 1. Halvdel.
I Bunden en svensk Medalje
L. 29 og
268. Platde-menage af Sølv med 6 Glasflasker.
H. 29 Ctm.
Udført af Michelsen.
L. 29 og 25 Ctm.
H. 6 Ctm.
258. Skaal af Sølv.
Rund, glat.
259. Skaal af Sølv.
H. 13 Ctm.
Tohanket og paa Fod.
Udført af P. Hertz.
H. 10 Ctm.
Udført af Halberstadt.
260. Visitkortskaal af Sølv. Dekoreret med kæmpende Figurer i drevet
Arbejde. H. 15 Ctm.
Paa Trefod.
262. Kageskaale (2 Stk.) af Sølv.
I Empire-Form.
267. Tallerken af Sølv. Buklet Kant.
fra 1658. D. 20 Ctm.
257. *Skaal af Sølv. Ører med støbte Ornamenter. Hviler paa tre
Kuglefødder. Betegnet med ukendt Mærke og med Mestermærket
E W. Paa Siden en Række Bogstaver og Aarstallet 1768.
261. Visitkortskaal af Sølv?
Venus. H. 24 Ctm.
265. Kopper (et Par) af Sølv.
H. 9 1/ 2 Ctm.
269. Plat-de-menager (2 Stk.) af Sølv med Haandtag i Form af et Træ.
Olie- og Eddikekande af Glas. H. 50 Ctm.
270. *Saltkar (et Par) af Sølv. Gennembrudt Arbejde, forestillende
Genier i Begreb med at ophænge Guirlander. Karrene af blaat
Glas. Betegnet med to sammenslyngede L’er, et Mestermærke,
hvori Bogstaverne L I M F samt Aars-Bogstavet U under en
Krone (1783— 84). Frankrig. Hertil to Skeer. H. 4 1/* Ctm.
271. * Saltkar (2 Stk.) af Sølv. Ovale, paa Fod. Paa Siderne Løve­
masker med Ringe. Betegnede med Københavns Mærke og Aars­
tallet (18)24 samt med Mestermærket J G. S. H. 6V2 Ctm.
272. * Saltkar af Sølv.
Betegnet: S T.
I Form af en lav, tohanket Vase paa Fod.
M e l l e m Fødderne en forgyldt
273. Salt- og Peberkar (4 Stk.) af Sølv.
Udførte af Halberstadt.
H. 5Vs Ctm.
263. * Konfektskaal af Sølv. I Form af en Triton og en Nereide, der
bærer en tangbevoxet flad Muslingeskal op over Bølgerne, hvilke
danner Fodstykket. Tangen og det indvendige af Skallen forgyldt.
Udført af Froment Meurice, Paris, ca. 1885. Udstillet af denne
paa den nordiske Udstilling i Kbhn. 1888. H. 15 Ctm.
274. Peberdaaser (2 Stk.) af Sølv.
H. 14 Ctm.
275. Sennepsdaase af Sølv
H. 9V2 Ctm.
med
Udførte af P. Hertz.
I Rococo-Form.
blaat Glas.
276. Sennepsdaase med Ske af Sølv.
Udført af P. Hertz. H. 9 Ctm.
H. 10 Ctm.
Udførte af P. Hertz.
Udført
af Dragsted.
I Form af et Renaissancekrus.
3*
Vi
277- Sennepsdaase, med Ske, af Sølv. I Form af et Renaissancekrus.
Betegnet:
David Andersen, Christiania 1886.
H. 7 Ctm.
XI.
HOVEDVANDSÆG.
278. * Hovedvandsæg af Sølv. I Form af en Rococo-Vase paa Fod
og med Rococo-Ornamenter. Betegnet i Bundklappen: 1 L.
1740. Udført af Jørgen Lind, Kbhn. 1740. H. 67 a Ctm.
279. * Hovedvandsæg af Sølv. Rococo-Form og Do.-Ornamenter. Be­
tegnet med et utydeligt Mestermærke og Aarstallet (17)86.
H. 6Va Ctm.
280. * Hovedvandsæg af forgyldt Sølv. Rococo-Form. Med tre ind­
fattede facetterede Glas, hvoraf et i Laaget dækker over et Guldtraads-Monogram. Som Laag-Aabner en lille frit modelleret Figur
med opkrammet Hat og Stav. Bundklap. Betegnet med Mester­
mærket P C og med Aarstallet (17)49. H. 7 Ctm.
281. * Hovedvandsæg af Sølv. Rococo-Form og Do.-Ornamenter.
betegnet. 18. Aarh. H. 7 Ctm.
92
294
286
295
280
287
293
281
288
282
286. * Hovedvandsæg af Sølv. Rococo-Form, der slutter i en NautilForm forneden. Ikke betegnet. H. 7V2 Ctm.
Ikke
282. * Hovedvandsæg af Sølv. Rococo-Form og Do.-Ornamenter. I
Laaget et facetteret Glas paa rød Grund. Bundklap. Ulæseligt
Mærke. 18. Aarh. H. 7V2 Ctm.
283. * Hovedvandsæg af forgyldt Sølv. Rococo-Form og Do.-Orna­
menter. I Laaget et facetteret Glas paa rød Grund. Bundklap.
H. 7 Ctm.
284.
2
279
* Hovedvandsæg af Sølv. Flad, oval Form. Paa Laaget en flad
Krone. Delvis forgyldt. Betegnet med et ulæseligt Mestermærke
og med Navnet Kyhl i punkterede Bogstaver. Ca. 1800. H. 6 Ctm.
285. * Hovedvandsæg af Sølv. I Form af en flad Rococo-Vase med
Rococo-Ornamenter og en forgyldt Fugl paa Laaget. Bund­
klap. Betegnet udvendig paa denne med Kristianias GuardeinStempler og med Mestermærket J S (Jacob Steen) samt med
Aarstallet 1800. H. 10 Ctm.
287. * Hovedvandsæg af Sølv. Rococo-Form og Do.-Ornamenter. Paa
Laaget en forgyldt, flad Krone. Bundklap. Betegnet heri: T M.
18. Aarh. H. 9 Ctm.
288.
*Hovedvandsæg af Sølv. Rococo-Form af usædvanlig Regelmæs­
sighed. Bundklap. Ulæseligt Mestermærke. 18. Aarh. H. 7 Ctm.
289.
Hovedvandsæg af Sølv. Rococo-Form og Do.-Ornamenter mel­
lem fligede Muslingeskaller. Ulæseligt Mestermærke. 18. Aarh.
H. 6 7 a Ctm.
290.
* Hovedvandsæg af forgyldt Sølv. Rococo-Form og Do.-Orna­
menter og Figurer. Bundklap. Ikke betegnet. 18. Aarhundred.
H. 672 Ctm.
291. * Hovedvandsæg af Sølv. Rococo-Form og Do.-Ornamenter med
Blomsterranker. Bundklap. Betegnet heri med Mestermærket
M G og med Aarstallet (17)85. H. 672 Ctm.
39
292. * Hovedvandsæg af Sølv. I Form af en Urne med Guirlander og
Festons og med en Bladekrans paa Laaget. Bundklap. Beteg­
net heri: H T (maaske H. A. Tolberg, Kbhn. 1785— 98.) H.
Ctm.
293. * Stort Hovedvandsæg af Sølv. I Form af en tohanket Vase med
indfattede grønne, violette, blaa og røde Glas og paa sexkantet Fod. Bundklap. Betegnet heri med tre Mærker, deribl.
Mestermærket V J. 19. Aarh.s Begyndelse. H. 117a Ctm.
294. * Stort Hovedvandsæg af Sølv. I Form af en tohanket Vase med
indfattede røde Glas og paa aflang sexkantet Fod. Bund­
klap. Betegnet heri med Monogrammet F B. 19. Aarh.’s Be­
gyndelse.
H. 12 Ctm.
295. * Stort Hovedvandsæg af Sølv. I Form af en tohanket Vase med
indfattede røde Glas m. m. og paa sexkantet Fod. Bundklap.
Betegnet i denne med et lignende Mærke som foregaaende.
Udvendig paa Bundklappen staar med punkterede Bogstaver og
Tal: J. J. S. 18}}.
H. 13 Ctm.
296. * Hovedvandsæg (Fisk) af Sølv.
308
337
3°7
3°5
309
306
3
313
"
3 10
XII.
Lang, tynd, flad, graveret Hale.
DAASER.
L. 16 Ctm.
297. * Hovedvandsæg (Fisk) af Sølv. Kort, tyk. Røde Glasøjne,
gyldte Finner og Hale. Oplukkeligt Gab. L. 9 Ctm.
298. * Lille Hovedvandsæg af Sølv. I Form af et Æg.
punkterede Zigzaglinjer. H. 3V2 Ctm.
for­
Dekoreret med
299. * Miniature-Daase af Sølv. Cylindrisk, med Bund og Laag af antike Mønter. H. i 7* Ctm.
300. * Daase af Sølv. Paa fire Fødder og med drevne og graverede
Ornamenter. Indvendig delt i tre Rum. Delvis forgyldt. Ikke
betegnet. 18. Aarh. L. 6 Ctm.
301. * Daase af Sølv. Firkantet med afrundede Hjørner, hvilende paa
fire Fødder og indeholdende to Rum. Forgyldt. Betegnet med
Mestermærket T G B og med Aarstallet 1764. L. 5 Ctm.
302. *Rund Daase af Sølv. Paa Laaget et støbt Relief, »Jonathan og
David«, i en Ramme af Rococo-Ornamenter. Ikke betegnet.
D. 7 Ctm.
303. * Ldle rund Daase af Sølv. Forgyldt. Paa Laaget et Kærlighedspar
malet i Emalje. Moderne. D. 4 Ctm.
4i
304. Daase af Sølv, forgyldt. Paa Laaget Ornamente r, i Bunden en
Fremstilling af N o rn ern e mellem Thorvaldsens »Aarstiderne«.
L.
872 Ctm.
305. * Lille Daase af Guld. Firkantet.
Betegnet med et ulæseligt
Mærke og med et Mærke med Bogstaverne C C S. Frankrig,
19. Aarh.
L. 5Vs Ctm.
306. * Daase af Guld. Aflang, firkantet, med afrundede Hjørner. . G r a ­
verede Rococo-Ornamente r og Blomster.
Frankrig, ca. 1840.
L.
87 * Ctm.
307. * Daase af Guld. Firkantet. Mønstret med Ornamente r. 1 Laaget
et (nyere) Miniature-Portræt i Profil af en ung Mand. Frankrig,
ca. 1840.
315. * Daase af Agat, Sølv og Emalje. Agaten blegrøg. Laaget delt
i to Halvdele, den ene af Agat, den anden af forgyldt Sølv, hvori
er indfattet en Medaljon med Emaljemaleri. Paa den udvendige
Side af de n n e Medaljon en brogetmalet B uket; paa den in d v e n ­
dige Indskriften: &2151T: b.8. J21TT. 2l.*1760 — 5 J £ H J IIJ. SCHÉJDO:.
L. 8 Ctm.
316. * Daase af sort Agat. Oval. I den sorte Agat lyse P le tte r og
Aarer. Montering af Sølv. 18. A arh.’s Slutning. L. 772 Ctm.
L. 7V2 Ctm.
308. * Daase af Guld og Emalje. Aflang, ottekantet. Paa Laaget er paa
blegrød Grund malet et Flodlandskab ved Solnedgang. L. 87 « Ctm.
309. * Daase af Guld og Emalje. Firkantet, med afrundede Hjørner.
Ultramarinblaa Emalje. Paa Laaget et Emaljemaleri, forestillende
Venus i H e p h æ sto s’ Værksted og indfattet i en Ram me af ægte
Perler. Maleriet bete gnet: Lissignol. Frankrig, 18. A arh.’s Slut­
ning?
314. * Bladform et Daase af Battersea-Emalje. Graat i graat er i B u n ­
den malet et Par, der prom e n e re r i det Fri, i Laaget et Par, der
omfavner hinanden. Montering af forgyldt Bronze.
18. Aarh.
L. 7 Ctm.
317. * Daase af mørkebrun Agat. Aflang, ottekantet. I den mørkebrune
Agat hvide og lila Aarer. Montering af forgyldt Bronze. L. i o 7 s C t m .
318. * Daase af Agat. Oval. I Agaten graa, grøn, brun og sort Aadring. Montering af forgyldt Bronze. L. 8 Ctm.
319. * Daase af Agat. Skjoldformet.
Guld. L. 5 Ctm.
Agaten ganske lys.
Montering af
L. 9 Ctm.
310. * Daase af Guld og Emalje. Firkantet, med afrundede Hjørner.
Ultramarinblaa Emalje. Frankrig, 19. A arh.’s Beg. L. 87 « Ctm.
311. *O val Daase af Guld og Emalje. Ultramarinblaa Emaljebund,
hvide Emalje-Kanter. I Laaget er i violet Emalje malet en Kvinde,
der giver et Barn at drikke.
Betegnet med utydelige Mærker.
Frankrig, 18. A arh.’s Slutning. L. 9 Ctm.
312. * Daase af Guld og Emalje. Paa sort Emalje-Bund. Indlæg af
forskelligfarvet Guld samt Sølv. Ved Laasen grønne og røde Æ d e l ­
stene. 18. Aarhundred. L. 8 Ctm.
320. * Daase af Agat. Vuggeformet.
af Sølv. 18. Aarh. L. 7 Ctm.
Montering
321. * Daase af Agat. Aflang. De korte Sider buede. I Agaten graa,
brun, rød og sort Aadring.
M ontering af forgyldt Bronze.
L. 872 Ctm.
322. * Lille Daase af to Slags Agat. O tte kantet, vuggeformet. Laaget
af Mos-Agat, Æ sk e n af en rødlig Agat. M ontering af Sølv. 18.
Aarh. L. 5 Ctm.
323. * Daase af Lapis lazuli. Rund, lav. Montering af Guld. D. 772 Ctm.
324. * Daase af Lapis lazuli.
313. * Lille Daase af Guld. Firkantet, med afrundede Hjørner. Blaa
Emaljekanter. Paa Laaget en lille oval Emaljemedaljon med en
Kartouche i Guld. Frankrig, 19. A arh.’s 1. Halvdel. L. 572 Ctm .
Agaten ganske lys.
325. * Daase af Guld-Fluss.
Aarh. L. 6 Ctm.
Rund, lav. Montering af Guld. D. 772 Ctm.
Vuggeformet.
M ontering af Sølv.
18.
43
42
326. * Daase af Guld-Fluss.
Aflang,
ottekantet.
Montering
af Guld.
L. 9V2 Ctm.
327. * Lille Daase af Marmor. Rococo-Form. Laag og Bund af brunt
og graat sp rængt Marmor. Sider og Montering af Guld med
Rococo-Ornamenter. L. 6 Ctm.
328. * Daase af Rosso antico.
Slutning.
Oval.
Montering af Sølv.
18. A arh .’s
L. 7 Ctm.
329. * Daase af Marmor med Guld-Fluss og Mosaik. Ottekantet. Mar­
moret graagrønt. Indvendig i Laaget en oval Medaljon af GuldFluss; udvendig en do. med en Fremstilling i romersk Mosaik
af Colosseum. Montering af Guld. L. 7V2 Ctm.
330. * Daase af Marmor. Firkantet. Marmoret grønt- og rød-plettet.
Foran paa Laaget en Blomst med to Blade af forgyldt Bronze.
L. 7V2 Ctm.
315
329
312
326
347
335
3'4
331. * Daase af Marmor. I Form af en med en Hængelaas aflukket
Kuffert med buet Laag. Marmoret graat. Montering af Bronze.
338. * Daase af Amethyst-Moder. Oval, kurveformet,
Hanke og Montering af Bronze. H. 5 Ctm.
med to
smaa
L. 7 Ctm.
332. * Daase af Jaspis.
Rund.
Montering af Guld.
333. * Lille Daase af Blod-Jaspis.
ring af Guld. D. 4 Ctm.
Rund.
D. 7 Ctm.
I Laaget et Spejl.
334. * Daase af Labrador. Aflang, ottekantet.
Bronze. 18. A a rh.’s Slutning. L. 9 Ctm.
Monte­
Montering af forgyldt
335. * Daase med Belægning af Malakit. Aflang, ottekantet. Porfyragtigt Underlag for Malakiten. Montering af Guld. L. 7V2 Ctm.
336. * Daase af Amethyst-Moder.
Oval.
Montering af forgyldt Bronze.
L. 9 Ctm.
337. * Daase af Amethyst og Sølv. Firkantet. Æ ske n af Amethyst,
Laaget af forgyldt Sølv. Paa Laaget fire ovale Chalcedoner o m ­
kring en af Perler indfattet Medaljon med Ordet L ’amitié i Smaaperler og u n d e r Glas. 18. Aarh.’s Slutning. L. 7V2 Ctm.
339. * Daase af Glas. I det buede Laag og den do. Bund er indslebet
henholdsvis en Hund og en Hare i Spring over et Rococo-Ornament.
Efterligning af Bjærgkrystal. Montering af forgyldt
uædelt Metal. L. 7 Ctm.
340. * Daase af Mandelsten.
18. Aarh. L. 9 Ctm.
Firkantet.
Montering af forgyldt Sølv.
341. *Daase af Agat(P). Firkantet, graa og brunlig. Helt overmønstret
med Facetter. Montering af Sølv. 18. Aarh.’s Slutn. L. 8V2 Ctm.
342. * Lille Daase af Rav og Guld.
Aarh. L. 5V2 Ctm.
343. * Daase af Rav.
Konkyljemotiv.
Ottekantet.
Høj, smal, vuggeformet.
18. Aarh. H. 6V2 Ctm.
Laaget af Guld.
18.
I Laaget er skaaret et
344. * Lille Daase af Rav. Firkantet. Paa Æ sk e n er udskaaret Guir­
lander, paa Laaget en Blomsterbuket.
Montering af forgyldt
Sølv. 18. Aarh.’s Slutning. L. 5 Ctm.
45
44
3 4 5 - * Daase af Skildpadde. Rund, lav. I Laaget er un d er Glas og
i en Ra mme af Bronze indsat et lille Elfenbens-Relief, fore­
stillende V enu s’ Triumftog. 18. A a rh .’s Slutning. D. 8 Ctm.
346. * Lille Daase af Skildpadde. Rund. Foret indvendig med
og med Montering af Sølvfiligran. D. 4V2 Ctm.
Sølv
347. :i:Stor Daase af Skildpadde og Perlemoder. Aflang, med sølvfor­
gyldt Beslag og med udskaaret Perlemoders-Laag, i hvis Midte
er indsat en Camée. 18. Aarh.’s Midte. L. 13 Ctm.
348. * Daase af Perlemo der. I Form af en høj, aflang, firkantet Kasse,
hvis Laag og Bund kan aabnes. Montering af forgyldt Bronze.
L. 6V2 Ctm.
XIII.
362
368
359
360
A N D R E G E N S T A N D E AF G U L D , SØ LV, EMAJLE,
PERLEM ODER e t c .
349. * Lommefrugtkniv af Guld og rød Emalje. Med smaa guldindfat­
tede sorte Emalje-Medaljoner, hvori Guldgrene. L. 11 Ctm.
350. Stor Kniv af forgyldt Sølv. Med indfattede Stene og med Grave­
ringer efter Thorvaldsen paa Bladet. Be te gn et: Knud Christian
Jense n 1859. L. 38 Ctm.
351. * Signet af Sølv med hebraisk Indskrift og indesluttende i Haandtaget Øreske og a nd re Redskaber. L. 6V2 Ctm.
352. * Spil af Sølv. Bestaaende af et Miniature-Bord, over hvilket en
Bøje med en Figur holdes i Balance af to Kugler. H. 10 Ctm.
353. * Miniature-Kurv af Sølv. G e nn e m bru dt Arbejde. Med fire Sløjfer
paa Kanten og hvilende paa fire Kugler. Be tegnet med flere
utydelige Mærker. H. 3Vs Ctm.
354. * Miniature-Cello af Sølv.
Ikke betegnet.
L. 9 Ctm.
355. Lille Flacon af forgyldt Sølv. I en Kæde med en Ring.
H. 6 Ctm.
358
356.
* Lille Flacon af Sølv.
Ornamenter. Forgyldt.
36 7
1 Form at en fladtrykt Vase.
18. Aarh. H. 6 7 a Ctm.
Graverede
357. * Dobbelkapsel af Sølvfiligran og Emalje. Bladformet. Paa den
ene Side et Emaljemaleri forestillende et Kærlighedspar. Paa
den anden et do. med et bræ n de n d e Hjerte paa en Ambolt og
en Haand med en H a m m e r samt Indskriften: Ich werde gehimert
doch nit gar zertrimert. En lille Taske af blaat Silketøj samler
Kapslerne. Tyskland, 18. Aarh. L. 6 Ctm.
358.
*Brosche af Guld, Emalje og Perler. I Form af en Sommerfugl
og
med bevægelige Vinger. Fra Grevinde Danners Auktion. B. 4V2 Ctm.
359. * Lommeuhr af Guld og med Emalje-Maleri. Paa Kapslen en
Kvinde med en Amorin. Værket betegnet: Argand a Paris. 18.
Aarh.’s Slutning. D. 472 Ctm.
360. *Lommeuhr af Guld og med Emaljemaleri og Perler. Paa Kaps­
len Minerva og en anden Kvinde ved et brændend e Alter. Kant
af ægte Perler. Værk og Skive betegnet: Dunant a Paris. 18.
Aarh.’s Slutning. D. 5 Ctm.
47
4-6
361. S k rin af Sølv.
K uffertf o rm et.
362. *N ecessaire af G uld.
363.
F ilig ran a rb e jd e .
I n d e h o ld e r Sax, K niv etc.
PLASTISKE ARBEJDER I BRONZE.
D ekoreret i drevet
A rbe jd e m e d R o c o c o - O r n a m e n te r og F ig ure r. F ra n k rig , 18. Aarh.
F o r m e n e s at h av e tilh ø rt J u l i a n e Marie. F r e d e r ik V I I . ’s Sam lin g.
373.
L. 11 Ctm .
374
*N ecessaire af P e r l e m o d e r og forg yld t B ro n ze . I n d e h o ld e r
K niv etc.
19. A a r h . ’s B e gy n delse.
løvrig o m t r e n t som fore g a a e n d e .
* N a a le-E tu i af
Sax,
S ofokles.
S ta tu e tte .
D em osthenes. S ta t u e tt e .
375.
Hermes.
376.
Ceres.
G u ld og E m alje.
S tatu ette. P a a Sokkel af M a rm o r.
377. Moses. Efter M ic helangelo . S tatu ette.
H. (m. S.) 61 Ctm .
E m a lje n hvid, lyse bla a og sort.
I F o r m af en Fisk.
E m a lje n
378. B onaparte.
380. Tietgen.
367. * K nap til Ridep is k elle r Stok. Af Guld og m ø r k e b l a a E m a lje .
B esat m ed P e r l e r og R u b i n e r og m e d en S m a r a g d i T o p p e n .
H. 2 Ctm .
med
B ue,
Pil, K o g g e r og
D e t hele hviler p aa 6 F ø d d e r af Koral.
18. Aarh.
H. 21V2
370. D rikkehorn
med
flam m ende
47 Ctm.
H. (m. S.)
47 C tm .
Buste .
P a a S okkel af M a rm o r.
H. 28 C tm .
B e te g n e t: H eizler.
H. 16 Ctm .
381.
*En
S ta t u e tt e af B r a n d s tr u p .
Faun
H. 26 Ctm .
da n ser m ed et B acchusbarn
S ta t u e tt e af S aaby e .
staaende p a a
sit K næ .
H. 26 Ctm .
S y d ty s k la n d ?
V e n e d ig ?
H. 11 Ctm.
Sølv -L aag
og
-Fod.
U d ført
af
382. * S a ty r spillende p a a D obbeltfløjte.
af sort T ræ . H. 21 Vs Ctm.
372. Vase paa Sokkel af Sølv.
H. 19 Ctm .
P a a Sokkel
Mic helse n
383. * K næ lende exotisk D anserinde. S ta tu e tte . B e t e g n e t: C. J. B. (Bonnesen). H. 19V2 Ctm .
3 8 4 .* D ansende nøgen K vinde.
S t a t u e tt e af B o n n e s e n .
B e te g n e t m e d
K u n s t n e r e n s S i g n a t u r og m e d A arsta lle t 1898.
U dstille t
S ta a r
delvis forgyldt.
paa
en
høj
B ro n ze -T re fo d
F ig ure n, H. 49 Ctm.
i antik
Stil,
1899.
T re f o d e n , H. 1 M. 39.
/
385. * T yr. S tatuette.
H. 9V2 Ctm.
L. 20 Ctm.
S ta tu e tte af P ete rs.
U rn e .
M o n te r e t paa en S te n til B re v p r e sse .
H. 49 Ctm.
371. K rokodille af Sølv.
en
Ctm .
369. F ig u r af Sølv (Markus).
B e te g n e t: G R E E N .
H. (m. S.)
H e rtil en S o k k e l af T r æ .
368. * »K olossen paa R hodos«. Kora l og Sølv. Sir-Stykke, fore stille nde
et Skib i en Dok,
h v o r o v e r er o p b y g g e t i u d s k a a r e t Kora l en
Kerub
H. (m. S.) 52 Ctm.
blaa.
L. 16 Ctm .
kronet
P a a Sokkel af M arm o r.
S tatuette. P a a Sokkel af M arm or.
379. L ø vin d e.
18. Aarh.
H. (m. S.) 52 Ctm.
I n d h o l d e t m a n g le r ,
L. 9 x/s Ctm.
L. 8 Ctm .
366. * E tu i af G uld og Emalje.
P a a S okkel af M arm o r.
L. 9V2 Ctm.
364. * Necessaire af P e r l e m o d e r og forgyldt B ro n ze .
365.
XIV.
L. 13 Ctm .
B etegnet:
M. C. N. (Fru Marie Carl Nielsen).
H e rtil en S o k k e l af T r æ .
386. * Vadende D reng. S tatuette.
1901. H. 20 Ctm .
H e rtil en S o k ke l a f T r æ .
B e te g n e t: Chr. E riksso n — A rcueil
48
392
388
38 9
4°9
400
390
400
407
XV
U H R E , S E R V IC E , K A N D E L A B R E R , S T A G E R ,
VASER
e t c
.
af Bronze, Kobber, Messing.
387. * Uhr i Taarnform. Forgyldt Bronze med Graveringer. P aa Si­
d ern e to Ruder, gennem hvilke man ser Værket. Staar paa et
trinformet Fodstykke af sort Træ, der hviler paa fire Metalknap­
per. Tyskland, 17. Aarh. H. 35 Ctm.
388. *U hr af forgyldt Bronze. Paa en Sokkel, der fortil er formet
som en aaben Bogreol. Frankrig, 19. A a r h u n d r e d ’s Begyndelse.
390. *Taffeluhr af forgyldt Bronze. I Form af en tempellignende Byg­
ning med et svært Gesimsstykke, baaret af fire kannellerede
korinthiske Søjler, der hviler paa en høj Sokkel. Paa Sokkelen
fem sammenflettede Kranse i Relief. Uhret, der hæ nger oppe
under Gesimsen, er paa Skiven b e te gn e t: M A R C H A N D A
P A R I S . Paris, 19. A a rh .’s Begyndelse. H. 64V2 Ctm.
391. *Uhr af hvidt Marmor og forgyldt Bronze. Med Fremstillinger
i rund Form og i Relief af Belisars Historie. Betegnet paa Skiven:
Kinable. (Navnet kendt fra et samtidigt Uhr i South KensingtonMuseet). Frankrig (og England), 19. A a rh .’s Beg. H. 49 Ctm.
H. 41 Ctm.
389. *Uhr og Skrivetøj af Bronze. Uhrkassen, som b æ rer en N ode­
stol, flankeres af to staaende forgyldte Figurer, hvoraf den ene
spiller Fløjte, den anden Lyre. Naar dette Parti fjærnes, frem­
komm er i Sokkelen et Skrivetøj. Delvis forgyldt. Frankrig, 19.
A arh.’s Begyndelse.
H. 23 Ctm.
392. *Taffeluhr af Mahogni og forgyldt Bronze. Med fire MahogniSøjler med Basis og Kapitæler af Bronze, paa firkantet Sokkel
af Mahogni. Stor, rigt forsiret Perpendikel af Bronze. Betegnet
paa Porcellænsskiven: F. Jiirgensen, København (1828). Har til­
hørt Christian VIII. Købt paa Enked ro nn ing Caroline Amalies
Auktion. H. 67 Ctm.
4
50
393- Service af forgyldt Bronze. Bestaaende af en stor Frugtskaal og
to mindre do. samt otte Konfektskaale. H. 3 3 > 2 3
21 Ctm.
394. * Messingstager (et Par). Balustreformede Stammer, ottekante de
Kraver og do. Fødder med Drivning og Gravering. U n d e r K ra­
verne s t a a r : A N N A T V N D E R S : A. 1663. H. 25 Ctm.
395. * Malmstager (et Par). Svære, balustreformede, sexkantede K raver
med Kerubhoveder, sexkantede Fødder. Danmark, 17- Aarh.
H. 30 Ctm.
396. Stage af Malm.
I Trepas.
Rococo. F ødderne ottesidede,
H. 28 Ctm.
398. * Stager (et Par) af forgyldt Bronze og Marmor.
Empirestil. Tre-
H. 32 Ctm.
Med T h e rm o m e te r og Kalender.
400.
H. 19 Ctm.
409. :i:Brevpresse af Bronze. I Form af en Grif paa en firkantet Sok­
kel, paa hvilken forskellige E m blem er i forgyldt Relief. 19. Aarh u n d r e d ’s Begyndelse. H. 33V2 Ctm.
410. Brevpresse af sort Marmor med et Firben af Bronze. L. 21 Ctm.
411. Pennestativ af Bronze.
399. Stager (et Par) af delvis forgyldt Bronze. I Form af en D re n g
ridende paa en Krokodille og bærende et Horn med V ind rue ­
klaser.
Med graverede O r ­
407. * Gruppe af forgyldt Bronze.
Antik-romersk Stridsvogn med
Vognstyrer og to Heste. G ruppen er fastgjort til et firkantet
Fodstykke af rødt og sort Marmor, som bæres af fire forgyldte
Bronzekløer. L. 31 Ctm.
408. Stativ af Bronze.
397. * Stager (et Par) af forgyldt Bronze.
fodede.
406. Røgelseskrukke af hvidt Messing (?). Paa Fod.
namenter. H. 25 Ctm.
Paa Foden er graveret et Guds Øje.
H. 41 Vs Ctm.
buede og svejede.
405. '■ Brændespand af Kobber. Oval. I en stor graveret Kartouche
paa den ene Side et M o n o g r a m ; i en tilsvarende paa den anden
Side Aarstallet 1781. H. 48 Ctm.
H. 19 Ctm.
412. * Kridtpibe-Etui. T ræ med Messingbeslag. Holland, 1736. L. 29 Ctm.
H. 22 Ctm.
*Kandelabrer (et Par) af forgyldt Bronze.
Søjlen med de 6 A rme
bæres af tre Løvefødder, der hviler paa en tresidet Sokkel.
Frankrig, 19. Aarh.’s Begyndelse. Indrettede til elektrisk Lys.
413. * Miniature-Pengekiste af Messing. Paa Siderne og Laaget grave­
rede Figurer. I Bunden en graveret Frugt-Feston, indvendig i
Bunden en do. springende Hjort. Indvendig i Laaget en kunst­
færdig Laas. Niirnberg, 17. Aarh. H. 4 l/s Ctm.
H. 67 Ctm.
401. * Laag- Vaser (et Par) af violet Glas og forgyldt Bronze. Satyr­
hoveder danner Hankene, mellem hvilke hænger V in-Guirla nder
i Relief.
Ludv. X V I.’s Stil.
414. Plateau af forgyldt Bronze. Med Karaffe og to Glas med PalmetFriser i Guld. I Plate auet Spejlbund. 19. A arh.’s Begyndelse.
L. 34 Ctm.
H. 31 Ctm.
415. Fuglefod af forgyldt Bronze.
402. Jardiniére, lille, af forgyldt Bronze.
Rococostil.
(Til at bære en Nautil). H. 20 Ctm.
L. 25 Ctm.
416. Signet af forgyldt Bronze. Øverst en Abe med en Kurv.
403. * Kaminforsats. Af Jærn, med Ornamentstykke af forgyldt Bronze.
Frankrig, 19. A arh.’s Begyndelse. L. 1 M. 6 Ctm.
404. * Kumme af Kobber.
17. Aarh.?
Stor, oval, med
drevne Bukler.
Venedig,
417. Blækhus af forgyldt Bronze.
I Rococo-Stil.
H. 9 Ctm.
L. 19 Ctm.
418. Blækhus af Bronze. Skaalen bæres af tre Satyrer.
to Kvinder i Kamp. H. 41 Ctm.
Paa Laaget
52
53
419 - Blækhus af Bronze. I Form af en Amorin med en Krukke. H .ioC tm .
433. Camée i Sølvramme. Rammen er et Stykke af et gammelt Laugspokal-Skilt. H. 12V2 Ctm.
420. Elektrisk Lampe af Bronze.
Med Skærm af Silke. H. 49 Ctm.
434. * Figur af Elfenben. Amor fangen i en Rævesax. Fodstykket
betegnet: F R A N Z H I E S S & S O HN E . . . WI EN. H. ioVaCtm.
XVI.
435. Sofapude.
STEN, MOSAIK, ST R U D SÆ G , FORSKELLIGT.
421. Loupe af Jaspis.
422. Skrin
med
36 Ctm. □
436. Bordløber af fløjels- og silkevævet Stof.
Baand. L. 1 M. 87.
H. 3 Ctm.
Malakit-Belægning.
Gobelin-Betræk.
Kantet med indokinesiske
Montering af forgyldt Bronze.
L. 17 Ctm.
XVII.
423. Brevpresse med Malakit-Belægning.
Haandtag af forgyldt Bronze.
MINIATURER.
L. 20l/2 Ctm.
437. Madonna med Barnet.
424. Kumme af Tigerøje-Sten.
I Stativ af Messing.
438.
425. Vase af Porfyr.
Paa Fodstykke a f Træ.
426. Skaal paa Fod af Porfyr.
427. Tobaksdaase af Porfyr.
H. 16 Ctm.
Portræt a f Frederik
V.
1 Ramme af forgyldt Sølv. H. 5 Ctm.
H. 36 Ctm.
439. Genrebilled. En ung Mand beder en ung Kvinde om Tilgivelse.
I rund Metalramme. D. 8V2 Ctm.
D. 36 Ctm.
Cylindrisk.
I Ramme af forgyldt Bronze. H. 9 Ctm.
D. 11 Ctm.
Paa Laaget en Bronzeknap.
428. * Saltkar af Agat. Sølvforgyldt
Fod og Hanke. Betegnet
Augsburgs Mærke
og
med Mestermærket E A
Augsburg, 17. Aarh. H. 4V2 Ctm.
440. Tre Miniaturer i Olie. Forestillende en gammel Kone. Tilskrevne
den unge Marstrand. Ovale, i Trærammer. H. 10 Ctm.
med
(Elias Adam?).
XVIII.
MØBLER.
429. * Skaal, lille, rund og paa Fod af Marmor.
H. 6 Ctm.
Graat- og sortsprængt.
430. * Florentinsk Mosaik. Forestillende en Vase med Blomster staaende paa et Bord. Sort Baggrund. I Ramme af forgyldt Træ.
Italien, 18. Aarh. H. 36 Ctm.
431. * Pokal af Strudsæg. Paa Fod
H. 287* Ctm.
af Træ og monteret med Træ.
432. Skrin med indfattede Caméer.
sølvet do. H. 11V2 Ctm.
Skrinet selv af Messing og for­
441. * Piedestaler (2 Stk.). Ovalt Gennemsnit, hvidt lakerede med for­
gyldte Ornamenter i Relief. H. 1 M. 30.
442. Reol af udskaaret
Egetræ.
L. 1 M. 70, D. 46 Ctm.
443. *Skab (Vitrine).
444. * Skabe (Vitriner).
D. 38 Ctm.
Af Egetræ.
2 Stk.
Forneden
Skabe.
H.
1 M.
53,
H. 1 M. 62, L. 1 M. 2, D. 53 Ctm.
Af Egetræ.
H. 1 M. 59, L. 81 Ctm.
55
54
397
38 7
397
45'
445. * Etagére.
Mahogni med Glas.
Ca. 1840.
H. 1 M. 59.
398
446. * Etagére. Mahogni med Bronzebeslag.
H. 1 M. 69, L. 89 Ctm., D. 48 Ctm.
19. A arh.’s Begyndelse.
447. * Skab (Vitrine). Mahogni med Indlæg og Galleri af Messing samt
med Marmorplade. H. 1 M. 38, L. 60 Ctm., D. 33 Ctm.
448. *Skab (Vitrine).
D. 37 Ctm.
Som foregaaende.
H.
1 M. 42, L. 70 Ctm.,
391
398
452
449. * Kommode, lille. Af Egetræ. Paa svejede Ben. Gule og m ø rk e ­
brune geometriske Indlæg. Rococo-Beslag. Danmark, 18. Aarh.
H. 73V2 Ctm., L. 65 Ctm., D. 41 Ctm.
450. * Kommode. Af forskellige T ræsorter og med sorte Kantlister.
I Pladen en Vase med Blomster; paa de fire Skuffer blomstrende
56
57
Grene; paa Siderne ba a ndom vundne Buketter, — alt af indlagt Træ.
Beslag af Messing. Holland, 18. Aarh. H. 80 Ctm., L. 87 Ctm.,
D. 50 Ctm.
451. * Dametoilettebord.
Under Midtstykket
som klappes ud til
grøn Silke med
H. 75 Ctm., L. 92
Af Rosen- og Mahognitræ. Pladen tredelt.
et Spejl til at rejse op. Under Fløjstykkerne,
Siderne, Rum, der er betrukne med gammel
paamalede Blomster.
Frankrig? 18. Aarh.
Ctm., D. 50 Ctm.
452. * Skrive-Chatol. Af Mahogni. Buet Klap til at skyde tilbage; tre
Plader (de to i Siderne) til at trække ud. Overpartiet dækkes
af en hvid Marmorplade, omkring hvilken et Gitter af Messing.
Udvendig 8 Skuffer, indvendig 4 og 2 a%bne Rum. Frankrig?
ca. 1800. Har tilhørt Christian VIII. Købt paa Enkedronnin g
Caroline Amalies Auktion. H. 1 M. 23, L. 1 M. 23, D. 66 Ctm.
453. * Spillebord. Af Mahogni med Indlæg af forskellige Slags Træ.
Naar Bordet er opslaaet, har det paa Midten af Pladen en stor
oval Medaljon med en Trofæ af Musik-Instrumenter og Nodehefter.
Naar det er sammenslaaet, har det udvendig paa Pladen et rhomboidt Midtstykke, hvori en Pil, Pilekogger og en Fakkel. Italien
(Legnano?). 18. A arh .’s Slutn. H. 78 Ctm., L. 74 Ctm., D. 38 Ctm.
454. Stumtjener.
Med italienske Folkelivsbilleder i farvet Træ.
Italien.
455. * Konsolbord. Af udskaaret, sortmalet og forgyldt Træ. Plade af
mørkegraat Marmor med lyse Stænk. H. 87 Ctm., L. 89 Ctm.,
D. 46 Ctm.
493
5°9
5 39
518
474
5 01
483
526
5 21
471
468
529
465
516
520
ORIENTALSK KUNSTHAANDVÆRK.
XIX.
JA PA N SK E U D S K A A R N E SMAA-ARBEJDER
(Netsuker etc.)
H. 1 M. 23.
458. * Triangulær Netsuke af Elfenben. Lykkeguden Hotei sidder bøjet
over sin Sæk. 18.— 19. Aarh. H. 4V2 Ctm.
457. * Spejl. Af udskaaret og forgyldt Træ. I Topstykket en Kurv
med Frugter og Blade. Langs Siderne Vinranker. 17. A arh.’s
Slutning. H. 1 M. 24.
459. *Netsuke af Elfenben. Den rige Lykkegud Daikoku siddende
med en Handelsbog, hvis Udvisende øjensynlig tilfredsstiller
ham. Bagved hans Sæk. 1 8 — 19. Aarh. H. 2 Ctm.
456. Ramme til Kakkelovnsskærm.
Udskaaret, sort Træ.
460. * Netsuke af rødbrunt Træ. Siddende Abe, der i den ene Haand
holder en frugtbærende Gren af spidsbladet Eg og med den
anden fører et Agern ind i Munden. Bete gnet: Tomokazu.
18.— 19. Aarh. H. 3V2 Ctm.
58
461. * Netsuke af Ben.
59
(
I Form af en liggende Oxe.
1 8 — 19. Aarh.
L. 6V2 Ctm.
462. * Netsuke af Elfenben. Urne med Risvin og to Aber; den ene,
med Vinøse, liggende paa Urnens Rand; den anden, med Drikkeskaal, staaende. 18.— 19. Aarh. H. 3V2 Ctm.
463. * Netsuke af udskaaren rød Lak paa Træ (Tsuishiu-Lak). Formet
som en Bladvifte. Paa den ene Side et Landskab med Træer,
stiliserede Bølger og to Kinesere. Den anden Side hul og sort­
lakeret. Japan (?), 18.— 19. Aarh. B. 5 Ctm.
464. * Signet-Netsuke af sort Træ. Som Greb en liggende kinesisk
Løve. Japan (?), 18.— 19. Aarh. H. 3 Ctm.
472. * Triangulær Netsuke af Elfenben. Lykkeguden Hotei staaende
med et Barn paa Ryggen og en Bladvifte i højre Haand. Be­
tegnet: Kogen. 19. Aarh. H. 6V2 Ctm.
473. * Netsuke af Elfenben. Siddende japansk Barn foreviser en Maske.
Betegnet: Myosai. 19. Aarh. H. 4 Ctm.
474. * Tobaksdaase. Af
af do. Paa Daase
Netsuken formet
Daase og Netsuke:
brunt Træ med Laag og tilhørende Netsuke
og Laag et Ferskentræ med klatrende Aber.
som en klatrende Abeunge.
Betegnet paa
Shuo. 19. Aarh. H. 7V2 Ctm. Afb.
475. *Nipsgruppe af Ben. Med Indlægning af Koral og Spor af rød
Bemaling. Den kinesiske Helt Gentoku rider over Floden Dankei paa Hesten Tokiro. 19. Aarh. H. 6V2 Ctm.
465. * Netsuke af Elfenben. Lykkeguden, den vise Juro-jin lader et
Barn se et halvt udrullet Hængebillede, hvorpaa en Skildpadde
er gengivet. Betegnet: Tomonaga. 19. Aarh. H. 3Vs Ctm. Afb.
476. * Nips-Gruppe af Ben. Gartner i Færd med at flytte et stort,
opretstaaende Træ, hvis Rødder er indpakkede i Bastmaatter.
Ved Træet Spade og Sav. Betegnet: Masanobu. 19. Aarh.’s
Slutning. H. 8 Ctm.
466. * Netsuke af Ben. Den buddh. Helgen Hattara Sonja siddende
paa et Klippestykke; ved Siden af ham hans Tiger. Betegnet:
Chogetsu. 19. Aarh. H. 5 Ctm.
477. * Nips-Gruppe af Elfenben. Tre Lykkeguder: Fiskeren Jebisu,
den rige Daikoku (med Minehammer) og den skønne Benten,
sidder i Drikkelag omkring et Bord. Betegnet: Otoyo (?) og
Bomærke (Kakihan). 19. Aarh.’s Slutning. H. 4 Ctm.
467. * Netsuke af Ben. Staaende, skægget, taoistisk Genius med Blad­
krave og -bælte, Stav og Kurv. 19. Aarh. H. 8 Ctm.
478. * Statuette af Elfenben. Staaende, skægget, kinesisk Vismand
(Sennin) med Stav, Pilgrimsflaske og Kurv, hvori en Fisk. Be­
tegnet: R y o . . . . 19. Aarh.’s Slutning. H. 10V2 Ctm.
468.
* Netsuke af Elfenben. Ni under Opførelsen af japanske, lyriske
Dramer (No-Spil) anvendte Masker. Betegnet: Rakugyokusai.
19. Aarh. H. 3V2 Ctm. Afb.
Hertil Fodstykke af udskaaret, brunt Træ.
XX.
469. * Netsuke af Ben. Dansende Nytaarsgratulant med Maske og
Haandtromme. 19. Aarh. H. 8V2 Ctm.
470. * Netsuke af Ben.
I
Form af
en siddende
Tiger. 19. Aarh.
H. 3 Ctm.
471. * Netsuke af Elfenben. Ørn, siddende paa en
Okatomo. 19. Aarh. H. 3V2 Ctm. Afb.
Gren. Betegnet
KINESISKE
U D S K A A R N E ARBEJDER AF B L Ø D T MATERIALE
(Træ, Ben etc.).
479. * Figur, stor, halvrund. Af mørkt, udskaaret Træ. Den lange
Levetids Gud, Cheu Lao, staar mystisk smilende med et JuiScepter i venstre Haand. H. 84 Ctm.
Hertil udskaaret Fodstykke af mørkt Træ.
61
6o
480. * Statuette af mørkt, udskaaret Træ. En med sammenlagte H æ n ­
der siddende, ældre, velvillig L æ r d , — vistnokKonfucius. H. 25 Ctm.
481. Daase, cylindrisk med hvælvet Laag af mørkt Træ. I udskaaret
Relief Landskaber med taoistiske G uddom m e og kinesiske Vismænd.
H. 30 Ctm.
482. * Skab, lille med Hængsellaag og et P ar Døre. Af brunt (tildels
vellugtende) T ræ. Indlagt Relief, dannet af Perlemoder, farvet
Ben og broget eller paa farvet Grund hvilende Fedtsten. Paa
Laaget foroven et af Skyer omgivet blomstrende Lotusskud, paa
Siderne blomstrende Pæ on- og Krysanthem um skud samt Drager.
P aa Dørene et P a r opstigende, femkloede Drager med hellige
Perle r mellem Skyer. Paa Skabets Sider Grene med Fersk ener
og andre Frugter. Paa F oden Drager og en Lotusblomst. Un­
de r Laaget en løs Bakke; bag Dørene en større og 4 mindre
Skuffer. Beslag af lyst Messing med graverede Blomsterornamenter.
Gammelt Arbejde. H. 4 7 V2 Ctm., B. 40 Ctm., D. 30 Ctm.
Hertil som Fodstykke et firføddet B ord af brunt Træ.
483. * S ka a l af brunt Rhinoceros-Horn. I udskaaret, af og til underskaaret Relief, der fra Ydersiden delvis svinger om paa Indersiden,
et Bjærglandskab med Vandløb, Træer, Huse og Menneske­
skikkelser.
H. 12V2 Ctm.
487. Gruppe af Fedtsten. Bestaaende af 15 større og mindre, i rød
eller graa Fedtsten udskaar ne Figurer. Taoistiske Genier og Vismænd. H. 17V2 Ctm.
488. * S k a a l af Fedtsten. Fo rm et som 3, af talrige Egern omgivne,
paa Klippegrund hvilende Frugter af Citrus decumana (»Buddhas
Haand«). H. 1 5 V 2 Ctm., L. 32 Ctm.
489. * Statuette af Fedtsten. Rangens Gud Lu Hsing, staaende med et
Jui-Scepter i venstre Haand. Polykro mt bemalet. 18. Aarh. (?)
H. 22 Ctm.
490. * Æ ske, lille, rund, med Laag af graagrøn Jade. Paa Laaget et
indslebet Planteornament. H. 3 Ctm., D. 7 Ctm.
491. *Skaal, flad, rund, af graa, halvklar Jade.
Striber. D. 14V2 Ctm.
Med smaragdgrønne
492. * Vase, slank, af mørkegrøn Jade. Paa Fod af forgyldt og cise­
leret Sølv (Kbh.’s Prøvesølv). Paa Vasen slebne O rnamentbæ lte r,
hvis Motiver er hentede fra Irisbladet, Tigeransigtet og Lotusblomsten. H. 14 Ctm.
Afb.
Hertil et Fod stykke af udskaaret, mørkt Træ.
484. * Æ ske, flad, rund med Laag af Skildpadde. I skaaret Relief,
Landskaber og Kinesere. 19. Aarh. H. 2 Ctm., D. 9 Ctm.
485. * Visitkortetui af Ben. Dekoreret med Landskaber og Kinesere i
skaaret Relief. 19. Aarh. L. 10 Ctm., B. 6 Ctm.
XXL
KINES I SKE
U D S K A A R N E A R B E J D E R AF H A A R D T MAT ER I A L E
493. * Røgelsekar med hvælvet Laag af mørkegrøn Jade. Frit frem­
springende, opadbøjede Hanke; 3 Fødder. Paa Kar og Laag
lange Rækker af graverede, forgyldte T egn i Seglskrift; paa hver
Fod et Løvehoved i skaaret Relief. H. 131/a Ctm. Afb.
494. *S kaa l af graagul, brunplettet Agat.
hornløs, tvehalet Drage. H. 5 Ctm.
Med Hank i Form af en
495. * S kaa l af Bjærgkrystal. Form et som en af Blade omgiven Frugt,
hvis Stilk kru m m e r sig til en Hank. H. 4 Ctm.
496. * Snusflaske af Bjærgkrystal. Med Pro p af Koral og Ske.
Kannellering. 18.— 19. Aarh. H. 6 Ctm.
Sleben
(Sten og Glas.)
486. * Gruppe af Fedtsten. Den taoistiske, udødelige Vismand How
Sien Sheng med sin Tudse. H. 5V2 Ctm.
497. * Snusflaske af taaget Bjærgkrystal.
Med rød Agatprop og Ske.
Facetslebet Stjærnemønster. 18.— 19. Aarh. H. 7 Ctm.
62
498. * Snus flaske af Bjærgkrystal. Med indlejrede sorte Naale.
Aarh. H. 5V2 Ctm.
499. * Snusflaske af Bjærgkrystal.
Pro p af Elfenben med Ske.
509. * Snusflaske af graagul, brunplette t Agat. Med P ro p af grønt Glas
og Ske. Menneskeskikkelser, Plante r og Symboler; hovedsagelig
en Camée, i brunt. 18.— 19. Aarh. H. 7 Ctm. Afb.
18.— 19.
Med indlejrede, fine, sorte Naale.
18.— 19. Aarh. H. 6 Ctm.
510. * Snusflaske af graagult, brunple ttet Glas (Agat-Efterligning). Med
Pro p af lysrosa Glas. 18.— 19. Aarh. H. 672 Ctm.
500. * Snusflaske af Bjærgkrystal. Med Pro p af lysrosa Glas (?) og Ske.
P aa Siderne er indslebet to Drager. 18.— 19. Aarh. H. 8 Ctm.
511. * Snusflaske af lysviolet, mat Glas. Med Prop af grønt Glas og
Ske. I slebet Relief lykkebringende Skrifttegn mellem Skyer.
18.— 19. Aarh. H. 6l/2 Ctm.
501. * Snusflaske af graa Bjærgkrystal. Paa den ene Flade er aflejret
et uigennemsigtigt, graagult Stenlag. Prop af grønlig Jade med
Ske. En Camée, i graagult, Blo mm etræ og Fugle. Paa Siderne
i slebet Relief L øvehoveder med Ringe.
18.— 19. Aarh.
H. 7V2 Ctm. Afb.
512. * Snusflaske af lysviolet, mat Glas, Med P rop af grøn Jade og
Ske. 1 slebet Relief Dra ger mellem Skyer.
18.— 19. Aarh.
H. 7 Ctm.
513. * Snusflaske af rø d b ru nt og gult, spættet, uigennemsigtigt Glas;
Efterligning af Skildpaddeskal.
18.— 19. Aarh. H. 572 Ctm.
502. * Snusflaske, lille, af Amethyst. Med Pro p af Koral og Ske.
L andskaber i slebet Arbejde. 18. — 19. Aarh. H. 6 Ctm.
503
* Snusflaske, lille, af Amethyst. Med Prop af do. og Ske. I slebet
Relief Aber i T r æ e r og den buddh. Helgen Panthochia (Panthaka)
med Drage. 18 — 19. Aarh. H. 5V2 Ctm.
X X II.
J A PA N SK E O G KINESISKE LAKARBEJDER.
504. * Snusflaske af Amethyst. Med Pro p af grøn Jade og Ske. I
slebet Relief en kinesisk Vismand med Stav og Fersken; Hjort
og T r a n e ; voxende Fyr, Bambus og Blommetræ. 18.— 19. Aarh.
514. * Æ ske, rund, med Laag af lakeret Træ. G runden Avanturinlak.
Udvendig i Relief af mat Guldlak en Del af Sym bolerne for
lang Levetid: Fyr og Bambus, T ran e og langhalet Skildpadde
(Fantasidyr). Japan, vistnok 17. Aarh. H. 6 Ctm., D. 14 Ctm.
H. 7 7 « Ctm.
505.
* Snusflaske, lille, olivenformet, af
rød Agat. Med Pro p
Glas og Ske. 18.— 19. Aarh. H. 4V2 Ctm.
506.
* Snusflaske af
graa, hvidaaret Agat.
Ske. 18.— 19. Aarh. H. 7 Ctm.
507.
* Snusflaske af graagul, brunplettet Agat. Med P ro p af Rosen­
krystal og Ske.
En Camée, i brunt, to Menneskeskikkelser og en
Tudse. 18.— 19. Aarh. H. 6 Ctm.
508.
* Snusflaske af graagul, brunplettet Agat. Med Prop af Bjærg­
krystal og Ske. En Camée, i brunt, en Mand trækkende med et
firføddet Dyr. 18.— 19. Aarh. H. 672 Ctm.
Med Prop af rød Agat og
af grønt
515. *Urne, lille, med Laag af lakeret Træ. Urnens Indside foret med
forgyldt Metal. Paa en Grund af Avanturinlak spredte P æ o n ­
blomster med Blade i lavt Relief, dannet af Guldlak samt Guldog Sølvfolie. Japan, 18.— 19. Aarh. H. 7 Ctm.
516. *Madbolle med hvælvet Laag af lakeret Træ. G run d e n udvendig
spættet Avanturinlak, indvendig rød. Udvendig i Relief af mat
Guldlak to flere Gange gentagne, symmetrisk i Kreds anbragte
Vaabenmærker, d annede af otte mindre Kugler omkring en niende
større og Surkløverens Blomst; i Laagets Centrum det sidst­
nævnte Vaaben. Det yderste, gyldne Lag delvis afslidt. Japan,
18.— 19 Aarh. H. 872 Ctm. Afb.
64
517- * Dokumentæske, lang, rektangulær, med Laag af lakeret Træ.
Snore af rød Silke. Grunden Avanturinlak. Udvendig i Relief
af mat Guldlak: Karakusa Ranker, spredte Shippo-Mønstre og
Vaabenmærker, dannede af tre Aoi-Blade. (Asarum caulescens).
* Japan, 18.— 19. Aarh. H. 8 C t m , L. 41 Ctm.
518. * Papiræske, rektangulær, med Laag af lakeret Træ. Udvendig:
Grund af blank, sort Lak; paa Laaget i Relief af Guldlak med
ubetydelig rød og sort Bemaling en i Kreds sammenrulle t Drage.
Indvendig: Grund af Avanturinlak; paa Laaget, hovedsagelig i
Relief af Guld- og Sølvlak med Guld- og Sølvmosaik, et L a n d ­
skab med Klipper, Tempel, Kirsebærtræ og Vandløb. Japan,
1 8 — 19. Aarh. H. 4 Ctm., L. 22 Ctm., B. 20 Ctm. Afb.
519. Kande, ude n Hank, af lakeret Træ. Udvendig broget Avantu­
rinlak med stiliserede Sommerfugle i Guldlak. Indvendig brun
Lak. Beslag af gult Metal. Japa n, 18.— 19. Aarh. H. 20 Ctm.
520. * Æ ske, cylindrisk, med Laag af lakeret Metal. Paa blank, sort
Gru nd en Vandflade med Blad, Blomst, Stængel og Frug t af
Lotus. F a r v e r : Guld, rødt og graat. Japan, 18.— 19. Aarh.
H. 6 Ctm.
Afb.
521. * Æ ske med Laag af lakeret Træ. Tværsnittet uregelmæssig
elliptisk, bestemt af Fremstillingen paa Laagets Overside. Denne
efterligner, i Relief af straalende Guldlak, en Fersken med Blade.
Pletter og Aftegning er tildels gengivne i rødt og Mosaik af
Guld eller Perlemor. Udsiden iøvrigt Guldlak. Indsiden Avan­
turinlak. Japan, 18.— 19. Aarh. H. 4 Ctm., L. 11V2 Ctm. Afb.
522. * Æ ske, rektangulær, med Laag af lakeret Træ. Paa Laagets
Yderside en R amme af Guldlak og et forsænket rektang ulært
Felt. Her paa blank, sort Grund, i Guldlak — delvis Relief —
og rødt, et Som merlandskab ved en Flod, hvor en bondeklædt
Mand flaader Tøm me r. Den udvendige Side iøvrigt blank og
sort; den indvendige Side Avanturinlak. Japan, 19. Aarhundred.
65
Guldmosaik, Sølv og rødt et Antal spredte, firkantede, forgyldte
Papirstykker med paamalede landskabelige eller florale Fremstil­
linger
Paa Laagets Indside i Relief af Guldlak med rig Anven­
delse af Guldmosaik et Landskab, i hvis Fo rg ru nd nogle, tildels
i en Kurv anbragte, japanske K æmperæ ddiker (Daikon) dominerer.
Japan, 19. Aarh. H. 4V2 Ctm., L. 12 Ctm.
524. *Æ ske, sekskantet, med Laag af lakeret Træ. Udvendig: Grund
af Guldlak; i Relief af lignende Lak med Guldmosaik lukkede og
aabne, paa forskellig Vis dekorerede Foldevifter samt en Blad­
vifte, formet som en Kirsebærblomst. Indvendig: Grund af A van ­
turinlak; paa Laaget i Relief af Guldlak Ornam ent, dannet af
Phønix i Skyer ved Paulownia- og K rysanthem um -V aabenm ær ker.
Betegnet: Homin. Japan, 19. Aarh. H. 4V2 Ctm., L. 10V2 Ctm.
525. * Æ ske med Laag af lakeret Træ. Elliptisk Tværsnit med 4 Indkærvninger. Udvendig: Grun d af Guldlak; paa Laaget, hovedsagelig i Relief af Guldlak med Guldmosaik, en Abe, der h æ n ­
gende i en Gren af et blomstrende Kirsebærtræ forgæves søger
at gribe Maanens Spejlbillede i Vandet n ed e n u n d e r ; ved T ræ et
en blomstrende Pæon bu sk ; paa Siderne et Bælte med stiliserede
Drager og Skyer i Guld og graat. Indvendig: G ru n d af Avan­
turinlak og, paa Laaget, Risax med en Græshoppe i Guldlak-Relief.
Betegnet: Homin (og Segl). Japan, 19. Aarh. H. 5 C t m , B. 10 Ctm.
526. * Skrivekasse, rektangulær, med Laag af lakeret Træ. I Kassen
Rivesten og Draabeflaske. Udvendig: Paa blank, brunsort Gru nd
et Sommerlandskab med Tempel, Bambusskov, Vandløb og Bro;
over d e n n e sidste ses — paa Laaget — den kinesiske Kaligraf,’
Digter og Statsmand Toba at ride paa sit Muldyr; bag ham en
Lærling. De levende Væsner i Relief af Guld, brunt, olivengrønt,
graat, rødt og sort; det øvrige fladt Arbejde i Guld- og Sølvlak.
Indvendig: Faldende Ahornblade og Kirsebærblomster mellem
Skyer (Efteraar og Foraar!) i Avanturinlak paa blank, brunsort
Grund. Draabeflasken af hvidt Metal, formet som en Vandkedel.
Japan, 19. Aarh. H. 7 C t m , L. 28 C t m , B. 20 Ctm. Afb.
H. 4 Ctm., L. 11 Ctm.
523. * Æ ske, rektangulær, af lakeret Træ. Indkærv ede Hjørner. G r u n ­
den Avanturinlak. Udvendig gengives i Relief af Guldlak med
527. * Mmiaturskab af lakeret Træ. Med 5 Skuffer, de to gemte bag
en Dør. Udvendig: Grund af guldstænket, blank, sort Lak; herpaa, i Guld- og Sølvlak med Guldfolie og tildels i Relief, for5
66
67
skellige Krysanthemum-Varieteter, voxende langs Bambusgærder;
paa Døren i fladt Arbejde et Bjærglandskab med Sø og Templer;
paa de to skjulte Skuffers Forside Sommerfugle i Guldlak og -folie.
Paa Dørens Bagside, i sort og graat paa Guldbund, et Bjærg­
landskab med Vildbæk, voxende Krysanthemer, Tusch-Rivesten og
Pensel — , en Sammenstilling, der i sin Helhed hentyder til den
forviste kinesiske Kejseryndling Kiku-Jido. løvrigt paa alle Skuf­
fer Avanturinlak. Beslag af, for største Delen oxyderet, hvidt
Metal, tildels formet som Sommerfugle. Japan, 19. Aarh. H. 15 Ctm.
B.
16V 2
Ctm., D. 10 Ctm.
528. * Bægervase med løs Fod af udskaaren, rød Lak (Tsuishiu-Lak).
Blad- og Tigerhoved-Ornamenter; Baggrund af geometriske Møn­
stre.
Kina? 18.— 19. Aarh.
H. 13 Ctm.
529. * Skrivekasse, rektangulær, med Laag af udskaaren rød Lak paa
Træ (Tsuishiu-Lak). I Kassen Rivesten og Draabeflaske. Paa
Laaget et Sommerlandskab med Kinesere i Baad; paa Siderne
Pæonblomster og Blade Indsiden sort. Flasken af Bronze med
en Tiger under Bambustræ i Relief. Japan? 18. 19- Aarh.
H. 4V2 C tm , L. 23 Ctm., B. 20V2 Ctm.
Afb.
530. Hængevaser (et Par) halvrunde, af udskaaren rød Lak (TsuishiuLak), formede som kløvede Flaskegræskar (Gourde) og dekorerede
med blomstrende, frugtbærende Græskarplanter samt, i to runde
Felter, med kinesiske Skrifttegn i indlagt Horn paa geometrisk
mønstret Baggrund. Kina, 18. — 19- Aarh. H. 18 Ctm.
531. * Æske, stor, med hvælvet Laag af udskaaren Lak paa Træ
(Tsuishiu-Lak); under Laaget en lakeret Træbakke. Tværsnittet en
Ellipse med indsnævret Midtparti. Paa Æske og Laag i tre Lag
Lak — rød, graagrøn og gul — Ranker af Pæon og Lotus samt
særlige Felter med Landskaber, hvor Menneskeskikkelser, Hjorte
og Traner ses mod Baggrunde af geometriske Mønstre. Indsiden
sortlakeret med lyst Blomstermønster. Paa Bakken Lotusornamenter
og Flagermus i
rødt, grønt og gult medforgyldte Grave­
ringslinjer. Kina, 18.— 19- Aarh. H. 18Y2 Ctm., L. 29 Ctm.
532. * Drikkeskaal, lille, paa Fod af lakeret Træ.
Grund
en Grædepil i sort og Maanens Segl
Japan,
19. Aarh.
H. 3 Ctm.
Paa blank, rød
i mat rødbrunt.
533. * Bord, lavt, af sortlakeret Træ. Japansk Form. Paa Pladen
spredte Paulownia- og Krysanthemum-Vaabenmærker i Guldlak;
Indfatninger og Lister ligeledes i Guldlak; de skjulte Partier for­
gyldte. Japan, 19. Aarh. H. 19 Ctm.
534.
* Statuette af lakeret Træ. Amida (Amitabha, Herskeren over det
buddh. Paradis) staaende paa en Lotustrone; den hævede højre
og den sænkede venstre Haand er begge i den argumenterende
Stilling. Haar og Lotuskronblade sorte; Isse-Protuberans og
Pande-Øje af Glas; det øvrige forgyldt.
Bag Hovedet en
rund Glorie af forgyldt Blik, dannet som en Straaler udsendende
Lotusblomst. Japan, 17. Aarh.? H. 71 x/2 Ctm.
535. Husalter med to Døre af lakeret Træ; Metalbeslag. Indvendig,
bag en udskaaren, arkitektonisk Forgrund, en med Guldlak be­
malet Statuette af Kwannon (Avalokitesvara) med Krone og Lotusskud (Metal), staaende paa en fra blaa Bølger opvoxende Lo­
tusblomst. Bag Statuetten en udskaaren, baadformet, med rødt,
grønt og Guld bemalet Glorie. Alterets indvendige Side iøvrigt
forgyldt og dekoreret med brune Lotusplanter og Bølgelinjer.
Japan, 17. Aarh.? H. 25 Ctm.
536. Husalter med to Døre af lakeret Træ; Metalbeslag. Indvendig
en paa en Lotustrone staaende, forgyldt Statuette af Amida, hvis
højre Haand er i Barmhjærtigheds-Stillingen; Indersiden iøvrigt
forgyldt. Japan, 17. Aarh.? H. 51 Ctm.
537. Statuette i udskaaret, lakeret og delvis forgyldt Træ; tilrøget.
Amida med baadformet Glorie, staaende paa en Lotustrone med
begge Hænder i den argumenterende Stilling. Japan, 17. Aarh.?
H. 55 Ctm.
538. Statuette.
I Hovedsagen som foregaaende; ikke tilrøget. H. 47 Ctm.
539. * Statuette af lakeret Træ. Amida, siddende med korslagte Ben
paa en Lotustrone; den hævede højre og den i Skødet hvilende
venstre Haand er begge i den argumenterende Stilling. Haaret
sort; Draperiet rødt; de nøgne Dele og Tronen forgyldte. IsseProtuberans og Pande-Øje af Glas. Japan, 18.— 19. Aarh. H.
33V2 Ctm. Afb.
5*
68
69
Mønstre, samt, i to særlige Felter, Phønix flyvende over Fyrre­
træ er og mellem Skyer. Farver og Oprindelse som Nr. 541.
H. 48 Ctm.
Hertil Fodstykker af mørkt, udskaaret Træ.
X X III.
JAPANSKE OG KINESISKE EMALJEARBEJDER.
540. * Bægre (et Par) med høj Fod af Cloisonné-Emalje paa Metal.
Foroven det japanske Efteraars Flora; iøvrigt en Mængde Bælter
med stærkt varierende Mønstre. Farv er: 2 N uancer af blaat,
grønt og rødt; hvidt, violet, graat og sort. Japan, ca. 1860. Kaji
Tsunekichis Skole. H. 31 x/ 2 Ctm.
541. * Vaser (et Par) slanke, med vid Munding af C loisonné-E m alje
paa Metal. Foruden en Mangfoldighed af geometriske Mønstre,
samt Blomster og Ranker, tillige, i to særlige Felter, voxende
Pæoner, Magnolier og Snerler. Farver: To N uancer af grønt,
blaat og rødt; desuden hvidt og gult. Japan, ca. 1860. Kaji
Tsunekichis Skole. H. 46 Ctm.
Hertil Fodstykker af mørkt, udskaaret Træ.
542. * Vaser (et Par) med vid Munding af Cloisonné-Emalje paa Me­
tal. Pæonblomster, blomstrende Krysanth emer og geometriske
543. * Kolossal-Kumme til Guldfisk af Cloisonné-Emalje paa Kobber.
Næsten cylindrisk, bredest opadtil. Løst Fodstykke af Træ. U d­
vendig : Nedenfor en smal, fremspringende, forgyldt Rand med
et Mæandermønster i blaa Grube-Emalje ses et Hav af skælagtigt
stiliserede Bølger, mellem hvilke en Skare (9) femkloede, af
flammende Perle r omgivne Drager tum le r sig. Bølgerne hvide
med mørkeblaa B ræ m m e ; Dragerne gule (2 Nuancer), grønne (2
Nuancer), violette, blaa, teglrøde, sorte eller brogede, alle med
flerfarvede Hoveder og Lemmer. Indvendig: En Vrimmel af
Karper, Slørhaler og andre Fisk, svøm mende mellem Vandpla n­
ter (Myriaphyllum); i Bunden tillige Krabber, Frø og Reje.
G runden her mørkeblaa med en Cloisonnering, hvis Metaltraade
gengiver Vandfladens lette Krusninger. Dyrene har Ydersidens
P’arver i stærkt varierende Sammenstillinger; V andplanterne er
gengivne i to N ua n c e r grønt. Kina, vistnok 18. Aarh. Stammer
ifølge en sandsynlig Tradition fra det kejserlige Sommerpalads ved
Peking. H. 27 Ctm. uden Fodstykke, D. 63 Ctm. Afb.
F odstykket sort, hviler paa 4 Løvefødder, prydes af 4 udskaarne Drager.
544. * Røgelsekar med Laag af Cloisonné-Emalje paa Metal. Form et
som en trebenet Urne med frit fremspringende, opadbøjede Hanke.
P'loral Dekoration med stærkt fremherskende Lotusblomst-Motiver;
paa Laaget en Knap med Flagermus mellem Skyer. G runden
lyseblaa; iøvrigt endnu to N ua n c e r blaat, samt grønt, rødt, gult,
hvidt og sort. Kina, 18.— 19. Aarh. H. 31 Ctm.
545. * Vase, lille, af Cloisonné-Emalje paa Metal. Klippestykker med
blomstrende Orkidéer (Cymbidium), flyvende Vipstjært (eller
Svale) og Sommerfugl. Paa Hals og Fod Lotus- og Krysanthem umblomster. Lyseblaa Grund med mørkeblaat, grønt (2 N u a n ­
cer) rødt, sort, hvidt og gult. Kina, 18.— 19. Aarh. H. 13 Ctm.
546. * Vase, lille, af Cloisonné-Emalje paa Metal. Klippestykker med
v oxende Begonia ’er. Paa Hals og Fod Lotusblomster. Farver
som foregaaende Nr. Kina, 18.— 19. Aarh. H. 13 Ctm.
7i
70
eller ved Gravering, og sammensat af utallige Buer. Disse er,
paa begge Sider, i Midten ordnede til et Centrumsstykke og dan­
ner udadtil tætstillede, radiære Rækker, hvis enkelte Led alle
vender Konkaviteten mod Periferien. Nærved Forsidens C e n ­
trum skjules Emaljen u nd er et Par, i dens Overflade indsmel­
tede Porcellænsfliser, som, i Relief med jærnrødt og Guld, g e n ­
giver to Bug ved Bug og Hoved ved Hoved stillede Fu-Fisk
(af Aborreslægten; — Symbol for huslig Lykke). Yderligere dæk­
kes — baade paa For- og Bagside — de brede Randpartiers
Emalje tildels under et i dens Overflade indsmeltet, yndefuldt
Slyngværk af graveret Guld- og Sølvfolie. O rn a m e n te t bestaar
af Ranker, der, foruden Blade (især lancetformede), b æ rer P æ o ­
ner, Krysanthemer, Passionsblomster og Nelliker, samt smaa
Fir- og Femtalsblomster. Sølvet er alene anvendt til visse Blom­
ster eller Dele af saadanne. Kina, rimeligvis fra Tiden omkring
Aar 1700 (Kang Hsi, 1662— 1722). Et højst ejendommeligt Ar­
bejde, hvis Skønhed kun i ganske forsvindende Grad har lidt
derved, at Sølvet i Tidens Løb delvis er smuldret bort. P e n ­
dant kendes. D. 411/2 Ctm. Afb.
X X IV .
559
JAPANSK KERAMIK.
547. * Vaser (et Par) cylindriske, at Cloisonné-Emalje paa Metal.
Klippestykker med blomstrende Pæ on eller K r y s a n th e m u m ; i to
særlige rekta ngulæ re Felter samme Dekorationer med Vipstjær­
ter. Paa Hals og Fod Lotusblomster. G runden lysegrøn, paa
Hals og Fod dog blaa; de øvrige Farver lyseblaat, rødt (2 Nuan­
cer), sort, hvidt og gult. Kina, 18.— 19. Aarh. H. 1 9 V 2 Ctm.
548. Vase af graat Metal med bu lbær Munding. Monteret som
trisk Bordlampe (med Silkeskærm). Overfladen dækkes
vis af blomstrende Lotusranker i Cloisonné-Emalje. Farver:
(2 Nuancer), blaat (2 Nuancer), grønt, sort og hvidt. Om
sen snor sig en Drage af forgyldt Bronze. Kina, 19 Aarh. H.
elek­
del­
rødt
Hal­
(med
Skærm) 50 Ctm.
549. * Fad af gennemsigtig, mørkeblaa Emalje paa Metal. G ennem
Emaljen ses et Mønster, frembragt ved M etalgrundens Støbning
550. * Blomstervase, lille, af haardt, graat Ler med gullig, tæt krake­
leret Glasur. I fladt Guldmaleri voxende Bambus, Fyr, Mume
(Prunus-Art) og Skrifttegn; desuden lakrøde Seglmærker. 18.— 19.
Aarh. H. 12x/2 Ctm.
551. * Røgelsekar, lille, med Laag af haardt, lyst, graabrunt Ler.
Crémefarvet, fint krakeleret Glasur. Globulær Form. Tre lave
Fødder. Paa Karret tre regelmæssigt anbragte, kredsrunde, m a­
lede Ornamenter, dannede af Drage mellem Skyer og Flammer,
Phønix mellem Skyer og langhalet Skildpadde (Fantasidyr) over
Bølger. Paa Laaget to som Vinduer formede Røgaabnin ger og,
i bemalet Relief, et Greb, gengivende Blade og Stængel af Aoi-Planten
(Asarum caulescens). F'arver: grøn, blaa og — yderst sparsomt
anvendt — rosa Emalje, Guld (næsten fladt), jernrødt og sort.
18.-19. Aarh. Arbejdet er udført i de gamle Satsuma-Varers Brokade-
73
556.
559
5^2
558
555
55>
maner; men, saavel hvad det smukke Gods som den diskrete og
omhyggelige, malede Dekoration angaar, er Oprindelsen tvivlsom.
H. 6V2 Ctm. Afb.
552. * Skaal, vifteformet, af haardt, graat Ler med gullig, krakeleret
G la sur; tre som Djævlehoveder formede Fødder. Udvendig Bæl­
ter med geometriske Mønstre, Krysanth em um -Ranker og RanBlomster (Cymbidium). Farver (tildels Emalje): Guld, rødt, grønt
og blaat. 19. Aarh. Gamle Satsuma-Varers B rokadem aner; Efter­
ligning. H. 5 Ctm., L. 23V2 Ctm.
553. Vaser (et Par) af graaligt Ler med gullig, tæt krakeleret Glasur.
Legemet cylindrisk. Hanke i Form af Elefanthoveder. I broget
Emaljemaleri med jernrødt og Guld paa Legeme og Hals blom­
strende Krysanthemer, Roser og Orkidéer (Cymbidium); desuden
Bælter med Carto ucher eller Shippomønstre. Moderne Arbejde.
Urigtig, gængs Handelsbetegnelse: Satsumavare. H. 45 Ctm.
554. *Theskaal af haardt, gulligt Ler med lysebrun, sortflammet og
sortspættet Glasur. Udvendig spredte Shippo-Figurer og Dele
deraf. Indvendig et hvidt, krakeleret Bælte, hvori en Række
Shippo-Figurer. Den malede Dekorations Farver: rødt, grønt
(Emalje) og Guld. Bete gnet: Iwakurayama. Fra Byen I. i Prov.
Yamashiro. ca. 1825. H. 7 Ctm.
555. *Theskaal af haardt, gulligt Ler med graa, krakeleret Glasur.
Udvendig og indvendig skitsemæssige Gengivelser af japanske
K æm p eræ dd iker (Daikon) med Bladduske. F a rv e r: hvidt, oliv,
blaat, grønt og Guld. Betegnet: Iw akurayama. Fra Byen I. i
Prov. Yamashiro, ca. 1825. H. 8 Ctm. Afb.
* 7 heskaal
af haardt, graat Ler med chamois, krakeleret Glasur;
i Foden tre Hak. Tre Shippo-Figurer i rødt, grønt, violet, blaat og
Guld (tildels Emaljefarver). Betegnet: Ninami ( = Dohachi II,
Pottem ager i Prov. Yamashiro). Ca. 1850. H. 8 l/a Ctm.
557. * Gruppe af tæt krakeleret, graahvidt Porcellæn med grønlig Gla­
sur. En Karpe, der forvandles til Drage i det Øjeblik, da det
lykkes den, mod Strømmen, at passere Vandfaldet Lung Men.
18.— 19. Aarh. H. 2 3 Ctm. Afb.
558. * Kageskaal paa lav Fod af Porcellæn. Indvendig: Mod en Bag­
grund af skælagtigt stiliserede Bølger i Blaamaleri under Gla­
suren ses syv asymmetrisk stillede, korthalsede Vaser, nogle hvide,
andre med celadongrøn Glasur, atter andre med Blaamaleri un ­
der Glasuren, gengivende Krakeleringsrevner eller stiliserede
Skyer paa et geometrisk Mønster (Manji). Udvendig i Blaamaleri
under Glasuren: Sammenstillinger af hellige Perler, og, paa
Foden, et Arbejdet bete gnende Kam-Mønster (Kushite). Fra
Fyrstehuset N abeshim a’s private Fabrik i Okawaji (Prov. Hizen).
18. Aarh. Nabeshima- eller Okawaji-Porcellæn. H. 51/3 Ctm.,
D. 20 Ctm. Afb. Tidligere i Coll. S. Bing, Paris.
559. * Skaal af Porcellæn. Udvendig spredte M um eblomster (PrunusArt) i meget lavt Relief u n d e r Glasuren og spredte Skud af
urteagtig Bambus (Sasa-Bambus) i Blaamaleri u n d e r Glasuren.
18.— 19. Aarh. Fra den i Byen Hirato residerende Fyrsteslægt
Matsura’s private Fabrik i Mikawaji (Prov. Hizen). Hirato- eller
Mikawaji-Porcellæn. H. 5 Ctm. Afb.
560. * Platte af grovt Porcellæn. I Relief, som dækkes af blaat under
Glasuren, samt grønt, rødt, gult, violet og Guld, en flyvende
T rane med opadtil sam menstødende Vingespidser. 18.— 19. Aarh.
»Imari«-Porcellæn. D. 24 Ctm.
561. Skrin af poleret Træ. Med spredte geometriske Mønstre i
Dekupørarbejde; den indvendige Side sortlakeret og delt i tre
Rum, af hvilke to kan svinges ud til Siderne. I R um mene tre
broget bemalede P o rc e llæ n s b e h o ld e r e : to Flak o ner og en som
disse formet Daase med Laag. 19. Aarh. H. i 6 1/ 2 Ctm.
74
75
562. * Skaal af graat Ler med lys, krakeleret Glasur. I tre ved et
geometrisk Mønster adskilte Felter Koreanere, Pla n te orna m e nt
og Phønix. Farver: blaat, rødt, gult og grønt. Betegnet: En
Frugt. Korea. H. 7V2 Ctm. Afb.
*
XXV.
KINESISK PORCELLÆN.
563. * Nipsfigur af graahvidt Porcellæn med grønlig Glasur.
dende kinesisk Løve. H. 12 Ctm.
En sid­
564. * Skaal af graalighvidt Porcellæn. Glasuren i tykkere Lag lidt
blaalig; den udvendige Side tildels uglaseret. Paa Midten et bredt
Bælte med Ranker, Blade og Blomster paa genn e m b ru d t Grund.
1 et af Glasur da nne t lavt Relief foroven Mæanderbort, forneden
en Række simple Cartoucher. H. 5V2 Ctm.
575
565. * Kande af Porcellæn med grønlig Glasur. 1 Form af en staaende
Høne, hvis Hale krum m er sig til en Hank. 18. Aarh. Evropæiske Beslag af gult Metal H. 191/2 Ctm.
590
5 66
576
574
557
577
56 7
573
580
569. * Statuette af frittelignende, elfenbenshvidt Porcellæn. En nøgen,
staaende Kineserinde med Draperi. Prov. Fuhkien, 18. Aarh.
»Chien-yao«; Blanc de Chine. H. 22 Ctm.
566. *Vinskaal, oval, af frittelignende, elfenbenshvidt Porcellæn. Fra
en lav, som et P a r Grene formet, gen nem brudt Fod udspringer
Kviste, der i Relief bugter sig op ad Skaalen og bæ re r dels
Blomme-, dels Magnolieblomster. Prov. Fuhkien; gammelt Ar­
bejde. »Chien-yao«; Blanc de Chine. H. 6 Va Ctm. Afb.
570. * Daase, lille, cylindrisk, med Laag. Af frittelignende, flødefarvet,
i gennemfaldende Lys grønligt Porcellæn. Paa begge Delene
blomstrende Blom m egrene i Relief. Prov. Fuhkien, 18. Aarh.
»Chien-yao«; Blanc de Chine. H. 6 7 a Ctm.
Hertil Fodstykke af udskaaret, mørkt Træ.
571. *Thekande, lille, globulær. Ai frittelignende, hvidt, i g e n n e m ­
faldende Lys gulligt Porcellæn med (oprindelig næ ppe tilhørende)
Laag af blaalighvidt glaseret Porcellæn. 1 Relief blomstrende
Blommegrene. Kanden fra Prov. Fuhkien, 18 Aarh. »Chien-yao«;
Blanc de Chine. Paa Hank og Tud samt Laagets Knap og Rand
europæisk Beslag af gult Metal, tildels med fritstaaende Smaafigurer. H. 9 Ctm.
567. *Vinskaal, oval, af frittelignende, elfenbenshvidt Porcellæn. Fra
en lav, g enn em brudt Fod, formet som et P a r Grene, udgaar
Kviste, der i Relief bugter sig op ad Skaalen og bæ rer Blo mme­
blomster. Prov. Fuhkien; gammelt Arbejde. »C hien-yao«; Blanc
de Chine. H. 6 Ctm. Afb.
568. * Statuette af frittelignende, elfenbenshvidt Porcellæn. En skægget,
mut Mand — den kinesiske Literatur- og Krigsgud Kuan Ti —
sidder i Stadsdragt (Relief og Gravering) paa en Stub og om­
fatter med højre Haand det juvelbesatte Bælte. Prov. Fuhkien;
gammelt, usædvanlig smukt Arbejde. »Chien-yao«; Blanc de
Chine. H. 32 Ctm. Afb.
572. * Vase, pæreformet, af Porcellæn. Med bleg, blaagrøn Celadonglasur. Som Hanke to korte, foroven og forneden aabne, lige
Rør. Mellem Hankene et P ar vandrette Relieflinjer. Formen
laant fra arkaiske Bro nc eka r; gammelt Arbejde. H. 21 Ctm.
>
77
76
573- * Kande med Laag og Kumme til Haandvask, af Porcellæn. Islamitisk Form. K ummen af tykt og tungt Gods. Dæmpet-søgrøn,
jadelignende, meget fintblæret Celadonglasur med stormasket,
som Regel brun Krakelering, der negligerer Tud, Hank og Laag.
Paa Hanken opadtil et stiliseret Blad i Relief. K andens U nde r­
side dækkes delvis, af Celadonglasur; iøvrigt graabrun. Ved K um ­
mens Fod-Ring antager Glasuren en okkerbrun Farve; indenfor
Ringen er Undersiden helt dækket af Celadonglasur. Vistnok et
ældre Export-Arbejde for Persien. H. i 8 1/ 2 Ctm. Afb.
574. * Vase, korthalset, konisk, med hvælvet, fremspringende Laag
af graalig glaseret Porcellæn. T æ t krakeleret (truité) med uføle­
lige, tuschfarvede eller brune Revner og polygonale Glasur-Øer.
Paa Hals, Skulder, Basis og Laag, i præget, brunt, paalagt Relief
med Rester af Forgyldning, ornamentale Bælter, sammensatte af
Jui-Sceptres Hoveder, tildels ogsaa Nøglefigurer. I samme Ar­
bejde tillige smaa, som Løvehoveder formede, gen nemhullede
Hanke med omgivende Spiraler. Paa Laaget en siddende, kine­
sisk Løve i Biscuit med Spor af brunt og Guld. 18. Aarh.
H. 43 Ctm. Afb.
575. * Vase, ægformet, af Porcellæn. Overfladen halvmat. Udsiden,
Undersiden og Halsens lndside dækkes af en fintmarmoreret
Flambering i pastelblaat og malakitgrønt. Smaa Hanke med
Løvehoved- og Poresvampmotiver i Relief. 18. Aarh. H. 33 Ctm.
Afb.
t
596
591
577. *Urne af Porcellæn. Konisk. Krakeleret Glasur. Flambering i
brunrødt, der med lidet markerede, smalle, lodrette Strømme
dækker hele Legemet. Lys, grønlig Hals med røde Stænk. 18.
Aarh.? H. 32 Ctm. Afb.
,
568
618
596
579
613
582
591
578. * Kar, cylindrisk, af Porcellæn. Paa tre lave Fødder med hvælvet
Laag af sort Træ. Tætmasket, krakeleret Glasur. Flambering i
br unrøde Farver, der, bortset fra den allerøverste, tildels ufarvede
Del, dæ kker hele Karrets Yderside som lodret flydende, smalle
Strømme. Paa Undersiden og Iden øverste Del af Indersiden
danner den farvede Glasur Volde eller Taarer, her isprængte med
creme og blaat. Laaget g e n n em b ru d t og udskaaret i Form af
Lotusblade, hvorpaa forskellige V andpla nte r og -dyr hviler. Knap af
Fedtsten, formet som en sammenru llet Drage. 18. A arh .? H. 31 Ctm.
H e r ti l
576. * Vase af Porcellæn. Vandret liggende, i Kanten tunget Læbe
og smaa, lodret løbende Hanke i Form af kinesiske Løver. T æ t ­
masket Krakelering. Flambering af bru nrødt — i tynde Lag
blodrødt — paa halvgennemsigtigt, meget blegt søgrønt. De røde
Farver danner, navnlig paa den næsten ganske dækkede Hals og
paa Skulderen, brede, nedadtil af en lysegrøn, ophøjet Vold
begrænsede Strømme og findes tillige som uregelmæssige Stænk
paa Vasens Legeme. Bunden hvidglaseret. 18. Aarh.? H. 18 Ctm.
Afb.
581
F o d s t y k k e a f u d s k a a r e t , s o rt T r æ .
f
579. * F a d af Porcellæn. Strømønster, dann et af Sommerfugle, fly­
vende mellem blomstrende Skud af Pæon, Lotus, Blomme- og
Kirsebærtræ m. m. Emaljemaleri i grønt, lyseblaat, violet og gult
med jernrødt. Mærke: Rhom be med to flagrende Baand. Perioden
Kang Hsi (1662— 1722). Famille verte. D. 34 Ctm. Afb.
580. * Bojan, lille, af Porcellæn. Læben alene glaseret paa Indersiden.
I Blaamaleri under Glasuren R anker med Blade og Blomster af
Krysanthemum. I samme Arbejde paa Skulder og Basis orna­
mentale Bælte r med geometrisk eller floralt Indhold. 17.— 18.
Aarh. Hertil et i Nutiden forsøgsvis fremstillet Laag af Porcellæn
med Blaamaleri under Glasuren; dansk Arbejde. H. 16 Ctm. Afb.
78
79
blomster, omgivne af Voluter. Betegnet:
rende Baand. 18. Aarh.? D. 27V2 Ctm.
5 8 1. * Bojan med cylindrisk Laag af Porcellæn. Læben alene glaseret
paa Indersiden. 1 lysende Blaamaleri u n der Glasuren et smalt
ornamentalt Skulderbaand og, herunder, en broget Baggrund (»fond
battu«) med mørkere, paa Kryds og Tværs løbende, rette Linjer.
I denne Baggrund, der gengiver en ved Foraarstid revnende Is­
flade, er udsparet hvide, for største Delen i Gru pper samlede
Blomme-Blomster med blaa K ontu rer og Støvblade. Lignende
Dekoration paa Laaget, hvis Farve er mere dæmpet, og som d e r ­
for næppe er Bojanens oprindelige. Mærke: To koncentriske Ringe
i Blaamaleri. Udført un der Perioden Kang Hsi (1662— 1722).
Dekorationen Englæ ndernes »petal-clustered hawthorn-pattern«.
H. 21V2 Ctm.
Afb.
587. * Statuette af Porcellæn. Smilende, skægløs Mand — formentlig
den taoistiske Genius Lan Tsai-ho. Staaende paa en af Bølger
beskyllet Sten, bæ rer han i højre Haand en Kurv med Blomster.
Dekoreret med grønt (2 Nuancer), rosa (2 Nuancer), blaat og
gult i Emaljefarver; de nøgne Dele hvide. 18. Aarh. Famille
rose. H. 20 Ctm.
4
582. * Vandbeholder til Vandpibe af Porcellæn. I Blaamaleri under
Glasuren R anker med stiliseret Bladværk og Lotusblomster (eller
Krysanthemer). Desuden paa Læbe og Røgmunding Blomster
og Frugtgrene, paa Hals og Skulder Irisblade og ornamentale Bælter.
Mærke: Et Artemisiablad. Gammelt Arbejde. H. 23 Ctm. Afb.
590. * S kaa l paa høj Fod af Porcellæn. Udvendig er i en jernrød
Grund reserveret: opadtil to firkloede Drager mellem Flammer
og hellige Perler, nedadtil Flagermus og Bølger. Begyndelsen af
det 19. Aarh.? H. 12V2 Ctm. Afb.
Hertil Fodstykke af udskaaret, mørkt Træ.
H. 30 Ctm.
584. * Flasker (et Par) fuldmaaneformede, af Porcellæn. Med Hanke,
dannede af Løvehoveder og fra disse nedh æ ngende PoresvampVoluter. Blaamaleri (tildels stipplet) under Glasuren. Paa hver
Flade et rundt Felt, hvori en Phønix og en firkloet Drage med
hellig Perle mellem Skyer. Udenfor Felterne Ranker med Blomster
og Ferskenfrugter. Paa Halsen Bælter med Bølge- og IrisbladOrnamenter. Ved Basis en Række Cartoucher. 18.— 19. Aarh.
591. *Skaale (et Par) af Porcellæn. Udvendig to femkloede Drager
over Bølger mellem Flam mer og hellige Perler. Baggrunden
gennemsigtig, grøn Emalje; Drager etc. graverede og dækkede
af gennemsigtig, purpurfarvet Emalje. Betegnet Perioden Tao
Kuang (1821— 50). H. 5V2 Ctm. Afb.
X1
592. * Urner (et Par) slanke, koniske, af Porcellæn med olivenbrun,
svagt iriserende Glasur. Under denne, i Gravering, firkloede
Drager mellem Skyer og Flammer. I samme Arbejde ved Basis
Klipper og Bølger, paa Skulderen et af Nøglemønstre sa m m en­
sat Bælte. Betegnet Perioden Kuang Shiy (1875 - 1908). H. 40 Ctm.
H. 43V2 Ctm.
585. * Flaske, stor, globulær, af Porcellæn. Cylindrisk Hals. I Blaa­
maleri (tildels stipplet) under Glasuren femkloede Drager over
Bølger mellem Skyer, Flammer og flammende Perler. Betegnet
Perioden Chien L ung (1736— 95). H. 53 Ctm.
586. F ad af Porcellæn.
I Blaamaleri und er Glasuren radiært stil­
lede, blomstrende Astersplanter og, som Centrumsstykke, Asters-
588. * Flise af Porcellæn. Kvadratisk. I Emaljefarver en hvid Elefant
i et med blaat og grønt malet Landskab. Lyseblaa Blomsterbort.
18.— 19. Aarh. 24 Ctm.
589. Tavle af Porcellæn i Træramme. I broget Emaljemaleri med
jernrødt og Guld Taoismens otte udødelige Genier i deres Paradis.
18.— 19. Aarh. L. 32V2 Ctm.
583. * Urne af Porcellæn. O mvendt pæreformet. I Blaamaleri under
Glasuren Ranker med Blomster og Blade af Krysanthemum. Ved
Basis og Læbe Bælter, dan nede af Krysanthemum-Smaablomster.
17.— 18. Aarh.
En Rhombe med flag'
Hertil Fodstykker af udskaaret, mørkt Træ.
j
593. * Vase, cylindrisk, af Porcellæn. Mørk, tætmasket Krakelering,
som skyer et Parti, hvor Fyrretræ med Egern og Druer, blom­
strende Pæonb usk og Skaal med Ferskner er gengivne i Blaa-
8o
maleri u n d er Glasuren. Som Hanke brune L øvehoveder med
Ringe. Betegnet som et Arbejde fra Perioden Ching Hwa (1465
— 87); stammer dog fra en meget yngre Tid. H. 45 Ctm.
594. *Urne, pæreformet, af Porcellæn. Mørk, tætmasket Krakelering,
der negligerer Øer, hvor i Blaamaleri u n d e r Glasuren 4 taoi­
stiske, tildels af Børn ledsagede Guddom m e er gengivne.' B e­
tegnet som et Arbejde fra Perioden Ching Hwa (1465— 87); stam­
mer dog fra en langt senere Tid. H. 38V2 Ctm.
595. F a d af Porcellæn. Blaamaleri u n d er Glasuren med blomstrende
Lotusranker i udsparet hvidt. Betegnet som foregaaende Nr.
Moderne Arbejde. D. 47 Ctm.
596. * Bolle med hvælvet Laag samt Fad af Porcellæn. Paa hver
Del 8 radiært liggende, trapezformede Felter med varierende
(ialt dog kun 4 forskellige) Sammenstillinger af Vase, Frugtskaal,
Billedrulle, Harpe etc. med Klippestykker og blomstrende Grene
af P æ o n og Krysanthemum. F arver: jernrødt, brunt, graat og
Guld. Felterne omgives af et geometrisk Mønster i Guld paa
brun Grund, samt Strøblomster (K rysanthemum, Blomme) i jern­
rødt og Guld paa udsparet hvid Grund. Midt paa Laaget og i
Bunden af Bolle og Fad R anker med Blomster (Pæon, Passions­
blomst). 17. Aarh.? Fa d e t: 35V2 Ctm., Bollen: 15V2 Ctm. Afb.
597. *Urne, om vendt pæreformet, med fremspringende, hvælvet Laag
af Porcellæn. Mellem blomstrende Pæ oner, Blommetræer, Krysanthem er og Liljer sidder en Fasan paa et Klippestykke. Paa
Hals og Laag, foruden Strøblomster, Van Dyck-Felter med
skraveret eller rognlignende Grund og florale Ornamenter. Emalje­
maleri i rosa, blaat, grønt (2 Nuancer), violet og hvidt med rød­
brunt, sort og Guld. 18. Aarh. Famille rose. H. 27^2 Ctm.
He rt il F o d s t y k k e af ud s k a a re t, m ø r k t T r æ .
598. * Urne med Laag. Som foregaaende, dog lidt lavere, lidt mindre
højskuldret og med lidt længere Læbe. H. 27 Ctm.
H e rt il li ge le de s F o d s t y k k e a f ud s k a a re t, m ø r k t T r æ .
8l
599. *Horn af Porcellæn. Lys-karminrød Em aljegrund med spredte
K ry santh emer og Blom meblo mste r samt vifteformede Reserver,
hvori blomstrende Pæon- og Blommegrene. Pla ntedele ne i rosa,
grøn (2 Nuancer), gul, hvid og blaahvid Emalje med sort. 18.
Aarh.; Famille rose. H. 23 Ctm.
600. *Urne, stor, omvendt pæ refo rm et med hvælvet, fremspringende
Laag af Porcellæn. Bleu soufflé med en i Guldmaleri udført
Fremstilling af blomstrende Lotusranker, Flagermus, lykkebrin­
gende Symboler og (paa Laaget) et Landskab. 17.— 18. Aarh.
H. 62 Ctm.
601. * Urner (et Par) om v e n d t pæreform ede med fremspringende,
hvælvet Laag af Porcellæn. Bleu soufflé med Guldmaleri, der
gengiver Fugle og Insekter, flyvende mellem blomstrende Grene
af Pæon og K rysanthem er m. m.; paa Skulder, Hals og Laag
ornam enta le Bælter. P aa Laaget, som Knap, en siddende Løve.
18. Aarh. H. 44 Ctm.
602. *U rne, omvendt pæreformet med fremspringende, hvælvet Laag
af Porcellæn. Bleu soufflé med et Strømønster af Sommerfugle
og Guldsm ede mellem Kirsebær-, Blomme-, Pæon-, Krysanthemum-,
Lotus- og Rosenblo mster samt Ferskenfrugter, alt i røde, gule,
grønne, lyseblaa og hvide (uigennemsigtige) Emaljefarver. Spor
af Guldmaleri. 18. Aarh.; »Ostindisk« Vare. H. 45 Ctm.
603. * Bojaner (et Par) med cylindrisk Laag af Porcellæn. Bleu soufflé
med et Strømønster af Sommerfugle og Guldsm ede mellem
Blomme-, Kirsebær-, Pæon- og K rysanth em um blo m ster i røde,
turkisfarvede, hvide og gule (uigennemsigtige) Emaljer. Rester af
Blomstermønstre i Guldmaleri.
18. Aarh.; »Ostindisk« Vare.
H. 24V2 Ctm.
604. * Bolle med Laag af Porcellæn. Kaffebrun Glasur med reserverede,
bladformede Felter, hvori blomstrende Grene (Camellia eller Pæon)
i rosa og grøn Emalje samt rødbrunt. 18. Aarh.; »Ostindisk«
Vare. H. 12V2 Ctm.
605. * Bolle med Laag af Porcellæn. Kaffebrun Glasur med reser­
verede, bladformede Felter, hvori blo mstrende Grene af Pæon,
K rysanth em um m. m. i rosa, grøn, blaa og gul Emalje. 18. Aarh.;
»Ostindisk« Vare. H. 14 Ctm.
82
606.
Thepotte med Laag af Porcellæn. Kaffebrun Glasur med reser­
verede, ovale, firfligede Felter, hvori L andskaber med Kin esere
eller blomstrende Pæoner. Mangefarvet Emaljemaleri. 18. Aarh.;
»Ostindisk« Vare. H. 12 Ctm.
607. * Kopper (2 Par) af Porcellæn. Udvendig kaffebrun Glasur; ind­
vendig et P a r Kyllinger u n d e r blomstrende Pæ on og Krysanth em um i rosa, grøn og hvid Emalje med rødbrunt og Guld.
18. Aarh.; »Ostindisk« Vare. H. 5 Ctm.
608. Puncheske af Porcellæn. Med spiralsnoet, drejet Skaft af Elfen­
ben. Paa Skeen Strøblomster i mangefarvet Emaljemaleri. 18.
Aarh.; »Ostindisk« Vare. L. 36 Ctm.
609. Fad af Porcellæn. Bort med sort G ru n d samt Blomster og Frug­
te r i broget Emalje, jernrødt og Guld; som Centrumsstykke en
Skaal med Blomster i Emaljer og de nævnte Farver. Omkring:
Aar 1800; »Ostindisk« Vare, dekoreret efter evropæisk Tegning.
D. 41 Ctm.
610. * Skaal, trefliget, af Porcellæn. Udvendig mørkeblaa Em aljegrund;
paa hver Flig, indenfor Mæandre, blomstrende Lotusra nker og
lykkebringende Symbol i (uigennemsigtige) rosenrøde, grønne, blaa
og gule Emaljefarver. Ind- og Underside dækkes af søgrøn.
Emalje. Betegnet: Perioden Tao K uang (1821— 50). »Ostindisk«
Vare. H. 87 a Ctm.
83
613. * Snusflaske af lakrødt bemalet Porcellæn. I højt Relief 9 kin e­
siske Løver med hellige Perler. Betegnet: Perio den Chia Ching
(1796— 1820). H. 67 a Ctm. Afb.
614. * Snusflaske af flødefarvet Porcellæn. I højt Relief, mod en Bag­
grund af graverede Bølgelinjer, 9 kinesiske Løver med hellige
Perler. 18.— 19. Aarh. H. 57a Ctm.
615. * Snusflaske, vaseformet, af Porcellæn. I Blaamaleri un d er Gla­
suren Drager mellem Flammer, Skyer og Bølger. 18.— 19. Aarh.
H. 4V2 Ctm.
616. * Snusflaske, vaseformet, af Porcellæn. I Blaamaleri u n der Gla­
suren Taoismens otte Udødelige mellem Skyer. 18 — 19. Aarh.
H. ^ 7 a Ctm.
617. * Snusflaske, cylindrisk, af Porcellæn. I broget Emaljemaleri
Interiør med 5 Kinesere. 18.— 19. Aarh. H. 872 Ctm.
618. * Snusflaske, vaseformet, af Porcellæn. I Relief, som delvis dækkes
af broget Emaljemaleri, Drage og Phønix mellem Skyer og F la m ­
mer. Betegnet med et ubekendt Seglmærke.
18.— 19. Aarh.
H. 772 Ctm. Afb.
619. * Snusflaske af Porcellæn. I broget Emaljemaleri kinesiske Vism ænd med Elever og T ran er. Betegnet: Perioden T ao K uang
(1821— 50). H. 57a Ctm.
Hertil Fodstykke af udskaaret, m ørkt Træ.
611. * Snusflaske af Porcellæn. Form et som et Flaskegræskar (Gourde).
I Relief med broget Emalje-Bemaling Flaskegræskarplanter m e d
Blomster og Frugter. Betegnet: Perioden Chien L ung (1736— 95).
H. 6V2 Ctm.
612. *Snusflaske af Porcellæn. Formet som en Vase med rektangulæ rt
Tværsnit. Paa For- og Bagflade i broget Emaljemaleri Interiører
med Kinesere; iøvrigt Ranker i Blaamaleri un der Glasuren m e d
Forgyldning.
Betegnet: Perioden Chia Ching (1796— 1820).
H. 6 Ctm.
620. * Snusflaske af Porcellæn. I broget Emaljemaleri Landskaber med
Kinesere. Paa hver Side en forgyldt Hank, formet som et Løve­
hoved med Ring. Bete gnet: Perioden Tao K u an g (1821— 50).
H. 57a Ctm.
621. * Snusflaske, vaseformet, af Porcellæn.
I Relief med broget
Emaljebemaling Kinesere i en Baad og i et Bjærglandskab.
Betegnet: Perioden Tao Kuang (1821— 50). H. 6 Ctm.
6*
84
85
X X V I.
jernrød Grund og florale O r n a m e n te r i rosa eller hvidt. Ind­
vendig: Et bredt grønt B ælte; foroven smalle Bælter med gul
eller jernrød Grund og florale O rn a m e n te r i blaat og hvidt; i
Midten et Centrum sstykke med Lotusblomstmotiv i jernrødt,
grønt og hvidt. 18. Aarh. Vistnok bestemt til præsteligt Brug.
H. 9 Ctm.
S IAM ESISK PORCELLÆN.*)
622. *Skaal paa Fod af Porcellæn. Tunget, rødbrun Kant med O r­
n am e n te r i blaa og grøn Emalje. Udvendig og indvendig, i rosa,
blaa og grøn Emalje, Roser og Smaablomster, indra mmede af
Arabesker i blaa Emalje. Paa Foden en Bort af Roser og Frug­
ter i de allerede nævnte Emaljefarver med jernrødt. 18. Aarh.
H. 6 Ctm.
623. *Skaal paa Fod af Porcellæn. T u n g e t Kant med Blomstermøn­
ster i blaa, brunrosa og grøn Emalje med Guld. Indenfor K an ­
ten en smal Bort med G ru nd af rødbrun Emalje og Blomster i
gul og grøn Emalje. I Midten et Centrumsstykke i blaa og grøn
Emalje med Guld, omgivet af Strøblomster i disse Farver samt
rosa Emalje. Udvendig Blomstermønster i grøn og gul Emalje,
paa Foden med rødbrun Grund. 18. Aarh. H. 5Vs Ctm.
627 * Skaal af Porcellæn.
625.
* Skaal paa F od
af Porcellæn. Tunget, rødbrun Kant med
Blomsterornamenter i blegrød, gul og gr øn Emalje. C e ntru m s­
stykke og smalle ind- og udvendige Bælter med Blomsterorna­
m e nte r i de allerede nævnte Farver samt blaa og rosa Emalje.
18. Aarh. H. 5 Ctm.
* Skaale (et Par) smaa, paa Fod af Porcellæn. Indvendig et
grønt Emaljebælte mellem et ornamentalt Centrumsstykke i grøn,
gul og hvid Emalje samt jernrødt, og en ornamental Rand i de
samme Farver uden hvidt. Udvendig dels smalle Bælter, dels
et bredere, hvor hvide Blomster og grønne Ranker (Emaljer) ses
paa jernrød Grund. 18. Aarh. H. 31/* Ctm.
626. *Skaal af Porcellæn. Dekoreret med Emaljefarver og jernrødt.
Udvendig: Et bredt, grønligsort Bælte med rosenrøde, hvidrandede Flam m er og de 4 Gange gentagne buddh. Gudeskikkelser
Norasing og T e p h a n o n i hvidt og gult med jernrøde Glor ier;
den første med Dyrebagkrop, den sidste siddende paa en rosa
Lotustrone. Foroven og forneden smalle Bælter med grøn eller
* ) M a a s k e k in e s is k E x p o r t v a r e for S i a m ; m a a s k e f r e m s til le t i d e t
k in e s is k e A r b e j d e r e .
nord lige Siam
af
H. 8V2 Ctm.
628. * Skaal af Porcellæn. Ganske i Stil med Nr. 626, men mindre
og med kun tre Gange gentagne Gudebilleder. H. 6V2 Ctm.
629. * Skaal af Porcellæn.
630
631.
624.
Meget n æ r lig Nr. 626.
Som Nr. 628. H. 7 Ctm.
* Skaal af Porcellæn. Som Nr. 628. H. 6 1/ 2 Ctm.
* Skaal, lille, af Porcellæn. Ganske i Stil med Nr. 626; men
hver af Gud dom m en e er kun gengiven én Gang, og mellem dem
er reserveret en jernrød Roset; tillige er Bælte r med Emalje­
grund udeladte. 18. Aarh. H. 4 % Ctm.
632. * Skaal, stor, paa Fod af Porcellæn. Dekoreret med Emaljefar­
ver og jernrødt. Tun get Kant med O rnam ente r i rosa, hvidt,
blaat og grønt paa gul Gru nd. Indvendig et stærkt dominerende,
bredt, blaat Bælte mellem et orna menta lt Centrum sstykke (Lotusmotiv) og en smal Bort, begge i jernrødt, rosa, gult og grønt.
Udvendig paa Skaal og Fod kannelerede, brede, jernrøde Bæl­
ter og smallere do., tildels grønne med O rna m e nter i hvidt og
rosa. Paa F o d e n begrænses Kanneleringen nedadtil saaledes,
at Billedet af en ombøjet Lotuskrone fremkommer. 18. Aarh.
H. 10 Ctm.
633. * Aske-Urne (?) med hvælvet Laag af Porcellæn. Udvendig paa
Urne og Laag et bredt, jernrødt Bælte med Ranker og Rosetter
i grøn, gul, hvid og rosa Emalje og med den 4 Gange gentagne
buddh. Guddom T e p h a n o n i udsparet hvidt, siddende paa en
Lotustrone af hvid og rosa Emalje. Foroven og forneden smalle
grønne Emaljebælter med faa O rn a m en te r i jernrødt samt gul
87
86
og hvid Emalje. Paa Laaget en Knap med jernrød Blomst.
Begge Delenes sammenstødende Rande, Urnens Fod og Laagets
Knap er indfattede i Messing. 18. Aarh. H. 22 Ctm.
634. * Skaal med Laag af Porcellæn. Ganske i Stil med Nr. 633, men
langt mindre end denne og dekoreret saaledes, at Gudeskikkelserne kun forekommer 2 Gange. Ingen Messingindfatninger.
18. Aarh. H. 111/2 Ctm.
635. * Skaal paa lav Fod med Laag af Porcellæn. Laaget formet som
et 5-leddet Pagodespir og dekoreret med talrige, smalle, tildels
ornamentale Bælter i grøn, gul, blaa, hvid og rosa Emalje samt
jernrødt. Udvendig paa Skaalen lignende, smalle Bælter og, i
Midten, et bredt Bælte af grøn Emalje med sortskraveret Grund
og sortkonturerede, voxende Blomsterplanter. 18. Aarh. H .i q 1/2 Ctm.
636. * Bolle paa lav Fod med Laag af Porcellæn. Laaget formet som
et 5-leddet Pagodespir og, svarende til Leddene, dekoreret med
ornamentale Bælter (tildels Blomstermotiver) i Guld, blaa, rød­
brun, grøn og gul Emalje. Udvendig paa Bolle og Fod, foruden
et Par lignende Bælter, en Grund af rødbrun Emalje med Blom­
sterornamenter i de øvrige Farver. 19. Aarh. H. 15Y2 Ctm.
637. *Urne, lille, med Laag af Porcellæn. Brede og smalle Bælter med
Mønstre af Blomster og Blade i rødbrun, blaa, grøn og gul
Emalje, tildels paa gylden Grund. 19. Aarh. H. 9V2 Ctm.
638. * Skaal paa Fod af Porcellæn. Tunget, forgyldt Kant med Blad­
ornament i grøn Emalje og jernrødt. Paa Indersiden lignende
Ornamenter i en forgyldt Bort og udenom et Centrumsstykke.
Farverne her forøgede med blaa, gul og hvid Emalje. Den ud­
vendige Side forgyldt og inddelt i Bælter med blomstrende Ran­
ker og Fugle samt Bladornamenter i de forud nævnte Farver
med Undtagelse af gult. 19. Aarh. H. 6 Ctm.
654
656
644
639
640
655
653
XXVII.
JAPANSKE METALARBEJDER.
639. * Røgelsekar med Laag af mørk Bronze.
Oxe 17. Aarh. H. 21 Ctm. Afb.
I Form af en liggende
640. * Røgelsekar med Laag af mørk Bronze. Formet som en Oxe.
hvorpaa Taoismens Stifter Roshi (kin. Lao Tsze), hvis Skikkelse
danner Laaget, rider til en bedre Verden. Japan? 17.— 18. Aarh.
H. 25V2 Ctm. Afb.
641. * Røgelsekar med Laag af lys Bronze.
18.— 19. Aarh. L. 35V2 Ctm.
Formet som en Languster.
89
642. * Fyrfad, cylindrisk, af Bronze. Med Laag og dobbelt, bevægelig
Bøjlehank. I Sølvtraads-Indlægning D rager mellem Skyer samt
Mæander-Mønstre. Paa Laaget i g e nne m brudt Arbejde Manjiog Shippo-Mønstre. 19. Aarh. H. 14 Ctm.
643. * Røgelsekar med Laag af Bronze. Karret, der er formet som en
forfra-bagtil sammentrykt, firføddet Urne med frit fremsprin­
gende, opadvendte Hanke, er nedadtil fast forbundet med et fir­
føddet Bronzebord. Paa For- og Bagside Drage og Phønix i
Relief mod en af Skyer omgiven Mæander-Baggrund. Paa Laa­
get et gen nem bru dt Sky-Ornam ent og, som Greb, en siddende
Kirin. løvrigt hellige Perler, stiliserede Bølger
og geometriske
Mønstre (i Relief eller Gravering). 19. Aarh.
H. 39 Ctm.
644. * Papirpresser af massiv Bronze. I Form af en Ulk; Ø jne ne for­
gyldte med Pupiller af indlagt, sort Bronze. Betegnet med et
Seglmærke. 19. Aarh. L. 24 Ctm. Afb.
645. * Nips-Gruppe af Bronze. En Hofdame staar
og læser et Brev,
medens hendes T je ner holder en opslaaet Parasol over hende.
19. Aarh. H. 40 Ctm.
646. * Røgelsekar, fladt, af Bronze. Med hvælvet Laag og Fod af
sort Træ. Paa For- og Bagside i Relief et Par Drager med hel­
lig Perle over Bølger og mellem Skyer. Paa Basis et Bælte med
blomstrende Ranker i Relief. Hanke, formede som Løvehoveder.
Paa Laag og Fod Nøglefigurer i stærkt g en nem brudt Arbejde.
Japan? 19. Aarh. H. 27 Ctm.
647. Nipsfigur af Bronze. En Languster. Moderne Arbejde. H. i i 1/^ Ctm.
648. *Sølvskaal, lille, paa lav Fod. Indvendig i Gravering en blom­
strende Pæongren, flyvende Sommerfugle og Betegnelsen Mitsuyoshi med Bomærk e (Kakihan). Graveringen udført af den ja­
panske Gotoskoles 15. Ho vedmester Goto M., f 1835. Hertil et
firbenet Fodstykke af lakeret Træ. Oversiden rødbrun med
blomstrende P æ o n g re n e i graveret, rød, olivenfarvet og gulbrun
Lak. Paa Sider og Ben et udskaaret, geometrisk Mønster. 19.
Aarh. H. 6 Ctm.
649. * Æ ske, rund, med Laag af lys Bronze. Paa Laagets Overside
en kredsrund Plade af sortviolet Bronze, hvori er indlagt en
gylden Drage mellem Bølger; iøvrigt paa Æ s k e og Laag de
»kostelige Skatte« (Takaramono) i indlagt graat Metal. Betegnet
med et Seglmærke. 19. Aarh. H. 5 Ctm., D. 8V2 Ctm.
Hertil Fod stykke af udskaaret, mørkt Træ.
650. * Tobakspibe, bestaaende af tre Stykker. Endestykkerne sam m en­
satte af hvidt og sort Metal; dette sidste prydet med indlagte
Bam bustr æ er og Spurve i hvidt Metal, graa Bronze og Guld.
Midterstykket af Elfenben med samme Fremstilling i Relief af
Guldlak. 19. Aarh. L. 24 Ctm.
651. * Æ ske, lille, firsidet, med Laag af Jern. Paa Laaget et Kyst­
landskab i indlagt Guld og Sølv; paa Siderne geometriske Møn­
stre i Sølvtraads-Indlægning. Betegnet Moriguchi. — Kioto, Komai’s Skole. Slutn. af det 19. Aarh. L. 5V2 Ctm.
X XVIII.
K I N E S I S K E METALARBEJDER.
652. *Urne, forfra-bagtil sammentrykt med smaa Hanke af Bronze. Bæl­
ter med Tigeransigt.- og D rageorn am en te r samt geometriske Mønstre
i lavt Relief. H. 18 Ctm.
653. *Urne, lille, firbuget, af lys Bronze. Foroven et Bælte, nedadtil
6 Palm ette r med Phønix- og Cicade-Ornamenter i forgyldt Relief
paa en Baggrund af Nøglemønstre. Hanke i Form af Løvehoveder.
H. 8Y2 Ctm. Afb.
Hertil Fodstykke af udskaaret, mørkt Træ.
654. * Offerkar, paa Fod af Bronze. Pæreformet, forfra-bagtil sam­
mentrykt. Med Laag og bevægelig Bøjlehank. Gammel, kinesisk
rituel Form og Dekoration (Typen Nei-yen-yu). Paa Laagets
øverste Flade og i Bælter paa Laagets Sider samt Skulder, Bug
og Fod Tigeransigt- og D rag eornam ente r i Relief med et Nøgle­
mønster som Baggrund. Enkeltheder i Reliefet fremhævede ved
Indlægning af Guld og Sølv. Hvor Laag og Kar mødes et
Nøglemønster i Sølvtraad, der tillige pryder nogle Bælterne
90
9i
in dram m ende Lister. Hanken snoet; ved dens to Udspring og
midt imellem disse Harehoveder i Relief, tildels med Sølvindlæg­
ning. Paa Laagets Midte en Knap med Bølgeornam ent i Guld;
udenfor Knappen 4 radiært stillede, med Guld- eller Sølvbaand
dekorerede Kamme, i hvis Forlængelse der, paa Laagets Sider,
paa Bug og paa Fod løber andre, lignende Kamme. H . 2 6 C t m . Afb.
655. * Røgelsekar, rektangulært, med Laag af Bronze. Paa alle udven­
dige Sider et Nøglemønster. Paa Laaget i gennem brudt Arbejde
4 Rækker med 4 Hagekors (af begge de sædvanlige Typer). Paa
Siderne Relief imiterende Løvehoved-Hanke med Ringe. Paa
Undersiden en længere, støbt, kinesisk Inskription. H. 8 Ctm.,
L. 14 Ctm. Afb.
656. * Røgelsekar, stort, globulært, paa høj Fod med Laag af Bronze.
4 opadre ttede Hanke; imellem disse fremspringende Kamme.
Dekoration i gammel, kinesisk Stil: Bælter og i Bælter ordnede
Pa lm etter med Tigeransigt- og Dragemotiver i Relief paa Bag­
gru nde, dannede af Nøglemønstre. Paa Laaget et ge nnembru dt
Skymønster og, som Greb, en siddende Kirin. Kina? H. 76 Ctm. Afb.
662. D olk med Greb af grønliggraa Jade. Skeden af hvidt Metal med
Filigranbelægning og forgyldte Beslag, hvori kulørte Stene.
L. 30V2 Ctm.
663. Negle-Futteral af Sølv.
Med ciselerede Ornamenter.
L. 7 Ctm.
664. * Hængelaas af Jern. I Sølvindlægning Skrifttegn, Flagermus og
Kredsmønstre. Korea. L. 16 Ctm.
X X IX .
INDISKE METALARBEJDER.
665. * Statuette, lille, af Bronze. En Skærf bæ rende, buddh. Guddom,
siddende med korslagte Ben paa en Sokkel, der i g en n e m b ru d t
Arbejde er prydet med Elefanter. Bagindien. H. 1 6 % Ctm.
666.
* Statuette af Bronze. En Skærf bærende, buddh. Guddom, sid­
de nde med korslagte Ben paa en baadformet Sokkel. Bagindien.
H. 38V2 Ctm.
657. H orn, firsidet, af up atineret Bronze. Frem sprin gende H jørne ­
kamme; mellem disse Pa lm etter og firsidede Felter med Tigeransigt-O rnamenter i lavt Relief paa en Baggrund, da nnet af et
Nøglemønster. H 3072 Ctm.
658. Horn, firsidet; i alt væsentligt som foregaaende Nr.
H. 31 x/2 Ctm.
659. * Kande, lille, trebenet, med Laag af Bronze. I indlagt Metaltraad Tigeransigt-Ornamenter. Paa Laaget en Knap i Form af
en Fugl. H. 5 ^ Ctm.
H e r t il
667. * Statuette af Bronze med Rester af Forgyldning. En Hals- og
Armbaand samt Krone bæ rende, buddh. Guddom, siddende med
korslagte Ben paa en baadformet Sokkel. Bagindien. H. 33 Ctm.
668. Statuette, stor, af Bronze med Rester af Forgyldning. En Skærf
bærende, buddh. Guddom, siddende med korslagte Ben paa en
Lotustrone. Bagindien. H. 60V2 Ctm.
669. B akke af Messing med tunget Rand. I Gravering Gudeskikkelser
og flyvende Fugle mellem Arabesker. Siam. D. 51 Ctm.
F o d s t y k k e af u d s k a a r e t , m ø r k t T r æ .
660. * Thepotte, lille, globulær, med Laag af Bronze. I to Felter
Drageslyngninger i Relief; T ud og Hank formede som Drage ­
hoveder. Kina? H. 7 Ctm.
661. Kopper (et Par) af Bronze. I indlagt, hvidt Metal Landskaber
med Huse og Menneskeskikkelser. H. 4 Ctm.
670. Bakke med Peberbøsse, Saltkar, Sennepskrukke og to smaa Skeer af
Sølv. Skeerne glatte; paa de andre Dele Blo msterranker i d re ­
vet Arbejde; paa Bakken tillige en ge nne m bru dt Blomsterbort
indenfor en tunget Rand. Siam. H. 7 Ctm.
671.
* Bægere (et Par) af hvidt Metal. Udvendig Rankemønstre
sorttoucheret Grund. Forindien. H. 13^2 Ctm.
paa
93
92
672. Flaske af Metal. Globulært Legeme og cylindrisk Hals. Bælter
med hvide og gule Arabesker og Bla dornam ente r paa sorttou­
c h eret Grund. Forindien. H. 21 Ctm.
681. Bæger paa Fod af Sølv.
673. Bogbind af vellugtende, gult Træ. Forsiden beklædt med Skild­
padde, hvorpaa er fæstnet Elfenbensbeslag med Gudeskikkelser
og P la n te o rn a m e n te r i sortfarvet Gravering samt Arabesker i
g en n e m b ru d t Arbejde. Siam? L. 30V2 Ctm.
683. Kumme af forsølvet Kobber. Udvendig i Relief Arabesker og
arabiske Skrifttegn. H. 9 Ctm.
674. Silketæppe, kvadratisk. Bestaaende af samm ensyede Strimler. Paa
violet Grund brodere de Fugle og Blomster i hvidt, grønt, rødt
og gult; ensfarvet, gul Bort. Indo-Kina. C. 78 Ctm.
675. Silketæppe, kvadratisk. Som foregaaende Nr., dog med sort Grund
og Blomster uden Fugle. C. 80 Ctm.
Arabesker i lavt Relief.
H. 9 Ctm.
682. Urne af forsølvet Kobber. I Graverin g Blomster, Arabesker,
Menneskeskikkelser og arabiske Skrifttegn. H. 15 Ctm.
684. * Kumme, lille, oval, af Messing. P aa sortfarvet G ru n d udvendig
Arabeskmønstre i et tildels af indlagt Kobber og hvidt Metal
d a nn e t Relief. H. 8 Ctm.
685. Hankekande af Messing. I graveret Arbejde og Relief af indlagt
Sølv og Kobber Bælter med Arabesker, geometriske Mønstre og
arabiske Skrifttegn. H. 23 Ctm.
686. Bakke af Messing. Paa punslet Grund, i Relief af indlagt K o b ber
og Sølv, Portaler, hv orunder Moses, Aron, Abraham ofrende Isak,
Moses slaaende Vand af Klippen, J ø d e r sørgende ved Jerusale m s
Mure, hebraiske Inskriptioner og meget mere. D. 44V2 Ctm.
XXX.
ISLAMIT1SKE M ETALARBEJDER.
676. * Pikkelhjælm, halvkugleformet, tvehornet, af Jern. Med n e d h æ n ­
gende Ringpanser. Fortil Øjn e og Næse i Relief. I Sølv- og
G uldindlæ gning R anker og geometriske Mønstre. Æ gy p ten .
H. 23 Ctm.
677. * Æ ske, rektangulær, med Laag af Jern. Udvendig i gult Metal
paa sort Grund et Blomsterornament. H. 4 Ctm., L. 1 4 V 2 Ctm.
678
Skaal paa Fod af forgyldt, hvidt Metal. T u n g et Kant; Bælter
med B lo m stero rn am en ter paa sorttoucheret Grund.
H. 10 Ctm.
H e r t il k in es is k F o d s t y k k e a f u d s k a a r e t T ræ .
679. * Kumme af Messing. Udvendig paa en delvis sortfarvet Grund
Arabeskmønstre og arabiske Skrifttegn i Relief, dannet af Grund­
metallet eller indlagt, hvidt Metal. H. 10 Ctm.
680. Hankekande, slank, af Messing.
Bokhara? H. 38V2 Ctm.
Arabesker i graveret Arbejde.
687. Bordtæppe af Silke. Mørkerød Grund med broderede, stiliserede
Blomster i rustrødt, hvidt, sort og grønt. Ensfarvet, blaa, paasyet Bort. Nordafrika. 218 X 177 Ctm.
i
1
95
94
*
*
693.
692.
Ott o Bache:
Ott o B ache: T re Hestehoveder.
H est en e vandes ved Middagstid.
MA L E R I, PASTEL, TEGNING.
XXXI.
AF D A N S K E KUNSTNERE.
>
688. * Bache: En Kvartet. Tre Herrer og en Dame synger til Ak­
kompagnement af en Dame ved et Klaver. Betegnet: Otto Bache.
3 1 X 3 0 Ctm.
689. * Bache: Heste i en Stald. En brun og en hvid Hest med deres
Oppasser. Betegnet: O B. Paris (1868). 29 X 39 Ctm.
690. Bache: Ved Frokosten. En Dame sidder ved et dækket Bord
og lader et P ar Hunde strække sig efter et Stykke Sukker. Be­
tegnet: Otto Bache 1869. Udstillet 1870. 3 9 X 3 1 Ctm.
691. B a c h e : Serie af 9 Skitzer til en paatænkt Dekoration af det
kgl. Theaters Foyer.
1:
*Scene af »Jeppe paa Bjerget.« Bet. O B — 1872 3 0 X 2 3 Ctm.
2:
Scene af »Hakon Jarl«. Ikke betegnet. 3 0 X 1 5 Ctm.
3:
*Scene af »De Fattiges Dyrehave«. Ikke betegnet. 3 0 X1 5 Ctm.
4:
*Scene af »Rescensenten og Dyret«. Ikke betegnet. 3 0 X2 3 Ctm.
5:
Scene af »Ninon«. Ikke betegnet. 3 0 X 1 5 Ctm.
6:
Scene af »Abekatten«. Ikke betegnet. 3 0 X 1 5 Ctm.
7:
Scene af »Hamlet«. Ikke betegnet. 3 0 X1 5 Ctm.
8: Scene af »Don Juan«. Betegnet: O. B. 3 0 X2 3 Ctm.
9: *Scene af »Valkyrien«. Betegnet: O. B. 72. 3 0 X2 3 Ctm.
692. *Bache: Hestene vandes ved Middagstid. Ved en Post og et
Vandtrug udenfor en Bondegaard vander en gammel Mand to
brune Heste og en sort. En lille Dre ng, der rider paa en
Kæphest, staar i F o rgrunden tilhøjre og ser til. Solskin. Beteg­
net: Otto Bache — 1879. Udstillet 1880. 2 4 X3 1 Ctm.
693. * Bache: Tre Hestehoveder. Hestene — to brune og mellem
dem en graa — staar ved et Vandtrug. Betegnet: Otto Bache —
1880. 4 9 X 7 7 Ctm.
97
96
694- B issen, R .: Skovvej. Ved E fteraars tid. B e t e g n e t : R. B I S S E N . 94 .
62
6 98 . D rachm ann :
28
X 62 Ct m.
695. * B loch: R o m e r i n d e u d e n f o r en Dør.
ud m o d B e s k u e r e n .
sin H a a n d té n .
H u n si dd e r s y e n d e og ser
Inde i D ø re n si d de r en g a m m e l K o n e m e d
Betegnet: C B.
61
X 44 Ctm.
D a m p s k ib i haa r d Sø. B e t e g n e t : H. D rachm ann 7 . . .
X 39 Ctm.
6 9 9 . * Eckersberg: K lo s te r g a a r d e n i S. L o re n z o fuori.
M u n k e i Samtale.
Nr. 149.
33
B e te g n e t: 1814.
Hannovers
I F o r g r u n d e n to
B o g K a ta lo g e n s
X 44 Ctm.
697.
D als g aard :
Hun forsøger at gøre det go d t igen.
7 0 0 . * E ckersberg: E n Matros, som t a g e r Afsked m e d sin Pige. S c e n e n
f o re g aa r u n d e r en Mur, o v er hvilken en b l o m s t r e n d e Kasta nje .
695.
Bloch: Romer inde udenfor en Dør.
696. Christensen, A n t h o n o r e :
Ikke b e t e g n e t.
P aa Muren
K r y s a n t h e m u m og K ri st to rn i en Vase.
3 4 X 4 0 Ctm.
697. * D alsgaard: H u n forsøger at gøre d e t g o d t igen.
E n u n g F is k er
staar stivsindet s tø tte t til en Baad ved S t r a n d e n , m e d e n s en u n g
P ig e b ø n f a ld e n d e og m e d T a a r e r i Ø j n e n e søger, m e d H a a n d e n
o m h a n s N ak ke , at bøje h ans H oved m o d sit. B e t e g n e t : Chr.
D alsgaard — S o r ø 1880.
Udstillet 1880.
57
X 3 5 Ctm.
en Lygte.
Ikke
Bo g K a ta lo g e n s Nr. 548.
33
b e t e g n e t (mal et
1840).
H annovers
X 24V2 C tm .
701. * E x n e r : E n lille P ig e la d e r en g a m m e l M a n d lugt e til en Bl o m st
(» B es ø g et hos Bedst efa der en «). H a n s id d e r p aa en B æ n k u d e n ­
for sit Hus,
medens
den
lille P ig e
r æ k k e r h am
en Bl om st at
l u g t e til. L idt l æ n g e r e ti lbag e sta ar M o d e re n m e d et a n d e t Barn
paa Arm en.
S tu d ie til B ill e d et fra 1857. B e te g n e t: E xner.
23 X 27 Ct m.
7
98
702.
I
* F riis , H a n s :
erne
knoppes.
Forgrunden
2 7 V2 X
41
U dkanten
Buskene
af
en B øgeskov
bæ rer
blom strende
99
endnu
A nem oner.
ved Foraarstid.
det [brune
B etegnet:
T ræ ­
V interløv.
H.
F riis
7 0 8 . H e n n in g se n ,
I
B illedet
1876.
m ed
i
F ra n ts:
A arstallet 8 ).
* H ansen, H. N .: A rnold
K r o g v e d Staffeliet.
b lu se og hvid e L æ r r e d s b e n k l æ d e r sta ar han
foran
sit
grunden
Staffeli,
3 0 X 2 3
699.
704. H ansen,
78.
H e in r .:
7 0 5 . H e n n in g se n ,
P rovinsgade
han
har
opslaaet
Solskin.
Parti
E rik :
ved
ved
Iført b laa C h e v io ts ­
i Profil m o d
ved
Solskin.
venstre
Stranden.
efter
F H
og
49 Ctm .
92 .
F ra n ts:
B etegnet
Fra
H ornbæ k
m ed
V i s t n o k e t i 18 93
Plantage.
M onogram m et
u d stille t B illede.
F
H
Trøskede
og
6 4 X 4 6
m ed
T ræ er i
A arstallet
Ctm.
I Bag­
B etegnet m ed M o n o g ra m m e t
St . P i e r r e i C a e n .
39 X 4 8
H jem
fra
5 4X 7 0
M onogram m et F H.
K lubben.
F ra n ts:
B etegnet:
H. H .
700.
Eckersberg: En Matros, som tager Afsked
med sin Pige.
Sene
E rik
N attevandrere
i en
H e n n in g se n ,
189}.
7 1 0 . * H e n n in g se n ,
S kræ nt ved Sundet.
K vindelig
B etegnet m ed
M odel.
711.
Siddende
M onogram m et F H.
i Profil
5 4 X 4 3
C tm .
mod
efter
V elasquez’ Æ so p u s.
M onogram m et F H.
B etegnet:
86 X 47
C tm .
* H e n n i n g s e n , F r a n t s : K o p i e f t e r V e r m e e r f r a D e l f t ’s » K n i p l e p i g e «
i Louvre.
C tm .
F ra n ts: K o p i
M a d rid , M a rts 7 8 o g m e d
C tm .
31X21
B etegnet m ed
B etegnet:
C tm .
M aanelys.
7 0 6 . H e n n in g se n , F r a n ts : B e v o x e t
venstre.
T egning
M onogram m et
C tm .
1879.
1894.
7 0 7 . H e n n in g se n ,
32 X
T egning.
med
E ckersberg: Klostergaarden i S. Lorenzo fuori.
U dstillet
U dstillet
som
B a a d e og H avet.
H. N . H.
Begravelse.
B etegnet
*
C tm .
7 0 9 . H e n n in g se n ,
703.
En
K unstm useet.
B eteg n et m ed
712. Jensen, C h r .: E n
28
X
M onogram m et F H.
Fiskerdreng
ved Stranden.
23 X
20 C tm .
B etegnet:
C. J. 6 6 .
20 C tm .
7*
100
101
701. Exner: En lille Pige lader en gammel Mand
lugte til en Blomst.
Jensen, J. L .: En Brudekrans af Roser og Myrther.
J. L. J E N S E N . 11 X 16 Ctm.
Betegnet:
* Krøyer: Fiskere ved Stokken i Hornbæk. Syv Fiskere sidder
paa en Hjørnebænk i en Krog bag et Plankeværk i Samtale
med to, der staar. Tilhøjre i Mellemgrunden Baadehavnen, hvor
Kvinderne bøder paa Nettene. Betegnet: S. K — 75. Udstillet
1875. 1 M. 9 X 1 M. 53 Ctm.
7*5
Cmf.
* Krøyer: »La Frescita«. Brystbilled af en ung Spanierinde med
Blomster i Haaret og med et broget Shawl over Skuldrene.
Hun lægger Hovedet lidt paa Siden og smiler til Beskueren.
Betegnet: S. K røyer— Granada 78. Udstillet 1879. 51 X 43 Ctm.
m
Krøyer: Fiskere ved Stokken i Hornbæk.
718. * Krøyer: I Købmandens Bod paa Skagen, naar der ikke fiskes.
Til venstre bag Disken, som strækker sig indefter i Billedet,
staar Købmanden. Paa den anden Side Disken købslaar og pasI(
r
siarer en staaende og siddende Forsamling af Fiskere. I For­
grunden til højre ser to Børn paa, at en Mand afvejer en Vare.
Betegnet: 5 . Krøyer — Skagen— 82. Udstillet 1883.77X1 M. 6 Ctm.
‘Krøyer: Fra Stranden ved Hornbæk. I Forgrunden den flade
Strand, mod hvilken en frisk Vind fører Bølgerne. Køligt Sol­
skin. Betegnet: S K — Hornbæk — Marts — 9/. 34 X 60 Ctm.
716 "'Krøyer: Et Sardineri i Concarneau. Til venstre sidder Pigerne
i en lang Række ind i Billedet og renser Fiskene. Til højre
skylles disse i Kar. En Mand kommer gaaende mod Beskueren,
bærende en Kurv. Lyset kommer sparsomt fra Døren i Bag­
grunden af Rummet, gennem hvilken man ser Havet. Betegnet:
S. Krøyer — Concarneau 7 9 . Udstillet 1881. 97 X 1 M. 35 Ctm.
720. * K yhn : En Kostald. I Forgrunden til højre en Møggreb og en
Kost. Stalden iøvrig tom. Lyset falder ind gennem en aaben
Dør i den fjærnere Baas. Betegnet med Monogrammet W K og
Aarstallet 44. 211/a X 30 Ctm.
* Krøyer: Campagnol. Brystbilled af en ung Mand med Fjeder
i Hatten. Han holder Hovedet lidt paa skraa og ser til Siden.
Betegnet: S. Krøyer — Rom 1881. Udstillet 1881. 67 X 53 Ctm.
721. * K yhn: Hedebakker ved Dollerup i Nærheden af Hald. I For­
grunden blomstrende Lyng. I Mellemgrunden Buske og unge
Træer, mellem hvilke man ser ud mod Bakkerne. Betegnet:
Dollerop — 3% 71 samt med Kunstnerens Monogram 31 X 44 Ctm,
lim
h
714.
7,7
103
102
722.
*Kyhn.
I Udkanten af en Ungskov. Efteraar. Løvet er ved at
brunes, Til højre flyver et P a r Krager. Betegnet: V. Kyhn 1886.
67 Vs X 90 Ctm.
723.
K y h n :Underskov i Solskin. Ikke betegnet.
katalog Febr. 1904, Nr. 111. 3 2 X 2 8 7 « .
Kyhns Auktions­
727. *Lundby e: Snebilled fra Sjællands Nordkyst. Til højre et sne­
dækt Hus paa en snedækt Strand. Til venstre Havet. En Kone
med et Knip pe Brænde paa Ryggen og en Dreng med en
Slæde er paa Vej hen mod Huset. Mørkt Graavejr. Betegnet
med Kunstnerens Monogram og med Aarstallet 45 — Rom. Til­
hørte Jerichau. Karl Madsens Bog p. 187— 188; Katalogens Nr.
203. 3 1 X 3 9
C tm .
728. * M arstrand: Holberg og de to Narre. Mødet foregaar paa Bag­
gru nd af en gammel Gade. De to Narre staar med Ryggen
716.
715.
Krøyer: E t Sardineri i Concarneau.
Krøyer: »La Frescita«.
724. * Kølle: U nde r Bøgetræer i en Skov. I M ellemgrunden en Flok
Hjorte. Solskin. Betegnet: C. A. Kølle. 33V2 y 32 Ctm.
725. * L a C o u r; Fora ar i en Bøgeskov. T r æ ern e staar e n d n u i Knop.
En Vej fører, parallelt med Rammen, gennem Forgrunden. B e ­
tegnet: 8. Maj — 1861. Auktionen efter P. C. Skovgaard Novbr.
1875. Nr. 68. 3 7 X 3 5 Ctm.
726. *Locher: Redningsbaaden gaar ud. De sidste Folk entrer o m ­
b ord; den allersidste befinder sig endnu i Vandet. Bete gnet:
Carl Locher. 4 4 1/* X ■ M. 12 Ctm.
mod Beskueren, Holberg kom mer gaaende frem mod dem, idet
han hilser med Hatten. I Baggrunden flere Figurer, hvoriblandt
to, der bæ rer en Portechaise, samt en Hund. Ikke betegnet.
Udstillet 1865.
43 X 34 Ctm.
729. * Mar strand: Wessel i Audiens hos Minister Guldberg. Begge
siddende. Til venstre Wessel talende, til højre Guldberg lyt­
tende med Snustobaksdaasen i sin Haand. Betegnet med K unst­
nerens Monogram og Aarstallet 1865. Udstillet 1865. 41 X 3 3 Ctm.
730. * Melbye, A .\ Marine. I Mellemgrunden en Sejler, i Horizonten flere
andre. Solnedgang. Betegnet: . . . on Melbye 1868. 1 9 X2 7 Ctm.
I05
104
73i- Melbye, A .: Sejlere i Middelhavet.
732. Neum ann: Sejlere i Sundet.
mann 1872. 3 3 V 2 X 51 Ctm.
Ikke betegnet.
Ved Solopgang.
737. * N is s : Vinteren. Dørstykke. I en Skov efter Snefald fører en
Vej med Fo dsp or i Sneen fra venstre mod højre indefter. Kold
blaa Luft. Betegnet som foregaaende. 52 X ■ M. 25 Ctm.
19 X 24 Ctm.
Betegnet: C .N ea -
738. *N iss: Efteraar. Dørstykke. T r æ e r ved en Sø. Til venstre fører en
Vej indefter. Paa den anden Side Søen ligger i Mellemgrunden
en Bondegaard. Hen mod Aften. Graavejr. Betegnet med K unst­
nerens Monogram og med Aarstallet 1885. 52 X 1 M. 25 Ctm.
733. * N iss: Skovinteriør. I Forgru nden en Bæk, over hvilken fører
en Bro. Paa Skrænten til venstre et hældende gammelt Træ.
Betegnet med Kunstnerens Monogram og med Aarstallet 1878.
3 3V2 X 24 Ctm.
718.
K r ø y e r : I K ø b m a n d e n s B o d pa a S k a g e n , na a r d e r ik ke fiskes.
734. *N iss: Foraaret. Dørstykke. 1 en Skov fører en Vej ind mod
en aaben Plads, hinsides hvilken Skoven fortsætter sig. U n d e r
Træ e rne i Forgrunden til højre nogle Daadyr. Solskin. Be­
tegnet med Kunstnerens Monogram og med Aarstallet 1885.
52 X 1 M. 25 Ctm.
735. * N is s : Sommeren.
Dørstykke.
Blomstrende T jørnebuske paa
Eremitagesletten, i Baggrunden S un de t og den svenske Kyst.
Betegnet som foregaaende. 52 X 1 M. 25 Ctm.
736. * N is s : Høsten. Dørstykke. Udsigt over en Mark i Høsttiden.
I Forg runden staar Kornet i Traver. I Mellemgrunden en Bondegaard omgiven af Træer. Graavejr. Betegnet som foregaaende.
5 2 X 1 M. 25 Ctm.
727.
L u n d b y e : S n e b il le d fra Sj æ ll a nds N o rd k y s t.
739. N is s : Vintereftermiddag. Pastel. Udkanten af en Skov. I F o r ­
grunden smeltende Sne. Betegnet med Ku nstnerens Monogram
og med Aarstallet 1885. 89 X 77 Ctm.
['
740. N is s : Pergola paa Capri. Solskin. B ete gnet:
— Marts 1886. 47 X 62 Ctm.
Thoiy. Niss, Capri
741.
N is s : Vinter. Pastel. Vej g ennem en snedækt Skov. Betegnet
med Kunstn erens Monogram og med Aarstallet 1887. F o rm o d e n t­
lig identisk med et i 1888 udstillet Billed. 89 X 77 Ctm.
742.
* N is s : Marine. I Forgrun den den flade Strand, mod hvilken
Bølgerne ruller. I Horizonten en Damper. Graavejr. Betegnet
med Kunstnerens Monogram og med Aarstallet 1889. 2 3 X 5 7 Ctm.
107
106
743.
Ottesen: Blomster i en Vase i en Nische.
Ottesen 1850. 47 X 37 Ctm.
744.
*Philipsen: To Kalve i en Stald. De ven der Hovederne mod Be­
skueren. Lyset kommer fra et Glug oppe i øverste højre Hjørne af
Billedet. Betegnet med Kunstnerens Monogram og med Aarstallet 1890. 54 X 54 Ctm.
1513
Betegnet:
O. D.
748.
Zahrtmann: Fra Ribe Domkirke. Blik ind i Tværskibet. I Bag­
gr unden et Kapel, hvortil et Smeddejerns-Gitter fører ind. I
Mellemgrunden til venstre Trappen, som fører op til Altret.
Betegnet med Kunstnerens Monogram og med Aarstallet 1875.
Zahrtm anns Auktion 1888 Nr. 17. 41 X 36 Ctm.
*
749. * Zahrtmann: En Sabinerinde, der vugger sit Barn.
Lænet til en
V.
728.
729.
M a r s t r a n d : H o l b e r g o g d e to N a r r e .
M a r s t r a n d : W e s s e l i A u d ie n s hos
M in is t er G u l d b e r g .
745.
Rørbye: Læse nde Abbate. Staar i sin Celle i Profil mod venstre
ved et aabe nt Vindu og lænet til sin Seng. Betegnet: M. R Ø R ­
BYE — 1838. 38 X 27 Ctm.
746.
Vermehren: Huslig Syssel i en fattig Bondestue. Ved en Bi.lægger-Ovn sidder en gammel Kone og bælger Æ r te r . Ved hen­
des Fødder sidder en lille Pige og læser. Lyset kommer fra en
a abenstaaende Dør i Stuens Bagvæg. Ikke betegnet. O m arbej­
delse af Billedet fra 1860. Udstillet 1869. 61 X 52 Ctm.
750. * Zahrtm ann: Pjerrot i Dyrehaven. Han sidder med en Pibe i
Haanden bag Køkkenet til et Telt. Betegnet med K un stn e re ns
Monogram og med Aarstallet 1880. Zahrtm anns Auktion 1888
Nr. 30. 26V2 X 37V2 Ctm.
747. Vermehren: En gammel Munk. Brystbilled, omtrent Profil mod
venstre. Betegnet: F. V. 1875. Udstillet 1876. 29 X 24 Ctm.
751. *Zahrtmann: Udenfor S. Pietro i Pistoja. I Mellemgrunden Kir­
kens Fagade, omtre nt i Front. I F orgrunden til højre en Mand
*
Seng sidder hun i Betragtning af det sovende Barn, som hun
vugger med Foden. Betegnet med K unstnerens Monogram og
med Aarstallet 1877. Udstillet 1878. Zahrtm anns Auktion 1888
Nr. 20.
44 X 37 Ctm.
*
\ u o
I O9
749. Zahrtm ann: En Sabinerinde, der vu gger sit Barn.
745-
R ø rby e: Læsende Abbate.
750.
746.
Ver m ehren: Huslig Syssel i en fattig Bondestue.
Z ahrtmann: P jerro t i Dyrehaven.
111
I 10
iagttagende en Gruppe af fem Kvinder — den ene med et Barn
paa Armen — , som staar til den modsatte Side. Solskin. Be­
tegnet med Kunstnerens Monogram og med Aarstallet 1893.
Za h rtm a n n s Auktion 1896 Nr. 39. 58 X 7 1 Ctm.
IN D H O L D .
X X X I I.
EUROPÆISK KUNSTHAANDVÆRK.
AF FREM M EDE K U N S T N E R E .
752.
* Dahl, J. C.: Skovinteriør ved Sommertid.
mellem Bøgestammer.
Skitze. Paa en
læses Aarstallet 1833.
Ifg. en gammel
1821. 32Vs X 27V2 Ctm.
En Sti bugter sig
Etikette paa Rammen
Indskrift bagpaa malet
753. * Wetlesen, W.\ To sovende Børn i en Seng.
lesen 92. 62 X 78 Ctm.
754. Ton, J. B .: En Tyr.
755.
Betegnet: W. Wet-
25 X 3 4 Ctm.
Verschuren: En Hest og en Ged i en
schuren junior. 19 X 25 Ctm.
756. Verschuren: En
16 X 20 Ctm.
757.
Nr.
Stenhuggerkarre.
Stald.
Betegnet:
Betegnet:
Ver-
Verschuren junior.
* Ary de Vois: Genrebilled. En Mand med Baret, Kniplingskrave
og K appe holder en Karaffe op mod Lyset. Han staar bag et
Bord, paa hvilket en Ske, en Flaske og en Kurv. 20 X 15V2 Ctm.
I. Meissen...........................................................................................
1— 19
II. K ø b e n h a v n .................................................................................. 20— 29
III. S é v r e s ........................................................................................... 30—-39
IV. B e r l i n ............................................................................................ 40— 47
V. Moderne Stentøj og F a j a n c e ............................................... 48— 93
VI. Moderne københavnsk Po rc ellæ n:
A. Den kgl. F a b r i k ................................................................... 94— 128
B. Bing & G r ø n d a h l ...................................................................129-150A
VII. Forskellig K e r a m i k ..................................................................... 151 — 162
VIII. Bjergkrystal og Glas (mest ældre A r b e j d e r ) ..................163— 175
IX. Moderne Glas af Tiffany og G a llé .....................................176— 186
X. Stager, Krus, Bægre m. m. af Sølv og P l e t ...................... 187— 277
XI. H o v e d v a n d s æ g .............................................................................278— 298
XII. D a a s e r ............................................................................................299— 348
XIII. Andre Genstande af Guld, Sølv, Emalje, Perlem oder etc. 349 — 372
XIV. Plastiske Arbejder i B r o n z e ...................................................373— 386
XV. Uhre, Service, Kandelabrer, Stager, Vaser etc. af Bronze,
Kobber og Messing..................................................................... 387— 420
XVI. Sten, Mosaik, Strudsæg, Forskelligt.................................... 4 2 1 — 436
XVII. M i n i a t u r e r .................................................................................... 4 3 7 — 440
XVIII. M ø b l e r ...........................................................................................441— 457
ORIENTALSK KUNSTHAANDVÆRK.
XIX.
XX.
Japanske udskaarne Smaa-Arbejder (Netsuker etc.). . . 458— 478
Kinesiske udskaarne Arbejder af blødt Materiale (Træ,
Ben e t c . ) ....................................................................................... 4 7 9 —485
XXI. Kinesiske udskaarne Arbejder af haardt Materiale (Sten
og Glas)..........................................................................................486— 513
XXII. Japanske og kinesiske L a k a r b e jd e r .....................................514— 539
XXIII. Japanske og kinesiske E m a l j e a r b e j d e r ............................. 540— 549
I I2
Nr.
XXIV.
J a p a n s k K e r a m i k ..........................................................................5 50 — 562
X XV . Kinesisk P o r c e l l æ n ....................................................................... 563— 621
XXVI. Siamesisk P o r c e l l æ n .................................................................... 6 2 2 — 638
XXVII. Ja p an s k e M e t a l a r b e j d e r .............................................................6 3 9 — 651
XXVIII. Kinesiske M e t a l a r b e j d e r .............................................................6 52 — 664
XXIX. Indiske M e t a l a r b e j d e r ..................................................................6 6 5 — 675
XXX. Islamitiske M e t a l a r b e j d e r . ........................................................6 7 6 — 687
MALERI,
PASTEL, T E G N I N G .
X X X L _ A f d an s ke K u n s t n e r e ................................................................ 6 8 8 — 751
XXXII. Af fr e m m e d e K u n s t n e r e .........................................................7 5 2 — 757

Similar documents