cuprins - Gheorghe Sincai

Comments

Transcription

cuprins - Gheorghe Sincai
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
CUPRINS
Capitolul
Capitolul I
Baza legal pentru desf
2009 – 2010
urarea activit ii de înv
Pagina
mânt în anul colar
Capitolul II
Colegiul Na ional ”Gheorghe 'incai” la 90 de ani
4
4
Capitolul III
Organizare
21
CAPITOLUL IV
Admiterea în liceu
26
Capitolul V
Rezultate colare la sfâr itul anului colar 2009 – 2010
28
Capitolul VI
Concursuri colare
31
Capitolul VII
Activit i organizate la nivelul catedrelor
47
Capitolul VIII
Formare continu
i perfec ionare
61
Capitolul IX
Proiecte, programe i parteneriate
63
Capitolul X
Contabilitate
66
Capitolul XI
Consiliul Reprezentativ al P rin ilor
68
Capitolul XII
Bibliotec
70
Capitolul XIII
Secretariat
71
Anexa
Absolven ii Colegiului Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare
promo ia 2010
3
72
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Capitolul I
Baza legal$ pentru desf$)urarea activit$,ii de înv$,$mânt în anul )colar
2009 - 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Constitu ia României
Legea Înv mântului
Statutul Personalului Didactic
Regulamentul de Organizare i Func ionare a Unit ilor de Înv mânt Preuniversitar
Regulamentul Intern
Legea 272 /2004, privind protec ia i promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 75/2005.
privind asigurarea calit ii educa iei.
8. Ordine ale MECT
9. Dispozi ii ale ISJ Maramure
10.Hot râri ale Consiliu Local Baia Mare
11.Alte acte normative (legi, hot râri de guvern, etc.) care fac referire la activitatea
institu iilor de înv mânt
12.Hot râri ale Consiliului de Administra ie al Colegiului Na ional „Gheorghe 'incai” Baia
Mare
Capitolul II
Colegiul Na,ional ”Gheorghe 5incai” la 90 de ani
Anul colar 2009 – 2010 a reprezentat pentru Colegiul Na ional “Gheorghe 'incai”
al nou zecilea an de la înfiin are. Evenimentul a fost marcat prin organizarea unei edin e
festive a Consiliului Profesoral, la care au participat fo ti directori ai liceului, fo ti i actuali
profesori, elevi i p rin i. Au fost prezen i la eveniment reprezentan i ai autorit ilor publice
jude ene i locale i parlamentari de Maramure . S-au rostit discursuri prin care s-au adus
elogii liceului i profesorilor s i pentru rezultatele excep ionale ob inute în cei 90 de ani de
la înfiin are. S-au acordat diplome de excelen liceului, fo tilor directori i profesori,
precum i actualilor profesori i directori ai liceului, din partea Prefecturii Jude ului,
Consiliului Jude ean, Inspectoratului 'colar Jude ean i Prim riei Municipiului Baia Mare.
Cu ocazia anivers rii s-au organizat activit i tiin ifice la nivelul catedrelor,
concursuri pentru elevi i competi ii sportive. La activit ile tiin ifice au participat profesori
din mai multe universit i, din licee i coli din jude i din jude ele vecine, iar la
concursurile pentru elevi au fost prezente echipe reprezentând colegii na ionale din Baia
Mare, Satu Mare, Sighet, Zal u i Dej.
Tot cu aceast ocazie a ap rut nr. 2 din anul 11 al revistei de matematic
ARGUMENT, revista elevilor ZECECUSTELU
i s-a tip rit un album de prezentare a
liceului.
4
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Programul manifest$rilor prilejuite de aniversarea a 90 de ani de la
înfiin,area Colegiului Na,ional (Liceului) „Gh. 5incai” Baia Mare
29-31 octombrie 2009
1. Consiliu Profesoral festiv
Vineri, 30 octombrie 2009, Teatrul Municipal Baia Mare, ora 10.00
2. Prezentarea proiectului Consiliului Local Baia Mare )i a funda,iei Sinagate
- “Nou$ pentru o lume nou$”
Joi, 29 octombrie, Sala Europa, ora 13.00, prof. Daniela Heuberger
3. Catedra de limba )i literatura român$
- Sesiune de comunic ri tiin ifice «Dialoguri didactice»
Vineri, 30 octombrie 2009, Sala 35, ora 13.00
- Concurs de crea ie literar pentru elevi, cu tema “Lumea cuvântului meu”
Sâmb t , 31 octombrie 2009, Sala 35, ora 10.00
4. Catedra de limba englez$
- Concurs de traduceri i crea ie literar pentru elevi
Vineri, 30 octombrie 2009, Sala Europa, ora 8.30-9.30
- Sesiune de comunic ri tiin ifice «O lume a explor$rii, cercet$rii )i
descoperirii»
Vineri, 30 octombrie 2009, Sala Europa, ora 15.00
- Întâlnire cu fo tii absolven i
Vineri, 30 octombrie 2009, Sala 41, ora 14.00
- Premierea elevilor participan i la concurs
Sâmb t , 31 octombrie 2009, Sala Europa, ora 10.00
5. Catedra de limba francez$, limba german$, limba italian$
- Sesiune de comunic ri tiin ifice «Fran,a, Germania )i Italia, promotorii
Europei unite»
- Lansarea num rului 7 al revistei în limba francez “Pages d’ecriture”
Vineri, 30 octombrie 2009, Sala Europa, ora 13.00
Programul sesiunii de comunic$ri )tiin,ifice «Fran,a, Germania )i Italia, promotorii
Europei unite»
1. «Le Lycée National Gheorghe incai – 90 ans d`enseignement d`élite»,
Gabriela Pop clasa a XI-a F si Alexandra Karla Puscas, clasa XI F Colegiul
Na ional “Gheorghe 'incai”,
Coordonator, prof. Cornelia Dumbrav
2. «J.- M.G. Le Clézio, lauréat du Prix Nobel de Littérature»,
Ilia Alexandra , clasa XI E i Tom a Anamaria , clasa XI E, Colegiul Na ional
“Gheorghe 'incai”,
coordonator, prof.Daniela Banco
3 .“20 de ani de la c)derea Zidului Berlinului (20 Jahre Mauerfall)”,
Eberst Johanna, Colegiul Na ional ”Gheorghe 'incai”, Coordonator, prof. Lai
Andrea
4 -«Il cinema italiano»
5
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Hancis Andreea, clasa a XII-a F, Maro an George, clasa a XII-a F – Colegiul
Na ional “Vasile Lucaciu”,
Coordonator prof. Georgeoi Voichi a-Maria
5.- « Adolescence- âge perturbé »,
Cioca Alex clasa XI si Erdei Alexandru, clasa XI, Liceul teoretic “Emil Racovi ”
Coordonator, prof. Adriana Florian.
6. «L'Ecole d'été: le français pour (presque) tous les goûts»,
Sânziana Florian clasa a XI-a D, Colegiul Na ional «Mihai Eminescu», coordonator,
prof. Daniela 'erban
7. ”Landul Thuringen (Das Land Thuringen)”,
Baic Alexandru, Colegiul Na ional „Vasile Lucaciu”, coordonator, prof. Rob Cristina
8. “Baia Mare, ma ville verte”,
Raul Breban clasa a XII–a B, Liceul Teoretic «Nicolae Neni escu», coordonator,
prof.Aurora B ban
9. «Charme parisien»,
Anamaria Iuga, clasa a XII-a A, Liceul Teoretic «Emil Racovi », coordonator, prof.
Aurica Bozga
10. “Schimb de experient) între ?colile din Germania i România -prezentarea unei
cooper)ri- (Schuleraustauch
zwischen Deutschland und Rumanien)”,
Mezei Renata i Czumbil Krisztina, Liceul Teoretic “ Nemeth Laszlo, coordonator,
prof. Pohl Andrea
11. «Les Jeunes Ecologues de notre lycée»,
Avram Alexandra clasa a XII-a A, Pop Alexandra clasa a XII-a A, Liceul Teoretic
«Nicolae Neni escu»,
coordonator, prof. Otilia 'erban
12. «Specific german (Typisch Deutsch)»,
T tar Alexandra, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”,
coordonator, prof. Iosip Melania
13. «Protéger l`environnement»,
Virginia Petric, clasa a XII-a F i Georgiana Harangi, clasa a XI-a D, Colegiul
Na ional „Gheorghe 'incai”,
coordonator, prof. Alina B bu
14. «Des symboles aux symbolistes»,
Florin Ardelean, Andrei Hotea, Petric Roman, Liceul Teologic «Iosif M rturisitorul»,
prof. Maria Pa ca
15. «Firenze - La Città dove macque il Rinascimento»,
Cristina Anca Petrica i Sonia Grigor, Colegiul Na ional “Gheorghe 'incai”,
coordonator, prof. Ion Mociran
6. Catedra de )tiin,e socio-umane
- Concurs de proiecte “Tehnici de îmbun t ire a inteligen ei emo ionale la elevi”
Vineri, 30 octombrie 2009, Sala 37, ora 13.00
- Sesiune de comunic ri tiin ifice “Gh. 5incai – istorie )i filosofie – trecut )i
prezent”
6
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Vineri, 30 octombrie 2009, Laboratorul de biologie, ora 13.00
7. Catedra de matematic$
a. Sesiune de comunic ri tiin ifice «5incai 90»
Vineri, 30 octombrie 2009, Sala 38, ora 14.00
- Lansarea num rului 12 al revistei “Argument”
Vineri, 30 octombrie 2009, Sala 38, ora 17.00
- Concurs de matematic cu participarea liceelor: Colegiul Na ional
“Gheorghe 'incai” Baia Mare, Colegiul Na ional “Mihai Eminescu” Satu
Mare, Colegiul Na ional “Andrei Mure anu” Dej, Colegiul Na ional “Drago
Vod ” Sighetu Marma iei, Colegiul Na ional “Vasile Lucaciu” Baia Mare
Sâmb t , 31 octombrie 2009, ora 10.00
- Premierea elevilor participan i la concurs, 31 octombrie 2009, Sala Europa,
ora 17.30
Programul sesiunii de comunic$ri )tiin,ifice «5incai 90»
Biroul:
Maria S. Pop, conf. univ. dr. Universitatea de Nord, Baia Mare
Nicolae Vornicescu, prof. univ. dr. Universitatea Tehnic , Cluj Napoca
Vasile Berinde, prof. univ. dr. Universitatea de Nord, Baia Mare
Vasile Pop, conf. univ. dr. Universitatea Tehnic , Cluj Napoca
1. Asupra unor structuri algebrice n-are
Maria S. Pop, conf. univ. dr. Universitatea de Nord, Baia Mare
2. Subiect rezervat
Nicolae Vornicesu, prof. univ. dr. Universitatea Tehnic , Cluj Napoca
3. Metode de aproximare a punctelor fixe în matematica elementar)
Vasile Berinde, prof. univ. dr. Universitatea de Nord, Baia Mare
4. ConfiguraEii monocolore în probleme de colorare
Vasile Pop, conf. univ. dr. Universitatea Tehnic , Cluj Napoca
5. Asupra unor generaliz)ri ale inegalit)Eii lui Nesbitt
Marin Banco , lector. univ. dr. Universitatea de Nord, Baia Mare
6. Pornind de la o problem) elementar) de calculul probabilit)Eilor
Dan B rbosu, conf. univ. dr. Universitatea de Nord, Baia Mare
7. Stabilitatea ecuaEiei diferenEiale de ordinul întâi
drd. Florin Bojor, Colegiul Na ional “Gheorghe 'incai” Baia Mare
8. AplicaEii ale numerelor complexe în probleme de num)rare
Gheorghe Boroica, Colegiul Na ional “Gheorghe 'incai” Baia Mare
9. Determinarea limitelor unor ?iruri definite printr-o relaEie de recurenE) neliniar)
Viorica Brisc, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”
10. Prezentare de carte: Complemente pentru clasa a VII-a, aprofundare ?i
extindere
drd. Costel Chite , Colegiul Na ional “ T. Vianu”, Bucure ti
11. Puncte fixe în probleme de geometrie
Costel Cioclu, Colegiul Tehnic “Carmen Silva”, Baia Mare
Maria V. Pop, 'coala General “Radu Stanca”, Cluj Napoca
12. Primitivabilitate ?i proprietatea lui Darboux
Cristian Heuberger, Colegiul Na ional “Gheorghe 'incai” Baia Mare
7
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
13. Asupra unor reEele de puncte din plan
drd. Dana Heuberger, Colegiul Na ional “Gheorghe 'incai” Baia Mare
14. NoEiuni fundamentale ilustrate cu ajutorul softului matematic
Horvat-Marc Andrei, lector. univ. dr. Universitatea de Nord, Baia Mare
15. ConsideraEii metodice în legatur) cu o problem) din Gazeta Matematic)
Eliza Mastan, Liceul Nemeth Laszlo, Baia Mare
Longaver Ludovic, Liceul Nemeth Laszlo, Baia Mare
i. clas) de ?iruri
Nicolae Mu uroia, Colegiul Na ional “Gheorghe 'incai” Baia Mare
16. Asupra calculului unor integrale
Crina Petru iu, Colegiul Na ional “Gheorghe 'incai” Baia Mare
17. Asupra unor inegalit)Ei cu funcEii convexe
Petric Pop, conf. univ. dr. Universitatea de Nord, Baia Mare
18. Matematica privit) altfel
Paul Petric Pop, Colegiul Na ional “Drago Vod , Sighetu Marma iei
i. metod) numeric) de rezolvare a ecuaEiilor diferenEiale
Nicolae Pop, prof. Univ. Dr. Universitatea de Nord, Baia Mare
19. Caracteriz)ri cu inegalit)Ei ale poligoanelor regulate
Ion Savu , Colegiul Na ional “Mihai Viteazul “, Bucure ti
Dan 'tefan Marinescu, Liceul “Iancu de Hunedoara”, Deva
20. AplicaEii ale limbajelor formale în teoria grafurilor
Vasile Vlad, matematician, S.C. Unitet LSV, Baia Mare
21. Grafuri Cayley cu aplicaEii
Ioana Zelina, lector. univ. dr. Universitatea de Nord, Baia Mare
8. Catedra de informatic$
a. Concurs pentru elevii colii, cu tema:
«Colegiul Na ional „Gh. incai”-!coala mea, !coala noastr' » cu sec iunile:
• Sec iunea editare Word
• Sec iunea de pagini WEB
• Sec iunea de prezent ri Power Point
• Sec iunea de grafic
Sâmb t , 31 octombrie 2009, Sala Multimedia, ora 9.00
9. Catedra de fizic$-chimie
a. Sesiune de comunic ri tiin ifice
«Tradi,ionalism )i modernitate în predarea fizicii )i a chimiei»
Vineri, 30 octombrie 2009, Laboratorul de fizic , ora 13.00
- Concurs de cultur general pe echipe (fizic
Sâmb t , 31 octombrie 2009, Sala 48, ora 10.00
i chimie) pentru elevi
10. Catedra de biologie-geografie
a. Sesiune de comunic ri tiin ifice: “Tradi,ie )i modernitate în )coala
româneasc$”
Sâmb t , 31 octombrie 2009, Sala 40, ora 10.00
8
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Programul sesiunii de comunic$ri )tiin,ifice “Tradi,ie )i modernitate în )coala
româneasc$”
1. Discurs de întâmpinare – ef catedr , prof. Valentina Panas
2. Discursuri invita i:
- prof. Vasile Pop, inspector general adjunct, ISJ MM, prof. Camelia Du ,
inspector de biologie, ISJ MM
- prof. Simion Ciurte, inspector de geografie, ISJ MM, conf. dr. Monica Marian,
Univ. de Nord Baia Mare
- prof. dr. Gavril Ardelean, Univ. de Nord Baia Mare, prof. Ioan N di an
3. Deschiderea lucr rilor sesiunii de comunic ri tiin ifice
- Ro u Oana i M rgina Paul, Liceul Teoretic „E. Racovi ”, „Exemple de bune
practici – Eco- ?coala în Liceul „E. RacoviE)”, profesori coordonatori: Valeria Mic,
Gabriela Kato i Mihaela Chi
- Prof. Maria Bota, 'coala cu clasele I-VIII „O. Goga”, „ProtecEia animalelor de-a
lungul timpului”
- O et Andreea, clasa a XII – a, Colegiul Na ional „Gh. 'incai”, „Nivelul
cuno?tinEelor despre alimentaEia corect) ?i a comportamentului alimentar la
tinerii liceeni din Colegiul NaEional „Gh. incai” Baia Mare (Metod de cercetare
prin sondaj)”, profesor coordonator L crimioara Rad
- Valentina Panas, Colegiul Na ional „Gh. 'incai”, „Caietul de geografie - auxiliar
didactic în realizarea înv)E)rii eficiente ?i active”
- Cr ciun Roxana, Ciocan Florina, Cozma Paul, Fira-Ml dinescu David, clasa a
XI-a, Colegiul Na ional „Gh. 'incai”, „Bionica – prezent ?i viitor”, profesor
coordonator prof. Marcelina Hotea
- Conf. dr. Monica Marian, Universitatea de Nord Baia Mare, Lucrare rezervat
- Lector dr. Ileana Vasilescu, Colegiul Na ional „M. Eminescu”, Lucrare rezervat
- Prof. Ghi Bârlea, Colegiul Na ional „Gh. 'incai”, „Analiza comparativ) a
organelor aeriene ale plantelor crescute pe haldele de steril ?i respectiv pe
teren normal”
- Alb Denisa, Buchman Cristina, Duru Anca, Voica Andreina, Sfar Sorin clasa a
X– a, Colegiul Na ional „Gh. 'incai”, sceneta „Retro-biologie 1900”,
4. Discu ii pe marginea lucr rilor prezentate
5. Premierea lucr rilor prezentate
11. Catedra de educa,ie fizic$
- Competi ii sportive: Cupa Colegiului Na,ional “Gh. 5incai” Baia Mare
- Volei b ie i, Colegiul Na ional „Gh. 'incai”-- Liceului Teoretic „E. Racovi ”
Vineri, 30 octombrie, Sala de sport, ora 13.00
- Baschet fete, Colegiul Na ional „Gh. 'incai”-- Colegiul Na ional „V.Lucaciu”
Vineri, 30 octombrie, Sala de sport, ora 14.00
- Handbal b ie i, Colegiul Na ional „Gh.'incai”-- Liceului Teoretic „E. Racovi ”
Vineri, 30 octombrie, Sala de sport, ora 15.00
- Meci între genera ii
Vineri, 30 octombrie, Sala de sport, ora 17.00
9
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- Baschet b ie i, Colegiul Na ional „Gh. 'incai”
- Colegiul Na ional “Drago Vod ” Sighetu Marma iei, Liceul Teoretic “Nemeth
Laszlo”
Sâmb t , 31 octombrie, Sala de sport, ora 10.00
La activit i va participa i echipa de majorete a liceului.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
13.
Catedra de istorie, )tiin,e sociale )i religie
Sesiune de comunic ri tiin ifice «Colegiul Na,ional „Gh. 5incai” la 90 de ani»:
Vineri, 30 octombrie 2009
„Gheorghe incai – întemeietor de ?coli, autor de manuale, cursuri ?i a primului
tratat de istorie”,
prof. Lucian Micl u , Colegiul Na ional „Gh. 'incai” Baia Mare
„EducaEia muzeal) ?i ?coal)”,
prof. Rodica Silvia Pop, 'coala „Nicolae Iorga” cu clasele I-VIII Baia Mare
„Începuturile înv)E)mântului b)im)rean”,
prof. Ioan Toma, Colegiul Economic „N. Titulescu”
„Badea George”,
prof. Gheorghe Trandafir Pop, Colegiul Na ional „Gh. 'incai” Baia Mare
„Liceul Gheorghe incai 1919-1920” – foto-expoziEie documentar)
arhivist Robert Tököly, Direc ia Jude ean Maramure a Arhivelor Na ionale
Educa,ie plastic$
Concurs cu tema “Grafic$ tubular$” cu efecte 3D pentru elevii claselor a IX-a
Expozi ia lucr rilor premiate, holul de la etajul I,
prof. coordonator Pop Debre eni Suzana
14.
Liga elevilor
- Concurs de fotografie cu tema “Ani de liceu”
Vineri, 30 octombrie 2009, sala 26 , ora 13.00
Expozi ia lucr rilor premiate, holul de la etajul I
15.
Clasele a XI-a E )i a XI-a F
Balul Bobocilor: „5incai’s Big Zbeng”
Dirigin i: prof. Iuliana M rie , prof. Florin Bojor
Vineri, 30 octombrie 2009, Casa de Cultur , ora 18.00
10
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Colegiul Na,ional ”Gh. 5incai” Baia Mare în anul
90 de la înfiin,are
În urm cu 90 de ani, la 30 octombrie 1919, dr. Gheorghe Hetcou – primul director
al Liceului „Gh. 'incai” Baia Mare a prezidat edin a de constituire a corpului profesoral al
liceului. Au fost numi i prin ordin al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, directorul i 12
profesori, al i 4 profesori fiind numi i ulterior. Activitatea liceului a început cu 172 elevi în 8
clase, având ca obiectiv – contribu ia la formarea intelectualit ii române ti.
La sfâr itul primului an colar 10 tineri au absolvit cursurile liceului (9 la curs de zi
i 1 la f r frecven ).
A a a fost începutul pentru coala care acum este Colegiul Na ional „Gheorghe
'incai”, o emblem a Municipiului Baia Mare, sinonim cu performan a.
Acum, dup 90 de ani de la înfiin are, putem în irui realiz ri ale colii ai c rei
reprezentan i suntem onora i s fim:
• 19964 de absolven i;
• Majoritatea absolven ilor i-au continuat studiile în înv mântul superior;
• 649 de elevi premia i la olimpiade na ionale;
• 39 de elevi premia i la olimpiade interna ionale;
• Mul i dintre absolven i au ajuns mari personalit i tiin ifice sau culturale i
suntem onora i s spunem c au fost elevi ai Colegiului Na ional (Liceului)
„Gheorghe 'incai”: acad. Vasile Ghe ie, Dezideriu Duma membru al Academiei
de 'tiin e Medicale, acad. Augustin Buzura, acad. Mircea Flonta, acad. Marius
Porumb, Florian Ulmeanu, Vida Gheza, Leon Prodan, Angela Corpade, Claudiu
Supuran, Adriana Ionescu, Sorin Armeanu, Ciprian Necula, Mihai Ciucu, Adrian
Barbu, Adrian 'alic, Victor Iancu, Sorin Pop, Drago Michnea i mul i, mul i al ii;
• Mul i dintre profesorii colii sunt coautori la manuale sau programe colare, au
publicat studii sau articole de specialitate în reviste prestigioase, sunt autori sau
coautori de lucr ri tiin ifice pe care le-au prezentat în sesiuni de comunic ri;
• Profesori de limbi str ine (englez , francez , italian , german ), dar i de
matematic , fizic i chimie, au participat la cursuri de formare în ri din Europa
sau au predat în coli din ri europene;
• Doi dintre profesorii colii au titlul tiin ific de doctor i al i 5 sunt doctoranzi,
dintre care doi în faza sus inerii tezei;
• Mul i dintre profesorii colii au f cut studii de masterat sau postuniversitare;
• Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” are trei reviste permanente: revista de
matematic „Argument”, ajuns la num rul 12 i care apare de 11 ani. Este una
din cele mai bune reviste de matematic din ar , pentru înv mântul liceal,
revista de limba francez „Pages d’ecriture” i revista „Zececustelu ”;
• Elevii i profesorii colii au participat la multe schimburi sau parteneriate cu licee
din: Fran a, Belgia, Italia, Germania, Ungaria, Polonia i alte ri din Europa, la
programe finan ate de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, între care
proiectul „9 pentru o lume nou ” în cadrul c ruia profesori i elevi au avut ansa
s plece în China pentru dou s pt mâni;
• Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” a participat la programe cu finan are
extern , prin care s-au dotat laboratoare de informatic i limbi str ine, iar în
acest an s-a ob inut finan are din fonduri structurale, pentru proiectul „Reabilitare
11
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
– modernizare – extindere corp multifunc ional”. Valoarea proiectului dep e te
un milion de euro;
• To i elevii au posibilitatea s înve e dou limbi str ine i majoritatea o fac la un
nivel ridicat, ob inând atestate lingvistice recunoscute interna ional;
• To i elevii înva utilizarea calculatorului, iar cei din clasele cu profil informatic o
fac la nivel de performan ;
Putem s continu m cu realiz ri ale colii, pentru c sunt multe, importante i
permanente, dar vreau s prezent m o imagine a ceea ce este acum Colegiul Na ional
„Gheorghe 'incai” i vom lua ca referin anul colar 2008-2009:
• 849 de elevi în 32 clase;
• Dou profile: real i uman;
• 32 s li de clas ;
• 7 laboratoare:
o 3 de informatic ;
o 1 de fizic ;
o 1 de chimie;
o 1 de biologie;
o 1 de limba englez ;
o 130 de calculatoare, cu acces la internet din orice loc din coal .
• Copiatoare, videoproiectoare, imprimante, scanner-e, televizoare, casetofoane;
• Mijloace de înv mânt în dotarea laboratoarelor care permit efectuarea tuturor
lucr rilor de laborator prev zute de programele colare;
• 11 cabinete pentru profesori;
• Bibliotec cu peste 30000 de volume;
• Sal de sport;
• Baz sportiv în aer liber;
• Muzeu de tiin ele naturii;
Din cei 894 elevi, la sfâr itul anului colar, 631 au avut media general peste 9
(70.49%), iar dintre ace ti 15 au avut media general 10.
La examenul de bacalaureat s-au înscris to i absolven ii, adic 222 i l-au
promovat to i; 155 dintre ei au avut media examenului peste 9, iar doi au promovat
bacalaureatul cu media 10.
• 21 de elevi au fost premia i la olimpiadele na ionale;
• 101 elevi au ob inut premii la concursuri na ionale, altele decât olimpiadele;
• 7 elevi premia i la concursuri interna ionale;
• 39 elevi premia i la concursuri interjude ene;
• 170 elevi premia i la olimpiade i concursuri jude ene;
• 78 elevi premia i la sesiuni interjude ene de referate i comunic ri tiin ifice pentru
elevi;
Am prezentat rezultate din anul colar 2008-2009 pentru c este cel mai recent,
dar al i ani colari au o înc rc tur de rezultate foarte bune mai mare.
Toate aceste sunt, în egal m sur , rezultate ale eforturilor profesorilor i elevilor
Colegiului Na ional „Gheorghe 'incai” i reprezint o secven dintr-o tradi ie ce se
construie te de 90 de ani.
Director,
Prof. Ioan Mure)an
12
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
90 de ani de performan,$
Aniversarea a 90 de ani de la înfiin area Colegiului Na îonal „Gheorghe 'incai”
Baia Mare, este un eveniment important nu numai pentru slujitorii, absolven ii i elevii
acestui l ca de cultur b im rean, dar i pentru înv mântul românesc în general.
Acum când coala s rb tore te venerabila vârst de 90 de ani, ne sim im datori
s aducem prinosul nostru de recuno tint tuturor celor care au trecut pe aici i s le
d ruim toate realiz rile noastre prezente.
Pe parcursul întregii sale existen e 'incaiul a fost locul în care s-au educat i
format personalit i de seam ale tiin ei, culturii i vie ii sociale române ti: acad. Vasile
Ghe ie, acad. Augustin Buzura, acad. Mircea Flonta, istoricul i criticul de art
academicianul Marius Porumb; acad. Dezideriu Duma, Florian C. Ulmeanu, Leon Prodan,
Ioan Prodan – personalit i proeminente ale tiin ei medicale române ti i universale;
sculptorul Vida Gheza, pictorul Mircea Hri c , episcopul de Maramure Ioan Dragomir,
episcopul de Maramure Lucian Mure an, scriitorul i publicistul Ioan Gro an, profesorii
universitari Nicolae Vornicescu, vasile Berinde i mai tinerii: Mihai Ciucu, Adrian Barbu,
Ciprian Necula, Adriana Ionescu, Claudiu Supuran, Sorin Armeanu, Adrian 'alic, Drago
Mihnea i mul i al ii, unii dintre ei profesori sau cercet tori în mari universit i americane,
europene sau române ti. Acestora li se adaug miile de speciali ti pentru toate domeniile
vie ii economico-sociale ale rii: ingineri, medici, economi ti, profesori, etc.
Înc din primii ani, o aten ie deosebit sa acordat particip rii la concursurile
colare. Pentru prima dat , liceul „Gheorghe 'incai” este men ionat c a participat cu elevi
la un concurs, la 27 iunie 1921 (deci la numai doi ani de la înfiin are): este vorba de
concursul de geografie de la Cluj, unde, citez: „Vasile Gorgan i Traian Sab u din clasa a
IV au ob inut premii”.
Rezultatele ob inute de elevii liceului nostru i de dasc lii care i-au îndrumat au
fost de-a lungul anilor, r sun toare. Pe fundalul solid al reu itei colare generale, liceul
i-a cl dit performan a pân la etapele ei de excelen interna ional . Palmaresul ultimilor
aproape 45 de ani (1956 – 2009) înseamn :
1. 649 premii la olimpiadele na ionale: 67 premii I, 68 premii II, 82 premii III, 330
men iuni i peste 100 premii speciale.
În 1956 s-a ob inut primul premiu consemnat în arhiva liceului, la olimpiada
na ional de matematic de c tre eleva Maria Man, acum distinsa doamn conf. univ. dr.
Maria Pop, de la Universitatea de Nord Baia Mare; în 1957 nu s-a ob inut nici un premiu;
în anul 1958 un singur premiu, tot la matematic de c tre elevul pe atunci, Nicolae
Vornicescu, ast zi renumitul profesor universitar dr., la Universitatea Tehnic Cluj-Napoca.
Cele mai multe premii, 27, s-au ob inut în anul 1996; urmeaz anul 1975 cu 26 premii;
1986 cu 25 premii; 2004 i 2005 cu 24 premii; în 2009 s-au ob inut 20 premii.
Pe discipline cele mai multe premii, 151, s-au ob inut la chimie; urmeaz fizica cu
125, matematica 77, biologia 56, englez 38, informatic 25, etc.
2. 9 premii la Balcaniad , dup cum urmeaz :
6 premii la matematic , prin:
• Mihai Ciucu – Premiul I, în anii 1985, 1986;
• Adrian Barbu – Premiul I în anul 1988;
• Radu Ungureanu – Premiukl IIUI în anul 2000;
• Mihnea Drago – Premiul I în anul 2005, Premiul II în anul 2006.
13
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
2 premii I la fizic , de c tre Ciprian Necula în anii 1986 i 1987.
1 Premiu I la chimie de c tre Adrian 'alic în anul 1987.
3. 20 premii la Olimpiada Interna ional
Permite i-mi s dau citire tuturor acestor elevi extraordinari i dasc lilor care
i-au îndrumat. În ordine cronologic ace tia sunt:
- 1974 Corpade Angela, Premiul I la chimie, profesor Aurica Filip;
- 1975 Pelin Dana, Men iune la chimie, profesor Maria Mihai;
- 1979 Ionescu Adriana, Premiul II la chimie, profesor Aurica Filip;
- 1980, 1981 Supuran Claudiu, Premiul III, respectiv Premiul I, la chimie, profesor
Aurica Filip;
- 1985 Armeanu Sorin, Premiul III la chimie, profesor Istrate Petru;
- 1986, 1987 'alic Adrian, Premiul III, respectiv Premiul I, la chimie, profesor
Mariana Vâtc ;
- 1986, 1987 Necula Ciprian, Premiul I, fizic , profesor Pop Romulus;
- 1989 Barbu Adrian, Premiul II, matematic , profesor Ioan Mure an;
- 1989 Berciu Mona, Men iune la fizic , profesor Pop Romulus;
- 1990 Marcu Dana, Premiul II, chimie, profesor Istrate Petru;
- 1990 Iuga Mihai, Premiul II, chimie, profesor Istrate Petru;
- 1992 Zaharia Sorin, Premiul special la fizic , profesor Pop Romulus;
- 1992 Ardelean Simona, Premiul II la chimie, profesor Mariana Vâtc ;
- 1998 B l ban Radu, Men iune la fizic , profesor Ioan Ghita;
- 2005, 2006 Michnea Dragho , Premiul I, respectiv Premiul II la matematic ,
profesor Gheorghe Boroica;
- 2008 Magd u Ioan, Premiul III, Olimpiada pluridisciplinar , profesor Ioan Ghita.
Tot la capitolul performan e trebuie s includem i rezultatele ob inute de-a lungul
anilor de elevii i echipele sportive ale liceului care au f cut ca numele acestuia s fie
cunoscut pe plan na ional i interna ional la mai toate ramurile sportive: atletism,
gimnastic sportiv , gimnastic ritmic , tir, orientare sportiv , scrim , fotbal, oin , baschet,
handbal, volei, etc. Echipele liceului au ob inut ani la rând locuri frunta e în competi iile
na ionale rezervate lor: 1953 locul II la oin , 1965 locul II iar în 2000 locul I la baschet fete;
un loc I, dou locuri II i dou locuri III la gimnastic ritmic , în perioada 1971 – 1989;
1994 locul I la volei fete; locul II la atletism în cadrul concursului Unesco din 1996, etc.
Adrian Arbuzov - ,aestru al sportului, medaliat cu bronz la campionatele europene la volei,
Atilla Ciorba – multiplu campion na ional, balcanic i european la tir, Alexandru i Iosif
Kosz – vicecampioni europeni la atletism, etc., sunt câteva nume care au intrat în galeria
marilor sportivi ai rii.
Rezultatele deosebite ob inute în instruirea i educarea tinerelor genera ii se
datoreaz efortului i pasiunii tiin ifice a profesorilor de elit ai liceului. O parte din
artizanii acestor rezultate au fost cita i. Evident lista este mult, mult mai lung i practic ar
fi greu s -i dau citire aici în fa a dumneavoastr . To i r mân în con tiin a i inima
genera iilor de elevi pe care i-au format, deoarece: un cald i curat entuziasm pentru tot ce
este crea ie tiin ific
i cultural , un permanent impuls spre mai bine, pornit din
convingere i transmis cu sinceritate, o superioar moral a împlinirii datoriei, sunt
bunurile principale pe care dasc lii acestei institu ii colare le-au cultivat i le cultiv în
continuare, în sufletele adolescen ilor.
A a cum în cei 90 de ani aceast coal a fost un focar de r spândire a luminii
spirituale în acest nord de ar , suntem convin i c i de acum înainte Colegiul Na ional
„Gheorghe 'incai” va fi un centru de educa ie novatoare, capabil s -i preg teasc pe
14
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
elevii s i pentru societatea româneasc de m ine, preg tind astfel i România pentru o
mai bun prezen
i performan european i mondial .
Închei, cu câteva cuvinte rostite la deschidere asolemn a anului 1919 – 1920 de
primul director al liceului, dr. Gheorghe Hetcou: „Geniul acestui b rbat mare, patronul
nostru Gheorghe 'incai, s ne lumineze, s ne conduc , s ne inspire i s pluteasc
ocrotitor asupra c r rilor pe care îi vom conduce pe tinerii concrezu i educa iei noastre”.
La ceas aniversar îi ur m colii noastre dragi mereu la mai mult i întotdeauna la
mai bine.
La mul i ani, 'INCAI!
Prof. Nicolae Mu)uroia
Colegiul Na,ional ”Gh. 5incai” Baia Mare, )coal$ de prestigiu na,ional
Privind oglinda evolu iei Colegiului Na ional „Gheorghe 'incai” î i d senza ia unei
st ri spre împliniri tiin ifice i culturale. Înfiin at în urm cu nou decenii, dup Primul
R zboi Mondial i Unirea Transilvaniei cu România, prin Decretul Consiliului Dirigent din 3
ianuarie 1919, care prevede crearea, înfiin area a 27 de licee de stat române ti în
Transilvania. Materializarea decretului s-a f cut la 12 iulie 1919 când doctorul Alexandru
Pteancu, delegat ministerial, directorul regional de Oradea, împreun cu doctorul
Gheorghe Hetcou au preluat localul viitorului liceu românesc de stat din Baia Mare.
Cl direa se g sea pe atunci pe actuala strad Cri an, respectiv localul colii „Petre Dulfu”
de azi.
Începutul a fost greu. Dr. Gheorghe Hetcou a luat o serie de m suri: înscrierea
elevilor la liceu, recrutarea cadrelor didactice, repararea i amenajarea localului i
organizarea examenului de admitere.
Resortul de Culte i Instruc iune public din cadrul Consiliului Dirigent a aprobat
transferul liceului în localul colii primare de pe strada „Regele Ferdinand”, actuala strad
„Gheorghe 'incai” unde func ioneaz i în prezent. Dup ce cl direa a fost reamenajat ,
la 30 octombrie 1919 a avut loc edin a de constituire a corpului profesoral. Directorul dr.
Gheorghe Hetcou a propus ca liceul s poarte numele lui Gheorghe 'incai, marele corifeu
al 'colii Ardelene, întemeietor a peste 300 de coli în Transilvania, care a devenit în timp
emblema spiritual i tiin ific a acestei unit i de înv mânt i cultur .
Directorul dr. Ghoerghe Hetcou i-a pus amprenta, priceperea i devotamentul în
slujba acestei coli timp de 21 de ani, pân în anul 1940. Avea o vast cultur , fiind doctor
în filosofie, titlu ob inut la Leipzig în anul 1912. Înainte de a prelua conducerea liceului
b im rean a fost profesor de Limba i literatura româna, Limba i literatura german i
Filosofie la liceul „Samuil Vulcan” din Beiu . Directorul Hetcou a redactat i publicat dup o
concep ie proprie „Anuarul liceului Gheorghe 'incai”, publica ie ap rut pân în anul 1936.
A fost un mare orator, fapt dovedit prin discursurile inute i activitatea didactic ,
înfiin ând înc din iulie 1919 Societatea de lectur „Gheorghe 'incai”. Al turi de
Societatea de lectur „Petre Dulfu”, înfiin at în anul 1931, acestea au r spândit cultura,
tiin a, au format i educat multe genera ii de tineri.
Primii profesori ai liceului au fost numi i de c tre Consiliul Dirigent i ace tia au
depus jur mântul de fidelitate i le-au fost repartizate sarcinile. Deschiderea primului an
colar va avea loc la 3 noiembrie 1919 într-o atmosfer entuziast . La acea dat liceul
dispunea i de un internat de b ie i cu 120 de locuri, condus de c tre protopopul de Baia
Mare, Alexandru Breban. Dup deschiderea anului colar directorul a prezentat
regulamentul i a repartizat elevii pe clase. Cursurile propriu-zise au început la data de 4
15
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
noiembrie 1919. Ini ial, liceul dispunea de 8 s li de clas , o sal de desen, cancelarie,
biblioteca, laboratoare de chimie i fizic i un muzeu.
În anul 1919-1920 liceul a fost frecventat de 172 de elevi îndruma i de 17
profesori. Num rul elevilor a crescut constant pân în 1940, cu excep ia anilor de criz
1929-1933, când a înregistrat o sc dere. Cadrele didactice i elevii, pe parcursul anilor, au
marcat prin ac iuni diverse marile evenimente din via a poporului i ale rii: edin e
festive, discursuri, serb ri, la care participau invita i si p rin i.
La 28 aprilie 1920 a luat fiiin Cohorta de cerceta i din liceu - organiza ie a
tinerilor îndruma i de profesorul de educa ie fizic , Gheorghe Cristea. Unii dintre profesorii
liceului au desf urat i alte activit i. Astfel, profesorul de istorie, Aurel Coza, este numit
în anul 1923 custode al muzeului de c tre prim ria ora ului Baia Mare. În aceast calitate
a organizat s p turi arheologice ajutat de elevii liceului la Cetatea Chioarului, contribuind
la îmbog irea istoriei locale. Pentru meritele sale, în anul 1926 este numit director la liceul
„Dr. Vasile Lucaciu” din Carei. Încheierea anului colar 1931-1932 s-a f cut într-un cadru
festiv deosebit. La aceast activitate a participat P.S.S. Dr. Alexandru Rusu, episcopul
greco-catolic al Maramure ului, care în cuvântul P.S. Sale a exprimat cele mai vii
mul umiri elevilor, p rin ilor i profesorilor pentru activitatea desf urat i a premiat pe cei
mai merituo i elevi cu sume cuprinse între 500 i 1000 lei.
Prin Ordinul Ministerului Instruc iunii i prin hot rârea Judec toriei Baia Mare, cu
aprobarea ministrului justi iei, Dr. Valer Pop, i cel al instruc iunii dr. Constantin Angelescu,
prin adresa 2111 din 1934 actuala cl dire a liceului trece în proprietatea acestei institu ii.
La 13 septembrie 1936 elevi i profesori ai liceului „Gheorghe 'incai” particip la
Satu Mare la festivit ile prilejuite de dezvelirea monumentului marelui lupt tor pentru
drepturile românilor din Transilvania i continuator al 'colii Ardelene, Dr. Vasile Lucaciu.
'irul manifest rilor continu în anul urm tor, 1937, când s-au s rb torit 120 de ani de la
trecerea în nefiin a patronului liceului „Gheorghe 'incai”.
Dup venirea în fruntea rii a Regelui Carol al II-lea acesta impune desfiin area
cercet iei ca organiza ie a tineretului i înlocuirea ei cu „Straja rii”. Aceasta va
desf ura o serie de activit i în sprijinul educa iei patriotice a tineretului, iar la 28 aprilie
1938 va fi sfin it drapelul organiza iei în cadrul unei ceremonii. To i elevii trebuiau s fie
înscri i în Straja rii, b ie ii între 7-18 ani, iar fetele între 7-21 de ani. Str jerii purtau
uniform , desf urau activit i variate: cântece, mar uri, excursii, exerci ii sportive etc.,
fiind organiza i în cohorte. Cohorta de la liceul „Gh. 'incai” purta numele de „Pintea
Viteazul” i la sfâr itul fiec rui an prezenta parada. Scopul organiza iei era acela de a
sprijini regalitatea i a între ine un spirit patriotic i de combativitate în rândul tinerilor.
Pentru desf urarea diferitelor activit i distractive i recreative, liceul avea forma ii corale,
o orchestr , trup de teatru, echipe sportive.
Între anii 1940-1944, perioad în care nord-vestul Transilvaniei s-a aflat sub
ocupa ie maghiar , liceul i-a întrerupt activitatea. În localul liceului a func ionat liceul
maghiar regesc, condus de doi directori: Feri Vilmos i Fori Jeno. Majoritatea profesorilor
i elevilor din clasele mari s-au refugiat în diferite ora e din România, unde i-au continuat
activitatea. În aceasta perioad , dup multe insisten e s-a acceptat predarea limbii române
în dou ore pe s pt mân , dar de c tre profesori care nu aveau aceast specialitate.
Redeschiderea cursurilor liceului dup al Doilea R zboi Mondial a venit la
propunerea Episcopiei greco-catolice a Maramure ului prin p rintele Gheorghe Marian i
înv torul Gavril Racol a, care au intervenit în acest sens pe lâng Prim ria Baia Mare i
Inspectoratul de la Satu Mare. Cursurile colare la Liceul „Gheorghe 'incai” au început la
1 Decembrie 1944 sub conducerea directorului dr. Vasile Viplea. Perioada care a urmat a
fost una dificil : lipseau profesorii califica i, manuale, fondurile necesare dezvolt rii. În
16
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
septembrie 1945 a fost numit director al liceului profesorul Vasile Doniga care i-a luat în
serios atribu iile demarând încadrarea unit ii colare cu profesori de specialitate i
califica i.
Pân în 1959 în aceea i cl dire au func ionat în paralel, atât liceul românesc, cât
i cel maghiar. Dup instaurarea comunismului în 1948 au avut loc o serie de modific ri în
planul de înv mânt, structura anului colar, care avea patru perioade, apoi s-a trecut la
trei trimestre. Cu toate greut ile întâmpinate de noua lege a înv mântului, în cadrul
liceului s-a constituit societatea de lectur „Mihai Eminescu” din 1948-1949 care a
contribuit la educarea estetic i moral a elevilor. Num rul elevilor va cre te constant,
formele de înv mânt s-au diversificat: al turi de înv mântul la zi au ap rut formele
seral i f r frecven .
Între anii 1959-1992 liceul a functionat cu clase cu predare în limba român
i
limba maghiar într-o colaborare fructuoas pentru elevi i profesori.
Înc din anul 1958 profesorul Marin Boboc, eful sec iei de înv mânt al ora ului
Baia Mare, apoi director al liceului, a demarat ac iunea de extindere a localului colii
datorit cre terii num rului elevilor i, implicit al claselor, lipsa spa iilor de colarizare fiind
acut . Prin munca elevilor, p rin ilor, profesorilor i cu sprijinul autorit ilor s-a reu it
construirea a 20 de s li de clas i o sal de sport. În 1977 a avut loc a doua etap de
extindere a spa iilor de colarizare: au fost amenajate laboratoare, cabinete, spa ii pentru
profesori, la standardele cele mai înalte pentru aceasta perioad .
Dup anul 2000 liceul a intrat în reabilitare i consolidare a cl dirii vechi.
Profesorul Ioan Mure an, directorul liceului, ajutat de colectivul de profesori, a reu it s
schimbe înf i area colii. Au fost amenajate i dotate: cabinete de informatic ,
laboratoare de fizic , chimie, biologie, o sal pentru proiec ii „Europa”, o sal multimedia i
Centrul de Informare si Documentare.
De-a lungul anilor, elevii liceului au beneficiat i de spa ii de cazare i servirea
mesei. Primul internat al liceului a func ionat imediat dupa înfiin area lui. La 1 ianuarie
1925, cu aprobarea Ministerului Instruc iunii, internatul particolar care apar inea pân
atunci de Biserica Greco-Catolic a devenit internat de stat. În acea perioad internatul
avea dubl subordonare, respectiv biserica i coala, prin protopopul Alimpiu Boro i a
profesorului Petru Gherman. Dup 1948, localul internatului s-a mutat de pe strada Vasile
Lucaciu, nr.59 în Pia a Libert ii, în cl direa minori ilor, datorit cre terii num rului elevilor,
situa ie care a durat pân în 1979. La aceast dat a fost dat în folosin un internat cu
148 de locuri i o cantin cu 165 de locuri, care satisf ceau cerin ele elevilor care înv au
la liceu i la alte coli. Ulterior, în 1990, acesta a trecut în subordinea Administra iei
Taberelor.
De-a lungul celor 90 de ani, liceul a fost condus de 18 directori, ajuta i de directori
adjunc i i de colective de profesori foarte bine preg ti i, pedagogic i tiin ific, i care au
ob inut rezultate de excep ie la nivel local, na ional i interna ional:
-
Dr. Gheorghe Hetcou (1919-1940)
Feri Vilmos (1940-1941)
Fori Jeno (1941-1946)
Dr. Vasile Viplea (1944-1945)
Vasile Doniga (1945-1950)
Mihai Condor (1950-1952)
Gheorghe Morn il (1951-1954)
Ioan Filip (1954-1955)
Vasile Nistor (1955)
17
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
-
Dumitru Silaghi (1955-1958)
Rozalia 'andru (1958-1964)
Mihai Drulea (1962)
Marin Boboc (1964-1978)
Maria Mihai (1978-1982)
Aurica Filip (1982-1986)
Viorica Pop (1986-1990)
Ioan Me ter (1990-1993)
Ioan Mure an (1993- prezent).
Prof. Lucian Micl$u)
18
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
19
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
20
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Capitolul III
Organizare
a) Consiliul profesoral: to i profesorii care predau în
didactic (conform fi ei de încadrare a colii)
coal
cu cel pu in 1/2 norm
b) Consiliul de administra,ie:
1. Mure an Ioan – pre edinte (directorul colii)
2. Anton Carmen (director adjunct)
3. Banco Daniela (coordonator de proiecte i programe educative)
4. Anghel Cristian (Primarul Municipiului Baia Mare)
5. Dobranschi Viorica (contabil ef)
6. Todoran Aurica – pre edinta Consiliului Reprezentativ al P rin ilor
7. Ghita Zoe (profesor)
8. Moldovan Ana (profesor)
9. Moldovan Rodica (profesor)
10. Heuberger Cristian (profesor)
11. Mardar Leonard (profesor)
12. Plitan Petric (profesor)
13. Ilu Oana (elev clasa a XI-a D )
c) Conducerea operativ$ a )colii:
Mure an Ioan – director
Anton Carmen – director adjunct
Banco Daniela – coordonator de proiecte i programe educative
d) Consiliul de curriculum:
1. Anton Carmen – director adjunct – coordonator
2. 'efii de catedr
Mu uroia Nicolae – matematic
Moldovan Rodica – informatic
Pop Mariana – limba i literatura român
Plitan Petric – fizic -chimie
Panas Valentina – biologie - geografie
Trifan Augustin – istorie – tiin e sociale - religie
Cucuiat Ciprian – limba englez
Dumbrav Cornelia – limba francez – limba italian – limba german
Ardelean Simona – sport, muzic , desen
21
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
e) Comisia dirigin,ilor:
1. Banco Daniela – coordonator de proiecte i programe educative
2. Dirigin ii:
IXA
IXB
IXC
IXD
IXE
IXF
IXG
IXH
Predoiu Nicoleta
Popan Anca
Velea Alida
B rlea Gheorghe
Ghita Ioan
Pintescu Alina
Breban Carmen
Ardelean Simona
XA
XB
XC
XD
XE
XF
XG
XH
Mardar Leonard
Heuberger Daniela
Plitan Petric
Micl u Lucian
Dumbrav Cornelia
Belbe Maria
Heuberger Cristian
Velea Veronica
XIA
XIB
XIC
XID
XIE
XIF
XIG
XIH
Hotea Marcelina
Moldovan Rodica
Mu uroia Nicolae
F rca Natalia
Stan Camelia
Bojor Florin
Boroica Gheorghe
Pop Diana
XIIA
XIIB
XIIC
XIID
XIIE
XIIF
XIIG
XIIH
Valea Lucia
Melcea Lucia
Petru iu Crina
Breban Pamfil
Ta c Constantin
Pop Mariana
Cucuiat Ciprian
Panas Valentina
f) Catedre )i sectoare func,ionale
1. Limba )i literatura român$ – limba latin$
Pop Mariana – )ef catedr$ – titular limba român$
Moldovan Ana
titular limba român
Petreu Georgiana
titular limba român - în concediu pentru îngrijirea copilului
Popan Anca Cornelia
titular limba român
Stan Camelia
titular limba român
Velea Veronica
titular limba român
Vlad Adriana
deta at limba român
2. Limba francez$ – limba italian$ – limba german$
Dumbrav$ Cornelia – )ef catedr$ – titular limba francez$
Banco Daniela
titular - limba francez
B bu Alina
titular - limba francez
Lai Andrea
titular limba german
Iosip Melania
deta at (Colegiul Na ional „Gh. 'incai” i Colegiul Economic „N.
Titulescu”) – limba german
Mociran Ioan
titular – limba italian , completare de norm la Colegiul Na ional
„Mihai Eminescu” Baia Mare
3. Limba englez$
Cucuiat Marius Ciprian – )ef catedr$ – titular limba englez$
Ghita Zoe
titular limba englez
Fren iu Marilena
profesor titular cu catedr rezervat ( inspector colar i director la
Teatrul Municipal Baia Mare)
Melcea Lucia
titular limba englez
Moga Marius
titular limba englez
Pop Diana
titular limba englez
Pop Laura
titular limba englez
Valea Lucia
titular limba englez
Velea Alida
titular limba englez
Ambru Smaranda deta at de la 'coala „Octavian Goga” limba englez
Onac Elena
deta at de la 'coala particular „ELF” Cluj Napoca – limba englez
22
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
4. Matematic$
Mu)uroia Nicolae – )ef de catedr$ – titular matematic$
Bojor Florin
titular matematic
Boroica Gheorghe titular matematic
Heuberger Daniela titular matematic
Heuberger Cristian titular matematic
Mure an Ioan
titular matematic – catedr rezervat 75% - director
Petru iu Crina
titular matematic
F rca Natalia
deta at pe catedra rezervat a directorului
reducere total de activitate nerezolvat , nerezolvat
5. Fizic$ – Chimie
Plitan Petric$ – )ef catedr$ – titular fizic$
Breban Carmen titular fizic
Breban Pamfil
titular fizic
Ghita Ioan
titular fizic
Lici Marina
completare catedr – fizic , titular la Liceul de Art
Vâtc Mariana
titular chimie
Ianky Maria
titular chimie
C r u an Elena titular chimie – catedr rezervat
director la Grupul 'colar ”Gh. Laz r” Baia Mare
Predoiu Nicoleta deta at , chimie de la Colegiul Na ional „ M. Eminescu”, completare de
catedr la Colegiul Na ional „Vasile Lucaciu”
6. Biologie – geografie
Panas Valentina – )ef catedr$ – titular geografie
Mardar Leonard
titular geografie
Bârlea Gheorghe
titular biologie
Hotea Marcelina
titular biologie
Pop Vasile Florin
titular – catedr rezervat , inspector colar biologie
Rad L cr mioara
deta at 10 ore pe catedr rezervat (Pop Vasile Florin),
completare la Liceul Sanitar Baia Mare
7. 5tiin,e sociale, istorie, religie
Trifan Augustin – )ef de catedr$ – titular –)tiin,e sociale
Filip Pavel
catedr rezervat , inspector colar tiin e sociale
Pintea Rita
titular – psiholog colar
Volo Mugur
deta at pe catedra rezervat , tiin e sociale (Filip Pavel)
Ambru Cristina
psiholog la CJAPP 2 ore / s pt mân în catedr
Cadar Ramona
Suplinitor – educa ie atreprenorial
Micl u Lucian
titular – istorie
Ta c Constantin
titular – istorie
Micu Radu Dorin
titular – religie ortodox
Florian Nechita
deta at - religie ortodox la Colegiul Na ional „Mihai Eminescu”
Florian Alin
deta at de la 'coala general cu clasele I-VIII, Satu Nou de Sus,
23
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Pop Gheorghe
Trandafir
Czol Ernest
Marchi Voicu
religie ortodox , completare de catedr 7 ore
suplinitor, religie greco-catolic , 3 ore
religie romano – catolic 2 ore
religie penticostal , 2 ore
8. Informatic$
Moldovan Rodica – )ef de catedr$ – titular informatic$
Anton Carmen
titular – catedr rezervat 50%, director adjunct
Belbe Maria
titular informatic
Contra Diana
titular informatic
Kalmar Violeta
titular informatic
M rie Iuliana
catedr rezervat – inspector colar
Pintescu Alina
titular informatic
Costin Iulian
Suplinitor pe catedr rezervat (M rie Iuliana)
9. Educa,ie fizic$ – educa,ie plastic$ – educa,ie muzical$
Ardelean Simona – titular Ed. fizic$ – )ef de catedr$
Butoi Cornel
titular educa ie fizic
Toma Simona titular educa ie fizic – catedr rezervat – inspector colar
Pop Angela
deta at de la Liceul Sanitar; educa ie fizic
C lin Gabriel
titular - Colegiul Na ional „Gh. 'incai” - Liceul Sanitar - educa ie muzical
Pop Debre eni
titular - Colegiul Na ional „Gh. 'incai” - Liceul Sanitar - educa ie plastic
Susana
10. Personal didactic – auxiliar
a) Secretariat:
Bezn Florica – secretar ef
Marton Florica – secretar
b) Contabilitate:
Dobranschi Viorica – administrator financiar - contabil ef
c) Bibliotec$:
Me ter Angela – bibliotecar
d) Administrator:
Pop Ioan – administrator patrimoniu
'um lan Ioan – admistrator patrimoniu
e) Laborant – informatician:
Co an Monica – laborant chimie + biologie
Petrar Mircea – informatician
11. Personal nedidactic
a) Muncitori )i paznici:
M gu Ionel
24
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Dumitrean Ioan
Florian Liviu
Herman Vasile
Pop Ioan Petru
b) Îngrijitoare:
Pop Maria
Hunyadi Eva
Ra Angela
Iano Liliana
Herman Maria
Pop Lenu a
Potcoav Gabriela
Maro an Estera
Pop Dorina
Ponde Florica
25
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
CAPITOLUL IV
ADMITEREA ÎN LICEU
1. Înscrierea în clasa a V-a
- Plan de colarizare: 30 de locuri;
- Testare la limba român i matematic ;
- Înscri i la testare: 49;
- Admi i 31 (prin aplicarea ROFUÎP privind drepturile copiilor gemeni a fost admis un
candidat peste num rul de locuri din planul de colarizare);
- Punctaj maxim la testare 98.16 (din 100p), cu 97p la matematic
i 99.32p la limba
român ;
- Punctajul minim cu care s-a intrat în primii 30: 76.58p;
2. Înscrierea în clasa a IX-a
Plan de colarizare: 210 locuri, 7 clase, cu urm toarea distribu ie:
- 2 clase matematic – informatic cu program intensiv informatic (MII);
- 2 clase matematic informatic cu program intensiv de studiu al limbii engleze (MIE);
- 1 clas matematic – informatic cu program standard (MI);
- 1 clas de tiin ele naturii cu program bilingv limba român – limba englez ('tN);
- 1 clas tiin e sociale ('t Soc).
Medii de admitere (maxim - minim):
MII
MIE
MI
5tN
5t Soc
9.83
9.98
9.84
9.87
9.97
8.53
9.26
9.08
9.11
8.84
26
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
3. Organizarea claselor pe profiluri )i specializ$ri pentru anul )colar 2010-2011:
Program
bilingv
Matematic –
informatic
'tiin ele Naturii
'tiin e Sociale
Total
0
1 (IX A)
0
1
Program
bilingv
Matematic –
informatic
'tiin ele Naturii
'tiin e Sociale
Total
1 (X D)
1 (X A)
0
2
Program
bilingv
Matematic –
informatic
'tiin ele Naturii
'tiin e Sociale
Total
1 (XI D)
1 (XI A)
0
2
Program
bilingv
Matematic –
informatic
'tiin ele Naturii
'tiin e Sociale
Total
1(XII D)
1(XII A)
0
2
Clasa a IX – a
Program
Program
intensiv
intensiv englez
informatic
2 (IXB, IXC)
2 (IXE, IXF)
0
0
2
0
0
2
Clasa a X – a
Program
Program
intensiv
intensiv englez
informatic
2 (XB, XC)
2 (XE, XF)
0
0
2
0
0
2
Clasa a XI – a
Program
Program
intensiv
intensiv englez
informatic
2 (XIB, XIC)
2 (XIE, XIF)
0
0
2
0
0
2
Clasa a XII – a
Program
Program
intensiv
intensiv
informatic
englez
2 (XIIB, XIIC)
2 (XIIE, XIIF)
0
0
2
27
0
0
2
Total
Program
standard
1(IXG)
5
0
1(IXH)
2
1
1
7
Program
standard
1(XG)
6
0
1(XH)
2
1
1
8
Program
standard
1(XIG)
0
1(XIH)
2
6
1
1
8
Program
standard
1(XIIG)
6
0
1(XIIH)
2
1
1
8
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Capitolul V
Rezultate )colare la sfâr)itul anului )colar 2009 - 2010
-
Num rul elevilor înscri i la începutul anului colar 2009-2010: 890;
Pleca i în anul colar 2009-2010: 18
Veni i în anul colar 2009-2010: 8
R ma i la sfâr itul anului colar: 880
Corigen i: 20
Repeten i: 1
Cu situa ia colar neîncheiat : 0
Promova i: 879 – sunt cuprin i i elevii care au promovat dup examenele de
corigen .
b) Distribu ia mediilor anuale ale elevilor:
• Elevi cu media general 10 la sfâr itul anului colar 2009-2010: 20, reprezentând
2,2% din totalul elevilor. Lista nominal a acestor elevi este:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Drago Hanna
Kando Eniko
Barany Diana
Eberst Iohanna
Radu Andrada
Bârs uan Laura
Dobre Diana
Grumeza Carmen
Roman Sonia
Tom a Ioana
Tot Roxana
Gherghel Nicoleta
Lang Oana
Maro i Diana
Pop Raluca
Barbul Andrada
Costin Simona
Grigu a Luana
Caraciuc Dora
Godja Ioana
IX F
XE
XH
XI E
XI F
XI H
XI H
XI H
XI H
XI H
XII B
XII D
XII D
XII D
XII D
XII F
XII F
XII F
XII H
XII H
• Num rul elevilor cu medii generale în intervalul 9,00 – 9,99 este de 601, ceea ce
reprezint 68,29% din num rul total de elevi. Distribu ia pe clase a mediilor
generale ale elevilor (numeric i în procente la nivel de clas ) reiese din tabelul
urm tor:
28
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
10
9,00 –
9,99
8,00–
8,99
7,00–
7,99
Sub
7,00
2
0
0
0
0
0
1
0
0
3
9
9
13
11
26
20
24
25
4
9
12
13
9
2
7
2
5
5
9
6
0
4
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
1
0
0
0
0
Procent de
medii în
intervalul 9,00
–9,99
8
33.33%
33.33%
50.00%
44.00%
92.85%
71.42%
92.30%
83.33%
0
IX A
IX B
IX C
IX D
IX E
IX F
IX G
IX H
Num$r elevi
înscri)i ( la
sfâr)it de an
)colar)
1
27
27
26
25
28
28
26
30
Total
217
1
137
59
19
0
1
63.13%
XA
XB
XC
XD
XE
XF
XG
XH
27
25
26
24
28
29
29
30
0
0
0
0
1
0
0
1
24
9
13
15
21
27
23
26
3
14
10
8
6
1
6
3
0
2
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.88%
36.00%
50.00%
62.50%
75.00%
93.10%
79.31%
86.66%
Total
218
2
158
51
7
0
0
72.47%
XI A
XI B
XI C
XI D
XI E
XI F
XI G
XI H
30
24
29
24
29
30
25
30
0
0
0
0
1
1
0
5
25
9
17
15
22
22
4
24
5
11
12
6
6
7
19
1
0
4
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.33%
37.50%
58.62%
62.50%
75.86%
73.33%
16.00%
80.00%
Total
221
7
138
67
9
0
0
62.44%
XII A
XII B
XII C
XII D
XII E
XII F
XII G
XII H
29
27
28
26
30
28
26
30
0
1
0
4
0
3
0
2
17
16
26
22
23
20
19
25
11
9
2
0
6
5
5
3
1
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.62%
59.25%
92.85%
84.61%
76.66%
71.42%
73.07%
83.33%
Total
224
10
168
41
5
0
0
75.00%
Total
general
880
20
601
218
40
0
1
68.29%
Clasa
Promova,i cu medii în intervalul
29
Repeten,i
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Note sc zute la purtare 32, din care 1 sub 7,00. În toate cazurile nota la purtare s-a
sc zut pentru absen e nemotivate.
Rezultate la examenul de bacalaureat 2010
Num rul absolven ilor claselor a XII–a 224, din care înscri i la bacalaureat 224,
promova i 224.
Distribu,ia mediilor generale la examenul de bacalaureat:
Candida,i
Medii între:
Clasa
înscri)i
10
9,00 – 9,99
8,00 –8,99
7,00 – 7,99
1
XII A
29
11
14
3
XII B
27
0
11
12
4
XII C
28
0
6
13
8
XII D
26
1
16
7
2
XII E
30
0
14
10
6
XII F
28
0
6
18
3
XII G
26
0
3
15
7
XII H
30
0
24
5
1
Total
224
2
91
94
34
6,00 – 9,99
0
0
1
0
0
1
1
0
3
Primii 10 absolven i în ordinea mediilor generale ob inute la bacalaureat în anul
2010 sunt:
NUMELE SI PRENUMELE
DANCOS L LAVINIA
POP V RALUCA-RODICA
APAN L CRISTINA ALINA
GRIGUTA L LOANA-DORA
OTET I ANDREEA
BABICI F DANIELA ELENA
CADAR G ANCA-MARIA
GRUMAZ I IULIA
LANG V.D OANA-ANDREA
IRIMES A DANIELA CRISTINA
Atestate profesionale
a) Informatic : înscri i 113, promova i 113.
b) Limba englez : înscri i 84, promova i 84.
30
CLASA
XII - A
XII - D
XII - B
XII - F
XII - H
XII - H
XII - H
XII - D
XII - D
XII - H
MEDIA
10.0
10.0
9.98
9.88
9.88
9.86
9.86
9.85
9.83
9.81
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Capitolul VI
Concursuri )colare
a) Olimpiade na ionale:
Men,iuni:
-
-
Andreicu Alexandra Georgiana - clasa a IX-a E – Limba român , prof. Veronica
Velea;
Nagy Laura – clasa a IX-a, Chimie, Men iune special , prof. Predoiu Nicoleta
Temian Daiana – clasa a X-a, Chimie, Men iune special , prof. Predoiu Nicoleta
Bretan Beatrice – clasa a X-a, Chimie, Men iune special , prof. Predoiu Nicoleta
Tom a Anamaria – clasa a XI-a, Chimie, Men iune special , prof. Predoiu Nicoleta
b) Concursuri interjude ene
Limba )i literatura român$
Concursul de crea,ie „Nora Iuga”, One)ti
- Caraciuc Dora Larisa - clasa a XII-a H, Premiul III, prof. Mariana Pop
Concursul de crea,ie literar$ „Scriitor pentru o zi”, Sighetul Marma,iei
- Moldovan Miruna, clasa a X-a E, Premiul III, prof. Camelia Stan
- Caraciuc Dora Larisa, clasa a XII-a H, Premiul III, prof. Mariana Pop
Matematic$
Concursul „Gheorghe Laz$r” Sibiu
-
Drago Hanna, clasa a IX-a, Men iune, prof. Heuberger Dana;
Zicher Norbert, clasa a IX-a, Men iune, prof. Heuberger Dana;
Fîn an Vlad, clasa a X-a, Men iune, prof. Heuberger Dana;
Petrovan Marius, clasa a X-a, Premiul II, prof. Heuberger Dana;
Horvat Mihaela, clasa a XI-a, Premiul II, prof. F rca Natalia.
Concursul „Grigore Moisil” Zal$u
-
Petrovan Marius, clasa a X-a, Premiul I, prof. Heuberger Dana
Concursul „Marian Karin$” Turda
- Morar Andrei, clasa a IX-a, Men iune, prof. Heuberger Dana;
- Petrovan Marius, clasa a X-a, Premiul I, prof. Heuberger Dana;
- Horvat Mihaela, clasa a XI-a, Premiul III, prof. F rca Natalia;
31
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Concursul „Al. Papiu Ilarian” Târgu Mure)
-
Con i Andrada, clasa a IX-a, Men iune, prof. Petru iu Crina;
Petrovan Marius, clasa a X-a, Premiul III, prof. Heuberger Dana;
Horvat Mihaela, clasa a XI-a, Men iune, prof. F rca Natalia;
Radu Andrada, clasa a XI-a, Men iune, prof. Bojor Florin;
Bunu Daria, clasa a XII-a, Men iune, prof. Boroica Gheorghe.
Concursul „Unirea” Foc)ani
Petrovan Marius, clasa a X-a, Premiul III, prof. Heuberger Dana;
Kando Eniko, clasa a X-a, Men iune, prof. Bojor Florin;
Ghe ie Mariana, clasa a XI-a, Men iune, prof. Bojor Florin.
Chimie
Concursul Interjude,ean „Gheorghe Spacu”
- Bretan Beatrice, clasa a X-a, Premiul I, prof. Predoiu Nicoleta;
- Temian Daiana, clasa a X-A, Premiul II, prof. Predoiu Nicoleta;
- Nagy Laura, Clasa a IX-a, Men iune, prof. Predoiu Nicoleta
Fizic$
Concursul interjude,ean de fizic$ TOPFIZ, Bistri a, noiembrie 2009
- Goje Nicolae, clasa a XII-a C, Premiul II, prof. Plitan Petric ;
- Mihalca Daniel, clasa a X-a C, Men iune, prof. Plitan Petric ;
- Silinc Sergiu, clasa a X-a C, Men iune, prof. Plitan Petric .
Informatic$
Concursul interjude,ean "Marian Karin$"
- Sindrestean Daniel, clasa a X-a F, Men iune, prof. Belbe Maria
Concursul interjude,ean “Grigore Moisil”
- Mihalca Daniel, clasa a X-a C, Premiul III, prof. Costin Iulian, Pintescu Alina.
32
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
c) Olimpiade !colare faza jude ean'
Limba )i literatura român$
-
Andreicu Alexandra Georgiana, clasa a IX-a E, Premiul II, prof. Veronica Velea
Drago Hanna Maria, clasa a IX-a F, Premiul II, prof. Mariana Pop
'te co Gabriela Andreea, clasa a X-a H, Premiul II, prof. Ana Moldovan
Dim nescu Silvia, clasa a XI-a F, Premiul II, prof. Anca Popan
Ardelean Marcel, clsa a XI-a F, Premiul II, prof. Anca Popan
Maro i Diana Maria, clasa a XII-a D, Premiul II, prof. Adriana Vlad
Apan Cristina Alina, clasa a XII-a B, Premiul II, prof. Adriana Vlad
Grebeni Alex C t lin, clasa a IX-a B, Premiul III, prof. Anca Popan
Laz r Adina, clasa a IX- a B, Premiul III, prof. Anca Popan
Bizo Bianca, clasa a XI-a D, Premiul III, prof. Adriana Vlad
Rus Adela Sorina, clasa a X-a A, Men iune, prof.Ana Moldovan
Ungur Corina, clasa a X-a B, Men iune, prof.Adriana Vlad
Pop Otilia Helga, clasa a XI-a A, Men iune, prof. Anca Popan
Bu ecan Georgiana, clsa a XII-aB, Men iune, prof. Adriana Vlad
Pa ca Flavia Georgiana, clasa a XII-a D, Men iune, prof. Adriana Vlad
Limba englez$
-
Drago R. Andreea, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Elena Onac
Andreicu I. Alexandra, clasa a IX-a, Men iune, prof. Zoe Ghita
Mure an T. Diana, clasa a IX-a, Men iune, prof. Lucia Valea
Puiu D. Ruxandra, clasa a IX-a, Men iune, prof. Marius Moga
Pop V. Lidia Valentina, clasa a IX-a, Men iune, prof. Marius Moga
Csoregyi L. Natalia, clasa a IX-a, Men iune, prof. Lucia Valea
Ilie M. Roxana Flavia, clasa a X-a, Premiul I, prof. Ciprian Cucuiat
Grigu a L. Paula, clasa a X-a, Premiul I, prof. Laura Pop
Florescu D. Nora Mihaela, clasa a X-a, Premiul I, prof. Ciprian Cucuiat
Gita G. Dana , clasa a X-a, Premiul III, prof. Ciprian Cucuiat
Martiniuc I. Mircea, clasa a X-a, Men iune, prof. Laura Pop
Prescorni C. Radu, clasa a X-a, Men iune, prof. Marius Moga
Radu C. Andrada, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Lucia Valea
Culic I. Ioana, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Alida Velea
Bîrle D. Dana, clasa a XI-a, Men iune, prof. Ciprian Cucuiat
Pascu V. Paul Dinu, clasa a XI-a, Men iune, prof. Alida Velea
Grigu a L. Ioana, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Lucia Melcea
Petric V. Virginia Maria, clasa a XII-a, Premiul III, prof. Lucia Melcea
Grumaz I. Iulia, clasa a XII-a, Men iune, prof. Lucia Melcea
Matematic$
-
Petru Paul Andrei, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Petrutiu Crina;
Morar Andrei, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Heuberger Dana;
Vago Timea, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Heuberger Dana;
Drago Hanna, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Heuberger Dana;
Petrovan Marius, clasa a X -a, Premiul I, prof. Heuberger Dana;
33
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
-
Todoran Denisa, clasa a X-a, Premiul I, prof. Heuberger Cristian;
Mihalca Daniel, clasa a X-a, Premiul II, prof. Mu uroia Nicolae;
Fîn an Vlad, clasa a X-a, Premiul II, prof. Heuberger Dana;
Kando Eniko, clasa a X-a, Premiul III, prof. Bojor Florin;
Biz u M d lina, clasa a X-a, premiul III, prof. Bojor Florin;
Horvat Mihaela, clasa a XI-a, Premiul I, prof. F rca Natalia;
Radu Andrada, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Bojor Florin;
Ciobanu Andrei, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Bojor Florin;
Pu ca Karla, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Bojor Florin;
Pop Otilia Helga, clasa a XI-a, Premiul II, prof. F rca Natalia;
Feren Ioan Grigore, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Boroica Gheorghe;
Ghe ie Mariana, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Bojor Forin;
Mure an Andrada , clasa a XI-a, Premiul III, prof. F rca Natalia;
Tot Roxana, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Boroica Gheorghe;
Barta 'tefan, clasa a XII-a, Premiul III, prof. Mu uroia Nicolae.
Fizic$
-
Nechita Vlad, clasa a X-a G, Premiul III, prof. Lici Marina;
Nacu Alexandra, clasa a XI-a D, Premiul III, prof. Plitan Petric ;
Goje Nicolae, clasa a XII-a C, Premiul I, prof. Plitan Petric ,
Pinte Dan Alexandru, clasa a IX-a F, men iune, prof. Lici Marina;
Zicher Norbert, clasa a IX-a, men iune, prof. Breban Pamfil;
Kando Eniko, clasa a X-a, men iune, prof. Plitan Petric ;
Siling Sergiu, clasa a X-a, men iune, prof. Plitan Petric ;
Mihalca Daniel, clasa a X-a, men iune, prof. Plitan Petric ;
C pâlnean Mihnea, clasa a XI-a, men iune, prof. Breban Carmen;
Feren Ioan, clasa a XI-a, men iune, prof. Breban Pamfil;
Chimie
-
Nagy Laura, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Predoiu Nicoleta;
Temian Daiana, clasa a X-a, Premiul I, prof. Predoiu Nicoleta;
Bretan Beatrice, clasa a X-a, Premiul II, prof. Predoiu Nicoleta;
Tom a Anamaria, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Predoiu Nicoleta.
Informatic$
Mihalca Daniel, clasa a X-a C, Premiul I, prof. Costin Iulian, Pintescu Alina;
Sindrestean Daniel Victor, clasa a X-a F, Premiul III, prof. Belbe Maria;
Sabou Alexandru, clasa a X-a C, Men iune, prof. Costin Iulian, Pintescu Alina;
Indre Ionut, clasa a X-a C, Men iune, prof. Costin Iulian, Pintescu Alina;
Breban Andrei, clasa a X-a B, Men iune, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica;
Capilnean Mihnea, clasa a XI-a, C, Premiul II, prof. Costin Iulian, Belbe Maria;
Todoran Horatiu-George, clasa a XI-a D, Premiul II, prof. Pintescu Alina;
Ardelean Vlad, clasa a XII-a C, Premiul I, prof. Kalmar Violeta, Moldovan
Rodica;
- Rogojan Catalin, clasa a XII-a B, Premiul I, prof. Belbe Maria, Contras Diana.
-
34
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Istorie
-
Godja Ioana, clasa a XII-aH, Istorie, men iune, prof. Ta c Constantin;
Matee Radu, clasa a XI-a C, Istorie, men iune, prof. Ta c Constantin;
Filip Oana, clasa a IX-a H, Istorie, premiul II, prof. Micl u Lucian;
Domu a Ana, clasa a X-a F, Istorie, premiul III, prof. Micl u Lucian;
Religie Ortodox$
- B rbos Aurelia, clasa a X-a F, Religie ortodox , premiul II, prof. Florian Alin.
5tiin,e socio-umane
- O et Andreea, clasa a XII-a H, Economie, premiul II, prof. Trifan Augustin;
- Micu Radu, clasa a XII-a H, Filozofie, premiul II, prof. Trifan Augustin;
- Irime Daniela, clasa a XII-a H, Psihologie, premiul III, prof. Ambru Cristina;
Biologie
-
Sâncean Bogdan, clasa a IX-a D, Premiul I, prof. Bârlea Gheorghe.
Geografie
-
Pop Doris, clasa a IX-a H, Premiul II, prof. Panas Valentina.
35
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
d) Alte concursuri
Limba român$
Concursul de crea,ie literar$„ Lumea cuvântului meu”- Colegiul Na ional
„Gheorghe 'incai”
Marele Premiu: Godja Ioana, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
- POEZIE
Premiul I: Ardelean Maria, clasa a X-a G, prof. Anca Popan
Premiul II: Micu Radu Mihai, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
Premiul III: Bondre Ana Maria, clasa a X-a D, prof. Camelia Stan
Men,iune:
- O et Andreea, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
- Mure an Gabriel, clasa a X-a B, prof. Adriana Vlad
- Petric Andreea, clasa a XI-a H, prof. Mariana Pop
- PROZM
Premiul I: Maro i Diana Maria, clasa a XII-a D, prof. Adriana Vlad
Premiul II: Cr ciun Roxana, clasa a XI-a F, prof. Anca Popan
Pemiul III: Feher Diana, clasa a IX-a G, prof. Camelia Stan
Men,iune:
- Precup Persida, clasa a IX-a A, prof. Veronica Velea
- Dim nescu Silvia, clasa a XI-a F, prof. Anca Popan
- Matioc Alexandru, clasa a X-a H, prof. Ana Moldovan
PREMII SPECIALE
Premiul pentru originalitate
- Dan Alexandru, clasa a XII-a , prof. Adriana Vlad
Premiul pentru implicare în concurs
- Pop Dacian, clasa a X-a B, prof. Adriana Vlad
Concursul de crea,ie„Baia Mare- ora! Model în noua er' energetic'”,organizat de
Prim ria Baia Mare
Premiul I: Ungur Alexandra, clasa a XI-a C, prof. Camelia Stan
Concursul de crea,ie literar$ )i artistic$„ Flori de gând împotriva violen ei”,organizat
de SPAS Baia Mare, A:F:I:V:- Artemis,ziarul „ Graiul Maramure ului”
- POEZIE
Premiul I: Petric Andreea Mihaela, clasa a XI-a H, prof. Mariana Pop
Premiul II: Ardelean Maria Irina, clasa a X-a G, prof. Anca Popan
36
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- PROZM
Premiul I:
- Grigu Loana, clasa a XII-a F, prof. Mariana Pop
- Ungur Corina, clasa a X-a B, prof.Adriana Vlad
- Savastru Liviu, clasa a XII-a A , prof. Anca Popan
Premiul II: Roman Sonia Elena, clasa a XI-a H, prof. Mariana Pop
Premiul III: Maro i Diana Maria, clasa a XII-a D, prof. Adriana Vlad
Men,iune: Bu ecan Georgiana, clsa a XII-aB, prof.Adriana Vlad
- FOTOGRAFIE
Premiul I: Petric Virginia,clsa a XII-a F, prof. Mariana Pop
Men,iune: Micula Beatrice, clasa a XI-a A, prof. Anca Popan
Concursul„ Indicii anatomice” din cadrul proiectului„ S ne cunoa tem scriitorii
contemporani”, organizat de Biblioteca Jude ean „ Petre Dulfu”, Baia Mare
Premiul III:
- Ungur Corina, clasa a X-a B, prof. Adriana Vlad
- Roman Sonia Elena, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
Concursul de crea,ie „Dragostea !i formele ei de comunicare”, organizat de
Biblioteca Jude ean „ Petre Dulfu”, Baia Mare
- Poezie
Premiul I: Micu Radu Mihai, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
Premiul II: Petric Ancu a Cristina, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
Premiul III: Ardelean Silvia Selina, clasa a XI-a , prof. Adriana Vlad
- Scrisoare- declara,ie de dragoste
Premiul III: Roman Sonia Elena, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
- SMS-ul sau mess-ul
Premiul III: Godja Ioana Alexandra, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
Concursul „Noi, Nichita !i nevoia de necuvinte” organizat în parteneriat cu Colegiul
Na ional” Mihai Eminescu”, Baia Mare
- Prezent$ri Power Point
Premiul I: Laz r Adina, Iuga Alex, clasa a IX-a B , prof. Anca Popan
Premiul III: Dobre Diana, Vola Anamaria, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
- Referate
Premiul II: Matioc Alexandru, clasa a X-a H, prof. Ana Moldovan
Premiul III: Maro i Diana, clasa a XII-a D, prof. Adriana Vlad
Men,iune: Pascu Luisa, clasa XII-a D, prof. Adriana Vlad
37
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- Interpretare muzical$
Premiul I: Micu Radu Mihai, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
- Recitare
Premiul II: Crati Ciprian, clasa a XII-a B , prof. Adriana Vlad
Premiul III: Racol a Biana, clasa a X-a H, prof.Ana Moldovan
Concursul de crea,ie „Ipostaze feminine în literatur'”, Colegiul Na ional „Mihai
Eminescu”, Baia Mare
- Poezie
Premiul I: Petric Andreea Mihaela, clasa a XII-a H, prof. Mariana Pop
Premiul II: Voica Andreina, clasa a X-a A, prof. Ana Moldovan
Premiul III:
- Ardelean Maria, clasa a X- a G, prof. Anca Popan
- Birta Bianca, clasa a X-a G, prof. Anca Popan
- Eseu
Premiul I:
Grumaz Iulia, clsa a XII-a D, prof. Adriana Vlad
Premiul I:
Roman Sonia Elena, clasa a XI-a H, prof. Mariana Pop
- Proz$
Limba Englez$
Concursul "Public Speaking" - Zal$u
Faza zonal$
- Ster Vlad, clasa a XI-a D, Men iune, , profesor Alida Velea.
La sectiunea – dezbateri
- Todoran George, clasa a XI-a D, Premiul I, prof. Alida Velea;
- 'ter Vlad, clasa a XI-a D, Premiul II, prof. Alida Velea;
Matematic$
Concursul Na,ional „EUCLID”
Etapa I
Num r de participan i : 81
Premii I: 5
Premii II: 5
Premii III: 8
Elevii califica i la faza final :
-
Petrovan Marius, clasa a X-a, prof. Heuberger Dana;
Kando Eniko, clasa a X-a, prof. Bojor Forin;
Dragomir Denisa, clasa a X-a, M2, prof. Bojor Forin;
Ciobanu Andrei, clasa a XI-a, prof. Bojor Forin;
38
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- Bunu Daria, clasa a XII-a, prof. Boroica Gheorghe;
- Barta 'tefan, clasa a XII-a, prof. Mu uroia Nicolae.
Etapa II
Num r de participan i :97
Premii I: 5
Premii II: 9
Premii III: 7
Men iuni: 9
Elevii califica i la faza final :
-
Potârniche Mihai, clasa a X-a, M2, prof. Bojor Forin;
Chi Diana, clasa a XI-a, prof. Bojor Forin;
Horvat Mihaela, clasa a XI-a, prof. F rca Natalia;
Bunu Daria, clasa a XII-a, prof. Boroica Gheorghe.
Etapa III
Num r de participan i :87
Premii I: 2
Premii II: 3
Premii III: 12
Men iuni: 16
Elevii califica i la faza final :
-
Dragomir Denisa, clasa a X-a, prof. Bojor Forin;
Grigu a Paula, clasa a XI-a, prof. Bojor Forin;
Bujor Daniel, clasa a XI-a, prof. Heuberger Cristian;
Feren Ioan, clasa a XII-a, prof. Boroica Gheorghe.
Sesiunea interjude,ean$ de referate )i comunic$ri )tiin,ifice ale elevilor “FAKM-N
FAKM CU ADEVMRUL”, edi,ia a X-a
CLASA a IX-a M1
Premiul III
- Gârbea Oana, Pop Alexandra, profesor coordonator : Heuberger Dana
Men,iune special$
- Bonyhai Andrei, Mure an Ciprian, profesor coordonator : Boroica Gheorghe
Men,iuni
- Con i Andrada, Rusu Diana, profesor coordonator : Petru iu Crina
- Codre Carmina, Drago Andreea, profesor coordonator : Heuberger Dana
- Mese an Alina, Ciurte Diana, profesor coordonator : Petru iu Crina
- Sabou Ana, Breban Liana, profesor coordonator : Petru iu Crina
- 'ter Adrian, Zicher Norbert, profesor coordonator : Heuberger Dana
- Pop Sergiu, Marchi Andrei, profesor coordonator : Petru iu Crina
- Banco Adrian, Both Paul, profesor coordonator : Petru iu Crina
39
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
CLASA a X-a M1
Premiul I
- Banco Andrei , profesor coordonator: Mu uroia Nicolae
Premiul II
- Pop Denisa, Sisser Dinu , profesor coordonator: Mu uroia Nicolae
Premiul III
- Kando Eniko , profesor coordonator: Bojor Florin
Men,iune special$
- Rusznak Erik, Fîn an Vlad, profesor coordonator: Heuberger Dana
Men,iuni
- Romocea Roxana, Ungur Corina, profesor coordonator: Heuberger Dana
- Sabadî Iulia, Marian Octavian, profesor coordonator: Petru iu Crina
- T m an Simina, Lupu Alexandru, profesor coordonator: Petru iu Crina
- Chi Diana, Ghi a Diana, profesor coordonator: Bojor Florin
- Jaszbereny Andrea, profesor coordonator: Bojor Florin
CLASA a XI-a
Premiul III
- Lup e Alexandru, Grigor Alexandru , profesor coordonator : Boroica Gheorghe
Men,iuni
- Ardelean Vlad, Brezovsky Armin , profesor coordonator : Boroica Gheorghe
- Eberst Iohana, Luca Diana , profesor coordonator : Heuberger Cristian
- 'ter Vlad, Ortan C lin, profesor coordonator : F rca Natalia
- Mic Adela, Ilia Alexandra , profesor coordonator : Heuberger Cristian
- Vlad Olimpia, profesor coordonator : Boroica Gheorghe
- Moldovan Oana, Poinar Aurelia, profesor coordonator : F rca Natalia
- Fonai Camelia, Nistor M d lina, profesor coordonator : F rca Natalia
CLASA a XII-a
MENKIUNE Special$
- Andreica Ligia, Pa ca Flavia, profesor coordonator : Heuberger Cristian
MENKIUNI
- Butean Cristian, Bogdan Marina , profesor coordonator : Boroica Gheorghe
- Pop Ioana, Cri an Marius , profesor coordonator : Mu uroia Nicolae
- Fekete Roland, Bud-T m an Gabriela, profesor coordonator : Petru iu Crina
- Costin Simona, 'erban Cristina, profesor coordonator : F rca Natalia
- Grumaz Iulia, Ilu Ioana, profesor coordonator : Heuberger Cristian
- Barta 'tefan, Iuga Vasile, profesor coordonator : Mu uroia Nicolae
- Cri an Daniel, profesor coordonator : Boroica Gheorghe
40
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Rezultatele elevilor la AMC 10-12 din 9 februarie 2010
Califica,i la American Invitational Mathematics Exam (AIME):
- Tot Roxana, clasa a XII-a, Punctaj 106,5, prof. Boroica Gheorghe;
- Horvat Mihaela, clasa a XI-a, Punctaj 96,0, prof. F rcas Natalia;
- Pu ca Karla, clasa a XI-a, Punctaj 88,5, prof. Bojor Forin.
Premiile la concursul „ARGUMENT” - EDIKIA I, organizat de Colegiul Na,ional
„Gheorghe 5incai” Baia Mare, în cadrul manifest$rilor „Colegiul Na,ional „Gheorghe
5incai” Baia Mare la 90 de ani”
CLASA A IX-A
- Feier Florin, Premiul I, Colegiul Na ional ”Vasile Lucaciu” Baia Mare;
- Csereoka Petra, Premiul II, Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Satu Mare;
- Blaga Bianca Cerasela, Premiul III, Colegiul Na ional „Andrei Mure anu” Dej;
- Dicu Daria, Men iune, Colegiul Na ional „Drago Vod ” Sighetu Marma iei;
- Morar Andrei, Men iune, Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare;
- Petran Teodora, Men iune, Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Satu Mare;
- Puicar Bogdan, Men iune, Colegiul Na ional „Drago Vod ” Sighetu Marma iei;
CLASA A X-A
- Cerrahoglu Omer, Premiul I, Colegiul Na ional „Vasile Lucaciu” Baia Mare;
- Petrovan Marius, Premiul II, Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare;
- Kando Eniko, Premiul Iii, Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare;
- Ardelean Horia, Men iune, Colegiul Na ional „Drago Vod ” Sighetu Marma iei;
- Ciceu Andrei, Men iune, Colegiul Na ional „Andrei Mure anu” Dej;
- Miholca Diana, Men iune, Colegiul Na ional „Vasile Lucaciu” Baia Mare;
- Pop Andrei, Men iune, Colegiul Na ional „Vasile Lucaciu” Baia Mare;
- Todoran Denisa, Men iune, Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare;
CLASA A XI-A
- Cri an Vlad, Premiul I, Colegiul Na ional „Vasile Lucaciu” Baia Mare;
- Horvat Mihaela, Premiul II, Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare;
- Ghe ie Mariana, Premiul III, Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare;
- Per a Raul, Men iune, Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Satu Mare;
- Pu ca Karla, Men iune, Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare;
- V lean Dan, Men iune, Colegiul Na ional „Andrei Mure anu” Dej;
CLASA A XII-A
- Moldovan Dorin, Premiul I, Colegiul Na ional „Andrei Mure anu” Dej;
- Tot Roxana, Premiul II, Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare;
- Bunu Daria, Premiul III, Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare;
- Lang Oana, Men iune, Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare;
- Munteanu Theodor, Men iune, Colegiul Na ional „Drago Vod ” Sighetu
Marma iei
41
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Fizic$
Concursul Stiin,ele P$mântului, etapa jude ean , mai 2010
- Temian Daiana, clasa a X-a F, Locul I, prof. chimie Predoiu Nicoleta, i prof.
fizic Plitan Petric .
Concursul Na,ional de Fizic$ PHI (online), martie 2010
- Pop Andrei, clasa a X-a G, Premiul III, prof. Lici Marina.
- Codre Carmina, clasa a IX-a F, Men iune, prof. Lici Marina.
Chimie
Concursul Interna,ional Chimexpert
Etapa zonal$:
- Temian Daiana, clasa a X-a, Premiul III, prof. Predoiu Nicoleta;
- Tom a Anamaria, clasa a XI-a, Premiul III prof. Predoiu Nicoleta;
- Bretan Beatrice, clasa a X-a, Men iune prof. Predoiu Nicoleta;
- Nagy Laura, clasa a IX-a, Men iune, prof. Predoiu Nicoleta.
Etapa interna,ional$:
- Bretan Beatrice, clasa a X-a, Premiul I i Premiul II de Excelen , prof. Predoiu
Nicoleta;
- Nagy Laura, clasa aIX-a, Premiul II, prof. Predoiu Nicoleta;
- Temian Daiana, clasa a X-a, Premiul II, prof. Predoiu Nicoleta;
- Tom a Anamaria, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Predoiu Nicoleta.
Tab$ra de Excelent$ Ocna 5ugatag septembrie 2010
- Bretan Beatrice, clasa a X-a, Premiul I, prof. Predoiu Nicoleta;
- Tom a Anamaria, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Predoiu Nicoleta;
- Temian Daiana, clasa a X-a, Men iune, prof. Predoiu Nicoleta.
Informatic$
Concursul ACADNET
- Buda Ionut, clasa a XII-a C, Premiul I, prof. Violeta Kalmar, Rodica Moldovan;
- Crisan Marius, clasa a XII-a E, Premiul II, prof. Contra Diana.
Concursul CIA
- Muresan Gabriel, clasa aX-a B, Premiul I, prof. Kalmar Violeta;
- Mihalca Daniel, clasa a X-a C, Premiul II, prof. Costin Iulian;
- Indre Ionu , clasa a X-a C, Men iune, prof. Costin Iulian;
- Pop Mihai, clasa a X-a, Men iune, prof. Belbe Maria.
42
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Concursul InfoEduca,ia - Pagini web
Faza Jude,ean$:
- Mure an Flaviu, clasa a XII-a C, Premiul I, prof. Kalmar Violeta, Moldovan
Rodica;
- On iu Robert, clasa a XII-a C, Premiul III, prof. Kalmar Violeta, Moldovan
Rodica;
- On iu Robert, clasa a XII-a C, Men iune, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica.
Faza Na,ional$:
- Mure an Flaviu, clasa a XII-a C, Men iune, prof. Kalmar Violeta, Moldovan
Rodica;
Concursul InfoEduca,ia - Soft utilitar/educa,ional
- On iu Robert, clasa a XII-a C, Premiul III, prof. Kalmar Violeta, Moldovan
Rodica;
- Fekete Roland, clasa a XII-a C, Men iune, prof. Kalmar Violeta, Moldovan
Rodica;
- Rus Ovidiu, clas a XII-a F, Men iune, prof. Belbe Maria.
Concursul de informatic$ INFOGOLD sub patronajul Clubului Rotary )i al
Universit$,ii „Vasile Goldi)”
Individual:
- Grumaz Iulia, clasa a XII-a D, Premiul I, prof. Contra Diana;
- Buda Ionu , clasa a XII-a C, Premiul II, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica;
- Mure an Gabriel, clasa a X-a B, Premiul III, prof. Kalmar Violeta, Moldovan
Rodica;
- Hotea Bogdan, clasa a XII-a D, Men iune, prof. Contra Diana.
Pe Echipe:
Premiul I, echipa format$ din elevii:
- Grumaz Iulia, clasa a XII-a D, prof. Contra Diana;
- Mure an Gabriel, clasa a X-a B, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica;
- Hotea Bogdan, clasa a XII-a D, prof. Contra Diana.
Premiul II, echipa format$ din elevii:
- Buda Ionu , clasa a XII-a C, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica;
- C l uz Sebastian, clasa a XII-a C, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica;
- On iu Robert, clasa a XII-a C, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica;
- Cri an Marius, clasa a XII-a E, prof. Contra Diana;
Premiul III, echipa format$ din elevii:
- Cri an Daniel, clasa a XII-B, prof. Belbe Maria, Contra Diana;
- Marchi Medan Mihai, clasa a XII-B, prof. Belbe Maria, Contra Diana;
- Marian Daniel, clasa a XII-B, prof. Belbe Maria, Contra Diana;
- Sab u Cristian, clasa a XII-B, prof. Belbe Maria, Contra Diana.
43
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Concursul National de evaluare online „Tudor Sorin”
Faza Jude,ean$:
- Pop Dacian, clasa a X-a B, Premiul I, prof. Kalmar Violeta;
- Mure an Gabriel, clasa a X-a B, Premiul II, prof. Kalmar Violeta;
Faza Na,ional$:
- Pop Dacian, clasa a X-a B, Premiul III i medalie de bronz, prof. Kalmar Violeta;
Concursul de informatic$ „Colegiul Na,ional Gheorghe 5incai – )coala mea, )coala
noastr$”
- Hotea Adrian, clasa a XII-a C, Premiul I, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica;
- Pop Mihai, Hofer Alexandru, Siling Sergiu, Florescu Nora, clasa a X-a F, Premiul
I, prof. Belbe Maria;
- Pop Daniel, clasa a XII-a C, Premiul I, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica;
- Bona Lidia, clasa a IX-a A, Premiul I, prof. Carmen Anton;
- Fekete Roland, clasa a XII-a C, Premiul II, prof. Kalmar Violeta, Moldovan
Rodica;
- Rusza Paul, clasa a XII-a C, Premiul II, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica;
- Agoston M d lina, clasa a IX-a G, Premiul II, prof. Kalmar Violeta;
- Gherghel Alexandru, Marchi Vlad, Pu Nicoleta, clasa a XI-a B, Premiul II, prof.
Kalmar Violeta, Moldovan Rodica;
- Bud Gabriela, Or an C lin, clasa a XI-a D, Premiul III, prof. Pintescu Alina;
- Lazar Adina, Iuga Alex, Clasa a IX-a B, Premiul III, prof. Pintescu Alina;
- Lup a Flaviu, clasa a XII-a C, Premiul III, prof. Kalmar Violeta, Moldovan
Rodica;
- Buda Ionu , clasa a XII-a C, Premiul III, prof. Kalmar Violeta, Moldovan Rodica.
FRANCEZM
Concursul „CANGURUL FRANCOFON” noiembrie 2009
- Pu ca Alexandra Carla, clasa a XI-a F, Premiul I, prof. Dumbrav Cornelia;
- Martiniuc Mircea, clasa a X-a E, Premiul II, prof. Dumbrav Cornelia;
- Vago Timea, clasa a IX-a D, Premiul III, prof. Dumbrav Cornelia;
- Mugur Oana Emilia, clasa a X-a E, Men iune, prof. Dumbrav Cornelia;
Concursul interna,ional de crea,ii literare „COPIII 5I MAREA”, Mangalia, 2009
Crea,ii în limba francez$:
- Vical Maria, clasa a IX-a C, Premiul special al juriului, prof. Dumbrav Cornelia;
- Duligean Andreea, clasa a IX-a C, Premiul I, prof. Dumbrav Cornelia;
- P curar Simina, clasa a IX-a B, Premiul II, prof. Dumbrav Cornelia;
Crea,ii în limba român$:
- Banco Anamaria, clasa a IX-a C, Premiul I, prof. Dumbrav Cornelia;
- Laz r Adina, clasa a IX-a B, Premiul II, prof. Dumbrav Cornelia;
- Grebeni Alexandru, clasa a IX-a B, Premiul II, prof. Dumbrav Cornelia;
- Ste co Andreea, clasa a X-a H, Premiul III, prof. Dumbrav Cornelia;
- Duda Olivia, clasa a IX-a A, Men iune, prof. Dumbrav Cornelia;
44
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- Kiss Erik, clasa a IX-a B, Men iune, prof. Dumbrav Cornelia;
- Dumitru Luiza, clasa a Xa E, Men iune, prof. Dumbrav Cornelia;
- Pop Giulia, clasa a X-a H, Men iune, prof. Dumbrav Cornelia;
Concursul na,ional de cântec francofon „Chants, sons sur scene” 2010
- Ivasuc Roxana, clasa a IX-a A, Premiul II, prf. Dumbrav Cornelia.
EU-RO VOICE 2010
Crea,ie – Poezie:
- Roman Sonia, clasa a XI-a H, Premiul I, prof. Banco Daniela;
- Prodan Ioana, clasa a X-a H, Premiul I, prof. Dumbrav Cornelia;
Muzic$ u)oar$ în francez$:
- Pop Gabriela, Pu ca Carla, clasa a XI-a F, Premiul I, prof. Dumbrav Cornelia;
- Cozma Izabela, clasa a XI-a C, Premiul III, prof. Banco Daniela;
- Ivasuc Roxana, clasa a IX-a A, Men iune, prof. Dumbrav Cornelia.
GEOGRAFIE
Concursul „5tiin,ele P$mântului”
- Temian Dana, clasa a X-a E, Premiul II, prof. Mardar Leonard;
- Bujor Daniel, clasa a XI-a E, Premiul III, prof. Panas Valentina, Pop Vasile;
Concursul „Copii Europei” Salva 2010 – Concurs interna ional de crea ie plastic ,
- Pop Daniel, clasa a XI-a A, Premiul I, „Împreun pentru o Europ mare”, prof.
Hotea Marcelina;
Concursul „Avem un singur p$mânt” – Concurs de proiecte ecologice organizat de
Palatul Copiilor, Baia Mare
- Elevii clubului „Eco-sport, sec iunea liceu, clasele IX-XI, Premiul I, prof. Hotea
Marcelina;
Concursul „Proiecte de mediu” – Concurs na ional
- Elevii clubului „Eco-sport”, sec iunea liceu, clasele IX-XI, Premiul II, faza
jude ean , prof. Hotea Marcelina.
Concursul „Economisind energie, d$m )ans$ vie,ii” – Concurs de afi e lansat de
Agen ia de Management Energetic Maramure în parteneriat cu Consiliul Jude ean
Maramure i Asocia ia Auditorilor Energetici
- Ardelean Selina, clasa a XI-a B, Premiul III, prof. Panas Valentina;
- Ungureanu Teodora, clasa a XI-E, Premiul III, prof. Panas Valentina;
Competi,ii sportive din cadrul Olimpiadei Na,ionale a Sportului 5colar
Echipa de baschet – b$ie,i:
A participat la 2 competi ii: „Olimpiada Na ional a Sportului 'colar” i „ Cupa Liceelor”
ob inând urm toarele rezultate:
Locul I – Etapa Municipal din cadrul concursului Olimpiadei Na ionale a Sportului 'colar;
Lucul II – Etapa Jude ean din cadrul aceluia i concurs;
45
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Locul I – Etapa Municipal din cadrul concursului „Cupa liceelor”;
Locul II – Etapa Jude ean din cadrul concursului „Cupa liceelor”.
Echipa de baschet b ie i, a participat la Etapa de zon din cadrul concursului „Cupa
liceelor”, concurs desf urat la Oradea unde echipa a ob inut locul III.
Echipa de baschet b ie i a fost preg tit de profesorii Ardelean Simona i Butoi Cornel.
Echipa de baschet – fete:
A participat la 2 competi ii: „Olimpiada Na ional a Sportului 'colar” i „ Cupa Liceelor”
ob inând urm toarele rezultate:
Locul II – la Etapa Municipal din cadrul concursului „Olimpiada Na ional a Sportului
'colar”
Lucul II – la Etapa Jude ean din cadrul aceluia i concurs;
Locul II – la Etapa Municipal din cadrul concursului „Cupa liceelor”;
Locul I – la Etapa Jude ean din cadrul aceluia i concurs.
Echipa de baschet fete a participat la Etapa de zon unde a ob inut locul III.
Echipa de baschet fete a fost preg tit de prof. Pop Angela.
Echipa de footbal – b$ie,i:
A participat la competi ia „Cupa Liceelor” ob inând locul IV la Etapa Municipal .
Echipa de handbal – b$ie,i:
A participat atât la concursul „Cupa Liceelor” cât i la „ Olimpiada Na ional a Sportului
'colar”. La ambele competi ii a ob inut locul II atât la Etapa Municipal cât i la Etapa
Jude ean .
Echipa a fost antrenat de prof. Ardelean Simona.
La ah, eleva Ple Claudia din clasa a IX-a H, a participat atât la „ Olimpiada Na ional a
Sportului 'colar” câ i la „Cupa Liceelor”. La ambele competi ii a ob inut locul I, atât la
Etapa Municipal cât i la Etapa Jude ean . Eleva Ple Claudia a participat la Etapa
Na ional a concursului „ Olimpiada Na ional a Sportului 'colar”, unde s-a clasat pe locul
XIV-XV.
Eleva a fost antrenat de profesorii Ardelean Simona i Butoi Cornel.
Echipa de volei – b$ie,i:
A participat la concursul „Cupa Liceelor” i la „ Olimpiada Na ional a Sportului 'colar”. La
ambele competi ii a ob inut locul II atât la Etapa Jude ean cât i la Etapa Municipal .
Echipa de volei b ie i a fost antrenat de prof. Pop Angela.
46
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Capitolul VII
Activit$,i organizate la nivelul catedrelor
Limba )i literatura român$
-
-
-
-
-
Preg tirea elevilor pentru sus inerea examenului de bacalaureat, concretizat în
ob inerea unor rezultate foarte bune- to i membrii catedrei
Organizarea sesiunii de comunic ri tiin ifice a profesorilor de limba i literatura
român
i latin din Baia Mare „Dialoguri contemporane” cu ocazia anivers rii
liceului - coordonatori: prof. Mariana Pop (ini iator), prof. Ana Moldovan, prof.
Camelia Stan
Prezentarea, în cadrul sesiunii, a unor comunic ri tiin ifice:
o prof. Ana Moldovan: „Imagine ?i comunicare nonverbal)”
o prof. Mariana Pop: „Paremiologia în opera lui I. Creang)”
o prof. Anca Popan: „Irina Egli- TentaEia universalit)Eii”
o prof. Camelia Stan: „Un hermeneut la BizanE
o prof.Veronica Velea: „ Ovidiu în cultura român)”
o prof. Adriana Vlad: „ Pactul cu literatura în „ Insula” de Ioan Gro?an
Organizarea concursului de crea ie „Lumea cuvântului meu” - coordonatori: prof.
Anca Popan (ini iator), Veronica Velea, Adriana Vlad
Realizarea cercului de lectur la clasa a IX-a B- prof. Anca Popan
Participarea la ac iunea „Zilele Municipale ale Energiei Inteligente”, edi ia a II-a,
organizat de Prim ria municipiului Baia Mare - prof. Camelia Stan, prof. Mariana
Pop, prof. Anca Popan
Participarea la concursul de crea ie literar i artistic „Flori de gând împotriva
violenEei”, organizat de AFIV Artemis, SPAS Baia Mare, Femina XXI, Prim ria Baia
Mare, YMCA, Graiul Maramure ului în cadrul „Campaniei celor 16 zile de activism
împotriva violen ei asupra femeii” - prof. Mariana Pop, prof. Anca Popan, prof.
Adriana Vlad
Organizarea fazei pe coal a Olimpiadei de limb i literatura român - to i membrii
catedrei
Participarea la Concursul de crea ie literar ”Nora Iuga” organizat de Centrul de
Experien e Pedagogice i Culturale din One ti - prof. Mariana Pop
Participarea la Concursul interjude ean de crea ie literar „Scriitor pentru o zi”,
organizat de Liceul „Regele Ferdinand”, Sighetul Marma iei - prof. Camelia Stan,
prof. Mariana Pop
Coordonarea elevilor participan i la concursul „Indicii anatomice” din cadrul
proiectului „S ne cunoa tem scriitorii contemporani” ini iat de Biblioteca Jude ean
„Petre Dulfu”, Baia Mare – prof. Mariana Pop, prof. Adriana Vlad
Omagierea poetului na ional Mihai Eminescu printr-un montaj literar – muzical prof. Ana Moldovan, prof. Mariana Pop, prof. Anca Popan, prof. Adriana Vlad
Organizarea olimpiadei jude ene de limba i literatura român ; to i membrii catedrei
Întâlnirea elevilor cu redac ia revistei „Nord literar”, Baia Mare: prof. univ. dr.
Gheorghe Glodeanu, prof. S luc Horvat, scriitoarea Florica Bud, ziaristul Augustin
Cosmu a, prof. dr. Daniela Sitar -T ut, prof. Mariana Pop (coordonator), prof. Ana
Moldovan, prof. Anca Popan, prof. Veronica Velea, prof. Adriana Vlad
Lansarea volumului „In memoriam Liviu Hossu” ap rut la editura ”Gutinul”, Baia
Mare - prof. Ana Moldovan (coordonator), prof. Anca Popan, prof. Veronica Velea
47
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Participarea cu elevii la concursul „Dragostea ?i formele ei de comunicare”
organizat de Biblioteca Jude ean „Petre Dulfu”, Baia Mare – prof.Mariana Pop,
prof. Adriana Vlad. Membri în comisia de jurizare a crea iilor: prof. Adriana Vlad,
bibliotecar Angela Me ter
- Realizarea unui program artistic cu ocazia zilei de 8 Martie - prof. Ana Moldovan
(ini iator)
- Participarea la proiectul EU-RO VOICE realizat de funda ia „Catharsis”, membri în
juriu i parteneri – prof. Ana Moldovan (ini iator) prof. Adriana Vlad (coordonator
local), prof. Camelia Stan, prof. Mariana Pop, prof. Anca Popan, prof. Veronica
Velea.
Rezultate
1. Boiciuc Georgeta, clasa a IX-a C, premiul I discurs public in limba romana,
prof. Ana Moldovan
2. Todoran George, clasa a XI-a D, premiul I discurs public in limba englezaprof. Alida Velea
3. Ster Vlad, clasa a XI-a D premiul II discurs public in limba engleza,
prof. Alida Velea
- Realizarea unor modele de subiecte în vederea test rii elevilor pentru admiterea în
clasa a V-a – prof. Camelia Stan. prof. Adriana Vlad
- Testarea elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a – elaborarea subiectelor i
corectarea lucr rilor –prof. Camelia Stan, prof. Mariana Pop
- Participarea la sesiunea de comunic ri tiin ifice ale elevilor „Tehnici narative în
proza româneasc)” - coordonator prof. Ana Moldovan
- Participarea la Simpozionul interna ional „Probleme actuale ale înv)E)mântului în
context european. Constat)ri ?i perspective” - prof. Adriana Vlad cu comunicarea
„Obiceiurile vie ii de familie. Bibliografia problemei.”
- Realizarea unor filme didactice împreun cu elevii claselor a IX-a G (parodii „Talk
show” i „Înmormântare cu cântec”) i a X-a E („Ca-n basme” ) - coordonator i
ini iator - prof. Camelia Stan
- Participarea profesorilor din catedr la examenele na ionale.
-
Limba francez$ – limba italian$ – limba german$
-
-
Participare la Consf tuirea cadrelor didactice i la Cercurile pedagogice
semestriale- to i membrii catedrei
Participare la Sesiunea de Comunic ri tiin ifice ”Fran a, Germania i Italia,
promotorii Europei unite”, sec iunea elevi, în cadrul manifest rilor prilejuite de
s rb torirea celor 90 ani de înv mânt ai colegiului nostru - to i membrii catedrei
au coordonat lucr rile elevilor concuren i. Organizatori : prof. Daniela Banco , prof.
Andreea Lai i prof. Cornelia Dumbrav .
Participare la concursul “Cangurul francofon”, 13 noiembrie 2009, 42 elevi, profesori
coordonatori: prof. Alina B bu (12 elevi) i prof. Cornelia Dumbrav (30 elevi).
Îndrumarea practicii pedagogice pentru studen ii de la Universitatea de Nord Baia
Mare, prof. Daniela Banco i prof. Cornelia Dumbrav
Participare la Simpozionul Interna ional „Limba francez - provocarea timpurilor
moderne”, „Le français-le défi des temps modernes”, organizat de Inspectoratul
'colar Jude ean Maramure , Casa Corpului Ddidactic Maramure , i AR PF Buz u,
aprilie 2010, cu lucrarea „Le rôle du microblog dans l`éducation”, prof. Cornelia
Dumbrav .
48
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
-
-
-
-
Participare la edin a Consiliului Consultativ în vederea efectu rii grilei pentru
acordarea grada iilor de merit - prof.Cornelia Dumbrav
Participare la edin a Consiliului Consultativ pentru analiza dosarelor în vederea
ob inerii grada iilor de merit - prof. Daniela Banco
Membru în comisia de Contesta ii - grada ii de merit – prof. Cornelia Dumbrav
Efectuarea de inspec ii curente i speciale în calitate de metodist ISJMM - prof.
Daniela Banco i prof. Cornelia Dumbrav
Preg tirea i participarea elevilor la sesiunea din aprilie a examenului de DELF
colar la centrul de examinare de la Colegiul National ”Vasile Lucaciu” din Baia
Mare; profesori îndrum tori Daniela Banco (5 elevi), prof. Alina B but (2 elevi) i
prof. Cornelia Dumbrav (6 elevi);
Profesori evaluatori (abilita i DELF colar): Daniela Banco i Cornelia Dumbrav
Participare la Olimpiada de limba francez - martie 2010 - prof. Dumbrav Cornelia
i prof.Daniela Banco – membrii în comisia de evaluare. Au participat 4 elevi –
prof. Alina B bu
Participare la Simpozionul Na ional “Limbile moderne în context european”
organizat de ISJ MM, CCD i ARPF Gorj, mai 2010, Tg.Jiu, cu lucrarea
“L`évaluation scolaire- sémantique et évaluation formative”, prof. Cornelia
Dumbrav
Participare la etapa zonal a Festivalului de muzic francofon cu eleva Ivasuc
Roxana, clasa a IX-a A , prof. Cornelia Dumbrav
Participare la Forumul “Innover en français”, Bucure ti , prof. Alina B bu
Participare la Simpozionul Interna ional “Educa ia în spirit european, creativ i
modern”, Timi oara, cu lucrarea “Le Multimédia en classe de FLE”, mai 2010, prof.
Cornelia Dumbrav
Colaborator al revistei “Zececustelu ” prin eleva Vical Maria , clasa a IX-a C, cu
lucrarea ”La mer, ma meilleure amie” care a ob inut Marele Premiu al Juriului,
Mangalia, octombrie, 2009, prof. Cornelia Dumbrav
Participare la Simpozionul Na ional ASFRAN cu tema “Studiul limbilor moderne în
Europa celor 27: miz i perspective”, cu lucrarea “DELF et l`enseignement de la
Compréhension orale”, organizat de ARPF, ISJ si CCD Arge , mai 2010, Pite ti,
prof. Cornelia Dumbrav
Participare ca membru în Comisia de evaluare la Concursul jude ean de limb
francez pentru clasele VII-VIII, mai 2010 - prof. Daniela Banco
Participare la Concursul Na ional de Proiecte Antidrog “Împreun ” cu lucrarea
elevului Bona Alin , clasa a IX-a C – coordonator, prof. Cornelia Dumbrav
Participare în calitate de membrii în juriu la Sec iunea “Discurs“ în Proiectul „Eu-Ro
Voice 2010” – prof. Banco Daniela i prof. Cornelia Dumbrav
Apari ia nr.8 al Revistei în limba francez “ Pages d`écriture”:
Colaboratori - prof. Daniela Banco i prof. Alina B bu .
Coordonator i tehnoredactor - prof. Cornelia Dumbrav .
Limba Englez$
- To i membrii catedrei au contribuit la organizarea i derularea diferitelor examene
organizate la nivelul colii, la nivel local, jude ean sau na ional. Men ion m organizarea
i derularea examenului pentru ob inerea atestatului profesional la limba englez
precum i organizarea i derularea examenelor pentru admiterea în clasele cu program
bilingv i intensiv care au avut loc la nivelul colii i în care au fost implica i to i membrii
catedrei.
49
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- În acest an colar catedra de limba englez a organizat i dus la bun sfâr it primul
examen de evaluare a competen elor într-o limb str in , ca parte integrant a
examenului de bacalaureat.
- To i membrii catedrei au fost implica i în organizarea i desf urarea diferitelor faze ale
olimpiadei de limba englez (faza local , faza jude ean ) în calitate de autori de
subiecte, supraveghetori sau evaluatori.
- Membrii ai catedrei au f cut parte dintre organizatorii fazei locale a concursului de
discurs în limba englez Public Speaking i au avut i atribu ii de jurizare (organizator:
prof. Cucuiat Ciprian, membrii ai juriului: prof. Velea Alida, prof. Moga Marius).
- Men ion m de asemenea implicarea profesorilor catedrei în diferitele etape de testare
a cadrelor didactice organizate de Ministerul Educa iei, Cercet rii i Sportului i de
Inspectoratul 'colar al Jude ului Maramure : autori de subiecte i evaluatori la proba
oral a concursului na ional de titularizare, autori de subiecte i evaluatori la test rile
jude ene (prof. Velea Alida, prof. Moga Marius, prof. Cucuiat Ciprian)
- Membrii catedrei au organizat diferite manifest ri sub egida “Gheorghe 5incai” la 90
de ani, manifest ri dedicate profesorilor (sesiunea de comunic ri A World of
Exploration, Research and Discovery, la care au paricipat to i membrii catedrei
precum i invita i de la alte coli, licee i colegii din jude , din partea ISJ Maramure i
de la Universitatea de Nord Baia Mare; o întâlnire cu fo tii absolven i ai colegiului,
Special Meeting – Special Guests), precum i ac iuni dedicate elevilor (concurs de
traduceri, concurs de creativitate)
- Pentru toate examenele i concursurile destinate elevilor colegiului nostru, catedra de
limba englez s-a ocupat asiduu de preg tirea elevilor, lucru reflectat în premiile
ob inute de ace tia. Men ion m particip ri la concursul “Cangurul Lingvistic” (ian. 2010)
i “Public Speaking” (febr. 2010), (prof. Alida Velea, Avram Lucia, Moga Marius)
- La faza jude ean a olimpiadei de limba englez au participat 23 de elevi ai colegiului
nostru, trei dintre ei calificându-se pentru faza na ional .
- Mul i dintre elevii no tri au sus inut i promovat, sub îndrumarea membrilor catedrei,
examene Cambridge, TOEFL, SAT, i TOEIC.
- Domnul profesor Cucuiat Ciprian a f cut parte din comisia Na ional de elaborare a
subiectelor pentru proba scris la limba englez a examenului de bacalaureat.
- Membrii catedrei s-au implicat i în activit i culturale extracurriculare, cu ocazia unor
s rbatori na ionale i religioase (concertul de colinde de Cr ciun) precum i în cadrul
proiectului EU- RO VOICE 2010 (sec iunile Dezbateri, Recit ri, Teatru)
- Participare la redactarea unor reviste colare (Zececustelu,$ – prof. Velea Alida,
Absen,e – prof. Moga Marius).
Matematic$
- Realizarea num rului 11/2 al revistei de matematic a Colegiului Na ional „Gheorghe
'incai”, „ARGUMENT”.
- Organizarea i desf urarea în bune condi ii a activit ii la clasele de excelen .
- Participarea la Sesiunea de referate i comunic ri ale elevilor “FAV^-N FAV^ CU
ADEV^RUL”, EDIVIA a X-a, cu ocazia zilei liceului „Emil Racovi ”, to i membrii
catedrei
- Participarea la Sesiunea de referate i comunic ri ale elevilor la Bad Goisern, Austria:
Banco Andrei i Pop Denisa - Colegiul Na ional “Gheorghe 'incai ”, Baia Mare,
profesor coordonator: Mu uroia Nicolae
- Participarea la Sesiunea de comunic ri tiin ifice „'incai 90”: prof. Boroica Gheorghe:
„AplicaEii ale numerelor complexe în probleme de num)rare”
50
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- prof. Heuberger Cristian:”Primitivabilitate ?i proprietatea lui Darboux”
- drd. Heuberger Dana : „Asupra unor reEele de puncte în plan ”
- prof. Mu uroia Nicolae: „O clas) de ?iruri”
- prof. Petru iu Crina :”Asupra calculului unor integrale”
- drd. Bojor Florin : „Stabilitatea ecuaEiei diferenEiale de ordinul întâi”.
- Organizarea concursului de matematic „Argument” - edi ia I, în cadrul manifest rilor
„Colegiul NaEional „Gheorghe incai” Baia Mare la 90 de ani”, cu participarea liceelor:
Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare, Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Satu
Mare, Colegiul Na ional ”Andrei Mure anu” Dej, Colegiul Na ional „Drago Vod ” Sighetu
Marma iei, Colegiul Na ional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, to i membrii catedrei
- Participarea la cea de-a 26 Conferin Na ional „Didactica Matematicii”, Cavnic, 22 mai
2010:
- drd. Bojor Florin: „Probleme de stabilitate”
- prof. Boroica Gheorghe: „Probleme de acoperire”
- drd. Heuberger Dana : „Sisteme maximale de elemente ale unui grup”
- prof. Mu uroia Nicolae: „Clase de ?iruri al c)ror termen general nu se poate
reprezenta sub form) raEional)”.
- Organizarea celei de-a doisprezecea edi ie consecutiv a taberei jude eane de
matematic , februarie 2010. 'i în acest an a fost o ac iune reu it , la care au participat
peste 250 elevi de liceu.
- Participarea la tab ra de var de matematic - Vaser, septembrie 2009, pentru preg tirea
lotului jude ului în vederea concursurilor din acest an colar: prof. Boroica Gheorghe, prof.
Heuberger Cristian, prof. Mu uroia Nicolae.
- Organizarea olimpiadei locale i jude ene de matematic , to i membrii catedrei
- Membrii în comisiile de organizare i corectare la faza local i jude ean a olimpiadei de
matematic : Bojor Florin, Boroica Gheorghe, F rca Natalia, Heuberger Dana, Heuberger
Cristian, Mure an Ioan, Mu uroia Nicolae, Petru iu Crina.
- Membrii în comisiile de organizare i corectare la faza local i jude ean a Concursului
Haimovici : Bojor Florin, F rca Natalia, Heuberger Cristian, Mure an Ioan, Petru iu Crina.
- Membrii în comisia de organizare i corectare a Concursului de Matematic i Informatic
„Grigore Moisil”, Zal u, martie, 2010: Bojor Florin, Boroica Gheorghe, F rca Natalia,
Mu uroia Nicolae.
- Propunere de probleme la faza local a olimpiadei de matematic , la faza local a
Concursului Haimovici, la tab ra de matematic , to i membrii catedrei.
- Elaborarea subiectelor de la Olimpiada Jude ean de Matematic : clasa a VI-a – prof.
Mu uroia Nicolae.
- Organizarea concursului „Micii matematicieni” pentru elevii de clasa a IV-a.
- Organizarea concursului de admitere în clasa a V-a la Colegiul Na ional „Gheorghe 'incai”
- Organizarea concursurilor „Cangurul lingvist” - sec iunile: francez / spaniol , englez /
german , „Cangurul de matematic ” i concursul de matematic aplicat „Invest”: prof.
F rca Natalia.
- Contribu ie la redactarea suplimentului G. M. Nr. 1/ 2009: Bojor Florin, Boroica Gheorghe,
Heuberger Cristian, Mu uroia Nicolae.
- Responsabil de test pentru Concursul Na ional de Matematic „Euclid”: prof. Mu uroia
Nicolae.
- Teste propuse i selectate la diferite etape ale Concursului Na ional de matematic
„EUCLID”: prof. Mu uroia Nicolae.
- Distribuitor Gazeta Matematic prin intermediul Filialei MM a SSMR: prof. Boroica
Gheorghe.
51
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- Distribuitor RMT : prof Boroica Gheorghe.
- Membri în Consiliul Consultativ pentru Matematic : Heuberger Cristian, Mu uroia
Nicolae.
- Metodi ti ai Inspectoratului 'coalr Jude ean Maramure : prof. Boroica Gheorghe, prof.
Heuberger Cristian, prof. Mu uroia Nicolae.
- Probleme originale publicate în revistele:
- „Argument”: (Bojor Florin, Boroica Gheorghe, F rca Natalia, Heuberger Dana,
Heuberger Cristian, Mu uroia Nicolae, Petru iu Crina).
- „Revista Minus”: ( Heuberger Dana)
- „Crea,ii matematice”: (Boroica Gheorghe)
- „Gazeta matematic$”: (Bojor Florin, Boroica Gheorghe, Mu uroia Nicolae)
- Articole de specialitate publicate în revista „Argument”:
- „Revista „Argument” la ANIVERSARE ”, de prof. Mure an Ioan.
- „AplicaEii ale inegalit)Eii lui Hardy-Littlewood-Polya-Karamata”, de prof. Boroica
Gheorghe.
- „Câteva consideraEii asupra ?irului lui Euler”, de prof. Heuberger Cristian.
- „Asupra unei probleme de concurs”, de prof. Mu uroia Nicolae.
Fizic$ – Chimie
- Participare în calitate de profesori organizatori, propun tori de subiecte i evaluatori la
Olimpiada de Chimie - faza local , prof. Predoiu Nicoleta, Vâtc Mariana i Ianky
Maria;
- Participarea în calitate de profesori evaluatori la Olimpiada de Chimie faza jude ean ,
prof. Predoiu Nicoleta, Vâtc Mariana i Ianky Maria;
- Profesor organizator i evaluator – Concursul Na ional Chimexpert (faza zonal ), prof.
Predoiu Nicoleta;
- Membri în comisia de organizare i evaluare a Concursului de laboran i Colegiul
Na ional “Gheorghe 'incai” Baia Mare, prof. Predoiu Nicoleta, prof. Mariana Vâtc ,
prof. Maria Ianky, prof. Pamfil Breban, prof. Petric Plitan;
- Membru în comisia na ional a Concursului Na ional de Chimie „Raluca Ripan”( 2010),
prof. Predoiu Nicoleta;
- Membru în Consiliul consultativ al profesorilor de chimie: prof. Mariana Vâtc , prof.
Nicoleta Predoiu
- Participanti i organizatori ai activit ilor desf urate cu ocazia împlinirii a 90 de ani de
la înfiin area Colegiului Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare, prof. Predoiu Nicoleta,
Vâtc Mariana i Ianky Maria;
- Membru în echipa de management a proiectului de parteneriat educa ional ”Atitudinea
i comportamentul – primii pa i în sus inerea durabilit ii mediului”, prof. Predoiu
Nicoleta;
- Desf urarea optim a activit ii de predare-înv are, prin utilizarea laboratoarelor de
fizic , respectiv chimie, a materialelor didactice achizi ionate i a c r ilor de specialitate
din dotarea bibliotecii (catedra);
- Preg tirea elevilor pentru sus inerea examenului de fizic , respectiv chimie, la
bacalaureat (catedra), concretizat prin ob inerea unor rezultate foarte bune;
- Preg tirea elevilor în clasele de performan , în cadrul Centrului Jude ean de
Excelen , pentru concursurile de fizic
i chimie (Breban Pamfil, Ghita Ioan, Lici
Marina, Plitan Petric , Predoiu Nicoleta, Vâtc Mariana, Ianky Maria);
- Preg tirea suplimentar a elevilor pentru concursurile colare de fizic , respectiv
chimie; to i membrii din catedr
52
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- Elaborarea subiectelor pentru Olimpiada de Fizic , faza jude ean (Plitan Petric )
- Participarea prof. Plitan Petric în Comisia Na ional a Olimpiadei de Fizic ,
Constan a, februarie 2010, în calitate de propun tor de subiecte i evaluator;
- Participarea prof. Plitan Petric în Comisia Na ional a Concursului de fizic „Evrika”,
Br ila, aprilie 2010, in calitate de propun tor de subiecte i evaluator;
- Participarea prof. Plitan Petric la Olimpiada Na ional de Stiin e pentru Juniori,
Oradea, august 2010, in calitate de propun tor de subiecte i evaluator;
- Participarea prof. Lici Marina la organizarea Concursului de fizic online PHI;
- Organizarea de c tre profesorii catedrei, cu ocazia s rb toririi a 90 de ani de la
înfiin area liceului, a sesiunii de comunic ri „Tradi ionalism i modernitate în predarea
fizicii / chimiei”, 30 octombrie 2009;
- Organizarea de c tre profesorii catedrei, cu ocazia s rb toririi a 90 de ani de la
înfiin area liceului, a concursului de cultur general pe echipe „'incai 90”, cu
participarea mai multor echipaje de la licee din Baia Mare;
- Participarea profesorilor din catedr la desf urarea fazelor local
i jude ean ale
Olimpiadei de fizic , respectiv Olimpiadei de chimie (to i profesorii din catedra);
- Participarea profesorilor din catedr la desf urarea examenului de Bacalaureat în
cadrul comisiilor de examen i de evaluare (to i profesorii din catedra).
Informatic$
- Atestate profesionale - în urma sus inerii examenului (113) elevi au ob inut certificat de
atestare profesional în informatic ;
- Sus inerea Compe entelor digitale – simulare pentru examenul de bacalaureat, unde
au participat to i membrii catedrei;
- Sus inerea Competen elor digitale – proba D din cadrul examenului de bacalaureat,
unde to i membrii catedrei au participat în comisia de bacalaureat în calitate de
profesori evaluatori.
- Continuarea activit ii în cadrul centrului acreditat ECDL nr. 368 coordonator profesor
Rodica Moldovan, profesori examinatori: Maria Belbe i Violeta Kalmar. To i profesorii
din catedr preg tesc elevii pentru sus inerea examenelor ECDL. În acest an s-au
eliberat un num r de 118 carduri ECDL, s-a sus inut examen pentru 893 module, un
num r de 105 elevi au ob inut permisul european de conducere a computerului
(complet)
- Practica pedagogic a studen ilor de la Universitatea de Nord din Baia Mare, facultatea
de Matematic - Informatic a fost îndrumat de:
- semestrul I i sememestrul II – Moldovan Rodica i Iuliana Marie
- semestrul II – Pintescu Alina i Contra Diana
- Responsabili cerc pedagogic, zona Baia Mare: Moldovan Rodica, M rie Iuliana
- O parte din membrii catedrei sunt profesori metodi ti în cadrul Inspectoratului 'colar
Jude ean Maramure : Maria Belbe, Violeta Kalmar, Iuliana Marie , Anton Carmen,
Rodica Moldovan i Alina Pintescu;
- Elaborare seturi de teste i probleme în vederea preg tirii examenelor de bacalaureat.
(to i profesorii din catedr )
- Elaborare subiecte pentru examenul de atestare profesional : profesorii Rodica
Moldovan, Violeta Kalmar, Belbe Maria, Pintescu Alina.
- Participarea tuturor profesorilor din catedr la examenele de atestare profesional i la
examenele na ionale;
53
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- Participare la ativit ile Centrului Jude ean al Tinerilor Capabili de Performan
Maramure : Maria Belbe, Violeta Kalmar, Iuliana M rie , Rodica Moldovan, Alina
Pintescu, Costin Iulian
- Membrii în comisiile olimpiadelor i concursurilor colare - local , jude ean
i
interjude ean ; to i membrii catedrei
- Profesorii din catedra au înso it loturile jude ene la concursurile na ionale i
interjude ene de specialitate:
- Alina Pintescu Olimpiada Na ional de Informatic , Constan a
- Violeta Kalmar- Concursul Na ional ACADNET, Bucure ti i Concursul
Na ional de Informatic Aplicat , Oradea
- Maria Belbe i Iuliana Marie – Concursul Interjude ean „Grigore Moisil” ,
Zal u
- Rodica Moldovan- Concursul Interjude ean „Marian Varin ”, Turda
- Participare la Concursul jude ean de suplinire – suplinitori necalifica i – septembrie
2009 – proba practic (prof. evaluatori: Moldovan Rodica, Anton Carmen) i proba
scris
(Moldovan Rodica, Anton Carmen – propun tor subiecte, profesor
supraveghetor, profesor evaluator)
- Participare în calitate de secretar a prof. Belbe Maria, i în calitate de profesor
evaluator a prof. Anton Carmen în comisia de evaluare la proba practic a profesorilor
intra i în restrângere de activitate – mai 2010.
Biologie – Geografie
- To i membrii catedrei au contribuit la selectarea elevilor capabili de performan pentru
participarea la cursurile desf urate în centrele de excelen .
- To i membrii catedrei au derulat un program de preg tire a elevilor participan i la
olimpiadele colare.
- To i membrii catedrei au luat parte la Sesiunea de comunic ri tiin ifice (pentru
profesori i elevi) „Tradi ie i modernitate în coala româneasc ”, organizat cu prilejul
s rb toririi a 90 de la înfiin area Liceului „Ghorghe 'incai” Baia Mare;
- Participarea la Conferin a Regional „Tinerii din Regiunea de Nord-vest, cet eni activi
i responsabili, viitori întreprinz tori de succes”, organizat de Centrul Europe Direct
Maramure , cu prezentarea proiectului ”Conservarea biodiversit ii din Mla tina
Vl inescu, prof. Hotea Marcelina;
- Membri în comisia de organizare i evaluare a Concursului de laboran i Colegiul
Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare, prof. Marcelina Hotea, porf. Gheorghe Bârlea;
- Participarea la cursul „Managementul ariilor protejate”, în cadrul proiectului: ECOTURTURISM IN ZONA TRANSCARPATICA, Proiect Phare CBC 2006, RO-2006/018449.01.01.11, prof. Hotea Marcelina, prof. Rad L cr mioara;
- Participare la Simpozionul Interna ional ,,Educa ia nutri ional
i provoc rile lumii
contemporane” (Timi oara) la sec iunea profesor:
- lucrarea ,,Educa ia comportamentului alimentar în coala româneasc de
azi” prezentat de eleva Godja Ioana, prof. coordonator Rad L cr mioara;
- Participarea la Conferin a Interna ional de Didactica Geografiei organizat de
Facultatea de Geografie a UBB Cluj-Napoca, cu lucrarea „Caietul de geografie –
auxiliar didactic în realizarea înv rii eficiente i active”, prof. Panas Valentina;
- Participare la Simpozionul Interna ional ,,Comunicare în cariera didactic ” organizat de
Biblioteca Jude ean Petre Dulfu Baia Mare, prof. Rad L cr mioara;
- Participare la Simpozionul Na ional „Priorit i i perspective pentru un mediu durabil”,
cu lucrarea ,,Ora e verzi”, eleva Chiver Oxana, prof. Rad L cr mioara;
54
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- Participare la Simpozionul Interjude ean ,,Alternative în educa ie” din cadrul Liceului
Teoretic ,,Emil Racovi ”, prof. Rad L cr mioara
- Coautor la cartea cu titlul: „Arii naturale de interes conservativ în Oa
i zonele
învecinate”, Editura Daya, Satu Mare, prof. Hotea Marcelina;
- Articol publicat în revista de specialitate „ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS VII”,
Editura Muzeului de 'tiin e Naturale Sighetu Marma iei, cu titlul „Caracterizarea
faunistic i ecologic a speciilor de izopode terestre din Parcul Colonia Pictorilor Baia
Mare”, prof. Hotea Marcelina;
- Dotarea colii cu plante verzi aduse de la serele ora ului Baia Mare, prof. Hotea
Marcelina;
- Sus inerea lec iilor de lansare i evaluare a proiectului „Habitatul uman”, cu clasa a Xa B, pentru definitivarea form rii prin programul Intelteach, prof. Panas Valentina;
- Predarea cursului „Farmacia verde” în cadrul proiectului „Educa ia pentru mediu” ini iat
de CCD Maramure , prof. formator Hotea Marcelina;
- To i membrii catedrei au participat la desf urarea fazelor: local
i jude ean a
olimpiadelor colare;
- To i membrii catedrei au contribuit la derularea programului „'coli pentru un viitor
verde” din cadrul concursului Programul Educa ional i Concursul Na ional „'coli
pentru un viitor verde” desf urat sub egida „WWF for a living planet” în colaborare cu
Editura CD Press;
- Coordonarea echipajului colar CRUCEA RO'IE, prof. Hotea Marcelina;
- Preg tire simpozion jude ean „Ziua Mondial a apei”, 22 martie, prof. Hotea Marcelina;
- Realizare parteneriat cu SOR Romania, Sucursala Baia Mare, pentru organizarea Zilei
Mondiale a p s rilor, prof. Hotea Marcelina;
- Participarea la faza jude ean a Sesiunii de comunic ri tiin ifice a elevilor, prof. Hotea
Marcelina;
- Marcarea Zilei Mondiale a Pamântului prin vizita de studiu, împreun cu elevi, în
Rezerva ia Bavna, prof. Hotea Marcelina;
- Participarea la concursul de proiecte de mediu, prof. Hotea Marcelina;
- Participarea la „Carnavalul V rilor din Uniunea Europeana” in cadrul proiectului „9 mai,
mai europeni” organizat de asocia iile „Kelson” i „Team for Youth”, prof. Panas
Valentina;
- Participarea la faza jude ean a Sesiunii de comunic ri tiin ifice a elevilor, prof.
Panas Valentina;
- Participarea la excursia de studiu a profesorilor de geografie din Maramure în jude ul
S laj, prof. Panas Valentina, prof. Mardar Leonard;
- Participarea la faza jude ean a olimpiadei „'tiin ele P mântului”, prof. Panas
Valentina, prof. Mardar Leonard;
- Participarea la Campania na ional
de con tientizare a necesit ii reducerii
consumurilor energetice, „Economisind energia d m anse vie ii”, organizat de
Agen ia de Management Energetic Maramure în colaborare cu Consiliul Jude ean
Maramure , Asocia ia Auditorilor Energetici pentru Cl diri i asocia ia Arta Educa iei
Baia Mare, prof. Panas Valentina;
- Participarea membrilor catedrei la activit ile Centrului Jude ean pentru Tinerii Capabili
de Performan ; prof. Mardar Leonard, prof. Panas Valentina, prof. Rad L cr mioara,
prof. Pop Vasile;
- Participarea în calitate de profesori metodi ti la inspec iile pentru ob inerea gradelor
didactice, prof. Panas Valentina, prof. Mardar Leonard;
55
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- To i membrii catedrei au participat la examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie
2010, în calitate de profesori evaluatori;
- Membrii catedrei au fost implica i ca profesori coordonatori în urm toarele concursuri:
Concursul „5coli pentru un viitor verde” – Concurs na ional de educa ie ecologic în
parteneriat cu ONG „World Wild Living” i revista „Terra Magazin”
Concursul „9 mai, mai europeni. Carnavalul K$rilor” – Concurs jude ean de pliante i
prezent ri powerpoint, în parteneriat cu ONG „team for Youth Association”
Istorie – )tiin,e sociale – religie
- Membrii catedrei au fost implica i în organizarea i derularea diferitelor concursuri la
nivelul colii, la nivel local, jude ean sau na ional;
- Elaborarea de materiale didactice precum: chestionare, teste de evaluare, scale de
evaluare i bareme, teste de autoevaluare, etc., pentru disciplinele: economie (prof.
Trifan Augustin), istorie (prof. Micl u Lucian), psihologie (prof. Trifan Augustin, Pintea
Rita, Ambru Cristina) i logic , argumentare i comunicare (prof. Mugur Volo );
- To i membrii catedrei au participat în calitate de evaluatori sau supraveghetori la
examenul na ional de bacalaureat;
- Elaborarea programei i a suportului de curs pentrui curriculum la decizia colii, pentru
disciplina economie, prof. Trifan Augustin;
- Participarea unor profesori din catedr în diferite comisii i activit i organizate de c tre
Inspectoratul 'colar Jude ean, precum: prof. Micl u Lucian ( ef cerc pedagogic al
profesorilor de istorie i membru în Consiliul Consultativ al ISJ Maramure , pentru
disciplina Istorie), prof. Trifan Augustin (membru în Consiliul Consultativ al ISJ
Maramure pentru disciplinele socio-umane), prof. Volo Mugur ( ef cerc pedagogic al
profesorilor de tiin e socio-umane i membru în Consiliul Consultativ al ISJ
Maramure pentru disciplinele socio-umane);
- Desf urarea activit ilor pentru studen ii Universit ii de Nord Baia Mare i
Universitatea „Vasile Goldi ” pentru îndrumarea practicii pedagogice; profesori mentori:
prof. Trifan Augustin – psihologie, prof. Volo Mugur i prof. Filip Pavel economie
- Metodist în cadrul ISJ Maramure – prof. Micl u Lucian;
- Colaborare cu Arhivele Na ionale – filiala Maramure , prof. Micl u Lucian i prof.
Ta c Constantin;
- Publicarea articolului cu titlul „Colegiul Na ional Gh. 'incai Baia Mare, coal de
prestigiu na ional” în revista „PRO UNIONE”, anul XII, nr. 3-4, decembrie 2009, prof.
Micl u Lucian;
- Prezentarea istoricului liceului în edin a festiv desf urat cu prilejul anivers rii a 90
ani de existen a Colegiului Na ional „Gheorghe 'incai” Baia Mare; prof. Micl u
Lucian;
- Organizarea sesiunii de referate i comunic ri tiin ifice a profesorilor de istorie
„Gheorghe 'incai–întemeietor de coli, autor de manuale, cursuri i a primului tratat
tiin ific de istorie”, prof. Lucian Micl u .
- Moderator la sesiunea de comunic ri tiin ifice cu tema: „Comemorarea martirilor
bisericii greco-catolice” – octombrie 2009, – prof. Micl u Lucian
- Organizator i moderator la cea de-a V-a edi ie a simpozionului de istorie „Arestarea
episcopilor, 28/29 octombrie 1948”, organizat la Baia Mare sub egida Asocia iei
Generale a Românilor Uni i de pe lâng parohia „Sfântul Anton de Padova”; prof.
Lucian Micl u
- Desf urarea activit ilor din cadrul Centrului de Excelen pentru Tinerii Capabili de
Performan , prof. Micl u Lucian i Ta c Constantin;
56
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- Colaborator al Universit ii de Nord Baia Mare i al Universit ii „Vasile Goldi ” pe
probleme metodice – prof. Micl u Lucian;
- Organizarea unui concurs cu tema „Tehnici de îmbun t ire a inteligen ei emo ionale la
elevi” în scopul dezvolt rii inteligen ei evolu ionale i a dezvolt tii comportamentelor
responsabile i prosociale, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiin area Colegiului
Na ional „Gheorghe Sincai” Baia Mare. Au participat elevi din clasele a X-a A, a X-a D,
a X-a H, a XI-a A i a XII-a A. Ca rezultat notabil a fost implementarea în coal a
celui mai bun proiect propus pentru îmbun t irea inteligen ei emo ionale la elevi - prof.
Trifan Augustin, prof. Volo Mugur, prof. Pintea Rita, prof. Ambru Cristina.
- Elaborarea programei i a suportului de curs pentru op ionalul „Managementul
conflictului”, pentru anul colar 2010 – 2011 – prof. Ambru Cristina;
- Diseminarea în rândul elevilor a proiectului „Curcubeu - Intercivic” – tab ra de educa ie
intercultural de la Trogen, Elve ia – participan i i beneficiari direc i 6 copii din Colt u
sub îndrumarea prof. Ambru Cristina;
- Realizarea de activit i interculturale pe tema comunic rii interetnice la clas :
„Scaunele muzicale”, „Jocul insulei”, „Povestea lui Cineva Diferit”, „S înv m s
cunoa tem celelalte culturi prin salut” – prof. Ambru Cristina;
- Colaborare cu cabinetul de Asisten Psihopedagogic a colegiului în vederea aplic rii
de teste de orientare colar i profesional la elevii claselor terminale (testul BTPAC),
prof. Ambru Cristina;
- Realizarea unui proiect care a constat în vizitarea unei unit i de produc ie în
localitatea Dumbr vi a, împreun cu elevii din clasele a X-a G i a X-a C – prof. Cadar
Ramona;
- Preg tirea unui grup vocal pentru manifest rile de Cr ciun i de Pa ti – prof. Micu
Radu i Florian Alin;
- Organizarea bibliotecii cabinetului de religie – prof. Micu Radu;
- Participarea cu elevii liceului la Taina Spovedaniei i Taina Împ rt aniei în cadrul
Postului Na terii Domnului – prof. Micu Radu i Florian Alin Vasile;
- Organizarea unor activit i social-caritabile cu elevii claselor a X-a G i a X-a H, în
colaborare cu Parohia Ortodox Ferneziu – prof. Florian Alin Vasile;
- Participarea la Olimpiada Na ional de Religie Ortodox în calitate de membru al
comisiei centrale, Suceava 2010 – prof. Florian Alin Vasile;
- Organizarea unei excursii de trei zile, având o tematic istorico-religioas pe traseul
Baia Mare – Cluj Napoca – Alba Iulia – Târgu Mure – Baia Mare, cu elevii din clasele
a IX-a A, a X-a G i a X-a H – prof. Florian Alin Vasile;
- Sus inerea unui referat de c tre prof. Florian Alin Vasile, având tema „Autocefalia
B.O.R.”, cu ocazia manifest rii aniversare la împlinirea a 20 de ani de la înfiin area
Episcopiei Maramure ului i S tmarului, desf urat la mân stirea Habra;
- Realizarea unui sondaj de opinie cu tem electoral cu elevii clasei a XI-a H de c tre
prof. Volo Mugur;
- Desf urarea activit ii cu tema „Sec ia de Sociologie la bibliotec ” în parteneriat cu
Biblioteca Jude ean „Petre Dulfu”, prof. Volo Mugur;
- Organizarea concursului jude ean „S n tate pentru minte, corp i suflet!”, sec iunea
s n tate mintal din cadrul Programului Na ional finan at din fonduri europene
structurale, coordonat de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului în
parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale – prof. Pintea Rita;
- efectuarea unei cercet ri sociologice cu privire la „Op iunile profesionale ale elevilor din
clasa a XII-a” în colaborare cu CJAPP (aplicarea unor chestionare pe un e antion de
25 de elevi din clasa a XII-a) – prof. Pintea Rita;
57
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- colaborare cu Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului i Asocia ia de
Psihologia S n
ii a UBB Cluj Napoca în vederea derul rii proiectului de cercetare,
„Cre terea accesului la servicii preventive de calitate pentru copiii i adolescen ii din
România”, în calitate de operator în teren pentru aplicarea chestionarelor în cercetarea
OMS – „Health Behaviour in School Children” – prof. Pintea Rita.
Educa,ie muzical$ – educa,ie plastic$
Educa,ie plastic$
- Colaborare cu catedra de român pentru ilustrarea revistei „Zececustelu ” - edi ia
septembrie 2009 cu lucr ri ale elevilor pe tema ,,Flori i fluturi”; prof. coordonator Pop
Debre eni Suzana;
- Colaborare cu catedra de geografie – biologie pentru realizarea lucr rilor (clasa a XI-a
F) pe tema designului de obiecte utilitare de inspira ie natural i biotronic , prezentate
la simpozionul „Tradi ie i modernitate în înv mântul românesc” organizat cu ocazia
s rb torii „Colegiul Na ional Gheorghe 'incai la 90 de ani”; prof. coordonator Pop
Debre eni Suzana;
- Participare la activit ile proiectul „'coli pentru un viitor verde” cu lucr ri de arhitectur
ecologic ale elevilor din clasele a IX-a, prezentate în „Col ul verde” amenajat în
coal ; prof. coordonator Pop Debre eni Suzana;
- Realizarea unei prezent ri de piese vestimentare, cu titlul „O lume verde”, realizate din
materiale reciclabile, în parteneriat cu 'coala de Arte „Liviul Borlan” Baia Mare i
Teatrul de P pu i Baia Mare (clasele participante: a IX- H, a X-a E i a XI-a D); prof.
coordonator Pop Debre eni Suzana;
- Coordonarea proiectului „Pasiunile mele” realizat în parteneriat cu Biblioteca
Jude ean „Petre Dulfu” i Muzeul de Art Baia Mare, care s-a finalizat cu expozi ia
personal a elevilor Pop Daniel, clasa a XII-a C i Cr ciun Roxana, clasa a XI-a F;
prof. Pop Debre eni Suzana, prof. Alina Pintescu;
- Organizarea unei vizite la Muzeul Satului, pentru studierea arhitecturii rurale, cu clasa
a XI-a H, prof. Volo Mugur, prof. Pop Debre eni Suzana;
- Vizit la Muzeul de Mineralogie, pe tema patrimoniului local (clasa a XI-a H); prof. pop
Debre eni Suzana;
- Participarea cu lucr ri ilustrate la concursul „Amintiri dintr-un tablou”, organizat de
Muzeul Jude ean de Art i Centrul Cultural Baia Mare (clasele a IX-a, a X-a), profesori
coordonatori : Stan Camelia, Pop-Debre eni Susana;
- Expozi ii realizate în coal , prof. coordonator Pop Debre eni Suzana:
„Grafic tubular ” - compozi ii grafice tip puzzle (clasele a X-a)
„Toamn policrom ” - grafic /culoare (clasele a IX-a)
„Poveste de iarn ” - compozi ie în culoare pe tema s rb torilor de iarn (clasele a IX-a i a X-a)
„Persoana i personajul”- portret compozi ional cu redarea personalit ii prin intermediul
m tii – grafic /culoare, tehnic mixt (clasele a IX-a)
,,Arhitectura i natura” - compozi ii în tehnic mixt (clasele a IX-a)
Educa,ie muzical$
- realizarea unui minirecital cu ocazia manifest rilor prilejuite de împlinirea a „90 de ani
de 'incai”, la care au participat elevii claselor 9-11 membrii în Ansamblul Coral al
Colegiului Na ional „Gheorghe 'incai”; prof. C lin Gabriel
58
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
- Participarea cu Ansamblul Coral al Colegiului Na ional „Gheorghe 'incai” la recitalul de
colinde organizat cu ocazia S rb torilor de iarn ; prof. C lin Gabriel
- În cadrul programului „Excursii Muzicale”: excursie la opera din Cluj Napoca, la opera
„Flautul Fermecat”, de W. A. Mozart; prof. C lin Gabriel
Cabinetul de asisten,$ psihopedagogic$
I. CONSILIEREA PSIHOLOGICM 5I PSIHOPEDAGOGICM
a) Consilierea acordat$ elevilor
Total elevi consilia,i: 384
- consiliere individual : 91
- consiliere colectiv : 293
S-au urm rit parametrii:
• autocunoa terea
• orientarea colar i profesional ;
• diminuarea, ameliorarea, dep irea situa iilor conflictuale i g sirea solu iilor
adecvate;
• func ionarea în via a cotidian ;
• abilit i de comunicare;
• inteligen a general ;
• strategii i metode de înv are;
• nivel de integrare în colectiv i de adaptare la mediul colar;
• s n tatea mental ;
• profilul psiho - emo ional individual;
• atitudini disfunc ionale
• neîn elegerea cu p rin ii
Categorii de probleme consiliate:
• probleme de adaptare
• autocunoa tere i dezvoltare personal ;
• tulbur ri comportamentale, afectiv-motiva ionale i emo ionale;
• conflicte p rinte – cadru didactic;
• conflicte elev –elev;
• conflict copil-p rinte;
• dificult i de înv are;
• dificult i de rela ionare
• organizarea eficient a timpului de studiu i a timpului liber;
• rela ii de colaborare cu cei din jur.
b) Consilierea p$rin,ilor
Consiliere psihologic colectiv în cadrul edin elor cu p rin ii.
Probleme dezb tute în edin ele de consiliere:
- prezentarea ofertei cabinetului;
- implicarea p rin ilor în activitatea colar a copiilor;
- importan a întocmirii i respect rii unui orar pentru timpul petrecut acas ;
- ameliorarea comunic rii p rinte-copil;
- importan a sprijinului p rin ilor în realizarea sarcinilor colare;
59
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
c) Consilierea acordat$ cadrelor didactice
Consiliere psihologic individual : 16 persoane
Discu ii, sprijin acordat profesorilor dirigin i pentru eficientizarea lec iilor de
dirigen ie, abordarea unor teme cu efect formativ- educativ. Asisten în cadrul orelor de
dirigen ie.
Teme dezb tute în edin ele de consiliere:
• Oferire de strategii eficiente de evaluare;
• Managementul conflictului;
• Ameliorarea actului predare-înv are;
• Stabilirea unei comunic ri deschise: elev-elev, elev-profesor
• Rela ia coal – p rin i – comunitate
• Consumul de substan e i efectele lor
II. ACTIVITMKI PRIVIND ORIENTAREA 5COLARM 5I PROFESIONALM
• Testare i consiliere individual sau de grup privind orientarea colar i individual
(la cererea elevilor, a dirigin ilor)
- Chestionarul HOLLAND;
- Teste de personalitate: EPI, EPQ
- 2 clase a XII-a - Aplicarea bateriei de teste BTPAC
- 2 clase a X-a –aplicarea chestionarului de personalitate EPQ
- O clasa de-a X-a –aplicarea testului Praga de atentie distributiva
- 7 elevi clasa a XII-a preg tire pentru admitere (poli ie, armat ) examen
psihologic – teste de personalitate, teste de inteligen , teste de aten ie, teste de
perspicacitate
III. ELABORARE DE MATERIALE SPECIFICE ASISTENKEI PSIHOPEDAGOGICE
Întocmirea de fi e pe temele:
Fi psihologic a elevului;
Importan a colii pentru elevi;
Rela ia profesor –elev;
Plan de organizare a optimiz rii timpului i ameliorarea stresului colar
Dezvoltarea inteligen ei emo ionale
Stiluri de înv are
IV. STUDII/ SONDAJE:
- realizarea unui studiu sociologic cu privire la orientarea scolara si profesionala a
elevilor de clasa a XII-a in colaborare cu CJAR
60
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Capitolul VIII
Formare continu$ )i perfec,ionare
1. Doctorat
- Gheorghe Bârlea - doctorand
- Florin Bojor – doctorand curs zi
- Daniela Heuberger - doctorand curs zi
- Adriana Vlad – doctorand, curs zi
- Ciprian Cucuiat – doctor, lucrare sus inut
Craiova
în iunie 2010 la Universitatea din
2. Grade didactice
- ob inute:
Pintescu Alina – Gradul I – informatic ;
F rca Natalia – Gradul I – matematic ;
Rad L cr mioara – Gradul I – biologie;
Pintea Rita – Definitivat – psiholog;
Iosip Melania – Definitivat –limba german .
-
înscri i:
Contra Diana – Gradul I – informatic ;
Pop Laura – Gradul I – englez ;
Avram (Valea) Lucia – Gradul I – englez ;
Onac Elena – Gradul I – englez ;
Lai Andreea – Gradul II – german ;
Ambru Cristina Gradul II – psihologie.
3. Masterat )i studii postuniversitare
- „Drept adminstrativ i statutul func ionarului public” – prof. Ana Moldovan
- „Studii canadiene” – prof. Anca Popan
- Masterat „Drepturile omului i democra ia european ” – prof. Micl u Lucian
- Masterat „Management educa ional” – profesor M rie Iuliana
- 'coala de Studii Academice Postuniversitare, Sec ia Informatic Aplicat
Programare, Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca – prof. Lici Marina
i
4. Activit$,i de perfec,ionare:
- Participare la stagiul didactic “L`oral en classe: quelles strategies?”, organizat de
Centrul Cultural Francez Cluj-Napoca în colaborare cu ISJMM i cu CCD din Baia
Mare – prof. Alina B bu , prof. Daniela Banco i prof. Cornelia Dumbrav .
- Participare la cursul metodic Delf, A2 , prof. Daniela Banco i prof. Alina B bu
- Participare la Cursul de “Formator de competenEe profesionale”- prof. Cornelia
Dumbrav i prof. Daniela Banco
- Participare la cursul de formare Standard Manager, prof. Rad L cr mioara;
- Participare la formarea continu pentru profesori examinatori DELF colar “ Stage
d`harmonisation pour les niveaux A2 et B1”- prof. Daniela Banco i prof Cornelia
Dumbrav
- Participare la cursul de perfec ionare „MS SQL – Server” – prof. Contra Diana;
- Participarea la cursurile de formare: “ IntelTeach Predarea în societatea cunoa terii”,
prof. Panas Valentina;
61
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
-
Participarea la cursul „Managementul Ariilor Protejate”, organizat de Consiliul Jude ean
Maramure i Interactiv Ro Consult Bac u, prof. Hotea Marcelina
Participarea la cursul postuniversitar Magister 4 Dezvoltare, consiliere i orientare
organizat de UBB Cluj (2 semestre), prof. Rita Pintea
Participarea la ”workshop Stilul vie ii la adolescen i i adul i Wes Wingett”, desf urat
în cadrul APPAR la Satu Mare, 13-14 aprilie 2010, prof. Rita Pintea
Participare la formare psihoterapie adleriana APPAR din decembrie 2009, prof. Rita
Pintea
Participarea prof. Florian Alin Vasile la cursul de mentorat „Valori comportamentale i
combaterea violen ei în coal ”, organizat de ISJ Maramure ;
Participarea la cursul de perfec ionare organizat de CCD Maramure
i ISJ
Maramure , „Managementul clasei”, martie – aprilie 2010; prof. Rita Pintea
Participarea la cursul de perfec ionare "Filmul ca generator de dezbatere", prof. Pop
Laura, prof. Avram (Valea) Lucia;
Participare la cursul de "Formator" organizat de SLIMM, prof. Avram (Valea) Lucia;
Participarea la cursuri de preg tire a candida ilor pentru examene: CAE, CPE, IELTS,
TKT organizate de British Council Cluj Napoca; prof. Pop Laura, prof. Avram (Valea)
Lucia;
62
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Capitolul IX
Proiecte, programe )i parteneriate
Activit$,i educative
- Implicarea în activit ile organizate cu prilejul anivers rii a 90 de ani de la înfiin area
liceului;
- Organizarea Balului Bobocilor – clasele a XI-a E, diriginte prof. Iuliana M rie i a XI-a
F, diriginte prof. Florin Bojor;
- Realizarea unor activit i în parteneriat cu diverse ONG-uri i asocia ii de voluntari
(dirigin ii);
- Participarea la consf tuirile semestriale ale Coordonatorilor de proiecte i programe
extra colare i extracurriculare, prof. Daniela Banco ;
- Organizarea Concursului jude ean de proiecte pentru o via s n toas , sec iunea
„S n tate mintal – stresul colar” din cadrul proiectului na ional "Oferte educa ionale
inclusive extracurriculare i extra colare pentru formarea stilului de via s n tos i a
cet eniei active pentru copiii din comunit i dezavantajate, cu prec dere rurale, în
înv mântul preuniversitar din România", proiect finan at din fonduri europene
structurale coordonat de Ministerul Educa iei Cercetarii Tineretului i Sportului în
parteneriat cu Ministerul Familiei i protec iei sociale. La nivelul unit ii colare
concursul a fost coordonat de c tre prof. Banco Daniela coordonator de proiecte i
programe colare, profesor biologie Rad L cr mioara i prof. psiholog Pintea Rita, în
colaborare cu ISJMM – inspector activit i educative Baciu Amelia. La concurs au
participat echipaje de câte 3 elevi de la Liceul teoretic „Emil Racovi ”, 'coala cu
clasele I-VIII Cicârl u, Colegiul Na ional „Gheorghe Sincai” Baia Mare, Colegiul Tehnic
„Aurel Vlaicu”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” i 'coala cu clasele I-VIII "Dimitrie
Cantemir". Proiectele realizate pe echipaje mixte (elevi din diverse coli) au fost
jurizate de o comisie i premiate. Printre obiectivele concursului au fost: informarea
elevilor cu rpivire la un stil de via s n tos (stresul colar), modalit i de prevenire a
stresului colar, încurajarea socializ rii, a muncii în echip i a parteneriatelor între
coli. Echipa condus de c tre elevul Matioc Alexandru elev în clasa a X-a H a ob inut
premiul I, echipa condus de eleva Roman Deiana din clasa a XI-a A a ob inut locul III
i echipa condus de c tre S v stru Liviu din clasa a XII-a A a ob inut men iune.
- Vizite, excursii, serate la nivel de clas (dirigin ii).
Proiecte / Programe / Parteneriate
-
-
Participarea la programul interna ional „Agenda Europa” organizat de Funda ia
Generation Europe; to i elevii din clasele a XI-a i dirigin ii: profesori Marcelina Hotea,
Rodica Moldovan, Nicolae Mu uroia, Natalia F rca , Camelia Stan, Florin Bojor,
Gheorghe Boroica, Diana Pop, coordonator: prof. Carmen Anton;
Implicarea elevilor din clasele a XI-a D i a XI-a H i a cadrelor didactice în ac iunile de
con tientizare i de sensibilizare a opiniei publice cu privire la violen a domestic
organizate de Serviciul Public Asisten Social Baia Mare în parteneriat cu Suffolk
County Council, UK, Funda ia Bethany, Universitatea de Nord Baia Mare i Asocia ia
Municipiilor din România în cadrul proiectului „TRANZIT - cre!terea accesului pe
pia a muncii !i incluziunea social' a femeilor victime ale violen ei domestice !i a
altor persoane vulnerabile” – prof. Mariana Pop (coordonator), prof. Natalia F rca ,
prof. Diana Pop
63
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
-
-
-
-
-
Implementarea proiectului „Nu-,i f$ via,a praf” în colaborare cu Centrul de prevenire,
evaluare i consiliere antidrog a jude ului Maramure , prof. Mure an Ioan, prof.
Carmen Anton, prof. Banco Daniela, prof. Pop Debre eni Suzana, prof. Rad
L cr mioara, clasele participante a XI-a H, a XI-a C, a X-a E.
Derularea proiectului „EU-RO voice” în parteneriat cu Inspectoratul 'colar al Jude ului
Maramure , Liceul de Art Baia Mare, Colegiul Na ional „Vasile Lucaciu”, Colegiul
Na ional „Mihai Eminescu” Baia Mare, Biblioteca Jude ean „Petre Dulfu”, Funda ia
„Catharsis” Baia Mare.
Participarea ca parteneri în cadrul proiectului na ional „Nou$ ne pas$! Implic$-te )i
tu!”, prof. Ioan Mure an, prof. Carmen Anton, prof. Daniela Banco , prof. Mariana
Vâtc .
Derularea proiectului „Mo)ul nu uit$ pe nimeni” în parteneriat cu Casele de tip
familial CTF nr. 1 i nr. 3, profesori Alina Pintescu, Natalia F rca , Carmen Anton, Ioan
Mure an, clasele a IX-F i a XI-a D.
Derularea unui proiect umanitar în parteneriat cu Casa de Tip Familial B i a, prof. Ioan
Mure an, prof. Carmen Anton, prof. Alina Pintescu, prof. Natalia F rca , clasele a IX-F
i a XI-a D.
Derularea activit ilor Cercului de Informatic , coordonator prof. Diana Contra .
Participare la proiectul „Prim-ajutor în )coal$”, derulat de Serviciul de Ajutor Maltez –
coordonator prof. Kalmar Violeta, elevi participan i: Roxana Romocea (clasa a X-a B),
Selina Ardelean (clasa a XI-a B), Gabriela Bud (clasa a XII-a C), Daniel Pop (clasa a
XII-a C), Flaviu Lup a (clasa a XII-a C).
Realizarea de activit i de voluntariat în parteneriat cu Serviciului de Ajutor Maltez
Romania, prof. Violeta Kalmar, prof. Iuliana M rie ;
Activit i de voluntariat în cadrul Direc iei de Protec ie a Copilului, prof Belbe Maria;
Parteneriat cu Biblioteca Ju ean „Petre Dulfu” în cadrul proiectelor:
„S$ ne cunoa)tem scriitorii contemporani”, prof. Mariana Pop, prof. Adriana Vlad;
„Efectele vizion$rii TV )i a jocului pe calculator”, prof. Mariana Pop;
Parteneriat cu Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, în proiectul „Copiii )i marea”, “ Les
enfants et la me”, coordonator prof. Cornelia Dumbrav .
Continuarea parteneriatului „Un pas înainte spre o prietenie real$” cu Liceul „Ion
Luca” – Vatra Dornei, în cadrul c ruia s-a realizat o vizit a clasei a X-a F, diriginte
Belbe Maria la coala partener din Vatra Dornei.
Coordonarea proiectului na ional “Curcubeul Prieteniei”, în parteneriat cu Liceul
Pedagogic “C. D. Loga” Caransebe , prof. coordonator Cornelia Dumbrav ;
Apari ia în Gazeta Educa iei (mai, 2010) i în Tribuna Înv mântului (iunie, 2010) a
prezent rii Colegiului Na ional „Gh. 'incai”, realizator prof. Carmen Anton.
Apari ia revistei „Absen,e” nr. 5:
Redac ie : director adjunct profesor Carmen Anton
o Profesor Marius Moga
o Profesor Ciprian Cucuiat
o Elevi: (clasa a IX-a A), Nora Florescu (clasa a X-a F), Persida Precup (clasa a IXa A), Lidia Bona (clasa a IX-a A), Teodora Maxim (clasa a IX-a A), Roxana Ilie
(clasa a X-a F), M d lina Iobagi (clasa a IX-a A), Carmen Grumeza, Adelina Treitli
(clasa a XI-a H), Olivia Duda (clasa a IX-a A), Roxana Cr ciun (clasa a XI-a F),
Corina Ungur (clasa a X-a B), Ioana M gurean (clasa a IX-a A), Ruxandra Puiu
(clasa a IX-a A), Radu Prescorni (clasa a X-a F).
Participarea la „Târgul ofertelor educa ionale”, edi ia a X-a, 14-15 mai 2010;
64
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
-
Colaborare cu Universitatea „Babe -Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematic i
Informatic în cadrul proiectului „Convergen a preg tirii universitare cu via a activ ” în
calitate de partener de practic); tutore de practic : prof. Carmen Anton;
Organizarea stagiului de practic pentru studen ii de la Universitatea de Nord Baia
Mare, Universitatea de Vest „Vasile Goldi ” Arad, filiala Baia Mare la disciplinele:
informatic , psihologie i tiin e economice.
Colaborare cu Universitatea „Babe -Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Business, în
vederea orient rii profesionale a absolven ilor de liceu, prof. Ioan Mure an.
Colaborare cu Universitatea Tehnic
din Cluj-Napoca, în vederea orient rii
profesionale a absolven ilor de liceu, prof. Ioan Mure an, prof. Nicolae Mu uroia.
Parteneriat cu Grupul Educativa în vederea promov rii proiectului „Edmundo” (serviciu
gratuit de informare, consiliere i asisten pentru elevii interesa i de continuarea
studiilor în str in tate), prof. Ioan Mure an.
Colaborare cu Asocia ia Hakes România în vederea consilierii profesionale a elevilor
interesa i de continuarea studiilor în afara rii, prof. Carmen Anton.
Participare în calitate de parteneri la proiectul „Am un model în via , vreau s devin
model pentru al ii” realizat de Serviciul de Ajutor Maltez din România i Kaufland
România, în colaborare cu Inspectoratul 'colar Jude ean Maramure , Ispectoratul
Jude ean de Poli ie Maramure ; profesori Violeta Kalmar, prof. Iuliana M rie i elevii
Mure an Gabriel (clasa a X-a B), Romocea Roxana (clasa a X-a B), Mihalca Cristian
(clasa a X-a C).
65
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Capitolul X
Contabilitate
-
elaborarea proiectului de buget;
elaborarea planului de venituri i cheltuieli extrabugetare;
execu ie bugetar ;
încheierea contractelor cu agen i economici;
inventarierea valorilor materiale i b ne ti ale institu iei;
urm rirea i aplicarea legisla iei privind salarizarea i alte drepturi ale
personalului institu iei;
Buget
A. Bugetul local
Anul financiar
Categoria de cheltuieli
2009
RON
1.01.200931.12.2009
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale i servicii
Asisten social
Burse
Cheltuieli de capital-investi ii
TOTAL
2010
RON
1.01.201030.09.2010
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale i servicii
Proiecte
din
FEN
Post-aderare
Asisten social
Burse
Cheltuieli de capital-investi ii
TOTAL
Buget
aprobat
3509000
313000
27300
29000
226000
4104300
Execu,ia
bugetar$
3509000
258086
20300
29000
191895
4008281
2433670
211400
1101000
2146092
200196
0
14000
22000
34000
3816070
12915
21027
12590
2392820
Not$: Bugetul aprobat este mai mare decât execu ia bugetar deoarece, în luna
decembrie 2009, pentru unele pl i nu au existat lichidit i la Prim ria Municipiului Baia
Mare, aceasta neaprobând efectuarea lor. Pl ile respective au fost f cute din bugetul
anului 2010.
B. Bugetul central
Anul financiar
Categoria de cheltuieli Buget aprobat Execu,ie bugetar$
Cheltuieli de personal
30075
30075
Cheltuieli materiale
180
180
2009
Asisten social
95499
95499
1.01.2009-31.12.2009
Burse
53922
53922
RON
Cheltuieli de capital
0
0
TOTAL
179676
179676
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
2010
Asisten social
RON
(1.01.2010- 30.09.2010) Burse
Cheltuieli de capital
TOTAL
66
23168
302
56000
26094
0
105564
23168
302
56000
26094
0
105564
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
C. Venituri proprii
Anul financiar
Venituri realizate
2009
1.01.200931.12.2009
RON
Sold la 01.01.2009 =
55220
Încas ri în perioada 01.01.2009
– 31.12.2009=84260
Total venituri 2008=
139480
2010
RON
1.01.2010 3009.2010
Sold la 01.01.2010= 44710
Încas ri în perioada
01.01.2010 – 30.09.2010=
49039
Total venit 2010 = 93749
Categoria de
cheltuieli
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli
Sold la 31 decembrie
2009
Execu,ie
bugetar$
19559
75211
0
94770
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale i
servicii
Total cheltuieli la 30
septembrie 2010
Sold la 30.09.2010
12410
Sume din venituri proprii în perioada 1.10.2009-30.09.2010
Nr.
Achizi,ie de obiecte de inventar, materiale, servicii
Crt.
1
Videoproiectoare pt.cab.biol. i român
Cheltuieli ocazionate de aniversarea a 90 de ani de la
2
înfiin area liceului
3
Mobilier pentru cabinetul de psihologie
4
Placare pere i în 32 s li clas
5
Transport elevi la diverse concursuri
Repara ii sala de biologie i recondi ionare parchet în alte
6
s li de clas
7
Recondi ionat b nci colare
8
Catedre colare
9
Table colare
TOTAL
Nr.
Buc.
2
44710
45715
58125
35624
Suma
total$
3118
13605
1172
7281
5676
8220
15
2
4
2000
704
3600
45376
Cheltuieli investi,ii , din fonduri alocate de la Bugetul Local TOTAL= 192.098 lei:
1. Finalizare SF+PT Reabilitare Modernizare = 119.508 lei
2. Consultan pt.depunerea dosarelor pt.ob inerea de fonduri externe
nerambursabile pt.obiectivul Reabilitare-Modernizare-Extindere Corp
Multifunc ional Colegiul Na ional „Gh.'incai” = 72.590 lei
67
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Capitolul XI
Consiliul Reprezentativ al P$rin,ilor
Lista Membrilor Consiliului Reprezentativ al P$rin,ilor
Clasa a X-a G - Todoran Aurica – pre edinte;
Clasa a X-a F - Ani a Aurica – vicepre edinte;
Clasa a IX-a C - Lengyel Elena – contabil.
Membrii
Clasa a IX-a A – Cosma Mure an Marcela, Buhai Lumini a;
Clasa a IX-a B – Dimirache Diana;
Clasa a IX-a C – Mare Monica, Lengyel Elena;
Clasa a IX-a D – Muntean Corina, Rad G vril ;
Clasa a IX-a E – Con i Dragomir;
Clasa a IX-a F – Brânzei Ioan, Dragomir Gabriela;
Clasa a IX-a G – Bota Dorina, Danciu Alina, Cotvos Otiliu;
Clasa a IX-a H – Pop 'tefania, Mure an Lenu a;
Clasa a X-a A – 'tef nescu Cristina, Duru Monica;
Clasa a X-a B – Mare Ana, Drago Alina, Rusznak 'tefan;
Clasa a X-a C – Viplea Ioana, Banco Maria;
Clasa a X-a D – Lupu Mihaela;
Clasa a X-a E – Dumitru Julieta;
Clasa a X-a F – Ani a Simona, Pop Mihai;
Clasa a X-a G – Todoran Aurica, Pop Liviu;
Clasa a X-a H – Racol a Adriana, Babici Ioan;
Clasa a XI-a A – Marchi Medan Lumini a, Jelea Stela;
Clasa a XI-a B – F rc anu Eugen;
Clasa a XI-a C – Ungur Valer;
Clasa a XI-a D – Nacu Liliana, Bud Olimpia;
Clasa a XI-a E – Eberst Otto, Ulici Carmen;
Clasa a XI-a F – Ciociu Claudia, Ciobanu Nicolae;
Clasa a XI-a G – 'imonca Florin, Grigor Anamaria;
Clasa a XI-a H – Velea Veroniva,Hendea Anca;
Clasa a XII-a A – Stan Doina, Fer igan Mariana;
Clasa a XII-a B – Apan Liviu, Negrea Gheorghe;
Clasa a XII-a C – Gava Ani oara, Ardelean Ileana;
Clasa a XII-a D – Va vari Petric ;
Clasa a XII-a E – Pop Ramona;
Clasa a XII-a F – 'erban Aurica, Giurgiu Emilia;
Clasa a XII-a G – Mure an Liviu, Tar a George;
Clasa a XII-a H – Bozga Aurica, Domide Gherasim.
Sprijinirea conducerii )colii pentru:
- organizariea s rb torii liceului;
- deplas rile elevilor la concursurile i olimpiadele colare;
- achizi ia de c r i, reviste, manuale i alte materiale pentru dotarea bibliotecii colii;
- organizarea festivit ii de premiere de la finalul anului colar;
- achizi ia de materiale pentru între inere i cur enie;
68
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Fonduri ale Consiliului Reprezentativ al P$rin,ilor )i modul de utilizare
I. VENITURI
Incasari in cont curent din donatii parinti
26.695 , 00 lei
Incasari din dobanzi
656 , 21 lei
TOTAL VENITURI
27.351, 21 lei
II . CHELTUIELI
Cheltuieli ocazionate de participarea elevilor la olimpiade, concursuri
(cheltuieli de deplasare, cazare, masa, taxe participare concurs)
Cheltuieli pentru dotarea bibliotecii (achizitionare de reviste, manuale,
culegeri, brosuri , teste)
Cheltuieli materiale liceu ( materiale pentru intretinere si reparatii)
Cheltuieli cu corespondenta si servicii
Cheltuieli aniversare liceu – 90 ani (cheltuieli cu pliante, protocol,
consumabile)
Cheltuieli cu comisioane bancare
TOTAL CHELTUIELI
III . SOLD
1. BANCA
Sold initial – cont curent 1
Intrari in cont curent 1 (dobanzi)
Sold final – cont curent 1
7.550 , 97 lei
656 , 09 lei
8.207, 06 lei
Sold initial – cont curent 2
Intrari in cont curent 2 (dobanzi)
Iesiri din cont curent 2 ( comisioane)
Sold final – cont curent 1
169 , 69 lei
0 , 12 lei
64 , 64 lei
105 , 17 lei
2. CASA
Sold initial casa
Incasari casa
plati casa
SOLD FINAL CASA
409 , 94 lei
26.695 , 00 lei
24.135 , 10 lei
2969 , 84 lei
69
7.450 , 27 lei
1.108 , 00 lei
5.614 , 03 lei
3.605 , 32 lei
6358 , 11 lei
64 , 64 lei
24.200 , 37 lei
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Capitolul XII
Bibliotec$
-
Num r total volume existente la sfâr itul anului colar 2009-2010: 30.421;
Num r c r i cump rate în cursul anului colar – 60;
Suma alocat pentru achizi ie de c r i – 1037 RON;
Num r cititori care au fi la bibliotec – 917 din care profesori – 45.
1. Activit$,i ale bilbiotecii în anul )colar 2009-2010
- Achizi ii de c r i i reviste;
- Înregistrarea i prelucrarea colec iilor;
- Situa ii statistice;
- Verificarea periodic a fondului de carte;
- Eviden a zilnic a activit ii bibliotecii;
- Popularizarea colec iilor;
- Activitatea de împrumut a c r ilor i recuperarea lor;
- Deprinderea elevilor cu folosirea cataloagelor, consultarea lucr rilor de referin ;
- Selectarea publica iilor necesare pentru lucr ri scrise, concursuri, olimpiade
colare;
- Înscrierea elevilor din clasa a IX-a.
2. Activit$ti cu caracter permanent
- 1 Decembrie – Ziua Na ional a României – expozi ie de carte istoric , referate;
- 21 Decembrie – concert de colinde;
- 15 Ianuarie – program artistic închinat marelui poet Mihai Eminescu;
- 24 ianuarie – Unirea Principatelor;
- 30 Ianuarie – Ion Luca Caragiale;
- 8 Martie – Ziua Femeii;
- 20 Martie – Ziua Francofoniei;
- 31 Martie – Nichita St nescu;
- 9 Mai – Ziua Europei.
3. Activit$,i cu caracter specific în colaborare cu catedrele de specialitate:
- Acord de parteneriat cu Biblioteca Jude ean Petre Dulfu în cadrul implement rii
proiectului „S ne cunoa tem scriitorii contemporani”;
- Lansare de carte:
o 11-12 XI 2009 Oana Stoica Mujea „Crime i investiga ii între literatur i realitate”
• „Regina Elfa”;
• „Popa trebuie s moar ”;
• „Somalia Mon Amour”
o 18 I – 18 II 2010
• George Vulturescu – via a i opera poetului, „Dragostea i formele
de comunicare” – poezia, declara ia, SMS, - membru în comisia de
jurizare;
- Participarea la proiectul EU-RO VOICE realizat de Funda ia Catharsis – secretar al
juriului;
- Colaborator la activitatea 8 Martie – „Femeia în lirica româneasc ”;
- Participarea la concursul de crea ie „Ipostaze feminine în literatur organizat de
Colegiul Na ional Mihai Eminescu – colaborator;
70
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
-
Participare la omagierea poetului na ional Mihai Eminescu;
Participarea la concursul de crea ie literar organizat de catedra de limba i
literatura român cu ocazia manifest rilor dedicate împlinirii a 90 de ani de la
înfiin area liceului;
Participarea la sesiunea de comunic ri „Fran a, Italia, Germania, promotorii Europei
unite”, organizat de catedra de francez , italian , german ;
Participarea la proiectul „Noi, Nichita i nevoia de necuvinte”, care a avut loc în data
de 30 III 2010, ini iat de Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” i Colegiul Na ional
„Gheorghe 'incai” în colaborare cu Biblioteca Jude ean „Petre Dulfu”;
Participarea la ziua metodic a bibliotecarului colar.
Capitolul XIII
Secretariat
-
coresponden - num rul actelor intrate sau ie ite : 2950
eviden a elevilor – 890 elevi
registre matricole;
aloca ii de stat pentru elevi;
olimpiade – situa ii;
situa ii statistice;
fi a colii;
contracte de munc – încadrare;
state de plat ;
declara ii CAS – 'omaj;
dosare personale;
diplome bacalaureat i diplome ciclul inferior i superior al liceului;
atestate profesionale;
competen e lingvistice (limba român i limba englez ), competen e digitale;
foi matricole;
arhiva colii;
completarea dosarelor pentru ajutorul financiar EURO200;
fi e fiscale impozit;
admitere – bacalaureat;
preluarea dosarelor pentru pre-transfer;
71
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
Absolven,ii Colegiului Na,ional „Gheorghe 5incai” Baia Mare
promo,ia 2010
CLASA a XII-a A
CLASA a XII-a B
Diriginte MELCEA LUCIA
Diriginte VALEA LUCIA
Numele )i prenumele elevilor
Numele )i prenumele elevilor
AUGUSTIN V. ROXANA
BABICIU G.S ROXANA-DORINA
BALAJ D. RUXANDRA
BERFELA M IOANA
BOROTA I IOAN-NICOLAE-ALEXANDRU
BUD M.S DIANA
CHESEI M.V.I IUSTINIAN-ALEXANDRU
COSTE A. ANDRADA-RALUCA
DANCO' L LAVINIA
FARAGO A.T. TIBOR-AGOSTON
F^RAN A. OANA
FERVIGAN A. ALEXANDRA
FILIPA' D.F. IULIA-DORA
GRO'AN F GIANINA-ALEXANDRA
HENCIU I.R.D ANDREEA
IONCE ' DIANA-LIDIA
JULA M.S. PAULA-SIMONA
KRAJNIK E. ALICE-ANTONIA
MOLDOVAN I.L TUDOR-MIHAI
NAGY S ANDA
NEGRU F.V. GABRIEL-CODRUV-MIRCEA
NICOARA T. ANCA
ONYE V. ALEXANDRU
PETREAN I SILVANA-RAMONA
POCOL S.I ANCA-MAGDALENA
SAVASTRU L LIVIU-VALENTIN
SILAGHI N.M MARINA-DIANA
TINCU V. TEODORA-ALEXANDRA
VRASGYAK Z.S NORBERT
APAN L.I CRISTINA-ALINA
BORLAN G.S DAN-SERBAN
BUNU I.I. DARIA-ANTONIA
BU'ECAN G GEORGIANA-ALEXANDRA
BUTEAN A CRISTIAN
CIRCIU I NICOLETA-IOANA
CRATIV^ R.G CIPRIAN-OVIDIU
CRI'AN E. DANIEL-TRAIAN
DANCIU T. DIANA-MARIA
GREBENIV^ T.V VLADIN-THEODOR
MARCHI'-MEDAN I.M MIHAI-ANDREI
MARIAN C DANIEL
MARINA I BOGDAN-FLORENTIN
MICH I OANA-CLAUDIA
MIHIS M.I MARIUS
MURE'AN V.R CAMELIA-VIORELA
MURE'AN M.V CIPRIAN-MARIUS
MURE'AN I.M DIANA-GABRIELA
MURE'AN G.P MIHAELA-CAMELIA
NEGREA G CRISTIAN-'TEFAN
ROGOJAN I C^T^LIN-IONUV
SAB^U ACRISTIAN-ANDREI
S^L^JAN C.V R^ZVAN-EMANUEL
TOT N. ROXANA
VANCEA S.M PAUL-BOGDAN
ZAIAVI N NICOLAE
ZEHAN A MIHAELA-ROXANA
72
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
CLASA a XII-a C
CLASA a XII-a D
Diriginte PETRUKIU CRINA
Diriginte BREBAN PAMFIL
Numele )i prenumele elevilor
Numele )i prenumele elevilor
ARDELEAN V VLAD-VASILE
BUD-T^M^'AN G GABRIELA
BUDA I IONUV-VASILE
C^L^UZ^ V SEBASTIAN-'TEFAN
CREVU C.R DAN
D^R^BAN F. ADRIAN
FARCA' I LOREDANA-TAISIA
F^RCA' V.D RADU-ANDREI
FEKETE L ROLAND
GAVA L.O LUIGI-VLAD
GOJE N NICOLAE
HOTEA V.I. ADRIAN
LUP'A L.T FLAVIU-IOAN
LUP'A S.A SORINA-GABRIELA
M^RIE' I.M LIANA-ROZALIA
MURE'AN R.M FLAVIU
NEGURIV^ G ALEXANDRU-MIHAI
NEME' G ROBERTA-GEORGIANA
ONVIU V ROBERT-VASILE
POP A.I DAN
POP V. DANIEL
RUSU S.V ALEXANDRA-DOINA
RUZSA G. PAUL-GABRIEL
STOICIU D CAMELIA
SZABO R.M NORBERT
'ANDOR D.' ROLAND-DAN
'LEVENSZKI V GRETA-MARIA
T^T^RAN V RAMONA-DIANA
ANDREICA M LIGIA-PAULA
CIRV R RAMONA-CRISTINA
COMAN G ALEXANDRU
COSTAN A.V ADRIAN-VASILE
COSTIN E IOANA-CRISTINA
DARAB^ D C^T^LIN
DUMA P.G GEORGIANA-NICOLETA
GHERGHEL I NICOLETA
GRUMAZ I IULIA
HOTEA V BOGDAN-VASILE
ILNIVCHI F.R OANA-GEORGETA
ILUV V OANA-VALENTINA
LANG V.D OANA-ANDREA
MARCU H.R MARIUS-HORAVIU
MAROSI M.I DIANA-MARIA
MIH^IL^ G IONELA-ANDREEA
PASCA G.N FLAVIA-GEORGIANA
PASCU J.V LUISA
POP V.C RALUCA-RODICA
PRODAN I RAHELA-GABRIELA
RADU P.G ANDRADA-CARMEN
TRUIC^ N ANDREI-ALEXANDRU
VARGA A ANCA
VA'VARI P ALEXANDRA
VELE I M^D^LINA-LUCIA
VULTUR L ADA
73
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
CLASA a XII-a E
CLASA a XII-a F
Diriginte TA5CM CONSTANTIN
Diriginte POP MARIANA
Numele )i prenumele elevilor
Numele )i prenumele elevilor
AMOTA I.P IONUV
BAIAS G.M MIRUNA
BANCO' L. ROXANA-ISADORA
BARTA ' 'TEFAN-ANDREI
BERECZKY I PAUL-ADRIAN
BIRTA J PAUL-BOGDAN
BURDEA R.O ROLAND
B^LAN-RUS N.C ROBERT-EDUARD
CHIRIL^ V.M OANA-ALEXANDRA
CIOCI M.D CRISTINA-DANA
CRISAN D MARIUS-FLORIN
DRAGO' R IOANA
IUGA L VASILE-LAZ^R
KALISCH P.M ANDRA-PAULA
KOLOZSVARI A.I.I NORBERT-ARPAD
MOIS G. GEORGIANA
MOISESCU M ADA-CORINA
MURE'AN C ROXANA-LUMINIVA
OIEGA' D.A CRISTA-ALEXANDRA
PAUL V ADELINA-LOREDANA
POGÂNGEANU M.I.D IOANA-MARA
POP ' ALEXANDRU-DAN
POP I IOANA
POP ' IULIA-ANA
REZNEK A ANDRA-IOANA
SABOU V REBECA-ROXANA
STRETEA L.I LEONARD-VASILE
ULICI M.D ALEXANDRA-IOANA
VOROBCHIEVICI N DAN
VZDULSKI V IRA-ALEXANDRA
BALAJ C MARK-ALEXANDER
BARBUL D.A ANDRADA
B^LAN I.V CRISTINA
BERCIU G GEORGE-CLAUDIU
BÎRLE N.R R^ZVAN-DAN
CERNE'TEAN Z FLAVIA-ZENOVIA
CHIRIAC M M^D^LINA-MARA-ELENA
CIOLTEA A TUDOR-COSTEL
CIRV L.I DIANA-MARIA
COSTIN M SIMONA-ANDREEA
DULF V. DANIEL-VASILE
GIURGIU V.M BOGDAN-CRISTIAN
GRIGUVA L LOANA-DORA
LAZ^R G MARIAN-VASILE
PETRIC V.G VIRGINIA-MARIA
POP G.F CRISTINA-FLORICA
POP I TUDOR
POP I VLAD
PUICAR V ANAMARIA
RUS A OVIDIU-MIHAI
SACUI I ALEXANDRA
'ERBAN V CRISTINA
TALPO' V IOANA
TIMI' I IOAN-CRISTI
TOTH '.M IZABELLA
VLAD G ROXANA-ALINA
ZOICA' I IOAN
ZUGRAVU G DALINA-DIANA
74
Raportul directorului pentru anul colar 2009 - 2010
CLASA a XII-a G
CLASA a XII-a H
Diriginte CUCUIAT CIPRIAN
Diriginte PANAS VALENTINA
Numele )i prenumele elevilor
Numele )i prenumele elevilor
AVRAM D MARIA-MARA
BABICI F DANIELA-ELENA
BOZGA I MIHAELA-CORINA
BUCIUMAN G.T CAMELIA-MIHAELA-FLORINA
BUZIL^ A VALENTINA-CERNA
C^DAR G ANCA-MARIA
CARACIUC D.M DORA-LARISA
CHERECHE' V. CRISTINA-M^D^LINA
COZA A DANA-MARIA
CRI'AN I ELIZA-IOANA
DALE L.D TUDOR
DOMIDE G.S OCTAVIA
DUMA V. ANDRADA-LAVINIA
GODJA I IOANA-ALEXANDRA
GRIGOR C.SONIA
IRIME' A DANIELA-CRISTINA
LUMEI I.L ADRIANA
MICU R.D RADU-MIHAI
MURE'AN N IULIA-OCTAVIA
OVET I ANDREEA
P^CURAR V ALINA-IOANA
PETRIC^ I CRISTINA-ANCUVA
PINTE D.N MARILENA
POPAN V.V M^D^LINA-'TEFANA
PRICOP I IONELA-FLORINA
RUS G CLAUDIA-IOANA
STULEANIC I 'TEFAN
SZÁNTÒ M LAVINIA-MONICA
T^MA' ' 'TEFANIA-LAVINIA
UNGUREANU F GEORGETA
ARDELEAN R.A ALEXANDRA
BABICI V MIHAELA-GEORGIANA
BALOG L.I ROLLAND-CRISTIAN
BOROS C.A GEORGIANA-TIMEA
BREBAN V.G ADRIANA-ANA
CIOCI G ANCA
COVACIU M.D ADELA-MARINA
CR^CIUN M.I DAIANA-CRISTA
H^'M^'AN G ANDREEA-RAMONA
HOSU S.G DIANA-ROXANA
HOTEA I BOGDAN-MIHAI
IVAN G 'TEFANIA-VASILICA
MIHA'CA V VASILICA-MONICA
MURE'AN D.I ADRIAN-SERGIU
MURE'AN L.L LIVIU-'TEFAN
NEGRE I IOANA
PETRIC R PAULA
PETRICI L.D DANIEL
PETRIMAN I LUDOVIC-NICOLAE
POP V ALEXANDRU-C^T^LIN
POP I DORINA
PUV V NICOLETA-VASILICA
ROGOJAN I.D ALEXANDRA-COSMINA
STEF M CARLA-FELICIA
TARVA F ANDREI
TECAR D ANDREEA-ROXANA
75

Similar documents

RAPORT DE ACTIVITATE AL AGENŢIEI ROMÂNE DE ASIGURARE

RAPORT DE ACTIVITATE AL AGENŢIEI ROMÂNE DE ASIGURARE concurenţiale, ca un mod de integrare a sistemelor naţionale într-un sistem european în care instituţiile dispun de autonomie, sunt diversificate si, mai ales, sunt compatibile în termeni de struct...

More information

Bibliografia CIP

Bibliografia CIP 6. BĂLĂŞOIU, NINETA. Securitatea informatică în Internet / Bălăşoiu Nineta. - Drobeta-Turnu-Severin : Pro Catedra, 2011. ISBN 978-606-92891-1-2

More information