Objava patenata - Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Comments

Transcription

Objava patenata - Državni zavod za intelektualno vlasništvo
HRVATSKI
GLASNIK
INTELEKTUALNOG
VLASNIŠTVA
16/2015
31.07.2015.
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
SADRŽAJ - PATENTI
Objava prijava patenata
Kazalo brojeva prijava patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava patenata prema MKP
Kazalo podnositelja prijava patenata
Objava zahtjeva za priznanje patenata provedbom postupka potpunog
ispitivanja prijava patenata
Objava zahtjeva za priznanje patenata bez potpunog ispitivanja prijava patenata
(konsenzualni patenti)
Objava konsenzualnih patenata
Kazalo brojeva konsenzualnih patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka konsenzualnih patenata prema MKP
Kazalo nositelja konsenzualnih patenata
Objava upisa promjena u Registru prijava patenata
Objava prestanaka vrijednosti patenata
Objava zahtjeva za proširenje europskih prijava patenata
Kazalo brojeva zahtjeva za proširenje europskih prijava patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka zahtjeva za proširenje europskih prijava patenata prema MKP
Kazalo podnositelja zahtjeva za proširenje europskih prijava patenata
Objava proširenih europskih patenata
Kazalo brojeva proširenih europskih patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka proširenih europskih patenata prema MKP
Kazalo nositelja proširenih europskih patenata
Objava izmijenjenih proširenih europskih patenata
Kazalo brojeva izmijenjenih proširenih europskih patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka izmijenjenih proširenih europskih patenata prema MKP
Kazalo nositelja izmijenjenih proširenih europskih patenata
Objava europskih patenata
Kazalo brojeva europskih patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka europskih patenata prema MKP
Kazalo nositelja europskih patenata
Objava izmijenjenih europskih patenata
Kazalo brojeva izmijenjenih europskih patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka izmijenjenih europskih patenata prema MKP
Kazalo nositelja izmijenjenih europskih patenata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
23
35
36
41
44
45
45
45
SADRŽAJ - ŽIGOVI
Objava prijava žigova
Kazalo brojeva prijava žigova
Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava žigova
Kazalo podnositelja prijava žigova
Objava upisa promjena u Registru prijava žigova
Objava informacija o međunarodnim registracijama
žigova za koje je zatražena zaštita u Republici Hrvatskoj
Objava žigova
Kazalo brojeva žigova
Kazalo klasifikacijskih oznaka žigova
Kazalo nositelja žigova
Objava upisa promjena u Registru žigova
Objava produženja vrijednosti registracija žigova
Objava prestanka vrijednosti registracija žigova
1
33
35
38
39
40
43
73
74
76
77
79
81
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava prijava patenata
(51)
(21)
MKP
A01K 69/06 (2006.01)
P20140083A
(10)
(22)
(43)
HR P20140083 A2
25.01.2014.
31.07.2015.
ZAMKA ZA RIBU
FISH TRAP
(71)(72) Robert Celija, Borik 62, 52100 Pula, HR
(57)
Zamka za ribu rješava tehnički problem automatskog ulova ribe,
bez prisustva ribara, te problem signalizacije aktivirane zamke, bez
potrebe vađenja zamke iz vode. Sastoji se od kostura zamke (1),
napravljenog od dva istovjetna kraka sa lukovima i šiljcima (6), osovine s
utorima (4), poluge za mamčenje (11) i opruge (3). Spremna zamka se
postavlja na dno mora ili jezera, a aktivira se kada riba priđe zamki i
pomakne mamac na poluzi za mamčenje (11), koja putem opruge (3)
zatvara kostur zamke (1), sa šiljcima (6) i na taj način hvata ribu te je
zadržava u zamci do vađenja zamke. Zamka za ribu sadrži sistem
signalizacije, gdje putem flaksa za provjeru (10) provjeravamo dali je
zamka aktivirana, bez potrebe vađenja zamke, jer se prilikom aktivacije
zamke, uvjetovano iskakanjem osovine s utorima (4) iz ležišta, flaks za
provjeru (10) oslobađa, te tada ne pruža nikakav otpor, prilikom
povlačenja flaksa rukom, što pokazuje da je zamka aktivirana.
(54)
(51)
MKP
A61N 1/16 (2006.01)
P20140075A
(10)
HR P20140075 A2
22.01.2014.
31.07.2015.
(54)
FLASTERI PROTIV TEHNIČKOG ZRAČENJA I ZRAČENJA
PODZEMNIH VODA
PROTECTIVE PATCH AGAINST TECHNICAL AND
UNDERGROUND WATER RADIATION
(71)(72) Ljuboslav Vonić, Kovačevac 34, 35400 Nova Gradiška, HR
(57)
Flaster protiv zračenja sadrži ljepljivi dio flastera (1), sterilni dio
flastera (2) olovnu pločicu (3), plastičnu prozirnu foliju (4) te naljepnicu (5)
i kao takav predstavlja jednu cjelinu, tj. kompletan proizvod (6). Zbog
jednostavna rukovanja i niske cijene proizvod bi trebao naći svoju
primjenu na tržištu.
(21)
(22)
(43)
(51)
MKP
G06F 21/33 (2013.01)
P20140056A
(10)
HR P20140056 A2
17.01.2014.
31.07.2015.
(54)
SUSTAV I PROTOKOL ZA RASPODIJELJENU AUTENTIKACIJU
KORISNIKA
SYSTEM AND PROTOCOL FOR DISTRIBUTED USER
AUTHENTICATION
(71)(72) Predrag Pale, Vankina 14, 10000 Zagreb, HR
Kristian Skračić, Podvršje 4, 10000 Zagreb, HR
(74)
Albina Dlačić, Zagreb, HR
(57)
Sustav za raspodijeljenu autentikaciju korisnika koji obuhvaća
klijenta (1), aplikacijski poslužitelj (2), DAS i FAS. Protokol za
autentikaciju korisnika u raspodijeljenoj okolini koji koristi Manifest
prilikom razmjene informacije, a koji se sastoji od omotnice (30), te
šifriranih polja koja sadrže identifikator klijenta (31), vremensku oznaku
(32), popis odabranih DAS poslužitelja i sažetak popisa (33), FAS adresu
(34), minimalno potrebni broj DAS poslužitelja (35), zaštićeni adresar
(36), niz DAS ladica (37) koje sadrže šifrirana polja s popisom idućih DAS
poslužitelja (38), lokalni klijentov ID (39), popis proizvedenih izazova (40),
DAS operaciju (41), FAS adresu (42), DAS sud (43).
(21)
(22)
(43)
(51)
(21)
MKP
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/66 (2006.01)
P20140082A
(10)
(22)
(43)
HR P20140082 A2
28.01.2014.
31.07.2015.
UPOTREBA ANALIZE N-GLIKANA VEZANIH NA
IMUNOGLOBULIN G IZ KRVNE PLAZME LJUDI ZA PROCJENU
RIZIKA OD SMRTI NAKON OPERACIJA SRCA
USE OF ANALYSIS N-GLYCANS ATTACHED TO
IMMUNOGLOBULIN G FROM HUMAN BLOOD SERUM FOR THE
RISK ASSESSMENT OF DEATH AFTER HEART SURGERY
(71)
GENOS d.o.o., Vatrogasna 112, 31000 Osijek, HR
(72)
Gordan Lauc, c/o GENOS d.o.o., Hondlova 2/11, 10000 Zagreb, HR
Frano Vučković, c/o GENOS d.o.o., Hondlova 2/11, 10000 Zagreb,
HR
Mislav Novokmet, c/o Genos d.o.o., Hondlova 2/11, 10000 Zagreb,
HR
(74)
Željko Bihar, Zagreb, HR
(57)
Predmetni izum otkriva upotrebu analize ukupnih N-glikana vezanih
na imunoglobulin G (IgG) iz krvne plazme ljudi radi procjene rizika od
smrti kod pacijenata koji se podvrgavaju operaciji srca. Ukoliko analiza
glikana GP6 i GP14 vezanih na IgG pokaže povećanje udjela
galaktoziliranih glikana tijekom prva 24 sata nakon operacije, što je
indikacija pripadnosti obrascu skupine 2 iz studije opisane u predmetnom
izumu, tj. povećanom indeksu EuroSCORE II, takav nalaz je indikacija
povećanog rizika od smrtnosti kod ispitivanog pacijenta.
(54)
1
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo brojeva prijava patenata
Broj prijave
patenta
(21)
P20140056A
P20140075A
2
MKP
(51)
G06F 21/33 (2013.01)
A61N 1/16 (2006.01)
Broj prijave
patenta
(21)
P20140082A
MKP
(51)
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/66 (2006.01)
Broj prijave
patenta
(21)
P20140083A
MKP
(51)
A01K 69/06 (2006.01)
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava
patenata prema Međunarodnoj
klasifikaciji patenata
MKP
Naziv izuma
(51)
Broj prijave
patenta
(21)
A01K 69/06 (2006.01)
P20140083A
A61B 5/00 (2006.01)
P20140082A
A61N 1/16 (2006.01)
P20140075A
G01N 33/48 (2006.01)
P20140082A
G01N 33/50 (2006.01)
P20140082A
G01N 33/66 (2006.01)
P20140082A
G06F 21/33 (2013.01)
P20140056A
ZAMKA ZA RIBU
FISH TRAP
UPOTREBA ANALIZE N-GLIKANA VEZANIH NA IMUNOGLOBULIN G IZ KRVNE PLAZME LJUDI
ZA PROCJENU RIZIKA OD SMRTI NAKON OPERACIJA SRCA
USE OF ANALYSIS N-GLYCANS ATTACHED TO IMMUNOGLOBULIN G FROM HUMAN BLOOD
SERUM FOR THE RISK ASSESSMENT OF DEATH AFTER HEART SURGERY
FLASTERI PROTIV TEHNIČKOG ZRAČENJA I ZRAČENJA PODZEMNIH VODA
PROTECTIVE PATCH AGAINST TECHNICAL AND UNDERGROUND WATER RADIATION
UPOTREBA ANALIZE N-GLIKANA VEZANIH NA IMUNOGLOBULIN G IZ KRVNE PLAZME LJUDI
ZA PROCJENU RIZIKA OD SMRTI NAKON OPERACIJA SRCA
USE OF ANALYSIS N-GLYCANS ATTACHED TO IMMUNOGLOBULIN G FROM HUMAN BLOOD
SERUM FOR THE RISK ASSESSMENT OF DEATH AFTER HEART SURGERY
UPOTREBA ANALIZE N-GLIKANA VEZANIH NA IMUNOGLOBULIN G IZ KRVNE PLAZME LJUDI
ZA PROCJENU RIZIKA OD SMRTI NAKON OPERACIJA SRCA
USE OF ANALYSIS N-GLYCANS ATTACHED TO IMMUNOGLOBULIN G FROM HUMAN BLOOD
SERUM FOR THE RISK ASSESSMENT OF DEATH AFTER HEART SURGERY
UPOTREBA ANALIZE N-GLIKANA VEZANIH NA IMUNOGLOBULIN G IZ KRVNE PLAZME LJUDI
ZA PROCJENU RIZIKA OD SMRTI NAKON OPERACIJA SRCA
USE OF ANALYSIS N-GLYCANS ATTACHED TO IMMUNOGLOBULIN G FROM HUMAN BLOOD
SERUM FOR THE RISK ASSESSMENT OF DEATH AFTER HEART SURGERY
SUSTAV I PROTOKOL ZA RASPODIJELJENU AUTENTIKACIJU KORISNIKA
SYSTEM AND PROTOCOL FOR DISTRIBUTED USER AUTHENTICATION
(54)
3
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo podnositelja prijava patenata
Podnositelj prijave patenta
(71)
MKP
(51)
Broj prijave patenta
(21)
Naziv izuma
(54)
Celija, Robert, HR
GENOS d.o.o., HR
P20140083A
P20140082A
Pale, Predrag, HR
A01K 69/06 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/66 (2006.01)
G06F 21/33 (2013.01)
Skračić, Kristian, HR
G06F 21/33 (2013.01)
P20140056A
Vonić, Ljuboslav, HR
A61N 1/16 (2006.01)
P20140075A
ZAMKA ZA RIBU
UPOTREBA ANALIZE N-GLIKANA VEZANIH NA
IMUNOGLOBULIN G IZ KRVNE PLAZME LJUDI ZA
PROCJENU RIZIKA OD SMRTI NAKON OPERACIJA
SRCA
SUSTAV I PROTOKOL ZA RASPODIJELJENU
AUTENTIKACIJU KORISNIKA
SUSTAV I PROTOKOL ZA RASPODIJELJENU
AUTENTIKACIJU KORISNIKA
FLASTERI PROTIV TEHNIČKOG ZRAČENJA I
ZRAČENJA PODZEMNIH VODA
4
P20140056A
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava zahtjeva za priznanje patenata
provedbom postupka potpunog ispitivanja
prijava patenata
MKP
Broj prijave
patenta
Datum
podnošenja
zahtjeva
Prijava
objavljena
u HGIV-u br.
Ime(na) podnositelja
zahtjeva i prebivalište
ili tvrtka i sjedište
Naziv izuma
(51)
(21)
A61K 39/02 (2006.01)
P20140954A
16.07.2015
3/2015
P20130700A
22.07.2015
3/2015
Zoetis LLC, 100 Campus
Drive, 07932 Florham Park,
NJ, US
PhotoPay Ltd., Podfuščak 3,
10000 Zagreb, HR
KOMBINIRANO CJEPIVO PROTIV
PCV I BAKTERIJE MYCOPLASMA
HYOPNEUMONIAE
SUSTAV ZA ADAPTIVNU DETEKCIJU
I EKSTRAKCIJU STRUKTURA IZ
STROJNO GENERIRANIH
DOKUMENATA
G06F 17/21 (2006.01)
(54)
5
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava zahtjeva za priznanje patenata bez
potpunog ispitivanja prijava patenata
(konsenzualni patenti)
MKP
Broj prijave
patenta
(51)
(21)
D01B 3/04 (2006.01)
P20130682A
6
Datum
podnošenja
zahtjeva
Prijava
objavljena
u HGIV-u br.
Ime(na) podnositelja
zahtjeva i prebivalište
ili tvrtka i sjedište
Naziv izuma
21.07.2015
3/2015
Damir Remenar, Dunavska
44, 32236 Ilok, HR
STROJ ZA EKOLOŠKO PRANJE
SIROVE MASNE VUNE
(54)
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava konsenzualnih
patenata
(51)
(11)
(21)
MKP
A47K 5/122 (2006.01)
PK20130207
P20130207A
(10)
(45)
(22)
(43)
HR P20130207 B3
31.07.2015.
07.03.2013.
12.09.2014.
ISTISKIVAČ SADRŽAJA IZ MEKIH TUBA
DISPENSER FOR SOFT TUBE CONTENT
(73)(72) Marijan Budimir, Vukovarska 168, 21000 Split, HR
(74)
DIATUS, društvo inovatora Split, Split, HR
(57)
Istiskivač sadržaja iz mekih tuba, naznačen time, da obuhvaća
kućište (A), valjke (B) i osigurače (C); da je tijelo (1) kućišta izvedeno u
obliku šupljeg pravokutnika; da kućište ima prednju pregradu (2) i
stražnju pregradu (3); da kućište ima bočne pregrade (4); da su kroz obje
bočne pregrade (4) izvedeni paralelni otvori: veći otvori (5) za prolaz tijela
(9) valjaka (B) i manji otvori (6) u kojima se okreću osovine (10) valjaka
(B); da se istiskivač montira na vertikalnu stjenku; da su kroz bočne
pregrade (4) izbušene vertikalne rupe (7) za uvlačenje tijela (12)
osigurača (C); da su u kućištu montirana dva paralelna valjka (B); da
valjci (B) imaju glavu (8), tijelo (9) i osovinu (10); da glava (8) i tijelo (9)
valjaka (B) imaju uzdužne zube; da osigurači (C) imaju tijelo (12)
igličastog oblika; da se osiguračima (C) blokiraju valjci (B) protiv
izvlačenja iz kućišta istiskivača; da je istiskivač, s obzirom na način
montaže na vertikalnu stjenku, izveden u tri varijante: istiskivač s
obostrano ljepljivom trakom (D); istiskivač s uškama (E) i istiskivač s
nosačem (F). Prijava sadrži još 4 patentna zahtjeva.
(54)
(51)
MKP
A61K 35/745 (2015.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
PK20130487
P20130487A
(10)
u količini od 10-50% m/m računato na sadržaj apigenina (1);
iii) suhog ekstrakta lista paprene metvice u količini od 10-50% m/m; te
iv) pomoćnih tvari s kojima čine konačni dozni oblik; do 100% m/m
formulacije.
Patent sadrži još 14 patentnih zahtjeva.
(51)
MKP
C09J 131/06 (2006.01)
PK20110906
P20110906A
(10)
HR P20110906 B3
31.07.2015.
02.12.2011.
(43)
28.02.2014.
(54)
LJEPILO NA BAZI POLIVINILACETATA (PVAc) OJAČANO
VLAKNIMA KONOPLJE I POSTUPAK ZA DOBIVANJE ISTOGA
GLUE BASED ON POLYVINYL ACETATE (PVAc) REINFORCED
WITH HEMP FIBER AND METHOD FOR OBTAINING THE SAME
(73)
AVAK, d.o.o., Kesten brijeg 5, 10000 Zagreb, HR
(57)
Ljepilo naznačeno time što se sastoji od homogene disperzije
vlakana konoplje (Canabis sativa, Canabis indica) i vodene emulzije
polivinlacetata. Prijava sadrži još 2 patentna zahtjeva.
(11)
(21)
(45)
(22)
HR P20130487 B3
31.07.2015.
04.06.2013.
(43)
05.12.2014.
(54)
FORMULACIJA PROBIOTIKA S APIGENINOM I EKSTRAKTOM
PAPRENE METVICE
PROBIOTIC FORMULATION WITH APIGENIN AND PEPPERMINT
EXTRACT
(73)
PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, HR
(72)
Ivica Cepanec, Zagorska 28, Bunjani, 10314 Križ, HR
Zdravka Knežević, III Podbrežje 37, 10000 Zagreb, HR
(74)
Željko Bihar, Zagreb, HR
(57)
Formulacija probiotika, naznačena time, da se sastoji od:
i) jedne ili više liofiliziranih kultura probiotičkih bakterija izabranih iz
skupine koju čine: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus
bulgaricus,
Lactobacillus
johnsonii,
Lactobacillus
delbrueckii, Bifidobacterium animalis ssp. lactis i Bifidobacterium longum;
u količini od 1•107 do 5•1010 cfu/g ili 0,01-50% m/m;
ii) apigenina (1), njegovih O-glikozida ili suhih biljnih ekstrakata koji ih
sadrže:
(11)
(21)
(45)
(22)
7
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo brojeva konsenzualnih patenata
Broj konsenzualnog
patenta
(11)
P20110906
P20130207
8
MKP
(51)
C09J 131/06 (2006.01)
A47K 5/122 (2006.01)
Broj konsenzualnog
patenta
(11)
P20130487
MKP
(51)
A61K 35/745 (2015.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo klasifikacijskih oznaka
konsenzualnih patenata prema
Međunarodnoj klasifikaciji patenata
MKP
(51)
Broj konsenzualnog Naziv izuma
patenta
(11)
(54)
A47K 5/122 (2006.01)
P20130207
A61K 35/745 (2015.01)
P20130487
A61K 35/747 (2015.01)
P20130487
A61K 9/14 (2006.01)
P20130487
A61K 9/20 (2006.01)
P20130487
A61K 9/48 (2006.01)
P20130487
A61P 1/00 (2006.01)
P20130487
A61P 31/00 (2006.01)
P20130487
A61P 37/00 (2006.01)
P20130487
C09J 131/06 (2006.01)
P20110906
ISTISKIVAČ SADRŽAJA IZ MEKIH TUBA
DISPENSER FOR SOFT TUBE CONTENT
FORMULACIJA PROBIOTIKA S APIGENINOM I EKSTRAKTOM PAPRENE METVICE
PROBIOTIC FORMULATION WITH APIGENIN AND PEPPERMINT EXTRACT
FORMULACIJA PROBIOTIKA S APIGENINOM I EKSTRAKTOM PAPRENE METVICE
PROBIOTIC FORMULATION WITH APIGENIN AND PEPPERMINT EXTRACT
FORMULACIJA PROBIOTIKA S APIGENINOM I EKSTRAKTOM PAPRENE METVICE
PROBIOTIC FORMULATION WITH APIGENIN AND PEPPERMINT EXTRACT
FORMULACIJA PROBIOTIKA S APIGENINOM I EKSTRAKTOM PAPRENE METVICE
PROBIOTIC FORMULATION WITH APIGENIN AND PEPPERMINT EXTRACT
FORMULACIJA PROBIOTIKA S APIGENINOM I EKSTRAKTOM PAPRENE METVICE
PROBIOTIC FORMULATION WITH APIGENIN AND PEPPERMINT EXTRACT
FORMULACIJA PROBIOTIKA S APIGENINOM I EKSTRAKTOM PAPRENE METVICE
PROBIOTIC FORMULATION WITH APIGENIN AND PEPPERMINT EXTRACT
FORMULACIJA PROBIOTIKA S APIGENINOM I EKSTRAKTOM PAPRENE METVICE
PROBIOTIC FORMULATION WITH APIGENIN AND PEPPERMINT EXTRACT
FORMULACIJA PROBIOTIKA S APIGENINOM I EKSTRAKTOM PAPRENE METVICE
PROBIOTIC FORMULATION WITH APIGENIN AND PEPPERMINT EXTRACT
LJEPILO NA BAZI POLIVINILACETATA (PVAc) OJAČANO VLAKNIMA KONOPLJE I POSTUPAK
ZA DOBIVANJE ISTOGA
GLUE BASED ON POLYVINYL ACETATE (PVAc) REINFORCED WITH HEMP FIBER AND
METHOD FOR OBTAINING THE SAME
9
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo nositelja konsenzualnih
patenata
Nositelj konsenzualnog
patenta
(73)
MKP
(51)
Broj konsenzualnog Naziv izuma
patenta
(11)
(54)
AVAK, d.o.o., HR
C09J 131/06 (2006.01)
P20110906
Budimir, Marijan, HR
PharmaS d.o.o., HR
A47K 5/122 (2006.01)
A61K 35/745 (2015.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
P20130207
P20130487
10
LJEPILO NA BAZI POLIVINILACETATA (PVAc)
OJAČANO VLAKNIMA KONOPLJE I POSTUPAK ZA
DOBIVANJE ISTOGA
ISTISKIVAČ SADRŽAJA IZ MEKIH TUBA
FORMULACIJA PROBIOTIKA S APIGENINOM I
EKSTRAKTOM PAPRENE METVICE
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava upisa promjena u Registru prijava
patenata
Promjena adresa/sjedišta podnositelja prijava patenata
Broj prijave
patenta
(21)
Raniji zapis
Novi zapis
Datum upisa
promjene
P20120402A
Zdenko Veverec, Crnčićeva 16A, 10000 Zagreb,
HR
Zdenko Veverec, Remetinečka 79b, 10000 Zagreb,
HR
15.07.2015
11
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava prestanaka vrijednosti patenata/
konsenzualnih patenata
Broj
patenta
MKP
(11)
(51)
P20020642
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 31/616 (2006.01)
A61K 47/18 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 19/00 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/06 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07C 69/157 (2006.01)
C07C 229/26 (2006.01)
C07D 233/64 (2006.01)
12
Datum
prestanka
vrijednosti
patenta
Patent
objavljen u
HGIV-u br.
Naziv izuma
13.01.2015
11/2006
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU POCINČANE ČELIČNE TRAKE
I POCINČANA ČELIČNA TRAKA
(54)
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava zahtjeva za
proširenje europskih
prijava patenata
(51)
(96)
(97)
(31)
(54)
(71)
(72)
MKP
C07D 237/32 (2006.01)
(97)
EP 14181346.9 15.10.2007.
EP 2824098, 14.01.2015. 201503, En
829694 P
(32) 17.10.2006.
(33) US
Method for the preparation of 4-[3-(4-cyclopropanecarbonylpiperazine-1-carbonyl)-4-fluoro-benzyl]-2H-phthalazin-1-one
Kudos Pharmaceuticals Limited, 2 Kingdom Street, London W2
6BD, GB
Menear, Keith, Colwyn,Washington Road,, Storrington, West
Sussex,RH20 4DE, GB
Ottridge, Anthony, c/o Kudos Pharmaceuticals Limited, 2
KingdomStreet, London, Greater London WC2 6BD, GB
Londesbrough, Derek, c/o Onyx Scientific Ltd, Silverbriar
EnterprisePark East, Sunderland, Tyne and Wear SR5 2TQ, GB
Hallett, Michael, c/o Onyx Scientific Ltd, Silverbriar EnterprisePark
East, Sunderland, TYne and Wear SR5 2TQ, GB
Mullholland, Keith, c/o AstraZeneca Ltd, Charter Way, Macclesfield,
Cheshire SK10 2NA, GB
Pittam, John, c/o AstraZeneca Ltd, Charter Way, Macclesfield,
Cheshire SK10 2NA, GB
Laffan, David, c/o AstraZeneca Ltd, Charter Way, Macclesfield,
Cheshire SK10 2NA, GB
Ashworth, Ian, c/o AstraZeneca Ltd, Charter Way, Macclesfield,
Cheshire SK10 2NA, GB
Jones, Martin, c/o AstraZeneca Ltd, Charter Way, Macclesfield,
Cheshire SK10 2NA, GB
Cheryman, Janette, c/o AstraZeneca Ltd, Charter Way,
Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, GB
(51)
MKP
C07D 498/22 (2006.01)
(96)
EP 10173464.8 03.11.2005.
EP 2272850, 12.01.2011. 201102, En
625343 P
(32) 05.11.2004.
(33) US
642131 P
07.01.2005.
US
Process for purifying staurosporine
Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
Hoehn, Pascale, 3, rue Albert Schweitzer, 68440, Eschentzwiller,
FR
Koch, Bernd, 13, Rue du Raisin, 68220, Buschwiller, FR
Mutz, Michael, Novartis Pharma AG, Werk Klybeck, Postfach, 4002,
Basel, CH
(97)
(31)
(54)
(71)
(72)
(51)
(96)
(97)
(31)
(54)
(71)
(72)
(97)
Slusarenko, Yuhil, 856 de Bourgogne, App. 2,, Ste-Foy, Québec
G1X 3E1, CA
EP 2824098
(51)
(96)
(97)
(31)
(54)
(71)
(72)
MKP
(97) EP 1772907
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/068 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01L 31/0216 (2006.01)
H01L 31/028 (2006.01)
H01L 31/052 (2006.01)
EP 06121983.8 09.10.2006.
EP 1772907, 11.04.2007. 200715, En
246509
(32) 07.10.2005.
(33) US
340171
26.01.2006.
US
Germanium solar cell and method for the production thereof
IMEC, Kapeldreef 75, 3001 Leuven, BE
Umicore N.V., Broekstraat 31, 1000 Bruxelles, BE
POSTHUMA, Niels, Prelatenstraat 19 bus 4, 3000, LEUVEN, BE
VAN DER HEIDE, Johan, Lindekensstraat 72, 3200, AARSCHOT,
BE
FLAMAND, Giovanni, Meir 24, 2520, OELEGEM, BE
POORTMANS, Jef, Overwinningsstraat 51, 3010, KESSEL-LO, BE
EP 2272850
MKP
(97) EP 2894457
G01N 15/02 (2006.01)
G01N 27/403 (2006.01)
G01N 33/20 (2006.01)
EP 15157157.7 25.02.2005.
EP 2894457, 15.07.2015. 201529, En
550998 P
(32) 04.03.2004.
(33) US
Electrode configuration for LIMCA
Novelis, Inc., 3560 Lenox Road, Suite 2000, Atlanta, GA 30326, US
Marcotte, Jacques, 727, Ave Ste-Brigitte,, Ste-Brigitte-de-Laval,
Québec G0A 3K0, CA
13
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo brojeva zahtjeva za proširenje
europskih prijava patenata
Broj objave europske
prijave patenta
(97)
EP 1772907
MKP
(51)
H01L 31/0224
(2006.01)
H01L 31/068
(2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01L 31/0216
(2006.01)
H01L 31/028
(2006.01)
H01L 31/052
(2006.01)
EP 2272850
C07D 498/22
(2006.01)
EP 2824098
C07D 237/32
(2006.01)
EP 2894457
14
G01N 15/02 (2006.01)
G01N 27/403
(2006.01)
G01N 33/20 (2006.01)
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo klasifikacijskih oznaka zahtjeva
za proširenje europskih prijava
patenata prema Međunarodnoj
klasifikaciji patenata
MKP
(51)
Broj objave europske
prijave patenta
(97)
C07D 237/32 (2006.01)
C07D 498/22 (2006.01)
G01N 15/02 (2006.01)
G01N 27/403 (2006.01)
G01N 33/20 (2006.01)
H01L 31/0216 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/028 (2006.01)
H01L 31/052 (2006.01)
H01L 31/068 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
EP 2824098
EP 2272850
EP 2894457
EP 2894457
EP 2894457
EP 1772907
EP 1772907
EP 1772907
EP 1772907
EP 1772907
EP 1772907
Naziv izuma
(54)
Method for the preparation of 4-[3-(4-cyclopropanecarbonyl- piperazine-1-carbonyl)-4-fluorobenzyl]-2H-phthalazin-1-one
Process for purifying staurosporine
Electrode configuration for LIMCA
Electrode configuration for LIMCA
Electrode configuration for LIMCA
Germanium solar cell and method for the production thereof
Germanium solar cell and method for the production thereof
Germanium solar cell and method for the production thereof
Germanium solar cell and method for the production thereof
Germanium solar cell and method for the production thereof
Germanium solar cell and method for the production thereof
15
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo podnositelja zahtjeva za
proširenje europskih prijava patenata
Podnositelj europske
prijave patenta
(71)
IMEC, BE
Kudos Pharmaceuticals Limited, GB
Novartis AG, CH
Novelis, Inc., US
Umicore N.V., BE
16
MKP
(51)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/068 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01L 31/0216 (2006.01)
H01L 31/028 (2006.01)
H01L 31/052 (2006.01)
C07D 237/32 (2006.01)
C07D 498/22 (2006.01)
G01N 15/02 (2006.01)
G01N 27/403 (2006.01)
G01N 33/20 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/068 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01L 31/0216 (2006.01)
H01L 31/028 (2006.01)
H01L 31/052 (2006.01)
Broj objave europske
prijave patenta
(97)
Naziv izuma
EP 2824098
Method for the preparation of 4-[3-(4cyclopropanecarbonyl- piperazine-1-carbonyl)-4-fluorobenzyl]-2H-phthalazin-1-one
Process for purifying staurosporine
Electrode configuration for LIMCA
EP 1772907
EP 2272850
EP 2894457
EP 1772907
(54)
Germanium solar cell and method for the production
thereof
Germanium solar cell and method for the production
thereof
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava proširenih
europskih patenata
MKP
(10)
HR P20150363 T1
A61K 39/02 (2006.01)
A61K 39/40 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(11)
P20150363
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150363T
(22)
30.03.2015.
(96)
EP 06090208.7 10.11.2006.
(97)
EP 1920781, 14.05.2008. 200820, En
(97)
EP 1920781, 04.03.2015. 201510, En
(54)
KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE CORE-1 POZITIVNI
MIKROORGANIZAM I NJIHOVA PRIMJENA ZA LIJEČENJE ILI
PROFILAKSU TUMORA
COMPOSITIONS COMPRISING A CORE-1 POSITIVE
MICROORGANISM AND THEIR USE FOR THE TREATMENT OR
PROPHYLAXIS OF TUMORS
(73)
Glycotope GmbH, Robert-Rössle-Strasse 10, 13125 Berlin, DE
(72)
Steffen Goletz, Eichhornstrasse 24, 16548 Glienicke, DE
(74)
Gordana Turkalj, Zagreb, HR
Tatjana Sučić, Zagreb, HR
(57)
Formulacija koja je izabrana iz grupe koja obuhvaća nutraceutsku
i/ili farmaceutsku kompoziciju, koja sadrži najmanje jedan Core-1 pozitivni
mikroorganizam, koji je izabran iz grupe koja se sastoji od DSM 18726
(AG6) i DSM 18728 (MU1), i/ili najmanje jednog njihovog lizata ili frakcije,
koji obuhvaća najmanje jednu Core-1 pozitivnu komponentu.
(51)
Patent sadrži još 10 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150312 T1
C07K 14/25 (2006.01)
C07K 14/205 (2006.01)
C12P 21/00 (2006.01)
(11)
P20150312
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150312T
(22)
18.03.2015.
(96)
EP 10179208.3 10.05.2006.
(97)
EP 2311972, 20.04.2011. 201116, En
(97)
EP 2311972, 21.01.2015. 201504, En
(31)
05010276
(32) 11.05.2005.
(33) EP
(62)
06753552.6 ; 10.05.2006.
(54)
REKOMBINANTNI N-GLIKOZILIRANI PROTEINI IZ
PROKARIOTSKIH STANICA
RECOMBINANT N-GLYCOSYLATED PROTEINS FROM
PROCARYOTIC CELLS
(73)
ETH Zurich, Raemistrasse 101/ETH Transfer, 8092 Zurich, CH
(72)
Markus Aebi, Bellevuestrasse 4, 5430 Wettingen, CH
Michael Kowarik, Goldbrunnenstrasse 57, 8055 Zurich, CH
Umesh Ahuja, Bergackerstrasse 46, 8046 Zurich, CH
(74)
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Uporaba jedne ili više sekvenci aminokiselina koje sadrže sekvencu
D/E- X- N-Z-S/T, gdje X i Z mogu biti bilo koja prirodna aminokiselina
osim prolina, za modificiranje proteina tako da oligosaharil transferaza iz
Campylobacter spp. može taj protein N-glikozilirati.
(51)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 21/04 (2006.01)
C12N 15/13 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
C12N 5/10 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
(11)
P20150591
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150591T
(22)
02.06.2015.
(96)
EP 10181126.3 25.07.2006.
(97)
EP 2298815, 23.03.2011. 201112, En
(97)
EP 2298815, 11.03.2015. 201511, En
(31)
702499 P
(32) 25.07.2005.
(33) US
800595 P
16.05.2006.
US
(62)
06788565.7 ; 25.07.2006.
(54)
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE MOLEKULE
B-CELL REDUCTION USING CD37-SPECIFIC AND CD20SPECIFIC BINDING MOLECULES
(73)
Emergent Product Development Seattle, LLC, 2401 Fourth Avenue
Suite 1050, Seattle, WA 98121, US
(72)
Laura Sue Grosmaire, P.O. Box 252, 98025 Hobart, WA, US
Martha Susan Hayden-Ledbetter, 18798 Ridgefield Road NW,
98178 Shoreline, WA, US
Jeffrey A. Ledbetter, 18798 Ridgefield Road NW, 98177 Shoreline,
WA, US
Peter Armstrong Thompson, 14075 30th Place N.E., 98007
Bellevue, WA, US
Sandy Alexander Simon, 1904 NE 68th Street, 98115 Seattle, WA,
US
William Brady, 618 219th Place SW, 98021 Bothell, WA, US
(74)
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Humanizirani CD37-specifični vezni protein obuhvaća:
regije iz okvira ljudskog lakog lanca, CDR1 lakog lanca obuhvaća slijed
aminokiselina identifikacijskog broja SEQ ID NO:61, CDR2 lakog lanca
obuhvaća slijed aminokiselina identifikacijskog broja SEQ ID NO:64 i
CDR3 lakog lanca obuhvaća slijed aminokiselina identifikacijskog broja
SEQ ID NO:66; i
regije iz okvira ljudskog teškog lanca, CDR1 teškog lanca obuhvaća slijed
aminokiselina identifikacijskog broja SEQ ID NO:63, CDR2 teškog lanca
obuhvaća slijed aminokiselina identifikacijskog broja SEQ ID NO:65 i
CDR3 teškog lanca obuhvaća slijed aminokiselina identifikacijskog broja
SEQ ID NO:67 ili 68
pri čemu se humanizirani vezni protein natječe s monoklonskim
protutijelom G28-1 za vezanje s ljudskim CD37.
Patent sadrži još 26 patentnih zahtjeva.
Patent sadrži još 16 patentnih zahtjeva.
(51)
MKP
C07K 16/28 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(10)
HR P20150591 T1
17
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo brojeva proširenih europskih
patenata
Broj patenta
(11)
P20150312
P20150363
18
MKP
(51)
C07K 14/25 (2006.01)
C07K 14/205 (2006.01)
C12P 21/00 (2006.01)
A61K 39/02 (2006.01)
A61K 39/40 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
Broj patenta
(11)
P20150591
MKP
(51)
C07K 16/28 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 21/04 (2006.01)
C12N 15/13 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
C12N 5/10 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo klasifikacijskih oznaka
proširenih europskih patenata prema
Međunarodnoj klasifikaciji patenata
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A61K 39/02 (2006.01)
P20150363
A61K 39/395 (2006.01)
P20150591
A61K 39/40 (2006.01)
P20150363
A61P 21/04 (2006.01)
P20150591
A61P 35/00 (2006.01)
P20150363
A61P 35/00 (2006.01)
P20150591
A61P 37/00 (2006.01)
P20150591
C07K 14/205 (2006.01)
P20150312
C07K 14/25 (2006.01)
P20150312
C07K 16/28 (2006.01)
P20150591
C07K 16/46 (2006.01)
P20150591
C12N 1/20 (2006.01)
P20150363
C12N 15/13 (2006.01)
P20150591
C12N 15/85 (2006.01)
P20150591
C12N 5/10 (2006.01)
P20150591
C12P 21/00 (2006.01)
P20150312
G01N 33/53 (2006.01)
P20150363
KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE CORE-1 POZITIVNI MIKROORGANIZAM I NJIHOVA PRIMJENA
ZA LIJEČENJE ILI PROFILAKSU TUMORA
COMPOSITIONS COMPRISING A CORE-1 POSITIVE MICROORGANISM AND THEIR USE FOR
THE TREATMENT OR PROPHYLAXIS OF TUMORS
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37-SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE
MOLEKULE
B-CELL REDUCTION USING CD37-SPECIFIC AND CD20-SPECIFIC BINDING MOLECULES
KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE CORE-1 POZITIVNI MIKROORGANIZAM I NJIHOVA PRIMJENA
ZA LIJEČENJE ILI PROFILAKSU TUMORA
COMPOSITIONS COMPRISING A CORE-1 POSITIVE MICROORGANISM AND THEIR USE FOR
THE TREATMENT OR PROPHYLAXIS OF TUMORS
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37-SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE
MOLEKULE
B-CELL REDUCTION USING CD37-SPECIFIC AND CD20-SPECIFIC BINDING MOLECULES
KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE CORE-1 POZITIVNI MIKROORGANIZAM I NJIHOVA PRIMJENA
ZA LIJEČENJE ILI PROFILAKSU TUMORA
COMPOSITIONS COMPRISING A CORE-1 POSITIVE MICROORGANISM AND THEIR USE FOR
THE TREATMENT OR PROPHYLAXIS OF TUMORS
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37-SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE
MOLEKULE
B-CELL REDUCTION USING CD37-SPECIFIC AND CD20-SPECIFIC BINDING MOLECULES
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37-SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE
MOLEKULE
B-CELL REDUCTION USING CD37-SPECIFIC AND CD20-SPECIFIC BINDING MOLECULES
REKOMBINANTNI N-GLIKOZILIRANI PROTEINI IZ PROKARIOTSKIH STANICA
RECOMBINANT N-GLYCOSYLATED PROTEINS FROM PROCARYOTIC CELLS
REKOMBINANTNI N-GLIKOZILIRANI PROTEINI IZ PROKARIOTSKIH STANICA
RECOMBINANT N-GLYCOSYLATED PROTEINS FROM PROCARYOTIC CELLS
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37-SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE
MOLEKULE
B-CELL REDUCTION USING CD37-SPECIFIC AND CD20-SPECIFIC BINDING MOLECULES
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37-SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE
MOLEKULE
B-CELL REDUCTION USING CD37-SPECIFIC AND CD20-SPECIFIC BINDING MOLECULES
KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE CORE-1 POZITIVNI MIKROORGANIZAM I NJIHOVA PRIMJENA
ZA LIJEČENJE ILI PROFILAKSU TUMORA
COMPOSITIONS COMPRISING A CORE-1 POSITIVE MICROORGANISM AND THEIR USE FOR
THE TREATMENT OR PROPHYLAXIS OF TUMORS
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37-SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE
MOLEKULE
B-CELL REDUCTION USING CD37-SPECIFIC AND CD20-SPECIFIC BINDING MOLECULES
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37-SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE
MOLEKULE
B-CELL REDUCTION USING CD37-SPECIFIC AND CD20-SPECIFIC BINDING MOLECULES
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37-SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE
MOLEKULE
B-CELL REDUCTION USING CD37-SPECIFIC AND CD20-SPECIFIC BINDING MOLECULES
REKOMBINANTNI N-GLIKOZILIRANI PROTEINI IZ PROKARIOTSKIH STANICA
RECOMBINANT N-GLYCOSYLATED PROTEINS FROM PROCARYOTIC CELLS
KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE CORE-1 POZITIVNI MIKROORGANIZAM I NJIHOVA PRIMJENA
ZA LIJEČENJE ILI PROFILAKSU TUMORA
COMPOSITIONS COMPRISING A CORE-1 POSITIVE MICROORGANISM AND THEIR USE FOR
THE TREATMENT OR PROPHYLAXIS OF TUMORS
19
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo nositelja proširenih europskih
patenata
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
Emergent Product Development
Seattle, LLC, US
C07K 16/28 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 21/04 (2006.01)
C12N 15/13 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
C12N 5/10 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
C07K 14/25 (2006.01)
C07K 14/205 (2006.01)
C12P 21/00 (2006.01)
A61K 39/02 (2006.01)
A61K 39/40 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
P20150591
SMANJENJE BROJA B-STANICA KORISTEĆI CD37SPECIFIČNE I CD20-SPECIFIČNE VEZNE MOLEKULE
P20150312
REKOMBINANTNI N-GLIKOZILIRANI PROTEINI IZ
PROKARIOTSKIH STANICA
P20150363
KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE CORE-1 POZITIVNI
MIKROORGANIZAM I NJIHOVA PRIMJENA ZA
LIJEČENJE ILI PROFILAKSU TUMORA
ETH Zurich, CH
Glycotope GmbH, DE
20
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava izmijenjenih
proširenih europskih
patenata
MKP
(10)
HR P20110758 T4
C07K 16/24 (2006.01)
(11)
P20110758
(46)
31.07.2015.
(21)
P20110758T
(22)
19.10.2011.
(86)
PCT/EP2005008470 04.08.2005.
(96)
EP 05770286.2 04.08.2005.
(87)
WO2006013107, 09.02.2006.
(97)
EP 1776142, 25.04.2007. 200717, En
(97)
EP 1776142, 27.07.2011. 201130, En
(31)
0417487
(32) 05.08.2004.
(33) GB
(54)
ANTAGONISTIČKA PROTUTIJELA NA IL-17
IL-17 ANTAGONISTIC ANTIBODIES
(73)
Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(72)
Franco E. Di Padova, Kluenenfeldstrasse 45, 4127 Birsfelden, CH
Hermann Gram, Am Bischofsacker 20, 79576 Weil am Rhein, DE
Hans Hofstetter, Chrischonaweg 92, 4125 Riehen, CH
Margit Jeschke, Grenzacher Str. 10, 4058 Basel, CH
Jean-Michel Rondeau, 2, Impasse du Pressoir, 68170 Rixheim, FR
Wim Van Den Berg, Ridderlaan 12, 6584 CB Molenhoek, NL
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.o.o., Zagreb, HR
(57)
IL-17-vezno protutijelo ili njegov fragment, naznačeno time, da
obuhvaća varijabilne domene i jakog (VH) i slabog lanca (VL); pri čemu
spomenuta IL-17-vezna molekula sadrži najmanje jedno mjesto vezanja
na antigen, koje obuhvaća:
a) varijabilnu domenu jakog lanca imunoglobulina (VH) koja sadrži u
sekvenci
hipervarijabilna područja CDR1, CDR2 i CDR3, dok spomenuta CDR1
ima aminokiselinsku sekvencu SEQ ID NO:1, spomenuta CDR2 ima
aminokiselinsku sekvencu SEQ ID NO:2, a spomenuta CDR3 ima
aminokiselinsku sekvencu SEQ ID NO:3 ili njezine direktne CDR
ekvivalente; i
b) varijabilnu domenu slabog lanca imunoglobulina (VL) koja sadrži u
sekvenci
hipervarijabilna područja CDR1', CDR2' i CDR3', dok spomenuta CDR1'
ima aminokiselinsku sekvencu SEQ ID NO:4, spomenuta CDR2' ima
aminokiselinsku sekvencu SEQ ID NO:5, a spomenuta CDR3' ima
aminokiselinsku sekvencu SEQ ID NO:6 ili njezine direktne CDR'
ekvivalente;
pri čemu direktni ekvivalenti imaju najmanje 95% cjelokupne homologije
sekvence s VH i VL specificiranim domenama, dok su direktni ekvivalenti
sposobni za inhibiciju aktivnosti od 1 nM humanog IL-17 u koncentraciji
manjoj od 5 nM sa 50%, a spomenuta aktivnost inhibiranja se mjeri na
proizvodnji IL-6 izazvanoj pomoću hu-IL-17 kod humanih dermalnih
fibroblasta, te pri čemu su CDR sekvence određene prema Kabatdefiniciji.
(51)
Patent sadrži još 11 patentnih zahtjeva.
21
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo brojeva izmijenjenih proširenih
europskih patenata
Broj patenta
(11)
MKP
(51)
P20110758
C07K 16/24 (2006.01)
Kazalo klasifikacijskih oznaka
izmijenjenih proširenih europskih
patenata prema Međunarodnoj
klasifikaciji patenata
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
C07K 16/24 (2006.01)
P20110758
ANTAGONISTIČKA PROTUTIJELA NA IL-17
IL-17 ANTAGONISTIC ANTIBODIES
Kazalo nositelja izmijenjenih proširenih
europskih patenata
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
Novartis AG, CH
C07K 16/24 (2006.01)
P20110758
ANTAGONISTIČKA PROTUTIJELA NA IL-17
22
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava europskih
patenata
MKP
(10)
HR P20150649 T1
A01F 15/14 (2006.01)
(11)
P20150649
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150649T
(22)
16.06.2015.
(86)
PCT/EP2009007863 03.11.2009.
(96)
EP 09765013.9 03.11.2009.
(87)
WO2011054360, 12.05.2011. , De
(97)
EP 2496070, 12.09.2012. 201237, De
(97)
EP 2496070, 01.04.2015. 201514, De
(54)
JEDINICA UREĐAJA ZA VEZANJE ČVOROVA ZA DVOSTRUKE
ČVOROVE ZA VELIKE PREŠE ZA BALIRANJE S VIŠE
POVEZANIH UREĐAJA ZA VEZANJE ČVOROVA ZA
DVOSTRUKE ČVOROVE NA ZAJEDIČKOM POGONSKOM
VRATILU UREĐAJA ZA VEZANJE ČVOROVA
DOUBLE TWIN KNOTTER FOR A LARGE BALE PRESS WITH
SEVERAL DOUBLE TWINE KNOTTERS ON A COMMON
KNOTTER DRIVE SHAFT
(73)
Rasspe Systemtechnik GmbH, Albert-Einstein-Strasse 15, 42929
Wermelskirchen, DE
(72)
Friedrich-Wilhelm Schumacher, Zum Heisterholz 15, 57612
Birnbach, DE
Heinz-Günter Schumacher, Goldwiese 11, 57612 Eichelhardt, DE
Michael Flanhardt, Färberstrasse 19B, 40764 Langenfeld, DE
Andreas Acimas, Uhlandstr. 13, 42699 Solingen, DE
(74)
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Jedinica uređaja za vezanje čvorova za dvostruke čvorove, naročito
za velike preše za baliranje na kojima se provodi vezanje užetom s više
povezanih uređaja (10) za vezanje čvorova za dvostruke čvorove na
jednom pogonskom vratilu uređaja za vezanje čvorova,
pri čemu svaki uređaj (10) za vezanje čvorova za dvostruke čvorove
sadrži najmanje jedan pogonski disk (20) uređaja za vezanje čvorova,
jedan okvir (12) uređaja za vezanje čvorova, jedan sklop (30) uređaja za
vezanje čvorova i jednu polugu (4) noža i pri čemu:
- pogonski disk (20) uređaja za vezanje čvorova je zakretno pričvršćen
na pogonsko vratilo (14) uređaja za vezanje čvorova, koje se okreće oko
svoje osi;
- okvir (12) uređaja za vezanje čvorova je tako pridružen pogonskom
disku (20) uređaja za vezanje čvorova da se okvir (12) uređaja za
vezanje čvorova održava nepokretnim u prostoru i to jednim krajem u
odnosu na kanal (P) preše i drugim krajem u odnosu na pogonsko vratilo
(14) uređaja za vezanje čvorova;
- okvir (12) uređaja za vezanje čvorova nosi sklop (30) uređaja za
vezanje čvorova za vezanje dva uzastopna čvora, kao i polugu noža (4)
pokretanu pomoću krivolinijske vodilice (26) pogonskog diska (20)
uređaja za vezanje čvorova; te
- sklop (30) uređaja za vezanje čvorova sadrži najmanje jedan držač (8)
užeta, koji je pogonjen prvim pogonskim ozubljenjem (22) pogonskog
diska (20) uređaja za vezanje čvorova, kao i kuku (6) uređaja za vezanje
čvorova pokretanu drugim pogonskim ozubljenjem (24) pogonskog diska
(20) uređaja za vezanje čvorova, naznačen time,
da je sklop (30) uređaja za vezanje čvorova aksijalno odmaknut u odnosu
na glavčinu (18) pogonskog diska (20) uređaja za vezanje čvorova i kraj
okvira (12) uređaja za vezanje čvorova, koji je okrenut prema pogonskom
vratilu, tako da je sklop (30) uređaja za vezanje čvorova u pravcu osi
pogonskog vratila (14) uređaja za vezanje čvorova postavljen tako da se
po dijelu duljine sklopa uređaja za vezanje čvorova preklapa s pogonskim
diskom (20) uređaja za vezanje čvorova susjednog uređaja (10) za
vezanje čvorova za dvostruke čvorove.
(51)
Patent sadrži još 13 patentnih zahtjeva.
(51)
MKP
A01G 7/02 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
(10)
HR P20150630 T1
P20150630
(46)
31.07.2015.
P20150630T
(22)
11.06.2015.
(86)
PCT/NL2009050617 13.10.2009.
(96)
EP 09744494.7 13.10.2009.
(87)
WO2010044662, 22.04.2010.
(97)
EP 2348814, 03.08.2011. 201131, En
(97)
EP 2348814, 01.04.2015. 201514, En
(31)
2002091
(32) 13.10.2008.
(33) NL
(54)
SUSTAV I POSTUPAK ZA UZGOJ BILJKE U BAREM
DJELOMICE UVJETOVANOM OKOLIŠU
SYSTEM AND METHOD FOR GROWING A PLANT IN AN AT
LEAST PARTLY CONDITIONED ENVIRONMENT
(73)
Plantlab Groep B.V., Veemarktkade 8a, 5222 AE 's-Hertogenbosch,
NL
(72)
John Van Gemert, Boterbloem 1, 5351 MV Berghem, NL
Martinus Kers, Duiker 5, 4007 RP Tiel, NL
Gerardus Johannes Jozef Maria Meeuws, Beukenlaan 23, 6029 PX
Sterksel, NL
(74)
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Sustav za uzgoj biljke (1) u barem djelomice uvjetovanom okolišu,
sadrži uzgojnu bazu (2) za prihvat supstrata kulture (3) sa sustavom
korijena (4) biljke, sredstvima za kontrolu temperature korijena (12) koja
su sposobna i prilagođena za omogućavanje prethodno određene
temperature sustavu korijena, i sadrže rasvjetna sredstva (20) koja su
sposobna i prilagođena izlaganju lišća biljke aktiničnom umjetnom svjetlu,
naznačena time da su sredstva za zagrijevanje lišća (30) sposobna i
prilagođena da na lišće biljke primjenjuju temperaturu različitu od
temperature okoline.
(11)
(21)
Patent sadrži još 10 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150646 T1
A24D 1/02 (2006.01)
(11)
P20150646
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150646T
(22)
16.06.2015.
(86)
PCT/EP2011058160 19.05.2011.
(96)
EP 11722763.7 19.05.2011.
(87)
WO2011144701, 24.11.2011. , Fr
(97)
EP 2571386, 27.03.2013. 201313, Fr
(97)
EP 2571386, 15.04.2015. 201516, Fr
(31)
1053934
(32) 20.05.2010.
(33) FR
(54)
PAPIR ZA CIGARETE SA SVOJSTVIMA ZA USPORAVANJE
IZGARANJA
PAPER FOR AN ARTICLE TO BE SMOKED HAVING
INCENDIARY POTENTIAL-REDUCING PROPERTIES
(73)
Papeteries du Leman, 1080 rue des Vignes Rouges, 74500
Amphion-les-Bains, FR
(72)
Jocelyne Dumas, 663A Le Grand Clos, 74200 Allinges, FR
Joël Malachie, 9 Chemin du Maure, 74500 Evian Les Bains, FR
Arnaud Ruffin, Le Parc des Cedres, 1 rue des Tilleuls, 74500
Amphion-Les-Bains, FR
Julie Jeanrot, 63 avenue de Savoie, 74500 Publier, FR
(74)
Odvjetničko društvo MODRUŠAN & FILIPČIĆ, Zagreb, HR
(57)
Papir (10) za proizvode za pušenje (1), osobito cigarete, koji ima
površine (11) tretirane posebnim premazom (13) prilagođenim za
smanjenje sklonosti izgaranju spomenutih tretiranih površina, naznačen
time da posebni premaz (13, 13a) sadrži nanočestice celuloze medijan
dimenzije (d50) od pet mikrometara ili manje.
(51)
Patent sadrži još 16 patentnih zahtjeva.
23
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
MKP
(10)
HR P20150644 T1
A61K 31/343 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
(11)
P20150644
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150644T
(22)
15.06.2015.
(86)
PCT/US2010061257 20.12.2010.
(96)
EP 10798436.1 20.12.2010.
(87)
WO2011084733, 14.07.2011. , En
(97)
EP 2515900, 31.10.2012. 201244, En
(97)
EP 2515900, 29.04.2015. 201518, En
(31)
288739 P
(32) 21.12.2009.
(33) US
(54)
METODA ZA LIJEČENJE ATRIJALNE FIBRILACIJE
METHOD OF TREATING ATRIAL FIBRILLATION
(73)
Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, 94404 Foster City, CA,
US
(72)
Charles Antzelevitch, 101 Sylvan Way, 13413 New Hartford, NY,
US
Luiz Belardinelli, 205 Manzanita Avenue, 94304 Palo Alto, CA, US
Alexander Burashnikov, 59 Imperial Dr., 13413 New Hartford, NY,
US
John Shryock, 2313 Vines Ct., 94303 East Palo Alto, CA, US
Dewan Zeng, 871 Sycamore Dr., 94303 Palo Alto, CA, US
(74)
Gorana Grubišić, Zagreb, HR
(57)
Ranolazin za primjenu u metodi za liječenje ili prevenciju atrijalne
fibrilacije ili atrijalnog flatera kod humanog pacijenta kod kojeg postoji
takva potreba, pri čemu metoda obuhvaća davanje pacijentu terapijski
efikasne količine dronedarona ili njegove farmaceutski prihvatljive soli i
terapijski efikasne količine ranolazina.
EP 2611454, 10.07.2013. 201328, En
EP 2611454, 25.03.2015. 201513, En
(54)
PRIPRAVAK ZA PERORALNU PRIMJENU S HISTAMINAZOM
BILJNOG PODRIJETLA, REZISTENTNOM NA PEPSIN I TRIPSIN
I POSTUPAK PROIZVODNJE ISTOG
PERORALLY APPLICABLE PREPARATION CONTAINING
HISTAMINASE OF VEGETABLE ORIGIN, RESISTANT TO
PEPSIN AND TRYPSIN AND A PROCESS FOR PRODUCING IT
(73)
NATURLAND Magyarország Termelö és Kereskedelmi Kft.,
Csillagvirág u. 8, 1106 Budapest, HU
(72)
Sándor Sipka, Kürtgyarmat u. 23, 4032 Debrecen, HU
Zoltán Györy, Illyés Gyula u. 2/d, 4032 Debrecen, HU
Jánosné Borbély, Martonfalvi u.15, 4032 Debrecen, HU
Tamás Keresztes, Erzsébet u. 24, 4025 Debrecen, HU
Péter Várnai, Diós árok 16/3, 1125 Budapest, HU
Tamás Bíró, Simonyi u. 30/c, 4028 Debrecen, HU
(74)
Tihomir Dragun, Zagreb, HR
(57)
Pripravak za peroralnu primjenu s histaminom biljnog podrijetla,
prema potrebi za upotrebu kao agens za poboljšavanje probave,
smanjivanje apetita ili smanjivanje tjelesne težine, naznačen time što je
pripravak sok, koji prema potrebi može biti liofiliziran, dobiven prešanjem
mladica graška (Pisumsativum L.), leće (Lens culinaris), slanutka
(Cicerarietinum), jarog graha (Lathyrus sativus), graha (Phaseolus
vulgaris), ili boba (Vicia faba), ili prešanjem smjese mladica gore
navedenih biljaka pri čemu rečeni pripravak sadrži histaminazu
rezistentnu na pepsin i tripsin, te inhibitor katalaze i porteaze.
Patent sadrži još 16 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150593 T1
A61K 36/738 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
A61K 31/7008 (2006.01)
A23L 1/30 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
(11)
P20150593
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150593T
(22)
02.06.2015.
(86)
PCT/EP2008068081 19.12.2008.
(96)
EP 08865898.4 19.12.2008.
(87)
WO2009080778, 02.07.2009. , De
(97)
EP 2224939, 08.09.2010. 201036, De
(97)
EP 2224939, 18.03.2015. 201512, De
(31)
07123943
(32) 21.12.2007.
(33) EP
(54)
PRIPRAVCI S EKSTRAKTIMA ŠIPKA I POSTUPAK
PROIZVODNJE EKSTRAKTA ŠIPKA
PREPARATIONS WITH ROSEHIP EXTRACTS, AND METHOD OF
PRODUCING ROSEHIP EXTRACTS
(73)
Finzelberg GmbH & Co. KG, Koblenzer Strasse 48-56, 56626
Andernach, DE
(72)
Bernd Walbroel, Flurgasse 48, 53639 Königswinter, DE
Björn Feistel, Im Boden 32, 56626 Andernach, DE
Ivo Pischel, Lacher Weg 1, 53547 Rossbach, DE
(74)
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Spoj koji sadrži protuupalni biljni ekstrakt šipka zajedno s
hidrolizatima kolagena.
(51)
(97)
(97)
Patent sadrži još 2 patentna zahtjeva.
(51)
MKP
(10)
HR P20150648 T1
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/4745 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(11)
P20150648
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150648T
(22)
16.06.2015.
(86)
PCT/EP2011064050 16.08.2011.
(96)
EP 11749393.2 16.08.2011.
(87)
WO2012022724, 23.02.2012. , En
(97)
EP 2605764, 26.06.2013. 201326, En
(97)
EP 2605764, 18.03.2015. 201512, En
(31)
374296 P
(32) 17.08.2010.
(33) US
(54)
SASTAVI ZA LIJEČENJE RAKA
COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF CANCER
(73)
F. Hoffmann - La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,
CH
(72)
Kapil Dhingra, 8 Baldwin Dew Court, 07871 Sparta, NJ, US
Brian Higgins, 69-14 Utopia Parkway, 11365 Fresh Meadows, NY,
US
Kenneth Kolinsky, 22 Vreeland Avenue, 07403 Bloomingdale, NJ,
US
Richard J. Lee, 119 Edgemont Road, 07043 Montclair, NJ, US
Brian Lestini, 215 Manhattan Avenue Apt. 2B, 07087 Union City,
NJ, US
Kathryn E. Packman, 41 Morley Lane, 07003 Bloomfield, NJ, US
Fei Su, 177 Lawson Place, 07652 Paramus, NJ, US
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Farmaceutski proizvod, naznačen time, da obuhvaća (A) prvi
sastojak koji, kao djelatnu tvar, sadrži propan-1-sulfonska kiselina-{3-[5(4-kloro-fenil)-1H-pirolo[2,3-b]piridin-3-karbonil]-2,4-difluoro-fenil}-amid
(Spoj I), ili njegovu farmaceutski prihvatljivu sol; i (B) drugi sastojak koji,
kao djelatnu tvar, sadrži EGFR-inhibitor; kao kombinirani pripravak za
istovremenu ili uzastopnu uporabu u liječenju raka koji obuhvaća b-Raf s
V600-mutacijom, pri čemu je EGFR-inhibitor odabran od erlotiniba ili
njegove farmaceutski prihvatljive soli, ili cetuksimaba.
(51)
Patent sadrži još 7 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(96)
(97)
(97)
(31)
Patent sadrži još 16 patentnih zahtjeva.
(62)
(54)
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
24
MKP
(10)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
P20150666
(46)
P20150666T
(22)
PCT/HU2010000094 02.09.2010.
EP 10763851.2 02.09.2010.
WO2012028891, 08.03.2012.
HR P20150666 T1
31.07.2015.
19.06.2015.
(73)
(72)
(74)
MKP
(10)
HR P20150633 T1
A61K 38/09 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
P20150633
(46)
31.07.2015.
P20150633T
(22)
12.06.2015.
EP 13168404.5 10.02.2009.
EP 2650012, 16.10.2013. 201342, En
EP 2650012, 25.03.2015. 201513, En
27741 P
(32) 11.02.2008.
(33) US
08250703
29.02.2008.
EP
147956 P
28.01.2009.
US
09711390.6 ; 10.02.2009.
LIJEČENJE KARCINOMA PROSTATE U METASTAZNOJ FAZI S
DEGARELIKSOM
TREATMENT OF METASTATIC STAGE PROSTATE CANCER
WITH DEGARELIX
Ferring B.V., Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL
Bo-Eric Persson, Ch du Canard 37, 1162 St-Prex, CH
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
(57)
Pripravak koji sadrži degareliks za uporabu pri liječenju skeletnih
metastaza ili metastaza kostiju, naznačen time da su skeletne
metastaze ili metastaze kostiju posljedica karcinoma prostate.
Patent sadrži još 12 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(96)
(97)
(97)
(31)
(62)
(54)
(73)
(72)
(74)
(57)
MKP
(10)
HR P20150340 T1
A61K 47/48 (2006.01)
A61P 3/00 (2006.01)
P20150340
(46)
31.07.2015.
P20150340T
(22)
25.03.2015.
EP 12160009.2 11.12.2009.
EP 2465542, 20.06.2012. 201225, En
EP 2465542, 21.01.2015. 201504, En
122851 P
(32) 16.12.2008.
(33) US
09771640.1 ; 11.12.2009.
KONJUGATI OLIGOSAHARID-PROTEIN
OLIGOSACCHARIDE-PROTEIN CONJUGATES
Genzyme Corporation, 500 Kendall Street, 02142 Cambridge, MA,
US
Clark Pan, 353 Dutton Road, 01766 Sudbury, MA, US
Xiaoyang Zheng, 18 Murray Terrace, 02465 Newton, MA, US
Robert J. Miller, 120 Northridge Drive, 02333 East Bridgewater, MA,
US
Joseph Kutzko, 15 Newton Street, 01772 Southborough, MA, US
Yunxiang Zhu, 10 Caulfield Road, 01778 Wayland, MA, US
Duncan Patterson, Ruedi-Walter-Strasse 2A, 8050 Zürich, CH
Andreas Peer, Gempenstrasse 18, 4053 Basel, CH
Paul A. Konowicz, 6 Tremont Street, Maynard, MA 01754-1251, US
Luis, Z. Avila, 11 Sleepy Hollow Lane, 02474 Arlington, MA, US
James E Stefano, 199 Saddlehill Road, 01701 Hopkinton, MA, US
Michael R. Reardon, 77 Arnold Road, 02760 North Attleboro, MA,
US
John Harrahy, 8 Autumn Road, 02053 Medway, MA, US
Qun Zhou, 15 Harris Lane, 01721 Ashland, MA, US
Lauren Young, 210 Landing Road, 03842 Hampton, NH, US
Patrick Finn, 909 Pleasant Street Unit 16, 02189 Weymouth, MA,
US
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
Postupak za pripravu spoja koji ima Formulu VIIA:
pri čemu:
R1 do R5 su kako je gore definirano; i
R11 i R12 su svaki neovisno odabrani između nesupstituiranog alkila, ili
R11 i R12, uzeti zajedno, su odabrani od nesupstituiranog alkilena; te
obradu spoja s Formulom IXA, proizvoljno u prisutnosti metalnog halida,
sa spojem koji ima Formulu R6-(CH2)n-L,
pri čemu:
R6 i n su kako je gore definirano; i
L je halogen; da se dobije spoj s Formulom VIIA.
Patent sadrži još 20 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150651 T1
B03B 9/00 (2006.01)
B03B 5/02 (2006.01)
(11)
P20150651
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150651T
(22)
16.06.2015.
(86)
PCT/DE2009075056 02.10.2009.
(96)
EP 09768492.2 02.10.2009.
(87)
WO2010043221, 22.04.2010.
(97)
EP 2334437, 22.06.2011. 201125, De
(97)
EP 2334437, 18.03.2015. 201512, De
(31)
202008013646 U
(32) 17.10.2008.
(33) DE
(54)
SUSTAV ZA ČIŠĆENJE RASUTIH PROIZVODA
BULK GOODS CLEANING SYSTEM
(73)(72) Ferdinand Doppstadt, Auf der Egge 3, 42555 Velbert, DE
(74)
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(57)
Sklop (10) za čišćenje zaprljanih rasutih proizvoda koji sadrži:
a) uređaj za prihvat i transport (12, 14, 16, 22, 29, 34) za prihvat i
transportiranje zaprljanih rasutih proizvoda unutar sklopa (10),
b) mehaničku jedinicu za razdvajanje za mehaničko razdvajanje rasutih
proizvoda i/ili mulja koja ima dobavni uređaj (40) i uređaj za miješanje
(18) za dobavu i miješanje dodatnih zrnaca i vode u zaprljane rasute
proizvode,
c) uređaj za probiranje (25) s vibrirajućim sitom (24) za razdvajanje
grubo mljevenih komponenti, naročito dodatnih zrnaca,
d) centrifugu (28) za razdvajanje nečistoća od rasutih proizvoda,
e) zahvatni klasifikator (30) za odnošenje otpuštenih suspendiranih krutih
tvari iz rasutih proizvoda,
f) sredstva za uklanjanje vode za razdvajanje očišćenih rasutih proizvoda
i vode koja je u njima prisutna,
naznačen time da ima
g) prvi visokotlačni generator vode (20) koji dovodi vodu pod visokim
pritiskom u dobavni uređaj (40) i uređaj za miješanje (18), te
h) drugi visokotlačni generator vode za uređaj za probiranje (25) koji
pjeskari zaprljane rasute proizvode na vibrirajućem situ (24) s vodom pod
visokim pritiskom.
(51)
Patent sadrži još 5 patentnih zahtjeva.
pri čemu:
R1 je odabran od vodika, hidroksila, po izboru supstituirana alkilna
skupina koja ima 1 do 4 atoma ugljika, fosfat, sulfat, -OR7, zaštitna
skupina, te saharid;
R2, R3, R4, i R5 su svaki neovisno odabrani od vodika, sulfata, hidroksila,
-OR8, zaštitne skupine i saharida;
R6 je odabran od vodika, hidroksila, karboksila, alkoksikarbonila, amino,
amida, alkilamino, aminoalkila, aminoksi, hidrazida, hidrazina, po izboru
supstituiranog alkenila, te po izboru supstituiranog C2-C6 alkila;
R7 i R8 su svaki neovisno odabrani od acetila i po izboru supstituirane
alkilne skupine koja ima 1 do 4 atoma ugljika; i
n je cijeli broj od 1 do 10; naznačen time da sadrži:
obradu spoja koji ima Formulu VIIIA:
pri čemu:
R1 do R5 su kako je gore definirano; i
R9 i R10 su odabrani od vodika i hidroksila, tako da kada jedan od R9 i R10
je hidroksil, drugi je vodik; sa spojem koji ima Formulu R11R12(Sn=O) da
se dobije spoj s Formulom IXA:
MKP
(10)
HR P20150635 T1
B29C 49/64 (2006.01)
B65B 3/04 (2006.01)
B65B 53/06 (2006.01)
B67C 3/22 (2006.01)
B65B 3/02 (2006.01)
(11)
P20150635
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150635T
(22)
12.06.2015.
(86)
PCT/FR2008051826 09.10.2008.
(96)
EP 08843237.2 09.10.2008.
(87)
WO2009053616, 30.04.2009.
(97)
EP 2200810, 30.06.2010. 201026, Fr
(97)
EP 2200810, 25.03.2015. 201513, Fr
(31)
0758185
(32) 10.10.2007.
(33) FR
(54)
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU TANKOSTIJENOG SPREMNIKA
I POSTUPAK PRESURIZACIJE SPREMNIKA
METHOD FOR PRODUCING A THIN-WALLED CONTAINER AND
CONTAINER PRESSURISATION METHOD
(73)
Plastipak Packaging, Inc., 41605 Ann Arbor Road, 48170 Plymouth,
MI, US
(72)
Jean-Tristan Outreman, 3570 Chemin du Moulin, 83470 SaintMaximin-la-Sainte-Baume, FR
(74)
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(57)
Postupak za proizvodnju, punjenje i presurizaciju tankostijenog
plastičnog spremnika koji je od materijala sa omjerom težina/površina
stjenke u rasponu od 150 g/m2 do 250 g/m2, namijenjenog za
pohranjivanje mirne tekućine, naznačen time da postupak uključuje
sljedeće korake:
- proizvodnju spremnika,
- hladno punjenje spremnika, koji ima zaostala naprezanja, s navedenom
mirnom tekućinom,
- brtvljenje spremnika nakon punjenja, te
(51)
25
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
- grijanje stjenke spremnika, bez povišenja temperature tekućine, kako bi
se postigla temperatura staklastog prijelaza spremnika i kako bi se
postigla temperatura oslobađanja navedenih zaostalih naprezanja tako
da se stvori presurizacija unutrašnjosti navedenog spremnika.
Patent sadrži još 4 patentna zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150682 T1
B29C 53/78 (2006.01)
F16L 9/16 (2006.01)
F16L 9/18 (2006.01)
B29L 23/00 (2006.01)
B29C 53/28 (2006.01)
B29C 53/82 (2006.01)
(11)
P20150682
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150682T
(22)
26.06.2015.
(86)
PCT/IB2011056030 30.12.2011.
(96)
EP 11831774.2 30.12.2011.
(87)
WO2012090185, 05.07.2012.
(97)
EP 2658701, 06.11.2013. 201345, En
(97)
EP 2658701, 25.03.2015. 201513, En
(31)
39352510
(32) 31.12.2010.
(33) PL
(54)
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU CIJEVI OD
TERMOPLASTIČNOG MATERIJALA
METHOD OF MANUFACTURING A PIPE FROM
THERMOPLASTIC MATERIAL
(73)
Szagru Sp. z.o.o., Ul. Jaskólek 16, 43-215 Studzienice, PL
(72)
Seppo Takala, ul. R. Mielczarskiego 22, 97-400 Belchatów, PL
(74)
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Postupak za proizvodnju cijevi (1) od termoplastičnog materijala pri
čemu je cijev (1) načinjena od prefabricirane trake (2), prethodno
pripravljene od termoplastičnog materijala spiralnim namotavanjem trake
(2) na bubanj (5) uz upotrebu rotirajućih valjaka, a susjedni namotaji trake
(2) povezuju se zajedno, pri čemu je spiralno rebro (6) u obliku druge
trake (3) prethodno izrađene od termoplastičnog materijala, pričvršćeno
na vanjsku površinu proizvedene cijevi (1), i pri čemu je rebro (6)
pričvršćeno na izrađenu cijev (1) pomoću bočnog ruba trake (3), na način
da su bočne površine rebra (6) okomite na vanjsku površinu cijevi (1),
naznačen time, da je prije pričvršćivanja rebra (6), traka (3) valovita ili
ukalupljena u valoviti oblik.
(51)
Patent sadrži još 5 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150631 T1
B29C 70/22 (2006.01)
D03D 13/00 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
D03D 5/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D03D 1/00 (2006.01)
B29L 31/30 (2006.01)
(11)
P20150631
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150631T
(22)
11.06.2015.
(96)
EP 08000343.7 10.01.2008.
(97)
EP 1950033, 30.07.2008. 200831, De
(97)
EP 1950033, 18.03.2015. 201512, De
(31)
102007005326
(32) 29.01.2007.
(33) DE
(54)
UPORABA NAMOTAJA SVITKA ZA NAMATANJE ELEKTRIČNIH
ZAVOJNICA
USE OF A BELT ASSEMBLY FOR WINDING ELECTRIC WINDING
UNITS
(73)
August Krempel Söhne GmbH & Co. KG, Papierfabrikstrasse 4,
71665 Vaihingen/Enz, DE
(72)
Anthony Parnell, 42 Higher Road, PR 33SX Longride, GB
Tobias Zaiser, Vöhinger Weg 1, 717011 Schwieberdingen, DE
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Uporaba namotaja svitka za namatanje električnih zavojnica,
naznačena time, da namotaj svitka obuhvaća:
vlaknasto tkanje (2) sastavljeno od namotanih vlakana osnove (2a) i
namotanih vlakana potke (2b) koja ima manji poprečni presjek niti u
odnosu na namotana vlakna osnove i/ili ima veći namotajni razmak (S)
osnove u odnosu na namotajni razmak (k) osnove, pri čemu su u svakom
slučaju dva susjedna namotana vlakna potke (2b) međusobno povezana
pomoću spojne niti potke (2b1) uzduž cijelog namotaja svitka, te time da
su namotana vlakna osnove i/ili namotana vlakna potke načinjena od
staklenih vlakana, aramidnih vlakana, ugljičnih vlakana, poliesterskih
vlakana i/ili anorganskih vlakana, te
otvrdnjavajući smolasti materijal (3).
(51)
Patent sadrži još 8 patentnih zahtjeva.
26
MKP
(10)
HR P20150662 T1
B42D 25/00 (2014.01)
(11)
P20150662
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150662T
(22)
18.06.2015.
(86)
PCT/CH2012000008 13.01.2012.
(96)
EP 12700772.2 13.01.2012.
(87)
WO2012097463, 26.07.2012. , De
(97)
EP 2665607, 27.11.2013. 201348, De
(97)
EP 2665607, 15.04.2015. 201516, De
(31)
86112011
(32) 18.01.2011.
(33) CH
(54)
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU VIŠESLOJNOG NOSAČA
PODATAKA I NOSAČ PODATAKA KOJI JE PROIZVEDEN
NAVEDENIM POSTUPKOM
METHOD FOR PRODUCING A MULTILAYER DATA CARRIER
AND DATA CARRIER PRODUCED BY SAID METHOD
(73)
Gemalto AG, Hintere Bahnhofstrasse 12, 5000 Aarau, CH
(72)
Stefan Egli, Hochstrasse 69, 4053 Basel, CH
Heidi Widmer Gomres, Juraweg 12, 3046 Wahlendorf, CH
(74)
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(57)
Postupak za proizvodnju višeslojnog nosača podataka (1), koji ima
prvi sloj (8) koji sadrži gornju stranu na kojoj je postavljen neproziran sloj
koji djelomično prekriva navedenu gornju stranu, te ima drugi sloj (6) koji
je postavljen na prvom sloju, te je proziran barem u pod-području
neprozirnog sloja, pri čemu je neproziran sloj djelomično uklonjen
upotrebom lasera sve dok neproziran sloj ima najmanje jedan utor i pri
čemu je neproziran sloj metalni sloj, naznačen time da su prvi sloj (8) i
drugi sloj (6) od plastike i time da je navedeni neproziran sloj koji se
obrađuje s navedenim laserom is postavljen u prozor inače barem
djelomično neprozirnog sloja jezgre (7).
(51)
Patent sadrži još 12 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150667 T1
B44C 1/17 (2006.01)
(11)
P20150667
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150667T
(22)
19.06.2015.
(96)
EP 11425188.7 14.07.2011.
(97)
EP 2546072, 16.01.2013. 201303, En
(97)
EP 2546072, 08.04.2015. 201515, En
(54)
UKRASNI ELEMENT ZA DEKORACIJU OBJEKATA I
POSTUPAK IZRADE TAKVOG ELEMENTA
ORNAMENTAL ELEMENT FOR DECORATING OBJECTS AND
METHOD FOR MAKING SUCH AN ORNAMENTAL ELEMENT
(73)
Maria Grazia Forghieri, Via Remesina interna, 81, 41012 Carpi
(Modena), IT
(73)(72) Giuliano Rossi, Via Remesina interna, 81, 41012 Carpi (Modena),
IT
(74)
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Ukrasni element (1) za dekoraciju objekata (100) koji sadrži:
više dekorativnih tijela (2) od kojih svako sadrži vidljivi dio (3) i spojni dio
(4) koji je suprotan vidljivom dijelu; potporni list (5) načinjen od
fleksibilnog materijala koji sadrži prvu površinu (6) povezanu sa spojnim
dijelom (4) dekorativnih tijela (2) na takav način da dekorativna tijela (2)
formiraju jedno tijelo s potpornim listom (5), a druga površina (7) koja je
suprotna prvoj površini (6), dekorativna tijela (2) spojena su s potpornim
listom (5) pomoću ljepila (8);
adhezivne tvari (10) smještene na drugoj površini (7) potpornog lista (5)
na način da ukrasni element (1) može biti zaljepljen na predmet koji se
dekorira (100), naznačen time da je potporni list (5) tkanina i barem je
djelomice načinjena od poliestera.
(51)
Patent sadrži još 12 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
MKP
(10)
HR P20150665 T1
B61F 5/08 (2006.01)
P20150665
(46)
31.07.2015.
P20150665T
(22)
19.06.2015.
PCT/IB2011053871 05.09.2011.
EP 11773850.0 05.09.2011.
WO2012029054, 08.03.2012. , En
EP 2611668, 10.07.2013. 201328, En
EP 2611668, 25.03.2015. 201513, En
TO20100734
(32) 03.09.2010.
(33) IT
ŽELJEZNIČKI VAGON
RAILWAY CARRIAGE
Ansaldobreda S.p.A., Via Argine 425, Napoli, IT
Enrico Fedi, Via di Montalbano 219, 51100 Casenuove di Masiano,
IT
Maria Taiti, Via Larderello 41, 59100 Prato, IT
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
Željeznički vagon (10), koji se sastoji od sljedećeg:
• sanduka vozila (12),
• najmanje jednog okretnog postolja (13),
• voda napajanja stlačenog zraka (18) i
• najmanje jednog pneumatskog sekundarnog ovjesa (17) koji sadržava:
a) dvije zračne opruge (16), koje su postavljene na lijevoj odnosno
desnoj strani okretnog postolja (13), povezuju okvir navedenog okretnog
postolja (13) s navedenim sandukom vozila (12) i prilagođavaju okomitu
udaljenost između sanduka vozila (12) i okretnog postolja (13);
b) dva kontrolna ventila (20) postavljena između navedenog napojnog
voda (18) i navedenih zračnih opruga (16), a upotrebljavaju se za
prilagodbu protoka zraka iz navedenih zračnih opruga i u navedene
zračne opruge (16), pri čemu su navedeni kontrolni ventili (20) solenoidni
ventili, naznačen time, da navedeni pneumatski sekundarni ovjes (17)
dodatno sadržava:
• najmanje dva pozicijska senzora (32) koji su konfigurirani tako da daju
odgovarajuće signale kojima se indicira okomita udaljenost između
sanduka vozila (12) i okretnog postolja (13) na odgovarajućim stranama
navedenog željezničkog vagona (10);
• dva pretvornika tlaka (36) koji su konfigurirani tako da daju
odgovarajuće signale kojima se indiciraju tlakovi u navedenim zračnim
oprugama (16);
• elektroničku kontrolnu jedinicu (30) priključenu na dva navedena
pozicijska senzora (32) i pretvornike tlaka (36) tako da prima navedene
signale te priključenu na solenoide navedenih kontrolnih ventila (20) tako
da kontrolira prilagodbu protoka zraka.
(74)
(57)
Patent sadrži još 9 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150426 T1
B63B 27/10 (2006.01)
B66C 23/82 (2006.01)
(11)
P20150426
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150426T
(22)
20.04.2015.
(86)
PCT/NL2012050242 13.04.2012.
(96)
EP 12717899.4 13.04.2012.
(87)
WO2012141584, 18.10.2012. , En
(97)
EP 2697111, 19.02.2014. 201408, En
(97)
EP 2697111, 01.04.2015. 201514, En
(31)
2006605
(32) 14.04.2011.
(33) NL
(54)
PLOVILO KOJE SADRŽI DIZALICU
VESSEL COMPRISING A CRANE
(73)
IHC Holland IE B.V., Molendijk 94, 3361 EP Sliedrecht, NL
(72)
Dennis Kweldam, Van Schendelstraat 3, 3319 RN Dordrecht, NL
Erwin Cornelis Johannes Bijvoet, Waterwilg 12, 4761 WN
Zevenbergen, NL
(74)
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Plovilo (4) koje sadrži dizalicu (1), dizalica (1) povezana je s
palubom (5) plovila, dizalica (1) sadrži
okvir (10) koji se može rotirati oko osi horizontalnih šarki (H), i
rotacijski mehanizam (20) spojen na okvir u položaju odmaknutom od osi
horizontalnih šarki (H), koje su načinjene tako da rotiraju okvir (10) oko
osi horizontalnih šarki iz gornjeg prema donjem položaju i obrnuto, pri
čemu je u gornjem položaju vrh dizalice (3) viši nego u donjem položaju,
naznačen time da dizalica (1) nadalje sadrži
okretni članak (30), koji je prvim krajem (31) povezan s palubom (5) na
način da može rotirati te koji je s drugim krajem (32) povezan s
rotacijskim mehanizmom (20) na način da može rotirati, pri čemu okretni
članak (30) rotira iz unutarnjeg položaja povezanog s gornjim položajem
okvira (10) prema vanjskom položaju povezanom s donjim položajem
okvira (10) i obrnuto.
(51)
Patent sadrži još 7 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
(74)
MKP
(10)
HR P20150622 T1
B65D 63/08 (2006.01)
P20150622
(46)
31.07.2015.
P20150622T
(22)
10.06.2015.
PCT/GB2010052107 16.12.2010.
EP 10796460.3 16.12.2010.
WO2011080511, 07.07.2011.
EP 2521676, 14.11.2012. 201246, En
EP 2521676, 11.03.2015. 201511, En
201000026
(32) 04.01.2010.
(33) GB
VEZICA
TIE
Hellermanntyton Limited, Stoner House, London Road, Crawley,
RH10 8LJ West Sussex, GB
Paul Andrew Gingell, Source, Unit C, 13 Barn Close, Langage
Industrial Estate, Plympton, PL7 5HQ Plymouth Devon, GB
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Vezica koja se sastoji od:
glave (10);
zapornog elementa (12) učvršćenog i postavljenog unutar glave; te
izdužene fleksibilne trake (11) učvršćene za glavu (10), te koja ima
slobodan kraj postavljen da se umetne u glavu (10) i osigurava, tako da
je izvlačenje iz glave (10) spriječeno pomoću zapornog elementa (12);
naznačena time da je:
slobodan kraj trake (11) predviđen s kanalom vodilice ili utorom (111f)
koji se proteže u uzdužnom smjeru trake (11) i postavljen je da vodi
slobodan kraj trake (11) tako da prođe zaporni element (12).
Patent sadrži još 6 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150632 T1
B65F 5/00 (2006.01)
E04F 17/10 (2006.01)
(11)
P20150632
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150632T
(22)
11.06.2015.
(86)
PCT/FI2008050499 05.09.2008.
(96)
EP 08805422.6 05.09.2008.
(87)
WO2009037376, 26.03.2009.
(97)
EP 2188196, 26.05.2010. 201021, En
(97)
EP 2188196, 03.06.2015. 201523, En
(31)
20075652
(32) 18.09.2007.
(33) FI
20075847
28.11.2007.
FI
20085030
15.01.2008.
FI
(54)
POSTUPAK ZA TRANSPORT OTPADA
METHOD FOR CONVEYING WASTE
(73)
Maricap OY, Pohjantähdentie 17, 01450 Vantaa, FI
(72)
Goeran Sundholm, Ilmari Kiannon kuja 3, 04310 Tuusula, FI
(74)
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Postupak za transport otpada, u kojem postupku, se otpad
transportira u sustav za transport otpada, koji sadrži napojni i transportni
cjevovod (2, 3, 4) uzduž kojeg se otpad prenosi pomoću razlike tlaka
između jedne ili više napojnih točaka (1, 8) u spremnik za otpad (10) koji
je smješten u prostoriji za otpad (16) postavljenoj u tunel (20) ili u njegovu
blizinu, ili u transportni spremnik, te koji se sakuplja u spremniku za otpad
(10) ili u transportnom spremniku, naznačen time da se otpad
transportira na dodatnu obradu u spremnik za otpad (10) ili transportni
spremnik, te je spremnik za otpad (10) ili transportni spremnik postavljen
u tunel (20) ili postoji transportna veza od njih do tunela (20) kroz koju se
otpad odvodi, te sustav sadrži kolica za transport otpada (10') ili
transportni kamion koji putuje kroz tunel (20) u koji se transportira
spremnik za otpad ili transportni spremnik.
(51)
Patent sadrži još 11 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150634 T1
C02F 1/68 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C02F 103/02 (2006.01)
C02F 103/08 (2006.01)
(11)
P20150634
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150634T
(22)
12.06.2015.
(96)
EP 11175012.1 22.07.2011.
(97)
EP 2548848, 23.01.2013. 201304, En
(97)
EP 2548848, 25.03.2015. 201513, En
(54)
SUSTAV INJEKTIRANJA MIKRONIZIRANE GUSTE OTOPINE
CaCO3 ZA REMINERALIZACIJU DESALINIZIRANE I PITKE
VODE
MICRONIZED CaCO3 SLURRY INJECTION SYSTEM FOR THE
REMINERALIZATION OF DESALINATED AND FRESH WATER
(73)
Omya International AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, CH
(72)
Michael Skovby, Wampflenstrasse 52, 8706 Meilen, CH
Martine Poffet, Belpstrasse 30, 3007 Berne, CH
(74)
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(57)
Postupak za remineralizaciju vode koji sadrži korake:
a) osiguravanje pojne vode koja ima koncentraciju ugljikovog dioksida u
rasponu od 20 do 60 mg/l,
b) osiguravanje vodene guste otopine koja sadrži mikronizirani kalcijev
karbonat, pri čemu kalcijev karbonat ima veličinu čestica od 0.1 do 5 µm i
udio netopive HCl od 0.02 do 0.6 tež.-%, u odnosu na ukupnu masu
mikroniziranog kalcijevog karbonata, te
c) miješanje pojne vode iz koraka a) i vodene guste otopine iz koraka b)
kako bi se dobila remineralizirana voda, naznačen time da koncentracija
kalcijevog karbonata u gustoj otopini je od 2 do 40 tež.-%, u odnosu na
ukupnu masu guste otopine.
(51)
Patent sadrži još 15 patentnih zahtjeva.
27
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
(74)
(57)
MKP
(10)
HR P20150583 T1
C07D 215/54 (2006.01)
A61K 31/4706 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
P20150583
(46)
31.07.2015.
P20150583T
(22)
01.06.2015.
PCT/EP2008065596 14.11.2008.
EP 08850996.3 14.11.2008.
WO2009063070, 22.05.2009. , En
EP 2220047, 25.08.2010. 201034, En
EP 2220047, 06.05.2015. 201519, En
07120799
(32) 15.11.2007.
(33) EP
988147 P
15.11.2007.
US
DERIVATI KINOLINA, FARMACEUTSKI SASTAVI KOJI IH
SADRŽE I NJIHOVA UPORABA
QUINOLINE DERIVATIVES, PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS COMPRISING THEM, AND USE THEREOF
ClanoTech AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna, SE
Jacob Westman, Blomsberg, 740 21 Järlåsa, SE
Natalia Nekhotiaeva, Hagalundsgatan 32, 4tr, 169 64 Solna, SE
Johan Wannberg, Hedensbergsvägen 10, 752 60 Uppsala, SE
Ulrika Bäckman, Kvickstensvägen 14, 752 44 Uppsala, SE
Johan Malm, Bridgevägen 9B, 142 66 Trångsund, SE
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
Tvar formule (I)
gdje
n je 0;
R1 je vodik;
R2 je odabran između zasićenog ili nezasićenog, razgranatog ili
nerazgranatog C1-10 alkila ili C3-12 cikloalkila i supstituiranog ili
nesupstituiranog fenila ili benzila;
R3 je vodik;
R4 je supstituirani ili nesupstituirani C6-10 aril ili C1-9 heteroaril pri čemu su
heteroatomi nezavisno odabrani između N, O i S; ili supstituirani ili
nesupstituirani mono- ili biciklički C3-12 cikloalkil ili C1-9 heterociklil pri
čemu su heteroatomi nezavisno odabrani između N, O i S;
i njihove farmaceutski prihvatljive soli.
te navedeni postupak sadrži
aciliranje oksima kisika spoja s formulom VIII
u prisutnosti otapala i sredstva za aciliranje s formulom XI
R1-C(X)-Cl (XI),
pri čemu X je kisik ili sumpor;
R1 je kloro ako X je kisik ili sumpor; ili
R1 je C1-C6alkoksi, CH3-C(=CH2)-O-, fenoksi ili triklorometoksi ako X je
kisik;
i
a) ako R1 je kloro i spoj s formulom XI je bio dodan u spoj s formulom
VIII; reakciju tako dobivenog produkta s formulom XIIa
pri čemu X je kisik ili sumpor;
sa spojem s formulom IX
ili
b) ako R1 je kloro i spoj s formulom VIII je bio dodan u spoj s formulom
XI; ili R1 je C1-C6alkoksi, CH3-C(=CH2)-O-, fenoksi ili triklorometoksi ako X
je kisik;
reakciju tako dobivenog produkta s formulom XII
Patent sadrži još 12 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
(74)
(57)
MKP
(10)
HR P20150658 T1
C07D 231/14 (2006.01)
C07C 251/56 (2006.01)
P20150658
(46)
31.07.2015.
P20150658T
(22)
17.06.2015.
PCT/EP2012051075 25.01.2012.
EP 12700859.7 25.01.2012.
WO2012101139, 02.08.2012.
EP 2668166, 04.12.2013. 201349, En
EP 2668166, 13.05.2015. 201520, En
11151965
(32) 25.01.2011.
(33) EP
POSTUPAK ZA PRIPREMU AMIDA PIRAZOL KARBOKSILNE
KISELINE
PROCESS FOR THE PREPARATION OF PYRAZOLE
CARBOXYLIC ACID AMIDE
Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel,
CH
Miroslav Terinek, Syngenta Crop Protection Muenchwilen AG,
Breitenloh 5, 4333 Muenchwilen, CH
Dominik Faber, Syngenta Crop Protection Muenchwilen AG,
Breitenloh 5, 4333 Muenchwilen, CH
Stefan Koenig, Syngenta Crop Protection Muenchwilen AG,
Breitenloh 5, 4333 Muenchwilen, CH
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
Postupak za pripremu spoja s formulom I
pri čemu X je kisik ili sumpor;
R1 je kloro ako X je kisik ili sumpor; ili
R1 je C1-C6alkoksi, CH3-C(=CH2)-O-, fenoksi ili triklorometoksi ako X je
kisik; sa spojem s formulom IX
Patent sadrži još 7 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(96)
(97)
(97)
28
MKP
(10)
C07D 231/56 (2006.01)
C07D 249/18 (2006.01)
C07D 409/06 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 403/10 (2006.01)
C07D 413/10 (2006.01)
C07D 417/10 (2006.01)
A61K 31/4192 (2006.01)
A61K 31/416 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
P20150433
(46)
P20150433T
(22)
EP 14155086.3 15.09.2011.
EP 2735562, 28.05.2014. 201422, En
EP 2735562, 11.03.2015. 201511, En
HR P20150433 T1
31.07.2015.
21.04.2015.
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
(31)
(62)
(54)
(73)
(72)
(74)
(57)
383659 P
(32) 16.09.2010.
(33) US
410727 P
05.11.2010.
US
201161446967 P
25.02.2011.
US
201104288
15.03.2011.
GB
11825982.9 ; 15.09.2011.
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA
UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
Seragon Pharmaceuticals, Inc., 12780 El Camino Real, Suite No.
301, 92130 San Diego, CA, US
Nicholas D. Smith, 1204 Beryl Street, 92109 San Diego, CA, US
Mehmet Kahraman, 8617 Via Mallorca Unit E, 92037 La Jolla, CA,
US
Steven P. Govek, 13216 Via Santillana, 92129 San Diego, CA, US
Johnny Y. Nagasawa, 8525 Park Run Road, 92129 San Diego, CA,
US
Andiliy G. Lai, 7360 Calle Cristobal Unit 112, 92126 San Diego, CA,
US
Jackaline D. Julien, 517 1/2 Stratford Ct., 92014 Del Mar, CA, US
Mark R. Herbert, 4180 Amoroso St., 92111 San Diego, CA, US
Celine Bonnefous, 4425 Via Sepulveda Unit 3, 92122 San Diego,
CA, US
Karensa L. Douglas, 4050 Rosenda Court Unit 244, 92122 San
Diego, CA, US
Gordana Turkalj, Zagreb, HR
Tatjana Sučić, Zagreb, HR
Spoj koji ima strukturu prema Formuli (XII):
naznačeno time da
X1 je CH, CR3 ili N;
X2 je N, CH, ili CR3;
Z je -OH ili –OR10;
R2 je C1-C4alkil, C1-C4fluoroalkil, C1-C4deuteroalkil, C3-C6cikloalkil, ili -C1C4alkilen-W;
W je hidroksi, halogen, CN, C1-C4alkil, C1-C4haloalkil, C1-C4alkoksi, C1C4haloalkoksi, i C3-C6cikloalkil;
svaki R3 je nezavisno halogen, C1-C4alkil, ili C1-C4fluoroalkil;
svaki R4 je nezavisno halogen, -CN, -OR9, -S(=O)2R10, C1-C4alkil, C1C4fluoroalkil, ili C1-C4heteroalkil;
svaki R5 je nezavisno halogen, -CN, -OR9, -S(=O)2R10, C1-C4alkil, C1C4fluoroalkil, ili C1-C4heteroalkil;
R6 je H, C1-C4alkil, ili halogen;
R7 je H, C1-C4alkil, ili halogen;
R9 je H, C1-C6alkil, C1-C6fluoroalkil, ili C3-C6cikloalkil;
R10 je C1-C6alkil;
m je 0, 1, ili 2;
n je 0, 1, 2, 3, ili 4; i
p je 0, 1, ili 2;
Patent sadrži još 17 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
MKP
(10)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 239/34 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
A61K 31/538 (2006.01)
A61P 1/14 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61P 13/08 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/20 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 25/34 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)
P20150657
(46)
P20150657T
(22)
PCT/JP2011071325 20.09.2011.
EP 11826816.8 20.09.2011.
HR P20150657 T1
31.07.2015.
17.06.2015.
WO2012039371, 29.03.2012.
EP 2626350, 14.08.2013. 201333, En
(97)
EP 2626350, 15.04.2015. 201516, En
(31)
2010211629
(32) 22.09.2010.
(33) JP
385342 P
22.09.2010.
US
(54)
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
(73)
Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, Koishikawa, 4-chome,
Bunkyo-ku, 112-8088 Tokyo, JP
(72)
Taro Terauchi, c/o Tsukuba Research Laboratories, Eisai Co. Ltd.,
1-3 Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Ayumi Takemura, c/o Tsukuba Research Laboratories, Eisai Co.
Ltd., 1-3 Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Takashi Doko, c/o Eisai Co. Ltd., 6-10 Koishikawa 4-chome,
Bunkyo-ku, 112-8088 Tokyo, JP
Yu Yoshida, c/o Tsukuba Research Laboratories, Eisai Co. Ltd., 1-3
Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Toshiaki Tanaka, c/o Eisai Co. Ltd., 6-10, Koishikawa 4-chome,
Bunkyo-ku, 112-8088 Tokyo, JP
Keiichi Sorimachi, c/o Tsukuba Research Laboratories, Eisai Co.
Ltd., 1-3 Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Yoshimitsu Naoe, c/o Tsukuba Research Laboratories, Eisai Co.
Ltd., 1-3 Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Carsten Beuckmann, c/o Tsukuba Research Laboratories, Eisai Co.
Ltd., 1-3 Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Yuji Kazuta, c/o Tsukuba Research Laboratories, Eisai Co. Ltd., 1-3
Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
(74)
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Spoj prikazan sa slijedećom formulom (IV) ili njegova farmaceutski
prihvatljiva sol:
(87)
(97)
naznačen time da
Q predstavlja -CH- ili atom dušika,
R1a i R1b svaki neovisno predstavlja C1-6 alkil skupinu, halo-C1-6 alkil
skupinu, hidroksi-C1-6 alkil skupinu ili C1-6 alkoksi-C1-6 alkil skupinu,
R1C predstavlja atom vodika ili hidroksil skupinu,
R2a, R2b, R2C i R2d svaki neovisno predstavljaju atom vodika, atom
halogena, hidroksil skupinu, C1-6 alkil skupinu, C1-6 alkoksi skupinu, haloC1-6 alkil skupinu ili cijano skupinu, te
R3a, R3b, R3C i R3d svaki neovisno predstavljaju atom vodika, atom
halogena, hidroksil skupinu, C1-6 alkil skupinu, C1-6 alkoksi skupinu, haloC1-6 alkil skupinu, C1-6 alkoksi-C1-6 alkil skupinu, cijano skupinu ili cijanoC1-6 alkil skupinu.
Patent sadrži još 14 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150674 T1
C07D 475/04 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
(11)
P20150674
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150674T
(22)
23.06.2015.
(86)
PCT/EP2008052037 20.02.2008.
(96)
EP 08709119.5 20.02.2008.
(87)
WO2009103334, 27.08.2009. , En
(97)
EP 2245032, 03.11.2010. 201044, En
(97)
EP 2245032, 25.03.2015. 201513, En
(54)
FOLATI, NJIHOVI PRIPRAVCI I NJIHOVA UPOTREBA
FOLATES, COMPOSITIONS AND USES THEREOF
(73)
Gnosis S.p.A., Via Lavoratori Autobianchi, 1, 20033 Desio (MI), IT
(72)
Ermanno Valoti, c/o Gnosis S.p.A., Via Lavoratori Autobianchi 1,
20033 Desio (MI), IT
Davide Bianchi, c/o Gnosis S.p.A., Via Lavoratori Autobianchi 1,
20033 Desio (MI), IT
Marco Valetti, c/o Gnosis S.p.A., Via Lavoratori Autobianchi 1,
20033 Desio (MI), IT
(74)
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
(57)
Kristalni ili amorfni spoj, naznačen time što je folat ili reducirani
folat koji se bira između D-glukozamin- i D-galaktozamin-folata, dihidrofolata i -tetrahidrofolata, koji nije supstituiran ili je supstituiran s 5metil-, 5-formil-, 10-formil-, 5,10-metilen-, 5,10-metenilnim ostatkom, gdje
je navedeni spoj svaki puta u konfiguraciji (6R,S), (6S) ili (6R).
(51)
Patent sadrži još 17 patentnih zahtjeva.
29
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
(51)
(11)
(21)
(96)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
(74)
(57)
MKP
(10)
HR P20150673 T1
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
P20150673
(46)
31.07.2015.
P20150673T
(22)
19.06.2015.
EP 13170666.5 05.06.2013.
EP 2671884, 11.12.2013. 201350, En
EP 2671884, 25.03.2015. 201513, En
12305633
(32) 05.06.2012.
(33) EP
NOVI DERIVATI 6,11-DIHIDRO-5H-BENZO[D]IMIDAZO[1,2A]AZEPINA KAO LIGANDI HISTAMINSKIH H4 RECEPTORA
NEW 6,11-DIHYDRO-5H-BENZO[D]IMIDAZO[1,2-A]AZEPINES
DERIVATIVES AS HISTAMINE H4 RECEPTOR LIGANDS
BIOPROJET, 30 rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, FR
Isabelle Berrebi Bertrand, 11 rue de Vergéal, 35740 Pace, FR
Xavier Billot, 5, rue Legraverend, 35000 Rennes, FR
Thierry Calmels, 24 rue des Erables, 35520 Melesse, FR
Marc Capet, Les Petites Rivières, 35520 Melesse, FR
Stéphane Krief, 16 Boulevard de Sébastopol, 35000 Rennes, FR
Olivier Labeeuw, 9, rue Bellevue, 35300 Fougeres, FR
Jeanne-Marie Lecomte, 30 rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris,
FR
Nicolas Levoin, 35 rue de Rennes, 35590 L'Hermitage, FR
Xavier Ligneau, 4 Square du Vivier Louis, 35760 Saint Gregoire, FR
Philippe Robert, 9 chemin de la Reine Iseult, 35740 Pace, FR
Jean-Charles Schwartz, 9 villa Seurat, 75014 Paris, FR
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
Spoj s formulom (I):
naznačen time da
R1 je odabran od:
° alkila proizvoljno supstituiranog s amino, alkilamino, dialkilamino
skupinom ili monocikličkim ili bicikličkim heterociklom koji sadrži atom
dušika; i
° monocikličkog ili bicikličkog heterocikla koji sadrži atom dušika, te je
navedeni heterocikal proizvoljno supstituiran s alkil skupinom;
R2, R3, R4 i R5 identični ili različiti neovisno su odabrani od:
° vodika-;
° halogena-;
° alkila-;
° alkenila-;
° proizvoljno supstituiranog arila-;
° aralkila-;
° alkilamino-;
° dialkilamino-;
° alkoksi-;
° aralkoksi-;
° alkilsulfanila-;
• R6, R7, R8 i R9 identični ili različiti neovisno su odabrani od:
° vodika-;
° alkila-;
R10 i R11 identični ili različiti neovisno su odabrani sa popisa L1 koji
sadrži:
° vodik-;
° halogen-;
° alkil-;
° cikloalkil-;
° cikloalkilalkil-;
° cikloalkilalkenil;
° alkenil-;
° cikloalkenil-;
° alkinil-;
° aril-;
° aralkil-;
° aralkenil-;
° aralkinil-;
° aralkoksialkil-;
° ariloksialkil-;
° aralkoksialkenil-;
° ariloksialkenil-;
° arilkarbonil-;
° arilsulfanil-;
° aralkilsulfanil-;
° heteroaril-;
° heteroarilalkil-;
30
° heteroarilalkenil-;
° heteroarilalkinil-;
° heteroarilsulfanil-;
° heteroaralkilsulfanil-;
° heterociklo-;
° heterociklosulfanil-;
° alkoksi-;
° alkilsulfanil-;
° cikloalkilsulfanil-;
° cijano-;
° alkilkarbonil-;
° aminokarbonil-;
° alkilaminokarbonil-;
° dialkilaminokarbonil-;
° arilaminokarbonil-;
° aralkilaminokarbonil-;
° N-alkil-arilaminokarbonil-;
° N-alkil-aralkilaminokarbonil-;
° alkoksikarbonil-;
° alkoksikarbonilalkil-;
° alkoksikarbonilalkenil-;
° alkoksikarbonilalkinil-;
° alkoksikarbonilheterociklo-;
° alkoksikarbonilheterociklosulfanil-;
aril i heteroaril skupine su proizvoljno supstituirane s jednim ili više:
° halogen-;
° hidroksil-;
° nitro- ;
° alkil-;
° (per)halogenoalkil-;
° alkenil-;
° alkinil-;
° cikloalkil-;
° cikloalkenil-;
° alkilkarbonil-;
° (per)halogenoalkilkarbonil-;
° cikloalkilalkil-;
° alkoksi-;
° (per)halogenoalkoksi-;
° alkoksialkil-;
° alkeniloksi-;
° akiniloksi-;
° hidroksialkil-;
° amino-;
° alkilamino-;
° dialkilamino-;
° aminoalkil-;
° alkilaminoalkil-;
° dialkilaminoalkil-;
° aminoalkoksi-;
° alkilaminoalkoksi-;
° dialkilaminoalkoksi-;
° alkilsulfonil-;
° alkilsulfanil-;
° alkilsulfonilalkil-;
° alkilsulfanilalkil-;
° alkilsulfonilalkenil-;
° alkilsulfanilalkenil-;
° alkilsulfonilalkinil-;
° alkilsulfanilalkinil-;
° hidroksialkilsufanil-;
° aminoalkilsulfanil-;
° cikloalkilsulfonilamino-;
° alkoksikarbonilaminoalkilsulfanil-;
° alkilkarbonilaminoalkilsulfanil-;
° gvanidinoalkilsulfanil-;
° sulfamoil-;
° alkilsulfamoil-;
° dialkilsulfamoil-;
° cijano-;
° cijanoalkil-;
° aril-;
° arilkarbonil-;
° aralkil-;
° aralkenil-;
° aralkinil-;
° arilsulfanil-;
° aralkilsulfanil-;
° heteroaril-;
° heteroarilkarbonil-;
° heteroaralkil-;
° heteroaralkenil-;
° heteroaralkinil-;
° heteroarilsulfanil-;
° heteroaralkilsulfanil-;
° alkoksikarbonil-;
° alkoksikarbonilamino-;
° (per)halogenalkoksikarbonilamino-;
° alkoksialkilkarbonilaminoalkil- ;
° cikloalkilalkoksi- ;
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
° cikloalkilalkoksikarbonilamino- ;
° N-alkil-alkoksikarbonilamino-;
° N-alkil-aminokarboniloksialkil-;
° alkoksikarbonilhidrazinil-;
° alkilkarbonilamino-;
° hidroksialkilaminokarbonil-;
° alkoksialkilkarbonilamino-;
° N-alkil-alkilkarbonilamino-;
° 2-oksopirolidin-1-il-;
° 2-oksopiperidin-1-il-;
° 2-oksoperhidroazepin-1-il-;
° 2-okso-1,3-oksazolidin-3-il-;
° 4-aralkil-2-okso-1,3-oksazolidin-3-il-;
° 2-oksoimidazolidin-1-il-;
° 3-alkil-2-oksoimidazolidin-1-il-;
° 2-oksopirolidin-1-ilalkil-;
° 2-oksopiperidin-1-ilalkil-;
° 2-oksoperhidroazepin-1-ilalkil-;
° 2-okso-1,3-oksazolidin-3-ilalkil-;
° 4-aralkil-2-okso-1,3-oksazolidin-3-ilalkil-;
° 5,5-dialkil-2,4-diokso-1,3-oksazolidin-3-ilalkil- ;
° 2-oksoimidazolidin-1-ilalkil-;
° 3-alkil-2-oksoimidazolidin-1-ilalkil-;
° hidroksiheterociklilkarbonil-;
° hidroksicikloalkilaminokarbonil-;
° hidroksiheterociklilaminokarbonil- ;
° alkoksikarbonilheterociklil- ;
° oksoheterociklilkarbonil-;
° alkoksikarbonilalkil-;
° alkoksikarbonilalkenil-;
° alkoksikarbonilalkinil-;
° alkoksikarbonilalkilsulfanil-;
° alkoksikarbonilaminoalkil-;
° N-alkil-alkoksikarbonilaminoalkil-;
° alkilkarbonilaminoalkil-;
° N-alkil-acilaminoalkil-;
° ureido-;
° alkilureido-;
° cikloalkilureido-;
° adamantilureido-;
° tioureido-;
° alkiltioureido-;
° cikloalkiltioureido-;
° okso-;
alkil, alkenil, alkinil lanci od L1 su proizvoljno supstituirani s jednim ili više
od:
° halogen-;
° hidroksil-;
° alkoksikarbonilamino-;
kao i njihovi enantiomeri, diastereomeri, njihove smjese i farmaceutski
prihvatljive soli, tautomeri, hidrati i solvati.
Patent sadrži još 16 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
(74)
(57)
MKP
(10)
HR P20150664 T1
C07K 14/705 (2006.01)
C07K 14/56 (2006.01)
C07K 14/57 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
C12N 15/21 (2006.01)
C12N 15/23 (2006.01)
C12N 15/12 (2006.01)
A61K 38/17 (2006.01)
A61K 38/21 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
P20150664
(46)
31.07.2015.
P20150664T
(22)
18.06.2015.
PCT/EP2011071719 05.12.2011.
EP 11790636.2 05.12.2011.
WO2012072815, 07.06.2012. , En
EP 2646464, 09.10.2013. 201341, En
EP 2646464, 03.06.2015. 201523, En
39314610
(32) 03.12.2010.
(33) PL
39459711
18.04.2011.
PL
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
Adamed sp. z o.o., Pienków 149, 05-152 Czosnów k/Warszawy, PL
Jerzy Szczepan Pieczykolan, Gorajec - Zastawie 47, 22-463
Radecznica, PL
Krzysztof Kazimierz Lemke, ul. Batalionów Chlopskich 2A, 81-452
Gdynia, PL
Sebastian Pawlak, ul Majakowskiego 3/2, 01-420 Warszawa, PL
Bartlomiej Zerek, ul. Poludniowa 45/4, 97-200 Dabrowa, PL
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
Fuzijski protein koji sadrži:
domenu (a) koja je funkcionalni fragment hTRAIL proteinske sekvence,
pri čemu taj fragment počinje sa aminokiselinom na položaju ne nižem od
hTRAlL95, ili homolog navedenog funkcionalnog fragmenta koji ima
najmanje 70 % identičnosti sekvenci;
pri čemu navedeni funkcionalni fragment ili njegov homolog ima
sposobnost vezanja za receptore smrti na staničnoj površini i induciranja
apoptoze u stanicama sisavaca; i
domenu (b) koja je sekvenca imunostimulirajućeg efektornog peptida
izabranog iz grupe koju čine pseudodimer interferona gama SEQ. No. 19
i pseudodimer interferonaalfa 2b SEQ. No. 46,
pri čemu je sekvenca domene (b) vezana na C-terminusuili Nterminusudomena (a).
Patent sadrži još 13 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150656 T1
C07K 16/30 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
(11)
P20150656
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150656T
(22)
17.06.2015.
(86)
PCT/US2010024407 17.02.2010.
(96)
EP 10704485.1 17.02.2010.
(87)
WO2010096434, 26.08.2010.
(97)
EP 2398828, 28.12.2011. 201152, En
(97)
EP 2398828, 25.03.2015. 201513, En
(31)
388504
(32) 18.02.2009.
(33) US
(54)
PROTEINI SPECIFIČNOG VEZIVANJA I NJIHOVE UPORABE
SPECIFIC BINDING PROTEINS AND USES THEREOF
(73)
Ludwig Institute for Cancer Research Ltd, Stadelhoferstrasse 22,
8001 Zürich, CH
(72)
Lloyd J. Old, 600 West End Avenue, Apt. 6D, 10024 New York, NY,
US
Terrance Grant Jonhs, Monash Institute of Medical Research, 27-31
Wright Street, 3168 Clayton, AU
Con Panousis, 77 Erskine Road, Macleod, 3085 Melbourne, VI, AU
Andrew Mark Scott, 367 Cotham Road, 3101 Kew, VI, AU
Christoph Renner, Ringstr. 8, 66424 Homburg/Saar, DE
Gerd Ritter, 430 East 63rd Street, Apt. 10A, 10021 New York, NY,
US
Achim Jungbluth, 450 East 63rd Street, Apt. 9D, 10021 New York,
NY, US
Elizabeth Stockert, Plankengasse 1/8, 1010 Wien, AT
Peter Collins, 67 Panton Street, CB2 IHL Cambridge, GB
Webster K. Cavenee, 4657 Vista de Ia Tierra, 92014 Del Mar, CA,
US
Huei-Jen Su Huang, P.O. Box 247, 92067 Rancho Santa Fe, CA,
US
Antony Wilks Burgess, 32 Range Street, 3124 Camberwell, VI, AU
Edouard Collins Nice, 9 Odessa Street, St., 3182 Kilda, VI, AU
Anne Murray, 1275 York Avenue, 10021 New York, NY, US
George Mark, 1275 York Avenue, 10021 New York, NY, US
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Izolirano protutijelo receptora epidermalnog faktora rasta (antiEGFR-protutijelo), naznačeno time, da navedeno protutijelo sadrži
varijabilno područje jakog lanca, koje ima aminokiselinsku sekvencu
sadržanu u SEQ ID NO:164 i varijabilno područje slabog lanca, koje ima
aminokiselinsku sekvencu sadržanu u SEQ ID NO:166.
(51)
Patent sadrži još 29 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
MKP
(10)
HR P20150659 T1
C12N 15/70 (2006.01)
C07K 14/245 (2006.01)
C12N 9/52 (2006.01)
P20150659
(46)
31.07.2015.
P20150659T
(22)
17.06.2015.
PCT/EP2011050413 13.01.2011.
EP 11701216.1 13.01.2011.
WO2011086136, 21.07.2011.
EP 2524043, 21.11.2012. 201247, En
EP 2524043, 18.03.2015. 201512, En
201000587
(32) 14.01.2010.
(33) GB
DOMAĆINSKI SOJ BAKTERIJA KOJI SADRŽI MUTIRANI SPR
GEN TE IMA SMANJENU TSP AKTIVNOST
BACTERIAL HOST STRAIN COMPRISING A MUTANT SPR GENE
AND HAVING REDUCED TSP ACTIVITY
UCB Biopharma SPRL, 60, Allée de la Recherche, 1070 Brussels,
BE
Mark Ellis, IPD UCB Celltech 208 Bath Road, SL1 3WE Slough,
Berkshire, GB
David Paul Humphreys, IPD UCB Celltech 208 Bath Road, SL1
3WE Slough Berkshire, GB
31
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
Rekombinantna gram-negativna bakterijska stanica koja sadrži
mutirani spr gen koji kodira spr protein UniprotKB/Swiss-Prot P0AFV4, pri
čemu jedna ili više aminokiselina ima mutaciju odabranu od N31Y, R62C,
I70T, Q73R, C94A, S95F, V98E, Q99P, R100G, L108S, Y115F, D133A,
V135D, V135G, L136P, G140C, R144C, H145A, G147C i H157A; pri
čemu stanica ima smanjenu aktivnost Tsp, specifičnu proteazu repa,
proteinsku aktivnost u odnosu na stanicu divljeg tipa.
(74)
(57)
Patent sadrži još 14 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150629 T1
E02B 3/12 (2006.01)
E02B 3/16 (2006.01)
(11)
P20150629
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150629T
(22)
11.06.2015.
(86)
PCT/IB2009052954 07.07.2009.
(96)
EP 09786537.2 07.07.2009.
(87)
WO2011004218, 13.01.2011.
(97)
EP 2452020, 16.05.2012. 201220, En
(97)
EP 2452020, 06.05.2015. 201519, En
(54)
POSTUPAK ZA IZRADU PRIRODNIH BAZENA
A PROCEDURE FOR MAKING NATURAL POOLS
(73)(72) Alessandro Milani, Via Dei Colli 4/a, 35036 Montegrotto (PD), IT
(74)
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Postupak za izradu spremnika, bazena, fontana i umjetnih jezera
općenito, koji sadrži sljedeće faze:
- fazu iskopa spremnika,
- pripremu sloja podloge (S) polaganjem barem jednog sloja pijeska,
gline ili drugog odgovarajućeg materijala po dnu (T1) iskopa (T)
- polaganje jednog ili više slojeva nepletene tkanine (TS) preko unutarnje
površine iskopa (T) preko sloja podloge (S)
- instalacija vodootpornog sloja (I) preko navedenog sloja/slojeva
nepletene tkanine (TS),
- instalacija filtera, cijevi, ulaza i ispusta, drenažnih kanala (F), i bilo koje
druge opreme potrebne za ispravno funkcioniranje navedenog
spremnika, bazena itd.
- postavljanje unutarnjih zidova spremnika i/ili dna spremnika, te na
navedeni nepropusni sloj (I), sloj pokrova (R), pri čemu se navedeni sloj
pokrova (R) sastoji od (R) kamenja (R1) složenog jedno do drugog te
povezanog vezivnim sredstvom (C), naznačen time da je navedeno
vezivno sredstvo jednoliko raspoređeno u međuprostorima sloja
pokrovnog kamenja, tj. Između jednog i drugog kamena, tako da potpuno
ili djelomice pokriva vanjsku površinu pokrovnog kamenja, čime je svo
kamenje potpuno prekriveno, osiguravajući da dobiveni pokrovni sloj
bude stabilan, pri čemu navedeni pokrovni sloj (R) kroz šupljine ili
međuprostore (X) kako bi voda koja se nalazi u spremniku došla u dodir s
navedenim vodotpornim slojem (I), tako da potisak vode koja je sadržana
u spremniku izravno opterećuje navedeni vodootporni sloj (I).
(51)
Patent sadrži još 8 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150663 T1
E06B 3/964 (2006.01)
(11)
P20150663
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150663T
(22)
18.06.2015.
(96)
EP 12157860.3 02.03.2012.
(97)
EP 2495385, 05.09.2012. 201236, De
(97)
EP 2495385, 22.04.2015. 201517, De
(31)
102011013138
(32) 04.03.2011.
(33) DE
(54)
NAPRAVA ZA POSTAVLJANJE HORIZONTALNE PREGRADE U
OKVIR VRATIJU ILI PROZORA
DEVICE FOR INSTALLING AN IMPOST IN A DOOR OR WINDOW
FRAME
(73)(72) Hans Dieter Grotefeld, Schwagerstrasse 16, 32549 Bad
Oeynhausen, DE
(74)
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Naprava za umetanje horizontalne pregrade (70) u okvir vrata ili
prozora s dva nasuprotna paralelna kraka okvira, koja sadrži
zatezni uređaj (10,100) integriran u konstrukciju okvira za širenje krakova
okvira i za pomicanje horizontalne pregrade (70) od prvog kraka okvira
(60) i od drugog kraka okvira,
sa širećim blokom (12,112) koji se može umetnuti u prvi krak okvira (60),
naznačena time da je stezni prst (16,116) postavljen zakretljivo na
širećem bloku (12,112) oko osi (20,120) paralelno sa krakovima okvira
između položaja koji leži na prvom kraku okvira (60) i položaja kada na
njemu strši,
i završni dio (14) koji se može umetnuti u jedan kraj horizontalne podjele
(70) i ulazi u zahvat na način mehaničkog zaključavanja sa slobodnim
krajem steznog prsta (16,116) radi pomicanja horizontalne pregrade (70),
navedeni završni dio (14,114) je predviđen s kanalom (39,139) za prihvat
produžetka završetka steznog prsta (16,116), te navedeni kanal (39,139)
(51)
32
sadrži donji otvor (58), klizni dio (50) koji se proteže od otvora prema
gore duž osi horizontalne pregrade, te blokirajući dio (52) koji je bočno
nagnut od kliznog dijela (50).
Patent sadrži još 12 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150323 T1
F04C 7/00 (2006.01)
F04C 29/12 (2006.01)
F04C 19/00 (2006.01)
F04C 27/00 (2006.01)
(11)
P20150323
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150323T
(22)
23.03.2015.
(86)
PCT/FI2011050276 31.03.2011.
(96)
EP 11718129.7 31.03.2011.
(87)
WO2011128502, 20.10.2011. , En
(97)
EP 2558727, 20.02.2013. 201308, En
(97)
EP 2558727, 24.12.2014. 201452, En
(31)
20105386
(32) 14.04.2010.
(33) FI
(54)
PUMPA SA TEKUĆIM PRSTENOM I POSTUPAK ZA RAD
PUMPE SA TEKUĆIM PRSTENOM
LIQUID RING PUMP AND METHOD FOR OPERATING A LIQUID
RING PUMP
(73)
Evac Oy, Sinimäentie 14, 02630 Espoo, FI
(72)
Vesa Lappalainen, Herttuantie 1 B 27, 01520 Vantaa, FI
(74)
Željka Mrdeža, Rijeka, HR
(57)
Pumpa sa tekućim prstenom za generiranje vakuuma i pumpanje
otpadnih voda kod sustava protoka otpadnih voda pod vakuumom (6), pri
čemu se pumpa sa tekućim prstenom (1) u odnosu na smjer protoka
otpadnih voda sastoji od ulaznog otvora pumpe (11), ulazne komore (13),
kućišta pumpe (14), izvedenog sa rotorom (15) koji je postavljen na
pogonsku osovinu (16) sa mehaničkom brtvom (20), izlazne komore (17),
sa mehaničkom brtvom (20) postavljenom unutar izlazne komore (17), i
izlaznog otvora pumpe (19), pri čemu je ulazni otvor pumpe (11)
prilagođen da se spoji na kolektor (73) za primanje toka otpadnih voda, a
izlazni otvor pumpe (19) prilagođen da se spoji na odvodnu cijev (8) za
odvođenje toka otpadnih voda, naznačena time da je izlazna komora
(17) izvedena sa integriranim nastavkom (18), koji se pruža preko barem
jednog dijela kućišta pumpe (14) u smjeru pogonske osovine (16), i koji
omogućuje produžetak i povećanje izlazne komore (17), i da je izlazni
otvor pumpe (19) smješten na donjem dijelu integriranog nastavka (18), u
smjeru protoka otpadnih voda, te time, da je mehanička brtva (20)
postavljena tako da se podmazuje protokom otpadnih voda, koji tok
protječe u i kroz izlaznu komoru (17) i integrirani nastavak (18) izlazne
komore (17).
(51)
Patent sadrži još 11 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150647 T1
G01N 15/14 (2006.01)
(11)
P20150647
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150647T
(22)
16.06.2015.
(86)
PCT/EP2010058995 24.06.2010.
(96)
EP 10726099.4 24.06.2010.
(87)
WO2010149739, 29.12.2010. , De
(97)
EP 2446246, 02.05.2012. 201218, De
(97)
EP 2446246, 18.03.2015. 201512, De
(31)
09163691
(32) 24.06.2009.
(33) EP
(54)
UREĐAJ I POSTUPAK ZA SELEKCIJU ČESTICA
APPARATUS AND METHOD FOR SELECTING PARTICLES
(73)
Masterrind GmbH, Osterkrug 20, 27283 Verden, DE
(72)
Heiko Meyer, Hollerithallee 8, 30419 Hannover, DE
Raoul Amadeus Lorbeer, Hollerithallee 8, 30419 Hannover, DE
Alexander Heisterkamp, Hollerithallee 8, 30419 Hannover, DE
Detlef Rath, Am Küchenberg 14, 31535 Neustadt, DE
(74)
Tomislav Hadžija, Zagreb, HR
(57)
Uređaj za selekciju čestica,
koja sadrži brizgaljku (2) za proizvodnju fluidnog strujanja koje sadrži
čestice (1),
aparaturu za ozračivanje (3), koja je usmjerena na izlazno fluidno
strujanje (1) iz brizgaljke (2),
detektor (4), koji je usmjeren na fluidno strujanje (1) i opremljen za
proizvodnju mjernih signala,
jednu, sa detektorom (4) povezanu upravljačku jedinicu, koja je
opremljena za primanje detekcijskih signala i za proizvodnju
usmjeravajućih signala za selekcijsku jedinicu i jednu, s upravljačkom
jedinicom povezanu selekcijsku jedinicu, koja je opremljena za prihvat
upravljačkih signala,
naznačen time, da
selekcijska jedinica pokazuje laser (8) za proizvodnju laserskog zračenja,
čiji put zračenja je usmjeren na fluidno strujanje (1), a laser (8) je
opremljen, za zagrijavanje fluidnog strujanja (1) samo površinski, zbog
(51)
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
površinskog isparavanja fluida (1), da bi površinski ozračeni dio fluidnog
strujanja 81) bio ubrzan u suprotno postavljenom smjeru od laserskog
zračenja.
Patent sadrži još 17 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150447 T1
G01N 30/12 (2006.01)
G01N 30/88 (2006.01)
G01N 33/28 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
(11)
P20150447
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150447T
(22)
27.04.2015.
(86)
PCT/US2012035445 27.04.2012.
(96)
EP 12724189.1 27.04.2012.
(87)
WO2012149310, 01.11.2012. , En
(97)
EP 2702403, 05.03.2014. 201410, En
(97)
EP 2702403, 28.01.2015. 201505, En
(31)
201161480017 P
(32) 28.04.2011.
(33) US
201213455688
25.04.2012.
US
(54)
ANALIZA STLAČENIH FLUIDA U SPREMNIKU
ANALYSIS OF PRESSURIZED RESERVOIR FLUIDS
(73)
SGS North America Inc., 201 Route 17 North 7th Floor, 07070
Rutherford, NJ, US
(72)
Wayne A. Kriel, 101 Century Drive, 77546 Friendswood, TX, US
Graham M. Mullings, 2318 Blue Lake Drive, 77354 Magnolia, TX,
US
(74)
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Sustav za analizu (100) koji sadrži:
zajedničko kućište koje sadrži:
„flash“ uređaj (104) konfiguriran da djelomično isparava fluid iz spremnika
pod tlakom pomoću smanjenja pritiska u ventilu da se dobije ispareni plin
i tekućina u spremniku;
prvi kromatografski podsustav (500) koji sadrži prvu kromatografsku
kolonu i prvu petlju za uzorkovanje (504), te je prva petlja za uzorkovanje
(504) fluidno povezana sa „flash“ uređajem (104) i konfigurirana je da
prima ispareni plin iz „flash“ uređaja (104);
drugi kromatografski podsustav (520) sadrži drugu kromatografsku
kolonu i drugu petlju za uzorkovanje (524), te je druga petlja za
uzorkovanje (524) fluidno povezana sa prvom petljom za uzorkovanje
(504) i konfigurirana je da prima ispareni plin iz „flash“ uređaja (104)
preko prve petlje za uzorkovanje (504), naznačen time da su prva
kromatografska kolona prvog kromatografskog podsustava (500) i druga
kromatografska kolona drugog kromatografskog podsustava (520)
postavljene da se istovremeno aktiviraju radi detekcije komponenata u
stlačenom fluidu u spremniku;
jedan sustav za prikupljanje podataka (122) povezan s prvim
kromatografskim
podsustavom
(500),
drugim
kromatografskim
podsustavom (520), te „flash“ uređajem (104), pri čemu je jedan sustav
za prikupljanje podataka (122) konfiguriran za dobivanje podataka koji se
odnose na sastav stlačenog fluida u spremniku koje osigurava „flash“
uređaj (104); i
mikroprocesor (124) spojen na sustav za prikupljanje podataka (122), pri
čemu mikroprocesor (124) radi tako da procjenjuje omjer plina prema
nafti kod stlačenog fluida u spremniku dobivenog iz „flash“ uređaja (104)
na temelju podataka dobivenih putem sustava za prikupljanje podataka
(122).
(51)
Patent sadrži još 14 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
MKP
(10)
HR P20150645 T1
G01R 33/02 (2006.01)
G01R 33/14 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
P20150645
(46)
31.07.2015.
P20150645T
(22)
16.06.2015.
PCT/EP2012059029 15.05.2012.
EP 12720887.4 15.05.2012.
WO2012156406, 22.11.2012. , Fr
EP 2710393, 26.03.2014. 201413, Fr
EP 2710393, 25.03.2015. 201513, Fr
1154212
(32) 16.05.2011.
(33) FR
POSTUPAK I SUSTAV REGULACIJE VREMENA
UKLJUČIVANJA UREĐAJA KOJI IMA MAGNETSKI KRUG
METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING THE TURN-ON
TIME OF A DEVICE THAT INCLUDES A MAGNETIC CIRCUIT
Electricité de France, 22-30 Avenue de Wagram, 75008 Paris, FR
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 3, rue
Michel-Ange, 75016 Paris, FR
Didier Cavallera, 3 rue Auguste Gaché, 38000 Grenoble, FR
Jean-Louis Coulomb, 293 chemin de Buttit, 38330 Saint Ismier, FR
Olivier Chadebec, 13 rue des Violettes, 38100 Grenoble, FR
Bruno Caillault, 130 chemin Riboud, 38320 Herbeys, FR
François-Xavier Zgainski, 135 chemin de la Zille, 38140 La Murette,
FR
(74)
Odvjetničko društvo MODRUŠAN & FILIPČIĆ, Zagreb, HR
(57)
Postupak regulacije vremena uklapanja za neki uređaj koji ima
magnetski krug (1) i najmanje jedan vodljivi namot (2), naznačen time da
se sastoji od slijedećih koraka:
prikupljanje najmanje jednog mjerenja magnetskog polja generiranog
zaostalim tokom u spomenutom magnetskom krugu (1), pomoću
najmanje jednog senzora magnetskog polja (10a, 10b, 10c) smještenog u
blizini magnetskog kruga (1),
određivanje optimalnog vremena uklapanja na osnovi zaostalog toka,
svi koraci se izvode nakon isključenja uređaja iz napona.
Patent sadrži još 7 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150463 T1
G02B 6/44 (2006.01)
G08B 13/14 (2006.01)
G08B 29/02 (2006.01)
G08B 13/186 (2006.01)
(11)
P20150463
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150463T
(22)
29.04.2015.
(96)
EP 12003969.8 22.05.2012.
(97)
EP 2549317, 23.01.2013. 201304, De
(97)
EP 2549317, 01.04.2015. 201514, De
(31)
102011108371
(32) 22.07.2011.
(33) DE
(54)
NADZORNI SUSTAV ZA RAZVODNIK MREŽE STAKLENIH
VLAKANA
MONITORING SYSTEM FOR GLASS FIBRE NETWORK
DISTRIBUTOR
(73)
Langmatz GmbH, Am Gschwend 10, 82467 GarmischPartenkirchen, DE
ADVANCED OPTICS SOLUTIONS GMBH, Ammonstrasse 35,
01067 Dresden, DE
(72)
Hubert Bauer, Klammstrasse 15, 82467 Garmisch-Partenkirchen,
DE
Hans-Jörg Resch, Baderseeweg 14, 82491 Grainau, DE
Stephan Wulf, Riedwiesenstrasse 14, 82467 GarmischPartenkirchen, DE
(74)
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Nadzorni sustav za stanje zatvorenosti vrata ili poklopca razvodnika
mreže staklenih vlakana koji sadrži središnju jedinicu za nadzor, mjerenje
i praćenje, koja je prostorno odvojena od razvodnika mreže staklenih
vlakana i sadrži sredstva za odašiljanje i prijem svjetlosnih impulsa i
njihovu analizu, prigušni uređaj (1, 26) postavljen u razvodnik mreže
staklenih vlakana za svjetlosne impulse koji se vraćaju do središnje
jedinice za nadzor, mjerenje i praćenje i vodič staklenih vlakana (8, 27),
koji se ne koristi za telekomunikacije i koji je spojen s jedinicom za
nadzor, mjerenje i praćenje i s prigušnim uređajem (1, 26), pri čemu
prigušni uređaj (1, 26) sadrži kućište (2) s uređajem za aktiviranje (4, 24,
31), koji detektira stanje zatvorenosti vrata ili poklopca, te kada su
vrata/poklopac otvoreni prebacuje prigušni uređaj (1, 26) u stanje u kojem
se svjetlosni impulsi koji se vraćaju kroz vodič staklenih vlakana (8, 27)
prigušuju, naznačen time da su u kućište (2) postavljeni fiksni priključni
element (6) i aksijalno pomični priključni element (7), pri čemu je vodič
staklenih vlakana (8) učvršćen u fiksnom priključnom elementu (6) tako
da je njegova prednja krajnja površina izložena pokretnom priključnom
elementu (7) i pomični priključni element (7) ima krajnju površinu (11) s
reflektivnim premazom, sa kojom je pomični priključni element (7)
pomičan između položaja koji uključuje fiksni priključni element (6) i od
njega razmaknutog položaja, te da se pomični priključni element (7) protiv
sile opruge može potisnuti prema fiksnom priključni element (6) pomoću
sile dva suprotno polarizirana magneta (4, 24).
(51)
Patent sadrži još 6 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(96)
(97)
(97)
(54)
(73)
(72)
MKP
(10)
HR P20150650 T1
H04M 7/00 (2006.01)
P20150650
(46)
31.07.2015.
P20150650T
(22)
16.06.2015.
EP 10075297.1 08.07.2010.
EP 2405638, 11.01.2012. 201202, De
EP 2405638, 18.03.2015. 201512, De
METODA I SUSTAV ZA AUDIO-VIZUALNU
TELEKOMUNIKACIJU
METHOD AND SYSTEM FOR AUDIO-VISUAL
TELECOMMUNICATION
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
Karsten Schröder, An der Bucht 68, 10317 Berlin, DE
Thomas Scheerbarth, Hämmerlingstrasse 59G, 12555 Berlin, DE
33
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Odvjetničko društvo Vedriš i Partneri, Zagreb, HR
Postupak za audio-vizualne telekomunikacije između najmanje dva
telekomunikacijska partnera (A; B, C), kojim je glasovna veza
uspostavljena putem telefonske mreže prvenstveno između najmanje dva
komunikacijska partnera (A; B,C), za uspostavljanje glasovne veze svaki
pojedinačni partner koristi glasovnu komponentu (2, 2', 2“), to jest
terminalni uređaj za glasovnu komunikaciju ili funkcionalnu jedinicu,
osmišljenu za glasovnu komunikaciju, elektroničkog uređaja te nakon
uspostavljanja glasovne veze između komunikacijskih partnera (A; B, C)
koji su u pitanju, putem video komponenti (3, 3', 3“) te pomoću uređaja za
video komunikaciju ili putem funkcionalnih jedinica uređaja, namijenjenih
za video komunikaciju, uspostavljena je daljnja veza za video
komunikacije putem zahtjeva za priključenje na središnju mrežnu uslugu,
koji je priopćen od strane najmanje jednog komunikacijskog partnera (A;
B,C), (1) kojom je utvrđeno postojanje glasovne veze između partnera (A;
B,C), i na temelju dodjele adresnih značajki video komponente (3, 3', 3")
svakog pojedinačnog komunikacijskog partnera (A; B, C) te pozivnog
broja glasovne komponente (2, 2', 2"), uključene u postojeću glasovnu
vezu, istog komunikacijskog partnera koji se nalazi u konkretnom slučaju,
uspostavljena je željena video veza, ili detalja adrese, ako je nužna za
ovaj slučaj, udaljene stanice za uspostavljanje odgovarajuće veze, su
priopćene video komponentama (3, 3', 3") komunikacijskog partnera (A;
B, C) koji traži video vezu, pri čemu se video dijelovi (3, 3', 3"), barem
jednog komunikacijskog partnera (A; B, C) i glasovne komponente (2, 2',
2") koriste za glasovnu vezu ili drugu glasovnu komponentu istog
komunikacijskog partnera (A; B, C) te u kombinaciji formiraju glasovnuvideo jedinicu, budući da su bili integrirani u uređaju ili postoji izravna
aktivna veza između njih na strani pretplatnika, što se očituje u činjenici
da je zahtjev za povezivanje priopćen središnjoj mrežnoj usluzi (1) putem
aktiviranja operativnog elementa na video komponenti (3, 3', 3"), koji se
koristi za ovu svrhu, ili pokretanjem aplikacije koje se može izvršiti putem
glasovne komponente (2, 2', 2") koja je korištena za govornu vezu, pri
čemu je zadatak između adresnih značajki video komponenti
komunikacijskih partnera (A; B, C) i pozivni broj njihove govorne
komponente (2, 2', 2"), koji je uključen u postojeću glasovnu vezu,
zabilježen u središnjoj mrežnoj usluzi (1) ili je sposobno biti njime
osnovano, te time što su, nakon uspješnog uspostavljanja video veze,
glasovna veza i video veza povezane tako da tvore jednu vezu u dijelu
između kombinirane glasovne-video jedinice korištene od barem jednog
komunikacijskog partnera (A; B, C) za komunikaciju i pristupnu mrežu
korištenu od strane glasovne-video jedinice za video vezu.
(74)
(57)
Patent sadrži još 8 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150346 T1
H04N 19/00 (2014.01)
H04N 19/33 (2014.01)
H04N 19/117 (2014.01)
H04N 19/119 (2014.01)
H04N 19/50 (2014.01)
H04N 19/176 (2014.01)
H04N 19/82 (2014.01)
H04N 19/11 (2014.01)
H04N 19/593 (2014.01)
H04N 19/182 (2014.01)
(11)
P20150346
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150346T
(22)
27.03.2015.
(96)
EP 13196509.7 02.07.2009.
(97)
EP 2712198, 26.03.2014. 201413, En
(97)
EP 2712198, 18.03.2015. 201512, En
(31)
77592 P
(32) 02.07.2008.
(33) US
20080085914
01.09.2008.
KR
(62)
09773750.6 ; 02.07.2015.
(54)
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
(73)
Samsung Electronics Co., Ltd., 443-742 Gyeonggi-do, KR
(72)
Elena Alshina, 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt.,Yeongtongdong,Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR
Alexander Alshin, 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji
Apt.,Yeongtong-dong,Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR
Vadim Seregin, 147-601 Hwanggol Maeul 1-danji Apt.,Yeongtongdong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR
Nikolay Shlyakhov, 214-301 Hankuk Apt., 1054-3 Yeongtongdong,Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR
Maxim Koroteev, 248-1805 Hwanggol Maeul 2-danji
Apt.,Yeongtong-dong,Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR
(74)
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Uređaj za dekodiranje video slike, uređaj se sastoji od:
ekstraktora kodirajućih informacija koji određuje jedinice kodiranja
hijerarhijske strukture pomoću informacija o tome treba li dijeliti jedinicu
kodiranja analizirane iz primljene struje bita (bitstream); i uređaj za
dekodiranje video slike koji:
određuje jedinicu predviđanja trenutne jedinice kodiranja podjelom
trenutne jedinice kodiranja na barem jednu jedinicu predviđanja;
(51)
34
dobiva prvu predviđenu vrijednost piksela trenutne jedinice predviđanja
pomoću prosjeka susjednih piksela trenutne jedinice predviđanja‚ i
dobiva drugu predviđenu vrijednost piksela smještenih na gornjoj granici i
lijevoj granici trenutne jedinice predviđanja pomoću uteženog prosjeka
dobivene prve predviđene vrijednosti i najmanje jednog od susjednih
piksela,
gdje je
gdje je video slika podijeljena u više maksimalnih kodirajućih jedinica‚
sukladno informaciji o maksimalnoj veličini kodirajuće jedinice‚
maksimalna kodirajuća jedinica hijerarhijski je podijeljena na jednu ili više
kodirajućih jedinica čije su dubine sukladne informaciji podjele‚
kodirajuća jedinica trenutne dubine k jest pravokutna podatkovna jedinica
podijeljena iz kodirajuće jedinice gornje dubine k-1; i
kodirajuća jedinica trenutne dubine k podijeljena je na kodirajuće jedinice
niže dubine k+1, neovisno od susjednih kodirajućih jedinica.
Patent sadrži još 5 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20150243 T1
H04W 68/02 (2009.01)
H04W 76/00 (2009.01)
H04W 84/08 (2009.01)
(11)
P20150243
(46)
31.07.2015.
(21)
P20150243T
(22)
02.03.2015.
(86)
PCT/CN2008073535 16.12.2008.
(96)
EP 08867134.2 16.12.2008.
(87)
WO2009082929, 09.07.2009.
(97)
EP 2234443, 29.09.2010. 201039, En
(97)
EP 2234443, 18.02.2015. 201508, En
(31)
200710302077
(32) 21.12.2007.
(33) CN
(54)
POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE POZIVNOG VREMENSKOG
ODSJEČKA ZA TRUNKING USLUGU CDMA MOBILNE STANICE
METHOD FOR DETERMINING A PAGING SLOT OF A CDMA
MOBILE STATION TRUNKING SERVICE
(73)
ZTE Corporation, ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial
Park Nanshan District, 518057 Shenzhen, Guangdong, CN
(72)
Chuanxi Wu, ZTE Plaza; Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,
NanshanDistrict, Shenzhen, 518057 Guangdong, CN
(74)
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Postupak za određivanje pozivnog vremenskog odsječka za
trunking uslugu Code Division Multiple Access, CDMA, mobilne stanice,
naznačen time da kada mobilna stanica podržava minus slot funkciju,
postupak sadrži:
kada se sistemski identifikator i mrežni identifikator bazne stanice ne
podudaraju s bilo kojim popisom sistemskih identifikatora i mrežnih
identifikatora pohranjenim u mobilnoj stanici, mobilna stanica izračunava
vremenski odsječak jednosmjernog pozivanja u skladu sa indeksom
ciklusa vremenskog odsječka koji predstavlja vrijednost ne veću od
manje vrijednosti od maksimalnog indeksa ciklusa vremenskog odsječka i
1; u suprotnom,
kada mobilna stanica prima informaciju o ciklusu jednosmjernog
pozivanja za minus slot u nadzornoj poruci kanala jednosmjernog poziva,
te mobilna stanica ima pohranjen Push To Talk, PTT, indeks ciklusa
vremenskog odsječka, mobilna stanica izračunava vremenski odsječak
jednosmjernog pozivanja dohvaćanjem minimalne vrijednosti od
maksimalnog PTT indeksa ciklusa vremenskog odsječka, PTT indeksa
ciklusa vremenskog odsječka, maksimalnog indeksa ciklusa vremenskog
odsječka, te indeksa ciklusa vremenskog odsječka;
kada mobilna stanica prima informaciju o ciklusu jednosmjernog
pozivanja za minus slot u nadzornoj poruci kanala jednosmjernog poziva,
ali mobilna stanica nije pohranila PTT indeks ciklusa vremenskog
odsječka, mobilna stanica izračunava vremenski odsječak jednosmjernog
pozivanja dohvaćanjem minimalne vrijednosti od maksimalnog PTT
indeksa ciklusa vremenskog odsječka, maksimalnog indeksa ciklusa
vremenskog odsječka, te od indeksa ciklusa vremenskog odsječka;
kada mobilna stanica nije primila informaciju o ciklusu jednosmjernog
pozivanja za minus slot u nadzornoj poruci kanala jednosmjernog poziva,
ali je mobilna stanica pohranila PTT indeks ciklusa vremenskog odsječka,
mobilna stanica izračunava vremenski odsječak jednosmjernog pozivanja
dohvaćanjem minimalne vrijednosti od PTT indeksa ciklusa vremenskog
odsječka, maksimalnog indeksa ciklusa vremenskog odsječka, te indeksa
ciklusa vremenskog odsječka; te
kada mobilna stanica nije primila informaciju o ciklusu jednosmjernog
pozivanja za minus slot u nadzornoj poruci kanala jednosmjernog poziva,
te mobilna stanica nije pohranila PTT indeks ciklusa vremenskog
odsječka, mobilna stanica izračunava vremenski odsječak jednosmjernog
pozivanja dohvaćanjem minimalne vrijednosti od maksimalnog indeksa
ciklusa vremenskog odsječka i indeksa ciklusa vremenskog odsječka.
(51)
Patent sadrži još 8 patentnih zahtjeva.
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo brojeva europskih patenata
Broj patenta
(11)
P20150243
P20150323
P20150340
P20150346
P20150426
P20150433
P20150447
P20150463
P20150583
P20150593
P20150622
P20150629
P20150630
MKP
(51)
H04W 68/02 (2009.01)
H04W 76/00 (2009.01)
H04W 84/08 (2009.01)
F04C 7/00 (2006.01)
F04C 29/12 (2006.01)
F04C 19/00 (2006.01)
F04C 27/00 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61P 3/00 (2006.01)
H04N 19/00 (2014.01)
H04N 19/33 (2014.01)
H04N 19/117 (2014.01)
H04N 19/119 (2014.01)
H04N 19/50 (2014.01)
H04N 19/176 (2014.01)
H04N 19/82 (2014.01)
H04N 19/11 (2014.01)
H04N 19/593 (2014.01)
H04N 19/182 (2014.01)
B63B 27/10 (2006.01)
B66C 23/82 (2006.01)
C07D 231/56 (2006.01)
C07D 249/18 (2006.01)
C07D 409/06 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 403/10 (2006.01)
C07D 413/10 (2006.01)
C07D 417/10 (2006.01)
A61K 31/4192 (2006.01)
A61K 31/416 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
G01N 30/12 (2006.01)
G01N 30/88 (2006.01)
G01N 33/28 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G08B 13/14 (2006.01)
G08B 29/02 (2006.01)
G08B 13/186 (2006.01)
C07D 215/54 (2006.01)
A61K 31/4706 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61K 36/738 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
A61K 31/7008 (2006.01)
A23L 1/30 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
B65D 63/08 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
E02B 3/16 (2006.01)
A01G 7/02 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
Broj patenta
(11)
P20150631
P20150632
P20150633
P20150634
P20150635
P20150644
P20150645
P20150646
P20150647
P20150648
P20150649
P20150650
P20150651
P20150656
MKP
(51)
B29C 70/22 (2006.01)
D03D 13/00 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
D03D 5/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D03D 1/00 (2006.01)
B29L 31/30 (2006.01)
B65F 5/00 (2006.01)
E04F 17/10 (2006.01)
A61K 38/09 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
C02F 1/68 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C02F 103/02 (2006.01)
C02F 103/08 (2006.01)
B29C 49/64 (2006.01)
B65B 3/04 (2006.01)
B65B 53/06 (2006.01)
B67C 3/22 (2006.01)
B65B 3/02 (2006.01)
A61K 31/343 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
G01R 33/02 (2006.01)
G01R 33/14 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
A24D 1/02 (2006.01)
G01N 15/14 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/4745 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A01F 15/14 (2006.01)
H04M 7/00 (2006.01)
B03B 9/00 (2006.01)
B03B 5/02 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
Broj patenta
(11)
P20150657
P20150658
P20150659
P20150662
P20150663
P20150664
P20150665
P20150666
P20150667
P20150673
P20150674
P20150682
MKP
(51)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 239/34 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
A61K 31/538 (2006.01)
A61P 1/14 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61P 13/08 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/20 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 25/34 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)
C07D 231/14 (2006.01)
C07C 251/56 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C07K 14/245 (2006.01)
C12N 9/52 (2006.01)
B42D 25/00 (2014.01)
E06B 3/964 (2006.01)
C07K 14/705 (2006.01)
C07K 14/56 (2006.01)
C07K 14/57 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
C12N 15/21 (2006.01)
C12N 15/23 (2006.01)
C12N 15/12 (2006.01)
A61K 38/17 (2006.01)
A61K 38/21 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
B61F 5/08 (2006.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
B44C 1/17 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
C07D 475/04 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
B29C 53/78 (2006.01)
F16L 9/16 (2006.01)
F16L 9/18 (2006.01)
B29L 23/00 (2006.01)
B29C 53/28 (2006.01)
B29C 53/82 (2006.01)
35
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo klasifikacijskih oznaka
europskih patenata prema
Međunarodnoj klasifikaciji patenata
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A01F 15/14 (2006.01)
P20150649
A01G 7/02 (2006.01)
P20150630
A01G 7/04 (2006.01)
P20150630
A23L 1/30 (2006.01)
P20150593
A24D 1/02 (2006.01)
P20150646
A61K 31/343 (2006.01)
P20150644
A61K 31/416 (2006.01)
P20150433
JEDINICA UREĐAJA ZA VEZANJE ČVOROVA ZA DVOSTRUKE ČVOROVE ZA VELIKE PREŠE
ZA BALIRANJE S VIŠE POVEZANIH UREĐAJA ZA VEZANJE ČVOROVA ZA DVOSTRUKE
ČVOROVE NA ZAJEDIČKOM POGONSKOM VRATILU UREĐAJA ZA VEZANJE ČVOROVA
DOUBLE TWIN KNOTTER FOR A LARGE BALE PRESS WITH SEVERAL DOUBLE TWINE
KNOTTERS ON A COMMON KNOTTER DRIVE SHAFT
SUSTAV I POSTUPAK ZA UZGOJ BILJKE U BAREM DJELOMICE UVJETOVANOM OKOLIŠU
SYSTEM AND METHOD FOR GROWING A PLANT IN AN AT LEAST PARTLY CONDITIONED
ENVIRONMENT
SUSTAV I POSTUPAK ZA UZGOJ BILJKE U BAREM DJELOMICE UVJETOVANOM OKOLIŠU
SYSTEM AND METHOD FOR GROWING A PLANT IN AN AT LEAST PARTLY CONDITIONED
ENVIRONMENT
PRIPRAVCI S EKSTRAKTIMA ŠIPKA I POSTUPAK PROIZVODNJE EKSTRAKTA ŠIPKA
PREPARATIONS WITH ROSEHIP EXTRACTS, AND METHOD OF PRODUCING ROSEHIP
EXTRACTS
PAPIR ZA CIGARETE SA SVOJSTVIMA ZA USPORAVANJE IZGARANJA
PAPER FOR AN ARTICLE TO BE SMOKED HAVING INCENDIARY POTENTIAL-REDUCING
PROPERTIES
METODA ZA LIJEČENJE ATRIJALNE FIBRILACIJE
METHOD OF TREATING ATRIAL FIBRILLATION
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
NOVI DERIVATI 6,11-DIHIDRO-5H-BENZO[D]IMIDAZO[1,2-A]AZEPINA KAO LIGANDI
HISTAMINSKIH H4 RECEPTORA
NEW 6,11-DIHYDRO-5H-BENZO[D]IMIDAZO[1,2-A]AZEPINES DERIVATIVES AS HISTAMINE H4
RECEPTOR LIGANDS
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
SASTAVI ZA LIJEČENJE RAKA
COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF CANCER
DERIVATI KINOLINA, FARMACEUTSKI SASTAVI KOJI IH SADRŽE I NJIHOVA UPORABA
QUINOLINE DERIVATIVES, PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THEM, AND
USE THEREOF
SASTAVI ZA LIJEČENJE RAKA
COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF CANCER
METODA ZA LIJEČENJE ATRIJALNE FIBRILACIJE
METHOD OF TREATING ATRIAL FIBRILLATION
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SASTAVI ZA LIJEČENJE RAKA
COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF CANCER
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
FOLATI, NJIHOVI PRIPRAVCI I NJIHOVA UPOTREBA
FOLATES, COMPOSITIONS AND USES THEREOF
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
PRIPRAVCI S EKSTRAKTIMA ŠIPKA I POSTUPAK PROIZVODNJE EKSTRAKTA ŠIPKA
PREPARATIONS WITH ROSEHIP EXTRACTS, AND METHOD OF PRODUCING ROSEHIP
EXTRACTS
PRIPRAVAK ZA PERORALNU PRIMJENU S HISTAMINAZOM BILJNOG PODRIJETLA,
REZISTENTNOM NA PEPSIN I TRIPSIN I POSTUPAK PROIZVODNJE ISTOG
PERORALLY APPLICABLE PREPARATION CONTAINING HISTAMINASE OF VEGETABLE
ORIGIN, RESISTANT TO PEPSIN AND TRYPSIN AND A PROCESS FOR PRODUCING IT
PRIPRAVCI S EKSTRAKTIMA ŠIPKA I POSTUPAK PROIZVODNJE EKSTRAKTA ŠIPKA
PREPARATIONS WITH ROSEHIP EXTRACTS, AND METHOD OF PRODUCING ROSEHIP
EXTRACTS
LIJEČENJE KARCINOMA PROSTATE U METASTAZNOJ FAZI S DEGARELIKSOM
TREATMENT OF METASTATIC STAGE PROSTATE CANCER WITH DEGARELIX
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
A61K 31/4188 (2006.01) P20150673
A61K 31/4192 (2006.01) P20150433
A61K 31/437 (2006.01)
P20150648
A61K 31/4706 (2006.01) P20150583
A61K 31/4745 (2006.01) P20150648
A61K 31/495 (2006.01)
P20150644
A61K 31/505 (2006.01)
P20150657
A61K 31/506 (2006.01)
P20150657
A61K 31/517 (2006.01)
P20150648
A61K 31/517 (2006.01)
P20150657
A61K 31/519 (2006.01)
P20150674
A61K 31/538 (2006.01)
P20150657
A61K 31/7008 (2006.01) P20150593
A61K 36/48 (2006.01)
P20150666
A61K 36/738 (2006.01)
P20150593
A61K 38/09 (2006.01)
P20150633
A61K 38/17 (2006.01)
P20150664
A61K 38/21 (2006.01)
P20150664
36
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A61K 38/39 (2006.01)
P20150593
A61K 39/395 (2006.01)
P20150648
A61K 39/395 (2006.01)
P20150656
A61K 45/06 (2006.01)
P20150648
A61K 47/48 (2006.01)
P20150340
A61P 1/00 (2006.01)
P20150666
A61P 11/00 (2006.01)
P20150657
A61P 11/00 (2006.01)
P20150673
A61P 1/14 (2006.01)
P20150657
A61P 13/08 (2006.01)
P20150657
A61P 19/02 (2006.01)
P20150593
A61P 25/00 (2006.01)
P20150657
A61P 25/04 (2006.01)
P20150657
A61P 25/16 (2006.01)
P20150657
A61P 25/18 (2006.01)
P20150657
A61P 25/20 (2006.01)
P20150657
A61P 25/22 (2006.01)
P20150657
A61P 25/24 (2006.01)
P20150657
A61P 25/28 (2006.01)
P20150657
A61P 25/34 (2006.01)
P20150657
A61P 25/36 (2006.01)
P20150657
A61P 3/00 (2006.01)
P20150340
A61P 3/10 (2006.01)
P20150657
A61P 35/00 (2006.01)
P20150433
A61P 35/00 (2006.01)
P20150583
A61P 35/00 (2006.01)
P20150633
A61P 35/00 (2006.01)
P20150648
A61P 35/00 (2006.01)
P20150664
A61P 35/04 (2006.01)
P20150633
A61P 9/06 (2006.01)
P20150644
B03B 5/02 (2006.01)
P20150651
B03B 9/00 (2006.01)
P20150651
B29C 49/64 (2006.01)
P20150635
PRIPRAVCI S EKSTRAKTIMA ŠIPKA I POSTUPAK PROIZVODNJE EKSTRAKTA ŠIPKA
PREPARATIONS WITH ROSEHIP EXTRACTS, AND METHOD OF PRODUCING ROSEHIP
EXTRACTS
SASTAVI ZA LIJEČENJE RAKA
COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF CANCER
PROTEINI SPECIFIČNOG VEZIVANJA I NJIHOVE UPORABE
SPECIFIC BINDING PROTEINS AND USES THEREOF
SASTAVI ZA LIJEČENJE RAKA
COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF CANCER
KONJUGATI OLIGOSAHARID-PROTEIN
OLIGOSACCHARIDE-PROTEIN CONJUGATES
PRIPRAVAK ZA PERORALNU PRIMJENU S HISTAMINAZOM BILJNOG PODRIJETLA,
REZISTENTNOM NA PEPSIN I TRIPSIN I POSTUPAK PROIZVODNJE ISTOG
PERORALLY APPLICABLE PREPARATION CONTAINING HISTAMINASE OF VEGETABLE
ORIGIN, RESISTANT TO PEPSIN AND TRYPSIN AND A PROCESS FOR PRODUCING IT
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
NOVI DERIVATI 6,11-DIHIDRO-5H-BENZO[D]IMIDAZO[1,2-A]AZEPINA KAO LIGANDI
HISTAMINSKIH H4 RECEPTORA
NEW 6,11-DIHYDRO-5H-BENZO[D]IMIDAZO[1,2-A]AZEPINES DERIVATIVES AS HISTAMINE H4
RECEPTOR LIGANDS
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
PRIPRAVCI S EKSTRAKTIMA ŠIPKA I POSTUPAK PROIZVODNJE EKSTRAKTA ŠIPKA
PREPARATIONS WITH ROSEHIP EXTRACTS, AND METHOD OF PRODUCING ROSEHIP
EXTRACTS
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
KONJUGATI OLIGOSAHARID-PROTEIN
OLIGOSACCHARIDE-PROTEIN CONJUGATES
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
DERIVATI KINOLINA, FARMACEUTSKI SASTAVI KOJI IH SADRŽE I NJIHOVA UPORABA
QUINOLINE DERIVATIVES, PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THEM, AND
USE THEREOF
LIJEČENJE KARCINOMA PROSTATE U METASTAZNOJ FAZI S DEGARELIKSOM
TREATMENT OF METASTATIC STAGE PROSTATE CANCER WITH DEGARELIX
SASTAVI ZA LIJEČENJE RAKA
COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF CANCER
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
LIJEČENJE KARCINOMA PROSTATE U METASTAZNOJ FAZI S DEGARELIKSOM
TREATMENT OF METASTATIC STAGE PROSTATE CANCER WITH DEGARELIX
METODA ZA LIJEČENJE ATRIJALNE FIBRILACIJE
METHOD OF TREATING ATRIAL FIBRILLATION
SUSTAV ZA ČIŠĆENJE RASUTIH PROIZVODA
BULK GOODS CLEANING SYSTEM
SUSTAV ZA ČIŠĆENJE RASUTIH PROIZVODA
BULK GOODS CLEANING SYSTEM
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU TANKOSTIJENOG SPREMNIKA I POSTUPAK PRESURIZACIJE
SPREMNIKA
METHOD FOR PRODUCING A THIN-WALLED CONTAINER AND CONTAINER
PRESSURISATION METHOD
37
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
B29C 53/28 (2006.01)
P20150682
B29C 53/78 (2006.01)
P20150682
B29C 53/82 (2006.01)
P20150682
B29C 70/22 (2006.01)
P20150631
B29L 23/00 (2006.01)
P20150682
B29L 31/30 (2006.01)
P20150631
B42D 25/00 (2014.01)
P20150662
B44C 1/17 (2006.01)
P20150667
B61F 5/08 (2006.01)
P20150665
B63B 27/10 (2006.01)
P20150426
B65B 3/02 (2006.01)
P20150635
B65B 3/04 (2006.01)
P20150635
B65B 53/06 (2006.01)
P20150635
B65D 63/08 (2006.01)
P20150622
B65F 5/00 (2006.01)
P20150632
B66C 23/82 (2006.01)
P20150426
B67C 3/22 (2006.01)
P20150635
C02F 1/00 (2006.01)
P20150634
C02F 103/02 (2006.01)
P20150634
C02F 103/08 (2006.01)
P20150634
C02F 1/44 (2006.01)
P20150634
C02F 1/68 (2006.01)
P20150634
C07C 251/56 (2006.01)
P20150658
C07D 215/54 (2006.01)
P20150583
C07D 231/14 (2006.01)
P20150658
C07D 231/56 (2006.01)
P20150433
C07D 239/34 (2006.01)
P20150657
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU CIJEVI OD TERMOPLASTIČNOG MATERIJALA
METHOD OF MANUFACTURING A PIPE FROM THERMOPLASTIC MATERIAL
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU CIJEVI OD TERMOPLASTIČNOG MATERIJALA
METHOD OF MANUFACTURING A PIPE FROM THERMOPLASTIC MATERIAL
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU CIJEVI OD TERMOPLASTIČNOG MATERIJALA
METHOD OF MANUFACTURING A PIPE FROM THERMOPLASTIC MATERIAL
UPORABA NAMOTAJA SVITKA ZA NAMATANJE ELEKTRIČNIH ZAVOJNICA
USE OF A BELT ASSEMBLY FOR WINDING ELECTRIC WINDING UNITS
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU CIJEVI OD TERMOPLASTIČNOG MATERIJALA
METHOD OF MANUFACTURING A PIPE FROM THERMOPLASTIC MATERIAL
UPORABA NAMOTAJA SVITKA ZA NAMATANJE ELEKTRIČNIH ZAVOJNICA
USE OF A BELT ASSEMBLY FOR WINDING ELECTRIC WINDING UNITS
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU VIŠESLOJNOG NOSAČA PODATAKA I NOSAČ PODATAKA
KOJI JE PROIZVEDEN NAVEDENIM POSTUPKOM
METHOD FOR PRODUCING A MULTILAYER DATA CARRIER AND DATA CARRIER
PRODUCED BY SAID METHOD
UKRASNI ELEMENT ZA DEKORACIJU OBJEKATA I POSTUPAK IZRADE TAKVOG ELEMENTA
ORNAMENTAL ELEMENT FOR DECORATING OBJECTS AND METHOD FOR MAKING SUCH
AN ORNAMENTAL ELEMENT
ŽELJEZNIČKI VAGON
RAILWAY CARRIAGE
PLOVILO KOJE SADRŽI DIZALICU
VESSEL COMPRISING A CRANE
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU TANKOSTIJENOG SPREMNIKA I POSTUPAK PRESURIZACIJE
SPREMNIKA
METHOD FOR PRODUCING A THIN-WALLED CONTAINER AND CONTAINER
PRESSURISATION METHOD
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU TANKOSTIJENOG SPREMNIKA I POSTUPAK PRESURIZACIJE
SPREMNIKA
METHOD FOR PRODUCING A THIN-WALLED CONTAINER AND CONTAINER
PRESSURISATION METHOD
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU TANKOSTIJENOG SPREMNIKA I POSTUPAK PRESURIZACIJE
SPREMNIKA
METHOD FOR PRODUCING A THIN-WALLED CONTAINER AND CONTAINER
PRESSURISATION METHOD
VEZICA
TIE
POSTUPAK ZA TRANSPORT OTPADA
METHOD FOR CONVEYING WASTE
PLOVILO KOJE SADRŽI DIZALICU
VESSEL COMPRISING A CRANE
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU TANKOSTIJENOG SPREMNIKA I POSTUPAK PRESURIZACIJE
SPREMNIKA
METHOD FOR PRODUCING A THIN-WALLED CONTAINER AND CONTAINER
PRESSURISATION METHOD
SUSTAV INJEKTIRANJA MIKRONIZIRANE GUSTE OTOPINE CaCO3 ZA REMINERALIZACIJU
DESALINIZIRANE I PITKE VODE
MICRONIZED CaCO3 SLURRY INJECTION SYSTEM FOR THE REMINERALIZATION OF
DESALINATED AND FRESH WATER
SUSTAV INJEKTIRANJA MIKRONIZIRANE GUSTE OTOPINE CaCO3 ZA REMINERALIZACIJU
DESALINIZIRANE I PITKE VODE
MICRONIZED CaCO3 SLURRY INJECTION SYSTEM FOR THE REMINERALIZATION OF
DESALINATED AND FRESH WATER
SUSTAV INJEKTIRANJA MIKRONIZIRANE GUSTE OTOPINE CaCO3 ZA REMINERALIZACIJU
DESALINIZIRANE I PITKE VODE
MICRONIZED CaCO3 SLURRY INJECTION SYSTEM FOR THE REMINERALIZATION OF
DESALINATED AND FRESH WATER
SUSTAV INJEKTIRANJA MIKRONIZIRANE GUSTE OTOPINE CaCO3 ZA REMINERALIZACIJU
DESALINIZIRANE I PITKE VODE
MICRONIZED CaCO3 SLURRY INJECTION SYSTEM FOR THE REMINERALIZATION OF
DESALINATED AND FRESH WATER
SUSTAV INJEKTIRANJA MIKRONIZIRANE GUSTE OTOPINE CaCO3 ZA REMINERALIZACIJU
DESALINIZIRANE I PITKE VODE
MICRONIZED CaCO3 SLURRY INJECTION SYSTEM FOR THE REMINERALIZATION OF
DESALINATED AND FRESH WATER
POSTUPAK ZA PRIPREMU AMIDA PIRAZOL KARBOKSILNE KISELINE
PROCESS FOR THE PREPARATION OF PYRAZOLE CARBOXYLIC ACID AMIDE
DERIVATI KINOLINA, FARMACEUTSKI SASTAVI KOJI IH SADRŽE I NJIHOVA UPORABA
QUINOLINE DERIVATIVES, PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THEM, AND
USE THEREOF
POSTUPAK ZA PRIPREMU AMIDA PIRAZOL KARBOKSILNE KISELINE
PROCESS FOR THE PREPARATION OF PYRAZOLE CARBOXYLIC ACID AMIDE
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
38
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
C07D 249/18 (2006.01)
P20150433
C07D 401/06 (2006.01)
P20150433
C07D 401/12 (2006.01)
P20150433
C07D 401/12 (2006.01)
P20150657
C07D 403/10 (2006.01)
P20150433
C07D 409/06 (2006.01)
P20150433
C07D 413/10 (2006.01)
P20150433
C07D 417/10 (2006.01)
P20150433
C07D 475/04 (2006.01)
P20150674
C07D 487/04 (2006.01)
P20150673
C07K 14/245 (2006.01)
P20150659
C07K 14/56 (2006.01)
P20150664
C07K 14/57 (2006.01)
P20150664
C07K 14/705 (2006.01)
P20150664
C07K 16/30 (2006.01)
P20150656
C12N 15/12 (2006.01)
P20150664
C12N 15/21 (2006.01)
P20150664
C12N 15/23 (2006.01)
P20150664
C12N 15/62 (2006.01)
P20150664
C12N 15/70 (2006.01)
P20150659
C12N 9/52 (2006.01)
P20150659
D03D 1/00 (2006.01)
P20150631
D03D 13/00 (2006.01)
P20150631
D03D 15/00 (2006.01)
P20150631
D03D 5/00 (2006.01)
P20150631
E02B 3/12 (2006.01)
P20150629
E02B 3/16 (2006.01)
P20150629
E04F 17/10 (2006.01)
P20150632
E06B 3/964 (2006.01)
P20150663
F04C 19/00 (2006.01)
P20150323
F04C 27/00 (2006.01)
P20150323
F04C 29/12 (2006.01)
P20150323
F04C 7/00 (2006.01)
P20150323
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
SPOJ CIKLOPROPANA
CYCLOPROPANE COMPOUND
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF
FOLATI, NJIHOVI PRIPRAVCI I NJIHOVA UPOTREBA
FOLATES, COMPOSITIONS AND USES THEREOF
NOVI DERIVATI 6,11-DIHIDRO-5H-BENZO[D]IMIDAZO[1,2-A]AZEPINA KAO LIGANDI
HISTAMINSKIH H4 RECEPTORA
NEW 6,11-DIHYDRO-5H-BENZO[D]IMIDAZO[1,2-A]AZEPINES DERIVATIVES AS HISTAMINE H4
RECEPTOR LIGANDS
DOMAĆINSKI SOJ BAKTERIJA KOJI SADRŽI MUTIRANI SPR GEN TE IMA SMANJENU TSP
AKTIVNOST
BACTERIAL HOST STRAIN COMPRISING A MUTANT SPR GENE AND HAVING REDUCED TSP
ACTIVITY
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
PROTEINI SPECIFIČNOG VEZIVANJA I NJIHOVE UPORABE
SPECIFIC BINDING PROTEINS AND USES THEREOF
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
ANTICANCER FUSION PROTEIN
DOMAĆINSKI SOJ BAKTERIJA KOJI SADRŽI MUTIRANI SPR GEN TE IMA SMANJENU TSP
AKTIVNOST
BACTERIAL HOST STRAIN COMPRISING A MUTANT SPR GENE AND HAVING REDUCED TSP
ACTIVITY
DOMAĆINSKI SOJ BAKTERIJA KOJI SADRŽI MUTIRANI SPR GEN TE IMA SMANJENU TSP
AKTIVNOST
BACTERIAL HOST STRAIN COMPRISING A MUTANT SPR GENE AND HAVING REDUCED TSP
ACTIVITY
UPORABA NAMOTAJA SVITKA ZA NAMATANJE ELEKTRIČNIH ZAVOJNICA
USE OF A BELT ASSEMBLY FOR WINDING ELECTRIC WINDING UNITS
UPORABA NAMOTAJA SVITKA ZA NAMATANJE ELEKTRIČNIH ZAVOJNICA
USE OF A BELT ASSEMBLY FOR WINDING ELECTRIC WINDING UNITS
UPORABA NAMOTAJA SVITKA ZA NAMATANJE ELEKTRIČNIH ZAVOJNICA
USE OF A BELT ASSEMBLY FOR WINDING ELECTRIC WINDING UNITS
UPORABA NAMOTAJA SVITKA ZA NAMATANJE ELEKTRIČNIH ZAVOJNICA
USE OF A BELT ASSEMBLY FOR WINDING ELECTRIC WINDING UNITS
POSTUPAK ZA IZRADU PRIRODNIH BAZENA
A PROCEDURE FOR MAKING NATURAL POOLS
POSTUPAK ZA IZRADU PRIRODNIH BAZENA
A PROCEDURE FOR MAKING NATURAL POOLS
POSTUPAK ZA TRANSPORT OTPADA
METHOD FOR CONVEYING WASTE
NAPRAVA ZA POSTAVLJANJE HORIZONTALNE PREGRADE U OKVIR VRATIJU ILI PROZORA
DEVICE FOR INSTALLING AN IMPOST IN A DOOR OR WINDOW FRAME
PUMPA SA TEKUĆIM PRSTENOM I POSTUPAK ZA RAD PUMPE SA TEKUĆIM PRSTENOM
LIQUID RING PUMP AND METHOD FOR OPERATING A LIQUID RING PUMP
PUMPA SA TEKUĆIM PRSTENOM I POSTUPAK ZA RAD PUMPE SA TEKUĆIM PRSTENOM
LIQUID RING PUMP AND METHOD FOR OPERATING A LIQUID RING PUMP
PUMPA SA TEKUĆIM PRSTENOM I POSTUPAK ZA RAD PUMPE SA TEKUĆIM PRSTENOM
LIQUID RING PUMP AND METHOD FOR OPERATING A LIQUID RING PUMP
PUMPA SA TEKUĆIM PRSTENOM I POSTUPAK ZA RAD PUMPE SA TEKUĆIM PRSTENOM
LIQUID RING PUMP AND METHOD FOR OPERATING A LIQUID RING PUMP
39
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
F16L 9/16 (2006.01)
P20150682
F16L 9/18 (2006.01)
P20150682
G01N 15/14 (2006.01)
P20150647
G01N 30/12 (2006.01)
P20150447
G01N 30/88 (2006.01)
P20150447
G01N 33/24 (2006.01)
P20150447
G01N 33/28 (2006.01)
P20150447
G01R 33/00 (2006.01)
P20150645
G01R 33/02 (2006.01)
P20150645
G01R 33/14 (2006.01)
P20150645
G02B 6/44 (2006.01)
P20150463
G08B 13/14 (2006.01)
P20150463
G08B 13/186 (2006.01)
P20150463
G08B 29/02 (2006.01)
P20150463
H01F 27/32 (2006.01)
P20150631
H02H 9/00 (2006.01)
P20150645
H04M 7/00 (2006.01)
P20150650
H04N 19/00 (2014.01)
P20150346
H04N 19/11 (2014.01)
P20150346
H04N 19/117 (2014.01)
P20150346
H04N 19/119 (2014.01)
P20150346
H04N 19/176 (2014.01)
P20150346
H04N 19/182 (2014.01)
P20150346
H04N 19/33 (2014.01)
P20150346
H04N 19/50 (2014.01)
P20150346
H04N 19/593 (2014.01)
P20150346
H04N 19/82 (2014.01)
P20150346
H04W 68/02 (2009.01)
P20150243
H04W 76/00 (2009.01)
P20150243
H04W 84/08 (2009.01)
P20150243
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU CIJEVI OD TERMOPLASTIČNOG MATERIJALA
METHOD OF MANUFACTURING A PIPE FROM THERMOPLASTIC MATERIAL
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU CIJEVI OD TERMOPLASTIČNOG MATERIJALA
METHOD OF MANUFACTURING A PIPE FROM THERMOPLASTIC MATERIAL
UREĐAJ I POSTUPAK ZA SELEKCIJU ČESTICA
APPARATUS AND METHOD FOR SELECTING PARTICLES
ANALIZA STLAČENIH FLUIDA U SPREMNIKU
ANALYSIS OF PRESSURIZED RESERVOIR FLUIDS
ANALIZA STLAČENIH FLUIDA U SPREMNIKU
ANALYSIS OF PRESSURIZED RESERVOIR FLUIDS
ANALIZA STLAČENIH FLUIDA U SPREMNIKU
ANALYSIS OF PRESSURIZED RESERVOIR FLUIDS
ANALIZA STLAČENIH FLUIDA U SPREMNIKU
ANALYSIS OF PRESSURIZED RESERVOIR FLUIDS
POSTUPAK I SUSTAV REGULACIJE VREMENA UKLJUČIVANJA UREĐAJA KOJI IMA
MAGNETSKI KRUG
METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING THE TURN-ON TIME OF A DEVICE THAT
INCLUDES A MAGNETIC CIRCUIT
POSTUPAK I SUSTAV REGULACIJE VREMENA UKLJUČIVANJA UREĐAJA KOJI IMA
MAGNETSKI KRUG
METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING THE TURN-ON TIME OF A DEVICE THAT
INCLUDES A MAGNETIC CIRCUIT
POSTUPAK I SUSTAV REGULACIJE VREMENA UKLJUČIVANJA UREĐAJA KOJI IMA
MAGNETSKI KRUG
METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING THE TURN-ON TIME OF A DEVICE THAT
INCLUDES A MAGNETIC CIRCUIT
NADZORNI SUSTAV ZA RAZVODNIK MREŽE STAKLENIH VLAKANA
MONITORING SYSTEM FOR GLASS FIBRE NETWORK DISTRIBUTOR
NADZORNI SUSTAV ZA RAZVODNIK MREŽE STAKLENIH VLAKANA
MONITORING SYSTEM FOR GLASS FIBRE NETWORK DISTRIBUTOR
NADZORNI SUSTAV ZA RAZVODNIK MREŽE STAKLENIH VLAKANA
MONITORING SYSTEM FOR GLASS FIBRE NETWORK DISTRIBUTOR
NADZORNI SUSTAV ZA RAZVODNIK MREŽE STAKLENIH VLAKANA
MONITORING SYSTEM FOR GLASS FIBRE NETWORK DISTRIBUTOR
UPORABA NAMOTAJA SVITKA ZA NAMATANJE ELEKTRIČNIH ZAVOJNICA
USE OF A BELT ASSEMBLY FOR WINDING ELECTRIC WINDING UNITS
POSTUPAK I SUSTAV REGULACIJE VREMENA UKLJUČIVANJA UREĐAJA KOJI IMA
MAGNETSKI KRUG
METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING THE TURN-ON TIME OF A DEVICE THAT
INCLUDES A MAGNETIC CIRCUIT
METODA I SUSTAV ZA AUDIO-VIZUALNU TELEKOMUNIKACIJU
METHOD AND SYSTEM FOR AUDIO-VISUAL TELECOMMUNICATION
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
IMAGE DECODING APPARATUS
POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE POZIVNOG VREMENSKOG ODSJEČKA ZA TRUNKING
USLUGU CDMA MOBILNE STANICE
METHOD FOR DETERMINING A PAGING SLOT OF A CDMA MOBILE STATION TRUNKING
SERVICE
POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE POZIVNOG VREMENSKOG ODSJEČKA ZA TRUNKING
USLUGU CDMA MOBILNE STANICE
METHOD FOR DETERMINING A PAGING SLOT OF A CDMA MOBILE STATION TRUNKING
SERVICE
POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE POZIVNOG VREMENSKOG ODSJEČKA ZA TRUNKING
USLUGU CDMA MOBILNE STANICE
METHOD FOR DETERMINING A PAGING SLOT OF A CDMA MOBILE STATION TRUNKING
SERVICE
40
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo nositelja europskih patenata
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
Adamed sp. z o.o., PL
C07K 14/705 (2006.01)
C07K 14/56 (2006.01)
C07K 14/57 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
C12N 15/21 (2006.01)
C12N 15/23 (2006.01)
C12N 15/12 (2006.01)
A61K 38/17 (2006.01)
A61K 38/21 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G08B 13/14 (2006.01)
G08B 29/02 (2006.01)
G08B 13/186 (2006.01)
B61F 5/08 (2006.01)
B29C 70/22 (2006.01)
D03D 13/00 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
D03D 5/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D03D 1/00 (2006.01)
B29L 31/30 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
G01R 33/02 (2006.01)
G01R 33/14 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
C07D 215/54 (2006.01)
A61K 31/4706 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
H04M 7/00 (2006.01)
P20150664
ANTIKANCEROGENI FUZIJSKI PROTEIN
P20150463
NADZORNI SUSTAV ZA RAZVODNIK MREŽE
STAKLENIH VLAKANA
P20150665
P20150631
ŽELJEZNIČKI VAGON
UPORABA NAMOTAJA SVITKA ZA NAMATANJE
ELEKTRIČNIH ZAVOJNICA
P20150673
NOVI DERIVATI 6,11-DIHIDRO-5HBENZO[D]IMIDAZO[1,2-A]AZEPINA KAO LIGANDI
HISTAMINSKIH H4 RECEPTORA
POSTUPAK I SUSTAV REGULACIJE VREMENA
UKLJUČIVANJA UREĐAJA KOJI IMA MAGNETSKI
KRUG
B03B 9/00 (2006.01)
B03B 5/02 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 239/34 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
A61K 31/538 (2006.01)
A61P 1/14 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61P 13/08 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/20 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 25/34 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)
G01R 33/02 (2006.01)
G01R 33/14 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
F04C 7/00 (2006.01)
F04C 29/12 (2006.01)
F04C 19/00 (2006.01)
F04C 27/00 (2006.01)
A61K 38/09 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
ADVANCED OPTICS SOLUTIONS
GMBH, DE
Ansaldobreda S.p.A., IT
August Krempel Söhne GmbH & Co.
KG, DE
BIOPROJET, FR
Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), FR
ClanoTech AB, SE
Deutsche Telekom AG, DE
Doppstadt, Ferdinand, DE
Eisai R&D Management Co., Ltd.,
JP
Electricité de France, FR
Evac Oy, FI
Ferring B.V., NL
P20150645
P20150583
DERIVATI KINOLINA, FARMACEUTSKI SASTAVI KOJI
IH SADRŽE I NJIHOVA UPORABA
P20150650
P20150651
METODA I SUSTAV ZA AUDIO-VIZUALNU
TELEKOMUNIKACIJU
SUSTAV ZA ČIŠĆENJE RASUTIH PROIZVODA
P20150657
SPOJ CIKLOPROPANA
P20150645
POSTUPAK I SUSTAV REGULACIJE VREMENA
UKLJUČIVANJA UREĐAJA KOJI IMA MAGNETSKI
KRUG
P20150323
PUMPA SA TEKUĆIM PRSTENOM I POSTUPAK ZA
RAD PUMPE SA TEKUĆIM PRSTENOM
P20150633
LIJEČENJE KARCINOMA PROSTATE U
METASTAZNOJ FAZI S DEGARELIKSOM
41
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
F. Hoffmann - La Roche AG, CH
Forghieri, Maria Grazia, IT
A61K 31/437 (2006.01)
P20150648
A61K 31/4745 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61K 36/738 (2006.01)
P20150593
A61K 38/39 (2006.01)
A61K 31/7008 (2006.01)
A23L 1/30 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
B44C 1/17 (2006.01)
P20150667
Gemalto AG, CH
B42D 25/00 (2014.01)
P20150662
Genzyme Corporation, US
A61K 47/48 (2006.01)
A61P 3/00 (2006.01)
A61K 31/343 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
C07D 475/04 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
E06B 3/964 (2006.01)
P20150340
UKRASNI ELEMENT ZA DEKORACIJU OBJEKATA I
POSTUPAK IZRADE TAKVOG ELEMENTA
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU VIŠESLOJNOG
NOSAČA PODATAKA I NOSAČ PODATAKA KOJI JE
PROIZVEDEN NAVEDENIM POSTUPKOM
KONJUGATI OLIGOSAHARID-PROTEIN
P20150644
METODA ZA LIJEČENJE ATRIJALNE FIBRILACIJE
P20150674
FOLATI, NJIHOVI PRIPRAVCI I NJIHOVA UPOTREBA
P20150663
B65D 63/08 (2006.01)
B63B 27/10 (2006.01)
B66C 23/82 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G08B 13/14 (2006.01)
G08B 29/02 (2006.01)
G08B 13/186 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
B65F 5/00 (2006.01)
E04F 17/10 (2006.01)
G01N 15/14 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
E02B 3/16 (2006.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
P20150622
P20150426
NAPRAVA ZA POSTAVLJANJE HORIZONTALNE
PREGRADE U OKVIR VRATIJU ILI PROZORA
VEZICA
PLOVILO KOJE SADRŽI DIZALICU
C02F 1/68 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C02F 103/02 (2006.01)
C02F 103/08 (2006.01)
A24D 1/02 (2006.01)
P20150634
P20150630
Rasspe Systemtechnik GmbH, DE
A01G 7/02 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
B29C 49/64 (2006.01)
B65B 3/04 (2006.01)
B65B 53/06 (2006.01)
B67C 3/22 (2006.01)
B65B 3/02 (2006.01)
A01F 15/14 (2006.01)
Rossi, Giuliano, IT
B44C 1/17 (2006.01)
P20150667
Samsung Electronics Co., Ltd., KR
H04N 19/00 (2014.01)
H04N 19/33 (2014.01)
H04N 19/117 (2014.01)
H04N 19/119 (2014.01)
H04N 19/50 (2014.01)
H04N 19/176 (2014.01)
H04N 19/82 (2014.01)
H04N 19/11 (2014.01)
H04N 19/593 (2014.01)
H04N 19/182 (2014.01)
P20150346
Finzelberg GmbH & Co. KG, DE
Gilead Sciences, Inc., US
Gnosis S.p.A., IT
Grotefeld, Hans Dieter, DE
Hellermanntyton Limited, GB
IHC Holland IE B.V., NL
Langmatz GmbH, DE
Ludwig Institute for Cancer
Research Ltd, CH
Maricap OY, FI
Masterrind GmbH, DE
Milani, Alessandro, IT
NATURLAND Magyarország
Termelö és Kereskedelmi Kft., HU
Omya International AG, CH
Papeteries du Leman, FR
Plantlab Groep B.V., NL
Plastipak Packaging, Inc., US
42
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
SASTAVI ZA LIJEČENJE RAKA
PRIPRAVCI S EKSTRAKTIMA ŠIPKA I POSTUPAK
PROIZVODNJE EKSTRAKTA ŠIPKA
P20150463
NADZORNI SUSTAV ZA RAZVODNIK MREŽE
STAKLENIH VLAKANA
P20150656
P20150632
PROTEINI SPECIFIČNOG VEZIVANJA I NJIHOVE
UPORABE
POSTUPAK ZA TRANSPORT OTPADA
P20150647
P20150629
UREĐAJ I POSTUPAK ZA SELEKCIJU ČESTICA
POSTUPAK ZA IZRADU PRIRODNIH BAZENA
P20150666
PRIPRAVAK ZA PERORALNU PRIMJENU S
HISTAMINAZOM BILJNOG PODRIJETLA,
REZISTENTNOM NA PEPSIN I TRIPSIN I POSTUPAK
PROIZVODNJE ISTOG
SUSTAV INJEKTIRANJA MIKRONIZIRANE GUSTE
OTOPINE CaCO3 ZA REMINERALIZACIJU
DESALINIZIRANE I PITKE VODE
P20150646
P20150635
P20150649
PAPIR ZA CIGARETE SA SVOJSTVIMA ZA
USPORAVANJE IZGARANJA
SUSTAV I POSTUPAK ZA UZGOJ BILJKE U BAREM
DJELOMICE UVJETOVANOM OKOLIŠU
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU TANKOSTIJENOG
SPREMNIKA I POSTUPAK PRESURIZACIJE
SPREMNIKA
JEDINICA UREĐAJA ZA VEZANJE ČVOROVA ZA
DVOSTRUKE ČVOROVE ZA VELIKE PREŠE ZA
BALIRANJE S VIŠE POVEZANIH UREĐAJA ZA
VEZANJE ČVOROVA ZA DVOSTRUKE ČVOROVE NA
ZAJEDIČKOM POGONSKOM VRATILU UREĐAJA ZA
VEZANJE ČVOROVA
UKRASNI ELEMENT ZA DEKORACIJU OBJEKATA I
POSTUPAK IZRADE TAKVOG ELEMENTA
UREĐAJ ZA DEKODIRANJE SLIKE
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
Seragon Pharmaceuticals, Inc., US
C07D 231/56 (2006.01)
C07D 249/18 (2006.01)
C07D 409/06 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 403/10 (2006.01)
C07D 413/10 (2006.01)
C07D 417/10 (2006.01)
A61K 31/4192 (2006.01)
A61K 31/416 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
G01N 30/12 (2006.01)
G01N 30/88 (2006.01)
G01N 33/28 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
C07D 231/14 (2006.01)
C07C 251/56 (2006.01)
B29C 53/78 (2006.01)
F16L 9/16 (2006.01)
F16L 9/18 (2006.01)
B29L 23/00 (2006.01)
B29C 53/28 (2006.01)
B29C 53/82 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C07K 14/245 (2006.01)
C12N 9/52 (2006.01)
H04W 68/02 (2009.01)
H04W 76/00 (2009.01)
H04W 84/08 (2009.01)
P20150433
MODULATORI ESTROGENSKOG RECEPTORA I
NJIHOVA UPOTREBA
P20150447
ANALIZA STLAČENIH FLUIDA U SPREMNIKU
P20150658
POSTUPAK ZA PRIPREMU AMIDA PIRAZOL
KARBOKSILNE KISELINE
POSTUPAK ZA PROIZVODNJU CIJEVI OD
TERMOPLASTIČNOG MATERIJALA
SGS North America Inc., US
Syngenta Participations AG, CH
Szagru Sp. z.o.o., PL
UCB Biopharma SPRL, BE
ZTE Corporation, CN
P20150682
P20150659
P20150243
DOMAĆINSKI SOJ BAKTERIJA KOJI SADRŽI
MUTIRANI SPR GEN TE IMA SMANJENU TSP
AKTIVNOST
POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE POZIVNOG
VREMENSKOG ODSJEČKA ZA TRUNKING USLUGU
CDMA MOBILNE STANICE
43
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Objava izmijenjenih
europskih patenata
MKP
(10)
HR P20140344 T4
C07K 14/755 (2006.01)
A61K 38/37 (2006.01)
(11)
P20140344
(46)
31.07.2015.
(21)
P20140344T
(22)
11.04.2014.
(86)
PCT/GB2008003996 03.12.2008.
(96)
EP 08855772.3 03.12.2008.
(87)
WO2009071886, 11.06.2009. , En
(97)
EP 2227488, 15.09.2010. 201037, En
(97)
EP 2227488, 22.01.2014. 201404, En
(31)
0723712
(32) 04.12.2007.
(33) GB
(54)
FVIII PEPTIDI I NJIHOVA UPORABA U LIJEČENJU HEMOFILIJE
FVIII PEPTIDES AND THEIR USE IN TOLERISING
HAEMOPHILIACS
(73)
Apitope International NV, Agoralaan, geb. A bis, 3590 Diepenbeek,
BE
(72)
David Wraith, Apitope Technology (Bristol) Limited, University Gate
East, Park Row, Bristol BS1 5UB, GB
(74)
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Peptid, naznačen time, da sadrži jednu od slijedećih sekvenci:
PRCLTRYYSSFVNME
VEDNIMVTFRNQASR
DNIMVTFRNQASRPY
IMVTFRNQASRPYSF
MVTFRNQASRPYSFY
VTFRNQASRPYSFYS
TKSDPRCLTRYYSSF
KSDPRCLTRYYSSFV
SDPRCLTRYYSSFVN
DPRCLTRYYSSFVNM
RCLTRYYSSFVNMER
CLTRYYSSFVNMERD
PPIIARYIRLHPTHY
PIIARYIRLHPTHYS
ARYIRLHPTHYSIRS
(51)
Patent sadrži još 6 patentnih zahtjeva.
44
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - PATENTI
Kazalo brojeva izmijenjenih europskih
patenata
Broj patenta
(11)
P20140344
MKP
(51)
C07K 14/755 (2006.01)
A61K 38/37 (2006.01)
Kazalo klasifikacijskih oznaka
izmijenjenih europskih patenata prema
Međunarodnoj klasifikaciji patenata
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A61K 38/37 (2006.01)
P20140344
C07K 14/755 (2006.01)
P20140344
FVIII PEPTIDI I NJIHOVA UPORABA U LIJEČENJU HEMOFILIJE
FVIII PEPTIDES AND THEIR USE IN TOLERISING HAEMOPHILIACS
FVIII PEPTIDI I NJIHOVA UPORABA U LIJEČENJU HEMOFILIJE
FVIII PEPTIDES AND THEIR USE IN TOLERISING HAEMOPHILIACS
Kazalo nositelja izmijenjenih europskih
patenata
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
Apitope International NV, BE
C07K 14/755 (2006.01)
A61K 38/37 (2006.01)
P20140344
FVIII PEPTIDI I NJIHOVA UPORABA U LIJEČENJU
HEMOFILIJE
45
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Objava prijava žigova
RAZRED 2
(210)
Z20150658A
(731)
SELES ZASTUPSTVA d.o.o.
Varaždinska 23, 10360 Sesvete, HR
Ivica Mesić, Zagreb, HR
(740)
(540)
(210)
(731)
(220)
(442)
29.05.2015.
31.07.2015.
(740)
(540)
(442)
Z20150753A
(220)
Ulrich Jüstrich Holding AG
Unterdorf, 9428 Walzenhausen, CH
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.o.o., Zagreb, HR
31.07.2015.
24.06.2015.
KGK
(511)
2
antikorozivni proizvodi; antivegetativne boje; boje; boje
(razrjeđivači za boje); boje (vatrootporne boje); drvo
(boje za drvo); drvo (premazi za drvo) [boje]; drvo (ulje
za konzerviranje drva); emajli [lakovi]; zaštitni premazi
za kosture vozila; korozija (sredstva za zaštitu od
korozije); lakovi (prozirni lakovi); lakovi [neprozirni]
(razrjeđivači za neprozirne lakove); lakovi [neprozirni];
lakovi [prozirni] (rujevina za prozirne lakove); masnoće
protiv hrđe; pigmenti; premazi [boje]; razrjeđivači za
boje; razrjeđivači za lakove; tiskarska boja; učvršćivači
[lakovi, fiksativi]; vatrootporne boje; vodene boje
[akvareli] (učvršćivači vodenih boja)
17 boje (izolacijske boje); ispuna (gumeni ili plastični
materijali za ispunu); izolacija (omotači za zvučnu
izolaciju); izolacijske boje; izolacijske trake; izolacijske
tvari; izolacijski lakovi; izolacijski materijali; izolacijski
premazi; kit; lakovi za izolaciju; ljepljive trake [nisu za
medicinske potrebe, za papirnice ni za kućanstvo];
samoljepljive trake [ne za medicinske potrebe, za
papirnate proizvode ni za kućanstvo]; sintetičke smole
[polugotovi proizvodi]; smola (biljna smola, sirova ili
poluobrađena); staklena vlakna (tkanine od staklenih
vlakana) za izolaciju; staklena vlakna za izolaciju; trake
za izolaciju; trake, ljepljive [ne za medicinske potrebe,
za papirnate proizvode ni za kućanstvo]; vatrootporni
izolirajući materijali
19 cementni, vatrootporni premazi za građevinarstvo;
gips; građevinski materijali, vatrostalni, nemetalni;
podovi, nemetalni; premazi [građevni materijali];
premazi od cementa otporni na vatru; šamot;
vatrootporni cementni premazi za građevinarstvo;
žbuka za gradnju [mort]
Z20150467A
(740)
(540)
(210)
(531)
(511)
Z20150786A
09.07.2015.
31.07.2015.
Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation)
300 Park Avenue, 10022 New York, NY, US
odvjetničko društvo Korper i Partneri, Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
GLICEMILLE
(511)
(731)
(220)
GABA International Holding GmbH
Grabetsmattweg, 4106 Therwil, CH
odvjetničko društvo Korper i Partneri, Zagreb, HR
21.04.2015.
31.07.2015.
(540)
3
preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja;
preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i
struganje; sapuni; parfumerijski proizvodi, eterična ulja,
kozmetički proizvodi, losioni za kosu; proizvodi za
njegu zubi; a naročito preparati za čišćenje tijela i kože,
preparati za njegu kose, hidratantne kreme, kreme i
losioni za tijelo i kožu
Z20150809A
(220)
Nika Brlečić
Milislava Demerca 7, 10000 Zagreb, HR
Bruno Christian Uroić
Zelengaj 77, 10000 Zagreb, HR
16.07.2015.
31.07.2015.
ZINGISEPT
(511)
(591)
24.13.01; 27.05.01; 27.05.07
3 preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja;
preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i
struganje; sapuni; parfumerijski proizvodi, eterična ulja,
kozmetički proizvodi, losioni za kosu; proizvodi za
njegu zubi
5 higijenski proizvodi za upotrebu u medicini; dijetne
tvari za medicinske potrebe, hrana za dojenčad;
dezinfekcijska sredstva;
dijetetski i nutricionistički
dodaci
(442)
(442)
(731)
(511)
(210)
RAZRED 3
(210)
(531)
3
crvena, plava, bijela
25.01.01; 25.01.09; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06
3 njega zubi (proizvodi za njegu zubi)
5
medicinske paste za zube; pasta za zube; pasta za
zube u gelu; prašak i pasta za čišćenje zubi; sredstva
za čišćenje zubi i vodice za ispiranje usta [bez
ljekovitog učinka]; vodice za ispiranje usne šupljine;
vodice za ispiranje usta, za nemedicinsku uporabu;
čišćenje zubi (Preparati za -); gel za izbjeljivanje zubi;
kozmetički pripravci za njegu usta i zubi; preparati za
čišćenje zubnih proteza; preparati za njegu zubi;
sredstvo za poliranje zubi
antimikrobne vodice za usta; antiseptičke vodice za
usta; ljekovita vodica za usta; medicinska vodica za
usta; vodica za ispiranje usta; vodice za usta [tekućina
1
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
salate; voćni želei [drhtalice]; vrhnje [mliječni proizvod];
zamrznuto voće
30 bomboni; brašno od graha; brašno orašastih plodova;
brašno; čaj; čajevi, nemedicinski; halva; ječam, guljeni;
ječam, tucani; ječmeno brašno; jela od brašna;
karamele [bomboni]; kruh; kukuruz, mljeveni; kukuruz,
prženi; kukuruzna krupica; kukuruzne kokice [pucanci];
kukuruzne pahuljice; kukuruzno brašno; matična
mliječ; med; medenjaci; metvica za slastice; mirodije;
musli; ocat; pahuljice od sušenih žitarica; proizvodi od
tijesta; propolis [pčelinji proizvod]; pšenične klice za
ljudsku potrošnju; pšenično brašno; ravioli [tjestenina];
rezanci; rezanci za juhe; sladila prirodna; sojino
brašno; šafran; špageti; tjestenina za prehranu; umak
od rajčice; začini; začini [aromatične tvari]; zob,
očišćena; zob, tucana; zobene pahuljice; zobeno
brašno; žitarice (pripravci od žitarica)
31 biljke; bobice [neobrađeni plodovi]; buče, svježe;
cikorija (korijen cikorije); cikorija, svježa; drveće [bilje];
grašak, svježi; ječam; kopriva; krastavci; korijenje za
prehranu; krumpiri; kukuruz; leća, svježa [povrće]; luk,
svježi [povrće]; lješnjaci; masline, svježe; mladice za
rasad; paprika [biljka]; pelud [sirovina]; perad [žive
životinje]; pogače [krmivo]; poriluk, svježi; posije od
žitarica [mekinje]; povrće, svježe; pšenica; pšenične
klice za životinjsku prehranu; rabarbara, svježa; salata,
zelena [svježa]; sezam, jestivi neobrađeni; sijeno;
sjeme; slama [krmivo]; slama [stabljike žitarica]; slama
za pokrivanje humusa; stočna hrana [krmivo]; voće,
svježe; zob; zrnje [žitarice]; zrnje za životinjsku
prehranu; žitarice (ostaci od obrade žitarica) za stočnu
hranu; žitarice u zrnu, neobrađene; žito; životinje, žive
43 barovi (usluge barova); gostionice; gostioničari;
hotelske usluge, iznajmljivanje; iznajmljivanje dvorana
za sastanke; iznajmljivanje privremenih smještaja;
kampiranje; kampovi za ljetovanje; kantine; kavane
/kafeterije/; kavane-restorani; moteli (usluge motela);
pansioni; restorani sa samoposluživanjem; restorani za
brzo i stalno posluživanje /snek-barovi/; smještaj
(agencije za pribavljanje smještaja); /hoteli, pansioni/,
smještaj (iznajmljivanje privatnog smještaja)
za grgljanje] za medicinsku uporabu; zubarski pripravci
i proizvodi
44 stomatologija; stomatološke usluge; stomatološko
savjetovanje; usluge stomatoloških klinika; kozmetička
stomatologija
(210)
Z20150816A
20.07.2015.
31.07.2015.
Farmaceutska Hemijska Kozmetička industrija ALKALOID
AD - Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(591)
(511)
plava, tamno plava, svijetlo plava, bež, zlatna, roza, bijela
3 šampon za djecu s ekstraktom zobi
RAZRED 5
(210)
(731)
(740)
(540)
Z20150713A
TERRA LAB d.o.o.
Lanište 22, 10000 Zagreb, HR
Boris Engelbreht, Zagreb, HR
(220)
(442)
16.06.2015.
31.07.2015.
(210)
ALPHA STRONG
(511)
(210)
5
prirodni proizvodi (preparat) za mušku potenciju,
dijetne namirnice, dijetne tvari i dijetni napici za
medicinske potrebe, prirodni dodaci prehrani
Z20150719A
(220)
(442)
(731)
(540)
Tedi Chiavalon
Vladimira Nazora 6B, 52215 Vodnjan, HR
Sandi Chiavalon
Vladimira Nazora 16C, 52215 Vodnjan, HR
17.06.2015.
31.07.2015.
CHIAVALON
(511)
2
18.06.2015.
31.07.2015.
Farmaceutska Hemijska Kozmetička industrija ALKALOID
AD - Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
ALKAPAMID
(511)
(210)
5
farmaceutski proizvodi
Z20150730A
(220)
(442)
(731)
(540)
BIMEDA AMEA LIMITED
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IE
03.09.3014.
31.07.2015.
ECTOPAR FORTE 3
POUR ON
5
dijetne namirnice za medicinske potrebe; hranjivi
dodaci prehrani; ljekovite trave; ljekoviti čajevi za
medicinske svrhe; matična mliječ kao dijetni dodatak
prehrani; metvica za farmaceutske potrebe; vitaminski
pripravci; ulje za medicinske potrebe
29 bademi, mljeveni; bob, konzervirani; crveni luk,
konzervirani [povrće]; divljač, neživa; džemovi; grašak,
konzervirani; kiseli kupus; kobasice [salame]; krvavice
[suhomesnati proizvodi]; konzerve od povrća;
konzerve, mesne; konzerve, voćne; kriške voća; leća,
konzervirana [povrće]; loj za prehranu; masline,
konzervirane; maslinovo ulje, jestivo; masti, jestive;
meso; meso konzervirano; meso svinjsko; mesni
ekstrakti; pekmezi; pelud pripremljena za prehranu;
perad (meso od peradi); pire od rajčica; povrće,
konzervirano; povrće, kuhano; povrće, sušeno; pršut;
rajčica (sok od rajčice) za kuhinju; salame; salate od
povrća; salate od voća; salo; slanina; slanutak; sojino
zrnje konzervirano, (za prehranu); suhomesnati
proizvodi; ulje za prehranu; ušećereno voće; voće
konzervirano u alkoholu; voće, konzervirano; voće,
kuhano; voćna kaša [pulpa]; voćne grickalice; voćne
Z20150729A
(511)
(210)
5
veterinarski farmaceutski preparati i tvari
Z20150764A
(220)
(442)
(731)
(540)
GALENICA PHARMACEUTICAL INDUSTRY S.A.
Eleftherias Str. 4, 145 64 Kifissia (Athens), GR
ACCU-THYROX
(511)
5
farmaceutski proizvodi za ljudsku uporabu
01.07.2013.
31.07.2015.
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
namještaj; namještaj i oprema za kućanstvo; potpornji
za namještaj (nemetalni -); pokretne izložbene jedinice
[namještaj]; nemetalna oprema za namještaj; namještaj
za spavaću sobu; namještaj od čeličnih cijevi;
namještaj za dnevnu sobu; namještaj napravljen od
čelika; namještaj od plastičnih materijala; namještaj
napravljen od plastike; noge (nemetalne -) za
namještaj; namještaj od trske; namještaj za urede;
metalni uredski namještaj; okretni stalci [namještaj];
rotirajući stalci [namještaj]; namještaj od ratana; spojevi
za namještaj; pokretna postolja [namještaj]; namještaj
za sjedenje; namještaj od metala; kućanski drveni
namještaj; visoka sjedala [namještaj]; dijelovi
namještaja; elementi namještaja; namještaj [uredski -];
uredski namještaj; dječji namještaj; promjenjivi
namještaj; taburei [namještaj]; naslonjači [namještaj];
drveni namještaj; složivi namještaj; tapecirani
namještaj; kućanski namještaj; kućni namještaj; sjedala
[namještaj]; školski namještaj; namještaj; kotačići za
namještaj, nemetalni; nemetalni kotačići za namještaj;
kotači (nemetalni -) za krevete; valjci [kotačići],
nemetalni; plastični kotačići; privremeni kotačići;
kotačići; niske stolice bez naslona za ruke za sjedenje
ispred kamina; stolice prilagođene za osobe s
teškoćama u kretanju; stolice koje se pretvaraju u
ležajeve; visoke stolice bez naslona (namještaj);
pokretne stolice bez naslona [namještaj]; stolice kao
uredski namještaj; stolice s jednom nogom; visoke
stolice za bebe; stolice s podesivim naslonom; stolice
na potpornim okvirima; stoličice bez naslona; stolice za
bebe; stolice za klečanje; stolice za klečanje; stolice na
ljuljanje; stolice bez naslona; stolice s kotačima; stolice
za blagovaonice; naslonjači [stolice]; okretne stolice;
visoke stolice; promjenjive stolice; radne stolice;
konferencijske stolice; brijačke stolice; frizerske stolice;
ergonomske stolice; industrijske stolice; uredske
stolice; stolice
35 maloprodajne usluge u vezi s namještajem;
veleprodajne usluge u vezi s namještajem
RAZRED 6
(210)
Z20150736A
(220)
(442)
(731)
(540)
(531)
(511)
(210)
FILIR d.o.o.
Vijeće Europe 36, 32000 Vukovar, HR
26.11.02; 26.11.12; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.21
6 aluminijski listovi (folije); folija (tanki lim od kositra)
7 vrećice za usisivače
16 higijenski papir; pakiranje hrane (folije od papira ili
plastike za održavanje vlage za pakiranje hrane];
ubrusi od papira za stol; upijajuće folije od papira ili
plastike za pakiranje hrane; vrećice (omotnice,
džepovi) od papira ili plastike za ambalažu; vreće za
smeće papirnate ili plastične; vrećice za kuhanja u
mikrovalnim pećnicama; vrećice papirnate
Z20150775A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
18.06.2015.
31.07.2015.
Damir Božić
Vrbanovec, Braće Radića 50, HR
PATENT PROJEKT d.o.o., Čakovec, HR
03.07.2015.
31.07.2015.
RAZRED 9
(210)
Z20140513A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
03.04.2014.
31.07.2015.
ADRIATIC MEDIA d.o.o.
Gajeva 2a, 10000 Zagreb, HR
Odvjetničko Društvo Jelić, Čavlina Zrinšćak i Haramija, Zagreb,
HR
NET.HR
(511)
(591)
(531)
(511)
crna, bijela, crvena
02.07.02; 02.07.23; 12.01.01; 12.01.09; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
6 pokretni smještaji [metalni]; metalni okretni spojevi;
rotirajući metalni spojevi za cijevi; nožice (metalne -) za
namještaj; metalni graničnici za namještaj; obujmice za
blokiranje kotača [stezaljke]; metalne sprave za
blokiranje kotača; alat za blokiranje kotača; metalne
igle za kotače; metalni kotači za krevete; metalni
klinovi za sprječavanje pomicanja kotača; namještaj
(metalni kotačići za namještaj); metalni alat za
blokiranje kotača; metalni kotačići za namještaj;
metalni kotačići
20 namještaj za kuću, ured i vrt; uredski pribori
[namještaj]; škljocaljke s kuglicom [nemetalne];
pokretni pisaći stolovi; fotelje za kozmetičke tretmane;
fotelje s podesivim naslonom; fotelje na razvlačenje;
naslonjači [fotelje]; uredske fotelje; fotelje; sjedala za
metalne klupe; sjedalice za podizanje; sjedala za
djecu; sklopive sjedalice; metalna sjedala; uredska
sjedala; sjedala; stolarski proizvodi; namještaj za
osobe s tjelesnim oštećenjima, osobe sa smanjenom
pokretljivošću i osobe s invaliditetom; dijelovi [koji se
prodaju u kompletu] za sastavljanje u namještaj;
nemetalni namještaj [osim posebno napravljenog za
medicinsku ili laboratorijsku uporabu]; namještaj
prilagođen za osobe s teškoćama u kretanju; radne
stanice za osobno računalo [namještaj]; namještaj koji
se može slagati; spojni elementi (nemetalni -) za
9
16
35
36
37
38
39
40
41
42
znanstveni,
nautički,
geodetski,
fotografski,
kinematografski i optički aparati i instrumenti kao i
aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju,
kontrolu (inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za
obuku; aparati i instrumenti za vođenje, distribuiranje,
transformiranje,
akumuliranje,
podešavanje
ili
upravljanje električne struje; magnetne podloge za
snimanje; akustičke ploče; automati i mehanizmi za
automatske uređaje koji se pokreću uz prethodno
ubacivanje kovanica; registarske blagajne, računari;
uređaji za gašenje požara; elektroničke publikacije
papir, karton, a pogotovo novine, časopisi, magazini,
publikacije, knjige; tiskarski proizvodi; proizvodi za
uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za pisanje; ljepila
(ljepljive tvari za papirnate proizvode ili za kućanstvo);
slikarski pribor; kistovi; pisaći strojevi i uredski pribor
(osim namještaja); oprema za nastavu i obuku (osim
aparata); plastični materijali za ambalažu (koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska slova; klišei
oglašavanje i reklamiranje; trgovina na veliko i malo
oglasnog prostora i multimedije
osiguranje; financijski poslovi; monetarni poslovi;
upravljanje nekretninama; posredovanje /mešetarenje/
izgradnja; nadzor građevinskih radova /vođenje/
usluge informativnih agencija /novosti/
prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda
tiskarstvo
razonoda
pružanje internet usluga (obuhvaćenih ovim razredom)
3
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(210)
Z20150721A
(731)
Aircash d.o.o.
Švearova 1, 10000 Zagreb, HR
(540)
(591)
(531)
(511)
(210)
(731)
(540)
(220)
(442)
17.06.2015.
31.07.2015.
žuta, narančasta, crvena, ljubičasta, svijetlo zelena, tamno
zelena, svijetlo plava, tamna plava
20.05.16; 27.05.01; 29.01.15
9 znanstveni,
nautički,
geodetski,
fotografski,
kinematografski i optički aparati i instrumenti kao i
aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju,
kontrolu (inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za
obuku; aparati i instrumenti za vođenje, distribuiranje,
transformiranje,
akumuliranje,
podešavanje
ili
upravljanje električne struje; aparati za snimanje,
prijenos, reprodukciju zvuka ili slika; magnetne podloge
za snimanje, akustičke ploče; kompaktne ploče, DVD i
drugi numerički nosači za snimanje; mehanizmi za
uređaje koji se pokreću uz prethodno ubacivanje
kovanica; registarske blagajne, računari, oprema za
obradu podataka i računala; uređaji za gašenje požara;
računalni programi [softveri]
36 osiguranje; financijski poslovi; monetarni poslovi;
upravljanje nekretninama
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja; koncepcija i razvoj računala i
računalnih programa /softvera
Z20150747A
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45, 10000 Zagreb, HR
(220)
(442)
19.06.2015.
31.07.2015.
ČETIRI VJENČANJA
(511)
4
9
aparati za snimanje, prijenos, reprodukciju zvuka ili
slika; magnetne podloge za snimanje, akustičke ploče;
registarske blagajne, računari, oprema za obradu
podataka i računala; acidometri; aerometri; aktinometri;
akumulatori; acidometri za akumulatorsku kiselinu;
električni akumulatori za vozila; kućišta akumulatora;
posude akumulatora; punjači električnih akumulatora;
električni akumulatori; ploče za električne akumulatore;
rešetke za električne akumulatore; akustične ploče;
uređaji za čišćenje akustičnih ploča; akustične poluge
za gramofone; akustični prekidači; alarmi/zvučni
dojavljivači; alarmni uređaji; alkoholometri; ampermetri;
nemedicinski uređaji za analizu; anemometri; animirani
crteži;
anode;
anodne
baterije;
antene;
antikatode/anode
u
rendgenskoj
cijevi;
apertometri/optika; aritmetički strojevi; astrofotografija
(objektivi za astrofotografiju); astronomija (uređaji i
instrumenti za astronomiju); audioni/radia; uređaji za
audiovizualno učenje; glazbeni automati koji se
pokreću uz prethodno plaćanje; automatski uređaji za
izdavanje nečega; automatske crpke za gašenje
požara; automatski dojavljivači gubitka tlaka u
zračnicama; automatski uređaji za izdavanje karata;
uređaji i instrumenti za automatsko upravljanje
vozilima; specijalni zaštitni kombinezoni za avijatičare;
azbestna odjeća za zaštitu od vatre; azbestne rukavice
za zaštitu od nesreća na radu; azimutni instrumenti;
bakrena žica - izolirana; baloni za meteorološke
potrebe; barokomore; barometri; baterije za paljenje;
anodne baterije; električne baterije; galvanske baterije;
sunčane baterije; pokazivači razine benzina; betatroni;
stupovi za bežičnu telefoniju; električne brave; brodovicrpke za gašenje požara; brojila; kontrolori brzine
vozila; mjerači brzine/fotografska djelatnost; regulatori
brzine za gramofone; kontrolnici brzine vozila;
brzinomjeri; brzinomjeri za brodove; cerade za
spašavanje; cestovni rubnici; svjetleći ili mehanički;
akustične cijevi; kapilarne cijevi; svjetleće cijevi za
reklamne poruke; cijevi s električnim pražnjenjem/ne
za električnu rasvjetu; ciklotroni; cjedila za fotografije;
crtala/digitalna; crtala uzdužnih crta, cvikeri; lančići za
cvikere; navlake za cvikere; okviri za cvikere; uzice za
cvikere; čarape - električno grijane; čepovi-pokazivači
tlaka za ventile; akceleratori čestica; čipovi/integrirani
krugovi; čitači/informatika; čitači kaseta; čitači
kompaktnih diskova; čitači štapićastih kodova;
dalekozori/optika;
dalekozori/teleskopi;
daljinometri/telemetri;
daljinski
pisači;
daljinski
prekidači; električni uređaji za daljinsko paljenje;
uređaji za daljinsko upravljanje; električni uređaji za
daljinsko upravljanje industrijskim operacijama; uređaji
za mjerenje debljine kože; uređaji za demagnetiziranje
magnetskih traka; denzimetri/mjerači gustoće tekućine;
denzitometri/mjerači optičke gustoće; uređaji za
destilaciju za znanstvene potrebe; destilacijske posude
za laboratorijske posude; detektori; detektori dima;
detektori lažnog novca; detektori metalnih predmeta za
industrijske
ili
vojne
potrebe;
difrakcijski
uređaji/mikroskopija; digitalna crtala; aparati za
dijagnosticiranje - ne za medicinske potrebe;
dijapozitivi; okviri za dijapozitive; projektori za
dijapozitive; uređaji za uokvirivanje dijapozitiva; strojevi
za diktiranje; detektori dima; dinamometri; uređaji za
disanje osim aparata za umjetno disanje; diskete savitljive; diskovi (mjenjači diskova)/informatika;
dojavljivači požara uređaji; uređaji za doziranje;
dubinomjeri; konopci za dubinomjere; olovo za
dubinomjere; dugmad za zvonca; električna zvonca;
električne baterije; električne tračnice za postavljanje
projektora; električne utičnice; električne zujalice;
električne žice; identifikacijski omotači za električne
žice; mjerači električnih gubitaka; električni kabeli;
kabelske spojnice; obloge električnih kabela; električni
kondenzatori; električni priključci; električni releji;
električni sabirnici/kolektori; nosači električnih svitaka;
električni
svici/bobine;
električni
transformatori;
električni vodiči; električni vodovi; materijal za
električne vodove/žice; kabeli; priključci električnih
vodova; električni vodovi/linije; cijevi za električno
pražnjenje/nisu za rasvjetu; elektrificirane ograde;
elektrolitičke kade; elektroničke naljepnice za prodanu
robu; elektroničke olovke za jedinice za vizualno
prikazivanje; elektroničke publikacije/za skidanje s
udaljenijeg na bliže računalo ili s jačeg na slabije
računalo; elektronke za pojačavanje; epidijaskopi;
epruvete; ergometri; etaloni/mjerila; strojevi za
fakturiranje; uređaji za fermentaciju; naprave za
rezanje filmova; filmske vrpce osvijetljene; filtri za
fotografske potrebe; filtri za maske za disanje; filtri za
ultraljubičaste zrake za fotografsku djelatnost; uređaji i
instrumenti za fiziku; fleševi/fotografska djelatnost;
fluorescentni zasloni/ekrani; fonometri/instrumenti za
lociranje zvuka; fotoćelije; uređaji za sušenje
fotografija; fotografski aparati i instrumenti; specijalne
navlake za fotografske aparate i instrumente; sušila za
fotografske radove; uređaji za glaziranje fotografskih
snimaka; uređaji za sušenje fotografskih snimaka;
fotografski viziri; rasteri za fotogravure; fotokopirni
uređaji; fotokopirni uređaji za kopiranje s paus-papira;
uređaji za fototelegrafiju; uređaji za kontrolu
frankiranja/frankotip uređaji; visokofrekventni uređaji;
frekvencmetri;
gabariti/mjerni
instrumenti;
galeniti/dalekozori; galvanometri; galvanske baterije;
galvanski članci; uređaji za gašenje vatre; uređaji za
gašenje; gazometri; geodetski uređaji i instrumenti;
glasački strojevi; glazbeni automati koji se pokreću uz
prethodno plaćanje; aparati za glaziranje fotografskih
snimaka; govorne cijevi/zvučnici; gramofoni; akustičke
poluge
za
gramofone;
gramofonske
igle;
gromobrani/munjovodi; pokazatelji električnih gubitaka;
heliografski uređaji; hidrometri; higrometri; hologrami;
katodi uređaji za zaštitu od hrđe; identifikacijske
magnetne kartice; identifikacijske žice za električne
vodove; identifikacijski omotači za električne žice; igle
gramofonske; uređaji za izmjenu gramofonskih igala;
računalni programi za igre; uređaji za igre samo uz
televizijski
prijemnik;
induktori/električna
struja;
informatički programi - snimljeni; inkubatori za
bakterijsku kulturu; inspekcijska ogledala za radove;
instrumenti s povećalom; instrumenti za mjerenje
zemljišta; integracijski krugovi; aparati za ionizaciju nisu za obradu zraka; štitnici od iskri; kade za ispiranje
fotografija;
torbe
s
priborom
za
pomno
ispitivanje/mikroskopija; instrumenti i strojevi za
ispitivanje materijala; strujni ispravljači; jednojezgreni
pretvarači; kabeli s optičkim vlaknima; kabeli za
pokretanje motora; kacige (zaštitne kacige za sport);
kacige sa slušalicama; kade za ispiranje fotografija;
kalibri/šablone;
prstenovi
za
kalibriranje;
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
kamere/kinematografski uređaji; kapaljke; kapilarne
cjevčice; uređaji za izdavanje karata; kartice za
mikroprocesore; katode; kazete za videoigre; kemijski
uređaji
i
instrumenti;
uređaji
za
montažu
kinematografskih filmova; kinematografski filmovi snimljeni; kinematografski uređaji; areometri za
kiseline;
uređaji
za
pretakanje
kisika;
klinometri/padomjeri; koaksijalni kabeli; magnetni
uređaji za kodiranje; koljenice za radnike; specijalni
zaštitni kombinezoni za zrakoplovce; kompaktne audiovideo ploče/diskovi; kompaktne optičke ploče/diskovi;
komparatori;
kompasi;
električni
uređaji
za
komutaciju/pretvaranje; konektori/električni spojevi;
konopci za dubinomjere; kontakti električni; kontakti
električni od plemenitih metala; kontaktne leće; torbice
za kontaktne leće; električni kontrolni uređaji; uređaji
za kontrolu topline; kontrolni instrumenti za parne
kotlove; korekcijske leće/optika; kotva/elektrika;
kozmografski instrumenti; uređaji za mjerenje debljine
kože; električni uređaji protiv krađe; krojački metri;
sprave za označavanje ruba na suknjama pri krojenju;
kromatografski
uređaji
za
laboratorije;
kronografi/aparati za bilježenje trajanja; tiskani krugovi;
kućišta razglasa; inkubatori za kulture bakterija; kutije s
poklopčićem/električna struja; kutije za mikroskopska
stakalca; kutomjeri/mjerni instrumenti; specijalni
namještaj za laboratorije; peći za laboratorijske
pokuse;
laboratorijski
poslužavnici;
laktometri/mljekomjeri;
lanci
za
zemljomjerstvo/geodetski; lančići za cvikere; laseri za
nemedicinske potrebe; dopunske leće/optika; legure
(žica od metalnih legura) za osigurače; libele; lijevci
razglasa; logaritamska računala; ljestve za spašavanje;
neeksplozivni signali za maglu; svici elektromagneta;
ukrasni magneti; magneti; magnetna vrpca (sklopovi s
magnetnom vrpcom)/informatika; magnetne kartice;
magnetne ploče; magnetne vrpce; magnetofoni s
magnetnim vrpcama; uređaji za demagnetiziranje
magnetnih vrpci; magnetne žice; magnetoskopi;
manometri; ronilačke maske; maske za disanje/ne za
umjetno disanje; filtri maski za disanje; filtri za maske
za disanje; zaštitne maske za radnike; matematički
instrumenti; uređaji za muđukomunikacije; megafoni;
mehanizmi automata koji se pokreću uz prethodno
plaćanje; mehanizmi za pokretanje diska/informatika;
membrane/akustika; membrane/fotografija; memorije
za računala; meteorološki baloni; meteorološki
instrumenti; metri/mjerni pribor; metronomi; mikrofoni;
mikrometarski
vijci
za
optičke
instrumente;
mikrometri/palmeri;
mikroprocesori;
mikroskopi;
mikrotomi; minutnici/vremenski prekidači/osim onih za
satove; miš/informatika; podloge za računalne miševe;
mjenjači diskova/računalstvo; mjerači gustoće mlijeka;
mjerači nagiba; mjerači razmaka/dijastometri; aparati
za točno mjerenje; električni aparati za mjerenje;
instrumenti za mjerenje brzine/fotografija; instrumenti
za mjerenje udaljenosti; mjerila/instrumenti za
mjerenje; mjerni instrumenti; mjerni instrumenti za
mjerenje zemljišta/mjerne letve; mjerni pribor; mjernički
kolačići/pribor
za
mjerenje
zemljišta;
mljekomjeri/laktometri; modemi; monitori/računalna
oprema; monitori/računalni programi; uređaji za
montažu filmova; mreže za spašavanje; mreže za
zaštitu od nezgoda; električni uređaji za nadzor; uređaji
za pokazivanje nagiba; namatači/napravice za
fotografsku djelatnost; specijalni namještaj za
laboratorije; navlake za naočale; okviri za naočale;
naočale/optika; naočale za sport; regulatori napona za
vozila; natpisi firmi - mehanički; natpisi firmi - svjetleći;
nautički uređaji i instrumenti; navigacijski instrumenti;
navigacijski uređaji za vozila/brodska računala;
posebne navlake za fotografske aparate i instrumente;
navlake za cvikere; navlake za kontaktne leće; navlake
za naočale; mreže za zaštitu od nesreća na radu;
odjeća za zaštitu od nesreća na radu, radijacije i vatre;
uređaji za osobnu zaštitu na radu; reflektirajuće ploče
na odjeći za zaštitu u prometu; niveliri/instrumenti za
postizanje vodoravnosti; niveliri s dalekozorom; nogari
za fotografske aparate; noniji/sprave; mjerači nosivosti;
otkrivači lažnog novca/uređaji; točne vage za vaganje
novca; uređaji za brojenje i razvrstavanje novca;
objektivi/optika;
uređaji
za
obradu
podataka;
obrtometri/tahometri; obuća za zaštitu od nezgoda,
radijacije i vatre; aparati za obuku; štitnici za oči;
odašiljači/telekomunikacije; odašiljači elektroničnih
signala; odjeća za zaštitu od vatre; elektroničke
oglasne ploče; ogledala/optika; ogledala za nadziranje
radova;
ograničivači/električna
struja;
okidači/fotografija;
brojači
okretaja;
okretna,
automatska vratašca; oktanti/tehnički pribor; okulari;
okviri naočala; olovo za viske; ommetri; omotači za
električne kabele; identifikacijski omotači za električne
žice; optičarski proizvodi; optička stakla; optička
vlakna/vodiči za svjetlosne zrake; optičke leće; optičke
ploče/diskovi; optičke, kompaktne ploče/diskovi; optički
čitači; optički instrumenti za prikazivanje povećanih
slika na ekranu; optički kondenzatori; optički nišani za
vatreno oružje; podloge za optičke podatke; optički
uređaji i instrumenti; oscilografi; osigurači; uređaji za
osobnu zaštitu od nesretnih slučajeva; otpori za
rasvjetne uređaje/balasti; električni otpornici; otvori na
objektivima fotografskih aparata/blende; ovoskopi;
ozonizatori; baterije za paljenje; signalizacijski
panoi/svjetleći ili mehanički; uređaji za zaštitu od
parazitnih struja/električna struja; vratašca za
parkirališta koja se otvaraju uz prethodno plaćanje;
parkometri/uređaji za mjerenje trajanja parkiranja;
kontrolni uređaji za parne kotlove; peći za
laboratorijske pokuse; periferni računalni uređaji;
periskopi; pirometri; pisači za računala; vage za pisma;
pješčani satovi; planimetri; uređaji za analizu plina;
priključne ploče; razvodne ploče/električna struja;
ploče/diskovi za računanje; upravljačke ploče; plutače
za obilježavanje; plutače za signalizaciju; plutače za
spašavanje; magnetne podloge za podatke; podloge
za šaku za rad s informatičkom opremom; magnetne
podloge za podatke; optičke podloge za podatke;
podometri/instrumenti za brojenje koraka; električni
podsjetnici/agende; uređaji za disanje pri podvodnom
plivanju; elektronički svjetlosni pointeri; pojačala;
pojasevi za spašavanje; pokazivači/električna struja;
pokazivači električnih gubitaka; pokazivači količine;
pokazivači razine benzina; pokazivači razine vode;
pokazivači
temperature;
pokazivači
tlaka
za
ventile/sigurnosni čepovi; pokrivači za zaštitu od vatre;
polarimetri; poluvodiči; uređaji za pružanje pomoći;
uređaji za pomorsku signalizaciju; pomorski kompasi;
laboratorijski poslužavnici; brojači poštanskih maraka;
povećala/optika; povećala za vlakna; uređaji za
povećanje/fotografska djelatnost; dojavljivači požara;
protupožarni brodovi crpke; protupožarni pijuci;
protupožarni raspršivači; predajni telefonski uređaji;
uređaji za analizu prehrambenih namirnica; prekidači s
dva
položaja/informatika;
električni
prekidači;
preklopnici/invertori;
prenosnici/fotografija;
pretražnici/skeneri/informatika;
električni
pretvarači/konvertori; džepni elektronički prevoditelji;
svici prigušnica; prijemnici/audio/video; električni
priključci;
priključne
ploče;
prizme/optika;
procesori/središnji uređaji za obradu podataka;
projektori; ekrani za projiciranje; instrumenti za
promatranje; protupožarne crpke; protupožarne
mlaznice;
protuzasljepljujuća
sjenila;
protuzasljepljujuće naočale; sprave za mjerenje
provrta; prsluci za spašavanje; prsluci za zaštitu od
metaka; prsteni za kalibriranje; lutke za vježbanje prve
pomoći; zviždaljke za dozivanje pasa; pultovi za
elektrodistribuciju; uređaji za punjenje električnih
akumulatora; računala; memorije za računala; pisači za
računala; pomoćni uređaji računala; snimljeni računalni
programi; džepna računala; računalni programi/za
skidanje s udaljenijeg na bliže računalo ili s jačeg na
slabije računalo/mreža; radni računalni programi;
snimljeni računalni programi; ploče za računanje;
računske naprave s kuglicama; računski džepni
strojevi/digitroni; računski strojevi/blagajne; radari;
radioantenski stupovi; radiološki uređaji za industrijske
potrebe; radiološki zasloni za industrijske potrebe;
radiopageri/dojavnici;
radiotelefonski
uređaji;
radiotelegrafski uređaji; radiouređaji za vozila; arasteri
za fotogravure; regulatori scenske rasvjete; rašlje za
otkrivanje vode; ravnala/mjerni instrumenti; ravnala sa
stupnjevima i s instrumentom za gledanje/kipregeli;
ravnala rasklopna, stolarska; razglasi; pokazivači
razine vode; razvodne kutije/električna struja; razvodne
ploče/električna struja; razvodni ormari/električna
struja;
razvodni
pultovi/električna
struja;
reduktori/električna struja; reflektirajuće ploče na odjeći
za zaštitu od nesreća u prometu; refraktometri;
refraktori; registarske blagajne; regulatori brzine za
gramofone; regulatori brzine za vozila; regulatori
napona za vozila; regulatori protiv preopterećenja;
regulatori scenske rasvjete; regulatori svjetla; električni
releji; rendgenske cijevi za nemedicinske potrebe;
uređaji za zaštitu od rendgenskih zraka - nisu za
medicinske potrebe; rendgenski filmovi/osvijetljeni;
rendgenski
snimci
za nemedicinske potrebe;
rendgenski uređaji za nemedicinske potrebe; reostati;
uređaji za reprodukciju zvuka; respiratori za filtriranje
zraka; retorte; ronilačka odijela/kombinezoni; ronilačke
5
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
maske; ronilačke rukavice; ronilački tamponi za uši;
ronilački uređaji; rubnici za ceste - svjetleći ili
mehanički; ručne vage s polugom; rukavice za zaštitu
na radu; rukavice za zaštitu od X-zraka u industriji;
saharometri;
salinometri;
navigacijski
uređaji
posredstvom satelita; sateliti za znanstvene potrebe;
regulatori scenske rasvjete; sekstanti; sferometri;
elektrodinamički uređaji za daljinsko upravljanje
signalima; odašiljači elektroničkih signala; signali za
maglu - neeksplozivni; plutače za signalizaciju; trokuti
za signalizaciju za vozila u kvaru; signalizacija
svjetlosna ili mehanička; signalna zvonca; signalni
uređaji protiv krađe; sigurnosno remenje/osim za
sjedala u vozilima ili za sportsku opremu; uređaji za
sigurnost u željezničkom prometu; silicijeve pločice za
integrirane krugove; simulatori za upravljanje vozilom ili
za
kontrolu
vozila;
sirene/zvučni
signali;
protuzasljepljujuća sjenila; ronilački skafanderi; uređaji
za skafanderske radnike; skele za spašavanje;
sklopke; sklopke/prekidači; kacige sa slušalicama;
telefonske slušalice; uređaji za snimanje zvuka;
solenoidni ventili/elektromagnetski prekidači; sonde za
znanstvene potrebe; uređaji i strojevi za sondiranje;
uređaji za spašavanje; spektografi; spektroskopi;
spojevi (električni priključci); električni spojevi; spojne
kutije/električna energija; spojni naglavci za električne
kabele; mikroskopska stakalca (kutije za mikroskopska
stakalca); stakla za naočale; staklo obloženo vidljivim
slojem; stalci za retorte; stereoskopi; stereoskopski
aparati; električne stezaljke; strojevi za obradu teksta;
strojevi za računanje; strujni ispravljači; strujni
prekidači; uređaji za strujno prespajanje; stupnjevite
posude/posude s označenim stupnjevima za mjerenje;
stupovi
za
radioantene;
sučelja/informatika;
sulfitometri; sunčane naočale; police za sušenje
fotografija;
uređaji
za
sušenje
fotografija;
svjetlomjeri/ekspozitometri;
baterije
za
džepne
svjetiljke; svjetiljke za tamne komore/fotografska
djelatnost; optičke svjetiljke; signalne svjetiljke;
termionske svjetiljke; svjetleće cijevi za reklame;
svjetleće oznake na cesti; svjetlomjeri; šestari/mjerni
instrumenti; šestari dvokraki; električni uređaji za
skidanje šminke; štipaljke za nos za ronioce i plivače;
štitnici
za
oči;
štitnici
za
zube;
T.S.F
uređaji/radiouređaji; tahometri; taksimetri; lonci za
talenje; svjetiljke za tamne komore/fotografska
djelatnost; tamne komore/fotografija; tamponi za uši;
tamponi za uši prilikom ronjenja; telefaksi; telefoni
(prenosivi telefoni); telefonske slušalice; telefonske
žice; teleprompteri za TV spikere; teleskopi; televizijski
aparati (mehanizmi s prethodnim plaćanjem za
uporabu televizijskih aparata); televizori; pokazivači
temperature; teodoliti; termionske svjetiljke i žaruljice;
termostati; termostati za vozila; tipkovnice računala;
tiskani krugovi; aparati za mjerenje tlaka; čepovi
pokazatelji tlaka za ventile; uređaji za bilježenje tlaka;
toki-voki; uređaji za kontrolu topline; nemedicinski
toplomjeri; transformatori; transformatori za povišenje
napona; tranzistori/elektronika; trokuti za signalizaciju
vozila u kvaru; tronošci za fotografske aparate;
ubrzivači čestica/akceleratori; zapisivači udaljenosti;
ugađači svjetla/regulatori; uključivači/kontaktori; filtri za
ultraljubičaste zrake za fotografske potrebe; ultrazvučni
hidrolokatori/sonari; upravljačke ploče/električna struja;
uređaji za uravnoteženje/balansiranje; uredski strojevi
za
bušene
kartice;
uređaji
s
magnetnom
vrpcom/informatika;
uređaji
za
bilježenje
vremena/satovi; urometri; tamponi za uši prilikom
ronjenja; tamponi za uši; utezi; zaštite za utičnice;
električne utičnice; uzice za cvikere; strojevi za
vaganje; uređaji i instrumenti za vaganje; vage; vage
za pisma; decimalne vage; vakuummetri; vakuumske
cijevi/radio;
valomjeri/frekvenciometri;
variometri;
odjeća za zaštitu od vatre; optički nišani za vatreno
oružje; vatrogasni čekići; videoekrani; videofoni;
videokamere; videokasete; videovrpce; mikrometarski
vijci za optičke instrumente; visci; olovo za viske;
visinomjeri;
viskozimetri;
fotografski
viziri;
vjetrokazi/uređaji
koji
pokazuju
smjer
vjetra;
svjetlovodna vlakna; pokazivači
razine vode;
instrumenti za provjeru vodoravnosti; vodovi za
električne linije; akustični vodovi; električni vodovi;
vokmeni; voltmetri; kontrolnici brzine vozila; regulatori
napona vozila; uređaji za bilježenje pređenih
kilometara vozila; trokuti za označavanje vozila u
kvaru; prozorčići s povećalom na vratima; vratašca s
plaćanjem unaprijed za ulaz u parkiralište; uređaji za
zapisivanje vremena; vrpce za čišćenje glava čitača;
vrpce za snimanje zvuka; magnetne vrpce; aparati i
postrojenja za proizvodnju X zraka za nemedicinske
6
potrebe; uređaji za zaštitu od X zraka za nemedicinske
potrebe; uređaji za zabavu koji se upotrebljavaju uz
televizijske prijemnike; zapisivači prijeđenih kilometara
vozila/uređaji;
zapisivači
tlaka/uređaji;
zasloni
(fluorescentni zasloni)/ekrani; radiološki zasloni za
industrijske potrebe; zasloni na objektivima/fotografija;
zasloni za projiciranje/ekrani; zasloni za zaštitu lica
radnika; katodni uređaji za zaštitu od hrđe; zaštitna
odjeća za zaštitu od nesretnih slučajeva; zračenja i
vatre; zaštitne kacige; zaštitne kacige za sport; zaštitne
maske; zaštitni zasloni za lica radnika; maske za
zavarivače; zbrajači/strojevi; zemljomjernički/geodetski
lanci; instrumenti za mjerenje zemljišta; zirke/mali
otvori za gledanje na vratima; znanstveni uređaji
(membrane
za
znanstvene
uređaje);
zračnice/unutarnje gume (automatski pokazivači
gubitka tlaka u zračnicama); uređaji za analizu zraka;
zaštita za zube; zujalice; zviždaljke za dozivanje pasa;
signalne zviždaljke; dugmad za zvonca; zvonca/uređaji
za upozoravanje; električna zvonca za vrata; nosači
zvučnih snimaka; zvučni dojavljivači; zvučni vodovi;
kućišta zvučnika; zvučnici/megafoni; filmovi za
snimanje zvuka; uređaji za prijenos zvuka; žaruljice za
fleš; elektrodinamički uređaji za daljinsko upravljanje
željezničkim skretnicama; uređaji za sigurnost
željezničkog prometa; mehanizmi za uređaje koji se
pokreću ubacivanjem Žetona; magnetna žica;
telegrafske žice; libele sa živom; žličice za doziranje;
žmigavci/svjetlosna organizacija; blue-ray diskovi
16 papir, karton; tiskarski proizvodi; fotografije; pisaći
strojevi i uredski pribor (osim namještaja); oprema za
nastavu i obuku (osim aparata); plastični materijali za
ambalažu (koji nisu obuhvaćeni drugim razredima);
klišei; pečati s adresama; pločice s adresama za
strojeve za adresiranje; strojevi za tiskanje adresa;
albumi; kartonska ili papirnata ambalaža za boce; papir
za ambalažu; ambalaža od škroba; aritmetičke tablice;
atlasi;
bakrorezi
(noževi
za
bakroreze);
bakrorezi/gravure; bilježnice; biološki uzorci za
mikroskopiju/obrazovni
materijal;
blokovi/karneti;
blokovi/papirnati proizvodi; blokovi/povezani listovi
papira; blokovi za crtanje; kartonski ili papirnati omoti
za boce; brisači za pera; brisači za ploče za pisanje;
gumice za brisanje; modeli za brisanje; proizvodi za
brisanje; brošure; bušene kartice za tkalačke stanove;
bušilice za papir/uredski pribor; bušilice za uredske
potrebe; celuloza (listovi prerađene celuloze) za
ambalažu; prsteni za cigare/koluti; kartonske djevi;
crtaće daske; crtaći pribor; instrumenti za crtanje;
pribor za crtanje; grafički crteži; časopisi/periodike;
časopisi/revije; čavlići s plosnatom glavom/rajsnedli;
čelična pera; čelična slova; čestitke; čestitke s
glazbom; češljevi za pravljenje imitacije mramora;
četkice/kistovi; dijagrami; karton od drvene kaše;
drvorezi; držači ljepljivih traka/uredski pribor; držala za
pera; džepići za putovnice; džepne maramice papirnate; papir za elektrokardiografe; fascikli/papirnati
proizvodi; figurice od kaširanog papira; filtar-papir;
filtar-tkanine za tiskarstvo - netekstilne; papirnati filtri
za kavu; filtrirni papir; fotografije; stalci za fotografije;
uređaji za lijepljenje fotografija; fotogravure; strojevi za
frankiranje/za lijepljenje poštanskih maraka ili za
tiskanje teksta „poštarina plaćena"; galvanoplastika;
klišeji za galvanoplastiku; glina za modeliranje;
globusi/zemaljske kugle; građevinske makete; grafičke
slike; gravirani umjetnički predmeti; ploče za
graviranje; gravure; gumene trakice za povezivanje
spisa; gumeno ljepilo za papirnate proizvode ili za
kućanstvo; gumice za brisanje; gumirano platno za
papirnate proizvode; hektografi; higijenski papir;
histološki uzorci/obrazovni materijal; indeksne kartice;
spravice za plastificiranje isprava/uredski pribor;
isprave/dokumenti (omoti za isprave); boja za
ispravljanje; jahači za kartotečne kartice; pečatni
jastučići; kalendari; kalendari/godišnjaci; kalendari
kojima se listovi trgaju; kamenotisak s bojama; karte;
kartonske kutije za šešire; kartonski proizvodi; kasirani
papir; katalozi; papirnati filtri za kavu; kemijske olovke
{kuglice za kemijske olovke); kistovi; kistovi za pisanje;
klaseri/uredski pribor; tiskarski klišei; knjige; oznake za
stranice u knjigama; knjižice/putovnice; radne knjižice
itd.; koluti za pridržavanje pisaćeg pribora; konac za
uveze; kopče držala za pera; tekući korektori/uredski
pribor; korice za blokove s čekovima; korice za
neuvezane časopise; košare za pisma; košuljice za
spise; držači krede; kreda za kamenotisak/litografiju;
kreda za krojačke potrebe; kreda za obilježavanje;
kreda za pisanje; neelektrične preša za kreditne
kartice; krivuljari/pribor za crtanje krivulja; krojačke
krede; navlake za krojeve; krojevi za šivanje;
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
kromolitografija; krunice/čisla; kuglice za kemijske
olovke; kutije za papirnate proizvode/uredske
potrepštine; kutije za pečate; kutije za slikarske
boje/školski pribor; kartonske ili papirnate kutije;
kutomjeri
za
crtanje;
kvačice/uredski
pribor;
kvasilice/uredski pribor; ličilački valjci; aparati za
lijepljenje fotografija; listovi/papirnati proizvodi; kreda
za litografiju; litografije/kamenotisci; litografski kamen;
litografski umjetnički predmeti; ljepenka/karton; ljepila
za papirnate proizvode ili kućanstvo; građevinske
makete;
poštanske
marke;
matrice
za
umnažanje/šablone; plastične vrećice za pripremu
hrane mikrovalovima; mjehuričasti listovi od plastike za
ambalažu ili omatanje; modeli za vezenje; masa za
modeliranje; materijali za modeliranje; plastična masa
za modeliranje; češljevi za mramoriranje/imitiranje šara
mramora; nacrti; sprave za izradu nacrta; nalivpera;
ručne naprave za stavljanje naljepnica; naljepnice ne
od tkanine; gumeni napršnjaci/uredski pribor; nastavci
za krede; nastavci za olovke; natpisi na papiru ili
kartonu; neseseri za pisanje/kutije s priborom za
pisanje; novine; novine sa stripovima; noževi za
papir/uredski pribor; noževi za savijanje ili rezanje
papira/uredski pribor; numeratori; obavijesti/papirnati
proizvodi; krede za obilježavanje; obrasci; oprema za
obučavanje osim aparata; okružnice; slagarski
okviri/tiskarstvo; oleografija; olovke; grafitni ulošci za
olovke; nastavci za olovke; strojevi za šiljenje olovaka
(električni ili neelektrični); olovke od škriljevca;
papirnati ili kartonski omotači za boce; plastični
omotači/prianjajući rastezljivi/za paletizaciju; papirnati
omoti/korice; uredski strojevi za zatvaranje omotnica;
omotnice/papirnati proizvodi; oslonci slikarima za ruku;
označivači stranica u knjizi; slikarske palete;
pantografi/pribor
za
precrtavanje;
noževi
za
papir/uredski pribor; paus-papir; pergament papir;
papir; karbon papir; papir od drva; papir Xuan za
slikare i kineski krasopis; papir za elektrokardiogramu;
papir za kopiranje; papir za ormare/parfimirani ili
neparfimirani; papir za radiograme; papir za uređaje za
upisivanje; higijenski papir; kasirani papir; prozirni
papir; srebrni papir; svjetleći papir; papirnati pribor;
papirnati uzlovi; parafinski papir; pastele/olovke;
krušno tijesto za pečaćenje; tvari za pečaćenje; uredski
strojevi za pečaćenje; pečati; vosak za pečaćenje;
jastučići za pečate; kutije za pečate; mali
pečati/bilježnički potpisi; papirnati pečati; podloge za
stavljanje pečata; stalci za pečate; poštanski pečati;
držala za pera; zlatna pera za pisanje; pera/uredski
pribor; pera za pisanje; brisači pera za pisanje; pera za
izvlačenje crta; pernice; pisaći pribor; pisaći strojevi električni ili neelektrični; tipke pisaćih strojeva; valjci
pisaćih strojeva; kistovi za pisanje; mape za pisanje;
papirnati pribor za pisanje; pera za pisanje; podlošci za
pisanje; sprave za pisanje; šablone za ručno pisanje;
tintarnice; košare za pisma; papir za pisma; podlošci
za pivske čaše; pjesmarice; papirnate ili kartonske
podloge za plakate; plakati/posteri; papirnati ili
kartonski plakati; plastične tvari za modeliranje;
plastični omotači za pakiranje; platno namočeno bojom
za uređaje za umnožavanje; platno za slike; platno za
uvez knjiga; gumirano platno za papirnate proizvode;
plitice za brojenje i razvrstavanje sitnog novca; ploče s
adresama za strojeve za adresiranje; ploče za
graviranje; brisači za ploče za pisanje; pločice s
hvataljkom za listove papira; pločice za pisanje;
papirnati podlošci za boce; podlošci za pivske čaše;
podmetači za pisanje; popisi predstava/repertoari;
portreti; posudice od papira za vrhnje; poštanske
dopisnice; poštanske marke; precrtane slike;
precrti/kopije; prsteni/koluti za cigare; neelektrične
preše za kreditne kartice; priručnici; pritiskači za papir;
prospekti; prostirači za stol okrugli, papirnati; papirnati
pršnjaci/djeci oko vrata protiv prljanja; publikacije;
džepići za putovnice; vrpce s bojom za pisače;
papirnate trake ili kartice za upis računalnih programa;
papir za radiograme; ravnala za crtanje; četvrtasta
ravnala; mala ravnala za tiskarstvo; registri/knjige;
grafičke reprodukcije; uredski strojevi za rezanje
papira; riblje ljepilo za papirnate proizvode ili za
kućanstvo; papirnati ručnici; samoljepljive trake za
papirnate proizvode ili za kućanstvo; samoljepljivi
proizvodi za papirnice; tiskane satnice/vozni redovi;
papirnati ubrusi za skidanje šminke; slagarska
daska/tipografija; slagarski okviri/tiskarstvo; oslonci za
ruku slikara; slikarska platna; slikarske četke; slikarski
stalci; slike; umjetničke slike/uokvirene ili bez okvira;
tiskarska slova; uredske spravice za stavljanje
spajalica; uredske spajalice; spojnice za papire; srebrni
papir; stalci za pera i olovke; stalci za pridržavanje
knjiga; steatit/kreda za krojače; stolni kompleti od
papira; papirnati stolni ubrusi; papirnato stolno rublje;
uski stolnjaci od papira; papirnati koluti za stolove;
novine sa stripovima; pisaći strojevi/električni ili
neelektrični; svjetleći papir; šablone; šablone/papirnati
proizvodi; šablone za brisanje; šapirografi/uređaji za
umnožavanje (tkanina namočena bojom za uređaje za
umnožavanje); šestari za crtanje; kartonske kutije za
šešire; strojevi za šiljenje olovaka električni ili
neelektrični; električna ili neelektrična Šiljila za olovke;
krojevi za šivanje odjeće; školska oprema; školske
ploče; olovke od škriljevca; škriljevac za pisanje;
škrobno ljepilo za papirnate proizvode ili za kućanstvo;
špule za vrpce natopljene tintom; neelektrični štapići za
pokazivanje sadržaja na ploči; T ravnala za crtanje;
aritmetičke tablice; tehničke olovke; posude za tintu;
tinta; tinta za ispravljanje; tintani štapići; tintarnice;
tipke pisaćih strojeva; tipografski znakovi/brojke i slova;
tiskarnice/tiskane stvari; prenosive tiskare/uredski
pribor; trake namočene bojom; trake za uvez;
gumirane trake/papirnati proizvodi; ljepljive trake za
papirnate proizvode ili za kućanstvo; papirnate trake;
tuš/boja; ubrusi od papira za skidanje šminke; ubrusi
od papira za stol; ubrusi toaletni papirnati; ugljen za
crtanje; ulaznice; vozne karte; birački listići i slični
proizvodi; ulošci za olovke/mine; uokvirene ili
neuokvirene umjetničke slike; uređaji i strojevi za
umnožavanje; tkanina namočena bojom za uređaje za
umnožavanje
dokumenata;
uređaji
za
ručno
umnožavanje; upijači/bugačice; papiri za upisivače;
uredske spajalice; uredski noževi za brisanje/radiranje;
uredski pribor/osim namještaja; pribor za uveze;
uvezi/korice; aparati i strojevi za uvezivanje/uredski
pribor; valjci pisaćih strojeva; ličilački valjci; ukrasne
papirnate vaze za cvijeće; modeli za izradu veza/ručni
rad; vinjete (uređaji za ukrašavanje vinjetama); viskoza
(listovi od viskoze) za ambalažu; vodene boje/akvareli;
vosak za modeliranje/ne za zubarstvo; pečatni vosak;
papirnate
ili
plastične
vreće
za
smeće;
vrećice/omotnice; džepovi od papira ili plastike za
ambalažu; vrećice za kuhanje u mikrovalnim
pećnicama; papirnate vrećice; vrpce natopljene tintom;
držači vrpci natopljenih tintom; vrpce natopljene tintom
za pisače računala; vrpce za pisaće strojeve; papirnate
zastavice; zdjelice za boje; zemljovidi/zemljopisne
karte; znakovi/brojke i slova
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi;
agencije za komercijalne obavijesti; agencije za uvozizvoz; analiza proizvodne cijene; iznajmljivanje
automata; daktilografske usluge; prodaja na dražbi;
gospodarska
predviđanja/prognoze;
heliografsko
umnožavanje; administrativno upravljanje hotelima;
poslovne informacije; vođenje informatičkih kartoteka;
pretraživanje podataka u informatičkoj kartoteci za
treće; umnožavanje isprava; istraživanja za poslove;
istraživanje javnog mišljenja; istraživanje za poslove;
izbor osoblja psihotehničkim postupkom; uređivanje
izloga; organiziranje izložbi u komercijalne ili reklamne
svrhe; iznajmljivanje automata za prodaju sitne robe;
iznajmljivanje fotokopirnih uređaja; iznajmljivanje
reklamnih
prostora;
iznajmljivanje
reklamnog
materijala; iznajmljivanje uredskih strojeva i aparata;
iznajmljivanje vremena za reklamiranje na svim
komunikacijskim sredstvima; izrada poreznih prijava;
izrada izvadaka iz računa; agencije za uvoz- izvoz;
istraživanje javnog mijenja/anketiranje; prikupljanje
podataka u središnju kartoteku; sistematiziranje
podataka za središnju kartoteku; vođenje knjiga;
pomoć u vođenju komercijalnih ili industrijskih
poduzeća; konzultacije u svezi vođenja poslova;
lociranje
teretnih
vagona
pomoću
računala;
manekenske usluge za reklamiranje ili promicanje
prodaje; usluge nabave za treće/kupnja proizvoda i
usluga za druga poduzeća; usluge pretplate na novine
za treće osobe; uredi za komercijalne obavijesti;
obavještenja o poslovima; objavljivanje reklamnih
tekstova; odnosi s javnošću/propaganda; širenje
reklamnih
oglasa;
oglašavanje/reklamiranje;
organiziranje izložbi u komercijalne ili reklamne svrhe;
savjetovanje o organiziranju poslova; biranje osoblja
psihotehničkim postupkom; savjetovanje o osoblju;
zapošljavanje osoblja; plakatiranje/oglašavanje; izrada
platnih listova; pomoć u vođenju komercijalnih ili
industrijskih poduzeća; usluge preseljenja za
poduzeća; pomoć u upravljanju industrijskim ili
trgovačkim poduzećima; pomoć u vođenju poslova;
ispunjavanje poreznih prijava; istraživanje za poslove;
izviđanje za poslove; konzultacije za vođenje poslova;
savjetovanje o organizaciji i vođenju poslova;
7
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
vještačenje poslova/ekspertize; poslovne obavijesti;
usluge
praćenja
tiska;
predstavljanje
proizvoda/demonstracija; usluge pretplate na novine za
treće
osobe;
prijepisi
priopćenja;
procjene
komercijalnih poslova; promicanje prodaje za treće
osobe; prodaja na dražbi; analiza proizvodnih cijena;
propagandni poslovi; proučavanje tržišta/marketing;
provjera
računa;
psihotehnički
izbor
osoblja;
računovodstveni poslovi; reklamiranje putem radija;
razdioba (raspačavanje) reklamnih materijala/letaka,
prospekata, tiskanica, uzoraka; razdioba reklamnih
oglasa; iznajmljivanje prostora za potrebe reklamiranja;
reklamiranje dopisnim putem; reklamiranje on-line na
informatičkoj mreži; reklamiranje putem radija;
reklamiranje putem televizije; uređenje reklamne
dokumentacije;
reklamna
pošta;
iznajmljivanje
reklamnog materijala; razdioba reklamnog materijala
(traktata, prospekata, tiskanica i uzoraka); raznošenje
reklamnog materijala; objavljivanje reklamnih tekstova;
organiziranje sajmova u reklamne ili komercijalne
svrhe; savjeti o organizaciji ili vođenju poslova; stručno
savjetovanje o poslovima; savjetovanje o osoblju;
statističko obavještavanje; stenografske usluge;
stručne poslovne konzultacije; tajništvo (tajničke
usluge); obrada teksta; služba za telefonski odgovora
za odsutne pretplatnike; televizijsko reklamiranje;
praćenje
tiska;
procjene
trgovačkih
poslova;
proučavanje tržišta; traženje tržišta; profesionalno
upravljanje umjetničkim poslovima; umnožavanje
isprava; uredi za reklamiranje; uredi za zapošljavanje;
iznajmljivanje uredski strojeva i aparata; uređenje
izloga; agencije za uvoz-izvoz; razdioba uzoraka;
vođenje knjiga; pomoć u vođenju poslova;
savjetodavne službe za vođenje poslova; savjetovanje
o vođenju poslova; uredi za zapošljavanje;
zapošljavanje osoblja
38 telekomunikacije; agencije za novosti; otprema
brzojava; prijenos brzojava/telegrama; elektroničke
poruke; elektroničko oglašavanje (omogućavanje
elektroničkog oglašavanja); emitiranje televizijskog
programa; emitiranje televizijskih i drugih filmova;
emitiranje televizijskih i drugih serija; emitiranje
zabavnih emisija; emitiranje vijesti i informativnog
programa;
informativne
agencije/za
novosti;
iznajmljivanje
aparata
za
prijenos
poruka;
iznajmljivanje
modema;
iznajmljivanje
telefaksuređaja;
iznajmljivanje
telefona;
iznajmljivanje
telekomunikacijskih
uređaja;
komuniciranje
posredstvom mreža optičkih kabela; telegrafske
komunikacije; komunikacije
pomoću računalnih
terminala; omogućavanje vođenja konferencija na
daljinu; obavijesti/vijesti (agencije za obavijesti);
obavijesti o telekomunikacijama; otprema brzojava;
otprema
poruka/brzojava;
plakatiranje
(usluge
elektroničkog plakatiranja)/telekomunikacije; pokretna
radiotelefonija;
prijenos
poruka;
prijenos
brzojava/telegrama; iznajmljivanje uređaja za prijenos
poruka; prijenos poruka i slika računalom; prijenos
putem
satelita;
prijenos
televizijskih
emisija
pretplatnicima putem kabela/kabelska televizija;
omogućavanje pristupa svjetskim informatičkim
mrežama; komunikacije putem računalnih terminala;
prijenos poruka i slika uz pomoć računala; emitiranje
radio
programa;
radiodifuzija;
radioelektrično
povezivanje (usluge radioelektričnog povezivanja/radio
telefon ili ostala elektronička komunikacijska sredstva);
radiotelefonske veze; radiotelefonski prijenosi; prijenos
putem satelita; prijenos telefaks poruka; telefonske
komunikacije; telefonske usluge; telefonske veze;
telegrafske komunikacije; telegrafske usluge; obavijesti
o telekomunikacijama; usluge dovoda i priključka za
telekomunikacije; telekomunikacijsko priključenje na
svjetsku informatičku mrežu; teleks usluge; televizija
(emitiranje televizijskih programa); televizijski programi
(emitiranje televizijskih programa)
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti; agencije za modele za slikare i
kipare; akademije/obuka; cirkusi; cirkusi/zabavni
parkovi; usluge digitalnog snimanja; usluge diskoteka;
obuka putem dopisivanja; iskorištavanje elektroničkih
publikacija koje se ne mogu kopirati; elektroničko online objavljivanje knjiga i časopisa; proizvodnja filmova;
serija i drugih audiovizualnih materijala; fizička kultura;
fotografiranje; fotografske reportaže; gimnastička
obuka; iskorištavanje igrališta za golf; iskorištavanje
dvorana za igre; iskorištavanje kinodvorana; izdavanje
knjiga; organiziranje izložbi u kulturne ili odgojne svrhe;
iznajmljivanje
audiouređaja;
iznajmljivanje
kinematografskih filmova; iznajmljivanje kinoaparature i
pribora; iznajmljivanje magnetoskopa; iznajmljivanje
8
radijskih i televizijskih aparata; iznajmljivanje rasvjetnih
uređaja za kazališnu dekoraciju i za televizijska studija;
iznajmljivanje
ronilačke
opreme;
iznajmljivanje
stadiona; iznajmljivanje športske opreme/osim vozila;
iznajmljivanje teniskih igrališta; iznajmljivanje ukrasa za
priredbe; iznajmljivanje videokamera; iznajmljivanje
videotraka; iznajmljivanje zvučnih snimaka; usluge
kampova za ljetovanje/zabava; kampovi za športsko
usavršavanje; stavljanje na raspolaganje opreme za
karaoke; kazališne predstave; iznajmljivanje kazališnog
dekora; usluge kazališnih glumaca; usluge kazališnih
poduzetnika/impresarija;
iznajmljivanje
kinematografskih filmova; iznajmljivanje kinoaparature i
pribora; iskorištavanje kinodvorana, kinostudija; usluge
klubova/zabava ili odgoj; izdavanje knjiga; posuđivanje
knjiga; usluge kockarnica/igre; komponiranje glazbe;
organiziranje i vođenje konferencija; organiziranje i
vođenje kongresa; kroćenje životinja; organiziranje
lutrije; usluge kampova za ljetovanje/razonoda;
iznajmljivanje
magnetoskopa;
snimanje
na
mikrofilmove; mikroizdavaštvo; mjerenje vremena na
športskim natjecanjima; montaža radijskih i televizijskih
programa; muzejske usluge/predstavljanje; izložbe;
organiziranje natječaja/obuka ili zabava; noćni klubovi;
obavijesti o odgoju; obavijesti o razonodi; obavijesti u
svezi rekreacije; objavljivanje tekstova/osim reklamnih
tekstova; obuka; obuka putem dopisivanja; obuka za
predškolski uzrast; obavijesti o odgoju; odgoj/obuka;
odgojni zavodi/internati; organiziranje i vođenje
konferencija; organiziranje i vođenje kongresa;
organiziranje i vođenje razgovora; organiziranje i
vođenje seminara; organiziranje izložaba u kulturne i
odgojne svrhe; organiziranje natječaja/obrazovanje ili
razonoda; organiziranje natječaja ljepote; organiziranje
plesova; organiziranje spektakla/usluge impresarija;
organiziranje športskih natjecanja; usluge orkestra;
pedagoški
pokusi;
planiranje
prijema/zabava;
posuđivanje knjiga; poučavanje/instrukcije; praktična
obuka/demonstriranje;
predškolska
obuka;
prevodilačke
usluge;
prijemi
(planiranje
prijema)/razonoda; iznajmljivanje ukrasa za priredbe;
održavanje priredbi; organiziranje priredbi/usluge
impresarija;
proizvodnja
priredbi;
profesionalna
orijentacija (savjeti u svezi odgoja ili osposobljavanja);
proizvodnja filmova; proizvodnja filmova na videotrakama; usluge putujućih biblioteka; montaža radijskih
i televizijskih programa; iznajmljivanje radioaparata i
televizora; radiofonija (montaža televizijskih i radio
programa); razonoda putem radiofonije; organiziranje i
vođenje razgovora; razonoda; obavijesti u svezi
razonode; razonoda posredstvom radija; razonoda
posredstvom televizije; obavijesti u svezi rekreacije;
religiozni odgoj; fotografske reportaže; reporterske
usluge; rezerviranje mjesta za priredbe; iznajmljivanje
ronilačke opreme; izrada scenarija; organiziranje i
vođenje seminara; organiziranje i vođenje simpozija;
sinkronizacija; usluge za ispunjavanje slobodnog
vremena; snimanje na videotrake; iznajmljivanje
stadiona; usluge studija za snimanje; mjerenje
vremena na športskim natjecanjima; organiziranje
športskih natjecanja; iskorištavanje športske opreme;
iznajmljivanje športske opreme osim vozila; športski
kampovi za usavršavanje u športu; objavljivanje
tekstova/osim u reklamne svrhe; razonoda na televiziji;
montaža
radijskih
i
televizijskih
programa;
iznajmljivanje televizora i radioaparata; titlovanje
filmova; tumačenje govora pokreta; iznajmljivanje
ukrasa za priredbe; varijete/music-hall; iznajmljivanje
videotraka; proizvodnja filmova na videotrakama;
snimanje na videotrake; zabavni parkovi; zabavni
parkovi/cirkusi; zdravstveni klubovi/održavanje fizičkog
zdravlja; iskorištavanje zooloških vrtova; iznajmljivanje
zvučnih snimaka; kroćenje životinja; organiziranje i
vođenje radionica za stručno osposobljavanje
(210)
(731)
(540)
Z20150770A
Eva Lukšić
Jablanovac 10/1, 10000 Zagreb, HR
(220)
(442)
01.07.2015.
31.07.2015.
MALI MOZART
(511)
9
digitalna glazba koja se može preuzeti s Interneta;
digitalna glazba koja se može preuzeti s mp3 web
stranica na Internetu; digitalna glazba koja se može
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
preuzeti s mp3 internetskih mrežnih stranica; digitalna
glazba koja se može preuzeti s računalne baze
podataka ili s Interneta; digitalna glazba za
preuzimanje s Interneta; glazbene datoteke koje se
mogu preuzimati s Interneta; glazbene kazete;
glazbene snimke; glazbene snimke koje se mogu
preuzeti s Interneta; glazbene snimke na kazetama;
glazbene snimke u obliku diskova; glazbene video
snimke; kompaktni diskovi s glazbom; laserski diskovi
za pohranjivanje glazbe; programi za skladanje
[komponiranje] glazbe; računalni programi za izradu i
uređivanje glazbe i zvuka; računalni softver za obradu
digitalnih glazbenih datoteka; serije glazbenih snimaka;
strojno čitljivi računalni programi za reprodukciju
glazbe; unaprijed snimljene audiotrake s glazbom;
unaprijed snimljene videokazete s glazbom; unaprijed
snimljene videotrake s glazbom; unaprijed snimljeni
DVD-ovi s glazbom; vrpce audio kazeta s glazbom;
vrpce s glazbom; zvučne glazbene snimke; audio
snimke; audio vizualne snimke; fonografske snimke;
glazbene snimke; glazbene snimke koje se mogu
preuzeti s Interneta; glazbene snimke na kazetama;
glazbene snimke u obliku diskova; glazbene video
snimke; magnetne snimke; optički diskovi sa
pohranjenim audio snimkama; snimke na optičkim
diskovima; snimke zvuka; trake za audio snimke; video
snimke; zapisi [zvučne snimke]; zvučne glazbene
snimke
41 demonstracija [u svrhu poduke]; emisije (produkcija -);
emisije satelitske televizije; glazbena poduka; glazbeni
koncerti putem televizije; izdavanje knjiga za poduku;
iznajmljivanje materijala za poduku; objavljivanje
literature za poduku; obrazovanje i poduka; obrazovna
poduka; obrazovne usluge putem televizije; obrazovne
usluge putem televizijskih programa; obrazovne usluge
u obliku glazbenih televizijskih programa; obrazovne
usluge za ponudu tečajeva za poduku; obrazovne
usluge u svezi s razvojem dječjih mentalnih
sposobnosti; obrazovne usluge u svezi s razvojem
dječjih intelektualnih sposobnosti; obrazovne usluge za
dječje učitelje; obrazovne usluge za djecu;
organiziranje
demonstracija u
svrhe
poduke;
organiziranje festivala u svrhu poduke; organiziranje
konferencija u svezi s podukom; organiziranje
prezentacija u svrhu poduke; organiziranje prikaza u
svrhu poduke; organiziranje seminara u svezi s
podukom; organiziranje tečajeva za poduku; pjevačka
poduka; plesna poduka; poduka baleta; poduka glazbe
putem dopisnih tečajeva; poduka iz glazbe; poduka iz
kretanja za predškolsku djecu; poduka na polju
osobnog razvoja; poduka o grupnim vježbama; poduka
putem emitiranja; poduka u svezi sa rekreacijskim
aktivnostima; poduka za odrasle; pripremanje izložbi u
svrhu poduke; proizvodnja video materijala za poduku;
pružanje obrazovanja i poduke; pružanje poduke;
pružanje poduke u svezi s tjelovježbom; pružanje
sredstava i objekata za prikaz filmova, priredbi,
predstava, glazbenu i obrazovnu poduku; pružanje
tečajeva za poduku; usluge glazbene poduke; usluge
obrazovnih ustanova koje pružaju tečajeve za poduku;
usluge pružanja poduke i obrazovanja; digitalna glazba
[nije za preuzimanje] na mp3 internetskim stranicama;
digitalne glazbe [nije za preuzimanje] omogućena na
Internetu; glazbena produkcija; glazbene dvorane;
glazbene izvedbe uživo; glazbene obrazovne usluge;
glazbene priredbe; glazbeni koncerti; glazbeni koncerti
putem radija; glazbeni koncerti putem televizije;
glazbeni koncerti uživo; glazbeni nastupi u dvoranama
za nastupe; glazbenih događaja (organiziranje -);
glazbenih kaseta (Iznajmljivanje
-); glazbeno
nakladništvo; izdavanje glazbe; izdavanje glazbenih
knjiga; iznajmljivanje audio traka sa snimljenom
glazbom; iznajmljivanje fonografskih i glazbenih
snimaka; iznajmljivanje glazbenih instrumenata;
izvedba glazbe; izvedba glazbenih programa; izvedba
plesa, glazbe i dramskih predstava; izvedbe glazbenih
sastava uživo; izvedbe glazbenih skupina uživo;
izvođenje glazbene zabave od strane vokalnih skupina;
izvođenje glazbene zabave od strane instrumentalnih
skupina; izvođenje glazbenih koncerata; kazališne
izvedbe, glazbene izvedbe; komponiranje glazbe;
koncerti pop glazbe (organiziranje -); konzultantske
usluge u svezi s produkcijom filma i glazbe; nastupi
glazbenih sastava uživo; objavljivanje glazbenih
radova; objavljivanje glazbenih tekstova; obrazovne
usluge u obliku glazbenih televizijskih programa;
obrazovne usluge u svezi s glazbom; odabir i
kompilacija unaprijed snimljene glazbe za emitiranje od
treće
strane;
održavanje
glazbenih
priredbi;
organiziranje
glazbenih
izvedbi;
organiziranje
glazbenih koncerata; organiziranje glazbenih priredbi;
organiziranje glazbenih zabava; organiziranje vizualnih
i glazbenih zabava; organiziranje glazbenih natjecanja;
organiziranje i vođenje radionica; organiziranje
radionica; organiziranje stručnih radionica i tečajeva;
organizacija zabavnih i kulturnih događaja; planiranje
predstava ili glazbenih priredbi; podučavanje glazbe;
podučavanje razumijevanja glazbe; poduka iz kretanja
za predškolsku djecu; posebni efekti (produkcija -) za
radio; posebni efekti (produkcija -) za televiziju;
prikazivanje televizijskih programa; priprema i
proizvodnja
televizijske
i
radijske
produkcije;
pripremanje radijskih i televizijskih programa; priredbe
s glazbom i pjevanjem; prodaja televizijskih programa;
produkcija glazbe; produkcija glazbenih programa;
produkcija glazbenih snimaka; produkcija glazbenih
uradaka u studiju za snimanje; produkcija glazbenih
video spotova; produkcija emisija uživo; produkcija i
vođenje vježbi za glazbene tečajeve i programe;
produkcija posebnih efekata za radio; produkcija
emisija za talente; produkcija radijskih emisija;
produkcija radijskih i televizijskih emisija i programa;
produkcija televizijskih emisija; produkcija televizijskih
programa uživo; produkcija televizijskih sadržaja;
produkcija zabavnih emisija s plesačima; produkcija
zabavnih emisija s plesačima i pjevačima; produkcija
zabavnih emisija sa sudjelovanjem pjevača; produkcija
zabavnih emisija sa sudjelovanjem glazbenika;
produkcija zvučnih i glazbenih snimaka; proizvodnja
animiranih filmova za djecu; pružanje dječjih
obrazovnih usluga kroz grupe za igranje; pružanje
dječjih rekreacijskih objekata; pružanje radijskih i
televizijskih zabavnih sadržaja; pružanje rekreacijskih
površina u obliku dječjih igrališta; pružanje usluga u
vezi s radijskom i televizijskom zabavom; pružanje
zabavnih usluga za djecu; pustolovna poduka za djecu;
pružanje digitalne glazbe [nije za preuzimanje] sa MP3
internetskih stranica; pružanje digitalne glazbe [nije za
preuzimanje] za Internet; pružanje digitalne glazbe s
Interneta; pružanje digitalne glazbe s mp3 internetskih
stranica; pružanje glazbene zabave; pružanje
glazbenih izvedbi uživo; pružanje emisija uživo;
pružanje objekata i uređaja za izvedbe glazbenih
skupina uživo; pružanje on-line glazbe, koja nije za
preuzimanje; pružanje sredstava i objekata za prikaz
filmova, priredbi, predstava, glazbenu i obrazovnu
poduku; pružanje žive glazbe; radionice (organiziranje i
vođenje -) [obuka]; radionice u kulturne svrhe;
radionice u obrazovne svrhe; radionice u rekreativne
svrhe; radionice u svrhu usavršavanja; režiranje
glazbenih programa; skladanje glazbe za druge;
snimanje glazbe; televizijska, radijska i filmska
produkcija; transkripcija glazbe za druge; udruživanje
za radiotelevizijsko emitiranje; umjetničko upravljanje
glazbenim priredbama; usluge animirane glazbene
zabave; usluge dječje zabave; usluge dječjeg
pustolovnog igrališta; usluge dječjih vrtića; usluge
glazbene dvorane; usluge glazbene poduke; usluge
glazbene produkcije; usluge glazbenih biblioteka;
usluge glazbenih festivala; usluge glazbenih koncerata;
usluge glazbenog nakladništva i snimanja glazbe;
usluge glazbenog nakladništva; usluge glazbenog
natjecanja; usluge komponiranja glazbe; usluge
postprodukcijskog uređivanja glazbe, video zapisa i
filma; usluge produkcije emisija; usluge pružanja
zabave u obliku glazbenih izvedbi uživo; usluge studija
za snimanje glazbe; usluge u svezi s izvedbom
glazbenih skupina uživo; usluge ustanova za brigu o
djeci [obrazovne]; usluge vezane uz glazbenu izvedbu;
usluge žive glazbe; vođenje tečajeva, seminara i
radionica; zabava u obliku glazbenih izvedbi uživo
(pružanje usluga -); zabave u obliku snimljene glazbe
(pružanje usluga -); zabavljačke usluge glazbenika;
zabavne usluge glazbenih sastava; zabavne usluge
glazbenika; zabavne usluge koje pružaju glazbeni
sastavi [bendovi]; zabavne usluge vokalnog glazbenog
sastava; izvođenje baletnih predstava; kazališne
predstave; organiziranje, produkcija i prezentacija
kazališnih predstava; organiziranje scenskih predstava;
pisanje po narudžbi [predstava, mjuzikala, za
publikacije, itd.]; plesne predstave uživo; produkcija
kazališnih predstava; produkcija predstava; režiranje
kazališnih predstava; umjetničko upravljanje kazališnim
predstavama; usluge informativnih programa za radio
ili televiziju; zabava u obliku kazališnih predstava;
zabavne usluge scenskih predstava i kabareta;
zabavne usluge za djecu; zabavne usluge za
produkciju emisija uživo
45 licenciranje glazbenih emisija
9
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
RAZRED 14
(210)
(731)
(540)
Z20150570A
(220)
Gauranga d.o.o.
Pičmanova 4, 10020 Zagreb, HR
(442)
13.05.2015.
31.07.2015.
(591)
(531)
SAVSKI MOST
(511)
(210)
14 zlato [sirovo ili tučeno]; zlato [neobrađeno ili
poluobrađeno]; zlato i njegove legure; zlato; zlatno
prstenje; zlatni nakit; zlatni lanci; zlatne poluge; zlatne
niti [nakit]; zlatne naušnice; zlatne narukvice; zlatne
medalje; zlatne legure; zlatne kovanice; ženski satovi;
ženski nakit; satovi od plemenitih metala ili njima
obloženi
35 veleprodajne usluge u vezi s umjetničkim djelima;
maloprodajne usluge u vezi s umjetničkim djelima;
veleprodajne usluge vezane uz nakit; maloprodajne
usluge vezane uz nakit; otkup i prodaja zlata (zlatnika,
zlatnog nakita, investicijskog zlata, zlatnih satova i
ostalih predmeta od zlata); otkup i prodaja srebra
(srebrnjaka, srebrnog nakita, srebrnih poluga, srebrnog
pribora za jelo, srebrnih satova i ostalih predmeta od
srebra); otkup i prodaja dragog i poludragog kamenja
(dijamanti, safiri, smaragdi); otkup i prodaja
kolekcionarskih predmeta (ordeni, medalje, stari
bodeži, sablje, značke, markice, dopisnice, slike i
ostalo); otkup i prodaja rabljenih računala i mobitela
36 procjena dragog i poludragog kamenja; vrednovanja
umjetničkih djela [procjene]; usluge procjene antikviteta
[vrednovanje]; procjene [vrednovanja] antikviteta;
vrednovanja [procjene] dragocjenosti; procjena dragog
kamenja; vrednovanja [procjene] umjetnina; procjena
umjetničkih
predmeta;
vrednovanja
[procjene]
antikviteta; poštanske marke (procjena -); procjena
numizmatike;
procjena
poštanskih
maraka;
numizmatička procjena; procjena kovanica; procjena
antikviteta; procjena nakita; procjena umjetnina; usluge
sigurnog pohranjivanja; pohranjivanje dragocjenosti;
pohrana vrijednosti; zajmodavne usluge; zajam na
temelju zaloga; davanje zajma uz zalog; zalagaonice;
usluge savjetovanja i posredovanja u svezi sa
zajmovima; usluge posredovanja u svezi sa polugama
od zlata, srebra ili drugih dragocjenih metala;
posredovanje pri trgovanju plemenitim metalima
Z20150765A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(531)
(511)
(511)
Kate Spade LLC
2 Park Avenue, 10016 New York, NY, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
30.06.2015.
31.07.2015.
21.01.01; 21.01.02; 27.05.01; 27.05.09
14 satovi; narukvice; nakit (charms); puceta za orukvice;
naušnice; nakit; kutije za nakit [škrinjice ili kutije];
kovčezi za nakit; nakit, posebice ukrasi (narukvice) za
nogu; privjesci za ključeve kao nakit; ogrlice; privjesci;
broševi [nakit]; prsteni
RAZRED 16
(210)
Z20150665A
02.06.2015.
31.07.2015.
MOJ PLANER obrt za proizvodnju i dizajn, vl. Jasna
Ivanković
Vojvodići 6, Novaki, 10431 Sveta Nedelja, HR
(220)
(442)
(731)
(540)
10
(210)
(731)
(540)
ljubičasta, bijela
18.07.01; 18.07.09; 25.01.09; 25.01.10; 29.01.05; 29.01.06
16 papir; karton; albumi; albumi za bebe; bilježnice za
pisanje; bilježnice; blokčići; blokovi papira za pisanje;
blokovi (papirnati proizvodi); blokovi za bilješke;
božićne čestitke; čestitke; čelične olovke (olovke za
graviranje, urezivanje i iscrtavanje); dnevnici; dnevni
planeri; džepne bilježnice; ilustrirane bilježnice;
kalendari; kartonske kutije za poklone; kemijske
olovke; knjige vjenčanja; kuharice; letci; naljepnice;
naljepnice od papira; olovke; organizer za stol; osobni
organizatori; osobni rokovnici; otisnuti kalendari; papir
za umotavanje; papir za vrećice i kese; papirnate,
kartonske i plastične vrećice i artikli za pakiranje,
zamatanje i skladištenje; planeri (tiskani materijal);
plakati, papirnati ili kartonski; poklon vrećice; prazne
bilježnice; poslovne mape; pomorski dnevnici (tiskani
materijal); rokovnici; stolni organizeri; stolni kalendari;
stolni dnevnici; stolni planeri; tiskani materijali; vjenčani
albumi; vizitkarte; tiskarski proizvodi; proizvodi za
uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za pisanje; ljepila
(ljepljive tvari za papirnate proizvode ili za kućanstvo);
slikarski pribor; kistovi; pisaći strojevi i uredski pribor
(osim namještaja); oprema za nastavu i obuku (osim
aparata); plastični materijali za ambalažu (koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska slova; klišei
Z20150693A
SOLITUM d.o.o.
Kroz Smrdečac 49, 21000 Split, HR
(220)
(442)
09.06.2015.
31.07.2015.
GetByBus
(511)
16 karte; putničke karte; tiskane karte; tiskane ulaznice,
karte i slični proizvodi; ulaznice, karte i slični proizvodi
35 izravno oglašavanje putem pošte; oglašavanje;
oglašavanje i marketing; oglašavanje i promidžba;
oglašavanje i promidžba prodaje roba i usluga koje se
nude i naručuju telekomunikacijskim ili elektroničkim
putem; oglašavanje i promotivne usluge; oglašavanje i
usluge oglašavanja; oglašavanje prema kategorijama;
oglašavanje prenošenjem internetskih promidžbenih
materijala za treće strane, putem elektroničkih
komunikacijskih mreža; oglašavanje putem reklamnih
oglasnih ploča; oglašavanje putem elektroničkih
medija, posebno Internetom; oglašavanje putem mreža
mobilne
telefonije;
oglašavanje
putem
svih
komunikacijskih sredstava; oglašavanje u periodičkim
publikacijama, brošurama i novinama; oglašavanje u
popularnom i profesionalnom tisku; oglašavanje u
svezi zapošljavanja; oglašavanje za treće osobe na
Internetu;
demonstracija
prodaja
[za
druge];
organiziranje, provođenje i praćenje prodaja i
promotivnih motivacijskih planova; poslovni savjeti u
svezi prodaja; promidžba prodaja za druge;
savjetodavne usluge u svezi s promocijama prodaja;
savjetovanje u svezi poslovnih prodaja; usluge
reklamiranja i promidžbe prodaja; usluge unapređenja
prodaja za druge putem dodjeljivanja i upravljanja
korisničkih kartica s pogodnostima; online promocija
računalnih mreža i web stranica; promocija poslovnih
djelatnosti; promocija prodaje robe i usluga drugih
osoba dodjeljivanjem bodova pri kupnji putem kreditne
kartice; promocija prodaje robe i usluga drugih osoba
pomoću distribucije pisanog materijala i promotivnih
natječaja; promocija robe i usluga drugih osoba
pomoću distribucije popusnih kartica; računalna
promocija poslovanja; savjetodavne usluge u svezi s
promocijama prodaja; savjetovanje u svezi s prodajnim
promocijama;
usluge
stvaranja
robnih
marki
(oglašavanje i promocija); prodaja autobusnih karata
putem interneta
39 iznajmljivanje autobusa; organiziranje autobusnih tura;
organiziranje
putovanja
autobusom;
prijevoz
autobusom; prijevoz putnika autobusom; rezervacija
prijevoza autobusom; usluge autobusa za prijevoz
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
putnika između pristaništa i zračne luke; usluge
autobusnog prijevoza; usluge prijevoza autobusom;
usluge putničkih autobusa; usluge rezervacija za
prijevoz autobusom; usluge turističke agencije u svezi
s putovanjima autobusom; zakup [čarter] autobusa;
iznajmljivanje autobusa; iznajmljivanje automobila s
vozačem; iznajmljivanje automobila; iznajmljivanje
motornih vozila; iznajmljivanje prijevoznih sredstava;
iznajmljivanje putničkih vozila; ugovorno iznajmljivanje
motornih vozila; ugovorno iznajmljivanje vozila; usluge
rezervacije za putne karte
(210)
Z20150731A
19.06.2015.
31.07.2015.
BJELOVARAC društvo s ograničenom odgovornošću za
izdavaštvo i usluge
Medveščak 23/1, 10000 Zagreb, HR
Damir Ježić, Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
bijela, crvena
27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
16 adventski kalendari; albumi; albumi za fotografije;
aparati i strojevi za uvezivanje [uredski pribor]; atlasi;
bilješke (blokovi za -); bilježnice; bilježnice sa spiralnim
uvezom; bilježnice za pisanje; bilteni (novinske
brošure); blokčići; blokovi papira; blokovi papira za
pisanje; blokovi [papirnati proizvodi]; blokovi za
bilješke; blokovi za bilješke s neuvezanim listovima
papira; božićne čestitke; brojevi [tiskarski znakovi];
brošure; brošure koje se odnose na igre; časopisi kao
prilozi novinama; časopisi [periodična izdanja]; časopisi
[periodike]; časopisi s posterima; čestitke; digitalni
tiskarski papir; dnevne novine; dnevni planeri;
fotografije; fotografije bez okvira i s okvirom; fotografije
[tiskane]; fotografije (uređaji za lijepljenje fotografija);
fotografski albumi; fotokopirni papir; glazbene knjige;
glazbeni časopisi; glazbeni priručnici; godišnji planeri;
ilustrirane bilježnice; ilustrirani romani; imenici;
kalendari; kalendari s kidanjem stranica; karte;
kartonska ambalaža; katalozi; katalozi za naručivanje
robe poštom; knjige; knjige aktivnosti; knjige aktivnosti
s naljepnicama; knjige recepata; knjige s pričama;
knjižice s kuponima; korice knjiga; križaljke; krojevi za
odjeću; krojevi za šivanje odjevnih predmeta; kuharice;
kuharice [knjige]; kuponi; letci; listovi papira [pisaći
pribor]; ljepila za uredske potrebe; mape [uredski
pribor]; naljepnice od papira; naprave za kopiranje;
novine; novine sa stripovima; novine velikog formata;
novinski papir; obrasci; olovke; omotnice [papirnati
proizvodi]; oprema za pisanje; oprema za tiskanje i
uvezivanje; osobni organizatori; osobni rokovnici;
otisnuti kalendari; označivači stranica u knjizi; oznake
za knjige; papir; papir za pisanje; papir za tiskanje
laserom; papir u velikim količinama; papir za časopise;
papirnati plakati; pečati za ured; periodične tiskane
publikacije; periodični časopisi; periodični časopisi
[revije]; pisaći pribor; pisaći strojevi, električni ili
neelektrični; plakati napravljeni od papira; plakati,
papirnati ili kartonski; planeri [tiskani materijal];
posjetnice; posteri; pozivnice; priručnici; priručnici za
obrazovne potrebe; programi obrade podataka u
tiskanom obliku; promidžbena izdanja; prospekti;
publikacije; razglednice; reklamne mape; reklamni
natpisi od kartona; reklamni natpisi od papira; reklamni
posteri [plakati]; reprodukcije, grafičke; reprodukcije
slika; rezači papira; rječnici; rođendanske čestitke;
rokovnici; sličice za razmjenjivanje; slike; strategijski
časopisi [vodiči] za video igre; strategijski vodiči za
video igre; stripovi; stripovi [knjige]; stroj za uvezivanje
papira za uredsku uporabu; strojevi rezanja za uredsku
uporabu; strojevi za plastificiranje [uredski pribor];
strojevi za tiskanje naljepnica uredsku i kućansku
upotrebu; telefonski imenici; tinte; tiskana glazba;
tiskane kartice s receptima; tiskane periodične
publikacije iz oblasti turizma; tiskane periodične
publikacije o filmovima; tiskane periodične publikacije o
predstavama; tiskane periodične publikacije iz oblasti
figurativne umjetnosti; tiskane periodične publikacije o
plesu; tiskane pozivnice; tiskane reklame; tiskane
ulaznice, karte i slični proizvodi; tiskane umjetničke
reprodukcije; tiskani izvještaji; tiskani jelovnici; tiskani
materijali; tiskani mjesečnici; tiskani programi; tiskani
rasporedi; tiskani vodiči; tiskarska slova; tiskarski papir;
tiskovina; trake za uvezivanje knjiga; ulaznice, karte i
slični proizvodi; uredski papir; uvezi za knjige
35 administracija poslovnih djelatnosti; administracija u
svezi s prodajnim metodama; administracija u svezi s
procjenom poduzeća; administrativna obrada narudžbi
za
kupnju;
administrativna
obrada
narudžbi;
administrativna obrada narudžbi za kupnju unutar
okvira usluga koje pružaju tvrtke za naručivanje putem
pošte;
administrativna
obrada
podataka;
administrativne usluge za preuzimanja prodajnih
narudžbi; agencije za komercijalne informacije [pružaju
poslovne informacije, npr. marketinške ili demografske
podatke]; agencije za odnose s javnošću; agencije za
poslovno informiranje; agencije za promidžbu; agencije
za uvoz i izvoz; agencijske usluge za promociju osoba
iz svijeta sporta; analiza poslovnih podataka; analiza
poslovnog upravljanja; analize cijena i troškova;
analize i istraživanje tržišta; analize odaziva na
oglašavanja; analize oglašavanja; analize podataka
istraživanja tržišta; analize poslovnih podataka; analize
svijesti javnosti o oglašavanju; analize vezane uz
marketing; anketa javnog mnijenja (provođenje -);
anketna ispitivanja tržišta; aranžiranje pretplata na
novine; audio-vizualni prikazi u reklamne svrhe
(priprema ili prezentacija -); ažuriranje reklamnog
materijala;
demonstracija
proizvoda;
dijeljenje
reklamnog materijala na ulici; distribucija i diseminacija
reklamnih materijala [leci, prospekti, tiskani materijal,
uzorci]; distribucija letaka; distribucija oglasnog,
marketinškog i promotivnog materijala; distribucija
proizvoda u reklamne svrhe; distribucija promidžbenih
tekstova; distribucija promidžbenih materijala (letaka,
prospekata, brošura, uzoraka, posebno za katalošku
prodaju na veliku udaljenost) izvan granice ili ne;
distribucija promidžbenih materijala, odnosno, letaka,
prospekata, brošura, uzoraka, posebno za katalošku
prodaju na veliku udaljenost izvan granica ili u zemlji;
distribucija
promidžbenih
brošura;
distribucija
promotivnih
materijala;distribucija
prospekata
i
uzoraka; distribucija reklama i komercijalnih obavijesti;
distribucija reklama i reklamnog materijala [leci,
brošure, prospekti i uzorci]; distribucija reklamne pošte
i reklamnih dodataka priloženih uz redovita izdanja;
distribucija reklamnih brošura; distribucija reklamnih
letaka; distribucija reklamnih materijala za druge;
distribucija reklamnih materijala; distribucija reklamnih
obavijesti; distribucija reklamnih oglasa; distribucija
reklamnog materijala; distribucija reklamnog materijala
za druge putem online komunikacijske mreže na
internetu; distribucija reklamnog materijala putem
pošte; distribucija tiskanog promotivnog materijala
putem pošte; dizajn reklamnog materijala; elektronička
obrada podataka; filmsko oglašavanje; financijski
marketing; fotokopiranje; gospodarska istraživanja u
poslovne svrhe; informacije u svezi vanjske trgovine
(usluge pružanja -); informativne usluge u svezi
oglašavanja; informiranje o načinima prodaje;
ispitivanje javnog mnijenja; istraživanja analiza tržišta;
istraživanja marketinške strategije; istraživanja tržišta;
istraživanje tržišta i
marketinško istraživanje;
istraživanje tržišta radi prikupljanja podataka o
čitateljima tiskovina; istraživanje tržišta radi prikupljanja
podataka o televizijskim gledateljima; istraživanje
tržišta radi oglašavanja; istraživanje u području
reklamiranja; izdavanje i ažuriranje reklamnih tekstova;
izdavanje promidžbenih letaka; izložbe (organiziranje -)
u
komercijalne
ili
reklamne
svrhe;
izložbe
(organiziranje -) u reklamne svrhe; iznajmljivanje
promidžbenog materijala; iznajmljivanje promidžbenih
materijala;
iznajmljivanje
reklamnih
materijala;
iznajmljivanje reklamnih pomagala; iznajmljivanje
reklamnih prostora; iznajmljivanje reklamnog prostora
na internetu; iznajmljivanje svih promidžbenih i
marketinških prezentacijskih materijala; iznajmljivanje
vremena za reklamiranje na komunikacijskim medijima;
izravna tržišna oglašavanja; izravni marketing;
izvlačenja nagrada (organiziranje -) u reklamne svrhe;
knjige (vođenje knjiga); konzultacije u svezi vođenje
poslova; konzultantske usluge u području marketinga;
konzultantske usluge u svezi organiziranja poslova i
upravljanja; konzultantske usluge u svezi promidžbe;
konzultantske usluge za poslovnu organizaciju i
upravljanje; maloprodajne usluge u vezi s uredskim
priborom;
maloprodajne
usluge
u
vezi
s
audiovizualnom opremom; maloprodajne usluge u vezi
s opremom za informacijsku tehnologiju; maloprodajne
usluge vezane uz tiskani materijal; maloprodajne
usluge za prodaju odjeće i odjevnih predmeta;
marketing; marketing proizvoda; marketing proizvoda i
11
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
usluga za druge; marketinga (poslovni savjeti u
području -); marketinška pomoć; marketinške analize;
marketinške prognoze; marketinški podaci; marketinški
poslovni savjeti; marketinško savjetovanje; nabava za
treće osobe [usluge kupnje proizvoda i usluga za druga
poduzeća]; nadgledanje poslovnog upravljanja; najam
oglasnog prostora; novine (usluge pretplate novina) za
treće osobe; novinske pretplate (organiziranje -) [za
druge];
objavljivanje
promidžbenih
materijala;
objavljivanje promidžbenih tekstova; objavljivanje
promidžbenog materijala; objavljivanje reklamne
literature; objavljivanje reklamnog materijala; obrada
podataka obrada podataka za poduzeća; obrada
podatka za prikupljanje podataka u poslovne svrhe;
obrada rezultata poslovnih istraživanja; obrada teksta;
odnosi s javnošću; oglašavanje; oglašavanje i
marketing; oglašavanje i promidžba; oglašavanje i
promidžbena prodaje roba i usluga koje se nude i
naručuju telekomunikacijskim ili elektroničkim putem;
oglašavanje i promotivne usluge; oglašavanje i usluge
oglašavanja; oglašavanje plaćanjem po kliku;
oglašavanje
prema
kategorijama;
oglašavanje
prenošenjem internetskih promidžbenih materijala za
treće strane, putem elektroničkih komunikacijskih
mreža; oglašavanje putem banera; oglašavanje putem
elektroničkih medija, posebno internetom; oglašavanje
putem elektroničkih reklamnih panoa; oglašavanje
putem mreža mobilne telefonije; oglašavanje putem
svih komunikacijskih sredstava; oglašavanje s
naglaskom na polje telematike i telefonskih mreža;
oglašavanje s naglaskom na usluge za promociju robe;
oglašavanje u časopisima; oglašavanje u periodičkim
publikacijama, brošurama i novinama; oglašavanje u
popularnom i profesionalnom tisku; oglašavanje u
svezi zapošljavanja; oglašavanje, uključujući online
oglašavanje na računalnoj mreži; oglašavanje,
uključujući reklamu proizvoda i usluga trećih strana
kroz programe sponzoriranja i ugovore o licenci koji se
odnose na međunarodne sportske događaje;
oglašavanje vezano uz transport i dostavu;
oglašavanje za treće osobe na internetu; online
oglašavanje na računalnim komunikacijskim mrežama;
online oglašavanje na računalnim mrežama; online
oglašavanje pomoću računalnih komunikacijskih
mreža; online reklame online trgovačke usluge u
kojima prodavatelj objavljuje proizvod za licitaciju koja
se odvija putem interneta; organizacija izložbi i
događaja u komercijalne i reklamne svrhe; organizacija
modnih priredbi u komercijalne svrhe; organizacija
poslovnih predstavljanja povezanih s kupnjom i
prodajom
proizvoda;
organizacija
promocija
korištenjem audiovizualnih medija; organiziranje
događanja, izložbi, sajmova i priredbi u komercijalne,
promotivne i reklamne svrhe; organiziranje i
postavljanje reklama; organiziranje novinskih pretplata
za druge; organiziranje oglašavanja; organiziranje
pretplata na internetu na tuđe publikacije; organiziranje
pretplata na publikacije za druge; organiziranje
pribavljanja oglasnog prostora u novinama; pisanje
izvještaja o poslovnim projektima; pisanje marketinških
tekstova; pisanje promidžbenih tekstova; pisanje
scenarija za potrebe oglašavanja; plakatiranje
[oglašavanje]; podjela [distribucija] uzoraka u
promidžbene svrhe; podjela promidžbenih letaka;
podjela promotivnih letaka; podrška i savjetovanje u
vezi poslovne organizacije; podrška u marketingu;
poslovni izvještaji (pisanje -); poslovni izvještaji
(pripremanje -) poslovni savjeti; poslovni savjeti u svezi
strateškog marketinga; poslovno savjetovanje u svezi
oglašavanja; posredovanje u oglašavanju; postavljanje
reklama za druge; pregled tiska (usluge -); pretplata na
elektroničke dnevne novine; pretplata na novine;
pretplata na paket informativnih medija; pretplata na
televizijski kanal; pretplate (organiziranje-) na
telematske, telefonske i računalne usluge [internet];
pretplate (organiziranje-) na knjige, recenzije, novine i
stripove; pribavljanje modela za oglašavanje;
pribavljanje prostora na web stranicama za
oglašavanje robe i usluga; prikupljanje informacija u
svezi oglašavanja; priprema audio i/ili vizualnih prikaza
za poduzeća; priprema audio vizualnih prezentacija za
upotrebu u oglašavanju; priprema i izlaganje
audiovizualnih prikaza za reklamne svrhe; priprema i
izvedba medijskih i reklamnih planova i koncepata;
priprema oglasa; priprema promidžbenog materijala;
pripremanje i postavljanje reklama; pripremanje
marketinških planova; profesionalno savjetovanje u
svezi marketinga; proizvodnja promotivnih video
kaseta, video diskova i audio-vizualnih snimki;
proizvodnja radijskih oglasa; proizvodnja radijskih
12
reklama; proizvodnja reklama; proizvodnja reklamnog
materijala; proizvodnja video zapisa u reklamne svrhe;
proizvodnja video zapisa u marketinške svrhe;
proizvodnja zvučnih zapisa u marketinške svrhe;
promidžba
[oglašavanje]
koncerata;
promidžba
[oglašavanje] poduzetnih djelatnosti; promidžba
[oglašavanje] putovanja; promidžba prodaja za druge;
promidžba prodaje; promidžbene usluge za poduzeća
putem audio-vizualnih sredstava; promidžbeni leci
(izdavanje -); promocija, oglašavanje i marketing
internetskih stranica; promotivni marketing; provođenje
anketnih istraživanja tržišta; provođenje anketnog
istraživanja poduzetništva i tržišta; provođenje
ispitivanja javnog mnijenja; provođenje marketinških
istraživanja; pružanje i iznajmljivanje reklamnog
prostora putem interneta; pružanje informacija o
vanjskoj trgovini; pružanje informacija u svezi
oglašavanja; pružanje informacija u svezi marketinga;
pružanje internetskog tržišnog prostora za kupce i
prodavatelje proizvoda i usluga; pružanje izvještaja za
marketing; pružanje marketinških informacija; pružanje
oglasnog prostora; pružanje oglasnog prostora u
periodičkim publikacijama, novinama i časopisima;
pružanje oglasnog prostora, vremena i usluge oglasnih
medija; pružanje poslovnih informacija; pružanje
poslovnih informacija, također putem interneta,
kabelske mreže ili drugih oblika prijenosa podataka;
pružanje promidžbenih usluga za poduzeća putem
telefona; pružanje prostora na internetskim stranicama
za oglašavanje robe i usluga; pružanje računalnih
usluga oglašavanja; pružanje reklamnih informacija;
pružanje usluga oglašavanja; računalna obrada
podataka; računalna obrada teksta; računalna
promocija
poslovanja;
radijsko
i
televizijsko
oglašavanje; raspačavanje reklamnog materijala
[traktata, prospekata, tiskanica, uzoraka]; razdioba
[distribucija]
promotivnih
materijala;
razdioba
[distribucija] tiskanih reklamnih oglasa; razdioba
reklamnih oglasa; razvijanje marketinških strategija i
pojmova; reklame (postavljanje -); reklame (priprema ); reklamiranje on-line na informatičkoj mreži; reklamne
i promotivne usluge; reklamne usluge agencija za
radijsko i televizijsko oglašavanje; reklamni materijal
(proizvodnja -); reklamni oglasi (širenje reklamnih
oglasa); reklamni panoi (iznajmljivanje -); reklamni
tekstovi (uređenje reklamnih tekstova); reklamnih
materijala (diseminacija -); reklamnog materijala
(diseminacija -); reprodukcija reklamnog materijala;
sastavljanje [kompilacija] reklamnih oglasa za upotrebu
kao web stranice; savjeti i informacije o korisničkim
uslugama i upravljanju proizvodom te cijenama na
internetskim stranicama u vezi s kupnjama izvršenim
putem interneta; savjeti na polju poslovnog upravljanja
i marketinga; savjeti o organizaciji i vođenju poslova;
savjetničke i savjetodavne usluge na području
poslovne strategije; savjetodavne usluge koje se
odnose na istraživanje tržišta; savjetodavne usluge
povezane s marketingom; savjetodavne usluge u svezi
s kupnjom robe u ime poduzeća; savjetodavne usluge
u svezi s promotivnim aktivnostima; savjetodavne
usluge u svezi s odnosima s javnošću; savjetovanje za
oglašavanje i marketing; savjetovanje za poslovno
upravljanje; savjetovanje za poslovno upravljanje,
također i putem interneta; širenje reklamnih materijala
za druge, putem interneta; širenje reklamnih materijala;
širenje reklamnog materijala [leci, brošure i tiskani
materijal]; širenje reklamnog materijala; stvaranje
reklamnog
materijala;
tekstovi
(objavljivanje
promidžbenih -); tisak (praćenje tiska); trgovačka
obavijest; unos i obrada podataka; upravljanje
novinskim pretplatama [za druge]; upravljanje obradom
podataka; uredski strojevi (iznajmljivanje -); usluge
agencija za izvoz i uvoz; usluge agencija za modele za
oglašavanje; usluge agencija za modele za reklamne
svrhe; usluge agencije za zapošljavanje dvojezičnog
osoblja; usluge digitalne promidžbe; usluge direktnog
marketinga; usluge distribucije reklamnog materijala;
usluge grafičkog oglašavanja; usluge istraživanja i
analize tržišta; usluge marketinga; usluge marketinških
agencija; usluge objavljivanja reklamnih materijala;
usluge objavljivanja reklamnih tekstova; usluge obrade
podataka; usluge obrade podataka na internetu; usluge
obrade teksta; usluge obrade teksta i strojopisa; usluge
odnosa s javnošću; usluge oglašavanja; usluge
oglašavanja i marketinga; usluge oglašavanja i
promidžbe; usluge oglašavanja i promocije i s njima
povezane savjetodavne usluge; usluge oglašavanja i
promidžbe putem televizije, radija i pošte; usluge
oglašavanja, marketinga i promidžbe; usluge
oglašavanja, marketinga i promotivnog savjetovanja i
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
podrške; usluge oglašavanja, promicanja i marketinga;
usluge oglašavanja pružene putem baze podataka;
usluge oglašavanja pružene putem interneta; usluge
oglašavanja putem teksta na televizijskim ekranima;
usluge oglašavanja u svezi s novinama; usluge
oglašavanja za književnu industriju; usluge poslovnog
savjetovanja, konzultiranja i informiranja; usluge
pretplate na novine za druge; usluge promidžbe;
usluge promidžbe i reklamiranja; usluge pružanja
poslovnih savjeta i informacija; usluge reklamiranja i
oglašavanja; usluge reklamiranja i promidžbe prodaja;
usluge ureda za promidžbu; usluge uvoza i izvoza;
veleprodajne usluge u vezi s uredskim priborom;
veleprodajne usluge u vezi s audiovizualnom
opremom; veleprodajne usluge vezane uz tiskani
materijal; zakup oglasnog prostora na vlakovima;
zakup oglasnog prostora u brošurama; zakup
reklamnih panoa; zakup reklamnog prostora na
željezničkim posjedima
41 audio i video produkcija i fotografija; audiovizualne
prezentacije; časopisi (izdavanje -); CD-playeri
(iznajmljivanje -); demonstracija [u svrhu poduke];
distribucija filma; distribucija televizijskih programa;
dodjela [organiziranje] nagrada; dopisni tečajevi,
učenje na daljinu; dopunska poduka; dopunska poduka
za govorne vještine; dopunska poduka za jezike;
elektroničko izdavaštvo; elektroničko objavljivanje;
elektroničko online objavljivanje periodika i knjiga;
emisije (produkcija -); emisije satelitske televizije;
festivali (organiziranje -) u rekreativne svrhe; filmovi
(iznajmljivanje -); filmovi (prikazivanje igranih filmova);
filmska produkcija, osim reklamnih filmova; filmska
produkcija u obrazovne svrhe; filmski projektori i
dodatna oprema (iznajmljivanje -); filmski studiji;
fotografija iz zraka; fotografiranje; fotografske
reportaže; fotografske usluge; glazbena poduka;
glazbena produkcija; glazbena produkcija za filmove;
glazbene dvorane; glazbene dvorane (usluge -);
glazbene izvedbe uživo; glazbene obrazovne usluge;
glazbene priredbe; glazbeni koncerti; glazbeni koncerti
putem radija; glazbeni koncerti putem televizije;
glazbeni koncerti uživo; glazbeni nastupi u dvoranama
za nastupe; glazbenih događaja (organiziranje -);
glazbeno nakladništvo; individualno podučavanje;
industrijsko
osposobljavanje;
informacije
o
obrazovanju; informacije o zabavi; informacije
(obrazovne -); informacije u svezi s rekreacijom;
informacije u svezi sa sportskim obrazovanjem;
informativne usluge u svezi s videofilmovima;
informativne usluge u svezi s knjigama; informativne
usluge u svezi s ulaznicama za zabavne događaje;
informativne usluge u svezi sa sportom; informativne
usluge u svezi s školama; informativne usluge u svezi
s kartama za predstave; informativne usluge u svezi s
karatama za sportske događaje; informativne usluge u
svezi s rekreacijom; informativne usluge za zabavu;
izdavačke usluge putem interneta; izdavanja plakata;
izdavanje časopisa; izdavanje časopisa, knjiga i
priručnika iz područja medicine; izdavanje elektroničkih
časopisa; izdavanje elektroničkih novina kojima je
moguće pristupiti putem globalne računalne mreže;
izdavanje elektroničkih publikacija; izdavanje glazbe;
izdavanje glazbenih knjiga; izdavanje i uređivanje
tiskanica; izdavanje imenika u svezi s turizmom;
izdavanje imenika u svezi s putovanjima; izdavanje
internetskih časopisa; izdavanje knjiga; izdavanje
knjiga, časopisa, almanaha i dnevnih novina; izdavanje
knjiga i recenzija; izdavanje knjiga, recenzija; izdavanje
knjiga u svezi s televizijskim programima; izdavanje
knjiga za poduku; izdavanje novina; izdavanje novina,
mjesečnika, kataloga i brošura; izdavanje novinskih
brošura; izdavanje obrazovnih knjiga; izdavanje
obrazovnog
materijala;
izdavanje
obrazovnog
materijala za podučavanje; izdavanje priručnika za
osposobljavanje; izdavanje publikacija; izdavanje
radnih priručnika za poslovno upravljanje; izdavanje
tiskanog materijala u svezi s obrazovanjem; izdavanje
tiskanog materijala; izdavanje tiskanog materijala u
svezi s pravom intelektualnog vlasništva; izdavanje
uredničkog sadržaja za stranice kojima je moguće
pristupiti putem globalne računalne mreže; izdavaštvo;
iznajmljivanje audio knjiga; iznajmljivanje audio
opreme; iznajmljivanje audio snimaka; iznajmljivanje
audio traka sa snimljenom glazbom; iznajmljivanje
audio traka; iznajmljivanje audiovizualnih snimaka;
iznajmljivanje audiovizualnih aparata; iznajmljivanje
časopisa; iznajmljivanje DVD-a; iznajmljivanje filma;
iznajmljivanje filmova; iznajmljivanje filmova i zvučnih
snimaka; iznajmljivanje filmskih kamera; iznajmljivanje
filmskih projektora; iznajmljivanje filmskih projektora i
njihove opreme; iznajmljivanje filmskih projektora i
dodatne opreme; iznajmljivanje filmskih studija;
iznajmljivanje foto aparata; iznajmljivanje infrastrukture
za produkciju televizijskih programa; iznajmljivanje
instrumenata za podučavanje; iznajmljivanje postaja za
radijsko i televizijsko emitiranje; iznajmljivanje
prijenosnih videokamera; iznajmljivanje zvučnih
snimaka; izvedba glazbe; izvedba glazbenih programa;
izvedba plesa, glazbe i dramskih predstava; izvedbe
glazbenih sastava uživo; izvedbe glazbenih skupina
uživo; izvedbe (prezentiranje uživo -); izvještavanje;
izvođenje glazbenih koncerata; izvođenje koncerata;
jačanje timskog duha (obrazovanje); kazališna
produkcija; kino filmovi (proizvodnja -); knjige
(izdavanje -); konferencija (organiziranje i održavanje ); konferencije, izložbe i seminari; konferencijske
usluge; konzultacije za planiranje posebnih događaja;
konzultantske
usluge
u
svezi
s
poslovnim
obrazovanjem; konzultantske usluge u svezi s
poslovnom obukom; konzultantske usluge u svezi s
obrazovanjem i osposobljavanjem rukovoditelja i
osoblja; konzultantske usluge u svezi s planiranjem
tečajeva osposobljavanja; konzultantske usluge u svezi
s analizom zahtjeva osposobljavanja; konzultantske
usluge u svezi s osposobljavanjem zaposlenika;
konzultantske usluge u svezi s objavljivanjem pisanih
tekstova; konzultantske usluge u svezi s objavljivanjem
časopisa; konzultantske usluge u svezi s obukom za
upravljanje; konzultantske usluge u svezi s
objavljivanjem knjiga; kulturne aktivnosti; kulturne i
sportske aktivnosti; kulturne usluge; lektoriranje
rukopisa; nakladničke usluge; nakladničke usluge
izvršene računalnim putem; nakladničke usluge za
knjige i časopise; nakladničke usluge za knjige;
objavljivanje brošura; objavljivanje dokumenata;
objavljivanje dokumenata u području izobrazbe,
znanosti, javnog prava i društvenih pitanja;
objavljivanje elektroničkih knjiga i časopisa online;
objavljivanje glazbenih radova; objavljivanje glazbenih
tekstova; objavljivanje i izdavanje knjiga; objavljivanje i
izvještavanje; objavljivanje knjiga; objavljivanje knjiga i
recenzija; objavljivanje letaka; objavljivanje obrazovnih
tekstova; objavljivanje obrazovnog tiskanog materijala;
objavljivanje
priča;
objavljivanje
priručnika;
objavljivanje
putem
elektroničkih
sredstava;
objavljivanje
recenzija;
objavljivanje
tekstova;
objavljivanje tekstova [osim u reklamne svrhe];
objavljivanje tekstova, osim promidžbenih tekstova;
objavljivanje tiskanog materijala; objavljivanje tiskanog
materijala i tiskanih publikacija; objavljivanje žurnala;
objekata za klizanje (pružanje -); objekti za tjelesni
odgoj (usluge -); obrada fotografija; obrazovanje i
poduka; obrazovna poduka; obrazovne informacije;
obrazovne informativne usluge; obrazovne online
informacije omogućene putem računalne baze
podataka ili putem interneta; obrazovne savjetodavne
usluge; obrazovne usluge u svezi s glazbom;
obrazovne usluge u svezi s prodajnom obukom;
obrazovne usluge u svezi s poslovanjem; obrazovne
usluge u svezi s arhitekturom; obrazovne usluge u
svezi s informacijskom tehnologijom; obrazovne usluge
u svezi s razvijanjem fotografija; obrazovne usluge u
svezi sa tjelesnom izdržljivosti; obrazovne usluge u
svezi s medicinom; obrazovne usluge u svezi s
cestovnom sigurnosti; obrazovne usluge u svezi s
podučavanjem drugog jezika; obrazovne usluge u
svezi sa zlouporabom droga; obrazovne usluge u svezi
sa sigurnosti vode; obrazovne usluge u svezi s
razvojem dječjih intelektualnih sposobnosti; obrazovne
usluge u svezi s fotografijom; obrazovne usluge za
podučavanja metoda obrađivanja podataka; obrazovne
usluge za podučavanje pisanja pomoću tipkovnice;
obrazovne usluge za upravljačko osoblje; obrazovni
seminari; obrazovni tečajevi u svezi s dizajnom;
obrazovno istraživanje; obuka; obuka za zaposlenje;
online elektroničko izdavanje knjiga i mjesečnika;
online informacije u svezi s razonodom omogućene
putem računalne baze podataka ili putem interneta;
online objavljivanje elektroničkih knjiga i časopisa [nisu
za preuzimanje]; online objavljivanje elektroničkih
knjiga i časopisa; organizacija izložbi u kulturne ili
obrazovne svrhe; organizacija sportskih aktivnosti i
sportskih
natjecanja;
organizacija
webinara;
organizacija
zabavnih
i
kulturnih
događaja;
organiziranje događaja u zabavne svrhe; organiziranje
događaja u kulturne, zabavne i sportske svrhe;
organiziranje događaja u kulturne svrhe; organiziranje
festivala; organiziranje i održavanje komercijalnih,
trgovačkih i poslovnih konferencija; organiziranje i
održavanje konferencija i seminara; organiziranje i
13
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
održavanje konferencija; organiziranje i održavanje
seminara;
organiziranje i
vođenje koncerata;
organiziranje i vođenje radionica; organiziranje
izložaba u kulturne i odgojne svrhe; organiziranje
izložbi u kulturne svrhe; organiziranje izložbi u kulturne
ili obrazovne svrhe; organiziranje komercijalne obuke;
organiziranje konferencija; organiziranje konferencija u
svezi s oglašavanjem; organiziranje konferencija u
svezi s trgovinom; organiziranje konferencija u svezi s
poslovanjem; organiziranje konvencija u svrhu
obučavanja; organiziranje konvencija u obrazovne
svrhe; organiziranje konvencija u trgovačke svrhe;
organiziranje
konvencija
u
poslovne
svrhe;
organiziranje konvencija u kulturne svrhe; organiziranje
predavanja; organiziranje prezentacija u kulturne
svrhe; organiziranje prezentacija u obrazovne svrhe;
organiziranje
prezentacija
u
svrhu
poduke;
organiziranje seminara u svezi s oglašavanjem;
organiziranje seminara u svezi s osposobljavanjem;
organiziranje seminara u svezi s podukom;
organiziranje seminara u svezi s poslovanjem;
organiziranje seminara u svezi s trgovinom;
organiziranje sportskih aktivnosti i natjecanja;
organiziranje sportskih događaja; organiziranje stručnih
radionica i tečajeva; organiziranje svečanih događaja;
organiziranje svečanih povorki; organiziranje tečajeva
osposobljavanja u svezi s dizajnom; organiziranje
tečajeva osposobljavanja; organiziranje utrka oko
svijeta; organiziranje uživo priredba; organiziranje
vizualnih i glazbenih zabava; osposobljavanje iz
komunikacijskih tehnika; osposobljavanje iz poslovnih
vještina; osposobljavanje iz poslovnog upravljanja;
osposobljavanje na području prodaje; osposobljavanje
osoblja u smislu vještina potrebnih za uredske sustave;
osposobljavanje osoblja u svezi sa vještinama koje se
odnose na pisanje i obradu teksta; osposobljavanje
osoblja
za
korištenje
elektroničke
opreme;
osposobljavanje osoblja za korištenje električne
opreme; osposobljavanje u području dizajna;
osposobljavanje
u
području
oglašavanja;
osposobljavanje u svezi sa računalnom opremom;
osposobljavanje za elektroničku obradu podataka;
osposobljavanje za korištenje softverskih programa;
osposobljavanje za korištenje računalnih programa;
osposobljavanje
za
korištenje
računala;
osposobljavanje za letenje; osposobljavanje za odnose
s javnošću; osposobljavanje za održavanje računala;
osposobljavanje za održavanje obrađivača teksta;
osposobljavanje za uporabu fotografske opreme;
pisanje govora za nepromidžbene svrhe; pisanje po
narudžbi [predstava, mjuzikala, za publikacije, itd.];
pisanje tekstova [osim promidžbenih tekstova];
planiranje konferencija u obrazovne svrhe; planiranje
priredbi; planiranje profesionalnih golf turnira;
podučavanje jezika; podučavanje u svezi s
upravljanjem; ponuda elektroničkih publikacija [nisu za
preuzimanje]; ponuda online časopisa s općom
tematikom koji nisu za preuzimanje; ponuda online
stripova i grafičkih romana koji nisu za preuzimanje;
portretna fotografija; posebni efekti (produkcija -) za
radio; posebni efekti (produkcija -) za filmove; posudba
knjiga; posudba knjiga i drugih publikacija; posudba
knjiga i periodičnih publikacija; posudbe knjiga;
prikazivanje
filmova;
prikazivanje
videofilmova;
priprema i proizvodnja televizijske i radijske produkcije;
priprema posebnih efekata u zabavne svrhe;
pripremanje dokumentarnih programa za emitiranje;
pripremanje informativnih programa za emitiranje;
pripremanje radijskih i televizijskih programa;
pripremanje tekstova za objavljivanje; prodaja
televizijskih programa; produkcija animacija; produkcija
animacijskih programa i akcijskih programa uživo;
produkcija animiranih programa za televiziju i kabelsku
televiziju; produkcija audio traka u zabavne svrhe;
produkcija audio / vizualnih prezentacija; produkcija
audio zabave;produkcija audiovizualnih snimaka;
produkcija emisija uživo; produkcija filmova; produkcija
glazbe; produkcija kazališnih predstava; produkcija
predstava; produkcija priredbi; produkcija programa
kabelske televizije; produkcija radijskih i televizijskih
programa; proizvodnja audio snimaka; proizvodnja
filma i filma za video kasete; proizvodnja filmova;
proizvodnja filmova za distribuciju; proizvodnja video i
audio snimaka; proizvodnja video i/ili zvučnih snimaka;
pružanje
elektroničkih
publikacija
[nisu
za
preuzimanje]; pružanje informacija o obrazovanju;
pružanje informacija o obrazovanju na internetu;
pružanje informacija o rasporedima kazališnih
predstava; pružanje informacija o zabavnim sadržajima
putem računalnih mreža; pružanje informacija o
14
zabavi; pružanje informacija u svezi sa knjigama;
pružanje informacija u svezi s izdavaštvom; pružanje
informacija u svezi s televizijskim programima;
pružanje novinskih brošura o računalnim igrama putem
e-pošte; pružanje on-line glazbe, koja nije za
preuzimanje; pružanje on-line video snimaka, koji nisu
za preuzimanje; pružanje online elektroničkih
publikacija; pružanje online elektroničkih publikacija
[nisu za preuzimanje]; pružanje online publikacija;
pružanje online recenzije knjiga; pružanje radijskih i
televizijskih zabavnih sadržaja; pružanje usluga
osposobljavanja za poslovanje; razvoj obrazovnih
materijala; redigiranje tekstova [ne u reklamne svrhe];
savjetovanje u svezi s karijerom i stručnom
orijentacijom; savjetničke usluge za obrazovanje u
svezi s računovodstvom; savjetodavne usluge
knjižnice; savjetodavne usluge koje se odnose na
obuku; savjetodavne usluge u svezi s organizacijom
sportskih događaja; savjetovanje u svezi s
osposobljavanjem seminara (organiziranje i vođenje -);
slobodno novinarstvo; snimanje glazbe; stolno
izdavaštvo; stručno obrazovanje; tečajevi za osobni
razvoj; televizijska, radijska i filmska produkcija;
udruženo
izvještavanje;
udruživanje
za
radiotelevizijsko emitiranje; ugovaranje sudjelovanja
osoba poznatih u svijetu sporta na događanjima
[usluge promotora]; ugovaranje sudjelovanja scenskih
umjetnika na događanjima [usluge promotora];
uređivanje filma (fotografskog); uređivanje fotografija;
uređivanje ili snimanje zvukova i slika; uređivanje
pisanih tekstova; uređivanje pisanog teksta; uređivanje
tekstova [osim promidžbenih tekstova]; usluge
elektroničke izdavačke djelatnosti; usluge elektroničke
knjižnice; usluge elektroničke knjižnice za pružanje
elektroničkih
informacija
(uključujući
arhivirane
informacije) u obliku teksta, zvukovnih i/ili video
informacija; usluge elektroničke publikacije; usluge
izdavačke agencije; usluge izdavačke djelatnosti
(uključujući usluge elektroničkog izdavaštva); usluge
izdavanja časopisa; usluge izdavanja karata; usluge
izdavanja knjiga; usluge izdavanja knjiga i časopisa;
usluge izdavanja novinskih brošura; usluge izdavanja
putnih vodiča; usluge komercijalne poduke; usluge
novinarskih izvjestitelja; usluge objavljivanja/izdavanja;
usluge obrazovanja za odrasle u svezi s upravljanjem;
usluge obrazovanja za odrasle u svezi s trgovinom;
usluge obrazovnog savjetovanja; usluge obučavanja
za posao; usluge online knjižnica putem online
računalne mreže, to jest pružanje usluga elektroničkih
knjižnica koje sadrže novine, časopise, fotografije i
slike; usluge osposobljavanja koje se odnose na
poslovno upravljanje; usluge osposobljavanja koje se
odnose na podatkovne komunikacije; usluge
prekvalifikacije; usluge prevođenja; usluge prikazivanja
video snimaka; usluge snimanja zvuka, filma, video
zapisa i televizijskog signala; usluge snimanja zvuka i
pružanja zabavnih videosadržaja; usluge snimanja
zvuka i video sadržaja; vođenje obrazovnih seminara u
svezi s upravljanjem vremenom; vođenje obrazovnih
seminara; vođenje seminara; vođenje seminara i
kongresa
(210)
Z20150732A
19.06.2015.
31.07.2015.
BJELOVARAC društvo s ograničenom odgovornošću za
izdavaštvo i usluge
Medveščak 23/1, 10000 Zagreb, HR
Damir Ježić, Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
BJELOVARAC
(511)
16 adventski kalendari; albumi; albumi za fotografije;
aparati i strojevi za uvezivanje [uredski pribor] ; atlasi;
bilješke (blokovi za -); bilježnice; bilježnice sa spiralnim
uvezom; bilježnice za pisanje; bilteni (novinske
brošure); blokčići; blokovi papira; blokovi papira za
pisanje; blokovi [papirnati proizvodi]; blokovi za
bilješke; blokovi za bilješke s neuvezanim listovima
papira; božićne čestitke; brojevi [tiskarski znakovi];
brošure; brošure koje se odnose na igre; časopisi kao
prilozi novinama; časopisi [periodična izdanja]; časopisi
[periodike]; časopisi s posterima; čestitke; digitalni
tiskarski papir; dnevne novine; dnevni planeri;
fotografije; fotografije bez okvira i s okvirom; fotografije
[tiskane]; fotografije (uređaji za lijepljenje fotografija);
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
fotografski albumi; fotokopirni papir; glazbene knjige;
glazbeni časopisi; glazbeni priručnici; godišnji planeri;
ilustrirane bilježnice; ilustrirani romani; imenici;
kalendari; kalendari s kidanjem stranica; karte;
kartonska ambalaža; katalozi; katalozi za naručivanje
robe poštom; knjige; knjige aktivnosti; knjige aktivnosti
s naljepnicama; knjige recepata; knjige s pričama;
knjižice s kuponima; korice knjiga; križaljke; krojevi za
odjeću; krojevi za šivanje odjevnih predmeta; kuharice;
kuharice [knjige]; kuponi; letci; listovi papira [pisaći
pribor]; ljepila za uredske potrebe; mape [uredski
pribor]; naljepnice od papira; naprave za kopiranje;
novine; novine sa stripovima; novine velikog formata;
novinski papir; obrasci; olovke; omotnice [papirnati
proizvodi]; oprema za pisanje; oprema za tiskanje i
uvezivanje; osobni organizatori; osobni rokovnici;
otisnuti kalendari; označivači stranica u knjizi; oznake
za knjige; papir; papir za pisanje; papir za tiskanje
laserom; papir u velikim količinama; papir za časopise;
papirnati plakati; pečati za ured; periodične tiskane
publikacije; periodični časopisi; periodični časopisi
[revije]; pisaći pribor; pisaći strojevi, električni ili
neelektrični; plakati napravljeni od papira; plakati,
papirnati ili kartonski; planeri [tiskani materijal];
posjetnice; posteri; pozivnice; priručnici; priručnici za
obrazovne potrebe; programi obrade podataka u
tiskanom obliku; promidžbena izdanja; prospekti;
publikacije; razglednice; reklamne mape; reklamni
natpisi od kartona; reklamni natpisi od papira; reklamni
posteri [plakati]; reprodukcije, grafičke; reprodukcije
slika; rezači papira; rječnici; rođendanske čestitke;
rokovnici; sličice za razmjenjivanje; slike; strategijski
časopisi [vodiči] za video igre; strategijski vodiči za
video igre; stripovi; stripovi [knjige]; stroj za uvezivanje
papira za uredsku uporabu; strojevi rezanja za uredsku
uporabu; strojevi za plastificiranje [uredski pribor];
strojevi za tiskanje naljepnica uredsku i kućansku
upotrebu; telefonski imenici; tinte; tiskana glazba;
tiskane kartice s receptima; tiskane periodične
publikacije iz oblasti turizma; tiskane periodične
publikacije o filmovima; tiskane periodične publikacije o
predstavama; tiskane periodične publikacije iz oblasti
figurativne umjetnosti; tiskane periodične publikacije o
plesu; tiskane pozivnice; tiskane reklame; tiskane
ulaznice, karte i slični proizvodi; tiskane umjetničke
reprodukcije; tiskani izvještaji; tiskani jelovnici; tiskani
materijali; tiskani mjesečnici; tiskani programi; tiskani
rasporedi; tiskani vodiči; tiskarska slova; tiskarski papir;
tiskovina; trake za uvezivanje knjiga; ulaznice, karte i
slični proizvodi; uredski papir; uvezi za knjige
35 administracija poslovnih djelatnosti; administracija u
svezi s prodajnim metodama; administracija u svezi s
procjenom poduzeća; administrativna obrada narudžbi
za
kupnju;
administrativna
obrada
narudžbi;
administrativna obrada narudžbi za kupnju unutar
okvira usluga koje pružaju tvrtke za naručivanje putem
pošte;
administrativna
obrada
podataka;
administrativne usluge za preuzimanja prodajnih
narudžbi; agencije za komercijalne informacije [pružaju
poslovne informacije, npr. marketinške ili demografske
podatke]; agencije za odnose s javnošću; agencije za
poslovno informiranje; agencije za promidžbu; agencije
za uvoz i izvoz; agencijske usluge za promociju osoba
iz svijeta sporta; analiza poslovnih podataka; analiza
poslovnog upravljanja; analize cijena i troškova;
analize i istraživanje tržišta; analize odaziva na
oglašavanja; analize oglašavanja; analize podataka
istraživanja tržišta; analize poslovnih podataka; analize
svijesti javnosti o oglašavanju; analize vezane uz
marketing; anketa javnog mnijenja (provođenje -);
anketna ispitivanja tržišta; aranžiranje pretplata na
novine; audio-vizualni prikazi u reklamne svrhe
(priprema ili prezentacija -); ažuriranje reklamnog
materijala;
demonstracija
proizvoda;
dijeljenje
reklamnog materijala na ulici; distribucija i diseminacija
reklamnih materijala [leci, prospekti, tiskani materijal,
uzorci]; distribucija letaka; distribucija oglasnog,
marketinškog i promotivnog materijala; distribucija
proizvoda u reklamne svrhe; distribucija promidžbenih
tekstova; distribucija promidžbenih materijala (letaka,
prospekata, brošura, uzoraka, posebno za katalošku
prodaju na veliku udaljenost) izvan granice ili ne;
distribucija promidžbenih materijala, odnosno, letaka,
prospekata, brošura, uzoraka, posebno za katalošku
prodaju na veliku udaljenost izvan granica ili u zemlji;
distribucija
promidžbenih
brošura;
distribucija
promotivnih
materijala;distribucija
prospekata
i
uzoraka; distribucija reklama i komercijalnih obavijesti;
distribucija reklama i reklamnog materijala [leci,
brošure, prospekti i uzorci]; distribucija reklamne pošte
i reklamnih dodataka priloženih uz redovita izdanja;
distribucija reklamnih brošura; distribucija reklamnih
letaka; distribucija reklamnih materijala za druge;
distribucija reklamnih materijala; distribucija reklamnih
obavijesti; distribucija reklamnih oglasa; distribucija
reklamnog materijala; distribucija reklamnog materijala
za druge putem online komunikacijske mreže na
internetu; distribucija reklamnog materijala putem
pošte; distribucija tiskanog promotivnog materijala
putem pošte; dizajn reklamnog materijala; elektronička
obrada podataka; filmsko oglašavanje; financijski
marketing; fotokopiranje; gospodarska istraživanja u
poslovne svrhe; informacije u svezi vanjske trgovine
(usluge pružanja -); informativne usluge u svezi
oglašavanja; informiranje o načinima prodaje;
ispitivanje javnog mnijenja; istraživanja analiza tržišta;
istraživanja marketinške strategije; istraživanja tržišta;
istraživanje tržišta i
marketinško istraživanje;
istraživanje tržišta radi prikupljanja podataka o
čitateljima tiskovina; istraživanje tržišta radi prikupljanja
podataka o televizijskim gledateljima; istraživanje
tržišta radi oglašavanja; istraživanje u području
reklamiranja; izdavanje i ažuriranje reklamnih tekstova;
izdavanje promidžbenih letaka; izložbe (organiziranje -)
u
komercijalne
ili
reklamne
svrhe;
izložbe
(organiziranje -) u reklamne svrhe; iznajmljivanje
promidžbenog materijala; iznajmljivanje promidžbenih
materijala;
iznajmljivanje
reklamnih
materijala;
iznajmljivanje reklamnih pomagala; iznajmljivanje
reklamnih prostora; iznajmljivanje reklamnog prostora
na internetu; iznajmljivanje svih promidžbenih i
marketinških prezentacijskih materijala; iznajmljivanje
vremena za reklamiranje na komunikacijskim medijima;
izravna tržišna oglašavanja; izravni marketing;
izvlačenja nagrada (organiziranje -) u reklamne svrhe;
knjige (vođenje knjiga); konzultacije u svezi vođenje
poslova; konzultantske usluge u području marketinga;
konzultantske usluge u svezi organiziranja poslova i
upravljanja; konzultantske usluge u svezi promidžbe;
konzultantske usluge za poslovnu organizaciju i
upravljanje; maloprodajne usluge u vezi s uredskim
priborom;
maloprodajne
usluge
u
vezi
s
audiovizualnom opremom; maloprodajne usluge u vezi
s opremom za informacijsku tehnologiju; maloprodajne
usluge vezane uz tiskani materijal; maloprodajne
usluge za prodaju odjeće i odjevnih predmeta;
marketing; marketing proizvoda; marketing proizvoda i
usluga za druge; marketinga (poslovni savjeti u
području -); marketinška pomoć; marketinške analize;
marketinške prognoze; marketinški podaci; marketinški
poslovni savjeti; marketinško savjetovanje; nabava za
treće osobe [usluge kupnje proizvoda i usluga za druga
poduzeća]; nadgledanje poslovnog upravljanja; najam
oglasnog prostora; novine (usluge pretplate novina) za
treće osobe; novinske pretplate (organiziranje -) [za
druge];
objavljivanje
promidžbenih
materijala;
objavljivanje promidžbenih tekstova; objavljivanje
promidžbenog materijala; objavljivanje reklamne
literature; objavljivanje reklamnog materijala; obrada
podataka obrada podataka za poduzeća; obrada
podatka za prikupljanje podataka u poslovne svrhe;
obrada rezultata poslovnih istraživanja; obrada teksta;
odnosi s javnošću; oglašavanje; oglašavanje i
marketing; oglašavanje i promidžba; oglašavanje i
promidžbena prodaje roba i usluga koje se nude i
naručuju telekomunikacijskim ili elektroničkim putem;
oglašavanje i promotivne usluge; oglašavanje i usluge
oglašavanja; oglašavanje plaćanjem po kliku;
oglašavanje
prema
kategorijama;
oglašavanje
prenošenjem internetskih promidžbenih materijala za
treće strane, putem elektroničkih komunikacijskih
mreža; oglašavanje putem banera; oglašavanje putem
elektroničkih medija, posebno internetom; oglašavanje
putem elektroničkih reklamnih panoa; oglašavanje
putem mreža mobilne telefonije; oglašavanje putem
svih komunikacijskih sredstava; oglašavanje s
naglaskom na polje telematike i telefonskih mreža;
oglašavanje s naglaskom na usluge za promociju robe;
oglašavanje u časopisima; oglašavanje u periodičkim
publikacijama, brošurama i novinama; oglašavanje u
popularnom i profesionalnom tisku; oglašavanje u
svezi zapošljavanja; oglašavanje, uključujući online
oglašavanje na računalnoj mreži; oglašavanje,
uključujući reklamu proizvoda i usluga trećih strana
kroz programe sponzoriranja i ugovore o licenci koji se
odnose na međunarodne sportske događaje;
oglašavanje vezano uz transport i dostavu;
oglašavanje za treće osobe na internetu; online
oglašavanje na računalnim komunikacijskim mrežama;
online oglašavanje na računalnim mrežama; online
15
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
oglašavanje pomoću računalnih komunikacijskih
mreža; online reklame online trgovačke usluge u
kojima prodavatelj objavljuje proizvod za licitaciju koja
se odvija putem interneta; organizacija izložbi i
događaja u komercijalne i reklamne svrhe; organizacija
modnih priredbi u komercijalne svrhe; organizacija
poslovnih predstavljanja povezanih s kupnjom i
prodajom
proizvoda;
organizacija
promocija
korištenjem audiovizualnih medija; organiziranje
događanja, izložbi, sajmova i priredbi u komercijalne,
promotivne i reklamne svrhe; organiziranje i
postavljanje reklama; organiziranje novinskih pretplata
za druge; organiziranje oglašavanja; organiziranje
pretplata na internetu na tuđe publikacije; organiziranje
pretplata na publikacije za druge; organiziranje
pribavljanja oglasnog prostora u novinama; pisanje
izvještaja o poslovnim projektima; pisanje marketinških
tekstova; pisanje promidžbenih tekstova; pisanje
scenarija za potrebe oglašavanja; plakatiranje
[oglašavanje]; podjela [distribucija] uzoraka u
promidžbene svrhe; podjela promidžbenih letaka;
podjela promotivnih letaka; podrška i savjetovanje u
vezi poslovne organizacije; podrška u marketingu;
poslovni izvještaji (pisanje -); poslovni izvještaji
(pripremanje -) poslovni savjeti; poslovni savjeti u svezi
strateškog marketinga; poslovno savjetovanje u svezi
oglašavanja; posredovanje u oglašavanju; postavljanje
reklama za druge; pregled tiska (usluge -); pretplata na
elektroničke dnevne novine; pretplata na novine;
pretplata na paket informativnih medija; pretplata na
televizijski kanal; pretplate (organiziranje-) na
telematske, telefonske i računalne usluge [internet];
pretplate (organiziranje-) na knjige, recenzije, novine i
stripove; pribavljanje modela za oglašavanje;
pribavljanje prostora na web stranicama za
oglašavanje robe i usluga; prikupljanje informacija u
svezi oglašavanja; priprema audio i/ili vizualnih prikaza
za poduzeća; priprema audio vizualnih prezentacija za
upotrebu u oglašavanju; priprema i izlaganje
audiovizualnih prikaza za reklamne svrhe; priprema i
izvedba medijskih i reklamnih planova i koncepata;
priprema oglasa; priprema promidžbenog materijala;
pripremanje i postavljanje reklama; pripremanje
marketinških planova; profesionalno savjetovanje u
svezi marketinga; proizvodnja promotivnih video
kaseta, video diskova i audio-vizualnih snimki;
proizvodnja radijskih oglasa; proizvodnja radijskih
reklama; proizvodnja reklama; proizvodnja reklamnog
materijala; proizvodnja video zapisa u reklamne svrhe;
proizvodnja video zapisa u marketinške svrhe;
proizvodnja zvučnih zapisa u marketinške svrhe;
promidžba
[oglašavanje]
koncerata;
promidžba
[oglašavanje] poduzetnih djelatnosti; promidžba
[oglašavanje] putovanja; promidžba prodaja za druge;
promidžba prodaje; promidžbene usluge za poduzeća
putem audio-vizualnih sredstava; promidžbeni leci
(izdavanje -); promocija, oglašavanje i marketing
internetskih stranica; promotivni marketing; provođenje
anketnih istraživanja tržišta; provođenje anketnog
istraživanja poduzetništva i tržišta; provođenje
ispitivanja javnog mnijenja; provođenje marketinških
istraživanja; pružanje i iznajmljivanje reklamnog
prostora putem interneta; pružanje informacija o
vanjskoj trgovini; pružanje informacija u svezi
oglašavanja; pružanje informacija u svezi marketinga;
pružanje internetskog tržišnog prostora za kupce i
prodavatelje proizvoda i usluga; pružanje izvještaja za
marketing; pružanje marketinških informacija; pružanje
oglasnog prostora; pružanje oglasnog prostora u
periodičkim publikacijama, novinama i časopisima;
pružanje oglasnog prostora, vremena i usluge oglasnih
medija; pružanje poslovnih informacija; pružanje
poslovnih informacija, također putem interneta,
kabelske mreže ili drugih oblika prijenosa podataka;
pružanje promidžbenih usluga za poduzeća putem
telefona; pružanje prostora na internetskim stranicama
za oglašavanje robe i usluga; pružanje računalnih
usluga oglašavanja; pružanje reklamnih informacija;
pružanje usluga oglašavanja; računalna obrada
podataka; računalna obrada teksta; računalna
promocija
poslovanja;
radijsko
i
televizijsko
oglašavanje; raspačavanje reklamnog materijala
[traktata, prospekata, tiskanica, uzoraka]; razdioba
[distribucija]
promotivnih
materijala;
razdioba
[distribucija] tiskanih reklamnih oglasa; razdioba
reklamnih oglasa; razvijanje marketinških strategija i
pojmova; reklame (postavljanje -); reklame (priprema ); reklamiranje on-line na informatičkoj mreži; reklamne
i promotivne usluge; reklamne usluge agencija za
radijsko i televizijsko oglašavanje; reklamni materijal
16
(proizvodnja -); reklamni oglasi (širenje reklamnih
oglasa); reklamni panoi (iznajmljivanje -); reklamni
tekstovi (uređenje reklamnih tekstova); reklamnih
materijala (diseminacija -); reklamnog materijala
(diseminacija -); reprodukcija reklamnog materijala;
sastavljanje [kompilacija] reklamnih oglasa za upotrebu
kao web stranice; savjeti i informacije o korisničkim
uslugama i upravljanju proizvodom te cijenama na
internetskim stranicama u vezi s kupnjama izvršenim
putem interneta; savjeti na polju poslovnog upravljanja
i marketinga; savjeti o organizaciji i vođenju poslova;
savjetničke i savjetodavne usluge na području
poslovne strategije; savjetodavne usluge koje se
odnose na istraživanje tržišta; savjetodavne usluge
povezane s marketingom; savjetodavne usluge u svezi
s kupnjom robe u ime poduzeća; savjetodavne usluge
u svezi s promotivnim aktivnostima; savjetodavne
usluge u svezi s odnosima s javnošću; savjetovanje za
oglašavanje i marketing; savjetovanje za poslovno
upravljanje; savjetovanje za poslovno upravljanje,
također i putem interneta; širenje reklamnih materijala
za druge, putem interneta; širenje reklamnih materijala;
širenje reklamnog materijala [leci, brošure i tiskani
materijal]; širenje reklamnog materijala; stvaranje
reklamnog
materijala;
tekstovi
(objavljivanje
promidžbenih -); tisak (praćenje tiska); trgovačka
obavijest; unos i obrada podataka; upravljanje
novinskim pretplatama [za druge]; upravljanje obradom
podataka; uredski strojevi (iznajmljivanje -); usluge
agencija za izvoz i uvoz; usluge agencija za modele za
oglašavanje; usluge agencija za modele za reklamne
svrhe; usluge agencije za zapošljavanje dvojezičnog
osoblja; usluge digitalne promidžbe; usluge direktnog
marketinga; usluge distribucije reklamnog materijala;
usluge grafičkog oglašavanja; usluge istraživanja i
analize tržišta; usluge marketinga; usluge marketinških
agencija; usluge objavljivanja reklamnih materijala;
usluge objavljivanja reklamnih tekstova; usluge obrade
podataka; usluge obrade podataka na internetu; usluge
obrade teksta; usluge obrade teksta i strojopisa; usluge
odnosa s javnošću; usluge oglašavanja; usluge
oglašavanja i marketinga; usluge oglašavanja i
promidžbe; usluge oglašavanja i promocije i s njima
povezane savjetodavne usluge; usluge oglašavanja i
promidžbe putem televizije, radija i pošte; usluge
oglašavanja, marketinga i promidžbe; usluge
oglašavanja, marketinga i promotivnog savjetovanja i
podrške; usluge oglašavanja, promicanja i marketinga;
usluge oglašavanja pružene putem baze podataka;
usluge oglašavanja pružene putem interneta; usluge
oglašavanja putem teksta na televizijskim ekranima;
usluge oglašavanja u svezi s novinama; usluge
oglašavanja za književnu industriju; usluge poslovnog
savjetovanja, konzultiranja i informiranja; usluge
pretplate na novine za druge; usluge promidžbe;
usluge promidžbe i reklamiranja; usluge pružanja
poslovnih savjeta i informacija; usluge reklamiranja i
oglašavanja; usluge reklamiranja i promidžbe prodaja;
usluge ureda za promidžbu; usluge uvoza i izvoza;
veleprodajne usluge u vezi s uredskim priborom;
veleprodajne usluge u vezi s audiovizualnom
opremom; veleprodajne usluge vezane uz tiskani
materijal; zakup oglasnog prostora na vlakovima;
zakup oglasnog prostora u brošurama; zakup
reklamnih panoa; zakup reklamnog prostora na
željezničkim posjedima
41 audio i video produkcija i fotografija; audiovizualne
prezentacije; časopisi (izdavanje -); CD-playeri
(iznajmljivanje -); demonstracija [u svrhu poduke];
distribucija filma; distribucija televizijskih programa;
dodjela [organiziranje] nagrada; dopisni tečajevi,
učenje na daljinu; dopunska poduka; dopunska poduka
za govorne vještine; dopunska poduka za jezike;
elektroničko izdavaštvo; elektroničko objavljivanje;
elektroničko online objavljivanje periodika i knjiga;
emisije (produkcija -); emisije satelitske televizije;
festivali (organiziranje -) u rekreativne svrhe; filmovi
(iznajmljivanje -); filmovi (prikazivanje igranih filmova);
filmska produkcija, osim reklamnih filmova; filmska
produkcija u obrazovne svrhe; filmski projektori i
dodatna oprema (iznajmljivanje -); filmski studiji;
fotografija iz zraka; fotografiranje; fotografske
reportaže; fotografske usluge; glazbena poduka;
glazbena produkcija; glazbena produkcija za filmove;
glazbene dvorane; glazbene dvorane (usluge -);
glazbene izvedbe uživo glazbene obrazovne usluge;
glazbene priredbe; glazbeni koncerti; glazbeni koncerti
putem radija; glazbeni koncerti putem televizije;
glazbeni koncerti uživo; glazbeni nastupi u dvoranama
za nastupe; glazbenih događaja (organiziranje -);
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
glazbeno nakladništvo; individualno podučavanje;
industrijsko
osposobljavanje;
informacije
o
obrazovanju; informacije o zabavi; informacije
(obrazovne -); informacije u svezi s rekreacijom;
informacije u svezi sa sportskim obrazovanjem;
informativne usluge u svezi s videofilmovima;
informativne usluge u svezi s knjigama; informativne
usluge u svezi s ulaznicama za zabavne događaje;
informativne usluge u svezi sa sportom; informativne
usluge u svezi s školama; informativne usluge u svezi
s kartama za predstave; informativne usluge u svezi s
karatama za sportske događaje; informativne usluge u
svezi s rekreacijom; informativne usluge za zabavu;
izdavačke usluge putem interneta; izdavanja plakata;
izdavanje časopisa; izdavanje časopisa, knjiga i
priručnika iz područja medicine; izdavanje elektroničkih
časopisa; izdavanje elektroničkih novina kojima je
moguće pristupiti putem globalne računalne mreže;
izdavanje elektroničkih publikacija; izdavanje glazbe;
izdavanje glazbenih knjiga; izdavanje i uređivanje
tiskanica; izdavanje imenika u svezi s turizmom;
izdavanje imenika u svezi s putovanjima; izdavanje
internetskih časopisa; izdavanje knjiga; izdavanje
knjiga, časopisa, almanaha i dnevnih novina; izdavanje
knjiga i recenzija; izdavanje knjiga, recenzija; izdavanje
knjiga u svezi s televizijskim programima; izdavanje
knjiga za poduku; izdavanje novina; izdavanje novina,
mjesečnika, kataloga i brošura; izdavanje novinskih
brošura; izdavanje obrazovnih knjiga; izdavanje
obrazovnog
materijala;
izdavanje
obrazovnog
materijala za podučavanje; izdavanje priručnika za
osposobljavanje; izdavanje publikacija; izdavanje
radnih priručnika za poslovno upravljanje; izdavanje
tiskanog materijala u svezi s obrazovanjem; izdavanje
tiskanog materijala; izdavanje tiskanog materijala u
svezi s pravom intelektualnog vlasništva; izdavanje
uredničkog sadržaja za stranice kojima je moguće
pristupiti putem globalne računalne mreže; izdavaštvo;
iznajmljivanje audio knjiga; iznajmljivanje audio
opreme; iznajmljivanje audio snimaka; iznajmljivanje
audio traka sa snimljenom glazbom; iznajmljivanje
audio traka; iznajmljivanje audiovizualnih snimaka;
iznajmljivanje audiovizualnih aparata; iznajmljivanje
časopisa; iznajmljivanje DVD-a; iznajmljivanje filma;
iznajmljivanje filmova; iznajmljivanje filmova i zvučnih
snimaka; iznajmljivanje filmskih kamera; iznajmljivanje
filmskih projektora; iznajmljivanje filmskih projektora i
njihove opreme; iznajmljivanje filmskih projektora i
dodatne opreme; iznajmljivanje filmskih studija;
iznajmljivanje foto aparata; iznajmljivanje infrastrukture
za produkciju televizijskih programa; iznajmljivanje
instrumenata za podučavanje; iznajmljivanje postaja za
radijsko i televizijsko emitiranje; iznajmljivanje
prijenosnih videokamera; iznajmljivanje zvučnih
snimaka; izvedba glazbe izvedba glazbenih programa;
izvedba plesa, glazbe i dramskih predstava; izvedbe
glazbenih sastava uživo izvedbe glazbenih skupina
uživo; izvedbe (prezentiranje uživo -); izvještavanje;
izvođenje glazbenih koncerata; izvođenje koncerata;
jačanje timskog duha (obrazovanje); kazališna
produkcija; kino filmovi (proizvodnja -); knjige
(izdavanje -); konferencija (organiziranje i održavanje ); konferencije, izložbe i seminari; konferencijske
usluge; konzultacije za planiranje posebnih događaja;
konzultantske
usluge
u
svezi
s
poslovnim
obrazovanjem; konzultantske usluge u svezi s
poslovnom obukom; konzultantske usluge u svezi s
obrazovanjem i osposobljavanjem rukovoditelja i
osoblja; konzultantske usluge u svezi s planiranjem
tečajeva osposobljavanja; konzultantske usluge u svezi
s analizom zahtjeva osposobljavanja; konzultantske
usluge u svezi s osposobljavanjem zaposlenika;
konzultantske usluge u svezi s objavljivanjem pisanih
tekstova; konzultantske usluge u svezi s objavljivanjem
časopisa; konzultantske usluge u svezi s obukom za
upravljanje; konzultantske usluge u svezi s
objavljivanjem knjiga; kulturne aktivnosti; kulturne i
sportske aktivnosti; kulturne usluge; lektoriranje
rukopisa; nakladničke usluge; nakladničke usluge
izvršene računalnim putem; nakladničke usluge za
knjige i časopise; nakladničke usluge za knjige;
objavljivanje brošura; objavljivanje dokumenata;
objavljivanje dokumenata u području izobrazbe,
znanosti, javnog prava i društvenih pitanja;
objavljivanje elektroničkih knjiga i časopisa online;
objavljivanje glazbenih radova; objavljivanje glazbenih
tekstova; objavljivanje i izdavanje knjiga; objavljivanje i
izvještavanje; objavljivanje knjiga; objavljivanje knjiga i
recenzija; objavljivanje letaka; objavljivanje obrazovnih
tekstova; objavljivanje obrazovnog tiskanog materijala;
objavljivanje
priča;
objavljivanje
priručnika;
objavljivanje
putem
elektroničkih
sredstava;
objavljivanje
recenzija;
objavljivanje
tekstova;
objavljivanje tekstova [osim u reklamne svrhe];
objavljivanje tekstova, osim promidžbenih tekstova;
objavljivanje tiskanog materijala; objavljivanje tiskanog
materijala i tiskanih publikacija; objavljivanje žurnala;
objekata za klizanje (pružanje -); objekti za tjelesni
odgoj (usluge -); obrada fotografija; obrazovanje i
poduka; obrazovna poduka; obrazovne informacije;
obrazovne informativne usluge; obrazovne online
informacije omogućene putem računalne baze
podataka ili putem interneta; obrazovne savjetodavne
usluge; obrazovne usluge u svezi s glazbom;
obrazovne usluge u svezi s prodajnom obukom;
obrazovne usluge u svezi s poslovanjem; obrazovne
usluge u svezi s arhitekturom; obrazovne usluge u
svezi s informacijskom tehnologijom; obrazovne usluge
u svezi s razvijanjem fotografija; obrazovne usluge u
svezi sa tjelesnom izdržljivosti; obrazovne usluge u
svezi s medicinom; obrazovne usluge u svezi s
cestovnom sigurnosti; obrazovne usluge u svezi s
podučavanjem drugog jezika; obrazovne usluge u
svezi sa zlouporabom droga; obrazovne usluge u svezi
sa sigurnosti vode; obrazovne usluge u svezi s
razvojem dječjih intelektualnih sposobnosti; obrazovne
usluge u svezi s fotografijom; obrazovne usluge za
podučavanja metoda obrađivanja podataka; obrazovne
usluge za podučavanje pisanja pomoću tipkovnice;
obrazovne usluge za upravljačko osoblje; obrazovni
seminari; obrazovni tečajevi u svezi s dizajnom;
obrazovno istraživanje; obuka; obuka za zaposlenje;
online elektroničko izdavanje knjiga i mjesečnika;
online informacije u svezi s razonodom omogućene
putem računalne baze podataka ili putem interneta;
online objavljivanje elektroničkih knjiga i časopisa [nisu
za preuzimanje]; online objavljivanje elektroničkih
knjiga i časopisa; organizacija izložbi u kulturne ili
obrazovne svrhe; organizacija sportskih aktivnosti i
sportskih
natjecanja;
organizacija
webinara;
organizacija
zabavnih
i
kulturnih
događaja;
organiziranje događaja u zabavne svrhe; organiziranje
događaja u kulturne, zabavne i sportske svrhe;
organiziranje događaja u kulturne svrhe; organiziranje
festivala; organiziranje i održavanje komercijalnih,
trgovačkih i poslovnih konferencija; organiziranje i
održavanje konferencija i seminara; organiziranje i
održavanje konferencija; organiziranje i održavanje
seminara;
organiziranje i
vođenje koncerata;
organiziranje i vođenje radionica; organiziranje
izložaba u kulturne i odgojne svrhe; organiziranje
izložbi u kulturne svrhe; organiziranje izložbi u kulturne
ili obrazovne svrhe; organiziranje komercijalne obuke;
organiziranje konferencija; organiziranje konferencija u
svezi s oglašavanjem; organiziranje konferencija u
svezi s trgovinom; organiziranje konferencija u svezi s
poslovanjem; organiziranje konvencija u svrhu
obučavanja; organiziranje konvencija u obrazovne
svrhe; organiziranje konvencija u trgovačke svrhe;
organiziranje
konvencija
u
poslovne
svrhe;
organiziranje konvencija u kulturne svrhe; organiziranje
predavanja; organiziranje prezentacija u kulturne
svrhe; organiziranje prezentacija u obrazovne svrhe;
organiziranje
prezentacija
u
svrhu
poduke;
organiziranje seminara u svezi s oglašavanjem;
organiziranje seminara u svezi s osposobljavanjem;
organiziranje seminara u svezi s podukom;
organiziranje seminara u svezi s poslovanjem;
organiziranje seminara u svezi s trgovinom;
organiziranje sportskih aktivnosti i natjecanja;
organiziranje sportskih događaja; organiziranje stručnih
radionica i tečajeva; organiziranje svečanih događaja;
organiziranje svečanih povorki; organiziranje tečajeva
osposobljavanja u svezi s dizajnom; organiziranje
tečajeva osposobljavanja; organiziranje utrka oko
svijeta; organiziranje uživo priredba; organiziranje
vizualnih i glazbenih zabava; osposobljavanje iz
komunikacijskih tehnika; osposobljavanje iz poslovnih
vještina; osposobljavanje iz poslovnog upravljanja;
osposobljavanje na području prodaje; osposobljavanje
osoblja u smislu vještina potrebnih za uredske sustave;
osposobljavanje osoblja u svezi sa vještinama koje se
odnose na pisanje i obradu teksta; osposobljavanje
osoblja
za
korištenje
elektroničke
opreme;
osposobljavanje osoblja za korištenje električne
opreme; osposobljavanje u području dizajna;
osposobljavanje
u
području
oglašavanja;
osposobljavanje u svezi sa računalnom opremom;
osposobljavanje za elektroničku obradu podataka;
osposobljavanje za korištenje softverskih programa;
17
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
osposobljavanje za korištenje računalnih programa;
osposobljavanje
za
korištenje
računala;
osposobljavanje za letenje; osposobljavanje za odnose
s javnošću; osposobljavanje za održavanje računala;
osposobljavanje za održavanje obrađivača teksta;
osposobljavanje za uporabu fotografske opreme;
pisanje govora za nepromidžbene svrhe; pisanje po
narudžbi [predstava, mjuzikala, za publikacije, itd.];
pisanje tekstova [osim promidžbenih tekstova];
planiranje konferencija u obrazovne svrhe; planiranje
priredbi; planiranje profesionalnih golf turnira;
podučavanje jezika; podučavanje u svezi s
upravljanjem; ponuda elektroničkih publikacija [nisu za
preuzimanje]; ponuda online časopisa s općom
tematikom koji nisu za preuzimanje; ponuda online
stripova i grafičkih romana koji nisu za preuzimanje;
portretna fotografija; posebni efekti (produkcija -) za
radio; posebni efekti (produkcija -) za filmove; posudba
knjiga; posudba knjiga i drugih publikacija; posudba
knjiga i periodičnih publikacija; posudbe knjiga;
prikazivanje
filmova;
prikazivanje
videofilmova;
priprema i proizvodnja televizijske i radijske produkcije;
priprema posebnih efekata u zabavne svrhe;
pripremanje dokumentarnih programa za emitiranje;
pripremanje informativnih programa za emitiranje;
pripremanje radijskih i televizijskih programa;
pripremanje tekstova za objavljivanje; prodaja
televizijskih programa; produkcija animacija; produkcija
animacijskih programa i akcijskih programa uživo;
produkcija animiranih programa za televiziju i kabelsku
televiziju; produkcija audio traka u zabavne svrhe;
produkcija audio / vizualnih prezentacija; produkcija
audio zabave;produkcija audiovizualnih snimaka;
produkcija emisija uživo; produkcija filmova; produkcija
glazbe; produkcija kazališnih predstava; produkcija
predstava; produkcija priredbi; produkcija programa
kabelske televizije; produkcija radijskih i televizijskih
programa; proizvodnja audio snimaka; proizvodnja
filma i filma za video kasete; proizvodnja filmova;
proizvodnja filmova za distribuciju; proizvodnja video i
audio snimaka; proizvodnja video i/ili zvučnih snimaka;
pružanje
elektroničkih
publikacija
[nisu
za
preuzimanje]; pružanje informacija o obrazovanju;
pružanje informacija o obrazovanju na internetu;
pružanje informacija o rasporedima kazališnih
predstava; pružanje informacija o zabavnim sadržajima
putem računalnih mreža; pružanje informacija o
zabavi; pružanje informacija u svezi sa knjigama;
pružanje informacija u svezi s izdavaštvom; pružanje
informacija u svezi s televizijskim programima;
pružanje novinskih brošura o računalnim igrama putem
e-pošte; pružanje on-line glazbe, koja nije za
preuzimanje; pružanje on-line video snimaka, koji nisu
za preuzimanje; pružanje online elektroničkih
publikacija; pružanje online elektroničkih publikacija
[nisu za preuzimanje]; pružanje online publikacija;
pružanje online recenzije knjiga; pružanje radijskih i
televizijskih zabavnih sadržaja; pružanje usluga
osposobljavanja za poslovanje; razvoj obrazovnih
materijala; redigiranje tekstova [ne u reklamne svrhe];
savjetovanje u svezi s karijerom i stručnom
orijentacijom; savjetničke usluge za obrazovanje u
svezi s računovodstvom; savjetodavne usluge
knjižnice; savjetodavne usluge koje se odnose na
obuku; savjetodavne usluge u svezi s organizacijom
sportskih događaja; savjetovanje u svezi s
osposobljavanjem seminara (organiziranje i vođenje -);
slobodno novinarstvo; snimanje glazbe; stolno
izdavaštvo; stručno obrazovanje; tečajevi za osobni
razvoj; televizijska, radijska i filmska produkcija;
udruženo
izvještavanje;
udruživanje
za
radiotelevizijsko emitiranje; ugovaranje sudjelovanja
osoba poznatih u svijetu sporta na događanjima
[usluge promotora]; ugovaranje sudjelovanja scenskih
umjetnika na događanjima [usluge promotora];
uređivanje filma (fotografskog); uređivanje fotografija;
uređivanje ili snimanje zvukova i slika; uređivanje
pisanih tekstova; uređivanje pisanog teksta; uređivanje
tekstova [osim promidžbenih tekstova]; usluge
elektroničke izdavačke djelatnosti; usluge elektroničke
knjižnice; usluge elektroničke knjižnice za pružanje
elektroničkih
informacija
(uključujući
arhivirane
informacije) u obliku teksta, zvukovnih i/ili video
informacija; usluge elektroničke publikacije; usluge
izdavačke agencije; usluge izdavačke djelatnosti
(uključujući usluge elektroničkog izdavaštva); usluge
izdavanja časopisa; usluge izdavanja karata; usluge
izdavanja knjiga; usluge izdavanja knjiga i časopisa;
usluge izdavanja novinskih brošura; usluge izdavanja
putnih vodiča; usluge komercijalne poduke; usluge
18
novinarskih izvjestitelja; usluge objavljivanja/izdavanja;
usluge obrazovanja za odrasle u svezi s upravljanjem;
usluge obrazovanja za odrasle u svezi s trgovinom;
usluge obrazovnog savjetovanja; usluge obučavanja
za posao; usluge online knjižnica putem online
računalne mreže, to jest pružanje usluga elektroničkih
knjižnica koje sadrže novine, časopise, fotografije i
slike; usluge osposobljavanja koje se odnose na
poslovno upravljanje; usluge osposobljavanja koje se
odnose na podatkovne komunikacije; usluge
prekvalifikacije; usluge prevođenja; usluge prikazivanja
video snimaka; usluge snimanja zvuka, filma, video
zapisa i televizijskog signala; usluge snimanja zvuka i
pružanja zabavnih video sadržaja; usluge snimanja
zvuka i video sadržaja; vođenje obrazovnih seminara u
svezi s upravljanjem vremenom; vođenje obrazovnih
seminara; vođenje seminara; vođenje seminara i
kongresa
(210)
Z20150733A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(531)
(511)
(210)
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm, DE
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
26.04.02; 26.04.18; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.24
16 tiskanice (tiskane stvari), ambalaža od papira i/ili
plastike
29 meso, riba, perad i divljač; proizvodi od mesa, ribe,
peradi i divljači; mesni ekstrakti; gotova jela na bazi od
mesa, ribe, peradi i divljači i proizvoda od mesa, ribe,
peradi i divljači
35 oglašavanje; prezentacija proizvoda; maloprodajne
usluge vezane za meso, ribu, peradi i divljač;
proizvode od mesa, ribe peradi i divljači; mesne
ekstrakte; gotova jela na bazi od mesa, ribe, peradi i
divljači i proizvoda od mesa, ribe, peradi i divljači
Z20150734A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
(210)
(731)
19.06.2015.
31.07.2015.
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm, DE
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
19.06.2015.
31.07.2015.
smeđa, bijela, siva
05.07.02; 19.08.01; 19.08.05; 24.03.01; 24.03.07; 24.03.18;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.06; 29.01.07
16 tiskanice (tiskane stvari), ambalaža od papira i/ili
plastike
30 kruh, pecivo i konditorski proizvodi
35 oglašavanje; prezentacija proizvoda; maloprodajne
usluge za kruh, pecivo i konditorske proizvode
Z20150778A
Charles Taylor Reeves
(220)
(442)
04.07.2015.
31.07.2015.
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(540)
Ulica Milana Smokvine Tvrdog br. 2, 51000 Rijeka, HR
FJAKED UP
(511)
16 adrese (strojevi za tiskanje adresa); albumi; ambalaža
(kartonska ili papirnata za boce); ambalaža (papir za
ambalažu); ambalaža [za oblaganje i punjenje] od
papira ili kartona; ambalaža od škroba; aritmetičke
tablice; atlasi; bakrorezi (noževi za bakroreze);
bakrorezi [gravure]; bilježnice; biološki uzorci za
mikroskopiju [obrazovni materijal]; blokovi [karneti];
blokovi [papirnati proizvodi]; blokovi [povezani listovi
papira]; blokovi za crtanje; brisači za pera za pisanje;
brisači za ploče za pisanje; brisanje (gumice za
brisanje); brisanje (proizvodi za brisanje); brojevi
(tiskarski znakovi); brošure; bušene kartice za tkalačke
stanove; bušilice za papir [uredski pribor]; bušilice za
uredske potrebe; celuloza (listovi prerađene celuloze)
za ambalažu; cijevi od kartona; crtaće daske; crtaći
pribor; crtanje (instrumenti za crtanje); crtanje (pribor
za crtanje); crteži (grafički crteži); časopisi [periodike];
časopisi [revije]; čavlići s plosnatom glavom [rajsnedli];
čelična pera; čelična slova; čestitke; čestitke s
glazbom; češljevi za pravljenje imitacija mramora;
četkice [kistovi]; dijagrami; drvorezi; držači krede;
držači ljepljivih traka [uredski pribor]; držači stranica
knjiga; držači za olovke; držači za putovnice; držala za
pera; džepne maramice, papirnate; fascikli [papirnati
proizvodi]; figurice od kaširanog papira; filtar-papir;
filtar-tkanine za tiskarstvo, netekstilne; filtri za kavu,
papirnati; filtrirni materijali [papir]; fotografije (stalci za
fotografije); fotografije [tiskane]; fotogravure
25 albe; automobilisti (odjeća za automobiliste); bluze
[radničke bluze]; bodi [ženski odjevni predmeti]; boe
[okovratnici od perja ili krzna]; bokserice; cilindri
[pokrivala za glavu]; cipele *, čarape; čarape protiv
znojenja; čarape s gaćicama [hulahupke]; čizme *,
čizmice; dokoljenice [gamaše]; donje rublje; donje
rublje koje upija znoj; džemperi [puloveri]; džepne
maramice [odjevni predmeti]; džepovi za odjeću;
džersej [odjevni predmet]; ešarpe [šalovi]; francuske
kape;
gabardeni
[odjevni
predmeti];
gaćice;
gimnastička odjeća; gimnastičke papuče; gornji dijelovi
obuće; gornji dio čizama [sare]; grijači za noge;
grudnjaci; haljine; haljine na tregere; hlače; kabanice;
kaljače [galoše]; kape za glavu; kape, okrugle; kapice
za kupanje; kapice za tuširanje; kapuljače [odjevni
predmeti]; kaputi; klobučarski proizvodi; kombinei
[donje
žensko
rublje];
kombinezoni
[odjeća];
kombinezoni za skijanje na vodi; konfekcijska odjeća;
koprenice [mali velovi]; košulje; košulje s kratkim
rukavima; kožna odjeća; kožnati rubovi za obuću;
kramponi za obuću za nogomet; kratke bluze; kratke
čarape [sokne]; kratke hlače; kratki kaputi [sakoi];
kravate; kravate (umjetničke kravate); krzna [odjevni
predmeti od krzna]; krzneni ogrtači [kaputi]; kućne
haljine; kućni kupaći ogrtači; kupaći kostimi; kupanje
(ogrtači za kupanje); lente [široki pojasevi]; livreje
[odore]; manipuli [ukrasi od tkanine koje svećenici nose
na ruci za vrijeme mise]; marame za vrat [šalovi];
maske za spavanje; metalni dijelovi za obuću; mitre
[odjevni predmeti]; mornarske bluze [kaputi]; muške
kupaće gaće; muški ogrtači; naprave protiv sklizanja
obuće; naramenice; narukvice, vunene [pletene];
natikače; natikače za kupanje; navlake obložene
krznom za utopljavanje nogu, neelektrične; nogomet
(obuća za nogomet) [kopačke]; nošnje; obuća *, obuća
za nogomet; obuća za plažu; obuća za skijanje; odjeća
(gornja odjeća) [ogrtači]; odjeća *, odjeća od imitacije
kože; odjeća za bicikliste; odjeća za maskarade;
odjeća za plažu; odjevni predmeti*, odore [uniforme];
ogrtači [odjevni predmeti]; okovratnici koji se skidaju
[lažni okovratnici]; okovratnici na odjeći; okviri za
šešire; opršnjaci za bebe [nisu od papira]; orukvice
[odjevni predmeti]; ovratnici, lažni; papirnata odjeća;
papuče; papuče za kupanje; parke [kratki sportski
kaputi s kapuljačom]; pelenske gaćice za dojenčad
[odjeća]*, pelerine; pelerine s kapuljačom; pete; pete
za čarape; pete za obuću; pidžame; planinarske cipele;
plastroni košulja; podstave, sašivene [dio odjeće];
podsuknje; podvezice [držači] za muške čarape;
podvezice od elastične tkanine; podvezice za čarape;
pojasevi [odjevni predmeti]; pojasi za nošenje novca
[odjevni predmeti]; pokrivala za uši [odjevni predmet];
pončo [vrsta ogrtača]; potkošulje; potkošulje za žene;
potpeci; potpetice za obuću; potplati [donovi]; povoji za
novorođenčad; pregače [odjevni predmeti]; prsluci;
prsluci uz tijelo; pršnjaci, nepapirnati [djeci oko vrata
protiv prljanjanja]; ribarske bluze; rukavice [odjevni
predmeti]; rukavice bez prstiju [radničke rukavice];
rukavice za skijanje; rukovnice [odjevni predmeti];
sandale; sare [gornji dio čizama]; sari [ženski odjevni
predmeti]; sarong [odjevni predmeti]; sjenila za kape;
skijanje na vodi (kombinezoni za skijanje na vodi);
skijaška obuća; sportska obuća*, sportske cipele*,
sportske gaćice; sportski trikoi; steznici; steznici od
struka do kukova [donje rublje za žene]; stole [ženski
šalovi od krzna]; suknje; suknje-hlače; svileni rupci
[fulari]; svileni rupci za glavu; šalovi; šeširi; šeširi od
papira; špagerice [obuća od platna i špage]; tajice;
tajice [hlače]; tee-shirts [majice]; toge; trikoi
[gimnastički dresovi, majice]; trikoi [odjevni predmeti];
trikotažni odjevni predmeti; turbani; umeci na
košuljama; unutarnji potplati [donovi]; valenki [čizme od
filca]; viziri (pokrivala za glavu); vrhovi obuće; vrpce za
glavu [odjevni predmeti]; zasebno načinjena prsa za
košulje [plastroni]; znojnice za pazuho; ženske kape;
ženske potkošulje
32 aloe vera (bezalkoholna pića od aloe vere); aperitivi
bez alkohola; arašidi (bezalkoholna pića od arašida);
bademovo
mlijeko
[piće];
bademovo
piće
[bademovica]; bezalkoholna pića koja sadrže voće;
bezalkoholni voćni ekstrakti; đumbir (pivo od đumbira);
ekstrakti [koncentrati] za pripremu napitaka; frapei od
voća [smoothies]; gazirana voda (proizvodi za
pripremanje gazirane vode); gazirane vode; grožđe
(mošt od grožđa); hmelj (ekstrakti hmelja) za
proizvodnju piva; jabučni sok [bezalkoholni]; kokteli bez
alkohola; kokteli na bazi piva; koncentrati od voća bez
alkohola; kvas [bezalkoholno piće]; likeri (pripravci za
pravljenje likera); limunada; limunada (sirup za
limunadu); med (bezalkoholni napici od meda);
mineralna voda (pripravci za proizvodnju mineralne
vode); mineralne vode [piće]; mošt; napici, izotonički;
nektar, voćni; pića (sastojci za pripremu pića); pića na
bazi soje, osim nadomjestaka za mlijeko; pivo; pivski
mošt; prašak za gazirana pića; salsaparilja
[bezalkoholni napitak]; sirupi za napitke; sirutka (pića
od sirutke); slad (mošt od slada); slad (pivo od slada);
soda-voda; sok od rajčice [napitak]; sokovi, biljni
[napici]; stolna voda [voda za piće]; šerbet [hladni
napitak]; tablete za gazirana pića; voćni napici bez
alkohola; voćni sokovi; voda litijevog oksida; voda za
piće; voda, gazirana; voda, Seltz
41 agencije za modele za slikare i kipare; akademije
[obuka]; cirkusi; cirkusi [zabavni parkovi]; disk džokeji
(usluge disk džokeja); diskoteke (usluge diskoteka);
elektroničke publikacije (iskorištavanje elektroničkih
publikacija koje se ne mogu prenositi on line); fitnes
satovi
(vođenje fitnes
satova);
fotografiranje;
fotografske reportaže; gimnastička obuka; golf
(stavljanje na raspolaganje igrališta za golf); igre
(usluge dvorana za igre); igre (usluge igara) pružene
on-line [s jedne informatičke mreže]; igre za novac;
izdavanje
knjiga;
iznajmljivanje
audiouređaja;
iznajmljivanje dekora za priredbe; iznajmljivanje
igrački; iznajmljivanje kinematografskih filmova;
iznajmljivanje kinoaparature i pribora; iznajmljivanje
magnetoskopa; iznajmljivanje opreme za igranje;
iznajmljivanje radijskih i
televizijskih aparata;
iznajmljivanje rasvjetnih uređaja za kazališnu
dekoraciju i za televizijske studije; iznajmljivanje
ronilačke opreme; iznajmljivanje sportske opreme
[osim
vozila]; iznajmljivanje sportskih terena;
iznajmljivanje stadiona; iznajmljivanje teniskih igrališta;
iznajmljivanje videokamera; iznajmljivanje videotraka;
iznajmljivanje zvučnih snimaka; kaligrafija (usluge
kaligrafije); kampovi za ljetovanje (usluge kampova za
ljetovanje)
[zabava];
kampovi
za
sportsko
usavršavanje; karaoke (stavljanje na raspolaganje
opreme za karaoke); kazališne predstave; kazališni
dekor (iznajmljivanje kazališnog dekora); kino studiji;
klubovi (usluge klubova) [zabava ili odgoj]; kockarnice
[igre] (usluge kockarnica); komponiranje glazbe;
kroćenje životinja [dresiranje]; lutrija (organiziranje
lutrije); mikrofilmovi (snimanje na mikrofilmove);
mikroizdavaštvo; mjerenje vremena na sportskim
natjecanjima; modne revije za zabavne svrhe
(organiziranje-); montaža radijskih i televizijskih
programa; muzejske usluge [predstavljanje, izložbe];
noćni klubovi; obavijesti o odgoju; obavijesti o
razonodi; obavijesti u svezi rekreacije; objavljivanje
knjiga i časopisa, elektronički on line; objavljivanje
tekstova [osim u reklamne svrhe]; obuka [predavanje];
obuka putem dopisivanja; obuka za predškolski uzrast;
odgojni zavodi [internati]; organiziranje i vođenje
koncerata; organiziranje i vođenje konferencija;
19
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
svezi s vrednovanjem nekretnina; savjetodavne usluge
u svezi s vlasništvom nad nekretninama; savjetovanje
kod kupnje nekretnina; savjetovanje u svezi s
nekretninama; ugovaranje iznajmljivanja nekretnine;
ugovaranje zakupa i sporazuma o iznajmljivanju
nekretnina; ugovaranje zakupa nekretnine; ulaganje u
nekretnine; ulaganje u nekretnine (usluge -);
upravljanje nekretninama; usluge agencija za
komercijalne nekretnine; usluge agencija za nekretnine
za prodaju i iznajmljivanje zgrada; usluge agencija za
nekretnine u svrhu prodaje i iznajmljivanja poslovnih
prostora; usluge agencija za nekretnine; usluge
agencija za nekretnine za najam zgrada; usluge
agencija za nekretnine u vezi s kupoprodajom
zemljišta; usluge agencija za nekretnine u vezi s
kupoprodajom zgrada; usluge agencija za nekretnine
za iznajmljivanje zemljišta; usluge agencije za
stambene nekretnine; usluge istraživanja u svezi s
akvizicijom nekretnina; usluge koje se odnose na
upravljanje ulaganjem u nekretnine; usluge sklapanja
ugovora u svezi s nekretninama [financijske usluge];
usluge ulaganja i upravljanja nekretninama; usluge
ulaganja u svezi s nekretninama i njihovim
iznajmljivanjem; usluge upravljanja nekretninama i
imovinom; usluge upravljanja nekretninama; usluge
upravljanja nekretninama u vezi s uredskim
prostorijama; usluge upravljanja nekretninama u vezi
sa
stambenim
zgradama;
usluge
upravljanja
nekretninama u vezi s prostorima u kojima se
organiziraju zabavna zbivanja; usluge upravljanja
nekretninama u vezi s industrijskim prostorijama;
usluge upravljanja nekretninama u vezi s trgovačkim
centrima; usluge upravljanja nekretninama u vezi s
prostorima za maloprodaju; usluge upravljanja
nekretninama u vezi s poslovnim zgradama; usluge
upravljanja nekretninama u vezi sa stambenim
objektima; usluge upravljanja nekretninama u vezi s
kompleksima zgrada; usluge upravljanja posjedom u
svezi s transakcijama nekretninama; usluge upravljanja
u svezi s ulaganjem u nekretnine; usluge vezane uz
najam nekretnina; usluge za otkazivanje zakupa
nekretnine; usluge za produljenje zakupa nekretnine;
vrednovanja nekretnina; zakup nekretnina; zakup
nekretnine; zakupi (ugovaranje -) [samo nekretnine]
organiziranje i vođenje kongresa; organiziranje i
vođenje radionica za stručno osposobljavanje;
organiziranje i vođenje razgovora; organiziranje i
vođenje seminara; organiziranje izložaba u kulturne i
odgojne svrhe; organiziranje natječaja [obrazovanje ili
razonoda];
organiziranje
natječaja
ljepote;
organiziranje plesova; organiziranje spektakla [usluge
impresarija]; organiziranje sportskih natjecanja; orkestri
(usluge orkestra); osobni treneri (usluge osobnih
trenera) [fitnes]; pedagoški pokusi; planiranje prijema
[razonoda]; podučavanje; posuđivanje knjiga; praktična
obuka
[demonstriranje];
predškolska
obuka;
prekvalifikacija (usluge prekvalifikacije); prelamanje
slogova [ne u reklamne svrhe]; prevodilačke usluge;
prevoditelji (usluge prevoditelja); prikazivanje igranih
filmova; priredbe (održavanje priredbi); priredbe
(proizvodnja priredbi); profesionalna orijentacija [savjeti
u svezi odgoja ili osposobljavanja]; proizvodnja filmova,
osim reklamnih filmova; proizvodnja glazbe; pružanje
on-line glazbe, koja nije za preuzimanje; pružanje online video snimaka, koje nisu za preuzimanje; putujuće
biblioteke (usluge putujućih biblioteka); radijski i
televizijski programi (montaža radijskih televizijskih
programa); razonoda; razonoda posredstvom radija;
razonoda posredstvom televizije; redigiranje tekstova
[ne u reklamne svrhe]; religiozni odgoj; reporterske
usluge; rezerviranje mjesta za priredbe; scenariji
(izrada scenarija); simpoziji (organiziranje i vođenje
simpozija); sinkronizacija; slobodno vrijeme (usluge za
ispunjavanje slobodnog vremena); snimanje na
videotrake;
sportska
oprema
(stavljanje
na
raspolaganje sportske opreme); studio za snimanje
(usluge studija za snimanje); škole (usluge škola)
[edukacija]; titlovanje filmova; tjelovježbe [fizička
kultura]; treniranje [tjelovježba]; tumačenje govora
pokreta; ulaznice za priredbe (agencije za ulaznice za
priredbe)[razonoda]; usluge umjetnika zabavljača;
varijete [music-hall]; videotrake (montaža videotraka);
zabavni parkovi [cirkusi]; zdravstveni klubovi (usluge
zdravstvenih klubova) [održavanje zdravlja i fizičke
forme]; zoološki vrtovi [usluge zooloških vrtova]
(210)
(731)
(540)
Z20150799A
BAILO SAVJETOVANJE d.o.o.
Tuškanova 15, 10000 Zagreb, HR
(220)
(442)
14.07.2015.
31.07.2015.
RAZRED 18
(210)
(731)
(540)
Z20150745A
MIDREN d.o.o.
Durmitorska 29b, 10000 Zagreb, HR
(220)
(442)
19.06.2015.
31.07.2015.
AWARE WEAR
(591)
(531)
(511)
20
siva, žuta, narančasta
06.07.04; 06.07.05; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06
16 letci u području prodaje nekretnina
35 oglašavanje komercijalnih ili stambenih nekretnina;
usluge oglašavanja u svezi s nekretninama
36 administracija nekretnina; agencija za nekretnine;
agencije za smještaj [nekretnine]; agencijske usluge za
davanje u zakup nekretnine; agencijske usluge za
provizijsku
prodaju
nekretnina;
financijske
konzultantske usluge koje se odnose na ulaganje u
nekretnine; iznajmljivanje nekretnina; iznajmljivanje
ureda [nekretnine]; konzultantske usluge povezane s
nekretninama; konzultantske usluge u svezi s
nekretninama; nabava nekretnina za klijente; najam
nekretnina [samo nekretnine]; nekretnine (zakup -);
planiranje u svezi s ulaganjem nekretnina; pomoć kod
stjecanja nekretnina; posredovanje [mešetarenje] u
trgovini nekretninama; posredovanje u prometu
nekretninama; posredovanje u svezi s nekretninama;
procjene
nekretnina;
pružanje
informacija
o
nekretninama i zemljištima; pružanje informacija o
nekretninama, putem Interneta; pružanje podataka u
svezi s imovinom [nekretnine]; pružanje podataka u
svezi s nekretninama; pružanje podataka u svezi s
tržišnom
imovinom
[nekretnine];
računalne
informativne usluge u svezi s nekretninama; savjeti za
ulaganje u svezi s nekretnine; savjetodavne usluge u
svezi s nekretninama; savjetodavne usluge u svezi s
korporativnim nekretninama; savjetodavne usluge u
(511)
(210)
(731)
(540)
(591)
18 platnene torbice (vrećice) za kupovinu; tekstilne torbe;
tekstilne torbe za kupovinu
25 bandane; jakne kao sportska odjeća; jakne s rukavima;
majice; majice [odjeća]; majice s kapuljačom; majice s
kratkim ili dugačkim rukavima; polo majice; pregače;
pregače [odjevni predmeti]; sportske majice; sportske
majice s kapuljačom; tiskane majice; zaštitne pregače
35 maloprodajne usluge u vezi s torbama; maloprodajne
usluge vezane uz odjeću; maloprodajne usluge za
prodaju odjeće i odjevnih predmeta; veleprodajne
usluge u vezi s torbama; veleprodajne usluge vezane
uz odjeću
Z20150746A
MIDREN d.o.o.
Durmitorska 29b, 10000 Zagreb, HR
zelena, bijela
(220)
(442)
19.06.2015.
31.07.2015.
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(531)
(511)
(210)
05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03;
29.01.06
18 platnene torbice (vrećice) za kupovinu; tekstilne torbe;
tekstilne torbe za kupovinu
25 bandane; jakne kao sportska odjeća; jakne s rukavima;
majice; majice [odjeća]; majice s kapuljačom; majice s
kratkim ili dugačkim rukavima; polo majice; pregače;
pregače [odjevni predmeti]; sportske majice; sportske
majice s kapuljačom; tiskane majice; zaštitne pregače
35 maloprodajne usluge u vezi s torbama; maloprodajne
usluge vezane uz odjeću; maloprodajne usluge za
prodaju odjeće i odjevnih predmeta; veleprodajne
usluge u vezi s torbama; veleprodajne usluge vezane
uz odjeću
Z20150757A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
PET SEZONA d.o.o.
Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb, HR
odvjetničko društvo Korper i Partneri, Zagreb, HR
24 tkanine i tekstilni proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim
razredima; proizvodi od tekstila za široku upotrebu
25 odjeća, naročito šalovi, marame, parea, marame za
pokrivanje vrata; obuća, naročito obuća za plažu,
japanke, natikače i natikače od umjetnih materijala;
pokrivala za glavu, šeširi
(210)
(731)
(740)
(540)
(210)
(511)
18 torbe
24 tkanine i tekstilni proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim
razredima; proizvodi od tekstila za široku upotrebu
25 odjeća, naročito šalovi, marame, parea, marame za
pokrivanje vrata; obuća, naročito obuća za plažu,
japanke, natikače i natikače od umjetnih materijala;
pokrivala za glavu, šeširi
Z20150758A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
PET SEZONA d.o.o.
Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb, HR
odvjetničko društvo Korper i Partneri, Zagreb, HR
(220)
FALETO PROMET d.o.o.
Sopnička 3, 10040 Zagreb, HR
Paško Gucić, Zagreb, HR
(442)
29.06.2015.
31.07.2015.
ROYAL NAUTICA
26.06.2015.
31.07.2015.
DISIMI?
(511)
Z20150761A
26.06.2015.
31.07.2015.
(210)
(731)
(740)
(540)
18 torbe od kože, imitacije kože i drugih umjetnih
materijala; novčanici od kože, imitacije kože i drugih
umjetnih materijala; remeni od kože, imitacije kože i
drugih umjetnih materijala
25 muška odjeća; ženska odjeća; dječja odjeća; muška
obuća; ženska obuća; dječja obuća; pokrivala za glavu;
šalovi; rukavice
35 oglašavanje i reklamiranje muške odjeće, ženske
odjeće, dječje odjeće, muške obuće, ženske obuće,
dječje obuće, pokrivala za glavu, šalova, rukavica;
trgovina na veliko i malo muške odjeće, ženske odjeće,
dječje odjeće, muške obuće, ženske obuće, dječje
obuće, pokrivala za glavu, šalova, rukavica; usluge
prodaje muške odjeće, ženske odjeće, dječje odjeće,
muške obuće, ženske obuće, dječje obuće, pokrivala
za glavu, šalova, rukavica; trgovina putem interneta
muške odjeće, ženske odjeće, dječje odjeće, muške
obuće, ženske obuće, dječje obuće, pokrivala za glavu,
šalova, rukavica
Z20150762A
(220)
FALETO PROMET d.o.o.
Sopnička 3, 10040 Zagreb, HR
Paško Gucić, Zagreb, HR
(442)
29.06.2015.
31.07.2015.
REDWAY
(591)
(531)
(511)
(210)
svijetlo plava, plava, tamno plava, bijela, siva, oker
03.09.18; 26.01.02; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04; 29.01.06
18 torbe
24 tkanine i tekstilni proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim
razredima; proizvodi od tekstila za široku upotrebu
25 odjeća, naročito šalovi, marame, parea, marame za
pokrivanje vrata; obuća, naročito obuća za plažu,
japanke, natikače i natikače od umjetnih materijala;
pokrivala za glavu, šeširi
Z20150759A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
PET SEZONA d.o.o.
Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb, HR
odvjetničko društvo Korper i Partneri, Zagreb, HR
(511)
26.06.2015.
31.07.2015.
(210)
(731)
(740)
(540)
18 torbe od kože, imitacije kože i drugih umjetnih
materijala; novčanici od kože, imitacije kože i drugih
umjetnih materijala; remeni od kože, imitacije kože i
drugih umjetnih materijala
25 muška odjeća; ženska odjeća; dječja odjeća; muška
obuća; ženska obuća; dječja obuća; pokrivala za glavu;
šalovi; rukavice
35 oglašavanje i reklamiranje muške odjeće, ženske
odjeće, dječje odjeće, muške obuće, ženske obuće,
dječje obuće, pokrivala za glavu, šalova, rukavica;
trgovina na veliko i malo muške odjeće, ženske odjeće,
dječje odjeće, muške obuće, ženske obuće, dječje
obuće, pokrivala za glavu, šalova, rukavica; usluge
prodaje muške odjeće, ženske odjeće, dječje odjeće,
muške obuće, ženske obuće, dječje obuće, pokrivala
za glavu, šalova, rukavica; trgovina putem interneta
muške odjeće, ženske odjeće, dječje odjeće, muške
obuće, ženske obuće, dječje obuće, pokrivala za glavu,
šalova, rukavica
Z20150763A
FALETO PROMET d.o.o.
Sopnička 3, 10040 Zagreb, HR
Paško Gucić, Zagreb, HR
(220)
(442)
29.06.2015.
31.07.2015.
VIOLENTO
(511)
(531)
(511)
09.01.07; 16.03.15; 18.04.01; 26.01.04; 26.01.21
18 torbe
18 torbe od kože, imitacije kože i drugih umjetnih
materijala; novčanici od kože, imitacije kože i drugih
umjetnih materijala; remeni od kože, imitacije kože i
drugih umjetnih materijala
21
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
25 muška odjeća; ženska odjeća; dječja odjeća; muška
obuća; ženska obuća; dječja obuća; pokrivala za glavu;
šalovi; rukavice
35 oglašavanje i reklamiranje muške odjeće, ženske
odjeće, dječje odjeće, muške obuće, ženske obuće,
dječje obuće, pokrivala za glavu, šalova, rukavica;
trgovina na veliko i malo muške odjeće, ženske odjeće,
dječje odjeće, muške obuće, ženske obuće, dječje
obuće, pokrivala za glavu, šalova, rukavica; usluge
prodaje muške odjeće, ženske odjeće, dječje odjeće,
muške obuće, ženske obuće, dječje obuće, pokrivala
za glavu, šalova, rukavica; trgovina putem interneta
muške odjeće, ženske odjeće, dječje odjeće, muške
obuće, ženske obuće, dječje obuće, pokrivala za glavu,
šalova, rukavica
RAZRED 28
(210)
Z20150754A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
SONIK d.d.
Vatrogasna 12, 32100 Vinkovci, HR
PATENT PROJEKT d.o.o., Čakovec, HR
24.06.2015.
31.07.2015.
RAZRED 25
(210)
(731)
(740)
(540)
Z20141488A
Božidar Vedrić
Široka ulica 14, 23000 Zadar, HR
Zdeslav Tadić, Zagreb, HR
(220)
(442)
12.11.2014.
31.07.2015.
(531)
BRUSCHETTA
(511)
(210)
(731)
(740)
(540)
(531)
(511)
(210)
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
29 mesni ekstrakti; konzervirano, sušeno i kuhano voće;
hladetine (želei), džemovi, kompoti; jaja, mlijeko
30 kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci
kave; kolači, slastice, bomboni, sladoled; med, sirup od
melase; kvasac, prašak za dizanje; led za hlađenje
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
43 privremeno primanje na stan
Z20141489A
Božidar Vedrić
Široka ulica 14, 23000 Zadar, HR
Zdeslav Tadić, Zagreb, HR
(220)
(442)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
22
12.11.2014.
31.07.2015.
27.05.01; 27.05.24
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
29 mesni ekstrakti; konzervirano, sušeno i kuhano voće;
hladetine (želei), džemovi, kompoti; jaja, mlijeko
30 kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci
kave; kolači, slastice, bomboni, sladoled; med, sirup od
melase; kvasac, prašak za dizanje; led za hlađenje
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
43 privremeno primanje na stan
Z20150767A
(220)
(442)
(731)
(511)
29.06.2015.
31.07.2015.
Maja Tomažić Jakumatović
Ivekovićeva 11, 51000 Rijeka, HR
O.D. Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurca & Jabuka, Rijeka,
HR
crvena, crna
04.05.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.08
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu, suknje
26 broševi (odjevni pribor); druker gumb za odjeću;
dugmad za odjeću; kopče; mašne za odjeću
35 oglašavanje i marketing
03.07.01
28 zabavni video aparati koji se pokreću ubacivanjem
kovanica; zabavni automati za igru na kovanice;
zabavni automati [uređaji] koji se stavljaju u pogon s
pomoću kovanica; zabavni aparati za uporabu u
arkadnim igrama; zabavni aparati na kovanice; zabavni
aparati koji se pokreću ubacivanjem kovanica; uređaji
za video igre; uređaji za miješanje karata; uređaj za
miješanje igraćih karata; torbe posebno prilagođene za
ručne video igre; strojevi za igranje flipera [rade
pomoću žetona ili brojača]; strojevi za igranje flipera
[igračke]; strojevi za bacanje loptica; strojevi s video
igrama na žetone; strelice za pikado; strelice; stolovi za
rulet; stolovi za igre; shogi oprema (japanski šah);
samostojeći uređaji za video igre; samostojeći strojevi
s video igrama; samostojeći aparati za video igre;
šahovski kompleti; šahovske ploče; šahovske figure;
rukavice [oprema za igru]; ručni fliperi; ručne video
igre; ručne računalne igraće konzole; ručne konzole za
igranje elektroničkih igara; ručne konzole za igranje
video igara; ručne igre sa zaslonima s tekućim
kristalima; ručne igre sa zaslonima od tekućih kristala;
podloge za igranje pikada; ploče za šah; ploče za
korejski šah [jang-gi pan]; ploče za kartašku igru
kribidž [igra za dvije osobe]; ploče za igru shogi; ploče
za igru go; ploče za igru dame; pačinko [aparati za
zabavu]; ormarići za pikado mete; oprema za igre koje
se pokreću novčanicama; oprema za bingo; okretna
ploča za rulet; naprave i uređaji za kuglanje; markeri za
bingo; mahjong oprema; mahjong igre; mahjong; majong [kineska igra]; lopte za udaranje pričvršćene na
tlo; lopte za udaranje na opruzi; kviz igre; kutije za
igraće karte; kuće za igru; korejski domino [glopae];
kompleti za rulet; kompleti za igru dame; kompleti
društvenih igara; karuta igraće karte [japanska igra s
kartama]; kartice za struganje za lutriju; japanski
vodoravni fliper aparati [smartball aparati]; japanski šah
(shogi igre); japanski okomiti fliper aparati [pachinko
aparati]; japanske karte za igru [utagaruta]; japanske
igre s kockicama [sugoroku]; japanske igraće karte
[hanafuda]; japanske igraće karte; igre za zabavu; igre
šaha; igre s kartama; igre prilagođene za korištenje s
televizijskim prijamnicima; igre koje se pokreću
ubacivanjem kovanica; igraći strojevi; igraće ploče za
igranje razmjene karata; igraće karte i kartaške igre;
igraće karte; igra dame; fliperi [na žetone ili bez
žetona]; fliper aparati koji se pokreću ubacivanjem
kovanica; fliper aparati; elektronički zabavni aparati koji
se pokreću ubacivanjem kovanica; elektronički aparati
za zabavu s ugrađenim zaslonima s tekućim kristalima;
elektronički aparati za zabavu s ugrađenim zaslonom
sa tekućim kristalima; elektroničke ručne igraće
konzole; elektroničke mete za igru; elektroničke mete
za igre i sportove; elektroničke mete; elektroničke igre
osim igara prilagođenih za korištenje samo s
televizijskim
prijamnicima;
elektroničke
igre;
elektroničke igračke za učenje; elektroničke igračke za
razne aktivnosti; elektroničke igračke s daljinskim
upravljanjem; elektroničke igračke; elektroničke
društvene igre; elektroničke arkadne igre [aparati na
kovanice ili žetone]; držači za pikado strelice;
društvene igre; dršci za pikado strelice; domino
pločice; domino kompleti; bubnjevi za lutriju; brojači za
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
igre; automatski aparati za igranje; automati za video
igre s LCD ekranima; automati za kockanje [aparati za
zabavu na žetone]; automati za kockanje [aparati za
zabavu koji se pokreću žetonima ]; automat igre na
kovanice; arkadne igre; aparati za zabavu na kovanice;
aparati za računalne igre; aparati za igre nasreću;
aparati za igre; aparati za arkadne video igre; aparati
za igre na sreću
41 zabavni centri; zabavne usluge u svezi s kuglanjem;
zabavne usluge; zabavne online usluge putem
računalne baze podataka ili putem interneta; zabavne
igre za publiku; zabavne arkade; zabava u obliku
kvizova uživo; zabava putem interneta; zabava;
vođenje kvizova; usluge za slobodno vrijeme; usluge
video zabave; usluge video arkade; usluge upravljanja
računalnim bingom; usluge proizvodnje zabava uživo;
usluge planiranja zabave; usluge organiziranja kvizova;
usluge organiziranja igara; usluge online zabave;
usluge nogometne kladionice; usluge najma uređaja za
karaoke; usluge kušanja vina [obrazovanje]; usluge
kuglane; usluge kuglačkog centra; usluge klupske
zabave; usluge klađenja; usluge kasina; usluge
iznajmljivanja audio i video opreme; usluge
iznajmljivanja arkadnih strojeva za zabavu; usluge
elektroničkih igara putem globalne računalne mreže;
usluge elektroničkih igara, uključujući pribavljanje
računalnih igara online putem ili posredstvom globalne
računalne mreže; usluge elektroničkih igara putem
interneta; usluge elektroničkih igara i natjecanja putem
interneta; usluge elektroničkih igara putem računalne
baze podataka ili interneta; usluge društvenog kluba u
zabavne svrhe; usluge bingo dvorana; svadbene
svečanosti (organizacija zabave za -); pružanje
zabavnih objekata i sadržaja; pružanje zabave uživo;
pružanje usluga vezanih uz klupsku zabavu; pružanje
sredstava i objekata za kvizove; pružanje prostorija za
zabavu; pružanje prostorija prilagođenih za zabavu;
pružanje online računalnih igara; pružanje objekata za
zabavu i razonodu; pružanje objekata i sredstava za
turnire u bridžu; pružanje objekata i sredstava u
razonodne svrhe; pružanje objekata i sredstava za
zabavu; pružanje objekata i opreme za kara-oke;
pružanje mahjong salona; pružanje kasino opreme i
objekata; pružanje informacija u svezi sa online
zabavama iz računalne baze podataka na internetu;
pružanje informacija o zabavi; pružanje informacija na
polju zabave putem globalne računalne mreže;
pružanje igara putem računalnog sustava; pružanje
igara;
proizvodnja
zabavnih
sadržaja
uživo;
proizvodnja zabava uživo; pripremanje izložbi u
zabavne svrhe; popularne zabavne usluge; ponuda
objekata i sredstava za razonodu; parkovi (zabavni -);
organiziranje zabavnih usluga; organiziranje zabavnih
natjecanja;
organiziranje
zabavnih
događanja;
organiziranje zabava; organiziranje natjecanja i
nagrada; organiziranje kvizova, igara i natjecanja;
organiziranje
kvizova;
organiziranje
igara
sa
sudjelovanjem gledatelja; organiziranje igara i
natjecanja; organiziranje igara; organiziranje događaja
u
zabavne
svrhe; online
zabava;
kuglane;
iznajmljivanje videoigara; iznajmljivanje kasino igara;
izložbene usluge u zabavne svrhe; usluge noćnih
klubova [zabava]; usluge kluba za zabavu; noćni
klubovi; iznajmljivanje strojeva i aparata za zabavu;
organiziranje i vođenje lutrija; vođenje lutrija za druge;
izvlačenja
nagrada
[lutrije];
lutrijske
usluge;
organiziranje lutrija; usluge lutrije; lutrije (vođenje -);
lutrije (održavanje -); vođenje lutrija; administracija
lutrija za druge; pružanje interaktivnih računalnih igara
za više igrača putem interneta i elektroničkih
komunikacijskih mreža; pružanje računalne igre kojoj
korisnici mogu pristupiti putem globalne mreže i/ili
interneta; pružanje online informacija u svezi sa
računalnim igrama i računalnim poboljšanjima za igre;
pružanje informacija igračima o plasmanu njihovih
rezultata iz igara putem internetskih stranica; pružanje
online informacija u svezi sa opremom za računalne
igre; pružanje računalne igre kojoj mogu pristupiti
korisnici širom mreže; usluge iznajmljivanja strojeva za
zabavu s arkadnim igrama; pružanje salona za igru go
ili shogi; usluge povezane s arkadnim video igrama;
usluge zabave računalnim i video igrama; pružanje
usluga prostora za zabavne igre; iznajmljivanje aparata
za igranje igara; iznajmljivanje igraćih strojeva i
aparata; usluge prostora za zabavne igre; online igre
na računalnoj mreži; zabavne usluge putem video igra;
iznajmljivanje
opreme
za
elektroničke
igre;
iznajmljivanje programa za računalne igre; usluge
vezane za igre; iznajmljivanje opreme za igre; usluge
online igranja; usluge igranja; razonodne usluge putem
automata za igru; pružanje salona s automatima;
automati za igru (iznajmljivanje -); automati za igre
(iznajmljivanje -); pružanje objekata i opreme za casina
i kockarnice; usluge u svezi s kasinima, igranjem i
kockanjem; usluge kockanja u zabavne svrhe;
pružanje kasino sadržaja [kockanje]; kasino usluga
[kockanje] (pružanje -); kockarske usluge; kockanje;
iznajmljivanje aparata za igre na sreću; iznajmljivanje
strojeva za igre na sreću; igre na sreću; online casino;
online casina; internet casino; internet kladionica;
online kladionica; online kockarnica; online kockarnice;
online kockanje; internet kockarnica; online igre na
sreću; kladioničarske usluge
43 vinoteke; veliki šatori (iznajmljivanje -); usluge za
rezervaciju turističkog smještaja; usluge vinoteke
[posluživanje vina]; usluge turističkog smještaja; usluge
turističkih kampova [smještaj]; usluge turističkih
agencija za hotelske rezervacije; usluge turističkih
agencija za rezerviranje hotelskog smještaja; usluge
turističkih agencija za rezerviranje smještaja; usluge
smještaja za svečanosti; usluge sladoledarnica
[posluživanje sladoleda]; usluge samoposlužnog
restorana; usluge samoposlužne kafeterije; usluge
rezerviranja smještaja; usluge rezerviranja restorana;
usluge rezerviranja hotelskih soba; usluge rezervacije
soba; usluge rezervacije smještaja; usluge rezervacije
smještaja [time share]; usluge rezervacije hotelskog
smještaja; usluge rezervacije hotelskih soba; usluge
rezervacije hotela; usluge rezervacija i predbilježbi za
restorane i obroke; usluge restorana za ponudu brze
hrane; usluge restorana sa svježe narezanim mesom;
usluge restorana s mogućnošću iznošenja hrane;
usluge restorana koje uključuju licencirane barske
sadržaje; usluge restorana koje pružaju hoteli; usluge
restorana brze hrane; usluge restorana; usluge
razmjene smještaja [time share]; usluge pružanja
informacija
o
restoranima;
usluge
pružanja
elektroničkih informacija u svezi s hotelima; usluge
prodavaonice
sladoleda;
usluge
privremenog
smještaja; usluge pripreme hrane po ugovoru; usluge
pripreme hrane; usluge pripremanja hrane i pića;
usluge pokretnih restorana; usluge parkirališta za
kamp-kućice; usluge pabova; usluge organizacije
domjenaka; usluge noćnog kluba [posluživanje hrane];
usluge mobilnog cateringa; usluge kušanja vina
(pružanje napitaka); usluge kuhanja hrane; usluge
koktel bara; usluge kluba za ponudu hrane i pića;
usluge kantina; usluge kafića; usluge kafeterije; usluge
javnog smještaja; usluge iznošenja hrane; usluge
iznajmljivanja soba; usluge hotelskog smještaja; usluge
hotelskog cateringa; usluge hotelskih restorana; usluge
hotela u odmaralištima; usluge hostela za mladež;
usluge gostionice; usluge dostave hrane izvana;
usluge čuvanja djece; usluge cateringa za pružanje
hrane; usluge cateringa; usluge čajana [posluživaonice
čaja]; usluge boravišta u odmaralištima; usluge bistroa;
usluge bifea; usluge barova; usluge agencije za
rezerviranje smještaja [time share]; usluge agencije za
rezerviranje hotelskog smještaja; usluge agencije za
rezerviranje turističkog smještaja; usluge agencije za
iznajmljivanje smještaja [time share]; usluge agencija
za pružanje smještaja; turistički apartmani; turističke
agencije
za
organizaciju smještaja; turistička
prenoćišta; turiste (organiziranje smještaja za -);
smještaj za turiste; serviranje hrane i pića;
samoposlužni restorani; salatni barovi; rezerviranje
soba; rezerviranje smještaja za putnike; rezerviranje
smještaja u kampu; rezerviranje sjedala u restoranima;
rezerviranje
pansiona;
rezerviranje
hotelskog
smještaja; rezerviranje hotelskog smještaja za druge;
rezerviranje hotelskih soba za putnike; rezerviranje
hotela; rezervacijske usluge za rezerviranje obroka;
rezervacijske usluge za rezerviranje smještaja;
rezervacije smještaja; rezervacija turističkog smještaja;
rezervacija
privremenog
smještaja;
rezervacija
hotelskog smještaja; rezervacija hotela; restorani
(samoposlužni -); restorani sa samoposluživanjem;
restorani koji služe jela s roštilja; restorani koji nude
hranu za van; restorani brze hrane; pružanje usluga
privremenog smještaja s namještajem; pružanje
turističkog
smještaja;
pružanje
smještaja
za
svečanosti; pružanje smještaja za sastanke; pružanje
prostorija [sala] za održavanje konferencija; pružanje
prostora [sala] za izložbe; pružanje prostora i opreme
za sajmove i izložbe; pružanje prostora i opreme za
konferencije, izložbe i sastanke; pružanje privremenog
smještaja [za stanovanje]; pružanje privremenog
smještaja za poslovne potrebe; pružanje privremenog
smještaja; pružanje privremenih prenoćišta; pružanje
objekata za izložbe; pružanje izložbenih prostora
23
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
[privremeno korištenje]; pružanje informacija u svezi s
barovima; pružanje informacija u svezi s restoranima;
pružanje informacija u svezi s rezerviranjem smještaja;
pružanje hrane i pića u restoranima; pružanje hrane i
pića; pružanje hotelskog smještaja; privremeno
iznajmljivanje soba; privremeni smještaj; pripremanje
obroka u hotelima; priprema obroka; priprema hrane i
pića; priprema hrane; ponuda usluga rezervacija za
restorane; ponuda smještaja za sastanke; ponuda
privremenih objekata za kamp prikolice; ponuda kamp
parcela; ponuda hotelskog smještaja; pizzerije;
parkirališta s infrastrukturom za kamp kućice (pružanje
-); pansioni; pabovi; organiziranje turističkog smještaja;
organiziranje svadbenih primanja [mjesta zbivanja];
organiziranje svadbenih primanja [hrana i piće];
organiziranje smještaja za turiste; organiziranje
privremenog smještaja; organiziranje hotelskog
smještaja; organiziranje banketa; oblikovanje hrane;
nargila barovi; najam soba kao privremenog smještaja;
najam prostorija za društvena okupljanja; moteli;
ljetovanje [usluge kampova za ljetovanje]; koktel
barovi; kantine; kampovi (iskorištavanje terena za
kampiranje); kafići; iznajmljivanje velikih šatora;
iznajmljivanje turističkog smještaja; iznajmljivanje
turističkih kuća; iznajmljivanje soba; iznajmljivanje
prostorija za društvene svečanosti; iznajmljivanje
prostorija za sastanke; iznajmljivanje privremenog
smještaja; iznajmljivanje privremenih smještaja;
iznajmljivanje kreveta; hotelske usluge; hotelijerske
usluge [smještaj]; hotelijerske usluge [hrana i piće];
hoteli, hosteli i pansioni i turistički smještaj; hosteli;
gostinjske kuće; delikatese [restorani]; catering u
restoranima brze hrane; catering; bifei; barovi
kockanjem; montaža radijskih i televizijskih programa;
igre (usluge igara) pružene on-line [s jedne
informatičke mreže]; igre za novac; klubovi (usluge
klubova) [zabava ili odgoj]; kockarnice [igre] (usluge
kockarnica); lutrija (organiziranje lutrije); noćni klubovi;
radijski i televizijski programi (montaža radijskih
televizijskih programa)
43 usluge restorana; pružanje hrane i pića u restoranima;
kavane-restorani
RAZRED 29
(210)
(731)
(540)
(591)
(531)
(210)
Z20150772A
(731)
CREATIVE IMPACT INC.
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,
Tortola, VG
FORINPRO d.o.o., Zagreb, HR
(220)
(442)
(740)
(540)
02.07.2015.
31.07.2015.
(210)
(731)
(540)
(591)
(531)
(511)
24
(210)
FABIAN d.o.o.
Tihovac 6, 51000 Rijeka, HR
(220)
(442)
(731)
(540)
Z20150740A
(220)
FAVBET d.o.o.
Branimirova 29, 10000 Zagreb, HR
(220)
(442)
16.07.2015.
31.07.2015.
crvena, svijetlo plava, tamno plava
24.09.02; 24.09.05; 24.09.07; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.07;
29.01.01; 29.01.04
28 elektroničke igre; igre za zabavu; žetoni za igre; aparati
za igre; automat igre na kovanice; aparati za igre na
sreću; igre koje se pokreću ubacivanjem kovanica;
žetoni i kockice [oprema za igre]; igračke, igre,
predmeti za igranje i zabavu; žetoni za kockanje;
automati za kockanje [aparati za zabavu na žetone];
automati za kockanje [aparati za zabavu koji se
pokreću žetonom); igraće karte; kartice za struganje za
lutriju; automati za video igre s LCD ekranima; uređaji
za video igre; aparati za igre na sreću; aparati za
kockanje [aparati za igre]; automatske igre [strojevi] uz
prethodno plaćanje; bingo kartice; elektroničke igre
(aparati za elektroničke igre); igračke*; igre *; žetoni za
kockanje
35 reklamiranje on-line na informatičkoj mreži
38 televizija (emitiranje televizijskih programa); televizijski
programi (emitiranje televizijskih programa)
41 automati za igre (Iznajmljivanje -); iznajmljivanje
opreme za elektroničke igre; online igre na računalnoj
mreži; iznajmljivanje aparata za igre na sreću; noćni
klubovi; zabavne usluge u noćnim klubovima;
organiziranje lutrija; kockanje; pružanje kasino
sadržaja [kockanje]; kasino usluga [kockanje]
(Pružanje -); usluge u svezi s kasinima, igranjem i
Kandit d.o.o.
Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, HR
19.06.2015.
31.07.2015.
KANDIT CHOCO
BANANA
28 baloni za igru, vodeni baloni; baloni igračke; igračke
Z20150810A
08.05.2015.
31.07.2015.
maslinasto zelena, žuta, tamno zelena, svjetlo zelena, svjetlo
plava, svjetlo žuta
05.01.03; 06.19.01; 26.01.01; 26.01.15; 26.01.22; 27.05.01;
27.05.13; 29.01.12
29 maslinovo ulje, jestivo; masline, konzervirane; povrće,
konzervirano
(442)
BUNCH O BALLOONS
(511)
(511)
Z20150556A
(511)
(210)
29 voćni želei [drhtalice]; žele; pikantni namazi; kandirano
voće; namaz od lješnjaka
30 kava; čaj; kakao; šećer; riža; tapioka; sago; nadomjesci
za kavu; brašno i proizvodi od žitarica; kruh; kolači; sve
vrste slastica; sve vrste slatkiša uključene u ovu klasu;
bomboni i bombonski proizvodi; bomboni od šećera;
voćne arome; bombončići naime dražeje; tvrdi
bomboni; rahatlokum; halva; čokoladni proizvodi;
čokolade; proizvodi od čokolade i kakaa; čokoladni
deserti; piće od čokolade; konditorski proizvodi
preliveni čokoladom; fondani; dražeje prelivene
šećerom ili kakaom; preljevi; karamele; badem dražeje;
slatki namazi; čokoladne kreme; praline; gume za
žvakanje; slatkiši za žvakanje; gumeni bomboni; pastile
(bomboni); sladoled i jestivi aromatizirani led; kakao;
sve vrste proizvoda od kakaa; pića od kakaa; proizvodi
od kakaa; kakao prah; stevija i konditorski proizvodi od
stevije; keksi; keksi preliveni čokoladom; krekeri;
napolitanke; tjestenine; deserti; pite i kolači; sladoled
Z20150741A
(220)
(442)
(731)
(540)
(591)
Kandit d.o.o.
Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, HR
19.06.2015.
31.07.2015.
zlatna, tamno smeđa, svijetlo smeđa, plava, crvena, bijela
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(531)
(511)
05.07.06; 08.01.19; 08.01.22; 19.03.03; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.15
29 voćni želei [drhtalice]; žele; pikantni namazi; kandirano
voće; namaz od lješnjaka
30 kava; čaj; kakao; šećer; riža; tapioka; sago; nadomjesci
za kavu; brašno i proizvodi od žitarica; kruh; kolači; sve
vrste slastica; sve vrste slatkiša uključene u ovu klasu;
bomboni i bombonski proizvodi; bomboni od šećera;
voćne arome; bombončići naime dražeje; tvrdi
bomboni; rahatlokum; halva; čokoladni proizvodi;
čokolade; proizvodi od čokolade i kakaa; čokoladni
deserti; piće od čokolade; konditorski proizvodi
preliveni čokoladom; fondani; dražeje prelivene
šećerom ili kakaom; preljevi; karamele; badem dražeje;
slatki namazi; čokoladne kreme; praline; gume za
žvakanje; slatkiši za žvakanje; gumeni bomboni; pastile
(bomboni); sladoled i jestivi aromatizirani led; kakao;
sve vrste proizvoda od kakaa; pića od kakaa; proizvodi
od kakaa; kakao prah; stevija i konditorski proizvodi od
stevije; keksi; keksi preliveni čokoladom; krekeri;
napolitanke; tjestenine; deserti; pite i kolači; sladoled
slatki namazi; čokoladne kreme; praline; gume za
žvakanje; slatkiši za žvakanje; gumeni bomboni; pastile
(bomboni); sladoled i jestivi aromatizirani led; kakao;
sve vrste proizvoda od kakaa; pića od kakaa; proizvodi
od kakaa; kakao prah; stevija i konditorski proizvodi od
stevije; keksi; keksi preliveni čokoladom; krekeri;
napolitanke; tjestenine; deserti; pite i kolači; sladoled
(210)
Z20150742A
(220)
(442)
(731)
(540)
(591)
(531)
(511)
(210)
Kandit d.o.o.
Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, HR
(731)
(540)
Z20150743A
(220)
(540)
Kandit d.o.o.
Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, HR
(531)
(511)
zlatna, tamno smeđa, svijetlo smeđa, crvena, bijela
05.07.06; 08.01.19; 08.01.22; 19.03.03; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.14
29 voćni želei [drhtalice]; žele; pikantni namazi; kandirano
voće; namaz od lješnjaka
30 kava; čaj; kakao; šećer; riža; tapioka; sago; nadomjesci
za kavu; brašno i proizvodi od žitarica; kruh; kolači; sve
vrste slastica; sve vrste slatkiša uključene u ovu klasu;
bomboni i bombonski proizvodi; bomboni od šećera;
voćne arome; bombončići naime dražeje; tvrdi
bomboni; rahatlokum; halva; čokoladni proizvodi;
čokolade; proizvodi od čokolade i kakaa; čokoladni
deserti; piće od čokolade; konditorski proizvodi
preliveni čokoladom; fondani; dražeje prelivene
šećerom ili kakaom; preljevi; karamele; badem dražeje;
slatki namazi; čokoladne kreme; praline; gume za
žvakanje; slatkiši za žvakanje; gumeni bomboni; pastile
(bomboni); sladoled i jestivi aromatizirani led; kakao;
sve vrste proizvoda od kakaa; pića od kakaa; proizvodi
od kakaa; kakao prah; stevija i konditorski proizvodi od
stevije; keksi; keksi preliveni čokoladom; krekeri;
napolitanke; tjestenine; deserti; pite i kolači; sladoled
(442)
(731)
19.06.2015.
31.07.2015.
(210)
(731)
(540)
(511)
(511)
zlatna, bež, žuta, tamno smeđa, svijetlo smeđa, ljubičasta,
svijetlo ljubičasta
05.07.01; 08.01.19; 08.01.22; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.02; 29.01.05; 29.01.07
29 voćni želei [drhtalice]; žele; pikantni namazi; kandirano
voće; namaz od lješnjaka
30 kava; čaj; kakao; šećer; riža; tapioka; sago; nadomjesci
za kavu; brašno i proizvodi od žitarica; kruh; kolači; sve
vrste slastica; sve vrste slatkiša uključene u ovu klasu;
bomboni i bombonski proizvodi; bomboni od šećera;
voćne arome; bombončići naime dražeje; tvrdi
bomboni; rahatlokum; halva; čokoladni proizvodi;
čokolade; proizvodi od čokolade i kakaa; čokoladni
deserti; piće od čokolade; konditorski proizvodi
preliveni čokoladom; fondani; dražeje prelivene
šećerom ili kakaom; preljevi; karamele; badem dražeje;
slatki namazi; čokoladne kreme; praline; gume za
žvakanje; slatkiši za žvakanje; gumeni bomboni; pastile
(bomboni); sladoled i jestivi aromatizirani led; kakao;
sve vrste proizvoda od kakaa; pića od kakaa; proizvodi
od kakaa; kakao prah; stevija i konditorski proizvodi od
stevije; keksi; keksi preliveni čokoladom; krekeri;
napolitanke; tjestenine; deserti; pite i kolači; sladoled
Z20150750A
24.06.2015.
31.07.2015.
Bio-zone društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i
trgovinu
Marija Čavića 16a, 10000 Zagreb, HR
(220)
19.06.2015.
31.07.2015.
(531)
(531)
Kandit d.o.o.
Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, HR
19.06.2015.
31.07.2015.
(442)
(591)
(591)
(220)
(442)
(591)
(210)
Z20150744A
zlatna, tamno smeđa, svijetlo smeđa, ljubičasta, crvena, bijela
05.07.06; 08.01.19; 08.01.22; 19.03.03; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.15
29 voćni želei [drhtalice]; žele; pikantni namazi; kandirano
voće; namaz od lješnjaka
30 kava; čaj; kakao; šećer; riža; tapioka; sago; nadomjesci
za kavu; brašno i proizvodi od žitarica; kruh; kolači; sve
vrste slastica; sve vrste slatkiša uključene u ovu klasu;
bomboni i bombonski proizvodi; bomboni od šećera;
voćne arome; bombončići naime dražeje; tvrdi
bomboni; rahatlokum; halva; čokoladni proizvodi;
čokolade; proizvodi od čokolade i kakaa; čokoladni
deserti; piće od čokolade; konditorski proizvodi
preliveni čokoladom; fondani; dražeje prelivene
šećerom ili kakaom; preljevi; karamele; badem dražeje;
(210)
(731)
zelena, bijela, žuta
05.03.11; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06
29 meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti;
konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine
(želei), džemovi, kompoti; jaja, mlijeko i mliječni
proizvodi; jestiva ulja i masti
30 kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci
kave; brašno i proizvodi od žitarica, kruh, kolači,
slastice, bomboni, sladoled; kvasac, prašak za dizanje;
sol, slačica (senf); ocat, umaci (začini); mirodije
31 poljoprivredni, povrtlarski, šumski proizvodi i bobice,
koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; žive životinje;
svježe voće i povrće; sjeme, prirodne biljke i cvijeće;
hrana za životinje
32 pića od voća i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za
pripremanje napitaka
Z20150769A
FORUM ORGO d.o.o. za usluge
(220)
(442)
30.06.2015.
31.07.2015.
25
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(540)
(591)
(531)
(511)
(210)
(731)
(540)
(591)
(531)
(511)
(210)
Kozarčeva 48a, 10000 Zagreb, HR
crna, bijela
01.15.21; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10
29 alge pripremljene za ljudsku prehranu; deserti od
jogurta; jestive morske alge; jogurt; jogurt od soje;
jogurti s aromom voća; kokosovo ulje; kremasti jogurti;
laneno ulje za upotrebu u kulinarstvu; leća; mlijeko od
sojinog zrna; nemliječne zamjene za mlijeko ili vrhnje;
niskomasni jogurti; nori alga; obrađene jestive alge;
pića na bazi jogurta; pripravci za izradu jogurta;
sezamovo ulje; sojino mlijeko; sojino ulje; suncokretovo
ulje za prehranu; sušena sojina zrna; sušene jestive
alge [hoshi-wakame]; sušene mahunarke; sušeni
oraščići; tempeh; tofu; tofu listići; tofu štapići; ulje od
grožđanih koštica; ulje od kikirikija; ulje od sojinog zrna
za hranu; umaci (dipovi); umjetno vrhnje [nadomjesci
za mliječne proizvode]; vrhnje; hummus [pasta od
slanutka]; tahini [pasta od sezamovog sjemena];
fermentirana zrna soje [natto]
30 teriyaki umak [japanski umak od soje]; sojin umak;
aromatizirani sladoledi; arome čaja; arome i začini;
azijski rezanci; biljno brašno; ljuti umak; majoneza;
matzo [beskvasni kruh]; namazi od paste od lješnjaka;
preljevi za salatu; sladoled na bazi jogurta [sladoled
prevladava]; sladoledi na bazi soje; sladoledni deserti;
slastice od zamrznutog jogurta; slatki namazi [med]
31 jestive sjemenke [neprerađene]; jestivi orašasti plodovi
[neprerađeni]; orašasti plodovi; svježi orašasti plodovi;
svježi oraščići; biljke mahunarke
Z20150773A
Goran Vrabec
Gajeva 37, 10297 Jakovlje, HR
(220)
(442)
crvena, zelena
01.15.05; 05.09.15; 05.09.23; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.03
29 punjene čili paprike; prerađene paprike; ukiseljene
jalapeno paprike; prerađene zelene ljute papričice; čili
ulje; ajvar [konzervirana paprika]; ukiseljena paprika
30 fermentirana pasta od ljute papričice [gochujang]; ljute
papričice u prahu [začin]; čili začin; čili prahovi;
začinska sol; umak za roštilj; umak za pizzu;
koncentrirani umak; pikantni umak; ljuti umak; umak
[jestivi]; čili umak; crvena paprika u prahu
[Gochutgaru]; slatka paprika u prahu
31 svježe čili paprike; svježe paprike; paprike; sirova
paprika
Z20150794A
(220)
(442)
(731)
(540)
(591)
(531)
(511)
26
02.07.2015.
31.07.2015.
VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI
KOMBINAT d.d.
Sajmište 113/C, 32000 Vukovar, HR
09.07.2015.
31.07.2015.
zelena, bijela
03.07.08; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.06
29 aromatizirana pića od mlijeka; aromatizirani jogurti;
aromatizirani maslac; aromatizirano mlijeko; bijeli sir;
burgeri od mesa; burgeri od povrća; deserti od jogurta;
deserti od mliječnih proizvoda; dimljena mesa; dimljene
kobasice; fermentirano mlijeko; gotova jela koja se
uglavnom sastoje od mesa; gotova jela koja uglavnom
sadrže slaninu; gotova jela napravljena od mesa [meso
prevladava]; gotova kuhana jela koja se u cijelosti ili
uglavnom sastoje od mesa; gotova mesna jela; goveđi
burgeri; goveđi odresci; govedina; hamburgeri; hladni
mliječni deserti; hrenovke; jogurt; kiselo vrhnje;
kobasice; kobasice od svinjetine, masti, kruha, zobene
kaše i začina; komadići slanine; kondenzirano mlijeko;
konzerve od povrća; konzervirana svinjetina;
konzervirano meso; konzervirano povrće; konzervirano
povrće [u ulju]; kože od slanine; kravlje mlijeko; krema
od maslaca; kremasti jogurti; kuhana mesna jela;
kukuruz šećerac [konzerviran]; margarin; maslac;
maslac za kuhanje; mekani bijeli sir; mekani sir; mesni
namazi; mesni naresci; mesni odresci; mesni proizvodi
u obliku burgera; mesni temeljci; meso; meso u
konzervi; meso za kobasice; miješani maslac; miješani
sir; miješano povrće; miješano ukiseljeno povrće;
mješavine sira; mliječna pića; mliječna pića s voćem;
mliječne skute; mliječni deserti; mliječni fermenti za
upotrebu u kulinarstvu; mliječni frapei; mliječni namazi;
mliječni napici u kojima mlijeko prevladava; mliječni
proizvodi; mlijeko; mljeveno meso; mrkve; napici na
bazi mlijeka; narezano meso; nekuhane kobasice;
niskomasni jogurti; niskomasni mliječni namazi;
niskomasni sir; obrađeni grašak; obrađeni mesni
proizvodi; obrađeni sir; obrađeno povrće; obrano
mlijeko; ocijeđeni mekani bijeli sirevi; ocijeđeni sir;
oguljeno povrće; pakirano meso; pašteta od povrća;
paštete; pečena govedina; pića fermentirana pomoću
bakterije mliječne kiseline; pića na bazi jogurta; pića na
bazi mliječnih proizvoda; pića napravljena od mlijeka ili
koja sadrže mlijeko; pića od jogurta; pića od mliječnih
proizvoda; pića od mlijeka; pića od mlijeka s visokim
mliječnim sadržajem; pire od povrća; pljeskavice;
pljeskavice od mesa; pljeskavice od povrća; povrće,
konzervirano; povrće, kuhano; povrće, sušeno; povrće
u prahu; povrtni ekstrakti za kuhanje; pripravci od
maslaca; pripravci od svježeg sira; pripremljena
govedina; pripremljeno meso; pripremljeno povrće;
pročišćeni maslac; proizvodi od sira; punomasno
vrhnje; sir kao umak; sir s travama; sir sa začinima; sir
u prahu; sirevi koji dozrijevaju pomoću plijesni; sirevi
koji dozrijevaju pomoću plijesni; sirni namaz; sirni
namazi; slanina; suho meso; suhomesnati proizvodi;
šunka; sušeno i usoljeno meso; svinjska koljenica;
svinjska leđa; svinjska mast; svinjski kotleti; svinjsko
meso; svježe meso; svježi sir; tekući jogurt; tekući
jogurti; teletina; temeljac od povrća; tučeno vrhnje;
ukiseljeno povrće; umaci na bazi mlijeka; umaci od
sira; usoljeno meso; vrhnje; vrhnje [mliječni proizvodi];
zamrznuti mesni proizvodi; zamrznuto meso;
zamrznuto povrće
31 brašno za životinje; brašno za životinjsku prehranu;
goveda; grožđe, svježe; hrana i stočna hrana; hrana na
bazi zobi za životinje; hrana s fosfatima za životinje;
hrana za ovce; hrana za perad; hrana za piliće; hrana
za svinje; hrana za telad; hrana za životinje; hrana za
životinje koja sadržava sijeno; hrana za životinje koje
daju mlijeko; hrana za životinje na bazi žitarica; hrana
za životinje na bazi mlijeka; jabuke; ječam za
proizvodnju piva; krastavci, svježi; krumpirovo sjeme;
kukuruz; kukuruz (prerađeni -) za životinjsku prehranu;
kukuruz za životinjsku prehranu; kukuruzni proizvodi
(prerađeni -) za životinjsku prehranu; luk; luk, svježe
povrće; lukovice biljaka; mrkve (svježe -); mužjaci
svinje za uzgoj; neobrađena šećerna repa; neprerađen
kukuruz; neprerađena pšenica; neprerađena repa;
neprerađena zob; neprerađene rajčice; neprerađene
žitarice; neprerađene žitarice za jelo; neprerađeni
češnjak; neprerađeni luk; neprerađeno povrće;
organski uzgojeno svježe povrće; pivski ječam;
poljoprivredni i akvakulturni usjevi, hortikulturalni i
šumarski
proizvodi;
poljoprivredni
proizvodi
(neobrađeni -); poljoprivredni proizvodi koji nisu
uključeni u drugim klasama; prerađene žitarice za
životinjsku prehranu; pripravci od žitarica kao hrana za
životinje; pripravci za tovljenje životinja; pripravci za
životinjsku prehranu; prirodno sjeme; proizvodi na bazi
žitarica za životinjsku prehranu; sirova pšenica; sirova
repa; sirova zob; sirove jabuke; sirove rajčice; sirovi
krumpir; sirovi kukuruz; sirovi luk; sirovo povrće; sirovo
voće; sjeme; sjeme hibridne pšenice; sjeme povrća;
sjeme pšenice; sjeme za poljoprivredu; sjeme za
usjeve; sjemenke suncokreta; slama; slama [krmivo];
stoka; sušena lucerna za životinje; sušene biljke;
svinje; svjež kukuruz; svježa pšenica; svježa repa;
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
podjela [distribucija] uzoraka u promidžbene svrhe;
organiziranje, provođenje i praćenje prodaja i
promotivno motivacijskih planova; poslovni savjeti u
svezi prodaje; promidžba prodaje za druge;
savjetovanje u svezi poslovnih prodaja; usluge
unaprjeđenja prodaje za druge putem dodjeljivanja i
upravljanja korisničkih kartica s pogodnostima;
agencija za uvoz i izvoz robe; distribucija oglasnog,
marketinškog i promotivnog materijala; distribucija
promidžbenih
brošura;
distribucija
promotivnih
materijala; distribucija prospekata i uzoraka; distribucija
reklama i komercijalnih obavijesti; distribucija reklama i
reklamnog materijala [leci, brošure, prospekti i uzorci];
distribucija reklamne pošte i reklamnih dodataka
priloženih uz redovita izdanja; distribucija reklamnih
brošura; distribucija reklamnih letaka; distribucija
reklamnih materijala za druge; distribucija reklamnih
materijala; distribucija reklamnih obavijesti; distribucija
reklamnih
oglasa;
oglašavanje
i
marketing;
oglašavanje i promidžba; organiziranje prezentacija u
trgovačke svrhe; organiziranje prezentacija u
komercijalne svrhe; organiziranje prezentacija u
poslovne svrhe; organiziranje prezentacija u reklamne
svrhe; poslovna savjetovanja i upravljanje u vezi
lansiranja novih proizvoda; poslovne savjetodavne
usluge u svezi razvoja proizvoda; savjetodavne usluge
u svezi s kupnjom robe za druge
40 kuhana hrana (Obrada -); mljevenje hrane; obrada
hrane; prerada hrane; usluge konzerviranja hrane;
zamrzavanje hrane
svježe povrće; svježe rajčice; uzgoj stoke; vinova loza;
vinski talog; žitarice (Neprerađene -); žitarice u zrnu,
neobrađene; žitarice u zrnu (Neprerađene -); žito; žive
krave; žive životinje; životinjska hrana od sijena
sušenog zrakom; životinjska hrana od sijena;
životinjska hrana u komadićima; zob; zob kao gotova
namirnica za životinjsku prehranu
33 alkoholna pića koja sadrže voće; alkoholna pića (osim
piva); alkoholni ekstrakti; alkoholni ekstrakti voća; bijelo
vino; crno vino; destilirana pića; gotovi kokteli od vina;
kuhana vina; kuhano vino; napitci s vinom [špriceri];
pjenušava bijela vina; pjenušava crna vina; pjenušava
vina; pjenušavo vino od grožđa; pjenušavo vino od
voća; pjenušci [vina]; pojačana vina; prirodna
pjenušava vina; ružičasta vina; sangrija; slatka vina;
stolna vina; vino; vino od grožđa; vino pojačano
alkoholom; vino za kuhanje; vinski punč; voćno vino
(210)
(731)
(540)
Z20150797A
(220)
Goran Vrabec
Gajeva 37, 10297 Jakovlje, HR
(442)
13.07.2015.
31.07.2015.
Vrabasco
(511)
29 kiseli krastavci; ajvar [konzervirana paprika]; ukiseljena
paprika; prerađene zelene ljute papričice; ljuto kiselo
povrće; čili ulje
30 fermentirana pasta od ljute papričice [gochujang]; ljute
papričice u prahu [začin]; kečap [umak od rajčice];
umak od rajčice [salsa]; sambal umak (umak od
mljevene crvene paprike); umak za roštilj; umak od
rajčice; koncentrirani umak; pikantni umak; umak
[jestivi]; ljuti umak; začinska marinada; začinska sol; čili
umak; čili prahovi; čili začin
31 sirova paprika
RAZRED 30
(210)
(731)
(540)
Z20150053A
(220)
KRAŠ, prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(442)
(210)
24.06.2015.
31.07.2015.
Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.
1441 Gardiner Lane, 40213 Louisville, KY, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
ROCKER
(511)
15.01.2015.
31.07.2015.
Z20150752A
(210)
(731)
(540)
30 sendviči s piletinom
Z20150760A
C-M d.o.o.
Ratarska br.6, 52210 Rovinj, HR
(220)
(442)
26.06.2015.
31.07.2015.
BATONS
(511)
(210)
30 keksi, vafli
Z20150737A
(220)
(442)
(731)
(540)
Marodi d.o.o.
Gospodarska ulica 5, 40305 Nedelišće, HR
18.06.2015.
31.07.2015.
BAKINI MLINCI
(511)
30 duboko smrznuta tjestenina; integralna tjestenina;
prehrambena tjestenina; proljetne rolice [tjestenina];
punjena tjestenina; ravioli [tjestenina]; sušena
tjestenina;
svježa
tjestenina;
tjestenina
kao
prehrambeni proizvod; tjestenina koja sadrži jaja;
tjestenina koja se stavlja u pizze; tjestenina s
punjenjem; tjestenina u obliku listova; tjestenina u
obliku školjkica; tjestenina za juhe; tjestenina bez
glutena; premium tjestenina
35 demonstracija prodaja [za druge]; demonstracija robe i
usluga elektroničkim putem, također u korist tzv.
usluga teleprodaje i kućne prodaje; demonstracija
proizvoda; dražbovanje na internetu; maloprodajne
usluge u svezi s hranom; maloprodajne usluge u svezi
s tjesteninom; veleprodajne usluge u svezi s hranom;
veleprodajne usluge u svezi s tjesteninom;
organiziranje demonstracija u reklamne svrhe;
organiziranje demonstracija u komercijalne svrhe;
organiziranje demonstracija proizvoda u trgovačke
svrhe; organiziranje i vođenje prezentacije proizvoda;
(511)
crna
26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.13; 27.05.21
30 kava
(210)
Z20150771A
(591)
(531)
(731)
(540)
Ana Šerić
Rivanjski put 4, 10000 Zagreb, HR
(220)
(442)
01.07.2015.
31.07.2015.
BITE ZAGREB
(511)
30 slastice; kolači; keksi; torte; bomboni; čokolade;
sladoled; krekeri; vafli; žitarice; zobene pahuljice;
slatkiši
27
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
vina; pjenušavo vino od grožđa; pjenušavo vino od
voća; pjenušci [vina]; pojačana vina; prirodna
pjenušava vina; ružičasta vina; sangrija; slatka vina;
stolna vina; vino; vino od grožđa; vino pojačano
alkoholom; vino za kuhanje; vinski punč; voćno vino
43 barovi; bifei; catering; catering u restoranima brze
hrane; delikatese [restorani]; gostioničari (usluge
gostioničara); hosteli; hoteli, hosteli i pansioni i turistički
smještaj; hotelijerske usluge [hrana i piće]; hotelijerske
usluge [smještaj]; hotelske usluge; iznajmljivanje
kuhinjskog posuđa; iznajmljivanje opreme za
posluživanje hrane; iznajmljivanje pribora za jelo;
iznajmljivanje prostorija za sastanke; iznajmljivanje
prostorija za društvene svečanosti; iznajmljivanje soba;
iznajmljivanje stolaca, stolova, stolnog rublja i
staklenog posuđa; iznajmljivanje stolica za unutrašnje
prostore; iznajmljivanje stolova za unutrašnji prostor;
konzultantske usluge u svezi s kulinarskim vještinama;
konzultantske usluge u svezi s tehnikama pečenja;
konzultantske usluge u svezi s hranom; konzultantske
usluge u svezi s pripremom hrane; korporativno
gostoprimstvo [pružanje hrane i pića]; kulinarski savjeti;
moteli; oblikovanje hrane; organiziranje banketa;
organiziranje hotelskog smještaja; organiziranje
privremenog smještaja; organiziranje svadbenih
primanja [hrana i piće]; organiziranje svadbenih
primanja [mjesta zbivanja]; priprema hrane; priprema
hrane i pića; priprema obroka; pripremanje obroka u
hotelima;
privremeni
smještaj;
privremeno
iznajmljivanje soba; pružanje hrane i pića; pružanje
hrane i pića u restoranima; pružanje informacija u svezi
s pripremanjem hrane i pića; pružanje privremenih
prenoćišta; pružanje privremenog smještaja; pružanje
privremenog smještaja za poslovne potrebe; pružanje
prostora i opreme za konferencije, izložbe i sastanke;
pružanje smještaja za sastanke; pružanje smještaja za
svečanosti; pružanje turističkog smještaja; restorani
brze hrane; restorani koji nude hranu za van; restorani
koji
služe
jela
s
roštilja;
restorani
sa
samoposluživanjem; restorani (samoposlužni -);
serviranje hrane i pića; usluge barova; usluge bifea;
usluge bistroa; usluge cateringa; usluge cateringa za
pružanje hrane; usluge dostave hrane izvana; usluge
gostionice; usluge iznošenja hrane; usluge kafića;
usluge kluba za ponudu hrane i pića; usluge koktel
bara; usluge kuhanja hrane; usluge kušanja vina
(pružanje napitaka); usluge mobilnog cateringa; usluge
noćnog kluba [posluživanje hrane]; usluge opskrbe
ureda kavom [ponuda pića]; usluge organizacije
domjenaka; usluge osobnog šefa kuhinje; usluge
pripremanja hrane i pića; usluge pripreme hrane;
usluge pripreme hrane po ugovoru; usluge
privremenog
smještaja;
usluge
prodavaonice
sladoleda; usluge restorana; usluge restorana brze
hrane; usluge restorana koje pružaju hoteli; usluge
restorana s mogućnošću iznošenja hrane; usluge
restorana sa svježe narezanim mesom; usluge
restorana za ponudu brze hrane; usluge sladoledarnica
[posluživanje sladoleda]; usluge smještaja za
svečanosti; usluge vinoteke [posluživanje vina];
vinoteke
RAZRED 31
(210)
Z20150649A
(220)
(442)
(731)
(540)
(531)
(511)
Zagrebačka udruga proizvođača trešanja
Antuna Stipančića 24, 10000 Zagreb, HR
28.05.2015.
31.07.2015.
05.07.16; 27.05.01
31 svježe voće i povrće
RAZRED 32
(210)
Z20150599A
(220)
(442)
(731)
(540)
(591)
(531)
(511)
DALMACIJAVINO d.d. u stečaju, Perica Mitrović
Obala Kneza Domagoja 15, 21000 Split, HR
08.07.2015.
31.07.2015.
narančasta, žuta, crna, bijela
20.05.16; 25.01.15; 26.04.01; 26.04.17; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
32 gazirana bezalkoholna pića
RAZRED 33
(210)
Z20150678A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
05.06.2015.
31.07.2015.
IĆE I PIĆE d.o.o.
Laginjina 9, 10000 Zagreb, HR
Jelić i Čavlina Zrinšćak odvjetničko društvo, Zagreb, HR
MEDITERAN
(511)
RAZRED 35
33 vino
(210)
(310)
Z20150795A
(731)
VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI
KOMBINAT d.d.
Sajmište 113/C, 32000 Vukovar, HR
(220)
(442)
09.07.2015.
31.07.2015.
(731)
(740)
(540)
(531)
(511)
28
smeđa, bijela
27.05.01; 27.05.03; 29.01.06; 29.01.07
33 alkoholna pića koja sadrže voće; alkoholna pića (osim
piva); alkoholni ekstrakti; alkoholni ekstrakti voća; bijelo
vino; crno vino; destilirana pića; gotovi kokteli od vina;
kuhana vina; kuhano vino; napitci s vinom [špriceri];
pjenušava bijela vina; pjenušava crna vina; pjenušava
02.06.2015.
31.07.2015.
(330) US
86481222
(320) 15.12.2014.
Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC
222 Kearny Street, Suite 200, 94108 San Francisco, CA, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
KIMPTON
(511)
(591)
(220)
(442)
(210)
(540)
Z20150666A
35 oglašavanje i savjetovanje; usluge savjetovanja za
vođenje poslova; uredski poslovi; usluge poslovnog
upravljanja i administrativne usluge; komercijalna
administracija; savjetodavno poslovanje i usluge
poslovnog savjetovanja koje se odnose na franšizu;
usluge reklamiranja, marketinga, oglašavanja i
promocije i usluge obavještavanja koje se odnose na
ispred navedeno, a koje su sve također usluge koje se
pružaju on line s baze računala ili s Interneta; usluge
poslovne administracije za provođenje prodaje putem
Interneta; usluge pronalaženja osoblja, zapošljavanja i
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
usluge upravljanja osobljem; odnosi s javnošću;
rukovođenje i nadzor shema lojalnosti i poticajnih
shema za komercijalne i reklamne svrhe; usluge
poslovnog savjetovanje koje se odnose na hotelsko
upravljanje te na hotelsku franšizu; usluge upravljanja
hotelima
za
druge;
usluge
savjetodavnog
obavještavanja i pružanje savjeta koje se odnose na
ispred navedene usluge; poticajni programi koji pružaju
posebne ugostiteljske usluge, prednosti i nagrade za
učestale hotelske goste
36 savjetovanje o nekretninama; usluge razmjene
nekretnina za odmor na određeno vrijeme
43 hotelske usluge; motelske usluge; usluge pribavljanja
privremenog smještaja; usluge hotelskih odmarališta;
usluge privremenog smještaja; usluge rezervacije za
usluge hotelskog smještaja te za drugi smještaj; usluge
pružanja informacija i planiranja odmora koje se
odnose na smještaj; usluge barova, usluge koktel
barova; usluge kavana; usluge restorana i zalogajnica;
usluge rezervacije restorana; pružanje ugostiteljskih
usluga (cateringa) za opskrbu hrane i pića; usluge
pribavljanja opreme za održavanje konferencije,
sastanka, događanja, konvencije i izložbe; usluge
hotelske prijave i odjave; usluge pribavljanja opreme
za bankete i društvene priredbe za posebne prilike;
usluge putničkih agencija za rezervaciju hotelskih
smještaja; usluge elektroničkog obavještavanja koje se
odnose na hotele; usluge u ugostiteljstvu koje se
odnose na ispred navedeno
(210)
Z20150667A
(220)
(442)
(310)
(731)
(740)
(540)
02.06.2015.
31.07.2015.
(330) US
86481235
(320) 15.12.2014.
Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC
222 Kearny Street, Suite 200, 94108 San Francisco, CA, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(531)
(511)
RAZRED 39
(210)
(731)
(540)
(210)
35 poticajni programi koji pružaju posebne ugostiteljske
usluge, prednosti i nagrade za učestale hotelske goste
Z20150722A
(220)
(442)
(731)
(540)
Mihael Bogčev
Dravska 41, Sigetec, 48316 Đelekovec, HR
Dario Horvatić
Višnjevac 38, 43226 Veliko Trojstvo, HR
Dejan Petričević
Vinogradska 37, 42230 Ludbreg, HR
Kristijan Petrikovski
Cvjetna 10, Globočec Ludbreški, 42230 Ludbreg, HR
Dominik Šikulec
Basaričekova 6, 48350 Đurđevac, HR
18.06.2015.
31.07.2015.
TRAGOVI
(511)
(210)
35 oglašavanje i marketing, administrativne usluge,
knjigovodstvo i računovodstvo
41 audio i video produkcija i fotografija, održavanje
koncerata, pisanje tekstova, komponiranje glazbe,
diskoteke, glazbena poduka i produkcija, izdavanje
plakata
43 barovi, kafići, priprema i pružanje hrane i pića, veliki
šatori (iznajmljivanje)
Z20150751A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center, 10007 New York, NY, US
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.o.o., Zagreb, HR
24.06.2015.
31.07.2015.
Z20150716A
(220)
(442)
KIMPTON KARMA
(511)
27.05.01; 27.05.09; 27.05.13
35 oglašavanje; usluge promocije i marketinga, naročito,
promoviranje proizvoda i usluga drugih putem digitalnih
i mobilnih mreža;
poslovne usluge, naročito,
istraživanja ponašanja potrošača i konzultantske
usluge u vezi s tim; usluge elektronske trgovine,
naime omogućavanje poslovnih transakcija elektronske
trgovine obrađivanjem elektronskih narudžbi proizvoda
i usluga putem globalne računalne mreže; usluge
maloprodaje i on-line maloprodaje u vezi sa sljedećim
proizvodima: parfumerija, kozmetika, toaletni proizvodi,
proizvodi za čišćenje, proizvodi za uljepšavanje,
proizvodi za osobnu njegu, proizvodi za njegu i
uljepšavanje tijela, kose, kože, noktiju i zuba,
zdravstveni proizvodi, apotekarski proizvodi, alat, ručni
alat, komunikacijski proizvodi, računalni proizvodi,
software, optički, fotografski, elektronski i električni
proizvodi, filmovi, video sadržaji, audio sadržaji,
vizualni i audio-vizualni snimci i proizvodi, igre, igračke
i proizvodi za zabavu, odjeća, obuća, pokrivala za
glavu, modni i odjevni aksesoari, tekstili, tekstilni
proizvodi za kućnu upotrebu, koferi i torbe, publikacije,
tiskani materijali, materijali za nastavu, kancelarijski
materijali, pokloni, sportska oprema, nakit, ure, urarski
proizvodi i satovi, oprema za domaćinstvo, kuhinjski
pribor i posuđe, namještaj i proizvodi za opremanje
prostora, prehrambeni proizvodi i namirnice i napici
More Mandić d.o.o.
Babčanska 10, 23207 Sv. Filip i Jakov, HR
17.06.2015.
31.07.2015.
Secret Croatia
(511)
39 agencije za rezerviranje putovanja; agenti za
organizaciju putovanja; iznajmljivanje automobila s
vozačem; iznajmljivanje [čarter] brodova; iznajmljivanje
[čarter] brodica; iznajmljivanje [čarter] čamaca;
iznajmljivanje [čarter] jahti; iznajmljivanje [čarter]
morskih brodova; iznajmljivanje [čarter] plovila;
organiziranje ekskurzija; organiziranje ekspedicija;
organiziranje gradskih izleta s razgledavanjem;
organiziranje izleta i krstarenja; organiziranje izleta s
razgledavanjem; organiziranje kratkih putovanja;
organiziranje
krstarenja;
organiziranje
odmora;
organiziranje prijevoza za poslovne korisnike;
organiziranje
putnih
aranžmana;
organiziranje
turističkih izleta; organiziranje turističkih putovanja;
planiranje putovanja; pružanje usluga krstarenja na
jahtama; putnička agencija; putničke agencije;
organiziranje putnih aranžmana; turističke agencije;
turističke posjete; turistički pratitelj; usluge planiranja
izleta; usluge putničke agencije, odnosno, rezerviranje
i predbilježbe za prijevoz; usluge putničkih autobusa;
usluge paket aranžmana za organiziranje putovanja;
usluge razgledavanja; usluge razgledavanja, turističkih
vodiča i izleta; usluge rezervacije i bookiranja za
prijevoz; usluge rezervacije i bookiranja za izlete;
usluge rezervacije turističkih agencija; usluge
rezervacije turističkih putovanja; usluge rezervacije za
izlete; usluge rezerviranja putovanja i prijevoza; usluge
rezerviranja putovanja; usluge turističke agencije za
organiziranje turističkog putovanja; usluge turističke
agencije u svezi s putovanjima autobusom; usluge
turističke agencije za organiziranje putovanja; usluge
turističke agencije i rezervacija; usluge turističkih
agenata u svezi s organiziranjem putovanja; usluge
turističkih vodiča; usluge turističkog vođenja; usluge
turoperatora
43 agencije za pružanje smještaja [u hotelima i
pansionima];
agencije
za
smještaj
[hotelski,
pansionski]; agencijske usluge za rezervaciju
privremenog smještaja; hotelijerske usluge [smještaj];
hotelske rezervacije; hotelske usluge; iznajmljivanje
turističkih kuća; iznajmljivanje turističkog smještaja;
organiziranje hotelskog smještaja; organiziranje
smještaja za turiste; organiziranje turističkog smještaja;
pružanje turističkog smještaja; turiste (Organiziranje
smještaja za -); turističke agencije za organizaciju
smještaja; usluge agencija za pružanje smještaja;
29
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
morskih brodova; iznajmljivanje [čarter] plovila;
organiziranje ekskurzija; organiziranje ekspedicija;
organiziranje gradskih izleta s razgledavanjem;
organiziranje izleta i krstarenja; organiziranje izleta s
razgledavanjem; organiziranje kratkih putovanja;
organiziranje
krstarenja;
organiziranje
odmora;
organiziranje prijevoza za poslovne korisnike;
organiziranje
putnih
aranžmana;
organiziranje
turističkih izleta; organiziranje turističkih putovanja;
planiranje putovanja; pružanje usluga krstarenja na
jahtama; putnička agencija; putničke agencije;
organiziranje putnih aranžmana; turističke agencije;
turističke posjete; turistički pratitelj; usluge planiranja
izleta; usluge putničke agencije, odnosno, rezerviranje
i predbilježbe za prijevoz; usluge putničkih autobusa;
usluge paket aranžmana za organiziranje putovanja;
usluge razgledavanja; usluge razgledavanja, turističkih
vodiča i izleta; usluge rezervacije i bookiranja za
prijevoz; usluge rezervacije i bookiranja za izlete;
usluge rezervacije turističkih agencija; usluge
rezervacije turističkih putovanja; usluge rezervacije za
izlete; usluge rezerviranja putovanja i prijevoza; usluge
rezerviranja putovanja; usluge turističke agencije za
organiziranje turističkog putovanja; usluge turističke
agencije u svezi s putovanjima autobusom; usluge
turističke agencije za organiziranje putovanja; usluge
turističke agencije i rezervacija; usluge turističkih
agenata u svezi s organiziranjem putovanja; usluge
turističkih vodiča; usluge turističkog vođenja; usluge
turoperatora
43 agencije za pružanje smještaja [u hotelima i
pansionima];
agencije
za
smještaj
[hotelski,
pansionski]; agencijske usluge za rezervaciju
privremenog smještaja; hotelijerske usluge [smještaj];
hotelske rezervacije; hotelske usluge; iznajmljivanje
turističkih kuća; iznajmljivanje turističkog smještaja;
organiziranje hotelskog smještaja; organiziranje
smještaja za turiste; organiziranje turističkog smještaja;
pružanje turističkog smještaja; turiste (Organiziranje
smještaja za -); turističke agencije za organizaciju
smještaja; usluge agencija za pružanje smještaja;
usluge agencije za rezerviranje turističkog smještaja;
usluge agencije za rezerviranje hotelskog smještaja;
usluge turističkih agencija za rezerviranje hotelskog
smještaja; usluge turističkih agencija za hotelske
rezervacije; usluge turističkih kampova [smještaj];
usluge turističkog smještaja; usluge za rezervaciju
turističkog smještaja
usluge agencije za rezerviranje turističkog smještaja;
usluge agencije za rezerviranje hotelskog smještaja;
usluge turističkih agencija za rezerviranje hotelskog
smještaja; usluge turističkih agencija za hotelske
rezervacije; usluge turističkih kampova [smještaj];
usluge turističkog smještaja; usluge za rezervaciju
turističkog smještaja
(210)
Z20150717A
(220)
(442)
(731)
(540)
More Mandić d.o.o.
Babčanska 10, 23207 Sv. Filip i Jakov, HR
17.06.2015.
31.07.2015.
Majestic Croatia
(511)
(210)
39 agencije za rezerviranje putovanja; agenti za
organizaciju putovanja; iznajmljivanje automobila s
vozačem; iznajmljivanje [čarter] brodova; iznajmljivanje
[čarter] brodica; iznajmljivanje [čarter] čamaca;
iznajmljivanje [čarter] jahti; iznajmljivanje [čarter]
morskih brodova; iznajmljivanje [čarter] plovila;
organiziranje ekskurzija; organiziranje ekspedicija;
organiziranje gradskih izleta s razgledavanjem;
organiziranje izleta i krstarenja; organiziranje izleta s
razgledavanjem; organiziranje kratkih putovanja;
organiziranje
krstarenja;
organiziranje
odmora;
organiziranje prijevoza za poslovne korisnike;
organiziranje
putnih
aranžmana;
organiziranje
turističkih izleta; organiziranje turističkih putovanja;
planiranje putovanja; pružanje usluga krstarenja na
jahtama; putnička agencija; putničke agencije;
organiziranje putnih aranžmana; turističke agencije;
turističke posjete; turistički pratitelj; usluge planiranja
izleta; usluge putničke agencije, odnosno, rezerviranje
i predbilježbe za prijevoz; usluge putničkih autobusa;
usluge paket aranžmana za organiziranje putovanja;
usluge razgledavanja; usluge razgledavanja, turističkih
vodiča i izleta; usluge rezervacije i bookiranja za
prijevoz; usluge rezervacije i bookiranja za izlete;
usluge rezervacije turističkih agencija; usluge
rezervacije turističkih putovanja; usluge rezervacije za
izlete; usluge rezerviranja putovanja i prijevoza; usluge
rezerviranja putovanja; usluge turističke agencije za
organiziranje turističkog putovanja; usluge turističke
agencije u svezi s putovanjima autobusom; usluge
turističke agencije za organiziranje putovanja; usluge
turističke agencije i rezervacija; usluge turističkih
agenata u svezi s organiziranjem putovanja; usluge
turističkih vodiča; usluge turističkog vođenja; usluge
turoperatora
43 agencije za pružanje smještaja [u hotelima i
pansionima];
agencije
za
smještaj
[hotelski,
pansionski]; agencijske usluge za rezervaciju
privremenog smještaja; hotelijerske usluge [smještaj];
hotelske rezervacije; hotelske usluge; iznajmljivanje
turističkih kuća; iznajmljivanje turističkog smještaja;
organiziranje hotelskog smještaja; organiziranje
smještaja za turiste; organiziranje turističkog smještaja;
pružanje turističkog smještaja; turiste (Organiziranje
smještaja za -); turističke agencije za organizaciju
smještaja; usluge agencija za pružanje smještaja;
usluge agencije za rezerviranje turističkog smještaja;
usluge agencije za rezerviranje hotelskog smještaja;
usluge turističkih agencija za rezerviranje hotelskog
smještaja; usluge turističkih agencija za hotelske
rezervacije; usluge turističkih kampova [smještaj];
usluge turističkog smještaja; usluge za rezervaciju
turističkog smještaja
Z20150718A
(220)
(442)
(731)
(540)
More Mandić d.o.o.
Babčanska 10, 23207 Sv. Filip i Jakov, HR
17.06.2015.
31.07.2015.
Secret Dalmatia
(511)
30
39 agencije za rezerviranje putovanja; agenti za
organizaciju putovanja; iznajmljivanje automobila s
vozačem; iznajmljivanje [čarter] brodova; iznajmljivanje
[čarter] brodica; iznajmljivanje [čarter] čamaca;
iznajmljivanje [čarter] jahti; iznajmljivanje [čarter]
(210)
Z20150774A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
Srđan Javorčić
Teutina 13, 21000 Split, HR
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
02.07.2015.
31.07.2015.
ADRIATICBOOKING
(511)
39 organiziranje putovanja, izleta i rezervacija; prijevoz i
pratnja putnika; rezerviranje i izdavanje karata za
putovanja; organiziranje putovanja; iznajmljivanje
vozila; prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje
proizvoda; organiziranje putovanja i savjetovanje;
organiziranje i pomoć za izdavanje viza; prijevoz robe i
putnika; organiziranje krstarenja; usluge brodova za
razonodu; iznajmljivanje vozila (uključujući automobile,
kamione, dječja kolica, brodove, skutere, motore);
usluge vozača; obavijesti o putovanjima i prijevozu:
usluge savjetovanja za sve gore navedeno
41 organiziranje i vođenje konferencija, kongresa,
seminara, simpozija i skupova; planiranje i
organiziranje privatnih ili korporativnih događaja i
održavanja priredbi; pružanje objekata i sredstava za
glazbu i razonodu poput plesnih promocija i događanja
u noćnim klubovima; usluge DJ-eva; organiziranje i
vođenje koncerata, zabava, raverskih zabava, priredbi,
događanja, predstava, natjecanja, konferencija,
seminara, izložbi i simpozija; pružanje objekata i
sredstava za koncerte, zabave, raverske zabave,
priredbe,
događanja,
predstave,
natjecanja,
konferencije, seminare, izložbe i simpozije; usluge
diskoteka, noćnih klubova i kabarea; usluge rezervacija
za koncerte, zabave, raverske zabave, priredbe,
događanja, predstave, natjecanja, konferencija,
seminare, izložbe i simpozije; nakladničke usluge i
elektroničko izdavaštvo
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
43 usluge hotela, barova, caféa i restorana; usluge
klubova za ponudu hrane i pića; usluge klubova za
godišnje odmore; ponuda smještaja i hrane u
barovima, usluge cateringa u noćnim klubovima;
usluge rezerviranja privremenog smještaja; usluge
okrepe (hranjenja); usluge cateringa uključujući usluge
mobilnog cateringa; usluge lounga; usluge vinskih i
koktel barova; usluge smještaja, hotela, hostela, bed &
breakfasta i prenoćišta; usluge rezerviranja hotela i
restorana; informacije o restoranima, barovima,
hotelima, menijima i pićima pružene on-line putem
računalne baze podataka ili interneta; usluge
privremenog smještaja, odnosno rezervacije i
iznajmljivanje vila, kuća, imanja, stanova; kampovi
(iskorištavanje terena za kampiranje); usluge
kampiranja na odmoru; usluge pružanja informacija i
savjetovanje za sve gore navedeno
(210)
Z20150783A
(220)
(442)
(731)
(540)
(591)
(531)
(511)
TISAK trgovačko dioničko društvo
Slavonska avenija 11a, 10000 Zagreb, HR
pisama cestovnim putem; prijevoz; prijevoz brodom;
prijevoz cestom; prijevoz cestovnim putem; prijevoz i
dostava robe; prijevoz i skladištenje; prijevoz i
skladištenje roba; prijevoz i skladištenje robe; prijevoz
kamionom; prijevoz kopnom; prijevoz kozmetike;
prijevoz kućanskih predmeta; prijevoz odjeće; prijevoz
(organiziranje -); prijevoz pošiljaka; prijevoz robe;
prijevoz robe kolicima; prijevozne usluge; prijevoznika
(usluge -); prikupljanje dokumenata; prikupljanje
paketa; prikupljanje paketa cestovnim putem;
prikupljanje paketa morskim putem; prikupljanje paketa
zračnim putem; prikupljanje pisama; prikupljanje robe;
privremeno skladištenje dostave; prosljeđivanje pošte;
pružanje podataka u svezi s načinom prijevoza;
razdioba novina; robe (pakiranje -); savjetodavne
usluge u svezi s ponovnim pakiranjem robe;
savjetodavne usluge u svezi s prepakiravanjem robe;
savjetodavne usluge u svezi s skladištenjem robe;
savjetodavne usluge u svezi s pakiranjem robe;
savjetodavne usluge u svezi s distribucijom robe;
skladištenje; skladištenje dokumenata; skladištenje i
dostava robe; skladištenje paketa; skladištenje
pošiljaka; skladištenje robe; upute [obavijesti] o
prijevozu; usluge cestovnog prijevoza; usluge
distribucije; usluge dostave; usluge dostave pošiljaka;
usluge dostavljanja robe; usluge istovara; usluge
organiziranja prijevoza; usluge organiziranja prijevoza
cestovnim putem; usluge otpremanja pošiljke; usluge
otpreme; usluge otpremništva; usluge otpremništva u
svezi s organiziranjem prijevoza robe; usluge
pakiranja; usluge pakiranja i skladištenja; usluge
prijevoza (cestovni -); usluge prijevoza i dostave
zračnim, cestovnim, željezničkim i morskim putem;
usluge prijevoza motornim vozilima; usluge prijevoza
robe na kratkim relacijama; usluge prikupljanja
pošiljaka; usluge primanja pošiljaka; usluge pružanja
obavijesti o prijevozu; usluge sigurnog skladištenja
[prijevoz]; usluge skladištenja pošiljaka; usluge
skladištenja robe; usluge vozača; utovar kamiona;
vozačke usluge
07.07.2015.
31.07.2015.
žuta, crna
01.03.01; 01.03.07; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08
39 ambalažiranje i usluge pakiranja; ambalažiranje
proizvoda; aranžmani za prijevoz kopnenim, morskim i
zračnim putem; automobilski prijevoz; carinsko
skladište; carinsko skladištenje; carinsko skladištenje
robe; cestovna dostava pošiljaka; cijenama prijevoza
(pružanje informacija u svezi s -); distribucija pošiljaka;
distribucija [prijevoz] maloprodajne robe; distribucija
[prijevoz] robe morskim putem; distribucija [prijevoz]
robe cestovnim putem; distribucija [prijevoz] robe
zračnim putem; dostava dokumenata pomoću
neelektroničkih sredstava; dostava dokumenata
[ručna]; dostava i skladištenje robe; dostava
korespondencije; dostava novina; dostava paketa;
dostava pisama; dostava poruka [kurirska]; dostava
pošiljaka; dostava pošiljaka cestovnim putem; dostava
pošiljaka kopnenim putem; dostava pošiljaka
posredstvom dostavljača; dostava pošiljaka zračnim
putem; dostava robe naručene poštom; dostava robe
posredstvom kurira; dostavljačke usluge; dostavljačke
usluge [prijevoz pošte ili robe]; dostavljačke usluge
[roba]; dostavljačke usluge za dostavu paketa;
dostavljačke usluge za dostavu pošiljaka; dostavljačke
usluge za dostavu robe; informacije o prijevozu;
informacije o skladištenju; informacije u svezi s
prijevozom (usluge pružanja - ); informacije u svezi
skladištenja; informativne usluge u svezi s načinima
prijevoza; isporuka [distribucija] robe; isporuka
korespondencije poštom i/ili posredstvom kurira;
isporuka paketa; isporuka pošte; isporuka vrijednosti;
iznajmljivanje poštanskih sandučića; iznajmljivanje
poštanskog sandučića; kamionski prijevoz; kurira
(dostava robe posredstvom -); kurirske usluge; kurirske
usluge (putne -); kurirske usluge za pisma; kurirske
usluge za poruke; odlaganje robe; organiziranje
dostave pošiljaka morskim i zračnim putem;
organiziranje dostave robe; organiziranje dostave robe
poštom; organiziranje otpreme robe; organiziranje
pomorskog
prijevoza
pošiljaka;
organiziranje
preuzimanja robe; organiziranje preuzimanja pošiljaka;
organiziranje preuzimanja paketa; organiziranje
prijevoza; organiziranje prijevoza kopnom, morem i
zrakom; organiziranje prijevoza pošiljaka; organiziranje
prijevoza robe; organiziranje prijevoza za poslovne
korisnike; organiziranje usluga prijevoza kopnom,
morem i zrakom; otprema morem; otprema paketa;
otprema
pismovnih
pošiljaka;
otprema
robe;
otpremanje; otpremanje dokumenata; otpremanje robe;
pakiranje; pakiranje i skladištenje robe; pakiranje
proizvoda; pakiranje robe; pakiranje robe radi
preseljenja; pisama (dostava -); pisama (prikupljanje -);
podaci o prijevozu; pomorski prijevoz; posredovanje u
prijevozu; poštanske usluge; poštanski sandučići
(iznajmljivanje -); pregled robe prije prijevoza;
prekonoćna pohrana pisama u skladištima; prekonoćni
prijevoz pisama zračnim putem; prekonoćni prijevoz
(210)
Z20150784A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
08.07.2015.
31.07.2015.
Radomir Mandić
Ulica kralja Petra Svačića 4, 10410 Velika Gorica, HR
ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠKARICA I PARTNERI, Zagreb,
HR
crna, bijela, plava
26.04.01; 26.04.08; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
39 opskrba električnom energijom i njena distribucija;
opskrba plinom (distribucija); opskrba toplinom
(distribucija)
RAZRED 40
(210)
Z20150792A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
10.07.2015.
31.07.2015.
RUSTICA MODERNA d.o.o.
Kninski trg 6, 10000 Zagreb, HR
MAMIĆ GRGIĆ odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, HR
RUSTICA MODERNA
(511)
40 digitalna restauracija fotografija; digitalno retuširanje
fotografija; ispis fotografija iz digitalnih medija;
razvijanje
fotografija;
reprodukcija
fotografija;
restauracija fotografija; retuširanje fotografija; tiskanje
fotografija;
fotografska
obrada;
metaliziranje;
oblikovanje namještaja; obrada
drva; obrada
(fotografska -); obrada fotografskih slika; obrada i
rezanje drveta; rezbarenje drva; stilska stolarija; stilska
stolarija (prilagođena proizvodnja); struganje drvenih
predmeta; struganje namještaja; tiskanje fotografija;
usluge 3D reprodukcije; zaštita drva; oblikovanje
31
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
namještaja; proizvodnja namještaja po narudžbi;
proizvodnja namještaja prema narudžbi i specifikaciji
drugih
41 audio i video produkcija i fotografija; fotografija iz
zraka; fotografiranje; fotografske reportaže; fotografske
usluge; iznajmljivanje foto aparata; obrada fotografija;
obrazovne usluge u svezi s fotografijom; portretna
fotografija; slaganje fotografija za druge; snimanje
fotografija iz zraka; uređivanje fotografija; usluge
fotografa; iznajmljivanje video kamera; iznajmljivanje
video opreme; ponuda studija za snimanje video
materijala;
produkcija
video
filmova;
usluge
iznajmljivanja audio i video opreme; usluge video
snimanja; videosnimanje
42 arhitektonski
dizajn;
arhitektonski
dizajn
za
ukrašavanje
interijera;
arhitektura;
ažuriranje
internetskih stranica za druge; ažuriranje internetskih
stranica; crtanje (tehničko -); dizajn ambalaže; dizajn
dekoracije interijera; dizajn grafike i znakovlja u svrhu
korporativnog identiteta; dizajn i ažuriranje početnih i
internetskih stranica; dizajn i grafički dizajn za izradu
internetskih stranica; dizajn i grafički dizajn za izradu
internetskih stranica; dizajn i izrada internetskih
stranica za druge; dizajn i izrada početnih stranica i
internetskih stranica; dizajn i izrada stranica i
internetskih stranica; dizajn i kreiranje internetskih
stranica za druge; dizajn i održavanje internetskih
stranica za druge; dizajn (Industrijski -); dizajn
industrijskih proizvoda; dizajn interijera; dizajn kuhinja;
dizajn nakita; dizajn namještaja; dizajn poslovnih
prostora; dizajn proizvoda; dizajn tiskanog materijala;
dizajn uredskog namještaja; dizajn uzorka; dizajniranje
ambalaže; grafički dizajn; grafički dizajn za kompilaciju
web stranica na Internetu; grafičko dizajniranje; hosting
internetskih stranica; hosting web stranica; ilustracijske
usluge (dizajn); industrijski i grafički dizajn; izrada
računalnih programa; izrada računalnog softvera;
izrada tehničkih crteža; planiranje [projektiranje]
restorana; planiranje [projektiranje] trgovina; planiranje
[projektiranje] kupaonica; planiranje [projektiranje]
kuhinja; planiranje [projektiranje] ureda; planiranje
prostora [dizajn] za interijere; planiranje prostorija;
projektiranje kuhinja; usluge dizajna interijera i
eksterijera; usluge dizajna interijera; usluge dizajna
internetskih stranica; usluge dizajna namještaja; usluge
dizajna proizvoda; usluge dizajna u svezi s unutrašnjim
uređenjem; usluge projektiranja u svezi s unutrašnjim
uređenjem ureda; usluge projektiranja u svezi s
unutrašnjim uređenjem doma; usluge projektiranja u
svezi s restoranima; usluge projektiranja u svezi s
arhitekturom; dizajn namještaja; dizajn uredskog
namještaja; dizajniranje namještaja; usluge dizajna
namještaja; usluge dizajna u svezi s tkaninama za
namještaj; dizajn dekoracije interijera; dizajn interijera;
dizajn interijera trgovina; dizajn komercijalnog
interijera; informativne usluge u svezi s usklađivanjem
boja, slika i namještaja pri dizajnu interijera;
konzultantske usluge u svezi s dizajnom interijera;
savjetodavne usluge za dizajn interijera; usluge dizajna
interijera i eksterijera; usluge dizajna interijera
RAZRED 41
(210)
(731)
(540)
Z20150768A
AKADEMIJA SVEGA
Castel 57, 52211 Bale, HR
(220)
(442)
30.06.2015.
31.07.2015.
LAST MINUTE OPEN
JAZZ FESTIVAL
(531)
(511)
32
01.15.21; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10
41 distribucija filma; festivali (organiziranje -) u rekreativne
svrhe; glazbena produkcija; glazbene izvedbe uživo;
glazbene priredbe; glazbeni koncerti; glazbeni koncerti
putem radija; glazbeni koncerti putem televizije;
glazbeni
koncerti
uživo;
glazbenih
događaja
(organiziranje -); izvedba glazbe; izvedba glazbenih
programa; izvedba plesa, glazbe i dramskih predstava;
izvedbe glazbenih sastava uživo; izvedbe glazbenih
skupina uživo; izvedbe (prezentiranje uživo -); izvedbe
(prikazivanje uživo -); izvedbe rock sastava uživo;
izvođenje glazbene zabave od strane vokalnih skupina;
izvođenje glazbene zabave od strane instrumentalnih
skupina; izvođenje glazbenih koncerata; izvođenje
humorističnih nastupa uživo; izvođenje koncerata;
koncertne usluge; kulturne usluge; održavanje
glazbenih priredbi; održavanje priredbi u živo;
organiziranje festivala; organiziranje festivala jazz
glazbe; organiziranje festivala u zabavne svrhe;
organiziranje festivala u svrhu poduke; organiziranje
festivala u kulturne svrhe; organiziranje festivala u
obrazovne svrhe; organiziranje glazbenih izvedbi;
organiziranje glazbenih koncerata; organiziranje
glazbenih priredbi; organiziranje glazbenih zabava;
organiziranje i vođenje koncerata; organiziranje
koncerata; organiziranje priredbi; produkcija filmova;
pružanje glazbene zabave; pružanje glazbenih izvedbi
uživo; pružanje zabave uživo; pružanje žive glazbe;
režiranje glazbenih programa; upravljanje koncertima;
usluge filmske produkcije; usluge glazbenih festivala;
usluge glazbenih koncerata; usluge organiziranja
zabavnog programa na pozornici; usluge orkestra;
usluge proizvodnje zabava uživo; usluge u svezi s
izvedbom glazbenih skupina uživo; usluge u svezi s
produkcijom priredbi uživo; usluge zabave uživo;
usluge žive glazbe; zabava u obliku koncerata;
zabavne usluge u svezi s jazz glazbom
(210)
Z20150782A
(220)
(442)
(731)
(540)
(591)
(531)
(511)
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR
07.07.2015.
31.07.2015.
zelena, crvena
22.03.01; 22.03.05; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.04; 29.01.01;
29.01.03
41 pružanje obrazovnih usluga u svezi s prehranom;
pružanje poduke u svezi s prehranom; podučavanje u
svezi s prehranom; vođenje predavanja o prehrani;
poduka o prehrani [nemedicinskoj]; interaktivna
zabava; informativne usluge u svezi s školama;
dogovaranje, izvođenje i organizacija radionica
[osposobljavanje]
43 pružanje savjeta o receptima; konzultantske usluge u
svezi s pripremom hrane; priprema hrane i pića;
oblikovanje hrane; priprema hrane; kulinarski savjeti;
konzultantske usluge u svezi s kulinarskim vještinama;
konzultantske usluge u svezi s hranom
44 pružanje informacija o prehrambenim i nutricionističkim
savjetima; stručne konzultacije koje se odnose na
prehranu; pružanje informacija u svezi s prehranom;
stručna savjetovanja u svezi s prehranom; stručne
konzultacije o prehrani; pružanje savjeta o prehrani;
pružanje uputa za prehranu; pružanje informacija o
prehrambenim dodacima i prehrani; konzultacije o
prehrani; savjetovanje o prehrani; pružanje informacija
o prehrambenim i nutricionističkim dodacima prehrani;
pružanje nutritivnih informacija o hrani; prehrambeni i
nutricionistički savjeti; nutricionističko savjetovanje;
konzultantske usluge koje se odnose na prehranu
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Kazalo brojeva prijava žigova
Broj prijave žiga
(210)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Z20140513A
9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Z20141488A
25, 29, 30, 35, 43
Z20141489A
25, 29, 30, 35, 43
Z20150053A
30
Z20150467A
3
Z20150556A
29
Z20150570A
14, 35, 36
Z20150599A
32
Z20150649A
31
Z20150658A
2, 17, 19
Z20150665A
16
Z20150666A
35, 36, 43
Z20150667A
35
Z20150678A
33
Z20150693A
16, 35, 39
Z20150713A
5
Z20150716A
39, 43
Z20150717A
39, 43
Z20150718A
39, 43
Z20150719A
5, 29, 30, 31, 43
Z20150721A
9, 36, 42
Z20150722A
35, 41, 43
Z20150729A
5
Z20150730A
5
Z20150731A
16, 35, 41
Z20150732A
16, 35, 41
Z20150733A
16, 29, 35
Z20150734A
16, 30, 35
Z20150736A
6, 7, 16
Z20150737A
30, 35, 40
Z20150740A
29, 30
Broj prijave žiga
(210)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Z20150741A
29, 30
Z20150742A
29, 30
Z20150743A
29, 30
Z20150744A
29, 30
Z20150745A
18, 25, 35
Z20150746A
18, 25, 35
Z20150747A
9, 16, 35, 38, 41
Z20150750A
29, 30, 31, 32
Z20150751A
35
Z20150752A
30
Z20150753A
3, 5
Z20150754A
28, 41, 43
Z20150757A
18, 24, 25
Z20150758A
18, 24, 25
Z20150759A
18, 24, 25
Z20150760A
30
Z20150761A
18, 25, 35
Z20150762A
18, 25, 35
Z20150763A
18, 25, 35
Z20150764A
5
Z20150765A
14
Z20150767A
25, 26, 35
Z20150768A
41
Z20150769A
29, 30, 31
Z20150770A
9, 41, 45
Z20150771A
30
Z20150772A
28
Z20150773A
29, 30, 31
Z20150774A
39, 41, 43
Z20150775A
6, 20, 35
33
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Broj prijave žiga
(210)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Z20150778A
16, 25, 32, 41
Z20150782A
41, 43, 44
Z20150783A
39
Z20150784A
39
Z20150786A
3
Z20150792A
40, 41, 42
34
Broj prijave žiga
(210)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Z20150794A
29, 31, 33
Z20150795A
33, 43
Z20150797A
29, 30, 31
Z20150799A
16, 35, 36
Z20150809A
3, 5, 44
Z20150810A
28, 35, 38, 41, 43
Z20150816A
3
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava
žigova
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
RAZRED 2
SELES ZASTUPSTVA d.o.o. ........................................ Z20150658A
RAZRED 3
Brlečić Nika .................................................................. Z20150809A
Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation) ................................................. Z20150786A
Farmaceutska Hemijska Kozmetička
industrija ALKALOID AD - Skopje ................................. Z20150816A
GABA International Holding GmbH ............................... Z20150467A
Ulrich Jüstrich Holding AG ............................................ Z20150753A
Uroić Bruno Christian ................................................... Z20150809A
RAZRED 5
BIMEDA AMEA LIMITED.............................................. Z20150730A
Brlečić Nika .................................................................. Z20150809A
Chiavalon Sandi ........................................................... Z20150719A
Chiavalon Tedi ............................................................. Z20150719A
Farmaceutska Hemijska Kozmetička
industrija ALKALOID AD - Skopje ................................. Z20150729A
GALENICA PHARMACEUTICAL
INDUSTRY S.A. ........................................................... Z20150764A
TERRA LAB d.o.o. ....................................................... Z20150713A
Ulrich Jüstrich Holding AG ............................................ Z20150753A
Uroić Bruno Christian ................................................... Z20150809A
RAZRED 6
Božić Damir .................................................................. Z20150775A
FILIR d.o.o. .................................................................. Z20150736A
RAZRED 7
FILIR d.o.o. .................................................................. Z20150736A
RAZRED 9
ADRIATIC MEDIA d.o.o................................................ Z20140513A
Aircash d.o.o. ............................................................... Z20150721A
Lukšić Eva.................................................................... Z20150770A
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge ...................................... Z20150747A
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
RAZRED 17
SELES ZASTUPSTVA d.o.o. ........................................ Z20150658A
RAZRED 18
FALETO PROMET d.o.o. ....................... Z20150761A, Z20150762A
.................................................................................... Z20150763A
MIDREN d.o.o. ....................................... Z20150745A, Z20150746A
PET SEZONA d.o.o................................ Z20150757A, Z20150758A
.................................................................................... Z20150759A
RAZRED 19
SELES ZASTUPSTVA d.o.o. ........................................ Z20150658A
RAZRED 20
Božić Damir.................................................................. Z20150775A
RAZRED 24
PET SEZONA d.o.o................................ Z20150757A, Z20150758A
.................................................................................... Z20150759A
RAZRED 25
FALETO PROMET d.o.o. ....................... Z20150761A, Z20150762A
.................................................................................... Z20150763A
MIDREN d.o.o. ....................................... Z20150745A, Z20150746A
PET SEZONA d.o.o................................ Z20150757A, Z20150758A
.................................................................................... Z20150759A
Reeves Charles Taylor ................................................. Z20150778A
Tomažić Jakumatović Maja .......................................... Z20150767A
Vedrić Božidar ........................................ Z20141488A, Z20141489A
RAZRED 26
Tomažić Jakumatović Maja .......................................... Z20150767A
RAZRED 28
CREATIVE IMPACT INC. ............................................. Z20150772A
FAVBET d.o.o. ............................................................. Z20150810A
SONIK d.d. ................................................................... Z20150754A
RAZRED 14
RAZRED 29
Gauranga d.o.o. ........................................................... Z20150570A
Kate Spade LLC ........................................................... Z20150765A
Bio-zone društvo s ograničenom
odgovornošću za usluge i trgovinu................................ Z20150750A
Chiavalon Sandi ........................................................... Z20150719A
Chiavalon Tedi ............................................................. Z20150719A
FABIAN d.o.o. .............................................................. Z20150556A
FORUM ORGO d.o.o. za usluge .................................. Z20150769A
Kandit d.o.o. ........................................... Z20150740A, Z20150741A
.............................................................. Z20150742A, Z20150743A
.................................................................................... Z20150744A
Lidl Stiftung & Co. KG .................................................. Z20150733A
Vedrić Božidar ........................................ Z20141488A, Z20141489A
Vrabec Goran......................................... Z20150773A, Z20150797A
VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO
INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.................................... Z20150794A
RAZRED 16
ADRIATIC MEDIA d.o.o................................................ Z20140513A
BAILO SAVJETOVANJE d.o.o...................................... Z20150799A
BJELOVARAC društvo s
ograničenom odgovornošću za
izdavaštvo i usluge ................................. Z20150731A, Z20150732A
FILIR d.o.o. .................................................................. Z20150736A
Lidl Stiftung & Co. KG............................. Z20150733A, Z20150734A
MOJ PLANER obrt za proizvodnju i
dizajn ........................................................................... Z20150665A
Reeves Charles Taylor ................................................. Z20150778A
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge ...................................... Z20150747A
SOLITUM d.o.o. ........................................................... Z20150693A
RAZRED 30
35
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
Bio-zone društvo s ograničenom
odgovornošću za usluge i trgovinu ................................ Z20150750A
Chiavalon Sandi ........................................................... Z20150719A
Chiavalon Tedi ............................................................. Z20150719A
C-M d.o.o. .................................................................... Z20150760A
FORUM ORGO d.o.o. za usluge ................................... Z20150769A
Kandit d.o.o. ........................................... Z20150740A, Z20150741A
............................................................... Z20150742A, Z20150743A
..................................................................................... Z20150744A
Kentucky Fried Chicken International
Holdings, Inc. ............................................................... Z20150752A
KRAŠ, prehrambena industrija d.d. ............................... Z20150053A
Lidl Stiftung & Co. KG ................................................... Z20150734A
Marodi d.o.o. ................................................................ Z20150737A
Šerić Ana ..................................................................... Z20150771A
Vedrić Božidar ........................................ Z20141488A, Z20141489A
Vrabec Goran ......................................... Z20150773A, Z20150797A
RAZRED 31
Bio-zone društvo s ograničenom
odgovornošću za usluge i trgovinu ................................ Z20150750A
Chiavalon Sandi ........................................................... Z20150719A
Chiavalon Tedi ............................................................. Z20150719A
FORUM ORGO d.o.o. za usluge ................................... Z20150769A
Vrabec Goran ......................................... Z20150773A, Z20150797A
VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO
INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. ................................... Z20150794A
Zagrebačka udruga proizvođača
trešanja ........................................................................ Z20150649A
RAZRED 32
Bio-zone društvo s ograničenom
odgovornošću za usluge i trgovinu ................................ Z20150750A
DALMACIJAVINO d.d. u stečaju ................................... Z20150599A
Reeves Charles Taylor ................................................. Z20150778A
RAZRED 33
IĆE I PIĆE d.o.o. .......................................................... Z20150678A
VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO
INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. ............. Z20150794A, Z20150795A
RAZRED 35
ADRIATIC MEDIA d.o.o. ............................................... Z20140513A
Advance Magazine Publishers Inc. ............................... Z20150751A
BAILO SAVJETOVANJE d.o.o...................................... Z20150799A
BJELOVARAC društvo s
ograničenom odgovornošću za
izdavaštvo i usluge ................................. Z20150731A, Z20150732A
Bogčev Mihael .............................................................. Z20150722A
Božić Damir .................................................................. Z20150775A
FALETO PROMET d.o.o......................... Z20150761A, Z20150762A
..................................................................................... Z20150763A
FAVBET d.o.o. ............................................................. Z20150810A
Gauranga d.o.o. ........................................................... Z20150570A
Horvatić Dario............................................................... Z20150722A
Kimpton Hotel & Restaurant Group,
LLC ........................................................ Z20150666A, Z20150667A
Lidl Stiftung & Co. KG ............................. Z20150733A, Z20150734A
Marodi d.o.o. ................................................................ Z20150737A
MIDREN d.o.o. ....................................... Z20150745A, Z20150746A
Petričević Dejan ........................................................... Z20150722A
Petrikovski Kristijan ...................................................... Z20150722A
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge ...................................... Z20150747A
SOLITUM d.o.o. ........................................................... Z20150693A
Šikulec Dominik ............................................................ Z20150722A
Tomažić Jakumatović Maja........................................... Z20150767A
36
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
Vedrić Božidar ........................................ Z20141488A, Z20141489A
RAZRED 36
ADRIATIC MEDIA d.o.o................................................ Z20140513A
Aircash d.o.o. ............................................................... Z20150721A
BAILO SAVJETOVANJE d.o.o. .................................... Z20150799A
Gauranga d.o.o. ........................................................... Z20150570A
Kimpton Hotel & Restaurant Group,
LLC .............................................................................. Z20150666A
RAZRED 37
ADRIATIC MEDIA d.o.o................................................ Z20140513A
RAZRED 38
ADRIATIC MEDIA d.o.o................................................ Z20140513A
FAVBET d.o.o. ............................................................. Z20150810A
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge...................................... Z20150747A
RAZRED 39
ADRIATIC MEDIA d.o.o................................................ Z20140513A
Javorčić Srđan ............................................................. Z20150774A
Mandić Radomir ........................................................... Z20150784A
More Mandić d.o.o.................................. Z20150716A, Z20150717A
.................................................................................... Z20150718A
SOLITUM d.o.o. ........................................................... Z20150693A
TISAK trgovačko dioničko društvo ................................ Z20150783A
RAZRED 40
ADRIATIC MEDIA d.o.o................................................ Z20140513A
Marodi d.o.o. ................................................................ Z20150737A
RUSTICA MODERNA d.o.o. ......................................... Z20150792A
RAZRED 41
ADRIATIC MEDIA d.o.o................................................ Z20140513A
AKADEMIJA SVEGA .................................................... Z20150768A
BJELOVARAC društvo s
ograničenom odgovornošću za
izdavaštvo i usluge ................................. Z20150731A, Z20150732A
Bogčev Mihael.............................................................. Z20150722A
FAVBET d.o.o. ............................................................. Z20150810A
Horvatić Dario .............................................................. Z20150722A
Javorčić Srđan ............................................................. Z20150774A
Lukšić Eva.................................................................... Z20150770A
Petričević Dejan ........................................................... Z20150722A
Petrikovski Kristijan ...................................................... Z20150722A
PODRAVKA prehrambena industrija
d.d................................................................................ Z20150782A
Reeves Charles Taylor ................................................. Z20150778A
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge...................................... Z20150747A
RUSTICA MODERNA d.o.o. ......................................... Z20150792A
SONIK d.d. ................................................................... Z20150754A
Šikulec Dominik............................................................ Z20150722A
RAZRED 42
ADRIATIC MEDIA d.o.o................................................ Z20140513A
Aircash d.o.o. ............................................................... Z20150721A
RUSTICA MODERNA d.o.o. ......................................... Z20150792A
RAZRED 43
Bogčev Mihael.............................................................. Z20150722A
Chiavalon Sandi ........................................................... Z20150719A
Chiavalon Tedi ............................................................. Z20150719A
FAVBET d.o.o. ............................................................. Z20150810A
Horvatić Dario .............................................................. Z20150722A
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
Javorčić Srđan ............................................................. Z20150774A
Kimpton Hotel & Restaurant Group,
LLC .............................................................................. Z20150666A
More Mandić d.o.o. ................................. Z20150716A, Z20150717A
.................................................................................... Z20150718A
Petričević Dejan ........................................................... Z20150722A
Petrikovski Kristijan ...................................................... Z20150722A
PODRAVKA prehrambena industrija
d.d................................................................................ Z20150782A
SONIK d.d. ................................................................... Z20150754A
Šikulec Dominik ............................................................ Z20150722A
Vedrić Božidar ........................................ Z20141488A, Z20141489A
VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO
INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.................................... Z20150795A
RAZRED 44
Brlečić Nika .................................................................. Z20150809A
PODRAVKA prehrambena industrija
d.d. .............................................................................. Z20150782A
Uroić Bruno Christian ................................................... Z20150809A
RAZRED 45
Lukšić Eva ................................................................... Z20150770A
37
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Kazalo podnositelja prijava žigova
Podnositelj prijave
(731)
Broj prijave žiga
(210)
ADRIATIC MEDIA d.o.o. ............................................... Z20140513A
Advance Magazine Publishers Inc. ............................... Z20150751A
Aircash d.o.o. ............................................................... Z20150721A
AKADEMIJA SVEGA .................................................... Z20150768A
BAILO SAVJETOVANJE d.o.o...................................... Z20150799A
BIMEDA AMEA LIMITED .............................................. Z20150730A
Bio-zone društvo s ograničenom
odgovornošću za usluge i trgovinu ................................ Z20150750A
BJELOVARAC društvo s ograničenom
odgovornošću za izdavaštvo i usluge ...... Z20150731A, Z20150732A
Bogčev Mihael .............................................................. Z20150722A
Božić Damir .................................................................. Z20150775A
Brlečić Nika .................................................................. Z20150809A
Chiavalon Sandi ........................................................... Z20150719A
Chiavalon Tedi ............................................................. Z20150719A
C-M d.o.o. .................................................................... Z20150760A
Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation).................................................. Z20150786A
CREATIVE IMPACT INC. ............................................. Z20150772A
DALMACIJAVINO d.d. u stečaju ................................... Z20150599A
FABIAN d.o.o. .............................................................. Z20150556A
FALETO PROMET d.o.o......................... Z20150761A, Z20150762A
..................................................................................... Z20150763A
Farmaceutska Hemijska Kozmetička
industrija ALKALOID AD - Skopje ........... Z20150729A, Z20150816A
FAVBET d.o.o. ............................................................. Z20150810A
FILIR d.o.o. .................................................................. Z20150736A
FORUM ORGO d.o.o. za usluge ................................... Z20150769A
GABA International Holding GmbH ............................... Z20150467A
GALENICA PHARMACEUTICAL
INDUSTRY S.A. ........................................................... Z20150764A
Gauranga d.o.o. ........................................................... Z20150570A
Horvatić Dario............................................................... Z20150722A
IĆE I PIĆE d.o.o. .......................................................... Z20150678A
Javorčić Srđan.............................................................. Z20150774A
Kandit d.o.o. ........................................... Z20150740A, Z20150741A
............................................................... Z20150742A, Z20150743A
..................................................................................... Z20150744A
Kate Spade LLC ........................................................... Z20150765A
38
Podnositelj prijave
(731)
Broj prijave žiga
(210)
Kentucky Fried Chicken International
Holdings, Inc. ............................................................... Z20150752A
Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC Z20150666A, Z20150667A
KRAŠ, prehrambena industrija d.d. ............................... Z20150053A
Lidl Stiftung & Co. KG............................. Z20150733A, Z20150734A
Lukšić Eva.................................................................... Z20150770A
Mandić Radomir ........................................................... Z20150784A
Marodi d.o.o. ................................................................ Z20150737A
MIDREN d.o.o. ....................................... Z20150745A, Z20150746A
MOJ PLANER obrt za proizvodnju i
dizajn ........................................................................... Z20150665A
More Mandić d.o.o.................................. Z20150716A, Z20150717A
.................................................................................... Z20150718A
Petričević Dejan ........................................................... Z20150722A
Petrikovski Kristijan ...................................................... Z20150722A
PET SEZONA d.o.o. ............................... Z20150757A, Z20150758A
.................................................................................... Z20150759A
PODRAVKA prehrambena industrija
d.d................................................................................ Z20150782A
Reeves Charles Taylor ................................................. Z20150778A
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge...................................... Z20150747A
RUSTICA MODERNA d.o.o. ......................................... Z20150792A
SELES ZASTUPSTVA d.o.o. ........................................ Z20150658A
SOLITUM d.o.o. ........................................................... Z20150693A
SONIK d.d. ................................................................... Z20150754A
Šerić Ana ..................................................................... Z20150771A
Šikulec Dominik............................................................ Z20150722A
TERRA LAB d.o.o. ....................................................... Z20150713A
TISAK trgovačko dioničko društvo ................................ Z20150783A
Tomažić Jakumatović Maja .......................................... Z20150767A
Ulrich Jüstrich Holding AG ............................................ Z20150753A
Uroić Bruno Christian ................................................... Z20150809A
Vedrić Božidar ........................................ Z20141488A, Z20141489A
Vrabec Goran ......................................... Z20150773A, Z20150797A
VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO
INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. ............. Z20150794A, Z20150795A
Zagrebačka udruga proizvođača
trešanja ........................................................................ Z20150649A
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Objava upisa promjena u Registru prijava
žigova
Ograničenje popisa proizvoda i usluga
Broj prijave
žiga
(210)
Datum objave
prijave za
registraciju žiga
(442)
Popis proizvoda i usluga za
koje žig nastavlja vrijediti
Datum upisa
promjene
(511)
(580)
Z20150261A
24.04.2015
29 jaja, šlag pjena
30 brašno i proizvodi od žitarica, kruh, kolači, slastice
27.07.2015
Z20150262A
24.04.2015
29 jaja, šlag pjena
30 brašno i proizvodi od žitarica, kruh, kolači, slastice
27.07.2015
39
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Objava informacija o
međunarodnim
registracijama žigova za
koje je zatražena zaštita u
Republici Hrvatskoj
Gazzete OMPI des marques internationales/
WIPO Gazette of International Marks
broj 27/2015 (srpanj 2015.)
1. Registracije (Enregistrements/Registration):
Broj m.r.:
1255682
Datum reg.: 05.05.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Intel Corporation
US
9, 38, 41, 42
Broj m.r.:
1255712
Datum reg.: 27.05.2015.
Znak:
Broj m.r.:
1255841
Datum reg.: 21.05.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
United LC Capital
LLC
US
3, 9, 14, 18, 25, 35
Broj m.r.:
1255862
Datum reg.: 14.05.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1255978
Datum reg.: 11.03.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1255721
Datum reg.: 16.04.2014.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
WINSLOW LAND
INVEST AD
BG
1, 29, 31, 35, 36, 44,
45
Broj m.r.:
1255788
Datum reg.: 13.03.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
40
Motorola Trademark
Holdings, LLC
US
9
WELON (CHINA)
LTD
CN
28
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Taizhou Sienen
Fluid Control
Technology Co.,Ltd
CN
11
Broj m.r.:
1256452
Datum reg.: 14.04.2015.
Znak:
Khalaf Turki
UA
34
Broj m.r.:
1255923
Datum reg.: 23.10.2014.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
DELI GROUP CO.,
LTD.
CN
9, 16, 21
Broj m.r.:
1255989
Datum reg.: 21.07.2014.
Znak:
Guangdong Enaiter
Electrical
Appliances Co., Ltd.
CN
11
Nositelj:
Broj m.r.:
1256344
Datum reg.: 17.10.2014.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
HIT d.d. Nova
Gorica
SI
28, 41, 43, 44
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
YILDIZ HOLDING
ANONIM ŞIRKETI
TR
30
Broj m.r.:
1256172
Datum reg.: 17.04.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
International
Federation of
Accountants
US
16, 35, 42
Broj m.r.:
1255968
Datum reg.: 27.01.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
DE
5, 21, 31
Broj m.r.:
1256338
Datum reg.: 12.11.2014.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
IPEK KAGIT
SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI
TR
16
Broj m.r.:
1256458
Datum reg.: 08.06.2015.
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Changzhou Trina
Solar Energy
Co.,Ltd.
CN
9
41
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
2. Naknadne designacije (Désignation postérieures/ Subsequent designations)
Broj m.r.:
1060064
Datum reg.: 15.06.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ZHEJIANG
DOUBLE-LIN
VALVES CO., LTD
CN
6
Broj m.r.:
1097307
Datum reg.: 15.06.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Xi'an Senpol
International Trade
Co., Ltd.
CN
16
Broj m.r.:
1131744
Datum reg.: 15.06.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ZHEJIANG
CFMOTO POWER
CO., LTD.
CN
12
Broj m.r.:
1198623
Datum reg.: 24.04.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
RIVOPHARM S.A.
CH
5
Broj m.r.:
1206580
Datum reg.: 29.05.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
MarinaSun
Cellulose Industries
Co.
IR
5, 16
Broj m.r.:
1247607
Datum reg.: 26.06.2015.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
42
skinny drinks GmbH
DE
32, 33, 35
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Objava žigova
4 svijeće
15 glazbene kutije
RAZRED 1
(111) Z20141671
(210)
(151)
(450)
Z20141671A
(220)
(181)
(732)
(740)
(540)
Henkel Corporation
One Henkel Way, Rocky Hill, CT 06067, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
20.07.2015.
31.07.2015.
18.12.2014.
18.12.2024.
(111)
Z20141622
(151)
(450)
(210)
Z20141622A
(732)
JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka, HR
(220)
(181)
(540)
15.07.2015.
31.07.2015.
10.12.2014.
10.12.2024.
LOCTITE NIKAD NEĆE
RAZOČARATI!
(511)
1 ljepila za industrijsku uporabu
16 ljepila za uredske i kućanske potrebe
RAZRED 3
(111)
Z20141438
(210)
Z20141438A
(732)
Konzum trgovina na veliko i malo d.d.
Marijana Čavića 1a, 10000 Zagreb, HR
Sanja Artuković, Zagreb, HR
(151)
(450)
(220)
(181)
(740)
(540)
21.07.2015.
31.07.2015.
04.11.2014.
04.11.2024.
(591)
(531)
(511)
(111)
žuta, narančasta, crvena, crna, bijela
01.15.05; 02.09.04; 26.15.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
3 toaletni proizvodi; kozmetički proizvodi; parfimerijski
proizvodi
5 medicinski i veterinarski pripravci i proizvodi; dijetetski
proizvodi za medicinske potrebe; farmaceutski
proizvodi
35 oglašavanje [reklamiranje]
Z20141623
(151)
(450)
(210)
Z20141623A
(732)
JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka, HR
(220)
(181)
(591)
(531)
(511)
(111)
bijela, plava
27.05.01; 29.01.04
3 preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja;
preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i
struganje; sapuni; parfumerijski proizvodi, eterična ulja,
kozmetički proizvodi, losioni za kosu; proizvodi za
njegu zubi
Z20141602
(151)
(450)
(210)
Z20141602A
(732)
Maja Beroš
Zrisnko Frankopanska 37, 21300 Makarska, HR
DIATUS, društvo inovatora Split, Split, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
13.07.2015.
31.07.2015.
03.12.2014.
03.12.2024.
VODA PAMTI
(511)
3
(540)
15.07.2015.
31.07.2015.
10.12.2014.
10.12.2024.
preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja;
preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i
struganje; sapuni; parfumerijski proizvodi, eterična ulja,
kozmetički proizvodi, losioni za kosu; proizvodi za
njegu zubi
(591)
(531)
(511)
bijela, svjetlo siva, tamno siva, crna, svjetlo plava, tamno plava,
ljubičasta, zelena
02.09.04; 06.06.01; 26.15.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
3 toaletni proizvodi; kozmetički proizvodi; parfimerijski
proizvodi
5 medicinski i veterinarski pripravci i proizvodi; dijetetski
proizvodi za medicinske potrebe; farmaceutski
proizvodi
35 oglašavanje [reklamiranje]
43
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(111)
Z20141624
(151)
(450)
(210)
Z20141624A
(732)
JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka, HR
(220)
(181)
(540)
15.07.2015.
31.07.2015.
10.12.2014.
10.12.2024.
(591)
(531)
(511)
(591)
(531)
(511)
(111)
bijela, svjetlo plava, tamno plava, ljubičasta, zelena, narančasta,
crna, siva
02.09.04; 20.05.24; 26.15.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
3 toaletni proizvodi; kozmetički proizvodi; parfimerijski
proizvodi
5 medicinski i veterinarski pripravci i proizvodi; dijetetski
proizvodi za medicinske potrebe; farmaceutski
proizvodi
35 oglašavanje [reklamiranje]
Z20141627
(151)
(450)
Z20141627A
(732)
AMPULLA d.o.o. za usluge
Kranjčevićeva 49, 10000 Zagreb, HR
Gajski, Grlić, Prka i Partneri, odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb,
HR
(181)
(740)
(540)
(210)
Z20141676A
(732)
SALVI d.o.o.
F.S.Uspera 2, 52210 Rovinj, HR
(540)
(531)
(511)
(531)
(511)
11.07.04; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.11; 27.07.01
3 preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja;
preparati za čišćenje, poliranje, odmaščivanje i
struganje; sapuni; parfumerijski proizvodi, eterična ulja;
kozmetički proizvodi
7 perilice za rublje, strojevi za pranje posuđa,
elektromotori, strojevi za sušenje
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi;
izložbe (organiziranje izložbi) u komercijalne ili
reklamne svrhe; odnosi s javnošću; predstavljanje
proizvoda; demonstracija proizvoda; reklamiranje
online na informatičkoj mreži; reklamiranje putem radija
i televizije; sajmovi (organiziranje sajmova u
komercijalne ili reklamne svrhe); savjeti o organizaciji i
vođenju poslova; stručno savjetovanje o poslovima
(111)
Z20141644
(151)
(210)
Z20141644A
(220)
(450)
(181)
(732)
(540)
JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka, HR
Z20141676
(151)
(450)
(220)
(181)
17.07.2015.
31.07.2015.
19.12.2014.
19.12.2024.
13.07.2015.
31.07.2015.
11.12.2014.
11.12.2024.
(210)
(220)
(111)
zelena, plava, žuta, bijela, crna, crvena, narančasta, ljubičasta
02.09.04; 05.05.23; 29.01.15
3 toaletni proizvodi; kozmetički proizvodi; parfimerijski
proizvodi
5 medicinski i veterinarski pripravci i proizvodi; dijetetski
proizvodi za medicinske potrebe; farmaceutski
proizvodi
35 oglašavanje [reklamiranje]
15.07.2015.
31.07.2015.
12.12.2014.
12.12.2024.
18.07.01; 18.07.09; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.10
3 antibakterijski sapuni (nemedicinski); aromaterapijski
jastučići koji sadrže potpuri u spremnicima od tkanine;
aromatični potpuri; dezodoransi; gelovi za tuširanje;
hidratantne kreme [kozmetičke]; kreme za masažu,
neljekovite; kolonjska voda; kolonjske vode; kolonjska
vodica; mirisi i parfimerijski proizvodi; mirisi; mirisi u
spreju za prostorije; mirisi za osobnu uporabu; mirisi
[parfemi]; mirisne toaletne vodice; mirisni preparati;
mirisni sprej za tijelo; mirisni sapuni; mirisni štapići;
mirisni štapići za prostorije; parfem; parfemi;
parfemirane vodice; parfimirane kreme; parfumirani
sapuni; parfimerijski proizvodi; parfimirane kreme;
parfimiranje zraka (pripravci za-); sapuni; sapuni za
njegu tijela; sapuni i gelovi; sprejevi za osvježavanje
prostora; sprejevi za osvježavanje prostorija; sprejevi
za tijelo; sprejevi za tijelo [neljekoviti]; tekući sapun;
tekući sapuni; toaletna voda; toaletne vodice; toaletni
proizvodi
Z20141686
(151)
(210)
Z20141686A
(220)
(732)
LONDESSA SRB , z.t.r.
Heroja Đurakića 10, 32103 Čačak, RS
Tatjana Sučić, Zagreb, HR
(111)
(450)
(181)
(740)
(540)
14.07.2015.
31.07.2015.
23.12.2014.
23.12.2024.
LONDESSA
(511)
44
3
parfumerija; eterična ulja, kozmetika; losioni za kosu;
parfemi; eterična ulja; parfem s mirisom jantara;
aromatična esencijalna ulja; preparati za mirišljave
kupke; eterična ulja cedrovog drveta; eterična ulja
limuna;
kolonjske vode;
ekstrakti cvijeća
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(parfumerijski);
baze za parfeme;
parfumerijski
preparati za osvježavanje prostora; parfumerijski jonin;
jasminovo ulje; ulje od lavande; vode od lavande;
losioni za kozmetičku upotrebu; mentol za parfumeriju;
ulja za kozmetičku upotrebu; ulja za parfeme i mirise;
ulja za toaletnu upotrebu; ružino ulje; mirišljave vode;
terpeni (eterična ulje);
toaletne vode;
toaletni
preparati; boje za kosu; preparati za bojenje i
bijeljenje kose (blanševi); hidrogeni; šamponi za kosu;
balzami za kosu; maske i kreme za kosu; ulja za
kosu; gelovi za oblikovanje kose; silikonske kapi i
preparati za zaštitu i njegu kose; lakovi za kosu;
sprejevi za bojenje kose; sprejevi za davanje sjaja
kosi; dekorativna kozmetika; ruževi; sjajevi za usne;
sjenila; rumenila; maskare; tuševi za oči (eyliner);
tekući i kameni puderi; korektori; balzami za usne;
kreme i losioni za ruke, lice i stopala; kozmetičke
olovke za oči, usne i nokte; lakovi za nokte; ukrasi za
nokte; preparati za njegu noktiju kao što su preparati
za pranje površine noktiju; kozmetičke kreme za
površine noktiju; preparati za uklanjanje površine
noktiju; preparati za otvrdnjavanje noktiju; podloge za
lakove za nokte; zaštitni premaz za lak za nokte;
preparati za uklanjanje laka sa noktiju ruku i nogu;
preparati za ojačavanje i učvršćivanje noktiju;
preparati za produžavanje noktiju; učvršćivači laka za
nokte; preparati protiv nastajanja zanoktica; preparati
protiv žutila noktiju;
umjetni nokti; preparati za
sunčanje, njegu kože prije i poslije sunčanja; kreme i
voskovi za depilaciju
21 stakleni proizvodi; porculan; fajans; grnčarija; boce;
flaše; flašice koje nisu od plemenitih metala; staklene
bočice sa čepom; staklene bočice i posudice; flašice
za ulje koje nisu od plemenitih metala; staklene boce
(kontejneri); flaša u obliku tikve; kozmetički pribor;
emajlirano staklo; opal staklo; mliječno staklo; bojena
staklarija; porculanska roba; rasprskavajući uređaji
35 oglašavanje; vođenje poslova; poslovno upravljanje;
kancelarijski poslovi; računovodstveni poslovi i poslovi
kontrole; poslovi reklame i propagande; analize cijena;
poslovne procjene; pomoć u poslovnom upravljanju;
aukcije;
istraživanja;
ispitivanja;
prikupljanje i
sistematizacija informacija u računalne baze podataka;
pružanje komercijalnih poslovnih informacija putem
računalne baze podataka;
prezentacije roba;
ekonomske
prognoze;
poslovne
ekspertize;
organiziranje sajmova i izložbi u komercijalne ili
reklamne svrhe; ispitivanje tržišta; tržišne studije;
komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa
roba i usluga; usluge prodaje i prometa na veliko ili
malo sljedećih proizvoda: usluge kataloške prodaje i to
parfumerije, eteričnih ulja, kozmetike, losiona za kosu,
parfema, eteričnih ulja, parfema s mirisom jantara,
aromata (esencijska ulja), mirišljavih kupki, eteričnih
ulja cedrovog drveta, eteričnih ulja limuna, kolonjske
vode, ekstrakata cvijeća (parfumerijski), baza za
parfeme, parfumerijskih preparata za osvježavanje
prostora, jonona (parfumerijski), jasminovog ulja, ulja
od lavande, vode od lavande, losiona za kozmetičku
upotrebu, mentola za parfumeriju, ulja za kozmetičku
upotrebu, ulja za parfeme i mirise, ulja za toaletnu
upotrebu, ružina ulja, mirišljave vode, terpena (eterično
ulje), toaletne vode, toaletnih preparata, boja za kosu,
preparata za bojenje i bijeljenje kose (blanševi),
hidrogena, šampona za kosu, balzama za kosu, maski
i krema za kosu, ulja za kosu, gelova za oblikovanje
kose, silikonskih kapi i preparata za zaštitu i njegu
kose, lakova za kosu, sprejeva za bojenje kose,
sprejeva za davanje sjaja kosi, dekorativne kozmetike,
ruževa, sjajeva za usne, sjenila, rumenila, maskara,
tuševa za oči (eyeliner), tekućih i kamenih pudera,
korektora, balzama za usne, krema i losiona za ruke,
lice i stopala, kozmetičkih olovaka za oči, usne i nokte,
lakova za nokte, ukrasa za nokte, preparata za njegu
noktiju kao što su preparati za pranje površine noktiju,
kozmetičkih krema za površine noktiju, preparata za
uklanjanje površine noktiju, preparata za otvrdnjavanje
noktiju, podloga za lakove za nokte, zaštitnih premaza
za lak za nokte, preparata za uklanjanje laka sa noktiju
ruku i nogu, preparata za ojačavanje i učvršćivanje
noktiju, preparata za produžavanje noktiju, učvršćivače
laka za nokte, preparata protiv nastajanja zanoktica,
preparata protiv žutila noktiju, umjetnih noktiju,
preparata za sunčanje, njegu kože prije i poslije
sunčanja, krema i voskovi za depilaciju, staklarije,
porculana, fajansa, grnčarije, boca, flaša, flašica koje
nisu od plemenitih metala, staklenih bočica sa čepom,
staklenih bočica i posudica, flašica za ulje koje nisu od
plemenitih metala, staklenih boce (kontejneri), flaša u
obliku tikve, kozmetičkog pribora, emajliranog stakla,
opal stakla, mliječnog stakla, bojene staklarije,
porculanske robe, rasprskavajućih uređaja; usluge
prodaje putem interneta; prikupljane za treće osobe
razne robe radi omogućivanja potrošačima olakšanog
razgledanja i kupovine te robe u kancelarijama i
zgradama, kongresnim centrima, robnim kućama ili
prodavaonicama prodaje robe na veliko, putem
kataloga
za
naručivanje
preko
pošte
ili
telekomunikacija
ili
putem
web
globalne
komunikacijske mreže za prodaju razne robe;
pravljenje
lista
elektroničke
pošte;
usluge
omogućavanja naručivanja putem pošte, telefona i svih
drugih vidova komunikacije i telekomunikacije; direktno
oglašavanje; savjetodavne poslovne usluge i usluge
poslovnog menadžmenta; usluge izlaganja robe;
reklamne usluge; marketinške i promotivne usluge,
analiza i istraživanje tržišta; poticajni nagradni
programi, poticajni nagradni program za korisnike
kreditnih kartica; vođenje programa za uspostavljanje i
održavanje lojalnosti kupaca; usluge agencije za uvoz i
izvoz, nabavljanje i kupovina robe za poslovne
potrebe, aranžiranje izloga; uključujući i pružanje svih
prethodno navedenih usluga elektronskim putem ili online kompjuterske baze podataka ili putem interneta;
usluge pružanja informacija, savjetodavne usluge i
usluge konzaltinga u vezi sa prethodno navedenim
uslugama
(111)
Z20150081
(151)
(450)
16.07.2015.
31.07.2015.
23.01.2015.
23.01.2025.
(210)
Z20150081A
(732)
The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US
odvjetničko društvo Korper i Partneri, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
REPAIR MIRACLE
(511)
(111)
3
preparati za njegu kose; losioni za kosu; regeneratori
za kosu; preparati za stilsko oblikovanje kose;
preparati za hidratiziranje kose i sprejevi za kosu
Z20150102
(151)
(450)
16.07.2015.
31.07.2015.
26.01.2015.
26.01.2025.
(210)
Z20150102A
(732)
The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US
odvjetničko društvo Korper i Partneri, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
MIRACLE
(511)
3
preparati za njegu kose; losioni za kosu; regeneratori
za kosu; preparati za stilsko oblikovanje kose;
preparati za hidratiziranje kose i sprejevi za kosu
RAZRED 5
(111)
Z20141562
13.07.2015.
31.07.2015.
Z20141562A
(220)
26.11.2014.
(181)
29.11.2024.
Farmaceutska Hemijska Kozmetička industrija ALKALOID
AD - Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(732)
(740)
(540)
45
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(511)
crno-bijelo
02.01.08; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17
5 hranjivi dodaci prehrani
(111)
Z20141719
(591)
(531)
(591)
(531)
(511)
bijela, plava, tamno plava, svijetlo plava
03.02.09; 09.03.01; 09.03.14; 26.11.03; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
5 pelene za bebe [dojenčad]
(210)
(732)
(111)
(210)
(732)
(740)
(540)
Z20141563
13.07.2015.
31.07.2015.
Z20141563A
(220)
26.11.2014.
(181)
26.11.2024.
Farmaceutska Hemijska Kozmetička industrija ALKALOID
AD - Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK
ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR
(151)
(450)
(740)
(540)
(511)
(111)
Z20141720
(210)
(732)
(740)
(540)
(531)
(511)
bijela, plava, tamno plava, svjetlo plava
03.01.14; 09.03.01; 09.03.14; 26.11.03; 27.07.01; 29.01.04;
29.01.06
5 pelene za bebe (dojenčad)
Z20141566
(210)
Z20141566A
(732)
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, DE
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(151)
(450)
(220)
(181)
(740)
(540)
13.07.2015.
31.07.2015.
27.11.2014.
27.11.2024.
BRIVUZOST
(511)
(111)
5
17.07.2015.
31.07.2015.
Z20141720A
(220)
30.12.2014.
(181)
30.12.2024.
Universal Protein Supplements Corporation dba Universal
Nutrition
3 Terminal Road, 08901 New Brunswick, NJ, US
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(511)
crno-bijelo
26.01.01; 26.02.07; 27.05.01
5 hranjivi dodaci prehrani
(111)
Z20141721
(591)
(531)
(111)
(450)
crno-bijelo
02.01.08; 27.03.01; 27.03.02; 27.05.01
5 hranjivi dodaci prehrani
(591)
(531)
(591)
17.07.2015.
31.07.2015.
Z20141719A
(220)
30.12.2014.
(181)
30.12.2024.
Universal Protein Supplements Corporation dba Universal
Nutrition
3 Terminal Road, 08901 New Brunswick, NJ, US
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(151)
(151)
(450)
17.07.2015.
31.07.2015.
Z20141721A
(220)
30.12.2014.
(181)
30.12.2024.
Universal Protein Supplements Corporation dba Universal
Nutrition
3 Terminal Road, 08901 New Brunswick, NJ, US
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(732)
(740)
(540)
farmaceutski proizvodi, dijetne tvari prilagođene za
medicinske potrebe
Z20141718
17.07.2015.
31.07.2015.
Z20141718A
(220)
30.12.2014.
(181)
30.12.2024.
Universal Protein Supplements Corporation dba Universal
Nutrition
3 Terminal Road, 08901 New Brunswick, NJ, US
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(732)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
46
crno-bijelo
26.01.01; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21
5 hranjivi dodaci prehrani
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
RAZRED 6
(111)
Z20141641
(210)
Z20141641A
(732)
ONIX GRUPA d.o.o.
Gundulićeva 16, 10000 Zagreb, HR
(540)
(531)
(511)
(151)
(450)
(220)
(181)
17.07.2015.
31.07.2015.
12.12.2014.
12.12.2024.
27.05.01; 27.05.09; 27.05.13
6 alat (metalni dršci alata); alat (prazne, metalne kutije
za alat); alat (prazni, metalni kovčežići za alat); alfenid
[bijeli metal] (obloge od alfenida) za zgrade i namještaj;
alke od običnih metala [sitni željezni proizvodi];
aluminij; aluminijska žica; aluminijski listoivi [folije];
ambalaža (metalne folije za ambalažu i pakiranje);
ambalaža (metalne folije za ambalažu); ambalaža
(metalne posude za ambalažu); ambalaža od bijelog
lima; antifrikcijski metal; argentan [legura nikla, bakra i
cinka]; armature (metalne armature za beton);
armature (metalne armature za cjevovode); armature
(metalne armature za građevinarstvo); armature
(metalne armature za mrtvačke ljesove) [okovi];
armature (metalne armature za pokućstvo) [okovi];
armature (metalne armature za prozore) [okovi];
armature (metalne armature za remenje); armature
(metalne armature za vrata) [okovi]; bačve (metalna
postolja za bačve); bačve (metalne bačve od oko 200
lit) [barici]; bačve (metalne bačve); bačve (metalne
slavine za bačve); bačvice (metalni obruči za bačvice);
bakar (sirovi ili poluobrađeni bakar); bazeni za plivanje
[metalne konstrukcije]; berilij; beton (metalne armature
za beton); beton (metalne oplate za beton); bicikli
(metalni stalci za parkiranje bicikla) bijeli lim bijeli
metal; blagajne (sigurnosne blagajne) [kutije za novac];
blagajne (sigurnosne čelične blagajne) [sefovi];
blokiranje kotača vozila (naprave za blokiranje kotača;
nepropisno parkiranih vozila); boce (metalne kapice za
boce); boce (metalni zatvarači za boce); boce, metalne
za plin pod tlakom ili za ukapljeni zrak; bocuni (limene
posude za prijevoz ulja i ekstrakata); bodljikava žica;
bojanje raspršivačima (metalne kabine za bojanje
raspršivačima); bove (metalne bove za sidrenje); brane
(metalne brane); brave (metalne brave za vozila);
brave (metalne, neelektrične brave); brave za kovčege;
brojevi za kuće (nesvjetleći, metalni brojevi za kuće);
bronca; brončani kipovi [nadgrobni spomenici];
brončani kipovi [umjetnička djela]; centralno grijanje
(metalni cjevovodi za centralno grijanje); ceste
(nesvjetleći i nemehanički rubnici za ceste); ceste
(sigurnosne, metalne ograde za ceste); cijevi (metalna
nemehanička vitla za namatanje savitljivih cijevi)
[bubnjevi]; cijevi (metalne cijevi s više otvora za
kanalizaciju); cijevi (metalne cijevi); cijevi (metalni
priključci za cijevi); cijevi (slivne metalne cijevi); cijevne
mlaznice; cijevni nastavci (metalni cijevni nastavci);
cink; cirkonij; cjevovodi (metalne armature za
cjevovode); cjevovodi (metalni cjevovodi za centralno
grijanje); cjevovodi (metalni cjevovodi za uređaje
ventilacije
i
klimatizacije);
cjevovodi
(metalni
cjevovodi); cjevovodi (tlačni metalni cjevovodi); crijep
(metalni crijep); dimnjaci (metalne cijevi za dimnjake);
dimnjaci (metalne kape dimnjaka); dimnjaci (metalni
dimnjaci); dimnjaci (metalni krovići dimnjaka); divlje
životinje (kavezi za divlje životinje); drenaža (metalne
cijevi za drenažu); drenažne cijevi (metalni ventili za
drenažne cijevi); dršci alata [ručke](metalni dršci alata);
dršci noževa (karike na dršcima noževa); drveće
(metalne zaštite za drveće); držači ubrusa (fiksni
metalni držači ubrusa); električni vodovi (metalni
stupovi za električne vodove); ferokrom; feromolibden;
ferosilicij; ferotitan; ferotungsten; figurice od običnih
metala; folija [tanki lim] od kositra; gabariti (metalni,
utovarni gabariti za željeznice); galenit [ruda];
garancijski pečati (olovo za garancijske pečate);
germanij; glicinij [berilij]; građa (metalna građa);
građevinske, metalne obloge; građevinski materijali
(vatrostalni građevinski materijali); građevinski metalni
materijali; graničnici za prozore (metalni graničnici za
prozore); graničnici za vrata (metalni graničnici za
vrata); grede (metalne grede); gredice (metalne
gredice); grobnice (metalne grobnice); grobovi (metalni
grobovi); grobovi (metalni okviri grobova); hafnij; hrana
(metalni spremnici [ormarići] za hranu); metalni
identifikacijske metalne narukvice za bolnice indij;
jarboli [stupovi](metalni jarboli) jezičci brava; kabeli
(metalni neelektrični priključci za kabele); kabelske
stezaljke (metalne kabelske stezaljke); kabine (metalne
kabine za bojanje raspršivačima); kabine (metalne
telefonske kabine); kabine za kupanje (metalne kabine
za kupanje); kadice za kupanje za ptice [metalne
konstrukcije]; kadmij; kalupi (metalni kalupi za led);
kalupi za ljevaonice; kapci (metalni prozorski kapci);
kapice za boce (metalne kapice za boce); kapice za
čepljenje (metalne kapice za čepljenje); kavezi (metalni
kavezi za divlje životinje); kipići od običnih metala;
kipovi od običnih metala; klimatizacija (metalne cijevi
za ventilaciju i klimatizaciju); klinci [sitna metalna roba];
klinovi (metalni klinovi za penjanje); klinovi (metalni
klinovi); ključevi; ključevi (metalni koluti za ključeve);
kobalt (sirovi kobalt); kokošinjci (metalni kokošinjci);
kolčići (metalni kolčići za šatore); koluti (metalni
nemehanički koluti [vitla] za namatanje; savitljivih
cijevi); koluti za ključeve, metalni; koljena (metalna
cijevna koljena); komarči (metalne zaštite od
komaraca); konstrukcije (metalne konstrukcije);
konstrukcije
(metalne,
prenosive
konstrukcije);
konzerve (metalne kutije za konzerve); konjske
potkove (kramponi za konjske potkove); konjske
potkove (metalne konjske potkove); korita (metalna
korita) [naćve]; korita za žbuku (metalna korita za
žbuku); kose (metalni dršci za kose); kositar; košarice
(metalne košarice); koševi za utovar i istovar, metalni
nemehanički; kotačići za namještaj (metalni kotačići za
namještaj); kotlovi (metalni kotlovi); kovčežići za
alat(prazni, metalni kovčežići za alat); kračuni vrata
[skakavice]; kramponi [metalni čavli za led]; kreveti
(metalna oprema za krevete); kreveti (metalni kotačići
za krevete); krom; kromne rudače; krovišta (metalna
krovišta); krovišta (metalni žljebovi za odvod kišnice);
krovni pokrivači (metalni krovni pokrivači); krovni
sastavi (metalni, žljebasti krovni sastavi); krovni
škriljevac (kuke za krovni škriljevac); krovni vijenci
(metalni krovni vijenci); krovni vijenci (metalni ukrasi na
krovnim vijencima); krovovi (metalni pokrivači za
krovove); kuke (metalne kuke vješalica za kapute);
kuke (metalne kuke za pričvršćenje kablova ili cijevi);
kuke [željezna metalna roba]; kuke za vješanje kotlova;
kupanje (metalne kabine za kupanje); kutije (metalne
kutije za alat) [prazne]; kutije (metalne kutije za novac);
kutije (metalni zatvarači za kutije); kutije od običnih
metala; kutije za konzerve, metalne; kutni žljebovi
(metalni kutni žljebovi); kutnici (metalni kutnici)
[gradnja]; kvake (metalne kvake za vrata); konjušnice,
metalne; lanci (metalni lanici); lanci (sigurnosni lanci);
lanci (spojnice za lance); lansiranje raketa
[izbacivanje](metalne rampe za lansiranje raketa); 1ed
(čavli za led) [kramponi]; Led (metalni kalupi za led);
legura srebro-nikal; legure običnih metala; lemljenje
(metalne šipke za lemljenje); lemne legure; letve
(metalne letve); lijev (sirovi ili poluobrađeni lijev);
limonit; limovi; lisičine; lokoti; lokoti (metalni lokoti);
ljestve (metalne ljestve); ljestve (metalne, pokretne
ljestve za ukrcavanje putnika); ljevaonički metalni
kalupi; magnezij; mamuze; mangan; matice (metalne
matice); mazalice za podmazivanje; metali u prahu;
letalna ruda; letalne bačve; letalne bačvice; metalne
podgrade; metalne rešetke; metalni kutnici; metalni
omotači [blindaža]; metalni prsteni; metalokeramički
proizvodi; metle (metalni dršci za metle); metle
(metalne drške za metle); mineraloške ploče (metalne
mineraloške ploče); mjed (sirova ili poluobrađena
mjed); mlaznice (metalne mlaznice) [sapnice];
molibden; molovi (metalni, montažni molovi) molovi
(metalni, plutajući molovi) motke (metalne motke);
mrtvački lijesovi (metalna oprema za mrtvačke
lijesove); montažne kuće, metalne; nadgrobne ploče
(metalne, nadgrobne ploče); nadgrobni spomenici
(metalni, nadgrobni spomenici); nadgrobni stećci
(metalni, nadgrobni stećci); nadvratnici (metalni
nadvratnici); naglavci za štapove (metalni naglavci za
štapove); nakovnji; nakovnji [prenosivi] nakovnji,
dvorogi; namještaj (metalni kotačići za namještaj)
narukvice, identifikacijske, metalne za bolnice nastavci
[sitna željezna roba] natpisi firmi na metalu nikal; niobij
[Nb]; nogostupi (metalni nogostupi); novac (metalne
kutije za novac); noževi (metalni dršci noževa); obični
metali (sirovi ili poluobrađeni obični metali); obloge
(metalne obloge za zidove ili stropove) [paneli]; obruči
(čelične trake za obruče); obruči (željezne trake za
47
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
obruče); obruči za bačve (metalni obruči za bačve);
obujmice (metalne obujmice za pričvršćivanje cijevi);
odbojnici (metalni odbojnici); odjeća (metalne vješalice
za odjeću); odljevci [brane ]; odljevci od običnih metala;
odljevci od sirovog željeza [metalurgija]; ograde
(metalne ograde); ograde (sigurnosne, metalne ograde
za ceste); oklopi [kućišta]; okovi za građevinske
potrebe; okovi za prozore; okovi za vrata; okviri
(metalni okviri prozora); okviri grobova (metalni okviri
grobova); okviri od metala za prenosive staklenike;
okviri
staklenika
(metalni
okviri
staklenika)[konstrukcija]; okviri vrata [armature](metalni
okviri vrata); olovo (sirovo ili poluobrađeno olovo);
oplate (metalne oplate za beton); oplate (metalne
oplate za građevinarstvo); oplate (metalne oplate za
naftne bušotine); oplate (metalne oplate za rovove);
oprema za krevete (metalna oprema za krevete)
[okovi]; opruge [sitna željezna roba]; otvori u podu
[šahtovi] (metalni poklopci za otvore u podu) oznake
[putokazi] (metalne nesvjetleće oznake) obori, metalni;
palete (metalne palete za prenošenje tereta); palete
(metalne palete za prijevoz tereta); palete (utovarne
metalne palete); panoi (metalni panoi za gradnju);
panoi (signalni metalni panoi) [ni svjetleći ni
mehanički]; peći (zaštitni zasloni za peći); peradarnici
[metalne konstrukcije]; piroforični metali; pisma
(metalni sandučići za pisma); plakatiranje (metalni
stupovi za plakatiranje); plin pod tlakom (metalni
spremnici za plin pod tlakom); ploče (komemorativne,
metalne ploče); ploče (metalne ploče za popločavanje);
ploče (okretne ploče) [okretnice]; ploče, metalne,
nadgrobne; pločice (metalne pločice za gradnju);
pločice s imenom (metalne pločice s imenom); pločnici
(metalni pločnici); plutajući, metalni spremnici;
podloške od metala; podovi (metalni podovi); podovi od
metalnih
pločica;
podupirači
[kosnici](metalni
podupirači); poklopci (metalni poklopci za otvore u
podu); pokućstvo (metalne armature ta pokućstvo);
poprsja od običnih metala; posrebrena kositrena
legura; postolja (metalna postolja za bačve); posude
(metalni zatvarači za posude); posude za plin (metalne
posude za plin pod tlakom ili; ukapljeni zrak); posude,
metalne za ambalažu; posude, metalne za kiseline;
posude, metalne za tekuća goriva; potkove za konje.
metalne; pragovi (metalni pragovi); pragovi, metalni za
željezničke pruge praporci [zvonca]; pregrade (metalne
pregrade); pregradni zidovi (metalne obloge za
pregradne zidove); prijekladi [željezne prečke na
nogarima na koje se na ognjištu postavljaju duži
komadi drveta]; prijevornice [zavornjaci]; priključci za
cijevi (metalni priključci za cijevi); prirubnice (metalne
prirubnice); prozorčići (metalni prozorčići na vratima);
prozori (metalni okovi za prozore); prozori (metalni
okviri prozora); prozori (metalni prozori); prozori
[engleski] (valjčići preko kojih prolazi uže za pomicanje
engleskih prozora); prozorski graničnici (metalni
prozorski graničnici); prsteni na štapovima; prsteni,
metalni; prstenovi (bakreni prstenovi); ptice (kadice s
vodom za ptice) [metalne konstrukcije]; ptice (metalne
naprave pokretane vjetrom za plašenje ptica); podovi
(metalni rešetkasti podovi); pladnjevi, metalni; rakete
(metalne rampe za izbacivanje raketa); rampe
(metalne rampe za izbacivanje raketa) rascjepke,;
metalne [žljebni klinovi]; registarske tablice (metalne
registarske tablice); remeni [uprte] od metala za
prenošenje tereta; remenice (metalne remenice) [nisu
za strojeve]; remenje (metalna pojačanja za remenje);
remenje (metalni natezni uređaji za remenje); remenje
[strojno] (metalne spojnice za strojno remenje); rešetke
(metalne rešetke na pećima); rešetke (metalne
rešetke); rešetke (šipke metalnih rešetki); rubnici za
ceste (nesvjetleći i nemehanički, metalni rubnici za
ceste); ručke okrugle, metalne za vrata sanduci od
metala; sandučići za pisma (metalni sandučići za
pisma) sidra; sidrenje (ploče za sidrenje); signlizacija,
metalna, nesvjetleća i nemehanička; sigurnosne
blagajne [sefovi]; sigurnosni lanci; silosi (metalni silosi);
sitna metalna roba; skakaonice od metala, za
kupališta; skele (metalne skele); sklizališta [metalne
konstrukcije]; skretnice (željezničke skretnice); slavine
(metalne slavine za bačve); slova i brojke od običnih
metala [osim tiskarskih]; snopovi (metalne vezice za
snopove); spirale (metalne spirale) [dijelovi stubišta];
spojnice za lance; spojnice za strojno remenje
[metalne]; spojnice za tračnice; spojnice, metalne za
neelektrične kabele; spomenici (metalni spomenici);
spremnici (metalni spremnici) [kontejneri]; spremnici
(metalni spremnici) [rezervoari]; spremnici (plutajući,
metalni spremnici) [kontejneri]; spremnici za hranu
(metalni spremnici za hranu); srebrni lem srebro za
48
lemljenje; staklenici (metalni okviri za staklenike);
stezaljke (metalne stezaljke za kabele); stezne poluge
[sitna metalna roba]; strehe (metalne strehe nad
kućnim vratima); stremeni (zatezni stremeni); stropovi
(metalni stropovi); strugači za skidanje blata s obuće;
strugotine (metalne strugotine) [opiljci]; stube
stepeništa (metalne stube stepeništa); stubišta
(metalna stubišta); stubišta (metalne stube stubišta);
stupovi (metalni stupovi za postavljanje plakata);
stupovi (metalni stupovi za telegrafske vodove);
stupovi (metalni stupovi); stupovi (metalni stupovi)
[dijelovi građevinskih; konstrukcija]; stupovi za
električne vodove, metalni sjenice u vrtovima (metalne
građevine); tantal [metal]; T-cijevi (metalne T-cijevi);
tekuća goriva (posude od metala za tekuća goriva);
telegrafski, metalni stupovi; titan; tombaci [slitine];
torbe (metalni zatvarači za torbe); tračnice; tračnice
(sigurnosne
tračnice)
[kontratračnice];
tračnice
(spojnice za tračnice); trake (uređaji za natezanje
metalnih traka) [natezni stremeni]; trake za vezanje
(metalne trake za povezivanje); tungsten; ubrusi (fiksni,
metalni držači ubrusa); učvršćivanje klinovima
(metalne ploče za učvršćivanje; klinovima); ukrcavanje
putnika (pokretne metalne ljestve za ukrcavanje
putnika na brod); umjetnički predmeti od običnih
metala; uprte (metalne uprte za prenošenje tereta);
uspinjače (fiksna oprema za uspinjače); utovar (metalni
gabariti za utovar za željeznice); užad (čelična užad);
užad (metalna užad u obliku omče za prijenos tereta);
užad (metalna užad za žičare); užad (metalna užad);
užad (metalna užad) [konopci]; užad (ušice za čeličnu
užad); valjčići preko kojih prolazi uže s utegom za
pomicanje engleskih prozora; valjčići za vrata vanadij;
vatrostalni metalni građevinski materijali; ventilacija i
klimatizacija (metalne cijevi za postavljanje; ventilacije i
klimatizacije); ventili (metalni ventili za drenažne cijevi);
ventili (metalni ventili za vodovodne cijevi); ventili
(metalni ventili) [nisu dijelovi strojeva]; vezanje
(metalna žica za vezanje); vezanje (metalne trake za
vezanje); vezanje brodova (metalni stupovi za vezanje
brodova); vezanje brodova (plutajući, metalni molovi za
vezanje; brodova); vezice (metalne za poljoprivredne
potrebe); vezice metalne vijci (metalni vijci); vijci s
maticom (metalni vijci s maticom) [svornjaci]; vitla
(metalna, nemehanička vitla za savitljive cijevi);
vješalice za kapute (metalne kuke vješalica za kapute);
vješalice
za
odjeću
(metalne
vješalice
za
odjeću)[kuke]; vjetrokazi; voda (metalni cjevovodi za
vodu); voda (metalni ventili za vodovode); vodovodi
(metalne cijevi za vodovode); vodovodi (metalni ventili
za vodovode); volfram; vrata alke, metalne; vrata
(metalna oprema za vrata); vrata (metalna ulazna vrata
u zgrade); vrata (metalna vrata); vrata (metalne brave
za vrata); vrata (metalne kvake na vratima); vrata
(metalne ploče za vrata); vrata (metalni graničnici za
vrata); vrata (metalni okovi vrata); vrata (metalni okviri
vrata)[armature]; vrata (metalni valjčići za vrata); vrata
(metalna zvonca na vratima, neelektrična); vrata
(neelektrični uređaji za otvaranje vrata); vrata
(neelektrični uređaji za zatvaranje vrata); vratašca
(okretna vratašca), metalna; vreće (metalni zatvarači
za vreće); zakovice (metalne zakovice); zamke za
zvijeri; zasloni za peći (zaštitni zasloni za peći); zasuni
za prozore [zatvarači]; zasuni za vrata [zatvarači];
zaštite za drveće (metalne zaštite za drveće); zatezači
(metalni zatezači remenja); zatezači žice [zatezni
stremeni]; zatezni vijci [svornjaci]; zatici (metalni zatici)
[štiftovi]; zatvarači vrata (neelektrični zatvarači vrata);
zatvarači za boce, metalni; zatvarači za kutije (metalni
zatvarači za kutije); zatvarači za posude (metalni
zatvarači za posude); zatvarači za vreće (metalni
zatvarači za vreće); zavarivanje (metalna žica za
zavarivanje);
zavarivanje
(metalne
šipke
za
zavarivanje); zavjese (vanjske metalne zavjese);
zavornice na prozorima (metalne zavornice na
prozorima); zidne obloge (metalne zidne obloge)
[građevinarstvo]; zlatni lem; značke za vozila (metalne
značke za vozila); zrak po tlakom (metalne armature
cjevovoda za zrak pod; tlakom); zvekiri za vrata,
metalni; zvijeri (zamke za zvijeri); zvona [praporci];
zvonca za životinje; zvončići [praporci] *; šarke
(metalne šarke); šarke [držači vrata]; šatori (metalni
kolčići za šatore); šipke (metalne šipke za varenje i
lemljenje); šipke metalnih rešetki; šipovi (metalni šipovi
za vezanje brodova); škrinje (metalne škrinje)[sanduci];
škripe i (metalni škripci za obrtničke radove); štapovi
(metalni naglavci za štapove); žaluzine [rebrenice]
(metalne žaluzine); žbuka (metalna korita za žbuku)
željezna rudača; željezne trake (naprave za natezanje
željeznih traka) [natezni stremeni]; željezne trake za
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
obruče; željeznice (metalne gbaritne mjere za utovar
na željeznicama) metalne; željezničke skretnice;
željezničke tračnice (metalni materijal za željezničke
tračnice); željeznički pragovi (metalni željeznički
pragovi); željezo sirovo ili poluobrađeno; žica (bakrena,
neizolirana žica); žica (čelična žica); žica (metalna žica
za povezivanje); žica (metalna žica); žica (zatezni
stremeni za metalnu žicu); žice od legure običnih
metala [osim žice za osigurače]; žičana tkanina;
životinje (lanci za životinje); životinje (zamke za divlje
životinje); žljebovi (metalni žljebovi za krovove);
žljebovi ulični, metalni; čavlarski proizvodi; čavli za led
[kramponi]; čavlići; čelična žica; čelične cijevi; čelične
konstrukcije; čelične kuglice; čelične zavjese; čelični
jarboli [potpornji]; čelični lim; čelik (legure čelika); čelik
(lijevani čelik); čelik, sirovi ili poluobrađeni; čepljenje
boca (metalne kapice za čepljenje boca); čepovi
slivnika (metalni čepovi slivnika)
11 acetilenski farovi; acetilenski generatori; acetilenski
plamenici; aerotermi akumulatori pare; akumulatori
topline alkohol (alkoholni plamenici); armature za peći;
autoklavi (električni autoklavi) [hermetičke posude za
sterilizaciju]; automobili (protuzasljepljujući uređaji za
automobile); [dodatna oprema na svjetlima]; automobili
(žaruljice automobilskih žmigavaca); automobilska
svjetla; automobilski farovi; baklje; bicikli (svjetla
bicikla); bočice s dudom (električna grijala za bočice s
dudom); božićna drvca (električne svjećice za božićna
drvca); brojevi za kuće, svjetleći; centralno grijanje
(radijatori za centralno grijanje); centralno grijanje
(vlažila zraka za radijatore centralnog grijanja); cijevi
(svjetleće cijevi za rasvjetu); cijevi [tuljci] za svjetiljke;
cijevi s električnim pražnjenjem za rasvjetu; cijevi u
kotlovima za grijanje; cijevi za odvod plamena [naftna
industrija]; cjevovodi (slavine za cjevovode); cjevovodi
[dijelovi sanitarnih instalacija]; crnjenje [sunčanje]
(uređaji za crnjenje); crpke, toplinske; daske za
zahodske
školjke;
dehidratacija
(aparati
za
dehidrataciju)prehrambenog otpada; destilacija (aparati
za destilaciju); destilacijske posude [prekapnice];
destilacijski cilindri[kolone]; dimljenje, [fumigacija]
(uređaji za fumigaciju) ne za medicinske potrebe;
dimnjaci (dimovodni kanali u dimnjacima); dimnjaci
(razvodne naprave u dimnjacima) [šiberi]; dimovodi
kamina; distribucija vode (uređaji za distribuciju);
duhan (postrojenja za hlađenje duhana); duhan
(sušare za duhan); džepne grijalice ekspanzijske
posude [dijelovi postrojenja za grijanje]; električni
radijatori; električni strojevi za kuhanje kave; električno
pražnjenje (cijevi s električnim pražnjenjem) za
rasvjetu; farovi za vozila fenjeri, veliki; filtri [dijelovi
kućanskih ili industrijskih postrojenja]; filtri za kavu,
električni; filtriranje akvarija (aparati za filtriranje za
akvarije); generatori, acetilenski generatori, parni [nisu
dijelovi strojeva]; generatori, plinski; glačala (grijači
glačala) gorionici sa žarnim nitima; gorivo (postrojenja
za obradu nuklearnih moderatora i goriva); gorivo
(predgrijači goriva); grijači glačala; grijači tanjura s
hranom; grijači vode [uređaji]; grijači za kovrčanje
kose; grijači zraka; grijači, uronjivi; grijaća tijela; grijaće
električne niti; grijalice s vodom za krevete; grijalice sa
žaravicom za krevete; grijalice vode [bojleri]; grijalice
za bočice s dudom, električne; grijalice za krevete;
grijalice za kupaonice; grijalice za noge; grijalice za
noge, električne; grijalice za noge, električne ili
neelektrične; grijalice zraka [kaloriferi]; grijalice,
neelektrične; grijanje (električni uređaji za grijanje);
grijanje (kotlovi za grijanje); grijanje (postrojenje za
grijanje); grijanje (uređaji za grijanje) na kruto, tekuće ili
plinovito gorivo; grijanje akvarija (uređaji za grijanje
akvarija); grijanje parom (neautomatski ispušni ventili
za uređaje parnog grijanja); grijanje toplom vodom
(uređaji za grijanje toplom vodom); grijanje vozila
(uređaji za grijanje vozila); gril [aparat za pečenje]; grla
za električne žarulje; hidranti; hidromasaža (aparati za
kade za hidromasažu); hidrooksigenski plamenici;
hladnjaci; hlađenje (aparatim i postrojenja za hlađenje);
hrana (grijala za tanjure s hranom); ionizacija
(ionizacijski uređaji za obradu zraka ili vode)]; irigacijski
uređaji za natapanje kap po kap; isparivači; ispusni,
neautomatski ventili za uređaje parnog grijanja;
izmjenjivači (toplinski izmjenjivači); jastuci, električno
grijani za nemedicinske potrebe; jogurt (električni
strojevi za pripremanje jogurta); kabine za tuširanje;
kabine, prenosive za turske kupke; kade za kupanje;
kade za kupanje (oprema za kade za kupanje); kade
za kupanje u sjedećem položaju kadice za pranje
intimnih dijelova tijela [bidei] kaloriferi; kalupi za kolače
(električni dvokrilni kalupi za pečenje reljefastih
kolačića); kamini za stanove; kanali u svodu parnih
kotlova za grijanje; kava (električni filtri za kavu); kava
(električni uređaji za kuhanje kave) [perkolatori]; kava
(strojevi za prženje kave); klimatizacija vozila (uređaji
za klimatizaciju vozila); klimatizacija zraka (postrojenje
za klimatizaciju zraka); klimatizacija zraka (uređaji za
klimatizaciju zraka); kloriranje bazena (uređaji za
kloriranje bazena); kolačići (dvokrilni električni kalupi
za pečenje reljefastih kolačića); kolektori, solarni
[grijanje]; komore, rashladne; kosa (sušila za kosu)
[uređaji]; kotlovi s pregrijanim cijevima [bojleri]; kotlovi
za centralno grijanje (cijevi kotlova za centralno
grijanje); kotlovi za grijanje (odvodne cijevi u svodu
kotlova za grijanje); kotlovi za grijanje (uređaji za
napajanje kotlova za grijanje); kotlovi za grijanje [peći];
kotlovi za praonice; kovačke peći, prenosive; kreveti
(grijalice za krevete); krmivo (uređaji za sušenje
krmiva); kromatografija (kromatografski uređaji za
industriju); kruh (pekači kruha)[strojevi]; kruh (pržnice
za kruh) [tosteri]; kruh (strojevi za pečenje kruha);
kućni brojevi, svjetleći; kuhala; kuhanje (električne
naprave za kuhanje); kuhanje (uređaji i postrojenje za
kuhanje); kupaonice (aparati za kupaonice); kupaonice
(grijalice za kupaonice); kupaonice (instalacije za
kupaonice); kupke na sjedećke (kade za kupke na
sjedećke); kupke s toplim zrakom (uređaji za kupke s
toplim zrakom); kupke s vrtložnom vodom;
laboratorijske svjetiljke; laboratorijski plamenici;
lampioni; lava (kamen lave za roštilje); led (uređaji i
strojevi za pravljenje leda); LED diode [rasvjetni
uređaji] ledenice; lonci ili kotlovi velikih dimenzija, za
kuhanje; lonci za kuhanje pod tlakom, električni; ložišta
(rešetke ložišta) lučne lampe; lučne lampe (ugljen za
lučne lampe); lusteri; ljepilo (uređaji za grijanje ljepila);
magnezijeva žica [rasvjeta]; mikrovalne peći za
industrijske potrebe; mikrovalno pečenje (aparati za
mikrovalno pečenje); miješalice [slavine za vodu];
mlijeko (uređaji za hlađenje mlijeka); morska voda
(postrojenja za uklanjanje soli iz morske vode);
napajači kotlova centralnog grijanja; nape za
provjetravanje; nape za provjetravanje laboratorija;
nape, usisne za kuhinje; nastavci za slavine [za
sprečavanje prskanja]; navodnjavanje (strojevi za
navodnjavanje) u poljoprivredi; nivo (ventili za
reguliranje nivoa u rezervoarima); nuklearni reaktori;
nuklearno gorivo (postrojenje za obradu nuklearnih
moderatora i goriva); nužnici prenosivi [zahodi]
odmrzivači za vozila; omekšavanje vode (uređaji i
postrojenja za omekšavanje vode); oprema za kade za
kupanje ormari, rashladni; otpadne vode (postrojenje
za pročišćavanje otpadnih voda); ovjesi za svjetiljke;
ovlaživači zraka za radijatore centralnog grijanja;
paljenje plina (tami upaljači za plin); para (generatori
pare) [nisu dijelovi strojeva]; para (postrojenje za
proizvodnju pare); parenje lica (uređaji za parenje lica)
[vaporizatori]; parna glačala za tkanine; pasterizatori
[uređaji]; pečenjarnice (ražnjevi za pečenjarnice); peći
(armature za peći); peći (pepeljnjaci) [prostori u pećima
za pepeo]; peći (postolja za punjenje peći za sušenje);
peći (punjači peći) [uređaji]; peći (rashladne posude za
peći); peći (ukrasi za peći) peći [ognjišta]; peći [osim
peći za laboratorijske potrebe]; peći [uređaji za grijanje]
peći za pečenje; peći za sušenje (postolja za punjenje
peći za sušenje); peći, sunčane peći, zubarske;
pekarnice (peći za pekarnice); pepeljnjaci [posude u
pećima za pepeo]; pepeo (automatski uređaji za odvod
pepela); perkolatori [električni strojevi za kuhanje
kave]; petrolejski plamenici; pića (uređaji za hlađenje
pića); plamenici; plamenici svjetiljki; plamenici za
uništavanje klica; plamenici, acetilenski; plamenici,
alkoholni;
plamenici,
laboratorijski;
plamenici,
petrolejski; plamenici, plinski; plin (pročistači plina)
[dijelovi plinskih instalacija]; plin (uređaji za
pročišćavanje plina); plinovodi (pribor za regulaciju i
sigurnost plinovoda); plinske svjetiljke plinske zidne
svjetiljke; plinski aparati (pribor za regulaciju i sigurnost
plinskih
aparata);
plinski
generatori;
plinski
kondenzatori [nisu dijelovi strojeva]; plinski kotlovi za
grijanje plinski plamenici; plinski rashlađivači [nisu
dijelovi strojeva]; ploče za grijanje ploče, grijaće;
pojilice (automatske pojilice); pokazivači smjera
(žaruljice pokazivače smjera) za vozila; pokrivači
(električno grijani pokrivači) nisu za medicinske
potrebe; polimerizacija (postrojenje za polimerizaciju);
postolja za punjenje peći; posude (električne posude
za kuhanje namirnica pod tlakom); praonice (kotlovi za
praonice); pročišćavanje otpadnih voda (uređaji za
pročišćavanje otpadnih voda); pročišćavanje plina
(uređaji za pročišćavanje plina); pročišćavanje ulja
(uređaji za pročišćavanje ulja); pročišćavanje vode
(uređaji i strojevi za pročišćavanje vode); pročišćavanje
49
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
zraka (uređaji i strojevi za pročišćavanje zraka);
pročišćivači plina [dijelovi plinskih instalacija]; projektori
(svjetiljke za projektore); projektori za ronjenje;
provjetravanje (nape za provjetravanje); provjetravanje
(nape za provjetravanje) za laboratorije; provjetravanje
[klimatizacija] (uređaji za klimatizaciju vozila);
provjetravanje
[klimatizacija]
(uređaji
za
provjetravanje); prsteni za slavine za vodu prženje
(električne sprave za prženje) [friteze]; pržionice;
pržnice za kruh [tosteri]; punjenje peći (uređaji za
punjenje peći); radijatori (zatvarači za radijatore);
radijatori za centralno grijanje; radijatori za centralno
grijanje (ovlaživači zraka za radijatore centralnog
grijanja); radijatori, električni; rafiniranje (tornjevi za
rafiniranje) za destilaciju; rashladne kade za peći
[hladnjaci]; rashladne komore; rashladne posude;
rashladne vitrine; rashladni aparati i strojevi; rashladni
ormari; rashladni uređaji i postrojenja; rashlađivači
tekućine; rashlađivanje (instalacije i strojevi za
rashlađivanje); raskuživanje [dezinfekcija] (uređaji za
raskuživanje); raskužni [dezinfekcijski] proizvodi
(uređaji za raskužne; proizvode) za zahode; raspršivači
svjetla [rasvjeta]; raspršivači raskužnih proizvoda za
zahode; rasvjeta (zaštitna oprema za rasvjetu);
rasvjetne svjetiljke; rasvjetne žaruljice; rasvjetni aparati
i uređaji; rasvjetni fenjeri; rasvjetni uređaji za vozila;
razvodnici u pećima za grijanje [šiberi]; razvodnici za
dimnjake [šiberi]; ražnjevi (naprave za okretanje
ražnjeva); ražnjevi za pečenjarnice; reaktori, nuklearni;
reflektori za svjetiljke; reflektori za vozila; regulacijski
pribor za aparate za vodu ili za plin te za; vodovode i
plinovode; rešetke za ložišta peći; ronjenje (projektori
za ronjenje); roštilji (kamenje lave za pečenje na
roštilju); roštilji na ugljen; roštilji, električni; rudarske
svjetiljke; sagovi, električno grijani; sanitarne
instalacije; sanitarni uređaji i oprema; sauna
(postrojenje za saunu); sigurnosni pribor za uređaje za
vodu i plin i za vodovode i plinovode; sjedeće kade za
kupaonice sjenila; sjenila (stalci za sjenila); slad (pržila
za slad); slavine (gumeni nastavci za slavine); slavine
[pipe] *; slavine za cjevovode; slivnici; smjer (žaruljice
pokazivača smjera kretanja vozila); sol (postrojenje za
uklanjanje soli iz morske vode); solarni kolektori
[grijanje]; spaljivanje smeća (strojevi za spaljivanje
smeća); spiralne cijevi [dijelovi postrojenja za
destilaciju, grijanje ili hlađenje]; spremnici (ventili za
regulaciju ražine u spremnicima) [rezervoari];
spremnici za vodu pod tlakom [rezervoari]; spremnici
za vodu za ispiranje zahodskih školjki; stajaće
svjetiljke; staklene kugle za svjetiljke; stakleni tuljci za
petrolejske
svjetiljke;
sterilizacija
(vrećice
za
sterilizaciju za jednokratnu uporabu); sterilizatori;
stropne svjetiljke; sušenje (aparati za sušenje); sušenje
(uređaji i postrojenja za sušenje); sušenje krmiva
(strojevi za sušenje'krmiva); sušenje rublja (električni
uređaj za sušenje rublja); sušenje ruku (uređaji za
sušenje ruku) za umivaonike; sušila za kosu [električni
uređaji]; sušila za zrak [uređaji]; sušilice [uređaji];
svjećice (električne svjećice za božićna drvca);
svjetiljke (grla za električne svjetiljke); svjetiljke (ovjesi
svjetiljki); svjetiljke (plamenici svjetiljki); svjetiljke
(plaštevi svjetiljki); svjetiljke (rasvjetne kugle svjetiljki);
svjetiljke (reflektori svjetiljki); svjetiljke (stakleni tuljci
svjetiljki); svjetiljke (stakleni tuljci za petrolejske
svjetiljke); svjetiljke [rasvjeta]; svjetiljke za akvarije;
svjetiljke za laboratorije; svjetiljke za projektore;
svjetiljke za rasvjetu; svjetiljke za uništavanje klica radi
pročišćavanja zraka; svjetiljke, džepne; svjetiljke,
električne; svjetiljke, lučne; svjetiljke, plinske; svjetiljke,
sigurnosne; svjetiljke, uljne; svjetla za automobile;
svjetleće cijevi za rasvjetu; tekućina (rashlađivači
tekućine) [postrojenje]; toplina (akumulatori topline);
toplina (sakupljači topline) [rekuperatori]; toplinski
izmjenjivači; tornjevi za pročišćavanje za destilaciju;
tosteri [pržnice za kruh]; turske kupke (prenosive
kabine za turske kupke) tuševi; tuširanje (kabine za
tuširanje); ugljen za lučne svjetiljke; uklanjanje mirisa
(aparati za uklanjanje mirisa) ne za osobnu; upotrebu;
ukrasi za peći; ukrasni vodoskoci; ultraljubičaste zrake
(cijevi za ultraljubičaste zrake) za nemedicinske
potrebe; ulje (uređaji za pročišćavanje ulja); uljne
svjetiljke; uljni plamenici; umivaonici; umivaonici (sušila
ruku za umivaonike); uništavanje klica (svjetiljke za
uništavanje klica) radi pročišćavanja zraka; uništavanje
klica (plamenici za uništavanje klica); upaljači plina
[pribor]; upaljači s kremenom za paljenje plina;
upaljači; uređaji za brzi ispust vode (rezervoari uređaja
za brzi ispust; vode) [zahodski kotlići]; ušteda goriva
(uređaji za uštedu goriva); vafli [reljefasti kolačići]
(metalne električne dvokrilne tave za pečenje vafla);
50
venecijanske svjetiljke; ventilatori (električni ventilatori
za osobnu upotrebu); ventilatori [dijelovi postrojenja za
provjetravanje]; ventilatori [klimatizacija]; ventili za
reguliranje razine u spremnicima [rezervoarima];
ventili, termostatiski [dijelovi postrojenja grijanja]; voće
(uređaji za prženje voća); voda (filtri za pitku vodu);
voda (grijalice za vodu) [bojleri]; voda (hidranti za
vodu); voda (oprema za regulaciju i sigurnost
vodovodnih aparata); voda (postrojenja za distribuciju
vode); voda (postrojenja za grijanje toplom vodom);
voda (postrojenja za hlađenje vode); voda (postrojenja
za pročišćavanje vode); voda (postrojenja za
vodoopskrbu); voda (sterilizatori vode); voda (uređaji i
strojevi za pročišćavanje vode); voda (uređaji za brzi
ispust vode); voda (uređaji za filtriranje vode); voda
(uređaji za grijanje vode); voda (uređaji za kaptažu
vode); voda pod tlakom (spremnici za vodu pod
tlakom); vodoskoci [fontane]; vodoskoci, ukrasni;
vodovodi (slavine miješalice za vodovode); vodovodna
postrojenja; vozila (odmrzivači stakla za vozila); vozila
(oprema za grijanje vozila); vozila (oprema za
klimatizaciju vozila); vozila (prednja velika svjetla
vozila); vozila (protuzasljepljujuća oprema za svjetla
vozila); vozila (rasvjetni uređaji za vozila); vozila
(reflektori vozila); vozila (svjetla za vozila); vozila
(uređaju protiv zamagljivanja [zamrzavanja] za vozila);
vozila (žaruljice pokazivača smjera vozila); vrtloženje
vode (aparati za vrtloženje vode); zahodi; zahodi,
muški [pisoari]; zahodske daske zahodske školjke;
zahodski
kotlići;
zamagljivanje
(grijači
protiv
zamagljivanja) za vozila zamrzivači; zasljepljivanje
(uređaji protiv zasljepljivanja) za vozila; [dodatna
oprema za svjetla]; zaštitni uređaji za rasvjetu; zidni
nosači za plinske svjetiljke; zračna vozila (rasvjetni
uređaji za zračna vozila); zrak (filtri za zrak) za
klimatizaciju; zrak (grijalice zraka) [kaloriferi]; zrak
(ionizacjski uređaji za obradu zraka ili vode); zrak
(sterilizatori zraka); zrak (sušila za zrak); zrak (uređaji i
strojevi za pročišćavanje zraka); zrak (uređaji za
filtriranje zraka); zrak (uređaji za hlađenje zraka); zrak
(uređaji za klimatiziranje zraka u vozilima); zrak
(uređaji za kondicioniranje zraka); zrak (uređaji za
uklanjanje mirisa iz zraka); zrak, topli (uređaji za kupke
s toplim zrakom); zrak, topli (uređaji za topli zrak);
šamotna oprema za peći; štednjaci; žarne niti (gorionici
sa žarnim nitima); žarne niti za električne svjetiljke i
žaruljice pokazivača smjera vožnje za vozila; žaruljice
za rasvjetu; žaruljice, električne; žice od magnezija
[rasvjeta] čepovi-zatvarači za radijatore
12 aerogliseri; aerostatski baloni; alarmni uređaji protiv
krađe vozila; amfibije [bidroavioni]; amortizeri (ovjesni
amortizeri vozila); amortizirajuće opruge za vozila;
autobusi za međugradski prijevoz; autokaravane;
automobili; automobili (amortizeri za automobile);
automobili (branici za automobile); automobili (lanci za
automobile); automobili (poklopci automobilskih
motora); automobili (zavjesice za automobile) [sjenila];
automobilske vanjske gume [kotači]; automobilski
kosturi [šasije]; automobilski pokrovi [karoserije]; bageri
jaružari [brodovi]; baloni, aerostatski baloni,; upravljivi
[letjelice] betonijerke [samohodne miješalice za beton];
bicikli; bicikli (gumeni dijelovi kotača bicikla); bicikli
(kočnice bicikla); bicikli (kotači bicikla); bicikli (mrežice
za bicikle); bicikli (okviri bicikla) [rame]; bicikli
(oplatnice kotača bicikla) [felge]; bicikli (pokazivači
smjera kretanja za bicikle); bicikli (potpore bicikala);
bicikli (potpornji za bicikle); bicikli (pumpe za bicikle);
bicikli (sjedala bicikla); bicikli (upravljači bicikla); bicikli
(zračnice za kotače bicikla); bicikli (zupčanici za
bicikle); bicikli (zvonca za bicikle); bicikli (žbice kotača
bicikla); blatobrani; blatobrani bicikla; bokobrani za
brodove; bolesnici [kolica za prevoženje bolesnika];
brisači automobilskih stakala; brisači farova; brodovi;
brodovi (upravljački uređaji za brodove); brodovi
(uređaji za izvlačenje brodova); brodovi (utovarne
brodske rampe); brodska rebra; brodske kuke; brodski
dimnjaci; brodski potisni vijci; brodski prozorčići;
brodski trupovi; brodski vanjski motori s vijkom brodski
vijci; brodovi (jarboli za brodove); brzina (mjenjačke
kutije za kopnena vozila); bisage prilagođene za
bicikle; centriranje kotača na vozilima (olovo za
centriranje kotača); cigare (automatski upaljači za
cigare) za automobile; cijevi (kolica s vitlom za
savitljive cijevi); crpke, zračne [pribor za vozila];
dimnjaci lokomotiva; dimnjaci, brodski; dizalice [sohe]
za utovar na brodove; dizanje tereta (kolica za dizanje
tereta); dječja kolica dvokolice za izvrtanje; disk
kočnice za vozila električna vozila; električni motori za
kopnena vozila; glavine (naplaci glavina) [obodi];
glavine bicikla glavine kotača vozila; golf (kolica za
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
golf); gradski autobusi; guma (okrugli komadi ljepljive
gume za popravak zračnica); gumeni kotači (vanjski
omotači gumenih kotača); gumeni kotači vozila (trake
za izmjenu gumenih kotača na vozilima); gusjenice
vozila;
hidraulični
sustavi
vozila;
hidroavioni;
hidrogliseri; hladnjače [vozila]; izmjena guma (trake za
izmjenu istrošenih guma na kotačima vozila); jahte;
jarboli [brodarstvo] jarboli za brodove; jastuci za
napuhavanje [sigurnosni uređaji za osobna vozila];
kabine za žičare; kajaci; kamioneti; kamioni; kamioni
(utovarne površine kamiona); karavane; karoserije
[pokrovi automobila]; kočne obloge za vozila kočne
papuče za vozila; kočne pločice za automobile; kočni
segmenti za vozila kočnice bicikla; kočnice vozila;
kolica (krovići dječjih kolica); kolica [seoska kolica bez
osovine]; kolica s vitlom za savitljive cijevi; kolica za
čišćenje; kolica za golf-opremu; kolica za lijev kolica za
namirnice kolica, dječja; kolica, okretna za istovar
[kiper-kolica]; kolica, utovarna s podizačem kormila;
kosturi vozila [šasije] košare posebne izvedbe za
bicikle; kotači (napinjači žbica na kotačima); kotači
(unutrašnje gume za kotače); kotači (vanjske gume za
kotače vozila); kotači vozila; kotači vozila (čavli za
gumene kotače); kotači vozila (glavine kotača za
vozila); kotači vozila (naplaci kotača vozila) [felge];
kotači vozila (slobodni kotači za kopnena vozila); kotači
vozila (žbice na kotačima vozila); kotači željezničkih
vozila (unutarnji rubovi kotača željezničkih vagona ili
tramvaja); kotačići za kolica; krađa vozila (alarmni
uređaji protiv krađe vozila); krađa vozila (uređaji za
zaštitu vozila od krađe); krajevi osovina [rukavci];
krmena vesla; krovići dječjih kolica; krovići, platneni za
dječja kolica; kućišta za mehanizme kopnenih vozila
[ne za motore]; kuke za vuču vozila; kuke, brodske;
lanci protiv sklizanja; lanci za bicikle; lanci, pogonski za
kopnena vozila; letjelice [zračne lađe]; ležaji [kreveti] u
vozilima; lokomobili; lokomotive; lokomotive (dimnjaci
lokomotiva) mjenjačke kutije za kopnena vozila
motocikli; motocikli s prikolicom; motori (poklopci
motora); motori za dvokolice; motori za kopnena vozila;
motorkotači [mopedi]; motorkotači s prikolicom;
mrežasti nosači prtljage za vozila; nagibna plastična
kolica; napinjači žbica kotača [uređaji]; nasloni za glavu
na sjedalima vozila; navlake za sjedala bicikla ili
motocikla; navlake za sjedala vozila; navlake za
upravljače [volane] vozila; nogostupi za ulaz u vozila;
nosači za skije na vozilima; obloge, kočne za vozila;
obloge, unutarnje za vozila [tapecirung]; obodi glavina;
obruči kotača vozila [naplaci]; odbojnici na željezničkim
vagonima; odbojnici vozila okviri bicikla; olovni utezi za
uravnoteženje kotača vozila [balansiranje]; omnibusi;
opruge ovjesa za vozila; osovine (krajevi osovina);
osovine vozila; ovjesi (opruge za ovjese vozila); ovjesni
amortizeri vozila padobrani; papučice za kočnice
vozila; pedale bicikla; plovna vozila; podvozja za
vozila; podvozja željezničkih vagona; pogonski
mehanizmi za kopnena vozila; pogonski strojevi (lanci
pogonskih strojeva za kopnena vozila); pogonski
strojevi za kopnena vozila; pokazivači smjera kretanja
vozila; poklopci za motore vozila; poklopci, preklopni
za vozila; poklopci, ukrasni na kotačima pokretni bifei
[vozila]; pokrivači za vozila pontoni; potpornji za
održavanje bicikla u zaustavljenom položaju; pretvarači
zakretnog momenta za kopnena vozila prijenosne
osovine za kopnena vozila prijenosni mehanizmi za
kopnena vozila prijevoz, kabelski (uređaji i postrojenja
za kabelski prijevoz); prikolice [vozila]; protusklizne
naprave za kotače vozila; protuzasljepljujući uređaji za
vozila; prskalice [vozila] prtljažnici vozila; radilice za
kopnena vozila [nisu dio motora]; rašlje za vesla
[ušice]; reakcijski motori za kopnena vozila; ređuktori
za kopnena vozila [uređaji za smanjenje broja;
okretaja]; rezervni kotači (zaštitni pokrivači rezervnih
kotača); romobil [vozilo] ručice bicikla ručna kolica
[tačke]; sanduci (specijalni sanduci za vozila na dva
kotača); sanjke na nožno pokretanje saonice [vozila];
signalizatori za kretanje vozila unatrag; sigurnosna
sjedala za djecu u vozilima; sigurnosni pojasevi za
sjedala u vozilima; sigurnosni remeni za sjedala u
vozilima; sjedala (navlake za sjedala) za bicikle ili
motorbicikle; sjedala u vozilima; sjedala u vozilima
(navlake za sjedala u vozilima); sjedala u vozilima
(oslonci za glavu na sjedalima u vozilima); sjedala za
bicikle ili motorbicikle; sjedala, izbaciva za zrakoplove;
skele [plovila]; skele [tegljenice]; skijaške vučnice; skije
(držači skija na automobilima); spojke za kopnena
vozila spojke za kopnena vozila [mjenjači]; spojleri za
vozila; sportska vozila; spremnici za gorivo na vozilima
(čepovi spremnika za gorivo); stakla (brisači stakala);
streljivo (kola za streljivo); stupići za vezanje plovila uz
obalu [pomorstvo]; svemirske letjelice; tačke [ručna
kolica]; teretne dvokolice [kubikaška kolica]; torbe s
priborom za krpanje zračnica; torzijske poluge za
vozila; tračnična prijevozna sredstva [drezine]; trake za
izmjenu vanjskog sloja automobilskih guma; traktori;
tramvajska kola tricikli; trokolice za dostavu robe trube
za automobile; trupovi brodova; turbine za kopnena
vozila; upravljači bicikla [ručice]; upravljači vozila
[volani]; upravljački lanci za kopnena vozila; upravljački
uređaji za brodove; uspinjače; uspinjače (vozni park
uspinjača); utovar (dizalice za utovar na brodove);
utovarne ograde (pokretne utovarne ograde) [dijelovi
na kopnenih vozila]; utovarne površine kamiona;
vagoneti; vagoneti (kotačići za vagonete) vagoni;
vagoni (postolja željezničkih vagona); vagoni s
ležajevima za spavanje [spavaći vagoni]; vagonihladnjače; vagon-restorani; vagonske spojnice [uređaji
za priključak vagona]; vagonski iskretači [dijelovi
vagona]; vanjske gume vozila (uređaji protiv sklizanja
vanjskih guma vozila); vanjski rubovi željezničkih
kotača; ventili za gumene kotače vozila; vesla za
čamce vesla, kratka; vitla na kotačima za savitljive
cijevi vjetrobranska stakla; vojna vozila za prijevoz
vozila; vozila (alarmni uređaji protiv krađe vozila);
vozila (amortizirajuće opruge za vozila); vozila
(električna vozila); vozila (glavine kotača vozila); vozila
(gumeni kotači vozila); vozila (gusjenice vozila); vozila
(hidraulički sustavi vozila); vozila (kočnice vozila);
vozila (kosturi vozila) [šasije]; vozila (kotači vozila);
vozila (kuke za vuču vozila); vozila (ležaj i u vozilima);
vozila (motori za kopnena vozila); vozila (naplaci
kotače vozila) [obruči]; vozila (odbojnici vozila); vozila
(olovni utezi za balansiranje kotača vozila); vozila
(ovjesni amortizeri vozila); vozila (pokazivači smjera
kretanja unatrag); vozila (pokazivači smjera kretanja
vozila); vozila (poklopci za vozila); vozila (pokrivala za
vozila); vozila (protusklizne naprave za kotače vozila);
vozila (protuzasljepljujući uređaji za vozila); vozila
(prozori vozila); vozila (prtljažnici vozila); vozila
(radilice za kopnena vozila) nisu dijelovi strojeva; vozila
(sigurnosni pojasevi za sjedala vozila); vozila (sjedala
u vozilima); vozila (spacijalna vozila); vozila (trube
vozila); vozila (unutarnje obloge vozila) [tapecirung];
vozila (upravljači vozila) [volani]; vozila (vanjske gume
za kotače vozila); vozila (ventili za gumene kotače
vozila); vozila (vrata vozila); vozila (žbice za kotače
vozila); vozila hitne pomoći; vozila s daljinskim
upravljanjem [nisu igračke]; vozila za kretanje po
zemlji, po zraku, po vodi i na tračnicama; vozila za
snijeg [s gusjeničnom trakom]; vozila, vojna za
prijevoz; vozila-hladnjače vrata; vozila; vuča (kuke za
vuču vozila); vučnice za skijaše; zakretni moment
(pretvarači zakretnog momenta za kopnena vozila);
zatvarači za benzinske spremnike na vozilima;
zavjesice za automobile [štitnici od sunca]; zračna
vozila zračni transporteri; zračnice (ljepljive gumene
zakrpe za krpanje zračnica); zračnice (torbe s priborom
za krpanje zračnica); zračnice za kotače bicikla;
zračnice za kotače vozila zrakoplovi; zrakoplovstvo
[aeronautika]
(aparati,
strojevi
i
uređaji
za
zrakoplovstvo); zrcala za gledanje unatrag [retrovizori];
zupčanici za bicikle; zupčanici za kopnena vozila;
zvonca za bicikle; šalupe [barke s 4-8 vesala]; štitnici
od sunca za automobile [zavjesice]; žbice (napinjači
žbica na kotačima); žbice na kotačima vozila;
željeznički kotači (unutarnji rubovi na kotačima
željezničkih; vagona ili tramvaja) [oplatnice]; željeznički
vagoni (postolja za željezničke vagone); željeznički
vozni park; žičare; žičare sa sjedalima [sjedežnice];
čakije za čamce [brodarstvo] čamci; čamci (vesla za
čamce) čavli za gume
14 ahati [drago kamenje] amajlije [nakit] biseri [nakit];
bjelokost [slonovača] (ukrasi od bjelokosti); brojčanici
[urarstvo]; broševi [nakit]; budilice; dijamanti; dijamanti
(umjetni dijamanti); drago kamenje draguljarski
proizvodi; dragulji (prirodni dragulji); električni satovi
igle (ukrasne igle); igle pribadače [nakit] iridij; jantar
(ukrasi od crnog jantara); jantar (ukrasi od jantara);
jantar, crni (sirovi ili poluobrađeni crni jantar); jantar,
prešani (perle od prešanog jantara); kazaljke
[urarstvo]; kipići od plemenitih metala; kipovi od
plemenitih metala; klatna [urarstvo]; ključevi (ukrasni
držači za ključeve) [privjesci]; kontrolni satovi [glavni
satovi]; kopče za kravate; kotve za urarstvo [ankeri];
kovčežići za nakit; kravate (igle za kravate); kravate
(kopče za kravate); kronografi [satovi]; kronometri;
kronometrički instrumenti; kronoskopi; kućišta džepnih
satova; kućišta opruga satova; kućišta zidnih satova;
kutije s draguljima za mehanizme satova; kutije za
satove; kutije od plemenitih metala; lančići [nakit];
51
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
lančići za satove; legure plemenitih metala; medalje;
medaljoni [nakit]; metalni novac; nakit (optočeni nakit);
narukvice [nakit]; narukvice za satove; naušnice;
njihala satova; obuća (ukrasi za obuću, od plemenitih
metala); ogrlice [nakit]; olivin [dragi kamen]; opruge za
satove; ormarići za satove; orukvice [manšete] (puceta
za manšete); osmij; paladij; perlice za izradu nakita
platina [metal]; plemeniti metali (legure plemenitih
metala); plemeniti metali (odljevci plemenitih metala);
plemeniti metali sirovi ili poluobrađeni; poluge [ingoti]
od plemenitih metala; poprsja od plemenitih metala;
privjesci [nakit]; privjesci za ključeve od plemenitih
metala,ukrasni; prstenje [nakit]; puceta za orukvice
rodij; rubini, blijedocrveni [drago kamenje]; ručni satovi;
rutenij; satni mehanizmi; satni mehanizmi za urarstvo;
satovi (kućišta ručnih satova); satovi (kućišta zidnih
satova); satovi (lančići za satove); satovi (narukvice za
satove); satovi (navlake za satove); satovi (opruge
satova); satovi (pokretački mehanizmi satova); satovi
(staklo za satove); satovi narukvice; satovi, atomski;
satovi, džepni ili ručni; satovi, točni sa zaustavljanjem
[štoperice]; satovi, zidni; srebrna žica; srebro
(upredena srebrna žica); srebro, sirovo ili tučeno;
stakla za satove; sunčani brojčanici; ukrasi [bižuterija];
ukrasi za obuću od plemenitih metala; ukrasi za šešire,
od plemenitih metala; ukrasne igle; umjetnost
(umjetnički predmeti od plemenitih metala); zidni satovi
(ormarići za zidne satove); zlatne niti [nakit]; zlato,
sirovo ili kovano; značke [amblemi] od plemenitih
metala; žetoni, bakreni; žica (srebrna žica); žica od
plemenitih metala [nakit]
16 adrese (pečati s adresama); adrese (pločice s
adresama) za strojeve za adresiranje; adrese (strojevi
za tiskanje adresa); albumi; ambalaža (kartonska ili
papirnata za boce); ambalaža (papir za ambalažu);
ambalaža od škroba; aritmetičke tablice; atlasi;
bakrorezi (noževi za bakroreze); bakrorezi [gravure]
bilježnice; biološki uzorci za mikroskopiju [obrazovni
materijal]; blokovi [karneti]; blokovi [papirnati proizvodi];
blokovi [povezani listovi papira]; blokovi za crtanje;
boce (kartonska ili papirnata ambalaža za boce); boce
(kartonski ili papirnati omoti za boce); boce (papirnati
podmetači za boce); brisači za pera; brisači za ploče
za pisanje; brisanje (gumice za brisanje); brisanje
(modeli za brisanje); brisanje (proizvodi za brisanje);
brošure; bušene kartice za tkalačke stanove; bušilice
za papir [uredski pribor]; bušilice za uredske potrebe;
brojevi (tiskarski znakovi); ceduljice (kvačice za
ceduljice); celuloza (listovi prerađene celuloze) za
ambalažu; cigare (prsteni za cigare) [koluti]; cijevi od
kartona; crtaće daske; crtaći pribor; crtanje (instrumenti
za crtanje); crtanje (pribor za crtanje); crteži (grafički
crteži) dijagrami; drvena kaša (karton od drvene kaše);
drvorezi; držači ljepljivih traka [uredski pribor]; držala
za pera; džepići za putovnice; džepne maramice,
papirnate;
elektrokardiografi
(papir
za
elektrokardiografe); fascikli [papirnati proizvodi];
figurice od kaširanog papira; filtar-papir; filtar-tkanine
za tiskarstvo, netekstilne; filtri za kavu, papirnati; filtrirni
materijali [papir]; fotografije (stalci za fotografije);
fotografije (uređaji za lijepljenje fotografija); fotografije
[tiskane]; fotogravure; frankiranje
(strojevi
za
frankiranje za uredsku uporabu); frankiranje (strojevi za
frankiranje)
[uredski
pribor];
galvanoplastika;
galvanoplastika (klišeji za galvanoplastiku); glina za
modeliranje; globusi [zemaljske kugle]; građevinske
makete grafičke slike; gravirani umjetnički predmeti;
graviranje (ploče za graviranje) gravure; gumene
trakice za povezivanje spisa; gumeno ljepilo za
papirnate proizvode ili za kućanstvo; gumice za
brisanje; gumirano platno za papirnate proizvode;
hektografi; higijenski papir; histološki uzorci [obrazovni
materijal]; indeksne kartice; isprave (spravice za
plastificiranje isprava) [uredski pribor]; isprave
[dokument] (omoti za isprave); ispravljanje (boja za
ispravljanje); jahači za kartotečne kartice; jastučići
(pečatni jastučići); kalendari; kalendari [godišnjaci];
kalendari kojim se listovi trgaju; kalupi za modeliranje
gline [artikli za umjetnike]; kamenotisak s bojama;
karte; kartice (bušene kartice za tkalačke; stanove);
karton od drvene kaše; kartonske cijevi; kartonske
kutije za šešire; kartonski proizvodi; kartotečne kartice
(jahači za kartotečne kartice); kaširani papir; katalozi;
kava (papirnati filtri za kavu); kemijske olovke (kuglice
za kemijske olovke); kipići od kaširanog papira
[figurice] kistovi; kistovi za pisanje klaseri [uredski
pribor]; klišeji s adresama klišeji, tiskarski; knjige;
knjige (oznake za stranice u knjigama); knjižice
[putovnice, radne knjižice itd.]; koluti za pridržavanje
pisaćeg pribora; konac za uveze; kopče držala za pera;
52
korektori, tekući [uredski pribor] i; korekturne trake
[uredski pribor]; korice za blokove s čekovima; korice
za neuvezane časopise; košare za pisma; košuljice za
spise; kreda (držači krede); kreda za kamenotisak
[litografiju]; kreda za krojačke potrebe; kreda za
obilježavanje; kreda za pisanje; kreditne kartice
(neelektrične preše za kreditne kartice); krivuljari
[pribor za crtanje krivulja]; krojačke krede; krojevi
(navlake za krojeve); krojevi za šivanje odjevnih
predmeta; kromolitografija; krunice [čisla]; kuglice za
kemijske olovke; kutije za papirnate proizvode [uredske
potrepštine]; kutije za pečate; kutije za slikarske boje
[školski pribor]; kutije, kartonske ili papirnate; kutomjeri
za crtanje; kvačice [uredski pribor]; kvačice za
ceduljice; kvačice za papire; kvasilice [uredski pribor];
kvasilice za marke [uredski pribor]; krojevi za šivanje
odjeće; letci; ličilački valjci; lijepljene fotografija (aparati
za lijepljenje fotografija); listovi [papirnati proizvodi];
litografija (kreda za litografiju); litografije [kamenotisci];
litografski kamen; litografski umjetnički predmeti;
ljepenka [karton]; ljepila za papirnate proizvode ili za
kućanstvo; ljepivo za papirnate proizvode ili za
kućanstvo; ljepljive trake za papirnate proizvode ili za
kućanstvo; ljepljive tvari za papirnate proizvode i za
domaćinstvo; makete (građevinske makete); marke,
poštanske markeri [pisaći pribor]; matrice za
umnažanje [šablone]; mikroskopija (biološki uzorci za
mikroskopiju)
[obrazovni
materijal];
mikrovalovi
(plastične vrećice za pripremu hrane mikrovalovima);
mjehuričasti listovi, od plastike [za ambalažu ili
omatanje]; modeli za vezenje; modeliranje (kalupi za
modeliranje gline) [artikli za umjetnike]; modeliranje
(masa za modeliranje); modeliranje (materijali za
modeliranje); modeliranje (plastična masa za
modeliranje); mramoriranje [imitiranje šara mramora]
(češljevi za mramoriranje); nacrti; nacrti (sprave za
izradu nacrta); nalivpera; naljepnice (ručne naprave za
stavljanje naljepnica); naljepnice [ne od tkanine];
napršnjaci, gumeni [uredski pribor]; nastavci za krede;
nastavci za olovke; natpisi na papiru ili kartonu;
navlake za krojeve; neseseri za pisanje [kutije s
priborom za pisanje]; novine; novine sa stripovima;
noževi za papir [uredski pribor]; noževi za savijanje ili
rezanje papira [uredski pribor]; numeratori; obavijesti
[papirnati
proizvodi];
obilježavanje
(krede
za
obilježavanje); obrasci; obučavanje (oprema za
obučavanje) [osim aparata]; okružnice; okviri za
slagarstvo [tiskarstvo]; oleografija; olovke; olovke
(grafitni ulošci za olovke); držači za olovke mehaničke
olovke; olovke (strojevi za šiljenje olovaka) električni ili
neelektrični; olovke od škriljevca; omotači za boce,
papirnati ili kartonski; omotači, plastični [prianjajući
rastezljivi] za paletizaciju; omoti [korice], papirnati;
omotnice (uredski strojevi za zatvaranje omotnica);
omotnice [papirnati proizvodi]; oslonci slikarima za
ruku; označivači stranica u knjizi; pakiranje hrane (folije
od papira ili plastike za održavanje vlage, za pakiranje
hrane); palete, slikarske; paletizacija (plastični omotači
[prijanjajući, rastezljivi] za paletizaciju); pantografi
[pribor za precrtavanje]; papir (noževi za papir) [uredski
pribor]; papir (paus-papir) papir (pergament papir)
papir; papir [karbon papir]; papir od drva; papir Xuan
[za
slikare
i
kineski
krasopis];
papir
za
elektrokardiografiju; papir za kopiranje; papir za ormare
[parfimirani ili neparfimirani]; papir za radiograme; papir
za uređaje za upisivanje; papir, higijenski; papir,
kasirani; papir, prozirni; papir, srebrni; papir, svjetleći;
papirnati pribor; papirnati uzlovi; parafinski papir;
pastele [olovke]; paus-papir; pečaćenje (krušno tijesto
za pečaćenje); pečaćenje (tvari za pečaćenje);
pečaćenje (uredski strojevi za pečaćenje); pečaćenje
(vosak za pečaćenje); pečati; pečati (jastučići za
pečate); pečati (kutije za pečate); pečati (mali pečati)
[bilježnički potpisi]; pečati (papirnati pečati); pečati
(podloge za stavljanje pečata); pečati (stalci za
pečate); pečati [poštanski pečati]; pečati [žigovi]; pera
(držala za pera); pera (zlatna pera za pisanje); pera
[uredski pribor]; pera za izvlačenje crta; pera za
pisanje; pera za pisanje (brisači pera za pisanje)
pernice; pisaći pribor; pisaći strojevi (tipke pisaćih
strojeva); pisaći strojevi (valjci pisaćih strojeva); pisaći
strojevi, električni ili neelektrični; pisanje (četkice za
pisanje); pisanje (mape za pisanje); pernice (materijal
za pisanje); pisanje (pera za pisanje); pisanje (podlošci
za pisanje); pisanje (sprave za pisanje); pisanje
(šablone za ručno pisanje); pisanje (tintarnice); pisanje
(zlatna pera za pisanje); pisma (košare za pisma);
pisma (papir za pisma); pivske čaše (podlošci za
pivske čaše); pjesmarice; plakati (papirnate ili
kartonske podloge za plakate); plakati [posteri]; plakati,
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
papirnati ili kartonski; plastične tvari za modeliranje;
plastični omotači za pakiranje; platno namočeno bojom
za uređaje za umnožavanje; platno za slike; platno za
uvez knjiga; platno, gumirano za papirnate proizvode;
plitice za boje; plitice za brojenje i razvrstavanje sitnog
novca; ploče s adresama za strojeve za adresiranje;
ploče za graviranje; ploče za pisanje (brisači za ploče
za pisanje); pločice s hvataljkom za listove papira
[uredski pribor]; pločice za pisanje; podlošci za boce,
papirnati; podlošci za pivske čaše; podmetači za
pisanje; popisi predstava [repertoari]; portreti; posudice
od papira za vrhnje; poštanske dopisnice; poštanske
marke; precrtane slike; precrti [kopije]; prsteni [koluti]
za cigare; preše (neelektrične preše za kreditne
kartice); priručnici; pritiskači za papir; prospekti;
prostirači za stol, okrugli, papirnati; pršnjaci, papirnati
[djeci oko vrata protiv prljanja]; publikacije; putovnice
(džepići za putovnice); računalni programi (papirnate
trake ili kartice za upis; računalnih programa);
računalni pisači (vrpce natopljene bojom za pisače);
radiogrami (papir za radiograme); ravnala za crtanje;
ravnala, četvrtasta; ravnala, mala za tiskarstvo; registri
[knjige]; reprodukcije, grafičke; rezanje papira (uredski
strojevi za rezanje papira); riblje ljepilo za papirnate
proizvode ili za kućanstvo; ručnici, papirnati;
samoljepljive trake za papirnate proizvode ili za
kućanstvo; samoljepljivi papirnati proizvodi i; satnice,
tiskane [vozni redovi]; sitni novac (plitice za
razvrstavanje i brojenje sitnog novca); skidanje šminke
(papirnati ubrusi za skidanje šminke); slagarska daska
[tipografija]; slagarski okviri [tiskarstvo]; slikari (oslonci
za ruku slikara); slikarska platna; slikarske četke;
slikarski stalci; slike; slike, umjetničke [uokvirene ili bez
okvira]; slova (tiskarska slova); spajalice, uredske; spisi
(držači spisa) [uredski pribor]; spajalice (uredske
spravice za stavljanje spajalica); srebrni papir; stalci za
pera i olovke; stalci za pridržavanje knjiga; steatit
[kreda za krojače]; stolni kompleti od papira; stolni
ubrusi od papira; stolni ubrusi, papirnati; stolno rublje
od papira; stolnjaci (uski stolnjaci od papira) i; stolovi
(papirnati koluti za stolove); stripovi (novine sa
stripovima); strojevi, pisaći [električni ili neelektrični];
svjetleći papir; T ravnala za crtanje; tablice (aritmetičke
tablice); tinta (posude za tintu); tinta; tinta za
ispravljanje tintani štapići tintarnice; tipke pisaćih
strojeva; tipografski znakovi [brojke i slova]; tiskanice
[tiskane stvari]; tiskare (prenosive tiskare) [uredski
pribor]; tiskarska ravnala [vrstači]; tiskarska slova;
tiskarski proizvodi; tiskarstvo (netekstilna filtar-tkanina
za tiskarstvo); tkanina za precrtavanje; tkanina za
uvezivanje; toaletni ubrusi od papira; trake (držači
ljepljivih traka) [uredski pribor]; trake (ljepljive trake za
papirnate proizvode ili za kućanstvo); trake namočene
bojom; trake za uvezi; trake, gumirane [papirnati
proizvodi]; trake, papirnate; trgovačke kartice [osim za
igre]; tuš [boja]; ubrusi od papira za skidanje šminke;
ubrusi od papira za stol; ugljen za crtanje; ulaznice;
vozne karte; birački listići i slični proizvodi; ulošci za
olovke [mine]; umjetničke slike uokvirene ili
neuokvirene; umnožavanje (uređaji
za ručno
umnožavanje); umnožavanje dokumenata (tkanina
namočena bojom za uređaje za umnožavanje
dokumenata [šapirografe]); umnožavanje dokumenata
(tkanina namočena bojom za uređaje za umnožavanje
dokumenata); umnožavanje, ručno (tkanina za
nanošenje boje za uređaje za ručno umnožavanje);
umnožavati (uređaji i strojevi za umnožavanje); upijači
[bugačice]; upijajuće folije od papira ili palstike za
pakiranje hrane; upisivači [strojevi] (papiri za
upisivače); uredske spajalice; uredski noževi za
brisanje [radiranje]; uredski pribor [osim namještaja];
uvezi (pribor za uveze); uvezi [korice]; uvezivanje
(aparati i strojevi za uvezivanje) [uredski pribor]; valjci
pisaćih strojeva; valjci za ličioce; vaze (ukrasne
papirnate vaze za cvijeće); vez [ručni rad] (modeli za
izradu veza); vinjete (uređaji za ukrašavanje
vinjetama); viskoza (listovi od viskoze) za ambalažu;
vodene boje [akvareli]; vosak za modeliranje [ne za
zubarstvo]; vosak, pečatni; vreće za smeće, papirnate
ili plastične; vrećice [omotnice, džepovi] od papira ili
plastike za ambalažu; vrećice za kuhanje u
mikrovalnim pećnicama; vrećice, papirnate; vrpce
natopljene bojom za pisače; računala vrpce natopljene
tintom; vrpce natopljene tintom (kalemi za vrpce
natopljene tintom); vrpce za pisaće strojeve; zastavice
od papira; zdjelice za boje; zemljovidi [zemljopisne
karte]; znakovi [brojke i slova]; šablone; šablone
[papirnati proizvodi]; šablone za brisanje; šestari za
crtanje; šeširi (kartonske kutije za šešire); šiljenje
olovaka (strojevi za šiljenje olovaka) električni ili
neelektrični; šiljila za olovke, električna ili neelektrična;
šivanje odjeće (krojevi za šivanje odjeće); školska
oprema; školske ploče; škriljevac (olovke od
škriljevca); škriljevac za pisanje; škrobno ljepilo za
papirnate proizvode ili za kućanstvo; špule za vrpce
natopljene tintom; štapići za pokazivanje sadržaja na
ploči [neelektrični]; časopisi [periodike]; časopisi
[revije]; čavlići s plosnatom glavom [rajsnedli]; čelična
pera čelična slova čestitke; čestitke s glazbom; češljevi
za pravljenje imitacija mramora četkice [kistovi]
18 bebe (klokanice za nošenje beba); bičevi; brnjice;
crijeva za suhomesnate proizvode; djeca (torbe za
nošenje male djece); dršci štapova za hodanje;
glazbene partiture (torbe za glazbene partiture);
goveđe kože; hamovi (metalni okovi na hamovima);
isprave [dokumenti] (torbe za isprave); jahaća sedla
(podlošci za jahaća sedla); kampisti (torbe za
kampiste); karton-koža kišobrani; ključevi (futrole za
ključeve); ključevi (navlake za ključeve); kobasice
(crijeva za kobasice); konji (hamovi za konje); konji
(navlake za konjska sedla); konji (pokrivači za konje);
konji (sedla za konje); konji (ulari za konje); korbači
[bičevi]; korice za posjetnice; kotačići (torbe na
kotačićima); kovčezi od kože i od kože i kartona;
kovčezi od vulkaniziranih vlakana; kovčezi, ručni;
kovčežići za isprave; kovčežići za toaletni pribor;
kovčežići; koža (imitacije kože); koža (stavljena koža)
nije za čišćenje; koža (umjetna koža); koža (uzice od
kože); koža (životinjska koža); koža, sirova ili
poluobrađena; kože od klaoničke stoke; kožice [opnice
dobivene od debelog goveđeg crijeva]; kožne niti;
kožne vodilice; kožni ukrasi za namještaj; krmivo
(zobnice [torbe] za krmivo); krzna [životinjske kože];
kutije od kože za šešire; kutije od vulkaniziranih
vlakana; kutije, kožne ili od kartonske kože; lisnice;
lovačke torbe; mala djeca (marame [ešarpe] za
nošenje male djece); marame [ešarpe] za nošenje
male djece; moleskin [imitacija kože]; mreže za
nošenje namirnica; namirnice (mreže za namirnice);
namirnice (torbe za namirnice); namještaj (kožni ukrasi
za namještaj); naočnjaci za konje [orma]; naprtnjače;
navlake za kišobrane; novčarke [vrećice za novce];
novčarke, pletene obloge za opruge,; kožne oblučje na
sedlima; odijela (torbe-navlake za odijela) [za
putovanja]; odjeća za životinje; ogrlice za životinje;
okovi za ormu; okviri ručnih torbi; oprema za ormu;
opruge (kožne obloge za opruge); orma (armatura za
ormu); orma (oprema za ormu); orma za životinje;
planinarske torbe; planinarski štapovi; plaža (torbe za
plažu); podbradnici [kožne trake]; pokrivači od krzna;
pokrivači za konje; pokrivači za konjska sedla;
pokućstvo (kožne presvlake za pokućstvo); posjetnice
(lisnice za posjetnice); povoci [remeni]; presvlake,
kožne za pokućstvo; pritege na sedlima; prsteni [alkice]
za kišobrane; psi (ogrlice za pse); putni kovčezi; putni
neseseri [kožna galanterija]; putni sanduci; putovanje
(torbe za putovanje); potkove za konje; rebra za
kišobrane ili suncobrane; remenarsko-sedlarska koža;
remenčići za sklizaljke; remeni za vuču [sedlarstvo];
remeni, kožni za nošenje preko ramena ili leđa;
remenje od kože [remenarstvo]; remenje za ormu;
ručke za kišobrane; ručke za kovčege; sedla (konjska
sedla); sedla (pritege na sedlima); sedlarski proizvodi;
sklizaljke (remeni za sklizaljke); stolice-štapovi [stolice
koje se po potrebi mogu preinačiti u štapove za šetnju];
stremeni (gumeni dijelovi za stremene); stremeni
(metalni stremeni) [ostruge]; stremenice; suncobrani;
telećaci [ranci]; torbe (ručne torbe); torbe (sportske
torbe); torbe [kožna galanterija]; torbe na kotačićima;
torbe za alat [prazne]; torbe za divljač; torbe za
kampiranje; torbe za namirnice; torbe za nošenje male
djece; torbe za note; torbe za plažu; torbe za putovanja
[kožna galanterija]; torbe za spise [aktovke]; torbe za
školu; torbe, planinarske; torbe-navlake za odijela [za
putovanja]; torbe; ukrasi od kože za namještaj; ulari;
uprte od kože uzde; uzde [konjska oprema]; uzdice;
uzice, kožne; vezice (kožne vezice); vodilice (kožne
vodilice); vojnička oprema od kože; vreće [omotači,
džepovi], od kože za ambalažu; vrpce [kožne]; zaklopci
[ventili] od kože; zobnice; šeširi (kožne kutije za
šešire); ševro [koža]; šipke za kišobrane i suncobrane;
školske torbe; štapovi od trske; štapovi za hodanje
(dršci štapova za hodanje); štapovi za kišobrane;
štapovi, planinarski; štavljena koža; štavljena koža [ne
za čišćenje]; štitnici za konjska koljena; životinje
(ogrlice za životinje); životinjske kože; životinjske kože
pripremljene za izradu krznarskih proizvoda; žvale
[orma]
19 akvariji (pijesak za akvarije); akvariji (šljunak za
akvarije); akvariji [građevinski objekti] alabastar;
53
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
alabastarsko staklo; armature (nemetalne armature za
građevinarstvo); asfalt; asfaltne trake [građevni
materijal]; asfaltni pločnici; azbestna žbuka; azbestni
cement; barake [građevinski objekti]; bazeni za plivanje
[nemetalne konstrukcije]; beton; beton (građevinski
elementi od betona); beton (nemetalne oplate za
beton); bicikli (nemetalni stalci za parkiranje bicikla);
bitumen; bojanje raspršivačima (nemetalne kabine za
bojenje raspršivačima); briketi (veziva za prešanje
briketa); cement; cement za peći; cement, azbestni;
cementne ploče; cementni stupovi; cementni,
vatrootporni premazi za građevinarstvo; ceste (listovi i
ploče od umjetnog materijala za označavanje cesta);
ceste (nemetalne, sigurnosne ograde za ceste); ceste
(staklena zrnca za obilježavanje cesta); ceste (vezivni
materijali za popravak cesta); cigla; cigla (zemlja za
proizvodnju cigle); ciglice (veziva za proizvodnju
ciglica); cijevi (dimne cijevi) nemetalne; cijevi (krute
nemetalne cijevi) [građevinarstvo]; cijevi T-oblika,
nemetalne; cijevi, nemetalne za slivnike; cjevovodi
(nemetalni cjevovodi za uređaje ventilacije i
klimatizacije); cjevovodi za vodu, nemetalni cjevovodi,
tlačni, nemetalni; crijep (žljebasti, nemetalni crijep) [za
krovne sastave]; crijep, nemetalni; crijep, žljebasti;
daske [dužice]; daske [građevno drvo]; dimnjaci
(nemetalne cijevi za dimnjake); dimnjaci (nemetalne
kape dimnjaka); dimnjaci (nemetalni krovići dimnjaka);
dimnjaci (nemetalni produžeci dimnjaka); dimnjaci
(plaštevi dimnjaka); dimnjaci, nemetalni; drenažne
cijevi (ventili za drenažne cijevi) [ni metalni, ni
plastični]; drenažne nemetalne cijevi; drvena kaša
(karton od drvene kaše) [građevini materijal]; drvene
letve za oblaganje; drvene oplate; drveni pločnici; drvo
pogodno za oblikovanje; drvo za oblaganje; drvo za
obradu; drvo, građevno; drvo, oblikovano; drvo,
poluobrađeno; dvokrilna okretna vrata [nemetalna];
drvene podne ploče; električni vodovi (nemetalni
stupovi za električne vodove); filc za građevinske
potrebe; folije i ploče od umjetnog materijala za
obilježavanje cesta; geotekstil; gips; gipsani vijenci na
građevinama glina; glina za lončarstvo; glinac (krečni
glinac); golubinjaci, nemetalni; gradnja (nemetalni
materijali za gradnju); građa (rezana građa); građa,,
nemetalna; građevinske konstrukcije (prenosive
nemetalne građevinske konstrukcije); građevinski
materijali, vatrostalni, nemetalni; graničnici za ceste
nesvjetleći, nemehanički, nemetalni granit; grede,
nemetalne; gredice, nemetalne; grobnice, nemetalne;
grobovi (nemetalni okviri grobova); grobovi, nemetalni
ilovača
ispiljeno
drvo;
izolacijsko
staklo
[građevinarstvo]; jarboli [stupovi] nemetalni; kabine
(nemetalne telefonske kabine); kabine za kupanje,
nemetalne; kabine, nemetalne za bojanje pomoću
raspršivača; kadice za ptice, nemetalne; kalupi za
sadrene ukrasne vijence [građevinarstvo]; kamen;
kamen (predmeti isklesani iz kamena); kamen
lomljenac; kamen od šljake; kamen, građevinski;
kamen, umjetni; kamen, vatrostalni; kapci [zasloni],
nemetalni; kape za dimnjake, nemetalne; karton od
drvene kaše [građevni materijal]; karton za gradnju;
katran; katranizirani papir; katranski proizvodi za
gradnju; keramika (sirovine za keramiku); kesoni za
gradnju pod vodom; kipići [figurice] od kamena, betona
ili mramora; kipovi od kamena, betona ili od mramora;
kokošinjci, nemetalni; kolnici (materijali za izgradnju i
pokrivanje kolnika); kolnici (materijali za pokrivanje
kolnika, nemetalni); komarči (nemetalne zaštite od
komaraca); konstrukcije, nemetalne; kreda u sirovom
obliku; plaštevi dimnjaka; ploče od komine šećerne
trske [građevinski materijal]; ploče od umjetnog
materijala za obilježavanje cesta; ploče za gradnju,
nemetalne ploče za popločavanje, nemetalne; ploče za
signalizaciju, nesvjetleće, nemehaničke, nemetalne;
ploče, nemetalne za grobove; pločice za popločavanje,
nemetalne; pločnici, nemetalni; plotovi od kolaca,
nemetalni; pluto, prešano; podovi (nemetalni,
rešetkasti podovi); podovi od nemetalnih; pločica
podovi, nemetalni podupirači, nemetalni [košnici];
poklopci, nemetalni za dimnjake; poklopci, nemetalni
za otvore u podu; poprsja od kamena, betona ili
mramora; porfir [kamen]; pragovi, nemetalni; pragovi,
nemetalni za željezničke; pruge prečke u krletkama;
pregrade, nemetalne; pregradne stijene (nemetalne
obloge za pregradne stijene); premazi [građevni
materijali]; premazi od cementa otporni na vatru;
pristaništa, montažna, nemetalna; prozorčići na
vratima, nemetalni; prozori u boji [vitraji]; prozori,
nemetalni; prozorski okviri, nemetalni; prozorsko staklo
za građevinarstvo; pršenac [vrsta kamena]; ptice
(kadice za ptice); rakete (nemetalne rampe za
54
lansiranje raketa); rampe nemetalne za izbacivanje
raketa; raspršivači za boje (nemetalne kabine za
bojanje
raspršivačima);
rebrenice
[žaluzine],
nemetalne; rešetke, nemetalne; rešetke, nemetalne od
letvica; rubnici za ceste (nesvjetleći i nemehanički,
nemetalni rubnici za ceste); sadra [gips]; sajmovi
(kućice za sajmove); sandučići, zidani za pisma;
sastavci na krovovima [sljemena]; signalizacija,
nemetalna, nesvjetleća i nemehanička; sigurnosne
ograde za ceste, nemetalne; silicij [kvare]; silosi,
nemetalni; sjenice u vrtovima [nemetalne građevine];
skakaonice za kupališta, nemetalne; skele, nemetalne;
sklizališta [nemetalne konstrukcije]; smola [građevni
materijal]; smola [katran]; smola kamenog ugljena;
spomenici, nemetalni; spomen-ploče, nemetalne;
spremnici, zidani; srebronosni pijesak; staklena zrnca
za obilježavanje cesta; staklenici (nemetalni okviri za
staklenike); staklenici, prenosivi, nemetalni; kristal
(gorski kristal); krovišta (asfaltni premazi za krovišta);
krovišta (nemetalna krovišta s ugrađenim solarnim
ćelijama); krovišta (nemetalni krovni žljebovi); krovišta
(sastavci krovova [sljemena]); krovišta, nemetalna;
krovne grede [rogovi]; krovni pokrivači, nemetalni;
krovni vijenci (nemetalni ukrasi na krovnim vijencima);
krovni vijenci, nemetalni; krovovi (nemetalni pokrivači
za krovove); krovovi (rožnice [grede] krovova); ksiloliti
[drvene okamine]; kutnici, nemetalni; kvare [gorski
kristal]; lansirne rampe za rakete, nemetalne; letve,
nemetalne; letvice za zatvaranje spojeva; listovac
[škriljevac]; lončarska glina; ljevaonički kalupi,
nemetalni; magnezijev cement; makadam; materijali za
gradnju, nemetalni; molovi, montažni, nemetalni;
molovi, plutajući, nemetalni; montažne kuće [za
montažu]; mozaici za gradnju; mramor; nadgrobne
ploče, nemetalne; nadgrobni kameni; nadgrobni
spomenici, nemetalni; nadgrobni stećci, nemetalni;
nadvratnici, nemetalni; nadgrobne pločice, nemetalne;
obilježavanje cesta (folije i ploče od umjetnog
materijala za obilježavanje cesta); oblaganje (drvene
letvice za oblaganje); oblaganje (drvo za oblaganje);
obloge, drvene; održavanje cesta (vezivni materijali za
održavanje cesta); odvodi na cesti, nemetalni; odvodne
nemetalne cijevi [slivnici]; ograde, nemetalne; okviri
grobova, nemetalni; okviri oko vrata, nemetalni; okviri
prozora, nemetalni; okviri staklenika, nemetalni; olivin
za gradnju; oplate [građevinske], nemetalne; oplate za
beton, nemetalne; oplate, nemetalne za oblaganje
rudarskih okana; otvori u podu (nemetalni poklopci za
otvore u podu); papir za gradnju; papir, katranizirani
[ter-papir]; parketi; parketne pločice; peći (cement za
peći); peći (cement za visoke peći); pijesak [osim
pijeska za ljevaonice]; pijesak za akvarije; pijesak,
srebronosni; pješčenjak (cijevi od pješčenjaka);
pješčenjak, građevni; plakatiranje (nemetalni stupovi
za postavljanje plakata); staklo za građevinarstvo;
staklo za ostakljivanje prozora [osim stakla za prozore
vozila]; staklo, alabastersko staklo, armirano; staklo,
građevinsko; stećci, nemetalni; strehe nad kućnim
vratima, nemetalne; stropovi, nemetalni; stube
stepeništa (nemetalne stube); stubišna spirala,
nemetalna; stubišta, nemetalna; stupići, niski
[balusteri]; stupovi za plakate, nemetalni; stupovi za
vezanje brodova, nemetalni; stupovi, nemetalni; svinjci,
nemetalni; svjetleći pločnici; telefonske kabine,
nemetalne; telegrafski stupovi, nemetalni; tračnice od
vinila [građevinski materijal]; trska za gradnju; tucanik
[balast]; ulazna vrata, nemetalna; umjetnički predmeti
od kamena, betona ili mramora; upozoravajuće
nesvjetleće oznake, nemetalne; vanjske zavjese,
metalne ni tekstilne; vapnenac (kamen vapnenac);
vapneni glinac; vapno; vatrootporni cementni premazi
za građevinarstvo; vatrostalni, nemetalni građevinski
materijali; ventili za drenažne cijevi [ni metalne ni od
plastične]; ventili za vodovodne cijevi [ni metalni ni
plastični]; vezanje brodova (nemetalni stupovi za
vezanje brodova); vezanje brodova (plutajući,
nemetalni molovi za vezanje brodova); veziva za
proizvodnju briketa; vezivni materijali za popravak
cesta; visoke peći (cement za visoke peći); voda
(nemetalni cjevovodi za vodu); vodovodne cijevi (ventili
za vodovodne cijevi) [ni metalni ni plastični]; vrata
(nemetalne ploče za vrata); vrata (nemetalni okviri
vrata) vrata, nemetalna; vulkanski kamen; vratašca
(okretna vratašca), nemetalna; zemlja za ciglu; zemlja
za proizvodnju cigle; zemlja, pečena [glina]; zidne
obloge, nemetalne [građevinarstvo]; zidne oplate,
nemetalne; zrnasti vapnenac [kamen]; šamot; šećerna
trska (ploče od komine šećerne trske) [građevni;
materijal]; šindra za krovove; škriljevac; škriljevac u
prahu; škriljevac za krovove; šljaka [građevni materijal];
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
šljunak; šljunak za akvarije šperploča [furnir]; štale
[konjušnice], nemetalne; žbuka za gradnju [mort];
željeznički pragovi, nemetalni; žljebovi [nemetalni
krovni žljebovi]
20 alat (nemetalni dršci alata); ambalaža (plastične
posude za ambalažu); ambalaža od drva za boce;
armature (nemetalne armature za mrtvačke ljesove);
armature (nemetalne armature za vrata); bačve
(nemetalne slavine za bačve); bačve (nemetalni stalci
za bačve); bačve, drvene za pretakanje vina; bačve,
nemetalne; bačvice (nemetalni obruči za bačvice);
bačvice, nemetalne; bambusovina; bifei na kotačićima
[pokućstvo];
bjelokost
[slonovača]
sirova
ili
poluobrađena; boce (čepovi za boce); boce (drveni
omotači za boce); boce (nemetalne kapice za čepljenje
boca); boce (nemetalni zatvarači za boce); boce
(ormari s pregradama za boce); bolnički kreveti; brave,
nemetalne za vozila; brave, nemetalne, neelektrične;
brojevi za kuće, nesvjetleći, nemetalni; crtanje (stolovi
za crtanje); cvijeće (stalci za posude za cvijeće);
divani; djeca (hodalice za malu djecu); djeca (ograđen
prostor za malu djecu); djeca (sagovi za ograđeni
prostor za malu djecu); domaće životinje (gnijezda za
domaće životinje); domaće životinje (kućice za domaće
životinje); domaće životinje (ležaji za domaće
životinje); drenažne cijevi (plastični ventili za drenažne
cijevi); dršci noževa, nemetalni; drvene ploče [paneli]
za pokućstvo; drvene trake; drveni okviri za krevete;
drvo grebanje za mačke; držači ubrusa (učvršćeni,
nemetalni držači ubrusa); držala alata, nemetalna;
dužice bačvi; figurice od drva, voska, gipsa ili od
plastike; frizerski stolci; gabariti, nemetalni za utovar na
željeznici; gnijezda za domaće životinje; hidrostatski
kreveti, nemedicinski; hodalice za malu djecu; hrana
(ormarići za hranu) nemetalni; hrana (ukrasi od plastike
za hranu); identifikacijske nemetalne narukvice za
bolnice; identifikacijske pločice, nemetalne; jantar;
jantar, prešani (ploče od prešanog jantara); jantar,
prešani (šipke od prešanog jantara); jasle za krmivo
jastuci; jastuci punjeni zrakom za nemedicinske
potrebe; jastuci za kućne ljubimce; jelensko rogovlje;
kabelske obujmice, nemetalne; kamenice [ostrige]
(prazne školjke kamenica); kamini (zakloni od vatre za
kućne kamine); kanapei [divani]; kapice za čepljenje,
nemetalne; kapice, nemetalne za boce; karticeključevi, plastične [nekodirane]; kartotečni ormari
(police za kartotečne ormare) [namještaj]; kartoteke
[namještaj]; kipići od drva, voska, sadre ili od plastike
[figurice]; kipovi od drva, voska, sadre ili od plastike;
kišobrani (stalci za kišobrane); klinovi, nemetalni; klupe
[namještaj]; ključevi (ploče za vješanje ključeva); knjige
(stalci za knjige); knjižnice (police za knjižnice); kolčići
za šatore, nemetalni; kolica [pokućstvo]; koluti za
zavjese; komode; kopita životinja; koralji; korita za
žbuku [nemetalna]; korita za žbuku, nemetalna
[mortarke]; korita, nemetalna [naćve] kornjačevina;
kornjačevina (nadomjesci kornjačevine); korozo [biljna
bjelokost]; kosišta, nemetalna; košaračka roba; košare
za rublje; košare, nemetalne; košarice za kruh;
košarice, nemetalne; košnice (okviri za košnice);
košnice (saće od voska za košnice); kotačići za
namještaj, nemetalni; kotlovi, nemetalni; kreveti
(hidrostatski kreveti) nemedicinski; kreveti (kostur
kreveta); kreveti (nemetalna oprema za krevete);
kreveti (nemetalni kotačići za krevete); kreveti
(strunjače za krevete); kreveti; kreveti [bolnički]; krmivo
(jasle za krmivo); krojačka poprsja; krojačke lutke;
kućice za domaće životinje; kućice za ptice; kućni
brojevi, nesvjetleći, nemetalni; kućni ljubimci (jastuci za
kućne ljubimce); kuke vješalica za odijela, nemetalne;
kuke za zavjese; kuke, plastične za pričvršćivanje
kabela ili cijevi; kukice za zavjese; kutije, drvene ili
plastične; kvake, nemetalne; ladice; lepeze; letvice za
okvire lokoti, nemetalni; ljekarne (ormari za ljekarne);
ljestve; ljestve, drvene ili plastične; ljestve, pokretne,
nemetalne za ukrcavanje putnika; mačke (drva za
grebanje za mačke); madraci; madraci; madraci, zračni
[ne za medicinske potrebe]; matice, nemetalne;
mesarski stolovi; metle (nemetalni dršci za metle);
mineraloške ploče, nemetalne; motke [kopljače];
motke, nemetalne; mrtvački ljesovi; mrtvački ljesovi
(nemetalna oprema za mrtvačke ljesove); namještaj,
školski; namještaj, uredski; narukvice, identifikacijske,
nemetalne za bolnice; nasloni za glavu [pokućstvo];
nasloni za puške; naslonjači [fotelje]; natpisi firmi na
drvu ili plastici; nogostupi, nemetalni [stube]; novine
(stalci za izlaganje novina); noževi (nemetalni dršci
noževa); obramnice za prijevoz tereta na ramenu;
obruči za bačvice, nemetalni; odijela (vješalice za
odijela, nemetalne); odjeća (torbe-ormari za slaganje
odjeće); odjeća (torbe-ormari za vješanje odjeće);
odjeća (vješalice za odjeću); ogledala; ogledala
(staklene ploče za ogledala); ogledala koja se drže u
ruci za toaletne potrebe; okviri (letvice za okvire); okviri
košnica; okviri za košnice; okviri za saće; okviri za
slike; okviri za vezenje; oprema za krevete, nemetalna;
oprema za prozore, nemetalna; ormari; ormari s
pretincima; ormari za lijekove; ormari za stolno posuđe;
ormari za stolno posuđe [kredenci]; ormarići za jelo,
nemetalni; palete za utovar, nemetalne; papirni zastori;
paravani [pokućstvo]; pčele (košnice za pčele);
pekarske košare za kruh; perle (zavjese od perli) za
dekoraciju; pipe, nemetalne za bačve; pisaći stolovi;
pisma (nemetalni, nezidani sandučići za pisma);
plakatiranje (ploče za plakatiranje); plakatne ploče,
drvene ili plastične; pletena slama [osim prostirača];
pletenice od slame; ploče stolova; ploče za
oglašavanje; ploče za vješanje ključeva; pločice,
registracijske, nemetalne; pločice, identifikacijske,
nemetalne; plutače za vezanje brodova; plutajući
spremnici, nemetalni [kontejneri]; pluteni čepovi;
počivaljke [pokućstvo]; pogrebne urne; pokućstvo;
pokućstvo (drvene ploče za pokućstvo); pokućstvo
(nemetalna oprema za pokućstvo); pokućstvo
(nemetalni kotačići za pokućstvo); pokućstvo (plastični
obrubi na pokućstvu); pokućstvo (police za pokućstvo);
pokućstvo (vrata za pokućstvo); pokućstvo, metalno
police [stelaže]; police za pokućstvo; poprsja od drva,
voska, sadre ili plastike; posrebmjeno staklo za
ogledala; posteljina [osim posteljnog rublja]; postolja
računskih strojeva; posude (nemetalni zatvarači za
posude); posude za cvijeće (stalci za posude za
cvijeće); posude, nemetalne za tekuća goriva; posude,
plastične za ambalažu; prematanje (podloge za
prematanje beba); prematanje beba (stolovi za
prematanje beba, pričvršćeni na zid); prenošenje
(palete za prenošenje, nemetalne); pretakanje vina
(drvene bačve za pretakanje); pričvršćenje kablova ili
cijevi (plastične kuke za pričvršćenje kablova ili cijevi);
prijenos tereta (obramnice za prijenos tereta); prijevoz
(nemetalne palete za prijevoz); prostirači (pomični
prostirači za sudopere); prozori (nemetalna oprema za
prozore); pseće kućice ptice,; punjene pultovi; pultovi
[prodajni stolovi]; puške (nasloni za puške); računski
strojevi (postolja računskih strojeva); razboji za
vezenje; registarske, nemetalne tablice; reklamni
predmeti za napuhavanje; remenice od plastike za
zavjese; rezervoari [ni metalni ni zidani]; rogovi, jelenji;
rogovi, životinjski; rožina, sirova ili poluobradena; ručke
vrata, nemetalne; saće (okviri za saće); sagovi za
stubišta (šipke za pridržavanje stubišnih sagova);
sagovi za stubišta (šipke za sagove za stubišta);
sanduci za igračke; sanduci za stakleninu [obiti];
sanduci, drveni ili plastični; sandučići, za pisma, ni
metalni ni zidani; savitljive cijevi (namatači savitljivih
cijevi) [nemetalni; nemehanički]; sedef, sirovi ili
poluobrađeni; sjenila-rolete (unutarnja sjenila-rolete)
[pokućstvo]; sklopivi stolci [počivaljke]; slama
(pletenice od slame); slama (trake od slame); sofe;
spavanje (vreće za spavanje) [oprema za kampiranje];
spremnici, nemetalni [kontejneri]; spremnici, plutajući,
nemetalni [kontejneri]; staklene ploče za ogledala;
stakleni ormari [vitrine]; staklo, posrebreno za ogledala;
stalci [namještaj]; stalci u izlozima; stalci za bačve,
nemetalni; stalci za časopise; stalci za čitanje; stalci za
kišobrane; stalci za piljenje; stalci za posude s
cvijećem; stalci za šešire; stalci za ubruse [pokućstvo];
stezaljke (kabelske stezaljke, nemetalne) [obujmice];
stilsko pokućstvo; štiva [hidrirani prirodni magnezijev
silikat]; stolci (visoki stolci za malu djecu); stolci,
metalni; stolice; stoličice bez naslona [tabureti]; stolići
za odlaganje jela; stolići za odlaganje predmeta; stolići
za pisaće strojeve; stolići za računala; stolići za
umivanje (pokućstvo); stolići, toaletni; stolne ploče;
stolovi; stolovi za crtanje; stolovi za masažu; stolovi za
obrtničke radove; stolovi, metalni; strunjače za krevete;
stubišni sagovi (šipke za pridržavanje stubišnih
sagova);
sudoperi
(prostirači
za
sudopere);
samostojeće pregrade (namještaj); tekuća goriva
(nemetalne posude za tekuća goriva); toaletni stolići;
torbe-ormari za slaganje odjeće; torbe-ormari za
vješanje odjeće; tračnice za zavjese [šine]; trake od
drva trake od slame; trska [materijal za pletenje]; trska,
španjolska; ubrusi (učvršćeni, nemetalni držači
ubrusa); ukrasi, pokretni koji proizvode zvukove
[mobili]; ukrasni predmeti koji trepere pri najmanjem
strujanju zraka [mobili]; ukrasni predmeti od plastike za
ukrašavanje hrane; ukrasni vijenci za okvire;
ukrcavanje putnika (pokretne nemetalne ljestve za
ukrcavanje putnika na brod); umjetnički predmeti od
55
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
drva, voska, gipsa ili plastike; unutarnja sjenila-rolete
[pokućstvo]; unutarnji tekstilni zasloni za prozore;
uredski namještaj; uredski stolovi; usovina, sirova ili
poluobrađena; utovar (nemetalni gabariti za utovar za
željeznice); utovame palete, nemetalne; uzglavlja;
uzglavnice; valjčići za zavjese; ventili za drenažne
cijevi, plastični; ventili za vodovodne cijevi, plastični;
ventili, nemetalni [nisu dijelovi strojeva]; vezenje
(razboji za vezenje); vijci s maticom, nemetalni; vijci,
nemetalni; vitla za savitljive cijevi [nemetalna,
nemehanička]; vitla, nemehanička, nemetalna za
savitljive cijevi; vješalice (nemetalne kuke vješalica za
odjeću); vješalice za kapute, nemetalne; vješalice za
odjeću; vješalice za odjeću [namještaj]; vodovodne
cijevi (ventili za vodovodne cijevi, plastični); vosak,
saćasti za košnice; voštani kipići (figurice); vozila
(nemetalne brave za vozila); vrata (nemetalna oprema
vrata); vrata za namještaj; vreće za spavanje za
kampiranje; vrpce, netekstilne za zavjese; zakloni od
vatre [kućni pribor]; zakovice, nemetalne; zastori,
unutarnji od lamela; zasuni za vrata, nemetalni; zatici,
nemetalni [klinovi]; zatvarači za boce, nemetalni;
zatvarači za posude, nemetalni; zavjese (koluti za
zavjese); zavjese (kuke za zavjese); zavjese (kukice za
zavjese); zavjese (nemetalne šipke za zavjese);
zavjese (tračnice za zavjese); zavjese (unutarnje
zavjese) [pokućstvo]; zavjese od bambusa; zavjese od
drva pletene [pokućstvo]; zavjese od perli za
dekoraciju; zidne ukrasne aplikacije, netekstilne [dio
posoblja]; zipke; zračni jastučići za glavu [ne za
medicinske potrebe]; zračni madraci [ne za medicinske
potrebe]; zvonca na vratima nemetalna, neelektrična;
zvekiri za vrata, nemetalni šarke, nemetalne; šatori
(nemetalni kolčići za šatore); šeširi (vješalice za
šešire); šipke za zavjese; školski namještaj; školjke
oštriga, prazne; školjke, prazne škrinje, nemetalne;
škripci, nemetalni; španjolska trstika; špule (drvene
špule za konac, svilu, uzice); štitnici ispred peći ili
otvorenih kamina; žardinijere [pokućstvo]; željeznica
(nemetalne gabaritne mjere za utovar za željeznice);
životinje, punjene [preparirane]; životinjska kopita;
životinjske kandže; životinjski rogovi časopisi (stalci za
časopise); čepovi slivnika, nemetalni; čepovi za boce;
čepovi, plutani; četke (okviri za četke); čepovi na navoj
za boce, nemetalni
21 aerosol (uređaji za raspršivanje aerosola) za
nemedicinske potrebe; akvariji za stanove; akvariji za
stanove (poklopci akvarija za stanove); ampule
(staklene ampule) [posudice]; bijeli luk (spravice za
cijeđenje bijelog luka); boce; boce (podmetači za boce)
[nepapirnati i ne spadaju u stolno rublje]; boce
(spravice za otvaranje boca) boce širokog dna i uskog
grla; bocuni [velike boce od stakla ili pješčenjaka]
[demižoni] bočice; bočice s dudom (neelektrična grijala
za bočice s dudom) bombonijere; brada (četkice za
brijanje brade); brisanje pokućstva (tkanina za brisanje
pokućstva); bućkalice za kućanstvo, neelektrične; cijevi
za polijevanje (mlaznice cijevi za polijevanje); cipele
(kalupi za rastezanje cipela); cipele (žlica za obuvanje
cipela); cjedila; cvijeće (lonci za cvijeće); cvjetni
aranžmani (nosači za cvjetne aranžmane); daske za
glačanje rublja; daske za glačanje rublja (navlake za
daske za glačanje rublja); daske za pranje; daske za
rezanje [kuhinjski pribor]; daščice za kruh; demižoni
[bocuni] od stakla ili pješčenjaka; deterdženti (tkanina
namočena u deterdžent) za čišćenje; dim (uređaji za
upijanje dima)[za kućanstvo]; dlaka za četke; dlaka,
životinjska za četkarstvo; dojenčad (prenosive kade za
kupanje dojenčadi); dršci spužvi; držači higijenskog
papira [napravice]; držači sapuna [napravice za
izdavanje sapuna]; držači za čizme; emajlirano staklo;
filtri za čaj; filtri za kavu, neelektrični; filtri za kućanstvo
gasila [sprave za gašenje svijeća]; gazirana voda
(boce za gaziranu vodu); glačala (stalci za glačala);
glačanje (daske za glačanje rublja); grijalice za bočice
s dudom, neelektrične; grube pregače; higijenski papir
(držači higijenskog papira); higijenski papir (držači
smotaka higijenskog papira); hlače (preše za hlače);
hlađenje namirnica (predmeti za hlađenje namirnica)
koji sadrže tekućine za izmjenu topline za upotrebu u
kućanstvu) hrana (toplinski izolirane posude za hranu);
insekti (električni uređaji za privlačenje i uništavanje
insekata); insekti (zamke za insekte); isijecanje (kalupi
za isijecanje) [kuhinjski pribor]; isprašivači sagova
[kloferi]; izleti (pribor za izlete) [posuđe]; izolacijske
boce izotermičke vrećice; jaja koja se stavljaju u
gnijezda kao polog; jaja za kuhanje čaja; jastučići za
pudranje; jelenja koža za čišćenje; jelo (poklopci za
jelo); jelovnici (stalci za jelovnike); jušnici; kablovi
[drvene posude]; kade, prenosive za kupanje
56
dojenčadi; kadice za kupanje za ptice; kalupi [kuhinjski
pribor]; kalupi za kuhinjske potrebe; kalupi za
pravljenje; kockica leda; kalupi za rastezanje obuće;
kalupi, neelektrični za pečenje reljefastih kolačića
[vafla]; kante za smeće; kava (mlinci za kavu) ručni;
kava (neelektrične posude za kuhanje kave) [đezve];
kava (neelektrični filtri za kavu); kava (neelektrični
uređaji za kuhanje kave) [perkolatori]; kava (servisi za
kavu) [stolno posuđe]; kavezi za kućne ljubimce;
kavezi za ptice; keramički proizvodi za kućanstvo;
kineski porculan (predmeti od kineskog porculana);
kipići [figure] od porculana, pečene gline ili od stakla;
kipovi od porculana, pečene gline ili od stakla klopke
za štakore; kockice leda (kalupi za pravljenje kockica
od leda); kolači (kalupi za kolače); koluti za ubruse;
konac za njegu zubi; konji (četke za konje); korita za
hranjenje životinja; korita; košarice za kućanstvo;
košarice za otpatke; kotlići za prijekip vode,
neelektrični; kotlovi; kozmetički pribor; koža (abrazivne
spužve za kožu); koža (stavljena koža za čišćenje);
koža za poliranje; kravate (naprave za čuvanje oblika
kravata); kristalni proizvodi krpe za čišćenje; krpe za
čišćenje natopljene deterdžentom; kruh (daščice za
kruh); kruh (košarice za kruh) kućanski pribor;
kućanstvo (spužve za kućanstvo); kućni ljubimci
(kavezi za kućne ljubimce); kućni ljubimci (kutije s
pijeskom za obavljanje nužde za; kućne ljubimce);
kudjelja za čišćenje; kugle, staklene; kuhinjske posude;
kuhinjski kalupi; kuhinjski pribor; kuhinjsko posuđe
(crno kuhinjsko posuđe); kuke za izuvanje čizama;
kukice za kopčanje puceta na obući; kupe [velike čaše]
s poklopcem; kušalice za vino [pipete]; kutije za kruh;
kutije za čaj; kutije za papirnate ubruse; kutije za
sapun; kutije za suhe kolačiće; kutije za užinu; kutije,
staklene; kvačice za rublje; laštilice za obuću,
neelektrične; laštilice za parkete, neelektrične; led
(posude za led); rashladne kutije (neelektrične); lijevci;
likeri (servisi za likere) lonci; lonci (poklopci lonaca);
lonci (zatvarači poklopaca za lonce); lonci za cvijeće;
lonci za kuhanje na pari, neelektrični; lonci za kuhanje
pod tlakom, neelektrični; lopatice [kuhinjski pribor];
lopatice [stolni pribor]; lopatice za torte; ljepilo (posude
za ljepilo); majolika; maslac (posudice za maslac);
maslac (zvonasti poklopci za maslac); mehaničke
metle; metle; metle s resama; mirisi (aparati za
uklanjanje mirisa) za osobnu upotrebu; mirisi
(napravice za raspršivanje mirisa); mirisne tvari
(posudice za izgaranje mirisnih tvari); mirodije [začini]
(pribor za mirodije); mišolovke; mješalice, ručne
[mikseri]; mješalice-bućkalice, neelektrične; mlatilice za
kućanstvo (neelektrične mlatilice za kućanstvo);
mlaznice za cijevi za polijevanje mliječno staklo;
mlijeko (pločice za sprečavanje prekipa mlijeka); mlinci
za kućanstvo, ručni; mlinovi za kućanstvo, neelektrični;
mozaici, stakleni [nisu za gradnju]; mrvice (spravice za
skupljanje mrvica); muhe (napravice za ubijanje muha);
navlake za čajnike; navlake za češljeve; navlake za
daske za glačanje; neseseri za izlete [kompleti
posuđe]; niti od stakla [nisu za tekstil]; noćne posude;
nokti (četkice za nokte); noževi (stalci za noževe)
stolni; noževi za tijesto [pekarski pribor]; obrve (četkice
za obrve); obuća (četke za obuću); obuća (žlice za
obuvanje obuće); ocjeđivači za resaste metle;
odčepljivači sa sisaljkom; opalno staklo; otpaci od vune
za čišćenje; otprašivači, neelektrični otvarači za boce;
oznake od porculana ili stakla [natpisi]; pamuk
(pamučni otpaci za čišćenje); papar (ručni mlinci za
papar); paprenke [posudice za papar]; parketi
(neelektrični strojevi za mazanje parketa); pehari;
pepeo (sita za pepeo) [kućanski pribor]; perad (prsteni
za perad); peruške; pića (slamčice za degustaciju
pića); pića (toplinski izolirane posude za pića); pijenje
(posude za pijenje); pivo (čaše za pivo); plitice
[zdjelice]; plitice svijećnjaka; plitice vaga; podlošci za
čaše; podlošci za glačala; podlošci za posude s jelom
[stolni pribor]; podmetači za boce [nepapimati i ne
spadaju u stolno rublje]; pojila [korita]; poklopci akvarija
za stanove; poklopci za lonce; poklopci za lonce
(zatvarači poklopaca za lonce); poklopci za plitke
posude; poklopci za sobne akvarije; pokućstvo (tkanina
za brisanje pokućstva); polijevanje (mlaznice cijevi za
polijevanje); polijevanje (naprave za polijevanje);
polijevanje cvijeća i biljaka (prskalice za polijevanje);
poliranje (koža za poliranje); poliranje (materijali za
poliranje) [osim preparata, papira ili kamena]; poliranje
(neelektrični uređaji i strojevi za poliranje) za potrebe
kućanstva; polsužavnici za kućanstvo; poluporculan
[majolika]; poljevače [naprave]; poprsja od porculana,
keramike, pečene gline ili stakla; porculanski proizvodi;
poslužavnici; poslužavnici od papira za kućanstvo;
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
posude (četke za pranje posuda); posude za izgaranje
mirisnih tvari; posude za kućanstvo ili za kuhinju;
posude za piće; posude za pirjanje; posude za
sladoled i za hladna pića; posude, toplinski izolirane;
posuđe; posuđe (kuhinjsko metalno posuđe); pranje
(daske za pranje); prašina (krpe za brisanje prašine);
preše za hlače; pribor za jelo [posuđe]; pribor za
kućanstvo; pribor za kuhanje, neelektrični; prozori
vozila (stakla za prozore vozila); prskalice na kantama
zaljevačama [ruže]; prsteni za perad; prsteni za
prstenovanje ptica; prženje (tave za prženje); pržilice
[friteze], neelektrične; ptice (kavezi za ptice); ptice
(posudice s vodom za ptice); ptice (prsteni za ptice);
puceta (kukice za zakopčavanje puceta na obući);
pudranje (jastučići za pudranje); pudrijere; prozorske
kutije za cvijeće; podmetači za pečenje; rashladne
boce; rashlađivanje (posude s ledom za rashlađivanje);
raspršivači mirisa; rastezači odjeće; rastezači rukavica;
ražnjići, metalni za pečenje; rešetke za pečenje
(postolja za rešetke za pečenje) [gradele]; rešetke za
pečenje [gradele]; rezanci (ručne sprave za pravljenje
rezanaca); rezanje (kuhinjske daske za rezanje);
ribanje [struganje] suđa (metalni jastučići za ribanje
suđa); ribeži [kuhinjski pribor]; rublje (kvačice za
rublje); rublje (posude za iskuhavanje rublja); rublje
(sušila za rublje); ručke za vrata, porculanske; rukavice
(rastezači za rukavice); rukavice za poliranje; rukavice
za potrebe kućanstva; sagovi (naprave za isprašivanje
sagova) [kloferi]; sakupljači mrvica [spravice]; sapun
(držači sapuna) [napravice]; sapun (posudice za
sapun); sifoni za gaziranu vodu; silicij, topljeni
[poluproizvod] ne za građevinarstvo; silicijev dioksid
(vlakna od silicijevog dioksida) ne za tekstil; sir
(zvonaste posude za pokrivanje sira); sita [kuhinjski
pribor]; sita za grubo prosijavanje za kućanstvo; sita za
pepeo [pribor za kućanstvo]; skidanje šminke
(neelektrični uređaji za skidanje šminke); soljenke;
spužve (abrazivne spužve za kožu); spužve (držači za
spužve); spužve za kućanstvo; spužve, toaletne; stakla
za svjetiljke (četke za čišćenje stakala svjetiljki);
staklena vlakna [ne za izolaciju ni za tekstil ]; staklena
vuna [ne za izolaciju]; staklene posude; staklene
posude, oble; stakleni konac [ne za tekstilne potrebe];
staklenke za kompot; staklo [sirovina]; staklo sirovo ili
poluobrađeno [osim stakla za građevinarstvo]; staklo u
koje su ugrađeni tanki električni vodiči; staklo u prahu
za ukrašavanje; staklo za automobilske prozore
[polugotovi proizvod]; staklo, emajlirano; staklo,
obojeno; staklo, opalno; stalci za čačkalice; stalci za
četkice za brijanje brade; stalci za jelovnike; stalci za
posudice za ulje i ocat [stolni pribor]; stalci za sušenje
rublja; stalci za ubruse; stalci, stolni za noževe; stoka
(česala [četke] za timarenje stoke); sušenje rublja
(stalci za sušenje rublja); svijeće (sprave za gašenje
svijeća); svijećnjaci; svinjska dlaka [čekinje]; svjetiljke
(četke za čišćenje staklenih tuljaka svjetiljki); slamke za
ispijanje pića; taljeni silicij [poluobrađeni proizvodi] ne
za građevinske potrebe; tamponi za čišćenje; tamponi
za struganje za kuhinjske potrebe; tanjuri [posuđe];
tanjuri za jednokratnu uporabu; tave podmetače [za
stavljanje ispod ražnja]; tavice; terariji za stan [uzgoj
biljaka]; tjestenina (valjci za pravljenje tjestenine);
tkanina (posude od tkanine) [vedra]; toaletne četke;
toaletne spužve; toaletni neseseri; toaletni pribor;
točenje (naprave za točenje); toplinski izolirane
posude; torte (lopatice za torte); tuševi za ispiranje
usta; ubrusi (držači ubrusa u obliku kolutova i šipki);
ubrusi (koluti za ubruse); ubrusi (stalci za ubruse);
ubrusi, papirnati (kutije za papirnate ubruse); ukrasne
posude za stol; umjetnički predmeti od porculana,
keramike, pečene gline ili od stakla; ume [glasačke
kutije]; valjci za tijesto [kuhinjski pribor]; vaze
(nepapirnate ukrasne vaze za posude s cvijećem);
vaze [posude]; vedra [drvene posude]; vino (kušalice
za vino); vivariji za stanove [za male životinjice]; vlakna
od silicijevog dioksida [nisu za tekstilne potrebe];
vlakna od stakla [nisu za izolaciju ni za tekstilne
potrebe]; voće (čaše za voće); voće (ručne
neelektrične sprave za cijeđenje voća) za kućanstvo;
vojničke posude; vozila (staklo za prozore vozila)
[polugotovi proizvodi]; vrata (porculanske kvake na
vratima);; vrčevi za vodu; vrčići za ulje ili ocat; vrećice s
grlićem za ukrašavanje slastica; vrtlarske rukavice;
vrtuljci [kuhinjski pribor]; vuneni otpaci za čišćenje;
zaimače za kućanstvo [žlice grabilice]; zaljevače
(prskalice [ruže] na zaljevačama); zaljevače [kante za
zalijevanje]; zamke za insekte; zatvarači za poklopce
lonaca; zdjele za salatu; zdjele za varivo od povrća;
zdjelice [plitke posudice]; zdjelice od papira; zdjelice
plitkog dna; zemljano posuđe; zubarski konac [za
čišćenje zubi]; zubi (četkice za zube); zubi (električne
četkice za zube); zvonasti poklopci za pokrivanje
maslaca; šalice; šećer (posudice za šećer); šminka
(pribor za skidanje šminke); štapići [kuhinjski pribor];
štapići za koktele; štedne tikvice, nemetalne; žica za
struganje [smotuljci žice za čišćenje]; životinje (češljevi
za životinje); životinje, kućne (kutije s pijeskom za
kućne životinje); životinjska dlaka za kistove i četke;
žlice za miješanje [kuhinjski pribor]; žlice za obuvanje;
ćupovi; čačkalice; čačkalice (stalci za čačkalice); čaj
(filtri za čaj); čaj (jaja za kuhanje čaja); čaj (kutije za
čaj); čaj (servisi za čaj); čajnici; čajnici (navlake za
čajnike); čaše [velike šalice]; čaše od roga, za piće;
čaše za piće; čaše za pivo; čaše za voće; čaše,
papirnate ili plastične; čašice za jaja; čepovi (naprave
za vađenje čepova) [vadičepovi]; čepovi, stakleni;
češala [češljevi za stoku]; češljevi; češljevi (navlake za
češljeve); češljevi rijetkih zubaca; češljevi, električni
četkarski proizvodi; četkarski proizvodi (materijali za
četkarske proizvode); četke (električne četke) [nisu
dijelovi strojeva]; četke; četke s dugačkim držalom za
pranje podova; četke za pranje boca; četke za pranje
posuđa; četke za trljanje; četkice za brijanje brade;
četkice za zube; četkice za zube, električne; čišćenje
(krpe za čišćenje); čišćenje (kudjelja za čišćenje);
čišćenje (otpaci vune za čišćenje); čišćenje (ručno
pokretani pribor za čišćenje); čišćenje (tamponi za
čišćenje); čizme (kuke za izuvanje čizama); čuturice
24 aerostatski baloni (tkanine nepropusne za plin za
aerostatske balone); baloni (tkanine nepropusne za
plin za aerostatske balone); baršun [tkanina];
baršunasta tkanina; biljarski stolovi (uski pokrivači za
biljarske stolove); brokat [vrsta tkanine]; cic [tkanina];
cvilih [platno]; damast [tkanina]; damast za stolnjake
[vrsta fino tkanog platna]; droget [vrsta tkanine];
džersej [vrsta tkanine]; esparto [biljka] (tkanine od
esparta); filc [pust]; filtar-tkanine za tiskarstvo,
tekstilne; filtrime tekstilne tkanine; flanel [tkanina];
flanel za sanitarne potrebe; flaše (podlošci za flaše)
[stolno rublje]; gaza [tkanina]; grubo tkanje od konoplje;
gumirano platno [ne za papirnate proizvode]; jastuci
(navlake za jastuke) jastučnice; juta za tapiserije ili za
vezenje; jutene tkanine; konoplja (platno od konoplje);
konoplja (tkanine od konoplje); krep [tkanina] krepon
[tkanina]; kreveti (gornji pokrivači za krevete); kreveti
(papirnati pokrivači za krevete); kreveti (pokrivači za
krevete); kupanje (rublje za kupanje, osim odjevnih
predmeta); lanene tkanine; ljepljive tkanine koje se
lijepe toplim postupkom; madraci (navlake za
madrace); madraci (tkanina za madrace); marabut
[tkanina]; maramice, džepne od tekstila; moleskin
[tkanina]; mrežice za komarce; mrtvački pokrovi;
naljepnice od tkanine; navlake za jastuke [jastučnice];
navlake za zaštitu namještaja; obuća (tkanina za
obuću); obuća (tkanina za podstavljanje obuće);
omotači za madrace; paj [vunena tkanina]; pamučne
tkanine; pamučno platno; parhet [vrsta tkanine]; perine
[pokrivači od pahuljica za noge]; plahte; plastični
materijali [nadomjesci za tkanine] platno; platno za
madrace; platno za posteljinu platno za sir; platno,
gumirano [ne za papirnate proizvode]; platno,
navošteno [stolnjaci]; podlošci za boce [stolno rublje];
podmetači za stol, okrugli, nepapirnati; podstave
[tkanine]; podstave za šešire; pokrivači za krevete;
pokrivači za krevete [popluni]; pokrivači za putovanje;
pokrivači, papirnati za krevete; pokućstvo (presvlake
od plastike za pokućstvo); pokućstvo (tkanina za
pokućstvo); pokućstvo (zaštitne navlake za pokućstvo);
popluni; posteljina; presvlake za zahodske daske;
presvlake,plastične za pokućstvo; presvlake, tekstilne
za pokućstvo; putni pokrivači; rajon (tkanina od rajona)
[sintetika]; ramija [kineska trava] (tkanina od ramije);
rastezljive tkanine; rublje (kućno rublje); rublje (tkanina
za rublje); rublje za kupanje [osim odjevnih predmeta];
ručnici, tekstilni; rukavice za toaletne potrebe; setovi za
stol, nepapirnati; sir (platno za pravljenje sira); sita
(rijetka tkanina za sita); skidanje šminke (tekstilni
ubrusi za skidanje, šminke); spavanje (vreće za
spavanje) [sašiveni omotači koji zamjenjuju plahte];
staklena vlakna (tkanina od staklenih vlakana za
tekstil); staklo (tkanina za brisanje stakla); stolni ubrusi,
tekstilni; stolno rublje (nepapirnato stolno rublje);
stolnjaci [uski dugački]; stolnjaci, nepapirnati; stolovi,
biljarski (pokrivači za biljarske stolove); sukno [štofovi]
svilena tkanina; svilena tkanina za tiskarske šablone;
taft [svila]; tapete (tekstilne zidne tapete); tekstil,
netkani til [tkanina]; tiskarstvo (filtar tkanina za
tiskarstvo); tiskarstvo (svilena tkanina za tiskarske
matrice); tkanina; tkanina koja imitira kožu životinja;
tkanina koja se lijepi toplim postupkom; tkanina od
57
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
kostrijeti; tkanina od staklenih vlakana za tekstil;
tkanina s ucrtanim motivima za vezenje; tkanina za
brisanje stakla; tkanina za obuću; tkanina za podstave;
tkanina za tekstilne potrebe; tkanina, baršunasta;
tkanine s rijetkim nitima; tkanine s rijetkim nitima za
velika sita; tkanine, rastezljive; toaletne rukavice;
toaletni ubrusi, tekstilni, za lice; triko [tkanina]; ubrusi
od tekstila za skidanje šminke; ubrusi od tekstila za
stol; ubrusi od tekstila, toaletni, za lice; vezenje
(tkanina s ucrtanim motivima za vezenje); voštana
platna (stolnjaci od voštanog platna); vreće za
spavanje [sašiveni omotači koji zamjenjuju plahte];
vrpce, tekstilne za zavjese; vunene tkanine; zahodske
daske (presvlake za zahodske daske); zastave
[barjaci]; zastavice, nepapirnate; zastori (mali zastori
za prozorska krila); zastori, tekstilni na vratima; zavjese
(plastične za tuširanje); zavjese od tekstila ili plastične;
zefir [vrsta tkanine]; zidne tapete, tekstilne; šeširi
(podstave za šešire); ševiot [tkanina]; životinjska koža
(tkanine koje imitiraju životinjsku kožu)
27 automobili (sagovi krojeni za automobile); automobili
(sagovi za automobile); gimnastički prostirači; hasure
od trske; hasure od užeta za skijaške staze; kade za
kupanje (prostirači pred kadama za kupanje); linoleum
[voštano platno]; nesklizajući sagovi; otirači za obuću
pred vratima; papirnate zidne tapete; podmetači za
tepihe; podovi (pokrivači za podove); prekrivači podova
od vinila; prekrivači za podove; prostirači pred kadama
za kupanje; prostirači za gimnastiku; rogožine [hasure];
sagovi; sagovi krojeni za automobile sagovi,
nesklizajući; skijaške staze (hasure od užeta za
skijaške staze); tapete (netekstilne, zidne tapete);
tapete, tekstilne; travnjaci, umjetni; trska (prostirači od
trske); voštano platno [linoleumi]; zidne tapiserije,
netekstilne
35 agencije za komercijalne obavijesti; agencije za uvozizvoz
analiza
proizvodne
cijene;
automati
(iznajmljivanje automat); cijene (usporedba cijena);
daktilografske usluge; dražba (prodaja na dražbi);
fakturiranje; fotokopiranje (usluge fotokopiranja);
gospodarska
predviđanja
[prognoze];
hoteli
(administrativno upravljanje hotelima); informacije
(poslovne informacije); informatičke kartoteke (vođenje
informatičkih
kartoteka);
informatički
podaci
(pretraživanje podataka u informatičkoj; kartoteci za
treće); isprave (umnožavanje isprava); istraživanja za
poslove; istraživanje javnog mišljenja; istraživanje za
poslove;
izlozi
(uređivanje
izloga);
izložbe
(organiziranje izložbi) u komercijalne ili reklamne
svrhe; iznajmljivanje automata za prodaju sitne robe;
iznajmljivanje fotokopirnih uređaja; iznajmljivanje
reklamnih
prostora;
iznajmljivanje
reklamnog
materijala; iznajmljivanje uredskih strojeva i aparata;
iznajmljivanje vremena za reklamiranje na svim;
komunikacijskim sredstvima; izvaci iz računa (izrada
izvadaka iz računa); izvoz-uvoz (agencije za izvozuvoz); javno mnijenje (istraživanje javnog mnijenja)
[anketiranje];
javnost
(odnosi
s
javnošću)
[propaganda]; kartoteka (prikupljanje podataka u
središnju kartoteku); kartoteka (sistematiziranje
podataka za središnju kartoteku); knjige (vođenje
knjiga); komercijalna administracija u svezi licenci
proizvoda i usluga trećih osoba; komercijalna ili
industrijska poduzeća (pomoć u vođenju; komercijalnih
ili industrijskih poduzeća); konzultacije u svezi vođenje
poslova; lociranje teretnih vagona pomoću računala;
manekeni (usluge manekena) za reklamiranje ili
promicanje; prodaje; marketing; modne revije za
promotivne svrhe (organiziranje-); nabava za treće
(usluge nabave za treće) [kupnja proizvoda i usluga za
druga poduzeća]; nabava za treće osobe (usluge
kupnje proizvoda i usluga za druga poduzeća);
narudžbe (administrativna obrada narudžbi za kupnju);
novine (usluge pretplate novina) za treće osobe;
obavijesti
(uredi
za
komercijalne
obavijesti);
objavljivanje reklamnih tekstova; odabir osoblja
psihotehničkim postupkom; odnosi s javnošću
[propaganda]; oglašavanje [reklamiranje]; organiziranje
izložbi u komercijalne ili reklamne svrhe; organiziranje
poslova (savjetovanje o organiziranju poslova); osoblje
(biranje osoblja psihotehničkim postupkom); osoblje
(savjetovanje o osoblju); osoblje (zapošljavanje
osoblja); plakatiranje [oglašavanje]; platni listovi (izrada
platnih listova); podugovaranje (usluge podugovaranja)
[komercijalna pomoć]; poduzeća (pomoć u vođenju
komercijalnih ili industrijskih poduzeća); poduzeća
(usluge preseljenja za poduzeća); pomoć u upravljanju
industrijskim ili (trgovačkim poduzećima; pomoć u
vođenju poslova; porezne prijave (izrada poreznih
prijava); poslovi (istraživanja za poslove); poslovi
58
(istraživanje za poslove); poslovi (konzultacije za
vođenja poslova); poslovi (obavještenja o poslovima);
poslovi (pomoć u vođenju poslova); poslovi
(savjetovanje o organizaciji i vođenju poslova);
poslovna produktivnost (usluge vještačenja poslovne;
produktivnosti);
poslovne
obavijesti;
potrošači
(pružanje
komercijalni
savjeta
i
informacija
potrošačima); predstavljanje proizvoda [demonstracija];
prelamanje stranica u reklamne svrhe [stavljanje u
tisak u; reklamne svrhe]; preseljenje poduzeća (usluge
preseljenja poduzeća); pretplata na novine (usluge
pretplate za novine) [za treće osobe]; pretplata na
telekomunikacijske usluge za treće; prezentacija
proizvoda na svim komunikacijskim sredstvima; u
svrhu prodaje na malo; prijepis priopćenja; priopćenja
(prijepisi priopćenja); procjene komercijalnih poslova;
prodaja (promicanje prodaje) za treće osobe; prodaja
na dražbi; proizvodne cijene (analiza proizvodnih
cijena); promicanje prodaje za treće osobe;
proučavanje tržišta [marketing]; provjera poslovanja;
psihotehnički odabir osoblja; računovodstveni poslovi;
radio (reklamiranje putem radija); raspačavanje
reklamnog materijala [traktata, prospekata,; tiskanica,
uzoraka]; razdioba (raspačavanje)reklamnih materijala
[letaka, prospekata, tiskanica, uzoraka]; razdioba
[distribuiranje] uzoraka; razdioba reklamnih oglasa;
reklamiranje (iznajmljivanje prostora za potrebe;
reklamiranja); reklamiranje on-line na informatičkoj
mreži; reklamiranje putem radija; reklamiranje putem
televizije; reklamna dokumentacija (uređenje reklamne
dokumentacije); reklamna pošta; reklamni filmovi
(proizvodnja reklamnih filmova); reklamni materijal
(iznajmljivanje
reklamnog
materijala);
reklamni
materijal (razdioba reklamnog materijala) [traktata,
prospekata, tiskanica i uzoraka] ;; reklamni materijal
(raznošenje reklamnog materijala); reklamni oglasi
(širenje
reklamnih
oglasa);
reklamni
tekstovi
(objavljivanje reklamnih tekstova); reklamni tekstovi
(uređenje reklamnih tekstova); reklamiranje dopisnim
putem; sajmovi (organiziranje sajmova u komercijalne
ili reklamne svrhe); savjeti o organizaciji i vođenju
poslova; savjetovanje (stručno savjetovanje o
poslovima); savjetovanje o osoblju; sistematiziranje
podataka za središnju kartoteku; sponzori (traženje
sponzora); statistička podaci (izrada statističkih
podataka); stenografske usluge; stručne poslovne
konzultacije; tajništvo (tajničke usluge); tekst (obrada
teksta); telefonski odgovori (usluge telefonskih
odgovora) za odsutne pretplatnike; telekomunikacijske
usluge za treće (pretplata na telekomunikacijske
usluge
za
treće);
telemarketing
(usluge
telemarketinga); televizijsko reklamiranje; teretni
vagoni (lociranje teretnih vagona pomoću računala);
tisak (praćenje tiska); tiska (usluge pregleda tiska);
trgovački poslovi (procjene trgovačkih poslova); tržište
(proučavanje tržišta); tržište (traženje tržišta);
umjetnički
poslovi
(profesionalno
upravljanje
umjetničkim; poslovima); umnožavanje isprava; uredi
za reklamiranje; uredi za zapošljavanje; uredski strojevi
i aparati (iznajmljivanje uredskih strojeva i aparata);
uređenje izloga; uvoz-izvoz (agencije za uvoz-izvoz);
uzorci (razdioba uzoraka); prodaja na malo ili veliko
farmaceutskih, veterinarskih i higijenskih preparata te
medicinskih
potrepština;
vođenje
informatičkih
kartoteka; vođenje knjiga; vođenje poslova (pomoć u
vođenju poslova); vođenje poslova (savjetovanje o
vođenju
poslova);
vođenje
poslova
(usluge
savjetovanja u svezi vođenja poslova); vođenje
poslova poslovni za sportaše [poslovni menadžment];
zapošljavanje (usluge ureda za zapošljavanje);
zapošljavanje osoblja
36 agencije za kredite; agencije za nekretnine; agencije
za stanove [nepokretna imovina]; agencije za
utjerivanje potraživanja;; bankarske usluge u kuću;
bankarski poslovi [transakcije]; bankovne transakcije
(obavljanje bankovnih transakcija u; kuću) [homebanking];
bolesničko
osiguranje;
burzovno
posredovanje
[mešetarenje];
carinski
uredi
[carinarnice]; dobrotvorne svrhe (skupljanje za
dobrotvorne svrhe); dugovanje (službe za kartice
dugovanja [debit kartice]); efektna burza [službeno
bilježenje tečaja ugovorenih; vrijednosti na tržištu];
financije (savjetovanje u svezi financija); financijska
analiza; financijske obavijesti; financijske procjene
[osiguranje, banke, nekretnine]; financijski [bankarski]
poslovi; financijski poslovi [transakcije]; financiranje
(usluge financiranja); fiskalne procjene; fondovi
(osnivanje fondova); građevinski objekti (upravljanje
građevinskim
objektima);
imovina
(upravljanje
imovinom); izdavanje putnih čekova; izdavanje
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
vrijednosnih bonova; iznajmljivanje poljoprivrednih
gospodarstava; iznajmljivanje stanova; iznajmljivanje
ureda [nekretnine]; jamstva [garancije]; kapital
(ulaganje
kapitala);
kompenzacijski
poslovi
[mijenjanje]; krediti; kreditne kartice (izdavanje
kreditnih kartica); kreditne kartice (službe za kreditne
kartice); likvidacija poduzeća (usluge likvidacije
poduzeća); marke (procjena poštanskih maraka);
mijenjanje novca (usluge mjenjačnica); mirovine
(usluge blagajni za plaćanje mirovina); monetarni
poslovi; nakit (procjena nakita); naknada štete
(financijska procjena naknade štete); nekretnine
(agencije za nekretnine); nekretnine (davanje u zakup
nekretnina) [lizing]; nekretnine (procjena nekretnina);
nekretnine (upravljanje nekretninama); nezgode
(osiguranje
od
nezgoda);
novčana
sredstva
(elektronički
prijenos
novčanih
sredstava);
numizmatička
procjena;
obavijesti
(financijske
obavijesti);
trgovanje
emisijskim
jedinicama
stakleničkih plinova; osiguranja; osiguranje (obavijesti
o osiguranju):; osiguranje (savjetovanje o osiguranju);
osiguranje (usluge matematičkih stručnjaka [aktuara]
za životno osiguranje); osnivanje kapitala; otplata u
obrocima ovjeravanje čekova; pohrana u sigurnosne
blagajne [sefove] pohrana vrijednosti; pokroviteljstvo
(financijsko
pokroviteljstvo);
poljoprivredna
gospodarstva
(iznajmljivanje
poljoprivrednih
gospodarstava); pomorsko osiguranje; posredovanje
[mešetarenje] u trgovini nekretninama; posredovanje
[mešetarenje]; posredovanje na burzi; posredovanje u
nekretninama; posredovanje u osiguranju; potraživanja
(utjerivanje
potraživanja
jednog
poduzeća;
posredstvom vanjskog nagodbenog tijela) [faktoring];
povjereničke službe; pozajmljivanje na temelju zaloga;
požar (osiguranje od požara); prijenos elektroničkim
putem novčanih sredstava; procjena maraka; procjena
nakita; procjena nekretnina; procjena stabala u šumi;
procjena starina [antikviteta]; procjena umjetnina;
procjena vune [financijska procjena vune]; procjene
(fiskalne procjene); procjene (numizmatičke procjene);
procjene financijske procjene [osiguranje, bankarski
promet, imovina]; putni čekovi (izdavanje putnih
čekova); savjetovanje o financijskim pitanjima;
savjetovanje o osiguranju; sigurnosne blagajne [sefovi]
(pohrana u sigurnosne blagajne); skupljanje priloga;
skupljanje za dobrotvorne svrhe; sredstva (osnivanje
obrtnih sredstava); stabla u šumi (procjena stabala u
šumi);
stanarine
(naplata
stanarina);
stanovi
(iznajmljivanje stanova); starine (procjena starina);
transakcije
(financijske
transakcije);
ulaganje
sredstava; umjetnička djela (procjena umjetničkih
djela); upravljanje građevinskim objektima; upravljanje
imovinom; upravljanje nekretninama; utjerivanje
dugovanja (agencije za utjerivanje dugovanja); usluge
burzovnog posredovanja; usluge savjetovanja u vezi
dužništva; vrijednosni bonovi (izdavanje vrijednosnih
bonova); vrijednosti (pohrana vrijednosti); zajam na
temelju zaloga; zajmovi; zakup [vrsta iznajmljivanja
dobara za profesionalne potrebe, koja temeljem
ugovora mogu postati vlasništvo iznajmitelja] [lizing];
zakup nekretnina (davanje u zakup nekretnina) [lizing];
zalog (davanje zajma uz zalog); štedionice [usluge
štedionica]; životno osiguranje (potpisivanje polica za
osiguranje života); čekovi (ovjera čekova)
37 asfaltiranje; automobili (održavanje i popravak
automobila); automobili (pranje automobila); bageri
(iznajmljivanje bagera); bazeni (održavanje bazena);
bijeljenje rublja; blagajne (održavanje i popravak
blagajni); bojleri (čišćenje i popravak bojlera); brave
(popravak brava) brodogradnja; brtvljenje (usluge
brtvljenja)
[izgradnja];
buldožeri
(iznajmljivanje
buldožera); bunari (kopanje bunara); bušenje bunara;
bušenje naftnih ili plinskih bušotina; centralno grijanje
(postavljanje i popravak instalacija centralnog grijanja);
ceste (postavljanje pokrivnih slojeva na ceste); crpke
(popravak crpki); deratizacija; dezinfekcija; dimnjaci
(čišćenje dimnjaka); dizala (postavljanje i popravak
dizala); električni aparati (postavljanje i popravak
električnih aparata; fotografski aparati (popravak
fotografskih aparata); glačanje odjeće parom; glačanje
rublja; glazbeni instrumenti (restauriranje glazbenih
instrumenata); građevinski radovi (nadzor građevinskih
radova);
gume
(zamjena
guma);
gume
za
kotače(vulkaniziranje guma za kotače) [popravak];
hrđa (obrada protiv hrđe); hrđa (preventivna obrada
protiv hrđe) za vozila; iskorištavanje kamenoloma;
izgradnja (obavijesti o izgradnji); izgradnja; izgradnja
štandova i prodavaonica; iznajmljivanje buldožera;
iznajmljivanje
dizalica
[strojevi
za
gradilišta];
iznajmljivanje samohodnih strojeva za metenje;
iznajmljivanje samohodnih uređaja za metenje ulica;
iznajmljivanje strojeva za čišćenje; iznajmljivanje
strojeva za gradilišta; iznajmljivanje bagera; izoliranje
(usluge izoliranja) [građevinski radovi]; iznajmljivanje
odvodnih crpki; kamenolomi (vađenje kamena);
kinoprojektori (popravak i održavanje kino-projektora);
kišobrani (popravak kišobrana); klimatizacija zraka
(postavljanje i popravak uređaja za; klimatizaciju);
kotlovi (čišćenje i popravak kotlova); koža (održavanje,
čišćenje i popravak kože); krađa (postavljanje i
popravak
alarmnih
uređaja
protiv
krađe);
krovopokrivači (usluge krovopokrivača); krpanje; krzno
(održavanje, čišćenje i popravak krzna); kuhinje
(opremanje kuhinja); kvar na automobilu (pomoć pri
kvaru na automobilu) [popravak]; konzultacije u svezi
izgradnje; lakiranje; ličenje, unutarnje i vanjsko
[bojanje]; luke (izgradnja luka); motori (obnavljanje
istrošenih ili djelomično oštećenih; motora); nadzor
građevinskih radova [vođenje]; naftovodi (postavljanje i
održavanje naftovoda); natpisi [tvrtke] (bojanje ili
popravak natpisa); navodnjavanje (postavljanje i
popravak uređaja za; navodnjavanje); obavijesti o
graditeljstvu; obavijesti o popravcima; obavljanje
podvodnih popravaka; obnavljanje [prekrajanje] odjeće;
obnavljanje pokućstva [restauriranje]; obrada protiv
hrđe; obuća (popravak obuće); odijela (popravak
odijela); odjeća (čišćenje odjeće); odjeća (glačanje
odjeće); odjeća (obnavljanje odjeće); održavanje
vozila; oštrenje noževa; peći (postavljanje i popravak
peći); pjeskarenje [brušenje pješčanom puhalicom];
plamenici (održavanje i popravak plamenika); plovučac
(glačanje
plovučcem);
podmazivanje
vozila;
podmorska
izgradnja;
podmorski
popravci;
pokositravanje [popravci]; pokućstvo (obnavljanje
pokućstva) [restauriranje]; pokućstvo (održavanje
pokućstva); pokućstvo (presvlačenje pokućstva
[tapeciranje]); poliranje vozila; pomoć pri kvaru vozila
[popravak]; popravak i održavanje kinoprojektora;
popravci (obavijesti o popravcima); postavljanje
papirnatih tapeta; postavljanje skela; posteljno rublje
(čišćenje posteljnog rublja); postolarski radovi; požar
(postavljanje i popravak uređaja za dojavu požara);
pranje; pranje automobila; pranje prozora; pranje
vozila; presvlačenje pokućstva [tapeciranje]; pristaništa
(izgradnja pristaništa); prozori (pranje prozora); prozori
i vrata (postavljanje prozora i vrata); računala
(postavljanje održavanje i popravak računala); radilište
(iznajmljivanje strojeva za gradilište); rashladni uređaji
(postavljanje i
popravak
rashladnih
uređaja);
restauriranje glazbenih instrumenata; restauriranje
umjetničkih djela; riznice (održavanje i popravak
riznica); rublje (glačanje rublja); rublje (pranje rublja);
rušenje građevinskih objekata; servisne stanice; skele
(postavljanje skela); skladišta (postavljanje i popravak
skladišta); smetnje (uklanjanje smetnji električnih
instalacija); snijeg (proizvodnja umjetnog snijega);
stanice (servisne stanice); stilsko pokućstvo (popravak
stilskog pokućstva); strojevi (obnavljanje istrošenih ili
djelomično oštećenih strojeva); strojevi (postavljanje,
održavanje i popravak strojeva); suho čišćenje;
suncobrani (popravljanje suncobrana); tapetarski
popravci tapete (postavljanje tapeta); telefoni
(postavljanje i popravak telefona); tvornice (gradnja
tvornica); ulošci s tonerom za pisače (usluge zamjene
uložaka s; tonerom za pisače); uništavanje štetočina
[osim u poljoprivredi]; urarstvo (održavanje i popravak
svih vrsta satova); uredski aparati (postavljanje,
popravaci i održavanje; uredskih aparata); usluge
stolara; vađenje rudače; vodoinstalaterski radovi;
vozila (čišćenje vozila); vozila (održavanje vozila);
vozila (podmazivanje vozila); vozila (poliranje vozila);
vozila (pomoć pri kvaru vozila) [popravak]; vozila
(pranje vozila); vozila (zaštita vozila od hrđe);
vulkaniziranje gumenih kotača [popravak]; zakivanje;
zamjena guma; zgrade (čišćenje zgrada) [vanjskih
površina];
zgrade
(unutarnje
čišćenje
zgrada)[kućanstvo]; zidanje ciglom zidarski radovi;
zrakoplovi (održavanje i popravak zrakoplova);
štetočine (uništavanje štetočina osim u poljoprivredi);
žbukanje; čišćenje cesta; čišćenje dimnjaka; čišćenje
odjeće; čišćenje posteljine; čišćenje unutrašnjosti
zgrada [kućanstvo]; čišćenje vozila; čišćenje zgrada
[vanjskih površina]
39 agencije
(usluge
turističkih
agencija)
[osim
rezerviranja;
hotela,
pansiona];
ambalažiranje
proizvoda; autobusni prijevoz; brane (pokretanje vrata
brana); brod (prijevoz brodom); brodovi (iznajmljivanje
brodova); brodovi (odsukavanje nasukanih brodova);
brodovi (pretovar brodova pomoću plitkih barki);
brodovi (skladištenje brodova); brodovi (spašavanje
59
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
brodova); brodovi za razonodu (usluge brodova za
razonodu); cjevovodi (prijevoz cjevovodom); cvijeće
(isporuka cvijeća); distribucija [isporuka] električne
energije; distribucija [isporuka] vode; distribucija
energije; dovod vode; električna energija (isporuka
električne energije); frankiranje pošte; garaže
(iznajmljivanje garaža); hitna pomoć (prijevoz kolima
hitne pomoći); hladnjaci (iznajmljivanje hladnjaka);
informacije u svezi prometa; informacije u svezi
skladištenja; isporuka [distribucija] proizvoda; isporuka
[distribucija] robe; isporuka cvijeća; isporuka paketa;
isporuka proizvoda naručenih putem pošte; istovar
(usluge istovara); izleti (turistički izleti); iznajmljivanje
autobusa; iznajmljivanje automobila; iznajmljivanje
brodova;
iznajmljivanje
garaža;
iznajmljivanje
hladnjača; iznajmljivanje hladnjaka; iznajmljivanje
invalidskih kolica; iznajmljivanje konja; iznajmljivanje
parkirališnih mjesta; iznajmljivanje prtljažnih nosača za
automobile;
iznajmljivanje
putničkih
vagona;
iznajmljivanje
ronilačkih
zvona;
iznajmljivanje
skafandera
[teških];
iznajmljivanje
skladišta;
iznajmljivanje teretnih vagona; iznajmljivanje trkaćih
vozila; iznajmljivanje vozila iznajmljivanje zrakoplova;
iznajmljivanje skladišnih kontejnera; iznajmljivanje
zrakoplovnih motora kolica (prijevoz kolicima);
kontejneri za skladištenje (iznajmljivanje kontejnera za
skladištenje); konji (iznajmljivanje konja); krstarenje
(organiziranje krstarenja); kvarovi vozila (tegljenje
vozila u kvaru); lansiranje satelita za druge; ledolomci
(usluge ledolomaca); logističke usluge u svezi
prijevoza
prijevoz;
nošenje
[prtljage];
novine
(distribucija novina); odlaganje robe; odsukavanje
brodova;
organiziranje
krstarenja;
organiziranje
putovanja; osobna vozila (iznajmljivanje osobnih
vozila); osobna vozila (prijevoz osobnim vozilima);
otprema (usluge otpreme); paketi (isporuka paketa);
pakiranje
proizvoda
[umatanje];
parkirališta
(iznajmljivanje
parkirališta);
parkirališta
(usluge
parkirališta); pilotiranje; pohranjivanje nosača s
elektronički spremljenim podacima i dokumentima;
pokretna imovina (preseljenje pokretne imovine);
pokućstvo (prijevoz pokućstva); pomoć (pružanje
pomoći) [prijevoz]; pomoć pri kvaru na vozilima [vuča]
;; pomorski prijevoz; pomorsko posredovanje
[mešetarenje]; posredovanje u prijevozu; posredovanje
u zakupu brodskog prostora; pošta (razdioba pošte);
poštanske pošiljke [usluge prijevoz poštanskih pošiljki
ili robe]; pratnja putnika; pretovarivači (usluge
pomorskih pretovarivača); prijevoz (obavijesti o
prijevozu); prijevoz (posredovanje u prijevozu); prijevoz
(rezervacije za prijevoz); prijevoz (riječni prijevoz);
prijevoz brodom; prijevoz blindiranim vozilima; prijevoz
i istovar smeća; prijevoz kamionima; prijevoz kolicima;
prijevoz robe; prijevoz skelom (usluge prijevoza
skelom); prijevoz teglenicama prijevoz, željeznicom;
prijevozničke [špediterske] usluge; prtljažni nosači za
vozila (iznajmljivanje prtljažnih nosača za vozila);
punjenje boca (usluge punjenja boca); putnici (pratnja
putnicima); putnici (prijevoz putnika); putovanja
(organiziranje putovanja); putovanja (rezervacije za
putovanja); prijevoz putnika razdioba novina; razonoda
na brodu (usluge brodova za razonodu); rezerviranje
mjesta za putovanje riječni transport; ronilačka zvona
(iznajmljivanje ronilačkih zvona); sateliti (lansiranje
satelita za druge); selidba (usluge preseljenja);
skafanderi [teški] (iznajmljivanje skafandera); skela
(prijevoz skelom); skladišta (iznajmljivanje skladišta);
skladištenje; skladištenje (informacije u svezi
skladištenja); skladištenje brodova; spašavanje (usluge
spašavanja brodova); spašavanje u podmorju;
spašavanje (službe za spašavanje); taksi-usluge;
trajektni prijevoz; tramvajske usluge; turističke agencije
(usluge turističkih agencija) [osim rezerviranja hotela i
pansiona]; turističke posjete umatanje robe; upute
[obavijesti] o prijevozu; vagoni (iznajmljivanje teretnih
vagona); voda (dovod vode); voda (isporuka vode);
vozači (usluge vozača); vozila (iznajmljivanje vozila);
vozila hitne pomoći (prijevoz vozilima hitne pomoći);
vozila u kvaru (vuča vozila u kvaru); vuča [teglenje];
zakup broda za prijevoz tereta i putnika; zračni
prijevoz; željeznica (prijevoz željeznicom) čuvani
prijevoz dragocjenosti
41 agencije za modele za slikare i kipare; akademije
[obuka]; cirkusi; cirkusi [zabavni parkovi]; dekor za
priredbe (iznajmljivanje dekora za priredbe); disk
džokeji (usluge disk džokeja)usluge; diskoteke (usluge
diskoteka); dopisivanje (obuka putem dopisivanja);
elektroničke publikacije (iskorištavanje elektroničkih;
publikacija koje se ne mogu prenositi on line); filmovi
(prikazivanje igranih filmova); filmovi (proizvodnja
60
filmova), osim reklamnih filmova; fitnes satovi (vođenje
fitnes satova); fotografiranje; fotografske reportaže;
gimnastička obuka; golf (stavljanje na raspolaganje
igrališta za golf); govor pokreta (tumačenje govora
pokreta); govor pokretima (tumačenje govora
pokretima); igre (usluge dvorana za igre); igre (usluge
igara) pružene on-line [s jedne informatičke; mreže];
igre za novac; izdavanje knjiga; izložbe (organiziranje
izložbi) u kulturne ili odgojne svrhe; iznajmljivanje
radijskih i televizijskih aparata; iznajmljivanje audio
uređaja;
iznajmljivanje
dekora
za
priredbe;
iznajmljivanje igrački; iznajmljivanje kinematografskih
filmova; iznajmljivanje kinoaparature i pribora;
iznajmljivanje magnetoskopa; iznajmljivanje opreme za
igranje; iznajmljivanje rasvjetnih uređaja za kazališnu
dekoraciju i za; televizijske studije; iznajmljivanje
ronilačke opreme; iznajmljivanje sportske opreme
[osim
vozila]; iznajmljivanje sportskih terena;
iznajmljivanje stadiona; iznajmljivanje teniskih igrališta;
iznajmljivanje videokamera; iznajmljivanje videotraka;
iznajmljivanje zvučnih snimaka; kaligrafija (usluge
kaligrafije); kampovi za ljetovanje (usluge kampova za
ljetovanje);
[zabava];
kampovi
za
sportsko
usavršavanje; karaoke (stavljanje na raspolaganje
opreme za karaoke); kazališne predstave; kazališni
dekor (iznajmljivanje kazališnog dekora); kazališni
glumci (usluge kazališnih glumaca); kazališni
poduzetnici
[impresariji]
(usluge
kazališnih
poduzetnika); kinematografski filmovi (iznajmljivanje
kinematografskih; filmova); kino studiji; kinoaparatura
(iznajmljivanje kinoaparature i pribora); kinodvorane
(iskorištavanje kinodvorana); klubovi (usluge klubova)
[zabava ili odgoj]; knjige (izdavanje knjiga); knjige
(posuđivanje knjiga); kockarnice [igre] (usluge
kockarnica);; komponiranje glazbe; komponiranje
glazbe(usluge
komponiranja
glazbe);
koncerti
(organiziranje i vođenje koncerata); konferencije
(organiziranje i vođenje konferencija); kongresi
(organiziranje i vođenje kongresa); kroćenje životinja
[dresiranje]; lutrija (organiziranje lutrije); ljetovanje
(usluge
kampova
za
ljetovanje)
[razonoda];
magnetoskopi
(iznajmljivanje
magnetoskopa);
mikrofilmovi
(snimanje
na
mikrofilmove);
mikroizdavaštvo; mjerenje vremena na sportskim
natjecanjima; modne revije za zabavne svrhe
(organiziranje-); montaža radijskih i televizijskih
programa; muzejske usluge [predstavljanje, izložbe];
natječaji (organiziranje natječaja) [oblika ili zabava];
noćni klubovi; obavijesti o odgoju; obavijesti o
razonodi; obavijesti u svezi rekreacije; objavljivanje
knjiga i časopisa, elektronički on line; objavljivanje
tekstova [osim u reklamne svrhe]; obuka; oblika
[predavanje]; obuka putem dopisivanja; obuka za
predškolski uzrast; odgoj (obavijesti o odgoju); odgoj
[obuka]; odgojni zavodi [internati]; organiziranje i
vođenje
koncerata;
organiziranje
i
vođenje
konferencija; organiziranje i vođenje kongresa;
organiziranje i vođenje radionica za stručno
osposobljavanje; organiziranje i vođenje razgovora;
organiziranje i vođenje seminara; organiziranje
izložaba u kulturne i odgojne svrhe; organiziranje
natječaja [obrazovanje ili razonoda]; organiziranje
natječaja ljepote; organiziranje plesova; organiziranje
spektakla [usluge impresarija]; organiziranje sportskih
natjecanja; orkestri (usluge orkestra); osobni treneri
(usluge osobnih trenera) [fitnes]; pedagoški pokusi;
planiranje prijema [razonoda]; posuđivanje knjiga;
praktična obuka [demonstriranje]; predškolska obuka;
prekvalifikacija (usluge prekvalifikacije); prelamanje
slogova [ne u reklamne svrhe]; prevodilačke usluge;
prevoditelji (usluge prevoditelja); prijemi (planiranje
prijema) [razonoda]; priredbe (iznajmljivanje dekora za
priredbe); priredbe (održavanje priredbi); priredbe
(organiziranje priredbi) [usluge impresarija]; priredbe
(proizvodnja priredbi); profesionalna orijentacija [savjeti
u svezi odgoja ili osposobljavanja]; proizvodnja filmova,
osim reklamnih filmova; proizvodnja filmova na videotrakama; proizvodnja glazbe; putujuće biblioteke
(usluge putujućih biblioteka); radijski i televizijski
programi (montaža radijskih televizijskih programa);
radioaparati i televizori (iznajmljivanje radioaparata i
televizora); radiofonija (razonoda putem radiofonije);
razgovori (organiziranje i vođenje razgovora);
razonoda; razonoda (informacije u svezi razonode);
razonoda posredstvom radija; razonoda posredstvom
televizije; redigiranje tekstova [ne u reklamne svrhe];
rekreacija (obavijesti u svezi rekreacije) religiozni
odgoj; reportaže (fotografske reportaže); reporterske
usluge; rezerviranje mjesta za priredbe; ronjenje
(iznajmljivanje ronilačke opreme); scenariji (izrada
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
scenarija); seminari (organiziranje i vođenje seminara);
simpoziji (organizacija i vođenje simpozija); simpoziji
(organiziranje i vođenje simpozija); sinkronizacija;
slobodno vrijeme (usluge za ispunjavanje slobodnog
vremena); snimanje na videotrake; sportska natjecanja
(mjerenje vremena na sportskim natjecanjima);
sportska
natjecanja
(organiziranje
sportskih
natjecanja);
sportska
oprema
(stavljanje
na
raspolaganje sportske opreme); sportska usavršavanja
(sportski kampovi za usavršavanje u sportu); sportske
oprema (iznajmljivanje sportske opreme osim vozila);
stadioni (iznajmljivanje stadiona); studio za snimanje
(usluge studija za snimanje); tekstovi (objavljivanje
tekstova) [osim u reklamne svrhe]; tekstovi (redigiranje
tekstova) [ne u reklamne svrhe]; televizija (razonoda
na televiziji); televizijski programi (montaža radijskih i
televizijskih; programa); televizori (iznajmljivanje
televizora i radioaparata); titlovanje filmova; tjelovježbe
[fizička kultura]; treniranje [tjelovježba]; tumačenje
govora pokreta; ulaznice za priredbe(agencije za
ulaznice za priredbe); [razonoda]; varijete [music-hall];
videotrake (iznajmljivanje videotraka); videotrake
(montaža videotraka); videotrake (proizvodnja filmova
na videotrakama); videotrake (snimanje na videotrake);
zabavni parkovi [cirkusi]; zdravstveni klubovi (usluge
zdravstvenih klubova) [održavanje zdravlja i fizičke
forme]; zoološki vrtovi [usluge zooloških vrtova];
zvučne snimke (iznajmljivanje zvučnih snimaka); škole
(usluge škola) [edukacija]; životinje (kroćenje
životinja)[dresiranje]
42 ambalaža (usluge crtača ambalaže); analiza računalnih
sustava
analiza
rukopisa;
analiza
u
svrhu
iskorištavanja naftnih izvora; analiza vode; analize
(kemijske
analize);
arhitektura;
bakteriološka
istraživanja; baze podataka (obnavljanje baza
podataka); baždarenje [mjerenje]; biološka istraživanja;
crtači ambalaže (usluge crtača ambalaže); daljinski
nadzor računalnih sustava; digitalizacija dokumenata
[skeniranje]; dizajneri (usluga modnih dizajnera);
dupliciranje informatičkih programa; emisija ugljika
(pružanje znanstvenih informacija i savjeta u svezi
smanjenja emisije ugljika); fizika (istraživanja u fizici);
geološka istraživanja; geološka izviđanja terena;
geološka vještačenja [ekspertize]; gradnja (savjeti o
gradnji); grafička umjetnost (usluge crtača grafičke
umjetnosti); industrijski dizajn; industrijsko oblikovanje;
informatičke stranice (ugošćivanje informatičkih
stranica);
informatički
programi
(dupliciranje
informatičkih
programa);
informatički
programi
(iznajmljivanja informatičkih programa); informatički
sustavi
(osmišljavanje
informatičkih
sustava);
informatički virusi (zaštita od informatičkih virusa);
instaliranje računalnih programa; internet (pružanje
alata za pretraživanje na internetu); inženjering;
ispitivanje materijala; istraživanja (bakteriološka
istraživanja); istraživanja podmorja; istraživanja u
kozmetici; istraživanja u mehanici; istraživanja u oblasti
geologije; istraživanja u svezi zaštite okoliša;
istraživanja u tehnici; istraživanje i razvoj novih
proizvoda [za treće osobe]; istraživanje u kemiji;
izgradnja (izrada građevinskih planova); iznajmljivanje
informatičkih programa; iznajmljivanje informatičkih
programa; iznajmljivanje računala; iznajmljivanje web
servera; izrada [koncipiranje] računalnih programa;
izviđanja (geološka izviđanja); izvornost umjetničkih
djela (utvrđivanje izvornosti umjetničkih djela); kemija
(istraživanja u kemiji); kemijske analize; kemijske
usluge; kiša (stvaranje umjetne kiše); kontrola
kvalitete; kontrola naftnih bušotina; kontrola vozila
(tehnička kontrola vozila i automobila); konverzija
informatičkih podataka i programa [nije fizička
konverzija]; konverzija podataka ili dokumenata s
jednog fizičkog na elektronički nosač; konzultacije u
svezi računalnih programa [softvera]; kozmetička
znanost (istraživanja u kozmetičkoj znanosti); klinička
ispitivanja; laboratorijske, znanstvene usluge; materijali
(istraživanje materijala); mehanika (istraživanja u
mehanici); meteorološka izvješća (usluge davanja
meteoroloških; izvješća); mjerenje zemljišta; modni
dizajneri (usluge modnih dizajnera) nafta (traženje
nafte); naftne bušotine (kontrola naftnih bušotina);
naftni izvori (analiza u svrhu iskorištavanja naftnih
izvora); naftni izvori (vještačenja naftnih izvora)
[ekspertize]; oblaci (sijanje oblaka); obračun energije;
planovi (izrada građevinskih planova); procjena drvne
mase stabala u šumi; procjena kvalitete vune;
programiranje za računala; računala (iznajmljivanje
računala); računala (programiranje za računala);
računalni hardver (savjetovanje u svezi dizajna i
razvoja; računalnog hardvera); računalni programi
(instaliranje računalnih programa); računalni programi
(održavanje računalnih programa); računalni programi
[softver] (izrada računalnih programa); računalni
programi [softveri] (osuvremenjivanje računalnih
programa); razrada tehničkih projekata; savjeti o
gradnji; savjeti u svezi štednje energije; savjetovanje u
svezi
zaštite
okoliša;
udomljavanje
servera;
savjetovanje na području web dizajna; softver kao
usluga u oblaku (SaaS); savjetovanje na području
informacijske tehnologije (IT); tehnička kontrola
automobila;
tehnički
projekti(razrada
tehničkih
projekata); tekstil (ispitivanje tekstila); traženje nafte;
umjetnička djela (utvrđivanje izvornosti umjetničkih
djela); unutarnje uređenje [dekoracija]; urbanističko
planiranje; web serveri (iznajmljivanje web servera);
vještačenja (geološka vještačenja [ekspertize]);
vještačenja [ekspertize] naftnih izvora; vještačenja
[inženjerske usluge]; vuna (procjena kvalitete vune);
WEB stranice (kreiranje i održavanja WEB stranica za
druge); zaštita od informatičkih virusa; zaštita okoliša
(istraživanja u svezi zaštite okoliša); zaštita okoliša
(savjetovanje u svezi zaštite okoliša); zemljište
(mjerenje zemljišta); znanstvena istraživanja; štednja
energije (savjeti u svezi štednje energije)
RAZRED 7
(111)
Z20141666
(151)
(450)
(210)
Z20141666A
(732)
MAG-COMMERCE d.o.o.
Maršala Tita 6, Šenkovec, 40000 Čakovec, HR
(220)
(181)
(540)
14.07.2015.
31.07.2015.
17.12.2014.
17.12.2024.
StromMacher
(511)
7
kompresori; električni kompresori;kompresori zraka;
pneumatski kompresori
RAZRED 9
(111)
Z20141054
(151)
(450)
15.07.2015.
31.07.2015.
24.07.2014.
24.07.2024.
(210)
Z20141054A
(732)
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, HR
Odvjetničko društvo Penezić i Kožul d.o.o., Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
bijela, crna
27.05.01
9 audio digitalni diskovi; audio diskovi; audio kompaktni
diskovi; audio snimke; CD uređaji; CD-i; CD-ROM
snimači; CD-ROM uređaji; elektronička oprema za
obradu podataka; elektroničke etikete; fonografske
snimke; fotoaparati; fotografski aparati; fotografski
aparati i uređaji; fotografski aparati sa žaruljama
bljeskalicama; fotografski mediji [filmovi, izloženi];
kompjuterski programi [koji se mogu preuzeti];
komunikacijski serveri [računalni hardver]; mediji za
digitalno snimanje; mediji za pohranu podataka;
medijski sadržaj; računalne igre; računalne igre
preuzete s Interneta [računalni softver]; računalni
programi; računalni programi pohranjeni u digitalnom
obliku; računalni programi za analizu tržišnih
informacija; računalni programi za automatizaciju
pohranjivanja podataka; računalni programi za
elektroničke igrice; računalni programi za elektronsko
izdavaštvo; računalni programi za financijsko
upravljanje; računalni programi za grafičko korisničko
sučelje; računalni programi za integraciju aplikacija i
baza podataka; računalni programi za interaktivnu
televiziju; računalni programi za interaktivnu televiziju i
za interaktivne igrice i/ili kvizove; računalni programi za
komunikaciju s korisnicima džepnih računala; računalni
programi za kontrolu i poboljšanje kvalitete zvuka
61
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
audio uređaja; računalni programi za kontrolu i
upravljanje aplikacijama ulaznog servera; računalni
programi za kreiranje dinamičnih web stranica;
računalni programi za obradu podataka; računalni
programi za obradu slika; snimanje zvuka; snimljene
datoteke; snimljeni film; snimljeni filmovi; sunčane
naočale; tablet računalo; USB uređaji [USB stickovi];
USB [ univerzalno serijsko sučelje] operativni softver
16 katalozi; knjige (osim knjiga pripovijedaka); kuponi;
kutije napravljene od kartona; naljepnice; natpisi od
papira ili kartona; novine; novine velikog formata; omoti
časopisa; papir i karton; papir za pisanje; papir za
umnožavanje dokumenata; papir za umotavanje i
pakiranje; papirnate poklon vrećice; papirnati plakati;
pečati; plakati, papirnati ili kartonski; plastične folije;
poklon bonovi; poklon kartice; reklamne mape;
reklamni natpisi od kartona; reklamni natpisi od papira;
reklamni posteri [plakati]; reklamni transparenti
napravljeni od kartona; reklamni transparenti od papira;
reklamni znakovi od papira ili kartona; reprodukcije,
grafičke; tiskane nagrade; tiskane papirnate naljepnice;
tiskane pozivnice; tiskane reklame; tiskane ulaznice,
karte i slični proizvodi; tiskane umjetničke reprodukcije;
tiskani materijali (osim knjiga pripovijedaka); tiskani
mjesečnici; tiskani programi; tiskarska slova; tiskarski
fontovi; tiskarski klišeji; tiskarski proizvodi (osim knjiga
pripovijedaka); tiskovina (osim knjiga pripovijedaka);
ulaznice, karte i slični proizvodi; umjetnička djela i
figurice od papira i kartona i arhitektonski modeli;
umjetnička reprodukcija; umjetničke slike, uokvirene ili
neuokvirene; uokvirene i neuokvirene fotografije;
uokvireni posteri
35 administrativna obrada narudžbi; administrativne
usluge; audicija za umjetnike izvođače [selekcija
osoblja]; audio-vizualni prikazi u reklamne svrhe
(Priprema ili prezentacija -); ažuriranje i održavanje
podataka u računalnim bazama podataka; ažuriranje
poslovnih informacija u računalnoj bazi podataka;
ažuriranje reklamnog materijala; distribucija i
diseminacija reklamnih materijala [leci, prospekti,
tiskani materijal, uzorci]; distribucija oglasnog,
marketinškog i promotivnog materijala; distribucija
promidžbenih
tekstova;
distribucija
promotivnih
materijala; distribucija reklamnih materijala za druge;
fakturiranje; fotokopiranje; istraživanje tržišta i
marketinško istraživanje; izložbe (Organiziranje -) u
komercijalne ili reklamne svrhe; iznajmljivanje
oglasnog prostora i reklamnih materijala; iznajmljivanje
oglasnog prostora na internetskim stranicama;
iznajmljivanje opreme za oglašavanje; iznajmljivanje
prodajnih automata; iznajmljivanje prodajnih štandova;
iznajmljivanje promidžbene opreme; iznajmljivanje
promidžbenih materijala; iznajmljivanje prostora u
promidžbene
svrhe;
iznajmljivanje
reklamnih
materijala;
iznajmljivanje
reklamnih
panoa;
iznajmljivanje reklamnih pomagala; iznajmljivanje
reklamnih
prostora;
iznajmljivanje
reklamnog
materijala; iznajmljivanje reklamnog prostora na
Internetu;
iznajmljivanje
svih
promidžbenih
i
marketinških prezentacijskih materijala; izravna tržišna
oglašavanja;
izravni
marketing;
komercijalna
administracija u svezi licenci za proizvode i usluge
trećih osoba; marketing; marketing (Poslovni savjeti u
svezi -); marketing proizvoda; marketinška istraživanja;
marketinška pomoć; modne revije u komercijalne
svrhe;
najam
oglasnog
prostora;
narudžbe
(administrativna obrada-); novine (usluge pretplate
novina)
za
treće
osobe;novinske
pretplate
(organiziranje -) [za druge]; objavljivanje promidžbenih
materijala; objavljivanje reklamnih tekstova; odnosi s
javnošću; oglašavanje; oglašavanje i marketing;
oglašavanje i promidžba; oglašavanje i promidžbena
prodaje roba i usluga koje se nude i naručuju
telekomunikacijskim
ili
elektroničkim
putem;
oglašavanje i promotivne usluge; oglašavanje i usluge
oglašavanja; oglašavanje prenošenjem internetskih
promidžbenih materijala za treće strane, putem
elektroničkih komunikacijskih mreža; oglašavanje
putem banera; oglašavanje putem elektroničkih medija,
posebno Internetom; oglašavanje putem elektroničkih
reklamnih
panoa;
oglašavanje
putem
svih
komunikacijskih sredstava; oglašavanje u periodičkim
publikacijama, brošurama i novinama; oglašavanje u
popularnom i profesionalnom tisku; oglašavanje za
treće osobe na Internetu; oglašavanje [reklamiranje];
oglašavanje, uključujući online oglašavanje na
računalnoj mreži; online oglašavanje na računalnim
komunikacijskim mrežama; online oglašavanje na
računalnim mrežama; online oglašavanje pomoću
računalnih komunikacijskih mreža; online promocija
62
računalnih mreža i web stranica; online reklame;
organizacija modnih priredbi u komercijalne svrhe;
organiziranje događanja, izložbi, sajmova i priredbi u
komercijalne,
promotivne
i
reklamne
svrhe;
organiziranje festivala u reklamne svrhe; organiziranje i
postavljanje reklama; pisanje marketinških tekstova;
pisanje promidžbenih tekstova; radijsko i televizijsko
oglašavanje; reklame (Postavljanje -); reklame
(Priprema -); reklamiranje on-line na informatičkoj
mreži; reklamne usluge; reprodukcija reklamnog
materijala; sastavljanje [kompilacija] reklamnih oglasa;
sastavljanje [kompilacija] reklamnih oglasa za upotrebu
kao web stranice; sastavljanje, proizvodnja iširenje
reklamnog
materijala;
televizijski
promidžbeni
programi; televizijsko reklamiranje; tisak (praćenje
tiska);
traženje
sponzorstva;
umnožavanje
dokumenata; usluge oglašavanja; usluge oglašavanja i
marketinga; usluge oglašavanja i promidžbe; usluge
oglašavanja i promidžbe putem televizije, radija i pošte;
usluge oglašavanja i promocije i s njima povezane
savjetodavne
usluge;
usluge
oglašavanja
na
otvorenom; usluge oglašavanja na televiziji; usluge
oglašavanja pružene putem baze podataka; usluge
oglašavanja pružene putem Interneta; usluge
oglašavanja u svezi s novinama; usluge oglašavanja u
tiskovinama; usluge oglašavanja, marketinga i
promidžbe; usluge reklamnih agencija; video snimke u
marketinške svrhe (Proizvodnja -); video snimke u
promidžbene svrhe (Proizvodnja -); video snimke u
reklamne svrhe (Proizvodnja -); zapošljavanje osoblja
38 bežični elektronički prijenos podataka; bežični
elektronički prijenos slika; bežični prijenos i emitiranje
televizijskih programa; distribucija podataka ili audio
vizualnih slika putem globalne računalne mreže ili
Interneta; električni prijenos podataka putem globalne
mreže za daljinsku obradu podataka, uključujući
Internet; elektronička podatkovna komunikacija;
elektronička pošta; elektronička pošta, slanje poruka;
elektronička razmjena podataka; elektronička razmjena
podataka spremljenih u baze podataka kojima je
moguće pristupiti putem telekomunikacijskih mreža;
elektroničke komunikacijske mreže; elektronički
prijenos datoteka; elektronički prijenos informacija
(Usluge za -); elektronički prijenos poruka, podataka i
dokumenata; emitiranje (Televizijsko -); emitiranje
programa putem Interneta; emitiranje radijskih i
televizijskih programa; emitiranje video i audio
programa
putem
Interneta;
isporuka
online
dokumenata putem globalne računalne mreže;
istovremeno televizijsko emitiranje putem globalnih
komunikacijskih mreža, Interneta i bežičnih mreža;
iznajmljivanje opreme za emitiranje; iznajmljivanje
opreme za prijenos podataka; iznajmljivanje uređaja za
emitiranje
audio
signala;
kabelski
prijenos;
komunikacija putem analognih i digitalnih računalnih
terminala; komunikacija putem mobilnih telefona;
komunikacija putem sustava elektroničke pošte;
komunikacija putem telefona; komunikacije putem
globalne računalne mreže ili Interneta; komunikacije
putem mobilnih telefona; mobilna telefonija; mobilne
komunikacijske usluge; mrežni prijenos zvukova, slika,
signala i podataka; omogućavanje pristupa Internetu;
omogućavanje pristupa računalnim bazama podataka;
omogućavanje pristupa računalnim mrežama i
Internetu; omogućavanje pristupa stranicama s
digitalnom glazbom na Internetu; omogućavanje
pristupa web stranicama na Internetu; omogućavanje
pristupa web stranicama s digitalnom glazbom;
omogućavanje pristupa web stranicama s MP3
datotekama; online prijenos podataka; online usluge, to
jest slanje poruka; prijenos digitalnih podataka;
prijenos i emitiranje podataka; prijenos podataka
putem nacionalnih i međunarodnih mreža; prijenos
podataka, zvuka i slika putem satelita; usluge web
emitiranja; video emitiranje
41 audio i video produkcija i fotografija; audiovizualne
prezentacije;
časopisi
(Izdavanje
-);
dodjela
[organiziranje] nagrada; elektronička publikacija;
elektroničko izdavaštvo; elektroničko objavljivanje;
emisije (Produkcija -); fotografiranje; fotografske
reportaže; glazbene izvedbe uživo; glazbene priredbe;
glazbeni koncerti; izdavačke usluge putem Interneta;
izdavanja plakata; izdavanje časopisa; izdavanje
elektroničkih časopisa; izdavanje elektroničkih novina
kojima je moguće pristupiti putem globalne računalne
mreže; izdavanje elektroničkih publikacija; izdavanje
internetskih časopisa; izdavanje knjiga; izdavanje
knjiga, časopisa, almanaha i dnevnih novina; izdavanje
knjiga, recenzija; izdavanje novina; izdavanje novina,
mjesečnika, kataloga i brošura; izdavanje novinskih
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
brošura; izdavanje obrazovnih knjiga; izdavanje
obrazovnog materijala; izdavanje publikacija; izdavanje
tekstova, knjiga, časopisa i ostalog tiskanog materijala;
izdavanje tiskanog materijala; izdavanje tiskanog
materijala u svezi s obrazovanjem; izdavanje
uredničkog sadržaja za stranice kojima je moguće
pristupiti putem globalne računalne mreže; izdavaštvo;
iznajmljivanje radijskih i
televizijskih aparata;
iznajmljivanje
časopisa;
knjige
(Izdavanje
-);
nakladničke usluge; nastupi glazbenih sastava uživo;
objavljivanje dnevnih novina; objavljivanje elektroničkih
knjiga i časopisa online; objavljivanje i izdavanje knjiga;
objavljivanje i izvještavanje; objavljivanje letaka;
objavljivanje priča; objavljivanje putem elektroničkih
sredstava;
objavljivanje
recenzija;
objavljivanje
tekstova; objavljivanje tiskanog materijala; objavljivanje
tiskanog materijala i tiskanih publikacija; obrada
fotografija; online elektroničko izdavanje knjiga i
mjesečnika; online objavljivanje elektroničkih knjiga i
časopisa; organizacija zabavnih i kulturnih događaja;
organiziranje modnih revija u zabavne svrhe;
organiziranje
priredbi
[usluge
impresarija];
organiziranje svečanih događaja; organiziranje zabava;
produkcija audio / vizualnih prezentacija; produkcija
priredba; produkcija TV emisija; proizvodnja video i
audio snimaka; proizvodnja video zapisa; svečanosti
(Organiziranje -) u zabavne svrhe; usluge izdavačke
djelatnosti
(uključujući
usluge
elektroničkog
izdavaštva); usluge izdavanja časopisa; usluge
izdavanja knjiga; usluge izdavanja knjiga i časopisa;
usluge izdavanja novinskih brošura; zabava u obliku
modnih priredbi
42 digitalizacija dokumenata;dizajn (Industrijski -); dizajn
ambalaže; dizajn ambalaže za druge; dizajn brošura;
dizajn dekoracije interijera; dizajn grafičkih softverskih
sustava; dizajn grafike i znakovlja u svrhu
korporativnog identiteta; dizajn i kreiranje internetskih
stranica za druge; dizajn i održavanje internetskih
stranica za druge; dizajn i razvoj proizvoda; dizajn
industrijskih proizvoda; dizajn interijera; dizajn
internetskih stranica; dizajn izložbenih štandova; dizajn
logotipova za majice; dizajn modela; dizajn modnih
dodataka; dizajn početne stranice i Internetske
stranice; dizajn početnih stranica i internetskih stranica;
dizajn porculana; dizajn proizvoda; dizajn stakla i
proizvoda od stakla; dizajn tiskanog materijala; dizajn
ukrasnih shema; dizajn ukrasnih struktura; dizajn
umjetničkih djela; dizajn za druge na polju odjevne
industrije; dizajn, ažuriranje i održavanje računalnog
softvera; dizajneri (usluga modnih dizajnera);
dizajniranje ambalaže i materijala za zamatanje;
dizajniranje grafičkih umjetničkih djela; dizajniranje
haljina; dizajniranje i razvoj internetskih stranica;
dizajniranje i razvoj multimedijskih proizvoda;
dizajniranje logotipova za vizualni identitet tvrtke;
dizajniranje
novih
proizvoda;
grafički
dizajn;
ilustracijske usluge (dizajn); industrijski dizajn;
industrijsko oblikovanje; novi proizvodi (kreacija -);
programiranje (Računalno -); usluge dizajna; usluge
dizajna proizvoda; usluge dizajna umjetnina; usluge
dizajna za umjetnička djela; usluge dizajniranja po
narudžbi; usluge grafičke umjetnosti; usluge grafičkog
dizajna; usluge stajlinga
(111)
Z20141055
(151)
(450)
15.07.2015.
31.07.2015.
24.07.2014.
24.07.2024.
(210)
Z20141055A
(732)
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, HR
Odvjetničko društvo Penezić i Kožul d.o.o., Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
crna, bijela
27.05.01; 27.05.24
9 audio digitalni diskovi; audio diskovi; audio kompaktni
diskovi; audio snimke; CD uređaji; CD-i; CD-ROM
snimači; CD-ROM uređaji; elektronička oprema za
obradu podataka; elektroničke etikete; fonografske
snimke; fotoaparati; fotografski aparati; fotografski
aparati i uređaji; fotografski aparati sa žaruljama
bljeskalicama; fotografski mediji [filmovi, izloženi];
kompjuterski programi [koji se mogu preuzeti];
komunikacijski serveri [računalni hardver]; mediji za
digitalno snimanje; mediji za pohranu podataka;
medijski sadržaj; računalne igre; računalne igre
preuzete s Interneta [računalni softver]; računalni
programi; računalni programi pohranjeni u digitalnom
obliku; računalni programi za analizu tržišnih
informacija; računalni programi za automatizaciju
pohranjivanja podataka; računalni programi za
elektroničke igrice; računalni programi za elektronsko
izdavaštvo; računalni programi za financijsko
upravljanje; računalni programi za grafičko korisničko
sučelje; računalni programi za integraciju aplikacija i
baza podataka; računalni programi za interaktivnu
televiziju; računalni programi za interaktivnu televiziju i
za interaktivne igrice i/ili kvizove; računalni programi za
komunikaciju s korisnicima džepnih računala; računalni
programi za kontrolu i poboljšanje kvalitete zvuka
audio uređaja; računalni programi za kontrolu i
upravljanje aplikacijama ulaznog servera; računalni
programi za kreiranje dinamičnih web stranica;
računalni programi za obradu podataka; računalni
programi za obradu slika; snimanje zvuka; snimljene
datoteke; snimljeni film; snimljeni filmovi; sunčane
naočale; tablet računalo; USB uređaji [USB stickovi];
USB [ univerzalno serijsko sučelje] operativni softver
16 katalozi; knjige (osim knjiga pripovijedaka); kuponi;
kutije napravljene od kartona; naljepnice; natpisi od
papira ili kartona; novine; novine velikog formata; omoti
časopisa; papir i karton; papir za pisanje; papir za
umnožavanje dokumenata; papir za umotavanje i
pakiranje; papirnate poklon vrećice; papirnati plakati;
pečati; plakati, papirnati ili kartonski; plastične folije;
poklon bonovi; poklon kartice; reklamne mape;
reklamni natpisi od kartona; reklamni natpisi od papira;
reklamni posteri [plakati]; reklamni transparenti
napravljeni od kartona; reklamni transparenti od papira;
reklamni znakovi od papira ili kartona; reprodukcije,
grafičke; tiskane nagrade; tiskane papirnate naljepnice;
tiskane pozivnice; tiskane reklame; tiskane ulaznice,
karte i slični proizvodi; tiskane umjetničke reprodukcije;
tiskani materijali (osim knjiga pripovijedaka); tiskani
mjesečnici; tiskani programi; tiskarska slova; tiskarski
fontovi; tiskarski klišeji; tiskarski proizvodi (osim knjiga
pripovijedaka); tiskovina (osim knjiga pripovijedaka);
ulaznice, karte i slični proizvodi; umjetnička djela i
figurice od papira i kartona i arhitektonski modeli;
umjetnička reprodukcija; umjetničke slike, uokvirene ili
neuokvirene; uokvirene i neuokvirene fotografije;
uokvireni posteri
35 administrativna obrada narudžbi; administrativne
usluge; audicija za umjetnike izvođače [selekcija
osoblja]; audio-vizualni prikazi u reklamne svrhe
(Priprema ili prezentacija -); ažuriranje i održavanje
podataka u računalnim bazama podataka; ažuriranje
poslovnih informacija u računalnoj bazi podataka;
ažuriranje reklamnog materijala; distribucija i
diseminacija reklamnih materijala [leci, prospekti,
tiskani materijal, uzorci]; distribucija oglasnog,
marketinškog i promotivnog materijala; distribucija
promidžbenih
tekstova;
distribucija
promotivnih
materijala; distribucija reklamnih materijala za druge;
fakturiranje; fotokopiranje; istraživanje tržišta i
marketinško istraživanje; izložbe (Organiziranje -) u
komercijalne ili reklamne svrhe; iznajmljivanje
oglasnog prostora i reklamnih materijala; iznajmljivanje
oglasnog prostora na internetskim stranicama;
iznajmljivanje opreme za oglašavanje; iznajmljivanje
prodajnih automata; iznajmljivanje prodajnih štandova;
iznajmljivanje promidžbene opreme; iznajmljivanje
promidžbenih materijala; iznajmljivanje prostora u
promidžbene
svrhe;
iznajmljivanje
reklamnih
materijala;
iznajmljivanje
reklamnih
panoa;
iznajmljivanje reklamnih pomagala; iznajmljivanje
reklamnih
prostora;
iznajmljivanje
reklamnog
materijala; iznajmljivanje reklamnog prostora na
Internetu;
iznajmljivanje
svih
promidžbenih
i
marketinških prezentacijskih materijala; izravna tržišna
oglašavanja;
izravni
marketing;
komercijalna
administracija u svezi licenci za proizvode i usluge
trećih osoba; marketing; marketing (Poslovni savjeti u
svezi -); marketing proizvoda; marketinška istraživanja;
marketinška pomoć; modne revije u komercijalne
svrhe;
najam
oglasnog
prostora;
narudžbe
(administrativna obrada-); novine (usluge pretplate
novina)
za
treće
osobe;novinske
pretplate
(organiziranje -) [za druge]; objavljivanje promidžbenih
materijala; objavljivanje reklamnih tekstova; odnosi s
javnošću; oglašavanje; oglašavanje i marketing;
oglašavanje i promidžba; oglašavanje i promidžbena
63
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
prodaje roba i usluga koje se nude i naručuju
telekomunikacijskim
ili
elektroničkim
putem;
oglašavanje i promotivne usluge; oglašavanje i usluge
oglašavanja; oglašavanje prenošenjem internetskih
promidžbenih materijala za treće strane, putem
elektroničkih komunikacijskih mreža; oglašavanje
putem banera; oglašavanje putem elektroničkih medija,
posebno Internetom; oglašavanje putem elektroničkih
reklamnih
panoa;
oglašavanje
putem
svih
komunikacijskih sredstava; oglašavanje u periodičkim
publikacijama, brošurama i novinama; oglašavanje u
popularnom i profesionalnom tisku; oglašavanje za
treće osobe na Internetu; oglašavanje [reklamiranje];
oglašavanje, uključujući online oglašavanje na
računalnoj mreži; online oglašavanje na računalnim
komunikacijskim mrežama; online oglašavanje na
računalnim mrežama; online oglašavanje pomoću
računalnih komunikacijskih mreža; online promocija
računalnih mreža i web stranica; online reklame;
organizacija modnih priredbi u komercijalne svrhe;
organiziranje događanja, izložbi, sajmova i priredbi u
komercijalne,
promotivne
i
reklamne
svrhe;
organiziranje festivala u reklamne svrhe; organiziranje i
postavljanje reklama; pisanje marketinških tekstova;
pisanje promidžbenih tekstova; radijsko i televizijsko
oglašavanje; reklame (Postavljanje -); reklame
(Priprema -); reklamiranje on-line na informatičkoj
mreži; reklamne usluge; reprodukcija reklamnog
materijala; sastavljanje [kompilacija] reklamnih oglasa;
sastavljanje [kompilacija] reklamnih oglasa za upotrebu
kao web stranice; sastavljanje, proizvodnja iširenje
reklamnog
materijala;
televizijski
promidžbeni
programi; televizijsko reklamiranje; tisak (praćenje
tiska);
traženje
sponzorstva;
umnožavanje
dokumenata; usluge oglašavanja; usluge oglašavanja i
marketinga; usluge oglašavanja i promidžbe; usluge
oglašavanja i promidžbe putem televizije, radija i pošte;
usluge oglašavanja i promocije i s njima povezane
savjetodavne
usluge;
usluge
oglašavanja
na
otvorenom; usluge oglašavanja na televiziji; usluge
oglašavanja pružene putem baze podataka; usluge
oglašavanja pružene putem Interneta; usluge
oglašavanja u svezi s novinama; usluge oglašavanja u
tiskovinama; usluge oglašavanja, marketinga i
promidžbe; usluge reklamnih agencija; video snimke u
marketinške svrhe (Proizvodnja -); video snimke u
promidžbene svrhe (Proizvodnja -); video snimke u
reklamne svrhe (Proizvodnja -); zapošljavanje osoblja
38 bežični elektronički prijenos podataka; bežični
elektronički prijenos slika; bežični prijenos i emitiranje
televizijskih programa; distribucija podataka ili audio
vizualnih slika putem globalne računalne mreže ili
Interneta; električni prijenos podataka putem globalne
mreže za daljinsku obradu podataka, uključujući
Internet; elektronička podatkovna komunikacija;
elektronička pošta; elektronička pošta, slanje poruka;
elektronička razmjena podataka; elektronička razmjena
podataka spremljenih u baze podataka kojima je
moguće pristupiti putem telekomunikacijskih mreža;
elektroničke komunikacijske mreže; elektronički
prijenos datoteka; elektronički prijenos informacija
(Usluge za -); elektronički prijenos poruka, podataka i
dokumenata; emitiranje (Televizijsko -); emitiranje
programa putem Interneta; emitiranje radijskih i
televizijskih programa; emitiranje video i audio
programa
putem
Interneta;
isporuka
online
dokumenata putem globalne računalne mreže;
istovremeno televizijsko emitiranje putem globalnih
komunikacijskih mreža, Interneta i bežičnih mreža;
iznajmljivanje opreme za emitiranje; iznajmljivanje
opreme za prijenos podataka; iznajmljivanje uređaja za
emitiranje
audio
signala;
kabelski
prijenos;
komunikacija putem analognih i digitalnih računalnih
terminala; komunikacija putem mobilnih telefona;
komunikacija putem sustava elektroničke pošte;
komunikacija putem telefona; komunikacije putem
globalne računalne mreže ili Interneta; komunikacije
putem mobilnih telefona; mobilna telefonija; mobilne
komunikacijske usluge; mrežni prijenos zvukova, slika,
signala i podataka; omogućavanje pristupa Internetu;
omogućavanje pristupa računalnim bazama podataka;
omogućavanje pristupa računalnim mrežama i
Internetu; omogućavanje pristupa stranicama s
digitalnom glazbom na Internetu; omogućavanje
pristupa web stranicama na Internetu; omogućavanje
pristupa web stranicama s digitalnom glazbom;
omogućavanje pristupa web stranicama s MP3
datotekama; online prijenos podataka; online usluge, to
jest slanje poruka; prijenos digitalnih podataka;
prijenos i emitiranje podataka; prijenos podataka
64
putem nacionalnih i međunarodnih mreža; prijenos
podataka, zvuka i slika putem satelita; usluge web
emitiranja; video emitiranje
41 audio i video produkcija i fotografija; audiovizualne
prezentacije;
časopisi
(Izdavanje
-);
dodjela
[organiziranje] nagrada; elektronička publikacija;
elektroničko izdavaštvo; elektroničko objavljivanje;
emisije (Produkcija -); fotografiranje; fotografske
reportaže; glazbene izvedbe uživo; glazbene priredbe;
glazbeni koncerti; izdavačke usluge putem Interneta;
izdavanja plakata; izdavanje časopisa; izdavanje
elektroničkih časopisa; izdavanje elektroničkih novina
kojima je moguće pristupiti putem globalne računalne
mreže; izdavanje elektroničkih publikacija; izdavanje
internetskih časopisa; izdavanje knjiga; izdavanje
knjiga, časopisa, almanaha i dnevnih novina; izdavanje
knjiga, recenzija; izdavanje novina; izdavanje novina,
mjesečnika, kataloga i brošura; izdavanje novinskih
brošura; izdavanje obrazovnih knjiga; izdavanje
obrazovnog materijala; izdavanje publikacija; izdavanje
tekstova, knjiga, časopisa i ostalog tiskanog materijala;
izdavanje tiskanog materijala; izdavanje tiskanog
materijala u svezi s obrazovanjem; izdavanje
uredničkog sadržaja za stranice kojima je moguće
pristupiti putem globalne računalne mreže; izdavaštvo;
iznajmljivanje radijskih i
televizijskih aparata;
iznajmljivanje
časopisa;
knjige
(Izdavanje
-);
nakladničke usluge; nastupi glazbenih sastava uživo;
objavljivanje dnevnih novina; objavljivanje elektroničkih
knjiga i časopisa online; objavljivanje i izdavanje knjiga;
objavljivanje i izvještavanje; objavljivanje letaka;
objavljivanje priča; objavljivanje putem elektroničkih
sredstava;
objavljivanje
recenzija;
objavljivanje
tekstova; objavljivanje tiskanog materijala; objavljivanje
tiskanog materijala i tiskanih publikacija; obrada
fotografija; online elektroničko izdavanje knjiga i
mjesečnika; online objavljivanje elektroničkih knjiga i
časopisa; organizacija zabavnih i kulturnih događaja;
organiziranje modnih revija u zabavne svrhe;
organiziranje
priredbi
[usluge
impresarija];
organiziranje svečanih događaja; organiziranje zabava;
produkcija audio / vizualnih prezentacija; produkcija
priredba; produkcija TV emisija; proizvodnja video i
audio snimaka; proizvodnja video zapisa; svečanosti
(Organiziranje -) u zabavne svrhe; usluge izdavačke
djelatnosti
(uključujući
usluge
elektroničkog
izdavaštva); usluge izdavanja časopisa; usluge
izdavanja knjiga; usluge izdavanja knjiga i časopisa;
usluge izdavanja novinskih brošura; zabava u obliku
modnih priredbi
42 digitalizacija dokumenata;dizajn (Industrijski -); dizajn
ambalaže; dizajn ambalaže za druge; dizajn brošura;
dizajn dekoracije interijera; dizajn grafičkih softverskih
sustava; dizajn grafike i znakovlja u svrhu
korporativnog identiteta; dizajn i kreiranje internetskih
stranica za druge; dizajn i održavanje internetskih
stranica za druge; dizajn i razvoj proizvoda; dizajn
industrijskih proizvoda; dizajn interijera; dizajn
internetskih stranica; dizajn izložbenih štandova; dizajn
logotipova za majice; dizajn modela; dizajn modnih
dodataka; dizajn početne stranice i Internetske
stranice; dizajn početnih stranica i internetskih stranica;
dizajn porculana; dizajn proizvoda; dizajn stakla i
proizvoda od stakla; dizajn tiskanog materijala; dizajn
ukrasnih shema; dizajn ukrasnih struktura; dizajn
umjetničkih djela; dizajn za druge na polju odjevne
industrije; dizajn, ažuriranje i održavanje računalnog
softvera; dizajneri (usluga modnih dizajnera);
dizajniranje ambalaže i materijala za zamatanje;
dizajniranje grafičkih umjetničkih djela; dizajniranje
haljina; dizajniranje i razvoj internetskih stranica;
dizajniranje i razvoj multimedijskih proizvoda;
dizajniranje logotipova za vizualni identitet tvrtke;
dizajniranje
novih
proizvoda;
grafički
dizajn;
ilustracijske usluge (dizajn); industrijski dizajn;
industrijsko oblikovanje; novi proizvodi (kreacija -);
programiranje (Računalno -); usluge dizajna; usluge
dizajna proizvoda; usluge dizajna umjetnina; usluge
dizajna za umjetnička djela; usluge dizajniranja po
narudžbi; usluge grafičke umjetnosti; usluge grafičkog
dizajna; usluge stajlinga
Z20141197
(151)
(210)
Z20141197A
(220)
(732)
Ivica Vincar
(111)
(450)
(181)
16.07.2015.
31.07.2015.
02.09.2014.
02.09.2024.
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(540)
kinematografskih filmova; crtani filmovi; snimljeni
filmovi
16 brošure; časopisi kao prilozi novinama; časopisi
[periodična izdanja]; časopisi [periodike]; časopisi s
posterima; dječje knjige; dječje slikovnice; dječji
stripovi; dnevne novine; tiskovina; magazini
25 dječja obuća; dječja odjeća; dječje hlače; pelenegaćice [odjeća]; pelene-gaćice za dojenčad [odjeća]
28 igre i igračke; ručne video igre; uređaji za video igre
Habdelićeva 84, Staro Čiče, 10419 Vukovina, HR
grupa VIKING
(511)
(111)
9
aparati za snimanje, prijenos, reprodukciju zvuka ili
slika; magnetne podloge za snimanje, akustičke ploče
41 komponiranje glazbe; pisanje tekstova; izvođenje
glazbe; održavanje koncerata;
Z20141309
RAZRED 16
21.07.2015.
31.07.2015.
Z20141309A
(220)
03.10.2014.
(181)
03.10.2024.
ZAGREB DATA d.o.o. za razvoj, organizaciju i uvođenje
obrade podataka
Hrvatskog proljeća 28, 10000 Zagreb, HR
Vladimir Modrić, Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(732)
(740)
(540)
Z20141486
(151)
(210)
Z20141486A
(220)
(732)
RTD d.o.o. Zadar
Ulica Grgura Mrganića 6, 23000 Zadar, HR
Odvjetničko društvo Korljan & partneri d.o.o., Zadar, HR
(111)
(450)
(181)
(740)
(540)
20.07.2015.
31.07.2015.
19.11.2014.
19.11.2024.
ZADARSKI LIST
(511)
(511)
siva, zelena
26.04.03; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.06
9 računalni programi /softveri/
42 koncepcija i razvoj računala i računalnih programa
/softvera/
(111)
Z20141618
(591)
(531)
(210)
Z20141618A
(732)
Niko Anić
Zenička 24, 10000 Zagreb, HR
(540)
(151)
(450)
(220)
(181)
13.07.2015.
31.07.2015.
10.12.2014.
10.12.2024.
ZEMLJA
DALMATINACA
(511)
(111)
9
video igre [računalne igre] kao računalni programi
snimljeni na nosačima podataka; video igrice na
diskovima [računalni programi]; video snimke;
animirani filmovi; animirani filmovi u obliku
kinematografskih filmova; crtani filmovi; snimljeni
filmovi
16 brošure; časopisi kao prilozi novinama; časopisi
[periodična izdanja]; časopisi [periodike]; časopisi s
posterima; dječje knjige; dječje slikovnice; dječji
stripovi; dnevne novine; tiskovina; magazini
25 dječja obuća; dječja odjeća; dječje hlače; pelenegaćice [odjeća]; pelene-gaćice za dojenčad [odjeća]
28 igre i igračke; ručne video igre; uređaji za video igre
Z20141620
(210)
Z20141620A
(732)
Niko Anić
Zenička 24, 10000 Zagreb, HR
(540)
(151)
(450)
(220)
(181)
13.07.2015.
31.07.2015.
10.12.2014.
10.12.2024.
(111)
THE LAND OF
DALMATIAN'S
(511)
9
16 knjige; knjige (oznake za stranice u knjigama); letci;
natpisi na papiru ili kartonu; novine; novine sa
stripovima; obavijesti (papirnati proizvodi); plakati
(posteri); plakati, papirnati ili kartonski; prospekti;
tiskanice (tiskane stvari); tiskarski proizvodi; časopisi
(periodike); časopisi (revije)
35 informacije
(poslovne
informacije); informatičke
kartoteke (vođenje informatičkih kartoteka); informatički
podaci (pretraživanje podataka u informatičkoj kartoteci
za treće osobe); istraživanje javnog mišljenja;
iznajmljivanje vremena za reklamiranje na svim
komunikacijskim
sredstvima;
javno
mnijenje
(istraživanje javnog mnijenja) anketiranje; javnost
(odnosi s javnošću) propaganda; novine (usluge
pretplate novina) za treće osobe; obavijesti (uredi za
komercijalne obavijesti); objavljivanje reklamnih
tekstova; odnosi s javnošću (propaganda); oglašavanje
(reklamiranje); plakatiranje (oglašavanje); razdioba
reklamnih oglasa; reklamiranje on-line na informatičkoj
mreži; reklamiranje putem radija; reklamiranje putem
televizije; reklamni materijal (raznošenje reklamnog
materijala); reklamni oglasi (širenje reklamnih oglasa);
reklamni tekstovi (objavljivanje reklamnih tekstova);
reklamni tekstovi (uređivanje reklamnih tekstova);
reklamiranje dopisnim putem; telemarketing (usluge
telemarketinga);
televizijsko
reklamiranje;
tisak
(praćenje tiska); tisak (usluge pregleda tiska); tržište
(proučavanje tržišta); tržište (traženje tržišta)
38 agencije za novosti; informativne agencije (novosti);
iznajmljivanje
vremena
pristupa
svjetskim
informatičkim
mrežama;
komunikacije
pomoću
računalnih terminala; pružanje internetskih foruma;
računalni prijenos poruka i slika; računalni terminali
(komunikacija putem računalnih terminala); televizija
(emitiranje televizijskih programa); televizijski programi
(emitiranje televizijskih programa); vijesti (agencije za
vijesti)
41 elektroničke publikacije (iskorištavanje elektroničkih
publikacija koje se ne mogu prenositi on line); knjige
(izdavanje knjiga); objavljivanje knjiga i časopisa,
elektronički on line; objavljivanje tekstova (osim u
reklamne svrhe); radijski i televizijski programi
(montaža radijskih i televizijskih programa); televizija
(razonoda na televiziji); televizijski programi (montaža
radijskih i televizijskih programa)
Z20141487
(151)
(450)
20.07.2015.
31.07.2015.
19.11.2014.
19.11.2024.
(210)
Z20141487A
(732)
RTD d.o.o. Zadar
Ulica Grgura Mrganića 6, 23000 Zadar, HR
Odvjetničko društvo Korljan & partneri d.o.o., Zadar, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
video igre [računalne igre] kao računalni programi
snimljeni na nosačima podataka; video igrice na
diskovima [računalni programi]; video snimke;
animirani filmovi; animirani filmovi u obliku
(591)
svijetlo plava, žuta, crna
65
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(531)
(511)
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08
16 knjige; knjige (oznake za stranice u knjigama); letci;
natpisi na papiru ili kartonu; novine; novine sa
stripovima; obavijesti (papirnati proizvodi); plakati
(posteri); plakati, papirnati ili kartonski; prospekti;
tiskanice (tiskane stvari); tiskarski proizvodi; časopisi
(periodike); časopisi (revije)
35 informacije
(poslovne
informacije); informatičke
kartoteke (vođenje informatičkih kartoteka); informatički
podaci (pretraživanje podataka u informatičkoj kartoteci
za treće osobe); istraživanje javnog mišljenja;
iznajmljivanje vremena za reklamiranje na svim
komunikacijskim
sredstvima;
javno
mnijenje
(istraživanje javnog mnijenja) anketiranje; javnost
(odnosi s javnošću) propaganda; novine (usluge
pretplate novina) za treće osobe; obavijesti (uredi za
komercijalne obavijesti); objavljivanje reklamnih
tekstova; odnosi s javnošću (propaganda); oglašavanje
(reklamiranje); plakatiranje (oglašavanje); razdioba
reklamnih oglasa; reklamiranje on-line na informatičkoj
mreži; reklamiranje putem radija; reklamiranje putem
televizije; reklamni materijal (raznošenje reklamnog
materijala); reklamni oglasi (širenje reklamnih oglasa);
reklamni tekstovi (objavljivanje reklamnih tekstova);
reklamni tekstovi (uređivanje reklamnih tekstova);
reklamiranje dopisnim putem; telemarketing (usluge
telemarketinga);
televizijsko
reklamiranje;
tisak
(praćenje tiska); tisak (usluge pregleda tiska); tržište
(proučavanje tržišta); tržište (traženje tržišta)
38 agencije za novosti; informativne agencije (novosti);
iznajmljivanje
vremena
pristupa
svjetskim
informatičkim
mrežama;
komunikacije
pomoću
računalnih terminala; pružanje internetskih foruma;
računalni prijenos poruka i slika; računalni terminali
(komunikacija putem računalnih terminala); televizija
(emitiranje televizijskih programa); televizijski programi
(emitiranje televizijskih programa); vijesti (agencije za
vijesti)
41 elektroničke publikacije (iskorištavanje elektroničkih
publikacija koje se ne mogu prenositi on line); knjige
(izdavanje knjiga); objavljivanje knjiga i časopisa,
elektronički on line; objavljivanje tekstova (osim u
reklamne svrhe); radijski i televizijski programi
(montaža radijskih i televizijskih programa); televizija
(razonoda na televiziji); televizijski programi (montaža
radijskih i televizijskih programa)
Z20150109
(151)
(210)
Z20150109A
(220)
(732)
PRINTERA GRUPA d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 14A, 10431 Sveta Nedelja, HR
Ivan Kusalić, Zagreb, HR
(111)
(450)
(181)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
66
17.07.2015.
31.07.2015.
26.01.2015.
26.01.2025.
siva, bijela, crna
26.03.04; 26.07.25; 27.05.01
16 adrese (pečati s adresama), adrese (pločice s
adresama) za strojeve za adresiranje, adrese (strojevi
za tiskanje adresa), albumi, ambalaža (kartonska ili
papirnata za boce), ambalaža (papir za ambalažu),
aritmetičke tablice, atlasi, bilježnice, blokovi [karneti],
blokovi [papirnati proizvodi], blokovi [povezani listovi
papira], blokovi za crtanje, boce (kartonska ili papirnata
ambalaža za boce), boce (kartonski ili papirnati omoti
za boce), boce (papirnati podmetači za boce), brošure,
bušilice za papir [uredski pribor], bušilice za uredske
potrebe, brojevi (tiskarski znakovi), crteži (grafički
crteži), fascikli [papirnati proizvodi], figurice od
kaširanog papira, filtar-papir, filtar- tkanine za
tiskarstvo, netekstilne, fotografije (stalci za fotografije),
fotografije (uređaji za lijepljenje fotografija), fotografije
[tiskane], fotogravure, grafičke slike, indeksne kartice,
isprave (spravice za plastificiranje isprava) [uredski
pribor], isprave [dokument] (omoti za isprave),
ispravljanje (boja za ispravljanje), korice za neuvezane
časopise, kalendari, kalendari [godišnjaci], kalendari
kojim se listovi trgaju, karte, kartonski proizvodi,
kaširani papir, katalozi, knjige, knjige (oznake za
stranice u knjigama), knjižice [putovnice, radne knjižice
itd.], košuljice za spise, kutije za papirnate proizvode
[uredske potrepštine], kutije, kartonske ili papirnate,
letci, litografski umjetnički predmeti, listovi [papirnati
proizvodi], ljepenka (karton), matrice za umnažanje
[šablone], mjehuričasti listovi, od plastike [za ambalažu
ili omatanje]; nacrti, naljepnice (ne od tkanine), natpisi
na papiru i kartonu, novine, novine sa stripovima,
obučavanje (oprema za obučavanje,osim aparata),
omotači za boce, papirnati ili kartonski, obavijesti
[papirnati proizvodi], obrasci, okružnice, omoti [korice]
papirnati, omotnice (uredski strojevi za zatvaranje
omotnica), omotnice [papirnati proizvodi], pisanje
(mape za pisanje), pisma (papir za pisma), plastične
tvari za modeliranje, plastični omotači za pakiranje),
popisi predstava (repertoari), papir (noževi za papir)
[uredski pribor]; papir (paus-papir), papir (pergament
papir), papir, papir [karbon papir], papir od drva, papir
za kopiranje, papir za uređaje za upisivanje, papir
prozirni, papir srebrni, papir svjetleći, papirnati pribor,
paus - papir, pivske čaše (podlošci za pivske čaše),
plakati (papirnate ili kartonske podloge za plakate),
plakati [posteri], plakati papirnati ili kartonski, podlošci
za boce papirnati, podlošci za pivske čaše, poštanske
dopisnice, priručnici, prospekti, publikacije, registri
[knjige], reprodukcije grafičke, satnice tiskane [vozni
redovi], slike umjetničke [uokvirene ili bez okvira], slova
(tiskarska slova), spisi (držači spisa) [uredski pribor];
srebrni papir, stolni kompleti od papira, svjetleći papir,
samoljepivi papirnati proizvodi, slike, stripovi, (novine
sa stripovima), tablice (aritmetičke tablice), tiskarski
proizvodi, trgovačke kartice (osim za igre),
umnožavanje dokumenata (tkanina namočena bojom
za uređaje za umnožavanje dokumenata); umnožavati
(uređaji i strojevi za umnožavanje), vrećice papirnate,
tipografski znakovi [brojke i slova], tiskanice (tiskane
stvari), tiskarska slova, trake (držači ljepljivih traka)
[uredski pribor]; trake (ljepljive trake za papirnate
proizvode ili za kućanstvo), trake za uvez, trake
gumirane [papirnati proizvodi], trake papirnate,
ulaznice, vozne karte, birački listići i slični proizvodi,
umjetničke slike uokvirene ili neuokvirene; uvezi (pribor
za uveze), uvezi [korice], časopisi [periodike], časopisi
[revije], čestitke, zemljovidi (zemljopisne karte), školska
oprema
35 fotokopiranje
(usluge
fotokopiranja),
isprave
(umnožavanje isprava), izložbe (organiziranje izložbi) u
komercijalne ili reklamne svrhe, iznajmljivanje
reklamnog materijala, izvaci iz računa (izrada izvadaka
iz računa), kartoteka (prikupljanje podataka u središnju
kartoteku), kartoteka (sistematiziranje podataka za
središnju kartoteku), komercijalna administracija u
svezi licenci proizvoda i usluga trećih osoba, nabava
za treće (usluge nabave za treće) [kupnja proizvoda i
usluga za druga poduzeća], nabava za treće osobe
(usluge kupnje proizvoda i usluga za druga poduzeća),
novine (usluge pretplata novina) za treće osobe,
obavijesti
(uredi
za
komercijalne
obavijesti),
objavljivanje
reklamnih
tekstova,
oglašavanje
[reklamiranje], organiziranje izložbi u komercijalne ili
reklamne svrhe, plakatiranje [oglašavanje], platni listovi
(izrada platnih listova), podugovaranje (usluge
podugovaranja) [komercijalna pomoć], predstavljanje
proizvoda (demonstracija), prelamanje stranica u
reklamne svrhe [stavljanje u tisak u reklamne svrhe],
pretplata na novine (usluge pretplate na novine) [za
treće osobe], priopćenja (prijepisi priopćenja),
proučavanje
tržišta
[marketing],
raspačavanje
reklamnog materijala [traktata, prospekata, tiskanica,
uzoraka], razdioba (raspačavanje) reklamnih materijala
[letaka, prospekata, tiskanica, uzoraka], razdioba
[distribuiranje] uzoraka, reklamiranje On-line na
informatičkoj mreži, reklamna dokumentacija (uređenje
reklamne dokumentacije), reklamna pošta, reklamni
materijal (razdioba reklamnog materija) [traktata,
prospekata, tiskanica i uzoraka]; reklamni materija!
(raznošenje reklamnog materijala), reklamni tekstovi
(objavljivanje reklamnih tekstova), reklamni tekstovi
(uređenje reklamnih tekstova), tekst (obrada teksta),
umnožavanje isprava, uredski strojevi i aparati
(iznajmljivanje uredskih strojeva i aparata), marketing,
prodaja (promicanje prodaje) za treće osobe,
promicanje prodaje za treće osobe, razdioba reklamnih
oglasa, reklamiranje dopisnim putem
40 apretura papira; fotografije (tiskanje fotografija);
fotokompozicija; fotokompozicija [serigrafija] (usluge
fotokompozicije);
knjigoveški
radovi;
litografsko
tiskanje; ofset - tiskanje; papir (apretura papira); papir
(obrada papira); razvijanje fotografskih filmova;
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
uokvirivanje umjetničkih djela; uzorci
uzoraka); tiskanje (ofset-tiskanje); tiskarstvo
(tiskanje
(732)
(540)
PIKULECE
RAZRED 18
(111)
Z20141703
(210)
Z20141703A
(732)
Steven Madden Ltd.
52-16 Barnett Avenue, Long Island City, NY 11104, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(151)
(450)
(220)
(181)
(740)
(540)
Treći posao d.o.o.
Šetalište Bene 20, 21000 Split, HR
20.07.2015.
31.07.2015.
29.12.2014.
29.12.2024.
(511)
(111)
29 meso, riba, perad i divljač; konzervirano, sušeno i
kuhano voće i povrće; hladetine (želei), džemovi i
kompoti; jestiva ulja i masti; jaja, mlijeko i mliječni
proizvodi; ajvar; bademi, mljeveni; bob, konzervirani;
datulje; fileti, riblji; juhe od zelenja
30 kava, čaj, kakao, šećer, riža, nadomjesci kave; brašno i
proizvodi od žitarica, kruh, kolači, slastice, sladoled;
kvasac, prašak za dizanje; sol; ocat, umaci (začini);
celer (začin); crni šećer; desertni musevi; glazure za
kolače
43 barovi
(usluge
barova);
gostioničari
(usluge
gostioničara); kavane (restorani); restorani za brzo i
stalno posluživanje (snek barovi)
Z20141505
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20141505A
(220)
13.11.2014.
(181)
13.11.2024.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
(450)
(531)
(511)
(111)
26.01.02; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.01
18 torbe, naime, ručne torbe, velike ručne torbe,
novčanici, novčarke [vrećice za novce], torbe za
nošenje
preko
ramena,
putne
torbe/prtljaga,
vreće/torbe u obliku cilindra
25 obuća
Z20141704
(151)
(450)
Z20141704A
(732)
Steven Madden Ltd.
52-16 Barnett Avenue, Long Island City, NY 11104, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(181)
(740)
(540)
MADDEN GIRL
(511)
(210)
Z20141511
Z20141511A
(151)
(450)
(220)
(181)
(732)
(540)
(591)
(531)
(511)
WIMAX, za usluge, prijevoz i trgovinu, društvo s
ograničenom odgovornošću
Ulica Gordana Lederera 4, 10000 Zagreb, HR
(540)
(591)
18 torbe, naime, ručne torbe, velike ručne torbe,
novčanici, novčarke [vrećice za novce], torbe za
nošenje
preko
ramena,
putne
torbe/prtljaga,
vreće/torbe u obliku cilindra
25 obuća
(531)
(511)
(111)
RAZRED 24
(111)
(732)
20.07.2015.
31.07.2015.
29.12.2014.
29.12.2024.
(210)
(220)
(210)
(210)
20.07.2015.
31.07.2015.
13.11.2014.
13.11.2024.
svijetlo zelena, tamno zelena
27.05.01; 29.01.03
24 kućanska tekstilna roba; kućanski tekstilni artikli;
ručnici; tekstilna roba za kućanstvo, uključujući ručnike
za lice
27 tepisi, sagovi i otirači
35 oglašavanje i promidžba; uredski poslovi
(732)
(540)
(591)
(554)
(531)
RAZRED 29
(111)
(210)
Z20141229
(151)
Z20141229A
(220)
(450)
(181)
(511)
20.07.2015.
31.07.2015.
11.09.2014.
11.09.2024.
(111)
crvena, bijela, smeđa, oker
05.07.06; 08.07.05; 11.03.05; 11.03.20; 19.03.03; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
29 grickalice na bazi kikirikija, naročito obrađeni/pečeni
kikiriki
Z20141506
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20141506A
(220)
13.11.2014.
(181)
13.11.2024.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
(450)
smeđa, žuta, crvena, bijela
Trodimenzionalan žig
05.07.06; 08.07.05; 11.03.05; 11.03.20; 19.03.03; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
29 grickalice na bazi kikirikija, naročito obrađeni/pečeni
kikiriki
Z20141507
(151)
(450)
16.07.2015.
31.07.2015.
67
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(210)
Z20141507A
13.11.2014.
13.11.2024.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(220)
(511)
06.03.01; 06.03.02; 11.03.01; 11.03.04; 11.03.20; 19.03.03;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.15
30 kava (pića od kave)
(111)
Z20150129
(531)
(181)
(732)
(540)
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20150129A
(220)
29.01.2015.
(181)
29.01.2025.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(732)
(540)
(591)
(554)
(531)
(511)
plava, smeđa, crvena, bijela
Trodimenzionalan žig
05.07.06; 08.07.05; 11.03.05; 11.03.20; 19.03.03; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
29 grickalice na bazi kikirikija, naročito obrađeni/pečeni
kikiriki
RAZRED 30
(511)
crvena, bijela, plava, smeđa, crna
Trodimenzionalan žig
05.03.07; 11.03.01; 11.03.04; 11.03.20; 19.03.03; 27.05.01;
27.05.10; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.08; 29.01.12
30 kava (pića od kave)
(111)
Z20150130
(591)
(554)
(531)
(111)
(210)
(732)
(540)
Z20150127
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20150127A
(220)
29.01.2015.
(181)
29.01.2025.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
(450)
(450)
(210)
(732)
(540)
(511)
crvena, žuta, bijela, smeđa
05.07.01; 19.03.03; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.07
30 kava (pića od kave)
(111)
Z20150131
(591)
(531)
(591)
(554)
(531)
(511)
žuta, smeđa, crvena, bijela
Trodimenzionalan žig
04.05.02; 11.03.01; 11.03.04; 11.03.20; 19.03.03; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
30 čokolada (piće od čokolade); kakao (piće od kakaa)
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20150130A
(220)
29.01.2015.
(181)
29.01.2025.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20150131A
(220)
29.01.2015.
(181)
29.01.2025.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(111)
Z20150128
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20150128A
(220)
29.01.2015.
(181)
29.01.2025.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(732)
(540)
(732)
(540)
(511)
narančasta, crvena, smeđa, bijela
05.07.01; 19.03.03; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.07
30 kava (pića od kave)
(111)
Z20150132
(591)
(531)
(210)
(591)
(554)
68
plava, crvena, bijela, žuta, krem, zelena
Trodimenzionalan žig
(732)
(540)
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20150132A
(220)
29.01.2015.
(181)
29.01.2025.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
(450)
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(540)
(511)
smeđa, crna, bijela, crvena
11.03.01; 11.03.04; 11.03.20; 19.03.03; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
30 čokolada (piće od čokolade); kakao (pića od kakaa)
(111)
Z20150136
(591)
(531)
(591)
(531)
(511)
(111)
(210)
(732)
(540)
crvena, bijela, žuta, crna
01.15.21; 11.03.01; 11.03.04; 11.03.20; 19.03.03; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
30 kava (pića od kave)
Z20150133
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20150133A
(220)
29.01.2015.
(181)
29.01.2025.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(450)
(732)
(540)
(591)
(531)
(511)
(511)
smeđa, crvena, žuta, bijela
01.15.21; 11.03.01; 11.03.04; 11.03.20; 19.03.03; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
30 kava (pića od kave)
(111)
Z20150134
(591)
(531)
(210)
(732)
(540)
crna, smeđa, crvena, bijela
11.03.01; 11.03.04; 11.03.20; 19.03.03; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
30 čokolada (piće od čokolade); kakao (pića od kakaa)
RAZRED 32
(111)
16.07.2015.
(450)
31.07.2015.
Z20150134A
(220)
29.01.2015.
(181)
29.01.2025.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20150136A
(220)
29.01.2015.
(181)
29.01.2025.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(151)
(210)
(732)
(740)
(540)
Z20141245
17.07.2015.
31.07.2015.
Z20141245A
(220)
12.09.2014.
(181)
12.09.2024.
STANIĆ BEVERAGES d.o.o. za proizvodnju i usluge
Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, HR
ODVJETNIČKO DRUŠTVO USKOKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.,
Varaždin, HR
(151)
(450)
JUICY FRESH
(511)
(111)
32 pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna
pića; pića od voća i voćni sokovi; sirupi i ostali
preparati za pripremanje napitaka
Z20141247
17.07.2015.
31.07.2015.
Z20141247A
(220)
12.09.2014.
(181)
12.09.2024.
STANIĆ BEVERAGES d.o.o. za proizvodnju i usluge
Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, HR
ODVJETNIČKO DRUŠTVO USKOKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.,
Varaždin, HR
(151)
(450)
(210)
(511)
žuta, crvena, bijela, smeđa
01.15.21; 11.03.01; 11.03.04; 11.03.20; 19.03.03; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
30 kava (pića od kave)
(111)
Z20150135
(591)
(531)
(210)
(732)
16.07.2015.
31.07.2015.
Z20150135A
(220)
29.01.2015.
(181)
29.01.2025.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(732)
(740)
(540)
JUICY FRUITS
(151)
(450)
(511)
32 pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna
pića; pića od voća i voćni sokovi; sirupi i ostali
preparati za pripremanje napitaka
69
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
(111)
Z20141591
(151)
(450)
(210)
Z20141591A
(732)
Petar Nauković
Galovići 12, 10000 Zagreb, HR
(540)
(220)
(181)
piva); alkoholni napici osim piva; alkoholna pića osim
piva
43 usluge pružanja hrane i pića [okrepa]; usluge opskrbe
hranom i pićem u mobilnom restoranu-kamionu; usluge
rezervacija i predbilježbi za restorane i obroke; usluge
restorana koje uključuju licencirane barske sadržaje;
pružanje hrane i pića u restoranima; pružanje
informacija u svezi s restoranima; restorani koji služe
jela s roštilja; usluge restorana s mogućnošću
iznošenja hrane; restorani koji nude hranu za van;
usluge restorana sa svježe narezanim mesom; usluge
restorana za ponudu brze hrane; catering u
restoranima brze hrane; usluge pružanja informacija o
restoranima; usluge restorana koje pružaju hoteli;
rezerviranje sjedala u restoranima; usluge restorana
brze hrane; restorani sa samoposluživanjem; usluge
rezerviranja restorana; usluge hotelskih restorana;
restorani brze hrane; usluge samoposlužnog
restorana; usluge restorana; delikatese [restorani];
restorani (samoposlužni -); samoposlužni restorani
14.07.2015.
31.07.2015.
03.12.2014.
03.12.2024.
FAKIN
(511)
(111)
32 voćni koncentrati bez alkohola; voćni napici bez
alkohola; ekstrakti hmelja za proizvodnju piva; kokteli
na bazi piva; pivo s okusom kave; pivo od đumbira;
pivo od slada; piva obogaćena mineralima; pivo od
korijena; pivski mošt; pivo i pivarski proizvodi; pšenično
pivo; niskoalkoholno pivo; bezalkoholno pivo; lager
piva; porter piva; ale piva; indijsko svijetlo pivo (India
pale ale); Stout piva; pale ale piva
33 alkoholna pića koja se mogu jesti; alkoholna pića koja
sadrže voće; žestoka alkoholna pića i likeri; unaprijed
pomiješana alkoholna pića; alkoholni napitci od voća;
ekstrakti, voćni s alkoholom; alkohol od metvice [liker];
alkohol od riže [liker]; alkoholni ekstrakti voća;
alkoholna gorka pića; viski [alkoholno piće]; vino
pojačano alkoholom; aromatizirana alkoholna pića;
alkoholna energetska pića; žestoka alkoholna pića;
alkohol (ekstrakti voća s alkoholom); alkoholna pića
(unaprijed pomiješana alkoholna pića, osim onih na
bazi piva); pića (alkoholna pića osim piva); alkoholna
pića (osim piva); alkoholni napici osim piva; alkoholna
pića osim piva
43 usluge pružanja hrane i pića [okrepa]; usluge opskrbe
hranom i pićem u mobilnom restoranu-kamionu; usluge
rezervacija i predbilježbi za restorane i obroke; usluge
restorana koje uključuju licencirane barske sadržaje;
pružanje hrane i pića u restoranima; pružanje
informacija u svezi s restoranima; restorani koji služe
jela s roštilja; usluge restorana s mogućnošću
iznošenja hrane; restorani koji nude hranu za van;
usluge restorana sa svježe narezanim mesom; usluge
restorana za ponudu brze hrane; catering u
restoranima brze hrane; usluge pružanja informacija o
restoranima; usluge restorana koje pružaju hoteli;
rezerviranje sjedala u restoranima; usluge restorana
brze hrane; restorani sa samoposluživanjem; usluge
rezerviranja restorana; usluge hotelskih restorana;
restorani brze hrane; delikatese [restorani]; restorani
(samoposlužni -); samoposlužni restorani; usluge
samoposlužnog restorana; usluge restorana
Z20141592
(210)
Z20141592A
(732)
Petar Nauković
Galovići 12, 10000 Zagreb, HR
(540)
(151)
(450)
(220)
(181)
Z20141593
(151)
(210)
Z20141593A
(220)
(732)
Petar Nauković
Galovići 12, 10000 Zagreb, HR
(111)
(540)
(511)
14.07.2015.
31.07.2015.
03.12.2014.
03.12.2024.
70
32 voćni koncentrati bez alkohola; voćni napici bez
alkohola; kokteli bez alkohola; ekstrakti hmelja za
proizvodnju piva; kokteli na bazi piva; pivo s okusom
kave; pivo od đumbira; pivo od slada; piva obogaćena
mineralima; crno pivo stout; pivo od korijena; pivski
mošt; pivo i pivarski proizvodi; pšenično pivo;
niskoalkoholno pivo; bezalkoholno pivo; lager pivo;
lager piva; porter pivo; pivo; ale pivo; voćno pivo
33 digestivi [žestoka alkoholna pića i likeri]; bitteri alkoholna pića aromatizirana biljnim esencijama;
alkoholna pića koja se mogu jesti; alkoholna pića koja
sadrže voće; žestoka alkoholna pića i likeri; unaprijed
pomiješana alkoholna pića; alkoholni napitci od voća;
ekstrakti, voćni s alkoholom; alkohol od metvice [liker];
alkohol od riže [liker]; alkoholni ekstrakti voća;
alkoholna gorka pića; viski [alkoholno piće]; vino
pojačano alkoholom; aromatizirana alkoholna pića;
alkoholna energetska pića; žestoka alkoholna pića;
alkohol (ekstrakti voća s alkoholom); alkoholne
esencije; alkoholni ekstrakti; alkoholna pića (unaprijed
pomiješana alkoholna pića, osim onih na bazi piva);
pića (alkoholna pića osim piva); alkoholna pića (osim
(181)
14.07.2015.
31.07.2015.
03.12.2014.
03.12.2024.
AGRAM STOUT
GROFICA KIRSCH
(511)
(450)
(111)
32 voćni koncentrati bez alkohola; voćni napici bez
alkohola; kokteli bez alkohola; ekstrakti hmelja za
proizvodnju piva; kokteli na bazi piva; pivo s okusom
kave; pivo od đumbira; pivo od slada; piva obogaćena
mineralima; pivo od korijena; pivski mošt; pivo i
pivarski proizvodi; pšenično pivo; niskoalkoholno pivo;
bezalkoholno pivo; lager piva; porter piva; ale piva;
stout piva
33 digestivi [žestoka alkoholna pića i likeri]; bitteri alkoholna pića aromatizirana biljnim esencijama;
alkoholna pića koja se mogu jesti; alkoholna pića koja
sadrže voće; žestoka alkoholna pića i likeri; unaprijed
pomiješana alkoholna pića; alkoholni napitci od voća;
ekstrakti, voćni s alkoholom; alkohol od riže [liker];
alkohol od metvice [liker]; alkoholni ekstrakti voća;
alkoholna gorka pića; viski [alkoholno piće]; vino
pojačano alkoholom; aromatizirana alkoholna pića;
alkoholna energetska pića; žestoka alkoholna pića;
alkohol (ekstrakti voća s alkoholom); alkoholne
esencije; alkoholni ekstrakti; alkoholna pića (unaprijed
pomiješana alkoholna pića, osim onih na bazi piva);
pića (alkoholna pića osim piva); alkoholna pića (osim
piva); alkoholni napici osim piva; alkoholna pića osim
piva
43 usluge pružanja hrane i pića [okrepa]; usluge opskrbe
hranom i pićem u mobilnom restoranu-kamionu; usluge
rezervacija i predbilježbi za restorane i obroke; usluge
restorana koje uključuju licencirane barske sadržaje;
pružanje hrane i pića u restoranima; pružanje
informacija u svezi s restoranima; restorani koji služe
jela s roštilja; usluge restorana s mogućnošću
iznošenja hrane; restorani koji nude hranu za van;
usluge restorana sa svježe narezanim mesom; usluge
restorana za ponudu brze hrane; catering u
restoranima brze hrane; usluge pružanja informacija o
restoranima; usluge restorana koje pružaju hoteli;
rezerviranje sjedala u restoranima; usluge restorana
brze hrane; restorani sa samoposluživanjem; usluge
rezerviranja restorana; usluge hotelskih restorana;
restorani brze hrane; usluge samoposlužnog
restorana; usluge restorana; delikatese [restorani];
restorani (samoposlužni -); samoposlužni restorani;
pivnice; pivnice - restorani
Z20141664
(151)
(450)
(210)
Z20141664A
(732)
Perica Vodopić
Lovorno 28, Gruda, 20215 Gruda, HR
(220)
(181)
(540)
14.07.2015.
31.07.2015.
16.12.2014.
16.12.2024.
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Dubrovačko pivo
(511)
(511)
32 pivo
RAZRED 34
(111)
(210)
(732)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
Z20141633
17.07.2015.
31.07.2015.
Z20141633A
(220)
11.12.2014.
(181)
11.12.2024.
EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)
Calle Nueva No. 75 e/ Universidad y Pedroso, Municipio Cerro,
provincia La Habana, CU
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.o.o., Zagreb, HR
(151)
(450)
crna, bijela, smeđa, svijetlo smeđa, tamno smeđa
02.01.13; 02.01.20; 02.01.22; 02.01.30; 02.07.13; 02.07.25;
25.01.06; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
34 šibice; kutije za cigare; kutije za šibice; cigare
(sjeckalice za cigare); pepeljare; proizvodi za pušače;
duhan za lule; cigariljosi [male cigare]; cigarete; cigare;
duhan
RAZRED 35
(111)
Z20140278
15.07.2015.
31.07.2015.
Z20140278A
(220)
26.02.2014.
(181)
26.02.2024.
POSMRTNA PRIPOMOĆ", UDRUGA ZA SOLIDARNU
POSMRTNU PRIPOMOĆ
Gajeva 29, 10000 Zagreb, HR
Nikša Stančić-Rokotov, Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(732)
(740)
(540)
UDRUGA POSMRTNA
PRIPOMOĆ
(511)
35 oglašavanje i reklamiranje u vezi organizacije pogreba
članova Udruge
36 prikupljanje financijskih sredstava potrebnih za rad
Udruge putem članarina i na druge dozvoljene načine,
usmjeravanje prikupljenih financijskih sredstava za
pokrivanje troškova pogreba i organizaciju pogreba,
osnivanje fondova, skupljanje priloga
45 obavljanje poslova vezanih za organizaciju pogreba,
pogrebne usluge, usluge posmrtne pripomoći za slučaj
smrti članova Udruge, ukop, kremiranje
(111)
(210)
Z20131423A
(732)
Antun Šantek
Kalnička 19, 40318 Dekanovec, HR
(540)
(151)
(450)
(220)
(181)
21.07.2015.
31.07.2015.
23.09.2013.
23.09.2023.
(151)
(450)
Z20141380A
(732)
NERIDA OASIS PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.
2. Vrandučka 6, 10000 Zagreb, HR
(220)
(181)
(540)
(591)
(531)
RAZRED 39
Z20131423
Z20141380
(210)
(511)
(111)
39 prijevoz, organiziranje putovanja, pružanje usluga
turističkih vodiča i pratilaca, iznajmljivanja vozila
41 noćni klubovi, organiziranje i vođenje sastanaka i
konvencija, usluge organiziranja i provođenja obuke
hotelskog osoblja
43 catering hrane i pića; catering s ponudom hrane i
napitaka; catering u restoranima brze hrane;
gostionice; gostoprimstvo za poduzeća [pružanje hrane
i pića]; hosteli; hoteli u odmaralištima; hotelijerske
usluge [hrana i piće]; hotelijerske usluge [smještaj];
hotelske rezervacije (usluge rezerviranja hotela);
hotelske usluge; iznajmljivanje kampova; iznajmljivanje
šatora; iznajmljivanje turističkih kuća; iznajmljivanje
turističkog smještaja; kafići; kavane [kafeterije];
kavane-restorani; koktel barovi; konzultantske usluge
na polju kulinarskih vještina; konzultantske usluge u
svezi hrane; konzultantske usluge u svezi pripreme
hrane; konzultantske usluge u svezi tehnika pečenja;
konzultantske usluge u vezi hotelskih sadržaja;
kulinarski savjeti; pečenjarnice; pizzerije; ponuda
hotelskog smještaja; priprema hrane; priprema hrane i
pića; priprema obroka; pripremanje obroka u hotelima;
pružanje hrane i pića; pružanje hrane i pića u
restoranima; pružanje informacija u svezi barova;
pružanje informacija u svezi hotela; pružanje
informacija u svezi pripremanja hrane i pića; pružanje
informacija u svezi restorana; restorani brze hrane;
restorani koji nude hranu za van; restorani sa
samoposluživanjem; restorani za brzo i stalno
posluživanje [snek-barovi]; usluge cateringa; usluge
cateringa s ponudom hrane i pića; usluge gostionice;
usluge hostela za mladež; usluge hotela u odmaralištu;
usluge hotelskog cateringa; usluge hotelskog
restorana; usluge iznošenja hrane; usluge javnog
smještaja; usluge kafeterije; usluge kafića; usluge
kantina; usluge kluba za ponudu hrane i pića; usluge
koktel bara; usluge kuhanja hrane; usluge kušanja vina
(pružanje napitaka); usluge mobilnog cateringa; usluge
noćnog kluba [posluživanje hrane]; usluge organizacije
domjenaka; usluge osobnog šefa kuhinje; usluge
pansioni za životinje; usluge pansionske štenare;
usluge
parkirališta
za
kamp-kućice;
usluge
posluživanja hrane i pića; usluge prenoćišta u
odmaralištu; usluge pripremanja hrane i pića; usluge
pripreme hrane; usluge pripreme hrane po ugovoru;
usluge privremenog smještaja; usluge prodavaonice
sladoleda; usluge restorana; usluge restorana brze
hrane; usluge restorana koje pružaju hoteli; usluge
restorana s mogućnošću iznošenja hrane; usluge
restorana za ponudu brze hrane; usluge rezervacija i
predbilježbi za restorane i jela
žuta, plava
09.01.10; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02;
29.01.04
39 prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda;
organiziranje putovanja
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
43 usluge okrepe (hranjenje); privremeno primanje na
stan
Z20141514
(151)
(210)
Z20141514A
(220)
(732)
Adriatica. net d.o.o.
Izidora Kršnjavog 1, 10000 Zagreb, HR
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(111)
(450)
(181)
KONOBA MASLINA
(740)
(540)
14.07.2015.
31.07.2015.
17.10.2014.
17.10.2024.
21.07.2015.
31.07.2015.
13.11.2014.
13.11.2024.
71
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
airandhotel.com
(511)
72
39 prijevoz; organiziranje putovanja; rezervacije za
putovanja; usluge turističkih agencija / osim
rezerviranja hotela, pansiona/; upute [obavijesti] o
prijevozu; putnički promet; autobusni prijevoz; prijevoz
putnika;
rezerviranje
mjesta
za
putovanje;
posredovanje u prijevozu; zračni prijevoz; pratnja
putnika; rezervacije za prijevoz; pomorski prijevoz;
riječni prijevoz; prijevoz željeznicom; trajektni prijevoz;
prijevoz osobnim vozilima; prijevoz teglenicama;
prijevoz teretnim vozilima; prijevoz brodom; logističke
usluge u svezi prijevoza; turističke posjete;
organiziranje krstarenja; informacije u svezi prometa;
informacije u svezi s putovanjima (usluge pružanja -);
iznajmljivanje brodova; iznajmljivanje vozila
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti; agencije za ulaznice za priredbe
/razonoda/; usluge ispunjenja slobodnog vremena;
obavijesti o razonodi; obavijesti o obuci; hotelijerske
usluge [zabava]; izdavanje kataloga i brošura;
objavljivanje
letaka;
objavljivanje
recenzija;
objavljivanje tekstova [osim u reklamne svrhe];
objavljivanje tiskanog materijala i tiskanih publikacija;
objavljivanje
putem
elektroničkih
sredstava;
organiziranje izleta u zabavne svrhe; planiranje
zabava; planiranje zabavnih druženja; planiranje
predstava ili glazbenih priredbi; planiranje prijema
[razonoda]
43 usluge okrepe (hranjenje); privremeno primanje na
stan; agencije za smještaj /hotelski, pansionski/; usluge
rezerviranja hotela; hotelske usluge; iznajmljivanje
privremenog
smještaja;
rezerviranje
pansiona;
rezerviranje privremenog smještaja; usluge rezervacije
soba; ponuda hotelskog smještaja; informacije o
hotelima; organiziranje smještaja za turiste; usluge
motela; usluge hostela za mladež; usluge restorana;
usluge barova; usluge kafeterije; usluge kafića; usluge
pubova; usluge gostionice
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Kazalo brojeva žigova
Broj žiga
(111)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Broj žiga
(111)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Z20131423
39, 41, 43
Z20140278
35, 36, 45
Z20141627
3, 7, 35
Z20141054
9, 16, 35, 38, 41, 42
Z20141633
34
Z20141055
9, 16, 35, 38, 41, 42
Z20141641
6, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24,
27, 35, 36, 37, 39, 41, 42
Z20141197
9, 41
Z20141644
3, 5, 35
Z20141229
29, 30, 43
Z20141664
32
Z20141245
32
Z20141666
7
Z20141247
32
Z20141671
1, 16
Z20141309
9, 42
Z20141676
3
Z20141380
39, 41, 43
Z20141686
3, 21, 35
Z20141438
3
Z20141703
18, 25
Z20141486
16, 35, 38, 41
Z20141704
18, 25
Z20141487
16, 35, 38, 41
Z20141718
5
Z20141505
29
Z20141719
5
Z20141506
29
Z20141720
5
Z20141507
29
Z20141721
5
Z20141511
24, 27, 35
Z20150081
3
Z20141514
39, 41, 43
Z20150102
3
Z20141562
5
Z20150109
16, 35, 40
Z20141563
5
Z20150127
30
Z20141566
5
Z20150128
30
Z20141591
32, 33, 43
Z20150129
30
Z20141592
32, 33, 43
Z20150130
30
Z20141593
32, 33, 43
Z20150131
30
Z20141602
3, 4, 15
Z20150132
30
Z20141618
9, 16, 25, 28
Z20150133
30
Z20141620
9, 16, 25, 28
Z20150134
30
Z20141622
3, 5, 35
Z20150135
30
Z20141623
3, 5, 35
Z20150136
30
Z20141624
3, 5, 35
73
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Kazalo klasifikacijskih oznaka žigova
Klasifikacijska oznaka razreda(511);Nositelj žiga(732)
Broj žiga(111)
RAZRED 1
Henkel Corporation......................................................... Z20141671
RAZRED 3
AMPULLA d.o.o. za usluge ............................................. Z20141627
Beroš Maja ..................................................................... Z20141602
JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ
d.d. ............................................................. Z20141622, Z20141623
................................................................... Z20141624, Z20141644
Konzum trgovina na veliko i malo d.d. ............................. Z20141438
LONDESSA SRB , z.t.r. .................................................. Z20141686
SALVI d.o.o. ................................................................... Z20141676
The Procter & Gamble Company ................ Z20150081, Z20150102
RAZRED 4
Beroš Maja ..................................................................... Z20141602
RAZRED 5
Berlin-Chemie AG........................................................... Z20141566
Farmaceutska Hemijska Kozmetička
industrija ALKALOID AD - Skopje ............... Z20141562, Z20141563
JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ
d.d. ............................................................. Z20141622, Z20141623
................................................................... Z20141624, Z20141644
Universal Protein Supplements
Corporation dba Universal Nutrition ............ Z20141718, Z20141719
................................................................... Z20141720, Z20141721
RAZRED 6
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
RAZRED 7
Klasifikacijska oznaka razreda(511);Nositelj žiga(732)
Broj žiga(111)
Anić Niko ..................................................... Z20141618, Z20141620
Henkel Corporation ........................................................ Z20141671
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
PRINTERA GRUPA d.o.o. .............................................. Z20150109
RTD d.o.o. Zadar......................................... Z20141486, Z20141487
RAZRED 18
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
Steven Madden Ltd. .................................... Z20141703, Z20141704
RAZRED 19
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
RAZRED 20
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
RAZRED 21
LONDESSA SRB , z.t.r. .................................................. Z20141686
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
RAZRED 24
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
WIMAX, za usluge, prijevoz i trgovinu,
društvo s ograničenom odgovornošću ............................ Z20141511
RAZRED 25
Anić Niko ..................................................... Z20141618, Z20141620
Steven Madden Ltd. .................................... Z20141703, Z20141704
RAZRED 27
AMPULLA d.o.o. za usluge ............................................. Z20141627
MAG-COMMERCE d.o.o. ............................................... Z20141666
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
WIMAX, za usluge, prijevoz i trgovinu,
društvo s ograničenom odgovornošću ............................ Z20141511
RAZRED 9
RAZRED 28
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ................... Z20141054, Z20141055
Anić Niko .................................................... Z20141618, Z20141620
Vincar Ivica..................................................................... Z20141197
ZAGREB DATA d.o.o. za razvoj,
organizaciju i uvođenje obrade
podataka ........................................................................ Z20141309
Anić Niko ..................................................... Z20141618, Z20141620
RAZRED 11
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
RAZRED 12
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
RAZRED 14
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
RAZRED 15
Beroš Maja ..................................................................... Z20141602
RAZRED 16
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ................... Z20141054, Z20141055
74
RAZRED 29
FRANCK, prehrambena industrija,
dioničko društvo ..........................................Z20141505, Z20141506
...................................................................................... Z20141507
Treći posao d.o.o............................................................ Z20141229
RAZRED 30
FRANCK, prehrambena industrija,
dioničko društvo ..........................................Z20150127, Z20150128
...................................................................Z20150129, Z20150130
...................................................................Z20150131, Z20150132
...................................................................Z20150133, Z20150134
................................................................... Z20150135, Z20150136
Treći posao d.o.o............................................................ Z20141229
RAZRED 32
Nauković Petar ............................................ Z20141591, Z20141592
...................................................................................... Z20141593
STANIĆ BEVERAGES d.o.o. za
proizvodnju i usluge..................................... Z20141245, Z20141247
Vodopić Perica ............................................................... Z20141664
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Klasifikacijska oznaka razreda(511);Nositelj žiga(732)
Broj žiga(111)
RAZRED 33
Klasifikacijska oznaka razreda(511);Nositelj žiga(732)
Broj žiga(111)
Nauković Petar ............................................Z20141591, Z20141592
...................................................................................... Z20141593
NERIDA OASIS PUTNIČKA
AGENCIJA d.o.o. ........................................................... Z20141380
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
Šantek Antun ................................................................. Z20131423
RAZRED 34
RAZRED 40
EMPRESA CUBANA DEL TABACO
(CUBATABACO) ............................................................ Z20141633
PRINTERA GRUPA d.o.o. .............................................. Z20150109
RAZRED 35
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ....................Z20141054, Z20141055
AMPULLA d.o.o. za usluge ............................................. Z20141627
JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ
d.d...............................................................Z20141622, Z20141623
...................................................................Z20141624, Z20141644
LONDESSA SRB , z.t.r. .................................................. Z20141686
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
POSMRTNA PRIPOMOĆ", UDRUGA
ZA SOLIDARNU POSMRTNU
PRIPOMOĆ.................................................................... Z20140278
PRINTERA GRUPA d.o.o. .............................................. Z20150109
RTD d.o.o. Zadar.........................................Z20141486, Z20141487
WIMAX, za usluge, prijevoz i trgovinu,
društvo s ograničenom odgovornošću ............................ Z20141511
RAZRED 36
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
POSMRTNA PRIPOMOĆ", UDRUGA
ZA SOLIDARNU POSMRTNU
PRIPOMOĆ.................................................................... Z20140278
RAZRED 37
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
RAZRED 38
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ....................Z20141054, Z20141055
RTD d.o.o. Zadar.........................................Z20141486, Z20141487
RAZRED 39
RAZRED 41
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. .................... Z20141054, Z20141055
Adriatica. net d.o.o. ........................................................ Z20141514
NERIDA OASIS PUTNIČKA
AGENCIJA d.o.o. ........................................................... Z20141380
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
RTD d.o.o. Zadar ........................................ Z20141486, Z20141487
Šantek Antun ................................................................. Z20131423
Vincar Ivica .................................................................... Z20141197
RAZRED 42
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. .................... Z20141054, Z20141055
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
ZAGREB DATA d.o.o. za razvoj,
organizaciju i uvođenje obrade
podataka ........................................................................ Z20141309
RAZRED 43
Adriatica. net d.o.o. ........................................................ Z20141514
Nauković Petar ............................................ Z20141591, Z20141592
...................................................................................... Z20141593
NERIDA OASIS PUTNIČKA
AGENCIJA d.o.o. ........................................................... Z20141380
Šantek Antun ................................................................. Z20131423
Treći posao d.o.o. .......................................................... Z20141229
RAZRED 45
POSMRTNA PRIPOMOĆ", UDRUGA
ZA SOLIDARNU POSMRTNU
PRIPOMOĆ ................................................................... Z20140278
Adriatica. net d.o.o. ........................................................ Z20141514
75
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Kazalo nositelja žigova
Nositelj žiga
(732)
Broj žiga
(111)
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ................... Z20141054, Z20141055
Adriatica. net d.o.o.......................................................... Z20141514
AMPULLA d.o.o. za usluge ............................................. Z20141627
Anić Niko .................................................... Z20141618, Z20141620
Berlin-Chemie AG........................................................... Z20141566
Beroš Maja ..................................................................... Z20141602
EMPRESA CUBANA DEL TABACO
(CUBATABACO) ............................................................ Z20141633
Farmaceutska Hemijska Kozmetička
industrija ALKALOID AD - Skopje ............... Z20141562, Z20141563
FRANCK, prehrambena industrija,
dioničko društvo ......................................... Z20141505, Z20141506
................................................................... Z20141507, Z20150127
................................................................... Z20150128, Z20150129
................................................................... Z20150130, Z20150131
................................................................... Z20150132, Z20150133
................................................................... Z20150134, Z20150135
....................................................................................... Z20150136
Henkel Corporation......................................................... Z20141671
JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d. . Z20141622, Z20141623
................................................................... Z20141624, Z20141644
Konzum trgovina na veliko i malo d.d. ............................. Z20141438
LONDESSA SRB , z.t.r. .................................................. Z20141686
MAG-COMMERCE d.o.o. ............................................... Z20141666
Nauković Petar ........................................... Z20141591, Z20141592
....................................................................................... Z20141593
76
Nositelj žiga
(732)
Broj žiga
(111)
NERIDA OASIS PUTNIČKA AGENCIJA
d.o.o. .............................................................................. Z20141380
ONIX GRUPA d.o.o. ....................................................... Z20141641
POSMRTNA PRIPOMOĆ", UDRUGA ZA
SOLIDARNU POSMRTNU PRIPOMOĆ ......................... Z20140278
PRINTERA GRUPA d.o.o. .............................................. Z20150109
RTD d.o.o. Zadar......................................... Z20141486, Z20141487
SALVI d.o.o. ................................................................... Z20141676
STANIĆ BEVERAGES d.o.o. za
proizvodnju i usluge ..................................... Z20141245, Z20141247
Steven Madden Ltd. .................................... Z20141703, Z20141704
Šantek Antun.................................................................. Z20131423
The Procter & Gamble Company ................. Z20150081, Z20150102
Treći posao d.o.o............................................................ Z20141229
Universal Protein Supplements
Corporation dba Universal Nutrition ............. Z20141718, Z20141719
................................................................... Z20141720, Z20141721
Vincar Ivica .................................................................... Z20141197
Vodopić Perica ............................................................... Z20141664
WIMAX, za usluge, prijevoz i trgovinu,
društvo s ograničenom odgovornošću ............................ Z20141511
ZAGREB DATA d.o.o. za razvoj,
organizaciju i uvođenje obrade podataka ........................ Z20141309
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Objava upisa promjena u Registru žigova
Promjena adrese nositelja žiga
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(771)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Ž951015
Hewlett-Packard Development Company, L. P.,
20555 S.H. 249, Houston, TX 77070, US
23.07.2015
Ž951016
Hewlett-Packard Development Company, L. P.,
20555 S.H. 249, Houston, TX 77070, US
Ž951017
Hewlett-Packard Development Company, L. P.,
20555 S.H. 249, Houston, TX 77070, US
Ž951105
NO FEAR INTERNATIONAL LIMITED, Grenville
Court, Britwell Road, Burnham, SL1 8DF
Buckinghamshire, GB
Mitsubishi Shoji Kaisha, Limited, 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP
Mitsubishi Shoji Kaisha, Limited, 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP
EUROPHARMA d.o.o., Jagićeva 31, 10000
Zagreb, HR
EUROPHARMA d.o.o., Jagićeva 31, 10000
Zagreb, HR
ROUST INCORPORATED" (Closed joint-stock
company with 100 per cent foreign investments), 7,
ul. 1905 goda, 123846 Moscow, RU
Hewlett-Packard Development Company, L.P.,
11445 Compaq Center Drive West, Houston, TX
77070, US
Hewlett-Packard Development Company, L.P.,
11445 Compaq Center Drive West, Houston, TX
77070, US
Hewlett-Packard Development Company, L.P.,
11445 Compaq Center Drive West, Houston, TX
77070, US
No Fear International Limited, Unit A, Brook Park
East, NG20 8RY Shirebrook, GB
Mitsubishi Shoji Kaisha, Limited, 3-1, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JP
Mitsubishi Shoji Kaisha, Limited, 3-1, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JP
EUROPHARMA d.o.o., Gregorčićeva 6, 10000
Zagreb, HR
EUROPHARMA d.o.o., Gregorčićeva 6, 10000
Zagreb, HR
"ROUST INCORPORATED" (Closed joint-stock
company with 100 per cent foreign investments),
Litera A., 52, Pulkovskoe sh., p. Shushary, 196140
Saint-Petresburg, RU
Đuro Njavro, Ulica Matije Jandrića 15, 10000
Zagreb, HR
SPAR HRVATSKA d.o.o., Slavonska avenija 50,
10000 Zagreb, HR
27.07.2015
Ž951202
Ž951218
Z20051033
Z20051034
Z20051099
Z20051131
Đuro Njavro, Podgaj 57, 10000 Zagreb, HR
Z20081955
Spar Hrvatska d.o.o., Žitnjak bb, 10000 Zagreb,
HR
23.07.2015
23.07.2015
17.07.2015
27.07.2015
22.07.2015
22.07.2015
24.07.2015
21.07.2015
20.07.2015
Promjena imena nositelja žiga
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(771)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Ž930439
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
Zoetis P&U LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis P&U LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis P&U LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis P&U LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
24.07.2015
Ž940254
Ž960039
Ž960042
Ž961538
Ž970492
Ž970784
Ž970793
Ž991252
Z20010422
Z20010802
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
24.07.2015
24.07.2015
24.07.2015
24.07.2015
24.07.2015
24.07.2015
77
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(771)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Z20011014
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
BRF - Brasil Foods PTE Limited, 8, Marina
Boulevard, # 05-02, Marina Bay Financial Centre,
018981 Singapore 200403828K, SG
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US
Sava Tires d.o.o. vodstvo-pravno področje,
Škofjeloška 6, 4000 Kranj, SI
Zoetis W LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
New Jersey, 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
BRF Singapore Foods PTE Limited, 8, Marina
Boulevard, # 05-02, Marina Bay Financial Centre,
018981 Singapore 200403828K, SG
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj, SI
24.07.2015
Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US
27.07.2015
Z20031153
Z20031811
Z20041328
Z20050064
Z20050966
Z20090977
24.07.2015
27.07.2015
24.07.2015
24.07.2015
17.07.2015
Promjena imena i adrese nositelja žiga
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(771)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Z20131637
RIBARSTVO F d.o.o. za ulov, uzgoj, preradu i
trgovinu ribom, Poslovna zona Volnik bb, 51557
Cres, HR
ORADA ADRIATIC d.o.o. za ulov, uzgoj, preradu i
trgovinu ribom, Turion 22, 51557 Cres, HR
20.07.2015
Prijenos prava
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(770)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Ž921137
Mallinckrodt LLC, 675 McDonell Boulevard, St.
Louis, MO, US
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL
CORPORATION, 6-1, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, JP
Techtronic Industries Co. Ltd., 24/F CDW Building,
388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New
Territories, HK
CHEMTURA CORPORATION, Benson Road 199,
Middlebury, CT 06749, US
Liebel-Flarsheim Company LLC, 675 McDonnell
Blvd., Hazelwood, MO 63042, US
Sumitomo Heavy Industries Ltd., 1-1 Osaki 2chome, Shinagawa-ku, 141-6025 Tokyo, JP
27.07.2015
Ž980629
Z20051174
Z20121633
78
27.07.2015
Techtronic Outdoor Products Technology Limited, 16.07.2015
Canon`s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12,
BM
MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V.,
24.07.2015
245 Freight Street, 06702 Waterbury, CT, US
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Objava produženja vrijednosti registracija
žigova
Broj žiga
Klasifikacijska
oznaka razreda
Ime i adresa
nositelja žiga
(111)
(511)
(732)
Ž931021
7, 17
Ž934076
11
Ž950633
Ž950635
Ž950826
18, 25, 28
18, 25, 28
29, 30, 32
Ž951044
5, 10, 17, 24, 25
Ž951105
25
Ž951110
37, 40, 42
Ž951185
Ž951202
9, 16, 36, 37, 38, 41,
42
29
Ž951218
29
Ž951262
Ž951671
36
5
Z20050074
Z20050179
30
5
Z20050180
10
Z20050547
16, 35
Z20050814
16, 35, 36
Z20050890
35, 36, 42
Z20050905
35, 36, 42
Z20050966
Z20051022
Z20051033
Z20051034
Z20051066
Z20051099
12
35, 41, 42
5
5
35, 36, 37, 38, 41,
42
32, 33
Z20051101
Z20051102
Z20051106
Z20051108
Z20051124
Z20051125
3, 5, 30
3, 5, 30
3, 5, 30
3, 5, 30
3, 5, 30
18, 25, 35
Z20051127
18, 35
Z20051128
18, 35
Z20051129
18, 25, 35
Z20051131
16, 41, 42
A.W. Chesterton Company, 500 Unicorn Park Drive,, Woburn,
MA 01801, US
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d., Oreško nabrežje 9,
2001 Maribor, SI
Descente Ltd., 11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku, Osaka, JP
Descente Ltd., 11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku, Osaka, JP
Napolina Limited, Royal Liver Building, Pier Head, Liverpool L3
1NX, GB
TEXON MÖCKMÜHL GmbH, Roigheimer Strasse 69-72, 74219
Möckmühl, DE
No Fear International Limited, Unit A, Brook Park East, NG20
8RY Shirebrook, GB
TEHNIKA dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering,
proizvodnju i trgovinu, Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb,
HR
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
DE
Mitsubishi Shoji Kaisha, Limited, 3-1, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-Ku, Tokyo, JP
Mitsubishi Shoji Kaisha, Limited, 3-1, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-Ku, Tokyo, JP
Citibank, N.A., 399 Park Avenue, New York 10043, NY, US
Elanco Animal Health Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's
Quay, Dublin, IE
Dunja Nikolić, Vijenac I. Meštrovića 1A, 31000 Osijek, HR
Bayer HealthCare LLC, a Delaware limited liability company, 100
Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205, US
Bayer HealthCare LLC, a Delaware limited liability company, 100
Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205, US
EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb,
HR
EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb,
HR
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Jurišićeva 4, 10000
Zagreb, HR
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Jurišićeva 4, 10000
Zagreb, HR
Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj, SI
Hrvatska turistička zajednica, Iblerov trg 10, 10000 Zagreb, HR
EUROPHARMA d.o.o., Gregorčićeva 6, 10000 Zagreb, HR
EUROPHARMA d.o.o., Gregorčićeva 6, 10000 Zagreb, HR
METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. za telekomunikacijske
usluge, Ulica grada Vukovara 269/d, 10000 Zagreb, HR
"ROUST INCORPORATED" (Closed joint-stock company with
100 per cent foreign investments), Litera A., 52, Pulkovskoe sh.,
p. Shushary, 196140 Saint-Petresburg, RU
VM2 d.o.o., Rudeška 14, 10000 Zagreb, HR
VM2 d.o.o., Rudeška 14, 10000 Zagreb, HR
VM2 d.o.o., Rudeška 14, 10000 Zagreb, HR
VM2 d.o.o., Rudeška 14, 10000 Zagreb, HR
VM2 d.o.o., Rudeška 14, 10000 Zagreb, HR
NINA COMMERCE d.o.o., Slavonska avenija 19a, 10000
Zagreb, HR
NINA COMMERCE d.o.o., Slavonska avenija 19a, 10000
Zagreb, HR
NINA COMMERCE d.o.o., Slavonska avenija 19a, 10000
Zagreb, HR
NINA COMMERCE d.o.o., Slavonska avenija 19a, 10000
Zagreb, HR
Đuro Njavro, Ulica Matije Jandrića 15, 10000 Zagreb, HR
Datum podnošenja
zahtjeva za produženje
žiga
Datum do kojeg
vrijedi produženje
žiga
(186)
03.07.2015
05.08.2025
10.07.2015
20.01.2025
13.07.2015
13.07.2015
30.04.2015
10.09.2025
10.09.2025
04.05.2025
02.06.2015
21.06.2025
06.07.2015
11.07.2025
07.07.2015
11.07.2025
14.07.2015
31.07.2025
08.07.2015
10.08.2025
08.07.2015
10.08.2025
16.07.2015
14.07.2015
24.08.2025
20.11.2025
08.07.2015
25.01.2025
16.02.2025
08.07.2015
16.02.2025
01.06.2015
28.04.2025
09.06.2015
07.06.2025
15.06.2015
20.06.2025
15.06.2015
21.06.2025
06.07.2015
07.07.2015
23.06.2015
23.06.2015
06.07.2015
05.07.2025
11.07.2025
12.07.2025
12.07.2025
14.07.2025
17.07.2015
20.07.2025
10.07.2015
10.07.2015
10.07.2015
10.07.2015
10.07.2015
03.07.2015
20.07.2025
20.07.2025
21.07.2025
21.07.2025
25.07.2025
25.07.2025
03.07.2015
25.07.2025
03.07.2015
25.07.2025
03.07.2015
25.07.2025
10.07.2015
22.07.2025
79
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Broj žiga
Klasifikacijska
oznaka razreda
Ime i adresa
nositelja žiga
(111)
(511)
(732)
Z20051172
5
Z20051173
4, 7, 8, 9
Z20051174
4, 7, 8, 9
Z20051231
9, 38
Z20051306
3
Z20051328
3
Z20051348
3, 21
Z20051362
Z20051373
Z20051381
Z20051417
30
9
12
1, 3
Z20051420
3
Z20051422
3
Z20051464
3, 5
Z20051477
Z20051519
10
3, 5, 30, 35, 37, 39
Z20051540
9, 36
Z20051566
Z20051618
10
14, 18, 25
Z20051619
14, 18, 25
Z20051620
14, 18, 25
Z20051621
14, 18, 25
Z20051622
14, 18, 25
Z20051623
14, 18, 25
Z20051795
Z20051796
Z20051797
Z20051853
Z20051854
Z20051855
Z20051856
Z20051872
7, 12
7, 12
7, 12
16, 36
16, 36
16, 36
16, 36
9
Z20051952
9, 35, 36, 37, 38, 41,
42
Bayer HealthCare LLC, a Delaware limited liability company, 100
Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205, US
Techtronic Outdoor Products Technology Limited, Canon`s
Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, BM
Techtronic Outdoor Products Technology Limited, Canon`s
Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, BM
Vodafone Group Plc, Vodafone House, The Connection,
Newbury, Berkshire RG14 2FN, GB
"SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija
d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, HR
"SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija
d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, HR
"SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija
d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, HR
GENERALE BISCUIT, 6 Av Réaumur, 92140 Clamart, FR
BALENCIAGA, 15 rue Cassette, 75006 Paris, FR
RENAULT s.a.s., 92100 Boulogne-Billancourt, FR
"SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija
d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, HR
"SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija
d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, HR
"SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija
d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, HR
"SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija
d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, HR
ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, IL 60064, US
MEDICAL INTERTRADE d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 3, 10431
Sveta Nedjelja, HR
CHINA UNIONPAY CO., LTD., NO. 498 GUOSHOUJING ROAD,
PUDONG, 201203 SHANGHAI, CN
ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, IL 60064, US
United States Polo Association, 771 Corporate Drive, Suite 505,
40503 Lexington, KY, US
United States Polo Association, 771 Corporate Drive, Suite 505,
40503 Lexington, KY, US
United States Polo Association, 771 Corporate Drive, Suite 505,
40503 Lexington, KY, US
United States Polo Association, 771 Corporate Drive, Suite 505,
40503 Lexington, KY, US
United States Polo Association, 771 Corporate Drive, Suite 505,
40503 Lexington, KY, US
United States Polo Association, 771 Corporate Drive, Suite 505,
40503 Lexington, KY, US
Wix-Filtron Sp. Z. o.o., ul. Wroclawska 145, 63-800 Gostyn, PL
Wix-Filtron Sp. Z. o.o., ul. Wroclawska 145, 63-800 Gostyn, PL
Wix Filtration Corp LLC, 1 Wix Way, Gastonia, NC 28054, US
Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 07940 Madison, NJ, US
Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 07940 Madison, NJ, US
Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 07940 Madison, NJ, US
Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 07940 Madison, NJ, US
MITAC INTERNATIONAL CORP., 1, R&D Road 2, Hsinchu
Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, TW
METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. za telekomunikacijske
usluge, Ulica grada Vukovara 269/d, 10000 Zagreb, HR
80
Datum podnošenja
zahtjeva za produženje
žiga
Datum do kojeg
vrijedi produženje
žiga
(186)
08.07.2015
01.08.2025
03.07.2015
01.08.2025
03.07.2015
01.08.2025
03.07.2015
18.08.2025
06.07.2015
02.09.2025
06.07.2015
07.09.2025
06.07.2015
12.09.2025
09.07.2015
30.06.2015
08.07.2015
06.07.2015
16.09.2025
19.09.2025
20.09.2025
22.09.2025
06.07.2015
22.09.2025
06.07.2015
22.09.2025
06.07.2015
29.09.2025
25.03.2015
01.06.2015
04.10.2025
10.10.2025
13.07.2015
11.10.2025
25.03.2015
03.07.2015
17.10.2025
25.10.2025
03.07.2015
25.10.2025
03.07.2015
25.10.2025
03.07.2015
25.10.2025
03.07.2015
25.10.2025
03.07.2015
25.10.2025
14.07.2015
14.07.2015
14.07.2015
08.07.2015
08.07.2015
08.07.2015
08.07.2015
08.07.2015
25.11.2025
25.11.2025
25.11.2025
07.12.2025
07.12.2025
07.12.2025
07.12.2025
09.12.2025
06.07.2015
22.12.2025
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Objava prestanka vrijednosti žigova
Broj žiga
Klasifikacijska oznaka
razreda
(511)
Ime i adresa nositelja žiga
(111)
Ž931081
14
30.05.2014
Ž940345
5
Ž940692
Ž941218
Ž941222
Ž942541
5
32
32
31
Ž942547
Ž942563
21
33
Ž942572
Ž942573
Ž950290
Ž951741
Z20041951
5
5
5
5
32, 35, 39
Z20041952
32, 35, 39
Z20041953
32, 35, 39
Z20041956
32, 35, 39
Z20041960
9, 16, 35, 41, 42
Z20041961
9, 16, 35, 41, 42
Z20041962
Z20041965
1, 29, 30
38
Z20041966
38
Z20041967
Z20041969
38
5
Z20041972
5
Z20041973
30
Z20041974
30
Z20041978
2
Z20041979
35, 38, 41
Z20041983
Z20041985
3, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 39
9
Kabushiki Kaisha Mikimoto (K. Mikimoto & Co., Ltd.), 5-5, Ginza 4-Chome,
Chuo-ku, Tokyo, JP
Clinigen Healthcare Limited, Pitcairn House, First Avenue, Burton on Trent,
DE14 2WW, GB
Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, GB
S&NF Limited, 28 St. Andrew Square, EH2 1AF Edinburgh, GB
S&NF Limited, 28 St. Andrew Square, EH2 1AF Edinburgh, GB
HILL'S PET NUTRITION, INC., a Delaware corporation, 400 SW Eighth Street,
Topeka, 66603 Kansas, US
Genossenschaft Deutscher Brunnen eG, Kennedyallee 36, 53175 Bonn, DE
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića, Vlaška 116, 10000
Zagreb, HR
Irvita Plant Protection N.V., Pos Cabai Office Park Unit 13, Curacao, CW
Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN, US
LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI
KRKA, tovarna zdravil, p.o., Cesta herojev 45, 68000 Novo Mesto, SI
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko društvo za proizvodnju piva, alkoholnih i
bezalkoholnih pića, Ilica 224, 10000 Zagreb, HR
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko društvo za proizvodnju piva, alkoholnih i
bezalkoholnih pića, Ilica 224, 10000 Zagreb, HR
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko društvo za proizvodnju piva, alkoholnih i
bezalkoholnih pića, Ilica 224, 10000 Zagreb, HR
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko društvo za proizvodnju piva, alkoholnih i
bezalkoholnih pića, Ilica 224, 10000 Zagreb, HR
DA! d.o.o. za organizaciju promotivnih događanja, Banjavčićeva 22, 10000
Zagreb, HR
DIZAJN LAB d.o.o. studio za reklamni dizajn, Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb,
HR
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld, DE
H1 TELEKOM d.d. za telekomunikacijske usluge, Put Trščenice 10, 21000
Split, HR
H1 TELEKOM d.d. za telekomunikacijske usluge, Put Trščenice 10, 21000
Split, HR
MILLENIUM PROMOCIJA d.o.o., Nova Ves 3, 10000 Zagreb, HR
GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
ZVIJEZDA dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ulica M. Čavića
1, 10000 Zagreb, HR
ZVIJEZDA dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ulica M. Čavića
1, 10000 Zagreb, HR
CHROMOS BOJE I LAKOVI dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova,
Radnička cesta 173 d, 10000 Zagreb, HR
GRP-MEDIA D.O.O. za ekonomsku propagandu i trgovinu, Ulica Kneza
Mislava 9, 10000 Zagreb, HR
PLODINE d.d. za trgovinu i usluge, Ružićeva 29, 51000 Rijeka, HR
20.12.2014
Z20041987
6, 19, 20
Z20041988
6, 19, 20
Z20041989
9, 16, 41
Z20041990
5
Z20041998
Z20042000
7, 9, 11
30
Z20042005
Z20042017
29, 30, 32, 33
9, 38
Telemundo Television Studios, LLC A Limited Liability Company of the State of
Delaware, West 8th Avenue Hialeah, FL 33010, US
Glasdon Group Limited, Glasdon House, Preston New Road, Blackpool,
Lancashire FY7 4WA, GB
Glasdon Group Limited, Glasdon House, Preston New Road, Blackpool,
Lancashire FY7 4WA, GB
Pivot Point International, Inc., 1560 Sherman Avenue, Suite 700, 60201
Evanston, IL, US
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ
08889, US
KOC HOLDING A.S., Azizbey Sokak No : 1, 81207 Kuzguncuk, Istanbul, TR
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv. L. B. Mandića 243a, 31000
Osijek, HR
PRESOFLEX d.o.o., Osječka 19, 34000 Požega, HR
Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US
(732)
Datum prestanka
vrijednosti žiga
(580)
20.12.2014
20.12.2014
20.12.2014
20.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
19.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
20.12.2014
20.12.2014
14.12.2014
14.12.2014
14.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
21.12.2014
21.12.2014
21.12.2014
21.12.2014
23.12.2014
21.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
81
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 22, 16/2015 - ŽIGOVI
Broj žiga
Klasifikacijska oznaka
razreda
(511)
Ime i adresa nositelja žiga
(111)
Z20042018
25, 35
Z20050004
32
Alsa Konfeksiyon Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi, Mesihpasa Cad. Erson Is
Merkezi No: 28/Z-7 Laleli/, Istanbul, TR
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS-AMBEV, Rua Dr. Renato Paes
de Barros, no. 1017-3A cj 31/32-Itaim Bibi Săo Paulo, BR
82
(732)
Datum prestanka
vrijednosti žiga
(580)
24.12.2014
21.12.2014

Similar documents

Glasnik broj 2/2010 - Institut za intelektualno vlasništvo

Glasnik broj 2/2010 - Institut za intelektualno vlasništvo Jemen / Yemen Južnoafrička Republika / South Africa Zambija / Zambia Zimbabve / Zimbabwe

More information