v - Institutul National de Statistica

Comments

Transcription

v - Institutul National de Statistica
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS
BULETIN STATISTIC DE
PREŢURI
PRICES STATISTICAL BULLETIN
1 / 2015
CUPRINS
CONTENTS
Pagina
Page
Notă metodologică ...................................................
5
Methodological note
Dinamica preţurilor în luna ianuarie 2015 ................
42
Price dynamics in January 2015
1. Modificarea preţurilor - medie lunară ...................
47
Change of prices - monthly average
2. Indicii preţurilor de consum în luna ianuarie
2015 faţă de luna octombrie 1990.......................
47
Consumer price indices in January 2015 as
against October 1990
3. Indicele preţurilor de consum (IPC) –
agregări speciale..................................................
47
Consumer price index (CPI) special aggregates
4. Indicii preţurilor de consum - Evoluţia lunară în
anii 1990 - 2015 faţă de luna anterioară .............
48
Consumer price indices - Monthly evolution in the
years 1990 - 2015 as against the previous month
5. Indicii preţurilor de consum - Evoluţia lunară în
anii 1991 - 2015 faţă de decembrie anul
precedent ............................................................
50
Consumer price indices - Monthly evolution
in the years 1991 - 2015
as against
December of the previous year
6. Indicii preţurilor de consum pe principalele
mărfuri şi servicii..................................................
52
Consumer price indices by main goods and
services
7. Indicii armonizaţi ai preţurilor de consum pe
grupele de
mărfuri şi servicii conform
clasificării COICOP.............................................
56
Harmonized indices of consumer prices by
groups of goods and services according to
the COICOP classification
8. Indicii preţurilor principalelor produse agricole.....
62
Price indices for the main agricultural products
9. Preţurile medii şi indicii preţurilor la
principalele produse vândute în pieţele
agroalimentare din municipiile reşedinţă de
judeţ, în luna ianuarie 2015 ............................
64
Average prices and price indices for the
main products sold on agro-food markets
in county residence municipalities, in
January 2015
10. Indicii preţurilor principalelor produse agricole
care reprezintă consum intermediar în
agricultură .............................................................
67
Price indices of main
consumed in agriculture
68
Industrial production price indices for total,
domestic and non-domestic market - by
activities (divisions) CANE Rev.2
76
Industrial production price indices for total,
domestic and non-domestic market by main
industrial groups
13. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total
(piaţa internă şi piaţa externă) – pe activităţi
(clase) CAEN Rev.2 ............................................
78
Industrial production price indices for total
(domestic and non-domestic market) - by
activities (classes) CANE Rev.2
14. Coeficienţi de ponderare utilizaţi în
calculul IPPI .......................................................
94
Weighting coefficient
calculation
15. Indicii de cost în construcţii pe categorii de
obiecte şi pe elemente de structură ...................
96
Construction cost indices by categories of
objects and elements of structure
16. Indicii preţurilor proprietăţilor rezidenţiale ..........
98
Residential property price indices
17. Indicii preţurilor producţiei pentru servicii...........
99
Production price indices for services
11. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total,
piaţa internă şi piaţa externă - pe activităţi
(diviziuni) CAEN Rev.2........................................
12. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total,
piaţa internă şi piaţa externă pe marile grupe
industriale ...........................................................
goods
used
in
currently
the
PPI
Simboluri folosite în tabele
Symbols used in the tables
-
= nu e cazul
= data not applicable
...
= lipsă date
= data not available
c
= date confidenţiale
= confidential data
NOTA METODOLOGICĂ
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM (IPC)
Indicele preţurilor de consum (IPC) măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor mărfurilor cumpărate
şi a tarifelor serviciilor utilizate de către populaţie într-o anumită perioadă (perioadă curentă), faţă de o
perioadă anterioară (perioadă de bază sau de referinţă). Indicele preţurilor de consum se calculează
numai pentru elementele care intră în consumul direct al populaţiei, fiind excluse: consumul din
resurse proprii, cheltuielile cu caracter de investiţii şi acumulare, dobânzile plătite la credite, ratele de
asigurare, amenzile, impozitele etc., precum şi cheltuielile aferente plăţii muncii pentru producţia
agricolă a gospodăriilor individuale.
Sursele de date
1. Înregistrarea preţurilor şi tarifelor practicate de unităţile comerciale sau prestatoare de servicii se
realizează printr-o cercetare selectivă organizată de Institutul Naţional de Statistică. Colectarea
datelor, asigurată de personal statistic specializat, se efectuează pe baza unor caiete-chestionar
corespunzătoare grupelor de mărfuri (alimentare, nealimentare) şi servicii. Cercetarea statistică
asupra preţurilor de consum utilizează următoarele eşantioane:
i) Eşantionul de localităţi - stabilit cu respectarea restricţiilor de reprezentativitate în funcţie de numărul
de locuitori şi de volumul desfacerilor de mărfuri şi al prestărilor de servicii. Acesta cuprinde 42 de
localităţi din mediul urban din care au fost selectate 68 de centre de cercetare.
ii) Eşantionul unităţilor de observare - cuprinde magazine şi unităţi prestatoare de servicii către
populaţie din centrele de cercetare. Selecţia s-a bazat pe necesitatea asigurării reprezentativităţii din
punct de vedere al volumului desfacerilor de mărfuri şi al prestărilor de servicii. Unităţile în care se
înregistrează preţurile/tarifele sunt menţinute în eşantion, pe cât posibil, o perioadă mai mare pentru a
asigura continuitatea şi comparabilitatea în timp a seriilor de date. Eşantionul cuprinde circa 7200 de
unităţi din care aproape 90% sunt proprietate privată. Preţurile/tarifele stabilite prin acte normative
sau note de negociere (energie termică, gaz metan şi preţuri/tarife unice pe ţară pentru energie
electrică, transport pe calea ferată, aeriană şi fluvială, servicii de corespondenţă şi curierat,
abonamente radio-TV) sunt înregistrate pe baza informaţiilor primite de la unităţile care le practică
(Anexa 3).
iii) Eşantionul de mărfuri şi servicii - cuprinde sortimente care au o pondere semnificativă în consumul
populaţiei. Nomenclatorul utilizat este structurat pe 3 nivele de agregare: grupe, posturi şi sortimente
astfel:
- grupa mărfurilor alimentare cuprinde 54 posturi cu 401 sortimente;
- grupa mărfurilor nealimentare cuprinde 111 posturi cu 983 sortimente;
- grupa serviciilor cuprinde 47 posturi cu 457 sortimente.
Sortimentele se individualizează în teren prin varietăţi de mărfuri şi servicii.
2. Informaţiile colectate prin această cercetare sunt completate cu cele provenite din cercetarea
privind preţurile principalelor produse agricole vândute de producătorii particulari pe pieţele
agroalimentare, asigurându-se astfel acoperirea principalelor surse de aprovizionare a populaţiei
(Anexa 2).
Sistemul de ponderare
Ponderile utilizate pentru calculul indicilor preţurilor de consum sunt obţinute din Ancheta Bugetelor
de Familie (ABF) şi rezultă din structura cheltuielilor medii lunare efectuate de o gospodărie pentru
cumpărarea bunurilor şi pentru plata serviciilor necesare satisfacerii nevoilor de trai. Periodic se
analizează structura cheltuielilor efectuate de populaţie, iar când mutaţiile intervenite sunt
semnificative, ponderile se actualizează. Astfel, începând din ianuarie 2015 în calculul IPC se
utilizează ponderile rezultate din structura cheltuielilor medii efectuate de o gospodărie în anul 2013
(Anexa 1).
5
Metoda de calcul a IPC
IPC se calculează ca un indice de tip Laspeyres cu bază fixă. Începând din ianuarie 2015, calculul
indicilor lunari cu bază fixă se face utilizând preţurile medii din anul 2013 (anul 2013=100) şi
ponderile din acelaşi an determinate pe baza cheltuielilor medii din Ancheta Bugetelor de Familie.
Formula generală de calcul a indicelui de tip Laspeyres este:
Llo = ∑ I lo (
po qo
)
∑ po qo
(1)
Llo = indicele agregat al lunii curente (l) din anul 2015 faţă de anul de referinţă 2013;
I lo = indicii lunii curente faţă de media anului 2013 pe trepte de agregare;
po q o
= ponderile aferente treptelor de agregare (importanţa relativă a cheltuielilor
∑ po q o
medii lunare pe o gospodărie pentru anul 2013).
Schimbarea bazei de calcul (anului de referinţă) necesită stabilirea preţurilor medii din anul respectiv
pentru toate produsele şi serviciile din nomenclatorul ce urmează a fi utilizat pentru calculul indicilor lunari
ai preţurilor.
Determinarea preţurilor medii din anul 2013 (
v
poi ) la nivelul varietăţilor ( vi ) s-a realizat în mod diferit
pentru produsele/serviciile existente şi pentru cele nou introduse în nomenclator, astfel:
Pentru sortimentele existente în nomenclator:
ƒ
ƒ
calculul preţului mediu efectiv aferent varietăţilor raportate în anul 2013;
imputarea preţului mediu lunar efectiv la toate varietăţile pentru care nu au existat raportări
(în acest caz preţul mediu aferent sortimentului calculat din preţurile varietăţilor rămâne neschimbat);
ƒ calculul preţurilor medii anuale la nivel de varietăţi prin media aritmetică simplă a preţurilor medii lunare
din anul 2013;
Pentru sortimentele nou introduse în nomenclator:
ƒ înregistrarea preţurilor aferente lunii decembrie 2014;
ƒ asimilarea sortimentelor noi cu sortimente deja existente în nomenclator (cazul posturilor de cheltuieli cu
structuri omogene) sau direct cu postul de cheltuieli (cazul posturilor neomogene);
ƒ determinarea preţului mediu în bază la nivel de varietate prin raportarea preţului observat în luna
decembrie 2014 la indicele preţului asimilat la nivel de sortiment sau post faţă de anul 2013.
Aceste preţuri medii pentru anul de referinţă 2013 rămân fixe până la următoarea schimbare a bazei.
Calculul indicilor lunari cu bază fixă presupune parcurgerea următoarelor etape:
- calculul indicilor de preţ la nivel de varietate:
i vi =
pvl i
v
poi
• 100
(2)
pvl i = preţul varietăţii i înregistrat în luna curentă (l);
v
poi = media anuală a preţurilor varietăţii i din anul 2013.
Preţul varietăţii i înregistrat în luna curentă (
pvl i ) se calculează ca o medie aritmetică simplă din cele trei
înregistrări decadale, astfel:
6
v
p =
vi
l
v
v
pl1i + pl2i + pl3i
3
sau
plv i = plv2i
(3)
(3′)
în care:
pvl1iKl3
= preţurile nominale aferente celor trei decade observate în luna curentă,
pentru varietatea
vi .
Formula (3′) se aplică pentru majoritatea sortimentelor de mărfuri nealimentare şi servicii
pentru care colectarea se face doar în perioada 10 – 17 a lunii de referinţă.
- calculul indicilor de preţ la nivel de sortiment, ca medie geometrică a indicilor varietăţilor,
conform formulei:
I lS/i13 = n
n
∏i
i =1
vi
n ≤ 68
(4)
n = numărul centrelor de culegere a preţurilor/tarifelor.
- calculul indicilor agregaţi la nivel de post de cheltuieli, ca medie aritmetică ponderată a
indicilor de preţ aferenţi sortimentelor care compun postul de cheltuieli, conform formulei:
I
Pi
l / 13
Si
= ∑ I lS/i13 ( wo S )
∑ wo i
(5)
în care:
woS i
∑ woS i
= ponderea importanţa relativă a sortimentului S i în total cheltuieli de
consum în anul 2013;
= suma ponderilor sortimentelor din cadrul postului de cheltuieli pentru
care s-au înregistrat preţuri în luna curentă.
- calculul indicilor la nivel de grupe de mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii ca medie
aritmetică ponderată a indicilor de la nivel de posturi de cheltuieli cuprinse în grupă, astfel:
I Cl/i13 = ∑ I lP/i13 (
woPi )
∑ woPi
(6)
I lC/ i13 = indicele preţurilor la nivel de grupă în luna curentă (l) faţă de media anului 2013;
I lP/i13 = indicele preţurilor la nivel de post în luna curentă (l) faţă de media anului 2013;
woPi = ponderea postului Pi ;
∑ woPi = ponderea grupei de mărfuri şi servicii.
- calculul indicelui general al preţurilor de consum ca medie aritmetică ponderată a indicilor
de la nivel de grupe:
Ci
Ci
IPC = ∑ I Cl/i13 ( wo C i ) = ∑ I Cl/i13 ( wo
)
∑ wo
1000000
(7)
- calculul indicilor lunii curente faţă de luna precedentă se face ca raport al indicilor cu bază
fixă, pentru toate nivelele de agregare, conform formulei generale:
7
∑ I l / 13 ( wo )
∑ wo
I l / 13 =
I l/l -1 =
wo )
I l -1 / 13 ∑ I
l -1 / 13 (
∑ wo
(8)
*
*
*
Pentru asigurarea continuităţii seriilor de indici construiţi cu baze diferite s-a utilizat un „coeficient de
racordare“ care permite legarea (racordarea) seriei de indici lunari din anul 2015 cu bază 2013=100 la
seria de indici cu bază 2012=100. Coeficientul de racordare s-a determinat ca raport între un indice de
tip Laspeyres calculat pentru luna decembrie 2014 în vechea bază (2012=100) şi un altul de acelaşi
tip şi pentru aceeaşi lună în noua bază (2013=100). Compararea a doi indici calculaţi în baze diferite
se face raportând indicele de comparat în noua bază multiplicat cu coeficientul de racordare la
indicele cu care se compară calculat în vechea bază.
Metodologia de calcul a IPC în România este armonizată cu metodologia utilizată de Oficiul de
Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) la nivel de clasificări, nomenclatoare, metode de
eşantionare şi de calcul. Clasificarea COICOP (Clasificarea Consumului Individual pe Destinaţii)
convenită de CEE/EUROSTAT/OECD asigură comparabilitatea indicilor la nivel european. Ultima
versiune a acestei clasificări, adoptată în iulie 1999, este structurată pe 12 diviziuni detaliate în 39
grupe şi 93 clase de mărfuri şi servicii şi este utilizată din ianuarie 2000.
Indicii armonizaţi ai preţurilor de consum pe grupe de mărfuri şi servicii conform clasificării COICOP
rezultă prin regruparea sortimentelor şi a posturilor cuprinse în nomenclatorul privind calculul indicelui
preţurilor de consum la nivel naţional în structura şi conţinutul prevăzut în COICOP.
Din anul 2012 a intrat în vigoare Regulamentul CE 1114/2010 privind standardele minime pentru
calitatea ponderilor indicilor armonizaţi ai preţurilor de consum. Implementarea regulamentului, pentru
anul 2015, înseamnă utilizarea datelor privind cheltuiala monetară de consum final al gospodăriilor din
conturile naţionale aferente anului 2013 şi a cheltuielilor din Ancheta Bugetelor de Familie 2013 pentru
calculul ponderilor indicilor armonizati. Ponderile astfel calculate sunt apoi actualizate la preţurile lunii
decembrie 2014.
Rata lunară a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună, faţă de luna precedentă.
Rata medie lunară a inflaţiei exprimă media creşterilor lunare ale preţurilor. Se calculează ca o
medie geometrică a indicilor lunari ai preţurilor de consum cu baza în lanţ din care se scade baza de
comparaţie egală cu 100.
Rata medie anuală a inflaţiei reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de
anul precedent.
Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al preţurilor dintr-un
an şi cel al anului precedent, din care se scade 100. La rândul lor, indicii medii ai preţurilor din cei doi
ani se determină ca medii aritmetice simple ale indicilor lunari din fiecare an, calculaţi faţă de aceeaşi
bază (octombrie 1990 = 100).
Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de
aceeaşi lună a anului precedent.
Se calculează ca un raport exprimat procentual, între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi
indicele din luna corespunzătoare a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care
se scade 100.
Rata inflaţiei la sfârşitul anului reprezintă creşterea preţurilor de consum în luna decembrie a unui
an faţă de aceeaşi lună a anului precedent.
Rata se calculează pe baza produsului indicilor lunari cu baza în lanţ raportaţi la 100. Din acest
produs exprimat în procente, se scade 100.
8
PREŢURILE ŞI INDICII PREŢURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE
Indicii preţurilor produselor agricole măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor produselor agricole
vândute de producătorii agricoli interni într-o anumită perioadă (denumită perioadă curentă) faţă de o
perioadă anterioară (denumită perioadă de bază sau de referinţă).
Observarea şi culegerea preţurilor, care intră în calcularea preţurilor medii şi a indicilor preţurilor, se
realizează selectiv, pe canalele de vânzare reprezentative, în funcţie de natura produsului, utilizând
un eşantion de 100 pieţe agroalimentare, 50 oboare, circa 150 procesatori, circa 50 angrosişti şi circa
60 societăţi comerciale agricole şi unităţi de cercetare şi producţie agricolă.
Eşantionul produselor cuprinde varietăţile reprezentative pentru fiecare produs, selectate pe baza
caracteristicilor specifice: calitate, soi, mărime, greutate, vârstă, etc. şi a celor mai comune condiţii de
comercializare.
Înregistrarea preţurilor se realizează cu frecvenţă săptămânală în pieţele agroalimentare şi lunară în
oboare, la procesatori, angrosişti şi la societăţile comerciale agricole.
Preţurile au următoarele caracteristici:
reflectă
prima etapă de comercializare a produselor: vânzările
producătorii
agricoli sau achiziţiile directe de la producătorii agricoli;
nu includ costurile de transport, stocare, etc;
nu cuprind subvenţiile pe produs;
nu cuprind TVA.
directe
realizate
de
Sistemul de poderare şi algoritmul de calcul
Indicii lunari ai preţurilor produselor agricole sunt agregaţi la diferite nivele de clasificare a
produselor (până la obţinerea indicelui pentru total produse agricole), utilizând formula de tip
Laspeyres.
Sistemul de ponderi utilizat în calculul indicilor lunari ai preţurilor la nivel de produs se bazează pe
date la nivel de judeţ (cantităţi) obţinute din cercetarea statistică “Producţia vegetală la principalele
culturi în anul 2010” - PVPC şi din cercetarea statistică “Efectivele de animale existente la 1
decembrie 2010 şi producţia animală obtinută în anul 2010” – E.P.A.
Sistemul de ponderi utilizat pentru indicii agregaţi este obţinut din datele care provin din Conturile
Economice din Agricultură, reprezentând valoarea de vânzare a produselor agricole la preţul
producătorului, în anul 2010.
Preţurile utilizate în calculul indicilor lunari (2010 = 100) sunt preţurile medii anuale ale produselor
agricole în perioada de bază (anul 2010) şi preţurile lunare din anul curent, la nivelul canalelor de
vânzare reprezentative.
Preţurile medii ale produselor vândute în pieţele agroalimentare, la nivel de localitate, sunt calculate
utilizând media aritmetică simplă a preţurilor săptămânale.
INDICII PREŢURILOR PRINCIPALELOR
INTERMEDIAR ÎN AGRICULTURǍ
PRODUSE
CARE
REPREZINTǍ
CONSUM
Indicii preţurilor produselor care reprezintă consum intermediar in agricultură (input-uri)
măsoară variaţia preţurilor de vânzare a acestor produse către producătorii agricoli interni, într-o
anumită perioadă (denumită “perioadă curentă’) faţă de o perioadă anterioară (denumită “perioadă de
bază” sau “perioadă de referinţă”).
Observarea şi culegerea preţurilor, care intră în calculul indicilor, se realizează selectiv, în funcţie
de natura produsului, alegerea surselor reprezentative de date realizându-se la nivelul grupelor de
produse. Unităţile de observare statistică reprezintă acei operatori economici care respectă
următoarele criterii:
9
desfăşoară activitate de producţie şi/sau de comercializare de input-uri agricole (din producţia
internă sau din import);
comercializează direct către consumatorii finali – producători agricoli (reprezintă ultima verigă în
lanţul de distribuţie);
realizează tranzacţii cu un volum mare de produse.
Eşantionul utilizat cuprinde un număr de cca 150 de unităţi observate, pentru culegerea preţurilor de
vânzare ale seminţelor, îngrăşămintelor chimice, produselor pentru protecţia plantelor (pesticide),
medicamentelor şi produselor de uz veterinar şi furajelor.
Eşantionul produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură cuprinde sortimentele
reprezentative pentru fiecare produs, selectate pe baza caracteristicilor specifice de calitate,
compoziţie chimică, mărime, etc. şi a celor mai comune condiţii de comercializare care trebuie
menţinute constante în timp, deoarece acestea influenţează nivelul şi dinamica preţului produsului.
Înregistrarea preţurilor se realizează cu frecvenţă trimestrială.
Preţurile au următoarele caracteristici:
se referă la ultima etapă de comercializare a produselor: toate tranzacţiile în care cumpăratorul
este producatorul agricol;
reflectă tranzacţiile cu un volum mare de produse;
includ costurile de transport, stocare, etc, de la firma producătoare sau de la comerciant la
exploataţia agricolă;
nu cuprind subvenţiile pe produs;
nu cuprind TVA.
Sistemul de ponderare şi algoritmul de calcul
Indicii trimestriali ai preţurilor produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură
sunt indici de tip Laspeyres şi se calculează utilizând preţurile medii anuale şi cantităţile vândute în
anul 2010 (2010=100).
Pentru produsele ale căror preţuri se colectează prin ancheta statistică selectivă, se calculează indici
la nivel de grupări omogene, utilizând preţurile medii. Indicele, în acest caz, este raportul între pretul
mediu al perioadei curente şi preţul mediu al perioadei de referinţă.
Preţurile medii se obţin prin ponderarea preţurilor la nivel de sortiment cu cantităţile din perioada de
bază – anul 2010.
Indicii sunt agregaţi la diferite nivele de clasificare a produselor (până la obţinerea indicelui globalpentru total produse care reprezintă consum intermediar in agricultură), utilizând un sistem de
ponderi.
În structura indicelui global sunt cuprinse subgrupe/grupe de produse pentru care nu se culeg date
(ex: Energie şi lubrifianţi), acestea provenind de la alte cercetări statistice din cadrul INS şi reprezintă
fie indici de preţ agregaţi deja la nivel de subgrupă/grupă, fie indici la nivel de produse componente
care se agregă utilizând ponderi, până la nivelul impus de structura indicelui global.
Sistemul de ponderi utilizat pentru indicii agregaţi este obţinut din datele care provin din Conturile
Economice din Agricultură, reprezentând valoarea anuală a produselor care reprezintă consum
intermediar în agricultură, în anul 2010.
INDICELE PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (IPPI)
Indicele preţurilor producţiei industriale măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor
produselor/serviciilor industriale fabricate şi livrate în primul stadiu de comercializare de producătorii
interni într-o anumită perioadă (denumită perioadă curentă) faţă de o perioadă anterioară (denumită
perioadă de bază sau de referinţă).
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul
produselor fabricate şi comercializate (la intern şi/sau export) de către operatorii economici a căror
activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor CAEN Rev.2: 05 ÷ 36
Variabila observată este preţul asociat acestor tranzacţii care va fi determinat în funcţie de vânzător
(operator economic), de specificul produsului supus tranzacţionării, de tipul de cumpărător şi de alte
caracteristici ale tranzacţiei.
10
Numărul mare de tranzacţii efectuate de operatorii economici industriali, în cadrul economiei
naţionale, face imposibilă urmărirea lor în totalitate. De aceea, observarea şi culegerea preţurilor de
vânzare a produselor industriale care intră în calculul indicelui preţurilor producţiei industriale se
realizează pe un eşantion reprezentativ de operatori economici în cadrul fiecărei clase de activitate
CAEN Rev.2, având la bază un nomenclator unic de produse industriale.
Indicele preţurilor producţiei industriale acoperă aproape în totalitate sectoarele industriilor extractivă
şi prelucrătoare, precum şi sectorul energetic.
În calculul indicelui conform Regulamentului CE nr. 1165/98 amendat cu Regulamentul Parlamentului
European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe termen scurt, nu se cuprind:
extracţia minereurilor de uraniu şi toriu;
prelucrarea combustibililor nucleari;
fabricarea armamentului şi muniţie;
construcţia de nave şi bărci;
fabricarea de aeronave şi nave spaţiale;
fabricarea vehiculelor militare de luptă;
colectarea şi epurarea apelor uzate;
colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile;
activităţi şi servicii de decontaminare;
producţia fabricată şi livrată în cadrul aceluiaşi operator economic (consumul intern).
Produsele fabricate de operatorii economici selectaţi în eşantion sunt tratate în mod diferit în funcţie
de principalele destinaţii ale acestora, piaţa internă şi export.
Principalele nomenclatoare utilizate în calculul indicelui preţurilor producţiei industriale sunt:
Nomenclatorul operatorilor economici
Principala sursă de date pentru construirea eşantionului de operatori economici o constituie
cercetarea statistică Ancheta Statistică Anuală (structurală) în întreprinderi (ASA) din anul de referinţă
2010. Pe baza datelor din această cercetare statistică, operatorii economici sunt ordonaţi
descrescător după cifra de afaceri în cadrul fiecărei clase de activitate CAEN Rev.2, reţinându-se în
eşantion operatorii economici a căror cifră de afaceri reprezintă cel puţin 70% din totalul clasei CAEN
Rev.2.
Gradul de acoperire obţinut este cuprins între 70% şi 100%.
Conform principiului confidenţialităţii pentru ca datele statistice să poată fi publicate acestea trebuie
obţinute pe baza unui nomenclator format din minim trei operatori economici. De aceea pentru acele
activităţi CAEN Rev.2 pentru care indicii preţurilor producţiei industriale au fost calculaţi pe baza
datelor furnizate de un număr mai mic de trei operatori economici, datele nu sunt publicate în acest
buletin.
Nomenclatorul de produse
Urmărirea şi înregistrarea preţurilor sortimentelor fabricate şi livrate de operatorii economici din
eşantion se va face pe baza unui nomenclator unic de produse industriale – PRODROM ce
caracterizează activităţile B, C, D şi E din CAEN Rev 2. Produsul cuprins în nomenclator reprezintă
primul nivel de agregare a sortimentelor componente ce caracterizează mişcarea preţurilor producţiei
industriale.
Nomenclatorul de sortimente
Sortimentul este un bun material care rezultă dintr-un proces tehnologic de fabricaţie bine definit,
având caracteristici tehnico-funcţionale specifice. Sortimentul reprezintă nivelul elementar la care se
urmăreşte preţul asociat tranzacţiilor.
Nomenclatorul de sortimente nu este unic pe ţară, el se realizează la nivelul fiecărei unităţi de
observare de către specialiştii statisticieni împreună cu specialiştii din cadrul operatorului economic.
Construirea sistemului de ponderare şi algoritmul de calcul
Indicele preţurilor producţiei industriale este de tip Laspeyres şi se determină pe baza unui sistem de
ponderi constante.
Sistemul de ponderi utilizat în calculul indicelui preţurilor producţiei industriale se stabileşte separat pe
destinaţii, după cum acesta serveşte la calculul indicelui preţurilor producţiei industriale livrată pieţei
interne sau indicelui preţurilor producţiei industriale livrată la export. Valorile de ponderare pe
destinaţii pentru toate nivelele de agregare s-au determinat din Ancheta Statistică Anuală (structurală)
în întreprinderi din anul de referinţă 2010.
11
Indicele preţurilor producţiei industriale pe total se calculează ca medie aritmetică ponderată dintre
indicele preţurilor producţiei industriale livrată pe piaţa internă şi indicele preţurilor producţiei
industriale livrată pe piaţa externă, pe fiecare nivel de agregare (clasă, grupă, diviziune, secţiune, total
industrie).
Calculul indicilor de preţ faţă de luna precedentă sau faţă de luna corespunzătoare din anul
precedent, pornind de la indicii de preţ cu bază fixă (anul 2010=100), se realizează astfel:
Indicii de preţ faţă de luna precedentă: prin împărţirea indicelui cu bază fixă (anul 2010=100) al
lunii respective la indicele cu bază fixă (anul 2010=100) al lunii precedente, înmulţit cu 100;
Indicii de preţ faţă de luna corespunzătoare din anul precedent: prin împărţirea indicelui cu
bază fixă (anul 2010=100) al unei anumite luni din anul respectiv la indicele cu bază fixă (anul
2010=100) al aceleiaşi luni din anul precedent, înmulţit cu 100.
INDICELE COSTURILOR ÎN CONSTRUCŢII
Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la
realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.
Principalele nomenclatoare utilizate în calculul indicelui costului lucrărilor de construcţii sunt:
Nomenclatorul lucrărilor de construcţii pe principalele categorii de lucrări şi obiecte
de construcţii
În timpul anului activitatea de construcţii este urmărită pe trei categorii principale de lucrări de
construcţii:
- lucrări de construcţii noi;
- lucrări de reparaţii capitale;
- lucrări de întreţinere şi reparaţii curente.
Construcţiile noi reprezintă rezultatul acelor activităţi care determină direct crearea de noi spaţii (de
locuit sau cu altă utilizare) sau crearea de noi structuri la construcţiile civile existente.
Lucrările de reparaţii capitale reprezintă complexul de lucrări care se execută la clădiri şi construcţii
existente după expirarea fiecărui ciclu de funcţionare prevăzut în normativele tehnice şi care au ca
scop asigurarea menţinerii caracteristicilor tehnico-economice pe întreaga durată de serviciu normată.
Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente reprezintă ansamblul de operaţii (lucrări curente de
zidărie, lucrări de vopsitorie, lucrări de încălzire şi climatizare, lucrări de instalaţii de distribuire a
gazului etc.) ce se realizează la o construcţie existentă pentru a se asigura continuitatea folosirii ei,
împiedicarea unei uzuri rapide şi prelungirea duratei de funcţionare.
Fiecare categorie de lucrare este împărţită pe trei tipuri de obiecte de construcţii:
- clădiri rezidenţiale;
- clădiri nerezidenţiale;
- construcţii inginereşti.
Clădirile rezidenţiale sunt destinate în exclusivitate, sau în principal, pentru locuit (peste 50% din
spaţiul locuibil sau din volumul construit este utilizat pentru locuit). Clădirile pentru colectivităţi (case
de bătrâni, orfelinate) se consideră clădiri rezidenţiale.
Clădirile nerezidenţiale sunt destinate în exclusivitate, sau în principal, altor scopuri decât cele
rezidenţiale (magazine, cinematografe, birouri, spaţii administrative, clădiri industriale).
Construcţiile inginereşti reprezintă acele obiecte de construcţii care nu îndeplinesc caracteristicile
de clădiri şi au ca scop crearea condiţiilor pentru realizarea activităţilor de producţie sau desfăşurarea
activităţilor social-culturale (drumuri, căi ferate, poduri, aeroporturi, stadioane, viaducte etc.).
Nu se includ în activitatea de construcţii:
- reparaţiile capitale ale utilajelor care se includ în ramura industrie;
- montajul utilajului şi construcţiilor metalice executate de către întreprinderile "industriale"
producătoare / furnizoare.
Nomenclatorul agenţilor economici
Având în vedere că lucrările de construcţii executate în antrepriză reprezintă peste 80,0% din volumul
total al construcţiilor, în cercetarea statistică infraanuală sunt incluse acele întreprinderi cu activitate
principală de construcţii, care au o evidenţă proprie organizată, respectiv cele ce execută lucrări în
antrepriză.
12
Algoritm de calcul
Indicele de cost în construcţii se calculează ca un indice de tip Laspeyres cu bază fixă.
Calculul indicilor de cost în construcţii se face utilizând elementele de cheltuieli şi ponderile aferente
anului 2010. Sistemul de ponderi utilizat în calculul indicelui de cost în construcţii se stabileşte separat
pe fiecare categorie de lucrări, respectiv obiect. Ca element de ponderare se foloseşte greutatea
specifică (structura) a fiecărui element de cheltuială faţă de total.
Principalele elemente de cheltuieli sunt:
- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele
închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul
execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de
aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).
Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:
-
Indicele preţurilor producţiei industriale pentru materiale de construcţii (IPPI);
Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
IPPI pentru utilaje de construcţii;
IPPI pentru mijloace de transport;
Indicele preţurilor de consum.
Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai
materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor
indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare
reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate
cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2010).
Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2),
pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de intreţinere şi reparaţii
curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).
Indicii de cost în construcţii sunt provizorii şi se revizuiesc pe baza rectificărilor ce se
efectuează retroactiv de către întreprinderile din eşantion, asupra datelor furnizate anterior de către
acestea.
INDICII PREŢURILOR PROPRIETĂŢILOR REZIDENŢIALE
Elaborarea metodologiei de calcul a început în anul 2008 în baza unei colaborări între
Institutul Naţional de Statistică (INS), Banca Naţională a României (BNR) şi Uniunea Naţională a
Notarilor Publici din România (UNNPR).
Obiectivul este de a măsura evoluţia trimestrială a preţurilor proprietăţilor rezidenţiale faţă de anul
2009 (anul de începere al anchetei) şi nu de a calcula preţul mediu pe metru pătrat sau o valoare
medie pe tranzacţie în funcţie de numărul de camere sau suprafaţa utilă.
Colectarea datelor
Modul standard de construire a unui indice de preţ este de a colecta preţurile pentru exact acelaşi
produs sau sortiment în perioadele care urmează să fie comparate. În practică, în cazul proprietăţilor
rezidenţiale, această metodă standard întâmpină dificultăţi de aplicare din mai multe considerente, şi
anume:
- proprietăţile vândute în perioade diferite sunt eterogene. Fiecare proprietate vândută poate fi
considerată un produs unic. Este greu să identifici proprietăţi similare din cauza diferenţelor
calitative care pot să apară şi chiar a locaţiei unde este vândută proprietatea;
- tranzacţiile cu aceeaşi proprietate sunt sporadice. În ciuda aplicării cu succes a ajustărilor
calitative, pot exista probleme în construirea unui indice de preţ tocmai datorită incidenţei scăzute
a revânzărilor;
- numărul redus de informaţii/caracteristici ale proprietăţilor vândute.
În acest sens, în vederea stabilirii cât mai exact a caracteristicilor care influenţează preţul tranzacţiei
au fost solicitate şi informaţii cu privire la:
• locaţia amplasării imobilului;
• anul construirii;
• tipul clădirii:
13
o clădire de tip bloc
ƒ suprafaţa utilă şi construită;
ƒ nivelul la care se află locuinţa;
o clădiri individuale
ƒ suprafaţa utila şi construită;
ƒ suprafaţa teren;
ƒ garaj;
• alte caracteristicii calitative:
o tipul locuinţei;
o gradul de confort al locuinţei;
o sistemul de încălzire;
o tipul de finisaj;
o starea de întreţinere a locuinţei;
o materialele de construcţie;
o amplasarea imobilului.
Colectarea informaţiilor a început din luna ianuarie 2009 şi se realizează de către INS cu sprijinul
tuturor Camerelor Notarilor Publici care funcţionează în plan teritorial. Datele sunt colectate de la
birourile notariale pe baza unui chestionar electronic cu o periodicitate lunară.
Variabila colectată prin ancheta preţurilor proprietaţilor rezidenţiale face referire la valoarea declarată
de părţi în tranzacţiile autentificate de către notarii publici.
Metoda de calcul
Indicele este un indice agregat de tip Laspeyres, care presupune măsurarea evoluţiei preţurilor în
perioada curentă faţă de o perioadă de bază (2009) pentru clădiri de tip apartament, clădiri individuale
şi total proprietăţi rezidenţiale.
Pentru calculul indicelui de preţ pentru clădirile de tip apartament au fost luate în considerare
următoarele criterii:
• suprafaţa utilă conformă cu Legea nr. 114/96 privind locuinţele, actualizată şi revizuită;
• expertizele privind valorile orientative de evaluare a bunurilor imobiliare, întocmite în temeiul
Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru calculul indicelui de preţ pentru clădirile individuale au fost luate în considerare următoarele
criterii:
• suprafaţa utilă conformă cu Legea nr. 114/96 privind locuinţele, actualizată şi revizuită;
• expertizele privind valorile orientative de evaluare a bunurilor imobiliare, întocmite în temeiul
Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• suprafaţa terenului adiacent locuinţei să nu fie mai mare de 10.000 metri pătraţi.
Ţinând cont de limitările existente în cazul vânzărilor proprietăţilor imobiliare, referitoare la modificările
calitative care apar în timp, metoda folosită pentru estimare a indicilor este metoda „hedonică”.
Metoda hedonică ia în considerare faptul că bunurile eterogene pot fi descrise printr-un set de
caracteristici sau atribuţii. În cazul locuinţelor, acest set poate include atât caracteristici referitoare la
strucutura locuinţei, cât şi cele referitoare la locaţia unde se află proprietatea. Deşi nu există o piaţă
pentru evaluarea acestor caracteristici (ele nu pot fi vândute separat), cererea şi oferta, în cazul
proprieţătilor, determină implicit contribuţia marginală a caracteristicilor la preţurile proprietăţilor.
Tehnicile de regresie pot fi utilizate pentru estimarea acestor contribuţii marginale sau a preţurilor
implicite. Pentru a estima contribuţiile marginale a caracteristicilor luate în considerare în descrierea
preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în România a fost utilizată o funcţie de regresie logaritmică:
ln pi = β1,τ ln si + ∑ β j ,τ * ci
Regula de bază în selectarea caracteristicilor a fost existenţa unui număr de cel puţin 20 de observaţii
pe fiecare caracteristică în parte.
Pentru construirea funcţiei de regresie caracteristicile luate în considerare au fost următoarele:
a. localitatea în care se află locuinţa:
i. capitală sau restul ţării, în cazul apartamentelor;
ii. mediu urban sau rural, în cazul clădirilor individuale.
Pentru fiecare localitate au fost create variable fictive (dummy) care iau valoarea 1, dacă
locuinţa se află într-o anumită microlocaţie (sector, în cazul apartamentelor din capitală şi
judeţ, în celelalte cazuri) sau 0 în caz contrar;
b. anul de construcţie: au fost considerate 5 variabile fictive în funcţie de anul de construcţie
declarat pentru locuinţa tranzacţionată;
c. nivelul la care se află locuinţa: s-au considerat 4 variabile false în funcţie de etajul la care se
află locuinţa;
d. suprafaţa locuinţei: a fost considerată valoarea logaritmului natural pentru fiecare suprafaţă;
14
e. tipul locuinţei: au fost create două variabile fictive pentru fiecare tip de locuinţă (decomandat
sau nedecomandat);
f. confortul locuinţei: au fost create variabile fictive pentru fiecare tip de confort (superior,1, 2 sau
altul);
g. sistemul de încălzire: au fost create variabile fictive pentru fiecare sistem de încâlzire folosit în
locuinţa vândută (încălzire centralizată, centrală proprie, aer condiţionat, etc.);
h. tipul de finisaj: au fost construie 3 variabile fictive aferente tipurilor de finisaj considerate
(superior, normal şi fără);
i. starea de întreţinere a locuinţei: au fost create 3 variabile fictive în funcţie de declaraţia
vânzătorului/cumpărătorului (foarte bună, bună şi satisfăcătoare);
j. amplasarea locuinţei: variabilele fictive create au ţinut cont de amplasarea locuinţei (aproape de
mijloacele de transport; aproape de magazine, etc).
În urma aplicării funcţiei de regresie, pentru toate înregistrările aferente anului 2009, au fost păstrate
în model numai caracteristicile al cărui nivel de semnificaţie statistică a fost sub 0,05.
Modelul a fost aplicat pentru datele înregistrate în cazul fiecărui trimestru, rezultând astfel contribuţiile
marginale trimestriale pentru fiecare caracteristică.
Formula de calcul pentru indicii de preţ la nivel de locaţie este de tip Laspeyres având ca factor
cantitativ qi , 0 - numărul înregistrărilor pe fiecare caracteristică în anul de bază, iar ca factor calitativ valorile (contribuţiile marginale) pe fiecare caracteristică rezultată în trimestrul curent
anul de bază
IPPR =
β i ,τ , respectiv în
β i ,0 .
∑β τ *q
∑β *q
i,
i,0
i ,0
i ,0
INDICELE PREŢURILOR PRODUCŢIEI PENTRU SERVICII (IPPS)
Indicii preţurilor producţiei pentru servicii măsoară evoluţia de ansamblu a tarifelor practicate de
operatorii economici pentru serviciile furnizate de aceştia într-o anumită perioadă (denumită perioadă
curentă) faţă de o perioadă anterioară (denumită perioadă de bază sau de referinţă).
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei pentru servicii este reprezentată de ansamblul
activităţilor desfăşurate de operatorii economici cu personalitate juridică, înregistraţi la Registrul
comerţului, care au activitatea principală servicii (CAEN Rev.2 – 494, 501, 502, 51, 521, 5224, 531,
532, 61, 62, 631, 639, 69, 702, 71, 73, 78, 80, 812) oferite exclusiv persoanelor juridice.
Din punct de vedere al acoperirii geografice, indicii preţurilor producţiei pentru servicii are acoperire
naţională.
Principala variabilă observată este tariful practicat de operatorii economici selectaţi în eşantion pentru
cele mai reprezentative activităţi incluse în serviciile furnizate de aceştia.
Tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Nomenclatoare şi clasificări
Urmărirea şi înregistrarea tarifelor producţiei pentru servicii se realizează pe baza următoarele
clasificări şi nomenclatoare:
• Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională – CAEN Rev.2;
• Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA 2008;
• Nomenclatorul operatorilor economici selectaţi în eşantion;
• Nomenclatorul de acţiuni juridice/operaţiuni economice reprezentative în cadrul produsului
CPSA 2008.
Principala sursă de date pentru construirea eşantionului operatorilor economici o constituie Ancheta
Statistică Anuală (structurală) în întreprinderi (ASA) din anul de referinţă 2010. Pentru a obţine
informaţii şi detalii suplimentare, datele extrase din Ancheta Structurală se conjugă cu cele existente
în Registrul Statistic al Întreprinderilor (REGIS).
Pe baza datelor din această cercetare statistică, operatorii economici sunt ordonaţi descrescător după
cifra de afaceri în cadrul fiecărei clase de activitate reţinându-se în eşantion operatorii economici a
căror cifră de afaceri cumulată pe clasă reprezintă cel puţin 50% din totalul clasei.
Sistemul de ponderare
Indicele preţurilor producţiei pentru servicii este de tip Laspeyres şi se determină pe baza unui sistem
de ponderi constante.
Valorile de ponderare s-au determinat din Ancheta Statistică Anuală (structurală) în întreprinderi
(ASA) din anul de referinţă 2010.
15
ANEXA 1
NOMENCLATORUL POSTURILOR DE CHELTUIELI UTILIZATE ÎN CALCULUL IPC
Ponderi an
Posturi de cheltuieli
2013 la
Ponderi an
Posturi de cheltuieli
1 mil. lei
Total
1000000
2013 la
1 mil. lei
Brânză (telemea)
13927
Brânză proaspătă de vacă şi
smântână
7698
Caşcaval
4182
3203
Alte feluri de brânză
1217
Mălai
2047
Unt
2312
Pâine
52989
Ouă
6358
Mărfuri alimentare
Făină
374804
Produse de franzelărie
2027
Miere de albine
1972
Biscuiţi
2639
Sare şi condimente
2597
Specialităţi de panificaţie
3033
Alte produse alimentare
4295
Paste făinoase
3359
Orez
4352
Griş, arpacaş
Alte produse din cereale
Legume
Murături şi varză acră
Bulion
Conserve de legume
Fructe
585
1068
32785
170
1879
476
11659
Citrice, alte fructe meridionale
şi tropicale
Ulei comestibil
Margarină
Mărfuri nealimentare
bumbac
Ţesături din lână şi tip lână
Ţesături din mătase şi tip mătase
Ţesături din alte feluri de fire
bumbac, pentru bărbaţi
10269
pentru bărbaţi
11812
Confecţii din mătase şi tip
2108
mătase, pentru bărbaţi
Confecţii din alte ţesături,
Dulceaţă, gem
245
pentru bărbaţi
Sirop de fructe
211
Confecţii din piei şi blănuri
Zahăr
7168
naturale, pentru bărbaţi
Ciocolată, bomboane
3584
Confecţii din piei şi blănuri
Cafea
Cacao
Vin
Produse din vin
558
4245
10915
326
2686
252
ecologice, pentru bărbaţi
bumbac, pentru femei
pentru femei
mătase, pentru femei
1047
Confecţii din alte ţesături,
979
11792
Carne de bovine
8104
Carne de porcine
23965
Carne de pasăre
Specialităţi preparate din carne
Salamuri, cârnaţi
2834
25348
4332
19789
pentru femei
naturală, pentru femei
ecologică, pentru femei
bumbac, pentru copii
pentru copii
Confecţii din mătase şi tip
Lapte
13415
209
26474
16
109
5298
1034
1367
850
326
184
4794
Confecţii din lână şi tip lână,
6222
Conserve din peşte
95
Confecţii din bumbac şi tip
1428
Peşte
816
Confecţii din piei şi blană
Alte preparate din carne
218
109
Confecţii din piei şi blană
Conserve din carne
Slănină crudă, untură
979
Confecţii din mătase şi tip
7338
Carne de oaie
5930
Confecţii din lână şi tip lână,
Ţuică şi rachiuri naturale
Alte băuturi alcoolice
7
Confecţii din bumbac şi tip
Bere
Băuturi nealcoolice
7
14
Confecţii din lână şi tip lână,
102
Alte produse zaharoase
14
Confecţii din bumbac şi tip
Compot de fructe
Rahat, halva
440522
Ţesături din bumbac şi tip
449
mătase, pentru copii
279
Confecţii din alte ţesături, pentru copii
864
Confecţii din piei şi blănuri,
pentru copii
109
ANEXA 1
NOMENCLATORUL POSTURILOR DE CHELTUIELI UTILIZATE ÎN CALCULUL IPC - continuare
Ponderi an
Posturi de cheltuieli
2013 la
Ponderi an
Posturi de cheltuieli
1 mil. lei
2013 la
1 mil. Lei
Tricotaje pentru bărbaţi
2006
Maşini şi aparate electrice de
Tricotaje pentru femei
1625
gătit şi încălzit
Tricotaje pentru copii
1489
Maşini şi aparate de gătit şi încălzit
Ciorapi şi şosete, pentru bărbaţi
1204
cu combustibil solid şi lichid
810
Ciorapi şi şosete, pentru femei
1142
Alte aparate electrocasnice
1274
Ciorapi şi şosete, pentru copii
442
Încălţăminte din piele naturală,
pentru bărbaţi
şi înlocuitori, pentru bărbaţi
casnic
Accesorii şi piese de schimb
2904
Articole de menaj din metal
pentru aparate electrocasnice
Încălţăminte din cauciuc şi
mase plastice, pentru bărbaţi
537
Articole de menaj din sticlă şi cristal
265
3094
Articole de menaj din alte
materiale
381
2503
Încălţăminte din piele sintetică
şi înlocuitori, pentru copii
Articole de galanterie
Lacuri şi vopsele
3094
95
457
Articole de pasmanterie şi
7675
Cărţi şcolare
1129
medicale
1088
Ziare şi reviste
3924
Rechizite şcolare
3263
Alte articole de papetărie
394
Radio, casetofoane, combine
351
muzicale
Articole de marochinărie
621
Televizoare
Sufragerii
272
Instrumente muzicale
Dormitoare şi camere de tineret
585
Compact discuri şi discuri
Bucătării
422
video digitale
Holuri
456
Accesorii şi piese de schimb
34
Alte produse de mobilier cu
bucata
739
Diluanţi şi alte produse chimice
mercerie
Biblioteci
1428
Cărţi beletristică, tehnice şi
Încălţăminte din cauciuc şi
mase plastice, pentru copii
727
faianţă, ceramică
Încălţăminte din piele naturală,
pentru copii
plastice
7773
Încălţăminte din cauciuc şi
mase plastice, pentru femei
61
609
Articole de menaj din porţelan,
Încălţăminte din piele sintetică
şi înlocuitori, pentru femei
220
Articole de menaj din mase
469
Încălţăminte din piele naturală,
pentru femei
Articole electrice pentru iluminat
6100
Încălţăminte din piele sintetică
135
809
Ţesături şi confecţii de uz
pentru aparate audio şi video
95
1564
27
34
95
Articole de sport turism
480
Aparate de fotografiat şi de filmat
341
Alte aparate culturale şi de
gospodăresc
1061
recreere
1338
Prosoape, feţe de masă
1027
Jocuri şi jucării
1639
Pături şi pleduri
748
Ceasuri
Covoare
904
Bijuterii veritabile, din metale şi
Carpete şi mochete
571
Frigidere
1115
pietre preţioase
Autoturisme
Congelatoare
360
Biciclete
Maşini de spălat rufe - simple
310
Accesorii şi piese de schimb
Maşini de spălat rufe - cu program
690
pentru auto, moto
Maşini de cusut
Aspiratoare de praf
Maşini de aragaz, butelii şi accesorii
34
1142
414
17
435
653
2727
218
2020
Accesorii şi piese de schimb
pentru biciclete
Articole de parfumerie şi cosmetică
143
14342
ANEXA 1
NOMENCLATORUL POSTURILOR DE CHELTUIELI UTILIZATE ÎN CALCULUL IPC - continuare
Ponderi an
Posturi de cheltuieli
2013 la
Ponderi an
Posturi de cheltuieli
1 mil. lei
Articole de igienă
Medicamente
Articole optice
Articole tehnico-medicale
Săpun de rufe
Săpun de toaletă
8621
38076
252
1612
177
2659
2013 la
1 mil. lei
Repararea produselor electronice
54
Repararea şi întreţinerea
locuinţelor
1845
Alte servicii cu caracter
industrial
110
Analize medicale, consultaţii,
Detergenţi
16620
tratamente, spitalizare
5828
Tutun şi ţigări
61531
Lucrări stomatologice
4992
Articole şi accesorii pentru
fumători
Lemne de foc
Cărbune
Petrol
Benzină
Motorină şi uleiuri auto-moto
Gaz lichefiat
Frizerie, cosmetică şi igienă
41
22584
211
20
36437
7508
14118
Materiale de construcţii şi
instalaţii
bărbaţi
1687
Coafură, cosmetică şi igienă
femei
Cazare în unităţi hoteliere
Turism, agrement, sport
3223
68
7864
Cinematografe, teatre,
muzee
9174
Pregătire şcolară şi extraşcolară,
taxe
2686
Inventar agricol, meşteşugăresc,
Cazare şcolară
4216
de industrie casnică şi alte
Instruire şcolară auto
mărfuri pentru producţia
Chirie
agricolă
3856
576
Alte mărfuri nealimentare
nenominalizate
Apă, canal, salubritate
Alte servicii comunale
2482
Poştă şi curierat
106
9255
30351
23
354
Energie electrică
58926
Telefon fix
Energie termică
10214
Telefon mobil
36668
Gaze naturale
33234
Abonament radio-TV
18484
Servicii
184674
Confecţionat îmbrăcăminte pentru
bărbaţi
Confecţionat îmbrăcăminte pentru femei
Reparat îmbrăcăminte
Reparat încălţăminte
20
116
11
109
Confecţionat şi reparat articole de
Transport urban în comun
7528
Transport auto interurban
7753
Transport cu taxi
904
Transport C.F.R.
891
496
Transport aerian
Transport rutier şi alte feluri de
transport
2271
Alimentaţie la restaurante
5862
20
Alimentaţie la bufete, baruri,
Confecţionat şi reparat bijuterii
20
berării, cafenele
de uz casnic şi mobilă
medicale şi optice
Lucrări foto
571
patiserii
Servicii casnice şi gospodăreşti
571
1385
122
Curăţătorie şi spălătorie chimică
744
7
Întreţinerea în creşe şi grădiniţe
1768
150
Repararea şi întreţinerea
autovehiculelor
3645
Alimentaţie la cofetării şi
Confecţionat şi reparat articole
Reparat ceasuri
330
Alimentaţie la cantine
marochinărie
Confecţionat şi reparat articole
7725
Alte servicii
Taxe
1741
18
Asigurare RCA
723
625
1578
ANEXA 2
NOMENCLATORUL SORTIMENTELOR OBSERVATE ÎN PIEŢELE AGROALIMENTARE
PENTRU CALCULUL IPC
Denumire sortiment
U.M.
Mărfuri alimentare
Fasole uscată
Denumire sortiment
Usturoi verde
kg
U.M.
kg
Spanac
kg
Pătlăgele verzi (gogonele)
kg
Cartofi timpurii şi de vară
kg
Praz
kg
Cartofi de toamnă
kg
Salată verde, de câmp
kg
Morcovi
kg
Salată verde, de seră şi solarii
kg
Ţelină (rădăcină)
kg
Varză murată
kg
Ridichi de lună
kg
Castraveţi muraţi
kg
Ridichi de iarnă
kg
Pepeni verzi
kg
Sfeclă roşie
kg
Pepeni galbeni
kg
Tomate (roşii) de câmp
kg
Miez de nucă
kg
Tomate (roşii) de seră şi solarii
kg
Mere
kg
Pătlăgele vinete, de câmp
kg
Pere
kg
Pătlăgele vinete, de seră şi
Cireşe
kg
solarii
kg
Vişine
kg
Ceapă uscată
kg
Caise
kg
Usturoi uscat
kg
Piersici
kg
Ardei gras, de câmp
kg
Prune proaspete
kg
Ardei gras, de seră şi solarii
kg
Struguri de masă
kg
Ardei capia
kg
Căpşuni
kg
Gogoşari
kg
Prune afumate şi uscate
kg
Fasole verde
kg
Carne oaie şi miel
kg
Varză albă dulce, de toamnă
kg
Slănină afumată
kg
Untură porc
kg
l
Varză albă dulce, timpurie şi de
vară
kg
Lapte dulce
Conopidă
kg
Brânză (telemea) din lapte de
Varză roşie
kg
vacă
kg
Castraveţi proaspeţi, de câmp
kg
Brânză (telemea) din lapte de oaie
kg
Castraveţi proaspeţi, de seră
kg
Brânză grasă, din lapte de vacă
kg
Dovlecei
kg
Smântână
kg
Mazăre verde (păstăi)
kg
Ouă de găină
buc.
Ceapă verde
kg
Miere polifloră
kg
19
ANEXA 3
NOMENCLATORUL SORTIMENTELOR DE MĂRFURI NEALIMENTARE ŞI SERVICII
PENTRU CARE SE PRACTICĂ PREŢURI / TARIFE UNICE PE ŢARĂ
Denumire sortiment
U.M.
Mărfuri nealimentare
Denumire sortiment
U.M.
Serviciu prioritar pentru Europa,
Ziar "Libertatea"
buc.
în greutate de până la 20 g
Ziar "România liberă"
buc.
Serviciu prioritar pentru restul lumii,
Ziar "Adevărul"
buc.
în greutate de până la 20 g
Ziar "Evenimentul zilei"
buc.
Serviciu prioritar pentru Europa,
Revista "Magazin"
buc.
în greutate de 21-50 g
Revista "Magazin istoric"
buc.
Serviciu prioritar pentru restul lumii,
lei/serv.
lei/serv.
lei/serv.
Revista “Formula As”
buc.
în greutate de 21-50 g
lei/serv.
Ziar "Jurnalul Naţional"
buc.
Mandat poştal intern – tarif de înreg.
lei/serv.
Ziar "Gazeta Sporturilor"
buc.
Abonament la o căsuţă poştală
Revista “Practic în bucătărie”
buc.
nominală, pentru persoane fizice,
Revista “Tv Mania”
buc.
lunar
Revista “Libertatea pentru femei“
buc.
Serviciul de curierat rapid pentru o
Revista “Capital”
buc.
trimitere prioripost până la 100 g,
Energie electrică livrată populaţiei
(tarif CS-social) - tranşa 2 kwh/zi
lei/kWh
Energie electrică livrată populaţiei
(tarif CS-social) - tranşa 2 – 3 kwh/zi
pentru intern
lei/serv.
Poştă electronică E-POST
lei/serv.
Abon. “VOCE START” (“Voce Fix 100”)
lei/lună
lei/kWh
Abon. “VOCE SEARA & WEEKEND”
(“Voce nelimitat”)
lei/lună
lei/kWh
Abon.“VOCE MOBIL” (“Voce nelim. 200”)
lei/lună
Energie electrică livrată populaţiei
(tarif CS-social) -tranşa peste 3 kwh/zi
lei/serv.
Energie electrică livrată populaţiei
Abon. “VOCE ORIUNDE 2000+”
(tarif CR tip monom cu rezervare)
(“Voce nelimitat 200”)
lei/lună
Abon. “VOCE FIX 100”
lei/lună
Energie electrică livrată populaţiei
Abon. “VOCE FIX 1000” (“Voce nelimitat”)
lei/lună
(tarif CR tip monom cu rezervare)
Abon. Telekom “VOCE L”
lei/lună
lei/kWh
Abon. Telekom “VOCE M”
lei/lună
lei/kWh
Instalare linie telefonică principală (LTP)
- preţ rezervare
- preţ energie
lei/zi
Energie electrică livrată populaţiei
(tarif CD tip monom) - preţ energie
Abon. Telekom “VOCE S”
Energie electrică livrată populaţiei
Apel naţional în reţea, în perioada
(tarif CR2 tip monom cu rezervare)
de vârf
- preţ rezervare
lei/zi
perioadei de vârf
(tarif CR2 tip monom cu rezervare)
Apel naţional către alte reţele de
lei/kWh
telefonie fixă, în perioada de vârf
Energie electrică livrată populaţiei
Apel naţional către alte reţele de
(tarif CI tip monom cu consum inclus)
telefonie fixă, în afara per. de vârf
- abonament
lei/zi
în perioada de vârf
(tarif CI tip monom cu consum inclus)
Apel către reţele de telefonie mobilă,
lei/kWh
Servicii
tarif/min.
tarif/min.
tarif/min
Apel către reţele de telefonie mobilă,
Energie electrică livrată populaţiei
- preţ energie
tarif/min.
Apel naţional în reţea, în afara
Energie electrică livrată populaţiei
- preţ energie
lei/lună
operatie
în afara perioadei de vârf
tarif/min
tarif/min
Pachet (telefon mobil cu abonament)
pachet
Abonament lunar telefon mobil
lei/lună
Tarif pentru spaţiu locuibil
tarif/mp
Tarife convorbiri în reţea
lei/minut
Servicii de coresp.neprioritară (timbrul)
lei/serv.
Tarife convorbiri în afara reţelei
lei/minut
Servicii de mesagerie, expedieri
Tarife SMS
colete în ţară (media zonelor),
Cartele telefonie mobilă
incl. taxă avizare şi rambursare
lei/10 kg
Expedieri colete în străinătate
(lei/1 kg Germania)
lei/1 kg
Servicii speciale pentru recomandate
externe (taxă de recomandare)
lei/serv.
20
lei/SMS
lei/cartelă
Tarife convorbiri internaţionale
lei/minut
Tarif mesaj multimedia (MMS)
lei/MMS
Abonament lunar internet mobil
lei/lună
Internet mobil pe cartelă prepay
lei/cartelă
Abonament radio
lei/lună
ANEXA 3
NOMENCLATORUL SORTIMENTELOR DE MĂRFURI NEALIMENTARE ŞI SERVICII
PENTRU CARE SE PRACTICĂ PREŢURI / TARIFE UNICE PE ŢARĂ - continuare
Denumire sortiment
Abonament televizor
U.M.
lei/lună
Transport metrou pe bază de
cartelă 2 călătorii
401 - 500 km
Bilet tren Intercity clasa II
buc.
Bilet tren Intercity clasa II
201 - 250 km
Transport metrou pe bază de
abonament lunar nelimitat
301 - 350 km
lei/lună
Transport metrou pe bază de
cartelă pentru o zi
Transport metrou pe bază de
abonament lunar – 62 călătorii
clasa II, 21 – 30 km
lei/lună
bilet
clasa II, 31 – 40 km
Bilet tren Regio clasa II - 91-100 km
bilet
Abonament lunar tren Regio
Bilet tren Regio clasa I - 41-50 km
bilet
număr nelimitat de călătorii,
Bilet tren Regio clasa I - 21-30 km
bilet
clasa II, 41 – 50 km
Bilet tren Regio clasa I - 31-40 km
bilet
Abonament lunar tren Regio
Bilet tren Regio clasa I - 51-60 km
bilet
număr nelimitat de călătorii,
bilet
clasa II, 51 – 60 km
Bilet tren Regio clasa II - 21-30 km
bilet
Abonament lunar tren Regio
Bilet tren Regio clasa II - 31-40 km
bilet
număr nelimitat de călătorii,
Bilet tren Regio clasa II - 51-60 km
bilet
clasa II, 61 – 70 km
Bilet tren Regio clasa II - 61-70 km
bilet
Abonament lunar tren Regio
Bilet tren Regio clasa II - 71-80 km
bilet
număr nelimitat de călătorii,
Bilet tren Regio clasa II - 81-90 km
bilet
clasa II, 71 – 80 km
Bilet tren Regio clasa II - 101-120 km
bilet
Abonament lunar tren Regio
Bilet tren InterRegio clasa I - 141-160 km
bilet
număr nelimitat de călătorii,
Bilet tren InterRegio clasa I - 161-180 km
bilet
clasa II, 81 – 90 km
Bilet tren InterRegio clasa I - 181-200 km
bilet
Abonament lunar tren Regio
Bilet tren InterRegio clasa I - 201- 250 km
bilet
număr nelimitat de călătorii,
Bilet tren InterRegio clasa I - 251-300 km
bilet
clasa II, 91 – 100 km
Bilet tren InterRegio clasa I - 301-350 km
bilet
Abonament lunar tren Regio
Bilet tren InterRegio clasa I - 351-400 km
bilet
număr nelimitat de călătorii,
Bilet tren InterRegio clasa II - 101-120 km
bilet
clasa II,101 – 120 km
Bilet tren InterRegio clasa II
bilet
pentru elevi şi studenţi (redus),
bilet
Abonament lunar tren Regio
clasa II, 31 – 40 km
Bilet tren InterRegio clasa II
bilet
lună
lună
lună
lună
lună
lună
lună
clasa II, 41 – 50 km
lună
Abonament lunar tren Regio
bilet
pentru elevi şi studenţi (redus),
bilet
Abonament lunar tren Regio
bilet
clasa II, 61 – 70 km
Bilet tren InterRegio clasa II
clasa II, 51 – 60 km
Bilet tren InterRegio clasa II
lună
pentru elevi şi studenţi (redus),
Bilet tren InterRegio clasa II
301 - 350 km
lună
pentru elevi şi studenţi (redus),
Bilet tren InterRegio clasa II
251 - 300 km
lună
Abonament lunar tren Regio
Bilet tren InterRegio clasa II
201 - 250 km
lună
număr nelimitat de călătorii,
Bilet tren Regio clasa I - 61-70 km
181 - 200 km
bilet
Abonament lunar tren Regio
Bilet tren Regio clasa II - 41-50 km
161 - 180 km
bilet
Abonament lunar tren Regio
lunar – 62 călătorii (elevi, studenţi)
141 - 160 km
bilet
număr nelimitat de călătorii,
lei/lună
Transport metrou pe bază de abon.
121 - 140 km
bilet
Bilet tren Intercity clasa II
401 - 500 km
buc.
U.M.
Bilet tren InterRegio clasa I
buc.
Transport metrou pe bază de
cartelă 10 călătorii
Denumire sortiment
lună
Transport aerian de călători,
bilet
21
pe ruta Arad
lei/pers.
ANEXA 3
NOMENCLATORUL SORTIMENTELOR DE MĂRFURI NEALIMENTARE ŞI SERVICII
PENTRU CARE SE PRACTICĂ PREŢURI / TARIFE UNICE PE ŢARĂ - continuare
Denumire sortiment
U.M.
Transport aerian de călători,
pe ruta Baia Mare
lei/pers.
- nave clasice (31-40 km)
lei/pers.
Transport fluvial de călători
lei/pers.
Tulcea - Pardina
lei/pers.
- nave clasice (71-80 km)
lei/pers.
Transport fluvial de călători
lei/pers.
Tulcea - Sf. Gheorghe
Tulcea – Plaur
Transport aerian de călători,
pe ruta Cluj-Napoca
Tulcea – Sulina
Transport aerian de călători,
pe ruta Satu Mare
lei/pers.
simplu temporar
lei/pers.
paşaport simplu
lei/pers.
Taxă pentru obţinerea permisului
lei/pers.
Comision pentru emiterea iniţială a
electronic
Transport aerian de călători,
pe ruta Tg. Mureş
de conducere
Transport fluvial de călători
unui card
- nave clasice (101-120 km)
Comision de retragere
Tulcea – Periprava
lei/pers.
ATM-uri proprii
- nave clasice (11-20 km)
Comision de retragere
lei/pers.
ATM-urile altor bănci
- nave clasice (21-30 km)
Comision de mentenanţă
lei/pers.
22
lei/serv.
operaţie
operaţie
numerar de la
Transport fluvial de călători
Tulcea – Maliuc
lei/serv.
numerar de la
Transport fluvial de călători
Tulcea - Partizani
lei/serv.
Taxă pentru eliberarea unui
Transport aerian de călători,
pe ruta Timişoara
lei/pers.
Taxă pentru eliberarea unui paşaport
Transport aerian de călători,
pe ruta Suceava
lei/pers.
- nave clasice (81-90 km)
Transport aerian de călători,
pe ruta Sibiu
lei/pers.
Transport fluvial de călători
Transport aerian de călători,
pe ruta Oradea
lei/pers.
- nave clasice (41-50 km)
Transport aerian de călători,
pe ruta Iaşi
U.M.
Transport fluvial de călători
Transport aerian de călători,
pe ruta Constanţa
Denumire sortiment
anuală
operaţie
operaţie
METHODOLOGICAL NOTE
CONSUMER PRICE INDEX (CPI)
The consumer price index measures the overall evolution of prices for goods bought and for tariffs of
services used by the population during a certain period (current period), as against a previous period
(basic or reference period). The consumer price index is calculated only for the elements entering the
population direct consumption, excluding: consumption from own resources, expenditures for
investments and accumulation, interests paid for credits, insurance rates, fines, taxes etc., as well as
expenditures paid for the agricultural production of individual households.
Data sources
1. The prices and tariffs used by commercial units and by units providing services are registered by means
of a sampling survey carried out by the National Institute of Statistics. The specialized statistical staff
ensures the data collection based on questionnaire-books corresponding to the groups of goods (food and
non-food) and services. The statistical survey on consumer prices uses the following samples:
i) Sample of localities - is established observing the restrictions of representativity depending on the
number of inhabitants and the volume of goods sales and provisions of services. It includes 42 localities
from the urban area in which 68 research centers were selected.
ii) Sample of observation units - includes shops and units rendering services to the population from
research centers. The selection was based on the need to ensure the representativity from the viewpoint
of the volume of goods sales and provisions of services. The units in which prices / tariffs are recorded are
kept in the sample, as much as possible, for a longer period of time in order to ensure the continuity and
comparability of data series over time. The sample includes about 7200 units of which 90% represent
private ownership. The prices/tariffs established by normative documents or negotiation notes (thermal
energy, methane gas, and unique prices/tariffs by country for electric energy, rail, air and river transport,
mail and courier services, radio and TV subscriptions) are registered based on the information received
from the units setting them (Annex 3).
iii) Sample of goods and services - includes items that have an important weight in the population
consumption. The nomenclature used is divided into 3 aggregation levels: groups, positions and items as
follows:
- the group of food goods contains 54 positions with 401 items;
- the group of non-food goods contains 111 positions with 983 items;
- the group of services contains 47 positions with 457 items.
The items are individualized in the field by varieties of goods and services.
2. To the information collected through this survey is added the information resulting from the survey on
the prices for the main agricultural products sold by private producers on agro-food markets, thus
covering the main supply sources of the population (Annex 2).
Weighting system
The weights used to calculate the consumer price indices are obtained from the Household Budget
Survey (HBS) and result from the structure of monthly average expenditure of a household for the
purchase of goods and the payment of services necessary for meeting the living needs. The structure of
population expenditure is periodically analysed; when changes are significant, weights are updated. Thus,
beginning with January 2015, the CPI is calculated using the weights resulted from the structure of a
household average expenditure in 2013 (Annex 1).
23
CPI computation method
The CPI is calculated as a Laspeyres-type index with a fixed base. Beginning with January 2015, the
monthly indices with fixed base are calculated using the average prices of 2013 (2013 = 100) and the
weights of the same year resulting from the average expenditure identified by the Household Budget
Survey.
The general formula for computing the Laspeyres-type index is:
Llo = ∑ I lo (
po qo
)
∑ po qo
(1)
Llo = aggregate index of the current month (l) of 2015 as against the reference year 2013;
I lo = current month indices as against the 2013 average by aggregation steps;
po q o
= weights related to aggregation steps (relative significance of average
∑ po q o
monthly expenditure by household in 2013).
The change in the computation base (reference year) requires establishing the average prices of the
respective year for all the goods and services included in the nomenclature to be used for the calculation
of monthly price indices.
The average prices for 2013 (
v
poi ) at variety level ( vi ) were established in a different manner for the
existing goods/services and for the ones newly introduced in the nomenclature, as follows:
For items already existing in the nomenclature:
computation of the real average price of varieties reported in 2013;
imputation of the real monthly average price of all varieties for which no reporting exists (in this case, the
average price of the item computed based on varieties prices is unchanged);
computation of yearly average prices at variety level as the simple arithmetic mean of the monthly
average prices of 2013.
For items newly introduced in the nomenclature:
recording of the prices for December 2014;
assimilating the new items with those already existing in the nomenclature (the case of expenditure
positions with homogeneous structure) or directly with the expenditure position (the case of nonhomogeneous positions);
establishing the average base price at variety level as a ratio between the observed price of December
2014 and the index of the assimilated price at item or position level as against 2013.
These average prices for the 2013 reference year remain unchanged until the next change in the base.
The computation of the monthly indices with a fixed base requires the following stages:
- price indices computation at variety level:
i vi
=
pvl i
v
poi
• 100
pvl i = price of variety i recorded in the current month (l);
v
poi = yearly average of variety i prices in 2013.
24
(2)
The price of variety i recorded in the current month (
pvl i ) is computed as a simple arithmetic mean based
on the three decade records, as follows:
plvi
=
plvi + pvl i + pvl i
1
2
3
3
or
plv i = plv2i
(3)
(3′)
where:
pvl1iKl3 = nominal prices corresponding to the three decades observed during the current month
for variety
v.
i
Formula (3′) shall be used in the case of most non-foods and services assortments for which
the price collection is only carried out during the 10th-17th interval of the month.
- computation of price indices at item level as the geometric mean of variety indices, according to
the formula:
n
I lS/i13 = n
∏i
i =1
n ≤ 68
vi
(4)
n = number of outlets for prices/tariffs collection.
- computation of aggregate indices at expenditure position level, as the weighted arithmetic
mean of price indices corresponding to the items making up the expenditure position, according to the
formula:
I lP/i13 = ∑ I lS/i13 (
woS i )
∑ woS i
(5)
where:
woS i = weight (relative significance) of S i item in total consumption expenditure for 2013;
∑ woS i = sum of weights for the items included in the expenditure position for
which
prices were registered in the current month.
- computation of indices at the level groups of food goods, non-food goods and services,
as the weighted arithmetic mean of indices at the level of expenditure positions included in the group, as
follows:
I
Ci
l / 13
Pi
= ∑ I lP/i13 ( wo Pi )
∑ wo
(6)
I lC/ i13 = price index at group level in the current month (l) as against the 2013 average;
I lP/i13 = price index at position level in the current month (l) as against the 2013 average;
woPi = weight of Pi position;
∑ woPi = weight of the goods and services group.
- computation of the general consumer price index as the weighted arithmetic mean of indices
at group level:
Ci
Ci
IPC = ∑ I Cl/i13 ( wo C i ) = ∑ I Cl/i13 ( wo
)
∑ wo
1000000
25
(7)
- computation of the current month indices as against the previous month, as a ratio
between the indices with a fixed base, for all aggregation levels, according to the general formula:
∑ I l / 13 ( wo )
∑ wo
I
l / 13
=
I l/l -1 =
wo )
I l -1 / 13 ∑ I
l -1 / 13 (
∑ wo
(8)
*
*
*
With a view to ensuring the continuity in the indices series built up with different bases, a “junction
coefficient” was used, enabling the linking (junction) of the 2015 series of monthly indices (2013 = 100) to
the indices series with the base 2012 = 100. The junction coefficient was calculated as a ratio between a
Laspeyres-type index computed for December 2014 with the old base (2012 = 100) and another one of
the same type and for the same month, with the new base (2013 = 100). The comparison of two indices
computed with different bases is done by dividing the index to be compared, with the new base, multiplied
by the junction coefficient, to the index with which it should be compared, computed with the old base.
In Romania, the CPI computation methodology is harmonized with that used by the Statistical Office of the
European Union (EUROSTAT) at the level of classifications, nomenclatures, sampling and computation
methods. The COICOP classification (Classification of Individual Consumption by Purpose) agreed by
EEC/EUROSTAT/OECD ensures the comparability of indices at European level. The latest version of this
classification, adopted in July 1999, is structured into 12 divisions, broken down by in 39 groups and 93
classes of goods and services and is used beginning with January 2000.
The Harmonized Indices of Consumer Prices result from regrouping the items and positions comprised in
the nomenclature for CPI computation at national level, according to the structure and the content of
COICOP.
Since 2012, the Regulation (EU) No 1114/2010 as regards minimum standards for the quality of the HICP
weightings entered into force. The implementation of the Regulation, for 2015, means that NA data
regarding the household final monetary consumption expenditure in 2013 and expenditures from the
household budget surveys in 2013 shall be used for calculating the weights of the harmonized indexes.
The weights calculated this way are then updated to the prices of December 2014.
The monthly inflation rate represents the increase in consumer prices in one month as against the
previous month.
The monthly average inflation rate expresses the average of monthly price increases. It is
calculated as a geometrical mean of the monthly consumer price indices with a chain base, from
which the comparison base equal to 100 is substracted.
The yearly average inflation rate represents the average increase in consumer prices in one year as
against the previous year.
This rate is calculated as a ratio, expressed in percentages, between the average price index of one
year and that of the previous year, from which 100 is substracted. In their turn, the average price
indices of the two years are determined as simple arithmetic means of the monthly indices for each
year, calculated as against the same base (October 1990 = 100).
The yearly inflation rate represents the increase in consumer prices in one month of the current
year, as against the same month of the previous year. It is calculated as a ratio, expressed in
percentages, between the price index of one month of the current year and the price index of the
corresponding month of the previous year, calculated as against the same base, from which 100 is
substracted.
26
The inflation rate at the end of year represents the consumer price increase in December of one
year as against the same month of the previous year.
The inflation rate is calculated based on the product of the monthly indices with a chain base, in
relation to 100. From this product, expressed in percentages, 100 is substracted.
PRICES AND PRICE INDICES OF THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS
The price indices of the agricultural products measure the overall evolution of prices for the
agricultural products sold by the domestic agricultural producers during a certain period (called current
period) as against a previous period (called basic or reference period).
The observation and collection of the prices that are taken into account for the calculation of
average prices and price indices are performed selectively, based on the representative sale
channels, depending on the product’s nature, using a sample of 100 agro-food markets, 50 fairs,
about 150 manufacturers, about 50 wholesalers and about 60 agricultural trading companies,
agricultural research and production units.
The sample of products comprises the varieties that are representative for each product and which
are selected based on their specific characteristics: quality, kind, size, weight and age, etc. and the
most commune marketing conditions.
Prices are recorded with a weekly frequency within the agro-food market and with a monthly
frequency as regards the fairs, manufacturers, wholesalers and agricultural trading companies.
The prices have the following characteristics:
reflect the first stage of the products trading: direct sales performed by agricultural producers
or direct purchases from agricultural producers;
do not include the cost of transport, storage, etc;
do not include the subsidies on product;
do not include VAT.
Weighting system and calculation algorithm
The monthly price indices of the agricultural products are aggregated at different product
classification levels (till obtaining the index for total agricultural products), using a Laspeyers-type
formula.
The system of weights used in the calculation of monthly price indices at product level is based on
the data by county level (quantities) resulted from the statistical survey “Crop production for main
crops in 2010”- PVPC and from the statistical survey “Livestock at 1 December 2010 and animal
production in 2010” – E.P.A.
The system of weights used in the calculation of aggregate indices is obtained based on the data
resulted from the Economic Accounts for Agricultural, represents the value of the sales of products at
producer prices, in 2010.
The prices used in the calculation of monthly indices (2010 = 100) are the yearly average prices of
agricultural products during the basic period (year 2010) and the monthly prices of the current year, at
the level of the representative sale channels.
The average prices for main products sold on the agro-food markets, at locality level, are calculated
using the simple arithmetic mean of the weekly prices.
27
PRICE INDICES FOR THE MAIN
CONSUMPTION IN AGRICULTURE
PRODUCTS
THAT
REPRESENT
INTERMEDIATE
The price indices for the products that represent intermediate consumption in agriculture
(inputs) measure the variation of the prices at which these products are sold to domestic agricultural
producers in a certain period (called “current period”) as compared to a previous period (called “base
period” or “reference period”).
The observation and collection of the prices which form part of the calculation of the indices are
performed selectively, depending on the nature of the product, with the representative data sources
being chosen at the level of product groups. The statistical observation units are the economic
operators that meet the following criteria:
they produce and/or market agricultural inputs (from the domestic production or from imports);
they sell the products directly to final customers – agricultural producers (who represent the last link
in the distribution chain);
they make transactions with a great volume of products.
The sample used includes approximately 150 units observed for the collection of the selling prices of
seeds, chemical fertilisers, plant protection products (pesticides), medicines and products for
veterinary use and fodder.
The sample of products that represent intermediate consumption in agriculture includes the
representative assortments for each product, selected on the basis of the specific characteristics with
regard to quality, chemical composition, size, etc. and of the most common marketing conditions
which need to be kept constant over time as they influence the level and dynamics of the price of the
product.
Prices are recorded on a quarterly basis.
The prices have the following characteristics:
they refer to the last product marketing stage: all transactions in which the buyer is the agricultural
producer;
they reflect the transactions with a great volume of products;
they include the costs related to transport, storage, etc. from the producing company or the trader
to the agricultural holding;
they do not include subsidies on products;
they do not include the VAT.
Weighting system and calculation algorithm
The quarterly indices of the prices of the products that represent intermediate consumption in
agriculture are Laspeyres-type indices and are calculated using the annual average prices and the
quantities sold in 2010 (2010=100).
For the products for which prices are collected through the sample survey, indices are calculated at
the level of homogenous groups, using the average prices. In this case, the index is the ratio of the
average price during the current period to the average price during the reference period – 2010.
The average prices are obtained by weighting the prices at assortment level by quantities from base
period.
The indices are aggregated at various product classification levels (until obtaining the overall index –
for total products representing intermediate consumption in agriculture), using a weighting system.
The structure of the overall index includes subgroups/groups of products for which data are not
collected (e.g. Energy and lubricants), as they come from other statistical surveys conducted by the
NIS and represent either price indices already aggregated at subgroup/group level or indices at
product level which are aggregated using weights, up to the level imposed by the structure of the
overall index.
28
The system of weights used for aggregate indices is obtained from the data resulting from the
Economic Accounts for Agriculture, representing the annual value of the products that account for
intermediate consumption in agriculture in 2010.
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX (IPPI)
The industrial production price index measures the overall evolution of prices for industrial
products/services manufactured and delivered during the first marketing stage by domestic producers
during a certain period (called current period) as against a previous period (called basic or reference
period).
The coverage of the industrial production price index is represented by all the products manufactured
and sold (on the domestic and/or non-domestic market) by economic operators whose main activity is
included in the CANE Rev.2 divisions: 05 ÷ 36.
The observed variable represents the price associated to these transactions, which is to be
determined depending on the seller (economic operator), the specific nature of the product destined
for transaction, the type of buyer and other characteristics of the transaction.
The great number of transactions carried out by industrial economic operators, within the national
economy, does not allow a full monitoring. Therefore, the observation and collection of the selling
prices of the industrial products used to calculate the industrial production price index are carried out
on a representative sample of economic operators for each CANE Rev. 2 activity class, based on a
unique nomenclature of industrial products.
The industrial production price index almost fully covers the mining and quarrying sector and the
manufacturing sector, as well as the energy sector.
According to EC Council Regulation No. 1165/98 amended by Parliament and Council Regulation
No. 1158/2005 concerning short-term statistics, the index calculation does not include:
mining of uranium and thorium ores;
processing of nuclear fuel;
manufacture of weapons and ammunition;
building of ships and boats
manufacture of air and spacecraft and related machinery;
manufacture of military fighting vehicles;
sewerage;
waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery;
remediation activities and other waste management services;
production manufactured and delivered within the same enterprise (domestic consumption).
The products manufactured by the economic operators selected in the sample are treated differently
depending on their main destination, domestic market and export.
The main nomenclatures used in the calculation of the industrial production price index are:
Nomenclature of economic operators
The main data source for building up the sample of economic operators is represented by the Annual
Statistical (Structural) Bussiness Survey from reference year 2010. Based on the data from this
statistical survey, the economic operators are ordered in a descending manner by turnover in each
CANE Rev.2 activity class. The economic operators whose turnover represents at least 70% of the
total CANE Rev.2 class are kept in the sample.
The coverage obtained is between 70% and 100%.
According to the confidentiality principle, for statistical data to be published, they have to be obtained
based on a nomenclature formed of at last 3 economic operators. Therefore, for those CANE Rev.2
activities for which the industrial production price indices were calculated based on the data provided by
less than three economic operators, the data are not published in this bulletin.
29
Nomenclature of products
The monitoring and recording of the prices of the assortments manufactured and delivered by the
economic operators included in the sample will be based on an unique nomenclature of industrial
products - PRODROM which characterises the activity of sections B, C, D and E from CANE Rev. 2.
The product included in the nomenclature represents the first aggregation level of the component
assortments characterising the movement of industrial production prices.
Nomenclature of assortments
The assortment is a material good resulting from a well-defined manufacturing technological process,
having specific technical and functional characteristics. The assortment represents the elementary
level at which the price associated to transactions is monitored.
The nomenclature of assortments is not unique at national level; it is carried out at the level of each
observation unit by expert statisticians together with the specialists within the economic operator.
Building up the weighting system and the calculation algorithm
The industrial production price index is a Laspeyres-type index and is determined on the basis of a
system of constant weightings.
The system of weights used in the calculation of the industrial production price index is established
separately by destinations, as it is used for the calculation of the industrial production price index,
depending on whether the production is destined for the domestic market or for export. The weighting
values by destinations for all aggregation levels were set based on the Annual Statistical (Structural)
Business Survey from reference year 2010.
The industrial production price indices for total is calculated as a weighted arithmetic mean of the
industrial production price indices for domestic market and the industrial production price indices for
non-domestic market, on each level of aggregation (class, division, section, total industry).
The calculation of the price indices against the previous month or against the same month of the previous
year, starting from the price indices with a fixed base (year 2010=100), is done as follows:
Price indices as against the previous month: by dividing the index with a fixed base (year
2010=100) of the respective month, to the index with a fixed base (year 2010=100) of the previous
month, multiplied with 100;
Price indices as against the same month of the previous year: by dividing the index with a fixed
base (year 2010=100) of one month from respective year, to the index with a fixed base (year
2010=100) of the same month of the previous year, multiplied with 100.
CONSTRUCTION COST INDEX
The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for
construction works performed during a certain period as against a reference period.
The main nomenclatures used in the calculation of the construction cost index are:
The nomenclature of construction works by main categories of works and main
construction objects.
During the year, the construction activity is monitored taking into account the three main categories
of construction works:
- new construction works;
- capital repair works;
- current maintenance and repair works.
The new construction works represent the result of those activities which directly determine the
creation of new spaces (for housing or for other use) or the creation of new structures for the existing
civil engineering.
30
The capital repair works are all works performed for the existing buildings and construction after the
end of each functioning cycle foreseen by the technical norms and which are aimed at ensuring the
maintenance of technical and economic features throughout the standardized service duration.
The current maintenance and repair works represent all the operations (current works of masonry,
painting, heating and air conditioning, plumbing for gas distribution a.s.o.) performed on an existing
building in order to ensure the continuity in using it, to prevent its quick wear and tear and to prolong
its service life.
Each category of works is broken down by three types of construction objects:
- residential buildings;
- non-residential buildings;
- civil engineering.
The residential buildings are destined exclusively or mainly for housing (over 50% of the housing
space or of the built volume is used for housing). The institutional buildings (asylums, orphanages) are
considered residential buildings.
The non-residential buildings are destined exclusively or mainly for other aims than residential
buildings (shops, cinemas, offices, administrative spaces, industrial buildings).
Civil engineering includes those construction objects which do not have the same characteristics as
buildings and whose aim is to provide conditions for performing production activities or carrying out
social and cultural activities (roads, railways, bridges, aerodromes, stadiums, viaducts a.s.o.)
The construction works do not include the following:
- the capital repairs of equipment, which are included in the industrial branch;
- the assembly of equipment and metallic construction performed by the producing /
supplying “industrial” units.
Nomenclature of economic units
Taking into account that the construction works performed under contract represent over 80,0% of the
total volume of construction works. The infra-annual statistical research includes the enterprises
whose main activity is construction, which have their own accounting evidence and those which
perform construction works under contract, respectively.
Calculation algorithm
The construction cost index is calculated as a Laspeyres-type index with a fixed base.
The construction cost index is calculated using the cost components and weights corresponding to the
year 2010. The weighting system used in the calculation of the construction cost index is established
separately for each category of works and objects, respectively. The specific weight (structure) of
each cost component as against the total is used as a weighting element.
The main cost components are:
- material cost (represents the value of construction materials);
- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);
- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);
- transport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to
the construction site);
- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing
expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables,
communications).
The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:
- Industrial production price index for construction materials (IPPI);
- Labour force cost index in constructions;
- IPPI for construction equipment;
- IPPI for transport means;
- Consumer price index.
31
Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price
indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the
gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in
construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year
2010).
Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F
section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and
current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and
engineering construction).
Construction cost indices are provisional and are revised based on rectification retroactively
done by sample enterprises, on data previously provided.
RESIDENTIAL PROPERTY PRICE INDICES
The development of the calculation methodology started in 2008 in the framework of a collaboration
among the National Institute of Statistics (NIS), the National Bank of Romania (NBR) and the National
Union of Notaries Public from Romania (NUNPR).
The objective is to measure the quarterly evolution of residential property prices as against the year
2009 (the starting year of the survey) and not to calculate the average price per square metre or an
average value per transaction by number of rooms or usable area of the property.
Data collection
The standard method of building a price index is to collect the prices in the periods to be compared for
the exact same product or item. In practice, in the case of residential properties, this standard method
encounter difficulties in application due to several reasons, namely:
- the properties sold in different periods of time are heterogeneous. Each property sold can be
considered as a unique item. It is difficult to identify a similar property due to the qualitative
differences that may occur, even the location where the property is sold;
- transactions with the same property are sporadic. Despite the successful implementation of quality
adjustments, there may be problems in building a price index precisely because of the low
incidence of resales;
- the reduced amount of information on/number of characteristics of the sold properties.
Considering this, in order to determine the characteristics that influence the transaction price as
accurately as possible, the following information was also requested:
• location of the property;
• year of construction;
• type of building
o block of flats:
ƒ usable and built floor area
ƒ level at which the dwelling is located
o individual building:
ƒ usable and built area
ƒ land area
ƒ garage
• other qualitative characteristics:
o type of dwelling
o comfort level
o heating type
o type of finishes
o state of dwelling maintenance
o construction materials
o neighbourhood
32
The data collection began in January 2009 and is performed by the NIS with the support of all the
Chambers of Notaries Public serving the territorial level. Data are collected through the notary offices
using an electronic questionnaire with monthly periodicity.
The price variable collected through the survey on residential property prices refers to the value
declared by both parties involved in the transactions authorised by the notaries.
Calculation method
The index is a Laspeyres-type index which involves measuring the evolution of prices in the current
period as against a base period (2009) for apartment buildings, individual buildings and residential
properties overall.
In order to calculate the price index for apartments, the following criteria have been taken into
consideration:
• the usable area according to Law No 114/1996 on dwellings, updated and revised;
• expert guidance on the indicative appraisal values of real estate, provided under Law No 571/2003
on the Fiscal Code, as amended and supplemented.
To calculate the price index for individual buildings, the following criteria have been taken into
consideration:
• the usable area according to Law No 114/1996 on dwellings, updated and revised;
• expert guidance on the indicative appraisal values of real estate, provided under Law No 571/2003
on the Fiscal Code, as amended and supplemented;
• the area of the land adjacent to the dwelling is to be less than 10000 square metres.
Given the existing limitations for real estate sales, the qualitative changes that occur over time, the
method used to estimate the indices is the “hedonic” method. The hedonic method takes into account
the fact that the heterogeneous goods can be described by a set of characteristics or attributes. In the
case of dwellings, this set may include both characteristics related to the structure of the dwelling and
characteristics relating to the location of the property. Although there is no market for the evaluation of
these characteristics (they can not be sold separately), in the case of properties, supply and demand
determine by default the marginal contribution of characteristics to the property prices. The regression
techniques can be used for the estimation of these marginal contributions or the default prices.
In order to estimate the marginal contributions of the characteristics considered for describing the
residential property prices in Romania, the logarithmic regression function was used:
ln pi = β 1,τ ln si + ∑ β j ,τ * ci
The basic rule in selecting the characteristics was the existence of at least 20 observations for each
individual characteristic.
The characteristics which have been taken into account for creating the regression function were the
following:
a. location where the dwelling is situated
i. capital city or rest of the country for apartments in blocks;
ii. urban or rural area for individual buildings.
For each locality, dummy variables taking value 1 if the dwelling is situated in a certain microlocation (district for flats in the capital city, county in the other cases) or value 0 otherwise have
been created;
b. year of construction: 5 dummy variables were considered in relation to the year of construction
declared for the transacted dwelling;
c. level at which the dwelling is located: 4 dummy variables were considered depending on the floor
on which the dwelling is situated;
d. area of the dwelling: the natural logarithm value for each area was considered;
e. type of apartment: 2 dummy variables were created, one for each type of apartment (detached,
not-detached);
f. comfort type: dummy variables were created for each type of comfort (superior, comfort type I,
type II, other categories);
g. heating type: dummy variables were created for each heating type used in the sold dwelling
(central heating, own central heating, air conditioning, etc);
h. type of finishes: 3 dummy variables were built for the existing types (superior, normal, without);
33
i.
state of dwelling maintenance: 3 dummy variables were created depending on the statement of
the seller/buyer (very good, good, satisfactory);
j. neighbourhood: dummy variables were created taking into account the location of the dwelling
(near the public transport network, near shops, etc).
After applying the regression function to all the records for the year 2009, only the characteristics
having the statistical level of significance below 0.05 were kept in the model.
The model was applied to the data recorded for each quarter and the quarterly marginal contributions
for each characteristic were thus obtained.
The formula for calculating price indices at location level is a Laspeyres-type formula having as
quantitative factor qi , 0 - the number of records on each characteristic for the base year, and as
qualitative factor the values (marginal contributions) on each characteristic obtained in the current
quarter β i ,τ in the base year
IPPR =
∑β τ *q
∑β *q
i,
i ,0
i,0
i,0
β i,0 :
PRODUCTION PRICE INDICES FOR SERVICES (SPPI)
The production price indices for services measures the evolution of tariffs, charged by economic
operators for services provided by them in a certain period (called current period) from an earlier
period (called basic or reference).
The coverage of the production price index for services is represented by all the activities of economic
operators registered with the Trade Register, whose main activity is included in services (NACE Rev.
2 - 494, 501, 502, 51, 521, 5224, 531, 532, 61, 62, 631, 639, 69, 702, 71, 73, 78, 80, 812), offered
only businesses.
In terms of geographical coverage, production price indices for services has national coverage.
The main variable is the observed rate charged by operators selected in the sample for the most
representative activities included in the services provided by them.
Prices do not include value added tax (VAT).
Nomenclatures and classifications
The monitoring and recording of production prices (tariffs) for services using the following
classifications and nomenclatures:
• National Classification of Economic Activities - NACE Rev. 2;
• Classification of products and services activities - CPSA 2008;
• Nomenclature of economic operators selected in the sample;
• Nomenclature of legal actions/representative economic operations in CPSA 2008 product.
The main data source for building up the sample of economic operators is represented by the Annual
Statistical/Structural Bussiness Survey (SBS) from reference year 2010. In order to obtain additional
information and details, the data extracted from the hand in hand with those in Statistical Business
Register (REGIS).
Based on the data from this statistical survey, the economic operators are ordered in a descending
manner by turnover in each activity class. The economic operators whose turnover represents at least
50% of the total class are kept in the sample.
Weighting system
The producer price index for services is Laspeyres type and is determined on the basis of a system of
constant weightings.
The weighting values were set based on the Annual Statistical (Structural) Bussiness Survey from
reference year 2010.
34
ANNEX 1
NOMENCLATURE OF EXPENDITURE POSITIONS USED FOR CPI CALCULATION
Positions of expenditures
Total
Food goods
Weights 2013
1 mill. RON
1000000
374804
Positions of expenditures
Cheese (cottage cheese)
Weights 2013
1 mill. RON
13927
Cow fresh cheese and cream
7698
Pressed cheese
4182
1217
Flour
3203
Other types of cheese
Maize flour
2047
Butter
2312
52989
Eggs
6358
1972
Bread
Loafy products
2027
Bee honey
Biscuits
2639
Salt and spices
2597
Bakery specialties
3033
Other food products
4295
Pasta
3359
Rice
4352
Semolina, pearl barley
585
Other cereal products
1068
Vegetables
Pickles and sauerkraut
Tomato sauce
Tinned vegetables
Fruit
Non-food goods
Cotton and cotton type fabrics
Wool and wool type fabrics
14
170
Fabrics of other threads
7
1879
476
11659
Men cotton and cotton type
ready-made clothes
ready-made clothes
Men silk and silk type
Edible oil
11812
ready-made clothes
Margarine
2108
102
other fabrics
Marmelade, jam
245
Men genuine leather and
fur ready-made clothes
Sugar
7168
Men ecological leather and
Chocolate, candies
3584
fur ready-made clothes
558
Women cotton and cotton
4245
type ready-made clothes
Coffee
10915
Cocoa
326
Wine
Wine products
Beer
2686
252
brandies
Other alcoholic drinks
Non-alcoholic drinks
type ready-made clothes
1047
Women genuine leather
of other fabrics
979
and fur ready-made clothes
8104
and fur ready-made clothes
Pork
23965
Children cotton and cotton
2834
Poultry
25348
Meat specialties
Salames, sausages
4332
19789
type ready-made clothes
type ready-made clothes
6222
type ready-made clothes
1428
Children ready-made clothes
Fish
Tinned fish
Milk
13415
209
26474
35
5298
1034
1367
850
326
184
4794
449
Children silk and silk
Tinned meat
218
109
Children wool and wool
Other meat products
Raw lard, grease
95
Women ecological leather
Beef
Mutton
816
Women silk and silk
type ready-made clothes
Women ready-made clothes
11792
109
Women wool and wool
7338
Plum brandy, natural
979
Men ready-made clothes of
Fruit compote
211
5930
Men wool and wool type
10269
Other sweet products
7
Silk and silk type fabrics
tropical fruit
Rahat lakoum, khalva
14
32785
Citrics, other meridional and
Fruit syrup
440522
of other fabrics
279
864
Children leather and fur
ready-made clothes
Men knitwear
109
2006
ANNEX 1
NOMENCLATURE OF EXPENDITURE POSITIONS USED FOR CPI CALCULATION - continued
Positions of expenditures
Weights 2013
1 mill. RON
Positions of expenditures
Women knitwear
1625
Household lighting electric
Children knitwear
1489
articles
Men socks and stockings
1204
Accessories and spare parts
Women socks and stockings
1142
Children socks and stockings
442
Men genuine leather
footwear
6100
Men synthetic leather and
of substitutes footwear
2904
Women genuine leather
footwear
Women synthetic leather
and of substitutes footwear
3094
Women rubber and plastics
footwear
381
2503
Children synthetic leather
and of substitutes footwear
3094
Children rubber and plastics
footwear
727
China, faience and pottery
537
Glass and crystal
265
Household articles of
Varnishes and paints
1428
739
Diluent and other chemicals
7675
School books
1129
Fiction, technical and
Children genuine leather
footwear
Plastics household articles
other materials
7773
61
609
household articles
469
220
Metal household articles
household articles
Men rubber and plastics
footwear
for electric household appliances
Weights 2013
1 mill. RON
medical books
1088
Newspapers, magazines
3924
School supplies
3263
Other stationery
394
Radio sets, casette recorders
and stereo systems
95
TV sets
Haberdashery
457
Musical instruments
Smallware and hosiery
351
Compact discs and digital
95
1564
27
Leather goods
621
video discs
Dining rooms
272
Accessories and spare parts
Bedrooms, youth rooms
585
for audio-videos
Kitchens
422
Sport tourism articles
480
Halls
456
Cameras and shooting devices
341
Bookcases
Other furniture products by piece
34
809
Household fabrics and
recreation appliances
1338
Games, toys
1639
1061
Clocks
Towels, table cloths
1027
Genuine metal and precious
Blankets
748
stone jewelery
Carpets
904
Cars
Refrigerators
571
1115
Bicycles
360
and spare parts
Simple washing machines
310
Bicycle spare parts and
Program washing machines
690
accessories
34
Vacuum cleaners
1142
Gas stoves, gas cylinders
and accessories
electric machines and apparatus
Perfumery and cosmetics
Hygiene articles
Medicines
414
Cooking and heating
Optical articles
Technico-medical articles
135
Cooking and heating machines
Laundry soap
Toilet soap
and apparatus of solid and liquid fuel
810
Other electric household appliances
1274
653
2727
218
2020
143
14342
8621
38076
252
1612
177
2659
Detergents
16620
Tobacco and cigarettes
61531
Smokers articles and accessories
36
435
Motor accessories
Freezers
Sewing machines
95
Other cultural and
ready-made clothes
Rugs
34
41
ANNEX 1
NOMENCLATURE OF EXPENDITURE POSITIONS USED FOR CPI CALCULATION - continued
Positions of expenditures
Fire wood
Coal
Oil
Gasoline
Diesel oil and motor oils
Liquefied gas
Construction materials and installations
Weights 2013
1 mill. RON
22584
211
20
36437
7508
14118
3856
Positions of expenditures
Men barber, cosmetics, hygiene
Weights 2013
1 mill. RON
1687
Women hairdresser,
cosmetics, hygiene
Hotel unit accommodation
3223
68
Tourism, leisure, sport
7864
Cinemas, theatres, museums
9174
School, extraschool
Agricultural, handicraft inventory,
training, taxes
2686
household industry, other goods
School accommodation
4216
for agricultural production
Other non-food goods
576
2482
Motor school training
Rent
Electric energy
58926
Water, sewer, salubrity
Thermal energy
10214
Other communal services
Natural gas
33234
Mail and courier
Phone
Services
Making men clothing
Making women clothing
184674
20
116
106
9255
30351
23
354
7725
Mobile telephone
36668
Radio-TV subscription
18484
Town transport
7528
Intercity transport
7753
Repairing clothing
11
Repairing footwear
109
Taxi transport
904
Making and repairing leather goods
20
Rail transport
891
Making and repairing jewels
20
Air transport
496
Making and repairing household
articles and furniture
Road transport and other
571
Making and repairing
medical and optical articles
Repairing clocks
Photo works
122
7
150
Repairing and maintenance
of motor vehicles
Repairing electronic products
Other industrial services
330
2271
Restaurant catering
5862
Buffet, bar, beer coffee shop
catering
3645
Confectionery and pastry
1741
54
Repairing and maintenance
of dwellings
types of transport
Canteen catering
catering
Household services
Chemical laundry and cleaning
1845
110
Medical analyses, consultations,
744
Upkeeping in creches and
kindergardens
1768
Other services
723
treatments, hospitalisation
5828
Taxes
Dentist works
4992
Compulsory Auto Insurance
37
571
1385
625
1578
ANNEX 2
NOMENCLATURE OF ITEMS NOTICED IN THE AGROFOOD MARKETS FOR THE
CALCULATION OF CPI
Name of item
M.U.
Food goods
Name of item
M.U.
Green garlic
kg
Spinach
kg
Dry beans
kg
Green tomatoes
kg
Early and summer potatoes
kg
Leek
kg
Autumn potatoes
kg
Field green salad
kg
Carrots
kg
Greenhouse and solaria green salad
kg
Celery (root)
kg
Sauerkraut
kg
Early radishes
kg
Pickles
kg
Winter radishes
kg
Water melons
kg
Red beet
kg
Yellow melons
kg
Field (red) tomatoes
kg
Kernel
kg
Greenhouse and solaria (red) tomatoes
kg
Apples
kg
Field eggplants
kg
Greenhouse and solaria
Pears
kg
Cherries
kg
eggplants
kg
Morello cherries
kg
Dry onion
kg
Apricots
kg
Dry garlic
kg
Peaches
kg
Field green pepper
kg
Fresh plums
kg
Greenhouse and solaria green pepper
kg
Grapes
kg
Red pepper
kg
Strawberries
kg
Bellpepper
kg
Smoked and dry plums
kg
Green beans
kg
Mutton and lamb
kg
Autumn white sweet cabbage
kg
Smoked lard
kg
Pork grease
kg
Early summer white
sweet cabbage
kg
Sweet milk
Cauliflower
kg
Cow milk cheese
Red cabbage
kg
(cottage cheese)
kg
Field fresh cucumbers
kg
Sheep milk cheese (cottage cheese)
kg
Greenhouse fresh cucumbers
kg
Cow milk fat cheese
kg
Pumpkins
kg
Cream
Green peas (pods)
kg
Hen eggs
Green onion
kg
Polyflower honey
38
l
kg
piece
kg
ANNEX 3
NOMENCLATURE OF ITEMS OF NON-FOOD GOODS AND SERVICES FOR WHICH UNIQUE
PRICES/TARIFFS PER COUNTRY ARE PRACTISED
Name of item
M.U.
Name of item
piece
of parcels inside the country
Non-food goods
Newspaper "Libertatea"
Services of parcel post, delivery
Newspaper "România Liberă"
piece
(average of zones), including
Newspaper "Adevărul"
piece
endorsement and refunding fees
Newspaper "Evenimentul zilei"
piece
Delivery of parcels abroad
Magazine "Magazin"
piece
(RON/1 kg Germany)
Magazine "Magazin istoric"
piece
Special services for external
Magazine “Formula AS“
piece
registered letters (registered fee)
Newspaper “Jurnalul Naţional“
piece
Prioripost service for Europe,
Newspaper “Gazeta Sporturilor“
piece
up to 20 grams weight
Magazine “Practic în bucătărie”
piece
Prioripost service for other
Magazine “Tv Mania”
piece
up to 20 grams weight
Magazine “Libertatea pentru femei”
piece
Prioripost service for Europe,
Magazine “Capital”
piece
Electric energy delivered to the population
(tariff CS) - instalment 2 kWh/day
RON/kWh
RON/kWh
Electric energy delivered to the population
(tariff CS) - instalment over 3 kWh/day
RON/kWh
RON/service
RON/service
Monthly nominal mailbox subscription
RON/service
Fast mail service for a prioripost
RON/day
the country
RON/service
Electronic mail E-POST
RON/service
Subscription “VOCE START”
("Voce Fix 100")
RON/kWh
Electric energy delivered to the population
RON/kWh
("Voce nelim.200")
Subscription “VOCE ORIUNDE 2000+”
RON/day
(tariff CR2 monom type with reservation)
RON/month
Subscription "VOCE MOBIL"
(tariff CR2 monom type with reservation)
Electric energy delivered to the population
RON/month
Subscription "VOCE SEARA &
WEEKEND" ("Voce nelimitat")
Electric energy delivered to the population
- energy price
RON/service
RON/service
(tariff CR monom type with reservation)
- reservation price
RON/service
of 21-50 grams weight
Electric energy delivered to the population
(tariff CD – monom type) – energy price
RON/service
delivery up to 100 grams inside
(tariff CR monom type with reservation)
- energy price
RON/ 1 kg
Internal money order – recording tariff
for natural persons monthly
Electric energy delivered to the population
- reservation price
of 21-50 grams weight
RON/10 kg
Prioripost service for other
Electric energy delivered to the population
(tariff CS) - instalment 2 - 3 kWh/day
M.U.
RON/month
("Voce nelim.200")
RON/month
Subscription “VOCE FIX 100”
RON/month
Subscription “VOCE FIX 1000”
("Voce nelimitat")
RON/month
Electric energy delivered to the population
Telekom subscription "VOCE L"
RON/month
(tariff CI monom type consuming included)
Telekom subscription "VOCE M"
RON/month
Telekom subscription "VOCE S"
RON/month
- subscription
RON/kWh
RON/day
Electric energy delivered to the population
Main phone line installation (LTP)
operation
(tariff CI monom type consuming included)
National call in peak time network
tariff/min
National call off-peak time network
tariff/min
- energy price
RON/kWh
National call in peak time to other fixed
networks
Services
Tariff for living space
Nonprioripost mail services - (stamp)
tariff/min
National call off-peak time to other fixed
tariff sq.m
RON/service
networks
in peak time
39
tariff/min
Call to mobile telephone networks
tariff/min
ANNEX 3
NOMENCLATURE OF ITEMS OF NON-FOOD GOODS AND SERVICES FOR WHICH UNIQUE
PRICES/TARIFFS PER COUNTRY ARE PRACTISED - continued
Name of item
M.U.
Call to mobile telephone networks
off-peak time
tariff/min
Package (mobile telephone subscription)
package
Mobile telephone monthly subscription
Network calls tariffs
RON/month
RON/min
Out of network calls tariffs
RON/min
SMS tariffs
RON/SMS
Mobile telephone cards
RON/card
International calls tariffs
RON/min
Multimedia message tariff(MMS tariff)
Mobile internet montly subscription
Mobile internet on prepay card
RON/MMS
RON/month
RON/card
Radio subscription
RON/month
TV subscription
RON/month
Subway transport (2 ways card)
piece
Subway transport (10 ways card)
piece
Subway monthly unlimited subscription
transport
RON/month
Subway transport based on
one day card
piece
Subway monthly supscription
transport – 62 ways
Ticket Regio train II nd class, 41-50 km
M.U.
Ticket InterRegio train II
141-160 km
nd
class,
ticket
Ticket InterRegio train II nd class,
161-180 km
ticket
Ticket InterRegio train II nd class,
181 - 200 km
ticket
Ticket InterRegio train II nd class,
201 - 250 km
ticket
Ticket InterRegio train II
251 - 300 km
nd
class,
ticket
Ticket InterRegio train II nd class,
301 - 350 km
ticket
Ticket InterRegio train I st class,
401 - 500 km
ticket
Ticket Intercity train II nd class,
201 - 250 km
ticket
Ticket Intercity train II
301 - 350 km
nd
class,
Ticket Intercity train II nd class,
401 - 500 km
RON/month
unlimited number of travels, II nd class,
21 - 30 km
RON/month
Monthly subscription Regio train,
ticket
unlimited number of travels, II nd class,
31 - 40 km
Ticket Regio train I st class, 41-50 km
ticket
Monthly subscription Regio train,
Ticket Regio train I st class, 21-30 km
ticket
Ticket Regio train II
nd
class, 91-100 km
ticket
class, 31-40 km
ticket
unlimited number of travels, II nd class,
41 - 50 km
Ticket Regio train I st class, 51-60 km
ticket
Monthly subscription Regio train,
Ticket Regio train I st class, 61-70 km
ticket
Ticket Regio train I
st
class, 21-30 km
ticket
unlimited number of travels, II nd class,
51 - 60 km
class, 31-40 km
ticket
Monthly subscription Regio train,
Ticket Regio train II nd class, 51-60 km
ticket
Ticket Regio train II
nd
Ticket Regio train II
nd
class, 61-70 km
ticket
unlimited number of travels, II nd class,
61 - 70km
Ticket Regio train II nd class, 71-80 km
ticket
Monthly subscription Regio train,
Ticket Regio train II nd class, 81-90 km
ticket
Ticket Regio train II
nd
ticket
unlimited number of travels, II nd class,
71 - 80 km
Ticket InterRegio train I st class, 141-160 km
ticket
Monthly subscription Regio train,
Ticket InterRegio train I st class, 161-180km
ticket
Ticket InterRegio train I st class, 181-200 km
ticket
unlimited number of travels, II nd class,
81 - 90 km
class, 201-250 km
ticket
Monthly subscription Regio train,
Ticket InterRegio train I st class, 251-300 km
ticket
Ticket Regio train II
nd
class, 101-120 km
Ticket InterRegio train I
st
class, 301-350 km
ticket
unlimited number of travels, II nd class,
91 - 100 km
Ticket InterRegio train I st class, 351-400 km
ticket
Monthly subscription Regio train,
Ticket InterRegio train II nd cls., 101-120 km
ticket
unlimited number of travels, II nd class,
101 - 120 km
Ticket InterRegio train I
st
Ticket InterRegio train II
nd
cls., 121-140 km
ticket
ticket
Monthly subscription Regio train,
Subway monthly supscription
transport – 62 ways (pupils, students)
Name of item
ticket
40
month
month
month
month
month
month
month
month
month
ANNEX 3
NOMENCLATURE OF ITEMS OF NON-FOOD GOODS AND SERVICES FOR WHICH UNIQUE
PRICES/TARIFFS PER COUNTRY ARE PRACTISED - continued
Name of item
M.U.
Monthly subscription Regio train,
classical ships (11 - 20 km)
month
II class, 51 - 60 km
Monthly subscription Regio train,
via Arad
month
RON/person
RON/person
RON/person
RON/person
simple passport
RON/service
Fee to get the driving licence
RON/service
RON/person
In cash withdrawal commission
RON/person
In cash withdrawal commission
from other banks ATM
transaction
RON/person
Annual maintenance commission
transaction
issue of one card
from owns ATM
RON/person
RON/person
River passenger transport classical ships (101 - 120 km)
Tulcea – Periprava
RON/service
Commission for the initial
Air passenger transport
via Tg.Mureş
simple passport
RON/person
Air passenger transport
via Timişoara
RON/person
Fee to release an electronic
Air passenger transport
via Suceava
Tulcea - Sf. Gheorghe
Fee to release a temporary
Air passenger transport
via Sibiu
RON/person
River passenger transport classical ships (81 - 90 km)
RON/person
Air passenger transport
via Satu-Mare
RON/person
classical ships (71 - 80 km)
Tulcea - Sulina
Air passenger transport
via Oradea
Tulcea - Pardina
River passenger transport -
Air passenger transport
via Iaşi
RON/person
classical ships (41 - 50 km)
month
Air passenger transport
via Cluj-Napoca
Tulcea - Plaur
River passenger transport -
Air passenger transport
via Constanţa
RON/person
classical ships (31 - 40 km)
Air passenger transport
via Baia Mare
Tulcea - Maliuc
River passenger transport -
for pupils and students (lower price)
II nd class, 61 - 70 km
Air passenger transport
RON/person
classical ships (21 - 30 km)
month
for pupils and students (lower price)
nd
Tulcea – Partizani
River passenger transport -
for pupils and students (lower price)
II nd class, 41 - 50 km
Monthly subscription Regio train,
M.U.
River passenger transport -
for pupils and students (lower price)
II nd class, 31 - 40 km
Monthly subscription Regio train ,
Name of item
RON/person
41
transaction
transaction
DINAMICA PREŢURILOR ÎN LUNA
IANUARIE 2015
PRICE DYNAMICS IN JANUARY 2015
Evoluţia preţurilor bunurilor şi serviciilor de
consum în luna ianuarie 2015 faţă de luna
decembrie 2014.
Evolution of prices for consumer goods and
services in January 2015 as against December
2014.
Rata inflaţiei în luna ianuarie 2015 faţă de luna
decembrie 2014 a fost 0,4%.
The inflation rate in January 2015 as against
December 2014 was 0.4%.
Rata lunară a inflaţiei în prima lună a anului 2015
pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii este
prezentată în tabelul următor:
The monthly inflation rate in the first month of the
year 2015 per total and by groups of goods and
services is presented in the following table:
Ianuarie
January
Total
0,4
Mărfuri alimentare
0,6
Food goods
Mărfuri nealimentare
0,2
Non-food goods
Servicii
0,6
Services
Preţurile produselor din grupa de mărfuri alimentare
au fost mai mari cu 0,6%. Au crescut preţurile la
alte legume şi conserve de legume (+6,3%), cartofi
(+3,0%), fructe proaspete (+2,7%), ouă (+1,3%),
cafea (+0,3%), lapte şi produse lactate, alte
produse alimentare, peşte şi conserve din peşte
(+0,2%), carne, preparate şi conserve din carne,
pâine, produse de franzelărie şi specialităţi (+0,1%).
Scăderi de preţuri s-au înregistrat pentru fasole
boabe (-0,8%), citrice şi alte fructe meridionale (-0,7%),
zahăr (-0,5%), ulei comestibil (-0,2%).
The products prices in the food group were higher
by 0.6%. Price increases were registered for other
vegetables and tinned vegetables (+6.3%), potatoes
(+3.0%), fresh fruit (+2.7%), eggs (+1.3%), coffee
(+0.3%), milk and dairy products, other food goods,
fish and tinned fish (+0.2%), meat, meat products
and tinned meat, bread, loaf products, specialties
(+0.1%). Price decreases have been observed for
beans (-0.8%), citrus and other southern fruit
(-0.7%), sugar (-0.5%), edible oil (-0.2%).
Preţurile mărfurilor nealimentare au crescut în
medie cu 0,2%. S-au observat creşteri ale preţurilor
la energie electrică, gaze şi încălzire centrală
(+2,7%), îmbrăcăminte, articole de galanterie,
pasmanterie şi mercerie, produse cultural-sportive,
alte mărfuri nealimentare (+0,2%), articole de
igienă, cosmetice şi medicale, încălţăminte, articole
chimice, produse de uz casnic, mobilă (+0,1%). Au
scăzut preţurile la combustibili (-2,5%).
The non-food goods prices rose in average by
0.2%. Price increases were observed for electric
energy, gas and central heating (+2.7%), clothing,
hosiery, small wares articles, trimmings, culturalsports products, other non-food products (+0.2%),
hygienic, cosmetic and medical articles, footwear,
chemicals, household appliances, furniture (+0.1%).
Prices were down in the case of fuels (-2.5%).
Tarifele serviciilor au crescut cu 0,6%. Au crescut
tarifele pentru alte servicii (+2,0%), îngrijire
medicală (+1,9%), apă, canal, salubritate (+1,0%),
poştă şi telecomunicaţii (+0,5%), transport urban
(+0,4%), cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu
învăţământul şi turismul, transport interurban
(+0,2%), restaurante, cafenele, cantine, chirie,
igienă şi cosmetică (+0,1%).
The tariffs for services went up by 0.6%. Tariffs
were raised for other services (+2.0%), medical care
(+1.9%), water, sewerage, sanitation (+1.0%), mail
and telecommunications (+0.5%), urban transport
(+0.4%), cinemas, theatres, museums, expenditures
for education and tourism, interurban transport
(+0.2%), restaurants, cafes, canteens, rent, hygiene
and cosmetics (+0.1%).
Evoluţia preţurilor bunurilor şi serviciilor de
consum în luna ianuarie 2015 faţă de luna
ianuarie 2014.
Evolution of prices for consumer goods and
services in January 2015 as against January
2014.
Rata inflaţiei în ianuarie 2015 comparativ cu
aceeaşi lună a anului 2014 a fost 0,4%.
The inflation rate in January 2015 as compared to
the same month in 2014 was 0.4%.
Preţurile mărfurilor alimentare au scăzut cu 0,7%,
cele ale mărfurilor nealimentare au crescut cu
0,6%, iar tarifele serviciilor s-au majorat cu 2,2%.
The food prices went down by 0.7%, the non-food
goods prices went up by 0.6% and the services
tariffs were raised by 2.2%.
42
În cadrul grupei de mărfuri alimentare, scăderi
importante de preţuri s-au înregistrat pentru
următoarele mărfuri: cartofi (-36,9%), zahăr
(-18,4%), ulei comestibil (-7,8%), fructe şi conserve
din fructe (-2,0%), produse de morărit (-0,7%).
Creşteri de preţ s-au observat la ouă (+8,1%),
miere de albine (+7,9%), alte legume şi conserve
de legume (+3,0%), fasole boabe (+2,2%), peşte şi
conserve din peşte (+1,5%), băuturi alcoolice
(+1,4%), lapte şi produse lactate, cafea (+1,2%),
alte produse alimentare (+0,9%), carne, preparate
şi conserve din carne (+0,8%), pâine, produse de
franzelărie şi specialităţi (+0,5%).
Within the food group, important price decreases
were registered for the following goods: potatoes
(-36.9%), sugar (-18.4%), edible oil (-7.8%), fruit and
tinned fruit (-2.0%), milling products (-0.7%). Price
increases were observed for eggs (+8.1%), honey
(+7.9%), other vegetables and tinned vegetables
(+3,0%), beans (+2.2%), fish and tinned fish
(+1.5%), alcoholic beverages (+1.4%), milk and
dairy products, coffee (+1.2%), other food goods
(+0.9%), meat, meat products and tinned meat
(+0.8%), bread, loaf products, specialties (+0.5%).
Creşterea preţurilor la mărfurile nealimentare cu
0,6% a fost determinată de creşteri ale preţurilor la
tutun, ţigări (+4,2%), încălţăminte din piele (+2,7%),
îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi
mercerie, produse de uz casnic, mobilă (+1,9%),
alte mărfuri nealimentare (+1,7%), energie electrică
(+1,5%), gaze naturale, produse cultural-sportive
(+1,4%), articole chimice (+1,2%), articole de
igienă, cosmetice şi medicale (+0,9%). Au scăzut
preţurile la combustibili (-5,4%), energie termică
(-1,7%).
The rise in the non-food goods prices by 0.6% was
induced by price increases for tobacco, cigarettes
(+4.2%), upper leather footwear (+2.7%), clothing,
hosiery, small wares articles, trimmings, household
appliances, furniture (+1.9%), other non-food
products (+1.7%), electric energy (+1.5%), natural
gas, cultural-sports products (+1.4%), chemicals
(+1.2%), hygienic, cosmetic and medical articles
(+0.9%). Prices were down in the case of fuels
(-5.4%), heat energy (-1.7%).
Tarifele serviciilor au crescut cu 2,2% în principal
pentru alte servicii (+7,7%), îngrijire medicală
(+6,9%), alte servicii cu caracter industrial (+3,9%),
apă, canal, salubritate (+3,5%), igienă şi cosmetică
(+3,2%), restaurante, cafenele, cantine (+2,9%),
reparaţii auto, electronice şi lucrări foto (+2,7%),
cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu
învăţământul şi turismul (+2,5%). Creşteri sub
media grupei s-au înregistrat pentru confecţionat şi
reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte (+2,1%),
abonamente radio şi televiziune (+1,7%), transport
interurban (+1,6%), chirie (+1,5%). S-au observat
scăderi de tarife pentru telefon (-0,7%).
The services tariffs were increased by 2.2%, mainly
for other services (+7.7%), medical care (+6.9%),
other services of industrial nature (+3.9%), water,
sewerage, sanitation (+3.5%), hygiene and
cosmetics (+3.2%), restaurants, cafes, canteens
(+2.9%), motor and electronic repairs and photo
works (+2.7%), cinemas, theatres, museums,
expenditures for education and tourism (+2.5%).
Tariff raises below the group average were
registered for making and repairing clothing and
footwear (+2.1%), radio-TV subscriptions (+1.7%),
interurban transport (+1.6%), rent(+1.5%). Tariffs
decreases were observed for telephone (-0.7%).
Evoluţia indicilor parţiali, calculaţi prin excluderea
din IPC a anumitor componente, este prezentată în
tabelul de mai jos:
The evolution of partial indices, computed by
excluding some CPI components, is shown in the
table below:
Ianuarie 2015 în % faţă de:
January 2015 in % as against:
Decembrie 2014
Ianuarie 2014
December 2014
January 2014
100,43
100,41
Total IPC
Total IPC exclusiv băuturi
Total CPI
Total CPI excluding alcoholic
alcoolice şi tutun
100,47
100,12
beverages and tobacco
Total IPC exclusiv combustibili
100,68
100,92
Total CPI excluding fuels
100,17
100,23
Total CPI excluding administered prices*
Total IPC exclusiv produsele
ale căror preţuri sunt reglementate*
)
*
Prod use ale căro r preţuri sunt regl ementate: medi ca mente, ene rgie electrică, gaze natural e, ener gie te rmică, chirii sta bilite
d e a dmini straţia locală , apă, cana l, sa lubritate, transpo rt urban în comun, transpo rt C.F.R., transpor t pe apă , p oştă şi cu rier,
a bona ment ra dio-TV ,ser vicii de el ibera re car te de id entita te , permi s auto, paşapo rt.
)
* The admini stere d pri ce s are : medicine s, el ectric e nerg y, ga s, heat en ergy, ren t e stab lished by local govern men t, wa ter , sewerage ,
san ita tio n, urba n transpo rt, ra ilway, tra nsport by inla nd waterway, post services, radio -TV sub scrip tio n, services or the issuan ce
o f iden tity car ds, driving li ce nces an d passports.
43
Evoluţia preţurilor produselor agricole
Evolution of agricultural products prices
•
•
în luna ianuarie 2015, comparativ cu luna
ianuarie 2014, preţurile produselor agricole
au scăzut cu -6,89%.
Această scădere s-a datorat în principal produselor
vegetale ale căror preţuri au avut o contribuţie de
-7,21 puncte procentuale la evoluţia pe ansamblu a
preţurilor produselor agricole.
Produsele de origine animală au participat la
această evoluţie a preţurilor cu 0,32 puncte
procentuale.
in January 2015, compared to January
2014, prices of agricultural products
decreased by -6.89%.
This decrease was mainly due to crop products,
whose prices had a contribution of -7.21
percentage points to the overall evolution of
agricultural products prices.
The animal products contributed to this evolution
of prices by 0.32 percentage points.
Contribuţia principalelor grupe de produse la evoluţia preţurilor produselor
agricole, în ianuarie 2015 faţă de ianuarie 2014
Contribution of main groups products to the agricultural products prices
in January 2015 as against January 2014
PRODUSE ANIMALE
ANIMAL PRODUCTS
0,32
PRODUSE VEGETALE
CROP PRODUCTS
-7,21
-8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0
0,0
1,0
2,0
Preţurile produselor vegetale au scăzut cu -10,61%.
Această evoluţie a preţurilor înregistrată pe total
produse vegetale în luna ianuarie 2015, faţă de
aceiaşi lună a anului precedent, a fost determinată
în principal, de scăderea preţurilor la cartofi (-45,77%),
soia (-16,76%), porumb boabe (-15,18%), ceapă
uscată (-14,71%), morcovi (-3,99%), mere de masă
(-1,77%), grâu (-1,13%).
Creşteri ale preţurilor au fost la varză de toamnă cu
39,78%, floarea soarelui cu 17,26%, pere de masă
cu 8,05%, orz şi orzoaică cu 2,46%, fasole boabe
cu 1,66%.
The crop products prices decreased by -10.32%.
This evolution registered for the prices of crop
products, in January 2015 as against January
2014, was mainly due to the price decreases of
potatoes (-45.77%), soy (-16.76%), maize (-15.18%),
dry onion (-14.71%), carrots (-3.99%), apples
(-1.77%), wheat (-1.13%).
Preţurile produselor animale au crescut cu
0,98%. Evoluţia acestor preţuri s-a datorat în
principal creşterii preţurilor la miere de albine cu
14,63%, carne de pasăre - în greutate vie cu
10,00%, ouă de găină cu 7,30%, carne de ovine în greutate vie cu 3,04%, lapte de vacă cu 1,40%.
Scăderi ale preţurilor au fost la carne de porcine - în
greutate vie (-14,06%).
The prices of animal products increased by
0.98%. This price evolution was basically due to
the increased in the prices of honey by 14.63%,
poultry – live animal weight by 10.00%, eggs by
7.30%, mutton – live animal weight by 3.04%, cow
milk by 1.40%.
Price decreases were experienced for pork – live
animal weight (-14.06%).
Evoluţia preţurilor producţiei industriale
Evolution of industrial producer prices
•
•
Price increases were experienced for autumn
cabbage by 39.78%, sunflowers by 17.26%, pears
by 8.05%, two-row barley by 2.46%, dry beans by
1.66%.
Faţă de luna decembrie 2014, preţurile
producţiei industriale au scăzut în ianuarie
2015 cu 0,3%.
As against December 2014, the industrial
producer prices decreased by 0.3% in
January 2015.
În luna ianuarie 2015, comparativ cu luna
precedentă, preţurile producţiei industriale au
scăzut cu 0,3%.
In January 2015 compared with the previous
month, industrial producer prices scored a
decreased of 0.3%.
Contribuţia la această descreştere a avut-o atât
evoluţia descendentă a preţurilor producţiei
industriale pe piaţa internă (au contribuit cu -0,01
puncte procentuale), cât şi a preţurilor producţiei
industriale pe piaţa externă (au contribuit cu -0,26
puncte procentuale).
Contribution to this decrease was the descendent
evolution of both industrial producer prices:
domestic market (-0.01 percentage points) and
non-domestic market (-0.26 percentage points).
44
Contribuţia pe cele două pieţe (internă şi externă) la evoluţia IPPI
în luna ianuarie 2015 com parativ cu luna decem brie 2014
Contribution to IPPI evolution, by markets (domestic and non-domestic)
in January 2015 in comparison with the December 2014
PIAŢA EXTERNĂ
NON-DOMESTIC MARKET
-0,26
PIAŢA INTERNĂ
DOMESTIC MARKET
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
-0,01
0,0
Pe sectoare de activitate, în luna ianuarie 2015
faţă de luna decembrie 2014, preţurile la producţia
şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat au crescut cu 2,8%, iar
cele la distribuţia apei; salubritate, gestionarea
deşeurilor, activităţi de decontaminare au crescut
cu 0,3%. Preţurile din industria extractivă şi cele din
industria prelucrătoare au scăzut cu 5,9%, respectiv
0,7%.
În industria prelucrătoare, creşteri semnificative de
preţuri s-au înregistrat la produsele din ramurile:
fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
(+1,9%),
prelucrarea
lemnului,
fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale
vegetale împletite (+1,7%), fabricarea altor mijloace
de transport (+0,7%), fabricarea produselor textile
(+0,7%), alte activităţi industriale n.c.a. (+0,7%),
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+0,5%),
industria metalurgică (+0,5%), fabricarea de mobilă
(+0,5%).
Scăderi de preţuri au avut loc la produsele din
ramurile: fabricarea produselor de cocserie şi a
produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
(-13,3%), fabricarea calculatoarelor şi a produselor
electronice
şi
optice
(-3,9%),
fabricarea
substanţelor şi a produselor chimice (-1,0%),
fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
(-0,5%).
In manufacturing, price increases were registered
for: manufacture of machinery and equipment
n.e.c. (+1.9%), manufacture of wood and of
products of wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and plainting
materials (+1.7%), manufacture of other transport
equipment (+0.7%), manufacture of textiles
(+0.7%),
other
manufacturing
(+0.7%),
manufacture of wearing apparel (+0.5%),
manufacture of basic metals (+0.5%), manufacture
of furniture (+0.5%).
Comparativ cu luna ianuarie 2014, creşteri de
preţ s-au înregistrat la producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat (+5,1%) şi la distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
(+3,2%).
Industria
extractivă
şi
industria
prelucrătoare au înregistrat scăderi de preţ cu
10,4%, respectiv 3,4%.
As compared to January 2014, price increases
were registered for electricity, gas, steam and air
conditioning supply (+5.1%) and water supply;
sewerage, waste management and remediation
activities (+3.2%). Mining and quarrying and
manufacturing scored a decrease of 10.4%,
respectively 3.4%.
Pe marile grupe industriale creşteri semnificative
de preţuri se remarcă în industria bunurilor de
folosinţă îndelungată (+1,2%) şi industria bunurilor
de uz curent (+0,8%). Industria energetică, industria
bunurilor de capital şi industria bunurilor
intermediare au înregistrat scăderi de preţ cu 6,8%,
1,9%, respectiv 0,4%.
By main industrial groups, significant increases in
the prices were experienced for the durable
consumer goods industry (+1.2%) and the nondurable consumer goods industry (+0.8%). The
energy industry, the capital goods industry and the
intermediate goods industry scored a decrease of
6.8%, 1.9%, respectively 0.4%.
By sectors of activity, in January 2015 as
against December 2014, electricity, gas, steam
and air conditioning supply scored an increased of
2.8%,
water
supply;
sewerage,
waste
management and remediation activities scored an
increased of 0.3%. Mining and quarrying and
manufacturing scored a decreased of 5.9%,
respectively 0.7%.
Price decreases were registered for: manufacture
of coke and refined petroleum products (-13.3%),
manufacture of computer, electronic and optical
products (-3.9%), manufacture of chemicals and
chemical products (-1.0%), manufacture of rubber
and plastic products (-0.5%).
45
Comparaţii internaţionale
International comparisons
Rata inflaţiei la nivelul Uniunii Europene (UE)
înregistrată în luna ianuarie 2015 comparativ cu
luna decembrie 2014 a fost -1,3%.
The inflation rate at the European Union level (EU)
registered in January 2015 as against December
2014 was -1.3%.
Cele mai scăzute niveluri ale ratei inflaţiei din ţările
membre ale Uniunii Europene (UE) au fost
înregistrate în Italia (-2,5%), Spania (-2,2%) şi
Belgia (-2,1%). Cel mai ridicat nivel s-a înregistrat
în Letonia (+0,1%).
The lowest levels of the inflation rate within the
Member States of the European Union (EU) were
reached in Italy (-2.5%), Spain (-2.2%) and
Belgium (-2.1%). The highest level was registered
in Latvia (+0.1%).
●
•
În România, rata inflaţiei a fost 0,3%, cu 1,6
puncte procentuale peste media UE.
In Romania, the inflation rate was 0.3%,
higher by 1.6 procentage points than the
EU average.
2005 = 100
Dec.
2014
Dec.
2014
Uniunea Europeană/ European Union (28 countries)
Zona Euro/ Euro area
Belgia / Belgium
Bulgaria / Bulgaria
Republica Cehă / Czech Republic
Danemarca / Denmark
Germania / Germany
Estonia / Estonia
Irlanda / Ireland
Grecia / Greece
Spania / Spain
Franţa / France
Croaţia / Croatia
Italia / Italy
Cipru / Cyprus
Letonia / Latvia
Lituania / Lithuania
Luxemburg / Luxembourg
(Grand-Duché)
Ungaria / Hungary
Malta / Malta
Olanda / Netherlands
Austria / Austria
Polonia / Poland
Portugalia / Portugal
România / Romania
Slovenia / Slovenia
Slovacia / Slovakia
Finlanda / Finland
Suedia / Sweden
Regatul Unit / United Kingdom
Ian.
2015
Jan.
2015
Rata lunară
Ian. 2015
faţă de
Dec. 2014
Monthly rates
Jan. 2015
as against
Dec. 2014
120,80
117,79
120,13
141,99
122,2
117,1
116,3
143,13
108,9
118,07
120,27
115,47
124,38
120,0
116,90
146,71
139,46
119,26 p
115,95 p
117,58
141,03 p
122,1
116,4
114,8
142,55
108,1
116,68
117,66
114,17
123,72
117,0
115,82
146,79
137,69
-1,3 p
-1,6 p
-2,1
-0,7 p
-0,1
-0,6
-1,3
-0,4
-0,7
-1,2
-2,2
-1,1
-0,5
-2,5
-0,9
0,1
-1,3
122,24
143,11
119,22
115,74
121,36
124,8
116,27
154,35
123,54
122,37
121,93
114,67
128,2
120,84
142,89
117,87
114,31 p
119,73 p
124,4
114,54
154,78
122,06
122,22
121,03
113,41
127,1
-1,1
-0,2
-1,1
-1,2 p
-1,3 p
-0,3
-1,5
0,3
-1,2
-0,1
-0,7
-1,1
-0,9
r
Sursa datelor / Data sources: Eurostat
r – date revizuite / revised data ; p – date provizorii / provisional data ; e – date estimate / estimated data.
46
MODIFICAREA PREŢURILOR - MEDIE LUNARĂ
1. CHANGE OF PRICES - MONTHLY AVERAGE
%
Total - rata inflaţiei
Total - rate of inflation
Mărfuri
alimentare
Food goods
Mărfuri
nealimentare
Non-food goods
Servicii
Services
10,3
9,6
12,1
4,1
2,1
3,8
8,0
2,9
3,7
2,9
2,2
1,4
1,1
0,7
0,7
0,4
0,5
0,5
0,4
0,6
0,3
0,4
0,1
0,1
0,4
12,0
10,2
11,6
4,2
1,9
3,7
7,8
2,0
2,6
3,2
2,0
1,2
1,1
0,6
0,5
0,1
0,7
0,5
0,0
0,5
0,1
0,5
-0,2
0,0
0,6
9,0
9,3
12,9
3,7
2,0
4,0
7,7
3,2
4,0
2,7
2,3
1,4
1,1
0,9
0,8
0,7
0,3
0,5
0,6
0,8
0,4
0,4
0,3
0,1
0,2
9,1
8,4
11,8
4,7
2,9
3,6
9,7
4,4
5,7
2,7
2,6
1,6
1,2
0,7
1,0
0,4
0,7
0,6
0,6
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,6
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ianuarie / January - 2015
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA IANUARIE 2015 FAŢĂ DE LUNA OCTOMBRIE 1990
2. CONSUMER PRICE INDICES IN JANUARY 2015 AS AGAINST OCTOBER 1990
procente
percentage
408360,50
288153,04
451040,93
768192,94
TOTAL
Mărfuri alimentare / Food goods
Mărfuri nealimentare / Non-food goods
Servicii / Services
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM (IPC) – AGREGĂRI SPECIALE
3. CONSUMER PRICE INDEX (CPI) – SPECIAL AGGREGATES
Ianuarie 2015 faţă de:
January 2015 as against:
TOTAL IPC
Total IPC exclusiv legume, fructe** şi ouă
Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun
Total IPC exclusiv combustibili
Total IPC exclusiv produsele ale căror
preţuri sunt reglementate *
Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă,
combustibili şi produsele ale căror preţuri
sunt reglementate
Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă,
combustibili şi produsele ale căror preţuri
sunt reglementate, băuturi alcoolice şi tutun
*
Dec. 2014
Ian. 2014
Dec. 2014
Jan. 2014
100,43
100,28
100,47
100,68
100,41
100,77
100,12
100,92
TOTAL CPI
Total CPI excluding vegetables, fruit** and eggs
Total CPI excluding alcoholic beverages and tobacco
Total CPI excluding fuels
100,17
100,23
Total CPI excluding administered prices *
100,26
101,41
100,30
101,10
Total CPI excluding vegetables, fruit**, eggs, fuels
and administered prices
Total CPI excluding vegetables, fruit**, eggs, fuels
and administered prices, alcoholic beverages
and tobacco
Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, chirii stabilite de administraţia locală,
apă, canal, salubritate, transport urban în comun, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, abonament radio-TV, servicii de eliberare
carte identitate, permis auto, paşaport.
*
The administered prices are: medicines, electric energy, gas, heat energy, rent established by local government,, water, sewerage, sanitation,
urban transport, railway, transport by inland waterway, post services, radio-TV subscription, services for the issuance of identity cards,
driving licences and passports.
** Începând cu septembrie 2014, grupa de fructe include fructele proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale.
** Since September 2014, fruit group includes fresh fruits and citrus and other southern fruits.
47
4.
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1990 - 2015
faţă de luna anterioară
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1990 - 2015
as against the previous month
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Years
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
107,3
110,1
110,9
103,9
101,6
102,4
103,3
102,7
103,2
102,8
101,9
100,6
102,1
100,9
100,6
100,05
101,08
100,40
100,39
100,56
99,79
101,18
99,43
100,12
110,4
109,6
116,3
104,4
103,5
103,4
106,5
103,9
104,2
102,8
102,4
101,6
101,5
101,2
100,9
100,21
100,97
101,06
100,44
100,55
100,64
100,29
100,29
100,19
123,4
110,9
113,5
114,2
102,8
104,1
105,8
104,3
101,9
104,0
102,8
102,7
102,6
101,4
100,6
101,2
101,09
100,93
100,32
100,67
100,52
100,42
100,04
99,99
99,81
111,6
113,7
113,2
107,4
102,1
103,7
110,3
104,5
102,2
102,9
102,5
102,2
101,5
101,2
100,6
100,5
100,74
100,64
100,23
100,32
100,53
100,23
100,60
100,33
99,90
106,9
112,1
112,0
105,0
101,2
102,3
102,1
102,7
103,6
103,0
101,4
100,1
100,2
100,7
100,2
99,34
101,94
100,33
99,84
100,82
98,82
102,27
98,17
100,17
109,6
110,8
117,1
104,9
103,5
103,6
106,0
101,6
103,4
103,1
101,8
100,9
101,2
100,9
101,2
100,05
101,30
101,14
100,15
100,82
100,81
100,09
100,48
100,55
120,4
108,7
114,6
116,5
103,2
103,8
105,8
104,1
101,8
103,4
102,9
101,2
102,2
102,1
100,9
101,2
101,29
101,17
100,73
100,41
100,88
100,54
100,29
99,85
99,73
105,1
116,7
115,0
105,5
102,6
104,5
111,9
105,8
102,5
104,1
103,0
102,6
102,7
101,8
101,1
101,1
101,15
100,92
100,52
100,34
100,76
100,36
100,66
100,62
100,24
luna anterioară / previous month = 100
TOTAL
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
114,8
119,5
111,5
104,9
102,0
101,2
113,7
104,9
103,0
104,3
103,7
102,3
101,3
101,1
100,8
101,03
100,20
100,86
101,24
101,68
100,77
100,36
101,34
100,85
100,43
107,0
112,5
108,2
105,9
101,4
101,9
118,8
107,2
102,9
102,2
102,3
101,2
100,8
100,6
100,6
100,24
100,04
100,70
100,88
100,20
100,77
100,64
100,34
100,33
106,6
110,0
109,2
108,3
100,9
101,7
130,7
103,8
106,4
101,8
102,0
100,4
101,1
100,5
100,3
100,21
100,07
100,67
100,50
100,22
100,60
100,42
100,04
100,03
126,5
104,7
110,0
106,1
101,6
101,9
106,9
102,7
104,8
104,8
102,7
102,0
101,1
100,6
101,8
100,42
100,52
100,52
100,27
100,35
100,66
100,07
100,11
100,27
105,1
112,1
130,4
105,0
101,1
105,3
104,3
102,3
105,3
101,8
101,7
101,9
100,5
100,3
100,3
100,60
100,64
100,49
100,01
100,15
100,21
100,20
100,23
99,96
102,0
104,3
105,5
102,6
101,3
101,0
102,3
101,3
105,1
102,8
101,6
101,2
100,9
100,6
100,3
100,15
100,14
100,28
100,20
100,16
99,71
99,96
100,01
99,73
109,5
103,2
113,2
101,6
102,6
107,5
100,7
101,3
101,7
104,3
101,3
100,5
101,2
101,3
101,0
100,11
100,29
100,69
99,93
102,58
99,65
100,59
99,66
99,95
111,2
103,4
110,8
101,8
101,0
103,8
103,5
100,6
101,2
101,8
102,2
100,8
100,3
100,5
100,1
99,93
100,86
99,91
99,81
100,23
99,65
100,51
99,80
99,69
luna anterioară / previous month = 100
Mărfuri alimentare
Food goods
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
108,5
121,7
107,0
103,9
103,0
101,1
110,6
104,5
102,5
106,8
103,8
102,5
101,5
100,4
100,4
100,32
100,28
100,80
100,71
100,43
101,14
100,32
101,24
100,86
100,57
104,1
112,4
105,7
106,9
101,5
101,9
125,2
107,7
102,5
103,1
103,1
100,7
101,7
100,8
100,5
100,55
99,97
100,38
100,32
100,24
101,76
101,21
100,29
100,30
112,9
107,9
115,2
111,1
100,3
101,5
131,4
102,5
104,7
102,4
102,5
100,5
101,3
100,7
100,3
100,42
99,95
100,55
100,39
100,17
101,17
100,64
99,93
99,88
158,6
106,2
111,8
105,9
101,4
102,4
105,5
102,1
105,2
102,3
103,3
102,3
101,3
100,3
100,0
100,45
100,49
101,05
100,03
100,02
100,92
99,89
100,02
99,94
101,0
116,3
130,3
105,5
100,7
106,9
102,8
100,7
103,1
101,9
101,9
102,3
100,3
100,0
100,1
100,08
100,23
100,53
99,95
99,91
100,21
100,02
100,77
99,88
48
98,3
104,5
100,4
101,1
100,1
100,6
101,0
100,0
100,5
103,7
102,0
101,5
101,2
100,4
100,4
99,55
100,32
100,32
99,82
99,94
98,66
99,87
99,28
99,26
110,8
101,1
110,1
100,6
103,1
105,4
99,5
99,0
98,8
105,2
100,1
99,0
101,1
100,8
100,2
98,76
100,56
99,32
99,50
101,92
98,05
100,14
98,38
99,70
117,2
101,6
109,7
100,4
100,0
101,9
103,9
99,0
100,0
101,2
100,7
100,3
99,3
100,2
100,0
99,15
101,68
100,20
98,94
100,38
98,61
100,67
99,19
99,10
4.
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1990 - 2015
faţă de luna anterioară - continuare
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1990 - 2015
as against the previous month - continued
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Years
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
107,3
107,9
111,1
102,7
101,6
102,1
103,2
101,8
102,9
103,1
102,3
101,1
104,5
101,0
100,7
100,24
100,19
100,19
100,79
100,34
100,24
100,62
100,04
100,07
111,4
108,7
116,7
103,6
103,3
103,2
106,0
105,1
103,6
102,3
102,6
102,4
101,0
101,5
100,0
100,07
100,69
100,52
100,46
100,29
100,46
100,21
100,06
99,92
120,2
110,5
112,3
111,3
102,6
104,2
106,8
104,1
101,9
105,3
103,5
104,8
103,0
100,7
101,0
101,2
101,23
100,61
99,95
101,11
100,38
100,24
99,90
100,06
99,73
124,0
111,2
111,1
108,7
101,4
102,9
110,2
103,4
101,9
102,5
102,4
101,4
100,7
100,5
100,4
100,2
100,87
100,39
99,53
100,54
100,55
100,13
100,89
100,15
99,49
108,7
110,7
106,9
103,7
103,0
103,4
107,8
105,1
102,9
102,1
102,5
100,9
101,4
101,4
101,2
101,18
101,42
101,05
100,51
100,62
100,56
100,41
100,44
100,14
110,2
108,3
111,9
104,9
104,4
103,4
109,4
106,5
106,8
103,0
103,7
101,6
103,9
101,4
102,2
100,92
100,98
102,23
100,94
100,67
100,77
100,87
100,46
100,16
137,7
119,0
112,9
116,1
102,3
104,9
103,0
105,1
102,3
102,5
101,5
101,9
102,5
101,6
99,3
101,2
100,30
101,21
100,38
100,14
100,20
100,63
99,86
100,10
100,16
101,3
112,0
113,5
109,7
101,9
103,0
105,6
103,5
102,1
101,3
101,6
102,9
100,5
101,1
99,6
100,3
99,53
100,67
101,30
99,75
100,04
100,26
99,81
100,20
100,25
luna anterioară / previous month = 100
Mărfuri nealimentare 1990
Non-food goods
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
122,0
119,6
117,6
105,7
101,1
101,5
117,1
102,8
102,5
102,4
102,2
102,4
101,1
101,8
101,3
101,88
99,80
100,37
100,83
103,20
100,83
100,40
102,04
100,92
100,23
108,8
114,1
111,9
104,7
101,3
101,8
112,3
107,0
103,4
101,3
101,3
101,6
100,8
100,5
100,0
100,16
99,97
101,08
101,31
100,24
100,27
100,40
100,42
100,30
103,4
111,8
103,1
104,9
101,0
101,5
127,5
105,2
108,8
101,2
101,8
100,0
101,0
100,3
100,3
100,11
100,13
100,67
100,68
100,38
100,51
100,32
99,93
100,10
105,1
103,5
108,5
106,3
102,1
101,3
107,9
102,3
103,7
105,3
102,4
101,6
100,6
100,7
103,6
100,38
100,84
100,46
100,81
100,56
100,87
100,17
100,17
100,67
108,9
109,6
132,5
104,1
101,0
103,9
106,4
104,1
103,4
101,9
101,8
101,4
100,7
100,5
100,2
101,20
100,33
100,47
100,03
100,20
100,16
100,21
99,88
100,05
105,1
104,2
108,9
103,2
101,9
101,4
102,4
102,6
107,3
103,0
101,2
100,8
100,6
100,6
99,9
100,45
100,08
100,28
100,42
100,16
100,19
99,90
100,26
100,08
109,3
104,6
114,0
102,7
101,9
110,0
101,7
102,6
102,6
103,9
102,0
101,5
101,5
102,1
101,7
101,15
100,44
102,31
100,14
103,08
100,44
100,84
100,48
99,99
106,0
104,9
113,0
102,8
101,5
105,0
102,7
101,9
102,2
102,1
103,9
101,0
100,6
100,6
100,3
100,31
100,08
100,00
100,34
100,04
100,02
100,54
100,09
99,94
luna anterioară / previous month = 100
Servicii
Services
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
104,4
112,3
109,8
106,1
101,1
100,8
114,4
111,6
106,0
103,3
107,0
101,7
101,1
101,2
100,6
100,59
101,04
102,12
103,27
100,36
99,89
100,37
99,87
100,66
100,61
108,0
107,7
105,0
106,0
101,6
102,1
116,7
106,2
102,7
102,0
102,4
101,4
98,7
100,5
102,5
99,71
100,38
100,51
101,03
100,00
100,03
100,13
100,22
100,47
103,5
111,7
108,6
108,0
103,6
103,3
138,4
103,8
105,0
101,7
101,4
101,1
100,8
100,5
100,2
99,96
100,16
100,92
100,33
99,91
99,66
100,20
100,52
100,13
118,5
103,3
107,8
106,1
100,9
101,8
109,3
105,7
106,7
108,9
101,5
102,5
101,6
101,0
101,5
100,42
99,80
99,56
99,55
100,47
99,58
100,17
100,13
99,95
107,6
105,4
123,8
105,7
102,6
103,9
103,3
102,2
116,2
101,5
101,4
101,8
100,7
100,6
101,0
100,32
102,31
100,45
100,11
100,47
100,36
100,53
99,97
99,92
49
103,7
103,8
114,9
106,6
104,0
101,5
106,6
101,6
111,8
100,8
101,4
101,3
100,5
101,2
101,0
100,81
99,91
100,19
100,43
100,57
100,68
100,27
100,88
99,82
106,2
106,8
121,9
102,0
102,7
108,4
101,6
104,5
106,0
103,1
102,8
102,0
100,6
100,3
100,7
100,55
99,33
99,70
100,32
102,55
100,91
100,84
100,28
100,36
109,2
104,9
107,5
103,8
102,8
106,8
104,8
101,9
101,6
102,7
102,5
102,0
102,1
101,4
100,0
100,73
101,06
99,10
100,32
100,41
100,83
100,12
100,31
100,22
5.
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1991 – 2015
faţă de decembrie anul precedent
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1991 – 2015
as against December of the previous year
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Years
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
256,1
232,8
322,7
154,1
118,4
134,5
230,7
135,0
144,7
133,5
124,2
113,2
111,2
107,9
106,8
102,98
104,91
105,72
103,72
106,83
102,47
104,28
101,23
101,12
284,0
264,3
368,4
158,4
123,2
142,2
240,6
137,6
150,4
137,3
127,5
116,1
112,8
108,6
108,1
104,10
105,89
106,06
104,41
107,39
102,90
104,32
101,22
100,93
322,8
299,2
395,5
161,7
127,8
156,9
251,4
140,6
154,8
140,7
130,3
117,8
114,1
109,3
108,6
104,87
106,57
106,30
104,74
107,96
103,14
104,95
101,55
100,83
305,7
242,6
302,0
155,1
115,8
131,1
223,0
121,3
127,0
137,6
122,4
110,4
109,4
105,2
103,3
98,65
106,90
104,71
99,63
104,73
100,05
105,20
97,73
99,62
332,4
278,1
351,9
160,1
120,2
138,7
232,2
123,4
131,3
141,5
123,8
112,8
111,7
106,2
104,5
99,92
108,15
105,47
100,04
105,65
100,59
105,51
97,58
99,35
387,7
319,7
371,2
164,3
125,6
155,2
245,6
126,5
136,7
145,8
127,0
115,8
113,7
107,4
105,7
101,07
109,14
106,02
100,38
106,45
100,95
106,21
98,19
99,59
decembrie anul precedent / December previous year = 100
TOTAL
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
114,8
119,5
111,5
104,9
102,0
101,2
113,7
104,9
103,0
104,3
103,7
102,3
101,3
101,1
100,8
101,03
100,20
100,86
101,24
101,68
100,77
100,36
101,34
100,85
100,43
122,9
134,4
120,7
111,1
103,5
103,1
135,0
112,4
106,0
106,6
106,0
103,5
102,1
101,7
101,4
101,27
100,24
101,57
102,13
101,88
101,55
101,00
101,68
101,18
131,0
147,9
131,7
120,3
104,4
104,9
176,5
116,6
112,7
108,5
108,2
103,9
103,2
102,2
101,7
101,48
100,31
102,25
102,64
102,10
102,16
101,42
101,72
101,21
165,7
154,8
144,9
127,5
106,1
106,9
188,7
119,8
118,2
113,7
111,1
106,0
104,3
102,8
103,5
101,91
100,83
102,78
102,92
102,46
102,83
101,49
101,83
101,48
174,1
173,5
189,0
133,9
107,3
112,7
196,7
122,5
124,5
115,7
113,0
108,0
104,8
103,1
103,8
102,52
101,48
103,28
102,93
102,61
103,05
101,69
102,06
101,44
177,6
180,9
199,3
137,4
108,7
113,8
201,2
124,1
130,8
119,0
114,8
109,3
105,7
103,7
104,1
102,67
101,62
103,57
103,14
102,77
102,75
101,65
102,07
101,17
194,4
186,6
225,6
139,5
111,5
122,4
202,6
125,7
133,0
124,1
116,3
109,8
107,0
105,1
105,1
102,78
101,91
104,28
103,07
105,42
102,39
102,25
101,72
101,12
216,1
192,9
250,0
142,0
112,6
127,0
209,8
126,5
134,6
126,4
118,9
110,7
107,3
105,6
105,2
102,71
102,79
104,19
102,87
105,66
102,03
102,77
101,52
100,81
232,0
212,5
277,4
147,5
114,4
130,1
216,7
130,0
138,9
129,9
121,2
111,4
109,6
106,6
105,8
102,76
103,90
104,61
103,27
106,25
101,82
103,98
100,94
100,93
decembrie anul precedent / December previous year = 100
Mărfuri alimentare
Food goods
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
108,5
121,7
107,0
103,9
103,0
101,1
110,6
104,5
102,5
106,8
103,8
102,5
101,5
100,4
100,4
100,32
100,28
100,80
100,71
100,43
101,14
100,32
101,24
100,86
100,57
113,0
136,8
113,1
111,1
104,6
103,0
138,5
112,5
105,0
110,0
107,0
103,2
103,2
101,2
100,9
100,87
100,25
101,18
101,03
100,67
102,92
101,53
101,53
101,16
127,5
147,6
130,3
123,3
104,9
104,5
182,0
115,3
109,9
112,7
109,7
103,7
104,5
101,9
101,2
101,29
100,20
101,74
101,42
100,84
104,12
102,18
101,46
101,04
202,2
156,7
145,7
130,7
106,4
107,0
192,0
117,8
115,6
115,2
113,2
106,1
105,9
102,2
101,2
101,75
100,69
102,81
101,45
100,86
105,08
102,07
101,48
100,98
204,3
182,2
189,8
137,9
107,2
114,5
197,3
118,6
119,3
117,4
115,3
108,5
106,2
102,2
101,3
101,83
100,92
103,35
101,40
100,77
105,30
102,09
102,26
100,86
50
200,9
190,3
190,6
139,4
107,3
115,2
199,4
118,5
119,8
121,8
117,6
110,1
107,5
102,6
101,7
101,37
101,24
103,68
101,22
100,71
103,89
101,96
101,52
100,11
222,6
192,3
209,9
140,2
110,6
121,3
198,5
117,4
118,4
128,1
117,8
109,0
108,7
103,4
101,9
100,11
101,81
102,98
100,71
102,64
101,86
102,10
99,88
99,81
260,9
195,4
230,3
140,8
110,6
123,7
206,1
116,3
118,5
129,6
118,6
109,3
107,9
103,6
101,9
99,26
103,52
103,19
99,64
103,03
100,44
102,78
99,07
98,91
279,0
219,0
257,9
147,8
111,9
126,6
210,4
119,3
122,8
133,5
120,2
109,4
108,1
104,3
102,1
98,60
105,53
103,53
99,48
103,87
99,25
105,11
97,26
99,08
5.
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1991 – 2015
faţă de decembrie anul precedent - continuare
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1991 – 2015
as against December of the previous year - continued
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Years
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
228,6
232,0
354,2
149,0
118,0
136,3
225,4
141,4
148,3
129,9
123,7
114,6
112,9
109,9
108,3
106,09
102,57
106,51
105,96
108,75
104,06
103,66
103,40
102,05
252,6
260,6
394,2
152,9
122,9
145,5
234,6
144,0
156,2
134,4
129,6
118,0
113,7
111,0
109,6
107,40
103,20
106,46
107,14
109,16
104,31
103,56
103,46
101,77
281,0
289,5
428,6
155,1
126,5
160,3
242,6
146,8
160,2
137,5
131,4
118,8
114,3
111,4
109,8
108,33
103,60
105,96
107,72
109,76
104,45
104,48
103,62
101,25
214,2
205,1
300,7
167,1
130,1
141,3
279,3
161,1
187,6
132,9
130,0
117,5
111,9
109,9
111,5
105,31
106,54
105,93
106,98
106,18
103,31
103,96
103,12
101,83
254,9
231,5
349,1
170,8
136,4
145,5
293,6
164,8
192,3
134,9
132,4
120,4
113,7
109,1
112,8
105,62
107,83
106,33
107,13
106,39
103,96
103,81
103,22
101,99
285,4
262,7
382,8
174,1
140,4
153,6
303,9
168,2
194,7
137,1
136,2
121,0
115,0
108,7
113,1
105,12
108,55
107,71
106,86
106,43
104,23
103,61
103,43
102,25
decembrie anul precedent / December previous year = 100
Mărfuri nealimentare 1991
Non-food goods
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
122,0
119,6
117,6
105,7
101,1
101,5
117,1
102,8
102,5
102,4
102,2
102,4
101,1
101,8
101,3
101,88
99,80
100,37
100,83
103,20
100,83
100,40
102,04
100,92
100,23
132,8
136,4
131,5
110,7
102,4
103,3
131,5
110,0
106,0
103,7
103,5
104,0
101,9
102,3
101,3
102,04
99,77
101,45
102,15
103,45
101,10
100,80
102,47
101,22
137,2
152,5
135,6
116,1
103,4
104,9
167,7
115,7
115,3
105,0
105,4
104,0
102,9
102,6
101,6
102,15
99,90
102,13
102,84
103,84
101,62
101,12
102,40
101,32
144,3
157,9
147,0
123,5
105,5
106,3
181,0
118,3
119,6
110,6
108,0
105,6
103,5
103,3
105,3
102,54
100,74
102,60
103,67
104,42
102,50
101,29
102,57
102,00
157,2
173,1
194,9
128,5
106,6
110,5
192,5
123,2
123,7
112,7
109,9
107,1
104,2
103,8
105,5
103,77
101,07
103,08
103,70
104,63
102,66
101,50
102,45
102,05
165,2
180,3
212,1
132,6
108,6
112,0
197,1
126,4
132,7
116,1
111,2
108,0
104,8
104,4
105,4
104,24
101,15
103,37
104,14
104,80
102,86
101,40
102,72
102,13
180,6
188,5
241,9
136,2
110,7
123,2
200,5
129,7
136,1
120,6
113,4
109,6
106,4
106,6
107,2
105,44
101,60
105,76
104,29
108,03
103,31
102,25
103,21
102,12
191,3
197,8
273,2
140,0
112,4
129,4
206,0
132,2
139,1
123,1
117,8
110,7
107,0
107,2
107,5
105,77
101,68
105,76
104,64
108,07
103,33
102,80
103,30
102,06
205,2
213,4
303,4
143,8
114,2
132,1
212,5
134,5
143,2
126,9
120,6
111,9
111,8
108,3
108,3
106,02
101,87
105,96
105,47
108,44
103,58
103,44
103,34
102,13
decembrie anul precedent / December previous year = 100
Servicii
Services
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
104,4
112,3
109,8
106,1
101,1
100,8
114,4
111,6
106,0
103,3
107,0
101,7
101,1
101,2
100,6
100,59
101,04
102,12
103,27
100,36
99,89
100,37
99,87
100,66
100,61
112,8
120,9
115,2
112,5
102,7
103,0
133,6
118,6
108,8
105,4
109,6
103,1
99,8
101,7
103,1
100,30
101,42
102,64
104,33
100,36
99,92
100,50
100,09
101,13
116,7
135,1
125,1
121,5
106,4
106,3
184,9
123,1
114,3
107,2
111,1
104,2
100,6
102,2
103,3
100,26
101,58
103,58
104,67
100,27
99,58
100,70
100,61
101,26
138,3
139,6
134,9
128,9
107,4
108,3
202,0
130,1
122,0
116,8
112,8
106,9
102,2
103,2
104,9
100,68
101,38
103,12
104,20
100,74
99,16
100,87
100,74
101,21
148,8
147,2
167,0
136,2
110,1
112,5
208,7
133,0
141,7
118,5
114,3
108,8
102,9
103,8
105,9
101,00
103,72
103,58
104,31
101,21
99,52
101,40
100,71
101,13
51
154,3
152,7
191,8
145,2
114,5
114,2
222,5
135,1
158,5
119,4
116,0
110,2
103,4
105,1
107,0
101,82
103,63
103,78
104,76
101,79
100,20
101,67
101,60
100,95
163,9
163,1
233,9
148,1
117,6
123,8
226,1
141,2
168,0
123,1
119,3
112,4
104,0
105,4
107,8
102,38
102,94
103,47
105,10
104,39
101,11
102,52
101,88
101,31
178,9
171,0
251,4
153,7
121,0
132,1
236,9
143,8
170,7
126,4
122,3
114,6
106,2
106,9
107,8
103,13
104,03
102,54
105,44
104,82
101,95
102,64
102,20
101,53
194,4
189,3
268,8
159,4
124,6
136,6
255,2
151,2
175,6
129,0
125,3
115,6
107,7
108,4
109,1
104,35
105,51
103,62
105,98
105,47
102,52
103,06
102,65
101,67
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES
Mărfuri / servicii
TOTAL
Mărfuri alimentare
Ianuarie 2015 în % faţă de:
Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient
Decembrie
Ianuarie
December
January
2014
2014
10000
100,43
100,41
3748
100,57
99,31
January 2015 in % as against:
din care:
Produse de morărit şi panificaţie
TOTAL
Food goods
of which:
753
100,07
100,50
din care:
Produse de morărit
Goods / services
Milling and baking products
of which:
53
100,06
99,29
Făină
32
100,19
99,25
Mălai
21
99,87
99,37
din care:
Milling products
of which:
Flour
Maize flour
Pâine, produse de franzelărie,
Bread, loafy products,
specialităţi, subproduse grâu,
specialties, wheat,
porumb, secară
607
100,05
100,49
din care:
Pâine
maize, rye subproducts
of which:
530
100,04
100,40
Bread
Produse de franzelărie
20
100,06
100,73
Loafy products
Specialităţi de panificaţie
30
100,09
101,08
Baking specialties
353
104,51
92,23
Legume şi conserve de legume
din care:
of which:
Fasole boabe şi alte
Bean and other
leguminoase
27
99,17
102,22
Cartofi
79
102,95
63,08
Alte legume şi conserve
de legume
Fructe şi conserve din fructe
Vegetables and tinned vegetables
leguminous
Potatoes
Other vegetables and tinned
185
106,26
102,98
225
101,07
98,04
din care:
vegetables
Fruit and tinned fruit
of which:
Fructe proaspete
117
102,70
99,62
Fresh fruit
Citrice şi alte fructe meridionale
103
99,27
96,02
Citrus and other southern fruit
Conserve din fructe
5
100,23
101,62
Ulei, slănină, grăsimi
141
99,85
93,42
din care:
Ulei comestibil
Margarină
of which:
118
99,80
92,16
Edible oil
21
100,23
100,62
Margarine
Carne, preparate din carne şi
conserve din carne
Tinned fruit
Edible oil, bacon, fats
Meat, tinned meat and
920
100,08
100,81
din care:
meat products
of which:
Carne de bovine
81
100,11
101,04
Beef
Carne de porcine
240
99,97
100,07
Pork
Carne de pasăre
253
100,12
100,59
Poultry
Preparate din carne
282
100,12
101,18
Meat products
Conserve din carne
14
100,15
100,95
Tinned meat
52
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII - continuare
6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued
Mărfuri / servicii
Peşte şi conserve din peşte
Ianuarie 2015 în % faţă de:
Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient
Decembrie
Ianuarie
December
January
2014
2014
136
100,19
101,48
January 2015 in % as against:
din care:
Peşte proaspăt şi congelat
Lapte şi produse lactate
100
100,16
101,43
9
100,13
101,43
558
100,23
101,18
Brânză – total
265
100,12
101,13
Milk and dairy products
Milk – total
of which:
196
100,13
101,12
139
100,39
100,91
din care:
Cow milk
Cheese – total
of which:
Brânză de vacă (telemea)
78
100,31
100,72
Brânză de oaie (telemea)
56
100,49
100,99
Unt
23
100,40
101,02
Ouă
64
101,25
108,09
Zahăr, produse zaharoase şi
miere de albine
other fish products
of which:
din care:
Lapte de vacă
Fresh and frozen fish
Tinned fish and
din care:
Lapte – total
Fish and tinned fish
of which:
Conserve din peşte şi alte
produse din peşte
Goods / services
Cow cheese (cottage-cheese)
Sheep cheese (cottage-cheese)
Butter
Eggs
Sugar, confectioneries and
175
99,95
94,19
Zahăr
72
99,50
81,64
Sugar
Miere de albine
20
100,01
107,87
Honey
112
100,26
101,19
din care:
Cacao şi cafea
of which:
din care:
Cafea
Băuturi alcoolice
109
100,25
101,18
123
100,13
101,37
Bere
Alte produse alimentare
Mărfuri nealimentare
27
100,17
101,00
Wine
Plum brandy, brandy and
20
100,24
102,19
other alcoholic beverages
73
100,08
101,27
188
100,16
100,90
Other food goods
4405
100,23
100,56
Non – food goods
din care:
Beer
of which:
Îmbrăcăminte,articole de
galanterie, mercerie, pasmanterie
Coffee
Alcoholic beverages
of which:
Ţuică, rachiuri şi alte băuturi
alcoolice
Cocoa and coffee
of which:
din care:
Vin
honey
Clothing, hosiery, small wares
351
100,19
101,94
Ţesături
0
100,18
101,81
Fabrics
Confecţii
247
100,18
101,83
Wearing apparel
Tricotaje
79
100,23
102,21
Knitwear
din care:
articles, trimmings
of which:
53
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII - continuare
6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued
Mărfuri / servicii
Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient
Ianuarie 2015 în % faţă de:
January 2015 in % as against:
Decembrie
Ianuarie
December
January
2014
2014
Articole de galanterie,
pasmanterie şi mercerie
Încălţăminte
Hosiery, small
12
100,17
102,39
264
100,12
102,62
din care:
Încălţăminte din piele
Produse de uz casnic, mobilă
Goods / services
wares trimmings
Footwear
of which:
164
100,05
102,74
149
100,13
101,91
din care:
Upper leather footwear
Household appliances, furniture
of which:
Mobilă
26
100,16
102,08
Furniture
Frigidere şi congelatoare
15
100,07
101,71
Refrigerators and freezers
Maşini de spălat
10
99,99
101,53
Washing machines
4
100,06
101,93
for liquid oil gas
26
100,15
102,15
Household items
252
100,10
101,21
Maşini de aragaz,
butelii
Articole de menaj
Articole chimice
Cooking stoves and cylinders
din care:
Lacuri şi vopsele
Detergenţi
Săpun de rufe
Produse cultural - sportive
of which:
7
100,08
101,31
Varnishes and paints
166
100,06
100,98
Detergents
2
100,11
101,30
Linen soap
216
100,23
101,42
din care:
Cărţi, ziare, reviste
98
100,10
102,13
67
100,32
101,58
51
100,37
100,22
sportive items
Cars, auto and bike accessories
Articole de igienă,
cosmetice şi medicale
Books, newspapers, magazines
Watches, audio-video apparatus,
Autoturisme, accesorii şi
piese de schimb auto, velo
Cultural-sports products
of which:
Ceasuri, aparate audio - video,
articole sportive
Chemicals
and spare parts
Hygienic,
656
100,09
100,87
din care:
cosmetic and medical articles
of which:
Articole de igienă, cosmetice
256
100,14
101,57
Hygienic, cosmetic articles
Articole medicale
399
100,06
100,42
Medical articles
din care:
Medicamente
of which:
381
100,06
100,35
Combustibili
809
97,51
94,65
Tutun, ţigări
615
100,02
104,16
1024
102,65
101,15
Energie electrică, gaze
şi încălzire centrală
Fuels
Tobacco, cigarettes
Electric energy, gas
din care:
Energie electrică
Medicines
and central heating
of which:
589
104,75
54
101,48
Electric energy
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII - continuare
6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued
Ianuarie 2015 în % faţă de:
Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient
Decembrie
Ianuarie
December
January
2014
2014
Gaze
332
100,00
101,43
Energie termică
103
100,20
98,30
69
100,18
101,67
1847
100,61
102,20
Mărfuri / servicii
Alte mărfuri nealimentare
Servicii
January 2015 in % as against:
din care:
Goods / services
Gas
Heat energy
Other non - food products
Services
of which:
Confecţionat şi reparat
Making and repairing clothing
îmbrăcăminte şi încălţăminte
17
100,19
102,09
and footwear
Chirie
93
100,12
101,53
Rent
304
100,96
103,49
Water, sewerage, sanitation
Apă, canal, salubritate
Cinematografe, teatre, muzee,
Cinemas, theatres, museums,
cheltuieli cu învăţământul
expenditures for education
şi turismul
215
100,18
102,54
Reparaţii auto, electronice şi
lucrări foto
Îngrijire medicală
and tourism
Motor and electronic repairs
19
100,18
102,69
and photo works
108
101,87
106,91
Medical care
Igienă şi cosmetică
49
100,13
103,21
Hygiene and cosmetics
Transport urban
84
100,38
100,48
Urban transport
Transport interurban
95
100,21
101,63
Interurban transport
din care:
of which:
C.F.R.
8
100,00
100,00
Railway
Rutier
11
100,38
102,89
Road
Abonamente – auto
54
100,16
101,66
Motor - subscriptions
5
100,66
99,30
632
100,49
100,01
Aerian
Poştă şi telecomunicaţii
din care:
Servicii poştale
of which:
4
100,00
100,00
Telefon
444
100,67
99,29
Abonament radio, televiziune
184
100,09
101,74
Restaurante, cafenele,
cantine
Air
Mail and telecommunications
Post services
Telephone
Radio - TV subscription
Restaurants, cafes,
123
100,14
102,86
industrial
20
100,15
103,91
nature
Alte servicii
88
101,98
107,73
Other services
Alte servicii cu caracter
Other services of industrial
din care:
of which:
Plata cazării în unităţi
hoteliere
canteens
Payment of accommodation
1
100,13
55
102,00
in hotel units
7.
INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII
CONFORM CLASIFICĂRII COICOP 1)
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION 1)
2005 = 100
2014
Cod
Mărfuri şi servicii
2014
2015
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
154,01
154,80
154,90
155,41
155,36
154,85
154,83
154,27
154,45
154,81
154,50
154,35
154,78
139,36
140,19
129,25
139,97
140,83
129,31
139,80
140,64
129,32
139,64
140,47
129,42
139,45
140,28
129,45
138,10
138,86
129,48
137,57
138,29
129,55
135,87
136,51
129,57
136,03
136,67
129,65
137,08
137,76
129,72
136,63
137,28
129,75
137,13
137,80
129,77
138,19
138,90
129,86
127,34
124,91
151,43
159,44
131,66
127,48
125,22
151,65
157,26
133,42
127,56
125,39
150,37
156,48
135,05
127,72
125,63
150,12
155,37
137,04
127,82
125,81
149,13
154,12
140,95
127,93
125,92
148,33
153,23
139,78
128,00
125,87
148,62
152,93
137,64
128,10
126,07
149,12
152,49
133,34
128,24
126,35
149,74
152,14
139,59
128,32
126,42
151,22
151,65
137,57
128,36
126,45
152,80
151,03
131,87
128,29
126,53
153,98
150,45
127,61
128,40
126,76
154,52
150,32
129,00
165,21
168,90
168,08
165,76
163,56
154,24
150,56
138,37
135,19
142,59
140,09
145,06
151,82
151,31
127,14
125,73
123,48
150,89
127,43
125,78
123,45
150,59
127,53
125,90
123,56
150,09
127,77
125,88
123,61
149,02
127,87
125,92
123,64
148,35
128,00
125,94
123,67
147,90
128,10
126,07
123,84
147,57
128,13
126,14
123,93
147,18
128,26
126,33
124,12
147,16
128,33
126,51
124,39
146,72
128,39
126,60
124,42
146,81
128,42
126,73
124,67
146,84
128,60
127,01
124,99
Goods / services
Code
127,54
127,67
127,79
127,72
127,77
127,76
127,85
127,91
128,08
128,15
128,31
128,32
128,54
TOTAL
Food and non-alcoholic
beverages
Food
Bread and cereals
Meat, tinned meat and meat
products
Fish and tinned fish
Milk, cheese and eggs
Oils and fats
Fruit
Vegetables including potatoes and
other root crops
Sugar, jam, honey, syrups,
chocolate and confectioneries
Food products n.e.c.
Non-alcoholic beverages
Coffee, tea and cocoa
Mineral waters, soft drinks,
fruit and vegetable juices
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
Băuturi alcoolice şi tutun
Băuturi alcoolice
Băuturi spirtoase
Vin
Bere
Tutun
305,59
127,69
138,06
126,51
123,86
379,67
307,84
128,10
138,61
126,90
124,19
383,12
308,26
128,22
138,88
126,91
124,29
383,69
312,36
128,53
139,31
127,01
124,66
390,49
313,14
128,70
139,48
127,03
124,92
391,66
313,41
128,79
139,62
127,09
124,99
392,02
314,49
128,85
139,78
127,11
125,00
393,84
314,83
128,93
139,91
127,20
125,05
394,32
315,13
128,99
140,14
127,24
125,02
394,78
315,44
129,20
140,41
127,51
125,15
395,07
315,56
129,29
140,63
127,63
125,14
395,17
315,76
129,41
140,74
127,64
125,34
395,38
315,95
129,61
141,08
127,86
125,44
395,45
Alcoholic beverages and tobacco
Alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
Tobacco
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
3.
3.1.
Îmbrăcăminte şi încălţăminte
Ţesături pentru îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte şi
accesorii (inclusiv reparaţii)
Ţesături pentru îmbrăcăminte
Îmbrăcăminte
Alte articole de îmbrăcăminte
şi accesorii
Curăţătorie, reparaţii de
îmbrăcăminte
Încălţăminte (inclusiv reparaţii)
122,80
123,04
123,34
123,51
123,71
123,90
123,98
124,02
124,30
124,73
125,10
125,30
125,50
Clothing and footwear
3.
121,94
119,94
121,67
122,23
120,37
121,87
122,49
120,51
122,10
122,65
120,63
122,27
122,82
120,86
122,44
122,94
121,09
122,57
123,02
121,16
122,64
123,07
121,23
122,68
123,33
121,44
122,96
123,69
121,62
123,32
123,97
121,81
123,64
124,12
121,92
123,77
124,35
122,09
124,01
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
120,30
120,95
121,29
121,41
121,57
121,67
121,81
121,91
122,10
122,46
122,68
122,90
123,09
141,66
124,17
142,32
124,34
142,85
124,69
142,86
124,89
142,99
125,14
142,99
125,46
143,10
125,55
143,18
125,57
143,28
125,88
143,54
126,46
143,57
126,98
143,68
127,28
144,02
127,43
Clothing (including repairs)
Clothing materials
Garments
Other articles of clothing and
clothing accessories
Cleaning, repair of
clothing
Footwear (including repairs)
Housing, water,
electricity, gas
and other fuels
Rents
Maintenance and repair of
the dwelling
Materials for the maintenance and
repair of the dwelling
Services for the maintenance and
repair of the dwelling
Water supply and miscellaneous
services relating to the dwelling
Electricity, gas and
other fuels
Electricity
Gas
Liquid fuels
Solid fuels
Heat energy, hot
water
4.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
4.
4.1.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
1)
1)
TOTAL
Alimente şi băuturi
nealcoolice
Alimente
Produse de morărit şi panificaţie
Carne, preparate şi conserve
din carne
Peşte şi conserve din peşte
Lapte, brânză şi ouă
Uleiuri şi grăsimi
Fructe
Legume inclusiv cartofi şi
alte rădăcinoase
Zahăr, dulceaţă, miere, siropuri,
ciocolată şi altele
Alte mărfuri alimentare
Băuturi nealcoolice
Cafea, ceai şi cacao
Apă minerală, băuturi nealcoolice
şi sucuri
Întreţinerea locuinţei, apă,
electricitate, gaze şi alţi
combustibili
Chirii
Întreţinerea şi repararea
locuinţei
Materiale pentru întreţinerea şi
repararea locuinţei
Servicii pentru întreţinerea şi
repararea locuinţei
Furnizarea apei şi alte servicii
referitoare la locuinţă
Electricitate, gaze şi alţi
combustibili
Electricitate
Gaze naturale
Combustibil lichid
Combustibili solizi
Energie termică şi apă caldă
menajeră
195,02
254,10
195,44
255,86
195,53
256,26
195,06
255,73
195,09
255,13
195,06
255,14
195,17
256,18
195,31
256,17
195,71
257,12
195,87
257,18
195,68
257,58
195,79
257,67
198,36
257,98
124,27
125,24
125,54
125,62
125,84
126,01
126,14
126,26
126,45
126,68
126,81
126,93
127,10
119,44
119,73
119,93
119,99
120,13
120,23
120,34
120,42
120,53
120,72
120,86
120,98
121,13
131,94
134,32
134,85
134,95
135,35
135,64
135,82
136,03
136,38
136,68
136,78
136,91
137,11
331,67
332,43
332,91
334,03
334,47
334,46
338,11
339,37
340,31
340,46
340,72
341,11
344,59
180,69
167,19
200,43
160,63
146,27
180,77
167,19
199,85
160,88
147,03
180,70
167,19
199,38
161,23
147,20
179,84
165,55
198,25
161,63
147,15
179,81
165,55
198,13
161,24
147,15
179,71
165,55
197,54
161,27
147,34
179,11
161,96
199,74
161,27
147,42
179,08
161,96
199,57
161,28
147,48
179,38
161,96
199,86
161,28
148,15
179,53
161,96
200,50
161,25
148,19
179,13
161,96
200,50
161,43
148,49
179,18
161,96
199,78
161,43
149,28
182,40
169,66
199,98
161,52
150,82
241,20
241,20
241,26
241,19
241,19
241,19
241,19
241,19
241,31
241,05
236,72
236,68
237,17
Grupare utilizată la Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT).
Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).
56
57
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.4.
3.2.
4.1.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
7.
INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII
CONFORM CLASIFICĂRII COICOP 1) - continuare
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION 1) - continued
2005 = 100
2014
Cod
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
Mărfuri şi servicii
Mobilier, echipament casnic
şi produse pentru
întreţinerea locuinţei
Mobilă, obiecte de mobilier şi
decoraţiuni, covoare şi mochete,
reparaţii de mobilier
Mobilă şi obiecte de mobilier
Covoare şi mochete
Reparaţii
de mobilier
Materiale textile pentru
gospodărie
Aparate pentru încălzit şi gătit,
frigidere, congelatoare
şi altele (inclusiv
reparaţii)
Frigidere, congelatoare, maşini de
spălat, de cusut, aspiratoare,
aragaze
Alte aparate electrocasnice
Reparaţii ale aparatelor
de uz gospodăresc
Articole din sticlă, porţelan, ustensile
gospodăreşti
Unelte şi accesorii pentru
casă şi grădină
Bunuri şi servicii pentru
întreţinerea curentă a casei
Bunuri cu durată limitată de viaţă
Servicii casnice şi de întreţinere
a locuinţei
2014
2015
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
117,48
117,87
118,06
118,13
118,26
118,36
118,51
118,62
118,75
118,94
119,09
119,27
119,41
Goods / services
Code
5.
108,25
112,66
108,47
112,88
108,69
113,08
108,77
113,21
108,91
113,29
108,98
113,44
109,13
113,53
109,22
113,68
109,34
113,70
109,55
113,83
109,73
113,88
109,94
114,34
109,98
114,65
121,32
122,41
122,57
122,84
122,96
123,15
123,35
123,42
123,68
123,79
123,92
123,99
124,24
118,70
119,24
119,56
119,71
119,87
120,00
120,10
120,22
120,38
120,67
120,84
121,11
121,30
118,21
118,44
118,80
118,89
119,00
119,17
119,21
119,29
119,37
119,55
119,74
119,79
119,96
121,18
119,63
121,53
119,92
121,56
119,95
121,62
120,00
121,74
120,07
121,83
120,17
122,02
120,33
122,15
120,44
122,26
120,54
122,44
120,72
122,57
120,83
122,75
121,01
122,89
121,13
156,34
157,75
157,84
158,09
159,27
159,27
160,21
160,40
160,93
161,22
161,66
161,87
162,40
Furnishings, household equipment
and routine maintenance
of the house
Furniture, furnishings and
decorations, carpets and other floor
coverings and repairs
Furniture and furnishings
Carpets and other floor coverings
Repair of furniture, furnishings and
floor coverings
Household
textiles
Heating and cooking appliances,
refrigerators,washing machines and similar
major household appliances (including
fittings and repairs)
Major household appliances
whether electric
or not
Small electric household appliances
Repair of household
appliances
Glassware, tableware and household
utensils
Tools and equipment for house
and garden
Goods and services for routine
household maintenance
Non-durable household goods
Domestic services and home care
services
116,62
116,49
115,60
117,18
117,11
116,01
117,68
117,66
116,33
117,70
117,67
116,37
117,85
117,81
116,56
117,91
117,86
116,60
118,00
117,98
116,62
118,09
118,10
116,63
118,30
118,31
116,81
118,44
118,46
116,93
118,57
118,58
117,13
118,72
118,65
117,47
118,91
118,84
117,71
130,60
131,04
131,74
131,90
132,18
132,39
132,30
132,43
132,81
132,96
133,02
133,13
133,18
117,48
118,03
118,28
118,39
118,50
118,73
118,83
118,94
119,11
119,44
119,64
119,77
120,00
109,51
109,81
110,02
110,12
110,25
110,34
110,49
110,58
110,70
110,89
111,05
111,28
111,37
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
6.
Sănătate
112,15
113,00
113,24
113,34
113,47
113,51
113,62
113,76
114,04
114,14
114,25
114,51
115,21
Health
6.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.3.
7.2.
Transport
Cumpărări autovehicule
Autoturisme noi
Biciclete
Operaţiuni legate de mijloacele de
transport personal
Părţi componente şi accesorii
Combustibili şi lubrifianţi
Întreţinere şi reparaţii
Alte servicii legate de mijloacele
de transport personal
Servicii de transport
Transport de pasageri pe calea
ferată, inclusiv tramvai şi metrou
Transport auto de pasageri
Transport aerian de pasageri
Transport fluvial de
pasageri
Alte cheltuieli legate de serviciile
de transport
165,34
119,74
119,30
116,31
166,03
119,35
118,90
116,30
166,31
119,56
119,10
116,58
170,49
118,84
118,37
116,50
170,05
118,30
117,82
116,61
170,28
117,60
117,10
116,51
170,58
117,90
117,41
116,67
169,96
118,06
117,57
116,72
169,71
117,91
117,41
116,87
168,16
117,93
117,43
116,96
165,92
118,21
117,71
117,12
161,92
118,75
118,25
117,27
158,82
119,44
118,96
117,53
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.3.
7.2.
168,33
120,82
172,43
146,24
169,65
121,18
173,94
147,53
169,99
121,32
174,31
147,89
177,62
121,35
184,68
147,95
177,08
121,49
183,85
148,52
177,81
121,53
184,80
148,67
178,19
121,58
185,27
148,97
176,95
121,69
183,53
149,14
176,47
121,70
182,85
149,25
173,64
121,80
178,95
149,46
169,49
121,92
173,23
149,64
162,00
121,99
162,97
149,95
155,61
122,15
154,44
150,22
145,94
164,52
147,56
164,76
147,99
164,89
148,13
165,43
148,27
165,42
148,30
165,49
148,31
165,52
148,63
165,60
149,01
165,87
148,99
165,91
149,12
165,91
149,08
166,01
149,37
166,47
199,00
157,88
140,51
199,00
158,09
139,55
199,00
158,23
139,62
199,00
158,95
138,67
199,00
158,91
137,53
199,00
159,05
136,58
199,00
159,06
137,07
199,00
159,09
137,52
199,00
159,49
137,05
199,00
159,55
137,20
199,00
159,52
137,61
199,00
159,56
138,60
199,00
160,10
139,52
175,13
175,13
175,13
175,13
175,13
175,13
175,13
175,13
175,13
175,13
175,13
175,13
175,13
129,90
130,94
131,12
131,67
132,18
132,18
132,25
132,60
132,60
132,60
132,60
132,93
132,93
Transport
Purchase of vehicles
New motor cars
Bicycles
Operation of personal transport
equipment
Spare parts and accessories
Fuels and lubricants
Maintenance and repairs
Other services related to personal
transport equipment
Transport services
Passenger transport
by railway
Passenger transport by road
Passenger transport by air
Passenger transport by
inland waterway
Other purchased transport
services
128,37
152,87
128,23
127,63
152,87
127,47
127,69
152,87
127,54
126,94
152,87
126,78
126,07
152,87
125,89
125,34
152,87
125,15
125,74
152,87
125,55
126,09
152,87
125,91
125,74
152,87
125,55
125,89
152,87
125,70
126,23
152,87
126,05
127,05
152,87
126,88
127,79
152,87
127,64
Communications
Postal services
Telephone and telefax services
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.6.
8.
8.1.
8.3.
1)
1)
Comunicaţii
Servicii poştale
Servicii telefonice şi telegrafice
Grupare utilizată la Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT).
Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).
58
59
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.6.
8.
8.1.
8.3
7.
INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII
CONFORM CLASIFICĂRII COICOP 1) - continuare
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION 1) - continued
2005 = 100
2014
2014
Cod
Mărfuri şi servicii
2015
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
128,65
129,21
129,43
129,49
129,81
129,90
130,03
130,27
130,44
130,59
130,78
131,07
131,37
Goods / services
Code
Recreation and culture
9.
9.1.
9.
Odihnă, recreere şi cultură
9.1.
Echipament audio-vizual, fotografic
9.1.1.
Echipament pentru recepţionarea,
Equipment for the reception,
înregistrarea şi reproducerea
recording and reproduction of
şi de procesare a informaţiilor
imaginilor şi sunetelor
9.1.2.
89,18
89,37
89,43
89,38
89,51
89,52
89,62
89,76
89,73
89,79
89,93
90,06
90,48
95,15
95,13
95,18
95,08
95,04
95,01
94,99
94,94
94,92
95,01
94,98
94,95
95,08
104,61
104,56
104,63
104,66
104,72
104,69
104,72
104,72
105,02
105,33
105,63
105,69
106,03
71,39
71,08
70,93
70,78
71,19
71,28
71,57
72,08
71,79
71,73
72,18
72,61
73,53
108,33
108,48
108,69
108,67
108,72
108,79
108,85
108,83
108,92
109,11
109,24
109,37
109,39
9.1.1.
sound and pictures
9.1.2.
equipment and optical instruments
Information processing
Echipament de procesare
a informaţiilor
information processing equipment
Photographic and cinematographical
Echipament fotografic şi
instrumente optice
9.1.3.
Audio-visual, photographic and
9.1.3.
equipment
9.1.4.
Suporturi de înregistrare
Recording media
9.1.4.
9.1.5.
Repararea echipamentului
Repair of audio-visual, photographic
9.1.5.
audio-vizual, fotografic şi de
and information
procesare a informaţiilor
9.2.
pentru recreere şi cultură
9.3.
121,09
122,48
122,87
123,02
123,12
123,11
123,20
123,30
123,48
123,60
123,60
123,69
124,08
115,49
115,71
115,88
116,03
116,03
116,04
116,07
116,16
116,20
116,41
116,54
116,92
116,94
processing equipment
Other major durable goods for
Alte bunuri de folosinţă îndelungată
9.2.
recreation and culture
Alte articole şi echipamente
Other recreational items
pentru recreere, grădinărit
and equipment, gardens
9.3.
şi animale de casă
121,21
121,92
122,56
122,62
122,29
122,20
121,52
121,74
122,09
122,27
122,72
123,29
123,53
and pets
9.3.1.
Jocuri şi jucării
119,90
120,23
120,51
120,71
120,78
120,94
121,15
121,30
121,63
121,93
122,14
122,23
122,33
Games and toys
9.3.1.
9.3.2.
Echipament pentru sport, camping
Equipment for sport, camping
9.3.2.
şi recreere în aer liber
112,23
112,45
112,75
112,87
113,06
113,15
113,17
113,36
113,43
113,55
113,80
113,95
113,99
and open air recreation
9.3.3.
Grădinărit, plante şi flori
124,77
125,70
126,66
126,61
125,79
125,44
123,86
124,19
124,72
124,88
125,51
126,57
127,04
Gardens, plants and flowers
9.3.3.
9.4.
Servicii culturale şi de recreere
119,46
120,23
120,38
120,45
120,74
120,85
120,97
121,34
121,45
121,66
121,81
121,99
122,14
Recreational and cultural services
9.4.
9.4.1.
Servicii sportive şi de recreere
129,87
131,02
131,23
131,36
131,72
131,79
131,96
132,11
132,31
132,55
132,66
132,95
133,08
Recreational and sporting services
9.4.1.
9.4.2.
Servicii culturale
118,54
119,21
119,36
119,41
119,69
119,80
119,92
120,35
120,43
120,64
120,80
120,96
121,11
Cultural services
9.4.2.
9.5.
Ziare, cărţi şi produse de papetărie
178,38
178,63
179,14
179,17
180,34
180,41
180,46
180,50
181,22
181,57
181,74
181,84
182,00
Newspaper, books and stationery
9.5.
9.6.
Excursii
129,55
130,09
130,15
130,43
131,01
131,33
132,16
132,22
132,39
132,25
132,42
133,09
133,68
Package holidays
9.6.
10.
Educaţie
164,99
165,87
165,99
166,07
166,11
166,14
166,14
166,14
166,86
168,78
168,83
169,14
169,24
Education
10.
11.
Restaurante şi hoteluri
147,81
148,98
149,37
149,49
149,59
149,71
149,78
149,92
150,58
151,21
151,42
151,49
151,67
Restaurants and hotels
11.
11.1.
Servicii de alimentaţie publică
138,91
140,61
140,99
141,16
141,32
141,41
141,53
141,73
142,19
142,48
142,67
142,78
142,97
Catering services
11.1.
11.1.1. Restaurante şi cafenele
133,89
135,77
136,14
136,28
136,46
136,57
136,68
136,92
137,27
137,45
137,67
137,80
137,98
Restaurants and cafes
11.1.1
11.1.2. Cantine
155,87
156,50
156,89
157,21
157,21
157,21
157,34
157,37
158,36
159,24
159,24
159,24
159,53
Canteens
11.1.2
11.2.
162,50
162,80
163,21
163,25
163,25
163,41
163,42
163,42
164,44
165,62
165,86
165,86
166,03
Accommodation services
11.2.
Cazare în unităţi hoteliere
12.
Diverse bunuri şi servicii
142,13
147,16
147,43
147,46
148,28
147,06
147,36
147,47
148,01
148,46
149,16
148,81
150,93
Miscellaneous goods and services
12.
12.1.
Îngrijire personală
125,49
126,14
126,41
126,58
126,74
126,85
126,97
127,09
127,20
127,39
127,59
127,76
127,93
Personal care
12.1.
Hairdressing salons and personal
12.1.1
12.1.1. Coafură, frizerie
150,54
152,74
153,17
153,49
153,78
153,92
154,09
154,17
154,34
154,54
154,97
155,16
155,36
119,24
119,64
120,02
120,10
120,29
120,33
120,30
120,51
120,73
120,67
120,60
120,47
120,72
pentru îngrijire personală
121,87
122,16
122,40
122,53
122,67
122,77
122,88
123,03
123,12
123,31
123,46
123,64
123,79
for personal care
12.3.
Obiecte personale
156,11
156,75
157,17
157,33
157,55
157,82
158,05
158,18
158,52
158,88
159,31
159,60
159,88
Personal effects n.e.c.
12.3.
12.7.
Alte servicii
130,14
130,93
131,03
131,08
131,20
128,39
128,40
128,41
128,48
128,57
128,62
128,63
128,72
Other services n.e.c.
12.7.
şi cosmetică
Electric appliances
12.1.2. Echipamente electrice pentru
îngrijire personală
1)
Grupare utilizată la Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT)
Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).
60
61
12.1.2
for personal care
Appliances, articles and products
12.1.3. Alte aparate, articole şi produse
1)
grooming establishments
12.1.3
INDICII PREŢURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE
8. PRICE INDICES FOR THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS
2010 = 100
Ianuarie
Februarie
January
February
March
April
May
123,34
125,16
125,29
126,60
149,98
Produsul
Anii
TOTAL
2014
2015
114,84
PRODUSE VEGETALE
Grâu
Orz şi orzoaică
Porumb boabe
Fasole boabe
Floarea soarelui
Soia
Cartofi
Varză de toamnă
Ceapă uscată
Morcovi
Mere de masă
2014
123,84
2015
110,70
2014
143,64
2015
142,02
2014
135,64
2015
138,97
2014
114,98
2015
97,53
2014
161,06
2015
163,73
Pere de masă
PRODUSE ANIMALE
Carne de bovine – în greutate vie
Carne de porcine – în greutate vie
Carne de ovine – în greutate vie
Carne de pasăre – în greutate vie
Ouă pentru consum
Lapte de vacă
Miere de albine
126,55
Mai
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
June
July
August
September
October
November
December
127,44
117,41
108,63
113,61
110,09
105,30
Iunie
Years Product
113,34 2014
TOTAL
127,07
130,43
165,56
129,74
116,63
105,70
111,86
106,77
99,29
108,80 2014
CROP PRODUCTS
2015
144,58
140,16
145,70
141,33
135,83
126,12
122,11
119,93
119,78
130,24
136,86 2014
Wheat
2015
137,50
138,62
141,89
143,21
149,70
149,70
136,67
135,14
126,37
131,97
131,06 2014
Barley and two-row barley
2015
114,98
116,06
116,94
116,69
114,92
113,67
113,64
107,30
97,16
97,55
98,13 2014
Maize
2015
165,91
171,55
174,69
174,67
175,77
175,12
171,66
170,05
169,12
168,11
165,52 2014
Dry beans
2015
98,38
2015
115,36
2014
141,72
2015
117,97
2014
142,00
77,01
142,36
2015
2014
105,80
130,04
2015
147,89
2014
109,50
2015
93,39
2014
94,63
2015
90,85
2014
122,36
120,20
123,15
2014
135,84
142,47
2015
146,77
2014
122,29
2015
123,49
2014
113,67
2015
114,64
2014
120,06
2015
103,18
2014
110,27
2015
113,62
2014
109,93
2015
120,92
2014
137,27
2015
147,29
2014
125,72
2015
127,48
2014
131,25
2015
150,45
62
Aprilie
2015
2014
2015
Martie
100,66
99,21
115,84
102,51
115,80
117,54
88,38
87,75
83,05
87,34
109,48 2014
Sunflower
2015
139,19
137,19
160,18
141,74
162,15
161,01
134,84
133,80
99,33
114,55
109,85 2014
Soy
2015
139,04
133,72
130,73
123,92
84,03
79,83
90,34
85,08
83,99
85,23
2014
Potatoes
2015
139,66
149,05
-
-
-
-
93,23
84,24
69,36
103,51
2014
Autumn cabbage
2015
110,52
110,07
112,76
123,90
123,63
107,99
97,17
91,84
89,82
90,12
91,76 2014
Dry onion
2015
96,25
97,72
99,39
111,54
117,97
103,63
92,68
89,92
88,66
83,63
85,92 2014
Carrots
2015
122,76
124,02
133,49
-
-
131,24
137,33
126,71
121,58
120,92
2014
Apples
2015
145,20
-
-
-
-
113,37
122,25
129,53
138,64
143,77
2014
Pears
2015
122,01
121,50
118,61
117,38
120,12
120,44
121,68
122,55
123,99
124,63
124,94 2014
ANIMAL PRODUCTS
2015
114,18
115,01
117,87
116,71
117,67
118,23
120,34
120,31
117,76
115,23
115,97 2014
Beef – live animal weight
2015
112,78
108,68
110,53
115,56
120,42
120,94
122,14
121,32
112,14
108,65
106,63 2014
Pork – live animal weight
2015
97,38
139,39
125,32
109,84
115,20
114,84
120,25
113,92
118,28
114,08
104,43 2014
Mutton – live animal weight
2015
119,21
109,75
104,08
112,52
118,47
117,98
118,73
119,82
123,21
121,96
120,05 2014
Poultry – live animal weight
2015
133,50
119,81
112,22
104,86
103,42
104,13
108,03
116,13
128,91
143,47
150,96 2014
Eggs
2015
125,81
126,94
126,61
124,60
124,59
124,46
124,11
124,67
127,35
127,94
128,31 2014
Cow milk
2015
131,64
134,76
132,51
134,72
138,25
143,60
146,83
148,97
150,87
151,01
153,64
2014
2015
63
Honey
9.
PREŢURILE MEDII ŞI INDICII PREŢURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEŢELE
AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, ÎN LUNA IANUARIE 2015
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON
AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN JANUARY 2015
Cartofi
Potatoes
Fasole uscată
Dry beans
Ceapă uscată
Dry onion
Usturoi uscat
Dry garlic
Municipii
reşedinţă de judeţ
Municipalities
county residence
ALBA IULIA
ALEXANDRIA
ARAD
BACĂU
BAIA MARE
BISTRIŢA
BOTOŞANI
BRĂILA
BRAŞOV
BUCUREŞTI
BUZĂU
CĂLĂRAŞI
CLUJ – NAPOCA
CONSTANŢA
CRAIOVA
DEVA
DROBETA –TURNU SEVERIN
FOCŞANI
GALAŢI
GIURGIU
IAŞI
MIERCUREA CIUC
ORADEA
PIATRA NEAMŢ
PITEŞTI
PLOIEŞTI
RÂMNICU VÂLCEA
REŞIŢA
SATU MARE
SFÂNTU GHEORGHE
SIBIU
SLATINA
SLOBOZIA
SUCEAVA
TÂRGOVIŞTE
TÂRGU JIU
TÂRGU MUREŞ
TIMIŞOARA
TULCEA
VASLUI
ZALĂU
În %
Preţ lei
faţă de
(RON)/kg Dec. 2014
Price
In %
RON/kg as against
Dec. 2014
1,73
1,25
1,43
1,03
0,99
1,00
0,93
0,93
1,25
1,33
1,03
1,38
1,25
1,25
1,09
1,17
1,25
1,00
1,10
1,10
1,38
1,00
1,88
0,96
1,35
1,00
1,00
1,15
1,65
1,37
1,11
1,10
1,00
1,28
0,81
1,39
1,43
1,25
0,80
0,89
1,25
98,86
100,00
96,62
103,00
116,47
100,00
103,33
100,00
101,63
104,72
101,98
102,22
100,00
100,00
100,00
112,50
100,00
100,00
93,22
100,00
98,57
100,00
107,43
100,00
113,45
100,00
105,26
89,15
100,00
115,13
88,80
99,10
95,24
102,40
114,08
98,58
103,62
100,00
114,29
89,00
100,00
Preţ lei
(RON)/kg
Price
RON/kg
În %
faţă de
Dec. 2014
In %
as against
Dec. 2014
Preţ lei
(RON)/kg
Price
RON/kg
În %
faţă de
Dec. 2014
In %
as against
Dec. 2014
Preţ lei
(RON)/kg
Price
RON/kg
În %
faţă de
Dec. 2014
In %
as against
Dec. 2014
12,75
10,25
6,75
8,81
10,56
10,14
7,44
10,00
10,63
11,36
12,25
9,17
9,75
10,75
11,08
12,00
12,50
8,25
10,25
11,00
8,25
10,00
11,75
10,50
11,00
8,67
9,17
10,67
12,47
13,29
12,38
11,31
11,00
10,06
10,75
11,40
10,50
12,69
10,63
8,88
10,00
94,44
99,23
100,60
102,09
102,42
101,40
98,41
100,00
106,30
97,85
102,08
98,71
100,00
100,00
98,49
100,00
100,00
100,00
97,62
100,00
106,45
95,79
100,00
95,45
100,00
83,93
105,77
100,85
111,44
106,92
99,52
98,35
100,00
93,58
98,81
95,00
100,00
99,53
100,00
88,80
100,00
2,88
1,75
1,55
1,50
2,00
2,13
2,00
1,50
3,00
2,08
1,50
2,00
2,00
2,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,13
3,00
2,50
1,63
2,50
1,50
2,35
2,13
2,00
3,50
2,00
2,00
1,50
2,00
2,13
2,00
2,50
2,00
1,50
1,50
2,50
96,00
116,67
106,90
100,00
100,00
94,67
133,33
104,90
100,00
100,48
100,00
100,00
100,00
111,11
100,00
106,38
100,00
100,00
106,95
100,00
94,67
100,00
100,00
93,14
100,00
92,02
104,44
89,50
100,00
100,00
93,90
100,00
100,00
100,00
113,30
91,74
100,00
100,00
100,00
75,00
90,91
12,50
8,00
14,69
5,75
10,00
10,00
5,50
6,00
10,00
9,92
8,00
9,00
14,00
11,00
6,88
10,00
10,00
7,50
11,56
9,00
8,50
10,00
14,50
8,13
11,00
9,00
8,50
8,25
13,88
15,00
11,25
10,00
10,00
9,00
9,50
13,00
13,88
10,00
16,00
7,50
15,50
89,29
110,34
99,19
93,80
76,92
81,63
104,76
100,00
95,24
100,40
100,00
100,00
100,00
100,00
91,73
102,56
100,00
100,00
110,10
120,00
97,14
100,00
100,00
103,17
100,00
120,00
93,00
94,72
100,95
100,00
101,08
100,00
100,00
98,58
77,55
100,00
102,81
98,72
100,00
83,33
103,33
Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.
Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.
64
9.
PREŢURILE MEDII ŞI INDICII PREŢURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEŢELE
AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, ÎN LUNA IANUARIE 2015 - continuare
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON AGRO-FOOD
MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN JANUARY 2015 - continued
Morcovi
Carots
Mere
Apples
Lapte dulce
Milk
Brânză din lapte
de oaie
Sheep milk chees
Municipii
reşedinţă de judeţ
Municipalities
county residence
ALBA IULIA
ALEXANDRIA
ARAD
BACĂU
BAIA MARE
BISTRIŢA
BOTOŞANI
BRĂILA
BRAŞOV
BUCUREŞTI
BUZĂU
CĂLĂRAŞI
CLUJ – NAPOCA
CONSTANŢA
CRAIOVA
DEVA
DROBETA –TURNU SEVERIN
FOCŞANI
GALAŢI
GIURGIU
IAŞI
MIERCUREA CIUC
ORADEA
PIATRA NEAMŢ
PITEŞTI
PLOIEŞTI
RÂMNICU VÂLCEA
REŞIŢA
SATU MARE
SFÂNTU GHEORGHE
SIBIU
SLATINA
SLOBOZIA
SUCEAVA
TÂRGOVIŞTE
TÂRGU JIU
TÂRGU MUREŞ
TIMIŞOARA
TULCEA
VASLUI
ZALĂU
Preţ lei
(RON)/kg
Price
RON/kg
În %
faţă de
Dec. 2014
In %
as against
Dec. 2014
Preţ lei
(RON)/kg
Price
RON/kg
În %
faţă de
Dec. 2014
In %
as against
Dec. 2014
Preţ lei
(RON)/litru
Price
RON/litre
În %
faţă de
Dec. 2014
In %
as against
Dec. 2014
Preţ lei
(RON)/kg
Price
RON/kg
În %
faţă de
Dec. 2014
In %
as against
Dec. 2014
2,75
2,00
2,18
1,50
2,00
2,25
1,50
1,20
2,25
2,56
1,75
2,00
2,00
2,50
1,71
2,00
2,75
1,25
1,75
2,00
2,50
2,75
2,75
1,64
1,90
1,75
2,30
2,50
2,20
3,63
2,38
2,25
1,50
2,13
2,00
2,50
2,75
2,17
2,00
1,50
2,50
100,00
100,00
82,89
100,00
100,00
94,54
100,00
100,00
100,00
102,40
87,50
100,00
100,00
100,00
101,18
106,38
100,00
125,00
97,77
100,00
111,11
100,00
104,56
110,81
100,00
93,09
102,22
125,00
110,00
96,80
105,78
105,63
100,00
106,50
114,29
96,90
100,73
108,50
100,00
75,00
90,91
2,39
2,83
2,33
2,17
1,93
2,11
2,09
2,10
2,63
3,18
2,80
3,30
2,00
3,79
1,90
2,30
3,13
2,82
2,76
2,44
2,10
2,50
2,38
2,48
2,44
2,63
2,13
2,71
2,16
2,41
2,32
3,22
2,70
3,15
2,67
2,50
2,61
3,03
3,02
1,89
2,24
106,22
102,91
87,92
96,44
91,47
100,48
100,48
103,45
84,84
100,32
98,25
100,30
100,00
100,53
100,00
100,88
95,72
108,46
104,94
100,83
97,67
100,00
108,18
92,19
100,83
123,47
100,00
80,18
99,08
97,18
89,92
100,31
103,85
98,13
102,30
85,03
100,77
94,69
100,67
88,73
112,00
3,00
2,50
2,40
2,50
2,25
2,50
2,38
3,00
3,00
…
2,50
3,00
3,00
3,00
3,25
2,50
3,00
3,00
3,50
2,50
2,50
3,00
3,00
2,63
3,00
2,50
3,00
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,50
100,00
100,00
96,00
100,00
112,50
100,00
100,00
100,00
100,00
…
100,00
100,00
100,00
100,00
108,33
100,00
100,00
100,00
100,00
83,33
100,00
100,00
100,00
105,20
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92,31
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
104,17
100,00
21,00
…
18,00
19,00
19,00
…
20,00
21,00
19,00
23,83
22,00
18,00
22,00
18,00
19,25
22,00
18,00
20,00
23,00
18,00
15,25
22,00
21,00
22,00
26,00
23,50
22,50
25,00
20,00
20,00
22,25
17,00
20,00
17,00
26,00
14,00
18,00
23,00
24,00
20,00
18,00
95,45
…
97,93
100,00
95,00
…
100,00
100,00
100,00
100,34
101,15
100,00
100,00
100,00
96,25
102,33
100,00
100,00
100,00
100,00
98,39
100,00
100,00
101,15
100,00
97,92
93,75
108,70
100,00
100,00
101,14
100,00
100,00
98,55
100,00
98,25
100,00
100,00
100,00
…
100,00
Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.
Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.
65
9.
PREŢURILE MEDII ŞI INDICII PREŢURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEŢELE
AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, ÎN LUNA IANUARIE 2015 - continuare
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON AGRO-FOOD
MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN JANUARY 2015 - continued
Ouă de găină
Hen eggs
Miere de albine
Honey
Municipii
reşedinţă de judeţ
Municipalities
county residence
ALBA IULIA
ALEXANDRIA
ARAD
BACĂU
BAIA MARE
BISTRIŢA
BOTOŞANI
BRĂILA
BRAŞOV
BUCUREŞTI
BUZĂU
CĂLĂRAŞI
CLUJ – NAPOCA
CONSTANŢA
CRAIOVA
DEVA
DROBETA –TURNU SEVERIN
FOCŞANI
GALAŢI
GIURGIU
IAŞI
MIERCUREA CIUC
ORADEA
PIATRA NEAMŢ
PITEŞTI
PLOIEŞTI
RÂMNICU VÂLCEA
REŞIŢA
SATU MARE
SFÂNTU GHEORGHE
SIBIU
SLATINA
SLOBOZIA
SUCEAVA
TÂRGOVIŞTE
TÂRGU JIU
TÂRGU MUREŞ
TIMIŞOARA
TULCEA
VASLUI
ZALĂU
Preţ lei
(RON)/ buc.
Price
RON/piece
1,00
0,80
0,53
1,35
1,10
0,63
1,38
0,80
…
…
0,88
0,70
0,78
1,00
0,60
0,95
0,90
1,50
0,95
0,90
1,38
…
0,60
1,00
1,00
0,55
0,98
0,90
0,68
…
1,10
0,70
0,55
1,10
0,80
1,00
0,80
0,85
0,75
1,50
0,90
Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.
Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.
66
În %
faţă de
Dec. 2014
In %
as against
Dec. 2014
Preţ lei
(RON)/kg
Price
RON/kg
În %
faţă de
Dec. 2014
In %
as against
Dec. 2014
100,00
109,59
100,00
94,41
95,65
84,00
106,15
80,00
…
…
125,71
100,00
120,00
100,00
100,00
95,00
90,00
…
95,00
90,00
92,00
…
100,00
76,92
100,00
100,00
115,29
128,57
97,14
…
110,00
102,94
100,00
81,48
88,89
102,04
94,12
85,00
125,00
214,29
90,00
29,42
23,33
22,33
24,75
27,42
33,00
26,67
21,67
24,17
29,57
29,33
28,33
24,67
22,25
22,25
25,00
23,33
32,67
27,33
21,00
23,33
26,67
25,00
28,33
21,50
26,00
26,33
27,00
25,00
20,00
26,67
16,36
21,00
26,67
25,33
25,25
29,50
26,67
25,67
26,18
29,33
101,45
100,00
100,90
103,86
95,64
99,70
100,00
100,00
102,85
100,72
100,00
100,00
100,00
104,31
107,85
99,32
103,32
118,07
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,73
90,00
100,00
95,24
98,16
90,89
100,00
100,00
100,00
98,06
100,00
99,40
98,73
98,16
101,14
10.
INDICII PREŢURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE CARE REPREZINTĂ CONSUM INTERMEDIAR
ÎN AGRICULTURĂ
PRICE INDICES OF THE MAIN GOODS CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE
2010 = 100
TOTAL
Energie şi lubrifianţi
Seminţe
Îngrăşăminte chimice
Îngrăşăminte simple
Îngrăşăminte complexe
Produse pentru protecţia plantelor
Fungicide
Insecticide
Erbicide
Furaje
Furaje simple
Furaje combinate
Anii
Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim. IV
Years
Q. I
Q. II
Q. III
Q. IV
2013
122,72
119,42
119,91
116,78
2014
116,62
119,21
119,26
115,45
2013
132,84
128,64
131,81
129,71
2014
131,39
136,77
136,57
129,84
2013
115,96
111,50
114,17
106,98
2014
129,54
132,61
135,06
130,75
2013
138,35
120,13
118,37
113,51
2014
108,22
107,43
104,41
109,70
2013
133,36
94,62
95,92
95,57
2014
97,11
100,58
97,73
101,94
2013
143,22
144,99
140,25
130,99
2014
119,04
114,10
110,92
117,27
2013
116,47
118,11
116,99
116,51
2014
118,36
123,20
119,89
119,26
2013
103,66
111,51
111,26
110,08
2014
111,47
110,12
110,22
111,10
2013
149,22
141,93
140,94
141,89
2014
130,70
128,92
124,13
125,65
2013
117,15
118,06
116,76
116,33
2014
119,03
125,50
121,59
120,53
2013
144,87
141,06
132,84
127,92
2014
105,41
112,16
113,09
96,18
2013
145,27
140,60
131,16
128,41
2014
100,99
105,52
107,40
86,11
2013
143,77
142,34
137,52
126,55
2014
117,75
130,67
128,97
124,24
67
TOTAL
Energy and lubricants
Seeds
Chemical fertilizers
Straight fertilizers
Compound fertilizers
Plant protection products
Fungicides
Insecticides
Herbicides
Animal feedingstuffs
Straight feedingstuffs
Compound feedingstuffs
11.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET
AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2
2010 = 100
Cod
Activităţi (diviziuni)
CAEN Rev. 2
T
B
5
6
7
8
9
C
10
INDUSTRIE – TOTAL
Industria extractivă
Extracţia cărbunelui superior
şi inferior
Extracţia petrolului brut
şi a gazelor naturale
Extracţia minereurilor metalifere
Alte activităţi extractive
Activităţi de servicii anexe
extracţiei
Industria prelucrătoare
Industria alimentară
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
2014 Total
Internă
Externă
115,33
115,87
114,24
115,10
115,58
114,15
114,84
115,29
113,94
116,18
117,25
114,04
115,97
117,06
113,78
115,67
116,76
113,48
2015 Total
Internă
Externă
112,89
114,67
109,34
2014 Total
Internă
Externă
117,06
116,83
138,40
2015 Total
Internă
Externă
104,90
104,54
138,84
2014 Total
Internă
Externă
108,17
108,17
-
2015 Total
Internă
Externă
107,41
107,41
-
2014 Total
Internă
Externă
123,99
123,99
-
2015 Total
Internă
Externă
100,59
100,59
-
2014 Total
Internă
Externă
c
c
-
2015 Total
Internă
Externă
c
c
-
2014 Total
Internă
Externă
109,29
107,41
138,40
2015 Total
Internă
Externă
111,41
109,64
138,84
2014 Total
Internă
Externă
109,59
109,59
-
2015 Total
Internă
Externă
115,76
115,76
-
2014 Total
Internă
Externă
115,17
115,80
114,30
2015 Total
Internă
Externă
111,29
112,70
109,36
2014 Total
Internă
Externă
121,91
122,62
109,19
2015 Total
Internă
Externă
120,06
120,56
111,03
Anii
Piaţa
Market
Years Activities (divisions)
115,63 115,30 115,08 114,65 114,50 113,20 Total
116,42 116,23 116,11 115,96 115,77 114,68 Domestic
114,04 113,44 113,01 112,03 111,96 110,24 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
115,52
115,28
138,29
115,16
114,91
138,24
117,96
117,75
137,68
118,08
117,88
137,07
117,05
116,83
137,21
117,25 116,09 118,42 118,33 117,87 111,48 Total
117,04 115,85 118,21 118,12 117,66 111,19 Domestic
137,23 138,28 137,60 137,72 137,71 138,20 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
108,07
108,07
-
107,91
107,91
-
108,37
108,37
-
107,04
107,04
-
106,16
106,16
-
105,21 104,18 106,76 105,94 106,52 105,94 Total
105,21 104,18 106,76 105,94 106,52 105,94 Domestic
- Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
122,78
122,78
-
122,13
122,13
-
127,24
127,24
-
126,95
126,95
-
124,74
124,74
-
126,38 123,91 127,53 126,68 125,17 113,99 Total
126,38 123,91 127,53 126,68 125,17 113,99 Domestic
- Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
c
c
-
c
c
-
c
c
-
c
c
-
c
c
-
c
c
-
c
c
-
c
c
-
c
c
-
c
c
-
c Total
c Domestic
- Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
109,58
107,72
138,29
110,25
108,44
138,24
110,50
108,74
137,68
110,89
109,20
137,07
110,96
109,26
137,21
111,20 110,48 110,63 111,45 111,45 111,23 Total
109,52 108,68 108,89 109,75 109,75 109,49 Domestic
137,23 138,28 137,60 137,72 137,71 138,20 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
106,72
106,72
-
107,94
107,94
-
108,46
108,46
-
109,88
109,88
-
109,74
109,74
-
105,24 106,76 108,04 110,60 112,83 111,70 Total
105,24 106,76 108,04 110,60 112,83 111,70 Domestic
- Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
115,02
115,62
114,21
114,83
115,42
114,03
114,85
115,40
114,10
114,73
115,37
113,86
114,55
115,29
113,55
114,86 114,64 114,42 113,75 113,52 112,10 Total
115,42 115,48 115,37 114,98 114,65 113,43 Domestic
114,10 113,50 113,13 112,07 111,99 110,28 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
121,14
121,79
109,50
121,08
121,68
110,20
121,22
121,76
111,53
121,75
122,29
111,96
122,08
122,74
110,21
122,05 121,59 120,79 120,44 120,31 119,98 Total
122,64 122,21 121,38 121,02 120,83 120,48 Domestic
111,49 110,45 110,09 110,07 110,92 110,98 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
Datele pentru luna decembrie 2014 sunt rectificate, iar datele pentru luna ianuarie 2015 sunt provizorii.
The data for December 2014 are rectified and the data for January 2015 are provisional.
68
69
2014 INDUSTRY – TOTAL
Code
CANE Rev. 2
T
2015
2014 Mining and quarrying
B
2015
2014 Mining of coal and lignite
5
2015
2014 Extraction of crude petroleum
and natural gas
6
2015
2014 Mining of metal ores
7
2015
2014 Other mining and quarrying
8
2015
2014 Mining support service
activities
9
2015
2014 Manufacturing
C
2015
2014 Manufacture of food
products
2015
10
11.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET
AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
2014 Total
Internă
Externă
118,38
118,35
119,68
119,47
119,45
120,39
119,48
119,45
120,96
119,55
119,59
118,00
119,80
119,85
117,54
119,67
119,72
117,46
2015 Total
Internă
Externă
120,56
120,63
117,29
2014 Total
Internă
Externă
110,03
110,15
c
2015 Total
Internă
Externă
112,45
112,34
c
2014 Total
Internă
Externă
125,44
119,35
129,34
2015 Total
Internă
Externă
129,19
123,75
132,68
2014 Total
Internă
Externă
125,35
119,79
129,02
2015 Total
Internă
Externă
130,78
124,75
134,76
2014 Total
Internă
Externă
119,59
125,86
116,27
2015 Total
Internă
Externă
124,76
132,64
120,59
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută,
cu excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite
2014 Total
Internă
Externă
118,59
118,94
118,07
2015 Total
Internă
Externă
121,73
124,32
117,83
Fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie
2014 Total
Internă
Externă
126,56
129,26
113,66
2015 Total
Internă
Externă
126,82
129,58
113,62
2014 Total
Internă
Externă
130,20
132,45
c
2015 Total
Internă
Externă
129,97
132,42
c
Cod
Activităţi (diviziuni)
CAEN Rev. 2
11
12
13
14
15
16
17
18
Fabricarea băuturilor
Fabricarea produselor din tutun
Fabricarea produselor textile
Fabricarea articolelor
de îmbrăcăminte
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea
articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei;
prepararea şi vopsirea blănurilor
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi
a înregistrărilor
Anii
Piaţa
70
Market
Years Activities (divisions)
119,59 120,29 120,32 120,48 120,52 120,49 Total
119,68 120,42 120,44 120,60 120,64 120,61 Domestic
115,61 114,63 115,11 115,16 115,44 115,35 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
112,19
112,48
c
112,19
112,48
c
112,28
112,58
c
112,28
112,58
c
112,44
112,58
c
112,44 112,46 112,35 112,42 112,65 112,73 Total
112,58 112,58 112,58 112,68 112,69 112,69 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
125,88
119,84
129,74
126,51
119,93
130,72
126,67
119,93
130,99
126,43
119,92
130,59
125,93
120,39
129,48
125,96 126,48 126,87 127,37 127,69 128,25 Total
121,09 121,13 121,92 122,39 122,86 123,40 Domestic
129,07 129,90 130,04 130,56 130,79 131,36 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
125,81
120,57
129,26
126,28
121,37
129,52
127,07
121,84
130,52
127,21
121,97
130,67
127,99
122,26
131,77
128,44 128,79 129,23 129,66 129,60 130,08 Total
122,59 122,83 123,01 123,45 123,88 124,21 Domestic
132,30 132,71 133,33 133,75 133,37 133,94 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
119,55
125,86
116,21
119,58
126,66
115,84
120,17
127,52
116,29
120,92
128,31
117,01
121,57
129,35
117,45
121,74 121,36 121,67 123,48 123,94 124,53 Total
129,96 129,42 130,31 131,83 132,48 132,88 Domestic
117,39 117,10 117,10 119,07 119,42 120,12 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
118,14
118,76
117,21
118,44
119,20
117,30
119,44
120,06
118,51
119,35
120,31
117,91
118,78
119,62
117,51
119,48 119,99 119,84 119,68 119,70 119,70 Total
120,35 121,12 121,58 121,64 121,40 121,50 Domestic
118,18 118,30 117,21 116,73 117,15 116,98 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
126,73
129,58
113,10
126,54
129,15
114,02
125,86
128,61
112,67
126,36
128,84
114,50
125,15
127,89
112,02
125,12 125,48 126,76 126,73 126,78 127,11 Total
127,83 128,11 129,56 129,42 129,47 129,70 Domestic
112,16 112,90 113,38 113,87 113,90 114,69 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
132,37
135,05
c
132,64
135,34
c
131,16
133,60
c
129,85
132,46
c
129,61
132,10
c
128,63 129,34 128,89 129,14 129,25 129,42 Total
131,04 131,74 131,21 131,60 131,58 131,76 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
71
2014 Manufacture of beverages
Code
CANE Rev. 2
11
2015
2014 Manufacture of tobacco
products
12
2015
2014 Manufacture of textiles
13
2015
2014 Manufacture of wearing
apparel
14
2015
2014 Manufacture of leather and
related products
15
2015
2014 Manufacture of wood and
of products of wood and
cork, except furniture;
manufacture of articles of
2015 straw and plaiting materials
16
2014 Manufacture of paper and
paper products
17
2015
2014 Printing and reproduction
of recorded media
2015
18
11.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET
AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Cod
Activităţi (diviziuni)
CAEN Rev. 2
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Fabricarea produselor de cocserie
şi a produselor obţinute
din prelucrarea ţiţeiului
Fabricarea substanţelor
şi a produselor chimice
Fabricarea produselor
farmaceutice de bază şi a
preparatelor farmaceutice
Fabricarea produselor
din cauciuc şi mase plastice
Fabricarea altor produse
din minerale nemetalice
Industria metalurgică
Industria construcţiilor metalice
şi a produselor din metal,
exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
Fabricarea calculatoarelor
şi a produselor electronice
şi optice
Fabricarea echipamentelor
electrice
Fabricarea de maşini, utilaje
şi echipamente neclasificate
în altă parte
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
2014 Total
Internă
Externă
132,80
127,11
139,27
132,74
126,73
139,57
131,36
124,53
139,13
132,04
125,78
139,17
131,21
124,63
138,70
130,84
124,49
138,07
2015 Total
Internă
Externă
81,43
78,84
84,38
2014 Total
Internă
Externă
118,74
115,71
124,64
2015 Total
Internă
Externă
114,40
109,54
123,86
2014 Total
Internă
Externă
117,19
115,76
121,24
2015 Total
Internă
Externă
119,27
121,95
111,72
2014 Total
Internă
Externă
115,98
120,20
110,88
2015 Total
Internă
Externă
115,56
121,55
108,32
2014 Total
Internă
Externă
101,82
101,23
106,48
2015 Total
Internă
Externă
101,51
100,78
107,30
2014 Total
Internă
Externă
104,48
106,93
102,23
2015 Total
Internă
Externă
104,88
105,43
104,37
2014 Total
Internă
Externă
107,45
107,39
107,64
2015 Total
Internă
Externă
104,39
104,72
103,40
2014 Total
Internă
Externă
108,85
101,58
c
2015 Total
Internă
Externă
99,92
102,70
c
2014 Total
Internă
Externă
109,04
105,35
111,71
2015 Total
Internă
Externă
108,10
103,17
111,67
2014 Total
Internă
Externă
110,17
106,15
113,33
2015 Total
Internă
Externă
109,46
105,37
112,67
Anii
Piaţa
72
132,11 131,86 130,67 122,43 117,91
125,15 126,23 125,14 119,49 115,21
140,03 138,26 136,97 125,77 120,98
Market
Years Activities (divisions)
93,91 Total
92,82 Domestic
95,16 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
118,86
115,77
124,87
118,81
115,38
125,50
118,16
115,22
123,87
118,28
115,09
124,49
116,23
113,58
121,39
115,60 116,18 117,00 115,30 115,29 115,60 Total
112,51 112,94 112,95 112,20 112,33 112,43 Domestic
121,61 122,50 124,88 121,34 121,05 121,78 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
117,96
116,91
120,93
118,80
118,01
121,02
118,85
118,27
120,48
117,16
116,38
119,36
117,95
116,94
120,78
119,02 119,40 119,83 118,78 117,94 119,43 Total
117,77 117,60 118,99 118,57 118,64 120,89 Domestic
122,53 124,46 122,20 119,38 115,97 115,30 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
115,53
119,84
110,32
115,56
120,08
110,09
115,76
120,69
109,80
115,35
120,03
109,68
115,03
119,70
109,38
115,42 115,49 115,36 115,65 115,89 116,13 Total
120,58 120,67 120,69 121,03 121,35 121,56 Domestic
109,18 109,22 108,91 109,13 109,28 109,56 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
100,69
100,09
105,48
100,84
100,07
106,97
101,39
100,70
106,84
101,42
100,90
105,58
101,45
100,94
105,50
101,57 101,45 101,55 101,54 101,43 101,21 Total
101,03 100,79 100,91 100,93 100,75 100,53 Domestic
105,87 106,73 106,68 106,36 106,83 106,67 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
103,66
106,20
101,34
102,73
105,27
100,41
101,53
103,64
99,59
101,92
103,79
100,21
101,89
103,70
100,23
103,02 102,88 104,47 104,17 104,04 104,34 Total
105,07 104,76 106,06 105,93 105,00 104,53 Domestic
101,14 101,16 103,02 102,55 103,16 104,16 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
107,18
107,27
106,92
106,48
106,47
106,52
106,56
106,51
106,72
106,28
106,70
105,03
106,01
106,41
104,81
105,38 104,91 104,88 104,78 104,33 104,47 Total
105,51 105,33 105,17 105,03 104,38 104,97 Domestic
104,99 103,65 104,03 104,05 104,17 102,96 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
108,94
100,93
c
108,98
101,13
c
109,09
100,84
c
109,03
100,75
c
109,36
100,39
c
108,90 104,54 103,38 103,58 103,58 103,93 Total
100,93 101,24 100,42 101,38 101,45 101,66 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
108,52
104,64
111,32
109,43
105,18
112,50
108,59
104,40
111,62
108,45
104,25
111,49
107,89
104,13
110,60
107,57 107,62 107,06 107,20 107,03 107,84 Total
103,01 103,08 102,10 102,05 101,72 102,25 Domestic
110,86 110,90 110,64 110,92 110,87 111,88 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
109,43
105,77
112,31
109,35
106,28
111,77
109,18
105,38
112,16
108,19
105,26
110,49
107,81
105,62
109,53
107,94 107,59 107,54 107,53 107,13 107,40 Total
106,05 105,31 105,41 104,81 104,72 104,86 Domestic
109,43 109,38 109,21 109,67 109,03 109,40 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
73
2014 Manufacture of coke and
refined petroleum products
Code
CANE Rev. 2
19
2015
2014 Manufacture of chemicals
and chemical products
20
2015
2014 Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
21
2015
2014 Manufacture of rubber
and plastic products
22
2015
2014 Manufacture of other
non-metallic mineral
products
23
2015
2014 Manufacture of basic metals
24
2015
2014 Manufacture of fabricated metal
products, except machinery
and equipment
25
2015
2014 Manufacture of computer,
electronic and optical products
26
2015
2014 Manufacture of electrical
equipment
27
2015
2014 Manufacture of machinery
and equipment not elsewhere
classified
2015
28
11.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET
AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Cod
Activităţi (diviziuni)
CAEN Rev. 2
29
30
31
32
33
D
35
E
36
Fabricarea autovehiculelor
de transport rutier, a remorcilor
şi semiremorcilor
Fabricarea altor mijloace
de transport
Fabricarea de mobilă
Alte activităţi industriale n.c.a.
Repararea, întreţinerea
şi instalarea maşinilor
şi echipamentelor
Producţia şi furnizarea
de energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare
Captarea, tratarea
şi distribuţia apei
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
2014 Total
Internă
Externă
111,14
113,93
110,19
111,34
113,90
110,46
110,62
113,32
109,70
110,79
112,58
110,18
110,57
111,84
110,13
110,11
111,32
109,70
2015 Total
Internă
Externă
110,66
114,53
109,34
2014 Total
Internă
Externă
112,78
107,85
c
2015 Total
Internă
Externă
113,72
107,31
c
2014 Total
Internă
Externă
110,17
111,00
109,34
2015 Total
Internă
Externă
112,18
114,66
109,70
2014 Total
Internă
Externă
118,33
115,81
122,49
2015 Total
Internă
Externă
124,16
121,60
128,39
2014 Total
Internă
Externă
107,41
108,76
c
2015 Total
Internă
Externă
107,17
108,34
c
2014 Total
Internă
Externă
113,73
113,89
c
2015 Total
Internă
Externă
119,54
119,73
c
2014 Total
Internă
Externă
113,73
113,89
c
2015 Total
Internă
Externă
119,54
119,73
c
2014 Total
Internă
Externă
157,43
157,43
-
2015 Total
Internă
Externă
162,42
162,42
-
2014 Total
Internă
Externă
157,43
157,43
-
2015 Total
Internă
Externă
162,42
162,42
-
Anii
Piaţa
74
Market
Years Activities (divisions)
111,21 111,19 110,18 109,72 110,69 110,72 Total
112,54 112,71 112,93 113,35 113,91 115,50 Domestic
110,75 110,67 109,24 108,48 109,59 109,08 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
112,76
107,55
c
113,04
107,84
c
113,06
107,64
c
112,34
106,75
c
112,18
106,75
c
112,73 113,44 113,43 113,30 112,43 112,89 Total
106,80 106,92 106,87 106,43 106,57 106,99 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
110,53
111,20
109,85
110,66
111,86
109,46
110,46
111,97
108,95
109,57
112,16
106,98
110,08
112,53
107,63
110,19 110,27 110,79 111,21 111,45 111,67 Total
112,48 112,05 112,76 113,05 113,75 113,82 Domestic
107,90 108,48 108,81 109,36 109,15 109,51 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
121,83
120,25
124,44
121,89
120,14
124,79
121,83
120,21
124,50
121,22
120,19
122,93
121,53
120,19
123,75
122,16 122,23 121,71 121,49 122,82 123,28 Total
120,19 120,21 120,21 120,23 120,41 120,41 Domestic
125,41 125,56 124,19 123,56 126,80 128,01 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
107,14
108,50
c
107,39
108,35
c
107,01
108,04
c
106,65
107,75
c
106,38
107,43
c
106,61 107,07 107,21 107,12 107,15 106,79 Total
107,49 108,13 108,19 108,20 108,22 108,07 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
113,38
113,54
c
112,83
113,04
c
119,87
120,08
c
119,14
119,38
c
118,43
118,65
c
116,71 116,00 115,20 115,81 116,05 116,33 Total
116,90 116,19 115,50 115,97 116,20 116,52 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
113,38
113,54
c
112,83
113,04
c
119,87
120,08
c
119,14
119,38
c
118,43
118,65
c
116,71 116,00 115,20 115,81 116,05 116,33 Total
116,90 116,19 115,50 115,97 116,20 116,52 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
157,89
157,89
-
157,89
157,89
-
159,08
159,08
-
159,08
159,08
-
159,08
159,08
-
159,51 161,73 161,74 161,74 161,74 161,92 Total
159,51 161,73 161,74 161,74 161,74 161,92 Domestic
- Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
157,89
157,89
-
157,89
157,89
-
159,08
159,08
-
159,08
159,08
-
159,08
159,08
-
159,51 161,73 161,74 161,74 161,74 161,92 Total
159,51 161,73 161,74 161,74 161,74 161,92 Domestic
- Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
75
2014 Manufacture of motor
vehicles, trailers and
semi-trailers
Code
CANE Rev. 2
29
2015
2014 Manufacture of other
transport equipment
30
2015
2014 Manufacture of furniture
31
2015
2014 Other manufacturing
32
2015
2014 Repair and installation of
machinery and equipment
33
2015
2014 Electricity, gas, steam and
air conditioning supply
D
2015
2014 Electricity, gas, steam and
air conditioning supply
35
2015
2014 Water supply; sewerage,
waste management and
remediation activities
E
2015
2014 Water collection, treatment
and supply
2015
36
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe marile grupe industriale
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET
AND NON-DOMESTIC MARKET
12. by main industrial groups
2010 = 100
Cod
Marile grupe industriale
CAEN Rev. 2
T
INDUSTRIE – TOTAL
Industria bunurilor intermediare
Industria bunurilor de capital
Industria bunurilor de folosinţă
îndelungată
Industria bunurilor de uz curent
Industria energetică
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
2014 Total
Internă
Externă
115,33
115,87
114,24
115,10
115,58
114,15
114,84
115,29
113,94
116,18
117,25
114,04
115,97
117,06
113,78
115,67
116,76
113,48
2015 Total
Internă
Externă
112,89
114,67
109,34
2014 Total
Internă
Externă
112,33
112,56
111,93
2015 Total
Internă
Externă
111,92
111,94
111,89
2014 Total
Internă
Externă
109,50
108,63
110,01
2015 Total
Internă
Externă
107,44
108,11
107,03
2014 Total
Internă
Externă
111,04
110,05
111,65
2015 Total
Internă
Externă
112,35
112,69
112,14
2014 Total
Internă
Externă
121,18
120,85
122,63
2015 Total
Internă
Externă
122,14
121,18
126,27
2014 Total
Internă
Externă
119,69
117,78
136,88
2015 Total
Internă
Externă
111,61
114,57
84,90
Anii
Piaţa
Market
115,63 115,30 115,08 114,65 114,50 113,20 Total
116,42 116,23 116,11 115,96 115,77 114,68 Domestic
114,04 113,44 113,01 112,03 111,96 110,24 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
111,84
112,01
111,53
111,76
111,86
111,58
111,51
111,72
111,15
111,55
111,79
111,14
111,03
111,31
110,52
111,26 111,35 111,77 111,57 111,54 111,73 Total
111,47 111,56 111,84 111,80 111,61 111,62 Domestic
110,88 110,98 111,64 111,15 111,41 111,93 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
109,47
108,49
110,05
108,99
108,08
109,53
109,09
107,71
109,91
108,82
107,56
109,56
108,59
107,38
109,31
108,99 108,19 107,46 107,24 107,57 107,72 Total
107,60 107,49 107,47 107,57 107,45 108,22 Domestic
109,82 108,61 107,46 107,05 107,64 107,43 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
110,95
110,19
111,41
111,04
110,71
111,24
110,92
110,80
110,99
110,38
110,94
110,04
110,40
111,23
109,89
110,82 111,16 111,33 111,66 111,37 111,61 Total
111,19 110,75 111,33 111,63 112,17 112,22 Domestic
110,60 111,42 111,33 111,69 110,87 111,24 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
121,26
120,89
122,81
121,42
121,01
123,16
121,61
121,09
123,80
121,76
121,27
123,84
122,18
121,70
124,25
122,16 122,21 121,87 121,90 121,96 121,97 Total
121,55 121,56 121,14 121,08 121,16 121,06 Domestic
124,74 124,99 125,02 125,40 125,39 125,85 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
119,36
117,39
137,16
118,66
116,69
136,40
124,00
122,59
136,78
123,30
121,88
136,09
122,57
121,12
135,60
121,78 121,12 120,64 119,32 118,45 112,93 Total
120,03 119,49 119,18 118,77 118,31 114,93 Domestic
137,56 135,85 133,82 124,21 119,74
94,93 Non-domestic
Total
Domestic
Non-domestic
Datele pentru luna decembrie 2014 sunt rectificate, iar datele pentru luna ianuarie 2015 sunt provizorii.
The data for December 2014 are rectified and the data for January 2015 are provisional.
76
77
Years Main industrial groups
Code
CANE Rev. 2
2014 INDUSTRY – TOTAL
T
2015
2014 Intermediate goods industry
2015
2014 Capital goods industry
2015
2014 Durable consumer goods
industry
2015
2014 Non-durable consumer
goods industry
2015
2014 Energy industry
2015
13.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2
2010 = 100
Cod
Activităţi (clase)
CAEN Rev. 2
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Code
CANE Rev. 2
Years
Activities (classes)
2014
2015
Mining of lignite
0520
51,99
2014
2015
Extraction of crude petroleum
0610
0520
Extracţia cărbunelui inferior
2014
2015
108,17
107,41
108,07
107,91
108,37
107,04
106,16
0610
Extracţia petrolului brut
2014
2015
104,37
36,75
96,74
95,96
95,84
96,89
98,55
0620
Extracţia gazelor naturale
2014
2015
134,75
135,61
137,06
136,48
144,46
143,43
139,10
143,35 140,67 147,61 151,03 151,48 148,00
2014
2015
Extraction of natural gas
0620
0811
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei
pentru construcţii, extracţia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
2014
2015
114,44
115,95
114,77
115,73
115,58
116,73
116,62
117,13 114,91 115,63 115,84 115,60 115,67
2014
2015
Quarrying of ornamental and building
stone, limestone, gypsum, chalk
and slate
0811
0812
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia
argilei şi caolinului
2014
2015
100,36
102,18
100,71
101,48
101,97
102,09
102,28
102,53 102,26 102,04 102,56 102,68 102,02
2014
2015
Operation of gravel and sand pits;
mining of clays and kaolin
0812
0893
Extracţia sării
2014
2015
123,01
127,97
123,07
123,14
123,01
122,77
122,95
122,98 123,41 123,33 127,03 127,29 127,82
2014
2015
Extraction of salt
0893
0899
Alte activităţi extractive neclasificate
în altă parte
2014
2015
131,66
131,72
131,66
131,20
132,29
133,20
132,76
131,87 131,88 133,23 131,77 131,14 131,72
2014
2015
Other mining and quarrying
not elsewhere classified
0899
0910
Activităţi de servicii anexe extracţiei
petrolului brut şi gazelor naturale
2014
2015
109,59
115,76
106,72
107,94
108,46
109,88
109,74
105,24 106,76 108,04 110,60 112,83 111,70
2014
2015
Support activities for petroleum and
natural gas extraction
0910
1011
Prelucrarea şi conservarea cărnii
2014
2015
108,71
102,80
104,12
102,71
102,84
106,49
110,40
111,79 112,31 111,88 108,58 106,35 104,22
2014
2015
Processing and preserving of meat
1011
1012
Prelucrarea şi conservarea cărnii
de pasăre
2014
2015
118,83
118,02
120,36
122,89
123,22
123,30
124,97
125,71 125,82 123,73 123,14 122,61 119,25
2014
2015
Processing and preserving
of poultry meat
1012
1013
Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasăre)
2014
2015
129,41
129,44
129,18
130,38
130,53
130,59
131,11
130,35 130,45 129,93 130,30 129,67 129,18
2014
2015
Production of meat an poultry
meat products
1013
1032
Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
2014
2015
133,19
133,19
133,19
133,19
133,19
133,19
133,19
133,19 133,19 133,19 133,19 133,19 133,19
2014
2015
Manufacture of fruit and
vegetable juice
1032
1039
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi
legumelor
2014
2015
115,28
119,36
115,33
115,59
116,27
116,29
117,06
116,58 117,51 117,82 117,84 118,40 118,72
2014
2015
Other processing and preserving of
fruit and vegetables
1039
1041
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
2014
2015
104,74
97,59
101,40
101,52
101,83
102,51
101,63
101,82 100,99
95,75
2014
2015
Manufacture of oils and fats
1041
1042
Fabricarea margarinei şi a altor produse
comestibile similare
2014
2015
135,70
137,86
135,27
135,97
135,60
136,00
135,90
135,72 135,81 135,63 135,27 135,37 135,22
2014
2015
Manufacture of margarine and similar
edible fats
1042
1051
Fabricarea produselor lactate şi a
brânzeturilor
2014
2015
126,97
128,30
127,29
127,57
128,02
129,09
129,49
129,03 129,49 128,31 128,81 128,89 129,27
2014
2015
Operation of dairies and cheese
making
1051
1052
Fabricarea îngheţatei
2014
2015
115,55
115,50
115,55
115,55
115,60
115,60
115,60
115,60 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60
2014
2015
Manufacture of ice cream
1052
1061
Fabricarea produselor de morărit
2014
2015
123,51
121,49
122,91
122,22
122,35
123,77
122,38
122,05 120,71 120,83 121,27 118,57 119,81
2014
2015
Manufacture of grain mill products
1061
1062
Fabricarea amidonului şi a produselor
din amidon
2014
2015
123,61
111,83
126,87
124,73
112,17
115,02
116,96
113,97 111,96 109,96 107,44 107,20 105,49
2014
2015
Manufacture of starches
and starch products
1062
1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi
a produselor proaspete de patiserie
2014
2015
120,01
121,47
120,07
120,20
120,40
120,64
120,64
120,77 120,92 121,04 121,13 121,43 121,44
2014
2015
Manufacture of bread; manufacture of
frech pastry goods and cakes
1071
105,21 104,18 106,76 105,94 106,52 105,94
95,43
93,35
90,93
95,37
82,28
94,02
77,19
95,67
Datele pentru luna decembrie 2014 sunt rectificate, iar datele pentru luna ianuarie 2015 sunt provizorii.
The data for December 2014 are rectified and the data for January 2015 are provisional.
78
79
13.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Cod
Activităţi (clase)
CAEN Rev. 2
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Years
Activities (classes)
Code
CANE Rev. 2
1072
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; prăjiturilor
şi a produselor conservate de patisetie
2014
2015
121,48
123,72
121,49
121,70
122,32
122,15
122,87
122,64 122,53 123,35 123,29 123,34 123,43
2014
2015
Manufacture of rusks and biscuits, of
preserved pastry goods and cakes
1072
1073
Fabricarea pastelor făinoase alimentare
şi a altor produse făinoase similare
2014
2015
136,31
137,21
136,68
137,13
137,18
137,19
137,18
137,16 137,16 137,16 137,17 137,17 137,18
2014
2015
Flour pastes and other similar
products manufacturing
1073
1081
Fabricarea zahărului
2014
2015
134,60
92,64
133,52
125,00
122,82
116,16
112,99
112,26
92,77
2014
2015
Manufacture of sugar
1081
1082
Fabricarea produselor din cacao, a
ciocolatei şi a produselor zaharoase
2014
2015
119,04
127,23
119,15
119,49
120,89
120,97
121,35
121,88 122,74 123,15 123,25 127,49 127,30
2014
2015
Manufacture of cocoa, chocolate
and sugar confectionery
1082
1083
Prelucrarea ceaiului şi cafelei
2014
2015
119,35
126,91
118,15
118,56
117,63
118,64
120,63
118,29 120,57 120,96 123,44 124,05 124,07
2014
2015
Processing of tea and coffee
1083
1084
Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
2014
2015
129,00
129,11
128,97
129,02
129,04
129,08
128,44
128,64 128,71 128,62 128,68 128,80 128,85
2014
2015
Manufacture of condiments
and seasonings
1084
1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
2014
2015
125,49
132,88
129,66
130,14
131,93
132,05
132,05
131,88 131,31 131,62 131,62 132,30 132,76
2014
2015
Manufacture of prepared meals
and dishes
1085
1089
Fabricarea altor produse alimentare
neclasificate în altă parte
2014
2015
145,28
142,01
145,22
145,27
145,32
145,35
145,85
144,98 145,04 145,07 145,13 145,14 145,16
2014
2015
Manufacture of other food
products not elsewhere classified.
1089
1091
Fabricarea preparatelor pentru hrana
animalelor de fermă
2014
2015
144,70
137,55
146,72
145,97
146,38
146,86
143,07
143,26 141,18 141,20 139,00 139,36 137,76
2014
2015
Manufacture of prepared foods
for farm animals
1091
1101
Distilarea, rafinarea şi mixarea
băuturilor alcoolice
2014
2015
127,56
130,25
127,74
123,76
123,57
124,19
124,72
125,32 129,62 129,89 130,23 130,09 130,32
2014
2015
Distilling, rectifying and blending
of spirits
1101
1102
Fabricarea vinurilor din struguri
2014
2015
113,51
112,11
112,81
112,90
111,88
112,07
108,82
108,84 110,39 110,93 111,28 111,46 111,47
2014
2015
Manufacture of wine from grape
1102
1104
Fabricarea altor băuturi nedistilate,
obţinute prin fermentare
2014
2015
143,46
149,60
143,83
148,50
149,12
153,84
142,01
147,38 147,90 148,42 148,09 148,63 148,63
2014
2015
Manufacture of other non-distilled
fermented beverages
1104
1105
Fabricarea berii
2014
2015
123,24
127,18
126,05
126,60
126,73
126,83
126,84
126,84 127,11 127,13 127,15 127,15 127,15
2014
2015
Manufacture of beer
1105
1107
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice,
de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
2014
2015
113,11
114,22
113,15
113,41
113,67
113,98
114,19
113,89 114,13 114,03 114,25 114,34 114,21
2014
2015
Manufacture of soft drinks; production of
mineral waters and other bottled waters
1107
1200
Fabricarea produselor din tutun
2014
2015
110,03
112,45
112,19
112,19
112,28
112,28
112,44
112,44 112,46 112,35 112,42 112,65 112,73
2014
2015
Manufacture of tobacco products
1200
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
2014
2015
114,92
117,82
115,37
115,39
115,50
115,03
114,74
114,85 115,05 115,41 115,91 116,45 116,96
2014
2015
Preparation and spinning of textile fibres
1310
1320
Producţia de ţesături
2014
2015
139,25
142,22
139,24
139,92
140,27
140,54
139,72
139,71 140,43 140,81 141,21 141,27 141,98
2014
2015
Weaving of textiles
1320
1392
Fabricarea de articole din textile (cu excepţia
îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
2014
2015
130,72
136,09
131,33
132,58
132,73
132,37
131,77
131,74 132,53 133,01 133,66 133,98 134,62
2014
2015
Manufacture of made-up textile articles
(except apparel)
1392
1394
Fabricarea de odgoane, frânghii
sfori şi plase
2014
2015
104,56
111,24
110,94
110,94
110,94
110,94
110,94
110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94
2014
2015
Manufacture of cordage, rope,
twine and netting
1394
1395
Fabricarea de textile neţesute şi articole din
acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
2014
2015
113,78
113,88
113,64
113,40
113,40
113,58
113,58
113,58 113,58 113,87 113,84 113,84 113,88
2014
2015
Manufacture of non-wovens and articles
made from non-wovens, except apparel
1395
80
98,73
93,55
93,09
92,77
81
13.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Cod
Activităţi (clase)
CAEN Rev. 2
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Years
Activities (classes)
Code
CANE Rev. 2
1396
Fabricarea de articole tehnice
şi industriale din textile
2014
2015
109,67
110,87
109,51
110,72
110,72
110,60
110,40
110,60 110,60 110,60 110,62 110,61 110,61
2014
2015
Manufacture of other technical
and industrial textiles
1396
1413
Fabricarea altor articole de îmbrăcămite
(exclusiv lenjerie de corp)
2014
2015
125,91
131,36
126,26
126,73
127,48
127,93
128,73
129,06 129,42 129,96 130,41 130,27 130,89
2014
2015
Manufacture of other outerwear
1413
1414
Fabricarea de articole de lenjerie de corp
2014
2015
129,47
137,26
130,53
131,02
131,92
131,73
133,08
133,97 134,46 134,93 135,27 135,70 135,96
2014
2015
Manufacture of underwear
1414
1419
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
şi accesorii neclasificate în altă parte
2014
2015
126,36
128,99
126,38
126,74
127,19
125,93
126,43
126,91 127,19 127,56 127,57 127,74 127,95
2014
2015
Manufacture of other wearing apparel
and accessories
1419
1431
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
ciorapilor şi articolelor de galanterie
2014
2015
120,66
123,98
120,89
121,14
122,17
122,06
121,92
122,48 122,54 122,96 123,01 123,31 123,57
2014
2015
Manufacture of knitted and
crocheted hosiery
1431
1439
Fabricarea prin tricotare sau croşetare
a altor articole de îmbrăcăminte
2014
2015
107,05
111,00
107,42
107,54
109,31
109,60
109,58
109,91 110,39 109,90 110,47 110,67 110,67
2014
2015
Manufacture of other knitted
and crocheted apparel
1439
1512
Fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, a articolelor de harnaşament
2014
2015
115,47
113,22
115,75
114,40
114,52
113,11
112,38
113,00 112,12 111,55 112,40 113,57 114,21
2014
2015
Manufacture of luggage, handbags and the
like, saddlery and harness
1512
1520
Fabricarea încălţămintei
2014
2015
119,98
125,78
119,78
120,25
120,72
121,71
122,44
122,50 122,29 122,63 124,56 124,79 125,01
2014
2015
Manufacture of footwear
1520
1610
Tăierea şi rindeluirea lemnului
2014
2015
126,56
129,99
125,78
125,46
126,34
126,93
125,23
125,45 125,89 126,50 126,77 126,81 126,75
2014
2015
Sawmilling and planning of wood
1610
1621
Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
2014
2015
114,72
115,32
113,72
113,67
116,04
115,20
115,93
116,17 116,55 115,35 114,94 114,69 114,62
2014
2015
Manufacture of veneer sheets and
wood-based panels
1621
1623
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi
tâmplărie pentru construcţii
2014
2015
114,68
116,36
114,82
115,39
115,43
115,07
114,68
116,06 116,54 115,81 115,27 115,54 115,61
2014
2015
Manufacture of other builders’
carpentry and joinery
1623
1712
Fabricarea hârtiei şi cartonului
2014
2015
125,96
123,81
127,26
125,32
124,02
124,81
120,75
121,05 121,52 122,99 123,51 123,58 124,10
2014
2015
Manufacture of paper and paperboard
1712
1721
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi
a ambalajelor din hârtie sau carton
2014
2015
125,51
126,98
125,20
125,60
124,92
125,37
124,89
124,41 124,64 126,42 126,26 126,28 126,80
2014
2015
Paper and deckled cardboard and paper
and cardboard boxes manufacturing
1721
1722
Fabricarea produselor de uz gospodăresc
şi sanitar, din hârtie sau carton
2014
2015
116,85
115,71
117,51
117,45
116,83
116,38
116,66
116,49 117,16 117,76 117,35 117,45 117,14
2014
2015
Manufacture of household and sanitary
goods and of toilet requisites
1722
1723
Fabricarea articolelor de papetărie
2014
2015
155,73
160,08
153,86
154,18
154,73
158,57
156,70
158,41 158,50 159,41 159,79 159,43 159,94
2014
2015
Manufacture of paper stationery
1723
1729
Fabricarea altor articole din hârtie
şi carton neclasificate în altă parte
2014
2015
134,55
134,29
135,13
135,69
135,27
134,36
133,19
133,60 133,74 133,64 133,45 134,08 134,31
2014
2015
Manufacture of other articles of paper and
paperboard not elsewhere classified
1729
1812
Alte activităţi de tipărire
neclasificate în altă parte
2014
2015
135,39
134,31
137,99
136,95
135,97
134,23
133,92
132,72 133,07 133,13 133,29 133,42 133,63
2014
2015
Other printing
1812
1920
Fabricarea produselor obţinute
din prelucrarea ţiţeiului
2014
2015
132,80
81,43
132,74
131,36
132,04
131,21
130,84
132,11 131,86 130,67 122,43 117,91
93,91
2014
2015
Manufacture of refined petroleum
products
1920
2011
Fabricarea gazelor industriale
2014
2015
68,22
57,59
68,23
68,22
68,65
68,61
65,06
57,89
2014
2015
Manufacture of industrial gases
2011
2012
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2014
2015
118,05
116,47
120,80
120,85
121,09
118,98
120,27
119,33 121,12 118,88 119,98 118,72 118,43
2014
2015
Manufacture of dyes and pigments
2012
82
59,57
57,24
57,19
57,05
57,87
83
13.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Cod
Activităţi (clase)
CAEN Rev. 2
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Years
Activities (classes)
Code
CANE Rev. 2
2013
Fabricarea altor produse chimice
anorganice de bază
2014
2015
112,69
112,64
113,78
112,56
112,49
112,75
110,39
110,35 111,22 111,37 111,50 111,82 112,09
2014
2015
Manufacture of other inorganic basic
chemicals
2013
2014
Fabricarea altor produse chimice
organice de bază
2014
2015
128,51
107,07
129,03
126,42
125,87
126,01
126,37
126,30 128,04 127,91 118,45 117,62 117,88
2014
2015
Manufacture of other organic basic
chemicals
2014
2015
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor
azotoase
2014
2015
108,38
115,59
106,84
109,32
107,96
108,59
99,74
100,83 101,86 107,51 108,45 107,41 109,65
2014
2015
Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds
2015
2016
Fabricarea materialelor plastice în
forme primare
2014
2015
148,48
147,90
148,35
149,09
147,78
147,07
146,51
147,29 148,64 147,69 148,67 150,28 148,10
2014
2015
Manufacture of plastics
in primary forms
2016
2020
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse
agrochimice
2014
2015
125,32
127,05
126,67
126,67
126,69
126,69
126,69
126,70 126,70 127,07 127,06 127,05 127,05
2014
2015
Manufacture of pesticides and other
agrochemical products
2020
2030
Fabricarea vopselelor, lacurilor,
cernelii tipografice şi masticurilor
2014
2015
117,23
116,70
118,39
117,76
117,71
118,15
118,17
118,80 117,56 117,22 117,53 117,69 117,92
2014
2015
Manufacture of paints, varnishes and
similar coatings, printing ink and mastics
2030
2041
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a
produselor de întreţinere
2014
2015
110,20
105,49
110,36
110,70
110,82
110,77
110,75
99,92
2014
2015
Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations
2041
2042
Fabricarea parfumurilor şi a produselor
cosmetice (de toaletă)
2014
2015
121,91
123,60
121,91
121,91
121,91
123,57
123,57
123,57 123,57 123,57 123,57 123,60 123,60
2014
2015
Manufacture of perfumes and toilet
preparations
2042
2059
Fabricarea altor produse chimice
neclasificate în altă parte
2014
2015
110,35
110,35
110,35
110,35
110,35
110,35
110,35
110,35 110,35 110,35 110,35 110,35 110,35
2014
2015
Manufacture of other chemical products
not elsewhere classified
2059
2120
Fabricarea preparatelor farmaceutice
2014
2015
114,82
112,88
114,75
114,78
114,94
114,65
115,85
115,68 115,51 115,48 114,97 113,91 113,74
2014
2015
Manufacture of pharmaceutical
preparations
2120
2219
Fabricarea altor produse din cauciuc
2014
2015
112,50
111,22
112,04
111,87
111,62
111,25
110,86
112,37 112,08 111,95 112,03 112,14 112,36
2014
2015
Manufacture of other rubber products
2219
2221
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi
profilelor din material plastic
2014
2015
121,96
124,14
122,34
122,79
123,35
121,86
121,85
122,60 122,91 123,35 123,87 124,15 124,67
2014
2015
Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles
2221
2222
Fabricarea articolelor de ambalaj din
material plastic
2014
2015
117,03
115,53
116,86
116,29
116,93
116,76
115,83
116,03 115,32 115,21 115,47 116,05 116,17
2014
2015
Manufacture of plastic packing goods
2222
2223
Fabricarea articolelor din material plastic
pentru construcţii
2014
2015
108,06
109,64
107,69
108,08
108,81
108,71
108,16
108,94 109,17 108,77 109,04 109,27 109,30
2014
2015
Manufacture of builders’ ware
of plastic
2223
2229
Fabricarea altor produse din material
plastic
2014
2015
134,14
138,79
135,30
136,28
136,74
137,03
137,39
136,69 137,47 136,42 136,90 137,45 137,63
2014
2015
Manufacture of other plastic products
2229
2312
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2014
2015
96,14
94,69
94,73
95,79
95,56
96,08
95,57
94,27
2014
2015
Shaping and processing of flat glass
2312
2313
Fabricarea articolelor din sticlă
2014
2015
105,66
105,48
106,17
105,41
105,52
106,01
106,45
105,24 106,17 106,28 105,32 105,51 105,21
2014
2015
Manufacture of hollow glass
2313
2320
Fabricarea de produse refractare
2014
2015
107,72
106,90
107,69
107,36
107,31
107,22
107,25
107,37 105,34 105,89 105,90 105,91 105,91
2014
2015
Manufacture of refractory products
2320
2331
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2014
2015
88,84
84,39
87,18
86,82
86,85
92,14
93,82
82,47
2014
2015
Manufacture of ceramic tiles and flags
2331
2332
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor
produse pentru construcţii, din argilă arsă
2014
2015
98,89
107,61
98,74
99,75
99,00
98,70
99,41
100,72 100,29 102,54 102,63 100,20 101,85
2014
2015
Manufacture of bricks, tiles and
construction products, in baked clay
2332
84
96,80
95,26
93,95
96,69
95,94
83,64
96,34
95,98
84,08
99,53
95,27
84,58
99,81
95,42
82,50
85
13.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Cod
Activităţi (clase)
CAEN Rev. 2
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Code
CANE Rev. 2
Years
Activities (classes)
2014
2015
Manufacture of ceramic household and
ornamental articles
2341
91,04
2014
2015
Manufacture of ceramic sanitary
fixtures
2342
107,47 108,46 109,98 110,18 109,95 110,82
2014
2015
Manufacture of ceramic insulators
and insulating fittings
2343
94,30
2014
2015
Manufacture of cement
2351
109,93 109,72 107,24 107,81 107,48 107,86
2014
2015
Manufacture of lime and plaster
2352
100,12 100,12 101,08 100,54
99,71 100,02
2014
2015
Manufacture of concrete products
for construction purposes
2361
117,69 117,27 117,21 117,48 118,93 118,82
2341
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
gospodăresc şi ornamental
2014
2015
116,75
118,99
116,82
116,78
116,69
117,26
117,36
2342
Fabricarea obiectelor sanitare din
ceramică
2014
2015
90,80
90,06
91,25
93,65
93,84
93,29
92,22
2343
Fabricarea izolatorilor şi pieselor
izolante din ceramică
2014
2015
108,45
113,26
109,08
108,62
107,63
107,12
107,40
2351
Fabricarea cimentului
2014
2015
99,01
94,15
95,69
94,40
95,50
95,25
94,70
2352
Fabricarea varului şi ipsosului
2014
2015
107,00
108,78
108,10
108,04
110,09
110,43
109,23
2361
Fabricarea elementelor din beton pentru
construcţii
2014
2015
97,80
99,59
97,77
98,18
98,90
99,62
99,89
2363
Fabricarea betonului
2014
2015
102,88
104,27
102,51
103,32
104,16
104,07
103,71
103,70 103,12 104,37 105,13 104,87 104,56
2014
2015
Manufacture of ready-mixed
concrete
2363
2364
Fabricarea mortarului
2014
2015
111,05
107,29
109,88
108,65
109,43
109,60
110,57
110,59 109,75 109,97 108,76 108,05 107,28
2014
2015
Manufacture of mortars
2364
2369
Fabricarea altor articole din beton,
ciment şi ipsos
2014
2015
105,09
107,90
104,62
106,11
106,02
105,12
106,34
104,59 105,87 105,25 104,83 107,67 108,02
2014
2015
Manufacture of other articles of concrete,
plaster and cement
2369
2391
Fabricarea produselor abrazive
2014
2015
125,53
122,94
124,83
123,77
122,30
122,37
120,49
122,99 123,53 122,86 122,92 123,35 124,14
2014
2015
Production of abrasive products
2391
2399
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice neclasificate în altă parte
2014
2015
98,27
95,73
98,19
98,53
97,89
98,82
98,46
95,69
2014
2015
Manufacture of other non-metallic
mineral products not elsewhere classified
2399
2410
Producţia de metale feroase sub forme
primare şi cea de feroaliaje
2014
2015
105,69
102,33
104,64
103,03
101,10
101,56
101,66
102,90 101,72 103,51 103,05 102,77 102,71
2014
2015
Manufacture of basic iron and steel
and of ferro-alloys
2410
2420
Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare
şi accesorii pentru acestea, din oţel
2014
2015
108,85
105,63
109,29
109,86
109,81
109,01
108,24
109,02 108,46 107,39 107,55 105,83 105,36
2014
2015
Manufacture of tubes, pipes, hollow
profiles and related fittings, of steel
2420
2431
Tragere la rece a barelor
2014
2015
102,82
102,11
103,62
103,56
103,66
102,34
101,29
102,47 102,56 101,69 102,24 102,70 102,47
2014
2015
Cold drawing of bars
2431
2432
Laminare la rece a benzilor înguste
2014
2015
137,54
138,57
135,85
134,96
133,59
130,20
130,89
132,00 131,62 135,38 135,77 136,04 136,49
2014
2015
Cold rolling of narrow strip
2432
2433
Producţia de profile obţinute la rece
2014
2015
113,74
109,21
113,58
113,35
112,84
111,09
110,95
108,88 109,09 109,48 107,77 107,58 108,21
2014
2015
Cold forming or folding
2433
2434
Trefilarea firelor la rece
2014
2015
115,72
115,00
115,89
115,81
115,64
115,34
115,26
115,21 115,33 115,45 115,34 114,90 115,00
2014
2015
Cold drawing of wire
2434
2442
Metalurgia aluminiului
2014
2015
91,02
108,72
89,89
90,01
90,17
91,96
91,70
98,15 101,35 101,37 102,79 104,83
2014
2015
Aluminium production
2442
2444
Metalurgia cuprului
2014
2015
112,17
108,72
111,40
108,97
108,50
108,27
109,38
110,99 108,77 108,95 109,10 109,18 109,21
2014
2015
Copper production
2444
2451
Turnarea fontei
2014
2015
105,88
100,82
106,11
105,67
106,25
106,68
107,00
106,18 103,53 103,63 102,87 102,45 102,07
2014
2015
Casting of iron
2451
86
92,63
94,67
98,53
94,18
92,55
94,34
98,76
91,81
94,17
97,94
92,27
94,69
97,27
92,97
94,82
96,10
87
13.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Cod
Activităţi (clase)
CAEN Rev. 2
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
95,43
95,56
95,25
93,01
92,99
Code
CANE Rev. 2
Years
Activities (classes)
93,25
2014
2015
Casting of steel
2452
2452
Turnarea oţelului
2014
2015
102,47
92,48
102,66
101,75
99,25
99,36
99,94
2511
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi
componente ale structurilor metalice
2014
2015
103,84
101,05
103,83
102,14
102,64
103,71
103,86
102,41 101,42 101,59 101,73 100,20 101,11
2014
2015
Manufacture of metal structures and parts
of structures
2511
2512
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2014
2015
105,02
102,20
103,16
103,99
103,79
102,76
102,48
102,82 102,69 102,38 101,65 101,81 102,22
2014
2015
Manufacture of doors and windows
of metal
2512
2521
Producţia de radiatoare şi cazane
pentru încălzire centrală
2014
2015
112,76
108,06
111,82
110,00
110,29
110,93
107,95
107,62 108,75 107,93 111,51 110,56 109,26
2014
2015
Manufacture of central heating
radiators and boilers
2521
2529
Producţia de rezervoare, cisterne şi
containere metalice
2014
2015
103,32
97,67
101,88
101,75
101,96
100,44
101,32
100,88 101,21
98,08
2014
2015
Manufacture of other tanks, reservoirs
and containers of metal
2529
2550
Fabricarea produselor metalice obţinute prin
deformare plastică; metalurgia pulberilor
2014
2015
112,12
107,21
112,64
111,50
111,38
109,27
109,20
109,18 108,72 109,80 109,96 110,32 108,82
2014
2015
Forging, pressing, stamping and roll-forming
of metal; powder matallurgy
2550
2572
Fabricarea articolelor de feronerie
2014
2015
111,12
111,64
110,92
111,05
111,15
110,99
110,93
110,82 110,97 110,84 111,08 111,54 110,60
2014
2015
Manufacture of locks and hinges
2572
2573
Fabricarea uneltelor
2014
2015
117,28
113,36
116,16
116,80
116,55
115,75
116,13
116,18 116,43 115,88 115,87 114,36 113,62
2014
2015
Manufacture of tools
2573
2592
Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2014
2015
116,89
115,95
117,29
119,76
118,28
116,03
114,97
113,84 113,20 113,42 114,24 114,33 118,07
2014
2015
Manufacture of light metal packaging
2592
2593
Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanţuri şi arcuri
2014
2015
109,27
104,67
108,89
108,50
108,58
108,33
107,79
107,76 106,07 106,62 106,20 106,31 103,57
2014
2015
Manufacture of wire products,
chain and springs
2593
2594
Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole
filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2014
2015
103,37
100,55
103,05
103,24
103,52
102,99
103,08
102,04 102,06 101,33 100,75 100,99 101,96
2014
2015
Manufacture of fasteners and screw machine
products
2594
2599
Fabricarea altor articole din metal
neclasificate în altă parte
2014
2015
115,31
114,28
114,41
114,34
114,28
114,30
113,05
113,77 113,97 114,10 113,70 113,81 114,15
2014
2015
Manufacture of other fabricated metal
products not elsewhere classified
2599
2651
Fabricarea de instrumente şi dispozitive
pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2014
2015
103,14
103,65
103,27
103,56
104,05
103,50
101,98
102,75 103,27 103,21 103,24 103,15 103,55
2014
2015
Manufacture of instruments and appliances
for measuring, testing and navigation
2651
2711
Fabricarea motoarelor, generatoarelor
şi transformatoarelor electrice
2014
2015
118,76
119,09
118,08
117,97
117,74
117,45
117,20
117,45 117,43 117,35 116,61 116,97 117,29
2014
2015
Manufacture of electric motors,
generators and transformers
2711
2712
Fabricarea aparatelor de distribuţie şi
control a electricităţii
2014
2015
106,27
104,06
105,64
105,95
105,63
105,47
105,19
105,26 105,58 104,93 104,46 103,83 103,88
2014
2015
Manufacture of electricity distribution
and control apparatus
2712
2720
Fabricarea de acumulatori şi baterii
2014
2015
117,29
121,89
120,54
120,91
120,14
120,39
119,32
118,86 119,02 118,98 118,58 118,88 119,67
2014
2015
Manufacture of batteries and accumulators
2720
2732
Fabricarea altor fire şi cabluri
electrice şi electronice
2014
2015
114,59
114,61
114,45
118,15
115,28
115,53
114,86
113,05 113,24 112,13 113,02 112,52 114,72
2014
2015
Manufacture of other electronic and
electric wires and cables
2732
2733
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru
fire şi cabluri electrice şi electronice
2014
2015
106,34
105,06
106,35
105,99
106,36
105,33
105,28
104,40 104,87 104,28 104,48 104,46 104,80
2014
2015
Manufacture of wiring devices
2733
2740
Fabricarea de echipamente electrice
de iluminat
2014
2015
104,32
105,18
104,23
104,34
105,13
104,71
104,48
104,31 104,28 104,33 104,57 104,44 105,29
2014
2015
Manufacture of electric lighting
equipment
2740
2751
Fabricarea de aparate electrocasnice
2014
2015
98,94
94,64
97,03
96,43
96,14
95,83
94,80
94,93
2014
2015
Manufacture of electric domestic
appliances
2751
2752
Fabricarea de echipamente casnice
neelectrice
2014
2015
106,85
107,44
106,82
106,85
106,85
106,80
106,80
106,76 106,46 106,46 106,86 106,86 106,86
2014
2015
Manufacture of non-electric domestic
appliances
2752
88
95,09
94,90
99,03
94,07
97,39
94,39
97,99
94,49
89
13.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Cod
Activităţi (clase)
CAEN Rev. 2
Anii
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Years
Activities (classes)
Code
CANE Rev. 2
2813
Fabricarea de pompe şi compresoare
2014
2015
124,52
120,40
124,52
124,71
124,74
124,24
122,01
122,05 122,05 122,05 121,29 121,46 121,46
2014
2015
Manufacture of other pumps
and compressors
2813
2814
Fabricarea de articole de robinetărie
2014
2015
111,14
113,43
113,29
113,42
113,19
113,49
113,43
113,71 114,33 112,99 112,02 113,09 114,12
2014
2015
Manufacture of other taps and valves
2814
2815
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de
viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2014
2015
111,32
111,45
109,91
110,57
109,51
110,46
110,27
109,20 107,92 107,46 107,42 107,69 106,69
2014
2015
Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements
2815
2825
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi
frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2014
2015
101,40
96,78
101,47
101,52
101,35
97,98
97,96
97,71
97,70
97,32
97,35
97,50
97,61
2014
2015
Manufacture of non-domestic cooling and
ventilation equipment
2825
2829
Fabricarea altor maşini şi utilaje
de utilizare generală neclasificate în altă parte
2014
2015
92,00
87,83
92,26
91,30
91,74
90,91
91,16
90,73
91,04
89,85
87,46
88,57
88,58
2014
2015
Manufacture of other general-purpose
machinery not elsewhere classified
2829
2830
Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru
agricultură şi exploatări forestiere
2014
2015
119,38
121,04
118,61
118,89
119,51
120,30
120,79
120,78 120,86 121,40 120,32 120,68 120,36
2014
2015
Manufacture of agricultural and forestry
machinery
2830
2841
Fabricarea utilajelor şi maşinilor-unelte
pentru prelucrarea metalului
2014
2015
100,87
102,99
101,12
101,73
101,62
101,01
101,04
101,24 101,46 101,57 101,15 101,96 102,62
2014
2015
Manufacture of metal forming machinery
2841
2849
Fabricarea altor maşini-unelte
neclasificate în altă parte
2014
2015
113,92
105,41
113,90
114,21
112,02
112,02
110,70
112,37 108,67 107,16 106,18 106,71 107,19
2014
2015
Manufacture of other machine tools
2849
2892
Fabricarea utilajelor pentru extracţie
şi construcţii
2014
2015
139,76
145,47
140,29
141,06
141,09
141,28
140,33
141,08 142,46 138,62 139,14 138,70 139,74
2014
2015
Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction
2892
2910
Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier
2014
2015
117,40
116,17
117,19
116,40
116,57
115,56
114,76
116,87 115,99 116,91 116,27 117,12 117,14
2014
2015
Manufacture of motor vehicles
2910
2931
Fabricarea de echipamente electrice şi
electronice pentru autovehicule şi pentru
motoare de autovehicule
2014
2015
99,64
99,07
99,96
99,78
100,17
100,63
99,53
100,13 100,62
95,82
2014
2015
Manufacture of electrical and electronic
equipment for motor vehicles
2931
2932
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru
autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2014
2015
112,14
112,62
112,63
111,63
111,74
111,78
112,07
112,53 113,08 110,81 110,99 112,55 113,69
2014
2015
Manufacture of other parts and accessories
for motor vehicles
2932
3020
Fabricarea materialului rulant
2014
2015
106,28
105,62
106,17
106,27
106,20
105,02
105,05
105,07 105,21 105,19 105,02 104,94 105,50
2014
2015
Manufacture of railway locomotives
and rolling stock
3020
3101
Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine
2014
2015
116,40
117,80
116,80
117,42
117,46
117,13
117,33
116,91 116,92 117,34 117,59 118,04 118,12
2014
2015
Manufacture of office and shop furniture
3101
3102
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
2014
2015
112,39
113,43
112,71
112,88
113,03
113,03
113,04
113,04 113,04 113,42 113,43 113,43 113,43
2014
2015
Manufacture of kitchen furniture
3102
3103
Fabricarea de saltele şi somiere
2014
2015
107,74
128,02
104,16
109,68
112,27
116,55
123,37
122,05 117,15 121,61 121,80 122,87 121,57
2014
2015
Manufacture of mattresses
3103
3109
Fabricarea de mobilă
neclasificată în altă parte
2014
2015
109,52
111,24
109,94
109,92
109,64
108,57
109,00
109,20 109,37 109,83 110,28 110,49 110,76
2014
2015
Manufacture of other furniture
3109
3250
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale şi stomatologice
2014
2015
102,53
109,19
109,44
109,46
109,32
109,23
109,14
109,00 109,01 108,95 108,95 108,96 108,99
2014
2015
Manufacture of medical and dental instruments
and supplies
3250
3299
Fabricarea altor produse manufacturiere
neclasificate în altă parte
2014
2015
144,83
151,10
146,98
147,19
146,99
145,89
146,68
147,57 147,61 146,61 145,56 148,02 149,10
2014
2015
Other manufacturing not elsewhere classifed
3299
3312
Repararea maşinilor
2014
2015
119,45
119,08
119,37
119,30
119,97
119,83
119,66
119,51 119,55 119,51 119,43 119,44 119,10
2014
2015
Repair of machinery
3312
90
98,65
97,47
97,81
91
13.
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July.
Aug.
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
2014
108,52
110,43
108,95
105,48
104,19
103,98
2015
105,84
Repararea şi întreţinerea altor echipamente
2014
107,22
de transport neclasificate în altă parte
2015
108,33
Producţia de energie electrică
2014
121,84
2015
123,30
2014
118,67
2015
118,71
2014
101,75
2015
100,04
Cod
Activităţi (clase)
CAEN Rev. 2
3314
3317
3511
3513
3514
3522
3530
3600
Anii
Repararea echipamentelor electrice
Distribuţia energiei electrice
Comercializarea energiei electrice
Distribuţia combustibililor gazoşi,
2014
107,16
prin conducte
2015
140,86
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
2014
119,09
2015
124,74
2014
157,43
2015
162,42
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
92
104,01 104,35 104,84 104,95 105,13 105,31
Code
CANE Rev. 2
Years
Activities (classes)
2014
Repair of electrical equipment
3314
2014
Repair and maintenance of other transport
3317
2015
equipment
2014
Production of electricity
3511
Distribution of electricity
3513
Trade of electricity
3514
2014
Distribution of gaseous fuels
3522
2015
through mains
2014
Steam and air conditioning supply
3530
Water collection, treatment and supply
3600
2015
107,13
120,16
107,10
119,15
107,28
121,71
107,22
120,74
106,94
119,23
106,99 107,83 108,23 108,44 108,24 107,88
121,25 118,31 115,93 117,89 118,58 120,40
2015
118,67
118,67
118,67
118,67
118,67
118,67 118,67 118,67 118,67 118,67 118,67
2014
2015
101,84
100,98
101,28
99,93
99,19
94,49
94,47
93,77
94,32
94,35
93,83
2014
2015
107,16
119,81
107,16
120,01
140,86
119,18
140,86
119,24
140,86
117,40
140,86 140,86 140,86 140,86 140,86 140,86
118,65 118,14 119,62 118,39 118,81 119,74
2015
157,89
157,89
159,08
159,08
159,08
159,51 161,73 161,74 161,74 161,74 161,92
2014
2015
93
COEFICIENŢI DE PONDERARE UTILIZAŢI ÎN CALCULUL IPPI
14. WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE PPI CALCULATION
Coeficienţi de ponderare
Weighting coefficient
Cod
CAEN
Rev. 2
Activităţi (diviziuni)
TOTAL
INDUSTRIE – TOTAL
din care:
of which:
Total
Activities (divisions)
Code
CANE
Rev. 2
INDUSTRY – TOTAL
TOTAL
piaţa internă
domestic
market
piaţa externă
non-domestic
market
10000
6663
3337
29
0
Mining of coal and
lignite
5
29
191
0
Extraction of crude petroleum
and natural gas
6
191
Extracţia minereurilor
metalifere
10
0
Mining of metal
ores
7
10
8
Alte activităţi extractive
61
57
4
Other mining and quarrying
8
9
Activităţi de servicii anexe
extracţiei
61
0
Mining support service
activities
9
61
Manufacture of food products
10
5
6
7
Extracţia cărbunelui superior
şi inferior
Extracţia petrolului brut
şi a gazelor naturale
10
Industria alimentară
1058
1002
56
11
Fabricarea băuturilor
327
320
7
Manufacture of beverages
11
12
Fabricarea produselor
din tutun
64
9
Manufacture of tobacco
products
12
73
13
Fabricarea produselor textile
120
47
73
Manufacture of textiles
13
14
Fabricarea articolelor
de îmbrăcăminte
107
163
Manufacture of wearing
apparel
14
270
Manufacture of leather and
related products
15
16
15
16
17
18
19
20
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj
şi marochinărie,
harnaşamentelor
şi încălţămintei; prepararea
şi vopsirea blănurilor
Prelucrarea lemnului,
fabricarea produselor
din lemn şi plută, cu excepţia
mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite
123
43
80
307
184
123
Manufacture of wood and
of products of wood and
cork, except furniture;
manufacture of articles of
straw and plaiting
materials
Fabricarea hârtiei şi a
produselor din hârtie
79
16
Manufacture of paper and
paper products
17
95
Tipărire şi reproducerea pe
suporţi a înregistrărilor
88
6
Printing and reproduction
of recorded media
18
94
Manufacture of coke and
refined petroleum products
19
Manufacture of chemicals
and chemical products
20
Fabricarea produselor de
cocserie şi a produselor
obţinute din prelucrarea
ţiţeiului
513
273
240
Fabricarea substanţelor
şi a produselor chimice
332
219
113
94
COEFICIENŢI DE PONDERARE UTILIZAŢI ÎN CALCULUL IPPI - continuare
14. WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE PPI CALCULATION - continued
Coeficienţi de ponderare
Weighting coefficient
Cod
CAEN
Rev. 2
21
22
23
din care:
of which:
Activităţi (diviziuni)
Total
Fabricarea produselor
farmaceutice de bază şi a
preparatelor
farmaceutice
Fabricarea produselor
din cauciuc şi mase plastice
piaţa internă
domestic
market
Activities (divisions)
piaţa externă
non-domestic
market
Code
CANE
Rev. 2
Manufacture of basic
pharmaceutical products
and pharmaceutical
preparations
21
99
73
26
233
192
Manufacture of rubber
and plastic products
22
425
Manufacture of other
non-metallic mineral
products
23
Fabricarea altor produse
din minerale
nemetalice
350
311
39
24
Industria metalurgică
572
274
298
Manufacture of basic metals
24
25
Industria construcţiilor
metalice şi a produselor
din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii
25
109
Manufacture of fabricated
metal products, except
machinery
and equipment
26
26
27
28
29
433
324
Fabricarea calculatoarelor
şi a produselor electronice
şi optice
408
82
326
Manufacture of computer,
electronic and optical
products
Fabricarea echipamentelor
electrice
144
198
Manufacture of electrical
equipment
27
342
28
149
Manufacture of machinery
and equipment not
elsewhere classified
29
Fabricarea de maşini, utilaje
şi echipamente neclasificate
în altă parte
117
1110
283
827
Manufacture of motor
vehicles, trailers and
semi-trailers
Fabricarea altor mijloace
de transport
50
149
Manufacture of other
transport equipment
30
199
31
Fabricarea de mobilă
205
103
102
Manufacture of furniture
31
32
Alte activităţi industriale
n.c.a.
Other manufacturing
32
36
22
14
Repair and installation
of machinery and
equipment
33
Electricity, gas, steam and
air conditioning supply
35
Water collection, treatment
and supply
36
30
33
35
36
Fabricarea autovehiculelor
de transport rutier,
a remorcilor şi semiremorcilor
266
Repararea, întreţinerea
şi instalarea maşinilor
şi echipamentelor
Producţia şi furnizarea
de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat
Captarea, tratarea
şi distribuţia apei
93
88
5
1718
1705
13
80
80
0
95
INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
15. CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE
2010 = 100
Anii
CONSTRUCŢII - TOTAL
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2014
111,0
110,4
110,9
111,0
110,5
110,8
111,7
111,5
112,0
111,0
111,4
109,9
2015
110,9
2014
112,0
2015
103,0
2014
109,9
2015
110,6
Years
2014
din care:
Costul materialelor
of which:
111,5
110,9
110,3
109,8
110,5
110,6
110,1
110,8
109,0
109,6
105,8
2014
Clădiri nerezidenţiale
Construcţii inginereşti
of total, by category of objects:
2014
111,0
2015
110,9
2014
111,3
2015
110,9
2014
110,7
2015
110,9
109,5
110,0
110,0
110,0
110,1
110,8
110,7
111,7
110,9
111,3
109,7
2014
Lucrări de reparaţii capitale
Residential buildings
2015
110,2
110,7
110,9
110,3
110,6
111,8
111,6
112,1
110,8
111,4
109,7
2014
Non-residential buildings
2015
110,6
111,1
111,2
110,6
110,9
111,8
111,6
112,0
111,0
111,5
110,0
2014
Civil engineering
2015
din total, pe elemente de structură:
Lucrări de construcţii noi
Material costs
2015
din total, pe categorii de obiecte:
Clădiri rezidenţiale
CONSTRUCTION - TOTAL
2015
of total, by elements of structure:
2014
110,7
2015
112,0
Lucrări de întreţinere şi
2014
112,1
reparaţii curente
2015
110,1
110,1
110,5
110,5
110,1
110,1
111,2
111,1
111,8
110,4
111,3
109,8
2014
New construction works
2015
109,7
110,3
110,8
110,9
110,0
111,3
111,2
112,0
111,2
111,0
110,6
2014
Capital repair works
2015
111,5
112,1
112,3
111,3
112,7
112,9
112,6
112,5
112,3
112,0
Datele pentru luna decembrie 2014 sunt rectificate, iar datele pentru luna ianuarie 2015 sunt provizorii.
The data for December 2014 are rectified and the data for January 2015 are provisional.
96
97
109,8
2014
Maintenance and current
2015
repair works
16.
INDICII PREŢURILOR PROPRIETĂŢILOR REZIDENŢIALE *)
RESIDENTIAL PROPERTY PRICE INDICES *)
2009 = 100
Total
Anii
Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim. IV
Years
Q. I
Q. II
Q. III
Q. IV
2013
75,27
74,68
72,87
72,33
2014
72,79
71,82
71,19
2013
74,24
73,53
71,62
2014
71,38
70,51
69,81
2013
69,33
65,89
64,41
2014
62,24
62,01
61,19
2013
78,91
80,79
78,46
2014
80,04
78,58
77,98
2013
81,43
81,53
80,40
2014
81,32
79,66
79,49
2013
83,49
83,19
82,08
2014
81,54
79,70
79,57
2013
77,66
78,51
77,34
2014
80,92
79,58
79,35
din care:
Apartamente
Bucureşti
Restul ţării
Case
Urban
Rural
*)
Datele sunt provizorii.
*)
Data are provisional.
Total
of which:
98
70,98
Apartments
62,36
Bucharest
79,16
Rest of the country
80,43
Houses
82,11
Urban
77,36
Rural
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI PENTRU SERVICII
17. PRODUCTION PRICE INDICES FOR SERVICES
2010 = 100
Cod
CAEN
Rev. 2
Anii
Years
Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim. IV
Q. I
Q. II
Q. III
Q. IV
Code
CANE
Rev. 2
4942
Servicii de mutare
2013
2014
88,45
88,76
88,45
87,74
88,45
88,07
88,45
Removal services
4942
502
Transporturi maritime şi
costiere de marfă
2013
2014
94,71
92,31
95,57
90,68
93,43
93,58
92,47
Sea and coastal freight
water transport
502
5121
Transporturi aeriene de marfă
2013
2014
109,32
113,11
106,80
108,89
107,83
107,74
108,78
Freight air transport
5121
521
Depozitări
2013
2014
108,04
108,90
108,14
114,01
108,18
114,04
108,18
Warehousing and
storage
521
5224
Manipulări
2013
2014
105,46
107,51
105,86
107,41
106,77
107,31
106,30
Cargo handling
5224
531
Activităţi poştale desfăşurate
sub obligativitatea serviciului
universal
2013
2014
100,00
96,39
96,39
96,39
96,39
96,39
96,39
Postal activities under
universal service
obligation
531
532
Alte activităţi poştale şi
de curier
2013
2014
101,06
112,77
101,08
112,53
101,14
112,51
101,16
Other postal and courier
activities
532
61
Telecomunicaţii
2013
2014
103,02
105,79
103,33
104,03
104,33
103,65
104,56
Telecommunications
61
62
Activităţi de servicii în
tehnologia informaţiei
2013
2014
108,39
110,94
108,56
110,08
109,57
110,18
110,45
Computer programming,
consultancy and related
activities
62
631
Activităţi ale portalurilor web,
prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web
şi activităţi conexe
2013
2014
94,11
97,80
96,42
96,93
95,42
97,84
95,64
Data processing, hosting
and related activities;
web portals
631
639
Alte activităţi de servicii
informaţionale
2013
2014
95,61
114,99
95,73
118,48
101,82
118,48
108,86
Other information service
activities
639
691
Activităţi juridice
2013
2014
107,41
108,18
108,02
108,65
108,02
108,66
108,05
Legal activities
691
692
Activităţi de contabilitate şi
audit financiare; consultanţă
în domeniul fiscal
2013
2014
105,33
108,96
107,89
112,98
108,96
114,19
109,23
Accounting, bookkeeping
and auditing activities;
tax consultancy
692
702
Activităţi de consultanţă în
management
2013
2014
113,56
113,60
112,48
113,35
114,00
113,65
116,41
Management consultancy
activities
702
71
Activităţi de arhitectură şi
inginerie; activităţi de testări şi
analiză tehnică
2013
2014
105,99
108,73
107,34
112,65
107,16
112,71
108,48
Architectural and engineering
activities; technical testing
and analysis
71
73
Publicitate şi activităţi de
studiere a pieţei
2013
2014
106,20
110,50
107,43
111,64
108,95
109,53
111,25
Advertising and market
research
73
78
Activităţi de servicii privind
forţa de muncă
2013
2014
108,19
108,12
106,92
109,64
108,48
110,83
109,22
Employment activities
78
80
Activităţi de investigaţii
şi protecţie
2013
2014
103,15
105,77
103,01
106,33
103,97
107,33
104,18
Security and
investigation activities
80
812
Activităţi de curăţenie
2013
2014
103,85
104,18
103,33
104,40
103,76
104,10
103,72
Cleaning activities
812
Datele pentru Trim. II 2014 sunt rectificate, iar datele pentru Trim. III 2014 sunt provizorii.
The data for 2 nd quarter of 2014 are rectified and the data for 3 rd quarter of 2014 are provisional.
99

Similar documents