Bibliografija - Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije

Comments

Transcription

Bibliografija - Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije
Milorad ŠIJAK, dipl. inž.
Dr Anka DINIĆ
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ČASOPISU
„ŠUMARSTVO“ (1948-2007),
POVODOM 60 - GODIŠNJICE OSNIVANJA
BIBLIOGRAPHY OF PUBLISHED PAPERS IN THE JOURNAL
“ŠUMARSTVO“ (1948-2007), ON THE OCCASION
OF 60TH ANNIVERSARY
Beograd, 2007
ŠUMARSTVO
^ASOPIS ZA [UMARSTVO, PRERADU DRVETA, [email protected] ARHITEKTURU I HORTIKULTURU I EKOLOŠKI
INŽENJERING I ZAŠTITU ZEMLJIŠNIH I VODNIH RESURSA
IZDAVAČ: UDRUŽENJE ŠUMARSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE
SUIZDAVAČ: ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
2007. (LIX)
BEOGRAD
Posebno izdanje
Za izdavača
dipl. inž. Vladan ŽIVADINOVIĆ, predsednik udruženja
Redakcioni odbor
Prof dr Ljubivoje STOJANOVIĆ, prof Vasilije ISAJEV, prof dr Milan MEDAREVIĆ,
prof dr Milun KRSTIĆ, dr Predrag ALEKSIĆ, Milorad ŠIJAK dipl. ing., dr Anka DINIĆ
Glavni i odgovorni urednik
dr Ljubivoje STOJANOVIĆ
Tehnički urednik
Dubravka SEKULIĆ dipl. ing.
Prevod na engleski
mr Ana TONIĆ
Tehnička obrada
Jelena i Zoran DIMIĆ
Sekretar redakcije
Dubravka SEKULIĆ dipl. ing.
Tira‘
300 primeraka
Štampa
PLANETA PRINT
Beograd
Uredni{tvo i administracija: Beograd, Kneza Milo{a 7a/III, telefon: 32-32-327,
e-mail: ditsumar¼ptt.yu
Tekući ra~un kod Komercijalne banke, Beograd br. 205-24836-76. (PIB: 100300817)
PREDGOVOR
Ministarstvo šumarstva FNR Jugoslavije u Beogradu pokrenulo je 1948. godine izdavanje časopisa „ŠUMARSTVO“ kao zvaničnu publikaciju za šumsko-privredna, organizaciona i tehnička pitanja. Redakcioni odbor je formiran od stručnih
i rukovodećih kadrova Ministarstva. Tehnički poslovi izdavanja i štampanja povereni su Odeljenju za štampu i propagandu, kojim je rukovodio dipl. inž. Jovan Đurđević. On je izabran za glavnog i odgovornog urednika časopisa. Prvi broj časopisa se pojavio kao dvobroj za juli-avgust 1948. godine. Do kraja tekuće godine su
objavljeni brojevi 2. i 3. U izdanju istog Ministartva objavljeno je 1949. godine 6
brojeva, a sledeće, 1950. godine, samo broj 1 kao dvobroj za januar i februar. To je
bio i poslednji broj, čiji je glavni i odgovorni urednik bio Jovan Đurđević. U objavljenim člancima su najviše tretirani problemi organizovanja i izvršavanja proizvodnih planova u svim delatnostima šumarstva. Povremeno je obrađivana i tematika iz primarne prerade drveta. Objavljivani su i tumačeni i zakonski propisi značajni za šumarstvo.
Posle reorganizacije i decentralizacije rukovođenja privredom i prenošenja
privrednih funkcija na republičke organe, izdavanje časopisa „Šumarstvo“, od broja 2-3, za mart-juni 1950. godine, preuzima Sekcija šumarstva Društva inženjera i
tehničara NR Srbije. Za glavnog i odgovornog urednika izabran je Đorđe Jović,
dipl. inž. šumarstva, a za sekretara Miodrag Ljujić, dipl. inž. šumarstva. U to vreme je časopis imao tiraž 3000 primeraka po broju, i štampan je u preduzeću „Šumski pojas“ Beograd-Košutnjak.
Odlukom Osnivačke skupštine Šumarskog društva Srbije od 25. februara
1951. godine, časopis „Šumarstvo“ postaje glasilo Društva šumarskih inženjera i
tehničara. Za glavnog i odgovornog urednika časopisa je izabran Dr Dušan S. Simeunović. Članovi uređivačkog odbora su bili profesori Šumarskog fakulteta i naučni saradnici Instituta za šumarstvo u Beogradu. U predgovoru prvog broja za januar-februar 1951. godine je istaknuto da časopis treba da povezuje i angažuje šumarske stručnjake u rešavanju svih aktuelnih naučnih i stručnih problema. Takođe
je značajna i saradnja sa odgovarajućim društvima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Od 1953 - 1973. godine podnaslov časopisa glasi: „Časopis za šumarstvo i drvnu industriju“, a od 1973. godine se menja u „Časopis za šumarstvo, preradu drveta, pejzažnu arhitekturu i vodoprivredu erozionih područja“.
Glavni i odgovorni urednici časopisa, i mandatni periodi u kojima su obavljali
tu dužnost (prva i poslednja izdata sveska) u časopisu „Šumarstvo“, bili su:
Jovan ĐURĐEVIĆ, dipl. inž.
Đorđe JOVIĆ, dipl. inž.
dr Dušan SIMEUNOVIĆ
dr Albe URBANOVSKI
dr Dušan SIMEUNOVIĆ
dr Radovan IVKOV
dr Dragoljub MIRKOVIĆ
1/1948 - 1/1950,
2-3/1950 – 6/1950,
1/1951 – 1/1953,
2/1953 – 6/1954,
7-8/1954 – 1-2/1958,
3-4/1958 – 10-12/1962,
1-2/1963 – 1-2/1966,
IV
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Miloš JEVTIĆ, dipl. inž.
dr Stevan JOVANOVIĆ
dr Milutin JOVANOVIĆ
dr Pribislav MARINKOVIĆ
dr Sreten NIKOLIĆ
dr Zoran TOMOVIĆ
dr Ljubivoje STOJANOVIĆ
3-4/1966 – 7-8/1968,
9-10/1968 – 3-4/1974,
5-6/1974 – 3/1980,
4/1980 – 5-6/1985,
1-2/1986 – 4-5/1996,
6/1996 – 4-6/2002,
1-2/2003 i dalje.
U proteklom periodu dužnost tehničkog urednika su obavljali:
Milutin VUJOVIĆ, novinar,
Ljubiša MIHAJLOVIĆ, dipl. inž.,
mr Miljan VELOJIĆ, dipl. inž.,
Stevan ŽIVANOV,
dr Dragica STANKOVIĆ
Značajna je saradnja tehničkih sekretara redakcije časopisa a to su:
Desanka CVETKOVIĆ
Vilma ĐEKIĆ
dr Dragica STANKOVIĆ
Povodom 40-godišnjice Oslobođenja i 35. godina izlaženja časopisa, prvi put
je naslovna strana korica časopisa „Šumarstvo“ broj 5-6 iz 1982. godine štampana
u koloru. Tema časopisa je bio „Razvoj šumarstva SR Srbije u periodu od 19451980. godine“. Posebni članci u ovom dvobroju su posvećeni: razvoju šumarstva
SAP Vojvodine; 60. godišnjici Šumarskog fakulteta u Beogradu; radu i razvoju
Srednje šumarske škole u Kraljevu; 25. godišnjici Obrazovnog centra „Momčilo
Popović – Ozren“ u Beogradu; bibliografiji radova u „Glasniku Šumarskog fakulteta“ u Beogradu i dr. Namera izdavača ovog jubilarnog broja časopisa bila je da se
prikaže posleratni razvoj šumarstva i drvne industrije Srbije.
U periodu od 1986 – 1996. godine glavni i odgovorni urednik časopisa bio je
dr Sreten Nikolić. Desetogodišnja uređivačka politika redakcije časopisa doprinela
je da u časopisu budu zastupljeni i članci iz prerade drveta. U ovom periodu tiraž
časopisa bio je 500 do 800 primeraka po broju. Časopis „Šumarstvo“ je dobio visoka priznanja Saveza inženjera i tehničara Srbije i Jugoslavije. Povodom Dana inženjera i tehničara, 14. aprila, 1986. godine, Skupština Saveza inženjera i tehničara
Jugoslavije je dodelila povelju časopisu „Šumarstvo“ kao najboljoj publiakciji u
toj godini.
Na Skupštini Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Srbije,
održanoj 1996. godine, izabran je novi redakcioni odbor, a za glavnog i odgovornog urednika postavljen je dr Zoran Tomović. Sledeće, 1997. godine izmenjen je i
dizajn naslovne strane korica. Ispod naziva „Šumarstvo“ dat je i naziv na engleskom jeziku, sa fotografijom naslovne strane u boji. Časopis je redovno izlazio i za
vreme sankcija.
Oktobra 2003. godine, na Skupštini Udruženja šumarskih inženjera i tehničara
Srbije, izabrano je novo predsedništvo i novi redakcioni odbor. Za predsednika
Udruženja izabran je Vladan Živadinović, dipl. inž. šumarstva, direktor Šumskog
gazdinstva Beograd, i za glavnog i odgovornog urednika postavljen je prof. dr Ljubivoje Stojanović. Odlučeno je da „Šumarstvo“ izlazi četiri puta godišnje.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
V
Bibliografija časopisa „Šumarstvo“ (1948-2007) posvećena 60-godišnjici
osnivanja, sadrži potpun opis svakog rada: podatke o autorima, naslov rada na srpskom i engleskom jeziku, volumen, godina, broj stranica na kojima se nalazi članak, i skraćenica za jezik na kojem je napisan rezime (Summ. = Summary = engleski; Zsfg. = Zusammenfassung = nemački; Rés. = Résumé = francuski, Rez. =
Rezyme = ruski). Na kraju članka je dat i klasifikacioni broj UDK prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK), kojom su obuhvaćene sve naučne i stručne
oblasti, i šumarstvo je označeno sa UDK 630. U međuvremenu se prema međunarodnim propisima UDK broj za šumarstvo menjao, (634. 9, 634. 0, Oxf.,), ali su
sve te ranije oznake svedene na sada zvaničan broj 630. Pošto su u časopisu objavljivani i radovi iz drugih oblasti (drvna industrija, pejzažna arhitektura, erozija, botanika i dr.) i za te oblasti su dati odgovarajući UDK brojevi (674, 712, 627, 581).
Bibliografijom nisu obuhvaćeni razni prilozi (beleške, prikazi knjiga i drugi
radovi), kao i beleške o raznim skupovima u zemlji i inostranstvu. Prikazani su samo nekrolozi za šumarske stručnjake, kao i za ličnosti koje su sarađivale sa šumarima. Nekrolozi sadrže pored imena i prezimena (godinu rođenja i smrti), godinu i
broj časopisa u kojem su objavljeni.
U predmetnom registru se navode radovi po pojedinim oblastima. U sledećem
popisu se navode oblasti sa najvećim brojem objavljenih radova.
Dendrologija – 88
Drvno-prerađivačka industrija i proizvodi – 56
Gajenje šuma. Formiranje i obnova sastojina – 75
Gajenje šuma. Šumsko-uzgojni sistemi – 26
Genetika – 39
Hemijska prerada drveta. Proizvodnja celuloze i papira – 20
Iskorišćavanje šuma. Seča i izrada – 51
Istorija šumarstva – 28
Merenje stabala i sastojina – 38
Nega stabala i sastojina – 30
Obrazovanje - 41
Opšta regionalna predstava o šumama i šumarstvu – 41
Pedologija – 50
Pošumljavanje – 21
Prerada drveta – 29
Prirast – 59
Semenarstvo. Rasadnička proizvodnja – 72
Štete od biljaka. Fitopatologija – 82
Štete od životinja. Entomologija – 54
Šumarska politika – 22
Šumska privreda – 59
Šumski požari – 14
Šumski transport – 58
Tržište šumskih proizvoda. Cene -19
Uređenje bujica – 33
Uređenje šuma – 62
Zaštita šuma. Opšte – 30
VI
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Na kraju bibliografije su dati: autorski registar i predmetni registar (na srpskom i engleskom jeziku).
Bibliografija sadrži 2148 radova, koje su objavili 976 autora.
Ovi radovi su objavljivani hronološki od 1948 – 2007. godine, po godinama,
prema sledećoj dinamici:
Godina - godište
1948
I
1949
II
1950
III
1951
IV
1952
V
1953
VI
1954
VII
1955
VIII
1956
IX
1957
X
1958
XI
1959
XII
1960
XIII
1961
XIV
1962
XV
1963
XVI
1964
XVII
1965
XVIII
1966
XIX
1967
XX
1968
XXI
1969
XXII
1970
XXIII
1971
XXIV
1972
XXV
1973
XXVI
1974 XXVII
1975 XXVIII
1976
XXIX
1977
XXX
1978
XXXI
1979 XXXII
1980 XXXIII
1981 XXXIV
1982 XXXV
1983 XXXVI
1984 XXXVII
1985 XXXVIII
1986 XXXIX
1987
XL
1988
XLI
Broj sveske
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2-3, 4-5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12
1-2, 3, 4-5, 6-7, 8-9, 10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-12
1-2, 3-5, 6-9, 10-12
1-2, 3-4, 5-7, 8-10, 11-12
1-2, 3-5, 6-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-5, 6-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-12
1, 2-3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2-3, 4-5, 6
1-2, 3, 4-5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-4, 5-6
1, 2-3, 4-6
1-2, 3-4, 5-6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
1989
XLII
1990
XLIII
1991
XLIV
1992
XLV
1993
XLVI
1994
XLVII
1995 XLVIII
1996
XLIX
1997
L
1998
LI
1999
LII
2000
LIII
2001
LIV
2002
LV
2003
LVI
2004
LVII
2005
LVIII
2006
LIX
2007
LX
U k u p n o:
VII
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5, 6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-5, 6
1-2, 3-4, 5-6
1-2, 3, 4, 5-6
1-2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-4
1, 2-3, 4-5, 6
1-2, 3-4, 5-6
1-3, 4-6
1-2, 3-4
1-2, 3, 4
1-2, 3, 4
1-2, 3, 4
1-2, 3-4
272 sveske.
Analiza objavljivanja svezaka po godinama pokazuje da je najveći broj svezaka objavljen u periodu 1954 – 1974. godine.
Beograd, novembra 2007. godine
Autori
VIII
Milorad Åijak, Anka Diniõ
PREFACE
The Ministry of Forestry of FPR Yugoslavia launched the journal “ŠUMARSTVO“ in Belgrade in 1948, as the official publication for forestry - economic, organisational and technical issues. The Editorial Board consisted of the professional and managing personnel of the Ministry. Technical jobs of publication and
printing were entrusted to the Department for press and promotion publicity, managed by Jovan Đurđević, B.Sc., who was the Chief Editor. The first number of the
journal was a double issue for July-August 1948. Numbers 2 and 3 were published
by the end of the year. The same Ministry published 6 numbers in 1949 and only
one number in 1950, a double issue for January and February. This was the last
number edited by Jovan Đurđević as the Chief Editor. The articles treated mainly
the problems of organisation and execution of production plans in all fields of forestry and occasionally the primary processing of wood. Legal regulations significant for forestry were also published and explained.
After the reorganisation and decentralisation of management in the sphere of
economy and transfer of economic functions to the Republic organs, the journal
“Šumarstvo“ was published from numbers 2-3, for March - June 1950, by the Forestry Section of the Society of Engineers and Technicians of PR Serbia. The Chief
Editor was Đorđe Jović, B.Sc. (Forestry), and the Secretary was Miodrag Ljujić,
B.Sc. (Forestry). At that time, the circulation of the journal was 3000 copies, and it
was printed by the Enterprise “Šumski Pojas“ Belgrade - Košutnjak.
By the decision of the Constituent Assembly of the Forestry Society of Serbia
on 25th of February 1951, journal “Šumarstvo“ became the organ of the Society of
Forest Engineers and Technicians. The Chief Editor was Dr. Dušan S. Simeunović,
the Members of the Editorial Board were the professors of the Faculty of Forestry
and the researchers of the Institute of Forestry in Belgrade. The Preface to the first
number for January - February 1951 proclaimed that the journal should link and
engage forestry professionals in solving all the current scientific and professional
problems. The cooperation with the corresponding societies and organisations in
the country and abroad was also emphasised as significant. From 1953 to 1973,
the subtitle of the journal was: “Journal for forestry and wood industry“, and in
1973 it was changed into “Journal for forestry, wood processing, landscape architecture and erosion control“.
Chief Editors of the journal “Šumarstvo“ and their mandate periods (the first
and the last issue) were:
Jovan ĐURĐEVIĆ, B.Sc.
1/1948 – 1/1950,
Đorđe JOVIĆ, B.Sc.
2-3/1950 – 6/1950,
Dr. Dušan SIMEUNOVIĆ
1/1951 – 1/1953,
Dr. Albe URBANOVSKI
2/1953 – 6/1954,
Dr. Dušan SIMEUNOVIĆ
7-8/1954 – 1-2/1958,
Dr. Radovan IVKOV
3-4/1958 – 10-12/1962,
Dr. Dragoljub MIRKOVIĆ
1-2/1963 – 1-2/1966,
Miloš JEVTIĆ, B.Sc.
3-4/1966 – 7-8/1968,
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
Dr. Stevan JOVANOVIĆ
Dr. Milutin JOVANOVIĆ
Dr. Pribislav MARINKOVIĆ
Dr. Sreten NIKOLIĆ
Dr. Zoran TOMOVIĆ
Dr. Ljubivoje STOJANOVIĆ
IX
9-10/1968 – 3-4/1974,
5-6/1974 – 3/1980,
4/1980 – 5-6/1985,
1-2/1986 – 4-5/1996,
6/1996 – 4-6/2002,
1-2/2003 to date.
In the past period, Technical Editors were:
Milutin VUJOVIĆ, journalist
Ljubiša MIHAJLOVIĆ, B.Sc.
Miljan VELOJIĆ, B.Sc., M. Sc.
Stevan ŽIVANOV
Dr. Dragica STANKOVIĆ
The contribution of the technical secretaries of the editorial staff is significant:
Desanka CVETKOVIĆ
Vilma ĐEKIĆ
Dr. Dragica STANKOVIĆ.
On the occasion of the 40th anniversary of the Liberation and 35th anniversary
of the Journal, the cover of the journal “Šumarstvo“, number 5-6 in 1982 was in
colour for the first time. The theme of the issue was “Development of forestry in
SR Serbia in the period 1945-1980“. Special articles in this double issue were devoted to the development of forestry in SAP Vojvodina; the 60th anniversary of the
Faculty of Forestry in Belgrade; work and development of the Secondary Forestry
School Kraljevo; the 25th anniversary of the Educational Centre “Momčilo Popović – Ozren“ in Belgrade; Bibliography of the “Bulletin of the Faculty of Forestry“
in Belgrade, etc. The intention of the jubilee number of the journal was to present
the post-war development of forestry and wood industry in Serbia.
In the period 1986 – 1996, the Chief Editor was Dr. Sreten Nikolić. During
their mandate, the Editorial Board affected the editorial policy and included also
the articles on wood processing. During this decade, the circulation was 500 to
800 copies. The Journal „Šumarstvo“ was highly acknowledged by the Association of Engineers and Technicians of Serbia and Yugoslavia. On the Day of Engineers and Technicians, 14th April, 1986, the assembly of the Association of Engineers and Technicians of Yugoslavia awarded a charter to the journal “Šumarstvo“
for the best publication in the year.
In 1996, the assembly of the Society of Engineers and Technicians of Forestry
and Wood Industry of Serbia appointed a new Editorial Board, and the Chief Editor was Dr. Zoran Tomović. In 1997 the design of the title page was changed. The
title in English was included below the title “Šumarstvo“ the photograph on the cover page was in colour. The Journal was regularly published also during the UN
sanctions.
In October 2003, the Assembly of the Society of Forestry Engineers and Technicians of Serbia, elected the new President of the Society - Vladan Živadinović,
dipl.B.Sc., Director of the Forest Estate Belgrade, and the new Editorial Board.
The Chief Editor was Prof. Dr. Ljubivoje Stojanović. It was decided that “Šumarstvo“ was to be published four times a year.
X
Milorad Åijak, Anka Diniõ
The Bibliography of the journal “Šumarstvo“ (1948 - 2007) is devoted to the
60th anniversary. It contains a full description of all papers: data on authors, title in
Serbian and English languages, volume, year, number of pages, and the abbreviations for the Summary languages (Summ. = Summary = English; Zsfg. = Zusammenfassung = German; Rés. = Résumé = French, Rez. = Rezyme = Russian). It is
followed by the Universal Decimal Classification (UDC) number, which covers all
the scientific and professional disciplines, and forestry belongs to UDC 630. However, UDC number for forestry changed pursuant to international regulations
(634. 9, 634. 0, Oxf.), but all the previous signatures are now reduced to the official number 630. As the journal published also the papers from other fields (wood
industry, landscape architecture, erosion, botany, etc.), these disciplines also have
their corresponding UDC numbers (674, 712, 627, 581).
The Bibliography does not include the notes, book and paper reviews, and the
notes on conferences in the country and abroad. It only presents the obituaries of
forestry experts and the personalities who collaborated with foresters. The obituaries record, in addition to the names, dates of birth and death, also the volume and
the number of the journal when they were announced.
The subject index lists the articles by individual scientific fields. The following is the list of the fields with the greatest number of published papers:
Afforestation – 21
Chemical processing of wood. Pulp and paper production – 20
Entomology – 54
Phytopathology – 82
Dendrology – 88
Education - 41
Forest economy – 59
Forest fires – 14
Forest management– 62
Forest policy – 22
Forest protection. General – 30
Forest transport – 58
Forest utilisation. Felling and cross-cutting – 51
General regional idea on forests and forestry – 41
Genetics – 39
History of forestry – 28
Increment – 59
Market of forest products. Prices -19
Seed science. Nursery production – 72
Silviculture. Silvicultural systems – 25
Silviculture. Stand establishment and regeneration – 75
Soil science – 50
Tending of trees and stands – 30
Torrent management – 33
Tree and stand measurement – 38
Wood industry and products – 56
Wood processing – 29
The Bibliography also includes the Author Index and the Subject Index (in
Serbian and English).
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
XI
The Bibliography consists of 2148 papers, reported by 976 authors.
The papers are arranged chronologically 1948 – 2007, per years, according to
the following dynamics:
Year Volume
1948
I
1949
II
1950
III
1951
IV
1952
V
1953
VI
1954
VII
1955
VIII
1956
IX
1957
X
1958
XI
1959
XII
1960
XIII
1961
XIV
1962
XV
1963
XVI
1964
XVII
1965
XVIII
1966
XIX
1967
XX
1968
XXI
1969
XXII
1970
XXIII
1971
XXIV
1972
XXV
1973
XXVI
1974 XXVII
1975 XXVIII
1976
XXIX
1977
XXX
1978
XXXI
1979 XXXII
1980 XXXIII
1981 XXXIV
1982 XXXV
1983 XXXVI
1984 XXXVII
1985 XXXVIII
1986 XXXIX
1987
XL
1988
XLI
1989
XLII
1990
XLIII
Number
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2-3, 4-5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12
1-2, 3, 4-5, 6-7, 8-9, 10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-12
1-2, 3-5, 6-9, 10-12
1-2, 3-4, 5-7, 8-10, 11-12
1-2, 3-5, 6-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-5, 6-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-12
1, 2-3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2-3, 4-5, 6
1-2, 3, 4-5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-4, 5-6
1, 2-3, 4-6
1-2, 3-4, 5-6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5, 6
XII
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1991
XLIV
1992
XLV
1993
XLVI
1994
XLVII
1995 XLVIII
1996
XLIX
1997
L
1998
LI
1999
LII
2000
LIII
2001
LIV
2002
LV
2003
LVI
2004
LVII
2005
LVIII
2006
LIX
2007
LX
Total:
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-5, 6
1-2, 3-4, 5-6
1-2, 3, 4, 5-6
1-2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-4
1, 2-3, 4-5, 6
1-2, 3-4, 5-6
1-3, 4-6
1-2, 3-4
1-2, 3, 4
1-2, 3, 4
1-2, 3, 4
1-2, 3-4
275 numbers
The analysis of annual publications indicates that the greatest number was
published during the period 1954 – 1974. godine.
Belgrade, November 2007
Authors
SADRŽAJ
PREDGOVOR ....................................................................................................... III
PREFACE ............................................................................................................VIII
BIBLIOGRAFIJA RADOVA (1948-2007) ............................................................. 1
1948 (I) .........................................................................................................................1
1949 (II) .......................................................................................................................2
1950 (III) ......................................................................................................................3
1951 (IV) ......................................................................................................................5
1952 (V) .......................................................................................................................7
1953 (VI) ....................................................................................................................10
1954 (VII) ...................................................................................................................14
1955 (VIII) .................................................................................................................19
1956 (IX) ....................................................................................................................24
1957 (X) .....................................................................................................................29
1958 (XI) ....................................................................................................................34
1959 (XII) ...................................................................................................................38
1960 (XIII) .................................................................................................................43
1961 (XIV) .................................................................................................................46
1962 (XV) ..................................................................................................................49
1963 (XVI) .................................................................................................................53
1964 (XVII) ................................................................................................................57
1965 (XVIII) ..............................................................................................................60
1966 (XIX) .................................................................................................................62
1967 (XX) ..................................................................................................................64
1968 (XXI) .................................................................................................................68
1969 (XXII) ................................................................................................................72
1970 (XXIII) ..............................................................................................................75
1971 (XXIV) ..............................................................................................................80
1972 (XXV) ...............................................................................................................83
1973 (XXVI) ..............................................................................................................87
1974 (XXVII) .............................................................................................................90
1975 (XXVIII) ...........................................................................................................93
1976 (XXIX) ..............................................................................................................96
1977 (XXX) ...............................................................................................................99
1978 (XXXI) ............................................................................................................103
1979 (XXXII)........................................................................................................... 106
1980 (XXXIII) .........................................................................................................109
1981 (XXXIV) .........................................................................................................112
1982 (XXXV) ...........................................................................................................114
1983 (XXXVI) .........................................................................................................118
1984 (XXXVII) ........................................................................................................121
1985 (XXXVIII) .......................................................................................................124
1986 (XXXIX) ........................................................................................................126
1987 (XXXX) ...........................................................................................................128
1988 (XLI) ...............................................................................................................132
1989 (XLII) ..............................................................................................................135
1990 (XLIII) .............................................................................................................139
1991 (XLIV) .............................................................................................................144
1992 (XLV) ..............................................................................................................149
XIV
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1993 (XLVI) .............................................................................................................153
1994 (XLVII) ...........................................................................................................157
1995 (XLVIII) ..........................................................................................................161
1996 (XLIX) .............................................................................................................165
1997 (L) ....................................................................................................................169
1998 (LI) ..................................................................................................................173
1999 (LII) .................................................................................................................176
2000 (LIII) ................................................................................................................178
2001 (LIV) ...............................................................................................................182
2002 (LV) .................................................................................................................184
2003 (LVI) ...............................................................................................................186
2004 (LVII) ..............................................................................................................188
2005 (LVIII) .............................................................................................................192
2006 (LIX) ...............................................................................................................196
2007 (LX) .................................................................................................................200
IN MEMORIAM...................................................................................................... 202
AUTORSKI REGISTAR - AUTHORS INDEX .................................................. 209
A ............................................................................................................................... 209
B ............................................................................................................................... 209
C ...............................................................................................................................210
Č ...............................................................................................................................210
Ć ...............................................................................................................................210
D ...............................................................................................................................210
Π.............................................................................................................................211
Đ ...............................................................................................................................211
E ...............................................................................................................................211
F ................................................................................................................................211
G ...............................................................................................................................211
H ............................................................................................................................... 212
I ................................................................................................................................212
J ................................................................................................................................212
K ...............................................................................................................................213
L ............................................................................................................................... 214
Lj ...............................................................................................................................214
M ..............................................................................................................................214
N ...............................................................................................................................216
O ...............................................................................................................................216
P ................................................................................................................................217
R ...............................................................................................................................218
S................................................................................................................................ 219
Š ................................................................................................................................220
T ...............................................................................................................................220
U ...............................................................................................................................221
V ...............................................................................................................................221
W ..............................................................................................................................222
Z ............................................................................................................................... 222
Ž ...............................................................................................................................222
PREDMETNI REGISTAR .................................................................................. 223
SUBJECT INDEX ............................................................................................... 231
LITERATURA - REFERENCES ......................................................................... 238
BIBLIOGRAFIJA RADOVA (1948-2007)
1948 (I)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Brinar, Dušan: Naši stručni kadrovi = Our trained qualified personnel. – Šumarstvo, I (1) 3-8.
UDK 630*681
Ćivša, Dušan: Za pravilno sprovođenje i primenjivanje propisa o platama i
normama u šumskoj proizvodnji = For regular application of regulations
about workers salaries and norms in forest production. – Šumarstvo, I (1) 912.
UDK 630*962
Ćirić, M.: O nekim nedostacima izvršenja plana šumsko-industrijske proizvodnje za II. polugođe 1948 = About some lacks in realization of forest-industrial production in the II. semester 1948. – Šumarstvo, I (1): 13-15.
UDK 630*903
Trifunović, Drag.: Planiranje proizvodnje šumskog semena = Planning the
forest seed production. - Šumarstvo, I (1): 16-25.
UDK 630*232. 3
Marković, Lj., Trivunac, R.: problemu zaštite naših šuma = About the problem of protection of our forests. - Šumarstvo, I (1): 28-31.
UDK 630*41
Marković, Bogdan: Uslovi, mesto i zadaci planiranja šumarstva u razvitku
narodne privrede = Conditions, place and tasks in planning in forestry in national economy. - Šumarstvo, I (2): 1-6.
UDK 630*903
Marković, Ljubomir: Šume i šumska zemljišta kao krmna baza = Forests
and forest soils as fodder basis. - Šumarstvo, I (2): 7-14.
UDK 630*114+269
Šurić, Stjepan: Perspektivni plan šumske privrede = Perspective plan of the
forest economy. - Šumarstvo, I (2): 15-27.
UDK 630*903
Drakulić, Jovan: Brigadni sistem kod seče i izrade = Brigade system at felling and working up. - Šumarstvo, I (2); 28-39.
UDK 630*308
Brinar, Marjan: Mehanizacija šumske proizvodnje = Mechanization in forest production. - Šumarstvo, I (3); 7-15.
UDK 630*307
Šurić, Stjepan: Perspektivni plan šumske privrede = Perspective plan of the
forest economy. - Šumarstvo, I (3); 16-25.
UDK 630*911
Živojinović, Svetislav: Suzbijanje potkornjaka u Srbiji u godinama 19451947. = Bark beetle control in Serbia in the years 1945-1947. - Šumarstvo, I
(3); 26-35.
UDK 630*453: 595. 768. 24: 412
Bogićević, Aleksandar; Màrković, Ljubomir: važnosti i značaju šuma i
šumskih pojaseva za zaštitu tla od jakih vetroava, naročito sa stanovišta poljoprivrede = About the importance and significance of forests and forest
Š1Ð
2
14.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
belts for the soil protection against strong winds, particularly from the standpoint of the agriculture = Šumarstvo, I (3); 36-46.
UDK 630*266
Šafar, Josip: Doznaka stabala u prebornim šumama = Tree marking in selection forests. - Šumarstvo I (3); 47-52.
UDK 630*321
1949 (II)
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Bogićević, Aleksandar: Pošumljavanje i melioracija šuma u 1948. godini =
Afforestation and forest improvement in 1948. - Šumarstvo, II (1). 8-14.
UDK 630*233 + 237
Trifunović, Lazar: Uređenje šuma na kraju druge godine Petogodišnjeg plana = Forest management at the end of the second year of the Five-year plan.
– Šumarstvo, II (1). 15-22.
UDK 630*61
Jerman, Janez: Briketiranje drvnih i ostalih otpadaka = Briquetting wood
and other wastes. - Šumarstvo, II (1). 23-28.
UDK 630*839
Vujičić, Lazar: Vitlanje i utovar rezane građe = Warping and loading of
sawn wood. Šumarstvo, II (1). 34-40.
UDK 630*812 + 371
Mihajlović, Novak: O potrebi planiranja organizaciono-tehničkih mera u
šumskoj proizvodnji = About the need of planning the organization-technical measures in forest production. - Šumarstvo, II (2); 1-8.
UDK 630*68
Ziani, Petar: Prilog pitanju nastave na šumarskim fakultetima = Contribution to the question of teaching at faculties of forestry. - Šumarstvo, II (2).
9-16.
UDK 630*945. 3
Godek, Ivo: Uređenje bujičnih područja na kraškom terenu = Management
of torrent regions in karst terrain- Šumarstvo, II (2), 17-24.
UDK 630*385
Ristić, Živojin: Primena drvenog vagoneta za prenos građevinskog materijala na bujičarskom gradilištu = Application of wooden cart for the transport
of the construction material on the torrent site. - Šumarstvo, II (2). 49-54.
UDK 630*375
Popović, Vladislav: organizaciji brigade i njenom obračunavanju zarade =
About the organization and calculation of its salary. - Šumarstvo, II (3); 2130.
UDK 630*308 + 305
Horvat, Ivo: Biološki odnosi između šume i šumskih pašnjaka = Biological
relations between forest and forest pastures. - Šumarstvo, II (3); 31-42.
UDK 630*268
Rajner, Franjo: Nova naprava za utovar i istovar kamiona sopstvenom snagom = New device for truck loading an unloading by its own force. - Šumarstvo, II (3); 43-46.
UDK 630*377
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
3
Jović, Đorđe: novom planu obnove šuma u NR Srbiji = About new plan of
forests regeneration in PR Serbia. - Šumarstvo, II (4); 1-12.
UDK 630*23
Šurić, Stjepan: Pripremni radovi za izradu godišnjih planova = Preliminary
works for making the annual plans. - Šumarstvo, II (4); 13-21.
UDK 630*68
Šlander, Jože: Biološko suzbijanje gubara = Biological control of the gipsy
moth. - Šumarstvo, II (4); 22-32.
UDK 630*411: 595. 787 Lymantria
Pejoski, Branislav: Jugoslovenski balsami = Yugoslav balsams. – Šumarstvo, II (4); 33-37.
UDK 630*866
Popović, Vladislav: O racionalnoj obradi stabala i iskorišćavanju drveta kod
te obrade = About the rational tree processing and wood utilization due to
this processing. – Šumarstvo, II (5); 14-21.
UDK 630*331
Ciani, Petar: Šumski zaštitni pojas u sklopu agrotehničkih mera za povećanje žetvenih prinosa = Forest shelter belt in the in the part of agrotechnical
measures for increasing the harvest income. – Šumarstvo, II (5); 22-38.
UDK 630*266
Starčević, Jovan: Praktični problemi tehničkog normiranja = Practical problems at technical standardization. - Šumarstvo, II (5); 39-46.
UDK 674 (083. 74)
Vujičić, Lazar: Konzerviranje bukovih trupaca u vodi = Preservation of beech logs in water. - Šumarstvo, II (5); 48-51.
UDK 630*841
Nonveiller, Guido: Suzbijanje gubara u šumama zamagljivanjem iz aviona
= Gipsy moth control by air fumigation from the airplane. – Šumarstvo, II
(6); 31-46.
UDK 630*414: 595. 787
1950 (III)
35.
36.
37.
38.
Varićak, Teodor; Pejoski, Branislav: Smole naših borova u upotrebi kod mikroskopske tehnike i optike = Resins from our pines in use at microscopic
technique and optics. - Šumarstvo, III (1); 21-28.
UDK 630*866
Simeunović, Dušan: Osnovno pitanje dalje organizacije naše visoke šumarske nastave = The basic question of further organization of our high education in forestry. – Šumarstvo, III (2-3); 77-89.
UDK 630*945. 31
Šprung, Marko: Fabrikacija ploča od drvenih vlakanaca = Manufacturing
the boards from wood fibres - Šumarstvo, III (2-3); 90-94.
UDK 630*862
Petrović, Dragoljub: Još neka nalazišta pitomog kestena kod nas = Some
more habitats of sweet chestnut in our country. – Šumarstvo, III (2-3); 106108.
UDK 630*181. 1 + 176. 1 Castanea sativa
4
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Krstić, Mihailo: Aktuelna pitanja naše semenske službe = Àctual questions
of our seed husbandry. - Šumarstvo, III (4-5); 141-152.
UDK 630*232. 3
Oreščanin, Dušan: potrebi prelaza na kombinatski način proizvodnje u drvnoj industriji = On the need to introduce the combine manufacturing process in wood industry in PR Serbia. – Šumarstvo, III (4-5); 153-157.
UDK 674
Starčević, Jovan: Komparativne metode u drvnoj industriji = Comparative
norms in wood-working industry. – Šumarstvo, III (4-5); 158-162.
UDK 674
Šrić, Miodrag: Presađivanje odraslog drveća = Transplanting grown-up trees = Šumarstvo, III (4-5); 162-167.
UDK 630*238
Đorđević, Ratibor: Šumski pojas Beograda = Forest belt around Belgrade. –
Šumarstvo, III (4-5); 174-178.
UDK 630*266
Krstić, Mihailo: Jedna nova fitopatološka pojava u našem šumarstvu – rak
kestenove kore = A new phytopathological phenomenon in our forestry –
the chestnut bark cancer – Šumarstvo, III (4-5); 179-180.
UDK 630*443
Milošević-Brevinac, Milorad: daljim smernicama smolarenja u Studenici =
About further directives in resin. tapping in Studenica – Šumarstvo, III (45); 180-184.
UDK 630*866
Živojinović, Svetislav: Zadaci i organizacija zaštite šuma = Tasks and organization of forest protection. – Šumarstvo, III (6); 217-229.
UDK 630*41
Prokopljević, Nenad: Prilog pitanju strukture cene drveta na panju = Contribution to the question of wood at stumpage rate. – Šumarstvo, III (6); 230239.
UDK 630*66
Motornov, Rastislav: Neki problemi srednje šumarske nastave u NR Srbiji =
Some problems of teaching in schools of forestry in PR Serbia – Šumarstvo,
III (6); 240-246. UDK 630*945. 3
Živančević, Vladimir: Stanje u državnim lovištima NRS i njihovo unapređenje = Situation in state hunting districts in PRS and its advancement. - Šumarstvo, III (6); 258-264.
UDK 630*156
Kolarević, Stevan: Inventarisanje i zaštita prirodnih retkosti Narodne Republike Srbije = Inventarization and conservation of natural rarities in People’s Republic Serbia. – Šumarstvo, III (5); 274-277.
UDK 630*907
Milošević-Brevinac, Milorad: Zabeleške o preostalim šumama u Ibarskoj
klisuri = Notes of the left forests in Ibarska gorge. - Šumarstvo, III (6); 277282.
UDK 630*904
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
5
1951 (IV)
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Jović, Đorđe: pitanju karaktera i zadataka dugoročne obnove šuma = About
the question of character and tasks of long-term forest regeneration. – Šumarstvo, IV (1); 1-11.
UDK 630*23
Francišković, Stjepan: Biometrika u šumarskoj praksi = Biometrics in forest
practice. – Šumarstvo, IV (1); 12-19.
UDK 575. 2
Čolić, Dušan: Šumski rezervati Picea Omorica Pančić = Forest reserves of
Picea Omorica Pančić. – Šumarstvo, IV (1); 20-34. Summ.
UDK 630*907. 1 + 174. 7 Picea omorika
Milić, Gajo: Montaža skidera = Installation of skidder. – Šumarstvo, IV (1);
35-48.
UDK 630*375
Ciani, Petar: Sprečavanje erozije i proizvodnja stočne hrane na degradiranim površinama = Prevention of erosion and production of cattle fodder on
degraded lands. – Šumarstvo, IV (1); 49-54.
UDK 630*384 + 29
Drašković, Dragutin: Stanište i fitocenoze područja Šargana kao polazne
tačke obnove šuma na njemu = Habitat and phytocoenoses from the Šargan
region as starting point of forest regeneration on it. – Šumarstvo, IV (2); 7381
UDK 630*188 + 23
Francišković, Stjepan: Biometrika u šumarskoj praksi = Biometrics in forest
practice (installment). – Šumarstvo, IV (2); 89-103.
UDK 58. 087: 630*901
Soljanik, Ivan: Povodom pošumljavanja nekih goleti u istočnoj Srbiji = In
the occasion of the afforestation some bare lands in east Serbia. – Šumarstvo, IV (2); 104-114.
UDK 630*233 + 116
Jevtić, Miloš: Crni jasen kao pionir u Ibarskoj klisuri = Flowering ash as pioneer species in Ibarska gorge. – Šumarstvo, IV (2); 115-118
UDK 630*176. 1 Fraxinus ornus + 233
Dudić, Milan: Proizvodnja eteričkih ulja iz četina i grančica četinara = Production of essential oils from conifer needles and twigs. – Šumarstvo, IV
(2); 119-121.
UDK 630*289
Starčević. Jovan: Stepen mehanizacije gatera = Degree of frame saw mechanization. -Šumarstvo, IV(2); 121-123.
UDK 630*822
Lujić, Radomir: Jedno mišljenje o kompeksnom rešenju problema Grdeličke klisure = An opinion on complex solution of the Grdelička klisura. - Šumarstvo, IV (2); 124-128.
UDK 627. 44 (Grdelička klisura)
Radulović, Svetislav: Prilog izboru parkovkog drveća kod nas = A contribution to the choice of park tree species in our country. - Šumarstvo, IV (2);
129-131.
6
65.
66.
67.
68.
69.
70
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*272/. 273
Milošević-Brevinac, Milorad: Na oranicama se najbrže i najuspešnije pošumljava = On plowed fields the afforestation is the fastest and most successful. – Šumarstvo, IV (2); 131-133.
UDK 630*233
Stamenković, B.; Vuković, B.:Znača¼ proizvodnje pragova za NR Srbiju =
The significance of sleepers production for PR of Serbia. - Šumarstvo, IV
(3); 161-171.
UDK 625. 142
Oreščanin, Dušan: Problem racionalnijeg korišćenja otpadaka = Problem of
more rational utilization of wastes. – Šumarstvo, IV (3); 172-180.
UDK 630*331
Popović, Vladislav; Problematika u eksploataciji šuma uopštš = Problems
in forest exploitation in general. - Šumarstvo, IV (3); 181-186.
UDK 630*31/37
Veličković, Dimitrije: Grdelička klisura – domen zajedničkog rada šumara i
agronoma. = Grdelička gorge – the domain of common work of foresters
and agronomists. – Šumarstvo, IV (3); 187-190.
UDK 630*908
Tadić, Dušan: Bagrem i jamsko drvo = Black locust and mine props. – Šumarstvo, IV (3); 199-202.
UDK 674. 031 Robinia
Simeunović, Dušan: Kako pravilno regulisati upravu zemaljskim šumskim
fondom = How to organize the management of the country’s forest fund. Šumarstvo, IV (4); 221- 233. Rés.
UDK 630*92/93
Mijucić, Boško: Švedski gateri u našim uslovima = Swedish frame saws in
our conditions. – Šumarstvo, IV (4); 234-241. Rés.
UDK 630*822
Podbrežnik, Fran; Maftej, Ivan: Neka iskustva sa belančevinskim lepkovima u industriji šper-ploča = Some experiences with albuminous glues in
plywood industry. – Šumarstvo, IV (4); 242-248.
UDK 630*832. 2
Jović, Đorđe: Prilog poznvanju metodike obrade elemenata dugoročne
osnove obnove šuma = Contribution to the knowledge of elements processing in long-term forest regeneration. – Šumarstvo, IV (5); 285-294. Rés.
UDK 630*23
Bujnović, Milinko: Prilog poznavanju upotrebe motornih testera (Tehnički
zastoji kod obaranja) = Contribution to the knowledge of utilization of power saws (Technical stoppages at felling). – Šumarstvo IV (5);
UDK 630*362
Jovanović, Slavko: Podizanje topolovih kultura = Cultivation of poplars. –
Šumarstvo, IV (6); 349-358. Rés.
UDK 630*238
Prilog poznavanju lepljenja šper-ploča sa domaćim belančevinskim lepkovima = Contribution of knowledge of glueing plywood with domestic albuminous glues. - Šumarstvo, IV (6); 359-366. Rés.
UDK 630*832. 2
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
78.
79.
7
Ilić, Radivoje: Neka nalazišta hrasta lužnjaka u NR Makedoniji = Some pedunculate oak habitats in the People Republic Macedonia – Šumarstvo, IV
(6); 367-369. Rés.
UDK 630*176. 1 Quercus pedunculata + 181. 1
Jovanović, Branislav: Pančić i naše šume = Pančić and our forests. – Šumarstvo, IV(6); 387-391.
UDK 630*904: 3-057 Pančić
1952 (V)
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Zubović, Jovo: Mišljenja o šumi i šumarstvu = Opinions about forest and forestry. – Šumarstvo, V (1); 3-17. Rés.
UDK 630*901
Milojković, Dragomir: Razvoj uređenja šuma u Srbiji = Forest management
development in Serbia. - Šumarstvo, V (1); 17-30. Rés.
UDK 630*61/. 62 (497. 11)
Ćirković, Stevan: Značaj šuma za elektrifikaciju = Significance of forests
for electrification. - Šumarstvo, V (1); 30-39. Rés.
UDK 630*906: 621. 3
Milosavljević, Ratibor: Dudovac (Hyphantria cunea Dru.) – vrlo važan
problem za našu privredu = Fall webworm (Hyphantria cunea Dru.) – very
important problem for our economy. – Šumarstvo, V (1); 39-50. Rés.
UDK 630*453: 595. 787 Hyphantria cunea
Perišić, Milivoje: Prilog poznavanju parazitne mikoflore Kosmaja = Contribution to knowledge of the parasitic mycoflora of the Kosmaj Mt. = Šumarstvo, V (1); 50-51. Rés.
UDK 630*443
Jevtić, Miloš: Neka zapažanja u vezi sa upotrebom plavog kamena za suzbijanje fuzarioze u šumskim rasadnicima = Some observations in connection
with the use of copper sulfate for control of the fusariosis in forest nurseries
(FPR Yugoslavia). - Šumarstvo, V (1); 52-56. Rés.
UDK 630*443 + 414
Ljujić, Miodrag: Reorganizacija uprave državnim šumama u NRS = Reorganization of the administration of the state forests in People’s Republic of
Serbia - Šumarstvo, V (1); 57-59. Rés.
UDK 630*681
Jandrić, . S.: Organizacija terenskih šumskih jedinica privrednih rejona =
Organization of the fieldworks units in economic regions. - Šumarstvo, V
(1); 60-62. Rés.
UDK 630*681
Jovanović, Branislav: Pančić i naše šume = Pančić and our forests. - Šumarstvo, V (1); 63-68.
UDK 630*904: 3-057 Pančić
Simonović, Milutin: Neke nepravilnosti kod građenja visećih žičara u svetlosti teorije = Some irregularities at cableways construction in the sense of
theory. - Šumarstvo, V (2); 97-110. Rés.
UDK 630*377. 21
8
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Jovančević, Milorad: Fenologija i njena primena u šumarstvu = Phenology
and its application in forestry. - Šumarstvo, V (2); 110-115. Rés.
UDK 630*181. 8
91. Popović, Dušan: Istraživačka delatnost u šumarstvu Srbije = Research activity in forestry of Serbia. - Šumarstvo, V (2); 116-122. Rés
UDK 630*945. 4
92. Vićentić, Milić: Genetika u uslovima našeg šumarstva = Genetics in conditions of our forestry - Šumarstvo, V (2); 123-136.
UDK 630*165
93. Pejoski, Branko: Šimšir i njegova upotreba = Box and its use. - Šumarstvo,
V (2); 136-141. Rés.
UDK 630*176. 1 Buxus sempervirens
94. Oreščanin, Dušan: Izvoz drveta iz NR Srbije 1947-1951 = Timber export
from PR Serbia in 1947-1951. - Šumarstvo, V (2); 144-150.
UDK 630*71
95. Vujičić, Lazar: Učešće drveta i proizvoda od drveta u našem izvozu i uvozu
u I. polugodištu 1951. godine = The participation of wood and wood products in our export and import in the first half of 1951. - Šumarstvo, V (2);
151-157. Rés.
UDK 630*722
96
Dudić, Milan: Smolarenje u Srbiji i problemi u vezi sa njime = Resin tapping in Serbia and problems connected with this one. – Šumarstvo V (3);
185-191. Rés.
UDK 630*284
97. Knežević, Milutin: Putevi za povećanje produktivnosti kružnih testera =
Methods for increasing the productivity of circular saws. - Šumarstvo, V
(3); 191-197. Rés.
UDK 630*822. 33 + 832. 14
98. Prokopljević, Nenad: Oblici i vrste radova u šumskoj proizvodnji drveta na
panju = Forms and kinds of works in forest wood production on stump. - Šumarstvo, V (3), 197-201. Rés.
UDK 630*32
99. Drašković, Dragoljub: Povodom introdukcije pitomog kestena u predelu
Lastre = On the occasion of sweet chestnut introduction in Lastra region. Šumarstvo, V (3); 202-211. Rés.
UDK 630*232. 1 Castanea vesca
100. Jovanović, Slavko: Mikrobiološko đubrenje šumskih rasadnika i šumskih
kultura = Microbiological fertilization in forest nurseries and forest plantations. - Šumarstvo, V (3); 212-215. Rés.
UDK 630*232. 3
101. Županski, Vladan: Neki uzroci abrazije (habanja) drveta i mogućnosti smanjenja ili uklanjanja tih uzroka = Some causes of abrasion (wearing out) of
wood and possibilities of reduction or elimination these causes. - Šumarstvo, V (3); 216-219. Rés.
UDK 630*842
102. Radivojević, Radmilo: Železnički pragovi od cerovine = Sleepers made
from Turkey oak wood. - Šumarstvo, V (3); 220-221. Summ.
UDK 625. 142: 674. 031. 11 Quercus cerris
90.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
9
103. Ivanović, Milivoje: Uticaj biljnih hormona na ožiljavanje reznica šumskog i
parkovskog drveća i šiblja = Influence of plant hormones at the rooting of
cuttings of forest and park trees and shrubs. - Šumarstvo, V (3); 221-224.
Rés.
UDK 630*232. 3
104. Urbanovski, Albe: O proizvodnji, potrošnji i cirkulaciji proizvoda šumarstva u svetu u poleratnom periodu = Production, consumption and circulation of forest products in the world in the post-war period. - Šumarstvo, V
(4); 277-293. Rés.
UDK 630. 71 (100)
105. Afanasijev, Dimitrije: Brzorastuće vrste = Fast-growing species. – Šumarstvo, V (4); 295-302. Rés.
UDK 630*238
106. Stanković, Dušan: Metode selekcije koji se mogu primeniti u šumarstvu =
Selection methods which can be applied in forestry. - Šumarstvo, V (4);
303-310. Rés.
UDK 630*165
107. Petrović, Ljubomir: Određivanje pravca trase žičare = Direction determination of the cable line = Šumarstvo, V (4); 310-318. Rés.
UDK 630*375. 1
108. Radulović, Svetislav: Značaj gajenja kiselog drveta kod nas = Significance
of tree of heaven growing in our country. -Šumarstvo, V (4); 318-323. Rés.
UDK 630*232. 1: 176. 1 Ailanthus glandulosa
109. Milević, Kuzman: Šumsko-semenska služba u NR Srbiji = Forest-seed husbandry service in PR of Serbia. - Šumarstvo, V (5); 353-364. Rés.
UDK 630*232. 3
110. Prokopljević, Nenad: Diferencijalna renta u šumarstvu = Differential rent in
forestry -. Šumarstvo, V (5); 364-372. Rés.
UDK 630*676
111. Maksimović, Miloš: Zaštita šuma u novoj organizaciji šumarstva = Forest
protection in the new organization of forestry. – Šumarstvo, V (5); 372-377.
Rés.
UDK 630*4
112. Bujnović, Milinko: O nekim problemima proizvodnje hrastove panjevine =
About some problems in production of oak stokewood. - Šumarstvo, V (5);
377-391. Rés.
UDK 630*339
113. Mijucić, Boško: Određivanje koštanja električne energije proizvedene u
parnim postrojenjima drvne industrije = Determination of electric power
costs which was produced in steam installation in woodworking industry. Šumarstvo, V (5); 391-399. Rés.
UDK 537. 214: 674
114. Milić, G.: Razvoj nauke o drvetu i smernice rada u inostranstvu = Development of wood science and directives of work abroad. . . Šumarstvo, V (5);
400-403. Rés.
UDK 674: 630*810
10
Milorad Åijak, Anka Diniõ
115. Milošević-Brevinac, Milorad: Nekoliko reči o trogodišnjem smolarenju u
Studenici = Some words on three years resin tapping in Studenica. - Šumarstvo, V (5); 403-407. Rés.
UDK 630*284
116. Vićentić, Milić: Funkcije i struktura šumskog semenarstva = Functions and
structure of forest seed husbandry. - Šumarstvo, V (6); 465-477. Rés.
UDK 630*232. 3
117. Grujić, Živko: Mehanička prerada drveta u NR Srbiji – pilanska proizvodnja = Mechanical wood working in PR of Serbia – sawmill production. - Šumarstvo, V (6); 477-489. Rés.
UDK 630*83
118. Pejoski, Branko: Evropska terpentinska industrija = European turpentine industry. – Šumarstvo, V (6); 490-496. Rés.
UDK 630*284
119. Pavić, Jovan: Tehnika pripreme tračnih testera = Preparation technology of
band saws. – Šumarstvo, V (6); 496-507. Rés.
UDK 630*822. 34: 822. 38
120. Tomić, Dragić: Neka zapažanja u vezi sa masovnim namnožavanjem buba
listara u okolini Beograda (Phyllodecta vitellinae i Plagiodera versicolor)
= Some observations connected with mass increasing of leaf beetles in the
surrounding of Belgrade (Phyllodecta vitellinae and Plagiodera versicolor). - Šumarstvo, V (6); 508-511. Rés.
UDK 630*145. 7: 591. 526
121. Lukić, Nadežda: Prilog poznavanju glavnih fizičkih i mehaničkih osobina
parene i neparene bukovine = A contribution to the knowledge of physical
and mechanical properties of steamed and non-steamed beechwood. – Šumarstvo, V (6); 511-514.
UDK 630*812: 674. 031. 12
122. Stefanović, Milenko: Atropa belladonna - velebilje može se uspešno gajiti
u našim šumama = Atropa belladonna – Atropa belladonnaa – Belladonna
can be cultivated successfully in our forests. - Šumarstvo, V (6); 514-519.
Rés.
UDK 630*289: 582. 951. 4 Atropa
1953 (VI)
123. Blagojević, Dušan: Bukovo drvo kao celulozna sirovina = Beech wood as
raw material for cellulose. - Šumarstvo, VI (1); 1-10. Rés.
UDK 630*861: 674. 031. 12
124. Afanasijev, Dimitrije: Primjena hemijskih mjera u šumarstvu = Application
of chemical measures in forestry. – Šumarstvo, VI (1); 10-21. Rés.
UDK 546
125. Ćurčić, Slobodan: Izračunavanje potrebne količine pare za rad sušare komornog tipa = Calculation of necessary steam quantity for wood drying
work in wood drying in chamber type. - Šumarstvo, VI (1); 21-28. Rés.
UDK 630*847
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
11
126. Mijucić, Boško: Osnovi ocenjivanja energetskih postrojenja drvne industrije i šumarstva = Elements for evaluation of power plants in woodworking
industry and forestry. - Šumarstvo, VI (1); 29-32. Rés.
UDK 620. 92
127. Milosavljević, Ratibor: Hrastov savijač (Tortrix viridana L.) je u gradaciji
= Green oak-roller moth (Tortrix viridana L.) in gradation. – Šumarstvo, VI
(1); 33-35.
UDK 630*453 Tortrix viridana
128. Vujičić, Lazar: Plaćanje radnog učinka po tarifnim stopama izračunatim na
osnovu vrednosti izrađenih proizvoda = The payment for the individual output according tariff rates calculated on the basis of product value. – Šumarstvo, VI (1); 41-55.
UDK 630*962
129. Grujić, Živko: Mehanička prerada drveta u N. R. Srbiji = Mechanical conversion of wood in the People’s Republic of Serbia. - Šumarstvo, VI (2); 98107. Summ. Rés.
UDK 630*83
130. Radulović, Svetislav: Lipe i njihov značaj za obnovu šuma kod nas = Linden-trees and their significance for forest regeneration in our country. - Šumarstvo, VI (2); 108-116. Summ., Zsfg.
UDK 630*176. 1 Tilia sp. + 231/232
131. Panov, Aleksandar: Ailanthus glandulosa Desf. = Ailanthus glandulosa
Desf. - Šumarstvo, VI (2); 116-127. Summ., Zsfg.
UDK 630*176. 1 Ailanthus glandulosa
132. Soljanik, Ivan: Korovske biljke u šumskim rasadnicima i borba s njima =
Weed plants in forest nurseries and how to control them. - Šumarstvo, VI
(2); 127-133. Summ., Zsfg.
UDK 630*232. 3 + 441
133. Jevtić, Miloš: Proizvodnja sadnica za drvorede i parkove u šumskim rasadnicima = Growing plantings in forest nurseries for avenues and park purposes. - Šumarstvo, VI (2); 133-139. Summ., Zsfg.
UDK 630*232. 3 + 272/273
134. Mirković Dragoljub: Saradnja teorije i prakse u šumarstvu = The collaboration between theory and practice in forestry. – Šumarstvo, VI (3); 177-181.
Summ., Zsfg.
UDK 630*901 + 902. 1
135. Nestorović, Svetozar: Prilog uređenju i podizanju šuma u forlandu = Contribution to the management and growing forests in Forland. – Šumarstvo, VI
(3); 182-208. Summ., Zsfg.
UDK 630*232
136. Jovanović, Slavko: Upotreba fitohormona i stimulatora rasta u šumarstvu =
The use of phytohormones and stimulators of growing in forestry. – Šumarstvo, VI (3); 209-223. Summ., Zsfg.
UDK 630*232. 3
137. Prokopljević, Nenad: O nekim ekonomskim kategorijama i odnosima u šumarstvu = On some economic categories and relations in forestry. – Šumarstvo, VI (3); 224-232. Summ., Zsfg.
UDK 630*67
12
Milorad Åijak, Anka Diniõ
138. Pavić, Jovan: Centrifugalni separatori za pneumatske separatore piljevine =
The centrifugal separators for the sawdust pneumatic conveyers. – Šumarstvo, VI (3); 232-240. Summ., Zsfg.
UDK 630*832. 13: UDK 621. 867. 8/9
139. Radivojević, Radmilo: Impregnacija rudnog drveta = Impregnation of pitprops. – Šumarstvo, VI (3); 253-256.
UDK 630*84
140. Šikić, Branislav: Prilog tezama o organizaciji šumske privrede = Supplement to the thesis of organization of forest economy. – Šumarstvo, VI (4);
281-292. Summ., Zsfg.
UDK 630*681
141. Knežević, Milutin: Uticaj širine reza i rasporeda gaterskih testera na procenat iskorišćenja = The influence of the width of cut and the disposition of
saws on the percentage of utilization. – Šumarstvo, VI (4); 292-308.
Summ., Zsfg.
UDK 630*822. 33
142. Babić, Slavko: Predlog za poboljšanje prerade trupaca na mašinama za
obradu drveta testerama = A proposal for improving the manufacture of
logs on machines working by means of the saws. - Šumarstvo, VI (4); 309319. Summ., Zsfg.
UDK 630*822 +832. 1
143. Rosić, Sreten: Za što veće dejstvo pregrade = For the greated effect of the
barrage. – Šumarstvo, VI (4); 319-323. Rés., Zsfg.
UDK 627. 43
144. Tomašević, Đurđe: Prilog poznavanju izbora vrsta drveća za pošumljavanje
Grdeličke klisure = Contribution to the knowledge of choice of tree species
for afforestation in Grdelička gorge. – Šumarstvo, VI (4); 323-331. Rés.,
Zsfg.
UDK 630*232. 1 + 174
145. Ilić, Radivoje: Ogledi pošumljavanja setvom semena crnog bora pod zaštitom smreke u NR Makedoniji = Experiments of reforesting by means of sowing seeds of Corsican pine (Black pine) under the protection of Juniper
trees, made in People’s Republic of Macedonia. – Šumarstvo, VI (4); 331337. Summ., Zsfg.
UDK 630*232 + 175 Pinus nigra
146. Milić, G.: Uticaj nege sastojina na proizvodnju drveta = Influence of stands
tending at the wood production. - Šumarstvo, VI (4); 347-353.
UDK 630*24 + 815
147. Popović, Vladislav: Racionalno iskorišćavanje drveta pri izradi bukove dužice = Rational wood utilization in the manufacture of beech stave. - Šumarstvo, VI (4); 357-361.
UDK 630*33: UDK 674. 41
148. Jović, Đorđe: Prilog pitanju organizacije upravljanja u šumskoj privredi =
The organization in the management of forest economy. - Šumarstvo, VI
(5); 389-400. Summ., Zsfg.
UDK 630*64
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
13
149. Prokopljević, Nenad; Ćirić, Miroslav; Amortiuzacija, cene i narodni dohodak u šumarstvu = Amortisation, prices and national income in forestry. –
Šumarstvo, VI (5); 400-407. Summ., Zsfg.
UDK 630*67
150. Grujić, Živko: Obnova šuma u Srbiji od 1945. do 1951. godine = Restoration of forests in P. R. Serbia from 1945-1951. – Šumarstvo, VI (5); 407418. Summ., Zsfg.
UDK 630*23
151. Afanasijev, Dimitrije: Sequoia gigantea - drvo bliske budućnosti = Sequoia
gigantea – the tree of the coming future. – Šumarstvo, VI (5); 418-433.
Summ., Zsfg.
UDK 630*174. 7 Sequoia gigantea
152. Mirković, Dragoljub: Nove tablice za računanje kamata = New tables for
calculation of the table of interest. – Šumarstvo, VI (5); 434-442. Summ.,
Zsfg.
UDK 630*64
153. Marinković, Pribislav: O zdravstvenom stanju bukovih šuma na Željinu =
About the conditions of the beech woods Željin. – Šumarstvo, VI (5); 443456. Summ., Zsfg.
UDK 630*443. 3 + 227. 2 Fagus
154. Milovanović, Anđelko: O razmeravanju krive oblovine = About cross cutting of bent roundwood. - Šumarstvo, VI (5); 456-461. Zsfg.
UDK 630*327
155. Jovančević, Milorad: Cinnamomum camphora (L.) Nees. et Eberm. – Kamforovac = Cinnamomum camphora (L.) Nees. et Eberm. (Japanese camphor tree). – Šumarstvo, VI (5); 461-464. Rés.
UDK 630*176. 1 Cinnamomum
156. Bujnović, Milinko: O jednom vidu nepravilnog tretiranja koeficijenta efektivnog korišćenja radnog vremena kod motornih testera = An aspect regarding incorrect treatment of coeficient use of motor saws. – Šumarstvo, VI
(5); 464-468. Summ., Zsfg.
UDK 630*326
157. Petrović, Milan: Ekonomični načini gradnje drvenih kuća = Economical
methods of construction of wooden houses. - Šumarstvo, VI (5); 473-478.
UDK 630*382. 1
158. Šafar, Josip: O osnovama šumsko-uzgojnog planiranja = About the methods
in sylvicultural planning. - Šumarstvo, VI (6); 504-515. Rés., Zsfg.
UDK 630*624
159. Stanković, Siniša: Značaj hemijskih postupaka pri savremenom iskorišćavanju šuma i mogućnost njihove primene u N. R. Srbiji = Importance of
chemical processes in up to date forest exploitation and possibilities of their
application in People’s Republic of Serbia. – Šumarstvo, VI (6); 516-525.
Summ., Zsfg.
UDK 630*33 (497. 11)
160. Dudić, Milan: Intenzitet lučenja smole P. nigra u borovom području Donja
Krivaja = Resin intensity secretion in P. nigra in the pine area of Donja Krivaja. – Šumarstvo, VI (6); 525-537. Summ., Zsfg.
UDK 630*284
14
Milorad Åijak, Anka Diniõ
161. Milević, Kuzman: Zaštita šuma od koza u N. R. Srbiji = Protection of forests in People’s Republic of Serbia against goats. - Šumarstvo, VI (6); 537546. Summ., Zsfg.
UDK 630*451
162. Krstić, Mihailo: Tri godine borbe protiv endotioze u Slovenačkom Primorju
= Three years of fight against endothiosis in Slovenian littoral. - Šumarstvo,
VI (6); 546-554. Rés., Zsfg.
UDK 630*443
163. Šumski snegozaštitni pojasevi kao zaštita železničkih pruga od zavejavanja
= Forest snowbreaks as the protection of railway roads from the snowdrifts.
– Šumarstvo, VI (6); 554-559. Summ., Zsfg.
UDK 630*266
164. Mijucić, Boško: O problemu shvatanja unutrašnjeg transporta = A conception about the problem of internal transport. – Šumarstvo VI (6); 560-567.
Summ., Zsfg.
UDK 674. 093: 621. 86
165. Maksimović, Miloš: Štete u šumama N. R. Srbije u 1952. godini = Forest
damages in F. R. of Serbia in the year 1952. – Šumarstvo, VI (6); 567-579.
UDK 630*416 (497. 11)
1954 (VII)
166. Čolić, Dušan: Neka razmišljanja u vezi sa naprednim i nazadnim u šumarstvu = Some reflections regarding the progressive and regressive in forestry.
– Šumarstvo, VII (1); 3-26. Zsfg., Rés. UDK 630*903
167. Dudić, Milan: Ogledno smolarenje na području šumske uprave Višegrad =
Experimental resin tapping in the area of forest administration Višegrad (PR
Bosnia and Herzegovina). - Šumarstvo, VII (1); 26-37. Rés., Zsfg.
UDK 630*284
168. Španović, Teodor: Crni orah – Juglans nigra L. = The black walnut tree
(Juglans nigra L.). – Šumarstvo, VII (1); 37-46. Summ., Zsfg.
UDK 630*176. 1 Juglans nigra
169. Radivojević, Radmilo: Manipulacija bukovim pragovima = Manipulation
with beech sleepers. - Šumarstvo, VII (1); 46-48.
UDK 625. 142
170. Lukić, Predrag: Značaj lekovitog bilja za šumsku privredu = Importance of
medicinal herbs for forest economy. – Šumarstvo, VII (1); 49-53.
UDK 635. 7: 630*892
171. Tularemija = Tularemia. - Šumarstvo, VII (1); 53-54.
UDK 616. 981. 45
172. Peruničić, Branko: Šume u Srbiji krajem prve polovine devetnaestog veka =
Forests in Serbia at the end of the first half of the nineteenth century. - Šumarstvo, VII (1); 58-60.
UDK 630*902
173. Prokopljević, Nenad: Problemi društvenog plana šumarstva za 1954. godinu
= The problems of social plan in forestry for 1954 - Šumarstvo, VII (2); 6585. Summ., Zsfg.
UDK 630*677
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
15
174. Maksimović, Miloš: Primena metode klopke za otkrivanje gubara u šumama = Application of trap method in gipsy moth discovery in forests. - Šumarstvo, VII (2); 86-92. Zsfg.
UDK 630*453
175. Ćurčić, Miodrag: Neka zapažanja kod smolarenja crnog bora = Some observations at resin tapping on Austrian pine. - Šumarstvo, VII (2); 93-107.
Rés., Zsfg.
UDK 630*866
176. Milević, Kuzman: Ponovna pojava gubara kod nas = Repeated appearance
of the gipsy moth in our country. - Šumarstvo, VII (2); 107-111.
UDK 630*453: 595. 787
177. Simeunović, Dušan: Prilog proučavanju i teorijskom objašnjenju kolektivnog upravljanja opštenarodnim (društvenim) šumama = A contribution to
the study of theoretical explanation of collective management in public forests. - Šumarstvo, VII (3); 129-140. Rés, Zsfg.
UDK 630*93
178. Jovanović, Branislav: O šumama Srbije početkom XIX. veka = About forests of Serbia at the beginning of the XIX. century. – Šumarstvo, VII (3);
140-158. Rés., Zsfg.
UDK 630*902
179. Marković, Ljubomir: O izboru načina podizanja i obnove šuma u Srbiji =
About the choice of artificial afforestation and forest regeneration in serbia.
- Šumarstvo, VII (3); 158-161. Rés.
UDK 630*23
180. Glišić, Miodrag: Prilog poznavanju fitocenoza pitomog kestena i bukve u
Bosni = Contribution to the knowledge of phytocenoses of sweet chestnut
and beech in Bosnia. – Šumarstvo, VII (3); 162-174. Rés., Zsfg.
UDK 630*188 + 176. 1 Castanea sativa
181. Dudić, Milan: Prilog obnovi šuma = Contribution to the regeneration of forests. – Šumarstvo, VII (3); 175-178.
UDK 630*232
182. Stamenković, Branislav: Drvna industrija Jugoslavije u periodu između
1947. i 1953. godine = Yugoslav timber industry in the period from 19471953. – Šumarstvo, VII (4); 193-205. Summ., Zsfg.
UDK 674
183. Milević, Kuzman; Spasović, Desimir: Suzbijanje obične borove zolje na
Maljenu 1953. godine = Control of the pine sawfly on the Maljen Mt in
1953. – Šumarstvo, VII (4); 206-215. Rés., Zsfg.
UDK 630*453: 595. 793. 2
184. Jevtić, Miloš: Obrazovanje stabla i formiranje krune kod rasađenih sadnica
u rasadnicima = Stem and crown formation at transplanted seedlings in forest nurseries. - Šumarstvo, VII (4); 215-221. Rés., Zsfg.
UDK 630*232. 3
185. Stilinović, Slobodan: Iz ogleda razmnožavanja vučca (Lycium barbarum
L.) odrvenjenim reznicama = Propagation experiments of boxthorn (Lycium
barbarum L.) by hardwood cuttings. - Šumarstvo, VII (4); 221-225. Rés.,
Zsfg.
UDK 630*232. 323: 176. 1 Lycium barbarum
16
Milorad Åijak, Anka Diniõ
186. Radonjić, Svetozar: Prilog poznavanju mikoflore u donjosremskim šumama
= Contribution to the knowledge of mycoflora in the forests of Donji Srem.
– Šumarstvo, VII (4); 230-233.
UDK 630*172. 8
187. Perišić, Periša; Vićentić, Milić: Poljoprivredne komore, njihov značaj i uloga u šumarstvu = Agriculture chambers, its significance and role in forestry.
- Šumarstvo, VII (5); 259-263. Rés., Zsfg.
UDK 630*908
188. Vujičić. Lazar: Da li je NR Srbiji potreban drvno-industrijski otsek na Šumarskom fakultetu u Beogradu = Does PR of Serbia need a separate wood
industry department at the faculty of forestry in Belgrade. – Šumarstvo, VII
(5); 264-273. Rès., Zsfg.
UDK 630*945. 31: 674
189. Živojinović, Svetislav: Mala topolina strižibuba i topolini staklokrilci ozbiljno ugrožavaju opstanak kultura topole u Vojvodini = Gradation of the
small poplar borer and Sesiidae seriously endanger survival of poplar cultures in Vojvodina. – Šumarstvo, VII (5); 273-277. Rés., Zsfg.
UDK 630*145. 7 x 595. 768. 11 Saperda populnea
190. Panov, Aleksandar: Putevi i stranputice botaničke i dendrološke nomenklature = Ways and deviations of botanical and dendrological nomenclature. –
Šumarstvo, VII (5); 278-287. Rés., Zsfg.
UDK 582: 630*174 (083)
191. Burlakov, Ðorđe: Kratak osvrt na pošumljavanje krševa u Crnoj Gori i Dalmaciji = Short review at the karst afforestation in Montenegro and Dalmatia. - Šumarstvo, VII (5); 287-290. Rés., Zsfg.
UDK 630*232
192. Marić, Branislav: Šumarstvo u Danskoj = Forestry in Danmark. – Šumarstvo, VII (5); 291-300.
UDK 630*904 (489)
193. Šurić, Stjepan: Uređivanje šuma u novom privrednom sistemu = Forest management in our new economical system. – Šumarstvo, VII (6); 323-336.
Summ., Zsfg.
UDK 630*62
194. Jovanović, Branislav: Šibljak-asocijacija Artemisio-Amygdaletum nanae na
Rtnju = Shiblyak-association Artemisio-Amygdaletum nanae on the Rtanj
Mt. – Šumarstvo, VII (6); 337-348. Rés., Zsfg.
UDK 630*182. 3 Artemisieto-Amygdaletum nanae (234. 42 Rtanj)
195. Popović, Vladislav: Racionalno iskorišćavanje drveta pri izradi nemačke
dužice = Rational utilization of wood at the fabrication of German stave. Šumarstvo, VII (6); 348-354. Rés., Zsfg.
UDK 630*33: 831. 7
196. Jevtić, Miloš: O potrebi ispitivanja uzgojnih svojstava poljskih (lučkih) jasenova = On the necessity of investigation of sylvicultural properties of narrow-leaved ashes (Fraxinus oxycarpa Wild. and Fr. angustifolia Vahl.). Šumarstvo, VII (6); 355-359. Rés., Zsfg.
UDK 630*176. 1: 582. 931. 4 Fraxinus
197. Gajić, Milovan: Pregled šumskih fitocenoza Šumadije = Survey of forest
phytocenoses in Šumadija. - Šumarstvo, VII (6); 360-364.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
17
UDK 630*182. 3
198. Marić, Branislav: Kratak osvrt na gajenje i oplemenjivanje šumskog drveća
= Short review at cultivation and improvement of forest trees. - Šumarstvo,
VII (6); 365-370.
UDK 630*23 + 165
199. Babić, Bogdan: Potreba za organizovanjem solidnog sistema statistike šumarstva = It is necessary to organize the solid system of forestry statistic. –
Šumarstvo, VII (7-8); 387- 395. Rés., Zsfg.
UDK 630*905
200. Soljanik, Ivan: O biološkim merama borbe protiv erozije u Trgoviškom Timoku = About biological measures in erosion control in Trgoviški Timok. Šumarstvo, VII (7-8); 397 419. Rés., Zsfg.
UDK 630*116 + 38
201. Gajić, Milovan: Rezultati ispitivanja prošlosti šuma na Majdanpečkoj Domeni = The investigation results of the past of woods in the Majdanpečka
Domena. – Šumarstvo, VII (7-8); 420-428. Rés., Zsfg.
UDK 630*902 (Majdanpečka domena)
202. Grujić, Živko: Osvrt na iskorišćavanje šuma i potrošnju drveta u NR Srbiji
od 1947. do 1953. godine = A review on the forest exploitation and wood
consumption in P. R. Serbia from 1947. to 1953. – Šumarstvo, VII (7-8);
428-434. Rés., Zsfg.
UDK 630*33
203. Naumov, Vladimir: O holandskoj bolesti bresta i njenom suzbijanju = About the Dutch elm disease and its control. – Šumarstvo, VII (7-8); 435-442.
Rés., Summ.
UDK 630*44
204. Novičić, Miloš: Mogućnosti smolarenja na Deliblatskoj Peščari = Possibilities for resin tapping on the Deliblatska peščara. – Šumarstvo, VII (7-8);
443-447. Rés., Zsfg.
UDK 630*284
205. Kovačević, Josip: Nekoliko primjera primjene fitosociologije u hortikulturi
= Some examples of application of phytosociology in horticulture. – Šumarstvo, VII (7-8); 447-450. Rés., Summ.
UDK 630*182: 635
206. Šikić, Branislav: O nacrtu novog zakona o šumama = About the of new forest law. – Šumarstvo, VII (7-8); 450-458. Zsfg.
UDK 630*93
207. Radulović, Svetislav: Nešto o šumarstvu NR Slovenije i Hrvatske = Something about forestry in PR Slovenia and Croatia. – Šumarstvo, VII (7-8);
459-465.
UDK 630*904
208. Horvat, August: Orijentaciona sjetva pri pošumljavanju degradiranog krša =
The orientation seeding in reforestation work of degraded rocky grounds. –
Šumarstvo, VII (9-10); 502-508. Summ., Zsfg. UDK 630*232. 3
209. Pipan, Rudolf: Planske ili slobodne cene drveta = Planned or free prices for
timber. - Šumarstvo, VII (9-10); 508-522. Summ., Zsfg.
UDK 630*73
18
Milorad Åijak, Anka Diniõ
210. Vićentić, Milić: O nekim osobinama fruktifikacije Pinus nigra Arn. = On
some fructification properties of Austrian pine Pinus nigra Arn. – Šumarstvo, VII (9-10); 522-536. Summ., Zsfg.
UDK 630*181. 5
211. Vujičić, Lazar: Proizvodnja, potrošnja, etat i potrebe jamskog drveta u FNRJ = The pitprops production, consumption, annual yield and requirements
in the Federative People’s Republic of Yugoslavia. – Šumarstvo, VII (9-10);
536-545. Summ., Zsfg.
UDK 630*831. 2 + 325 (497. 1)
212. Simeunović, Dušan: Prilog poznavanju šumsko-privrednih prilika u srednjevekovnoj srpskoj državi = Contribution to the knowledge of forest economical conditions in the mediaval Serbian state. – Šumarstvo, VII (9-10);
545-559. Summ., Rés.
UDK 630*906
213. Vančetović, Živojin: Izgradnja šumskih saobraćajnih sredstava u NR Srbiji
od 1946. do 1950. godine = Construction of forest means of transportation
in PR Serbia in the years from 1946 to 1950. - Šumarstvo, VII (9-10); 560579.
UDK 630*383
214. Prokopljević, Nenad: Mišljenja i preporuke eksperta FAO o stanju i razvoju
šumarstva u Jugoslaviji = Opinions and recomendations of FAO expert on
situation and development of foresty in Yougoslavia. – Šumarstvo, VII (910); 579-590.
UDK 630*903
215. Marković, Ljubomir O prioritetu, izboru vrsta i gustini sađenja u veštačkom
pošumljavanju = About priority, choice of species and density in artificial
plantations. - Šumarstvo, VII (11-12); 611-618. Summ. Rés.
UDK 630*232. 4
216. Dudić, Milan: Povećanje prinosa borove smole pomoću hlorovodonične kiseline i kalcium hlorida = Increase in the yield of pine resin by using the
hydrochloride acid and calcium chloride. – Šumarstvo, VII (11-12); 618625. Summ., Zsfg.
UDK 630*284
217. Peno, Dušan: Neki podaci o sastojinama ariša i belog bora podignutim veštačkim putem ma Jelovoj Gori = Some data on stands of larch and Scots pine established by artificial way in the mountain Jelova Gora. – Šumarstvo,
VII (11-12); 626-631. Summ., Zsfg.
UDK 630*232. 4
218. Milić, Gajo: O rentabilnosti korišćenja stoke za vuču u transportu drveta =
On profitable use of pulling cattle in timber hauling. – Šumarstvo, VII (1112); 631-638.
UDK 630*374
219. Tucović, Aleksandar: Prilog poznavanju crnih topola u Beogradu i okolini =
Contribution to the knowledge of black poplars growing in Belgrade and surrounding. – Šumarstvo, VII (11-12); 638-649. Summ., Zsfg.
UDK 630*181 + 176. 1 Populus (-2 Beograd)
220. Soljanik, Ivan: O nekim sezonskim merama za poboljšanje proizvodnje
šumskih sadnica = On some seasonable measures for amelioration of the
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
19
output of forest seedlings. – Šumarstvo, VII (11-12); 650-657. Summ., Zsfg.
UDK 630*232. 3
221. Ivkov, Radovan: Povodom konferencije stručnjaka o problemu istraživanja
mera za povećanje prirasta šumskog drveća i sastojina = On the occasion of
experts conference about the problem of researching measures for increasing increment of forest trees and stands. – Šumarstvo, VII (11-12); 658668.
UDK 630*56
222. Jovanović, Branislav; Ilić-Vukićević, Emilija: O fitocenološkim istraživanjima u području Trgoviškog Timoka = On phytocoenological investigations in the area of Trgoviški Timok. – Šumarstvo, VII (11-12); 668-673
UDK 630*188
223. Jovanović, Milan: Obeležavanje krivina bez instrumenata = Marking the
curves without instruments. – Šumarstvo, VII (11-12); 674-677.
UDK 630*38
1955 (VIII)
224. Obuljen, Ante: Klimatološka reonizacija i problemi našeg šumarstva = Determination of climatic regions and problems of our forestry. – Šumarstvo,
VIII (1-2); 3-19. Summ., Rés.
UDK 630*111
225. Gajić, Milovan: O šumskim fitocenozama planine Kotlenika = Forest phytocenoses of mountain Kotlenik. – Šumarstvo, VIII (1-2); 21-31. Summ., Zsfg.
UDK 630*182. 3
226. Karahasanović, Alija: Anatomski sastav drveta i proizvodnja ploča vlaknatica = Anatomical structure of wood and production of fibreboards. – Šumarstvo, VIII (1-2); 33-41. Summ., Zsfg.
UDK 630*812+674. 817-415
227. Veličković, Dimitrije: Snegolomi u šumama na Goču = Tree breakage from
snow in forests of the mountain Goč. – Šumarstvo, VIII(1-2);41-50. Rés.,
Zsfg.
UDK 630*423
228. Jevtić, Jeremija: Uticaj zabrane paše na prirodnu obnovu šuma na području
Tare i njenih ogranaka = Influence of pasture to the natural regeneration of
forests in the region on mountain Tara and its spurs. – Šumarstvo, VIII (12); 51-60. Summ., Zsfg.
UDK 630*451+231
229. Dudić, Milan: Selekcija jako smolovitih borovih stabala = Selection of pine
trees with high-yield capacity of gum. – Šumarstvo, VIII (1-2); 61-63.
Summ., Rés.
UDK 630*284
230. Prokopljević, Nenad: Privredni sistem ili sistem planiranja u šumarstvu =
Economic system or system of planning in forestry. – Šumarstvo, VIII (12); 65-80. Summ., Rés.
UDK 630*903
20
Milorad Åijak, Anka Diniõ
231. Soljanik, Ivan: O biološkim merama borbe protiv erozije u Trgoviškom Timoku = About biological measures in erosion control in Trgovški Timok. Šumarstvo, VIII (1-2); 82-85.
UDK 630*116 + 384
232. Piškorić, O.: O nekim specifičnostima našeg mediteranskog područja =About the specificity of our Mediterranean region. – Šumarstvo, VIII (1-2); 8790.
UDK 630*904 (4-015)
233. Glišić, Miodrag: Problem pošumljavanja šumkih požarišta = Problem of afforestation of forest burnt areas. – Šumarstvo, VIII (3-4); 115-124. Rés. Zsfg.
UDK 630*434+233
234. Marković, Miodrag: Gubar se opet nalazi u progradaciji u NR Srbiji = Gipsy moth is again at the progradation in the People’s Republic of Serbia. –
Šumarstvo, VIII (3-4); 125-130. Summ., Rez.
UDK 630*453: 595. 78
235. Milić, Gajo: O rentabilnosti mašina za privlačenje drveta = On profitability
of equipment for hauling of timber. – Šumarstvo, VIII (3-4); 130-138.
Summ., Zsfg.
UDK 630*377
236. Obradović, Miloš: Pošumljavanje u aridnim oblastima – Ubrzana sadnja
pred jesenji period vegetacije = Reforestation in arid regions – Accelerated
planting before autumn vegetation period. – Šumarstvo, VIII (3-4); 139147.
UDK 630*233
237. Dudić, Milan: Podizanje borovih sastojina sa visokim intenzitetom lučenja
smole = Growing pine stands which will give a higher rate of flow of resin.
– Šumarstvo, VIII (3-4); 148-151. Summ., Rés.
UDK 630*233 + 284
238. Peno, Dušan: Neke negativne pojave pri pošumljavanju trogodišnjim sadnicama crnog bora = Some negative phenomena in reforestation practices
with Austrian pine seedlings 3 years old. – Šumarstvo, VIII (3-4); 152-155.
Summ., Rés.
UDK 630*232. 4
239 Pajić, Milena: Primena hemijskih sredstava u šumarstvu = Application of
chemical products in forestry. – Šumarstvo, VIII (3-4); 155-163. Summ.,
Rés.
UDK 546
240. Prokopljević, Nenad: Statistika šumarstva i njena primena = Forest statistics
and their application. – Šumarstvo, VIII (3-4); 173-176. Summ., Rés.
UDK 630*905
241 Vouk, Vale: Auksini u šumarstvu inženjera Afanasijeva = Auxins in forestry
of engineer Afanasijev. – Šumarstvo, VIII (3-4); 176-179.
UDK 630*232. 3
242. Ginculj, Sergije: Treba napustiti gajenje Acer negundo = It is necessary to
abandon the growing of Acer negundo. - Šumarstvo, VIII (3-4); 180-181.
UDK 630*232. 1
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
21
243. Knežević, Milutin: Pojednostavljeni način sastavljanja maksimalnog španunga = The simplified way for composing of max. arrangement of saws in
frame saw machines. – Šumarstvo, VIII (5); 229-240. Summ., Zsfg.
UDK 630*822. 32
244. Radivojević, Radmilo: Problem železničkog praga kod nas = The problem
of railway timber crossties. - Šumarstvo, VIII (5); 240-247. Summ., Zsfg.
UDK 625. 142
245. Živojinović, Dragutin; Petrović, Mihailo: Štetni insekti u parkovima Beograda 1954. godine = Injurious forest insects in the parks of Beograd. – Šumarstvo, VIII (5); 248-257. Summ., Rés.
UDK 630*453:272
246. Marić, Branislav; Peno, Dušan: Tehnika kalemljenja šumskog drveća = Technique of the forest trees graftage. – Šumarstvo, VIII (5); 258-265. Summ.,
Rés.
UDK 581. 165. 7
247. Mutibarić, Jovan: Prirodno podmlađivanje kanadske topole = Natural regeneration of poplar. – Šumarstvo, VIII (5); 266-272. Summ., Rés.
UDK 630*165
248. Jovanović, Slavko: Da li se pomoću mikroelemenata mogu podizati ekspresne šume = May the fast growing forests be grown by adding microelements. - Šumarstvo, VIII (5); 273-289. Summ., Rés.
UDK 630*232.
249. Grujić, Živko: Razvoj proizvodnje i potrošnje lesonit ploča u svetu i kod nas
= Development of fibreboard production and consumption in the world and
in our country. – Šumarstvo, VIII (5); 290-296.
UDK 674. 815-417
250. Prokopljević, Nenad: O problemu vrednosti drveta = On the problem of
timber value. - Šumarstvo, VIII (6); Summ., Rés.
UDK 630*73
251. Jovanović, Branislav: Fitocenoza krivulja u Srbiji = Phytocoenosis of Pinus
mughus – Sorbeto-mughetum in Serbia. – Šumarstvo, VIII (6); 321-330.
Summ., Zsfg.
UDK 630*182. 3 Pinetum mughi
252. Janković, Aleksandar: Računanje kubature zemljanih radova na kosom terenu po integralnoj metodi = Calculation of the cubic volume of earth works
in sloped sites by the integral method. – Šumarstvo, VIII (6); 331-337.
Summ., Zsfg.
UDK 630*383
253. Tucović, Aleksandar: Prilog poznavanju berlinske topole = Contribution to
the knowledge on Berlin poplar (x Populus berolinensis Dippel). - Šumarstvo, VIII (6); 338-344.
UDK 630. 176. 1 Populus berolinensis
254. Kosonogov, Pavle: Istraživanja oblika i zapremine belog jasena u Ravnom
Sremu = Researches on the form and volume of white ash in the plain region of Srem. – Šumarstvo, VIII (6); 344-357.
UDK 630*52
255. Mirković, Dragoljub: Povodom članka inž. Kosonogova: Istraživanje oblika
i zapremine belog jasena u Ravnom Sremu = On the article of ing. Kosono-
22
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
gov: Investigation of the form and volume of the common ash in the plain of
Srem. – Šumarstvo, VIII (6); 357-369.
UDK 630*524. 15 + 3 : 176. 1 Fraxinus
Jović, Ðorđe: Šume i šumarstvo Francuske = Forests and forestry in France.
– Šumarstvo, VIII (6); 370-375.
UDK 630*904
Savić, Branko: Novi sakupljač gubarevih jaja = New collector for gipsy
moth eggs. – Šumarstvo, VIII (6); 375-378.
UDK 630*413
Lujić, Radomir: Konturni rovovi i njihova primena u Grdeličkoj klisuri =
Contour trenches and their application in Grdelitza Canyon. – Šumarstvo,
VIII (7-8); 403-420. Summ., Zsfg.
UDK 630*116. 62
Spasić, Ljubomir: Pašnjački fond u AKMO = Pasturages in the Autonomic
Region of Kosovo-Metohija. – Šumarstvo, VIII (7-8); 421-434.
UDK 630*268
Radimir, Drago: O racionalnijem iskorišćavanju naših borovih šuma smolarenjem = On rational utilization of our pine forests by resin tapping. - Šumarstvo, VIII (7-8); 435-452. Summ., Zsfg.
UDK 630*284
Dimitrijević, Žarko: Obnavljanje ili reambulacija spoljne granice pri uređenju šuma = Renewing and restoring of outer forest boundary lines in the cours of management operations. – Šumarstvo, VIII (7-8); 453-460. Summ.,
Rés.
UDK 630*61
Soljanik, Ivan: Osobine i klasifikacija zemljišta obešumljenih terena = On
properties and classification of soils in devasted terrains. - Šumarstvo, VIII
(7-8); 461-473.
UDK 630*114. 4
Lukić-Simonović, Nadežda: O poznavanju crljen-drveta = On knowledge of
the compression wood. – Šumarstvo, VIII (7-8); 474-479.
UDK 630*812. 22
Gajić, Milovan: Jedno novo nalazište planinskog javora (Acer heldreichi
Orph. in Boiss.) u Srbiji = A new find-spot of Heldreichii Maple (Acer heldreichii Orph. in Boiss.) in Serbia. – Šumarstvo, VIII (7-8); 480-483.
Summ., Zsfg.
UDK 630. 181. 1 + 176. 1 Acer heldreichii
Fukarek, Pavle: Nekoliko napomena u vezi sa našom endemnom munikom
(Pinus heldreichii Christ.) = Some observations regarding our endemic
Whitebark pine (Pinus heldreichii Christ.). - Šumarstvo VIII (7-8); 484487.
UDK 630*174. 7 Pinus heldreichii
Panić, Ðorđe: O padu prečnika sa naročitom primenom kod procene drvne
mase sastojine posle izvršene seče = On regression of increment with particular application at the evaluation of volume of wood of stand after performed felling. - Šumarstvo, VIII (7-8); 495-497.
UDK 630*521 + 53 + 31
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
23
267. Jović, Đorđe: Šume i šumarstvo Francuske = Forests and forestry in France.
– Šumarstvo, VIII (7-8); 498-507.
UDK 630*904
268. Jovanović, Stevan: O najvažnijem ekološkom činiocu za crni bor na Zlatiboru = About the most important ecological factor for Austrian pine on the
Zlatibor Mt. – Šumarstvo, VIII (7-8); 508-510.
UDK 630*181 Pinus nigra
269. Benić, Roko: Širina goda kao činilac kakvoće poljske jasenovine = The width of annual ring as the quality factor for narrow-leaved ash wood. – Šumarstvo, VIII (9); 534-545. Summ., Zsfg.
UDK 630*811 + 176. 1 Fraxinus angustifolia
270. Simonović, Milutin: Praktičan način za obračunavanje zemljanih radova u
privremenim situacijama = A practical way for computing ground works in
provisional situations. – Šumarstvo, VIII (9); 546-550. Summ., Zsfg.
UDK 630*383: UDK 624. 13
271. Soljanik, Ivan: Značaj oglednih polja kod veštačkog pošumljavanja = Tentative reforestation works. – Šumarstvo, VIII (9); 551-563. Summ., Rés.
UDK 630*232-013
272. Lenard, Aleksandar: Kulture eukaliptusa – zaštita protiv vetra i sredstvo za
povećanje žetvenog prinosa = Eucalyptus plantations – protection against
the wind and means for increase of field crop production. – Šumarstvo, VIII
(9); 564-570.
UDK 630*232 + 266 + 618
273. Glišić, Miodrag: Šumska požarišta uže Srbije = Forest burnt areas in narrower Serbia. – Šumarstvo, VIII (9); 571-575.
UDK 630*43
274. Pavić, Jovan: Prilog racionalizaciji unutrašnjeg transporta na strugarama =
Contribution to the rationalization of interior transport in sawmills. – Šumarstvo, VIII (10-11); 611-615. Summ., Zsfg.
UDK 630*832. 13
275. Stankević, Petar: Hidrogenizacija sirovog ekstrakta seksualnog mirisa ženke gubara = Hydrogenation of the gipsy moth (Lymantria dispar L.) raw female extract. – Šumarstvo, VIII (10-11); 616-624. Summ., Rés.
UDK 630*453: 595. 78
276. Gajić, Milovan: Prilog recentnoj sukcesiji šuma planine Suvobor = About
the recent succession of forests on the mountain of Suvobor. – Šumarstvo,
VIII (10-11); 625-631. Summ., Rés.
UDK 630*182. 21
277. Obradović, Miloš: Melioracija Ćemovskog Polja i pošumljavanje bujičnih
područja u Crnoj Gori = Amelioration of Ćemovsko Polje and reforestation
of torrent areas in Montenegro. – Šumarstvo, VIII (10-11); 632-639.
Summ., Rés.
UDK 630*385 + 237
278. Pipan, Rudolf: Planske ili slobodne cene drveta = Planned or free wood prices. – Šumarstvo, VIII (10-11); 649-664.
UDK 630*73
24
Milorad Åijak, Anka Diniõ
279. Urbanovski, Albe: Drugi popis svetskih šumskih rezervi i karakteristike
njegovih rezultata = The second inventory of world forest reserves and characteristics of its results. - Šumarstvo, VIII (10-11); 665-676.
UDK 630*904
280. Gajić, Milovan: Fitocenološka ispitivanja planine Rudnik – Prethodno saopštenje = Phytocoenological investugations on the Rudnik Mt. - Preliminary information. - Šumarstvo, VIII (10-11); 677-678.
UDK 630*182. 3
281. Krstić, Mihailo: Rad na indirektnom suzbijanju endotioze u svetu i kod nas
= Indirect struggle against Endothia canker – in the world and in our country. – Šumarstvo, VIII (12); 723-734. Summ., Rés.
UDK 630. 443 + 41
282. Lukić-Simonović, Nadežda; Simonović, Milutin: Dijagram za praktično
preračunavanje zapreminskih težina prosušenog drveta pri proizvoljnoj
vlažnosti = Diagram for practical volumetric weight determination of dried
timber at any moisture levels. – Šumarstvo, VIII (12);735-740. Summ., Zsfg.
UDK 630*812 + 812. 211
283. Soljanik, Ivan: Ogledna pošumljavanja u Grdeličkoj klisuri = Research afforestation at Grdelička klisura. - Šumarstvo, VIII (12); 741-756. Summ.,
Rés.
UDK 630*232 + 232. 1
284. Bem, Aleksandar; Erdeši, Josip: O mogućnosti procene učešća obojene srži
u dubećem stablu poljskog jasena u šumama Bosutskog bazena = About the
possibility of estimation of the brown heart rate in the stem of field ash in
the forest district of Srem. – VIII (12); 757-764. Summ., Rés.
UDK 630*44
285. Ošmjanski, Sergije: Razmišljanja povodom uređivanja prebornih šuma
uopšte i kod nas = Reflections in the occasion of forest management of our
selection forests in general and in our country. - Šumarstvo, VIII (12); 765776.
UDK 630*624
286. Milosavljević, Ratibor: Uništavanje šumskih insekata prskanjem iz vazduha
u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi = Extermination of forest insects by spraying from air in United States and Canada. - Šumarstvo, VIII
(12); 776-783.
UDK 630*414
1956 (IX)
287. Đekić, Rajica: Povodom desetogodišnjice našeg posleratnog šumarstva =
On the occasion of the decenium anniversary of the forestry in the People’s
Republic of Serbia. – Šumarstvo, IX (1-2); 3-14. Summ., Res.
UDK 630*902
288. Milovanović, Milivoje: Neka zapažanja i podaci o mladim topolovim kulturama = Some observations and data concerning the young poplar plantations. – Šumarstvo, IX (1-2); 15-26. Summ., Res.
UDK 630*238
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
25
289. Radivojević, Radmilo: Uslovi savremene impregnacije drveta kod nas =
Conditions of a modern timber impregnation in our country. – Šumarstvo,
IX (1-2); 27-35. Summ., Zsfg.
UDK 630*842
290. Jovanović, Jovan: Stvaranje šumskog fonda izvan šumskih površina =
Establishing of forest fund out of forest areas. – Šumarstvo, IX (1-2); 36-44.
Summ., Rés.
UDK 630*907
291. Tucović, Aleksandar: Čempres (Cupressis sempervirens L.) u Beogradu =
The cypress (Cupressus sempervirens L.) in Belgrade. –Šumarstvo IX (12); 45-52. Summ., Rés.
UDK 630*174. 7 Cupressus sempervirens
292. Petrović, Radmilo: Lipa u šumama Fruške Gore i njen značaj = Linden in
the forests of Fruška Gora and its importance. – Šumarstvo, IX (1-2); 52-64.
Summ., Rés.
UDK 630*176. 1 Tilia
293. Maksimović, Miloš; Radin, Milan: Primena ručnog zamagljivača u našim
šumama = Application of atomizer in our forests. – Šumarstvo, IX(1-2); 6974.
UDK 630*414
294. Milošević-Brevinac, Milorad: Seljaci u Srbiji pošumljavaju = Peasants in
Serbia afforest. - Šumarstvo, IX (1-2); 75-85.
UDK 630*232. 4
295. Peruničić, Branko: Šume u okolini Subotice, njihov postanak i razvitak =
Forests in the surrounding of Subotica, their origin and development. – Šumarstvo, IX (1-2); 86-88.
UDK 630*904
296. Pejoski, Branko: Racionalno iskorišćavanje kestenovine u Francuskoj = Rational utilization of the sweet chestnut wood in France. - Šumarstvo, IX (12); 91-92.
UDK 630*82: 674. 03. 632. 2 Castanea
297. Demčenko, Teodosije: Pet godina postojanja i rada Biroa za projektovanje u
šumarstvu u Beogradu = Five years of existence and work of the Bureau for
planning in forestry in Belgrade. - Šumarstvo, IX (1-2); 96-102,
UDK 630*946
298. Jović, Ðorđe: Problemi jugoslovenskog šumarstva i drvne industrije u svetlosti zaključaka konferencije u Dubrovniku = The problems of the forestry
and timber industry in Yugoslavia in the light of the Dubrovnik conference.
– Šumarstvo, IX (3); 131-144. Summ., Rés.
UDK 630*: 674
299. Simunović, Milutin: Melioracija degradirane makije resurekcijom i sjetvom
alepskog bora nakon pripreme tla požarom = The improvement of degraded
maquis by resurection and seeding of Aleppo pine after soil preparation by
fire. – Šumarstvo, IX (3); 145-156. Summ, Rés.
UDK 630*434
300. Petrović, Nenad: O nekim činiocima koji utiču na intenzitet i ponašanje
šumskih požara = On factors which exert an influence upon the intensity
and behaviour of forest fires. – Šumarstvo, IX (3); 157-162. Summ., Rés.
26
301
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*431
Kosonogov, Pavle: Istraživanja oblika i zapremine belog jasena u Ravnome
Sremu = Investigations the form and the volume of the European ash in
Ravni Srem. – Šumarstvo, IX (3); 162-184.
UDK 630*524 + 176. 2 Fraxinus excelsior
Glavinić, Ružica: Primena Mičurinskog učenja u šumarstvu = Application
of the Mičurin theory in forestry. – Šumarstvo, IX (3); 184-198.
UDK 630*945. 3
Em, Hans: O osposobljavanju studenata šumarstva za njihov budući rad u
praksi = On training students of forestry for their future work in practice. Šumarstvo, IX (3); 198-201.
UDK 630*945. 3
Maksimović, Miloš: Zaštita rasadnika od štetnih uticaja = Nursery protection from the noxious effects of some abiotic factorts and from injurious animals. – Šumarstvo, IX (4-5); 219-231. Summ., Rés.
UDK 630*232. 327
Perkučin, Isidor: Statistika šumarskog fonda i neki predlozi za njeno poboljšanje = Forestry statistics and some suggestion for their improvement. – Šumarstvo, IX (4-5); 232-245. Summ., Rés.
UDK 630*905
Žufa, Lajoš: O zdravstvenom stanju cerovih sastojina u šumama KozaraŠušnjar, Štrbac i Breška šuma severozapadne Bačke = The condition of health in the Turkey oak stands of the forests of Kozara-Šušnjar, Štrbac and
Breška šuma in north-west Bačka. – Šumarstvo, IX (4-5); 245-250. Summ.,
Rés.
UDK 630*41
Tucović, Aleksandar: Važnost poznavanja fenologije crnih topola u našoj
zemlji za njihovo determinisanje = The importance of being acquainted
with phenology of black poplars which grow in our country in order to facilitate their determination. – Šumarstvo, IX (4-5); 251-257. Summ., Zsfg.
UDK 630*181. 3 + 176. 1 Populus
Marinković, Pribislav; Gajić, Milovan: O jednom nalazištu sfagnumske tresave u Srbiji = A Sphagnum bog site in Serbia. - Šumarstvo, IX (4-5); 258262. Summ., Rés.
UDK 630*144
Drašković, Dragoljub: Konturni rovovi i njihova primena u Grdeličkoj klisuri = Contour trenches and its application in Grdelička gorge. - Šumarstvo,
IX (4-5); 263-275.
UDK 630*384
Čolić, Dušan: Naučne osnove borbe protiv erozije = Scientific methods in
the erosion control. - Šumarstvo, IX (4-5); 276-292.
UDK 630*384
Sekulić, Milan: Velebilje (Atropa belladonna L.) = Deadly nightshade
(Atropa belladonna L.). – Šumarstvo, IX (6-7); 301-303.
UDK 582. 951. 2 Atropa belladonna
Fukarek, Pavle: Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) i neke njegove
šumsko-uzgojne osobine = Fraxinus angustifolia Vahl and its silvicultural
characteristics. – Šumarstvo, IX (6-7); 331-345. Summ., Rés.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
27
UDK 630*176. 1 Fraxinus angustifolia + 232. 1
313. Krstić, Mihailo: Dothichiza – rak ozbiljno ugrožava topole = Dothichiza
canker menaces poplars. – Šumarstvo, IX (6-7); 346-352. Summ., Rés.
UDK 630*443 + 176. 1 Populus
314. Valčić, Vojislav: Primena nuklearne energije u šumarstvu = The use of the
nuclear energy in silviculture. – Šumarstvo, IX (6-7); 353-366. Summ., Rés.
UDK 66. 085. 3
315. Ilić, Dragutin: Neki podaci o procesu trušenja crnog i belog bora u trušnici
jednostavnog tipa na Rzavu (Zlatibor) = Data about the process of extraction of Austrian and Scotch pine seeds in a primitive kiln on the Rzav (Zlatibor). – Šumarstvo, IX (6-7); 367-373. Summ., Rés.
UDK 630*232. 3
316. Eić, Nikola: Značaj revizije uređajnih elaborata u gazdovanju šumama =
Significance of revision of management plans in management of forests. Šumarstvo, IX (6-7); 377-383.
UDK 630*626
317. Peno, Dušan: Potreba podizanja šumskih pojaseva radi zaštite pašnjaka na
Zlatiboru = The necessity of formation of forest shelter belts for the pastures protection on Zlatibor Mt. - Šumarstvo, IX (6-7); 384-390.
UDK 630*266
318. Milovanović, Milivoje: Štete od vodene voluharice u mladim topolovim
kulturama i mere odbrane = Damages from water field vole in young poplar
plantations and protective measures. - Šumarstvo, IX(6-7); 390-393.
UDK 630*451 + 238
319. Dimitrijević, Žarko: Merenje dužina u nagnutom terenu pri reambulaciji
spoljnih granica šuma = Length measurement on inclined terrain at coordination of external forest limits. -. Šumarstvo, IX (6-7); 394-397.
UDK 630*58
320. Jović, Ðorđe: Novi problemi eksploatacije šuma i šumske proizvodnje =
New problems in forest exploitation and forest production. – Šumarstvo, IX
(8-9); 443-448. Summ., Rés’
UDK 630*30
321. Drakulić, Jovan: Određivanje nekih optimalnih uslova rezanja jedne motorne pile za hrast, jasen, bukvu i smrču = Determination of some optimum
conditions for the operation of a power chain saw for the oak, ash, beech
and spruce trees. – Šumarstvo, IX (8-9); 449-472. Summ., Rés.
UDK 630*362
322. Španović, Teodor: Važnost i rentabilitet gajenja pletarskih vrba = Importance and profitability of osier cultivation. – Šumarstvo, IX (8-9); 473-486.
UDK 630*286
323. Stipančić, Vladimir: Bura na kršu i zaštitni šumski pojasevi = The bora in
the karst region and forest shelter belts. – Šumarstvo, IX (8-9); 487-496.
Summ., Rés.
UDK 630*266
324. Antić, Mihailo: Sastav i priroda frakcije gline i njen značaj za ososbine
zemljišta = Composition and nature of clay particle and its importance to
the soil quality. – Šumarstvo, IX (8-9); 497-505. Summ., Rés.
UDK 630*114. 1/. 2 + 463
28
Milorad Åijak, Anka Diniõ
325. Panić, Ðorđe: Avala kao nacionalni park ili kao narodno izletište? = Avala –
a national park or a recreation forest. – Šumarstvo, IX (8-9); 505-525.
UDK 630*907. 2
326. Afanasijev, Dimitrije: Sadašnjost i budućnost ekspresnih šuma = The present time and the future of express forests. – Šumarstvo, IX (8-9); 525-551.
UDK 630*232
327. Bajin, Ivan: Brza nivelacija poplavnih terena = Fast leveling of inundated
terrains. -Šumarstvo, IX (8-9); 552-555.
UDK 630*237
328. Nikolić, Svetozar; Marković, Miodrag: Pojava none u šumama Srbije = Occurrence of nun moth in forests of Serbia. - Šumarstvo, IX (8-9); 555-559.
UDK 630*453
329. Cvijetić, Branko: Uređenje šumskih lovišta = Management of hunting districts. -Šumarstvo, IX (8-9); 562-566.
UDK 630*156
330. Pavićević, Nikola; Stankević, Petar: Pedološke osobine arboretuma “Šuplja
stena” pod Avalom = Pedological characters of the arboretum “Šuplja stena” at the bottom of mount Avala. – Šumarstvo, IX (10); 587-600. Summ.,
Rés.
UDK 630*114
331. Glišić, Miodrag: Planinski javor u Srbiji s osvrtom na njegovo korišćenje u
šumsko-kulturnim radovima = The mountain maple (Acer heldreichii Orph.
in Boiss. ssp. visiaInii Nyman et K. Maly) in Serbia with the reference to its
use in forest cultural operations. – Šumarstvo, IX (10); 601-612.
UDK 630*176. 1 Acer heldreichii + 232
332. Žufa, Lajoš: Rubna stabla primernih površina = Trees on boundary lines of
sample plots. – Šumarstvo, IX (10); 613-622. Summ., Rés.
UDK 630*61
333. Kosonogov, Pavle: Tarife Algana i Šefera i mogućnost njihove primene u
našim uređajnim radovima = Tariffs of Algan and Scheffer and possibility
of their application in our forest management works. - Šumarstvo, IX (10);
623-635.
UDK 630*624
334. Petrović, Dragoljub: Samarœiski zanat i upotreba drveta = Packsaddle makers handicraft and use of wood. - Šumarstvo, IX (10); 635-642.
UDK 674. 5
335. Kolarović, Stevan: Prilog poznavanju nalazišta Pančićeve omorike u Srbiji
= Contribution to the knowledge of the Serbian spruce findings in Serbia. –
Šumarstvo, IX (10); 646-648.
UDK 630*174. 7: 582. 475. 2
336. Knežević, Milutin: Uticaj ugla presecanja vlakanca na čvrstoću pritiska i savijanja kod hrastovine = Influence of the angle under which fibres are cut
upon the resistance of the oak timber. – Šumarstvo, IX (11-12); 667-687.
UDK 630*822. 1: 812. 71: UDK 674. 031. 11
337. Klepac, Dušan: Prirast jele u različitim fitocenozama zapadne Hrvatske =
Increment of fir trees in different phytocoenoses of western Croatia. – Šumarstvo, IX (11-12); 688-694. Summ., Rés.
UDK 630*56 + 174. 7 Abies alba
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
29
338. Karahasanović, Alija; Skopal, Bogdan: Stanje i mogućnosti proizvodnje
ploča iverica = Situation of chipboards production and possibilities for its
development. – Šumarstvo, IX (11-12); 695-711. Summ., Rés.
UDK 674. 817-415
339. Beltram, Vladimir: Mikroelement bor – sredstvo za cvetanje i urod, a protiv
bolesti i mraza = Microelement boron a means for stimulating the flowering
and fructification and fighting against frost and diseases. - Šumarstvo, IX
(11-12). 712-720. Summ., Rés.
UDK 630*160
340. Živojinović, Dragutin: Sušenje topola na Deliblatskoj peščari = Poplar diseases in the forest of Deliblatski pesak. – Šumarstvo, IX (11-12); 721-725.
UDK 630*416. 16 + 176. 1 Populus
341. Gajić, Milovan: Zaostalo stanište jele na Gledićkim planinama = A relict fir
(Abies alba Mill.) on the mountain of Gledićke planine. – Šumarstvo, IX
(11-12); 726-728. Summ., Rés.
UDK 630*182. 3 + 174. 7 Abies alba
342. Panov, Aleksandar: Mikroelementi i šumarstvo = Microelements and forestry. – Šumarstvo, IX (11-12). 729-734.
UDK 630*160: 581. 13
343. Milosavljević, Ratibor: O planiranju suzbijanja šumskih požara = On planning of forest fires control. - Šumarstvo, IX (11-12); 741-750.
UDK 630*432
344. Petković, Branislav: Šume i šumarstvo NR Rumunije = Forests and forestry
of P. R. Romania. – Šumarstvo, IX (11-12); 751-757.
UDK 630*904 (498)
345. Urbanovski, Albe: Proizvodnja i potrošna celuloze i hartije u svetu i perspektive razvoja = Production and consumption of cellulose and paper in
the world and perpectives of develpoment. – Šumarstvo, IX (11-12); 760772.
UDK 630*861
1957 (X)
346. Ničota, Božidar: Prilog poznavanju uloge zaštitnih pojaseva u stvaranju lokalne klime na Ovčem polju = Contribution to the knowledge of shelter belts in making the local climate on Ovče polje. – Šumarstvo, X (1-2); 3-19.
Rés., Zsfg.
UDK 630*266
347. Milin, Živojin; Miščević, Vladimir: Prilog poznavanju strukture i prirasta u
mešovitim prebirnim sastojinama jele i bukve na Goču = Contribution to the
study of the structure and the increment in mixed fir-beech selection forest
on the mountain of Goč. – Šumarstvo, X (1-2); 20-36. Summ., Rés.
UDK 630*221. 4 + 228. 3 + 56 (234. 42 Goč)
348. Panić, Ðorđe: Neka zapažanja u vezi sa oblikom, zapreminom i prirastom
američkog jasena = Observations concerning the form, volume and increment of the white ash. – Šumarstvo, X (1-2); 37-62. Summ., Rés.
UDK 630*524 + 56 + 176. 1 Fraxinus americana
30
Milorad Åijak, Anka Diniõ
349. Jovanović, Branislav: O jednoj malo poznatoj topoli (Populus thevestina
Dode) = About a little known poplar. – Šumarstvo, X (1-2); 63-70. Summ.,
Rés.
UDK 630*176. 1 (Populus)
350. Radimir, Drago: Borovi na gornjoj granici šumske vegetacije = The pine
species on the upper and lower tree limit. – Šumarstvo, X (1-2); 71-80.
Summ., Rés.
UDK 630*174. 7 + 181. 1
351. Trtica, Boško: Miniranje panjeva i rad sa eksplozivnim sredstvima = Mining of stumps and work with explosives. - Šumarstvo, X (1-2); 87-94.
UDK 630*332
352. Afanasijev, Dimitrije: Šume eukaliptusa – najunosnije investicije savremenog šumarstva = Eucalyptus forests – the most profitable investments in
modern forestry. - Šumarstvo, X (1-2); 94-104.
UDK 630*238 + 176. 1 Eucalyptus
353. Terzin, Vlada: Presa za pakovanje borovih sadnica = Press for pine seedlings packaging. -Šumarstvo, X (1-2); 106-107.
UDK 630*232. 3
354. Sekulić, Milan: Lincura (Gentiana lutea L. – Gentianaceae) = Yellow gentian (Gentiana lutea L. – Gentianaceae). – Šumarstvo, X (1-2); 108-110.
UDK 582. 936. 2
355. Čolić, Dušan: Mogućnosti, uslovi i perspektive za obnovu šuma kod nas =
Possibilities, conditions and prospects of reforestation in our country. – Šumarstvo, X (3-4); 149-167. Summ., Rez.
UDK 630*232
356. Marinković, Pribislav; Marinković, Božidar: Uticaj drvne truleži na kvalitet
jedne izdanačke šume hrasta lužnjaka u Sremu = Effect of wood decay on
the quality of a pedunculate oak coppice in Srem. – Šumarstvo, X (3-4);
168-178. Summ., Rés.
UDK 630*443. 3 + 416. 5 Quercus robur
357. Grujić, Živko: Podizanje Drvnog kombinata Kruševac u svetlosti razvoja
drvne industrije NR Srbije = The project for a combine of timber plant in
Kruševac in the light of the development of the timber industry in P. R. of
Serbia. - Šumarstvo, X (3-4); 179-187. Summ., Rés.
UDK 630*832
358. Jovanović, Branislav; Tucović, Aleksandar: O jednoj topoli novoj za floru
Jugoslavije – prtehodno saopštenje =A new poplar for the flora of Yugoslavia. – Šumarstvo, X (3-4); 189-206. Summ., Rés.
UDK 630*176. 1 Populus
359. Tomić, Dragić: Potkornjaci šumskog rezervata planine Golije u 1953. godini = Bark beetles in the biological forest reservation in Goliya mountain
1953. – Šumarstvo, X (3-4); 207-210. Summ., Rés.
UDK 630*145. 7 x 19. 92 (234. 42 Golija)
360. Beltram, Vladislav: Za veću proizvodnost naših šuma = For a greater productivity of our forests. – Šumarstvo, X (3-4); 211-218.
UDK 630*906
361. Nikolić, S.; Marković, M.: Snimanje stanja šuma u Austriji = Record of forest situation in Austria. - Šumarstvo, X (3-4); 232-245.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
31
UDK 630*904 (436)
362. Fukarek, Pavle: Neke starije i novije rasprave o Pančićevoj omorici = Some
older and recent discussions on the Serbian spruce. – Šumarstvo, X (3-4);
245-257.
UDK 630*174. 7 Picea omorika
363. Jović, Ðorđe: Šume i šumarstvo Francuske = Forests and forestry of France.
– Šumarstvo, X (3-4); 258-265.
UDK 630*904 (44)
364. Simeunović, Dušan: Pojam, sadržina i obim nauke o organizaciji i poslovanju u šumarstvu = Idea, content and scope of the science of organisation and
functioning of forestry. – Šumarstvo, X (5-6); 307-322. Summ., Rés.
UDK 630*68
365. Todorović, Danilo; Pantić, Slobodan: O nekim poznatim funkcijama rastenja i o funkciji koja predstavlja njihov uopšteni oblik = On some known
growth functions as well as on function representing its general form. - Šumarstvo, X (5-6); 323-333. Rez., Zsfg.
UDK 630*561. 1
366. Kolarović, Stevan: Zaštita prirode = Protection of nature = La protection de
la nature. - Šumarstvo, X (5-6); 334-344. Summ., Rés.
UDK 502
367. Erdeši, Josip: Usukanost kod jasena = Spiral grain in ash. – Šumarstvo, X
(5-6); 345-350. Summ., Rés.
UDK 630*852
368. Marić, Branislav; Jovanović, Milutin: Proizvodnja semena topole u vodenim kulturama i na patuljastim stablima = Poplar seed production in water
culture and on dwarf trees. – Šumarstvo, X (5-6); 351-357. Summ., Rés.
UDK 630*232. 3
369. Prokopljević, Nenad: O amortizaciji kultura brzorastućih vrsta drveća = On
amortization of forest plantations of fast growing trees. - Šumarstvo, X (56); 360-362.
UDK 630*64
370. Jovanović, Slavko: Povodom članka “Sadašnjost i budućnost ekspresnih šuma” = On the occasion of the article “The present time and the future of express forests”. - Šumarstvo, X (5-6); 362-381.
UDK 630*232
371. Lujić, Radomir: Kulture pitomog kestena u Grdeličkoj klisuri = Sweet chestnut plantations in Grdelička gorge. - Šumarstvo, X (5-6); 385-388.
UDK 630*232 Castanea sativa
372. Jović, Đorđe: Povodom nacrta zakona o raspodeli ukupnog prihoda privrednih organizacija = Preparation of the draft law on the distribution of the total income of economic organisations. – Šumarstvo, X (7-8); 419-424.
Summ., Rés.
UDK 630*64
373. Mirković, Dragoljub: Istraživanja gubitka prirasta crnog bora usled brsta
obične borove zolje (Diprion pini L.) na Maljenu = Research on the loss of
increment of the Scotch pine due to the attack of the pine sawfly in the Maljen mountain. – Šumarstvo, X (7-8); 425-432. Summ., Rés.
UDK 630*56 + 416. 11 + 453 Diprion pini
32
Milorad Åijak, Anka Diniõ
374. Mihailović, Ljubiša; Krstić, Obrad: Naša iskustva u vezi sa rekultivacijom
zatrovanih terena u bazenu Borskog rudnika = Our experiences with reclamation of intoxicated lands in the basin of Bor mines. – Šumarstvo, X (7-8);
433-449. Summ., Rés.
UDK 630*425 + 23
375. Novović, Marko: Uzgoj divljači i moderno gazdovanje šumama = Gamekeeping and modern forestry management. – Šumarstvo, X (7-8); 450-457.
Summ., Rés.
UDK 630*156
376. Blagojević, Dušan; Saboljević, Jovan; Bujnović, Milinko: Sezonski rad i
njegove posledice u šumskoj proizvodnji = Seasonal character of forest operations and its effect on forest production. – Šumarstvo, X (7-8); 458-474.
Summ., Rés.
UDK 630*644
377. Kosonogov, Pavle: Jedinstveni visinski snop kao osnova za bonitiranje sastojina i izradu tarifa u uređajnim radovima = The uniform Šumarstvo, X (78); 475-485.
UDK 630*62 + 522
378. Jovanović, Slavko: Šume i šumska privreda u SSSR = Forests anf forest
economy in USSR. – Šumarstvo, X (7-8); 500-515.
UDK 630*904 (470)
379. Miletić, Žarko: Vreme prelaza i vreme zadržavanja = Time of passage and
time of sojourn. – Šumarstvo, X (9-10); 539-552. Summ., Rés.
UDK 630*61
380. Simić, Danica: Zemljišta oglednog polja Draguštica = Soils of the Draguštica sample plot. – Šumarstvo, X (9-10); 553-575. Summ., Rés.
UDK 630*114. 4
381. Petrović, Dimitrije: Borba protiv erozije zemljišta u Trgoviškom Timoku =
Soil erosion control in the Trgoviški Timok. – Šumarstvo, X (9-10); 577588. Summ., Rés.
UDK 630*384
382. Davidović, Borislav: Lepak za drvo, lepljenje i ispitivanje lepljenih uzoraka
= Wood glues, gluing process and test of glued sample. – Šumarstvo, X (910); 589-605. Summ., Rés.
UDK 630*824
383. Marković, Ljubomir: Deset godina šumarstva u okviru Ujedinjenih nacija =
Ten years of forestry in the frame of the United Nations. – Šumarstvo, X (910); 606-611.
UDK 630*972
384. Nikolić, Sreten: Smolarenje crnog bora uz primenu stimulatora = Resin tapping of the Austrian pine by using stimulus. - Šumarstvo, X (9-10); 612-619.
UDK 630*284. 1
385. Sekulić, Zlatibor: Radna snaga u šumarstvu = Labor in forestry. – Šumarstvo, X (9-10); 619-624.
UDK 630*961
386. Milić, Gaja: Određivanje temeljnica metodom izbrajanja stabala pod određenim uglom gledanja pomoću pločice za merenje po Biterlihu = Determi-
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
33
nation of basal area by method of trees enumeration under fixed observing
angle with measurement plate after Bitterlich. - Šumarstvo, X (9-10); 627628.
UDK 630*521
Radulović, Svetislav: Rezultati proučavanja razvoja crnog i belog bora na
staništu kitnjak-grab na Avali i ogledi proreda u njihovim sastojinama =
Results of research work on the Austrian Pine and Scotch Pine growth in
the Querceto-Carpinetum site on the Avala Mount and of thinning experiments in their stands. – Šumarstvo, X (11-12); 667-688. Rés., Summ.
UDK 630*242
Jovanović, Branislav: Neka dendrološka zapažanja iz istočne Srbije. Dendrologic observations in East Serbia. – Šumarstvo, X (11-12); 690700. Rés., Summ.
UDK 630*174
Lujić, Radomir: Prilog poznavanju infiltracionih banketa = Contribution
to the knowledge of benches for soil erosion control. – Šumarstvo, X (910); 701-712. Rés., Summ.
UDK 630*384. 2: UDK 627. 4
Fukarek, Pavle: Borika (Daphne blagayana Frey.) i njena geografska rasprostranjenost = Daphne blagayana Frey. and area of its distribution. –
Šumarstvo, X (11-12); 713-722.
UDK 582. 865 Daphne blagayana:630*181. 1
Jovančević, Milorad: O brzini rasta i potrebi proširenja mediteranskih borova na južno-dalmatinskom kršu = The rapidity of growth and the necessity of propagation of the Mediterranean pines over the inland of South
Dalmatia. - Šumarstvo, X (11-12); 723-737,
UDK 630*174 Pinus (4-015)
Mehić, Mustafa: O evidenciji sječe šuma = Statistical registration of the
timber volume of annual cuttings. – Šumarstvo, X (11-12); 739-745. Rés.,
Summ.
UDK 630*32
Milosavljević, Ratibor: Novija istraživanja u oblasti prskanja šuma avionom protiv insekata = Recent researches works concerning the aerial dusting of forests against insect pest. – Šumarstvo, X (11-12); 746-752.
Summ., Rés.
UDK 630*453 + 414
Milević, Kuzman: Suzbijanje gubara u NR Srbiji 1956/57. godine = Control of the gipsy moth in P. R. of Serbia in the years 1956/57. – Šumarstvo,
X (11-12); 753-762.
UDK 630*453
Glavinić, Ružica: Šumski zaštitni pojasevi i problem vrste = Forest shelter
belts and species problem. - Šumarstvo, X (11-12); 763-774.
UDK 630*266
Jovanović, Slavko: Šume i šumarstvo u SSSR-u – nastavak iz broja 7-8 =
Forests and forestry in USSR. – Šumarstvo, X (11-12); 774-785.
UDK 630*904 (470)
34
Milorad Åijak, Anka Diniõ
397. Kosać, Stevan: Zemljane pregrade u bujičarstvu Italije = Earth banks in flood management in Italy. - Šumarstvo, X (11-12); 786-790.
UDK 630*384 (450)
1958 (XI)
398. Kolarović, Stevan: Uredenje šuma i turizam = L’amenagement et le tourisme. – Šumarstvo, XI (1-2); 3-15. Rés., Summ.
UDK 630*61 + 907. 2
399. Ivkov, Radovan: O introdukciji stranih vrsta drveća = On introduction of foreign tree species. - Šumarstvo, XI (1-2); 16-23. Rés.
UDK 630*232. 11
400. Bunuševac, Toma: Uloga šušnja (organske mrtve šumske prostirke, stelje) u
pojavi erozije zemljišta = Part played by forest litter (dead organic matter of
the forest floor) in the phenomenon of soil erosion. – Šumarstvo, XI (1-2);
24-39. Summ.
UDK 630*114. 35 + 116. 6
401. Simonović, Milutin; Janković, Aleksandar: Jednostavniji način nivelanja pri
trasiranju šumskih puteva i železnica = More simple method of leveling at
tracing forest roads and railways. - Šumarstvo, XI (1-2); 40-50. Rés.
UDK 630*381. 1: UDK 624. 133
402. Pejoski, Branislav: Terpentinska industrija Poljske = The turpentine industry in Poland. – Šumarstvo, XI (1-2); 51-57. Rés., Rez.
UDK 630*284 (438)
403. Maširević, Đorđe: Hemiska ispitivanja bosanske bukve = Chemical testing
of Bosnian beechwood. – Šumarstvo, XI (1-2); 58-65.
UDK 630*813: 674. 031. 12
404. Lazarević, Zora; Korać, Mladen: O pojavi poligamije kod Populus tremula
= On the polygamy at Populus tremula. - Šumarstvo, XI (1-2); 66-68.
UDK 630*165. 4: UDK 581. 16 + 582. 623 Populus tremula
405. Jovančević, Milorad: O krupnoći i težini semenki, plodova i koštica šumskih i parkovnih vrsta iz našeg mediteranskog područja = On largeness and
weight of seeds, fruits and kernels of some forest and park species from our
Mediterranean area. - Šumarstvo, XI (1-2); 69-79.
UDK 630*232. 3
406 Hafić, Veronika; Obradović, Obrad: Postanak i razvitak smonih kanala i traheida smrče sa Kopaonika u toku vegetacije = Origin and development of
resin ducts and tracheids in Norway spruce from Kopaonik Mt. - Šumarstvo,
XI (1-2); 79-82.
UDK 630*811. 149 + 174. 7 Picea excelsa
407. Jović, Đorđe: Šume i šumarstvo Francuske = Forests and forestry in France.
- Šumarstvo, XI (1-2); 82-88.
UDK 630*904 (44)
408. Stjepanović, Budimir: Iskorišćavanje i prerada trske (Phragmites communis) = Utilization and processing of reed. - Šumarstvo, XI (1-2); 89-100.
UDK 746. 7
409. Miletić, Žarko: Prilog poznavanju uzroka sušenja šuma bukve na južnom
Kučaju = Contribution to the knowledge of causes of depletion of beech fo-
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
35
rests in the Južni Kučaj mountain. – Šumarstvo, XI (3-4); 129-142. Summ.,
Rés.
UDK 630*48 Fagus
Jovanović, Milutin: Neka zapažanja o uticaju svetlosti na proizvodnju drvne
mase kod hrasta = Observations regarding the influence of light upon ligneous matter production in the oak. – Šumarstvo, XI (3-4); 144-154. Summ.,
Rés.
UDK 630*111. 8 + 56
Popović, Vladislav; Stošić, Dragomir: Izbor oblovine za izradu greda maksimalne nosivosti – Choice of logs for the shaping of beams of maximum
load sustaining capacity. – Šumarstvo, XI (3-4); 155-160. Summ., Rés.
UDK 630*833. 121 + 832. 10
Jedlowski, Dušan: Temperatura tla pod kamenim pločama = Temperature of
the ground paved with stone glabs. – Šumarstvo, XI (3-4); 161-172. Summ.,
Rés.
UDK 630*114. 1
Pejović, Dušan: Prilog poznavanju strukture i prirasta u čistoj bukovoj sastojini karaktera prašume u predelu “Ćosin grob” (Grdelička klisura) = Contribution to the structure and growth in the pure beech forest of virgin forest
character, in the “Ćosin grob” site (Grdelička klisura). – Šumarstvo, XI (34); 173-185. Summ., Rés.
UDK 630*56
Hafić, Veronika: Crveni hrast – Q. borealis Michx. – (Anatomska građa i
tehnička svojstva) = Northern red oak (Quercus borealis Michx.) – Anatomical structure and technical properties. – Šumarstvo, XI (3-4); 186-190.
Summ., Rés.
UDK 630*811/812 Quercus borealis
Korać, Mladen: Šikare leske u dolini Lepenca = Common hazel brush-wood
in the valley of Lepenac. – Šumarstvo, XI (3-4); 191-199.
UDK 630*187 +182. 46 + 176. 1 Corylus
Sekulić, Milan: Gajenje odoljena – Valeriana officinalis (fam. Valerianaceae) = Cultivation of Valeriana officinalis (fam. Valerianaceae). –Šumarstvo, XI (3-4); 200-211.
UDK 582. 975 Valeriana officinalis
Karakušević, Blagoje: Organizacija službe na gradilištu = Service organization on construction site. – Šumarstvo, XI (3-4); 312-221.
UDK 65. 014. 1: 630*38
Ćurčić, Miodrag: Upotreba stimulatora pri smolarenju crnog bora na području Semegnjevske gore = Use of stimulus at resin tapping of Austrian pine in the region of Semegnjevska gora. - Šumarstvo, XI(3-4); 223-230.
UDK 630*284
Tešić, Živojin: Kišne gliste kao činilac plodnosti šumskih zemljišta = Rainworms as factor of fertility of forest soils. - Šumarstvo, XI (3-4); 233-237.
UDK 630*114. 5: 595. 1
Jovanović, Branislav; Tucović, Aleksandar: Prethodno saopštenje o hibridizaciji topola u 1957. godini = Preliminary information on the hybridization
of poplars in 1957 =. – Šumarstvo, XI (5-6); 263-277. Summ., Rés.
UDK 630*165. 72 Populus
36
Milorad Åijak, Anka Diniõ
421. Radulović, Svetislav: Ogledi nege u šumama zapadnog Srema = Experiences concerning the tending of the western Srem forests. – Šumarstvo, XI (56); 278-294. Summ., Rés.
UDK 630*245
422. Janković, Čedomir: Integralne melioracije planinskih i pretplaninskih slivova (Pojam, princip i procedura) = Integral amelioration of catchments areas
of mountainous and hilly regions. – Šumarstvo, XI (5-6); 295-304. Summ.,
Rés.
UDK 630*385
423. Ćorović, Milica; Stjepanović, Leposava: Rastenje korena i korenskih dlaka
kod biljaka Pinus nigra L. i Robinia pseudoacacia L. na različitim temperaturama podloge = The growth of root and root hairs in plants of Pinus nigra L. and Robinia pseudoacacia L. under different temperatures of substratum. – Šumarstvo. XI (5-6); 305-314. Summ., Rés.
UDK 581. 144. 2: 630*114. 1
424. Antić, Mihailo:Melioracija refuliranog peska kao onova za ozelenjavanje
terena Novog Beograda = Melioration of dredged sand – as a basis fot afforestation of the New Belgrade area. – Šumarstvo, XI (5-6); 315-327.
Summ., Rés.
UDK 630*114
425. Eić, Nikola:Prašuma Perućica = The Perućica virgin forest. – Šumarstvo, XI
(5-6); 328-336. Summ., Rés.
UDK 581. 526. 422. 2
426. Bullard, W. E.: Sistem korišćenja zemljišta u Jugoslaviji = The land use pattern in Yugoslavia. – Šumarstvo, XI (5-6); 337-343. Summ., Rés.
UDK 630*114
427. Ivkov, Radovan; Stojanovski, Vojislav: Neka iskustva iz veštačkog podizanja šuma u SAD = Experiences to be drawn from artificial forest restocking
in United States of America. – Šumarstvo, XI (5-6); 344-352. Summ., Rés.
UDK 630*232 (73)
428. Vučković, Dušan: Divljač i lov, šumarstvo i drvna industrija Crne Gore u
“Enciklopediji Jugoslavije” = Game and hunting, forestry and woodworking industry in Montenegro in “Encyclopedia of Yugoslavia”. – Šumarstvo, XI (5-6); 353-359.
UDK 630*156: 674
429. Knežević, Milutin: Uticaj ugla presecanja vlakanaca na čvrstoću pritiska i
savijanja kod bukovine = Influence of the angle under which are fibres are
cut on the strength in compression and in bending of beech timber. – Šumarstvo, XI (7-8); 389-399. Summ., Rés.
UDK 630*823 + 812. 71/72
430. Miletić, Žarko: Jedan novi metod prevođenja (konverzije) izdanačkih šuma
u visoke = A new method of conversion of coppice forests to high forests. –
Šumarstvo, XI (7-8); 400-408. Summ., Rés.
UDK 630*232 + 222 + 221
431. Beltram, Vladimir: Savremene mere nege šuma – kao faktor produktivnosti
rada = Modern silvicultural measures as a factor in the productivity of
work. – Šumarstvo, IX (7-8); 409-415. Summ., Rés.
UDK 630*24
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
37
432. Marinković, Dragoslav; Milićević, Slavoljub: Gradoni – višestruka prednost ovog načina pripreme zemljišta pri pošumljavanju erodiranih terena =
Gradoni system – multiple advantages of this system of soil preparation in
the afforestation of eroded lands. – Šumarstvo, XI (7-8); 416-423. Summ.,
Rés.
UDK 630*237
433. Nikolić, Sreten: Neka aktuelna pitanja smolarenja u NR Srbiji – Nedostatak
sistema u dosadašnjem radu- = Some problems in turpentining system in the
People’s Republic of Serbia. – Šumarstvo, XI (7-8); 424-437. Summ., Rés.
UDK 630*284
434. Soljanik, Ivan: Ogledi razmnožavanja srebrolisnog javora i crvenog hrasta
kod nas = Experiments with the propagation of silver maple and red oak. –
Šumarstvo, XI (7-8); 438-443. Summ., Rés.
UDK 630*232. 3
435. Tešić, Živojin: Problem istraživanja mikoriza u šumarstvu = Problem of
mycorrhiza investigations in forestry. -Šumarstvo, XI (7-8); 444-448.
UDK 630*114. 6
436. Stanescu, Constantin: O upotrebi hemijskih sredstava iz aviona = On utilization of chemical products from the plane. – Šumarstvo, XI (7-8); 448-454.
UDK 630*414
437. Glavinić, Ružica: Bonsai – minijaturno drveće – Bonsai = Bonsai - miniature trees. - Šumarstvo, XI (7-8); 455-459.
UDK 630*278
438. Paramentić, Obrad: Proizvodnja heraklita i njegove osobine = Production of
heraclite and its properties. – Šumarstvo, XI (7-8); 463-471. Summ., Rés.
UDK 674. 81
439. Jeremić, Jefta: Problemi šumarstva i mere za unapređenje šumske proizvodnje = Forestry problems and measures for improving forestry production. –
Šumarstvo, XI (9-12); 537-558. Summ., Rés.
UDK 630*64
440. Klepac, Dušan: Mjera za podizanje šumske proizvodnje = Measures to increase forestry production. – Šumarstvo, XI (9-12); 557-571. Summ., Rés.
UDK 630*64
441 Todorović, Danilo: Osvrt na definiciju oblika stabla = Reconsidering the definition of the form of stem. – Šumarstvo, XI (9-12); 573-588. Summ., Rés.
UDK 630*524. 11
442. Maširević, Ðorđe: Natrulo drvo kao sirovina za proizvodnju celuloze = Rotten timber as raw material for the pulp production. – Šumarstvo, XI (9-12);
589-596. Summ., Zsfg.
UDK 630*33 + 861
443. Dimitrijević, Žarko: Jedan metod za istraživanje prirasta u zavisnosti od boniteta = Research method for the increment determination in connection
with the site class. – Šumarstvo, XI (9-12); 597-610. Summ., Zsfg.
UDK 630*56
444. Jovanović, Branislav: Prilog proučavanju varijabilnosti ploda cera (Quercus cerris L.) = Contribution to the study of variability of the fruit of Turkey
oak. – Šumarstvo, XI (9-12); 611-626. Summ., Rés.
38
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*176. 1 Quercus cerris: UDK 581. 15
445. Vasiljević, Svetislav: Novi postupak izrade mikroskopskih preparata maceracijom = A new proceeding method in production of microscopic preparations by maceration. – Šumarstvo, XI (9-12); 629-634. Summ., Rez.
UDK 630*811
446. Fukarek, Pavle: Nekoliko novih podataka o rasprostranjenju borike (Daphne blagayana Frey.) na Balkanskom Poluostrvu = Some new data over the
spreading of the Daphne blagayana Frey. on the Balkan Peninsula. – Šumarstvo, IX (9-12); 635-637. Summ., Zsfg.
UDK 582. 865 Daphne blagayana
447. Bullard, W. E.: Mreža hidrometeoroloških stanica = Net of hydrometeorological stations. – Šumarstvo, XI (9-12); 639-642. Summ., Rés.
UDK 630*111
448. Ginculj, Sergije: Prilog poznavanju divljeg kestena i upotrebe njegovog drveta u Sloveniji = Contribution to the knowledge of European Horse-chestnut and use of its wood in Slovenia. - Šumarstvo, XI (9-12); 643-652.
Summ., Rés.
UDK 630*176. 1 Aesculus hippocastanum: 674. 031. 772. 3
449. Kosonogov, Pavle: Metod određivanja prirasta prebornih šuma = Method
for determination of increment in selection forests. – Šumarstvo, XI (9-12);
653-655. Rés.
UDK 630*56 + 221
1959 (XII)
450. Pipan, Rudolf: Povodom izveštaja eksperta FAO g. Simmonsona – Metodi
inventarizacije šuma = Do we need a new general forest inventorying. – Šumarstvo, XII (1-2); 3-12. Summ.
UDK 630*524. 6
451. Krstić, Mihailo: O obimu truleži bukovih debala u južnom Kučaju = On the
decay losses of beech stems in “Južni Kučaj”. – Šumarstvo, XII (1-2); 1327. Summ.
UDK 630*443. 3 + 416. 3
452. Stošić, Dragomir; Popović, Vladislav: Mogućnosti smanjenja troškova utovara i istovara drveta = Possibilities of decreasing and unloading costs of
wood. – Šumarstvo, XII (1-2); 29-35. Zsfg
UDK 630*371 + 662
453. Grujić, Živko: Potrošnja drveta u Grdeličkoj klisuri i Vranjskoj kotlini =
Consumption of wood in Grdelička gorge and Vranje valley. - Šumarstvo,
XII (1-2); 37-48. Zsfg.
UDK 630*33
454. Marić, Branislav: Prilog poznavanju crnog bora sa krečnjačkih litica istočne
Srbije = Contribution to the knowledge of Austrian pine from calcareous
rocks in East Serbia. – Šumarstvo, XII (1-2); 49-56. Summ.
UDK 630*181. 3: 174. 7 Pinus nigra
455. Jovanović, Milutin: Odnos između količine lišća i proizvedene drvne mase
kod srebrnaste lipe (Tila argentea Desf.) = Relation between the quantity of
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
39
foliage and produced wood mass of linden-trees (Tilia argentea Desf.). –
Šumarstvo, XII (1-2) 57-64. Summ.
UDK 630*33 + 531
Miletić, Žarko: Sa studijskog putovanja u Švajcarsku (Gajenje i uređivanje
šuma) = From the study trip in Switzerland (Sylviculture and forest management). - Šumarstvo, XII (1-2); 65-79. Zsfg.
UDK 630*971
Maksimović, Miloš: Kontrola brojnosti gubara = Control of gipsy moth numerosity. -Šumarstvo, XII (1-2); 86-90.
UDK 630*453 Liparis dispar
Radulović, Svetislav; Pejović, Dušan: Još jedan prilog proučavanju razvoja
crnog bora na Avali na staništu – Querceto-Carpinetum serbicum (Rudski)
= A contribution more to the study of development of the Austrian pine on
habitat Querceto-Carpinetum (Rudski) on mount Avala. – Šumarstvo, XII
(3-4); 105-116. Rés.
UDK 630*234
Dimitrijević, Žarko; Đorđević, Ružica: Fitocenološka istraživanja i praktično uređivanje šuma na Suvoj planini = Phytocoenologic investigations and
practical forest management on mount Suva planina. – Šumarstvo, XII (34); 117-129. Zsfg.
UDK 630*188 + 61
Nikolić, Sreten: Rešavanje nekih jednačina značajnih za naučna istraživanja
i praksu u šumarstvu = Solving some equations important for forest research and practice. – Šumarstvo, XII (3-4); 131-139. Summ.
UDK 630*945. 4: 519. 9
Soljanik, Ivan: Uticaj ekspozicije na zdravstveno stanje šuma (Na pojavu
potkornjaka) = Influence of exposition to the health condition of forest (To
the outbreak of engraving beetle). – Šumarstvo, XII (3-4); 141-147. Summ.
UDK 630*453 + 113
Gajić, Milovan: Uticaj biotskih faktora na floru i vegetaciju planine Rudnik
= Influence of biotic factors to the flora and vegetation of the mount Rudnik. – Šumarstvo, XII (3-4); 148-152. Rés.
UDK 58. 02: 581. 9 (234. 42 Rudnik)
Korf, Václav: Uređenje šuma u Čehoslovačkoj = Forest management in
Czechoslovakia. – Šumarstvo, XII (3-4); 153-159. Rés.
UDK 630*61 (437)
Svoboda, Pravdomil: Upotreba fitocenologije pri gospodarskom uređenju
šuma u Čehoslovačkoj (ČSR) = Application of phytocenology in the forest
management in Czechoslovakia. – Šumarstvo, XII (3-4); 160-165. Rés.
UDK 630*188 + 62
Milosavljević, Ratibor: Rasturanje insekticida avionom i helikopterom u cilju zaštite šuma od štetnih insekata = Dispersion of insecticides by plane
and helicopter with purpose to forest protection from injurious insects. - Šumarstvo, XII (3-4); 180-183.
UDK 630*453 + 414
Simeunović, Dušan: Školovanje visokokvalifikovanih šumarskih stručnjaka
u Italiji = Education of high-qualified forestry experts in Italy. - Šumarstvo,
XII (3-4); 186-189.
40
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*945. 3
467. Beltram, Vladislav: Industrija papira i proizvodnost šumarstva = Paper industry and productivity of forestry. – Šumarstvo, XII (5-6); 213-227. Zsfg.
UDK 630*861
468. Janković, Čedomir: Problem zasipanja hidroakumulacija nanosom u Jugoslaviji i u svetu = Problem of filling-up accumualtion bassins by erosion materials. – XII (5-6); 229-237. Rés.
UDK 630*385
469. Miletić, Žarko: Analiza nekih metoda određivanja broja i zapremine uraslih
stabala = Analysis of some methods for determination of the number and
volume of ingrown trees. – Šumarstvo, XII (5-6); 239-251. Rés.
UDK 630*221. 4: 562
470. Kosonogov, Pavle: Nov metod vađenja i analize izvrtaka = A new method
of extracting and analysing cores from the trees. – Šumarstvo, XII (5-6);
252-258. Rés.
UDK 630*521
471. Vasiljević, Svetislav: Raspored i broj smonih kanala nekih četinara = Disposition and number of resin ducts of some conifers. – Šumarstvo, XII (5-6);
259-266. Summ.
UDK 630*811. 149: 674. 032
472. Andrejević, Momčilo: Da li su gradoni novina za našu zemlju? = Are “gradons” anything new for our country?. - Šumarstvo, XII (5-6); 268-272.
UDK 630*384
473. Panić, Ðorđe: O koeficijentu opadanja prečnika bukve na Rudniku u naročite
svrhe = On the coefficient of beech diameter diminishing on the mount
Rudnik for particular purposes. – XII (5-6); 273-281. Rés.
UDK 630*521
474. Erdeši, Josip: Beleške o nekim biljnogeografski važnijim vrstama u šumama zapadne Vojvodine = Notes on some species being more important from
the phytogeographical point of view in the forests of West Vojvodina. – Šumarstvo, XII (5-6); 282-287. Rés.
UDK 630*17
475. Blagojević, Dušan: Prilog istoriji eksploatacije šuma u vremenu od 1947.
do 1951. godine = A contribution to the history of forest utilization in the
period from 1947. to 1951. – Šumarstvo, XII (5-6); 288-295.
UDK 630*3
476. Kosonogov, Pavle: Prirast prebirnih šuma i probne površine kao sredstvo za
njegovo određivanje = Increment of forests where trees are removed by selective cutting. – Šumarstvo, XII (7-8); 329-341. Rés.
UDK 630*56 + 221
477. Soljanik, Ivan: Solarizacija kao faktor za formiranje biljnog pokrivača uopšte i uslova za eroziju = Solarization as a factor of forming both plants cover
in general and conditions favorable to erosion. – Šumarstvo, XII (7-8); 342351. Rés.
UDK 630*181. 2 + 384
478. Stefanović, Vladimir: Standardizacija i kontrola kvaliteta proizvoda šumarstva i drvne industrije = Standardization and quality inspection of products
of forestry and lumber industry. – Šumarstvo, XII (7-8); 352-358. Rés.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
41
UDK 630*85
479. Erdeši, Josip: Na marginama dveju fitocenoza = On the margins of two
phytocoenoses. – XII (7-8); 359-367. Rés.
UDK 630*182
480. Popnikola, Niko: Osvrt na nacionalne parkove u NR Makedoniji = Review
of national parks in Macedonia. – XII (7-8); 368-376.
UDK 630*907. 1
481. Simeunović, Dušan: Šumarsko zakonodavstvo Švajcarske = Forest legislation of Switzerland. – XII (7-8); 377-382. Rés.
UDK 630*93 (494)
482. Golovik, Trajko: Teorisko i praktično rasmatranje upotrebe bazisne letve
Wild T3 = Theoretical and practical consideration of use of the basis lath. Šumarstvo, XII (7-8); 383-387. Rés.
UDK 630*581
483. Sekulić, Milan: O nekim biljkama za vezivanje zemljišta ugroženog od
erozije = About some plants. . . - Šumarstvo, XII (7-8); 398-404.
UDK 630*237
484. Trifunović, Dragoljub: Istraživanja uticaja smolarenja crnog i belog bora na
Deliblatskoj peščari i Semegnjevskoj gori (Zlatibor) = Investigation of the
influence of turpentinig practices to the increment of Austrian and Scotch
pine in both Deliblatska moving sand and Semegnjevska hill. – Šumarstvo,
XII (9-10); 431-441. Rés.
UDK 630*284
485. Knežević, Milutin: Maksimalni španung jednakih debljina dasaka pri posebno tretiranom rezu = The maximal span of boards of equal thickness at
particularly treated cut. – Šumarstvo, XII (9-10); 443-450. Zsfg.
UDK 630*832. 181
486. Jovanović, Branislav; Tucović, Aleksandar: Zapažanja o dejstvu jonizujućeg zračenja na seme i prirast Populus virginiana Foug. – prethodno saopštenje = Observations on the effect of ionizing radiation to the seed and the
increment of Populus virginiana Foug. -Šumarstvo, XII (9-10); 451-462.
Rés.
UDK 630*232. 315. 3 Populus virginiana: 537. 57
487. Eić, Nikola: Tabele padova promjera od panja do prsne visine = Table showing the diameter decrease rate from the stump to the breast height. – Šumarstvo, XII (9-10); 463-469. Zsfg.
UDK 630*521
488. Radulović, Svetislav: Prilog pitanju nege bukovih šuma u Srbiji = A contribution to the knowledge of cultivation of beech forests in Serbia. – Šumarstvo, XII (9-10); 471-482. Rés.
UDK 630*24
489. Tošić, Mihailo: Nova nalazišta munike (Pinus heldreichii Christ) u Srbiji =
New localities of Whitebark pine (Pinus heldreichii Christ) in Serbia. – Šumarstvo, XII (9-10); 485-490. Rés.
UDK 630*174. 7 Pinus heldreichii + 181. 1
490. Milin, Živanka; Gajić, Milovan: Prilog poznavanju edafskih uslova bukovih
šuma (as. Fagetum montanum) gospodarske jedinice Južni Kučaj III = A
contribution to the knowledge of edaphic conditions of beech forests (Fage-
42
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
tum montanum) in South Kučaj Mountain. – Šumarstvo, XII (9-10); 491499. Rés.
UDK 630*11 + 228. 2 Fagetum montanum
Pejović, Dušan: Prilog poznavanju odnosa između klimatskih faktora i širine goda u veštačkim kulturama crnog bora na Avali = Contribution to the
knowledge about relations among climate conditions and annual ring width
in artificial plantations of the Austrian pine. - Šumarstvo, XII (9-10); 513520.
UDK 630*111. 8 + 52
Stanojković, Milan: Uprošćeni način obeležavanja kružnih krivina na šumskim putevima sa pomoćnih temena = Simplified method of marking circular curves on forest roads from auxiliary tops. - Šumarstvo, XII (9-10); 521525.
UDK 630*383
Zubović, Jovan: Prirodna šuma i kultivisana šuma = Natural and cultivated
forest. – Šumarstvo, XII (11-12); 537-542. Rés.
UDK 630*903
Fukarek, Pavle; Čeljo, Ahmed: Hibridi između gorskog i planinskog javora
(Prethodno saopštenje) = Hybrids between two species of maples (A preliminary communication). – Šumarstvo, XII (11-12); 543-548. Rés.
UDK 630*174. 7 Pinus sp + 575. 127
Dudić, Milan: Prirodno zarašćivanje belenica na crnom boru = Natural cicatrization of faces on Austrian pine trees. – Šumarstvo, XII (11-12); 549-559.
UDK 630*284
Radulović, Svetislav; Vrcelj, Darinka: Rezultati proučavanja razvoja vajmutskog bora na Deliblatskoj peščari = Results of studies of White pine development in Deliblato sands. – Šumarstvo, XII (11-12); 561-569. Rés.
UDK 630*181. 2
Veličković, Dimitrije: Nalazišta mečje leske (Corylus colurna L.) na području Šumskog gazdinstva Vranje = Locations of Corylus colurna in the
region of Vranjska valley. – Šumarstvo, XII (11-12); 571-582. Rés.
UDK 630*181. 1 Corzlus colurna
Panić, Đorđe: Prilog poznavanju debljine kore kod breze (Betula verrucosa
Ehrh.) = Contribution to the knowledge of bark thickness of birch trees (Betula verrucosa Ehrh.). – Šumarstvo, XII (11-12); 583-594. Rés.
UDK 630*523 + 176. 1 Betula
Micov, Dragan: Nepoznato oboljenje borovih sadnica = An unknown disease of pine seedlings. – Šumarstvo, XII (11-12); Rés.
UDK 630*44
Tomac, Zvonimir: Razmatranja o određivanju etata u prebornim šumama
(Prethodna obaveštenja) = Some considerations on the determination of yield in selective cutting forests. – Šumarstvo, XII (11-12); 597-599. Rés.
UDK 630*624
Mihajlović, Ilija: Neka zapažanja u vezi sa očetinjavanjem bukovih šuma na
području sreza zaječarskog = Some observations of introduction of conifers
in beech forests in the region of Zaječar district. – Šumarstvo, XII (11-12);
601-611. Rés.
UDK 630*232. 1: 174. 7
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
43
502. Sekulić, Milan: O proučavanju lekovitog bilja na južnom delu Velikog Jastrepca = On the study of medicinal herbs at the southern part of Veliki Jastrebac Mt. – Šumarstvo, XII (11-12); 612-616. Zsfg.
UDK 635. 7
1960 (XIII)
503
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
Jovanović, Stevan: Značaj linealnih zasada topola brzog rasta u sklopu poljezaštitnih pojaseva i plantaža = Significance of rows of fast-growing poplars planted in the complex windbreaking belts and plantations. – Šumarstvo, XIII (1-2); 3-14. Rés.
UDK 630*265/266 Populus
Trifunović, Dragoljub: Racionalni metod izrade tablica prinosa i prirasta za
jednodobne sastojine kratke ophodnje = A rational method of making yield
and increment tables for even-aged stands of a short rotation. – Šumarstvo,
XIII (1-2); 15-27. Rés.
UDK 630*56 + 222
Dudić, Milan: Oplemenjivanje crnog bora kalemljenjem = Improvement of
Pinus nigra by grafting. – Šumarstvo, XIII (1-2); 30-34. Summ.
UDK 630*174. 7 Pinus nigra: 581. 165. 73
Kosonogov, Pavle: Tekući prirast i način njegovog određivanja = The current increment and the method of its determination. - Šumarstvo, XIII (12); 35-48. Rés.
UDK 630*560
Stilinović, Slobodan: Razmatranja o primeni nekih metoda za procenjivanje
kvaliteta sadnog materijala u našim uslovima = Consideration of use of some methods for evaluating quality of planting material under our conditions. – Šumarstvo, XIII (1-2); 49-55. Rés.
UDK 630*232. 411. 2/3
Tomac, Zvonimir: Razmatranja o određivanju etata u prebirnim šumama
(Prethodna obaveštenja) = Considerations on determination of harvest in forests with selection system of cutting (Preliminary informations). – Šumarstvo, XIII (1-2); 57-64. Rés.
UDK 630*61
Gajić, Milovan: Sadašnja i nekadašnja staništa bukovo-jelovih šuma (Abieto-Fagetum Jov) u Šumadiji = Today’s and ancient sites of mixed beech and
fir forests (Abieto-Fagetum Jov.) in Šumadija. – XIII (1-2); 65-70. Rés.
UDK 630*182. 3 Abieto-Fagetum
Nikolić, Sreten: Dinamika curenja smole = Dynamics of resin flow. – Šumarstvo, XIII (1-2); 71-78. Rés.
UDK 630*284. 1
Jevtić, Jeremija: Neka zapažanja o urodu semena Pančićeve omorike na Tari
= Some observations on seed yield of Serbian spruce on Mount Tara. – XIII
(1-2); 79-87.
UDK 630*174. 7 Picea omorika + 232. 3
Čolić, Dušan: Teoriski i praktičan značaj proučavanja ekologije Pančićeve
omorike (Picea omorika Panč.) = Theoretical and practical significance of
44
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
studying ecology of Serbian spruce (Picea omorika Pančić). – Šumarstvo,
XIII (1-2); 104-108.
UDK 630*174. 7 Picea omorika + 181
Jovanović, Branislav; Tucović, Aleksandar: Novi hibridi topola u 1959. godini = New poplar hybrids in the year1959. – XIII (3-4); 137-148. Rés.
UDK 630*165 Populus »1959«
Gavrilović, Slobodan: Nova otkrića u oblasti borbe sa erozijom = New discoveries in the field of erosion control. – Šumarstvo, XIII (3-4); 149-160.
Rés.
UDK 630*384
Simunović, Milivoje: Poljezaštitni pojasevi na mediteranskom i submediteranskom kršu = Shelterbelts on Mediterranean and Submediterranean karst.
- Šumarstvo, XIII (3-4); 161-176. Rés.
UDK 630*266
Mehić, Mustafa: Analiza stanja visokih prebornih šuma u cilju sprovođenja
mjera za kvalitativno poboljšanje strukture prinosa = Analysis of situation
in high selection forests with the aim in carrying out for qualitative improvement of yield structure. - Šumarstvo, XIII (3-4); 177-187. Zsfg.
UDK 630*221 + 624
Soljanik, Ivan: Biljni pokrivač u slivu reke Pčinje i potreba njegove obnove
u cilju borbe protiv erozije = Plant cover in the river basin of Pčinja river
and need of its restoration due to erosion control. - Šumarstvo, XIII (3-4);
189-200. Rés.
UDK 630*237
Lukić-Simonović, Nadežda: Prilog poznavanju tehničkih svojstava smrče =
A contribution to the knowledge of spruce technical properties. – Šumarstvo, XIII (3-4); 201-208. Rés.
UDK 630*812: 674. 032. 13
Vučković, Dušan: Pošumljavanje i stabilizacija erodiranih terena u SAD =
Reforestation and stabillzation of eroded areas in USA. – Šumarstvo, XIII
(3-4); 209-232. Summ.
UDK 630*237 + 232 (73)
Miletić, Žarko: O metodici određivanja zapreminskog prirasta = About the
method of the volume increment determination. – Šumarstvo, XIII (5-6);
259-269. Rés.
UDK 630*562
Tešić, Živojin; Vujanov, Nada; Todorović, Milan: Prilog proučavanju rizosferne mikorize šumskog drveća = Contribution to the knowledge of rhizosphere mycorrhiza on forest trees. – Šumarstvo, XIII (5-6); 271-281. Rés.
UDK 581. 43 + 557. 24
Nikolić, Svetozar: Geometriske sheme o nekim biološkim procesima = Geometric shemes on some biological processes. - Šumarstvo XIII (5-6); 283294. Rés.
UDK 581. 1
Vukićević, Emilija; Milošević, Radmila: Dinamika vegetacije i mikrobna
populacija nekih šumskih požarišta = Vegetation dynamics and microbial
population of some forest burnt areas. – Šumarstvo, XIII (3-4); 295-306.
Rés.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
45
UDK 630*182 + 43
524. Trifunović, Dragoljub; Popović, Časlav Proizvodna sposobnost sastojina
najraširenijih vrsta topola u AP Vojvodini = Productive capacity of stands
of the most widespread poplars in Autonomous Province Voivodina. - Šumarstvo, XIII (7-8); 359-373. Rés.
UDK 630*176. 1 Populus + 221 + 61
525. Dudić, Milan: Stimulisanje rastenja ponika crnog bora izazvano jonizujućim zračenjem semena = Stimulative effect on growth of young seedlings of
Pinus nigra caused by ionizing radiation on seeds. - Šumarstvo, XIII (7-8);
375-382. Summ.
UDK 630*232. 3 + 174. 7 Pinus nigra
526. Tošić, Mihailo: Još neki podaci o rasprostranjenju munike (Pinus heldreichii Christ) u Srbiji = Some data about distribution of Whitebark Pine (Pinus
heldreichii Christ.) in Serbia. - Šumarstvo, XIII (7-8); 383-388. Rés.
UDK 630*174. 7 Pinus heldreichii + 181. 1
527. Jevtić, Miloš: Kratak prikaz savremene semenske i rasadničke proizvodnje
u Francuskoj = Short review of contemporary seed and nursery production
in France. - Šumarstvo, XIII (7-8); 394-402. Rés.
UDK 630*232. 3 (44)
528. Radulović, Svetislav: Duglazija u svetlosti podataka njenog razvoja na Avali = Douglas fir in the light of its development on the mount Avala. – Šumarstvo, XIII (9-10); 415-424. Rés.
UDK 630*174. 7 Pseudotsuga douglasii + 181
529. Živojinović, Dragutin: Ekonomska opravdanost zaštite šumskih kultura od
grčica na Deliblatskom Pesku hemijskim sredstvima = Economic justification of the forest plantations protection against the grubs by chemical means
on the Deliblato sands. - Šumarstvo, XIII (9-10); 425-428. Rés.
UDK 630*453
530. Kosonogov, Pavle: O značenju i ulozi pojma „prirasta unazad“ u problematici proučavanja svojstava prirasta i određivanja njegovih veličina = About
the significance and role of the notion „increment backwards“ in problematic of studying the increment characteristics and determination of its values.
- Šumarstvo, XIII (9-10); 429-439. Rés.
UDK 630*56
531. Nikolovski, Trajko: Savremene metode intenzivnih direktnih konverzija degradiranih šuma i šikara u SAD i mogućnost njihove primene u našim uslovima = Contemporary methods of intensive direct conversions of degraded
forests and brush-woods in USA and possibility of its application in our
conditions. -Šumarstvo, XIII (9-10); 441-453. Rés.
UDK 630*226
532. Šikić, Branislav: Neki ekonomski problemi šumskih gazdinstava kao privrednih preduzeća = Some economical problems of forest enterprises as
economical enterprises. – Šumarstvo, XIII (11-12); 469-482.
UDK 630*64
533. Mehić, Mustafa: Primjena maksimalnog intenziteta sječe u sastojinama nepravilnog prebornog tipa planinske bukve = Over the problem of a most intensive timber cutting to be applied in high mountain type of irregularly classified beech stocks. – Šumarstvo, XIII (11-12); 483-488. Zsfg.
46
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*32
534. Milin, Živojin: Debljina kore bukve na Južnom Kučaju = The bark thickness
of the beechwood on south Kučaj. – Šumarstvo, XIII (11-12); 489-493. Zsfg.
UDK 630*523. 1 Fagus
535. Beltram, Vladislav: Unapređenje prirodnih ekonomskih šuma – Preduzete
mere u NR Bosni i Hercegovini = Improvement of natural economic forests
– Undertaken measures in Bosnia and Herzegovina - Šumarstvo, XIII (1112); 499-504. Zsfg.
UDK 630*62
536. Plavšić, Stevan: Savremene agrotehničke mere u gajenju topola kao uslov
visokih prinosa = Contemporary agrotechnical measures in poplar cultivation as the condition for high yields. - Šumarstvo, XIII (11-12); 505-512.
UDK 630*238
537. Ćurić, Radoslav: Neki taksacioni podaci iz sastojina Pančićeve omorike u
okolini Višegrada = Some estimation of forest data from Serbian spruce
stands in the surrounding of Višegrad. - Šumarstvo, XIII (11-12); 515-518.
UDK 630*53
1961 (XIV)
538. Nikolić, Momir: Hidrotermička priprema drveta za izradu furnira = Hydrothermical preparation of wood for manufacture of veneers. - Šumarstvo, XIV
(1-2); 3-13. Rés.
UDK 674. 812-419. 3
539. Lazarević, Zora; Korać, Mladen; Gajić, Milovan: Izvesna zapažanja pri primeni nekih načina setve kod kiselog drveta (Ailathus glandulosa Desf. =
Observations at application of some methods of sowing the tree of heaven
(Ailanthus glandulosa Desf.). - Šumarstvo, XIV (1-2); 15-23. Rés.
UDK 630*232. 323. 1: 582. 752. 1 Ailanthus
540. Jovanović, Slavko: Šumske plantaže = Forest plantations. - Šumarstvo, XIV
(1-2); 25-31.
UDK 630*232
541. Ćurčić, Slobodan: Izgradnja fabrike ploča iverica u Pljevljima i Mojkovcu =
Particle board plants in Plevlja and Mojkovac under construction. - Šumarstvo, XIV (3-4); 59-66.
UDK 630*832. 2
542. Šimunović, Nikola: Približna procena godišnjih nanosa koji će gravitirati
budućim akumulacijama HE Grabovice i Solakovac = Appoximative evaluation of annual aluvia gravitating to future accumulations HE Grabovica
and HE Solakovac. - Šumarstvo, XIV (3-4); 67-76. Zsfg.
UDK 630*385
543. Miletić, Žarko: Dalji prilog metodici određivanja zapreminskog prirasta =
Next contribution to the methodics at determination of height increment Šumarstvo, XIV (3-4); 77-81.
UDK 630*562
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
47
544. Marić, Branislav: Početni razvoj nekih stranih četinara na Zlatiboru = Initial
development of some foreign conifers on Zlatibor. – Šumarstvo, XIV (3-4);
89-91.
UDK 630*174. 7 + 232. 1
545. Avdalović, Vera: Pedološka karakteristika zemljišta oglednog polja Konjska
Ada-Lješnica sa stanovišta plantažnog gajenja topola = Pedological characterstic of soil on sample plot Konjska Ada-Lješnica from of the standpoint
of plantation poplar cultivation. – Šumarstvo, XIV (3-4); 92-98.
UDK 630*114 + 238
546. Panić, Đorđe: O prirastu breze (Betula verrucosa Ehrh,) i strukurnim elementima brezove sastojine = On increment of birch (Betula verrucosa
Ehrh.) and structural elements of birch stand. – Šumarstvo, XIV (5-6); 115142. Rés.
UDK 630*56 + 176. 1 Betula
547. Trifunović, Dragoljub: Jedan novi metod izrade tablica prinosa i prirasta za
jednodobne sastojine druge kategorije = A new method of preparing yield
and increment tables for even-aged stands of long rotation. - Šumarstvo,
XIV (5-6); 143-160. Rés.
UDK 630*562 + 566
548. Soljanik, Ivan: Proizvodnja sadnica od nedozrelog šumskog semena = Production of seedlings of immature seeds. = Šumarstvo, XIV (5-6); 161-167.
Res.
UDK 630*232. 3
549. Jovanović, Milutin: Izdvajanje semenskih sastojina – prva faza u radu na
oplemenjivanju i selekciji šumskog drveća = Selection of seed stands – first
step in ameliorating and selection of forest trees. – Šumarstvo, XIV (5-6);
169-174. Summ.
UDK 630*232. 3
550. Petrović, D.: Još o kretanju i trajanju vegetacije bukve = Some about growth
and duration of vegetation of beech. – Šumarstvo, XIV (5-6); 195-199.
UDK 630*181
551. Pecović, Miroslav: Nega mladih borovih šuma u slivu reke Studenice =
Tending of young pine forests in the river basin of the Studenica river. - Šumarstvo, XIV (5-6); 200-205.
UDK 630*24 + 221 Pinus
552. Komar, Slavko: Novi Zakon o šumama = On the new Forest Law. - Šumarstvo, XIV (7-8); 225-234.
UDK 630*931
553. Gavrilović, Slobodan: Studija o primeni retardacionog sistema za borbu sa
erozijom i bujičnim tokovima = A study for applicating the retardation waterway system against erosion and torrentflows. – Šumarstvo, XIV (7-8);
235-253. Summ.
UDK 630*384
554. Radovanović, Živorad: Kadrovi u šumarstvu BiH sa aspekta ekonomike i
proizvodnosti rada = Forest personnel of Bosnia and Herzegovina considered from the aspect of economics and work productivity. – Šumarstvo, XIV
(7-8); 255-262. Zsfg.
UDK 630*961
48
Milorad Åijak, Anka Diniõ
555. Dudić, Milan: Neki biološki činioci u povišenju lučenja borove smole = Some biological factors in the intensification of extracting pine resin. – Šumarstvo, XIV (7-8); 263-266. Summ.
UDK 630*284
556. Simeunović, Dušan: Prva decenija jedne značajne naučne publikacije = The
first decade of a remarkable scientific publication. – Šumarstvo, XIV (7-8);
285-294.
UDK 630*945. 2
557. Klepac, Dušan.: Jedan američki bor brzog rasta (Pinus radiata Don., Pinus
insignis Dougl.) = An American fast-growing pine (Pinus radiata Don., Pinus insignis Dougl.). – Šumarstvo, XIV (7-8); 295-302.
UDK 630*174. 7 Pinus radiata
558. Spasić, Lj.: Šumska privreda Autonomne Kosovsko-Metohijske Oblasti =
Forest economy of the Autonomus Province of Kosovo. - Šumarstvo, XIV
(7-8); 301-308.
UDK 630*904
559. Ćurković, M.: Neki problemi u vezi sa uzgojem šuma u NR Crnoj Gori i kako ih treba rješavati = Some problems in connection with silviculture in PR
Montenegro and how to solve them. - Šumarstvo, XIV (7-8); 309-317.
UDK 630*22
560. Jovanović, Stevan: Rezultati dejstva nekih sintetičkih fitohormona na ožiljavanje reznica jasike (Populus tremulaL.) i bele topole (Populus alba L.) –
Prethodno saopštenje = Results of action of some synthetical phytohormones to the rooting of cuttings of poplars P. tremula L. and P. alba L. – Preliminary communication. – Šumarstvo, XIV (9-10); 359-369. Rés.
UDK 630*232. 3
561. Vukotić, Radivoj: Merenje suspendovanog nanosa u Korbevačkoj reci =
Measuring of suspended alluvia in the Korbevačka river. – Šumartsvo, XIV
(9-10); 371-384. Summ.
UDK 630*385
562. Ćurčić, Slobodan: Oplemenjivanje ploča iverica – projekt Pljevlja = Improvement of particle boards – Pljevlje project. – Šumarstvo, XIV (9-10); 385395. Zsfg.
UDK 674. 815
563. Kosonogov, Pavle: Potreba izmena u izradi i izvršenju uređajnih elaborata
prebirnih šuma = Necessity of changes in elaboration and performing of
management plans for selection forests. - Šumarstvo, XIV (9-10); 397-404.
UDK 630*612
564. Kolektiv šumarskih stručnjaka ŠG Kraljevo = Collectif of forest experts in
the forest enterprise Kraljevo. - Šumarstvo, XIV (9-10); 405-412.
UDK 630*903
565. Antić, Mihajlo, Jović, Nikola: Jedan lokalitet protorendzine na Bigaru (planina Povlen) kao „klimaks“ stadija = The locality of protorendzine in Bigar
(mount Povlen) as „climax“ of the stage. – Šumarstvo, XIV (9-10); 425426. Summ.
UDK 630*114. 446. 1 (232. 42 Povlen)
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
49
566. Đekić, Rajica: Zakon o sprovođenju Osnovnog zakona o šumama = The law
on putting of the basic law on forests into effect. - Šumarstvo, XIV (11-12);
447-458.
UDK 630*93
567. Popović, Vladislav, Nikolić, Sreten: O razlici stvarne zapremine oblog drveta i njegove zapremine po Huberovoj formuli = On difference between the
real volume of round timber and its volume calculated by Huber formula. –
Šumarstvo, XIV (11-12); 459-463. Summ.
UDK 630*524. 1/2
568. Trifunović, Dragoljub: Istraživanja uticaja gustine na ukupan prirast debljine i zapremine u sastojinama topola na području Podunavlja Bačke, Banata,
Potisja i Posavine donjeg Srema = Research of influence on the total increment of thickness and volume in poplar stands of river Danube region of
Bačka and Banat, river Tisa and river Sava regions of Lower Srem province.
– Šumarstvo, XIV (11-12); 465-484. Rés.
UDK 630*561 + 221 Populus
569. Panić, Đorđe: Uvid u zdravstveno stanje bukovih sastojina na području Kukavice = Health conditions of beech stands in the mount Kukavica region. –
Šumarstvo, XIV (11-12); 485-498. Rés.
UDK 630*622
570. Radulović, Svetislav: Konverzija niskih šuma izmenom načina gajenja i zamenom vrsta drveća = Conversion of low forests by change of both sylvicultural methods and change of tree species. – Šumarstvo, XIV (11-12);
499-508. Summ.
UDK 630*440
571. Jovanović, Slavko: Površine i kategorije zemljišta za šumske plantaže =
Surfaces and soil categories for forest plantations. – Šumarstvo, XIV (1112); 509-518.
UDK 630*238
1962 (XV)
572. Mihajlović, Novak: Erozija zemljišta kao društveni problem = Soil erosion
as a social problem. – Šumarstvo, XV (1-2); 11-21. Summ.
UDK 630*384
573. Panov, Aleksandar: Stratifikacija = Stratification. – Šumarstvo, XV (1-2);
23-29. Rés.
UDK 630*232. 3: 553. 305. 1
574. Albenskij, Anatolij. Selekcija i semenska služba za sve vrste drveta u jugoslovenskim šumama = Recommendations concerning the project on selection and seed service for tree species in Yugoslav forests. – Šumarstvo, XV
(1-2); 31-38. Summ.
UDK 630*232. 3
575. Mutibarić, Jovan: Prilog poznavanju prirasta i zapremine domaćih crnih topola i vrba = Contribution to the knowledge of incrementand volume of domestic black poplars and willows. – Šumarstvo, XV (1-2); 39-46; Rés.
UDK 630*56 + 524 + 176. 1 Populus + Salix
50
Milorad Åijak, Anka Diniõ
576. Jović, Nikola, Avdalović, Vera: Zemljišne osobine lokaliteta “Prud” i preporuke za dubrenje plantaža topola = Soil characteristics of the locality “Prud”
and recommendations for the poplar plantations fertilization. – Šumarstvo,
XV(1-2); 47-54; Rés.
UDK 630*114. 1/3 + 228. 7
577. Stilinović, Slobodan: Procenjivanje kvaliteta četinarskih sadnica na osnovu
odnosa stablo - drvo = The evaluation of the quality of conifer seedlings on
the basis of shoot-root ratio. – Šumarstvo, XV (1-2); 55-58. Summ.
UDK 630*232. 411. 1/. 3 + 174. 7
578. Soljanik, Ivan: O perspektivnom planiranju u šumarstvu AKMO = On perspective planning in forestry in AKMO. – Šumarstvo, XV (1-2); 59-66. Rés.
UDK 630*911
579. Jovanović, Milan: Za lakše korišćenje nekih podataka pri geološkim radovima u šumama = For easier utilization of some data at geodesic works in forests. – Šumarstvo, XV (1-2); 67-74.
UDK 551. 4. 022: 630*
580. Gajić, Milovan: Još jedno saopštenje u vezi sa bojom semena jele = Information about the seed colour of fir. - Šumarstvo, XV (1-2); 75-76.
UDK 630*232. 312. 9 Abies alba
581. Popović, Vladislav: Naprava za podešavanje oštrenja šumskih testera – Pronalazak ing. Sretena Nikolića = The device for the adjusting of the forest
saws sharpening. – Šumarstvo, XV (1-2); 77-79.
UDK 630*362. 8
582. Pecović, Milovan: Očetinjavanje lišćarskih šuma na području Šumskog gazdinstva Kraljevo = Introduction of conifers in broadleaved forests in the region of the forest entrerprise Kraljevo. - Šumarstvo, XV (1-2); 81-85.
UDK 630*232 + 174. 7
583. Radonjić, Svetozar: Uticaj golobrsta gubara (Lymantria dispar L.) na prirast šuma društvenog vlasništva na teritoriji šumske sekcije Mladenovac
1953-1957 = Influence of defoliation damage caused by the gypsy moth
(Lymantria dispar L.) on the forest increment in public property on the territory of the forest district Mladenovac. – Šumarstvo, XV (1-2); 87-90.
UDK 630*453: 595. 782 Lymantria dispar
584. Šurić, Stjepan: Kontinuirana revizija uređajnih elaborata = Continual revision of management plans. - Šumarstvo, XV(3-4); 107-111. Rés.
UDK 630*626
585 Radovanović, Živorad: Uticaj drvenog uglja na razvitak bora, smrče i jele =
Influence of the charcoal on the development of Austrian pine, Norway
spruce and Silver fir. – Šumarstvo, XV(3-4); 113-129. Zsfg.
UDK 630*232. 3
586. Beltram, Vladislav: Drveni ugalj u biljnoj proizvodnji. = Charcoal in plant
production – Šumarstvo, XV (3-4); 130-132.
UDK 630*232. 3
587. Jevtić, Ljubiša: Statičko dimenzionisanje ravnih pregrada direktnim putem
= Statical sizing of flat dams by direct method. – Šumarstvo, XV (3-4); 133146. Summ.
UDK 627. 823: 630*384. 2
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
51
588. Jevtić, Jeremija: Uporedna ispitivanja prirasta i produkcije biomase omorike, smrče i sitke u rasadničkim uslovima = Comparative research on increment and production of the biomass of Serbian spruce, Spruce and Sitka
spruce under forest nursery conditions. – Šumarstvo, XV (3-4); 147-158.
Rés.
UDK 630*56 + 232
589. Senić, Radomir, Gajić, Milovan: Neka ispitivanja etarskih ulja iz raznih tipova semena jele (Abies alba Mill.) sa planine Goča = Some test of abstract
oils from various types of fir seeds (Abies alba Mill.) from the Mount Goč.
– Šumarstvo, XV (3-4); 159-162. Summ.
UDK 630*866. 1: 164. 8 Abies (Golija 234. 42)
590. Jovanović, Milan: Za lakše korišćenje nekih podataka pri geodetskim radovima u šumama = For easier utilization of some data at geodesic works in
forests. – Šumarstvo, XV (3-4); 171-180.
UDK 630: 528. 3
591. Fukarek, Pavle: Devedeseta godišnjica prve dendrologije naših krajeva =
The ninetenth anniversary of the first dendrology of our countries. – Šumarstvo, XV (3-4); 181-190.
UDK 630*174
592. Angelov, Krum: Tehnička priprema i praćenje rada u pogonima za finalnu
proizvodnju u drvnoj industriji = Technical preparation and work monitoring in sections for final processing in woodworking industry. – Šumarstvo,
XV (3-4); 191-194.
UDK 630*83
593. Kutlešić, Dragoslav: Ogledna pošumljavanja u Ibarskoj klisuri = Experimental afforestations in Ibarska klisura. - Šumarstvo, XV (3-4); 195-202.
UDK 630*233
594. Petrović, Dragoljub: Izrada oboda za sita = Manufacture of sieve frames. Šumarstvo, XV (3-4); 203-204.
UDK 630*835
595. Tošović, Borivoje: Novi položaj, zadaci i organizacija šumske privrede NR
Srbije = New position, tasks and organization of forest economy in People’s
Republic of Serbia. – Šumarstvo, XV (5-6); 219-231. Summ.
UDK 630*906
596. Grujić, Živko, Manić, Milutin: Orijentacija proizvodnje i mogućnost daljeg
investiranja u industriji drveta NR Srbije = Orientation of production and
possibilites of further investment in the timber industry of People’s Republic of Serbia. - Šumarstvo, XV (5-6): 233-240. Zsfg.
UDK 674. 093: 65. 014
597. Pavić, Jovan: Kontrola tačnosti obrade u industriji masivnog parketa = The
control of exact processing in the production of massive parquetry. – Šumarstvo, XV (5-6)¸ 241-256. Zsfg.
UDK 630*833. 18
598. Drakulić, Jovan: O pošumljavanju borovima na Deliblatskom pesku = On
reforestation with pine trees in Deliblato Sands. – Šumarstvo, XV (5-6);
257-270. Rez.
UDK 630*233
52
Milorad Åijak, Anka Diniõ
599. Mikuletić, Vitomir: Lavsonov pačempres (Chamaecyparis lawsoniana
Parl.) pogodna vrsta za očetinjavanje i plantažiranje = Chamaecyparis lawsoniana Parl. a suitable kind of tree for interplanting with conifers and for
plantation. – Šumarstvo, XV (5-6); 271-281. Rés.
UDK 630*174. 7 Chamaecyparis lawsoniana + 232. 1
600. Vrcelj-Kitić, Darinka: Zečjak (Sarothamnus scoparius Koch) – jedan koristan šib = Sarothamnus scoparius Koch – a useful shrub. – Šumarstvo, XV
(5-6); 283-288. Rés.
UDK 630*176. 1 Sarothamnus scoparius
601. Vidaković, Mirko: Utjecaj gama zračenja na rast biljaka nekih konifera =
Effect of gama-radiation on the growth of certain conifer plants. – Šumarstvo, XV (7-9); 325-338. Summ.
UDK 630*174. 7:
602. Petrović, Milan: Metode za određivanje intenziteta erozije i koštanje radova
u bijučnim tokovima = Diagrammatic costs for a fast determination of the
erosion intensity and the summary costs of works in torrential watercourses.
– Šumarstvo, XV (7-9); 339-350. Summ.
UDK 630*384
603. Bunuševac, Toma: Funkcije zelenih površina naselja = Functions of green
surfaces in inhabitated places. – Šumarstvo, XV (7-9); 351-374. Zsfg.
UDK 712. 25
604. Jevtić, Miloš: Zamena vrsta u borovim kulturama i sastojinama = Substitutions of tree species in pine planantions and stands. – Šumarstvo, XV (7-9);
375-388. Rés.
UDK 630*232. 1
605. Vasilić, Vojin: Topole u seoskom gazdinstvu – Poplars in rural economy. –
Šumarstvo, XV (7-9); 389-395.
UDK 630*176. 1 Populus + 261
606. Nikolić, Mihailo: Korišćenje grabove oblovine u kaluparskoj industriji =
Utilization of the hornbeam wood in the moulder industry. – Šumarstvo, XV
(7-9); 396-398.
UDK 630*832. 10 Carpinus + 835
607. Trifunović, Dragoljub: Tablice prinosa i prirasta za jednodobne bukove sastojine Fruške gore = Yield and increment tables for even-aged beech stands
on Fruška gora. – Šumarstvo, XV (10-12); 419-430. Rés.
UDK 630*566
608. Nikolić, Sreten: Upotreba jednoručnih benzinomotornih testera = The use
of hand-operated petrol-driven motor saws. – Šumarstvo, XV (10-12); 431442. Summ.
UDK 630*362. 7
609. Jevtić, Ljubiša: Određivanje maksimalnih voda na osnovu računske kiše i
intenziteta oticanja = Determination of the maximum high waters on the basis of the computational rainfall and runoff intensity. – Šumarstvo, XV (1012); 443-456. Summ.
UDK 551. 577. 2 + 482. 215. 1
610. Vučijak, Sreten, Drakulić, Tihomir: Analiza povređivanja radnika na radu u
jednoj tvornici namještaja = Analysis of workers casualities in a furniture
factory. – Šumarstvo, XV (10-12); 457-462. Rés.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
53
UDK 630*963 +863
611. Kozličić, Ismail: Obračun grupa radnika na seči i izradi u šumi = Settlement
of wages of group of workers i felling and cutting trees in forest. – Šumarstvo, XV (10-12); 463-468. Rés.
UDK 630*662
612. Veličković, Dimitrije: Plantažno gajenje topola u poplavnom području Morave = Plantation cultivation of poplar in the inundated area of the Morava
river. – Šumarstvo, XV (10-12); 469-477.
UDK 630*238 Populus
613. Jovanović, Borislav: Perspektive razvoja šumskog fonda Vojvodine = Development perspectives of growing stock in Voivodina. – Šumarstvo, XV (1012); 478-483.
UDK 630*911
614. Pecović, Miroslav: Prilog pitanju konverzije niskih šuma = Contribution to
the question of conversion of coppice forests. – Šumarstvo, XV (10-12);
484-490.
UDK 630*226 + 222
615. Stefanović, Sava: Primena zemljanih pregrada u bujičarstvu = Application
of earth barrages in flood management. - Šumarstvo, XV (10-12); 491-496.
UDK 630*384
616. Pejović, Dušan: Prilog poznavanju prirasta munike (Pinus heldreichii
Christ. var. leucodermis Markgr.) na Prokletijama = Contribution to the
knowledge of the increment of the white-bark pine (Pinus heldreichii
Christ. var. leucodermis Markgr.) on Prokletije Mt. - Šumarstvo, XV (1012); 497-501.
UDK 630*56 + 174. 7 Pinus heldreichii
1963 (XVI)
617. Mirković, Dragoljub: Neki problemi naučno-istraživačkog rada u šumarstvu
i drvnoj industriji Srbije = Some problems in scientific-research work in forestry and wood-working industry in Serbia. – Šumarstvo, XVI (1-2); 5-15.
UDK 630*945. 4 (497. 1 Srbija)
618. Ničota, Božidar: Neke oznake planinskih tipova belog bora na planini Niœe – (Pinus silvestris L. ssp. hamata (Stev.) From. = Some characters of
mountain types of Scotch pine on mount Niœe – Pinus silvestris L. hamata
(Stev.) From. – Šumarstvo, XVI (1-2); 17-28. Summ.
UDK 630*174. 7 Pinus silvestris L. hamata
619. Pavić, Jovan: Sušenje (odmagljivanje) vazduha u odeljenjima za proizvodnju furnira = Air drying (devaporation) in veneer production works. – Šumarstvo, XVI (1-2); 29-39. Rés.
UDK 630*832. 21 + 281
620. Glišić, Miodrag: Prvi rezultati o gajenju nekih brzorastućih vrsta euroameričkih hibridnih topola van aluvijuma velikih vodotoka = First results of the
culture of some fast-growing Euroamerican poplar hybrids outside the great
watercourse alluviums. – Šumarstvo, XVI (1-2); 41-47. Rés.
UDK 630*238 + 232. 1
54
Milorad Åijak, Anka Diniõ
621. Martinović, Branko: Osvrt na dosadašnju izgradnju i današnje stanje šumskih komunikacija u Crnoj Gori = Review at former construction and up-todate situation of forest communications in Montenegro. - Šumarstvo, XVI
(1-2); 48-54.
UDK 630*383
622. Beltram, Vladislav: Više pažnje korišćenju i uzgoju breze = More attention
for the utillization and cultivation of Silver birch. – Šumarstvo, XVI (1-2);
55-60.
UDK 630*23 + 176. 1 Betula
623. Đurković, Milorad: Pošumljavanje metodom sadnje bez prethodne pripreme zemljišta – Iz prakse u Saveznoj Republici Nemačkoj = Afforestation by
planting methods without previous soil preparation. – Šumarstvo, XVI (12); 61-64.
UDK 630*232. 4
624. Nikolovski, Trajko: Rešavanje problema koza i kozarstva u SR Makedoniji
= Solution of problem of goats and goat-breeding in PR Macedonia. – Šumarstvo, XVI (1-2); 65-70.
UDK 630*451
625. Golubova, Radmila: O Biterlihovoj metodi i nekim njenim modifikacijama
– On Bitterlich method and some its modifications. – Šumarstvo, XVI (1-2);
71-75.
UDK 630*62 + 522
626. Potić, Mirko: Melioracija šuma na Suvoj planini = Forests improvement on
Suva planina Mt. – Šumarstvo, XVI (1-2); 76-80.
UDK 630*237 + 385
627. Dudić, Milan: Dejstvo gama zračenja na borovu smolu = Effects of gamma
radiation on pine oleoresin. - Šumarstvo, XVI (3-5); 99-104. Summ.
UDK 630*284
628. Nikolić, Momir: Proračunavanje prijemnika za prihvatanje drvenog otpatka
= Calculation design of collector inlet capsule for taking wood wastes. – Šumarstvo, XVI (3-5); 105-122. Summ.
UDK 630*832. 13 + 839. 8
629. Mihajlović, Novak: Nauka i praksa Sovjetskog Saveza u borbi protiv erozije
zemljišta = Soviet science and practice in soil erosion control. – Šumarstvo,
XVI (3-5); 125-139. Summ.
UDK 630*237 +385 (470)
630. Vukićević, Emilija; Lazarević, Zora: Neke drvenaste medonosne vrste pogodne za erodirana područja = Some woody honey-plant species suited for
eroded regions. – Šumarstvo, XVI (3-5); 141-152. Summ.
UDK 630*174 + 116. 64: 638. 14. 03
631. Stanojković, Milan: Neke računske metode dimenzionisanja ravnih greda
od kamena ili betona = Some computing methods to determine dimensions
of straight stone or concrete dams. – Šumarstvo, XVI (3-5); 153-162.
Summ.
UDK 630*384
632. Beltram, Vladislav: Nega šuma – krupan privredni zadatak = Tending of
woods – serious economic task. – Šumarstvo, XVI (3-5); 163-176.
UDK 630*24
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
55
633. Jović, Petar: Neki podaci i mišljenja o proizvodnji smole kod nas = Some
data and opinions on resin production in our country. – Šumarstvo, XVI (35); 177-182.
UDK 630*284
634. Kosonogov, Pavle: Kontrolni metod i njegove osnove = Method of control
and its bases. – Šumarstvo, XVI (3-5); 183-191.
UDK 630*612
635. Mutibarić, Jovan: Prilog poznavanju promene zapreminske težine drveta u
deblu bele vrbe (Salix alba L.) = Contribution to the knowledge of the variation of specific gravity in the stem of white willow (Salix alba L.). – Šumarstvo, XVI (6-9); 225-228. Summ
UDK 630*812
636. Pejović, Dušan: Istraživanje debljinskog prirasta bukve, smrče i jele u čistim i mešovitim sastojinama na Goliji = Comparative research on thickness
increment of beech, spruce and fir in both pure and mixed stands on Golija
Mt. – Šumarstvo, XVI (6-9); 229-240. Summ.
UDK 630*563 + 174. 7 Abies + 176. 1 Fagus
637. Lujić, Radomir: Strukturna stabilnost nekih zemljišta u SR Srbiji u vezi sa
pojavom erozije = Structural stability of some soil types in SR Serbia in
connection with erosion. – Šumarstvo, XVI (6-9); 241-249. Rés.
UDK 630*114. 14 + 116. 62
638. Nikolić, Momir: Racionalizacije kod izrade blokova za obućarske kalupe =
Rationalizations in the manufacture of blocks for footwear lasts. – Šumarstvo, XVI (6-9); 249-256. Summ.
UDK 630*835: 65. 011
639. Peno, Milka; Šmit, Slobodan: Razarači drveta na „Durisol“ pločama =
Wood destructive fungi on „Durisol“ boards. – Šumarstvo, XVI (6-9); 257260. Summ.
UDK 630*443: 674. 815
640. Radovanović, Živorad: Kadrovi u šumarstvu B i H sa aspekta ekonomike i
proizvodnosti rada = Personnels in the forestry of B and H from the aspect
of economics and work productivity. – Šumarstvo, XVI (6-9); 261-274.
UDK 630*961: 658. 3. 014
641. Vrcelj-Kitić, Darinka: Nalazište virginijske kleke (Juniperus virginiana L.)
u Vojvodini i mogućnosti za širi uzgoj = Habitats of Eastern Red Cedar (Juniperus virginiana L.) in Voivodina and possibilities for broader cultivation. – Šumarstvo, XVI (6-9); 275-282. Rés.
UDK 630*174. 7 Juniperus virginiana + 232. 1
642. Petrović, Milan: Analiza hidroloških efekata kod primene konturnog rova =
Analysis of hydrological effects at the application of contour trenches. - Šumarstvo, XVI (6-9); 283-290. Rés.
UDK 630*116. 62
643. Mehić, Mustafa: Principijelna razmatranja o projektovanju šumsko-privredne osnove za preborno gazdovanje = Principal discussions about the project
of the management plan for selection forests management. - Šumarstvo,
XVI (6-9); 291-300.
UDK 630*624
56
Milorad Åijak, Anka Diniõ
644. Kostić, Petar: Neka zapažanja i sugestije o korišćenju amortizacije za regeneraciju šuma na području sreza Leskovac = Some observations and suggestions about the amortization utilization for forests regeneration in the region of Leskovac district. – Šumarstvo, XVI (6-9); 301-306.
UDK 630*676 + 232
645. Vidaković, Mirko: Međuvrsno križanje Pančićeve omorike (Picea omorica
/Pančić/ Purkye) sa sitkanskom smrčom (Picea sitchensis /Bong. / Carr.) =
Interspecific crossing between (Picea omorica /Pančić/Purkye) and Sitka
spruce (Picea sitchensis /Bong. / Carr.) – Šumarstvo, XVI (10-12); 337342. Summ.
UDK 630*165 + 174. 7 Picea omorika + Picea sitchensis
646. Davidović, Borisav; Čemerikić, Momčilo: Ispitivanje glavnijih fizičko-mehaničkih svojstava bukve Goča, Željina i Južnog Kučaja = Tests of principal
physical and mechanical properties of beech wood in the mounts Goč, Željin and southern Kučaj region. – Šumarstvo, XVI (10-12); 343-356. Summ.
UDK 630*812
647. Fukarek, Pavle: Nova hibridna ili prelazna svojta javora iz Crne Gore (x Acer pseudo-obtusatum Fuk.) = A new hybrid or intermediate maple from
Montenegro (x Acer pseudoobtustum Fuk.). – Šumarstvo, XVI (10-12);
357-362. Summ.
UDK 630*165 + 176. 1 x Acer pesudoobtusatum
648. Radovanović, Živorad: Kadrovi u šumarstvu BiH sa aspekta ekonomike i
proizvodnosti rada – (III. deo) = Personnels in the forestry of B and H from
the aspect of economics and work productivity (part III). – Šumarstvo, XVI
(10-12); 363-377. Zsfg.
UDK 630*961: 658. 3. 014
649. Stefanović, Sava: Hidrološki proračun kod mikroakumulacija = Hydrologic
calculations in micro-accumulations. – Šumarstvo, XVI (10-12); 379-385.
Summ.
UDK 630*385
650. Tošić, Mihailo: O nalazu piramidalnog varijeteta jele (Abies alba Mill.) u
okolini Sjenice = About the habitat of the pyramidal variety of European fir
(Abies alba Mill.) in the surrounding of Sjenica. – Šumarstvo, XVI (10-12);
387-392. Zsfg.
UDK 630*181. 6 + 174. 7 Abies alba
651. Podbrežnik, Fran: Organizacija zaštite proizvoda u preduzećima industrije
prerade drveta = Organization of the products protection in enterprises of
woodworking industry. – Šumarstvo, XVI (10-12); 393-399.
UDK 630*835
652. Pecović, Miroslav: Prilog razmatranju introdukcije četinara u bukove preborne šume = Contribution to the consideration of the conifers introduction
in beech selection forests. – Šumarstvo, XVI (10-12); 400-409.
UDK 630*174. 7 + 232. 1
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
57
1964 (XVII)
653. Simeunović, Dušan: Prvi šumarski inženjer član Srpske akademije nauka i
umetnosti = The first forest engineer the member of the Serbian Academy
of Sciences and Art. – Šumarstvo, XVII (1-2); 7-16.
UDK 630*945. 3
654. Nikolić, Sreten: Značaj i mogućnost primene parcijalnih normi u seči stabala i izradi šumkih sortimenata = Importance and possibility of use of partial
standards of felling trees and working out forest products. – Šumarstvo,
XVII (1-2); 17-32. Summ.
UDK 630*35
655. Pecović, Miroslav: Prve semenske plantaže četinara u Srbiji = The first
seed-orchards of conifers in Serbia. – Šumarstvo, XVII (1-2); 37-47.
UDK 630*232. 3
656. Ljujić, Miodrag: Uspostavljanje granica šuma u društvenoj svojini = Establishing forest boundaries in public property. - Šumarstvo XVII (1-2); 48-50.
UDK 630*922
657. Lujić, Radomir: Uređenje izvora = Regulation of springs. - Šumarstvo,
XVII (1-2); 51-60.
UDK 630*116
658. Jevtić, Miloš: Lestve za branje šumskog semena = Ladder for forest seed
collection. - Šumarstvo, XVII (1-2); 68-70
UDK 630*232. 3
659. Ivkov, Radovan: Držanje sadnog materijala u vodi pre sadnje = Storing of
plant material in water before planting. – Šumarstvo, XVII (3-4); 95-106.
Summ.
UDK 630*232. 412
660. Zubović, Jovo; Popović, Vladislav: Merenje ogrevnog drveta = Measuring
of fuel-wood. – Šumarstvo, XVII (3-4); 107-116. Summ.
UDK 630*527
661. Maksimović, Miloš: Ogledi dejstva novih insekticida na sipce drvenare
(Platypodidae, Xyleborinae) i veliku hrastovu strižibubu (Cerambyx cerdo
L.) = 117-122. Tests on action of new insecticides on Platypodidae and
Xyleborinae and on Cerambyx cerdo L. – Šumarstvo, XVII (3-4); 117-122.
Summ.
UDK 630*414. 12 + 145. 7 x 19. 92 +98
662. Veselinović, Nada; Peno, Milka: Rezultati ispitivanja uticaja hemijskih
sredstava i antagonističkih aktinomiceta na mikrofloru zemljišta u borbi sa
bolestima korena crnog bora = Results of investigation on the influence of
chemicals and antagonistic actinomicetes to the soil microflora in the control of Austrian pine root diseases. – Šumarstvo, XVII (3-4); 123-127.
Summ.
UDK 630*114. 6 + 443
663. Popović, Vera: Neki ekonomski aspekti mera zaštite od erozije = Some economic aspects of protective measures in the control of erosion. – Šumarstvo, XVII (3-4); 129-132. Summ.
UDK 630*384 + 67
58
Milorad Åijak, Anka Diniõ
664. Androić, Milan: Koordinacija naučnog i pedagoškog rada između fakulteta
= Coordination of scientific and pedagogic works among faculties. - Šumarstvo, XVII (3-4); 133-137.
UDK 630*945. 3
665. Aleksov, Ivan: Posredni utrošci radnog vremena i vreme prekida rada na
radnim mestima u nekim preduzećima za preradu drveta u SR Srbiji. = Intermediary working hours uses and the time work breaks at workplaces in
some woodworking enterprises in SR Serbia. – Šumarstvo, XVII (3-4); 144153.
UDK 630*968: 674. 093
666. Ignjatović, Miloš: Primena fotogrametrije u inventarizaciji šuma i mogućnisti za njeno sprovođenje u našoj zemlji = Application of photogrametry in
forest inventory and possibilities for its carrying out in our country. – Šumarstvo, XVII (3-4); 154-158.
UDK 630*582 + 621/. 622
667. Nikolić, Đorđe: Promene na jednogodišnjim mladicama crnog bora izazvane tretiranjem semena radioaktivnim izotopom 32P = Changes in one-year
Austrian pine plants provoked by treatment of seed by radioactive izothope
32
P. – Šumarstvo, XVII (5-7); 177-186. Summ.
UDK 630*232. 3
668. Trifunović, Dragoljub: Tablice prinosa i prirasta za jednodobne lipove sastojine Fruške Gore = Yield and increment tables for even-aged lime-tree
stands on Fruška Gora Mt. – Šumarstvo, XVII (5-7); 187-200. Rés.
UDK 630*561 + 566
669. Maksimović, Miloš: Klopke sa mirisom ženki gubara kao element za prognozu povećanja brojnosti populacije gubara = Snares with female odour of
gipsy moth (Lymantria dispar) as element for the prognosis of increase of
its population. – Šumarstvo, XVII (5-7); 201-204. Summ.
UDK 630*413. 1 + 153. Liparis dispar
670. Marinović, Radivoje: O naseljenosti lišaja Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
na drveću Deliblatske peščare = About en mass population density of the
lichen Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. on trees in Deliblato Sands. - Šumarstvo, XVII (5-7); 205-209. Zsfg.
UDK 630*44 + 172. 9
671 Ignjatović, Miodrag: Merenje visina fotogrametrijskim putem = Height measuring by photogrammetric method. – Šumarstvo, XVII (5-7); 211-213.
UDK 630*522: 528. 7
672. Lujić, Radomir: Određivanje strukturne stabilnosti zemljišnjih agregata metodom S. Henina = Determination of the structural stability of soil aggregates by S. Henin method. – Šumarstvo, XVII (5-7); 214-219.
UDK 630. 114. 14
673. Miljević, Kuzman: Uništavanje gubara iz aviona u SR Srbiji 1956. godine =
Extermination of the gipsy moth from the airplane in PR Serbia in 1956.
year. – Šumarstvo, XVII (5-7); 221-232.
UDK 630*453 + 414
674. Nikolić, Sreten: Ekonomičnost upotrebe motornih pila (testera) u seči i izradi šumskih sortimenata bukve = Economical use of power-saws for felling
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
59
trees and working up of forest products of beech. – Šumarstvo, XVII (8-10);
259-270. Summ.
UDK 630*362. 7 + 323. 12
Pecović, Miroslav: Prilog pitanju gazdovanja u prirodnim šumama = Contribution to the question of management in natural forests. – Šumarstvo,
XVII (8-10); 271-282. Summ.
UDK 630*61
Trifunović, Dragoljub: Tablice prinosa i prirasta za jednodobne grabove sastojine Fruške Gore = Yield and growth tables for even-aged stands of hornbeam in the mount Fruška Gora. – Šumarstvo, XVII (8-10); 283-292.
Summ.
UDK 630*561 + 566
Lujić, Radomir: Neki problemi u vezi sa protiverozionim radovima i melioracijama zemljišta = Some problems in connection with erosion control and
soil conservation works. – Šumarstvo, XVII (8-10); 291-297.
UDK 630*116. 6 + 384. 2
Urbanovski, Albe: Uloga industrije prerade drveta u razvoju nerazvijenih
zemalja = The role of wood-working industry in development of undeveloped countries. – Šumarstvo, XVII (8-10); 299-204.
UDK 674
Tošović, Borivoje: Zakon o obaveznom gajenju topola i drugih mekih lišćara na određenim zemljištima = The law on obliged silviculture of poplars
and other softwood broadleaved species on definite soils. – Šumarstvo,
XVII (8-10); 305-307.
UDK 630*913 + 931
Isailović, Živojin: Euroameričke vrste topola u sredogorju = Euroamerican
poplars in middle-mountains. – Šumarstvo, XVII (8-10); 309-312.
UDK 630*176. 1 Populus + 233
Kovačević, Josip: Prilog flori otrovnog, škodljivog i štetnog bilja za domaću
stoku jugoslovenskih šuma = Contribution to the flora of poisonous and
harmful plants for domestic cattle in Yugoslav forests. - Šumarstvo, XVII
(8-10); 330-335.
UDK 632. 52
Popnikola, Niko: O jednom novom načinu vegetativnog razmnožavanja četinara = A new method of vegetative reproduction of conifers. – Šumarstvo,
XVII (11-12); 353-361. Summ.
UDK 630*232. 5: 174. 7
Gavrilović, Slobodan: Procesi deplesije (osiromašavanja) zemljišta i njihovo uočavanje pri kartiranju erozionih područja = The processes of soil depletion and their observing for soil erosion maps. – Šumarstvo, XVII (1112); 363-372. Summ.
UDK 630*116. 9
Lukić-Simonović, Nada: Lažna srčevina i njena svojstva kod bukovine =
False heartwood and its properties in beechwood. – Šumarstvo, XVII (1112); 373-381. Summ.
UDK 630*852. 16: 674. 031. 12
Marjanović, Zagorka: „Jiffy-pot“ saksije – novo sredstvo za sigurnije, brže i
ekonomičnije osnivanje šumskih zasada = „Jiffy-pot“- new device for more
60
Milorad Åijak, Anka Diniõ
sure, faster and more economical establishment of forest plantations. - Šumarstvo, XVII (11-12); 391-394.
UDK 630*232. 3
686. Simeunović, Dušan: Motivi za pravno regulisanje šumsko-privrednih odnosa u Srbiji u XIX. veku = Motives for legal regulation of forest economy relations in Serbia in XIX. century. - Šumarstvo, XVII (11-12); 397-404.
UDK 630*93 (497. 1 Srbija) »18«
687. Gerzić, Dragan: Specijalne leje za proizvodnju ponika sa maksimalnim
iskorišćenjem klijavosti = Special beds for production of seedlings with maximal utilization of germinability. . - Šumarstvo, XVII (11-12); 409-413.
UDK 630*232. 3
1965 (XVIII)
688. Popović, Vera: Primena linearnog programiranja na probleme iz ekonomike
šumarstva = Application of linear programming to the problems of forestry
economics. – Šumarstvo, XVIII (1-2); 3-8. Summ.
UDK 630*903
689. Radovanović, Života: Metodologija planiranja u radnoj organizaciji u šumarstvu sa stanovišta potrajnog gazdovanja šumama = Planning methodology in company in forestry from the standpoint of sustained yield in forestry. – Šumarstvo, XVIII (1-2); 9-25. Zsfg.
UDK 630*62
690. Gajić, Milovan: O mediteranskom i submediteranskom elementu u flori Šumadije = About the Mediterranean and submediteranean elements in flora
of Šumadija. – Šumarstvo, XVIII (1-2); 27-38. Summ.
UDK 581. 527
691. Nedjalkov, Simeon: Primena tipologije u uređivanju šuma = Application of
the typology in forest management. – Šumarstvo, XVIII (1-2); 39-48.
UDK 630*188 + 62
692. Vujičić, Lazar: Istraživačko-razvojna služba u drvnoj industriji Beograda =
Research-development department in Belgrade wood industry. – Šumarstvo, XVIII (1-2); 49-70.
UDK 674 (-2 Beograd): 658. 57
693. Jevtić, Miloš: Evolucioni put i savremene koncepcije pošumljavanja u Francuskoj = Evolution way and contemporary afforestation conceptions in
France. - Šumarstvo, XVIII (1-2); 71-87.
UDK 630*233
694. Ivkov, Radovan: Značaj tehnike rada u pošumljavanju golih terena = Importance of the work technique in reforestation of bare lands. – Šumarstvo,
XVIII (3-5); 103-119. Summ.
UDK 630*232. 42 + 233
695. Popović, Vera: Primena linearnog programiranja na probleme iz ekonomike
šumarstva = Applying the linear programming to the problems of forest
economics. – Šumarstvo, XVIII (3-5); 121-133. Summ.
UDK 630*903
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
61
696. Korać, Mladen: Pančićeva omorika (Picea omorika Panč.) i jonizujuće zračenje = Serbian spruce (Picea omorika Panč.) and ionizing radiation. – Šumarstvo, XVIII (3-5); 135-145. Summ.
UDK 630*174. 7: 537. 57
697. Tucović, Aleksandar; Nikolić, Đorđe: Uticaj zračenja semena nekih lišćara
termalnim neutronima na promene fenotipskih osobina i razvoj jednogodišnjih sadnica = Influence of radiating the seed of some broadleaved by thermal neutrons to modifications of phenotypical characteristics and to the development of one-year seedlongs- - Šumarstvo, XVIII (6-8); 211-225.
Summ.
UDK 630*165. 3
698. Trifunović, Dragoljub: Istraživanja debljine kore i njenog učešća u zapremini stabla crnog bora (Pinus nigra Arn. var. austriaca Aschers.) zapadnog
dela Srbije = Investigations of bark thickness and its participation in volume
of Austrian pine in zhe western part of Serbia. –Šumarstvo, XVIII (6-8);
227-232. Summ.
UDK 630*523 + 524
699. Popnikola, Niko: Oplemenjivanje belog bora u Sovjetskom Savezu = Scotch pine breeding in the Soviet Union. – Šumarstvo, XVIII (6-8); 233-242.
UDK 630*165 + 174. 7 Pinus silvestris
700. Janković, Aleksandar: Izračunavanje brzine vazduha i određivanje koncentracije smeše u proračunu pneumatskih transportnih uređaja za usitnjeno drvo = Calculation of the air speed and the determination of mixture concentration in the estimation of pneumatic transport equipment for chipped
wood. - Šumarstvo, XVIII (6-8); 254-261.
UDK 630*832. 13: 621. 867. 8
701. Evtimov, Stojan: Sedam decenija ponovnog očetinjavanja Krajišta = Seven
decades of repeated introducing of conifers of the Krajište. - Šumarstvo,
XVIII (6-8); 263-267.
UDK 630*232 + 174. 7
702. Stošić, Dragomir: Primena visokofrekventnih struja u tehnici lepljenja drveta = Application of high-frequency currents in the technique of gluing
wood. – Šumarstvo, XVIII (9-10); 287-303. Summ.
UDK 630*824. 873: 621. 3. 023
703. Jevtić, Ljubiša: Montažni armirano-betonski pojas – novi oblik konsolidacione poprečne građevine u koritu = Prefabricated reinforced concrete belt,
a new type of consolidation cross barried in a stream bed. – Šumarstvo,
XVIII (9-10); 305-325. Summ.
UDK 630*383. 3
704. Popović, Vera: Ispitivanje ekonomske efektivnosti ulaganja u antierozione
radove na području sliva jednog vodotoka = Investigation of economic effectiveness in investment into anti-erosive works in the watershed of a stream. – Šumarstvo, XVIII (9-10); 327-348. Summ.
UDK 630*384
705. Radovanović, Života: Njega sastojina u različitim stadijima uzrasta – jedan
od osnovnih načina podizanja prinosnih mogućnosti naših šuma = Tending
of stands in different growth stages – one of basic ways in establisment of
yield possibilites of our forests. - Šumarstvo, XVIII (9-10); 347-364.
62
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*23
706. Radovčić, Ante: Šume Alžira = Forests in Algeria. – Šumarstvo, XVIII (910); 365-376.
UDK 630*904 (65)
707. Šimunović, Nikola: Stanje rasadnika na području A. P. Vojvodina = Situation in nurseries on the area of A. P. of Voivodina. – Šumarstvo, XVIII (910); 377-387.
UDK 630*232. 3
708. Peno, Milka; Popović, Jelica: Viroza na Pinus nigra Arn. i Pinus silvestris
L. – Prethodno saopštenje = Virosis on Austrian and Scots Pine (Preliminary communication). – Šumarstvo, XVIII (11-12); 399-404. Summ.
UDK 630*444: 174. 7 Pinus sp.
709. Bujukalić, Hajrudin; Beltram, Vladislav: Zaštita bukovih trupaca primjenom biološkog načina sušenja = Protection of beech logs by biologic method of drying. – Šumarstvo, XVIII (11-12); 405-416. Summ.
UDK 630*84
710. Gerzić, Dragan: Prva iskustva u proređivanju sastojina crnog bora na Kremanskim kosama = First experiences in thinnings in Austrian pine forests
on Kremanske kose. – Šumarstvo, XVIII (11-12); 417-429.
UDK 630*242: 174. 7 Pinus
711. Radovčić, Ante: Šumske površine i seča šuma u svetu = Forest areas and felling in the world. – Šumarstvo, XVIII (11-12); 431-440.
UDK 630*904 + 31
1966 (XIX)
712. Knežević, Milutin: Ekonomičnost ljuštenja furnira = Economical utilization
of logs in rotary-cutting veneer. – Šumarstvo, XIX (1-2); 3-15. Summ.
UDK 630*826. 003. 15
713. Marković, Nada; Teržan, Nada; Pjević, Vukosava: Proučavanje hemijskog
sastava drveta različitih vrsta = Investigation of chemical structure of wood
of different species. – Šumarstvo, XIX (1-2); 17-26. Rez.
UDK 630*813
714. Popović, Jelica; Peno, Milka: Verticiliozna infekcija na Acer spp. = Verticillium infection on Acer spp. - Šumarstvo, XIX (1-2); 27-34. Summ.
UDK 630*443
715. Popnikola, Niko: Podela obične breze (Betula verrucosa) na niže sistematske kategorije = Subdivision of common birch (Betula verrucosa) into lower taxonomic classes. – Šumarstvo, XIX (1-2); 34-44. Summ.
UDK 630*176. 1 Betula: 582. 632
716. Hromada, Elegius; Palovič, Jozef: Neki ekonomski problemi korišćenja
šumskog fonda ČSSR = Some economic problems in utilization of growing
stock in Czechoslovak Socialistic Republic. – Šumarstvo, XIX (1-2); 56-67.
UDK 630*622
717. Salkola, J.: Nov način proizvodnje šumskih sadnica u Finskoj primenom Jiffy-pot saksija = New method of forest seedlings production in Finland using
Jiffy-pot flowerpots. – Šumarstvo, XIX (1-2); 68-73.
UDK 630*232. 3
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
63
718. Jovančević, Milorad: Brdski lužnjak – posebna rasa = Mountain pedunculate oak – a particular race. – Šumarstvo, XIX (3-5); 3-15. Summ.
UDK 630*176. 1 Quercus
719. Perović, Božidar: Značaj standardizacije konstrukcija proizvoda na produktivnost rada u industriji nameštaja = Importance of constructions of articles
to the work productivity in furniture industry. – Šumarstvo, XIX (3-5); 1728. Summ.
UDK 684: 011. 4
720. Jevtić, Miloš: Neke aktuelnosti iz silvikulturne prakse na belgijskim Ardenima = Some actualities from silvicultural practice on Belgian Ardennes. Šumarstvo, XIX (35); 43-53.
UDK 630*22
721. Vulović, Bogdan: Dizalica tipa „Tirfor“ = The crane „Tirfor“. - Šumarstvo,
XIX (3-5); 54-58.
UDK 630*377
722. Tucović, Aleksandar; Nikolić, Đorđe: Prilog metodu internog zračenja šumskih vrsta drveća preko fertilnih grana = Contrinution to the method of internal irradiation of forest trees through fertile branches. – Šumarstvo, XIX
(6-8); 3-10. Summ.
UDK 630*161
723. Nikolić, Sreten: Prilog pravilnom definisanju, olakšanju ustanovljenja i primene normi u seči stabala i izradi sortimenata = A contribution to the regular defining, facilitating of establishing and norms application during trees
felling and preparation of assortments. – Šumarstvo, XIX (6-8); 11-17.
Summ.
UDK 630*323. 1/. 4 + 325 (083. 74)
724. Ivkov, Radovan; Kitić, Darinka: Liriodendron tulipifera L. – Silvikulturtne
odlike i mogiućnosti njegove šire introdukcije u nas = Tulip tree, its silvicultural characteristics and possibilities of its broader introduction in our country. – Šumarstvo, XIX (6-8); 19-33. Summ.
UDK 630*176. 1 Liriodendron + 232. 11
725. Golubova, Radmila: Uticaj nekih vrsta oštećenosti stabala na produktivnost
bukovih sastojina = Influence of some kinds of defectivness of trees to the
productivity of beech stands. – Šumarstvo, XIX (6-8); 34-44.
UDK 630*429 + 653
726. Zubović, Jovan: Inventarisanje u šumarstvu = Inventory in forestry. – Šumarstvo, XIX (9-10); 7-12.
UDK 630*524. 6
727. Jovanović, Branislav; Stanković, D.: O jednoj kulturi kestena (Castanea sativa) u podnožju Bukulje = A chestnut plantation (Castanea sativa) in the
foot of the mount Bukulja. - Šumarstvo, XIX (9-10); 13-22. Summ.
UDK 630*221 Castanea
728. Pavić, Jovan: Naknadna toplotna obrada furnirskih listova kao mogućnost
za izradu crvenih bukovih šperploča = Subsequent thermal treatment of veneer sheets as a possibility of manufacturing beech plywood. – Šumarstvo,
XIX (9-10); 23-33. Summ. UDK 630*832. 281
64
Milorad Åijak, Anka Diniõ
729. Tošić, Mihailo: O somatskoj mutaciji jednog stabla jele (Abies alba Mill.) =
Somatic mutation of a fir tree (Abies alba Mill.). - Šumarstvo, XIX (9-10);
51-54. Summ.
UDK 630*174. 7 Abies + 165
730. Kukin, Stojan: Primena pratećeg tehničkog kartona i operacione liste kao
deo tehničke dokumentacije u proizvodnji nameštaja = Application of attending technical cardboard and operational list as a part of technical documentation in furniture production. - Šumarstvo, XIX (9-10); 55-60.
UDK 684
731. Radivojević, Arsen: Prilog istraživanju uzroka pojave lažne srčike u bukve
= Contribution to the investigation of the phenomenon of false heartwood in
beech. – Šumarstvo, XIX (9-10); 61-68.
UDK 630*811
732. Mlinšek, Dušan: Slobodna tehnika gajenja šuma = Free technique of silviculture. - Šumarstvo, XIX (11-12); 3-10. Zsfg.
UDK 630*22
733. Kijametović, Žarko: Iskorišćavanje drveta u proizvodnji mozaik-parketa =
Utilization of wood in the production of mosaic-parquet. – Šumarstvo, XIX
(11-12); 11-20. Summ.
UDK 630*835
734. Zubović, Jovan: Inventarisanje u šumarstvu = Inventory in forestry. – Šumarstvo, XIX (11-12); 21-27.
UDK 630*524. 6
735. Nikolić, Momir; Lubardić, Strahinja: Ispitivanje važnijih fizičkih i mehaničkih svojstava drveta beljike i srčevine gočkog bora = Testing of important
physical and mechanical characteristics of sap and heartwood of pine from
mount Goč. – Šumarstvo, XIX (11-12); 29-38. Summ.
UDK 630*811. 51/. 52 + 812. 1/. 7 Pinus
736. Radulović, Svetislav: Prilog proučavanju pitanja introdukcije vajmutskog
bora na Deliblatskom pesku = Contribution to the investigation of question
of introduction of the Eastern white pine in Deliblato Sands. – Šumarstvo,
XIX (11-12); 39-44. Rés.
UDK 630*232. 1: 582. 475. 4 Pinus strobus
737. Stanković, Danica: Prilog poznavanju fenologije divljeg kestena (Aesculus
hippocastanum L.) = Contribution to the knowledge of phenology of the
common horse-chestnut. – Šumarstvo, XIX (11-12); 53-58.
UDK 630*181. 8 + 176. 1 Castanea
738. Đorđević, Miroljub; Radojčić, Miodrag: Nestanak starih civilizacija kao posledica erozije zemljišta = Disappearence of old civilizations as the consequence of soil erosion. – Šumarstvo, XIX (11-12); 59-72.
UDK 551. 311. 21 + 316. 722
1967 (XX)
739. Gajić, Milovan; Kitić, Darinka: Bukovo-jelove šume (Abieto-Fagetum Jov.)
planine Jastrebac = Beech-fir forests (Abieto-Fagetum Jov.) on the Jastrebac mountain. – Šumarstvo, XX (1-2); 3-10. Summ.
UDK 630*182. 3 Abieto-Fagetum (234. 42 Jastrebac)
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
65
740. Tucović, Aleksandar; Nikolić, Đorđe: Prilog istraživanju radiosenzitivnosti
šumskog drveća - I. Radiosenzitivitet semena Ginkgo biloba L. = A contribution to the reserach of radiosensitivity of forest trees – I. Radiosensitivity
of the seed of Ginkgo biloba L. - Šumarstvo, XX (1-2); 11-13. Summ.
UDK 630*232. 318 + 174. 6
741. Zubović, Jovan: Nacionalno inventarisanje šuma = National inventory in forests. – Šumarstvo, XX (1-2); 15-20.
UDK 630*524. 6
742. Lubardić, Strahinja: Otpor drveta nekih topola pri izvlačenju eksera i zavrtnjeva za drvo = Resistance of wood of some poplar species against pulling
out nails and screws used for wood. – Šumarstvo, XX (1-2); 21-28. Summ.
UDK 630*812. 791: 674. 031. 32
743. Đukić, Miloš: Mehanizovani utovar i istovar drveta = Mechanized loading
and unloading of timber. – Šumarstvo, XX (1-2);29-37.
UDK 630*377
744. Mutibarić, Jovan: Zavisnost zapreminske težine od širine goda kod eurameričkih topola = Dependence of volumetric gravity from width of annual rings of Euroamerican poplars. – Šumarstvo, XX (1-2); 39-46. Summ.
UDK 630*524 + 563
745. Radovčić, Ante: Rezultati utvrđivanja vrijednosti i efekti amortizacije šuma
= Results of determination of value and effects of forest amortization. – Šumarstvo, XX (1-2); 47-54.
UDK 630*64
746. Vučjak, Sreten: Sistematizacija radnih mesta u šumsko-privrednim organizacijama = Systematization of working posts in forest enetrprises. – Šumarstvo, XX (1-2); 57-59.
UDK 630*68
747. Šimunović, Nikola: Sistem zaštitnih šumskih pojaseva u AP Vojvodini =
System of forest shelterbelts in AP Voivodina. – Šumarstvo, XX (1-2); 6067.
UDK 630*266
748. Jovanović, Branislav: Tucović, Aleksandar: Neka zapažanja o nalazištima
Fagus orientalis Lip. u istočnoj Srbiji = Some observations on sites of Fagus orientalis Lip. in eastern Serbia. – Šumarstvo, XX (3-4); 3-15. Summ.
UDK 630*181. 1 Fagus orientalis (497. 1 Srbija)
749. Zubović, Jovan: Inventarisanje u šumarstvu = Inventory in forestry. – Šumarstvo, XX (3-4), 17-24. Summ
UDK 630*524. 6
750. Jevtić, Ljubiša: Pokušaj da se ustanovi stvarna površina sliva koja utiče na
pojavu maksimalnih voda kod bujičnih tokova = An attempt to determine
the actual area of watershed which has influences to the occurence of maximal waters in torrents. – Šumarstvo, XX (3-4); 25-32. Summ.
UDK 551. 482. 215. 7: 627. 14
751. Mihailović, Miodrag; Potrebić, Milan: Kinematika rezanja brusnog zrna i
ugao brušenja kod cilindričnih brusilica = Kinematics of cutting by sand
grains and the angle of sanding by drum sanding machine. – Šumarstvo, XX
(3-4); 33-35. Summ.
UDK 630*829. 13: UDK 621. 925
66
Milorad Åijak, Anka Diniõ
752. Jevtić, Miloš: Kako tretirati izdanačke šume u fazi konverzije = How to treat
coppice woods during the conversion phase. – Šumarstvo, XX (3-4); 37-48.
Rés.
UDK 630*222 + 226
753. Tomić, Dragan: Metod merenja izvršenja plana u industriji nameštaja = Measuring method of the plan realization in furniture industry. – Šumarstvo,
XX (3-4); 49-54UDK 684: 65. 012. 5
754. Šimunović, Nikola: Sistem šumskih pojaseva u Vojvodini = System of forest shelterbelts in Voivodina. – Šumarstvo, XX (3-4); 55-61.
UDK 630*266
755. Janković, Aleksandar: Oblikovanje konture prijemnika = Shaping of air-receiver contour. – Šumarstvo, XX (3-4); 62-66.
UDK 630*832. 13
756. Veligoša, V. S.: Razmeštaj terasa na nagnutim terenima = Disposition of terraces on inclined terrains. – Šumarstvo, XX (3-4); 66-69.
UDK 630*384
757. Nikolić, Danilo: Povodom novog zakona o šumama = On the occasion of
the new Forest law. – Šumarstvo, XX (5-6); 3-15.
UDK 630*931
758. Vujičić, Lazar: Uzdizanje visokokvalifikovanih stručnjaka za potrebe drvne
industrije na Šumarskom fakultetu u Beogradu = Training of University qualified engineers for the needs of wood industry at the Belgrade forestry faculty. – Šumarstvo, XX (5-6); 17-26. Summ.
UDK 630*945. 31: 674: 684
759. Marinković, Pribislav: Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. u rasadnicima i kulturama bora = Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. in pine
nurseries and plantations. – Šumarstvo, XX (5-6); 27-32. Summ.
UDK 630*443. 2 Lophodermium pinastri
760. Nikolić, Sreten: Učestalost zasecanja kao faktor od koga zavisi rentabilnost
smolarenja = Cutting frequency as a the factor on which depends the resin
tapping rentability. – Šumarstvo, XX (5-6); 35-46.
UDK 630*284. 1
761. Šmit, Slobodan; Plavšić, Vera: Problem Fomes annosus (Fr.) Cooke prouzrokovača truleži srčike smrče na Kopaoniku = Problem on fungus Fomes
annosus (Fr.) Cooke, cause of spruce heartwood decay in the mount Kopaonik. – Šumarstvo, XX (5-6); 47-55. Summ.
UDK 630*443
762. Lukić-Simonović, Nada: Promena nekih mehaničkih svojstava u deblu parene i neparene bukovine = Modification of some mechanical properties in
the stem of steamed and unsteamed beechwood. – Šumarstvo, XX (5-6); 5665. Summ.
UDK 630*812. 846: 674. 031. 12
763. Kukin, Stojan: Izrada tehničke dokumentacije za potrebe operativne službe,
izdavanje i praćenje radnih naloga u proizvodnji nameštaja = Elaboration of
technical documentation for needs of operative service, issue and keeping up
of working directions in furniture production- - Šumarstvo, XX (5-6); 66-71.
UDK 684: 65. 014
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
67
764. Todorović, Danilo; Stamenković, Vojislav: Tablice zapremina i pada prečnika za bukvu sa Karaormana = Volumetric and conicity tables of beech trees
in Karaorman (Macedonia). – Šumarstvo, XX (7-8); 3-15. Summ.
UDK 630*524. 13 + 176. 1 Fagus
765. Marović, Radovan: Primena preparata hlordana i sevicina za uništavanje pagusenica obične borove zolje (Diprion pini L.) = Application of preparations hlordan and sevicin for extermination of pine sawfly (Diprion pini L.).
– Šumarstvo, XX (7-8);17-22.
UDK 630*453 + 414
766. Senić, Radomir; Mihajlović, Miodrag: Apsorpcioni ultravioletni spektri
etarskih ulja dobijenih iz nekih domaćih vrsta četinara = Absorptive ultraviolet spectra of essential oils obtained from some autochthonous conifers. Šumarstvo, XX (7-8); 23-28.
UDK 630*866: 543. 42: 535
767. Kopitović, Špiro: Piljevina kao sirovina za proizvodnju ploča iverica uz primenu ljepila „Sinteks“ AT-90 = Sawdust as raw material for production of
particle boards using the glue „Sinteks“ AT-90. – Šumarstvo, XX (7-8); 2939. Zsfg.
UDK 674. 815
768. Soljanik, Ivan: Potreba analize oglednih šumskih kultura u Srbiji = Need of
analysing test forest plantations in Serbia. – Šumarstvo, XX (7-8); 41-49.
Summ.
UDK 630*232
769. Simić, Svetislav; Marković, Marko: Suhovrhost bukovih sastojina na Vrtačelju i mere za saniranje postojećeg stanja = Top-drought in beech stands on
Vratočelj and measures for reclaiming the existing situation. – Šumarstvo,
XX (7-8); 61-68.
UDK 630*48
770. Jovanović, Branislav: Neke fenofaze oraha (Juglans regia L.), bagrema
(Robinia pseudoacacia L.) i jorgovana (Syringa vulgaris L.) u raznim delovima Jugoslavije u periodu od 1952-1961. godine = Some phenological
phases of the English walnut (Juglans regia L.), black locust (Robinia pseudoacacia L.) and common lilac (Syringa vulgaris L.) in different parts of
Yugoslavia during the period 1952-1961. – Šumarstvo, XX (9-10); 3-20.
Rés.
UDK 630*181. 8 Juglans + Robinia + Syringa
771. Karapanœić, Đorđe: Prilog korišćenju trendova = Contribution to the use of
trends. – Šumarstvo, XX (9-10); 21-24. Rés.
UDK 51
772. Živojinović, Dragutin: Ugroženost šuma Deliblatskog peska od požara =
The forest endangerment from fire in Deliblato Sands. – Šumarstvo, XX (910); 25-37. Rés.
UDK 630*431
773. Martinović, Milica: Cercospora insulana (Saccardo) Chupp and Müller na
ukrasnoj biljci Limonium sinuatum (L.) Mill. = Parasite Cercospora insulana (Saccardo) Chupp and Müller on decorative plant Limonium sinuatum
(L.) Mill. – Šumarstvo, XX (9-10); 39-43. Summ.
UDK 630*443. 635. 9
68
Milorad Åijak, Anka Diniõ
774. Damjanović, Svetislav: Potrošnja drveta kao činilac šumarske politike =
Wood consumption as the factor of forest politics. – Šumarstvo, XX (9-10);
45-50.
UDK 630*71
775. Janković, Aleksandar; Potrebić, Milan: Uticaj koncentracije karbamid-formaldehidnog lepka na čvrstoću lepljenja = The effect of the concentartion
of carbamide-formaldehyd adhesive on gluing resistance. – Šumarstvo, XX
(11-12); 3-9. Summ
UDK 630*824
776. Velašević, Velizar: Određivanje dimenzija šumskih snegobranih pojaseva =
Forest snowbreaks belts sizing. – Šumarstvo, XX (11-12); 11-19. Summ.
UDK 630*266
777. Tucović, Aleksandar; Jovanović, Milutin: Ispitivanje uticaja samooprašivanja na zametanje, kvalitet plodova i vitalnost jednogodišnjih biljaka veza
(Ulmus effusa Willd.) = Investigation of the influence of self-pollination, to
the fructification and vitality of one-year plants of elm (Ulmus effusa Willd.). - Šumarstvo, XX (11-12); 21-25. Summ.
UDK 630*181. 521 + 176. 1 Ulmus effusa
778. Purić, Olga: Čempres (Cupressus sempervirens L.) u Beogradu = Cypress
tree (Cupressus sempervirens L.) in Belgrade. – Šumarstvo, XX (11-12);
27-32. Summ.
UDK 630*174. 7 Cupressus sempervirens (- 2 Beograd)
779. Šoć, Branko; Šekularac, Mileta: Određivanje stanja uravnoteženosti i uravnotežene sječe u prebirnim šumama = Determination of the balance state
and balanced cutting in selection forests. – Šumarstvo, XX (11-12); 31-37.
UDK 630*30
1968 (XXI)
780. Jović, Nikola: Vertikalni raspored zemljišnih tvorevina na Kopaoniku =
Vertical disposition of the soil formations on the Kopaonik Mt. – Šumarstvo, XXI (1-2); 7-16. Rés.
UDK 630*114. 44 (232. 42 Kopaonik)
781. Nikolić, Sreten: Naprava za obeležavanje elemenata podseka i definitivnog
prereza = A device for marking undercut elements and definite cut. - Šumarstvo, XXI; (1-2); 17-22.
UDK 630*321
782. Kolić, Borislav: O dinamici topljenja snega = About the dynamic of the
snow melting. - Šumarstvo, XXI (1-2); 23-28.
UDK 551: 578. 46
783. Martinović, Milica: Uvenuće petunije (Petunia hybrida) = Withering of petunia (Petunia hybrida). – Šumarstvo, XXI (1-2); 29-30.
UDK 635. 9: 582. 951. 4
784. Tošić, Branimir: Tehnička rešenja i ekonomska efektivnost mehanizacije u
šumarstvu = Technical solutions and of economic efficiency of the mechanization in forestry. – Šumarstvo, XXI (1-2); 37-48.
UDK 630*36
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
69
785. Gajić, Milovan: Prilog građi flore Srbije = Contribution to the material for
the flora of Serbia- -Šumarstvo, XXI (1-2); 55-56.
UDK 581. 9 (497. 1 Srbija)
786 Poncet, G. A.: Problemi i perspektive u vezi sa bilansom vode i planinskih
slivova = Problems and perspectives. . - Šumarstvo, XXI (1-2); 60-65.
UDK 630*116
787. Lujić, Radomir: Radovi na melioraciji peskova u SSSR = Works on the
sand reclamation in USSR. – Šumarstvo, XXI (1-2); 67-74.
UDK 630*114. 462:237 (47)
788. Popović, Vladislav: Optimalni broj dislokacija žičano-užetne naprave Lasso-cabel = Optimum number of dislocations of the mechanized cable of the
cable-rope device Lasso-cabel. - Šumarstvo, XXI (3-4); 7-16.
UDK 630. 377. 2: 686. 33
789. Vukićević, Emilija: Šibljaci jorgovana (Syringa vulgaris L.) na planini Goču = Lilac shrubs (Syringa vulgaris L.) in the mount Goč. – Šumarstvo,
XXI (3-4); 17-23. Summ.
UDK 630*182. 3 Syringa vulgaris (234. 42 Goč)
790. Tomanić, Lazar: Uporedna istraživanja produktivnosti jele u subasocijacijama Abieto-Fagetum galietosum i Abieto-Fagetum drymetosum bukovojelovih šuma na Goču = The comparative investigations of the fir productivity in subassociations Abieto-Fagetum galietosum and Abieto-Fagetum
drymetosum in the beech-fir forests on the Goč mountain. – Šumarstvo,
XXI (3-4); 25-32. Rés.
UDK 630*624 + 182. 3 (234. 42 Goč)
791. Simeunović, Dušan: Stanje i problemi šumarskih fakulteta Jugoslavije =
The state and problems of forestry faculties in Yugoslavia. – Šumarstvo,
XXI (3-4); 33-44.
UDK 630*945. 31 (497. 1)
792. Đorović, Miroljub: Oticanje i zemljišni gubici u brdsko-planinskim slivovima =Running off and soil losses in hill-mountain catchment bassins. – Šumarstvo, XXI (3-4); 59-64.
UDK 630*116. 23
793. Jevtić, Miloš: 10 godina postojanja i rada oglednog dobra Šumarskog fakulteta u Beogradu = 10 years of existence and activity of - Šumarstvo, XXI (34); 65-70.
UDK 630*945. 3
794. Stamenković, Vojislav: Šumarstvo Savezne republike Nemačke – Forestry economy of the Federal Republic of Germany. – Šumarstvo, XXI (3-4); 71-81.
UDK 630*904 (403. 1)
795. Doležal, Bohumil: Prilog poznavanju čehoslovačke šumske privrede, sa naročitim osvrtom na uređivanje šuma = Contribution to the knowledge of
Czechoslovak forest economy with particular regard at the forest management. – Šumarstvo, XXI (5-6); 3-16.
UDK 630*904 + 61 (437)
796. Janković, Aleksandar: Tehnološko podešavanje mašina u finalnoj mehaničkoj obradi drveta = Technological adjustment of machines in the final mechanical woodworking. – Šumarstvo, XXI (5-6); 17-31.
UDK 630*832. 11
70
Milorad Åijak, Anka Diniõ
797. Banković, Tomislav: Mogućnost primene mehanografskih sredstava u drvnoj industriji = Possibility for application of punched-card devices in woodworking industry - Šumarstvo, XXI (5-6); 41-49.
UDK 674
798. Simić, Svetislav: Propisivanje konverzionih radova u nekim tipovima izdanačkih šuma = Regulation of conversion works in some types of coppice forests. – Šumarstvo, XXI (5-6); 50-53.
UDK 630*222 + 226
799. Vladisavljević, Svetislav: Podizanje četinara na Staroj planini = Afforestation with conifers on Stara planina Mt. – Šumarstvo, XXI (5-6); 54-56.
UDK 630*232 + 174. 7
800. Dukić, Gojko: Nova mašina za koranje oblovine = New machine for rotary
process of round timber. – Šumarstvo, XXI (5-6); 57-60.
UDK 630*361
801. Jovančević, Milorad: Brdski lužnjak – posebna rasa (II) (Rano testiranje genetsko-fizioloških osobina) = Mountain pedunculate oak – particular race
(II). – Šumarstvo, XXI (5-6); 3-18. Rés.
UDK 630*176. 1 Quercus
802. Gajić, Milovan: Značaj korovskih fitocenoza i pojasa topolovih i vrbovih
šuma za zaštitu zemljanog nasipa na levoj obali Save kod Sremske Mitrovice = The significance of weed phytocoenoses and the zone of poplar and
willow forests for the protection of earth embankment on left riverbank of
Sava near the Sremska Mitrovica town. – Šumarstvo, XXI (7-8); 17-26. Zsfg.
UDK 581. 526: 630*265 + 11. 64
803. Potrebić, Milan; Mihailović, Miodrag: Rapavost površine brušenog drveta
na cilindričnoj brusilici sa oscilacijama valjka i bez njih = Surface roughness of wood ground on a cylindrical grinding machine with or without
oscillations of cylinders. - Šumarstvo, XXI (7-8); 25-32; Summ.
UDK 630*825. 73 + 829
804. Mlinšek, Dušan: Prebirno gazdovanje = Selection management. – Šumarstvo, XXI (7-8); 33-40.
UDK630*61/. 62
805. Tomanić, Lazar: Prilog pitanju visine taksacione granice u prebirnim šumama = A contribution to the question of the extent of the forest estimation limit in selection forests. – Šumarstvo, XXI (7-8); 41-46. Rés.
UDK 630*524. 6
806. Bojović, Dušan: Sastav, rasprostranjenje i stanje populacija makrofaune na
širem području Đerdapa = Composition, distribution and state of the macrofauna on broader area of the Đerdap. – Šumarstvo, XXI (7-8); 47-57.
UDK 591. 9
807. Šoć, Branko; Šekularac, Mileta; Šoć, Vasilije: Izračunavanje vrijednosti šuma = Calculation the value of forest. – Šumarstvo, XXI (7-8); 59-62.
UDK 630*652
808. Janković, Aleksandar; Marinković, Pavle: Istraživanje zapreminske težine i
ugla prirodnog nagiba piljevine = An investigation of volume weight and
the natural slope angle in sawdust. - Šumarstvo, XXI (9-10); 5-13.
UDK 630*839. 83 + 812. 31
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
71
809. Jovanović, Branislav: Prilog poznavanju šume sladuna-cera (Quercetum
farnetto-cerris) u okolini Prištine = A contribution to the knowledge of
Hungarian and Turkey oak forests (Quercetum farnetto-cerris) in the surroundings of Priština. – Šumarstvo, XXI (9-10); 15-21. Summ.
UDK 630*182. 3 Quercetum farnetto-cerris
810. Popnikola, Niko: Uticaj starosti matičnih stabala sa kojih su uzete plemke
na uspeh heterovegetativnog razmnožavanja nekih četinara iz roda Pinus =
Influence of age of parent trees from which grafts were taken to the success
of heterovegetative reproduction of some conifers of pine genus. – Šumarstvo, XXI (9-10); 23-31. Summ.
UDK 630*165
811. Stamenković, Vojislav; Todorović, Danilo: Analitička predstava zavisnosti
nekih ekoloških činilaca i rastenja biljaka = Analytical representing of dependance of some ecological factors and growth of plants. – Šumarstvo,
XXI (9-10); 33-41. Summ.
UDK 630*561/. 562 + 18
812. Šimunović, Nikola: Korišćenje vrba pri podizanju zaštitnih šumskih pojaseva = Use of willows at the establishing of forest shelterbelts. – Šumarstvo,
XXI (9-10); 49-53.
UDK 630*266 +176. 1 Salix
813. Veljković, Velimir: Ogledi sa unošenjem vajmutovog bora u izdanačke šume Kosova i Metohije = Experiments with introduction of the Eastern white
pine into coppice forests in Kosovo and Metohija. – Šumarstvo, XXI (9-10);
54-62.
UDK 630*232. 1 + 176. 1 Pinus strobus + 222
814. Petrović, Mihailo: Termiti – značaj i mogućnost njihovog rasprostranjenja =
Termites – importance and supression possibility of their dispersal. – Šumarstvo, XXI (9-10); 62-65.
UDK 630*845
815. Šljivovački, Sava; Drakulić, Jovan; Živojinović, Dragutin: Deliblatski pesak
1818-1968 – Značajan jubilej našeg šumarstva =Deliblato shifting sand
from 1818 to 1968 - A significant jubilee of our forestry. – Šumarstvo, XXI
(11-12); 5-11. Summ.
UDK 630*904 Deliblatska peščara
816. Jovanović, Branislav; Jovanović, Stevan; Valčić, Vojislav: Prilog individualnoj selekciji hrastova u SR Srbiji = A contribution to individual selection of
oaks in Serbia. – Šumarstvo, XXI (11-12); 13-34. Summ
UDK 630*165. 6 Quercus (497. 1 Srbija)
817. Vujičić, Lazar: Primena rasporednih metoda kod izrade operativnih programa radnih mašina = Implementation of stepping stone methods in making
operative programs of working machines. – Šumarstvo, XXI (11-12); 3550. Summ.
UDK 630*832. 11: 65. 015. 11
818. Banković, Tomislav: Mogućnosti primene plastičnih elemenata u proizvodnji građevinske stolarije i nameštaja = Possibilities in implementing plastic
elements in the manufacture of doors, windows and furniture. – Šumarstvo,
XXI (11-12); 51-58. Summ.
UDK 684: 674. 816
72
Milorad Åijak, Anka Diniõ
819. Đuranović, Žarko: Rentabilnost proizvodnje drveta u plantažama = Profitability of wood production in plantations. – Šumarstvo, XXI (11-12);61-68.
UDK 630*238 + 651
820. Petrović, Mihailo: Lyctidae – razarači beljike drveta = Lyctidae – the sapwood destroying insects. – Šumarstvo, XXI (11-12); 69-72.
UDK 630*145. 7 + 845
1969 (XXII)
821. Šimunović, Nikola: Abrazija u zoni akumulacije HE Đerdap i mere za njeno
suzbijanje = Abrasion in accumultion zone of HPS Đerdap and measures
for its control. – Šumarstvo, XXII; (1-2); 5-18. Zsfg.
UDK 435. 2
822. Uvalić-Tomić, Zagorka: Jedan slučaj jednodomosti kod ive (Salix caprea
L.) = A case of monoecism at goat willow (Salix caprea L). – Šumarstvo,
XXII (1-2); 21-26. Summ.
UDK 630*176. 1 Salix caprea: 581. 145. 1
823. Aleksov, Ivan: Određivanje optimalnih poizvodnih površina uslov za racionalnu organizaciju rada u fabrikama ploča iverica =Determination of optimal productive areas as condition of a rational work organization in particle
board plants. – Šumarstvo, XXII (1-2); 27-39. Summ
UDK 630*832. 14 + 862. 2
824. Purić, Olga: Dve alohtone vrste u dendroflori Beograda (Tilia americana L.
i Tamarix pallasii Desv.) = Two allochtonous species in the dendroflora of
Belgrade (Tilia americana L. and Tamarix pallasii Desv.). – Šumarstvo,
XXII (1-2); 41-46. Summ.
UDK 630*176. 1 Tilia tomentosa + Tilia pallasii
825. Stamenković, Vojislav: Određivanje prirasta i prinosa šumskih sastojina korišćenjem elektronske računske mašine = Determination of increment and
yield in forest stands by utilization of electronic calculating machine. – Šumarstvo, XXII (1-2); 47-59.
UDK 630*56: 681. 3
826. Đorđević, Radenko: Ekonomsko-finansijska osnova gazdovanja u šumskoprivrednoj osnovi = Economic-financial basis of management in forest-economical plan. – Šumarstvo, XXII (1-2); 61-67.
UDK 630*62 + 64
827. Petrović, Mihailo: Apate monachus F. – jedna od najznačajnijih vrsta iz familije Bostrychidae = Apate monachus F. – one of the most significant species from the family Bostrychidae. – Šumarstvo, XXII (1-2); 69-71.
UDK 630*844. 2
828. Tošić, Branimir: Odvodnjavanje šumskih puteva propustima otvorenog tipa
= Drainage of forest roads by open type gutters. – Šumarstvo, XXII (3-4); 322. Rés.
UDK 630*385
829. Bojanin, Stevan: Ovisnost proizvodnosti rada o utrošku vremena zarezivanja bjeljenica kod srbijanske metode smolarenja = Dependance of work
productivity upon duration of cutting faces at Serbian turpentining method.
– Šumarstvo, XXII (3-4); 23-36. Summ.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
73
UDK 630*284
830. Jovanović, Slavko: Obračun rentabiliteta plantaža topola sa poljoprivrednim međukulturama = Calculation of profitability of poplar plantations with
agricultural intercrops. – Šumarstvo, XXII (3-4); 37-42.
UDK 630*261 + 651
831. Radovanović, Svetislav: Utvrđivanje optimalne varijante godišnjeg plana u
radnoj organizaciji u šumarstvu = Determination of the optimal variant of
annual plan in organization in forestry. - Šumarstvo, XXII (3-4); 43-49.
Summ.
UDK 630*903
832. Gigov, Aleksandar: Bagremar postoji kao fitocenoza = Black locust forest
exists as the phytocoenosis. – Šumarstvo, XXII (3-4); 66-68.
UDK 630*188 + 176. 1 Robinia
833. Knežević, Milutin: Način izražavanja zakrivljenosti trupaca i njen uticaj na
procenat iskorišćenja = Method of expressing the crook and its influence to
the percentage of utilization. – Šumarstvo, XXII (5-6); 3-17. Summ.
UDK 630*852. 11
834. Ćirić, Milivoj: O nekim odnosima između matičnog supstrata, zemljišta i
vegetacije u prirodnim šumama = On relationship between parent substratum, soil and vegetation in natural forests. – Šumarstvo, XXII (19-24).
Summ.
UDK 630*18
835. Klepac, Dušan: Značenje i uloga šuma u budućnosti = Significance and role
of forests in the future. – Šumarstvo, XXII (5-6); 25-32.
UDK 630*906
836. Kolić, Borislav: Merenje intenziteta osvetljenja u nekim šumskim fitocenozama na Goču i Debelom lugu = Measuring of the illumination intensity in
some forest phytocoenoses on Goč Mt and in Debeli lug. – Šumarstvo,
XXII (5-6); 33-42.
UDK 551. 521. 16: 630*182. 3
837. Blagojević, Dušan: Neki pokazatelji razvoja šumske privrede Autonomne
pokrajine Vojvodine posle II. svetskog rata = Some indicators of development of forest economy in Autonomous Voivodina after the second world
war. – Šumarstvo, XXII (5-6); 43-52.
UDK 630*903
838. Kovačević, Josip: Šumska staništa našeg kontinentalnog područja = Forest
habitats in our continental region. – Šumarstvo, XXII (5-6); 55-60.
UDK 630*181. 1
839. Erdeši, Josip: Pucanje stabala i mikrobiološki metabolizam drvenastih vrsta
– Prethodno saopštenje = Frost shake and microbial metabolism of trees –
Brief summary. – Šumarstvo, XXII (7-8); 3-19. Summ.
UDK 630*422
840. Nikolić, Sreten: Obaranje stabala u svetlosti tehničke mehanike = Felling of
trees in the light of technical mechanics. – Šumarstvo, XXII (7-8); 21-27.
UDK 630. 323. 1
841. Jović, Nikola: Zemljišta pod zajednicom smrče (Piceetum excelsae serbicum) na granitoidnim stenama Kopaonika = Soils under spruce association
74
Milorad Åijak, Anka Diniõ
on the granitoid rocks of Kopaonik mountain. – Šumarstvo, XXII (7-8); 2933. Summ.
UDK 630*114. 44 + 182. 3 Piceetum excelsae serbicum
842. Radovanović, Živorad: Etatizam i biološka proizvodnja u šumarstvu = Etatism and biological production in forestry. – Šumarstvo, XXII (7-8); 35-40.
Zsfg.
UDK 630*903
843. Perović, Božidar: Površine generalnog plana preduzeća za preradu drveta =
Areas of the general plan of the wood working enterprise. – Šumarstvo,
XXII (7-8); 41-46.
UDK 630*832. 11
844. Grujić, Dragoslav: Štete od osa drvenarica (Siricidae) na području uže Srbije
= Injuries caused by Siricidae wasps in the area of Serbia. –Šumarstvo,
XXII (7-8); 47-50. Summ.
UDK 630*453: 595. 793. 3
845. Jović, Dušan: Dvoulazne zapreminske tablice za muniku na Koritniku i Koœa Balkanu =
Two way volume tables for whitebark pine on Koritnik and Koœa Balkan. – Šumarstvo, XXII (7-8); 51-57.
UDK 630*524. 15
846. Knežević, Milutin: Način izražavanja pada prečnika trupaca za potrebe mehaničke prerade drveta = Method of expressing the conicity oflogs for mechanical conversion. – Šumarstvo, XXII (9-10); 3-13. Summ.
UDK 630*832. 10 + 524. 14
847. Stilinović, Slobodan; Tucović, Aleksandar: Proučavanje nekih svojstava semena papiraste breze (Betula papyrifera Marsh.) sa Oplenca = Study of some paper birch seed properties (Betula papyrifera Marsh.) from Oplenac. –
Šumarstvo, XXII (9-10); 15-23- Summ.
UDK 630*232. 318 + 176. 1 Betula
848. Janković, Aleksandar: Odnos hrapavosti i krupnoće brusnih zrna kod brušenja drveta = Relationship roughness and largeness of grinding grains at
wood grinding. – Šumarstvo, XXII (9-10); 25-31.
UDK 630*812 + 829
849. Gajić, Milovan: O jednoj novoj asocijaciji bukovo-jelovih šuma (Carpino
betuli-Abieti-Fagetum ass. nova) u Srbiji = About a new association of beech-fir forests (Carpino betuli-Abieti-Fagetum ass. nova) in Serbia. – Šumarstvo, XXII (9-10); 33-37. Summ.
UDK 630*182. 3
850. Lukić-Simonović, Nada: Dinamika pojivosti sušene i nesušene bukovine i
brestovina = Dynamics of water absorption in both dried and green beech
and elm wood. – Šumarstvo, XXII (9-10); 39-45. Summ.
UDK 630*812. 22
851. Petrović, Nenad: Ogledi suzbijanja imele (Viscum album var. abietis) u jelovim sastojinama na Goču = Experiments with controling the mistletoe
(Viscum album var. abietis) in European fir stands on Goč Mt. – Šumarstvo,
XXII (9-10); 47-50.
UDK 630*442. 2 Viscum album
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
75
852. Martinović, Milica; Grujičić, Gavrilo: Uticaj nematoda roda Pratylenchus
na pojavu i jačinu Fusarium - uvenuća na Dianthus caryophyllus = Influence of Nematodes from genus Pratylenchus upon appearence and extent of
Fusarium – withering on Dianthus caryophyllus. – Šumarstvo, XXII (910); 51-58. Summ.
UDK 595. 1
853. Jovanović, Branislav; Tucović. Aleksandar: Resinteza sive topole – Populus
x canescens Sm. f. fraxinoides = Resynthesis of grey poplar Populus x canescens Sm. f. fraxinoides. – Šumarstvo, XXII (11-12) 5-11. Summ.
UDK 630*165
854. Kolić, Borislav; Jovanović, Stevan: Određivanje odnosa šumskih vrsta drveća prema svetlosti jednom novom metodom maršrutnog merenja intenziteta
osvetlenja = Determination of relations of forest trees spp. to light by the
new method of itinerary measuring of light intensity. – Šumarstvo, XXII
(11-12); 13-21. Summ.
UDK 630*181. 21
855. Miščević, Vladimir; Stamenković, Vojislav: Proizvodnost sastojina hrasta
kitnjaka (Q. sessiliflora) na oglednom polju Debeli lug = Productivity of
sessile oak (Q. sessiliflora) stands at the experimenmtal plot Debeli lug. –
Šumarstvo, XXII (11-12); 23-33. Zsfg.
UDK 630*524 + 228. 2
856. Timotijević, Ratko: Osvrt na problem zamene košaraste paraboličnom krivinom = Review at the problem of exchange of the basket-like curve by parabolic one. – Šumarstvo, XXII (11-12); 35-41.
UDK 515. 525: 516. 2
857. Jevtić, Miloš: Komplementarna sadnja smrče pri osnivanju kultura četinara
brzog rasta = Complementary spruce planting at establishing fast-growing
conifer plantations. - Šumarstvo, XXII (11-12); 43-45.
UDK 630*232. 3 + 174. 7
858. Mutibarić, Jovan: Istraživanje varijacija vlage u sveže oborenom vrbovom
drvetu = Investigation of moisture variation in fresh felled willow wood. –
Šumarstvo, XXII (11-12); 47-52. Summ.
UDK 630*325
859. Teržan, Nada: Proučavanje hemijskog sastava zelenog tkiva i tkiva lažnog
srca bukve = Study of chemical composition of green tissue and false heartwood of beech wood. – Šumarstvo, XXII (11-12); 58-61.
UDK 630*811. 22 + 813
1970 (XXIII)
860. Dekanić, Ivo: Šumsko-uzgojna svojstva poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) = Silvicultural characters of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl). – Šumarstvo, XXIII (1-2); 3-9. Summ.
UDK 630*181 + 176. 1 Fraxinus angustifolia
861. Aussenac, Gilbert: Uticaj šumskog pokrivača na padavine = Influence of
the forest cover upon precipitations. – Šumarstvo, XXIII (1-2); 11-14.
UDK 630*181. 2
76
Milorad Åijak, Anka Diniõ
862. Tucović, Aleksandar; Stilinović, Slobodan: Tri nove vrste američkih belih
hrastova (Quercus macrocarpa Michx, Quercus bicolor Willd. i Quercus
lyrata Walt.) novih za alohtonu dendrofloru Srbije = Three new species of
American white oaks i. e. bur oak (Quercus macrocarpa Michx), swamp
white oak (Q. bicolor Willd) and overcup oak (Q. lyrata Walt.) which are of
interest to alochtonous dendroflora of Serbia. – Šumarstvo, XXIII (1-2); 1527. Summ.
UDK 630*176. 1 Quercus
863. Đorđević, Miroljub: Međusobni odnosi evapotranspiracionih zahteva pojedinih biljnih formacija i njihovi faktori = The interrelationships among evapotranspiration requierements of certain plant formations and their factors. Šumarstvo, XXIII (1-2); 35-43.
UDK 630*161 + 181. 2
864. Dobrivojević, Srboljub: Pokušaj utvrđivanja minimalne veličine šumskog
gazdinstva – uslov za gazdovanje u sadašnjm periodu = The attempt of
establishing minimal size of forest enterprise – condition for managing in
present period. - Šumarstvo, XXIII (1-2); 44-50.
UDK 630*643
865. Pecović, Miroljub: Neka iskustva stečena u radu na korišćenju traktora u
skupljanju i privlačenju drvnih sortimenata = Some experiences acquired in
work on tractor use at gathering and hauling of wood assortements. . - Šumarstvo, XXIII (1-2); 51-61.
UDK 630*375
866. Pjević, Vukosava: Proučavanje hemijskog sastava reakcionog drveta bukve
– Fagus moesiaca = Study of the chemical composition of reaction wood of
the beech – Fagus moesiaca. – Šumarstvo, XXIII (1-2); 62-65.
UDK 630*811. 22 + 813
867. Venet, J.: Izvođenje prethodnog obeležavanja odabranih stabala na nezi šuma = Realization of previous marking of chosen trees at forest tending. –
Šumarstvo, XXIII (3-4); 3-11.
UDK 630*245
868. Peno, Milka; Plavšić, Vera; Popović, Jelica: Pojava apopleksije na Pinus
spp. = Apoplexy on Pinus spp. – Šumarstvo, XXIII (3-4); 13-22. Summ.
UDK 630*443: 582. 475
869. Lukić-Simonović, Nada: Analiza bubrenja i utezanja kod brestovine i bukovine = Analysis ofg swelling and shrinking of elm- and beechwood. – Šumarstvo, XXIII (3-4); 23-30. Summ.
UDK 630*812. 214: 674. 031. 12 + 17
870. Lubardić, Strahinja; Nikolić, Momir: Uticaj širine goda i procenta učešća
kasnog drveta na neka fizička i mehanička svojstva gočkog bora = Influence
of the annual ring width and the percentage of the summer wood participation upon some physical and mechanical properties of Goč pine. – Šumarstvo, XXIII (3-4); 31-40. Summ.
UDK 630*811. 4 + 812. 1/. 7: 674. 032. 16
871. Lazarević, Milorad: Iverolit proizvodnja – novina u jugoslovenskoj drvnoj
industriji = Iverolit production – innovation in Yugoslav timber products industry. - Šumarstvo, XXIII (3-4); 41-46.
UDK 674. 81
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
77
872. Kopitović, Špiro: Vodootporne šper ploče tipa »Oplata« = Water-repellent
plywood »Oplata«. – Šumarstvo, XXIII (3-4); 46-49. Zsfg.
UDK 630*832. 2
873. Nikolić, Momir: O formiranju režima rošenja za bukovinu = On the formation of spray coating regime for beechwood. - Šumarstvo, XXIII (3-4); 5159.
UDK 674. 045 + 031. 12
874. Bojović, Dušan: Zaštita šumskih kultura od divljači = Protection of forest
plantaions from game. – šumarstvo, XXIII (3-4); 60-65.
UDK 630*451 + 232. 4
875. Potrebić, Milan: Šumarstvo Norveške = Forest of Norway. – Šumarstvo,
XXIII (3-4); 73-82.
UDK 630*904 (481)
876. Pintarić, Konrad: Konzerviranje semena Pančićeve omorike (Picea omorica Panč.) u hermetički zatvorenim posudama i uticaj starosti na klijavost =
Preservation of the Serbian spruce (Picea omorica Panč.) seed in hermetically closed containers and the influence of the age at germinability. - Šumarstvo, XXIII (5-6); 3-12. Zsfg.
UDK 630*232. 3 + 174. 7 Picea omorika
877. Vidaković, Mirko: Neke sugestije za oplemenjivanje šumskog drveća u nas
= Certain suggestions for the cultivation of forest trees in our country. – Šumarstvo, XXIII (5-6); 13-19. Summ.
UDK 630*165
878. Stamenković, Vojislav; Miščević, Vladimir: Razvoj i prirast kulture topole
(cl. I-214) u dolini Crne reke na oglednom dobru Debeli lug = Development
and increment of the poplar cl. I-214 in the valley of Crna reka in the research station Debeli lug. - Šumarstvo XXIII (5-6); 21-34. Zsfg.
UDK 630*561/. 562 + 228. 7 Populus
879. Gajić, Milovan: Asocijacija Querceto-Carpinetum serbicum Rudski u svetlosti novih istraživanja u Srbiji = Association Querceto-Carpinetum serbicum Rudski in the light of new invetigations in Serbia. – Šumarstvo, XXIII
(5-6); 35-42. Summ.
UDK 630*182. 3
880. Tucović, Aleksandar, Stilinović, Slobodan: Uporedna analiza generativnog
potomstva matičnih stabala Betula papyrifera Marsh. sa Oplenca = Comparative analysis of the progenies of mother stems of Betula papyrifera
Marsh. from Oplenac. – Šumarstvo, XXIII (5-6); 43-51. Summ.
UDK 630*165. 7 + 176. 1 Betula
881. Tošić, Branimir: Neka tehnička rešenja mehanizacije i racionalizacije u šumarstvu = Some technical solutions of mechanization and racionalization in
forestry. – Šumarstvo, XXIII (5-6); 53-66.
UDK 630*36
882. Kukin, Stojan: Organizacija rada brušenja iverastih ploča na trocilindričnim
brusilicama = Organization of work at the grinding of particle boards on
three-cylinder grinding machine. – Šumarstvo, XXIII (5-6); 67-72.
UDK 630*832. 2: 621. 923. 1
78
Milorad Åijak, Anka Diniõ
883. Milosavljević, Ratibor: O nekim pitanjima primene insekticida iz vazduha =
About some questions of the insecticides application from the air. - Šumarstvo, XXIII (5-6); 73-74.
UDK 630*414
884. Nikolić, Sreten: Prilog izračunavanju opštih normi seče i izrade u diferenciranju radova = Contribution to the calculation of general felling and working up norms and to the differentiation of working conditions. – Šumarstvo, XXIII (7-8); 3-15. Summ.
UDK 630*312 + 352
885. Lukić-Simonović, Nada: Prilog proučavanju fizičkih osobina poljske brestovine (Ulmus campestris) = Contribution to the study of physical characteristicsof the field elm (Ulmus campestris). – Šumarstvo, XXIII (7-8); 1729. Summ.
UDK 630*812: 674. 031. 17
886. Radovanović, Živorad: Analiza razvitka šumske vegetacije u odjelu 77 i
80B/81A gospodarske jedinice »Nemila – Bistričak« u periodu od 80 godina = Analysis of evolution of forestry vegetation in the sectio 77 and 80B/
81A in management unit »Nemila – Bistričak« during the period of 80 years. – Šumarstvo, XXIII (7-8); 31-44. Summ.
UDK 630*904
887. Purić, Olga: Lagerstroemia indica L. u Beogradu i njen hortikulturni značaj
= Lagerstroemia indica L. in Belgrade and its horticultural importance. –
Šumarstvo, XXIII (7-8); 43-48. Summ.
UDK 635. 977. 6 Lagerstroemia indica
888. Tanasković, Srđan; Vulović, Bogdan: Neki problemi modernizacije eksploatacije šuma = Some problems of modernization in forest exploitation = Šumarstvo, XXIII (7-8); 49-56.
UDK 630*30
889. Miralem, Asim: Stručni kadrovi u šumarstvu i drvnoj industriji = Trained
personnel in forestry and timber products industry. – Šumarstvo, XXIII (5763).
UDK 630*961: 674
890. Nikolić, Momir: Privremena zaštita bukovog drveta rošenjem = The provisional protection of beechwood by spraying. – Šumarstvo, XXIII (7-8); 6576. Summ.
UDK 674. 031. 12 + 045
891. Šimunović, Nikola: Ispitivanje ekonomičnosti proizvodnje vrbovine = Investigation of the rentability of production of willow-wood. – Šumarstvo,
XXIII (9-10);3-16. Zsfg.
UDK 630*238 + 651
892. Popnikola, Niko; Miloševa, Nada: Kvantitativne i kvalitativne karakteristike plodova kestena (Castanea sativa Mill.) kao polazna baza za njegovu
selekciju = Quantity and quality of chestnut fruits (Castana sativa Mill.) as
initial points for its breeding. – Šumarsvo, XXIII (9-10); 17-35. Summ.
UDK 630*23
893. Peno, Milka, Popović, Jelica; Plavšić, Vera: Patogene odlike vrsta iz roda
Fusarium značajnih u proizvodnji reprodukcionog materijala Pinus spp. =
Pathogenic characteristics of species from the genus Fusarium significant
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
894.
895.
896.
897.
898. .
899.
900.
901.
902.
903.
79
in the production of reproductive material of Pinus spp. – Šumarstvo, XXIII (9-10); 37-44.
UDK 630*443 + 232. 2 Pinus
Vulović, Bogdan; Mlađenović, Branko: Ekonomičnost cepanja drveta hidrauličnim mehanizmom za cepanje tipa HSE-S Belišće = Rentability of wood
cleaving with hydraulic cleaving mechanism type HSE-S Belišće. . - Šumarstvo, XXIII (9-10); 45-51.
UDK 630*363
Gajić, Milovan; Kilibarda, Miloš: Zavisnost pojave lekovitog i aromatičnog
bilja od tipa fitocenoze na planini Rudniku u Srbiji = The dependance of the
occurrence of medicinal and aromatic herbs of the plant association type on
the Rudnik mountain in Serbia. – Šumarstvo, XXIII (9-10); 53-60. Rés.
UDK 633. 88: 182. 3
Petrović, Ljubomir: O nekim pitanjima reforme Šumarskog fakulteta u Beogradu = About some questions concerning the reform of Faculty of Forestry
in Belgrade. – Šumarstvo, XXIII (9-10); 75-80.
UDK 630*945. 3
Stilinović, Slobodan; Tucović, Aleksandar: Kultura taksodijuma kod Bačke
Palanke i njen značaj za očetinjavanje plavnih staništa naše zemlje = The
culture of the bald cypress near Bačka Palanka and its importance for the introduction of conifers on floodplains in our country. – Šumarstvo, XXIII
(11-12); 3-11. Summ.
UDK 630*228. 7 Taxodium
Peno, Milka; Plavšić, Vera; Popović, Jelica: Morfološko-kulturalne odlike
patogenih Fusarium vrsta na Pinus nigra i Pinus silvestris. = Morphological-cultural characteristics of pathogenic Fusarium species on Pinus nigra
and Pinus silvestris. – Šumarstvo, XXIII (11-12); 13-23.
UDK 630*443 Fusarium + 174. 7 Pinus
Đuranović, Žarko: Plasman prostornog i sitnog tehničkog drveta = Marketing of stave and small-sized wood. - Šumarstvo, XXIII (11-12); 25-30.
UDK 630*756
Grujić, Dragoslav: Suzbijanje ružinog savijača (Cacoecia rosana L.) =
Control of the rose leaf-folder (Cacoecia rosana L.). – Šumarstvo, XXIII
(11-12); 31-33.
UDK 630*453: 595. 782
Jevtić, Miloš: Prilog preciziranju nekih pojmova iz oblasti proreda = Contribution to the. . - Šumarstvo, XXIII (11-12); 35-42.
UDK 630*242
Kijametović, Žarko: Taložnica sa ekshaustorskim uređajima = Sediment device at exhausters. - Šumarstvo, XXIII (11-12); 43-50.
UDK 630*838
Radulović, Svetislav: O šumarstvu Čehoslovačke i njegovom posleratnom
razvoju = On the forestry in Czechoslovakia and its development after war.
– Šumarstvo, XXIII (11-12); 51-61.
UDK 630*904
80
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1971 (XXIV)
904. Pintarić, Konrad: Fenološka osmatranja na duglaziji (Pseudotsuga taxifolia
Britt.) raznih proveniencija = Phenological observations on common douglas (Pseudotsuga taxifolia Britt.) from different provenances. – Šumarstvo,
XXIV (1-2); 21-37. Zsfg.
UDK 630*181. 8 + 174. 7 Pseudotsuga
905. Šimunović, Nikola: Ispitivanje ekonomičnosti proizvodnje topolovine po tipovima kultura i razmaku sadnje = Investigation of the rentability of production of poplar wood after types of cultures and spacing. – Šumarstvo,
XXIV (1-2); 39-57.
UDK 630*232. 4 + 64
906. Kovačević, Josip: Fitocenološka karakteristika brdsko-planinskih travnjaka
Jugoslavije s osvrtom na područje Like i Gorskog kotara = Phytocoenological characteristic of hilly-mountain grasslands in Yugoslavia with regard
at region of Lika and Gorski kotar - Šumarstvo, XXIV (1-2); 59-66. Zsfg.
UDK 630*187
907. Toda, Ryokiti: Kratak istorijat o japanskom šumarstvu u pogledu selekcije
sadnog materijala = Short history about Japanese forestry in respect of selection of planting material. - Šumarstvo, XXIV (1-2); 67-72.
UDK 630*232. 3 (520)
908. Tanasković, Srđan: Tehnologija eksploatacije šuma u Francuskoj = Technology in forest exploitation in France. – Šumarstvo, XXIV (1-2); 73-78.
UDK 630*30 (44)
909. Pavić, Jovan; Marinković, Pavle: Toplotna obrada bukove piljene građe u zidanim parionicama klasičnog tipa pri upuštanju vodene pare sa jednog kraja
komore = Chemical dressing of beech sawnwood in traditionally constructed steam plants by introduction of steam from one side of the chamber. –
Šumarstvo, XXIV (3-4); 3-15. Summ.
UDK 630*846 + 832. 181: 674. 031. 12
910. Antić, Mihailo; Marković, D.; Topalović, Milun: Geneza i osobine zemljišta
u slivu potoka Voljevice – zapadna Boranja = Soil genesis and properties in
the cathcment area of the Voljevica brook – western Boranja. – Šumarstvo,
XXIV (3-4); 17-26.
UDK 630*114. 1/. 3 (234. 42 Boranja)
911 Popović, Vladislav: O potrebi podele prve faze transporta drveta u eksploataciji šuma na dve podfaze = About the need of the first phase division of
wood transportation to two subphases in forest exploitation. – Šumarstvo,
XXIV (3-4) 27-34.
UDK 630*37
912. Zubović, Jovan: Imovina u šumarstvu i drvarstvu = Property in forestry and
wood products industry. – Šumarstvo, XXIV (3-4); 35-38. Summ.
UDK 630*92
913. Galečić, Miloš; Pavliš, Stevan; Ješić, Slobodan: Savremeni mehanizovani
proces u iskorišćavanju nizinskih šuma. – Contemporary mechanized process in exploitation of lowland forests. – Šumarstvo, XXIV (3-4); 43-74. Zsfg.
UDK 630*36
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
81
914. Stojanović, Ratomir: Prilog uspešnom suzbijanju korova pri nezi kultura =
Contribution to the successful weed control in the plantations tending. – Šumarstvo, XXIV (3-4); 75-78.
UDK 630*441 + 24
915. Mirković, Dragoljub: Kvalitet stabala u bukovim šumama Srbije = Stem quality in beech forests in Serbia. – Šumarstvo, XXIV (5-6); 3-16. Summ.
UDK 630*56 + 228. 2 Fagus
916. Pintarić, Konrad: Prirašćivanje u visinu sijanaca duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.) raznih proveniencija u drugoj godini života i njegova ovisnost
od uslova topline = Height increment of Douglas fir (Pseudotsuga taxifolia
Britt.) of different provenances in the second year of life and its dependance
from thermal conditions. – Šumarstvo, XXIV (5-6); 17-27. Zsfg.
UDK 630*232. 3
917. Veselinović, Nada; Peno, Milka: Zastupljenost mikroorganizama antagonista prema Fusarium oxysporum var. orthoceras soj 12 u raznim tipovima
zemljišta = Distribution of microorganisms antagonists against Fusarium
oxysporum var. orthoceras race 12 in various soil types. – Šumarstvo, XXIV (5-6); 29-36. Summ.
UDK 630*114. 6 + 114. 4
918. Vojnović, Radovan: Osvrt na eksploataciju auto-dizalica na međustovarištima = Review at exploitation of auto-cranes on upper landings. - Šumarstvo, XXIV (5-6); 37-40.
UDK 630*37 + 364
919. Pecović, Miroslav: Opremanje traktora točkaša za rad na privlačenju i sakupljanju oblovine = Equipping of wheel tractor for work in hauling and
collection of round timber. - Šumarstvo, XXIV (5-6); 47-57.
UDK 630*377
920. Tošić, Branimir: Privlačenje drveta transporterom PGS »Œungla« = Hauling of wood by transporter PGS »Œungla«. – Šumarstvo, XXIV (5-6); 5977. Rés.
UDK 630*377
921. Vulović, Bogdan: Šumarstvo i drvna industrija Irana = Forestry and timber
products industry in Iran. – Šumarstvo, XXIV (5-6); 79-84.
UDK 630*904 (55)
922. Stamenković, Vojislav; Miščević, Vladimir: Uporedna istraživanja toka rastenja u debljinu kod raznih vrsta šumskog drveća = Comparative investigations of diameter increment growth of variuos forest tree species. – Šumarstvo, XXIV (7-8); 3-14. Summ.
UDK 630*562
923. Spirovski, Jovan: Zemljišta na andezitima i andezitskim tufovima pd šumskom vegetacijom na Kožuf planini = Soils on andesite and andesitic toufs
under forest vegetation on the mountain Kožuf. – Šumarstvo, XXIV (7-8));
15-22. Summ.
UDK 630*114. 4
924. Tucović, Aleksandar: Obrazovanje cvasti i cvetova na deblu i bezlisnim granama kod Malus floribunda Sieb. = Formation of blooms and flowers on
the stem an leafless branches of Malus floribunda Sieb. – Šumarstvo, XXIV (7-8); 23-28. Summ.
82
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*164. 6 Malus floribunda
925. Kamenović, Sava: Primena vektora u određivanju pravca glavnog nagiba
projektovane površine = Application of vector in the determination of the
main slope of the projected surface. – Šumarstvo, XXIV (7-8); 29-40.
UDK 630*581
926. Lukić-Simonović, Nada: Prilog ispitivanju tehnoloških svojstava bukovine
u Jugoslaviji = A contribution to the examination of technological properties of beech wood in Yugoslavia. – Šumarstvo, XXIV (7-8);41-54. Summ.
UDK 674. 031. 12: 630*812
927. Kukin, Stojan: Uticaj vremena prevoženja transportnih jedinica na (strukturu radnog vremena) kapacitet i proizvodnost mašina i uređaja = Influence of
time of transport of transport units on (structre of operating time) capacity
and productivity of machines and devices. – Šumarstvo, XXIV (7-8); 55-60.
UDK 630*37
928. Nikolić, Mihailo: Karakteristike i priprema orahove furnirske oblovine =
Characteristics and preparation of walnut veneer logs. – Šumarstvo, XXIV
(7-8); 61-68.
UDK 630*832. 10 + 832. 281
929. Nikolić, Đorđe: Proučavanje uticaja inkorporiranog radioaktivnog fosfora
(32 P), tokom embriogeneze, na mladice nekih šumskih vrsta drveća = Study
of the effect of incorporated phosphorus (32 P) in the course of the embryogenesis on some young forest tree species. – Šumarstvo, XXIV (9-10); 3-13.
Summ.
UDK 630*232. 3: 546. 79: 546. 18
930. Nikolić, Mihailo: Struktura otpadaka kod sečenog orahovog furnira = The
structure of waste in cut walnut veneer. – Šumarstvo, XXIV (9-10); 15-24.
UDK 630*839. 84 + 832. 281
931. Veselinović, Velimir: Gašenje šumskih požara miniranjem = Extinguishing
of forest fires by blasting. – Šumarstvo, XXIV (9-10); 25-34.
UDK 630*432
932. Tanasković, Srđan: Klasični ili fleksibilni šumski traktori za privlačenje drveta = Classic or flexible forest tractors for skidding trees. – Šumarstvo,
XXIV (9-10); 35-39.
UDK 630*375
933. Popčetović, Rodoljub: Vrbina muva galica (Helicomya saliciperda Duf.)
štetočina vrba na dekorativnim zasadima = Willow shot-hole midge (Helicomya saliciperda) willow pest on decorative plantations. – Šumarstvo,
XXIV (9-10); 41-44.
UDK 630*453: 595. 711: 635. 97
934. Panić, Đorđe: Neke biološke i morfološke odlike Quercus robur var. tardissima Mat. = Some biological and morphological characteristics of Quercus robur var. tardisima Mat. = Šumarstvo, XXIV (9-10); 45-53. Summ.
UDK 630*176. 1 Quercus robur tardissima + 181. 6
935. Đoković, Petar: O jednom fenotipu smrče = About one phenotype of Norway spruce. – Šumarstvo, XXIV (9-10); 55-58.
UDK 630*174. 7 Picea 181. 8
936. Kostin, E.: Sadašnji aspekti šumarstva Rumunije = Present aspects of forestry in Romania. – Šumarstvo, XXIV (9-10); 63-70.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
83
UDK 630*904 (498)
937. Mirković, Dragoljub: Određivanje zapreminskog prirasta sastojine iz zbira
omotača stabala sastojine = Determination of volume increment of stands
from the sum of mantles of stems in the stand. – Šumarstvo, XXIV (11-12);
3-8. Summ.
UDK 630*562
938. Vukićević, Emilija; Žujović, Kosta: Magnolia grandiflora L. – nova zimzelena vrsta za alohtonu dendrofloru Srbije = Magnolia grandiflora L. – a
new evergreen species for the alochthonous dendroflora of Serbia. - Šumarstvo, XXIV (11-12); 9-14. Summ.
UDK 630*176. 1 Magnolia
939. Nikolić, Sreten: Prilog metodici ustanovljavanja troškova transporta šumskih sortimenata – Korišćenje parametara funkcije troškova. – Contribution
to the methodology of transportation expenses determination of forest
assortments transportation – Use of parameters for transporatation express.
– Šumarstvo, XXIV (11-12); 15-26. Summ.
UDK 630*662. 3 + 783
940. Tucović, Aleksandar: Sadašnje stanje genetike u svetu i kod nas = Present
situation of genetics in the world and in our country. – Šumarstvo, XXIV
(11-12); 27-38.
UDK 630*165 (100)
941. Jevtić, Ljubiša: Projektovanje prelivnih brana i mogućnosti primene ovog
sistema u nas = Overflow dam design and the possibility of its use in our country. – Šumarstvo, XXIV (11-12); 39-58.
UDK 627. 43: 384. 2
942. Grujić, Dragoslav: Saopštenja u vezi proučavanja osa drvenarica (Siricidae)
i njenih parazita Rhyssa persuasoria L. i Ibalia leucospoides Hoch. – Communications. – Šumarstvo, XXIV (11-12); 59-62.
UDK 595. 793. 3
943. Kukin, Stojan: Uticaj mehanizacije na produktivnost rada na stovarištima
sirovina = Influence of mechanization on work productivity on – Šumarstvo, XXIV (11-12); 63-70.
UDK 630*377: 65. 011. 54
944. Milosavljević, Ratibor: Uloga aviona i helikoptera u zaštiti šuma od požara
= Role of aeroplains and helicopters in forest protection against fires. - Šumarstvo, XXIV (11-12); 71-73.
UDK 630*432 : 632. 982. 4: 533. 661
1972 (XXV)
945. Mirčevski, Sekula: Mikroklimatski uslovi u nekim tipovima kitnjakovih šuma = Microclimatic conditions in some type of sessile oak forests. – Šumarstvo, XXV (1-2); 3-14.
UDK 630*111. 8
946. Zekić, Nada: Rezultati primjene herbicida Gramoxone i Reglone u šumskim
rasadnicima = Results of the application of herbicides Gramoxone and Reglone in forest nurseries. – Šumarstvo, XXV (1-2); 15-23. Summ.
UDK 630*232. 3 + 443
84
Milorad Åijak, Anka Diniõ
947. Radulović, Svetislav: Prilog pitanju uticaja proreda na razvoj crnog i belog
bora na Deliblatskoj peščari = Contribution to the problem of influence of
thinnings on the development of black and Scotch pines on Deliblato Sands.
– Šumarstvo, XXV (1-2); 25-39. Summ.
UDK 630*242 + 176. 1 Pinus
948. Janićijević, Cane: Zaštita sredine regije Tare = Protection of environment of
Tara region. – Šumarstvo, XXV (1-2); 41-48.
UDK 502: 630*907 (234. 42 Tara)
949. Vasić, Konstantin; Vasić, Milomir; Marović, Radovan; Krstić, Danica: Stanje gubara na teritoriji Srbije u 1971. godini i prognoza za 1972. godinu =
Situation with the gipsy moth on the territory of Serbia in 1971. and the
prognosis for 1971. – Šumarstvo, XXV (1-2); 49-60.
UDK 630*145. 7: 595. 787
950. Radovanović, Živorad: Uticaj nekih faktora sredine na visinsko prirašćivanje jele i smrče u najmlađem razvojnom stadiju = Infuence of environment factors upon height increment of fir and spruce in the youngest development stage. - Šumarstvo, XXV (1-2);61-65.
UDK 630*561: 504. 7
951. Potrebić, Milan: Vrste divljači i uslovi lova u Norveškoj = Kinds of game
species and hunting conditions in Norway. – Šumarstvo, XXV (1-2); 69-73.
UDK 630*156 (481)
952. Maksimović, Miloš; Radenković, Bora; Ilić, Slavko; Minić, Danica: Dejstva
herbicida na bazi 2, 4-D protiv izdanačke moći panjeva lišćara = Effect of
herbicides based on 2, 4-D against sprout power of stumps of broadleaved
species. – Šumarstvo, XXV (3-4); 3-10. Summ. 630*332. 2: 632. 954
UDK 630*414
953. Šimunović, Nikola: Prilog ispitivanju ekonomičnosti proizvodnje topolovine u gustim zasadima kratke ophodnje = Contribution to the investigation
of rentability of production of poplar wood in dense plantation of short rotation. - Šumarstvo, XXV (3-4); 11-26.
UDK 630*651 + 176. 1 Populus + 232
954. Simeunović, Dušan: Značaj proučavanja nekih osnovnih pitanja istorije šumarstva = The importance of studying some basic and theoretical questions
of forestry history. – Šumarstvo, XXV (3-4); 27-34.
UDK 630*902
955. Antić, Mihailo; Jović, Nikola; Munkačević, Velinka: Zemljišta rečnih dolina = Soils of river valleys. – Šumarstvo, XXV (3-4); 35-40.
UDK 630*114. 497
956. Miralem, Asim: Uticaj školske spreme rukovodilaca na poslovni uspeh preduzeća = Influence of the school training of managers at bussines success of
the enterprise. - Šumarstvo, XXV (3-4); 45-59.
UDK 630*945. 3
957. Vasić, Konstantin; Vasić, Milomir: Važniji problemi zaštite šuma u Jugoslaviji = More important problems of the forest protection in Yugoslavia. – Šumarstvo, XXV (3-4); 63-69.
UDK 630*4
958. Nikolić, Sreten: Teorijska osnova ustanovljavanja optimalne gustine mreže
šumskih komunikacija = Theoretical basis of optimum density determina-
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
85
tion of forest communication system. – Šumarstvo, XXV (5-6); 3-12.
Summ.
UDK 630*686 + 37
Knežević, Milutin: Uticaj parenja na svojstva bukovine = Influence of steaming on the properties of beechwood. – Šumarstvo, XXV (5-6); 15-22.
Summ.
UDK 630*846 + 812: 674. 012. 12
Gajić, Milovan: O nekim novim formama Galium pseudoaristatum Schur
= About some new forms of Galium pseudoaristatum Schur. – Šumarstvo,
XXV (5-6); 23-24. Zsfg.
UDK 582. 972. 3 Galium
Janićijević, Cane: Turizam kao privredna delatnost u Crnoj Gori integralni
deo šumske privrede = Tourism as economic activity in Montenegro the integral part of forest economy. – Šumarstvo, XXV (5-6); 25-34.
UDK 630*907. 2 + 906
Pecović, Miroslav: Informacija o nekim priključcima za traktore = Information about some connectings for tractors. – Šumarstvo, XXV (5-6); 35-42.
UDK 630*377
Antić, Mihailo; Marković, D., Topalović, Milun: Proučavanje osobina zemljišta u Pržinama i Peći u cilju stvaranja mogućnosti njihovog korišćenja u
rasadničkoj proizvodnji = The study of soils properties in Pržine and Pećin
the aim of consoldidation possibilities for their use in the nurseries. – Šumarstvo, XXV (5-6); 51-62.
UDK 630*114. 7 + 232. 322
Jovanović, Branislav: Šuma crnog graba u okolini Titovog Užica (Seslerio
variae-Ostryetum ass. n.) – Hop hornbeam forest in the surrounding of Titovo Užice (Seslerio variae-Ostryetum ass. n.). – Šumarstvo, XXV (7-8); 39. Summ.
UDK 630*182
Nikolić, Đorđe: Promene fenotipskih osobina indukovanih zračenjem neutrona, i mogućnosti njihovih fiksiranja kod šumskih vrsta drveća = Alterations of phenotype properties induced by neutron irradiation and possibilities
of their fixation in forest species. – Šumarstvo, XXV (7-8); 11-23. Summ.
UDK 575. 21:
Šimunović, Nikola: Ispitivanje položajnog čistog prihoda (rente) na šumovitom području Fruške gore sa osvrtom na ukupne vrednosti proizvodnje =
Study of the position net income (rent) on well forested area on Fruška gora
in regard at total production values. - Šumarstvo, XXV (7-8); 25-41.
UDK 630*645
Radulović, Svetislav: Prilog pitanju gazdovanja šumama hrasta kitnjaka =
Contribution to the problem of sessile oak (Quercus sessiliflora) forest management. – Šumarstvo, XXV (7-8); 43-55. Summ.
UDK 630*61: 176. 1 Quercus sessiliflora
Kovačević, Josip: Stanišni faktori i hortikulturni florni elementi = Habitat
factors and horticultural floral elements. – Šumarstvo, XXV (7-8); 59-76.
UDK 630*11: 635. 9
Galečić, Miloš: Mehanizirano krčenje panjeva u plantažama topola i drugih
vrsta drveća specijalnom mašinom MF 1080 sa priključkom „Levacepi-El-
86
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
letari“ = Mechanized stump clering in poplar plantations by special machin
„Levacepi-Elletari“ on MF 1080 tractor. – Šumarstvo, XXV (9-10); 3-9.
Summ.
UDK 630*332
Tucović, Aleksandar: Prašume Jugoslavije, njihov značaj za istraživanja iz
oblasti šumske genetike, naši zadaci i programi rada = Virgin forests of Yugoslavia, their importance for investigations in the field of forest genetics,
our tasks and working programmes. – Šumarstvo, XXV (9-10); 11-23.
Summ.
UDK 630*228 + 165: 581. 526. 42
Marinković, Pribislav; Peno, Milka; Popović, Jelica: Gljivične bolesti karanfila (Dianthus caryophyllus L.) i njihovo suzbijanje = Fungous diseases
on carnation (Dianthus caryophyllus L.) and their control. – Šumarstvo,
XXV (9-10); 25-38.
UDK 635. 9: 582. 669. 2 Dianthus: 632. 4
Simeunović, Dušan: Sto godina od osnivanja šumarske škole u Srbiji –
Zemljodelsko-šumarska škola u Požarevcu. – A hundred years since the foundation of forest school in Serbia – Farmer-forest school in Požarevac. –
Šumarstvo, XXV (9-10); 45-51.
UDK 630*945. 31
Jovanović, Stevan; Kolić, Borislav: Šumarstvo i šumska privreda Aljaske =
Forestry and forest economy in Alaska. – Šumarstvo, XXV (9-10); 63-68.
UDK 630. 904 (798)
Velašević, Velizar: Razmatranje nekih pitanja projektovanja šumskih vetrozaštitnih pojaseva = Consideration of some questions of designing forest
windbreak belts. – Šumarstvo, XXV (11-12); 3-17. Summ.
UDK 630*266
Petrović, Mihailo: Ogledi zaštite jelovih trupaca hemijskim sredstvima =
Trials with the protection of fir logs by chemicals. – Šumarstvo, XXV (1112); 19-26. Summ.
UDK 630*832. 10 + 84
Lujić, Radomir: Ogledi i naučna ispitivanja u oblasti šumskih melioracija =
Trials and research examinations in the field of forest meliorations. – Šumarstvo, XXV (11-12); 27-33. Summ.
UDK 630*237
Jovanović, Stevan: Prilog preciziranju i usaglašavanju nekih važnih termina
iz oblasti gajenja šuma = Contribution to the precising and coordination of
some important terms in the field of silviculture. – Šumarstvo, XXV (1112); 35-40.
UDK 630*2 (083. 7)
Jevtić, Miloš. Prilog poboljšavanju tehnike prorede četinarskih kultura i
prirodnih sastojina = Contribution to the improvement of thinning in conifer plantations and natural stands. - Šumarstvo, XXV (11-12);54-59.
UDK 630*242 + 228
Popčetović, Rodoljub: Coleophora laricella Hb. – miner ariševih četina =
Coleophora laricella Hb. - larch-mining case. – Šumarstvo, XXV (11-12);
60-64.
UDK 595. 78
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
87
1973 (XXVI)
980. Marović, Radovan; Minić, Danica: Praktična primena klopki za otkrivanje
gubara u šumama = Practical application of traps for the detection of gypsy
moth in forests. – Šumarstvo, XXVI (1-2); 3-8. Summ.
UDK 630*453 + 413: 595. 787
981. Marinković, Pribislav; Peno, Milka; Popović, Jelica: Bolest zumbula (Hyacinthus spp.) i njihovo suzbijanje = Diseases of hyacinth species (Hyacinthus spp.) and their control. – Šumarstvo, XXVI (1-2); 9-18. Summ.
UDK 635. 9: 582. 572. 226 Hyacinthus
982. Kolić, Borislav: Šuma kao filter – sistem prizemnog sloja vazduha = The forest as the filter – system in the air layer near the ground. – Šumarstvo, XXVI (1-2); 21-26.
UDK 581. 526: 551. 510. 522
983. Drašković, Dragoljub: Problemi zagađivanja životne sredine i uloga vegetacije na širem području Ibra i Morave = Problems of environment pollution
and role of the vegetation in wider area of Ibar and Morava. – Šumarstvo,
XXVI (1-2); 27-34.
UDK 502. 55
984. Jevtić, Miloš: Prilog boljem shvatanju uzgojne komponente slobodnog grupimičnog gazdovanja u šumsko-privrednim osnovama novijeg tipa. – Contribution to the better understanding of the silviciltural component of free
group-like management in management plans of more recent type. – Šumarstvo, XXVI (1-2); 35-45.
UDK 630*62
985. Tomin, Luka: Zimsko kalemljenje ruža u staklenoj bašti = Winter roses
grafting in greenhouse. – Šumarstvo, XXVI (1-2); 52-54.
UDK 581. 165. 73
986. Kovačević, Miodrag: Neka razmišljanja o primeni mrežnog planiranja u
preduzećima drvne industrije = Some reflexions about application of network planning in enterprises of timber industry. - Šumarstvo, XXVI (1-2);
55-58.
UDK 630*832. 1: 65. 011. 2
987. Milosavljević, Ratibor: Gašenje šumskih požara pomoću diamonijum fosfata primenjenog avionom – Fire extinction by diamonium phosphate applied
by aircraft. – Šumarstvo, XXVI (1-2); 59-61.
UDK 630*432 + 413
988. Vasić, Milomir: Rezultati suzbijanja gubara preparatima Bromophos, Dipterex i Thiodan = Reduction of gypsy moth (Lymantria dispar) control with
Bromophos, Dipterex and Thiodan chemicals. –Šumarstvo, XXVI (3-4); 720. Summ.
UDK 630*453 + 414
989. Jovanović, Stevan; Veličković, Dimitrije: Kako sprečiti pojave bujičnih
poplava i zasipanje nanosom akumulacionih jezera = How to prevent the
occurrence of torrent floods and deposit precipation in accumulation basins.
– Šumarstvo, XXVI (3-4); 21-32.
UDK 630*116. 64
88
Milorad Åijak, Anka Diniõ
990. Kovačević, Miodrag: Plastične mase u proizvodnji nameštaja = Plastics in
furniture production. – Šumarstvo, XXVI (3-4); 33-37.
UDK 684. 7. 043
991. Dražić, Milutin: Dosadašnja iskustva na pošumljavanju i introdukciji četinara u kompleksu Torničke reke – Past experinces in afforestation and conifers introduction within Tornička reka complex. – Šumarstvo, XXVI (3-4);
39-53.
UDK 630*232: 581. 622
992. Radovanović, Živorad: Prostorno uređivanje šuma i dinamika izvođenja radova pri primjeni sistema gazdovanja na sječinama malih površina = Area
forest management and dynamics of work performance at application of
management system on logging units on small areas. - Šumarstvo, XXVI (34); 61-71.
UDK 630*62
993. Mihajlović, Milosav: Male brdske akumulacije = Small mountain accumulations. – Šumarstvo, XXVI (3-4); 72-85.
UDK 630*116
994. Tucović, Aleksandar; Stilinović, Slobodan: Prilog proučavanju unutarpopulacione promenljivosti alepskog bora = A contribution to the study of interpopulational variability of Aleppo pine. – Šumarstvo, XXVI (5-6); 3-10.
Summ.
UDK 630*165. 3 Pinus halepensis
995. Antić, Mihailo; Jović, Nikola; Avdalović, Vera: Geografske i geofizičke karakteristike šumskih zemljišta u SR Srbiji = Geographic and geophysical
characteristics of forest soils in the SR Serbia. – Šumarstvo, XXVI (5-6);
11-15. Summ.
UDK 630*114. 1 (497. 1)
996. Korać, Mladen: Istorijski šam-dud (Morus nigra var. Constantinopolis) iz
Pećke patrijaršije = Sham-mulberry (Morus nigra var. Constantinopolis)
from the patriarchate of Peć. – Šumarstvo, XXVI (5-6); 17-22. Summ.
UDK 630*176. 1 Morus alba
997. Černjavski, Svetislav: Prilog poznavanju najstarije kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području Pokrajine Kosovo = Contribution to the knowledge of the oldest plantation of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) on the area of Province Kosovo. – Šumarstvo, XXVI (5-6); 31-38.
UDK 630*233 Pinus nigra
998. Jevtić, Miloš: Racionalizacija radova u gajenju šuma = Rationalization of
works in silviculture. – Šumarstvo, XXVI (5-6); 48-54.
UDK 630*2: 65. 011. 4
999. . Krsmanović, Ivan: Primena metode miniranja pri melioraciji zemljišta =
Application of blasting method at land melioration. – Šumarstvo, XXVI (56); 59-66.
UDK 630*385
1000. Šibalić, Dušan: Uloga vegetacije pri održavanju komunikacija u Ibarskoj
klisuri = The role of vegetation in maintenance communications in the gorge of the Ibar river. – Šumarstvo, XXVI (7-8); 3-22. Summ.
UDK 630*383
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
89
1001. Jovančević, Milorad: O povezanosti dendrologije i genetike = Interrelationships of dendrology and genetics. – Šumarstvo, XXVI (7-8); 23-30. Summ.
UDK 630*174 + 165
1002. Tucović, Aleksandar; Marković, Ljubisav: Genetički prilaz oplemenjivanju
oraha na pravnost i prirast stabla = Genetical approach to walnut breeding
with the aim to improve the straightness and increment of their stems. – Šumarstvo, XXVI (7-8); 31-43. Summ.
UDK 630*165. 6:524. 15
1003. Vasić, Milomir: Biološko-tehničke pripreme za akciju suzbijanja gubara i
drugih defolijatora lišća šumskog drveća = Biological-technical preparations for the action of control gypsy moth and other defoliants of forest trees
leaves. – Šumarstvo, XXVI (7-8); 45-47.
UDK 630*453 + 411 + 413
1004. Mihajlović, Milosav: Prikupljanje podataka i izrada podloga za projektovanje i gradnju malih akumulacija = Collecting data and elaboration of bases for designing and construction of small accumulations. - Šumarstvo,
XXVI (7-8); 49-62.
UDK 630*116
1005. Milosavljević, Ratibor: Uticaj mehaničkih faktora na veličine kapljica pesticida primenjenog iz vazduha = Influence of mechanical factors at sizes of
pesticide drops applied from the air. – Šumarstvo, XXVI (7-8); 63-66.
UDK 630*413
1006. Jovanović, Milutin; Tucović, Aleksandar; Vuletić, Dragan: Kontrolisana
unutarvrsna i međuvrsna hibridizacija hrastova = Controlled intra- and interspecific hybridization of oaks. – Šumarstvo, XXVI (9-10); 3-14. Summ.
UDK 630*165. 72: 582. 632. 2 Quercus
1007. Vasić, Milomir; Perin, Ružica: Suzbijanje hermesa na smrči na Fruškoj gori
i Topčideru kod Beograda. – Control of adelgid plantlices on Norway spruce on Fruška gora and in Topčider near Belgade. - Šumarstvo, XXVI (9-10);
15-21.
UDK 630*453 + 413
1008. Veselinović, Nada; Peno, Milka: Mikotrofnost šumskih vrsta drveća i njen
značaj u rasadničkoj proizvodnji, pošumljavanju goleti i prirodnoj obnovi
šuma = Mycotrophy of forest tree species and their importrance in nursery
practice, barren grounds afforestation and natural reforestation. – Šumarstvo, XXVI (9-10); 23-29.
UDK 630*181. 3 + 232. 3
1009. Popčetović, Rodoljub: Lovna divljač na području Tare, sa gledišta zaštite
prirodnih retkosti i korišćenja za naučni turizam = Hunting game in the area
of Tara Mt., from the viewpoint of protection of natural rarities and using
for scientific tourism. – Šumarstvo, XXVI (9-10); 31-35.
UDK 630*156: 502. 4: 630*907. 2 (234. 42 Tara)
1010. Stefanović, Stevan: Mogućnosti Centralnoafričke Republike na sektoru drveta = The possibilities of Central African Republic in the sector of wood. –
Šumarstvo, XXVI (9-10); 41-53.
UDK 630*906 (674)
1011. Dekanić, Ivo: Mogućnosti proizvodnje prostornog drva u mladim sastojinama nizinskih i prigorskih šuma = Possibilties of production of stackwood
90
Milorad Åijak, Anka Diniõ
in young stands in lowland and piedmont forests. – Šumarstvo, XXVI (1112); 3-12. Zsfg.
UDK 630*81
1012. Radovanović, Živorad: Šume kao regulatori prirodne sredine i posljedice
njihovog uništavanja = Forests as regulators of environment and consequences of their extermination. – Šumarstvo, XXVI (11-12); 13-24.
UDK 630*907. 2
1013. Dražić, Milutin: Mogućnosti većeg izdvajanja celuloznog iz proizvedenog
prostornog drveta = Possibilities of greater separation of pulpwood from
stackwood. – Šumarstvo, XXVI (11-12); 25-36.
UDK630*860. 1
1014. Radulović, Svetislav: Rezultati ogleda na nezi hrastovih šuma ravnog Srema
= Results of experiments upon oak forests tending in Ravni Srem. – Šumarstvo, XXVI (11-12); 37-47.
UDK 630*242
1015. Angelov, Krum: Protivpožarna preventiva u preduzećima za mehaničku
preradu drveta = Fire prevention in timber manufacturing industries. - Šumarstvo, XXVI (11-12); 49-57.
UDK 630*832
1974 (XXVII)
1016. Pintarić, Konrad: Mogućnosti povećanja proizvodnje celuloznog drveta =
Possibilties of pulpwood production increase. – Šumarstvo, XXVII (1-2); 312. Summ.
UDK 630*325 + 861. 0
1017. Nikolić, Sreten: Privlačenje drveta motornim vitlom = Wood skidding by
power winch. – Šumarstvo, XXVII (1-2); 13-24. Summ.
UDK 630*377. 22
1018. Jovanović, Stevan: Značaj i primena hemijskih sredstava u oblasti prirodnog obnavljanja i nege šuma. = The importance and application of chemical
substances for the natural regeneration and tending of woods. – Šumarstvo,
XXVII (1-2); 25-33.
UDK 630*231: 632. 954
1019. Vučićević, Dušan: Zaštita zemljišta od erozije na nagnutim terenima vinogorja Župe = The struggle against erosion on slopped terrains in vineyards
of the Župa region. – Šumarstvo, XXVII (1-2); 35-50.
UDK 630*384
1020. Razvoj drvne industrije SR Makedonije u periodu do 1914. godine = Develpoment of the timber prodsucts industry in the period to the year 1914. – Šumarstvo, XXVII (1-2); 51-60.
UDK 674
1021. Potrebić, Milan; Mihajlović, Miodrag: Specifična električna provodnost nekih vrsta drveta u visokofrekventnim električnim poljima = Specific electric
conductivity of some wood species in high frequency electric fields. – Šumarstvo, XXVII (3-4); 3-17. Summ.
UDK 630*812. 151: 621. 3. 023
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
91
1022. Banković, Staniša: Pojava i uzroci pomeranja visinskih kriva jele i bukve u
neizgrađenim prebirnim šumama na Goču = Occurrence and causes of displacement of the height curves for the European fir and beech in the uncompleted selection forests on the Goč mountain. – Šumarstvo, XXVII (34); 19-36. Zsfg
UDK 630*522. 31 + 221. 4
1023. Marković, Ljubisav: Fenotipska vrednost stabla hrasta kitnjaka (Quercus
petraea Liebl.) u semenskim sastojinama na planini Ceru = Phenotypical
value of (Quercus petraea Liebl.) stem in seed-orchards on the Cer Mt. –
Šumarstvo, XXVII (3-4); 37-44.
UDK 630*181. 8 + 176. 1 Quercus
1024. Vujković, Ljiljana: Upotreba cvetnih elemenata u projektovanju i izgradnji
slobodnih prostora obrađenih biljnim materijalom = The use of flowers in
the design and the construction of open spaces planted with plant material.
– Šumarstvo, XXVII (3-4); 45-54.
UDK 712. 4: 635. 965
1025. Petrović, Mihailo: Stanje i potreba zaštite šuma = Situation and need of
wood protection. – Šumarstvo, XXVII (3-4); 55-61
UDK 630*4
1026. Peno, Milka; Plavšić, Vera: Gljivične bolesti ruža (Rosa L. spp.) i njihovo
suzbijanje = Mycoses of roses (Rosa L. spp) and their control. – Šumarstvo,
XXVII (3-4); 63-77.
UDK 635. 96: 632. 48: 582. 734. 4
1027. Milosavljević, Ratibor: Aerodinamički aspekt primene pesticida avionom =
Aerodynamical aspects of application of pesticides by airplane. – Šumarstvo, XXVII (3-4); 79-81.
UDK 630*414
1028. Popnikola, Niko: Varijabilnost četina jele(Abies alba Mill.) u prirodnim populacijama SR Makedonije = Variability of needle of fir tre (Abies alba
Mill.) in natural populations of SR Macedonia. - Šumarstvo, XXVII (5-6);
3-14; Summ.
UDK 630*164: 581. 45: 174. 7 Abies
1029. Tucović, Aleksandar; Stilinović, Slobodan: Abnormalne cvasti u munike
(Pinus heldreichii Christ.) = Abnormal flowering in Pinus heldreichii
Christ. – Šumarstvo, XXVII (5-6); 15-22. Summ.
UDK 630*164 + 174. 7 Pinus heldreichii: 581. 45
1030. Marinković, Božidar: Suzbijanje gubara u sremskim hrastovim šumama =
The gypsy moth control in forests of Srem. - Šumarstvo, XXVII (5-6); 2326.
UDK 630*453 + 41
1031. Plavšić, Vera; Peno, Milka: Bakterije i virusne bolesti ruža i njihovo suzbijanje = Bacteries and viroses of roses and their control. - Šumarstvo, XXVII
(5-6); 27-37.
UDK 630*443: 635. 9: 582. 734
1032. Đorđević, Dobrivoje: Uticaj debljine reznice na ožiljavanje i razvijanje ožiljenica (Ligustrum ovalifolium Hassk.) = The influence of cutting diameter
on the rooting and growth of cuttings from California privet (Ligustrum
ovalifolium Hassk). – Šumarstvo, XXVII (5-6); 39-41.
92
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*232. 238
1033. Đorović, Miroljub: Eksperimentalno utvrđivanje oticanja i zemljišnih gubitaka u funkciji nekih erozionih faktora = Experimental determination of
run-off and soil loss in the function of some factors of erosion. – Šumarstvo,
XXVII (7-9); 3-22. Summ.
UDK 630*116. 2
1034. Marković, Ljubisav: Uticaj pigmentacije semenjače crnog bora (Pinus nigra Arn.) na intenzitet napada insekata = Effect of pigmentation of the seed
of black pine (Pinus nigra Arn.) on the intensity of insect attacks. – Šumarstvo, XXVII (7-9); 23-31. Summ.
UDK 630*232. 3 Pinus nigra + 453
1035. Živojinović, Dragutin: Zaštita šuma od požara u Vojvodini = Forest protection from fires in Voivodina. – Šumarstvo, XXVII (7-9); 33-46. Summ.
UDK 630*432
1036. Tomić, Dragić; Mihajlović, Ljubodrag: Američka mrežasta stenica (Corythuca ciliata Say - Heteroptera; Tingidae)nov ozbiljan neprijatelj platana u
Beogradu = American net-like bug (Corythuca ciliata Say - Heteroptera,
Tingidae) new serious enemy of the plane tree in Belgrade. – Šumarstvo,
XXVII (7-9); 51-54. Summ.
UDK 630*145. 7: 595. 754
1037. Stilinović, Slobodan; Velašević, Velizar: O porastu jedne proveniencije crnog bora na nekim staništima izvan prirodnog areala = The growth of an
Austrian pine provenance on several different sites outside of its natural habitat. – Šumarstvo, XXVII (10-12); 3-8. Summ.
UDK 630*232. 12
1038. Popović, Jelica; Veselinović, Nada; Peno, Milka: Ispitivanje mogućnosti korišćenja Terabola (methylbromid) za dezinfekciju zemlje pri proizvodnji
sadnica Pinus nigra Arn. = The possibility of use of Terabol for soil desinfection in nurseries for the production of seedlings Pinus nigra Arn. – Šumarstvo, XXVII (10-12); 9-18. Summ.
UDK 630*232. 2/. 3
1039. Đorović, Đorđije: Prilog poznavanju nekih vrsta defolijatora hrasta iz familije Arctiidae na Kosovu = Contribution to the knowledge of certain kinds
of defoliators of oak from the family Arctiidae in Kosovo. – Šumarstvo,
XXVII (10-12); 19-23. Summ.
UDK 630*453: 595. 787
1040. Bunuševac, Toma: Analiza problema u vezi sa podizanjem podzemne garaže u parku „Manjež“ u Beogradu = Problem analysis connected with the
constrction of the underground garage in the park “Manjež“ in Belgrade. Šumarstvo, XXVII (10-12); 25-37.
UDK 725. 381:712. 254
1041. Glišić, Miodrag: Metodologija tipološke obrade šuma (prvi deo) = Methodology of typological processing of forests. – Šumarstvo XXVII (10-12);
39-50.
UDK 630*187
1042. Kovačević, Miodrag: Faktori uvođenja demontažnog sistema u industriji nameštaja = Factors of introduction of dismantling system in furniture industry. – Šumarstvo, XXVII (10-12); 51-55.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
93
UDK 684. 004. 74
1043. Starčević, Najdan: Borba protiv vibracione bolesti (M. vibratorius) u šumarstvu = Struggle against vibration disease (M. vibratorius) in forestry. Šumarstvo, XXVII (10-12); 56-62.
UDK 630*304
1975 (XXVIII)
1044. Stamenković, Vojislav; Miščević, Vladimir: Dinamika debljinskog i visinskog prirasta u vegetacionim periodima i zapreminski prirast čiste jele na
Goču = The rate of diameter and height increment in the vegetation periods
and the volume increment in pure fir (Abies sp.) on the mountain Goč. – Šumarstvo, XXVIII (1); 3-18. Summ.
UDK 630*561. 1. /2 + 562 + 228. 2
1045. Marović, Radovan: Biološko ispitivanje seksualnih atraktanata gubara
(Lymantria dispar L.) = Biologic examination of sexual attractans on gypsy
moth (Lymantria dispar L.). – Šumarstvo, XXVIII (1); 19-27.
UDK 630*453 + 411
1046. Milin, Živojin: Uređajna komponenta grupimičnog gazdovanja = The managing component of the group management. – Šumarstvo, XXVIII (1); 2947.
UDK 630*62 + 221. 23
1047. Glišić, Miodrag: Metodologija tipološke obrade šuma (Drugi deo) = Methodology of typological processing of forests. – Šumarstvo, XXVIII (1); 4957. Zsfg.
UDK 630*187
1048. Martinović, Veljko: Šumski fond i šumska privreda Crne Gore = Growing
stock and forest economy in Montenegro. – Šumarstvo, XXVIII (1); 59-66.
UDK 630*904
1049. Veličković, Dimitrije: Prvi radovi na uređenju bujica u Vladičinom Hanu i
Œepu = First works at torrents training in Vladičin Han and Œep. – Šumarstvo, XXVIII (1); 75-78.
UDK 630*384
1050. Veselinović, Nada; Peno, Milka; Marković, D.; Popović, J.: Značaj mikorize u fosfornoj ishrani sejanaca Pinus nigra Arn. = Importance of mycorrhiza in phosphorus nutrition of seedlings of Pinus nigra Arn. – Šumarstvo,
XXVIII (2-3); 3-7. Summ.
UDK 630*232. 3 + 114. 6
1051. Izetbegović, Sead: Uticaj zasjenjivanja na visinski prirast jele = Influence
of shading on the height increment of the fir. - Šumarstvo, XXVIII (2-3); 918. Summ.
UDK 630*561 + 24
1052. Tomanić, Lazar: Istraživanje kore crnog bora na Goču i Kopaoniku = Investigation of the Austrian pine bark on the Goč and Kopaonik mountains. –
Šumartsvo, XXVIII (2-3); 19-22; Rés.
UDK 630*523
94
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1053. Jevtić, Ljubiša: Studija hidrauličkih rešenja kanala, brzotoka i kaskada = A
study of hydraulic solutions of chanels, spillways and cascades. – Šumarstvo, XXVIII (2-3); 23-42. Summ.
UDK 627. 4
1054. Veličković-Vujković, Ljiljana: Značaj vrta u razvoju opšte kulture čovečanstva = The importance of garden in the development of general culture of
humanity. – Šumarstvo, XXVIII (2-3); 43-51.
UDK 712. 25
1055. Kukin, Stojan; Porčić, Slavko; Malbašić, Vojin; Spasić, Dušan: Istraživanje
uslova za postizanje maksimalnog stepena produktivnosti rada na protočnotaktnim hidrauličnim presama = Investigation of causes for attaining of maximal degree of work productivity on hydraulic presses – Šumarstvo,
XXVIII (2-3); 53-60.
UDK 630*83
1056. Suđić, Lazar: Tropsko drvo u međunarodnom prometu = Tropic wood in intertnational turnover. – Šumarstvo, XXVIII (2-3); 61-72.
UDK 630*71 (213. 5)
1057. Stilinović, Slobodan: Individualni sektor u proizvodnji sadnica drveća i
žbunja u SR Srbiji = Individual sector in the trees and shrubs seedlings production in the SR of Serbia. – Šumarstvo, XXVIII (2-3); 73-77.
UDK 630*232. 3 (497. 1)
1058. Miščević, Vladimir; Stamenković, Vojislav: Prirast sastojina kitnjaka (Q.
sessiliflora) u doba zrelosti za seču i fazi podmlađivanja = Increment of sessile oak (Q. sessiliflora) stands in the felling maturity and in the regeneration phase. – Šumarstvo, XXVIII (4); 3-19. Summ.
UDK 630*561/. 562 + 613:582. 632. 2 Quercus
1059. Marković, Ljubisav: Mogućnost primene metode očenja-okuliranja na prozor domaćeg oraha (Juglans regia L.) za masovnu proizvodnju vegetativnog sadnog materijala u poljskim uslovima = Possibility of patch budding
application in walnuts (Juglans regia L.) for massive production of vegetative planting stock in field conditions. – Šumarstvo, XXVIII (4); 19-33.
Summ.
UDK 630*165 +232. 5
1060. Mirković, Dragoljub: Dugoročni program istraživačkog rada u šumarstvu,
preradi drveta, vodoprivredi erozionih područja i u pejzažnoj arhitekturi =
Long-term program of investigation work in forestry, wood processing industry, water management of erosive areas and landscape architecture. – Šumarstvo, XXVIII (4); 35-38.
UDK 630*945. 4 + 1/. 9
1061. Kovačević, Miodrag: Izvori ideja kao bitan preduslov za uspeh proizvoda na
tržištu nameštaja = Origin of ideas as essential prerequisite for success of
product on furniture market. – Šumarstvo, XXVIII (4); 39-45.
UDK 684: 630. 67
1062. Kolić, Borislav: Uticaj oblika terena na efektivno izračivanje zemljišta i gubitak toplote = Influence of the terrain form upon the effective eradiating
from soil and heat loss. – Šumarstvo, XXVIII (4); 53-58.
UDK 630*113. 4: 551. 525
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
95
1063. Vasić, Milomir: Suzbijanje američke mrežaste stenice (Corythuca ciliata
Say) na platanima u drvoredima i parkovima u Beogradu = Control of the
American net-like bug (Corythuca ciliata Say) on plane-trees in rows of trees and parks in Belgade. – Šumarstvo, XXVIII (4); 59-64.
UDK 630*414 + 272/. 273 + 453: 595. 754
1064. Malbaški, Vojin: Proizvodnja pigmentiranog nameštaja i problemi koji ga
prate = Production of pigmented furniture and following problems. – Šumarstvo, XXVIII (4); 65-71.
UDK 684
1065. Tomin, Luka: Uloga Tamarix articulata-africana u migraciji soli (NaCl) u
oblasti Libijske Sahare = The role of Tamarix articulata-africana in migration of salt (NaCl) within the region of Lybian Sahara. – Šumarstvo, XXVIII (4); 73-80.
UDK 630*176. 1 Tamarix articulata-africana + 114. 2
1066. Lukić-Simonović, Nada: Prilog poznavanju tehnoloških svojstava jelovine
(Abies alba L.) sa Goča = A contribution to the knowledge of tecnological
properties of firwood (Abies alba L.) from Goč Mt. – Šumarstvo, XXVIII
(5); 9-17. Zsfg.
UDK 630*812: 674. 032. 011
1067. Vuletić, Dragan: Ispitivanje optimalne metode naklijavanja polena domaćih
vrsta hrastova (Quercus L. spp.) = Examination of the optimal method of
pollen germination of domestic oak species (Quercus L. spp.). – Šumarstvo,
XXVIII (5); 19-26. Summ
UDK 630*163
1068. Stilinović, Slobodan; Tucović, Aleksandar: Analiza promenljivosti nekih
morfoloških svojstava semena različitih matičnih stabala ginka iz SR Srbije
u nekoliko uzastopnih godina (1971-1974) = Study of the seed of the maidenhair-tree collected from different mother trees in SR of Serbia in four
successive years (1971-1974). – Šumarstvo, XXVIII (5); 27-39. Summ.
UDK 630*164. 8 + 232. 311. 2 + 174. 6
1069. Šašić, Milan: Organizacija plasmana proizvoda u integrisanom preduzeću
šumarstva i drvne industrije = Organization of the products marketing in an
integrated enterprise of forestry and woodworking industry. – Šumarstvo,
XXVIII (5); 41-44.
UDK 630*721
1070. Tanasković, Srđan: Uticaj intenziteta seča na troškove eksploatacije šuma =
Influence of the cuttings intensity upon costs in forest exploitation. – Šumarstvo, XXVIII (5); 45-47.
UDK 630*323 + 662
1071. Starčević, Najdan: Uticaj obučavanja radnika pre stupanja na posao iz materije o zaštiti na radu, na nastanak težih i lakših povreda u pilanama = Influence of workers education before beginning a job, on appearence of more
serious and slighter injuries in sawmills. – Šumarstvo, XXVIII (5); 48-51.
UDK 630*832. 1
1072. Popčetović, Rodoljub: Novo nalazište brdskog lužnjaka (Quercus robur L.
ssp. montana Jovanč.) u Crnoj Gori = New habitat of the mountain pedunculate oak (Quercus robur L. ssp. montana Jovanč.) in Montenegro. – Šumarstvo, XXVIII (5); 52-56.
96
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*176. 1 Quercus + 181. 1
1073. Đorović, Đorđije: Masovne pojave nekih vrsta gusenica u hrastovim šumama Kosova u periodu 1963-1973. godine = Mass occurrences of some caterpillars in oak forests in Kosova in the period of the years1963-1973. – Šumarstvo, XXVIII (5); 57-60.
UDK 630*453
1074. Nikolić, Sreten: Iskorišćavanje šuma u Švedskoj = Forest exploitation in
Sweden. – Šumarstvo, XXVIII (5); 61-68.
UDK 630*31/. 36 (485)
1075. Đekić, Rajica; Damjanović, Svetislav: Stanje šuma i opštedruštveni interes
za unapređenje šumarstva SR Srbije = State of forests and the common public interest for the improvement of the forestry of SR Serbia. – Šumarstvo,
XXVIII (6); 3-12. Summ.
UDK 630*903/. 904
1076. Tomanić, Lazar: Istraživanje problema obnavljanja crnog bora na Goču =
Investigation pf the problem of the Austrian pine regeneration on the Goč
Mt. – Šumarstvo, XXVIII (6); 13-22. Rés.
UDK 630*231 + 174. 7 Pinus nigra
1077. Popnikola, Niko: Prilog proučavanju individualne varijabilnosti belog bora
(Pinus silvestris L.) = Contribution to the individual variability of the Scotch pine (Pinus silvestris L.). – Šumarstvo, XXVIII (6); 23-31. Summ.
UDK 630*165 Pinus silvestris
1078. Glišić, Miodrag: Šumske fitocenoze privredne jedinice „Stara planina I (Široke Luke)“ i uzgojni problemi u njihovom razvoju = Forest phytocoenoses
of the economic unit „Stara planina (Široke Luke)“ and silvicultural problems in their development. – Šumarstvo, XXVIII (6); 33-51.
UDK 630*188 + 22
1079. Kolić, Borislav: Let polena, semena i plodova nekih šumskih vrsta drveta
kao funkcija razmene masa u prizemnom sloju vazduha = The flying of pollen, seed and fruits of some forest trees species as the function of the mass
exchange in the air layer near the ground. – Šumarstvo, XXVIII (6); 66-71.
UDK 581. 522. 6: 551. 513
1080. Tucakov, Jovan: Korišćenje lekovitog i srodnog bilja u Fruškoj gori kao biološka mera konzervacije zemljišta u borbi protiv erozije i klizanja = Utilization of medicinal and – Šumarstvo, XXVIII (6); 73-77.
UDK 633. 38
1976 (XXIX)
1081. Janković, Aleksandar; Lubardić, Strahinja: Minimalna realna greška merenja linearnih mera u finalnoj obradi drveta = The minimal actual error in linear measuring in final woodworking. – Šumarstvo, XXIX (1); 3-17. Zsfg.
UDK 630*832. 19: 531. 716
1082. Tucović, Aleksandar; Stilinović, Slobodan: Pinus contorta Dougl. nova gajena severnoamerička vrsta bora u SR Srbiji = Pinus contorta Dougl. – a
new cultivated North American pine species in SR Serbia. – Šumarstvo,
XXIX (1); 19-30. Summ.
UDK 630*232. 11 + 176. 1 Pinus contorta
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
97
1083. Đorović, Miroljub: Prilog proučavanju intenziteta vodne erozije na planini
Rudnik = A contribution to the study of water erosion intensity on the Rudnik mountain. – Šumarstvo, XXIX (1); 31-41. Summ.
UDK 630*116
1084. Marinković, Zoran; Godina, Franc: Interna raspodela dohotka i ličnih dohodaka kao faktor veće produktivnosti rada i jačanja materijalne osnove udruženog rada = Internal distribution of income and wages as factor of greater
productivity and strengthening of material base of associated work. - Šumarstvo, XXIX (1); 43-54.
UDK 630*962
1085. Starčević, Najdan: Opasnosti od požara i eksplozije u lakirnicama i sprovođenje mera zaštite = Dangers from fire and explosion in paintshops and taking the protection measures. - Šumarstvo, XXIX (1); 55-60.
UDK 630*829 + 843
1086. Radovanović, Živorad: Analiza razvitka bijelog bora u šumskoj kulturi „Jelino brdo“ kod Pala = Analysis of development of Scotch pine in forest
plantation „Jelino brdo“ near Pale. – Šumarstvo, XXIX (1); 61-66.
UDK 630*232 + 236
1087. Đorđević, Dobrivoje: Ožiljavanje reznica malolisne kaline (Ligustrum ovalifolium Hassk.) i razviće adventivnih žila na njima u zavisnosti od položaja
donjeg reza = The rooting of cuttings of the California privet (Ligustrum
ovalifolium Hassk.) and development of adventive roots in dependance
from the position of the lower cut. – Šumarstvo, XXIX (1); 67-71.
UDK 630*232. 328 Ligustrum ovalifolium
1088. Stamenković, Vojislav; Miščević, Vladimir: Dinamika i veličina debljinskog prirasta jelovih stabala na raznim visinama i stranama vretena stabla =
Rate and size of diameter increment of fir trees on various heights and sides
of tree shaft. – Šumarstvo, XXIX (2); 3-16. Summ.
UDK 630*561. 21
1089. Tomac, Zvonimir: Konstrukcija tablica etata za preborne šume = Construction of felling volume tables for selection forests. - Šumarstvo, XXIX (2);
17-29. Summ.
UDK 630*62
1090. Nikolić, Sreten; Sajić, Milivoje; Macan, Grigorije: Proučavanje efikasnosti
primene savremene tehnologije u iskorišćavanju šuma ŠOD Šumarskog fakulteta na Goču = Study of the efficiency of the application of modern technology in forest utilization in School Trials Forest Estate of the Forestry
Faculty on the mountain Goč. – Šumarstvo, XXIX (2); 31-38. Summ.
UDK 630*36
1091. Blagojević, Dušan: Podaci o četinarskoj kulturi u šumi „Bagremara“ na ravnici Vojvodine = Informations about coniferous plantation in forest „Bagremara“ on Voivodina plain. – Šumarstvo, XXIX (2); 45-55.
UDK 630*232. 4
1092. Atanacković, Ž.: Lečenje bresta od holandske bolesti ubrizgavanjem pesticida = Therapy of elm from Dutch disease by pesticide injection. – Šumarstvo, XXIX (2); 57-60.
UDK 630*443 + 414
98
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1093. Ćurčić, Radoslav: Iskustva Gorana Raške na pošumljavanju serpentinskih
goleti upotrebom sadnica sa pokrivenim žilnim sistemom = Experinces of
Gorans from Raška in afforestation of serpentine bare grounds by use of seedlings with covered root system. - Šumarstvo, XXIX (2); 61-70.
UDK 630*233
1094. Lukić-Simonović, Nada: Prilog poznavanju tehnoloških svojstava afričkih
vrsta drveta = A contribution to the knowledge of technological properties
of African wood species: abachi (wawa) and sapeli. – Šumarstvo, XXIX
(3); 3-12. Summ.
UDK 630*812
1095. Marković, Ljubisav: Fiziološke karakteristike šišarica crnog bora (Pinus nigra Arn.) u vezi sa bojom njihovih ljuspi = Physiological characteristics of
black pine cones (Pinus nigra Arn.) in relation with the color of its scales. –
Šumartstvo, XXIX (3); 13-24. Summ.
UDK 630*174. 7 Pinus + 161
1096 Panić, Đorđe: Osvrt na problem gazdovanja šumama na kojima postoji pravo svojine u SR Srbiji van pokrajina = Retrospection at the problem of managing of forests with the property law in SR Serbia without provinces. Šumarstvo, XXIX (3); 25-31.
UDK 630*61 + 92
1097. Jevtić, Miloš: Izvođački planovi gazdovanja šumama = Executing works in
management forests. – Šumarstvo, XXIX (3); 33-45.
UDK 630*62
1098. Nikolić, Mihailo: Uticaj smanjenja prečnika trupca pri ljuštenju furnira na
kvalitet furnira = Influence of decreasing of the log diamater at veneer peeling on the veneer quality. – Šumarstvo, XXIX (3); 47-53.
UDK 630*832. 10 + 281
1099. Janković, Aleksandar; Lubardić, Strahinja: Dugačko pomično merilo za merenje linearnih mera iznad 250 do 2000 mm u finalnoj drvnoj industriji =
Long. . - Šumarstvo, XXIX (3); 54-58.
UDK 630*832. 1: 531. 716
1100. Jodal, Ištvan: Prve svetlosne klopke u službi zaštite šuma na području SAP
Vojvodine = First light traps in SAP of Voivodina. – Šumarstvo, XXIX (3);
59-62.
UDK 630*453 + 413
1101. Jovanović, Milutin; Tucović, Alekandar: Ogledi na ukrštanju i samooprašivanju joha (Alnus spp.) = Experiments at cross-pollination and autogamy of
elders (Alnus spp.). - Šumarstvo, XXIX (4-5); 3-12.
UDK 630*165. 72
1102. Lukić-Simonović, Nada: Prilog poznavanju tehnoloških svojstava afričkih
vrsta drveta (Abachi – Sapeli) = A contribution to the knowledge of technological properties of African wood species (Abachi /wawa/ and sapeli. – Šumarstvo, XXIX (3); 3-11. Summ.
UDK 630*812
1103. Lukić-Simonović, Nada: Prilog poznavanju tehnoloških svojstava afričkih
vrsta drveta (Iroko - Antiaris) = Contribution to the knowledge of technological properties of African wood species. – Šumarstvo, XXIX (4-5); 13-19.
UDK 630*812
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
99
1104. Maksimović, Miloš; Jovanović, Milenko; Radivojević, Srboljub: Borba protiv mrazovaca (Geometridae spp.) u sremskim šumama 1975. godine =
Control of geometrid moths (Geometridae spp.) in Srem forests in the year
1975. – Šumarstvo, XXIX (4-5); 21-29.
UDK 630*453: 595. 785
1105. Sisojević, Darinka: Pojava trećeg sudovnog snopića u četinama klonova u
semenskoj plantaži belog bora “Rakovica” kod Sarajeva = Occurrence of
the third vascular bundle in clones needles in seed plantation of Scotch pine
“Rakovica” near Sarajevo. - Šumarstvo, XXIX (4-5); 54-56.
UDK 581. 144. 4: 630*174. 7 Pinus silvestris
1106. Milosavljević, Ratibor: Performanse rasprskivača za primenu insekticida
avionom u cilju suzbijanja šumskih insekata = Performances of sprayer for
application of insecticides by airplane in control of forest insects. - Šumarstvo, XXIX (4-5); 57-59.
UDK 630*453 + 414
1107. Marković, Ljubisav: Značaj krupnoće plodova domaćeg oraha (Juglans regia L.) u proizvodnji sadnog materijala i ranom testiranju generativnog potomstva plus stabala = Effect of walnut (Juglans regia L.) fruits largeness in
the production of planting material and early testing of generative progeny
of plus trees. – Šumarastvo, XXIX (6); 3-13. Summ.
UDK 630*232. 3 + 165 + 176. 1 Juglans regia
1108. Nikolić, Momir; Čojbašić, Slavica: Preliminarno istraživanje procenta iskorišćenja kod bukovih cepanica u zavisnosti od njihovog oblika i dimenzija
ako se prerađuju rezanjem = Preliminary investigations of the percentage of
utilization in beech tree logs depending upon their forms and dimensions
when processed by sawing. – Šumarstvo, XXIX (6); 3-25. Summ.
UDK 630*831. 7 + 832. 15
1109. Bunuševac, Toma: Šumski fond teritorije Beograda i problemi njegovog korišćenja u rekreacione i turističke svrhe = The forests of the Belgrade territory and problems of their use for the recreational and touristic purposes. Šumarstvo, XXIX (6); 27-41.
UDK 630*904
1110. Starčević, Najdan: Starost i povređivanje u šumarstvu i smernice za preduzimanje daljih mera zaštite na radu = Age and injuries at work in forestry and
directives for undertaking further protection measures at work. – Šumarstvo, XXIX (6); 43-46.
UDK 630*964
1111. Kazanœić, Živojin: Neka zapažanja pri izradi tablica pada prečnika stabala
= Some observations at making tables of taper. - Šumarstvo, XXIX (6); 4750.
UDK 630*561
1977 (XXX)
1112. Gvozdenović, Radivoje; Marić, Neđo: Postojanost sečiva kružnih pila u proizvodnji panel-ploča = The stability of circular saw blades in the production
of panel boards. – Šumarstvo, XXX (1); 3-14- Zsfg.
UDK 630*832 + 832. 284
100
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1113. Marković, Ljubisav; Vuletić, Dragan: Testiranje half-sib potomstva domaćeg oraha (Juglans regia L.) na otpornost od izmrzavanja i račvanja = Testing walnut (Juglans regia L.) progenies to the resistance against freezing
and forking. – Šumarstvo, XXX (1); 15-26. Summ.
UDK 630*165 Juglans regia
1114. Jevtić, Miloš: Tendencije i perspektive evropskog tržišta šumskih proizvoda
= Tendencies and perspectives of the European market of forest products. –
Šumarstvo, XXX (1); 27-33.
UDK 630*722
1115. Vasić, Milomir; Retnacaran, A., Fogal-Sault, W.; St. Marie: Dejstvo preparata Dimilin na gubara = Effect of the preparation Dimilin upon gypsy
moth. – Šumarstvo, XXX (1); 35-41.
UDK 630*453 + 414
1116. Radovanović, Miomir: Primena polivinilacetatnih (PVAC) lepaka, procesa
lepljenja, moguće greške, uzroci njihovog nastajanja i sprečavanje = Application of polyvinilacetat (PVAC) glues, gluing process, possible mistakes,
causes of their beginning and prevention. - Šumarstvo, XXX (1); 43-48.
UDK 630*832. 2
1117. Šašić, Milan: Plasman proizvoda šumarstva i drvne industrije putem stovarišta = Disposal of products of forestry and woodworking industry through
the timberyards. – Šumarstvo, XXX (1); 49-53.
UDK 630*72
1118. Đorđević, Miroljub:Šumarstvo Norveške = Forestry in Norway. – Šumarstvo XXX (1); 54-60.
UDK 630*904 (481)
1119. Bunuševac, Toma; Jovanović, Stevan; Stojanović, Ljubivoje: Istraživanje
najpovoljnijih mera nege putem seča proreda u šumama hrasta lužnjaka u
uslovima južnog Srema = Investigation of most advantageous tending methods by thinnings in English oak (Quercus pedunculata Ehrh.) woods in
conditions of the southern Srem. - Šumarstvo, XXX (2); 3-20. Summ.
UDK 630*24 + 176. 1 Quercus
1120. Mihajlović, Olga: Prilog izučavanju kvantitativnih pokazatelja promena boje srca kod topola (P. robusta, P. eur. cl. I-214 i P. eur. cl. Ostia) = Comparative investigation of quality indicators of poplar heartwood colouring (P.
eur. cl. robusta, P. eur. cl. I-214 and P. eur. cl. Ostia). – Šumarstvo, XXX
(2); 21-32. Summ.
UDK 630*811 + 176. 1 Populus
1121. Zachar, Dušan: Pojam, struktura i globalne promene u životnoj sredini =
Concept, structure and global changes in environment. – Šumarstvo, XXX
(2); 33-47.
UDK 502. 3
1122. Korać, Mladen: Mogućnost korišćenja sadnica omorike, preraslih u gustom
sklopu, u radovima na pošumljavanju = The possibility of using the Serbian
spruce seedlings, overgrown within dense canopy, for the afforestation. –
Šumarstvo, XXX (2); 49-53.
UDK 630*232. 411. 6 Picea omorika
1123. Nikolić, Mihailo: Neka ispitivanja sušenja ljuštenih furnira = Some tests in
drying peeled veneer. – Šumarstvo, XXX (2); 54-60.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
101
UDK 630*832. 282 + 847
1124. Panić, Đorđe: Stanje i perspektive razvoja smrčevih šuma na Kopaoniku =
State and perspectives of the development of spruce (Picea sp.) stands on
the mountain Kopaonik. - Šumarstvo, XXX (3-4); 3-15. Summ.
UDK 630*221
1125. Sisojević, Dara: Diferencijacija klonova belog bora po anatomiji četina u
semenskoj plantaži „Rakovica“ = Differentiation of Scotch pine (Pinus silvestris) clones according to the anatomy of needles in the seed plantation
„Rakovica“. – Šumarstvo, XXX (3-4); Summ.
UDK 630*164. 5 + 165. 72 + 232. 311. 3
1126. Nikolić, Đorđe: Mogućnosti dobijanja haploidnih biljaka kulturom antera,
in vitro = Possibilities for developing haploid plants by anther cultures, in
vitro. – Šumarstvo, XXX (3-4); 29-34. Summ.
UDK 630*168
1127. Jevtić, Miloš: Mehanizacija radova na pošumljavanju = Mechanization of
works at afforestation. – Šumarstvo, XXX (3-4); 35-45.
UDK 630*232. 4
1128. Arsovski, Mirko; Stankovski, Branko: Proizvodnja šumskih sadnica u novom tipu kasete „Jukosad“ u Kumanovu = Production of forest plantsin new
cassete type „Jukosad“ in Kumanovo. – Šumarstvo, XXX (3-4); 47-55.
UDK 630*232. 3
1129. Plavšić, Vera: Značaj gljiva roda Penicillium za šumsko bilje = Significance
of the genus Penicillium for forest plants. – Šumarstvo, XXX (3-4); 56-60.
UDK 630*443
1130. Glišić, Miodrag: Regresione sukcesije i degradacione faze šume sladuna i
cera (Quercetum farnetto-cerris Rudski) u Grdeličkoj klisuri = Regression
phases and degradation phases in the Hungarian and Turkey oak forest (Quercetum farnetto-cerris Rudski) in Grdelička gorge. – Šumarstvo, XXX (5);
7-16. Zsfg.
UDK 630*182
1131. Guzina, Vojislav: Primena elektroforetskih analiza izoenzima u genetskim
proučavanjima šumskog drveća = Application of electrophoretic analyses of
isoenzymes in genetic studies of forest trees. – Šumarstvo, XXX (5); 17-24.
Summ.
UDK 630*165
1132. Jovanović, Milutin; Tucović, Aleksandar: Pojava nepravilnosti u debljinskom prirašćivanju nekih stabala jele (Abies alba Mill.) na Goču = Appearance of irregularity of the diamater increment of the silver fir (Abies alba
Mill.) on the mountain Goč. – Šumarstvo, XXX (5); 25-30. Summ.
UDK 630*561. 2 Abies
1133. Bojaœić, Nešad: Gazdovanje šumama hrasta kitnjaka (Quercus petraea –
Quercus sessiliflora) u Bosni sa osvrtom na prirodno obnavljanje = The
management with sessile oak (Quercus petraeae-Quercus sessiliflora) forests in Bosnia with regard at natural regeneration. – Šumarstvo, XXX (5);
37-49.
UDK 630*62 + 231
102
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1134. Rula, Borka: Prikaz razvoja izrade katastra bujičnih tokova na užoj teritoriji
SR Srbije = Information on the development of cadastre of torrent courses
on narrower territory of SR Serbia. - Šumarstvo, XXX (5); 56-62.
UDK 630*384:
1135. Mihailović, Miodrag; Potrebić, Milan: Uticaj nekih činilaca na električnu
provodnost kompozicije drvo-lepak, kao i na električnu provodnost primenjenih lepaka = Influence of some factors on the electric conductivity of the
composition wood-glue, as well as on the electric conductivity of applied
glues. – Šumarstvo, XXX (6); 3-15. Summ.
UDK 630*824. 8 + 812. 151
1136. Marković, Ljubisav: Prilog proučavanju stepena nasleđivanja otportnosti
domaćeg oraha (Juglans regia L.) na infekciju od Gnomonia juglandis
(DC.) Trav. = Contribution to the study of the degree of inheritance of domestic nut (Juglans regia L.) resistance to the infection by Gnomonia juglandis (DC.) Trav. – Šumarstvo, XXX (6); 17-22. Summ.
UDK 630*165 + 443
1137. Đorović, Miroljub; Pucelj, Ludvig: Eksperimentalno utvrđivanje antierozionog i proizvodnog efekta terasa na nagnutim terenima = Experimental determination of erosion control and crop production effects of terraces on
sloped land. – Šumarstvo, XXX (6); 23-29. Summ.
UDK 630*116. 23 + 62
1138. Macan, Grigorije; Sajić, Milivoje: Pošumljavanje goleti i rekonstrukcija degradiranih šuma bukve i hrasta uz primenu mehanizovane bušilice „Gribor“
u šumi „Goč-Gvozdac“ g. j. „A“ i „B“ = Afforestation of bare lands andreconstruction of degraded forests of beech and oak by application of mechanized borer „Gribor“ in forest „Goč-Gvozdac“ management unit „A“ and
„B“. - Šumarstvo, XXX (6); 31-39.
UDK 630*232. 4 + 226
1139. Tošić, Mihailo: Nova nalazišta planinskog javora (Acer heldreichii Orph. in
Boiss.) u Srbiji = New findings of the Balkan maple (Acer heldreichii Orph.
in Boiss.) in Serbia. – Šumarstvo, XXX (6);41-48.
UDK 630*176. 1 Acer heldreichii + 181. 1
1140. Vulović, Bogdan: Demonstracija „Steyr“ opreme za eksploataciju šuma =
Demonstration of the „Steyr“ equipment for the forest exploitation. – Šumarstvo, XXX (6); 51-55.
UDK 630*36
1141. Bojović, Dušan: Analiza radova o ekologiji, ograničavajućim faktorima i savremenim merama o uzgoju zeca, objavljenih u novije vreme na simpozijumima o lovstvu = Analysis of works on ecology, limiting factors and contemporary measures about hare raising, published in recent time on symposia about hunting. - Šumarstvo, XXX (6); 56-63.
UDK 630*156
1142. Bucalo, Vojin: Nalazište petoigličavog bora na Jadovniku u zapadnoj Bosni
= Finding of the five-needle pine in western Bosnia. – Šumarstvo, XXX (6);
64-68.
UDK 630*181. 1 Pinus
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
103
1978 (XXXI)
1143. Veselinović, Nada; Kitić, Darinka; Marković, Danica; Šmit, Slobodan; Sekulić, B.; Marinković, N.: Prvi rezultati pošumljavanja sadnicama sa baliranim korenom na području Preduzeća za gazdovanje šumama „Boranja“ –
pogon Valjevo = The afforestation results with seedlings with balled root on
the area of „Boranja“ – enterprise for forest management – plant Valjevo. –
Šumarstvo, XXXI (1); 3-11. Summ.
UDK 630*232. 4
1144. Šoškić, Borislav: Prilog određivanju potrebne veličine pridova na utezanje u
zavisnosti od položaja rezanih sortimenata u poprečnom preseku trupca =
Contribution to the determination of the necessary size of extra lengths for
shrinkage depending of sown assortments within the cross section of the
log. – Šumarstvo, XXXI (1); 13-22. Summ.
UDK 630*832. 15 + 812. 76
1145. Bunuševac, Toma; Veljković, Velimir; Prljinčević, M.: Neka zapažanja u vezi sa rekonstrukcijom izdanačkih šuma unošenjem četinara = Some observations in connection with reconstruction of degraded oak woods with conifers. – Šumarstvo, XXXI (1); 23-32. Summ.
UDK 630*222 + 226 + 237. 5 Coniferae
1146. Jovanović, Slavko: Introdukcija egzota = Introduction of exotic species. –
Šumarstvo, XXXI (1); 31-39.
UDK 630*232. 1: 621. 963
1147. Černjavski, Svetislav; Jovanović, Milorad: Sastojina jele (Abies alba Mill.)
na mestu zvanom „Jelak“ i njena podobnost za semenski objekt u SAP Kosovo = Silver fir (Abies alba Mill.) stand the location called „Jelak“ and its
suitableness for seed object in SAP Kosovo. – Šumarstvo, XXXI (1); 41-46.
UDK 630*181 +174. 7 Abies alba
1148. Korać, Mladen: Smrča sa hrastolikom korom = Norway spruce with the
oak-like bark. – Šumarstvo, XXXI (1); 47-51.
UDK 582. 475. 2 Picea: 630*164. 4
1149. Tanasković, Srđan: Savremena eksploatacija tropskih šuma u Africi = Contemporary forest exploitation of tropic woods in Africa. – Šumarstvo,
XXXI (1); 64-68.
UDK 630*3 (6)
1150. Tošić, Mihailo: Pedološke osobine zemljišta u šumskoj kulturi „Borovi“
kod Sjenice i njihov uticaj na razvoj crnog i belog bora = Pedologic characteristics of the soil in the forest culture „Borovi“ near Sjenica and their effect on the growth of black pine (Pinus nigra Arn.) and Scotch pine (Pinus
silvestris L.). – Šumarstvo, XXXI (2-3); 3-18. Summ.
UDK 630*114. 1/. 2 + 232. 4
1151. Jovanović, Milutin; Vuletić, Dragan: Uticaj roditeljskih stabala na rast halfsib i ful-sib potomstava hrasta lužnjaka = Effect of parent trees on the growth of half-sib and ful-sib progenies of peduncled common oak (Quercus pedunculata). – Šumarstvo, XXXI (2-3); 19-24. Summ.
UDK 630*165 + 176. 1 Quercus pedunculata
1152. Marković, Ljubisav; Valčić, Vojislav: Uticaj vrsta podloga i vremena rada
na uspeh vegetativnog umnožavanja manœurskog (Juglans mandschurica
104
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Maxim.) i japanskog oraha (Juglans sieboldiana Maxim.) = Influence of
stock species and working time on the success of vegetative propagation of
Manchurian walnut (Juglans mandschurica Maxim.) and Japanese walnut
(Juglans sieboldiana Maxim.). – Šumarstvo, XXXI (2-3); 25-33. Summ
UDK 630*232. 5 + 176. 1 Juglans sp.
Zekić, Nada: Izbor hemijskih sredstava za suzbijanje nepoželjne vegetacije
u šumarstvu = Choice of chemical substances for the control of undesirable
vegetation in forestry. - Šumarstvo, XXXI (2-3); 35-45.
UDK 630*441 + 414
Nikolić, Sreten; Đoković, Petar: Prilog izračunavanju srednje brzine transportnih sredstava – traktora, kamiona i sl. = Contribution to the calculation
of average speed of transport means – tractors, trucks etc. – Šumarstvo,
XXXI (2-3); 49-55.
UDK 630*377. 4: 531. 112
Pecović, Miroslav; Pecović, Vukica: Prva semenska plantaža crnog bora
(Pinus nigra Arn.) u našoj zemlji = First seed-orchard of the Austrian pine
(Pinus nigra Arn.) in our country. – Šumarstvo, XXXI (2-3); 57-63.
UDK 630*232. 3
Mihajlović, Ilija: Đerdapsko područje i njegove karakteristike od opšteg
društvenog značaja = The Đerdap region and its characteristics of general
social significance. – Šumarstvo, XXXI (2-3); 64-71.
UDK 630*904 Đerdap
Glišić, Miodrag: Pitomi kesten i njegove šume u području Kavkaza = Sweet
chestnut and its forests in the Caucasus region. – Šumarstvo, XXXI (2-3);
72-78.
UDK 630*181. 1 + 176. 1 Castanea sativa (234. 9)
Vladisavljević, Svetislav: Prilog za istoriju šumarstva – Kosta Đorđević
(1848-1900. god.) = Contribution for forestry history – Kosta Đorđević
(1848-1900). – Šumarstvo, XXXI (2-3); 79-84.
UDK 630*902
Tucović, Aleksandar: Genetički aspekti i značaj starenja šumskog semena
za biljnu proizvodnju = Genetic aspects and importance of forest tree seed
aging for the plant production. – Šumarstvo, XXXI (4); 7-13. Summ.
UDK 630*165 + 232. 318
Đoković, Petar: Prilog poznavanju prirode zavisnosti elemenata efekta traktora u fazi privlačenja od nagiba vlaka i terena = Contribution to the knowledge of the nature of tractor elements effects in skidding phasis depending
upon the inclination of skidding roads an terrains. – Šumarstvo, XXXI (4);
15-21. Summ.
UDK 630*377
Jovanović, Slavko: Introdukcija egzota (III. prilog) – Japanski ariš – Larix
leptolepis Gord. = Introduction of exotic species (III. contribution) – Japanese larch – Larix leptolepis Gord. – Šumarstvo, XXXI (4); 23-27.
UDK 630*232. 1 + 174. 7 Larix leptolepis
Petrović, Mihailo: Pregled hemijskih sredstava domaće proizvodnje za zaštitu drveta = Review of chemical substances from domestic production for
the wood protection. - Šumarstvo, XXXI (4); 29-38.
UDK 630*844. 41 + 845. 51
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
105
1163. Domazet, Čedomir: Uticaj terminalnog orezivanja srebrnolisnog javora
(Acer dasycarpum Ehrh.) u drvoredima Smedereva na njegove sanitarnohigijenske i dekorativno-estetske funkcije = Influence of the terminal pruning of the sugar maple (Acer dasycarpum Ehrh.) in roadsides in Smederevo on its sanitary-hygienic and esthetic-decorative functions. – Šumarstvo,
XXXI (4); 39-45.
UDK 630*245 + 265
1164. Šoć, Branko; Vuković, Velimir: Tehnika pošumljavanja u prirodno-ekonomskim šumama = Afforestation technique in natural-economic forests. – Šumarstvo, XXXI (4); 46-52.
UDK 630*232. 4
1165. Tanasković, Srđan: Izrada savremenog kolovoza na šumskim putevima =
Construction of modern roadway on forest roads. – Šumarstvo, XXXI (4);
53-60.
UDK 630*383
1166. Bajin, Ivan: Pošumljavanje i zasađivanje nasada (zaštitnih pojaseva i drvoreda) na zaslanjenim zemljištima u Mađarskoj = Afforestation and planting
of plantation (shelterbelts and roadsides) on salinized soils in Hungary. –
Šumarstvo, XXXI (4); 61-66.
UDK 630*233 + 265 + 266
1167. Karaœić, Dragan: Prilog poznavanju gljive Pholiota adiposa Batsch ex Fr.
prouzrovača destrukcije bukovih stabala = Contribution to the knowledge of
the fungus Pholiota adiposa Batsch ex Fr. – causer of destruction of beech
stems. – Šumarstvo, XXXI (5-6); 3-10. Summ.
UDK 630*443. 3 Pholiota adiposa + 416. 5
1168. Isajev, Vasilije: Trogodišnja fenološka osmatranja kod veza (Ulmus laevis
Pallas) i njihov značaj za potrebe oplemenjivanja = Triennial phenologic
observations of relations of (Ulmus laevis Pallas) and their importance for
the needs of breeding. – Šumarstvo, XXXI (5-6); 11-18. Summ.
UDK 630*181. 8 Ulmus laevis + 165
1169. Šoškić, Borislav: Otpor na habanje nekih afričkih vrsta = Resistance of wearing out of some African tree species. – Šumartsvo, XXXI (5-6); 19-22.
UDK 630*812. 733: 674. 033/. 735
1170. Macan, Grigorije: Redukcija učešća živog rada i direktnih troškova po 1 ha
na pošumljavanju goleti uz primenu odgovarajućih mašina i troškova = Reduction of participation of physical labour and direct costs for 1 ha at the afforestation of bare terrains by application of appropriate machines and costs. – Šumarstvo, XXXI (5-6); 23-34.
UDK 630*233 + 643
1171. Vlatković, Slavko: Osvrt na značaj usaglašavanja programa razvoja šumarstva sa potrebama pčelarstva u SAP Vojvodini = Note on the coordination of
the program of forestry development with needs of beekeeping in SAP Voivodina. -Šumarstvo, XXXI (5-6); 35-38.
UDK 630*904:
1172. Petrović, Mihailo: Hemijska sredstva za površinsku obradu drveta sa dodacima fungicida i insekticida i antipireni domaće proizvodnje = Chemical
substances for wood surface traitment wth the addition of fungicides and in-
106
1173.
1174.
1175.
1176.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
secticides as well fire retardants from domestic production. - Šumarstvo,
XXXI (5-6); 39-46.
UDK 630*842 + 843. 1 + 844. 41 + 845. 51
Gogoski, Mate: Nalazišta crnog bora (Pinus nigra Arn,) na planini Jablanici = Findings of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) on Jablanica mountain. –
Šumarstvo, XXXI (5-6); 47-49.
UDK 630*181. 1 Pinus nigra
Stević, Dobrivoje: Neka iskustva u proizvodnji četinarskih sadnica u setovima tipa „Jukosad“ = Some experiences in the production of coniferous seedlings in. . . types „Jukosad“. – Šumarstvo, XXXI (5-6); 51-53.
UDK 630*232. 3
Šijak, Milorad: Neki detalji iz dendrološke etimologije = Some details from
dendrological etymology. – Šumarstvo, XXXI (5-6); 55-59.
UDK 630*174 (038)
Vladisavljević, Svetislav: Pančićevo interesovanje za Ramsko-Golubačku
peščaru = Pančić’s interest for Ram-Golubac sands. – Šumarstvo, XXXI (56); 60-63.
UDK 630*902: 3-057 Pančić
1979 (XXXII)
1177. Panić, Đorđe: O prirastu zapremine smrčevih sastojina na Kopaoniku =
About the volume increment of spruce stands on the Kopaonik mountain. –
Šumarstvo, XXXII (1); 3-15. Summ
UDK 630*562 Picea abies
1178. Plavšić, Vera: Gljiva Armillaria mellea (Vahl.) Quel. u četinarskim kulturama SR Srbije = The fungus Armillaria mellea (Vahl.) Quel. in coniferous
cultures in S. R. Serbia. – Šumarstvo, XXXII (1); 17-31
UDK 630*443 Armillaria mellea + 232. 3 + 174. 7
1179. Marković, Ljubisav: Uticaj klimatskih elemenata na varijabilnost apsolutne
mase i šturog semena jele (Abies alba Mill.) = Influence of cliamtic elements on the variability of the absolute mass and meager seeds of the fir
(Abies alba Mill.). – Šumarstvo, XXXII (1). Summ.
UDK 630*232. 3 + 111. 8
1180. Damjanović, Svetislav: Problem kvantifikacije opštekorisnih funkcija šume
sa aspekta međunarodne saradnje i samoupravnog organizovanja = Problem
of quantification of generally useful forest functions from the aspect of international cooperation and autonomous organizing. - Šumarstvo, XXXII
(1);45-54.
UDK 630*907. 1
1181. Dražić, Milutin; Bratić, Vlatko: Galepron ULW sprej novi selektivni herbicid = Galepron ULW spray new selective arboricid. – Šumarstvo, XXXII
(1); 55-64.
UDK 630*443 + 414
1182. Kitić, Darinka: Kineska jela (Cunninghamia lanceolata /Lamb. / Hook.),
nova vrsta u dendroflori Srbije = China fir (Cunninghamia lanceolata /
Lamb. / Hook.), a new species in the dendrolflora of Serbia. - Šumarstvo,
XXXII (1); 65-68.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
107
UDK 630*174. 7: 582. 476
1183 Marinković, Božidar: Prvi predlozi za priznavanje novostvorenih selekcija
(klonova) topola i vrba u našem šumarstvu = First suggestions for acknowledgment of new made selections (clones) of poplars and willows in our forestry. – Šumarstvo, XXXII (1); 69-70.
UDK 630*165 + 176. 1 Populus + Salix
1184. Vladisavljević, Svetislav: Prvi pravitelstveni (državni) šumari u beogradskom i podrinskom okrugu i na planini Tari = First governement (state) foresters in Belgrade and Podrinje district and on the Tara Mt. - Šumarstvo,
XXXII (1); 71-76.
UDK 630*902
1185. Stojanović, Ljubivoje: Prilog poznavanju strukture mešovitih sastojina u
kojima se nalazi Pančićeva omorika u SR Srbiji = Contribution to the knowledge of the structure of mixed stands in which grows the omorica spruce
(Picea omorica Pančić) in Socialist Republic Serbia. – Šumarstvo, XXXII
(2-3); 3-19. Summ.
UDK 630*228. 1 Picea omorika
1186. Kovačević, Nataša: Prilog poznavanju mikoflore na stablima oštećenim požarom 1973. godine u Deliblatskoj peščari = Contribution to the knowledge
of the micoflora on stems damaged by fire in 1973. in Deliblato sands. – Šumarstvo, XXXII (2-3); 21-37. Summ.
UDK 630*44: 582. 28
1187. Popnikola, Niko: Morfološke karakteristike i varijabilnost semena jele (Abies alba Mill.) u prirodnim populacijama SR Makedonije = Morphologic
characteristics and the variabilty of fir seeds (Abies alba Mill.) in natural
populations in Socialist republic Macedonia. – Šumarstvo, XXXII (2-3);
39-55. Summ.
UDK 630*164 + 174. 7 Abies + 181. 1: 581. 48
1188. Vlatković, Slavko: Značaj omladinskih radnih akcija u rešavanju proširene
reprodukcije šuma, sprečavanju procesa dezertifikacije i zaštiti i unapređenju životne sredine u SAP Vojvodini = The significance of young people’s
physical labour in solving expanded reproduction of forests, prevention of
desertification and conversation and promotion of environment in SAP Voivodina. - Šumarstvo, XXXII (2-3); 57-60.
UDK 630*232. 3: 331. 103. 3
1189. Macan, Grigorije: Melioracija degradiranih šuma bukve, hrasta i bora na
području šuma Goč – Gvozdac = Improvement of degraded forests of beech, oak and pine within the forests region Goč – Gvozdac. – Šumarstvo,
XXXII (2-3); 61-72.
UDK 630*237 + 174. 7 Pinus + 176. 1 Quercus + Fagus
1190. Šijak, Milorad: Neke pojedinosti o autorima dendroloških naziva = Some
details about authors of dendrological terms. – Šumarstvo, XXXII (2-3); 7383.
UDK 630*174
1191. Srdanović-Barać, Olga: Dr Jovan Barać – pionir u akciji dobrovoljnog ozelenjavanja grada Zemuna = Dr Jovan Barać – pioneer in the action of voluntary landscaping of town Zemun. – Šumarstvo, XXXII (2-3); 84-86.
UDK 630*272
108
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1192. Rastovski, Petar: Prilog rešavanju problema uzgoja klijanaca nekih vrsta četinjača na posebnim supstratima u lijehama = Contribution to the solving
the problem of saplings cultivation of some species of conifers on special
substrates and beds. – Šumarstvo, XXXII (4-5); 3-17. SummUDK 630*232. 3 + 174. 7
1193. Vuletić, Dragan; Jovanović, Milutin: Korišćenje tri godine starog polena
hrasta lužnjaka u kontrolisanoj hibridizaciji = Utilization of three years pollen of peduncled (common) oak (Quercus pedunculata) in controled hybridization. – Šumarstvo, XXXII (4-5); 18-22. Summ.
UDK 630*165
1194. Domazet, Čedomir: Neki problemi rekultivacije degradiranih prostora u
okolini Smedereva = Some problems of recultivation of ecologically degraded areas in the surrounding of Smederevo. – Šumarsto, XXXII (4-5); 2332.
UDK 630*233
1195. Isajev, Vasilije: Individualna promenljivost prsnih prečnika i visina stabala
veza u kulturi kod Šapca, staroj 22 godine = Individual variability of breast
diameters and tree heights in the culture of European white elm near Šabac,
22 years old. – Šumarstvo, XXXII, (4-5); 33-37
UDK 630*521. 1 + 522
1196. Bajin, Ivan: Ustanovljavanje starosti jelena = Ascertainment of the deer
age. – Šumarstvo, XXXII (4-5); 38-50.
UDK 630*156: 599. 735. 3
1197. Tošić, Branimir: Životni i radni uslovi u šumarstvu Srbije = Living and working conditions in forestry in Serbia. – Šumarstvo, XXXII (4-5); 51-60.
UDK 630*961
1198. Radovanović, Živorad: Mogućnosti unošenja Pančićeve omorike u autohtone šume naših područja = Possibilities of the introduction of Serbian spruce
in autochthonous forests in our regions. - Šumarstvo, XXXII (6); 13-22. Zsfg.
UDK 630*232 + 174. 7 Picea omorika
1199. Nikolić, Sreten: Jedan novi način izražavanja učinka i obračuna ličnog dohotka u fazi prevoza drveta = A new way of the expression of output and
calculation if the salary in the phase of wood transportation. – Šumarstvo,
XXXII (6); 23-30. Summ.
UDK 630*353 + 37
1200. Vasić, Milomir: Uspešna realizacija planova pošumljavanja goleti i melioracije degradiranih šuma i šikara na teritoriji SR Srbije bez pokrajina i potreba
zaštite podignutih kultura = Successfull realization of plans of afforestation
the bare terrains and improvements of degraded forests and brush woods on
territory of SR Serbia without provinces and necessity of protection of
established cultures. – Šumarstvo, XXXII (6); 31-36.
UDK 630*233 + 237 + 41
1201. Vasiljev, Živko: O jednom intersantnom nalazištu bukve u blizini Petrovca
na Mlavi = About one interesting finding of the beech in the vicinity of Petrovac na Mlavi. – Šumarstvo, XXXII (6); 37-43.
UDK 630*181. 1 Fagus
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
109
1202. Georgijevski, Mihajlo: Šumari i drvarci – narodni heroji = Foresters and
timber experts - national heroes. – Šumarstvo, XXXII (6); 45-53.
UDK 630*902
1203. Vančetović, Živojin: Učesnici na obnovi SR Srbije na izgradnji šumskih saobraćajnica posle Drugog svetskog rata = Participants on the restoration of
the SR Serbia on the construction of forest lines of communications after
the Second World War. - Šumarstvo, XXXII (6); 55-59.
UDK 630*383
1204. Stojanović, Jovan: Zlatna upisnica „indeks“ jedna lepa ideja postala je tradicija = Golden index „Index“ one nice idea became the tradition. – Šumarstvo, XXXII (6); 62-67.
UDK 630*945. 3
1980 (XXXIII)
1205. Mirković, Dragoljub: Grafičko rešenje Henriksenove funkcije za predstavu
visinske krive = Graphic solution of Henricksen’s function for the presentation of the height curve. – Šumarstvo, XXXIII (1-2); 6-14: Summ.
UDK 630*522
1206. Koprivica, Miloš: Varijabilnost i tačnost procjene debljinskog prirasta u nekim čistim sastojinama bukve = Variability and exactness of the estimate of
diamater increment in some pure beech stands. – Šumarstvo, XXXIII (1-2);
15-28. Summ.
UDK630*562 + 176. 1 Fagus
1207. Jevtić, Miloš: Prilog diskusiji o osnovnim pravcima razvoja šumarstva Srbije u periodu 1981-1985. godine = Contribution to the discussion about principal directions of forestry develpoment of Serbia in the period of years
1981-1985. - Šumarstvo, XXXIII (1-2); 29-39.
UDK 630*903
1208. Plavšić, Vera; Popović, Jelica: Efikasnost preparata OKIVIK i OKIROT-IF
u zaštiti drveta od truleži = Efficiency of preparations OKIVIK and OKIROT-IF in wood protection from rot. – Šumarstvo, XXXIII (1-2); 41-47.
UDK 630*443 + 414
1209. Prokopljević, Nenad: Analiza strukture cene drveta = Analysis of the strtucture of wood price. – Šumarstvo, XXXIII (1-2); 49. 54.
UDK 630*73
1210. Vukićević, Emilija: Kineski jorgovan (Syringa x chinensis Willd.), nova gajena vrsta za floru Srbije = Rouen lilac (Syringa x chinensis Willd.), a new
cultivated species for the flora of Serbia. – Šumarstvo, XXXIII (1-2); 55-57.
UDK 635. 9
1211. Mirić, Milenko: Šumska privreda Japana = Forest ecoomy of Japan. – Šumarstvo, XXXIII (1-2); 59-67.
UDK 630*904 (52)
1212. Trifunović, Dragan; Stamenković, Vojislav: Matematičko opisivanje prirasta u diskretnom obliku = Mathematic description of the increment in discret form. – Šumarstvo, XXXIII (3); 7-37.
UDK 630*561/. 562 + 51
110
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1213. Stilinović, Slobodan: Podizanje kvaliteta šumskih sadnica oblikovanjem
njihovog korena = The improving the forest planting stock quality by shaping of its root system. – Šumarstvo, XXXIII (3); 27-37. Summ.
UDK 630*232. 324
1214. Šijak, Milorad: Prilog poznavanju dendroflore Subotičko-Horgoške peščare
= Contribution to the knowledge dendroflora of Subotičko-Horgoška sands.
- Šumarstvo, XXXIII (3); 39-46.
UDK 630*174/. 176. 1
1215. Arsovski, Mirko; Stankovski, Branko: Iskustva u proizvodnji sadnica u kasetama (kontejnerima) »Jukosad« i »Makosad« i rezultati pošumljavanja
goleti tim sadnicama = Experiences in the seedlings production in casettes
(containers) »Jukosad« and »Makosad« and results i afforestation of bare
terrains with these seedlings. – Šumarstvo, XXXIII (3); 47-56.
UDK 630*232. 3
1216. Vasić, Milomir: Mogućnost biohemijskog suzbijanja štetnih insekata u šumarstvu korišćenjem sintetičkih analoga insekatskih hormona = Possibility
of the biochemical control of harmful insects in forestry using synthetic
analogs of insect hormones. - Šumarstvo, XXXIII (3); 57-62.
UDK 630*453 + 411 + 414
1217. Vladisavljević, Svetislav: O prvim pisanim propisima, pojavama i radu
stružnica u Srbiji prošlog veka = About the first written regulations, occurrences and work of sawmills in Serbia in the last century. - Šumarstvo,
XXXIII (3); 67-76.
UDK 630*832
1218. Sidor, Ćiril; Živojinović, Dragutin; Sekulić, Dragan; Stojaković, Božidar: Značajni
radovi na primeni mikrobiološke borbe protiv štetnih insekata u šumarstvu = More
important works on the application of microbiologic control of harmful insects in
foresdtry. – Šumarstvo, XXXIII (4-5); 5-20. Summ.
UDK 630*411
1219. Nedović, Vukašin: Verifikacija Multicomp sistema pri pošumljavanju sečina na nekim staništima Srednje Bosne = Application of seedlings produced
by Multicomp system in afforestation of felling stripes on some sites of
Middle Bosnia (The first results of trials). – Šumarstvo, XXXIII (4-5); 2136. Summ.
UDK 630*237
1220. Brinar, Miran: Genetska uslovljenost nekih formi naše smrče = Genetic stipulation of some spruce forms in Yugoslavia. – Šumarstvo, XXXIII (4-5);
37-51. Summ.
UDK 630*165 + 174. 7 Picea
1221. Aleksov, Ivan: Zaposlenost i kadrovi u drvnoj industriji SR Srbije – osnova
za njen intenzivni dalji razvoj = Employment and personnel in the wood
working industry in SR Serbia – the basis for its more intensive further development. – Šumarstvo, XXXIII (4-5); 53-69.
UDK 674: 658. 3 (497. 11)
1222 Damnjanović, Svetislav: Šuma i drvo kao faktori energetske strategije = Forest and wood as factors of energetic strategy. – Šumarstvo, XXXIII (4-5);
71-80.
UDK 630*31
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
111
1223. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun: Ekološko-proizvodne karakteristike
kitnjakovih šuma i izbor najpovoljnijeg načina prirodnog podmlađivanja u
uslovima Majdanpečke domene = Ecologiccally-productional characteristics of sessile-flowered oak forests and choice of the most favoravle methods of natural reforestation in conditions of the Domain of Majdanpek. Šumarstvo, XXXIII (4-5); 81-95. Summ.
UDK 630*23 + 181 Quercus petraea
1224. Simonović, Milutin: Obavezna upotreba međunarodnog sistema mernih jedinica u oblastima nauke i tehnike = International obligation for the use of
international system of measuring units in science and technique. - Šumarstvo, XXXIII (4-5); 97-98.
UDK 389. 6 (100)
1225. Šakić, Miodrag: Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita u istraživanjima optimalnog korišćenja potencijala i funkcija šuma i šumskih područja
= General national defence and social self-defence in the investigations of
the optimal potential use and function of forests and forest areas. - Šumarstvo, XXXIII (4-5); 99-101.
UDK 355. 21: 630*907. 8
1226. Plavšić, Vera: Prilog poznavanju zdravstvenog stanja fitocenoza autohtonog
hrasta na Jastrepcu = Contribution to the knowledge of the sanitary state in
the autochthonous oak phytocoenoses on Jastrebac Mt. – Šumarstvo,
XXXIII (4-5); 101-105.
UDK 630*41 + 188 Quercus
1227. Dedović, Velimir: Spravljanje veštačkog stajnjaka = Making the artificial
dung. - Šumarstvo, XXXIII (4-5); 106-108.
UDK 631. 862
1228 Vladisavljević, Svetislav: Milan M. Jovanović (1872-1931). – Šumarstvo,
XXXIII (4-5);110-116.
UDK 3-057 Milan M. Jovanović
1229. Rastovski, Petar: Elementi rasta i kemijski sastav iglica nekih vrsta četinjača kao indikator opskrbljenosti pojedinih supstrata hranivima = Growth elements and chemical content of needles of some coniferous species as well
as the indicator of provision with nutrients in certain substrates. – Šumarstvo, XXXIII (4-5); 3-13. Summ.
UDK 630*161 + 174. 7: 581. 144. 1
1230. Đoković, Petar: Istraživanje parametara za preračunavanje prostorne u kubnu meru celuloznog drveta i ivera = Contribution to determination of parameters for conversion of stacked into cubic measures of pulpwood and chipwood. – Šumarstvo, XXXIII (6); 15-24. Summ.
UDK 630*325
1231. Paramentić, Obrad: Sadašnji trenutak industrije nameštaja = Actual moment
for the furniture industry. – Šumarstvo, XXXIII (6); 25-33.
UDK 684
1232. Reœić, Avdo: Izvoz nameštaja iz Jugoslavije = Furniture export from Yugoslavia. – Šumarstvo, XXXIII (6); 35-41.
UDK 630*722: 684
112
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1233. Stojanović, Jovan; Jovičić, Đorđe: Šumari u ratnim zarobljeničkim logorima
u Nemačkoj = Foresters in war prison camps in Germany. – Šumarstvo,
XXXIII (6); 42-52.
UDK 630*902: 341. 341
1234. Vladisavljević, Svetislav: Jovan K. Bukovala (1872-1945). Šumarstvo,
XXXIII (6); 53-60
UDK 3-057 Jovan Bukovala
1981 (XXXIV)
1235. Karaœić, Dragan: Proučavanje uzroka nastanka lažnog (nepravog) srca
bukve = Study of causes of false heartwood (red heart) in beech. - Šumarstvo, XXXIV (1); 3-18. Summ.
UDK 630*443. 3 + 416. 5
1236. Veselinović, Nada: Analiza populacije zemljišne mikoflore u šumama bora i
smrče u zavisnosti od stepena zaraze sa Fomes fomentarius Fr. (Cooke) =
Analysis of the population of soil microflora in pine and spruce forests in
dependance of the infection degree with Fomes fomentarius (Fr.) Cooke. –
Šumarstvo, XXXIV (1); 19-27. Summ.
UDK 630*114. 6
1237. Potrebić, Milan: Tolernacija spoja kao uticajni faktor na čvrstoću lepljene
čepovne veze = Tolerances of the joint as influencing factor of the strength
of glued stub tenon joint. – Šumarstvo, XXXIV (1); 29-46. Summ.
UDK 630*824. 7
1238. Aleksov, Ivan: Sirovinska baza – faktor razvoja prerade drveta privrednih
regiona SR Srbije = Raw material – as a factor of wood conversion in economic regions of SR Serbia. – Šumarstvo, XXXIV (1); 45-59. Summ.
UDK 630*832. 10
1239. Crnjanski, Pavle: Mesto i značaj poljoprivredne avijacije u zaštiti šuma od
požara, štetočina i bolesti = Place and significance of agricultural aviation in
forest protection from fires, harmful insects and diseases. – Šumarstvo,
XXXIV (1); 61-67.
UDK 630*41: 682. 982. 4
1240. Georgijevski, Mihajlo: Šuma u opštenarodnoj odbrani = Forest in total national defense. – Šumarstvo, XXXIV (1); 72-76.
UDK 630*907: 351. 85
1241. Čanak, Milan; Parabućski, Stanija; Gajić, Milovan: O nekim odlikama lužnjaka – Quercus robur L. u našoj zemlji = Some characteristics of common
oak – Quercus robur L. in Yugoslavia. – Šumarstvo, (2-3); 3-11. Summ.
UDK 630*176. 1 Quercus robur
1242. Bogdanović, Mila; Stojanović, D.; Rastović, A.; Mančić, A.; Đurđević, M.:
Neka fiziološke karakteristike sezonskog crvenjenja četina belog bora = Some physiological features of seasonal reddening of Scotch pine needles. –
Šumarstvo, XXXIV, (2-3); 13-20. Summ.
UDK 630*161: 581. 144. 4: 582. 475
1243. Stoisavljević, Dušan: Pomeranje visinskih kriva u prebirnim sastojinama
bukve i jele = Dislocation of height curves in selection forests of beech and
fir. - Šumarstvo, XXXIV, (2-3); 21-33.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
113
UDK 630*522 + 222 + 174. 7 Fagus + Abies
1244. Radovanović, Živorad: Biološko-ekonomske osnove šuma prirodnim podmlađivanjem = Biologically-economic aspects of reforestation by natural
regeneration. – Šumarstvo, XXXIV (2-3); 35-41. Summ.
UDK 630*232
1245. Plavšić, Vera: Prilog poznavanju mikroflore u borovim kulturama = Contribution to the knowledge of microflora in pine cultures. – Šumarstvo, XXXIV (2); 43-52.
UDK 630*232 + 114. 6: 631. 46
1246. Aleksov, Ivan: Regionalizacija prerade drveta u SR Srbiji = Regionalization
of wood processing in SR Serbia. – Šumarstvo, XXXIV (2-3); 53-64.
UDK 674
1247. Jevtić, Miloš: Mogućnosti i postupci ekonomisanja deficitarnim sadnicama
privredno posebno vrednih lišćara i četinara = Possibilities and economic
treatments by seedlings in short suppliesof economically valuable broadleaved and coniferous trees. - Šumarstvo, XXXIV (2-3); 65-74.
UDK 630*232. 3 + 174. 7 + 176. 1
1248. Dedović, Velimir: Američka krupna borovnica = Large-berry juniper. – Šumarstvo, XXXIV (2-3); 75-80.
UDK 630*176. 1 Juniperus macrocarpa
1249. Veljković, Velimir: Uticaj početnog razmaka na prirast i stabilnost kultura
smrče = Influence of the initial spacing on the increment and stability of
Norway spruce plantations. – Šumarstvo, XXXIV (2-3); 81-84.
UDK 630*236 + 174. 7 Picea
1250. Doležal, Bohumil: Privredno uređivanje šume kao tumač i realizator razvoja
evropske šumske privrede = Economically forest management as the interpreter and realizer of the development the European forest economy. - Šumarstvo, XXXIV (4); 3-12. Rés
UDK 630*62 + 906
1251. Kozarževskaja, Elga; Vlainić, Aleksandar: Štetnost i rasprostranjenost kokcida (Homoptera: Coccoidea) u kulturnim biotopima Beograda = Noxiousness and distribution of scale insects (Homoptera: Coccidea) in cultural
biotops of Belgrade. – Šumarstvo, XXXIV (4); 13-26. Rez. Rés.
UDK 630*453: 595. 752. 3
1252. Petrović, Mihailo; Mirić, Milenko: Uporedna ispitivanja otpornosti drveta
munike, jele i smrče prema gljivama razaračima drvne membrane u odnosu
na otpornost belog bora = The comparative investigations of resistance of
the wood of munika (Pinus heldreichii Christ.), fir (Abies alba Mill.) and
spruce (Picea abies (L.) Karst. to the wood destroying fungi according to
Scots pine (Pinus silvestris L.). – Šumarstvo, XXXIV (4);27-34. Summ.
UDK 630*844. 1: 674. 032. 11
1253. Ostojić, Žarko: Šta je novo u novom Zakonu o šumama SR Srbije? = What
is new in the new Forest law in SR Serbia?. – Šumarstvo, XXXIV (4); 3537.
UDK 630*931
1254. Potrebić, Milan: Ispitivanje kvaliteta gotovog nameštaja u SSSR = Testing
of the finished furniture quality in USSR. – Šumarstvo, XXXIV (4); 39-51.
UDK 630*836 + 854
114
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1255. Dedović, Velimir: Ukrasne biljke u kontejnerima = Ornamental plants in
containers. – Šumarstvo, XXXIV (4); 53-60.
UDK 635. 95
1256. Vladisavljević, Svetislav: Milan D. Obradović-Ličanin (1863-1916). – Šumarstvo, XXXIV (4); 69-75.
UDK 3-057 Milan D. Obradović-Ličanin
1257. Gajić, Milovan; Polatschek, Adolf: Contribution to the systematic of Quercus virgiliana (Ten.) Ten.: The new localities and some new morphological
characteristics = Prilog sistematici Quercus virgiliana (Ten.) Ten.: Nova
nalazišta i nove morfološke odlike = Šumarstvo, XXXIV (5-6); 3-14. Rez.
UDK 630*176. 1 Quercus virgiliana
1258. Gvozdenović, Radivoje: Ispitivanje uticaja nekih činilaca režima piljenja na
hrapavost metodom potpunog faktornog eksperimenta = Examinations of
effects of some factors of sawing on the roughness of saw cut by the method
of complete factorial experiment. – Šumarstvo, XXXIV (5-6);15-26. Summ.
UDK 630*823. 7
1259. Kovačević, Nataša: Šumski požari u SR Sloveniji u periodu od 1966.
do1978. godine = Forest fires in SR Slovenia in the period from 1968-1978.
– Šumarstvo, XXXIV (5-6); 27-40. Summ.
UDK 630*43
1260. Bogdanović, Mila; Manojlović, G.: Ožiljavanje reznica ukrasnog šiblja na
pepelu termoelektrana. . Direktno ožiljavanje = The rooting of cuttings of
ornamental shrubs on pulverized fuel ash of steam power plants. I. Direct
rooting. – Šumarstvo, XXXIV (5-6); 41-50. Summ.
UDK 630*232. 3
1261. Petković, Vojislav: Vodoprivredna organizacija „Erozija“ u Vladičinom Hanu u borbi protiv erozije zemljišta u Grdeličkoj klisuri i Vranjskoj kotlini. –
The water managing economic organization „Erozija“ in Vladičin Han in
the fight against the soil erosionin Grdelička klisura and Vranjska kotlina. –
Šumarstvo, XXXIV (5-6); 51-68. Summ.
UDK 630*385 + 237
1262. Prokopljević, Nenad: Tehničke i ekonomsko-finansijske specifičnosti u šumarstvu = Technical and economic-financial specifities in forestry. – Šumarstvo, XXXIV (5-6); 69-77.
UDK 630*906 + 765
1263. Vulović, Bogdan: Mehanizacija iskorišćavanje šuma u SR Rumuniji = Mechanization in forest exploitation in SR Romania. – Šumarstvo, XXXIV (56); 87-91.
UDK 630*36 (498)
1982 (XXXV)
1264. Jovanović, Branislav; Stojanović, Ljubivoje: Razvoj kulture nekih vrsta četinara na ekstremnom staništu bukve (Musco-Fagetum) u istočnoj Srbiji =
Development of culture of some species of conifers on extreme site of beech (Musco-Fagetum) in the eastern Serbia. – Šumarstvo, XXXV (1); 3-11.
Summ
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
115
UDK 630*228. 7 + 174. 7
1265. Živojinović, Dragutin; Marinković, Pribislav: Uticaj hemijskog suzbijanja
korova u borovim kulturama Deliblatskog peska na visinski i debljinski
prirast = Effect of the chemical weed control in pine cultures of Deliblatski
pesak on the height and diameter increment. – Šumarstvo, XXXV (1); 1318. Summ.
UDK 630*414 + 233
1266. Nikolić, Sreten; Trifunović, Dragan: Srednja transportna distanca privlačenja = Medium transportation distance of skidding. – Šumarstvo, XXXV (1);
19-32. Summ.
UDK 630*375
1267. Kovačević, Nataša: Prilog poznavanju insekata požarišta u šumama Deliblatskog peska = Contribution to the knowledge of insects of burnt areas in
forests of Deliblatski pesak. – Šumarstvo, XXXV (1); 33-42. Summ.
UDK 630*145. 7 + 43
1268. Vasić, Milomir; Josović, J.; Miletić, M.; Bukumira, M., Mitrović, V.: Primena feromona za suzbijanje osmozubog smrčinog potkornjaka (Ips typographus L.) = Application of feromone for the control of the spruce bark beetle
(Ips typographus L.). – Šumarstvo, XXXV (1); 43-50. Summ.
UDK 630*453 + 414
1269. Marković, Ljubisav: Prethodni rezulati ispitivanja vegetativnog razmnožavanja smrče reznicama = Preliminary results of the examination of vegetative propagation of spruce by cuttings. – Šumarstvo, XXXV (1); 63-66.
Summ.
UDK 630*232. 3: 591. 165
1270. Gajić, Milovan: Dve nove forme divljeg šafrana – Crocus reticulatus Steven ex Adams in Weber fil. et Mohr u Deliblatskoj peščari = Two new forms
Crocus reticulatus Steven ex Adams in Weber fil. et Mohr on Deliblato
Sands. – Šumarstvo, XXXV (1); 67-68. Summ.
UDK 582. 579. 2 Crocus
1271. Bogdanović, Mila; Rastović, A.; Manojlović, G.: Ožiljavanje reznica ukrasnog šiblja na pepelu termoelektrana. II. Ožiljavanje u sudovima = The rooting of cuttings of ornamental shrubs on pulverized fuel ash. II. Rooting in
containers. – Šumarstvo, XXXV (1); 69-71. Summ.
UDK 630*232. 3: 591. 165
1272. Panić, Đorđe: „Zlatna upisnica – indeks“ bivših studenata generacije 1931/
1932. školske godine = „Zlatna upisnica – indeks“ of former students of the
generation 1931/1932. school year. – Šumarstvo, XXXV (1); 73-77.
UDK 630*945. 3
1273. Živojinović, Dragutin; Grujić, Dragoslav: Šumski požari u Jugoslaviji – Stanje i analiza pojava požara od 1955. do 1981. godine = Forest fires in Yugoslavia – State and analysis of fire occurrences from 1955 till 1981. year. –
Šumarstvo, XXXV (2-3); 3-18. Summ.
UDK 630*43
1274. Vučković, Milivoj: Izgrađenost i proizvodnost veštački podignutih sastojina
crnog bora u slivu Lomničke reke (V. Jastrebac) = Structure and productivity of artificially raised sands of black pine (Pinus nigra) in the watershed
of Lomnička reka (V. Jastrebac). - Šumarstvo, XXXV (2-3); 19-33. Summ.
116
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*228
1275. Nikolić, Sreten: Stepen korišćenja i optimalizacija upotrebe drveta kao sirovine = Degree of use and optimalization of wood utilization as raw material.
– Šumarstvo, XXXV (2-3); 35-46. Summ.
UDK 630*331
1276. Marković, Ljubisav: Uticaj vodenog rastvora agrostemina različitih koncentracija na klijavost semena obične smrče (Picea abies Karst.) u laboratorijskim uslovima = Influence of water solution of agrostemine of different
concentartion on the seed germination of the common spruce (Picea abies
L.) in laboratory conditions. – Šumarstvo, XXXV (2-3); 47-52. Summ.
UDK 630*232. 3
1277. Minić, Slavko: Priprema proizvodnje u uslovima intenzivnog gazdovanja
šumama sa posebnim osvrtom na izradu izvođačkih projekata = Preparation
production in the conditions of intensive managing forestry with the special
aspect on the making performing projects. – Šumarstvo, XXXV (2-3); 5363. Summ.
UDK 630*642
1278. Anastasijević, Nebojša: Korišćenje žbunastih biljaka u zelenim površinama
naselja Srbije = The use of shrubs on green areas in settlements in Serbia. –
Šumarstvo, XXXV (2-3); 65-75. Summ.
UDK 630*274 + 270
1279. Vlatković, Slavko: Osvrt na neke novine u Zakonu o šumama SAP Vojvodine = Comment at some innovations in Forest law of SAP Voivodina. – Šumarstvo, XXXV (2-3); 77-80.
UDK 630*931
1280. Janjić, Nikola: Problemi nomenklature belokorog jablana = Problems of the
nomenclature of Algerian poplar. – Šumarstvo, XXXV (4); 3-10. Summ.
UDK 630*176. 1 Populus
1281. Radovanović, Živorad: Osnovne pretpostavke pri izboru sistema gazdovanja šumama u stanišnim uslovima planinskih i brdskih područja = Principal
suppositions at choice of managing forests system in site conditions of mountain and hilly areas. - Šumarstvo, XXXV (4); 11-17. Zsfg.
UDK 630*623
1282. Marinković, Pribislav: Genetski i biohemijski aspekti otpornosti topola prema pernicioznim oboljenjima = Genetic and biochemical aspects of poplar
resistance to dangerous diseases. – Šumarstvo, XXXV (4); 19-25. Summ.
UDK 630*443. 3 + 176. 1 Populus
1283. Antić, Mihajlo: Tresave, zakonitosti njihovog geografskog rasprostranjenja
i tipovi treseta = Peat bogs, legalities of their geographical distribution and
peat types. – Šumarstvo, XXXV (4); 27-42.
UDK 551. 312. 2: 630*114. 444
1284. Kopitović, Špiro; Klašnja, Bojana: Prilog razmatranju toplotnih karakteristika kod sagorevanja drveta = Contribution to the consideration of thermal
characteristic at wood combustion. – Šumarstvo, XXXV (4); 47-54.
UDK 662. 612. 3
1285. Teržan, Nada: Hemijski sastav drveta hrasta kitnjaka – Quercus sessiliflora
Salisb. – Sessile-flowered oak (Quercus sessiliflora Salisb.) chemical composition – Šumarstvo, XXXV (4); 55-59. Summ.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
117
UDK 630*813 + 176. 1 Quercus sessiliflora
1286. Repac, Vera: Vaspitni i estetski značaj pokretnih školskih bašta = Educational and esthetic significance of mobile school gardens. – Šumarstvo, XXXV
(4); 60-63.
UDK 630*270
1287. Vladisavljević, Svetislav: Ignjat Mirković (1859-1921), Šumarstvo, XXXV
(4); 64-69.
UDK 3-057 Ignjat Mirković
1288. Simić, Nenad: O početku Pančićeva službovanja u Srbiji = About the beginning of Pančić’s employment in Serbia. – Šumarstvo, XXXV (4); 70-71.
UDK 3-057 Pančić
1289. Đekić, Rajica; Tošović, Borivoje; Nikolić, Danilo: Razvoj šumarstva SR Srbije u periodu 1945-1980. godine = Development of forestry in the Socialist
Republic of Serbia during period between 1945-1980. - Šumarstvo, XXXV
(5-6); 7-40. Summ.
UDK 630*904
1290. Vlatković, Slavko: Razvoj šumarstva SAP Vojvodine u periodu 1945-1980.
= Development of forestry in the Autonomous Province of Voivodina during the period between 1945-1980. – Šumarstvo, XXXV (5-6); 41-58.
Summ.
UDK 630*904
1291. Simeunović, Dušan: Šest decenija Šumarskog fakulteta u Beogradu = Six
decades of Forestry faculty of Belgrade. – Šumarstvo, XXXV (5-6); 59-90.
Summ.
UDK 630*945. 3
1292. Mirković, Dragoljub: Stanje kadrova u šumarstvu – Kvalitativni i kvantitativni aspekt = State of forestry personnel in S. R. of Serbia. – Šumarstvo,
XXXV (5-6); 91-96. Summ.
UDK 630*961
1293. Jovanović, Milutin: Institut za šumarstvo i drvnu industriju u razvoju šumarstva Srbije = Role of the Institute of forestry and wood industry in forestry
practice. – Šumarstvo, XXXV (5-6); 97-108. Summ.
UDK 630*945. 4
1294. Guzina, Vojislav; Marković, Jovan: Doprinos Instituta za topolarstvo šumarskoj nauci i praksi = Contribution of the Poplar Institute in Novi Sad to
the forest science and practice. – Šumarstvo, XXXV (5-6); 109-124. Summ.
UDK 630*945. 4
1295. Jakovljević, Ivan; Drenić, Miodrag; Simić, Zoran: Rad i razvoj Srednje šumarske škole u Kraljevu 1946-1982 = History of Forestry School in Kraljevo from 1946. to1982. – Šumarstvo, XXXV (5-6); 125-142. Summ.
UDK 630*945. 3
1296. Vasiljević, Ljiljana; Ivetić, Dušan: 25 godina Obrazovnog centra “Momčilo
Popović-Ozren“ u Beogradu = Twenty five years of the Educational center
„Momčilo popović-Ozren“ in Belgrade. – Šumarstvo, XXXV (5-6); 143156. Summ.
UDK 630*945. 3
1297. Petković, Vojislav: Doprinos vodoprivrednih organizacija ukupnom pošumljavanju u Srbiji = Contribution to the waterpower engineering organiza-
118
1298.
1299.
1300.
1301.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
tions to the total afforestation in Serbia. – Šumarstvo, XXXV (5-6); 157168. Summ.
UDK 627. 007. 2: 630*232
Stojković, Branislav; Stošić, Ružica: Dve decenije „Simpa“ = Two decades
of „Simpo“. – Šumarstvo, XXXV (5-6); 169-186. Summ.
UDK 684: 061. 75
Milovanović, Aleksandar: Sastanak posle pedeset godina od upisa na fakultet = Meeting after fifty years of enrollment at Faculty. – Šumarstvo, XXXV
(5-6); 187-191.
UDK 630*945. 3
Stojanović, Jovan: Učešće šumarskih stručnjaka i studenata šumarstva u
NOB = Participation of forestry experts and students of forestry in War of
National Liberation. – Šumarstvo, XXXV (5-6); 193-203.
UDK 630*902: 331. 108. 2: 351. 86
Šijak, Milorad: Bibliografija radova u „Glasniku Šumarskog fakulteta“. Serija A –Šumarstvo za period od 1971-1981. godine = Bibliography of papers in „Glasnik Šumarskog fakulteta“. Serija A – Forestry for the period
1971-1981. - Šumarstvo, XXXV (5-6); 207-224.
UDK 016: 630*945. 3
1983 (XXXVI)
1302. Sinadskij, Ju. V.:Trulež korena (Fomitopsis annosa Bond. et Sing.) u borovim astojinama i kulturama u SSSR = Root rotteness of pine stands and
plantaions in USSR caused by Fomitopsis annosa Bond. et Sing. – Šumarstvo, XXXVI (1); 3-13. Summ.
UDK 630*443
1303. Guzina, Vojislav: Polimorfizam izoperoksidaza u lišću sadnica bagrema
(Robinia pseudoacacia L.) različitih klonova i proveniencija = Isoperoxidase polymorphism in the leaves of black locust (Robinia pseudoacacia L.)
seedlings of different clones and provenances. – Šumarstvo, XXXVI (1);
15-29. Summ.
UDK 577. 1: 630*176. 1 Robinia
1304. Gerzić, Dragan: O nalazištima fosilnih biljnih ostataka u podgorju planine
Tare = About sites with fossil plant residues in the piedmont area of the Tara
Mt. – Šumarstvo, XXXVI (1); 31-48. Rés.
UDK 57. 07
1305. Korać, Mladen: Aesculus carnea Hayne – dekorativno i retko drvo parkova
Beograda sa zapaženim smanjenim plodonošenjem = Aesculus carnea Hayne – a rare and decorative tree of reduced fertility, grown in the parks of Beograd. – Šumarstvo, XXXVI (1); 49-60- Summ.
UDK 630*176. 1 Aesculus carnea + 272
1306. Simonović, Milutin: Neke nepravilnosti u primeni međunarodnog sistema
jedinica (SI) u šumarstvu i drvnoj industriji = Some irregularities in the application of the International system of measures (SI) in forestry and woodworking industry. – Šumarstvo, XXXVI (1); 61-70.
UDK 389: 630*: 674
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
119
1307. Antić, Mihailo; Avdalović, Vera; Popčetović, Rodoljub: Izučavanje strugotine (laboratorijskim metodama i vegetacionim ogledima) kao supstrata za
korišćenje u biljnoj proizvodnji = Study of the sawdust (by laboratory methods and vegetation experiments) as the substrate in utilization in plant production. – Šumarstvo, XXXVI (1); 71-76.
UDK 630*232. 3
1308. Jovanović, Branislav; Stojanović, Ljubivoje; Jović, Nikola: Neka razmatranja i termini u vezi sa prevođenjem niskih i dergradiranih šuma u viši uzgoni oblik = Some standpoints and terms relating to th conversion of coppices
and degraded forests into a higher silvicultural form – Šumarstvo, XXXVI
(2); 3-13. Summ.
UDK 630*226 + 222 + 221
1309. Jovanović, Natalija; Teržan, Nada: Hemijski sastav drveta plantažnih topola
(Populus americana cv., robusta’ i cl. I-214) = Chemical composition of
the poplar wood (Populus robusta and Populus I-214). – Šumarstvo, XXXVI (2); 15-18. Summ.
UDK 630*813 + 176. 1 Populus
1310. Matović, Milić: Reliktna zajednica Pančićeve omorike (Erico-Piceetum
omorikae mixtum) u kanjonu Mileševke = A relict association of Picea
omorika Panč. (Erico-Piceetum omorikae mixtum) in the canyon of Mileševka river. – Šumarstvo, XXXVI (2); 19-31. Summ.
UDK 630*188 Erico-Piceetum omorikae mixtum
1311. Macan, Grigorije: Rezultati pošumljavanja goleti i ostvareni troškovi u zavisnosti od tehnologije rada na objektu „Ravnine“ u šumi Goč-Gvozdac =
The results of bare land reforestation of the locality „Ravnine“ in the management unit Goč-Gvozdac and the expences resulting from the applied technology. – Šumarstvo, XXXVI (2); 33-42. Summ.
UDK 630*232 + 651
1312. Marković, Ljubisav: Zavisnost kvaliteta semena crnog bora (Pinus nigra
Arn.) od dužine čuvanja u konzervisanom stanju = Dependance of the seed
quality of black pine (Pinus nigra Arn.) on the time of storing. – Šumarstvo, XXXVI (2); 43-50. Summ.
UDK 630*232. 3: 575. 877 Pinus nigra
1313. Mančić, Aleksandar: O jednoj modifikaciji Lindstromovog metoda za prostorno istraživanje korenovog sistema = About one modification of the Lindstrom method for spatial investigation of root system. – Šumarstvo, XXXVI (2); 51-54.
UDK 630*164: 581. 4
1314. Simonović, Milutin: Predlog za dopunu oznaka jedinica za mehanički rad i
moment sile, odnosno moment sprega = A contribution for amendment of
marks of units for mechanical work and force moment, in reference to conjugation moment. - Šumarstvo, XXXVI (2); 55-56.
UDK 389: 53. 081
1315. Mihajlović, Milivoje: Izletnička šuma Baba Velka, okosnica Titovog gaja =
Resort forest Baba Velka, framework of the Titov gaj. – Šumarstvo, XXXVI
(2); 57-64.
UDK 630*907. 2
120
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1316. Evtimov, Stojan: Pošumljavanje goleti i pojava prirodnog podmlatka crnog
bora (Pinus nigra var. pallasiana) u okolini Bosilegrada = Afforestation of
bare lands and occurrence of the natural new growth of Austrian pine (Pinus nigra var. pallasiana) in the surrounding of Bosilegrad. – Šumarstvo,
XXXVI (2); 65-69.
UDK 630*233
1317. Vladisavljević, Svetislav: Dragutin Kralovec-Josipović. – Šumarstvo, XXXVI (2); 71-75.
UDK 3-057 Dragutin Kralovec-Josipović
1318. Simić, Nenad: Pančićeva nagodba sa Sovjetom = Pančić’s agreement with
Sovjet. - Šumarstvo, XXXVI (2=; 76-77.
UDK 630*902
1319. Bucalo, Vojin: Osnovne karakteristike i prijedlog uzgojnog tretmana nekih
tipova bukovih niskih šuma na Drvarskom području = Basic characteristcs
and proposition for silvicultural treatment of some types of low bech forests
uđin the Drvar region. – Šumarstvo, XXXVI (3-4); 3-18. Summ.
UDK 630*24 + 222
1320. Stojisavljević, Dušan: Prašuma „Felješana“ = The virgin forest of „Felješana“. – Šumarstvo, XXXVI (3-4); 19-31. Summ.
UDK 630*228 (253)
1321. Kovačević, Nataša: Pojava smrčinih hermesa u SR Sloveniji = The phenomenon of juniper chermes in the Socialist Republic of Slovenia. – Šumarstvo, XXXVI (3-4); 33-42. Summ.
UDK 630*453
1322. Jovanović, Natalija; Teržan, Nada: Hemijski sastav kore nekih eurameričkih
topola = Chemical composition of the poplar bark. - Šumarstvo, XXXVI (34); 43-48. Summ.
UDK 630*813 + 812 + 176. 1 Populus
1323. Radovanović, Živorad: Njega šuma – uslov za povećanje i poboljšanje prirasta sastojina = Forest tending – condition for raising and improvement of
the growth increase of the stands. – Šumarstvo, XXXVI (3-4); 49-53.
Summ.
UDK 630*24 + 56
1324. Petković, Slobodan: Primena kaskada pri regulaciji bujičnih vodotoka =
Utilization of cascades at regulation of torrent streams. – Šumarstvo, XXXVI (3-4); 55-78. Rés.
UDK 630. 384
1325. Mančić, Aleksandar: Hemijska desikacija korena u kontejnerima tipa Plantagrah = Chemical root desiccation in containers type “Plantagrah“. – Šumarstvo, XXXVI (3-4); 79-84.
UDK 630*232. 3
1326. Vlahović, Miloš; Todorović, Tiosav: Mogućnost primene „Lapreksa“ u vodoprivredi erozionih područja = Possibility of the application of „Lapreks“
in waterpower engineering in erosion regions. – Šumarstvo, XXXVI (3-4);
85-86.
UDK 630*384
1327. Vladisavljević, Svetislav: Jovan I. Simonović (1876-1973). – Šumarstvo,
XXXVI (3-4); 90-92.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
121
UDK 3-057 Jovan I. Simonović
1328. Marinković, Pribislav; Karaœić, Dragan: Pojava novih opasnih patogena u
kulturama crnog i belog bora u Jugoslaviji Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet i Phacidium infestans Karst. = The occurrence of new very
dangerous pathogenics in plantations of Austrian and Scots pine Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet and Phacidium infestans Karst. – Šumarstvo, XXXVI (5-6); 3-12. Summ.
UDK 630*443. 3 + 228. 7 + 174. 7 Pinus
1329. Peno, Milka; Veselinović, Nada; Veljković, Velimir; Nikitović, Petko: Ispitivanje mogućnosti gajenja bukovače (Pleurotus ostreatus Fr.) Kumm. u našim šumama = Enlarging of the area of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm.
(oyster mushroom) in our forests. – Šumarstvo, XXXVI (5-6); 13-26.
Summ.
UDK 630*289: 582. 28
1330. Nikolić, Sreten; Tešić, Živorad: Opšta problematika i značaj melioracija degradiranih šuma = General problematic and significance ofimprovement of
degraded forests. – Šumarstvo, XXXVI (5-6); 27-35.
UDK 630*237
1331. Đukić, Miloš; Bura, Dimitrije: Vlastita tehnologija i domaća mehanizacija u
šumskoj proizvodnji = Technology and domestic mechanizatiom in forest in
forest harvesting. – Šumarstvo, XXXVI (5-6); 37-48.
UDK 630*36
1984 (XXXVII)
1332. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun: Rezultati istraživanja najpovoljnijih
mera nege putem seča na razvoj kultura smrče na Maglešu = Influence of
thinning as an appropriate tending method on the development of spruce
plantations on the mountain of Magleš. – Šumarstvo, XXXVII (1-2); 3-20.
Summ.
UDK 630*242 + 228. 2
1333. Radevski, Aleksandar: HIS „Bregalnica“ – primer uspešnog preobražaja polustepskog područja u oblast visokih prinosa u poljoprivredi SR Makedonije = HIS „Bregalnica – an example of succefull transformation of halfsteppe region into an area with high yields in agriculture in SR Macedonia.
– Šumarstvo, XXXVII (1-2); 21-30.
UDK 663
1334. Ranković, Nenad: Istraživanje kretanja nominalnih i realnih cena važnijih
vrsta drvnih sortimenata u SR Srbiji u periodu od 1972-1981. godine = Investigation of fluctuation of normal and real prices of more important prices
of some more important wood assortments in SR Serbia in the period 19721981. year. - Šumarstvo, XXXVII (1-2); 31-38. Rés.
UDK 630*721+ 325
1335. Fruht, Miroslav: Kako unaprediti dizajn našeg nameštaja = How advance
the design of our furniture. – Šumarstvo, XXXVII (1-2); 39-46.
UDK 684
1336. Jevtić, Miloš: Prilog povećanju udela ekonomski vrednih lišćara u šumskim
zasadima = Contribution to the participatioin increase of economically va-
122
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
luable broadleaved species in forest plantations. - Šumarstvo, XXXVII (12); 59-67.
UDK 630*228
Matijević, Milan: Stanje dohodovne povezanosti u reprodukcionom kompleksu šumarstva i drvne industrije u SR Srbiji = State of income connection in the reproductive complex of forestry and woodprocessing industry. Šumarstvo, XXXVII (1-2); 69-73.
UDK 630*22 + 83 + 671
Pjević, Vukosava: Plastifikacija drveta plantažne topole (Populus x euramericana clon I-214) rastvorom amonijaka = The effect of 25 per cent ammonia water solution on Populus x euramericana cl. I-214 (1st report). – Šumarstvo, XXXVII (1-2); 75-78. Summ.
UDK 630*831. 6: 674. 031. 32
Vladisavljević, Svetislav: O šumama Srbije i brodogradnji u prvoj polovini
XIX. veka = About forests in Serbia and shipbuilding in the first half of
XIX. century. – Šumarstvo, XXXVII (1-2); 79-83.
UDK 630*902: 629. 12
Šoškić, Borislav: Uticaj parenja na svojstva drveta bukve = Impact of steaming
on the quality of beechwood. – Šumarstvo, XXXVII (3-4); 3-19. Summ.
UDK 630*846 + 854. 2
Pjević, Vukosava: Uticaj pH drveta na kvalitet vlaknaste mase posle hidrotermičke obrade = The influence of the pH of wood to the quality of fibrous
mass after hydrothermic treatment. – Šumarstvo, XXXVII (3-4); 21-26.
Summ.
UDK 630*813 + 811. 155 + 861. 1
Vuletić, Dragan; Mančić, Aleksandar: Uloga „Mist propagation“ metode u
autovegetativnom razmnožavanju reznicama = Role of „Mist propagation“
method in autovegetative propagation by cuttings. - Šumarstvo, XXXVII
(3-4); 27-35. Summ.
UDK 630*232
Sisojević, Darinka: Prilog proučavanju anatomskih karakteristika deformisanog korena belog bora (Pinus silvestris L.) odgajenog u kontejneru =
Contribution to the study of the anatomical characteristics of deformed root
of Scots pine (Pinus silvestris L.) grown in container. – Šumarstvo, XXXVII (3-4); 37-42. Summ.
UDK 630*232. 329 + 164. 3
Glavendekić, Milka: Dendroflora živih ograda u Beogradu = Dendroflora in
hedges in Belgrade. – Šumarstvo, XXXVII (3-4); 43-51.
UDK 630*274
Šijak, Milorad: Još jedan prilog poznavanju alohtone dendroflore Beograda
= Contribution to the knowledge of allochthonous trees and shrubs in Belgrade. – Šumarstvo, XXXVII (3-4); 53-56. Summ.
UDK 630*174
Damnjanović, Svetislav: Privatne šume u privredi Francuske = Private forests in the economy of France. - Šumarstvo, XXXVII (3-4); 57-71.
UDK 630*923 (44)
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
123
1347. Marinković, Pribislav: Neviđena ljubav Stevana Kolarovića prema prirodi,
radu i stvaralaštvu = Unseen love of Stevan Kolarović to nature, work and
creativity. – Šumarstvo, XXXVII (5-6); 3-5.
UDK 3-057 Stevan Kolarović
1348. Stojanović, Ljubivoje: Rezultati istraživanja progalnih seča kao mere negovanja u šumama hrasta lužnjaka južnog Srema = Study of high intensity fellings as a tending method in common oak forests of southern Srem. - Šumarstvo, XXXVII (5-6); 7-24. Summ.
UDK 630*242 + 228. 2 Quercus robur
1349. Petković, Slobodan; Jevtić, Ljubiša; Kostadinov, Stanimir; Stojkov, Nevenka; Urošević, Mihailo: Istraživanja uticaja veštački izazvanog talasa velikih
voda na korito bujičnog vodotoka = Influence of artificialy provoked high
water wave on the torrent water current bed. - Šumarstvo, XXXVII (5-6);
25-40, Summ.
UDK 627. 13/. 14
1350. Lazarev, Vladimir; Vukorep, Ivan: Uticaj prihrane na intenzitet pojave Lophodermium vrsta nekih domaćih proveniencija belog bora = Influence of
the supplment feeding on the intensity of occurrence of Lophodermium species of some domestic provenances of the Scots pine. - Šumarstvo, XXXVII
(5-6); 41-50. Zsfg.
UDK 630*443
1351. Jovanović, Branislav; Vukićević, Emilija: Polivalentna funkcija zelenila i
karte prirodne potencijalne vegetacije urbanizovanih sredina = The polyvalent function of the greenery and the maps of natural and potential vegetation in urban forestry. - Šumarstvo, XXXVII (5-6); 51-55.
UDK 630*270
1352. Velašević, Velizar: O ekološkoj etici = On ecological ethics. - Šumarstvo,
XXXVII(5-6); 57-62.
UDK 581. 5: 17. 03
1353. Marinković, Pribislav; Tomović, Zoran; Maksimović, Srbislav: Suzbijanje
korova u semeništu i rastilištu crnog bora, primenom herbicida Velpara =
Control of weeds in seed- and transplanting beds of black pine, by application of the herbicide „Velpar“. – Šumarsvo, XXXVII (5-6); 63-67. Summ.
UDK 630*232. 325. 24
1354. Damjanović, Svetislav: Naučni pristupi u analizi šumarske politike = Scientific admissions to the analysis of forest policy. – Šumarstvo, XXXVII (56); 69-74.
UDK 630*903
1355. Dedović, Velimir: Euphorbia lathyris biljka koja odbija krtice = Euphorbia
lathyris the mole refusing plant. – Šumarstvo, XXXVII (5-6); 75-65.
UDK 582. 757. 2
1356. Vladisavljević, Svetislav: Iz šumarske prošlosti = From forestry past. – Šumarstvo, XXXVII (5-6); 77-91.
UDK 630*902
124
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1985 (XXXVIII)
1357. Stevanović – Janežič, Tatjana: Drvo kao izvor energije i hemijskih proizvoda – alternativni putevi iskorišćavanja komponenti drveta = Wood as source
of energy and chemical products – alternative ways of utilization of wood
components. – Šumarstvo, XXXVIII (1); 11-21. Summ.
UDK 630*831. 1
1358. Mirić, Milenko; Willeitner, Hubert: Letalne temperature za neke gljive – razarače drveta i mogućnosti sanacije napada korišćenjem toplog vazduha (I.
deo) = Lethal temperatures for some wood destroying fungi and possibility
of pest control by heated air. - Šumarstvo, XXXVIII (1); 25-35. Summ.
UDK 630*844. 2 + 44
1359. Jovanović, Branislav; Vukićević, Emilija: Ceno-ekološki kriterijum pri izboru zelenila u gradskim i prigradskim terenima = Coenoecological criterion at the choice of greenery in urban and suburban terrains. – Šumarstvo,
XXXVIII (1); 37-42.
UDK 630*182. 8: 711. 4
1360. Marinković, Pribislav: Pojava akutnog sušenja hrasta = Occurrence of acute
dieback of oak. - Šumarstvo, XXXVIII (1); 43-44.
UDK 630*443. 3 + 176. 1 Quercus
1361. Pjević, Vukosava: Plastifikacija drveta plantažne topole (Populus x euramericana cl. I-214) sa 10%-nim rastvorom amonijaka = The plasticization of
Euramerican poplar wood (Populus x euramericana clone I. 214) with 10%
ammonia solution. – Šumarstvo, XXXVIII (1); 45-48. Summ.
UDK 630*813. 6: 674. 031. 234. 8
1362. Dedović, Velimir: Kineska aktinidija – egzotična voćka i ukrasna povijuša =
Chinese gooseberry – exotic fruit tree and decorative climbing plant. – Šumarstvo, XXXVIII (1); 49-57.
UDK 635. 9 Actinidia
1363. Vladisavljević, Svetislav: O proizvodnji potaše u Srbiji = On the potash production in Serbia. – Šumarstvo, XXXVIII (1); 58-68.
UDK 661. 332
1364. Ćemalović, Muhamed: Značaj i suzbijanje borovog četnika – Thaumatopoea pityocampa Shiff. (Lepidoptera, Thaumatopoeidae) u Hercegovini =
Importance and control of pine procession moth – Thaumatopoea pityocampa Shiff. (Lepidoptera, Thaumatopoeidae) in Herzegovina. – Šumarstvo, XXXVIII (2-3); 3-12. Summ.
UDK 630*453: 595. 787
1365. Korać, Mladen: Šuma kitnjaka – Quercetum montanum Čer. et Jov. na planini Juhor = Association of sessile oak – Quercetum montanum Čer. et Jov.
- on the mountain of Juhor. – Šumarstvo, XXXVIII (2-3); 13-28. Summ.
UDK 630*182. 3 Quercetum montanum (234. 42 Juhor)
1366. Marinković, Pribislav; Karaœić, Dragan: Najvažnije bolesti u rasadnicima,
kulturama i šumama Kosova = Most important diseases in nurseries, plantations and forests of Kosovo. – Šumarstvo, XXXVIII (2-3); 29-38. Summ.
UDK 630*443 + 232. 327 + 228. 7
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
125
1367. Lukić-Simonović, Nadežda; Šoškić, Borislav: Prerada bukovine = Beech
wood processing. - Šumarstvo, XXXVIII (2-3); 39-48.
UDK 630*832. 15: 674. 031. 12
1368. Jevtić, Miloš: Konverzija izdanačkih šuma u visoke šume = Conversion of
coppice forests in high forests. – Šumarstvo, XXXVIII (2-3); 49-62.
UDK 630*226
1369. Bikicki, Miloje: Šumsko radilište na Tari 1947-1950, godine = Forest work
site on Tara Mt. from 1947 to 1950. – Šumarstvo, XXXVIII (2-3); 63-73.
UDK 630*32
1370. Dukić, Gojko; Simeunović, Dušan: Šumski fond SR Srbije = Forest fund of
the SR of Serbia. – Šumarstvo, XXXVIII (4-6); 3-29. Summ.
UDK 630*904
1371. Macan, Grigorije: Uticaj elemenata sredine na oticanje vode u slivovima sa
različitim vegetacionim pokrivačem površine u brdsko-planinskom području
(Goč-Gvozdac G. J. B.) = Influence of environment elements oh the water runoff in catchment areas with different vegetation area cover in hilly-monutain
region (Goč-Gvozdac G. J. B.). – Šumarstvo, XXXVIII (4-6); 31-41.
UDK 630*385
1372. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun; Bobinac, Martin: Proredne seče kao
mera nege u brdskim bukovim šumama (Fagetum moesiacae montanum
asperulosum) na Maglešu = Results of the study of thinning cuts in mountainous beech forests (Fagetum moesiacae montanum asperulosum) on Magleš. – Šumarstvo, XXXVIII (4-6); 43-56. Summ. UDK 630*242 + 182. 3
Fagetum moesiacae
1373. Bura, Dimitrije: Šumske prorede i mogućnost povećanja proizvodnje celuloznog drveta = Forest thinnings and the possibility of increase of the pulpwood production. – Šumarstvo, XXXVIII (4-6); 57-60.
UDK 630*242 + 861. 0
1374. Petković, Vojislav: Uređenje bujice Kalimanska reka grandiozni projekat =
Torrentstraining Kalimanska reka is a grandious project. – Šumarstvo,
XXXVIII (4-6); 61-66.
UDK 630*384
1375. Stevanović-Janežič, Tatjana: Drvo i ostaci prerade drveta kao izvori hrane =
Wood and rests of wood processing as sources of food. - Šumarstvo,
XXXVIII (4-6); 67-74.
UDK 630*839. 84
1376. Pavlović, Božidar: Novo nalazište Geaster triplex Jung. u Jugoslaviji (Deliblatska peščara) = New habitat of Geaster triplex Jung. in Yugoslavia (Deliblato Sands). – Šumarstvo, XXXVIII (4-6); 75-78.
UDK 582. 28
1377. Đekić, Rajica: Pedeset godina od apsolviranja 12. generacije Šumarskog fakulteta u Beogradu = Fifty years from graduation of the twentieth generation on Faculty of Forestry in Belgrade. – Šumarstvo, XXXVIII (4-6); 7983.
UDK 630*945. 3
1378. Vujović, M. M.: Rezultati u šumarstvu vredni pažnje = Results in forestry
worthy of mention. - Šumarstvo, XXXVIII (4-6); 85-88.
UDK 630*906
126
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1986 (XXXIX)
1379. Milojković, Dragomir; Jovičić, Živan: Razvoj gazdovanja i uređivanja šuma
G. J. Tara = Developing of managing in the forest management unit „Tara“.
– Šumarstvo, XXXIX (1-2); 11-28. Summ.
UDK 630*62 (234. 42 Tara)
1380. Stojsavljević, Dušan: Uticaj različitih tarifa za bukvu na obračun drvne zapremine sastojina = Influence of different tarif tables for beech on stand
wood volume. – Šumarstvo, XXXIX (1-2); 29-38. Summ.
UDK 630*66 + 325
1381. Damnjanović, Svetislav: Problem kiselih kiša sa društveno-ekonomskog i
šumsko-privrednog aspekta = Acid rains problem from social-economic and
forest-economic aspect. - Šumarstvo, XXXIX (1-2); 39-51.
UDK 630*906 + 423
1382. Radovanović, Živorad: Proizvodni profil sastojina – indikator stepena iskorišćenosti proizvodnog potencijala staništa = Production profile of stands –
indicator of utilization degree of production potential of the site. – Šumarstvo, XXXIX (1-2); 65-68. Zsfg.
UDK 630*906
1383. Stevanović-Janežič, Tatjana: Moguća primena lignina i ligninolitičkih sistema fermenata = Possible application of lignin and lignolytic ferment systems. - Šumarstvo, XXXIX (1-2); 69-76. Summ.
UDK 630*813. 11
1384. Vladisavljević, Svetislav: Još jedan prilog o početku Pančićevog službovanja u Srbiji = One contribution more about Pančić’s employment in Serbia. Šumarstvo, XXXIX (1-2); 77-79.
UDK 630*902 Pančić
1385. Nikolić, Sreten: Stanje, problemi i unapređenje gazdovanja šumama u svojini građana = State, probems ands promotion of private forest management.
– Šumarstvo, XXXIX (3-4); 3-14. Summ.
UDK 630*923 + 62 (497. 11)
1386. Aleksov, Ivan; Šuletić, Radovan: Metodi i pravci savremenog organizovanja i razvoja drvne industrije SR Srbije = Methods and directions of modern organization and development of wood-processing industry in SR of
Serbia. – Šumarstvo, XXXIX (3-4); 15-30. Summ.
UDK 674: 658. 5 (497. 11)
1387. Šoškić, Borislav: Promena oblika rezanih sortimenata u zavisnosti od tehnološkog procesa pilanske prerade i njen značaj za finalnu preradu drveta =
Changes of the form of sawn assortments in dependance of the technology
of sawmill processing and its importance for final wood processing. – Šumarstvo, XXXIX (3-4); 31-38. Summ.
UDK 674: 630*83
1388. Ratković, Branko: Fenološki kalendar Beograda i okoline = Phenological
calendar of Belgrade and its surrounding. – Šumarstvo, XXXIX (3-4); 3949. Summ.
UDK 630*181. 8
1389. Krstić, Milun: Uticaj nekih elemenata izgrađenosti sastojine na režim svetlosti u mešovitoj šumi bukve i jele na Goču = Influence of some elements of
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
127
stand structure upon the light regime in a mixed forest of beech and fir on
the mountain of Goč. – Šumarstvo, XXXIX (3-4); 51-64. Summ.
UDK 630*228. 11 +181. 21 + 176. 1 Fagus +Abies (234. 42 Goč)
Krstić, Milun; Ranković, Nenad: Jedan primer korišćenja mikroračunara u
šumarstvu = An example of using computer in forestry. – Šumarstvo, XXXIX (3-4); 79-86.
UDK 681. 3: 630*
Jevtić, Jeremija: Gorostasi na Tari = Giants on Tara Mt. - Šumarstvo, XXXIX (3-4); 87-90.
UDK 630*184
Stilinović, Slobodan; Đorđević, Dobrivoje; Vlainić, Aleksandar: Stepen
ugroženosti kultura crnog bora u zavisnosti od tipa i intenziteta deformacije
korena = Degree of endangering of black pine plantations depending on the
type of root deformation intensity. –Šumarstvo, XXXIX (5-6); 9-27. Summ.
UDK 630*232 Pinus nigra + 416. 3
Šoškić, Borislav: Istraživanje uticaja intenziteta sila i metoda ispitivanja na
tvrdoću drveta bukve = Study of the influence of power intensity and of the
methods determining hardness of beech wood. – Šumarstvo, XXXIX (5-6);
29-35. Summ.
UDK 630*812. 7: 674. 031. 12
Rastovski, Petar: Prilog istraživanjima akumulacije četinjaka u zasadima
običnog bora (Pinus silvestris L.) na različitim tipovima tala = Contribution
to the study of accumulation of needle litter in Scots pine (Pinus silvestris
L.) plantations, on different soils. – Šumarstvo, XXXIX (5-6); 37-42.
Summ.
UDK 630*114. 3
Ranković, Nenad: Determinante ponude i potražnje drvnih sortimenata =
Determinants of the supply and demand of wood assortments. – Šumarstvo,
XXXIX (5-6); 43-50. Summ.
UDK 630*721. 1
Stojanović, Ljubivoje: Problemi u vezi s nastalim štetama u šumama od elementarne nepogode u novembru 1985. godine na području zapadne Srbije i
predlog mera za saniranje = Problems in connection with arising of damages from natural disasters in November 1985. in the region of western Serbia and proposal of reclaiming measures. - Šumarstvo, XXXIX (5-6); 51-60.
UDK 630*237. 9 + 421
Burdekin, D. A.; Edlin, H. L.: Holandska bolest bresta = Dutch disease on
elm. – Šumarstvo, XXXIX (5-6); 71-76.
UDK 630*443
Bikicki, Miloje: Uručenje “Zlatnih indeksa“ na Šumarskom fakultetu = Deliver of „Golden matriculation books“ on Faculty of Forestry. – Šumarstvo,
XXXIX (5-6); 82-85.
UDK 630*945. 3
128
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1987 (XXXX)
1399. Vasić, Milomir: Program mera za zaštitu šuma od požara u Srbiji van teritorija SAP = Program of measures for forest protection against fire in Serbia
outside of territoeries of SAPV. – Šumarstvo, XXXX, (1); 3-13.
UDK 630*432. 1 (471. 11)
1400.
Nikolić, Momir; Vukićević, Milan; Glavaški, Luka: Istraživanje proizvodnosti tračne pile trupčare = Study of productitivy of log band saws. Šumaratvo, XXXX, (1); 15-24. Summ.
UDK 630*822. 34
1401. Karaœić, Dragan: Životni ciklus gljive Dothistroma pini Hulbary u kulturama crnog bora na Deliblatskom pesku = Life cycle of the fungi Dothistroma pini Hulbary in Austrian pine plantations on the Deliblato Sands. – Šumarstvo, XXXX (1); 25-35. Summ.
UDK 630*443 + 172. 8 Dothistroma pini + 228. 7 Pinus nigra
1402. Marković, Ljubisav: Neke karakteristike šišarica, prinos i klijavost semena
vajmutovog bora (Pinus strobus L.) iz mlađih kultura u Podrinjsko-kolubarskom regionu = Some cone characteristics, yield and germination of Eastern white pine cones, collected in young plantations in Podrinje-Kolubara
region. – Šumarstvo, XXXX (1); 37-43. Summ.
UDK 630*232. 3 + 174. 7 Pinus strobus
1403. Bajić, Vojislav: Prilog mehanizovanju privlačenja u prorednim sečama primenom traktora IMT – 531 = Contribution to the mechanization of skidding
in thinning cuts, by applying IMT – 531 tractor. – Šumarstvo, XXXX (1);
45-50. Summ.
UDK 630*375 + 242
1404. Šoć, Branko: Utvrđivanje površine za pošumljavanje u prirodno-ekonomskim šumama = Establishing the area for afforestation in natural-economic
forests. – Šumarstvo, XXXX (1); 51-55.
UDK 630*232 + 232. 2
1405. Radeza, Mićo: Prva iskustva u pošumljavanju kontejnerskim sadnicama na
području šumske uprave Livno = First experiences in afforestation by container seedlings on the territory of the forest administration Livno. - Šumarstvo, XXXX (1); 57-59.
UDK 630*232
1406. Stojiljković, Mihailo; Nikolić, Sreten: Zajednički program razvoja, proizvodnje i izvoza nameštaja = Common program of development, production
and export of furniture. – Šumarstvo, XXXX (2); 3-9.
UDK 684
1407. Stamenković, Vojislav; Vučković, Milivoj: Prilog istraživanju razvoja i proizvodnosti kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na lokalitetu „Borjak“ u
blizini Vrnjačke banje = Development and productivity of a black pine (Pinus nigra Arn.) plantation on the locality „Borjak“ near Vrnjačka banja. –
Šumarstvo, XXXX (2); 11-22. Summ.
UDK 630*232 + 526
1408. Skakić, Dušan: Podobnost stolova za industrijsku proizvodnju = Fitness of
the tables for industrial production. – Šumarstvo, XXXX (2); 23-33. Summ.
UDK 684. 44
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
129
1409. Miljković, Jovan: Emisija formaldehida iz drvnih ploča = The formaldehyde emission from wood-based panels. – Šumarstvo, XXXX (2); 35-43.
Summ.
UDK 630*862. 2
1410. Đorović, Đorđije: Uticaj populacione gustine borovog savijača na broj napadnutih terminalnih izbojaka u kulturama bora na Kosovu = Influence of
population density of pine shoot-moth upon the number of the attacked terminal shoots in pine plantations in Autonomous Province of Kosovo. – Šumarstvo, XXXX (2); 45-52. Summ.
UDK 630*453
1411. Jevtič, Miloš: Nega šuma proredom u Danskoj = Forest tending by thinnings in Denmark. – Šumarstvo, XXXX (2); 53-62.
UDK 630*242
1412. Trifunović, Dragan: Leonardo da Vinči o nekim zakonitostima rasta = Leonardo da Vinci on some legalities of the growth. – Šumarstvo, XXXX (2);
63-73.
UDK 630*53 + 56: 3-057 Leonardo da Vinči
1413. Stojanović, Ljubivoje; Jovanović, Branislav: Ceno-ekološke i uzgojne karakteristike sastojine bukve i jele sa plemenitim lišćarima u zapadnoj Srbiji
= Ceno-ecological and growing characteristics of one beech-fir stand mixed
with other broadleaved trees in western Serbia. – Šumarstvo, XXXX (3-4);
3-13. Summ.
UDK 630*181 + 228. 3 Fagus + Abies
1414. Popović, Milica; Kostadinov, Stanko: Karakteristike granulometrijskog sastava vučenog nanosa u zavisnosti od geološke podloge u slivu = Characteristics of granulometric composition of brought debris in dependance of geological rock of watershed. – Šumarstvo, XXXX (3-4); 15-22. Summ.
UDK 551. 3. 051: 631. 434
1415. Nikolić, Sreten; Bojanin, Stevan: Razvoj metoda u eksploataciji šuma na
srednje strmim i strmim terenima = Development of methods in forest exploitation on middle steep and steep terrains. – Šumarstvo, XXXX (3-4); 2530.
UDK 630*31 +306: 644. 1
1416. Aleksov, Ivan; Vukićević, Milan: Standardna vremena izrade – osnova za
planiranje i racionalno korišćenje proizvodnih kapaciteta u preradi drveta =
Standard working time –basis for planning and rational utiization of poroduction capacities in wood processing. – Šumarstvo, XXXX (3-4); 31-38.
Summ.
UDK 674. 06: 65. 015. 14
1417. Vukićević, Milan: Primena računara kod maksimalizacije kvantitativnog
iskorišćenja u pilanskoj preradi drveta = Application of computers for maximization of quantitative utilization in sawmill lumber processing. – Šumarstvo, XXXX (3-4); 39-49. Summ.
UDK 630*832. 15: 681. 3
1418. Jevtić, Jeremija; Marković, Ljubisav: Mogućnost određivanja prsnog prečnika izvesnih vrsta šumskog drveća kada je poznata vrednost njihovog prečnika na panju = Study of the possibility of estimate of breast height diame-
130
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
ter of some forest tree species on the basis of the diameter at stump-height.
– Šumarstvo, XXXX (3-4); 51-56. Summ.
UDK 630*521
Đakonović, Filip: Promenljivost oblika lista zanovijeti (Petteria ramnentacea /Sieb. / Presl) u zavisnosti od njegovog mesta u krošnji = Variability of
the form of leaves of Petteria ramentacea /Sieb. / Presl depending on their
position in the crown. – Šumarstvo, XXXX (3-4); 57-64. Summ.
UDK 630*164. 5 + 165. 5 + 176. 1 Petteria ramentacea
Kovačević, Miodrag: Standardizacija i njen značaj za razvoj pejzažne arhitekture = Standardization and its significance for the development of the
landscape architecture. – Šumarstvo, XXXX (3-4); 65-68.
UDK 712 (083. 74)
Schenker, Regina; Blatchford, Oliver Noël: Da li može Oksfordski sistem
decimalne klasifikacije da služi društvu sa visokom tehnologijom? Postupak za proširenje i dopunu sistema = Is it possible that Oxford system of decimal classification can serve to the society with high technology? Proceedings for enlarging and supplement of the system. – Šumarstvo, XXXX (34); 69-77.
UDK 630*: 025. 45
Jevtić, Jeremija: Osvrt na nekadašnju proizvodnju katrana od borovog luča
= Review at former tar production of pinewood splinter. - Šumarstvo,
XXXX (3-4); 79-82.
UDK 630*284
Marinković, Pribislav: Uzroci, simptomi i značaj sušenja i propadanja šuma
= Causes, symptoms and significance of forest degradation and dying. – Šumarstvo, XXXX (5); 7-30. Summ.
UDK 630*48
Popović, Jelica: Rezultati ispitivanja pojave i uzroka sušenja hrasta u SR Srbiji = Results of research of the occurence and causes of oak dying in SR
Serbia. - Šumarstvo, XXXX (5); 31-49. Summ.
UDK 630*443: 176. 1 Quercus
Vasić, Konstantin; Tomić, Dragić: Mogući uzroci sadašnjeg talasa sušenja i
propadanja četinarskih i listopadnih šuma u Srbiji = Potential causes of the
present wave of coniferous and deciduous forests dieback and degradation
in Serbia. – Šumarstvo, XXXX (5); 51-62. Summ.
UDK 630*48 (497. 11)
Milin, Živojin; Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun: Neki mogući uzroci
sušenja kitnjakovih šuma u severoistočnoj Srbiji = Potential causes of sessile oak dieback in north-easterm Serbia. – Šumarstvo, XXXX (5); 63-75.
Summ.
UDK 630*48 + 228. 8 Quercus petraea (497. 11)
Œomić, Budimir: Istraživanje dinamike sušenja hrasta kitnjaka na Stolovima = Research on sessile oak dying dynamics on Stolovi. – Šumarstvo,
XXXX (5); 77-88. Summ.
UDK 630*443: 176. 1 Quercus
Karaœić, Dragan: Uticaj patogene mikoflore na propadanje i sušenje stsbala u kulturama Pinus vrsta = The effect of pathogenic mycoflora on the de-
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
131
struction and dieback of trees in Pinus plantations. – Šumarstvo, XXXX
(5); 89-106. Summ.
UDK 630*443. 3 + 228. 7 Pinus
Peno, Milka; Topalović, Milun; Vučković, Branimir; Bratić, Vlatko; Marović, Radovan; Veselinović, Nada: Rezultati istraživanja uzroka sušenja crnog bora na Zlatiboru i Šarganu = Results of research on Austrian pine dieback causes on Zlatibor and Šargan. – Šumarstvo, XXXX (5); 107-115.
umm.
UDK 630*443 + 174. 7 Pinus nigra
Maksimović, Srbislav; Marinković, Pribislav; Œomić, Budimir: Pojava
epidemijskog sušena jele na Goču = Occurrence of epidemic dieback of silver fir dieback on the Goč Mt. – Šumarstvo, XXXX (5); 116-124.
UDK 630*443. 3 + 174. 7 Abies (234. 42 Goč)
Ranković, Nenad: Analiza razvojne tendencije iznosa šteta u SR Srbiji bez
SAP u periodu od 1971 – 1985. godine = The analysis of development tendency of the amount of damage in SR Serbia without provinces in the period 1971-1985. – Šumarstvo, XXXX (5); 125-132. Summ.
UDK 630*48 + 65
Tomanić, Lazar: Ekološki, ekonomski i društveni aspekti sušenja šuma; zadaci šumarskog planiranja = Ecological, economic and social aspects of forests dieback; tasks of forest planning. – Šumarstvo, XXXX (5); 133-141.
UDK 630*48 + 624. 3/. 4
Nikolić, Sreten: Tehnološka i planska problematika u šumarstvu kao posledica sušenja šuma = Technological and planned problems of forestry as the
consequence of forest dieback. - Šumarstvo, XXXX (5); 142-147. Summ.
UDK 630*48 + 624. 3
Marinković, Pribislav: Predlog mera za saniranje žarišta zaraze i održavanje
ugroženih šuma = Measures suggested for the reclamation of the focus of
contamination and for the maintenance of endangered forests. – Šumarstvo,
XXXX (5); 148-153. Summ.
UDK 630*41
Milin, Živojin; Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun: Predlog gazdinskih
mera za saniranje posledica sušenja kitnjakovih šuma u severoistočnoj Srbiji = Proposal of managing measures for the reclamation of consequences of
sessile oak forests dieback. - Šumarstvo, XXXX (5); 154-157.
UDK 630*61+41
Sisojević, Darinka: Juvenlno drvo bukve (Fagus moesiaca /Domin/ Maly,
Czeczot) sa područja planine Goč = Juvenile wood of beech (Fagus moesiaca /Domin/ Maly, Czeczot) grown on the mountain Goč. – Šumarstvo,
XXXX (6); 9-15. Summ.
UDK 630*811. 53: 176. 1 Fagus (234. 42 Goč)
Radović, Milorad; Isajev, Vasilije: Mogućnosti primene masovne i individualne selekcije u kultrama kedra na Avali = Possibilities of application of
mass and individual selection in cedar plantations on Avala Mt. – Šumarstvo, XXXX (6); 17-26. Summ.
UDK 630*165. 6 + 228. 7 Cedrus (234. 42 Avala)
Milenković, Dragan: Prilog istraživanju efekata zamene puteva niže, putevima više kategorije pri transportu drvnih sortimenata = Contribution to the
132
Milorad Åijak, Anka Diniõ
study of substitution effects of the roads of lower with the roads of higher
category by transportation of wood assortments. – Šumarstvo, XXXX (6);
27-35. Summ.
UDK 630*37 + 377
1439. Macan, Grigorije: Vrednovanje hidrološke uloge šumskih zasada u brdskoplaninskom području = Valorisation of hydrological role of forest plantation
in hilly-mountainous region. – Šumarstvo, XXXX (6); 37-48. Summ.
UDK 630*237
1440 Marinković, Božidar: Predlozi za priznavanje novostvorenih klonova topola
i vrba u Jugoslaviji = Proposal for acceptance of new created clones of poplars and willows in Yugoslavia. – Šumarstvo, XXXX (6); 55-58.
UDK 630*165: 582. 623. 2 Populus + Salix
1441. Vladisavljević, Svetislav: Majdanpečka domena u eksploataciji Majdanpečkih rudnika = Majdanpek domain in exploitation of Majdanpek mines. – Šumarstvo, XXXX (6); 59-67.
UDK 631. 117. 2: 630*945. 3
1988 (XLI)
1442. Aleksov, Ivan; Vukićević, Milan: Efikasnost korišćenja proizvodnih kapaciteta u pilanskoj industriji drveta merena vremenskim opterećenjem radnih
mašina = Efficiency of utilization of production capacity in sawmill processing of wood, estimated by time burdening by working machines. - Šumarstvo, XLI (1); 3-8: Summ.
UDK 674: 658. 512. 6. 004. 17
1443. Miljković, Jovan: Novi trendovi u tehnološkom koncipiranju i energetskom
optimizovanju MDF pogona = The new trends in the technological concepting and energy optimization in the MDF plant. – Šumarstvo, XLI (1); 9-22.
Summ.
UDK 630*86
1444. Veselinović, Milan; Dragović, Nada: Iznalaženje optimalnih transportnih
zona za racionalnu primenu mehanizacije na izgradnji protiverozionih objekata = Optimal transport zones for rational application of mechanization in
the construction of erosion-control works. – Šumarstvo, XLI (1); 23-38.
Summ.
UDK 630*382
1445. Milin, Živojin; Nikolić, Sreten; Marinković, Pribislav: Neke nedoslednosti i
nedostaci predloženih rešenja u Zakonu o zaštiti prirode i zakonima o nacionalnim parkovima Tara, Kopaonik i Đerdap = Some inconsistencies and deficiencis of proposed in solutions in Law on the nature protection as the
laws on national parcs Tara, Kopaonik and Đerdap. - = Šumarstvo, XLI (1);
39-45.
UDK 502. 7
1446. Stamenković, Vojislav; Vučković, Milivoj: Prirast stabala hrasta kitnjaka
(Quercus petraea) kao pokazatelj stepena oboljenja – sušenja = Stem increment of sessile oak (Quercus petraea) as indicator of level of disease – dieback. - Šumarstvo, XLI (1); 47-55.
UDK 630*56 + 443. 3 + 176. 1 Quercus petraea
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
133
1447. Simeunović, Dušan; Dukić, Gojko: Diskusije o problemima šumarstva u
Narodnoj skupštini kneževine Srbije pre sto godina = Discussions about
problems of forestry in National Parliament of Principality of Serbia hundred years ago. - Šumarstvo, XLI (1); 58-62.
UDK 630*902 (497. 11)
1448. Stojanović, Ljubivoje; Kolić, Borislav: Uticaj proreda na promene mikroklimatskih uslova u mladim bukovim sastojinama = Infuence of thinning cuts
on microclimatic changes in young beech forests. – Šumarstvo, XLI (2-3);
7-17. Summ.
UDK 630*242 * 111. 84 + 228. 8 Fagus
1449. Nikolić, Sreten: Sortimentna struktura = Assortment structure. – Šumarstvo,
XLI (2-3); 19-26. Summ.
UDK 630*325
1450. Šoškić, Borislav: Prilog istraživanju svojstava crnog bora (Pinus nigra
Arn.) = Study of wood quality of black pine (Pinus nigra Arn.). – Šumarstvo, XLI (2-3); 27-36. Summ.
UDK 630*812. 214. 3: 674. 031. 12
1451. Jaić, Milan: Metodi i instrumenti za merenje hrapavosti = Methods and instruments for coarseness measuring. – Šumarstvo, XLI (2-3); 37-45. Summ.
UDK 630*812. 13
1452. Vučićević, Dušan: Uloga šume u funkciji razvoja društva u prošlosti i danas
= Role of forestry in function of development society in the past and in the
present time. – Šumarstvo, XLI (2-3); 47-55. Summ.
UDK 630*906
1453. Đorđević, Momčilo: Doprinos Pokreta gorana Srbije pošumljavanju goleti =
Contribution of Young Conservations of Serbia to afforestation of bare terrains. – Šumarstvo, XLI (2-3); 57-62.
UDK 630*233
1454. Vladisavljević, Svetislav: Neke napomene uz odrednicu ISTORIJA ŠUMARSTVA u Šumarskoj enciklopediji = Some remarks at the entry HISTORY OF FORESTRY in Forest encyclopedia. - Šumarstvo, XLI (2-3);
79-82.
UDK 630*902
1455. Simeunović, Dušan; Dukić, Gojko: Diskusije o problemima šumarstva u
Narodnoj skupštini kneževine Srbije pre sto godina – nastavak = Discussions about problems of forestry in National Parliament of Principality of
Serbia hundred years ago. - Šumarstvo, XLI (2-3); 83-86.
UDK 630*902 (497. 11)
1456. Jevtić, Ljubiša: Studija statičke stabilnosti pregrada izvedenih od gabiona =
Contrtibution to the analysis of static stability of barrages made of gabion. –
Šumarstvo, XLI (4); 3-19. Summ.
UDK 630*384: 627. 142
1457. Marković, Ljubisav; Marković, Danica: Istraživanje pogodnih supstrata za
proizvodnju sadnica smrče (Picea abies Karst.) u Duneman lejama u rasadniku na Tari = Study of suitable substrata for spruce seedlings production in
Dunemann seed-beds in a nursery on the mountain of Tara. – Šumarstvo,
XLI (4); 21-28. Summ.
UDK 630*232. 3 + 174. 7 Picea abies
134
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1458. Skakić, Dušan: Prilog istraživanju gustine i utezanja bukovog drveta = Contribution to the study of density and shrinkage of beechwood. – Šumarstvo,
XLI (4); 29-36. Summ.
UDK 630*812. 214: 674. 031. 12
1459. Marković, Živko: Mogućnosti samoupravnog udruživanja i udruživanja u
šumarstvu i drvnoj industriji = Possibilities of self-management organizing
and associating in forestry and wood industry. - Šumarstvo, XLI (4); 37-48.
Summ.
UDK 331. 152. 3: 630*684: 674
1460. Stilinović, Slobodan; Grbić, Mihailo: Neki osnovni uslovi za proizvodnju
eksplantata u razmnožavanju bukve i kitnjaka kulturom tkiva = Some basic
conditions for explant production in beech and sessile oak propagation by
tissue culture. – Šumarstvo, XLI (4); 49-57. Summ.
UDK 630*232. 3: 581. 165. 1: 176. 1 Fagus + Quercus sessilis
1461. Marinković, Pribislav; Popović, Jelica: Mogućnosti saniranja, zaštite i obnavljanja ugroženih šuma hrasta kitnjaka = Possibilities of reclamation, protection and regeneration of endangered sessile oak forests. - Šumarstvo,
XLI (4); 59-66.
UDK 630*41 + 23 + 228. 8 Quercus petraea
1462. Kovačević, Miodrag: Promet rezanog cveća na teritoriji grada Beograda =
Turnover of cut flowers on the territory of city of Belgrade. – Šumarstvo,
XLI (4); 67-71.
UDK 635. 9
1463. Todorović, M.: Povodom donošenja i usvajanja Zakona o zaštiti prirode i
Zakona o nacionalnim parkovima Tara, Đerdap i Kopaonik = On occasion
of enactment and acceptance Law of Nature conservation and Law of National parks Tara, Đerdap and Kopaonik. - Šumarstvo, XLI (4); 72-73.
UDK 630*931 + 907. 1: 502. 3
1464. Stevanović-Janežič, Tatjana; Teržan, Nada; Pjević, Vukosava; Bujanović,
Biljana: Uporedna analiza hemijskog sastava drveta bukve(Fagus moesiaca) – juvenilno i zrelo drvo = Comparative analysis of chemical composition of beechwood (Fagus moesiaca) – juvenile and mature wood. – Šumarstvo, XLI (5-6); 3-8. Summ.
UDK 630. 53/. 54 + 813 + 176. 1 Fagus moesiaca
1465. Aleksov, Ivan; Vukićević, Milan: Istraživanje strukture radnog vremena i
korišćenje raspoloživog vremenskog kapaciteta u proizvodnji finalnih proizvoda od drveta = Study of the working time structure and of the available
time capacity utilization in the production of final wod products. – Šumarstvo, XLI (5-6); 9-16. Summ.
UDK 684. 4: 65. 015. 22
1466. Karaœić, Dragan; Stojadinović, Branka: Prilog poznavanju gljive Sphaeropsis sapinea Dyko et Sutton sa posebnim osvrtom na životni ciklus =
Contribution to the cognition of the fungus Sphaeropsis sapinea Dyko et
Sutton with a special reference to its life cycle. – Šumarstvo, XLI (5-6);1727. Summ.
UDK 630*443. 3 Sphaeropsis sapinea
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
135
1467. Kolevska-Pletikapić, Branka; Tomović, Zoran: Mikropropagacija bagrema
= Micropropagation of black locust (Robinia pseudoacacia L.). - Šumarstvo, XLI (5-6); 29-35. Summ.
UDK 630*232. 3
1468. Petković, Slobodan; Đeković, Vojislav: Istraživenje morfološkog razvoja
korita reke Toplice = Study of morphological development of the riverbed
of Toplica. – Šumarstvo, XLI (5-6); 37-51. Summ.
UDK 627. 13 (282. 24 Toplica)
1469. Šašić, Milan; Rakočević, Vesna: Normativni koncept samoupravnog organizovanja i neki osnovni problemi u OUR šumarstva i industrije za preradu
drveta SR Srbije = Normative concept of self-managing organizing and some basic problems in OUL of forestry and woodworking industry in FR
Serbia. - Šumarstvo, XLI (5-6); 53-58.
UDK 630. 681: 331. 152. 3: 630*: 674
1470. Dražić, Milutin: Goleti i pošumljavanja u SR Srbiji = Bare terrains and afforestation in SR Serbia. – Šumarstvo, XLI (5-6); 59-66.
UDK 630*233
1471. Mitrović, Slobodanka: Prilog matematičkom predstavljanju veza elemenata
rastenja = Mathematical presentation of growth element relations. – Šumarstvo, XLI (5-6); 69-72. Summ.
UDK 630*56
1472. Bojović, Srđan: Prilog promenljivosti klijavca gorskog javora (Acer pseudoplatanus L.) = Contribution to the study of variability of saplings of sycamore
maple (Acer pseudo-platanus L.). – Šumarstvo, XLI (5-6); 73-79. Summ.
UDK 630*232. 3
1473. Vulović, Bogdan: Šumarstvo i prerada drveta Kube = Forestry and wood
processing on Cuba. – Šumarstvo, XLI (5-6); 80-81.
UDK 630*904: 674 (729. 1)
1474. Nonić, Dragan: Šumska privreda Švedske = Forest economy of Sweden. –
Šumarstvo, XLI (5-6); 82-87.
UDK 630*904 (485)
1989 (XLII)
1475. Nikolić, Sreten: Neki karakteristični slučajevi primene teorije o optimalnoj
gustini mreže
šumskih komunikacija = Some characteristic cases of application of the theory of optimum density of forest communication network. - Šumarstvo,
XLII (1); 3-10; Summ.
UDK 630*383. 1/. 2: 686. 3
1476. Miljković, Jovan: Prilog poznavanju hemijskog sastava hvatača za formaldehid = Contribution to the knowledge of chemical effect of scavangers for
formaldehyde. – Šumarstvo, XLII (1); 11-14. Summ.
UDK 674. 81: 661. 727. 1: 66. 073
1477. Šuletić, Radovan: Model tehnološke specijalizacije u proizvodnji nameštaja
iz rezane građe = Model of technical specialization in production of furniture from sawnwood. – Šumarstvo, XLII (1); 15-23. Summ.
UDK 684. 4. 041: 674. 038. 6
136
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1478. Bogdanović, Mila; Martinović, B., Vučković, M.; Simić, S.: Primena nekih
industrijskih otpadaka kao podloga za gajenje drvenastih ukrasnih biljaka
=Use of some industrial wastes as a medium for cultivation of ornamental
plants. – Šumarstvo, XLII (1); 25-28. Summ.
UDK 635. 969. 9
1479. Ranković, Nenad; Vlainić, Aleksandar: Analiza statističkih podataka o pošumljavanju u SR Srbiji bez SAP-a od 1972 – 1986. godine = Analysis of
afforestation in SR Serbia without provinces from 1972-1986. – Šumarstvo,
XLII (1); 29-38. Summ.
UDK 630*905 + 233 (497. 11)
1480. Tanasković, Srđan: Racionalizacija sakupljanja i privlačenja drveta u grupimičnom gazdovanju = Rationalization of gathering and skidding of timber
in group managing. - Šumarstvo, XLII (1); 39-45.
UDK 630*375
1481. Radosavljević, Živko: Mogućnost uzgoja divlje svinje u otvorenim lovištima = Possibility of wild swine raising in open hunting districts. - Šumarstvo, XLII (1); 47-54.
UDK 630*156
1482. Marković, Dragoslav: Primer trajnog rešavanja jeftinog i brzog snabdevanja
lomljenim kamenom za gradnju puteva. – An example of constant solution
of cheap and fast - Šumarstvo, XLII (1); 59-62.
UDK 630*381 + 383
1483. Vladisavljević, Svetislav: Neke napomene povodom naučnog rada „Razvoj
gazdovanja i uređivanja šuma g. j. Tara“ = Some remarks regarding scientific work „Development of managing and forest management in m. u. Tara“.
- Šumarstvo, XLII (1); 63-69.
UDK 630*62
1484. Stojanović, Ljubivoje; Jovanović, Branislav: Ceno-ekološke i prirodne karakteristike sastojina bukve sa tisom na području Malinika u severoistočnoj
Srbiji = Ceno-ecological and natural charactertistics of mixed beech stands
with yew trees on the mountain Malinik in north-eastern Serbia. – Šumarstvo, XLII (2); 3-18. Summ.
UDK 630*182 Fagus + Taxus
1485. Nešić, Milan; Šuletić, Radovan: Specijalizacija tehnologije kao vid optimalizacije proizvodnje nameštaja u SR Srbiji = Specialization of technology as
a form of optimalization of production of furniture in S. R. of Serbia. - Šumarstvo, XLII (2); 19-26. Summ.
UDK 684
1486. Pjević, Vukosava: Promene fizičkih i mehaničkih svojstava drveta nekih lišćara posle hidrotermičke obrade = Modification of physical and mechanical
properties of some hardwood species after hydrothermical processing. - Šumarstvo, XLII (2); 27-36. Summ.
UDK 630*811
1487. Skakić, Dušan; Lubardić, Strahinja: Uticaj debljine skidajućeg sloja na kvalitet površine bukovog drveta obrađene glodanjem = Influence of the removal layer thickness on the quality of beech wood surface processed by milling. – Šumarstvo, XLII (2); 37-43. Summ.
UDK 630*823. 1: 674. 031. 12
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
137
1488. Anastasijević, Nebojša; Vratuša, Vesna: Stanje nekih drvoreda Beograda i
potreba njihove rekonstrukcije = The state of some Belgrade street trees lines and the need of their reconstruction. – Šumarstvo, XLII (2); Summ.
UDK 630*273 (-2 Beograd)
1489. Bikicki, Miloje: Osvrt na članak „Razvoj gazdovanja i uređivanja šuma g. j.
Tara“ = Review at the article „Development of managing and forest management in m. u. Tara“. - Šumarstvo, XLII (2); 53-64.
UDK 630*62
1490. Kostadinov, Stanimir: Analiza formula za proračun pada zaplava = Analysis
of formulas for calculation of deluge decrease. – Šumarstvo, XLII (3-4); 317. Summ.
UDK 630*375. 3
1491. Jezdić, Desimir: Prilog izboru kamiona FAP-Famos za formiranje »kamionskih kompozicija« potrebnih šumarstvu = Contribution to thechoice of the
truck FAP-Famos for formation of »truck composition« used in forestry
practice. – Šumarstvo, XLII (3-4); 19-30. Summ.
UDK 630*375
1492. Jaić, Milan: Lakirne linije za površinsku obradu prozora = Lacquer lines for
surface processing of windows. – Šumarstvo, XLII (3-4); 31-40. Summ.
UDK 674. 214: 684. 4. 059
1493. Skakić, Dušan; Lubardić, Strahinja: Sistemi i procesi u mehaničkoj preradi
drveta = Systems and procedures in mechanical wood processing. – Šumarstvo, XLII (3-4); 41-47. Summ.
UDK 630*832. 14
1494. Kovačević, Miodrag: Sistem upravljanja materijalom u šumarstvu = System
of material handing in forestry. – Šumarstvo, XLII (3-4); 49-55. Summ.
UDK 658. 8 + 72 + 71
1495. Srdanović-Barać, Olga: Stanje šuma i saobraćaja pod knezom Mihailom =
State of forests and traffic under prince Mihailo. – Šumarstvo, XLII (3-4);
61-67.
UDK 630*902
1496. Pantić, Milinko: Donet je nov Zakon o šumama = New Forest law is published. - Šumarstvo, XLII (5); 3-12.
UDK 630*931
1497. Schmidt, Olaf: Dejstvo bakterija na drvo = Performance of bacteria on
wood. – Šumarstvo, XLII (5); 13-23. Summ.
UDK 630*844
1498. Šoškić, Borislav; Popović, Zdravko: Prilog poznavanju fizičkih svojstava
molike (Pinus peuce Gris.) = Contribution to the studyof physical qualities
of Macedonian pine (Pinus peuce Gris.). – Šumarstvo, XLII (5); 25-34.
Summ.
UDK 630*812 + 174. 7 Pinus peuce
1499. Vukićević, Milan; Glavaški, Luka: Simulacija procesa piljenja bukovine sa
»lažnom srčevinom« pomoću računara = Computer simulation of the process of sawing of beech-wood with »false heartwood«. – Šumarstvo, XLII
(5); 35-43. Summ
UDK 630*822. 3: 674. 031. 12: 681. 3
138
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1500. Mitrović, Slobodanka; Trifunović, Dragan: Kauzalni oblik jedne funkcije
visinskog rasta = Causal form of a height growth function. – Šumarstvo,
XLII (5); 45-54. Summ.
UDK 630*561. 1: 517. 5
1501. Marković, Živko; Rakočević, Vesna: Analiza motivacije brigadira za učestvovanje na radnoj akciji pošumljavanja = Analysis of motivation of members of youth working brigade in participation at working action for afforestation. - Šumarstvo, XLII (5); 55-62.
UDK 351. 712: 630*945. 27
1502. Jevtić, Miloš: Savremene tehnologije pošumljavanja u ekstremno kserotermnim uslovima istočne Španije i južne Francuske = Contemporary afforestation technologies in extremly xerotherm conditions in eastern Spain
and southern France. - Šumarstvo, XLII (5); 65-70.
UDK 630*233 (44 + 460)
1503. Banković, Staniša; Jović, Dušan; Medarević, Milan: Zapreminske tablice za
srebrnastu lipu (Tilia tomentosa Moench.) = Volume tables for silver basswood (Tilia tomentosa Moench.). – Šumarstvo, XLII (6); 3-21. Summ.
UDK 630*524. 315 + 176. 1 Tilia tomentosa
1504. Nikolić, Momir; Lubardić, Strahinja: Pilanska prerada drveta kao priprema
za izradu tehnoloških baza obradaka za finalnu preradu = Sawmill wood
processing as preparation for elaboration of technological bases of manufacturing pieces for final processing. - Šumarstvo, XLII (6); 23-30. Summ.
UDK 630*832. 15
1505. Skakić, Dušan: Prilog istraživanju nadmera na dimenzije obradaka od masivnog drveta = Contribution to the study of allowances to manufactured pieces of massive wood. – Šumarstvo, XLII (6); 31-38. Summ.
UDK 630*832. 15 + 833
1506. Simić, Predrag: Merenje emisije slobodnog formaldehida iz drvnih ploča,
nameštaja i građevinskog materijala metodom komore od 1 m3 = Determiantion of free formaldehyde emission from wooden boards, furniture and
building material by mean of 1 m3 chamber method. - Šumarstvo, XLII (6);
39-46. Summ.
UDK 630*862. 21 + 832. 831: 547. 281. 1
1507. Stevanović-Janežič, Tatjana; Teržan, Nada, Pjević, Vukosava; Bujanović,
Biljana: Hemijski sastav kore bukve - Fagus moesiaca = Chemical composition of beech bark (Fagus moesiaca). – Šumarstvo, XLII (6); 47-50.
Summ.
UDK 630*811. 7 Fagus
1508. Lazarević, Slobodan: Uticaj „Agrostemina“ na ožiljavanje reznica vrsta roda Cissus = Effect of „Agrostemin“ on rooting of cuttings of some species
of the genus Cissus. – Šumarstvo, XLII (6); 51-53. Summ.
UDK 635. 91 Cissus: 631. 535
1509. Vujković, Ljiljana: Protivrečnosti procesa transformacije predela u rubnoj
zoni grada = Contradictions of the process of transformation of the area in
marginal zone of the city. – Šumarstvo, XLII (6); 55-62. Summ.
UDK 711. 58
1510. Korać, Mladen: Degradirani stadijum subasocijacije Carpinetosum orientalis asocijacije Quercetum montanum na Juhoru = Degradation stadium of
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
139
the subassociation Carpinetosum orientalis of the association Quercetum
montanum on Juhor Mt. – Šumarstvo, XLII (6); 63-64.
UDK 630*188 Quercetum montanum
1990 (XLIII)
1511. Nikolić, Momir: Određivanje količine drveta merenjem po masi = Determination of wood quantity by mass measuring. - Šumarstvo, XLIII (1); 3-1o.
Summ.
UDK 630*526
1512. Šuletić, Radovan; Nešić, Milan: Unifikacija tehnološkioh procesa u industriji nameštaja = Unficication of technological processes in furniture industry. – Šumarstvo, XLIII (1); 11-19. Summ.
UDK 684:65. 01
1513. Crnogorac, Olga: Analitičke metode za određivanje slobodnog formaldehida iz vazduha = Analytic methods for determination of free formaldehyde
from the air. - Šumarstvo, XLIII (1); 21-27.
UDK 630*86: 661. 727
1514. Banković, Staniša; Jović, Dušan; Medarević, Milan: Zapreminske tablice za
hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.) = Volume tables for sessile oak (Quercus petraea Liebl.). – Šumarstvo, XLIII (1); 29-39. Summ.
UDK 630*524. 315 + 176. 1 Quercus petraea
1515. Matović, Milić; Obratov, Dragica: Reliktna zajednica Cotino-monspessulocolurnetum ass. nova u kanjonu Ratajske reke = Relict community Cotinomonspessulo- colurnetum ass. nova in the gorge of Ratajska reka. – Šumarstvo, XLIII (1); 41-48. Summ.
UDK 630*182. 3
1516. Jevtić, Miloš: Savremene tehnologije pošumljavanja u ekstremno kserotermnim uslovima istočne Španije i južne Francuske = Contemporary afforesation technologies in extremly xerotherm conditions in eastern Spain and
southern France. - Šumarstvo, XLIII (1); 49-55.
UDK 630*233
1516a.Marinković, Pribislav; Popović, Jelica; Karaœić, Dragan: Uzroci epidemijskog sušenja hrasta, značaj i mogućnosti saniranja širenja zaraze = Causes
of epidemic dieback of oak, significance and possibilities of reclamation of
infection spreading. - Šumarstvo, XLIII (2-3); 7-16.
UDK 630*443 + 176. 1 Quercus
1517. Schütt, Peter: Sušenje šuma: pojavni oblici, rasprostranjenost i mogući
uzroci antropogenog sindroma oboljenja = Forest dieback: occurrence
forms, spreading and possible causes of anthropogenous syndrome of disease. - Šumarstvo, XLIII (2-3); 17.
UDK 630*46
1518. Dimitri, Ljubomir: Značaj šumsko-uzgojnih i šumsko-zaštitnih faktora u
odumiranju šume i mogućnosti da se na njih utiče = Significance of forestsylvicultural and forest-protective factors in forest dieback and possibilites
to influence at them. - Šumarstvo, XLIII (2-3); 19-22.
UDK 630*24 + 4
140
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1519. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun: Uzgojne mere kao faktori borbe protiv
sušenja kitnjakovih šuma u Srbiji = Silvicultural measures as factors of control against dieback of sessile oak forests in Serbia. - Šumarstvo, XLIII (23); 23-33.
UDK 630*24 + 412
1520. Meister, Georg: O posebnoj ugroženosti brdsko-planinskih šuma, uzroci,
posledice i protivmere = About endangerment of hilly-mountain forests, causes, consequences and countermeasures- Šumarstvo, XLIII (2-3); 35-38.
UDK 630*48
1521. Karaœić, Dragan; Marinković, Pribislav: Uloga patogenih organizama u
procesu sušenja četinarskih kultura u Srbiji = Role of pathogenic organisms
in process of dieback of coniferous plantations in Serbia. - Šumarstvo, XLIII (2-3); 39-46.
UDK 630*443 + 228. 7 + 174. 7 (497. 11)
1522. Röhle, Heinz: Uticaj novih vrsta bolesti šuma na rast smrče, bora i bukve u
pokrajini Bavarska (Savezna republika Nemačka) = Influence of new kinds
of diseaes at the growth of Norway spruce, pine and beech in Bavaria (Federal Republic Germany). - Šumarstvo, XLIII (2-3); 47-52.
UDK 630*443
1523. Stamenković, Vojislav; Vučković, Milivoj: Prinos šuma kao indikator slabljenja vitalnosti i pojave njihovog sušenja (umiranja) = Forest increment as
indicator of weakening of viability and phenomena of their dieback. - Šumarstvo, XLIII (2-3).
UDK 630*561/. 562 + 48
1524. Popović, Ranka; Karaœić, Branko; Mitrović, Miroslava: Ekofiziološki
aspekti problema sušenja hrasta (Quercus petraea /Matt. /Liebl.) na planini
Ceru (Srbija) = Ecophysiological aspects of the problem of oak dieback
(Quercus petraea /Matt. / Liebl.) on the Cer Mt. (Serbia). - Šumarstvo,
XLIII (2-3); 61-69.
UDK 630*48 + 176. 1 Quercus
1525. Stefanović, Kovinka; Pavlović, Pavle: Karakteristike humusa u hrastovoj
šumi različitog stepena sušenja na Ceru (Srbija) = Characteristics of humus
in oak forest with very different dieback degree on Cer Mt. – Šumarstvo,
XLIII (2-3); 71-76.
UDK 630*114. 1/. 2
1526. Dudić, Vojislava; Radić, Nebojša: Rezultati istraživanja kvaliteta padavina
u hrastovim šumama ugroženim sušenjem = Research results of precipitations quality in oak forests endangered by dieback. – Šumarstvo, XLIII (23); 77-80.
UDK 630*111 + 423
1527. Nikolić, Sreten: Posledice i problemi sušenja šuma sa aspekta iskorišćavanja = Consequences and problems of forests dieback from the aspect of
exploitation. - Šumarstvo, XLIII (2-3); 81-86.
UDK 630*30 + 461/. 462
1528. Isajev, Vasilije; Tucović, Aleksandar: Oplemenjivanje drveća u Jugoslaviji
u cilju povećanja otpornosti na sušenje šuma = Tree breeding in Yugoslavia
in the aim of resistance increasing to forest dieback. – Šumarstvo, XLIII (23); 87-93.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
141
UDK 630*165. 4 + 49
1529. Tomanić, Lazar: Uticaj sušenja šuma na mogućnost obezbeđenja društvenih
potreba u Srbiji = Influence of forest dieback on the possibility insurance of
social needs in Serbia. - Šumarstvo, XLIII (2-3); 95-100.
UDK 630*48 + 903
1530. Marinković, Pribislav; Popović, Jelica; Karaœić, Dragan: Die Ursachen der
epidemischen Eichensterbens, Bedeutung und Sanierungsmöglichkeiten
des Seuchenherde = Uzroci epidemijskog sušenja hrasta, značaj i mogućnosti saniranja širenja zaraze = Causes of epidemic oak dieback, significance
and possibilities of reclamation of infection spreading. – Šumarstvo, XLIII
(2-3); 105-112.
UDK 630*469
1531. Schütt, Peter: Waldsterben, Erscheinungformen, Verbreitung und mögliche
Ursachen eines anthropogenen Krankheitssyndroms = Sušenje šuma, pojavni oblici i mogući uzroci antropogenog sindroma bolesti = Forest dieback,
ocurrence forms and possible causes of anthropogenous syndrome of disease. – Šumarstvo, XLIII (2-3); 113-118.
UDK 630*46
1532. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun: Waldbauliche Massnahmen als Faktor
des Kampfes gegen das Sterben der Traubeneichenwälder in Serbien =
Šumskouzgojne mere kao faktori borbe protiv sušenja kitnjakovih šuma u
Srbiji = Silvicultural measures as factor of control against dieback of sessile
oak forests. – Šumarstvo, XLIII (2-3); 119-130.
UDK 630*24 + 443 + 176. 1 Quercus petraea
1533. Meister, Georg: Der Bergwald ist besonders gefährdet – Ursachen, Auswirkungen und Gegenmasnahmen = Planinska šuma je naročito ugrožena –
uzroci, dejstvo i protivmere = Mountain forest is particularly endangered –
causes, affect and countermeasures. – Šumarstvo, XLIII (2-3); 131-135.
UDK 630*22 + 443
1534. Karaœić, Dragan; Marinković, Pribislav: Rolle pathogener Organismen im
Prozess des Waldsterbens der Nadelbaumkulturen in Serbien = Uloga patogenih organizama u procesu sušenja šuma i četinarskih kultura u Srbiji =
The role of pathogenic organisms in forest dieback and coniferous plantations in Serbia. – Šumarstvo, XLIII (2-3); 137-144.
UDK 630*440 + 232. 4
1535. Röhle, Heinz: Auswirkungen der neuartigen Walderkrankungen auf das
Wachstum von Fichte, Kiefer und Buche im Freistaat Bayern (Bundesrepublik Deutschland) = Uticaj novih vrsta bolesti na rast smrče, bora i bukve
u pokrajini Bavarska (Savezna republika Nemačka) = Influence of new kinds of diseases at the growth of Norway spruce, pine and beech in Bavaria
(Federal Republic Germany). – Šumarstvo, XLIII (2-3); 145-151.
UDK 630*440
1536. Stamenković, Vojislav; Vučković, Milivoj: Waldertrag als Indikator von Vitalitätsschwachung und der Waldsterbenerscheinungen = Prinos šuma kao
indikator slabljenja vitalnosti i pojave njihovog sušenja = Forest crop as indicator of weakening of viability and phenomena of their dieback – Šumarstvo, XLIII (2-3); 153-158.
UDK 630*524
142
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1537. Popović, Ranka; Karaœić, Branko; Mitrović, Miroslava: Ökologisch-physiologische Aspekte des Eichensterbens (Quercus petraea Matt. / Liebl.) auf
dem Cer-Gebirge (Serbien) = Ekološko-fiziološki aspekti sušenja kitnjaka
(Quercus petraea Matt. /Liebl. /) na planini Cer (Srbija) = Ecologicalphysiological aspectes of sessile oak (Quercus sessilis Matt. /Liebl. /) on
the Cer Mt. (Serbia). - Šumarstvo, XLIII (2-3); 159-164.
UDK 630*48
1538. Stefanović, Kovinka; Pavlović, Pavle: Charakteristiken des Humusbodens
im Eichenwald mit unterschiedlichemWelkegrad der Bäume im Cer-Gebirge (Serbien) = Karakteristike humusa u hrastovoj šumi različitog stepena
uvelosti na planini Cer (Srbija) = Characteristics of humus in oak forest
with different wilting degree on the Cer Mt. (Serbia). – Šumarstvo, XLIII
(2-3); 165-171.
UDK 630*114. 1/. 2 + 48 + 176. 1 Quercus sessilis
1539. Nikolić, Sreten: Folgen und Probleme des Waldsterbens unter dem Aspekt
der Waldnutzung = Posledice i problemi sušenja šuma sa aspekta iskorišćavanja šuma = Consequences and problems of forest dieback from the aspect
of forets exploitation. - Šumarstvo, XLIII (2-3); 173-178.
UDK 630*461 + 31
1540. Isajev, Vasilije; Tucović, Aleksandar: Veredelung der Bäume in Jugoslawien zur Erhöhung der Resistenz gegenüber dem Waldsterben = Oplemenjivanje drveća u Jugoslaviji u cilju povećanja otpornosti na sušenje šuma =
Tree breeding in Yugoslavia in the aim of resistance increasing to forest dieback. – Šumarstvo, XLIII (2-3); 179-185.
UDK 630*165: 48
1541. Tomanić, Lazar: Einfluss des Waldsterbens auf die Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse Serbiens = Uticaj sušenja šuma na zadovoljenje
društvenih potreba Srbije = Influence of forest dieback on the insurance of
social needs in Serbia. - Šumarstvo, XLIII (2-3); 187-191.
UDK 630*48
1542. Skakić, Dušan: Koncepti fleksibilne automatizovane proizvodnje u finalnoj
preradi drveta = Concepts of flexible automated production in final wood
processing. - Šumarstvo, XLIII (4); 3-10. Summ.
UDK 630*83: 65. 011. 56
1543. Popović, Zdravko: O nekim fizičkim i mehaničkim svojstvima bukovine sa i
bez prisustva lažne srčevine = About some physical and mechanical qualities of beech-wood with and without false heartwood. – Šumarstvo, XLIII
(4); 11-18. Summ.
UDK 630*812
1544. Matić, Vjačeslava: Istraživanje pronosa erozionog nanosa u zavisnosti od
načina eksploatacije šume i razvoja putne mreže = Study of the quantity of
erosion deposits in dependance on the way of forest exploitation and road
network development. – Šumarstvo, XLIII (4); 19-26. Summ.
UDK 630*385 + 31 + 383
1545. Bobinac, Martin: Prilog poznavanju nekih faktora prirodne obnove šuma
lužnjaka u Sremu = Contribution to the study of some factors of natural regeneration of pedunculate oak in Srem. – Šumarstvo, XLIII (4); 27-32.
Summ.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
143
UDK 630*230 + 176. 1 Quercus robur
1546. Kadović, Ratko; Knežević, Milan; Joksimović, Vesna: Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) kao vrsta za pošumljavanje erodiranih zemljišta na području Grdeličke klisure = Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in the afforestation of eroded soils in the Grdelička klisura region. – Šumarstvo,
XLIII (4); 33-40. Summ.
UDK 630*176. 1 Castanea sativa + 233
1547. Mitrović, Slobodanka: Primena split-plot dizajna u ispitivanju debljinskog
bubrenja furniranih i nefurniranih ploča iverica od bukovih pilanskih otpadaka = Application of split-plot design in checking of thickness swelling of
veneered and non-veneered particleboards made from beech sawmill wastes. - Šumarstvo, XLIII (4); 41-46. Summ.
UDK 630*812 + 832. 2
1548. Janić, Milorad:Primena personalnih računara u šumarstvu = Application of
computers in forestry. – Šumarstvo, XLIII (4); 47-56.
UDK 681. 3: 630*
1549. Mijatović, Branka: Prilog poznavanju štetnih insekata šišarki i semena smrče = Contribution to the knowledge of harmful insects of cones and seed of
Norway spruce. – Šumarstvo, XLIII (4); 57-62. Summ.
UDK 630*453 + 41 + 174. 7 Picea abies
1550. Kostadinov, Stanimir: Maksimalni proticaj vode i pronos nanosa u poplavnim talasima Lještarske doline = Maximal water discharge and sediment
transport in the flood waves of Lještarska dolina. – Šumarstvo, XLIII (5); 716. Summ.
UDK 630*384
1551. Kolin, Branko; Vujošević, Vesna: Uticaj temperature i trajanja temperaturnog tretmana na granici higroskopnosti drveta = Influence of temperature
and length of temperature treatment at the limit of wood hygroscopicity. –
Šumarstvo, XLIII (5); 17-20. Summ.
UDK 630*812
1552. Banković, Staniša; Jović, Dušan; Medarević, Milan: Zapreminske tablice za
cer (Quercus cerris L.) = Volume table for European Turkey oak (Quercus
cerris L.). – Šumarstvo, XLIII (5); 21-32. Summ.
UDK 630*524
1553. Kutjejev, F. S.: Zaštita hrastovih šuma od štetočina i bolesti u SSSR = Oak
forest protection from pests and diseases in USSR. – Šumarstvo, XLIII (5);
33-38. Zsfg.
UDK 630*44 + 45 (470)
1554. Voron, V. P.: Otpornost šumskih ekosistema prema tehnogenom zagađenju
atmosfere u uslovima Ukrajinske SSR = Resistance of forest ecosystems to
the technogenous air pollution in Ukrainian SSR. – Šumarstvo, XLIII (5);
39-46. Zsfg.
UDK 630*180: 502. 55
1555. Armolaitis, K.: Istraživanje šumskih ekosistema Litvanije koji su izloženi
aerotehnogenom zagađenju = Untersuchungen der Ökosysteme der Wälder
in Litauen welche der Luftverschmutzung ausgesetzt sind = Investigations
of forest ecosystems in Lithuania which are exposed to the air-technogenous pollution. - Šumarstvo, XLIII (5); 47-52. Zsfg.
144
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*180: 502. 55
1556. Janićijević, Aleksandar: Zagađenost vazduha i sušenje šuma na području
opštine Pljevlja = Luftverschmutzung und Waldsterben auf dem Gebiet der
Gemeinde Pljevlja = Air pollution and forest dieback in the region of the
Pljevlja community. – Šumarstvo, XLIII (5); 53-58. Zsfg.
UDK 630*425 + 48
1557. Miljković, Jovan: Praktični vodič za adhezive = Practical guide to adhesives. – Šumarstvo, XLIII (5); 59-62. Summ.
UDK 684 (035)
1558. Vlajnić, Aleksandar: Kvalitet sadnog materijala i njihov značaj za pošumljavanje = Quality of the plant-material and its significance for afforestation. – Šumarstvo, XLIII (5); 63-67.
UDK 630*232. 3
1559. Todorović, Mirjana: Sedamdeset godina Šumarskog fakulteta Univerziteta
u Beogradu = Seventy years of the Forestry faculty of the University. – Šumarstvo, XLIII (6); 3-8.
UDK 630*945. 3
1560. Čolić, Dušan: Geopedološki supstrat i korenov sistem Pančićeve omorike =
Geo-pedologic substratum and Serbian spruce root system. – Šumarstvo,
XLIII (6); 9-19. Summ.
UDK 630*114. 1: 581. 43: 582. 475 Picea omorika
1561. Kitić, Darinka; Bojović, Srđan: Atlaski kedar (Cedrus atlantica Manetti) na
području severne Šumadije = Atlas cedar (Cedrus atlantica Manetti) in
northern Šumadija. – Šumarstvo, XLIII (6); 21-30. Summ.
UDK 630*174. 7 Cedrus atlantica
1562. Stevanović-Janežič, Tatjana; Bujanović, Biljana: Uporedna analiza hemijskog sastava kore bukve (Fagus moesiaca) i jele (Abies pectinata) = Comparative analysis of bark chemical composition from beech (Fagus moesiaca) and fir (Abies pectinata). – Šumarstvo, XLIII (6); 31-34. Summ.
UDK 630*813 + 523 + 174. 7 Abies pectinata + 176. 1 Fagus
1563. Ranković, Nenad: Neki ekonomski problemi pošumljavanja = Some economical problems of afforestation. – Šumarstvo, XLIII (6); 35-40; Summ.
UDK 630*232 + 671
1564. Vlainić, Aleksandar: Kvalitet sadnog materijala i njegov značaj za pošumljavanje = Quality of the plant-material and its significance for afforestation. – Šumarstvo, XLIII (6); 41-49.
UDK 630*232. 3
1565. Trifunović, Dragan: Beleška o prvim šumarima-intelektualcima u Srbiji =
Notice on the first foresters-intellectuals in Serbia. – Šumarstvo, XLIII (6);
51-52.
UDK 630*945. 3
1991 (XLIV)
1566. Todorović, Mirjana: Sto godina šumarstva u Srbiji = Hundred years of forestry in Serbia. – Šumarstvo, XLIV (1); 3-6.
UDK 630*902
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
145
1567. Nikolić, Momir; Kovačević, Branimir: Otklanjanje smetnji pri piljenju tračnim pilama trupčarama = Elimination of disturbances by sawing with track
logsaws. – Šumarstvo, XLIV (1); 7-18. Summ.
UDK 674. 053: 621. 935
1568. Marković, Ratko: Projektovanje kompleksnih sadržaja pratećih prostora u
drvnoj industriji kao proces oblikovanja humane radne sredine = Projection
of complex contents of accompanying room in wood industry, as a process
of formation of a humane working environment. – Šumarstvo, XLIV (1);
19-30. Summ.
UDK 674. 093. 2: 628. 8
1569. Banković, Staniša: Proučavanje oblika stabala smrče (Picea excelsa Lam.)
u mešovitim šumama na planini Tari = Study of tree form of spruce (Picea
excelsa Lam.) in mixed forests on the mountain of Tara. - Šumarstvo, XLIV
(1); 31-41. Summ.
UDK 581. 4: 630*52 + 228. 3 (234. 42 Tara)
1570. Vasić, Milomir; Bradvarević, J.; Milenković, M.: Stanje zaštite šuma u Srbiji, posledice i mere za unapređenje = State of forest protection in Serbia,
consequences and measures for advancement. – Šumarstvo, XLIV (1); 4350.
UDK 630*4
1571. Gavović, Dobrivoje: Zlatni bor i predlog za njegovo spasavanje = Golden
pine and proposal for its rescue. – šumarstvo, XLIV (1); 51-54.
UDK 630*174. 7 Pinus silvestris
1572. Jeremić-Ćata, Momčilo: Grupimično-postepeno gazdovanje šumama = Group-gradual managing of forests. – Šumarstvo, XLIV (1); 55-58.
UDK 630*62
1573. Vladisavljević, Sveta: Prve velike seče na Tari i izgradnja izvoznih saobraćajnica = First great fellings on the Tara Mt and construction of hauling roads. – Šumarstvo, XLIV (1); 59-71.
UDK 630*32 + 383
1574. Vučković, Milivoj; Stamenković, Vojislav; Grbić, Jovica: Razvoj i prirast
bele vrbe i crne jove na aluvijumu u dolini Crne reke = Development and
growth of white willow and black elder on the alluvion of the valley Crna
reka (Black river). - Šumarstvo, XLIV (2); 7-12. Summ.
UDK 630*56 + 228. 3
1575. Milenković, Dragan: Neki rezultati istraživanja primene kombinovanih, mehaničko-hemijskih mera obrade zemljišta i suzbijanja korova u topolovom
ožilištu (P. deltoides cl. 450) = Some results of investigations on the application of combined, mechanical-chemical control measures in soil cultivation and weed control in poplar rooting-bed (P. deltoides cl. 450). – Šumarstvo, XLIV (2); 13-26. Summ.
UDK 630*232. 2 + 441
1576. Skakić, Dušan; Đurišić, Zoran: Zavisnost glavne sile rezanja drveta od debljine strugotine pri obradi glodanjem drveta raznih tvrdih vrsta = Dependance of main sawing power on dust diameter in wood processing of hardwoods by milling. – Šumarstvo, XLIV (2); 27-34. Summ.
UDK 630*823
146
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1577. Lubardić, Strahinja: Primena tolerancija mera u finalnoj obradi drveta =
Application of measure tolerances in final wood processing. – Šumarstvo,
XLIV (2); 35-41. Summ.
UDK 674. 09. 063
1578. Marković, Ratko: Ekološka ambalaža uslov savremenog pakovanja = Ecological packing condition for contemporary packing. – Šumarstvo, XLIV
(2); 43-46.
UDK 674. 6
1579. Simeunović, Dušan; Dukić, Gojko: Diskusije o problemima šumarstva u
Narodnoj skupštini kneževine Srbije pre sto godina = Discussions about forestry problems in the National Parliament hundred years ago. – Šumarstvo,
XLIV (2); 53-60.
UDK 630*903
1580. Vladisavljević, Svetislav: Primedbe na „Belešku o prvim šumarima-intelektualcima u Srbiji“(Šumarstvo, br. 6/90) str. 51-52. = Comments on „Notice
of the first foresters-intellectuals in Serbia“. - Šumarstvo, XLIV (2); 61-63.
UDK 630*945. 3
1581. Kostadinov, Stanimir: Unutargodišnja raspodela proticaja vode i pronosa
nanosa u bujičnom toku Lještarske doline = Intra-annual distribution of runoff and sediment transport in the torrent Lještarska dolina. – Šumarstvo,
XLIV (3-4); 3-10. Summ.
UDK 627. 13/. 14
1582. Kopitović, Špiro; Klašnja, Bojana: Uticaj svojstava drveta pojedinih klonova američke crne topole na osobine poluceluloze po NSSC postupku = Influence of properties of wood obtained from some eastern cottonwood clones on characteristics of semichemical pulp according to NSSC process. –
Šumarstvo, XLIV (3-4); 11-17. Summ.
UDK 630*812 + 861. 0
1583. Popović, Zdravko; Skakić, Dušan: Uticaj vlažnosti i načina sušenja na pojavu grešaka pri savijanju bukovih elemenata =Influence of moisture and way
of drying on the occurrence of deformations while bending beech elements.
– Šumarstvo, XLIV (3-4); 19-24. Summ.
UDK 630*812 + 847 + 85
1584. Krstić, Milun: Korelaciona veza između prsnog prečnika i prečnika na panju kod stabala hrasta kitnjaka = Correlation link between diameters in breast height and at stump height in sessile oak trees. – Šumarstvo, XLIV (34); 25-31. Summ.
UDK 630*521/. 522: 176. 1 Quercus petraea
1585. Tičerić, Draško: Konfiguracija terena kao faktor optimalmne gustine mreže
šumskih puteva = Relief configuration as a factor of optimal density of forest road network. – Šumarstvo, XLIV (3-4); Summ.
UDK 630*113 + 383
1586. Ranković, Nenad: Uticaj razlika u ceni između pojedinih kategorija drvnih
sortimenata na obim njihove ponude = Influence of price differences between some categories of wood assortments on the scope of their supply. – Šumarstvo, XLIV (3-4); 45-50. Summ.
UDK 630*73
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
147
1587. Vujković, Ljiljana: Naučne osnove razvoja javnog zelenila, dugoročni i strategijski koncept rešenja (posebno za period do 2000. godine) = Scientific
bases of development public greenery – long-term and strategic concept of
solution (paricularly for period to the year 2000). – Šumarstvo, XLIV (3-4);
51-59, Summ.
UDK 712. 3.: 711. 122
1588. Marković, Živko: Problemi finansiranja pošumljavanja u Republici Srbiji =
Financial problems of afforestation in Republic Serbia. – Šumarstvo, XLIV
(3-4); 61-73. Summ.
UDK 630*232: 657. 312. 2
1589. Tabaš, Milutin: Način gazdovanja prirodnim šumama crnog bora na području opštine Pljevlja = Managing methods in natural forests of Austrian pine
on territory of community Pljevlja. – Šumarstvo, XLIV (3-4); 74-77.
UDK 630*62 + 174. 7 Pinus nigra
1590. Jeremić – Ćata, Momčilo: Amortizacija šuma – stvarnost ili utopija = Forest
amortization – reality or utopia. - Šumarstvo, XLIV (3-4); 78-81.
UDK 630*67
1591. Nonić, Dragan: Jedan vek od donošenja prvog zakona o šumama i početka
organizovane šumske uprave u Srbiji = A century since the first Forest law
and the beginning of organized forest administration in Serbia. – Šumarstvo, XLIV (3-4); 81-87.
UDK 630*93 + 68
1592. Nikolić, Sreten: Proučavanje važnijih faktora efekata prve faze transporta
drveta = Study of some important factors influencing the effects of the first
phase of wood transporation. - Šumarstvo, XLIV (5); 3-14. Summ.
UDK 630*37
1593. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun: Uporedna istraživanja razvoja stabala
bukve i jele sa plemenitim lišćarima u zapadnoj Srbiji = Comparative investigations of tree development in a mixed stand of beech and fir with valuable broadleaved trees in western Serbia. – Šumarfstvo, XLIV (5); 15-26.
Summ.
UDK 630*228 + 52
1594. Dinić, Anka; Mančić, Aleksandar; Šijak, Milorad: Uporedna analiza rasta
omorike (Picea omorika /Pančić/ Purkyòe/ i smrče (Picea abies /L. /
Karst.) u kontejnerima i Dunemanovoj leji = Comparative analysis of seedlings growth of Serbian spruce (Picea omorika /Pančić/ Purkyòe) and Norway spruce (Picea abies /L. / Karst.) in containers and Dunemann bed. –
Šumarstvo, XLIV (5); 27-35. Summ.
UDK 630*232. 2: 582. 472. 2
1595. Milenković, Dragan; Gojković, Georgije: Nedostaci primene herbicida u topolovom ožilištu na fluvisol zemljištu u uslovima povećane vlažnosti zemlišta = Negative effects of the application of herbicides in poplar first-stage
nursery on fluvisol soil conditions of the excess precipitation. – Šumarstvo,
XLIV (5); 37-48. Summ.
UDK 630*441 + 414
1596. Kolin, Branko; Ranisavljev, Dušan: Uticaj temperature i temperaturnog tretmana na sorpciona svojstva drveta = Influence of temperature and tempera-
148
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
ture treatment duration on sorption qualities of wood. – Šumarstvo, XLIV
(5); 49-53. Summ.
UDK 630*812
Jović, Dušan; Banković, Staniša; Medarević, Milan: Uticaj stepena korišćenja prostora za rašćenje stabala u plantažama topola na proizvodno-finansijske rezultate = Influence of degree of space utilization for tree growth in
poplar plantations in wood production and financial effects. –Šumarstvo,
XLIV (5); 55-60. Summ.
UDK 630*238 + 653
Bobinac, Martin; Jezdić, Desimir: Šumski mulčer Willibald UFM-180 u
agregatu sa traktorom Rakovica 135 – mogućnosti i primena u uzgojnim radovima = Forest mulcher Willibald UFM-180 in aggregate with Rakovica
135 tractor – possibilities and application in silvicultural works. – Šumarstvo, XLIV (5); 61-69. Summ.
UDK 630*24
Vladisavljević, Svetislav: Prva dva srpska i uopšte strana studenta na Visokoj šumarskoj školi u Nansiju u Francuskoj = The first two Serbian and in general foreign students on High Forestry School in Nancy in France. - Šumarstvo, XLIV
(5); 70-74.
UDK 630*945. 3
Vujković, Ljiljana: Istorijski razvoj zelenih površina Leskovca = Historical
development of green spaces in Leskovac. – Šumarstvo, XLIV (5); 75-77.
UDK 712
Jevtić, Ljubiša: Studija statičkih dimenzija zida i ekonomičnosti preseka
pregrada u funkciji uslova opterećenja = Study of the dam wall static dimensions and cross section economy in the function of load conditions. –
Šumarstvo, XLIV (6); 3-22. Summ.
UDK 630*116: 627. 523
Iwamoto, Masaru: Study on the concept of standard rainfall for warning and
evacuation from debris disaster = Analiza kriterijuma standardne kiše za
upozoravanje i evakuaciju zbog bujičnih katastrofa. – Šumarstvo, XLIV (6);
23-33. Srpski
UDK 630*111 + 423 + 385
Kolin, Branko: Uticaj temperature na graničnu higroskopnost drveta = Temperature effect upon the limit of wood hygroscopicity. – Šumarstvo, XLIV
(6); 35-47. Summ.
UDK 630*812 + 847
Vlainić, Aleksandar: Varijabilnost parametara stanja vode kod sadnica crnog bora = Variability of water state parameters in Austrian pine seedlings.
– Šumarstvo, XLIV (6); 49-58. Summ.
UDK 630*232. 3: 581. 11
Velašević, Velizar: Tema potopa u antičkim civilzacijama – mit ili stvarnost? = Theme of the deluge in ancient civilizations – myth or reality?. –
Šumarstvo, XLIV (6); 59-66.
UDK 551. 482: 931/. 939
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
149
1606. Gavović, Dobrivoje: Osvrt na dosadašnja i planirana ulaganja u zaštitu i
unapređenje šuma = Retrospect at former and planned investments in conservation and promotion of forests. - Šumarstvo, XLIV (6); 67-71.
UDK 630*4
1607. Šijačić, Mirjana: Patuljasto drveće u posudama = Dwarf trees in containers.
– Šumarstvo, XLIV (6); 73-76.
UDK 630*278
1608. Vladisavljević, Svetislav: Počeci uređivanja Topčidera u izletničku i park
šumu = Beginnings of arranging of Topčider in excursion and park forest. Šumarstvo, XLIV (6); 77-87.
UDK 630*907.
1992 (XLV)
1609. Tucović, Aleksandar: Fenotipske novine u rasporedu listova na izdancima
nekih žbunova Ligustrum ovalifolium Hassk. = Phenotypic changes in leaf
distribution on shoots of some shrubs of Ligustrum ovalifolium Hassk. –
Šumarstvo, XLV (1); 7-12. Summ.
UDK 630*164
1610. Kopitović, Špiro; Klašnja, Bojana: Ispitivanje svojstava drveta mladih stabala bagrema = Study of wood properties of young Robinia (black locust)
trees. – Šumarstvo, XLV (1); 13-18. Summ.
UDK 630*812 + 176. 1 Robinia pseudacacia
1611. Popović, Milica; Kostadinov, Stanimir; Marković, Slađana: Analiza uticaja
važnijih prirodnih odlika sliva na pojavu poplavnog talasa = Analysis of some more important features of the watershed on torrential wave formation.
– Šumarstvo, XLV (1); 19-28. Summ.
UDK 551. 4. 037: 551. 166
1612. Ranković, Nenad: Funkcija proizvodnje u šumarstvu = Function of forestry
production. – Šumarstvo, XLV (1); 29-34. Summ.
UDK 630*64
1613. Šoškić, Borislav; Popović, Zdravko: Određivanje količine drveta – Analiza
metoda zapreminskog i masenog određivanja drveta = Determination of
wood quantity – Analysis of volume and mass methods. – Šumarstvo, XLV
(1); 35-45. Summ.
UDK 630*812
1614. Gavović, Borivoje: Odvajanje iskorišćavanja šuma kao zakonsko ili stručno
opredeljenje = Separation of forest exploitation as legal or expert orientation. - Šumarstvo, XLV (1); 47-51.
UDK 630*31
1615. Bradvarević, Jovan; Opačić, Ranka: Neka iskustva u gašenju požara na Deliblatskom pesku 1990. godine = Some experiences in extinguishing forest
fires on the Deliblato sands in 1990. - Šumarstvo, XLV (1); 53-60. Summ.
UDK 630*432
1616. Milošević, Milutin: Obeležavanje 100. godišnjice šumarstva Srbije = Denotation of the 100. anniversary of forestry of Serbia. – Šumarstvo, XLV (1);
61-70.
UDK 630*902
150
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1617. Skopal, Bogdan; Riđić, Tomislav: Metodološki pristup određivanju vremena kod VF grijanja – Teoretske osnove = Methodological approach to time
determination by VF heating – Theoretical principles. – Šumarstvo, XLV
(2); 3-17. Summ.
UDK 630*84
1618. Popović, Zdravko; Šoškić, Borislav: O nekim fizičkim svojstvima drveta
domaće bukve = About some physical qualities of beech wood. – Šumarstvo, XLV (2); 19-24. Summ.
UDK 630*812: 582. 632. 2
1619. Vlainić, Aleksandar: Uticaj vodnog stresa na klijavost semena crnog bora =
Influence of water stress on germination of black pine seeds. – Šumarstvo,
XLV (2); 25-30. Summ.
UDK 630*232. 3: 582. 475. 4
1620. Matović, Milić, Obratov, Dragica: Mečja leska (Corylus colurna L.) u flori
i vegetaciji jugozapadne Srbije = Turkish hazel (Corylus colurna L.) in southeast Serbian flora and vegetation. – Šumarstvo, XLV (2); 31-34. Summ
UDK 630*176. 1 Corylus colurna + 187
1621. Bajić, Vojislav; Jezdić, Desimir; Kukić, Svetozar: Stanje mehanizacije namenjene pošumljavanju, nezi i zaštiti šuma u JP „Srbijašume“ – State of
mechanization for afforestation, tending and protection of forests in the
public enterprise „Srbijašume“. – Šumarstvo, XLV (2); 35-42. Summ.
UDK 630*232. 4 + 24 + 41:631. 316. + 319
1622. Nikolić, Momir; Đurišić, Zoran: Odklanjanje smetnji pri piljenju tračnim pilama trupčarama – Problematika list pile – točkovi mašine = Elimination of
disturbances in sawing with track logsaws – Problematics saw blade - machine wheels. – Šumarstvo, XLV (2); 43-51. Summ.
UDK 630*832: 674. 053: 621. 935
1623. Antić, Mihailo; Avdalović, Vera: Geneza tresava – evolucioni proces = Peat
soils genesis – an evolutionary process. – Šumarstvo, XLV (2); 53-56.
Summ.
UDK 630*114: 631. 445. 12
1624. Vujković, Ljiljana: Planiranje agrarnih predela u rubnim zonama gradova u
Srbiji = Planning of agrarian areas in the border zones of the towns in Serbia. – Šumarstvo, XLV (2); 57-63. Summ.
UDK 712. 24
1625. Popović, Gordana: Botryosphaeria ribis Grossenb. et Duggar – parazit izbojaka i uzrok sušenja œinovske sekvoje na Avali = Botryosphaeria ribis
Groosenb. et Duggar – sprout parasite and main cause of Giant Sequoia dieback on the mountain of Avala. - Šumarstvo, XLV (2); 65-69; Summ.
UDK 630*443
1626. Nikolić, Momir; Zdravković, Vladislav: Istraživanje mesta i režima sušenja
furnira = Investigation of the place and conditions of veneer drying. – Šumarstvo, XLV (3-4); 3-13. Summ.
UDK 630*832. 281 + 847
1627. Kršljak, Bogoljub: Izbor tocila za prethodno oštrenje noževa za rendisanje
glodanjem = The choice of whetstone for coarse sharpening of planer-milling knives. – Šumarstvo, XLV (3-4); 15-23. Summ.
UDK 674. 055: 621. 922. 025
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
151
1628. Janić, Rade: Ispitivanje postojanosti alata pri podužnoj obradi bukve rendisanjem = Study of steadiness of tools by longitudinal planning of beech
wood. – Šumarstvo, XLV (3-4); 25-35. Summ.
UDK 630*823
1629. Gburčik, Petar; Gburčik, Verica: Taloženje pepela na području donjeg toka
Kolubare i Obedske bare = Deposition of ashes in the region of lower course of Kolubara river and Obedska bara. – Šumarstvo, XLV (3-4); 37-48.
Summ
UDK 504.054
1630. Krstić, Milun: Odnos prsnog prečnika i širine krune stabala hrasta kitnjaka
= Ratio between breast diameter and crown width in sessile oak trees. – Šumarstvo, XLV (3-4); 49-56. Summ.
UDK 630*52/. 53
1631. Isajev, Vasilije: Efekti primene mineralnih đubriva na neka svojstva jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica polusrodnika omorike (Picea omorika
Panč.) = Effects of fertilizer application to some properties of one- and twoyear old half-sib seedlings of Serbian spruce (Picea omorika Panč.). – Šumarstvo, XLV (3-4); 57-64. Summ.
UDK 630*232. 3: 581. 4
1632. Bobinac, Martin: Rezultati istraživanja razvoja stabala poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) na semiglejnim zemljištima = Investigation of the
growth of narrow-leaved ash trees (Fraxinus angustifolia Vahl.) on semigleyed soils. – Šumarstvo, XLV (3-4); 65-75. Summ.
UDK 630*242 + 114
1633. Tičerić, Draško: Koeficijent otvorenosti šume kao indikator stepena izgrađenosti mreže puteva u šumskom području = Coefficient of forest accessibility as an indicator of degree of construction of road network in a forest area. – Šumarstvo, XLV (3-4); 77-84. Summ.
UDK 630*383 + 68
1634. Jaić, Milan; Živanović, Rajka: Određivanje sjaja lakiranih površina = Gloss
determination of lacqueur coated surfaces. – Šumarstvo, XLV (3-4); 85-91.
Summ.
UDK 684
1635. Stamenković, Vojislav: Neki novi znaci i pokazatelji gubljenja vitalnosti i
sušenja šumskog drveća = Some new signs and indicators of vitaity loss and
decline of forest trees. – Šumarstvo, XLV (3-4); 93-99.
UDK 630*48: 56
1636. Ostojić, Dragomir: Način iskorišćavanja Šaranskih šuma u prošlosti = Exploitation method of Šaran forests in the past. – Šumarstvo, XLV (3-4); 101108.
UDK 630*31
1637. Dimitrijević, Žarko: Povodom dvadeset godina aktivnosti šumara penzionera = On the occassion of activity of forest officers-pensioners. – Šumarstvo, XLV(3-4); 109-112.
UDK 630*946
1638. Tucović, Aleksandar: Prilog proučavanju ekstremne promenljivosti domaće
crne topole (Populus nigra L.) = Contribution to the study of extreme varia-
152
Milorad Åijak, Anka Diniõ
bility of domestic black poplar (Populus nigra L.). – Šumarstvo, XLV (5-6);
3-8. Summ.
UDK 630*164: 581. 15: 575. 2
1639. Nikolić, Sreten; Bajić, Vojislav: Istraživanje količine šumskog otpatka kao
faktora ekonomske i tehnološke opravdanosti njegovog korišćenja = Investigation of the quantity of forest residue as a factor of economical and technological justification of its utilization. – Šumarstvo, XLV (5-6); 9-15. Summ.
UDK 630*33
1640. Matić, Vjačeslava; Perović, Veroslava: Erosion anthropogène dans le bassin
de rèception expérimental = Antropogena erozija u eksperimentalnom slivu
akumulacije “Gvozdac” = Anthropogenic erosion in the experimental watershed of the storage “Gvozdac”. -Šumarstvo, XLV (5-6); 17-20; Rés.
UDK 627. 51 = 133. 1
1641. Šoškić, Borislav; Popović, Zdravko: Zavisnost napona na savijanje bukovog
drveta od vlažnosti i temperature = Dependence of bending tension of beech
wood on moisture and temperature. – Šumarstvo, XLV (5-6); 21-32. Summ.
UDK 630*812: 674. 031. 12
1642. Crnogorac, Olga; Miljković, Jovan; Điporović, Milanka: Određivanje formaldehida usisnom metodom i njena korelacija sa perforator metodom =
The formaldehyde determination by sucking method and its correlation
with perforator method. – Šumarstvo, XLV (5-6); 33-41. Summ.
UDK 630*862: 661. 727. 1
1643. Skakić, Dušan; Lubardić, Strahinja; Krœović, Almir: Istraživanje primene
dozvoljenih mera na delovima (detaljima) proizvoda u finalnoj preradi drveta = Study of application of regular measurements on product details in final wood processing. – Šumarstvo, XLV (5-6); 43-53. Summ.
UDK 674. 09
1644. Aleksov, Ivan; Reœić, Avdo; Nešić, Milan: Revitalizacija drvne industrije
Srbije = Revitalization of wood industry of Serbia. – Šumarstvo, XLV (5-6);
55-65. Summ.
UDK 674 : 65. 011. 8 (497. 11)
1645. Potrebić, Milan, Žikić, Srđan; Nestorović, Biserka: Izrada baze „blokova“ u
AUTOCAD-u za racionalno konstruisanje standardizovanih kuhinjskih elemenata = „Block“ base in AUTOCAD for the rational construction of standardized kitchen elements. - Šumarstvo, XLV (5-6); 67-77.
UDK 684
1646. Bratić, Vlatko; Radojičić, Slavica: Proizvodni efekti primene nekih metoda
pošumljavanja crnim borom (Pinus nigra Arn.) na serpentinsko-peridotitnim zemljištima = Production effects of application of some afforestation
methods with black pine (Pinus nigra Arn.) on serpentine-peridotite soils. –
Šumarstvo, XLV (5-6); 79-87. Summ.
UDK 630*233 + 174. 7 Pinus nigra
1647. Kovačević, Miodrag: Ekonomsko-ekološki pristup pri podizanju i negovanju
drvoreda u gradovima = Economical-ecological approach in the establishment
andf maintenance of tree rows in towns. - Šumarstvo, XLV (5-6); 89-93.
UDK 630*273
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
153
1648. Ristić, Ružica: Sto godina staklenika u botaničkoj bašti „Jevremovac“ =
Hundred years of the greenhouse in botanical garden „Jevremovac“. -. Šumarstvo, XLV (5-6); 94-95.
UDK 58.006
1993 (XLVI)
1649. Banković, Staniša; Jović, Dušan; Medarević, Milan: Proučavanje oblika stabala poljskog jasena (Fraxinus oxycarpa Willd.) u šumama ravnog Srema =
Study of the stem form of narrow-leaved ash (Fraxinus oxycarpa Willd.) in
the forests of Ravni Srem. – Šumarstvo, XLVI (1-2); 3-11. Summ.
UDK 630*52: 582. 931. 4
1650. Miljković, Jovan: Karakteristike očvršćavanja nekih domaćih ureaformaldehidnih veziva za ploče iverice = Curing characteristics of some domestic
ureaformaldehyde binders for particleboards. – Šumarstvo, XLVI (1-2); 1319. Summ.
UDK 674. 815
1651. Milinković, Milosav: Trenutni i dinamički modeli kadrovske strukture u šumarstvu i drvnoj industriji u Republici Srbiji = Research of the structure
and further development of cadre in forestry and wood industry of the Republic of Serbia. – Šumarstvo, XLVI (1-2); 21-34. Summ.
UDK 331: 630*: 674
1652. Šoškić, Borislav; Popović, Zdravko: Istraživanje anizotropije nekih mehaničkih svojstava drveta bukve, hrasta i belog bora = Study of anisotrophy of
some mechanical wood qualities of beech, oak and Scots pine. – Šumarstvo,
XLVI (1-2); 35-42. Summ.
UDK 630*812
1653. Vukićević, Milan: Matematičko opisivanje izrade plana rezanja = Mathematical description of elaboration of sawing plan. – Šumarstvo, XLVI (1-2);
43-50. Summ.
UDK 674. 023: 519. 852: 658. 513. 2
1654. Danon, Gradimir; Dedić, Aleksandar: Upoređenje dobijenih vrednosti gornje toplotne moći nekih domaćih vrsta drveta dobijenih računskom i eksperimentalnom metodom = Comparison of the values of maximal heating capacity in some domestic tree species, determined by calculation and by experiment. - Šumarstvo, XLVI (1-2); 51-59. Summ.
UDK 630*812
1655. Kopitović, Špiro; Klašnja, Bojana: Učešće i neke osobine tenzionog drveta
u stablima pojedinih klonova topola = Share and some properties of tension
wood in some poplar clones. – Šumarstvo, XLVI (1-2); 61-66. Summ.
UDK 630*812 + 176. 1 Populus cl.
1656. Vujković, Ljiljana; Matović, Milić, Svilkić, Biljana: Biološka vrednost
omorike (Picea omorika /Panč. / Purkyòe) kao značajne vrste za ozelenjavanje = Biological value of Serbian spruce (Picea omorika /Panč. / Purkyòe), an important species in greening works. - Šumarstvo, XLVI (1-2); 6773. Summ.
UDK 635. 9: 582. 475. 2 Picea omorika
154
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1657. Macan, Grigorije: Bioekološki i ekonomski aspekti šumskih ekosistema kao
i elementi uređenja slivnih područja = Ecobiological and economic aspects
of forest ecosystems, as elements of watershed management. – Šumarstvo,
XLVI (1-2); 75-83. Summ.
UDK 630*180 + 386
1658. Vladisavljević, Svetislav: Školovanje srpskih šumara u šumarskim školama
u Piseku u Češkoj = Education of Serbian foresters in forestry schools in Pisek in Bohemia. – Šumarstvo, XLVI (1-2); 84-91.
UDK 630*945. 3
1659. Matić, Vjačeslava; Perović, Veroslava: Terminologija zaštite od erozije –
Francusko-srpski rečnik stručnih termina: A-G (gres)= Terminology of erosion control – French-Serbian vocabulary of techical terms: A-G (gres). –
Šumarstvo, XLVI (2); 97-104.
UDK 551. 21 = 133. 1 = 861
1660. Oreščanin, Dušan: Šumarska politika Evrope u funkciji unapređenja šumskog fonda i mesto Srbije u tome = European forest policy in the function of
growing stock development and the place of Serbia in it. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 9-30. Summ.
UDK 630*91
1661. Tomanić, Lazar: Stanje šumskog fonda najzastupljenijih vrsta drveća u Srbiji = Growing stock of the forest tree species in Serbia. – Šumarstvo, XLVI
(3-5); 31-47. Summ.
UDK 630*62
1662. Šašić, Milan; Nonić, Dragan: Šumsko bogatstvo SR Jugoslavije i organizacija plasmana proizvoda šumarstva = Forest resources in SR Yugoslavia and
the organization of forest products disposal. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 4951.
UDK 630*91 + 74
1663. Nikolić, Sreten; Bajić, Vojislav; Đoković, Petar: Šumski sortimenti kao
osnova razvoja drvne industrije = Forest products as the basis of wood industry development. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 53-64. Summ.
UDK 630*32: 674
1664. Stamenković Vojislav: Potreba sistematskog utvrđivanja prirasta šuma kao
osnova za izvođenje gazdinskih mera u cilju povećanja produkcije = Systematic assesment of forest increment as basis of management measures aiming at increased production. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 65-75. Summ.
UDK 630*56 + 62
1665. Vučković, Milivoj: Stvarna, a ne očekivana produkcija, osnov za planiranje
u šumarstvu i preradi drveta = Actual, and non expected production, basis
for planning in forestry and wood industry. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 7787.
UDK 630*52 + 62: 674
1666. Krstić, Milun; Stojanović, Ljubivoje: Stanje bukovih i hrastovih šuma na
području severoistočne Srbije sa aspekta korišćenja drvne mase = The state
of beech and oak forests in north-east Serbia from the aspect of silviculture
and timber utilization. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 89-96. Summ.
UDK 630*22 + 33
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
155
1667. Ranković, Nenad: Kretanje nivoa cena proizvoda šumarstva i prerade drveta
u periodu od 1980-1990. godine =The range of forest and wood industry
product price levels in the period 1980-1990. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 97102. Summ.
UDK 630*73 + 85
1668. Ranković Nenad; Ratknić, Mihailo: Ekonomski aspekti proizvodnje drveta
u kulturama smrče kao osnova za planiranje snabdevanja preradnih kapaciteta u Srbiji = Economis aspects of wood production in spruce plantations
as the basis for planning the supply of conversion capacities in Serbia. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 103-108. Summ.
UDK 630*651 + 228. 8: 674
1669. Kovačević. Miodrag: Kvalitativni pokazatelji efikasnosti investiranja u šumarstvu Srbije (1952-1988) = Qualitative indicators of the efficiency of investment in forestry in Serbia. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 109-114. Summ.
UDK 630*67
1670. Stojanović, Olga; Končar-Đurđević, Slobodan: Sagledavanje razvoja šumarske i poljoprivredne proizvodnje s obzirom na kvalitet životne sredine primenom eksperimentalnog postupka = Observation of development in forest
and agricultural production regarding the quality of human environment by
application of experimental procedure. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 115-123.
Summ.
UDK 630*906/. 907: 631: 502
1671. Tucović, Aleksandar; Isajev, Vasilije: Fotosinteza, prinos u praksi i teoriji i
oplemenjivanje drveća = Photosynthesis, yield in practice and theory, and
tree improvement. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 125-135. Summ.
UDK 630*165: 581. 132: 575. 22
1672. Nonić, Dragan: Opšta analiza organizacije šumarstva u Evropi = General
analysis of forestry organization in Europe. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 137147. Summ.
UDK 630*68 (4)
1673. Rakočević, Vesna: Šumarstvo i prerada drveta u kontekstu novih društvenoekonomskih odnosa (sistemska – zakonska rešenja) = Forestry and wood industry in the context of the new socio-economic relations (system-legislation solutions). – Šumarstvo, XLVI (3-5); 149-153. Summ.
UDK 630*93: 674: 339
1674. Nonić, Dragan: Razvoj svojinskih odnosa u šumarstvu Srbije = The development of property relations in forestry in Serbia. – Šumarstvo, XLVI (35); 155-166. Summ.
UDK 630*92 (497. 11)
1675. Kovačević, Miodrag: Problem svojine u šumarstvu i drvnoj industriji = The
problemm of property in forestry and wood industry. - Šumarstvo, XLVI (35); 167-172. Summ.
UDK 630*92: 674
1676. Aleksov, Ivan; Reœić, Avdo; Vulović, Miloš; Vukićević, Milan: Značaj,
prostorni razmeštaj i razvoj proizvodnje drvne industrije Republike Srbije =
Significance, distribution and development of wood industry in Serbia. –
Šumarstvo, XLVI (3-5); 173-186.
UDK 674 : 711. 55
156
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1677. Vulović, Miloš: Vrednost osnovnih i obrtnih sredstava i pregled investicija
u drvnoj industriji Republike Srbije = The value of fixed and working assets
and the survey of investments in wood industry in Serbia. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 187-195. Summ.
UDK 674
1678. Stevanović-Janežič, Tatjana; Andrić, Predislav; Fratrović, Aleksandar: Unapređenje i perspektive razvoja tehnologije drvenjače = Enhancement and
prospects of groundwood production. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 197-205.
Summ.
UDK 630*861
1679. Nikolić, Smiljana: Standardizacija u oblasti šumarstva i drvne industrije =
Standardization in forestry and wood industry. – Šumarstvo, XLVI (3-5);
207-212. Summ.
UDK 630*: 674
1680. Popović, Branko; Kršljak, Bogoljub: Uvođenje sistema kvaliteta prema
standardu ISO 9000 u drvnoj industriji Jugoslavije = Introducing the quality
system according to the standard ISO 9000 in Yugoslav wood industry. –
Šumarstvo, XLVI (3-5); 213-223. Summ.
UDK 674: 006. 35 (100) ISO
1681. Kršljak, Bogoljub; Popović, Branko: Obezbeđenje kvaliteta proizvoda prema ISO 9000 u drvnoj industriji = Providing the quality of products according to ISO 9000 in wood industry. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 225-235.
Summ.
UDK 630*85: 674: 658. 5/. 6. 1
1682. Stevanović-Janežič, Tatjana; Danon, Gradimir; Bujanović, Biljana; Dedić,
Aleksandar: Valorizacija otpadaka drveta u energetske svrhe = Valorization
of wood residues for energy purposes. – Šumarstvo, XLVI (3-5); 237-244.
Summ.
UDK 630*839
1683. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun; Bobinac, Martin: Uzgojni tretman,
razvoj i proizvodnost sastojina bukve i veštački podignutih sastojina crnog
bora, borovca, duglazije, ariša i belog jasena na području Kučeva = Silvicultural treatment, development and productivity of beech stands and artificially established stands of Austrian pine, Weymouth pine, Douglas fir, larch
and whte ash in Kučevo region. – Šumarstvo, XLVI (6); 3-14. Summ.
UDK 630*24 + 228. 3
1684. Karaœić, Dragan; Vujanović, Vladimir: Najčešće patogene gljive u šumama Nacionalnog parka „Durmitor“ = The most frequent pathogenic fungi in
the National park „Durmitor“ forests. – Šumarstvo, XLVI (6); 15-23.
Summ.
UDK 630*443: 502. 7
1685. Tucović, Aleksandar: Fiziološka vitalnost Quercus borealis Michx na aluvijalnim staništima = Physiological vitality of Quercus borealis Michx on
alluvial sites. – Šumarstvo, XLVI (6); 25-35. Summ.
UDK 630*16: 581. 1
1686. Ranković, Nenad; Ratknić, Mihailo: Procena rentabilnosti ulaganja u podizanje šumskih kultura = Assessment of profitability of investing in plantation establishment. – Šumarstvo, XLVI (6); 37-50. Summ.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
157
UDK 630*232: 657. 421. 1
1687 Nikolić, Sreten: Istraživanje celishodnosti dopunskog formiranja tovara koji
vuče traktor po šumskim vlakama = Research of suitability of supplementary formation of loads by tractor skidding by on skidding roads. – Šumarstvo, XLVI (6); 51-56. Summ.
UDK 630*37
1688. Vujković, Ljiljana; Vujičić, Dragan; Macura, Vladimir: Metod ocenjivanja
ozelenjenosti urbanog tkiva na primeru područja opštine Vračar = Method
of assessment of planted spaces in urban fabric in the example of the community Vračar. – Šumarstvo, XLVI (6); 57-66. Summ.
UDK 712. 3
1689. Skakić, Dušan; Lubardić, Strahinja; Krœović, Almir: Uporedno istraživanje realnih i standardizovanih tačnosti četverostranih rendisaljki = Comparative research of real and standardized preciseness of four-sided moulding
machines. – Šumarstvo, XLVI (6); 67-75. Summ.
UDK 674. 056: 621. 912. 25
1690. Dendrometrijski simboli = Dendrometric symbols. – Šumarstvo, XLVI (6);
77-78.
UDK 630*5
1691. Matić, Vjačeslava; Perović, Veroslava: Terminologija zaštite od erozije –
Francusko-srpski rečnik stručnih termina: (G-Z) = Terminology of erosion
control – French-Serbian dictionary of technical terms: (G-Z). – Šumarstvo,
XLVI (6); 87-95.
UDK 627. 52 = 133. 1 = 861
1994 (XLVII)
1692. Iwamoto, Masaru: Prediction and counterplans for debris flow in volcanic
region – Unzen volcano in Japan = Predviđanje i sprečavanje pronosa nanosa u vulkanskom regionu Unzen. - Šumarstvo, XVLII (1-2); 3-15. Srp.
UDK 551. 311. 31: 551. 21
1693. Gburčik, Petar; Gburčik, Verica; Vujičić, Dragan: Prenošenje štetnih primesa vetrom sa površinskog kopa u uslovima složene topografije = Transport
of harmful ingredients from an open mine in complex topographical conditions. – Šumarstvo, XLVII (1-2); 17-26. Summ.
UDK 630*422: 504. 3. 054
1694. Obratov, Dragica: Floristička analiza zajednice tipca – Nardetum strictae
Greb. na planini Zlatar = Floristic analysis of the community of mat-grass –
Nardetum strictae Greb. on the mountain Zlatar. – Šumarstvo, XLVII (1-2);
27-33. Summ.
UDK 581. 55 Nardetum strictae (234. 42 Zlatar)
1695. Orlović, Saša: Broj, veličina stoma i intenzitet transpiracije nekih klonova
topola iz sekcije Aigeiros (Duby) = Number, size of stomata and intensity
of transpiration of some poplar clones of the section Aigeiros (Duby). – Šumarstvo, XLVII (1-2); 35-39. Summ.
UDK 630*176. 1 Populus: 681. 116
1696. Aleksov, Ivan: Prilog iznalaženju metoda proračuna proizvodnog kapaciteta
odeljenja, pogona i fabrika za preradu drveta = A contribution to the deter-
158
1697.
1698.
1699.
1700
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
mination of the method of calculation of production capacity of wood processing departments, plants and factories. – Šumarstvo, XLVII (1-2); 41-45.
UDK 674. 093: 65. 011. 44/. 46
Bobinac, Martin: Višefazni rast u visinu jednogodišnjih biljaka lužnjaka i
neki aspekti značajni za semenu obnovu = Multi-stage height growth of pedunculate oak (Quercus robur L.) one-year-old seedlings and some aspects
significant for seed reproduction. – Šumarstvo, XLVII (1-2); 47-57. Summ.
UDK 630*231 + 176. 1 Quercus robur
Dinić, Anka; Šijak, Milorad; Kalinić, Mirjana: Ogledi sa setvom semena i
sadnjom dvogodišnjih sadnica omorike (Picea omorika /Panč. / Purkynje) u
različitim vegetacijskim pojasevima Kopaonika = Experiments with seed
sowing and planting 2-year plants of Serbian spruce (Picea omorika /Panč.
/ Purkynje) in different vegetation zones on the Kopaonik Mt. – Šumarstvo,
XLVII (1-2); 59-71. SummUDK 630*232. 3: 582. 475. 2
Crnogorac, Olga: Postupci za smanjenje emisije formaldehida iz furnirskih
ploča = Methods for reduction of formaldehyde emission from veneer boards. – Šumarstvo, XLVII (1-2); 73-80. Summ.
UDK 674-419. 3: 661. 727. 1: 66. 074
Nikolić, Biljana: Varijabilnost čestine, redovnost i obilnost muških cvasti i
morfometrijskih karakteristika mikrostrobila himalajskog bora – populacija
Novi Beograd = Variability of frequency, regularity and abundance of male
inflorescences, and morphometric characteristics of microstrobiles of Himalaya pine – population at New Belgrade. – Šumarstvo, XLVII (1-2); 8188. Summ.
UDK 630*161+174. 7 Pinus griffithii
Đorđević, Dobrivoje; Markoski, Kosta: Morfološke karakteristike dvogodišnjih sadnica borovca iz semenske sastojine Mrka stena = Morphological
characteristics of two-year-old Weymouth pine seedlings from seed stand
Mrka stena. – Šumarstvo, XLVII (1-2); 89-94. Summ.
UDK 630*232. 3
Marković, Dragoljub; Jevtić, Miloš; Bukvić, Srećko: Povodom 30-godišnjice prve primene grupimičnog gazdovanja u uređivanju šuma u Srbiji = On
occassion of the 30th anniversary of the firsta application of group managing in forest management in Serbia. – Šumarstvo, XLVII (1-2); 95-102.
UDK 630*624
Radičević, Petar: Zemljine katastrofe, Biblija i Nojin potop = Earth catastrophies, Bible and Noah’s deluge. – Šumarstvo, XLVII (1-2); 103-111.
UDK 502. 58
Tucović, Aleksandar: Prirodna selekcija: definicija, tipovi, mehanizmi delovanja i oplemenjivanje drveća i žbunja = Natural selection: definition, types,
mechanisms of trees and shrub breeding. – Šumarstvo, XLVII (3-4); 3-9.
Summ.
UDK 630*165: 575. 1/. 2
Nikolić, Sreten: Prilog istraživanju oblika i modela stabla u cilju ustanovljavanja sortimentne strukture = A contribution to the study of stem form in order to define assortment structure. – Šumarstvo, XLVII (3-4); 11-20. Summ.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
159
UDK 630*52 + 33
1706. Isajev, Vasilije; Šijačić, Mirjana; Vilotić, Dragica: Varijabilnost makroskopskih i mikroskopskih karakteristika dvogodišnjih sadnica 26 familija polusrodnika planinskog javora (Acer heldreichii Orph.) = The variability of some macroscopic and microscopic characteristics of two-year old seedlings
of half-sib families of the Balkan pine (Acer heldreichii Orph.). – Šumarstvo, XVLII (3-4); 21-28. Summ.
UDK 630*232. 3: 582. 772. 2
1707. Tomović, Zoran; Radojević, Ljiljana; Guzina, Vojilslav: Korišćenje in vitro
kulture nezrelih embriona u oplemenjivanju topola = Application in vitro
culture immature embryos in poplar breeding. – Šumarstvo, XVLII (3-4);
29-35. Summ.
UDK 630*165 + 176. 1 Populus: 58. 091
1708. Maunaga, Zoran: Proizvodne i strukturne karakteristike jednodobnih sastojina crnog bora (Pinus nigra Arn.) u Hercegovini = Productive and structural characteristics of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) even-aged stands in
Herzegovina. – Šumarstvo, XLVII (3-4); 37-48. Summ.
UDK 630*221 + 65
1709. Čomić, Ratko: Učestalost i korelaciona zavisnost povreda na radu radnika u
šumarskoj proizvodnji u odnosu na stanje šumskog fonda = Frequency and
correlation dependance of forest worker injuries in forest industry compared to growing stock condition. – Šumarstvo, XLVII (3-4); 49-56. Summ.
UDK 630*304
1710. Šoškić., Borislav; Popović, Zdravko; Popadić, Ranko: Neke unutrašnje karakteristike stabala kitnjaka i uticaj sušenja šuma na promenu vlažnosti drveta na području severoistočne Srbije = Some internal characteristics of sessile oak stem and the effect of forest dying on wood moisture in north-east
Serbia. – Šumarstvo, XLVII (3-4); 57-62. Summ.
UDK 630*812 + 48: 582. 772. 2
1711. Ranković, Nenad; Stefanović, Bogdan: Uticaj gustine mreže šumskih puteva na obim ponude šumskih sortimenata = Effect of forest road network
density on the volume of forest product supply. – Šumarstvo, XLVII (3-4);
63-70. Summ.
UDK 630*68 + 383 + 33
1712. Skakić, Dušan: Podužna zakrivljenost bukovih grubih obradaka i njen uticaj
na nadmere na obradu = Longitudinal curve of beech rough work pieces and
its effect on oversizes in woodworking. – Šumarstvo, XLVII (3-4); 71-76.
Summ.
UDK 630*832: 674. 093
1713. Potrebić, Milan; Jakupović, Adem; Žikić, Srđan; Nestorović, Biserka: Tolerisanje mera u preradi drveta pomoću programa na računaru = Measures tolerances in wood processing by computer programs. – Šumarstvo, XLVII
(3-4); 77-86.
UDK 630*832: 681. 3: 006. 86
1714. Veljković, Velimir; Kovačević, Ivan: Dve zanimljive vrste za ozelenjavanje
u naseljima i masovna pošumljavanja najsiromašnijih staništa = Two interesting species for settlements gardening and mass afforestations on most
poor sites. - Šumarstvo, XLVII (3-4); 87-91.
160
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*270 + 233
1715. Nikolić, Smiljana: Standardizacija u oblasti šumarstva i drvne industrije =
Standardization in the field of forestry and wood industry. – Šumarstvo,
XLVII (3-4); 93-96.
UDK 615:07: 630*: 674
1716. Isajev, Vasilije; Tucović, Aleksandar; Šijačić, Mirjana: Osnivanje kultura
plemenitih lišćara na genetičko-oplemenjivačkim osnovama = Establishment of plantations of valuable broadleaves on genetical-breeding basis.
– Šumarstvo, XLVII (5-6); 7-14. Summ.
UDK 630*232: 575. 1/. 2
1717. Grbić, Mihailo: Morfološke razlike semena crnog bora (Pinus nigra Arnold) i njihova veza sa pokazateljima kvaliteta = Morphological differences
of Austrian pine seed (Pi- nus nigra Arnold) and their relationship to qualitative indicators. – Šumarstvo, XLVII (5-6); 15-22. Summ.
UDK 630*232. 3: 582. 475. 4: 581. 48
1718. Ranković, Nenad; Krstić, Milun; Vučković, Milivoj: Analiza kretanja vrednosti stabala na bazi osnovnih elemenata = Analysis of stem value range based on basic elements of growth. – Šumarstvo, XLVII (5-6); 23-28. Summ.
UDK 630*56: 653
1719. Klašnja, Bojana; Kopitović, Špiro: Neke karakteristike strukture i hemijskog sastava drveta pojedinih klonova topola = Some characteristics of
structure and chemical composition of wood of some poplar clones. – Šumarstvo, XLVII (5-6); 31-39. Summ.
UDK 630*811+813 + 176. 1 Populus
1720. Janić, Milorad: Šumarske tematske karte u digitalnom obliku = Digital form
of forest thematic maps. – Šumarstvo, XLVII (5-6); 41-47- Summ.
UDK 630*113: 528. 94
1721. Danon, Gradimir: Analiza stanja energetskih kapaciteta u drvnoj industriji
Srbije = Analysis of the state of energy capacities in wood industry in Serbia. – Šumarstvo, XLVII (5-6); 49-52. Summ.
UDK 674. 093: 658. 26
1723. Todorović, Petar; Aleksov, Ivan; Miljković, Jovan; Điporović, Milanka: Buka u radnoj i životnoj sredini – pogoni drvne industrie i urbano okruženje =
Noise and environment – wood industry works and urban surroundings. –
Šumarstvo, XLVII (5-6); 53-61. Summ.
UDK 674: 628. 517. 2
1724. Jaić, Milan; Živanović, Rajka: Značaj kvaliteta površinske obrade na tržištu
finalnih proizvoda od drveta = Importance of quality of wood finishing for
wood products market. – Šumarstvo, XLVII (5-6); 63-67. Summ.
UDK 630*829 + 74: 658. 562
1725. Skakić, Dušan; Lubardić, Strahinja; Krœović, Almir: Sile rezanja kao
osnovni kriterijum obradljivosti bukovog drveta glodanjem = Cutting force
as main criterion for machineability of beech by moulding. – Šumarstvo,
XLVII (5-6); 69-78. Summ.
UDK 674. 053 + 055: 621. 914. 2
1726. Skakić, Dušan; Lubardić, Strahinja; Krœović, Almir: Kvalitet obrade drveta izražen preko tačnosti dimenzija (mera) i površine = Quality of wood pro-
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
161
cessing assessed by dimensional accuracy and surface quality. – Šumarstvo,
XLVII (5-6); 79-88. Summ.
UDK 630*85: 658. 562 + 516. 1
Crnogorac, Olga; Milinković, Milosav: Obrazovanje i ekološka svest – neka
iskustva u oblasti prerade drveta = Education and ecological consciousness
– some experiences in wood processing. – Šumarstvo, XLVII (5-6); 87-94.
Summ.
UDK 674: 504. 75
Kolin, Branko; Danon, Gradimir; Ranisavljev, Dušan; Novičić, Aleksandar:
Primena toplotne pumpe za veštačko sušenje drveta = Application of heating pump for kiln drying of timber. – Šumarstvo, XLVII (5-6); 95-105.
Summ.
UDK 630*847
Jaić, Milan; Živanović, Rajka; Ugrčić, Marijana: Stanje i mogućnost razvoja
primene premaznih materija u finalnoj preradi drveta = State and possible
tendency of using coatings in wood industry. – Šumarstvo, XLVII (5-6);
107-112. Summ.
UDK 684: 667. 64
Crnogorac, Olga; Miljković, Jovan: Emisija formaldehida iz drvnih proizvoda – stanje u Srbiji i perspektive = Formaldehyde emission from wood
products – state and prospects in Serbia. – Šumarstvo, XLVII (5-6); 113122. Summ.
UDK 630*862: 661. 721
Glavonjić, Branko: Nova proizvodna filozofija u industriji nameštaja = New
production philosophy in furniture industry. – Šumarstvo, XLVII (5-6);
123-128. Sum.
UDK 684: 65. 01
1995 (XLVIII)
1732. Krstić, Milun; Stojanović, Ljubivoje; Karaœić, Dragan: Uzgojne mere u
funkciji saniranja stanja i zaštite od propadanja sušenjem ugroženih mladih
kitnjakovih šuma = Silvicultural measures in the function of reclamation
and protection from dying of endangered young sessile oak forests. – Šumarstvo, XLVIII (1-2); 3-11. Summ.
UDK 630*241 + 412
1733. Isajev, Vasilije; Tucović, Aleksandar; Šijačić-Nikolić, Mirjana: Dostignuća
u oplemenjivanju munike (Pinus heldreichii Christ.) u Srbiji = Development in the improvement of the whitebark pine (Pinus heldreichii Christ.)
in Serbia. – Šumarstvo, XLVIII (1-2); 13-20. Summ.
UDK 630*165: 582. 474. 4
1734. Bobinac, Martin: Priprema sastojina lužnjaka za obnovu semenom sa lokalnom primenom herbicida = Preparation of pedunculate oak stands for reforestation with local application of herbicides. – Šumarstvo, XLVIII (1-2);
21-28. Summ.
UDK 630*232 + 414
162
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1735. Ranković, Nenad: Bruto-investicije u šumarstvu Srbije u periodu od 19611988. godine = Gross investments in forestry of Serbia in the period 19611988. - Šumarstvo, XLVIII
(1-2); 29-36. Summ.
UDK 630*67 „1961-1988“
1736. Nikolić, Sreten; Bajić, Vojislav; Đoković, Petar: Tehnološko-ekonomski
aspekti seča nege u bukovim šumama = Technological-economical aspects
of thinnings in beech forests. – Šumarstvo, XVLIII (1-2); 37-45. Summ.
UDK 630*31 + 247
1737. Jezdić, Desimir; Janjatović, Gojko; Rukavina, Željko: Primena forvardera u
transportu drvnih sortimenata = Use of forwarders in the transport of forest
products. - Šumarstvo, XLVIII (1-2); 47-60. Summ.
UDK 630*375
1738. Galović, Dragan; Aleksov, Ivan: Aktuelni problemi proizvodnje bukove rezane građe u Srbiji = Actual problems of beech sawn wood manufacture in
Serbia. – Šumarsto, XLVIII (1-2); 61-70. Summ.
UDK 674. 093. 2
1739. Vladisavljević, Svetislav: Studentkinje šumarstva u Beogradu od 1920. do
1940. godine = First female students of forestry in Belgrade from 1920. to
1940. year. – Šumarstvo, XLVIII (1-2); 71-77.
UDK 630*945. 3
1740. Vučković, Milivoj; Stamenković, Vojislav; Grbić, Jovica: Karakteristike
prirasta crvenog hrasta, vajmutovog bora i ariša na staništu kitnjaka = Increment characteristics of red oak, Weymouth pine and larch in sessile oak site.
– Šumarstvo, XLVIII (3); 3-10. Summ.
UDK 630*56: 582. 425
1741. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun; Ostojić, Dragana: Proučavanje stanja i
razvojne faze bukove šume „Vinatovača“ = Research of the state and development stage of beech virgin forest „Vinatovača“. – Šumarstvo, XLVIII
(3); 11-18. Summ.
UDK 630*228: 582. 632. 2
1742. Gajić, Milovan; Vilotić, Dragica; Purić, Danijela: Varijeteti crnog bora (Pinus nigra Arn.) u Srbiji na osnovu anatomske građe četina = Varieties of
Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Serbia based on needle structure. – Šumarstvo, XLVIII (3); 19-22. Summ.
UDK 630*16: 582. 472. 4: 581. 45
1743. Macan, Grigorije: Intercepcija u funkciji vrste drveta i sastojine = Interception depending on tree species and stand. – Šumarstvo, XLVIII (3); 23-30.
Summ.
UDK 630*18
1744. Maunaga, Zoran: Razvoj zasada Pančićeve omorike (Picea omorika Panč.)
u arboretumu „Slatina“ kod Sarajeva = Plantation growth of Serbian spruce
(Picea omorika Panč.) in the arboretum „Slatina“ near Sarajevo. – Šumarstvo, XLVIII (3); 31-34. Summ.
UDK 630*232. 3 + 271
1745. Radonjić, Svetozar; Tomić, Dragić: Prilog poznavanju sipaca (Coleoptera,
Scolytidae) u šumama Kosmaja = A contribution to the study of bark beet-
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
1746
1747.
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
163
les (Coleoptera, Scolytidae) in the forests of Kosmaj. – Šumarstvo, XLVIII
(3); 35-43. Summ.
UDK 630*45: 595. 768
Đoković, Petar: Istrađivanje normativa potrošnje goriva i maziva u prorednim sečama borovih kultura = Research of fuel and lubricant consumption
norms in pine plantations thinnings. – Šumarstvo, XLVIII (3); 45-56.
Summ.
UDK 630*32 + 242
Miljković, Jovan: Razvoj hibridnih amino-veziva u drvnoj industriji = The
development of hybrid amino-adhesives in wood industry. – Šumarstvo,
XLVIII (3); 57-66. Summ.
UDK 674: 665. . 939. 5
Jezdić, Desimir; Janjatović, Gojko; Rukavina, Željko: Analiza rada kamionskih kompozicija u prevozu drvnih sortimenata = Analysis of truck units in
the transport of timber assortments. – Šumarstvo, XLVIII (3); 67-76.
Summ.
UDK 630*375
Tucović, Aleksandar: Problemi nasleđivanja trajnih modifikacija u svetlu
molekularne genetike = Problems of inheritance of permanent modifications in the light of molecular genetics. – Šumarstvo, XLVIII (4); 3-10.
Summ.
UDK 630*165
Bucalo, Vojin: Zajednica bijelog bora i smrče na dolomitima zapadne Bosne Piceo-Pinetum dinaricum ass. nova = Community of Scots pine and
spruce on the dolomites of western Bosnia Piceo-Pinetum dinaricum ass.
nova. – Šumarstvo, XLVIII (4); 11-35. Summ.
UDK 630*188 Piceo-Pinetum dinaricum
Šoškić, Borislav; Popović, Zdravko; Janjić, Svetlana: Analiza uticaja anatomskog pravca na tvrdoću drveta bukve i hrasta = Analysis of the effect of
anatomic direction of the hardness of beech and oak wood. – Šumarstvo,
XLVIII (4); 37-44. Summ.
UDK 630*812
Stevanović-Janežič, Tatjana; Vilotić, Dragica; Bujanović, Biljana: Svojstva
etarskog ulja iz četina crnog bora Pinus nigra Arn. = Properties of volatile
needle oil from Pinus nigra Arn. - Šumarstvo, XLVIII (4); 45-51. Summ.
UDK 630*813: 582. 475. 4
Cvjetićanin, Rade; Vučković, Milivoj; Krstić, Milun: Proizvodni efekti i
promena florističkog sastava u sastojinama četinara podignutim na staništu
bukve = Prduction effects and the change of floristic composition in coniferous stands established on a beech site. – Šumarstvo, XLVIII (4); 53-60.
Summ.
UDK 630*18 + 228: 581. 93
Pantić, Damjan: Zapreminske tablice za hrast lužnjak (Q. robur Ehrh.) u šumama Ravnog Srema – Volume tables for pedunculate oak (Q. robur Ehrh.)
in forests of lowland Srem. - Šumarsto, XLVIII (4); 61-72.
UDK 630*52: 582. 632. 2
Jezdić, Desimir; Janjatović, Gojko; Rukavina, Željko: Primena traktorskih
ekipaža u transportu drvnih sortimenata = Application of tractor equipages
164
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
in the transport of timber sortiments. – Šumarstvo, XLVIII (4); 73-84.
Summ.
UDK 630*375
Skakić, Dušan; Đurišić, Zoran; Krœović, Almir: Namenska prerada drveta
bukovine u obradke za nameštaj = Special-purpose conversion of beechwood into workpieces for furniture. – Šumarstvo, XLVIII (4); 85-92. Summ.
UDK 684
Istorijat Šumarsko-lovačkog muzeja osnovanog u Aleksincu 1921. godine =
History of Forestry-hunting museum founded in Aleksinac in the year 1921.
– Šumarstvo, XLVIII (4); 93-96.
UDK 630*902: 069. 14
Stamenković, Vojislav; Simić, Zoran: Karakteristike prirasta ranolistajućeg
i kasnolistajućeg lužnjaka (Q. robur) = Characteristics of early- and late-leafing pedunculate oak (Q. robur). – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 3-11. Summ.
UDK 630*56 + 176. 1 Quercus robur
Banković, Staniša; Mitrović, Slobodanka: Izrade jedinstvenih (normalnih)
visinskih kriva na osnovu srednje (prosečne) visinske krive = Construction
of normal height curves based on the mean (average) height curve. – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 12-18. Summ.
UDK 630*522
Tucović, Aleksandar; Isajev, Vasilije; Šijačić-Nikolić, Mirjana: Ontogenetska i populaciona adaptivnost hrasta lužnjaka na staništu bele i crne topole =
Ontogenetic and population adaptability of pedunculate oak on white and
black poplar sites. – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 19-25. Summ.
UDK 630*165 + 181. 2
Kniže, Jiči: Optimaler Absatzplan bei beschränkter Produktionskapazität =
Optimalni plan plasmana pri ograničenom proizvodnom kapacitetu = Optimal disposal plan at limited production capacity. – Šumarstvo, XLVIII (56); Srpski.
UDK 630*756: 684
Anastasijević, Nebojša: Zemljište Beograda i okoline kao deponija olova oz
automobilskog benzina = Soils of Belgrade and its surroundings as sinks for
automobile emitted lead. – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 31-39. Summ.
UDK 630*114
Čomić, Ratko: Standardizacija (objektivizacija) ukupnog vremena šumskog
radnika-sjekača = Standardization of the total time of forest worker-lumberman. – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 40-49. Summ.
UDK 630*305
Lazić, Đorđo: Određivanje bio-prostora zapremine sastojine = Determination of bio-space and volume of a stand. – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 50-52.
Summ.
UDK 630*524
Jaić, Milan; Miljković, Jovan; Živanović, Rajka: Kvašenje i upijanje premaza na površini drveta = The wetting and absorption of coatings at the wood
surface. – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 53-65. Summ.
UDK 630*842
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
165
1766. Vujković, Ljiljana: Strategija razvoja pejzažne arhitekture u Srbiji do 2000.
godine = Strategy of landscape architecture development in the Serbia in
the period till 2000. – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 66-75. Summ.
UDK 712
1767. Aleksić, Predrag; Krstić, Milun: Izrada i realizacija plana gajenja šuma =
Silvicultural plan design and realization. – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 76-85.
Summ.
UDK 630*23 + 911
1768. Gavović, Dobrivoje; Jezdić, Desimir: Stanje opreme u javnom preduzeću
„Srbijašume“ = The state of equipment in the public enterprise „Srbijašume“. – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 86-94. Summ.
UDK 630*36
1769. Ignjatović, Nenad; Miljković, Jovan; Pjević, Vukosava: Neki osnovni vidovi korišćenja soje sa posebnim osvrtom na drvnu industriju = Some new
aspects of soybean utilization with special reference to wood industry. – Šumarstvo, XLVIII (5-6); 95-98. Summ.
UDK 674: 582. 739 Glycine max
1996 (XLIX)
1770. Tomanić, Lazar: Resursi (i potencijali) šumskih ekosistema Srbije = Resources (and potentials) of forest ecosystems in Serbia. – Šumarstvo, XLIX (12); 3-11. Summ.
UDK 630*91 (497. 11)
1771. Koprivica, Miloš; Ratknić, Mihailo: Razvoj i prirast dominantnih stabala u
veštački podignutim sastojinama četinara na području Loznice = Development and increment of dominant trees in artificial coniferous stands in the
region of Loznica. – Šumarstvo, XLIX (1-2); 13-25. Summ.
UDK 630*56 + 232. 4
1772. Lazarev, Vladimir; Vučićević, Slobodan: Značaj, stanje i ugroženost šumskih ekosistema u Srbiji = Significance, state and hazards of forest ecosystems in Serbia. – Šumarstvo, XLIX (1-2); 26-35. Summ.
UDK 502. 75
1773. Bobinac, Martin: Proučavanje uzgojnih potreba u sastojinama lipe na Fruškoj gori = Study of silvicultural needs in the lime stands of Fruška gora. –
Šumarstvo, XLIX (1-2); 36-48.
UDK 630*24: 582. 795
1774. Bojović, Srđan: Terpenska varijabilnost crnog bora (Pinus nigra Arn.) sa
Sevena u Francuskoj = Terpene variability of black pine (Pinus nigra Arn.)
from Cevennes in France. – Šumarstvo, XLIX (1-2); 49-57. Summ.
UDK 630*866: 582. 475. 4 (44)
1775. Pantić, Damjan: Zapreminske tablice za poljski jasen (F. angustifolia ahl.)
u šumama Ravnog Srema = Volume tables for narrow-leaved ash (F. angusifolia Vahl.) in the forests of Ravni Srem. – Šumarstvo, XLIX (1-2); 58-62.
Summ.
UDK 630*52: 582. 931. 4
1776. Glavonjić, Branko; Ranković, Nenad: Model za regulaciju korišćenja raspoložive količine drvne sirovine u Srbiji = Model for the regulation of the ava-
166
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
ilable wood raw material utilization in Serbia. – Šumarstvo, XLIX (1-2);
63-69. Summ.
UDK 630*83 + 85 (497. 11)
Stojnić, Bojan: Fauna grinja paučinara (Acari:Tetranychidae) i predatorskih grinja (Acari: Phytoseiidae) drvenastih šumskih ukrasnih biljaka Beograda i okoline = Fauna of spider mites (Acari:Tetranychidae) and their
predators (Acari:Phytoseiidae) on wild woody and woody ornamental
plants of Belgrade area. – Šumarstvo, XLIX (1-2); 70-78. Summ.
UDK 595. 4: 630*27
Ranković, Nenad; Nonić, Dragan: Šumarska politika – stanje i problemi =
Forest politics – state and problems. – Šumarstvo, XLIX (1-2); 79-89.
UDK 630*903
Đorović, Miroljub; Kostadinov, Stanimir: Perspektive i pravci daljeg razvoja struke za zaštitu zemljišta od erozije = Prospects and directions of further
development of erosion control profession. – Šumarstvo, XLIX (1-2); 9097. Summ.
UDK 630*116
Šarčević, Branislav: Računanje vrednosti i ocena stabala u parkovima i drvoredima Vrnjačke Banje = Calculation of value and assessment of trees in
the parks and tree rows of Vrnjačka Banja. – Šumarstvo, XLIX (1-2); 98103. Summ.
UDK 630*272
Tucović, Aleksandar: Nova alohtona vrsta gloga (Crataegus mollis /Torr. et
Gray/ Scheele) u dendroflori Srbije = A new allochthonous specis of hawthorn (Crataegus mollis / Torr. et Gray/ Scheele) in the dendroflora of Serbia). - Šumarstvo, XLIX (3); 3-12. Summ.
UDK 630*176. 1:582. 734. 3
Isajev, Vasilije; Tucović, Aleksandar; Mataruga, Milan; Šijačić-Nikolić,
Mirjana: Efekti inbridinga na osobine klijavaca pajasena (Ailanthus altissima Swingle) = The effect of inbreeding on seedling characteristics of the
tree of heaven (Ailanthus altissima Swingle). – Šumarstvo, XLIX (3); 1332. Summ.
UDK 630*165: 582. 752
Krstić, Milun: Mogućnost planiranja prorednih zahvata (seča) korišćenjem
lokalnog stanišnog modela razvoja stabala = Possibility of planning thinnings by using the local site models of tree development. – Šumarstvo, XLIX
(3); 23-30.
UDK 630*242
Nikolić, Sreten: Ustanovljavanje važnijih tehničkih elemenata šumskih vlaka i vučnih linija = Determination of the more important technical elements
of hauls and hauling lines. – Šumarstvo, XLIX (3); 31-37. Summ.
UDK 630*37
Vučićević, Slobodan; Đoković, Petar; Bajić, Vojislav; Vučković, Milivoj:
Proizvodne mogućnosti šumarstva Srbije sa aspekta potreba industrije hemijske prerade drveta –Prethodni rezultati = Forestry production possibilities in Serbia from the aspect of wood chemical processing industry – Preliminary results. – Šumarstvo, XLIX (3); 38-48. Summ.
UDK 630*86
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
167
1786. Glavaški, Luka: Istraživanje svojstava topolovog drveta sa lokaliteta Glogonj = Research of poplar wood properties from the site of Glogonj. – Šumarstvo, XLIX (3); 49-56. Summ.
UDK 630*812: 582. 623
1787. Matović, Milić; Vujković, Ljiljana: Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) –
značajna ali zapostavljena vrsta u strukturi zelenih površina Beograda =
Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) – important but neglected species in
the structure of Belgrade green spaces. - Šumarstvo, XLIX (3); 57-64.
Summ.
UDK 630*270: 582. 632. 2
1789. Bujanović, Biljana; Stevanović-Janežić, Tatjana: Reakcije lignina u sulfatnom pulpovanju i karakteristike kraft lignina = Lignin reactions in sulphate
pulping and characteristics of kraft lignin. – Šumarstvo, XLIX (3); 65-74.
Summ,
UDK 630*861 + 864
1790. Maunaga, Zoran: O proizvodnosti staništa i sastojine = About productivity
of site and stand. – Šumarstvo, XLIX (3); 75-79.
UDK 630*52
1791. Šoškić, Borislav; Vučković, Milivoj; Popović, Zdravko; Sekulić, Miroslav:
Uporedno istraživanje prirasta i svojstava drveta rano-i kasnolistajućeg hrasta lužnjaka = Comparative research of increment and wood properties of
early- and late leafing pedunculate oak. – Šumarstvo, XLIX (4-5); 5-16.
Summ.
UDK 630*56: 582. 632. 2
1792. Tomović, Zoran; Karaœić, Dragan: Najčešće parazitske i saprofitske gljive
na bagremu = The most frequent parasitic and saproitic fungi on black locust. – Šumarstvo, XLIX (4-5); 17-23. Summ.
UDK 630*443: 582. 736
1793. Tomanić, Lazar: Sukcesije šumskih ekosistema nacionalnog parka Kopaonik (dinamika i posledice) = Forest ecosystem successions in the National
park Kopaonik (dynamics and consequences). – Šumarstvo, XLIX (4-5);
24-28. Summ.
UDK 630*181 (234. 42)
1794. Čomić, Ratko: Energetska potrošnja kao pokazatelj opterećenja (oštećenja)
i prilagođenosti potreba organizma radnika u šumarskoj proizvodnji = Energy consumption as an indicator of load and adaptation of human organism
in forestry production. – Šumarstvo, XLIX (4-5); 29-38. Summ.
UDK 630*302
1795. Skakić, Dušan: Određivanje nadmera na dimenzije grubih obradaka primenom mernih lanaca = Determination of the oversizes on the dimensions of
the rough work pieces by uing technological tolerance row. – Šumarstvo,
XLIX (4-5); 39-47. Summ.
UDK 630*839
1796. Jeremić, Dragica; Kolin, Branko: Uporedna analiza metoda merenja vlažnosti drveta = Comparative study of wood moisture measuring methods. – Šumarstvo, XLIX (4-5); 48-56. Summ.
UDK 630*812
168
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1797. Dedić, Aleksandar: Način formiranja sorpcionih krivih drveta bukve (Fagus
moesiaca) = A way of forming sorption curves of beech (Fagus moesiaca)
wood. – Šumarstvo, XLIX (4-5); 61-69. Summ.
UDK 630*812
1798. Aleksić, Predrag; Krstić, Milun; Ivanović, Gordana: Kategorizacija i grupisanje radova na gajenju šuma = Categorization and grouping of silvicultural
works. – Šumarstvo, XLIX (4-5); 70-78.
UDK 630*23
1799. Glavonjić, Branko: Sirovinska baza u funkciji razvoja prerade drveta u Srbiji = Raw material base in the function of wood processing in Serbia. – Šumarstvo, XLIX (4-5); 79-84. Summ.
UDK 630*831 (497. 11)
1800. Neki podaci o prvoupisanim studentima šumarstva = Some data about the
first registered students of forestry. - Šumarstvo, XLIX (4-5); 85-99.
UDK 630*945. 3
1801. Spasojević, Prvoslav: Pola veka od upisa druge posleratne generacije studenata Šumarskog fakulteta = The half century since the admission of the second generation students of Forestry Faculty. - Šumarstvo, XLIX (4-5); 9091.
UDK 630*945. 3
1802. Karaœić, Dragan: Pojava i rasprostranjenje patogene gljive Lophodermella
sulcigena u Jugoslaviji = Occurrence and distribution of pathogenic fungus
Lophodermella sulcigena in Yugoslavia. – Šumarstvo, XLIX (6); 3-11.
Summ.
UDK 630*44
1803. Milijašević, Tanja: Proučavanje biologije Cytospora friesii Sacc. na četinama Abies concolor (Gord.) Hill. = Study of fungus Cytospora friesii Sacc.
biology on Abies concolor (Gord.) Hill. needles. – Šumarstvo, XLIX (6);
12-19. Summ.
UDK 630*44 + 17: 582. 475. 2
1804. Matović, Milić; Vujković, Ljiljana: Ekološki i ekonomski značaj kleke (Juniperus communis L.) = Ecological and economic significance of juniper
(Juniperus communis L.). – Šumarstvo, XLIX (6); 20-28. Summ.
UDK 630*181:582. 477. 6
1805. Cenkov, Ljudmil: Prilog razmatranju problema dimenzionisanja korita vodotoka kod biotehničkih regulacija = Contribution to the study of torrent
chanel dimensions in biotechnical regulations. – Šumarstvo, XLIX (6); 2933. Summ.
UDK 630*384
1806. Stefanović, Bogdan: Analiza veličina elemenata horizontalne projekcije puta na šumskim kamionskim putevima = Analysis of elements of axis horizontal projection on forest truck roads. – Šumarstvo, XLIX (6); 35-47.
Summ.
UDK 630*383
1807. Aleksić, Predrag; Delić, Slobodan; Grbić, Perica: Rukovanje sadnim materijalom = Handling with plant material. – Šumarstvo, XLIX (6); 48-58.
UDK 630*232. 3
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
169
1808. Maunaga, Zoran:Kvalitetna struktrura jednodobnih sastojina smrče sa uzgojnog aspekta = Qualitative structure of spruce stands from silvicultural
aspect. – Šumarstvo, XLIX (6); 59-71.
UDK 630*221
1809. Skočajić, Dejan: Kult drveta i bilja u srpskom narodu = The cult of tree and
plants in Serbian people. - Šumarstvo, XLIX (6); 72-74.
UDK 630*902
1997 (L)
1810. Krstić, Milun: Proučavanje izdanačke sposobnosti nekih vrsta drveća = The
study of coppicing power of some tree species. - Šumarstvo, L (1); 3-10.
Summ.
UDK 630*231
1811. Aleksić, Predrag: Utvrđivanje porekla stabala i sastojina bukve = Determination of tree and stand origin in beech stands. – Šumarstvo, L (1); 11-21.
Summ.
UDK 630*228
1812. Bobinac, Martin; Andrašev, Siniša; Simić, Miloš: Karakteristike razvoja sastojinske strukture i izbora mera nege u mladim sastojinama lužnjaka na području Bačkog Monoštora = Characteristics stand structure development
and choice of tending measures in young pedunculate oak stands in the region of Bački Monoštor. – Šumarstvo, L (1); 22-34. Summ.
UDK 630*24
1813. Cvjetićanin, Rade: Nova vrsta hrasta za alohtonu dendrofloru Srbije (Quercus imbricaria Michx) = A new oak species for the allochthonous dendroflora in Serbia (Quercus imbricaria Michx). – Šumarstvo, L (1); 35-39.
Summ.
UDK 630*176. 1 Quercus imbricaria
1814. Marković, Čedomir; Stojanović, Aleksandar: Prilog proučavanju faune sipaca (Coleoptera, Scolytidae) u Srbiji = A contribution to the study of bark
beetles (Coleoptera, Scolytidae) in Serbia. – Šumarstvo, L (1); 40-51.
Summ.
UDK 630*453: 595. 768. 24
1815. Lazarev, Vladimir: Primena pesticida u suzbijanju štetne flore kao integralni deo tehnološkog procesa uzgoja četinara u šumskim rasadnicima = Application of pesticides in the control of harmful flora as an integral part of
the technological process of conifer cultivation in forest nurseries. – Šumarstvo, L (1); 52-61. Summ.
UDK 630*232. + 441
1816. Braunović, Sonja; Bilibajkić, Svetlana: Proračun faktora erodibilnosti zemljišta (K) po metodologiji USLE = Calculation of soil erodibility factor (K)
by USLE methodology. – Šumarstvo, L (1), 62-66. Summ.
UDK 630*116
1817. Bartek, Pavle: Razvoj šumarstva u funkciji zaštite i unapređenja prirodnih
vrednosti Koviljsko-petrovaradinskog rita = Development of forestry in the
function of protection and enhancement of natural values of Koviljsko-petrovaradinski rit. – Šumarstvo, L (1); 67-78. Summ.
170
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*91: 504. 06
1818. Maunaga, Zoran: Kvalitetna struktura jednodobnih sastojina smrče s tehničkog aspekta = Quality structure of even-aged spruce stands from the technical aspect. – Šumarstvo, L (1); 79-93. Summ.
UDK 630*228 Picea abies
1819. Skočajić, Dejan: Hilandarski kult drveta = Hilandar cult of trees. - Šumarstvo, L (1); 94-95.
UDK 630*902
1820. Nikolić, Sreten; Vučković, Milivoj: Modeli rasta stabala kao osnova za procenu proizvodnosti i sortimentne strukture kultura crnog bora = Models of
tree growth as the base of assessment of productivity and structure of assortment in Austrian pine plantations. – Šumarstvo, L (2); 3-14. Summ.
UDK 630*56 + 238: 582. 475. 4
1821. Poljaković-Pajnik, Leopold; Isajev, Vasilije: Promenljivost više morfoloških
karakteristika jednogodišnjih sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.) = Variability of several morphological characteristics of one-year old Austrian pine (Pinus nigra Arn.) seedlings. – Šumarstvo, L (2); 15-27. Summ.
UDK 630*232. 3: 582. 475. 4
1822. Cvjetićanin, Rade: Jedna nova strana vrsta hrasta u dendroflori Srbije (Quercus acutissima Carruth.) = A new allochthonous oak species in the dendroflora of Serbia (Quercus acutissima Carruth.). – Šumarstvo, L (2); 2932. Summ.
UDK 630*176.1:582. 632. 2
1823. Marković, Čedomir; Stojanović, Aleksandar: Prvi nalaz vrste Scolytus laevis Chap. (Coleoptera, Scolytidae) u Jugoslaviji = The first finding of the
species Scolytus laevis Chap. (Coleoptera, Scolytidae) in Yugoslavia. – Šumarstvo, L (2); 33-36. Summ.
UDK 630*453: 595. 768
1824. Pantić, Damjan: Troulazne zapreminske tablice za hrast lužnjak (Quercus
robur Ehrh.) u šumama Ravnog Srema = Three-entry volume tables for pedunculate oak (Quercus robur Ehrh.) in the forests of lowland Srem. – Šumarstvo, L (2); 37-44. Summ.
UDK 630*566:582. 632. 2
1825. Čomić, Ratko: Kriterijumi za izgradnju organizaciono-kadrovske strukture
proizvodno-poslovnih sistema šumarstva = Criteria for organisation and
personnel stucture of production and business systems in forestry. – Šumarstvo, L (2); 45-51. Summ.
UDK 630*683
1826. Kostadinov, Stanimir; Đokić, Mihajlo; Velojić, Miljan: Erozija zemljišta u
slivu reke Visočice kao ekološki faktor = Soil erosion in the catchment of
the river Visočica as an ecological factor. – Šumarstvo, L (2); 53-63. Summ.
UDK 630*116 + 18
1827. Živanović, Rajka; Jaić, Milan: Svojstva drveta od značaja za degradaciju
spoljašnjim faktorima = Wood properties affecting the environmental degradation of wood. – Šumarstvo, L (2); 65-72. Summ.
UDK 630*812 + 852
1828. Marinković, Pribislav; Grujić-Šarčević, Dragana; Petković, Duda; Šarčević,
Branislav: Valorizacija dendroflore i katastar zdravstvenog stanja u parku
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
1829.
1830.
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
171
Vrnjačke Banje = Evaluation of trees and shrubs and the cadastre of health
state in the park of Vrnjačka Banja. – Šumarstvo, L (2); 73-80. Summ.
UDK 630*270 + 441. 45 (497. 11 Vrnjačka Banja)
Jezdić, Desimir; Bezenšek, Boris; Rukavina, Željko: Ispitivanje prototipa
transportne ekipaže formirane od traktora IMT-577 4 WD, dizalice D-055 i
poluprikolice TP-10 = Research of the prototype of articulated vehicle equipage formed by the tractor IMT-577 4 WD, crane D-055 and semi-trailer
TP-10. – Šumarstvo, L (2); 81-90. Summ.
UDK 630*375 + 377
Skočajić, Dejan: Vrtna umetnost u periodu turske dominacije = Garden art
during the period of Turkish dominance. - Šumarstvo, L (2); 92-93.
UDK 712
Maksimović, Miloš: Preventivna zaštita od gubara = Preventive management of gypsy moth. – Šumarstvo, L (3); 5-66. Summ.
UDK 630*453 + 41: 595. 787
Karaœić, Dragan: Mycosphaerella pini E. Rostrup apud Munk: rasprostranjenje, epidemiologija, značaj i suzbijanje = Mycosphaerella pini E. Rostrup apud Munk: distribution, epidemiology, impact and control. – Šumarstvo, L (4-5); 3-21. Summ.
UDK 630*443: 582. 28
Krstić, Milun: Praktična primena uzgojne analitike u šumarstvu = Practical
implementation of silvicultural analytics in forestry. – Šumarstvo, L (4-5);
23-31. Summ.
UDK 630*22
Bobinac, Martin; Grbić, Perica; Janjatović, Gojko; Abjanović, Zvonko:
Prorede u mladim sastojinama lužnjaka i poljskog jasena na području ŠG
Sremska Mitrovica. – Thinnings in young stands of pedunculate oak and narrow-leaved ash in the region of FE Sremska Mitrovica. – Šumarstvo, L (45); 33-43. Summ.
UDK 630*242
Guzina, Vojislav; Tomović, Zoran: Rezultati proučavanja cvetanja bagrema
(Robinia pseudacacia L.) = Results of the study of black locust flowering
(Robinia pseuacacia L.). – Šumarstvo, L (4-5); 45-52. Summ.
UDK 630*161: 581. 46
Jović, Dušan; Banković, Staniša; Medarević, Milan; Pantić, Damjan: Mogućnost korišćenja debljinskog prirasta pri proizvodnom diferenciranju ekoloških jedinica u raznodobnim šumama na Goču = The use possibilty of diameter increment in the production differentiation of ecological units in allaged forests on Mt Goč. – Šumarstvo, L (4-5); 53-66. Summ.
UDK 630*562 + 61
Pantić Damjan: Troulazne zapreminske tablice za poljski jasen (Fraxinus
angustifolia Vahl.) u šumama Ravnog Srema = Three-entry volume tables
for narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) in the forests of lowland Srem. – Šumarstvo, L (4-5); 67-74. Summ.
UDK 630*562: 582. 931. 4
Danilović, Milorad; Đoković, Petar: Potrošnja goriva i maziva u prorednim
sečama hrastovo-grabovih sastojina = Fuel and lubricant consumption in
the thinnings of oak-hornbeam stands. – Šumarstvo, L (4-5); 75-85. Summ.
172
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*32 + 242
1839. Čomić, Ratko: Kriterijumi za izgradnju organizaciono-kadrovske strukture
proizvodno-poslovnih sistema šumarstva = Criteria for organizational and
personnel structure of production and operating systems in forestry. – Šumarstvo, L (4-5); 87-93. Summ.
UDK 630*681
1840. Vujković, Ljiljana; Grujić-Šarčević, Dragana; Šarčević, Branislav: Dendroflora parkova Vrnjačke Banje – bogata riznica biljnih vrsta = Dendroflora of
Vrnjačka Banja – a rich treasury of plant species. – Šumarstvo, L (4-5); 95106. Summ.
UDK 630*174/. 176. 1
1841. M. M. V.: Novi doktori nauka i magistri = New doctors of science and masters of science. - Šumarstvo, L (4-5); 119-121.
UDK 630*945. 3
1842. Skočajić, Dejan: Beograd u periodu obnovljene srpske države = Belgrade in
the period of restorated Serbian state. - Šumarstvo, L (4-5); 123-125.
UDK 630*902
1843. Skočajić, Dejan: Predeli Srbije u delima putopisaca = Regions in Serbia in
literary works of travel authors. - Šumarstvo, L (4-5); 126-127.
UDK 630*904
1843. Dražić, Milutin: Postanak goleti i pošumljavanja u Srbiji = The origin of
bare lands and afforestation in Serbia. – Šumarstvo, L (6); 3-43. Summ.
UDK 630*233
1844. Jović, Dušan; Banković, Staniša; Medarević, Milan; Pantić, Damjan: Zavisnost dužine vremena prelaza i vremena zadržavanja jele i bukve u raznodobnim šumama na Goču od stanišnih ulova (tipova šuma) = Dependance of
fir and beech transit period and retention period in all-aged forests on Mt.
Goč on site conditions (forest types). – Šumarstvo, L (6); 45-55. Summ.
UDK 630*622
1845. Brujić, Jugoslav: Trachycarpus fortunei H. Wendl. u dendroflori Banjaluke
= A Fortunes palm in the dendroflora of Banjaluka (Trachycarpus fortunei
H. Wendl.). - Šumarstvo, L (6); 57-62. Summ.
UDK 630*176. 1: 582. 545 Trachycarpus
1846. Ranković, Nenad: Uticaj veličine diskontne stope na dužinu finansijske ophodnje kod zasada topole = The influence of discount rate on the financial
rotation length in poplar plantations. – Šumarstvo, L (6); 63-69. Summ.
UDK 630*672 + 238
1847. Zlatić, Miodrag; Ranković, Nenad; Dragović, Nada; Velojić, Miljan: Naturalni i ekonomski efekti ulaganja u protiverozione radove i proizvodnju sa
aspekta održivog upravljanja zemljištem u slivu „Dučevac“ = Natural and
economic effects of investment of erosion control and production from the
soil management for sustainability aspect in the „Dučevac“ watershed. –
Šumarstvo, L (6); 71-81. Summ
UDK 630*116 + 677
1848. Đorović, Miroljub; Kadović, Ratko: Potrebe i pravci naučnog i stručnog rada u oblasti zaštite zemljišta od erozije = Prospective development in soil
conservation science and practice. – Šumarstvo, L (6); 83-92. Summ.
UDK 630*116 + 945
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
173
1849. Aleksić, Predrag: Doznaka stabala = Marking of trees. – Šumarstvo, L (6);
93-102. Summ.
UDK 630*321
1998 (LI)
1850. Krstić, Milun: Šume hrasta kitnjaka – značaj, rasprostranjenje, bioekologija, stanje i uzgojne mere = Sessile oak – significance, distribution, bioecology, state and silvicultural measures. – Šumarstvo, LI (1); 3-28. Summ.
UDK 630*232 + 181 + 176. 1: 582. 632. 2
1851. Bucalo, Vojin: Nalazišta crvenog jeremička (Daphne cneorum L.) na Jadovniku u zapadnoj Bosni = Sites of garland-flower (Daphne cneorum L.)
on Mt. Jadovnik in west Bosnia. – Šumarstvo, LI (1); 29-34. Summ.
UDK 630*181. 1: 582. 865
1852. Bercu, Rodica: Anatomical modifications of the corm stele in fern Asplenium septentrionale (L.) Hoff. = Anatomsko-morfološka građa centralnog cilindra korena paprati Asplenim septentrionale (L.) Hoff. – Šumarstvo, LI
(1); 35-40. Srpski.
UDK 581. 44: 582. 394. 742 = 111
1853. Nikolić, Sreten; Bajić, Vojislav: Čišćenje donjih delova stabla od grana značajna mera nege šumskih kultura crnog bora = Pruning the lower stem –
significant measure of tending Austrian pine plantations. – Šumarstvo. LI
(1); 41-51. Summ.
UDK 630*245 + 232. 4
1854. Butulija, Svetozar: Mreža izgrađenih puteva u šumama JP „Srbijašume“ =
Network of roads in the forests of JP „Srbijašume“. – Šumarstvo, LI (1); 5357. Summ.
UDK 630*686 + 681
1855. Đorović, Miroljub: Metodologija kartiranja vodne i eolske erozije u šumskim područjima = Methodology for water and wind erosion mapping in the
forest areas. – Šumarstvo, LI (1); 59-68. Summ.
UDK 630*582/. 583: 551. 311. 21 + 3
1856. Bucalo, Vojin: Zajednica crnog bora sa Jadovnika u zapadnoj Bosni Daphno cneori-Pinetum Rt. ex Bucalo 1997 (Centaureo alpinae-Pinetum nigrae Bucalo 1994) = Austrian pine community on Mt. Jadovnik in west Bosnia (Daphno cneori-Pinetum Rt. ex Bucalo 1997 (Centaureo alpinae-Pinetum nigrae Bucalo 1994). – Šumarstvo, LI (2); 3-13. Summ.
UDK 630*188: 582. 475. 4
1857. Gömöry, Dušan; Tomović, Zoran; Paule, Ladislav: Genetic structure of beechwood in Serbia as revealed by isozyme gene markers = Genetička struktura bukve u Srbiji utvrđena analizom izoenzima kao genetskih markera. –
Šumarstvo, LI (2); 15-25. Srpski.
UDK 630*165: 582. 632. 2 = 111
1858. Tucović, Aleksandar; Ocokoljić, Mirjana: Osobine i promenljivost klijavaca javorolisnog platana (Platanus x acerifolia Willd.) = Properties and variability of hybrid plane (Platanus x acerifolia Willd.). – Šumarstvo, LI(2);
27-36. Summ.
UDK 630*165 + 232. 3: 582. 732
174
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1859. Anđelić, Milosav: Bolesti planinskog bora (Pinus mugo Turra) u NP „Durmitor“ = Diseases of mountain pine (Pinus mugo Turra) in NP „Durmitor“.
– Šumarstvo, LI (2); 37-47. Summ.
UDK 630*443: 582. 475. 4
1860. Ristić, Milka: Masovna pojava hrastovog buvaća Altica quercetorum Foud.
(Coleoptera, Chrysomelidae) = Mass occurrence of oak flea beetle Altica
quercetorum Foud. (Coleoptera, Chrysomelidae). – Šumarstvo, LI (2); 4955. Summ.
UDK 630*453: 595. 764
1861. Marinković, Pribislav: Pojava Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko and Sutton
na crnom boru u parkovima Srbije = Occurrence of Sphaeropsis sapinea
(Fr.) Dyko and Sutton on Austrian pine in the parks of Serbia. – Šumarstvo,
LI (2); 57-64. Summ.
UDK 630*443: 582. 288 + 475. 4
1862. Kostadinov, Stanimir: Uređenje bujičnih tokova u Srbiji = Torrent control in
Serbia. – Šumarstvo, LI (2); 65-73. Summ.
UDK 630*383
1863. Marinković, Pribislav: Komparativna proučavanja patogenosti Dothichiza
populea Sacc. et Briard poreklom iz raznih klonova = Comparative study of
pathogenocity Dothichiza populea Sacc. et Briard. origin from different
poplar clones. – Šumarstvo, LI (2); 83-84
UDK 630*443
1864. Lazarev, Vladimir: Prilog poznavanju najznačajnijih uzročnika bolesti borovih četina iz roda Lophodermium = Contribution to the study of the most
important causals of pine needles disease from genus Lophodermium. – Šumarstvo, LI (3-4); 1-14. Summ.
UDK 630*443:582. 475. 4
1865. Simić, Miloš: Uzgojne mere u šumama lužnjaka na području Sombora = Silvicultural measures in pedunculate oak forests in the region of Sombor. –
Šumarstvo, LI (3-4); 15-25. Summ.
UDK 630*241/. 242: 582. 632. 2
1866. Bucalo, Vojin: Acidofilna šuma bukve sa jesenjom šašikom sa Jadovnika u
zapadnoj Bosni (Ass. Luzulo-Fagetum Meusel 1937, var. geogr. Bucalo
1994) = Acidophilous community of beech with Sesleria autumnalis on Jadovnik in west Bosnia. - Šumarstvo, LI (3-4); 27-35. Summ.
UDK 630*188: 582632-1
1867. Orlović, Saša: Varijabilnost elemenata anatomske građe lista na poprečnom
preseku klonova crnih topola = Variability of leaf anatomic structure of
poplar clones on the cross section. – Šumarstvo, LI (3-4); 37-44. Summ.
UDK 630*168: 581. 45: 582. 623
1868. Vučković, Milivoj; Glavendekić, Milka; Mihajlović, Ljubodrag: Problem
devitalizacije izdanačkih hrastovih šuma = State of coppice oak stands and
some causes of their degradation. – Šumarstvo, LI (3-4); 45-52. Summ.
UDK 630*453
1869. Stefanović, Bogdan: Uticaj veličine ugla skretanja na poluprečnik kružnih
krivina na šumskim putevima = The influence of deflection angle on the circular curve radius on forest roads. – Šumarstvo, LI (3-4); 53-59. Summ.
UDK 630*383
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
175
1870. Čomić, Ratko: Motivacioni proces kod radnika u šumarskoj proizvodnji =
Process of motivation of workers in forestry production. – Šumarstvo, LI (34); 61-70. Summ.
UDK 630*64
1871. Mihajlović, Ljubodrag; Šarčević, Branislav: Predlog organizacije obrade
podataka za izveštajno-dijagnozno-prognoznu službu zaštite šuma = Suggestion for the organization of infromation-diagnosis-prognosis service in forest production. – Šumarstvo, LI (3-4); 71-81. Summ.
UDK 630*453: 65. 012. 122
1872. Vidanović, Rajko: Stanišni uslovi i šume centralnog dela Stare planine = Site conditions and forests in the central part of Stara planina = Šumarstvo, LI
(5-6); 1-8. Summ.
UDK 630*11 + 904 (234. 42)
1873 Stefanović, Bogdan; Bajić, Vojislav: Uticaj rastojanja sabirnih linija na produktivnost rada pri proređivanju u ravničarskim šumama = Effect of yarding
line distance on productivity in lowland forest intermediate cutting. – Šumarstvo, LI (5-6); 9-18. Summ.
UDK 630*37 + 311 + 242
1874. Ranković, Nenad; Butulija, Svetozar: Prilog utvrđivanju finansijskih merila
za procenu isplativosti investiranja u gradnju šumskih puteva – primer G. J.
“Brodica“, severni Kučaj = Contribution to the fixing of financial criteria
for appraisal of investments payability in forest roads construction. - Šumarstvo, LI (5-6); 19-26. Summ.
UDK 630*383: 65. 011. 4
1875. Jezdić, Desimir; Rukavina, Željko: PRO TEC ispirači doprinose smanjenju
potrošnje pogonskog goriva kod dizl motora = PRO TEC rinsers reduce the
fuel consumption with Diesel motors. – Šumarstvo, LI (5-6); 27-34. Summ.
UDK 621. 436
1876. Marinković, Pribislav; Vujković, Ljiljana; Grujić-Šarčević, Dragana; Šarčević, Branislav; Paunović, Zoran: Mesto i značaj parkova u turističkoj ponudi
banjskih mesta = Place and significance of parks in tourist offer of spas and
climatic resorts. – Šumarstvo, LI (5-6); 35-45. Summ.
UDK 712. 255: 711. 455
1877. Dedić, Aleksandar; Petrović, Aleksandar; Ivković, Dragoljub: Uticaj parametara vazduha na brzinu odavanja vlage drveta bukve (Fagus silvatica) i
smrče (Picea abies) = The effect of parameters of air on the rate of evaporation moisture of beech (Fagus silvatica) and spruce (Picea abies) wood. Šumarstvo, LI (5-6); 47-56. Summ.
UDK 630*847 + 81: 674. 031. 12 + 13
1878. Bucalo, Vojin: Antropogeni uticaji na šumsku vegetaciju Jadovnika u zapadnoj Bosni = Anthropogenic impacts on forest vegetation of Jadovnik in
west Bosnia. – Šumarstvo, LI (5-6); 57-68. Summ.
UDK 630*907: 504. 03/. 05
1879. Obratov-Petković, Dragica; Đukić, Matilda: Floristička istraživanja retkih
šumskih i livadskih ekosistema jugozapadne Srbije = Floristic study of rare
forest and meadow ecosystems in southwest Serbia. – Šumarstvo, LI (5-6);
69-74. Summ.
UDK 630*180 + 187/. 188
176
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1880. Spasojević, Prvoslav: Sto trideset godina Saveza inženjera i tehničara Srbije
= One hundred and thirty years of Union of forest engineers and technicians
of Serbia. - Šumarstvo, LI (5-6); 75.
UDK 630*972: 061. 75
1881. Pola veka izlaženja časopisa „Šumarstvo“ = Half century of publication of
the periodical „Šumarstvo“. - Šumarstvo, LI (5-6); 76-77.
UDK 630*902: 061. 75
1882. Marinković, Pribislav: Varijabilnost i naslednost osetljivosti crnih topola na
rak kore (Dothichiza populea Sacc. et Br.) – doktorska disertacija Zorana
Tomovića = Variability and sensitivity heredity of black poplars at poplar
cancer (Dothichiza populea Sacc. et Br.) – doctoral dissertation of Zoran
Tomović. –Šumarstvo, LI (5-6); 79-80.
UDK 630*443 + 176. 1 Populus nigra
1999 (LII)
1883. Bojović, Srđan: Biodiverzitet nekih vrsta šumskog drveća = Biodiversity of
some forest tree species. – Šumarstvo, LII (1-2);1-13. Summ.
UDK 630*174. 7/176. 1: 577. 5
1884. Bojović, Srđan; Stojičić, Dragana; Grbović, Branislava: Morfološko-fiziološka varijabilnost nekih vrsta drveća = Morphological and physiological
variability of tree species. – Šumarstvo, LII (1-2); 15-25. Summ.
UDK 630*174. 7/. 176, 1: 581. 4
1885. Banković, Staniša; Pantić, Damjan: Mogućnost primene delimičnog premera pri inventuri prebirnih sastojina na Tari = Implementation of partial cruise in the inventory of selection stands on Mt. Tara. – Šumarstvo, LII (1-2);
27-40. Summ.
UDK 630*524. 6
1886. Dražić, Dragana: „Baba Velka“, stanje vegetacije i mogućnosti korišćenja
za rekreaciju = „Baba Velka“, state of vegetation and possibility for recreration, . – Šumarstvo, LII (1-2); 41-54. Summ.
UDK 630*907. 2
1887. Đorović, Miroljub; Letić, Ljubomir: Osmatranje nivoa podzemnih voda na
području G. J. „Jasensko-Belilo“, Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica =
Observation of underground water level in the area of „Jasensko-Belilo“,
Sremska Mitrovica. – Šumarstvo, LII (1-2); 55-60. Summ.
UDK 630*116: 551. 49
1888. Jezdić, Desimir; Đukanović, Zoran; Lazić, Zoran: Prevoz tehničke oblovine
kamionom KRAZ sa hidrauličnom dizalicom D-900 = Transport of technical beech roundwood by the lorry KRAZ with hydraulical crane D-900. –
Šumarstvo, LII (1-2); 61-68.
UDK 630*375
1889. Đorović, Miroljub: Vode šuma i šumskih područja kao prioritetni proizvod
šumskih ekosistema = Forest water yields as first priority product of forest
ecosystems. – Šumarstvo, LII (1-2); 69-77.
UDK 630*116 + 181. 3
1890. Golubović-Ćurguz, Vesna; Nikolić, Biljana: Ispitivanje fitopatološke zaraženosti semena Pinus wallichiana A. B. Jacks. i njegovog uticaja na klija-
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
177
vost = Study of phytopathological infection of Pinus wallichianaA. B. Jacks. seed and its effect on germination energy. – Šumarstvo, LII (1-2); 79-84.
UDK 630*443 + 232. 3 + 174. 7 Pinus wallichiana
Radojević, Ljiljana; Zdravković-Korać, Snežana; Kozomara, Branka; Ćalić,
Dušica; Jevremović, Slađana: Uloga biotehnologije u razmnožavanju i gajenju drvenastih vrsta = The role of biotechnology in the multiplication and
improvement of woody plants. – Šumarstvo, LII (3-4); 1-12. Summ.
UDK 630*232. 3
Bucalo, Vojin: Nova nalazišta grma Laburnum anagyroides Medik. na Jadovniku u zapadnoj Bosni = New findfings of the species Laburnum anagyroides Medik. on Mt. Jadovnik in west Bosnia. – Šumarstvo, LII (3-4); 1322. Summ
UDK 630*181. 1
Tucović, Aleksandar; Vilotić, Dragica; Radošević, Gordana: Pinus monophylla Torr. et Frem., jednoigličavi bor u parku Meteorološke opservatorije
na Vračaru u Beogradu = Pinus monophylla Torr. et Frem., nut pine, in the
Meteorological observatory park at Vračar, Belgrade. – Šumarstvo, LII (34); 23-32. Summ.
UDK 630*174. 7: 582. 475. 2
Banković, Staniša; Jović, Dušan; Medarević, Milan; Pantić, Damjan: Oblik
stabala cera (Querus cerris L.) u šumama Ravnog Srema = Turkey oak (Quercus cerris L.) in the forests of Ravni Srem. – Šumarstvo, LII (3-4); 33-42.
Summ.
UDK 630*176. 1: 582. 632. 2
Koprivica, Miloš: Planiranje veličine uzorka za procjenu zapremine vještački podignutih sastojina crnog bora = Planning of sample size for volume
assessment in arificially established stands of Austrian pine. – Šumarstvo,
LII (3-4); 43-55. Summ.
UDK 630*562 + 232. 4 + 174. 7 Pinus nigra
Bajić, Vojislav; Danilović, Milorad: Istraživanje zavisnosti vremena seče i
izrade drvnih sortimenata od prečnika na prsnoj visini i starosti stabla u hrastovo-grabovim sastojinama = Dependance of timber assortement cutting
and sorting time on the diameter at breast height and tree age in oak-hornbeam stands. – Šumarstvo, LII (3-4); 57-66. Summ.
UDK 630*311 + 522 + 55
Janjatović, Gojko; Đorđević, Zoran: Mogućnosti primene šumske sejačice
pri podizanju i obnovi šuma = Application of forest sowing machine in forest establishment and regeneration. – Šumarstvo, LII (3-4); 67-73. Summ.
UDK 630. 232
Batinić, Milanka: Uloga i funkcija šumske uprave u organizaciji šumarstva
Srbije = Role and function of forest district administration office in the organization of forestry in Serbia. – Šumarstvo, LII (3-4); 75-81. Summ.
UDK 630*66
Tomanić, Lazar: Savremena ekosistemska shvatanja smese i evolucija postojećih šuma u Srbiji = Modern ecosystem conceptions of the mixture and
the evolution actual forests in Serbia. – Šumarstvo, LII (3-4); 1-7. Summ.
UDK 630*181 + 622
178
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1900. Bucalo, Vojin: Prilog poznavanju flore mahovina planine Jadovnik u zapadnoj Bosni = Contribution to the study of moss flora on the mountain Jadovnik in west Bosnia. – Šumarstvo, LII (3-4); 9-19. Summ.
UDK 630*173. 2: 582. 32 (234. 42 Jadovnik)
1901. Marović, Miroslava; Mirić, Milenko; Popović, Zdravko: Promena čvrstoće
na pritisak i gubitak mase drveta Quercus petraea agg. pod dejstvom gljive
Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murrill = Change of compression
strength and mass loss of Quercus petraea wood caused by the fungus Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murrill. – Šumarstvo, LII (3-4); 21-29.
UDK 630*812 + 844: 582. 287
1902. Vujković, Ljiljana; Šarčević, Branislav; Grujić-Šarčević, Dragana: Podunavske bare – bivši majdan šljunka – buduća turističko-rekreativna zona na Zapadnoj Moravi = The marshes of Podunavci – the former gravel pit – future
tourist-recreation zone along the river Zapadna Morava. – Šumarstvo, LII
(3-4); 31-40. Summ.
UDK 712 (282)
1903. Vučetić, Jovan: Gojgić-Cvijović, Gordana; Gopčević, Kristina; Izrael, Lidija: Jestive gljive (pečurke) – cenjen proizvod ishrane = Mushrooms – an important food product. – Šumarstvo, LII (3-4); 41-49. Summ.
UDK 635. 8
1904. Batinić, Milanka: Revirni sistem upravljanja i gazdovanja šumama u organizaciji šumarstva u Srbiji = Forest district system of forest management in
the forestry oragnization structure. – Šumarstvo, LII (3-4); 51-56. Summ.
UDK 630*681
1905. Marinković, Pribislav; Spasojević, Prvoslav: Sto godina rada šumskih uprava u Srbiji = On the hundredth anniversary of forest administration in Serbia. – Šumarstvo, LII (3-4); 57-66. Summ.
UDK 630*681: 061. 75
1906. Lazarev, Vladimir: Sušenje hrasta lužnjaka i kitnjaka u Evropi = Dieback of
pedunculate and sessile oak in Europa. – Šumarstvo, LII (3-4); 67-68.
UDK 630*453 + 46
1907. Bukvić, Srećko: Zakonski i ostali propisi koji se odnose na uređivanje šuma
= Legal and other regulations refering to the forest management. –Šumarstvo, LII (3-4); 69-75.
UDK 630*62 + 93
2000 (LIII)
1908 Vučićević, Slobodan; Vučković, Milivoj: Ostalo šumsko zelenilo u funkciji
produkcije drveta i zaštite životne sredine = Other forest greenery in the
function of timber production and environmental protection. - Šumarstvo,
LIII (1); 1-8. Summ.
UDK 630*907
1909. Štajner, Dubravka; Orlović, Saša: Antioksidantna aktivnost listova klonova
topola = Antioxidant activity of leaves of poplar clones. – Šumartstvo, LIII
(1); 9-18. Summ.
UDK 630*160: 581. 135: 582. 623
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
179
1910. Marković, Čedomir; Stojanović, Aleksandar: Prilog poznavanju faune sipaca (Coleoptera, Scolytidae) planine Goč = Contribution to the study of bark
beetle (Coleoptera, Scolytidae) fauna of the mountain Goč. – Šumarstvo,
LIII (1); 17-23. Summ.
UDK 630*453: 595. 768. 24 (234. 42 Goč)
1911. Danilović, Milorad; Tomašević, Ivan: Efekti pri privlačenju oblog drveta
mekih lišćara forvarderom VKS 9041 = Effects of soft broadleaf technical
roundwood hauling by forwarder VKS 9041. – Šumarstvo, LIII (1); 25-31.
Summ.
UDK 630*371
1912. Kopitović, Špiro; Klašnja, Bojana; Gašić, Branko: Gornja toplotna moć drveta i kore nekih lišćarskih vrsta = Higher heating value of wood and bark
of some broadleaves species. – Šumarstvo, LIII (1); 33-41. Summ.
UDK 630*812
1913. Đeković, Vojislav: Primena kaskada pri regulaciji malih vodotoka = Implementation of cascades in the regulation of small watercourses. – Šumarstvo,
LIII (1); 43-51. Summ.
UDK 630*116: 627. 142
1914. Bukvić, Srećko: Šumarsko zakonodavstvo koje se odnosi na planiranje gazdovanja šumama = Forest legislature refering at planning of forest managing. – Šumarstvo, LIII (1); 53-58.
UDK 630*93 + 61
1915. Minić, Slavko: Nezapaženi krater ugašenog vulkana na Velikom Jastrepcu =
Unnoticed crater of extinct volcano on Veliki Jastrebac. – Šumarstvo, LIII
(1); 58-59.
UDK 551. 21
1916. Marković, Čedomir; Stojanović, Aleksandar: Novi prilog poznavanju faune
sipaca (Coleoptera, Scolytidae) Kosmaja = A new contribution to the stud
of the bark beetles (Coleoptera, Scolytidae) of Mt. Kosmaj. – Šumarstvo,
LIII (2-3); 1-5. Summ.
UDK 630*453: 595. 768. 24
1917. Velojić, Miljan: Valorizacija efekata poprečnih objekata u bujici Malac =
Evaluation of effects of transverse structures in the torrent Malac. – Šumarstvo, LIII (2-3); 7-15. Summ.
UDK 630*384 (043. 5)
1918. Bucalo, Vojin: Lekovite biljke u šumskim fitocenozama planine Jadovnik –
zapadna Bosna = Medicinal plants in forest plant communities of the mountain Jadovnik – West Bosnia. – Šumarstvo, LIII (2-3); 17-26. Summ.
UDK 630*188: 633. 88
1919. Jezdić, Desimir; Đogović, Miraš; Vučić, Maœgalj; Došić, Branko; Mrđenović, Stevo: Ispitivanje prototipa mini-transportne ekipaže formirane od traktora IMT-539, dizalice D-025 i poluprikolice TP-5 = Testing of a prototype
of mini-articulated vehicle composed of tractor IMT-539, crane D-025 and
semi-trailer TP-5. – Šumarstvo, LIII (2-3); 29-38. Summ.
UDK 630*375
1920. Filipović, Milosav: Stanje i projekcija izgradnje i rekonstrukcije šumskih
puteva u uslovima Nacionalnog parka Kopaonik = State and projection of
180
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
Milorad Åijak, Anka Diniõ
the construction and reconstruction of forest roads in the conditions of the
National park Kopaonik. - Šumarstvo, LIII (2-3); 39-45. Summ.
UDK 630*383
Batinić, Milanka: Organizacija čuvanja i zaštite šuma = Organization of forest guarding and protection. – Šumarstvo, LIII (2-3); 47-57. Summ.
UDK 630*41
Nonić, Dragan: Organizacija šumarstva u Evropskoj Uniji i zemljama u
tranziciji = Organization of forestry in EU and countries in transition. – Šumarstvo, LIII (2-3); 59-78. Summ.
UDK 630*68 (4)
Lazarev, Vladimir; Golubović-Ćurguz, Vesna: Rhabdocline pseudotsugae
Syd. – nova bolest četina duglazije u Srbiji = Rhabdocline pseudotsugae
Syd. – A new disease of Douglas fir needles in Serbia. - Šumarstvo, LIII (23); 79-86. Summ.
UDK 630*443: 582. 282
Nonić, Dragan: Organizaciona struktura šumarstva odabranih SIE zemalja
= Organization structure of forestry of selected countries. – Šumarstvo, LIII
(2-3); 87-89.
UDK 630*68
Jovanović, Branislav: Povodom odbrane disertacije Martina Bobinca „Istraživanja prirodne obnove lužnjaka (Quercus robur L. ) i izbor metoda obnavljanja u zavisnosti od stanišnih i sastojinskih uslova“ = On the occasion
of dissertation defence from Martin Bobinac „Studies of the natural regeneration of pedunculate oak (Quercus robur L.) -Šumarstvo, LIII (2-3); 9091.
UDK 630*945. 3: 378. 245: 582. 632. 2
Bukvić, Srećko: Biro za projektovanje u šumarstvu 1950-2000 = Bureau for
projects in forestry 1950-2000. - Šumarstvo, LIII (2-3); 92-106.
UDK 630*945: 62-11
Koprivica, Miloš; Dražić, Milutin; Đoković, Petar: Uzgojni i ekonomski
efekti nege kultura i veštački podignutih sastojina četinara kojim gazduje JP
„Srbijašume“ = Silvicultural and economic effects of tending in conifer
plantations and artificially established stands managed by SE „Srbijašume“.
– Šumarstvo, LIII (4-5); 1-13; Summ.
UDK 630*241 + 238
Dražić, Milutin; Koprivica, Miloš; Đoković, Petar: Stanje izdanačkih šuma i
uzgojno-ekonomski efekti predloženih mera melioracije = State of coppice
forests and silvicultural – economic effects of the proposed improvement
measures. – Šumarstvo, LIII (4-5), 13-23. Summ.
UDK 630*222 + 651
Aleksić, Predrag: Projekcija razvoja dobnih razreda i mogući etat u bukovim šumama JP „Srbijašume“ = Projection of age class development and
potential felling volume in beech forests managed by the state enterprise
„Srbijašume“. – Šumarstvo, LIII (4-5); 25-38. Summ.
UDK 630*62
Vučković, Miliovoj; Stamenković, Vojislav; Stajić, Branko: Elementi izgrađenosti i rasta izdanačkih sastojina – neophodni parametri za definisanje
privrednih i ekoloških ciljeva = Elements of coppice stand structure and
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
181
growth – necessary parameters for the definition of economic and ecological aims. – Šumarstvo, LIII (4-5); 39-48. Summ.
UDK 630*222 + 627
Kopitović, Špiro; Klašnja, Bojana: Drvo topola kao sirovina za proizvodnju
ljuštenog furnira = Poplar wood as raw material for peeled veneer manufacture. – Šumarstvo, LIII (4-5); 49-57. Summ.
UDK 630*832. 2: 582. 623 Populus
Obratov-Petković, Dragica; Cvejić, Jasminka; Tutunœić, Andreja: Florističke karakteristike sliva Kumodraškog potoka = Floristic characteristics of
Kumodraž stream watershed. – Šumarstvo, LIII (4-5); 59-71.
UDK 581. 9
Milijašević, Tanja: Patogenost i mogućnost suzbijanja gljive Sphaeropsis
sapinea Dyko & Sutton – uzročnika propadanja Pinus vrsta Jugoslaviji =
Pathogenicity and the possibility of control of Sphaeropsis sapinea Dyko &
Sutton – agent of Pinus species dying in Yugoslavia. – Šumarstvo, LIII (45); 73-85. Summ.
UDK 630*443: 174. 7 Pinus sp.
Kovačev, Atanas: Stanje i problemi razvoja sistema zelenila grada Sofije =
Present status, problems and perspectives for development of the green system of the capital municipality. – Šumarstvo, LIII (4-5); 87-96. Summ.
UDK 712. 25 (497. 2 Sofija)
Rakonjac, Ljubinko; Kozica, Ertekin; Furtula, Radenko: Istraživanje prijema šumskih kultura crnog i belog bora na Pešterskoj visoravni = Study of
survival of Austrian and Scots pine forest plantations of Pešterska visoravan. – Šumarstvo, LIII (4-5); 97-107. Summ.
UDK 630*232: 582. 475. 2 Pinus
Perović, Božidar: Milutin Vujović, novinar – povodom pola stoleća saradnje = Milutin Vujović, journalist – in occasion of the half century of collaboration. – Šumarstvo, LIII (4-5); 109-110.
UDK 3-057 Milutin Vujović
Bobinac, Martin; Šimunovački, Đorđe: Mogućnosti primene herbicida u vidu totalnog folijarnog tretmana u procesu pripreme sastojina lužnjaka za
obnovu = Application pf total foliar tretament in the process of pedunculate
oak stand preparation for regeneration. – Šumarstvo, LIII (6); 1-10. Summ.
UDK 630*231 + 414: 582. 632. 2
Aleksić, Predrag; Krstić, Milun; Stamenković, Aleksandar: Proizvodnost
sastojina i razvoj stabala u izdanačkoj šumi kitnjaka sa grabom i cerom i
veštački podignutim sastojinama četinara na Radanu = Stand productivity
and tree development in the coppice forest of sessile oak with hornbeam
and Turke oak and in artificially established conifer stands on Radan. - Šumarstvo, LIII (6); 11-20. Summ.
UDK 630. 56 231 + 238
Danilović, Milorad; Tomašević, Ivan: Efekti rada pri iveranju panjeva evroameričke topole Populus euramericana cl. I-214 uređajem Ellettari = Work
effects of chipping Euramerican poplar Populus euramericana I-214 stumps by Ellettari equipment. – Šumarstvo, LIII (6); 21-27; Summ.
UDK 630*33 + 367
182
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1940. Belanović, Snežana; Knežević, Milan; Kadović, Ratko: Indikatorska vrednost pristupačnosti teških metala kao jedan od faktora za procenu stanja
kvaliteta šumskih zemljišta = Indicator value of heavy metals bioavailability as a factor of forest soil quality evaluation. – Šumarstvo, LIII (6); 2936. Summ.
UDK 630*114. 2: 546. 8
1941. Kadović, Ratko; Knežević, Milan; Medarević, Milan; Belanović, Snežana:
Sadržaj teških metala u šumskim ekosistemima G. J. “Goć-Selište” – Vrnjačka Banja = Heavy metal content in the M. U. “Goč-Selište” forest ecosystem –Vrnjačka Banja. – Šumarstvo, LIII (6); 37-44. Summ.
UDK 630*114. 2 + 18
1942. Batinić, Milanka: Organizacija kontrole u šumarstvu = Organization of control in forestry. – Šumarstvo, LIII (6); 45-53. Summ.
UDK 630*93
1943. Aleksić, Predrag; Đoković, Petar; Ivković, Adam: Izrada izvođačkih planova = Elaboration of perfomer plans. – Šumarstvo, LIII (6); 55-74.
UDK 630*903
2001 (LIV)
1944. Vučićević, Slobodan: Šuma i životna sredina – značaj šuma = Forest and environment –significance of forests. – Šumarstvo, LIV (1-2); 1-10; Summ.
UDK 630*907
1945. Orlović, Saša; Erdeši, Joška; Radivojević, Srbislav; Obućina, Zoran; Janjatović, Gojko: Strategija i rezultati oplemenjivanja hrasta lužnjaka (Quercus
robur L.) u Sremu = Strategy and results of pedunculate oak (Quercus robur L.) breeding in Srem. – Šumarstvo, LIV (1-2); 11-16. Summ.
UDK630*232. 2: 582. 632 Quercus robur
1946. Bercu, Rodica: Structural organization of the root in some autochthonous
ferns = Strukturna organizacija korena nekih autohonih paprati. – Šumarstvo, LIV (1-2); 17-21. Srpski.
UDK 630*164:581. 43: 583. 35
1947. Jezdić, Desimir; Spasović, Vladeta; Đukanović, Zoran; Lazić, Zoran: Prevoz drvnih sortimenata kamionskom “kompozicijom” FAP 2628 sa hidrauličnom dizalicom D-090 i prikolicom UTVA P-12/14 = Transportation of
wood products by truck “composition”FAP 2628 with hydraulic lift D-090
and trailer UTVA P-12/14. – Šumarstvo, LIV (1-2); 23-31. Summ.
UDK 630*377
1948. Nonić, Dragan; Ranković, Nenad: Ekološki principi i standardi u savremenoj šumarskoj politici nordijskih zemalja = Ecological principles and standards in modern forestry policy of nordic countries development and organization. – Šumarstvo, LIV(1-21); 33-43.
UDK 630*904: 504 (48)
1949. Ferlin, Franc: Slovenački model reorganizacije i privatizacije u šumarstvu =
Reorganization and privatisation in forestry of Slovenia. – Šumarstvo, LIV
(1-2); 45-53. Summ.
UDK 630*68: 65. 011. 8
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
183
1950. Vlatković, Slavko: Priprema rada i proizvodnje u šumarstvu po “sistemu radilišta” = Work and production preparation in forestry based on “working
site system”. – Šumarstvo, LIV (1-2); 55-60. Summ.
UDK 630*64: 65. 015
1951. Đeković, Vojislav; Ristić, Ratko: Primena obaloutvrda kao regulacionih elemenata = Application of streambank revetments as regulation elements. –
Šumarstvo, LIV (1-2); 61-69. Summ.
UDK 630*384: 627. 41
1952. Velojić, Miljan; Stanišić, Mirjana; Jovanović, Dubravka: Primena projekta
predviđanja vodne erozije (Water erosion prediction project) na primeru
MS Beograd = Application of water erosion prediction project on the example of MS Beograd. – Šumarstvo, LIV (1-2); 71-78. Summ.
UDK 630*384. 3
1953. Bukvić, Srećko: Prilozi za istoriju uređivanja šuma = Contributions for history of forest management. – Šumarstvo, LIV (1-2); 79-86.
UDK 630*62
1954. Janjatović, Gojko: Plodne godine u šumama Ravnog Srema = Fertile years
in forests of Ravni Srem. – Šumarstvo, LIV (1-2); 87-95.
UDK 581. 16
1955. Radojević, Ljiljana: Primena kulture in vitro u šumarstvu = Application of
in vitro tissue culture in forestry. – Šumarstvo, LIV (3-4); 1-16. Summ.
UDK 630*165 + 168: 58. 085
1956. Galić, Zoran; Ivanišević, Petar; Orlović, Saša; Pekeč, Saša: Elementi plodnosti i proizvodnja drvne mase nekih sorti crnih topola na fluvisolu i humofluvisolu u Srednjem Podunavlju = Elements of soil fertility and the production of wood volume of some black poplar clones on fluvisol and humofluvisol in the middle Danube basin. – Šumarstvo, LIV (3-4); 17-23. Summ.
UDK 630*114. 5 + 547 + 238
1957. Govedar, Zoran: Zavisnost dužine letorasta od vrste drveća, visine podmlatka i jačine osvijetljenosti = Dependance of short shoot length of tree species, seedling height and light intensity. - Šumarstvo, LIV (3-4); 25-36.
Summ.
UDK 630*164 + 176. 1: 581. 44: 58. 035
1958. Kostadinov, Stanimir; Marković, Slađana; Todosijević, Mirjana; Dragović,
Nada: Uticaj šumskih ekosistema na eroziju zemljišta i transport nanosa =
The influence of the forest ecosystems on the soil erosion and sediment
transport. – Šumarstvo, LIV (3-4); 37-44. Summ.
UDK 630*383: 629. 072
1959. Velojić, Miljan: Vrednovanje prirodnih efekata tehničkih objekata u Kovanlučkom potoku kod Niške Banje = Evaluation of natural effects of technical
structures in Kovanlučki potok nearby Niška Banja. – Šumarstvo, LIV (34); 44-55. Summ.
UDK 630*384
1960. Srđević, Bojan; Srđević, Zorica; Radonjić, Laketa; Radosavljević, Nenad:
Strateško upravljanje u šumarstvu pomoću analitičkog hijerarhijskog procesa = Strategic management of forestry by use of analytic hierarchy process.
– Šumarstvo, LIV (3-4); 57-68. Summ.
UDK 630*68
184
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1961. Kečić, Ljiljana: Šumarska politika Švedske = Forestry policy in Sweden. –
Šumarstvo, LIV (3-4); 69-79. Summ.
UDK 630*903
1962. Marinković, Pribislav; Grujić-Šarčević, Dragana; Šarčević, Branislav: Analiza praktičnog značaja vrnjačke metode snimanja parkova = Analysis of the
practical significance of the Vrnjačka method of park survey. - Šumarstvo,
LIV (3-4); 81-89. Summ.
UDK 630*272
1963. Vujković, Ljiljana: Održivi turizam u nacionalnim parkovima i drugim prirodnim dobrima u Srbiji = Sustainable tourism in the national parks and other protected natural areas in Serbia. - Šumarstvo, LIV (3-4); 91-98. Summ.
UDK 712. 25 + 3
1964. Bukvić, Srećko: Uređivanje šuma u praksi = Forest management in practice.
– Šumarstvo, LIV (3-4); 99-108.
UDK 630*61
1965. Radojević, Ljiljana; Jevremović, Slađana; Subotić, Angelina; ZdravkovićKorać, Snežana; Ćalić, Dušica: Primena kulture tkiva i genetskog inženjeringa za poboljšanje rezanog cveća = Plant tissue culture and genetic engineering for cut-flower improvement. – Šumarstvo, LIV (5-6); 1-20. Summ.
UDK 630*165: 635. 9
1966. Stefanović, Bogdan; Trofimovič-Naskovec, Mihail: Istraživanje graničnih
vrednosti brzine vozila u krivinama na šumskim putevima = Study of critical values of vehicle velocities at forest road curves. - Šumarstvo, LIV (56); 21-30. Summ.
UDK 629. 1: 612. 761: 630. 383
1967. Dedić, Aleksandar; Petrović, Aleksandar; Komatina, Mirko: Analitičko opisivanje kinetike sušenja drveta bukve (Fagus moesiaca) = Analytic description of drying kinetics curve s of beech (Fagus moesiaca). - Šumarstvo,
LIV (5-6); 31-40. Summ.
UDK 630*847
1968. Joksimović, Vesna; Gajić, Bojan: Geološka podloga bukovih šuma Brezovice (Kučaj) = Parent rock of beech forests of Brezovica (Kučaj). – Šumarstvo, LIV (5-6); 41-46. Summ.
UDK 630*114 + 188
1969. Nevenić, Radovan: GIS u domenu šumarstva = GIS in forestry domain. –
Šumarstvo, LIV (5-6); 47-55. Summ.
UDK 630*945. 14
1970. Bukvić, Srećko: Izrada osnove gazdovanja šumama = Elaboration of the basis for forest managing. . – Šumarstvo, LIV (5-6); 57-68.
UDK 630*61
2002 (LV)
1971. Ristić, Ratko: Režim pojave velikih voda na bujičnim slivovima u Srbiji =
Regime of occurrence of maximal discharges on torrential catchments in
Serbia. - Šumarstvo, LV
(1-3); 1-14. Summ.
UDK 630*384: 556. 166
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
185
1972. Stefanović, Bogdan; Vasiljević, Predrag: Ispitivanje mogućnosti primene
merača dužine sa kalkulatorom kao brojačem u projektovanju šumskih puteva = Study of potential application of length measuring instrument with a
calculator counter in forest roads design. – Šumarstvo, LV (1-3); Summ.
UDK 630*383: 531. 757
1973. Simić, Radovan: Utvrđivanje optimalne otvorenosti šuma šumskim kamionskim putevima = Assessment of optimal forest accessibility by forest truck
roads. – Šumarstvo, LV (1-3); 23-28. Summ.
UDK 630*383
1974. Macan, Ivan: Vodni potencijal sliva Gvozdačke reke na Goču i njihov uticaj
na unapređivanje i zaštitu životne sredine = Water potentialin catchment area of Gvozdačka river on mountain Goč and their influence on improvement and protection of environment. – Šumarstvo, LV (1-3); 29-39. Summ.
UDK 630*116: 504. 45
1975. Milovanović, Dragica; Jović, Đorđe: Sertifikacija kao doprinos savremenom
gazdovanju šumama prihvatljiv za životnu sredinu = Certification as a contribution to modern sustainable forest management. – Šumarstvo, LV (1-3); 41-50.
Summ.
UDK 630*62: 504. 7
1976. Batinić, Milanka: Metodologija projektovanja organizacije = Methodology
of organisation design. – Šumarstvo, LV (1-3); 51-58. Summ.
UDK 65. 012. 2
1977. Bukvić, Srećko: Grupimično gazdovanje = Group management. – Šumarstvo, LV (1-3); 59-65.
UDK 630*62
1978. Ivetić, Vladan: Mogućnosti primene metoda vodonik-peroksida za određivanje vitalnosti semena šumskih vrsta drveća = Possibility of use hydrogenperoxide method for viability evaluation of seed of forestry trees species. –
Šumarstvo, LV (4-6); 1-7. Summ.
UDK 630*232
1979. Govedar, Zoran: Elementi strukture i prirodno podmlađivanje mješovite sastojine bukve, jele i smrče u prašumi Janj = Elements of structure and natural regeneration of the mixed stand of beech, fir and spruce in the virgin forest Janj. – Šumarstvo, LV (4-6); 9-24. Summ.
UDK 630*228 + 231
1980. Ivanišević, Petar; Galić, Zoran: Karakteristike muljeva u detaljnoj kanalskoj
mreži (DKM) Vojvodine i mogućnost korišćenja u šumarskoj proizvodnji =
Properties of slimne of detail canal mesh in Vojvodina and possibility of use
in forestry production. – Šumarstvo, LV (4-6); 25-34. Summ.
UDK 626. 82 + 823. 4
1981. Jovanović, Vladislav; Jezdić, Desimir; Došić, Branko: Eksploataciono ispitivanje intervala upotrebe motornog ulja GALAX SUPER LONG SAE
15W-40 za mašine/vozila u šumarstvu = Determination of drain interval for
motor oil GALAX SUPER LONG SAE 15W-40 in forestry machines by exploatation testing. – Šumarstvo, LV (4-6); 35-43. Summ.
UDK 676. 085: 630*377
186
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1982. Kečić, Ljiljana: Nacionalni šumarski programi u teoriji i praksi = National
forestry programs in theory and practice. – Šumarstvo, LV (4-6); 45-51.
Summ.
UDK 630*903
1983. Radosavljević, Aleksandar: Sertifikacija šuma = Forest certification. – Šumarstvo, LV (4-6); 53-60. Summ.
UDK 630*93
1984. Bukvić, Srećko: Planovi gazdovanja šumama = Plans for forest management. – Šumarstvo, LV (4-6);
UDK 630*62
2003 (LVI)
1985. Medarević, Milan; Banković, Staniša; Pantić, Damjan: Stanje bukovih šuma
u Srbiji = State of beech forests in Serbia. – Šumarstvo, LVI (1-2); 5-23.
Summ.
UDK 630*22
1986. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun: Osnovni problemi gajenja bukovih šuma = The main problems of beech forests cultivation. – Šumarstvo, LVI (12); 25-37. Summ.
UDK 630*221: 582. 632. 2
1987. Krstić, Milun; Stojanović, Ljubivoje: Melioracija degradiranih bukovih šuma u cilju unapređenja stanja = Reclamation of degraded beech forests aiming at the improved stand condition. – Šumarstvo, LVI (1-2); 39-58. Summ.
UDK 630*237
1988. Karaœić, Dragan: Najznačajnije bolesti u bukovim šumama Srbije = The
most important diseases in beech forests of Serbia. – Šumarstvo, LVI (1-2);
59-72. Summ.
UDK 630*44 (497. 11)
1989. Mihajlović, Ljubodrag: Štetočine u bukovim šumama Srbije = Insect pests
in beech forests in Serbia. – Šumarstvo, LVI (1-2); 73-84. Summ.
UDK 630*453: 582. 632. 2
1990. Isajev, Vasilije; Ivetić, Vladan; Vukin, Marina: Prirodni semenski objekti
bukve u Srbiji – osnova za unapređenje proizvodnje semena i sadnica = Beech seed sources in Serbia – base for further seed and seedlings production.
– Šumarstvo, LVI (1-2); 85-96. Summ.
UDK 630*232. 3: 583. 632. 2
1991. Knežević, Milan: Zemljišta u bukovim šumama Srbije = Soils in beech forests of Serbia. – Šumarstvo, LVI (1-2); 97-105. Summ.
UDK 630*114. 4
1992. Cvjetićanin, Rade: Fitocenoze bukve u Srbiji = Beech communities in Serbia. – Šumarstvo, LVI (1-2); 107-111. Summ.
UDK 630*188: 582. 632. 2
1993. Knežević, Milan; Cvjetićanin, Rade: Zemljišta i fitocenoze u serijama oglednih površina na Kučajskim planinama = Soils and beech plant communities in the series of sample plots on Mt. Kučajske planine. – Šumarstvo, LVI
(1-2); 113-124. Summ.
UDK 630*114. 4 + 188: 582. 632. 2
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
187
1994. Babić, Violeta; Milovanović, Dragica: Klimatske karakteristike u planinskoj šumi bukve na Brezovici = Climate characteristics in the montane beech forest on Brezovica. – Šumarstvo, LVI (1-2); 125-131. Summ.
UDK 630*111. 8: 582. 632. 2
1995. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun; Stanković, Danijela: Predlog odgovarajućih uzgojnih zahvata u različitim sastojinskim stanjima bukovih šuma
na području Brezovice = Proposition of silvicultural operations in different
stand conditions in beech forests in the region of Brezovica. – Šumarstvo,
LVI (1-2); 135-163. Summ.
UDK 630*24: 582. 632. 2
1996. Vučković, Milivoj; Stajić, Branko: Karakteristike debljinskog prirasta u sastojinama bukve na području Brezovice = Characteristics of diameter increment in beech stands in the region of Brezovica. – Šumarstvo, LVI (1-2);
165-171. Summ.
UDK 630*561: 582. 632. 2
1997. Šoškić, Borislav: Mogućnosti korišćenja i prerade bukovog drveta = Potentials of beechwood utilisation and conversion. – Šumarstvo; LVI (1-2); 173186. Summ.
UDK 674: 582. 632. 2
1998. Bajić, Vojislav: Tehnika i tehnologija izvođenja seča pri različitim uzgojnim
zahvatima u bukovim šumama = Felling technique and technology under
different silvicultural operations in beech forests. - Šumarstvo, LVI (1-2);
187-196. Summ.
UDK 630*33
1999. Banković, Staniša; Medarević, Milan; Knežević, Milan; Milošević, Rajko:
Tipovi bukovih šuma Srbije = Beech forests types in Serbia. – Šumarstvo,
LVI (1-2); 197-205.
UDK 630*188: 582. 632. 2
2000. Šoškić, Borislav; Zdravković, Vladislav; Popadić, Ranko: Iskorišćenje zapremine bukovog drveta u proizvodnji ljuštenog furnira = Beechwood volume yield in the production of rotary-cut veneer. – Šumarstvo, LVI (3-4); 917. Summ.
UDK 674. 416
2001. Stojanović, Ljubivoje: Proredne seče u šumama bukve (Fagetum moesiacae
montanum nudum) na posmeđenim rendzinama na krečnjaku = Thinnings
in beech forests (Fagetum moesiacae montanum nudum) on brownised rendzinas on limestone. – Šumarstvo, LVI (3-4); 19-29. Summ.
UDK 630*242 + 114. 4
2002. Belanović, Snežana; Knežević, Milan; Kadović, Ratko; Košanin, Olivera:
Status acidifikacije i teški metali u distričnim zemljištima Stare Planine =
Status of acidification and heavy metals in distric soils of Stara Planina. –
Šumarstvo, LVI (3-4); 31-40. Summ.
UDK 630*114
2003. Krstić, Milun; Babić, Violeta: Proučavanje izdanačke sposobnosti niskih
bukovih šuma na području Brezovice = Study of coppice vigour of low beech forests in the region of Brezovica. – Šumarstvo, LVI (3-4); 41-50.
Summ.
UDK 630*222
188
Milorad Åijak, Anka Diniõ
2004. Banković, Staniša; Medarević, Milan; Pantić, Damjan; Filipović, Milosav:
Zapreminske tablice za smrču na području Nacionalnog parka Kopaonik =
Volume tables for spruce in the region of the National park Kopaonik. – Šumarstvo, LVI (3-4); 51-60. Summ.
UDK 630*524
2005. Govedar, Zoran: Ballian, Dalibor; Mikić, Todor; Pintarić, Konrad: Uspijevanje različitih provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii /
Mirb. / Franco) u okviru IUFRO programa na oglednoj površini “Crna lokva” kod Gradiške = Development of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /
Mirb. / Franco) provenances within IUFRO program on sample plot “Crna
Lokva” near Gradiška. – Šumarstvo, LVI (3-4); 61-74. Summ.
UDK 630*165 + 174. 7 + 232. 1
2006. Milošević, Rajko: Struktura i proizvodnost veštački podignutih sastojina
mleča i javora u zaštitnom šumskom pojasu = Structure and productivity of
artificially established stands of Norway maple and maple in the protective
forest belts. – Šumarstvo, LVI (3-4); 75-90. Summ.
UDK 630*56 + 232. 4
2007. Baranac, Slobodan: Sušenje bukovih šuma = Dieback of beech forests. –
Šumarstvo, LVI (3-4); 91-100. Rés.
UDK 630*416
2008. Aleksić, Predrag: Savremeni instrumenti za merenje u šumarstvu = Modern
measuring instruments in forestry. – Šumarstvo, LVI (3-4); 101-108.
UDK 630*52:528
2004 (LVII)
2009. Kadović, Ratko; Knežević, Milan; Belanović, Snežana; Košanin, Olivera:
Analiza kvaliteta zemljišta u nekim tipovima šuma NP „Đerdap“ = Soil quality analysis in some forest types in NP „Đerdap“. – Šumarstvo, LVII (12); 1-9. Summ.
UDK 630*114. 5/. 6 + 188
2010. Krstić, Milun: Uticaj potencijala lokalne toplote na rasprostranjenje bukovih šuma u severoitočnoj Srbiji = Effect of the local potential on the range
of beech forests in northeastern Serbia. – Šumarstvo, LVII (1-2); 11-25.
Summ.
UDK 630*111. 24 + 82 +22
2011. Banković, Staniša; Medarević, Milan; Pantić, Damjan; Filipović, Milosav:
Zapreminske tablice za jelu na području Nacionalnog parka „Kopaonik“ =
Volume tables for fir in the region of the National park „Kopaonik“. – Šumarstvo, LVII (1-2); 27-34. Summ.
UDK 630*524. 315 + 174. 7 Abies
2012. Ranković, Nenad; Kečić, Ljiljana; Radosavljević, Aleksandar: Prilozi za
strategiju razvoja lovstva u Srbiji = Contributions to the strategy of hunting
development in Serbia, . – Šumarstvo, LVII (1-2); Summ.
UDK 630*156: 796. 051
2013. Popović, Zdravko; Todorović, Nebojša: Osnovna fizička svojstva bukovine
iz izdanačkih šuma G. J. Crni vrh - Kupinovo = Basic physical properties of
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
189
beechwood in coppice forest Crni vrh – Kupinovo. – Šumarstvo, LVII (12); 49-60. Summ.
UDK 630*812 + 222
Nestorović, Biserka; Todorović, Nebojša: Uticaj slaganja furnira na čvrstoću i modul elastičnosti pri savijanju lepljenog lameliranog hrastovog drveta
(Prilog 3) = Effect of veneer lay-up on the strength an modulus of elasticity
in the glue laminated oakwood bending (Contribution 3). – Šumarstvo,
LVII (1-2); 61-67. Summ.
UDK 674. 812
Ranković, Nenad; Danilović, Milorad: Proizvodnja i tražnja žira hrasta lužnjaka u ŠG „Sremska Mitrovica“ = Production and demand of pedunculate
oak acorns in MU „Sremska Mitrovica“. – Šumarstvo, LVII (1-2); 69-80.
Summ.
UDK 630*283: 582. 632
Lazarev, Vladimir; Golubović-Ćurguz, Vesna: Nalaz Rhizosphaera kalkhofii Bubak – izazivača osipanja četina na Picea omorika (Pančić) Purkyn =
The finding of Rhizosphaera kalkhofii Bubak – agent of needlecast disease
on Picea omorika (Pančić) Purkyn. – Šumarstvo, LVII (1-2); 81-86. Summ.
UDK 630*443: 582. 288
Matić, Vjačeslava: Fitofiksirajući protiverozioni materijal = Phytofixing
erosion control materials. – Šumarstvo, LVII (1-2); 87-94. Summ.
UDK 630*384: 627. 414
Aleksić, Predrag; Ivković, Adam: Stanje i predlog organizacije gazdovanja
šumama u Srbiji = The actual state and proposal of state forest management
organization in Serbia. – Šumarstvo, LVII (1-2); 95-103. Summ.
UDK 630*681 + 932
Milovanović, Dragica; Krstić, Milun; Babić, Violeta: Značaj proizvodnih i socijalnih funkcija bukovih šuma u Srbiji = Significance of beech forest production
and social functions in Serbia. – Šumarstvoi, LVII (1-2); 105-116. Summ.
UDK 630*906/907 + 22
Vukin, Marina: Rekonstrukcija i revitlizacija arboretuma Šumarskog fakulteta u Beogradu = Reconstruction and revitalisation of the Faculty of forestry Arboretum in Belgrade. – Šumarstvo, LVII (1-2); 117-128. Summ.
UDK 630*271
Jovanović, Branislav: O šumama Srbije početkom XIX. veka = About forests in Serbia at the beginning of XIX. century. – Šumarstvo, LVII (1-2);
129-148. Rés.
UDK 630*902
Krstić, Milun; Stojanović, Ljubivoje: Osnovni problemi melioracije degradiranih (izdanačkih) bukovih šuma = The main problems of reclamation of
degraded (coppice) beech forests. – Šumarstvo, LVII (3); 1-24. Summ.
UDK 630*237
Karaœić, Dragan; Milijašević, Tanja: Najčešće parazitske i saprofitske gljive u izdanačkim šumama bukve u Srbiji = The most frequent parasitic and
saprohytic fungi in coppice beech forests in Serbia. – Šumarstvo, LVII (3);
25-35. Summ.
UDK 630*443
190
Milorad Åijak, Anka Diniõ
2024. Medarević, Milan; Banković, Staniša; Pantić, Damjan; Petrović, Nenad: Izdanačke šume bukve – stanje, problemi gazdovanja i mogućnosti njihovog
rešenja = Coppice beech forests – state, management problems and the possibilities of their solution. – Šumarstvo LVII (3); 37-47. Summ.
UDK 630*222
2025. Aleksić, Predrag; Milić, Srboljub: Problemi gazdovanja izdanačkim bukovim šumama u Moravskom šumskom području i mogućnot njihovog rešavanja = Management problems of coppice beech forests in Moravsko forest
area and the possibility of their solution. – Šumarstvo, LVII (3); 49-61.
Summ.
UDK 630*62 + 222
2026. Isajev, Vasilije; Vukin, Marina; Ivetić, Vladan: Unošenje četinara u izdanačke bukove šume u Srbiji = Introduction of conifers in coppice beech forests
in Serbia. – Šumarstvo, LVII (3); 63-74. Summ.
UDK 630*232. 1 + 174. 7
2027. Šoškić, Borislav: Prilog istraživanju kvaliteta bukovog drveta iz izdanačkih
šuma = A contribution to the study of quality and conversion of beechwood
from coppice forests. – Šumarstvo, LVII (3); 75-86. Summ.
UDK 630*81/. 82
2028. Knežević, Milan; Košanin, Olivera: Zemljišta u zajednicama planinske bukve na krečnjacima planine Ozren = Soils in montane beech communities on
limestones on mountain Ozren. – Šumarstvo, LVII (3); 87-96. Summ.
UDK 630*114 + 188 + 176. 1 Fagus moesiaca
2029. Cvjetićanin, Rade; Nikolić, Marijana: Fitocenološka pripadnost bukovih šuma u istraživanim sastojinama na Ozrenu – Sokobanja = Phytocoenological
of beech forests in the series of sample plots on mountain Ozren near Sokobanja. – Šumarstvo, LVII (3); 97-104. Summ.
UDK 630*188
2030. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun; Radovanović, Tatjana: Predlog optimalnih uzgojnih zahvata u izdanačkim bukovim šumama na Ozrenu = Proposition of optimal silvicultural operations in coppice beech forests on Mt.
Ozren. – Šumarstvo, LVII (3); 105-137. Summ.
UDK 630*242
2031. Bajić, Vojislav; Danilović, Milorad: Mehanizovano privlačenje prorednog
materijala u izdanačkim sastojinama buke = Mechanized skidding of thinning material in beech coppice stands. – Šumarstvo, LVII (3); 139-147.
Summ.
UDK 630*37 + 242
2032. Vučićević, Slobodan: Melioracija bukovih šuma Srbije u funkciji unapređenja životne sredine = Reclamation of beech forests in Serbia in the function
of environment protection. – Šumarstvo, LVII (3); 149-157. Summ.
UDK 630*237
2033. Stamenković, Aleksandar: Istorijat organizovanja šumskog gazdinstva „Niš“ = History of the organizing of forest enterprise „Niš“. – Šumarstvo, LVII
(3); 159-163.
UDK 630*902
2034. Radovanović, Tanja: Šume Ozrena = Forests of Ozren Mt. – Šumarstvo,
LVII (3); 165-174.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
191
UDK 630*904
2035. Stamenković, Aleksandar; Stankovski, Saša; Radovanović, Tanja: Stanje
šumskog fonda na području gazdinstva „Niš“ = State of the growing stock
on the territory of the forest enterprise „Niš“. – Šumarstvo, LVII (3); 175182.
UDK 630*904
2036. Mašić, Borislav: Šume šumske uprave Sokobanja = Forests of the forest administration in Sokobanja. – Šumarstvo, LVII (3); 183-194.
UDK 630*68
2037. Vujović, Milutin: Pošumljavanje Beograda i okoline od 1930. do 1937. godine = Afforestation in Belgrade and surrounding from 1930. to 1937. years. – Šumarstvo, LVII (3); 195-197.
UDK 630*233
2038. Krstić, Milun; Stojanović, Ljubivoje; Aleksić, Predrag; Radovanović, Tanja: Predlog odgovarajućih uzgojnih zahvata u izdanačkim bukovim šumama na Jastrepcu = Proposal of the corresponding silvicultural operations in
coppice beech forests on Jastrebac. –Šumarstvo, LVII (4); 1-18. Summ.
UDK 630*24 + 222
2039. Glavendekić, Milka; Mihajlović, Ljubodrag: Fitofagni insekti u hrastovim
šumama Nacionalnog parka “Đerdap“ = Phytophagous insects in oak forests of the National park „Đerdap“. – Šumarstvo, LVII (4); 19-30. Summ.
UDK 630*453: 582. 632. 2
2040. Đeković, Vojislav: Uticaj geomorfoloških procesa na rečnu morfologiju =
Effect of geomorphological processes on river morphology. – Šumarstvo,
LVII (4); 31-40. Summ.
UDK 551. 4. 04
2041. Bercu, Rodica: Anatomy of Asplenium trichomanes L. = Anatomska građa
paprati Asplenium trichomanes L. – Šumarstvo, LVII (4); 41-48. Srpski.
UDK 582. 32 = 111
2042. Đeković, Vojislav: Kvalitet vode za piće i promet flaširanih voda na tržištu
Beograda = Drinking water quality and bottled water trade on Belgrade
market. – Šumarstvo, LVII (4); 49-55. Summ.
UDK 628. 1. 033: 663. 64
2043. Milovanović, Dragica; Milošević, Rajko; Babić, Violeta: Valorizacija prirodne estetske vrednosti kompleksa Goč-Gvozdac za odmor i rekraciju =
Evaluation of the natural esthetical value of the complex Goč-Gvozdac for
leisure and recreration. – Šumarstvo, LVII (4); 57-71. Summ.
UDK 630*907. 2 + 222
2044. Ćirković, Tatjana: Predlog uzgojnih zahvata u izdanačkim bukovim šumama na području Čemernika = Proposal of the optimal silvicultural operations in coppice beech forests in the region of Čemernik. – Šumarstvo, LVII
(4); 73-85. Summ.
UDK 630*24 + 222
2045. Letić, Ljubomir; Ristić, Ratko; Malušević, Ivan: Proračun merodavne količine vode za evakuacione objekte šumskih puteva = Calculation of maximal
dischargefor forest roads drainage structures. – Šumarstvo, LVII (4); 87-95.
Summ.
UDK 630*383 + 385
192
Milorad Åijak, Anka Diniõ
2046. Nonić, Dragan; Ranković, Nenad: Organizacija proizvodnje šumskog sadnog materijala i njeno finansiranje = Organisation and financing of forest
seedling production. - Šumarstvo, LVII (4); 97-108. Summ.
UDK 630*232. 3
2047. Vučićević, Slobodan: Prilog definisanju optimalne šumovitosti = A contribution to the definition of the optimal forest cover percentage. - Šumarstvo,
LVII (4); 109-115. Summ.
UDK 630*904
2048. Golubović, Mirjana; Simonović, Branislava: Biblioteka Šumarskog fakulteta 1954-2004. – Od zgarišta do savremene Biblioteke XXI. veka = Library
of the Faculty of Forestry 1954-2004. – From site of fire to modern Library
of XXI. century. – Šumarstvo, LVII (4); 121-124.
UDK 027. 7: 630*945. 3
2049. Jovanović, Branislav: Povodom 20-godišnjice smrti Nedeljka Košanina =
On the twentieth anniversary of death of Nedeljko Košanin. – Šumarstvo,
LVII (4); 125-126.
UDK 061. 75 Nedeljko Košanin
2050. Kovačević, Josip: Stopedesetogodišnjica rođenja Josifa Pančića = The one
hundred fiftieth anniversary of the Josif Pančić’s birth. – Šumarstvo, LVII
(4); 127-128.
UDK 3-057 Josif Pančić
2005 (LVIII)
2051. Vučković, Milivoj; Stajić, Branko; Radaković, Nenad: Značaj monitoringa
debljinskog prirasta sa aspekta bioindikacije vitalnosti stabala i sastojina =
The significance of diameter increment monitoring from the aspect of bioindication of tree and stand vitality. – Šumarstvo, LVIII (1-2); 1-10. Summ.
UDK 630*561. 2 + 181. 7
2052. Zlatanović, Milorad; Stefanović, Bogdan: Modeli izbora izvođača investicionih objekata šumskog inženjeringa = Models of selection of contractors
for capital investments in forest engineering. – Šumarstvo, LVIII (1-2); 1120. Summ.
UDK 630*38 + 686
2053. Schmithüsen, Franz: Odnos državne uprave šuma i privatnih šumovlasnika
u Srbiji = Relation of public forest administration and private forest owners
in Serbia. - Šumarstvo, LVIII (1-2); 33-48. Summ.
UDK 630*921
2054. Andrašev, Siniša; Rončević, Savo; Kovačević, Branislav: Proizvodnost zasada selekcionisanih klonova crnih topola = Productivity of plantations of
selected black poplar clones. – Šumarstvo, LVIII (1-2); 49-58. Summ.
UDK 630*232. 13: 582. 681. 11
2055. Gačić, Dragan; Popović, Zoran; Novaković, Nenad: Uporedna analiza naseljavanja jelenske divljači u ograđena uzgajališta = Comparative analysis of
red deer settling in hunting-rearing centers. – Šumarstvo, LVIII (1-2); 5968. Summ.
UDK 639. 104: 630*156. 2
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
193
2056. Popović, Zdravko; Todorović, Nebojša: Čvrstoća i tvrdoća bukovog drveta
iz izdanačkih šuma G. J. Crni Vrh – Kupinovo = Compressive strength and
hardness of beechwood in coppice stands of M. U. Crni Vrh – Kupinovo. –
Šumarstvo, LVIII (1-2); 69-79. Summ.
UDK 630*812. 7 + 222: 582. 632. 2
2057. Jović, Đorđe: Komplemenarnost i konfliktnost panevropskih kriterijuma i
normativa korišćenih u izradi planova gazdovanja šumama = Complementarity and conflictness of paneuropean criteria and norms used in forest management plans. – Šumarstvo, LVIII (1-2); 81-92. Summ.
UDK 630*624
2058. Đeković, Vojislav; Gajić, Grozdana; Ristić, Ratko:Analiza hidrološko-hidrauličkih činilaca morfološkog razvoja rečnog korita = Analysis of hydrological-hydraulic factors of river channel morphological development. – Šumarstvo, LVIII (1-2); 93-106. Summ.
UDK 630*386
2059. Pekeč, Saša; Popović, Zoran; Kovačević, Branislav; Drekić, Milan: Uticaj
nivoa proteina i gustine naseljenosti na proizvodnju fazančića = Influence
of protein mixture level and population density on the production of pheasant chickens. – Šumarstvo, LVIII (1-2); 107-110. Summ.
UDK 639. 1. 04
2060. Matić, Vjačeslava; Rakonjac, Ljubinko: Zaštita od erozije kosina terena u
naseljima sadnjom drveća i žbunja = Erosion control of the slopes in settlements by tree and shrub planting. – Šumarstvo, LVIII (1-2); 111-116.
Summ.
UDK 630*116. 5 + 233: 384. 2
2061. Stevanov, Mirjana: Uloga državnih šumarskih institucija u sektoru šumarstva = Role of the state forest institutions in the forest sector and its transformation. – Šumarstvo, LVIII (1-2); 117-128. Summ.
UDK 630*681
2062. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun; Belanović, Ivan: Proredne seče u šumama hrasta kitnjaka na području severoistočne Srbije = Thinnings in sessile oak forests in northeast Serbia. – Šumarstvo, LVIII (3); 1-24. Summ.
UDK 630*242
2063. Cvjetićanin, Rade; Košanin, Olivera; Nikolić, Marijana: Ekološke jedinice
šuma hrasta kitnjaka u istraživanim sastojinama severoistočne Srbije = Ecological units in the study sessile oak stands in northeastern Serbia. – Šumarstvo, LVIII (3); 25-36. Summ.
UDK 630*180 + 182. 3
2064. Isajev, Vasilije; Ivetić, Vladan; Vukin, Marina: Veštačko obnavljanje šuma
hrasta kitnjaka = Artificial regeneration of sessile oak forests. – Šumarstvo,
LVIII (3); 37-51. Summ.
UDK 630*232: 582. 632. 2
2065. Krstić, Milun; Stojanović, Ljubivoje; Petrović, Aleksandra: Predlog uzgojnih zahvata u mešovitim šumama hrasta kitnjaka i graba na području Majdanpeka = Proposal of silvicultural operations in mixed forests of sessile
oak and hornbeam in the region of Majdanpek. – Šumarstvo, LVIII (3); 5369. Summ.
UDK 630*24: 582. 632. 1/2
194
Milorad Åijak, Anka Diniõ
2066. Karaœić, Dragan; Milijašević, Tanja: Najčešće parazitske i saprofitske gljive na hrastu kitnjaku u Srbiji i njihova uloga u sušenju stabala = The most
frequent parasitic and saprophytic fungi on sessile oak in Serbia and their
part in tree dying. – Šumarstvo, LVIII (3); 71-84. Summ.
UDK 630*443. 3
2067. Šoškić, Borislav; Popović, Zdravko; Todorović, Nebojša: Svojstva i mogućnost upotrebe hrasta kitnjaka (Quercus sessliflora Salisb.) = Properties and
utilisation potentials of sessile oak (Quercus sessiliflora Salisb.) wood. –
Šumarstvo, LVIII (3); 85-96. Summ.
UDK 630*812 + 833
2068. Glavendekić, Milka: Uloga insekata defolijatora i patogena korena Phytophthora quercina H. S. Jung u sušenju hrastovih šuma = The role of defoliators an soil born pathogens Phytophthora quercina H. S. Jung in oak dieback. – Šumarstvo, LVIII (3); 97-106. Summ.
UDK 630*453 + 443. 2
2069. Stefanović, Bogdan: Obeležavanje asimetričnih serpentina na šumskim putevima po metodu unutaršnjeg kružnog luka = Asymmetric serpentine marking on forest roads by internal circular curve metod. – Šumarstvo, LVIII
(3); 107-116. Summ.
UDK 630*383
2070. Gajić, Grozdana: Inicijalni pokazatelji nastanka unutrašnjih erozionih procesa = Initial parameters of the genesis of internal erosion processes. – Šumarstvo, LVIII (3);117-129. Summ.
UDK 630*116. 2
2071. Ranković, Nenad; Keča, Ljiljana: Privredni aspekti šumarstva u Zakonima o
šumama u Srbiji posle II. svetskog rata = Forestry economic aspects on Forest laws in Serbia after II. World war. – Šumarstvo, LVIII (3); 131-153.
Summ.
UDK630*931
2072. Aleksić, Predrag: Stanje hrastovih šuma kojima gazduje J. P. „Srbijašume“
= State of oak forests managed by SE „Srbijašume“. – Šumarstvo, LVIII
(3); 155-170. Summ.
UDK 630*904
2073. Petrović, Aleksandra: Stanje šuma na području ŠG „Severni Kučaj“ Kučevo
= State of forests in the region FE „Severni Kučaj“. – Šumarstvo, LVIII (3);
171-181.
UDK 630*904
2074. Maksimović, Milanko: Stanje šuma na području Nacionalnog parka „Đerdap“ = State of forests in the region of NP „Đerdap“. - Šumarstvo, LVIII
(3); 183-191.
UDK 630*904
2075. Radonja, Pero; Koprivica, Miloš; Matović, Bratislav: Primena modifikovane Brinkove funkcije za modeliranje profila i zapremine debla = Modelling stem profile and volume by using the modified Brink’s function. - Šumarstvo, LVIII (4); 1-10. Summ.
UDK 630*524. 3
2076. Miletić, Zoran; Radulović, Zlatan: Biogenost organske prostirke različitih
šumskih kultura na deposolima REIK „Kolubara“ = Biogeny of the organic
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
2077.
2078.
2079.
2080.
2081.
2082.
2083.
2084.
2085.
195
litter of different forest plantations on deposols of REIK „Kolubara“. – Šumarstvo, LVIII (4); 11-20. Summ.
UDK 630*238 + 114. 449. 8
Nikolić, Jugoslav; Nikić, Zoran: Prilog analizi faktora erozije na primeru
gornjeg sliva Zapadne Morave = Contribution to the analysis of the erosion
factors on the case sample of the Zapadna Morava river upper basin. – Šumarstvo, LVIII (4); 21-33. Summ.
UDK 630*116. 2
Pilipović, Andrej; Nikolić, Nataša; Orlović, Saša; Petrović, Novica; Krstić,
Borivoj: Ispitivanje sposobnosti fitoremedijacije nitrata različitih genotipova roda Populus = Study of nitrate phytoremediation capacity of different
genotypes of the genus Populus. – Šumarstvo, LVIII (4); 35-44. Summ.
UDK 630*165. 5: 582. 623
Gajić, Grozdana: Uticaj korenovog sistema na nastanak unutrašnjih erozionih procesa = Effect of root system on the occurrence of internal erosion
processes. – Šumarstvo, LVIII (4); 45-58. Summ.
UDK 630*116. 3
Stanković, Dragica; Krstić, Borivoj; Igić, Ružica: Koncentracija nikla u nekim komponentama ekosistema Nacionalnog parka „Fruška Gora“ = Nickel
concentration in some components of the ecosystem of the National park
„Fruška Gora“. – Šumarstvo, LVIII (4); 59-70. Summ.
UDK 630*160. 2 + 175 + 907. 11
Tabaković-Tošić, Mara: Mogućnost sinergetskog delovanja bioloških i hemijskih insekticida u borbi sa prenamnoženjem gubara = Possibility of
synergetic effect of biological and chemical insecticides in the control of
gypsy moth outbreak. – Šumarstvo, LVIII (4); 71-80. Summ.
UDK 630*453 + 414:595. 783
Tomićević, Jelena; Milovanović, Marina; Konold, Werner: Uloga participacije lokalne zajednice u održivom korišćenju prirodnih resursa Nacionalnog
parka Tara = The role of local community participation in sustainable utilization of natural resources of Tara National park. – Šumarstvo, LVIII (4);
81-92. Summ.
UDK 630*907. 11: 352. 075. 1
Rakonjac, Ljubinko; Ratknić, Mihailo; Matović, Milić; Lavadinović, Vera:
Fitocenološke karakteristike planinske šume bukve na Pešterskoj visoravni
= Phytocoenological characteristics of the montane forest of beech on Pešterska visoravan. - Šumarstvo, LVIII (4); 93-109. Summ.
UDK 630*182: 582. 632. 2 (497. 11)
Jović, Đorđe: Standardizacija i sertifikacija – dosadašnja iskustva u svetu i
kod nas = Standardization and certification - previuos experiences in the
world and in our country. – Šumarstvo, LVIII (4); 111-120. Summ.
UDK 615. 07: 630*
Vukin, Marina: Seminar „Gazdovanje šumama hrasta kitnjaka“ – Donji Milanovac, 13-14. oktobar 2005. – Seminar „Management in sessile forests. –
Šumarstvo, LVIII (4); 121-126.
UDK 630*62
196
Milorad Åijak, Anka Diniõ
2006 (LIX)
2086. Banković, Staniša; Medarević, Milan; Pantić, Damjan: Oblik stabala hrasta
kitnjaka u izdanačkim šumama Fruške Gore = Form of sessile oak stems in
coppice forests of Fruška Gora. - Šumarstvo, LIX (1-2); 1-10. Summ.
UDK 630*52 + 222
2087. Vučković, Milivoj; Stajić, Branko; Radaković, Nenad: Modelovanje optimalne izgrađenosti sastojine hrasta kitnjaka u N. P. “Đerdap“ = Modelling
of the optimal structure of sessile oak stand in N. P. “Đerdap“. – Šumarstvo,
LIX(1-2); 11-20. Summ.
UDK 630*56
2088. Gačić, Dragan; Krstić, Milun; Laketić, Mlađen: Uticaj krupne divljači na šume hrasta kitnjaka u Nacionalnom parku „Đerdap“ = Effect of big game on
sessile oak forests in the National park „Đerdap“. – Šumarstvo, LIX (1-2);
21-33. Summ.
UDK 639. 1. 021: 630*22
2089. Košanin, Olivera; Knežević, Milan: Cvjetićanin, Rade: Osnovne pedološke
karakteristike nekih kitnjakovih zajednica severoistočne Srbije = The main
soil characteristics of some sessile oak communities in northeast Serbia. Šumarstvo, LIX (1-2); 35-47. Summ.
UDK 630*114 + 188:582. 632. 2
2090. Popović, Zdravko: Uticaj vlažnosti i temperature na savojni modul elastičnosti bukovog drveta = The effect of moisture content and temperature on
the modulus of elasticity of beechwood. – Šumarstvo, LIX (1-2); 49-65.
Summ.
UDK 630*812. 701
2091. Stepanović, Nada: Biodiverzitet šuma i njihovo plansko očuvanje u Nacionalom parku Đerdap = Biodiversity of forest communities and their planned
conservation in the National park Đerdap. Šumarstvo, LIX(1-2); 67-80.
Summ.
UDK 574. 4
2092. Drekić, Milan; Avramović, Gojko; Poljaković-Pajnik, Leopold; Orlović, Saša; Vasić, Verica: Proučavanje stepena preferencije Paranthrene tabaniformis Rott. prema nekim klonovima topola = The study of the degree of Paranthrene tabaniformis Rott. preference to some poplar clones. – Šumarstvo, LIX (1-2); 81-87. Summ.
UDK 630*453: 582. 623 Populus
2093. Stanković, Dragica; Unkašević, Miroslava; Babić, Violeta: Rezultati istraživanja klimatskih činilaca i vazdušnih polutanata na Iriškom Vencu – NP
Fruška Gora = Results of the study of climatic factors and air pollutants on
Iriški Venac – NP Fruška Gora. – Šumarstvo, LIX (1-2); 89-102. Summ.
UDK 504. 2
2094. Lazarev, Vladimir; Karaœić, Dragan: Mogućnost prognoze epifitocija značajnih izazivača bolesti šumskog drveća = Possibility of prognosis of epiphytotics of significant agents of forest tree diseases. – Šumarstvo, LIX (12); 103-130. Summ.
UDK 630*443
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
197
2095. Glavendekić, Milka; Mihajlović, Ljubodrag: Štetni insekti i grinje u rasadnicima šumskog i ukrasnog sadnog materijala = Insect pests and mites of forest and ornamental nursery stock. – Šumarstvo, LIX (1-2); 131-147.
Summ.
UDK 630*453
2097. Šijačić-Nikolić, Mirjana; Vilotić, Dragica; Radošević, Gordana: Uticaj kontrolisano razlagajućeg đubriva na morfo-anatomske karakteristike jednogodišnjih sadnica bukve = Effect of patterned release fertilizers on morphoanatomical characteristics of one-year old beech seedlings. – Šumarstvo,
LIX (1-2); 149-156. Summ.
UDK 630*237 + 232. 3
2097. Joksimović, Vesna: Geološka podloga hrastovih šuma (kitnjak, cer, sladun)
centralne i zapadne Srbije = Parent rock of oak forests (sessile oak, Turkey
oak and Hungarian oak) in central and west Serbia. – Šumarstvo, LIX (1-2);
157-169. Summ.
UDK 630*114. 3 /4
2098. Đeković, Vojislav; Gajić, Grozdana: Morfološke promene slivova i rečnih
tokova kao posledica površinskih eksploatacija = Morphological modifications of catchments and watercourses as the consequence of surface exploitations. – Šumarstvo, LIX (1-2); 171-180. Summ.
UDK 627. 152
2099. Tomićević, Jelena; Milovanović, Marina: Status zaštićenih područja i ciljevi
upravljanja = Status of protected areas and management objectives. – Šumarstvo, LIX (1-2); 181-188. Summ.
UDK 502. 35
2100. Stevanov, Mirjana: Obrazovanje – jedan od instrumenata u šumarskoj politici – Primeriz SR Nemačke = Education – one of instruments in forestry
politics – example from FR Germany. – Šumarstvo, LIX (1-2); 189-197.
UDK 630*945. 3
2101. Medarević, Milan; Banković, Staniša; Pantić, Damjan: Šume kitnjaka u Srbiji = Sessile oak forests in Serbia. – Šumarstvo, LIX (3); 1-11. Summ.
UDK 630*643
2102. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun; Bjelanović, Ivan: Stanje i uzgojni ciljevi u izdanačkim šumama sladuna i cera i veštački podignutim sastojinama na području Trstenika = The state and sivicultural aims in coppice forests of Hungarian nd Turkey oak and in artificially established stands in the
region of Trstenik. – Šumarstvo, LIX (3); 13-27. Summ.
UDK 630*22: 582. 632. 2 Quercus
2103. Isajev, Vasilije; Vukin, Marina; Ivetić, Vladan: Unošenje drugih vrsta drveća u hrastove šume sa posebnom namenom u Srbiji = Introduction of other
tree species in special purpose oak forests in Serbia. – Šumarstvo, LIX (3);
29-45. Summ.
UDK 630*232. 1
2104. Karaœić, Dragan: Uticaj parazitskih gljiva na zdravstveno stanje stabala
kitnjaka, sladuna i cera u prirodnim šumama i urbanim sredinama = Effect
of parasitic fungi on the health state of sessile oak, Hungarian oak and Turkey oak i natural forests and in urban environments. - Šumarstvo, LIX (3);
47-59. Summ.
198
Milorad Åijak, Anka Diniõ
UDK 630*443. 3
2105. Stojanović, Ljubivoje; Krstić, Milun; Bjelanović, Ivan: Predlog uzgojnih
zahvata u šumama sladuna i cera sa posebnom namenom na području Vrnjačke Banje = Proposed silvicultural operations in the special purpose forersts of Hungarian oak and Turkey oak in the region of Vrnjačka Banja. –
Šumarstvo, LIX (3); 61-75. Summ.
UDK 630*24
2106. Mihajlović, Ljubodrag; Glavendekić, Milka: Najvažniji entomološki problemi u prigradskim hrastovim šumama Srbije = The most important entomological problems in suburban oak forests i Serbia. – Šumarstvo, LIX (3);
77-97. Summ.
UDK 630*453 + 270
2107. Govedar, Zoran: Uticaj sklopa i režima svjetlosti na prirodno obnavljanje
hrasta kitnjaka na području Čelinca = Effect of canopy and light regime on
natural regeneration in sessile oak stands in the region of Čelinac. – Šumarstvo, LIX (3); 99-108. Summ.
UDK 630. 242 + 231
2108. Šoškić, Borislav: Svojstva i upotreba hrastovog drveta u Srbiji = Properties
and utilisation of oakwood in Serbia. – Šumarstvo, LIX (3); 109-123.
Summ.
UDK 630*812 + 83
2109. Krstić, Milun; Stojanović, Ljubivoje; Vorkapić, Darinka: Konverzija izdanačkih šuma kitnjaka, sladuna i cera na području „Stolovi-Ribnica“ = Conversion of coppice forests of sessile oak, Hungarian oak and Austrian oak in
the region of „Stolovi-Ribnica“. – Šumarstvo, LIX (3); 125-139. Summ.
UDK 630*222 + 226
2110. Isajev, Vasilije; Ivetić, Vladan; Vukin, Marina: Namenska proizvodnja sadnog materijala za pošumljavanja u zaštitnim šumama kitnjaka, sladuna i
cera = Targeted production planting material for afforestation in protection
forests of sessile oak, Hungarian oak and Turkey oak. – Šumarstvo, LIX
(3); 141-148. Summ.
UDK 630*232
2111. Stajić, Snežana; Rakonjac, Ljubinko: Unošenje četinara na staništu sladuna
i cera na području Bogovađe = Introduction of conifers on the site of Hungarian oak and Turkey oak in the area of Bogovađa. – Šumarstvo, LIX (3);
149-163. Summ.
UDK 630*232. 1
2112. Ostojić, Dragana, Petraš, Dragana: Stanje, koncept i perspektive zaštite prirodnog dobra „Lojanik“ kod Mataruške banje = State, concept and protection prospects of the protected area „Lojanik“ near Mataruška banja. –Šumarstvo, LIX (3);165-176. Summ.
UDK 630*907
2113. Aleksić, Predrag; Vučićević, Slobodan: Šumovitost Srbije = Forest cover
percentage in Serbia. – Šumarstvo, LIX (3); 177-184. Summ.
UDK 630*904 (497. 11)
2114. Živadinović, Vladan; Isajev, Dušan: Problemi gazdovanja šumama na području Beograda = Problems of forest management in the area of Belgrade.
– Šumarstvo, LIX (3); 185-195. Summ.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
199
UDK 630*61
2115. Stojanović, Ivan: Stanje šuma na području Š. G. „Rasina“ Kruševac = State
of forests in the area of F. E. „Rasina“ Kruševac. – Šumarstvo, LIX (3); 197212.
UDK 630*904
2116. Vorkapić, Darinka: Stanje šuma na području ŠG „Stolovi“ Kraljevo = State
of forests in the area of FE „Stolovi“ Kraljevo. – Šumarstvo, LIX (3); 213221. Summ.
UDK 630*904
2117. Nikolić, Sreten; Stojanović, Ljubivoje: Gazdovanje šumama kao faktor njihove stabilnosti = Management of forests as the factor of their stability. –
Šumarstvo, LIX (3); 223-229 Summ.
UDK 630*61/. 62
2118. Kadović, Ratko; Belanović, Snežana; Knežević, Milan: Kvalitet zemljišta u
slivu i mogući uticaj na vode akumulacije „Selova“ = Soil quality in the watershed and the possible effect on the water in the storage „Selova“. – Šumarstvo, LIX (4); 1-9. Summ.
UDK 630*114
2119. Bucalo, Vojin; Brujić, Jugoslav; Travar; Jovan; Milanović, Đorđije: Sistematski pregled vaskularne flore Nacionalnog parka „Kozara“ = Systematic
survey of vascular flora of the National park „Kozara“. – Šumarstvo, LIX
(4); 11-24. Summ.
UDK 630*174: 581. 9 (497. 6-751. 2 Kozara)
2120. Gačić, Dragan; Krstić, Milun; Mijatović, Jordan: Oštećivanje sastojina od
naseljene divljači u ograđenom uzgajalištu „Lomnička reka“ = Stand damage by release stock in the fenced hunting-rearing centre „Lomnička reka –
Šumarstvo, LIX (4); 25-35. Summ.
UDK 630*156 + 451. 2/. 4
2121. Banković, Staniša; Medarević, Milan; Pantić, Damjan: Regresioni modeli
procenta zapreminskog prirasta za sastojine krupnolisne, sitnolisne i srebrnaste lipe na Fruškoj Gori = Regression models for the determination of the
volume increment percentage in the stands of different limes in the National
park „Fruška Gora“. - Šumarstvo, LIX (4); 37-46. Summ.
UDK 630*562: 582. 685. 4 (497. 1-751. 2 Fruška Gora)
2122. Košanin, Olivera; Knežević, Milan: Edafski uslovi nekih hrastovih zajednica na silikatnim supstratima Srbije = Edaphic conditions in some oak communities on siliceous substrates in Serbia. – Šumarstvo, LIX (4); 47-57.
Summ.
UDK 630*114 + 188: 582. 632. 2 (497. 11)
2123. Nikić, Zoran; Nadeždić, Milica; Ristić, Ratko: Geosredina i sadržaj nekih
elemenata u vodi kod pregradnog mesta hidroakumulacije „Grlište“ u periodu 1991-2004. godine = Geology and some elements in the water of the
„Grlište“ reservoir from 1991. to 2004. – Šumarstvo, LIX (4); 59-67.
Summ.
UDK 556. 3/. 5: 630*116. 3
2124. Marković, Miroslav: Gljive prouzrokovači oboljenja na kori vrbe = Fungi
agents of diseases on willow bark. – Šumarstvo, LIX (4); 69-79. Summ.
UDK 630*443: 582. 623
200
Milorad Åijak, Anka Diniõ
2125. Milošević, Rajko: Tipovi acidofilnih bukovih šuma na Velikom Jastrepcu =
Types of acidophilic forests on Veliki Jastrebac. – Šumarstvo, LIX (4); 8185. Summ.
UDK 630*188: 582. 632. 2 (497. 11)(23-02 Veliki Jastrebac)
2126. Tomićević, Jelena; Milovanović, Marina; Stanković, Dragica: Pojam i tipovi participacije u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima = The term and
different types of participation in protected areas management. – Šumarstvo, LIX (4); 87-94. Summ.
UDK 630*907: 502. 1 (1-75)
2127. Grujičić, Ivana: Zakonodavni i institucionalni okviri šumarstva i zaštite prirode za primenu Natura 2000 u Srbiji = Legislational and institutional frameworks of forestry and nature conservation for applying of Natura 2000
in Serbia. – Šumarstvo, LIX (4); 95-108. Summ.
UDK 630*93: 502. 1 (497. 11)
2128. Sekulić, Dubravka: Gazdovanje šumama hrastova (kitnjak, sladun i cer) sa
posebnom namenom = Management in oak forests (oaks) with special purpose. – Šumarstvo, LIX (4); 109-113.
UDK 630*61
2007 (LX)
2129. Koprivica, Miloš; Matović, Bratislav: Varijabilitet i preciznost procene taksacionih elemenata stabla po debljinskim razredima u visokim sastojinama
bukve = Variation and precision of assessment of tree taxation elements per
diameter classes in beech high forests. – Šumarstvo, LX (1-2); 1-11. Summ.
UDK 630*56 + 221: 582. 632. 2
2130. Stojanović, Ljubivoje; Ostojić, Dragana; Vukin. Marina: Stanje i perspektive zaštite strogog prirodnog rezervata „Mustafa“ = Protection status and
prospects of the strict nature reserve „Mustafa“. – Šumarstvo, LX (1-2); 1324. Summ.
UDK 502. 1 (497. 11-751)
2131. Košanin, Olivera; Knežević, Milan: Šumska zemljišta u G. J. “Čezava“, N.
P. “Đerdap“ = Forest soils in M. U. “Čezava“, N. P. “Đerdap“. – Šumarstvo,
LX (1-2); 25-38. Summ.
UDK 630*114 (497. 11/751). Summ.
2132. Nikolić, Jugoslav; Nikić, Zoran; Ducić, Vladan: Uticaj geološke podloge na
oticaj = The influence of geological terrain on runoff. – Šumarstvo, LX (12); 39-48. Summ.
UDK 556. 5: 385
2133. Radonja, Pero; Matović, Bratislav; Koprivica, Miloš: Osobine i primena savremenih funkcija za modeliranje oblika vretena stabla = Characteristics an
application of modern functions for modelling the stem functions. – Šumarstvo, LX (1-2); 49-58. Summ.
UDK 630*52
2134. Bjelanović, Ivan: Kvalitet stabala i sastojine u izdanačkoj šumi bukve i veštački podignutim sastojinama četinara na području Bukova = Tree and stand
quality in a beech coppice forest and artificially established coniferous stands in the area of Bukovi. – Šumarstvo, LX (1-2); 59-66. Summ.
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
201
UDK 630*222: 582. 632. 2
2135. Roganović, Dragan: Insekti šišarki čempresa (Cupressus sempervirens L.)
u Crnoj Gori = Insects of cypress cones (Cupressus sempervirens L.) in
Montenegro. – Šumarstvo, LX (1-2); 67-79. Summ.
UDK 630*453:582. 632. 2
2136. Stefanović, Bogdan: Model putne infrastrukture Deliblatske peščare sa
aspekta zaštite šuma od požara = Model of infrastructure of the Deliblato
sands from the aspect of forest protection against fire. – Šumarstvo, LX (12); 81-91. Summ.
UDK 625. 711. 8: 630*432
2137. Ranković, Nenad; Keča, Ljiljana: Struktura i valorizacija socijalnih funkcija
šuma = Structure and valorization of social functions of the forests. – Šumarstvo, LX (1-2); 93-106. Summ.
UDK 630*907
2138. Obradović, Miodrag; Stanković, Dragica; Obradović, Snežana: Sklad ekologije i održivog razvoja = Cohabitation of ecology and sustainable development. – Šumarstvo, LX (1-2); 107-115. Summ.
UDK 502. 1/. 2
2139. Ostojić, Dragana; Vukin, Marina: Zaštićena prirodna dobra Srbije = Protected areas Serbia. – Šumarstvo, LX (1-2); 117-142. Summ.
UDK 502. 1/. 7 (497-11-7)
2140. Šoškić, Borislav: Gustina i mehanička svojstva drveta duglazije, borovca i
crnog bora = Density and mechanical properties of wood of Douglas fir,
Weymouth pine and Austrian pine. - Šumarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*812: 582. 475
2141. Drekić, Milan; Mihajlović, Ljubodrag: Prilog proučavanju hrastovog žiška
Curculio glandium Marsh. (Coleoptera, Curculionidae) = Contribution to
the knowledge of oak bark-beetle Curculio glandium Marsh (Coleoptera,
Curculionidae). Šumarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*453: 595. 76: 582. 632. 2
2142. Aleksić, Predrag; Stingić, Mirjana; Milić, Srboljub: Stanje šuma šumskih
područja = State of forests within forest regions. - Šumarstvo, LX (3-4);
Summ.
UDK 630*904/905 (497. 11)
2143. Roganović, Dragan: Insekti stabla i grana čempresa (Cupressus sempervirens L.) u Crnoj Gori = Insects on stem and branches of the Mediterranean
cypress (Cupressus sempervirens L.) in Montenegro. - Šumarstvo, LX (34); Summ.
UDK 630*453: 582. 477 (497. 16)
2144. Danilović, Milorad; Đorđević, Zoran: Izrada sortimenata u sastojinama bagrema na području Srema = Assortments primary conversion in black locust
stands in the region of Srem. - Šumarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*325: 582. 736 (497. 113)
2145. Simić, Radovan: Mogućnost optimalizacije otvorenosti šuma u g. j. „Meždra“ u šumsko-privrednom području „Kalinovačko“ = Possibility of the forests accessibility in m. u. „Meždra“ in the forest-economic region „Kalinovačko“. - Šumarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*383: 686. 3 (497.)
202
Milorad Åijak, Anka Diniõ
2146. Keča, Ljiljana; Ranković, Nenad: Ekološki aspekti u zakonima o šumama
posle II. svetskog rata = Ecological aspects in forest laws after the II. World
War. - Šumarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*93: 502/504 (497. 11) “1945”
2147. Tomović, Zoran; Janjatović, Gojko; Seratlić, Branislav: Proizvodno-ekonomski potencijal topola i vrba u šumskom fondu javnog preduzeća „Vojvodinašume“ = Production-economical potential of poplars and willows in the
growing stock of the public enterprise „Vojvodinašume“. - Šumarstvo, LX
(3-4); Summ.
UDK 630*652/653: 582. 681. 81 (497. 113)
2148. Milijić, Vojislav: Strukturne i socijalne karakteristike Udruženja vlasnika
šuma = Structural and social characteristics of the Union of forest owners. Šumarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*682: 061. 238 (497. 11)
2149. Stojanović Ljubivoje; Vukin, Marina; Bjelanović, Ivan: Uzgojni ciljevi i
mere u izdanačkim šumama sladuna i cera na području Vrašćevnice – Rudnik = Silvicultural aims and measures in Hungarian and Austrian coppice
forests in the region Vraćevšnica – Rudnik. – Šumarstvo, LX (3-4). Summ.
UDK 630*24
IN MEMORIAM
Aleksić, Velibor-Biba (1927-!979), 1979/6
Aleksić, Velimir (1921-1979), 1979/6
Anastasov, Gligorije (1938-1974), 1975/4
Anić, Milan (1906-1968), 1968/7-8
Avdalović, Vera (1930-1994), 1994/1-2
Bala, Jovan (1896-1964), 1964/8-10
Banović, Milenko (1929-1967), 1967/5-6
Bikicki, Miloje (1917-1992), 1992/3-4
Blagojević, Dušan (1912-1988), 1989/1
Božičković, Mile (?), 1991/5
Branković, Desimir (1904-1953), 1953/4
Braun-Blanquet, Josias (1884-1980), 1981/5-6
Bura Dimitrije (1913-1987), 1987/3-4
Busarčević, Stanimir (1926-1976), 1982/2-3
Ciglar, Milan (1923-1977), 1977/3-4
Ćirić, Miroslav (1911-1971), 1971/1-2
Ćulafić, Zoran (1960-2005), 2005/1-2
Damjanović, Sveta (1927-1976), 1977/5
Davidović, Borislav (1929-1981), 1981/4
Dikić, Slavko (1941-1998), 1998/2
Dimitrijević, Časlav (1909-1972), 1972/11-12
Dimitrijević, Žarko (1908-1995), 1995/5-6
Drača, Sredoje (1915-1997), 1997/4-5
Drakulić, Jovan (1913-1986), 1990/1
Drakulić, Milan-Fole (1929-2000), 2000/1
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
Drašković, Dragoljub (1912-1996), 1996/3
Dukić, Gojko (1928-1997), 1997/2
Đendić, Jovan (1920-1987), 1988/5-6
Đorđević, Kosta (1848-1900), 1978/2-3
Đukić, Miloš – Skaut (1925-2003), /2003/3-4
Đurčanski, Jova (1927-2001), 2001/3-4
Đurđić-Žarković, Zlata (1914-1992), 1992/5-6
Đurić, Svetozar (1931-1998), 1998/3-4
Đurović, Milorad (1930-1984), 1984/5-6
Emrović, Borivoje (?-1971), 1971/3-4
Filipović-Stefanović, Natalija (1928-1978), 1978/1
Gajić, Milovan (1926-1993), 1993/6
Gajić, Miodrag (1926-1987), 1988/1
Gavanski-Brankovan, Ivanka (1911-1983), 1983/3-4
Glišić, Miodrag (1921-1981), 1981/2-3
Gradojević, Mihajlo (1885-1956), 1957/1-2
Grujić, Dragoslav (1929-1990), 1991/2
Grujić, Živko (1911-1968), 1969/1-2
Grujić, Ivan(1925-2003), 2004/3
Guinier, Philibert (1876-1962), 1962/11-12
Hafić, Veronika (1930-1979), 1979/4-5
Helc, Ranko (1929-1987), 1988/2-3
Horvat, Ivo (1897-1963), 1963/3-5
Ilić, Dragutin (1912-1977), 1977/1
Ivačković, Tihomir (1908-1983), 1983/5-6
Ivković, Miloljub (1921-2004), 2005/1-2
Jakić, Radomir (1908-1984), 1985/1
Jakimov, Venko (1931-1965), 1965/11-12
Janev, Nikola (1926-1985), 1985/4-6
Janković, Budimir (1908-1988), 1988/1
Jevtić, Miloš (1925-2004), 2004/1-2
Jovančević, Milorad (1921-1988), 1989/2
Jovanović, Milan (1872-1931), 1980/4-5
Jovanović, Milan (1908-1995), 1996/1-2
Jovanović, Slavko (1909-1978), 1978/4
Jovanović, Stevan (1923-1979), 1979/6
Jović, Dušan (1937-2003), 2003/3-4
Jović, Nikola (1929-2002), 2002/4-6
Jovičić, Đorđe (1926-1995), 1995/5-6
Kalinić, Živko (1914-1985), 1985/2-3
Karakušević, Blagoje (1909-1978), 1978/4
Katana, Muharem (1907-1976), 1976/4-5
Kitić, Ljubomir (1925-1978), 1978/4
Knežević, Milutin (1905-1977), 1977/5
Kojadinović, Ljubiša (1915-1951), 1951/5
Kolarović, Stevan (1889-1987), 1987/2
Kontić, Veljko (1924-1999), 1999/5-6
Kosonogov, Pavle (1904-1980), 1980/1-2
203
204
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Kosovac, Milan (?), 1990/4
Kostić, Milorad (1900-1983), 1983/5-6
Kostić, Miloš (1910-1996), 1996/6
Krstić, Mihailo (1913-1972), 1972/9-10
Krstić, Orestije (1894-1966), 1966/9-10
Krstić, Stanojlo (1929-1968), 1969/1-2
Kuder, Milan (1915-1986), 1986/3-4
Kuloglija, Šefik (1932-1971), 1971/9-10
Kutlešić, Miodrag (1907-1984), 1984/3-4
Ljujić, Miodrag (1910-1968), 1968/3-4
Luteršek, Dragutin (1920-1995), 1995/5-6
Maksimović, Miloš (1914-1990), 1991/3-4
Maksimović-Nedeljković, Ljubinka-Dina (?-1992), 1992/3-4
Mamontov, Boris (1911-1991), 1991/6
Mamontov, Darinka (1914-1986), 1986/3-4
Marić, Branislav (1906-1977), 1977/5
Marinković Stevan (?), /1986/5-6
Marković, Ljubomir (1914-1975), 1975/6
Marković, Milan (1887-1951), 1951/5
Marković, Trifun (1904-1985), 1985/2-3
Maširević, Lazar (1908-1998), 1998/2
Matijašević, Brnko (1894-1983), 1983/2
Matović, Hranisav (?-1981), 1981/5-6
Mihajlović, Novak-Laka (1914-1992), 1992/2
Mihaljinac, Aleksandar (1937-1992), 1992/3-4
Mihić, Radmilo (1926-1977), 1977/2
Mijušković, Petar (1894-1970), 1970/5-6
Miladinović, Ljubodrag (1925-1999), 1999/5-6
Miletić, Žarko (1892-1968), 1969/3-4
Milić, Nikola (1919-1985), 1985/5-6
Milićević, Danilo-Dača (1936-2006), 2006/4
Milićević, Slavoljub (1923-1997), 1998/5-6
Milosavljević, Ljubiša (1909-1971), 1971/7-8
Milović, Milorad (1929-1969), 1969/11-12
Miranović, Svetozar (1936-1996), 1996/4-5
Miretikov, Sava (1886-1973), 1973/10-12
Motornov, Rastislav (1913-1952), 1952/1
Neatnica, Iso (1911-1983), 1984/3-4
Nedeljković, Petar (1901-1962), 1962/9-10
Nemec, Dragutin (1895-1960), 1960/3-4
Nešić, Bogdan (1913-1981), 1981/2-3
Nikodijević, Miodrag (1914-1992), 1992/2
Nikolić, Danilo - Dača(1926-2000), 2000/6
Nikolić, Đorđe (1930-1984), 1985/4-6
Nikolić, Mile (1947-1988), 1988/2-3
Nikolić, Momir (1929-2004), 2004/4
Nikolić, Nikola – Nikče (1908-2000), 2000/4-5
Nikolić, Nikola (1914-1971), 1971/1-2
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
Nikolić, Nikola (1915-1974), 1974/5-6
Nikolić, Sreten (1928-1998), 1998/3-4
Novčić, Slavko (1911-1989), 1989/6
Novović, Aleksandar (1960-1999), 1999/5-6
Obradović, Antonije-Toni (1921-1979), 1979/4-5
Obradović, Obrad (1926-2001), 2001/5-6
Oklobœija, Čedomir (1907-1968), 1968/9-10
Ošmjanski Sergije (1902-1975), 1975/4
Ostojić, Konstantin (1906-1974), 1974/7-9
Pantić, Slobodan (1914-1988), 1988/2-3
Pavić, Jovan (1919-1981), 1981/4
Pavić, Ljubomir (1922-1995), 1996/4-5
Pavlović, Božidar (1923-1991), 1991/3-4
Pavlović, Branislav (1910-1997), 1997/4-5
Pavlović, Branislav (1924-1983), 1983/5-6
Pavlović, Milutin-Mile (1924-1990), 1990/4
Pecelj, Ljubomir (1928-1978), 1979/4-5
Pecović, Miroslav (1932-1977), 1977/1
Pejoski, Branislav (1914-1972), 1972/11-12
Peno, Dušan (1919-1965), 1965/11-12
Petrović, Dragoljub (1893-1981), 1981/5-6
Petrović, Jovan (1907-1987), 1989/5
Petrović, Ljubomir (1920-2000), 2000/2-3
Petrović, Miroslav (?), 1991/5
Pinter, Mihalj (1930-1977), 1977/6
Plavšić, Milenko (1910-1994), 1994/1-2
Plavšić, Stevan (1909-1994), 1994/3-4
Popović, Božidar (1928-1992), 1992/3-4
Popović, Milorad (1907-1966), 1966/9-10
Popović, Tomka (1928-1966), 1966/9-10
Popović, Vladislav (1904-1974), 1974/7-9
Potić, Milan (1920-1985), 1986/5-6
Pribić, Lazar (1913-1987), 1987/3-4
Prokopljević, Nenad (1900-1983), 1984/1-2
Prošić, Branislav (?-1987), 1987/1
Putnik, Borislav (1927-1971), 1971/3-4
Radin, Nikola (1918-1997), 1997/4-5
Radisavljević, Slobodan (1950-1974), 1974/10-12
Radonić, Momčilo (1906-1981), 1981/1
Radošević, Pavle – Paja (1924-2004), 2000/1
Radulović, Damjan (1926-1980), 1980/6
Ranković, Spasoje (1920-1998), 1998/3-4
Raonić, Ljiljana (1937- 1974), 1974/1
Rendulić, Ranko (1924-2004), 2004/1-2
Rilke, Ljudevit (1911-1983), 1983/5-6
Ristić, Ranko (1926-1999), 1999/1-2
Ristić, Ružica (?), 1995/1-2
Ristović, Desimir (1929-1995), 1996/1-2
205
206
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Rosić, Sreten (1895-1968), 1968/3-4
Rudski, Igor (1898-1944), 1973/5-6
Savić, Đorđe (1898-1972), 1972/9-10
Savić, Jovan (1893-1961), 1961/11-12
Sekulić, Zlatibor (1912-1993), 1993/1-2
Selaković, Radoslav (1905-1983), 1983/2
Semenov, Aleksandar (1926-1976), 1982/2-3
Simeunović, Dušan (1910-1991), 1991/1
Simić, Nenad (1920-1995), 1995/1-2
Skapula, Leo (?-1974), 1976/1
Smiljanić, Konstantin (1894-1989), 1990/1
Soljanik, Ivan (1896-1973), 1973/1-2
Spasić, Aleksandar (1922-1968), 1968/5-6
Spasić, Dušan (1?-1983), 1983/1
Spasić, Ljubomir (1908-1976), 1977/1
Spasojević, Prvoslav – Prle (1926-2000), 2000/6
Spremović, Slobodan – Selja (1930-2003) 2003/3-4
Stamenković, Branislav (1911-1975), 1975/6
Stavrić, Momčilo (1927-1979), 1979/6
Stefanović, Branislav(1913-1979), 1979/2-3
Stefanović, Sava (1924-1987), 1988/5-6
Stefanović, Stevan (1938-1987), 1987/1
Stefanović, Vladimir (?-1968), 1968/1-2
Stojakov, Blagoje (1932-2001), 2001/5-6
Stojanović, Jovan (1908-1992), 1992/2
Stojanović, Rade (1922-1985), 1985/2-3
Stojanović, Ratomir (1913-1986), 1986/5-6
Stojšić, Dragomir (1900-1982), 1983/2
Suđić, Lazar (1906-1990), 1990/6
Šabanić, Šefkija (1924-1999), 1999/3-4
Šašić, Milan (1937-2005), 2005/4
Šelest, Vladimir (1914-1990), 1990/1
Šibalić, Dušan (?-1977), 1977/2
Šijački, Ljubiša, (1896-1972), 1972/3-4
Šljivić, Branko (? – 1984), 1986/3-4
Šljivovački, Sava (1912-1982), 1982/4
Španović, Teodor (1893-1972), 1972/5-6
Šurić, Stjepan (1898-1972), 1972/9-10
Tadić, Dušan (1907-1990), 1990/6
Tanasković, Sava (1933-1986), 2000/1
Taranović, Slavomir (?), 1999/1-2
Teofilović, Jordan (1914-1969), 1969/11-12
Tihonov, Gligorije (1897-1967), 1967/11-12
Tomašević, Đurđe (?-1970), 1970/7-8
Topalov, Platon (??-1983), 1983/5-6
Topalović, Milan (1910-1982), 1982/4
Tošović, Borivoje (1911-1987), 1988/4
Trikić, Dušan (1937-1987), 1988/2-3
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
Trtica, Milan (1904-1977), 1977/5
Tucakov, Jovan (1905-1978), 1978/5-6
Tucović, Aleksandar (1928-2004), 2004/4
Urbanovski, Albe (1916-1983), 1983/5-6
Valčić, Vojislav (1921-1969), 1969/5-6
Vančetović, Živojin (1899-1980), 1980/3
Vanek, Viktor (1905-1989), 1989/5
Vasić, Konstantin (1915-1990), 1991/2
Vasić, Miroslav (1930-1983), 1983/1
Vasiljević, Svetislav (1913-1991), 1991/5
Veličković, Dimitrije (1906-1984), 1984/1-2
Vučićević, Dušan (1924-1998), 1998/2
Vučićević, Života (1930-1967), 1967/11-12
Vučurović, Blažo (1926-2000), 2000/1
Vujović, Matija (1908-1973), 1973/3-4
Vujović, Milutin (1921-2007)
Vukomanović, Milovan (1913-1987), 1987/2
Vuković, Nikola – Kolja (1924-1999), 1999/1-2
Wraber, Maks (1905-1972), 1972/7-8
Zubović, Jovan (1891-1982), 1982/1
Živojinović, Dragutin (1930-1986), 1986/5-6
Živojinović, Milivoje (1906-1969), 1969/9-10
Živojinović, Svetislav (1906-1966), 1966/9-10
207
208
Milorad Åijak, Anka Diniõ
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
209
AUTORSKI REGISTAR - AUTHORS INDEX
(Korigovan - Corrected)
A
Abjanović, Zvonko – 1834
Afanasijev, Dimitrije – 105, 151, 124,
326, 352
Albenskij, Anatolij – 574
Aleksić, Predrag – 1767, 1798, 1807,
1811, 1849, 1929, 1938, 1943, 1999,
2008, 2018, 2025, 2029, 2038, 2063,
2072, 2104, 2113, 2142
Aleksov, Ivan – 665, 823, 1221, 1238,
1246, - 1386, 1416, 1442, 1464,
1676, 1696, 1723, 1738
Anastasijević, Nebojša – 1278, 1488,
1762
Andrašev, Siniša – 2063
Andrejević, Momčilo 472
Andrić, Predislav – 1678
Androić, Milan – 664
Anđelić, Milosav – 1859
Angelov, Krum – 592, 1015
Antić, Mihailo- 324, 424, 565, 910,
955, 963, 995, 1283, 1307, 1623
Armolaitis, K. – 1555
Arsovski, Mirko – 1128, 1215
Atanacković, Ž. – 1092
Aussenac, Gilbert – 861
Avdalović, Vera – 545, 576, 995, 1307,
1623
Avramović, Gojko – 2101
B
Babić, Bogdan – 199
Babić, Slavko – 142
Babić, Violeta – 1994, 2003, 2019,
2043, 2093
Bajić, Vojislav – 1403, 1621, 1639,
1663, 1736, 1785, 1853, 1873, 1896,
1998, 2031
Bajin, Ivan – 327, 1166, 1196
Ballian, Dalibor – 2005,
Banković, Staniša –1022, 1503, 1514,
1552, 1569, 1597, 1649, 1759, 1836,
1844, 1885, 1894, 1985, 1999, 2004,
2011, 2024, 2086, 2101, 2121
Banković, Tomislav – 797, 818
Baranac, Slobodan - 2007
Bartek, Pavle – 1817
Batinić, Milanka – 1898, 1904, 1921,
1942, 1976
Belanović, Ivan – 2062
Belanović, Snežana – 1940, 1941,
2002, 2009, 2118
Beltram, Vladislav – 339, 360, 431,
467, 535, 586, 622, 632, 709
Bem, Aleksandar – 284
Benić, Roko – 269
Bercu, Rodica – 1852, 1946, 2041
Bezenšek, Boris – 1829
Bikicki, Miloje – 1369, 1398, 1489
Bilibajkić, Svetlana – 1816
Bjelanović, Ivan – 2062, 2102, 2105,
2134, 2149
Blagojević, Dušan – 123, 376, 475,
837, 1091
Blatchford, Oliver Noël – 1421
Bobinac, Martin – 1372, 1545, 1598,
1632, 1683, 1697, 1734, 1773, 1812,
1834, 1937
Bogdanović, Mila – 1242, 1260, 1271,
1478
Bogićević, Aleksandar – 13, 15
Bojadžić, Nešad – 1133
Bojanin, Stevan - 829, 1415
Bojović, Dušan – 806, 874, 1141
Bojović, Srđan – 1472, 1561, 1774,
1883, 1884
Bradvarević, J. – 1570, 1615
Bratić, Vlatko – 1181, 1429, 1646
Braunović, Sonja – 1816
Brinar, Dušan – 1
Brinar, Marjan – 10
Brinar, Miran – 1220
Brujić, Jugoslav – 1845, 2119
210
Bucalo, Vojin – 1142, 1319, 1750,
1851, 1856, 1866, 1878, 1892, 1900,
1918, 2119
Bujanović, Biljana – 1464, 1507,
1562, 1682, 1752, 1789
Bujnović, Milinko – 75, 112, 156, 376
Bujukalić, Hajrudin – 709
Bukumira, Mira – 1268
Bukvić, Srećko – 1702, 1907, 1914,
1926, 1953, 1964, 1970, 1977, 1984
Bullard, W.E. – 426, 447
Bunuševac, Toma – 400, 603, 1040,
1109, 1119, 1145
Bura, Dimitrije – 1331, 1373
Burdekin, D.A. – 1397
Burlakov, Đorđe – 191
Butulija, Svetozar – 1854, 1874
C
Cenkov, Ljudmil - 1805
Ciani, Petar – 31, 56
Crnjanski, Pavle – 1239
Crnogorac, Olga – 1513, 1642, 1699,
1727, 1730
Cvejić, Jasminka – 1932
Cvijetić, Branko – 329
Cvjetićanin, Rade – 1753, 1813, 1822,
1992, 1993, 2029, 2063, 2089
Č
Čanak, Milan - 1241
Čeljo, Ahmed – 494
Čemerikić, Momčilo – 646
Černjavski, Svetislav – 997, 1147
Ćojbašić, Slavica – 1108
Čolić, Dušan – 54, 166, 310, 355, 512,
1560
Čomić, Ratko – 1709, 1763, 1794,
1825, 1839, 1870
Ć
Ćalić, Dušica – 1891, 1965
Ćemalović, Muhamed – 1364
Ćirić, M. – 3
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Ćirić, Milivoj – 834
Ćirić, Miroslav - 149
Ćirković, Stevan – 82
Ćirković, Tatjana – 2044
Ćivša, Dušan – 2
Ćorović, Milica – 423
Ćurčić, Miodrag – 175, 418
Ćurčić, Radoslav - 1093
Ćurčić, Slobodan – 125, 541, 562
Ćurić, Radoslav – 537
Ćurković, M. – 559
D
Damjanović, Svetislav – 774, 1075,
1180, 1222, 1346, 1354, 1381
Danilović, Milorad – 1838, 1896,
1911, 1939, 2015, 2031, 2144
Danon, Gradimir – 1654, 1682, 1721,
1728
Davidović, Borislav – 382, 646
Dedić, Aleksandar – 1654, 1682,
1797, 1877, 1967
Dedović, Velimir – 1227, 1248, 1255,
1355, 1362
Dekanić, Ivo – 860, 1011
Delić, Slobodan – 1807
Demčenko, Teodosije – 297
Dimitri, Ljubomir – 1518
Dimitrijević, Žarko – 261, 319, 443,
459, 1637
Dinić, Anka – 1594, 1698
Dobrivojević, Srboljub – 874
Doležal, Bohumil - 795, 1250
Domazet, Čedomir – 1163, 1194
Došić, Branko – 1919, 1981
Dragović, Nada – 1847, 1958
Drakulić, Jovan – 9, 321, 598, 815
Drakulić, Tihomir – 610
Drašković, Dragoljub – 99, 309, 983
Drašković, Dragutin – 57
Dražić, Dragana – 1886
Dražić, Milutin – 991, 1013, 1181,
1470, 1843a, 1927, 1928
Drekić, Milan – 2059, 2092, 2141
Drenić, Miodrag – 1295
Ducić, Vladan – 2132
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
211
Dudić, Milan – 61, 96, 160, 167, 181,
216, 229, 237, 495, 505, 525, 555,
627
Dudić, Vojislava – 1526
Dukić, Gojko – 800, 1370, 1447, 1455,
1579
Em, Hans – 303
Erdeši, Josip – 284, 367, 474, 479,
839, 1945
Erić, Miodrag – 42
DŽ
Ferlin, Franc – 1949
Filipović, Milosav – 1920, 2004, 2011
Francišković, Stjepan - 53, 58
Fratrović, Aleksandar – 1678
Fruht, Miroslav – 1335
Fukarek, Pavle – 265, 312, 362, 390,
446, 494, 591, 647
Furtula, Radenko – 1935
Džomić, Budimir – 1427, 1430
Đ
Đakonović, Filip – 1419
Đekić, Rajica – 287, 566, 1075, 1289,
1377
Đeković, Vojislav – 1468, 1913, 1951,
2040, 2042, 2058, 2098
Điporović, Milanka – 1642, 1723
Đogović, Miraš – 1919
Đokić, Mihajlo – 1826
Đoković, Petar – 935, 1154, 1160,
1230, 1663, 1736, 1746, 1785, 1838,
1927, 1928, 1943
Đorđević, Dobrivoje – 1032, 1087,
1392, 1701
Đorđević, Miroljub – 738, 863, 1083,
1118, 1848, 1855, 1887, 1889
Đorđević, Momčilo – 1453
Đorđević, Radenko – 826
Đorđević, Ružica – 459
Đorđević, Zoran – 1897, 2144
Đorović, Miroljub – 792, 1033, 1083,
1137, 1779, 1848, 1855, 1887, 1889
Đukanović, Zoran – 1888, 1947
Đukić, Matilda – 1879
Đukić, Miloš – 743, 1331
Đuranović, Žarko – 819, 899
Đurđević, M. – 1242
Đurišić, Zoran – 1576, 1622, 1756
Đurković, Milorad – 623
E
Edlin, H.L. – 1397
Eftimov, Stojan – 701, 1316
Eić, Nikola - 316, 425, 487
F
G
Gačić, Dragan – 2055, 2088, 2120
Gajić, Bojan – 1968
Gajić, Grozdana – 2058, 2070, 2079,
2098
Gajić, Milovan – 197, 201, 225, 264,
276, 280, 308, 341, 462, 490, 509,
539, 580, 589, 690, 739, 785, 802,
849, 879, 895, 960, 1241, 1257,
1270, 1742
Galečić, Miloš – 913, 969
Galić, Zoran – 1965, 1980
Galović, Dragan – 1738
Gašić, Branko – 1912
Gavović, Borivoje - 1614
Gavović, Dobrivoje – 1571, 1606,
1768
Gavrilović, Slobodan – 514, 553, 683
Gburčik, Petar – 1629, 1693
Gburčik, Verica – 1629, 1693
Georgijevski, Mihajlo – 1202, 1240
Gerzić, Dragan – 687, 710, 1304
Gigov, Aleksandar – 832
Ginculj, Sergije – 242, 448
Glavaški, Luka – 1400, 1499, 1786
Glavendekić, Milka – 1344, 1868,
2039, 2068, 2095, 2106
Glavinić, Ružica – 302, 395, 437
Glavonjić, Branko – 1731, 1776, 1799
212
Glišić, Miodrag – 180, 233, 273, 331,
620, 1041, 1047, 1078, 1130, 1157
Godek, Ivo – 21
Godina, Franc – 1084
Gogoski, Mate – 1173
Gojgić-Cvijović, Gordana – 1903
Gojković, Georgije – 1595
Gopčević, Kristina – 1903
Golovik, Trajko – 482
Golubova, Radmila – 625, 725
Golubović, Mirjana – 2048
Golubović-Ćurguz, Vesna – 1890,
1923, 2016
Gömöry, Dušan - 1857
Govedar, Zoran – 1957, 1979, 2005,
2107
Grbić, Jovica – 1574, 1740
Grbić, Mihailo – 1460, 1717
Grbić, Perica – 1807, 1834
Grbović, Branislava -1884
Grujić, Dragoslav – 844, 900, 942,
1273
Grujić, Živko – 117, 129, 150, 202,
249, 357, 453, 596
Grujičić, Gavrilo - 852
Grujičić, Ivana - 2127
Grujić-Šarčević, Dragana – 1828,
1840, 1876, 1902, 1962
Guzina, Vojislav – 1131, 1294, 1303,
1707, 1835
Gvozdenović, Radivoje – 1112, 1258
H
Hafić, Veronika – 406, 414
Horvat, August - 208
Horvat, Ivo - 24
Hromada, Elegijus – 716
I
Igić, Ružica – 2080
Ignjatović, Miloš - 666
Ignjatović, Miodrag - 671
Ignjatović, Nenad – 1769
Ilić, Dragutin – 315
Ilić, Radivoje – 78, 145
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Ilić, Slavko - 952
Ilić-Vukićević, Emilija – 222
Isailović, Živojin – 680
Isajev, Dušan – 2114
Isajev, Vasilije –1168, 1195, 1437,
1528, 1540, 1631, 1671, 1706, 1716,
1733, 1760, 1782, 1821, 1990, 2026,
2064, 2103, 2110
Ivanišević, Petar – 1956, 1980
Ivanović, Gordana – 1798
Ivanović, Milivoje – 103
Ivetić, Dušan - 1296
Ivetić, Vladan – 1987, 1990, 2026,
2064, 2103, 2110
Ivkov, Radovan – 221, 399, 427, 659,
694, 724
Ivković, Adam – 1943, 2018
Ivković, Dragoljub - 1877
Iwamoto, Masaru – 1602, 1692
Izetbegović, Sead - 1051
Izrael, Lidija – 1903
J
Jaić, Milan – 1451, 1492, 1634, 1724,
1729, 1765, 1827
Jakovljević, Ivan – 1295
Jakupović, Adem – 1713
Jandrić, A.S. – 87
Janić, Rade – 1628
Janićijević, Aleksandar – 1556
Janićijević, Cane – 948, 961
Janjatović, Gojko – 1737, 1748, 1755,
1834, 1897, 1945, 1954, 2147
Janjić, Milorad – 1548, 1720
Janjić, Nikola – 1280
Janjić, Svetlana – 1751
Janković, Aleksandar – 252, 401, 700,
755, 775, 796, 808, 848, 1081, 1099
Janković, Čedomir – 422, 468
Jedlowski, Dušan – 412
Jeremić Ćata-Momčilo – 1572, 1590
Jeremić, Dragica – 1796
Jeremić, Jefta – 439
Jerman, Janez – 17
Ješić, Slobodan – 913
Jevremović, Slađana – 1891, 1965
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
Jevtić, Jeremija – 228, 511, 588, 1391,
1418, 1422
Jevtić, Ljubiša – 587, 609, 703, 750,
941, 1053, 1349, 1456, 1601
Jevtić, Miloš – 60, 85, 133, 184, 196,
527, 604, 693, 720, 752, 793, 857,
901, 978, 984, 998, 1097, 1114,
1127, 1207, 1247, 1336, 1368, 1411,
1502, 1516, 1702
Jezdić, Desimir – 1491, 1598, 1621,
1737, 1748, 1755, 1768, 1829, 1875,
1888, 1919, 1947, 1981
Jodal, Ištvan – 1100
Joksimović, Vesna – 1546, 1968, 2097
Josović, J. – 1268
Jovančević, Milorad – 90, 155, 391,
405, 718, 801, 1001
Jovanović, Borislav – 613
Jovanović, Branislav – 79, 88, 178,
194, 222, 251, 349, 358, 388, 420,
444, 486, 513, 727, 748, 770, 809,
816, 853, 964, 1264, 1308, 1351,
1359, 1413, 1484, 1925, 2031, 2049
Jovanović, Dubravka – 1952
Jovanović, Jovan – 290
Jovanović, Milan – 223, 579, 590
Jovanović, Milenko – 1104
Jovanović, Milorad 1147
Jovanović, Milutin – 368, 410, 455,
549, 777, 1006, 1101, 1132, 1151,
1193, 1293
Jovanović, Natalija – 1309, 1322
Jovanović, Slavko - 76, 100, 136, 248,
370, 378, 396, 540, 571, 830, 1146,
1161
Jovanović, Stevan – 268, 503, 560,
816, 854, 973, 977, 989, 1018, 1119
Jovanović, Vladislav – 1981
Jovičić, Đorđe – 1233
Jovičić, Živan - 1379
Jović, Đorđe – 26, 52, 74, 148, 256,
267, 298, 320, 363, 372, 407
Jović, Dušan – 845, 1503, 1514, 1552,
1597, 1649, 1836, 1844, 1894
Jović, Đorđe, D. – 1975, 2057, 2084
Jović, Nikola – 565, 576, 780, 841,
955, 995, 1308
213
Jović, Petar - 633
K
Kadović, Ratko – 1546, 1848, 1940,
1941, 2002, 2009, 2118
Kalinić, Mirjana – 1698
Kamenović, Sava – 925
Karadžić, Branko – 1524, 1537
Karadžić, Dragan – 1167, 1235, 1328,
1366, 1401, 1428, 1466, 1516a,
1521, 1530, 1534, 1684, 1732, 1792,
1802, 1832, 1988, 2023, 2066, 2094,
2104
Karahasanović, Alija – 226, 338
Karakušević, Blagoje – 417
Karapandžić, Đorđe – 771
Kazandžić, Živojin – 1111
Keča, Ljiljana – 2071, 2137, 2146
Kečić, Ljiljana -1961, 1982, 2012
Kijametović, Žarko – 733, 902
Kilibarda, Miloš – 895
Kitić, Darinka – 724, 739, 1143, 1182,
1561
Klašnja, Bojana – 1284, 1582, 1610,
1655, 1719, 1912, 1931
Klepac, Dušan – 337, 440, 557, 835
Knežević, Milan – 1546, 1940, 1941,
1991, 1993, 1999, 2002, 2009, 2028,
2089, 2118, 2122, 2131
Knežević, Milutin – 97, 141, 243, 336,
429, 485, 712, 833, 846, 959
Kniže, Jiři – 1761
Kolarević, Stevan – 50, 335, 366, 398
Kolevska-Pletikapić, Branka – 1467
Kolić, Borislav – 782, 836, 854, 973,
982, 1062, 1079, 1448
Kolin, Branko – 1551, 1596, 1603,
1728, 1796
Komar, Slavko – 552
Komatina, Mirko – 1967
Končar-Đurđević, Slobodan – 1670
Konold, Werner – 2082
Kopitović, Špiro - 767, 872, 1284,
1582, 1610, 1655, 1719, 1912, 1931
Koprivica, Miloš – 1206, 1771, 1895,
1927, 1928, 2075, 2129, 2133
214
Korać, Mladen – 404, 415, 539, 696,
996, 1122, 1148, 1305, 1365, 1510
Korf, Václav- 463
Kosać, Stevan – 397
Kosonogov, Pavle – 254, 301, 333,
377, 449, 470, 476, 506, 530, 563,
634
Kostadinov, Stanimir-1349, 1490,
1550, 1581, 1611, 1779, 1826, 1862,
1958
Kostadinov, Stanko - 1414
Kostić, Petar - 644
Kostin, E. – 936
Košanin, Olivera – 2002, 2009, 2028,
2063, 2089, 2122, 2131
Kovačev, Atanas – 1934
Kovačević, Branimir - 1567
Kovačević, Branislav – 2054, 2059
Kovačević, Ivan - 1714
Kovačević, Josip – 205, 838, 906, 968
Kovačević, Miodrag - 986, 990, 1042,
1061, 1420, 1462, 1494, 1647, 1669,
1675
Kovačević, Nataša – 1186, 1259, 1267,
1321
Kozarževskaja, Elga – 1251
Kozica, Ertekin – 1935
Kozličić, Ismail - 611
Kozomara, Branka – 1891
Krdžović, Almir – 1643, 1689, 1725,
1726, 1756
Krsmanović, Ivan – 999
Krstić, Borivoj – 2078, 2080
Krstić, Danica – 949
Krstić, Mihailo – 39, 44, 162, 281,
313, 451
Krstić, Milun – 1223, 1332, 1372,
1389, 1390, 1426, 1435, 1519, 1532,
1584, 1593, 1630, 1666, 1683, 1718,
1732, 1741, 1753, 1767, 1783, 1798,
1810, 1833, 1850, 1938, 1986, 1987,
1995, 2003, 2010, 2019, 2022, 2030,
2038, 2062, 2065, 2088, 2102, 2105,
2109, 2120
Krstić, Obrad – 374
Kršljak, Bogoljub – 1627, 1680, 1681
Kukić, Svetozar - 1621
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Kukin, Stojan – 730, 763, 882, 927,
943, 1055
Kutjejev, F.S. – 1553
Kutlešić, Dragoslav – 593
L
Laketić, Mlađen - 2088
Lavadinović, Vera – 2083
Lazarev, Vladimir – 1350, 1772, 1815,
1864, 1906, 1923, 2016, 2094
Lazarević, Milorad – 871
Lazarević, Slobodan – 1508
Lazarević, Zora – 404, 539, 630
Lazić, Đorđo – 1764
Lazić, Zoran – 1888, 1947
Lenard, Aleksandar – 272
Letić, Ljubomir – 1887, 2045
Lubardić, Strahinja – 735, 742, 870,
1081, 1099, 1487, 1493, 1504, 1577,
1643, 1689, 1725, 1726
Lujić, Radomir – 63, 258, 371, 389,
637, 657, 672, 677, 787, 976
Lukić, Nadežda – 121
Lukić, Predrag – 170
Lukić-Simonović, Nada – 263, 282,
518, 684, 762, 850, 869, 885, 926,
1066, 1094, 1102, 1103, 1367
LJ
Ljujić, Miodrag – 86, 656
M
Macan, Grigorije - 1090, 1138, 1170,
1189, 1311, 1371, 1439, 1657, 1743
Macan, Ivan - 1974
Macura, Vladimir – 1688
Maftej, Ivan - 73
Maksimović, Milanko - 2074
Maksimović, Miloš – 111, 165, 174,
293, 304, 457, 661, 669, 952, 1104,
1831
Maksimović, Srbislav – 1353, 1430
Malbašić, Vojin -1055, 1064
Malušević, Ivan - 2054
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
Mančić, Aleksandar – 1242, 1313,
1325, 1342, 1594
Manić, Milutin – 596
Manojlović, G. – 1260, 1271
Marić, Branislav – 192, 198, 246, 368,
454, 544, 669
Marić, Neđo - 1112
Marinković, Božidar -. 356, 1030,
1183, 1440
Marinković, Dragoslav – 432
Marinković, N. - 1143
Marinković, Pavle – 808, 909, 1183
Marinković, Pribislav – 153, 308, 356,
759, 971, 981, 1265, 1282, 1328,
1347, 1353, 1360, 1366, 1423, 1430,
1434, 1445, 1461, 1516a, 1521,
1530, 1534, 1828, 1861, 1863, 1876,
1882, 1905, 1962
Marinković, Zoran - 1084
Marinović, Radivoje – 670
Marjanović, Zagorka – 685
Markoski, Kosta - 1701
Marković, Bogdan – 6
Marković, Čedomir -1814, 1823,
1910, 1916
Marković, Danica – 910, 963, 1050,
1143, 1457
Marković, Dragoljub - 1702
Marković, Dragoslav - 1482
Marković, Jovan - 1294
Marković, Lj. – 5
Marković, Ljubisav – 1002, 1023,
1034, 1059, 1095, 1107, 1113, 1136,
1152, 1179, 1269, 1276,
1312, 1402, 1418, 1457
Marković, Ljubomir – 7, 13, 179, 215,
383
Marković, M. – 361
Marković, Marko - 769
Marković, Miodrag – 234, 328
Marković, Miroslav - 2124
Marković, Nada – 713
Marković, Ratko – 1568, 1578
Marković, Slađana – 1611, 1958
Marković, Živko – 1459, 1501, 1588
Marović, Miroslava - 1901
215
Marović, Radovan – 765, 949, 980,
1045, 1429
Martinović, B. - 1478
Martinović, Branko – 621
Martinović, Milica - 773, 783, 852
Martinović, Veljko – 1048
Mašić, Borislav – 2036
Maširević, Đorđe – 403, 442
Mataruga, Milan – 1782
Matić, Vjačeslava – 1544, 1640, 1659,
1691, 2017, 2060
Matijević, Milan – 1337
Matović, Bratislav – 2075, 2129, 2133
Matović, Milić – 1310, 1515, 1620,
1656, 1787, 1804, 2083
Maunaga, Zoran – 1708, 1744, 1790,
1808, 1818
Medarević, Milan – 1503, 1514, 1552,
1597, 1649, 1836, 1844, 1894, 1941,
1985, 1999, 2004, 2011, 2024, 2086,
2101, 2121
Mehić, Mustafa – 392, 516, 533, 643
Meister, Georg -1520, 1533
Micov, Dragan – 499
Mihailović, Ljubiša – 374
Mihailović, Miodrag – 751, 766, 803,
1021, 1135
Mihajlović, Ilija – 501, 1156
Mihajlović, Ljubodrag – 1036, 1868,
1871, 1989, 2039, 2095, 2106, 2141
Mihajlović, Milivoje - 1315
Mihajlović, Milosav - 993, 1004
Mihajlović, Novak -19, 572, 629
Mihajlović, Olga – 1120
Mijatović, Branka – 1549
Mijatović, Jordan - 2120
Mijucić, Boško – 72, 113, 126, 164
Mikić, Todor - 2005
Mikuletić, Vitomir – 599
Milanović, Đorđije - 2119
Milenković, Dragan – 1438, 1575,
1595
Milenković, M. – 1570
Miletić, M. - 1268
Miletić, Žarko – 379, 409, 430, 456,
469, 520, 543
Miletić, Zoran - 2076
216
Milević, Kuzman – 109, 161, 176, 183,
394, 673
Milić, G. – 114, 146
Milić, Gaja – 55, 218, 235, 386
Milić, Srboljub – 2025, 2142
Milićević, Slavoljub – 432
Milijašević, Tanja – 1803, 1933, 2023,
2066
Milijić, Vojislav - 2148
Milin, Živanka – 490
Milin, Živojin – 347, 534, 1046, 1426,
1435, 1445
Milinković, Milosav – 1651, 1727
Miljković, Jovan – 1409, 1443, 1476,
1557, 1642, 1650, 1723, 1730, 1747,
1765, 1769
Milojković, Dragomir – 81, 1379
Milosavljević, Ratibor - 83, 127, 286,
343, 393, 465, 883, 944, 987, 1005,
1027, 1106
Miloševa, Nada - 892
Milošević, Milutin - 1616
Milošević, Radmila – 523
Milošević, Rajko – 1999, 2006, 2043,
2125
Milošević-Brevinac, Milorad – 45, 51,
65, 115, 294
Milovanović, Aleksandar - 1299
Milovanović, Anđelko – 154
Milovanović, Dragica – 1975, 1994,
2019, 2043
Milovanović, Marina – 2082, 2099,
2126
Milovanović, Milivoje – 288, 318
Minić, Danica – 952, 980
Minić, Slavko – 1277, 1915
Miralem, Asim – 889, 956
Mirčevski, Sekula – 945
Mirić, Milenko – 1211, 1252, 1358,
1901
Mirković, Dragoljub – 134, 152, 255,
373, 617, 915, 937, 1060, 1205,
1292
Miščević, Vladimir – 347, 855, 878,
922, 1044, 1058, 1088
Mitrović, Miroslava – 1524, 1537
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Mitrović, Slobodanka – 1471, 1500,
1547, 1759
Mitrović, V. – 1268
Mlađenović, Branko – 894
M.M.V. - 1841
Mlinšek, Dušan – 732, 804
Motornov, Rastislav – 48
Mrđenović, Stevo - 1919
Munkačević, Velinka - 955
Mutibarić, Jovan – 247, 575, 635,
744, 858,
N
Nadeždić, Milica - 2123
Naumov, Vladimir – 203
Nedjalkov, Simeon - 691
Nedović, Vukašin - 1219
Nešić, Milan – 1485, 1512, 1644
Nestorović, Biserka – 1645, 1713,
2014
Nestorović, Svetozar – 135
Nevenić, Radovan - 1969
Ničota, Božidar – 346, 618
Nikić, Zoran – 2077, 2123, 2132
Nikitović, Petko – 1329
Nikolić, Biljana -1700, 1890
Nikolić, Danilo – 757, 1289
Nikolić, Đorđe – 667, 697, 722, 740,
929, 965, 1126
Nikolić, Jugoslav – 2077, 2132
Nikolić, Marijana – 2029, 2063
Nikolić, Mihailo – 606, 928, 930,
1098, 1123
Nikolić, Momir – 538, 628, 638, 735,
870, 873, 890, 1108, 1400, 1504,
1511, 1567, 1622, 1626
Nikolić, Nataša - 2078
Nikolić, S. - 361
Nikolić, Smiljana – 1679, 1715
Nikolić, Sreten – 384, 433, 460, 510,
567, 608, 654, 674, 723, 760, 781,
840, 884, 939, 958, 1017, 1074,
1090, 1154, 1199, 1266, 1275, 1330,
1385, 1406, 1415, 1433, 1445, 1449,
1475, 1527, 1539, 1592, 1639, 1663,
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
1687, 1705, 1736, 1784, 1820, 1853,
2117
Nikolić, Svetozar – 328, 522
Nikolovski, Trajko – 531, 624
Nonić, Dragan – 1474, 1591, 1662,
1672, 1674, 1778, 1922, 1924, 1957,
2046
Nonveiller, Gvido – 34
Novaković, Nenad - 2055
Novičić, Aleksandar - 1728
Novičić, Miloš - 204
Novović, Marko – 375
O
Obradović, Miloš – 236, 277
Obradović, Miodrag - 2138
Obradović, Obrad - 406
Obradović, Snežana - 2138
Obratov, Dragica – 1515, 1620, 1694
Obratov-Petković, Dragica – 1879,
1932
Obućina, Zoran – 1945
Obuljen, Ante – 224
Ocokoljić, Mirjana - 1858
Opačić, Ranka - 1615
Oreščanin, Dušan – 40, 67, 94, 1660
Orlović, Saša – 1695, 1867, 1909,
1945, 1956, 2078, 2092
Ošmjanski, Sergije - 285
Ostojić, Dragana – 1741, 2112, 2130,
2139
Ostojić, Dragomir – 1636
Ostojić, Žarko – 1253
P
Pajić, Milena – 239
Palovič, Jozef - 716
Panić, Đorđe – 266, 325, 348, 473,
498, 546, 569, 934, 1096, 1124,
1177, 1272
Panov, Aleksandar – 131, 190, 342,
573
Pantić, Damjan – 1754, 1775, 1824,
1836, 1837, 1844, 1885, 1894, 1985,
2004, 2011, 2024, 2086, 2101, 2121
217
Pantić, Milinko – 1496
Pantić, Slobodan – 365
Parabućski, Stanija – 1241
Paramentić, Obrad – 438, 1231
Paule, Ladislav - 1857
Paunović, Zoran - 1876
Pavić, Jovan – 119, 138, 274, 597, 619,
728, 909
Pavićević, Nikola – 330
Pavliš, Stevan – 913
Pavlović, Božidar – 1376
Pavlović, Pavle – 1525, 1538
Pecović, Mihailo - 1162
Pecović, Milovan – 582
Pecović, Miroljub - 865
Pecović, Miroslav – 551, 614, 652,
655, 675, 919, 962, 1155
Pecović, Vukica - 1155
Pejoski, Branislav – 29, 35, 93, 118,
296, 402
Pejović, Dušan - 413, 458, 491, 615,
636
Pekeč, Saša – 1965, 2059
Peno, Dušan – 217, 238, 246, 317
Peno, Milka – 639, 662, 708, 714, 868,
893, 898, 917, 971, 981, 1008, 1026,
1031, 1038, 1050, 1329, 1429
Perin, Ružica – 1007
Perišić, Milivoje – 84
Perišić, Periša – 187
Perkučin, Isidor – 305
Perović, Božidar – 719, 843, 1936
Perović, Veroslava – 1640, 1659, 1691
Peruničić, Branko – 172, 295
Petković, Branislav – 344
Petković, Duda - 1828
Petković, Slobodan – 1324, 1349,
1468
Petković, Vojislav – 1261, 1297, 1374
Petraš, Dragana - 2112
Petrović, Aleksandar – 1877, 1967
Petrović, Aleksandra – 2065, 2073
Petrović, D. – 550
Petrović, Dimitrije -381
Petrović, Dragoljub – 38, 334, 594
Petrović, Ljubomir – 107, 896
218
Petrović, Mihajlo – 245, 814, 820,
827, 975, 1052, 1162, 1172, 1252
Petrović, Milan – 157, 602, 642
Petrović, Miroslav - 551
Petrović, Nenad – 300, 851
Petrović, Novica – 2078
Petrović, Radmilo – 292
Pilipović, Andrej – 2078
Pintarić, Konrad – 876, 904, 916,
1016, 2005
Pipan, Rudolf – 209, 278, 450
Piškorić, O. – 232
Pjević, Vukosava – 713, 866, 1338,
1341, 1361, 1464, 1486, 1507, 1769
Plavšić, Stevan - 536
Plavšić, Vera – 761, 868, 893, 898,
1026, 1031, 1129, 1178, 1208, 1226,
1245
Podbrežnik, Franc – 73, 651
Polatschek, Adolf – 1257
Poljaković-Pajnik, Leopold – 1821,
2092
Poncet, G.A. – 786
Popadić, Ranko – 1710, 2000
Popčetović, Rodoljub – 933, 979,
1009, 1072, 1307
Popnikola, Niko – 480, 682, 699, 715,
810, 892, 1028, 1077, 1187
Popović, Branko – 1680, 1681
Popović, Dušan – 91
Popović, Časlav - 524
Popović, Gordana – 1625
Popović, Jelica – 708, 714, 868, 893,
898, 971, 981, 1038, 1050, 1208,
1424, 1461, 1516a, 1530
Popović, Milica – 1414, 1611
Popović, Ranka – 1524, 1537
Popović, Vera – 663, 688, 695, 704
Popović, Vladislav – 23, 30, 68, 147,
195, 411, 452, 567, 581, 660, 788,
911
Popović, Zdravko – 1498, 1543, 1583,
1613, 1618, 1641, 1652, 1710, 1751,
1791, 1901, 2013, 2056, 2067, 2090
Popović, Zoran – 2064, 2068
Porčić, Slavko - 1055
Potić, Mirko – 626
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Potrebić, Milan – 751, 775, 803, 875,
951, 1021, 1135, 1237, 1254, 1645,
1713
Prljinčević, M. – 1145
Prokopljević, Nenad – 47, 98, 110,
137, 149, 173, 214, 230, 240, 250,
369, 1209, 1262
Pucelj, Ludvig – 1137
Purić, Danijela - 1742
Purić, Olga – 778, 824, 887
R
Radaković, Nenad – 2051, 2087
Radenković, Bora - 952
Radevski, Aleksandar - 1333
Radeza, Mićo - 1405
Radić, Nebojša – 1526
Radičević, Petar - 1703
Radimir, Drago – 260, 350
Radin, Milan – 293
Radivojević, Arsen - 731
Radivojević, Radmilo – 102, 139, 169,
244, 289
Radivojević, Srbislav – 1104
Radivojević, Srboljub - 1945
Radojčić, Miodrag - 738
Radojević, Ljiljana – 1707, 1891,
1955, 1965
Radojičić, Slavica – 1646
Radonja, Pero- 2075, 2133
Radonjić, Laketa - 1960
Radonjić, Svetozar – 186, 583, 1745
Radosavljević, Aleksandar – 1983,
2012
Radosavljević, Nenad - 1969
Radosavljević, Živko – 1481
Radošević, Gordana – 1893, 2096
Radovanović, Miomir - 1116
Radovanović, Svetislav - 831
Radovanović, Tatjana – 2030, 2034,
2035, 2038
Radovanović, Živorad – 554, 585,
640, 648, 842, 886, 950, 992, 1012,
1086, 1198, 1244, 1281, 1323, 1382
Radovanović, Života – 689, 705, 1012
Radovčić, Ante – 706, 711, 745
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
Radović, Milorad - 1437
Radulović, Svetislav – 64, 108, 130,
207, 387, 421, 458, 488, 496, 528,
570, 736, 903, 947, 967, 1014
Radulović, Zlatan - 2076
Rajner, Franjo – 25
Rakočević, Vesna – 1469, 1501, 1673
Rakonjac, Ljubinko – 1935, 2060,
2083, 2111
Ranisavljev, Dušan – 1596, 1728
Ranković, Nenad - 1334, 1390, 1395,
1431, 1479, 1563, 1586, 1612, 1667,
1668, 1686, 1711, 1718, 1735, 1776,
1778, 1846, 1847, 1874, 1948, 2012,
2015, 2066, 2071, 2137, 2146
Rastović, A.- 1271
Rastovski, Petar – 1192, 1229, 1394
Ratknić, Mihajlo – 1668, 1686, 1771,
2083, 2092
Ratković, Branko - 1388
Redžić, Avdo – 1232, 1644, 1676
Repac, Vera – 1286
Riđić, Tomislav - 1617
Ristić, Milka -1860
Ristić, Ratko – 1951, 1971, 2045,
2058, 2067, 2123
Ristić, Ružica – 1648
Ristić, Živojin – 22
Roganović, Dragan – 2135, 2143
Röhle, Heinz – 1522, 1535
Rončević, Savo - 2054
Rosić, Sreten – 143
Rukavina, Željko – 1737, 1748, 1755,
1829, 1875
Rula, Borka - 1134
S
Saboljević, Jovan - 376
Sajić, Milivoje – 1090, 1138
Salkola, J. – 717
Savić, Branko – 257
Schenker, Regina - 1421
Schmidt, Olaf - 1497
Schmithüsen, Franz - 2053
Schütt, Peter – 1517, 1531
Sekulić, B. – 1143
219
Sekulić, Dragan - 1218
Sekulić, Dubravka - 2128
Sekulić, Milan – 311, 354, 416, 483,
502
Sekulić, Miroslav – 1791
Sekulić, Zlatibor – 385
Senić, Radomir – 589, 766
Seratlić, Branislav - 2147
Sidor, Ćiril – 1218
Simeunović, Dušan - 36, 71, 177, 212,
364, 466, 481, 556, 653, 686, 791,
954, 972, 1291, 1370, 1447, 1455,
1579
Simić, Danica – 380
Simić, Miloš – 1812, 1865
Simić, Nenad – 1288, 1318
Simić, Predrag – 1506
Simić, Radovan – 1973, 2145
Simić, S. - 1478
Simić, Svetislav – 769, 798
Simić, Zoran – 1295, 1758
Simonović, Branislava – 2048
Simonović, Milutin – 89, 270, 282,
401, 1224, 1306, 1314
Simunović, Milivoje – 515
Simunović, Milutin – 299
Sinadskij, Ju.V. - 1302
Sisojević, Dara - 1125
Sisojević, Darinka – 1105, 1343, 1436
Skakić, Dušan – 1408, 1458, 1487,
1493, 1505, 1542, 1576, 1583, 1643,
1689, 1712, 1725, 1726, 1756, 1795
Skočajić, Dejan - 1809, 1819, 1830,
1842, 1843
Skopal, Bogdan – 338, 1617
Soljanik, Ivan – 59, 132, 200, 220,
231, 262, 271, 283, 434, 461, 477,
517, 548, 578, 768
Spasić, Dušan - 1055
Spasić, Ljubomir – 259, 558
Spasojević, Prvoslav – 1801, 1880,
1905
Spasović, Desimir – 183
Spasović, Vladeta - 1947
Spirovski, Jovan – 923
Srdanović-Barać, Olga – 1191, 1495
Srđević, Bojan – 1960
220
Srđević, Zorica - 1960
Stajić, Branko – 1930, 1996, 2051,
2087
Stajić, Milivoje – 1090
Stajić, Snežana – 2111
Stamenković, Aleksandar – 1938,
2033, 2035
Stamenković, Branislav – 66, 182
Stamenković, Vojislav – 764, 794,
811, 825, 855, 878, 922, 1044, 1058,
1088, 1212, 1407, 1446, 1523, 1536,
1574, 1635, 1664, 1740, 1758, 1930
Stanescu, Konstantin - 436
Stanišić, Mirjana – 1961
Stankević, Petar – 275, 330
Stanković, Danica – 727, 737
Stanković, Danijela - 1995
Stanković, Dragica – 2093, 2126,
2138
Stanković, Dušan – 106
Stanković, Siniša – 159
Stankovski, Branko – 1128, 1215
Stankovski, Saša - 2035
Stanojković, Milan - 492, 631
Starčević, Jovan – 32, 41, 62
Starčević, Najdan – 1043, 1071, 1085,
1110
Stefanović, Bogdan – 1711, 1806,
1869, 1873, 1966, 1972, 2052, 2069,
2136
Stefanović, Kovinka – 1525, 1538
Stefanović, Milenko – 122
Stefanović, Sava – 615, 649
Stefanović, Stevan - 1010
Stefanović, Vladimir – 478
Stepanović, Nada – 2091
Stevanov, Mirjana – 2061, 2100
Stevanović-Janežič, Tatjana – 1357,
1375, 1383, 1464, 1507, 1562, 1678,
1682, 1752, 1789
Stević, Dobrivoje - 1174
Stilinović, Slobodan – 185, 507, 577,
847, 862, 880, 897, 994, 1029, 1037,
1057, 1068, 1082, 1213, 1392, 1460
Stingić, Mirjana - 2142
Stipančić, Vladimir – 323
Stjepanović, Budimir – 408
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Stjepanović, Leposava – 423
Stojadinović, Branka – 1466
Stojaković, Božidar – 1218
Stojanović, Aleksandar – 1814, 1823,
1910, 1916
Stojanović, D. - 1242
Stojanović, Ivan - 2115
Stojanović, Jovan – 1204, 1233, 1300
Stojanović, Ljubivoje - 1119, 1185,
1223, 1264, 1308, 1332, 1348, 1372,
1396, 1413, 1426, 1435, 1448, 1484,
1519, 1532, 1593, 1666, 1683, 1732,
1741, 1986, 1987, 1995, 2001, 2022,
2030, 2038, 2062, 2065, 2102, 2105,
2109, 2117, 2130, 2149
Stojanović, Olga - 1670
Stojanović, Ratomir - 914
Stojanovski, Vojislav – 427
Stojičić, Dragana - 1884
Stojiljković, Mihailo – 1406
Stojisavljević, Dušan – 1243, 1320,
1380
Stojkov, Nevenka - 1349
Stojković, Branislav - 1298
Stojnić, Bojan - 1777
Stošić, Dragomir – 411, 452, 702
Stošić, Ružica - 1298
Subotić, Angelina - 1965
Suđić, Lazar – 1056
Svilkić, Biljana – 1656
Svoboda, Pravdomil – 464
Š
Šafar, Josip – 14, 158
Šakić, Miodrag – 1225
Šarčević, Branislav – 1780, 1828,
1840, 1871, 1876, 1902, 1962, 1971
Šašić, Milan – 1069, 1117, 1469, 1662
Šekularac, Mileta -779, 807
Šibalić, Dušan – 1000
Šijačić, Mirjana – 1607, 1706, 1716
Šijačić-Nikolić, Mirjana – 1733, 1760,
1782, 2096
Šijak, Milorad – 1175, 1190, 1214,
1301, 1345, 1594, 1698
Šikić, Branislav – 140, 206, 532
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
Šimunovački, Đorđe - 1937
Šimunović, Nikola - 542, 707, 747,
754, 812, 821, 891, 905, 953, 966
Šlander, Jože – 28
Šljivovački, Sava - 815
Šmit, Slobodan – 639, 761, 1143
Šoć, Branko – 779, 807, 1164, 1404
Šoć, Vasilije – 807
Šoškić, Borislav - 1144, 1169, 1340,
1367, 1387, 1393, 1450, 1498, 1613,
1618, 1641, 1652, 1710, 1751, 1791,
1997, 2000, 2027, 2067, 2108, 2140
Španović, Teodor – 168, 322
Šprung, Marko – 37
Štajner, Dubravka – 1909
Šuletić, Radovan - 1386, 1477, 1485,
1512
Šurić, Stjepan – 8, 11, 27, 193, 584
T
Tabaković-Tošić, Mara – 2090
Tabaš, Milutin – 1589
Tadić, Dušan – 70
Tanasković, Srđan – 888, 908, 932,
1070, 1149, 1165, 1480
Terzin, Vlada - 353
Teržan, Nada – 713, 859, 1285, 1309,
1322, 1464, 1507
Tešić, Živojin – 419, 435, 521
Tešić, Živorad - 1330
Tičerić, Draško – 1585, 1633
Timotijević, Ratko - 856
Toda, Ryokiti – 907,
Todorović, Danilo – 365, 441, 764, 811
Todorović, M. – 1463
Todorović, Milan – 521
Todorović, Mirjana – 1559, 1566
Todorović, Nebojša – 2013, 2014,
2056, 2067
Todorović, Petar – 1723
Todorović, Tiosav – 1326
Todosijević, Mirjana – 1958
Tomac, Zvonimir – 500, 508, 1089
Tomanić, Lazar – 790, 805, 1052,
1076, 1432, 1529, 1541, 1661, 1770,
1793, 1899
221
Tomašević, Đurđe – 144
Tomašević, Ivan – 1911, 1939
Tomić, Dragan – 753
Tomić, Dragić – 120, 359, 1036, 1425,
1745
Tomićević, Jelena – 2082, 2099, 2126
Tomin, Luka – 985, 1065
Tomović, Zoran -1353, 1467, 1707,
1792, 1835, 1857, 2147
Topalović, Milun – 910, 963, 1429
Tošić, Branimir – 784, 828, 881, 920,
1197
Tošić, Mihailo – 489, 526, 650, 729,
1139, 1150
Tošović, Borivoje – 595, 679, 1289
Travar, Jovan - 2119
Trifunović, Drag. – 4
Trifunović, Dragan – 1212, 1266,
1412, 1500, 1565
Trifunović, Dragoljub – 484, 504,
524, 547, 568, 607, 668, 676, 698
Trifunović, Lazar – 16
Trivunac, R. - 5
Trofimovič-Naskovec, Mihail - 1966
Trtica, Boško – 351
Tucakov, Jovan – 1080
Tucović, Aleksandar – 219, 253, 291,
307, 358, 420, 486, 513, 697, 722,
740, 748, 777, 847, 853, 862, 880,
897, 924, 940, 970, 994, 1002, 1006,
1029, 1068, 1082, 1101, 1132, 1159,
1528, 1540, 1609, 1638, 1671, 1685,
1704, 1716, 1733, 1749, 1760, 1781,
1782, 1858, 1893
Tutundžić, Andreja - 1932
U
Ugrčić, Marijana – 1729,
Unkašević, Miroslava - 2093
Urbanovski, Albe – 104, 279, 345, 678
Urošević, Mihailo -1349
Uvalić-Tomić, Zagorka – 822
V
Valčić, Vojislav – 314, 816, 1152
222
Vančetović, Živojin – 213, 1203
Varićak, Teodor – 35
Vasić, Konstantin – 949, 957, 1425
Vasić, Milomir – 949, 957, 988, 1003,
1007, 1063, 1115, 1200, 1216, 1268,
1399, 1570
Vasić, Verica – 2092
Vasilić, Vojin – 605
Vasiljev, Živko – 1201
Vasiljević, Ljiljana – 1296
Vasiljević, Predrag - 1972
Vasiljević, Svetislav – 445, 471
Velašević, Velizar – 776, 974, 1037,
1352, 1605
Veličković, Dimitrije – 69, 227, 497,
612, 989, 1049
Veličković-Vujković, Ljiljana - 1054
Velikoša, V.C. – 756
Velojić, Miljan – 1826, 1847, 1917,
1952, 1959
Veljković, Velimir – 813, 1145, 1249,
1329, 1714
Venet, J. – 867
Veselinović, Milan – 1444
Veselinović, Nada – 662, 917, 1008,
1038, 1050, 1143, 1236, 1329, 1429
Veselinović, Velimir - 931
Vićentić, Milić – 92, 116, 187, 210
Vidaković, Mirko – 601, 645, 877
Vidanović, Rajko - 1872
Vilotić, Dragica – 1706, 1742, 1752,
1893, 2096
Vladisavljević, Svetislav – 799, 1158,
1176, 1184, 1217, 1228, 1234, 1256,
1287, 1317, 1327, 1339, 1356, 1363,
1384, 1441, 1454, 1483, 1573, 1580,
1599, 1608, 1658, 1739
Vlahović, Miloš – 1326
Vlainić, Aleksandar – 1251, 1392,
1479, 1558, 1564, 1604, 1619
Vlatković, Slavko – 1171, 1188, 1279,
1290, 1950
Vojnović, Radovan – 918
Vorkapić, Darinka – 2109, 2116
Voron, V.P. – 1554
Vouk, Vale – 241
Vratuša, Vesna - 1488
Milorad Åijak, Anka Diniõ
Vrcelj, Darinka – 496
Vrcelj-Kitić, Darinka – 600, 641
Vučetić, Jovan – 903
Vučić, Madžgalj – 1919
Vučićević, Dušan – 1019, 1452
Vućićević, Slobodan – 1772, 1785,
1908, 1944, 2032, 2047, 2113
Vučjak, Sreten – 610, 746
Vučković, Branimir – 1429
Vučković, Dušan – 428, 519
Vučković, M. - 1478
Vučković, Milivoj – 1274, 1407, 1446,
1523, 1536, 1574, 1665, 1718, 1740,
1753, 1785, 1791, 1820, 1868, 1908,
1996, 2087
Vujanov, Nada – 521
Vujanović, Vladimir – 1684
Vujičić, Dragan – 1688, 1693
Vujičić, Lazar - 18, 33, 95, 128, 188,
211, 692, 758, 817
Vujković, Ljiljana – 1024, 1509, 1587,
1600, 1624, 1656, 1688, 1766, 1787,
1804, 1840, 1876, 1902, 1963
Vujošević, Vesna – 1551
Vujović, M.M. – 1378
Vujović, Milutin – 2037
Vukićević, Emilija – 523, 630, 789,
938, 1210, 1351, 1359
Vukićević, Milan – 1400, 1416, 1417,
1442, 1465, 1499, 1653, 1676
Vukin, Marina –1990, 2020, 2026,
2064, 2085, 2103, 2110, 2130, 2139,
2149
Vukorep, Ivan - 1350
Vukotić, Radivoj - 561
Vuković, B. – 66
Vuković, Velimir -1164
Vuletić, Dragan – 1006, 1067, 1113,
1151, 1193, 1342
Vulović, Bogdan – 721, 888, 894, 921,
1140, 1263, 1473
Vulović, Miloš – 1676, 1677
W
Willeitner, Hubert - 1358
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
223
Z
Ž
Zachar, Dušan – 1121
Zdravković, Vladislav – 1626, 2000
Zdravković-Kožar, Snežana – 1891,
1965
Zekić, Nada – 946, 1153
Ziani, Petar – 20
Zlatanović, Milorad – 2052
Zlatić, Miodrag - 1847
Zubović, Jovo/Jovan – 80, 493, 660,
726, 734, 741, 749, 912
Žikić, Srđan – 1645, 1713
Živadinović, Dragan - 2114
Živančević, Vladimir – 49
Živanović, Rajka – 1634, 1724, 1729,
1765, 1827
Živojinović, Dragutin – 245, 340, 529,
772, 815, 1035, 1218, 1265, 1273
Živojinović, Svetislav – 12, 46, 189
Žufa, Lajoš – 306, 332
Žujović, Kosta - 938
Županski, Vladan – 101
224
Milorad Åijak, Anka Diniõ
PREDMETNI REGISTAR
0 –16 – Stručne bibliografije: 1301,
3 – 057 – Sociologija. Ličnosti: 1228,
1234, 1256, 1287, 1288, 1317,
1327, 1347, 1936, 2050
331 – Teorija i organizacija rada.
1459, 1651,
351.71 – Javna svojina. Javni radovi:1501
355 – Vojni poslovi. Ratne veštine.
Odbrana. Oružane snage:1225,
389 – Metrologija: 1224, 1306, 1314
502 – Prirodno okruženje i njegova
zaštita: 948, 983, 1121, 1445, 2130,
2138, 2139
504.5 – Prirodne katastrofe: 1703,
502.17 – Zaštita prirodnog okruženja: 1772,
504.5 – Zaštita prirode. Zagađivanje:
1629,
537 – Električna energija: 113,
546 – Hemija – 124, 239,
51 – Matematika: 771, 856
51-3 – Tehnike izračunavanja. Izračunavanje: 771, 856, 1224, 1306,
1314
551.2 – Unutrašnja geodinamika:
1659,
551.3 – Spoljašna geodinamika: 1283,
1414, 1692, 1915,
551.48 – Hidrologija. Površinske vode: 750, 1605, 1611,
551.52 – Meteorologija. Zračenje i
temperatura - 836
551.57 – Meteorologija. Vodena para.
Hidrometeori: 609, 782,
556.5 – Geodinamika: 2132
575.2 – Varijabilitet: 53, 955,
577.1 – Biohemija: 1303,
58 – Biometrika 58,
581 – Botanika. : 246, 423, 425, 521,
522,
581.14 – Botanika. Razviće.
Rast.:1105,
581.16 – Botanika. Razmnožavanje
biljaka: 985,
581.44 – Botanika. Morfologija biljaka: 1852,
581.5 - Botanika. Ekologija biljaka:
690, 802, 982, 1079, 1352,
581.9 – Fitogeografija: 785, 1932,
582 – Botanička sistematika: 190,
311, 354, 390, 416, 446, 960, 1148,
1270, 1355, 1376, 1694,
591.9 – Zoogeografija: 806,
595.1 – Entomologija – sistematika;
Vermes: 852,
595.42 – Entomologija; Acarina:
1777,
595.78 - Entomologija – sistematika;
Lepidoptera: 979,
595.793 – Entomologija – sistematika;
Siricidae: 942
616.98 – Tularemija: 171,
620.92 – Energetska privreda: 126,
625.142 – Željeznički pragovi: 66,
102, 169, 244,
625.7 – Putevi: 2137,
627 – Erozija: 63, 143, 587, 941, 1297,
1349, 1468, 1581, 1640, 1691,
627.53 – Unutrašnja oprema luka.
Gatovi. Kejovi: 1053
630 – Šumarstvo: 590, 1300, 1421,
630*11 – Stanišni faktori: 968, 1872,
630*111 – Šumska klima i mikroklima: 410, 447, 490, 491, 945, 1526,
1602, 1994, 2010,
630*113 – Šumska topografija: 1062,
1585, 1720,
630*114 – Šumsko zemljište. Pedologija: 7, 262, 324, 330, 380, 400,
412, 419, 424, 426, 435, 545, 565,
576, 637, 662, 841, 910, 917, 923,
955, 963, 995, 1150, 1236, 1394,
1525, 1560, 1623, 1762, 1940,
1941, 1956, 1968, 1991, 1993,
2002, 2009, 2028, 2089, 2097,
2118, 2122, 2131,
630*116 – Šumska hidrologija: 258,
642, 657, 677, 683, 786, 792, 989,
993, 1004, 1033, 1083, 1137, 1538,
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
1601, 779, 1816, 1826, 1847, 1848,
1887, 1889, 1913, 1974, 2060,
2070, 2077, 2079, 2132,
630*145.7 – Sistematizacija šumske
zoologije. Insekti (vidi i UDK 959.
7):120, 359, 820, 949, 1036, 1267,
630*156 – Lovstvo: 49, 329, 375, 428,
951, 1009, 1141, 1196, 1481, 2012,
2055, 2120,
630*16 – Šumska botanika. Hemija
biljaka: 339, 722, 1909, 2080,
630*161 – Šumska botanika. Fiziologija biljaka: 863, 1229, 1242, 1685,
1700, 1835,
630*164 – Šumska botanika. Morfologija biljaka: 924, 1028, 1029,
1069, 1125, 1187, 1313, 1419,
1609, 1638, 1946, 1957,
630*165 – Šumska botanika. Genetika: 92, 106, 246, 247, 404, 420,
513, 645, 647, 697, 699, 810, 816,
853, 877, 880, 940, 994, 1002,
1006, 1059, 1077, 1101, 1113,
1131, 1136, 1151, 1159, 1183,
1193, 1220, 1437, 1440, 1528,
1540, 1671, 1704, 1707, 1733,
1742, 1749, 1760, 1782, 1857,
1858, 1955, 1965, 2005, 2078,
630*168 – Šumska botanika. Citologija i histologija: 1126, 1867,
630*173. 2 – Sistematizacija šumske
botanike. Mahovine: 1900,
630*174 – Sistematizacija šumske botanike. Dendrologija: 388, 474,
494, 511, 512, 526, 544, 557, 591,
599, 601, 618, 630, 641, 652, 729,
778, 1001, 1175, 1190, 1214, 1345,
1391, 1840,
630*174. 7 – Sistematizacija šumske
botanike. Četinari: 151, 265, 291,
350, 362, 391, 489, 505, 528, 696,
935, 1095, 1182, 1561, 1571, 1883,
1884, 1893,
630*176. 1 – Sistematizacija šumske
botanike. Lišćari: 60, 78, 93, 130,
131, 168, 196, 253, 292, 312, 331,
349, 358, 444, 448, 524, 600, 605,
680, 715, 718, 724, 801, 822, 824,
225
862, 934, 938, 996, 1065, 1067,
1072, 1139, 1241, 1248, 1257,
1280, 1305, 1546, 1620, 1695,
1781, 1813, 1822, 1845, 1894,
630*18 – Ekologija šumskih biljaka:
307, 477, 550, 834, 854, 1554,
1555, 1657, 1743, 1753, 1793,
1879, 2063,
630*181- Ekologija šumskih biljaka.
Autekologija. Šumsko-uzgojne
osobine drveća- 860, 1147, 1413,
1793, 1804, 1899,
630*181.1 – Ekologija šumskih biljaka. Areal: 38, 268, 496, 497, 650,
748, 777, 838, 1142, 1157, 1173,
1201, 1851, 1892,
630*181.2 – Ekologija šumskih biljaka. Odnosi prema klimi: 861, 863,
630*181.3 – Ekologija šumskih biljaka. Mikoriza: 1008,
630*181.8 – Ekologija šumskih biljaka. Fenologija: 90, 264, 737, 770,
904, 1023, 1168, 1359, 1388,
630*182 – Ekologija šumskih biljaka.
Fitocenologija – 251, 253, 276,
280, 341, 454, 479, 509, 523, 739,
789, 809, 849, 879, 964, 1130,
1365, 1484, 1515, 2083,
630*187 – Ekologija šumskih biljaka.
Tipovi vegetacije: 906, 1041, 1047,
630*188 – Ekologija šumskih biljaka.
Šumske zajednice: 57, 459, 464,
691, 832, 1078, 1310, 1510, 1750,
1856, 1866, 1918, 1992, 1999,
2029, 2125,
630*22 – Šumsko-uzgojni sistemi:
559, 622, 720, 732, 977, 1337,
1533, 1666, 1833, 1985, 2102,
630*221 – Visoke šume: 347, 371, 469,
516, 1124, 1708, 1808, 1986,
630*222 – Izdanačke šume: 752, 798,
1145, 1928, 1930, 2003, 2024,
2109,
630*226 – Promena sistema gajenja
šuma: 531, 570, 614, 1308, 1368,
630*228 - Struktura sastojina. Sastojinski oblici: 1185, 1264, 1274,
226
1320, 1336, 1389, 1593, 1741,
1811, 1818, 1979,
630*23 – Obnavljanje sastojina i formiranje sastojina:: 26, 52, 74, 430,
705, 892, 998, 1018, 1223, 1545,
1767, 1798,
630*231 – Prirodno obnavljanje: 458,
551, 1076, 1697, 1810, 1937,
630*232 – Veštačko obnavljanje: 135,
145, 238, 248, 271, 272, 355, 370,
427, 486, 501, 507, 525, 527, 539,
540, 549, 560, 574, 577, 580, 582,
604, 623, 658, 659, 682, 685, 694,
701, 707, 717, 768, 799, 847, 857,
905, 916, 991, 1032, 1034, 1037,
1038, 1050, 1082, 1086, 1087,
1091, 1107, 1122, 1127, 1138,
1164, 1188, 1198, 1245, 1244,
1311, 1342, 1392, 1404, 1405,
1407, 1563, 1588, 1686, 1716,
1714, 1815, 1850, 1897, 1935,
1978, 2064, 2110,
630*232.1 – Veštačko obnavljanje. Introdukcija: 99, 108, 144, 242, 399,
727, 736, 813, 1146,
1161, 2026, 2054, 2111,
630*232.2 – Veštačko obnavljanje sastojina. Pripremni radovi: 1575,
1594, 1945, 2103,
630*232.3 – Semenarstvo; rasadnička
proizvodnja: 4, 39, 100, 103, 109,
116, 132, 133, 136, 241, 353, 368,
405, 434, 548, 585, 586, 655, 667,
687, 740, 876, 907, 929, 946, 1057,
1128, 1138, 1155, 1174, 1179,
1188, 1192, 1194, 1213, 1215,
1247, 1260, 1269, 1271, 1276,
1307, 1312, 1325, 1343, 1353,
1402, 1457, 1460, 1467, 1472,
1558, 1564, 1604, 1619, 1631,
1698, 1701, 1706, 1717, 1744,
1807, 1821, 1891, 1990, 2046,
630*232.4 – Osnivanje sastojina sadnjom: 238, 905, 1091, 1127, 1138,
1164, 1621,
630*232.5 – Osnivanje sastojina vegetativnim putem: 1152,
Milorad Åijak, Anka Diniõ
630*233 – Pošumljavanje: 15, 59, 65,
236, 237, 593, 598, 693, 997, 1093,
1166, 1170, 1200, 1316, 1453,
1470, 1502, 1516, 1646, 1843, 2037,
630*236 – Nega obnovljenih kultura.
Regulisanje rastojanja: 1249,
630*237 – Melioracija šumskih staništa: 432, 483, 517, 519, 626, 629,
976, 1189, 1219, 1330, 1396,
1439, 1987, 2022, 2032, 2096,
630*238 – Posebne kulture (topole i
dr.): 42, 76, 105, 352, 536, 571,
612, 620, 819, 891, 897, 1597,
2076,
630*24 – Nega sastojina i stabala:
146, 387, 421, 431, 632, 710, 867,
901, 947, 978, 1014, 1119, 1163,
1319, 1323, 1332, 1348, 1372,
1373, 1411, 1448, 1518, 1519,
1532, 1598, 1632, 1683, 1732,
1773, 1783, 1812, 1834, 1853,
1855, 1927, 1995, 2001, 2030,
2038, 2044, 2062, 2065, 2105,
2107, 2149
630*26 – Šumarstvo i poljoprivreda:
830,
630*266 – Zaštitni pojasevi: 13, 31,
43, 163, 346, 395, 503, 515, 747,
754, 776, 812, 974,
630*268 – Šuma i pašnjaci: 24, 259,
630*270 – Urbano šumarstvo: 1286,
1351, 1714, 1787, 1828,
630*271 – Arboretumi: 2020,
630*272 – Parkovi: 64, 1191, 1780,
1962, 1191,
630*273 – Drvoredi: 1488, 1647,
630*274 – Živice i biljke za živice:1278, 1344,
630*278 – Minijaturno drveće (bonsai): 437, 1607,
630*283 – Iskorišćavanje šumskih
proizvoda. Kora, plodovi i seme.
Sokovi, lišće: 2015,
630*284 – Smolarenje: 96, 115, 118,
160, 260, 384, 402, 418, 433, 484,
495, 510, 555, 627, 633, 760, 829,
1422,
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
630*289 – Sporedni šumski proizvodi: 61, 122, 1329,
630*3 – Nauka o radu. Iskorišćavanje
šuma. Seča i transport. Šumsko inženjerstvo: 475, 1149,
630*30 – Radni uslovi: 9, 10, 23, 68,
779, 784, 888, 908, 1043, 1527,
1709, 1763, 1794,
630*31 – Seča i transport, uopšte:
884, 1074, 1222, 1415, 1614, 1636,
1736, 1896,
630*32 – Obaranje stabala i izrada
sortimenata: 14, 98, 154, 156, 392,
533, 723, 781, 840, 1070, 1369,
1573, 1663, 1746, 1838, 1849,
1997,
630*325 – Sortiranje drveta i drvnih
sortimenata u sirovom stanju: 858,
1016, 1230, 1449, 2144
630*33 – Stepen iskorišćenja drveta i
otpadaka. Čišćenje sečine: 30, 147,
352, 442, 453, 455, 969, 1275,
1639, 1939, 1998,
630*339 – Iskorišćavanje drveta, razno: 112
630*35 – Merenje učinka u iskorišćavanju šuma: 654,
630*36 – Mehanizacija u šumarstvu:
784, 881, 894, 913, 1090, 1140,
1263, 1331, 1768,
630*361 – Alati i mašine za koranje:
800,
630*362 – Alati za sečenje: 75, 581,
608, 674,
630*37 – Transport: 911, 918, 927,
1199, 1438, 1592, 1687, 1784,
1873, 2031,
630*371 – Utovar i istovar: 452, 1911,
630*375 –Transport, suvozemni:22,
55, 107, 865, 932, 1266, 1403,
1480, 1490, 1491, 1737, 1748,
1755, 1829, 1888, 1919,
630*377 – Oprema za utovar i istovar: 25, 89, 235, 721, 743, 788,
919, 920, 943, 962, 1017, 1154,
1160, 1403, 1947,
227
630*38 – Šumsko inženjerstvo (građevinarstvo, putevi i mostovi u šumi): 157, 703, 1444, 1482, 2052,
630*383 – Putevi i mostovi: 401, 492,
621, 1000, 1165, 1203, 1475, 1633,
1806, 1869, 1874, 1920, 1958,
1972, 1973, 2045, 2069, 2145,
630*384 – Erozija, zaštitni radovi: 56,
381, 389, 397, 472, 514, 553, 582,
587, 602, 615, 631, 663, 704, 756,
821, 1019, 1049, 1134, 1324, 1326,
1374, 1456, 1805, 1862, 1917,
1951, 1952, 1959, 1971, 2017,
630*385 – Odvodnjavanje. Navodnjavanje: 21, 423, 488, 542, 561, 649,
828, 999, 1261, 1371, 1544,
630*386 – Vodeni tokovi. Regulisanje
vodenih tokova:1550, 2058,
630*4 – Šumske štete i zaštita šuma:
957, 1025, 1570, 1606,
630*41 – Opšta tehnika zaštite šuma.
Tipovi šteta: 5, 28, 46, 111, 165,
174, 306, 340, 1218, 1226, 1239,
1434, 1461, 2007, 1921,
630*413 – Fizičke i hemijske mere
borbe: 257, 669,
630*414 – Suzbijanje štetočina (hemijskim putem): 34, 286, 293, 436,
661, 883, 952, 1063, 1265,
630*422 – Štete neorganskog porekla
(bez požara): 839, 1693,
630*423 – Štete od atmosferskih taloga: 227,
630*425 – Zagađenost (atmosferski
uticaj): 374, 1556,
630*429 – Razne štete:725,
630*43 – Šumski požari: 233, 273,
299, 300, 343, 772, 931, 1259,
1273,
630*432 – Prevencija i suzbijanje
šumskih požara: 944, 987, 1035,
1399, 1615,
630*44 – Štete od biljaka; viroze:203,
284, 313, 499, 670, 708, 868, 1186,
1553, 1802, 1803, 1988,
630*441 – Suzbijanje korova: 914,
1153, 1595,
228
630*440 – Štete od gljiva i bakterija,
opšte: 569, 1534, 1535,
630*442 – Parazitske biljke. Lijane i
epifite: 851,
630*443 – Štete od gljiva i bakterija /
fitopatologija: 44, 84, 85, 153, 162,
281, 328, 356, 451, 457, 465, 639,
714, 759, 761, 773, 893, 898, 1031,
1039, 1092, 1115, 1129, 1167,
1178, 1181, 1208, 1235, 1282,
1302, 1328, 1350, 1360, 1366,
1397, 1401, 1424, 1427, 1428,
1429, 1430, 1466, 1516a, 1521,
1522, 1625, 1684, 1792, 1832,
1859, 1861, 1863, 1864, 1882,
1890, 1923, 1933, 2016, 2023,
2066, 2094, 2104, 2114,
630*45 - Štete od životinja: 161, 228,
318, 624, 874, 1745,
630*453 – Štete od insekata / entomologija: 12, 83, 127, 176, 183, 234,
245, 275, 393, 394, 461, 529, 583,
673, 765, 844, 900, 933, 980, 988,
1007, 1030, 1045, 1073, 1100,
1104, 1106, 1216, 1251, 1268,
1321, 1364, 1419, 1549, 1814,
1823, 1831, 1860, 1868, 1871,
1906, 1910, 1916, 1989, 2039,
2068, 2081, 2092, 2095, 2106,
2135, 2141, 2143
630*46 – Štete od čoveka: 1517, 1530,
1531, 1539,
630*48 – Štete od nepoznatih ili kompleksnih uzroka: 409, 769, 1423,
1426, 1425, 1431, 1432, 1433,
1520, 1524, 1529, 1537, 1541,
1635,
630*52 – Merenje dimenzija i zapremine stabala (instrumenti): 254,
348, 386, 1569, 1630, 1649, 1665,
1690, 1705, 1754, 1775, 1790,
1820, 2008, 2075, 2086,
630*521 – Merenje prečnika: 470,
473, 487, 1195, 1418, 1584,
630*522 – Merenje visina: 671, 1022,
1205, 1243, 1759,
630*523 – Kora. određivanje dimenzija i mase: 498, 534, 698, 1052,
Milorad Åijak, Anka Diniõ
630*524 – Određivanje zapremine
stabala i sastojina: 255, 266, 348,
441, 450, 567, 726, 734, 741,
744, 749, 764, 805, 845, 855, 1503,
1514, 1536, 1552, 1764, 1885,
2004, 2011,
630*526 – Merenje oblovine: 1511,
630*527 – Merenje prostornog drveta: 660,
630*53 – Posebna merenja stabala i
sastojina. Dimenzije kruna. Gustina sastojine: 537, 1393, 1412,
1464,
630*56 – Prirast. Razvoj i struktura
sastojine: 221, 337, 365, 373, 413,
443, 449, 476, 504, 506, 520, 530,
543, 546, 547, 568, 575, 588, 607,
616, 636, 668, 676, 811, 825, 878,
915, 922, 937, 950, 1044, 1051,
1088, 1111, 1132, 1177, 1206,
1212, 1446, 1471, 1500, 1523,
1574, 1664, 1718, 1740, 1771,
1791, 1820, 1824, 1836, 1837,
1938, 1996, 1895, 2051, 2087,
2121, 2129,
630*581 – Premer i kartiranje. Terenski radovi: 482, 925,
630*582 – Kartiranje: 666, 1855,
630*61 – Uređivanje šuma – 16, 81,
158, 261, 332, 333, 379, 398, 463,
508, 563, 634, 675, 1435, 804, 967,
1046, 1096, 1435, 1929, 1964,
1970, 2114, 2117, 2128,
630*62 – Metode uređivanja. Radni
planovi: 158, 193, 285, 316, 377,
500, 535, 584, 625, 643, 689, 716,
790, 826, 984, 992, 1089, 1097,
1133, 1250, 1281, 1379, 1483,
1489, 1572, 1589, 1661, 1953,
1702, 1844, 1907, 1975, 1977,
1984, 2025, 2057, 2085,
630*64 – Šumarstvo kao privredna
grana: 148, 152, 369, 372, 376,
439, 440, 532, 745, 864, 966, 1277,
1950, 1612, 1870, 2101,
630*651 – Kalkulacija troškova i rentabilnosti: 953, 1668,
630*652 – Vrednost šuma: 807, 2147
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
630*66 – Troškovi eksploatacije šuma: 47, 611, 939, 1058, 1380, 1898,
630*67 – Određivanje finansijskih rezultata. Knjigovodstvo i računovodstvo. Poslovna statistika. Finansijki plan: 110, 137, 149, 644,
1061, 1590, 1669, 1735, 1846,
630*677 – Kratkoročno planiranje:
173,
630*68 – Nacionalne šumarske službe
i administracija: 1, 19, 27, 86, 87,
140, 364, 746, 958, 1064, 1469,
1672, 1711, 1825, 1839, 1904,
1905, 1922, 1924, 1949, 1960,
2018, 2036, 2061, 2148
630*686 – Planiranje i organizacija
građevina, transportne mreže:
1854,
630*7 – Tržište šumskih proizvoda.
Privredna pitanja šumskog transporta i drvnoprerađivačke industrije: 250, 1056,
630*71 – Tržište šumskih proizvoda.
Ponuda i potražnja: 94, 104, 774,
630*72 – Tržište: 95, 1069, 1114,
1117, 1232, 1334, 1395,
630*756 – Plasman proizvoda: 899,
1761,
630*73 - Cene drveta: 209, 278, 1209,
1586, 1667,
630*794 – Privredna pitanja drvnoprerađivačke industrije: 40,
630*810 – Opšte informacije o drvetu: 114,
630*811 – Struktura drveta i određivanje vrsta. Tkivo. Godovi: 269,
406, 414, 445, 471, 731, 735, 868,
870, 1120, 1436, 1486, 1507, 1719,
630*812 – Fizičke i mehaničke osobine: 18, 121, 263, 282, 518, 635,
646, 742, 762, 848, 850, 869, 885,
1021, 1066, 1094, 1103, 1169,
1450, 1451, 1458, 1498, 1543,
1547, 1551, 1582, 1583, 1603,
1610, 1613, 1618, 1652, 1654,
1655, 1710, 1751, 1786, 1796,
1797, 1827, 1901, 1912, 2013,
2027, 2056, 2067, 2090, 2108, 2140
229
630*813 – Hemija drveta: 403, 713,
859, 1285, 1309, 1322, 1341, 1361,
1383, 1562, 1752,
630*82 – Mehanička prerada drveta:
62, 72, 97, 119, 141, 142, 243, 296,
336, 382, 429, 702, 712, 751, 775,
803, 1085, 1102, 1116, 1237, 1258,
1400, 1487, 1499, 1576, 1596,
1622, 1628, 1641,
630*829 – Površinska obrada: 1724,
630*83 – Drvnoprerađivačka industrija i njeni proizvodi: 73, 77, 117,
119, 129, 138, 211, 274, 357, 411,
485, 541, 592, 597, 606, 628, 700,
728, 755, 796, 817, 823, 843, 846,
872, 882, 928, 930, 975, 986, 1015,
1055, 1071, 1081, 1098, 1099,
1112, 1123, 1135, 1144, 1217,
1238, 1338, 1357, 1367, 1417,
1493, 1504, 1505, 1542, 1626,
1712, 1713, 1776, 1799, 1931,
630*835 – Razni proizvodi od drveta
za domaćinstva, industriju i dr. :
594, 638, 651, 733,
630*836 - Nameštaj i stolarija: 1254,
630*839- Drvnoprerađivačka industrija, otpaci: 17, 808, 902, 1375,
1682, 1795,
630*84 – Zaštita drveta. Postupci za
poboljšanje njegovih osobina. Parenje i sušenje drveta: 33, 101,
125, 139, 289, 709, 814, 827, 909,
959, 1162, 1172, 1252, 1340, 1358,
1497, 1617, 1728, 1765, 1877,
1967,
630*85 – Kvalitet drveta i proizvoda
od drveta: 478, 367, 478, 684, 833,
1681, 1726,
630*86 – Industrija drvenjače i celuloze. Hemijska prerada drveta i
proizvodi: 29, 35, 37, 45, 123, 175,
345, 467, 589, 1013, 1409, 1443,
1506, 1513, 1642, 1678, 1730,
1774, 1785, 1789,
630*866 – Ekstraktivne materije iz
drveta: 766,
630*90 - Šume i šumarstvo sa nacionalne tačke gledišta. Šumarska po-
230
litika. Društvena ekonomika šumarstva: 80, 134,
630*901 – Teorija, metode, sistematika; osobine šumarstva sa gledišta
društvene ekonomike: 80, 134,
630*902 – Istorija šuma i šumarstva:
172, 178, 201, 287, 954, 1158,
1184, 1176, 1202, 1233, 1300,
1318, 1339, 1356, 1384, 1447,
1454, 1455, 1495, 1566, 1616,
1758, 1809, 1819, 1842, 1881,
2021, 2033,
630*903 – Šumarska politika: 3, 6, 8,
166, 206, 214, 230, 493, 564, 688,
695, 831, 837, 842, 1075, 1207,
1354, 1579, 1943, 1961, 1778,
1982,
630*904 – Opšta regionalna predstava o šumama i šumarstvu:51, 79,
88, 192, 194, 207, 232, 256, 267,
279, 295, 344, 361, 363, 378, 396,
407, 558, 706, 711, 794, 795, 815,
875, 886, 903, 921, 936, 973, 1048,
1109, 1118, 1156, 1171, 1211,
1289, 1290, 1370, 1473, 1474,
1843, 1948, 2034, 2035, 2047,
2072, 2073, 2074, 2113, 2115,
2116, 2142,
630*905 – Šumarska statistika: 199,
240, 305, 1479,
630*906 – Direktan ekonomski značaj šuma: 82, 212, 360, 835, 1010,
1262, 1381, 1382, 1452, 1670,
630*907 – Indirektni značaj šuma
(zaštita prirode i pejzaža, rekreacija): 50, 54, 290, 325, 480, 948,
961, 1012, 1180, 1240, 1315, 1608,
1886, 1878, 1908, 1944, 2043,
2082, 2112, 2126,
630*906 – Direktan značaj šuma: 595,
1378, 2019, 2137
630*908 – Odnos šumarstva prema
drugim privrednim granama i industriji: 69, 82, 187,
630*91 – Politika pošumljavanja.
Iskorišćavanje zemljišta: 11, 578,
613, 679, 1660, 1662, 1770, 1817,
Milorad Åijak, Anka Diniõ
630*92 – Politika prava svojine u šumarstvu: 71, 92, 656, 912, 1346,
1674, 1675, 2053,
630*93 – Javna kontrola u šumarstvu, zakonodavstvo: 177, 481,
552, 566, 686, 757, 1253, 1279,
1385, 1463, 1496, 1591, 1673,
1914, 1942, 1983, 2071, 2127, 2146
630*945.2 – Propaganda: 556,
630*945.3 - Obrazovanje. Školstvo:
20, 36, 48, 188, 302, 303, 466, 653,
664, 758, 791, 793, 896, 956, 972,
1204, 1272, 1291, 1293, 1295,
1296, 1299, 1377, 1398, 1559,
1565, 1580, 1599, 1658, 1739,
1800, 1801, 1841, 1925, 1926,
2100,
630*945.4 – Istraživačka delatnost:
91, 460, 617, 1060, 1294, 1969,
630*946 – Društva, konferencije, ekskurzije, institucije: 297, 1637,
630*961 – Situacija sa radnom snagom – 2, 128, 385, 554, 889, 640,
648, 889, 1084, 1197, 1292,
630*963 – Radno vreme: 610,
630*964 – Socijalno osiguranje: 1110,
630*971 – Međunarodna šumarska
politika i saradnja: 456,
630*972 – Međunarodna šumarska
politika, organizacije: 383, 1880,
631.862 – Organska đubriva. Stajsko
đubrivo: 1227,
632.52 – Štete na biljkama:681,
633 – Poljski usevi i njihova proizvodnja: 1333,
635.7 – Aromatične biljke. Začinske
biljke. Lekovito bilje: 170, 502,
635.8 – Jestive gljive: 1903,
635.9 – Ukrasne biljke. Dekorativno
vrtlarstvo: 783, 887, 971, 981,
1026, 1210, 1255, 1362, 1462,
1478, 1508, 1656,
65 – Organizacija rada: 417, 1494,
674 – Drvna industrija: 678, 692, 797,
873, 890, 1020, 1221, 1246, 1386,
1387, 1416, 1442, 1476, 1492,
1567, 1577, 1644, 1676, 1680,
1723, 1727, 1747, 1769,
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
674.023 – Drvna industrija. Piljenje.
Sečenje. Tesanje.: 1653,
674.05 – Drvna industrija. Alati za
obradu drveta. Mašine za obradu
drveta: 1627, 1689, 1725,
674.093 – Pilane. Organizacija proizvodnje: 596, 1568, 1643, 1696,
1721, 1738, 1966,
674.5 – Drvna industrija, proizvodi
od drveta: 32, 40, 41, 70, 114, 126,
164, 182, 226, 249, 226, 298, 438,
674.6 – Drvena ambalaža: 1578,
674.8 – Drvna industrija. Proizvodnja
i prerada iverja, strugotina i otpadaka
674.815 – Ploče iverice: 562, 767, 871,
1650,
674-419.3: Furnir: 538, 619, 1699,
681.3 – Uređaji za obradu podataka
(računari): 1390, 1548,
231
684 – Proizvodnja nameštaja: 719,
730, 753, 763, 818, 990, 1042,
1231, 1298, 1335, 1406, 1408,
1465, 1477, 1485, 1512, 1557,
1634, 1645, 1729, 1731, 1756,
711.5 – Područja u okviru gradova i
naselja:1509,
712 – Planiranje pejzaža. Parkovi.
Vrtovi. Pejzažna arhitektura:
1420, 1600, 1766, 1830, 1902,
712.24 – Planiranje ozelenjavanja naseljenih mesta:1024, 1624,
712.25 – Uređenje pejzaža. Slobodni
prostori. Parkovi: 603, 1054, 1688,
1876, 1934,
712.3 – Pejzažna arhitektura uopšte.
Planiranje, raspored: 1587,
725.3 – Arhitektura. Garaže. Parkinzi: 1040,
748.7 – Ručni radovi: 408.
232
Milorad Åijak, Anka Diniõ
SUBJECT INDEX
0 – 16 – Professional bibliographies:
1301
3 – 057 – Sociology. Personalities:
1228, 1234, 1256, 1287, 1288,
1317, 1327, 1347, 1936, 2050
331 – Theory and organisation of
work: 1459, 1651
351.71 – Public property. Public
works:1501
355 – Military affairs. War skills. Defence. Armed forces: 1225
389 – Metrology: 1224, 1306, 1314
502 – Environment and its protection:
948, 983, 1121, 1445, 2130, 2138,
2139
504. 5 – Natural disasters: 1703
502. 17 – Environmental protection:
1772
504. 5 – Nature protection. Pollution:
1629
537 – Electric energy: 113
546 – Chemistry: 124, 239
51 – Mathematics: 771, 856
51-3 – Calculation techniques. Calculation: 771, 856, 1224, 1306, 1314
551. 2 – Internal geodynamics: 1659
551. 3 – External geodynamics: 1283,
1414, 1692, 1915
551. 48 – Hydrology. Surface waters:
750, 1605, 1611
551. 52 – Meteorology. Radiation and
temperatures: 836
551. 57 – Meteorology. Water vapour.
Hydrometeors: 609, 782
556. 5 – Geodynamics: 2132
575. 2 – Variability: 53, 955
577. 1 – Biochemistry: 1303
58 – Biometrics: 58
581 – Botany: 246, 423, 425, 521, 522
581. 14 – Botany. Development.
Growth: 1105
581. 16 – Botany. Plant regeneration:
985
581. 44 – Botany. Plant morphology:
1852
581. 5 – Botany. Plant ecology: 690,
802, 982, 1079, 1352
581. 9 – Phytogeography: 785, 1932
582 – Botanical systematics: 190, 311,
354, 390, 416, 446, 960, 1148,
1270, 1355, 1376, 1694
591. 9 – Zoogeography: 806
595. 1 – Entomology – systematics;
Vermes: 852
595. 42 – Entomology; Acarina: 1777
595. 78 – Entomology – systematics;
Lepidoptera: 979
595. 793 – Entomology – systematics;
Siricidae: 942
616. 98 – Tularaemia: 171
620. 92 – Energetics economy: 126
625. 142 – Railway sleepers: 66, 102,
169, 244
625. 7 – Roads: 2137
627 – Erosion: 63, 143, 587, 941,
1297, 1349, 1468, 1581, 1640,
1691,
627. 53 – Internal equipment of harbours. Jetties. Quays: 1053
630 – Forestry: 590, 1300, 1421
630*11 – Site factors: 968, 1872
630*111 – Forest climate and microclimate: 410, 447, 490, 491, 945,
1526, 1602, 1994, 2010,
630*113 – Forest topography: 1062,
1585, 1720,
630*114 – Forest soils. Soil science: 7,
262, 324, 330, 380, 400, 412, 419,
424, 426, 435, 545, 565, 576, 637,
662, 841, 910, 917, 923, 955, 963,
995, 1150, 1236, 1394, 1525, 1560,
1623, 1762, 1940, 1941, 1956,
1968, 1991, 1993, 2002, 2009,
2028, 2089, 2097, 2118, 2122, 2131
630*116 – Forest hydrology: 258, 642,
657, 677, 683, 786, 792, 989, 993,
1004, 1033, 1083, 1137, 1538,
601, 779, 1816, 1826, 1847, 1848,
1887, 1889, 1913, 1974, 2060,
2070, 2077, 2079, 2132
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
630*145. 7 – Forest zoology systematisation. Insects (see UDC 959.
7):120, 359, 820, 949, 1036, 1267
630*156 – Hunting: 49, 329, 375, 428,
951, 1009, 1141, 1196, 1481, 2012,
2055, 2120
630*16 – Forest botany. Plant chemistry: 339, 722, 1909, 2080
630*161 – Forest botany. Plant physiology: 863, 1229, 1242, 1685, 1700,
1835
630*164 – Forest botany. Plant morphology: 924, 1028, 1029, 1069,
1125, 1187, 1313, 1419,
1609, 1638, 1946, 1957
630*165 – Forest botany. Genetics:
92, 106, 246, 247, 404, 420, 513,
645, 647, 697, 699, 810, 816, 853,
877, 880, 940, 994, 1002, 1006,
1059, 1077, 1101, 1113, 1131,
1136, 1151, 1159, 1183, 1193,
1220, 1437, 1440, 1528, 1540,
1671, 1704, 1707, 1733, 1742,
1749, 1760, 1782, 1857, 1858,
1955, 1965, 2005, 2078
630*168 – Forest botany. Cytology
and histology: 1126, 1867
630*173. 2 – Systematisation of forest
botany. Mosses: 1900
630*174 – Systematisation of forest
botany. Dendrology: 388, 474, 494,
511, 512, 526, 544, 557, 591, 599,
601, 618, 630, 641, 652, 729, 778,
1001, 1175, 1190, 1214, 1345,
1391, 1840
630*174. 7 –Systematisation of forest
botany. Conifers: 151, 265, 291,
350, 362, 391, 489, 505, 528, 696,
935, 1095, 1182, 1561, 1571, 1883,
1884, 1893
630*176. 1 – Systematisation of forest
botany. Broadleaves: 60, 78, 93,
130, 131, 168, 196, 253, 292, 312,
331, 349, 358, 444, 448, 524, 600,
605, 680, 715, 718, 724, 801, 822,
824, 862, 934, 938, 996, 1065,
1067, 1072, 1139, 1241, 1248,
1257, 1280, 1305, 1546, 1620,
233
1695, 1781, 1813, 1822, 1845,
1894,
630*18 – Ecology of forest plants:
307, 477, 550, 834, 854, 1554,
1555, 1657, 1743, 1753, 1793,
1879, 2063
630*181– Ecology forest plants. Autecology. Silvicultural characteristics of trees: 860, 1147, 1413,
1793, 1804, 1899
630*181. 1 – Ecology of forest plants.
Range: 38, 268, 496, 497, 650, 748,
777, 838, 1142, 1157, 1173, 1201,
1851, 1892
630*181. 2 – Ecology of forest plants.
Relationship with climate: 861,
863,
630*181. 3 – Ecology of forest plants.
Mycorrhiza: 1008,
630*181. 8 – Ecology of forest plants.
Phenology: 90, 264, 737, 770, 904,
1023, 1168, 1359, 1388,
630*182 – Ecology forest plants.
Phytocoenology – 251, 253, 276,
280, 341, 454, 479, 509, 523, 739,
789, 809, 849, 879, 964, 1130,
1365, 1484, 1515, 2083
630*187 – Ecology of forest plants.
Vegetation types: 906, 1041, 1047
630*188 – Ecology of forest plants.
Forest communities: 57, 459, 464,
691, 832, 1078, 1310, 1510, 1750,
1856, 1866, 1918, 1992, 1999,
2029, 2125
630*22 – Silvicultural systems: 559,
622, 720, 732, 977, 1337, 1533,
1666, 1833, 1985, 2102
630*221 – High forests: 347, 371, 469,
516, 1124, 1708, 1808, 1986
630*222 – Coppice forests: 752, 798,
1145, 1928, 1930, 2003, 2024, 2109
630*226 – Change of silvicultural system: 531, 570, 614, 1308, 1368
630*228 – Stand structure. Stand
forms: 1185, 1264, 1274, 1320,
1336, 1389, 1593, 1741, 1811,
1818, 1979
234
630*23 –Stand regeneration and
stand establishment: 26, 52, 74,
430, 705, 892, 998, 1018, 1223,
1545, 1767, 1798
630*231 – Natural regeneration: 458,
551, 1076, 1697, 1810, 1937
630*232 – Artificial regeneration:
135, 145, 238, 248, 271, 272, 355,
370, 427, 486, 501, 507, 525, 527,
539, 540, 549, 560, 574, 577, 580,
582, 604, 623, 658, 659, 682, 685,
694, 701, 707, 717, 768, 799, 847,
857, 905, 916, 991, 1032, 1034,
1037, 1038, 1050, 1082, 1086,
1087, 1091, 1107, 1122, 1127,
1138, 1164, 1188, 1198, 1245,
1244, 1311, 1342, 1392, 1404,
1405, 1407, 1563, 1588, 1686,
1716, 1714, 1815, 1850, 1897,
1935, 1978, 2064, 2110
630*232. 1 – Artificial regeneration.
Introduction: 99, 108, 144, 242,
399, 727, 736, 813, 1146, 1161,
2026, 2054, 2111
630*232. 2 – Artificial regeneration of
stands. Preparatory works: 1575,
1594, 1945, 2103
630*232. 3 – Seed Science; Nursery
production: 4, 39, 100, 103, 109,
116, 132, 133, 136, 241, 353, 368,
405, 434, 548, 585, 586, 655, 667,
687, 740, 876, 907, 929, 946, 1057,
1128, 1138, 1155, 1174, 1179,
1188, 1192, 1194, 1213, 1215,
1247, 1260, 1269, 1271, 1276,
1307, 1312, 1325, 1343, 1353,
1402, 1457, 1460, 1467, 1472,
1558, 1564, 1604, 1619, 1631,
1698, 1701, 1706, 1717, 1744,
1807, 1821, 1891, 1990, 2046
630*232. 4 – Stand establishment by
planting: 238, 905, 1091, 1127,
1138, 1164, 1621
630*232. 5 – Stand establishment by
vegetative method: 1152
630*233 – Afforestation: 15, 59, 65,
236, 237, 593, 598, 693, 997, 1093,
Milorad Åijak, Anka Diniõ
1166, 1170, 1200, 1316, 1453,
1470, 1502, 1516, 1646, 1843, 2037
630*236 – Tending of regenerated
plantations. Regulation of spacing:
1249
630*237 – Reclamation of forest sites:
432, 483, 517, 519, 626, 629, 976,
1189, 1219, 1330, 1396, 1439,
1987, 2022, 2032, 2096
630*238 – Special plantations (poplars, etc.): 42, 76, 105, 352, 536,
571, 612, 620, 819, 891, 897,
1597, 2076
630*24 – Stand and tree tending: 146,
387, 421, 431, 632, 710, 867, 901,
947, 978, 1014, 1119, 1163, 1319,
1323, 1332, 1348, 1372, 1373,
1411, 1448, 1518, 1519, 1532,
1598, 1632, 1683, 1732, 1773,
1783, 1812, 1834, 1853, 1855,
1927, 1995, 2001, 2030, 2038,
2044, 2062, 2065, 2105, 2107
630*26 – Forestry and agriculture:
830
630*266 – Shelterbelts: 13, 31, 43,
163, 346, 395, 503, 515, 747, 754,
776, 812, 974
630*268 – Forest and pastures: 24,
259
630*270 – Urban forestry: 1286,
1351, 1714, 1787, 1828
630*271 – Arboreta: 2020
630*272 – Parks: 64, 1191, 1780,
1962, 1191
630*273 – Tree rows: 1488, 1647
630*274 – Hedges and hedge plants:1278, 1344
630*278 – Miniature trees (bonsai):
437, 1607
630*283 – Utilisation of forest products. Bark, fruits and seeds. Sap,
leaves: 2015
630*284 – Resin tapping: 96, 115,
118, 160, 260, 384, 402, 418, 433,
484, 495, 510, 555, 627, 633, 760,
829, 1422
630*289 – Secondary forest products:
61, 122, 1329
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
630*3 – Ergonomy. Forest utilisation.
Felling and transport. Forest engineering: 475, 1149,
630*30 – Work conditions: 9, 10, 23,
68, 779, 784, 888, 908, 1043, 1527,
1709, 1763, 1794
630*31 – Felling and transport, general: 884, 1074, 1222, 1415, 1614,
1636, 1736, 1896
630*32 – Tree cutting and conversion:
14, 98, 154, 156, 392, 533, 723,
781, 840, 1070, 1369, 1573, 1663,
1746, 1838, 1849, 1997
630*325 – Grading of wood and raw
wood products: 858, 1016, 1230,
1449, 2144
630*33 – Degree of wood and waste
utilisation. Cleaning of felled area:
30, 147, 352, 442, 453, 455, 969,
1275, 1639, 1939, 1998
630*339 – Wood utilisation, miscellaneous: 112
630*35 – Measurement of output in
forest utilisation: 654
630*36 – Mechanisation in forestry:
784, 881, 894, 913, 1090, 1140,
1263, 1331, 1768
630*361 – Barking tools and machines: 800
630*362 – Cutting tools: 75, 581, 608,
674
630*37 – Transport: 911, 918, 927,
1199, 1438, 1592, 1687, 1784,
1873, 2031,
630*371 – Loading and unloading:
452, 1911
630*375 – Transport, land:, 55, 107,
865, 932, 1266, 1403, 1480, 1490,
1491, 1737, 1748, 1755, 1829,
1888, 1919
630*377 – Loading and unloading
equipment: 25, 89, 235, 721, 743,
788, 919, 920, 943, 962, 1017,
1154, 1160, 1403, 1947
630*38 – Forest engineering (construction, roads and bridges in forests): 157, 703, 1444, 1482, 2052
235
630*383 –Roads and bridges: 401,
492, 621, 1000, 1165, 1203, 1475,
1633, 1806, 1869, 1874, 1920,
1958, 1972, 1973, 2045, 2069, 2145
630*384 – Erosion, protection works:
56, 381, 389, 397, 472, 514, 553,
582, 587, 602, 615, 631, 663, 704,
756, 821, 1019, 1049, 1134, 1324,
1326, 1374, 1456, 1805, 1862,
1917, 1951, 1952, 1959, 1971, 2017
630*385 – Drainage. Irrigation: 21,
423, 488, 542, 561, 649, 828, 999,
1261, 1371, 1544
630*386 – Watercourses. Watercourse regulation: 1550, 2058
630*4 – Forest damage and forest
protection: 957, 1025, 1570, 1606
630*41 – General method of forest
protection. Damage types: 5, 28,
46, 111, 165, 174, 306, 340, 1218,
1226, 1239, 1434, 1461, 2007, 1921
630*413 – Physical and chemical control measures: 257, 669
630*414 – Pest control (chemical control): 34, 286, 293, 436, 661, 883,
952, 1063, 1265
630*422 – Damage inorganic origin
(without fires): 839, 1693
630*423 – Damage by atmospheric
precipitation: 227
630*425 – Pollution (atmospheric effect): 374, 1556
630*429 – Various damage types:725
630*43 – Forest fires: 233, 273, 299,
300, 343, 772, 931, 1259, 1273
630*432 – Forest fire prevention and
suppression: 944, 987, 1035, 1399,
1615
630*44 – Damage by plants; viroses:
203, 284, 313, 499, 670, 708, 868,
1186, 1553, 1802, 1803, 1988
630*441 – Weed control: 914, 1153,
1595
630*440 – Damage by fungi and bacteria, general: 569, 1534, 1535
630*442 – Parasitic plants. Lianas
and epiphytes: 851
236
630*443 – Damage by fungi and bacteria / phytopathology: 44, 84, 85,
153, 162, 281, 328, 356, 451, 457,
465, 639, 714, 759, 761, 773, 893,
898, 1031, 1039, 1092, 1115, 1129,
1167, 1178, 1181, 1208, 1235,
1282, 1302, 1328, 1350, 1360,
1366, 1397, 1401, 1424, 1427,
1428, 1429, 1430, 1466, 1516a,
1521, 1522, 1625, 1684, 1792,
1832, 1859, 1861, 1863, 1864,
1882, 1890, 1923, 1933, 2016,
2023, 2066, 2094, 2104, 2114
630*45 – Damage by animals: 161,
228, 318, 624, 874, 1745
630*453 – Damage by insects / entomology: 12, 83, 127, 176, 183, 234,
245, 275, 393, 394, 461, 529, 583,
673, 765, 844, 900, 933, 980, 988,
1007, 1030, 1045, 1073, 1100,
1104, 1106, 1216, 1251, 1268,
1321, 1364, 1419, 1549, 1814,
1823, 1831, 1860, 1868, 1871,
1906, 1910, 1916, 1989, 2039,
2068, 2081, 2092, 2095, 2106,
2135, 2141, 2143
630*46 – Damage by man: 1517,
1530, 1531, 1539
630*48 – Damage by unknown or
complex agents: 09, 769, 1423,
1426, 1425, 1431, 1432, 1433,
1520, 1524, 1529, 1537, 1541, 1635
630*52 – Measurement of tree dimensions and volume (instruments):
254, 348, 386, 1569, 1630, 1649,
1665, 1690, 1705, 1754, 1775,
1790, 1820, 2008, 2075, 2086
630*521 – Diameter measurement:
470, 473, 487, 1195, 1418, 1584
630*522 – Height measurement: 671,
1022, 1205, 1243, 1759
630*523 – Bark. Measurement of dimensions and mass: 498, 534, 698,
1052
630*524 – Volume calculation of trees
and stands: 255, 266, 348, 441,
450, 567, 726, 734, 741, 744, 749,
Milorad Åijak, Anka Diniõ
764, 805, 845, 855, 1503, 1514,
1536, 1552, 1764, 1885, 2004, 2011
630*526 – Roundwood measurement: 1511
630*527 – Cordwood measurement:
660
630*53 – Special tree and stand measurements. Crown dimensions.
Stand density: 537, 1393, 1412,
1464
630*56 – Increment. Stand development and structure: 221, 337, 365,
373, 413, 443, 449, 476, 504, 506,
520, 530, 543, 546, 547, 568, 575,
588, 607, 616, 636, 668, 676, 811,
825, 878, 915, 922, 937, 950, 1044,
1051, 1088, 1111, 1132, 1177,
1206, 1212, 1446, 1471, 1500,
1523, 1574, 1664, 1718, 1740,
1771, 1791, 1820, 1824, 1836,
1837, 1938, 1996, 1895, 2051,
2087, 2121, 2129
630*581 – Surveying and mapping.
Field work: 482, 925
630*582 – Mapping: 666, 1855
630*61 – Forest management – 16,
81, 158, 261, 332, 333, 379, 398,
463, 508, 563, 634, 675, 1435, 804,
967, 1046, 1096, 1435, 1929, 1964,
1970, 2114, 2117, 2128
630*62 – Methods of forest management. Working plans: 158, 193,
285, 316, 377, 500, 535, 584, 625,
643, 689, 716, 790, 826, 984, 992,
1089, 1097, 1133, 1250, 1281,
1379, 1483, 1489, 1572, 1589,
1661, 1953, 1702, 1844, 1907,
1975, 1977, 1984, 2025, 2057, 2085
630*64 – Forestry as branch of economy: 148, 152, 369, 372, 376, 439,
440, 532, 745, 864, 966, 1277,
1950, 1612, 1870, 2101
630*651 – Calculation of costs and
profitability: 953, 1668
630*652 – Forest value: 807, 2147
630*66 – Costs of forest exploitation:
47, 611, 939, 1058, 1380, 1898
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
630*67 – Calculation of financial results. Accounting and auditing.
Business statistics. Financial plan:
110, 137, 149, 644, 1061, 1590,
1669, 1735, 1846
630*677 – Short-term planning: 173
630*68 – National forest services and
administration: 1, 19, 27, 86, 87,
140, 364, 746, 958, 1064, 1469,
1672, 1711, 1825, 1839, 1904,
1905, 1922, 1924, 1949, 1960,
2018, 2036, 2061, 2148
630*686 – Planning and organisation
of building, transport network:
1854
630*7 – Market of forest products.
Business issues of forest transport
and wood industry: 250, 1056
630*71 – Market of forest products.
Supply and demand: 94, 104, 774
630*72 – Market: 95, 1069, 1114,
1117, 1232, 1334, 1395
630*756 – Sale of products: 899, 1761
630*73 – Wood prices: 209, 278, 1209,
1586, 1667
630*794 – Business issues in wood industry: 40
630*810 – General information on
wood: 114
630*811 – Wood structure and species identification. Tissue. Annual
rings: 269, 406, 414, 445, 471,
731, 735, 868, 870, 1120, 1436,
1486, 1507, 1719
630*812 – Physical and mechanical
properties: 8, 121, 263, 282, 518,
635, 646, 742, 762, 848, 850, 869,
885, 1021, 1066, 1094, 1103, 1169,
1450, 1451, 1458, 1498, 1543,
1547, 1551, 1582, 1583, 1603,
1610, 1613, 1618, 1652, 1654,
1655, 1710, 1751, 1786, 1796,
1797, 1827, 1901, 1912, 2013,
2027, 2056, 2067, 2090, 2108, 2140
630*813 – Wood chemistry: 403, 713,
859, 1285, 1309, 1322, 1341, 1361,
1383, 1562, 1752
237
630*82 – Mechanical processing of
wood: 62, 72, 97, 119, 141, 142,
243, 296, 336, 382, 429 702, 712,
751, 775, 803, 1085, 1102, 1116,
1237, 1258, 1400, 1487, 1499,
1576, 1596, 1622, 1628, 1641
630*829 – Surface finishing: 1724
630*83 – Wood industry and its products: 73, 77, 117, 119, 129, 138,
211, 274, 357, 411, 485, 541, 592,
597, 606, 628, 700, 728, 755, 796,
817, 823, 843, 846, 872, 882, 928,
930, 975, 986, 1015, 1055, 1071,
1081, 1098, 1099, 1112, 1123,
1135, 1144, 1217, 1238, 1338,
1357, 1367, 1417, 1493, 1504,
1505, 1542, 1626, 1712, 1713,
1776, 1799, 1931
630*835 –Various wood products for
household, industry, etc.: 594, 638,
651, 733
630*836 – Furniture and joinery:
1254
630*839 – Wood industry, waste: 17,
808, 902, 1375, 1682, 1795
630*84 – Wood protection. Procedures of wood quality improvement.
Wood steaming and drying:33,
101, 125, 139, 289, 709, 814, 827,
909, 959, 1162, 1172, 1252, 1340,
1358, 1497, 1617, 1728, 1765,
1877, 1967
630*85 – Wood quality and wood products: 478, 367, 478, 684, 833,
1681, 1726
630*86 – Industry of groundwood
and cellulose. Chemical processing
of wood and products: 29, 35, 37,
45, 123, 175, 345, 467, 589, 1013,
1409, 1443, 1506, 1513, 1642,
1678, 1730, 1774, 1785, 1789
630*866 – Wood extractives: 766
630*90 – Forests and forestry from
the national standpoint. Forest policy. Forestry social economics: 80,
134
630*901 – Theory, methods, systematics; forestry characteristics from
238
social economics standpoint: 80,
134
630*902 – History of forests and forestry: 172, 178, 201, 287, 954, 1158,
1184, 1176, 1202, 1233, 1300,
1318, 1339, 1356, 1384, 1447,
1454, 1455, 1495, 1566, 1616,
1758, 1809, 1819, 1842, 1881,
2021, 2033
630*903 – Forest policy: 3, 6, 8, 166,
206, 214, 230, 493, 564, 688, 695,
831, 837, 842, 1075, 1207, 1354,
1579, 1943, 1961, 1778, 1982
630*904 – General regional idea on
forests and forestry:51, 79, 88,
192, 194, 207, 232, 256, 267, 279,
295, 344, 361, 363, 378, 396, 407,
558, 706, 711, 794, 795, 815, 875,
886, 903, 921, 936, 973, 1048,
1109, 1118, 1156, 1171, 1211,
1289, 1290, 1370, 1473, 1474,
1843, 1948, 2034, 2035, 2047,
2072, 2073, 2074, 2113, 2115,
2116, 2142,
630*905 – Forest statistics: 199, 240,
305, 1479,
630*906 – Direct economic significance of forests: 82, 212, 360, 835,
1010, 1262, 1381, 1382, 1452,
1670
630*907 – Indirect significance of forests (nature and landscape protection, recreation): 50, 54, 290,
325, 480, 948, 961, 1012, 1180,
1240, 1315, 1608, 1886, 1878,
1908, 1944, 2043, 2082, 2112, 2126
630*906 – Direct significance of forests: 595, 1378, 2019, 2137
630*908 – Relation of forestry to other branches of economy and industry: 69, 82, 187
630*91 – Afforestation policy. Land
use: 11, 578, 613, 679, 1660, 1662,
1770, 1817
630*92 – Policy of property rights in
forestry: 71, 92, 656, 912, 1346,
1674, 1675, 2053
Milorad Åijak, Anka Diniõ
630*93 – Public control in forestry, legislation: 177, 481, 552, 566, 686,
757, 1253, 1279, 1385, 1463, 1496,
1591, 1673, 1914, 1942, 1983,
2071, 2127, 2146
630*945. 2 – Promotion publicity: 556
630*945. 3 - Education. Schools: 20,
36, 48, 188, 302, 303, 466, 653,
664, 758, 791, 793, 896, 956, 972,
1204, 1272, 1291, 1293, 1295,
1296, 1299, 1377, 1398, 1559,
1565, 1580, 1599, 1658, 1739,
1800, 1801, 1841, 1925, 1926, 2100
630*945. 4 – Research: 91, 460, 617,
1060, 1294, 1969
630*946 – Societies, conferences, excursions, institutions: 297, 1637
630*961 – Situation with labour force
– 2, 128, 385, 554, 889, 640, 648,
889, 1084, 1197, 1292
630*963 – Working time: 610
630*964 – Social insurance: 1110
630*971 – International forest policy
and collaboration: 456
630*972 – International forest policy,
organisations: 383, 1880
631. 862 – Organic fertilisers. Manure: 1227
632. 52 – Damage on plants:681
633 – Field crops and their production: 1333
635. 7 – Aromatic plants. Spice plants. Medicinal plants: 170, 502
635. 8 – Edible mushrooms: 1903
635. 9 – Ornamental plants. Ornamental gardening: 783, 887, 971,
981, 1026, 1210, 1255, 1362, 1462,
1478, 1508, 1656,
65 – Organisation of work: 417, 1494,
674 – Wood industry: 678, 692, 797,
873, 890, 1020, 1221, 1246, 1386,
1387, 1416, 1442, 1476, 1492,
1567, 1577, 1644, 1676, 1680,
1723, 1727, 1747, 1769
674. 023 – Wood industry. Sawing.
Cutting. Carpentry: 1653
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ØASOPISU "ÅUMARSTVO" (1948-2007)
674. 05 – Wood industry. Woodworking tools. Woodworking machines: 1627, 1689, 1725,
674. 093 – Sawmills. Organisation of
production: 596, 1568, 1643, 1696,
1721, 1738, 1966,
674. 5 – Wood industry, wood products:32, 40, 41, 70, 114, 126, 164,
182, 226, 249, 226, 298, 438
674. 6 – Wood packing: 1578
674. 8 – Wood industry. Production
and processing of chips, wood dust
and waste2014
674. 815 – Particleboards: 562, 767,
871, 1650
674-419. 3 – Veneer: 538, 619, 1699
681. 3 – Data processing devices
(computers): 1390, 1548
684 – Furniture production: 719, 730,
753, 763, 818, 990, 1042, 1231,
239
1298, 1335, 1406, 1408, 1465,
1477, 1485, 1512, 1557, 1634,
1645, 1729, 1731, 1756
711. 5 – Regions within towns and settlements:1509
712 – Landscape planning. Parks.
Gardens. Landscape architecture:
1420, 1600, 1766, 1830, 1902
712. 24 – Urban landscape planning:1024, 1624
712. 25 – Landscape management.
Open spaces. Parks: 603, 1054,
1688, 1876, 1934
712. 3 – Landscape architecture in general. Planning, time table: 1587
725. 3 – Architecture. Garages. Parkings: 1040
748. 7 – Manual work: 408.
LITERATURA – REFERENCES
1. Šumarstvo, 1948 – 2007 (I – LX),
2. Univerzalna decimalna klasifikacija, Beograd, 2004,
3. Forest Decimal Classification, IUFRO World Series, IUFRO Vienna, 1990.
240
Milorad Åijak, Anka Diniõ