Perangkaan Padi Malaysia

Comments

Transcription

Perangkaan Padi Malaysia
PERANGKAAN PADI MALAYSIA
(Paddy Statistics of Malaysia)
2013
PERANGKAAN
PADI MALAYSIA
(Paddy Statistics of Malaysia)
2013
JABATAN PERTANIAN
SEMENANJUNG MALAYSIA
Department of Agriculture
Peninsular Malaysia
Disember 2014
December 2014
BK 15/01‐07/400 Cetakan Pertama 2014 © Hakcipta Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia, 2014 First Edition 2014 © Copyright Department of Agriculture Peninsular Malaysia, 2014 Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana‐mana bahagian, artikel, illustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sama ada secara elekronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Pertanian, Semenanjung Malaysia. All rights reserved. No parts of this publication may be produced or transmitted in any form or by any means neither by electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from the Director General of Agriculture, Peninsular Malaysia. Manuskrip, konsep persembahan, suntingan dan rekaletak terbitan ini disediakan oleh Unit Perangkaan, Bahagian Perancangan, Teknologi Maklumat & Komunikasi, Jabatan Pertanian. Manuscript, presentation concepts, editing and layout of this publication was prepared by Statistics Unit, Planning, Information Technology and Communications Division, Department of Agriculture. ISSN: 1985‐2770 Diatur huruf dan rekaletak : Typesetting by : Unit Perangkaan, Bahagian Perancangan,Teknologi Maklumat & Komunikasi, Statistics Unit, Planning, Information Technology and Communications Division, Jabatan Pertanian, Semenanjung Malaysia. Department of Agriculture, Peninsular Malaysia. Dicetak oleh : Seksyen Komunikasi, Bahagian Pengembangan Pertanian & Industri Asas Tani, Communication Section, Extension, Consultation, Investment, Agro‐based Industry Division, Jabatan Pertanian, Semenanjung Malaysia. Department of Agriculture, Peninsular Malaysia. PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
KATA PENGANTAR
PREFACE
Perangkaan Padi Malaysia 2013 merupakan penerbitan ke 30 dalam
siri yang sama yang diterbitkan setiap tahun. Antara maklumat
penting yang terkandung dalam laporan ini ialah keluasan, hasil,
pengeluaran dan varieti padi yang ditanam. Laporan ini diharap akan
menjadi bahan rujukan yang berguna bagi agensi dan jabatan yang
terlibat dalam perancangan dan pembangunan pertanian, khususnya
dalam industri padi.
Paddy Statistics of Malaysia 2013 is the 30th of annual report published in
the series. Among the important information contained in this report are
hectareage, yield, production and paddy varieties planted. It is hoped that
this publication will serve as a useful reference for agencies and
departments involved in agricultural planning and development particularly
in the paddy industry.
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima
kasih kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas tani, Seksyen
Padi, Bahagian Padi Tanaman Industri & Florikultur Jabatan
Pertanian, Jabatan-Jabatan Pertanian Negeri, Jabatan-Jabatan
Pengairan dan Saliran Negeri dan IADA-IADA di atas sumbangan dan
kerjasama mereka dalam mendapatkan maklumat yang diperlukan.
I would like to take this opportunity to thank the Ministry of Agriculture and
Agro-Based Industry, Paddy Sections, Division of Paddy, Industrial Crops
& Floriculture,
Department of Agriculture,
all State Agriculture
Departments, State Drainage And Irrigation Departments and IADA for
their contributions and assistance in the data collection.
Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pegawaipegawai Unit Perangkaan, yang bertanggungjawab menyediakan
penerbitan ini.
I would also like to thank the officers of the Statistics Unit, who were
responsible for the preparation of this report.
Jabatan Pertanian mengalu-alukan komen dan cadangan ke atas
data yang dibentangkan untuk memperbaiki keluaran penerbitan ini
yang akan datang.
The Department of Agriculture welcomes any comments and suggestions
on the data presented for the improvement of future issues of this
publication.
Dato’ Ahmad Zakaria bin Mohamad Sidek
Ketua Pengarah Pertanian
Jabatan Pertanian
Semenanjung Malaysia.
Dato’ Ahmad Zakaria bin Mohamad Sidek
Director General of Agriculture
Department of Agriculture
Peninsular Malaysia.
Disember, 2014
December, 2014
i
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
KANDUNGAN
CONTENTS
Muka Surat
Page
Kata Pengantar
Preface
i
Kandungan
Contents
ii
Peta Kawasan Padi
Map of Paddy Area
iii
Senarai Carta
List of Charts
iv
Senarai Jadual
List of Tables
v
Nota Keterangan
Explanatory Notes
xvii
Simbol/Singkatan Yang Digunakan
Symbols/Abbreviations Used
xxii
Carta
Charts
xxiii
Jadual-Jadual Perangkaan Padi
Tables of Paddy Statistics
Seksyen A
Section A
Perangkaan Padi Tahun Semasa
Current Year Paddy Statistics
1
Seksyen B
Section B
Perangkaan Siri Masa Padi
Time Series Statistics on Paddy
34
Seksyen C
Section C
Lain-Lain Perangkaan Padi Malaysia
Other Paddy Statistics of Malaysia
88
Seksyen D
Section D
Perangkaan Padi Dunia
World Paddy Statistics
96
Seksyen E
Section E
Tempoh Menanam dan Menuai Padi Sawah
Planting and Harvesting Period of Wetland Paddy
101
ii
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
MADA
IADA
P. Pinang
IADA
KSM
IADA Seberang
Perak
PETA KAWASAN PADI Map of Paddy Area KAWASAN TANAMAN PADI SEMENANJUNG MALAYSIA
KADA
IADA
KETARA
IADA KemasinSemerak
Bahagian Pengurusan Tanah
Jabatan Pertanian, Semenanjung Malaysia
Soil Management Division
Department of Agriculture, Peninsular
IADA B.L.S.
Punca :
Source :
iii
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
SENARAI CARTA
LIST OF CHARTS
MUKA SURAT
PAGE
Carta 1
Chart 1
Pengeluar Utama Padi Dunia, 2013
World Main Paddy Producers, 2013
xxiv
Carta 2
Chart 2
Import Beras Mengikut Negara, Malaysia, 2013
Import of Rice by Country, Malaysia, 2013
xxv
Carta 3
Chart 3
Keluasan Pasel Padi Dan Keluasan Bertanam Bagi Padi Sawah Mengikut Negeri, Semenanjung Malaysia, 2013
Hectareage of Paddy Parcel and Planted Area for Wetland Paddy by State, Peninsular Malaysia, 2013
xxvi
Carta 4
xxvii
Chart 4
Keluasan Pasel Padi Dan Keluasan Bertanam Bagi Padi Sawah Mengikut Kawasan Jelapang Padi,
Semenanjung Malaysia, 2013
Hectareage of Paddy Parcel and Planted Area for Wetland Paddy by Granary Area, Peninsular Malaysia, 2013
Carta 5
Chart 5
Keluasan Bertanam Mengikut Varieti Padi Bagi Keseluruhan Kawasan Jelapang Padi, Semenanjung Malaysia, 2013
Hectareage of Paddy Varieties for Overall Granary Area, Peninsular Malaysia, 2013
xxviii
Carta 6
xxix
Chart 6
Pengeluaran Dan Purata Hasil Padi Sawah, Keseluruhan Kawasan Jelapang Padi, Semenanjung Malaysia,
2009 - 2013
Production and Average Yield of Wetland Paddy, Overall Granary Area, Peninsular Malaysia, 2009 - 2013
Carta 7
Chart 7
Pengeluaran Dan Purata Hasil Padi Sawah, Malaysia, 2009 - 2013
Production and Average Yield of Wetland Paddy, Malaysia, 2009 - 2013
xxx
Carta 8
Chart 8
Purata Hasil Padi Sawah Mengikut Kawasan Jelapang Padi, Semenanjung Malaysia, 2009 - 2013
Average yield of Wetland Paddy by Granary Area, Peninsular Malaysia, 2009 - 2013
xxxi
iv
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
SEKSYEN A: PERANGKAAN PADI TAHUN SEMASA
SECTION A: CURRENT YEAR PADDY STATISTICS
A1
Keluasan Pasel Padi, Keluasan Bertanam Dan Faktor Kepadatan Penanaman Mengikut Musim
Dan Negeri, Semenanjung Malaysia, 2013
Hectareage of Paddy Parcel, Planted Area And Cropping Intensity Factor By Season And State,
Peninsular Malaysia, 2013
2
A2
Keluasan Pasel Padi, Keluasan Bertanam Dan Faktor Kepadatan Penanaman Mengikut Musim
Dan Kawasan Jelapang Padi, Semenanjung Malaysia, 2013
Hectareage of Paddy Parcel, Planted Area And Cropping Intensity Factor By Season And Granary Area,
Peninsular Malaysia, 2013
3
A3
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi dan Beras Mengikut Musim
Dan Negeri, Malaysia, 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production of Paddy And Rice By Season And State,
Malaysia, 2013
4
A4
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi dan Beras Bagi Padi Sawah
Mengikut Musim Dan Negeri, Malaysia, 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season And State,
Malaysia, 2013
5
A5
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi dan Beras Bagi Padi Huma
(Tanah Tinggi dan Tanah Rendah) Mengikut Musim Dan Negeri, Malaysia, 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production of Paddy And Rice For Dryland Paddy (Upland and Lowland)
By Season And State, Malaysia, 2013
6
A6
Keluasan Bertanam Dan Tuaian, Purata Hasil Dan Pengeluaran Mengikut Kawasan Jelapang Padi,
Semenanjung Malaysia, 2013
Hectareage Of Planted And Harvested Areas, Average Yield And Production By Granary Area,
Peninsular Malaysia, 2013
7
v
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
A7
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Negeri,
Semenanjung Malaysia, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By State, Peninsular Malaysia, 2013
8
A7.1
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah, Johor, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Johor, 2013
9
A7.2
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah, Kedah, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Kedah, 2013
10
A7.3
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah, Kelantan, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Kelantan, 2013
11
A7.4
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah, Melaka, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Melaka, 2013
12
A7.5
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah,
Negeri Sembilan, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Negeri Sembilan, 2013
13
A7.6
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah, Pahang, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Pahang, 2013
14
A7.7
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah, Perak, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Perak, 2013
15
A7.8
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah, Perlis, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Perlis, 2013
16
A7.9
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah,
Pulau Pinang, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Pulau Pinang, 2013
17
A7.10
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah, Selangor, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Selangor, 2013
18
vi
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
A7.11
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Daerah,
Terengganu, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Terengganu, 2013
19
A8
Keluasan Bertanam Padi Yang Musnah Dan Sebab-Sebabnya Mengikut Kawasan Jelapang Padi,
Semenanjung Malaysia, 2013
Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2013
20
A9
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Negeri, Semenanjung Malaysia, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By State, Peninsular Malaysia, 2013
21
A9.1
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, Johor, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Johor, 2013
22
A9.2
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, Kedah, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Kedah, 2013
23
A9.3
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, Kelantan, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Kelantan, 2013
24
A9.4
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, Melaka, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Melaka, 2013
25
A9.5
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, Negeri Sembilan, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Negeri Sembilan, 2013
26
A9.6
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, Pahang, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Pahang, 2013
27
A9.7
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, Perak, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Perak, 2013
28
A9.8
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, Perlis, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Perlis, 2013
29
A9.9
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, P.Pinang, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, P. Pinang, 2013
30
vii
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
A9.10
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, Selangor, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Selangor, 2013
31
A9.11
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Daerah, Terengganu, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Terengganu, 2013
32
Keluasan Varieti Padi Bagi Padi Sawah Mengikut Kawasan Jelapang Padi,
Semenanjung Malaysia, 2013
Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2013
33
A10
SEKSYEN B: PERANGKAAN SIRI MASA PADI
SECTION B: TIME SERIES STATISTICS ON PADDY
B1
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Malaysia, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Malaysia, 2004 - 2013
35
B1.1
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Johor, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Johor, 2004 - 2013
36
B1.2
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Kedah, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Kedah, 2004 - 2013
37
B1.3
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Kelantan, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Kelantan, 2004 - 2013
38
viii
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
B1.4
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Melaka, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Melaka, 2004 - 2013
39
B1.5
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
N. Sembilan, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
N. Sembilan, 2004 - 2013
40
B1.6
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Pahang, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Pahang, 2004 - 2013
41
B1.7
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Perak, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Perak, 2004 - 2013
42
B1.8
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Perlis, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Perlis, 2004 - 2013
43
B1.9
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
P. Pinang, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
P. Pinang, 2004 - 2013
44
B1.10
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Selangor, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Selangor, 2004 - 2013
45
ix
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
B1.11
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Terengganu, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Terengganu, 2004 - 2013
46
B1.12
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Sabah, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Sabah, 2004 - 2013
47
B1.13
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Mengikut Musim,
Sarawak, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Sarawak, 2004 - 2013
48
B2
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Malaysia, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Malaysia, 2004 - 2013
49
B2.1
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Johor, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Johor, 2004 - 2013
50
B2.2
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Kedah, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Kedah, 2004 - 2013
51
B2.3
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Kelantan, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Kelantan, 2004 - 2013
52
B2.4
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Melaka, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Melaka, 2004 - 2013
53
x
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
B2.5
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
N. Sembilan, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
N. Sembilan, 2004 - 2013
54
B2.6
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Pahang, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Pahang, 2004 - 2013
55
B2.7
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Perak, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Perak, 2004 - 2013
56
B2.8
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Perlis, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Perlis, 2004 - 2013
57
B2.9
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
P. Pinang, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
P. Pinang, 2004 - 2013
58
B2.10
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Selangor, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Selangor, 2004 - 2013
59
B2.11
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Terengganu, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Terengganu, 2004 - 2013
60
B2.12
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Sabah, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Sabah, 2004 - 2013
61
xi
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
B2.13
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Sarawak, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Sarawak, 2004 - 2013
62
B3
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Huma
(Tanah Tinggi dan Tanah Rendah) Mengikut Musim, Malaysia, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Dryland Paddy
(Upland and Lowland) By Season, Malaysia, 2004 - 2013
63
B3.1
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Huma
(Tanah Tinggi dan Tanah Rendah) Mengikut Musim, Sabah, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Dryland Paddy
(Upland and Lowland) By Season, Sabah, 2004 - 2013
64
B3.2
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Huma
(Tanah Tinggi dan Tanah Rendah) Mengikut Musim, Sarawak, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Dryland Paddy
(Upland and Lowland) By Season, Sarawak, 2004 - 2013
65
B4
Keseluruhan Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras
Mengikut Musim, Semenanjung Malaysia, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice By Season,
Peninsular Malaysia, 2004 - 2013
66
xii
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
B5
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
Keseluruhan Kawasan Jelapang Padi, Semenanjung Malaysia, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
Overall Granary Area, Peninsular Malaysia, 2004 - 2013
67
B5.1
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
MADA, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
MADA, 2004 - 2013
68
B5.2
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
KADA, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
KADA, 2004 - 2013
69
B5.3
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
IADA KERIAN, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
IADA KERIAN, 2004 - 2013
70
B5.4
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
IADA BLS, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
IADA BLS, 2004 - 2013
71
B5.5
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
IADA P. Pinang, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
IADA P. Pinang, 2004 - 2013
72
B5.6
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
IADA Seberang Perak, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
IADA Seberang Perak, 2004 - 2013
73
xiii
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
B5.7
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
IADA KETARA, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
IADA KETARA, 2004 - 2013
74
B5.8
Keluasan Bertanam, Purata Hasil, Pengeluaran Padi Dan Beras Bagi Padi Sawah Mengikut Musim,
IADA Kemasin Semerak, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy By Season,
IADA Kemasin Semerak, 2004 - 2013
75
Keseluruhan Keluasan Bertanam Padi Mengikut Negeri, Malaysia, 2004 - 2013
Hectareage Of Overall Planted Paddy Area By State, Malaysia, 2004 - 2013
76
B6.1
Keluasan Bertanam Padi Sawah Mengikut Negeri, Malaysia, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area For Wetland Paddy By State, Malaysia, 2004 - 2013
77
B6.2
Keluasan Bertanam Padi Huma (Tanah Tinggi dan Tanah Rendah) Mengikut Negeri,
Malaysia, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area For Dryland Paddy (Upland and Lowland) By State, Malaysia, 2004 - 2013
78
Keseluruhan Purata Hasil Padi Mengikut Negeri, Malaysia, 2004 - 2013
Overall Average Yield Of Paddy By State, Malaysia, 2004 - 2013
79
B7.1
Purata Hasil Padi Sawah Mengikut Negeri, Malaysia, 2004 - 2013
Average Yield Of Wetland Paddy By State, Malaysia, 2004 - 2013
80
B7.2
Purata Hasil Padi Huma (Tanah Tinggi dan Tanah Rendah) Mengikut Negeri,
Malaysia, 2004 - 2013
Average Yield Of Dryland Paddy (Upland and Lowland) By State, Malaysia, 2004 - 2013
81
Keseluruhan Pengeluaran Padi Mengikut Negeri, Malaysia, 2004 - 2013
Overall Production Of Paddy By State, Malaysia, 2004 - 2013
82
B6
B7
B8
xiv
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
B8.1
Pengeluaran Padi Sawah Mengikut Negeri, Malaysia, 2004 - 2013
Production Of Wetland Paddy By State, Malaysia, 2004 - 2013
83
B8.2
Pengeluaran Padi Huma (Tanah Tinggi dan Tanah Rendah) Mengikut Negeri, Malaysia, 2004 - 2013
Production Of Dryland Paddy (Upland and Lowland) By State, Malaysia, 2004 - 2013
84
Keluasan Bertanam Padi Sawah Mengikut Kawasan Jelapang Padi, Semenanjung Malaysia, 2004 - 2013
Hectareage Of Planted Area For Wetland Paddy By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2004 - 2013
85
B9.1
Purata Hasil Padi Sawah Mengikut Kawasan Jelapang Padi, Semenanjung Malaysia, 2004 - 2013
Average Yield Of Wetland Paddy By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2004 - 2013
86
B9.2
Pengeluaran Padi Sawah Mengikut Kawasan Jelapang Padi, Semenanjung Malaysia, 2004 - 2013
Production Of Wetland Paddy By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2004 - 2013
87
B9
SEKSYEN C: LAIN-LAIN PERANGKAAN PADI MALAYSIA
SECTION C: OTHER PADDY STATISTICS OF MALAYSIA
C1
Anggaran Kasar Beras Yang Diguna, Malaysia, 2008 - 2013
Crude Estimates Of Rice Consumption, Malaysia, 2008 - 2013
89
C2
Import Dan Eksport Beras, Malaysia, 2013
Import And Export Of Rice, Malaysia, 2013
90
C3
Import Dan Eksport Beras Mengikut Negara, Malaysia, 2013
Import And Export Of Rice By Country, Malaysia, 2013
92
C4
Purata Harga Padi Bulanan Di Peringkat Pengilang, Semenanjung Malaysia, 2013
Average Monthly Paddy Prices At Ex-Factory, Peninsular Malaysia, 2013
93
C5
Purata Harga Borong Bulanan Mengikut Gred Beras Dan Negeri, Malaysia, 2013
Average Monthly Wholesale Prices By Grade Of Rice And State, Malaysia, 2013
94
C6
Purata Harga Runcit Bulanan Mengikut Gred Beras Dan Negeri, Malaysia, 2013
Average Monthly Retail Prices By Grade Of Rice And State, Malaysia, 2013
95
xv
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
SEKSYEN D: PERANGKAAN PADI DUNIA
SECTION D: WORLD PADDY STATISTICS
D1
Data Penting Padi/Beras Dunia, 2008 - 2013
World Key Data For Paddy/Rice, 2008 - 2013
97
D2
Pengeksport Utama Beras Dunia, 2008 - 2013
World Major Exporters Of Rice, 2008 - 2013
98
D3
Pengimport Utama Beras Dunia, 2008 - 2013
World Major Importers Of Rice, 2008 - 2013
99
D4
Pengeluar Utama Padi Dunia, 2009 - 2013
World Main Paddy Producers, 2009 - 2013
100
JADUAL
TABLE
SENARAI JADUAL
LIST OF TABLES
MUKA SURAT
PAGE
SEKSYEN E: TEMPOH MENANAM DAN MENUAI PADI SAWAH
SECTION E: PLANTING AND HARVESTING PERIOD OF WETLAND PADDY
E1
Tempoh Menanam Dan Menuai Padi Sawah Bagi Musim Utama 2012/2013 Mengikut Negeri,
Semenanjung Malaysia
Planting And Harvesting Period Of Wetland Paddy For Main Season 2012/2013 By State, Peninsular Malaysia
102
E2
Tempoh Menanam Dan Menuai Padi Sawah Bagi Luar Musim 2013 Mengikut Negeri,
Semenanjung Malaysia
Planting And Harvesting Period Of Wetland Paddy For Off Season 2013 By State, Peninsular Malaysia
103
E3
Tempoh Menanam Dan Menuai Padi Sawah Bagi Musim Utama 2012/2013
Mengikut Kawasan Jelapang Padi, Semenanjung Malaysia
Planting And Harvesting Period Of Wetland Paddy For Main Season 2012/2013 By Granary Area, Peninsular Malaysia
104
E4
Tempoh Menanam Dan Menuai Padi Sawah Bagi Luar Musim 2013
Mengikut Kawasan Jelapang Padi, Semenanjung Malaysia
Planting And Harvesting Period Of Wetland Paddy For Off Season 2013 By Granary Area, Peninsular Malaysia
105
xvi
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
NOTA KETERANGAN
1.
EXPLANATORY NOTES
1.
PENDAHULUAN
INTRODUCTION
Padi merupakan tanaman yang ketiga luasnya ditanam di
Malaysia selepas kelapa sawit dan getah. Dalam tahun 2013,
674,332 hektar ditanam dengan padi, termasuk padi yang
ditanam dua kali setahun. Penerbitan Perangkaan Padi Malaysia
2013 ini dikeluarkan secara tahunan dengan tujuan utama untuk
memberi maklumat berkaitan industri tanaman padi untuk
perancangan dan pembangunan industri padi.
Paddy is the third most widely planted crop in Malaysia after oil palm
and rubber. In the year 2013, 674,332 hectares were planted with
paddy including those that are planted twice a year. This report, Paddy
Statistics of Malaysia 2013 is published annually with the main
objective of providing information in the paddy industry for planning and
development of the industry.
2.
2.
PERSEMBAHAN JADUAL
TABLES PRESENTATION
Jadual-jadual
disusun
dalam
bentuk
format
yang
menggambarkan data semasa, data siri masa dan lain-lain data
perangkaan padi. Ia bertujuan untuk membantu pengguna
memahami, menganalisis, meramal dan membuat perbandingan
arah aliran data padi.
The data are compiled into formats which depict the current year data,
time series data and other paddy statistics in our attempt to assist
users in understanding, analysing, forecasting and comparing the trend
of paddy data.
Jadual-jadual dipersembahkan
berlainan, iaitu:
i)
Jelapang Padi
ii)
Daerah
iii)
Negeri
iv)
Semenanjung Malaysia
v)
Malaysia
The tables are presented at 5 different levels namely:
dalam
5
peringkat
yang
i)
ii)
iii)
iv)
v)
Granary Area
District
State
Peninsular Malaysia
Malaysia
xvii
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
Untuk mempersembahkan data yang lebih menyeluruh, data
padi juga di kategorikan kepada 3 kumpulan, iaitu:
To give a more complete presentation of the data, the paddy data are
also categorised into 3 groups, that is:
i)
ii)
iii)
Keseluruhan Padi
Padi Sawah
Padi Huma (Tanah Tinggi dan Tanah Rendah)
i)
ii)
iii)
Overall Paddy
Wetland Paddy
Dryland Paddy (Upland and Lowland)
3.
SUMBER DAN PENGUMPULAN DATA
3.
SOURCE AND DATA COLLECTION
Statistik padi disusun dari data yang dikutip melalui:
The paddy statistics are compiled from data collected through:
i)
ii)
i)
ii)
Penyiasatan Hasil Padi
Penyiasatan Keluasan Aktiviti Tanaman Padi
Paddy Yield Survey
Paddy Cultivation Activity Area Survey
Dalam Penyiasatan Hasil Padi, satu penyiasatan sampel
dilaksanakan setiap musim padi. Data yang diperoleh ialah
anggaran purata hasil padi dan maklumat berkaitan amalan
kultura.
In the Paddy Yield Survey, a sample survey is implemented during
each paddy season. The data collected are estimates on average yield
of paddy and information on cultural practices.
Data dari Penyiasatan Keluasan Aktiviti Tanaman Padi diperoleh
secara bancian bulanan. Untuk mendapat data ini, pegawai luar
membuat lawatan ke ladang dan menganggarkan keluasan
tanaman padi/aktiviti berpandukan kepada blok-blok padi yang
diwujudkan. Antara data yang dipungut ialah anggaran keluasan
bertanam, tuaian, terlibat dan musnah serta keluasan bertanam
mengikut varieti.
Data from the Paddy Cultivation Activity Area Survey are obtained by a
monthly census. To collect these data, field officers visit the paddy
planting areas and estimate hectares of paddy planted/activities guided
by paddy blocks created. Among the data collected are estimates on
area planted, harvested, affected and destroyed also area planted
according to varieties.
Maklumat yang dikumpul adalah dilaporkan oleh jabatan/agensi
pelaksana seperti Jabatan Pertanian Negeri, Jabatan Pengairan
The data collected are reported by the implementing
departments/agencies such as the State Agriculture Departments,
xviii
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
dan Saliran Negeri dan IADA. Lain-lain perangkaan padi adalah
berpunca daripada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dan
penerbitan-penerbitan institusi antarabangsa.
State Drainage And Irrigation Departments and IADAs. Additional
paddy statistics are obtained from the relevant government agencies
and publications from international institutions.
4.
ISTILAH DAN DEFINISI
4.
TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
(a)
Data Tahunan
(a)
Yearly Data
Data tahunan padi merujuk kepada data yang dilaporkan dalam
Musim Utama dan Luar Musim. Contoh, data bagi tahun 2013
merujuk kepada data Musim Utama 2012/2013 dan Luar Musim
2013 dan dilaporkan sebagai Semua Musim dalam laporan ini.
Pendekatan ini digunakan untuk mendapat data keluasan
bertanam, purata hasil padi dan anggaran pengeluaran padi.
Yearly data of paddy refers to the summation of data reported in the
Main Season and Off Season. For example, data for 2013 refers to the
Main Season 2012/2013 data and the Off Season 2013 data and are
reported as All Seasons in this report. This approach is used to obtain
data on the area planted, average yield of paddy and estimates of
paddy production.
(b)
(b)
Padi Keseluruhan
Overall Paddy
Padi keseluruhan ialah data jumlah padi yang merangkumi Padi
Sawah dan Padi Huma (tanah tinggi dan tanah rendah).
Overall paddy is the total paddy data which is compiled from the
Wetland Paddy and the Dryland Paddy (upland and lowland).
(c)
(c)
Padi Sawah
Wetland Paddy
Padi Sawah merujuk kepada padi yang ditanam di sawah padi
yang bertakung air semasa peringkat pertumbuhannya.
Wetland Paddy refers to paddy planted on water-logged field during it's
growing stage.
(d)
(d)
Padi Huma
Padi Huma ialah padi yang ditanam di kawasan kering sama ada
di tanah tinggi atau tanah rendah dan bergantung kepada air
hujan sahaja untuk keperluan bekalan airnya.
Dryland Paddy
Dryland Paddy refers to paddy planted on dry areas whether on upland
or lowland and depends purely on rainfall for it's water requirements.
Tables on yield data and planted area for Wetland Paddy and Dryland
xix
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
Jadual-jadual berkaitan data hasil dan keluasan bertanam untuk
Padi Sawah dan Padi Huma juga diterbitkan secara berasingan
dalam laporan ini.
Paddy are also included separately in this report.
(e)
(e)
Musim Utama
Main Season
Musim Utama ialah tempoh bertanam padi yang tidak
memerlukan sistem pengairan secara menyeluruh. Dari segi
pentadbiran, Musim Utama ditakrifkan sebagai tarikh padi mula
ditanam * antara 1 Ogos hingga 28/29 Februari tahun berikutnya.
The Main Season is the period when paddy is grown without
depending wholly on any irrigation system. For administrative
purposes, Main Season is defined as the commencement date of
paddy planting * between 1st August to 28/29 February of the following
year.
(f)
(f)
Luar Musim
Off Season
Luar Musim ialah musim kering dan tanaman padi biasanya
bergantung kepada sistem pengairan. Dari segi pentadbiran,
Luar Musim ditakrifkan sebagai tarikh padi mula ditanam *
antara 1 Mac hingga 31 Julai dalam tahun berkenaan.
Off Season is the dry period and paddy planting normally depends on
an irrigation system. For administrative purposes, Off Season is
defined as the commencement date of paddy planting * between 1st
Mac to 31st July of the year.
* Definisi padi ditanam ialah menabur bagi sistem tabur terus
dan mencedung bagi sistem semaian.
* Definition of paddy planting is sowing for direct seeding system and
transplanting for nursery system.
(g)
(g)
Jelapang Padi
Jelapang Padi ialah skim pengairan yang besar (keluasan
melebihi 4,000 hektar) dan diiktiraf oleh Kerajaan dalam Dasar
Pertanian Negara sebagai kawasan utama pengeluaran padi.
Terdapat 8 jelapang padi di Malaysia, iaitu, MADA, KADA, IADA
KERIAN, IADA BLS, IADA P. Pinang, IADA Seberang Perak,
IADA KETARA dan IADA Kemasin Semerak.
Granary Areas
Granary Areas refer to major irrigation schemes (areas greater than
4,000 hectares) and recognised by the Government in the National
Agricultural Policy as the main paddy producing areas. There are 8
granary areas in Malaysia, namely MADA, KADA, IADA KERIAN, IADA
BLS, IADA P. Pinang, IADA Seberang Perak, IADA KETARA and IADA
Kemasin Semerak.
xx
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
(h)
(h)
Pasel Padi
Paddy Parcel
Pasel padi ialah bahagian tanah yang pada kebiasaannya
digunakan untuk penanaman padi.
A paddy parcel is a piece of land which is usually used for planting
paddy.
(i)
(i)
Faktor Penukaran Padi kepada Beras
Faktor penukaran padi kepada beras adalah berasaskan peratus
kadar pemulihan padi seperti berikut:
Semenanjung Malaysia
Sabah
Sarawak
(j)
The conversion factors of paddy to rice are based on percentages of
paddy recovery rates as follows:
65%
63%
60%
Purata Hasil Padi
Paddy Conversion Factor to Rice
Peninsular Malaysia
Sabah
Sarawak
(j)
65%
63%
60%
Average Yield of Paddy
Purata hasil dan pengeluaran padi yang dilaporkan adalah
berasaskan kepada padi bersih (Kg/Ha). Ini bermaksud padi
telah dikeringkan dan dibersihkan serta kandungan kelembapan
wap basah tepat pada 14%.
The average yield and production of paddy reported is based on
cleaned paddy (Kg/Ha). This refers to paddy that was dried and
cleaned with moisture content at exact 14%.
(k)
(k)
Pembulatan Angka
Jumlah angka-angka komponen mungkin tidak bersamaan
dengan angka jumlah kecil atau jumlah besar disebabkan
pembulatan.
Rounding of Figures
The sum of the component figures may not tally with the sub-total or
total figures due to rounding.
xxi
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
SIMBOL/SINGKATAN YANG DIGUNAKAN
Sementara
(p)
SYMBOLS/ABBREVIATIONS USED
Provisional
(p)
(e)
Anggaran
(e)
Estimate
MADA
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda
MADA
Muda Agricultural Development Authority
KADA
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu
KADA
Kemubu Agricultural Development Authority
KERIAN
Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu
Kerian
KERIAN
Kerian Integrated Agricultural Development
Area
BLS
Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu
Barat Laut Selangor
BLS
Barat Laut Selangor Integrated Agricultural
Development Area
P. Pinang
Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu
Pulau Pinang
P.Pinang
Pulau Pinang Integrated Agricultural
Development Area
Seberang
Perak
Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu
Seberang Perak
Seberang
Perak
Seberang Perak Integrated Agricultural
Development Area
KETARA
Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu
Terengganu Utara
KETARA
Northern Terengganu Integrated Agricultural
Development Area
Kemasin
Semerak
Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu
Kemasin Semerak
Kemasin
Semerak
Kemasin Semerak Integrated Agricultural
Development Area
IADA
Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu
IADA
Integrated Agricultural Development Area
-
Tiada
-
Nil
xxii
CARTA-CARTA
CHARTS
PERANGKAN PADI MALAYSIA 2013
CARTA 1: PENGELUAR UTAMA PADI DUNIA, 2013
Chart 1: World Main Paddy Producers, 2013
Catatan : Jumlah pengeluaran padi ialah 744.9 juta tan metrik
Notes : Total paddy production is 744.9 million metric tonnes
xxiv
PERANGKAN PADI MALAYSIA 2013
CARTA 2: IMPORT BERAS MENGIKUT NEGARA, MALAYSIA 2013
Chart 2: Import of Rice by Country, MALAYSIA 2013
Catatan : Jumlah import beras ialah 1,583.8 ribu tan metrik
Notes : Total import of rice is 1,583.8 thousand metric tonnes
xxv
PERANGKAN PADI MALAYSIA 2013
CARTA 3: KELUASAN PASEL PADI DAN KELUASAN BERTANAM BAGI
PADI SAWAH MENGIKUT NEGERI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2013
Chart 3: Hectareage of Paddy Parcel and Planted Area for Wetland Paddy
by State, Peninsular Malaysia, 2013
(‘000 HA)
KELUASAN PASEL
Parcel Area
KELUASAN BERTANAM
Planted Area
xxvi
PERANGKAN PADI MALAYSIA 2013
CARTA 4: KELUASAN PASEL PADI DAN KELUASAN BERTANAM BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2013
Chart 4: Hectareage of Paddy Parcel and Planted Area for Wetland Paddy
by Granary Area, Peninsular Malaysia, 2013
(‘000Ha)
KELUASAN PASEL
Parcel Area
KELUASAN BERTANAM
Planted Area
LOKASI/Location
MADA: Kedah & Perlis
IADA P. PINANG: P. Pinang
KADA: Kelantan
IADA SEBERANG PERAK: Perak
IADA KERIAN: Perak & P. Pinang
IADA KETARA: Terengganu
IADA BLS: Selangor
IADA KEMASIN SEMERAK: Kelantan
xxvii
PERANGKAN PADI MALAYSIA 2013
CARTA 5: KELUASAN BERTANAM MENGIKUT VARIETI PADI BAGI
KESELURUHAN KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2013
Chart 5: Hectareage of Paddy Varieties for Overall Granary Area, Peninsular Malaysia, 2013
Catatan : Jumlah keluasan bertanam padi ialah 369,273 ha
Notes : Total hectareage of paddy planted is 369,273 ha
xxviii
PERANGKAN PADI MALAYSIA 2013
CARTA 6: PENGELUARAN DAN PURATA HASIL PADI SAWAH, KESELURUHAN KAWASAN
JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2009 – 2013
Chart 6: Production and Average Yield of Wetland Paddy,
Overall Granary Area, Peninsular Malaysia, 2009 – 2013
Pengeluaran
Production
(‘000 tan metrik)
(‘000 metric tonnes)
Purata Hasil
Average Yield
(Kg/Ha)
TAHUN/Year
PENGELUARAN
Production
PURATA HASIL
Average Yield
xxix
PERANGKAN PADI MALAYSIA 2013
CARTA 7: PENGELUARAN DAN PURATA HASIL PADI SAWAH,
MALAYSIA, 2009 - 2013
Chart 7: Production and Average Yield of Wetland Paddy,
Malaysia, 2009 – 2013
Pengeluaran
Production
(‘000 tan metrik)
(‘000 metric tonnes)
Purata Hasil
Average Yield
(Kg/Ha)
0
TAHUN/Year
PENGELUARAN
Production
PURATA HASIL
Average Yield
xxx
PERANGKAN PADI MALAYSIA 2013
CARTA 8: PURATA HASIL PADI SAWAH MENGIKUT KAWASAN JELAPANG PADI,
SEMENANJUNG MALAYSIA, 2009 - 2013
Chart 8: Average yield of Wetland Paddy by Granary Area, Peninsular Malaysia, 2009 - 2013
(‘000 Kg/Ha)
Tahun/Year
xxxi
SEKSYEN A: PERANGKAAN PADI TAHUN SEMASA
SECTION A: CURRENT YEAR PADDY STATISTICS
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A1: KELUASAN PASEL PADI, KELUASAN BERTANAM DAN FAKTOR KEPADATAN PENANAMAN
MENGIKUT MUSIM DAN NEGERI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2013
Table A1: Hectareage of Paddy Parcel, Planted Area And Cropping Intensity Factor
By Season And State, Peninsular Malaysia, 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA 2012/2013
LUAR MUSIM 2013
NEGERI
All Seasons
Main Season 2012/2013
Off Season 2013
State
FAKTOR KEPADATAN KELUASAN
PENANAMAN
Cropping Intensity
(1)
Factor
(2)
KELUASAN
KELUASAN
%
BERTANAM BERTANAM
KELUASAN
PASEL
KELUASAN
%
BERTANAM
PASEL
BERTANAM BERTANAM
Planted Area
Parcel Area
Planted Area
Planted
Parcel Area
Planted Area
Planted
(ha)
(3)
(ha)
(4)
(ha)
(5)
(6)
(ha)
(7)
(ha)
(8)
(9)
JOHOR
1.5
2,960
1,931
1,525
79.0
1,931
1,435
74.3
KEDAH
1.9
210,327
112,858
104,205
92.3
112,858
106,122
94.0
KELANTAN
1.2
56,280
47,837
40,746
85.2
47,837
15,534
32.5
MELAKA
0.7
2,783
3,800
1,424
37.5
3,800
1,359
35.8
N. SEMBILAN
1.0
1,986
2,062
1,062
51.5
2,062
924
44.8
PAHANG
1.2
10,357
8,675
5,955
68.6
8,675
4,402
50.7
PERAK
1.9
81,636
43,276
41,030
94.8
43,276
40,606
93.8
PERLIS
2.0
52,085
26,090
26,031
99.8
26,090
26,054
99.9
P. PINANG
2.0
25,564
12,782
12,782
100.0
12,782
12,782
100.0
SELANGOR
2.0
37,833
19,021
18,899
99.4
19,021
18,934
99.5
TERENGGANU
1.7
19,279
11,550
11,387
98.6
11,550
7,892
68.3
SEM. MALAYSIA
1.7
501,090
289,882
265,046
91.4
289,882
236,044
81.4
Pen. Malaysia
2
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A2: KELUASAN PASEL PADI, KELUASAN BERTANAM DAN FAKTOR KEPADATAN PENANAMAN
MENGIKUT MUSIM DAN KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2013
Table A2: Hectareage of Paddy Parcel, Planted Area And Cropping Intensity Factor
By Season And Granary Area, Peninsular Malaysia, 2013
JELAPANG PADI
Granary Area
(1)
SEMUA MUSIM
All Seasons
FAKTOR KEPADATAN KELUASAN
PENANAMAN
BERTANAM
Cropping Intensity
Planted Area
Factor
(ha)
(2)
(3)
MUSIM UTAMA 2012/2013
LUAR MUSIM 2013
Main Season 2012/2013
Off Season 2013
KELUASAN KELUASAN
%
KELUASAN KELUASAN
%
PASEL
BERTANAM BERTANAM
PASEL
BERTANAM BERTANAM
Parcel Area Planted Area
Planted
Parcel Area Planted Area
Planted
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
MADA
1.9
187,413
96,558
92,047
95.3
96,558
95,366
98.8
KADA
1.3
38,641
29,450
26,279
89.2
29,450
12,362
42.0
IADA KERIAN
2.0
41,955
21,108
20,983
99.4
21,108
20,972
99.4
IADA BLS
2.0
37,833
19,021
18,899
99.4
19,021
18,934
99.5
IADA P. PINANG
2.0
20,610
10,305
10,305
100.0
10,305
10,305
100.0
IADA SEB. PERAK
2.0
27,686
14,140
13,843
97.9
14,140
13,843
97.9
IADA KETARA
2.0
9,752
4,876
4,876
100.0
4,876
4,876
100.0
IADA KEM. SEMERAK
1.1
5,383
5,047
4,635
91.8
5,047
748
14.8
JUMLAH
Total
1.8
369,273
200,505
191,867
95.7
200,505
177,406
88.5
3
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A3: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM DAN NEGERI, MALAYSIA, 2013
Table A3: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season And State, Malaysia, 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA 2012/2013
LUAR MUSIM 2013
All Seasons
Main Season 2012/2013
Off Season 2013
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
NEGERI
BERTANAM HASIL
State
PADI
BERAS
BERTANAM HASIL
PADI
(HA)
(KG/HA) (TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HA)
BERAS
BERTANAM HASIL
PADI
BERAS
PADI
(KG/HA) (TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HA)
(KG/HA) (TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
(ha)
(kg/ha)
(ha)
(kg/ha)
(ha)
(kg/ha)
(2)
(3)
(6)
(7)
(10)
(11)
Paddy
(1)
PADI
PADI
Paddy
(metric tonnes) (metric tonnes)
(4)
(5)
Paddy
(metric tonnes) (metric tonnes)
(8)
(9)
(metric tonnes) (metric tonnes)
(12)
(13)
JOHOR
2,960
4,527
13,400
8,710
1,525
3,955
6,031
3,920
1,435
5,135
7,369
4,790
KEDAH
210,327
4,228
889,167
577,958
104,205
3,669
382,328
248,513
106,122
4,776
506,839
329,445
56,280
3,825
215,255
139,915
40,746
3,833
156,179
101,516
15,534
3,803
59,076
38,399
MELAKA
2,783
3,578
9,957
6,472
1,424
4,048
5,764
3,747
1,359
3,085
4,193
2,725
N. SEMBILAN
1,986
4,242
8,425
5,476
1,062
4,426
4,700
3,055
924
4,031
3,725
2,421
PAHANG
10,357
3,039
31,471
20,457
5,955
2,688
16,007
10,405
4,402
3,513
15,464
10,052
PERAK
81,636
4,411
360,135
234,088
41,030
4,312
176,921
114,999
40,606
4,512
183,214
119,089
PERLIS
52,085
4,828
251,449
163,442
26,031
4,459
116,072
75,447
26,054
5,196
135,377
87,995
P. PINANG
25,564
5,677
145,127
94,333
12,782
5,582
71,349
46,377
12,782
5,772
73,778
47,956
SELANGOR
37,833
6,280
237,594
154,436
18,899
6,198
117,136
76,138
18,934
6,362
120,458
78,298
TERENGGANU
19,279
4,213
81,226
52,797
11,387
4,101
46,698
30,354
7,892
4,375
34,528
22,443
SABAH
38,982
3,050
118,899
74,907
28,474
3,135
89,266
56,238
10,508
2,820
29,633
18,669
SARAWAK
134,260
1,890
253,740
152,245
133,836
1,886
252,394
151,437
424
3,175
1,346
808
MALAYSIA
674,332
3,879
2,615,845
1,685,236
427,356
3,372
1,440,845
922,146
246,976
4,758
1,175,000
763,090
KELANTAN
4
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A4: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM DAN NEGERI, MALAYSIA, 2013
Table A4: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season And State, Malaysia, 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA 2012/2013
LUAR MUSIM 2013
All Seasons
Main Season 2012/2013
Off Season 2013
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
NEGERI
BERTANAM HASIL
State
PADI
BERAS
BERTANAM HASIL
PADI
(HA)
BERAS
BERTANAM HASIL
(KG/HA) (TAN METRIK)
PADI
BERAS
PADI
(TAN METRIK)
(HA)
(TAN METRIK)
(HA)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PADI
PADI
(ha)
(kg/ha)
(2)
(3)
(KG/HA) (TAN METRIK)
Paddy
(metric tonnes) (metric tonnes)
(4)
(5)
(ha)
(kg/ha)
(6)
(7)
(KG/HA) (TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Paddy
(metric tonnes) (metric tonnes)
(8)
(9)
(ha)
(kg/ha)
(10)
(11)
(metric tonnes) (metric tonnes)
(12)
(13)
JOHOR
2,960
4,527
13,400
8,710
1,525
3,955
6,031
3,920
1,435
5,135
7,369
4,790
KEDAH
210,327
4,228
889,167
577,958
104,205
3,669
382,328
248,513
106,122
4,776
506,839
329,445
56,280
3,825
215,255
139,915
40,746
3,833
156,179
101,516
15,534
3,803
59,076
38,399
MELAKA
2,783
3,578
9,957
6,472
1,424
4,048
5,764
3,747
1,359
3,085
4,193
2,725
N. SEMBILAN
1,986
4,242
8,425
5,476
1,062
4,426
4,700
3,055
924
4,031
3,725
2,421
PAHANG
10,357
3,039
31,471
20,457
5,955
2,688
16,007
10,405
4,402
3,513
15,464
10,052
PERAK
81,636
4,411
360,135
234,088
41,030
4,312
176,921
114,999
40,606
4,512
183,214
119,089
PERLIS
52,085
4,828
251,449
163,442
26,031
4,459
116,072
75,447
26,054
5,196
135,377
87,995
P. PINANG
25,564
5,677
145,127
94,333
12,782
5,582
71,349
46,377
12,782
5,772
73,778
47,956
SELANGOR
37,833
6,280
237,594
154,436
18,899
6,198
117,136
76,138
18,934
6,362
120,458
78,298
TERENGGANU
19,279
4,213
81,226
52,797
11,387
4,101
46,698
30,354
7,892
4,375
34,528
22,443
SABAH
33,317
3,175
105,769
66,635
22,809
3,338
76,136
47,966
10,508
2,820
29,633
18,669
SARAWAK
72,439
2,846
206,157
123,695
72,015
2,844
204,811
122,887
424
3,175
1,346
808
MALAYSIA
606,846
4,211
2,555,132
1,648,414
359,870
3,835
1,380,132
885,324
246,976
4,758
1,175,000
763,090
KELANTAN
5
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A5: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
BAGI PADI HUMA (TANAH TINGGI DAN TANAH RENDAH) MENGIKUT MUSIM DAN NEGERI, MALAYSIA, 2013
Table A5: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
For Dryland Paddy (Upland And Lowland) By Season And State, Malaysia, 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA 2012/2013
LUAR MUSIM 2013
All Seasons
Main Season 2012/2013
Off Season 2013
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
NEGERI
BERTANAM HASIL
State
PADI
BERAS
BERTANAM HASIL
PADI
(HA)
BERAS
BERTANAM HASIL
PADI
(KG/HA) (TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HA)
PADI
BERAS
PADI
(KG/HA) (TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HA)
(KG/HA) (TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
(ha)
(kg/ha)
(ha)
(kg/ha)
(ha)
(kg/ha)
(2)
(3)
(6)
(7)
(10)
(11)
Paddy
(1)
PADI
Paddy
(metric tonnes) (metric tonnes)
(4)
(5)
Paddy
(metric tonnes) (metric tonnes)
(8)
(9)
(metric tonnes) (metric tonnes)
(12)
(13)
JOHOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEDAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KELANTAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MELAKA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N. SEMBILAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAHANG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERAK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERLIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P. PINANG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SELANGOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TERENGGANU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SABAH
5,665
2,318
13,130
8,272
5,665
2,318
13,130
8,272
-
-
-
-
SARAWAK
61,821
770
47,583
28,550
61,821
770
47,583
28,550
-
-
-
-
MALAYSIA
67,486
900
60,713
36,822
67,486
900
60,713
36,822
-
-
-
-
6
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A6: KELUASAN BERTANAM DAN TUAIAN, PURATA HASIL DAN PENGELUARAN
MENGIKUT KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2013
Table A6: Hectareage Of Planted And Harvested Areas, Average Yield And Production
By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2013
KELUASAN BERTANAM
KELUASAN TUAIAN
PURATA HASIL
PENGELUARAN
Planted Area
Harvested Area
Average Yield
Production
JELAPANG PADI
Granary Area
HEKTAR
%
HEKTAR
Hectares
%
KG/HA
Hectares
PADI
BERAS
Paddy
TAN METRIK
TAN METRIK
%
Rice
Metric Tonnes
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Metric Tonnes
(8)
(9)
MADA
187,413
50.8
187,413
100.00
5,026
941,889
51.0
612,228
KADA
38,641
10.5
38,641
100.00
4,136
159,800
8.7
103,870
IADA KERIAN
41,955
11.4
41,955
100.00
4,495
188,586
10.2
122,581
IADA BLS
37,833
10.2
37,833
100.00
6,280
237,594
12.9
154,436
IADA P. PINANG
20,610
5.6
20,610
100.00
5,841
120,383
6.5
78,249
IADA SEB. PERAK
27,686
7.5
27,686
100.00
4,552
126,027
6.8
81,918
IADA KETARA
9,752
2.6
9,737
99.85
5,549
54,114
2.9
35,175
IADA KEM. SEMERAK
5,383
1.5
5,332
99.05
3,495
18,815
1.0
12,229
369,273
100.0
369,207
99.98
5,002
1,847,208
100.0
1,200,686
JUMLAH
Total
7
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT NEGERI, SEMENANJUNG MALAYSIA,
2013
Table A7: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By State, Peninsular Malaysia, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
State
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
BINATANG SERANGGA
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
JOHOR
2,960
2,960
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEDAH
210,327
210,327
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56,280
56,213
MELAKA
2,783
2,783
N. SEMBILAN
1,986
1,964
22
PAHANG
10,357
9,457
900
PERAK
81,636
81,093
543 -
PERLIS
52,085
51,987
98
PULAU PINANG
25,564
25,564
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SELANGOR
37,833
37,833
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TERENGGANU
19,279
19,264
15
-
-
-
-
-
-
-
501,090
499,445
1,645
KELANTAN
SEM. MALAYSIA
67
-
6
-
-
6
3
-
1
-
2
-
-
1
-
-
-
12
-
-
-
500
400
-
-
-
-
-
-
16
507
13
37
37
54
-
1
3
20
36
60
1,049
1
15
488
2
3
-
8
-
9
Pen. Malaysia
8
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.1: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2013
Table A7.1: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Johor, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
JOHOR
BINATANG SERANGGA
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
2,960
2,960
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Batu Pahat
140
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kluang
160
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mersing
938
938
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Muar
636
636
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,086
1,086
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ledang
9
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.2: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, KEDAH, 2013
Table A7.2: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Kedah, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
KEDAH
BINATANG SERANGGA
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
210,327
210,327
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Baling
3,202
3,202
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bandar Baru
1,670
1,670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kota Setar
6,920
6,920
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,308
14,308
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kubang Pasu
7,631
7,631
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kulim
1,471
1,471
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Langkawi
4,224
4,224
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Padang Terap
7,628
7,628
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pendang
9,490
9,490
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sik
1,411
1,411
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yan
2,262
2,262
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,110
150,110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kuala Muda
MADA (Kedah)
10
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.3: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, KELANTAN, 2013
Table A7.3: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Kelantan, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
56,280
56,213
9,988
9,988
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,098
8,082
89
89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Machang
3,722
3,722
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pasir Mas
15,945
15,945
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pasir Puteh
10,421
10,370
-
-
-
-
-
-
-
714
714
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,264
7,264
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1)
KELANTAN
Bachok
Jeli
Kota Bharu
Kuala Krai
Tanah Merah
Tumpat
BINATANG SERANGGA
67
16
51
-
-
3
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
-
3
2
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
60
2
9
51
1
-
1
1
-
1
11
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.4: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, MELAKA, 2013
Table A7.4: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Melaka, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
MELAKA
BINATANG SERANGGA
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
2,783
2,783
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Alor Gajah
415
415
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jasin
765
765
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,603
1,603
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Melaka Tengah
12
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.5: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, NEGERI SEMBILAN, 2013
Table A7.5: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Negeri Sembilan, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
N. SEMBILAN
BINATANG SERANGGA
1,986
1,964
Jelebu
353
353
-
-
-
-
-
Jempol
318
318
-
-
-
-
-
1,045
1,035
Kuala Pilah
Port Dickson
-
-
Rembau
26
14
Tampin
244
244
22
10
-
12
-
6
6
-
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
-
1
1
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
13
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.6: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, PAHANG, 2013
Table A7.6: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Pahang, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
PAHANG
10,357
9,457
BINATANG SERANGGA
900
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
-
-
-
500
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
400
-
-
-
Jerantut
54
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kuantan
138
138
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108
108
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lipis
Maran
Pekan
4,694
4,694
Bera
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Raub
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rompin
Temerloh
5,363
-
4,463
-
900
-
500
-
400
-
14
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.7: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, PERAK, 2013
Table A7.7: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Perak, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PERAK
81,636
81,093
Hilir Perak
14,970
14,970
-
-
-
-
Hulu Perak
21
21
-
-
-
41,955
41,955
-
-
Kuala Kangsar
738
738
-
Larut Matang &
Selama
1,168
1,149
22,784
22,260
(1)
Kerian
Perak Tengah
BINATANG SERANGGA
543
-
20
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
3
-
-
-
-
524
-
504
-
-
-
-
16
-
507
PADI REBAH
-
20
16
KEMARAU
15
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.8: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, PERLIS, 2013
Table A7.8: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Perlis, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PERLIS
52,085
51,987
98
-
13
37
37
1
2
-
8
Luar MADA
14,782
14,684
98
-
13
37
37
1
2
-
8
MADA (Perlis)
37,303
37,303
(1)
BINATANG SERANGGA
-
-
-
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
-
-
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
-
-
-
-
16
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.9: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, PULAU PINANG, 2013
Table A7.9: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Pulau Pinang, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
25,564
25,564
-
-
-
-
-
-
-
-
-
620
620
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,030
17,030
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,730
2,730
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,184
5,184
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1)
PULAU PINANG
Barat Daya
Seberang Perai
BINATANG SERANGGA
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
Utara
Seberang Perai
Selatan
Seberang Perai
Tengah
17
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.10: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, SELANGOR, 2013
Table A7.10: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Selangor, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
SELANGOR
37,833
37,833
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kuala Selangor
11,272
11,272
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sabak Bernam
26,561
26,561
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1)
BINATANG SERANGGA
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
18
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A7.11: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA MENGIKUT DAERAH, TERENGGANU, 2013
Table A7.11: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes By District, Terengganu, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
(State/District)
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
Weeds
Diseases
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
TERENGGANU
19,279
19,264
15
-
-
-
-
15
-
-
-
Besut
13,644
13,629
15
-
-
-
-
15
-
-
-
86
86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hulu Terengganu
336
336
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kemaman
291
291
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,587
2,587
-
-
-
-
-
-
-
-
-
428
428
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,907
1,907
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1)
Dungun
Kuala Terengganu
Marang
Setiu
BINATANG SERANGGA
RUMPAI PENYAKIT BANJIR
KEMARAU
PADI REBAH
LAIN-LAIN
Flood
Drought
Lodge
Others
(9)
(10)
(11)
(12)
19
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A8: KELUASAN BERTANAM PADI YANG MUSNAH DAN SEBAB-SEBABNYA
MENGIKUT KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2013
Table A8: Hectareage Of Paddy Crop Destroyed And Their Causes
By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2013
KELUASAN KELUASAN
BERTANAM
TUAIAN
KELUASAN YANG MUSNAH DISEBABKAN OLEH (HA)
JELAPANG PADI
(HEKTAR)
(HEKTAR)
Hectareage Destroyed Due To (Ha)
Granary Area
Planted
Harvested
Area
Area
JUMLAH
(Hectares)
(Hectares)
Total
Animals
Insects
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
BINATANG SERANGGA RUMPAI
PENYAKIT
BANJIR
KEMARAU PADI REBAH LAIN-LAIN
Weeds
Diseases
Flood
Drought
Lodge
Others
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
MADA
187,413
187,413
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KADA
38,641
38,641
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IADA KERIAN
41,955
41,955
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IADA BLS
37,833
37,833
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IADA P. PINANG
20,610
20,610
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IADA SEB. PERAK
27,686
27,686
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IADA KETARA
9,752
9,737
15
-
-
-
-
15
-
-
-
IADA KEM. SEMERAK
5,383
5,332
51
-
-
-
-
51
-
-
-
369,273
369,207
66
-
-
-
-
66
-
-
-
JUMLAH
Total
20
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT NEGERI,
SEMENANJUNG MALAYSIA, 2013
Table A9: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By State, Peninsular Malaysia, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220 CL1 MR 220 CL2
MR 220
MR 263
MR 269
MR253
MR 276
MR 84
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
(2)
Others
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
1,059
125
1,366
KEDAH
210,327
125,410
108
58,818
56,280
38,845
25
424
MELAKA
2,783
1,213
1,113
N. SEMBILAN
1,986
1,986
-
PAHANG
10,357
4,858
-
3,313
43
1,134
-
PERAK
81,636
42,093
-
2,040
24,435
3,900
PERLIS
52,085
17,698
-
18,431
13,245
P. PINANG
25,564
12,850
780
8,477
1,077
-
SELANGOR
37,833
16,237
-
9,638
9,111
2,503
-
344
TERENGGANU
19,279
14,697
-
2,340
179
-
1,312
471
501,090
276,946
85,420
16,682
8,227
585
SEM. MALAYSIA
Pen. Malaysia
815
2,186
40
16,698
7,265
89
10,766
254
(11)
2,960
-
370
(10)
JOHOR
KELANTAN
-
(8)
305
-
94,810
-
1,482
(12)
114
(13)
-
343
-
747
-
-
-
152
-
-
-
-
-
-
-
-
899
-
-
110
-
580
-
-
8,588
-
2,711
-
-
-
-
-
-
-
129
-
-
540
4,679
540
(14)
1,565
280
15,565
21
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.1: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2013
Table A9.1: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Johor, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220 CL1 MR 220 CL2
MR 263
MR 269
(6)
(7)
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
JOHOR
(2)
Others
(3)
(4)
(5)
1,366
1,059
Batu Pahat
140
5
-
135
-
Kluang
160
30
-
90
-
Mersing
938
416
79
443
-
-
-
Muar
636
270
46
320
-
-
-
1,086
338
-
-
378
370
370
40
(9)
2,960
Ledang
125
(8)
-
40
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
-
-
-
22
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.2: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, KEDAH, 2013
Table A9.2: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Kedah, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220
MR 253
MR 263
MR 220 CL2 MR 220 CL1
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
7,265
58,818
MR 276
MR 269
(9)
(10)
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
KEDAH
(2)
Others
210,327
125,410
16,698
Baling
3,202
3,166
36
-
-
Bandar Baru
1,670
1,120
460
-
-
Kota Setar
6,920
6,259
661
-
-
14,308
9,012
4,628
-
Kubang Pasu
7,631
6,540
465
-
Kulim
1,471
1,035
146
-
Langkawi
4,224
3,641
Padang Terap
7,628
6,096
1,532
Pendang
9,490
7,474
1,566
Sik
1,411
1,326
50
-
-
Yan
2,262
1,684
368
-
-
150,110
78,057
6,786
Kuala Muda
MADA (Kedah)
-
1,482
583
104
376
60
292
231
518
108
114
(11)
89
(12)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
210
-
-
-
-
57,703
-
114
(14)
-
-
6,312
(13)
343
-
346
795
(8)
59
-
-
343
23
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.3: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, KELANTAN, 2013
Table A9.3: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Kelantan, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220
MR 253
(3)
(4)
(5)
MR 220 CL1 MR 220 CL2
MR 84
MR 263
(8)
(9)
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
KELANTAN
Others
(2)
(6)
56,280
38,845
10,766
747
9,988
8,449
853
111
39
39
8,098
6,725
89
Machang
Bachok
Jeli
(7)
25
424
-
540
160
-
(10)
254
4,679
30
385
-
-
-
-
-
1,111
-
-
-
-
-
14
75
-
-
-
-
-
3,722
1,415
1,906
Pasir Mas
15,945
11,713
2,670
Pasir Puteh
10,421
6,048
2,240
714
243
471
7,264
4,199
1,440
Kota Bharu
Kuala Krai
Tanah Merah
Tumpat
95
446
95
25
261
-
3
540
(11)
20
-
-
-
1,684
-
-
-
-
-
204
(14)
262
1,022
-
(13)
-
-
-
(12)
1,326
24
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.4: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, MELAKA, 2013
Table A9.4: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Melaka, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220 CL1
MR 220
MR 253
(3)
(4)
(5)
(6)
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
MELAKA
(2)
2,783
Others
1,213
Alor Gajah
415
Jasin
765
613
1,603
600
Melaka Tengah
-
1,113
305
110
305
-
1,003
-
(7)
152
-
152
-
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
-
-
-
-
25
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.5: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, NEGERI SEMBILAN, 2013
Table A9.5: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Negeri Sembilan, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
N. SEMBILAN
Others
(2)
(3)
(4)
(5)
1,986
1,986
-
Jelebu
353
353
-
Jempol
318
318
-
1,045
1,045
-
Kuala Pilah
Port Dickson
-
-
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
-
Rembau
26
26
-
Tampin
244
244
-
26
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.6: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, PAHANG, 2013
Table A9.6: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Pahang, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220 CL2
MR 220
MR 253
MR 263
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
PAHANG
Others
(2)
(3)
10,357
(4)
4,858
Jerantut
54
Kuantan
138
55
Maran
108
108
Pekan
4,694
2,688
Raub
Rompin
Temerloh
5,363
-
27
(5)
3,313
43
27
832
1,980
-
2,414
1,134
(9)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
899
1,124
(11)
(12)
(13)
(14)
50
-
10
-
(10)
110
-
-
(8)
-
43
-
(7)
899
-
40
-
(6)
60
-
-
27
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.7: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, PERAK, 2013
Table A9.7: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Perak, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220
MR 220 CL2
MR 253
MR 263
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
Others
(2)
PERAK
81,636
42,093
24,435
2,040
Hilir Perak
14,970
6,987
5,431
2,040
Hulu Perak
21
21
41,955
23,391
738
Kerian
Kuala Kangsar
Larut Matang & Selama
Perak Tengah
580
(8)
3,900
(9)
-
-
-
-
11,066
-
-
-
7,498
662
35
-
-
-
41
1,168
602
149
-
-
-
417
22,784
10,430
7754
-
580
3,900
(11)
(12)
(13)
(14)
8,588
-
-
(10)
512
-
120
28
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.8: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, PERLIS, 2013
Table A9.8: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Perlis, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220
MR 220 CL2
MR 253
(3)
(4)
(5)
(6)
(Hectares)
(1)
(2)
LAIN-LAIN
Others
(7)
(8)
PERLIS
52,085
17,698
13,245
18,431
2,711
-
Luar MADA
14,782
5,912
2,956
3,352
2,562
-
MADA (Perlis)
37,303
11,786
10,289
15,079
149
-
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
29
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.9: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, P. PINANG, 2013
Table A9.9: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, P. Pinang, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220
MR 220 CL1 MR 220 CL2
MR 263
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
PULAU PINANG
(2)
Others
(3)
(4)
(5)
(6)
(9)
12,850
8,477
620
318
192
-
17,030
8,370
6,542
-
Seberang Perai Selatan
2,730
1,600
515
283
282
-
50
Seberang Perai Tengah
5,184
2,562
1,228
532
498
-
364
Seberang Perai Utara
780
(8)
25,564
Barat Daya
815
(7)
1,077
1,565
-
56
54
-
1,021
1,097
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
30
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.10: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, SELANGOR, 2013
Table A9.10: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Selangor, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220
MR 220 CL2
MR 253
MR 263
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(Hectares)
(1)
(2)
LAIN-LAIN
Others
(8)
(9)
SELANGOR
37,833
16,237
9,111
9,638
344
2,503
-
Kuala Selangor
11,272
5,846
687
3,613
172
954
-
Sabak Bernam
26,561
10,391
8,424
6,025
172
1,549
-
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
31
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A9.11: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT DAERAH, TERENGGANU, 2013
Table A9.11: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By District, Terengganu, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
NEGERI/DAERAH
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
State/District
Planted
Area
MR 219
MR 220
MR 253
MR 276
MR 263
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
others
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
TERENGGANU
19,279
14,697
2,340
1,312
471
179
280
Besut
13,644
10,405
2,050
454
471
179
85
86
86
-
Hulu Terengganu
336
166
-
Kemaman
291
200
2,587
Dungun
Kuala Terengganu
Marang
Setiu
-
-
68
-
-
102
10
60
-
-
21
1,587
270
730
-
-
-
428
418
10
-
-
-
-
1,907
1,835
-
-
-
-
-
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
-
72
32
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL A10: KELUASAN VARIETI PADI BAGI PADI SAWAH MENGIKUT KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2013
Table A10: Hectareage Of Paddy Varieties For Wetland Paddy By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2013
KELUASAN
BERTANAM
VARIETI PADI (HA)
JELAPANG PADI
(HEKTAR)
Paddy Varieties (Ha)
Granary Area
Planted
Area
MR 219
MR 220
MR 253
MR 263
MR 220 CL2 MR 220 CL1
MR 276
LAIN-LAIN
(Hectares)
(1)
Others
(2)
(3)
(4)
MADA
187,413
89,843
17,075
KADA
38,641
29,626
4,340
-
-
-
-
-
4,675
IADA KERIAN
41,955
23,391
11,066
-
-
-
-
-
7,498
IADA BLS
37,833
16,237
9,111
-
-
IADA P. PINANG
20,610
9,710
7,872
-
-
-
-
IADA SEB. PERAK
27,686
12,846
12,800
-
-
-
-
IADA KETARA
9,752
8,307
210
117
236
384
IADA KEM.SEMERAK
5,383
4,270
359
557
30
163
369,273
194,230
62,833
1,962
9,081
85,007
JUMLAH
Total
(5)
(6)
944
344
(7)
6,312
2,503
(8)
72,782
9,638
2,040
(9)
-
304
304
(10)
114
14
128
(11)
(12)
(13)
343
3,028
180
4
15,728
33
SEKSYEN B: PERANGKAAN SIRI MASA PADI
SECTION B: TIME SERIES STATISTICS ON PADDY
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B1: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Malaysia, 2004 - 2013
TAHUN
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
Year
PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
BERAS
KELUASAN
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
667,310
3,434
2,291,352
1,467,052
415,657
3,079
1,279,751
819,360
251,653
3,966
997,989
647,692
2005
666,823
3,471
2,314,378
1,490,015
417,176
3,182
1,327,633
849,691
249,647
3,953
986,745
640,324
2006
676,034
3,236
2,187,519
1,407,221
419,468
2,799
1,174,229
749,270
256,566
3,949
1,013,290
657,951
2007
676,111
3,514
2,375,604
1,530,971
415,791
3,172
1,318,972
844,945
260,320
4,059
1,056,631
686,026
2008
656,602
3,584
2,353,036
1,516,474
399,614
3,250
1,298,817
832,167
256,988
4,102
1,054,219
684,307
2009
674,928
3,720
2,511,043
1,620,256
412,401
3,366
1,388,177
891,273
262,527
4,277
1,122,865
728,983
2010
677,884
3,636
2,464,831
1,588,456
416,881
3,381
1,409,661
903,633
261,003
4,043
1,055,170
684,823
2011
687,940
3,748
2,578,519
1,661,260
421,269
3,356
1,413,962
904,986
266,671
4,367
1,164,558
756,274
2012
684,545
3,797
2,599,382
1,674,981
430,182
3,386
1,456,520
932,802
254,363
4,493
1,142,862
742,179
2013
674,332
3,879
2,615,845
1,685,236
427,356
3,372
1,440,845
922,146
246,976
4,758
1,175,000
763,090
35
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.1: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, JOHOR, 2004 - 2013
Table B1.1: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Johor, 2004 - 2013
TAHUN
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
Year
PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
BERAS
KELUASAN
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
2,648
3,859
10,219
6,642
1,374
4,051
5,566
3,618
1,274
3,652
4,653
3,024
2005
2,885
3,139
9,057
5,887
1,455
3,743
5,446
3,540
1,430
2,525
3,611
2,347
2006
2,405
2,386
5,738
3,730
1,057
3,290
3,478
2,260
1,348
1,677
2,261
1,469
2007
2,639
3,495
9,222
5,994
1,349
3,704
4,997
3,248
1,290
3,275
4,225
2,746
2008
2,154
3,773
8,128
5,283
1,344
3,642
4,894
3,181
810
3,992
3,234
2,102
2009
2,561
3,772
9,659
6,279
1,228
4,084
5,015
3,260
1,333
3,484
4,644
3,019
2010
2,918
3,847
11,225
7,296
1,481
3,762
5,572
3,622
1,437
3,934
5,653
3,674
2011
3,022
3,798
11,477
7,461
1,494
3,755
5,610
3,647
1,528
3,839
5,867
3,814
2012
2,934
3,954
11,600
7,540
1,431
3,803
5,442
3,537
1,503
4,097
6,158
4,003
2013
2,960
4,527
13,400
8,710
1,525
3,955
6,031
3,920
1,435
5,135
7,369
4,790
36
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.2: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, KEDAH, 2004 - 2013
Table B1.2: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Kedah, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
All Seasons
TAHUN
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
Year
Main Season
PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
BERAS
KELUASAN
BERTANAM
PADI
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
LUAR MUSIM
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
210,547
4,071
857,225
557,196
106,948
3,858
412,605
268,193
103,599
4,292
444,620
289,003
2005
210,036
4,194
880,976
572,634
106,632
4,060
432,926
281,402
103,404
4,333
448,050
291,233
2006
210,824
3,683
776,490
504,719
107,034
2,923
312,860
203,359
103,790
4,467
463,630
301,359
2007
211,644
4,306
911,295
592,342
105,577
4,180
441,312
286,853
106,067
4,431
469,983
305,489
2008
211,044
4,110
867,335
563,768
106,049
4,035
427,931
278,155
104,995
4,185
439,404
285,613
2009
213,895
4,318
923,666
600,383
108,359
4,267
462,368
300,539
105,536
4,371
461,298
299,844
2010
213,193
3,920
835,630
543,160
106,087
3,921
415,967
270,379
107,106
3,918
419,663
272,781
2011
215,930
4,068
878,430
570,979
108,693
3,876
421,294
273,841
107,237
4,263
457,136
297,138
2012
213,378
4,013
856,245
556,559
106,753
3,695
394,452
256,394
106,625
4,331
461,793
300,165
2013
210,327
4,228
889,167
577,958
104,205
3,669
382,328
248,513
106,122
4,776
506,839
329,445
37
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.3: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, KELANTAN, 2004 - 2013
Table B1.3: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Kelantan, 2004 - 2013
TAHUN
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
(HEKTAR)
PENGELUARAN PENGELUARAN
KELUASAN
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
PADI
BERAS
BERTANAM
HASIL
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(4)
2004
62,050
3,482
2005
66,411
2006
72,268
Year
PADI
BERAS
BERTANAM
HASIL
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(5)
(6)
(7)
216,078
140,450
36,790
3,411
125,491
3,424
227,407
147,815
38,089
3,383
3,299
238,434
154,982
40,959
3,285
PADI
PADI
BERAS
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
81,569
25,260
3,586
90,587
58,882
128,868
83,764
28,322
3,479
98,539
64,050
134,550
87,458
31,309
3,318
103,883
67,524
PADI
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2007
73,514
3,393
249,440
162,136
41,864
3,341
139,868
90,914
31,650
3,462
109,572
71,222
2008
68,598
3,387
232,309
151,001
39,545
3,297
130,391
84,754
29,053
3,508
101,918
66,247
2009
74,842
3,545
265,289
172,438
42,821
3,510
150,302
97,696
32,021
3,591
114,987
74,742
2010
70,964
3,823
271,300
176,345
42,616
3,915
166,842
108,447
28,348
3,685
104,458
67,898
2011
70,939
3,846
272,805
177,324
38,536
3,736
143,970
93,581
32,403
3,976
128,835
83,743
2012
63,714
3,929
250,308
162,700
41,728
4,077
170,125
110,581
21,986
3,647
80,183
52,119
2013
56,280
3,825
215,255
139,915
40,746
3,833
156,179
101,516
15,534
3,803
59,076
38,399
38
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.4: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, MELAKA, 2004 - 2013
Table B1.4: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Melaka, 2004 - 2013
TAHUN
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
(HEKTAR)
PENGELUARAN PENGELUARAN
KELUASAN
PADI
BERAS
BERTANAM
HASIL
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Year
BERAS
BERTANAM
HASIL
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
PADI
PADI
BERAS
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
PADI
PADI
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
1,216
2,295
2,790
1,814
610
2,680
1,635
1,063
606
1,907
1,156
751
2005
1,095
2,795
3,060
1,989
481
3,088
1,485
965
614
2,565
1,575
1,024
2006
1,769
4,884
8,641
5,616
1,052
4,893
5,147
3,346
717
4,872
3,493
2,271
2007
2,032
3,556
7,225
4,696
1,341
3,757
5,038
3,275
691
3,165
2,187
1,422
2008
1,731
2,403
4,159
2,703
442
3,406
1,506
979
1,289
2,058
2,653
1,724
2009
2,126
2,611
5,551
3,608
943
3,831
3,613
2,348
1,183
1,638
1,938
1,260
2010
2,156
2,352
5,071
3,296
1,010
2,605
2,631
1,710
1,146
2,129
2,440
1,586
2011
2,228
3,368
7,505
4,879
1,014
3,636
3,687
2,397
1,214
3,145
3,818
2,482
2012
2,556
2,999
7,665
4,983
1,296
2,604
3,375
2,194
1,260
3,405
4,290
2,789
2013
2,783
3,578
9,957
6,472
1,424
4,048
5,764
3,747
1,359
3,085
4,193
2,725
39
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.5: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, N. SEMBILAN, 2004 - 2013
Table B1.5: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, N. Sembilan, 2004 - 2013
TAHUN
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
(HEKTAR)
PENGELUARAN PENGELUARAN
KELUASAN
PADI
BERAS
BERTANAM
HASIL
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Year
BERAS
BERTANAM
HASIL
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
PADI
PADI
BERAS
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
PADI
PADI
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
2,451
4,181
10,247
6,661
1,329
4,021
5,344
3,474
1,122
4,370
4,903
3,187
2005
1,684
4,107
6,916
4,495
1,030
2,891
2,978
1,936
654
6,021
3,938
2,560
2006
1,495
4,591
6,863
4,461
888
3,959
3,516
2,285
607
5,515
3,348
2,176
2007
1,105
4,607
5,091
3,309
701
4,357
3,054
1,985
404
5,041
2,037
1,324
2008
1,196
4,546
5,437
3,534
624
4,180
2,609
1,696
572
4,944
2,828
1,838
2009
1,974
3,693
7,290
4,738
1,021
3,740
3,819
2,482
953
3,642
3,471
2,256
2010
2,203
4,008
8,830
5,739
1,036
4,608
4,774
3,103
1,167
3,476
4,056
2,636
2011
2,016
3,198
6,447
4,190
946
3,248
3,073
1,997
1,070
3,154
3,374
2,193
2012
2,126
3,981
8,463
5,501
1,391
3,896
5,419
3,522
735
4,142
3,044
1,979
2013
1,986
4,242
8,425
5,476
1,062
4,426
4,700
3,055
924
4,031
3,725
2,421
40
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.6: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, PAHANG, 2004 - 2013
Table B1.6: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Pahang, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
All Seasons
TAHUN
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
Year
Main Season
PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
BERAS
KELUASAN
BERTANAM
PADI
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
LUAR MUSIM
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
6,239
3,851
24,025
15,616
3,467
4,154
14,402
9,361
2,772
3,472
9,623
6,255
2005
6,561
3,420
22,438
14,585
4,220
3,042
12,835
8,343
2,341
4,102
9,603
6,242
2006
7,762
2,871
22,282
14,483
3,964
2,510
9,950
6,467
3,798
3,247
12,332
8,016
2007
7,415
3,058
22,672
14,737
3,936
2,855
11,237
7,304
3,479
3,287
11,435
7,433
2008
6,331
3,378
21,384
13,900
3,339
3,756
12,543
8,153
2,992
2,955
8,841
5,747
2009
7,442
4,042
30,084
19,554
4,404
4,678
20,602
13,391
3,038
3,121
9,482
6,163
2010
7,467
3,390
25,312
16,453
3,737
4,478
16,734
10,877
3,730
2,300
8,578
5,576
2011
8,351
3,246
27,110
17,621
3,438
3,541
12,174
7,913
4,913
3,040
14,936
9,708
2012
10,487
3,299
34,594
22,486
6,606
3,271
21,608
14,045
3,881
3,346
12,986
8,441
2013
10,357
3,039
31,471
20,457
5,955
2,688
16,007
10,405
4,402
3,513
15,464
10,052
41
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.7: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, PERAK, 2004 - 2013
Table B1.7: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Perak, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
All Seasons
TAHUN
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
Year
Main Season
PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
BERAS
KELUASAN
BERTANAM
PADI
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2004
78,742
2,952
232,472
151,107
37,449
2,819
105,569
2005
82,085
2,996
245,951
159,868
41,184
2,983
2006
82,286
2,843
233,923
152,050
41,394
2,893
(1)
LUAR MUSIM
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(12)
68,620
41,293
3,073
126,903
82,487
122,839
79,846
40,901
3,010
123,112
80,023
119,753
77,839
40,892
2,792
114,170
74,211
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(13)
2007
81,027
3,197
259,082
168,403
39,973
3,162
126,395
82,157
41,054
3,232
132,687
86,247
2008
80,724
3,472
280,237
182,154
40,508
3,298
133,609
86,846
40,216
3,646
146,628
95,308
2009
81,188
3,832
311,150
202,248
40,296
3,700
149,095
96,912
40,892
3,963
162,055
105,336
2010
81,489
3,617
294,705
191,558
40,750
3,798
154,769
100,600
40,739
3,435
139,936
90,958
2011
82,150
3,937
323,445
210,239
41,129
3,628
149,216
96,990
41,021
4,247
174,229
113,249
2012
82,142
4,483
368,237
239,354
41,105
4,404
181,026
117,667
41,037
4,562
187,211
121,687
2013
81,636
4,411
360,135
234,088
41,030
4,312
176,921
114,999
40,606
4,512
183,214
119,089
42
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.8: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, PERLIS, 2004 - 2013
Table B1.8: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Perlis, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
All Seasons
TAHUN
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
Year
Main Season
PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
BERAS
KELUASAN
BERTANAM
PADI
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2004
52,073
3,773
196,496
127,722
26,088
3,793
98,952
2005
49,203
4,054
199,482
129,663
26,088
4,169
2006
51,905
3,286
170,541
110,852
25,809
2,441
(1)
LUAR MUSIM
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
64,319
25,985
3,754
97,544
63,404
108,756
70,691
23,115
3,925
90,726
58,972
63,000
40,950
26,096
4,121
107,542
69,902
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2007
52,188
3,794
198,024
128,716
26,098
3,443
89,855
58,406
26,090
4,146
108,169
70,310
2008
52,180
4,468
233,145
151,545
26,090
4,386
114,435
74,383
26,090
4,550
118,710
77,162
2009
52,120
4,522
235,681
153,193
26,079
4,398
114,695
74,552
26,041
4,646
120,986
78,641
2010
51,988
4,287
222,884
144,875
26,076
4,332
112,961
73,425
25,912
4,242
109,923
71,450
2011
52,075
4,468
232,674
151,238
26,008
4,336
112,771
73,301
26,067
4,600
119,903
77,937
2012
52,111
4,740
246,982
160,539
26,052
4,478
116,661
75,830
26,059
5,001
130,321
84,709
2013
52,085
4,828
251,449
163,442
26,031
4,459
116,072
75,447
26,054
5,196
135,377
87,995
43
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.9: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, P. PINANG, 2004 - 2013
Table B1.9: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, P. Pinang, 2004 - 2013
TAHUN
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
Year
PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
BERAS
KELUASAN
BERTANAM
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
Planted
Average
Area
Yield of
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Production
Production
Area
Yield of
Paddy
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(TAN METRIK)
2004
26,315
4,071
107,125
2005
25,344
4,178
2006
25,564
4,479
HASIL
PADI
BERAS
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
69,631
13,807
3,976
54,897
105,896
68,833
12,643
4,223
114,488
74,417
12,782
4,582
(5)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
Paddy
(Hectares)
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
35,683
12,508
4,176
52,228
33,948
53,394
34,706
12,701
4,134
52,502
34,126
58,567
38,069
12,782
4,375
55,921
36,349
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2007
25,513
4,715
120,285
78,185
12,782
4,802
61,379
39,896
12,731
4,627
58,906
38,289
2008
25,564
4,697
120,075
78,049
12,782
4,394
56,165
36,507
12,782
5,000
63,910
41,542
2009
25,564
5,205
133,048
86,481
12,782
5,111
65,329
42,464
12,782
5,298
67,719
44,017
2010
25,564
5,572
142,434
92,582
12,782
5,421
69,291
45,039
12,782
5,722
73,143
47,543
2011
25,564
5,657
144,613
93,998
12,782
5,503
70,339
45,720
12,782
5,811
74,274
48,278
2012
25,564
5,584
142,762
92,796
12,782
5,426
69,355
45,081
12,782
5,743
73,407
47,715
2013
25,564
5,677
145,127
94,333
12,782
5,582
71,349
46,377
12,782
5,772
73,778
47,956
44
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.10: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, SELANGOR, 2004 - 2013
Table B1.10: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Selangor, 2004 - 2013
TAHUN
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
Year
PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
BERAS
KELUASAN
BERTANAM
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
Planted
Average
Area
Yield of
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERTANAM
PADI
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Production
Production
Area
Yield of
Paddy
(TAN METRIK)
HASIL
PADI
BERAS
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2004
37,955
4,811
182,597
118,688
18,935
5,160
97,705
2005
37,180
4,810
178,837
116,244
18,623
5,239
2006
37,473
4,718
176,794
114,916
18,727
4,886
(1)
BERAS
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
63,508
19,020
4,463
84,892
55,180
97,557
63,412
18,557
4,380
81,280
52,832
91,500
59,475
18,746
4,550
85,294
55,441
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2007
37,135
5,034
186,951
121,518
18,670
4,921
91,875
59,719
18,465
5,149
95,076
61,799
2008
37,221
4,767
177,445
115,340
18,631
4,549
84,755
55,091
18,590
4,986
92,690
60,249
2009
37,258
5,439
202,633
131,711
18,729
5,465
102,354
66,530
18,529
5,412
100,279
65,181
2010
37,472
5,612
210,291
136,689
18,729
5,708
106,905
69,488
18,743
5,516
103,386
67,201
2011
37,460
5,908
221,295
143,842
18,729
5,763
107,935
70,158
18,731
6,052
113,360
73,684
2012
37,835
5,989
226,580
147,277
18,901
5,825
110,098
71,564
18,934
6,152
116,482
75,713
2013
37,833
6,280
237,594
154,436
18,899
6,198
117,136
76,138
18,934
6,362
120,458
78,298
45
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.11: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, TERENGGANU, 2004 - 2013
Table B1.11: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Terengganu, 2004 - 2013
TAHUN
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
Year
PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
BERAS
KELUASAN
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
2004
17,680
4,064
71,844
2005
17,004
3,409
2006
16,538
3,608
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
46,699
10,336
3,930
40,620
26,403
7,344
4,252
31,224
20,296
57,973
37,683
9,680
3,728
36,088
23,457
7,324
2,988
21,885
14,225
59,672
38,787
9,181
3,444
31,619
20,553
7,357
3,813
28,052
18,234
(4)
(5)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2007
17,277
3,603
62,253
40,464
9,571
3,911
37,432
24,331
7,706
3,221
24,821
16,134
2008
16,547
3,837
63,491
41,269
8,748
4,028
35,235
22,903
7,799
3,623
28,256
18,366
2009
16,687
4,170
69,589
45,232
8,765
4,232
37,093
24,110
7,922
4,102
32,496
21,122
2010
17,196
4,359
74,962
48,726
9,428
4,450
41,955
27,271
7,768
4,249
33,007
21,455
2011
17,851
4,358
77,796
50,567
9,618
4,460
42,896
27,882
8,233
4,239
34,900
22,685
2012
17,759
4,364
77,501
50,376
9,518
4,558
43,383
28,199
8,241
4,140
34,118
22,177
2013
19,279
4,213
81,226
52,797
11,387
4,101
46,698
30,354
7,892
4,375
34,528
22,443
46
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.12: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, SABAH, 2004 - 2013
Table B1.12: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Sabah, 2004 - 2013
TAHUN
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
(HEKTAR)
PENGELUARAN PENGELUARAN
KELUASAN
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
PADI
BERAS
BERTANAM
HASIL
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(4)
2004
42,975
3,765
2005
40,117
2006
38,498
Year
PADI
BERAS
BERTANAM
HASIL
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(5)
(6)
(7)
161,785
101,925
32,203
3,488
112,331
3,730
149,618
94,259
30,050
3,275
3,477
133,866
84,336
29,564
3,422
PADI
PADI
BERAS
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
70,769
10,772
4,591
49,454
31,156
98,411
61,999
10,067
5,086
51,207
32,260
101,168
63,736
8,934
3,660
32,698
20,600
PADI
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2007
41,443
3,243
134,384
84,662
31,271
3,134
97,989
61,733
10,172
3,578
36,395
22,929
2008
37,447
3,555
133,138
83,877
26,161
3,406
89,100
56,133
11,286
3,902
44,038
27,744
2009
40,352
3,264
131,709
82,976
28,218
3,136
88,488
55,747
12,134
3,562
43,221
27,229
2010
43,353
3,403
147,531
92,944
31,429
3,094
97,226
61,252
11,924
4,219
50,305
31,692
2011
43,331
3,052
132,253
83,320
32,101
3,074
98,687
62,173
11,230
2,989
33,566
21,147
2012
44,902
2,823
126,761
79,859
34,045
2,783
94,743
59,688
10,857
2,949
32,018
20,171
2013
38,982
3,050
118,899
74,907
28,474
3,135
89,266
56,238
10,508
2,820
29,633
18,669
47
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B1.13: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, SARAWAK, 2004 - 2013
Table B1.13: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Sarawak, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
All Seasons
TAHUN
KELUASAN
PURATA
BERTANAM
HASIL
Year
Main Season
PENGELUARAN PENGELUARAN
PADI
BERAS
KELUASAN
BERTANAM
PADI
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
LUAR MUSIM
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
126,419
1,728
218,449
122,901
126,321
1,620
204,635
122,781
98
2,041
200
120
2005
127,218
1,782
226,766
136,060
127,001
1,780
226,049
135,629
217
3,305
717
430
2006
127,247
1,884
239,786
143,872
127,057
1,882
239,121
143,473
190
3,500
665
399
2007
123,179
1,702
209,679
125,807
122,658
1,700
208,541
125,125
521
2,184
1,138
683
2008
115,865
1,784
206,753
124,051
115,351
1,783
205,644
123,386
514
2,157
1,109
665
2009
118,919
1,562
185,693
111,415
118,756
1,561
185,404
111,242
163
1,773
289
173
2010
121,921
1,761
214,656
128,793
121,720
1,758
214,034
128,420
201
3,093
622
373
2011
127,023
1,910
242,669
145,602
126,781
1,911
242,310
145,386
242
1,485
359
216
2012
129,037
1,873
241,684
145,011
128,574
1,873
240,833
144,500
463
1,839
851
511
2013
134,260
1,890
253,740
152,245
133,836
1,886
252,394
151,437
424
3,175
1,346
808
48
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B2: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Malaysia, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
596,376
3,734
2,226,935
1,436,317
344,723
3,565
1,228,945
788,625
251,653
3,966
997,989
647,692
2005
595,889
3,788
2,257,030
1,455,440
346,242
3,669
1,270,285
815,115
249,647
3,953
986,745
640,324
2006
607,047
3,511
2,131,101
1,373,161
350,481
3,189
1,117,811
715,210
256,566
3,949
1,013,290
657,951
2007
605,943
3,821
2,315,480
1,495,191
345,623
3,642
1,258,848
808,538
260,320
4,059
1,056,631
686,653
2008
595,935
3,868
2,304,939
1,487,397
338,947
3,690
1,250,720
803,090
256,988
4,102
1,054,219
684,307
2009
608,525
4,031
2,453,185
1,585,123
345,998
3,845
1,330,320
856,140
262,527
4,277
1,122,865
728,983
2010
608,937
3,944
2,401,664
1,549,988
347,934
3,870
1,346,494
865,165
261,003
4,043
1,055,170
684,823
2011
617,028
4,077
2,515,689
1,623,102
350,357
3,856
1,351,132
866,828
266,671
4,367
1,164,558
756,274
2012
613,801
4,136
2,538,574
1,638,102
359,438
3,883
1,395,712
895,923
254,363
4,493
1,142,862
742,179
2013
606,846
4,211
2,555,132
1,648,414
359,870
3,835
1,380,132
885,324
246,976
4,758
1,175,000
763,090
49
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.1: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, JOHOR, 2004 - 2013
Table B2.1: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Johor, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
2,648
3,859
10,219
6,642
1,374
4,051
5,566
3,618
1,274
3,652
4,653
3,024
2005
2,885
3,139
9,057
5,887
1,455
3,743
5,446
3,540
1,430
2,525
3,611
2,347
2006
2,405
2,386
5,738
3,730
1,057
3,290
3,478
2,260
1,348
1,677
2,261
1,469
2007
2,639
3,495
9,222
5,994
1,349
3,704
4,997
3,248
1,290
3,275
4,225
2,746
2008
2,154
3,773
8,128
5,283
1,344
3,642
4,894
3,181
810
3,992
3,234
2,102
2009
2,561
3,772
9,659
6,279
1,228
4,084
5,015
3,260
1,333
3,484
4,644
3,019
2010
2,918
3,847
11,225
7,296
1,481
3,762
5,572
3,622
1,437
3,934
5,653
3,674
2011
3,022
3,798
11,477
7,461
1,494
3,755
5,610
3,647
1,528
3,839
5,867
3,814
2012
2,934
3,954
11,600
7,540
1,431
3,803
5,442
3,537
1,503
4,097
6,158
4,003
2013
2,960
4,527
13,400
8,710
1,525
3,955
6,031
3,920
1,435
5,135
7,369
4,790
50
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.2: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, KEDAH, 2004 - 2013
Table B2.2: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Kedah, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
210,547
4,071
857,225
557,196
106,948
3,858
412,605
268,193
103,599
4,292
444,620
289,003
2005
210,036
4,194
880,976
572,634
106,632
4,060
432,926
281,402
103,404
4,333
448,050
291,233
2006
210,824
3,683
776,490
504,719
107,034
2,923
312,860
203,359
103,790
4,467
463,630
301,359
2007
211,644
4,306
911,295
592,342
105,577
4,180
441,312
286,853
106,067
4,431
469,983
305,489
2008
211,044
4,110
867,335
563,768
106,049
4,035
427,931
278,155
104,995
4,185
439,404
285,613
2009
213,895
4,318
923,666
600,383
108,359
4,267
462,368
300,539
105,536
4,371
461,298
299,844
2010
213,193
3,920
835,630
543,160
106,087
3,921
415,967
270,379
107,106
3,918
419,663
272,781
2011
215,930
4,068
878,430
570,979
108,693
3,876
421,294
273,841
107,237
4,263
457,136
297,138
2012
213,378
4,013
856,245
556,559
106,753
3,695
394,452
256,394
106,625
4,331
461,793
300,165
2013
210,327
4,228
889,167
577,958
104,205
3,669
382,328
248,513
106,122
4,776
506,839
329,445
51
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.3: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, KELANTAN, 2004 - 2013
Table B2.3: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Kelantan, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
62,050
3,482
216,078
140,450
36,790
3,411
125,491
81,569
25,260
3,586
90,587
58,882
2005
66,411
3,424
227,407
147,815
38,089
3,383
128,868
83,764
28,322
3,479
98,539
64,050
2006
72,268
3,299
238,434
154,982
40,959
3,285
134,550
87,458
31,309
3,318
103,883
67,524
2007
73,514
3,393
249,440
162,136
41,864
3,341
139,868
90,914
31,650
3,462
109,572
71,222
2008
68,598
3,387
232,309
151,001
39,545
3,297
130,391
84,754
29,053
3,508
101,918
66,247
2009
74,842
3,545
265,289
172,438
42,821
3,510
150,302
97,696
32,021
3,591
114,987
74,742
2010
70,964
3,823
271,300
176,345
42,616
3,915
166,842
108,447
28,348
3,685
104,458
67,898
2011
70,939
3,846
272,805
177,324
38,536
3,736
143,970
93,581
32,403
3,976
128,835
83,743
2012
63,714
3,929
250,308
162,700
41,728
4,077
170,125
110,581
21,986
3,647
80,183
52,119
2013
56,280
3,825
215,255
139,915
40,746
3,833
156,179
101,516
15,534
3,803
59,076
38,399
52
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.4: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, MELAKA, 2004 - 2013
Table B2.4: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Melaka, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
1,216
2,295
2,790
1,814
610
2,680
1,635
1,063
606
1,907
1,156
751
2005
1,095
2,795
3,060
1,989
481
3,088
1,485
965
614
2,565
1,575
1,024
2006
1,769
4,884
8,641
5,616
1,052
4,893
5,147
3,346
717
4,872
3,493
2,271
2007
2,032
3,556
7,225
4,696
1,341
3,757
5,038
3,275
691
3,165
2,187
1,422
2008
1,731
2,403
4,159
2,703
442
3,406
1,506
979
1,289
2,058
2,653
1,724
2009
2,126
2,611
5,551
3,608
943
3,831
3,613
2,348
1,183
1,638
1,938
1,260
2010
2,156
2,352
5,071
3,296
1,010
2,605
2,631
1,710
1,146
2,129
2,440
1,586
2011
2,228
3,368
7,505
4,879
1,014
3,636
3,687
2,397
1,214
3,145
3,818
2,482
2012
2,556
2,999
7,665
4,983
1,296
2,604
3,375
2,194
1,260
3,405
4,290
2,789
2013
2,783
3,578
9,957
6,472
1,424
4,048
5,764
3,747
1,359
3,085
4,193
2,725
53
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.5: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, N. SEMBILAN, 2004 - 2013
Table B2.5: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, N. Sembilan, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
2,451
4,181
10,247
6,661
1,329
4,021
5,344
3,474
1,122
4,370
4,903
3,187
2005
1,684
4,107
6,916
4,495
1,030
2,891
2,978
1,936
654
6,021
3,938
2,560
2006
1,495
4,591
6,863
4,461
888
3,959
3,516
2,285
607
5,515
3,348
2,176
2007
1,105
4,607
5,091
3,309
701
4,357
3,054
1,985
404
5,041
2,037
1,324
2008
1,196
4,546
5,437
3,534
624
4,180
2,609
1,696
572
4,944
2,828
1,838
2009
1,974
3,693
7,290
4,738
1,021
3,740
3,819
2,482
953
3,642
3,471
2,256
2010
2,203
4,008
8,830
5,739
1,036
4,608
4,774
3,103
1,167
3,476
4,056
2,636
2011
2,016
3,198
6,447
4,190
946
3,248
3,073
1,997
1,070
3,154
3,374
2,193
2012
2,126
3,981
8,463
5,501
1,391
3,896
5,419
3,522
735
4,142
3,044
1,979
2013
1,986
4,242
8,425
5,476
1,062
4,426
4,700
3,055
924
4,031
3,725
2,421
54
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.6: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, PAHANG, 2004 - 2013
Table B2.6: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Pahang, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
6,239
3,851
24,025
15,616
3,467
4,154
14,402
9,361
2,772
3,472
9,623
6,255
2005
6,561
3,420
22,438
14,585
4,220
3,042
12,835
8,343
2,341
4,102
9,603
6,242
2006
7,762
2,871
22,282
14,483
3,964
2,510
9,950
6,467
3,798
3,247
12,332
8,016
2007
7,415
3,058
22,672
14,737
3,936
2,855
11,237
7,304
3,479
3,287
11,435
7,433
2008
6,331
3,378
21,384
13,900
3,339
3,756
12,543
8,153
2,992
2,955
8,841
5,747
2009
7,442
4,042
30,084
19,554
4,404
4,678
20,602
13,391
3,038
3,121
9,482
6,163
2010
7,467
3,390
25,312
16,453
3,737
4,478
16,734
10,877
3,730
2,300
8,578
5,576
2011
8,351
3,246
27,110
17,621
3,438
3,541
12,174
7,913
4,913
3,040
14,936
9,708
2012
10,487
3,299
34,594
22,486
6,606
3,271
21,608
14,045
3,881
3,346
12,986
8,441
2013
10,357
3,039
31,471
20,457
5,955
2,688
16,007
10,405
4,402
3,513
15,464
10,052
55
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.7: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, PERAK, 2004 - 2013
Table B2.7: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Perak, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
78,742
2,952
232,472
151,107
37,449
2,819
105,569
68,569
41,293
3,073
126,903
82,487
2005
82,085
2,996
245,951
159,868
41,184
2,983
122,839
79,846
40,901
3,010
123,112
80,023
2006
82,286
2,843
233,923
152,050
41,394
2,893
119,753
77,839
40,892
2,792
114,170
74,211
2007
81,027
3,197
259,082
168,403
39,973
3,162
126,395
82,157
41,054
3,232
132,687
86,247
2008
80,724
3,472
280,237
182,154
40,508
3,298
133,609
86,846
40,216
3,646
146,628
95,308
2009
81,188
3,832
311,150
202,248
40,296
3,700
149,095
96,912
40,892
3,963
162,055
105,336
2010
81,489
3,617
294,705
191,558
40,750
3,798
154,769
100,600
40,739
3,435
139,936
90,958
2011
82,150
3,937
323,445
210,239
41,129
3,628
149,216
96,990
41,021
4,247
174,229
113,249
2012
82,142
4,483
368,237
239,354
41,105
4,404
181,026
117,667
41,037
4,562
187,211
121,687
2013
81,636
4,411
360,135
234,088
41,030
4,312
176,921
114,999
40,606
4,512
183,214
119,089
56
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.8: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, PERLIS, 2004 - 2013
Table B2.8: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Perlis, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
52,073
3,773
196,496
127,722
26,088
3,793
98,952
64,319
25,985
3,754
97,544
63,404
2005
49,203
4,054
199,482
129,663
26,088
4,169
108,756
70,691
23,115
3,925
90,726
58,972
2006
51,905
3,286
170,541
110,852
25,809
2,441
63,000
40,950
26,096
4,121
107,542
69,902
2007
52,188
3,794
198,024
128,716
26,098
3,443
89,855
58,406
26,090
4,146
108,169
70,310
2008
52,180
4,468
233,145
151,545
26,090
4,386
114,435
74,383
26,090
4,550
118,710
77,162
2009
52,120
4,522
235,681
153,193
26,079
4,398
114,695
74,552
26,041
4,646
120,986
78,641
2010
51,988
4,287
222,884
144,875
26,076
4,332
112,961
73,425
25,912
4,242
109,923
71,450
2011
52,075
4,468
232,674
151,238
26,008
4,336
112,771
73,301
26,067
4,600
119,903
77,937
2012
52,111
4,740
246,982
160,539
26,052
4,478
116,661
75,830
26,059
5,001
130,321
84,709
2013
52,085
4,828
251,449
163,442
26,031
4,459
116,072
75,447
26,054
5,196
135,377
87,995
57
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.9: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, P. PINANG, 2004 - 2013
Table B2.9: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, P. Pinang, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
26,315
4,071
107,125
69,631
13,807
3,976
54,897
35,683
12,508
4,176
52,228
33,948
2005
25,344
4,178
105,896
68,833
12,643
4,223
53,394
34,706
12,701
4,134
52,502
34,126
2006
25,564
4,479
114,488
74,417
12,782
4,582
58,567
38,069
12,782
4,375
55,921
36,349
2007
25,513
4,715
120,285
78,185
12,782
4,802
61,379
39,896
12,731
4,627
58,906
38,289
2008
25,564
4,697
120,075
78,049
12,782
4,394
56,165
36,507
12,782
5,000
63,910
41,542
2009
25,564
5,205
133,048
86,481
12,782
5,111
65,329
42,464
12,782
5,298
67,719
44,017
2010
25,564
5,572
142,434
92,582
12,782
5,421
69,291
45,039
12,782
5,722
73,143
47,543
2011
25,564
5,657
144,613
93,998
12,782
5,503
70,339
45,720
12,782
5,811
74,274
48,278
2012
25,564
5,584
142,762
92,796
12,782
5,426
69,355
45,081
12,782
5,743
73,407
47,715
2013
25,564
5,677
145,127
94,333
12,782
5,582
71,349
46,377
12,782
5,772
73,778
47,956
58
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.10: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, SELANGOR, 2004 - 2013
Table B2.10: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Selangor, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
37,955
4,811
182,597
118,688
18,935
5,160
97,705
63,508
19,020
4,463
84,892
55,180
2005
37,180
4,810
178,837
116,244
18,623
5,239
97,557
63,412
18,557
4,380
81,280
52,832
2006
37,473
4,718
176,794
114,916
18,727
4,886
91,500
59,475
18,746
4,550
85,294
55,441
2007
37,135
5,034
186,951
121,518
18,670
4,921
91,875
59,719
18,465
5,149
95,076
61,799
2008
37,221
4,767
177,445
115,340
18,631
4,549
84,755
55,091
18,590
4,986
92,690
60,249
2009
37,258
5,439
202,633
131,711
18,729
5,465
102,354
66,530
18,529
5,412
100,279
65,181
2010
37,472
5,612
210,291
136,689
18,729
5,708
106,905
69,488
18,743
5,516
103,386
67,201
2011
37,460
5,908
221,295
143,842
18,729
5,763
107,935
70,158
18,731
6,052
113,360
73,684
2012
37,835
5,989
226,580
147,277
18,901
5,825
110,098
71,564
18,934
6,152
116,482
75,713
2013
37,833
6,280
237,594
154,436
18,899
6,198
117,136
76,138
18,934
6,362
120,458
78,298
59
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.11: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, TERENGGANU, 2004 - 2013
Table B2.11: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Terengganu, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
17,680
4,064
71,844
46,699
10,336
3,930
40,620
26,403
7,344
4,252
31,224
20,296
2005
17,004
3,409
57,973
37,683
9,680
3,728
36,088
23,457
7,324
2,988
21,885
14,225
2006
16,538
3,608
59,672
38,787
9,181
3,444
31,619
20,553
7,357
3,813
28,052
18,234
2007
17,277
3,603
62,253
40,464
9,571
3,911
37,432
24,331
7,706
3,221
24,821
16,134
2008
16,547
3,837
63,491
41,269
8,748
4,028
35,235
22,903
7,799
3,623
28,256
18,366
2009
16,687
4,170
69,589
45,232
8,765
4,232
37,093
24,110
7,922
4,102
32,496
21,122
2010
17,196
4,359
74,962
48,726
9,428
4,450
41,955
27,271
7,768
4,249
33,007
21,455
2011
17,851
4,358
77,796
50,567
9,618
4,460
42,896
27,882
8,233
4,239
34,900
22,685
2012
17,759
4,364
77,501
50,376
9,518
4,558
43,383
28,199
8,241
4,140
34,118
22,177
2013
19,279
4,213
81,226
52,797
11,387
4,101
46,698
30,354
7,892
4,375
34,528
22,443
60
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.12: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, SABAH, 2004 - 2013
Table B2.12: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Sabah, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
38,106
4,026
153,405
96,645
27,334
3,803
103,951
65,489
10,772
4,591
49,454
31,156
2005
35,298
4,081
144,063
90,760
25,231
3,680
92,856
58,499
10,067
5,086
51,207
32,260
2006
34,689
3,659
126,910
79,953
25,755
3,658
94,212
59,353
8,934
3,660
32,698
20,600
2007
35,976
3,427
123,303
77,681
25,804
3,368
86,908
54,752
10,172
3,578
36,395
22,929
2008
33,979
3,703
125,824
79,269
22,693
3,604
81,786
51,525
11,286
3,902
44,038
27,744
2009
34,594
3,402
117,698
74,150
22,460
3,316
74,477
46,921
12,134
3,562
43,221
27,229
2010
35,363
3,636
128,565
80,996
23,439
3,339
78,260
49,304
11,924
4,219
50,305
31,692
2011
36,621
3,193
116,925
73,663
25,391
3,283
83,359
52,516
11,230
2,989
33,566
21,147
2012
37,976
2,992
113,619
71,580
27,119
3,009
81,601
51,409
10,857
2,949
32,018
20,171
2013
33,317
3,175
105,769
66,635
22,809
3,338
76,136
47,966
10,508
2,820
29,633
18,669
61
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B2.13: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, SARAWAK, 2004 - 2013
Table B2.13: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Sarawak, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
60,354
2,691
162,409
97,445
60,256
2,692
162,209
97,325
98
2,041
200
120
2005
61,103
2,864
174,984
104,984
60,886
2,862
174,256
104,553
217
3,305
717
430
2006
62,069
3,066
190,324
114,194
61,879
3,065
189,659
113,795
190
3,500
665
399
2007
58,478
2,747
160,636
96,382
57,957
2,752
159,498
95,699
521
2,184
1,138
683
2008
58,666
2,829
165,970
99,582
58,152
2,835
164,861
98,917
514
2,157
1,109
665
2009
58,274
2,434
141,847
85,108
58,111
2,436
141,558
84,935
163
1,773
289
173
2010
60,964
2,796
170,455
102,273
60,763
2,795
169,833
101,900
201
3,093
622
373
2011
62,821
3,107
195,167
117,101
62,579
3,113
194,808
116,885
242
1,485
359
216
2012
65,219
2,975
194,018
116,411
64,756
2,983
193,167
115,900
463
1,839
851
511
2013
72,439
2,846
206,157
123,695
72,015
2,844
204,811
122,887
424
3,175
1,346
808
62
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B3: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI HUMA
(TANAH TINGGI DAN TANAH RENDAH) MENGIKUT MUSIM, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B3: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Dryland Paddy
(Upland and Lowland) By Season, Malaysia, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
70,934
716
50,806
30,735
70,934
716
50,806
30,735
-
-
-
-
2005
70,877
807
57,187
34,479
70,877
807
57,187
34,479
-
-
-
-
2006
68,987
818
56,418
34,059
68,987
818
56,418
34,059
-
-
-
-
2007
70,168
857
60,125
36,407
70,168
857
60,125
36,407
-
-
-
-
2008
60,667
793
48,097
29,078
60,667
793
48,097
29,078
-
-
-
-
2009
66,403
871
57,857
35,135
66,403
871
57,857
35,135
-
-
-
-
2010
68,947
916
63,162
38,466
68,947
916
63,162
38,466
-
-
-
-
2011
70,912
886
62,830
38,158
70,912
886
62,830
38,158
-
-
-
-
2012
70,744
860
60,808
36,879
70,744
860
60,808
36,879
-
-
-
-
2013
67,486
900
60,713
36,822
67,486
900
60,713
36,822
-
-
-
-
63
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B3.1: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI HUMA
(TANAH TINGGI DAN TANAH RENDAH) MENGIKUT MUSIM, SABAH, 2004 - 2013
Table B3.1: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Dryland Paddy
(Upland and Lowland) By Season, Sabah, 2004 - 2013
KELUASAN
TAHUN
BERTANAM
Year
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
HASIL
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
4,869
1,721
8,380
5,279
4,869
1,721
8,380
5,279
-
-
-
-
2005
4,819
1,153
5,556
3,500
4,819
1,153
5,556
3,500
-
-
-
-
2006
3,809
1,824
6,948
4,377
3,809
1,824
6,948
4,377
-
-
-
-
2007
5,467
2,027
11,082
6,981
5,467
2,027
11,082
6,981
-
-
-
-
2008
3,468
2,109
7,314
4,608
3,468
2,109
7,314
4,608
-
-
-
-
2009
5,758
2,433
14,011
8,827
5,758
2,433
14,011
8,827
-
-
-
-
2010
7,990
2,374
18,968
11,950
7,990
2,374
18,968
11,950
-
-
-
-
2011
6,710
2,285
15,328
9,657
6,710
2,285
15,328
9,657
-
-
-
-
2012
6,926
1,897
13,142
8,279
6,926
1,897
13,142
8,279
-
-
-
-
2013
5,665
2,318
13,130
8,272
5,665
2,318
13,130
8,272
-
-
-
-
64
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B3.2: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI HUMA
(TANAH TINGGI DAN TANAH RENDAH) MENGIKUT MUSIM, SARAWAK, 2004 - 2013
Table B3.2: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Dryland Paddy
(Upland and Lowland) By Season, Sarawak, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
HASIL
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Hectares)
(6)
Paddy
(Kg/Ha) (Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(7)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
66,065
642
42,426
25,456
66,065
642
42,426
25,456
-
-
-
-
2005
66,058
782
51,631
30,979
66,058
782
51,631
30,979
-
-
-
-
2006
65,178
759
49,470
29,682
65,178
759
49,470
29,682
-
-
-
-
2007
64,701
758
49,043
29,426
64,701
758
49,043
29,426
-
-
-
-
2008
57,199
713
40,783
24,470
57,199
713
40,783
24,470
-
-
-
-
2009
60,645
723
43,846
26,308
60,645
723
43,846
26,308
-
-
-
-
2010
60,957
725
44,194
26,516
60,957
725
44,194
26,516
-
-
-
-
2011
64,202
740
47,502
28,501
64,202
740
47,502
28,501
-
-
-
-
2012
63,818
747
47,666
28,600
63,818
747
47,666
28,600
-
-
-
-
2013
61,821
770
47,583
28,550
61,821
770
47,583
28,550
-
-
-
-
65
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B4: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS
MENGIKUT MUSIM, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B4: Hectareage Of Overall Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice
By Season, Peninsular Malaysia, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(1)
(2)
(3)
2004
497,916
3,838
1,911,120
1,242,228
2005
499,488
3,880
1,937,994
2006
510,289
3,555
2007
511,489
2008
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
(8)
(9)
257,133
3,744
962,785
625,810
240,783
3,939
948,335
616,418
1,259,696
260,125
3,857
1,003,173
652,063
239,363
3,905
934,821
607,633
1,813,867
1,179,013
262,847
3,173
833,940
542,061
247,442
3,960
979,927
636,952
3,972
2,031,541
1,320,501
261,862
3,866
1,012,442
658,087
249,627
4,082
1,019,098
662,414
503,290
4,000
2,013,145
1,308,546
258,102
3,890
1,004,073
652,648
245,188
4,116
1,009,072
655,898
2009
515,657
4,254
2,193,640
1,425,865
265,427
4,198
1,114,285
724,284
250,230
4,313
1,079,355
701,581
2010
512,610
4,102
2,102,644
1,366,719
263,732
4,165
1,098,401
713,961
248,878
4,035
1,004,243
652,758
2011
517,586
4,257
2,203,597
1,432,338
262,387
4,089
1,072,965
697,427
255,199
4,430
1,130,632
734,911
2012
510,606
4,369
2,230,937
1,450,111
267,563
4,189
1,120,944
728,614
243,043
4,567
1,109,993
721,497
2013
501,090
4,477
1,458,084
265,046
4,147
1,099,185
714,471
236,044
4,847
1,144,021
743,613
(4)
2,243,206
(5)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(Hectares)
(10)
(Kg/Ha) (Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(11)
(12)
(13)
66
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B5: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, KESELURUHAN KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B5: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, Overall Granary Area, Peninsular Malaysia, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
Planted
Average
Area
Yield of
(1)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Production
Production
Area
Yield of
Paddy
(Hectares)
HASIL
(4)
(5)
PADI
BERAS
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
PADI
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
HASIL
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(6)
(7)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
377,794
4,051
1,530,271
994,676
188,009
4,006
753,120
489,528
189,785
4,096
777,151
505,148
2005
384,112
4,132
1,587,298
1,031,744
191,964
3,975
776,571
504,771
192,148
4,219
810,727
526,973
2006
387,312
3,771
1,460,473
949,308
194,806
3,270
648,365
421,437
192,506
4,219
812,108
527,870
2007
386,592
4,207
1,626,449
1,057,192
193,776
4,088
801,824
521,186
192,816
4,277
824,625
536,006
2008
384,145
4,249
1,632,407
1,061,065
193,198
4,032
789,428
513,128
190,947
4,415
842,980
547,937
2009
391,625
4,646
1,819,406
1,182,614
197,279
4,545
909,282
591,033
194,346
4,683
910,124
591,581
2010
387,160
4,540
1,757,575
1,142,424
195,955
4,464
889,847
578,401
191,205
4,538
867,728
564,023
2011
389,544
4,773
1,859,357
1,208,582
194,785
4,639
903,674
587,388
194,759
4,907
955,683
621,194
2012
381,553
4,866
1,856,476
1,206,709
197,158
4,631
913,110
593,522
184,395
5,116
943,366
613,188
2013
369,273
5,002
1,847,208
1,200,686
191,867
4,676
897,137
583,139
177,406
5,355
950,071
617,547
67
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B5.1: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, MADA, 2004 - 2013
Table B5.1: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, MADA, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(1)
HASIL
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(2)
(3)
(4)
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(5)
(6)
(7)
(8)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(9)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
192,776
4,367
841,856
547,206
96,370
4,265
411,018
267,162
96,406
4,469
430,838
280,045
2005
192,787
4,567
880,379
572,246
96,377
4,308
415,238
269,905
96,410
4,825
465,141
302,342
2006
192,820
3,893
750,552
487,859
96,410
3,017
290,869
189,065
96,410
4,768
459,683
298,794
2007
192,968
4,532
874,550
568,458
96,410
4,403
424,493
275,920
96,558
4,661
450,057
292,537
2008
193,105
4,598
887,992
577,195
96,558
4,462
430,842
280,047
96,547
4,735
457,150
297,148
2009
193,095
5,055
976,192
634,525
96,547
5,073
489,783
318,359
96,548
5,038
486,409
316,166
2010
193,104
4,725
912,321
593,009
96,548
4,593
443,445
288,239
96,556
4,856
468,876
304,769
2011
193,020
4,955
956,417
621,671
96,494
4,871
470,022
305,514
96,526
5,039
486,395
316,157
2012
191,843
4,843
929,070
603,896
95,950
4,390
421,221
273,794
95,893
5,296
507,849
330,102
5,026
941,889
612,228
92,047
4,466
411,082
267,203
95,366
5,566
530,807
345,025
2013
187,413
68
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B5.2: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, KADA, 2004 - 2013
Table B5.2: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, KADA, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
TAHUN BERTANAM
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(10)
(11)
2004
45,134
3,635
164,058
106,638
21,507
3,637
78,221
50,844
23,627
3,633
85,837
55,794
2005
48,852
3,528
172,350
112,028
22,722
3,549
80,634
52,412
26,130
3,510
91,716
59,615
2006
50,851
3,559
180,976
117,634
25,075
3,600
90,270
58,676
25,776
3,519
90,706
58,959
Paddy
(1)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2007
52,414
3,599
188,645
122,619
25,634
3,593
92,103
59,867
26,780
3,605
96,542
62,752
2008
49,929
3,586
179,048
116,381
24,470
3,558
87,064
56,592
25,459
3,613
91,983
59,789
2009
55,921
3,754
209,950
136,468
28,137
3,738
105,176
68,364
27,784
3,771
104,773
68,102
2010
50,615
3,974
201,135
130,738
26,544
4,204
111,591
72,534
24,071
3,720
89,544
58,204
2011
53,024
4,096
217,210
141,187
25,447
4,098
104,282
67,783
27,577
4,095
112,928
73,403
2012
45,855
4,196
192,399
125,059
27,450
4,543
124,705
81,058
18,405
3,678
67,694
44,001
2013
38,641
4,136
159,800
103,870
26,279
4,267
112,132
72,886
12,362
3,856
47,668
30,984
69
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B5.3: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, IADA KERIAN, 2004 - 2013
Table B5.3: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, IADA KERIAN, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(4)
2004
54,431
2,891
2005
54,482
2006
54,144
(1)
HASIL
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(5)
(6)
(7)
(10)
(11)
157,349
102,277
27,306
2,831
77,303
50,247
27,125
2,951
80,046
52,030
2,955
160,016
104,010
27,212
2,917
79,388
51,602
27,270
2,993
81,628
53,058
2,963
160,432
104,281
27,156
2,881
78,227
50,848
26,988
3,046
82,205
53,434
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2007
52,852
3,320
175,482
114,063
25,920
3,303
85,610
55,647
26,932
3,337
89,872
58,417
2008
53,917
3,148
169,753
110,339
27,071
3,010
81,484
52,965
26,846
3,288
88,270
57,376
2009
53,722
3,483
187,117
121,626
26,846
3,386
90,901
59,086
26,876
3,580
96,216
62,540
2010
53,188
3,282
174,563
113,466
26,594
3,424
91,058
59,188
26,594
3,140
83,505
54,278
2011
53,188
3,686
196,051
127,433
26,594
3,256
86,590
56,284
26,594
4,116
109,461
71,150
2012
53,158
4,380
232,836
151,343
26,564
4,243
112,711
73,262
26,594
4,517
120,125
78,081
2013
41,955
4,495
188,586
122,581
20,983
4,335
90,961
59,125
20,972
4,655
97,625
63,456
70
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B5.4: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, IADA BLS, 2004 - 2013
Table B5.4: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, IADA BLS, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
Planted
Average
Area
Yield of
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Production
Production
Area
Yield of
Paddy
(Kg/Ha)
(TAN METRIK)
(2)
(3)
(4)
2004
37,233
4,829
2005
36,518
2006
BERAS
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(5)
(6)
(7)
(10)
(11)
179,808
116,875
18,604
5,174
96,257
62,567
18,629
4,485
83,551
54,308
4,814
175,784
114,260
18,292
5,242
95,884
62,325
18,226
4,384
79,900
51,935
36,754
4,717
173,376
112,694
18,399
4,877
89,732
58,326
18,355
4,557
83,644
54,368
2007
36,516
5,042
184,115
119,675
18,340
4,942
90,636
58,913
18,176
5,143
93,479
60,761
2008
36,602
4,761
174,247
113,261
18,301
4,542
83,127
54,033
18,301
4,979
91,121
59,229
2009
37,258
5,439
202,633
131,711
18,729
5,465
102,354
66,530
18,529
5,413
100,279
65,181
2010
37,472
5,612
210,292
136,690
18,729
5,708
106,905
69,488
18,743
5,516
103,386
67,201
2011
37,460
5,908
221,295
143,842
18,729
5,763
107,935
70,158
18,731
6,052
113,360
73,684
2012
37,835
5,989
226,580
147,277
18,901
5,825
110,098
71,564
18,934
6,152
116,482
75,713
2013
37,833
6,280
237,594
154,436
18,899
6,198
117,136
76,138
18,934
6,362
120,458
78,298
(1)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
PADI
PADI
Paddy
(Hectares)
HASIL
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
71
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B5.5: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, IADA P. PINANG, 2004 - 2013
Table B5.5: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, IADA P. Pinang, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(6)
(7)
(10)
(11)
2004
20,843
4,130
86,090
55,959
10,705
3,984
42,649
27,722
10,138
4,285
43,441
28,237
2005
20,473
4,216
86,315
56,105
10,210
4,114
42,005
27,303
10,263
4,317
44,310
28,802
2006
20,610
4,719
97,248
63,211
10,305
4,882
50,309
32,701
10,305
4,555
46,939
30,511
Paddy
(1)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2007
20,610
4,854
100,041
65,027
10,305
5,002
51,546
33,505
10,305
4,706
48,495
31,522
2008
20,610
4,776
98,436
63,983
10,305
4,328
44,603
28,992
10,305
5,224
53,833
34,991
2009
20,610
5,206
107,285
69,735
10,305
5,063
52,174
33,913
10,305
5,348
55,111
35,822
2010
20,610
5,589
115,190
74,874
10,305
5,507
56,750
36,888
10,305
5,671
58,440
37,986
2011
20,610
5,728
118,050
76,733
10,305
5,543
57,121
37,129
10,305
5,913
60,929
39,604
2012
20,610
5,621
115,839
75,295
10,305
5,429
55,946
36,365
10,305
5,812
59,893
38,930
2013
20,610
5,841
120,383
78,249
10,305
5,818
59,954
38,970
10,305
5,864
60,429
39,279
72
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B5.6: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, IADA SEBERANG PERAK, 2004 - 2013
Table B5.6: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, IADA Seberang Perak, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
HASIL
PADI
BERAS
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
(6)
(7)
(10)
(11)
2004
12,261
3,441
42,194
27,426
4,311
3,060
13,192
8,575
7,950
3,648
29,002
18,851
2005
15,901
3,450
54,861
35,660
7,950
3,312
26,327
17,113
7,951
3,589
28,534
18,547
2006
15,902
2,749
43,709
28,411
7,951
2,510
19,960
12,974
7,951
2,987
23,750
15,437
Paddy
(1)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(4)
(5)
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2007
15,901
2,972
47,258
30,718
7,951
3,022
24,028
15,618
7,950
2,922
23,230
15,100
2008
14,543
4,268
62,076
40,349
7,272
3,601
26,186
17,021
7,271
4,936
35,890
23,329
2009
15,221
4,618
70,294
45,691
7,272
4,225
30,724
19,971
7,949
4,978
39,570
25,721
2010
16,185
4,375
70,814
46,029
7,952
4,709
37,446
24,340
8,233
4,053
33,368
21,689
2011
16,466
4,592
75,612
49,148
8,233
4,390
36,143
23,493
8,233
4,794
39,469
25,655
2012
16,465
4,948
81,461
52,950
8,232
5,021
41,333
26,866
8,233
4,874
40,128
26,083
2013
27,686
4,552
126,027
81,918
13,843
4,491
62,169
40,410
13,843
4,613
63,858
41,508
73
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B5.7: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, IADA KETARA, 2004 - 2013
Table B5.7: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production Of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, IADA KETARA, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
Planted
Average
Area
Yield of
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Production
Production
Area
Yield of
Paddy
(TAN METRIK)
(7)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(2)
(3)
2004
10,220
4,341
44,360
28,834
5,110
4,351
22,234
14,452
5,110
4,330
22,126
14,382
2005
10,272
3,965
40,733
26,476
5,162
4,582
23,653
15,374
5,110
3,342
17,080
11,102
2006
10,076
3,709
37,371
24,291
5,156
3,412
17,592
11,435
4,920
4,020
19,778
12,856
2007
9,846
4,337
42,707
27,760
4,923
4,818
23,719
15,417
4,923
3,857
18,988
12,342
2008
9,846
4,682
46,097
29,963
4,923
5,231
25,751
16,738
4,923
4,133
20,347
13,226
2009
9,846
4,985
49,082
31,903
4,923
5,167
25,437
16,534
4,923
4,803
23,645
15,369
2010
9,846
5,353
52,710
34,262
4,923
5,596
27,549
17,907
4,923
5,111
25,161
16,355
(5)
(6)
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(Kg/Ha)
(4)
(Kg/Ha)
BERAS
(Hectares)
(1)
(Hectares)
PADI
PADI
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
HASIL
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2011
9,799
5,834
57,163
37,156
4,876
6,032
29,412
19,118
4,923
5,637
27,751
18,038
2012
9,799
5,604
54,910
35,692
4,923
5,735
28,233
18,351
4,876
5,471
26,677
17,340
2013
9,752
5,549
54,114
35,175
4,876
5,592
27,267
17,724
4,876
5,506
26,847
17,451
74
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B5.8: KELUASAN BERTANAM, PURATA HASIL, PENGELUARAN PADI DAN BERAS BAGI PADI SAWAH
MENGIKUT MUSIM, IADA KEMASIN SEMERAK, 2004 - 2013
Table B5.8: Hectareage Of Planted Area, Average Yield, Production of Paddy And Rice For Wetland Paddy
By Season, IADA Kemasin Semerak, 2004 - 2013
SEMUA MUSIM
MUSIM UTAMA
LUAR MUSIM
All Seasons
Main Season
Off Season
KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN KELUASAN PURATA PENGELUARAN PENGELUARAN
TAHUN BERTANAM
Year
HASIL
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
(HEKTAR)
(KG/HA)
Planted
Average
Area
Yield of
(1)
(Kg/Ha)
(2)
(3)
PADI
BERAS
BERTANAM
PADI
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Production
Production
Area
Yield of
Paddy
(Hectares)
HASIL
(4)
(5)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(6)
(7)
PADI
BERAS
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
PADI
(TAN METRIK)
(TAN METRIK)
(HEKTAR)
(KG/HA)
Paddy
Rice
Planted
Average
Paddy
Rice
Production
Production
Area
Yield of
Production
Production
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
HASIL
Paddy
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(8)
(9)
(Hectares)
(Kg/Ha)
(10)
(11)
(Metric Tonnes) (Metric Tonnes)
(12)
(13)
2004
4,896
2,974
14,562
9,465
4,096
2,990
12,247
7,961
800
2,894
2,315
1,505
2005
4,827
3,286
15,860
10,309
4,039
3,328
13,441
8,737
788
3,070
2,419
1,572
2006
6,155
2,731
16,809
10,926
4,354
2,620
11,406
7,414
1,801
3,000
5,403
3,512
2007
5,485
2,489
13,651
8,873
4,293
2,257
9,689
6,298
1,192
3,324
3,962
2,575
2008
5,593
2,639
14,757
9,592
4,298
2,413
10,371
6,741
1,295
3,387
4,386
2,851
2009
5,952
2,831
16,853
10,954
4,520
2,817
12,733
8,276
1,432
2,877
4,120
2,678
2010
6,140
3,347
20,550
13,358
4,360
3,464
15,103
9,817
1,780
3,060
5,447
3,541
2011
5,977
2,938
17,560
11,414
4,107
2,963
12,169
7,910
1,870
2,883
5,391
3,504
2012
5,988
3,905
23,381
15,198
4,833
3,903
18,863
12,261
1,155
3,912
4,518
2,937
2013
5,383
3,495
18,815
12,229
4,635
3,546
16,436
10,683
748
3,180
2,379
1,546
75
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B6: KESELURUHAN KELUASAN BERTANAM PADI MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B6: Hectareage Of Overall Planted Paddy Area By State, Malaysia, 2004 - 2013
HEKTAR/Hectares
TAHUN
Year
NEGERI
State
(1)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
JOHOR
2,648
2,885
2,405
2,639
2,154
2,561
2,918
3,022
2,934
2,960
KEDAH
210,547
210,036
210,824
211,644
211,044
213,895
213,193
215,930
213,378
210,327
62,050
66,411
72,268
73,514
68,598
74,842
70,964
70,939
63,714
56,280
MELAKA
1,216
1,095
1,769
2,032
1,731
2,126
2,156
2,228
2,556
2,783
N.SEMBILAN
2,451
1,684
1,495
1,105
1,196
1,974
2,203
2,016
2,126
1,986
PAHANG
6,239
6,561
7,762
7,415
6,331
7,442
7,467
8,351
10,487
10,357
PERAK
78,742
82,085
82,286
81,027
80,724
81,188
81,489
82,150
82,142
81,636
PERLIS
52,073
49,203
51,905
52,188
52,180
52,120
51,988
52,075
52,111
52,085
P.PINANG
26,315
25,344
25,564
25,513
25,564
25,564
25,564
25,564
25,564
25,564
SELANGOR
37,955
37,180
37,473
37,135
37,221
37,258
37,472
37,460
37,835
37,833
TERENGGANU
17,680
17,004
16,538
17,277
16,547
16,687
17,196
17,851
17,759
19,279
497,916
499,488
510,289
511,489
503,290
515,657
512,610
517,586
510,606
501,090
42,975
40,117
38,498
41,443
37,447
40,352
43,353
43,331
44,902
38,982
SARAWAK
126,419
127,218
127,247
123,179
115,865
118,919
121,921
127,023
129,037
134,260
MALAYSIA
667,310
666,823
676,034
676,111
656,602
674,928
677,884
687,940
684,545
674,332
KELANTAN
SEM. MALAYSIA
Pen. Malaysia
SABAH
76
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B6.1: KELUASAN BERTANAM PADI SAWAH MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B6.1: Hectareage Of Planted Area For Wetland Paddy By State, Malaysia, 2004 - 2013
HEKTAR/Hectares
NEGERI
State
(1)
TAHUN
Year
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
JOHOR
2,648
2,885
2,405
2,639
2,154
2,561
2,918
3,022
2,934
2,960
KEDAH
210,547
210,036
210,824
211,644
211,044
213,895
213,193
215,930
213,378
210,327
62,050
66,411
72,268
73,514
68,598
74,842
70,964
70,939
63,714
56,280
MELAKA
1,216
1,095
1,769
2,032
1,731
2,126
2,156
2,228
2,556
2,783
N.SEMBILAN
2,451
1,684
1,495
1,105
1,196
1,974
2,203
2,016
2,126
1,986
PAHANG
6,239
6,561
7,762
7,415
6,331
7,442
7,467
8,351
10,487
10,357
PERAK
78,742
82,085
82,286
81,027
80,724
81,188
81,489
82,150
82,142
81,636
PERLIS
52,073
49,203
51,905
52,188
52,180
52,120
51,988
52,075
52,111
52,085
P.PINANG
26,315
25,344
25,564
25,513
25,564
25,564
25,564
25,564
25,564
25,564
SELANGOR
37,955
37,180
37,473
37,135
37,221
37,258
37,472
37,460
37,835
37,833
TERENGGANU
17,680
17,004
16,538
17,277
16,547
16,687
17,196
17,851
17,759
19,279
497,916
499,488
510,289
511,489
503,290
515,657
512,610
517,586
510,606
501,090
SABAH
38,106
35,298
34,689
35,976
33,979
34,594
35,363
36,621
37,976
33,317
SARAWAK
60,354
61,103
62,069
58,478
58,666
58,274
60,964
62,821
65,219
72,439
MALAYSIA
596,376
595,889
607,047
605,943
595,935
608,525
608,937
617,028
613,801
606,846
KELANTAN
SEM. MALAYSIA
Pen. Malaysia
77
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B6.2: KELUASAN BERTANAM PADI HUMA (TANAH TINGGI DAN TANAH RENDAH) MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B6.2: Hectareage Of Planted Area For Dryland Paddy (Upland and Lowland) by State, Malaysia, 2004 - 2013
HEKTAR/Hectares
TAHUN
Year
NEGERI
State
(1)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
JOHOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEDAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KELANTAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MELAKA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N.SEMBILAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAHANG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERAK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERLIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P.PINANG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SELANGOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TERENGGANU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SEM. MALAYSIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pen. Malaysia
SABAH
4,869
4,819
3,809
5,467
3,468
5,758
7,990
6,710
6,926
5,665
SARAWAK
66,065
66,058
65,178
64,701
57,199
60,645
60,957
64,202
63,818
61,821
MALAYSIA
70,934
70,877
68,987
70,168
60,667
66,403
68,947
70,912
70,744
67,486
78
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B7: KESELURUHAN PURATA HASIL PADI MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B7: Overall Average Yield Of Paddy By State, Malaysia, 2004 - 2013
KG/HA
NEGERI
State
(1)
TAHUN
Year
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
JOHOR
3,859
3,139
2,386
3,495
3,773
3,772
3,847
3,798
3,954
4,527
KEDAH
4,071
4,194
3,683
4,306
4,110
4,318
3,920
4,068
4,013
4,228
KELANTAN
3,482
3,424
3,299
3,393
3,387
3,545
3,823
3,846
3,929
3,825
MELAKA
2,295
2,795
4,884
3,556
2,403
2,611
2,352
3,368
2,999
3,578
N.SEMBILAN
4,181
4,107
4,591
4,607
4,546
3,693
4,008
3,198
3,981
4,242
PAHANG
3,851
3,420
2,871
3,058
3,378
4,042
3,390
3,246
3,299
3,039
PERAK
2,952
2,996
2,843
3,197
3,472
3,832
3,617
3,937
4,483
4,411
PERLIS
3,773
4,054
3,286
3,794
4,468
4,522
4,287
4,468
4,740
4,828
P.PINANG
4,071
4,178
4,479
4,715
4,697
5,205
5,572
5,657
5,584
5,677
SELANGOR
4,811
4,810
4,718
5,034
4,767
5,439
5,612
5,908
5,989
6,280
TERENGGANU
4,064
4,358
4,364
4,213
SEM. MALAYSIA
3,838
3,880
3,555
3,972
4,000
4,254
4,102
4,257
4,369
4,477
SABAH
3,765
3,730
3,477
3,243
3,555
3,264
3,403
3,052
2,823
3,050
SARAWAK
1,728
1,782
1,884
1,702
1,784
1,562
1,761
1,910
1,873
1,890
MALAYSIA
3,434
3,471
3,236
3,514
3,584
3,720
3,636
3,748
3,797
3,879
3,409
3,608
3,603
3,837
4,170
4,359
Pen. Malaysia
79
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B7.1: PURATA HASIL PADI SAWAH MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B7.1: Average Yield Of Wetland Paddy By State, Malaysia, 2004 - 2013
KG/HA
NEGERI
State
(1)
TAHUN
Year
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
JOHOR
3,859
3,139
2,386
3,494
3,773
3,772
3,847
3,798
3,954
4,527
KEDAH
4,071
4,194
3,683
4,306
4,110
4,318
3,920
4,068
4,013
4,228
KELANTAN
3,482
3,424
3,299
3,393
3,387
3,545
3,823
3,846
3,929
3,825
MELAKA
2,295
2,795
4,884
3,556
2,403
2,611
2,352
3,368
2,999
3,578
N.SEMBILAN
4,181
4,107
4,591
4,607
4,546
3,693
4,008
3,198
3,981
4,242
PAHANG
3,851
3,420
2,871
3,058
3,378
4,042
3,390
3,246
3,299
3,039
PERAK
2,952
2,996
2,843
3,197
3,472
3,832
3,617
3,937
4,483
4,411
PERLIS
3,773
4,054
3,286
3,794
4,468
4,522
4,287
4,468
4,740
4,828
P.PINANG
4,071
4,178
4,479
4,715
4,697
5,205
5,572
5,657
5,584
5,677
SELANGOR
4,811
4,810
4,718
5,034
4,767
5,439
5,612
5,908
5,989
6,280
TERENGGANU
4,064
3,409
3,608
3,603
3,837
4,170
4,359
4,358
4,364
4,213
SEM. MALAYSIA
3,838
3,880
3,555
3,972
4,000
4,254
4,102
4,257
4,369
4,477
SABAH
4,026
4,081
3,659
3,427
3,703
3,402
3,636
3,193
2,992
3,175
SARAWAK
2,691
2,864
3,066
2,747
2,829
2,434
2,796
3,107
2,975
2,846
MALAYSIA
3,734
3,788
3,511
3,821
3,868
4,031
3,944
4,077
4,136
4,211
Pen. Malaysia
80
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B7.2: PURATA HASIL PADI HUMA (TANAH TINGGI DAN TANAH RENDAH) MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B7.2: Average Yield Of Dryland Paddy (Upland and Lowland) By State, Malaysia, 2004 - 2013
KG/HA
NEGERI
State
(1)
TAHUN
Year
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
JOHOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEDAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KELANTAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MELAKA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N.SEMBILAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAHANG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERAK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERLIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P.PINANG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SELANGOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TERENGGANU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SEM. MALAYSIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pen. Malaysia
SABAH
1,721
1,153
1,824
2,027
2,109
2,433
2,374
2,285
1,897
2,318
SARAWAK
642
782
759
758
713
723
725
740
747
770
MALAYSIA
716
807
818
857
793
871
916
886
860
900
81
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B8: KESELURUHAN PENGELUARAN PADI MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B8: Overall Production Of Paddy By State, Malaysia, 2004 - 2013
TAN METRIK/Metric Tonnes
TAHUN
Year
NEGERI
State
(1)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
JOHOR
10,219
9,057
5,738
9,221
8,128
9,659
11,225
11,477
11,600
13,400
KEDAH
857,225
880,976
776,490
911,295
867,335
923,666
835,630
878,430
856,245
889,167
KELANTAN
216,078
227,407
238,434
249,440
232,309
265,289
271,300
272,805
250,308
215,255
2,791
3,060
8,641
7,225
4,159
5,551
5,071
7,505
7,665
9,957
N.SEMBILAN
10,247
6,916
6,863
5,091
5,437
7,290
8,830
6,447
8,463
8,425
PAHANG
24,025
22,438
22,282
22,673
21,384
30,084
25,312
27,110
34,594
31,471
PERAK
232,472
245,951
233,923
259,081
280,237
311,150
294,705
323,445
368,237
360,135
PERLIS
196,496
199,482
170,541
198,025
233,145
235,681
222,884
232,674
246,982
251,449
P.PINANG
107,125
105,896
114,488
120,286
120,075
133,048
142,434
144,613
142,762
145,127
SELANGOR
182,597
178,837
176,794
186,951
177,445
202,633
210,291
221,295
226,580
237,594
71,844
57,973
59,672
62,253
63,491
69,589
74,962
77,796
77,501
81,226
1,911,120
1,937,994
1,813,867
2,031,541
2,013,145
2,193,640
2,102,644
2,203,597
2,230,937
2,243,206
SABAH
161,785
149,618
133,866
134,384
133,138
131,709
147,531
132,253
126,761
118,899
SARAWAK
218,449
226,766
239,786
209,679
206,753
185,693
214,656
242,669
241,684
253,740
MALAYSIA
2,291,352
2,314,378
2,187,519
2,375,604
2,353,036
2,511,043
2,464,831
2,578,519
2,599,382
2,615,845
MELAKA
TERENGGANU
SEM. MALAYSIA
Pen. Malaysia
82
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B8.1: PENGELUARAN PADI SAWAH MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B8.1: Production Of Wetland Paddy By State, Malaysia, 2004 - 2013
TAN METRIK/Metric Tonnes
TAHUN
Year
NEGERI
State
(1)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
JOHOR
10,219
9,057
5,738
9,221
8,128
9,659
11,225
11,477
11,600
13,400
KEDAH
857,225
880,976
776,490
911,295
867,335
923,666
835,630
878,430
856,245
889,167
KELANTAN
216,078
227,407
238,434
249,440
232,309
265,289
271,300
272,805
250,308
215,255
2,790
3,060
8,641
7,225
4,159
5,551
5,071
7,505
7,665
9,957
N.SEMBILAN
10,247
6,916
6,863
5,091
5,437
7,290
8,830
6,447
8,463
8,425
PAHANG
24,025
22,438
22,282
22,673
21,384
30,084
25,312
27,110
34,594
31,471
PERAK
232,472
245,951
233,923
259,081
280,237
311,150
294,705
323,445
368,237
360,135
PERLIS
196,496
199,482
170,541
198,025
233,145
235,681
222,884
232,674
246,982
251,449
P.PINANG
107,125
105,896
114,488
120,286
120,075
133,048
142,434
144,613
142,762
145,127
SELANGOR
182,597
178,837
176,794
186,951
177,445
202,633
210,291
221,295
226,580
237,594
71,844
57,973
59,672
62,253
63,491
69,589
74,962
77,796
77,501
81,226
1,911,120
1,937,994
1,813,867
2,031,541
2,013,145
2,193,640
2,102,644
SABAH
153,405
144,063
126,910
123,303
125,824
117,698
SARAWAK
162,409
174,973
190,324
160,636
165,970
MALAYSIA
2,226,935
2,257,030
2,131,101
2,315,480
2,304,939
MELAKA
TERENGGANU
SEM. MALAYSIA
2,203,597
2,230,937
2,243,206
128,565
116,925
113,619
105,769
141,847
170,455
195,167
194,018
206,157
2,453,185
2,401,664
2,515,689
2,538,574
2,555,132
Pen. Malaysia
83
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B8.2: PENGELUARAN PADI HUMA (TANAH TINGGI DAN TANAH RENDAH) MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B8.2: Production Of Dryland Paddy (Upland and Lowland) By State, Malaysia, 2004 - 2013
TAN METRIK/Metric Tonnes
NEGERI
State
(1)
TAHUN
Year
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
JOHOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEDAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KELANTAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MELAKA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N.SEMBILAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAHANG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERAK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERLIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P.PINANG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SELANGOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TERENGGANU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SEM. MALAYSIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pen. Malaysia
SABAH
8,380
5,556
6,948
11,082
7,314
14,011
18,968
15,328
13,142
13,130
SARAWAK
42,426
51,631
49,470
49,043
40,783
43,846
44,194
47,502
47,666
47,583
MALAYSIA
50,806
57,187
56,418
60,125
48,097
57,857
63,162
62,830
60,808
60,713
84
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B9: KELUASAN BERTANAM PADI SAWAH MENGIKUT KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B9: Hectareage Of Planted Area For Wetland Paddy By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2004 - 2013
HEKTAR/Hectares
JELAPANG PADI
Granary Area
(1)
TAHUN
Year
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
MADA
192,776
192,787
192,820
192,968
193,105
193,095
193,104
193,020
191,843
187,413
KADA
45,134
48,852
50,851
52,414
49,929
55,921
50,615
53,024
45,855
38,641
IADA KERIAN
54,431
54,482
54,144
52,852
53,917
53,722
53,188
53,188
53,158
41,955
IADA BLS
37,233
36,518
36,754
36,516
36,602
37,258
37,472
37,460
37,835
37,833
IADA P. PINANG
20,843
20,473
20,610
20,610
20,610
20,610
20,610
20,610
20,610
20,610
IADA SEB. PERAK
12,261
15,901
15,902
15,901
14,543
15,221
16,185
16,466
16,465
27,686
IADA KETARA
10,220
10,272
10,076
9,846
9,846
9,846
9,846
9,799
9,799
9,752
4,896
4,827
6,155
5,485
5,593
5,952
6,140
5,977
5,988
5,383
377,794
384,112
387,312
386,592
384,145
391,625
387,160
389,544
381,553
369,273
IADA KEM.SEMERAK
KESELURUHAN
Overall
85
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B9.1: PURATA HASIL PADI SAWAH MENGIKUT KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B9.1: Average Yield Of Wetland Paddy By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2004 - 2013
KG/HA
TAHUN
Year
JELAPANG PADI
Granary Area
(1)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
MADA
4,367
4,567
3,893
4,532
4,598
5,055
4,725
4,955
4,843
5,026
KADA
3,635
3,528
3,559
3,599
3,586
3,754
3,974
4,096
4,196
4,136
IADA KERIAN
2,891
2,955
2,963
3,320
3,148
3,483
3,282
3,686
4,380
4,495
IADA BLS
4,829
4,814
4,717
5,042
4,761
5,439
5,612
5,908
5,989
6,280
IADA P. PINANG
4,130
4,216
4,719
4,854
4,776
5,206
5,589
5,728
5,621
5,841
IADA SEB. PERAK
3,441
3,450
3,450
2,972
4,268
4,618
4,375
4,592
4,948
4,552
IADA KETARA
4,341
3,965
3,709
4,337
4,682
4,985
5,353
5,834
5,604
5,549
IADA KEM.SEMERAK
2,974
3,286
2,731
2,489
2,639
2,831
3,347
2,938
3,905
3,495
KESELURUHAN
Overall
4,051
4,132
3,771
4,207
4,249
4,646
4,540
4,773
4,866
5,002
86
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL B9.2: PENGELUARAN PADI SAWAH MENGIKUT KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2004 - 2013
Table B9.2: Production Of Wetland Paddy By Granary Area, Peninsular Malaysia, 2004 - 2013
TAN METRIK/Metric Tonnes
TAHUN
Year
JELAPANG PADI
Granary Area
(1)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
MADA
841,856
880,370
750,552
874,550
887,992
976,192
912,321
956,417
929,070
941,889
KADA
164,058
172,331
180,976
188,645
179,048
209,950
201,135
217,210
192,399
159,800
IADA KERIAN
157,351
160,997
160,432
175,482
169,753
187,117
174,563
196,051
232,836
188,586
IADA BLS
179,805
175,789
173,376
184,115
174,247
202,633
210,292
221,295
226,580
237,594
IADA P. PINANG
86,085
86,309
97,248
100,041
98,436
107,285
115,190
118,050
115,839
120,383
IADA SEB. PERAK
42,194
54,863
43,709
47,258
62,076
70,294
70,814
75,612
81,461
126,027
IADA KETARA
44,361
40,730
37,371
42,707
46,097
49,082
52,710
57,163
54,910
54,114
IADA KEM.SEMERAK
14,562
15,863
16,809
13,651
14,757
16,853
20,550
1,530,271
1,530,271
1,460,473
1,626,449
1,632,407
1,819,406
1,757,575
KESELURUHAN
Overall
17,560
1,859,357
23,381
1,856,476
18,815
1,847,208
87
SEKSYEN C: LAIN-LAIN PERANGKAAN PADI MALAYSIA
SECTION C: OTHER PADDY STATISTICS OF MALAYSIA
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL C1: ANGGARAN KASAR BERAS YANG DIGUNA, MALAYSIA, 2008-2013
Table C1: Crude Estimates Of Rice Consumption, Malaysia, 2008-2013
PERKARA
UNIT
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Item
(1)
PENGELUARAN
Production
'000 TAN METRIK
'000 Metric Tonnes
1,516
1,620
IMPORT BERSIH
Net Import
'000 TAN METRIK
'000 Metric Tonnes
1,093.8
1,084.3
JUMLAH PENGGUNAAN YANG NYATA *
Total Apparent Consumption
'000 TAN METRIK
'000 Metric Tonnes
2,610
2,704
PERATUS PENGELUARAN KEPADA JUMLAH
PENGGUNAAN YANG NYATA
Percentage of Production to Total Apparent
Consumption
PENDUDUK **
Population
PENGGUNAAN PER KAPITA (KG/ORANG/TAHUN)
Consumption Per Capita (kg/person/year)
%
58%
60%
1,588
930.0
2,518
63%
1,661
1,675
1,030.7
1,005.0
2,692
2,680
62%
1,685
876.1
2,561
63%
66%
JUTA
Million
27.54
28.08
28.59
29.06
29.52
29.95
KG
94.1
96.3
88.1
92.6
90.8
85.5
* Kerana kekurangan maklumat, tiada catatan boleh diambil untuk simpanan bagi pengunaan yang nyata
Due to lack of information, no account can be taken of stocks at apparent consumption
** PUNCA:
Source:
BUKU MAKLUMAT PERANGKAAN MALAYSIA 2013
STATISTICAL HANDBOOK MALAYSIA 2013
89
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL C2: IMPORT DAN EKSPORT BERAS, MALAYSIA, 2013
Table C2: Import And Export Of Rice, Malaysia, 2013
IMPORT
EKSPORT
IMPORT BERSIH
Import
Export
Net Import
JENIS BERAS
KOD SITC
KUANTITI
NILAI
KUANTITI
NILAI
KUANTITI
NILAI
Type Of Rice
SITC Code
(TAN METRIK)
Value
(TAN METRIK)
Value
(TAN METRIK)
Value
Quantity
RM'000
Quantity
RM'000
Quantity
RM'000
(Metric Tonnes)
(1)
(2)
(3)
(Metric Tonnes)
(4)
(5)
(Metric Tonnes)
(6)
(7)
(8)
RICE IN THE HUSK (PADDY OR ROUGH),
OTHER THAN SUITABLE FOR SOWING
042100010
-
-
-
-
-
-
RICE IN THE HUSK (PADDY OR ROUGH),
OTHER THAN PULUT (GLUTINOUS RICE)
042100030
-
-
-
-
-
-
CEREALS;PULUT (GLUTINOUS RICE), IN THE HUSK
042100100
-
-
3
28
OTHER RICE IN THE HUSK
042100900
1
2
-
-
RICE.RICE IN THE HUSK (PADDY OR ROUGH):
SUITABLE FOR SOWING:GLUTINOUS RICE
042101010
284
592
-
-
284
592
RICE.HUSKED (BROWN) RICE: OTHER THAN
THAI HOM MALI RICE : OTHER THAN GLUTINOUS RICE
042200020
1,542
4,663
81
350
1,461
4,313
CEREALS;OTHER HUSKED (BROWN) RICE
042200900
-
-
44
44
135
FRAGRANT RICE NOT MORE THAN
5% BROKEN, POLISHED OR GLAZE
042310030
-
-
-
-
-
-
OTHER HUSKED PULUT (GLUTINOUS RICE)
042200100
-
-
-
-
-
-
WHOLE FRAGRANT RICE POLISHED OR GLAZE,
042310010
-
-
-
-
-
-
FRAGRANT RICE NOT MORE THAN
5% BROKEN, POLISHED OR GLAZE
042310030
-
-
-
-
-
-
CEREALS;FRAGRANT RICE MORE THAN 5% BUT NOT
MORE THAN 10% BROKEN, POLISHED OR GLAZED
042310050
-
-
-
-
-
-
135
3
1
28
2
90
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL C2: IMPORT DAN EKSPORT BERAS, MALAYSIA, 2013 (SAMB.)
Table C2: Import And Export Of Rice, Malaysia, 2013 (cont'd)
IMPORT
EKSPORT
Import
Export
JENIS BERAS
KOD SITC
KUANTITI
NILAI
KUANTITI
Type Of Rice
SITC Code
(TAN METRIK)
Value
Quantity
RM'000
(Metric Tonnes)
(1)
FRAGRANT RICE MORE THAN 25% BROKEN,
POLISHED OR GLAZED
(2)
(3)
IMPORT BERSIH
Net Import
NILAI
KUANTITI
(TAN METRIK)
Value
(TAN METRIK)
Value
Quantity
RM'000
Quantity
RM'000
(Metric Tonnes)
(4)
(5)
NILAI
(Metric Tonnes)
(6)
(7)
(8)
042310090
-
-
-
-
-
-
CEREALS;GLUTINOUS RICE (PULUT), SEMI-MILLED OR 042310100
WHOLLY MILLED RICE, POLISHED OR GLAZED
39,713
100,206
8,316
17,081
31,397
83,125
-
-
3,633
7,218
CEREALS;PARBOILED RICE, SEMI MILLED OR
WHOLLY MILLED, POLISHED OR GLAZED
042310110
3,633
7,218
GLUTINOUS RICE (PULUT), SEMI-MILLED
OR WHOLLY MILLED RICE, POLISHED OR GLAZED
042310130
-
-
-
-
-
-
CEREALS;BASMATI RICE, SEMI-MILLEDOR WHOLLY
MILLED, POLISHED OR GLAZED
042310150
-
-
-
-
-
-
THAI HOME MALI RICE, SEMI MILLED OR WHOLLY
042310170
17,382
63,333
042310270
686,186
042310900
-
-
17,382
63,333
1,138,159
1,331
2,296
684,855
1,135,863
127,772
259,181
51
215
127,721
258,966
042310110
-
-
-
-
-
-
042320900
10,306
10,423
951
871
9,355
9,552
886,820
1,583,778
10,776
20,975
876,136
1,562,803
MILLED, POLISH OR GLAZED
OTHER RICE, MORE THAN 25% BROKEN,
POLISHED OR GLAZED
OTHER SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED RICE,
W/N POLISHED OR GLAZED O/T PULUT
PARBOILED RICE ,SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED
POLISHED OR GLAZED
OTHER BROKEN RICE
JUMLAH
Total
Punca:
Jabatan Perangkaan Malaysia
Source:
Department of Statistics, Malaysia
91
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL C3: IMPORT DAN EKSPORT BERAS MENGIKUT NEGARA, MALAYSIA, 2013
Table C3: Import And Export Of Rice By Country, Malaysia, 2013
IMPORT
EKSPORT
Import
Export
NEGARA
KUANTITI
NILAI
NILAI UNIT
KUANTITI
NILAI
Country
(TAN METRIK)
Value
Unit Value
(TAN METRIK)
Value
Unit Value
Quantity
(RM '000)
(RM/1,000 Kg)
Quantity
(RM '000)
(RM/1,000 Kg)
(6)
(7)
(Metric Tonnes)
(1)
(2)
NILAI UNIT
(Metric Tonnes)
(3)
(4)
(5)
THAILAND
144,600
304,927
2,109
-
-
-
VIETNAM SOCIALIST REP. OF
551,806
856,400
1,552
-
-
-
PAKISTAN
107,218
200,038
1,866
-
-
-
2,046
1,273
622
-
-
-
25,610
56,766
2,217
-
-
-
1,063
3,669
3,452
-
-
-
1
2
2,000
-
-
-
1,783
5,831
3,270
15
164
10,933
CHINA PEOPLE'S REPUBLIC OF
21
68
3,238
-
-
-
INDONESIA REPUBLIC OF
20
73
3,650
AUSTRIA
84
225
2,679
MYANMAR UNION OF
INDIA
UNITED STATES OF AMERICA
JAPAN
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
PHILIPPINES
44
125
2,841
SINGAPORE, REPUBLIC OF
CAMBODIA
10017
18669
1,864
-
-
-
44
135
3,068
-
-
-
662
1,929
2,914
52,041
152,011
2,921
-
-
-
KOREA, REPUBLIC OF
268
1,462
5,455
38
79
2,079
BANGLADESH
150
699
4,660
-
-
-
64
208
3,250
-
-
-
886,820
1,583,778
1,786
10,776
20,976
1,947
LAIN-LAIN / Others
JUMLAH
Total
Punca:
Jabatan Perangkaan Malaysia
Source:
Department of Statistics, Malaysia
92
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL C4: PURATA HARGA PADI BULANAN DI PERINGKAT PENGILANG, SEMENANJUNG MALAYSIA, 2013
Table C4: Average Monthly Paddy Prices At Ex-Factory, Peninsular Malaysia, 2013
(RM/ METRIK TAN)
SELANGOR
KEDAH/PERLIS
BULAN
Month
P. PINANG/
PERAK
SEBERANG PRAI
PANJANG
SEDER-
PANJANG
HANA
SEDER-
PANJANG
HANA
SEDER-
PANJANG
HANA
SEDER-
KELANTAN/
SEM. MALAYSIA
TERENGGANU
Pen. Malaysia
PANJANG
HANA
SEDER-
PANJANG
HANA
SEDERHANA
Long
Medium
Long
Medium
Long
Medium
Long
Medium
Long
Medium
Long
Medium
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Januari
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
Februari
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
Mac
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
April
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
Mei
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
Jun
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
Julai
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
Ogos
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
September
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
Oktober
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
November
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
Disember
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
PURATA
Average
1,300
-
1,100
-
1,200
-
1,100
-
980
-
1,136
-
(1)
PUNCA:
Seksyen Kawalselia Padi dan Beras
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Malaysia
Source:
Paddy and Rice Regulatory Section
Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry, Malaysia
93
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL C5: PURATA HARGA BORONG BULANAN MENGIKUT GRED BERAS DAN NEGERI, MALAYSIA, 2013
Table C5: Average Monthly Wholesale Prices By Grade Of Rice And State, Malaysia, 2013
'(RM /100 KG)
GRED
Grade
(1)
PERLIS KEDAH
PULAU PERAK
PINANG
SELA- WILAYAH NEGERI MELAKA JOHOR PAHANG KELAN- TERENG- SABAH
NGOR PERSE- SEMTAN
GANU
KUTUAN BILAN
SARAWAK
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
165.00
165.00
170.00
170.00
175.00
175.00
175.00
175.00
180.00
180.00
165.00
170.00
180.00
180.00
SUPER SPECIAL TEMPATAN 10% 240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
230.00
240.00
-
-
SUPER SPECIAL TEMPATAN 5%
260.00
260.00
260.00
260.00
250.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
-
-
STANDARD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220.00
REBUS
-
-
400.00
380.00
380.00
360.00
380.00
-
-
380.00
-
-
-
-
200.00
200.00
-
200.00
200.00
200.00
180.00
220.00
-
160.00
150.00
120.00
-
-
SUPER WANGI A
-
-
-
-
-
-
-
480.00
-
-
-
-
-
-
SUPER WANGI AA
-
-
550.00
-
-
-
-
-
-
-
350.00
-
-
-
SUPER WANGI AAA
-
-
-
450.00
480.00
450.00
485.00
-
500.00
450.00
-
420.00
500.00
470.00
TWR 5%
290.00
290.00
320.00
290.00
290.00
290.00
280.00
290.00
-
280.00
295.00
270.00
-
260.00
TWR 10%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
290.00
280.00
280.00
280.00
280.00
290.00
290.00
290.00
290.00
320.00
300.00
290.00
330.00
-
PAKISTAN WHITE RICE
-
-
-
-
-
-
-
210.00
-
-
-
-
-
-
VIETNAM WHITE RICE
-
260.00
260.00
260.00
260.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
260.00
260.00
-
260.00
390.00
390.00
390.00
380.00
370.00
390.00
400.00
380.00
390.00
450.00
450.00
390.00
500.00
500.00
PULUT VIETNAM
-
-
210.00
-
-
-
-
-
-
-
-
380.00
-
-
BASMATHI BIASA
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
490.00
500.00
500.00
570.00
550.00
580.00
650.00
800.00
BASMATHI SPECIAL
700.00
700.00
750.00
700.00
700.00
700.00
600.00
700.00
700.00
730.00
700.00
700.00
750.00
-
BERAS CINA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BERAS BARIO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900.00
SUPER TEMPATAN 15%
HANCUR
THAI SUPER SPECIAL
PULUT THAILAND
PUNCA:
Source:
Seksyen Kawalselia Padi dan Beras, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Malaysia
Paddy and Rice Regulatory Section, Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry, Malaysia
94
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL C6: PURATA HARGA RUNCIT BULANAN MENGIKUT GRED BERAS DAN NEGERI, MALAYSIA, 2013
Table C6: Average Monthly Retail Prices By Gred Of Rice And State, Malaysia, 2013
(RM/1 KG)
GRED
Grade
(1)
PERLIS KEDAH PULAU PERAK
PINANG
SELA- WILAYAH NEGERI MELAKA JOHOR PAHANG KELAN- TERENG- SABAH
NGOR PERSESEMTAN
GANU
KUTUAN BILAN
SARAWAK
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
1.65
1.65
1.70
1.70
1.75
1.75
1.75
1.75
1.80
1.80
1.65
1.70
1.80
1.80
SUPER SPECIAL TEMPATAN 10% 2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.30
2.40
-
-
SUPER SPECIAL TEMPATAN 5%
2.60
2.60
2.60
2.60
2.50
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
-
-
STANDARD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.20
REBUS
-
-
4.00
3.80
3.80
3.60
3.80
-
-
3.80
-
-
-
-
2.00
2.00
-
2.00
2.00
2.00
1.80
2.20
-
1.60
1.50
1.20
-
-
SUPER WANGI A
-
-
-
-
-
-
-
4.80
-
-
-
-
-
-
SUPER WANGI AA
-
-
5.50
-
-
-
-
-
-
-
3.50
-
-
-
SUPER WANGI AAA
-
-
-
4.50
4.80
4.50
4.85
-
5.00
4.50
-
4.20
5.00
4.70
TWR 5%
2.90
2.90
3.20
2.90
2.90
2.90
2.80
2.90
-
2.80
2.95
2.70
-
2.60
TWR 10%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.90
2.80
2.80
2.80
2.80
2.90
2.90
2.90
2.90
3.20
3.00
2.90
3.30
-
PAKISTAN WHITE RICE
-
-
-
-
-
-
-
2.10
-
-
-
-
-
-
VIETNAM WHITE RICE
-
2.60
2.60
2.60
2.60
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.60
2.60
-
2.60
3.90
3.90
3.90
3.80
3.70
3.90
4.00
3.80
3.90
4.50
4.50
3.90
5.00
5.00
PULUT VIETNAM
-
-
2.10
-
-
-
-
-
-
-
-
3.80
-
-
BASMATHI BIASA
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.90
5.00
5.00
5.70
5.50
5.80
6.50
8.00
BASMATHI SPECIAL
7.00
7.00
7.50
7.00
7.00
7.00
6.00
7.00
7.00
7.30
7.00
7.00
7.50
-
BERAS CINA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BERAS BARIO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.00
SUPER TEMPATAN 15%
HANCUR
THAI SUPER SPECIAL
PULUT THAILAND
PUNCA:
Source:
Seksyen Kawalselia Padi dan Beras, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Malaysia
Paddy and Rice Regulatory Section, Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry, Malaysia
95
SEKSYEN D: PERANGKAAN PADI DUNIA
SECTION D: WORLD PADDY STATISTICS
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL D1: DATA PENTING PADI/BERAS DUNIA, 2008 - 2013
Table D1: World Key Data For Paddy/Rice, 2008 - 2013
PERKARA
2008
2009
2010
2011
2012
2013 e
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
159.0
156.0
161.8
163.2
162.3
164.3
4,320
4,377
4,341
4,787
4,898
4,769
686.9
682.8
702.3
728.1
736.9
744.9
30.1
29.6
31.5
36.3
38.4
37.3
30.1
29.6
31.5
36.3
38.4
37.3
438.4
446.0
450.3
461.0
478.3
490.3
109.0
125.1
134.4
144.5
161.4
174.8
697
583
520
566
590
533
Item
(1)
KELUASAN PADI DITUAI (JUTA HEKTAR)
Area Of Paddy Harvested (Million Hectares)
PURATA HASIL PADI (KG/HA)
Average Yield of Paddy (Kg/Ha)
PENGELUARAN PADI (JUTA TAN METRIK)
Production of Paddy (Million Metric Tonnes)
EKSPORT BERAS (JUTA TAN METRIK)
Export of Rice (Million Metric Tonnes)
IMPORT BERAS (JUTA TAN METRIK)
Import of Rice (Million Metric Tonnes)
PENGGUNAAN (JUTA TAN METRIK)
Consumption (Million Metric Tonnes)
STOK BERAS (JUTA TAN METRIK)
Stocks of Rice (Million Metric Tonnes)
WHITE RICE 100% - SECOND GRED
Price (U.S Dollar/Tonnes)
PUNCA: FAOSTAT database results (FAO website)
Source: FAOSTAT database results (FAO website)
e anggaran
estimate
97
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL D2: PENGEKSPORT UTAMA BERAS DUNIA, 2008 - 2013
Table D2: World Major Exporters Of Rice, 2008 - 2013
Juta Tan Metrik
Million Metric Tonnes
2008
2009
2010
2011
2012
2013 e
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Thailand
10.0
8.6
9.0
10.7
6.7
6.7
Viet Nam
4.7
6.0
6.9
7.1
7.7
6.7
United States of America
3.3
3.0
3.9
3.2
3.3
3.3
Pakistan
2.8
2.9
3.5
3.1
2.8
3.1
China
1.0
0.9
0.7
0.6
0.3
0.5
India
3.5
2.1
2.2
4.8
10.4
10.5
Egypt
0.5
0.6
0.5
0.1
0.4
0.4
Uruguay
0.8
1.0
0.7
0.9
1.0
0.9
Myanmar
0.2
1.1
0.5
0.8
0.6
0.5
Australia
0.1
0.1
0.1
0.3
0.5
0.5
Argentina
0.3
0.5
0.5
0.7
0.6
0.5
Guyana
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
LAIN-LAIN
2.7
2.5
2.7
3.7
3.8
3.4
30.1
29.6
31.5
36.3
38.4
37.3
NEGARA
Country
(1)
Others
DUNIA
World
PUNCA:
Source:
FAOSTAT database results (FAO website)
FAOSTAT database results (FAO website)
e anggaran
estimate
98
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL D3: PENGIMPORT UTAMA BERAS DUNIA, 2008 - 2013
Table D3: World Major Importers of Rice, 2008 - 2013
Juta Tan Metrik
Million Metric Tonnes
2008
2009
2010
2011
2012
2013 e
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Indonesia
0.3
0.3
1.0
2.9
1.5
1.9
Iraq
0.8
1.1
1.2
1.3
1.5
1.5
Iran
1.0
1.3
1.1
1.1
1.5
1.9
Côte d'Ivoire
0.9
0.9
0.8
1.1
1.3
1.3
Nigeria
2.0
1.9
2.1
2.4
3.0
2.5
Saudi Arabia
1.0
1.1
1.0
1.3
1.3
1.4
Brazil
0.4
0.7
0.8
0.6
0.7
0.7
Philippines
2.3
1.8
2.4
1.2
1.3
0.7
Japan
0.6
0.7
0.7
0.7
0.6
0.7
United States of America
1.0
0.7
0.6
0.6
0.6
0.7
Bangladesh
1.7
0.1
0.7
1.5
0.1
0.0
South Africa
0.8
0.9
0.8
0.9
1.3
1.4
China
0.7
1.0
1.2
1.2
3.0
2.7
Senegal
0.9
0.8
0.7
0.8
1.2
1.0
-
-
0.6
0.7
0.7
0.7
LAIN-LAIN
Others
15.7
16.3
15.8
18.0
18.8
18.2
DUNIA
30.1
29.6
31.5
36.3
38.4
37.3
NEGARA
Country
(1)
United Arab Emirates
World
PUNCA:
Source :
FAOSTAT database resu
FAOSTAT database results (FAO website)
e anggaran
estimate
99
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL D4: PENGELUAR UTAMA PADI DUNIA, 2009 - 2013
Table D4: World Main Paddy Producers, 2009 - 2013
2009
2010
2011
2013 e
2012
NEGARA
PURATA
PENGELUARAN
PURATA
PENGELUARAN
PURATA
PENGELUARAN
PURATA
PENGELUARAN
PURATA
PENGELUARAN
Country
HASIL
Production
HASIL
Production
HASIL
Production
HASIL
Production
HASIL
Production
Average
Juta
Average
Juta
Average
Juta
Average
Juta
Average
Juta
Yield
Tan Metrik
Yield
Tan Metrik
Yield
Tan Metrik
Yield
Tan Metrik
Yield
Tan Metrik
Million
Million
Million
Million
Million
(KG/HA)
(2)
Metric Tonnes
(3)
(KG/HA)
(4)
Metric Tonnes
(5)
(KG/HA)
(6)
Metric Tonnes
(7)
(KG/HA)
(8)
Metric Tonnes
(9)
(KG/HA)
(10)
Metric Tonnes
(11)
CHINA
6,582
196.7
6,548
197.2
6,686
202.7
6,775
205.9
6,725
205.0
INDIA
3,237
135.7
3,359
144.0
3,591
157.9
3,721
157.8
3,660
159.2
INDONESIA
4,999
64.4
5,015
66.5
4,980
65.7
5,136
69.1
5,152
71.3
BANGLADESH
4,241
48.1
4,342
50.1
4,219
50.6
4,421
50.5
4,376
51.5
VIETNAM
5,237
39.0
5,342
40.0
5,538
42.4
5,631
43.7
5,573
44.0
(1)
THAILAND
2,883
32.7
2,936
35.6
2,974
34.6
3,051
37.5
3,135
38.8
MYANMAR
4,056
32.7
4,067
32.6
3,834
29.0
3,445
28.1
3,733
28.0
PHILIPPINES
3,589
16.3
3,622
15.8
3,678
16.7
3,845
18.0
3,885
18.4
JAPAN
5,218
8.5
5,211
8.5
5,331
8.4
6,739
10.7
6,728
10.8
BRAZIL
4,405
12.7
4,127
11.2
4,896
13.5
4,786
11.5
5,006
11.8
USA
7,941
10.0
7,538
11.0
7,921
8.4
8,349
9.1
8,624
8.6
KOREA REP.
7,597
7.0
4,256
2.4
4,342
2.5
6,988
5.9
6,764
5.6
PAKISTAN
3,585
10.3
3,059
7.2
3,576
9.2
4,068
9.4
3,500
9.8
EGYPT
9,593
5.5
9,422
4.3
9,567
5.7
9,530
5.9
9,643
6.8
MALAYSIA @
3,720
2.5
3,636
2.5
3,748
2.7
3,797
2.6
3,879
2.6
LAIN-LAIN
Others
DUNIA
World
PUNCA:
Source:
60.8
4,377
682.8
73.5
4,685
702.3
78.2
4,787
728.1
71.3
4,898
736.9
72.7
4,769
744.9
FAOSTAT database results (FAO website)
FAO database results (Fao website)
@
Jabatan Pertanian, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Malaysia (data ini hanya untuk perbandingan)
Department Of Agriculture, Ministry Of Agriculture and Agro-Based Industry, Malaysia (these data are for comparison only)
e
anggaran
estimate
100
SEKSYEN E: TEMPOH MENANAM DAN MENUAI PADI SAWAH
SECTION E: PLANTING AND HARVESTING PERIOD OF WETLAND PADDY
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL E1: TEMPOH MENANAM DAN MENUAI PADI SAWAH BAGI MUSIM UTAMA 2012/2013
MENGIKUT NEGERI, SEMENANJUNG MALAYSIA
Table E1: Planting And Harvesting Period Of Wetland Paddy For Main Season 2012/2013
By State, Peninsular Malaysia
BULAN
NEGERI
State
Month
Mei
Jun
Julai
Ogos
2012
Sept.
Okt.
Nov.
Dis.
Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julai
2013
JOHOR
KEDAH
KELANTAN
MELAKA
N. SEMBILAN
PAHANG
PERAK
PERLIS
P. PINANG
SELANGOR
TERENGGANU
Catatan:
Notes
Rajah menunjukkan bulan aktiviti dilaksanakan dan tidak hari atau minggu
Graph shown denotes the month of activities done not day or week
Masa Menanam
Planting Period
Masa Menuai
Harvesting Period
102
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL E2: TEMPOH MENANAM DAN MENUAI PADI SAWAH BAGI LUAR MUSIM 2013
MENGIKUT NEGERI, SEMENANJUNG MALAYSIA
Table E2: Planting And Harvesting Period Of Wetland Paddy For Off Season 2013
By State, Peninsular Malaysia
BULAN
NEGERI
State
Month
Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept.
Okt.
2013
Nov.
Dis.
Jan.
Feb.
Mac
2014
JOHOR
KEDAH
KELANTAN
MELAKA
N. SEMBILAN
PAHANG
PERAK
PERLIS
P. PINANG
SELANGOR
TERENGGANU
Catatan:
Rajah menunjukkan bulan aktiviti dilaksanakan dan tidak hari atau minggu
Notes
Graph shown denotes the month of activities done not day or week
Masa Menanam
Masa Menuai
Planting Period
Harvesting Period
103
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL E3: TEMPOH MENANAM DAN MENUAI PADI SAWAH BAGI MUSIM UTAMA 2012/2013
MENGIKUT KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA
Table E3: Planting And Harvesting Period Of Wetland Paddy For Main Season 2012/2013
By Granary Area, Peninsular Malaysia
BULAN
JELAPANG PADI
Granary Area
Month
Mei
Jun
Julai
Ogos
2012
Sept.
Okt.
Nov.
Dis.
Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julai
2013
MADA
KADA
IADA KERIAN
IADA BLS
IADA P. PINANG
IADA SEBERANG PERAK
IADA KETARA
IADA KEM. SEMERAK
Catatan:
Notes
Rajah menunjukkan bulan aktiviti dilaksanakan dan tidak hari atau minggu
Graph shown denotes the month of activities done not day or week
Masa Menanam
Planting Period
Masa Menuai
Harvesting Period
104
PERANGKAAN PADI MALAYSIA 2013
JADUAL E4: TEMPOH MENANAM DAN MENUAI PADI SAWAH BAGI LUAR MUSIM 2013
MENGIKUT KAWASAN JELAPANG PADI, SEMENANJUNG MALAYSIA
Table E4: Planting And Harvesting Period Of Wetland Paddy For Off Season 2013
By Granary Area, Peninsular Malaysia
BULAN
Month
JELAPANG PADI
Granary Area
Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept.
Okt.
2013
Nov.
Dis.
Jan.
Feb.
Mac
2014
MADA
KADA
IADA KERIAN
IADA BLS
IADA P. PINANG
IADA SEBERANG PERAK
IADA KETARA
IADA KEM. SEMERAK
Catatan:
Notes
Rajah menunjukkan bulan aktiviti dilaksanakan dan tidak hari atau minggu
Graph shown denotes the month of activities done not day or week
Masa Menanam
Planting Period
Masa Menuai
Harvesting Period
105

Similar documents

Sub-Sektor Tanaman Makanan

Sub-Sektor Tanaman Makanan Jadual 9  :   Ringkasan analisis kewangan sayur‐sayuran, 2011  Jadual 10  :   Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman industri, 2011  Jadual 11  :   Ringkasan analisis kewangan tanaman ind...

More information