Mart 2013 - Magazine For You

Comments

Transcription

Mart 2013 - Magazine For You
UVODNIK
Zdravo, naši dragi ~itaoci!
Sre}emo se ponovo ovog meseca u nadi da
}e vas ovo najnovije izdanje vašeg omiljenog For
You magazina prona}i `ive i zdrave. Kao i obi~no,
pripremili smo mnogo novih i interesantnih ~lanaka
posebno odabranih za vas. Predstavljamo ih.
Ovog meseca smo posetili Osnovnu {kolu “Vuk
Karad`i}“ u Zve~anu, gde smo sa direktorom
razgovarali o uspesima i dostignu}ima škole.
Tako|e smo imali priliku da se upoznamo i sa
nekoliko u~enika ove škole. U modnoj rubrici
mo`ete saznati više o prole}noj modi za de~ake
– tinejd`ere. Za ljubitelje muzike, ovoga puta
vam predstavljamo jednu od najatraktivnijih i
najtra`enijih pop peva~ica u regionu, Anabelu
\ogani. Proverite muzi~ku rubriku kako biste
saznali neke zanimljive detalje iz njenog privatnog
i profesionalnog `ivota. U `ivotinjskom carstvu
pišemo o pet najve}ih `ivotinja-spavalica na
zemlji. U Moviemaniji }ete na}i najnovije filmske
produkcije. U sportskom uglu vas u ovom izdanju
~eka jedan od najboljih fudbalera u svetu, Zlatan
Ibrahimovi}.
Šta mladi ljudi na Kosovu misle o kulturi saznajte
iz našeg upitnika. Kao i uvek, pozivamo vas da
pa`ljivo pro~itate društvene teme za ovaj mesec:
“Adolescencija“, “Florian Zeka: „Nemojte me
potcenjivati!“ i “Svet se menja“. Tako|e mo`ete
na}i najnovije vesti iz oblasti tehnologije i neke
neverovatne istine. Sve to samo za vas u našem
najnovijem izdanju magazina. Pro~itajte pa`ljivo,
pregledajte stranice, i na}i }ete se u svetu snova.
Zakazujem naš slede}i sastanak za april.
Do tada, ostajte mi dobro.
Leonora
“For You” je slu`bena publikacija KFOR-a, proizvedena i
finansirana od strane KFOR-a. Štampa se na Kosovu i distribuira besplatno. Sadr`aj magazina ne odra`ava uvek stavove
koalicije ili bilo koje zemlje ~lanice pojedina~no. KFOR prihvata
i tra`i vaša mi{ljenja, neka od njih }e i objavljivati, verovatno u
skra}enoj formi. Ako autor pisma tako `eli, njegovo/njeno ime
ne}e biti objavljeno. KFOR ne}e objavljivati anonimna, maliciozna ili klevetni~ka pisma.
Glavni urednik: Leonora Shabanaj Nik{i}
Novinari: Sanela Kanji`a, Ali Rexha
Fotografije: Ekipa “4U”
Design & Layout: Bekim Shabani
Uredni{tvo mo`ete kontaktirati na telefon: 038/503-603-2139
Pisma mo`ete slati na adresu:
HQ KFOR - Kosova Film.
“For You” magazin; Strasbourg Building; 10000 Pri{tina
E-mail: [email protected];
http://www.magazineforyou.com
2 for you
8
19
18
30
4
2-3: Uvodnik, sadr`aj
4-5: [kola meseca:
Osnovna {kola ’’Sveti
Sava’’ u Klokotu
6-7: Florian Zeka: “ne
potcenjujte me!”
8-9: For you fashion:
10 stvari koje tinejd`eri
moraju da znaju
10-11: Music Box:
Anabela \ogani –
ja idem dalje
12-13: Svet se
menja
14-15: @ivotinjsko
carstvo: 5
najpospanijih @ivotinja
8
na zemlji
16-17: Poster: Zlatan
Ibrahimovi}
18-19:Moviemania:
Admission; Oz: The
great and powerful;
G.I. Joe: retaliation
20-21: Sportski ugao:
Zlatan – IbraKadabra
22-23: Hi-Tech
24-25: Adolescencija
26-27: Upitnik: [ta je
kultura?
28-29: Verovali
ili ne ...
30: Enigmatski ugao
31-32: Pisma ~italaca
EDITORIAL
Hello our dear readers!
16
10
22
28
14
2-3: Editorial, index
4-5: School of the
month: Primary school
“Vuk Karadzic” in
Zvecan
6-7: Florian Zeka –
“do not underestimate
me!”
8-9: For you fashion:
10 must-knows for
teenage boys
10-11: Music Box:
Anabela Djogani –
“I keep going”
12-13: The world is
changing
14-15: Animal
kingdom: 5 sleepiest
28
animals on earth
16-17: Poster:
Zlatan Ibrahimovic
18-19: Moviemania:
Admission; Oz: The
great and powerful; G.I.
Joe: retaliation
20-21: Sports corner:
Zlatan – IbraCadabra
22-23: Hi-Tech
24-25: Adolesence
26-27: Questionnaire:
What is culture?
28-29: Did you
know ...
30: Crossword puzzle
31-32: Readers’
letters
We meet again this month hoping that this latest
edition of your favorite For You magazine will find you
safe and sound. As usual, we have prepared many
new and interesting articles, chosen especially for
you. We present them further to you:
This month we visited Elementary School “Vuk
Karadzic” in Zvecan. There we talked with the
director about the successes and achievements
of this school and we also had the opportunity to
meet several students of this school. On the fashion
column you can find out more about the teenage
boy’s spring fashion. For the music fans we present
one of the most attractive and wellknown pop singers
in region, Anabela Djogani. To find out what are
their most important moments of her private and
professional lives check out the music column. In the
Animal Kingdom we write about the five sleepiest
animals. In Moviemania, you will find the latest movie
productions. In sports corner, this time we write
about one of the best football players in world. Zlatan
Ibrahimovic.
What do Kosovo young people think about culture,
find out from our questionnaire. Also, as always
we invite you to read carefully the social topics for
this month “Adolescence”, “Florian Zeka – Do not
underestimate me” and “The world is changing”. You
will also find the latest from the field of technology
and some unbelievable truths. All this only for you
in our latest issue of the magazine. Read carefully,
browse the pages and you will find yourself in the
world of your dreams. I appoint you our next meeting
in April.
Until then, stay well.
Leonora
‘For You’ is an official publication of KFOR, produced
and financed by KFOR, printed in Kosovo and distributed freely.The contents do not necessarily reflect the
official point of view of the coalition or that of any of
its member states. KFOR accepts and welcomes your
opinions, it will publish some of these, eventually in a
condensed form. If requested the name of the writer will
be withheld but no anonymous, defamatory or malicious
letters will be printed.
Chief Editor: Leonora Shabanaj Niksic
Journalists: Ali Rexha, Sanela Kanjizha
Photos by: “4U” team
Design & Layout: Bekim Shabani
The editorial staff can be contacted on: 038/503-603-2139
Any letters can be sent at: HQ KFOR - Film City;
For You magazine; Strasbourg building; 10000 Pristina;
E-mail: [email protected];
http://www.magazineforyou.com
for you 3
škola meseca
OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADŽIĆ” U ZVEČANU
jer je ona u~enicima druga ku}a. Jedino {to je potrebno
menjati na {koli je stara stolarija {to iziskuje mnogo
finansija, da bi {kola bila toplija tokom grejne sezone.
Rad, red, disciplina
direktor {kole Nenad Radenkovi}
O
vo je jedna od najve}ih {kola na severu Kosova koja s
pravom ~uva i odr`ava primat jedne od boljih {kola: od
potencijala i resursa koji je najva`niji, a to je nastavni~ki
kadar, preko uslova za rad, u~e{}a na svim {kolskim
takmi~enjima, opremljenosti {kole tehni~kim i nau~no tehni~kim
sredstvima, koja su neophodna za proces rada u kabinetima,
do zatvorenog sportskog objekta.
Direktor Osnovne {kole “Vuk Karad`i}“ u Zve~anu, Nenad
Radenkovi}, nam je kazao da {kola ima 600 u~enika koji
marljivo rade, u~e i ~uvaju tradiciju uzorne {kole koja je
iznedrila veliki broj akademika. Ipak, ono {to nau~ite i savladate
u osnovnoj {koli je najbolja postavka za budu}nost.
“Vuk Karad`i}“ je jedna od retkih {kola na ovim prostorima
koja se mo`e pohvaliti svim dobrim uslovima za rad i
odr`avanje nastave, {to starim tako i modernim u~ilima.
Svakako je va`no sve to odr`avati i ~uvati {kolsku imovinu
4 for you
Kada smo iza{li u hol za vreme velikog odmora, u~enici
kao p~elice vrve na sve strane, ali, kada se pojavi neko
od nastavnika ili sam direktor, sve se tiho povla~e u svoje
ko{nice, i po~inju marljivo da sakupljaju znanje. [to zna~i
da, na sre}u, jo{ uvek postoji po{tovanje reda i mira u
obrazovno-vaspitnim ustanovama.
Gospodin Radenkovi} je posebno izrazio zadovoljstvo
svim svojim nastavnim i vannastavnim osobljem, kao i
samim u~enicima. Ne bi on sam nikako mogao kontrolisati
sve te u~enike, da ne postoji jaka saradnja psiholo{kopedago{ke slu`be, administracije, {kolskog odbora,
u~eni~kog parlamenta i saveta roditelja. On nam je rekao
da se jedan direktor {kole ne sme pona{ati kao policajac,
ve} treba da bude dobar organizator, marketin{ki
potkovan i spreman da u svakom momentu predvidi i
preventivno deluje da ne do|e do konfliktnih situacija
me|u decom, izme|u dece i nastavnika, kao i nastavnika i
roditelja. „Jednom re~ju, direktor je taj kohezioni elemenat,
supstanca koja treba sve to da uve`e, normalno da prati,
blagovremeno daju}i odgovaraju}e savete“, izjavio je g. Nenad.
I Novakov otac u~enik ove {kole
Interesantan podatak je da je Sr|an \okovi}, otac Novaka
\okovi}a, zavr{io upravo ovu osnovnu {kolu, a Noletova
baka nekada je radila u ra~unovodstvu u istoj. Tako da je ova
obrazovna ustanova ne{to sveto za ovaj kraj. No, Noletovi preci
nisu jedini uspe{ni koji su pro{li kroz ovu {kolu. A prema re~ima
direktora Radenkovi}a obrazovanje je jedini klju~ uspeha.
„Jedino znanjem mo`ete pobe|ivati. Koliko daleko odete u
sticanju znanja, toliko }ete udobnije i bolje `iveti. Posti`u}i
rezultate na taj na~in, u~enik najvi{e daje sebi, svojoj porodici i
dru{tvu u celini“.
school of the month
PRIMARY SCHOOL “VUK KARADZIC” IN ZVECAN
T
his is one of the largest schools in northern
Kosovo, which rightly protects and maintains
the primacy as one of the best schools: from
its most important potential and resource, which is the
teaching staff, to working conditions, participation in all
school competitions, technical equipment and scientific
instruments necessary for classroom teaching, and the
indoor sports facility.
The Principal of Primary School “Vuk Karadžić” in
Zvečan, Nenad Radenković, told us that the school has
600 students that work diligently, learn and preserve
the tradition of an exemplary school that gave many
academics. What you learn and master in the elementary
school is still the best foundation for the future.
“Vuk Karadzic” is one of the few schools in this area
that boasts all the good working conditions for work and
teaching, with the old and modern
teaching equipment.
It is certainly important to maintain all
that and preserve the school property as
it is second home to students. The only
thing that needs to be changed is the
old joinery so that the school is warmer
during the heating season, and that
requires a lot of finances.
extra-curricular staff, and the
students themselves. He said
he would not be able to handle
all the students if it was not for
the strong cooperation of the
psychological-pedagogical staff,
administration, school board,
school parliament and the
council of parents. According to
him a school director must not
act as a police officer rather he
must be a good organizer, have
knowledge of marketing and be
ready to contemplate and act
preventively at any moment to
avoid conflicts among children,
between children and teachers
as well as teachers and parents.
“In a word, the director is that
cohesive element, a substance
that needs to connect all of it,
to observe of course, and give appropriate timely advice”,
stated Mr. Nenad.
Novak’s father, former student of this school
An interesting fact is that Srdjan Djokovic, Novak Djokovic’s
father, finished precisely this primary school, and his
grandmother once worked in the accounting department of
the same school. So this educational institution is something
sacred for this region. However Nole’s ancestors were not the
only successful people that came out of this school. Director
Radenkovic seems to best know that education is the only key
to success. “Only with knowledge you can win. The further
you go in learning, the better and more comfortable you will
live. Achieving results in this way, a student gives the most to
himself, his family and society as a whole.”
Work, order, discipline
When we went out in the hallway
during the big break, the pupils were
swarming like bees all over the place.
But, as soon as one of the teachers or
the director appeared, they all quietly
retreated into their hive, and started
working hard to amass knowledge.
This means that, fortunately, there
is still respect for law and order in
educational institutions.
Mr. Radenkovic particularly expressed
satisfaction with all his regular and
for you 5
FLORIAN ZEKA:
“NE POTCENJUJTE ME!”
Me|utim, to se menja. Ima slu~ajeva
kada se ljudi interesuju i pitaju me o
mom `ivotu, i postanu još radoznaliji
kada saznaju da poha|am srednju
školu, i da se nadam da }u se uskoro
upisati na fakultet za informativne
tehnologije“, objašnjava Florian.
Zatim, on naglašava da mu se
najviše svi|a kada ga drugi
tretiraju kao njima jednakim.
Zato ima slu~ajeva kada on tra`i
od drugih da ga tako tretiraju.
Me|utim, ka`e Florian, to se
ne dešava kada je u društvu
svojih najboljih prijatelja. On ~ak
veruje da mu je potrebna njihova
pomo} onoliko koliko je njima
potrebna njegova, iako se ova
pomo} ne odnosi na iste stvari.
Stoga smatra da je njegov odnos
sa njima isti kao i u svim drugim
prijateljstvima.
„Ja uglavnom poma`em
Florianu kada treba da ide
negde ili da na|e nešto što je
ispustio. S druge strane, Florian
je stariji od mene, i savetuje
e
b
me kako da se ponašam, ali mi
u
a z
te z
poma`e i oko doma}eg
s
a
e p
zadatka, naro~ito kod
nek
i
l
u.
k
Ima e“?
u
r
informatike“, ka`e Ardit.
i
aj m
lgat
?
vo
Štaviše, ka`e da je sam
“Co , ima, d Freš“
je
.
Da
aks
e
odlu~io
da
poha|a
~asove u ovoj školi,
t
M
s
r
„
v
i
i}
Je l ema te
jer bi on mogao da ide i u redovnu školu.
tra` .Da
o
P
n
tu
kratak
vi!
Ne,
On je ~ak istakao da je i{ao u redovnu
mes
Osta
a
segment
OK! drugom anse z
školu do svoje desete godine. Ali,zbog
na
dor
koji pokazuje
maltretiranja od strane ostale dece
|i
o
emo ju dezo
d
e,
a
kako Florian
`
i
m
zbog njegovog stanja, koja su se
i
n
?
e
.
o
li
Zeka i Ardit
karc i su mal ko vrsta
š
~esto završavala problemima
u
m
oli
on
?
Musa kupuju,
i tu~ama, on i njegova
Da, Ima nek eksonu vo
R
o.
li o
svaki put kada
u
m
j
e
porodica odlu~ili su da
a
a
J
ov
ku!
i im
odu zajedno
obrazovanje nastavi
Da l aj mi ru
a
d
u prodavnicu.
eom
u specijalnoj školi
v
Da, a`iš?
i
m,
tr
Florian je iz
u Pe}i.
što aj tra`i
o
t
t
\akovice dok je
.
Što se ti~e
e
Da,
š
iri
Ardit iz Prištine, ali
ro m
izla`enja
b
o
d
tokom nedelje `ive
bez
zajedno u Pe}i jer
pratnje, Florian
su obojica u~enici
naglašava da kada je
Specijalne škole za
u selu izlazi sam, ali
slepe i slabovide.
izlazak na gradske
Florian objašnjava
ulice je nemogu}a
da je zbog svog stanja od svoje desete godine
misija. Po njemu je
potpuno izgubio vid. Dok Ardit ka`e da je slabovid ali
razlog to što trotoari
vidi dovoljno da `ivi nezavisno i ~ak pomogne svom
nikada nisu slobodni.
najboljem prijatelju Florianu, kao i mnogim vršnjacima
Uprkos tome što belim
u njihovoj školi. Na pitanje kako ljudi reaguju kada
štapom mo`e da odredi
saznaju za njihovo stanje, obojica ka`u da je ve}ina ljudi ako se ispred njega
prijateljska, ali da ima ljudi koji uopšte ne znaju kako da
nalazi prepreka, nikada
se ponašaju.
ne mo`e biti siguran od
pretnji koje sti`u sa strane ili
Nedostatak svesti, deo problema
otpozadi.
Na kraju, dva prijatelja su
„Ponašanje koje mi se uop{te ne svi|a je kada me
savetovala sve svoje vršnjake
ljudi potcene zbog slepila i misle da ne znam ništa, ~ak i
da budu svesniji i ~itaju više
da ne znam kako da govorim. Mislim da takvo ponašanje o slepim ljudima, kako bi bolje
poti~e od nedostatka znanja o problemima slepih.
razumeli njihov svet.
O
6 for you
FLORIAN ZEKA – “DO NOT
UNDERESTIMATE ME!”
as many of his peers in their school. When asked how
people react when they find out about their condition,
both of them say that most of the people are friendly, but
there are people who do not know how to behave at all.
The lack of awareness, part of the
problem
“The behavior that I mostly dislike is when people
underestimate due to my blindness, and think that I do
not know anything, even that I do not know how to speak.
I believe that such behavior comes from their lack of
knowledge on the problems of the blind. However, this is
changing. There are cases when people show the interest
in asking me about my life, and they become even more
curious when they find out that I attend lessons in the
secondary school, and that I soon hope to enroll in the
computer sciences faculty,” Florian explains. Further on, he
emphasizes that he mostly likes it when others treat him like
an equal. Therefore, there are cases when he asks them
to treat him that way. But, according to Florian, this does
not happen when he is in the company of his best friends.
He even believes that he needs their help as much as they
need his, although the help does not correspond to the same
things. Therefore, he is convinced that his relationship with
them is the same as all the other friendships.
ate”
“I mostly help Florian when he needs to go
g
l
o
y “C
n
a
somewhere,
or to find something that he dropped. On
ur
ere
e yo
Is th te?
m
the
other
hand,
Florian is bigger than I am, and advises
e
v
i
is, g
hpas
me how to behave, but also helps me to do my homework,
toot s, there
.
Ye
kind
?
especially from the subject of computer science”, Ardit
resh rom that for
F
.
d
x
f
k
told. Moreover, he explains that it was his choice to attend
e
han it a Ma
o
n
no
l lo
Is
r e i s ! We w i l e y h a v e
the lessons in this school, because he can study also
e
h
t
it
th
No,
in the regular school. He even emphasizes that he has
eave else. Do
L
!
OK
ere or men? wn,
h
attended the ordinary school until the age of ten, but due
w
do
tf
me
it so eodoran e further several
to harassments from other children, in connection to
r
d
re
any s, they a There a
his condition, which very often ended in problems and
Ye
ay.
w
s
solving the issues with fights, he and his family decided
i
a?
e th
exon d! Is this
com s.
R
to continue his education in the special school in Pejë.
e
v
d
an
bran they ha e your h
As far as going out without being escorted, Florian
?
o
m
D
or
give
ing f
emphasizes that when he is in the village he goes
Yes, are look one I’m ry
out by himself, but in the city’s street going out is a
you
a ve
s the
what s, this i d it has
impossible mission. The reason behind this is, as he
e
n
Y
r, a
g fo
says, the sidewalks are never free. Despite the fact
n
i
k
.
loo
ent
c
s
that with the help of the blind cane he can realize that
good
there is an obstacle in front of him, he is never sure from the
threats that can occur from the side and behind.
In the end, the two friends advised all their peers to become
his is a short
aware and read more on blind people, in order to understand
segment of how
their world better.
Florian Zeka
and Ardit Musa shop,
every time they go to the
store together. Florian is
from Gjakova, while Ardit
is from Pristina, but during
the weekdays they live
together in Pejë, because
both are students of the special
school for the blind and visually
impaired. Florian explains that due
to his situation he has completely
lost his sight as of the age of ten. While
Ardit says that he is visually impaired but
he sees sufficiently to live an independent life,
and even to help his best friend, Florian, as well
T
for you 7
fashion
10 STVARI KOJE TINEJDŽERI
MORAJU DA ZNAJU
T
pantalonama kako
bi izbegli sudar
stilova. Tako|e,
uparite kaiš sa
cipelama, generalno
braon ide sa braon
a crna sa crnom.
inejd`eri ve} imaju puno stvari kojima se bave i bez
stresiranja oko toga šta u modi mo`e a šta ne. Ako pratite
10 jednostavnih pravila, to }e vam pomo}i da budete
sigurni da ste izbegli modne greške.
svoj stil samo
malo bi}e
interesantnije.
Nemojte
da pratite
trendove
previše
striktno
Trend
definiše šta
je popularno
u odre|enom
trenutku, ali
to je obi~no
kratak period
vremena.
Velike su šanse
da }e te limun
`ute radni~ke
pantalone
koje su ovog
meseca bile
ultra moderne,
ve} za dva
meseca ne}e
biti u modi.
Prvo pravilo ako `eite
da budete u modi je da
na|ete ode}u u kojoj }ete
se ose}ati udobno.
Ako se ne ose}ate dobro
u njoj, velike su šanse da
ne}ete ni dobro izgledati
u njoj. Slede}e što trebate
uraditi je da na|ete svoj
stil. Ako imate odre|enu
ode}u u kojoj mislite
da najbolje izgledate,
nagomiljate i druge
komade u tom stilu.
Ne plašite se da
povremeno odstupite od
norme
Ako obi~no nosite farmerke
i majicu u školu svakoga
dana, izmešajte ih jedanput
nedeljno tako što }ete
obu}i kaki pantalone i polo
majicu. Ako nosite isti stil
svakoga dana utopi}ete se
u gomilu, ali ako promenite
8 for you
Uvek se
odevajte u
skladu sa prilikom i
situacijom u kojoj ste
Dok farmerke i majica
mogu biti odgovaraju}e
za školu, ne moraju to biti
i za banket u klubu. Kaki
pantalone i košulja na
zakop~avanje bi verovatno
bile pogodniji izbor. Sa
druge strane, nemojte se
previše elegantno obu}i za
više neformalne doga|aje.
Izgleda}e kao da se
previše trudite.
Uparivanje je veoma
va`no
Budite sigurni da se
boje vaše ode}e sla`u.
Ne mešajte dezene. Na
primer, nemojte nositi
zajedno kvadrate i pruge.
Ako nosite košulju sa
nekim dezenom uvek je
uparite sa jednobojnim
Ne budite aljkavi
Pobrinite se da svi
odevni predmeti, ~ak i
majice, nisu izgu`vani.
Tako|e, uvek upašite
krajeve košulje ako nosite
kravatu. Pantalone koje
vise previše nisko nisu
atraktivne. Bez obzira
koliko to mo`e da izgleda
moderno, niko, pa ni
tinejd`erke, ne `ele da
vide vaše ga}e.
Za specijalne prilike
na|ite oksford košulju ili
košulju na zakop~avanje
koja ide tik uz vrat
Pitajte pomo}nika u vašoj
lokalnoj radnji da vam
izmeri vrat kako bi ste
izabrali pravu veli~inu.
Gornje dugne na vašoj
košulji uvek treba da
bude zakop~ano kada
nosite kravatu. Tako|e,
izaberite kravatu koja
pada do vrha vašeg kaiša.
Stilovi koji ne poštuju ova
pravila ~esto izgledaju
smešno. Kada upašete
košulju, izvucite
je samo malo
tako da blago
padnu preko
struka vaših
pantalona.
Kada nosite
šorts, nostie
~arape do
~ukljeva ili
srozane du`e
~arape
Nemojte da
razvla~ite ~arape
do pola listova.
Tako|e, nikada ne
uparujte sandale
sa ~arapama. Ovo
je velika modni faux
pas.
Dr`ite se podalje od
pantalona koje se
su`avaju kod ~lanak
One obi~no izledaju
prevazi|eno i zastarelo.
Birajte stilove sa širokim
nogavicama ili nogavicama
za ~izme za moderniji
izgled. Na|ite farmerke
i druge pantalone koje
padaju na vašu prirodanu
liniju struka.
Ako sve drugo propande
pitajte `enu
Vaša sestra, devojka, i da,
~ak i vaša majka, odli~ni
su izvori za modni savet.
(Izvor: www.essortment.com)
fashion
10 MUST-KNOWS FOR
TEENAGE BOYS
T
together. If you
are wearing a
patterned shirt,
always pair it with
plain pants to
avoid clashing.
Also, match your belt to your
shoes, generally brown with
brown or black with black.
eenage boys have enough to deal with, without having to stress
over fashion Do’s and Dont’s. Following ten simple rules will
help make sure that fashion slip-ups are avoided.
Next, find a signature
style. If you have a
certain outfit that you
feel you look your best
in, stock up on other
pieces in that style.
The first rule to being
fashionable is to
find clothing
that fits your
comfort zone
If you do not
feel good in it,
chances are
that you will not
look that good
in it, either.
Don’t be afraid to
break away from the
norm every once in
a while
If you usually wear
jeans and a tee-shirt
to school every day,
mix it up once a week
by wearing khakis and
a polo shirt. Wearing
the same style every
day will cause you to
blend into the crowd,
but varying your style
just a little will keep it
interesting.
Don’t follow trends too
closely
A trend is defined as what is
popular at a certain time, but
that time is usually a short one.
Chances are, those lime green
cargo pants that were super
hot this month will be out of
style in two month’s time.
Don’t be sloppy
Make sure that all clothing
items, even shirts, are wrinklefree. Also, always tuck in
your shirt tails when wearing
a tie. Sagging pants are not
attractive. No matter how
fashionable it may seem, no
one, not even teenage girls
wants to see your underpants.
When wearing shorts, wear
ankle socks or slouched
higher socks
Do not pull longer socks up the
calf. Also, don’t pair sandals
with socks, ever. This is a big
fashion faux-pas.
Stay away from tapered-leg
pants
They usually tend to look
outdated and old fashioned.
Choose wide-leg or boot-cut
styles for a more up-to-date
look. Find jeans and other
pants that sit at the base of
your natural waistline.
If all else fails, ask a female
Your sister, girlfriend, and yes,
even your mother, are great
resources for fashion advice.
(Source: www.essortment.com)
For special occasions, find
an oxford or button-down
shirt that fits correctly in the
neck
Ask an associate at your local
department store to measure
your neck to get a good fit. The
top button of your shirt should
always be buttoned when you
wear a tie. Also, choose a tie
that falls to the top of your belt
line. Styles that fall short of this
point tend to look silly. When
tucking in shirts, be sure to
pull them out just a bit so
that they blouse slightly
over the waistline of
your pants.
Always dress appropriately
for the occasion and
situation that you are in
While jeans and a shirt might
be suitable for school, they
won’t necessarily fly when
attending club banquet. Khakis
and a button-down shirt
would probably be a more
appropriate choice. On the flip
side, don’t overdress for more
casual affairs. It will seem
as though you are trying too
hard.
Matching is very important
Make sure that the colors of
your clothing match. Don’t
mix patterns. For example,
don’t wear plaids and stripes
for you 9
music box
Anabela Đogani –
Ja idem dalje
Biografija
Anabela Bukva \ogani je ro|ena od majke Jadranke i oca
Ahmeta. Pored osnovne {kole, poha|ala je i muzi~ku {kolu,
odsek za gitaru. Ve} sa devet godina pokazuje talenat za pevanje, kada se pojavljuje na ~uvenom festivalu “[lager“ gde
osvaja sedmo mesto. To je bio samo polet da Anabela definitivno odlu~iti da }e se u budu}nosti baviti samo pevanjem.
@ivot ju je ve} sa 17 godina odveo u Beograd gde je radila
kao sekretarica u jednoj privatnoj firmi. Tada je videla
Gagija u TV reklami za plesnu {kolu “\ogani fantastiko“,
gde odlazi i li~no upoznaje Gazmena Gagija \oganija, sa
kojim je bila 17 godina. 1993. godine, zapo~inju zajedni~ku
muzi~ku karijeru gde su bili ustaljeni na doma}oj muzi~koj
sceni kao jedna od najboljih dens grupa. Od 2009. Anabela
otpo~inje samostalnu karijeru, ali zadr`ava mu`evljevo
prezime \ogani. Magazin Story ju je 2011. uvrstio u listu
25 Naj `ena i super mama.
D
a, to je Anabela
nekada{nja peva~ice
grupe Funky G, koja od
razvoda sa Gagijem \oganijem
2009. otpo~ela solo karijeru
kao Anabela \ogani. Iako je
`ivot nije mazio, ona nikada
nije skinula osmeh s lica, obzirom da je odrasla u Sarajevu
kao dete razvedenih roditelja,
a zatim i po~etak rata u BiH.
Ona je ostala uvek ista, lepa,
10 for you
jaka, i jedna od najslu{anijih
pop peva~ica u celom regionu,
~emu verovatno zahvaljuje i
njenim dvema }erkama Luni i
Nini.
Dok je bila u Funky G-iju
izdala je 13 albuma, 2010.
na svetlost izlazi njen prvi
solo album pod nazivom “Igra
sudbine“. Od tada je objavila i
nekoliko dueta, koji su postali
hitovi u svim diskotekama, gde
je imala priliku da sara|uje sa
Deenom, Juice-om, Vr~kom,
itd. Ipak, svi oni stari Funky G
hitovi kao {to su: “Samo u snu“,
“Robinja“, “Ja imam nekog“, „U
tvojim kolima“, osta}e zauvek
dobro upam}eni.
Anabelu pamte i kao
u~esnicu rijaliti {oua “VIP Veliki
Brat 2010“, gde su mnogi u
celom regionu imali priliku da
je bolje upoznaju. U poslednje
tri godine je svoju karijeru i
stajling podigla na jedan vi{i
nivo. Ona je jednostavno re{ila
da sve {to nije mogla uraditi
dok je bila u Funky G-iju da
sada ostvari, stoga, oko sebe
ima tim kompetentnih ljudi {to
rezultira dobrim pesmama.
No, {to se ti~e raznih intriga
koje su je pratile kroz `ivot,
Anabela ne posustaje, naprotiv,
izgleda i peva bolje nego
ikada. Trenutno radi na novim
hitovima, nema najava za novi
album, obzirom da slobodno
vreme sve vi{e posve}uje
svom novom izabraniku Andreju Atijasu sa kojim o~ekuje
}erku sredinom ove godine.
Anja nam je pokazala da
posle ki{e ipak do|e sunce. A,
dok ne stigne neki njen novi album, mo`emo u`ivati u njenim
uvek slu{anim hitovima, kao
{to je, recimo “Igra istine“.
Profil
Ime: Anabela Bukva
\ogani - Funky G
Nadimak: Anja
Datum ro|enja:
26.01.1975.
Mesto ro|enja: Gora`de,
BiH
Visina:172 cm
Horoskopski znak:
vodolija
Boja kose: sme|a
Boja o~iju: braon
Omiljeni film: Titanik
Omiljena peva~ica: Jennifer Lopez
Omiljeno jelo: kineska
hrana
Omiljeno pi}e: ledeni ~aj
Hobi: ~ita knjige, gleda
filmove
music box
Anabela Djogani –
“I keep going”
Biography
Y
es, that is Anabela, the
former singer of the
music band Funky G,
who since her divorce from
Gagi Djogani in 2009 started
a solo career as Anabela
Djogani. Even though life was
not gentle to her, she never
took the smile off her face,
although she grew up in Sarajevo as a child of divorced
parents and went through
the beginning of the war in
Bosnia and Herzegovina. She
remained always the same,
beautiful, strong and one of
the most popular singers in
the whole region, most likely
thanks to her two daughters
Luna and Nina as well.
While she was in the
Funky G band she published
13 albums, and in 2010 was
published her first solo album
entitled “Game of Destiny”
(Igra sudbine). Since that
time she has also published
several duets, which became
music hits in all discotheques,
which gave her an opportunity
to work together with Deen,
Juice, Vrcak, etc. However,
all those old hits of Funky G
such as “Only in a dream”
(Samo u snu), “Slave” (Robinja), “I have someone” (Ja
imam nekoga), “In
your car” (U tvojim
kolima), will remain
well remembered
forever.
Anabela is
also known as a
participant in the
reality show “VIP
Big Brother”, where
many people in the
whole region had
a chance to get to
know her better. In
the last three years
she has raised her
career and style to
a higher level. She
simple decided to
achieve all that she
could not while in
Funky G, therefore,
she has at her side
a team of competent
people which results
in good songs.
Anabela Bukva Djogani was born by mother Jadranka and
father Ahmet. Besides an elementary school, she also attended a music school, the guitar section. She had shown
her talent for singing when she was only nine years old, when
she performed at the famous festival “Slager” where she took
the seventh place. This was but a motivation for Anabela to
definitely decide to engage only in music in the future. When
she was 17 years old, life took her to Belgrade where she
worked as a secretary in a private company. At this time she
saw Gagi in a TV commercial for the dance school “Djogani
Fantastiko” where she went and met Gazmen Gagi Djogani
with whom she spent 17 years. In 1993 they began their
joint music career and became entrenched in the local music
scene as one of the best dance groups. In 2009, Anabela began her solo career but kept her former husband’s last name
Djogani. In 2011 the magazine Story included her in the list
25 the Best Women and Moms.
Profile
Name: Anabela Bukva Djogani - Funky G
Nickname: Anja
Date of birth: 26.01.1975
Place of birth: Gorazde,
BiH
Height: 172 cm
Horoscope sign: Aquarius
Hair colour: Light brown
Eyes colour: Brown
Favourite movie: “Titanic”
Favourite singer:
Jennifer Lopez
Favourite food: Chinese
food
Favourite: Ice tea
Hobby: Reading, watching
movies
But, despite various
intrigues that followed
her through her life Anabela is not giving up, on the
contrary, it seems that she
sings better than ever. She
is currently working on new
hit songs, but there are no
announcements regarding
her new album since she
devotes all her free time to
her boyfriend Andrej Atijas
with whom she is expecting
a daughter at the middle of
this year.
Anja has shown us that
after rain still comes sun.
And, while waiting for her
new album, we can enjoy in
her always popular hits such
as “Game of Destiny”.
for you 11
SVET SE MENJA
„U|i ponekad na Facebook da malo
popri~amo“...
O
vo su re~i koje sam slu~ajno ~uo
iz razgovora dva prijatelja pre
nekoliko dana i moram da priznam
da me je to navelo da razmislim o na~inu
`ivota mladih danas. Nekoliko godina
unazad, glavna zabava za mlade je bila
da iza|u sa prijateljima, da igraju fudbal,
košarku ili jednostavno zajedno voze bicikl.
Danas mladi to rade sve manje i manje.
Košarkaški teren i fudbalsko igralište se
zamenjuju virtuelnom realnoš}u igra~kih
konzola i raznih društvenih mre`a kao što
su Facebook, Twitter, itd. Vo`nja biciklom
je van pameti u ovom ludom saobra}aju
koji nas danas okru`uje. U me|uvremenu,
koriš}enje moderne i “inteligentne”
tehnologije, kao što su smart
telefoni, PC tableti i Wi-Fi
pretvorilo je ovaj trend u
globalni fenomen.
Socijalne mre`e,
prednost ili prepreka?
Na primer, imamo
društvenu mre`u
Facebook.
12 for you
Li~no ga ne koristim,
jednostavno zato
što ne
izgleda
kao najbolji
na~in da
ubijem svoje
slobodno
vreme. Ako
`elim da
provedem
neko vreme sa
mojim prijateljima,
onda vi{e volim da
iza|em i popijem
kafu sa njima, ili
~ak da odem u
posetu porodici i
prijateljima, ili da oni
svrate kod mene.
^itanje knjiga je još interesantnije za mene,
ali mo`da }e za ve}inu vas ovo izgledati
kao zastarela stvar. Ve}ina ljudi misli da je
preko Facebook-a u stanju da komunicira
sa ljudima širom sveta. ^esto ~ujem
druge ljude, a posebno starije generacije,
kako govore da su zahvaljuju}i
face-u kontaktirali prijatelje od kojih
godinama ni{ta nisu ~uli. U tom
slu~aju, ja bih rekao da su zbog
Facebook-a oni izgubili priliku
da iza|u i steknu nove
prijatelje. Neki drugi
ka`u da su preko
istog stekli nove
prijatelje širom
sveta,
odmah
se hvale
brojem prijatelja
koje imaju ili koliko
“lajkova” (kako oni koriste lokalni
`argon) su dobili na svom zidu, itd. Ja bih
da pitam koliko dobrih prijatelja imaju!? Ili,
da li ih zaista i poznaju! Postoji stara izreka
koja glasi “Prijatelj u nevolji je pravi prijatelj”.
Da li to va`i i za naše Facebook prijatelje?
Prona|ite ravnote`u u va{em
`ivotu
@ivot nije ništa drugo do skup
naših iskustava akumuliranih
tokom godina. Ova iskustva
odlu~uju razvoj na{eg karaktera,
koji nas ~ini posebnima. U tom
smislu, socijalni mediji trebaju se
smatrati kao deo modernog `ivota,
koji slu`e da ispune i obogate na{
`ivot u vezi informasanja, razonode,
o~uvanju kontakata
sa ljudima, itd.
Stoga, verujem
da se sla`ete
kada ka`emo da
je va`no prona}
i ravnote`u
izme|u vremena
provedenog u
virtuelnom svetu i
u`ivanja u `ivotu
do maksimuma.
Da li sla`ete
ili ne?
THE WORLD IS CHANGING
Social
networks, an advantage or
disadvantage?
“You should sign in into the
Facebook sometimes so we could
chat together for a while...”
T
hese were the words that
I accidentally heard from a
conversation that two friends
had couple of days ago, and I have to
admit that it made me think about the
lifestyle of today’s youth. Few years
back, the main entertainment for the
youth was to go out with friends, play
football, basketball or simply riding bikes
together. Today, the youth is doing it less
and less. The basketball court and the
football field are being replaced by the
virtual reality of computer game consoles
and various social networks such as
Facebook, Twitter, etc. Riding a bike is
out of the question in this crazy traffic that
surrounds us today. Meanwhile, the use
of modern and “intelligent” technology
such as smart phones, PC tablets and
WI-FI has turned this trend into a
global phenomenon.
For instance, we have the
Facebook social network.
Personally I do not use it, simply
because it does not look like the
best way to kill my free time. If I
want to spend some time with my
friends, then I prefer to go out and
have a cup of coffee with them, or
even to pay or receive family and
social visits. Reading a book is
even more interesting to me, but perhaps
to majority of you this might
seem as outdated. Majority of
people think that via Facebook
you are able to communicate
with people worldwide. Very
often, I hear the others saying,
especially old generations, that
thanks to Facebook they have
contacted friends they haven’t
heard from them for ages.
In this case, I would say that
due to Facebook, they have
lost the opportunity to go out
and make new friends. Some
others say that in the Facebook they have
made new friends all over the world and
they immediately brag about the number of
friends they have or how many “likes” (as
they use the local jargon) are posted in their
wall, etc. I would ask them how many good
friends they have!? Or, do they really know
them!? There is an old saying “A friend in
need is a friend indeed”. Does this apply
also for our Facebook friends?
Find the balance in your life
Life is nothing but a collection of our
experiences accumulated over the years.
It is these experiences that determine the
development of our character, that make
us unique. In this context the social media
should be seen as part
of the modern life which
serves to complement and
enrich our life in relation to
information, entertainment,
preserving contacts etc.
Therefore I believe that you
agree when we say that
it is important to find the
balance between the time
spent in the virtual world
and enjoying our life to the
maximum, don’t you?
for you 13
životinjsko carstvo
5
5 najpospanijih životinja na zemlji
5. Ma~ke
a~ke, zajedno sa
miševima, svinjama
i gepardima, vole
da provode puno kvalitetnog
vremena dremaju}i. Mogu da
spavaju oko 12 sati dnevno.
Pacovi, zamorci i lavovi su
malo ispred njih pošto mogu da
spavaju oko 13 sati dnevno. To
zna~i da oni suštinski provode
dve tre}ine svog `ivota u zemlji
snova.
M
5. Cats
ats, along with mice,
pigs and cheetahs, love
to spend a lot of quality
time snoozing. They can sleep
for around 12 hours per day.
Rats, gerbils and lions are a
little ahead of them as they can
sleep for about
13 hours a day.
This means
they essentially
spend two thirds
of their entire
lives in
dreamland.
C
3
4
4. Veverice
everice uglavnom jedu hranu bogatu ugljenim hidratima,
proteinima i mastima, što mo`e biti razlog što spavaju oko
14 sati dnevno. Zlatni hr~ci i lasice su na istom mestu.
Zlatni hr~ak spava duboko u svojoj jazbini kako bi izbegao
grabljivice tokom dana. Iako ove `ivotinje puno spavaju, veoma
su aktivne kada su budne. Ipak, sposobne su da spavaju skoro
duplo više od nas ljudi.
V
4. Squirrels
quirrels mostly eat food rich in
carbohydrates, protein and fat,
which might be the reason they
sleep about 14 hours a day. Golden
hamsters and ferrets are at the same
position. The golden hamster sleeps
deep inside its burrow to avoid predators
during the day. Though these animals
sleep a lot, they are very active when
awake. Nevertheless, they are capable of
sleeping almost twice as much as we
humans do.
S
14 for you
Da li ste ikada razmišljali o tome koliko sati
mi ustavari dnevno spavamo? Definitvno je
prošlo puno vremena od kada sam spavao kao
beba. Dok se mi ljudi borimo sa nesanicom i
otkrivamo zdrave tehnike za poboljšanje sna,
postoji puno `ivotinja koje više od 80% posto
svog vremena svakoga dana sre}no provode
spavaju}i. Ima `ivotinja kao što su `irafe,
kojima je potrebno samo par minuta sna, dok,
što je vrlo interesnatno, delfini i kitovi uopšte
ne spavaju tokom prvog meseca svog `ivota.
Me|utim, neke `ivotinje provode ve}i deo
celog svog `ivota u zemlji snova. Hajde da
saznamo nešto više o nekim najpospanijim
`ivotinjama na svetu!
3. No}ni majmuni
o}ni majmun je zaista no}na `ivotinja te se zbog
toga tako i naziva.
No}ni majmun provede oko
17 sati dnevno spavaju}i.
Uglavnom aktivni no}u i široko
rasprostranjeni u šumama
Centralne i Ju`ne Amerike, ovi
majmuni imaju velike braon o~i
pomo}u kojih jasnije vide no}u.
N
3. Owl Monkeys
he owl monkey is a truly
nocturnal animal and is also
known as the night monkey.
The owl monkey spends about 17
hours a day sleeping. Mostly active at
night, and widely distributed in the forests of
Central and South America, these monkeys
have big brown eyes that help them to see
more clearly during
the night.
T
Iako mnoge
`ivotinje provode
više od polovine
od 24 sata dnevno spavaju}i, to ne
zna~i da su lenje. One su
ustvari veoma aktivne kada
su budne. Neke `ivotinje
se odmaraju u polusnu, a
neke izgledaju kao da se
odmaraju dok su potpuno
budne. Nau~no gledano,
dobar san i odmor je od
klju~ne va`nosti za zdravo
telo i daje mu šansu da se oporavi.
(Izvor: www.environmentalgraffiti.com)
animal kingdom
2
5 sleepiest animals on earth
budni samo 4 sata dnevno i
obo`avaju da spavaju, oko 83%
vremena. Vise}i naglava~ke i
izlaze}i samo no}u, ovi slepi
miševi hiberniraju
polovinu godine
zbog nedostatka
hrane. Lenjivci
tako|e spavaju istu
koli~inu vremena.
Have you ever thought about how many
hours we actually sleep each day?
It’s definitely been a long time
since I slept like a baby. While we
humans are struggling with sleeping
problems and discovering healthy
sleep-promoting techniques, there
are many animals that happily spend
more than 80% of their time sleeping
every day. There are animals such
as giraffes that need only a few
minutes to sleep, while, interestingly,
dolphins and whales do not sleep
for the first month of their lifes. But,
some animals spend much of their
entire lives in dreamland. Let us find
out more about some of
the sleepiest animals
in the world!
2. Brown Bats
ould it be? 20
hours a day?
Yes, brown
bats are awake for
only 4 hours of
the day and
love to sleep,
some 83%
of the time.
Hanging upside
down, and only
emerging during
the night, these
bats hibernate half
the year because of
lack of food. Sloths
also sleep for the
same amount of time.
C
1
2. Braon slepi miš
a li je mogu}e? 20
sati dnevno? Da,
braon slepi miševi su
D
1. Koale
oale, `ivotnije sli~ne
drvetu, nalaze se na
najvišoj poziciji kao
najpospanija `ivotinja
na svetu. @ive samo
u Australiji, uglavnom
na drve}u eukaliptusa,
i spavaju oko 22 sata dnevno.
Kada su budne, kvalitetno
vreme provode jedu}i.
K
Though many animals spend more
than half of the 24 hours of the day
sleeping, that doesn’t mean they
are lazy. They are actually very
active when awake. Some animals
do rest half-asleep, and some
seem to be at rest but are actually
fully conscious. Scientifically, a
good sleep, and rest, is essential
for a healthy body and gives it a
chance to repair.
(Source:
www.environmentalgraffiti.com)
1. Koalas
n arboreal
animal, koalas
grab the top
position for being the
sleepiest animal in
the world. Found only
in Australia, they live
mostly on eucalyptus
trees, and sleep about 22
hours a day. When awake,
they spend quality time only
on eating.
A
for you 15
moviemania
G.I. Joe:
Retaliation
ion
liat
ta
Re
yne
e:
Dwa
,
o
m
J
.
atu ark,
G.I
ng T
anni n, Ray P hun
h
C
ge:
so
Ulog
Byun
John
Lee,
,
e
trona
. Co son, Jo
J
.
D
n
,
e
A
s
v
Z
in ,
te
ng, R i, Ray S alt Gogg
u
Y
k
ie
Elod ne Palic Willis, W
n
e
a
c
i
r
u
r
d
A
o, B
l
l
e
z
Maz y Davis u
h
a
DeR er: Jon C
s
ures
i
a
j
`
Re fantazi unt Pict
o
:
@anr : Param
o
i
d
u
St
Sinopsis
nastavku
filma D`i.Aj.D`o:
Uspon Kobre
(G.I. Joe: Rise of the
Cobra), D`i.Aj.D`o: Osveta, pripadnici jedinice
D`i.Aj.D`o se bore ne
samo protiv svog smrtnog neprijatelja Kobre
ve} su primorani da
se suo~e sa pretnjama
iz unutrašnjosti Vlade
koja preti da ugrozi
samo njihovo postojanje.
Cast: Channing
Tatum, Dwayne
Johnson, Ray Park,
Byung-hun Lee, Elodie Yung, RZA, D.J.
Cotrona, Adrianne
Palicki, Ray Stevenson, Joe Mazzello,
Bruce Willis, Walt
Goggins, DeRay
Davis
Director: Jon Chu
Genre: Fantasy
Studio: Paramount
Pictures
U
18 for you
Oz: The
great and
powerful
Uloge: James
Franco, Mila
Kunis, Rachel
Weisz, Michelle
Williams, Joey
King, Zach
Braff, Abigail
Spencer
Re`iser: Sam
Raimi
@anr: fantazija
Studio: Walt
Disney Pictures
Synopsis
follow-up
to the 2009
release of
G.I. Joe: Rise of
the Cobra, G.I. Joe:
Retaliation finds the
G.I. Joes are not
only fighting their
mortal enemy Cobra; they are forced
to contend with
threats from within
the government that
jeopardize their very
existence.
A
moviemania
fakultetskim kolegom Markom. Obilaze}i aplikante eksperimentalne srednje škole
u Nju Hempširu, Porša je
zbunjena kada se ispostavi
da je njen suosniva~ D`on
Halsei poha|ao koled` sa
njom. Ona je potom potpuno
zbunjena kada se podseti
odluke koje su joj promenile
`ivot, a koje je napravila
dok je i sama bila student;
dobila je sina koga je dala
na usvajanje i za koga sada
shvata da je mo`da jedan od
D`onovih studenata, drzak i
ADMISSION
Admission
Uloge: Tina Fey,
Paul Rudd, Michael
Sheen, Gloria
Reuben, Wallace
Shawn
Re`iser: Paul Weitz
@anr: komedija/
drama
Studio: Focus
Features
Sinopsis
dmission (Prijem) se fokusira na
Poršu Nejtan, slu`benicu za prijem
na Univerzitetu Prinston. Ocenjuju}i
hiljade studenata punih nade, izuzetno bistra
i ambiciozna `ena `ivi svoj `ivot po pravilima, kako na poslu tako i u svom odnosu sa
A
Sinopsis
ada je Oskar
Digs, sitni cirkuski
ma|ioni~ar sa
sumnjivom etikom,
ba~en iz prašnjavog
Kanzasa u `ivahnu
Zemlju Oz, on misli da je
dobio d`ekpot, da su mu
slava i bogatstvo nadohvat ruke, dok ne sretne
tri veštice, Teodoru,
Evanoru i Glindu, koje
nisu ube|ene da je on
veliki ~arobnjak koga
svi o~ekuju. Nevoljno
uvu~en u epske probleme sa kojima se
Zemlja Oz i njeni stanovnici suo~avaju,
Oskar mora da otkrije ko je dobar a
ko loš pre ngeo što bude prekasno.
Koriste}i svoju umetnost magije
kroz iluziju, dovitljivost i ~ak pomalo
~arobnjaštvo, Oskar se transformiše,
ne samo u velikog i mo}nog ^arobnjaka iz Oza, ve} i u boljeg ~oveka.
K
nestašan D`eremaja.
Dok je nose talasi emocija,
Poršin `ivot se okre}e
naglava~ke na neprijatne
na~ine i po~inje da menja prijemna pravila, u nadi da }e
D`eremaju izvesti na najbolji
put, i istovremeno mo`da
ispraviti svoj.
Oz: The
great and
powerful
Cast: James
Franco, Mila
Kunis, Rachel Weisz,
Michelle Wil-
liams, Joey
King, Zach
Braff, Abigail
Spencer
Director: Sam
Raimi
Genre: Fantasy
Studio: Walt
Disney Pictures
Admission
Cast: Tina
Fey, Paul
Rudd, Michael
Sheen, Gloria
Reuben, Wal-
lace Shawn
Director: Paul
Weitz
Genre: Comedy/Drama
Studio: Focus
Features
Synopsis
dmission centers on Portia
Nathan, an admissions officer
at Princeton University. Evaluating thousands of hopeful college
students, the exceedingly bright and
driven woman lives her life
by the book, both at work
and in her relationship with
a faculty colleague, Mark.
Visiting an experimental
New Hampshire high school
submitting applicants, Portia
is caught off guard when
its co-founder John Halsey
turns out to have attended
college with her. She is then
floored when reminded of
the life-altering decision that
she made while still a student herself; she had a son,
who she gave up for adoption, and who she now realizes may be
one of John’s students, the precocious
misfit Jeremiah. As Portia’s emotions
surge forth, she finds her life turning
upside down in embarrassing ways
and begins to bend the admissions
rules, in the hopes of getting Jeremiah
on the best path while perhaps righting
her own as well.
A
Synopsis
hen Oscar Diggs, a small-time circus magician with dubious ethics,
is hurled away from dusty Kansas
to the vibrant Land of Oz, he thinks he’s hit
the jackpot, fame and fortune are his for the
taking, that is until he meets three witches,
Theodora, Evanora and Glinda, who are not
convinced he is the great wizard everyone’s
been expecting. Reluctantly drawn into the
epic problems facing
the Land of Oz and
its inhabitants, Oscar
must find out who is
good and who is evil
before it is too late.
Putting his magical
arts to use through
illusion, ingenuity and
even a bit of wizardry,
Oscar transforms
himself not only into
the great and powerful
Wizard of Oz but into
a better man as well.
W
for you 19
sportski ugao
ZLATAN – IbraKadabra
[
vedski fudbaler bosanskog porekla
Zlatan Ibrahimovi} davno je
u{ao u istoriju evropskog i
Kritike
svetskog fudbala, trenutno je jedan
od najpopularnijih fudbalera na
aksimum na
ne daje svoj m
da
je
n
va
ko
iti
Kr
svetu. Nedavno je objavio i
u}utao nekim
icama, ali ih je
svoju autobiografiju pod nazivom
najve}im utakm
~uju}i Milan
u fudbalu uklju
a
ev
e~
m
ih
e}
“Moja istorija: Ja sam Zlatan
od najv
a UEFA, protiv
i Ligu {ampion
co
si
lá
C
El
,
by
Ibrahimovi}“, koja je se za samo
Der
dbalu. On
h protivnika u fu
nekih od najja~i
za {est
tri meseca u [vedskoj prodala u
ji je dao golove
je jedini igra~ ko
vi{e od 520 hiljada primeraka.
m
{a
a u Ligi
razli~itih klubov
U toj knjizi je opisan njegov `ivot
ona.
pi
od A do @, i dobar je primer svima
onima koji nisu dobro-stoje}eg ekonomskog
statusa, da se uporno{}u i radom sve mo`e posti}i.
Va`na je vera u sebe i ljubav prema onome ~ime se bavite,
{to je u Zlatanovom slu~aju bio fudbal. Kao dete nije ni sanjao
da }e mu se `ivot preokrenuti na bolje, i da }e postati jedan
od najpoznatijih i najboljih sportista na planeti.
Fudbalom se po~eo baviti sa deset godina, a
prvi ugovor je potpisao u Malmeu, u istoimenom klubu ovog najve}eg grada na jugu
[vedske, kasnih devedesetih, a nakon toga
je pre{ao u Ajaks. Od 2004. igra za Juventus,
dve godine kasnije zaigrao je u Interu. U leto
2009. preba~en je u Barselonu za 69 miliona
evra, {to je bio drugi najpla}eniji preme{taj u
istoriji fudbala. Naredne sezone je zaigrao
za Milan, kada ga je ugovor sa njima
u~inio jednim od najpla}enijih fudbalera na planeti, {to je ovaj italijanski
klub ko{talo 24 miliona evra. I od
2012. igra za francuski Paris
Saint-Germain u Ligi 1, kao
i u {vedskom nacionalnom
timu kao kapiten.
Njega opisuju kao “dobar u vazduhu, sna`an
i agilan, on dobro igra
le|ima ka golu, i ima
odli~nu tehniku {utiranja,
dobru viziju, primanje,
dodavanje i vo|enje
lopte“. To ga ~ini jednim
od najboljih strelaca na
svetu. Nije onda ni ~udo
{to ima najbolje golove
na svetu.
“Jesam mali, ali
u~ini}u velike stvari“
definitivno je deviza
koju uvek trebamo
imati u podsvesti, bez
obzira na profesiju
kojom se bavimo. Pogledajte Zlatana danas,
nekada je imao prazan
fri`ider u ku}i, a sada je
on taj koji humanitarnim
akcijama, puni tu|e.
20 for you
Biografija
Zlatan Ibrahimovi} je
ro|en 3. oktobra 1981.
u Malmou, [vedska, od
oca Bosanca [efika Ibrahimovi}a i majke Hrvatice
Jurke Gravi}. Majka Jurka
je mnogo ~istila kako bi
nahranila svoju decu, dok
je otac bio sklon alkoholu.
Nakon njihovog razvoda,
Zlatan je dugo `iveo sa
majkom. Ibrahimovi} je u
vezi sa [ve|ankom Helenom Seger sa kojom ima
dva sina: Maximilijana i
Vincenta. Te~no govori
bosanski, engleski,
{panski i italijanski
jezik.
sports corner
ZLATAN – IbraCadabra
S
wedish footballer of Bosnian origin Zlatan
Ibrahimovic recently entered the history
of European and world football. He
is currently one of the most popular
players in the world. He recently published his autobiography titled “My
History: I am Zlatan Ibrahimovic“
which in only three months in
Sweden has been sold in over
520.000 copies.
The book describes his life
from A to Z and is a good example to all those who are not in
a good economic situation that
everything can be achieved with
persistence and work. Faith in
yourself and love for what you
do is important as football is
in the case of Zlatan. As a
child, he never dreamed that
his life will turn for the better
and that he will become one
of the most famous and best
athletes on the planet.
He started playing football when he was ten years
old, and the first contract
was signed in Malmoe, in
the eponymous team of
the largest city in southern
Sweden, in the late nineties,
after which he moved to Ajax.
Since 2004 play for Juventus,
two years later, he played at
Inter. In the summer of 2009 he
was transferred to Barcelona for
69 million euros, which was the
second highest-paid a transfer in
the history of football. The following season he played for Milan,
which made him one of the best
paid soccer players in the world,
as the Italian club would cost 24
million euros.
Since 2012 he plays for French
Paris Saint-Germain in Ligue 1 as
well as for the Swedish national
team as captain.
He has been described as
“good in the air, strong and agile,
he plays well back towards the
goal, and has an excellent kicking technique, good vision, receiving, passing, and dribbling.” This
makes him one of the best shooters in the world. No wonder that he
has the best goals in the world.
“I am small, but I will do great things” is definitely a motto that
we should always have in your subconscious no matter what
profession we pursue. Take a look at Zlatan today, once he had
an empty fridge at home and now he’s filling other’s people fridges
with his charity work.
Biography
Zlatan Ibrahimovic was born on
3 October 1981 in Malmoe, Sweden
from Bosnian father Sefik Ibrahimovic
and Croat mother Jurka Gravic. His
mother Jurka was cleaning out a lot
in order to feed her children while
the father was fond of alcohol.
After their divorce, Zlatan has
long lived with his mother.
Ibrahimovic is in relationship
with Swede Helena Seger
with whom he has two sons:
Maximilian and Vincent. He
is fluent in Bosnian, English, French, Spanish
and Italian
language.
Critics
d for
He was criticize
at the
st
be
s
hi
not giving
them
es but he made
greatest match
atches
m
t
es
gg
e of the bi
silent with som
, El
ing Milan Derby
in football includ
League,
s
on
pi
m
ha
C
UEFA
nts in
Clásico and the
ne
po
the strongest op
er
ay
pl
against some of
ly
on
e
football. He is th
r
fo
s
al
go
ed
or
who sc
s in
six different club
s
on
the Champi
League.
for you 21
Hi - Tech
HTC M4
1.2GHz dual kor procesor Snapdragon
Android 4.2 sa HTC
Sense 5.0
4.3 in~ni displej, rezolucije 720p
2GB radne memorije (RAM)
16GB interne
memorije
Zadnja kamera od
13 megapiksela
Prednja kamera
od 1 megapiksela
4G LTE
podrška
HTC G2
HTC SA 2 NOVA MODELA
M4 I G2
H
TC razvija 2 nova modela HTC
M4 i HTC G2. Koje }e karakteristike HTC biti klju~ne?
1GHz procesor
Android 4.0 Ice Cream Sandwich operativni sistem
3,5 in~ni HVGA displej
512MB radne memorije (RAM)
4GB interne memorije
Zadnja kamera od 5 megapiksela
FUJITSU LANSIRA ANDROID
TABLET - STYLISTIC M532
F
ujitsu Stylistic
M532 je 10,1-in~ni
tablet, zasnovan na
Tegra 3 ~etvorojezgri~nom
procesoru, Android 4.0 ICS
operativnom sistemu, sa
VKSGA ekranom od 1280
800. Interna memorija tablet
je 32GB. Ima zadnju kameru
od 8 megapiksela i prednju kameru od 2 megapiksela.
HTC WITH TWO NEW MODELS M4 AND G2
H
TC is developing 2 new
models, HTC M4 and HTC
G2. What will be the key main
features by HTC?
HTC M4
• 1.2GHz dual-core processor Snapdragon
• Android 4.2 with HTC Sense 5.0
• 4.3 – inch display, resolution 720p
• 2GB RAM
• 16GB internal storage
• 13-megapixel rear camera
• 1-megapixel front camera
• 4G LTE support
HTC G2
• 1GHz processor
• Android 4.0 Ice Cream Sandwich
• 3,5 - inch display HVGA
• 512MB RAM
• 4GB internal storage
• 5-megapixel rear camera
FUJITSU LAUNCHES THE
ANDROID TABLET STYLISTIC M532
F
ujitsu Stylistic M532 is a
10.1-inch tablet, built around
quad-core Tegra 3, running
Android 4.0 ICS, with a WXGA
1280×800 display. Internal
storage of
the table is
32GB. It’s got
a rear camera
of 8 megapixels and
front camera of 2
megapixels.
ZVANI^NO PREDSTAVLJEN BLACKBERRY Z10
R
IM je zvani~no lansirao svoju novu platformu BlackBerry 10 i prvi smartfon pod nazivom
BlackBerry Z10. Ovaj pametni telefon dolazi sa 4,2 in~nim ekranom i rezolucije sa 1280x768
piksela; dual kor 1.5GHz procesorom, 2GB RAM-a, 16GB interne memorije kao i sa microSD
slotom koji podr`ava do 32GB memorije. BlackBerry i Z10 ima dve kamere, prednju kameru od 2
megapiksela koja mo`e da snima video rezolucije 720p, sa 3 puta digitalnim zumom i zadnju sa
auto-fokusom od 8 megapiksela sposobnom da pravi snimke u visokoj rezoluciji (HD 1080p), sa 5
puta digitalnim zumom. Ostale karakteristike BlackBerry i Z10 uklju~uju Bluetooth 4.0, 802.11 a/b/g n
Wi-Fi, GPS, dok je veli~ina smartfona 130mm x 65.6mm x 9mm.
(Izvor: www.ameble.com)
22 for you
Hi - Tech
PLAY STATION 4
SA IMPRESIVNIM
SPECIFIKACIJAMA
P
osle šest godina
u`ivanja sa PlayStation 3, da li smo
spremni za PlayStation 4?
Objavljeni izveštaj ukazuje šta mo`emo o~ekivati
od PlayStation 4. Prema
izveštaju objavljenom na Kotaku portalu, za PlayStation
4 je navedeno je da }e imati
slede}e karakteristike:
Sistemska memorija: 8 GB
Video memorija: 2.2 GB
Procesor: 4 x Dual-Kor
AMD64 “Bulldozer” (8
jezgra)
Portovi: 4 x USB 3.0, 2 x
Eternet
Opti~ki ure|aj: Blu-Rej
HDD: 160 GB
Audio izlaz: HDMI i Opti~ki,
2.0, sa kanalima 5.1 i 7.1
NOKIA DONOSI KAMERU OD 41 MEGAPIKSELA U WINDOWS TELEFONU
N
okia }e preduzeti novi korak, izdvajaju}i se sa Windows Phone smartfon platformom, ali sa kamerom
visokog kvaliteta. Kompanija planira da iza|e sa
punom PureView kamerom u nekoj budu}oj Windows
Phone platformi, izveštava Verge. Sli~na PureView kamera
je obezbe|ena za Simbian platform za Nokia 808 telefone.
Prema ovom portalu, ure|aj nosi kodni naziv EOS.
Drugi o~ekivani
PlayStation 4
karakteristike
uklju~uju dogradnju korisni~kih
naloga koji
omogu}avaju istovremen pristup
brojnim nalozima
u Soni mre`i i
sposobnost korisnika da otklju~aju
trofeje, a mo`da
i nove nivoe.
Za PlayStation
4 kontroler se
govori da }e imati biometrijske senzore i LCD ekran
osetljiv na dodir.
PLAY STATION 4
WITH IMPRESSIVE
SPECIFICATIONS
A
fter six years of enjoying PlayStation 3, are
we ready for PlaySta-
tion 4? A report has been
issued indicating what we may
expect from PlayStation 4. According to the report published
in Kotaku portal, PlayStation 4
is stated to have the following
specs:
• System memory: 8 GB
• Video memory: 2.2 GB
• Processor: 4 x Dual-Core
AMD64 “Bulldozer” (8 core)
• Ports: 4 x USB 3.0, 2 x
Ethernet
• Drive: Blu-Ray
• HDD: 160 GB
• Audio output: HDMI and Optical, 2.0, 5.1 and 7.1 channels
Other expected PlayStation
4 features include upgrading user accounts enabling
simultaneous access to
numerous accounts in Sony
network, and the user capability to unlock trophies, and
maybe new levels. PlayStation 4 controller is said to
have biometric sensors and
LCD touchscreen.
NOKIA BRINGING THE 41MP CAMERA IN A
WINDOWS PHONE
N
okia will take a new step, distinguishing itself with a
Windows Phone platform smartphone, but with a high
quality camera. The company is planning to come with
its full PureView camera, in a future Windows Phone platform,
The Verge is reporting. A similar PureView camera has been
provided with its Symbian-based Nokia 808 handset. According to this portal, the device is codenamed EOS.
BLACKBERRY Z10 OFFICIALLY UNVEILED
R
IM has officially launched its new platform BlackBerry 10 and the first
smartphone called BlackBerry Z10. This smartphone comes with 4.2 inch
display and 1280X768 pixel resolution; dual core 1.5GHz processor, 2GB
RAM, 16GB internal storage, and a microSD card slot, supporting up to 32GB.
BlackBerry Z10 has two cameras, a front-facing 2 megapixel camera which can
do 720p video capture, with digital zoom 3x, and rear-facing auto focus 8 megapixel shooter capable of full HD 1080p video, with digital zoom 5x. Other features
of BlackBerry Z10 include Bluetooth 4.0, 802.11 a/b/g/n WiFi, A-GPS, while the
smartphone size is 130mmX65.6mmX9mm.
(Source: www.ameble.com)
for you 23
Vaši roditelji kažu da se ponašate čudno?
Magazin ForYou objašnjava zašto se vaša ose}anja
ponekad uzburkaju tokom adolescencije
I
znenada ste tu`ni? A ne znate ni zbog ~ega? Razlog mogu
biti vaši hormoni. Uticaj hormona tokom adolescencije
ne menja samo vaše telo. Oni su tako|e odgovorni za
sladoledu od vanile, ali sada stvarno volite da ga jedete. Bili ste
ljubomorni i ranije, ali sada ste ekstremno ljubomorni. Sasvim
jednostavno: vaše emocije su sada ja~e. To je apsolutno
normalno tokom adolescencije!
Nepoznate emocije!
Iznenada imate ose}aj, koji niste imali nikada ranije. Na
primer, ve}ina devoj~ica i de~aka se po prvi put zaljubljuje
u adolescenciji. Ovo mo`e dovesti do intenzivnih emocija, a
vremenom u~ite kako da se nosite sa njima. Razgovarajte
sa prijateljem ili odraslom osobom od poverenja. Oni mogu
da vam pomognu da rešite stvari kada ose}ate da imate
poteško}a sa ovim novim iskustvima.
Konflikti!
iznenadne promene vašeg raspolo`enja - bilo neo~ekivani
ose}aj depresije ili euforije. Neki to zovu “ljuljanje raspolo`enja“
(mood swings). ForYou objašnjava zašto je ovo normalno:
Tamo, ovamo: raspolo`enje se ljulja!
^ini vam se da su vaše emocije sve ja~e i da se brzo
menjaju. Neposredno pre nego što je po~ela škola zra~ili ste
radoš}u i zvi`dali sneno, a na putu do ku}e se iznenada ose}ate usamljeno i tu`no. Trenutak ranije ste se igrali sa svojom
sestricom, a u slede}em trenutku vi~ete na nju.
Intenzivne emocije!
Naravno, ve} ste do`iveli razli~ite emocije i ranije, ali
sada izgledaju mnogo ja~e i mo}nije. U prošlosti ste u`ivali u
24 for you
Tokom adolescencije ve}ina mladih ljudi ose}a `elju
da budu nezavisni od svoje porodice. Oni `ele da donose
sopstvene odluke. Ovo uklju~uje preispitivanje mnogih
stvari koje su vam nekada bile normalne u okviru vaše
porodice. Sada, mo`da mislite da vam neki sporazumi,
pravila i ponašanje ne odgovaraju. O tome mora da se
razgovara i da se posreduje u tom procesu. Osim toga,
mo`ete razviti zrelije mišljenje o mnogim temama. A
to novo mišljenje mo`e se u potpunosti razlikovati od
mišljenja vaših prijatelja ili porodice, {to mo`e dovesti
do nekih sukoba. Ali i to je u redu: ipak, vi se razvijajte u
jedinstveni zreo karakter. Saznajte šta vas ~ini sre}nim i šta
su vaša interesovanja. Izgradite dobar ose}aj o sebi!
Trenje u zagrejanoj ili izazovnoj diskusiji pripada tom
procesu. Imajte na umu da i drugi mogu biti
u istom procesu. Svako je jedinstven!
Pokušajte da ostanete pošteni
i recite ta~no šta mislite, ali
branite svoje mišljenje uz
poštovanje drugih. To je
najbolji na~in da ostvarite
svoje ciljeve!
Podelite svoje
mišljenje na:
www.magazineforyou com !!!
Your parents say you are acting weird?
The ForYou Magazine explains, why your feelings
run riot during adolescence sometimes
Y
ou are suddenly sad? And you even don’t know
why? Your hormones could be the reason for this.
The influence of hormones during the adolescence
is not only changing your body. They are also responsible
for sudden change of your mood – either unexpected
feeling depressed or being amped. Some call it mood
swings. ForYou explains, why this is normal:
This way, that way: mood swings!
It seems to you that your emotions are getting stronger
und that they are changing rapidly. Just before school
begins you beamed with joy und whistled dreamily, and
when you are on your way home, you suddenly feel
lonesome and sad. One moment ago you were playing
with your little sister, and in the next moment you are
yelling at her.
Intensive emotions!
Of course, you already have experienced a variety of
emotions before, but now they seem much more stronger
and overwhelming. In the past you enjoyed eating vanilla
ice cream, but
now you really love
doing that. You have
been jealous before but now
you are extreme jealous. Quite
simply: Your emotions are stronger
now. This is absolutely normal during
adolescence!
Conflicts!
During adolescence most of the young people feel the
wish to be more independent from their family. They want
to make their own decisions. This includes questioning
a lot of things that used to be normal for you within your
own family. Now, maybe you think that some agreements,
rules and behaviours no longer fit for you. This has to be
discussed and mediated.
Besides that, you develop a more mature opinion on a
lot of topics. And this new opinion might differ completely
from the ones your friends or family might have. This
can lead to some conflicts. But that’s ok: Nevertheless,
you are developing to a unique mature character. Find
out what makes you happy and what your interests are.
Develop a good sense of yourself! The friction in a
heated or challenging discussion belongs to that process.
Keep in mind that others might be in the same process.
Everyone is unique! Try to remain fair and to the point, but
defend your opinion while respecting the other ones. That
is the best way to achieve your goals!
Share your opinion on www.magazineforyou.com !!!
Unknown Emotions!
Suddenly you are feeling emotions, which
you have never experienced in the past. For
example, most girls and boys are falling in love for the
first time during adolescence. This can lead to intense emotions
and you learn to deal with that over the time. Talk to a friend or an
adult you trust. They can help you sorting things out when you feel
like having difficulties dealing with these new experiences.
for you 25
Upitnik
[TA JE KULTURA?
Nemanja
[evi} (14)
Kultura je
ne{to {to
govori o
svakom
narodu.
Kultura
ne zna~i
samo
javljanje
na ulici,
ve} lepo pona{anje svuda i u svakom trenutku. Kultura pokazuje
odakle dolazi{ i iz kakve si
porodice. Treba se uvek, svuda
i prema svakome pona{ati s
po{tovanjem.
Nemanja Sevic (14)
Culture is something that
speaks about every nation.
Culture is not just greeting
on the street, but it is good
manners everywhere, anytime.
Culture shows where you come
from and who your family is.
We should always behave
respectfully, everywhere and to
everyone.
Nevena Ad`i} (14)
Odelo ne ~ini ~oveka, ve} ga ~ini
kultura. Ona odlikuje nas same, kao i
na{e roditelje koji su nas tako vaspitali.
Kultura ne zna~i samo upotrebljavanje
u~tivih re~i: hvala, izvini, molim, i izvoli.
Nije va`no gde se nalazimo, da li u {koli,
dru{tvu, bioskopu, gostima, pona{anje
je uvek isto.Sve {to radimo, treba da
znamo da je to ogledalo nas i na{ih
roditelja.
Nevena Adzic (14)
The suit does not make a man, but the culture does. It characterizes
ourselves and our parents who taught us that way. Culture is not just
saying appropriate words: thank you, excuse me or please. It does not
matter where we are, whether in school, society, theatre, as guests, the
behaviour is always the same. Everything we do, we should know that
this reflects us and our parents.
Novak Deli} (13)
Kultura je ne{to {to govori o nama, na{em
pona{anju u ku}i i {koli... Na{a kultura dolazi
iz na{e ku}e, i o ona govori sve o na{im
roditeljima i svim na{im uku}anima. To govori
ko smo i {ta smo, i zato uvek treba paziti na
svoje pona{anje.
Novak Delic (13)
Culture is something that speaks of us, about
our behaviour at home and in the school. Our
culture comes from our home and it speaks
a lot about our parents and people who live with us. This represents who
and what we actually are and that is why we should always be careful with
our behaviour.
Slagalica
Poku{ajte da slo`ite {est (6) delova slagalice
koji su prikazani i dobi}ete jednu KFOR poruku.
26 for you
Questionnaire
WHAT IS CULTURE?
Milan
Marinkovi} (14)
Kultura je
ne{to {to
govori
o nama
samima.
Na{a
kultura i
vaspitanje dolaze
iz na{eg doma, na{e ku}e. Va`no je
koristiti {to manje neprijatnih re~i,
vi{e korisnih i lepih re~i. Javljanje
na ulici, lepo pona{anje, znanje sve je to sinonim za kulturu.
Milan Marinkovic (14)
Culture is something that speaks
of us. Our culture and behaviour
comes from our home, our house.
It is important not to use too many
unpleasant words and to use more
useful and kind words. Greetings
on the street, good behaviour,
knowledge – all that is synonym for
culture.
Tamara Radivojevi} (14)
Kultura je najve}i deo
nas. Svaka kultura je da
kako se pona{amo u {koli treba da
se pona{amo i van {kole, u ku}i, na
terenu, u dru{tvu. Kultura je upotrebljavanje zlatnih re~i: hvala, molim, i izvini.
[to vi{e znamo o kulturi, vi{e vredimo.
Tamara Radivojevic (14)
Culture is the biggest part of us. Every
culture is about how we behave in
school we should behave outside school as well, at home, on the field,
in the company. Culture is using of golden words: thank you, please
and sorry. The more we know about the culture, the more we are worth.
An|ela Risti} (14)
Na osnovu pona{anja osobe mo`emo
saznati mnogo o njenom karakteru. Kultura nije samo primenjivanje bontona u
dru{tvu. Kultura je na{ stil i na{i maniri.
Najizra`enije pokazujemo svoju kulturu
kada smo sami. Kulturom i svojim
pona{anjem sti~emo prijateljstva, ali
poma`emo i u o~uvanju `ivotne sredine.
Andjela Ristic (14)
Based on the behaviour of a person we
can learn a lot about her character. Culture is not only the application of good manners in society. Culture is
our style and our manners. We show our culture in the most prominent
way when we are alone. With culture and behaviour we begin to make
friends, but also we help to protect the environment.
Puzzle
Cut these six pieces and try to put them together
and you will get a message from KFOR.
for you 27
• Pun Mesec je
9 puta svetliji
od poluMeseca.
• A full
moon is
9 times
brighter than
a half moon.
• Tokom
poutpunog
pomra~enja
Sunca temperatura
mo`e da
padne 6°C
(20°F).
• During a total
solar eclipse the
temperature can
drop by 6°C (20°F).
• Pošto je Merkur
najbli`i Suncu
potrebno mu
je samo 88
dana da ga
obi|e.
• U gornjoj atmosferi
Marsa pada sneg
ali ispari pre nego
što dotakne tlo.
• It snows in the
upper atmosphere of Mars
but vaporizes before reaching the
ground.
• Since Mercury is nearest to the
sun it takes
only about 88
days to
complete one
revolution.
• Bio bi
potreban 81
mesec da bi
dostigli istu
te`inu kao
Zemlja.
no
Neverovatto!
ali istini
• Svetlost putuje neverovatnom brzinom od 300.000
kilometara u sekundi.
• Light travels at a tremendous speed of 300,000
kilometres per second.
• U svemiru nema
zvuka.
• There is no sound
in space.
• Sunce je
330.330 puta ve}e
od Zemlje.
• The sun is 330,330 times
larger than the Earth.
28 for you
• It
would
take 81 moons
to weight same
as Earth.
Phobos
• 21. decembra 1968. godine
su ljudi prvi put napustili Zemlju, kada je Apolo 8 postao
prva svemirska letelica kojom
je upravljao ~ovek a koja je napustila orbitu Zemlje i
kru`ila oko Meseca.
Unbelievab
but true! le
Deimos
• Mars ima dva veoma
mala prirodna satelita
ili meseca, koji se zovu
Fobos i Demos. Fobos
ima pre~nik od 22 km, a
Demos 14 km.
• Mars has two very
small natural satellites or
moons, called Phobos
and Deimos. Phobos is
22 km across. Deimos is
14 km across.
• December 21st 1968,
was the first time that
humans actually left the
Earth, when Apollo 8 became the
first manned space vehicle to leave
Earth orbit and to orbit the Moon.
• Neptun je prva planeta koja
je otkrivena matemati~kim
prora~unima umesto okom.
Me|utim, kao zvezdu ju je
registrovao francuski astronom po imenu Laland,
1795. godine.
• Naša galaksija se
naziva Mle~ni Put.
•The name of our
galaxy is Milky way.
• Neptune was the first
planet to be discovered
by a Mathecial calculations
instead of by eye. However,
it has been registered as a
star in 1795 by a french astronomer named Lalande.
• Zemlja nije okrugla, ve}
je blago kruškastog oblika.
Polupre~nik Severnog pola je
44mm du`i od polupre~nika
Ju`nog pola.
• Saturnov dan
traje samo 10
sati i 14 minuta.
• Saturn’s day is
only 10 hours 14
min. long.
• Asteroidi su otkriveni
1801.
godine.
• Asteroids were
discovered in
1801.
• Earth is not
round; it is
slightly
pearshaped.
The North
Pole radius is
44mm longer than the
South Pole
radius.
for you 29
30 for you
Po{tovani,
Meni se mnogo svi|a ovaj
magazine jer ima sva{ta o
`ivotu poznatih, a ja volim da
~itam takve magazine. Od
muzike slu{am Anu Koki} i
Tropiko bend. Najdra`i film
mi je “Lesi se vra}a ku}i“,
a od glumaca volim Jackie
Chan-a. Voleo bih da objavite
poster peva~ice Milice
Todorovi}. Hobi mi je sport, i
to fudbal, odbojka i tenis.
Bo`ica Stevi}
O[ “Sveti Sava“
Klokot
Zdravo!
Moj hobi je fudbal pre
svega, a zatim, volim da
igram igrice na kompjuteru,
naravno kada sam slobodan.
Omiljena peva~ica mi je
Dragana Mirkovi}, za koju
smatram da je jo{ uvek
jedna od najboljih na na{oj
doma}oj estradi. [to se
filmova ti~e, “Sam u ku}i“
nema premca.
Aleksandar Stevi}
O[ “Sveti Sava“
Klokot
Najdra`i!
Film koji mogu i sto puta
odgledati je “Mis tajni agent“.
Slobodno vreme provodim,
kao i svi mladi danas, na
dru{tvenoj mre`i zvanoj
Facebook. Pored toga,
ponekad sa dru{tvom igramo
fudbal, odbojku i tenis.
Zamolila bih Vas da objavite
poster moje omiljene folk
peva~ice Seke Aleksi}.
Jelena Stajkovi}
O[ “Sveti Sava“
Klokot
]ao,
Meni se ovaj magazin jako
dopada i vrlo rado ga ~itam.
Jedna od peva~ica koju
posebno volim je Indira
Radi}, a od stranih
Jennifer Lopez. Omiljeni
sportovi su mi fudbal i
odbojka. Slobodno vreme
provodim na Facebook-u.
Molim Vas da objavite poster
Ane Ivanovi}.
Aleksandra Nisi}
O[ “Sveti Sava“
Klokot
Pozdrav,
Mnogo mi se dopao Va{
magazin, i uvek volim da ga
~itam. Na po~etku bih Vas
zamolio da objavite poster
Angelina-e Jolie. A ponekad
biste mogli pisati i o poznatoj
turbo-folk peva~ici Seki
Aleksi}. Omiljeni sportovi su
mi fudbal, ko{arka i odbojka.
Slobodno vreme koristim
za dru`enje sa najboljim
drugaricama.
Dragana Stoli}
O[ “Sveti Sava“
Klokot
Po{tovani,
Slobodno vreme provodim
uglavnom surfuju}i po netu
ili igraju}i igrice. Ponekad
volim da se sastanem sa
drugarima i da igramo
fudbal, obi~no se okupljamo
u {kolskom dvori{tu posle
{kole. Nadam se da }ete
objaviti poster jednog od
najboljih fudbalera svih
vremena, Messi-ja.
Petar Maksimovi}
O[ “Sveti Sava“
Klokot
for you 31
Dear all,
I like this magazine very
much because it has a
lot of information on life
of famous people and I
like to read that type of
magazines. When it comes
to music, I like to listen
to Ana Kokic and Tropiko
Bend. My favourite movie
is “Lassie Come Home”,
and among actors I like
Jackie Chan. I would like
you to publish a poster of a
singer Milica Todorovic. My
hobby is sport, i.e. soccer,
volleyball and tennis.
Bozica Stevic
Primary School
“Sveti Sava”
Klokot
Hello!
My hobby is foremost
soccer, and I also like to
play computer games,
when I have free time
of course. My favourite
singer is Dragana Mirkovic
who I think is still one
of the best on our local
music scene. When it
comes to movies, the
movie “Home Alone” is
unsurpassed.
Aleksandar Stevic
Primary School
“Sveti Sava”
Klokot
My dearest!
The movie I could watch
a hundred times is “Miss
Congeniality”. I spend my
free time, as all young
people, on the social
network called Facebook.
Besides that, sometimes I
play soccer, volleyball and
tennis with my friends. I
would like to ask you to
publish a poster of my
favourite folk singer
Seak Aleksic.
Jelena Stajkovic
Primary School
“Sveti Sava”
Klokot
Ciao,
I like this magazine very
much and I read it fondly.
One of the singers I like
very much is Indira Radic,
and among foreign singers
I like Jennifer Lopez. My
favourite sports are soccer
and volleyball. I spend my
free time on Facebook.
Please publish a poster of
Ana Ivanovic.
Aleksandra Nisic
Primary School
“Sveti Sava”
Klokot
Dear all,
I spend my free time
mostly
surfing the net or playing
video games. Sometimes I
like to meet my friends and
play football. Usually we
gather at the schoolyard
after school. I hope that
you will publish a poster
of one of the best soccer
players of all times, Messi.
Petar Maksimovic
Primary School
“Sveti Sava”
Klokot