Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Comments

Transcription

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
BOP
Número 66
Any LXXI
Dimecres, 18 de març de 2009
Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona
Sumari
2
ÍNDEX
4
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
Ministeri de Foment 4
Ministeri de Treball i Immigració 6
Ministeri d’Administracions Públiques 10
14
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona 14
Àrea Metropolitana de Barcelona 17
Consells Comarcals 18
Ajuntaments 20
Mancomunitats 100
100 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Direcció de Comunicació
de la Diputació de Barcelona
Administració i gestió d'anuncis
de 09.00 a 14.00 hores
Carrer Londres, 55
08036 Barcelona
Tel. 934 022 581
Fax 934 022 774 / 934 022 775
[email protected] diba.cat
Consulta per Internet
https://bop.diba.cat
Consulta presencial
Arxiu General de la Diputació de Barcelona
de 9.00 a 14.00 hores
Carrer Mejía Lequerica, 1 (Recinte Maternitat)
08028 Barcelona
Tel. 934 022 665 / 934 022 446
Dipòsit legal: B-41698-2002
Jutjats d’Instrucció 100
Jutjats de Primera Instància i Instrucció 105
Jutjats Socials 107
159 ALTRES ENTITATS
Consorcis 159
Empreses i Societats 160
Núm. 66 / Pàg. 2
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Índex
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
Ministeri de Foment
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya
4 Anunci de rectificació
Ministeri de Treball i Immigració
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/21, de
Terrassa
6 Anuncio de citación para notificación de actuaciones
por comparecencia
6 Notificación de providencia de subasta de bienes
inmuebles
Unidad de Impugnaciones
7 Edictos de notificación de resoluciones
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
9 Edicte de notificació de resolució
Dirección Provincial de Barcelona
9 Notificaciones de apertura de expediente
9 Notificación de inicio de procedimiento de revisión de
oficio
Ministeri d’Administracions Públiques
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BARCELONA
Oficina de Extranjeros
10 Edicto de notificación de requerimiento de
documentación
10 Edictos de notificación de resoluciones
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona
ÀREA DE CULTURA
14 Anunci de les bases reguladores i convocatòria del
“Programa de concertació amb projectes de
dinamització cultural i artística“, per a l’any 2009
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
16 Anunci d’exposició pública dels projectes d’obra civil i
d’instal·lacions d’electricitat i de climatització i
ventilació
Àrea Metropolitana de Barcelona
INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIO DE SÒL I
GESTIÓ PATRIMONIAL
17 Anunci de licitació de contracte
17 Anunci d’aprovació inicial del Projecte Executiu de les
obres de construcció d’habitatges a la parcel·la FR01
del subsector A4 al terme municipal de Rubí
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
18 Anuncis de rectificació d’error material
Consells Comarcals
BAIX LLOBREGAT
18 Anunci de correcció d’errada
OSONA
18 Anunci de convocatòria de subvencions de l’àrea de
cultura
19 Anunci d’aprovació de la creació d’un fitxer
automatitzat que conté dades de caràcter personal
19 Anunci d’aprovació de modificació de les bases
reguladores per a la concessió d’ajuts per activitats
esportives
20
20
29
29
30
30
31
31
32
33
42
42
43
43
44
44
45
46
46
47
47
47
49
Ajuntaments
Barberà del Vallès
Barcelona
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Collbató
Fonollosa
Els Hostalets de Pierola
Manresa
Masquefa
Mataró
Mollet del Vallès
Montclar
Montmeló
Montornès del Vallès
Muntanyola
Palafolls
Pallejà
El Papiol
Piera
La Pobla de Lillet
Pontons
El Prat de Llobregat
Ripollet
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 3
Índex
51
54
55
55
62
63
63
63
63
63
64
65
65
82
82
83
83
85
94
94
94
94
95
96
97
98
98
Sabadell
Sallent
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Palautordera
Sant Iscle de Vallalta
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Montalt
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Maria i els Monjos
Santa Susanna
Sitges
Terrassa
Tona
Torelló
Vacarisses
Vilafranca del Penedès
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Bilbao
Sant Feliu de Guixols
Mancomunitats
100 Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjats d’Instrucció
100 Edictos y cédula
Jutjats de Primera Instància i Instrucció
105 Edictos
Jutjats Socials
107 Edictos y cédulas
ALTRES ENTITATS
Consorcis
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS
D’OSONA
159 Anunci d’aprovació inicial del pressupost general del
Consorci per a l’exercici de 2009, i de la plantilla de
personal
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
159 Anunci d’aprovació inicial del pressupost general del
Consorci per a l’exercici de 2009, i de la plantilla de
personal
CONSORCI DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI
DE BARCELONA
159 Anunci de contractació dels serveis professionals per al
transport, desembalatge, muntatge, desmuntatge i
reembalatge de l’exposició “La Comunitat
Inconfessable”
CONSORCI DEL MUSEU DE L’ART DE LA PELL
159 Edicte d’aprovació inicial del Pressupost Ordinari i les
Bases d’execució del Consorci del Museu de l’Art de la
Pell de Vic, així com la plantilla de personal propi per
a l’exercici de 2009
160 Anunci de contracte de treball
CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS
DEL MOIANÈS
160 Edicte sobre delegació de funcions
Empreses i Societats
FOMENT DE CIUTAT VELLA, SA
160 Edicte d’aprovació inicial del Projecte executiu de
l’edifici annex al Museu Picasso
NOTA D'ACLARIMENT
Donat l'error produït en l'índex d'aquest butlletí on no es
feien constar diversos anunciants en la secció d'Ajuntaments
i Consorcis, s'ha procedit a la seva substitució rectificant
aquest error, sense que això hagi afectat al contingut dels
anuncis publicats.
El que es fa públic als efectes escaients.
B
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 4
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Central
MINISTERI DE FOMENT
Dirección General de Carreteras
Demarcación de Carreteras
del Estado en Catalunya
ANUNCI DE RECTIFICACIÓ
Amb aquest anunci, i d’acord amb l’article
33, apartat tercer, del Reglament de Gestió
del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, s’esmena l’error produït “en incorporar
les dades en el sistema informàtic”, en la
publicació de l’anunci inserit al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 64,
de data 16 de març de 2009, pàgina 4 a 5,
amb número de registre 062009001228, relatiu a la informació pública de la relació circumstanciada de béns i drets afectats per la
modificació 1 de les obres a l’Autovia orbital
de Barcelona, tram Abrera-Olesa de Montserrat.
Ja que, s’han omès les capçaleres.
Per aquest motiu, es torna a publicar tot
l’anunci complet.
Anuncio de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Cataluña para la información
pública de la relación circustanciada de bienes y derechos afectados por la Modificación
nº 1 de las obras: “Autovia Orbital de Barcelona (b-40). Tramo: Abrera - Olesa de Montserrat”. provincia de Barcelona. Términos
FINCA§
POLÍGONO /
MANZANA§
PARCELA /
SOLAR§
municipales de Abrera y Esparreguera. Clave:
48-b-4150
El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, S. A., en su reunión de fecha 18 de
diciembre de 2008 aprobó la modificación nº
1 del proyecto “Autovía Orbital de Barcelona
(B-40). Tramo: Abrera - Olesa de Montserrat”
Clave: 48-B-4150.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8.1 de la Ley 25/1988, de 29 de
julio, de Carreteras, la aprobación de un proyecto implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados, cuya
expropiación se tramitará por el procedimiento especial previsto en el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.
En base a lo dispuesto en el artículo 16.1
del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de
abril de 1957, y a efectos de lo preceptuado
en el artículo 56.1 del mismo, se somete a
información pública la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados de
expropiación, ocupación temporal o imposición de servidumbres por un plazo de veinte
días. La relación se contendrá en el anuncio
que aparezca en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
P ROVÍNCIA , será expuesta en el tablón de
anuncios de los Ayuntamientos de los municipios afectados y constará en las oficinas de
TITULAR#
FINCA§
TERMINO MUNICIPAL DE ABRERA#
26§
26§
26§
26§
27§
29§
103§
104§
105§
105.1§
26§
26§
26§
26§
106§
107§
108§
26§
26§
26§
30§
36§
35 PARTE§
35 PARTE
(SUBPARCELA A)§
48§
37§
38§
109§
26§
39§
110§
111§
112§
113§
114 Y 114-SRV§
115 Y 115-SRV§
116 Y 116-SRV§
117§
26§
27§
26§
26§
14§
14§
14§
14§
44.4§
2§
40§
41§
23§
24§
25§
26§
14§
27§
26§
76737§
76737§
14§
14§
14§
14§
14§
14§
14§
14§
14§
83773§
83773§
85771§
15§
15§
15§
15§
26§
26§
22§
S/N§
S/N§
02§
04§
S/N§
20§
21§
28§
S/N§
2§
3§
4§
5§
01§
02§
01§
1§
29§
31§
3§
42§
42§
119 Y 119-SRV§
120 Y 120-SRV§
121§
122 Y 122-SRV§
123 Y 123-SRV§
124§
125§
126§
127§
128§
129 Y 129-SRV§
130, 130-SRV Y 130-OT§
131, 131-SRV Y 131-OT§
132, 132-SRV Y 132-OT§
133 Y 133-SRV§
134 Y 134-SRV§
135§
136, 136-SRV Y 136-0T§
137Y 137-SRV§
138 Y 138-SRV§
139 Y 139-SRV§
140§
140.1§
MAS CASANOVAS, MIGUEL#
MAS CASANOVAS, MIGUEL#
SALLENT OLLÉ, MARGARITA
GIL SALLENT, LUISA
HDOS. DE GIL I MONFORTE, EMILI#
INTITUT CATALÀ DEL SÒL#
RIBAS MARSAL JUAN#
ALCOVEMA, S.L.#
RIBAS MARSAL JUAN#
DESCONOCIDOS#
INTITUT CATALÀ DEL SÒL#
VILALTA SOLÀ, IGNACIO
VILALTA SOLÀ, JUAN#
TORRENT VIVES, MARIA TERESA
OLLE TORRENT, ANNA MARIA
OLLE TORRENT, MARIA ISABEL#
CASTELLVI CASTELLET, RAMON#
INTITUT CATALÀ DEL SÒL#
INTITUT CATALÀ DEL SÒL#
DESCONOCIDOS#
DESCONOCIDOS#
DESCONOCIDOS#
ALCOVEMA, S.L.#
TORRENT VIVES, MARIA TERESA
OLLE TORRENT, ANNA MARIA
OLLE TORRENT, MARIA ISABEL#
VETEIN, S.A.#
INTITUT CATALÀ DEL SÒL#
MONDI PACKAGING IBERICA, S.L#
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA#
AJUNTAMENT D’ABRERA#
ESTRUCH SOL, JOSEP#
OBISPADO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT#
VETEIN, S.A.#
VETEIN, S.A.#
INMUEBLES MOEN, S.L#
MARTI ESTRUCH, FRANCISCO#
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL#
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL#
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL#
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL#
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL#
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL#
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL#
AJUNTAMENT D’ABRERA#
AJUNTAMENT D`ABRERA#
AJUNTAMENT D`ABRERA#
GARCIA ARCOS, MODESTO#
MARTÍ MAS, ROSA#
PARCELA /
SOLAR§
TITULAR#
140.2§
26§
42§
DESCONOCIDO#
141 Y 141-SRV§
15§
11§
AJUNTAMENT D`ABRERA#
142 Y 142-SRV§
10§
1§
URBANIZADORA VILLALBA, S.A.#
143 Y 143-SRV§
11§
13§
URBANIZADORA VILLALBA, S.A.#
143.1-SRV§
11§
13§
PETRAS BOIXADER, LUIS#
144 Y 144-SRV§
11§
6§
LEASING CATALUNYA EFC S.A#
145§
11§
7§
LEASING CATALUNYA EFC S.A#
147, 147-SRV Y 147-OT§
97804§
01§
LEASING CATALUNYA EFC S.A#
148 Y 148-SRV§
76106§
06§
TORRA ROCA MARIA#
149 Y 149-SRV§
99833§
01§
AJUNTAMENT D’ABRERA#
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS: “AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA
(B-40). TRAMOS: ABRERA - OLESA DE MONTSERRAT”. PROVINCIA DE BARCELONA. TERMINOS MUNICIPALES DE ABRERA Y
ESPARREGUERA. CLAVE: 48-B-4150#
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS: “AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA
(B-40). TRAMOS: ABRERA - OLESA DE MONTSERRAT”. PROVINCIA DE BARCELONA. TERMINOS MUNICIPALES DE ABRERA Y
ESPARREGUERA. CLAVE: 48-B-4150#
100§
101§
102§
POLÍGONO /
MANZANA§
la sede de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cataluña, oficinas en las que también podrán consultarse los planos parcelarios de las fincas afectadas.
Hasta el momento del levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación, podrán los
interesados aportar los datos oportunos para
rectificar posibles errores en la relación, ante
esta Demarcación de Carreteras, Calle de la
Marquesa 12 (08003 Barcelona), alegaciones
a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación.
Esta publicación, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, servirá como
notificación a los posibles interesados no
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a
aquellos de los que se ignore su paradero.
Este anuncio se hará público en el Boletín
Oficial del Estado, en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, en un diario de gran difusión, así
como en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos de los municipios afectados
por el proyecto de carreteras.
Barcelona, 3 de marzo de 2009.
El Jefe de la Demarcación, Luis Bonet
Linuesa.
§
TERMINO MUNICIPAL DE ABRERA#
151§
152§
153 Y 153-SRV§
155-SRV Y 155-OT§
156§
§
160 Y 160 SRV§
161-SRV§
162-SRV§
165-SRV§
166-SRV§
167-SRV§
168§
169§
81722§
81722§
80736§
99792§
33§
§
§
96848§
1§
1§
1824§
81722§
1§
26§
26§
01§
02§
01§
01§
16§
§
§
01§
37§
18-1§
01§
04§
57§
51§
50§
171§
178§
84771§
26§
01§
49§
179§
180§
26§
33§
47§
11§
181 Y 181-SRV§
26§
182 Y 182-SRV§
26§
183-SRV§
97854§
184-SRV§
1§
185-SRV§
1§
186-SRV§
1§
187-SRV§
1§
188§
14§
189-SRV§
1§
190-SRV§
1§
191-SRV§
1§
192-SRV§
1§
TERMINO MUNICIPAL DE ESPARREGUERA#
208 Y 208-SRV§
209 Y 209-SRV§
211 Y 211-SRV§
13§
13§
13§
23§
22§
39§
S/N§
16.1§
43§
53§
S/N§
45§
62§
41§
9005§
21§
19§
43§
CONSMAN, S.L#
GRUPABRERA, S. A.#
AJUNTAMENT D´ABRERA#
LEASING CATALUNYA EFC S.A#
SALLENT OLLÉ, MARGARITA#
GIL SALLENT, LUISA#
HDOS. DE GIL I MONFORTE, EMILI#
MINA PÚBLICA DE AGUAS DE TERRASSA, S.A.#
PACO FLAQUE, S.A.#
MINA PÚBLICA DE AGUAS DE TERRASSA, S.A.#
AJUNTAMENT D`ABRERA#
GRUPABRERA, S. A.#
PUJOL, PEDRO#
FONT JORBA, MONTSERRAT#
TORRENT VIVES, MARIA TERESA
OLLE TORRENT, ANNA MARIA
OLLE TORRENT, MARIA ISABEL#
AJUNTAMENT D’ABRERA#
OROVIO RIBOT, MARIA
OROVIO RIBOT, MARIA PILAR#
RIBAS MARSAL JUAN#
OROVIO RIBOT, MARIA
OROVIO RIBOT, MARIA PILAR#
ÀRIDS SANT ERMENGOL, SL#
ÀRIDS SANT ERMENGOL, SL#
AJUNTAMENT D’ABRERA#
MINA PÚBLICA DE AGUAS DE TERRASSA, S.A.#
LLIMONA, MARIANA#
LLIMONA, MARIANA#
RAVENTOS CORTES, JUAN#
AJUNTAMENT D’ABRERA#
GUEVARA FOGUET, JOSEFA#
PETCHAME MUXI, BERNARDO#
BAS RIBAS, JOSE#
AIGÜES TER LLOBREGAT#
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.#
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.#
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.#
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 5
Administració Central
FINCA§
POLÍGONO /
MANZANA§
PARCELA /
SOLAR§
TITULAR#
212 Y 212-SRV§
13§
35§
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.#
213 Y 213-SRV§
13§
39§
MONCLÚS BARECHE, JUAN MIGUEL#
214§
13§
40§
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.#
217-SRV§
67784§
03§
SANTAULARIA DISTRIBUCIONS, S.A#
218-SRV§
68776§
01§
INVERSIONES LAYETANA SA#
219§
11§
19§
COMERCIAL MANCAR SA#
220 Y 220-SRV§
11§
18§
COMERCIAL MANCAR SA#
226-SRV§
11§
13§
CAROL GRACIA, S.L.#
227-SRV§
11§
05§
MORA DE LA ORDEN, DAVID#
232-SRV§
13§
15§
HEREDEROS DE ENRIQUE COSCOLLOLA PEREZ#
234-SRV§
13§
37§
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.#
235-SRV§
10§
26§
GALCERAN ESCOBET, BENITO#
236-SRV§
10§
25§
CAPELLADES MARTINEZ, ANA#
RELACIÓN DE FINCAS DESAFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS: “AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA (B-40).
TRAMOS: ABRERA - OLESA DE MONTSERRAT”. PROVINCIA DE BARCELONA. TERMINOS MUNICIPALES DE ABRERA Y ESPARREGUERA.
CLAVE: 48-B-4150#
TERMINO MUNICIPAL DE ABRERA#
126-SRV§
14§
127-SRV§
14§
143.1 §
11§
150§
80752§
152-SRV§
81722§
154§
10§
154.1§
10§
155§
99792§
TERMINO MUNICIPAL DE ESPARREGUERA#
VETEIN, S.A.#
VETEIN, S.A.#
PETRAS BOIXADER, LUIS#
INMUEBLES MOEN, S.L#
GRUPABRERA, S. A.#
URBANIZADORA VILLALBA, S.A.#
PETRAS BOIXADER, LUIS#
LEASING CATALUNYA EFC S.A#
RAVENTÓS ESTRUCH, CLAUDIA.
RIUS RAVENTÓS ANNA MARIA.#
RIUS REVENTÓS, JUAN#
DESCONOCIDO#
RAVENTÓS ESTRUCH, CLAUDIA.
RIUS RAVENTÓS ANNA MARIA.#
RIUS REVENTÓS, JUAN#
200§
S/N§
S/N§
§
§
S/N§
S/N§
§
S/N§
S/N§
§
§
200.1§
201§
§
21§
28§
13§
06§
02§
12 PARTE§
12 PARTE§
01§
El que es fa públic als efectes escaients.
Barcelona, 17 de març de 2009.
El Cap d’Unitat de l’Oficina del BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, Carlos
Sinoga Aranda.
062009001444
A
FINCA§
§
§
201.1 Y 201.1-SRV§
§
§
§
§
§
§
§
201.2§
202 Y 202-SRV§
203 Y 203-SRV§
204 Y 204-SRV§
205§
206§
207, 207-OT Y 207-SRV§
210 Y 210-SRV§
215§
216 Y 216-SRV§
217§
218§
219-SRV§
221§
§
§
§
§
222§
223-SRV§
224-SRV§
228 Y 228-SRV§
229 Y 229-SRV§
230 Y 230-SRV§
POLÍGONO /
MANZANA§
PARCELA /
SOLAR§
S/N§
§
§
§
§
§
§
S/N§
67871§
67871§
67871§
S/N§
§
§
§
§
§
§
S/N§
10§
09§
08§
67871§
13§
§
§
§
63802§
65808§
67784§
67784§
67784§
68776§
11§
13§
§
§
§
§
13§
63865§
63802§
64837§
64837§
64837§
06§
22§
§
§
§
03§
01§
01§
02§
03§
01§
19§
15§
§
§
§
§
20§
02§
04§
06§
02§
04§
TITULAR#
HERRERIAS GARRIDO, ANTONIO#
SABARICH SANCHEZ, SONIA.#
LEASING CATALUNYA E.F.C. S.A.#
GRUP ROS IBALLARA, S.L.#
OLIVERAS JANER, ANTONIO.#
OLIVERAS JANER, JOAN.#
BANSABADELL LEASING E.F.C. S.A.#
AJUNTAMIENTO DE ESPARREGUERA#
XETIMED, S.L#
TRACTEC BCN, S.L#
VIDAL METAL. LÚRGICS,SA
VIDAL RIBAS, JAIME#
XETIMED, S.L#
BUBA 7, SL#
EDIFICACIONES Y ARRENDAMIENTOS TAMANACO, S.L.#
JANER DURAN, JOAN#
JANER JOAN, JOAQUÍN#
MARÍA CARMEN MORALES#
SEDATEX, S.A.#
PROJECTES I CONSTRUCCIONS ST SL#
NOA-97 SL#
SANTAULARIA DISTRIBUCIONS, S.A#
INVERSIONES LAYETANA SA#
COMERCIAL MANCAR, S.A.#
BATLLE PONS, DANIEL #
MARÍ POCH, ROSARIO#
MARÍ POCH, MARIA#
MARÍ POCH, FRANCISCA#
MARÍ POCH, TERESA#
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.#
COFREDES BLANCO, VICTORIANO#
JAUME MESTRES NAVARRO#
TIP TRAILERS ESPAÑA SA#
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA#
OFELIA IBERIA SL#
Núm. 66 / Pàg. 6
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Central
MINISTERI DE TREBALL
I IMMIGRACIÓ
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/21, de Terrassa
ANUNCIO DE CITACIÓN
PARA NOTIFICACIÓN
DE ACTUACIONES
POR COMPARECENCIA
Dña. Mª Jesús Raluy Rubio, Recaudadora
Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/21, de Terrassa, de la Dirección
Provincial de Barcelona de la Tesorería
General de la Seguridad Social,
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio seguidos en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, habiéndose
intentado de forma reglamentaria la notificación al interesado o su representante, sin que
haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente, número de documento y acto a notificar, se especifica en relación
adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los
sujetos pasivos, obligados con la Seguridad
Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer
ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo
de ocho días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el “BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA” para el conocimiento del contenido integro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos en las dependencias
de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
08/21 Terrassa, sitas en la Crta. De Castellar
6 de la localidad. Asimismo, se advierte a los
interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo antes
señalado, y ello sin perjuicio de tenerlos por
notificados de las sucesivas diligencias a que
haya lugar hasta la finalización del procedimiento. Lo que se publica en este medio, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, y en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 9.1 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del 25), por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y requerimiento en forma a los interesados que en el
mismo se relacionan.
Contra los actos notificados, que no agotan la vía administrativa, podrán formularse
recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto
refundido de la Ley General de Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29), según la redacción dada
al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado del día
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sino
en los casos, y condiciones señalados en el
artículo 46.2 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del 25).
Nº expediente: 1008162783911. Interesado:
inmobiliaria. Casino Comerç Epic S.L. CIF.
0b8322299. Acto a notificar: Embargo
cautelar inmuebles.
Terrassa, 12 de marzo de 2009.
La Recaudadora Ejecutiva, Mª Jesús Raluy
Rubio.
062009001392
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/21, de Terrassa
NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA
DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/21, de Terrassa,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva relativo a
la deudora a la Seguridad Social Elena Montes Pérez, NIF 39119730L se ha dictado por
el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona, resolución cuyo texto literal se transcribe:
«Providencia: Una vez autorizada con
fecha 4 de marzo de 2009, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de referencia que, le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido
contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el dia 9 de Abril
2009, a las 10.00 horas, en la calle Aragón,
273 de la localidad de Barcelona, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004 de 11 de Junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25), siendo el plazo para
presentar posturas en sobre cerrado hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.
Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta su venta, así como el tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor y,
en su caso, al depositario de los bienes
embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas
con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de
los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.»
Relación adjunta de bienes cuya venta se
decreta con tipo de subasta en primera
licitación
Finca Nº 1
Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda en Terrassa
superficie superficie construida 143 metros
cuadrados.
Tipo vía: Calle. Nombre vía: Churruca 8 08225 Terrassa-.
Datos Registro:
Nº Reg. Terrassa Nº tres Nº tomo: 2927 Nº
libro: 1825 Nº folio: 24 Nº finca: 11890.
Importe tasación: 61.780,00 EUR.
Tipo de subasta: 61.780,00 EUR.
Descripción ampliada:
Se subasta una tercera parte indivisa de la
finca registral Nº 11.890 Urbana: Casa sita en
esta ciudad de Terrassa, con frente a la calle
Churruca Nº ocho. Consta de planta baja,
primera y segunda con una superficie total
construida de ciento cuarenta y tres metros
cuadrados.
Edificada sobre un solar que tiene una
superficie de setenta y seis metros cincuenta
decímetros cuadrados, de los que la construcción ocupa todo el solar.
Se notifica por medio del presente anuncio, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a Elena
Montes Pérez con NIF 39119730L, en su
condición de deudora y propietaria de una
tercera parte indivisa de la finca a subastar, y
cuyo último domicilio conocido es Cl/ Churruca Nº 8 1º -08225 Terrassa-.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedi-
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 7
Administració Central
miento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social en relación al artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Terrassa, 13 de marzo de 2009.
La Recaudadora ejecutiva, Mª Jesús Raluy
Rubio.
062009001419
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
EDICTO
Notificación resolución recurso contra el
Acto de Gestión Recaudatoria de Embargo al
amparo del Art. 58.1 y 59.4 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común
Por el presente edicto, se notifica a Termic
Finestra, S.C.C.L., con c.c.c. 08/1.136.49872, la resolución recaída a la reclamación
formulada en recurso de Alzada contra el
Acto de Gestión Recaudatoria de Embargo de
vehículos, expediente número 08/25/08/
189566, practicado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva nº 08/25, de Cerdanyola del
Vallès, al no haber atendido las notificaciones hechas en el domicilio por él señalado.
Dicha resolución es del tenor literal siguiente:
Resuelve:
Desestimar el Recurso interpuesto y confirmar los actos impugnados.
Contra esta Resolución que agota la Vía
Administrativa, podrá interponerse Recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la misma, de conformidad
con el artículo 46.1 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa de
13 de julio de 1998 (Boletín Oficial del Estado de 14/07/98).
Barcelona, 10 de marzo de 2009.
La Jefa de la Unidad de Impugnaciones,
Elvira Legaz Iriarte.
062009001395
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
EDICTO
Notificación resolución recurso contra el
Acto de Gestión Recaudatoria de Embargo al
amparo del Art. 58.1 y 59.4 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común
Por el presente edicto, se notifica a Mitic
Model, S.L., con c.c.c. 08/1.424.267-42, la
resolución recaída a la reclamación formulada en recurso de Alzada contra el Acto de
Gestión Recaudatoria de Embargo de cuentas
corrientes, expediente número 08/21/08/
317956, practicado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva nº 08/21, de Terraza, al no
haber atendido las notificaciones hechas en
el domicilio por él señalado. Dicha resolución es del tenor literal siguiente:
Resuelve:
Desestimar el Recurso interpuesto, confirmar las providencias de apremio núms.
07/420866-11, 07/433536-71, 07/433537-72
y 08/374923-25, y la procedencia de la traba
practicada.
Contra esta Resolución que agota la Vía
Administrativa, podrá interponerse Recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la misma, de conformidad
con el artículo 46.1 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa de
13 de julio de 1998 (Boletín Oficial del Estado de 14/07/98).
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
La Jefa de la Unidad de Impugnaciones,
Elvira Legaz Iriarte.
062009001396
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
EDICTE
Notificación Resolución reclamación previa Tercería de Dominio, al amparo de los
Art. 58.1 y 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas.
Exp.:75/08.
Por el presente edicto, se notifica a Santiago Libran Ronsano (Administrador de Branli
Consultores Asociados, S.L.) la resolución
recaída en la reclamación formulada en
expediente de apremio instruido por la unidad de recaudación ejecutiva de la Seguridad
Social nº 08/21 de Terrassa a Innovacio Clinica, S.L., al no haber atendido las notificaciones hechas en el domicilio por el señalado.
Dicha resolución es del tenor literal siguien-
te:
Resuelve: Desestimar la reclamación planteada.
Contra la presente resolución, que agota la
vía administrativa, podrá formularse demanda ante el Juzgado de Primera Instancia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 45 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil y 35.1 de la Ley General
de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio.
Según lo dispuesto en el artículo 15.1 de
la Ley 52/1997, de 27 de noviembre de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, para el conocimiento y resolución de los
procesos civiles en que sean parte el Estado,
los Organismos Públicos o los Órganos constitucionales, serán en todo caso competentes
los Juzgados y Tribunales que tengan su sede
en las capitales de provincia, en Ceuta o en
Melilla.
El director provincial, Mateo Albillos Albillos
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
La Jefa de la Unidad de Impugnaciones,
Elvira Legaz Irarte.
062009001393
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
EDICTO
Notificación Resolución contra Recurso de
Alzada, al amparo del art. 58 y 60 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común
Por el presente edicto, se notifica a Joaquín Alberti Barnes, con NAF 08366414391,
la resolución recaída contra el recurso de
alzada formulado frente al expediente nº 08101-2007-00126-0, de Cambio de Base en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos:
Resuelve: Desestimar, el recurso formulado y confirmar la Base de Cotización máxima
del Régimen desde el 1 de enero de 2007.
Contra esta Resolución que agota la Vía
Administrativa, podrá interponerse Recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la misma, de conformidad
con el artículo 46.1 de la ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
13 de julio de 1998 (Boletín Oficial del Estado de 14-07-98).
Barcelona, 12 de marzo de 2009.
La Jefa de la Unidad de Impugnaciones,
Elvira Legaz Iriarte.
062009001391
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 8
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Central
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
EDICTO
Notificación del escrito en contestación a
acto de gestión recaudatoria de embargo, al
amparo de los art. 58.1 y 59.4 de la Ley de
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Por el presente edicto, se notifica a D.
Juan Ramón Pifarre Marcos nº de c.c.c.
08/10.186.554-68 el escrito de fecha 10-22009 nº 6145 y es del tenor literal siguiente:
C.C.C. 08/10.186.554-68.
Régimen: R.E.T.A.
URE: 08/03.
Nº. expediente: 08/26/02/55907.
Importe: 227,99 EUR.
En relación con su escrito de fecha 11-1108, en el que manifiesta su disconformidad
por el embargo realizado de 227,99 EUR,
solicitando una reducción en el importe del
mismo, alegando dificultades económicas, le
significamos lo siguiente:
Mediante escrito de fecha 21-11-08, remitido por esta Unidad, se le requería la aportación, de los documentos necesarios para la
tramitación del expediente que hasta la fecha
no han sido aportados.
No obstante se ha constatado que la Unidad de Recaudación Ejecutiva nº. 08/03,
emitió diligencia en fecha 26-11-08 de
levantamiento de embargo, cuya fotocopia le
acompañamos, por lo que procedemos al
archivo del expediente que nos ocupa, al
quedar sin objeto.
Barcelona, 10 de marzo de 2009.
La Jefa de la Unidad de Impugnaciones,
Elvira Legaz Iriarte.
062009001398
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
EDICTO
Notificación Resolución contra Recurso de
Alzada, al amparo del art. 58 y 60 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Por el presente edicto, se notifica a María
José Arbó Anglada, con NAF 081107061773,
la resolución recaída contra el recurso de
alzada formulado frente al expediente nº 08101-2008-00319-0, de Cambio de Base en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos:
«Resuelve: Desestimar, por extemporáneo,
el recurso de Alzada formulado contra el
Cambio de Base y confirmar la Base asignada
por la admón. núm. 08, Eixample Esquerra.
Contra esta Resolución que agota la Vía
Administrativa, podrá interponerse Recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la misma, de conformidad
con el artículo 46.1 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
13 de julio de 1998 (Boletín Oficial del Estado de 14-07-98).»
Barcelona, 12 de marzo de 2009.
La Jefa de la Unidad de Impugnaciones,
Elvira Legaz Iriarte.
062009001390
A
Direcció Provincial de la Tresoreria
General de la Seguretat Social
Unitat d’Impugnacions
EDICTE
Notificació resolució recurs contra l’acte
de gestió recaptatòria a l’empara dels articles
58.1 i 59.4 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Mitjançant aquest edicte, es notifica a Pere
Pérez Rodríguez, amb c.c.c.: 08/4.484.31834 la resolució dictada a la reclamació formulada en el recurs d’alçada contra l’acte de
gestió recaptatòria d’embargament de comptes corrents i d’estalvi, expedient nº
08/17/08/205967 practicat per la Unitat de
Recaptació Executiva nº 08/14, de Manresa,
ja que no s’han atès les notificacions fetes en
el seu domicili. Aquesta resolució és del
tenor literal següent:
Resol:
Desestimar el recurs interposat i confirmar
la procedència de la reclamació i de l’acte
impugnat.
Contra aquesta resolució que exhaureix la
Via Administrativa, podrà interposar-se recurs
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu
corresponent, en el termini de dos mesos a
contar des de l’endemà al de la seva notificació. de conformitat amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós administrativa de 13 de juliol
de 1998 (Boletín Oficial del Estado de 14-798).
Barcelona, 10 de març de 2009.
La Cap de la Unitat d’Impugnacions, Elvira
Legaz Iriarte.
062009001394
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
EDICTO
Notificación resolución recurso contra cer-
tificación/providencia de apremio, al amparo
de los art. 58.1 y 59.4 de la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común.
Por el presente edicto, se notifica a Pedro
Samo Guardiola con c.c.c.: 08/1.509.982-09
la resolución recaída a la reclamación formulada en recurso de Alzada contra la providencia de apremio número/s 08/481414-10,
al no haber atendido las notificaciones
hechas en el domicilio por él señalado.
Dicha resolución es del tenor literal siguiente:
«Resuelve: Desestimar el Recurso interpuesto y confirmar la procedencia de la
reclamación.
Contra esta resolución que agota la Vía
Administrativa, podrá interponerse recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la misma, de conformidad
con los arts. 8.3 y 46.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
de 13 de julio de 1998 (Boletín Oficial del
Estado de 14/07/98).»
Barcelona, 10 de marzo de 2009.
La Jefa de la Unidad de Impugnaciones,
Elvira Legaz Iriarte.
062009001397
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
EDICTO
Notificación resolución recurso contra el
Acto de Gestión Recaudatoria de Embargo al
amparo del Art. 58.1 y 59.4 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común.
Por el presente edicto, se notifica a Jamal
Houman con c.c.c. 04/10.227.916-75, la
resolución recaída a la reclamación formulada en recurso de Alzada contra el Acto de
Gestión Recaudatoria de Embargo de cuentas
corrientes y de ahorro, expediente número
08/21/04/78677, practicado por la Unidad de
Recaudación Ejecutiva nº 08/21 de Terrassa
al no haber atendido las notificaciones
hechas en el domicilio por él señalado.
Dicha resolución es del tenor literal siguiente:
«Resuelve: Estimar el recurso de alzada
formulado contra el acto de referencia, anulando el mismo, y con las consecuencias que
se deriven de la presente resolución.
Contra esta Resolución que agota la Vía
Administrativa, podrá interponerse Recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la misma, de conformidad
con el artículo 46.1 de la Ley reguladora de
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 9
Administració Central
la Jurisdicción Contencioso-administrativa de
13 de julio de 1998 (Boletín Oficial del Estado de 14/07/98).»
Barcelona, 10 de marzo de 2009.
La Jefa de la Unidad de Impugnaciones,
Elvira Legaz Iriarte.
062009001399
A
Institut Nacional de la Seguretat social
EDICTE
El director provincial de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, en l’expedient 12008/127.633-84, de declaració de responsabilitat empresarial per falta de mesures de
seguretat i higiene en el treball a nom de
Ousmane Diallo —- i en el qual és part interessada, entre altres, l’empresa 9 Edifici, SL,
ha dictat en data 12/02/2009 la resolució en
què la part dispositiva és la següent:
RESOLC:
Declarar l’existència de responsabilitat
empresarial per falta de mesures de seguretat
i higiene en el treball en l’accident sofert per
Ousmane Diallo —- en data 14/07/2008.
Establir, en conseqüència, que les prestacions
de Seguretat Social derivades de l’accident
de treball esmentat siguin incrementades en
el 30% amb càrrec a l’empresa 9 Edifici, SL,
responsable de l’accident. En el cas de pensió vitalícia, ha de constituir a la Tresoreria
General de la Seguretat Social el capital cost
necessari per pagar aquest increment, durant
el temps en què aquelles prestacions estiguin
vigents, calculant el recàrrec en funció de la
quantia inicial d’aquestes i des de la data en
què s’hagin declarat causades.
Contra aquesta resolució podeu presentar
reclamació prèvia a la via jurisdiccional
davant aquesta Direcció Provincial en el termini de trenta dies des de la seva notificació,
de conformitat amb l’article 71 del text refós
de la Llei de procediment laboral, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril
(Boletín Oficial del Estado d’11/4/1995).
I perquè serveixi de notificació a l’empresa
9 Edifici, SL, el domicili de la qual es desconeix, i perquè es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, lliuro el present edicte.
Barcelona, 13 de març de 2009.
El secretari provincial, Javier Codera Vistuer.
062009001389
A
Instituto Nacional
de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Barcelona
NOTIFICACIÓN
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio de los
interesados, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se hace pública la notificación de la apertura de un expediente para
la reclamación de las cantidades percibidas
indebidamente por cese del trabajador relevista y no sustituirlo el empresario según la
disposición adicional segunda y el punto 4
del R. D. 1131/2002, de 31 de octubre.
Asimismo se inicia el trámite de audiencia
por lo que disponen de un plazo de 15 días
para efectuar las alegaciones que consideren
convenientes. La jefa de sección.
RAZÓN SOCIAL EMPRESA-DIRECCIÓN:§
PENSIONISTA-DNI#
INDUSTRIAS VEYGA S. A.§
CTRA. RUBÍ 294§
08228 - TERRASSA§
INDUSTRIAS REGARD, S. L.§
CR. GORCS LLADO (P. IND. CAN SALVATELLA) 146§
08210 - BARBERÀ DEL VALLÈS§
MARÍA CLARA MARIMÓN DATZIRA#
39.095.474-M#
#
RUFINO VELÁSQUEZ GARCÍA#
37.238.369-N#
#
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
El Secretario provincial, Fco. Javier Codera
Vistuer.
062009001345
A
Instituto Nacional
de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Barcelona
NOTIFICACIÓN
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio del interesado, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, se hace pública la notificación
de la apertura de un expediente para la reclamación de las cantidades percibidas indebidamente por cese del trabajador relevista y
no sustituirlo el empresario según la disposición adicional segunda y el punto 4 del R. D.
1131/2002, de 31 de octubre.
Asimismo se inicia el trámite de audiencia
por lo que dispone de un plazo de 15 días
para efectuar las alegaciones que considere
convenientes. La jefa de sección.
Razón social empresa: Josep Puigdollers i
Familia S. A.; Dirección: Ctra. d’Olot 39.
08510 - Roda de Ter; Pensionista: José
Predragosa Rifa; DNI: 37.597.367
Barcelona 12 de marzo de 2009.
El Subdirector Provincial de Pensiones,
Manuel Ruiz Martínez.
062009001372
A
Instituto Nacional
de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Barcelona
NOTIFICACIÓN
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio del interesado, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, se hace pública la notificación
de acuerdo de iniciación del procedimiento
de revisión de oficio de actos declarativos de
derechos en perjuicio de beneficiarios y de
declaración y reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
A la vista de la documentación que consta
en esta dirección provincial se ha comprobado que de acuerdo con la normativa aplicable D. Manuel Garrido Zaguirre percibió
indebidamente durante el periodo
01/07/2003 a 31/10/2007 el importe de
6.408,66 euros en concepto de viudedad por
haber contraído segundas nupcias en junio
de 2003.
D. Manuel Garrido Zaguirre falleció el día
26/09/2007.
Ante esta circunstancia, esta Dirección
Provincial acuerda iniciar contra los posibles
herederos “mortis causa” de D. Manuel
Garrido Zaguirre el procedimiento de reintegro de los importes percibidos indebidamente, de conformidad con lo establecido en el
Real decreto 148/1996, de 5 de febrero, por
el que se regula el procedimiento especial
para el reintegro de las prestaciones de la
Seguridad Social indebidamente percibidas
(Boletín Oficial del Estado del día 20). La jefa
de sección.
Esta Dirección provincial tiene conocimiento de la identidad de los siguientes herederos según la legislación civil:
- María Requena Martínez, cónyuge, Cai
Celi, 17 1-2, de Barcelona.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
El Secretario Provincial, Fco. Javier Codera
Vistuer.
062009001346
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 10
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Central
MINISTERI D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 en concordancia con el artículo
61 Y 76 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, se hace pública la notificación del requerimiento de documentación realizado atendiendo al artículo 71.1 de
la ley mencionada anteriormente, en relación
a los expedientes de los ciudadanos extranjeros que se relacionan a continuación.
El indicado requerimiento se encuentra a
disposición de los interesados para conocimiento de su contenido íntegro, por un plazo
de diez días hábiles en la Oficina de Extranjeros de Barcelona, sita en c/ Murcia, 42, de
esta ciudad.
Se advierte expresamente que si no se
aportara la documentación requerida en el
plazo establecido, se tendrá a los interesados
por desistidos de su petición, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42 del precitado texto legal.
La presente relación a notificar consta de
37 expedientes, comenzando con BHARTI
MISTRY JINDAL y acabando con ELMIRA KHAMIDULINA.
N. EXPEDIENTE§
NOMBRE Y APELLIDOS§
TIPO
DE PERMISO#
080020080062879§
080020080068065§
080020080068073§
080020080068078§
080020080085222§
080020080085248§
080020080085254§
080720080003087§
080720080010613§
080720080017823§
080720080031567§
080720080031597§
080720080038368§
080720080038677§
080720080039710§
080720080041111§
080720080042201§
080720080042967§
080720080044873§
080720080045395§
080720080049135§
080720080049142§
080720080053804§
080720080054359§
080720080055393§
080720080055967§
080720080056460§
080720080057050§
080720080057536§
080720080058518§
080720080058548§
080720080059167§
080720080059289§
080720080059812§
080720080061046§
080720080061478§
080720080061860§
BHARTI MISTRY JINDAL §
KYOKO MATSUMOTO PLATA §
ERIKA MATSUMOTO PLATA §
CARL MATSUMOTO PLATA §
BLANCA MONICA CHIAPA VIVAS§
MARIA FERNANDA PRIETO CHIAPA§
XIMENA PRIETO CHIAPA§
TAOUFIQ DRIQA §
JOSE ARTURO MARTINEZ MOZA§
BALJINDER SINGH §
ROBERT EUGENE ROBIDEAU §
MUSTAPHA IKKEN §
KARAMO DRAME §
ANIL KUMAR §
ROLANDO GIL VACA§
MIRNA JOSEFINA PARRA MAURERA§
DORIS LIMBANIA GUTIERREZ CAMACHO§
INGRID MARICEL AVILA RODRIGUEZ§
MAMADOU KEBE §
ISSAHAC MASIH §
LINA PATRICIA CANEDO PEREZ§
ZAZA JAMBURIDZE §
IGOR KOPEYKIN §
FATIMA DIENG §
CARLOS ALBERTO MARQUEZ §
ANGEL SEBASTIAN BOGADO MERELES§
PAVLO STEPANOV §
CARLOS FERNANDO GIL MENDOZA§
ALEXEY BAYCHUK §
ADRIANA DEL ROCIO LLERENA MORENO§
EDWIN ALMENDRAS LUNA§
NORMA PINTO ROCHA§
MIGUEL ALFREDO GARCETE SEGOVIA§
MAKIKO MATSUMURA §
LASSANA KABA §
ROCIO SANDY MELLY POLO§
ELMIRA KHAMIDULINA §
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
RTE#
RTE#
RFC#
RFC#
RTE#
RFC#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
ART#
RTE#
RTE#
TP1#
ART#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
La Jefa de Servicio, Elena Nieto Delgado.
062009001343
A
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 en concordancia con el artículo
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, se hace pública la notificación de las
resoluciones de archivo, dictadas por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, en
relación a los expedientes de los ciudadanos
extranjeros que se relacionan a continuación,
ya que la notificación de la misma cursada al
domicilio indicado por los interesados ha
resultado infructuosa.
La resolución de los mencionados expedientes se encuentra a disposición de los
interesados para conocimiento del contenido
íntegro por un plazo de diez días hábiles, en
la Oficina de Extranjeros sita en C/ Múrcia
42, de esta ciudad.
Contra dichas resoluciones que, de conformidad con la Disposición adicional décima
del R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado 07.01.2005)
ponen fin a la vía administrativa podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación ante el
mismo órgano que dictó el acto recurrido en
la forma y de acuerdo con lo establecido por
los artículos 116, 117 y concordantes de la
citada Ley 30/1992. En todo caso y en el
supuesto de que no se optase por interponer
el recurso de reposición potestativo antes
indicado, se podrá interponer Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo correspondiente
de los de Barcelona, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente Edicto.
La presente relación de resoluciones a
notificar consta de 161 expedientes, comenzando con SIMONA DRAGUSIN y acabando
con CLAUDIA COMA RIBES.
N. EXPEDIENTE§
NOMBRE Y APELLIDOS§
TIPO
PERMISO#
080020060128962§
080020060132566§
080020060151062§
080020060173161§
080020070009261§
080020070014836§
080020070015617§
080020070023027§
080020070024271§
080020070025730§
080020070035103§
080020070051071§
080020070072868§
080020070074668§
080020070078171§
080020070094434§
080020070095945§
080020070096775§
080020070098054§
080020080001352§
080020080001548§
080020080001811§
080020080002718§
080020080004046§
080020080006728§
080020080007169§
080020080008147§
080020080008570§
080020080009155§
SIMONA DRAGUSIN§
ALEX JIMENEZ GUILLEN§
HAFIDA EL KHEDRI§
MELANIA TUTUIANU§
ANVERHUSEN MOEYUDDIN MOMIN§
ASGHAR MAHMOOD§
MOHAMMAD ILYAS§
UMARO GANO§
KASSANDRA NEGODUYKO§
RIAZ AHMED§
LUCIMAR OSCAR DE SOUZA§
NICOLAS LOAYSA MELENDRES§
JEFFERSON NIEVA CARTAGENA§
MARIA FERNANDA HEREDIA PALACIOS§
MARIETTE ESTEVEZ LEIVA§
TEONA KHVADAGIANI§
SANDRA PEÑA ZAPATA§
MUSTAPHA EL HAYOURI§
MARTHA LUCIA ORDOÑEZ RUIZ§
MARIA FIDELIA VEDIA VALENCIA§
AMADO ROSENDO ULLON LUNA§
JOSE MIGUEL ALVARADO SORTO§
DIEGO DUSSUEL ERAZO§
ELSIS VIRGEN CASTRO RODRIGUEZ§
MIGUEL ANGEL ARGUESO§
ELADIA PEDROZO§
VERONICA KATIUSKA CARDENAS CHACHA§
MARGOT YUCRA CHAMBI§
FAUSTO EDUARDO VALVERDE RUBIO§
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
N. EXPEDIENTE§
NOMBRE Y APELLIDOS§
TIPO
PERMISO#
080020080011268§
080020080014981§
080020080015759§
080020080015894§
080020080017813§
080020080082889§
080020080082893§
080720080000039§
080720080000219§
080720080000759§
080720080000836§
080720080001640§
080720080004137§
080720080004321§
080720080004644§
080720080005016§
080720080005576§
080720080006182§
080720080006615§
080720080007126§
080720080007354§
080720080007516§
080720080007991§
080720080008233§
080720080008423§
080720080008541§
080720080008777§
080720080009327§
080720080009529§
080720080009537§
080720080009624§
080720080009717§
080720080010774§
080720080010997§
080720080011345§
080720080012223§
080720080012311§
080720080012463§
080720080012656§
080720080012742§
080720080012823§
080720080013060§
080720080013113§
080720080015399§
080720080016163§
080720080016176§
080720080016223§
080720080016483§
080720080018831§
080720080019948§
080720080020267§
080720080020887§
080720080021215§
080720080021487§
080720080021638§
080720080023911§
080720080024312§
080720080025406§
080720080025788§
080720080025797§
080720080026212§
080720080026227§
080720080027090§
080720080027427§
080720080027437§
080720080027569§
080720080028378§
080720080028802§
080720080028877§
080720080028954§
080720080029141§
080720080030489§
080720080030496§
080720080031161§
080720080032255§
080720080032258§
080720080032259§
080720080032261§
080720080032928§
080720080032963§
080720080033185§
080720080034175§
080720080035077§
080720080035259§
080720080035271§
080720080035319§
080720080035874§
080720080036512§
080720080036517§
080720080036888§
080720080036984§
080720080037109§
080720080037339§
080720080037814§
080720080038053§
080720080038725§
080720080038788§
080720080039308§
080720080039422§
080720080040439§
080720080040455§
080720080040529§
080720080040583§
080720080040696§
080720080040967§
080720080041162§
080720080041324§
080720080041497§
080720080041542§
080720080041619§
080720080041635§
080720080041817§
080720080041822§
ROSA ANDREA SUAREZ TORDOYA§
WILMER ARTURO QUINDE GUERRERO§
ORIEL DEL CARMEN GALARCE SUAREZ§
OSCAR FABIAN AHUMADA ORELLANA§
SHAHEEN AKHTAR§
GRACIELL SOTO ZABALA§
EINAR SOTO ZABALA§
TAMARA ARMIDA NUÑEZ VITERI§
ALICIA SIERRA PARDO§
ANA CAROLINA GARCIA GOMEZ§
EDGARDO ENRIQUE BERROCAL SAN MARTIN§
CRISTINA ELISABETH BARRIOS DE FERREIRA§
AYOUB HALABI§
MARY LUZ MASSO GOMEZ§
VIRINIA ROMANE VARGAS ALANES§
ZUBDA NOREEN§
MAGATTE GUEYE§
OSCAR ANTONIO CERON SANCHEZ§
MARIA JOSE RAMIREZ ZABALA§
NATHALIE GRULLON TORIBIO§
MARIA DEL MAR DAVALOS MONTES§
SAID BELHADI§
ANVERHUSEN MOEYUDDIN MOMIN§
YASSIN CHAOUI§
MOHAMED ALI EL BAKKALI EL ISSAOUE§
FATIMA ABERKAN§
FATIMA ABERKAN§
ANA TERESA VALDES VILLARREAL§
MOURAD TAMIMI§
JUAN ORTIZ FERNANDEZ§
ATTAULLAH FAREEHA§
MIRZA MUHAMMAD IRFAN§
ORLANDO ALEX SANDER ECHEVARRIA CHAMPITAZ§
ADAM HANACH§
MADELIN CAROLINA VALDEZ FERRERAS§
LILIAN JHANETH ANZALDO QUISPE§
SHAMSA PARVEEN ABID§
MARIA ALTAGRACIA NATERA CASTRO§
SANDRA GABRIELA YEVARA CALLISAYA§
JINLIU XU§
MARIA ESTEFANIA GOMEZ ARRIARAN§
DALTON RAUL VASQUEZ GRACIA§
ANDREA CECILIA FAUBLA NIETO§
XIAOQING ZHU§
TEIMURAZ PKHAKADZE§
ALEJANDRO BALTAZAR MOYA§
DEBORAH DO ESPIRITO SANTO SERRA§
ZHICAI LIU§
BRAYAN STIVEN MENESES MOLINA§
OUAFA ES SABRI EP QUOZZIBI§
LUIS LEONELLO RODRIGUEZ BALLESTEROS§
WEQIAO ZHOU§
RIHAB AFAYLAL§
LUCIA PIEDRA GALARRAGA§
FATIMA EL GUENNOUNI§
NASSIRA EL MOUSSAOUI§
VITALIYA KHRENKOVA§
EUSTACIO S AVALOS MANTILLA§
ANGELA MARIA PINCAY MORA§
NABIL BENABOUD§
ESTHER ONOME ONOMEREGWA§
RITU ALI KHAN§
XUAN LIN§
MICHAEL ALEXANDER GARCIA TRIVIÑO§
BELEN MIKAELLA GARCIA TRIVIÑO§
BAHIJA HARBAL§
SIHAMA BAHLOUL§
IBRAHIMA DIENE§
EBER GUEVARA LEON§
YERALDINE FUENTES SANDOVAL§
SALMA KIRAT§
CHAYMAA BOUCHOUARI§
NADIA BOUCHOUARI§
RANDA BEN MOUSSA§
AMINA BEGUM§
AHMED JUBEL§
AHMED RUBEL§
AHMED RAJIA SULTANA§
JUSSARA SANCHEZ LOBO§
MARTHA JULIANA DELGADO TINOCO§
ABDELGHANI SABER§
ANALIA ELIZABETH RECALDE PIÑANEZ§
JANICK ALEXANDER VERA SANCHEZ§
STELLA ZORAIDA MORA DE VILLALBA§
JULIO CESAR PINARGOTE BAQUE§
MARTHA RIVERA GONZALES§
LIMBERT FRANZ TORRES CLAURES§
SERGIO VELASQUEZ FLORES§
MOHAMED BENSABBAN§
MUHAMMAD HAROON§
VLADILEN VASIN§
NILDA GRACIELA MORI ALVINO§
GRACE DUBE§
MOHAMMED REGGANI§
PAOLO ROBERTO RODRIGUES PINTO§
MOHAMED HOUMAN§
DIMAS OLMEDO AMBI MOREANO§
TOSEEF SARWAR MAHAR§
GUILLERMO VACA SALVATIERRA§
KENZA BARBOUCHA EP MENIA§
TIMOFEY SMIRNOV§
DENICE RODRIGUEZ VACA§
JEMER GARCIA BARUT§
JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ§
MARJORIE BINTAYEN CLETO§
MARIA YANET TUERO JUSTINIANO§
CLAUDIA ANDREA APABLAZA VALENZUELA§
JALILA CHABABE§
SANDRA FLORES CHUMACERO§
MARIA MAGDALENA RIVERA§
MUSTAPHA LAMSAYAH§
DILAWAR HUSSAIN§
ANTONIO MIGUEL DISLA FRANCO§
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
ART#
ART#
ART#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
RTE#
ART#
RTE#
RTE#
RTE#
ART#
ART#
ART#
PEE#
RTE#
RTE#
ART#
RTE#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
RTE#
RTE#
ART#
ART#
RTE#
ART#
TP2#
RTE#
ART#
ART#
RTE#
ART#
ART#
PEE#
RTE#
ART#
RTE#
ART#
RTE#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
RTE#
RTE#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
ART#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
ART#
ART#
RTE#
RTE#
ART#
RTE#
RTE#
ART#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
PEE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
ART#
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 11
Administració Central
N. EXPEDIENTE§
NOMBRE Y APELLIDOS§
TIPO
PERMISO#
080720080041830§
080720080041868§
080720080041958§
080720080042835§
080720080042920§
080720080042955§
080720080043662§
080720080043964§
080720080044196§
080720080044319§
080720080044322§
080720080044872§
080720080045471§
080720080047294§
080720080048151§
080720080054059§
080720080059356§
080720080059758§
080720080061519§
JENIELY ESMERALDA MENDEZ SANCHEZ§
DAREJAN PERTSULIANI§
DAMIAN ALMENARES MARTINEZ§
ALEXEI DE LA TORRE DUARTE§
LANDING TAMBA§
RAJESH KUMAR§
MIGUEL ANGEL LAVANDERO OTERO§
EL HASSAN EL ALLALI§
NELLY CARMEN JIMENEZ AYALA§
TEREZA SILVA GIRON§
JOSE MANUEL SILVA NUÑEZ§
MOHAMED MAAROUFI§
NARVAIL SINGH§
MOHAMMED LACHAAL§
GASTON HERNAN BAUTA§
ALEJANDRO LUIS MALISSANI§
NAJIMA EL FASSI§
UMME KALSOOM§
CLAUDIA COMA RIBES§
ART#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
RTE#
ART#
ART#
RTE#
RTE#
ART#
RTE#
RTE#
ART#
ART#
RP#
Barcelona, 12 de marzo de 2009.
La Jefa de Servicio, Elena Nieto Delgado.
062009001368
A
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 en concordancia con el artículo
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, se hace pública la notificación de las
resoluciones de archivo por desistimiento
dictadas en los expedientes de solicitud de
Tarjeta en Régimen Comunitario, adoptadas
por el Jefe de la Oficina de Extranjeros de
Barcelona, en relación a los expedientes de
los ciudadanos extranjeros que se relacionan
a continuación, dada la imposibilidad de
hacer efectiva la notificación de las mismas
por haber resultado infructuosa en el último
domicilio conocido de los mencionados ciudadanos.
La resolución de los mencionados expedientes figuran a disposición de los interesados, para conocimiento del contenido íntegro
del mencionado acto, por un plazo de diez
días, en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, sita
en C/ Múrcia 42 de esta ciudad.
Contra esta resolución podrá interponerse
Recurso de Alzada previo a la vía jurisdiccional, ante la Subdelegada de Gobierno en Barcelona en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de notificación de la presente, de conformidad con la Disposición
adicional décima del R.D. 2393/2004 de 30
de diciembre (Boletín Oficial del Estado
07.01.05), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social,
reformada por la L.O. 8/2000, de 22 de
diciembre y la L.O. 14/2003, de 20 de
noviembre y de acuerdo con lo establecido
por los artículos 114, 115 y concordantes de
la Ley 30/1992, antes citada.
La presente relación de resoluciones a
notificar consta de 29 expedientes, comenzando con RODRIGO ROMULO LOPEZ YANEZ y
acabando con MARIA VERONICA ANDRADE
SANCHEZ.
N. EXPEDIENTE§
NOMBRE Y APELLIDOS§
TIPO
PERMISO#
080420070012907§
080420070020247§
080420070025626§
080420070026566§
080420070026761§
080420070027447§
080420070027478§
080420070028001§
080420070028383§
080420080000151§
080420080000709§
080420080000764§
080420080000766§
080420080001036§
080420080001093§
080420080001723§
080420080001747§
080420080001748§
080420080002307§
080420080003528§
080420080003587§
080420080003710§
080420080004345§
080720080002155§
080720080006000§
080720080011897§
080720080013841§
080720080039396§
080720080051573§
RODRIGO ROMULO LOPEZ YANEZ§
DANIEL RIGOBERTO AHUMADA YOP§
DEMONO EHIS UDOMIAYE§
MICHAEL EZE EZEANI§
EZECHI VICTOR MONSO§
VICKY DHANOA§
JANGIR SINGH§
EMMANUEL KALU MGBUGHA§
MAJOR SINGH§
ASIF JAVED§
RANBIR SINGH§
MULTAN SINGH§
GURSHARAN SINGH SANDHU§
KAPIL DEV§
FRANCIS EZEBUIKE§
LOUIS EGBUKWU§
LIMINE MOHAMMED§
ALI KERMIA§
SURJIT SINGH§
JASWINDER RAM§
KHURAM SHAHZAD§
LLILIANNE GANGES ESPINOSA§
LUIS ALBERTO BENTANCOR RUIZ§
DEBORAH EDITH ZIMMERMAN§
TANIA ELIZABETH GUNSHA TORRES§
ABDUS SHAHID§
ZAHEER UDDIN BABAR§
YAKUBU MUSAH§
MARIA VERONICA ANDRADE SANCHEZ§
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFP#
RFC#
RFP#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
RFC#
Barcelona, 12 de marzo de 2009.
El Jefe de la Oficina, p.o. 31.12.58 Boletín
Oficial del Estado 5/59, el Jefe de Sección,
Joaquín Garzo Pardina.
062009001370
A
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 en concordancia con el artículo
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, se hace pública la notificación de las
resoluciones denegatorias, dictadas en los
expedientes de Autorización de Estancia por
Estudios, adoptadas por la Subdelegación del
Gobierno en Barcelona, dada la imposibilidad de hacer efectiva la notificación de las
mismas por haber resultado infructuosa en el
último domicilio conocido de los interesados.
La resolución de los mencionados expedientes se encuentra a disposición de los
interesados para conocimiento de su contenido íntegro, por un plazo de diez días hábiles
en la Oficina de Extranjeros, C/Murcia, nº 42.
Contra dichas resoluciones que, de conformidad con la Disposición adicional décima
del R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado 07.01.2005) pone
fin a la vía administrativa podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de este Edicto ante el
mismo órgano que dictó el acto recurrido en
la forma y de acuerdo con lo establecido por
los artículos 116, 117 y concordantes de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
LRJAP y PAC, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. En todo caso y en el supuesto de que no se optase por interponer el
recurso de reposición potestativo antes indicado, se podrá interponer Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente
Edicto, de acuerdo con los artículos 45 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Son 10 los expedientes relacionados,
comenzando con MIAO YU y acabando con
AMARANTA PILAR OLVERA CAMACHO.
N. EXPEDIENTE§
NOMBRE Y APELLIDOS§
TIPO
PERMISO#
080720080023170§
080720080027216§
080720080027230§
080720080027233§
080720080027469§
080720080032771§
080720080043224§
080720080043225§
080720080044981§
080720080044988§
MIAO YU§
ADA AKAD§
JAYNE ROBERTS§
KATHRYN LOUISE AMES§
MARIA DOLORES SALVADO TOLEDO§
JUAN CARLOS GONZALEZ SANCHEZ§
SANTIAGO JOHN MALLAN§
PALOMA WALTRAUT MALLAN§
CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA§
AMARANTA PILAR OLVERA CAMACHO§
PEE#
PEE#
PEE#
PEE#
PEE#
PEE#
PEE#
PEE#
PEE#
PEE#
Barcelona, 12 de marzo de 2009
La Subdelegada del Gobierno, p.o.
31.12.58 Boletín Oficial del Estado 5/59, la
Jefa de Servicio, Elena Nieto Delgado.
062009001377
A
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 en concordancia con el 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero a continuación se relacionan resoluciones denegatorias adoptadas por la Subdelegada del
Gobierno en Barcelona, en relación con las
solicitudes de autorización de residencia
temporal inicial, formuladas al amparo del
artículo 94.1 del Real Decreto 2393/2004, de
30 de diciembre por el que se aprueba el
reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y de su integración social, en su
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, por la Ley Orgánica
11/2003, de 29 de septiembre y por la Ley
Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre, y
dado que la notificación cursada al domicilio
indicado por los interesados ha resultado
infructuosa.
La resolución de los mencionados expedientes se encuentra a disposición de los
interesados para conocimiento de su contenido íntegro, por un plazo de diez días hábiles
en la Oficina de Extranjeros, C/Murcia, nº 42.
Contra dichas resoluciones, que, de conformidad con la Disposición Adicional Décima del RD 2393/2004, ponen fin a la vía
administrativa se podrá interponer, potestati-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 12
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Central
vamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, y ante el mismo órgano que
dictó el acto recurrido en la forma y de
acuerdo con lo establecido por los artículos
116, 117 y concordantes de la vigente Ley
30/92, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
En todo caso y en el supuesto de que no se
optase por interponer el recurso de reposición potestativo antes indicado, se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente Edicto.
Son 1 los expedientes relacionados,
comenzando y acabando con BERNARD
KWANE ASARE
Interesado: Bernard Kwane Asare; Nº expediente: 080720080042568
Barcelona, 12 de marzo de 2009.
La Subdelegada del Gobierno (O.31.12.58
Boletín Oficial del Estado 5/59), la Jefe de
Servicio de la Oficina de Extranjeros, Elena
Nieto Delgado.
062009001378
A
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 en concordancia con el 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero a continuación se relacionan resoluciones denegatorias adoptadas por la Subdelegada del
Gobierno en Barcelona, en relación con las
solicitudes de autorización de residencia
temporal inicial por reagrupación familiar,
formuladas al amparo de los artículos 38 a
42 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y de su integración social, en su redacción
dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, por la Ley Orgánica 11/2003, de
29 de septiembre y por la Ley Orgánica
14/2003 de 20 de noviembre, y dado que la
notificación cursada al domicilio indicado
por los interesados ha resultado infructuosa.
La resolución de los mencionados expedientes se encuentra a disposición de los
interesados para conocimiento de su contenido íntegro, por un plazo de diez días hábiles
en la Oficina de Extranjeros, C/ Murcia, nº
42.
Contra dichas resoluciones, que, de conformidad con la Disposición Adicional Décima del RD 2393/2004, ponen fin a la vía
administrativa se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, y ante el mismo órgano que
dictó el acto recurrido en la forma y de
acuerdo con lo establecido por los artículos
116, 117 y concordantes de la vigente Ley
30/92, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
En todo caso y en el supuesto de que no se
optase por interponer el recurso de reposición potestativo antes indicado, se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente Edicto.
Son 170 los expedientes relacionados,
comenzando con DRISS NACHAT y acabando
con MIHAHIL IFTIKHAR
INTERESADO§
Nº EXPEDIENTE#
DRISS NACHAT§
ATIKA RAMLI§
FATIHA EL GOUMRI§
RKIA BERRISSOUNE EP MAYANE§
MARIO EDUARDO COQUE SUAREZ§
MARIA FERNANDA OLIVARES CARBAJAL§
HIND BENHALIMA§
ROZALIYA CHEREDNYK§
AARON JOSUE MORILLO PIÑA§
BRIKA LOUNDI§
HAJAR LAGNAOUI§
JOSE ENRIQUE ALCANTARA GONZALEZ§
LAHSEN KADDOURI§
ABDELAKDER EL KOUCHE§
FATMA HAMMOU MOUAINA§
YAMINA AZIZI§
ILYAS EL MAHI§
AYOUB EL MAHI§
HANANE EL MAHI§
FARIHA SADAF§
HAMERA SHARIF§
ASMA MAHMOOD§
DOUGLAS GERSON OTOYA ROSADO§
LAILA DERRAZ§
ZAHRA CHAIBI§
OMAR SABBAQ§
MOULOUD SABBAQ§
M HAMED SABBAQ§
MOHAMED SABBAQ§
MANUEL JEAMPIERRE LUNA PESANTEZ§
AZRA HASHIM§
MIRZA UMER RAZA§
MIZA ABUZAR RAZA§
ALAE EL AOUNI§
FEHMIDA BEGUM§
MUQADAS SHAHZADI§
BILAL ABBAS§
FILZA BABAR§
QADEER ABBAS§
SUNDAS AYESHA§
ELVIRA MERCEDES OVIEDO DE RANGEL§
XIA CHEN§
YUGUANG YANG§
CUIMEI WANG§
MADY CAMARA§
HAYAT MANSOURI EP EL AYACHI§
AYOUB EL AYACHI§
ABDELILAH EL AYACHI§
LAMYAE EL AYACHI§
FAYSSAL EL AYACHI§
VIKTOR STORCHAK§
SVITLANA STORCHAK§
SAIRA JABEEN§
IFAH ASHFAQ§
FAVOUR JOE OKORO§
MARIO FERNANDO DIAZ REGINO§
SANTIAGO DIAZ HERNANDEZ§
KALSOOM SAEED§
ALIYA SABIR§
LUCINDA AMA MBOGE KABBA§
RQIA TOUALI§
SOFIA ESTHER BOBADILLA ALVA§
KARIMA BOUZIDI§
LAL UZMA§
MUHAMMAD USMAN§
AROOJ QAMAR§
FARAH ZAMAN§
ZAINAB ZAMAN§
MARIA CECILIA ESPINOSA TREJOS§
JESSICA ISABEL RUIZ SANTIBAÑEZ§
ALEIDA ESPERANZA OLIVO MENDEZ§
ELIANNA CACERES OLIVO§
PEDRO ALEXIS VASQUEZ OLIVO§
BRIANT ALEXIS VASQUEZ INIRIO§
ABDULLAH ZULFIQAR§
LENIS BARTOLA ARGANDOÑA MACIAS§
MILENE JAZMINA CEDEÑO ARGANDOÑA§
BINTOU TOURAY§
EBRIMA SAWO§
SOLENNI DIVAL TRINIDAD§
FERNANDA NATALY CRIOLLO MAIGUA§
SHANSHAN CHEN§
ESSAADIA EL AMRANI§
080320070015042#
080320070017278#
080320070032916#
080320070036779#
080320070037343#
080320070038250#
080320070038300#
080320070038496#
080320070038633#
080320070038984#
080320070039027#
080320070039285#
080320070039354#
080320070039397#
080320070039398#
080320070039657#
080320070039662#
080320070039666#
080320070039669#
080320070039680#
080320070039681#
080320070040168#
080720080017114#
080720080019010#
080720080020763#
080720080020767#
080720080020864#
080720080020868#
080720080020872#
080720080021837#
080720080021865#
080720080021876#
080720080021881#
080720080024524#
080720080024597#
080720080024606#
080720080024625#
080720080024627#
080720080024630#
080720080024633#
080720080029289#
080720080031762#
080720080031832#
080720080031837#
080720080032166#
080720080032458#
080720080032468#
080720080032470#
080720080032475#
080720080032478#
080720080033125#
080720080033128#
080720080033343#
080720080033347#
080720080033865#
080720080034826#
080720080034832#
080720080035064#
080720080035099#
080720080035155#
080720080035418#
080720080035459#
080720080036277#
080720080036623#
080720080036625#
080720080036627#
080720080036631#
080720080036633#
080720080036663#
080720080036996#
080720080037431#
080720080037436#
080720080037441#
080720080037444#
080720080037533#
080720080037712#
080720080037716#
080720080038157#
080720080038168#
080720080038667#
080720080039042#
080720080039362#
080720080039385#
INTERESADO§
Nº EXPEDIENTE#
SHAZIA KARIM§
AMINA LATIF§
TAYYAB LATIF§
HASSAN LATIF§
AZIZA KACHAR§
MOBEEN HASSAN§
NELSON WLADIMIR LOOR MENDOZA§
SHYRLEY YOMIRA LOOR MENDOZA§
GILBER ALEXANDER FERRERAS DOTEL§
EBRIMA SISSOHO§
RICARDO ANDRES VALDEZ LOOR§
MIMOUNA EL AMMOURI§
SORY DIAOUNE§
HAMADY DIAOUNE§
MARGARITA DAMIAN CAJILEMA§
KEVIN LUIS MACIAS CEVALLOS§
HANAN BOUCHANTOUF§
RUKHSANA KAUSAR§
MALAIKA IJAZ§
LATIFA ABAIR§
SHAHZAD MUKHTAR§
HAMZA MUKHTAR§
ANEUDYS REYES PINA§
GLORIA ALTAGRACIA PEGUERO MENDEZ§
DIEGO ALEANDRO FERRERAS PEREZ§
AURA RAQUEL BOLAÑO JURADO§
MUHAMMAD SHAHBAZ BHATTI§
TABASSUM BHATTI§
MADIHA SAJJAD§
FIZA SAJJAD§
NADIA CHAKROUNE§
JUAN CALOS HIDALGO MOSQUERA§
ABDELLAH KHADRI§
WENJIE ZHANG§
EUFEMIO TRINIDAD§
MARIA ANGELICA PASTOR ADULFO§
EDEBURGO LOPEZ VILLARREAL§
MUSARAT ANWAR§
ZOHRA RHOUFIRI§
CLAUDIA VERONICA PAZ ZALDIVAR§
SAMINA SHAHEEN§
ARSLAN ALI§
RAFIA ALI§
IMRAN ALI§
NAYAB SUMBAL§
MARIA ALI§
JAUAIL MASIH§
RABACCA YAQOOB§
MALIKA DAIZ§
MOHAMMED CHRIA§
IKRAM CHRIA§
MERIEM CHRIA§
ABDOUL KARIM OUROUME§
FATOU KEBBEH§
FABIAN DAVID TRIVIÑO MACIAS§
HANAE EL MESSARI§
FANTA DIALLO§
MIKO GAVINO ROSALES§
ROMEO JR GAVINO ROSALES§
ZHIHANG WU§
PAULINA DURAN GUDIÑO§
AILYN CARMEN SANCHEZ DURAN§
YAMNA EP HANZAL SEDRAOUI§
ZAKIA ATTALIBI§
RONGHUA HU§
RACHIDA BOULAICH§
FRANCISCO ANTONIO POLANCO§
JENNIFER POLANCO FRANCO§
ONALKI ANTONIO POLANCO FRANCO§
HAYAT LAAKEL§
MELANY GLORIA ARTEAGA MENDEZ§
LILIBERTH STEPHANY ARTEAGA MENDEZ§
NATHALIE SOLANGE ARTEAGA MENDEZ§
NOREEN BAIG§
MAHNOOR BAIG§
ZAKA ALISHA§
IMANE ZURRUK§
IKRAM DEYENE§
ANGIE DANIELA MEJILLONES RODRIGUEZ§
FRANCY ELENA AMAYA VALENCIA§
NEYDER MORALES AMAYA§
DARIFA LAMRINI§
ENMA ROSA SALVADOR DE GUZMAN§
ARABELLA AJOH ANONG EPSE ANYANGWA§
FREDDY JOEL LEMA ARIAS§
MUHAMMED DUKURAY§
MIHAHIL IFTIKHAR§
080720080039740#
080720080040075#
080720080040078#
080720080040103#
080720080040605#
080720080041340#
080720080041728#
080720080041732#
080720080042539#
080720080042877#
080720080043731#
080720080044035#
080720080044460#
080720080044468#
080720080044962#
080720080044986#
080720080045641#
080720080046518#
080720080046526#
080720080046773#
080720080046776#
080720080046784#
080720080047163#
080720080047541#
080720080047549#
080720080048319#
080720080048502#
080720080048513#
080720080048616#
080720080048620#
080720080048919#
080720080049310#
080720080049831#
080720080051091#
080720080051906#
080720080051923#
080720080051933#
080720080052113#
080720080052135#
080720080052151#
080720080052278#
080720080052285#
080720080052290#
080720080052296#
080720080052303#
080720080052308#
080720080052942#
080720080052945#
080720080053575#
080720080053580#
080720080053585#
080720080053590#
080720080053649#
080720080053654#
080720080053680#
080720080053685#
080720080054062#
080720080054226#
080720080054233#
080720080054537#
080720080054626#
080720080054636#
080720080055612#
080720080055770#
080720080056193#
080720080056548#
080720080057590#
080720080057603#
080720080057608#
080720080058060#
080720080058072#
080720080058077#
080720080058078#
080720080058229#
080720080058234#
080720080058313#
080720080058339#
080720080058492#
080720080058865#
080720080059178#
080720080059181#
080720080059243#
080720080060373#
080720080060811#
080720080060986#
080720090000098#
080720090001152#
Barcelona, 12 de marzo de 2009.
La
Subdelegada
Del
Gobierno
(O.31.12.58 Boletín Oficial del Estado 5/59),
la Jefe de Servicio de la Oficina de Extranjeros, Elena Nieto Delgado.
062009001379
A
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 13
Administració Central
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
EDICTO
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 en concordancia con el artículo
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, se hace pública la notificación de las
resoluciones denegatorias, dictadas en los
expedientes de renovación de autorización
de trabajo por ser titular de una Autorización
de Estancia por Estudios, adoptadas por la
Subdelegación del Gobierno en Barcelona,
dada la imposibilidad de hacer efectiva la
notificación de las mismas por haber resultado infructuosa en el último domicilio conocido de los interesados.
La resolución de los mencionados expedientes se encuentra a disposición de los
interesados para conocimiento de su contenido íntegro, por un plazo de diez días hábiles
en la Oficina de Extranjeros, C/ Murcia, nº
42.
Contra dichas resoluciones que, de conformidad con la Disposición adicional décima
del R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado 07.01.2005) pone
fin a la vía administrativa podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de este Edicto ante el
mismo órgano que dictó el acto recurrido en
la forma y de acuerdo con lo establecido por
los artículos 116, 117 y concordantes de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
LRJAP y PAC, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. En todo caso y en el supuesto de que no se optase por interponer el
recurso de reposición potestativo antes indicado, se podrá interponer Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente
Edicto, de acuerdo con los artículos 45 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La relación consta de 1 expediente,
comenzando y acabando con SALVADOR
CRISTOBAL BERNAL MARTIN DEL CAMPO.
N. expediente: 080720080057312; Nombre
y apellidos: Salvador Cristobal Bernal Martin del Campo; Tipo permiso: TP2
Barcelona, 12 de marzo de 2009.
La Subdelegada del Gobierno, p.o.
31.12.58 Boletín Oficial del Estado 5/59, la
Jefa de Servicio, Elena Nieto Delgado.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 en concordancia con el artículo
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, se hace pública la notificación de las
resoluciones denegatorias, dictadas en los
expedientes de autorización de trabajo por
ser titular de una Autorización de Estancia
por Estudios, adoptadas por la Subdelegación
del Gobierno en Barcelona, dada la imposibilidad de hacer efectiva la notificación de
las mismas por haber resultado infructuosa
en el último domicilio conocido de los interesados.
La resolución de los mencionados expedientes se encuentra a disposición de los
interesados para conocimiento de su contenido íntegro, por un plazo de diez días hábiles
en la Oficina de Extranjeros, C/Murcia, nº 42.
Contra dichas resoluciones que, de conformidad con la Disposición adicional décima
del R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado 07.01.2005) pone
fin a la vía administrativa podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de este Edicto ante el
mismo órgano que dictó el acto recurrido en
la forma y de acuerdo con lo establecido por
los artículos 116, 117 y concordantes de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
LRJAP y PAC, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. En todo caso y en el supuesto de que no se optase por interponer el
recurso de reposición potestativo antes indicado, se podrá interponer Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente
Edicto, de acuerdo con los artículos 45 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
La relación consta de 1 expediente,
comenzando y acabando con Camila Paz
Bustos Zuñiga.
N. expediente: 080720080043321; Nombre
y apellidos: Camila Paz Bustos Zuñiga;
Tipo permiso: TP1
Barcelona, 12 de marzo de 2009.
La Subdelegada del Gobierno, p.o.
31.12.58 Boletín Oficial del Estado 5/59, la
Jefa de Servicio, Elena Nieto Delgado.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 en concordancia con el 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero a continuación se relacionan resoluciones de inadmisión a trámite de recursos de alzada y/o
extraordinarios de revisión adoptadas por el
órgano competente de esta Delegación del
Gobierno, en cada caso, en relación con solicitudes de autorización de trabajo y residencia, formuladas al amparo de la vigente legislación de extranjería, dado que la notificación cursada al domicilio indicado por los
interesados ha resultado infructuosa. La resolución de los mencionados expedientes se
encuentra a disposición de los interesados
para conocimiento de su contenido íntegro,
por un plazo de diez días hábiles, en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona (Oficina de Extranjeros, Av. Marqués de la
Argentera, 4, planta 1ª B, de lunes a viernes
en horario de 9 a 14 horas).
Contra dichas resoluciones, que ponen fin
a la vía administrativa, puede interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 29/98 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en la L.O.
6/85 de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la L.O. 6/98 de 13 de julio
Son 11 los expedientes relacionados,
comenzando con HASSAN HITTI y acabando
con ROBERT RODOLFO MACIAS MONTANOO.
062009001380
A
062009001381
A
TRABAJADOR§
Nº EXPEDIENTE#
HASSAN HITTI§
SILVIO ROBERTO CONCHON§
CHAKIB EL SAMMAK§
FARASAT ALI CHATTHA§
MARIA YELSEY BAÑOL LADINO§
HICHAM BEN HADDOU§
FAISAR IQBAL§
FIDEL EDMUNDO DOMINGUEZ§
MOURAD MADAD§
OUIDAE HANNAOUI§
ROBERT RODOLFO MACIAS MONTANOO§
080020010077131#
080020070077246#
089920070055026#
080020080016872#
080720080004315#
089920080070801#
089920080071765#
089920080140340#
089920080145624#
089920080147372#
089920080154165#
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
La Subdelegada del gobierno, (O.31.12.58
Boletín Oficial del Estado 5/59). La Jefa de
servicio, Elena Nieto Delgado.
062009001340
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 14
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Àrea de Cultura
ANUNCI
En compliment d’allò que disposa la
norma 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
publicades al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona número 13, annex 1, de 15 de
gener de 2009 i l’article 60 de la llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, es fa
públic per a general coneixement, que la
Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió celebrada el dia 12 de març de 2009, va
aprovar les Bases reguladores i convocatòria
del “ Programa de concertació amb projectes
de dinamització cultural i artística “, per a
l’any 2009, en règim de concurrència no
competitiva, per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona.
El text de les Bases és el següent:
BASES REGULADORES DEL PROGRAMA DE
CONCERTACIÓ AMB PROJECTES DE DINAMITZACIÓ
CULTURAL I ARTÍSTICA
CODI
DE LA CONVOCATÒRIA:
01083/09
1. Preàmbul
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona desenvolupa, de manera prioritària,
un conjunt de programes de cooperació amb
els ajuntaments. Ho fa en matèria de lectura
pública, de patrimoni cultural, de difusió
artística i d’estudis i recursos culturals a
través dels seus serveis. També, des de la
seva constitució, l’Àrea de Cultura coopera
amb esdeveniments culturals i artístics de
rellevància en els diversos sectors culturals
que tenen majoritàriament suport dels ajuntaments i una projecció supralocal.
2. Objecte
És objecte d’aquest programa de concertació establir el suport al desenvolupament a
aquests projectes culturals i artístics que acreditin raons d’interès públic, social, econòmic
o humanitari, promoguts per entitats i institucions culturals que, en qualsevol cas, han de
ser coincidents, en les seves finalitats, amb
els objectius i línies estratègiques en l’àmbit
de cultura del Pla de Mandat 2007-2011 de
la Diputació de Barcelona.
3. Destinataris
Entitats, associacions, fundacions i institucions sense finalitat de lucre del món de la
cultura de la província de Barcelona. Queden exclosos els ens i les institucions públiques.
4. Activitats incloses en el programa
Es preveuen, concretament, dues línies de
suport: una a favor d’esdeveniments per a la
dinamització i difusió cultural i artística que
complementin els objectius de les polítiques
culturals municipals, i -una segona línia- per
a l’activitat general a favor de la cultura que
realitzin les entitats en la seva programació
ordinària i anual, especialment adreçada a
federacions i confederacions d’entitats culturals.
Queda exclosa la creació i producció
artística. Pel que fa a l’àmbit de la cultura
popular i tradicional les entitats hauran de
presentar-se a la convocatòria de l’Àrea de
Cultura corresponent a activitats destinades a
promoure la cultura popular i tradicional.
5. Requisits de les entitats i de les activitats
Les entitats peticionàries hauran d’acreditar els següents requisits específics, a més
dels que preveu l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona:
1. Acreditar que es tractin d’entitats sense
ànim de lucre.
2. Acreditar la capacitat de l’entitat per a
l’organització eficaç de les activitats de promoció i foment a la cultura que porten a
terme o de l’esdeveniment cultural i artístic
proposat, per mitjà d’un currículum de la
seva trajectòria associativa i cultural.
3. Acreditar que l’activitat general a desenvolupar o l’esdeveniment cultural o artístic
proposat, coincideix amb els objectius del
Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona i
que es tracta d’una activitat consolidada i
arrelada en els circuits de difusió i en el
panorama cultural a la província de Barcelona.
4. Acreditar tots aquells aspectes que formen part dels criteris d’avaluació que es
determinen per mitjà d’aquestes normes.
Les entitats peticionàries no podran realitzar més que una demanda de suport anual.
6. Procediment de concessió
El règim de concessió de les subvencions
es tramita en règim de concurrència no competitiva.
7. Sol·licituds
Les entitats peticionàries podran sol·licitar
acollir-se a aquest Programa, des de la data
de la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona fins el 30 d’octubre
de 2009, mitjançant la presentació d’instància normalitzada que s’adjunta a l’Annex I,
adreçada a l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, i que es podrà presentar
en qualsevol dels registres oficials de la
Diputació de Barcelona (c/ Comte Urgell,
187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici
del Rellotge - Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - Recinte Llars Mundet - Edifici
Serradell Trabal - Barcelona (de dilluns a
divendres de 9 a 14 h); c/ Londres, 55 - Edifici Londres - Barcelona (de dilluns a divendres
de 9 a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126,
Can Serra - Barcelona (dissabtes de 9 a 14 h),
així com pels altres mitjans previstos en la
legislació vigent, i tot d’acord amb el que
preveu l’article 23 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, acompanyada de la
documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI del representant
legal.
b) Escriptura de constitució o Estatuts, amb
la inscripció al corresponent Registre Oficial.
c) Fotocòpia del Número d’Identificació
Fiscal de l’entitat peticionària.
d) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari, d’acord amb el
model normalitzat.
e) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
f) Declaració de les subvencions o altres
ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin
en el futur, d’acord amb el model normalitzat.
g) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció d’acord
amb el model normalitzat.
h) Pressupost previst per al projecte pel
que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
i) Altres documents que acreditin els requisits previstos a l’apartat 5 d’aquestes normes.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original i fotocòpia o
còpia degudament autenticada.
8. Rectificació de defectes o omissions en la
documentació
En cas que la documentació presentada
sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, per tal que en el termini de deu
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les
esmenes necessàries, amb la indicació que si
no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva
sol·licitud.
9. Criteris de valoració
S’estableixen dues fases de valoració: la
primera per avaluar els requisits d’accés al
programa i una segona de valoració qualitativa de les propostes.
En la primera fase es tindran en compte els
següents criteris:
1. El grau de consolidació de l’entitat i del
projecte. La seva trajectòria en edicions anteriors.
2. El grau de concurrència de suport d’altres institucions públiques, especialment l’ajuntament on es realitzi o d’altres administracions públiques o entitats privades.
3. Els antecedents del suport de la Diputació de Barcelona en edicions anteriors.
Aquests criteris s’aplicaran a les propostes
presentades i s’ajustarà a una puntuació
quantitativa segons el barem següent:
Criteri 1
a) Activitat amb més de 3 anys d’existència 1 punt.
b) Activitat amb més de 5 anys d’existència 2 punts.
c) Activitat amb més de 10 anys d’existència 3 punts.
Criteri 2
a) Activitat amb suport estable per part de
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 15
Administració Local
l’ajuntament on es realitza 1 punt.
b) Activitat amb suport estable de l’ajuntament on es realitza i d’altres administracions
públiques 2 punts.
c) Activitat amb suport estable de l’ajuntament on es realitza, d’altres administracions
públiques i d’entitats privades 3 punts.
Criteri 3
a) Suport de la Diputació de Barcelona fins
a 2 anys anteriors 1 punt.
b) Suport de la Diputació de Barcelona
fins a 3 anys anteriors 2 punts.
c) Suport de la Diputació de Barcelona
més de 3 anys anteriors 3 punts.
Quan la sol·licitud sigui per al suport a la
programació ordinària i anual d’una entitat,
en aquests criteris es valorarà l’antiguitat de
l’entitat i no de l’activitat.
La puntuació mínima per a participar en
aquest programa de concertació en l’aplicació d’aquests criteris s’estableix en 5 punts.
D’aquests, caldrà obtenir com a mínim 1
punt en el criteri 2.
Superada aquesta puntuació, s’inicia la
segona fase, de valoració de la proposta. Per
tal de valorar qualitativament el projecte
d’activitat o d’esdeveniment, es mantindrà
una entrevista amb l’entitat promotora i, posteriorment, s’emetrà un informe tècnic que
inclourà l’aplicació dels criteris, la proposta
de suport resultant i, en el seu cas, la quantia
econòmica.
Pel que fa als criteris de valoració d’aquesta segona fase, es tindrà en compte la
incidència en el sector cultural o artístic al
quan s’inscrigui la proposta i l’entitat peticionària així com el grau de participació de
la ciutadania:
- En el cas d’esdeveniments culturals es
valorarà: 1) la rellevància i el pes específic de
la proposta en la seva especialitat artística o
cultural; 2) el seu caràcter supramunicipal; i
3) l’esforç per arribar a nous públics per a la
cultura i les arts.
- Pel que fa a les entitats: 1) el seu caràcter
representatiu del sector, 2) la capacitat de
programació de l’entitat i 3) el públic al qual
s’adreça així com la funció social i ciutadana
de la mateixa a favor de la cultura.
També es valorarà la qualitat en l’organització i en la programació cultural de la proposta i el grau d’innovació en relació a nous
sectors culturals o a noves formes d’expressió
cultural o en àmbits encara inèdits o pocs
desenvolupats de la cultura.
10. Règim de col·laboració
El suport es podrà estructurar bé per un
suport material i/o tècnic, un acord de coorganització, o un suport econòmic en forma
de subvenció, per part de l’Àrea de Cultura o
dels Consorcis o Ens participats. La participació en aquest programa també podrà formalitzar-se per mitjà d’un conveni de cooperació mútua.
11. Despeses subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables
aquelles que responguin a la naturalesa de
l’activitat subvencionada i hagin estat efecti-
vament pagades entre l’1 de gener de 2009 i
31 de desembre de 2009.
No seran subvencionables les factures
relatives a obres i despeses pròpies de l’entitat (llum, gas, telèfon, arranjament d’edificis,
etc.), adquisició de material o reparació de
maquinària i d’utensilis que puguin considerar-se d’inversió.
L’IVA ha de constar desglossat, no obstant
no serà subvencionable quan el beneficiari
pugui repercutir-lo.
12. Quantia del suport
En cas que el suport s’estableixi per mitjà
d’una subvenció, la seva quantia estarà en
funció del pressupost de l’activitat i la valoració tècnica que es realitzi. En qualsevol cas
no serà superior als 25.000 EUR i sempre en
funció de la disponibilitat pressupostària de
l’Àrea de Cultura. En cap cas superarà el
50% del cost de l’activitat subvencionada.
En el cas que es tracti de la coorganització
d’una activitat, la quantia màxima de despesa
per a la mateixa es fixa en 15.000 EUR.
13. Consignació pressupostària
L’import total màxim que es destinarà a
aquestes actuacions serà de quatre-cents mil
EUR (400.000 EUR) que es distribuirà de la
manera següent:
* Dos-cents cinquanta mil EUR (250.000
EUR),
a
càrrec
de
la
partida
G/70000/451A0/470.00, per un import estimat de CENT MIL EUR (100.000 EUR) i a la
partida G/70000/451A0/489.01 per un
import estimat de cent cinquanta mil EUR
(150.000 EUR), en el benentès que aquests
dos imports podran compensar-se entre si en
funció de la naturalesa jurídica de les entitats
beneficiàries.
* Cent cinquanta mil EUR (150.000 EUR) a
la partida G/70000/451A0/227.09.
Exhaurida la partida pressupostària no es
podran concedir més ajuts.
Si les disponibilitats pressupostàries ho
permeten es preveu la possibilitat d’incrementar el crèdit inicial amb un import addicional, que serà publicat pels mateixos mitjans que la present convocatòria.
14. Òrgans competents per a la instrucció i
la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del
procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà
l’Àrea de Cultura.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article
12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i que
estarà format per les següents persones:
* Coordinador de l’Àrea de Cultura, com a
president de l’Òrgan responsable o persona
en qui delegui.
* Tècnic/a de l’Àrea de Cultura.
* Un representant de la Presidència de la
Corporació.
L’òrgan competent per a la concessió
podrà, discrecionalment, deixar desert el
concurs o no esgotar el crèdit total previst.
15. Termini de resolució, de notificació i
règim de recursos
La resolució de les sol·licituds es farà de
manera individualitzada per Decret de l’Òrgan competent per a l’atorgament de subvencions, d’acord amb la refosa núm. 1/2009
sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona
diferents del Ple.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la presentació de la sol·licitud i serà notificada a l’interessat en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la
via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en
el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
16. Acceptació de la subvenció
Si en el termini d’un mes des de la notificació de la concessió el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions, es
considerarà tàcitament acceptada.
17. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen.
El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la
incoació de l’expedient de reintegrament de
la subvenció.
1. Executar les activitats subvencionades
de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a les presents bases.
2. Fer esment de l’ajut de la Diputació de
Barcelona en tota la documentació generada
per l’esmentat projecte, en particular en els
cartells, fulletons, anuncis i altres elements
de propaganda utilitzats per donar-lo a
conèixer, i als vídeos, programes informàtics
o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi
de suport del producte resultant de la
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona-Xarxa de
Municipis.
3. Estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors i en relació a la subvenció concedida.
5. El pressupost total presentat amb la
sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari, si bé s’admetrà la possible com-
Núm. 66 / Pàg. 16
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
pensació de desviacions entre les diverses
partides que l’integren.
6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior
als 6 anys, comptadors des de la finalització
del termini de presentació de les justificacions.
18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida,
s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte a la
base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
En el cas que la col·laboració es concreti
en la coorganització d’una activitat, l’Àrea de
Cultura assumirà les despeses que es determinin en l’informe tècnic de valoració esmentat
a l’apartat 9 de les presents Bases.
19. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en el termini de tres mesos després
d’acabada l’activitat i, com a màxim, el dia
31 de març de 2010.
Aquesta justificació, per a subvencions
que superin els 20.000 EUR, es presentarà
pel beneficiari mitjançant el document normalitzat que s’adjunta a l’Annex I, i revestirà
la forma de compte justificatiu amb aportació
de justificants de la despesa, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades en
les presents bases, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts (Annex A
del model normalitzat).
2) Memòria econòmica justificativa del
cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 72.2 del RLGS (Annex B i Annex
C del model normalitzat).
Alternativament a la modalitat de justificació anterior la persona o entitat beneficiària
podrà justificar mitjançant document normalitzat de compte justificatiu amb aportació
d’informe d’auditor, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades en
les presents bases, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts (Annex A
del document normalitzat).
2) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat (Annex B i C del
document normalitzat).
3) Informe, emès per un/a auditor/a de
comptes inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, i designat d’acord amb
allò previst a l’article 74.2 RLGS (Annex E del
document normalitzat).
Per a subvencions fins a 20.000 EUR, la
modalitat de justificació serà mitjançant el
compte justificatiu simplificat segons model
que s’adjunta a l’Annex I i que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades en
les presents bases, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts (Annex A
del model normalitzat).
2) Memòria econòmica justificativa del
cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 72.2 del RLGS (Annex B i Annex
C del model normalitzat).
En tots els supòsits en la confecció de la
memòria econòmica s’hauran de tenir en
compte els següents aspectes:
1) S’haurà de justificar una despesa per un
import igual o superior a la subvenció atorgada.
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
En el cas de les subvencions que superin
els 20.000 EUR, els documents justificatius a
presentar seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent
en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de
reunir tots els requisits legals exigibles i en
ells es descriurà amb claredat l’activitat a que
es refereixen. En el cas que es presentin
documents justificatius originals, es procedirà
a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder
retornar-los al beneficiari.
En el cas de les subvencions fins a 20.000
EUR, no cal la presentació dels justificants
més amunt esmentats, a excepció de les factures d’import superior a 3.000 EUR.
Per a l’acceptació de les justificacions,
caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del
període de justificació.
20. Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats
com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de esmenar les anomalies detectades en
un termini màxim improrrogable de deu dies
hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas
que s’hagués avançat el seu pagament.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir
al beneficiari per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies
hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas
que s’hagués avançat el seu pagament.
21. Circumstàncies que poden donar lloc a
la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i
abans de la finalització del termini d’execució de l’activitat subvencionada, es podrà
modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini
d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos
de tercers i es doni algun dels supòsits
següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les
condicions que van determinar la concessió
de la subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut
per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen,
públic o privat, que sumats a la de la Diputa-
ció superin el cost total del projecte o de
l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import
exigit a les presents bases.
22. Marc normatiu
En tot allò no previst en les presents bases,
s’estarà al què estableix l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Barcelona
i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003.
Barcelona, 13 de març de 2009.
La Secretària General, Petra Mahillo
García.
022009009428
A
Organisme de Gestió Tributària
ANUNCI
Anunci d’exposició pública dels projectes
d’obra civil i d’instal·lacions d’electricitat i de
climatització i ventilació.
El President de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha dictat en data 11 de març de 2009 un decret pel
qual s’aproven inicialment els projectes d’obra civil i d’instal·lacions d’electricitat i de
climatització i ventilació per a l’adequació
del local situat al carrer Mejía Lequerica,
número 14 bis baixos, de Barcelona; i se’n
declara urgent el tràmit d’informació pública,
d’acord amb el que estableix l’article 50 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
EXPOSICIÓ PÚBLICA DE PROJECTE
D’acord amb el que disposen els articles 2
i 37.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els projectes d’obra civil
i d’instal·lacions d’electricitat i de climatització i ventilació per a l’adequació del local
situat al carrer Mejía Lequerica, número 14
bis baixos, resten exposats al públic al Servei
de Coordinació-Contractació de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, Travessera de les Corts, número 131159, Pavelló Mestral, de Barcelona, de dos
quarts de nou a les catorze hores, durant un
termini de quinze dies hàbils (d’acord amb la
declaració d’urgència del tràmit d’informació
pública) a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. Durant aquest
termini es podran examinar els projectes i
presentar-hi al·legacions al registre de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
Transcorregut el termini d’informació
pública sense que s’hagin presentat al·legacions, els projectes quedaran aprovats definitivament i es podrà procedir a la contractació
de les obres.
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 17
Administració Local
Barcelona, 13 de març de 2009.
La Cap de Servei de Coordinació-Contractació, Isabel Soler i Bosch.
022009009441
A
ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA
Institut Metropolità de Promoció
de Sòl i Gestió Patrimonial
ANUNCI
Exp. 326/08. Resolució del director gerent
de l’IMPSOL de 26 de febrer de 2009 per la
qual s’anuncia procediment obert, per a la
Contractació de les Obres de reparació de les
patologies observades a les terrasses exteriors
del grup d’habitatges UP13 al polígon Canaletes de Cerdanyola del Vallès.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial, Zona
Franca, carrer 62, núm. 16, Edifici A, planta
4ª (despatx 409) 08040 Barcelona. Tel. 93
2235151. Fax 93 2234373.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei Jurídic Administratiu.
c) Número d’expedient: 326/08.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Obres de reparació de les patologies observades a les
terrasses exteriors del grup d’habitatges UP13
al polígon Canaletes de Cerdanyola del
Vallès.
b) Lloc d’execució: Cerdanyola del Vallès.
c) Termini d’execució: Veure Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Varis criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 443.846,15,-EUR (IVA
exclòs).
5. Garanties
Provisional: 13.315,38,-EUR.
Definitiva: 10% s/ import d’adjudicació.
6.a. Obtenció d’informació
Entitat, Domicili, Localitat i Codi Postal,
Telèfon, Telefax: Vegeu punt 1.
6.b. Obtenció de documentació
http://www2.amb.cat/impsol/ (els plecs de
clàusules) i a Service Point, c/ 60, núm. 2527 sector A, Zona Franca, Barcelona, Tel.
932234075 (el projecte).
Data límit d’obtenció de documents i
informació: Durant el període de presentació
de proposicions.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup C, subgrup 2, categoria “d” ó Grup K, subgrup 2, categoria “d”.
b) Altres requisits: Vegeu Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Fins a les 12
hores del dia en que es compleixin 30 dies
naturals, a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci.
b) Documentació a presentar: Vegeu Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: Vegeu punt 1.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos.
9. Obertura de les ofertes
Entitat, Domicili, Localitat: Vegeu punt 1.
Data:
Sobre núm. 1: El dia següent de la presentació de les ofertes.
Sobre núm. 2: En acte públic a les 12
hores del quart dia hàbil següent a comptar
des del dia de l’obertura dels sobres núm. 1.
10. Altres informacions
Veure plecs.
11. Despeses d’anuncis
Màxim 3.200 EUR.
L’import d’aquest anunci anirà a càrrec de
l’adjudicatari.
Barcelona, 10 de març de 2009.
El Director Gerent, Amadeu Iglesias i
Unzué.
022009009199
A
Institut Metropolità de Promoció
de Sòl i Gestió Patrimonial
ANUNCI
Exp. 79/08. El conseller delegat de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió
Patrimonial, en data 3 de març de 2009, va
aprovar inicialment, conforme preveu l’art.
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art. 37 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, el
Projecte Executiu de les obres de construcció
d’habitatges a la parcel·la FR01 del subsector
A4 al terme municipal de Rubí, redactat per
Xavier Vancells Guérin, amb un pressupost
d’execució per contracte de 4.162.716,03,EUR.
Sotmetre’l a informació pública per un
període de trenta dies, mitjançant anunci que
s’inserirà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, perquè dins el període esmentat pugui ser examinat per les persones interessades i deduir-se’n, en el seu cas, les
reclamacions i al·legacions corresponents i si
transcorregut aquest termini no es presentessin reclamacions, el projecte restarà aprovat
definitivament. El projecte esmentat
romandrà exposat al Departament de Construcció de l’IMPSOL, c/ 62, núm. 16, pl. 4ª,
edifici A, Zona Franca, Barcelona.
Barcelona, 11 de març de 2009.
El Director Gerent, Amadeu Iglesias i
Unzué.
022009009120
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 18
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Mancomunitat de Municipis
ANUNCI RECTIFICACIÓ ERROR
MATERIAL
Resolució de la Gerència de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona de data 16 de març de 2009, per
la qual es rectifica la clàusula 11 del plec de
clàusules administratives particulars dels treballs de supervisió (Project Management) de
les obres finançades amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local compreses en la denominada Zona I (municipis de Badia del Vallès,
Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Esplugues
de Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Adrià
de Besòs).
En ús de les competències que em van ser
delegades mitjançant Decret de Presidència
de data 26 de juliol de 2006 i de conformitat
al que estableix l’article 105.2 de la Llei de
Règim jurídic i procediment administratiu
comú en relació a la rectificació d’errors
materials,
Resolc:
Rectificar els plec aprovats mitjançat
Decret de data 26 de febrer de 2009 per regir
la contractació dels treballs de supervisió
(Project Management) de les obres finançades amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió
Local compreses en la denominada zona I
(municipis de Badia del Vallès, Barcelona,
Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Adrià de
Besòs), en el sentit de corregir el punt 2
(millora en l’oferta econòmica) de la clàusules 11 dels esmentats plecs, essent el correcte
el que tot seguit es detalla:
Al 3r punt on diu: Si DE(%)= - 3%, ha de
dir: Si DE (%)= 0%.
Publicar aquesta resolució al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, sense que
aquesta correcció afecti al termini de presentació d’ofertes, finalitzant aquest el dia 20 de
març a les 11 hores.
Barcelona, 16 de març de 2009.
El Secretari general acctal., Sebastià Grau i
Àvila.
022009009479
A
Mancomunitat de Municipis
ANUNCI RECTIFICACIÓ ERROR
MATERIAL
Resolució de la Gerència de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona de data 16 de març de 2009, per
la qual es rectifica la clàusula 11 del plec de
clàusules administratives particulars dels treballs de supervisió (Project Management) de
les obres finançades amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local compreses en la denominada zona II (municipis de Cornellà de Llobregat, El Papiol, Sant Boi de Llobregat, Sant
Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló
i Torrelles de Llobregat).
En ús de les competències que em van ser
delegades mitjançant Decret de Presidència
de data 26 de juliol de 2006 i de conformitat
al que estableix l’article 105.2 de la Llei de
Règim jurídic i procediment administratiu
comú en relació a la rectificació d’errors
materials,
Resolc: Rectificar els plec aprovats mitjançat Decret de data 26 de febrer de 2009
per regir la contractació dels treballs de
supervisió (Project Management) de les obres
finançades amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local compreses en la denominada zona
II (municipis de Cornellà de Llobregat, El
Papiol, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat), en el sentit de corregir el
punt 2 (millora en l’oferta econòmica) de la
clàusules 11 dels esmentats plecs, essent el
correcte el que tot seguit es detalla:
Al 3r punt on diu: Si DE(%)= - 3%, ha de
dir: Si DE (%)= 0%.
Publicar aquesta resolució al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, sense que
aquesta correcció afecti al termini de presentació d’ofertes, finalitzant aquest el dia 20 de
març a les 11 hores.
Barcelona, 16 de març de 2009.
El Secretari general acctal., Sebastià Grau i
Àvila.
022009009480
A
CONSELLS COMARCALS
Baix Llobregat
ANUNCI
Correcció d’errada d’un edicte d’actualització de la relació de lloc de treball del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Havent observat una errada tipogràfica al
text de l’edicte tramés al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona i publicat al núm.
18, de 21 de gener de 2009, pàg. 24, se’n
detalla l’oportuna correcció:
On diu: “Codi L.A2.1 de Lloc de treball:
Tècnic/a Mitjà/na (Servei Centrals Departament de Premsa i Comunicació)”.
Ha de dir: “Codi: L.A2.1.3 de Lloc de treball: Tècnic/a Mitjà/na (Servei Centrals
Departament de Premsa i Comunicació)”.
El Baix Llobregat, 9 de març de 2009.
La Presidenta, Rosa Boladeras Serraviñals.
022009009080
A
Osona
ANUNCI
La Comissió Permanent del Ple d’aquest
Consell Comarcal, en sessió del dia 4 de
març de 2009, ha aprovat la convocatòria de
subvencions de l’àrea de cultura, d’acord
amb el detall següent:
Referència: CULT/activitats supramunicipals
Objecte: Activitats culturals de caràcter
supramunicipal que es duguin a terme per
ajuntaments dels municipis de la comarca
d’Osona i/o entitats sense finalitat de lucre,
amb domicili a la comarca d’Osona.
Import subvenció: 30.000 EUR
Bases: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona nº 91 de 15/04/2008 i B UTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Girona nº 77 de
21/04/2008
Pel que fa als models de sol·licitud es troben a disposició del públic a les oficines
comarcals i a la pàgina web
www.ccosona.cat.
El termini per poder presentar les sol·licituds és de dos mesos a partir de l’endemà de
la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Es fa públic pel seu general coneixement.
Vic (Osona), 9 de març de 2009.
El Gerent del Consell Comarcal d’Osona,
Anna Portet Cabrafiga.
022009008964
A
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 19
Administració Local
Osona
ANUNCI
Per resolució de Presidència de data 17 de
gener de 2008, es va aprovar la creació d’un
fitxer automatitzat que conté dades de caràcter personal.
Per tal de donar compliment a la sol·licitud de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, es fan públiques les dades que mancaven en l’anunci publicat al BUTLLETÍ OFICIAL
D E L A P R O V Í N C I A de Barcelona el passat
26/01/2008 en el butlletí nº 23, pàg. 75 en el
que es publicaven les dades referents a la
creació del fitxer nº 29 Info-OTL d’Osona.
Als efectes de coneixement general es
detalla a continuació les dades que mancaven del fitxer automatitzat que es va donar
d’alta, i s’obre un termini d’informació pública de 30 dies hàbils als efectes que es puguin
presentar reclamacions i, si no se’n formula
cap durant l’esmentat termini, la disposició
de creació dels fitxers, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’adopció
de cap més acord ni publicació:
Fitxer número 29: Info-OTL d’Osona.
Procedència de les dades: del propi interessat o del seu representant legal.
Vic (Osona), 6 de març de 2009.
La Gerent, Anna Portet Cabrafiga.
022009009037
A
Osona
ANUNCI
Àrea d’Esports del Consell Comarcal d’Osona
La Comissió Permanent del Ple d’aquest
Consell Comarcal, en sessió del dia 4 de
març de 2009, ha aprovat una modificació
de les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts per activitats esportives, les quals
havien estat publicades en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 91, de
15/04/2008 i el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Girona número 77, de 21/04/2008. Les
modificacions afecten únicament a les bases
9a i 12a, les quals queden redactades de la
forma següent:
“9a.- Justificació
Els ajuntaments o entitats sense finalitat de
lucre una vegada hagin realitzat l’activitat per
la qual se’ls ha concedit la subvenció corresponent, hauran de presentar al Consell
Comarcal d’Osona els documents següents:
Ajuntaments:
- Sol·licitud d’abonament de la subvenció
concedida per aquest concepte, indicant
l’entitat bancària i número de compte corrent
on fer l’abonament corresponent.
- Un informe o memòria del responsable
de l’activitat en el qual hi consti l’activitat
realitzada, la data, el lloc i el nombre aproximat de participants en l’activitat.
- Un certificat del secretari/interventor on
hi consti la despesa de l’activitat desenvolupada, figurant com a mínim l’import de la
subvenció demanada al Consell Comarcal.
- Document publicitari en el qual hi consti
el logotip del Consell Comarcal d’Osona.
- Dues imatges en les quals hi consti la
col·locació de la pancarta que facilita aquest
Consell el dia de l’execució de l’activitat
esportiva subvencionada. En el seu defecte,
dues imatges que evidenciïn la bona execució del projecte.
Entitats sense ànim de lucre:
- Sol·licitud d’abonament de la subvenció
concedida per aquest concepte, indicant
l’entitat bancària i número de compte corrent
on fer l’abonament corresponent.
- Una memòria en la qual hi consti l’activitat realitzada, la data, el lloc i el nombre
aproximat de participants en l’activitat.
- Original o fotocòpia compulsada de les
factures que s’han abonat en concepte de
l’activitat subvencionada, com a mínim per
l’import de la subvenció demanada al Consell Comarcal.
- Document publicitari en el qual hi consti
el logotip del Consell Comarcal d’Osona.
- Dues imatges en les quals hi consti la
col·locació de la pancarta que facilita aquest
Consell el dia de l’execució de l’activitat
esportiva subvencionada. En el seu defecte,
dues imatges que evidenciïn la bona execució del projecte.
L’ajuntament o entitat està obligat a justificar com a mínim l’import que hagi demanat
com a subvenció al Consell Comarcal d’Osona. En cas de no justificar-se aquest import el
Consell Comarcal ajustarà i minorarà la subvenció concedida.
L’activitat subvencionada s’ha de realitzar
durant l’exercici en el qual s’atorga la subvenció i el termini de presentació de justificants serà de sis mesos a comptar a partir de
la data de notificació de l’acord de concessió
de la subvenció.
En el cas que l’ajuntament o l’entitat beneficiària no aportin la documentació de justificació esmentada dintre del termini que s’assenyala, la subvenció serà revocada, previs
els tràmits corresponents.”
“12a. Altres obligacions de les entitats
beneficiàries:
L’atorgament d’ajuts en les despeses d’activitats esportives no genera cap tipus de responsabilitat al Consell Comarcal d’Osona, en
tant que la seva organització correspon a l’ajuntament o bé a l’entitat sense finalitat de
lucre.
A més de l’obligació de justificació descrita en la base 9a, les entitats beneficiàries o
ajuntaments tenen les següents obligacions:
a) Dur a terme l’activitat d’acord amb el
projecte presentat.
b) Notificar al Consell Comarcal els ajuts
obtinguts per part d’altres administracions,
rebudes amb posterioritat a l’atorgament de
la subvenció.
c) Incloure el logotip del Consell Comarcal
d’Osona en tots els elements informatius i
publicitaris relacionats amb l’activitat sub-
vencionada.
d) Col·locar la pancarta que facilita el
Consell en un lloc visible quan es realitzi
l’activitat esportiva subvencionada.”
En compliment del que disposen els articles 124 i 125 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, s’exposen al públic aquestes modificacions de les bases de subvencions d’Esports
d’aquest Consell a efectes de possibles
al·legacions pel termini de vint dies hàbils a
comptar a partir de l’extracte d’anunci que es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, prèvia publicació íntegra de les
modificacions de les bases al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona i al B UTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Girona.
Així mateix, si transcorregut el termini
assenyalat no es presenten al·legacions, les
bases quedaran elevades a definitives. En cas
contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les
al·legacions i determinar si s’obre un nou
període per la convocatòria d’ajuts.
Per altra banda, la Comissió Permanent
del Ple en la sessió abans esmentada, també
ha obert la convocatòria anual pel 2009 per
a la presentació de sol·licituds per aquesta
línia de subvencions, de tal manera que el
termini s’obrirà amb l’anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i es disposarà
de dos mesos per a la presentació de sol·licituds. La quantitat que es destina en aquesta
convocatòria a aquesta línia de subvencions
és de 30.000 EUR i pel que fa als models
d’impresos es troben a disposició del públic a
les oficines comarcals i a la pàgina web
www.ccosona.cat.
Vic (Osona), 6 de març de 2009.
La Gerent, Anna Portet Cabrafiga.
022009008966
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 20
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
AJUNTAMENTS
Barberà del Vallès
ANUNCI
De conformitat amb es que disposa l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, es fa públic
que l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en
sessió plenària de data 25 de febrer de 2009,
ha adoptat l’acord inicial de modificació de
la Relació de Llocs de Treball.
D’acord amb la normativa vigent, es sotmet a exposició pública l’esmentat acord
durant un període de quinze dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA. Un cop transcorregut aquest termini per presentar reclamacions, si no se
n’han presentat, s’entendrà elevat a definitiu
aquest acord sense necessitat d’adoptar-ne
un altre.
L’expedient complert de l’acord referenciat s’exposa en la secció de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Barberà del
Vallès.
Barberà del Vallès, 10 de març de 2009.
El secretari general acctal, José Núñez
Alba.
022009009325
A
Barberà del Vallès
del Fons Estatal d’Inversió Local, amb les
modificacions no substancials introduïdes a
través de Decret d’Alcaldia de data 16 de
febrer de 2009.
Segon. - Notificar el contingut d’aquesta
resolució als serveis tècnics municipals, a la
Intervenció municipal de fons, i a la resta
d’interessats, així com procedir a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, amb inserció de l’anunci corresponent al tauler d’anuncis municipal.»
Contra l’acte d’aprovació definitiva que es
fa públic, que és definitiu i posa fi a la via
administrativa es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant
el jutjat o tribunal de la jurisdicció contenciosa administrativa que correspongui,
segons les regles de competència territorial i
sobre les matèries establertes als articles 8,
10 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
Amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat aquesta resolució, en el
termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació. En
aquest cas, no es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que no s’hagi
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació tàcita del recurs de reposició interposat.
Barberà del Vallès, 13 de març de 2009.
L’Alcaldessa, Ana del Frago Barés.
022009009481
A
ANUNCI
En compliment del que disposa l’article 38
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, es fa públic l’acord d’aprovació
definitiva d’un projecte d’obres, mitjançant
Decret d’Alcaldia nº 410, de data 12 de març
de 2009, el contingut del qual seguidament
es transcriu:
«Atès el resultat de la informació pública a
què ha estat sotmès el Projecte inclòs dins
del Fons Estatal d’Inversió Local relatiu a les
canalitzacions de la xarxa de recollida
pneumàtica, aprovat inicialment en sessió
plenària de data 10 de febrer de 2009, amb
les modificacions no substancials aprovades
per Decret d’Alcaldia núm. 215, de 16 de
febrer de 2009, respecte del qual no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació.
És per això que, conforme a les previsions
establertes en l’esmentat Decret d’Alcaldia de
data 16 de febrer de 2009, així com de conformitat amb allò previst a l’article 235 del
Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i segons estableix l’article
38 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny,
Resolc:
Primer: - Considerar aprovat definitivament el Projecte de les canalitzacions de la
xarxa de recollida pneumàtica, inclòs dins
Barberà del Vallès
ANUNCI
En compliment del que disposa l’article 38
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, es fa públic l’acord d’aprovació
definitiva de projectes d’obres, mitjançant
Decret d’Alcaldia nº 411, de data 12 de març
de 2009, el contingut del qual seguidament
es transcriu:
“Atès el resultat de la informació pública a
què han estat sotmesos els següents projectes
d’obres, tots ells inclosos dins del Fons Estatal
d’Inversió Local, respecte dels quals no s’ha
presentat cap al·legació ni reclamació:
- Projecte de reurbanització del carrer Sant
Pere, elaborat per l’enginyer Gustau Farell i
Vidal.
- Projecte de reurbanització del carrer
Ripoll, elaborat per l’enginyer Gustau Farell i
Vidal.
- Projecte per a la instal·lació dels equips
de recollida pneumàtica, elaborat per l’empresa Taller d’enginyeria ambiental, S.L.
- Projecte per a la construcció d’una planta de recollida pneumàtica, elaborat per
l’empresa Taller d’enginyeria ambiental, S.L.
És per això que, conforme a les previsions
establertes en l’acord plenari d’aprovació inicial (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm.
40, de 16 de febrer de 2009), adoptat en sessió de data 28 de gener de 2009, de conformitat amb allò previst a l’article 235 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i segons estableix l’article 38 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny,
Resolc:
Primer. - Considerar aprovats definitivament el Projecte de reurbanització del carrer
Sant Pere, el Projecte de reurbanització del
carrer Ripoll, el Projecte per a la instal·lació
dels equips de recollida pneumàtica i el Projecte de construcció de la planta de recollida
pneumàtica, tots ells inclosos dins del Fons
Estatal d’Inversió Local, aprovats inicialment
mitjançant acord plenari de data 10 de febrer
de 2009 (B UTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA
núm. 40, de 16 de febrer de 2009).
Segon. - Notificar el contingut d’aquesta
resolució als serveis tècnics municipals, a la
Intervenció municipal de fons, i a la resta
d’interessats, així com procedir a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, amb inserció de l’anunci corresponent al tauler d’anuncis municipal.”
Contra l’acte d’aprovació definitiva que es
fa públic, que és definitiu i posa fi a la via
administrativa es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant
el jutjat o tribunal de la jurisdicció contenciosa administrativa que correspongui,
segons les regles de competència territorial i
sobre les matèries establertes als articles 8,
10 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
Amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat aquesta resolució, en el
termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació. En
aquest cas, no es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que no s’hagi
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació tàcita del recurs de reposició interposat.
Barberà del Vallès, 13 de març de 2009.
L’Alcaldessa, Ana del Frago Barés.
022009009496
A
Barcelona
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Sector d’Urbanisme i Infraestructures es segueix expedient, incoat per France Telecom España S.A
per a la concessió de llicència ambiental per
l’exercici de l’activitat de Estacio Base Telefo-
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 21
Administració Local
nia Mobil:DCS/UMTS en el local situat a C
Villarroel 209, (Exp. 00-2005-0193).
D’acord amb el que estableix l’article 50
de l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
L’expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).
Barcelona, 16 de febrer de 2009.
La Secretària Delegada (P.D. 08/11/1999),
Natàlia Amorós i Bosch.
022009009059
A
Barcelona
Districte de Les Corts
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Les Corts es segueix expedient, incoat per
Premo S.A.U. per a la concessió de llicència
ambiental per l’exercici de l’activitat de
Fabricació i muntatge de productes electrònics en el local situat a C Conxita Supervia
13, (Exp. 04-2009-0057).
D’acord amb el que estableix l’article 50
de l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
L’expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Gandesa, 10 1r. Tf. 2916470).
Barcelona, 12 de març de 2009.
El Cap de la Secretaria Tècnica Jurídica,
Pedro Serra i Rodríguez.
022009009319
A
Barcelona
Districte de Sants-Montjuïc
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sants-Montjuïc es segueix expedient, incoat
per Promosastre, S.L., per a la concessió de
llicència ambiental per l’exercici de l’activitat
d’hotel de quatre estrelles amb aparcament
en el local situat a C. Palaudaries, 26, (Exp.
03-2009-0030).
D’acord amb el que estableix l’article 50
de l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
L’expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Casa del Mig (Parc de l’Espanya
Industrial)).
Barcelona,6 de març de 2009.
La Cap de la Secretaria Tècnica-Jurídica,
Lourdes Zorraquino Rico.
022009009223
A
La Cap de la Secretaria Tècnico-Jurídica,
Lourdes Zorraquino Rico.
022009009224
A
Barcelona
Institut Municipal d’Informàtica
ANUNCI
Barcelona
Districte de Sants-Montjuïc
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Departament d’Administració Districte de
Sants-Montjuïc.
c) Número de Contracte: 08005235.
d) Expedient: 20094004.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Gestió i dinamització Casals Gent Gran Dte. Sants.
b) Lloc d’execució: Casals de gent gran del
Poble Sec, la Capa, Cotxeres de Sants, Sant
Cristòfor i espai de gent gran del Polvorí.
c) Termini d’execució: fins el 31 de
desembre de 2009.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Criteris Obj. més 50%.
4. Pressupost base de licitació
a) Import total: 173.219,00 euros.
5. Garantia definitiva
5%.
6. Obtenció de documentació i informació
a) En l’apartat “perfil del Contractant” de
la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona
(www.bcn.cat).
b)Documentació: Fotocopisteria Reprosants, c/ Sants Crist, 59, tf. 93 431 66 21.
7. Requisits específics del contractista
- Experiència contrastable en la gestió de
servies públics i/o privats de les mateixes
característiques objecte del contracte.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Lloc de presentació: Oficina del Registre
General del Districte de Sants-Montjuïc situada a Creu Coberta, 104 (fins a les 14 hores).
b) Data límit de presentació: El termini per
a la presentació de les proposicions serà de
15 dies naturals a partir del dia següent de la
publicació d’aquest anunci.
9. Despeses d’anuncis
L’import d’aquest anunci anirà a càrrec de
l’adjudicatari del contracte.
Barcelona, 12 de març de 2009.
Resolució de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, organisme autònom
local de l’Ajuntament de Barcelona (c/ Tànger, núm. 98, plta.11a, 08018 Barcelona) per
la que s’anuncia la licitació per a la contractació dels serveis de construcció de la passarel·la d’Interoperabilitat de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona.
El Gerent de l’Institut en data 13 de març
de 2009 va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques que han de regir la licitació,
mitjançant procediment obert, per a la contractació dels serveis de construcció de la
passarel·la d’Interoperabilitat de l’Institut
Municipal d’Informàtica de Barcelona, d’acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona.
b) Núm. expedient: C0207 2009 153.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Serveis de
construcció de la passarel·la d’Interoperabilitat de l’Institut Municipal d’Informàtica de
Barcelona.
b) Lloc d’execució: Barcelona.
c) Termini d’execució: La durada de les
prestacions serà fins el 31 de desembre de
2009.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma d’adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa.
4. Pressupost base de la licitació
Import màxim total 172.413,79 EUR (IVA
exclòs), amb càrrec al pressupost de l’any
2009.
5. Garanties
Definitiva: 5 per 100 de l’import de l’adjudicació del contracte (IVA exclòs), a constituir en qualsevol modalitat, que regula el text
de la Llei 30/1997, 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic.
6. Informació
a) Entitat: Departament d’Administració de
l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona.
b) Domicili: c/ Tànger, núm. 98, 11ª. plta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08018.
d) Telèfon: 93 291 82 54.
e) Telefax: 93 291 82 61.
Núm. 66 / Pàg. 22
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
f) Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a
13:00 hores.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: fins el dia de la presentació de
les proposicions.
7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera:
* Document que acrediti la classificació
empresarial: Grup V Subgrup 2 Categoria D.
b) Solvència tècnica i professional:
* Compromís explícit de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals i/o materials indicats a la clàusula
6 del plec de clàusules administratives.
c) Criteris de valoració de les ofertes:
- Criteris avaluables de forma automàtica:
* Preu ofertat: fins a 40 punts.
* Integració de serveis opcionals del
CAOC: fins a 20 punts.
* Millora dels Acords de Nivell de Servei:
fins a 5 punts.
* Extensió del període de garantia dels treballs realitzats: fins a 5 punts.
- Criteris avaluables que depenen de judici
de valor:
* Propostes tècniques de construcció del
sistema de forma escalable: fins a 10 punts.
* Propostes tècniques de construcció del
sistema en funció del grau de modularitat
dels seus components, fins a 10 punts.
* Propostes tècniques de construcció del
sistema en funció de la seva millor usabilitat
(ergonomia), fins a 5 punts.
* Propostes tècniques de construcció del
sistema en funció de la facilitat de parametrització de consultes i informes, fins a 5 punts.
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: fins el dia 2
d’abril de 2009 a les 13 hores, sempre que
hagin transcorregut 15 dies naturals a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
b) Documentació que cal presentar: la
documentació administrativa a presentar serà
l’exigida en la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Departament d’Administració de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, situat al c/ Tànger, núm.
98, plta. 11ª., 08018 Barcelona, de dilluns a
divendres de 9 a 13 hores. Si l’últim dia és
festiu a Barcelona, s’entendrà prorrogat el termini fins el primer dia hàbil següent.
d) Termini en el qual el licitador resta obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.
9. Obertura d’ofertes
La Mesa de contractació, que es reunirà a
partir del primer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de proposicions, en el dia i lloc que oportunament es
comunicarà als licitadors.
10. Altres informacions
No s’admet subcontractació.
11. Despeses de l’anunci
Les despeses dels anuncis aniran a càrrec
de l’adjudicatari i no serà superior a 1.000
EUR.
12. Web per la obtenció de la documentació
http://www.bcn.cat (perfil del contractant).
Barcelona, 16 de març de 2009.
El Secretari delegat de l’IMI, Miquel Àngel
Peinado Sánchez.
022009009471
A
Barcelona
Institut Municipal d’Urbanisme
ANUNCI
Exp. 09g44
El quart tinent d’alcalde, en ús de les
facultats conferides per l’Art. 21.1 j) de la Llei
7/85, de 2 d’abril i la Llei 22/98, de 30 de
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona Art. 13,1,r); i del Decret de l’Alcaldia de
data 20 de juny de 2007, en data 6 de març
de 2009, ha resolt:
“1r.- Aprovar inicialment, a l’empara del
que disposen els arts. 107 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova
el Text Refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya i 211 del Decret 305/2006 de 18 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, el Projecte d’expropiació,
pel sistema de Taxació conjunta, de la primera fase de l’àmbit del projecte de delimitació
poligonal i determinació de sistema d’actuació en el sector de la modificació puntual del
Pla General Metropolità a l’àmbit de la Colònia Castells, aprovat definitivament en sessió
de la Comissió de Govern de data 14 de
maig de 2008, formulat per l’Institut Català
de Sòl (INCASOL), entitat declarada beneficiària d’aquesta expropiació mitjançant
acord de la Comissió de Govern de data 1 de
juny de 2005, que incorpora la relació de
béns i drets afectats corresponents a les finques situades al carrer Morales núm. 4, 6-12,
14 i 16 a 19, carrer Montnegre núm. 41-43,
passatge Roca núm. 1 a 4, plaça del Carme
núm. 1 a 3, als passatges Barnola i Castells,
als nombres senars del carrer Castells, i als
nombres senars del carrer Entença compresos
entre el 247 i 273, qualificades de zona en
sòl urbà subjecte a ordenació volumètrica
específica (clau 18), parcs i jardins urbans de
nova creació de caràcter local (clau 6b), vies
cíviques (clau 5b) i xarxa viària bàsica (clau
5) per la Modificació Puntual del Pla General
Metropolità en el sector de reforma interior
de la Colònia Castells, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de
Barcelona en data 20 d’octubre de 2003.
Incorporant al projecte les prescripcions d’ofici que figuren en l’informe jurídic emès per
la Direcció de Gestió de Sòl de la societat
municipal Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
de data 25 de febrer de 2009, el qual figura a
l’expedient i es dona per íntegrament reproduït;
2n.- Sotmetre l’esmentat projecte d’expropiació per taxació conjunta a informació
pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció dels corresponents anun-
cis al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a un
diari dels de més circulació de la província i
al tauler d’anuncis d’aquesta corporació; i
notificar individualment la present resolució
als afectats, incloent-hi el full d’apreuament
corresponent, per tal de que, si ho consideren convenient, puguin formular observacions i reclamacions relatives a la titularitat o
la valoració de llurs drets respectius.
3r.- Atorgar un tràmit d’audiència durant
el termini d’un mes perquè els ocupants
legals en l’àmbit de la 1a fase del projecte de
delimitació poligonal i determinació de sistema d’actuació en el sector de la modificació
puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit
de la Colònia Castells, i en els termes previstos a l’art. 128.7 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme i al projecte de taxació conjunta, manifestin expressament la seva voluntat
d’exercir el dret al reallotjament.”
L’expedient administratiu romandrà exposat al públic, per a la seva consulta, durant el
termini d’un mes, a l’Institut Municipal d’Urbanisme. (carrer Bolívia, 105, 1a planta, de
dilluns a divendres, feiners, de 9 a 14 hores),
i a l’oficina de Remodelacions Urbanes SA
(REURSA), de l’Institut Català de Sòl, carrer
Viladomat 317, entresol 1a, de dilluns a
divendres, feiners, de 9 a 14 hores i dijous
feiners, de 16 a 19 hores. (tel. 93-276.33.72).
Us ho comunico als efectes oportuns.
* Les prescripcions d’ofici que figuren en
l’informe jurídic emès per la Direcció de
Gestió de Sòl de la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, S.A. de data 25 de
febrer de 2009 són les següents:
1r. Es modifica l’epígraf 1.3 relatiu a l’àmbit d’expropiació (pàgina 10 de 570 del projecte) en el sentit de què allà on diu “i nombres senars del carrer Entença compresos
entre el 243 i 277” a de dir “i nombres senars
del carrer Entença compresos entre el 247 i
273”.
2n. Es modifica l’apartat c) (pàgina 18 de
570 del projecte) de l’epígraf 1.7.1 relatiu a
la valoració d’arrendaments que queda
redactat com segueix: “c) Contractes d’arrendament que s’hagin constituït amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’article 127.3 del
RLUC: Les indemnitzacions que corresponguin per l’extinció d’arrendaments que s’hagin constituït a partir de l’1 de setembre de
2006 (data d’entrada en vigor del RLUC) han
de ser assumides per les persones propietàries atorgants dels contractes dels quals es
tracti.”
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER
L’EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES INCLOSES A LA
PRIMERA FASE D’EXECUCIÓ DEL SECTOR DE LA
COLÒNIA CASTELLS
Finca 1 – carrer Morales 4
Titular registral: Ajuntament de Barcelona
(propietari 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
88,50 m2 de sòl.
Segons cadastre: 86 m2 de sòl i 269 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8124402DF2882C0001FQ
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 23
Administració Local
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 227, llibre 227, foli 237, finca 2054.
Dades d’ocupació:
- baixos – Local ocupat per Ana Monteoliva Santamaría. Títol: No consta.
- 1r 1a. - Rosa María Álvarez de Luna Santamaría, Jordi Sánchez Álvarez de Luna i
Paula Álvarez de Luna Sánchez. Títol: Precari.
- 1r 2a. – No consten.
- 2n. - Teresa Santamaría Fernández,
Miguel Monteoliva Rodrigo, Teresa Monteoliva Santamaría, Ana Monteoliva Santamaría i
Juan José Pallarès Escobedo. Títol: Precari.
Finca 2 – carrer Morales 6 - 12
Titular registral: Josep Fontdevila Méndez
(propietari d’1/3 part indivisa)
Núria Fontdevila Méndez (propietària
d’1/3 part indivisa)
Enric Fontdevila Méndez (propietari d’1/3
part indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
350,20 m2 de sòl
Segons cadastre: 425 m2 de sòl i 238 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8124416DF2882C0001ZQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 722, llibre 722, foli 20, finca 1.098.
Dades d’ocupació:
- carrer Morales 6: - baixos – Local a nom
de La Fou Produccions, S.L. Títol: Arrendament.
- carrer Morales 8 – Ocupants sense identificar.
- carrer Morales 10 – Ocupants sense
identificar.
- carrer Morales 12: - baixos – Activitat de
petites obres de paleta a nom de Josep Lleopart Romeo. Títol: Arrendament.
Finca 3 – carrer Morales 14
Titulars registrals: Ricardo Lucena Martí
(propietari d’1/3 part indivisa) i
Trinidad Martí Alonso (propietària de 2/3
parts indivises).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
223,15 m2 de sòl.
Segons cadastre: 227 m2 de sòl i 262 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8124407DF2882C0001DQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 889, llibre 889, foli 52, finca 612.
Dades d’ocupació:
- baixos 1a. – Trinidad Martí Alonso i Mercedes Martí Alonso. Títol: Propietat.
- baixos 2a. – No consten.
- 1r 1a. - Carles Lucena Oriol i Maria dels
Àngels Vila Serrat. Títol: Arrendament.
- 1r 2a. – No consten.
Finca 4 – carrer Morales 16
Titular registral: María Carmen Vallvé
Llauradó (propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
238 m2 de sòl.
Segons cadastre: 246 m2 de sòl i 415 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8124408DF2882C0001XQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 715, llibre 715, foli 81, finca 613.
Dades d’ocupació:
- baixos – No consten.
- 1r 1a – No consten.
- 1r 2a – No consten.
- 2n 1a – No consten.
- 2n 2a – No consten.
- 3r 1a – No consten.
- 3r 2a – No consten.
Finca 5 – carrer Morales 18
Titular registral: Josep Fontdevila Méndez
(propietari d’1/3 part indivisa)
Núria Fontdevila Méndez (propietària
d’1/3 part indivisa)
Enric Fontdevila Méndez (propietari d’1/3
part indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
155,83 m2 de sòl.
Segons cadastre: 223 m2 de sòl i 267 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8124409DF2882C0001IQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 722, llibre 722, foli 24, finca 1.097.
Dades d’ocupació:
- baixos – Local a nom de Montserrat
Fernández Moreno. Títol: Arrendament.
Finca 6 – carrer Montnegre 41-43 / Passatge
Roca 1, 2, 3 i 4
Titulars registrals: Antonio de Padua
Berenguer Lavall (propietari d’una meitat
indivisa de 4/24 parts indivises)
Teresa Sau Lacruz (propietària d’una meitat indivisa de 4/24 parts indivises)
Celia Ventura Grau (propietària de 4/24
parts indivises)
José María Carrió Fornells (propietari del
21,5 % de 4/24 parts indivises)
María Mercedes Carrió Fornells (propietària del 21,5 % de 4/24 parts indivises)
María Ángeles Carrió Fornells (propietària
del 21,5 % de 4/24 parts indivises)
Carmen Fornells Morató (propietària del
21,5 % de 4/24 parts indivises i de 6/48 parts
indivises)
Mercedes de Yzaguirre Oliva (propietària
del 14 % de 4/24 parts indivises)
María Ana Landeta de Xiol Cruzet (propietària de 12/48 parts indivises)
Francisco Ariño de San Pedro (propietari
d’una meitat indivisa de 3/24 parts indivises)
María Luisa Esmoris Domínguez (propietària d’una meitat indivisa de 3/24 parts indivises)
Càrregues:
- Anotacions preventives d’embargament
sobre les 3/48 parts indivises propietat de
María Luisa Esmoris Domínguez a favor de
José María Carrió Fornells, Banco Popular
Español, S.A. i Banco Santander Central Hispano, S.A..
- Afeccions fiscals.
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 610, llibre 610, foli 55, finca 567/I7; tom
610, llibre 610, foli 56, finca 567/I9; tom
1196, llibre 1196, foli 68, finca 567/I10; tom
610, llibre 610, foli 56, finca 567/I12; tom
712, llibre 712, foli 20, finca 567/I13; tom
1196, llibre 1196, foli 69, finca 567/I15.
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
888 m2 de sòl.
Segons cadastre: 1.031 m2 de sòl i 1.616
m2 de construccions.
Afectació parcial de 791,97 m2 de sòl i
1.241,41 m2 de construccions, segons medicions sobre plànol.
Referència cadastral:
8124415DF2882C0001SQ
Dades d’ocupació:
1) carrer Montnegre 41:
- baixos 1a: - Local ocupat per Antonio
Peris Betorz. Títol: Arrendament.
- baixos 2a: - Jonás Hernández Martín i
Luis Hernández Nonnato. Títol: Arrendament.
- 1r 1a.: - María Teresa García Moure, José
Antonio Gordillo Mancera, Isern Gordillo
García i Jaime Gordillo García. Títol: Arrendament.
- 1r 2a.: - Jordi López Sevilla, Mónica Sánchez Sánchez, Oscar López Sánchez i David
López Sánchez. Títol: Arrendament.
2) carrer Montnegre 43:
- baixos 1a: - Sergio Batllori Busel·li, Rosa
Maria Safont Alberti, Maria Martínez Safont i
Anna Martínez Safont. Títol: Arrendament.
- baixos 2a: – Activitat de merceria a nom
de Carmen Valle González. Títol: Arrendament.
- baixos 3a: – Local social de l’Associació
de Veïns i Comerciants “Tres Jardins”. Títol:
Arrendament.
- 1r 1a.: - Vicenta Nonnato Domínguez.
Títol: Arrendament.
- 1r 2a:– Local ocupat per Luis Chamorro
Raigón. Títol: Arrendament.
3) passatge Roca 1:
- baixos 1a.: - Encarnación Folch Orcal.
Títol: Arrendament.
- baixos 2a.: - Roberto Mateu Malla i
Maria Malla Valentí. Títol: Arrendament.
- 1r 1a.: - Neida Alexandra Piguave Holguín, Alexandra Dayana Piguave. Títol:
Arrendament.
- 1r 2a.: – Francisco Perellón Sánchez.
Títol: Arrendament.
4) passatge Roca 2:
- baixos 1a.: - Local ocupat per Luis Chamorro Raigón. Títol: Arrendament.
- baixos 2a.: - Ana Susana Ramella Marrone, Ariadna Astrid Villegas Ramella, Facundo
Manuel Villegas Ramella i Nadia Catalina
Villegas Ramella. Títol: Arrendament.
- 1r 1a. - José Espinosa Sancho, Elena Zherebyateva, Marina Zherebyteva, Alexander
Zherebyatev, Oscar Espinosa Zherebyatev i
Aleksandra Smirnova.Títol: Arrendament.
- 1r 2a – Local ocupat per José Espinosa
Sancho. Títol: Arrendament.
5) passatge Roca 3:
- baixos 1a.: - Local ocupat per Luis Chamorro Raigón. Títol: Arrendament.
- baixos 2a. - Rosalia Domènech Vall.
Títol: Arrendament.
- 1r 1a.: - Juliana Serrano Palomera. Títol:
Arrendament.
- 1r 2a.: - José González Gómez i Eloina
Núm. 66 / Pàg. 24
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Cid Lamelas. Títol: Arrendament.
6) passatge Roca 4:
- baixos 1a.: - Local ocupat per Carmen
Cano Flores. Títol: Arrendament.
- baixos 2a.: - Local ocupat per Cristina
Moreno García. Títol: Arrendament.
- 1r 1a.: - Local ocupat per Jesús Robledo
Blanco. Títol: Arrendament.
- 1r 2a.: - Concepción Viñas Fontanet,
Rosa Martí Viñas, Joan Anton Cañadas Vañó,
Maria Estel Cañadas Martí i Aroa Cañadas
Martí. Títol: Arrendament.
Finca 7 – plaça del Carme 1
Titulars registrals: Victòria Petanàs Tudoras
(nua propietat d’1/2 indivisa)
Santiago Petanàs Tudoras (nua propietat
d’1/2 indivisa)
Victòria Tudoras Bergé (usufructuària)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
301,50 m2 de sòl.
Segons cadastre: 290 m2 de sòl i 172 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8125708DF2882E0001HL
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1005, llibre 1005, foli 114, finca 783.
Dades d’ocupació:
- baixos 1a.: - Daniel Sabariego Rueda i
Raquel Fernández Iseres. Títol: No consta.
Arrendament a nom de María Antonia Rueda
Rueda.
- baixos 2a.: - Magatzem del restaurant “La
Tertulia” a nom de Concepción Pernia Caballero. Títol: Arrendament.
- baixos 3a.: - Enric Ribas Valle i Montserrat Fernández Moreno. Títol: Arrendament.
- baixos 4a.:– Local ocupat per Concepción Pernia Caballero. Títol: Arrendament.
Finca 8 – plaça del Carme 2
Titulars registrals: Glòria Llusà Aldabó
(propietària d’1/2 indivisa)
Juan Masip Aldabó (propietari d’1/2 indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
108 m2 de sòl.
Segons cadastre: Forma finca cadastral
única amb carrer Montnegre 52-52bis, fent
un conjunt total de 210 m2 de sòl i 132 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8224727DF2882C0001TQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 720, llibre 720, foli 131, finca 1182.
Dades d’ocupació: No consten.
Finca 9 – carrer Montnegre 52-52bis
Titulars registrals: Glòria Llusà Aldabó
(propietària d’1/2 indivisa)
Juan Masip Aldabó (propietari d’1/2 indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
70 m2 de sòl.
Segons cadastre: Forma finca cadastral
única amb plaça del Carme 2, fent un conjunt total de 210 m2 de sòl i 132 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8224727DF2882C0001TQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 731, llibre 731, foli 37, finca 652.
Dades d’ocupació: No consten.
Finca 10 – plaça del Carme 3
Titular registral: Adelaida Herrero Yebra
(propietària 100%)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
108 m2 de sòl.
Segons cadastre: 66 m2 de sòl i 110 m2 de
construccions.
Càrregues: Servitud de desguàs. Afeccions
fiscals.
Referència cadastral:
8224726DF2882C0001LQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1145, llibre 1145, foli 46, finca 917.
Dades d’ocupació: No consten.
Finca 11 –carrer Morales 17
Titular registral: Artes Gráficas Torres S.L.
(propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
136 m2 de sòl.
Segons cadastre: 137 m2 de sòl i 243 m2
de construccions.
Càrregues:
- Cens en nua percepció amb els drets de
firma, fadiga, empara i altres inherents de
pensió anual.
- Condició resolutòria a favor de la Sra.
Elodia Ibor Cid.
- Afecció fiscal.
Referència cadastral:
8224725DF2882C0001PQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 85, llibre 85, foli 235, finca 647.
Dades d’ocupació:
- baixos: Activitat d’indústries de paper i
arts gràfiques a nom de “Artes Gráficas
Torres, S.L.”. Títol: Propietat.
Finca 12 – carrer Morales 19
Titulars registrals: Clotilde Palau Mateu
(usufructuària d’1/2 indivisa)
Ramon Just Palau (nu propietari d’1/8 part
indivisa i propietari d’1/8 part indivisa)
Andrés Just Palau (nu propietari d’1/8 part
indivisa i propietari d’1/8 part indivisa)
Josep Just Palau (nu propietari d’1/8 part
indivisa i propietari d’1/8 part indivisa)
Maria Rosa Just Palau (nua propietària
d’1/8 part indivisa i propietària d’1/8 part
indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
171,44 m2
Segons cadastre: 266 m2 de sòl i 386 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8224724DF2882C0001QQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 31, llibre 31, foli 18, finca 764/bis.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Activitat de forn de pa a nom de
“Forn Just C.B.”. Títol: No consta.
- entresol: – Ramon Just Palau, Maria Rosa
Just Palau, Josep Just Palau i Andreu Just
Palau. Títol: Propietat.
Finca 13 – carrer Montnegre 32
Titular registral: RUA CAMPO I FILLS S.L.
(propietari 100%)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
107,30 m2 de sòl.
Segons cadastre: 107 m2 de sòl i 317 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8123801DF2882C0001HQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1016, llibre 1016, foli 148, finca 1864.
Dades d’ocupació:
- baixos 1a.: No consten.
- baixos 2a.: No consten.
- baixos 3a.: - Víctor Velasco Lasteros.
Títol: No consta.
- 1r 1a.: - Antonia Salgado Rodríguez.
Títol: Arrendament.
- 1r 2a.: – No consten.
- 1r 3a.: - Joan Puig Pedret i Svetlana Ivshina. Títol: No consta. Arrendament a nom d’Irene García Bravo.
- 2n 1a.: - Joan Verdaguer Rua. Títol:
Arrendament.
- 2n 2a.: - Isabel García Vera. Títol: Arrendament.
- 2n 3a.:– No consten.
Finca 14 – carrer Montnegre 34
Titulars registrals: Carmen Abril Marco
(nua propietària d’1/2 indivisa)
Josep Abril Marco (nu propietari d’1/2
indivisa)
Josep Abril Blasco (usufructuari d’1/2 indivisa)
Adelaida Marco Vicente (usufructuària
d’1/2 indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
88,17 m2 de sòl.
Segons cadastre: 88 m2 de sòl i 206 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8123802DF2882C0001WQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 86, llibre 86, foli 140, finca 2996.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Local ocupat per César Sanjurjo
Núñez. Títol: Arrendament.
- 1r.: - Ascensión Cañaveras Cañaveras,
Rubén Peláez Jiménez i Jesús Peláez Cañaveras. Títol: Arrendament.
- 2n.: - José María Rodríguez Pita, Concepción Aneiros Rodríguez, Mercedes Aneiros
Rodríguez i Herminia Aneiros Rodríguez.
Títol: Arrendament.
Finca 15 – carrer Castells 3
Titular registral: Adela Albadalejo Almansa
(propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
54,56 m2 de sòl.
Segons cadastre: 41 m2 de sòl i 53 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8123815DF2882C0001MQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 74, llibre 74, foli 90, finca 2222.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Adela Albadalejo Almansa.
Títol: Propietat.
Finca 16 – carrer Castells 5
Titulars registrals: Santiago Vidal Calvo
(propietari d’1/2 indivisa)
Francisca Guzmán Pardo (propietària
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 25
Administració Local
d’1/2 indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
55 m2 de sòl.
Segons cadastre: 43 m2 de sòl i 49 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8123814DF2882C0001FQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 85, llibre 85, foli 74, finca 2834.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Santiago Vidal Calvo, Francisca
Guzmán Pardo i Marcos Vidal Guzmán.
Títol: Propietat.
Finca 17 – carrer Castells 7-9
Titulars registrals: Clotilde Palau Mateu
(usufructuària d’1/2 indivisa)
Ramon Just Palau (nu propietari d’1/8 part
indivisa i propietari d’1/8 part indivisa)
Andrés Just Palau (nu propietari d’1/8 part
indivisa i propietari d’1/8 part indivisa)
Josep Just Palau (nu propietari d’1/8 part
indivisa i propietari d’1/8 part indivisa)
Maria Rosa Just Palau (nua propietària
d’1/8 part indivisa i propietària d’1/8 part
indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
110 m2 de sòl.
Segons cadastre: 84 m2 de sòl i 117 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8123813DF2882C0001TQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 94, llibre 94, foli 138, finca 3300.
Dades d’ocupació:
1) carrer Castells 7:
- baixos: - Eduardo Roy Gerpe Osgerby.
Títol: Arrendament.
- 1r.: - Néstor Montes Almansa. Títol:
Arrendament.
2) carrer Castells 9:
- baixos: - Alba Míriam Sánchez Vicente,
Mireia Sánchez Vicente, Renato Sánchez
Vicente, Martina Sánchez Vicente, Miguel
Luis Montero Liberato, Alexia Montero Sánchez, Jean Carlos de la Rosa Sánchez. Títol:
Arrendament.
Finca 18 – carrer Castells 11
Titulars registrals: Mercedes García Anglès
(propietària d’1/2 indivisa)
Salvador García Anglès (propietari d’1/2
indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
55 m2 de sòl.
Segons cadastre: 42 m2 de sòl i 42 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8123812DF2882C0001LQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 844, llibre 844, foli 98, finca 3245.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Susana Cercós Casas, Carlos
Blanco Cercós i Eva Blanco Cercós. Títol:
Contracte de cessió d’ús gratuït d’habitatge.
Finca 19 – carrer Castells 13
Titular registral: Agustín Fernández López
(propietari 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
55 m2 de sòl.
Segons cadastre: 42 m2 de sòl i 42 m2 de
construccions.
Càrregues: Afecció fiscal.
Referència cadastral:
8123811DF2882C0001PQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 623, llibre 623, foli 137, finca 2023.
Dades d’ocupació: Sense identificar.
Finca 20 – carrer Castells 15 / passatge
Barnola 20
Titulars registrals: Mònica Valle Vived
(propietària d’1/2 indivisa)
Eva Valle Vived (propietària d’1/2 indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
146,40 m2 de sòl.
Segons cadastre: Són dues finques cadastrals: una al carrer Castells, 15, de 55 m2 de
sòl i 49 m2 de construccions (referència
cadastral núm. 8123810DF2882C0001QQ); i
l’altra al passatge Barnola, 20, de 60 m2 de
sòl i 54 m2 de construccions (referència
cadastral núm. 8123809DF2882C0001LQ).
Càrregues: Afecció fiscal.
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1220, llibre 1220, foli 32, finca 2527.
Dades d’ocupació:
1) passatge Barnola 20 - baixos: - Soledad
Belda Sánchez i Eloy Piqueras Belda. Títol:
Arrendament.
2) carrer Castells 15, baixos – Adita Liliana
Díaz de Huamanchumo, Silvia Maritza Lucas
Suárez i Mabel Yaninna Escudero Effio. Títol:
No consta.
Finca 21 – passatge Barnola 6
Titular registral: María Dolores Lorente
Martínez (propietària 100%)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
59,25 m2 de sòl.
Segons cadastre: 47 m2 de sòl i 41 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8123803DF2882C0001AQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 73, llibre 73, foli 32, finca 2171.
Dades d’ocupació:
- baixos: – María Dolores Lorente Martínez
i Josep Arrufat Lorente. Títol: Propietat.
Finca 22 – passatge Barnola 8
Titular registral: Teresa Gómez Rigla (propietària 100%)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
59,25 m2 de sòl.
Segons cadastre: 46 m2 de sòl i 46 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8123804DF2882C0001BQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 966, llibre 966, foli 50, finca 2172.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Teresa Gómez Rigla, Dionisio
Jorge Portilla i Ricardo Jorge Gómez. Títol:
Propietat.
Finca 23 – passatge Barnola 10
Titular registral: No consta.
Titular cadastral: Hereus d’Emilio Nebot
Escrich
Superfície: Segons cadastre: 47 m2 de sòl i
41 m2 de construccions.
Referència cadastral:
8123805DF2882C0001YQ
Dades registrals: No consten.
Dades d’ocupació:
- baixos: - María Dolores García Ibáñez i
Angelita Millán Parreño. Títol: Arrendament.
Finca 24 – passatge Barnola 12
Titular registral: Josefa Contreras de Gorri
(propietària 100%)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
48m2 de construccions.
Segons cadastre: 37,5 m2 de sòl i 48 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8123806DF2882C0002HW
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 955, llibre 955, foli 146, finca 45614.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Josefa Contreras de Gorri i
Máximo Alejandro Gorri Contreras. Títol:
Propietat.
Finca 25 – passatge Barnola 14
Titulars registrals: Miguel Inglés Pedrero
(propietari 50%)
María Inmaculada Elías Castells (propietària 50%)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
48 m2 de construccions.
Segons cadastre: 37,5 m2 de sòl i 48 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8123806DF2882C0003JE
Dades registrals departament: Registre 7
de Barcelona, tom 955, llibre 955, foli 149,
finca 45616.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Aleix Inglés Elías i Lluís Inglés
Elías. Títol: no consta.
Finca 26 – passatge Barnola 16
Titular registral: SALDORDIA, S.L. (propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
59,50 m2 de sòl.
Segons cadastre: 38 m2 de sòl i 35 m2 de
construccions.
Càrregues: Afecció fiscal.
Referència cadastral:
8123807DF2882C0001QQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 889, llibre 889, foli 28, finca 2975.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Herminia Herrándiz Espuny.
Títol: Arrendament.
Finca 27 – passatge Barnola 18
Titulars registrals: María Encarnación
Guzmán Bañó (propietària d’1/2 indivisa).
Josefa Esteve Guzmán (propietària d’1/6
part indivisa)
Encarnación Esteve Guzmán (propietària
d’1/6 part indivisa)
María Lourdes Esteve Fernández (1/30 part
indivisa)
Arturo Esteve Fernández (1/30 part indivisa)
María Isabel Esteve Fernández (1/30 part
indivisa)
José María Esteve Fernández (1/30 part
indivisa)
Núm. 66 / Pàg. 26
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Jorge Esteve Fernández (1/30 part indivisa).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
59,50 m2 de sòl.
Segons cadastre: 36 m2 de sòl i 35 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8123808DF2882C0001PQ
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 86, llibre 86, foli 246, finca 3014.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Manuel Pedrosa Vázquez i
Pedro Manuel Pedrosa Pablos. Títol: Arrendament.
Finca 28 – carrer Castells 17-19
Titular registral: Barnola S.A. (propietari
100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
154 m2 de sòl.
Segons cadastre: 96 m2 de sòl i 86 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122950DF2882A0001XY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 87, llibre 87, foli 156, finca 3051.
Dades d’ocupació:
1) carrer Castells 17:
- baixos: – Local ocupat per Antonio Carbajo. Títol: No consta.
2) carrer Castells 19:
- baixos: – Oficina d’enginyeria tècnica a
nom de Pròleg SL. Títol: Arrendament.
Finca 29 – carrer Castells 21
Titular registral: Maria Murià Ramon (propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
175,79 m2 de sòl.
Segons cadastre: 135 m2 de sòl i 297 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8122949DF2882A0001JY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 838, llibre 838, foli 76, finca 2480.
Dades d’ocupació:
- baixos 1a.: - Josefa de Haro Vera. Títol:
Arrendament.
- baixos 2a.: - Ramón Gil Cano, Ángeles
Lemos Cano i Laia Aparicio Lemos. Títol: No
consta. Arrendament a nom d’Isabel Cano
Muliterno.
- 1r 1a.: - Asunción Besga Fernández.
Títol: Arrendament.
- 1r 2a.: - No consten.
- 2n 1a.: - Mercedes Álvarez Vela. Títol:
Arrendament.
- 2n 2a.: - Carlos Mónaco Pedra. Títol:
Arrendament.
Finca 30 – carrer Castells 23
Titular registral: Agustina Fornós Pallarés
(propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
55 m2 de sòl.
Segons cadastre: 43 m2 de sòl i 47 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122948DF2882A0001IY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 734, llibre 734, foli 167, finca 2144.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Agustina Fornós Pallarés i
Jaume Sardà Fornós. Títol: Propietat.
Finca 31 – carrer Castells 25
Titulars registrals: Camilo Aparicio Bort
(propietari d’1/4 part indivisa)
Rosario Aparicio Bort (propietària d’1/4
part indivisa)
Núria Llopis Bort (propietària d’1/2 indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
55 m2 de sòl.
Segons cadastre: 43 m2 de sòl i 56 m2 de
construccions.
Càrregues: Afecció fiscal.
Referència cadastral:
8122947DF2882A0001XY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 697, llibre 697, foli 63, finca 2844.
Dades d’ocupació
- baixos: - Laura Toledo Abenoza. Títol:
Arrendament.
Finca 32 – carrer Castells 27
Titular registral: No consta.
Titular cadastral: Agustín Bort Matutano.
Superfície: Segons cadastre: 44 m2 de sòl i
56 m2 de construccions.
Referència cadastral:
8122946DF2882A0001DY
Dades registrals: No consten.
Dades d’ocupació: Ocupants sense identificar.
Finca 33 – carrer Castells 29
Titular registral: María Dolores Rodríguez
Pablos (propietària d’1/2 indivisa)
Miguel Guevara Sebastián (propietari d’1/2
indivisa),
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
66,11 m2.
Segons cadastre: 50 m2 de sòl i 50 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122945DF2882A0001RY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 79, llibre 79, foli 182, finca 2537.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Miguel Guevara Sebastián i
María Dolores Rodríguez Pablos. Títol: Propietat.
Finca 34 – passatge Barnola 22
Titular registral: Ramon Pujol Notario (propietari 100%)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
103,84 m2 de sòl.
Segons Cadastre: Forma finca cadastral
única amb el passatge Barnola 24, fent en
conjunt un total de 109 m2 de sòl i 140 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8122951DF2882A0001IY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1235, llibre 1235, foli 222, finca 1926.
Dades d’ocupació:
- baixos: - José Ferrando Grimau i Rosa
Grimau Sala. Títol: Arrendament.
Finca 35 – passatge Barnola 24
Titular registral: Ramon Pujol Notario (propietari 100%)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
61,91 m2 de sòl.
Segons Cadastre: Forma finca cadastral
única amb el passatge Barnola 22, fent en
conjunt un total de 109 m2 de sòl i 140 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8122951DF2882A0001IY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1234, llibre 1234, foli 224, finca 2027.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Víctor Manuel Cherrez Suconota, Delia Cruz Chango Gagpata, Víctor
Fabián Cherrez Chango i Juana Fabiola Cherrez Chango. Títol: Arrendament.
Finca 36 – passatge Barnola 26-30
Titulars registrals: José Plana Siso (propietari de 2/3 parts indivises)
Rosa Plana Siso (propietària d’1/3 part
indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
175,79 m2 de sòl.
Segons cadastre: 146 m2 de sòl i 228 m2
de construccions.
Referència cadastral:
8122952DF2882A0001JY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1024, llibre 1024, foli 8, finca 1543.
Dades d’ocupació:
1) passatge Barnola 26:
- baixos: - Antonio Pedrosa Vázquez,
Pedro Pedrosa Vázquez i Ángel Pedrosa Vázquez. Títol: Arrendament.
- 1r 1a.: - Fermina Buil Farled, Virgilio
Herrero Gómez i Alberto Herrero Buil. Títol:
Arrendament.
- 1r 2a.: - Santos Pedrosa Vázquez i Pilar
Buil Farled. Títol: Arrendament.
2) passatge Barnola 30: - José Luis Tembleque Vélez, María Jiménez Sánchez, Jesús
Tembleque Jiménez i Estela Tembleque Jiménez. Títol: Arrendament.
Finca 37 – passatge Barnola 32
Titulars registrals: Guillermo Ferrer Valero
(propietari d’1/12 part indivisa i nu propietari
de 3/12 parts indivises)
José Luis Ferrer Valero (propietari d’1/12
part indivisa i nu propietari de 3/12 parts
indivises)
Margarita Ferrer Valero (propietària d’1/12
part indivisa i nua propietària de 3/12 parts
indivises)
Margarita Valero Moreno (usufructuària de
3/4 parts indivises)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
58,55 m2 de sòl.
Segons cadastre: 46 m2 de sòl i 46 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122953DF2882A0001EY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 693, llibre 693, foli 5, finca 2977.
Dades d’ocupació:
- baixos: - José Rojas Beltrán, María Soto
Botella, Mónica Rojas Soto i Daniel Rojas
Soto. Títol: Arrendament.
Finca 38 – passatge Barnola 34
Titular registral: Luisa Vélez Vivancos (pro-
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 27
Administració Local
pietari 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
58,50 m2 de sòl.
Segons cadastre: 46 m2 de sòl i 46 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122954DF2882A0001SY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 70, llibre 70, foli 91, finca 2025.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Luisa Vélez Vivancos i Juan
Tembleque Vélez. Títol: Propietat.
Finca 39 – passatge Barnola 36
Titular registral: Marcos Guirao Polo (propietari 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
63,70 m2 de sòl.
Segons cadastre: 50 m2 de sòl i 50 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122955DF2882A0001ZY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 83, llibre 83, foli 189, finca 2757.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Judit Gimeno Grau. Títol: Arrendament.
Finca 40 – passatge Barnola 38
Titulars registrals: Manuel Subirana Baigorri (propietari d’1/3 part indivisa)
Jaime Subirana Baigorri (propietari d’1/3
part indivisa)
Olimpia Sardà Figueras (propietària d’1/3
part indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
68,62 m2 de sòl.
Segons cadastre: 53 m2 de sòl i 43 m2 de
construccions.
Càrregues: Afecció fiscal.
Referència cadastral:
8122956DF2882A0001UY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 828, llibre 828, foli 66, finca 2601.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Manuel Subirana Baigorri. Títol:
Propietat.
Finca 41 – carrer Montnegre 36 / passatge
Barnola 1
Titulars registrals: Esther Jiménez Piqueras
(propietària d’1/6 part indivisa).
María Serrano García (propietària d’1/6
part indivisa)
Francisco Andreu Jiménez (propietari
d’1/12 part indivisa)
Miguel Andreu Jiménez (propietari d’1/12
part indivisa)
María Rosa Cánovas Jiménez (propietària
d’1/18 part indivisa)
Ana Cánovas Jiménez (propietària d’1/18
part indivisa)
Helios Cánovas Jiménez (propietari d’1/18
part indivisa)
Diego Pérez Jiménez (propietari d’1/6 part
indivisa)
Francisco Jiménez Martínez (propietari
d’1/6 part indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
82,48 m2 de sòl.
Segons cadastre: 67 m2 de sòl i 173 m2 de
construccions.
Càrregues: Afecció fiscal.
Referència cadastral:
8122974DF2882A0001MY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1278, llibre 1278, foli 1, finca 1819.
Dades d’ocupació:
- local 1: – Botiga de matalasseria a nom
de María Dolores Llanas Rigol. Títol: Arrendament.
- local 2: – Magatzem a nom de “EJE ELÉCTRICA S.L.”. Títol: Arrendament.
- 1r: - Miguel Andreu Jiménez. Títol: Propietat.
Finca 42 – passatge Barnola 3
Titular registral: Carlos Cárceles Hors.
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
44,32 m2 de sòl.
Segons cadastre: 44 m2 de sòl i 32 m2 de
construccions.
Càrregues: Afecció fiscal.
Referència cadastral:
8122973DF2882A0001FY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1270, llibre 1270, foli 89, finca 49193.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Carlos Cárceles Hors, María
Lucía Domínguez Rodríguez, Jaume Cárceles
Domínguez i Eva Cárceles Domínguez. Títol:
Propietat.
Finca 43 – passatge Barnola 5
Titular registral: Eje Eléctrica S.A. (propietari 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
58,50 m2 de sòl.
Segons cadastre: 46 m2 de sòl i 38 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122972DF2882A0001TY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 605, llibre 605, foli 7, finca 2672.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Oficina de l’empresa “EJE ELÉCTRICA S.L.”. Títol: Propietat.
Finca 44 – passatge Barnola 7
Titulars registrals: Enrique Sáez Ramírez
(propietari d’1/2 indivisa)
Carmen Sánchez Urgillés (propietària
d’1/2 indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
58,50 m2 de sòl.
Segons cadastre: 45 m2 de sòl i 44 m2 de
construccions.
Càrregues:
- Hipoteca a favor de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona.
- Hipoteca a favor de Banc Català de Crèdit S.A., actualment Caja de Ahorros del
Mediterráneo.
- Anotació preventiva d’embargament a
favor de Banc Català de Crédit S.A., actualment Caja de Ahorros del Mediterráneo.
- Afecció fiscal.
Referència cadastral:
8122971DF2882A0001LY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 701, llibre 701, foli 95, finca 2402.
Dades d’ocupació: No consten.
Finca 45 – passatge Barnola 9
Titular registral: María Pilar Franco Pastor
(propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
58,25 m2 de sòl.
Segons cadastre: 45 m2 de sòl i 78 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122970DF2882A0001PY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1023, llibre 1023, foli 15, finca 3309.
Dades d’ocupació:
- baixos: – María Pilar Franco Pastor i Luis
Urraco Capel. Títol: Propietat.
Finca 46 – passatge Barnola 11
Titular registral: Núria Martí Mateu (propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
58,50 m2 de sòl.
Segons cadastre: 44 m2 de sòl i 44 m2 de
construccions.
Càrregues: Afecció fiscal.
Referència cadastral:
8122969DF2882A0001TY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1130, llibre 1130, foli 9, finca 3193.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Local ocupat per “Ibérica de
Estanqueidad, S.A.”. Títol: No consta.
– Ocupants sense identificar.
Finca 47 – passatge Barnola 13
Titular registral: Barnola, S.L.
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
58,50 m2 de sòl.
Segons cadastre: 44 m2 de sòl i 44 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122968DF2882A0001LY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 95, llibre 95, foli 234, finca 3392.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Local ocupat per “Ibérica de
Estanqueidad, S.A.”. Títol: No consta. Arrendament a nom de José Antonio Rodero Álvarez.
– Ocupants sense identificar.
Finca 48 – passatge Barnola 15
Titular registral: Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados (propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
58,75 m2 de sòl.
Segons cadastre: 46 m2 de sòl i 123 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122967DF2882A0001PY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 61, llibre 61, foli 21, finca 1578.
Dades d’ocupació:
- baixos: - María Larios Molina i Miguel
López Cayuela. Títol: Arrendament.
- 1r: - Maria Llopis Romà. Títol: Arrendament.
- 2n: - Guillem Hernández Novell i María
Hernández Novell. Títol: No consta.
Finca 49 – passatge Barnola 17
Titulars registrals: María Cugota Puyal
Núm. 66 / Pàg. 28
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
(propietària d’1/2 indivisa)
Ramón Pérez Villar (propietari d’1/2 indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
61,98 m2 de sòl.
Segons cadastre: 45 m2 de sòl i 45 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122966DF2882A0001QY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 79, llibre 79, foli 200, finca 2542.
Dades d’ocupació: No consten.
Finca 50 – passatge Barnola 19
Titular registral: No consta.
Titular cadastral: Barnola S.L.
Superfície: Segons cadastre: 59 m2 de sòl i
75 m2 de construccions.
Referència cadastral:
8122965DF2882A0001GY
Dades registrals: No consten.
Dades d’ocupació:
- baixos: – María Encarnación Muñiz
Millán. Títol: Arrendament.
Finca 51 – passatge Barnola 21
Titular registral: Laura Muñoz García (propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
108,42 m2 de sòl.
Segons cadastre: 62 m2 de sòl i 52 m2 de
construccions.
Càrregues: Afeccions fiscals.
Referència cadastral:
8122964DF2882A0001YY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 734, llibre 734, foli 1, finca 3122.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Laura Muñoz García, José Jiménez Gómez, Sandra Jiménez Muñoz i Ian
Jiménez Muñoz. Títol: Propietat.
Finca 52 – passatge Barnola 23
Titular registral: Rosa Majó Casas (propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
59,79 m2 de sòl.
Segons cadastre: 49 m2 de sòl i 41 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122963DF2882A0001BY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 70, llibre 70, foli 117, finca 2030.
Dades d’ocupació: No consten.
Finca 53 – passatge Barnola 25-27
Titular registral: Salvador Bayona Arenas
(propietari 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
114,32 m2 de sòl.
Segons cadastre: 92 m2 de sòl i 232 m2 de
construccions.
Càrregues: Hipoteca a favor de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Referència cadastral:
8122962DF2882A0001AY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1057, llibre 1057, foli 208, finca 2779.
Dades d’ocupació:
- baixos 1a.: - Ocupants sense identificar.
Títol: No consta.
- baixos 2a.: - Antonio Montaña Vázquez.
Títol: No consta.
- 1r 1a.: - María Flor Melón Garrido i Paulino Herrero Gómez. Títol: Arrendament.
- 1r 2a.: - Maritza Montano Veloza, Mauricio Bolanos Celis i Ana Lucía Cortés Montano. Títol: Arrendament.
- 2n 1a.: – Francisco García Ortega. Títol:
Arrendament.
- 2n 2a.: - Sobrilsa Melba Jurado Quiroz.
Títol: No consta.
Finca 54 – passatge Barnola 29
Titular registral: Mercedes Perales Martínez (propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
50,23 m2 de sòl.
Segons cadastre: 50 m2 de sòl i 47 m2 de
construccions.
Càrregues: Afeccions fiscals.
Referència cadastral:
8122961DF2882A0001WY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1135, llibre 1135, foli 138, finca 2189.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Faustino Ruiz Baigorre. Títol:
Arrendament.
Finca 55 – passatge Barnola 31
Titular registral: Pedro Piñana Ferrer (propietari 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
58,06 m2 de sòl.
Segons cadastre: 48 m2 de sòl i 78 m2 de
construccions.
Càrregues:
- Hipoteca a favor de Banco Santander
Central Hispano S.A.
- Afeccions fiscals.
Referència cadastral:
8122960DF2882A0001HY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1160, llibre 1160, foli 40, finca 2190.
Dades d’ocupació:
- baixos: – Pedro Piñana Ferrer, Gemma
Cortés Santiago, Paula Míriam Piñana Cortés,
Víctor Simón Piñana Cortés i Clàudia-Isabel
Piñana Cortés. Títol: Propietat.
Finca 56 – passatge Barnola 33
Titular registral: Margarita de Arteaga
Escudero (propietària 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
63,85 m2 de sòl.
Segons cadastre: 55 m2 de sòl i 55 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122959DF2882A0001AY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 907, llibre 907, foli 188, finca 3315/bis.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Josep Maria Esquirol de Arteaga.
Títol: Arrendament.
Finca 57 – passatge Barnola 35
Titular registral: Remigio Sanmartí José
(propietari 100%).
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
58,90 m2 de sòl.
Segons cadastre: 55 m2 de sòl i 55 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122958DF2882A0001WY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 1083, llibre 1083, foli 189, finca 47016.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Eduard Sanmartí Fradejas, Lara
Sanmartí Rodríguez i Adrià Sanmartí Rodríguez. Títol: No consta.
Finca 58 – passatge Barnola 37
Titulars registrals: Albina Martínez Casanova (propietària d’1/2 indivisa)
Juan Mañes Chivas (propietari d’1/2 indivisa)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
60,01 m2 de sòl.
Segons cadastre: 55 m2 de sòl i 58 m2 de
construccions.
Referència cadastral:
8122957DF2882A0001HY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 90, llibre 90, foli 167, finca 3187.
Dades d’ocupació:
- baixos: - Rafaela Loscos Magallón. Títol:
Arrendament.
Finca 59 – carrer Entença 247-273 / passatge
Castells 12-82
Titular registral: Barnola S.A. (propietària
100%)
Superfície: Segons Registre de la Propietat:
2.674,08 m2.
Segons cadastre: 2.683 m2 de sòl i 1.593
m2 de construccions.
Referència cadastral:
8122976DF2882A0001KY
Dades registrals: Registre 7 de Barcelona,
tom 85, llibre 85, foli 118, finca 2845.
Dades d’ocupació:
1) carrer Entença 241 – passatge Castells
74: – Magatzem a nom de “J.L. DISSENY,
S.L.”. Títol: Arrendament.
2) carrer Entença 247 – passatge Castells
70: – Botiga de cuines i construccions a nom
de “Eje Eléctrica S.L.”. Títol: Arrendament.
3) carrer Entença 251: – No consten.
4) carrer Entença 261-263: – Ocupants
sense identificar.
5) carrer Entença 265: – Local ocupat per
María del Carmen Mercedes Carnicero Pérez.
Títol: Arrendament.
6) carrer Entença 267: – Local ocupat per
Antonia Tobajas Roncal. Títol: Arrendament.
7) carrer Entença 269: – No consten.
8) Carrer Entença 269 bis: - No consten.
9) carrer Entença 271: – Local ocupat per
Rafael Ruiz Ruiz. Títol: Arrendament.
10) carrer Entença 271 bis: – Local ocupat
per Rafael Ruiz Ruiz. Títol: Arrendament.
11) passatge Castells 12: – Local ocupat
per Joaquín Ruiz Carnicero. Títol: Arrendament.
12) passatge Castells 13: – No consten.
13) passatge Castells 14: – No consten.
14) passatge Castells 15: – No consten.
15) passatge Castells 16: – No consten.
16) passatge Castells 17: – No consten.
17) passatge Castells 18-19 – carrer
Entença 257-259: - Local ocupat per Guillermo Segundo Abella Castillo. Títol: Arrendament.
18) passatge Castells 20 – carrer Entença
255: – Local social de l’Associació Catalana
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 29
Administració Local
de Taxistes Independents. Títol: Arrendament.
19) passatge Castells 21 – carrer Entença
253: - María Miralles Tena i José Miguel
Ortiz Miralles. Títol: Arrendament.
20) passatge Castells 22: - Eduard Miguel
Acosta Gil, Sandy Miguel Acosta Gil, Maria
Francisca Gil Herrera, Miguel Ángel Acosta
Gómez, Fátima Jocelyn Acosta Gil i Verónica
Palazón Rodríguez. Títol: Arrendament.
21) passatge Castells 23: – Local ocupat
per Leonel Valdés Ramírez. Títol: Arrendament.
22) Passatge Castells 23 bis: - No consten.
23) passatge Castells 24: – No consten.
24) passatge Castells 25: - Francisca Vicent
José i Eduard Giné Batista. Títol: Arrendament.
25) passatge Castells 26: – Magatzem a
nom de “Eje Eléctrica S.L.”. Títol: Arrenda-
ment.
26) passatge Castells 27: – Local ocupat
per Agustí Obiols Mundet. Títol: No consta.
27) passatge Castells 28: - Magatzem a
nom de “Eje Eléctrica S.L.”. Títol: Arrendament.
28) passatge Castells 29: – Local ocupat
per “Ibérica de Estanqueidad, S.A.” i ocupants sense identificar. Títol: No consta.
29) passatge Castells 30: - Local ocupat
per “Ibérica de Estanqueidad, S.A.” i ocupants sense identificar. Títol: No consta.
30) passatge Castells 31: - Magatzem de
distribució d’olis i vins a nom de Joan i Pere
Serra Solà. Títol: Arrendament.
31) passatge Castells 32: - Oficina i Magatzem de distribució d’olis i vins a nom de Joan
i Pere Serra Solà. Títol: Arrendament.
32) passatge Castells 71-72: – Local ocupat per Francisca Moreno Polo. Títol: Arren-
dament.
33) passatge Castells 71-72 bis: - Local
ocupat per Miguel Ángel Acosta Gómez.
Títol: Arrendament.
34) passatge Castells 79: – No consten.
35) passatge Castells 80: - Ernesto Driggs
González, Viera Dunkova, Ernesto Dunka i
Leonardo Driggs Dunka. Títol: Arrendament.
36) passatge Castells 81: – No consten.
37) passatge Castells 82: - Ocupants sense
identificar.
Barcelona, 11 de març de 2009.
La secretària delegada, Ma. Camino Suárez García.
Castelldefels
modificació del següent preu públic:
ANNEX 7. PREU PÚBLIC PER A ANUNCIS EN
INSTAL·LACIONS O ACTIVITATS DE CARÀCTER
MUNICIPAL (AJUNTAMENT I ORGANISMES
AUTÒNOMS MUNICIPALS)
La part dispositiva de l’esmentat acord és
la següent:
“Primer. - Aprovar la modificació de part
de l’annex núm. 7 corresponent als Anuncis
a l’emissora municipal Ràdio Castelldefels,
de l’Ordenança núm. 21, afegint el nou
supòsit que s’indica a continuació:
EDICTE
Es fa públic per a general coneixement
que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 12/02/2009, ha aprovat la
CESSIÓ
022009009331
A
DE CRÒNIQUES INFORMATIVES DE RÀDIO CASTELLDEFELS A ALTRES EMISSORES#
Cessió de cròniques informatives creades i emeses
per part de Ràdio Castelldefels a altres emissores§
Crònica sense tall de veu§
Segon. - Exposar al públic el present acord
per a general coneixement.”
Import + 16% Quota
Principal
IVA
Total
EUR§ EUR§ EUR#
13,00§
2,08§
15,08#
Cessió de cròniques informatives creades i emeses
per part de Ràdio Castelldefels a altres emissores§
Crònica amb tall de veu§
Crònica dialogada/reportatge amb 1 ó 2 talls de veu§
Import + 16% Quota
Principal
IVA
Total
EUR§ EUR§ EUR#
18,00§
20,00§
2,88§
3,20§
20,88#
23,20#
Castelldefels, 4 de març de 2009.
L’Alcalde, Antonio Padilla Reche.
022009009041
A
Castellet i la Gornal
ANUNCI
Adjudicació definitiva del contracte d’obres: “Construcció d’una piscina municipal
en el nucli de Clariana”.
Per la Junta de Govern Local de data 13 de
març de 2009 es va aprovar l’adjudicació
definitiva del contracte d’obres “Construcció
d’una piscina municipal en el nucli de Clariana”, el que es publica als efectes de l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic.
1. Entitat adjudicatària
Organisme: Ajuntament de Castellet i la
Gornal.
Dependència que tramita l’expedient:
Secretaria.
2. Objecte del contracte
Tipus de contracte: Contracte d’obres.
Descripció de l’objecte: Construcció d’una
piscina municipal en el nucli de Clariana.
Publicació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i Perfil de Contractant.
3. Tramitació
Procediment negociat sense publicitat.
4. Preu del contracte
Preu 174.652,59 euros i 27.944,41 euros
d’IVA.
5. Adjudicació definitiva
Data: Junta de Govern Local de data 13 de
març de 2009.
Contractista: Promàgic, S.L.
Import de l’adjudicació: 173.800 euros i
27.808 euros d’IVA.
Castellet i la Gornal, 13 de març de 2009.
L’Alcalde-President, Miguel Delgado
Almansa.
022009009485
A
Castellet i la Gornal
ANUNCI
Adjudicació definitiva del contracte d’obres: “Urbanització d’espais lliures al voltant
del Centre Cívic de Rocallisa”.
Per la Junta de Govern Local de data 13 de
març de 2009 es va aprovar l’adjudicació
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 30
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
definitiva del contracte d’obres “Urbanització
d’espais lliures al voltant del Centre Cívic de
Rocallisa”, el que es publica als efectes de
l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
1. Entitat adjudicatària
Organisme: Ajuntament de Castellet i la
Gornal.
Dependència que tramita l’expedient:
Secretaria.
2. Objecte del contracte
Tipus de contracte: Contracte d’obres.
Descripció de l’objecte: Urbanització d’espais lliures al voltant del Centre Cívic de
Rocallisa.
Publicació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i Perfil de Contractant.
3. Tramitació
Procediment negociat sense publicitat.
4. Preu del contracte
Preu 137.212,93 euros i 21.954,07 euros
d’IVA.
5. Adjudicació definitiva
Data: Junta de Govern Local de data 13 de
març de 2009.
Contractista:
Import de l’adjudicació: 137.000 euros i
21.920,00 euros d’IVA.
Castellet i la Gornal, 13 de març de 2009.
L’Alcalde-President, Miguel Delgado
Almansa.
D’acord amb la nova redacció de l’article
72 del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, establerta pel
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre,
022009008910
A
Fonollosa
“Primer. - Aprovar inicialment el compte
de liquidació definitiu del Projecte de Reparcel·lació del Polígon únic referit a l’àmbit de
la urbanització de Canet de Fals, d’acord
amb el contingut de l’informe tècnic de data
19 de desembre de 2008.
Segon. - Concedir audiència a les persones
interessades incloses dins l’àmbit del Polígon
d’actuació de Canet de Fals, mitjançant citació personal, durant el termini d’un mes per
tal que puguin formular les al·legacions que
considerin oportunes.
Tercer. - Sotmetre a informació pública el
present acord en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya, en un diari de major difusió
municipal i provincial i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 129 i
108 del Reglament de Gestió Urbanística.
La qual cosa li comunico, tot indicant-vos
que aquest és un acte de tràmit, no definitiu
en via administrativa i, per tant no és susceptible de recurs i, això sense perjudici que
pugueu exercitar el que estimeu procedent,
de conformitat amb el que disposa l’article
58.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.”
ANUNCI
D’acord amb el que disposa l’article 59 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i
una vegada han resultat infructuosos els
intents de notificació personal que tot seguit
s’indiquen, es publica el present anunci com
a mitjà substitutori de la notificació personalitzada als efectes que les persones interessades tinguin coneixement del Decret de l’Alcaldia de data 19 de desembre de 2008, que
copiat a la lletra diu així:
022009009486
A
Collbató
ANUNCI
aquest Ajuntament ha procedit a la incoació
d’ofici de l’expedient, per tal de donar de
baixa del padró d’habitants d’aquest municipi al Sr/Sra. Jose Cerezo Castillo amb
DNI/Pas. núm. 33910492M respectivament, i
amb domicili al carrer Montjuic, 29 per no
residir en el mateix.
No havent-se pogut practicar la notificació
al interessat/da, es comunica que disposa
d’un termini de quinze dies per presentar les
al·legacions oportunes.
Passat aquest termini sense que s’hagi produït cap manifestació, es sol·licitarà informe
del Consell d’Empadronament per tal de procedir a la baixa en el Padró Municipal d’Habitants.
Collbató, 10 de març de 2009.
L’Alcaldessa.
NÚM.§
DESTINATARI§
LOCALITAT§
PROVINCIA§ CLAS.OBJ.§ OBSERVAC.#
NÚM.§
DESTINATARI§
LOCALITAT§
PROVINCIA§ CLAS.OBJ.§ OBSERVAC.#
R.S. 949 / 8§
R.S. 949 / 11§
R.S. 949 / 13§
R.S. 949 / 14§
R.S. 949 / 16§
R.S. 949 / 18§
R.S. 949 / 21§
R.S. 949 / 32§
R.S. 949 / 42§
R.S. 949 / 43§
R.S. 949 / 48§
R.S. 949 / 49§
R.S. 949 / 61§
R.S. 949 / 85§
R.S. 949 / 90§
R.S. 949 / 94§
R.S. 949 / 96§
R.S. 949 / 108§
R.S. 949 / 113§
R.S. 949 / 116§
R.S. 949 / 131§
R.S. 949 / 136§
R.S. 949 / 149§
R.S. 949 / 161§
R.S. 949 / 166§
R.S. 949 / 169§
R.S. 949 / 170§
R.S. 949 / 171§
R.S. 949 / 172§
R.S. 949 / 176§
R.S. 949 / 193§
R.S. 949 / 218§
R.S. 949 / 219§
R.S. 949 / 220§
R.S. 949 / 245§
R.S. 949 / 264§
R.S. 949 / 265§
R.S. 949 / 267§
R.S. 949 / 269§
R.S. 949 / 273§
MAÑAS ESPINOSA, MARIA§
LLADO MEDALL, JOSEP §
TAMAYO RENU, MARGARITA §
BUSTAMANTE MONTERO, MANUEL§
GARRIDO GARRIDO, JUAN §
GARCIA MARTIN, RAFAEL §
EGEA BRUNET, JOSE ANTONIO §
ALOY ICART, JORGE§
ALVAREZ ADARVE, JOSE LUIS §
PEREZ TORO, JULIO JOSE §
GUERRA GARRIDO, DIEGO §
MONTES MENGUAL, SILVIA §
SALIPOTA HOMS, FRANCISCO§
COLL ESCARIO, MANUEL §
BIEL MARCET, Mª ROSA§
INDALECIO RODA, JOSE MANUEL §
REQUENA SANCHEZ, JOSE MANUEL §
DURAN NAVARRO, MARIANO §
RINCON BAENA, MARIA CARMEN§
ANGUITA CONDE, FRANCISCO §
SANCHEZ MENA, ANDRES §
CANET FOIX, LUIS, HEREN. JACENT DE§
TORRES PIZARRO, ANGELA §
CASAS GRAU, JAIME§
VALENTINES SUAU, JORGE §
ROJO GALLEGO, BIBIANA§
INMOBILIARIA NAORTE, SA§
CANET FOIX, LUIS, HERENCIA JACENT DE§
TEJEDA MARTINEZ, SERGI§
CANET FOIX, LUIS, HERENCIA JAC. DE§
BONAFONT GIMENEZ, MARIA TERESA§
NEGMAN SL§
NEGMAN SL§
NEGMAN SL§
PRESA MARTIN, FRANCISCO §
CORDERO RUIZ, JUAN JOSE§
CORDERO RUIZ, JUAN JOSE§
COLL VALL, JOSE MARIA §
SEGURA CASO, FIDEL§
SEGURA CASO, FIDEL §
SANT JOAN DE VILATORRADA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
ELS MASOS DE COMARRUGA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
SANT JOAN DE VILATORRADA§
VILASSAR DE MAR§
MANRESA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
STA MARGARIDA DE MONTBUI§
MANRESA§
SANT JOAN DE VILATORRADA§
MANRESA§
BARCELONA§
MANRESA§
FONOLLOSA§
TERRASSA§
SANT LLORENÇ SAVALL§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
TARRAGONA§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
R.S. 949 / 274§
R.S. 949 / 278§
R.S. 949 / 283§
R.S. 949 / 284§
R.S. 949 / 295§
R.S. 949 / 296§
R.S. 949 / 307§
R.S. 949 / 312§
R.S. 949 / 313§
R.S. 949 / 317§
R.S. 949 / 322§
R.S. 949 / 323§
R.S. 949 / 332§
R.S. 949 / 336§
R.S. 949 / 339§
R.S. 949 / 357§
R.S. 949 / 359§
R.S. 949 / 366§
R.S. 949 / 370§
R.S. 949 / 382§
R.S. 949 / 387§
R.S. 949 / 389§
R.S. 949 / 410§
R.S. 949 / 413§
R.S. 949 / 414§
R.S. 949 / 420§
R.S. 949 / 437§
R.S. 949 / 438§
R.S. 949 / 442§
R.S. 949 / 457§
R.S. 949 / 460§
R.S. 949 / 474§
R.S. 949 / 479§
R.S. 949 / 482§
R.S. 949 / 484§
R.S. 949 / 485§
R.S. 949 / 489§
R.S. 949 / 502§
R.S. 949 / 503§
R.S. 949 / 504§
OLMEDO HIDALGO, JOSE §
MOYA MEMBRIVE, JOSE ANTONIO §
SEGURA PAVON, JESUS §
SEGURA CASO, FIDEL §
RODRÍGUEZ TORRES, GUILL. JOSÉ §
PRADA GALERA, SERGIO§
ALARCON CARRETERO, JOSE §
TAPIA JAEN, RAMON §
CANET FOIX, LUIS, HEREN. JACENT DE§
BAENA OLIVAR, CARLOS §
ALTIMIRA GRACIA, DOLORES§
CARO ALTIMIRA, CARLOS§
LOPEZ PRIETO, TOMAS§
LINEROS RODRIGUEZ, CARMEN §
PULIDO AGUILERA, RAFAEL§
MORENO OROZCO, MARIO §
ESTEBAN BARCELO, SONIA§
CARMONA MATEOS, FRAN. JAVIER §
DEIX GARRIGA, JUAN DAMIAN §
NOGUERA PARDILLO, DAVID§
DUEÑAS DEL MORAL, JUAN ANTONIO §
PUIG ANDRES, ALBA§
RUIZ DE PAZ, SALVADOR§
OBIOLS PALLARES, ESTHER §
MURO OYA, CARMEN §
PEREZ DE LA PEÑA, AARON§
ORTIZ CRESPO, VENANCIO §
LLADO BARRIERAS, JORDI§
BOBE MOLINA, SUSANA §
RIAL GOMEZ, MARIA§
ROMERO LLORENTE, MIGUEL §
BONAFONT GIMENEZ, MARIA TERESA§
MARGALEF SALLES, CARLOS §
MARAVER RIERA, ANGEL §
CANET FOIX, LUIS, HERE. JACENT DE§
CANET FOIX, LUIS, HERE. JACENT DE§
RODRIGUEZ-VALDES ALCARAZ, ELISA §
SALDO PERIAGO, CARLOS §
AGUILAR LOPEZ, ISABEL§
MATAS VALLE, FRANCISCO JAVIER§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
MANRESA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
SANT JOAN DE VILATORRADA§
BARCELONA§
FONOLLOSA§
SABADELL§
SABADELL§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
RAJADELL§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
MANRESA§
BARCELONA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
BARCELONA§
BARCELONA§
SANT FRUITÓS DE BAGES§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
#
#
DIPO.BUST. 23-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
DIPO.BUST. 14-01-09#
DIPO.BUST. 23-01-09#
DIPO.BUST. 23-01-09#
DIPO.BUST. 23-01-09#
DIPO.BUST.23-01-09#
DIPO.BUST.23-01-09#
DIPO.BUST.23-01-09#
DIPO.BUST. 14-01-09#
ABSENT 14-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DIPO.BUST.23-01-09#
DIPO.BUST.23-01-09#
DIPO.BUST.23-01-09#
DIPO.BUST.21-01-09#
DIPO.BUST. 14-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
DIPO.BUST. 14-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
MORT 15-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DIPO.BUST.24-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DIPO.BUST. 01-02-09#
DESCONEG.14-01-09#
MORT 14-01-09#
ADREÇA INCO.15.01#
DESCONEG.14-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DIPO.BUST. 22-01-09#
DIPO.BUST. 22-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
#
DIPO.BUST.26-01-09#
DIPO.BUST.26-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
DIPO.BUST.26-01-09#
DIPO.BUST.26-01-09#
ABSENT 14-01-09#
ABSENT 14-01-09#
MORT 14-01-09#
DIPO.BUST.23-01-09#
ABSENT 14-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DIPO.BUST.27-01-09#
DIPO.BUST.27-01-09#
DIPO.BUST.26-01-09#
DIPO.BUST.27-01-09#
DIPO.BUST.27-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DIPO.BUST.27-01-09#
DIPO.BUST.23-01-09#
ABSENT 16-01-09#
DIPO.BUST.27-01-09#
DIPO.BUST.27-01-09#
DIPO.BUST.27-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
DIPO.BUST.27-01-09#
DIPO.BUST.27-01-09#
DIPO.BUST. 20-01-09#
ABSENT 14-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
DIPO.BUST.20-01-09#
DIPO.BUST.20-01-09#
MORT 14-01-09#
MORT 14-01-09#
ADREÇA INCO.14.01#
DIPO.BUST.22-01-09#
DIPO.BUST.22-01-09#
DIPO.BUST.22-01-09#
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 31
Administració Local
NÚM.§
DESTINATARI§
LOCALITAT§
PROVINCIA§ CLAS.OBJ.§ OBSERVAC.#
NÚM.§
DESTINATARI§
LOCALITAT§
PROVINCIA§ CLAS.OBJ.§ OBSERVAC.#
R.S. 949 / 506§
R.S. 949 / 518§
R.S. 949 / 526§
R.S. 949 / 531§
R.S. 949 / 536§
R.S. 949 / 537§
R.S. 949 / 546§
R.S. 949 / 551§
R.S. 949 / 552§
R.S. 949 / 554§
R.S. 949 / 555§
R.S. 949 / 567§
R.S. 949 / 585§
R.S. 949 / 589§
R.S. 949 / 591§
MUÑOZ MARTINEZ, CRISTINA§
RESMELLA GOMEZ, JUAN PAULO §
IGLESIA SANCHEZ, MA YOLANDA§
BELTRAN PUIGDELLIVO, DANIEL§
BUSTAMANTE MONTERO, MANUEL§
CANO ESCUDERO, ISIDRO §
GONZALEZ SAEZ, ANA ISABEL§
GONZALEZ SAEZ, ADRIAN§
COST AGUILERA, DAVID§
MARTIN FERNANDEZ, BLAS§
QUIROS SANCHEZ, ANGELES§
PEREIRA DOMINGUEZ, FRANCSICO A. §
GALLEGO ALMAGRO, JOSE §
ORIVE RODRIGUEZ, VIDAL §
TRASSERRA BERTRAN JOSEFA§
FONOLLOSA§
BADALONA§
FONOLLOSA§
SURIA§
ELS MASOS DE COMARRUGA§
MANRESA§
MANRESA§
FONOLLOSA§
SANT JOAN DE VILATORRADA§
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
MANRESA§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
R.S. 949 / 596§
R.S. 949 / 598§
R.S. 949 / 606§
R.S. 949 / 612§
R.S. 949 / 614§
R.S. 949 / 615§
R.S. 949 / 627§
R.S. 949 / 630§
R.S. 949 / 631§
R.S. 949 / 639§
R.S. 949 / 642§
R.S. 949 / 644§
R.S. 949 / 648§
R.S. 949 / 652§
R.S. 949 / 653§
SERRANO CANTALEJO, ANTONIO §
BLANCO CARRILLO, MARIO §
USON ALEGRE, AMPARO §
CASELLAS PARERA, JUAN MARIA §
CARMONA MUÑOZ, JUAN ANTONIO §
CASADO AUDINA, ISABEL §
VEGA NAVARRO, SUSANA M.§
DESEURAS ALVAREZ, DAVID §
DESEURAS ALVAREZ, DAVID §
TORREGROSSA SASTRE, JORGE§
FERNANDEZ GAYO, FIDEL §
TORRA SALA, MARIA ANGELES §
FERNANDEZ BAUTISTA, TOMAS §
IZQUIERDO LUMBRERAS, PEDRO §
ANGULO ALVAREZ, MANUEL §
MANRESA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
SANT VICENÇ DE CASTELLET§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
FONOLLOSA§
MANRESA§
MANRESA§
FONOLLOSA§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
BARNA.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
DIPO.BUST.22-01-09#
ABSENT 15-01-09#
DIPO.BUST.22-01-09#
DIPO.BUST. 14-01-09#
DIPO.BUST. 14-01-09#
ABSENT 14-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DIPO.BUST.23-01-09#
ABSENT 14-01-09#
ADREÇA INCO.14.01#
DIPO.BUST.27-01-09#
DIPO.BUST.21-01-09#
DIPO.BUST.20-01-09#
ABSENT 14-01-09#
ABSENT 14-01-09#
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
C.A.R.§
#
#
ABSENT 14-01-09#
DIPO.BUST.20-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
DIPO.BUST.21-01-09#
DIPO.BUST.22-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DIPO.BUST.21-01-09#
DIPO.BUST.21-01-09#
DIPO.BUST.22-01-09#
ABSENT 14-01-09#
DIPO.BUST.21-01-09#
DESCONEG.14-01-09#
DIPO.BUST.21-01-09#
Fonollosa, 5 de març de 2009.
L’Alcalde, Jaume Serarols Beltran.
022009009065
A
Els Hostalets de Pierola
ANUNCI
Anunci de l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola, sobre licitació del contracte de l’obra
“construcció de vestidors del camp de futbol
municipal. 1ª fase.”
1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Serveis Territorials.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Obres de construcció de vestuaris del camp de futbol 1ª
fase.
Lloc: Camp de futbol municipal (Carrer
Ciència-Polígon Industrial Camp de la Serra).
b) Divisió per lots i número: No escau.
c) Termini d’execució: 7 mesos a partir de
l’acta de comprovació del replanteig.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 331.313,37 (IVA a part).
5. Garanties
Garantia provisional: S’estableix el 3% del
preu de licitació i la definitiva serà del 5% de
l’import d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament dels Hostalets de
Pierola. Àrea de Serveis Territorials.
b) Domicili: Plaça de Cal Figueres, 1.
c) Codi postal i Localitat: 08781-Els Hostalets de Pierola.
d) Telèfon: 93-771.21.12.
e) Pàgina web: www.elshostaletsdepierola.cat.
f) Còpies del projecte: Copisteria Network
systems C/ Òdena núm. 86 08700 Igualada.
Telf/ 93.805.00.34
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Per poder concórrer a la
licitació, els licitadors hauran d’acreditar trobar-se en possessió de la classificació
següent:
C) Els subgrups 2, 4 i 6 i categoria d).
b) Altres requisits: Els establerts en els
plecs de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: Vint-i-sis dies
naturals posteriors al de l’última publicació
d’aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona i en el perfil del contractant: http://www.elshostaletsdepierola.cat
de 9 a 14 hores i tardes de 17 a 20 hores
b) Documentació que s’ha de presentar: La
que detalla la clàusula 8a. dels plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre d’Entrades
de l’Ajuntament.
9. Criteris per la valoració del concurs
- Millora en el preu de licitació. Fins a un
màxim de 20 punts.
- Minoració del termini d’execució. Fins a
un màxim de 3 punts.
- Proposta de millores tècniques en el projecte d’execució a proposar pels licitadors,
mitjançant la presentació de variants o alternatives. Fins a un màxim de 5 punts.
10. Obertura de les ofertes
La que detalla la clàusula 11ª dels plecs de
clàusules particulars.
11. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis
seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Els Hostalets de Pierola, 16 de març de
2009.
L’Alcalde, Jordi Calpe Carbonell.
022009009501
A
Manresa
ANUNCI
Aquesta Alcaldia Presidència, el 5 de març
de 2009, ha dictat la resolució següent:
«Josep Camprubí Duocastella, alcalde de
l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre
nomenament de membres del Consell de
Districte, dicto la resolució següent que es
fonamenta en els antecedents de fet i consideracions legals que a continuació s’exposen.
Antecedents de fet
1. El Ple de la Corporació, en sessió
ordinària del dia 20 d’octubre de 2008, va
aprovar inicialment la modificació del Títol V
del Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa. Aquesta modificació preveu, entre altres aspectes la figura dels
Consells de Districte.
2. L’aprovació inicial de la modificació va
esdevenir definitiva per acord del Ple de la
Corporació adoptat en sessió del dia 19 de
gener de 2009.
3. El text íntegre de la modificació ha estat
publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, núm. 52, de data 2 de març de
2009.
Consideracions legals
I. Article 28 del Reglament de Participació
Ciutadana, que estableix que els Consells de
Districte seran l’òrgan de deliberació i representació del districte on es tracten els
assumptes que afecten al territori i s’analitzen
i coordinen les actuacions que s’hi desenvolupen.
II. Article 29 del Reglament esmentat, que
estableix la composició i funcionament dels
Consells de districte, concretament els apartats a i b):
Formen part d’un Consell:
a) Un/a regidor/a delegat/da de l’alcalde
que en serà el/la regidor/a de districte.
b) Un/a regidor/a membre de la llista més
votada a l’àrea del districte en les últimes
eleccions municipals, que exerceix la Presidència de la Mesa del Consell.
III. L’article 44.2 del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, estableix
que la delegació d’atribucions de l’alcalde
tindrà efectes des del dia següent al de la
Núm. 66 / Pàg. 32
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
data de la resolució, excepte que en aquesta
s’hi disposi una altra cosa, sense perjudici de
la publicació preceptiva en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
IV. L’article 44.3 del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, estableix
que es donarà compte al Ple, en la primera
sessió que es celebri, de totes les delegacions
i modificacions.
V. Vist l’informe de data 11 de febrer de
2009, emès per la Tècnica de Participació
Ciutadana, en el qual, per indicació de la
regidora de Participació Ciutadana, proposa
que es nomenin els regidors/es de districte i
els presidents/es de Mesa.
VI. Per tota això, com a alcalde president,
en ús de les atribucions conferides per la normativa vigent.
Resolc:
Primer. - Nomenar els/les regidors/es
següents per tal que formin part del Consell
de Districte corresponent per delegació d’aquesta Alcaldia:
Regidor de districte Ponent: José Luis Buenache Catalán.
Regidor de districte Nord: Joan Vinyes
Sabata.
Regidor de districte Centre: Sònia Díaz
Casado.
Regidor de districte Llevant: Xavier Rubio
Cano.
Segon. - Nomenar els/les regidors/es
següents per ocupar la Presidència de la
Mesa del Consell, de conformitat amb les
propostes formulades pels diferents Grups
Municipals:
Presidenta de la Mesa del districte Ponent:
Ma. Rosa Riera Montserrat.
President de la Mesa del districte Nord:
Alexis Serra Rovira.
President de la Mesa del districte Centre:
Josep Ma. Sala Rovira.
Presidenta de la Mesa del districte Llevant:
Ma. Àngels Mas Pintó.
Tercer. - Comunicar aquesta resolució als
regidors/es afectats/des, a l’efecte d’acceptació de la delegació que els ha estat conferida.
Quart. - Publicar aquesta Resolució en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Cinquè. - Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió que tingui lloc.»
El que es fa públic en compliment i als
efectes d’allò disposat en els articles 41 del
ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre, i art. 24 del RDL 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de
règim local.
Manresa, 10 de març de 2009.
L’Alcalde, Josep Camprubí i Duocastella.
022009009092
A
Manresa
Manresa
EDICTE
ANUNCI
En compliment del que disposa l’art. 59.4
de la Llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i no havent estat possible la notificació personal, es comunica que l’Ajuntament de Manresa ha resolt els expedients les
dades dels quals s’exposen en l’Annex
adjunt.
Contra les esmentades resolucions procedeixen els recursos que igualment consten en
l’esmentat Annex.
ANNEX
Núm. d’expedient: LLI.MAC2008000190.
Persona interessada: Inoxminio, SCP.
Últim domicili conegut: Av. Bases de
Manresa núm. 22-24, 4t 1a (Manresa).
Contingut de la resolució: Declaració de
caducitat de la llicència municipal atorgada
per a l’activitat de taller de soldadura
metàl·lica situada en l’av. Pirelli núm. 24, per
paralització de l’activitat.
Recursos, òrgan i terminis d’interposició:
Recurs jurisdiccional contenciós administratiu, previ Recurs de reposició davant de l’Alcalde amb caràcter potestatiu en el termini
d’un mes.
Núm. d’expedient: LLI.MAC2008000111.
Persona interessada: Giussepe De Rosas
Deffenu.
Últim domicili conegut: P. Pere III, 87,
esc. A 3r 4a (Manresa).
Contingut de la resolució: Declaració de
caducitat de la llicència municipal atorgada
per a l’activitat de restaurant-pizzeria situada
en el c/ Circumval·lació núm. 26 bx (actualment 32), per paralització de l’activitat.
Recursos, òrgan i terminis d’interposició:
Recurs jurisdiccional contenciós administratiu, previ Recurs de reposició davant de l’Alcalde amb caràcter potestatiu en el termini
d’un mes.
Núm. d’expedient: LLI.MAC2008000138.
Persona interessada: Talleres Castelladral,
SA.
Últim domicili conegut: C/ Guifré el Pelós,
34-36 3r 3a (Manresa).
Contingut de la resolució: Declaració de
caducitat de la llicència municipal atorgada
per a l’activitat de taller de planxisteria industrial, construcció de carrosseries per a vehicles de càrrega i taller de reparació d’automòbils, branca carrosseria situada en el c/
Castelladral núm. 18 (Pol. Ind Els Dolors), per
paralització de l’activitat.
Recursos, òrgan i terminis d’interposició:
Recurs jurisdiccional contenciós administratiu, previ Recurs de reposició davant de l’Alcalde amb caràcter potestatiu en el termini
d’un mes.
Manresa, 6 de març de 2009.
L’Alcalde, Josep Camprubí Duocastella.
Els serveis administratius de la Policia
local comuniquen que els vehicles que es
relacionen tot seguit es troben en estat d’abandó a fi que, els qui acreditin que en són
els legítims propietaris, puguin comparèixer a
reclamar-los dins el termini de vuit dies naturals a comptar des de la data d’aquesta publicació.
Transcorregut aquest termini es proseguirà
l’expedient per a la seva alienació en subhasta pública.
BOP 13/09
022009009093
A
§
2009000202§
2009000210§
2009000212§
2009000213§
2009000214§
2009000215§
2009000216§
2009000217§
2009000218§
2009000219§
2009000220§
2009000221§
2009000222§
2009000223§
2009000224§
2009000225§
2009000226§
2009000227§
2009000228§
2009000229§
2009000230§
2009000231§
2009000232§
2009000233§
2009000234§
2009000235§
2009000236§
2009000237§
2009000238§
2009000239§
2009000240§
RENAULT§
FORD§
RENAULT§
HONDA§
HONDA§
SEAT§
SEAT§
FIAT§
PEUGEOT§
FIAT§
RENAULT§
CITROEN§
PIAGGIO§
FORD§
VOKSWAGEN§
DAEWOO§
CITROEN§
YAMAHA§
FORD§
FIAT§
LADA§
CITROEN§
AUDI§
NISSAN§
RENAULT§
RENAUTL§
PEUGEOT§
LANCIA§
OPEL§
PEUGEOT§
RENAULT§
4 POCKETS§
LAGUNA§
FIESTA§
11 GTS§
SCOOPY 50§
ACCORD COUPE§
IBIZA§
TOLEDO§
PUNTO§
306§
TIPO§
19§
ZX§
THYPHOON 50§
MONDEO§
JETTA§
NEXIA§
ZX§
YN50§
TRANSIT§
FIORINO§
NIVA§
BERLINGO§
90§
MICRA§
21 GTD§
CLIO§
PARTNER§
Y10§
VECTRA§
306 SEDAN§
CLIO§
BIKE§
2191 BBH§
B 8406 NF§
L 2962 N§
C 4672 BJV§
B 8585 VZ§
B 9744 WZ§
B 2348 MT§
B 7898 SJ§
B 1859 OP§
B 6981 MT§
B 5644 KK§
B 6589 MF§
C 3459 BSS§
V 6160 FL§
B 7759 MK§
B 4560 PZ§
B 8674 TN§
C 5524 BBV§
B 9573 PS§
B 1965 SK§
B 1100 GL§
B 0281 TX§
GI 5159 AD§
B 9103 SK§
B 5352 NW§
SE 6511 CW§
B 9857 SV§
B 8452 LK§
B 3121 UL§
B 6053 SF§
B 4580 MZ§
SENSE MATRICULA§
SANGLAS#
FLORINDA#
REFORMA#
FLORINDA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
REFORMA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
VIA PÚBLICA#
FLORINDA#
Manresa, 12 de març de 2009.
L’Alcalde, Josep Camprubí i Duocastella.
022009009340
A
Masquefa
ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 16 de marzo de 2009 se adjudicó
definitivamente el contrato de obra del proyecto del campo de fútbol municipal de césped artificial, lo que se publica a los efectos
del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Masquefa.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Contratación.
c) Número de expediente: 22/2009-FEIL.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto del campo de fútbol municipal de césped artificial.
d) Boletín o Diario Oficial y Perfil de contratante, fecha de publicación del anuncio de
licitación: 6-2-2009.
3. Tramitación, procedimiento
a) Tramitación: Urgencia.
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 33
Administració Local
b) Procedimiento: Abierto.
4. Precio del contrato
Precio 512.628,64 euros, y 82.020,58
euros de IVA.
5. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 16 de marzo de 2009.
b) Contratista: Emcofa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 512.628,64
euros y 82.020,58 de IVA.
Masquefa, 16 de març de 2009.
L’Alcalde, p.d.f., la Secretària, Antònia
Vidal i Vinaixa.
022009009552
A
Masquefa
ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
Mataró
EDICTE
La Consellera delegada de Serveis Centrals, mitjançant Decret número 592/2009 de
22 de gener, ha dictat la següent resolució
relativa a inici d’expedient per tal de donar
de baixa d’ofici en el Padró d’Habitants i
Cens Electoral d’aquest municipi, la relació
adjunta de 47 persones per no residir-hi:
1.§
2.§
3.§
4.§
5.§
6.§
7.§
8.§
9.§
10.§
11.§
12.§
13.§
14.§
15.§
16.§
17.§
18.§
19.§
20.§
21.§
22.§
23.§
24.§
ALESSANDRO LO PRESTI§
MASSIMILIANO RODA§
ALEJANDRO ALBERTO FERRERIRA§
HELLE ORDEN POLAK§
SERGIO UGO CAPITANIO§
CLAUDIO BENEDETTO DI CESARE§
ANTONIA PAOLINI§
LOREANO REBECCHI§
BRENDA VIRGINAIA COA§
WOJCIECH ROMAN TARWACKI§
ROBERT ARTUR GARDLO§
VLADIMIR GEORGIEV VLADIMIROV§
TANYA PETROVA MICHKOVA§
STANISLAW MAREK GRESZTA§
MARCIN KRZYSZTOF WIEDBECK§
CIPRIAN TINCAU§
CLAIRE FRANCES COTTON§
ELIDE JOSÉ GELTRUDE ABBONATO§
ARTHUR BENJAMIN OPITZ§
JENS FAUSTMANN§
MARIUS MARIN§
MARIAN OPREA§
RAMONA ELISABETA CIMPIAN§
MIROSLAW TOMAZ CZYZYKOWSKI§
de fecha 16 de marzo de 2009, se adjudicó
definitivamente el contrato de obra del proyecto ejecutivo de saneamiento de las calles
Montserrat, Verge de la Mercè y Virolai, lo
que se publica a los efectos del artículo 138
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Masquefa.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Contratación.
c) Número de expediente: 23/2009-FEIL.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto ejecutivo de saneamiento de las calles
Montserrat, Verge de la Mercè y Virolai.
d) Boletín o Diario Oficial y Perfil de contratante, fecha de publicación del anuncio de
licitación: 6-2-2009.
3. Tramitación, procedimiento
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Precio del contrato
Precio 586.447,75 euros, y 93.831,64
euros de IVA.
5. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 16 de marzo de 2009.
b) Contratista: José Antonio Romero Polo,
S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 586.447,75
euros y 93.831,64 euros correspondientes al
IVA.
Masquefa, 16 de març de 2009.
L’Alcalde, p.d.f., la Secretària, Antònia
Vidal i Vinaixa.
“Antecedents
1. Vist que l’article 72 del Reglament de
Població i Demarcació Territorial autoritza al
Ajuntament a donar de Baixa d’Ofici, per inscripció indeguda a aquells que figuren empadronats incomplint els requisits de l’art. 54 de
l’esmentat reglament.
2. De conformitat a l’esmentat article 72 i
a la Resolució de 9 d’abril de 1997, per la
qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del
Padró Municipal, es notifica a les persones a
continuació relacionades el requisit incomplert i la incoació d’ofici del expedient per
procedir a donar-lo de baixa en el Padró del
seu Municipi per no residir en el mateix
durant la major part de l’any, i que contra
aquesta presumpció podrà al·legar en el termini indicat la seva conformitat o disconformitat a la mateixa:
CAMÍ RAL, 58 1R1A#
CAMÍ RAL, 58 1R1A#
AV. PERÚ, 73 3R2A#
VEÏNAT DE MATA, 95#
SANT CUGAT, 49 2N1A#
SANT CUGAT, 49 2N1A#
SANT CUGAT, 49 2N1A#
SANTA MARIA, 34 2N1A#
BOMBERS MADERN I CLARIANA, 14 4R1A#
SANT JOAQUIM, 32 2N2A#
SANT JOAQUIM, 32 2N2A#
SANT JOAQUIM, 5 2NB#
SANT JOAQUIM, 5 2NB#
SANT JOAQUIM, 32 2N2A#
SANT JOAQUIM, 32 2N2A#
DON MAGÍ DE VILALLONGA, 7 BX1A#
MARIÀ ANDREU, 1B 3R2A#
AMÀLIA, 15 3R1A#
SANT JOSEP, 15 2N3A#
SANT SADURNÍ, 58 1R1A#
SIETE PARTIDAS, 13 4R2A#
SIETE PARTIDAS, 13 4R2A#
SIETE PARTIDAS, 13 4R2A#
PRAT, 6 BX 7A#
3. Totes les notificacions enviades han
estat retornades.
Fonaments de dret
* Articles 72 i 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
locals, aprovat per RD 1690/1986, d’11 de
juliol, modificat pel RD 2612/1996, de 20 de
desembre, que estableixen el procediment
per a tramitar el corresponent expedient, en
el qual s’ha de donar audiència a l’interessat.
* Resolució de 9 d’abril de 1997 per la
que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró
25.§
26.§
27.§
28.§
29.§
30.§
31.§
32.§
33.§
34.§
35.§
36.§
37.§
38.§
39.§
40.§
41.§
42.§
43.§
44.§
45.§
46.§
47.§
022009009551
A
EDGARDO FRANCISCO MAZZA§
LENUTA MANDA§
JORDAN THIERY§
CAMELIA VASILE§
GARRY SAMUEL PITT§
NADIA MARIA FRANCESCHINI§
ANGELA MUSCOLO§
FLORENTINA GALICEANU§
IULIANA FLORI PAUN§
MASSIMILIANO MIRANDA§
GRAZIANO BERTI§
RAMON BRIZUELA LÓPEZ§
RUTH ELIZABETH MARIN PIZARRO§
PALOMA ANDREA HIRIGOYEN MARIN§
NELSON FERRARO§
FABAKARY JADAMA§
ANTHONY MAURICE BRUN§
TOMAS SCILLAMA§
RAFAEL JOSÉ MOTA PEREIRA§
VALENTINA SAVA§
GIOVANNI CECLIA§
BERNARDO MIGUEL SCAGLIA§
JUAN CARLOS CAROSSO§
municipal, que estableix que els ajuntaments
donaran de baixa d’ofici per inscripció indeguda, als que figurin empadronats sense tenir
l’adreça efectiva al municipi i incompleixin
els requisits de l’article 54 del Reglament
esmentat, prèvia la tramitació de l’expedient
corresponent.
* Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de Règim local.
* RD legislatiu 781/86 de 18 d’abril que
aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim local.
* Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de
LLAUDER, 69 1R1A#
AV. DEL MARESME, 403 4R1A#
CUBA, 8 1R2A#
CASTAÑOS, 22 4R2A#
UNIÓ, 37 5È1A#
RONDA DELS PAÏSOS CATALANS, 62 2N1A#
LEPANTO, 61 BX 1A#
PIETAT, 21 1R1A#
TEIA, 5 2N3A#
ALEMANYA, 50 3R1A#
ALEMANYA, 50 3R1A#
AV. PUIG I CADAFALCH, 276 4R2A#
AV. PUIG I CADAFALCH, 276 4R2A#
AV. PUIG I CADAFALCH, 276 4R2A#
CRA. DE MATA, 5 BX 1A#
SIETE PARTIDAS, 61 2N1A#
VIA EUROPA, 190 2N5A#
LA RIERA, 89 3R1A#
MAGÍ RAVENTOS, 25 BX 2A#
MENENDEZ PIDAL, 16 3R2A#
PRAT, 10 2N2A#
PRAT, 10 2N2A#
DE MITJA GALTA, 3 2N1A#
Règim local de Catalunya.
* Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Resolc:
Primer. - Continuar l’expedient per tal de
donar de baixa en el padró d’habitants i cens
electoral d’aquest municipi, per no residir-hi
durant la major part de l’any, de les persones
que figuren en la relació adjunta.
Segon. - Atorgar un termini d’audiència de
quinze dies als interessats per tal que puguin
al·legar el que creguin convenient, manifes-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 34
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
tant si estan d’acord o no amb la baixa, presentant els documents i justificants que estimin pertinents a l’objecte d’acreditar el seu
domicili.
Tercer. - En cas que no es pugui realitzar
la notificació personal es farà mitjançant la
publicació en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona.”
El que es fa públic per a general coneixement.
Mataró, 22 de gener de 2009.
L’Alcalde-President, Joan Antoni Baron i
Espinar.
022009009250
A
Josep Maria Fernández Corominas, Director
dels Serveis Territorials al Maresme - Vallès
Oriental del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, al
CEIP de Vista Alegre i a l’Institut Municipal
d’Educació.
Quart. - Comunicar la present resolució al
Servei d’Habitatge - Llicencies d’obres-.”
El que li notifico pels seus coneixements i
efectes.
L’expedient corresponent és a disposició
de qualsevol persona interessada, en el Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, c. Pablo
Iglesias, 63 segona planta. Horari de despatx
al públic: de 9 a14 hores, de dilluns a divendres.
Mataró, 10 de març de 2009.
El Conseller delegat d’Urbanisme, Ramon
Bassas Segura.
Mataró
022009009253
A
ANUNCI
Donada la impossibilitat de practicar la
notificació de les persones que figuren a continuació, i d’acord amb el que disposa l’art.
59.5 de la Llei 30/92 de 16/11, “quan els
interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc de la notificació (.....),
o bé quan, intentada la notificació, no s’hagi
pogut efectuar, la notificació.....” es publica
el present anunci com a mitjà substitutori de
la notificació personalitzada, i amb finalitat
que les esmentades persones tinguin coneixement de l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local de 26 de gener de 2009, en
relació a l’aprovació inicial de l’Estudi de
Detall per a l’ampliació i reforma del CEIP de
Vista Alegre. (ED-166).
ANTONIO LAVADO LAVADO
M.DEL AMOR GONZALEZ RAMOS
ALVARO ORTEGA RODRIGUEZ
ANTONIO JESUS MONTALBAN
JOSE PAREDES MEDINA
ISABEL FLORES FUENTES
DAVID RIGAU
Acord que es notifica en la seva part
dispositiva:
“Primer. - Aprovar inicialment l’Estudi de
Detall per a l’ampliació i reforma del CEIP de
Vista Alegre de Mataró amb la indicació de
que, abans de l’aprovació definitiva, s’haurà
de presentar un nou document complert d’Estudi de Detall que reculli totes les prescripcions tècniques establertes en l’informe emès
per l’arquitecta del Servei d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Mataró, que s’han assenyalat
a la part expositiva.
Segon. - Sotmetre l’Estudi de Detall a un
període d’informació pública de 20 dies, prèvia publicació d’edictes en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA P ROVÍNCIA , en un dels diaris de més
divulgació a Catalunya i en els taulers d’edictes municipals. També caldrà donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria
d’informació pública així com garantir la
consulta de l’Estudi de Detall per aquests mitjans.
Tercer. - Notificar els presents acords al Sr.
Mataró
ANUNCI
Donada la impossibilitat de practicar la
notificació de les persones que figuren a continuació, i d’acord amb el que disposa l’art.
59.5 de la Llei 30/92 de 16/11, “quan els
interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc de la notificació (.....),
o bé quan, intentada la notificació, no s’hagi
pogut efectuar, la notificació.....” es publica
el present anunci com a mitjà substitutori de
la notificació personalitzada, i amb finalitat
que les esmentades persones tinguin coneixement de l’acord adoptat per Ple de l’Ajuntament el 6 de novembre de 2008, en relació a
l’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall
d’ordenació de volums del CAP situat a la
Ronda Prim presentat pel Servei Català de la
Salut i redactat per Espinet/Ubach Arquitectes
i Associats S.L.P. (ED-163).
FRANCESC MILA FELIU
M. DOLÇA ADELL SAURI
ENRIC MONTERO GARCIA
Acord que es notifica en la seva part
dispositiva:
“Primer. - Aprovar definitivament l’Estudi
de Detall d’ordenació de volums del CAP
situat a la Ronda Prim presentat pel Servei
Català de la Salut i redactat per
Espinet/Ubach Arquitectes i Associats, S.L.P.
Segon. - Publicar l’acord en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA juntament amb les
corresponents Normes Urbanístiques de l’Estudi de Detall i garantir-ne la seva consulta
per mitjans telemàtics.
Tercer. - Notificar els precedents acords a
tots els que consten com interessats a l’expedient, al Servei municipal d’Obres i a la secció de Llicències d’obres.
Quart. - Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l’expedient administratiu a
la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, pel tràmit d’assabenta-
ment.”
El que li notifico pels seus coneixements i
efectes.
L’expedient corresponent és a disposició
de qualsevol persona interessada, en el Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, c. Pablo
Iglesias, 63 segona planta. Horari de despatx
al públic: de 9 a14 hores, de dilluns a divendres.
Contra la present resolució que posa fi a la
via administrativa podreu interposar els
següents recursos:
* Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte,
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci.
* O bé, directament recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la publicació
del present anunci, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
Mataró, 9 de març de 2009.
El Conseller delegat d’Urbanisme, Ramon
Bassas Segura.
022009009255
A
Mataró
ANUNCI
Donada la impossibilitat de practicar la
notificació de les persones que figuren a continuació, i d’acord amb el que disposa l’art.
59.5 de la Llei 30/92 de 16/11, “quan els
interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc de la notificació (.....),
o bé quan, intentada la notificació, no s’hagi
pogut efectuar, la notificació.....” es publica
el present anunci com a mitjà substitutori de
la notificació personalitzada, i amb finalitat
que les esmentades persones tinguin coneixement de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament el 5 de febrer de 2009, en relació a l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal
“Estació Depuradora EDAR - Planta de Tractament de Brossa”, amb modificació d’espais
lliures, redactada pel Servei municipal de
Desenvolupament Urbà d’aquest Ajuntament. (MPG-68)
BAND B CONSULENZE SL
ADUANAS CASPE SL
GFE GABINETE TECNICO SL
Acord que es notifica en la seva part
dispositiva:
“Primer. - Aprovar provisionalment la
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal “Estació Depuradora EDAR Planta de Tractament de Brossa”, amb modificació d’espais lliures, redactada pel Servei
municipal de Desenvolupament Urbà d’aquest Ajuntament.
Segon. - Resoldre les al·legacions presen-
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 35
Administració Local
tades en el període d’informació pública, en
el sentit i fonament que consta a l’informe
annex al document urbanístic i que forma
part de la present Resolució a tots el efectes.
Tercer. - Notificar els precedents acords a
tots els interessats que en resultin de l’expedient, juntament amb l’informe annex al
document a aquells que han presentat
al·legacions i suggeriments així com la part
de la memòria del document que descriu els
canvis introduïts al document aprovat inicialment.
Quart. - Notificar els presents acords a la
societat municipal PUMSA, a la societat
municipal AMSA, a la societat anònima
Mataró Energia Sostenible (MES), al Consorci
pel Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme, a la EDAR i l’òrgan competent en
matèria de patrimoni adscrit a l’EDAR de la
Generalitat, i als serveis municipals que
correspongui, especialment al Servei de Gestió Econòmica (Patrimoni), al servei d’Habitatge (Llicències) al Servei de Ciutat Sostenible (Llicències) i al Servei d’Ingressos (Cadastre).
Cinquè. - Trametre a la Direcció General
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya,
per a la seva aprovació definitiva: tres exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document tècnic
en suport informàtic.”
El que li notifico pels seus coneixements i
efectes.
L’expedient corresponent és a disposició
de qualsevol persona interessada, en el Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, c. Pablo
Iglesias, 63, segona planta. Horari de despatx
al públic: de 9 a14 hores, de dilluns a divendres.
Mataró, 9 de març de 2009.
El Conseller delegat d’Urbanisme, Ramon
Bassas Segura.
022009009257
A
Mataró
ANUNCI
Donada la impossibilitat de practicar la
notificació de les persones que figuren a continuació, i d’acord amb el que disposa l’art.
59.5 de la Llei 30/92 de 16/11, “quan els
interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc de la notificació (.....),
Mataró
EDICTE DE PUBLICACIÓ
De conformitat amb el que disposen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi-
o bé quan, intentada la notificació, no s’hagi
pogut efectuar, la notificació.....” es publica
el present anunci com a mitjà substitutori de
la notificació personalitzada, i amb finalitat
que les esmentades persones tinguin coneixement de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament el 5 de febrer de 2009, en relació a l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en el sector
5-07 “Madoz - Puigblanc”, redactada pel Servei municipal de Desenvolupament Urbà
d’aquest Ajuntament. (MPG-70)
JOAQUIN ROCA JUNCA
A5-PROMAR SL
ANTONI UIX GUELL
MARIA THOMAS GENISAN
Acord que es notifica en la seva part
dispositiva:
“Primer. - Aprovar provisionalment la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en el sector 5-07 “Madoz - Puigblanc”,
redactada pel Servei municipal de Desenvolupament Urbà d’aquest Ajuntament.
Segon. - Resoldre les al·legacions i suggeriments presentats en el període d’informació
pública, en el sentit i fonament que consta a
l’informe annex al document urbanístic i que
forma part de la present Resolució a tots el
efectes.
Tercer. - Designar a la societat municipal
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. PUMSA- com a administració actuant en el
desenvolupament del sector 5-07 Madoz Antoni Puigblanc, reservant-se l’Ajuntament
les competències en la tramitació i aprovació
dels instruments de planejament i de gestió
corresponents.
Quart. - Notificar els precedents acords a
tots els interessats que en resultin de l’expedient, juntament amb l’informe annex al
document a aquells que han presentat
al·legacions i suggeriments així com la part
de la memòria del document que descriu els
canvis introduïts al document aprovat inicialment.
Cinquè. - Trametre a la Direcció General
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya,
per a la seva aprovació definitiva: tres exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document tècnic
en suport informàtic.”
L’expedient corresponent és a disposició
de qualsevol persona interessada, en el Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, c. Pablo
Iglesias, 63 segona planta. Horari de despatx
nistratiu Comú, es fa públic que mitjançant
Decrets que s’indiquen, el Conseller delegat
de Via Pública, en virtut de les competències
conferides per Decret de 6 de febrer de 2008,
ha resolt incoar expedients sancionadors per
infraccions administratives, alhora que l’instructor del procediment proposa imposar les
corresponents sancions als procediments san-
al públic: de 9 a14 hores, de dilluns a divendres.
Contra l’acord tercer del present anunci,
que posa fi a la via administrativa, es poden
interposar els següents recursos:
* Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte,
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci.
* O bé, directament recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la publicació
del present anunci, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
Mataró, 9 de març de 2009.
El Conseller delegat d’Urbanisme, Ramon
Bassas Segura.
022009009259
A
Mataró
ANUNCI
Aprovat inicialment per la Junta de Govern
Local de data 9 de març de 2009, el Projecte
de reurbanització del carrer de Burriac. Tram
comprès entre la ronda de Bellavista i la
ronda de la Cerdanya, amb un pressupost
d’execució per contracte de 499.701,41
EUR, IVA inclòs.
De conformitat amb el que determina l’article 219.2 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya,
s’exposa al públic pel termini de 30 dies,
comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes d’examen i al·legacions.
El projecte es pot examinar en el Servei
d’Obres de l’Ajuntament de Mataró, carrer de
Pablo Iglesias núm.63, 2n. pis, de dilluns a
divendres de 9 a 14h.
Mataró, 9 de març de 2009.
El Conseller delegat d’Obres, Serveis i
Manteniment, Francesc Melero Collado.
022009009260
A
cionadors que en el llistat annex figuren.
Els antecedents de fet i fonaments jurídics
de les esmentades resolucions resten a disposició dels interessats en les dependències del
Servei Jurídic Administratiu, Àrea de Via
Pública, Plaça Granollers 11, 08302 de
Mataró.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 36
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
N. REF.§ NOM§
DNI§
INFRACCIÓ§
1017/08§
JOSE LUIS MARIN ROMAN§
38833340§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
1030/08§
CRISTIAN JIMENEZ GIRONA§
40365578A§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
1037/08§
1048/08§
1063/08§
675/08§
MANEL ZAMBRANO MARTOS§
PATRICIA APARICIO VALARLEL§
G. MARTÍN CONSTRUCCIONS§
FRANCISCO FARGAS SALTOR§
07263830Q§
39432594§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
D’OCUPACIÓ IL·LEGAL DE LA VIA PÚBLICA§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
§
47872149H§
IMP. PROP. SANC#
300 EUR
150 EUR#
300 EUR
150 EUR#
150 EUR#
150 EUR#
1501 EUR#
150 EUR#
N. REF.§ NOM§
DNI§
INFRACCIÓ§
910/08§
SERGIO CAMACHO CAPEL§
38124723§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
955/08§
962/08§
975/08§
988/08§
992/08§
962/08§
YASMINA MALDONADO FERRER§
NAOUFAL EL FALLOUS§
XAVIER FERRER SABORIT§
TARIK REGHAL§
IBAN RODRIGUEZ FERNANDEZ§
IMAD EL FALLOUS§
46723012§
§
38867808§
X4023078X§
76623138H§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
Advertiments:
1. Que d’abonar voluntàriament la sanció
proposada, en el termini de 15 dies naturals
comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present, gaudirà d’una bonificació
del 20% sobre la quantia proposada de sanció, moment en el que l’expedient s’entendrà
finalitzat de forma automàtica sense més tràmits i sense perjudici de que pugui interposar
els recursos adients. L’abonament haurà de
fer-se personant-se a les oficines del Servei
Jurídic Administratiu de Via Pública, Àrea de
Via Pública - Plaça Granollers, 11 (08302)
Mataró.
2. Podrà formular recusació contra la persona de l’instructor i/o el/la Secretari/a pels
motius establerts a la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC.
3. Que de reconèixer la infracció comesa
el procediment es resoldrà amb imposició de
la sanció que sigui procedent.
4. Que el present procediment, d’acord
amb que disposa l’art. 37 de la Llei 30/92, de
RJAP-PAC, es desenvolupa sota el principi
d’accés permanent, raó per la qual podrà, en
qualsevol moment accedir a les seves actuacions personant-se en les dependències de
l’Ajuntament a les oficines del Servei Jurídic
Administratiu de Via Pública, Àrea de Via
Pública - Plaça Granollers, 11 (08302)
Mataró.
5. Que si el procediment que resulta d’aplicació és el recollit al RD 1398/93, de 4
d’agost, pel que s’aprova el Reglament per
l’exercici de la Potestat Sancionadora als
àmbits de competència de l’Estat, on es regula el procediment simplificat i el general
depenent del tipus d’infracció comesa: a) En
el cas que l’expedient es tramiti pel procediment simplificat haurà de ser resolt i notificat
en el termini d’1 mes, i d’acord amb l’article
13.1 f) Del RD 1398/93, de 4 d’agost, disposa del termini de 10 dies des de l’endemà de
la publicació de la present per formular les
al·legacions i proposar les proves que estimi
convenient, amb els efectes, en cas de no
efectuar-se, de l’article 13.2 de l’esmentat
text normatiu. b) En el cas que l’expedient es
tramiti pel procediment general haurà de ser
resolt i notificat en el termini de 6 mesos, i
d’acord amb l’article 13.1 f) Del RD 1398/93,
de 4 d’agost, disposa del termini de 15 dies
des de l’endemà de la publicació de la present per formular les al·legacions i proposar
les proves que estimi convenient, amb els
efectes, en cas de no efectuar-se, de l’article
13.2 de l’esmentat text normatiu.
6. Que si el procediment que resulta d’aplicació és el recollit al RD 278/93 de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya, l’expedient haurà
de ser resolt i notificat en un termini de 6
mesos, i d’acord amb l’article 10.3, en el cas
de procediment general, i l’article 18.3, en el
cas de procediment abreujat, es disposa d’un
termini de 10 dies des de l’endemà de la
publicació de la present per formular les
al·legacions i proposar les proves de les quals
intenti valer-se per a la defensa dels seus
drets o interessos.
7. Que, en cas que el present procediment
versi sobre matèria de guals i estacionaments
reservats, li informem que en aquests
moments en la sol·licitud de llicència s’ha
eliminat l’obligació de dipositar la fiança
econòmica fins ara exigible, resultant, de
concedir-se la llicència, la senyalització del
gual i la col·locació de la placa i el seu futur
manteniment per compte i càrrec de l’Ajuntament. I que de no regularitzar la situació es
podrà, en una futura inspecció, originar-se
Mataró
sumptament abandonats en la via pública
pels seus titulars i que les gestions realitzades
per a conèixer llurs domicilis o la notificació
al mateix ha estat infructuosa.
ANUNCI
Relació de vehicles que han estat pre-
§
IMP. PROP. SANC#
150 EUR
300 EUR#
150 EUR#
150 EUR#
200 EUR#
200 EUR#
300 EUR#
150 EUR#
nou expedient sancionador sense perjudici
que aquest Ajuntament pugui adoptar resolució en qualsevol moment a efectes de dictar
les mesures cautelars previstes en l’art. 23 de
l’OGiER, a fi i efecte de recuperar d’ofici l’espai de domini utilitzat sense llicència impedint l’ús a fins diferents de l’exclusiu per pas
de vianants.
8. Que, en cas que el present procediment
versi sobre matèria de l’Ordenança de Civisme de Mataró, en disposició de l’article 28
de l’Ordenança de Civisme de Mataró disposa de la possibilitat de substituir la sanció
econòmica proposada, mitjançant la prestació de serveis alternatius en benefici de finalitats públiques i socials, corresponent a
infraccions que alterin els drets de la ciutadania de manera lleu. Aquest sistema de prestació substitutiva serà d’aplicació sempre que
l’infractor no sigui reincident ni hagi negat la
col·laboració, obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la instrucció del procediment sancionador. Si la seva infracció és
qualificada de lleu, li informem que disposa
d’un termini de 10 dies, a comptar des de la
publicació de la present, per a exercir la seva
opció a la substitució de la sanció econòmica, havent de dirigir un escrit a l’òrgan sancionador, en el que manifesti la seva voluntat
d’acollir-se al sistema exposat. Si vostè s’acollís se’l notificarà de quines prestacions es
poden escollir, per tal de que esculli una, fet
aquest que implicarà el reconeixement del fet
que s’imputa com a infracció.
Mataró, 10 de març de 2009.
La Secretària suplent de la Comissió Informativa de Via Pública, Eva Herrero París.
022009009261
A
EXPEDIENT§
MARCA I MODEL§
MATRÍCULA (BASTIDOR)#
EXPEDIENT§
MARCA I MODEL§
MATRÍCULA (BASTIDOR)#
2005VA101-11305§
2007VA614-115655§
2007VA67-84342§
2008VA101-84057§
2008VA37-8419§
2008VA427-11248§
2008VA427-11585§
2008VA427-123934§
2008VA427-12814§
2008VA427-72141§
2008VA514-114351§
2008VA514-8333§
2008VA530-124257§
PIAGGIO MC2-98§
DAEWWO NUBIRA§
FORD TRANSIT§
CITROEN SAXO§
CIYROEN BERLINGO§
OPEL KADETT§
VOLVO 9447472121§
RENAULT EXPRES§
VOLKSWAGUEN GOLF§
KIA PRIDE§
CHRYSLER VOYAGER§
SUZUKI SWIFT§
PEUGEOT 309§
C-5287-BKT ()#
9615-BWG (KLAJF356EWK204499)#
B-1649-VL (WF0VXXGBVVGR84179)#
B-4105-TF (VF7S3VJZE56243852)#
4079-CGR (VF7GJWJYB93040489)#
GI-1446-AN (VSX000039M4095986)#
B-2008-OV (WF0LXXGBVLRU98565)#
B-4540-PB (VF1F40EM512151581)#
B-4699-NG (WVWZZZ1HZNB019232)#
T-7547-BB (KNEDA5222YK231375)#
B-2582-TL (4GYN2M3VU154349)#
B-7358-WD (TSMMAA35S00401305)#
B-5955-LC (VSC3AJ2A210122807)#
2008VA616-74953§
2008VA616-81518§
2008VA616-82144§
2008VA621-122446§
2008VA626-105946§
2008VA65-7166§
2008VA717-111821§
2008VA72-1249§
2008VA731-85038§
2008VA925-132015§
2008VA925-81958§
2008VA94-84737§
VOLVO 740§
PEUGEOT 405§
OPEL FRONTERA§
CHRYSLER VOYAGER§
A.U.D.I. 100§
PEUGEOT 309§
CITROEN C15§
FORD TRANSIT§
RENAULT SAFRANE§
FORD TRANSIT§
SEAT TOLEDO§
SEAT MARBELLA§
B-0066-IV (YV1744833J2227101)#
B-2794-NY (VF34BD8A270954634)#
B-5246-OH (SED5JMWL4PV563633)#
6932-CLX (1C4GHN5M3RU535233)#
3626-BJY (WAUZZZ4AZNA032748)#
B-8781-PH (VF37CD8A230602046)#
B-0828-OM (VS7VDPG0060PG9265)#
B-5525-KY (WF0VXXGBVVKP3298)#
B-1678-TC (VF1B54G0E16224632)#
B-6795-SN (OLXXGBVLST65852)#
B-6033-OP (SSZZZLZZD314330)#
B-1403-PV (VSS028A0000546381)#
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 37
Administració Local
El Conseller delegat de Via Pública, Francesc Melero Collado.
Es fa públic d’acord amb el que s’estableix
a l’art. 61 de l’Ordenança Municipal de Circulació de Mataró 8B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 267, de 7 de novembre de
1997) i l’art. 71 del RDLeg. 339/90, de 2 de
març, pel qual s’aprova el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
(TRLTCVMSV) i, a efectes de que els legítims
propietaris o titulars de drets, puguin comparèixer reclamant-los dins el termini de 10
dies computats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Transcorregut aquest termini es prosseguirà amb el seu tractament com a residu
sòlid d’acord amb la legislació vigent.
Mataró, 11 de març de 2009.
022009009262
A
Mataró
ANUNCI
El Ple municipal, en la seva sessió de 5 de
març de 2009, aprovà provisionalment el
Projecte d’una concessió demanial relativa a
l’ús privatiu d’una porció de subsòl del carrer
de l’Overlocaire, de Mataró, que s’atorga a
favor de l’empresa Beta 16, S.A., per fer un
túnel subterrani i connectar les naus industrials situades als núms. 2-28 i 17-25 de l’esmentat carrer de l’Overlocaire.
El Projecte de la referida concessió demanial, amb el Plec de condicions jurídicoadministratives, econòmiques i d’explotació que
Mataró
En sessió 9 de març de 2009, la Junta de
PÚBLICA
022009009263
A
Govern Local ha acordat el següent:
- Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per
a l’any 2009 per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral:
ANUNCI
OFERTA
han de regir aquesta concessió, s’exposa a
informació pública durant un termini de 30
dies a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, perquè les persones interessades puguin formular les al·legacions o
reclamacions que estimin pertinents, d’acord
amb el que disposa l’article 66 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el reglament del patrimoni dels ens locals.
El Projecte, amb el Plec, resta en exposició
pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Si no es formula cap reclamació o al·legació durant el tràmit d’informació pública, el
Projecte i el Plec es consideraran aprovats
definitivament.
Mataró, 10 de març de 2009.
La Consellera delegada de Serveis Centrals, Montserrat López Figueroa.
2009#
PLAÇA/CES§
Nº§ PLANTILLA§
TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL§
TAE PSICÒLEG/OGA§
TAE PEDAGOG/A§
TAE IMATGE§
TAE ARQUITECTE/A§
TAE SALUT PÚBLICA§
INTENDENT MAJOR§
TÈCNIC/A SUPERIOR§
ASSISTENTS/ES SOCIALS§
TAE ARQUITECTE/A TÈCNIC/A§
TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GESTIÓ§
INSPECTOR§
2§
1§
1§
1§
4§
1§
1§
1§
2§
1§
1§
1§
GRUP§ TIPUS DE CONVOCATÒRIA#
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
A1§
A1§
A1§
A1§
A1§
A1§
A1§
A1§
A2§
A2§
A2§
A2§
CONCURS
CONCURS
CONCURS
CONCURS
CONCURS
CONCURS
CONCURS
CONCURS
CONCURS
CONCURS
CONCURS
CONCURS
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
OPOSICIÓ
LLIURE#
LLIURE#
LLIURE#
LLIURE#
LLIURE#
LLIURE#
LLIURE#
LLIURE#
LLIURE#
LLIURE#
LLIURE#
LLIURE#
PLAÇA/CES§
Nº§ PLANTILLA§
TÈCNIC/A MITJÀ/NA§
TÈCNIC/A ESPECIALISTA§
AUXILIAR DE PROTOCOL I RP§
AGENT DE LA POLICIA LOCAL§
AUXILIAR ADMINISTRATIVA§
OFICIALS PRIMERA§
CAPATÀS§
OFICIALS PRIMERA ADMINISTRATIUS§
TREBALLADORS/ES FAMILIARS§
CONSERGE§
CONSERGE§
1§
1§
1§
2§
1§
2§
1§
4§
1§
1§
1§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
FUNCIONARIS§
LABORAL§
LABORAL§
LABORAL§
LABORAL§
FUNCIONARIS§
LABORAL§
GRUP§ TIPUS DE CONVOCATÒRIA#
A2§
C1§
C2§
C2§
C2§
C1§
C1§
C1§
C2§
AP§
AP§
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE#
PROMOCIÓ INTERNA#
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE#
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE#
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE#
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE#
PROMOCIÓ INTERNA#
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE#
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE#
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE#
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE#
- Les places de l’Oferta Pública, podran ser
augmentades en un 10 % addicional abans
del començament de les proves selectives, en
els termes establerts a l’article 70.1 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Mataró, 10 de març de 2009.
La Consellera delegada de Serveis Centrals, Montserrat López Figueroa.
Mataró
nistratiu Comú, es fa públic que mitjançant
Decrets que s’indiquen, el Conseller delegat
de Via Pública, en virtut de les competències
conferides per Decret de 6 de febrer de 2008,
ha resolt incoar expedients sancionadors per
infraccions administratives, alhora que l’instructor del procediment proposa imposar les
corresponents sancions als procediments san-
cionadors que en el llistat annex figuren.
Els antecedents de fet i fonaments jurídics
de les esmentades resolucions resten a disposició dels interessats en les dependències del
Servei Jurídic Administratiu, Àrea de Via
Pública, Plaça Granollers 11, 08302 de
Mataró.
EDICTE DE PUBLICACIÓ
De conformitat amb el que disposen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment AdmiN. REF.§NOM§
DNI§
INFRACCIÓ§
012/09§
79259069B§
D’OCUPACIÓ IL·LEGAL DE LA VIA PÚBLICA§
40369236G§
38771385D§
P900434§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
MANUEL ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ§
1038/08§ DIDAC DELGADO NAVINES§
1059/08§ JORGE TARDA CASTELLS§
1066/08§ YOUSSIF POZHRE§
IMP. PROP. SANC#
500 EUR
500 EUR#
150 EUR#
200 EUR#
250 EUR
200 EUR#
022009009264
A
N. REF.§NOM§
DNI§
INFRACCIÓ§
1067/08§ MOHSSEN HARRAK§
033/09§ RUBEN MARTINEZ PUJOL§
047/09§ FRANCESC REVOLLO ANGLORA§
X1055403N§
53288485S§
43546349Q§
D’OCUPACIÓ IL·LEGAL DE LA VIA PÚBLICA§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE MATARÓ§
IMP. PROP. SANC#
250 EUR#
150 EUR#
150 EUR#
Núm. 66 / Pàg. 38
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Advertiments:
1. Que d’abonar voluntàriament la sanció
proposada, en el termini de 15 dies naturals
comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present, gaudirà d’una bonificació
del 20% sobre la quantia proposada de sanció, moment en el que l’expedient s’entendrà
finalitzat de forma automàtica sense més tràmits i sense perjudici de que pugui interposar
els recursos adients. L’abonament haurà de
fer-se personant-se a les oficines del Servei
Jurídic Administratiu de Via Pública, Àrea de
Via Pública - Plaça Granollers, 11 (08302)
Mataró.
2. Podrà formular recusació contra la persona de l’instructor i/o el/la Secretari/a pels
motius establerts a la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC.
3. Que de reconèixer la infracció comesa
el procediment es resoldrà amb imposició de
la sanció que sigui procedent.
4. Que el present procediment, d’acord
amb que disposa l’art. 37 de la Llei 30/92, de
RJAP-PAC, es desenvolupa sota el principi
d’accés permanent, raó per la qual podrà, en
qualsevol moment accedir a les seves actuacions personant-se en les dependències de
l’Ajuntament a les oficines del Servei Jurídic
Administratiu de Via Pública, Àrea de Via
Pública - Plaça Granollers, 11 (08302)
Mataró.
5. Que si el procediment que resulta d’aplicació és el recollit al RD 1398/93, de 4
d’agost, pel que s’aprova el Reglament per
l’exercici de la Potestat Sancionadora als
àmbits de competència de l’Estat, on es regula el procediment simplificat i el general
depenent del tipus d’infracció comesa: a) En
el cas que l’expedient es tramiti pel procediment simplificat haurà de ser resolt i notificat
en el termini d’1 mes, i d’acord amb l’article
13.1 f) Del RD 1398/93, de 4 d’agost, disposa del termini de 10 dies des de l’endemà de
la publicació de la present per formular les
al·legacions i proposar les proves que estimi
convenient, amb els efectes, en cas de no
efectuar-se, de l’article 13.2 de l’esmentat
text normatiu. b) En el cas que l’expedient es
tramiti pel procediment general haurà de ser
resolt i notificat en el termini de 6 mesos, i
d’acord amb l’article 13.1 f) Del RD 1398/93,
de 4 d’agost, disposa del termini de 15 dies
des de l’endemà de la publicació de la present per formular les al·legacions i proposar
les proves que estimi convenient, amb els
efectes, en cas de no efectuar-se, de l’article
13.2 de l’esmentat text normatiu.
6. Que si el procediment que resulta d’aplicació és el recollit al RD 278/93 de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya, l’expedient haurà
de ser resolt i notificat en un termini de 6
mesos, i d’acord amb l’article 10.3, en el cas
de procediment general, i l’article 18.3, en el
cas de procediment abreujat, es disposa d’un
termini de 10 dies des de l’endemà de la
publicació de la present per formular les
al·legacions i proposar les proves de les quals
intenti valer-se per a la defensa dels seus
drets o interessos.
7. Que, en cas que el present procediment
versi sobre matèria de guals i estacionaments
reservats, li informem que en aquests
moments en la sol·licitud de llicència s’ha
eliminat l’obligació de dipositar la fiança
econòmica fins ara exigible, resultant, de
concedir-se la llicència, la senyalització del
gual i la col·locació de la placa i el seu futur
manteniment per compte i càrrec de l’Ajuntament. I que de no regularitzar la situació es
podrà, en una futura inspecció, originar-se
nou expedient sancionador sense perjudici
que aquest Ajuntament pugui adoptar resolució en qualsevol moment a efectes de dictar
les mesures cautelars previstes en l’art. 23 de
l’OGiER, a fi i efecte de recuperar d’ofici l’espai de domini utilitzat sense llicència impedint l’ús a fins diferents de l’exclusiu per pas
de vianants.
8. Que, en cas que el present procediment
versi sobre matèria de l’Ordenança de Civisme de Mataró, en disposició de l’article 28
de l’Ordenança de Civisme de Mataró disposa de la possibilitat de substituir la sanció
econòmica proposada, mitjançant la prestació de serveis alternatius en benefici de finalitats públiques i socials, corresponent a
infraccions que alterin els drets de la ciutadania de manera lleu. Aquest sistema de prestació substitutiva serà d’aplicació sempre que
l’infractor no sigui reincident ni hagi negat la
col·laboració, obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la instrucció del procediment sancionador. Si la seva infracció és
qualificada de lleu, li informem que disposa
d’un termini de 10 dies, a comptar des de la
publicació de la present, per a exercir la seva
opció a la substitució de la sanció econòmica, havent de dirigir un escrit a l’òrgan sancionador, en el que manifesti la seva voluntat
d’acollir-se al sistema exposat. Si vostè s’acollís se’l notificarà de quines prestacions es
poden escollir, per tal de que esculli una, fet
aquest que implicarà el reconeixement del fet
que s’imputa com a infracció.
Mataró, 12 de març de 2009.
La Secretaria suplent de la Comissió Informativa de Via Pública, Eva Herrero París.
Mataró
Policia Local i els seus vigilants, mitjançant
concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.
- Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu d’una plaça d’intendent major de la Policia Local, que serà de
20 dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el
benentès que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir
un nou termini per lliurar candidatures.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement
PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR 1 PLAÇA
D’INTENDENT MAJOR, AMB NOMENAMENT DE
FUNCIONARI/A DE CARRERA, MITJANÇANT CONCURS
Aquesta convocatòria es regeix per les
bases generals que regulen els processos
selectius vigents en el moment de la convocatòria, motiu pel qual cal llegir-les prèviament.
Definició
Procés de selecció per a cobrir una plaça
d’Intendent Major, grup A1, Escala Superior,
de l’Escala d’Administració Especial, subescala de serveis especials, classe Policia Local
i els seus vigilants, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de
carrera.
Funcions:
De conformitat amb la Llei de Policies
Locals 16/91 de 10 de juliol, és cap del cos
de la Policia Local el membre de la plantilla
de major graduació, i les seves funcions principals, sense perjudici de les que es determi-
ANUNCI
En sessió 9 de març de 2009, la Junta de
Govern Local ha acordat el següent:
- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan juntament
amb les bases generals aprovades per l’any
2008, el procés selectiu per cobrir 1 plaça
d’intendent major, grup A1, Escala Superior,
de l’Escala d’Administració Especial, subescala de serveis especials, classe Policia Local
i els seus vigilants, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de
carrera.
- Convocar proves selectives per cobrir 1
plaça d’intendent major, grup A1, Escala
Superior, de l’Escala d’Administració Especial, subescala de serveis especials, classe
OPOSICIÓ LLIURE
022009009265
A
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 39
Administració Local
nin a la Relació de Llocs de Treball, són les
següents:
- Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i també les activitats administratives, per assegurar-ne l’eficàcia.
- Avaluar les necessitats de recursos
humans i materials i formular les propostes
pertinents.
- Transformar en ordres concretes les
directrius dels objectius a assolir, rebudes de
l’alcalde o del càrrec en qui aquest delegui.
- Informar l’alcalde, o el càrrec en qui
aquest delegui, del funcionament del servei.
- Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del cos.
Retribució bruta mensual
- Salari base: 1.157,82 euros.
- Complement de destinació:. 911,92
euros (CD= 29).
- Complement específic:. 2.953,66 euros.
Requisits específics per participar a la
convocatòria:
- Tenir ciutadania espanyola.
- Haver complert 18 anys i no passar de
55 abans que no finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
- Estar en possessió del títol de doctor/a,
llicenciat/da, enginyer/a, arquitecte/a.
- Acreditar un mínim de cinc anys d’experiència com a comandament de qualsevol
policia en els nivells d’inspector, intendent o
intendent major.
- Elaborar i defensar un projecte de gestió
amb les característiques que es detallen a la
fase d’oposició.
- Tenir coneixements de la llengua catalana de nivell C. Les persones que no presentin
certificat, ni acreditin trobar-se exempts, hauran de realitzar una prova específica.
- No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
cap administració pública. Serà aplicable,
tanmateix, el benefici de la rehabilitació,
sempre que la persona ho acrediti mitjançant
el corresponent document oficial.
- No patir cap malaltia ni estar afectat per
cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
- Tenir els carnets de conduir: A-2 o A, B-1
i B-2 o B, més l’habilitació per conduir vehicles prioritaris.
- Comprometre’s a portar armes, mitjançant declaració jurada.
Tots aquests requisits s’hauran de complir
en la data que finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
Modalitat d’accés: Concurs oposició lliure
De conformitat amb Decret 233/2002, de
25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les
policies locals i les bases generals que regulen el conjunt de l’oferta pública anual, les
proves seran les següents:
Prova de coneixement de la llengua catalana.
Els opositors que, en el moment de presentar la sol·licitud, NO acreditin el coneixement de la llengua catalana mitjançant el
certificat de nivell C de la Junta Permanent
de Català, o algun dels certificats equivalents,
hauran de realitzar una prova consistent en
un exercici oral i un altre escrit, prèviament a
l’inici de la fase d’oposició.
La prova de llengua catalana es qualificarà
com a apte o no apte.
A. Fase d’oposició:
1. Prova pràctica.
Consistirà en desenvolupar per escrit un
supòsit pràctic decidit per l’òrgan de selecció, relacionats amb les funcions pròpies del
càrrec i amb el temari que consta a les bases
(annex I), per tal d’avaluar les capacitats i
aptituds dels i de les aspirants, per exercir les
funcions pròpies de la categoria objecte de
convocatòria.
Si l’òrgan de selecció ho considera convenient, podrà demanar als aspirants lectura o
exposició de qualsevol part de l’exercici.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori,
essent la puntuació mínima necessària per
supera-la de 4 punts sobre el total màxim de
8.
2. Defensa del projecte de gestió.
Consistirà en l’elaboració, presentació i
defensa davant l’òrgan de selecció d’un projecte de gestió amb el títol “Organització,
direcció estratègica i operativa i gestió de
qualitat de la Policia Local de Mataró” d’acord amb el Pla Estratègic de la Policia Local
de Mataró aprovat per l’Ajuntament de
Mataró.
Les dimensions del projecte no podrà
sobrepassar les 50 pàgines, impreses a una
sola cara, interlineat d’1’5, i amb un tipus de
lletra Arial 12 punts o Verdana 11 punts (els
encapçalaments d’apartats i seccions del
document podran ser de grandària superior).
Si s’escau, l’Ajuntament facilitarà les dades
necessàries pel desenvolupament del projecte, sempre que aquestes siguin pròpies de
l’Ajuntament de Mataró i no puguin ser consultades a través d’altres mitjans públics
(pàgina web, etc).
El projecte s’haurà de lliurar al registre de
qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Mataró juntament amb la
sol·licitud de participació.
Es valorarà els coneixements sobre la
matèria, l’ordre, la claredat, la concreció, la
viabilitat del projecte i altres factors que l’òrgan de selecció consideri oportuns.
La presentació d’aquest projecte és obligatòria i eliminatòria. La puntuació mínima
necessària per superar-lo serà de 6 i la màxima de 12 punts. Les persones que no assoleixin la puntuació mínima establerta queden
exclosos del procés selectiu.
3. Proves psicotècniques.
Consistent en la realització d’una bateria
de tests psicotècnics que podrà ser completada amb una entrevista personal, a criteri dels
tècnics que l’examinin. Han de contenir,
com a mínim, proves aptitudinals i proves de
personalitat, adequades al perfil requerit per
a l’exercici de les funcions policials, a més
d’altres orientades a acreditar les habilitats de
negociació, recerca de solucions i de planificació i gestió de recursos humans.
Es podran concertar els serveis especialitzats per la valoració i correcció dels test amb
organismes, empreses o tècnics especialistes.
Els tècnics que examinin els test psicotècnics
faran un dictamen exhaustiu del perfil professional de cada aspirant i la proposta de qualificació. Aquest dictamen serà vinculant per
l’òrgan de selecció.
4. Proves mèdiques.
Els aspirants seran cridats per efectuar un
reconeixement de caràcter mèdic, per a valorar si es posseeixen les condicions exigides a
l’annex II.
El dictamen emès pels facultatius es qualificarà com a Apte o No Apte.
B. Fase de concurs:
1. Valoració de mèrits.
La sol·licitud ha d’anar signada per la persona i acompanyada només de l’acreditació
dels requisits per formar part de la convocatòria. La veracitat de les dades que es fan
constar és responsabilitat de qui ho signa. Els
mèrits professionals es presentaran posteriorment, d’acord amb el punt 5 de les bases
generals, un cop finalitzada la fase d’oposició
i a requeriment de la Direcció de Recursos
Humans.
La valoració de mèrits es farà d’acord amb
els criteris establerts a les bases generals que
regulen tots els processos de selecció de l’Ajuntament de Mataró.
Barem formació: màxim 4 punts.
Formació Reglada
Es tindrà en compte la titulació que sigui
de grau superior, sempre i quan no sigui la
condició per accedir a la convocatòria i es
consideri relacionada o rellevant pel lloc de
treball.
Grup de
la/les plaça/ces§Titulació§
A§
Altres títols universitaris de grau
Puntuació#
0.8#
superior§
§
Suficiència investigadora§
§
Doctorat§
0.9#
1#
Formació complementària
- Per a la valoració de la formació complementària, primer es classificarà la documentació presentada per la persona, segons es
consideri relacionada amb les funcions
específiques o generals del lloc de treball i es
sumarà el total d’hores.
- Es considerarà Formació Específica, tota
aquella que tingui relació directa amb les
funcions de direcció i gestió de serveis de
Policia o Seguretat Pública.
- Es considerarà Formació General, tota la
relacionada amb els programes informàtics
de gestió policial i eines d’ofimàtica d’ús
habitual (word, excel, access, sistema operatiu Windows), de coneixements sobre legislació aplicable al lloc de treball i els cursos,
seminaris i jornades relacionats amb l’activitat policial que no es puguin considerar formació específica. No es tindran en compte
els cursos de normativa que no és d’aplicació
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 40
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
als cossos policials o que es trobi derogada.
- Si el certificat no ho especifica, es considerarà 1 hora per ‘jornada’ o ‘seminari’, 10
hores per ‘curs’. Els màsters i postgraus que
no especifiquin nombre d’hores, es consideraran 300 i 150 respectivament.
Contingut§
Específica§
§
§
§
§
§
General§
§
§
§
§
Nº hores§
50 <= 100§
101 ÷ 175§
176 ÷ 250§
251 ÷ 325§
326 ÷ 400§
> 400§
50 <= 100§
101 ÷ 150§
151 ÷ 200§
201 ÷ 250§
> 250§
Puntuació#
0.5#
0.8#
1.2#
1.7#
2.3#
3#
0.3#
0.4#
0.6#
0.8#
1#
Experiència professional: màxim 5 punts.
1. Serveis prestats en qualsevol Policia en
un lloc de treball igual o superior a la categoria d’inspector o equivalent, a raó de 0,30
punts per any treballat o fracció igual o superior a 6 mesos, fins un màxim de 3 punts.
2. Experiència professional en la Policia o
en la Seguretat Pública, en tasques o categories diferents de les incloses a l’apartat anterior, a raó de 0,20 punts per any treballat o
fracció igual o superior a 6 mesos, fins un
màxim de 2 punts.
Altres documents puntuables com a mèrit:
màxim 1 punt.
- Es valorarà a raó de 0.1 punts i fins un
màxim de 0.5 punts, les recompenses i felicitacions pròpies dels cossos de policia pel bon
desenvolupament professional de la funció
policial al càrrec d’inspector o superior.
- Es valorarà a raó de 0.1 punts els nivells
D i G de català.
- És valorarà a raó de 0.1 punts i fins un
màxim de 0.30 punts, les activitats docents i
publicacions relacionats amb l’àmbit policial.
2. Entrevista.
L’òrgan de selecció mantindrà una entrevista personal amb els/les aspirants que hagin
superat les fases anteriors, a fi de determinar i
clarificar els valors professionals aportats que
millor s’adeqüin a la plaça convocada i que
no hagin estat degudament apreciats en les
proves anteriors. Aquesta prova no tindrà
caràcter eliminatori i tindrà una puntuació de
0 a 2 punts. Si aquesta prova fos innecessària, en atenció als resultats obtinguts, l’òrgan
de selecció podrà decidir no realitzar-la.
C. Curs selectiu a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
L’òrgan de selecció proposarà l’aspirant
seleccionat. L’Alcalde nomenarà funcionari
en pràctiques a l’aspirant proposat, amb les
retribucions i cotitzacions previstes a la legislació vigent, i que haurà de superar el curs
selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya del qual quedarà exempt l’aspirant
que hagi acreditat en la fase d’admissió
haver-ho ja superat.
Els funcionaris en pràctiques que no superin el curs perdran el dret a ser nomenats funcionaris de carrera, cridant-ne per realitzar el
curs, si fos necessari el següent o següents,
seguint l’ordre de puntuació en la relació d’aprovats.
D. Període de pràctiques.
De conformitat amb el que preveu l’article
67 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, s’estableix dins del procés de selecció de la
plaça amb nomenament d’Intendent Major
de la Policia Local, un període de pràctiques
que serà de 6 mesos, per tal de garantir la
idoneïtat del candidat a la plaça convocada.
Aquest període començarà a comptar des de
l’acabament del curs selectiu a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
Òrgan de selecció
El que es determini al decret d’admesos i
exclosos.
- Un terç ha de ser integrat per persones
funcionàries de la mateixa corporació o d’altres Ajuntaments coneixedors de l’àmbit del
procés o de RRHH.
- Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.
- El terç restant ha de ser integrat per
representants del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació, entre
els quals hi haurà com a mínim, una persona
en representació de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya i una en representació
de la Subdirecció General de Coordinació de
la Policia de Catalunya.
ANNEX 1: TEMARI GENERAL I ESPECÍFIC
Primera part: Dret Constitucional i
Administratiu
1. La Constitució Espanyola de 1978.
Estructura. Principis Generals. Drets i deures
fonamentals dels espanyols.
2. Organització territorial de l’Estat (I): Les
Comunitats autònomes. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat.
3. Organització territorial de l’Estat (II): El
municipi i la seva regulació jurídica. Organització i competències. Menció especial al
Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Mataró.
4. L’Administració Pública a la Constitució. La regulació de l’Administració en la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. Sotmetiment de l’Administració a la llei
i al dret. Fonts del dret administratiu. El
Reglament: titularitat de la potestat reglamentària. El procediment d’elaboració dels
reglaments. Eficàcia del reglament. Control
dels reglaments il·legals i efectes de la seva
anul·lació.
6. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la
forma.
7. Disposicions generals sobre el procediments administratiu i normes reguladores.
Fases del procediment administratiu.
8. Recursos administratius: principis generals. Classes de recursos. Les reclamacions
administratives previs a l’exercici d’accions
civils i laborals. Les reclamacions economico-administratives.
9. La potestat sancionadora: concepte i
significat. Principis. Règim de sancions per
infraccions a les ordenances municipals.
10. Activitat local de foment i promoció
d’activitats socials i econòmiques: subvencions i acció concertada.
11. Serveis públics locals: formes de gestió.
12. La responsabilitat patrimonial: el concepte de lesió i les seves notes característiques. Els requisits d’imputació.
13. Els béns de les entitats locals. Classes
de béns. El domini públic i la seva utilització
o protecció. El patrimoni privat de les mateixes.
14. Règim jurídic dels contractes de les
administracions públiques. Elements dels
contractes administratius. Els subjectes.
Objecte i causa dels contractes públics. La
forma de contractació administrativa i els sistemes de selecció dels contractistes. La formalització dels contractes.
15. Execució dels contractes administratius: criteris bàsics. Potestats i prerrogatives
de l’Administració en l’execució del contracte. Garanties i drets del contractista: l’equilibri econòmic de les prestacions. La revisió de
preus. Extinció dels contractes administratius.
16. El personal al servei de l’Administració
Pública: tipologia general. Classes d’empleats
públics locals. Drets i deures.
17. Els recursos de les hisendes locals en
el marc de la Llei 39/1988, de 28 de desembre: dels municipis, les províncies i altres
entitats locals. La imposició i ordenació de
tributs i l’establiment de recursos no tributaris.
18. Les taxes. Els preus públics. Les contribucions especials.
19. El pressupost municipal: concepte,
estructura i regulació.
Segona part: Temari específic
1. La gestió per projectes. Tècniques de
disseny i control de projectes.
2. Organització, racionalització i simplificació de procediments administratius.
3. La qualitat dels serveis públics. Compromisos de qualitat. Mètodes de mesurament de la qualitat.
4. El pressupost com instrument de planificació i de gestió. Finalitats del pressupost.
Evolució.
5. Bases de dades per a la gestió de serveis
policials.
6. El Sistema d’Informació Policial de
Catalunya.
7. Els sistemes d’informació geogràfica.
Utilitats policials.
8. El concepte de seguretat pública. Riscos
i vulnerabilitats en la societat moderna.
9. El sistema de seguretat pública de Catalunya. Marc normatiu, principis i organització
10. La seguretat pública en l’àmbit local.
La participació ciutadana en el sistema local
de seguretat. Canals i òrgans de participació.
La Junta Local de Seguretat.
11. La qualitat dels serveis de seguretat
pública. Seguretat objectiva i seguretat subjectiva. Les cartes de servei. La Carta de Ser-
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 41
Administració Local
veis de la Policia Local de Mataró.
12. Els plans de seguretat a Catalunya. Els
plans de seguretat local. Concepte, objectius,
estructura i contingut.
13. Planificació d’accions en l’àmbit de la
seguretat local. Elements de diagnòstic de la
seguretat local. Seguiment i avaluació dels
plans de seguretat local. Indicadors.
14. Pla de Seguretat Local de Mataró (I):
L’organització de la seguretat pública a
Mataró.
15. Pla de Seguretat Local de Mataró (II):
Estructura i contingut. Plans específics.
16. L’evolució de l’administració pública.
La governança: la interacció administraciósocietat.
17. Sistema de seguretat pública a Catalunya. La Llei 4/2003.
18. Estructura del sistema de seguretat
pública. Les autoritats policials i els cossos
policials. Òrgans de participació i coordinació.
19. La Llei 16/1991 de les policies locals
de Catalunya. Disposicions generals. Funcions i principis d’actuació de les policies
locals.
20. Règim d’accés a les policies locals.
Règim disciplinari dels policies locals. Reglament de la Policia local de Mataró.
21. Policia de Catalunya. Concepte, principis i elements d’articulació.
22. Convenis entre l’Ajuntament de
Mataró (Policia Local) i el Departament d’Interior (Cos de Mossos d’esquadra). Protocols
que el desenvolupen.
23. L’administració general i territorial de
la seguretat.
24. Relacions entre administracions. Participació ciutadana.
25. La importància dels instruments de
mesura. Les dificultats de mesura en l’àmbit
de la seguretat.
26. El desenvolupament general de les tècniques de mesura. L’estadística policial a
Catalunya.
27. Les enquestes. Indicadors per a un
òrgan de direcció policial.
28. Teoria de l’organització. Les institucions públiques.
29. Canvis en les organitzacions. Transversalitat i multinivell.
30. Organitzacions en xarxa. Innovació de
dissenys estratègics.
31. La innovació estratègica als serveis
policials. Avaluació de les estratègies tradicionals i de les noves tecnologies.
32. Màrqueting de serveis aplicat a la
seguretat ciutadana. La comunicació pública.
33. Anàlisi de la comunicació i gestió de
la comunicació interna.
34. Identificació de les necessitats socials.
El pla de comunicació.
35. La planificació dels mitjans. L’avaluació de la gestió pública.
36. Gestió de la informació. Fonts i sistemes d’informació.
37. Privadesa, legalitat i informació sensible. La difusió i la informació de retorn.
38. La gestió del coneixement a les organitzacions.
39. L’opinió pública i la participació ciutadana.
40. La relació de la policia amb el ciutadà.
Les oficines d’atenció al ciutadà.
41. La comunicació en situació de crisi.
42. Gestió dels recursos humans. Els recursos humans en l’administració pública.
43. Direcció i organització estratègica de
recursos humans a l’entorn públic. Els problemes de fons i les seves solucions. Línies
actual de treball.
44. Avaluació del potencial i desenvolupament professional.
45. La retribució com a instrument de gestió del personal.
46. Sistemes i polítiques de motivació i
automotivació. Prevenció i gestió de l’estrès.
47. Gestió de les relacions laborals. Les
dinàmiques internes a les organitzacions
policials.
48. Les relacions laborals a l’administració
pública i als cossos policials. El futur de les
relacions laborals al sector públic a Catalunya.
49. Valors clau en la gestió dels recursos
humans. El factor PESC.
50. La formació policial.
51. La direcció per objectius i les organitzacions policials.
52. La direcció per projectes i les organitzacions policials.
53. La direcció per valors i les organitzacions policials.
54. Direcció, lideratge i equips en seguretat pública. Factors d’eficàcia d’un equip.
55. Intel·ligència emocional i efectivitat
del directiu policial. El directiu policial com
a comunicador.
56. Negociació i resolució de conflictes.
Introducció a les negociacions. El procés de
negociació.
57. Estratègies i perfils negociadors. Dinàmica i gestió del conflicte.
58. Presa de decisions. L’anàlisi dels problemes i de les situacions. Tècniques per a la
presa de decisions.
59. Direcció de reunions. El sentit de les
reunions i els seus factors claus.
60. Fases de les reunions. Problemàtiques
diverses relacionades amb la conducció de
les reunions.
61. Control de la Gestió. Concepte i principis. Tipus de controls.
62. Tècniques de recollida, anàlisi i comunicació de la informació.
63. Sistemes de control. Control dels resultats.
64. Controls econòmics i financers. Els
recursos. Conceptes econòmics.
65. El pressupost com a eina de planificació i control econòmic.
66. La gestió estratègica dels costos.
67. Direcció operativa. Natura dels serveis
policials i producció.
68. Estratègia operativa als serveis.
69. Previsió de demanda i planificació de
la producció.
70. Gestió de la capacitat i economies
d’escala. Cues. Logística.
71. Gestió de processos i projectes. Gestió
de la tecnologia.
72. Implantació de noves tecnologies en
un cos policial.
73. Gestió de la qualitat. Definició de qualitat. Del control de la qualitat a la qualitat
total.
74. Qualitat total. El client/ciutadà. Principis. Sistemes i models.
75. El Pla Estratègic de la Policia Local de
Mataró.
ANNEX II: REVISIÓ MÈDICA (SEGONS PARÀMETRES
EXIGITS PELS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT)
1. Antropometria.
2. Generals
3. Aparell locomotor
4. Psiquisme i sistema nerviós
5. Sistema cardiovascular
6. Aparell respiratori
7. Aparell gènito-urinari
8. Aparell digestiu
9. Endocrinologia
10.Hematologia
11. Dermatologia
12. Infeccions
13. Sentit de la vista
14. Sentit de l’oïda
15. Altres.
QUADRE MÈDIC D’EXCLUSIONS
1. Antropometria
Talla: Alçada inferior a: Dones 1,65 m;
Homes 1.70 m.
Obesitat: Valorada per l’índex de massa
corporal del Quetelet (valors entre 19 i 30).
En el cas que l’aspirant presenti una constitució hipermusculada s’aplicarà una tolerància
del 5% en la relació per alçada.
Dinamometria: amb l’estenòmetre de
Blok, inferior a les 30 divisions en la mà no
dominant, pel que fa als homes; i inferior a
les 25 i 20 divisions, respectivament, en les
mans dominant i no dominant, pel que fa a
les dones.
2. Generals
Defectes físics, congènits o adquirits de
qualsevol tipus o localització i malalties agudes o cròniques de tot aparell o sistema que
redueixin o dificultin les tasques específiques
de la funció policial.
3. Aparell locomotor
Malformacions i lesions que incapacitin,
limitin o comprometin el lliure moviment de
qualsevol articulació o que puguin disminuir
la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc
o el coll.
4. Psiquisme i sistema nerviós
Qualsevol tipus de neurosi, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la personalitat, la
conducta, el comportament o la relació interpersonal. Anormal desenvolupament
intel·lectual o haver patit malaltia o trastorn
psíquic que redueixi les facultats o incapaciti
per a les funcions pròpies del lloc al qual
aspira.
Alcoholisme i toxicomanies. Epilèpsia,
convulsions, tremolors i dèficits neurològics
que dificultin l’exercici normal de la funció.
Núm. 66 / Pàg. 42
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
5. Sistema cardiovascular
Malformacions congènites i lesions adquirides del cor o grans vasos.
Insuficiència cardíaca o malalties que
puguin progressar-hi.
Trastorns greus de la conducció i del ritme
cardíac.
Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
Trastorns crònics de la circulació venosa o
limfàtica.
6. Aparell respiratori
Malalties, malformacions o lesions respiratòries amb repercursió permanent de la
funció respiratòria.
Neumotòrax espontani recidivant. Es
requeriran valors respiratoris dintre de la normalitat, obtinguts amb espiròmetre o altres
tècniques de valoració funcional respiratòria.
7. Aparell gènito-urinari
Nefropaties, malformacions i/o lesions del
tracte gènito-urinari, insuficiència renal.
Nefrolitiasi crònica.
8. Aparell digestiu
Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, el fetge, les vies biliars i el pàncrees
exocrí. Hèrnies i eventracions no tractades o
recidivants, colitis cròniques i síndromes de
mala absorció.
9. Endocrinologia
Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes, diabetes Mellitus.
10. Hematologia
Aplàsies i discràcies sanguínies. Dèficits
immunitaris. Trastorns de la coagulació.
Hemòlisi.
11. Dermatologia
Malformacions, tumoracions, tatuatges,
lesions o cicatrius que, per la seva extensió, o
estètica, puguin comprometre la funció policial o facilitar-ne la identificació.
12. Infeccions
Malalties infectocontagioses actives i amb
risc de contagi.
13. Sentit de la vista
Agudesa visual sense correcció inferiors
als 6/10 de la visió normal en ambdós ulls.
Reduccions significatives del camp visual.
Estrabisme manifest. Alteracions en la visió
dels colors.
14. Sentit de l’oïda
L’agudesa auditiva ha de ser superior 75%
de l’agudesa normal en ambdós oïdes, i no
patir cap trauma sonor.
Síndrome vertiginosa de qualsevol etiologia.
15. Altres
Processos neoplàsics i malalties autoimmunològiques sistemàtiques. Malalties hereditàries amb repercussió en les funcions orgàniques.
Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per a
l’any 2009 per proveir les places que figuren
vacants a la plantilla de personal funcionari i
laboral:
Mataró, 10 de març de 2009.
La Consellera delegada de Serveis Centrals, Montserrat López Figueroa.
022009009266
A
Mataró
ANUNCI
Per decret de la consellera delegada de
Serveis Centrals, de data 13 de març de
2009, s’ha resolt el següent:
- Aprovar la llista d’admesos i exclosos per
a participar en el procés selectiu per crear
una llista d’arquitectes, grup A1.
- Convocar a les persones que no han
acreditat el nivell C de català a la prova que
tindrà lloc el proper dia 17 de març de 2009,
a les 10:00, a l’edifici de El Carreró 13-15.
- Convocar els candidats a la realització
de les proves pràctiques que seran els
següents dies:
LLOC TREBALL§
DIA§
HORA§
1§
2§
3§
23/03/2009§
23/03/2009§
24/03/2009§
9:00§
12:00§
9:00§
LLOC#
CC PLA D’EN BOET#
CC PLA D’EN BOET#
CC PLA D’EN BOET#
Aquesta llista, que s’elevarà a definitiva
sense necessitat de nova publicació si no s’hi
presenten al·legacions, ha quedat exposada
al tauler d’anuncis de la Corporació i es pot
consultar a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana o a través del telèfon d’informació 010 o 807 117 010 (si es truca des de
fora de la ciutat de Mataró o des d’un telèfon
mòbil) i, a través d’Internet, a l’adreça
www.mataro.cat,
dins
l’apartat
Ajuntament/ofertes de treball.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Mataró, 13 de març de 2009.
La Consellera delegada de Serveis Centrals, Montserrat López i Figueroa.
022009009438
A
Mollet del Vallès
ANUNCI
En aplicació amb allò que preveu l’article
71. 1. a) b) del RDL 339/1990 del 2 de març
per la qual s’aprova el text refós de la Llei de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i de l’article 59.4 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic
de les administracions públiques de procediment administratiu comú, s’exposa durant un
termini de (15) dies la relació de vehicles
procedents d’abandonament o mal estacionats a les vies públiques, actualment en el
dipòsit Municipal de Mollet del Vallès, per
que els titulars o si s’escau els seus drethavents, els puguin recuperar, amb l’advertència de que, en cas contrari, es procedirà al
seu tractament com a residu sòlid urbà.
RELACIÓ DE VEHICLES ESMENTATS:
MATRICULA§ MARCA§
MODEL§
BASTIDOR#
B-3316-LU§
B-4656-OM§
M-1719-TD§
B-5799-MW§
B-8371-JK§
GI-2628-AV§
3499-BXG§
B-7935-LV§
B-6319-NB§
0912-BCJ§
B-1899-PZ§
8654-DZZ§
B-7668-PN§
B-7724-UN§
B-9137-MV§
B-8706-UU§
B-8272-OK§
B-6337-OY§
B-7880-LW§
B-2071-NM§
B-0804-SC§
B-4464-TS§
LAND CRUISER§
ROMEO§
ZX§
ASTRA§
IBIZA§
FRONTERA§
35-S11§
PRIMERA§
ASTRA§
JUMPER§
IBIZA§
TOLEDO§
FIESTA§
LT35§
ESCORT§
LANOS§
TOLEDO§
ZX§
90§
106§
BRAVO§
BRAVO§
TW0V0BJ7309505394#
ZAR167000 00081812#
VS7N2F50001F50298#
W0L000053N5025354#
VSS021A0009483746#
SED53MWL4PV570825#
ZCFC357100D186338#
SJNBCAP10U0008660#
W0L000058N2573898#
VF7231C3215999700#
VSSZZZ6KZTR088845#
VSSZZZ5PZ6R003277#
VS6BXXWPFBSC65453#
WV1ZZZ2DZVH009199#
VS6FXXWPAFMT78568#
KLATF08CEXB320778#
VSSZZZ1LZZD299341#
VS7N2C30006C36913#
WAUZZZ8AZLA255629#
VF31CK2D250113032#
ZFA18200004078652#
ZFA182000*04559152*#
TOYOTA§
ALFA§
CITROEN§
OPEL§
SEAT§
OPEL§
IVECO§
NISSAN§
OPEL§
CITROEN§
SEAT§
SEAT§
FORD§
VOLKSWAGEN§
FORD§
DAEWOO§
SEAT§
CITROEN§
AUDI§
PEUGEOT§
FIAT§
FIAT§
Mollet del Vallès, 5 de març de 2009.
L’Alcalde, Josep Monràs i Galindo.
022009009005
A
Montclar
DECRET
“Creació del fitxer automatitzat Xarxa d’Informació de Serveis Socials d’Atenció Primària (XISSAP) de l’Ajuntament de Montclar”.
La Llei 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en
endavant LOPD) té com a objecte principal
garantir i protegir els drets fonamentals de les
persones físiques, i especialment el seu honor
i intimitat personal i familiar.
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a
l’abast dels ciutadans la informació necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets,
l’art. 20 de la LOPD preveu que la creació,
modificació i supressió dels fitxers de les
administracions públiques que continguin
dades de caràcter personal, sols es podrà dur
a terme per virtut de l’aprovació de disposició general publicada en el diari oficial
corresponent.
A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD
es detalla la informació mínima que haurà de
contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets
d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició
de les seves dades personals que la mateixa
llei preveu.
Per últim, un cop publicada la disposició
general de creació, modificació o supressió
del fitxer automatitzat, l’art. 39 de la mateixa
LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció
de Dades.
En virtut de tot això es s’adopta la següent:
Resolució
Primer. - Aprovar la creació del fitxer automatitzat que a continuació es detalla:
FITXER AUTOMATITZAT DE TITULARITAT MUNICIPAL
a) Denominació.
XISSAP (Xarxa d’Informació dels Serveis
Socials d’Atenció Primària).
b) Finalitat.
Gestió integrada via Web de la informació
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 43
Administració Local
dels serveis socials d’atenció primària municipal.
c) Persones o col·lectius.
Usuaris dels serveis socials d’atenció
primària municipal.
d) Procedència i Procediment de recollida.
Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals i d’altres
persones físiques diferents dels interessats o
dels seus representants legals i/o dades facilitades per altres Administracions Públiques.
Procediment: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica.
e) Estructura bàsica del fitxer: base de
dades.
Descripció del tipus de dades contingudes:
Dades bàsiques: Nom i Cognoms, adreça
postal o electrònica, telèfon, DNI o NIF,
número seguretat social o mutualitat, número
registre personal.
Altres dades: Estat civil, dades familiars,
edat, sexe, data de naixement, nacionalitat,
lloc de naixement, origen racial o ètnic,
salut, allotjament o habitatge, propietats o
possessions, aficions i estils de vida, formació
i titulacions, experiència professional, historial laboral, llocs de treball, ingressos i rendes, hipoteques, dades de nòmina, subsidis i
beneficis, crèdits, préstecs i avals, impostos i
deduccions i dades bancàries.
El sistema de tractament utilitzat en la seva
organització serà automatitzat.
f) Cessions.
Entitats i Administracions Públiques que
treballen amb els Ajuntaments en temes de
serveis socials d’atenció primària.
g) Òrgan responsable del fitxer.
Alcalde del municipi.
h) Servei o unitat davant el qual poden
exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Registre general de l’Ajuntament de Montclar.
i) Mesures de seguretat.
j) Les transferències internacionals de
dades previstes a tercers països, no es preveuen.
De nivell alt, d’acord amb el document
aprovat a l’efecte per la Diputació de Barcelona.
Segon. - Procedir a la publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
de la disposició de creació.
Tercer. - Procedir a la inscripció en el
Registre General de Protecció de Dades
depenent de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades de la creació del fitxer relacionat
en el punt primer de la present resolució.
Montclar, 6 de març de 2009.
L’Alcalde, Josep Vilar i Tristany.
022009009095
A
Montmeló
EDICTE
nistratiu comú, segons la redacció donada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, que modifica l’anterior, i havent-se intentat la notificació a l’interessat o al seu representant per
dues vegades, sense que hagi estat possible
practicar-la per causes no imputables a l’Ajuntament de Montmeló, es posa de manifest,
mitjançant el present edicte, que es troba
pendent de notificar els actes, número d’expedient i procediment que s’especifica a continuació:
Expedient: 08/A-12849. Nom/Raó social: J.M.
Fdez. Ramos. CP: 17310. Localitat: Lloret
de Mar. Núm. document: 28853359-C.
En virtut de l’anterior disposo que les persones relacionades o els seus representants
degudament acreditats, podran comparèixer
en aquest Ajuntament (àrea de la Policia
Local), en el termini de deu dies, comptats
des del següent a la publicació d’aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per
al coneixement íntegre dels esmentats actes i
constància de tot coneixent, en horari de 9 a
14 hores, de dilluns a divendres.
Així mateix, s’adverteix als interessats que,
de no comparèixer en l’esmentat termini, la
notificació s’entendrà produïda a tots els
efectes legals des del dia següent al venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Montmeló, 9 de març de 2009.
L’Alcalde, Manuel Ramal Mata.
022009008942
A
De conformitat amb el disposat en els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment admi-
Montornès del Vallès
ANUNCI
Mitjançant aquest anunci es fa constar
que:
NOM I COGNOMS§
DATA NAIXEMENT§
MIRIAM CARMEN AGUIRRE PRIETO§
NOELIA LLAMAS SANTOS§
04/09/1969§
05/08/1984§
DOMICILI DE BAIXA§
EXPEDIENT#
NOM I COGNOMS§
AV. ONZE DE SETEMBRE, N 5 PIS.4 PTA.2§
C/ ESTRELLA (DE L’) N.3 PIS 3 PTA.1§
SBII2009/19#
SBII2009/20#
FATIMA CHATIOUI§
ABDELILAH TAOUFYQ§
DATA NAIXEMENT§
11/01/1963§
01/01/1973§
DOMICILI DE BAIXA§
EXPEDIENT#
C/ NOU D’ABRIL (DEL) N.1 PIS 1 PTA 2§
C/ NOU D’ABRIL (DEL) N.05 PIS 5 PTA 1§
SBII2009/21#
SBII2009/22#
Tenen en tràmit un expedient de baixa per
inclusió indeguda en el Padró Municipal
d’Habitants, segons la resolució d’1 d’abril
de 1997 de la presidenta de l’INE i del director general de Cooperació Territorial.
Han estat requerides mitjançant correu
certificat amb avís de recepció, però; no s’ha
rebut cap manifestació per part d’ells.
Per la qual cosa, se’ls demana que es pre-
sentin al Negociat d’Estadística de l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 9 a 14 h), en
un termini no superior a 15 dies naturals a
partir del dia següent de la data de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona. La incompareixença comporta
continuar amb el tràmit de l’expedient de
baixa per inscripció indeguda.
Montornès del Vallès, 12 de març de
2009.
La Secretària accidental, M. Júlia Cid
Barrio.
Montornès del Vallès
Vallès, sobre nomenament de personal.
Es fa públic que per decret d’Alcaldia
número D20090001000323, de 6 de març
de 2009, es nomena la senyora M. Pilar Casi-
lla Solé funcionària en pràctiques de l’escala
d’administració general, subescala administrativa, del grup de classificació C1, de la
plantilla de personal funcionari d’aquest
ANUNCI
Anunci de l’Ajuntament de Montornès del
022009009225
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 44
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
ajuntament, amb efectes d’1 d’abril de 2009.
Montornès del Vallès, 11 de març de
2009.
L’Alcalde, Daniel Cortés Martín.
022009009226
A
Montornès del Vallès
ANUNCI
Vist que en data 22 de desembre de 2008,
l’instructor i la secretària de l’expedient signen la notificació relativa al procediment
sancionador que s’inicia per l’abandonament
del vehicle matrícula B-5531-OV a la via
pública, constituint una infracció consistent
en l’abandonament per part de particulars de
residus fora dels llocs autoritzats, el titular del
qual és el senyor Richard Marlon Valero
Martínez amb NIE X2802309-N i domicili al
carrer Jacint Verdaguer, 5 1r 1a de Montornès del Vallès.
Vist que l’esmentada notificació va ésser
intentada en dues ocasions mitjançant correu
certificat amb avís de rebuda, i vist que
aquesta no ha estat possible.
Per tant, de conformitat amb l’article 59 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, se’ls notifica el següent:
“DADES DE L’EXPEDIENT:
Exp. General: X2008004429.
Exp. Tipus: TSAN2008000103.
Referència: Denúncia policia local, exp.
AJ 2179/08.
Instructor: Jaume Gustems Beltran.
Secretària: Júlia Cid Barrio.
Òrgan
sancionador
(Decret
D20070001000706): El regidor de seguretat
ciutadana i protecció civil, Ignasi Valls i
Vilaró.
Fets denunciats:
Descripció dels fets denunciats: L’abandonament del vehicle B-5531-OV a la via
pública, constituint una infracció consistent
en l’abandonament per part de particulars de
residus fora dels llocs autoritzats.
Data infracció: 1 de desembre de 2008.
Lloc de la infracció: Vial Mogent, alçada
nau 8.
Tipificació i qualificació de la infracció:
Segons el que disposa l’article 70 de la
Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de
residus, els fets esmentats estan tipificats com
a infracció de caràcter lleu. De conformitat
amb l’article 74 de l’esmentada llei, les
infraccions lleus podran ésser sancionades
fins a 60.101,21 euros, tenint en compte el
límit de la potestat sancionadora regulat en
l’article 75.
Proposta de sanció:
300,00 euros, d’acord amb l’establert a
l’article 80 b) de la Llei 6/1993, reguladora
de residus, atès que el fet infractor produeix
una alteració social al atemptar contra l’obligació de mantenir la via pública en condicions de salubritat i ornat públic.
Per la present se li comunica que s’ha formulat denúncia contra la persona i pels fets
referenciats a l’anvers del document, iniciantse expedient sancionador, amb designació de
l’instructor i de la secretària corresponent, els
quals podran ser recusats d’acord amb l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.
Sobre aquesta denúncia podrà formular,
per escrit, les al·legacions que estimi convenients en defensa seva, amb aportació o proposició les proves que consideri adients, en
el termini de quinze dies (15) a partir de l’endemà de la recepció de la present notificació.
Si dins el termini indicat no es formulessin
al·legacions, la denúncia que es notifica serà
considerada proposta de resolució, que s’elevarà a l’òrgan competent perquè dicti la
corresponent resolució sancionadora, que li
serà notificada per l’organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
Igualment se li comunica que, d’acord
amb allò que estableix l’article 42.2 de l’esmentat text legal, que el termini màxim establert per adoptar la resolució sancionadora
serà de sis mesos, transcorregut dit termini
sense que es dicti resolució expressa comportarà la caducitat de l’expedient, amb les particularitats previstes legalment pels supòsits
de coneixement dels fets per la jurisdicció
penal o d’intervenció d’una altra autoritat
competent.
De conformitat amb allò previst a l’article
8 del Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost,
iniciat el procediment sancionador, i en qualsevol moment anterior a la resolució, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es
podrà resoldre el procediment amb l’abonament de l’import proposat que es podrà fer
efectiu a l’Àrea d’Administració i Economia
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Montornès del Vallès, 11 de març de
2009.
La Secretària accidental, M. Júlia Cid
Barrio.
022009009227
A
de Pereriera.
Muntanyola, 11 de març de 2009.
El Secretari, Joan Riera Claret.
022009009096
A
Palafolls
ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local, de
data 6 de febrer de 2009, es va aprovar inicialment el projecte d’obra “Centre jove “Jardins Masia Can Batlle”, amb un pressupost
d’execució per contracte de 459.591,81
EUR, IVA inclòs.
Havent estat exposat al públic pel termini
de 15 dies hàbils mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler d’anuncis sense que s’hagin formulat al·legacions, s’entén aprovat definitivament.
La qual cosa es fa pública d’acord amb
l’article 38.2 ROAS.
Palafolls, 2 de març de 2009.
L’Alcalde, Valentí Agustí i Bassa.
022009009192
A
Palafolls
ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local, de
data 6 de febrer de 2009, es va aprovar inicialment el projecte d’obra “Pista poliesportiva descoberta a “La Figuerassa”, amb un
pressupost d’execució per contracte de
83.674,99 EUR, IVA inclòs.
Havent estat exposat al públic pel termini
de 15 dies hàbils mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler d’anuncis sense que s’hagin formulat al·legacions, s’entén aprovat definitivament.
La qual cosa es fa pública d’acord amb
l’article 38.2 ROAS.
Palafolls, 2 de març de 2009.
L’Alcalde, Valentí Agustí i Bassa.
022009009194
A
Muntanyola
Palafolls
EDICTE
ANUNCI
D’acord amb el que disposa l’article 86.2
de la 30/92 de 26 de novembre, s’esposen al
públic pel termini de 20 dies, a la secretaria
municipal, els dies feiners, de 9 a 13:00, els
expedients que tot seguit es relacionen, per
que qualsevol persona física o jurídica pugui
examinar-los i formular-hi les al·legacions
que tingui per convenients:
03/09: Petició de llicència ambiental, formulada per Casanova Rural, S.L. per establiment d’apartaments turístics a la Casa Nova
Per acord de la Junta de Govern Local, de
data 6 de febrer de 2009, es va aprovar inicialment el projecte “d’obres de millora de
l’accessibilitat en l’Avinguda del Mar”, amb
un pressupost d’execució per contracte de
230.108,84 EUR, IVA inclòs.
Havent estat exposat al públic pel termini
de 15 dies hàbils mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler d’anuncis sense que s’hagin formulat al·legacions, s’entén aprovat definitivament.
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 45
Administració Local
La qual cosa es fa pública d’acord amb
l’article 38.2 ROAS.
Palafolls, 2 de març de 2009.
L’Alcalde, Valentí Agustí i Bassa.
022009009195
A
Palafolls
ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local, de
data 6 de febrer de 2009, es va aprovar inicialment el projecte d’obra “Reforma i
ampliació de l’accés al camp municipal d’esports de Palafolls”, amb un pressupost d’execució per contracte de 118.115,36 EUR, IVA
inclòs.
Havent estat exposat al públic pel termini
de 15 dies hàbils mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler d’anuncis sense que s’hagin formulat al·legacions, s’entén aprovat definitivament.
La qual cosa es fa pública d’acord amb
l’article 38.2 ROAS.
Palafolls, 2 de març de 2009.
L’Alcalde, Valentí Agustí i Bassa.
022009009196
A
pedient corresponent.
S’obre convocatòria d’informació pública
mitjançant publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA P ROVÍNCIA , a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’anuncis de la Corporació, durant el termini d’un mes a comptar de
l’última publicació. Durant aquest termini les
persones interessades podran consultar l’expedient i presentar les al·legacions o suggeriments, els informes o documents que consideri oportú, en relació amb l’expedient
sotmès a informació pública.
Les al·legacions i/o reclamacions s’hauran
de presentar dins del termini establert en el
paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans
que estableix l’art. 38.4 de la Llei 30/1992 de
26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
El projecte es podrà consultar a les oficines municipals (Àrea del Territori), de dilluns
a divendres entre les 9 i les 14 hores.
Pallejà, 4 de març de 2009.
L’Alcalde, José Antonio Rubio Leiva.
022009009233
A
Pallejà
ANUNCI
Palafolls
ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local, de
data 6 de febrer de 2009, es va aprovar inicialment el projecte d’obra “Per a la construcció d’un local sobre soterrani existent al
barri de Sant Genís, terme municipal de Palafolls”, amb un pressupost d’execució per
contracte de 235.906,00 EUR, IVA inclòs.
Havent estat exposat al públic pel termini
de 15 dies hàbils mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler d’anuncis sense que s’hagin formulat al·legacions, s’entén aprovat definitivament.
La qual cosa es fa pública d’acord amb
l’article 38.2 ROAS.
Palafolls, 2 de març de 2009.
L’Alcalde, Valentí Agustí i Bassa.
022009009198
A
Pallejà
EDICTE
El dia 3 de març de 2009 i per resolució
de l’Alcaldia núm. 155/2009, s’ha aprovat
inicialment el projecte d’urbanització d’un
tram de vial del passeig de Josep Ma. de
Sagarra, i de conformitat amb allò que estableix l’art. 113.2 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme aprovat per DL 1/2005, de 26
de juliol, es sotmet a informació pública l’ex-
Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en
sessió ordinària del dia 29 de gener de 2009,
ha adoptat els acords la part dispositiva dels
quals és la que segueix:
“Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità a la finca del
parc de la Torre Fabregat i la ZV-8 del Sector
Est, pel desenvolupament de nous equipaments (residència, centre de dia i casal per la
gent gran i llar d’infants municipal), redactat
pels Serveis Tècnics Municipals, a iniciativa
d’aquest Ajuntament.
Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització o d’urbanització complementaris, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, a l’àmbit afectat per la present
modificació i grafiat al plànol 1.2 que com
annex s’adjunta al present expedient, de conformitat amb els articles 71 i 72 del decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per un termini màxim d’un any.
Sotmetre l’expedient administratiu i el projecte tècnic a informació pública pel termini
d’un mes, d’acord amb l’article 83.4 del text
refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la
publicació del corresponent anunci al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament, al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, i a un
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
Demanar informe, simultàniament al
període d’informació pública, als següents
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb l’article
83.5 del text refós de la Llei d’urbanisme:
Generalitat de Catalunya:
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.
- Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
- Agència Catalana de l’Aigua del Departament d’Habitatge i Medi Ambient.
- Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil.”
Contra l’acord de suspensió de tramitacions i llicències, que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat la resolució en el
termini d’un mes, o bé directament recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar, en ambdós supòsits, de l’endemà
de la publicació d’aquest edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, sense
perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que es consideri oportú.
El que es fa públic a l’efecte oportú.
Pallejà, 9 de març de 2009.
L’Alcalde, José Antonio Rubio Leiva.
022009009236
A
Pallejà
EDICTE
Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en
sessió ordinària del dia 29 de gener de 2009,
ha adoptat els acords la part dispositiva dels
quals és la que segueix:
“Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit
delimitat per l’Av. Prat de la Riba, Ronda
Santa Eulàlia i el parc del carrer Cervantes,
de data octubre 2008, redactat per l’arquitecte Sr. Albert de Pablo Ponte, per encàrrec de
l’entitat mercantil Wood Trading, S.A.
Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització o d’urbanització complementaris, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, a l’àmbit afectat per la present
modificació i grafiat al plànol 1.3 que com
annex s’adjunta al present expedient, de conformitat amb els articles 71 i 72 del decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per un termini màxim d’un any.
Sotmetre l’expedient administratiu i el pro-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 46
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
jecte tècnic a informació pública pel termini
d’un mes, d’acord amb l’article 83.4 del text
refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la
publicació del corresponent anunci al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament, al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, i a un
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
Demanar informe, simultàniament al
període d’informació pública, als següents
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb l’article
83.5 del text refós de la Llei d’urbanisme:
- Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.
- Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- Dirección General de Carreteras.”
De conformitat amb el que determinen
l’article 98.4 del Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, i l’article 26.3 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme,
se sotmet a informació pública pel termini
d’un mes l’aprovació del conveni urbanístic
entre l’Ajuntament de Pallejà i l’entitat mercantil Wood Trading, S.A., de data 22 d’octubre de 2008 aprovat pel Ple de l’Ajuntament
en sessió ordinària del dia 27 de novembre
de 2008, i que s’integra dins de l’instrument
de planejament de modificació puntual del
Pla General Metropolità en l’àmbit delimitat
per l’Av. Prat de la Riba, Ronda Santa Eulàlia
i el parc del carrer Cervantes, podent-se examinar l’expedient administratiu i el document
tècnic a l’Àrea del Territori de lajuntament de
Pallejà, situat al carrer del Sol número 1 d’aquesta localitat, en hores d’oficina de 9 a 14
hores.
Contra l’acord de suspensió de tramitacions i llicències, que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat la resolució en el
termini d’un mes, o bé directament recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar, en ambdós supòsits, de l’endemà
de la publicació d’aquest edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, sense
perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que es consideri oportú.
El que es fa públic a l’efecte oportú.
Pallejà, 9 de març de 2009.
L’Alcalde, José Antonio Rubio Leiva.
022009009237
A
Pallejà
ANUNCI
El dia 30 de desembre de 2008 i per reso-
lució de l’Alcaldia núm. 1046/2008, s’ha
aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic
de l’Espiral, redactat pel Sr. Antonio Aguirizabal Ruiz, arquitecte, per iniciativa de la
Societat Esportiva L’Espiral, S.A., de data
desembre 2008 (refós) i de conformitat amb
allò que estableix l’art. 83.4 del DL 1/2005,
de 26 de juliol, es sotmet a informació pública l’expedient corresponent.
S’obre convocatòria d’informació pública
mitjançant publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA P ROVÍNCIA , a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’anuncis de la Corporació, durant el termini d’un mes a comptar de
l’última publicació. Durant aquest termini les
persones interessades podran consultar l’expedient i presentar les al·legacions o suggeriments, els informes o documents que consideri oportú, en relació amb l’expedient
sotmès a informació pública.
Així mateix, es suspèn la tramitació de
plans urbanístics derivats i de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització o d’urbanització complementaris, l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a l’àmbit
afectat per la present modificació i grafiat al
plànol que com annex s’adjunta al present
expedient, de conformitat amb els articles 71
i 72 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, per un termini màxim d’un any.
Contra l’acord de suspensió de tramitacions i llicències, que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat la resolució en el
termini d’un mes, o bé directament recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar, en ambdós supòsits, de l’endemà
de la publicació d’aquest edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, sense
perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que es consideri oportú.
El projecte es podrà consultar a les oficines municipals (Àrea del Territori), de dilluns
a divendres entre les 9 i les 14 hores.
Pallejà, 10 de març de 2009.
L’Alcalde, José Antonio Rubio Leiva.
022009009238
A
Pallejà
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió
ordinària el dia 29.1.09, va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment la denominació de
diversos trams de carrers ubicats al Sector
Camps d’en Ricart, tal i com s’indiquen a
continuació:
Carrer Tecnologia, al vial anomenat com
“A” amb la numeració de l’1 al 7.
Avinguda de la Ribera, al vial anomenat
com “B” i “C” amb la numeració de l’1 al 12.
Aquest expedient resta sotmès a informació pública durant un termini de 20 dies, per
tal que les persones interessades puguin presentar al·legacions i en cas que no es presentin al·legacions, s’entendrà aprovades definitivament les denominacions i numeracions
esmentades, publicant-se al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
El que es fa públic a l’efecte oportú.
Pallejà, 9 de març de 2009.
L’Alcalde, José Antonio Rubio Leiva.
022009009239
A
El Papiol
EDICTE
Pel qual es fa públic que mitjançant
Decret d’Alcaldia núm. 145/09 de 4 de març
de 2009, es redistribueix les places de policia
local del consistori de la següent manera: la
incorporació de l’agent TIP núm. 133 (David
Plasencia Fuentes) a la plaça número 2.
El que es fa públic als efectes adients.
El Papiol, 11 de març de 2009.
L’Alcalde, Albert Vilà i Badia.
022009009172
A
El Papiol
EDICTE
Pel qual es fa públic que en la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 11
de març de 2009, es va aprovar definitivament el projecte d’obres de reurbanització
del tram del carrer Joaquim Blume (FEIL).
El Papiol, 12 de març de 2009.
L’Alcalde, Albert Vilà i Badia.
022009009483
A
Piera
EDICTE
Aquest Ajuntament està instruint expedient
per demanar la baixa d’ofici del Padró Municipal d’Habitants a la Sra. Vanessa Ortiz
Genarez, l’últim domicili del qual era a Piera
al carrer Canari, 3 del Bosc de l’Aliga.
No essent possible la notificació a l’interessat, de conformitat amb el que disposa
l’article 59.4 de la llei 30/1992 de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, es publica el present anunci i
disposarà de 15 dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació per a examinar
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 47
Administració Local
l’expedient i presentar al·legacions.
Piera, 2 de març de 2009.
L’Alcaldessa, Josefina Altarriba i Queraltó.
022009009072
A
La Pobla de Lillet
EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
(Compte General del Pressupost 2007)
S’ha rebut el compte general de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet corresponent a l’exercici 2007, integrat pels de la Corporació,
Fundació Residència d’Avis de La Pobla de
Lillet, Societat Municipal d’Habitatge de La
Pobla de Lillet, SLU, i Promoció Econòmica
Lillet SL, amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes, que resten exposats al públic a la
Secretaria de l’Ajuntament per un termini de
quinze dies hàbils. Durant aquest termini i
vuit dies més, les persones interessades hi
poden formular les objeccions i observacions
que considerin oportunes.
La Pobla de Lillet, 11 de març de 2009.
L’Alcaldessa, M.Carme Rosell i Espelt.
022009009052
A
Pontons
EDICTE
En compliment de l’article 38 del decret
179/95 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals es fa pública l’aprovació definitiva, per
Decret de l’Alcaldia de 10 de març de 2009,
el projecte de modificació d’un tram de camí
públic de la finca de Sant Joan de la Muntanya conegut com a camí de Forn Tauler al
terme municipal de Pontons.
Contra aquests acords, que són definitius
en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant l’òrgan que els ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a
aquesta publicació.
Contra la desestimació expressa dels
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos al de la publicació d’aquest acord.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu,
silenci que es produeix pel transcurs d’un
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva
resolució, el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s’entengui
desestimat.
Pontons, 10 de març de 2009.
L’Alcalde, Lluís F. Caldentey i Querol.
022009008953
A
El Prat de Llobregat
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Secció de Contractació i Patrimoni.
c) Núm. d’expedient: C03-0962/08.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de manteniment i conservació de paviments a voreres i vies pavimentades al municipi del Prat
de Llobregat.
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació del anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, núm. 289 de 2 de desembre de
2008.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d’explotació
Import total: 100.000 EUR, IVA exclòs,
amb preus unitaris.
5. Adjudicació
a) Data: 9 de març de 2009.
b) Contractistes: Construcciones A. Feu,
SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 100.000 EUR,
IVA exclòs, amb preus unitaris.
El Prat de Llobregat, 10 de març de 2009.
El Tinent d’Alcalde delegat de Manteniment i Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé
Capdevila.
022009009184
A
El Prat de Llobregat
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Secció de Contractació i Patrimoni.
c) Núm. d’expedient: C02-0945/08.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Gestió de servei
públic d’atenció domiciliaria als ciutadans
del Prat de Llobregat.
b) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació del anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, núm. 282 de 24 de novembre
de 2008.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert, amb varis criteris
de valoració.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d’explotació
Import total: 557.009,34 euros, IVA
exclòs, amb preus unitaris.
5. Adjudicació
a) Data: 23 de març de 2009.
b) Contractistes: Suara Serveis, S.C.C.L.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 557.009,34
euros, exempts d’IVA exclòs, amb preus unitaris.
e) Termini d’adjudicació: 1 any, comptats
a partir de la formalització, amb possibilitat
de prorroga per un màxim d’un any més.
El Prat de Llobregat, 25 de març de 2009.
El Tinent d’Alcalde d’Esports, Serveis
Socials i Salut Pública, José Luis Olivera
Acosta.
022009009213
A
El Prat de Llobregat
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Dependència que tramet l’expedient:
Secció de Contractació i Patrimoni.
c) Núm. d’expedient: C03H-0852/08.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Servei, subjecte a
una regulació harmonitzada.
b) Descripció de l’objecte: Gestió integral
dels serveis del Complex Esportiu municipal
Fondo d’en Peixo.
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació del anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, núm. 267 de 6 de novembre de
2008.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Restringit, amb varis criteris de valoració.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d’explotació
Import total: 854.000 euros, IVA exclòs
per a l’any 2009 i 853.000 euros, IVA exclòs
per l’any 2010.
5. Adjudicació
a) Data: 9 de març de 2009.
b) Contractista: Clequali, S.L. y Servicios
Operativos Internos, S.A. UTE Ley 18/1982
de 26 de Mayo (Qualiser U.T.E. Ley 18/82).
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació:
* 853.505,75 euros, IVA exclòs per l’any
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 48
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
2009.
* 852.942,09 euros, IVA exclòs per l’any
2010.
El Prat de Llobregat, 11 de març de 2009.
El Tinent d’Alcalde d’Esports, Serveis
Socials i Salut Pública, José Luis Olivera
Acosta.
022009009216
A
El Prat de Llobregat
EDICTE
De conformitat amb el que determina l’article 18.3 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre i havent estat infructuosos els
intents de notificació personal, de conformitat amb el que determina l’art. 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, es notifica
a les persones i/o empreses que es relacionen
a continuació, que per resolució del tinent
d’alcalde delegat de Seguretat Ciutadana,
Mobilitat i Transports, els han estat incoats
els expedients sancionadors, pel procediment
previst a l’article 18 del Decret 278/1993 de
9 de novembre de 1993, com a presumptes
responsables d’infraccions tipificades a l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana
publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de data 15 de maig de 2003. Les resolucions
nomenen instructora dels expedients a Teresa
Carrasco López, intendenta en cap de la Policia Local.
La incoació d’expedient i les propostes de
resolució dictades per la instructora determinen allò que s’indica a continuació:
Núm.: 20080499
Data de la resolució d’incoació:
24/09/2008
Data dels fets: 22/09/2008
Presumpte infractor, NIF: Francisco Cotan
Díaz, 28182975V
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 300 EUR.
Núm.: 20080500
Data de la resolució d’incoació:
24/09/2008
Data dels fets: 22/09/2008
Presumpte infractor, NIF: Matías Segarra
Elvira, 46749401S
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 120 EUR.
Núm.: 20080502
Data de la resolució d’incoació:
24/09/2008
Data dels fets: 20/09/2008
Presumpte infractor, NIF: Carolina Jiménez
Gabarre, 40449371F
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 300 EUR.
Núm.: 20080593
Data de la resolució d’incoació:
06/11/2008
Data dels fets: 30/10/2008
Presumpte infractor, NIF: Ester Font Bofill,
46115843 S
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 100 EUR.
Núm.: 20080596
Data de la resolució d’incoació:
06/11/2008
Data dels fets: 30/10/2008
Presumpte infractor, NIF: José Luis Fernández Fernández, 44424837S
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 100 EUR.
Núm.: 20080623
Data de la resolució d’incoació:
24/11/2008
Data dels fets: 14/11/2008
Presumpte infractor, NIF: Rosa Maria Sánchez García, 46592047G
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 300 EUR.
Núm.: 20080625
Data de la resolució d’incoació:
24/11/2008
Data dels fets: 13/11/2008
Presumpte infractor, NIF: Jaime Pérez Iglesias, 43414642A
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 160 EUR.
Núm.: 20080626
Data de la resolució d’incoació:
27/11/2008
Data dels fets: 19/11/2008
Presumpte infractor, NIF: Luis Andree Carvajal, X5706553 T
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 180 EUR.
Núm.: 20080637
Data de la resolució d’incoació:
01/12/2008
Data dels fets: 23/11/2008
Presumpte infractor, NIF: Jorge Ferrer
Miras, 36569515
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 180 EUR.
Núm.: 20080644
Data de la resolució d’incoació:
09/12/2008
Data dels fets: 02/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Boughaleb Slaiti,
X 1473706-G
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 60 EUR.
Núm.: 20080646
Data de la resolució d’incoació:
09/12/2008
Data dels fets: 29/11/2008
Presumpte infractor, NIF: José Navarro
Vargas, 47186266
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 300 EUR.
Núm.: 20080647
Data de la resolució d’incoació:
09/12/2008
Data dels fets: 29/11/2008
Presumpte infractor, NIF: Manuel Vargas
Fernández, 47192301
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 300 EUR.
Núm.: 20080649
Data de la resolució d’incoació:
09/12/2008
Data dels fets: 30/11/2008
Presumpte infractor, NIF: Alejandro Oliva
Nieto, 42212876X
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 120 EUR.
Núm.: 20080650
Data de la resolució d’incoació:
16/12/2008
Data dels fets: 10/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Fulgencia
González Sánchez, 46592384 L
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 60 EUR.
Núm.: 20080656
Data de la resolució d’incoació:
17/12/2008
Data dels fets: 09/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Josep Sanahuja
Bou, 35095798-Y
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 240 EUR.
Núm.: 20080657
Data de la resolució d’incoació:
17/12/2008
Data dels fets: 09/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Raúl Rolando
Matute Calle, 39439932S
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 180 EUR.
Núm.: 20080662
Data de la resolució d’incoació:
17/12/2008
Data dels fets: 04/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Casto García
Pérez, 38077704
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 300 EUR.
Núm.: 20080667
Data de la resolució d’incoació:
18/12/2008
Data dels fets: 13/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Miguel Santos
Santos, 46798691Q
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 60 EUR.
Núm.: 20090003
Data de la resolució d’incoació:
1301/2009
Data dels fets: 13/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Felipe Molina
Martín, 46795348-P
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 60 EUR.
Núm.: 20090006
Data de la resolució d’incoació:
14/01/2009
Data dels fets: 25/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Lorena Barona
Chavez, X8673206K
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 120 EUR.
Núm.: 20090008
Data de la resolució d’incoació:
14/01/2009
Data dels fets: 25/12/2008
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 49
Administració Local
Presumpte infractor, NIF: Marina Flores
Utreras, 36563056W
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 120 EUR.
Núm.: 20090011
Data de la resolució d’incoació:
15/01/2009
Data dels fets: 08/01/2009
Presumpte infractor, NIF: Miguel Domínguez Rodríguez, 76889915H
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 200 EUR.
Núm.: 20090020
Data de la resolució d’incoació:
15/01/2009
Data dels fets: 13/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Marcos Ollé
Torrijos, 38867343
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 100 EUR.
Núm.: 20090024
Data de la resolució d’incoació:
16/01/2009
Data dels fets: 06/01/2009
Presumpte infractor, NIF: Douglas Norza
Navarro, 38170584Z
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 60 EUR.
Núm.: 20090027
Data de la resolució d’incoació:
16/01/2009
Data dels fets: 31/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Manuel García
Pineda, 27272580P
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 100 EUR.
Núm.: 20090029
Data de la resolució d’incoació:
16/01/2009
Data dels fets: 12/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Marcel Serban,
X6163571P
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 60 EUR.
Núm.: 20090030
Data de la resolució d’incoació:
16/01/2009
Data dels fets: 22/12/2008
Presumpte infractor, NIF: Antonio Segura
Gómez, 40986352F
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 60 EUR.
Núm.: 20090034
Data de la resolució d’incoació:
19/01/2009
Data dels fets: 04/01/2009
Presumpte infractor, NIF: Jacqueline Ruth
Donaire Vucetich, 46416921T
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 250 EUR.
Núm.: 20090036
Data de la resolució d’incoació:
19/01/2009
Data dels fets: 01/01/2009
Presumpte infractor, NIF: Gabriel Heredia
Pisa, 46793774 X
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 120 EUR.
Núm.: 20090044
Data de la resolució d’incoació:
27/01/2009
Data dels fets:05/01 /2009
Presumpte infractor, NIF: José Maria
González Fernández, 46597984 F
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 60 EUR.
Núm.: 20090046
Data de la resolució d’incoació:
28/01/2009
Data dels fets: 07/01 /2009
Presumpte infractor, NIF: Ivan Quimi
Pérez Ochoa, X4004478V
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 60 EUR.
Núm.: 20090052
Data de la resolució d’incoació:
03/02/2009
Data dels fets: 28/12/2008
Presumpte infractor, NIF: David Coll
Curiel, 44014138G
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 60 EUR.
Núm.: 20090055
Data de la resolució d’incoació:
03/02/2009
Data dels fets: 17/01/2009
Presumpte infractor, NIF: Tamara Sanchwz
Sánchez, 05930685C
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 90 EUR.
Núm.: 20090057
Data de la resolució d’incoació:
03/02/2009
Data dels fets: 15/01/2009
Presumpte infractor, NIF: Corsan Corvian,
A79222709Z
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 150 EUR.
Núm.: 20090060
Data de la resolució d’incoació:
05/02/2009
Data dels fets: 14/01/2009
Presumpte infractor, NIF: Lorena Merino
Blanco, 45786614P
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 120 EUR.
Núm.: 20090067
Data de la resolució d’incoació:
06/02/2009
Data dels fets: 23/01/2009
Presumpte infractor, NIF: Miguel Ángel
Sánchez Traicovich, 74680940D
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 180 EUR.
Núm.: 20090070
Data de la resolució d’incoació:
06/02/2009
Data dels fets: 23/01/2009
Presumpte infractor, NIF: Pedro Juan Siles
Sevillano, 30793202C
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 300 EUR.
Núm.: 20090081
Data de la resolució d’incoació:
13/02/2009
Data dels fets: 28/01/2009
Presumpte infractor, NIF: Frank Giovanni
Fonseca Jiménez, X 8791341M
Sanció proposada per l’instructora: multa
per import de 120 EUR.
El que es notifica significant als interessats
que contra el nomenament de la instructora
poden formular la recusació prevista a l’art.
29 de la Llei 30/92.
Tanmateix es notifica que en el termini de
10 dies hàbils a comptar des de l’endemà a
la publicació del present edicte, els interessats podran formular les al·legacions, i aportar els documents o informacions que estimin
convenients, així com i proposar les proves
que cregui adient, concretant-ne els mitjans
de què intenti valer-se.
Transcorregut el termini esmentat, i a la
vista de les al·legacions i/o proves que eventualment es produeixin, i atès que l’expedient
es tramita pel procediment abreujat previst a
l’art. 18 del Decret 278/1993, s’elevarà l’expedient al regidor per a la seva resolució
definitiva.
El pagament de la multa consignada en la
proposta de resolució, pot fer-se per transferència bancària al c/c de la Caixa de Catalunya, núm. 2013 0363 16 0200729233, a
nom de l’Ajuntament del Prat de Llobregat,
amb indicació del núm. d’expedient i nom
del denunciant o bé, adreçar-se a la Tresoreria Municipal, situada al c. Centre, 28.
Els expedients es troben a disposició dels
interessats en les Oficines de la Policia Local
al c. Riu Llobregat, 2 i poden ser consultats
en horari de 9 a 13.30 hores de dilluns a
divendres en dies laborables.
El Prat de Llobregat, 12 de març de 2009.
El Tinent d’Alcalde delegat de Seguretat
Ciutadana, Mobilitat i Transports, Antoni
Rodés i Inés.
022009009298
A
Ripollet
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Ripollet, en la
seva sessió de data 26 de febrer de 2009,
adoptà els acords, la part dispositiva dels
quals és la següent:
«Primer. - Aprovar el nou Pacte de Condicions de Treball del Personal Funcionari de
l’Ajuntament de Ripollet signat pels membres
de la Comissió Negociadora de l’Ajuntament
de Ripollet i la totalitat dels sindicats amb
representació a la Junta de Personal funcionari, pel període 2008-2011, amb els efectes
econòmics i administratius establerts en els
corresponents punts de l’esmentat Pacte.
Segon. - Aprovar el nou Conveni del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ripollet
que ha estat signat pels membres de la
Comissió Negociadora de l’Ajuntament de
Ripollet i tots els representants sindicals del
Comitè d’Empresa pel període 2008-2011,
amb els efectes econòmics i administratius
establerts en els corresponents punts de l’es-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 50
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
mentat conveni.»
L’expedient es pot consultar el departament de recursos humans de l’Ajuntament de
Ripollet, en dies i hora d’oficina.
Contra l’acord indicat, que és definitiu en
via administrativa, es pot interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició
davant el mateix òrgan que aprovà l’acord,
en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la publicació d’aquest edicte.
Recurs que s’entendrà desestimat si transcorregut un altre mes, comptat des del dia de la
presentació, no s’ha notificat l’acord, en
aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també es
pot presentar, directament, el recurs contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre recurs
Ripollet
EDICTE
Mitjançant resolució de l’Alcaldia de 28
de gener de 2009 s’ha incoat procediment de
baixa d’ofici del padró per inscripció indeguda per incompliment de les obligacions establertes a l’art. 54 Reial Decret 1690/1986, de
11 de juliol.
Intentada la notificació als interessats que
figuren en l’annex, aquesta no s’ha pogut dur
que s’estimi adient.
La interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de l’acord.
Ripollet, 6 de març de 2009.
L’Alcalde, Juan Parralejo Aragoneses.
022009008905
A
Ripollet
ANUNCI
Es fa públic, per a coneixement general
que, d’acord amb el que preveu l’art. 313 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant resolució de
l’alcaldia núm. 339/2009, de data 11 de
març, s’ha declarat definitivament aprovada
a terme.
En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/92
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es comunica a les
persones interessades que disposen en el termini de 15 dies a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA podran al·legar el que estimin
l’adhesió del Patronat Municipal d’Ocupació
de Ripollet al Consorci Públic Xarxa Local de
Promoció Econòmica, Formació i Ocupació
de Catalunya tal com fou inicialment aprovada per acord plenari de data 27 de novembre
de 2008.
Als efectes de publicació del text íntegre
dels estatuts, s’indica que són els del Consorci Públic Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya que
foren aprovats pel Consell General en sessió
celebrada el 8 de juliol de 2008, i que es
publicaren al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona numero 180 de data 28 de
juliol de 2008.
Ripollet, 13 de març de 2009.
L’alcalde, Juan Parralejo Aragoneses.
022009009339
A
pertinent. Així mateix, durant aquest termini
hauran de comunicar el municipi o país en el
que viuen habitualment i sol·licitar, per
escrit, l’alta en el padró municipal o en el
registre de Matrícula de la Oficina o Secció
consular corresponent, amb l’advertiment
que un cop transcorregut el termini esmentat,
es donarà la baixa d’ofici previ informe favorable del Consell d’Empadronament.
COG1§
COG2§
NOM§
NUM.DOC§
DATA NAIX§ADREÇA HABITATGE#
COG1§
COG2§
NOM§
NUM.DOC§
DATA NAIX§ADREÇA HABITATGE#
MACIAS§
OLMOS§
HANOUNE§
ACHKARA§
GARGAZA§
BARBU§
GARGAZA§
SAROSYAN§
FONTES §
DUMITRU§
BDDOUH§
UMAR§
GHITA§
LUSTEAN§
MIC§
GHITA§
MERCHAN§
SAHAR§
KHALID§
BANO§
SARWAT§
BENSOTRA§
NDIAYE§
BOVYCH§
LUO§
TYKHONYUK§
HAMDAN§
CONDE§
MESAI§
GARCIA§
ARANA §
COBENA§
KAUR§
AHMAD§
MIRZA§
AHMAD§
SACKO§
KONTE §
SACKO§
ARAUZ§
RODRIGUEZ§
§
GENNISE NARCISA§
VERONICA§
MOHAMED RIDA§
NAOUFAL§
CIPRIAN§
VERONICA§
EUGEN§
ARSEN§
ANTONIO MANUEL§
ELENA§
M HAMMED§
MOHAMMAD§
NICULAE§
LUCIAN DAN§
CRISTIAN G§
CRISTIAN §
YESENIA G§
NADEEM§
USMAN§
MARIA §
AYUB§
OMAR§
ISSA§
ANDRIY§
WENLONG§
BOGDAN§
MOHCINE§
MANUELA§
LIAZID§
YESENIA MARICELA§
SHIRLEY FABIOLA§
DIEGO ALEJANDRO§
JAGROOP§
NISAR§
JAHANZEB§
ZUBAIR§
DRAMANE§
BLANDIOUGOU§
MAMADOU§
47570654F§
46871417Q§
X03823325N§
X06903904V§
09934029§
10196848§
X09397390G§
AG0480678§
X2424794L§
X06728534E§
X02716040Q§
X03196374H§
155448§
X08821606W§
X09531850Y§
06974661§
X08106195Y§
KB091356§
F359726§
AE3790571§
AJ1138951§
X04021756E§
X02116683Q§
X04129598V§
X02832493C§
AT368680§
X05727553R§
34907117V§
01970816§
X06433596J§
0911334357§
0924828213§
F1317460§
KG309442§
KD416475§
N.D.§
X03263430Y§
X03019615Z§
X02231119G§
17/01/1958§
31/07/1982§
23/03/1964§
22/03/1981§
29/07/1985§
21/07/1986§
18/08/1959§
14/04/1985§
30/08/1977§
06/09/1986§
01/01/1970§
0101/1974§
03/12/1971§
08/12/1984§
28/02/1985§
18/10/1988§
01/07/1978§
18/01/1962§
16/12/1973§
07/08/1981§
24/09/1975§
22/06/1973§
01/01/1967§
09/12/1972§
27/12/1956§
16/02/1948§
15/09/1974§
10/09/1953§
01/05/1978§
30/10/1975§
12/07/1972§
05/11/1997§
26/01/1981§
01/01/1975§
03/03/1988§
22/07/2008§
21/12/1999§
01/01/1960§
14/01/1995§
DRAMANE§
PALAU§
DOÑAS§
PALAU§
PALAU§
DA CONDEICAO §
TANJANG§
KEBBEH§
CAPELLAN §
GOMEZ§
VALLESPI§
IACOB§
RAMOS§
MOHAMMAD §
MORENO§
ABBAS§
ILYAS§
TRAORE§
SEPULVEDA§
VASQUEZ§
PEÑA §
AGUILAR§
SANDOVAL§
KHATRI§
MORON§
MORON§
DIALLO§
BAH§
POPAENE§
POPAENE§
POPAENE§
VARGAS§
GOMEZ§
VARGAS§
MENDEZ§
KHAN§
BEN AICHA§
SHAKIR§
§
ANDU§
BOSCH§
DOÑAS§
DOÑAS§
FERREIRA§
SACKO§
SERGIO§
YOLANDA§
AINHOA§
MARC§
NELSON DELFIM§
ALHAGIE§
DEMBA§
IDALINA§
ISAMAR§
SERGIO§
VASILE§
YOLANDA§
EJAZ§
FRANCISCO JAVIER§
GHULAM§
MOHAMMAD§
CIRE§
ROBERTO ANIBAL§
CECIAH JEMINA§
JUANA VIRGINIA§
JORGE§
JAVIER§
SUNIL KUMAR§
TAMARA§
NOEMI§
LOUIS ABDOUL§
SOULEYMANE§
VIORICA§
ANDREEA C§
COSTEL§
JAVIER§
LUZ DIVINA§
JAVIER§
KATHERINE L§
LAL§
ABDERRAHIM§
ABDUL AZIZ§
A1459054§
46609542L§
46608706B§
47571861H§
47571862L§
X02568765X§
X09327960B§
X09327595Z§
X06740664P§
X08650048R§
47714299V§
X09720296J§
46603204Y§
47944862M§
34761627W§
X02735945A§
X04024709P§
X06747614N§
X03626884Z§
97861870§
4613138K§
41340711§
47809643A§
X03790321J§
46946842R§
N.D.§
X01956273P§
R0130265§
X09900689V§
13837885§
13524279§
43697887A§
47591213G§
N.D.§
N.D.§
X03541624S§
X1731188R§
X08694073G§
07/08/1986§
06/10/1976§
12/08/1976§
28/09/2002§
11/12/2006§
29/10/1976§
01/01/1978§
11/05/1980§
01/04/1973§
23/01/1993§
05/11/1983§
07/01/1972§
04/11/1968§
09/12/1965§
29/11/1973§
01/12/1975§
11/10/1970§
15/12/1974§
21/02/1964§
22/02/1966§
24/06/1945§
31/12/1940§
03/12/1984§
18/12/1978§
08/12/1986§
15/12/1992§
21/03/1969§
15/09/1981§
16/05/1981§
24/02/2002§
30/07/1971§
29/04/1976§
14/04/1971§
26/02/2007§
04/07/1993§
15/08/1955§
01/01/1981§
03/12/1963§
§
§
§
§
BANDEIRA§
§
§
§
§
§
§
§
PEREZ§
§
§
§
SHAHZADI§
§
§
§
§
§
§
§
§
CONDE§
AHMED§
QUINDE§
VIZUETA§
ARANA§
§
AKHTAR§
§
§
§
§
CL NORD 30#
CL I LA CATOLICA 18 BJ02#
PG MASSOT 8 0201#
PG MASSOT 8 0201#
CL NORD 45-47 0104#
CL NORD 45-47 0104#
CL NORD 45-47 0104#
CL CALVARI 155 0201#
PZ PALAU AUSIT 6 0302#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL TAMARIT 124 D0304#
CL PAU CASALS 7 0203#
CL RAMON LLULL 3 0202#
CL RAMON LLULL 3 0202#
CL RAMON LLULL 3 0202#
CL RAMON LLULL 3 0202#
CL MAGALLANES 6 0401#
CL SARRIA DE TER 1 #
CL S SEBASTIA 17 B0103#
CL S SEBASTIA 17 B0103#
CL S SEBASTIA 17 B0103#
CL VG MONTSERRAT 24 0101#
CL VG MONTSERRAT 24 0101#
CL VG MONTSERRAT 24 0101#
CL VG MONTSERRAT 24 0101#
RB S JORDI 110 0302#
RB S JORDI 110 0302#
RB S JORDI 110 0302#
§
§
§
PORTORREAL§
CAPELLAN§
LOPEZ§
§
AUGUSTO§
MOHAMMAD§
MENDEZ§
§
§
§
JARA§
MARAMBIO§
ZENTENO§
CASTRO§
PORRAS§
§
SILO§
SILO§
§
§
§
§
§
CASABLANCA§
MERCADO§
GOMEZ§
GOMEZ§
§
§
RB S JORDI 110 0302#
CL SARRIA DE TER 13 0102#
CL SARRIA DE TER 13 0102#
CL SARRIA DE TER 13 0102#
CL SARRIA DE TER 13 0102#
BJ SANT ENRIC 2 0303#
BJ SANT ENRIC 2 0303#
BJ SANT ENRIC 2 0303#
RB S JORDI 112 0303#
RB S JORDI 112 0303#
CL TAMARIT 35 0202#
CL TAMARIT 35 0202#
CL S JAUME 59 D0104#
CL S JAUME 59 D0104#
CL S JAUME 59 D0104#
CL S JAUME 59 D0104#
CL S JAUME 59 D0104#
CL MARAGALL 16 0601#
CL VG MONTSERRAT 48 0201#
CL VG MONTSERRAT 48 0201#
CL VG MONTSERRAT 48 0201#
CL VG MONTSERRAT 48 0201#
CL N S PILAR 10 BJ01#
CL SARRIA DE TER 66-68 BJ03#
RB S JORDI 67 0402#
RB S JORDI 67 0402#
CL RAMON LLULL 3 EN01#
CL RAMON LLULL 3 EN01#
CL VG MONTSERRAT 9 0302#
CL VG MONTSERRAT 9 0302#
CL VG MONTSERRAT 9 0302#
CL PAU CASALS 62 0101#
CL PAU CASALS 62 0101#
CL PAU CASALS 62 0101#
CL PAU CASALS 62 0101#
RB S JORDI 117 D0303#
RB S JORDI 117 D0303#
RB S JORDI 117 D0303#
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 51
Administració Local
Ripollet, 11 de març de 2009.
L’Alcalde, Juan Parralejo Aragoneses.
022009009349
A
Ripollet
EDICTE
Mitjançant resolució de l’Alcaldia de 16
de desembre de 2008 s’ha incoat procediment de baixa d’ofici del padró per inscripció
indeguda per incompliment de les obligacions establertes a l’art. 54 Reial Decret
1690/1986, de 11 de juliol.
Intentada la notificació als interessats que
figuren en l’annex, aquesta no s’ha pogut dur
a terme.
En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/92
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es comunica a les
persones interessades que disposen en el termini de 15 dies a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA podran al·legar el que estimin
COG1§
COG2§
NOM§
NUM.DOC§ DATA NAIX§ADREÇA HABITATGE#
COG1§
COG2§
SANCHEZ§
BI§
MAHAMMAD§
ARSHAD§
MOHAMMAD KAHN§
MOHAMMAD KAHN§
PIGAZO§
GARCIA§
LATORRE§
JIMENEZ §
MORENO§
JIMENEZ §
JIMENEZ §
EXPOSITO§
RODRIGUEZ§
GOMEZ§
CORTES§
BETANCUR§
HURTADO§
VASQUEZ §
GOMEZ§
COJOCARU§
COJOCARU§
REYES§
SAEZ§
EL HENDEZ§
MIMO§
RODRIGUEZ§
RODRIGUEZ§
REGUERA§
§
JOSE LUIS§
AKHMAT§
ASHAD MEHMOOD§
HUMARA§
ARSHAM§
FARHAD§
CRISTINA§
DAVID§
ALVARO§
ANGEL§
MARIA DOLORES§
JUDITH§
XENIA§
RAMON§
JUAN ANTONIO§
MARIA ESTHER§
ALEJANDRO§
GLORIA PATRICIA§
JOSE DANIEL§
JOSE ALBERTO§
DOMINGO§
ILEANA§
FLORINA CRISTINA§
DIONISIO§
MERCEDES§
REDOUAN§
MONTSERRAT§
ANTONIO§
MONTSERRAT§
46601372Z§
KD069648§
X02287787T§
X05875931Y§
X09007379G§
X07252622D§
46607223T§
52275078B§
75876406G§
46602300E§
46802564W§
ND§
ND§
43502707R§
7692251Q§
B933018§
46608958X§
X04523442D§
47320213J§
SC2977513§
37282001J§
X03767394V§
08881247§
35016421W§
40846176Q§
X03522039A§
77250231§
34539717§
46603569§
VALLS§
GUERRERO§
LOPEZ §
MONFORT§
PEREZ§
VISSERS§
BOLFA§
GAUBERT§
HOBDELL§
CIMINO§
MUSTATA§
SAUL§
VENGEROW§
BUYSSE§
CHARLOTTERS§
BORDIANU§
DA FONSECA AFONSO§
SCHROEDER§
VENDRAMINI§
VENDRAMINI§
THIELEMANS§
LOPES ROMAO§
MIREA§
COSTESCU§
COSTESCU§
SAVU§
EDER§
STAN§
ROVIRALTA§
CRUZ§
GIMENO§
HERNANDEZ§
AVILA§
§
§
§
§
§
§
§
§
MARTINEZ§
NAVARRO§
BAEZA§
GARCIA§
AGUILERA§
MORENO§
MORENO§
COBO§
MUÑOZ§
RUBIO§
QUINTERO§
BETANCUR§
SOLANO§
ARMARIO§
§
§
GUTIERREZ§
LOPEZ§
§
VALLS§
IGLESIAS§
MIMO§
02/06/1967§
22/10/1930§
01/09/1969§
02/01/1976§
28/07/2007§
11/10/2008§
04/10/1980§
06/10/1974§
07/08/1979§
14/06/1968§
03/12/1973§
28/07/1997§
01/03/2002§
12/01/1968§
18/01/1922§
15/05/1935§
05/05/1976§
28/03/1967§
17/05/2004§
15/12/1983§
14/05/1961§
21/12/1963§
14/04/1989§
13/03/1958§
01/05/1952§
25/10/1970§
01/08/1948§
05/04/1943§
12/05/1968§
CL COT 7 D0303#
CL COT 7 D0303#
CL COT 7 D0303#
CL COT 7 D0303#
CL COT 7 D0303#
CL COT 7 D0303#
CL COT 7 D0301#
CL COT 3 D0301#
CL COT 3 D0301#
CL COT 3 I0304#
CL COT 3 I0304#
CL COT 3 I0304#
CL COT 3 I0304#
CL COT 3 IEN03#
CL COT 7 DEN03#
CL COT 7 DEN02#
CL COT 7 IAT01#
CL VG MONTSERRAT 16 EN03#
CL VG MONTSERRAT 16 EN03#
CL TRAMUNTANA 8 BJ02#
RB S JORDI 114 0204#
RB S JORDI 114 0204#
RB S JORDI 114 0204#
CL MARAGALL 30 0102#
CL MARAGALL 30 0102#
CL S SEBASTIA 25 0101#
CL N S ANGELS 24#
CL N S ANGELS 24#
CL N S ANGELS 24#
pertinent. Així mateix, durant aquest termini
hauran de comunicar el municipi o país en el
que viuen habitualment i sol·licitar, per
escrit, l’alta en el padró municipal o en el
registre de Matrícula de la Oficina o Secció
consular corresponent, amb l’advertiment
que un cop transcorregut el termini esmentat,
es donarà la baixa d’ofici previ informe favorable del Consell d’Empadronament.
NOM§
MARIA§
FRANCISCO LUIS§
JOSE MARIA§
JAIME§
JOSE§
MELISSA MARY R§
VALERIA§
SANDRINE SYLVIE§
§
ANGUS ROY§
SCHERILLO§
MARCO§
§
FLORICA§
§
JONATHAN ADRIA§
§
JULIETA EUGENIA§
§
WESLY§
§
HOSTE§
§
MARIA DORINA§
LOPES VIDAL GARCIA§ DEOLINDA MARIA§
§
SABINE RUTH§
§
MAURO§
§
SERGIO LUIS§
§
PHILIP§
VIEIRA§
MIGUEL ANGELO§
§
ELENA CRISTINA§
§
GHEORGHE ROBERT§
§
IOANA LAVINIA§
§
LAURENTIU FLORIN§
§
GELU§
§
RAZVAN PETRUT§
NUM.DOC§ DATA NAIX§ADREÇA HABITATGE#
36665429§
39267804§
38040761§
38024082§
38979037§
X08904566R§
12369956§
X07366110S§
9860233§
X00955855§
7919973§
X02288726L§
A828295§
X03591769C§
558975§
8240497§
4662237§
X02021340P§
171934T§
171933§
X08904528D§
X02264813A§
142998§
13034746§
437861§
X04924589J§
8254874§
10851602§
04/11/1922§
28/01/1926§
29/03/1950§
06/02/1946§
07/03/1932§
22/1/1981§
1/6/1951§
22/6/1977§
10/6/1965§
27/1/1965§
15/8/1978§
6/12/1966§
28/8/1976§
4/3/1977§
17/1/1966§
8/9/1978§
6/2/1943§
19/7/1969§
30/10/1979§
23/5/1948§
28/6/1979§
22/3/1977§
14/7/1987§
19/10/1985§
7/1/1987§
26/6/1971§
17/3/1958§
25/3/1985§
CL N S ANGELS 24#
CL N S ANGELS 22#
CL N S ANGELS 22#
CL N S ANGELS 22#
CL N S ANGELS 22#
CL CONCORDIA 6 C342#
CL COT 7 IBJ01#
CL MONTCADA 81 EN04#
CL PADRO 119#
RB S ESTEVE 26 0101#
CL S JAUME 57 D0402#
CL S JAUME 63 BJ01#
CL S ROSA 11 J 334#
CL S ROSA 11 6 136#
CL TAMARIT 70 BJ#
CL VG MONTSERRAT 14 SOT01#
CL VG MONTSERRAT 17 0101#
CL VG MONTSERRAT 21 1º151#
CR BARCELONA 120 0401#
CR BARCELONA 120 0401#
CL NORD 4 0201#
CL NORD 4 0201#
RB S JORDI 104 0104#
RB S JORDI 104 0104#
RB S JORDI 104 0104#
RB S JORDI 134 B0104#
RB S JORDI 134 B0104#
RB S JORDI 134 B0104#
Ripollet, 11 de març de 2009.
L’Alcalde, Juan Parralejo Aragoneses.
022009009352
A
Sabadell
NOTIFICACIÓ
S’ha iniciat la tramitació d’uns expedients,
a instància de part interessada, per donar de
baixa del padró d’habitants les persones que
es relacionen en aquest escrit, a les quals
se’ls hi notifica que si en el termini de 15
dies no presenten cap al·legació en contra,
s’enviarà petició de resolució de les seves
inscripcions padronals al Consell d’Empadronament de l’Institut Nacional d’Estadística:
VICENTE VALIENTE TROYANO
YOUNESS MAZINE
MIGUEL MAROTO MOYA
JORGE JOSE RODRIGUEZ BORGE
BLANCA VICTORIA ARZA AVILA
FRANCIS ANSU
VERONICA AÑEZ EGUEZ
DAVID ORTEGA FILELLA
EDUARDO QUIROS SANCHEZ
HIGINIO QUIROS SANCHEZ
MANUEL LEYTON ROMERO
FARID AZAOUAGH
MOHAMMAD AMIN
MARIA AGUSTINA ARISPE
DAOUDA TRAORE
DRAMANE DOUMBIA
ELHADJI AMADOU CISSE
MOULAYE BOUARE
JAVIER OLMOS DELGADILLO
ELIAS LLEIXA PITART
GERARD RUIZ LLEIXA
JOSE MARIA RUIZ BARCELO
MERITXELL LLEIXA MERINO
ELISENDA ULLDEMOLINS MAS
FRANCESC ULLDEMOLINS MAS
FRANCESC ULLDEMOLINS OLIVER
ROSA MARIA MAS SERRA
NAMORY SACKO
ABEL CONSTANTIN
DIANA PAUN
FLORIN PAUN
ILLIA PALIBRODA
MIHAELA PAUN
SAMARITEANCA PAUN
SANDA LEVENTICA PAUN
TEOFIL PAUN
JHODAN PARDO GARCIA
DIXON JONATHAN FERNANDEZ BRAVO
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 52
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
FATNA ALAOUI
LAHOUSSAINE HABBADI
Per demanar informació sobre aquest procediment o per presentar la documentació
que acrediti la seva residència actual, es
poden adreçar a l’oficina de Sabadell Atenció
Ciutadana, que es troba al carrer Indústria,
10, en horari de 9 a 19 h. de dilluns a dijous
i de 9 a 15 h. els divendres, o bé poden trucar al telèfon 93.745.31.73 de 9 a 14h.
Sabadell, 6 de març de 2009.
El Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis
Centrals, Joan Manau Valor.
022009009206
A
Sabadell
NOTIFICACIÓ
S’ha iniciat la tramitació d’uns expedients,
a instància de part interessada, per donar de
baixa del padró d’habitants les persones que
es relacionen en aquest escrit, a les quals
se’ls hi notifica que si en el termini de 15
dies no presenten cap al·legació en contra,
s’enviarà petició de resolució de les seves
inscripcions padronals al Consell d’Empadronament de l’Institut Nacional d’Estadística:
JOSE ANTONIO CARRERAS MARTINEZ
LUIS JEFFRY DIAS CRUZ
LUIS RAFAEL DIAZ MORA
REYMO MATOS PINEDA
YARITZA DIAZ RONDON
ABDELMAJID EL MANSOURY
NOUR EDDINE EL HAYKY
AFRANIO RENAN MENDOZA SEGARRA
BADER VENTURA VARGAS
CLAUDIA CECILIA CRONEMBOLD
FABIANA BARBA CRONEMBOLD
JOSEFINA CASTELLARNAU CASTELLARNAU
MARCO ANTONIO BARBA RIVERO
MARIA TERESA RAMIREZ
MICAELA GUZMAN CRONEMBOLD
TANIA IBANA SOLETO GRILLO
ENRIQUE CARMONA ESTEVE
ABDELILAH CHERKI
EL MIHDI EL DEKKALI
HICHAM MIR HAOUARI
NOUREDDINE HASSNAOUI
ADIL MEGROH
MOHAMED EL MESKIRI
YOUSSEF GUENNOUNI
DANNY ROXANA RIVERO GUZMAN
ELIAS CHAMARO MENDEZ
RAUL FERNANDO VICUÑA RODRIGUEZ
REINA CHAMARO FERNANDEZ
YEDIR BAKHRIT
JESSICA SANCHEZ CORTES
MUHAMMAD IRFAN
RIZWAN MUHAMMAD
BOUREIMA KONE
Per demanar informació sobre aquest procediment o per presentar la documentació
que acrediti la seva residència actual, es
poden adreçar a l’oficina de Sabadell Atenció
Ciutadana, que es troba al carrer Indústria,
10, en horari de 9 a 19 h. de dilluns a dijous
i de 9 a 15 h. els divendres, o bé poden trucar al telèfon 93.745.31.73 de 9 a 14h.
Sabadell, 6 de febrer de 2009.
El Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis
Centrals, Joan Manau Valor.
022009009207
A
Ciutadana, que es troba al carrer Indústria,
10, en horari de 9 a 19 h. de dilluns a dijous
i de 9 a 15 h. els divendres, o bé poden trucar al telèfon 93.745.31.73 de 9 a 14h.
Sabadell, 5 de març de 2009.
El Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis
Centrals, Joan Manau Valor.
022009009208
A
Sabadell
NOTIFICACIÓ
Sabadell
S’ha iniciat la tramitació d’uns expedients,
a instància de part interessada, per donar de
baixa del padró d’habitants les persones que
es relacionen en aquest escrit, a les quals
se’ls hi notifica que si en el termini de 15
dies no presenten cap al·legació en contra,
s’enviarà petició de resolució de les seves
inscripcions padronals al Consell d’Empadronament de l’Institut Nacional d’Estadística:
NOTIFICACIÓ
JOSE LUIS MARCELO CARRASCO
CRISTINA GALAN TENEDOR
JORDI PONSA GRAU
PABLO JAVIER LEON ALCIVAR
GEORGE CIPRIAN MIHALCEA
CLAUDIA PIZZO DUGO
JUANMEI ZHANG
CELIA VEGA GRANERO
BALBINA IRALA ROMERO
ZULLY RAMONA BERNAL DE GAMARRA
ALEIDA GUTIERREZ BAJARANO
PABLO CESAR ARREDONDO JUSTINIANO
ZORAIDA ROCA JUSTINIANO
KHALIL BENAOUICHA
BUCUR DANIEL ILIUT
CHEIKH YANKHOBA CISSE
IACOB CONSTANTIN SAS
IOAN FLORIN BOBOLEA
NICOLETA PARASCHIVA SAS
PARASCHIVA ILIUT
DIAGNE ASSANE
DJIBRIL SENE
IBRAHIMA MBAYE
CONCEPCION EDITH MEJIA PINEDA
JULIO CESAR GOFF HERNANDEZ
THELMA JEANNETH MEJIA PINEDA
ABDEL HAMID EL GHAMAT
NOUREDINE SAAIDI
RAFAQAT ALI CHAUDHRY
ANSOUMANA FAYE
SEBASTIANA ZAMBRANA VARGAS
CHARITY OMOREGBE
FREEDOM ABHULIMEN ILUMEN
JOSHUA R AKHABUE
OSARETI OMOREGBE
NOURA ADRAOUI
BLANCA AUGUSTA SOTO PLASENCIA
JOSE LUIS SOTO PLASENCIA
MARCO ANTONIO SOTO PLASENCIA
DANIEL PARDO
ROLF KORNER
JUAN JOSE LEON CASADO
JUAN COROMINAS CLOTET
Per demanar informació sobre aquest procediment o per presentar la documentació
que acrediti la seva residència actual, es
poden adreçar a l’oficina de Sabadell Atenció
S’ha iniciat la tramitació d’uns expedients,
a instància de part interessada, per donar de
baixa del padró d’habitants les persones que
es relacionen en aquest escrit, a les quals
se’ls hi notifica que si en el termini de 15
dies no presenten cap al·legació en contra,
s’enviarà petició de resolució de les seves
inscripcions padronals al Consell d’Empadronament de l’Institut Nacional d’Estadística:
HELMER OSWALDO LUCERO LALANGUI
INES SOLIS
IRONDI FLORENTINO COSTA
MARIELENA CALVIMONTES SUBIETA
AMINE MOUSSAJJAL
EZAHRA AMMOU
FATIMA ASSMOU
MOHAMED MAKCHAD
NICOLAE BADILA
TEODORA MIMI LACRARU
VICTORIA MERA
YOUNG GI ZHAN
ABDELHAFID AZOUZ
ALI YERROU
BALWINDER SINGH
RANJODH SINGH
BUCUR MARIAN SOGAN
LILIANA NEAGU
JOSEP PIÑOL BERENGUERAS
LAHCEN ELBAGHATI
YASSIN EL BAGHATI
MARC ORRIOLS CUESTA
PEDRO CASTERAS AZNAR
DANIELA ELENA VITAN
EDER ADALBERTO SEGOVIA MEZA
EVA DEL CARMEN ALEMAN MENDOZA
IMRAN WALI KHAN
KATY GABRIELA SEQUEIRA ROCHA
HERNAN VACA VARGAS
AKWASI OFORI
EVER AGUILAR GUZMAN
RICHARD GACHA AREQUIPA
WENDY AIREYU BONILLA
DRISS BHIHOU
MOHAMMED BHIHOU
LAHCEN MESBAH
MOHAMMED LAARAJ
ALEJANDRO HERNANDEZ GUERRA
JENNIFER MIRALLES LLORCA
JUAN CARLOS RIOS CRESPO
ROMEO ONODI
SORIN DANIEL BONEA
Per demanar informació sobre aquest procediment o per presentar la documentació
que acrediti la seva residència actual, es
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 53
Administració Local
poden adreçar a l’oficina de Sabadell Atenció
Ciutadana, que es troba al carrer Indústria,
10, en horari de 9 a 19 h. de dilluns a dijous
i de 9 a 15 h. els divendres, o bé poden trucar al telèfon 93.745.31.73 de 9 a 14h.
Sabadell, 4 de març de 2009.
El Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis
Centrals, Joan Manau Valor.
022009009209
A
Sabadell
EDICTE
En compliment de l’article 291.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i de l’article 94.3 del Decret 214/90, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, es dóna publicitat dels nomenaments interins i contractes
laborals de màxima urgència, a les places i
dates que s’indiquen, de les persones
següents:
- Sara Santamaria Santos, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana
Assistent Social, grup de classificació A2,
adscrita al Servei de Serveis Socials, amb
efectes del 18 de novembre de 2008.
- Robert Hernández Santos, nomenat interinament a una plaça de Tècnic Mitjà Enginyeria, grup de classificació A2, adscrit al Servei de Manteniments de Via Pública, amb
efectes de l’1 de gener de 2009.
- Pilar Guillen Madrid, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Superior Psicòloga, grup de classificació A1, adscrita al Servei de Salut, amb efectes de l’1 de gener de
2009.
- Belen Hernández Ramos, nomenada
interinament a una plaça d’Auxiliar d’Administració General, grup de classificació C2,
adscrita a l’Àrea d’Urbanisme, amb efectes
de l’1 de gener de 2009.
- Lluís Pérez Joven, nomenat interinament
a una plaça de Tècnic Mitjà Arquitectura,
grup de classificació A2, adscrit al Servei de
Llicències Urbanístiques, amb efectes de l’1
de gener de 2009.
- Josep Antoni Aparicio Garcia, nomenat
interinament a una plaça de Tècnica Mitjana
Assistent Social, grup de classificació A2,
adscrit al Servei de Serveis Socials, amb efectes del 7 de gener de 2009.
- Germán Chamorro Ariño, nomenat interinament a una plaça de Tècnic Superior Professor Disseny Gràfic, grup de classificació
A1, adscrit al Servei d’Educació, amb efectes
del 12 de gener de 2009.
- Montserrat González de Juan, nomenada
interinament a una plaça de Tècnica Mitjana
de Gestió, grup de classificació A2, adscrita
al Servei d’Educació, amb efectes del 7 de
gener de 2009.
- Sara Santamaría Santos, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana
Assistent Social, grup de classificació A2,
adscrita al Servei de Serveis Socials, amb
efectes de l’1 de febrer de 2009.
- Maria Montserrat Barroso Fernández,
nomenada interinament a una plaça de Tècnica Superior Psicòloga, grup de classificació
A1, adscrita al Servei de Serveis Socials, amb
efectes de l’1 de febrer de 2009.
- Neus Guillem Vacas, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana Assistent Social, grup de classificació A2, adscrita
al Servei de Serveis Socials, amb efectes de
l’1 de febrer de 2009.
- Maria Teresa Lopera Altayó, nomenada
interinament a una plaça de Tècnica Mitjana
Assistent Social, grup de classificació A2,
adscrita al Servei de Serveis Socials, amb
efectes del 20 de gener de 2009.
- Raquel Escudero Espinosa, nomenada
interinament a una plaça de Tècnica Mitjana
Assistent Social, grup de classificació A2,
adscrita al Servei de Serveis Socials, amb
efectes de l’1 de febrer de 2009.
- Mercedes Arias Acero, nomenada interinament a una plaça d’Operària de Neteja,
grup de classificació AP, adscrita al Servei de
Serveis Generals, amb efectes del 26 de
gener de 2009.
- Sílvia López Calvo, nomenada interinament a una plaça d’Operària de Neteja, grup
de classificació AP, adscrita al Servei de Serveis Generals, amb efectes del 29 de gener
de 2009.
- Amanda Marín López, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana
Assistent Social, grup de classificació A2,
adscrita al Servei de Serveis Socials, amb
efectes de l’1 de febrer de 2009.
- Alfredo Reyes Murias, nomenat interinament a una plaça de Tècnica Superior Psicòleg, grup de classificació A1, adscrit al Servei
de Salut, amb efectes de l’1 de febrer de
2009.
- Yolanda Lozano Giménez, nomenada
interinament a una plaça de Tècnica Mitjana
de Gestió, grup de classificació A2, adscrita a
l’Àrea d’Urbanisme, amb efectes de l1 de
febrer de 2009.
- Germán Chamorro Ariño, nomenat interinament a una plaça de Tècnic Superior Professor Disseny Gràfic, grup de classificació
A1, adscrit al Servei d’Educació, amb efectes
del 17 de febrer de 2009.
- Isabel Garcia Vera, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana Assistent Social, grup de classificació A2, adscrita
al Servei de Serveis Socials, amb efectes del
17 de febrer de 2009.
- Maria Flor Garcia Merino, nomenada
interinament a una plaça de Tècnica Superior
Professor d’Il·lustració, grup de classificació
A1, adscrita al Servei d’Educació, amb efectes del 16 de febrer de 2009.
- Meritxell Lloret Monter, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana
Assistent Social, grup de classificació A2,
adscrita al Servei de Serveis Socials, amb
efectes de l’1 de febrer de 2009.
- Laura Castañé Baró, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana Educa-
dora Social, grup de classificació A2, adscrita
al Servei de Serveis Socials, amb efectes del
17 de febrer de 2009.
- Jèssica Nebot Pich, nomenada interinament a una plaça d’Auxiliar d’Administració
General, grup de classificació C2, adscrita al
Servei de Recursos Humans, amb efectes del
16 de febrer de 2009.
- Patrícia Pugliese Curia, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Auxiliar de
Gestió, grup de classificació C1, adscrita al
Comissionat Nova Ciutadania, amb efectes
de l’1 de gener de 2009.
- Eva Maria Muñoz Pérez, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana
Enginyeria, grup de classificació A2, adscrita
al Servei d’Obres Públiques, amb efectes de
l’1 de gener de 2009.
- Montserrat Ferrater de la Cruz, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Auxiliar de Gestió, grup de classificació C1, adscrita al Servei de Serveis Socials, amb efectes
del 2 de gener de 2009.
- Juan Carles Capdevila Tatché, nomenat
interinament a una plaça d’Informador de
Carrer, grup de classificació C1, adscrit a l’Àrea de Participació Ciutadana i Espai Públic,
amb efectes del 2 de març de 2009.
- Teresa Bagen Morera, nomenada interinament a una plaça d’Informadora de Carrer,
grup de classificació C1, adscrita a l’Àrea de
Participació Ciutadana i Espai Públic, amb
efectes del 2 de març de 2009.
- Irene Cacenaves Fernández, nomenada
interinament a una plaça d’Informadora de
Carrer, grup de classificació C1, adscrita a
l’Àrea de Participació Ciutadana i Espai
Públic, amb efectes del 2 de març de 2009.
- Lídia Martín Santolaria, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Superior
Arquitecta, grup de classificació A1, adscrita
al Servei d’Obres d’Equipaments, amb efectes
del 23 de febrer de 2009.
- Albert Cornellas Pitarch, nomenat interinament a una plaça de Tècnic Superior
Arquitecte, grup de classificació A1, adscrit
al Servei d’Obres Públiques, amb efectes del
23 de febrer de 2009.
- Mònica Naranjo Guzmán, nomenada
interinament a una plaça de Delineant, grup
de classificació C1, adscrita al Servei d’Obres
d’Equipaments, amb efectes del 23 de febrer
de 2009.
- Sara Sánchez Esteva, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana en
Enginyeria, grup de classificació A2, adscrita
al Servei de Manteniments de Via Pública,
amb efectes del 23 de febrer de 2009.
Sabadell, 10 de març de 2009.
El Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis
Centrals, Joan Manau Valor.
022009009294
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 54
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Sabadell
Sabadell, 10 de març de 2009.
Àrea de serveis a les persones i convivència, Josep Ayuso Raya.
EDICTE
El Departament de Salut, Administració de
Cementiri, de l’Ajuntament de Sabadell, ha
rebut diverses sol·licituds de duplicats de
títols funeraris de concessions sobre sepultures del Cementiri Municipal, segons es relacionen en el llistat annex que comença per
Estevez Sánchez Maria i finalitza amb Sobrepera Ballarín Josep M.
La qual cosa es fa pública per a coneixement d’aquells que considerin que ostenten
algun dret sobre les esmentades concessions
perquè, en el termini de 20 dies, a comptar
des de la publicació del present anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al·leguin allò
que creguin convenient en interès del seu
dret.
Nom titular§
Tipus§Núm.§Fila§ Departam.#
Estevez Sánchez Maria§
Rubí Carmona Lluïsa§
Segura Camacho Àngela§
Sobrepera Ballarín Josep M§
ne§
np§
ne§
ne§
211§
80§
1111§
3§
1a§
2a§
1a§
3a§
St. Norbert#
St. Oleguer#
Tardor#
St. Nicolau#
Sabadell, 10 de març de 2009.
Àrea de Serveis a les Persones i Convivència, Josep Ayuso Raya.
022009009333
A
Sabadell
EDICTE
El Departament de Salut, Administració de
Cementiri, de l’Ajuntament de Sabadell, ha
rebut diverses sol·licituds de transmissió de
titularitat provisional de concessions sobre
sepultures del Cementiri Municipal, segons
es relacionen en el llistat annex que comença
per Bosch Cassà M Assumpció i finalitza amb
Troncho Català Ricard.
La qual cosa es fa pública per a coneixement d’aquells que considerin que ostenten
algun dret sobre les esmentades concessions
perquè, en el termini de 20 dies, a comptar
des de la publicació del present anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al·leguin allò
que creguin convenient en interès del seu
dret.
2a Relació de traspassos provisionals 2009
Nom titular§
Sepultura§
Departament#
Bosch Cassà M Assumpció§
Caro Pedrol Eulàlia§
Farrés Camps Andreu§
Maldonado Delgado Carme§
Moreno Montoro Bienvenido§
Morral Plans Jaume§
Muñoz Soria M Carme§
Pérez Alfonso Guadalupe§
Rodríguez Chamorro Maria§
Sanz Palau Esther§
Taché Franquesa Joan§
Troncho Català Ricard§
n.e. 500 fila 5a§
n.e. 108 fila 3a§
tomba 57 §
n.e. 33 fila 1a§
n.e. 799 fila 5a§
panteó 16§
n.e. 135 fila 5a§
n.e. 1577 fila 2a§
n.e. 122 fila 2a§
n.e. 151 fila 1a§
n.e. 143 fila 3a§
n.e. 69 fila 6a§
St. Òscar#
St. Oriol#
Sta. Eulàlia#
Via Làctia B#
Ossa Menor#
St. Oleguer#
Hivern#
St. Joan#
St. Joan#
St. Norbert#
St. Joan#
St. Josep#
022009009334
A
Sabadell
EDICTE
Edicte de 6 de març de 2009, de notificació d’inici i plec de càrrecs d’uns expedients
sancionadors.
S’han dictat els acords dels expedients
sancionadors les dades dels quals figuren en
l’annex d’aquest edicte. Atès que intentada la
notificació dues vegades, aquesta no s’ha
pogut dur a terme.
En conseqüència, i d’acord amb allò previst en els articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener (Boletín Oficial del Estado núm. 12, de
14.1.1999), es comunica a l’interessat que,
per tal de poder tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte, pot comparèixer a les
dependències del Servei de Salut de l’Ajuntament de Sabadell, a la Rambla núm. 22, de la
ciutat, dins del termini de 10 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Contra aquest acord les persones interessades podran presentar les al·legacions en el
temps indicat.
ANNEX
Persones interessades:
Raquel Ciller Ruiz (exp. 3/2009)
Olena Tarasenko (exp. 7/2009)
Acte administratiu que es notifica: acord
d’iniciació i plec de càrrecs dels expedients
sancionadors adoptats per decret de la Regidora de Serveis Socials i Salut el dia 22 de
gener de 2009, respectivament
Termini per presentar les al·legacions: deu
dies hàbils
Sabadell, 6 de març de 2009.
El Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a
les Persones i Convivència, Josep Ayuso
Raya.
022009009335
A
Sabadell
EDICTE
Edicte de 6 de març de 2009, de notificació de proposta de resolució d’un expedient
sancionador.
S’ha dictat l’acord de l’expedient sancionador les dades del qual figuren en l’annex
d’aquest edicte. Atès que intentada la notifi-
cació dues vegades, aquesta no s’ha pogut
dur a terme.
En conseqüència, i d’acord amb allò previst en els articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener (Boletín Oficial del Estado núm. 12, de
14.1.1999), es comunica a l’interessada que,
per tal de poder tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte, pot comparèixer a les
dependències del Servei de Salut de l’Ajuntament de Sabadell, a la Rambla núm. 22, de la
ciutat, dins del termini de 10 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Contra aquests acords la persona interessada podrà presentar al·legacions en el termini
indicat.
ANNEX
Persona interessada:
Cristina Pantaleón Martín (exp.28/2008)
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució d’un expedient sancionador
adoptat per Decret de la Regidora de Serveis
Socials i Salut el dia 09 de febrer de 2009.
Termini per presentar les al·legacions: deu
dies.
Sabadell, 6 de març de 2009.
El Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a
les Persones i Convivència, Josep Ayuso
Raya.
022009009336
A
Sallent
EDICTE
El Ple de la Corporació en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de març de 2009, aprovà
inicialment el Pressupost General Municipal
per a l’exercici 2009, juntament amb les
seves Bases d’Execució i els annexos que l’integren, així com la plantilla de personal de
l’Ajuntament per l’any 2009.
Pel present edicte es fa públic per un termini de quinze dies comptats des del següent
dia al de la seva publicació en aquest BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a fi i efecte que
els possibles interessats puguin presentar les
reclamacions que estimin adients, quedant el
pressupost definitivament aprovat si durant
aquest termini no se n’ha presentat cap.
Sallent, 16 de març de 2009.
L’Alcalde, Jordi Moltó i Biarnés.
022009009444
A
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 55
Administració Local
Sant Antoni de Vilamajor
ANUNCI
D’acord amb el que estableix l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
havent-se intentat sense èxit la notificació
personal de les resolucions dictades en els
expedients sancionadors que es relacionen,
instruïts per aquest Ajuntament com a conseqüència d’infraccions en matèria de trànsit,
circulació de vehicles i seguretat viària, es
procedeix a notificar als interessats les
esmentades resolucions, a les quals s’imposa
la sanció econòmica que s’indica.
Els interessats disposen de deu dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, perquè compareguin
en l’expedient per rebre notificació mitjançant compareixença.
Contra les resolucions sancionadores, que
tenen caràcter de definitives en via administrativa, es podrà interposar potestativament
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada, en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, de conformitat amb allò que disposen els articles 109, 116 i 117 de la Llei
30/1992 de 26 de Novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per Llei 4/1999 de 13 de Gener, igualment,
contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquelles resolucions, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Sant Boi de Llobregat
EDICTE
Mitjançant ofici de data 10 de Desembre
de 2008, signat pel Cap del departament
d’Informació del Territori i Població d’aquest
Ajuntament, el text del qual es transcriu, ha
estat notificada a les persones relacionades a
la llista annexa l’inclusió a l’expedient de
Baixa per Inclusió Indeguda al Padró municipal d’habitants X505/2008/55. Atès que han
resultat infructuosos els intents de notificació
personal i als efectes d’allò que preveu l’article 59.4 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a les persones
incloses a la relació a continuació detallada,
Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la publicació de la
present notificació, segons el que estableixen
els articles 8.1e i 46 de la Llei 29/1998 de 13
de juliol, reguladora d’aquella Jurisdicció.
També es dóna coneixement als interessats
de la possibilitat que tenen de presentar-se en
les dependències de l’Ajuntament per tal de
conèixer l’estat de tramitació dels corresponents expedients sancionadors.
Lloc on s’ha de comparèixer: Oficina de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a Llinars del Vallès (C.
Baixada de l’estació, núm. 7 – tel.
938.412.490), de dilluns a divendres de
8,30-14 h.
Núm. Exp.: 08-2690. Nom i cognoms: Elisabet Rosell Rius. Matrícula: 4338-TC.
Import: 100 EUR.
Sant Antoni de Vilamajor, 10 de març de
2009.
L’Alcalde, Francesc Tella i Macià.
022009008961
A
Sant Boi de Llobregat
ANUNCI
Exp. Ple 2009 002.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 23 de febrer de
2009, va aprovar que la nova via pública que
es troba en paral·lel als carrers Doctor Ignasi
Barraquer i la Plaça de Joan XXIII s’anomeni:
- Cinema.
la inclusió de l’expedient de baixa d’ofici al
Padró Municipal d’Habitants de Sant Boi de
Llobregat, que es transcriu íntegrament.
“Mitjançant escrit presentat a aquest Ajuntament hem conegut que vostè no resideix al
domicili abans indicat. Per això, aquest Ajuntament ha iniciat tràmit per donar-lo de baixa
d’ofici del Padró d’Habitants.
De conformitat amb l’article 72 del Reglament de població i demarcació territorial de
les Entitats Locals, se li dóna audiència en el
termini de 15 dies des de la data de la notificació, per tal que pugui manifestar si està
d’acord amb la baixa, ens comuniqui l’adreça i/o municipi en què resideix habitualment i sol·liciti per escrit la inscripció al
padró municipal corresponent; o en desacord, i aporti a aquest Ajuntament la docu-
Així mateix, va acordar que la llegenda o
informació que ha de figurar a la placa identificativa de la nova plaça sigui la següent:
- Carrer del Cinema.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Sant Boi de Llobregat, 26 de febrer de
2009.
La Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antonia
Barragán Prieto
022009009179
A
Sant Boi de Llobregat
ANUNCI
Exp. M265-2009.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 23 de febrer de
2009, va aprovar delegar en la Junta de
Govern Local l’exercici de la següent atribució:
La declaració de les incompatibilitats del
personal i l’autorització o la denegació de les
sol·licituds sobre compatibilitat.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Sant Boi de Llobregat, 25 de febrer de
2009.
La Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antonia
Barragán Prieto.
022009009180
A
mentació que estimi pertinent a l’objecte d’acreditar la seva residència a l’esmentat domicili.
Si durant aquest termini no manifesta la
seva conformitat o disconformitat amb la
baixa, l’Ajuntament sol·licitarà l’informe del
Consell d’Empadronament, per tal de donarlo de baixa definitivament del Padró d’Habitants.
Es notificaran mitjançant el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona les notificacions que
s’hagin pogut lliurar a l’interessat, motiu pel
qual aquesta circumstància no paralitzarà la
tramitació de l’expedient de baixa iniciat.”
EXPEDIENT: X505/2008/555
NOM§
DOCUMENT§
DOMICILI#
NOM§
DOCUMENT§
DOMICILI#
AKKAR,AHMED§
ALAOUI,HASSAN§
ALIOUI,ALI§
ALVAREZ*PEREZ,CLARA BRIGGITTE§
BELCAID,MOHAMMED§
BERGAZ*VALENCIA,DANIEL§
BJITIOUA,BILAL§
BUNYAK,MYKOLA§
COAQUIRA*CHULLO,JUAN JOSE§
X8744484E§
W089272§
X5550636T§
0925547564§
T491882§
015259838M§
T920951§
X3415671X§
X7391735H§
C
C
C
C
C
C
C
C
C
DAIDANI,ABDELLAH§
DIAS*LOURENÇO,ROGERIO§
EL ADDOULI,MOSTAFA§
EL BOUKILI,HOMMAD§
EL BOUZAKRI,RACHID§
EL HAMMOUCHI,SALMA§
EL HARRACHI,EL MILOUD§
EL MARRAKI,CHAIB§
ENJOUMI,MOHAMED§
X1397069A§
14353737§
T910876§
X3818268S§
X4469548G§
X4060111J§
X6740515C§
X3921702H§
U219355§
C ISAAC ALBÉNIZ, 53 02#
CIUTAT COOPERATIVA, 10 03 02#
C MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 52 02#
C AMADEU VIVES, 27-29 01 01#
C JOAN SALVAT I PAPASSEIT, 19 02 01#
CAMPS BLANCS, 183 01 02#
C JOSEP TORRAS I BAGES, 9 04 02#
C JAUME BALMES, 72 AT 02#
C ANTONI GAUDÍ, 85 ESC A SM 02#
JAUME BALMES, 50 04 03#
ANTONI GAUDÍ, 85 ESC A SM 02#
ANTONI GAUDÍ, 85 ESC A SM 02#
JOAN SALVAT I PAPASSEIT, 17 PR 02#
BALDIRI COMAS, 43-45 01 02#
JAUME BALMES, 29 BX#
MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 52 02#
MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 21 02 02#
VÍCTOR BALAGUER, 63 02 02#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 56
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
NOM§
DOCUMENT§
DOMICILI#
NOM§
DOCUMENT§
DOMICILI#
ENNOURI,SALAH§
ESPINOSA*NAVARRO,CARMEN§
ESSAYAH,DRISS§
GARCIA*OTAÑO,CARIDAD§
GASOL*SAEZ,PAU§
GHNINOU,ABDEL ILAH§
GOMEZ*GOMEZ,PABLINA§
GORINKEVYCH,VASYL§
ISMAILI,RACHID§
JARA*TUTOS,LENKA YELENA§
JOAO,BAPTISTA CHIVACA§
KHOULALI,ABDELOUAHAD§
LAMRISS,KHALID§
R986789§
025055287F§
R872551§
045125208J§
047606360V§
X8195589E§
002061580§
X3364978D§
X02527179P§
3994238§
X5665429T§
X8089139Q§
X9639852T§
C EUSEBI GÜELL, 68 AT 01#
CIUTAT COOPERATIVA, 14 03 04#
C BALDIRI COMAS, 43-45 01 02#
CAMPS BLANCS, 131 03 02#
C EUSEBI GÜELL, 118 04 01#
C PROVIDÈNCIA, 47 03 02#
C VICTÒRIA, 96 03 01#
C MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 21 02 02#
C ANTONI GAUDÍ, 85 ESC A SM 02#
C JORDI RUBIÓ I BALAGUER, 3 01 03#
C ALZINES, 42#
C ANTONI GAUDÍ, 85 ESC A SM 02#
CAMPS BLANCS, 65 01 01#
LOPEZ*CUADRADAS,GLORIA§
MARCELINO*FERREIRA,SILVIO AUGUSTO§
MESBIH,RABBANI§
OLIVARES*ORTIZ,CRISTIAN GONZALO§
PEREZ*NAVEDA,SANDRA JANNET§
PERNES,VASILE§
QUIÑONEZ*MELGAREJO,ANGEL GUSTAVO§
RIHANI,MOHAMMED§
SOUADA,ABDENNOUR§
UR RASOOL,MASOOD§
VIVANCOS*HUELVA,GIOVANNI§
ZAITY,HAJAR§
035112773F§
X5251605S§
X6839375A§
X8968349M§
0908927718§
X9571079C§
2247451§
X6787224Q§
02204741§
KGO89326§
043450858V§
X9616467Y§
CIUTAT COOPERATIVA, 83 03 01#
CIUTAT COOPERATIVA, 70 01 02#
C JAUME BALMES, 50 04 02#
CAMPS BLANCS, 152 04 02#
C JOAN SALVAT I PAPASSEIT, 17 PR 02#
C EUSEBI GÜELL, 68 AT 01#
CIUTAT COOPERATIVA, 33 07 04#
C MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 4 03 02#
C JAUME BALMES, 72 AT 02#
C PONT, 26 01 02#
CAMPS BLANCS, 172 01 02#
C VICTÒRIA, 96 01 02#
Sant Boi de Llobregat, 26 de febrer de
2009.
La Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis
Generals, Maria Antònia Barragán Prieto.
022009009183
A
Sant Boi de Llobregat
EDICTE
Mitjançant ofici de data 15 de Gener de
2009, signat pel Cap del departament d’Informació del Territori i Població d’aquest Ajuntament, el text del qual es transcriu, ha estat
notificada a les persones relacionades a la
llista annexa l’inclusió a l’expedient de Baixa
per Inclusió Indeguda al Padró municipal
d’habitants X505/2008/597. Atès que han
resultat infructuosos els intents de notificació
personal i als efectes d’allò que preveu l’article 59.4 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a les persones
incloses a la relació a continuació detallada,
la inclusió de l’expedient de baixa d’ofici al
Padró Municipal d’Habitants de Sant Boi de
Llobregat, que es transcriu íntegrament.
“Mitjançant escrit presentat a aquest Ajuntament hem conegut que vostè no resideix al
domicili abans indicat. Per això, aquest Ajuntament ha iniciat tràmit per donar-lo de baixa
d’ofici del Padró d’Habitants.
De conformitat amb l’article 72 del Reglament de població i demarcació territorial de
les Entitats Locals, se li dóna audiència en el
termini de 15 dies des de la data de la notificació, per tal que pugui manifestar si està
d’acord amb la baixa, ens comuniqui l’adreça i/o municipi en què resideix habitualment i sol·liciti per escrit la inscripció al
padró municipal corresponent; o en desa-
cord, i aporti a aquest Ajuntament la documentació que estimi pertinent a l’objecte d’acreditar la seva residència a l’esmentat domicili.
Si durant aquest termini no manifesta la
seva conformitat o disconformitat amb la
baixa, l’Ajuntament sol·licitarà l’informe del
Consell d’Empadronament, per tal de donarlo de baixa definitivament del Padró d’Habitants.
Es notificaran mitjançant el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona les notificacions que
s’hagin pogut lliurar a l’interessat, motiu pel
qual aquesta circumstància no paralitzarà la
tramitació de l’expedient de baixa iniciat.”
EXPEDIENT: X505/2008/597
NOM§
DOCUMENT§
DOMICILI#
NOM§
DOCUMENT§
DOMICILI#
ALZAMORA DE,RAQUEL MARIA§
AMRANI,ABDELKRIM§
ARMIJO*ANTUNEZ,JORGE ARIEL§
BILAL,FAISAL§
BOLAÑOS,LEOPOLDINA§
DOUISSI,ABDELHADI§
EL MORABIT,FARID§
FERNANDES*RODRIGUES,JULIA§
FERNANDES,LUCIMARA§
GONZALEZ*OLAVARRIETA,DAVID§
GYAMFI,ERIC§
IFTIKHAR,AHMED§
IJAZ,MUHAMMAD§
X9636948V§
W084853§
X3026462F§
KF676834§
CC31857983§
X8490981W§
X7791883N§
X9828418N§
X9802959Z§
047712215A§
X4742258A§
KE751975§
KE210685§
C MONTMANY, 22 03 01#
CAMPS BLANCS, 76 01 01#
C VÍCTOR BALAGUER, 63 02 02#
C GENERAL O’DONNELL, 51 02#
C ROSSELLÓ, 49 09 04#
C MONTMANY, 59 01 04#
CIUTAT COOPERATIVA, 96 06 03#
CIUTAT COOPERATIVA, 56 06 03#
CIUTAT COOPERATIVA, 56 06 03#
C DOCTOR IGNASI BARRAQUER, 14 BX 01#
CAMPS BLANCS, 58 01 02#
CIUTAT COOPERATIVA, 43 02 03#
C GENERAL O’DONNELL, 51 02#
JOUNAINA,MOHAMED§
MARTINEZ*MENDIETA,ROBERTO§
NUEZ*GRACIA,MARCOS§
OLIVARES*SOLA,JOSE RAMON§
OLIVEIRA DE*RODRIGUES,JOAO CARLOS§
OMOAGBON,BLESSING EDITH§
PARFENOVA,MARINA KOSTYANTINOVA§
PINSMAYE,JOHANNA LOUISE§
SKRZYPEK*GARNICA,BESSIE L.§
SOUZA DE*LEAL MELO,SIMONE§
VLADIMIROVA,KREMENA MARINOVA§
YAMEDIEU,GHISLAIN ARSITIDE§
U783499§
052466615G§
038498841S§
041079801F§
CX071531§
X5906811C§
X9789897Q§
§
X3328382Y§
CX652778§
X8363148A§
755392§
C TRES D’ABRIL, 34 01 02#
C VILADECANS, 29 ESC B BX 03#
C SALVADOR ALLENDE, 25 01 02#
C SALVADOR ALLENDE, 11 BX A#
CIUTAT COOPERATIVA, 56 06 03#
C LLEVANT, 8 03 02#
RD SANT RAMON, 175 03 02#
C MALLORCA, 38 03 02#
C MALLORCA, 38 03 02#
RD SANT RAMON, 175 03 02#
RD SANT RAMON, 175 03 02#
CIUTAT COOPERATIVA, 15 05 04#
Sant Boi de Llobregat, 26 de febrer de
2009.
La Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis
Generals, Maria Antònia Barragán Prieto.
022009009185
A
Sant Boi de Llobregat
ANUNCI
Exp. N404/2009/1.
La Junta de Govern, en la sessió ordinària
que tingué lloc el dia 2 de març de 2009, va
adoptar l’acord següent:
“Primer: Aprovar les bases reguladores pel
procediment de selecció per a la contractació
d’un/a administrador/a de sistemes mitjançant contracte laboral d’interinatge.
Segon: Obrir la convocatòria del procés
selectiu per a la contractació, pel sistema de
concurs, d’un/a administrador/a de sistemes
mitjançant contracte laboral d’interinatge.
Tercer: Publicar l’anunci de la convocatòria juntament amb les bases al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quart: El termini per a la presentació de
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 57
Administració Local
sol·licituds serà de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE
SELECCIÓ D’UN/A ADMINISTRADOR/A DE SISTEMES
PER A L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL
Base 1a. Objecte de la selecció
És objecte de les presents bases regular el
procés per a la selecció, per sistema de concurs, d’un/a administrador/a de sistemes.
El candidat/a seleccionat/a serà contractat
laboralment com a administrador/a de sistemes, amb una jornada anual de 1582 hores i
una retribució corresponent al nivell 12P de
la valoració de llocs de treball. El contracte
serà d’interinatge per a la cobertura d’una
plaça vacant fins que la plaça es convoqui de
manera definitiva. El període de prova establert és de 6 mesos.
Base 2a. Requisits de les candidatures
Per tal de ser admès/esa a la convocatòria,
l’aspirant haurà d’acreditar els requisits
següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola, o de qualsevol estat membre de la Unió Europea o la
de qualsevol dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals signats per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es
en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
O bé, tenir la condició de cònjuge de qui
tingui la nacionalitat espanyola o la dels
altres estats membres de la Unió Europea,
sempre que no estiguin separats de dret, o la
condició de descendents de qualsevol dels
cònjuges, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.
O bé, en la resta de casos en què no es
tingui la nacionalitat espanyola, estar en possessió de la residència legal a Espanya.
b) Tenir 16 anys complerts.
c) Tenir la capacitat funcional per al
desenvolupament de les funcions pròpies
descrites a la base 5a d’aquesta convocatòria.
d) No haver estat separat/da ni acomiadat/da, mitjançant expedient disciplinari, del
servei de l’Estat, de la comunitat autònoma o
de l’Administració local, ni estar
inhabilitat/da per a l’exercici de funcions
públiques.
En el cas de ser nacional d’un altre estat,
no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el
seu estat, en els mateixos termes, l’accés a
l’ocupació pública. Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del
termini de presentació de sol·licituds i s’han
de continuar complint fins a la contractació
laboral.
e) No trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat establertes per la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, sobre incompatibilitats
del personal al servei de les administracions
públiques.
f) Estar en possessió d’una diplomatura
universitària, preferiblement Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes, o en condicions d’obtenir-la abans de la data de finalització del període d’instàncies de la present
convocatòria. En cas que la titulació hagi
estat obtinguda a l’estranger, caldrà que, prèviament, hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la
titulació per exercir la professió objecte de la
convocatòria i s’haurà d’aportar el títol
acadèmic traduït per intèrpret jurat/da i el
document d’equivalència o homologació
expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència.
g) Tenir coneixements de llengua catalana
de nivell C de la Secretaria de Política
Lingüística. Aquest coneixement s’acreditarà
mitjançant l’exercici previst a la base 5a d’aquestes bases. Quedaran exempts de la realització de l’exercici de llengua catalana,
els/les aspirants que en el moment de presentació de la instància n’acreditin el coneixement mitjançant el nivell C de la Secretaria
de Política Lingüística o equivalent.
h) Tenir coneixements superiors de llengua
castellana. Els/les aspirants admesos/es en el
procés selectiu que no tinguin la nacionalitat
espanyola han d’acreditar uns coneixements
superiors de la llengua castellana. L’aspirant
que no pugui acreditar documentalment que
posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre
a les proves de coneixements de castellà previstes a la base 5a de les presents bases.
A l’efecte de l’exempció, els/les aspirants
hauran d’acreditar documentalment una de
les tres opcions següents:
I) Haver cursat la primària, la secundària i
el batxillerat a Espanya.
II) Disposar del diploma d’espanyol (nivell
superior) que estableix el Reial Decret
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o
certificació acadèmica que acrediti haver
superat totes les proves dirigides a obtenir-lo.
III) Certificat d’aptitud en espanyol per a
estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni limitació física o
psíquica que impedeixi l’exercici normal de
les funcions descrites a la convocatòria o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de
forma permanent o transitòria.
Les persones amb discapacitat que requereixin adaptacions per a la realització de les
proves hauran d’adjuntar la condició legal de
disminuït/da amb el dictamen expedit per l’equip multiprofessional competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes previstos
al Decret 66/1999, de 9 de març, sobre
l’accés a la funció pública de les persones
amb discapacitat.
Base 3a. Publicitat de les bases i de la
convocatòria
Les bases de la convocatòria seran publicades íntegrament al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA).
L’anunci de la convocatòria serà publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).
Les bases i l’anunci de la convocatòria
seran exhibits al tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament, www.santboi.cat.
Base 4a. Presentació de sol·licituds i
admissió de candidatures
Les sol·licituds per participar en el procés
de selecció cal presentar-les al registre de la
corporació en el termini màxim de 10 dies
naturals, comptadors a partir de l’endemà de
la publicació de la convocatòria respectiva al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
També es podran presentar les sol·licituds de
conformitat amb l’art. 38 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Les instàncies presentades a les oficines de Correus es lliuraran
abans de la finalització del termini de presentació, en sobre obert, per ser datades i segellades per un/a empleat/da de Correus.
La presentació de sol·licituds es farà mitjançat una instància acompanyada de la
documentació acreditativa de les condicions
de la candidatura. S’exigeix que s’aporti:
- Currículum.
- Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia
del DNI, o en cas de no tenir la nacionalitat
espanyola, del document oficial acreditatiu
de la personalitat.
- Acreditació dels coneixements de llengua catalana.
- Acreditació dels coneixements de llengua castellana.
- Acreditació de les titulacions acadèmiques requerides.
- Acreditació dels certificats que avalin tots
aquells mèrits que s’al·leguin en el currículum i siguin meritables d’acord amb la fase 4
del procediment de selecció.
- Índex on s’allisti tota la documentació
abans indicada i que es lliurarà a l’oficina
d’atenció al públic juntament amb la instància.
Els/les aspirants discapacitats/des que vulguin sol·licitar adaptacions necessàries per al
desenvolupament de les proves hauran de
fer-ho constar a la sol·licitud.
Un cop finalitzat el termini de presentació
d’instàncies i en el període màxim d’un mes,
es dictarà resolució en què es declararà aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es.
Aquesta resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’hi farà
constar el lloc on s’exposarà la llista completa de candidats/es admesos/es i exclosos/es,
el dia, l’hora i el lloc d’inici de les proves,
així com la determinació dels/les membres
del tribunal qualificador.
Aquesta resolució, la qual serà exposada
al tauler d’anuncis de la corporació i al web
municipal, concedirà un termini de 10 dies
hàbils, comptadors a partir del dia de la seva
publicació, a l’efecte de reclamacions.
Aquestes, en cas que n’hi hagi, seran resoltes
per la presidència de la corporació o l’autoritat en qui aquesta delegui en el termini dels
30 dies següents, comptadors a partir de la
finalització del termini anterior. Si no s’hi
presenten al·legacions o reclamacions es
Núm. 66 / Pàg. 58
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es. La llista
definitiva es farà pública en el tauler d’anuncis de la corporació.
L’inici del període de proves tindrà lloc
dins dels sis primers mesos comptadors a partir de la publicació de la llista d’admesos/es i
exclosos/es.
Els anuncis successius relacionats amb el
procés de selecció seran fets públics al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de la corporació.
Base 5a. Procediment de selecció
El procediment de selecció serà el concurs, el qual consistirà en la comprovació i la
qualificació dels mèrits de les persones aspirants.
Els candidats/es seran convocats/des en
una sola crida, llevat dels casos de força
major, degudament acreditats/des i
valorats/des discrecionalment pel tribunal. La
no presentació del/la candidat/a donarà lloc
a la pèrdua del seu dret a participar en aquell
exercici.
Els candidats/es hauran de comparèixer a
les diferents fases amb el seu DNI o altre
document acreditatiu. La manca de presentació d’aquest document determinarà la seva
exclusió automàtica.
El procés selectiu previst a la base 1a. d’aquesta convocatòria s’efectuarà en cinc fases
successives, d’acord amb el procediment
següent:
Fase 1: Avaluació de coneixements de la
llengua.
a) Avaluació de coneixements de la llengua catalana. El resultat d’aquesta fase serà
d’apte/a o no apte/a segons el resultat de les
proves administrades.
Podran quedar exempts/es de la realització
d’aquesta prova les candidatures que acreditin tenir, com a mínim, el nivell C de la
Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
També en quedaran exempts aquells candidats/es que hagin superat la prova o l’exercici de caràcter obligatori i eliminatori de
nivell C que hagin pogut realitzar amb anterioritat a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
b) Avaluació de coneixements superiors de
llengua castellana. El resultat d’aquesta fase
serà d’apte/a o no apte/a segons el resultat de
les proves administrades. Només hauran d’acreditar el domini de la llengua oficial de
l’Estat espanyol els/les candidats/es estrangers/es.
A l’efecte de l’exempció, els/les aspirants
hauran d’acreditar documentalment una de
les tres opcions següents:
1. Haver cursat la primària, la secundària i
el batxillerat, a Espanya.
2. Disposar del diploma d’espanyol (nivell
superior) que estableix el Reial Decret
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o
certificació acadèmica que acrediti haver
superat totes les proves dirigides a obtenir-lo.
3. Certificat d’aptitud en espanyol per a
estrangers expedit per les escoles oficials d’i-
diomes.
Fase 2: Avaluació de coneixements amb
prova tècnica. La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 10 punts, sent necessaris 5 per
continuar en el procés:
- 10 punts, com a màxim, pels resultats de
l’avaluació de la prova tècnica que el lloc
requereix. El tribunal en decidirà el contingut
i les característiques.
La prova tècnica, per comprovar i contrastar els mèrits dels/les aspirants, versarà sobre
les funcions del lloc de treball i que són:
* Administrar i analitzar el rendiment de
les bases de dades, els sistemes d’informació
(servidors, xarxa, etc) i les telecomunicacions.
* Administrar les polítiques de seguretat de
la informació (autoritzacions d’usuari, còpies
de seguretat, firewall, antivírics, Internet,
correu electrònic, etc.) i vetllar pel compliment de les normatives vigents (LOPD).
* Analitzar els nous productes tecnològics
(programari i maquinari) existents al mercat,
valorar-los i implantar-los d’acord amb les
necessitats organitzatives.
* Configurar i instal·lar programari i
maquinari.
* Controlar la utilització de recursos
informàtics (ocupació d’espai, volums d’impressió,..) i elaborar informes i memòries
sobre aquest ús.
* Vetllar per la integració de les tecnologies, els sistemes d’informació i les telecomunicacions que s’utilitzen a la corporació.
* Supervisar les feines realitzades per les
empreses externes contractades, i vetllar pel
compliment de les seves obligacions.
* Mantenir els contactes necessaris amb
tercers (empreses, entitats locals i altres institucions i organismes) per dur a terme les
seves tasques, així com participar en aquelles
comissions per a les quals sigui assignat.
* Elaborar la documentació tècnica i els
manuals corresponents als projectes implantats, adaptant la informació a les característiques dels usuaris.
I, en general, altres de caràcter similar que
li siguin atribuïdes.
Fase 3: Avaluació aptitudinal i avaluació
de personalitat. Els criteris d’avaluació de la
prova psicotècnica seran fixats pel tribunal a
proposta del/de la responsable tècnic/a del
procés de selecció.
Subfase 3.1: Avaluació aptitudinal.
Els resultats de les diferents aptituds avaluades hauran d’assegurar l’assoliment de
nivells situats dintre de la normalitat en tots
els casos, d’acord amb el barem d’aplicació
corresponent a la població estadística més
propera a la tipologia del lloc de treball a
cobrir, propi de cada prova. Per tant, en quedaran eliminades les candidatures que no
assoleixin aquests nivells en cadascuna de les
aptituds avaluades.
Subfase 3.2: Avaluació de personalitat,
aprofundida, si s’escau, amb una entrevista
personal. El resultat de l’avaluació de personalitat tindrà com a qualificació: Adequat/da
o No adequat/da.
Fase 4: Avaluació dels mèrits del currícu-
lum i examen de la documentació presentada. No podrà atorgar-se cap puntuació en
aquesta fase referida a cap mèrit que no estigui avalat pel corresponent certificat o documentació acreditativa. La puntuació màxima
a atorgar serà de 10 punts, repartits així:
E1: Fins a 6 punts, per experiència en tasques similars a les del lloc de treball a cobrir,
segons el parer del tribunal, a raó de 0,15
punts per mes complet treballat.
L’experiència professional s’ha d’acreditar,
preferiblement, mitjançant certificació de
l’òrgan competent amb indicació expressa de
la categoria professional desenvolupada, les
funcions, el període de temps i el règim de
dedicació (o fotocòpia dels contractes de treball o nomenaments i darrera nòmina corresponent o cadascun d’aquests). Es podran
tenir en compte períodes de pràctiques en
empreses sempre que s’acreditin les funcions
realitzades i el tribunal ho consideri equiparable a l’experiència professional.
F1: Per estudis de màster o postgrau dins
de l’àmbit d’actuació del lloc de treball a
valorar pels/les membres del tribunal, fins a
un màxim de 2 punts.
F2: Per formació específica relacionada
amb l’àmbit de: sistemes operatius, bases de
dades, eines ofimàtiques, llenguatges de programació de sistemes, organització del treball, procediments i organització de l’Administració local, gestió i administració de
recursos i sistemes, administració de sistemes
informàtics, administració de xarxes informàtiques i telemàtiques, Llengua anglesa (capacitat de lectura de textos tècnics), fins a 2
punts.
Els cursos es valoraran amb el barem
següent:
Cursos de fins a 15 hores: 0,10 punts.
Cursos de més de 15 hores fins a 50: 0,20
punts.
Cursos de més de 50 hores fins a 100:
0,30 punts.
Cursos de més de 100 hores fins a 300:
0,50 punts.
Cursos de més de 300 hores fins a 600: 1
punt.
Cursos de més de 600 hores: 1,5 punts.
En cas que la certificació que acrediti la
formació no especifiqui la durada en hores o
crèdits quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que el tribunal
ho valori es farà aplicant la puntuació mínima.
Fase 5: Els aspirants que obtinguin, en les
fases anteriors, les set millors puntuacions,
passaran a la darrera fase del procés de selecció; la realització d’una entrevista personal
que consistirà a mantenir un diàleg amb el
tribunal qualificador, o amb una representació d’aquest, sobre les competències del lloc
de treball a cobrir, la seva trajectòria professional i els seus interessos professionals. La
puntuació màxima d’aquesta fase serà de 10
punts, essent necessaris 5 punts per superarla.
Base 6a. Composició de L’òrgan de selecció
El tribunal qualificador del procés selectiu
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 59
Administració Local
estarà format per cinc membres titulars, amb
llurs respectius/ves suplents i es constituirà
com a òrgan col·legiat. En la seva composició es vetllarà pel compliment del principi
d’imparcialitat i de professionalitat de llurs
membres, per tal que la meitat més un/a d’aquests/es tingui la titulació adequada als
coneixements que s’exigeixen, i perquè tots
els/les vocals tinguin una titulació acadèmica
igual o superior a l’exigida a les persones
aspirants. Es tendirà també a la paritat entre
home i dona.
L’òrgan de selecció serà el tribunal qualificador constituït pels membres següents:
- Un/a president/a que serà un/a
empleat/da públic/a de la corporació, i un/a
suplent.
- Tres vocals, que seran funcionaris/àries
de carrera o personal laboral de les administracions públiques, o altres experts sense
aquesta condició, i tres suplents. En tots els
casos caldrà que compleixin amb els requisits de professionalitat i d’imparcialitat per
poder formar part d’un òrgan de selecció.
- Un secretari/ària, amb veu però sense
vot, que serà un/a empleat/da públic de la
corporació, i un/a suplent.
La designació nominal dels/les membres
del tribunal i dels respectius/ves suplents es
farà mitjançant la resolució que aprovi la llista d’admesos/es i exclosos/es, i tindrà els
mateixos mecanismes de publicitat.
En el funcionament del tribunal qualificador es vetllarà pel compliment del principi
d’independència i discrecionalitat tècnica en
la seva actuació, així com de la resta de principis pels quals es regeix la selecció dels
empleats/des públics/ques. En aquest sentit,
la pertinença a l’òrgan de selecció serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar
aquesta en representació o per compte de
ningú.
El tribunal podrà incorporar els/les assessors/es experts/es en la matèria que consideri
necessaris, amb veu però sense vot. Concretament per a la prova de llengua catalana, el
Centre de Normalització Lingüística serà
l’encarregat d’avaluar els/les aspirants.
El tribunal haurà d’observar l’oportuna
confidencialitat i el secret professional en tot
el que fa referència a les qüestions tractades
a les reunions que es duguin a terme. Les
seves deliberacions seran reservades en
garantia dels principis abans esmentats, i es
produiran sense la presència de ningú que no
formi part del tribunal, a excepció dels assessors/es del tribunal si són requerits/des per
aquest.
El tribunal podrà acumular les diferents
fases del procés de selecció en una sola sessió o en diverses, d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, en aquest cas, la correcció de l’exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan
aquests siguin eliminatoris.
En cas que s’hi presentin aspirants discapacitats/des, el tribunal decidirà la procedència o no de la concessió de les adaptacions
específiques necessàries per a l’execució de
les diferents fases del procés selectiu. L’adap-
tació de temps s’atorgarà únicament en
aquells casos en què la discapacitat guardi
relació amb la prova a realitzar i, en tot cas,
s’inspirarà en els principis d’igualtat d’oportunitats, no discriminació, accessibilitat universal i compensació de desavantatge. El tribunal podrà requerir informe i/o col·laboració dels òrgans tècnics de l’Administració
laboral, sanitària o dels òrgans competents
del Ministeri de Treball i Assumptes Socials,
per validar la capacitat funcional dels/les
aspirants per al desenvolupament de les funcions d’administrador/a de sistemes.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar
sense la presència d’un mínim de la meitat
més un/a dels seus/ves membres, siguin titulars o suplents. Les decisions del tribunal es
prendran per majoria simple dels/les membres presents i en cas d’empat, el vot de qualitat del president/a decidirà.
Els membres del tribunal s’abstindran d’intervenir-hi i els/les aspirants podran recusarlos si els afecta alguna de les causes previstes
als articles 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre.
El tribunal queda facultat per resoldre els
dubtes o les incidències que puguin esdevenir-se sobre el desenvolupament del procediment de selecció.
Base 7a. Resultat de la selecció
El tribunal proposarà la contractació del
candidat/ta que obtingui la millor qualificació, en el benentès que haurà d’haver superat
totes les fases eliminatòries satisfactòriament.
En cas d’empat en la puntuació final l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta en la prova
tècnica. El present procés de selecció podrà
declarar-se desert.
Base 8a. Comunicació a la candidatura
seleccionada i contractació
El/la candidat/ta seleccionat/da serà convocat/da pel Servei de Recursos Humans per
a la seva contractació com a administrador/a
de sistemes.
El/la candidat/ta seleccionat/da, haurà
d’estar disponible per a la contractació i la
incorporació efectiva dins del termini màxim
de 15 dies a partir de la comunicació del
resultat. En cas contrari, l’Ajuntament podrà
rebutjar aquesta candidatura i optar per la
següent candidatura millor qualificada que
no hagi estat eliminada en cap fase, o bé procedir a una nova selecció.
La contractació es durà a terme segons
allò que s’estableix a la base 1a. d’aquesta
convocatòria. En el cas en què, durant el
període de prova, qualsevol de les dues parts
rescindeixi el contracte, l’Ajuntament es
reserva el dret de contractar la següent candidatura que hagi estat considerada adequada
pel tribunal o bé procedir a tornar a iniciar el
procés de selecció, en el qual cas es podrien
donar per vàlides les presents bases de contractació.
Base 9a. Normativa que regula la
convocatòria
A aquestes bases els seran d’aplicació la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic; el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública; la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de normativa vigent en la matèria.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Sant Boi de Llobregat, 3 de març de 2009.
La Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antònia
Barragán Prieto.
022009009186
A
Sant Boi de Llobregat
ANUNCI
Exp. N640/U353/2008/001.
Per decret número AAL090027 de l’alcaldia, de data 19 de febrer de 2009 es considera aprovada definitivament, per manca
d’al·legacions durant el tràmit d’informació
pública, l’Ordenança municipal reguladora
del procediment i l’aplicació informàtica per
a la producció de còpies electròniques autèntiques mitjançant procediments de digitalització i autenticació segurs, que va ser aprovada
de forma inicial mitjançant acord de Ple de
data 20 d’octubre de 2008.
ORDENANÇA REGULADORA DEL
PROCEDIMENT I L’APLICACIÓ
INFORMÀTICA PER A LA PRODUCCIÓ DE
CÒPIES ELECTRÒNIQUES AUTÈNTIQUES
MITJANÇANT PROCEDIMENTS DE
DIGITALITZACIÓ I AUTENTICACIÓ
SEGURS
ÍNDEX
Preàmbul.
Capítol I: Disposicions generals.
Article 1. Objecte.
Article 2. Àmbit d’aplicació.
Capítol II: Programes i aplicacions
informàtiques.
Article 3. Programes i aplicacions informàtiques que s’utilitzaran per portar a terme la
digitalització i autenticació de documents.
Article 4. La generació de còpies autèntiques electròniques.
Article 5. Els elements del procés de digitalització i autenticació.
Article 6. El resultat del procés de digitalització.
Article 7. L’autenticació del document
electrònic digitalitzat.
Article 8. La validesa de les còpies electròniques signades.
Capítol III: Procediment i fases per a l’obtenció de les còpies autèntiques.
Núm. 66 / Pàg. 60
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Article 9. Procediment per a l’obtenció de
còpies electròniques autèntiques a partir de
documents originals en suport paper.
Article 10. Les fases del procediment de
digitalització i autenticació.
Capítol IV: Sobre la conservació de les
còpies autèntiques electròniques.
Article 11. Normes sobre l’arxivatge de les
còpies autèntiques electròniques.
Article 12. Les funcionalitats del repositori
segur de documents.
Disposició final i eficàcia.
PREÀMBUL
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat vol
donar un impuls a l’administració electrònica
i iniciar les polítiques necessàries per avançar
en la creació i l’ús de documents electrònics.
En concret, vol establir el procediment per
aconseguir còpies electròniques autèntiques
de documents creats originàriament en suport
paper. L’objectiu és permetre l’accés telemàtic als documents i llur informació de forma
ràpida i eficaç, poder reduir la manipulació i
l’ús dels documents en suport paper i crear
còpies autèntiques amb el mateix valor que
els documents originals.
Aquesta voluntat està emparada en la legalitat vigent. Així l’article 45.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, preveu la
validesa dels documents electrònics emesos
per les administracions públiques, en qualsevol suport, així com de les seves còpies, sempre que es garanteixi la seva integritat, autenticitat i conservació. Així mateix l’article 46.2
de la llei esmentada preveu que les còpies de
qualsevol document públic tindran la mateixa validesa i eficàcia que aquest, sempre que
consti que siguin autèntiques.
L’article 30 de la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics disposa que tindran la consideració de còpies autèntiques les còpies
electròniques de documents en suport paper,
sempre i quan es garanteixi el compliment
d’allò establert a l’article 46 de la Llei
30/1992, de règim jurídic i procediment
administratiu comú, és a dir que hi hagi
constància que les còpies són autèntiques. A
més l’article 31 de la Llei 11/2007 preveu la
possibilitat d’emmagatzemar electrònicament
els documents.
Segons disposa l’article 18 de la Llei
11/2007, per a la identificació i autenticació
de l’exercici de la competència a l’actuació
administrativa automatitzada, les Administracions Públiques podran determinar els supòsits en què s’utilitzarà el segell electrònic
d’Administració Pública o el codi segur de
verificació vinculat a l’Administració Pública.
A l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, de signatura electrònica, s’han
fixat els requisits d’aquesta en relació a la
documentació en suport informàtic, dotant-la
de la necessària autenticitat i integritat.
Per altra banda, la Llei 10/2001, de 13 de
juliol, d’arxius i documents, i, en concret, el
seu article 5, estableix l’obligació de les
administracions públiques a la promoció de
l’ús de les tecnologies, creant un marc adient
per procedir a l’ús dels documents i els expedients electrònics.
Mitjançant aquesta normativa s’aprova i es
materialitza la implantació dels programes i
les aplicacions informàtiques per a la digitalització i autenticació de documents i es
pretén assegurar que els processos compleixen els protocols de seguretat i les especificacions tècniques per a l’efectivitat de la signatura electrònica, efectuada pels funcionaris o
empleats públics que en disposin o bé a
través del corresponent segell d’òrgan.
CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
La present normativa té per objecte l’aprovació de les aplicacions, els programes
informàtics i els procediments que efectuen
el tractament dels documents per a la producció de còpies autèntiques en suport
electrònic de documents en suport paper creats o rebuts per l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat mitjançant procediments de digitalització i autenticació segurs, incorporant la
signatura electrònica com a garantia d’integritat i autenticitat.
Els documents electrònics generats segons
el procediment establert en aquesta norma,
en tant que compleixen els requisits d’autenticitat, integritat i conservació, tindran la
mateixa validesa que els documents originals.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa serà d’aplicació a qualsevol document en suport paper, original o
còpia d’original, que derivi de l’actuació en
l’exercici de les funcions que la legislació
vigent atribueix a l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat.
La determinació de l’aplicació dels processos de digitalització i autenticació a la documentació municipal seguirà les pautes establertes pel propi Sistema de gestió documental i el Sistema de gestió administrativa, i
tindrà en compte el valor del documents, llur
informació, l’estat de conservació, la
freqüència de la consulta i les necessitats de
l’organització.
CAPÍTOL II: PROGRAMES I APLICACIONS
INFORMÀTIQUES
Article 3. Programes i aplicacions
informàtiques que s’utilitzaran per portar a
terme la digitalització i autenticació de
documents
Per tal de portar a terme els processos de
digitalització i autenticació de fons documentals de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la finalitat de generar còpies
autèntiques electròniques de documents
generats en suport paper amb les garanties
establertes a l’article 1, s’utilitzarà l’aplicació
informàtica Digitalització/autenticació.
Article 4. La generació de còpies autèntiques
electròniques
La generació d’un document electrònic
autèntic a partir d’un document en suport
paper s’efectuarà mitjançant un procés de
digitalització i autenticació segura, d’acord
amb l’establert a l’article 1 de la present
Ordenança.
Article 5. Els elements del procés de
digitalització i autenticació
En l’esmentat procés de digitalització i
autenticació hi intervenen els següents elements:
1. El maquinari de digitalització, l’escàner,
que diposita fitxers amb una o més imatges i,
en el seu cas, metadades, a un espai d’emmagatzematge.
2. L’aplicació de creació de signatura
electrònica, que signa els fitxers per tal d’assegurar-ne la integritat i l’autenticitat.
3. L’aplicació de verificació de signatura
electrònica i segellament de data i hora.
Aquesta aplicació verifica la signatura
electrònica, n’afegeix les metadades corresponents i afegeix també el segell de data i
hora. Aquesta aplicació podrà ser realitzada
a través de la corresponent crida d’un servei
web d’un prestador de serveis de certificació,
com pot ser el servei validador de CATCert
mitjançant la corresponent crida de servei
web, d’acord amb el protocol XSS.
4. L’aplicació de gestió que emmagatzemarà els fitxers signats amb les imatges.
Article 6. El resultat del procés de
digitalització
El resultat del procés de digitalització serà
un fitxer binari, en format estàndard o específic del propi maquinari amb el qual s’efectuï
la digitalització, que es convertirà a un format estàndard amb la finalitat d’homogeneïtzar i facilitar la utilització posterior dels
documents electrònics.
Article 7. L’autenticació del document
electrònic digitalitzat
Per a garantir l’autenticitat dels documents
electrònics objecte de tractament per l’aplicació Digitalització/autenticació, així com la
seva integritat i no manipulació posterior, els
documents electrònics resultants de la digitalització se signaran amb un certificat electrònic reconegut.
El certificat electrònic reconegut estarà
expedit per un prestador de serveis de certificació que compleixi els requisits establerts a
la Llei 59/2003 de 19 de desembre en quant
a la comprovació de la identitat de l’Ajuntament, a la fiabilitat i a les garanties dels serveis de certificació que presti. El certificat
electrònic reconegut podrà ser subministrat
per l’Agència Catalana de Certificació, en
concret, el certificat personal d’identificació i
signatura reconeguda (CPISR-1) o el certificat
digital de segell electrònic.
La conversió d’un document original en
suport paper en una còpia autèntica en
suport electrònic es podrà realitzar utilitzant
la signatura electrònica reconeguda d’un funcionari o empleat públic de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, amb data i hora, o bé
de forma automatitzada a través del corresponent segell d’òrgan amb data i hora.
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 61
Administració Local
Les operacions materials relatives a la digitalització i l’autenticació de forma automatitzada es podran encarregar a un tercer.
L’encàrrec es farà mitjançant la signatura del
corresponent instrument jurídic gestor que
reguli la prestació del servei amb les garanties de seguretat necessàries. En aquest supòsit els documents electrònics resultants de la
digitalització se signaran amb el segell
electrònic d’òrgan de l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat.
Article 8. La validesa de les còpies
electròniques signades
Les còpies electròniques signades segons
s’especifica a l’article 7 gaudiran de la mateixa validesa i efectes que els originals en
suport paper, indicaran la circumstància de
ser còpies autèntiques de documents originals amb la manifestació relativa a la comprovació dels elements d’autenticitat i integritat del document original.
CAPÍTOL III: PROCEDIMENT I FASES PER A
L’OBTENCIÓ DE LES CÒPIES AUTÈNTIQUES
Article 9. Procediment per a l’obtenció de
còpies electròniques autèntiques a partir de
documents originals en suport paper
El procediment per a l’obtenció de còpies
electròniques autèntiques a partir de documents originals en suport paper, garantint en
tot moment llur integritat i autenticitat, amb
la incorporació de la signatura electrònica
reconeguda i el segell d’òrgan amb data i
hora al document digitalitzat, es pot realitzar
seguint un procediment individualitzat i/o un
procediment automatitzat.
Correspon al secretari o secretària general
determinar l’òrgan o el personal funcionari
que tindrà atribuïdes les funcions d’autenticació de documents.
Article 10. Les fases del procediment de
digitalització i autenticació
El procediment per a la digitalització i
autenticació de documents, tant en la seva
forma individualitzada com automatitzada,
es realitza en tres fases:
10.1 Fase de preparació dels documents.
10.2 Fase de captura, digitalització i
autenticació de les imatges.
10.3 Fase d’arxivatge.
Fase de preparació dels documents.
a. Estudi dels documents.
Els documents objecte de tractament
requereixen d’un estudi previ per assegurar
que s’obtindrà d’ells una imatge íntegra i
fidedigna respecte de l’original en paper.
S’haurà de tenir en compte: la mida, el pes,
el gramatge, l’enquadernació, el color, l’estat
de conservació, la impressió i, segons aquests
paràmetres, adequar el maquinari de digitalització a les característiques físiques dels
documents.
b. Depuració dels documents.
S’haurà de realitzar un tractament de
depuració previ dels documents i expedients
per assegurar que el procés de digitalització
es realitza sobre documents autèntics -extracció de documents de suport-. També caldrà
realitzar l’extracció d’elements estranys:
clips, grapes, etc.
c. Integració al Sistema de gestió documental.
Els documents s’hauran d’organitzar per
ítems a escanejar, essent la millor agrupació
la de l’expedient. Cada expedient i/o document haurà d’incorporar la seva descripció
segons estableix el Sistema de gestió documental, és a dir, el número d’expedient i/o
document normalitzat.
10.2 Fase de captura, digitalització i
autenticació de les imatges.
10.2.1 Procediment individualitzat.
a. Captura dels documents.
L’operador del procés escanejarà el document en suport paper i es guardarà el resultat
en una imatge electrònica. La imatge electrònica s’inclourà en un document electrònic en
un format que garanteixi la llarga conservació i la integritat del document i en un repositori provisional de documents electrònics.
b. Tractament de les imatges.
El funcionari o empleat públic visualitzarà
la imatge electrònica i la contrastarà amb el
document original en paper amb l’objectiu
de comprovar que la còpia electrònica sigui
idèntica al document original i realitzar un
control de qualitat per detectar possibles
defectes de lectura i procés.
c. Signatura i autenticació de les imatges.
Si la còpia electrònica és idèntica al document en paper i la qualitat és correcte, es
procedirà a l’autenticació de la imatge
electrònica amb la signatura electrònica
reconeguda del funcionari o empleat públic.
La signatura electrònica incorporarà la informació de la data i hora de la signatura i la
identificació del signant. La signatura electrònica reconeguda és la garant de la identitat
dels continguts del document original i de la
còpia electrònica.
10.2.2 Procediment automatitzat.
a. Captura dels documents. L’operador del
procés escanejarà els documents en suport
paper. El resultat d’aquest procés serà una
imatge electrònica a la qual se li afegirà una
signatura electrònica consistent en un certificat digital d’aplicació. Les imatges electròniques així signades es gravaran en un fitxer
digital i les anomenarem “imatges originals”.
El procés es realitza mitjançant una aplicació informàtica composta de diferents mòduls
cadascun dels quals està signat digitalment.
L’objectiu de la signatura dels mòduls és evitar la seva manipulació i assegurar el lligam
entre el codi font i els propis mòduls.
Els mòduls que composen el procés són:
1. Mòdul de control de càmeres o escàners, que gestiona el dispositiu de captura a
través de drivers genèrics o de llibreries
específiques del fabricant.
2. Mòdul de procés d’imatge simple, que
realitza operacions simples sobre la imatge
que es puguin fer en el moment de l’escaneig; poden ser rotacions de 90 o 270 graus,
reconeixements de codis de barres o crop
dels marges.
3. Mòdul de gravació a disc amb signatura, que s’encarrega de comprimir i gravar les
imatges a disc i afegir la signatura digital al
fitxer associat a cadascuna de les imatges.
La signatura electrònica d’aplicació serà la
que prèviament determini l’Ajuntament.
Un cop executat el mòdul d’escaneig i
procés d’imatge simple, i abans de gravar les
imatges a disc, l’operador realitzarà un control de qualitat tant de possibles defectes de
lectura -desenfoc, brutícia als elements
òptics- com de procés -resolució espaial,
resolució tonal, reproducció del color i
soroll-, mitjançant la visualització de les
imatges.
b. Tractament de les imatges. Les “imatges
originals” obtingudes, signades amb el segell
de l’aplicatiu, s’hauran de sotmetre a un
procés específic per tal de poder obtenir les
“imatges finals”, amb la garantia de qualitat i
originalitat establertes. Tot el procés haurà
d’estar documentat, és a dir, caldrà deixar
constància de les transaccions i traces realitzades en la pista d’auditoria que ha d’acompanyar cada imatge.
Aquest procés consta de dues fases:
1) Processat de la imatge.
a. Validació del certificat digital d’aplicació que acompanya cada imatge per assegurar-ne l’autenticitat.
b. Correcció de la il·luminació i compensació de la rotació, és a dir deskew.
c. Generació de les imatges finals acompanyades de la pista d’auditoria.
2) Documentació de la imatge.
a. Descripció de les metadades d’identificació.
b. Control de qualitat, tant de la imatge
com de la pista d’auditoria.
c. Signatura i autenticació de les imatges.
Les imatges que han estat sotmeses al
procés de tractament, juntament amb la pista
d’auditoria, s’hauran d’autenticar mitjançant
el segell d’òrgan i de temps per tal de poder
garantir llur autenticitat, originalitat, integritat
i accessibilitat. Aquest darrer procés consta
de les següents fases:
1) Recull i agrupació de les imatges i llurs
pistes d’auditoria, preferiblement respectant
la unitat documental.
2) Generació de PDF o suport similar, que
garanteixi la llarga conservació.
3) Signatura amb segell d’òrgan i temps.
Els processos per a l’obtenció tant de les
“imatges originals” com de les “imatges
finals” són processos que podran ser realitzats pel propi Ajuntament o per un tercer per
compte del propi Ajuntament, sempre i quan
se segueixi i es garanteixi el procediment
especificat en aquesta ordenança.
10.3 Fase d’arxivatge.
Els documents digitalitzats i autenticats
s’incorporaran al repositori segur de documents electrònics que ha de garantir, en tot
cas, l’accés a la informació, si s’escau, la
integritat i l’autenticitat dels documents. La
transferència de documents al repositori de
documents electrònics es realitzarà seguint
els criteris establerts pel Sistema de Gestió
documental de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat en quant a la seva classificació,
descripció i gestió de dipòsits.
Núm. 66 / Pàg. 62
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
CAPÍTOL IV: SOBRE
LA CONSERVACIÓ DE LES
CÒPIES AUTÈNTIQUES ELECTRÒNIQUES
Article 11. Normes sobre l’arxivatge de les
còpies autèntiques electròniques
L’arxivatge dels documents en suport
informàtic i les seves mesures de conservació
s’ajustaran als següents principis d’actuació,
tractament i validesa:
11.1 Els documents en suport electrònic,
resultants de la producció de la còpia autèntica electrònica, es gestionaran i arxivaran
exclusivament en suport electrònic, d’acord
amb les prescripcions de la normativa d’aplicació per aquesta tipologia de documents.
11.2 Les còpies autèntiques electròniques
s’integraran en el Sistema de gestió documental de l’Ajuntament i se’ls assignarà les
metadades de descripció arxivística pròpies
del Sistema.
11.3 Els documents s’hauran de dipositar
en un repositori segur de documents electrònics, el qual haurà de garantir, al llarg del
temps, l’autenticitat, la fiabilitat i la integritat
dels seus continguts, així, com la seva recuperació i visualització.
Article 12. Les funcionalitats del repositori
segur de documents
El repositori segur de documents electrònics, per tal de poder garantir els requisits
establerts en l’article 11.3, haurà d’assegurar
la prestació de les funcionalitats mínimes
següents:
11.1. El registre d’entrada de l’arxiu en el
repositori amb garantia de la data d’entrada.
11.2. L’actualització criptogràfica del
document signat, mitjançant l’addició d’un
nou segell de data i hora, que permeti assegurar la inalterabilitat del document.
11.3. El canvi de format, el qual haurà de
garantir l’exactitud del contingut del document anterior, així com la comprovació dels
elements d’autenticitat i integritat del document original. El document resultant de la
transformació serà signat electrònicament per
l’òrgan competent per a la transformació.
11.4. Revisions periòdiques de la integritat
i consistència del sistema.
11.5. Sistemes de seguretat per poder
recuperar la informació en cas de desastres.
11.6. Pista d’auditoria de totes les traces i
accions realitzades amb els documents
electrònics amb referència al context, contingut, estructura i accés.
11.7. Destrucció dels documents, seguint
les condicions establertes en el Decret
13/2008 de gener, d’accés, avaluació i tria
documental.
Disposició final i eficàcia
Aquesta Ordenança entrarà en vigor al cap
de quinze dies hàbils d’haver estat publicada
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i regirà de
forma indefinida fins a la seva derogació o
modificació.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Sant Boi de Llobregat, 26 de febrer de
2009.
La Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antònia
Barragán Prieto.
022009009187
A
Sant Boi de Llobregat
ANUNCI
Exp. N664/U224/2008/012.
La Junta de Govern, en la sessió ordinària
que tingué lloc el dia 2 de març de 2009, va
adoptar l’acord següent:
Primer. - Aprovar les bases particulars que
han de regular la concessió d’ajuts per a l’escolarització d’infants de 0-3 anys inscrits en
les Llars d’Infants de titularitat municipal de
Sant Boi de Llobregat que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides durant
el curs 2008-2009 corresponents a la segona
convocatòria.
Segon. - Sotmetre a informació pública les
bases particulars que han de regular la segona convocatòria per a l’atorgament dels ajuts
per a l’escolarització d’infants de 0-3 anys
que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2008-2009
per un termini mínim de vint dies hàbils, als
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Les bases esmentades s’entendran definitivament aprovades si no es formula cap
al·legació ni reclamació durant el període
d’informació pública.
Tercer. - Aprovar la segona convocatòria
de concurs públic per seleccionar l’alumnat
escolaritzat en l’Escola bressol Municipal que
es trobi en situacions socioeconòmiques desfavorides i que pugui optar a ser beneficiari
de rebre ajuts per la seva escolarització
corresponents al curs 2008-2009, amb plena
submissió a les bases reguladores de la concessió dels ajuts esmentats. La convocatòria
restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases particulars i
l’estimació de les quals hagi de comportar un
canvi en les seves determinacions, i en tot
cas restarà suspesa en el supòsit que es presentin al·legacions a les bases i fins que
siguin resoltes.
El termini per la presentació de sol·licituds
serà des del dia 16 fins el dia 20 de març de
2009, ambdós inclosos.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Sant Boi de Llobregat, 3 de març de 2009.
La Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antonia
Barragán Prieto.
022009009189
A
Sant Cugat del Vallès
EDICTE
Referència: Expedient UO74/08/01 –
X/08/30221.
Projecte de reforma i consolidació de la
urbanització Les Planes a Sant Cugat del
Vallès, Camí de Can Flo (Tram inicial).
Promoció: Pública.
Data aprovació inicial: 2 de març de
2009.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, en sessió ordinària
de 2 de març de 2009, ha acordat aprovar
inicialment el Projecte de reforma i consolidació de la urbanització Les Planes a Sant
Cugat del Vallès, Camí de Can Flo, (Tram inicial) de promoció i àmbit territorial de
referència, per un import de 200.449,08 EUR
(IVA inclòs), segons Projecte elaborat per
l’enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr.
Miquel Martí Tineo de l’empresa IOC Oficina
Consultora i sotmetre l’esmentat expedient a
informació pública per termini d’un mes, d’acord amb allò que disposa l’article 70 en
relació als articles 87 i 113 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Durant l’esmentat termini d’un mes, a
comptar des del dia següent de la data de
l’última publicació del present edicte en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o en la premsa escrita, tota la documentació tècnica i
administrativa de l’expedient podrà examinar-se a la Secció de Recursos i Informació,
situada a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament amb adreça en Plaça de la Vila, 1,
de dilluns a divendres de 10 a 14 hores,
podent-se presentar al·legacions mitjançant
qualsevol dels procediments previstos en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Superat l’anterior termini d’informació
pública sense haver-se formulat al·legacions,
l’expedient estarà aprovat definitivament en
els propis termes de la Junta de Govern Local
de 2 de març de 2009
En el supòsit de procedir a l’aprovació
definitiva, contra aquest acte administratiu,
que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’Ajuntament en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de l’aprovació definitiva, o directament recurs contenciós administratiu dins el termini de dos
mesos davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Transcorregut un mes des de la interposició
del recurs de reposició sense que hagi estat
resolt, s’entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podrà ésser
interposat recurs contenciós administratiu
dins del termini de sis mesos. No obstant
això, podreu interposar-ne qualsevol altre si
ho considereu convenient.
La qual cosa es fa pública per al general
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 63
Administració Local
coneixement.
Sant Cugat del Vallès10 de març de 2009.
L’Alcalde, Lluís Recoder i Miralles.
Sant Iscle de Vallalta, 11 de març de 2009.
L’Alcalde, Eduard Turon Mainat.
022009009058
A
022009008952
A
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Esteve de Palautordera
EDICTE
ANUNCI
Aprovació inicial del Projecte de
reparcel·lació del Polígon d’Actuació
Urbanística Illa 2C del Pla de Millora urbana
núm. 2 “Transformació de l’ús industrial”.
Aquest Ajuntament, en Junta de Govern
Local del dia 4 de març de 2009, va aprovar
inicialment el Projecte de Reparcel·lació del
polígon d’actuació urbanística illa 2c del Pla
de Millora Urbana núm. 2 “Transformació de
l’ús industrial”, redactat per Estudi Hèlix, S.L.
L’esmentat expedient es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant edicte a publicar al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Periódico, i al
tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Sant Llorenç d’Hortons, 11 de març de
2009.
L’Alcalde, Àlex Jover Fontaine.
De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del Reial Decret 2612/96,
de 20 de desembre, pel que es modifica el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades o al seu representant legal la incoació de dos expedients
de baixa del padró d’Habitants de Sant Esteve
de Palautordera, per complir les condicions
de residència establertes en l’article 54 de
l’esmentat Reglament:
- Gianfranco Salvato i Vera Gorbacheva.
- Raul Venteo Alias.
No havent-se pogut practicar comunicació
individualitzada a la persona relacionada,
per mitjà d’aquest anunci se li notifica el tràmit d’audiència per tal que presenti les
al·legacions que estimi pertinents en el termini de 15 dies a partir del dia següent al de la
seva publicació.
Les al·legacions es podran presentar
davant les oficines de l’Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera.
Complert el termini previst, i previ informe
favorable del Consell d’empadronament, es
procedirà a la baixa d’aquells que no hagin
manifestat el seu desacord amb el contingut
de l’expedient.
Sant Esteve de Palautordera, 10 de març
de 2009.
L’Alcalde, Salvador Cañellas Baró.
022009008915
A
Sant Iscle de Vallalta
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
realitzada el dia 10 de març de 2009, aprovà
inicialment, per majoria absoluta, el pressupost general per a 2009, les seves bases d’execució i la relació de llocs de treball que es
proposa integrin la plantilla municipal.
L’expedient de referència restarà exposat
al públic a la intervenció municipal perquè
durant un termini de quinze dies, comptat a
partir del següent al de l’última publicació
d’aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els interessats puguin presentar les reclamacions i els suggeriments
que estimin oportuns.
En cas que no se’n presentés cap, s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació
inicial.
022009009268
A
Sant Llorenç d’Hortons
EDICTE
Aprovació inicial del projecte de
reparcel·lació del Polígon d’Actuació
Urbanística Illa 2a del Pla de Millora Urbana
núm. 2 “Transformació de l’Ús Industrial”.
Aquest Ajuntament, en Junta de Govern
del dia 4 de març de 2009, va aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del
polígon d’actuació urbanística illa 2a del Pla
de Millora Urbana núm. 2 “Transformació de
l’ús industrial”, redactat per Estudi Hèlix, S.L.
L’esmentat expedient es sotmet a informació pública per un termini d’un mes mitjançant edicte a publicar al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari el Periódico, i al
tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Sant Llorenç d’Hortons, 11 de març de
2009.
L’Alcalde, Àlex Jover Fontaine.
022009009269
A
Sant Llorenç d’Hortons
EDICTE
Aprovació inicial del Projecte de
reparcel·lació del Polígon d’Actuació
Urbanística Illa 2b del Pla de Millora urbana
núm. 2 “Transformació de l’Ús Industrial”.
Aquest ajuntament, en Junta de Govern
del dia 4 de març de 2009, va aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del
polígon d’actuació urbanística illa 2b del Pla
de Millora Urbana núm. 2 “Transformació de
l’ús industrial”, redactat per Estudi Hèlix, S.L.
L’esmentat expedient es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant edicte a publicar al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari el Periódico i al
tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Sant Llorenç d’Hortons, 11 de març de
2009.
L’Alcalde, Àlex Jover Fontaine.
022009009270
A
Sant Mateu de Bages
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Sant Mateu de
Bages, en sessió celebrada el dia 27 de febrer
de 2009, va aprovar inicialment, el Pressupost General de la Corporació de l’any 2009,
i l’expedient d’aprovació de la plantilla que
comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.
D’acord amb allò que disposen els articles
112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1, del
RD 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient esmentat
estarà exposat al públic a la Secretaria de la
corporació durant el termini de quinze dies
hàbils, a partir de la inserció d’aquest anunci
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Tots els interessats que estiguin legitimats,
segons el disposat per l’article 170.1 del RD
2/2004, i pels motius taxativament enumerats
al número 2 de l’article 170151, podran presentar reclamacions, en el termini d’exposició pública, davant del Ple de l’Ajuntament.
De no presentar-se reclamacions, l’acord
d’aprovació inicial, quedarà elevat a definitiu, sense necessitat de nou acord.
Sant Mateu de Bages, 9 de març de 2009.
L’Alcalde, Pere Ribera i Guals.
022009008944
A
Sant Pere de Ribes
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
celebrada en data 28 de gener de 2009 va
aprovar inicialment l’acord d’imposició,
ordenació i l’expedient de contribucions
especials provisionals i a compte del projecte
de millora de la urbanització del carrer Nou,
entre els carrers de Jaume Balmes i Sitges, i
del carrer Comerç del Nucli de Ribes.
L’esmentat expedient ha estat exposat al
públic durant el termini de 30 dies mitjançant anuncis publicats en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 29 de data 3 de
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 64
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
13/01/2009, va ser emesa la Resolució d’Alcaldia número 34/2009 que es transcriu literalment:
“Atès que, d’acord amb el que preveu l’article 72 del Reial Decret 1690/1986 de 11 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, i que, de conformitat amb la Resolució conjunta, de 4 de juliol de 1997, de la
Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació
Territorial, per la que es dicten instruccions
tècniques sobre l’actualització del padró
municipal, quan l’administració detecti que
en un habitatge hi ha empadronada o s’hi
empadrona una persona o família, existir-ne
una altra prèviament empadronada de la que
es té indicis que ja no hi viu, s’iniciarà expedient per poder-la donar de baixa d’ofici en
el padró municipal d’habitants.
Atès que en les dependències d’aquest
Ajuntament que gestionen el padró d’habitants s’han detectat algunes persones que
romanen enregistrades en habitatges que ja
no hi viuen, desconeixent-ne l’adreça correcta.
En ús de les facultats que em confereix la
legislació vigent, passo a dictar la següent:
Resolució
Primer: Iniciar expedient encaminat a
conèixer el veritable domicili de les persones
que es relacionen en l’annex d’aquesta resolució, i procedir si cal a la seva baixa d’ofici
o inscripció correcta en el padró municipal
d’habitants, d’acord amb el que preveu l’article 72 del Reial Decret 1690/1986 de 11 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, i de conformitat amb l’apartat 3er.
de la Resolució conjunta, de 4 de juliol de
1997, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i del Director General de Coo-
febrer de 2009, i en el diari La Vanguardia de
data 2 de febrer de 2009, així com als taulers
d’anuncis municipals, sense que s’hagi presentat cap al·legació. Per això s’ha elevat a
definitiva l’aprovació d’aquest expedient tal
com s’especifica en l’esmentat acord.
Sant Pere de Ribes, 11 de març de 2009.
L’Alcalde, José Antonio Blanco Abad.
022009009084
A
Sant Pere de Ribes
EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2008, va aprovar inicialment el Revisat del projecte d’urbanització del carrer Pere II, entre els carrers
Ramon Berenguer IV i Federico García Lorca,
del nucli de les Roquetes.
Aquest projecte s’entén elevat a definitiu
en no haver-se presentat cap al·legació ni
reclamació durant el període de 30 dies d’informació pública, de conformitat amb la
resolució de la Junta de Govern Local del 23
de desembre de 2008.
Sant Pere de Ribes, 12 de març de 2009.
L’Alcalde, José Antonio Blanco Abad.
022009009274
A
Sant Sadurní d’Anoia
ANUNCI D’INFORMACIÓ
SOBRE BAIXES D’OFICI
D’INSCRIPCIONS PADRONALS
Es dóna coneixement, que en data
Sant Sadurní d’Anoia
que no es puguin cobrir amb els efectius de
personal existents seran objecte d’oferta
pública d’ocupació.
Vist l’acord del Ple municipal de 5 de
febrer de 2009, pel qual s’aprova el pressupost i la plantilla de l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia per l’any 2009.
Tenint en compte la Llei 11/1999, de 21
d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, en concret l’article 21.1.g, en què disposa que l’Alcaldia és l’òrgan competent per
aprovar l’oferta pública d’ocupació, com-
ANUNCI
L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, per
Junta de Govern Local en sessió ordinària del
dia 9 de març de 2009, va adoptar, entre
d’altres, l’acord que es transcriu a continuació:
“Vist l’article 70 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
en què disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària
Nombre
Dades places§
§
1. Escala d’administració especial§
1.1 Subescala serveis especials§
1.1.1. Agent de la policia§
§
§
C2§
Dades places§
#
2. Escala d’administració general§
#
2.1. Subescala auxiliar§
2.1.1. Auxiliar Administratiu/va§
§
§
2§
RELACIÓ DE PERSONES QUE FIGUREN
EMPADRONADES I QUE NO RESIDEIXEN A SANT
SADURNÍ D’ANOIA
NOM I COGNOMS§
ADREÇA ENREGISTRADA AL PADRÓ§
DNI / PASSAPORT /
TARGETA DE RESIDÈNCIA#
MIHAELA SULTAN§
GEORGE SULTAN§
LEYVA FROMETA, OSMARIS§
LUANAT, MOH-SALEM§
FLORESCU, GEORGETA§
FLORESCU, VASILICA§
FLORESCU, IOANA MARIA§
FLORESCU, ANDREI
ALEXANDREU§
FLORESCU, ELENA§
LEFTERICA, MARIAN§
ROBERT, NECULAI VALERIU§
RAMBLA GENERALITAT, 4, 04 01§
RAMBLA GENERALITAT, 4, 04 01§
RAMBLA GENERALITAT, 51-A, 01 01§
CR TINENT CORONEL SAGUÉS, 37, ENT.§
CR SANT ANTONI, 91, BAIXOS§
CR SANT ANTONI, 91, BAIXOS§
CR SANT ANTONI, 91, BAIXOS§
X06316597S#
09136336#
X01199010C#
B05100045#
X08014108B#
X05804224J#
8924388#
CR SANT ANTONI, 91, BAIXOS§
CR SANT ANTONI, 91, BAIXOS§
CR SANT ANTONI, 91, BAIXOS§
CR SANT ANTONI, 91, BAIXOS§
08917277#
09692462#
11673870#
13301769#
Sant Sadurní d’Anoia, 11 de març de
2009.
La Primera Tinent d’Alcalde, en funcions
d’Alcalde-President, Maria Assumpta Rosell
Medall.
022009009040
A
petència que per Decret d’Alcaldia número
911/2007 de data 9 de juliol de 2007 va
delegar a la Junta de Govern Local.
Vist el que disposen els articles 56 i
següents del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, de Normativa de personal al servei de
les entitats locals de Catalunya.
La Junta de Govern adopta el següent
acord:
Primer. - Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per a l’any 2009,
constituïda per les places que figuren a la
taula annexa següent:
Nombre
Relació#
selecció§
§
§
ANNEX
Sistema de
Grup§ de places§
FUNCIONARIS§
peració Territorial.
Segon: Concedir un termini de deu dies
perquè les persones relacionades a l’annex
manifestin si estan o no d’acord amb la baixa
padronal del seu domicili i puguin presentar
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà les al·legacions o justificacions que estimin oportunes,
que acreditin que viuen en aquest municipi,
en el domicili esmentat, o bé per tal que indiquin el domicili en el que resideix habitualment.
Tercer: Notificar aquesta Resolució als
interessats.
§
§
Concurs-oposició§
#
Funcionari
de carrera#
Sistema de
Grup§ de places§
selecció§
§
§
§
§
C2§
§
1§
§
Concurs-oposició§
§
§
§
Relació#
#
#
Funcionari
de carrera#
LABORAL§
#
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 65
Administració Local
Nombre
Dades places§
Sistema de
Grup§ de places§
1. Tècnics Auxiliars§
1.1. Tècnic/a Auxiliar Biblioteca§
§
C1§
§
1§
2. Auxiliar administratiu i auxiliar tècnic§
§
§
2.1. Auxiliar Administratiu/va Recepció§
C2§
4§
§
§
3. Auxiliar Administratiu i Auxiliar Tècnic§
Nombre
selecció§
§
Concurs-oposició§
§
Relació#
Dades places§
#
Laboral fix#
3.1.Conserge§
#
Concurs-oposició§
§
Laboral fix#
#
Sistema de
Grup§ de places§
C2§
1§
§
§
C2§
5§
§
§
C2§
2§
4. Encarregats i personal qualificat d’oficis§
4.1. Monitor/a Esports§
5. Encarregats i personal qualificat d’oficis§
5.1. Oficials 1a§
Relació#
selecció§
Concurs-oposició§
Laboral fix#
§
#
Concurs-oposició§
§
Laboral fix#
#
Concurs-oposició§
Laboral fix#
Segon. - Procedir a donar-ne l’oportuna
publicitat, de conformitat amb la legislació
vigent, i trametre l’oferta als òrgans competents de les diferents administracions.
Tercer. - Notificar aquest acord al Comitè
de treballadors laborals i al de personal funcionari de l’Ajuntament.”
Sant Sadurní d’Anoia, 16 de març de
2009.
L’Alcalde, Joan Amat i Solé.
Sant Vicenç de Montalt
procediment negociat, els següents contractes d’obres:
MARCA§
MODEL§
MATRÍCULA#
C-DAELIM§
VOLKSWAGEN§
MESSAGE§
GOLF§
C 9941 BGV#
L-0968-Y#
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data
29 de desembre de 2008, va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment la modificació puntual
de les NNSS de Planejament al Passeig de
Sant Joan, consistents en la desafectació de
part dels equipaments dels números 5 i 7 de
l’esmentat vial per a la qualificació del sòl
com aresidencial destinat a HPP i habitatges
dotacionals.
Durant el termini d’exposició pública, els
serveis tècnics de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona han palesat la
necessitat d’afectar una superfície mínima de
272 mts2., a clau D, sistema d’espais lliures,
per donar compliment a l’article 94.2 del DL
1/2005, de 26 de juliol.
Aquesta afectació s’inclourà en el document que es presenti a l’aprovació provisional.
La qual cosa es fa pública perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i formular les al·legacions que considerin pertinents en el termini d’un mes, comptat
a partir de l’endemà de la darrera publicació
del corresponent Edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA P ROVÍNCIA , en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en un dels diaris
de major difusió de la província.
Sant Vicenç de Montalt, 5 de març de
2009.
L’Alcalde, Miquel Àngel Martínez i Camarasa.
022009009100
A
Santa Coloma de Gramenet
EDICTE
D’acord amb el que estableix l’article 138
de la Llei 30/2007, de contractes del Sector
Públic, es fa públic que per acord de la Junta
de Govern Local de data 3 de març de 2009,
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
ha adjudicat definitivament a l’empresa Pascsa Instalacions, SA, mitjançant el sistema de
Import
(exclòs IVA)
Contracte§
EUR#
Instal·lació d’electricitat i de climatització i
ventilació del Centre Cívic Cultural Can Mariné§
183.448,79#
Instal·lació de la climatització i ventilació del
Centre Cívic Cultural de Can Sisteré§
123.976,77#
Santa Coloma de Gramenet, 9 de març de
2009.
La Tinent d’Alcalde Executiva de Serveis
Territorials, Carme Moraira Reina.
022009009066
A
Santa Coloma de Gramenet
ANUNCI
Es posa en coneixement dels titulars dels
vehicles que es relacionen a continuació, l’obertura d’expedient per a la seva adjudicació
directa com a ferralla per suposar que els
expressats vehicles han estat abandonats a la
via pública pels seus propietaris:
LOT NÚM. 16/08
022009009445
A
Nota. Els vehicles marcats amb “C-” són
ciclomotors o motocicletes.
Totes les persones que es considerin afectades podran efectuar l’oportuna reclamació,
degudament documentada, dins del termini
de vuit dies hàbils, a comptar del següent a la
publicació d’aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.
Els vehicles podran ser examinats en el
Dipòsit Municipal.
Transcorregut el termini esmentat, sense
que s’hagin presentat reclamacions ó resoltes
aquestes, es procedirà a l’adjudicació dels
esmentats vehicles com a béns municipals no
utilitzables.
Santa Coloma de Gramenet, 9 de març de
2009.
L’Alcalde, Bartomeu Muñoz i Calvet.
022009009169
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
VEHICLES
MARCA§
MODEL§
MATRÍCULA#
BMW§
PEUGEOT§
CITROEN§
HYUNDAI§
FORD§
FIAT§
OPEL§
AUDI§
SEAT§
VOLKSWAGEN§
RENAULT§
RENAULT§
RENAULT§
FORD§
OPEL§
SEAT§
FORD§
PEUGEOT§
CITROEN§
BMW§
ROVER§
C-PIAGGIO§
C-YAMAHA§
C-SUZUKI§
C-KYMCO§
C-AIXAM§
C-DERBI§
C-HONDA§
Z3§
106§
JUMPY§
ELANTRA§
TRANSIT§
STILO§
VECTRA§
90§
IBIZA§
GOLF§
LAGUNA§
CLIO§
CLIO§
MONDEO§
TIGRA§
IBIZA§
MONDEO§
605§
ZX§
325§
214§
TYPHOON§
DT§
AY 50§
DINK§
400§
AVENTURA§
SH50§
1023 DVH#
2757 XH 22#
3341 BHH#
3872 CRH#
4354 BRF#
9518 CHP#
9778 SX 26#
B-1168-JJ#
B-2115-HF#
B-3502-LZ#
B-5205-SM#
B-5371-MT#
B-5410-TH#
B-5777-ON#
B-6484-SS#
B-7429-VK#
B-7818-PZ#
B-8896-SS#
B-9519-PY#
B-9590-NX#
B-9719-OS#
C 2050 BGW#
C 2414 BJX#
C 3100 BBJ#
C 3365 BNC#
C 4773 BDN#
C 5354 BCS#
C 9220 BDG#
Es fa saber: Que en les certificacions de
descobert pel concepte, subjecte passiu,
exercici i import que es relacionen a continuació, la Tresorera va dictar la següent:
“Provisió: En l’ús de les facultats que em
confereix l’article 5.3 c) del Reial Decret
1174/1987 de 18 de setembre (Boletín Oficial del Estado 29/09/1987), i de conformitat
amb el que estableix l’article 167.2 de la Llei
general tributària, dicto provisió per iniciar el
procediment de constrenyiment i que es procedeixi contra el patrimoni dels deutors o les
garanties existents, cas de no produir-se
l’ingrés en els terminis assenyalats en l’article
62.5 de l’esmentada Llei”.
La qual cosa es notifica, mitjançant el present edicte, als deutors que adjunt al present
es relacionen per haver resultat infructuosos
els intents de notificació personal domiciliaria, requerint-los de pagament pel deute prin-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 66
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Passeig d’en Llorenç Serra, 26 per tal d’obtenir el document cobratori.
Recursos: Contra l’anterior provisió, i tant
sols pels motius previstos en l’article 167 de
la Llei general tributària, es podrà interposar
recurs previ de reposició, davant l’Alcalde en
el termini d’un mes, a comptar del següent
de la publicació del present edicte.
Contra la denegació d’aquest recurs, podrà
interposar directament recurs contenciósadministratiu en el termini de dos mesos, si la
resolució fos expressa, i en el d’un any, si fos
tàcita, a comptar des de la data d’interposició
del recurs de reposició.
Ajornament de pagament: Possibilitat de
sol·licitud d’ajornament de pagament amb les
condicions i requisits establerts en els articles
44 i següents del Reglament general de
cipal, recàrrecs, interessos de demora i despeses del procediment legalment establerts.
Terminis de pagament: Si la publicació del
present edicte s’efectua entre els dies 1 i 15
del mes en curs, fins al dia 20 del mateix mes
o immediat hàbil posterior; si la publicació
s’efectua entre els dies 16 i últim del mes en
curs, fins al dia 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Advertiment: Cas de no efectuar l’ingrés
en els terminis assenyalats, es procedirà a
l’embargament de béns o execució de garanties existents, sent les despeses ocasionades
així com els interessos de demora, calculats a
la data d’ingrés, a càrrec del deutor.
Lloc de pagament: Per fer efectives les
liquidacions s’haurà de comparèixer a les oficines del Servei de Recaptació ubicades al
NOM DEL DEUTOR§
CLAU COBRAMENT§
AVALOS RUEDA JUAN§
AVALOS RUEDA JUAN§
AVALOS RUEDA JUAN§
AVALOS RUEDA JUAN§
CANOVAS CASTILLO SERGIO§
CANOVAS CASTILLO SERGIO§
DIAZ OCAÑA ISMAEL§
DUQUE JORGE ALBERTO§
GARCIA LOPEZ VICTOR MANUEL§
GARCIA LOPEZ VICTOR MANUEL§
GARCIA LOPEZ VICTOR MANUEL§
GARCIA LOPEZ VICTOR MANUEL§
GARCIA LOPEZ VICTOR MANUEL§
GOMEZ GARRIDO MONICA§
GONZALEZ MANZANARES RAMON§
GONZALEZ MANZANARES RAMON§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
MARCOS ANTON JOAQUIN§
MARIN LUELMO FRANCISCO JOSE§
MARTIN OLANO RICARDO OSCAR§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
IOB§
GUA§
GUA§
GUA§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
MUT§
MUT§
MUT§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
MUT§
MUT§
IVM§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
IBI§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0000300§
0000060§
0000060§
0000060§
0008568§
0008622§
0008749§
0008054§
0000661§
0000662§
0000637§
0000638§
0000660§
0008624§
0008620§
0008413§
0000736§
0001116§
0000634§
0000737§
0000668§
0000667§
0000665§
0000664§
§
0000617§
0008632§
0008566§
0000602§
0002490§
0002489§
0002488§
0002487§
0002491§
0002486§
0002485§
0002484§
0002492§
0002482§
0002500§
0002481§
0002483§
0002493§
0002494§
0002495§
0002496§
0002497§
0002499§
0002501§
0002502§
0002503§
0002504§
0002480§
0002464§
0002498§
0002467§
0002455§
0002456§
0002457§
0002458§
0002459§
0002460§
0002461§
0002462§
0002463§
0001211§
0002466§
0002505§
0002479§
0002468§
0002469§
0002470§
0002471§
4§
4§
4§
4§
8§
3§
4§
9§
9§
7§
9§
7§
1§
9§
7§
7§
9§
3§
6§
7§
4§
6§
0§
3§
§
1§
2§
2§
3§
1§
3§
5§
7§
9§
9§
1§
4§
7§
8§
7§
0§
6§
5§
3§
0§
8§
6§
2§
5§
3§
1§
9§
2§
6§
4§
9§
4§
2§
0§
8§
6§
4§
2§
0§
8§
2§
1§
6§
4§
7§
5§
3§
1§
recaptació.
Suspensió del procediment: El procediment de constrenyiment només se suspendrà
en els termes i les condicions assenyalats en
l’article 165 de la Llei general tributària.
Requeriments: Es requereix als deutors
relacionats, per tal que en el termini de quinze dies, a comptar del següent a la publicació d’aquest edicte, compareguin per si
mateixos o per mitjà de representant en l’expedient executiu que s’instrueix. Transcorregut el dit termini sense personar-se l’interessat, es tindrà per notificat de totes les successives diligències fins a la finalització del procediment, sense perjudici del dret a comparèixer, de conformitat amb allò que estableix l’article 112 de la Llei general tributària.
Executiva
DESCRIPCIÓ CONCEPTE§
ANY§ IMPORT#
LLICENCIES D’OBERTURES§
DESPERFECTES I OBRES D’EXECU. SUBSI.SER.MUNICIPALS§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT VIA PÚBLICA (GUALS)§
PLAQUES DE GUAL§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
§
IMPOST BENS IMMOBLES§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2006§
2007§
2006§
2007§
2005§
2008§
2008§
2008§
2006§
2005§
2006§
2007§
2007§
2006§
2007§
2006§
§
2007§
2008§
2008§
2008§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2002§
2003§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
2003§
2002§
2003§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
865,1#
247,04#
176,58#
20,2#
30#
30#
120#
30#
43,78#
45,55#
43,78#
45,55#
42,45#
30#
24#
30#
36,49#
42,45#
36,49#
37,96#
45,55#
43,78#
45,55#
43,78#
#
41,75#
30#
24#
71,94#
24,8#
29,23#
24,8#
461,78#
461,78#
47,83#
351,79#
675,78#
450,52#
254,92#
2922,66#
1120,67#
450,52#
30,11#
720,83#
37,2#
461,78#
38,97#
726,46#
726,46#
461,78#
44,28#
35,43#
609,95#
16,74#
37,2#
16,74#
106,62#
53,42#
53,42#
485,92#
315,85#
315,85#
18,66#
28,83#
18,22#
49,46#
22,41#
45,8#
27,53#
21,85#
17,3#
17,3#
29,45#
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 67
Administració Local
NOM DEL DEUTOR§
CLAU COBRAMENT§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
PEREZ MORALES ANTONIO JOSE§
PIÑERO OSUNA M MILAGROS§
RUBIO CANTARERO JUAN MANUEL§
VALERO HERGUETA MANUEL§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
PVA§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
MUT§
MUT§
IVM§
GUA§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0002472§
0002473§
0002474§
0002475§
0002476§
0002477§
0002478§
0002465§
0001245§
0001209§
0001232§
0001233§
0001234§
0001235§
0001236§
0001237§
0001238§
0001239§
0001240§
0001241§
0001242§
0001230§
0001244§
0001229§
0001246§
0001247§
0001248§
0001249§
0001250§
0001251§
0001252§
0001253§
0001254§
0001255§
0001256§
0001257§
0001243§
0001214§
0002507§
0002508§
0002509§
0002510§
0001205§
0001206§
0001207§
0001208§
0001210§
0001231§
0001213§
0002506§
0001215§
0001222§
0001228§
0001227§
0001226§
0001225§
0001212§
0001223§
0001216§
0001221§
0001220§
0001219§
0001218§
0001217§
0001224§
0008524§
0008490§
0000664§
0000072§
9§
7§
5§
2§
0§
8§
6§
3§
0§
6§
8§
6§
4§
1§
9§
7§
5§
3§
1§
9§
7§
2§
3§
4§
8§
6§
4§
2§
0§
8§
6§
4§
2§
9§
7§
5§
5§
6§
2§
0§
8§
6§
4§
2§
0§
8§
4§
0§
8§
4§
3§
9§
6§
8§
0§
2§
0§
7§
1§
1§
3§
5§
7§
9§
5§
1§
5§
3§
9§
DESCRIPCIÓ CONCEPTE§
ANY§ IMPORT#
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT VIA PÚBLICA (GUALS)§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
2002§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2004§
2002§
2002§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2003§
2008§
2008§
2008§
2008§
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica, Joan Carles
Mas i Bassa.
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
confereix l’article 5.3 c) del Reial Decret
1174/1987 de 18 de setembre (Boletín Oficial del Estado 29/09/1987), i de conformitat
amb el que estableix l’article 167.2 de la Llei
general tributària, dicto provisió per iniciar el
procediment de constrenyiment i que es procedeixi contra el patrimoni dels deutors o les
garanties existents, cas de no produir-se
l’ingrés en els terminis assenyalats en l’article
62.5 de l’esmentada Llei.»
EDICTE
Es fa saber: Que en la relació certificada
de deutors pel concepte, subjecte passiu,
exercici i import que es relacionen a continuació, la Tresorera va dictar la següent:
«Provisió. En l’ús de les facultats que em
18,78#
18,22#
17,3#
18,78#
18,22#
30,03#
113,16#
18,22#
6,26#
4,17#
6,26#
5,96#
4,17#
3,28#
3,28#
5,37#
5,07#
3,88#
3,88#
6,56#
7,45#
42,05#
5,66#
48,89#
5,96#
5,37#
6,26#
5,07#
3,88#
3,88#
6,56#
9,24#
6,56#
189,76#
51,69#
62,08#
3,88#
14,96#
36,53#
36,53#
39,98#
365,33#
497,51#
70,77#
8,79#
21,54#
17,87#
5,66#
84,37#
71,71#
28,68#
54,21#
42,05#
50,43#
51,69#
80,68#
20,78#
51,69#
91,36#
50,43#
51,69#
54,21#
50,43#
54,21#
50,43#
30#
48#
34,08#
31,31#
022009009163
A
La qual cosa es notifica, mitjançant el present edicte, als deutors que adjunt al present
es relacionen per haver resultat infructuosos
els intents de notificació personal domiciliaria, requerint-los de pagament pel deute principal, recàrrecs, interessos de demora i despeses del procediment legalment establerts.
Terminis de pagament: Si la publicació del
present edicte s’efectua entre els dies 1 i 15
del mes en curs, fins al dia 20 del mateix mes
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 68
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
o immediat hàbil posterior; si la publicació
s’efectua entre els dies 16 i últim del mes en
curs, fins al dia 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Advertiment: Cas de no efectuar l’ingrés
en els terminis assenyalats, es procedirà a
l’embargament de béns o execució de garanties existents, sent les despeses ocasionades
així com els interessos de demora, calculats a
la data d’ingrés, a càrrec del deutor.
Lloc de pagament: Per fer efectives les
liquidacions s’haurà de comparèixer a les oficines del Servei de Recaptació ubicades al
Passeig d’en Llorenç Serra, 26 per tal d’obtenir el document cobratori.
Recursos: Contra l’anterior provisió, i tant
ment de constrenyiment només se suspendrà
en els termes i les condicions assenyalats en
l’article 165 de la Llei general tributària.
Requeriments: Es requereix als deutors
relacionats, per tal que en el termini de quinze dies, a comptar del següent a la publicació d’aquest edicte, compareguin per si
mateixos o per mitjà de representant en l’expedient executiu que s’instrueix. Transcorregut el dit termini sense personar-se l’interessat, es tindrà per notificat de totes les successives diligències fins a la finalització del procediment, sense perjudici del dret a comparèixer, de conformitat amb allò que estableix l’article 112 de la Llei general tributària.
sols pels motius previstos en l’article 167.3
de la Llei general tributària, es podrà interposar recurs previ de reposició, davant l’Alcalde
en el termini d’un mes, a comptar del
següent de la publicació del present edicte.
Contra la denegació d’aquest recurs, podrà
interposar directament recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, si la
resolució fos expressa, i en el d’un any, si fos
tàcita, a comptar des de la data d’interposició
del recurs de reposició.
Ajornament de pagament: Possibilitat de
sol·licitud d’ajornament de pagament amb les
condicions i requisits establerts en els articles
44 i següents del Reglament general de
recaptació.
Suspensió del procediment: El procedi-
EXECUTIVA#
NOM DEL DEUTOR§
CLAU COBRAMENT§
AHMED FAHIM§
ALLEPUZ RUBIO FRANCISCO§
BARBERAN BLASCO CARMEN§
CAMPS COMA PILAR§
CAMPS COMA PILAR§
CARRASCO ROGER JUAN§
CIFUENTES LORENZO PATROCINIO§
CIURET GARCIA JOSE M§
DESPLA MARGARITA§
EGUAVOEN BRIGHT§
FERNANDEZ CAÑOTO JOSE MANUEL§
FERNANDEZ CAÑOTO JOSE MANUEL§
FERREIRA RODRIGUEZ LINO§
FORTES ALEX JOSE§
GALAN CRUZ JORGE§
GARCIA ESPAÑA IDELFONSO MANUEL§
HASSAIN DILAWAR§
HERRERO DOMENE SALVADOR§
HUSSAIN CHAUDHARY ZAHID§
JIMENEZ BRUGUERA JUDIT§
JIMENEZ BRUGUERA JUDIT§
LOPEZ GIMENEZ LUIS§
LORENTE FUERTES DANIEL§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
IBI§
IBI§
IBI§
EMT§
EMT§
IBI§
EMT§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
EMT§
IBI§
MER§
MER§
IBI§
EMT§
0§
1§
1§
0§
0§
0§
0§
1§
0§
0§
0§
0§
1§
1§
0§
1§
0§
0§
1§
2§
2§
1§
0§
0031296§
0051419§
0058569§
0024007§
0023659§
0037053§
0057369§
0049765§
0050882§
0021573§
0019717§
0019879§
0037103§
0034514§
0000418§
0012874§
0050953§
0053674§
0064808§
0000263§
0000262§
0014771§
0010454§
7§
0§
5§
7§
6§
6§
1§
1§
0§
1§
8§
6§
9§
0§
4§
4§
9§
8§
9§
4§
6§
0§
7§
DESCRIPCIÓ CONCEPTE§
ANY§ IMPORT#
NOM DEL DEUTOR§
CLAU COBRAMENT§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
ENTITAT METROPOLIT.TRANSPORT.§
ENTITAT METROPOLIT.TRANSPORT.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
ENTITAT METROPOLIT.TRANSPORT.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
ENTITAT METROPOLIT.TRANSPORT.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
TAXA PRESTACIÓ SERVEI MERCAT§
TAXA PRESTACIÓ SERVEI MERCAT§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
ENTITAT METROPOLIT.TRANSPORT.§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
MARTOS MARTINEZ SILVESTRE§
MELLINO MASSIMO§
MERCADER ALCONES LUIS§
MESAS MOYA ANTONIO§
MORALEDA FERNANDEZ ANGEL§
MORENO CASTAÑO CECILIO§
MORENO CASTAÑO CECILIO§
MORENO FERNANDEZ ANTONIO§
OLIVARES RAMIREZ JUAN JOSE§
ORTIZ PAYAN LUIS ENRIQUE§
PEREZ VAZQUEZ FRANCISCO LUIS§
QU ZHONGPING§
RAMIREZ GOMEZ JOSE§
RAMOS RODRIGUEZ JOSE§
ROBLES MARTINEZ CARMEN§
RODRIGUEZ GALAN JOSE MARIA§
RODRIGUEZ NORTE PEDRO§
SANCHEZ MONTESINOS ANTONIO§
SANCHEZ PEREZ MANUEL§
TRINIDAD MONTERO YOSMEIRIS§
USET CANO ARTURO§
UVIM SA§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
P§
115,25#
84,27#
142,77#
44,8#
62,91#
240,2#
61,8#
709,39#
55,47#
304,75#
40,43#
454,64#
25,75#
142,62#
84,63#
19,35#
183,02#
136,4#
85,1#
216,13#
216,13#
6,52#
57,6#
Santa Coloma de Gramenet, 9 de març de
2009.
El T.A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica, Joan Carles
Mas i Bassa.
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
es relacionen per haver resultat infructuosos
els intents de notificació personal domiciliaria, requerint-los de pagament pel deute principal, recàrrecs, interessos de demora i despeses del procediment legalment establerts.
Terminis de pagament: Si la publicació del
present edicte s’efectua entre els dies 1 i 15
del mes en curs, fins al dia 20 del mateix mes
o immediat hàbil posterior; si la publicació
s’efectua entre els dies 16 i últim del mes en
curs, fins al dia 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Advertiment: Cas de no efectuar l’ingrés
en els terminis assenyalats, es procedirà a
l’embargament de béns o execució de garanties existents, sent les despeses ocasionades
així com els interessos de demora, calculats a
la data d’ingrés, a càrrec del deutor.
Lloc de pagament: Per fer efectives les
liquidacions s’haurà de comparèixer a les oficines del Servei de Recaptació ubicades al
Passeig d’en Llorenç Serra, 26 per tal d’obte-
EDICTE
Es fa saber: Que en les certificacions de
descobert pel concepte, subjecte passiu,
exercici i import que es relacionen a continuació, la Tresorera va dictar la següent:
“Provisió: En l’ús de les facultats que em
confereix l’article 5.3 c) del Reial Decret
1174/1987 de 18 de setembre (Boletín Oficial del Estado 29/09/1987), i de conformitat
amb el que estableix l’article 167.2 de la Llei
general tributària, dicto provisió per iniciar el
procediment de constrenyiment i que es procedeixi contra el patrimoni dels deutors o les
garanties existents, cas de no produir-se
l’ingrés en els terminis assenyalats en l’article
62.5 de l’esmentada Llei”.
La qual cosa es notifica, mitjançant el present edicte, als deutors que adjunt al present
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
EMT§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
IBI§
EMT§
IBI§
1§
0§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
0§
0§
0§
1§
0§
1§
1§
0§
1§
1§
0§
0§
1§
0028894§
0054641§
0023041§
0037632§
0028059§
0040324§
0039988§
0055195§
0066171§
0064147§
0005784§
0039588§
0043633§
0016474§
0036166§
0007400§
0051118§
0066135§
0004476§
0058882§
0046833§
0020608§
4§
6§
7§
7§
4§
6§
1§
2§
0§
2§
4§
9§
7§
9§
7§
5§
8§
5§
8§
2§
0§
6§
DESCRIPCIÓ CONCEPTE§
ANY§ IMPORT#
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
ENTITAT METROPOLIT.TRANSPORT.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
ENTITAT METROPOLIT.TRANSPORT.§
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
14,28#
189,02#
250,68#
78,17#
158,33#
34,81#
105,25#
229,43#
75,63#
209,51#
163,99#
339,22#
130,38#
44,16#
26,15#
11,1#
143,88#
71,27#
20,04#
168,98#
44,81#
514,3#
022009009101
A
nir el document cobratori.
Recursos: Contra l’anterior provisió, i tant
sols pels motius previstos en l’article 167 de
la Llei general tributària, es podrà interposar
recurs previ de reposició, davant l’Alcalde en
el termini d’un mes, a comptar del següent
de la publicació del present edicte.
Contra la denegació d’aquest recurs, podrà
interposar directament recurs contenciósadministratiu en el termini de dos mesos, si la
resolució fos expressa, i en el d’un any, si fos
tàcita, a comptar des de la data d’interposició
del recurs de reposició.
Ajornament de pagament: Possibilitat de
sol·licitud d’ajornament de pagament amb les
condicions i requisits establerts en els articles
44 i següents del Reglament general de
recaptació.
Suspensió del procediment: El procediment de constrenyiment només se suspendrà
en els termes i les condicions assenyalats en
l’article 165 de la Llei general tributària.
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 69
Administració Local
Requeriments: Es requereix als deutors
relacionats, per tal que en el termini de quinze dies, a comptar del següent a la publicació d’aquest edicte, compareguin per si
mateixos o per mitjà de representant en l’ex-
pedient executiu que s’instrueix. Transcorregut el dit termini sense personar-se l’interessat, es tindrà per notificat de totes les successives diligències fins a la finalització del procediment, sense perjudici del dret a com-
NOM DEL DEUTOR§
CLAU COBRAMENT §
11 FLORES DE TIKAL, SL§
11 FLORES DE TIKAL, SL§
AANAN MOSTAFA§
ABARCA GOMEZ VICENTA§
ABDUS SATTAR SHAIK§
ABDUS SATTAR SHAIK§
ABOAGYE SADIK§
ACEITUNO SANCHEZ CARLOS§
ADALID PINO JUAN§
AGBONS BEJET KELLY§
AGHEDO CURTIS§
AGUERA EXPOSITO DANIEL§
AGUIRRE FERNANDEZ DAVID§
AGUIRRE MENDOZA JORGE OSWALDO§
AHMAD ABDUREMANE SULEMANE NAZIR§
AHMED NAZIR§
AL HAJI MOHAMED§
ALAMI BELAKHDAR OMAR§
ALCARAZ BENITEZ VERONICA§
ALCAZAR LOPEZ RAFAEL§
ALCAZAR LOPEZ RAFAEL§
ALCAZAR LOPEZ RAFAEL§
ALCOBA SERRANO ENCARNACIO§
ALONSO LOPEZ M CARMEN§
ALONSO LOPEZ M CARMEN§
ALONSO SOLE EVA§
ALVAREZ JURADO MIGUEL§
ALVAREZ LOBATO ANGEL§
ALVAREZ PEREZ SERGIO§
ALVAREZ PEREZ SERGIO§
ALVAREZ PONCE VICTORIANO§
ALVES DA COSTA GIRLEY§
AMAYA BATISTA FRANCISCO JUAN§
AMAYA MANZAN0 JOSE§
AMCLIMATIC SCP§
AMIRA DYDY JAQUAD§
ANDRADE JARAMILLO SILVIA ESMERALDA§
ANDRES AMAYA JOSE§
AOUJI MOHAMOND§
ARENAS ALMODOVAR LUIS MIGUEL§
ATI SAID RACHID§
ATIENZA MARTINEZ JONATHAN§
AUTO SORNOZA SL§
AVALOS RUEDA JUAN§
BALADON BADAJOZ VIRGINIO§
BALADON BADAJOZ VIRGINIO§
BALADON BADAJOZ VIRGINIO§
BALADON BADAJOZ VIRGINIO§
BALADON BADAJOZ VIRGINIO§
BALLESTEROS RAMOS RUBEN§
BALLESTEROS RODRIGUEZ ANTONIO§
BARAJAS LOPEZ PEDRO§
BAREA SERRANO JUAN§
BARRERA SEGARRA ANGELES§
BARRIOS FUENTES SANTIAGO§
BARRIOS FUENTES SANTIAGO§
BARRIS PEREZ EMILIO§
BCN GROUP INTERNATIONAL 20 07 SL§
BEN ABDENSELAND SIHAM ZUBAIR§
BEN ABDENSELAND SIHAM ZUBAIR§
BEN KHIARA OTHMAN§
BEN SAAFI MOHAMED§
BENJUMEA VERA LUIS MIGUEL§
BENJUMEA VERA LUIS MIGUEL§
BERSABE VILCHEZ GERMAN§
BERSABE VILCHEZ GERMAN§
BETTIOUI NAJIB§
BOUTALEB TALIFA KAMEL§
BRITO RAMOS FABIOLA§
BROWN FELIX§
CALAVIA VIVES MANUEL§
CAMEJO NUÑEZ ELBIO DAVID§
CAMPAÑA MARTINEZ ALBA§
CAMPAÑA MARTINEZ ALBA§
CAMPAÑA MARTINEZ ALBA§
CAMPAÑA MARTINEZ ALBA§
CAMPAÑA MARTINEZ ALBA§
CAMPAÑA MARTINEZ ALBA§
CAMPAÑA MARTINEZ ALBA§
CAMPAÑA MARTINEZ ALBA§
CAMPS NOVELLA M ESPERANZA§
CANALEJO SANCHEZ ANA M§
CANDIL RODRIGUEZ BEATRIZ§
CANO MARTINEZ JORGE§
CANO VALDIVIA JOSE MIGUEL§
CANOVAS CASTILLO SERGIO§
CAO DAYONG§
CARDENAS POLO DANIEL§
CARDONA PUERTA M ANGELES§
CARRASCO CARRASCO VICTOR ANTONIO§
CARREÑO GARCIA RUTH§
CARREÑO GARCIA RUTH§
CARRERA MARAGLIANO CARLOS§
CARRERA VIU PALMIRA§
CARVAJAL MAESTRE MIRIAM§
CASAS PEREZ MIGUEL§
CASCO CASTELLO DAVID§
CASTA\O HERNANDEZ ANGELES§
CASTILLO OCAMPO OSCAR ENRIQUE§
CASTRO CABALLERO DOLORES§
CHAVES ARROYO CLAUDIA§
CHEN ZEE§
CHEN ZONGWEN§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
IOB§
IOB§
MUT§
TAU§
ESC§
ESC§
PVA§
MUT§
IBI§
IVM§
IVM§
IVM§
MUT§
MUL§
IVM§
MUR§
MUT§
IVM§
MUT§
ESC§
ESC§
ESC§
IVM§
PVA§
PVA§
PVA§
PVA§
IVM§
PVA§
PVA§
MUT§
MUR§
MUT§
IVM§
IVM§
IVM§
MUT§
MUL§
MUT§
IVM§
MUL§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
TAU§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
IOB§
IOB§
MUT§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
MUL§
MUT§
PVA§
IVM§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
MER§
MUT§
PVA§
IVM§
MUT§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
IVM§
MUT§
IVM§
MUT§
MUT§
PVA§
IVM§
IVM§
MUT§
IVM§
ESC§
IVM§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0000382§
0000382§
0008787§
0000013§
0000232§
0000233§
0001929§
0008735§
0001149§
0000631§
0000771§
0000705§
0009084§
0010089§
0000618§
0000063§
0008362§
0000823§
0008677§
0000187§
0000188§
0000190§
0000756§
0001802§
0001801§
0000550§
0001637§
0000670§
0001489§
0001490§
0009081§
0000074§
0003348§
0000723§
0000646§
0000623§
0009568§
0009996§
0008295§
0000796§
0010013§
0008494§
0008083§
0005266§
0008409§
0008525§
0008599§
0008604§
0008438§
0009243§
0008606§
0001951§
0000011§
0009587§
0008587§
0008562§
0007957§
0008538§
0000519§
0000519§
0009251§
0000827§
0002502§
0002364§
0008536§
0008605§
0000824§
0010064§
0008639§
0001928§
0000759§
0000739§
0008086§
0008404§
0007964§
0008503§
0005453§
0005483§
0005984§
0008558§
0000713§
0000003§
0009007§
0001458§
0000615§
0008454§
0000731§
0009492§
0008300§
0008506§
0000763§
0000762§
0008631§
0000649§
0009495§
0008429§
0001786§
0000686§
0000817§
0008550§
0000733§
0000246§
0000704§
2§
2§
4§
3§
9§
7§
9§
3§
4§
2§
6§
4§
5§
1§
9§
8§
6§
5§
7§
5§
3§
9§
7§
8§
0§
4§
8§
0§
4§
2§
1§
5§
0§
7§
0§
9§
7§
0§
8§
3§
1§
7§
8§
2§
5§
8§
3§
1§
4§
7§
6§
3§
7§
7§
8§
1§
4§
1§
9§
9§
0§
6§
3§
8§
5§
8§
3§
4§
7§
1§
1§
3§
1§
6§
0§
5§
6§
3§
0§
9§
8§
4§
6§
9§
5§
1§
0§
0§
6§
8§
3§
5§
4§
4§
3§
3§
3§
6§
7§
6§
6§
9§
7§
parèixer, de conformitat amb allò que estableix l’article 112 de la Llei general tributària.
Executiva
DESCRIPCIÓ CONCEPTE§
ANY§
IMPORT#
IMPOST CONST.INST.I OBRES§
LLICENCIES D’OBERTURES§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT V. PÚBLI.(TAULES I C)§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES SERVEIS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT V. PÚBLI.(TAULES I C)§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST CONST.INST.I OBRES§
LLICENCIES D’OBRES§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
TAXA PRESTACIÓ SERVEIS DE MERCAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2006§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
184#
1295,55#
91#
152,4#
43,75#
184,5#
237,28#
120#
62,98#
71,94#
34,08#
35,97#
91#
420#
35,97#
200#
24#
71,94#
48#
51#
300#
276,75#
2,21#
293,95#
942,22#
361,96#
55,86#
71,94#
469,28#
22,51#
91#
180#
30#
34,08#
21,14#
34,08#
91#
120#
48#
71,94#
420#
30#
30#
24#
30#
30#
30#
30#
30#
91#
30#
48#
1548#
91#
30#
30#
30#
24#
604,38#
181,31#
91#
71,94#
48#
48#
30#
30#
71,94#
91#
60#
237,28#
4,42#
17,04#
30#
30#
30#
48#
30#
30#
30#
30#
4,42#
468,56#
120#
301,05#
35,97#
30#
89,61#
420#
30#
24#
4,42#
8,83#
30#
35,97#
91#
30#
7,6#
71,94#
34,08#
30#
35,97#
236#
35,97#
Núm. 66 / Pàg. 70
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
NOM DEL DEUTOR§
CLAU COBRAMENT §
CLOISTER SL§
COCIORBA GHEORGHE§
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ AROZA SL§
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ AROZA SL§
COPETUDO PADREDA M ANGELES§
COPETUDO PADREDA M ANGELES§
CORLEONE SCP§
CORROTO DURAN MONTSERRAT§
CORTADO CREMADES LORENA§
CORTES CORTES LUIS§
CORTES CORTES MARIA§
CORTES CORTES MARIA§
CORTES CORTES VALERIANO§
CORTES CORTES VALERIANO§
CORTES CORTES VALERIANO§
CORTES CORTES VALERIANO§
CORTES FERNANDEZ JUAN CARLOS§
CORTES FERNANDEZ JUAN CARLOS§
CORTES FERNANDEZ JUAN CARLOS§
CORTES FERNANDEZ JUAN CARLOS§
CORTES FERNANDEZ JUAN CARLOS§
CORTES FERNANDEZ JUAN CARLOS§
CORTES FERNANDEZ JUAN CARLOS§
CORTES FERNANDEZ JUAN CARLOS§
CORTES FERNANDEZ JUAN CARLOS§
CORTES FERNANDEZ JUAN CARLOS§
COSTA RIBEIRO HORACIO MIGUEL§
COSTEL DUMITRU§
CRESPO GARCIA JUAN ANTONIO§
CRUZ GARCIA DAVID§
CUEVAS MADRIGAL BENITO§
CUEVAS MADRIGAL BENITO§
CURADO PARRA FRANCISCO§
D J C DOS MIL CUATRO SL§
DALILA PELL SL§
DE DIOS VILCHES JOSE§
DE PEÑA DE LOS SANTOS GUILLERMO§
DE SARDI HERNANDEZ JORGE§
DE SARDI HERNANDEZ JORGE§
DE SOUZA SENA ITAMAR§
DEL ANGEL SALAS ANDRES§
DEL PINO DELGADO LUIS ANT§
DEL VISO CAJA DAVID§
DELGADO ALBAN NIKY HOWARD§
DELGADO GUERRA M ISABEL§
DELGADO IGNACIO MIGUEL ANGEL§
DELLAL SAMIR§
DELLAL SAMIR§
DENGRA ROSA ROBERTO CARLOS§
DESEMBRE PEDRIDO TOMAS§
DIAZ CAMPAÑA JORGE§
DIAZ IBAÑEZ WALTER GEOVANNY§
DIAZ OCAÑA ISMAEL§
DIAZ PASARIN JOSE ANTONIO§
DIAZ UBEDA JULIAN§
DIL LEON CLETO§
DINAMO GUIX SCP§
DOS REIS SILVA ALEXANDRE ALMEIDA§
DUQUE JORGE ALBERTO§
ECHEPARES GARCIA MANUEL§
EDICIONES TOUMAI SL§
EGUAVOEN MAXIMON§
EL ACHHAB MOHAMED§
EL AFIA MOSTAFA§
EL HANKARI MHAMED§
ERAZO VALLEJOS JUAN PABLO§
ERENAS EXPOSITO RAFAEL FRANCISCO§
ESCOBEDO GINES FERMIN§
ESCUDERO MARIN PILAR§
ESPIGARES ESPINOLA MARIA§
ESPIGARES ESPINOLA MARIA§
ESTRUCTURAS Y PREFORMADOS COCO SL§
ETUMUDON FELIX§
FANESTE TRADE SL§
FANESTE TRADE SL§
FANESTE TRADE SL§
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL§
FERNANDEZ BARBOS ASCENSION§
FERNANDEZ CERVANTES ANTON§
FERNANDEZ CERVANTES ANTON§
FERNANDEZ CORDERO DANIEL§
FERNANDEZ LOSQUIÑOS FERNANDO§
FERNANDEZ MORA ALEJANDRO§
FERNANDEZ POZO ROBERT§
FERNANDEZ RUIZ EROS§
FERRERAS MORENO MARIA GEMMA§
FLORES FLORES MANUEL§
FLORES VARGAS JOAQUINA§
FLORIN OANCEA§
FLORO POZO SANTIAGO§
FLUVIAL MARTINEZ PILAR§
FONTECHA TORRALBA MANUEL§
FORTES ROBLES M CARMEN§
FORTES ROBLES M CARMEN§
FORTES ROBLES M CARMEN§
FUENTES MATEO SHEILA§
FUENTES MORAL AGUSTIN§
FUENTES SALCEDO ANTONIO§
GABARRON MINOVES M ANGELES§
GABARRON MINOVES M ANGELES§
GALANESCU MARIAN§
GALVEZ CRUCES MIGUEL§
GARCIA ALVAREZ JAVIER§
GARCIA BRAVO CARMEN§
GARCIA CACERES JHONNY PATRICIO§
GARCIA CUEVAS CRISTINA§
GARCIA GALLEGO LUCIA§
GARCIA GARCIA PEDRO ANTONIO§
GARCIA GONZALEZ LUIS MIGUEL§
GARCIA GONZALEZ LUIS MIGUEL§
GARCIA GONZALEZ LUIS MIGUEL§
GARCIA LOPEZ VICTOR MANUEL§
GARCIA ORTIGOSA ANTONIA§
GARCIA ORTIZ M JOSE§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
PVA§
MUL§
PVA§
PVA§
MUT§
MUT§
ATR§
PVA§
IVM§
MUL§
MUT§
MUT§
IVM§
IVM§
IVM§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
IVM§
TAU§
MUR§
IVM§
IVM§
IVM§
MSC§
IOB§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUL§
IVM§
MUT§
MUL§
MUR§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUL§
MUT§
MUL§
MUT§
MUT§
IVM§
IVM§
MUT§
MUT§
MUL§
MUT§
MUL§
OVQ§
MUL§
MUT§
MUT§
ESC§
MUL§
MUT§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
OVP§
ESC§
ESC§
ESC§
ESC§
MUL§
IVM§
MUT§
MUT§
SAC§
MUT§
MUT§
MUT§
MUL§
PVA§
MUT§
MVP§
MUL§
IVM§
MUT§
IVM§
PVA§
PVA§
PVA§
MUT§
IVM§
ATR§
IBI§
IBI§
MUL§
IVM§
MUT§
PVA§
IVM§
MUL§
PVA§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
IBI§
ESC§
MSC§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0000567§
0010090§
0001516§
0001532§
0008589§
0008448§
0000173§
0001880§
0000701§
0009615§
0007979§
0008484§
0000787§
0000789§
0000790§
0000788§
0005112§
0005312§
0005330§
0005361§
0004888§
0005708§
0005973§
0004590§
0007277§
0005437§
0000774§
0000611§
0000014§
0000062§
0000792§
0000819§
0000813§
0000024§
0000559§
0009571§
0008709§
0002270§
0001494§
0009336§
0000746§
0008283§
0009266§
0000068§
0008268§
0009544§
0002709§
0002503§
0010132§
0008750§
0009281§
0008745§
0008748§
0000768§
0000767§
0001686§
0008381§
0009276§
0008722§
0009322§
0000113§
0009297§
0008726§
0008670§
0000267§
0009287§
0002966§
0000738§
0006070§
0008545§
0008540§
0000224§
0000252§
0000227§
0000228§
0000226§
0010163§
0000772§
0008515§
0007952§
0000008§
0008398§
0002643§
0009569§
0009330§
0001753§
0008304§
0000093§
0009832§
0000786§
0009030§
0000784§
0000941§
0000943§
0000949§
0009127§
0000822§
0000161§
0000246§
0000247§
0010061§
0000690§
0008294§
0001878§
0000830§
0010106§
0000648§
0000820§
0008625§
0008529§
0008070§
0000636§
0000284§
0000027§
8§
9§
4§
1§
4§
3§
5§
4§
3§
6§
8§
8§
2§
8§
6§
0§
8§
4§
6§
1§
4§
3§
3§
6§
7§
9§
0§
4§
1§
0§
2§
3§
6§
0§
5§
1§
8§
7§
4§
9§
8§
4§
8§
7§
5§
8§
4§
1§
9§
2§
7§
2§
6§
2§
4§
5§
6§
7§
1§
9§
1§
3§
2§
2§
5§
4§
0§
5§
7§
6§
7§
6§
7§
9§
7§
1§
4§
4§
9§
5§
3§
0§
5§
5§
2§
3§
8§
5§
7§
4§
8§
9§
5§
1§
8§
2§
7§
0§
9§
7§
0§
8§
1§
8§
0§
3§
6§
1§
6§
0§
5§
1§
0§
3§
DESCRIPCIÓ CONCEPTE§
ANY§
IMPORT#
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
ACTA TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT V. PÚBLI.(TAULES I C)§
MULTES SERVEIS§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
SANCIONS DE SALUT PUBLICA I CONSUM§
LLICENCIES D’OBERTURES§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT VIA PÚBLICA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT VIA PÚBLICA (QUIOSCS)§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
SANCIONADOR ANIMALS DE COMPANYIA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES VIA PUBLICA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
ACTA TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST BENS IMMOBLES§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
SANCIONS DE SALUT PUBLICA I CONSUM§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2005§
2007§
2008§
2006§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2006§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2007§
2007§
2008§
2008§
2008§
2006§
2007§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2005§
2006§
2008§
1889,13#
91#
168,25#
2359,71#
30#
24#
138,38#
482,26#
17,04#
120#
30#
30#
166,6#
166,6#
166,6#
166,6#
48#
30#
30#
30#
30#
30#
30#
30#
30#
30#
17,04#
17,04#
1371,6#
60#
30,29#
71,94#
42,28#
601#
884,15#
420#
91#
30#
60#
91#
71,94#
30#
96#
30#
60#
120#
24#
30#
420#
150#
91#
91#
91#
34,08#
71,94#
48#
30#
150#
91#
96#
129,6#
240#
91#
30#
114#
91#
48#
71,94#
30#
30#
30#
8,5#
150#
204#
50#
43#
210#
17,04#
48#
30#
120,2#
30#
60#
91#
91#
205,5#
48#
120,21#
91#
89,61#
91#
112#
408,38#
45,86#
45,96#
91#
34,08#
111#
16,7#
17,37#
91#
17,04#
30#
644,68#
41,65#
96#
1974,31#
42,28#
24#
30#
24#
42,45#
41,75#
601#
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 71
Administració Local
NOM DEL DEUTOR§
CLAU COBRAMENT §
GARCIA PEREZ M ELENA§
GARCIA REYES ROBERTO§
GARCIA SANCHEZ FRANCISCO§
GDIROU MOHAMED§
GEA VILARDELL MONTSERRAT§
GHAZARYAN VARDAU§
GHAZARYAN VARDAU§
GHEORGHE PAUN MIREA§
GIL FUSTER VICENTE§
GIL SEIJAS JORGE§
GIL SEIJAS JORGE§
GIMENEZ ALCALA M VICTORIA§
GIMENEZ ARTUÑEDO ALBERTO§
GIMENEZ ARTUÑEDO CARLOS§
GIMENEZ CAPDEVILA ANNA MARIA§
GLORIA SCP§
GOMEZ BARASONA MARIANO JESUS§
GOMEZ CORONADO DANIEL§
GOMEZ GALAN FERNANDO CARLOS§
GOMEZ GARRIDO MONICA§
GOMEZ HERRERA FRANCISCO MATIAS§
GOMEZ LEON ANTONIO§
GOMEZ PEREZ JOAQUIN§
GONZALEZ FRANCO ANGEL§
GONZALEZ GAMERO M CARMEN§
GONZALEZ GARCIA M JOSEFA§
GONZALEZ JIMENEZ FRANCISCO§
GONZALEZ LOZANO ISAIAS§
GONZALEZ MANZANARES RAMON§
GONZALEZ ROLDAN CRISTIAN§
GONZALEZ SEVILLA OSCAR§
GONZALEZ VERA MIRIAM CRISTINA§
GRACIA GRACIA CARLOS§
GRUAS J J§
GUARNIZ VALVERDE ADRIAN§
GUARNIZ VALVERDE ADRIAN§
GUIJO TEJERINA JAVIER§
GUIJO TEJERINA SERGIO§
GUIJO TEJERINA SERGIO§
GUIU ROURA ROSA§
HAMEED KAMRAN§
HANS ANCIO ROSARIO§
HERNANDEZ CASTILLA ANGEL§
HERNANDEZ CASTILLA ANGEL§
HERNANDEZ CASTILLA ANGEL§
HERNANDEZ NIETO JORGE§
HIDALGO GONZALEZ ROSARIO§
HIDALGO SALAS ANTONIO MIGUEL§
HIDALGO SALAS JOSE MARIA§
HINOJOSA CARMONA JULIAN§
HUA LIXIA SL§
HUA LIXIA SL§
HUA LIXIA SL§
HUSSAIN SHAH ZABOOR§
IBAÑEZ RAMON OSCAR§
INARA TRADING & ASOCIADOS SL§
INSTALAR ASTRO SL§
INSTALAR ASTRO SL§
ISABEL BELTRAME§
ISKIRLI OMAR§
JAEDI YOUNESS§
JAUREGUI EDUARDO ENRIQUE§
JDIA MOUNIR§
JIANKE WU§
JIMENEZ CORTES RAFAEL§
JIMENEZ GONZALEZ JORGE§
JIMENEZ NOCETE PEDRO§
JIMENEZ RAMOS MANUEL§
JUAREZ MUÑOZ OSCAR DAVID§
JUAREZ REYES BENJAMIN§
JUJUN CHEN§
JUSTICIA OGALLAS LUIS§
KHARBOUCH ABDESLAM§
KYRAKOSYAN KAREN§
LEANDRO DA SILVA RUFINO MAX§
LI JINBIAO§
LIU CHUANGUANG§
LOBATO ORTIZ SONIA§
LOGISTICA COLPAG SLU§
LOPEZ CAÑAMAQUE MERCEDES§
LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL§
LOPEZ PINTO PINHAL LEONARDO JORGE§
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO§
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO§
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO§
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO§
LOS SACOS MARRONES SA§
LOSADA MORAL MANUEL§
LUJAN TORTAJADA M CRUZ§
LUQUE GOMEZ YOLANDA§
LUQUE SAINZ MANUEL§
MACHADO ALARCON RODRIGO SOSA§
MACHADO ALARCON RODRIGO SOSA§
MACHADO ALARCON RODRIGO SOSA§
MAESTRE DOMINGUEZ FRANCISCO§
MALDONADO FREDDY§
MALONDA MARTINEZ JOSE MARIA§
MANUCHARYAN RAFAYEL§
MARCELAN NADAL ELVIRA§
MARCOS ANTON JOAQUIN§
MARCOS LOPEZ JONATHAN§
MARIN LUELMO FRANCISCO JOSE§
MARQUES ALVES ANTONIO MIGUEL§
MARTIN MANZANAS OSCAR§
MARTIN MARTIN JAVIER§
MARTIN OLANO RICARDO OSCAR§
MARTIN ROMERA OSCAR§
MARTINEZ ALMARCHA JORDI§
MARTINEZ AZNAR REMEDIOS§
MARTINEZ CARMONA DANIEL§
MARTINEZ CARMONA DAVID§
MARTINEZ DIAZ ISMAEL§
MARTINEZ DIAZ ISMAEL§
MARTINEZ DIAZ ISMAEL§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
MUT§
IVM§
IVM§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUR§
MUT§
MUT§
MUT§
MUL§
PVA§
PVA§
MUT§
ESC§
MUL§
MUT§
IVM§
MUT§
IVM§
MUT§
IBI§
MUL§
MUT§
MSC§
MUT§
MUT§
MUT§
MUL§
MUT§
IVM§
MUT§
OVP§
MUL§
MUL§
MUT§
MUT§
MUT§
MUR§
ESC§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
MUL§
PVA§
PVA§
IBI§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUL§
ESC§
ATR§
ATR§
ESC§
IVM§
IVM§
MUT§
MUL§
MUL§
IVM§
IVM§
MUT§
PVA§
MUL§
IVM§
MUT§
IVM§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUR§
ESC§
IVM§
MUT§
MUL§
IVM§
IVM§
IVM§
IVM§
IVM§
OVQ§
MUT§
IBI§
IVM§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUL§
MUR§
MUL§
MUT§
GUA§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
MUT§
IVM§
PVA§
MUT§
PVA§
PVA§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0008015§
0000696§
0000799§
0000645§
0008307§
0008258§
0007848§
0000066§
0009518§
0007899§
0007955§
0009335§
0001491§
0001492§
0008297§
0000271§
0009729§
0008488§
0000804§
0008528§
0000640§
0002551§
0000548§
0009371§
0008010§
0000025§
0009517§
0008397§
0008017§
0009285§
0008091§
0000757§
0001278§
0000196§
0010138§
0010139§
0008533§
0008534§
0008089§
0000111§
0000152§
0003750§
0000477§
0000198§
0007077§
0000660§
0009925§
0001327§
0001325§
0000965§
0001620§
0002346§
0001931§
0001709§
0010091§
0000142§
0000168§
0000168§
0000238§
0000807§
0000775§
0007878§
0009596§
0009941§
0000692§
0000583§
0008640§
0001877§
0010017§
0000729§
0009124§
0000291§
0000663§
0008727§
0009183§
0005417§
0000061§
0000200§
0000809§
0008999§
0010078§
0000643§
0000657§
0000656§
0000655§
0000654§
0000128§
0008085§
0000616§
0000607§
0000802§
0008284§
0008011§
0008423§
0009955§
0000059§
0010027§
0008672§
0000074§
0008016§
0009496§
0003308§
0000745§
0008699§
0000726§
0001791§
0009017§
0001710§
0001225§
0008088§
0008793§
0008416§
0008081§
0007902§
0§
5§
7§
2§
1§
6§
5§
1§
2§
8§
8§
1§
0§
8§
4§
7§
5§
9§
5§
2§
3§
0§
8§
6§
1§
7§
4§
2§
6§
8§
1§
5§
1§
6§
6§
4§
2§
0§
5§
5§
9§
7§
0§
2§
1§
1§
9§
6§
0§
4§
4§
5§
5§
5§
7§
0§
5§
5§
6§
8§
7§
2§
8§
6§
4§
5§
5§
0§
2§
4§
9§
5§
5§
0§
5§
1§
2§
6§
4§
5§
4§
7§
7§
9§
1§
4§
9§
3§
3§
2§
9§
2§
9§
6§
6§
6§
1§
8§
5§
8§
1§
4§
0§
1§
0§
3§
5§
3§
2§
7§
2§
0§
2§
0§
DESCRIPCIÓ CONCEPTE§
ANY§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST BENS IMMOBLES§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
SANCIONS DE SALUT PUBLICA I CONSUM§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT VIA PÚBLICA (QUIOSCS)§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST BENS IMMOBLES§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
INTERESSOS§
ACTA TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT VIA PÚBLICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT VIA PÚBLICA (GUALS)§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2007§
2008§
2008§
2008§
2007§
2007§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2006§
2005§
2008§
2008§
2006§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
IMPORT#
30#
17,04#
41,65#
35,97#
48#
48#
30#
60#
91#
24#
30#
91#
150,06#
150,06#
24#
86,25#
91#
60#
4,42#
30#
4,42#
24#
511,68#
96#
30#
601#
120#
30#
30#
91#
30#
4,42#
48#
80,55#
91#
91#
30#
30#
30#
700#
88,5#
30#
60#
60#
30#
30,29#
91#
18,11#
18,11#
139,01#
30#
48#
30#
30#
420#
15,5#
1,55#
201#
92,25#
71,94#
35,97#
30#
210#
91#
35,97#
2,21#
48#
50,57#
91#
35,97#
91#
6,31#
35,97#
91#
150#
48#
60#
369#
83,3#
91#
91#
17,04#
143,88#
143,88#
143,88#
143,88#
2550#
30#
40,13#
30,29#
42,28#
24#
24#
30#
91#
60#
91#
48#
49,45#
30#
91#
24#
17,04#
60#
17,04#
12,43#
91#
189,68#
58,31#
30#
91#
30#
30#
30#
Núm. 66 / Pàg. 72
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
NOM DEL DEUTOR§
CLAU COBRAMENT §
MARTINEZ DIAZ ISMAEL§
MARTINEZ DIAZ ISMAEL§
MARTINEZ DIAZ ISMAEL§
MARTINEZ DIAZ ISMAEL§
MARTINEZ DIAZ ISMAEL§
MARTINEZ DIAZ ISMAEL§
MARTINEZ GONZALEZ AMANDA§
MARTINEZ LAGUNA BERNARDA REBECA§
MARTINEZ MARTE DEWIN ALEJANDRO§
MARTINEZ MORENO ANTONIO§
MARTINEZ MORENO JOSE RAMON§
MARTINEZ NAVARRO ALEJANDRO§
MARTINEZ PAEZ JUAN§
MARTINEZ URENÑA CAROLINA§
MARTINEZ VARON M DOLORES§
MARTOS MORENO FRANCISCO ANGEL§
MARTOS ROMERO MIGUEL§
MARTOS TIRADO BLAS§
MARTOS TIRADO BLAS§
MARTOS TORRES PABLO§
MATEO NIEVES ANTONIO§
MATEO RODRIGUEZ GENIS§
MAYORDOMO VIVANCOS FRANCISCO§
MAYORDOMO VIVANCOS FRANCISCO§
MAYORDOMO VIVANCOS FRANCISCO§
MAZUECO BARRAZA SANTIAGO§
MENA NAVARRO JUAN RAMON§
MENDEZ CUADRAS ALEJANDRO§
MILLAN GONZALEZ MARIA ROSA§
MOLINA MANZANO CARMEN§
MOLTO SANTACREU ANTONIO§
MONTALVEZ RODRIGUEZ ADELA§
MONTERO ARES DE ROSELL ANTONIO§
MONTES LOPEZ CARMEN§
MONTOYA MARTIN ANTONIA§
MORALES GARCIA FRANCISCA§
MORAN RUIZ HECTOR ALBERTO§
MORENO CONEJO JOSE DOMINGO§
MORENO CORTES JUAN§
MORENO CORTES PABLO§
MORENO CORTES PEDRO§
MORENO MORENO ANTONIO§
MORENO RUEDA MIGUEL§
MORENO YUSTE JOSE§
MOUSSAOUI ANOUAR§
MOUSSAOUI ANOUAR§
MUÑOZ GONZALEZ VICENTE JUAN§
MUÑOZ VELA MIGUEL§
MUÑOZ VELA MIGUEL§
MUÑOZ VELA MIGUEL§
NAGOURI SAID§
NAVARRO PEREZ JUAN MANUEL§
NAVAS CARBAJAL FERNANDO§
NAVAS MORALES ANTONIO§
NEBOT CATALAN BASILIO§
NU\EZ CRESPO ISAAC§
NZUE KOME THIERRY§
O FARRELL GAMELL SL§
OLIVAS HERRERO JOSE§
OLIVERA ESPINOSA MARIA§
OMORODION BERNARD§
OMORODION LUCKY§
ORELLANA VEGA RAFAEL§
ORTEGA NADAL PEDRO§
ORTIZ CORREA FERNANDO MIGUEL§
ORTIZ LIRIO FRANCISCO§
ORTIZ RUIZ EMILIO ANTONIO§
ORTIZ TOMAS ANTONIO§
PALACIOS BENITEZ JAVIER§
PALAZON PALENCIA LOURDES§
PALAZON PALENCIA LOURDES§
PEDROSA QUESADA ODIN§
PERALTA CONEJO FRANCISCO§
PEREZ BUJARDON JOSE§
PEREZ GARCIA MIGUEL§
PEREZ MATEOS ROBERTO CARLOS§
PEREZ MORALES ANTONIO JOSE§
PEREZ PORTILLO JUAN MANUEL§
PETROLEROS DE RUBI SL§
PIÑERO OSUNA M MILAGROS§
PIZCUETA CAPDEVILA LAURA§
PIZCUETA CAPDEVILA LAURA§
PLAZA VICO JOSE ANTONIO§
PLAZA VICO JOSE ANTONIO§
PORTOLES MARTIN ANA MARIA§
POVEDANO HINOJOSA M JOSEFA§
POVEDANO HINOJOSA M JOSEFA§
POVEDANO HINOJOSA M JOSEFA§
POVEDANO HINOJOSA M JOSEFA§
PRADOS MARTINEZ ANTONIO§
PRADOS MARTINEZ ANTONIO§
PRIETO ALONSO LUIS§
PRIETO ALONSO LUIS§
PRIETO USERO SORAYA§
PROAÑO LOPEZ LENIN VINICIO§
PROMOCIONES AVESYAN SL§
PROYECTOS INTEGRADOS TELECOMUNICACIONES SL§
PUERTA OSTA MARIA PILAR§
PUERTA OSTA MARIA ROSA§
PUJOL VALLVE ANA§
PULIDO UROZ M ISABEL§
QIU SUJUN§
QIU SUJUN§
QUEDARI OMAR§
RAFAEL GOMEZ SANDRA§
RAFAEL MAIQUES EUGENIO§
RAHMAN SAYDUR§
REMUS VILCIU§
REYES TORRES FRANCISCO§
RIOS LORCA SALVADOR JOSE§
RODRIGUEZ GARCIA ESTHER§
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO§
RODRIGUEZ GOMEZ ROSARIO§
RODRIGUEZ GUIJARRO FRANCISCO§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
PVA§
MVP§
IVM§
MUR§
MUT§
MUR§
IVM§
MUL§
IVM§
MUT§
IVM§
MUT§
MUT§
IVM§
MUT§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
PVA§
PVA§
IVM§
MUT§
LUR§
MUL§
ESC§
LUR§
IBI§
IVM§
PVA§
MUT§
MUT§
MUL§
MUT§
MUT§
MUL§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
IBI§
IBI§
IBI§
MUL§
MUT§
MUT§
MUT§
ESC§
PVA§
MUL§
MUT§
IVM§
IBI§
IVM§
MUL§
MUT§
IVM§
MUT§
MUT§
IBI§
PVA§
MUT§
IBI§
IBI§
MUT§
MUT§
IVM§
MUT§
IVM§
MUT§
IVM§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
IVM§
MUT§
OVQ§
PVA§
PVA§
MUL§
MUT§
ESC§
ESC§
MUT§
PVA§
PVA§
PVA§
MUR§
MUT§
MUT§
MUT§
PVA§
PVA§
MUT§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0008390§
0008282§
0008563§
0008572§
0008592§
0008627§
0001621§
0000162§
0000755§
0000058§
0008721§
0000065§
0000831§
0009733§
0000728§
0008590§
0000703§
0007978§
0008549§
0000621§
0008386§
0000585§
0008574§
0007433§
0007271§
0001841§
0002454§
0000711§
0009065§
0000015§
0008613§
0000147§
0000014§
0001123§
0000794§
0001347§
0008377§
0009238§
0009616§
0009024§
0009542§
0009300§
0000761§
0004971§
0008600§
0008616§
0000584§
0001104§
0001103§
0001105§
0009623§
0002704§
0009618§
0009153§
0000243§
0001805§
0009624§
0008274§
0000812§
0000165§
0000634§
0009599§
0008602§
0000632§
0008415§
0008434§
0000547§
0001803§
0002800§
0001121§
0001120§
0009082§
0008435§
0000793§
0002720§
0000641§
0008446§
0000695§
0000606§
0007969§
0008527§
0007974§
0007007§
0000478§
0000773§
0008644§
0009534§
0007473§
0000359§
0008544§
0008259§
0007984§
0007903§
0000826§
0000715§
0008094§
0000084§
0001809§
0001810§
0009722§
0008569§
0000183§
0000184§
0009002§
0001842§
0001843§
0002395§
0000069§
0008571§
0009133§
0008269§
0001303§
0001307§
0006630§
7§
6§
9§
0§
8§
2§
2§
8§
9§
8§
3§
3§
8§
7§
6§
2§
9§
0§
8§
3§
5§
0§
6§
6§
0§
6§
7§
2§
4§
8§
2§
9§
1§
9§
8§
4§
4§
7§
4§
1§
2§
5§
7§
8§
9§
5§
3§
9§
1§
6§
0§
5§
0§
8§
6§
1§
8§
3§
8§
1§
6§
2§
5§
0§
2§
3§
0§
6§
1§
3§
5§
9§
0§
0§
1§
1§
7§
7§
4§
9§
4§
9§
8§
8§
2§
7§
9§
2§
0§
9§
4§
8§
8§
8§
3§
5§
4§
3§
1§
0§
6§
4§
2§
7§
4§
2§
2§
5§
2§
0§
3§
7§
8§
8§
DESCRIPCIÓ CONCEPTE§
ANY§
IMPORT#
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES VIA PUBLICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES SERVEIS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
LLICENCIES D’OBRES§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
LLICENCIES D’OBRES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST BENS IMMOBLES§
IMPOST BENS IMMOBLES§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT VIA PÚBLICA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES SERVEIS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2001§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2006§
2005§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
30#
30#
30#
30#
30#
30#
146,65#
120,2#
4,42#
60#
91#
60#
71,94#
91#
17,04#
30#
17,04#
24#
30#
17,04#
48#
68,15#
30#
24#
30#
84,48#
37,57#
4,42#
91#
1171,05#
96#
28,5#
3674,14#
58,19#
71,94#
103,42#
24#
91#
120#
120#
420#
120#
2,21#
48#
30#
48#
17,04#
79,84#
77,43#
83,07#
91#
24#
96#
91#
408#
1586,42#
120#
24#
34,08#
52,12#
71,94#
91#
30#
17,04#
30#
30#
536,4#
436,7#
30#
46,55#
45,55#
91#
24#
35,97#
24#
17,04#
30#
34,08#
71,94#
30#
24#
24#
30#
30#
17,04#
30#
96#
96#
60#
30#
30#
30#
30#
35,97#
4,42#
30#
8,5#
34,76#
34,76#
91#
30#
175#
369#
91#
84,48#
84,48#
179,68#
125#
30#
360#
48#
15,53#
15,53#
48#
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 73
Administració Local
NOM DEL DEUTOR§
CLAU COBRAMENT §
RODRIGUEZ GUIJARRO FRANCISCO§
RODRIGUEZ PAREDES DAVID§
RODRIGUEZ QUIZA MIGUEL ANGEL§
RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL§
RODRIGUEZ VALLEJO ASCENSION§
RODRIGUEZ VALLEJO ASCENSION§
ROJAS MORENO CARLOS§
ROJAS MORENO CARLOS§
ROJAS MORENO CARLOS§
ROMERO MOTOS EUGENIO§
ROSTANO NUÑEZ JUAN§
RUIZ ANDRES SERGIO§
RUIZ FLORIDO ANTONIO§
RUIZ GALLEGO VICTOR§
RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER§
RUIZ NAVARRO FRANCISCO§
SABARIEGO RODRIGUEZ JOSE§
SABARIEGO RODRIGUEZ JOSE§
SAEZ MARCHANTE MARIA DEL CARMEN§
SAILEMA MOYOLEMA EDWIN ROLANDO§
SALAM AHMED§
SALAZAR LOZANO ISAAC§
SALINAS & GARCIA SCP§
SALINAS & GARCIA SCP§
SALVANS SORRIBAS AIDA§
SAMIT COSTA JORGE§
SAN NICOLAS MUÑOZ SERGIO ANDRES§
SANCHEZ ALVAREZ JOSE LUIS§
SANCHEZ BARROSO FRANCISCO§
SANCHEZ CA\ASVERAS PABLO§
SANCHEZ CALVO M ROSARIO§
SANCHEZ CALVO M ROSARIO§
SANCHEZ CALVO M ROSARIO§
SANCHEZ DE LA CONCEPCION JAIME§
SANCHEZ GARCIA DAVID§
SANCHEZ GARCIA DAVID§
SANCHEZ LOPEZ ARANTZAZU§
SANCHEZ PRADO CARMEN§
SANCHEZ PRADO CARMEN§
SANCHEZ PRADO CARMEN§
SANCHEZ PRADO CARMEN§
SANCHEZ PRADO CARMEN§
SANCHEZ SERRANO VICTOR§
SANTA MARINA PADILLA ENRIQUE§
SANTOS NAHARRO ISRAEL§
SEBASTIA MALET JOSE§
SEVILLA CAZORRO JORGE§
SEVILLA CAZORRO JORGE§
SIERRA RODRIGUEZ ITAMAR§
SOLANO MIRO ANTONIO§
SOLUCIONES LASER CATALUÑA SL§
SOLUCIONES LASER CATALUÑA SL§
SOLUCIONES LASER CATALUÑA SL§
SORIANO ESPINOSA FRANCISCO JOSE§
SORIANO TROYANO ANTONIO§
SORRIBAS CARON MERCEDES§
SOUSSI KSIRI MOHAMED§
SOUSSI KSIRI MOHAMED§
SUAREZ GOMEZ RAFAELA§
SUAREZ GOMEZ RAFAELA§
SUBHAMI RASHID§
TALAT MAHMOOD§
TARAZAGA MANCHON SILVIA§
TEJERO MARTIN JESUS§
TELLEZ LOPEZ JOSE MARIA§
TOMAS GUIU M ANTONIA§
TORIBIO TORIBIO ANTONIO JOSE§
TORIBIO TORIBIO RICARDO§
TOUAZI ABDELHAMID§
TRENADO RIVERA RUBEN§
TRILLO FERNANDEZ FRANCISCA§
TRILLO FERNANDEZ FRANCISCA§
TURCANU CARLOIAN§
ULLAH NEHMAT§
VALDEOLIVAS HURTADO VICTOR§
VALVERDE RUIZ JOSE§
VALVERDE RUIZ JOSE§
VARES MALDONADO DIEGO§
VARGAS BLANCHART RAMON§
VARGAS FLORES M CARMEN§
VELA TORRES FERNANDO§
VENTURA PASTOR VALERI JOSEP§
VENTURA PASTOR VALERI JOSEP§
VIDAL ABELLAN SERGIO§
VIDAL MORENO ENRIQUE§
VIDAL MORENO ENRIQUE§
VILLANUEVA GALERA ROSER§
VILLAVICENCIO LEON LEONARDO XAVIER§
VILLAVICENCIO LEON LEONARDO XAVIER§
VIÑALS PASQUAL JOSE§
WANG JUNLONG§
XIA JITONG§
XIA LIPING§
XIA QINGDI§
XIAOPING RUAN§
XIAOPING RUAN§
XIAOPING RUAN§
XU HAIBIN§
YE GUANGWEI§
YE HAINAN§
YE QIUMEI§
YE QIUMEI§
YESTE SAMBLAS FRANCISCO§
ZAPICO PEDRA JUAN BAUTISTA§
ZHOU SANLI§
ZHOU WEI§
ZOU CHAO§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
C§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
MUT§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
§
MUT§
MUT§
MUL§
MUR§
MUT§
MUL§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
MUT§
PVA§
IVM§
ESC§
ESC§
PVA§
IVM§
MUL§
MSC§
MUT§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUR§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUL§
IVM§
GUA§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
ESC§
ESC§
ESC§
MUL§
IVM§
PVA§
IOB§
IOB§
MUT§
MUT§
PVA§
IVM§
MUT§
MUT§
MUT§
PVA§
ESC§
MUT§
MUT§
MUR§
MUT§
MUT§
MUR§
ESC§
IVM§
MUT§
MUT§
IVM§
MUT§
MVP§
IVM§
MUT§
MUT§
MUL§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
MUT§
IVM§
MUT§
IVM§
IVM§
IVM§
ESC§
ESC§
ESC§
ATR§
ESC§
IVM§
ESC§
ESC§
MUT§
MUT§
ESC§
MUL§
IVM§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0§
0008648§
0000620§
0009158§
0008406§
0002707§
0008014§
§
0002596§
0002205§
0010070§
0000067§
0009545§
0010028§
0009025§
0008609§
0009067§
0002455§
0003020§
0000815§
0009508§
0001571§
0000816§
0000203§
0000202§
0000581§
0000801§
0010073§
0000021§
0001807§
0000800§
0008586§
0000244§
0008541§
0009543§
0000075§
0000758§
0008020§
0008469§
0008612§
0008400§
0008614§
0008578§
0007975§
0009738§
0000814§
0000063§
0008723§
0008724§
0008582§
0008451§
0000231§
0000230§
0000229§
0009709§
0000821§
0000577§
0000346§
0000346§
0008623§
0007965§
0000632§
0000748§
0006442§
0008456§
0004644§
0001804§
0000244§
0008272§
0008396§
0000071§
0008613§
0008457§
0000070§
0000185§
0000630§
0005802§
0006118§
0000749§
0002159§
0000158§
0000689§
0008998§
0009474§
0010083§
0000365§
0000613§
0008449§
0008626§
0008433§
0000727§
0009236§
0000694§
0000702§
0000764§
0000215§
0000214§
0000213§
0000160§
0000263§
0000691§
0000236§
0000237§
0009497§
0008260§
0000251§
0010098§
0000760§
8§
5§
7§
1§
8§
3§
§
5§
3§
1§
9§
5§
9§
8§
0§
0§
4§
5§
1§
3§
9§
9§
0§
2§
9§
1§
5§
6§
7§
3§
0§
4§
5§
0§
2§
3§
0§
9§
4§
4§
0§
7§
6§
6§
4§
8§
9§
7§
9§
7§
1§
3§
5§
7§
9§
7§
7§
7§
1§
7§
0§
4§
8§
6§
1§
4§
4§
7§
4§
1§
2§
4§
3§
9§
4§
4§
4§
2§
2§
6§
0§
7§
8§
4§
7§
0§
1§
4§
5§
8§
1§
0§
1§
1§
4§
7§
9§
2§
4§
6§
0§
8§
9§
2§
9§
2§
9§
DESCRIPCIÓ CONCEPTE§
ANY§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
SANCIONS DE SALUT PUBLICA I CONSUM§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT VIA PÚBLICA (GUALS)§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST CONST.INST.I OBRES§
LLICENCIES D’OBERTURES§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES SERVEIS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES VIA PUBLICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
ACTA TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
MULTES TRANSIT: CIUTAT§
TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS§
MULTES TRANSIT: FORA CIUTAT§
IMPOST VEHICLES TRAC.MECANICA§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2006§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2007§
2006§
2008§
2008§
2008§
2007§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
2008§
§
IMPORT#
48#
34,08#
120#
30#
30#
24#
30#
48#
91#
90#
91#
91#
91#
30#
91#
30#
30#
71,94#
120#
108,06#
71,94#
222#
111#
29,44#
89,61#
96#
601#
48#
89,61#
24#
30#
24#
91#
180#
4,42#
30#
48#
30#
24#
30#
30#
30#
91#
71,94#
74,18#
360#
91#
24#
30#
172,5#
114#
51#
96#
71,94#
70,66#
1040#
1204#
30#
30#
71,9#
17,04#
30#
30#
30#
656,92#
87,5#
30#
30#
125#
30#
30#
125#
600#
35,97#
30#
48#
71,94#
60#
120,21#
35,97#
96#
91#
91#
30#
30#
24#
24#
30#
17,04#
420#
44,8#
42,28#
35,97#
74#
74#
36#
59#
138,38#
35,97#
114#
43,12#
91#
24#
138,38#
120#
2,21#
Santa Coloma de Gramenet, 9 de març de
2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 74
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Interns i Promoció Econòmica, Joan Carles
Mas i Bassa.
022009009110
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Brito Ramos Fabiola per dèbits a la
Hisenda Municipal, es va realitzar en data
06-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Brito Ramos Fabiola
com a propietària de ple domini de l’immoble travat, d’acord amb el que preveu l’article
76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador de
la Propietat, a fi que, amb les despeses corresponents al seu càrrec, lliuri certificació substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
«Diligència. Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Brito Ramos
Fabiola, amb DNI 47912363 M, amb domicili Pj. d’En Salvatella, 64 ST 3 - 08924 - Santa
Coloma Gramenet (Barcelona), per dèbits a
la Hisenda Municipal del concepte de Impost
sobre Béns Immobles, Impost sobre Vehicles
Tracció Mecànica, Multes Trànsit: Ciutat.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: Propietària de ple domini.
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.992,42 euros. (mil
nou-cents noranta-dos euros amb quarantados cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Urbana.
Referència
Catastral
4703715DF3930B0003SE. Número tres.
Planta sótanos puerta tercera de la casa señalada con el número sesenta y cuatro, del
Pasaje Salvatella, de Santa Coloma de Gramenet.
Inscrita en el Tomo 1493, Libro 1331,
Folio 98, Finca 11635, Rº Nº 1”.»
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T.A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (signatura
il·legible).
022009009244
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Bappari Kazal per dèbits a la
Hisenda Municipal, es va realitzar en data
12-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Don Shuvo com a propietari de 1/2 indivisa, d’acord amb el que
preveu l’article 76.3 del Reglament general
de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador de
la Propietat, a fi que, amb les despeses corresponents al seu càrrec, lliuri certificació substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
«Diligència. Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’a-
pressament contra el deutor Bappari Kazal,
amb DNI X3540218 N, amb domicili C/ Sant
Vicenç, 10 01 01 - 08001 - Barcelona (Barcelona), per dèbits a la Hisenda Municipal del
concepte de Impost Vehicles Tracció Mecànica, Impost Béns Immobles.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/2 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.239,08 Euros. (mil
dos-cents trenta-nou euros amb vuit cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Badalona, d’acord amb el que estableix l’article 84.1 del Reglament general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article 76.3 del Reglament general de recaptació, ha de notificar-se al deutor i en el seu
cas, al cònjuge, als tercers posseïdors i als
creditors hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Referencia Catastral 5092944DF3859
C0009PD. Urbana. Número nueve. Vivienda
piso segundo, puerta segunda, de la casa
señalada con el número cien, de la calle
Mozart, de Santa Coloma de Gramenet.
Inscrita en el Tomo 4027, Libro 1247,
Folio 188, Finca 15805, Rº Nº 2 de Badalona”.
D’acord amb el que estableix l’article 9 de
la Llei 8/1993 de 30 de setembre, es fa constar que la finca embargada no és el domicili
habitual de deutor.»
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T.A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (signatura
il·legible).
022009009271
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Bappari Kazal per dèbits a la
Hisenda Municipal, es va realitzar en data
12-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Bappari Kazal com a
propietari de 1/2 indivisa de l’immoble travat, d’acord amb el que preveu l’article 76.3
del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 75
Administració Local
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador de
la Propietat, a fi que, amb les despeses corresponents al seu càrrec, lliuri certificació substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
«Diligència. Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Bappari Kazal,
amb DNI X3540218 N, amb domicili C/ Sant
Vicenç, 10 01 01 - 08001 - Barcelona (Barcelona), per dèbits a la Hisenda Municipal del
concepte de Impost Vehicles Tracció Mecànica, Impost Bens Immobles.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/2 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.239,08 euros. (mil
dos-cents trenta-nou euros amb vuit cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Badalona, d’acord amb el que estableix l’article 84.1 del Reglament general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Referencia catastral 5092944DF3859
C0009PD. Urbana. Número nueve. Vivienda
piso segundo, puerta segunda, de la casa
señalada con el número cien, de la calle
Mozart, de Santa Coloma de Gramenet.
Inscrita en el Tomo 4027, Libro 1247,
Folio 188, Finca 15805, Rº Nº 2 de Badalona”.
D’acord amb el que estableix l’article 9 de
la Llei 8/1993 de 30 de setembre, es fa constar que la finca embargada no és el domicili
habitual de deutor.»
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T.A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (signatura
il·legible).
022009009275
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Cortes Moreno Fernando per
dèbits a la Hisenda Municipal, es va realitzar
en data 13-02-2009 diligència d’embargament de béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Fajardo Cortes Sagrario
com a propietària de 1/2 indivisa, d’acord
amb el que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
«Diligència. Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Cortes Moreno
Fernando, amb DNI 53080389 T, amb domicili Cr. de Gènova, 10 Bj 2 - 08921 - Santa
Coloma Gramenet (Barcelona), per dèbits a
la Hisenda Municipal del concepte de Impost
sobre Vehicles Tracció Mecànica, Impost
sobre Bens Immobles.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/2 indivisa.
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 2.638,40 euros. (dos mil
sis-cents trenta-vuit euros amb quaranta cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Entidad número ochenta y siete. Vivienda-dúplex en planta baja y altillo, puerta
segunda, del edificio en Santa Coloma de
Gramenet, calle Génova, números diezcatorce.
Inscrita en el Tomo 1713, Libro 1551,
Folio 36, Finca 61054, RºNº 1”.»
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T.A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (signatura
il·legible).
022009009279
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Cortes Moreno Fernando, per
dèbits a la Hisenda Municipal, es va realitzar
en data 13-02-2009 diligència d’embargament de béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Cortes Moreno Fernando, com a propietari de 1/2 indivisa de l’immoble travat, d’acord amb el que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
«Diligència. Tramitant-se en aquest Servei
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 76
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Cortes Moreno
Fernando, amb DNI 53080389 T, amb domicili Cr. de Gènova, 10 Bj. 2 - 08921 - Santa
Coloma Gramenet (Barcelona), per dèbits a
la Hisenda Municipal del concepte de Impost
sobre Vehicles Tracció Mecànica, Impost
sobre Bens Immobles.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/2 indivisa.
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 2.638,40 euros. (dos mil
sis-cents trenta-vuit euros amb quaranta cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article 76.3 del Reglament general de recaptació, ha de notificar-se al deutor i en el seu
cas, al cònjuge, als tercers posseïdors i als
creditors hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Entidad número ochenta y siete. Vivienda-duplex en planta baja y altillo, puerta
segunda, del edificio en Santa Coloma de
Gramenet, calle Génova, números diezcatorce.
Inscrita en el Tomo 1713, Libro 1551,
Folio 36, Finca 61054, Rº Nº 1”.»
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T.A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (signatura
il·legible).
022009009286
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Alaman Mayol Rosa per dèbits a la
Hisenda Municipal, es va realitzar en data
10-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Alaman Mayol Rosa
com a propietària de ple domini de l’immoble travat, d’acord amb el que preveu l’article
76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
«Diligència. Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Alaman Mayol
Rosa, amb DNI 38255794 D, amb domicili
Cr. Gran S. Andreu, 93 1 2 - 08030 - Barcelona (Barcelona), per dèbits a la Hisenda
Municipal del concepte de Entitat Metropolit.
Transport., Impost sobre Bens Immobles,
Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa
Urbana (Plus Vàlua).
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietària de ple domini.
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 3.576,23 euros. (tres mil
cinc-cents setanta-sis euros amb vint-i-tres
cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Entidad número dos. Vivienda primera
situada en la planta primera del edificio sito
en Santa Coloma de Gramenet, Plaça Ferran
de Segarra número tres.
Inscrita en el Tomo 1702, Libro 1540,
Folio 137, Finca 60954, Rº Nº 1”.
D’acord amb el que estableix l’article 9 de
la Llei 8/1993 de 30 de setembre, es fa constar que la finca embargada no correspon a
l’habitatge habitual de la deutora.»
Santa Coloma de Gramenet, 10 de març
de 2009.
El T.A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (signatura
il·legible).
022009009287
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Chorrero García Jesús per dèbits a
la Hisenda Municipal, es va realitzar en data
09-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Chorrero García Jesús
com a propietari de 1/2 indivisa de l’immoble travat, d’acord amb el que preveu l’article
76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
«Diligència. Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Chorrero García
Jesús, amb DNI 53332137 J, amb domicili
Ct. de la Font de l’Alzina, 125 En. 2 - 08924 Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per
dèbits a la Hisenda Municipal del concepte
de Multes Trànsit: Ciutat, Impost sobre Béns
Immobles.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/2 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.005,30 euros. (mil
cinc euros amb trenta cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajunta-
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 77
Administració Local
ment de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. Catastral 3302302DF3930A0006GB.
Número ciento sesenta y cinco. Vivienda
puerta dos del piso entresuelo, del bloque
número nueve de la casa número ciento
veinticinco de la Carretera Fuente de la Encina, de Santa Coloma de Gramenet.
Inscrita en el Tomo 693, Libro 576, Folio
106, Finca 41512, Rº Nº 1”.»
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T.A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (signatura
il·legible).
022009009292
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Chorrero Garcia Jesús per dèbits a
la Hisenda Municipal, es va realitzar en data
09-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Plaza Moral Sonia com
a propietària de 1/2 indivisa, d’acord amb el
que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
«Diligència. Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Chorrero Garcia
Jesús, amb DNI 53332137 J, amb domicili
Ct. de la Font de l’Alzina, 125 En. 2 - 08924 Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per
dèbits a la Hisenda Municipal del concepte
de Multes Trànsit: Ciutat, Impost sobre Béns
Immobles.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/2 indivisa.
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.005,30 euros. (mil
cinc euros amb trenta cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. Catastral 3302302DF3930A0006GB.
Número ciento sesenta y cinco. Vivienda
puerta dos del piso entresuelo, del bloque
número nueve de la casa número ciento
veinticinco de la Carretera Fuente de la Encina, de Santa Coloma de Gramenet.
Inscrita en el Tomo 693, Libro 576, Folio
106, Finca 41512, Rº Nº 1”.»
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T.A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (signatura
il·legible).
022009009299
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Chorrero Garcia Jesús per dèbits a
la Hisenda Municipal, es va realitzar en data
09-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Unión Créditos Inmobiliarios SA com a creditor hipotecari, d’acord
amb el que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Chorrero Garcia
Jesús, amb DNI 53332137 J, amb domicili Ct
de la Font de l’Alzina, 125 EN 2 - 08924 Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per
dèbits a la Hisenda Municipal del concepte
de multes trànsit: ciutat, impost sobre béns
immobles.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/2 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.005,30 Euros. (mil
cinc euros amb trenta cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. catastral 3302302DF3930A0006GB.Número ciento sesenta y cinco. Vivienda
puerta dos del piso entresuelo, del bloque
número nueve de la casa número ciento
veinticinco de la Carretera Fuente de la Encina, de Santa Coloma de Gramenet.
Inscrita en el Tomo 693, Libro 576, Folio
106, Finca 41512, RºNº 1”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El t. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns, i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009303
A
Núm. 66 / Pàg. 78
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Flores Flores Manuel per dèbits a
la Hisenda Municipal, es va realitzar en data
12-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Flores Flores Manuel
com a propietari de ple domini de l’immoble
travat, d’acord amb el que preveu l’article
76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Flores Flores
Manuel, amb DNI 53328546 X, amb domicili Cr de Liszt, 10 D EN 1 - 08923 - Santa
Coloma Gramenet (Barcelona), per dèbits a
la Hisenda Municipal del concepte de impost
sobre vehicles tracció mecànica., impost
sobre béns immobles..
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de ple domini
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 746,95 Euros. (set-cents
quaranta-sis euros amb noranta-cinc cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Referencia catastral 4386417DF3848
E0004QT.- Número dos.- Local comercial de
la planta baja, de la casa número trece, de la
calle San Francisco, de Santa Coloma de
Gramenet.
Inscrita en el Tomo 888, Libro 15, Folio
96, Finca 1618, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i promoció econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009305
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Garcia Matencio Isabel per dèbits
a la Hisenda Municipal, es va realitzar en
data 12-02-2009 diligència d’embargament
de béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Segura Garcia David
com a propietari de 1/3 indivisa, d’acord
amb el que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Garcia Matencio
Isabel, amb DNI 77274801 E, amb domicili
Av. de la Generalitat, 145 AT 2 - 08923 Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per
dèbits a la Hisenda Municipal del concepte
de impost increment valor terrenys naturalesa
urbana (plus vàlua).
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietària de 1/3 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.230,14 Euros. (mil
dos-cents trenta euros amb catorze cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. catastral 4385224DF3848E0007RI.
Número ocho. Departamento en piso segundo puerta primera del inmueble sito en Santa
Coloma de Gramenet, señalado con el número dieciséis de la calle Pons i Pons.
Inscrita en el Tomo 1124, Libro 159, Folio
210, Finca 5021, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009307
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Garcia Matencio Isabel per dèbits
a la Hisenda Municipal, es va realitzar en
data 12-02-2009 diligència d’embargament
de béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Segura Ramos Pablo
com a propietari de 1/3 indivisa, d’acord
amb el que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 79
Administració Local
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Garcia Matencio
Isabel, amb DNI 77274801 E, amb domicili
Av. de la Generalitat, 145 AT 2 - 08923 Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per
dèbits a la Hisenda Municipal del concepte
de impost increment valor terrenys naturalesa
urbana (plus vàlua).
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietària de 1/3 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.230,14 Euros. (mil
dos-cents trenta euros amb catorze cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. catastral 4385224DF3848E0007RI.
Número ocho. Departamento en piso segundo puerta primera del inmueble sito en Santa
Coloma de Gramenet, señalado con el número dieciséis de la calle Pons i Pons.
Inscrita en el Tomo 1124, Libro 159, Folio
210, Finca 5021, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009308
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Garcia Matencio Isabel per dèbits
a la Hisenda Municipal, es va realitzar en
data 12-02-2009 diligència d’embargament
de béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resul-
tat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Garcia Matencio Isabel
com a propietària de 1/3 indivisa de l’immoble travat, d’acord amb el que preveu l’article
76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Garcia Matencio
Isabel, amb DNI 77274801 E, amb domicili
Av. de la Generalitat, 145 AT 2 - 08923 Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per
dèbits a la Hisenda Municipal del concepte
de impost increment valor terrenys naturalesa
urbana (plus vàlua).
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietària de 1/3 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.230,14 Euros. (mil
dos-cents trenta euros amb catorze cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. catastral 4385224DF3848E0007RI.
Número ocho. Departamento en piso segundo puerta primera del inmueble sito en Santa
Coloma de Gramenet, señalado con el número dieciséis de la calle Pons i Pons.
Inscrita en el Tomo 1124, Libro 159, Folio
210, Finca 5021, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11-03-2009
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009312
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Segura Ramos Pablo per dèbits a
la Hisenda Municipal, es va realitzar en data
12-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Segura Ramos Pablo
com a propietari de 1/3 indivisa de l’immoble travat, d’acord amb el que preveu l’article
76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Segura Ramos
Pablo, amb DNI 38478725 R, amb domicili
Cr de Sant Jordi, 23 BJ IN - 08923 - Santa
Coloma Gramenet (Barcelona), per dèbits a
la Hisenda Municipal del concepte de impost
sobre béns immobles..
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/3 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 796,00 Euros. (set-cents
noranta-sis euros).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 80
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. catastral 4385224DF3848E0007RI.
Número ocho. Departamento en piso segundo puerta primera del inmueble sito en Santa
Coloma de Gramenet, señalado con el número dieciséis de la calle Pons i Pons.
Inscrita en el Tomo 1124, Libro 159, Folio
210, Finca 5021, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009313
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Segura Ramos Pablo per dèbits a
la Hisenda Municipal, es va realitzar en data
12-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Garcia Matencio Isabel
com a propietària de 1/3 indivisa, d’acord
amb el que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Segura Ramos
Pablo, amb DNI 38478725 R, amb domicili
Cr de Sant Jordi, 23 BJ IN - 08923 - Santa
Coloma Gramenet (Barcelona), per dèbits a
la Hisenda Municipal del concepte de impost
sobre béns immobles..
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/3 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 796,00 Euros. (set-cents
noranta-sis euros).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. catastral 4385224DF3848E0007RI.
Número ocho. Departamento en piso segundo puerta primera del inmueble sito en Santa
Coloma de Gramenet, señalado con el número dieciséis de la calle Pons i Pons.
Inscrita en el Tomo 1124, Libro 159, Folio
210, Finca 5021, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009314
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Segura Ramos Pablo per dèbits a
la Hisenda Municipal, es va realitzar en data
12-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Segura Garcia David
com a propietari de 1/3 indivisa, d’acord
amb el que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Segura Ramos
Pablo, amb DNI 38478725 R, amb domicili
Cr de Sant Jordi, 23 BJ IN - 08923 - Santa
Coloma Gramenet (Barcelona), per dèbits a
la Hisenda Municipal del concepte de impost
sobre béns immobles..
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/3 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 796,00 Euros. (set-cents
noranta-sis euros).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. catastral 4385224DF3848E0007RI.
Número ocho. Departamento en piso segundo puerta primera del inmueble sito en Santa
Coloma de Gramenet, señalado con el número dieciséis de la calle Pons i Pons.
Inscrita en el Tomo 1124, Libro 159, Folio
210, Finca 5021, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009316
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Segura Garcia David per dèbits a
la Hisenda Municipal, es va realitzar en data
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 81
Administració Local
12-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Garcia Matencio Isabel
com a propietària de 1/3 indivisa, d’acord
amb el que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Segura Garcia
David, amb DNI 53077122 E, amb domicili
Av. de la Generalitat, 145 at 2 - 08923 Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per
dèbits a la Hisenda Municipal del concepte
de multes trànsit: ciutat, impost sobre vehicles tracció mecànica., impost sobre béns
immobles..
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/3 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.249,86 Euros. (mil
dos-cents quaranta-nou euros amb vuitantasis cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. catastral 4385224DF3848E0007RI.
Número ocho. Departamento en piso segundo puerta primera del inmueble sito en Santa
Coloma de Gramenet, señalado con el número dieciséis de la calle Pons i Pons.
Inscrita en el Tomo 1124, Libro 159, Folio
210, Finca 5021, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007)
022009009320
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Segura Garcia David per dèbits a
la Hisenda Municipal, es va realitzar en data
12-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Segura Garcia David
com a propietari de 1/3 indivisa de l’immoble travat, d’acord amb el que preveu l’article
76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Segura Garcia
David, amb DNI 53077122 E, amb domicili
Av. de la Generalitat, 145 AT 2 - 08923 Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per
dèbits a la Hisenda Municipal del concepte
de multes trànsit: ciutat, impost sobre vehicles tracció mecànica., impost sobre béns
immobles.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/3 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.249,86 Euros. (mil
dos-cents quaranta-nou euros amb vuitantasis cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. catastral 4385224DF3848E0007RI.
Número ocho. Departamento en piso segundo puerta primera del inmueble sito en Santa
Coloma de Gramenet, señalado con el número dieciséis de la calle Pons i Pons.
Inscrita en el Tomo 1124, Libro 159, Folio
210, Finca 5021, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009321
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra López Vargas Francisco per dèbits
a la Hisenda Municipal, es va realitzar en
data 06-02-2009 diligència d’embargament
de béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Torres Muriel Dolores
com a cònjuge del deutor, d’acord amb el
que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Regla-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 82
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
ment General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor López Vargas
Francisco, amb DNI 26427581 Y, amb domicili Cr de Milà i Fontanals, 38 bj 2 - 08922 Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per
dèbits a la Hisenda Municipal del concepte
de impost sobre béns immobles., impost
sobre vehicles tracció mecànica.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de ple domini
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.210,85 Euros. (mil
dos-cents deu euros amb vuitanta-cinc cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Urbana.- Número cinco.- Piso bajos
puerta segunda de la casa sita en Santa Coloma de Gramenet, calle Milà y Fontanals
número treinta y ocho.
Inscrita en el Tomo 867, Libro 4, Folio 47,
Finca 477, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009323
A
Santa Coloma de Gramenet
Servei de Recaptació
EDICTE
En l’expedient administratiu d’apressament
que s’instrueix en aquest Servei de Recaptació contra Segura Garcia David per dèbits a
la Hisenda Municipal, es va realitzar en data
12-02-2009 diligència d’embargament de
béns immobles, la qual es transcriurà.
La qual cosa es fa publica per haver resultat infructuós l’intent de notificació de l’embargament efectuat a Segura Ramos Pablo
com a propietari de 1/3 indivisa, d’acord
amb el que preveu l’article 76.3 del Reglament general de recaptació.
Alhora se’l requereix perquè d’acord amb
el que estableix l’article 83.2 del Reglament
general de recaptació, lliuri en aquest Servei
de Recaptació, en el termini de quinze dies,
els títols de propietat dels béns immobles que
li han estat travats, amb l’advertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, s’adreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra l’acte que es notifica, pot interposar recurs en el termini d’un mes davant la
Tresoreria, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l’advertiment de que encara que
interposi recurs el procediment d’apressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en l’article 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
“Diligència.- Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu d’apressament contra el deutor Segura Garcia
David, amb DNI 53077122 E, amb domicili
Av. de la Generalitat, 145 AT 2 - 08923 Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per
dèbits a la Hisenda Municipal del concepte
de multes trànsit: ciutat, impost sobre vehicles tracció mecànica., impost sobre béns
immobles..
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final s’expressaran,
pels descoberts que igualment s’indiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de 1/3 indivisa
Import del deute per principal, recàrrec
d’apressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 1.249,86 Euros. (mil
dos-cents quaranta-nou euros amb vuitantasis cèntims).
De l’embargament s’efectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el
que estableix l’article 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa l’article
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
“Ref. catastral 4385224DF3848E0007RI.
Número ocho. Departamento en piso segundo puerta primera del inmueble sito en Santa
Coloma de Gramenet, señalado con el número dieciséis de la calle Pons i Pons.
Inscrita en el Tomo 1124, Libro 159, Folio
210, Finca 5021, RºNº 2”.
Santa Coloma de Gramenet, 11 de març
de 2009.
El T. A. Executiu de l’Àrea de Serveis
Interns i Promoció Econòmica (D. A.
3596/2007).
022009009332
A
Santa Eugènia de Berga
ANUNCI
Per part del senyor Jesús Matamala Bacardit, s’ha sol·licitat a aquest Ajuntament, el
canvi de titularitat al seu favor, del nínxol
217 del Cementiri Municipal actualment a
nom del senyor Domigo Matamala Serrano.
L’esmentada sol·licitud, es sotmet a informació pública pel termini de 15 dies a partir de
la publicació d’aquest anunci per tal que els
possibles interessats puguin formular reclamacions sobre el canvi demanat.
Santa Eugènia de Berga, 11 de març de
2009.
L’Alcaldessa, Filo Tió Pratdesaba.
022009009097
A
Santa Margarida i els Monjos
ANUNCI
Es notifica mitjançant el present anunci a
exposar al tauler d’anuncis de les Corporacions a les quals s’ha instat la notificació
directa i amb la publicació al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA P ROVÍNCIA , una vegada que ha estat
impossible la notificació per correu dels interessats que s’expressen més endavant; d’acord amb el que prescriu l’article 59.4 de la
Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Es posa en coneixement dels titulars dels
vehicles que es diran a continuació, que s’ordena per part d’aquesta Corporació la retirada del vehicle de la seva propietat aparcats a
la via pública en un termini de 15 dies, donades les condicions en les que es troba, en cas
contrari s’iniciaran els tràmits per declarar-lo
residu sòlid, i posteriorment retirar-lo del
carrer, prèvia baixa en els registres de la
Direcció General de Trànsit.
Els titulars notificats i els vehicles afectats
són els següents:
JUAN JOSÉ TROYA TROYA§
MARIA LUISA POLO DE LA VEGA§
ABELINA CRESPO ALVAREZ§
NI CHAOLI§
SEAT IBIZA§
RENAULT CLIO§
HONDA CIVIC§
CLIPIC COLIBRI§
B-3589-NG#
T-6930-AF#
1578-BRZ#
C-9288-BSJ#
Santa Margarida i els Monjos, 2 de març
de 2009.
L’Alcalde-President, Jordi Girona Alaiza.
022009008940
A
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 83
Administració Local
Santa Susanna
ANUNCI
Aprovats per Resolució de l’Alcaldia els
següents Padrons Fiscals:
- Padró Fiscal de la Taxa per servei de
guarderia municipal, corresponent al mes de
març.
- Padró Fiscal de la Taxa per l’aula de
música corresponent al mes de març.
S’exposen al públic per un termini de vint
dies, a la Secretaria de l’Ajuntament, perquè
qualsevol interessat pugui examinar-los per
formular-hi les al·legacions que s’estimi pertinents. Si no se’n produeixen, es considerarà
aprovat definitivament.
Santa Susanna, 10 de març de 2009.
L’Alcalde, Josep Monreal i Ribot.
022009008928
A
Sitges
EDICTE
Atès el què s’estipula als arts. 58 i 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la
notificació de les resolucions i actes administratius, i la seva pràctica.
Atès que, segons constància documental
que obra a l’expedient, la notificació de la
proposta de resolució relativa a l’aprovació
d’arxiu del procediment administratiu de
sol·licitud de nova obertura d’una activitat
d’immobiliària a nom de Intermediación Sitges 2007, S.L., exp. núm. 53/08-IN, no s’ha
pogut practicar per impossibilitat de lliurarlo.
Es transcriu a continuació l’acte administratiu en qüestió, el qual literalment diu:
«Vista la instància presentada per Intermediacion Sitges 2007, SL, adjuntant documentació per la nova obertura d’una activitat
d’immobiliària, situada en el c/ Angel Vidal,
13 baixos, d’aquest municipi.
Vist allò que especifica l’article 82 de l’Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració municipal en les Activitats i Instal·lacions que diu literalment: “La
proposta de resolució ha d’ésser notificada
als interessats, atorgant un termini de deu
dies hàbils per fer al·legacions que es considerin oportunes. Es podrà prescindir d’aquest
tràmit d’audiència quan no hagin presentat
al·legacions desfavorables a la instal·lació de
l’activitat durant el tràmit d’informació veïnal, sempre i quan no figurin en el procediment ni siguin tingudes en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves
que les adduïdes per l’interessat i, la resolució sigui favorable a l’atorgament del permís
ambiental municipal i, si s’escau, de la
llicència urbanística corresponent.”
L’hi comuniquem que en la seva sol·licitud obra la proposta de resolució que es
transcriu a continuació:
“Aprovació, si s’escau, de l’arxiu del
procediment administratiu per desestiment
de la sol·licitud de llicència municipal per la
nova obertura d’una activitat d’immobiliaria,
situada en el carrer Angel Vidal, 13. baixos a
nom de Intermediación Sitges 2007, SL
(Exp.:53/08-IN).
De data 28 de gener de 2009, relativa a
l’Exp. núm. 53/08-IN per la qual es dona per
desistit del permís municipal per nova obertura d’una activitat d’Agència Immobiliària,
situada en el c/ d’Angel Vidal, 13 d’aquest
municipi.
Atès l’escrit presentat en data 16 de juliol
de 2008 i amb número de registre 14066 per
Intermediación Sitges 2007, S.L., en la qual
aporta documentació per tal de tramitar la
nova obertura d’una llicència per una activitat d’agència immobiliària situada en el local
del c/ d’Angel Vidal, 13 d’aquest municipi.
Vist que en data 16 de juliol de 2008, se’ls
hi va notificar la liquidació de pagament per
taxa de llicència de nova obertura nº
0821219085 per un import de 4.313,50 EUR
i que a data d’avui no ha estat efectuar el
pagament.
Atès que se’ls hi atorgava als interessats, el
termini de 15 dies, segons l’article 79 de
l’Ordenança Reguladora de la Intervenció
Integral de l’administració Municipal en les
activitats i instal·lacions, per tal de que presentessin al registre general el comprovant de
la liquidació pagada.
Vist el Decret d’Alcaldia de data 9 d’octubre de 2008 número 472/08 d’atribució de
competències a la Regidoria de Territori,
Medi Ambient, Paisatge i Espai Urbà.
Atès el què disposa l’article 84 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre
l’audiència de l’interessat i article 127 i
següents de la mateixa, respecte del procediment sancionador.
En ús de les atribucions conferides, de
conformitat amb el que disposa l’article 56,
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el text refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya, i d’acord amb
l’article 46 i 47, del Reglament Orgànic
Municipal.
He resolt:
Primer. - Dona per desistit a Intermediación Sitges 2007, S.L. (NIF: B-64579246) de
la seva sol·licitud del permís municipal per
nova obertura de l’activitat d’agència immobiliària situada en el c/ d’Angel Vidal, 13.
baixos, d’aquest municipi.
Segon. - Donar trasllat de la present resolució als interessats i al servei de disciplina
d’activitats per el seu coneixement i efectes.
Recursos
La qual cosa us comunico, pel vostre
coneixement i efectes, tot indicant-vos que
aquest és un acte de tràmit, no definitiu en
via administrativa i, per tant no és susceptible
de recurs i, això sense perjudici que podeu
exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’art. 58.2 de la
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.»
Pel present Edicte es practica la notificació
esmentada, als efectes oportuns, mitjançant
la seva inserció al Tauló d’anuncis municipal, i publicació al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona.
Sitges, 6 de març de 2009.
L’Alcalde, Jordi Baijet i Vidal. Davant
meu, el Secretari, Isidre Martí i Sardà.
022009009087
A
Sitges
EDICTE
Aprovació constitució de la Junta de Compensació provisional del PPU 7 Camí la Fita
de Sitges.Exp. 61/08.
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària celebrada el 17 d’abril de 2008 va
adoptar entre d’altres, el següent acord:
1. Aprovar la constitució de la Junta de
Compensació Provisional del PPU 7 Camí De
La Fita de Sitges.
2. Requerir al Sr. Daniel Tabernero Romero, com a President de la Junta de Compensació Provisional del PPU 7 Camí de la Fita per
tal que ratifiqui la instància de data 15 de
gener de 2008, registre general d’entrada
número 851, presentada pel Sr. Maximiano
Cordero Ferrero i per tal que subsani l’escriptura pública atorgada per trenta vuit propietaris en data 20 de desembre de 2007 davant el
notari Sr. Carles-José Sanz Izquierdo, amb el
número de protocol 1.311, en el sentit de
substituir totes les referències a la Llei
2/2002, de 14 de març d’Urbanisme de Catalunya, pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme.
3. Instar la inscripció de la Junta de Compensació Provisional del PPU 7 Camí de la
Fita al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que disposa l’article
190.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei
d’Urbanisme.
4. Comunicar al Sr. Maximiano Cordero
Ferrero i al Sr. Daniel Tabernero Romero que
la Junta de Compensació Provisional adquirirà personalitat jurídica de forma automàtica
si no s’ha produït l’efectiva inscripció en el
Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores de forma expressa en el termini d’un mes
des de la presentació de la documentació per
part de l’Ajuntament.
5. Designar de conformitat amb l’article
190.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei
d’Urbanisme, representant de l’Administració
actuant en la Junta de Compensació Provisio-
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 84
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
nal del PPU 7 Camí de la Fita al Sr. Armand
Paco i Minguito.
6. Publicar el present acord en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, amb
indicació expressa que els propietaris compresos a l’àmbit del PPU 7 Camí de la Fita
que no siguin membres de la Junta de Compensació Provisional PPU 7 Camí de la Fita
es poden adherir a la mateixa de conformitat
amb allò previst en el seu títol constitutiu i
l’article 196.6 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei d’Urbanisme.
7. Publicar aquest acord en un dels diaris
de major divulgació de l’àmbit municipal o
supramunicipal i en L’ECO de Sitges.
8. Disposar que la Junta de Compensació
Provisional del PPU 7 Camí de la Fita quedarà dissolta en el moment en que es constitueixi la Junta de Compensació definitiva o
quan transcorri el termini previst en el seu
títol constitutiu.
9. Aprovar la liquidació número
08LI720003.
10. Notificar el present acord als propietaris de l’àmbit del PPU 7 Camí de la Fita de
forma individualitzada.
Recursos
Contra aquest acord, que és definitiu en
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa de recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquest acord, es podrà interposar
recurs contenciós-administratiu davant la
Sala del contenciós Administratiu del tribunal
Superior de Justícia de Catalunya de la
província de Barcelona, d’acord amb allò
que disposa l’article 8 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
(pel transcurs d’un mes a comptar des de la
data de la seva interposició sense que s’hagi
notificat la seva resolució) el termini per la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
Sitges, 27 de febrer de 2009.
L’Alcalde, Jordi Baijet Vidal. Davant meu,
la Vice-secretaria gral. acctal, Marta da Pena
Gómez.
022009009088
A
Sitges
EDICTE
Mitjançant instància registrada amb el
número 23229 de data 07 de novembre de
2008 per part interessada es comunica que el
Sr. Hamrach Abdelkrim, nascut el
18/07/1983 no resideix al C. Lope de Vega
núm. 11 pis 1 pta. 3, domicili de la seva inscripció en el Padró Municipal d’Habitants.
No havent estat possible practicar la notificació a la persona interessada al domicili on
consta empadronada, al comprovar per la
Policia Local la no residència en el domicili
indicat, i desconeixent el seu domicili actual,
es publica directament el present edicte perquè en el termini de 15 dies comptats a partir
de l’endemà de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona pugui
comparèixer a les dependències municipal,
Oficina d’Atenció al Ciutadà, per tal de
manifestar la seva conformitat o disconformitat amb l’expedient instruït per donar-la de
baixa de l’empadronament del municipi de
Sitges.
Transcorregut el termini sense que s’hagin
presentat al·legacions se sol·licitarà informe
al Consell d’Empadronament per tal de fer
efectiva la baixa del padró d’habitants i del
Cens Electoral de Sitges.
Recursos:
“Contra el present acord, per tractar-se
d’un acte administratiu de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs”.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Sitges, 5 de març de 2009.
L’Alcalde, Jordi Baijet i Vidal. Davant
meu, el Secretari, Isidre Martí i Sardà.
022009009301
A
Sitges
EDICTE
Mitjançant instància registrada amb el
número 24084 de data 19 de novembre de
2008 per part interessada es comunica que la
Sra. Almira B Cantero de Jeanneret, nascuda
el 26/12/1964 no resideix al Cr. Barcelona
núm. 14 pis 2 pta. 2, domicili de la seva inscripció en el Padró Municipal d’Habitants.
No havent estat possible practicar la notificació a la persona interessada al domicili on
consta empadronada, al comprovar per la
Policia Local la no residència en el domicili
indicat, i desconeixent el seu domicili actual,
es publica directament el present edicte perquè en el termini de 15 dies comptats a partir
de l’endemà de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona pugui
comparèixer a les dependències municipal,
Oficina d’Atenció al Ciutadà, per tal de
manifestar la seva conformitat o disconformitat amb l’expedient instruït per donar-la de
baixa de l’empadronament del municipi de
Sitges.
Transcorregut el termini sense que s’hagin
presentat al·legacions se sol·licitarà informe
al Consell d’Empadronament per tal de fer
efectiva la baixa del padró d’habitants i del
Cens Electoral de Sitges.
Recursos:
“Contra el present acord, per tractar-se
d’un acte administratiu de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs”.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Sitges, 5 de març de 2009.
L’Alcalde, Jordi Baijet i Vidal. Davant
meu, el Secretari, Isidre Martí i Sardà.
022009009302
A
Sitges
ANUNCI DE LICITACIÓ
Contracte per la prestació servei de gestió
dels casals d’estiu i escoles obertes de Sitges
2009.
1. Entitat adjudicadora
a. Organisme: Ajuntament de Sitges.
b. Dependència que tramita l’expedient:
Secretaria General (Departament de contractació).
c. Número d’expedient: -.
2. Objecte del contracte
a. Descripció: Gestió casals estiu i escoles
obertes 2009.
b. Lloc d’execució: Sitges.
c. Termini d’execució o de lliurament: Del
29 de juny al7 d’agost i del 31 d’agost al 10
de setembre.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a. Tramitació: Urgent.
b. Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació
117.802,80 EUR més 18.848,45 EUR
corresponents al 16% d’IVA amb un total de
136.651,25 EUR.
5. Garantia provisional
No es preveu.
6. Obtenció de documentació i informació
a. Entitat: Ajuntament de Sitges. Servei d’educació.
b. Domicili: c/ Sant Joan, 1.
c. Localitat i codi postal: Sitges 08870.
d. Telèfon: 93 811.42.55.
e. Telefax: 93 811.76.09.
f. E-Mail: educació@sitges.cat.
g. Data límit d’obtenció de documents i
informació: Tots els dies hàbils a partir del
següent a aquell en que aparegui publicat l’anunci d’aquesta licitació al perfil del contractants i fins al venciment del termini de presentació de propostes, de 9 a 13:30h.
7. Requisits específics del contractista
a. Solvència: Veure clàusula 18 del Plec
de clàusules administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes
a. Data límit de presentació: Fins el 15è
dia hàbil, comptat a partir del següent a
aquell en que aparegui publicat l’anunci de
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 85
Administració Local
licitació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona.
b. Documentació a presentar: Veure clàusula 18 del Plec de clàusules administratives
particulars.
c. Lloc de presentació:
- Entitat: Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC Central).
- Domicili: Local 24 Centre Comercial
Oasis.
- Localitat i codi postal: Sitges (08870).
- Horari: Horari d’hivern: dilluns a dijous
de 8:30h a 18:30h; divendres de 9h a 14:30h
i dissabtes de 10h a 13h./ Horari d’estiu en
període comprès entre el 15 de juny i el 15
de setembre: de dilluns a divendres de 8:30h
a 14:30h.
d. Termini durant el que el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta (concurs): 3
mesos.
9. Si fos el cas, portal informàtic o pàgina
Web on figurin les informacions relatives a
la convocatòria o on puguin obtenir-se els
plecs
www.sitges.cat (Perfil del contractant).
Sitges, 11 de març de 2009.
L’Alcalde. El Secretari.
022009009490
A
Terrassa
EDICTE
Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern
Local, de data 19 de desembre de 2008, s’ha
acordat el següent:
«Primer. - Imposar al senyor Jaume
Panadés Vázquez, amb DNI 45481128P i
amb domicili al carrer Aneto, 57, 2n, de
Terrassa, una sanció consistent en el pagament de dos mil quatre-cents quatre EUR
amb sis cèntims (2.404,06 EUR) segons l’article 13.5 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en no posseir la corresponent llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció
de gossos considerats potencialment perillosos, incomplint l’article 6.1.e) i l’article 10.7
de l’Ordenança municipal de control i
tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats i l’article 3.1 de la llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
Segon. - Notificar la imposició d’aquesta
sanció a la persona interessada per tal que la
faci efectiva i els recursos que corresponguin.»
La qual cosa es notifica a través del present edicte, que es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i s’exposarà
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb el que disposa l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
per haver estat infructuosos els dos intents de
notificació al domicili del titular, per causes
alienes a aquesta administració.
L’expedient podrà consultar-se en el Servei
de Protecció de la Salut, al carrer Pantà, 30,
de Terrassa, horari de dilluns a divendres de
9 a 14 hores i dimecres també de 16,30 a 18
hores, a fi de què contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa,
pugueu interposar un recurs de reposició
amb caràcter potestatiu davant del mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes
comptat a partir de l’endemà de la notificació. El recurs s’entendrà desestimat per silenci si l’Administració no resol en el termini
d’un mes a partir de l’endemà de la data d’interposició del recurs.
Contra la resolució expressa del recurs de
reposició, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, o bé alternativament, si el vostre
domicili és en una altra província, davant els
jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residiu, en el termini de dos mesos
comptats a partir de l’endemà de la data en
que el recurs és desestimat per un acte
exprés. Contra la resolució presumpta del
recurs de reposició, el termini per interposar
el recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos.
No obstant això, podeu interposar directament aquest recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos comptats a partir
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, sense perjudici de la interposició de
qualsevol altre que considereu convenient.
Terrassa, 4 de març de 2009.
El Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Màrius Massallé i Bainad.
022009009069
A
Terrassa
EDICTE
Per mitjà de la resolució número 1512, de
data 11 de febrer de 2009, s’ha resolt el
següent:
«Primer. - Incoar un expedient sancionador al senyor Alfonso del Cid Castro, amb
DNI 45490988R i amb domicili al carrer
Wilson, 5, 1r 2a, de Terrassa, com a presumpte responsable de la comissió de la
infracció consistent en no posseir la corresponent llicència administrativa per a la
tinença i/o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos relativa al seu gos
de nom Ona inscrit al Registre d’animals de
companyia amb la referència GO-0002243,
en contra de la normativa abans esmentada i
d’acord amb l’article 127 i següents de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú i el Decret de la Generalitat de
Catalunya 278/1993 que estableix el procedi-
ment sancionador.
Segon. - Requerir-lo perquè en el termini
màxim de quinze dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució, aporti la documentació que es detalla en
el full que s’envia adjunt per poder tramitar
la llicència administrativa per a la tinença i/o
conducció de gossos potencialment perillosos, amb l’advertiment que l’incompliment
d’aquest requeriment pot suposar la imposició d’una multa de cent euros (100 EUR).
Tercer. - Donar audiència als interessats
per un termini de deu dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, per formular les
al·legacions i proposar les proves de les quals
intentin valer-se per a la defensa dels seus
drets o interessos, d’acord amb l’article 10.3
del decret 278/1993 i l’article 84 de la llei
30/1992, de 26 de novembre.
Quart. - Notificar aquesta resolució als
interessats i els recursos que corresponguin.»
La qual cosa es notifica a través del present edicte, que es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i s’exposarà
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb el que disposa l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
per haver estat infructuosos els dos intents de
notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració, i als efectes
de recusació de conformitat amb l’article 29
de dita llei.
L’expedient podrà consultar-se en el Servei
de Protecció de la Salut, al carrer pantà, 30,
de Terrassa, horari de dilluns a divendres de
9 a 14 hores i dimecres també de 16,30 a 18
hores, a fi de què contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa,
pugueu interposar un recurs de reposició
amb caràcter potestatiu davant del mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes
comptat a partir de l’endemà de la notificació. El recurs s’entendrà desestimat per silenci si l’Administració no resol en el termini
d’un mes a partir de l’endemà de la data d’interposició del recurs.
Contra la resolució expressa del recurs de
reposició, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, o bé alternativament, si el vostre
domicili és en una altra província, davant els
jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residiu, en el termini de dos mesos
comptats a partir de l’endemà de la data en
que el recurs és desestimat per un acte
exprés. Contra la resolució presumpta del
recurs de reposició, el termini per interposar
el recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos.
No obstant això, podeu interposar directament aquest recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos comptats a partir
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, sense perjudici de la interposició de
qualsevol altre que considereu convenient.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 86
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Terrassa, 4 de març de 2009.
El Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Màrius Massallé i Bainad.
022009009071
A
Terrassa
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
PROVISIONAL
Per acord de la Junta de Govern, de data
06 de març de 2009, es publica l’adjudicació
provisional del contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic, d’acord
amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Terrassa.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Contractació i Patrimoni – Projectes i Obres.
c) Número d’expedient: 162/08.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Contracte de
serveis de manteniment de l’enllumenat
públic de la ciutat de Terrassa.
b) Termini d’execució del contracte: Quatre anys.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa.
4. Pressupost base de licitació
a) Import total, IVA exclòs, és de
2.999.816,00 EUR.
5. Garantia definitiva:
a) 5% del pressupost de licitació.
6. Adjudicació provisional:
a) Data: 06 de març de 2009.
b) Contractista: Sociedad Española de
Construcciones Eléctricas, S.A. (SECE).
c) Import d’adjudicació: pel control de
funcionament 19,33 EUR/llumenera, IVA
exclòs, i per les actuacions programades i les
reparacions per col·lisions, vandalisme i
altres, els preus unitaris oferts,.
Aquest anunci es publica als efectes que
preveu l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre de contractes del sector públic.
Terrassa, 11 de març de 2009.
El Regidor delegat de Patrimoni i Contractació,.F. Xavier Martín i Giménez.
022009009075
A
Terrassa
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer de
2009, adoptà els acords següents:
Primer. - Aprovar inicialment la modifica-
ció dels articles 13, 15 i 17 de l’Ordenança
Municipal de Llicències Urbanístiques, que
quedaran redactats de la manera següent:
«Art. 13è.- Terminis d’execució
1. Les llicències per a obres de nova planta d’edificacions determinaran en cada cas
els terminis per a començar-les i per acabarles. Aquests terminis seran els que proposi el
sol·licitant sempre que no superin el de tres
anys per començar i el de cinc anys per acabar. Tant en el cas de que el termini sigui
proposat pel sol·licitant com en el supòsit
que no el proposi, s’assenyalarà, per l’òrgan
competent, el que es consideri suficient
segons la naturalesa, importància i altres circumstàncies de l’obra a executar.
2. En la resta de llicències per a obres i
instal·lacions es determinarà en cada cas els
terminis per a començar-les i per acabar-les.
Aquests terminis seran els que proposi el
sol·licitant sempre que no superin el d’un any
per començar i el de tres per acabar.
3. El termini per al començament i finiment de les obres o instal·lacions es comptarà a partir del dia següent a la notificació
de l’atorgament de la llicència.
Art. 15è.- Termini d’inici
1. Les llicències caducaran i quedaran
sense efectes, sense dret a indemnització,
quan les obres d’edificació o els treballs
d’instal·lació no s’haguessin iniciat en el termini fixat a la llicència corresponent. No
obstant, el titular de la llicència podrà
sol·licitar pròrroga per al començament de
les obres abans del finiment del termini previst per a començar-les i sempre que hagi
procedit al correcte tancament del solar mitjançant la col·locació d’una tanca de material opac de 2,20m a 2,80m i a la protecció
de les mitgeres de les finques colindants..
2. La caducitat a la qual es refereix el
paràgraf anterior es produirà pel transcurs del
termini de començament o de la seva pròrroga, d’acord amb els mecanismes de caducitat
previstos a la Llei.
Art. 17è.- Termini d’execució
1. L’incompliment del termini fixat per l’acabament de les obres comportarà en qualsevol cas:
La necessitat de sol·licitar pròrroga del termini d’acabament abans del termini fixat per
a executar les obres o instal·lacions.
La necessitat d’acompanyar un projecte on
es detallin les mesures adoptades per evitar
qualsevol ris cap a la via pública i a les finques colindants (tanca d’obres de 2,20m a
2,80m de material opac, retirada de grua,
correcta execució de la vorera, retirada de
pals i provisionals d’obra de la via pública,
retirada de grua, protecció de mitgeres, etc.).
En el cas que no s’hagués sol·licitat pròrroga, l’adaptació de les obres o instal·lacions a
les modificacions de la normativa, inclusivament si són d’índole tècnico-constructiva,
que s’hagués aprovat amb posterioritat a la
concessió de la llicència, en el que sigui
compatible amb l’estat real de l’obra i la
necessitat, per a continuar les obres, d’obte-
nir llicència d’adaptació com si es tractés de
nova llicència.
2. Depenen el grau d’execució de les
obres, caldrà tancar la totalitat de la planta
baixa per tal de que cap persona aliena pugui
accedir amb la col·locació d’una tanca de
material opac i amb una alçada d’entre
2,20m i 2,80m.
Disposició transitòria.
(D’aplicació a la modificació del articles
13, 15 i 17 de l’Ordenança Municipal de
Llicències Urbanístiques, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 26 de febrer de
2009).
1. Els expedients de llicències d’obres de
nova planta incoats prèviament al moment
de l’entrada en vigor de la present normativa,
es tramitaran d’acord amb els terminis continguts en la present modificació.
2. Els promotors de llicències d’obres de
nova planta, atorgades amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la present disposició,
poden sol·licitar de forma justificada i motivada l’aplicació dels terminis indicats en la
present normativa, que serà objecte del
corresponent expedient de modificació puntual de la resolució d’atorgament de la llicència urbanística.»
Segon. - Sotmetre a informació pública el
present acord, als possibles efectes d’al·legacions, mitjançant la publicació del corresponent edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, considerant-se que si no es
presenten al·legacions en el termini abans
esmentat s’entendran aprovades definitivament les modificacions indicades en el punt
anterior.
El que es fa públic, d’acord amb el que
disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
L’expedient podrà consultar-se en els
locals de la Gerència Municipal d’Urbanisme, C/ Pantà núm. 20, segona planta, durant
l’horari d’atenció al públic, a fi de que en
relació a aquest acord, que no és definitiu en
via administrativa, puguin fer-se les al·legacions que s’estimin oportunes dins el termini
de 30 dies, comptat des de l’endemà de la
darrera publicació d’aquest edicte, que s’inserirà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Terrassa, 12 de març de 2009.
La Regidora d’Urbanisme, Carme Labòria i
Rojas.
022009009117
A
Terrassa
EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Terrassa, en sessió del dia 9 de gener de
2009, adoptà entre d’altres, l’acord d’aprovar
definitivament els Estatuts i Bases d’Actuació
del Pla de Millora Urbana de remodelació
del sector de la Carretera de Rubí, 223 (PMCRU223), que es transcriuen literalment:
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 87
Administració Local
ESTATUTS
Article 1. Denominació
L’entitat urbanística col·laboradora es
constitueix sota la denominació de junta de
compensació del Polígon d’actuació Urbanística del Pla de Millora Urbana de remodelació del sector de la Carretera de Rubí 223,
clau PM-CRU223 del POUM de Terrassa pel
sistema de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Article 2. Naturalesa i capacitat
La junta de compensació té naturalesa
administrativa, personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat per al compliment de les
seves finalitats.
La personalitat jurídica s’adquireix en el
moment de la inscripció de la junta en el
Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores.
La junta de compensació té plena capacitat per al compliment de les seves finalitats i
actua com a fiduciària, amb ple poder dispositiu, sobre les finques aportades pels seus
membres, únicament amb les limitacions
establertes en aquests estatuts i en la legislació urbanística.
Per a l’exercici de les seves finalitats, la
junta pot adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i vendre tot tipus de béns i
drets, segregar i agregar terrenys, contractar,
obligar-se, executar obres i instal·lacions i
interposar recursos i exercir accions. A
aquests efectes, la junta actua com a fiduciària de la comunitat de reparcel·lació únicament en relació amb les finques que s’hagin
reservat en el projecte de reparcel·lació a fi
de vendre-les a tercers per finançar les despeses d’urbanització, de conformitat amb l’art.
173.1 del Decret 305/2006 RLUC.
La junta es regirà per la Llei d’urbanisme,
els reglaments que la despleguen i per
aquests estatuts.
Article 3. Domicili
EI domicili de la junta s’estableix al carrer
Travessera de Gràcia núm.73-79, 7a planta
de Barcelona (08006).
EI domicili es pot traslladar a un altre lloc
per acord de l’assemblea general, i s’ha de
comunicar a l’Ajuntament de Terrassa, perquè en sol·liciti la inscripció en el Registre
d’entitats urbanístiques col·laboradores.
Article 4. Objecte
L’objecte de la junta de compensació es la
gestió i execució del Pla de Millora Urbana
del sector de la Carretera de Rubí 223, clau
PM-CRU223 del POUM de Terrassa en els
termes i condicions que es determinen en el
planejament.
Article 5. Finalitats
Les finalitats de la junta de compensació
són les següents:
a) Formular el projecte de reparcel·lació i
distribuir els beneficis i les càrregues entre
tots els propietaris.
b) Cedir a l’ajuntament els terrenys que
determini el planejament que desenvolupa.
c) Sol·licitar de l’administració actuant la
Inscripció de la junta al Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores.
d) Sol·licitar de l’administració actuant l’exercici de l’expropiació forçosa de les finques adjudicades als propietaris que incompleixin les seves obligacions.
e) Sol·licitar i gestionar els beneficis fiscals
establerts a la Llei.
f) Gestionar i defensar els interessos
comuns dels associats a la junta, davant de
qualsevol autoritat o organisme públic, Tribunals i particulars.
g) Exercir el dret a exigir de les empreses
que prestin serveis, excepte en la part que segons la seva reglamentació- hagin de contribuir els usuaris, el rescabalament de les
despeses d’instal·lació de xarxes d’aigua, gas,
energia elèctrica, telefonia i altres subministraments.
h) Exercir tots els drets i accions que
corresponguin, en base a la legislació vigent,
davant qualsevol autoritat o organisme de les
administracions central, autonòmica i local,
així com davant qualsevol jutjat i tribunal.
i) Exercir els drets i activitats que corresponguin d’acord amb la normativa urbanística vigent.
j) Les altres finalitats que estableixi la normativa urbanística.
Article 6. Administració actuant
La junta de compensació té caràcter administratiu, i actuarà, en aquest ordre, sota la
tutela de l’ajuntament de Terrassa.
En l’exercici de la funció de tutela i fiscalització correspon a l’ajuntament:
a) El tràmit d’audiència als propietaris del
Polígon d’actuació Urbanística dels estatuts i
bases d’actuació.
b) L’aprovació dels estatuts i les bases
d’actuació i les posteriors modificacions.
c) La designació d’un representant de l’administració actuant en l’òrgan rector de la
junta.
d) L’aprovació de la constitució de la junta
i la remissió de la documentació necessària
al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores per sol·licitar-ne la inscripció.
e) L’expropiació dels terrenys dels propietaris per raó de l’incompliment de les obligacions i les càrregues imposades pel planejament i per la normativa urbanística, essent
beneficiaria la junta de compensació.
f) L’exercici de la via de constrenyiment
per al cobrament de les quantitats degudes
pels membres de la junta.
g) La resolució dels recursos d’alçada
interposats contra els acords de la junta.
h) Totes aquelles altres atribucions que
resultin de la legislació urbanística.
Article 7. Àmbit territorial d’actuació
L’àmbit d’actuació de la junta es el Polígon d’actuació Urbanística del Pla de Millora
Urbana del sector de la Carretera de Rubí
223, clau PM-CRU223 del POUM de Terrassa.
Article 8. Durada
La junta de compensació resulta habilitada
per a iniciar les seves funcions des de la seva
inscripció al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores i durarà fins que resulti
acomplert totalment el seu objecte, fora que
es produeixi la dissolució en els termes
assenyalats a l’article 40 d’aquests estatuts.
Article 9. Composició de la junta de
compensació
La junta es composa de les persones físiques o jurídiques propietàries dels terrenys
inclosos en el polígon d’actuació urbanística.
Article 10. Requisits per a la incorporació
dels propietaris a la junta de compensació
La junta es composa inicialment pels propietaris dels terrenys inclosos al polígon d’actuació urbanística, representants de mes del
50% de la seva superfície, que promouen la
seva constitució.
La incorporació a la junta de la resta de
persones propietàries es pot produir en qualsevol moment durant el procés d’aprovació
de les bases i estatuts, així com també dins el
termini d’un mes des de la notificació de l’acord d’aprovació definitiva de la constitució
de la junta. Les sol·licituds que es formulin
amb posterioritat poden ser inadmeses per la
junta de compensació. No s’admetran mes
incorporacions de propietaris a la junta, una
vegada finalitzats els terminis ara indicats.
Tot això de conformitat amb l’art. 136 del
Decret 305/2006 RLUC.
La incorporació se sol·licitarà per escrit, a
traves del Registre de l’ajuntament o per
qualsevol altre medi fefaent, aportant la
documentació i dades que s’indiquen a continuació:
a) L’adhesió explícita als estatuts i bases
aprovats.
b) La superfície i emplaçament de la o les
finques propietat del sol·licitant.
c) La documentació justificativa de dita
propietat, així com la situació possessòria, de
carregues i drets reals i personals que la gravin en el moment de l’adhesió.
d) L’adreça de notificacions del procediment d’execució al qual s’adhereix i el mitjà
(escrit, telefònic, telemàtic o cibernètic) pel
qual accepta ser notificat dels actes de la
junta.
e) EI compromís de dipositar la quantitat
corresponent a les despeses ja realitzades i
les que siguin de previsió immediata, en el
termini d’un mes des del requeriment de la
junta. Aquesta quantitat no podrà ser més
gran que la satisfeta pels propietaris promotors, en proporció a la superfície de terrenys.
Article 11. Transmissió de la titularitat
La condició de membre de la junta és
inherent a la titularitat dels immobles inclosos en l’àmbit d’actuació.
La transmissió de la titularitat dels terrenys
implica la subrogació real en els drets i obligacions del causant des del moment de la
transmissió.
El causant o transmetent ha de notificar de
forma fefaent a la junta les condicions de la
transmissió i les circumstàncies personals de
la persona a qui es transmet la titularitat,
indicant-ne el domicili.
Núm. 66 / Pàg. 88
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Article 12. Patrimoni de la junta
La incorporació dels propietaris a la junta
de compensació no pressuposa la transmissió
a la junta de la propietat dels immobles. La
junta actua com a fiduciària dels terrenys,
amb les facultats establertes en aquests estatuts. A aquests efectes, la junta actua com a
fiduciària de la comunitat de reparcel·lació
únicament en relació amb les finques que
s’hagin reservat en el projecte de
reparcel·lació a fi de vendre-les a tercers per
finançar les despeses d’urbanització, en els
termes de l’art. 173.1 del Decret 306/2006,
TRLUC.
La junta de compensació és la beneficiària
de les expropiacions que sol·liciti a l’administració actuant per incompliment de les
obligacions i càrregues dels membres de la
junta derivades del planejament o altra normativa urbanística.
El procediment expropiatori és el regulat a
la legislació urbanística per a les actuacions
aïllades i els criteris de valoració a aplicar
són els establerts a la Llei 8/2007. De 28 de
maig, del sòl.
La junta, amb l’acord previ de l’assemblea
general, pot gravar o alienar, tant els terrenys
aportats pels membres, com els obtinguts per
expropiació, per fer front a les despeses d’urbanització.
Article 13. Quotes de participació
La quota de participació de les persones
propietàries integrades a la junta és proporcional a la superfície de finques aportades en
relació amb la superfície de la totalitat del
polígon d’actuació.
Un cop aprovat el projecte de
reparcel·lació, les quotes de participació dels
propietaris seran proporcionals al valor de les
finques adjudicades.
Article 14. Terrenys amb drets reals limitatius
del domini
Si una finca té un dret real limitatiu del
domini, la qualitat de membre de la junta
recau sobre el nu propietari, sens perjudici
que el titular del dret real n’obtingui el rendiment econòmic derivat del seu dret.
Article 15. Drets dels membres de la junta
Els membres de la junta tenen els drets
següents:
a) Assistir a les sessions de l’assemblea,
participar en les deliberacions i formular suggeriments, objeccions i alternatives respecte
dels temes debatuts.
b) Exercir el dret de vot en l’assemblea.
c) Consultar i disposar de la informació i
documentació necessàries per a debatre l’ordre del dia de l’assemblea, almenys quaranta-vuit hores abans de la sessió.
d) Ésser electors i elegibles per a formar
part dels òrgans de govern i administració de
l’entitat.
e) Rebre informació sobre les activitats que
porta a terme l’entitat, en relació amb el seu
objecte social, així com sobre la composició
dels òrgans de govern i administració i sobre
l’estat dels comptes de l’entitat, i obtenir certificacions acreditatives dels assentaments als
llibres socials, en el termini màxim de quinze
dies des de la sol·licitud.
f) Ésser escoltats abans de demanar a l’ajuntament l’inici d’un procediment de constrenyiment o d’expropiació per l’incompliment dels seus deures o per la manca de
pagament de quotes d’urbanització, i rebre
informació per part de l’entitat urbanística
col·laboradora de les causes que les fonamenten. L’inici d’aquests procediments ha
d’estar motivat.
g) Impugnar els acords de caràcter administratiu que adoptin els òrgans de l’entitat
urbanística col·laboradora.
h) Posseir un exemplar dels estatuts de
l’entitat, i de les bases d’actuació i ésser notificats dels acords adoptats pels òrgans
col·legiats als quals pertanyin, als efectes
d’informació i d’interposició de recursos.
i) En general, tots el drets derivats de la
normativa urbanística i dels estatuts de la
junta.
Article 16. Obligacions dels membres de la
junta
Els membres de la junta tenen les obligacions següents:
a) Pagar les quotes que contribueixen al
sosteniment funcionament de l’entitat i a l’execució del projecte de reparcel·lació.
b) Facilitar documentació i exhibir els
títols de propietat que es posseeixen sobre les
finques del polígon d’actuació, així com
declarar les situacions jurídiques que les
afectin.
c) Notificar a l’entitat les transmissions de
propietat que es produeixin sobre les seves
finques incloses al polígon d’actuació.
d) Assabentar els adquirents de les finques
del règim de l’entitat urbanística col·laboradora. A aquests efectes, en les escriptures
publiques d’alienació es farà constar pel
Notari que l’adquirent manifesta expressament que ha estat informat de dit règim.
e) Comunicar a la junta els canvis de
domicili a efectes de notificacions.
f) Acatar i complir els acords vàlidament
adoptats pels òrgans de l’entitat, sense perjudici de la interposició de recurs contra els
mateixos.
g) En el seu cas, exercir els càrrecs, per als
quals se’ls hagi nomenat, amb lleialtat i responsabilitat.
h) Complir amb la resta d’obligacions establertes en la legislació el planejament
urbanístics.
i) Complir els compromisos assumits mitjançant convents urbanístics, si s’escau.
j) I, en general, totes aquelles obligacions
derivades de la normativa vigent i d’aquests
estatuts.
Article 17. Òrgans de govern i administració
de la junta
Els òrgans de govern i administració de la
junta són:
a) L’assemblea general.
b) EI consell rector.
c) EI president.
d) EI secretari.
Article 18. L’assemblea general
L’assemblea general estarà constituïda per
tots els membres de la junta de compensació.
Tots els membres de la junta, inclosos els
no assistents a les reunions de l’assemblea i
els dissidents, queden sotmesos als acords
vàlidament adoptats, sens perjudici del seu
dret a votar en contra i a fer constar en l’acta
els motius de la seva oposició.
Article 19. Atribucions de l’assemblea
general
Corresponen a l’assemblea general les
facultats següents:
a) Designació i cessament dels membres
del consell rector.
b) Examen de la gestió comú i aprovació,
si escau, de la memòria i comptes de l’exercici anterior.
c) Aprovació del pla d’actuació i del pressupost, amb la determinació dels mitjans
econòmics i aportacions, tant ordinàries con
extraordinàries, per a cada exercici.
d) Aprovació del projecte de
reparcel·lació.
e) Aprovació de la modificació dels estatuts, sense perjudici de l’aprovació posterior
de l’Ajuntament.
f) Formalització d’actes dispositius sobre
els béns i drets de la junta.
g) Constitució de les garanties que puguin
exigir els òrgans urbanístics per assegurar les
obligacions contretes per la junta de compensació.
h) Acordar la dissolució de la junta.
i) Qualsevol altra facultat que sigui
necessària per al compliment de les finalitats
de la junta.
Article 20. Reunions ordinàries i
extraordinàries de l’assemblea general
L’assemblea general celebrarà una reunió
ordinària un cop l’any i reunions extraordinàries quan ho consideri necessari el president
o el consell rector o quan ho sol·licitin per
escrit adreçat al president el 20% de les quotes de participació.
En l’ordre del dia de la sessió ordinària
anual hi han de constar els assumptes
següents: consideració i aprovació, en el seu
cas, de la memòria, comptes i balanç del
exercici anterior i consideració i aprovació, si
escau, del pla d’actuació i del pressupost de
l’exercici següent, així com de les quotes
ordinàries i extraordinàries que s’hagin de
satisfer durant l’exercici.
En les sessions extraordinàries es pot tractar qualsevol altra qüestió que formi part de
les finalitats de la junta.
Article 21. Representació dels associats
Els membres de la junta podran ser representats en l’assemblea general per altres persones, associades o no, mitjançant apoderament notarial o mitjançant autorització amb
signatura notarialment legitimada.
Article 22. Composició del consell rector
EI consell rector estarà composat pel president, el secretari i 2 vocals, designats per
majoria de vots a l’assemblea general. Així
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 89
Administració Local
mateix, formarà part del consell rector un
representant de l’Ajuntament.
A excepció del membre designat per l’ajuntament, i del secretari, els membres del
consell hauran de tenir la condició de propietaris de terrenys de l’àmbit, podent un
propietari tenir més d’un membre al Consell
Rector, si així ho acorda l’Assemblea General.
Article 23. Càrrecs del consell rector
Els càrrecs del consell tindran una durada
de 3 anys, i poden ésser reelegits indefinidament.
Les vacants que es produeixin durant el
mandat del consell rector seran cobertes provisionalment pel membre de la junta que
nomeni el consell rector fins que l’assemblea
nomeni el nou membre, que ocuparà el
càrrec pel termini que falti per acabar el
mandat del consell.
Article 24. Atribucions del consell rector
EI consell rector tindrà les facultats
següents:
a) Administrar la junta i el seu patrimoni
d’acord amb les Lleis i aquests estatuts.
b) Realitzar tot tipus d’actes de gestió.
c) Executar els acords de l’assemblea
general.
d) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb les previsions acordades per l’assemblea i comptabilitzar els resultats de la
gestió.
e) Tenir cura dels fons socials i la comptabilitat, i encarregar-se de la recaptació de les
aportacions.
f) Formular, abans de la sessió ordinària de
l’assemblea general, la memòria d’actuació
anual i els comptes de l’exercici precedent,
així com el pla d’actuació i els pressupostos
de l’exercici següent.
g) Exercir totes les altres facultats de
govern i administració de l’entitat no reservades expressament a l’assemblea general o al
president.
h) Delegar en el president l’exercici de les
atribucions del consell rector, sempre que
existeixi acord unànime del propi Consell
Rector.
Article 25. Acords del consell rector
Els acords del consell rector s’adoptaran
per majoria de vots. EI vot del president es
diriment en cas d’empat. Els acords del consell rector són directament executius, sens
perjudici de l’exercici de les accions i recursos que siguin procedents.
Article 26. Designació del president
La presidència de l’entitat correspon al
membre del consell rector que designi l’assemblea general en la seva sessió constitutiva
o en les successives renovacions del consell
rector.
Article 27. Facultats del president
El president tindrà les següents atribucions:
a) Convocar, presidir, suspendre i cloure
les sessions dels òrgans col·legiats, dirigir les
deliberacions i dirimir els empats amb vot de
qualitat.
b) Representar la junta davant entitats,
organismes i autoritats de caràcter públic, o
bé davant de persones privades, físiques o
jurídiques, i, en la seva virtut, representar a la
junta en tota classe de negocis jurídics,
podent conferir apoderaments per a l’exercici
de l’esmentada representació, fent ús de la
signatura de l’entitat en els contractes i operacions degudament aprovats, pendents de
ratificació per l’assemblea o pel consell rector.
c) Interpretar els presents estatuts i resoldre
els dubtes que plantegi la seva aplicació.
d) Vetllar per l’execució dels acords de
l’assemblea general i del consell rector.
e) La representació judicial i extrajudicial
de la junta i dels òrgans de govern, podent
atorgar poders a terceres persones per a l’exercici de la representació esmentada.
f) Autoritzar les actes de l’assemblea general i del consell rector, les certificacions que
s’expedeixin i tots els documents que ho
requereixin.
g) Disposar dels fons de l’entitat i exercir
qualsevol activitat bancària que exigeixi el
funcionament de la junta.
h) Exercir totes les altres facultats de
govern i administració de l’entitat no reservades expressament a l’assemblea general o al
consell rector.
i) Totes aquelles altres funcions que siguin
inherents al seu càrrec o li siguin delegades
pel consell rector.
Article 28. EI secretari
Actuarà com a secretari de l’assemblea i
del consell rector la persona física, membre
de l’entitat o no, que designi l’assemblea en
la seva sessió constitutiva o en les successives renovacions.
En cas d’absència o malaltia, el secretari
serà substituït pel vocal de menor edat.
Article 29. Atribucions del secretari
EI secretari, que exercirà funcions d’assessorament a la junta, aixecarà acta de les sessions, a les quals assistirà amb veu i sense vot
si no es propietari; donarà fe dels assentaments inscrits en els llibres socials; assistirà al
president en la convocatòria de les sessions
dels òrgans col·legiats i serà el dipositari i
custodi dels llibres socials.
Article 30. Convocatòria dels òrgans
col·legiats
Els òrgans col·legiats seran convocats pel
secretari, per ordre del president o quan així
ho sol·licitin el 20% de les quotes de participació. La convocatòria expressarà els
assumptes a tractar en cada sessió.
No es podrà decidir sobre cap assumpte
que no figuri inclòs a l’ordre del dia, llevat
que, essent presents tots els components del
respectiu òrgan col·legiat, així ho acordin per
unanimitat.
La convocatòria de l’assemblea general es
farà pel mitjà que hagi acceptat cadascun
dels associats en el moment d’adherir-se a la
junta, amb 8 dies naturals d’antelació, a l’adreça designada pels associats.
La convocatòria del consell rector s’efec-
tuarà de forma que en quedi constància amb
48 hores d’antelació com a mínim.
Article 31. Constitució dels òrgans col·legiats
L’assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi concorrin, presents o representats, els membres que
representin, com a mínim, el 50% de les
quotes. En segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora desprès, quedarà vàlidament
constituïda quan concorrin el 25% de les
quotes de participació.
EI consell rector quedarà vàlidament constituït quan concorrin la meitat dels seus
membres.
Article 32. Constitució per unanimitat dels
propietaris
No obstant el que disposen els articles precedents, els òrgans col·legiats s’entendran
convocats i quedaran vàlidament constituïts
per tractar de qualsevol assumpte, sempre
que es trobin, presents o representats, tots els
seus membres i així ho acordin per unanimitat.
Article 33. Acords
Els acords de l’assemblea general s’adoptaran per majoria dels vots dels assistents
computats segons la quota de participació de
cada membre, determinada en la forma establerta a l’article 13 d’aquests estatuts.
No obstant això, per remoure els membres
del consell rector, elegir el president, modificar els estatuts, fixar aportacions extraordinàries i contractar crèdits, si l’assemblea es
celebra en segona convocatòria, es requerirà
el vot favorable del 50% dels assistents que
representin la majoria de les quotes de participació.
Article 34. Actes de les sessions
De cada sessió dels òrgans col·legiats s’estendrà acta, en la qual es faran constar les
circumstancies de lloc, temps, ordre del dia,
assistents, quota que representen, forma i
resultats de les votacions i contingut dels
acords. Les actes seran redactades pel secretari i s’aprovaran en la mateixa o posterior
sessió. Una vegada aprovades, seran transcrites en el corresponent llibre d’actes.
Article 35. Mitjans econòmics
Les aportacions dels membres de la junta
estan constituïdes per la totalitat dels terrenys
i drets afectats per l’actuació i per les quotes
ordinàries i extraordinàries.
Les quotes ordinàries són les destinades al
pagament de les carregues d’urbanització,
determinades a les bases d’actuació i al projecte de reparcel·lació.
Les quotes extraordinàries són les que es
fixen en acords específics de l’assemblea
general, entre elles, per la seva forma, l’assumpció de compromisos de garanties, avals
o fiances per part dels membres, en recolzament dels que pogués contraure la junta en
compliment de les seves obligacions.
Article 36. Pagament de les quotes
EI pagament de les quotes es realitzarà en
el termini màxim d’un mes des del requeriment individualitzat fet per la junta.
Núm. 66 / Pàg. 90
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
La falta de pagament en el termini establert produirà les conseqüències següents:
a) La possibilitat d’instar a l’ajuntament la
utilització de la via de constrenyiment.
b) Si en una ocasió anterior hagués estat
precís utilitzar la via de constrenyiment per
cobrar alguna quota, o fora notòria la negativa de pagament, prèvia declaració d’incompliment, podrà iniciar-se l’expropiació forçosa per part de l’ajuntament, d’acord amb allò
que determinen les bases d’actuació, essent
beneficiaria la junta de compensació.
Article 37. Executivitat
Els acords dels òrgans de la junta,
col·legiats o no, seran directament executius i
no es suspendran per la seva impugnació, llevat que així ho acordi l’òrgan que hagi de
resoldre el recurs.
Article 38. Recursos administratius
Contra els acords dels òrgans de la junta
s’hi poden interposar els recursos següents:
a) Els acords del consell rector i del president es poden impugnar, en el termini de
quinze dies hàbils des de la seva notificació,
davant de l’assemblea general, que ha de
resoldre en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals s’entendrà desestimada la
impugnació.
b) Contra els acords de l’assemblea general es pot interposar recurs d’alçada davant
l’ajuntament en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la redacció donada
per la Llei 4/1999.
No estan legitimats per a la impugnació
els membres de la junta que haguessin votat
a favor de l’acord, per si mateixos o mitjançant representant.
Article 39. Causes de la dissolució
La junta de compensació es dissoldrà per
les causes següents:
a) Per compliment de les seves finalitats.
b) Per manament judicial o prescripció
legal.
L’ajuntament ha d’aprovar la dissolució i
trametre l’acord d’aprovació de la dissolució
al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores.
Article 40. Liquidació i destinació del
patrimoni comú
Acordada la dissolució, l’òrgan rector es
transforma en òrgan de liquidació per fer
front al pagament dels deutes i al cobrament
d’ingressos pendents i per a la distribució del
romanent, aplicant les instruccions especialment dictades per l’assemblea general per a
la liquidació, d’acord amb les bases d’actuació.
BASES D’ACTUACIÓ
Base 1a. Objecte, finalitats i normativa
aplicable
Mitjançant aquestes bases s’estableixen els
criteris i les normes que han de regir el projecte de reparcel·lació que formuli la junta de
compensació del Polígon d’Actuació
Urbanística del Pla de Millora Urbana del
Sector de la Carretera de Rubí 223, Clau PMCRU223 del POUM de Terrassa pel sistema
de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, (en endavant “PAU”).
La gestió urbanística del PAU es regularà
pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, (en endavant “TRLU”) el Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, (en
endavant “RLU”) la Llei 8/2007, del sòl, o la
normativa que la desplegui o la substitueixi
en matèria de valoracions, i per aquestes
bases.
Base 2a. Les bases com a norma de
distribució de beneficis i càrregues
1. La funció de les bases es la d’establir un
conjunt de regles que permetin, mitjançant la
utilització dels seus criteris, el càlcul d’aportacions i adjudicacions.
2. EI projecte de reparcel·lació, que es
redactarà en desenvolupament d’aquestes
bases i de conformitat amb l’article 120 del
TRLU, servirà de mitjà de distribució de
beneficis i càrregues, així com, de títol per a
l’adjudicació de les finques resultants i altres
drets que poguessin derivar-se’n.
Base 3a. Força d’obligar
1. L’aprovació d’aquestes bases d’actuació
per l’Ajuntament de Terrassa i la incorporació dels propietaris dels terrenys a la junta de
compensació implica que els membres de la
junta accepten com a normes d’obligada
observança totes les que s’hi contenen, en els
termes que van ser aprovades.
2. L’obligatorietat de les bases no impedeix la seva modificació, sempre que sigui
votada en assemblea general, amb el quòrum
previst als estatuts de la junta. Aquesta modificació haurà de ser aprovada per l’Ajuntament.
Base 4a. Criteris per determinar els drets de
les persones propietàries
1. EI dret dels propietaris serà proporcional
a la superfície real de les seves respectives
finques aportades, incloses en l’àmbit del
PAU. Inicialment la determinació de la
superfície de cada finca serà la que resulti
dels plànols topogràfics del Pla de Millora
Urbana.
2. Pel cas que les superfícies que contempli el projecte de reparcel·lació, com a resultat de nous amidaments topogràfics, presentin desajustaments respecte a les contemplades en el Pla de Millora Urbana, prevaldrà la
realitat física del terreny.
3. A cadascuna de les finques se li assignarà, en conseqüència, un coeficient per al
reconeixement dels seus drets i adjudicació
de les finques resultants.
4. En el supòsit de discrepància sobre la
propietat d’un terreny, part del mateix o ubicació dels límits, s’estarà provisionalment a
la superfície contemplada al Pla de Millora
Urbana o, si s’escau, al que disposin referent
a això els òrgans de govern de la junta de
compensació, sense perjudici de residenciar
la qüestió en seu judicial; en aquest cas es
qualificarà la finca resultant com a propietat
litigiosa. En cap cas, les negociacions o l’exercici d’accions pot ocasionar la interrupció
o suspensió del procés d’execució del PAU.
5. Si l’aprofitament de la parcel·la que
resulta de l’edificació i l’ús existent és superior a l’aprofitament corresponent al dret de
participació derivat de la superfície de la
finca, s’aplicaran les regles següents:
a) Si l’edificació s’ha d’enderrocar, l’aprofitament diferencial s’ha d’indemnitzar però
no dóna lloc a una major adjudicació d’aprofitament.
b) Si l’edificació i l’ús són conformes amb
el planejament o no estan subjectes a enderrocament, la reparcel·lació l’adjudicarà preferentment a la persona titular originària, que
participa en la reparcel·lació, amb el percentatge derivat de l’aprofitament que el planejament que s’executi atribueixi a la finca on es
troba l’edificació. També podrà ser adjudicada en idèntics termes, a altres propietaris que
participin a la reparcel·lació, amb el consentiment del propietari originari si aquests s’ha
adherit a la junta.
Base 5a. Tractament de les càrregues, drets
reals i personals constituïts sobre les finques
aportades
1. Els drets reals i les càrregues sobre les
finques aportades es consideraran, en principi, compatibles amb el planejament urbanístic a executar i, conseqüentment, cada una
de les càrregues compatibles, es traslladaran
a la finca resultant que substitueixi per subrogació real la finca gravada, sempre i quan la
finca aportada tingui inscrita la nota marginal
d’inici del procediment reparcel·latori; de no
constar la dita nota marginal, el trasllat es
subjectarà al que preveu l’article 148 del
RLU, i al Real Decret 1093/1997, de 4 de
juliol.
2. EI projecte de reparcel·lació especificarà cada una de les càrregues i drets reals i
personals que resultin incompatibles amb les
determinacions del planejament que s’executa, la raó de la seva incompatibilitat, i la
indemnització o valor que li correspongui, de
conformitat amb el que preveu la legislació
expropiatòria o normativa complementaria, i
en qualsevol cas, subjecte al que disposa l’article 148 del RLU.
3. L’aprovació definitiva del projecte de
reparcel·lació extingirà automàticament els
drets personals, els drets reals i les càrregues
que gravin les finques aportades, sempre i
quan hagin estat declarats incompatibles amb
l’execució del planejament.
4. Si el propietari afectat no declara el dret
personal existent sobre la finca o si els declarats no s’ajusten a la realitat, els perjudicis
resultants seran assumits pel propietari que
hagi omès la declaració i es deduiran del
valor de les finques que li corresponguin.
Base 6a. Tractament dels propietaris que no
s’incorporin a la junta de compensació
La manca d’incorporació a la junta de
compensació donarà lloc a la reparcel·lació
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 91
Administració Local
de les finques no incorporades, amb pagament de les despeses d’urbanització mitjançant la cessió de terrenys edificables, pel
cas que el propietari no adherit resulti adjudicatari de parcel·la resultant, d’acord amb el
que estableix l’article 136.4 del RLU.
Base 7a. Criteris de valoració de les
edificacions, obres i instal·lacions
1. La valoració de les edificacions, obres i
instal·lacions que hagin de ser enderrocades
o que no puguin ser conservades, o que
hagin de ser cedides a l’Ajuntament per
imperatiu del planejament vigent, es valoraran amb independència del sòl d’acord amb
els criteris de la Llei 8/2007, de 28 de maig
del sòl.
2. Les edificacions, obres i instal·lacions i
altres elements existents que no estiguin legalitzats o disposin de llicències concedides a
precari, no tindran dret a indemnització.
3. S’entendrà que han de ser enderrocades
o que no poden ser conservades les edificacions, obres i instal·lacions, quan sigui
necessària la seva eliminació per a construir
d’acord amb l’ordenació prevista al Pla de
Millora Urbana, quan estiguin situades en
una superfície que no s’hagi d’adjudicar íntegrament al seu propietari anterior, o quan la
seva conservació sigui radicalment incompatible amb la ordenació, inclòs com a us provisional.
4. L’import resultant de la valoració de les
construccions incompatibles amb el planejament, que s’hagin d’enderrocar, serà comptabilitzat com a càrrega d’urbanització.
Base 8a. Criteris de valoració de les finques
resultants
1. Les finques resultants, de conformitat
amb l’article 120.1.b) del TRLU es valoraran
de la manera que decideixin unànimement
els propietaris afectats, sota criteris objectius i
generals per a tot l’àmbit d’actuació i en funció de l’aprofitament urbanístic atribuït pel
planejament urbanístic al sector, o bé, si no
hi ha acord, es valoraran subjectant-se als
criteris de la legislació aplicable en matèria
de règim del sòl i valoracions. En qualsevol
cas, la valoració de les finques resultants ha
de tenir en compte les regles de ponderació
establertes a l’article 37 del TRLU i article
147 del RLU.
2. La valoració s’establirà per unitats de
valor, sempre que s’estableixi la seva equivalència en diner, a fi de determinar les
indemnitzacions que puguin generar-se per
diferències d’adjudicació, valorant-se aquestes en funció del preu mig de les parcel·les
resultants, sense incloure les càrregues d’urbanització.
Base 9a. Regles per a l’adjudicació de les
finques resultants
1. Per a l’adjudicació entre els propietaris
dels solars resultants i per a la fixació de les
indemnitzacions substitutòries d’edificabilitat, en el seu cas, es formularà i s’aprovarà
per la junta de compensació -d’acord amb
l’article 120 del TRLU- el corresponent projecte de reparcel·lació, que haurà de ser pre-
sentat a l’ajuntament per a la seva aprovació
definitiva.
2. L’adjudicació de les finques resultants
als propietaris s’efectuarà en proporció als
béns o drets aportats. Es procurarà, de conformitat amb l’article 120.1.c) del TRLU i
sempre que ho permetin les exigències de la
parcel·lació, que les finques adjudicades estiguin situades en el lloc més proper possible
al de les antigues propietats dels mateixos
titulars, sense perjudici que, si no fos possible, s’apliqui la ponderació de valors pertinent.
3. Quan s’aportin finques en règim de propietat indivisa o de comunitat de béns, i consenteixin en l’adjudicació proposada les persones titulars d’altres drets càrregues preexistents sobre la finca aportada que no esdevinguin incompatibles amb el planejament, l’adjudicació podrà fer-se a favor de cadascun
dels copropietaris, adjudicant-los finques
independents en proporció al seu dret. Es
tindrà en compte, a aquests efectes, allò disposat en els apartats 5, 6 i 7 de la base present.
4. No podran adjudicar-se com a finques
independents superfícies inferiors a la parcel·la mínima edificable.
5. Quan l’escassa quantia dels drets d’alguns propietaris no permeti que se’ls adjudiquin les finques independents a tots ells, el
projecte de reparcel·lació pot determinar una
indemnització substitutòria d’edificabilitat en
metàl·lic o, alternativament, l’adjudicació de
les parcel·les resultants en proindivís a tals
propietaris. La mateixa regla s’aplicarà per als
excessos, quan per exigències de la
parcel·lació, el dret de determinats propietaris no quedi esgotat amb l’adjudicació independent que es faci al seu favor.
6. Quan, d’acord amb l’article 120.1.d) de
la Llei d’urbanisme, la quantia dels drets de
les persones propietàries no arribi al 15% de
la parcel·la mínima edificable, l’adjudicació
s’ha de substituir necessàriament per una
indemnització en metàl·lic, excepte en els
casos d’acord unànime de la comunitat de
reparcel·lació.
7. Sempre que ho permetin les exigències
de la parcel·lació, l’adjudicació de finques
independents al major nombre de propietaris
serà preferible a l’adjudicació en proindivís, i
aquesta darrera a la indemnització en
metàl·lic. En les adjudicacions en proindivís
es procurarà també la creació de comunitats
del menor nombre possible de comuners.
8. En tot cas, les diferències d’adjudicació
seran objecte de compensació econòmica
entre els interessats, valorant-se el preu mig
dels solars resultants, referit a l’aprofitament
concret rebut en excés o deixat de percebre
“in natura”; compensacions econòmiques
que es reflectiran, així mateix, en el projecte
de reparcel·lació.
Base 10a. Afectació real dels terrenys i
càrregues d’urbanització
1. D’acord amb el que disposa l’article
121.b) del TRLU i concordants del RLU, els
terrenys seran afectats al compliment de les
obligacions inherents al sistema de
reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica, fet que es farà constar en el
Registre de la Propietat, a instància de la
junta de compensació, a la qual se li unirà la
certificació administrativa de la constitució
de la junta i d’estar incloses les finques en el
PAU.
2. Les finques resultants queden afectes,
amb caràcter real, al pagament de les càrregues d’urbanització en la proporció que
correspongui, segons el projecte de
reparcel·lació, afectació que es podrà cancel·lar de conformitat amb el que disposen
els articles 155 i 156 del RLU.
3. Es consideraran carregues d’urbanització:
a) Les indemnitzacions per vols.
b) El trasllat i nova instal·lació o extinció en el seu cas- d’activitats afectades.
c) El trasllat i nova instal·lació d’habitatges
afectats.
d) Els costos que es derivin de la materialització del dret al reallotjament.
e) Els enderrocs.
f) Les despeses originades per la redacció,
elaboració i tramitació del Pla de Millora
Urbana, bases d’actuació i estatuts, constitució i assessorament de la junta de compensació, projecte de reparcel·lació incloent despeses per taxacions de béns i drets aliens al
sol, projectes d’enderroc i qualsevol altre que
resulti inherent a la gestió urbanística.
Aquestes càrregues seran deduïdes a qui
les hagi suportat, de l’import de les quotes
que li siguin girades.
Tot això sense perjudici de les obligacions
que corresponen a cada un dels propietaris, i
titulars d’activitats de forma individual per
raó de l’aplicació de les prescripcions contingudes a l’art. 123.3 i concordants del Decret
305/2006, RLUC, en relació amb les actuacions desproporcionades que calgui efectuar
per raó de les instal·lacions, moviments de
terres, els abocaments les extraccions d’àrids,
les alteracions topogràfiques i morfològiques
i qualsevol alteració objectiva del terrenys
que s’hagin executat sense llicències, ordres
d’execució administratives adients o sense
ajustar-se a aquestes. Aquest règim també
s’aplica quan les obres de preparació dels
terrenys siguin conseqüència de les obligacions imposades a les persones propietàries
de sòl per la normativa relativa a sòls contaminats, o de l’incompliment de l’obligació de
dur a la pràctica programes de restauració
imposats per les llicències o autoritzacions
atorgades, així com quan aquesta obligació
s’hagi imposat per resolució administrativa
dictada per l’administració competent d’acord amb la legislació sectorial que sigui d’aplicació.
Base 11a. Responsabilitat de la junta de
compensació
La junta de compensació es directament
responsable davant l’ajuntament de l’execució completa del polígon d’actuació.
Base 12a. Forma i terminis per fer les
aportacions a la junta
Núm. 66 / Pàg. 92
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
1. Les quotes ordinàries i extraordinàries,
així com els repartiments que procedeixin
conforme als estatuts, s’han de satisfer en el
termini màxim d’un mes des del requeriment
de pagament. Transcorregut aquest termini,
es produiran els efectes que es preveuen als
estatuts i en aquestes bases.
2. EI pagament de les quotes es pot fer en
metàl·lic o mitjançant cessió de terrenys d’acord amb el procediment legalment establert.
Base 13a. Incompliment d’obligacions
1. L’incompliment pels membres de la
junta de les seves obligacions i càrregues
legals podrà donar lloc a l’expropiació dels
seus béns i drets, si requerits fefaentment, per
un termini no inferior a tres mesos, persistissin en l’incompliment.
2. Sense perjudici d’allò que s’estableix al
paràgraf anterior, quan l’incompliment consisteix en la negativa o retard en el pagament
de les quantitats que es deuen a la junta,
aquesta podrà sol·licitar de l’ajuntament el
cobrament del deute per via de constrenyiment: les quantitats percebudes aplicant el
procediment de constrenyiment es lliuraran a
la junta de compensació.
3. No es podrà instar el procediment de
constrenyiment fins que no hagi transcorregut
un mes des del requeriment de pagament
efectuat per la junta de compensació, prèvia
certificació de descobert, lliurada pel secretari amb la conformitat del president.
Base 14a. Distribució de beneficis i pèrdues
La distribució de beneficis i pèrdues s’efectuarà d’acord a les normes següents:
1. L’assemblea general formarà la liquidació corresponent.
2. La liquidació comprendrà tant el benefici pèrdua com la participació que, en un o
altre cas, correspongui a cada membre de la
junta.
3. La determinació del benefici o de la
pèrdua s’efectuarà segons els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
4. La distribució dels beneficis o pèrdues
es farà entre tots els membres de la junta
adjudicataris de finques resultants, segons el
seu aprofitament.
Base 15a. Moment en que es pot edificar
sobre els solars resultants de la compensació
Els solars adjudicats pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica no podran ser edificats fins l’aprovació
definitiva i executivitat del projecte de reparcel·lació. S’admet la simultaneïtat de les
obres d’urbanització i les d’edificació i les
d’urbanització en els termes previstos a l’art.
237 del RLUC.
Base 16a. Transmissió a l’ajuntament de
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta
L’acord d’aprovació definitiva del projecte
de reparcel·lació implica la transmissió de
dret a l’ajuntament o altra administració
actuant dels terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta.
Base 17a. Reallotjament dels residents
afectats per l’execució del Pla de Millora
Urbana
1. La junta de compensació haurà de
resoldre en el projecte de reparcel·lació el
reallotjament del ocupants, promovent, si es
necessari, la construcció dels habitatges.
2. Els ocupants legals d’immobles que
constitueixin la seva residència habitual
tenen dret al seu reallotjament en habitatges,
en els termes legalment previstos.
3. EI dret de reallotjament es reconeix a
aquells veïns que, amb títol legítim d’ocupació, justifiquin la seva residència habitual en
els habitatges afectats abans de la data de l’aprovació inicial del P.M.U. del sector de la
Carretera de Rubí 223, clau PM-CRU223 del
POUM de Terrassa, i compleixin les condicions exigides per la legislació protectora. Els
nous habitatges de reallotjament compliran
les condicions de venda o lloguer vigents per
als de protecció pública, dins dels límits de
superfície propis de la legislació protectora.
4. Pel cas d’ésser persones propietàries, no
tindran dret al reallotjament si resulten adjudicatàries d’aprofitament urbanístic equivalent a una edificabilitat d’ús residencial superior al doble de la superfície màxima establerta per la dita legislació.
5. En tot cas, qualsevol que siguin les relacions jurídiques i personals entre els ocupants d’un habitatge, el reallotjament suposarà donar accés a un únic habitatge per
cadascun dels habitatges que desapareixen.
6. S’estableixen com a condicions mínimes per tal d’exercitar l’opció de reallotjament, les següents:
a) Acreditar el títol jurídic que habiliti l’ocupació, que haurà de ser anterior a les dates
esmentades.
b) Acreditar l’ocupació efectiva de l’habitatge durant el període comprès entre aquella
data i el moment d’iniciar l’expedient de
reparcel·lació.
Aquesta publicació tindrà els efectes establerts a l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment
administratiu comú.
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Ajuntament, en el termini d’un mes, o bé
directament recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona, en el termini
de dos mesos. Ambdós terminis començaran
a comptar des del dia següent al de la publicació. No obstant això, podreu interposar-ne
qualsevol altre si ho considereu convenient.
Terrassa, 4 de març de 2009.
La Regidora d’Urbanisme, Carme Laboria i
Rojas.
022009009160
A
Terrassa
EDICTE
De conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica als
titulars de béns i drets del sector que més
endavant es detallen, als quals no se’ls ha
pogut practicar la notificació oportuna, de
l’acord de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 9 de gener de 2009, d’aprovar definitivament els Estatuts i Bases d’Actuació i la constitució de la Junta de Compensació del polígon d’actuació únic del Pla
de Millora Urbana delimitat per l’Avinguda
de Santa Eulàlia al sud, la carretera de Rubí a
ponent, el carrer del Mestre Tries al nord i
per l’ampliació sud del Parc de Vallparadís
(PM-CRU223), a executar mitjançant el sistema de reparcel·lació en la seva modalitat de
compensació bàsica, i promogut per la mercantil Metrovacesa, SA.
Titulars
Antonia Bayona Rius.
Atalaya Proin, SL.
Furminsa, SL.
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Il·ltre Sr. Alcalde, en el termini d’un mes, o
bé directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació. No obstant
això, podreu interposar-ne qualsevol altre si
ho considereu convenient.
Terrassa, 4 de març de 2009.
La Regidora d’Urbanisme, Carme Labòria i
Rojas
022009009161
A
Terrassa
EDICTE
De conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica als
titulars de béns i drets del sector que més
endavant es detallen, als quals no se’ls ha
pogut practicar la notificació oportuna, l’acord de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 7 de novembre de 2008
aprovant l’escriptura presentada a càrrec del
Sr. Raimon Maurí Carreras, actuant en nom i
representació de la Junta de Compensació
Provisional de l’àmbit PP-FAL002, Palau
Nord, autoritzada en data 30 d’abril de 2008
davant del Notari de Terrassa Sr. Ángel
García Diz, sota el número 1289 del seu protocol, d’esmena de l’escriptura de constitució
d’aquesta Junta atorgada davant del mateix
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 93
Administració Local
Notari en data 8 de juny de 2004 sota el
número 2795 del seu protocol.
Titulars
Sr. Antonio Riera Hierro.
Sr. Ramon Riera Hierro.
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Il·ltre. Sr. Alcalde, en el termini d’un mes, o
bé directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació. No obstant
això, podreu interposar-ne qualsevol altre si
ho considereu convenient.
Terrassa, 4 de març de 2009.
La Regidora d’Urbanisme, Carme Labòria i
Rojas.
022009009162
A
Terrassa
ANUNCI LICITACIÓ
En virtut de Resolució, de data 03 de març
de 2009, s’anuncia licitació d’un contracte,
d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Terrassa.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Contractació i Patrimoni - Servei d’Obres
Públiques.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Licitació contracte serveis de gestió, control i seguiments
de les obres dels projectes d’obres d’urbanització i remodelació d’espais públics.
b) Termini del contracte: Un any.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert, per urgència.
c) Forma: Oferta econòmicament més
avantatjosa, d’acord amb els següents criteris:
- Pel preu ofert, fins a 51 punts.
- Pel programa de desenvolupament del
contracte, fins a 35 punts.
- Pels mitjans personals i materials adscrits
a l’execució del contracte, fins a 15 punts.
4. Pressupost base de licitació
a) Import total, IVA exclòs, és de
195.000,00 EUR.
5. Garantia definitiva
a) La garantia definitiva serà del 5% del
pressupost adjudicat, IVA exclòs.
6. Obtenció de documentació
a) Servei de Contractació i Patrimoni.
Plaça Didó, núm. 5, 2n pis. Tel. 93 739 70
00.
b) A la web: www.terrassa.cat/concursos.
c) data límit d’obtenció de documentació:
el dia anterior de l’últim de presentació de
proposicions.
7. Presentació de les ofertes
a) Lloc de presentació: Les proposicions es
podran presentar al Servei de Contractació i
Patrimoni.
b) Data límit de presentació: El termini per
a la presentació de les proposicions serà de
deu dies naturals, comptats des de la publicació d’aquest anunci.
Si l’últim dia és festiu s’entendrà prorrogat
fins el primer dia hàbil següent.
8. Despeses d’anuncis
a) Les despeses dels anuncis aniran a
càrrec de l’adjudicatari/s.
Terrassa, 13 de març de 2009.
El Regidor de l’Àrea de Govern, F. Xavier
Martín i Giménez.
022009009498
A
podran presentar al Servei de Contractació i
Patrimoni.
b) Data límit de presentació: El termini per
a la presentació de les proposicions serà de
deu dies naturals, comptats des de la publicació d’aquest anunci.
Si l’últim dia és festiu s’entendrà prorrogat
fins el primer dia hàbil següent.
8. Despeses d’anuncis
a) Les despeses dels anuncis aniran a
càrrec de l’adjudicatari/s.
Terrassa, 13 de març de 2009.
El Regidor de l’Àrea de Govern, F. Xavier
Martín i Giménez.
022009009503
A
Terrassa
Serveis Econòmics
Terrassa
EDICTE
ANUNCI LICITACIÓ
Referència: Notificació d’actes de tràmit i
resolucions d’expedients sancionadors i de
recursos de reposició.
Pel present edicte, es notifica a les persones relacionades a continuació, els actes de
tràmit de la fase d’instrucció, la resolució
dels expedients sancionadors i dels recursos
de reposició presentats contra les notificacions de denúncies i sancions, per infraccions tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, en compliment del previst en els articles
59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, per haver resultat
infructuosos els intents de notificació personal domiciliària, ja sigui per desconeixement
del seu domicili o per absència en el moment
de practicar-se les notificacions, servint de
notificació en forma amb plena virtualitat
legal d’aquest acte, així com de les successives actuacions fins el termini dels procediments:
En virtut de Resolució, de data 03 de març
de 2009, s’anuncia licitació d’un contracte,
d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Terrassa.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Contractació i Patrimoni - Servei d’Obres
Públiques.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Licitació contracte de serveis de gestió, control i seguiment de les obres dels projectes d’edificació.
b) Termini del contracte: Un any.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert, per urgència.
c) Forma: Oferta econòmicament més
avantatjosa, d’acord amb els següents criteris:
- Pel preu ofert, fins a 51 punts.
- Pel programa de desenvolupament del
contracte, fins a 35 punts.
- Pels mitjans personals i materials adscrits
a l’execució del contracte, fins a 15 punts.
4. Pressupost base de licitació
a) Import total, IVA exclòs, és de
201.000,00 EUR.
5. Garantia definitiva
a) La garantia definitiva serà del 5% del
pressupost adjudicat, IVA exclòs.
6. Obtenció de documentació
a) Servei de Contractació i Patrimoni.
Plaça Didó, núm. 5, 2n pis. Telf. 93 739
70 00.
b) A la web: www.terrassa.cat/concursos.
c) data límit d’obtenció de documentació:
el dia anterior de l’últim de presentació de
proposicions.
7. Presentació de les ofertes
a) Lloc de presentació: Les proposicions es
NOM I COGNOMS§
EXPEDIENT§
DENÚNCIA#
R. LATIFI§
O. BOUGHABA§
A. GENE ALGAR§
J. M. GONZALEZ MARTINEZ§
M. POLONIO MIRANDA§
J. SALGUERO CASTRO§
R. GARRIGA RULL§
R. COLOBRAN ORIOL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
F. LOZANO CARBONELL§
M. M. AYMERICH RIERA§
Q8T/
Q8T/
Q8T/
Q8T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
Q9T/
P08515615#
P08439841#
E080906414#
PC8490310#
P08510246#
P0806268R#
G09200640#
G08198418#
EC81601725#
EC80704175#
EC80108162#
EC82103384#
EC82403554#
EC80602986#
EC80702079#
EC80202647#
EC82202057#
EC80104036#
EC80902415#
EC81403130#
EC80602867#
EC82202082#
E080905359#
7509§
7670§
8405§
8558§
0189 D§
0390§
0468§
0475§
0670§
0672§
0674 A§
0675§
0678 A§
0679§
0680§
0685§
0686§
0688§
0689§
0690§
0691§
0692§
0726§
Terrassa, 12 de març de 2009.
La Secretària dels expedients sancionadors, Joana Garcia i Pastor.
022009009020
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 94
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Tona
ANUNCI
Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat al·legacions o
reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial del projecte d’obra municipal ordinària
“Urbanització del parc de Les Quatre Estacions al carrer Verinal”, redactat per l’arquitecte tècnic senyor Lluís Poblet Teixidor,
aprovat per acord de Junta de Govern de data
9 de febrer de 2009, aquest ha esdevingut
aprovat definitivament de forma automàtica,
en compliment de l’acord esmentat.
D’acord amb el que disposa l’article 38.2
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (Decret 179/95) es fa pública l’aprovació definitiva del projecte indicant que
contra la resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que l’ha dictada, en termini d’un mes
a comptar des del dia següent a la present
publicació.
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós-administratiu, davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la present publicació. En el cas
que la desestimació del recurs de reposició
es produís per silenci administratiu –silenci
que es produeix pel transcurs d’un mes a
comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a
comptar des de l’endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
Tona, 10 de març de 2009.
L’Alcalde, Josep Salom Ges.
legitimades podran interposar recurs contenciós 0administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
Torelló, 9 de març de 2009.
L’Alcalde, Miquel Franch i Ferrés.
022009008927
A
Vacarisses
EDICTE
D’acord amb el que preveu l’article 58 i
59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
sobre la notificació dels actes administratius,
i la seva pràctica, es fa pública la notificació
de resolució d’incoació d’expedients sancionadors i de la corresponent proposta de resolució a les persones físiques o jurídiques que
figuren en l’annex d’aquest edicte, per infraccions a l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals Domèstics i d’Altres Assimilats de l’Ajuntament de Vacarisses.
Atès el què es disposa als arts. 10,13,14 i
15, del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador, en
referència a la instrucció i resolució de l’expedient, la seva notificació, i al tràmit d’audiència als interessats.
La Regidora de Sanitat i Consum ha dictat
resolució d’incoació dels expedients sancionadors número 80/08, 88/08 i 89/08 SAOA,
mitjançant decret 005/2009, de data 5 de
gener de 2009, així mateix l’Instructor dels
expedients sancionadors número 80/08,
88/08 i 89/08 SAOA ha formulat proposta de
resolució sancionadora dels mateixos.
D’acord amb el que preveu l’article 61 la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
022009009090
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, resta a disA
posició dels interessats el contingut íntegre
dels expedients esmentats anteriorment a l’àrea de Governació de l’Ajuntament de VacaTorelló
risses.
Atès el que es disposa a l’article 112 de la
EDICTE
Llei 58/2003, de 17 de desembre Llei General Tributària referent a la notificació per
L’expedient de modificació de crèdit núm.
compareixença, es cita als interessats o repre14/2008, exposat al públic, segons l’anunci
sentants d’aquests, indicats en la taula annepublicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
xada, per tal que compareguin al departaBarcelona número 8, de data 9 de gener de
ment de Governació de l’Ajuntament de
2009, per mitjà de transferències, ha quedat
Vacarisses, en un termini màxim de quinze
definitivament aprovat en data 28 de gener,
dies naturals, comptats a partir del dia
perquè no s’hi han presentat reclamacions ni
següent al de la publicació del present edicsuggeriments.
te, en cas contrari, la notificació s’entendrà
La quantitat definitiva dels capítols modifiefectuada a tots els efectes legals el dia
cats és la següent:
següent al del venciment del termini estaInicial Modificacions
Definitiu
blert.
Despeses§
EUR§
EUR§
EUR#
Recursos
Capítol II§ 4.414.249,21§
- 8.728,06§ 4.414.249,21#
Contra la incoació d’expedient sanciona§
§
+ 8.728,06§
#
dor i nomenament d’Instructor, degut al seu
caràcter d’actes no definitius no es pot interContra l’aprovació definitiva, les persones
posar recursos. No obstant, podria interposarse els que procedeixi contra la resolució que
posi fi a l’expedient sancionador, això sense
perjudici que podeu exercitar el que estimeu
procedent, de conformitat amb el que disposa l’art. 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Contra la proposta de resolució, considerada acte-tràmit no definitiu en via administrativa i que no determina la impossibilitat de
continuar un procediment, no procedeix cap
recurs, si bé, en cas d’oposició als altres actes
de tràmit, els interessats, en un termini de 10
dies des de la publicació de la present notificació, podran proposar proves i al·legar el
que considerin convenient en defensa dels
seus drets o interessos, (article107 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener i article 18.3
del Decret 278/1993, de 9 de novembre),
això sense perjudici d’exercitar el que estimin procedent, de conformitat amb el que
disposa l’art. 58.2 de la mateixa Llei.
Recusació de l’instructor de l’expedient
Els inculpats podran recusar la persona
nomenada com Instructor de l’expedient en
el termini de deu dies des de l’endemà de la
publicació de la present notificació, sense
perjudici que per circumstàncies sobrevingudes es pugui procedir a la recusació en qualsevol fase del procediment. Hauran de fer-ho
mitjançant escrit adreçat a l’òrgan sancionador en el qual s’haurà d’expressar amb precisió la causa de la recusació.
Pel present Edicte es practica la notificació
esmentada, als efectes oportuns, mitjançant
la seva inserció al Tauló d’anuncis municipal, i publicació al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona.
Relació d’expedients sancionadors
- Ordenança Reguladora de la Tinença
d’Animals Domèstics i d’altres Assimilats:
Expedient, 80/08. Nom - DNI, Mireia Paya
Costa. 44015815W. Domicili, Pl/ Sant
Jordi, 4 2n. Població, 08241 Manresa.
Import, 100 EUR.
Expedient, 88/08. Nom - DNI, Mireia Paya
Costa. 44015815W. Domicili, Pl/ Sant
Jordi, 4 2n. Població, 08241 Manresa.
Import, 100 EUR.
Expedient, 89/08. Nom - DNI, Mireia Paya
Costa. 44015815W. Domicili, Pl/ Sant
Jordi, 4 2n. Població, 08241 Manresa.
Import, Deixat sense efecte.
Vacarisses, 9 de març de 2009.
El Secretari, Joan Amengual i Tomé.
022009008984
A
Vilafranca del Penedès
ANUNCI
Aprovat inicialment per la Junta de Govern
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 95
Administració Local
Local, en sessió del dia 9 dels corrents, el
projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística número 23 (PAU23 - Font del
Cuscó), presentat per Caixa d’Estalvis del
Penedès, resta en exposició pública pel termini d’un mes, a partir de la inserció del present anunci en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
P ROVÍNCIA , als efectes del seu examen i
al·legacions o reclamacions. L’expedient originat resta a disposició en el departament
d’urbanisme de l’ajuntament (Plaça Jaume I,
8-10 2a).
Vilafranca del Penedès, 9 de març de
2009.
L’Alcalde, Marcel Esteve i Robert.
022009009210
A
Vilafranca del Penedès
ANUNCI
Presentat per Caixa d’Estalvis del Penedès,
en qualitat de propietari únic de l’àmbit el
projecte de reparcel·lació, en la modalitat de
compensació bàsica, del polígon d’actuació
urbanística núm. 23 (PAU23 - Font del
Cuscó), resta en exposició pública pel termini
d’un mes, a partir de la inserció del present
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
als efectes del seu examen i al·legacions o
reclamacions. L’expedient originat resta a
disposició en el departament d’urbanisme de
l’ajuntament (Plaça Jaume I, 8-10 2a).
Vilafranca del Penedès, 9 de març de
2009.
L’Alcalde, Marcel Esteve i Robert.
022009009211
A
Vilafranca del Penedès
ANUNCI
Aprovats inicialment per la Junta de
Govern Local, en sessió del dia 9 dels
corrents, el projecte de reparcel·lació, en la
modalitat de compensació bàsica, com
també el projecte d’urbanització, del sector
urbanitzable delimitat SUD2 - Domenys III,
presentats per la Junta de Compensació
Domenys III, resten en exposició pública pel
termini d’un mes, a partir de la inserció del
present anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
P ROVÍNCIA , als efectes del seu examen i
al·legacions o reclamacions. Els expedients
originats resten a disposició en el departament d’urbanisme de l’ajuntament de Vila-
franca del Penedès (Plaça Jaume I, 8-10 2a).
Vilafranca del Penedès, 9 de març de
2009.
L’Alcalde, Marcel Esteve i Robert.
13 de juny, perquè se’n prengui coneixement.
Vilanova del Camí, 11 de març de 2009.
L’Alcalde, Joan Vich i Adzet.
022009009212
A
022009009082
A
Vilanova del Camí
Vilanova del Camí
ANUNCI
EDICTE
Anunci de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, referent a l’aprovació definitiva d’uns
projectes.
El Ple de la Corporació, en sessió de data
9 de març de 2009, va acordar desestimar les
al·legacions presentades en el termini d’exposició al públic i va aprovar definitivament
els projectes, finançats amb càrrec al Fons
d’Inversió Local del Govern d’Espanya, denominats:
- “Construcció Centre Cívic Barri de la
Pau”.
- “Construcció nau industrial per a la brigada”.
- “Arranjament i Millora del carrer Santa
Llúcia - Camí Escolar”.
- “Urbanització Zona Verda Barri de la
Lluna”.
- “Arranjament i Millora de la plaça dels
Miquelets”.
Es fa públic, a l’efecte de l’article 38.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny, perquè se’n prengui coneixement.
Vilanova del Camí, 11 de març de 2009.
L’Alcalde, Joan Vich i Adzet.
Edicte de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, sobre aprovació inicial d’un Pla Bàsic
d’Emergència Municipal.
El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària de 9 de març de 2009, entre d’altres
assumptes, va acordar:
“Primer. - En compliment d’allò establert a
la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
Civil de Catalunya, aprovar inicialment el Pla
Bàsic d’Emergència Municipal.
Segon. - Sotmetre a informació pública el
referit Pla Bàsic d’Emergència Municipal pel
termini de trenta dies als efectes poder presentar suggeriments. al·legacions i/o reclamacions.
Si transcorregut el termini esmentat no es
presenten al·legacions i/o reclamacions, es
tindrà per definitivament aprovat.
Tercer. - Ratificar l’acord de data 15 de
setembre de 2008 i en conseqüència, tenir
per aprovats definitivament els plans específics d’actuació municipal següents: per
incendis forestals, per nevades, per inundacions i per accidents de vehicles de transport
de mercaderies perilloses.”
D’acord amb el que disposa l’article 18.4
en relació amb l’article 17.2 de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, i l’article 3 del Decret 210/1999,
de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura
del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals,
l’aprovació inicial del pla esmentat se sotmet
a informació pública, per un termini de trenta
dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, per tal que qualsevol persona el pugui examinar i formular-hi els suggeriments i al·legacions que consideri oportuns.
L’expedient es pot consultar en hores d’oficina a la Secretaria de la corporació.
Vilanova del Camí, 12 de març de 2009.
L’Alcalde, Joan Vich i Adzet.
022009009081
A
Vilanova del Camí
ANUNCI
Havent-se aprovat inicialment per acord
de la Junta de Govern Local en data 14 de
gener de 2009, el projecte denominat “Projecte executiu de la Recuperació de Can
Muscons com equipament d’activitats turístiques i culturals”, publicat al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 26 de
data 30/01/2009, i transcorregut el termini
d’informació pública sense haver-se formulat
cap reclamació, resta definitivament aprovat.
Es fa públic, a l’efecte de l’article 38.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de
022009009217
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 96
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Vilanova del Camí
ANUNCI
Es posa en coneixement del públic en
general que l’oferta pública d’ocupació de
Denominació§
PERSONAL
l’Ajuntament de Vilanova del Camí ha estat
aprovada mitjançant acord de la Junta de
Govern Local del dia 4 de març de 2009,
essent la que es transcriu a continuació:
Grup§ Places§Modalitat§
§
FUNCIONARI§
D) Serveis Especials, Policia Local:§
Agent de Policia Guàrdia§
§
§
Sistema selectiu#
Denominació§
#
Conserge Instal·lacions Culturals:§
Grup§ Places§Modalitat§
Sistema selectiu#
E§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
A1§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
E§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
Encarregat Jardineria:§
C2§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
Arquitecte:§
§
C2§
§
§
2§
§
§
Accés Lliure§
§
#
Concurs-Oposició#
#
Peó Cementiri:§
Oficial 1ª Brigada:§
C2§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
Administratiu:§
Auxiliar Tècnic d’Esports:§
C1§
C1§
2§
1§
Accés Lliure§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
Concurs-Oposició#
Professora d’Adults (20 h/setmana):§
A2§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
Tècnic Promoció Econòmica AODL:§
A2§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
Auxiliar d’Urbanisme:§
C2§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
Tècnic Promoció Econòmica AIL:§
A2§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
Tècnic - Coordinador de Cultura:§
A2§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
Auxiliar Tècnic Promoció Econòmica:§
C1§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
Monitor Centre Obert:§
C2§
1§
Accés Lliure§
Concurs-Oposició#
PERSONAL
LABORAL§
Vilanova del Camí, 4 de març de 2009.
L’Alcalde, Joan Vich i Adzet.
022009009218
A
Vilanova i la Geltrú
EDICTE
La Junta Local de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 3 de març de 2009, va
prendre, entre d’altres, l’acord següent:
“Primer. - Aprovar inicialment l’Estudi de
detall de parcel·la d’ús terciari del sector
Sobre l’Aragai, emplaçada a la rda. Ibèrica –
av. La Collada – c. Pit Roig, presentat a tràmit
pel Sr. Raimon Clavé Campamà, condicionant la seva aprovació definitiva a la presentació d’un document refós que incorpori les
prescripcions enumerades a l’apartat VIII de
l’informe tècnic emes al respecte, i que són:
“1. Incorporar de manera explícita al capítol de normativa tots els aspectes a que fa
referència l’art. 30 del PP, sobre Unitat
Arquitectònica. En concret, caldrà prohibir la
col·locació de tanques en el perímetre del
recinte, tenint en compte que es tracta d’un
ús de concurrència pública, llevat que es justifiqui que són indispensables (per seguretat
davant la caiguda, per exemple). En cap cas
les tanques podran superar les característiques previstes a l’art. 39 de la normativa del
PP, a excepció d’aquelles que coincideixin
amb els murs d’adaptació topogràfica del
terreny i només en l’alçada d’aquests. Cal
tenir en consideració els elements de captació solar a efectes d’integració arquitectònica.
2. Incorporar al capítol de normativa l’obligació de preveure un mínim de una plaça
d’aparcament de bicicletes per cada 100 m2
de sostre edificable, en coherència amb l’annex 2 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de
la mobilitat generada, i sense perjudici d’altres regulacions eventualment més exigents,
com ara l’ordenança municipal d’aparcaments.
3. Especificar a la normativa que la ordenació proposada no és unívoca i que, en
conseqüència, les eventuals plantes pis i el
volum previst per a la fase 2 només es
podran edificar en la mesura que no estigui
esgotat el sostre màxim establert pel Pla Parcial.
4. Especificar a la normativa que la planta
subterrània només estarà permesa per sota
dels volums edificats, total o parcialment, i
fins al límit del 50% d’ocupació de la
parcel·la. A excepció de les rampes, el subterrani també haurà de complir les distàncies
mínimes als llindars. Cal especificar també
que es permetran només les rampes i accessos de vehicles indicats als plànols, amb la
possibilitat d’ajust en la redacció del projecte.
5. Incorporar, al capítol de normativa,
com a mínim, i als plànols, si s’escau, una
proposta de regulació i ordenació de l’espai
de la parcel·la no ocupat per les edificacions
que contempli, com a mínim, els següents
aspectes:
* Creació en la fase 1 d’un accés adaptat
des de la Ronda Ibèrica per vianants i bicicletes.
* Determinació d’una amplada mínima de
20 mts en el espai exterior central.
* Determinació de la presentació d’un projecte constructiu del tractament dels espais
exteriors previ, simultani o conjunt al projecte d’edificació de cada fase.
* El tractament superficial provisional dels
terrenys vacants de la fase 2 han de quedar
incorporats al projecte de la fase 1.
* Criteris de reducció de la superfície pavimentada, amb una superfície mínima recomanada de jardí.
* Priorització del drenatge natural (filtració
directa) de les aigües de pluja, així com la
conducció, si s’escau, per cunetes de terra
naturalitzades.
* Determinació del caràcter adaptat al
clima mediterrani litoral de les espècies vegetals del jardí.
* Determinació del número mínim d’arbres.
* Regulació de les dimensions mínimes,
posició relativa i característiques constructives fonamentals de l’espai per vianants i bicicletes, amb tendència a prioritzar i protegir el
flux d’aquests modes en relació al trànsit
interior de vehicles i a minimitzar i racionalitzar la superfície destinada a l’aparcament i
circulació, en coherència amb els criteris
dels articles 15 i 17 del Decret 344/2006.”
Segon. - Publicar el present acord en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en el tauler
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris
de premsa periòdica de més divulgació en
l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació
pública pel termini de vint dies, dins dels
quals es podrà examinar l’expedient i presentar les al·legacions que es creguin pertinents.
Tercer. - Notificar aquest acord als interessats.
L’expedient estarà a disposició dels interessats a la Regidoria d’Urbanisme, carrer
Josep Llanza, 1-7, de dilluns a divendres de
9,30 a 14,00 hores.”
Vilanova i la Geltrú, 10 de març de 2009.
El Regidor d’Urbanisme i Planejament,
Joan Martorell i Masó.
022009009164
A
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 97
Administració Local
Vilanova i la Geltrú
ANUNCI
De conformitat amb el que disposa l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic es fa pública
l’adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Compres, Contractació i Serveis
Generals.
c) Número de l’expedient: CSPU/0508/PO.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Servei de retirada dels vehicles declarats fora d’ús ubicats al
dipòsit municipal de vehicles de Vilanova i la
Geltrú.
b) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 292, de
5 de desembre de 2008.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Varis criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Preus unitaris mínims segons clàusula 2
del plec de prescripcions tècniques.
5. Adjudicació
a) Data: 12/03/2009.
b) Contractista: Planta Recuperadora 22,
S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: Vegeu informació
publicada al Perfil del Contractant www.vilanova.cat.
Vilanova i la Geltrú, 12 de març de 2009.
El Regidor-President de l’Àrea Econòmica i
Organització Interna, Albert Sanabra Guillamon.
022009009220
A
Vilanova i la Geltrú
EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 10 de març de 2009 va acordar aprovar l’expedient de contractació i obertura de
procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert i el plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la “contractació de la gestió del servei de vigilància,
salvament i socorrisme de les platges de Vilanova i la Geltrú”.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Compres, Contractació i Serveis
Generals.
c) Número de l’expedient: CGS/0209/PO.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Gestió del servei de vigilància, salvament i socorrisme de
les platges de Vilanova i la Geltrú.
b) Divisió per lots i núm.: No.
c) Lloc d’execució: Vegeu el plec de prescripcions tècniques.
d) Termini d’execució: 1 any.
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Varis criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
142.241,00 euros, amb IVA exclòs.
5. Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de la garantia
provisional de conformitat amb allò que disposa l’article 91 de la LCSP.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
b) Domicili: C/ Col·legi, 29-31.
c) Localitat i codi postal: Vilanova i la
Geltrú, 08800.
d) Telèfon: 938 140 000.
e) Telefax: 938 142 143.
f) Data límit d’obtenció de documents i
informació: l’últim dia de presentació de proposicions.
7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i
solvència tècnica i professional: Vegeu la
clàusula 5.3 del plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: Quinze dies
naturals des del dia següent al de la publicació del present edicte.
b) Documentació a presentar: La indicada
als plecs.
c) Lloc de presentació: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, de 8 a 19
hores, de dilluns a divendres, i els dissabtes
de 10 a 13 hores.
d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres
mesos a comptar des de la data d’obertura de
les proposicions econòmiques.
e) Admissió de variants: No.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
b) Domicili: plaça de la Vila, 8, 2a planta.
c) Localitat: 08800 Vilanova i la Geltrú.
d) Data: El dimarts de la setmana següent a
la de la finalització del termini de presentació de proposicions.
e) Hora: a partir de les 13 hores.
11. Despesa de l’anunci
A càrrec de l’adjudicatari fins a una despesa màxima de 500 euros.
13. Pàgina web on figura la informació
relativa a la convocatòria
Perfil del contractant, www.vilanova.cat.
Vilanova i la Geltrú, 12 de març de 2009.
El Regidor-President de l’Àrea Econòmica i
Organització Interna, Albert Sanabra Guillamon.
022009009228
A
Vilassar de Dalt
EDICTE
Assumpte: Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern del Centre Obert de
Vilassar de Dalt
Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2009, va adoptar,
entre d’altres, l’acord següent:
1. Aprovar inicialment el Reglament de
Règim Intern del Centre Obert de Vilassar de
Dalt, amb la redacció que figura a l’expedient.
2. Publicar-lo al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament per un termini mínim de trenta
dies, als efectes d’examen i reclamacions, si
s’escau. De no presentar-se’n cap durant l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
3. Facultar a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats
amb l’execució d’aquest acord.”
Vilassar de Dalt, 3 de març de 2009.
L’Alcalde, Llorenç Artigas Planas.
022009008948
A
Vilassar de Dalt
EDICTE
Assumpte: Aprovació inicial de la creació i
constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Maresme Central
Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2009, va adoptar,
entre d’altres, l’acord següent:
«Primer. - Aprovar inicialment la creació i
constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Maresme Central, amb la
finalitat d’assolir el grau adequat d’integració
de les competències en l’àmbit de la salut de
l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la
població.
Segon. - Aprovar inicialment els estatuts
del Consorci abans esmentat, els quals s’adjunten com Annex 1.
Tercer. - Aprovar que tots els ens locals
consorciats gaudiran de representació individual en el si del Consell Rector del Consorci.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 98
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local
Quart. - Aprovar la proposta de representació i de ponderació de vot consensuada per
les entitats locals de l’àmbit territorial del
Consorci, de conformitat amb el que disposen els paràgrafs 6 i 7 de l’article 17 dels
estatuts, que s’adjunta com Annex 2.
Cinquè. - Sotmetre els presents acords,
juntament amb el text del projecte d’estatuts,
a informació pública per un període de 30
dies hàbils. Durant aquest període es podran
formular les al·legacions que es considerin
pertinents.
Els acords adoptats, així com el projecte
d’estatuts esdevindran definitius si dins el termini esmentat no es presenten al·legacions.
Sisè. - Designar a la regidora Ana Marín
Martínez com a representant titular i al regidor Santi Dorca Pons com a representant
suplent al Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Maresme Central.
Setè. - Notificar aquest acords a la Regió
Sanitària Barcelona del Servei Català de la
Salut.»
Vilassar de Dalt, 2 de març de 2009.
L’Alcalde, Llorenç Artigas Planas.
022009008949
A
Vilassar de Dalt
EDICTE
Sobre l’aprovació inicial del compte de
liquidació definitiva de la comunitat
repacel·latòria voluntària del PMU “La Tela”
i la seva dissolució, al municipi de Vilassar
de Dalt.
Tal i com estableix l’art. 162 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es procedeix a donar publicitat durant el termini
d’un mes de la present resolució adoptada
per la Junta de Govern Local en data 5 de
març de 2009:
1. Aprovar inicialment el compte de liquidació definitiva de la comunitat reparcel·latòria del PMU “La Tela”, i la seva dissolució.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública d’un mes a la Secretaria de l’Ajuntament,
de dilluns a divendres en horari de 9.00h a
14.00h.
3. Publicar l’acord en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, i en un dels diaris de premsa
periòdica de mes divulgació de l’àmbit municipal.
4. Notificar la present resolució als interessats.
El que es fa públic per a general coneixement.
Vilassar de Dalt, 5 de març de 2009.
L’Alcalde, Llorenç Artigas i Planas.
022009009188
A
Bilbao
ANUNCIO
Expediente: 060676000115
No habiéndose podido notificar de forma
expresa la Resolución del Concejal Delegado
del Área de Obra y Servicios de fecha 3 de
febrero de 2008 a su destinatario D. Ivan
Gallardo Zamorano por no ser hallado en su
domicilio, se hace público el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
Notificación
Visto, dispongo:
1.- Desestimar la reclamación por daños
interpuesta por D. Iván Gallardo Zamorano,
con fecha de entrada en registro el 16 de
junio de 2006, por los daños y perjuicios
sufridos en su persona a consecuencia de la
caída producida el 14 de junio de 2006,en la
C\ Alda. Urquijo, 60 debido a un bache
entre la acera y la calzada.
Sirve de fundamento a la presente Resolución el informe que antecede de cuyo contenido deberá darse traslado al interesado a los
efectos de lo dispuesto en los arts. 54.1 y
89.5 de la Ley 30/1992, de régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.- Notifíquese en legal forma a D. Iván
Gallardo Zamorano, advirtiendo que, contra
el citado acto expreso, que es definitivo en
vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer
en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo que corresponda, a tenor de
lo establecido en los Arts.8, 10 y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
concordancia con el Art. 109.c) de la Ley
4/1999 de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992 de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
No obstante, con carácter potestativo y
previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
Resolución expresa que se le/s notifica,
podrá/n Vd/s. interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en
el plazo de un mes que se contará desde el
día siguiente al de la fecha de la recepción
de la presente notificación.
Todo ello, conforme a lo establecido en
los artículos 116, 117 y concordantes de la
Ley 4/1999 de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra
acción o recurso que estimare/n oportuno
interponer para la mejor defensa de sus derechos.
El informe prerresolutivo dice como sigue:
D. Iván Gallardo Zamorano mediante
escrito presentado en este Ayuntamiento de
fecha 16 de junio de 2006, reclama a la institución municipal una indemnización por los
daños y perjuicios sufridos el 14 de junio de
2006 en su persona, como consecuencia de
la caída producido/a en la C/ Alda. Urquijo,
60, debido a un bache entre la acera y la calzada.
Obra en el expediente el informe de la
Subárea de Proyectos y Obras Públicas de
fecha 9.11.2006 que manifiesta/n, entre otras
cosas, lo siguiente:
“La existencia de material suelto en calzada, junto al bordillo, producto de una
pequeña excavación para la colocación de
éste, no suponía ningún peligro para vehículos y, por supuesto, para los peatones. De
esta manera, no se consideró necesaria su
señalización.
Por lo que se desprende de lo expuesto
por el accidentado, éste cruzó, por un lugar
inadecuado y no utilizó el cercano paso de
peatones habilitado al efecto”.
Pues bien, de la investigación de los
hechos se deduce la imposibilidad de imputar los mismos a este Excmo. Ayuntamiento,
por cuanto que la reclamante habría sufrido
la caída por ella referida al transitar por una
zona de la calzada no destinada al paso de
peatones, contraviniendo lo dispuesto en el
art. 124 del Reglamento General de Circulación, en virtud del cual los peatones que se
dispongan a atravesar la calzada, en zonas
donde existan pasos para peatones, deberán
hacerlo precisamente por ellos, sin que puedan efectuarlo por las proximidades.
Queda roto, por tanto, a juicio de esta
parte informante el nexo causal entre el servicio prestado por este Ayuntamiento y el daño
producido a la parte interesada, siendo éste
uno de los requisitos exigidos por el art.
139.1 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común: A) que se
haya producido un daño real y efectivo, evaluable económicamente e individualizable,
B) que no sea debido a fuerza mayor y C)
que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y
exclusiva de causa efecto, sin intervención
extraña que pueda influir alterando el nexo
causal.
Casas Consistoriales de Bilbao
Bilbao, 6 de marzo de 2009.
La Subárea de Secretaría Técnica y Atenciones Generales (firma ilegible).
022009009000
A
Sant Feliu de Guíxols
EDICTE
De conformitat amb l’article 59 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de RJPAC, es
publica aquest edicte com a conseqüència de
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 99
Administració Local
no haver prosperat l’intent de notificació
individual a la senyora Mercè Llosas Burch:
«Decret. Sant Feliu de Guíxols, 29 de
gener de 2009
Antecedents de fet
1. En data 08/09/05 es notifica a la senyora Mercè Llosas Burch el Decret dictat el dia
26/07/05 en el qual, en relació amb la finca
situada al carrer del Raig, 23 (UTM
2453127), es resolia desestimar les al·legacions presentades, i ordenar l’enderroc d’un
mur ja construït i la paralització de les obres
de construcció d’un edifici ubicat en situació
de fora d’ordenació i el seu enderroc.
2. La senyora Mercè Llosas Burch va interposar recurs davant del Jutjat Contenciós
Administratiu, havent-se dictat sentència conformatòria del contingut del Decret de
26/07/05. Posteriorment, va interposar recurs
d’apel·lació davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya contra la sentència
esmentada, en relació amb el qual s’ha dictat
sentència número 1017, en data 29/11/07,
confirmatòria de la resolució impugnada.
Havent guanyat fermesa aquesta sentència,
és competència d’aquesta Alcaldia ordenar
l’enderroc de les obres executades sense
llicència.
3. Decret dictat en data 17/04/08 reiterant
a la senyora Mercè Llosas Burch l’ordre d’enderroc, en el termini d’un mes, de:
* part del mur de separació amb les finques veïnes, rebaixant-lo fins a 1,80 metres,
tenint en compte que només podrà ser de
material massís fins a una cota de 0,90
metres i la resta metàl·lic, de fusta o vegetal
* les obres executades sense llicència, de
construcció d’un edifici ubicat on existia un
cobert en situació de fora d’ordenació.
amb l’advertiment d’execució subsidiària
o bé la imposició de multa coercitiva. Notificació per edicte publicat al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona el 31/07/08, al
Butlletí Oficial de la Província de Girona el
05/08/08 i exposat al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona del 25/07/08 al
01/09/08 i al d’aquest Ajuntament del
02/08/08 fins al 05/09/08.
4. Informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 29/01/09, en què manifesten
que no s’ha donat compliment al requeriment de 17/04/08.
Fonaments de dret
* Articles 98 i següents del ROAS, aprovat
pel Decret 179/95, de 13 de juny.
* Articles 84, 97 i 98 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú (Boletín Oficial del Estado núm. 285, de 27 de novembre de 1992).
* Article 51 de la Llei 8/1987 municipal i
de règim local de Catalunya (Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 832, de 27
d’abril de 1987).
* Articles 198 i 217 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
4436, de 28 de juliol de 2005), i els articles
264, 267 i 277 del Decret 305/2006, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Aquesta Alcaldia
Disposa:
Primer – Imposar a la senyora Mercè Llosas Burch una primera multa coercitiva per
import de 1.000,00 EUR, d’acord amb el que
disposa l’article 217 del Decret legislatiu
1/2005, per l’incompliment injustificat de la
resolució de data 17/04/08, per la qual es reiterava l’ordre de restauració de les obres executades a la finca situada al carrer del Raig,
23, consistents en l’aixecament del mur de
separació amb les finques veïnes i la construcció d’un edifici ubicat on existia un
cobert en situació de fora d’ordenació.
Segon – Ordenar novament a la senyora
Mercè Llosas Burch l’enderroc en el termini
d’un mes, comptat des de l’endemà de la
notificació d’aquesta resolució, de part d’un
mur de separació amb les finques veïnes, de
la finca situada al carrer del Raig, 23 (UTM
2453127), procedint a rebaixar-lo fins a 1,80
metres, tenint en compte que només podrà
ser de material massís fins a una cota de 0,90
metres i la resta metàl·lic, de fusta o vegetal.
Tercer - Ordenar-li igualment l’enderroc
en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució,
de les obres executades sense llicència de
construcció d’un edifici ubicat on existia un
cobert en situació de fora d’ordenació.
Quart – Advertir expressament a la persona requerida que l’incompliment d’aquest
nou termini comportarà la imposició d’una
segona multa coercitiva per import de
2.000,00 EUR, de conformitat amb el que
estableix l’article 217 del Decret legislatiu
1/2005, o, alternativament la execució subsidiària de les obres d’enderroc a càrrec de la
interessada amb l’exigència de les responsabilitats administratives i penals que es derivin
de la desobediència, sense perjudici de la
incoació de l’expedient sancionador corresponent.
Així ho disposa l’alcalde, en el lloc i data
a dalt indicats, davant meu, el secretari, de la
qual cosa dono fe.”
Contra el punt primer aquesta resolució,
que és definitiva i exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona (article 46.8 de la Llei 29/1998).
Potestativament, podeu interposar prèviament recurs de reposició davant l’òrgan que
ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a
comptar a partir del dia següent al de rebre
aquesta notificació, d’acord amb el que estableix l’article 107 i següents de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener. Si transcorre
el termini d’un mes comptat a partir del dia
següent al de la data d’interposició del recurs
de reposició sense que hagi estat dictada i
notificada la resolució expressa, el recurs
contenciós administratiu podrà interposar-se
en el termini de sis mesos a comptar des del
dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre
recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.
Contra els punts segon i tercer d’aquesta
resolució, reiteració del Decret de 26/07/05,
declarat conforme a dret per resolució judicial ferma, no es pot interposar cap recurs.»
Sant Feliu de Guíxols, 4 de març de 2009.
L’Alcalde, Pere Albó Marlés.
022009008998
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 100
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració Local, Administració de Justícia
MANCOMUNITATS
JUTJATS D’INSTRUCCIÓ
Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària la Plana
Número 2, de Barcelona
EDICTE
La Comissió Gestora de la Mancomunitat
La Plana, reunida en sessió ordinària de 4 de
març de 2009, va adoptar, entre altres, l’acord que tot seguit es transcriu:
“Vista la necessitat de l’Ajuntament de
Tagamanent de prestar el servei de recollida
selectiva de residus urbans del seu municipi.
Atès que la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana està disposada a prestar
aquest servei, d’acord amb l’article 57 de la
Llei 7/1985; els articles 21 i 66 del D. legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; de l’article 303 i següents
del D. 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, respecte a la col·laboració entre les administracions; i l’article 3.1
dels Estatuts de la Mancomunitat, respecte a
la gestió i competències per a la realització
d’aquest servei establert en l’article 25 de la
Llei 7/1985 esmentada.
Atès que entre ambdues administracions
estan disposades a formalitzar el conveni de
cooperació interadministrativa per delegació
de funcions, el text del qual s’adjunta en
aquesta acta.
Es proposa a la Comissió Gestora l’adopció del següent acord:
Primer.- Acceptar la delegació de funcions
en matèria de recollida de residus urbans per
part de l’Ajuntament de Tagamanent.
Segon.- Aprovar el conveni de cooperació
interadministrativa per delegació de funcions
entre l’Ajuntament de Tagamanent i la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La
Plana.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Tagamanent.
Quart.- Facultar al President poder tan
ampli com en dret sigui necessari per tal de
formalitzar el present conveni.
Cinquè.- Publicar el present acord al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per la unanimitat dels membres
assistents.”
Malla, 11 de març de 2009.
El President, Lluís Verdaguer Vivet.
022009008963
A
EDICTE DE CITACIÓ A JUDICI
DE FALTES
La Secretària del Jutjat d’Instrucció Número 2, de Barcelona,
Faig saber: Que en aquest Jutjat es tramita
el judici de faltes número 50/2009-P, mitjançant una resolució d’avui, s’ha disposat de
citar Urko Sanameterio Roig, en qualitat de
denunciat, per celebrar el judici oral que
tindrà lloc a la Sala Audiència d’aquest Jutjat,
situat al Pg. de Lluís Companys, 1-3, primera
planta, el pròxim dia 21 d’abril de 2009, a
les 10.30 hores.
Si no hi compareixeu us afectarà el perjudici corresponent, i ho heu de fer amb les
proves de què intenteu valer-vos.
Ho signo a Barcelona, l’11 de març de
2009.
La Secretària judicial (signatura il·legible).
042009001683
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
La Secretaria judicial, hace saber: Que en
este Juzgado se siguen las actuaciones de juicio de faltas nº 1091/08, en las cuales se ha
dictado sentencia de fecha 11.3.09, y cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:
«Fallo: Que debo condenar y condeno a
Diomedes Asunción Quispe Cortez como
autor de una falta de hurto a la pena de 40
días de multa con cuota diaria de 12 euros.
Y en caso de que no la hiciere efectiva
voluntariamente o por la vía de apremio en
el plazo de 7 días siguientes desde la firmeza
de la sentencia se establece una responsabilidad personal subsidiaria de una día de privación de libertad por cada dos cuotas que deje
de abonar y al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes y
adviértaseles que se puede interponer recurso
de apelación en un plazo de cinco días.
Para que sirva de notificación en forma
mediante edictos a Diomedes Asunción
Quispe Cortez, actualmente en paradero desconocido, expido este documento, que firmo
en Barcelona, a 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042009001686
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO DE CITACIÓN
La Secretaria del Juzgado de Instrucción
Nº 5, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el juicio de faltas nº 57/09-L, y que en
resolución del día de hoy se ha acordado
citar a Betty Edna Usifoh, Ali Mary Víctor y
Bekky John, en calidad de denunciante la 1ª
y denunciadas las 2 ultimas, a la celebración
de la vista oral que tendrá lugar en la Sala
audiencia de este Juzgado, sito en Pº Lluís
Companys, 1-5, primera planta, el próximo
día 17.4.09, a las 11 horas, y deberá comparecer con todas las pruebas con las que
intente valerse.
Si no comparece le parará el perjuicio que
hubiera lugar en derecho.
Y firmo la presente en Barcelona, a 11 de
marzo de 2009.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042009001698
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO DE CITACIÓN
La Secretaria del Juzgado de Instrucción
Nº 5, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el juicio de faltas nº 137/09-L, y que en
resolución del día de hoy, se ha acordado
citar a Rufki Agushi, Vadim Gigani, Dzelal
Emroski, Lubomir Mikulec, Alejandro Mora
Bolaños, Lasha Phiphia y Nugesha Khabuliani, en calidad de denunciados, a la celebración de la vista oral que tendrá lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Pº
Lluís Companys, 1-5, primera planta, el próximo día 17.4.09, a las 10.30 horas, y deberá
comparecer con todas las pruebas con las
que intente valerse.
Si no comparece le parará el perjuicio que
hubiera lugar en derecho.
Y firmo la presente en Barcelona, a 11 de
marzo de 2009.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042009001699
A
Número 8, de Barcelona
EDICTO
El Iltre. Sr. D. Juan Antonio Navarro Lavara, Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 8, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen
diligencias juicio de faltas 954/2008-E, seguido contra Claudio Rodríguez López y por el
presente se notifica la sentencia recaída, de
fecha 25/11/08 a Claudio Rodríguez López,
quien se encuentra en ignorado paradero,
cuyo fallo dice literalmente:
«Que debo condenar y condeno a D.
Claudio Rodríguez López como autor penalmente responsable de una falta de hurto, prevista y penada en el art. 623.1 del Código
Penal, a una pena de multa de 45 días, a
razón de 6 euros el día de multa (en total 270
euros), cuyo importe deberá ser totalmente
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 101
Administració de Justícia
satisfecho en la cuenta de consignaciones de
este Juzgado en el plazo de 7 días hábiles a
contar desde la fecha en que se efectúe el
requerimiento judicial de pago, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias de multa no satisfechas, previa excusión de sus bienes, y asimismo al pago de las
costas procesales causadas.»
Y para que sirva de notificación en forma
a Claudio Rodríguez López, expido el presente en Barcelona, a 11 de marzo de 2009.
Juan Antonio Navarro Lavara.
042009001693
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
La infrascrita Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Nº 13, de Barcelona,
Por el presente, hago saber: Que en juicio
de faltas nº 98/2009-A, sobre hurto., se ha
dictado la resolución cuya copia se acompaña, para que se inserte en ese diario y sirva
de notificación a Nicu Dragos Gheorghe.
«Sentencia nº 196. En la ciudad de Barcelona, a diez de marzo de dos mil nueve.
El Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Ramírez Sunyer, Magistrado Juez titular del Juzgado de
Instrucción Nº 13, de los de Barcelona,
habiendo visto los presentes autos de juicio
de faltas seguidos bajo el nº 0098/09-A, por
una falta de hurto, en el que ha intervenido
el Ministerio Fiscal dicta, en nombre de S.M.
el Rey, la siguiente sentencia.
Antecedentes de hecho
Primero. - Las presentes actuaciones se
incoaron en virtud de atestado levantado por
la ABP de Eixample de los Mossos d’Esquadra de Barcelona a denuncia interpuesta por
los agentes nº 8460 y 13647 contra Nicu
Dragos Gheorghe, por los hechos ocurridos
el pasado día 12 de febrero de 2009.
Segundo. - Que por el Ministerio Fiscal, en
trámite de calificación de los hechos, interesó la condena del denunciado como autor
(art. 28 C.P.) de una falta de hurto prevista y
penada en el art. 623.1 C.P., en grado de tentativa (art. 16.1 C.P.), a la pena de cuarenta
días multa a razón de veinte euros diarios.
Tercero. - Que en la tramitación de las
presentes actuaciones se han observado las
prescripciones legales, a excepción del plazo
para señalamiento, por tener que atender a
otras actuaciones preferentes.
Hechos probados
Primero. - De lo actuado en el acto del juicio resulta probado, y así se declara, que
sobre las 12.30 horas del pasado día
12.02.2009 los agentes nº 8460 y 13647 de
los Mossos d’Esquadra que se hallaban realizando labores de vigilancia en la estación de
Sants, vieron al denunciado abrir la cremallera y meter la mano en el interior del bolso de
una usuaria del transporte que pudo recupe-
rar lo sustraido.
Los objetos intervenidos fueron entregados, en calidad de depósito, a sus legítimos
propietarios.
Fundamentos de derecho
Primero. - El artículo 623 del Código
Penal, en la redacción dada por la L.O.
15/2003 de 25 de noviembre, castiga como
constitutivo de falta, tanto la estafa, la apropiación indebida y el hurto como la sustracción de vehículo de motor o ciclomotor
ajeno (hurto de uso), la sustracción de cosa
mueble por su dueño y las defraudaciones de
cualquier tipo de fluido o energía, siempre
que el valor de lo sustraído, defraudado o utilizado no exceda de 400 euros exigiendo,
por otra parte, la concurrencia de los mismos
requisitos que el artículo 234 previene para
calificar una acción como hurto y no como
robo, es decir: la aprehensión de cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño y
siempre que exista un ánimo de lucro (elemento subjetivo del tipo) y, además, como
requisito negativo del mismo, la no concurrencia de violencia o intimidación en las
personas ni fuerza en las cosas o los prevenidos en los artículos 252 y 253 respecto a la
apropiación indebida, significadamente
quien se apropiare de cosa perdida o de
dueño desconocido.
La existencia del citado elemento subjetivo del tipo, pone de manifiesto la imposibilidad de incriminar la conducta como culposa
y, en consecuencia, el límite entre el delito y
la falta lo establece el legislador en función
del valor objetivo de lo sustraído, apoderado
o defraudado y que fija en cuatrocientos
euros, límite que no resulta superado en relación al valor de los objetos sustraídos por el
denunciado.
Segundo. - Resultando obvia la concurrencia de los elementos del tipo descrito en el
art. 623.1 respecto al hurto, la convicción en
la autoria de los hechos denunciados se
alcanza por la declaración de los agentes de
policia, testigos de los hechos, que directamente presenciaron los mismo persiguiendo
a sus y recuperando en poder de las denunciadas el objeto sustraido que, sometidos a
las preguntas que tanto el Ministerio Público
como las defensas comparecidas formularon
en base a los principios de oralidad, publicidad e inmediación, no ofrecieron duda, vacilación o contradicción alguna ni resultaron
controvertidas por cualquier otro medio probatorio habida cuenta que el denunciado no
compareció al acto del juicio pese a haber
sido citado legalmente para ello.
Tercero. - Según dispone el artículo 116
del Código Penal, toda persona responsable
criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente y, en consecuencia, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del citado texto legal, procede la reparación del daño causado y la indemnización de
los perjuicios producidos que, en la presente
causa resultaron inexistentes al haber sido
recuperados los objetos sustraidos.
Cuarto. - En virtud de la discrecionalidad
concedida al juzgador en los artículos 973 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 638 del
Código Penal, teniendo en cuenta las circunstancias personales y posibilidades
económicas del denunciado y la gravedad de
los hechos, procede imponer la pena en la
extensión de cuarenta días multa en la cantidad diaria de diez euros, cantidad que debe
estimarse como adecuada a tenor del nivel
económico que debe suponerse en la denunciada de la que no consta dato alguno y sin
que existan indicios o elementos que aconsejen modificarla al alza o a la baja.
Por otra parte y a tenor de lo dispuesto en
el art. 53 C.P., el impago de la multa comportará la sujeción del condenado a una responsabilidad personal subsidiaria consistente
en un día de privación de libertad por cada
dos cuotas de multa insatisfechas.
Quinto. - Las costas se impondrán, según
se dispone en el artículo 123 del Código
Penal, a los criminalmente responsables de
todo delito o falta, según lo prevenido en el
artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vistos los preceptos legales citados, los
alegados por las partes y demás de general y
pertinente aplicación al caso:
Fallo: Que debo condenar, y así lo hago a
Nicu Dragos Gheorghe (hijo de Nicu y de
Divida, nacido el 19.10.1985 en Rumania),
como autor de una falta de hurto, prevista y
penada en los artículos 623.1 en relación al
art. 28 el Código Penal a la pena de cuarenta
días multa, a razón de diez euros diarios y,
en caso de impago, una pena privativa de
libertad de un día por cada dos cuotas de
multa impagadas e imponiéndole expresamente las costas de este juicio.
La presente resolución no es firme y contra
la misma podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.
Hágase definitiva entrega a sus propietarios, de los objetos intervenidos y que ya lo
fueron en calidad de depósito.
Así por esta mi Sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado
Juez que la dictó hallándose constituido en
audiencia pública celebrada el día de su
fecha. Doy fe.»
Barcelona, 10 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042009001695
A
Número 13, de Barcelona
EDICTO
La infrascrita Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Nº 13, de Barcelona,
Por el presente, hago saber: Que en juicio
de faltas nº 129/2009-C, sobre hurto, se ha
Núm. 66 / Pàg. 102
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració de Justícia
dictado la resolución cuya copia se acompaña, para que se inserte en ese diario y sirva
de notificación a Mir Homayun Bagherza.
«Sentencia nº 146. En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de febrero de dos mil
nueve.
El Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Ramírez Sunyer, Magistrado Juez titular del Juzgado de
Instrucción Nº 13, de los de Barcelona, constituido en servicio de guardia de enjuiciamiento de faltas, habiendo visto los presentes
autos de juicio de faltas seguidos bajo el nº
0129/09-C, por una falta de hurto, en el que
ha intervenido el Ministerio Fiscal dicta, en
nombre de S.M. el Rey, la siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Las presentes actuaciones se
incoaron en virtud de atestado incoado por la
ABP de Eixample de los Mossos d’Esquadra
de Barcelona. a denuncia formulada por el
vigilante de seguridad del establecimiento
Mercadona sito en la calle Valencia nº 531
de esta ciudad, contra A Mir Homayun Bagherza, por los hechos ocurridos el pasado día
16 de los corrientes.
Segundo.
Que
recibido
el
atestado/denuncia en la forma prevista en los
art. 962 y 964 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (en la redacción dada por Ley
38/2002 de 24 de octubre) y habiendo sido
convocadas las partes y los testigos que en el
mismo se identificaron, se celebró inmediato
juicio de faltas ante este juzgado, en las funciones de guardia previstas en el art. 48.2 del
Reglamento 5/95 sobre aspectos accesorios
de las actuaciones judiciales, en el que el
Ministerio Fiscal interesó la libre absolución
del denunciado al no haber resultado acreditados los hechos relatados en el atestado.
Tercero. - Que en la tramitación de las
presentes actuaciones se han observado las
prescripciones legales tanto sustantivas como
adjetivas, habiendo sido legalmente citados
los denunciados y señalado el juicio según
las disponibilidades de la agenda programada de citaciones.
Hechos probados.
Primero. - Los denunciantes no comparecieron al acto del juicio pese a constar citados en legal forma.
Fundamentos de derecho
Primero. - La incomparecencia del denunciante al acto del juicio determina que, ante
la imposibilidad de acreditación de los
hechos denunciados proceda la libre absolución por estos, al no existir elementos de juicio suficientes que permitan fundamentar
una sentencia condenatoria, habida cuenta el
principio acusatorio que informa nuestro sistema punitivo y que ha sido reiteradamente
proclamado en numerosas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.
Por todo lo anteriormente expuesto procede la absolución de la denunciada al no
haber resultado desvirtuada la presunción de
inocencia proclamada en el artículo 24.1 de
la Constitución, mediante una mínima actividad probatoria de cargo, y por ende no acre-
ditada la realidad en la autoria y circunstancias de los hechos fundamentadores de la
denuncia.
Segundo. - Las costas se impondrán, según
se dispone en el artículo 123 del Código
Penal, a los criminalmente responsables de
todo delito o falta, según lo prevenido en el
artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vistos los preceptos legales citados, los
alegados por las partes y demás de general y
pertinente aplicación al caso:
Fallo: Que debo absolver libremente, y así
lo hago a A Mir Homayun Bagherza (NIE nº
X.2935042.N), de los hechos por los que
había sido denunciado, declarando de oficio
las costas causadas en este juicio.
La presente resolución no es firme y contra
la misma podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.
Así por esta mi Sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado
Juez que la dictó hallándose constituido en
audiencia pública celebrada el día de su
fecha. Doy fe.»
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042009001701
A
Número 16, de Barcelona
EDICTO
El Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción
Nº 16, de esta ciudad, D. Fernando Carrascosa López-Obregón,
Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias juicio de faltas 187/2009C, sobre falta por estafa, en el juicio en el
que se halla implicado Atilio Basso, en el
cual y con fecha 6 de marzo de 2009, se
dictó sentencia a cuyo encabezamiento y
fallo es del tenor literal siguiente:
«Sentencia nº 115/2009. En Barcelona, a
seis de marzo de 2009.
La Iltma. Sra. Jaime Conejo Heredia,
Magistrado Juez de Instrucción Nº 16, de los
de Barcelona, ha visto los presentes autos Juicio de faltas 187/2009-C, seguidos en virtud
de denuncia, contra Atilio Basso, en la que
ha sido parte el Ministerio Fiscal; y,
Antecedentes de hecho...
Hechos probados...
Fundamentos de derecho...
Fallo: Que debo absolver y absuelvo, a
Atilio Basso, de los hechos que han originado
estas actuaciones, declarando de oficio las
costas procesales causadas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes personadas, advirtiéndoles que no es
firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, en este Juzgado para
ante la Audiencia Provincial de Barcelona,
en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente a la notificación.»
Y para que sirva de notificación en debida
forma a Atilio Basso, en cumplimiento de lo
acordado. Libro el presente para su publicación en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
Fernando Carrascosa López-Obregón.
042009001688
A
Número 16, de Barcelona
EDICTO
El Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción
Nº 16, de esta ciudad, D. Fernando Carrascosa López-Obregón,
Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias juicio de faltas 193/2009A, sobre falta hurto, en el juicio en el que se
halla implicado Francisco Marquez Vilaplana
Juan Dios Vilaplana, Mireia Serrano Vergel,
en el cual y con fecha 06/03/09, se dictó sentencia a cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:
«Sentencia nº 111/2009. En Barcelona, a
06/03/2009.
El Iltmo. Sr. Jaime Conejo Heredia, Magistrado Juez de Instrucción Nº 16, de los de
Barcelona, ha visto los presentes autos juicio
de faltas 193/2009-A, seguidos en virtud de
denuncia, contra Francisco Marquez Vilaplana Juan Dios Vilaplana, Mireia Serrano Vergel, en la que ha sido parte el Ministerio Fiscal; y,
Antecedentes de hecho...
Hechos probados...
Fundamentos de derecho...
Fallo: Que condeno a Juan Dios Vilaplana,
Mireia Serrano Vergel, Alberto Toro Badia y
Francisco Marquez Vilaplana, como autores
penalmente responsable de una falta intentada de hurto, sin circunstancias, a la pena de
multa de treinta días con cuota diaria de dos
euros (global 60 euros) a cada uno.
Para caso de impago se declara la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el
art.53 CP, de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas no satisfechas, lo que
suponen un máximo de hasta 15 días privativos de libertad, para cada uno.
Notifíquese la presente sentencia a las partes personadas, advirtiéndoles que no es
firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, en este Juzgado para
ante la Audiencia Provincial de Barcelona,
en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente a la notificación.
Y para que sirva de notificación en debida
forma a Francisco Marquez Vilaplana Juan
Dios Vilaplana, Mireia Serrano Vergel, en
cumplimiento de lo acordado. Libro el presente para su publicación en el BUTLLETÍ OFI-
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 103
Administració de Justícia
EDICTO
siguiente:
«Sentencia nº 121/09. En Barcelona, a 0603-09.
El Iltmo. Sr. Jaime Conejo Heredia, Magistrado Juez de Instrucción Nº 16, de los de
Barcelona, ha visto los presentes autos Juicio
de faltas 326/2009-A, seguidos en virtud de
denuncia, contra Ibrahima Coulibal, en la
que ha sido parte el Ministerio Fiscal; y,
Antecedentes de hecho...
El Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción
Nº 16, de esta ciudad, D. Fernando Carrascosa López-Obregón,
Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias juicio de faltas 2227/2008C, sobre falta de respeto y consideración a
los agentes de la autoridad, en el juicio en el
que se halla implicado Petr Hajduga, en el
cual y con fecha 6 de marzo de 2009, se
dictó sentencia a cuyo encabezamiento y
fallo es del tenor literal siguiente:
«Sentencia nº 117/2009. En Barcelona, a
seis de marzo de 2009.
El Iltmo. Sr. Jaime Conejo Heredia, Magistrado Juez de Instrucción Nº 16, de los de
Barcelona, ha visto los presentes autos Juicio
de faltas 2227/2008-C, seguidos en virtud de
denuncia, contra Petr Hajduga, en la que ha
sido parte el Ministerio Fiscal; y,
Antecedentes de hecho...
Fundamentos de derecho...
Fallo: Que debo absuelvo libremente de
los hechos de autos a Ibrahima Coulibal, y
declaro de oficio las costas procesales causadas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes personadas, advirtiéndoles que no es
firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, en este Juzgado para
ante la Audiencia Provincial de Barcelona,
en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente a la notificación.»
Y para que sirva de notificación en debida
forma a Ibrahima Coulibal, en cumplimiento
de lo acordado. Libro el presente para su
publicación en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
Fernando Carrascosa López-Obregón.
PROVÍNCIA.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
Fernando Carrascosa López-Obregón.
CIAL DE LA
042009001689
A
Número 16, de Barcelona
Hechos probados...
042009001691
A
Hechos probados...
Fundamentos de derecho...
Fallo: Que debo absolver y absuelvo, a
Petr Hajduga, de los hechos que han originado estas actuaciones, declarando de oficio
las costas procesales causadas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes personadas, advirtiéndoles que no es
firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, en este Juzgado para
ante la Audiencia Provincial de Barcelona,
en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente a la notificación.»
Y para que sirva de notificación en debida
forma a Petr Hajduga, en cumplimiento de lo
acordado. Libro el presente para su publicación en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
Fernando Carrascosa López-Obregón.
Número 16, de Barcelona
EDICTO
EDICTO
El Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción
Nº 16, de esta ciudad. D. Fernando Carrascosa López-Obregón,
Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias juicio de faltas 461/2009A, sobre falta hurto, en el juicio en el que se
halla implicado Vazgen Gabrielian, en el
cual y con fecha 09-03-09, se dictó sentencia
a cuyo encabezamiento y fallo es del tenor
literal siguiente:
«Sentencia nº 135/09. En Barcelona, a 0903-09.
El Iltmo. Sr. Jaime Conejo Heredia, Magistrado Juez de Instrucción Nº 16, de los de
Barcelona, ha visto los presentes autos Juicio
de faltas 461/2009-A, seguidos en virtud de
denuncia, contra Vazgen Gabrielian, en la
que ha sido parte el Ministerio Fiscal; y,
Antecedentes de hecho...
El Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción
Nº 16, de esta ciudad, D. Fernando Carrascosa López-Obregón,
Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias juicio de faltas 326/2009A, sobre falta hurto, en el juicio en el que se
halla implicado Ibrahima Coulibal, en el cual
y con fecha 6-3-09, se dictó sentencia a cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal
Fundamentos de derecho...
Fallo: Que condeno a Vazgen Gabrielian
como autor penalmente responsable de una
falta intentada de hurto, sin circunstancias, a
las pena de multa de 30 días con cuota diaria
de 3 euros (global de 90 euros) y costas.
Para caso de impago se declara la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el
042009001690
A
Número 16, de Barcelona
Hechos probados...
art.53 CP, de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas no satisfechas, lo que
suponen un máximo de hasta 15 días privativos de libertad.
Notifíquese la presente sentencia a las partes personadas, advirtiéndoles que no es
firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, en este Juzgado para
ante la Audiencia Provincial de Barcelona,
en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente a la notificación.»
Y para que sirva de notificación en debida
forma a Vazgen Gabrielian, en cumplimiento
de lo acordado. Libro el presente para su
publicación en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
Fernando Carrascosa López-Obregón.
042009001692
A
Número 16, de Barcelona
EDICTO
El Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción
Nº 16, de esta ciudad, D. Fernando Carrascosa López-Obregón,
Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias juicio de faltas 303/2009A, sobre falta apropiación indebida, en el juicio en el que se halla implicado Kulvinder
Singh, en el cual y con fecha 06-03-09, se
dictó sentencia a cuyo encabezamiento y
fallo es del tenor literal siguiente:
«Sentencia nº 110/09. En Barcelona, a 0603-09.
El Iltmo. Sr. Jaime Conejo Heredia, Magistrado Juez de Instrucción Nº 16, de los de
Barcelona, ha visto los presentes autos Juicio
de faltas 303/2009-A, seguidos en virtud de
denuncia, contra Kulvinder Singh, en la que
ha sido parte el Ministerio Fiscal; y,
Antecedentes de hecho...
Hechos probados...
Fundamentos de derecho...
Fallo: Que debo absolver y absuelvo, a
Kulvinder Singh, de los hechos que han originado estas actuaciones, declarando de oficio
las costas procesales causadas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes personadas, advirtiéndoles que no es
firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, en este Juzgado para
ante la Audiencia Provincial de Barcelona,
en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente a la notificación.»
Y para que sirva de notificación en debida
forma a Kulvinder Singh, en cumplimiento de
lo acordado. Libro el presente para su publicación en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
Fernando Carrascosa López-Obregón.
042009001694
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 104
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració de Justícia
Número 17, de Barcelona
EDICTO
La Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Número 17, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio de faltas núm. 88/2009-MA, por
apropiación indebida contra Michele-Gino
Chirigoni.
Y siendo desconocido el domicilio del
penado Michele Gino Chirigoni, por la presente se le notifica la sentencia recaída en el
presente procedimiento, y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Que debo absolver y absuelvo a Michele
Gino Chirigoni, de la falta de apropiación
indebida de las que venia siendo denunciado, con declaración de las costas de oficio.»
Y para que sirva de notificación a Michele
Gino Chirigoni, expido el presente en Barcelona, a 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total
de 300 euros. El impago de dicha multa una
vez agotada la vía de apremio originara una
responsabilidad penal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas. Y a que en concepto
de responsabilidad civil indemnice al establecimiento en el valor de 18,9 euros.
Asimismo, se imponen a los condenados
las costas causadas en el presente procedimiento.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de
Barcelona, que se formalizara ante este Juzgado por escrito de alegaciones conforme a
derecho en el término de cinco días a partir
de las notificación de la misma. Rubricada.
Publicada en el día de su fecha. Rubricada.»
Y para que tenga lugar la notificación
acordada, expido la presente que firmo en
Barcelona, a 11 de marzo de 2009.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042009001684
A
042009001679
A
Número 17, de Barcelona
EDICTO
La Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Numero 17, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio de faltas núm. 1012/2008-MA, por
hurto y daños contra Ismail Ben Larbi.
Y siendo desconocido el domicilio del
penado Ismail Ben Larbi, por la presente se le
notifica la sentencia recaída en el presente
procedimiento, y cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
«Que debo absolver y absuelvo libremente
a Ismail Ben Larbi de las faltas de lesiones,
daños y hurto que se le imputaba, declarando de oficio las costas causadas.»
Y para que sirva de notificación a Ismail
Ben Larbi, expido el presente en Barcelona, a
11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042009001682
A
Número 21, de Barcelona
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Por la presente se notifica a Pedro Coll
Quetglas, actualmente en ignorado paradero,
que en el procedimiento juicio de faltas
579/2008-L, seguido en este Juzgado por
apropiación indebida, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice así:
«Fallo: Que debo condenar y condeno a
Pedro Coll Quetglas como responsable en
concepto de autor de una falta intentada de
hurto tipificada en el art. 623.1 del Código
Penal, a la pena de 50 días multa con una
Número 24, de Barcelona
EDICTO
En virtud de lo acordado en el juicio de
faltas nº 2503/2008-C, seguidos por amenaza, hurto, contra Mohamed Derraoui, por el
presente se notifica la sentencia recaída en
fecha 27/1/09, a Mario Scornavcce de ignorado domicilio y paradero, cuya parte dispositiva dice literalmente:
«Que debo condenar y condeno a Mohamed Derraoui como autor criminalmente responsable de una falta de Hurto en grado de
tentativa anteriormente definida a la pena de
50 días de multa a razón de la cuota diaria
de 6 euros, (300 euros) con privación sustitutoria de libertad de 25 días caso de impago
de la multa, así como al pago de las costas
del procedimiento.
Se le absuelve de la falta de amenazas
también imputada.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días siguientes a su notificación ante este Juzgado para ser resuelto por
la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona, debiendo formalizarse y tramitarse conforme a lo dispuesto en los artículos
790 a 792 de la L.E.Crim., quedando las
actuaciones a disposición de las partes
durante ese plazo.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Mario Scornavcce,
actualmente en ignorado paradero, libro el
presente que firmo en Barcelona, a 11 de
marzo de 2009.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042009001687
A
Número 24, de Barcelona
EDICTO
En virtud de lo acordado en el juicio de
faltas nº 2289/2008-C, seguidos por desordenes públicos, contra Beatriz Carretero Giménez, por el presente se notifica la sentencia
recaída en fecha 13/1/09, a Beatriz Carretero
Giménez, de ignorado domicilio y paradero,
cuya parte dispositiva dice literalmente:
«Que debo condenar y condeno a Beatriz
Carretero Giménez como autora criminalmente responsable de una falta contra el
orden público anteriormente definida a la
pena de 30 días de multa a razón de la cuota
diaria de 3 euros, (90 euros) con privación
sustitutoria de libertad de 15 días caso de
impago de la multa, así como al pago de las
costas del procedimiento.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días siguientes a su notificación ante este Juzgado para ser resuelto por
la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona, debiendo formalizarse y tramitarse conforme a lo dispuesto en los artículos
790 a 792 de la L.E.Crim., quedando las
actuaciones a disposición de las partes
durante ese plazo.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Beatriz Carretero
Giménez, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Barcelona, a
11 de marzo de 2009.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042009001696
A
Número 32, de Barcelona
EDICTO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Instrucción Nº 32, de Barcelona,
Certifico: Que en los autos de juicio de
faltas número 670/2008-B, seguido en este
Juzgado, obra la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente
tenor:
«Sentencia. En la ciudad de Barcelona, a
diez de febrero de dos mil nueve.
Vistos por el Ilmo. Sr. D. José Antonio
Cruz de Pablo, Magistrado Juez del Juzgado
de Instrucción Nº 32, de Barcelona, los presentes autos de Juicio de faltas 670/2008-B,
por Hurto, en el que son parte el Ministerio
Fiscal en representación de la acusación
pública, y Sami Krasniqi.
Fallo: Que debo condenar y condeno a
Sami Krasniqi como autor de una falta de
hurto, prevista y penada en el art. 623.1º del
CP, a la pena de un mes multa, con cuota
diaria de 6 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del CP en caso de impago,
y al pago de las costas procesales causadas.
Contra esta resolución que no es firme,
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 105
Administració de Justícia
cabe recurso de apelación a interponer dentro del quinto día desde su notificación.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública,
por ante mí, el Secretario, en el día de la
fecha, de lo que doy fe.»
Y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, a efectos de notificación a
Sami Krasniqi, en ignorado paradero, expido
la presente en Barcelona, a 11 de marzo de
2009.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042009001681
A
Número 32, de Barcelona
EDICTO
El infrascrito Secretario del Juzgado de Instrucción Nº 32, de Barcelona,
Certifico: Que en los autos de juicio de
faltas número 75/2009-B, seguido en este
Juzgado, obra la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente
tenor:
«Sentencia. En la ciudad de Barcelona, a
nueve de febrero de dos mil nueve.
Vistos por el Ilmo. Sr. D. José Antonio
Cruz de Pablo, Magistrado Juez del Juzgado
de Instrucción Nº 32, de Barcelona, los presentes autos de juicio de faltas 75/2009-B,
por hurto, en el que son parte el Ministerio
Fiscal en representación de la acusación
pública, y María del Carmen Giménez Campos.
Fallo: Que debo condenar y condeno a
Maria del Carmen Giménez Campos, como
autor de una falta de hurto, prevista y penada
en el art. 623.1º del CP, a la pena de un mes
de multa, con cuota diaria de 3 euros, con la
responsabilidad subsidiaria del art. 53 del CP
en caso de impago, y al pago de las costas
procesales causadas.
Contra esta resolución que no es firme,
cabe recurso de apelación a interponer dentro del quinto día desde su notificación.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública,
por ante mi el secretario en el día de la
fecha, de lo que doy fe.»
Y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, a efectos de notificación a
Maria del Carmen Giménez Campos, en
ignorado paradero, expido la presente en
Barcelona, a 12 de marzo de 2009.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042009001702
A
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ
marzo de 2009.
La Secretaria judicial.
052009000338
A
Número 5, de Gavà
EDICTO
En virtud de lo acordado por el Sr Juez de
Instrucción de este Juzgado en el Juicio de
Faltas nº 494/08 sobre Lesiones a denuncia
de Salvador Raya Calvo contra Sara úbeda
Coronado por el presente se notifica a Sara
Úbeda Coronado de ignorado paradero la
sentencia de fecha 26/2/2009 cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:
Fallo: Absuelvo a Dª Sara úbeda Coronado
de la falta de lesiones denunciada declarando las costas de oficio.
Notifíquese esta resolución al Ministerio
Fiscal y a los implicados, haciéndoles saber
que contra la misma caber interponer recurso
de apelación en el término de cinco días ante
este Juzgado, mediante escrito fundamentado, conforme a lo dispuesto en los artículos
795 y 796 de la L.E. Crim.
Gavà, 11 de marzo de 2009.
El Secretario.
052009000339
A
Número 5, de l’Hospitalet
de Llobregat
EDICTO
La Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción 5, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
Por el presente hago saber: Por tenerlo así
acordado en resolución del día de hoy en JF
629/2008, seguido a denuncia de Francisco
Javier Estevez Algarra contra Nicusor Ilie, por
una falta de hurto, se ha dictado sentencia en
el citado procedimiento del tenor literal
siguiente:
«Fallo: Condenar a Nicusor Ilie como
autor responsable de una falta de hurto prevista y penada en el art. 623.1 del Código
Penal, a la pena de dos meses de multa con
una cuota diaria de 5 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago
de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas impagadas que podrá cumplirse
mediante localización permanente.
Condenando al denunciado al pago de las
costas procesales causadas.
La presente resolución no es firme y contra
la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a Nicusor
Ilie, cuyo paradero se desconoce, libro la
presente en l’Hospitalet de Llobregat, a 10 de
Número 5, de l’Hospitalet
de Llobregat
EDICTO
La Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Nº 5, de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona),
Por el presente, hago saber: Por tenerlo así
acordado en resolución del día de hoy en JF
439/2008, seguido a denuncia de Galo Fernando Escudero Naranjo contra Carlos Lennin Tutiven Ríos, por una falta de amenazas,
se ha dictado sentencia en el citado procedimiento del tenor literal siguiente:
«Fallo: Absolver a Carlos Lennin Tutiven
Ríos de la falta que le venía siendo atribuida,
declarando de oficio las costas causadas.
La presente resolución no es firme y contra
la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a Carlos
Lennin Tutiven Ríos, cuyo paradero se desconoce, libro la presente en l’Hospitalet de Llobregat, a 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
052009000342
A
Número 5, de Mataró
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Número 5,
Mataró (ant.CI-8).
Juicio 1073/2008 juicio verbal.
Parte demandante: Olivia Pérez Collellmir.
Parte demandada: Carolina Blas y Ramiro
Blas.
Sobre juicio verbal: Desahucio.
En atención al desconocimiento del actual
domicilio o residencia de la parte codemandada, Carolina Blas por providencia de
09/01/09 el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4, 164, y
497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia de
notificación de la Sentencia nº 224/2008, de
fecha 04/12/08 a la parte codemandada
Carolina Blas.
En el juicio referenciado, se ha dictado la
resolución cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:
«Sentencia nº 224/2008. En Mataró a 4 de
diciembre de dos mil ocho.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 106
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració de Justícia
Vistos por Rebeca González Morajudo,
Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia
nº 5 de Mataró, los presentes autos de juicio
verbal sobre desahucio y reclamación de
cantidad, seguidos ante este Juzgado bajo el
nº 1073/08-A, a instancia de Olivia Pérez
Collellmir representado por Procurador Sra.
María del Carmen Domenech Fontanet y
asistido por el Letrado Dña. Elisabet Paya
Fusalbas contra Ramiro Blas representado por
el procurador Dña. Silvia Minteguiaga y asistido del letrado Sr. Miguel Esquirol Jiménez y
contra Carolina Blas en situación de rebeldía
procesal.
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por Olivia Pérez
Collellmir contra Ramiro Blas y Carolina
Blas, debo declarar y declaro la resolución
del contrato de arrendamiento por impago de
la renta de la finca sita la Avenida Jaume
Recorder nº39-43, piso quinto, puerta segunda, de la localidad de Mataró, condenando a
los demandados a que en el término legal
deje la finca objeto del presente procedimiento totalmente libre, vacua y expedita a
disposición del actor, con apercibimiento de
lanzamiento, en la fecha indicada en el auto
de admisión a trámite (16.01.09) condenando a los demandados al pago al actor de las
de las rentas impagadas referidas en esta
resolución por importe total de 3460 EUR.
Cada parte pagará las costas causadas a su
instancia y las comunes por mitad.
Notifíquese esta sentencia a las partes procesales, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de apelación que, en su
caso, deberá interponerse ante este juzgado
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, para su ulterior
substanciación por la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona.
Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.»
Mataró, 9 de enero de 2009.
La Secretaria judicial.
052009000318
A
Número 2, de Rubí
EDICTO
Se hace saber: Que en el procedimiento
de referencia se ha dictado con el siguiente
tenor literal, sentencia de fecha 08-07-08,
cuyo encabezamiento y fallo, así cono la
parte dispositiva del auto aclaratorio de fecha
18-09-08.
«Sentencia Nº 135. En Rubí, a 8 de julio
de 2008.
SSª Doña Mónica Alcaide Carrillo, Magistrado Jueza del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción Nº 2, de Rubí, vistos los presentes autos sobre cancelación de hipoteca cambiaria seguidos con el número 188-05, a instancia de Don José Rodríguez Meléndez y
Doña Mercedes Camacho Lara, representados por la Procuradora de los Tribunales
doña Mónica Llovet Pérez y asistidos por el
Letrado Don Jaime Fábrega Baigorri, con la
intervención del Ministerio Fiscal.
Fallo: Que estimando la solicitud formulada por la Procuradora Doña Mónica Llovet
Pérez, en nombre y representación de Don
José Rodríguez Meléndez y Doña Mercedes
Camacho Lara, debo ordenar y ordeno la
cancelación registral de la hipoteca cambiaria que grava la siguiente finca: “urbana, piso
vivienda puerta séptima de la planta segunda, integrante parte del edificio sito en Castellbisbal, con frente a la calle Font del
Cabrer, número veinte, esquina a calle
Esports sin número y calle Margarit, número
veintiuno, que tiene acceso por la escalera
general y ascensor desde la calle Font del
Cabrer, número veinte y ocupa una superficie útil de ochenta metros, ochenta decímetros cuadrados, más un metro ochenta y ocho
decímetros cuadrados de terraza, inscrita al
tomo 2386, libro 144, folio 19, finca registral
9698 del Registro de Terrassa número 3,
constituida a virtud de escritura de fecha 29
de Abril de 2003, ante la Notaria Doña Concepción Pilar Barrio del Olmo, para asegurar
la devolución del capital prestado por Doña
Maria Pou Bigorra por importe de 15.809,14
EUR, para lo que se emitieron 120 letras de
cambio, siendo el importe de las 119 primeras letras de cambio de 131,74 EUR, y la última de 132,08 EUR, venciendo la primera el
dia 5 de junio de 2003 y la última de ellas el
29 de Abril de 2013, y siendo las cinco primeras letras de cambio, de la clase 11ª, con
los números OA0546570 a OA05446574.
Las ciento quince restantes letras de cambio,
de la clase 10ª, tienen la siguiente numeración OA0747213 al OA0747327.
No se efectúa especial pronunciamiento
sobre las costas.
Esta resolución no es firme y frente a ella
cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación, del que
conocerá la audiencia Provincial de Barcelona.
Una vez haya ganado firmeza la presente
sentencia, líbrese y entréguese al instante a
través de su representación procesal, testimonio literal de esta sentencia, a fin de que le
sirva de título bastante para obtener la cancelación acordada.»
«Auto de la Magistrado Jueza Dª Mónica
Alcaide Carrillo. En Rubí, a dieciocho de septiembre de dos mil ocho.
Parte dispositiva
Acuerdo: Se rectifica la sentencia de 8 de
Julio de 2008, debiendo indicar en el último
párrafo del antecedente de hecho primero,
línea quinta, “que suponen más de las ¾ partes...” Asimismo, en el tercer párrafo del
antecedente de hecho segundo, deberá constar “por la actora más de las ¾ partes”.»
Y para su publicación se extiende la presente.
Rubí, 26 de enero de 2009.
La Secretaria, Maria Montserrat Sabaté
Grau.
052009000220
A
Número 7, de Rubí
EDICTO
Don Germán Serres Trulla, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Número 7, de
Rubí,
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 28/2009 actuaciones de Juicio
Verbal (desahucio por falta de pago) a instancia de Jordi Arch Matas representado por el
Procurador Dr. Jaume Paloma Carretero contra Conelec Abdul, S.L., en los que se ha
acordado notificar por edictos a Conelec
Abdul, S.L. por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:
«Magistrado Jueza que la dicta: Dª Estefanía Zapico Martín. Lugar: Rubí. Fecha: 5 de
marzo de dos mil nueve.
Parte demandante: Jordi Arch Matas.
Abogado: Juan Arch Matas.
Procurador: Jaime Paloma Carretero.
Parte demandada: Conelec Abdul, S.L.
Objeto del juicio: Desahucio.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr.
Jaime Paloma Carretero, en nombre y representación de Jordi Arch Matas, contra Conelec Abdul, S.L., se acuerde:
1º. Declarar resuelto el contrato de arrendamiento celebrado en fecha uno de mayo
de 2004 y su subrogación de fecha uno de
enero de 2005 suscrito entre la parte actora y
la demandada, y relativo al local de negocio
sito en la calle Prat de la Riba Nº 29 de Rubí,
por causa del incumplimiento de la parte
demandada de sus obligaciones de pago de
las rentas y cantidades análogas.
2º. Condenar a la parte demandada al
desalojo del local de negocio descrito en el
apartado anterior, debiendo dejarlo libre y
expedito, a disposición del actor, bajo apercibimiento de ser lanzado a su costa si no lo
hiciere dentro del plazo fijado para el lanzamiento en el auto de admisión a trámite de la
demandada.
3º. Condenar a la parte demandada al
pago de las costas procesales. Contra esta
resolución cabe recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Barcelona (Art. 455
L.E.C.). El recurso se preparará por medio de
escrito presentado en este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles contados desde
el día siguiente de la notificación, limitado a
citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los
pronunciamientos que impugna (Art. 457.2
L.E.C.).
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al deman-
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 107
Administració de Justícia
dado Conelec Abdul, S.L., en ignorado paradero libro el presente, en Rubí, a 5 de marzo
de 2009.
Germán Serres Trulla.
052009000336
A
Número 2, de Santa Coloma
de Gramenet
EDICTO
Alberto Morón Márquez, Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia Número 2, de Santa Coloma de Gramenet,
Hace saber: Que en el Juzgado de Primera
Instancia Número 2, de Santa Coloma de
Gramenet, en los autos número 439/08,
sobre Expediente de Dominio con objeto de
la reanudación del tracto sucesivo, instados
por José Luís Aliaga Laveda y Pedro Aliaga
Laveda contra ignorados interesados, ha
acordado por medio del presente citar a
cuantas personas ignoradas pueda perjudicar
la presente inscripción que se pretende para
que comparezcan en este Juzgado dentro de
los diez días siguientes a la publicación en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a fin de comparecer ante este Juzgado para alegar lo que
a su derecho convenga.
La finca objeto del proceso es la siguiente:
Urbana. Solar edificable, señalado con el
número seis y siete de la manzana B, de las
que ha sido dividida la finca matriz, en término municipal de Santa Coloma de Gramenet.
Ocupa una superficie de cuatrocientos
ochenta metros cuadrados, iguales a doce
mil setecientos cinco palmos sesenta décimos también cuadrados.
Linda: Por el frente, en una línea de doce
metros, con la calle Víctor Hugo; por la derecha entrando, en una longitud de cuarenta
metros, con el solar número cinco; por la
izquierda, en una línea igual de cuarenta
metros, con los solares números ocho, once,
doce y trece; y por el fondo, con los solares
veinte y veintiuno.
La finca consta inscrita en el Registro de la
Propiedad con el número 3.717, al folio 146
del tomo 112 del archivo, libro 90 de Santa
Coloma de Gramenet.
Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma para con el demandado,
expido y firmo la presente en la ciudad de
Santa Coloma de Gramenet, a 20 de enero
de 2009.
Alberto Morón Márquez.
052009000189
A
Número 4, de Terrassa
EDICTE
Rafael Colmena Álvarez, Secretari Judicial
del Jutjat d’Instrucció Número 4, de Terrassa
(ant.IN-4),
Faig saber: Que en virtut del que s’ha disposat en resolució d’avui dictada en el procediment de Judici de faltes núm. 315/2008
secció A3 que se segueix en aquest Jutjat per
una falta de Falta de furt a denúncia de Maria
Del Mar Llopis Garcia contra Mohamed
Hadyi, mitjançant aquest edicte es publica
l’encapçalament i la decisió de la sentència
dicta el dia 28-3-08 del tenor literal següent:
«Sentencia. En Terrassa, a veintiocho de
marzo de dos mil ocho.
Vistos por mí, Montserrat Cerdán Martínez, Juez del Juzgado de Instrucción nº 4 de
Terrassa, los presentes autos de juicio de faltas nº 315/2008, sobre hurto, en los que son
partes, de una el Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública y, de otra, María del
Mar Llopis García, en calidad de denunciante, y Mohamed Hadyi, en calidad de denunciado, cuyas demás circunstancias constan
en autos, con asistencia del Ministerio Fiscal,
he dictado la presente en base a los siguientes:
Fallo: Debo condenar y condeno a Mohamed Hadyi, como responsable en concepto
de autor de una falta de hurto del artículo
623.1 del Código Penal, a la pena de treinta
días de multa con una cuota diaria de dos
EUR, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y previa declaración
de insolvencia, que podrá cumplirse mediante localización permanente; con condena en
las costas del juicio.
Contra la presente sentencia cabe recurso
de apelación en el plazo de cinco días
siguientes a su notificación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
I, en acompliment del que s’ha ordenat i
perquè serveixi de notificació de sentència a
Mohamed Hadyi que es troba en parador
desconegut, expedeixo aquest edicte.
Terrassa, 10 de març de 2009.
Rafael Colmena Álvarez.
052009000337
A
JUTJATS SOCIALS
Número 1, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 10 de
marzo de 2.009 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Mutua
Asepeyo contra Compañia Española de Ins.
Mant. Ind., -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la
Seguridad Social), -T.G.S.S.- (Tesorería Gral.
Seguridad Social) y Filomena Garrote Vicente
en reclamación de Varios en seguridad social
seguido con el número 92-09 se cita a la
mencionada empresa Compañia Española De
Instalaciones y Mantenimiento Industrial de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 25 de
mayo de 2.009 a las 12:15 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 10 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Maria Doganoc de
Leon.
032009006149
A
Número 2, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cedula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha hoy, en
autos instruido por este Juzgado de lo Social,
a instancia de José Madrid Hernández, Milagros Agustí Gómez, Antonio González Cabanillas, Juan Carretero Gómez, José Antonio
Uria Gómez, Juan Manuel Oya Muñoz, Francisca Gómez Serrano, José Antonio Cabañero
Aranguren y José Miguel Madrid Pérez contra
Giral y Carbonell, S.A., Alberto Giral Ill,
Daniel Giral Monzón, Jorge Giral Monzón y
Francisco Vizcaíno Sánchez, en reclamación
de cantidad, seguido con el número 127/09,
se cita a la mencionada empresa Giral y Carbonell, S.A., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 13 de mayo de 2009, a las 11.50 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 108
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració de Justícia
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 10 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Ma. Rosa Viñas
Escobedo.
032009006033
A
Número 2, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 647/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Brahim Oughzif contra Nissena Construcciones, S.L. y Fondo de Garantia Salarial, en
relación a reclamación de cantidad, por el
presente se notifica a Nissena Construcciones, S.L., en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha
6/02/09, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo: Estimo en parte la demanda interpuesta por Brahim Oughzif contra Nissena
Construcciones, S.L y el Fondo de Garantía
Salarial (Fogasa) y condeno a Nissena Construcciones, S.L a hacerle pago de la cantidad
de ocho mil cuatrocientos veintiún EUR y
ochenta y nueve céntimos (8.421,89 EUR) y
absuelvo al Fogasa, sin perjuicio de sus responsabilidades legales.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes al
de la notificación del presente fallo, siendo
indispensable que al tiempo de anunciarlo
acredite la parte que no ostente el carácter de
trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Español de Crédito, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe; depositando además la cantidad de
150,25 EUR en la cuenta de este Juzgado, y
sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el
recurso.
Así, por ésta, mi resolución, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 10 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Ma. Rosa Viñas
Escobedo.
032009006078
A
Número 2, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cedula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 27-01-09,
en autos instruido por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Susan Louise Keddie
contra Nicator España, S.L., en reclamación
de despido, seguido con el número 68/09, se
cita a la mencionada empresa Nicator
España, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 15 de abril de 2009, a las 9.50 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Ma. Rosa Viñas
Escobedo.
032009006181
A
Número 2, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 252/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Ahmed Ben Lahrach contra Fondo de Garantia Salarial, Luis Eleuterio Aguilera Exposito,
Aplicaciones Tecnológicas de Revestimientos, S.L., Crown Court, S.L., Hagi, S.C.C.L.,
L’Asie Catbusiness, S.L., Iugerum, S.L. y
Mohamed Zakariae Mansouri en relación a
Despido por el presente se notifica a Luis
Eleuterio Aguilera Exposito, Crown Court
S.L., Aplicaciones Tecnológicas de Revesti-
mientos S.L., Hagi S.C.C.L., Iugerum S.L.,
L’Asie Catbusiness S.L. y Mohamed Zakariae
Mansouri en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha
25.02.2009, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Parte dispositiva
Dispongo: Se declara extinguido desde el
día de hoy el contrato de trabajo que unía a
Ahmed Ben Lahrach con Luis Eleuterio Aguilera Expósito, Aplicaciones Tecnológicas de
Revestimientos s.l., Crown Court s.l., Hagi
S.C.C.L., L’Asie Catbusiness s.l., Iugerum s.l.
y Mohamed Zakariae Mansouri y se condena
de forma solidaria a esas demandadas a que
abonen al actor la cuantía de 9.373’91 euros
en concepto de indemnización y 20.925’1
euros como salarios de tramitación.
Notifíquese esta resolución a las partes y
se les hace saber que pueden interponer
recurso de reposición contra este auto en el
plazo de cinco días hábiles desde su notificación, ante este Juzgado.
Así, por ésta, mi resolución, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a once de marzo de dos
mil nueve.
La Secretaria Judicial Ma. Rosa Viñas Escobedo
032009006185
A
Número 2, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha de hoy en
autos instruido por este Juzgado de lo Social
a instancia de Leyla Rivera Quiros y Maria
Angeles Benitez Sans contra Girona Regals,
S.L. y Jose Pla Molins en reclamación de cantidad, seguido con el número 120/09, se cita
a la mencionada empresa Girona Regals S.L.
y a Jose Pla Molins de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad,
el próximo día trece de mayo de 2009 a las
once horas y veinte minutos de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 109
Administració de Justícia
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Ma. Rosa Viñas
Escobedo.
032009006231
A
Número 2, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 735/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de José
María García Arjona, Hans Wolfgang Grote,
Raúl Valentín Boronat Roca y Benito Quintana Conde contra Banquetes Reunidos S.L.,
Calider Sociedad Limitada Empresa de Trabajo Temporal y Fondo de Garantía Salarial en
relación a Reclamación de cantidad por el
presente se notifica a Calider Sociedad Limitada Empresa de Trabajo Temporal en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 11-3-09, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Providencia de la Ilma. Sra. Magistrado
Jueza María Luisa Sanz Anchuela. En Barcelona, a 11 de marzo del 2009.
Se tiene por recibido el anterior escrito,
únase a los autos de su razón. Se tiene por
ampliada la demanda en los términos solicitados, dese traslado a la parte demandada de
copia del escrito de ampliación, y documentos de preceptivo acompañamiento en su
caso, junto con copia de la demanda y citación a la nueva demandada, y estese a lo
acordado respecto a la fecha del señalamiento, efectuada para el día 21-4-09 a las 9h
50m.
Adviértase a las partes que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de cinco días
hábiles recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social.
Lo que mando y firmo. Doy fe.
La Magistrado Jueza. La Secretaria judicial.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Ma. Rosa Viñas
Escobedo.
032009006279
A
Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 710/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Miguel Lopez Salvador y Agustin Lopez Salvador contra Tabic 21, S.L., Geprisa Innova,
S.A. y F.G.S. en relación a Reclamación de
cantidad por el presente se notifica a Tabic
21, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha
10.03.09, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº. 131/09
Barcelona, deu de març de dos mil nou
Vistos pel Magistrat-Jutge del Jutjat del
Social núm. 3 de Barcelona, F. Xavier Gonzalez de Rivera i Serra les presents actuacions núm. 710 /08, seguides a instància de
Miguel Lopez Salvador i Agustin Lopez Salvador, contra Tabic 21, SL, Geprisa Innova,
SA, en el què ha estat citat com Administrador Concursal el Sr. Manuel Matesanz Sánchez, i Fondo de Garantia Salarial, sobre
Quantitat.
Antecedents de fet
1r.- El dia 08.08.09 es va presentar
demanda davant el Jutjat Degà de Barcelona
per la part actora que es fonamentava en els
fets que es descriuen detalladament en l’escrit presentat, i es sol·licitava que es dictés
sentència per la que es condemnés a l’empresa al pagament de la quantitat que consta
a l’escrit de demanda. Va correspondre a
aquest Jutjat per torn de repartiment el dia
03.09.08.
2n.- Es va admetre a tràmit la demanda i
es va citar a les parts per celebrar l’acte del
judici pel dia 02.12.08; en aquesta data va
comparèixer la part actora per si i assistida
del Lletrat Sr. Nicolás Garcia; no hi va assistir
la part demandada. Obert l’acte de judici, la
part actora va ratificar la seva demanda i es
va practicar la prova documental, sol·licitant
que es tingués per confessa a la demandada
atesa la seva no compareixença. En tràmit de
conclusions va reiterar les seves pretensions i
el judici va quedar a la vista per sentència.
3r.- Un cop va finalitzar l’acte del judici es
va accedir a la base de dades de la TGSS
referent a la vida laboral dels demandants, i a
continuació es va donar trasllat a la part actora per fer al·legacions. Va presentar escrit
modificant la dada d’antiguitat i la indemnització reclamada.
Fets provats
Primer.- Miguel Lopez Salvador, amb DNI
39161855P, ha prestat els seus serveis a
l’empresa demandada Geprisa Innova, SA.,
des del dia 20.06.07, amb la categoria professional és d’Oficial de 1a, i el salari de
1.778,00 EUR mensuals bruts amb inclusió
de la prorrata de pagues extres, segons el
conveni col·lectiu sectorial.
Segon.- Agustin Lopez Salvador, amb DNI
39168721C, ha prestat els seus serveis a
l’empresa demandada Geprisa Innova, SA.,
des del dia 25.06.07, amb la categoria pro-
fessional és d’Oficial de 1a, i el salari de
1.778,00 EUR mensuals bruts amb inclusió
de la prorrata de pagues extres, segons el
conveni col·lectiu sectorial.
Tercer.- En data 29.02.08 els demandants
van causar baixa a l’empresa per finalització
del contracte de fix d’obra.
Quart.- La part demandada no ha abonat a
la part demandant els salaris corresponents a:
Novembre, Desembre i PE Desembre de
l’any 2007, Gener i Febrer de 2008, així com
els endarreriments per l’aplicació de la revisió salarial de l’any 2007, la liquidació de les
vacances i de la PE Juny de l’any 2008, i la
indemnització de final de contracte.
Cinquè.- No consta que els demandants
hagin prestat serveis indistintament per l’empresa Tabic 21, SL.
Sisè.- Es va intentar la conciliació prèvia
en el que no hi va assistir la part demandada,
que consta notificada, pel que l’acte va finalitzar amb el següent resultat: intentat sense
efecte.
Fonaments de dret
Primer.- Mitjans de prova que s’han considerat per a la constatació dels fets declarats
provats.
D’acord amb el que disposa l’article 97.2
LPL el jutge ha de concretar els mitjans de
prova que s’han tingut en compte per a fixar
el fets provats, així com els raonaments que
s’han portat a terme en cas de discrepància
entre les parts sobre els punts de fet en els
que es basa el litigi, i finalment senyalar l’objecte del debat.
En el present cas, els mitjans de prova que
s’han tingut en compte per establir els fets
provats ha estat la prova documental aportada per la part demandant, així com el informe de vida laboral obtingut en tràmit de
diligència final.
Segon.- Obligació de pagament del salari
al treballador.
És obligació fonamental de l’empresari
abonar als seus treballadors els salaris que els
corresponen com a conseqüència de la seva
activitat laboral, pagament que s’ha de fer
puntualment i en el lloc oportú, segons es
desprèn del que disposa l’article 4.2.f de l’Estatut dels Treballadors, en relació amb l’article 29.1 del mateix text legal. Es constata de
la prova documental, apart de la facultat que
atorga l’article 91.2 de la vigent Llei de Procediment Laboral de tenir per confés al
demandat davant la seva manca de compareixença, malgrat estar citat amb les prevencions legals, s’ha d’estimar que l’empresari
deu a la part demandant la suma que es reflexa a l’escrit de demanda, segons el que s’ha
declarat en el fet provat quart, i que es detallarà a continuació, pel que és procedent la
condemna al seu pagament, quantitat que
s’ha ajustat al període de prestació de serveis
que s’ha acreditat i que consta en els fets provats primer i segon.
Miguel Lopez Salvador:
novembre 07 1.523,00 EUR
desembre 07 1.482,70 EUR
paga nadal 1.743,61 EUR
Núm. 66 / Pàg. 110
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració de Justícia
endarreriments 769,24 EUR
gener 08 1.672,85 EUR
febrer 08 1.579,74 EUR
vacances 1.053,12 EUR
paga juny 598,22 EUR
indemnització 1.042,95 EUR
Total: 11.465,43 EUR
Agustin Lopez Salvador:
novembre 07 1.523,00 EUR
desembre 07 1.482,70 EUR
paga nadal 1.743,61 EUR
endarreriments 769,24 EUR
gener 08 1.672,85 EUR
febrer 08 1.579,74 EUR
vacances 1.053,12 EUR
paga juny 598,22 EUR
indemnització 1.022,50 EUR
Total: 11.444,98 EUR
Tercer.- Interès legal pel retard en el pagament.
No s’ha acreditat per l’empresari cap circumstància que justifiqui no haver pagat al
demandant les quantitats degudes, i per tant
s’ha d’accedir a la pretensió d’imposar el
recàrrec per mora que preveu l’article 29.3
de l’Estatut dels Treballadors sobre les quantitats que constitueixen salari, d’acord amb el
prescrit en l’art. 26 ET, que es meritaran a
partir dels dies dels respectius venciments de
cada concepte.
Quart.- Recurs.
Les Sentències que es dicten en processos
que la reclamació excedeix de 1.803,04 EUR
són recurribles en suplicació (Art. 189 L.P.L.).
Vistos els preceptes citats i altres de general aplicació,
Decisió:
Estimo en la demanda promoguda per
Miguel Lopez Salvador i Agustin Lopez Salvador contra Tabic 21, SL, i Geprisa Innova,
S.A., i Fondo De Garantia Salarial, sobre
Quantitat, condemno a l’empresa Geprisa
Innova, S.A., a abonar a la part demandant
les següents quantitats:
Miguel Lopez Salvador: 11.465,43 EUR
Agustin Lopez Salvador: 11.444,98 EUR
A més haurà de pagar el 10 % per mora en
el pagament sobre 10.422,48 EUR per cada
treballador, que es meritarà a partir dels dies
dels respectius venciments.
Absolc a Tabic 21, SL, i al Fons de Garantia Salarial, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària d’aquesta última entitat en cas
d’insolvència de l’empresa demandada.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts,
feu saber que es por interposar recurs de
suplicació davant la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, anunciantlo davant aquest Jutjat per compareixença o
per escrit en el termini dels cinc dies hàbils
següents a la notificació de la present decisió, sent indispensable que al temps d’anunciar-lo acrediti la part que no ostenti el caràcter de treballador consignat l’import íntegre
de la condemna en el Banc Banesto, entitat
0030, oficina 2015 situada a la Rda. Sant
Pere, 47 d’aquesta ciutat, en el compte
corrent nº 5203-0000-65-0710/2008, d’aquest jutjat o presentar aval solidari d’Entitat
Financera pel mateix import; dipositant a més
la quantitat de 150’25 EUR en el compte nº
5203-0000-64-0710/2008, en el moment de
la formalització del recurs, sense la qual cosa
no seria admès.
Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.
Diligència.- Aquesta Sentència ha estat
pronunciada i publicada per l’Il·lm. Magistrat
que la subscriu en el mateix dia de la seva
data i en Audiència pública; s’inclou l’original d’aquesta resolució en el llibre de Sentències, es posa en les Actuacions certificació
literal de la mateixa i es remet a cadascuna
de les parts un sobre per correu certificat
amb justificant de recepció, que conté una
còpia de la mateixa, conforme al que disposa
l’art. 56 i concordants de la LPL. Dono fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 10 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009006153
A
Número 3, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cedula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 2 de enero
de 2009, en autos instruido por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Zenon Torrico
Flores contra Freeline Repair Shop, S.L., y
Helios Civita, S.C.C.L., en reclamación de
cantidad, seguido con el número 1123/08, se
cita a la mencionada empresa Freeline Repair
Shop, S.L., y Administrador Manuel Enrique
Palomino Carpio, de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 2 de abril de 2009, a las 10.30 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009006159
A
Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 998/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de Mustapha El Ftouh contra Gestión de Instalación
y Sistemas, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
en relación a despido, por el presente se notifica a Gestión de Instalación y Sistemas, S.L.,
en ignorado paradero, la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 10.03.09,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentència núm. 132/09. Barcelona, deu
de març de dos mil nou.
Vistos pel Magistrat Jutge del Jutjat del
Social Núm. 3, de Barcelona, F. Xavier
González de Rivera i Serra, les presents
actuacions procediment núm. 779/08, seguides a instància de Mustapha El Ftouh, contra
Gestión de Instalacion y Sistemas, S.L., i
Fondo de Garantia Salarial, sobre acomiadament.
Antecedents de fet
1r. El dia 14.11.08 es va presentar demanda davant el Jutjat Degà de Barcelona per la
part actora que es fonamentava en els fets
que es descriuen detalladament en l’escrit
presentat, en el que es sol·licitava es dictés
sentència per la que es declarés l’acomiadament de la part demandant com improcedent; va correspondre a aquest Jutjat per torn
de repartiment el dia 17.11.08.
2n. Es va admetre a tràmit la demanda i es
va citar a les parts per celebrar els actes de
conciliació i judici pel dia 14.01.09, data en
la qual es va suspendre el judici per falta de
citació de l’empresa demandada, citant novament a les parts pel dia 09.03.09. En aquesta
data va comparèixer la part demandant, per
si i assistida del Lletrat Sr. Enrique Rubio,
sense que comparegués el demandat. Obert
l’acte de judici, la part actora va ratificar la
seva demanda i es va practicar la prova
documental, sol·licitant es declarés confessa
la part demandada i que la sentència
declarés l’extinció de la relació laboral. En
tràmit de conclusions la part actora va reiterar les seves pretensions i el judici va quedar
a la vista per a sentència.
3r. En la tramitació del judici s’han observat totes les normes processals aplicables al
cas.
Fets provats
Primer. - La part demandant Mustapha El
Ftouh, amb NIE X 4610592N, ha prestat els
seus serveis a l’empresa demandada des del
dia 25.09.08, amb la categoria professional
reconeguda de Peó Ordinari i el salari brut
diari segons conveni col·lectiu de 53,25
euros, amb inclusió de prorrata de pagues
extres.
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 111
Administració de Justícia
Segon. - En data 10.11.08 va rebre una
trucada telefònica que li comunicava que es
prescindia dels seus serveis. Consta donat de
baixa a la Seguretat Social des del dia
07.11.08.
Tercer. - L’empresa consta com tancada i
les notificacions s’han fet per mitjà d’edictes
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, si bé se
li ha enviat telegrama a l’administrador Sr.
Oliver Jacques Mayet.
Quart. - L’acte preceptiu de conciliació
administrativa es va esgotar amb el resultat
següent: intentat sense efecte
Fonaments de dret
Primer. - Mitjans de prova que s’han considerat per a la constatació dels fets declarats
provats.
Els fets declarats provats s’han deduït de la
valoració de la prova documental i de la
facultat prevista en l’article 91.2 de la LPL de
tenir per confessa a la part demandada quan
no ha comparegut al judici i no ha al·legat
causa justa, o no ha aportat els documents
requerits, sense motiu. D’acord amb el que
disposa l’article 217 de la LEC, 1/2000, de 7
de gener, el demandant té la càrrega de provar els fets dels quals ordinàriament es
dedueixen, segons les normes jurídiques que
li siguin aplicables, l’efecte jurídic corresponent a les pretensions de la demanda. El
demandat té la càrrega de provar els fets que
impedeixin, extingeixin o enervin l’eficàcia
jurídica dels fets provats pel demandant,
havent de tenir en compte el jutge o tribunal
la disponibilitat i la facilitat probatòria que
correspongui a cadascuna de les parts del
judici.
En el cas que ens ocupa, mentre la part
demandant ha provat l’existència de la relació laboral entre les parts, la prestació de serveis i el fet de l’acomiadament, que s’ha
deduït de la seva incompareixença a l’acte
del judici, la part demandada no ha provat
per cap mitjà ni els fets que emparen la decisió extintiva unilateral, ni s’ha posat en qüestió les afirmacions contingudes en l’escrit de
demanda, així com de l’informe de vida
laboral on consta que l’empresa va donar de
baixa al treballador demandant en data
07.11.08, que era divendres, i va rebre la trucada telefònica el següent dia hàbil, és a dir,
el dilluns 10.11.08.
Segon. - Valoració dels fets.
Com és conegut, al costat de l’acomiadament exprés i receptici, la jurisprudència
admet l’acomiadament tàcit, això és, la ruptura de la relació laboral provocada i per
l’empresari, que no s’exterioritza en una
declaració de voluntat, oral o escrita (carta
d’acomiadament), però que s’infereix de
forma indubtable i inequívoca d’actes, fets o
conductes de l’empresari contraris al manteniment de la relació laboral. Així, d’acord
amb aquest criteri, els tribunals han considerat que constitueix acomiadament el fet de
prescindir dels serveis del treballador, així
com no pagar els salaris juntament amb la
inactivitat laboral. D’igual manera, el cessament efectiu en el treball constitueix un acte
inequívoc, com ho és també la inactivitat del
treballador en la prestació dels seus serveis i
el no abonament de la retribució que li
correspon coincideixen més enllà del terme o
termini (setmanal, mensual) que es venia fent
efectiu (STS de 17.07.86, Ar. 4170), o quan
als treballadors se’ls impedeix l’accés al local
en forma absoluta i tan manifestament exterioritzada com ho és canviar el pany de la
porta d’entrada. En aquest sentit, la jurisprudència recalca, això sí, la necessitat que
l’acomiadament tàcit constitueixi un acte
indubtable i inequívoc de ruptura del vincle
laboral (SSTS de 27.04.87 i 05.05.87, Ar.
2799 i 3232), i això perquè seria contrari al
principi de bona fe, i generaria situacions
d’inseguretat jurídica per al treballador, la
figura de l’acomiadament tàcit que es pretengui deduir de conductes equívoques de l’empresa (STS de 04.12.89, Ar. 8925).
Així doncs, per aplicació del que disposa
l’article 55.1 de l’Estatut dels Treballadors, és
requisit imprescindible que sigui comunicat
per escrit, en el qual han de figurar els fets
que ho motiven i la data que ha de tenir efecte. Al no haver complert els requisits que
amb caràcter general s’estableixen per als
acomiadaments -manca de comunicació
escrita, fets que ho motiven i data d’efectes
(apartat 1, art. 55 ET)-, la solució jurídica és
la prevista en l’apartat 4 de l’article 55 ET, és
a dir la improcedència de l’acomiadament i
la condemna a l’empresa que opti entre la
indemnització o la readmissió dels treballadors afectats en el seu lloc de treball, amb
abonament dels salaris deixats de percebre
des de la data de l’acomiadament fins que la
notificació d’aquesta sentència a l’empresa
tingui lloc, en cas d’haver optat per la indemnització, fins al moment que tingui lloc la
readmissió, en el supòsit d’optar per la reincorporació, tot això a raó del salari declarat
provat.
Tercer. - Impossibilitat de readmissió del
treballador.
D’acord amb el que estableix l’article 284
LPL es pot declarar directament l’extinció de
la relació laboral en el moment en que s’acrediti la impossibilitat de readmetre al treballador per tancament de l’empresa, un cop és
ferma la sentència i en tràmit d’execució
definitiva, sense necessitat de tramitar l’incident previst en els arts. 277 i següents LPL.
Ara bé, la doctrina de suplicació (STSJ Catalunya 05.01.99, Rec 6263/98 -AS 66-) ha
admès sense problema que, en aplicació del
mencionat art. 284 LPL, en relació amb l’art.
1134 del Codi Civil, on es preveu que el deutor no podrà optar entre les obligacions alternatives quan solament sigui una sigui la realitzable, sempre que consti aquesta impossibilitat de readmissió per tancament de l’empresa i/o declaració d’insolvència, es declari
l’extinció del contracte de treball en la
sentència que resolgui i declari la improcedència de l’acomiadament, situació en la
que ens trobem en aquest cas.
Això suposa que en aquest moment es
declari l’extinció de la relació laboral en la
data d’aquesta resolució i es fixin els salaris
de tramitació en 120 dies i la indemnització
amb efectes d’aquesta data: salaris de tramitació, 6.390 euros; i indemnització, 1.198,13
euros.
Quart. - Recurs.
Per raó de la matèria procedeix recurs de
suplicació davant la seu social del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (art.
189.1.a de la Llei de Procediment Laboral).
Atesos els raonaments exposats:
Decisió: Estimo la demanda presentada
per Mustapha El Ftouh, contra Gestión de
Instalación y Sistemas, S.L., i Fondo de
Garantia Salarial, sobre acomiadament,
declaro la improcedència de l’acomiadament
de la demandant realitzat amb efectes del dia
10.11.08, i amb extinció de la relació laboral
amb efectes del dia d’aquesta resolució, condemno a la societat demandada a que l’indemnitzi en la quantitat de 1.198,13 euros,
així com al pagament dels salaris de tramitació des de la data de l’acomiadament fins el
dia d’aquesta resolució, en la quantia de
6.390 euros;.
Absolc al Fons de Garantia Salarial sense
perjudici de les responsabilitats legals en cas
d’insolvència de l’empresa.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts,
feu saber que es por interposar recurs de
suplicació davant la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, anunciantlo davant aquest Jutjat per compareixença o
per escrit en el termini dels cinc dies hàbils
següents a la notificació de la present decisió, sent indispensable que al temps d’anunciar-lo acrediti la part que no ostenti el caràcter de treballador consignat l’import íntegre
de la condemna en el Banc Banesto, entitat
0030, oficina 2015 situada a la Rda. Sant
Pere, 47 d’aquesta ciutat, en el compte
corrent nº 5203-0000-65-0998/2008, d’aquest jutjat o presentar aval solidari d’Entitat
Financera pel mateix import; dipositant a més
la quantitat de 150’25 euros en el compte nº
5203-0000-64-0998/2008, en el moment de
la formalització del recurs, sense la qual cosa
no seria admès.
Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.
Diligència. Aquesta sentència ha estat pronunciada i publicada per l’Il·lm. Magistrat
que la subscriu en el mateix dia de la seva
data i en audiència pública; s’inclou l’original d’aquesta resolució en el llibre de Sentències, es posa en les actuacions certificació
literal de la mateixa i es remet a cadascuna
de les parts un sobre per correu certificat
amb justificant de recepció, que conté una
còpia de la mateixa, conforme al que disposa
l’art. 56 i concordants de la LPL. Dono fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 10 de marzo de 2009.
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 112
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració de Justícia
La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009006167
A
Número 3, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cedula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 26 de
febrero de 2009, en autos instruido por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Ángel
Martín González contra Tilcan 50, S.L., en
reclamación de cantidad, seguido con el
número 179/09, se cita a la mencionada
empresa Tilcan 50, S.L., de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 15 de junio de 2009,
a las 11.50 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009006184
A
Número 3, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 13 de
marzo de 2009 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Antonio
Garcia contra Serralleria Seca, S.L. y -F.G.S.Fondo de Garantía Salarial en reclamación
de Despido seguido con el número 85/09 se
cita a la mencionada empresa Serralleria
Seca, S.L. de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 24 de marzo de 2009 a las 10.50
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 13 de marzo de 2009.
La Secretaria Judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009006317
A
Número 4, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
1026/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Rachhapal Singh, Alfonso Ramos
Navarro, Benaissa Harouda, M Barek El
Garouani, Abdeslam Karrich Akhrif, Jesús
Sandin García, Vijay Kumar Natubhai Patel y
Abdellah Mellouki contra Chalets de Catalunya S.L., Feliciano Sánchez Veldevira,
Fondo de Garantía Salarial y Río Mundo
2000, S.L., en relación a despido, por el presente se notifica a Río Mundo 2000, S.L. y
Feliciano Sánchez Veldevira, en ignorado
paradero, la resolución dictada en los presentes autos, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 105. Barcelona, a 27 de
febrero de 2009.
Visto por la Magistrada Dña. María Teresa
Oliete Nicolás, titular del Juzgado de lo
Social Nº 4, de Barcelona de esta ciudad, el
juicio promovido por los Sres. 1. Abdeslam
Karrich Akhrif, 2. Jesús Sandin García, 3.
Vijay Kumar Natubhai Patel, 4. Abdellah
Mellouki, 5. Rachhapal Singh, 6. Alfonso
Ramos Navarro, 7. Benaissa Harouda, 8. M.
Barek El Garouani contra Chalets de Catalunya, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, por
despido.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por los Sres. 1. Abdeslam Karrich Akhrif, 2. Jesús Sandin García, 3. Vijay Kumar
Natubhai Patel, 4. Abdellah Mellouki, 5.
Rachhapal Singh, 6. Alfonso Ramos Navarro,
7. Benaissa Harouda, 8. M. Barek El Garouani contra Chalets de Catalunya, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, declaro la improcedencia de los despidos, condenando a la empresa demandada, Chalets de Catalunya, S.L., a
estar y pasar por esta declaración, y a que, en
el término de cinco días desde la notificación
de esta resolución, opte entre readmitir a los
trabajadores o abonarles las siguientes cantidades:
- Al Sr. Abdeslam Karrich AKHRIF,
35.611,38 euros en concepto de indemnización.
- Al Sr. Jesús Sandin García, 30.314,90
euros en concepto de indemnización.
- Al Sr. Vijay Kumar Natubhai Patel,
29.360,10 euros en concepto de indemnización.
- Al Sr. Abdellah Mellouki, 23.870 euros
en concepto de indemnización.
- Al Sr. Rachhapal Singh, 25.361,01 euros
en concepto de indemnización.
- Al Sr. Alfonso Ramos Navarro, 56.576,52
euros en concepto de indemnización.
- Al Sr. Benaissa Harouda, 15.350,30
euros en concepto de indemnización.
- Al Sr. M. Barek El Garouani, 30.792,30
euros en concepto de indemnización.
Y, cualquiera que sea el sentido de su
opción, al pago de los salarios de tramitación
desde el día 30-9-2008 hasta la notificación
de la sentencia a razón de 72,53 euros diarios para el Sr. Abdeslam Karrich Akhrif;
63,65 euros diarios para el Sr. Jesús Sandin
García; 63,65 euros diarios para el Sr. Vijay
Kumar Natubhai Patel; 63,65 euros diarios
para el Sr. Abdellah Mellouki; 59,84 euros
diarios para el Sr. Rachhapal Singh; 64,47
euros diarios para el Sr. Alfonso Ramos
Navarro; 52,47 euros diarios para el Sr.
Benaissa Harouda, y 63,65 euros diarios para
el Sr. M. Barek El Garouani.
Se absuelve al Fogasa, sin perjuicio del
cumplimiento de sus responsabilidades legales.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo, advirtiendo a las partes que
contra la misma cabe interponer, en el plazo
de cinco días a contar desde la notificación
de la presente, recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, conforme a lo dispuesto
en el art. 189 de la L.P.L.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 9 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Cristina Palacios
Gómez de Membrillera.
032009006036
A
Número 4, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
946/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de José Luis Alonso Vives contra Liberostands, S.L., en relación a despido, por el presente se notifica a Liberostands, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los
presentes autos en fecha, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 587. Barcelona, a 19 de
diciembre de 2008.
Visto por la Magistrada Dña. María Teresa
Oliete Nicolás, titular del Juzgado de lo
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 113
Administració de Justícia
Social Número 4, de Barcelona de esta ciudad, el juicio promovido por el Sr. José Luis
Alonso Vives contra Liberostands, S.L., por
despido.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Sr. José Luis Alonso Vives contra Liberostands, S.L., declaro la improcedencia del despido, condenando a la empresa
demandada, Liberostands, S.L., a estar y
pasar por esta declaración, y a que, en el término de cinco días desde la notificación de
esta resolución, opte entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía
antes del despido o abonarle la cantidad de
275,42 EUR en concepto de indemnización.
Y, en cualquiera de los dos casos, al pago de
los salarios de tramitación desde el día 3-102008 hasta la notificación de la sentencia, a
razón de 73,44 EUR diarios.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo, advirtiendo a las partes que
contra la misma cabe interponer, en el plazo
de cinco días a contar desde la notificación
de la presente, recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, conforme a lo dispuesto
en el art. 189 de la L.P.L.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 9 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Cristina Palacios
Gómez de Membrillera.
032009006059
A
Número 4, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 160/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Miguel Angel Cabrera Perez contra Construcciones Vierasa, S.L. en relación a Despido
por el presente se notifica a Construcciones
Vierasa, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
6 de marzo de 2009, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
«Auto. Magistrada: María Teresa Oliete
Nicolás.
En la ciudad de Barcelona, a 6 de marzo
de 2009.
Parte dispositiva
Se declara la extinción de la relación laboral que unía al Sr. Miguel Angel Cabrera
Perez con la empresa Construcciones Vierasa, S.L. con efectos del día de hoy; condenando a la empresa Construcciones Vierasa,
S.L. a estar y pasar por tal declaración, y a
abonar al trabajador la suma de 12.227,09
EUR como indemnización y la de 30.974,37
EUR como salarios de tramitación.
Así por esta mi resolución lo pronuncio,
mando y firmo, haciendo saber a las partes
que contra la misma cabe interponer recurso
de reposición, en el plazo de cinco días a
partir de su notificación, ante este mismo Juzgado.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 10 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Cristina Palacios
Gomez de Membrillera.
032009006152
A
Número 4, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
16/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Francisco González Rocha contra
Construcciones Ascul-Naranjo, S.L., Gabriel
Gustavo Ascul Naranjo y Fondo de Garantía
Salarial, en relación a reclamación de cantidad, por el presente se notifica a Construcciones Ascul-Naranjo, S.L. y Gabriel Gustavo
Ascul Naranjo, en ignorado paradero, la
resolución dictada en los presentes autos,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 72. En la ciudad de Barcelona, a 11 de febrero de 2009.
Visto por la Magistrada Juez Sra. María
Teresa Oliete Nicolás, titular del Juzgado de
lo Social Nº 4, de esta capital, el presente juicio promovido por el Sr. Francisco González
Rocha contra Construcciones Ascul-Naranjo,
S.L.; Gabriel Gustavo Ascul Naranjo; y Fondo
de Garantía Salarial, en materia de reclamación de cantidad.
Fallo: Que apreciando de oficio la excepción de falta de legitimación pasiva respecto
del Sr. Gabriel Gustavo Ascul Naranjo y estimando en parte la demanda interpuesta por
el Sr. Francisco González Rocha contra
Construcciones Ascul-Naranjo, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, condeno la empresa
demandada, Construcciones Ascul-Naranjo,
S.L., a que abone al demandante la cantidad
de 3.462,44 euros, más el 10% del interés
por mora.
Absolviendo al Fondo de Garantía Salarial,
sin perjuicio de sus responsabilidades legales.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme, y
que contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, anunciándolo ante este
Juzgado, por comparecencia o por escrito, en
el plazo de cinco días siguientes a esta notificación.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 9 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, Cristina Palacios
Gómez de Membrillera.
032009006180
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1198/2008 instruido por este juzgado de lo
social número 5 de Barcelona a instancia de
Cesar Augusto Bravo contra Andres Martinez
Gil, se notifica a Andres Martinez Gil en
ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la
resolución dictada en el indicado proceso,
cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 27 de febrero
de 2009
Hago constar el estado del presente procedimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base al cual se pretende la ejecución,
incorporándose a los autos, en su caso, testimonio de los antecedentes que obran en este
juzgado, en proceso seguido contra la ejecutada y por la misma causa con número de
ejecución 703/08, y en el que se dictó Auto
en declaración de insolvencia provisional.
Doy fe.»
«Propuesta de auto, En Barcelona, a 27 de
febrero de 2009
Antecedentes de hecho
Primero. Por turno de reparto correspondió a este juzgado de ejecuciones (artículo
235.4 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril de
1.995, Acuerdo C.G.P.J. de 13-XII-Boletín
Oficial del Estado, 21-XII-89, Acuerdo del
CGPJ de 18-XII-96 / Boletín Oficial del Estado 27-XII-96), demanda ejecutiva en la que
por Cesar Augusto Bravo se instaba contra
Andres Martinez Gil la ejecución de la sentencia de fecha 29-5-2008 dictada en los
autos 119/08 del Juzgado Social número 31
de los de Barcelona.
Segundo. Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecución se insta, según certificación a
la Secretaria Judicial del juzgado remitente,
sin que por la parte demandada se haya satisfecho el importe de la condena que en cantidad liquida y determinada es de 8.567,80
EUR.
Tercero. La empresa apremiada consta
declarada en situación de insolvencia provisional por auto firme de fecha 23-5-2008 dictado por el juzgado de lo Social número 5 de
Barcelona en proceso de ejecución número
703/08
Núm. 66 / Pàg. 114
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració de Justícia
Razonamientos jurídicos
Primero. El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los
juzgados y tribunales determinados en las
leyes y en los tratados internacionales (artículo 117 C.E. y 2 L.O.P.J.).
Segundo. La ejecución de las sentencias
firmes se iniciará a instancia de parte, salvo
que hubieren recaído en procedimiento de
oficio, y una vez iniciada la ejecución se tramitará de oficio, dictándose al efecto, las
resoluciones y diligencias necesarias (artículo
237 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
237 L.O.P.J.).
Tercero. Si la sentencia condenase al pago
de la cantidad determinada y liquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo
requerimiento personal al condenado, al
embargo de sus bienes en cuantía suficiente,
sólo procediendo la adecuación del embargo
al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (artículos 235.1,
252 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
221 Y 1.447 L.E.C.).
Cuarto. Declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello constituirá base
suficiente para estimar su supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar el auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar los
trámites de averiguación de bienes establecidos en el artículo 248 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de
abril de 1.995, si bien en todo caso se deberá
dar audiencia previa a la parte actora y al
F.G.S. para que puedan señalar la existencia
de nuevos bienes (artículo 274.3 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995 de 7 de abril de 1.995), salvo, que,
por razones de economía procesal y dado el
carácter de la declaración de insolvencia,
cuando ésta hubiere sido dictada por este
propio juzgado en fecha reciente y no hubiere designado el F.G.S. bienes en el anterior
proceso y sin perjuicio de sus facultades de
impugnación de la resolución en que se
declare la insolvencia si estima conveniente
a su derecho hacer uso de aquella facultad.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes de hecho, y al efecto,
vistas las circunstancias concurrentes en las
presentes actuaciones, procede declarar al
ejecutado Andres Martinez Gil en situación
de insolvencia, con carácter provisional por
el importe de 8.567,80 EUR y archivar las
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles
que la presente resolución no es firme y que
contra la misma podrán interponer en el
plazo de tres días hábiles, recurso de reposición ante este juzgado u oponerse el ejecutado en el mismo plazo salvo cuando su domicilio no sea conocido o se ignore su paradero
en cuyo caso podrá oponerse en el término
de nueve días desde la notificación por edictos de este auto.
Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que todas las providencias y diligencias que en adelante recaigan y cuantas citaciones deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este juzgado.
Lo que propongo yo La Secretaria Judicial
a S.S Ilma. para su conformidad.
Conforme, la Magistrada Juez.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando a cada una de las partes un sobre por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
conteniendo copia de la resolución. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 27 de febrero de 2009.
La Secretaria judicial.
032009006140
A
Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
335/2009, instruido por este Juzgado de lo
Social Número 5, de Barcelona, a instancia
de Abdejlil El Aissaqui, Manssur Benaddou,
Francisca Montoliu Salvador y Mª Ángeles
Alonso Alonso contra Industrial de la Granza
Plástica S.L., se notifica a Industrial de la
Granza Plástica, S.L., en ignorado paradero
(artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en
el indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a diez de
marzo de 2009.
Hago constar el estado del presente procedimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base al cual se pretende la ejecución,
incorporándose a los autos, en su caso, testimonio de los antecedentes que obran en este
juzgado, en proceso seguido contra la ejecutada y por la misma causa con número de
ejecución 786/07, y en el que se dictó Auto
en declaración de insolvencia provisional.
Doy fe.»
«Propuesta de auto. En Barcelona, a diez
de marzo de 2009.
Antecedentes de hecho
Primero. - Por turno de reparto correspondió a este juzgado de ejecuciones (artículo
235.4 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril de
1.995, Acuerdo C.G.P.J. de 13-XII-Boletín
Oficial del Estado, 21-XII-89, Acuerdo del
CGPJ de 18-XII-96/Boletín Oficial del Estado
27-XII-96), demanda ejecutiva en la que por
Abdejlil El Aissaqui, Manssur Benaddou,
Francisca Montoliu Salvador y Mª Ángeles
Alonso Alonso se instaba contra Industrial de
la Granza Plástica, S.L., la ejecución de la
sentencia de fecha 10.10.08 dictada en los
autos 297/08 del Juzgado de lo Social Nº 26,
de Barcelona.
Segundo. - Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecución se insta, según certificación
al Secretario judicial del Juzgado remitente,
sin que por la parte demandada se haya satisfecho el importe de la condena que en cantidad liquida y determinada es de 17.649,94
euros.
Tercero. - La empresa apremiada consta
declarada en situación de insolvencia provisional por auto firme de fecha 19.2.2008 dictado por el Juzgado de lo Social Número 5,
de Barcelona, en proceso de ejecución
número 786/07.
Razonamientos jurídicos
Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los
juzgados y tribunales determinados en las
leyes y en los tratados internacionales (artículo 117 C.E. y 2 L.O.P.J.).
Segundo. - La ejecución de las sentencias
firmes se iniciará a instancia de parte, salvo
que hubieren recaído en procedimiento de
oficio, y una vez iniciada la ejecución se tramitará de oficio, dictándose al efecto, las
resoluciones y diligencias necesarias (artículo
237 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
237 L.O.P.J.).
Tercero. - Si la sentencia condenase al
pago de la cantidad determinada y liquida, se
procederá siempre, y sin necesidad de previo
requerimiento personal al condenado, al
embargo de sus bienes en cuantía suficiente,
sólo procediendo la adecuación del embargo
al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (artículos 235.1,
252 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
221 y 1.447 L.E.C.).
Cuarto. - Declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello constituirá base
suficiente para estimar su supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar el auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar los
trámites de averiguación de bienes establecidos en el artículo 248 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado
18 / 3 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 115
Administració de Justícia
por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de
abril de 1.995, si bien en todo caso se deberá
dar audiencia previa a la parte actora y al
F.G.S. para que puedan señalar la existencia
de nuevos bienes (artículo 274.3 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995 de 7 de abril de 1.995), salvo, que,
por razones de economía procesal y dado el
carácter de la declaración de insolvencia,
cuando ésta hubiere sido dictada por este
propio juzgado en fecha reciente y no hubiere designado el F.G.S. bienes en el anterior
proceso y sin perjuicio de sus facultades de
impugnación de la resolución en que se
declare la insolvencia si estima conveniente
a su derecho hacer uso de aquella facultad.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes de hecho, y al efecto,
vistas las circunstancias concurrentes en las
presentes actuaciones, procede declarar al
ejecutado Industrial de la Granza Plástica
S.L. en situación de insolvencia, con carácter
provisional por el importe de 17.649,94 EUR
y archivar las actuaciones previa anotación
en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles
que la presente resolución no es firme y que
contra la misma podrán interponer en el
plazo de tres días hábiles, recurso de reposición ante este juzgado u oponerse el ejecutado en el mismo plazo salvo cuando su domicilio no sea conocido o se ignore su paradero
en cuyo caso podrá oponerse en el término
de nueve días desde la notificación por edictos de este auto.
Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que todas las providencias y diligencias que en adelante recaigan y cuantas citaciones deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este juzgado.
Lo que propongo yo, el Secretario judicial
a S.S Ilma. para su conformidad.
Conforme, la Magistrada Juez.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando a cada una de las partes un sobre por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
conteniendo copia de la resolución. Doy fe.»
Barcelona, a diez de marzo de 2009.
D. Juan Ignacio Gómez del Blanco, como
Secretario del Juzgado de lo Social Nº 5, de
Barcelona,
Certifico: Que el presente escrito, es fiel
reflejo del original del auto de insolvencia
dictado en la ejecución n335/2009 que obra
en el correspondiente procedimiento y al que
me remito en su caso; doy fe.
Y para que así conste, expido el presente
en la fecha y ciudad indicadas.
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 11 de marzo de 2009.
El Secretario judicial (firma ilegible).
032009006173
A
Número 6, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 5-3-2009
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Juan Antonio Ocaña
Camacho contra Serveis Culturals Franch i
As, S.L. en reclamación de Despido seguido
con el número 1096/08 se cita a la mencionada empresa Serveis Culturals Franch i As
S.L. de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 16 de abril de 2009 a las 13,10 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 5 de marzo de 2009.
La Secretaria Judicial, Maria Abigail
Fernández González.
032009006022
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos
1097/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Francisco Montoza Gómez, Fermin
Cercas Castro, Agustin Garabito Cristiano,
Jose Garcia Sánchez, Antonio Martin Capel y
Jose Luis Cerro Fernández contra Fogasa y
Sociedad Catalana de Vigilancia i Custodia,
S.A. en relación a Reclamación de cantidad
por el presente se notifica a Sociedad Catalana de Vigilancia i Custodia, S.A. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 26-2-09, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 94. En Barcelona a 26 de
febrero de 2009.
Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada en Sustitución del Juzgado de lo Social número 7
de Barcelona, Dª Ana Marina Conejo Pérez,
los precedentes autos seguidos a instancia de
D. Francisco Montoza Gómez, D. Fermín
Cercas Castro, D. Agustín Garabito Cristiano,
D. José García Sánchez, D. Antonio Martín
Capel y D. Jose Luis Cerro Fernández, frente
a la empresa Sociedad Catalana de Vigilancia
y Custodia, S.A., y Fondo de Garantía Salarial, sobre Reclamación de Cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - Que en fecha 12-12-08 fue presentada en el Juzgado Decano la demanda
por la parte actora en la que después de alegar los hechos que creyó oportunos suplicó a
este Juzgado dictase sentencia de acuerdo
con los pedimentos vertidos en el suplico de
la demanda.
Segundo. - Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto de juicio, éste tuvo lugar el día 19-02-09
al que compareció la parte actora, no compareciendo la parte demandada pese a estar
debidamente citada. Abierto el acto de juicio
la parte actora se afirmó y ratificó en su
demanda, solicitando la condena al abono
de la cantidad reclamada, practicándose las
pruebas propuestas y admitidas y solicitando
en conclusiones sentencia de conformidad a
sus pretensiones como consta en acta, quedando los autos a la vista para dictar sentencia.
Tercero. - En la tramitación de los presentes autos se han observado todos los plazos
legales.
Hechos probados
Primero. - La parte actora, ha venido prestando servicios por cuenta y orden de la
empresa demandada, con antigüedad, categoría profesional que se detalla en el encabezamiento de la demanda que se tiene por
reproducido, en cuanto al salario, es el
siguiente, en cantidad bruta, con inclusión de
prorrata de pagas extraordinarias:
D. Francisco Montoza Gómez: 1.739,40
EUR.
D. Fermín Cercas Castro: 1.678,20 EUR.
D. Agustín Garabito Cristiano: 2.121,60
EUR.
D. José García Sánchez: 2.050,40 EUR.
D. Antonio Martín Capel: 1.872,30 EUR.
y D. Jose Luis Cerro Fernández: 1.902
EUR.
Segundo. - La empresa adeuda a los actores las cantidades y por los conceptos que se
detallan en el hecho 3º de la demanda y que
se tiene aquí por reproducido.
Tercero. - Presentada papeleta de conciliación ante la SC el día 22-10-08, se celebró
acto de conciliación en fecha 11-12-08,
resultando sin efecto por incomparecencia de
la parte demandada.
Núm. 66 / Pàg. 116
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració de Justícia
Cuarto. - La parte demandada no compareció al acto de juicio a pesar de estar citada
en forma, según consta en las actuaciones.
Fundamentos jurídicos
Primero. - Es obligado para el juzgador
formar su convicción en base a las pruebas
practicadas, y ello incluso en casos, como el
que nos ocupa, en que la actividad probatoria se ha visto sensiblemente disminuida por
la incomparecencia al acto de juicio de la
empresa demandada, pese a estar citada en
legal forma. Aunque tal inasistencia no equivale a un allanamiento, sino a una mera
dejación del derecho de defensa, razón por
la cual, la parte actora no queda relevada de
dar cumplimiento al deber probatorio que le
impone el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cierto es que la dificultad de
prueba inherente a todo hecho negativo,
como es la falta de pago, se ve incrementada
por la imposibilidad de contar con la confesión en juicio de la parte demandada, por lo
que, haciendo uso de la facultad conferida
por el artículo 91 de la vigente L.P.L., procede tenerla por conforme con la reclamación
actora, lo que comporta la declaración de
que la empresa adeuda a las actoras la cantidad mencionada y la subsiguiente condena
al pago de la misma, al amparo de lo dispuesto en los artículos 4.2 f) y 29 del E.T.,
incrementada dicha cantidad con el 10% de
recargo de mora, a tenor de lo establecido en
el párrafo 3º del artículo 29 del E.T., y sin
perjuicio de las responsabilidades del Fondo
de Garantía Salarial a efecto de lo previsto en
el artículo 33 del citado texto legal.
Segundo. - Por razón de la cuantía, contra
la presente sentencia cabe interponer recurso
de suplicación (art. 189.1 de la L.P.L.).
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente aplicación.
Fallo. Que estimando en parte la demanda
interpuesta por D. Francisco Montoza
Gómez, D. Fermín Cercas Castro, D. Agustín
Garabito Cristiano, D. José García Sánchez,
D. Antonio Martín Capel y D. Jose Luis Cerro
Fernández, frente a la empresa Sociedad
Catalana de Vigilancia y Custodia, S.A., y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
de cantidad, debo condenar y condeno a la
citada empresa a que abone a las actoras las
cantidades siguientes:
D. Francisco Montoza Gómez: 10.968,22
EUR.
D. Fermín Cercas Castro: 10.461,88 EUR.
D. Agustín Garabito Cristiano: 11.651,12
EUR.
D. José García Sánchez: 12.767,1 EUR.
D. Antonio Martín Capel: 11.470,27 EUR.
Y D. Jose Luis Cerro Fernández: 11.595,07
EUR.
Incrementadas dichas cantidades con el
10% de interés por mora; y sin perjuicio de
las responsabilidades del Fondo de Garantía
salarial.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la
parte que no ostente el carácter de trabajador
y no goce del beneficio de justicia gratuita
haber consignado el importe íntegro de la
condena en el Banesto, en la cuenta corriente de este Juzgado nº 5207.0000.65.1097.08
o presentar aval solidario de Entidad Financiera por el mismo importe; depositando
además la cantidad de 150,25 EUR en la
cuenta nº 5207.0000.66.1097.08 del mismo
Banco.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por la Magistrada en
sustitución que la ha dictado, celebrando
audiencia pública el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, 10 de marzo de 2009.
La Secretaria Judicial, M. Luz Martin Garcia.
032009006042
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos
1093/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Carlos Santiago Jodar contra Led
Communication, S.A., en relación a reclamación de cantidad, por el presente se notifica a
Led Communication, S.A., en ignorado paradero, la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 4-3-09, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 112. En Barcelona, a 4 de
marzo de 2009.
Visto por Dª María Josefa Gómez Aguilar,
Magistrado del Juzgado de lo Social Núm. 7,
de este partido, el juicio promovido sobre
reclamación de cantidad, por Carlos Santiago
Jodar contra Led Communication, S.A. y el
Fondo de Garantía Salarial.
Antecedentes de hecho
1º. Con fecha 12-12-08 tuvo entrada en
este Juzgado demanda suscrita por la parte
actora en la que, tras alegar los Hechos y
Fundamentos legales que estimó procedentes
a su derecho, suplicaba se dictase sentencia
de conformidad a sus pretensiones.
2º. Admitida a trámite la demanda y señalado día y hora para la celebración del juicio,
el mismo se celebró sin la comparecencia de
las partes demandadas, pese a haber sido
citadas con las formalidades legales y los preceptivos apercibimientos. Abierto el juicio, la
parte actora se afirmó y ratificó en su demanda con las aclaraciones pertinentes. Practicada la prueba propuesta y admitida, finalmente se solicitó en conclusiones Sentencia de
conformidad a las pretensiones ejercitadas,
como consta en el Acta levantada, quedando
los autos a la vista para Sentencia.
3º. En la tramitación de los presentes autos
se han observado los requisitos legales.
Hechos probados
1º. La actora, Carlos Santiago Jodar, con
DNI núm. 46.061.114, ha prestado servicios,
por cuenta y dependencia de la empresa Led
Communication, S.A., dedicada a la actividad publicidad, con antigüedad que data de
22-11-2006 y hasta el 20-11-2007, ostentando la categoría profesional de Comercial y
por un salario mensual de 1.376,72 euros,
con la inclusión de pagas extras.
2º. La empresa adeuda al trabajador los
salarios desde agosto de 2007 hasta el 20
noviembre de 2007, con el desglose que se
tiene por reproducido obrante en el hecho 6º
de la demanda, por un importe total de
4.447,96 euros.
Fundamentos de derecho
1º. Se estiman los hechos declarados probados más arriba en virtud de las alegaciones
de la parte actora, de la prueba practicada y
ante la incomparecencia de la parte demandada que, pese a estar citada en forma y con
los apercibimientos legales, no compareció a
juicio. En consecuencia, de conformidad con
los artículos 91.2 y 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en uso de la facultad otorgada al Juzgador, se tiene por confesa a la
parte demandada y por probadas las alegaciones de la actora en relación con la documental aportada (informe de vida laboral,
contrato de trabajo y hojas de salario).
2º. En definitiva, de conformidad con el
artículo 4.2 f) del E.T., en relación con los
artículos 26 y ss. de la misma Ley, es procedente la estimación de la demanda en los términos que quedan reflejados en la Parte Dispositiva de esta Sentencia.
3º. La llamada a juicio del Fondo de
Garantía Salarial, no existiendo constancia
en este proceso de que haya una situación de
insolvencia empresarial legalmente declarada
ni el inicio de vía administrativa ante aquél,
tiene el carácter preventivo que se desprende
del artículo 23 de la Ley de Procedimiento
Laboral, lo que la doctrina ha denominado
supuesto de intervención adhesiva atípico,
voluntario o provocado (STS 22-10-02 y 221-03). En definitiva, el Fogasa no puede ser
considerado como parte material en este proceso ni cabe pronunciamiento respecto del
mismo en esta Sentencia, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria que pudiera derivarse hacia dicho organismo en los supuestos
y con los trámites establecidos en el artículo
33 del E.T.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 117
Administració de Justícia
Fallo: Que, estimando parcialmente la
demanda, debo condenar y condeno a la
empresa Led Communication, S.A. a que
abone a Carlos Santiago Jodar la suma de
4.447,96 euros.
Asimismo, condeno a la demandada a que
satisfaga a la actora el interés legal por mora
que el principal devengue, según lo prescrito
en el artículo 29.3 del E.T., a razón de un
10% anual, desde la fecha correspondiente a
cada deuda hasta la de la presente Sentencia,
sin perjuicio de los intereses legales que, con
arreglo a Derecho, deban producirse a partir
de la misma.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro de los
cinco días siguientes a dicha notificación,
anunciándose el Recurso ante este Juzgado,
por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el Banesto, Oficina 2015, Rda. Sant Pere 47
de Barcelona, y en la cuenta corriente nº
5207.0000.65.1093.08, la cantidad objeto de
condena y el depósito de 150,25 euros en la
cuenta corriente nº 5207.0000.66.1093.08
del mismo Banco.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltra. Sra. Magistrado
que la suscribe, celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, M. Luz Martín
García.
032009006162
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos
1078/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Claudia Elisa Sposaro contra Concertaciones Telefonicas 2100, S.L. y Fogasa
en relación a Reclamación de cantidad por el
presente se notifica a Concertaciones Telefonicas 2100, S.L. en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 4-3-09, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Sentencia nº 113. En Barcelona a 4 de
marzo de 2009.
Visto por María Josefa Gómez Aguilar,
Magistrado del Juzgado de lo Social núm. 7
de este Partido, el juicio promovido sobre
reclamacion de cantidad, por Claudia Elisa
Sposaro contra Concertaciones Telefonicas
2100, S.L. y el Fondo de Garantia Salarial.
Antecedentes de hecho
1º.- Con fecha 11-12-08 tuvo entrada en
este Juzgado demanda suscrita por la parte
actora en la que, tras alegar los Hechos y
Fundamentos legales que estimó procedentes
a su derecho, suplicaba se dictase sentencia
de conformidad a sus pretensiones.
2º.- Admitida a trámite la demanda y señalado día y hora para la celebración del juicio,
el mismo se celebró sin la comparecencia de
las partes demandadas, pese a haber sido
citadas con las formalidades legales y los preceptivos apercibimientos. Abierto el juicio, la
parte actora se afirmó y ratificó en su demanda con las aclaraciones pertinentes. Practicada la prueba propuesta y admitida, finalmente se solicitó en conclusiones Sentencia de
conformidad a las pretensiones ejercitadas,
como consta en el Acta levantada, quedando
los autos a la vista para Sentencia.
3º.- En la tramitación de los presentes
autos se han observado los requisitos legales.
Hechos probados
1º.- Claudia Elisa Sposaro, con NIE
X7600031, ha prestado servicios, por cuenta
y dependencia de la empresa demandada,
Concertaciones Telefonicas 2100, S.L., dedicada a la venta por domicilio y teléfono, con
antigüedad que data de 26-11-2007, ostentando categoría profesional de Vendedora
Telefónica y salario mensual de 1150 EUR,
con la prorrata de pagas extraordinarias,
según Convenio.
2º.- El 8-1-2008 la trabajadora fue despedida de forma verbal. Sentencia núm. 134 de
este mismo Juzgado (procedimiento núm.
144/08) declaró la improcedencia del despido.
3º.- La empresa adeuda a la trabajadora
los salario de 8 días de enero (306,67 EUR) y
la liquidación (137,23 EUR).
Fundamentos de derecho
1º.- Se estiman los hechos declarados probados más arriba en virtud de las alegaciones
de la parte actora, de la prueba practicada y
ante la incomparecencia de la parte demandada que, pese a estar citada en forma y con
los apercibimientos legales, no compareció a
juicio. En consecuencia, de conformidad con
los artículos 91.2 y 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en uso de la facultad otorgada al Juzgador, se tiene por confesa a la
parte demandada y por probadas las alegaciones de la actora en relación con la documental aportada (contrato y auto de insolvencia -ejecución 1753/2008).
2º.- En definitiva, de conformidad con el
artículo 4.2 f) del E.T., en relación con los
artículos 26 y ss. de la misma Ley, es procedente la estimación de la demanda en los términos que quedan reflejados en la Parte Dispositiva de esta Sentencia.
3º.- La llamada a juicio del Fondo de
Garantía Salarial, no existiendo constancia
en este proceso de que haya una situación de
insolvencia empresarial legalmente declarada
ni el inicio de vía administrativa ante aquél,
tiene el carácter preventivo que se desprende
del artículo 23 de la Ley de Procedimiento
Laboral, lo que la doctrina ha denominado
supuesto de intervención adhesiva atípico,
voluntario o provocado (STS 22-10-02 y 221-03). En definitiva, el Fogasa no puede ser
considerado como parte material en este proceso ni cabe pronunciamiento respecto del
mismo en esta Sentencia, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria que pudiera derivarse hacia dicho organismo en los supuestos
y con los trámites establecidos en el artículo
33 del E.T.
Vistos los artículos citados, 189 LPL (inferior la reclamación a 1803 EUR no cabe
recurso de suplicación) y demás de general y
pertinente aplicación,
Fallo: Que, estimando la demanda, debo
condenar y condeno a la empresa Concertaciones Telefonicas 2100, S.L. a que abone a
Claudia Elisa Sposaro la suma de 443,90
EUR.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la
anterior Sentencia por la Iltra. Sra. Magistrado que la suscribe, celebrando Audiencia
Pública en el día de su fecha, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona 5 de marzo de 2009.
La Secretaria Judicial, M. Luz Martin Garcia.
032009006194
A
Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos
1059/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Mª Teresa Molinuevo Alvarez y
Catalina Nieto Vidal contra Concertaciones
Telefónicas 2100, S.L., en relación a reclamación de cantidad, por el presente se notifica a Concertaciones Telefonicas 2100, S.L.
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 10-3-09,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a diez de
marzo de dos mil nueve.
La extiendo yo, Secretaria Judicial, para
hacer constar que, con fecha 6-3-09, ha sido
presentado el precedente escrito por la parte
actora solicitando la aclaración de la Sentencia; de lo que paso a dar cuenta a S.Sª Ilma.
Núm. 66 / Pàg. 118
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració de Justícia
Doy fe.»
«Auto de la Magistrada Juez en sustitución
Ana Marina Conejo Pérez. En Barcelona, a
diez de marzo de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 24-2-09 se dictó Sentencia en el presente procedimiento que
seguidamente fue notificada a las partes.
Segundo. - Se ha presentado con fecha 63-09 escrito por la parte actora manifestando
que en el Fallo de la Sentencia por un error
material están invertidas las cantidades que
la empresa demandada ha sido condenada a
abonar a las actoras, por lo que solicita su
aclaración.
Razonamientos jurídicos
Único. Conforme a lo dispuesto en el artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (L.O.P.J.), los jueces y tribunales no
podrán variar las sentencias y autos que pronuncien después de firmarlos, pero sí aclarar
algún concepto oscuro o suplir cualquier
omisión que contengan.
En este caso, procede la aclaración de la
Sentencia según lo solicitado por la parte
actora en su escrito.
Parte dispositiva
Dispongo aclarar la Sentencia nº 84 de
fecha 24-2-09 en cuyo Fallo debe decir: “... y
condeno a la empresa a que abone a las
actoras las cantidades siguientes:
Dª Catalina Nieto Vidal: 4.077,20 euros
y Dª Maria Teresa Molinuevo Álvarez:
2.548,30 euros...”
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que el plazo concedido en la resolución aclarada para recurrirla
comenzará a contarse, en los mismos términos, a partir de la fecha de la notificación de
este auto.
Así lo acordó y firma Ana Marina Conejo
Pérez, Magistrada Juez en sustitución del Juzgado Social 7 de Barcelona.
La Magistrada Juez.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado remitiendo copia de la anterior
resolución a las partes por correo certificado
con acuse de recibo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento
Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 11 de marzo de 2009.
La Secretaria judicial, M. Luz Martin Garcia.
032009006205
A
Número 8, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 5 de
marzo de 2009 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Celso
Chura Bañarraya contra Fondo De Garantía
Salarial, Juan Antonio Racero Castillo, Racmar 67, S.L. y Racter, S.L. en reclamación de
cantidad, seguido con el número 1030/2008
se cita a la mencionada empresa Racter, S.L.
y Racmar 67, S.L. de ignorado paradero y
con carácter subsidiario a Juan Antonio Racero Castillo, para que comparezca ante la Sala
de Audiencias de este Organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 21 de abril de
2009 a las 11:40 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 5 de marzo de 2009.
El Secretario judicial, Óscar Escribano Vindel.
032009006116
A
Número 8, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 692/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de Anna
Maria Olivella Pallarés contra Amadeus Office, S.L. en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a Amadeus
Office, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
10 de marzo de 2009, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:
«Que estimando como estimo la demanda
interpuesta por Anna Maria Olivella Pallarés
contra Amadeus Office, S.L debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que
abone a la parte actora la suma de 1.398,01
EUR más el interés del 10% por mora.
Y absolviendo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de sus responsabilidades
legales.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 12 de marzo de 2009.
El Secretario judicial, Óscar Escribano Vindel.
032009006295
A
Número 9, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cedula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 16 de
febrero de 2009, en autos instruido por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Aguedo
Rejano Benítez contra Leñas Rovira, S.L.,
Moisés Manzano, Santiago Manzano Villabol, Francisco Javier Manzano Villabol, Saldades Entreprises, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación de despido, seguido
con el número 1078/08, se cita a la mencionada empresa Leñas Rovira, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 2 de abril de 2009 a
las 11:05 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 9 de marzo de 2009.
La Secretaria en sustitución, Lourdes Sánchez Sánchez.
032009006170
A
Número 9, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cedula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 10 de
marzo de 2009, en autos instruido por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Raúl
Bonilla López contra Tecnolaser T.L., S.L.,
Fondo de Garantía Salarial y Carlos Miranda,
en reclamación de cantidad, seguido con el
número 827/08. se cita a la mencionada
empresa Tecnolaser T.L., S.L., de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 3 de junio de 2009, a
BUTLLETÍ OFICIAL
18 / 3 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 66 / Pàg. 119
Administració de Justícia
las 11.40 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 10 de marzo de 2009.
El Secretario en sustitución, Lourdes Sánchez Sánchez.
032009006171
A
Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
891/2008, seguidos en este Juzgado a instancia de Reda Bannail contra Divisiones y Soluciones Placas Decor 2005, S.L. en relación a
Reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Divisiones y Soluciones Placas
Decor 2005, S.L. en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 29.1.2009 (Sentencia), cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia Nº 37/2009. En Barcelona, a
29 de enero de 2009.
Visto por Doña Carmen Briones Jurado,
Magistrado Jueza sustituta del Juzgado de lo
Social Nº 9, de los de Barcelona y su Provincia el juicio promovido por Don Redda Bannail, contra la empresa Divisiones y Soluciones Placas Decor 2005, S.L., y contra el FGS,
en reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 17 de octubre de 2008
tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de
alegar los hechos y fundamentos que estimó
pertinentes a su derecho, solicitó se dictase
sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
Segundo. - Que señalados día y hora para
la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio tuvieron lugar el día señalado, compareciendo las partes que constan
reseñadas en el acta. En trámite de alegaciones la parte actora, se afirmó y ratificó en el
contenido de su demanda y el de ampliación
presentado el 13.11.2008; la empresa
demandada no compareció al acto de juicio
pese a estar legalmente citada; practicándose
a continuación las pruebas propuestas y
admitidas. En conclusiones, la parte actora
solicitó de este Juzgado se dictase una Sentencia de conformidad con sus pretensiones
quedando los autos conclusos para sentencia.
Tercero. - En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos
legales.
Hechos probados
1. La parte actora Don Redda Bannail, con
NIE nº X8224366A ha venido trabajando
para la parte demandada con la categoría
profesional de peón especialista, antigüedad
de 10.03.2008 y salario bruto mensual con
inclusión de prorratas de pagas extras de
1.648,12 EUR..- doc. nº 1, 2 y 4 del ramo de
prueba del actor.2. Dejó de prestar servicios el 05.11.2008.
3. La empresa no ha abonado a la parte
demandante las cantidades correspondientes
a salarios de julio a noviembre (5 días)2008,
así como la liquidación de las parte proporcional de Navidad y vacaciones por un
importe total de 7.763,37 EUR; todo ello con
la especificación que consta en el hecho
segundo de la demanda y en la ampliación
que en aras a la brevedad damos aquí por
enteramente reproducidos.
4. Presentada papeleta de conciliación
ante el SCI, el acto tuvo lugar el día
13.10.2008, con el resultado de intentado sin
efecto.
Fundamentos de derecho
Primero. - Es obligado para el Juzgador
formar su convicción en base a las pruebas
practicadas, y ello incluso en casos como el
que nos ocupa, en que la actividad probatoria se ha visto sensiblemente disminuida por
la incomparecencia al acto de juicio de la
empresa demandada, pese a estar citada en
forma, lo que dificulta enormemente la posibilidad de la parte actora de acreditar un
hecho negativo, cual es la falta de pago, sin
poder contar con la confesión en juicio del
obligado al mismo, por lo que haciendo uso
de las facultades conferidas por el artículo 91
de la LPL, se tiene a la empresa demandada
por conforme con la reclamación de la actora. Por consiguiente, habiendo acreditado la
parte actora la relación laboral con la
demandada y las demás circunstancias alegadas en su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 f) y
arts. 26 y 29 del ET, procede estimar la
demanda que debe prosperar en cuanto al
principal reclamado y que asciende a la
suma de 7.763,37 EUR más el 10% de
interés por mora, en aplicación del artículo
29.3º del ET.
Segundo. - En cuanto al Fondo de
Garantía Salarial, procede en este momento
procesal su absolución, sin perjuicio de las
responsabilidades legales subsidiarias, previstas en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Vistos los preceptos legales citados y por
las razones expuestas;
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Don Redda Bannail, contra la
empresa Divisiones y Soluciones Placas
Decor 2005, S.L., y contra el FGS, debo condenar y condeno a la empresa demandada a
que abone a la parte actora la suma de
7.763,37 EUR, más el 10% de interés por
mora. Y debo absolver y absuelvo al FGS, sin
perjuicio de sus responsabilidades legales
subsidiarias.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la
parte que no ostente el carácter de trabajador
y no goce del beneficio de justicia gratuita
haber consignado el importe íntegro de la
condena en el Banco Banesto, oficina sita en
Ronda Sant Pere, 47 de esta ciudad, en la
cuenta corriente Nº 5209-0000-66-0891/08
de este Juzgado o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe;
depositando además la cantidad de 150,25
EUR en la cuenta nº 5209-0000-65-0891/08
del referido banco, y sin cuyos requisitos no
podrá ser admitido el recurso.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido
pronunciada y publicada por la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez Sustituto que la suscribe en
el mismo día de su fecha y en Audiencia
pública; se incluye el original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en
los Autos certificación literal de la misma y
se remite a cada una de las partes un sobre
por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el art. 56 y concordantes de la LPL.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 9 de marzo de 2009.
La Secretaria en sustitución, Lourdes Sánchez Sánchez.
032009006290
A
Número 10, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d’aquest edicte, que s’ha dictat
en virtut de la resolució de data 10.03.09 en
les actuacions núm. 27/09 que aquest Jutjat
ha seguit a instància d’Angel Diaz Carreto,
Jaime Velazquez Rubio, Edrain Marzana
Bocabado, Benedicto Claros Rocha, Leopoldo Padilla Perez, Sergio Polanco Gonzabay,
Edwin Marzana Rocabado i Rene Cotrina
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 66 / Pàg. 120
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
18 / 3 / 2009
Administració de Justícia
Cuchallo, contra -F.G.S.- Fondo de Garantía
Salarial i Jelma, S.C.C.L, per reclamació de
quantitat, se cita l’empresa esmentada, Jelma
S.C.C.L., de parador desconegut, perquè
comparegui davant la sala d’audiències d’aquest organisme, situat a Rda. de Sant Pere,
52, 1a. planta, de Barcelona, el dia 06.05.09
a les 10,05 hores, per dur a terme l’acte de
conciliació. Se li fa saber que, en el cas que
no hi hagi avinença en aquest acte, seguidament es durà a terme el judici, en una única
convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els
mitjans de prova de què intenti valer-se. El
judici no se suspendrà per la falta d’assistència de la part demandada si ha estat citada i,
en el cas que no hi comparegui, se la podrà
tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l’advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d’interlocutòria o
sentència, d’acord amb el que preveu l’article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 11de març de 2009.
El Secretari judicial, Marc Verges Marin.
032009006210
A
Número 10, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d’aquest edicte, que s’ha dictat
en virtut de la resolució de data 10.3.2009 en
les actuacions núm. 46/09, que aquest Jutjat
ha seguit a instància de Gema Quiñones
Muñoz, contra Autoconformidad y Recuperaciones, S.L., Valencia Joya 2006, S.L., Grupo
SCD, Postlin, S.L., Jorge Fe Masso i Fondo de
Garantia Salarial, per Acomiadament, se cita
les empresas esmentadas, Autoconformidad y
Recuperaciones, S.L. y Postlin, S.L., de parador desconegut, perquè compareguin davant
la sala d’audiències d’aquest organisme,
situat a Rda. de Sant Pere, 52, 1a. planta, de
Barcelona, el dia 21 abril 2009 a les 9,40,
per dur a terme l’acte de conciliació. Se li fa
saber que, en el cas que no hi hagi avinença
en aquest acte, seguidament es durà a terme
el judici, en una única convocatòria, i hi
podrà comparèixer amb els mitjans de prova
de què intenti valer-se. El judici no se suspendrà per la falta d’assistència de la part
demandada si ha estat citada i, en el cas que
no hi comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l’advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d’interlocutòria o
sentència, d’acord amb e