Show publication content!

Comments

Transcription

Show publication content!
STRONA
R E K L A M A
13
Nie tylko szczaw i mirabelki
®®
Ukazuje się od 1956 r. w Bytomiu i Radzionkowie • 22 (2918) • 3.06.2013
PL ISSN 0239-2941 • NR INDEKSU 385050 • ROK LVI • NAKŁAD: 15.000 (udokumentowany)
Cena 1,50 zł (w tym 8% VAT)
www.zyciebytomskie.pl
Mieszkańcy alarmują:
Szczegóły
str. 14
Czytaj str. 3
Robią z Bobrka śmietnisko
Pasażerowie i prezydent Bytomia zaapelowali
do marszałka województwa o to, by jeszcze raz
przemyślał decyzję o likwidacji połączenia.
Co z tego wyjdzie – czytaj str. 9.
R E K L A M A
PORTAL BYTOMSKIEGO BIZNESU
www.bytom.biz.pl
• wspieramy lokalny biznes
• kreujemy biznesowy
wizerunek miasta
• katalog bytomskich firm
KOREPETYTORÓW
wszystkich dziedzin i języków
CV + foto na:
[email protected]
tel. 888-788-729
Szczegóły
str. 15
Fot. TOMASZ SZEMALIKOWSKI
Pociąg do Gliwic
znowu nie jeździ
2
Życie miasta
3.06.2013
Pomaszerują dla życia i rodziny
Manifestacja tradycyjnych wartości. 9 czerwca ulicami naszego miasta po raz pierwszy przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Jego uczestnicy zamanifestują przywiązanie do
tradycyjnych wartości, takich jak rodzina i szacunek dla życia.
P
odobne marsze od dawna odbywają się w wielu
krajach. Ostatnio ich liczba znacznie się zwiększyła, co
jest odpowiedzią na szerzoną
przez media i wiele ugrupowań
politycznych, ale także i przez
rządy państw cywilizację śmierci, schowaną pod płaszczykiem
poprawności politycznej. Osoby
biorące udział w manifestacjach
sprzeciwiają się uznawaniu za rodzinę związków jednopłciowych,
wszechobecnej propagandzie homoseksualizmu i zabijaniu dzieci
nienarodzonych. Podkreślają, że
najlepsze warunki rozwoju najmłodszym zapewnia tradycyjna
rodzina.
Marsze organizowane są także
w Polsce. W tym roku ich datę wyznaczono na 26 maja, odbyły się
w około stu miastach. W Bytomiu
wybrano inny termin – 9 czerwca.
26 maja bowiem miała miejsce
tradycyjna pielgrzymka mężczyzn
do Matki Boskiej Piekarskiej,
w której bytomianie od lat licznie
biorą udział. Naszemu marszowi
przyświeca hasło „Kierunek: rodzina”. Jego pomysłodawcami są
trzej znani, reprezentujący różne
opcje mieszkańcy: Artur Paczyna,
były komendant Straży Miejskiej,
a wciąż prezes Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej,
radny Platformy Obywatelskiej
Andrzej Kostek oraz radny Prawa
i Sprawiedliwości Mariusz Janas.
Ta trójka powołała do życia Stowarzyszenie Bytomski Marsz dla
Życia i Rodziny. Jego inicjatorzy
podkreślają, że zaplanowane na
9 czerwca wydarzenie nie ma nic
wspólnego z ich działalnością polityczną, a jego ideę poparło wiele
bytomskich organizacji pozarządowych. W swym oficjalnym dokumencie Paczyna, Kostek oraz
Janas napisali: „Marsz dla Życia
i Rodziny jest manifestacją przywiązania do tradycyjnych wartości
rodzinnych i poszanowania każdej
osoby od poczęcia do naturalnej
śmierci. Marsz jest przede wszystkim świętem rodzin, stanowiącym
okazje do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania
rodziny, by spotkać osoby, z którymi
dzielimy te same wartości i zarażać
innych swoim szczęściem. Uczest-
niczą w nim przede wszystkim
młode rodziny z dziećmi, ale także
różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia, młodzież i osoby starsze.
Imprezę tę wyróżnia jej afirmatywny charakter”. Pomysłodawcy
marszu przywołują też fatalne dla
Polski dane demograficzne, pokazujące systematycznie malejącą
liczbę dzieci. Jeśli te wskaźniki
nie ulegną zmianie, za 40 lat liczba Polaków spadnie do poziomu
32 milionów.
Bytomski marsz rozpocznie się
mszą świętą odprawioną w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
przy Rynku. Nabożeństwo zaplanowano na godzinę 14. Zaraz po
nim manifestacja przejdzie ulicami śródmieścia, by na koniec
powrócić na Rynek.
ton
Minister pamięta, pieniądze będą
Sami musimy się postarać. Borykający się z potężnymi problemami Bytom otrzyma
specjalne środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Sam musi
jednak o nie zabiegać, opracowując dobrze przygotowane projekty.
Fot. TOMASZ SZEMALIKOWSKI
P
ieniądze obiecała goszcząca w miniony poniedziałek
w Muzeum Górnośląskim
minister rozwoju regionalnego
Elżbieta Bieńkowska. Jej wizyta
była efektem zabiegów pochodzących z naszego miasta parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej: senatora Andrzeja
Misiołka oraz posła Jacka Brzezinki. Na spotkanie zaprosili oni
władze Bytomia, samorządowców
z gmin sąsiednich, a także szefów
spółdzielń mieszkaniowych oraz
różnego rodzaju firm i instytucji. Mieszkająca w nieodległych
Mysłowicach minister nie szczędziła Bytomiowi komplementów:
– Moim zdaniem to najwspanialsze
śląskie miasto. Jak się przez nie
jedzie, to zewsząd widać jego potęgę – mówiła. Przypomniała też
swój zeszłoroczny pobyt u nas,
podczas którego zapowiedziała,
że jako miasto szczególnie dotknięte skutkami restrukturyzacji
przemysłu ciężkiego, bezrobociem i problemami społecznymi
otrzymamy specjalne wsparcie
finansowe: – Obiecałam pieniądze
i cały czas o tym doskonale pamiętam – zarzekała się.
Cóż to zatem będzie za pomoc?
Elżbieta Bieńkowska wiele razy
podkreślała, że nie można jeszcze
mówić o konkretnych liczbach,
a wiele kwestii pozostaje do uregulowania. Sposób podziału funduszy unijnych na przykład musi
Minister Bieńkowska zapewniała, że pamięta o swojej obietnicy.
zaakceptować Parlament Europejski. – To jednak nie oznacza, że można czekać na ostateczne rozstrzygnięcia z założonymi rękami. Już
teraz trzeba przygotowywać swoje
propozycje – tłumaczyła szefowa
ministerstwa rozwoju regionalnego. Dodatkowe środki dla naszego
miasta pochodziłyby z opracowywanego na lata 2014-202 Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
dla województwa śląskiego. Mają
one być zapisane w tak zwanym
kontrakcie terytorialnym. Jego
warunki jesienią powinny być ne-
gocjowane z władzami województwa. Wielkość nakładów na ten cel
może przekroczyć 3 miliardy euro.
Ile z tego trafi do nas? Prawdopodobnie kilkaset milionów złotych.
Co ważne, to suma, o którą RPO
zostanie specjalnie dla nas powiększony. Mamy ją przeznaczyć
między innymi na przedsięwzięcia
związane z rewitalizacją starej infrastruktury i tworzeniem nowej.
Elżbieta Bieńkowska przypomniała, iż żeby pozyskać fundusze, musimy przygotować swoje projekty.
– To są wprawdzie znaczone pieniądze dla Bytomia, lecz nie oznacza
automatycznie, że łatwe do zdobycia. Musicie się postarać, potrzebne są przedsięwzięcia przynoszące
w przyszłości dochód miastu. Unia
nie będzie finansowała już czegoś,
co trzeba będzie utrzymywać – mówiła minister. – Będziemy przygotowani, by sięgnąć po to wsparcie.
Zależy nam na rozwoju miasta
i wyjściu z kłopotów – odpowiadał prezydent Bytomia Damian
Bartyla.
Bieńkowska mówiła także
o opracowywanym w jej resorcie
programie pomocowym dla kilkudziesięciu miast, głównie tych
ośrodków, które wskutek reformy
administracyjnej straciły status
stolicy województwa. – Bytom nie
jest takim miastem, ale zostanie
uwzględniony na tej liście – zapewniała minister. Pula na ten cel
przekracza 2 miliardy euro. ton
O G Ł O S Z E N I E
PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI
W PRZEDMIOCIE ZMIANY STATUTU DZIELNICY MIECHOWICE
Na podstawie § 3 uchwały nr LXXII/975/06 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dzielnic miasta Bytomia w przedmiocie
nadania statutu dzielnicy, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie zmiany statutu
dzielnicy Miechowice.
Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzono w dniach od 6 maja 2013 roku do 10 maja 2013 roku,
zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Bytomiu w dniach od 19 kwietnia 2013 roku do 13 maja 2013 roku, zawiadomienie
o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami ogłoszono w prasie lokalnej – Życie Bytomskie –
wydanie w dniu 22 kwietnia 2013 roku.
Zgodnie z § 4 ust. 5 uchwały nr XII/167/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany statutu dzielnicy
Miechowice Komisja do spraw Dzielnic Rady Miejskiej w Bytomiu informuje, że w wyznaczonym
terminie osoby uprawnione nie brały udziału w konsultacjach w wyznaczonych punktach konsultacyjnych
z siedzibą:
- w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
- w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Smolenia 35,
- w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w Biurze Promocji Bytomia Rynek 7,
- w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” przy ulicy Stolarzowickiej 33,
- w Szkole Podstawowej nr 33 ul. Matki Ewy.
Termin składania uwag upłynął z dniem 10 maja 2013 roku.
Przewodniczący
Komisji do spraw Dzielnic
Piotr Patoń
Radzionkowska poradnia
będzie zmodernizowana
Rozstrzygną przetarg. Pamiętający czasy II wojny światowej budynek radzionkowskiej przychodni zdrowia przy
ulicy Gajdasa przejdzie wkrótce gruntowną modernizację.
Na
remont wykorzystywanej obecnie przez firmę
RAD-MED placówki mieszkańcy miasta czekają od dawna. Od
dawna też się o niego upominają, poruszając ten problem
podczas spotkań z władzami
Radzionkowa, a także w telefonach do naszej redakcji. Stary
gmach nie spełnia bowiem nowoczesnych standardów obo wiązujących w lecznicach. Pacjenci mają zbyt mało miejsca,
gabinety lekarskie również nie
są przestronne, brakuje poza
tym udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W efekcie mają
one poważny problem z dostaniem się do placówki. Zmienić
ma to kompleksowa modernizacja, której wykonawcę gmina
wyłoni w drodze rozpisanego
jakiś czas temu przetargu. Jego
rozstrzygnięcie zaplanowano
na 6 czerwca. Wówczas nastąpi
otwarcie kopert z propozycjami
zgłoszonymi przez firmy remontowe i budowlane.
Zakres prac przewidzianych
do realizacji jest ogromny. Trzeba między innymi przeprowadzić kompleksową termomo dernizację, zdemontować stary,
mocno już zniszczony dach, zastępując go nowym, skuć wyeksploatowane posadzki, wymienić
grzejniki, zawory, a także stworzyć nowoczesną rozdzielnię
elektryczną.
Poza tym obiekt ma być wyposażony w kotłownię gazową. Po
tych pracach przyjdzie czas na
zorganizowanie ośmiu gabinetów lekarskich oraz dwóch gabinetów zabiegowych. Planuje
się też roboty przy zagospodarowaniu terenu wokół pr zychodni. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowiizo
cach.
Życie miasta
Mieszkańcy alarmują:
Robią z Bobrka
śmietnisko
Mieszkańcy mają dość. – Nasza dzielnica jest traktowana jak jedno wielkie
dzikie wysypisko. Trafiają tu odpady z całej Polski i nikt nie ma nad tym kontroli
– mówią zbulwersowani mieszkańcy Bobrka.
Fot. TOMASZ SZEMALIKOWSKI
P
rzed tygodniem pisaliśmy
o trudnym do zniesienia fetorze unoszącym się nad tą
dzielnicą, a wyczuwalnym także
w sąsiednich Szombierkach, Karbiu oraz Miechowicach. Smród
dociera z okolic nieużytków przy
ulicy Pasteura, a także Konstytucji, na granicy naszego miasta z Zabrzem. Znajdują się tam
pogórnicze i pohutnicze hałdy
poddawane rekultywacji. Mieszkańcy twierdzą, że podczas ich
wyrównywania i zasypywania do
dołów wrzucane są odpady niewiadomego pochodzenia. Najprawdopodobniej to one wydzielają nieznośny fetor. – W pobliżu
hałd jest on tak intensywny, że
każdemu, kto się tam zbliży, zbiera się na wymioty. Tego nie da się
wytrzymać – przekonują nasi czytelnicy. I dodają: – Kiedyś przez
tyle lat żyliśmy w sąsiedztwie huty,
koksownia pracowała całą parą,
ale aż tak nie śmierdziało. Zmobilizowany przez bobrczan radny
Krzysztof Gajowiak zabrał się za
wyjaśnienie przyczyn fetoru. Jako
przewodniczący komisji komunalnej Rady Miejskiej wystąpił
do prezydenta Damiana Bartyli
z wnioskiem o powołanie zespołu, który sprawdzi, co dzieje się
w dzielnicy naszego miasta.
W minionym tygodniu byliśmy na Bobrku i rozmawialiśmy
z jego mieszkańcami. To, co usłyszeliśmy, można bez przesady
uznać za przerażające. Wedle
relacji naszych rozmówców Bobrek od dawna jest traktowany
jako miejsce, do którego zwozi
się różnego rodzaju odpady. Trafiają one na dzikie wysypiska,
a także są zasypywane w dziurach na hałdach i nieużytkach:
przy Pasteura, przy Konstytucji
oraz na terenie zabytkowego,
sięgającego aż po Szombierki,
parku „Fazaniec”. – Afery z odpadami wybuchają co chwila.
Dwa, trzy lata temu przywożono
tu całe transporty starej żywności, która gniła i potwornie cuchnęła. Mewy i szczury zlatywały
się setkami. Ta sytuacja teraz się
powtarza. Inna relacja jest równie szokująca: – Najwięcej o tym,
co do nas trafia mogą powiedzieć
ludzie utrzymujący się ze zbierania złomu i innych przedmiotów
Zdaniem mieszkańców Bobrka do dzielnicy tej trafiają śmieci z całej Polski.
nadających się do sprzedaży. Jeden z nich twierdził, że w parku
„Fazaniec” znajdował ołów, inny
opowiadał, jak odkrył dziwną
substancję na hałdzie, a kiedy ją
dotknął, doznał poparzenia skóry.
Skończyło się na pobycie w szpitalu. Kolejny mieszkaniec Bobrka
3
3.06.2013
uzupełnia: – Rok temu mieliśmy
aferę z amoniakiem. Ktoś pozbył
się beczek z tą substancją, a ona
wyciekła do ziemi. Skażenie było
tak duże, że uschły liście na wielu rosnących w pobliżu drzewach,
a kilka osób trafiło do szpitala. Innym razem do lasu podrzucono
dziesiątki metrów zużytych węży
strażackich. Leżały tak długo, aż
ktoś je podpalił.
Wyładowane odpadami samochody ciężarowe przyjeżdżają
do Bobrka z całej Polski. – Widzieliśmy już tablice rejestracyjne
z Wrocławia, Krakowa czy Gdańska – słyszę. – Kiedyś natknęliśmy
się na zapieczętowane beczki. Z ich
opisu wynikało, że należały do jakiejś krakowskiej firmy i miały
być zutylizowane, a przywieziono
je do Bobrka.
Mieszkańcy o każdym przypadku zaśmiecania informują Straż
Miejską, często też proszą o interwencję Sanepid. Niewiele to
jednak daje: – Jesteśmy bezradni, czujemy się jak ludzie gorszej
kategorii. Robią z naszej dzielnicy wysypisko śmieci, bezkarnie
nas trują. Przecież do końca nie
wiemy, czy to, co tu składują, jest
bezpieczne dla naszego zdrowia.
Pewnie nie. Zresztą, jak kiedyś
wylewali tu przepracowane oleje i jakieś inne substancje, to one
musiały dostać się do wód gruntowych. Nasze dzieci mają fatalne
warunki rozwoju. Bobrczanie
uważają, iż sytuację poprawiłoby zamontowanie kamer monitoringu w miejscach, w których
wyrzucane są odpady. Dzięki
nim można by kontrolować, kto
i co przywozi. – Teraz jest totalna
samowolka. Hałda przy ulicy Wrocławskiej też jest rekultywowana,
tam też do dołów wrzuca się odpady. Nikt jednak nie narzeka i nikt
się nie skarży, nic nie śmierdzi.
Dlaczego? Bo to jest w centrum
miasta. My jesteśmy na uboczu,
tutaj nikt się nie patyczkuje.
Poziom desperacji bobrczan
jest ogromny. – Staramy się walczyć ze stereotypami, chcemy dowieść, że wbrew temu, co się powszechnie mówi, nie jesteśmy patologią. Ale jak tu czegokolwiek
dokonać, skoro tak nas traktują?
Jeśli władze Bytomia nie zajmą
się naszym problemem, to my się
zbuntujemy i nie będziemy płacili
gminie za wywóz odpadów. Może to
skłoni urzędników do działania!
TOMASZ NOWAK
R E K L A M A
Tysiące działek na działce
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Grozi mu 8 lat. 16 kilogramów amfetaminy ukrywał na
terenie swojego ogródka działkowego 49-letni mieszkaniec
naszego miasta.
P
olicjanci z wydziału do
spraw zwalczania przestępczości narkotykowej
bytomskiej komendy policji dowiedzieli się o tym fakcie dzięki
prowadzonym od dłuższego czasu czynnościom operacyjnym.
W miniony czwartek mężczyzna
został zatrzymany. Funkcjonariusze przeszukali należący do
niego ogródek działkowy, odnajdując w nim nieprawdopodobne
jak na to miejsce rzeczy. Oprócz
wspomnianych 16 kilogramów
narkotyków, podzielonych na
161 tysięcy działek o wartości
czarnorynkowej przekraczającej 800 tysięcy złotych, był tam
R E K L A M A
między innymi sprzęt służący
do podsłuchiwania policyjnych
rozmów operacyjnych. Poza tym
ujawniono pieniądze w kwocie
30 tysięcy złotych i cały zestaw
telefonów komórkowych.
Zatrzymany 49-latek decyzją
bytomskiego sądu trafił na trzy
miesiące do aresztu tymczasowego. Jeśli stawiane mu zarzuty
potwierdzą się, może on trafić
za kratki nawet na osiem lat.
Zdaniem kryminalnych sprawa
wciąż ma charakter rozwojowy.
Niewykluczone są kolejne zatrzymania osób posiadających
środki odurzające i rozprowadzających je.
izo
LETNIA
PROMOCJA
6x1,5 l
GRATIS
6 butelek 1,5 l
wody mineralnej
Nałęczowianka
GRATIS
%\WRPXO3XãDVNLHJR
OBOK
WHO LODOWISKA
Samo życie
Napisali
do nas.
Zadzwonili
J
est mi bardzo przykro, że z mapy bytomskich miejsc kultury
zniknął Śląski Teatr
Tańca. Z drugiej jednak
strony, skoro ma to być
martwa placówka, to
jaki jest sens jej utrzymywania. Powiedzmy
sobie szczerze. ŚTT
skończył się już ładnych parę lat temu i nic
na to nie poradzimy.
S
zczerze mówiąc,
nie wierzę, aby realne było odwołanie
burmistrza Radzionkowa Gabriela Tobora.
W gminie dobrze się
dzieje i wszystko zmierza w odpowiednim kierunku. Zwykłych mieszkańców interesuje właśnie to, a nie polityka
i chrapka poprzedników obecnej ekipy na
władze. Ubiegłoroczna historia z Bytomia,
gdzie było tragicznie,
na pewno się w „Cidrach” nie powtórzy.
M
ieszkam przy parku „Fazaniec”
w Szombierkach i jakiś czas temu słyszałam, że ten zaniedbany zieleniec ma zostać
zrewitalizowany. O ile
dobrze pamiętam, chodziło o podzielenie go
na dwie części – przystosowaną do rekreacji z ławkami i placem
zabaw i dziką przeznaczoną dla gnieżdżących
się tam ptaków. Jak na
razie jednak nie widzę
tam żadnych zmian.
Park wieczorami opanowują pijaczkowie
i rozwydrzona mło-
Internauci
komentują
O ul. Moniuszki:
Mam pytanie, gdzie się
podziała historyczna
kostka granitowa z ul.
Moniuszki? Oryginalna,
wiekowa kostka podkreślająca historyczność i majestat uliczek
w centrum miasta, która
przed zalaniem asfaltem
pięknie się komponowała z zabytkową zabudową? A wystarczyło ją
tylko dobrze ułożyć na
nowo. Ale nie, lepiej jak
„zniknie”, a bytomianie
dostaną zapłaconą tandetę.
Adrian
dzież, pozostawiając
przy ławkach śmietnik.
połączenie Bytom-Gliwice. Szkoda słów!
O
S
bserwuję przyszkolne boiska sportowe
przy Państwowej Szkole Muzycznej i położonym naprzeciwko IV
Liceum Ogólnokształcącym i zastanawiam się,
dlaczego zamieniono je
w parkingi. Boisko przy
szkole muzycznej jest
zapchane samochodami
i nie wierzę, aby były
to wyłącznie pojazdy
pracowników, tym bardziej że stoją tam non
stop. Jestem zdania, że
boiska powinny służyć
młodzieży, aby przynajmniej podczas przerw
dać uczniom okazję do
zaczerpnięcia świeżego
powietrza.
B
ędąc pasażerem Koleji Śląskich, miałem
okazję wjeżdżać i wysiadać na dworcu w Bytomiu. Przy wjeździe
pociągu na perony spojrzałem na współpasażerów – na ustach niektórych zarysował się
niesmak i było słyszeć
słowa wyrażające obrzydzenie. Perony się sypią, na peronach rosną
krzaki i inne badyle,
jednym słowem brud,
smród, nędza i ubóstwo. Na ich krawędzi
wysypany na całej długości węgiel. Można się
poślizgnąć i wpaść na
tory, nie wspomnę już
o przejściach pod peronami i gmachu głównym. To dlatego omija
Bytom szerokim łukiem
wiele połączeń kolejowych. A te, które są,
powoli zostają likwidowane. Fajna wizytówka
naszego miasta. PKP
powinno ściągnąć napis
BYTOM z tego dworca.
Bo wstyd, a teraz zlikwidowano od czerwca
O pomocy dla Bytomia:
Powtórne odkrywanie Ameryki jest jedną
z szeroko stosowanych
zdolności PO do zakrywania problemów naprędce wymyślanymi
tematami. W wypadku
Bytomia doszło do powtórnego odkrycia Ameryki w zakresie udzielenia pomocy naszemu
miastu. Odkryto, iż miasto jest zdegradowane,
a mówiąc konkretnie,
zniszczone przez lata
rabunkowej gospodarki
wydobywczej. Znowu,
jak na widok nowego
lądu, funkcjonariusze
PO rozdziawili buzie
z niedowierzaniem, jak
tan nawierzchni
ulicy Orzegowskiej
w okolicach pawilonów
i przychodni lekarskiej
jest tragiczny. Drogi tej
nie remontowano od
lat i wciąż pojawiają
się tam kolejne dziury, które po deszczu są
wypełnione wodą. Co
prawda gdzieniegdzie
próbowano je łatać,
jednak szybko wszystko
zaczyna się z powrotem
psuć, a obok pojawiają
się kolejne wyrwy.
P
arę dni temu szkoła, do której uczęszcza moja córka, gościła
uczniów i nauczycieli
z Niemiec w ramach tzw.
wymiany. Moja rodzina miała przyjemność
gościć jedną z uczennic. Podczas tej wizyty zwiedzaliśmy miasto, pokazując ciekawe
miejsca, zabytki, a także
odwiedziliśmy Muzeum
Górnośląskie podczas
Nocy Muzeów. Muszę
przyznać, że chyba po
raz pierwszy w życiu
byłam naprawdę dumna z miasta, w którym
mieszkam. Może dlatego, że moje spojrzenie było niecodzienne,
w biegu i natłoku spraw
nie zauważamy piękna
naszych ulic i kamienic. Oświetlenia nocą
robią wrażenie. Pytając
gościa, co sądzi o Bytomiu – usłyszałam, że
jest pięknym i czystym
miastem. Bytomianie!
oprócz ciągłego narzekania polecam spacer
w różowych okularach.
U
lica Mickiewicza
była niegdyś piękna, jednak czasy dawnej świetności ma już
niestety dawno za sobą.
też nasz gród wygląda.
Oczywiście trzeba pomóc. Ale kiedy doszło do
pytania, ile pieniędzy
i kiedy, odkrywcy z PO
nie byli już tak zachwyceni. Niestety, na pomoc
à la odbudowa Warszawy nie ma pieniędzy.
Zresztą, jak na wszystko
w kraju zarządzanym”
przez ugrupowanie,
które doszło do mistrzostwa w formułowaniu
wizji rodem z serialu
Star Trek. Jedyne, co
możemy zrobić, to kupić
nowy zegarek pewnemu
ministrowi, aby zechciał
nas wysłuchać w zaciszu
jego gabinetu na Wiejskiej. Patrząc na stan
Pomijam włóczących
się tam chuliganów
i pijaczków sterczących
w bramach. Mnie chodzi
o estetykę samej ulicy.
Chodnik jest brudny
i rzadko kiedy sprzątany, a są tam marmurowe
płyty. Kiedyś mieliśmy
na Mickiewicza ładne
trawniki. Teraz pozostało po nich jedynie zapaskudzone przez psy klepisko. Jeżeli „klomby”
mają dalej tak wyglądać,
lepiej jest wyłożyć je betonowymi szachownicami jak na parkingach.
M
ieszkam w budynku
przy ulicy Murarskiej 1. Nasze podwórko
to jeden wielki śmietnik, którego nikt nie
sprząta. Nie wiem, kto
jest za to odpowiedzialny, czy zarządca, czy tez
firma zajmująca się wywozem odpadów. Sama
ulica jest ładna i ma
przyzwoite chodniki
oraz nawierzchnię, tym
większy wstyd, że za fasadą kamienicy można
zobaczyć taki bałagan.
9 czerwca ulicami Bytomia przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Przyznam, że nie lubię tego typu akcji.
Nie lubię demonstracji za czymś lub przeciwko czemuś. Jeśli ktoś realnie chce osiągnąć jakiś cel społeczny lub polityczny, to ma od tego wybory lub możliwość naciskania na rządzących, by w konkretnych
przepisach uwzględnili jego postulaty. Poza tym po
co głosić publicznie coś, co dla każdego normalnego
człowieka jest oczywiste? Wcześniej wydawało mi się
to dziwne. Ale żyjemy w tak absurdalnym świecie, że
trzeba to robić. Trzeba pokazać, że jest nas wielokrotnie więcej i dać odpór hałaśliwej, agresywnej, ale
forowanej przez media i hołubionej przez Unię Europejską grupce negujących tradycję rewolucjonistów,
prowadzących świat ku zagładzie. Przyszedł czas, by
nareszcie postawić zdecydowaną tamę propagandzie
starającej się wmówić nam, że dwóch facetów lub
dwie kobiety to małżeństwo i rodzina, dwóch panów
świetnie wychowa przyznane im przez sąd dziecko,
a rodzina złożona z matki i ojca to siedlisko samego
zła, zaś zabijanie nienarodzonych dzieci jest realizacją prawa do decydowania o sobie. Jeśli nie zrobimy
tego teraz, to mimo przygniatającej przewagi ilościowej przegramy z nachalną propagandą.
Przesadzam? Niestety nie, bo owa niszcząca tradycyjne wartości propaganda jest coraz głośniejsza, coraz
bardziej intensywna i wszędzie się wdziera. W każdym
serialu mamy parę gejów robiących za idealnych bohaterów. Są młodzi, ładni, świetnie ubrani, prowadzą
firmy, mocno się kochają, rozwiązują problemy innych,
ale źli ludzie nie dają im żyć. Rząd od dawna nie daje
sobie rady z gospodarką, ale przymierza się do wyprania mózgów naszych dzieci. W szkołach będą one
uczone, że nie ma czegoś takiego, jak norma, a rodzina
to opresja. Tylko patrzeć, jak w bajkach dla najmłodszych pojawią się wątki miłości księcia do księcia lub
księżniczki do wróżki. Co więcej, kto zaprotestuje, ten
stanie się homofobem, a więc wedle norm unijnych
kimś najgorszym z możliwych. Jakkolwiek patetycznie
to brzmi, musimy dać świadectwo. I dlatego „Życie Bytomskie” patronuje marszowi.
FelieTON
3.06.2013
O
d około dwóch miesięcy nieczynna jest
większość wyjść-wejść
do tunelu podziemnego
w Karbiu przy ul. Miechowickiej z uwagi na
zły stan schodów. Do
tej pory nie są prowadzone żadne prace remontowe w tym zakresie. Jak długo potrwa
taki stan rzeczy ? Czyżby podmiot odpowiedzialny za tunel czekał
na nadejście zimy i wtedy ruszy z kopyta ? Wielu przechodniów skraca sobie drogę poprzez
przejście ulicy górą, łamiąc przy tym wszelkie
zasady bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
[email protected]
dróg, niedługo każda będzie miała podobną nazwę.
Erwin Gąska
O sytuacji w Radzionkowie:
Nie będzie żadnego referendum, bo nikt podpisów nie zbiera. Ktoś
wypuścił plotę i ona
krąży jak widmo komunizmu. RTSK jest chronicznie niezdolne do
konstruktywnych działań, dla nich liczy się
„im gorzej, tym lepiej”.
Ich strona internetowa
pokazuje, że dawno zatracili kontakt z rzeczywistością.
Bogdan L.
TOMASZ NOWAK
[email protected]
„Szkolnictwo w mieście powinno być realizacją
hasła, że jeśli ktoś potrzebuje fachowca: dekarza,
ślusarza czy murarza, na pewno znajdzie go w Bytomiu” - powiedział nie tak dawno w wywiadzie
prasowym Leonard Klabis, dyrektor KWK BobrekCentrum. Dyżurni aktywiści Platformy Obywatelskiej
z Bytomia, specjaliści od „energii kultury” oburzyli
się na tę wypowiedź niesłychanie, twierdząc, że jest
to niszczenie szans awansu zawodowego bytomskiej
młodzieży, odmawianie jej możliwości kształcenia
i w ogóle sprowadzanie naszego miasta „do parteru”.
A ja uważam, że dyrektor Klabis miał sporo racji.
Oczywiście życzę młodym bytomianom, aby kształcili się jak najwięcej, żeby kończyli prestiżowe wyższe uczelnie, zdobywali tytuły doktorskie – i tak dalej.
Jednak wszyscy nie zostaną dyrektorami, menedżerami, prezesami – taka już jest struktura rynku pracy. I tutaj warto zobaczyć drugi aspekt całej sprawy,
myślę, że o to chodziło dyrektorowi Klabisowi. Otóż
szkoły wyższe w takim kształcie, w jakim funkcjonują od kilku lat, stały się w dużej części „fabrykami bezrobotnych”. Ilu specjalistów od zarządzania,
marketingu, public relations, dziennikarstwa i podobnych „michałków” zdolny jest jeszcze przyjąć
rynek pracy? Już dawno został nasycony, kłopoty ze
znalezieniem pracy mają także filolog polski, kulturoznawca i absolwenci wielu kierunków humanistycznych, zwłaszcza uczelni niepublicznych o niewielkiej renomie. Ale spróbujcie państwo umówić
się na pracę z dobrym kafelkarzem, specjalistą od
remontów mieszkań – da termin za kilka miesięcy, bo
tak jest „obłożony” zleceniami. W tym sensie – słowa Klabisa to nie tyle sprowadzanie edukacyjnych
aspiracji młodych bytomian do parteru, ile sposób
na zmniejszenia poziomu bezrobocia w naszym mieście. I dlatego między innymi likwidacja „Elektronika” podjęta przez poprzednią ekipę władzy była
arcygłupotą i megaarogancją. Dzisiaj na rynku pracy problemów ze znalezieniem rynku pracy nie ma
informatyk – także z wykształceniem technicznym,
likwidacja "Elektronika" był więc megagłupotą.
Wolałbym, aby w ostatnich latach w Bytomiu zamiast kolejnej filii mało prestiżowej wyższej uczelni
powstał na przykład poligon budowlany, taki jak Zakład Doskonalenia Zawodowego zbudował w Tychach.
To byłby dla Bytomia większy pożytek. I bardzo bym
też chciał, żeby każdy, kto potrzebuje fachowca, wiedział, że na pewno znajdzie go w Bytomiu,
Pióro na sztorc
4
Źródło: www.zyciebytomskie.pl
Internetowa sonda Życia Bytomskiego
Czy radni tworzą dobre
prawo lokalne i prowadzą
nasze miasto w dobrym
kierunku?
Tak – 31.67%
Nie – 68.33%
była przygotowana do podjęcia tak
odpowiedzialnej pracy. To widać,
bo rajcowie nie zgłaszają zbyt wielu
projektów uchwał, ograniczając się
jedynie do popierania działań podejmowanych przez prezydenta. Ich
kadencja potrwa jeszcze ponad rok,
zobaczymy, czy w tym czasie potrafią nas pozytywnie zaskoczyć swymi
pomysłami – mówił jeden z dzwoniących do nas czytelników. Pozytywnie radnych oceniało ponad 31
proc. głosujących. Co ciekawe, te
osoby także wskazywały na małą
aktywność członków Rady, ale
chwaliły spokój panujący na sali
obrad. – Niepotrzebnie nie przeszkadzają prezydentowi, a to już
dużo. Dotyczy to zwłaszcza opozycji
– komentował nasz czytelnik.
Nawiązując do poprzedniej sondy i spostrzeżenia jednego z jej
bohaterów, w tym tygodniu zapytamy państwa, czy znają swoich
radnych? Głosujemy jak zwykle
na stronie www.zyciebytomskie.
pl Gorąco zachęcamy do wypowiadania się i komentowania. Wyniki
już za tydzień. Państwa opinie są
dla nas bardzo ważne!
MARCIN HAŁAŚ
[email protected]
Zasłyszane
Poprosiliśmy państwa przed tygodniem o dokonanie oceny działań bytomskiej Rady Miejskiej.
Działa ona od września minionego
roku, a więc miała czas, żeby się
wykazać. Weryfikacja rajców nie
wypadła zbyt dobrze. Można nawet powiedzieć, że wypadła źle,
bo aż przeszło 68 procent uczestników naszej sondy nie ma dobrego zdania o Radzie. Osoby tak
uważające twierdziły, że radni nie
przygotowują dobrych projektów
uchwał, są mało obecni w swych
dzielnicach i nie mają pomysłów
na wyciągnięcie naszego miasta
z gospodarczego dołka. – Ta Rada
została wybrana w specyficznych
okolicznościach, nowi radni zastąpili starych, odwołanych w referendum. Część prawdopodobnie nie
Rada Miejska na wniosek prezydenta zmieniła zasady działania strefy płatnego parkowania, wprowadzając kilka udogodnień dla kierowców. Radny Piotr
Patoń w mocno dziękował władzom za wprowadzenie
stawki 50 groszy za 20 minut postoju. – Tyle razy prosiliśmy o to poprzednie władze, ale one nie słuchały.
Dopiero teraz się udało – jednocześnie krytykował
i chwalił Patoń. Kiedy po zejściu z mównicy wrócił
na swoje miejsce, uświadomiono mu, że stawka 50
groszy obowiązuje od roku. – Wprowadził ją prezydent Piotr Koj, chcąc się przypodobać bytomianom
przed referendum. Radny Patoń o tym nie pamięta,
bo kiedy zapadała decyzja, wszyscy byliśmy w euforii
– tłumaczył rajca Mariusz Kurzątkowski.
Życie miasta
3.06.2013
5
Motocykliście parkomat nie straszny
S
trefa obejmuje tysiąc
miejsc postojowych, zlokalizowanych w centrum
naszego miasta. Żeby z nich korzystać, musimy za pośrednictwem parkomatów wnieść stosowną opłatę. Dotychczasowe
zasady obowiązujące w strefie
były powszechnie krytykowane
przez posiadaczy aut. Poprawki wprowadzone przed rokiem
(między innymi stawka 50 groszy za 20 minut) niewiele dały
– niezadowolonych wciąż było
wielu. Uaktywnili się oni podczas serii niedawnych spotkań
przedsiębiorców z prezydentem Damianem Bartylą. To
właśnie zgłoszone przez nich
wówczas uwagi skłoniły władze Bytomia do opracowania
projektu zmian w strefie. Podczas majowej, zorganizowanej
w miniony poniedziałek, sesji
sprawą zajęli się radni. W głosowaniu jednogłośnie opowiedzieli się oni za zaproponowanymi przez prezydenta ulgami
dla kierowców.
Po pierwsze skrócono czas,
w którym musimy uiszczać opłaty w parkomatach. Obecnie robimy to, jeśli zostawiamy auto
w strefie od poniedziałku do
piątku pomiędzy godziną 8 a 18.
Wedle nowych reguł strefa obowiązuje od godz. 9 do 17. Darmowe stanie się parkowanie pod
Urzędem Miejskim (konkretnie
pierwsza godzina owego parkowania). Kierowcy, a dokładniej –
jak napisano w uchwale – klien-
ci urzędu będą musieli pobrać
w parkometrze tak zwany bilet
zerowy i umieścić go za przednią szybą pojazdu. Przed wydrukowaniem biletu powinniśmy
wprowadzić numer rejestracyjny auta. Żeby to było możliwe,
urządzenia zamontowane pod
Ratuszem zyskają nowe panele,
posiadające przyciski z literami.
Na panelach obecnych mamy
bowiem jedynie przyciski z cyframi. W ogóle – i to na terenie
całej strefy – z opłat zwolnieni
zostaną motocykliści. Ta sama
zasada dotyczy pracowników
gminnych jednostek wykonujących swe obowiązki zawodowe.
Poza tym radni wprowadzili dwa
nowe abonamenty (miesięczny
i półroczny) przeznaczone dla
właścicieli i pracowników firm
usytuowanych w strefie.
Tak więc parkowanie stanie
się tańsze, ale jednocześnie
wzrośnie kara dla tych, którzy
nie zapłacą. Dziś wynosi ona
30 złotych, wkrótce będzie o 20
zł wyższa. Jeśli ktoś przekroczy
opłacony z góry czas postoju,
to w ciągu siedmiu dni będzie
mógł uzupełnić opłatę poprzez
przelew bankowy. Wspomniane
nowości wejdą w życie wkrótce. Najpierw bowiem stosowna
uchwała musi zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Podczas debaty poprzedzającej głosowanie nad poprawkami radni gratulowali władzom
pomysłu i zadawali pytania. Mi-
Fot. TOMASZ SZEMALIKOWSKI
Będzie taniej. Zgodnie z naszymi zeszłotygodniowymi zapowiedziami radni mocno zmienili zasady działania bytomskiej strefy płatnego parkowania. Nowe
rozwiązania są korzystniejsze dla kierowców.
Za pierwszą godzinę postoju pod Ratuszem nie będziemy już płacić.
Bytom ma swoją strefę
aktywności gospodarczej
Preferencje dla inwestorów. Powstała Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej.
Inwestujący w niej przedsiębiorcy mogą liczyć na spore udogodnienia. Władze naszego
miasta liczą, że powstaną nowe miejsca pracy.
U
tworzenie mającej wywołać
ożywienie gospodarcze strefy zapowiadał w swym programie wyborczym prezydent Damian Bartyla. Przygotowany przez
jego ekipę projekt uchwały trafił na
majową sesję Rady Miejskiej i po
krótkiej dyskusji otrzymał jednogłośną akceptację radnych.
R E K L A M A
BSAG obejmuje tereny o łącznej powierzchni przekraczającej
6 hektarów. Pierwszy jest położony w rejonie ulicy Hajdy, drugi
zaś w rejonie alei Nowaka-Jeziorańskiego. Obydwa znajdują
się w bezpośrednim sąsiedztwie
obwodnicy północnej oraz węzła
autostrady A1. Zgodnie z ustale-
niami w strefie można prowadzić
działalność produkcyjną i usługową, wolno tam tworzyć magazyny
i składy. Nie ma natomiast możliwości stawiania obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej 2 tysiące metrów kwadratowych, czyli inaczej mówiąc
marketów.
Czemu inwestorzy mieliby interesować się bytomską strefą
i lokować w niej swoje firmy? Bo
czekają tam na nich atrakcyjne
działki przygotowane pod względem geodezyjnym i prawnym do
tego, by rozpocząć działalność
gospodarczą. Inwestorzy mogą też
liczyć na prawno-administracyjną pomoc ze strony władz miasta.
Najważniejsze zachęty to jednak
ulgi podatkowe oraz korzystne
stawki za dzierżawę. Co istotne,
działki oddawane będą w ową
dzierżawę w drodze przetargu na
okres co najmniej 10 lat. Jeśli firma zrealizuje inwestycję zgodnie
z warunkami umowy, to dodatkowo dostanie zgodę na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy lub
też kupno terenu bez konieczności startowania w przetargu.
chał Glatte z Prawa i Sprawiedliwości chciał wiedzieć, kiedy na ulicach Bytomia pojawią
się nowe parkomaty, wydające
resztę pieniędzy. Odpowiedział
mu zastępca prezydenta Henryk Bonk. Jego zdaniem obecnie gminy nie stać na wymianę
urządzeń (te wydające resztę są
kosztowne), a poza tym nie ma to
sensu. Ku końcowi zbliżają się
bowiem prace nad przygotowaniem Śląskiej Karty Usług Publicznych. Ma ona wejść w życie
za około 9 miesięcy i funkcjonować na terenie całej aglomeracji
śląskiej, pozwalając na płacenie
za parkingi, przejazd komunikacją publiczną oraz inne usługi.
Urządzenia obsługujące karty
zastąpią parkomaty stojące dziś
w wielu miastach. Te wykorzystywane w Bytomiu należą do
operatora strefy, a więc firmy
City Parking Group z Grudziądza. Wygrała ona przetarg, ale
czas jego ważności skończy się
w połowie czerwca. Gmina rozpisała już nowy przetarg. Można
się spodziewać, że zainteresuje
on tylko obecnego operatora,
bo innemu nie opłacałoby się
instalować parkometrów na 9
miesięcy.
Halinę Biedę z Platformy Obywatelskiej interesowało, skąd
będzie wiadomo, że kierowca korzystający z darmowego godzinnego postoju na parkingu przed
Ratuszem rzeczywiście jest klientem tejże instytucji. Problem wyjaśnił wiceprezydent Bonk. Jego
zdaniem weryfikowanie tego nie
ma sensu i jest niedopuszczalne.
Na mocy uchwały każdy ma prawo raz dziennie przez 60 minut
stać przy Parkowej, nie ponosząc
z tego tytułu wydatków. To, gdzie
się w tym czasie udaje, nie ma
znaczenia.
TOMASZ NOWAK
Władze Bytomia mają nadzieję,
że strefa przyczyni się do ożywienia gospodarczego i przysporzy
miastu tego, czego brakuje mu
najbardziej, a więc nowych miejsc
pracy. Korzyścią dodatkową ma być
wyprowadzenie poza śródmieście
działalności produkcyjnej oraz
usługowej, co poprawi warunki
życia mieszkańców. Pomysł utworzenia BSAG spotkał się z całkowitą aprobatą rajców. Przypominali
oni wprawdzie, że już kiedyś bez
sukcesu próbowano zrealizować
u nas podobne inicjatywy, ale jednocześnie wyrażali przekonanie,
iż tym razem się powiedzie. – Strefa powstaje o kilka lat za późno,
ale lepiej późno, niż wcale. Chwała
tym, którzy się do tego przyczynili –
komentował Mirosław Podyma ze
Wspólnego Bytomia.
ton
6
3.06.2013
Życie sportowe
Polonia legnie z honorem
Piłka nożna. Minionej niedzieli finiszowała ekstraklasa. W sobotę nastąpi kres sezonu
pierwszej ligi. Najdłużej, do 26 czerwca, potrwają rozgrywki czwartej ligi i okręgówki.
Fot. TOMASZ SZEMALIKOWSKI
P
rzed rokiem pierwszoligowa Polonia cudem pozostała na tym samym poziomie rozgrywek. Jednak w nowym sezonie już grubo przed
końcem jesiennej rundy wydawała się skazana na degradację. Po pierwszych dziesięciu
kolejkach drużyna zamiast możliwych do zdobycia 30 punktów,
posiadała ich raptem 3. Nie śledzącym na bieżąco sportowych
wyczynów zespołu z Olimpijskiej dodajmy, że połowę sezonu skończyła z dorobkiem 4
pkt. Któż mógł więc liczyć, że
mając na karku zakaz transferów, może wygramolić się ze
sportowej przepaści... Ale nie
brakowało takich, którzy w to
święcie wierzyli.
Kto wie, czy ich marzenie nie
spełniłyby się, gdyby odrodzenie niebiesko-czerwonych nie
nastąpiło zbyt późno. Jeszcze
przed kolejką 27 kwietnia tego
roku Polonia okupowała ostatnie miejsce tabeli, mając zdobytych 7 punktów. Potem zaczęła remisować i wygr ywać.
Zawodnicy pod okiem trenera
Jacka Trzeciaka wykonali dobrą
robotę. Nawet po porażkach bytomski zespół komplementowali
szkoleniowcy rywali. Jak wydarzyło się po wyjazdowym meczu
z Cracovią. Na dyspozycję graczy
zapewne wpłynęły także wypłaty i wizja lepszych dni klubu.
Chociaż i tak straszyło Polonię
widmo relegacji z pierwszej ligi
i karne przeniesienie do trzeciej ligi, z powodu zawieszenia
licencji.
Od kwietnia Polonia zaczęła się o niebo lepiej prezentować, niż poprzednio.
Zeszłej środy niebiesko-czerwoni rozegrali kolejny ciekawy
mecz, lecz przegrali u siebie
z Bogdanką Łęczna 0:1, po golu
z rzutu karnego eksbytomianina Tomasza Nowaka. W sobotę
nasi spotkali się na wyjeździe
z Kolejarzem Stróże. W 20. min.
bramkę dla gości zdobył Michał Płókarz. 7. min. później
gospodarze wyrównali. Polonia
znakomicie radziła sobie nawet w dziesiątkę, gdy w 58. min.
czerwoną kartkę zobaczył strze-
Panny na boisku
i na pływalni
lec pierwszego gola. Natomiast
w 68. min. „jedenastkę” pewnie
wykonał obrońca Polonii Jacek
Broniewicz. Przyjezdni poszli
za ciosem i w 76. minucie Dawid
Krzemień wbił trzeciego gola.
Polonia zwyciężyła 3:1 (1:1). Jej
dorobek wzrósł do 22 punktów.
Drużyna z honorem opuszcza
pierwszą ligą. W sobotę pożegna
się z widzami spotkaniem przy
Olimpijskiej z liderem tabeli
Zawiszą Bydgoszcz.
W zeszłym tygodniu Szombierki praktycznie przypieczętowały
awans do trzeciej ligi. Pokonały
na wyjeździe Przyszłość Ciochowice 2:1. Natomiast ich główny przeciwnik Zagłębiak przegrał derby Dąbrowy Górniczej
z Unią Ząbkowice 1:3. Różnica
między prowadzącymi w tabeli
Szombierkami oraz wiceliderem Zagłębiakiem wzrosła do 9
punktów. Ekipy te spotkały się
minionej niedzieli w Bytomiu.
Mecz zakończył się po zamknięciu numeru naszej gazety. Tymczasem w okręgówce bój o utrzymanie się toczą ŁKS Łagiewniki
w drugiej grupie oraz Polonia
II w czwartej grupie. W środę
ŁKS odniósł cenne zwycięstwo
nad Jastrzębiem Bielszowice
2:0 i przesunął się nad spadkową kreską. Rezerwy Polonii zremisowały na wyjeździe z czwartym w tabeli Orłem Miedary 1:1.
Tymczasem nie powiodło się
większości naszych zespołów
z A klasy. Ekipa Arki Bożka przegrała z Górnikiem Bobrowniki
Śl. 1:8. Czarni Sucha Góra ulegli
Olimpii Boruszowice 1:4. Rozbark tylko zremisował u siebie
z trzecią od końca Dramą Zbrosławice 1:1. Tempo Stolarzowice zostało rozgromione przez
lidera Unię Świerklaniec 7:0.
Jedynie Rodło Górniki wygrało
z Piastem Ożarowice 2:1.
„Łocet” zadzwonił,
zastąpiła go żona
Koszykówka w „Cidrach”. Atrakcyjnym akcentem odbywającego się w Radzionkowie Turnieju Piłki Koszykowej
o Puchar Andrzeja Pluty stał się występ w składzie jednej
Pod egidą MSZS. Wkrótce wakacje, więc spieszymy z przedstawieniem ostatnich z drużyn małżonki patrona imprezy.
W
mistrzostwach Byto mia w piłce nożnej gimnazjalistek uczestniczyły reprezentacje 11 szkół,
w eliminacyjnej fazie zawodów
rozdzielonych do czterech grup.
Do półfinałów awansowały po
2 najlepsze zespoły, z zaliczeniem wyników kwalifikacyjnych
spotkań. Natomiast do finału, rozegranego na „Orliku”
w Gimnazjum nr 11, dostała się czołowa czwórka.
Gimnazjum 11 przegrało 1:4 z Gimnazjum 6.
W drugim meczu Gimnazjum 1 uległo 2:4 ekipie
Gimnazjum 4. Pojedynek o 3. miejsce w mieście Gimnazjum 1 z Gimnazjum 11 zakończył się
wynikiem 1:0. Mistrzem
Bytomia zostało Gimnazjum 6 po zwycięstwie 4:0
nad Gimnazjum 4. Oto klasyfikacja drużyn na finiszu zawodów: 1. Gimnazjum 6, 2. Gimnazjum 4, 3. Gimnazjum 1, 4. Gimnazjum 11, 5. Gimnazjum 9, 6.
Gimnazjum 7, 7. Gimnazjum 14,
8. Gimnazjum 2, 9. Gimnazjum
15, 10. Gimnazjum 3, 11. Gimnazjum 10. Triumfatorki z Gimnazjum 6 prowadzone przez Sylwię
Licznar wystąpiły w składzie:
Magdalena Błaszczyk, Patrycja
Cieplak, Monika Komor, Urszula Kuźniacka, Anna Malinowska, Jessica Pajor, Dominika
Placek, Magdalena Potkowiak,
Nicol Sałabun, K amila Stawińska. Zawody zorganizowali
i przeprowadzili Piotr Czajkowski i Robert Drzazga z Gimnazjum 11.
Tymczasem
w kr ytym basenie OSiR przy
Parkowej 1 toczyły się mistrzostwa miasta gimnazjów w pływaniu. Konkurowało 5 drużyn
dziewczęcych i 6 chłopięcych.
W pierwszej z tych grup najlepiej wypadła drużyna Gimnazjum nr 7 (162 pkt.), startująca
w następującym zestawieniu:
Wiktoria Adamska, Agniesz-
ka Holewa, Natalia Kos, Izabela Paruzel, Alicja Pawlaczek,
Nicole Rydzewska, Adrianna
Stańczyk, Wioletta Tórz. Na kolejnych pozycjach uplasowały
się szkoły: 2. Gimnazjum nr 14
(132 pkt.), 3. Gimnazjum nr 1
(68 pkt.), 4. Gimnazjum STO (48
pkt.), 5. Gimnazjum 11 (45 pkt.).
Także w grupie chłopców 1.
miejsce zajął zespół Gimnazjum 7, którego barw bronili: Krzysztof Dowolski,
Daniel Gauter, Denis
Jarząb, Bartosz Kaszuba, Jarosław Ługowyj,
Filip Miera, Kamil Rataj, Mateusz Werajtis.
Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum nr 7 (160
pkt.), 2. Gimnazjum nr 1
(145 pkt.), 3. Gimnazjum
STO (145 pkt.), 4. Gimnazjum nr 2 (107 pkt.), 5. Gimnazjum nr 14 (106 pkt.), 6.
Gimnazjum nr 11 (69 pkt.). O 2.
lokacie zadecydował wynik sztafety. Opiekunami zwycięskich
ekip Gimnazjum 7 byli Mirosław
Rutkowski i Grzegorz Pawlus.
Zawody zorganizował Grzegorz
Buko z Gimnazjum 2. Sędziowała Elżbieta Bułat, arbiter Polskiego Związku Pływackiego
wraz z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego pod kierownictwem Pawła Markiefki. Nagrody
za wyścigi indywidualne ufundowała dyrekcja II LO.
T
rawestując słynne polskie
porzekadło, powiedzmy,
gdzie Andrzej Pluta nie
może, tam żonę pośle. Eksgwiazdora ligowej i reprezentacyjnej
koszykówki zatrzymały we Włocławku obowiązki asystenta trenera Anwilu. W jego rolę z wdziękiem
wcieliła się Justyna Pluta. Mąż,
znany kibicom pod przydomkiem
„Łocet”, w przeszłości z powodzeniem broniący barw Bobrów, przez
telefon dokonał otwarcia radzionkowskiego turnieju. Żona wystąpiła w składzie męskiego zespołu
Red Team oraz na finiszu imprezy
wręczyła puchar, medale i dyplomy. Dla niej gra z facetami to nie
nowina, bo startuje w Włocławskiej Lidze Koszykówki Amatorskiej, w której nawet prowadziła
drużynę Remwilu.
Do Turnieju Piłki Koszykowej
o Puchar Andrzeja Pluty w hali
MOSiR Radzionków przystąpiło
dziewięć ekip. Triumfowała Machina AG-Rolbud, zapamiętana
z udanych startów w Bytomskiej
Lidze Koszykówki Amatorów. Jednak na zwycięstwo musiała się
sporo napracować. Wyprzedziła
Ashef Basket Lubliniec oraz SKBM
Mokrsko. Na kolejnych pozycjach
uplasowały się drużyny Red Team,
Staszic, Copol Team, Pasibrzuchy, Rojca Team oraz składający
się z najmłodszych uczestników
zawodów KKS Tarnowskie Góry.
Konkurs rzutów za 3 punkty wygrał
Adam Richter z Ashef Basket Lubliniec. W tej konkurencji błysnęli
także sędziowie turnieju.
Foto: MOSiR Radzionków
wyników sportowych, uzyskanych przez szkolne zespoły w mistrzostwach miasta.
Panią Justynę dryblasy nie dziwią.
Życie sportowe
Tenis. Dobra wiadomość dla Śląska, Stanisław Churas i Dariusz Łukaszewski zostali
wybrani do władz PZT. Przypominamy o atrakcyjnych turniejach krajowych i międzynarodowych na bytomskich kortach.
N
ie milkną echa obradującego przed tygodniem w Warszawie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia
Delegatów Polskiego Związku Tenisowego. Nastąpiły znaczne personalne zmiany we władzach PZT.
Prezesem został Krzysztof Suski,
znany przedsiębiorca ze stolicy,
właściciel Euro Holdingu, notowany na 35. miejscu na liście najbogatszych Polaków, łożący na cele
charytatywne, wspierający budowę
Świątyni Opatrzności Bożej oraz
remont i konserwację zabytkowego
kościoła w Sobieniach-Jeziorach.
Do zarządu związku wszedł Stanisław Churas, wiceprezes ds. marketingu Śląskiego Związku Tenisowego, bytomski biznesmen, którego
firma Carbo-Koks dotuje między
innymi tenisistów Górnika Bytom
oraz pingpongistów Silesii Miechowice. Zjazd prolongował mandaty
poprzednich działaczy: Jacka Muzolfa, dotychczasowego szefa PZT,
Magdaleny Rejniak-Romer, Piotra
Szkiełkowskiego oraz powołał do
składu nową piątkę: Bartłomieja
Białaszczyka, Michała Domańskiego, Jerzy Janowicz seniora, Janusza Wójcika oraz wspomnianego
Stanisława Churasa. Natomiast
Z A P R O S Z E N I E
komisję rewizyjną tworzą: Jerzy
Hertel, Krzysztof Jordan, Krzysztof
Kozioł, Dariusz Łukaszewski – prezes Śląskiego Związku Tenisowego
i Regina Sokołowska.
Tymczasem w eliminacjach do
wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa startowała
zawodniczka Górnika Bytom Paula
Kania. Podczas pierwszego meczu
pokonała Chanel Simmonds z RPA
7:5, 6:4. Następnie rozprawiła się
z numerem 2 kwalifikacji, rozstawioną 100 miejsc wyżej w światowym rankingu Węgierką Timeą
Babos (Węgry) 6:2, 7:6(5). Niestety,
w trzeciej rundzie, decydującej
o awansie do głównego turnieju,
przegrała z Marianą Duque-Marino Kolumbia 2:6, 1:6. W deblowym
turnieju przedstawiciel Górnika
Mateusz Kowalczyk grał wespół
z Lukasem Rosolem z Czech. Ich
rywalami w pierwszej rundzie okazali się Francuzi Michael Llodra
i Nicolas Mahut.
Natomiast Sandra Zaniewska
wygrała w Casablance Morocco
Tennis Tour, ITF Women’s Circuit,
25 tys. dol. Rozstawiona z numerem
2 zawodniczka Górnika pokonała
w kolejności: Justinę Ozgę z Niemiec 7:5, 6:2, Angelicę Moratelli
z Włoch 3:6, 6:1, 6:0, Laurę Thorpe
z Francji 6:4 5:7 6:2, Pemrę Ozgen
z Turcja (nr 5) 6:2, 6:2 oraz w finale
tenisistę z numerem 1 Laurę PousTio z Hiszpanii 3:6, 0:6.
Interesująco zapowiadają się
najbliższe miesiące na bytomskich
kortach przy ul. Tarnogórskiej. Od
10 do 16 czerwca toczyć się tam będzie pod patronatem prezydenta
miasta Euro Holding Bytom Cup
Międzynarodowy Turniej Juniorów do 18 lat z serii ITF Juniors
Bytom Cup – I Memoriał Jacka Widawskiego. Natomiast 19 czerwca
rozpocznie się trwający do 21 tegoż
miesiąca finał Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn.
Wezmą w nim udział również zespoły Górnika Bytom. Dwie interesujące imprezy na boiskach w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla
zaplanowano w sierpniu. Od 17
do 21 sierpnia rozegrany zostanie
Międzynarodowy Turniej Amatorów Czarne Diamenty. Z kolei od
24 do 31 sierpnia potrwa kolejny
zawodowy turniej mężczyzn futures ATP 15 tys. dol., przeniesiony
z czerwca. We wrześniu miłośników tenisa czeka finał Drużynowych Mistrzostw Polski skrzatów
i juniorek.
Pijana prawda...
Powiem Panu na ucho, Panie sąsiedzie, że nie wiem,
czy mistrzowie polskiej prozy i pamiętnikarstwa eksperymentowali pisanie po pijaku. Pewnie tak, nagminnie,
od wieków. Skoro Witkacy malował pod wpływem narkotyków, to zapewne można przenosić myśl na papier
lub do komputera, będąc na lekkim lub mocnym rauszu. Ciekawe, jak wtedy operuje się słowem pisanym?
Czy następuje dysgrafia? Mylą się litery i słowa. Może
wprost przeciwnie. Ma się szeroki epistolograficzny gest
i brak oporów? Wypływa z nas prawdziwa artystyczna
dusza? Pozbywamy się moralnych i politycznych oporów. Tekst wyłazi, jak mięso z młynka. Albo przeciwnie.
Zdajemy sobie sprawę ze swego rozchwianego stanu.
Wówczas czujemy się, niczym zawodowy kierowca,
któremu przydarzyło się prowadzić „na bani”. Poza
szoferką z ledwością trzyma się na nogach. Gdy zasiądzie za kierownicą, zachowuje się, jak w pełni sprawna
maszyna. Po przybyciu do celu wraca do „pierwotnego”
stanu... Takiej sytuacji przyglądałem się z bliska przed
kilkudziesięciu laty.
Wracając do meritum sprawy. Interesujące, czy ilość
przyjętych procentów wpływa na perspektywę naszego spojrzenia? Seta dodaje wigoru. Pół litra likwiduje
bariery. Litr burzy państwa, obala władzę i ustroje...
Zagadkowe, czy pochodzenie alkoholu ukierunkowuje politycznie? Picie skandynawskiej wódki skłania
do kalwińskiej oceny rzeczywistości, niemieckiej – do
maszerowania i buty, rosyjskiej – do ekspansji i kłamstwa, czeskiej – do uległości, francuskiej – do socjalizmu
i wolnomularstwa, ukraińskiej – do zbrodni.
Powiem Panu na ucho, Panie sąsiedzie, że miałbym
ochotę sprawdzić, czy będąc „chirny”, można czynić
draństwa i bezeceństwa, sprzeczne z racją stanu i wszelkimi boskimi oraz ludzkimi normami. Przykłady takiego
zachowania nagminnie pojawiają się w gazetach oraz
na małym ekranie telewizora i komputera. Chociaż nikt
nie twierdzi, że sprawcy owych obrazoburczych działań sięgnęli po kieliszek lub „prochy”. Zresztą wódka
wódką, ale chcąc trzymać się obecnie obowiązującego
patologicznego nurtu, trzeba od pokoleń kultywować
głęboką nienawiść do państwa, w którym się mieszka,
do narodu, z którym przychodzi żyć i pozostawać w pogardzie do siebie i swej rodziny. Hulaj dusza, piekła nie
ma... Notabene, własnym mentalnym pijakom, narkomanom i innym dewiantom wszystko uchodzi płazem.
Obcym odrobinę szaleństwa wypominać się będzie po
wsze czasy.
Niech Pan odpowie, Panie sąsiedzie, czy należy być
zamroczonym alkoholem lub „trawką”, żeby zawsze
i przy każdej okazji kłamać z mównicy, jak najęty? Może
owa kategoria notorycznie mijających się z prawdą polityków uważa, że to słuchający pozostają w upojeniu i po
przespaniu nocy niczego nie będą pamiętali? Ten stan
trwa od początków PRL po dzisiejszą PRL-bis. To, co
słyszymy i czytamy, nijak się ma do tego, co widzimy za
oknem. Jednak towarzystwo wzajemnej adoracji i permanentnej arogancji kontynuuje swoje opowieści nie
z tej ziemi, mające się do realiów, niczym przysłowiowy
wół do karety. Ludzie to kupią, bo są ciągle na „lekkim
hobby”, jak przed laty żartował mistrz Jan Pietrzak.
W otaczającym nas morzu kłamstwa i bezczelności,
formułka bytomskiego prezydenta: „później do ciebie
oddzwonię”, chociaż telefonuje na święty Nigdy, wydaje
się uroczym przekomarzaniem... Choć przyznam szczerze, Panie prezydencie, pardon, Panie sąsiedzie, że niejednokrotnie nagła, troista krew mnie zlewa...
W telewizorze bezpruderyjna istota wywnętrza się
na intymne tematy, wprost uważając, że regułą powinno
być to, co czyni. Pijana? Zaćpana? Czy do cna zdegenerowana? W Internecie przejrzałe piękności bez skrępowania prezentują swe zwiędłe powaby wprost publice
lub za pośrednictwem fotoreporterskiej gawiedzi. Po
estradach, plotkarskich magazynach, internetowych
witrynach szaleją odnowione „60” i „70”, z ustami niczym glonojady oraz z cielesną powłoką tak ponaciąganą, że pępka można się doszukać na kręgosłupie. Może
nie warto się irytować, bo i tak wkrótce wszczepią nam
chipy oraz wszystkie domowe pomieszczenia zaopatrzą
w kamery... Wówczas będą mogli na ekranach pokazywać każdą naszą czynność w dzień i w nocy.
Pytania, wątpliwości i objawy obrzydzenia pojawiają
się podczas rzadkiej lektury tak zwanej mainstreamowej prasy i sporadycznego oglądania telewizora. Dlaczego rzadkiej? Bo skoro nastała pseudodemokracja, to
trzeba korzystać z niej pełnymi garściami. Nie dać sobą
manipulować. Nie czytam więc tekstów, w których autor
i wydawca próbują ze mnie zrobić idiotę i traktują mnie
jak intelektualnie i emocjonalnie niepełnosprawnego,
pijanego, naćpanego lub niczym niewolnika. Tę prasę
od razu oddaję na makulaturę, uznając to miejsce dla
niej za najodpowiedniejsze. Nie wymienię tytułów, nie
z bojaźni o własny tyłek, lecz z niechęci do czynienia
reklamy wspomnianemu draństwu...
Kiedyś próbowałem otworzyć oczy sympatycznej, lecz
politycznie „zaczarowanej” kobiecinie. Gdy wyartykułowałem prawdę o absolutnym rebe opozycji, skądinąd
inteligentna istota o mało nie dostała zawału lub waporów. Popatrzyła na mnie, niczym na przybysza z Marsa.
Wycofałem się więc rakiem, żeby nie skrócić żywota
niewieście, zaczadzonej magdalenkową propagandą.
Potem zastanawiałem się, czy słusznie uczyniłem. Może
trzeba było walić prosto z mostu...
Powiedziane na ucho
Dwójka naszych w centrali,
w Bytomiu ciekawe zawody
7
3.06.2013
Wiadomości sportowe przygotował WITOLD BRANICKI
[email protected]
8
Życie sportowe
3.06.2013
Jedni trenują w Japonii,
inni walczą w kraju
Lodowisko dla rolkarzy!
Interwencja. Lata temu, przy okazji kolejnego remontu
„stodoły” przy ul. Pułaskiego, lodowisko otrzymało nową
nawierzchnię, przystosowaną w miesiącach pozazimowych
Dżudo. Spora grupa czołowych zawodników GKS Czarni Bytom przebywa na zgru- do jeżdżenia na rolkach.
powaniu na Uniwersytecie w Tsukubie. Ich młodsi koledzy startowali w Międzynarodowym Pucharze Polski Młodzików.
D
S
miejsc do jazdy na wrotkach.
Dzieci poruszają się po asfaltowych jezdniach, gdzie o nieszczęście nietrudno.
Wysłuchaliśmy wyjaśnień Adama Stromidły, pełniącego obowiązki dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Fatalny stan konstrukcji
hali zmusza do ograniczenia dostępu do lodowiska. Nim powstanie
nowe lodowisko przy Olimpijskiej,
na potrzeby hokeja oraz publiki
zapewne konieczne będzie wzmocnienie struktury obiektu. Sprawą
zajmuje się powiatowy inspektor
nadzoru budowlanego. Od jego
decyzji zależy, czy latem będzie
można uruchomić rolkowisko. Dyrektor Adam Stromidło zapewnił
nas, że rozstrzygnięcia należy oczekiwać na dniach.
o Japonii z trenerami
Przemysławem Matyjaszkiem i Markiem Słykiem
polecieli zawodnicy Czarnych:
Grzegorz Wieczorek, Barbara Białas, Ewa Konieczny, Beata Pacut,
Paweł Zagrodnik, Paweł Borowicz, Kamil Grabowski, Sebastian
Gwóźdź, Paweł Kurtyka, Sonia
Lniany, Patryk Walczyk, Marcin
Wydrzyński, Grzegorz Słabiak
oraz trójka dżudoków Koki Jastrzębie.
Prezes GKS Czarni Józef Wiśniewski sprecyzował cel tej czysto szkoleniowej wyprawy: – Japonia, jako kolebka dżudo, pozostaje najlepsza w tej dyscyplinie
na świecie. Tam można się najlepiej przygotować i wiele nauczyć.
Dlatego tradycją jest, że każdy
dżudoka chce odwiedzić ten kraj.
Wysłaliśmy odnowioną drużynę.
Zawodników czeka ciężka, mozolna, dwutygodniowa praca. Japończycy będą ich intensywnie angażowali. Klub sfinansował wyjazd.
Młodsi sportowcy, zabrani niejako
na wyrost, musieli partycypować
w kosztach udziału w szkoleniowej
wyprawie.
Natomiast w Łodzi odbył się
Międzynarodowy Puchar Polski
Młodzików. Z krajowymi sportowcami rywalizowali reprezentanci
Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Nie-
D
Złoto dla Tempa Mogły być lepiej?
o Rudy Śląskiej zjechali
uczestnicy I Mistrzostw
Polski w Łucznictwie
Polowym (Field). LKS Tempo
Stolarzowice reprezentowało
15 zawodnikach. Tomasz Stachowicz, zwycięzca niedawnej I Rundy Pucharu Polski
w Bytomiu, okazał się również
niepokonany w mistrzowskich
zmaganiach. Zajął 1. miejsce
w klasyfikacji juniorów strzelających z łuku klasycznego. Udanie wypadli kolejni przedstawiciele Tempa. Wicemistrzami kraju zostali: w grupie kadetów Dominika Białoń (łuk
goły), Angelika Krasnowska
(łuk klasyczny) oraz wśród seniorów Gabriela Kupidło (łuk
klasyczny). Na 3. pozycji upla-
miec, Słowacji, Rosji, Ukrainy.
Jak spisali się przedstawiciele
GKS Czarni Bytom? Kilkoro podopiecznych trenerów Piotra Golusa, Krzysztofa Gadacza i Eugeniusza Misztala stanęło na podium.
Oto ich najlepsze rezultaty w kolejnych kategoriach wagowych: 40
kg - 2. miejsce Wiktoria Walczyk,
3. miejsce Natalia Kropska, 5.
miejsce Natalia Matejko, 48 kg –
3. miejsce Agnieszka Ukuś, 57 kg
– 7. miejsce Agnieszka Mieszczak,
70 kg – 1. miejsce Oliwia Woźniak,
50 kg – 3. miejsce Kacper Kaczor,
81 kg – 3. miejsce Paweł Jakubek, +81 kg – 3. miejsce Artur
Grodecki.
wego czasu zdawaliśmy
relację z meczów „letniej”
drużyny TMH Polonia, między innymi w Nike Bauer Cup.
Na co dzień trudno było mówić
o tłumach rolkarzy na lodowisku. Jednak chętnych do jazdy
nie brakowało. Zwłaszcza wśród
starszych osób, nieskorych do
śmigania po skateparku. Przez
ostatnie dwa lata lodowisko czynne było latem za darmo czy za
drobną opłatą, bodajże przez
trzy dni w tygodniu w godzinach
popołudniowych. Nowe władze
OSiR wrotkarzom postawiły szlaban. Czy to tylko chwilowy stan?
W tej sprawie zatelefonował do
nas zirytowany jegomość, słusznie argumentując, że poza skateparkiem brakuje w Bytomiu
Łucznictwo polowe. Nim Tomasz Stachowicz zacznie
odnosić sukcesy w konkurencji torowej, jak niedawno zapowiadali działacze ze Stolarzowic, utalentowany junior
wygrał mistrzowskie zawody polowe.
sowały się: kadetki Wiktoria
Krasnowska (łuk goły), Kamila
Piontek (łuk klasyczny) raz seniorka Regina Karkoszka (łuk
klasyczny). Pozostali zawodnicy bytomskiego klubu skończyli mistrzostwa z następującymi lokatami: 4. – senior Józef
K arkoszka (łuk goły), kadet
Aleksander Wawrzyniak (łuk
Karate tradycyjne. – Mimo zdobycia wielu medali,
czujemy niedosyt. Gdyby nie fatalne losowanie, nasz dorobek mógł być większy. Komentował trener Janusz Sowa
występy swoich podopiecznych na mistrzostwach kraju.
klasyczny), kadetka Martyna
Grohs (łuk klasyczny), 5. – kadetka Katarzyna Piordas (łuk
klasyczny), 6. – kadet Jakub
Napiórkowski (łuk klasyczny),
kadetka Kasandra Krasnowska
(łuk klasyczny), senior Hubert
Krasnowski (łuk klasyczny), 7.
– kadetka Martyna Haida (łuk
klasyczny).
Z A P R O S Z E N I E
2013 ROK PRZEWODNIKÓW
SPORTOWO-TURYSTYCZNY RAJD KOLARSKI
ŚWIĘTO ROWERU
ORGANIZATOR: Bytomski Turystyczny Klub Kolarski „CATENA”
41-902 Bytom ul. Żołnierza Polskiego 13 tel. 032 797-46-07
CEL IMPREZY:
- upowszechnienie turystyki kolarskiej jako formy aktywnego spędzenia czasu wolnego
- zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej
- poznanie Ziemi Tarnogórskiej – zabytkowych parków i pałaców
TERMIN I MIEJSCE : 16 czerwca 2013 r.
Zbiórka o godz. 8.30 w Parku Miejskim przy Muszli Koncertowej ul.Chrzanowskiego
Wspólny wyjazd na metę Rajdu godz. 8.45
trasą wyznaczoną przez organizatora lub indywidualnie
META RAJDU : BRYNEK – nadleśnictwo pod wiatą
ZGŁOSZENIA: indywidualne lub zespołowe na miejscu zbiórki w godz. 8.30 – 8.45 bądź na mecie rajdu około
godz.11.00
WPISOWE I ŚWIADCZENIA :
młodzież szkolna 1,00 zł
dorośli
3,00 zł
W ramach wpisowego wszyscy uczestnicy otrzymują naklejkę klubową, a zwycięzcy konkursów dyplomy i nagrody.
KONKURSY: na mecie rajdu
- rzut oponą
- łapanie kijka
- jazda żółwia
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA: uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego, ochrony przyrody i Karty Turysty.
Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników.
Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe
w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Uczestnicy Zlotu ubezpieczają się indywidualnie od NNW na czas trwania imprezy oraz dojazdu na rajd,
jak i powrotu.
Uczestniczący w Zlocie członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK są ubezpieczeni od
NNW zgodnie z umową o ubezpieczeniach
Nr polisy 5834-00.784.320.AXA TU i RS.A
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Dzieci i młodzież biorą udział w rajdzie pod opieką dorosłych
Zlot jest organizowany społecznie przez Przodowników Turystyki Kolarskiej Klubu „Catena”
DODATKOWE INFORMACJE :w piątki podczas spotkań klubowych tel. w oddziale
32/797-46 07 w godz.18.00-19.30 oraz u kolegi Andrzeja Kopca tel.696610347
Organizatorzy:
A. Kopiec, B.Pietryka, J.Jandzio
Foto: Maria Sowa
BRYNEK
16 CZERWCA 2013
REGULAMIN RAJDU
Srebrna drużyna kata. Od lewej: Michał Sowa, Michał Kłosek, Łukasz Mazur.
R
eprezentacja Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Ippon
Bytom przed tygodniem uczestniczyła w 24. Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców,
Juniorów i Juniorów Młodszych
w Karate Tradycyjnym. Turniej
organizowany przez Uczniowski
Klub Karate Tradycyjnego Praga-Południe i Polski Związek
Karate Tradycyjnego toczył się
w warszawskiej hali sportowej
OSiR „Siennicka”. Barw bytomskiego ośrodka broniła ósemka sportowców. W grupie młodzieżowców wystartowali Maria
Sowa oraz Dariusz Tomczyk.
Natomiast w gronie juniorów
rywalizowali: Anna Kuśnierz,
Monika Tworek, Michał Sowa
i Łukasz Mazur. O tytuły wśród
juniorów młodszych walczyli
Aleksandra Siwek oraz Michał
Kłosek.
Złoty medal w kata indywidualnym zdobył Michał Kłosek.
W tej samej konkurencji w swojej grupie wiekowej po srebro
sięgnął Łukasz Mazur. Zespół
juniorów Michał Sowa i Łukasz
Mazur, uzupełniony młodzikiem
Michałem Kłoskiem, uplasował
się na 2. pozycji w zawodach kata
drużynowego. Przedstawiciele
MUKS Ippon wywalczyli również trzy brązowe krążki: Michał
Sowa w kata indywidualnym oraz
w fukugo (dwuboju) oraz Maria
Sowa w kata indywidualnym.
Poza tym nasi sportowcy kilkakrotnie otarli się o podium. Z 5.
lokatą skończyli mistrzostwa:
Maria Sowa w fukugo, Anna Kuśnierz w kata indywidualnym,
Monika Tworek w kumite oraz
Michał Kłosek w fukugo.
W terminarzu zawodników
MUKS Ippon na najbliższe tygodnie znajdował się udział w ogólnopolskim turnieju dzieci i młodzieży w Głuchołazach oraz 15
i 16 czerwca w Pucharze Polski
dzieci w Lublinie.
Życie miasta
3.06.2013
9
Dni Bytomia zabrzmią po śląsku
Trzy dni zabawy. Popularny przed paroma laty zespół Feel, nasze rodzime Oberschlesien
oraz grupy spod znaku śląskich szlagierów to największe atrakcje tegorocznych Dni Bytomia. Impreza odbędzie się w dniach od 21 do 23 czerwca.
Fot. KRZYSZTOF KADIS
D
o miejskiego świętowania
wracamy po dwóch latach
przerwy. W roku 2011 imprez organizowanych rokrocznie
pod hasłem Święto Bytomia nie
było ze względów oszczędnościowych. Rok temu nikt nie myślał
o zabawie, bo w czerwcu mieliśmy
referendum w sprawie odwołania
ówczesnych władz. W tym roku włodarze szykują nam Dni Bytomia.
Wielkich gwiazd i takich wydarzeń
w programie próżno szukać, ale
nudno być nie powinno.
Świętowanie rozpoczynamy 21
czerwca. Nie będzie tradycyjnego
korowodu ulicami miasta, ale za
to na placu Sobieskiego zaprezentują się specjaliści od noszenia betonowych płyt i napinania mięśni,
a więc strongmeni. Potem wystąpią
chór gospel i zespół Kindla. W roli
gwiazdy wieczoru zobaczymy i usłyszymy pochodzącą z Katowic grupę
Feel. Jeszcze dwa, trzy lata temu
była ona u szczytu, występując na
wszystkich możliwych festiwalach
oraz świętach miast, ciesząc się
ogromną popularnością wśród osób
w wieku od 4 do 104 lat (głównie
w gronie tych pierwszych). Dziś
o Feel już znacznie ciszej, choć zapewne na jego koncercie pojawią
się tłumy wyśpiewujące z charakteryzującym się nieznośną manierą
wokalistą, iż „Jest już ciemno”.
Język śląski w wersji rockowej podczas Dni Bytomia zaprezentuje grupa Oberschlesien.
W sobotę 22 czerwca zabawa
przeniesie się do muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Kachla.
Będą występowali uczniowie bytomskich szkół, zaśpiewają laureaci konkursu „Jeśli potrafisz, pchaj
się na afisz”, a studenci Wyższej
Szkoły Technicznej w Katowicach
zaprezentują pokaz mody. Wieczorem czeka nas seria koncertów. Na
scenie zobaczymy Marka „Makarona” Motykę, a także zespoły Hasiok,
Bezimienni oraz Oberschlesien.
Zatem duża dawka języka śląskiego gwarantowana. Tego samego
dnia na stadionie przy Olimpijskiej
odbędzie się piłkarski turniej charytatywny. O godzinie 20. na placu
Sobieskiego przewidziano kolejną
edycję Bytomskiej Nocy Świętojańskiej, która swe najlepsze odsłony
miała na terenie Dolomitów Sportowej Doliny. Artyści Opery Śląskiej
przygotowali plenerowe widowisko
„Wesoła wdówka”.
23 czerwca to już dzień wybitnie śląski. W muszli koncertowej
zagrają i zaśpiewają gwiazdy muzyki biesiadnej: między innymi
Damian Holecki, Mirek Szołtysek,
Duo Fenix, Ed Mans, New For You,
Metrum oraz Bernadeta Kowalska.
Imprezę poprowadzą Joanna Bartel i Andrzej Miś. Wcześniej nie
zabraknie atrakcji dla najmłodszych.
ton
Prezydent pisze do marszałka w sprawie skasowanej linii
Protestują, apelują. 1 czerwca ponownie zlikwidowano
połączenie kolejowe pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Ta decyzja
skłoniła do działania prezydenta naszego miasta oraz pasażerów.
L
inia Bytom-Gliwice była w
ostatnich latach na przemian reaktywowana i kasowana. Cztery miesiące temu
ponownie ożyła, ale nie zrobiono nic, by pociąg zyskał maksymalnie dużo pasażerów. Nie
było reklamy, w zelektryfikowaną
trasę puszczano często psujący
się pojazd spalinowy, a rozkład
jazdy ułożono bez pomyślunku.
Połączenie mimo to miało wielu
użytkowników, głównie studentów dojeżdżających z naszego
miasta do Gliwic. To oni są najbardziej zrozpaczeni po tym,
jak Koleje Śląskie z początkiem
czerwca postanowiły linię zli-
kwidować, uznając ją za niedochodową. Oburzeni pasażerowie
zmobilizowali się i w Internecie
podpisują się pod petycją skierowaną do marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły.
Protest poparło już niemal trzy
tysiące osób.
Do marszałka napisał także
prezydent Bytomia Damian Bartyla, apelując, by jeszcze raz przemyślał on decyzję o skasowania
pociągu. – Na całym świecie transport szynowy odgrywa ogromną
R E K L A M A
Długa droga do schroniska
Takie przepisy. Spore problemy przeżyła radzionkowianka, której zgubił się pies. Zwierzak trafił do schroniska w ... Olkuszu.
K
obieta, która zatelefonowała do naszej redakcji, nie kryła oburzenia i uznała całą sytuację
za absurdalną. Kilka dni temu
po powrocie z pracy radzionkowianka dowiedziała się,
ze jej pies wymknął się i nie
wrócił do domu. Właścicielka
najpierw zatelefonowała do
schroniska dla bezdomnych
zwierząt przy ulicy Łaszczyka
w Bytomiu, gdzie powiedziano jej, że żadnego zwierzaka odpowiadającego opisowi
tam nie przywieziono. Kobieta udała się więc po pomoc do
Straży Miejskiej w Radzionkowie. Nazajutrz z osłupieniem
usłyszała od jednego z funkcjonariuszy, że jej pies się odnalazł, jednak przebywa w azylu w Olkuszu.
Po w o d e m t a k i e j s y t u a c j i
miała być umowa podpisana
przez gminę z firmą z Zawiercia, zajmującą się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt.
Jarosław Wroński, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego
w Radzionkowie wyjaśnił nam,
jak w tej gminie wygląda sytuacja z bezpańskimi zwierzętami. Zgodnie z przepisami
rozpisano przetarg na łapanie
bezpańskich lub zaginionych
zwierząt. Przystąpiła do niego
tylko jedna firma z siedzibą
w Zawierciu. Powodem małego zainteresowania są wymogi, które trzeba spełnić. Wykonawca tego typu usług musi
być dyspozycyjny przez cały tydzień 24 godziny na dobę, a po
zgłoszeniu, że w okolicy błąka
się zwierzak, musi dojechać na
miejsce do dwóch godzin.
Ponieważ firma z Zawiercia nie ma podpisanej umowy
z bytomskim schroniskiem, wywiozła psa do azylu w Olkuszu.
Radzionkowianka musi więc
sama odebrać psa, pokonując
w tam i z powrotem 130 kilometrów i na miejscu wnosząc
opłatę za wykup psa, bowiem
w chwili jego dostarczenia do
Olkusza staje się on własnością schroniska. Azyl może go
wydać nieodpłatnie, za symboliczną sumę lub za wygórowaną kwotę.
Ponieważ koszty złapania
psa i całodobowej obsługi są
wysokie, radni podjęli uchwałę, że osoba pragnąca odebrać psa ze schroniska musi
ponieść koszty jego złapania.
Uchwałę jednak, na szczęście
dla posiadaczy zaginionych
czworonogów, zawetował woS.
jewoda.
rolę w rozwoju miast. Jazda koleją jest wygodniejsza, szybsza,
ekonomiczna i ekologiczna – pisze Bartyla. – Decyzji o likwidacji nie konsultowali państwo z
gminą Bytom pod kątem merytorycznym. Nie znamy też analiz finansowych, które byłyby potwierdzeniem, że to słuszne posunięcie.
Prezydent Bytomia odwołuje się
także do argumentów ekonomicznych: – Jeśli pasażerowie przesiądą się do pociągów, nawierzchnie
dróg będą się mniej zużywać, bę-
dziemy ponosić też mniejsze koszty związane z zanieczyszczeniem
środowiska. Dobrze zorganizowany transport publiczny poprawia
atrakcyjność regionu pod kątem
turystycznym, a przede wszystkim
- inwestycyjnym. Jestem przekonany, że likwidacja połączeń kolejowych na Śląsku nie będzie konieczna, jeśli umożliwi się pasażerom
korzystanie ze wspólnego biletu
na pociąg, tramwaj i autobus oraz
skoordynuje rozkład jazdy tych
ton
środków lokomocji.
10
3.06.2013
Ogłoszenia
Jubilaci uhonorowani 5 marca 2013
IRENA I EWALD BLASZKIEWICZOWIE, JOANNA I AURELI BRACHOWIE, KRYSTYNA I STEFAN BRASZKOWIE, JÓZEFA I JAN GRAJCAROWIE, HELENA I JAN HAJDUKOWIE, WANDA
I JERZY JĘDRYSIKOWIE, IRENA I TADEUSZ MROZEKOWIE, GERDA I EDWARD ŚWITAŁOWIE, KRYSTYNA I FRANCISZEK TOBOROWIE, TERESA I ANTONI WOLENBERGOWIE.
Ciemna strona życia
KRONIKA
POLICYJNA
Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Bytomiu.
24 maja
Wybili szybę. W za-
parkowanym na ulicy
Dzierżonia samochodzie marki Skoda złodzieje wybili szybę
w drzwiach, a następnie ukradli radioodtwarzacz.
Zrobili wyłom.Z mieszkania przy ulicy Piekarskiej przestępcy skradli telewizor
oraz inne drobniejsze
przedmioty. Sprawcy
dostali się do środka
przez dziurę wykutą
w podłodze znajdującego się piętro wyżej
pustostanu.
Kradną samochody.
Adamka, a następnie
ukradli radioodtwarzacz, okulary oraz
narzędzia.
Kieszonkowiec
w tramwaju. W tram-
waju linii 9 pojawił
się kieszonkowiec.
Złodziej wyjął z tylnej
kieszeni spodni jednego z pasażerów portfel
z dokumentami oraz
200 złotymi.
Rowerzyści na „bani”.
Na ulicy Żołnierza
Polskiego policjanci
zatrzymali do kontroli
45-letniego rowerzystę.
Mężczyzna miał ponad
0,5 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Kolejny „kolarz”
wpadł na ulicy Krzyżowej. 49-letek wydmuchał w alkomat promil
alkoholu.
27 maja
Z zawartością czy
bez? Niecodziennej
innymi sprawcami na
ulicy Obywatelskiej pobił przechodzącą parę.
28 maja
Napadli na emerytkę.
Około godziny 18 na
ulicy Nowakowskiego
dwaj nieznani bandyci
obezwładnili 72-letnią
emerytkę, a następnie
skradli jej złote kolczyki.
Sforsowali zamki.
Nieustaleni sprawcy sforsowali zamki
w drzwiach piwnicy
w budynku przy ulicy Cyryla i Metodego,
a następnie skradli
stamtąd piłę spalinową, szlifierkę kątową, piły do drewna.
Właściciel oszacował
wartość skradzionych
narzędzi na 4 tysiące
złotych.
Okradli mieszkanie.
Złodzieje dostali się
do mieszkania przy
Pajęczarze w opałach.
Policjanci asystujący kontrolerom firmy
Tauron „odwiedzili”
mieszkania, w których
zdemontowano liczniki
energii elektrycznej.
W trzech lokalach przy
ulicy Rostka oraz na
ulicy Wałowej stwierdzono przypadki kradzieży prądu.
Giną samochody. Z ulicy Kazimierza Wielkiego skradziono volkswagena passata o wartości 30 tysięcy złotych.
Lewa wóda. Na ulicy
Tysiąclecia policjanci
z komisariatu w Stroszku zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy
oferowali alkohol niewiadomego pochodzenia. Zarekwirowano
dwie litrowe i dwie
półlitrowe butelki
przeźroczystego pły-
Pierwsze utonięcie. Maj to
zazwyczaj czas pierwszych kąpieli w otwartych zbiornikach
wodnych. Niestety, zanotowano już pierwszą tragedię.
O
fiarą jest 53-letni mieszkaniec Bytomia. Do zdarzenia
doszło 25 maja nad jeziorem
w Chechle. Bytomianin przebywał
tam razem z dwoma innymi mężczyznami. Postanowił się wykąpać. Po wejściu do wody na kilka
minut zniknął pod powierzchnią.
Kiedy wypłynął – nie dawał oznak
życia. Policjanci patrolujący rejon
zbiornika Nakło-Chechło zobaczyli
około godziny 15 dwóch mężczyzn,
wyciągających z wody bezwładnego człowieka. Funkcjonariusze
natychmiast wezwali pomoc oraz
Przywłaszczył sobie
sprzęty. Mężczyzna wy-
W
minionym okresie policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego już nieraz stykali się z osobami, które po popełnionym wykroczeniu próbowały
wręczyć im łapówkę. Za każdym
razem sprawa kończyła się zatrzymaniem winowajcy, któremu
w takim wypadku grozi kara do 10
lat pozbawienia wolności. W minionym roku w jednym przypadku
najmujący mieszkanie
przy ulicy Witosa przywłaszczył sobie telewizor, trzy grzejniki oraz
inne przedmioty.
25 maja
Radioodtwarzacze
mają wzięcie. Z punto
zaparkowanego na ulicy Solskiego skradziono radioodtwarzacz.
Natomiast ze stojącego
na ulicy Hlonda peugeota ukradziono radioodtwarzacz oraz półkę
z głośnikami.
Zginął z korytarza. Rower górski o wartości
tysiąca złotych ukradziono z klatki schodowej w budynku przy
ulicy Zabrzańskiej.
26 maja
Kolejne włamanie do
samochodu. Policjan-
ci przyjęli zgłoszenie
o kolejnym włamaniu
do samochodu w rejonie Miechowic. Tym
razem sprawcy wyłamali zamki w hondzie
civic, stojącej na ulicy
EDWARD TOMENKO
Wykorzystali okazję.
Wpadł na rowerze.
O godzinie 1 w nocy
na ulicy Zabrzańskiej
skontrolowano 19-letniego rowerzystę.
Młody człowiek miał
1,6 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Zniszczyli samochód.
Na parkingu przed blokiem przy ulicy Wróblewskiego chuligani
wybili dwie szyby oraz
porysowali lakier w zaparkowanym tam oplu
vectrze.
Pobili na ulicy. Policja
zatrzymała 17-latka,
który razem z pięcioma
ulicy Smolenia. Po
wyłamaniu drzwi wynieśli stamtąd dwa
elektryczne bojlery,
pralkę, obudowę pieca, drzwiczki do pieca kaflowego. Część
z tych przedmiotów
trafi zapewne na złomowisko.
Kradła w OBI. Ochrona hipermarketu OBI
przy ulicy Chorzowskiej przekazała policji 52-letnią mieszkankę Świętochłowic, która ukradła przedmioty
o wartości 300 złotych.
29 maja
Pijany opel. Na ulicy
Powstańców Śląskich
policjanci zatrzymali
do kontroli niepewnie
jadącego opla corsę.
Jego 19-letni kierowca miał 1,6 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu i na-
nu bez znaków akcyzy
skarbowej.
30 maja
Złodzieje w złomnicy. Przestępcy dostali
się do składnicy złomu
przy ulicy Świętej Elżbiety. Ich łupem padł
wózek widłowy oraz
złom.
Zamki nie wytrzymały.
Nieustaleni sprawcy
włamali się, po sforsowaniu zamków, do
mieszkania przy ulicy
Krakowskiej. Ich łupem padł sprzęt elektroniczny o wartości 4
tysięcy złotych.
Nieletni włamywacze.
Na ulicy Chorzowskiej
policjanci zatrzymali trzech chłopców
w wieku od 11 do 15
lat, którzy włamali się
do baru. Mali sprawcy
skradli żywność oraz
gotówkę.
Nie dostał papierosa, dokonał rozboju
Zaatakował znienacka. Do 12 lat więzienia grozi 24-letniemu mieszkańcowi Miechowic, który napadł na wracającego do domu 50-latka.
N
ie wiadomo, na co liczył
sprawca, dokonując napadu na mężczyznę, który
go znał. 24-latek podszedł do swojej późniejszej ofiary i poprosił
o papierosa. 50-latek starał się
mu wytłumaczyć, że nie ma papierosów, jednak rozmowa zakończyła się sprzeczką.
Chwilę później wracający do
domu starszy z mężczyzn został
nieoczekiwanie zaatakowany
od tyłu. Chuligan uderzył go
w głowę, po czym zrabował plecak z dokumentami i telefonem
komórkowym i uciekł z miejsca
zdarzenia. Powiadomieni policjanci z komisariatu w Miechowicach rozpoczęli poszukiwania sprawcy, dysponując jego
dokładnym rysopisem. Wkrótce dzielnicowi zatrzymali na-
przystąpili do akcji reanimacyjnej. Prowadzili ją razem z przybyłymi na miejsce ratownikami
WOPR aż do przyjazdu karetki
pogotowia ratunkowego. Niestety,
mimo zabiegów reanimacyjnych
mężczyzna zmarł nie odzyskawszy
przytomności.
To pierwszy w tym roku przypadek utonięcia, jaki zdarzył się
w powiecie tarnogórskim i zarazem
pierwszy mieszkaniec Bytomia, który poniósł śmierć w czasie kąpieli.
Zalew w Chechle jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku bytomian. - Policjanci apelują
o rozwagę i zachowanie zdrowego
rozsądku podczas wypoczynku nad
akwenami wodnymi i nie wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu
– mówi starszy aspirant Rafał Biczysko, rzecznik prasowy policji w Tar(m)
nowskich Górach.
Dał łapówkę, dostał zarzut
Nasi nie biorą. Grubo przeliczył się mieszkaniec Dąbrowy
Górniczej, który myślał, że uniknie kary, wręczając policjantom z bytomskiej „drogówki”
łapówkę.
kradzieży dokonano
na ulicy Tysiąclecia
w Stroszku. Nieznani
sprawcy wynieśli stamtąd przenośną toaletę toi-toi. Można tylko
przypuszczać, że trafi
ona na jakiś plac budowy.
11
Tragiczna kąpiel
tychmiast pożegnał się
z prawem jazdy.
Z parkingu niestrzeżonego przed jednym
z bloków przy ulicy
Pomorskiej skradziono
seata leona o wartości
12 tysięcy złotych. Natomiast z ulicy Orzegowskiej zginął volkswagen golf. Ten samochód został na szczęście odnaleziony.
Nieroztropnie postąpił właściciel daewoo
nubiry, który w zaparkowanym na ulicy Hlonda pojeździe
pozostawił laptopa.
Okazję wykorzystali
złodzieje, którzy wyłamali zamek i umknęli
z łupem.
3.06.2013
pastnika i odzyskali zrabowane
przedmioty.
24-jest już znany stróżom prawa
z powodu dokonanych licznych
kradzieży i napadu rabunkowego. Zatrzymany miechowiczanin
został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dokonania rozboju. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego. Eg.
pijany kierowca usiłował wręczyć
policjantowi aż 4 tysiące złotych.
Tym razem w miniony poniedziałek na alei Jana Pawła II policjanci kontrolujący prędkość
zatrzymali zbyt szybko jadącego
ciężarówką mieszkańca Dąbrowy Górniczej. 35-latek został poinformowany, że za popełnione
wykroczenie otrzymuje mandat
w wysokości 400 złotych oraz 8
punktów karnych.
Słysząc to mężczyzna wsunął
do notatnika służbowego jednego z funkcjonariuszy 50 złotych,
co skończyło się jego natychmiastowym zatrzymaniem i doprowadzeniem do prokuratury, gdzie
usłyszał zarzut usiłowania wręczenia korzyści majątkowej. Eg.
Okradł syna swego kolegi
Ukradł podczas libacji. Gość ojca 25-letniego mieszkańca
ulicy Matejki ukradł młodemu człowiekowi sprzęt elektroniczny warty 3 tysiące złotych, a następnie zbył go paserowi.
D
o kradzieży doszło 20 maja
tego roku, kiedy to ojciec
25-letniego bytomianina
zaprosił do ich mieszkania nieznane młodemu człowiekowi osoby. Towarzystwo raczyło się alkoholem, a po pewnym czasie młody
człowiek stwierdził, że z jego pokoju zniknął laptop, dwa aparaty
fotograficzne oraz zegarek. Wartość łupów poszkodowany wycenił
na 3 tysiące złotych.
Na policji mężczyzna stwierdził, że ojciec raczył się alkoholem z nieznanymi mu osobami.
Kryminalni z komisariatu przy
ulicy Rostka dość szybko ustali-
li, kto dopuścił się przestępstwa.
Sprawcą okazał się 37-letni kolega
ojca ofiary. Mężczyzna przyznał
się do kradzieży, jednak stwierdził, że sprzętu już nie posiada,
bowiem zdążył go sprzedać.
Laptop, aparaty i zegarek kupił po podejrzanie niskiej cenie
22-letni bytomianin, którego również wkrótce zatrzymano. Obaj
mężczyźni dobrowolnie poddali
się karze. Paser będzie musiał
przez kwartał wykonywać miesięcznie po 30 godzin prac społecznych, a starszy z mężczyzn
tyle samo godzin, jednak przez pół
roku.
Eg.
Znawcy wiedzy pożarniczej
Poznają przepisy. Już po raz XXXIV w siedzibie bytomskiej straży pożarnej zorganizowano Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
C
elem turnieju, którego organizatorami są Państwowa
Straż Pożarna oraz Urząd
Miejski, jest nie tylko wspólna zabawa i rywalizacja, ale wpojenie
uczniom zasad bezpieczeństwa
i umiejętności posługiwania się
sprzętem gaśniczym. W zabawie
wzięła udział młodzież z 14 bytomskich szkół. W klasyfikacji
szkół podstawowych indywidualnie zwyciężyli Tomasz Bartczak,
przed Grzegorzem Janyskiem
i Kamilem Kupczykiem, wszyscy
ze Szkoły Podstawowej nr 4. Drużynowo wygrała SP 4 przed SP 5
i SP 44.
W grupie gimnazjów wygrali
Karolina Rybicka z Gimnazjum nr
7, przed Szymonem Sasgornikiem
z Gimn. 11 i Szymonem Jankowskim z Gimn. 1. Zespołowo wygrało Gimnazjum nr 1 przed Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 11.
Podsumowano również wyniki
konkursu plastycznego o tematyce
pożarniczej. Zorganizowano go dla
przedszkoli i szkół specjalnych.
Wygrała Amelia Jagucka z Przedszkola Miejskiego nr 21, drugi był
Iwo Juźwik z Przedszkola Miejskiego nr 9, trzecie miejsce zajęli
Marek i Artur Milczarek z PrzedS.
szkola Miejskiego nr 2.
12
3.06.2013
Środek życia
Nasze żale z dawnych lat
Spartakiada wielkiej radości
Medyk pokazał, co umie. Nawet kiepska pogoda nie
Co pół wieku temu denerwowało bytomian? Któż jeszcze pamięta książki zepsuła zabawy grupie 150 dzieci biorących udział w III
zażaleń i wniosków? Do końca PRL-u były one niezbędnym wyposażeniem każdego Spartakiadzie Integracyjnej dla Dzieci i Młodzieży, której
sklepu. Klienci mogli wpisywać tam swoje uwagi.
przyświecało hasło „Aktywność Ponad Wszystko”.
W
raz z końcem realnego socjalizmu
z handlu znikły takie „relikty minionej epoki” jak
przerwy obiadowe albo „książki skarg i wniosków”. Dziś ich
wspomnienie dostarcza nam jedynie powodu do uśmiechu. 50
lat temu, w maju 1963 roku, na
łamach „Życia Bytomskiego” opublikowany został tekst zatytułowany „Książki zażaleń, pochwał
i... dowcipów”. Ówczesny dziennikarz relacjonował, co bytomianie
wpisują do „książek skarg i wniosków”, a właściwie do „książek
uwag i wniosków”. Wówczas bowiem nastąpiła zmiana ich nazwy.
Dziennikarz tłumaczył cel takiego
zabiegu: „UWAGI jak wiadomo
mogą być negatywne i pozytywne,
a WNIOSKI to
krytyka bardziej twórcza
od skarg i zażaleń,
które na ogół tylko sygnalizują zło, nie podając
sposobu jego naprawy.”
Po d n a z w ą „ k s i ą ż k i u w a g
i wniosków” zazwyczaj krył się
zwykły zeszyt przytwierdzony za
pomocą sznurka do sklepowej tablicy ogłoszeń. Czasem – książka
nie była „uwiązana”, lecz można ją było otrzymać od obsługi.
Według ówczesnych przepisów
– kierownik placówki handlowej miał obowiązek kopię każdej
wpisanej do takiej książki uwagi wraz ze swoim wyjaśnieniem
przekazać w ciągu trzech dni do
dyrekcji przedsiębiorstwa prowadzącego sklep. Stamtąd klient,
który wpisywał skargę, otrzymywał odpowiedź.
Przed 50 laty dziennikarz „Życia Bytomskiego” postanowił
„wyłapać” najbardziej oryginal-
ne lub najdziwniejsze z wpisów
w „książkach uwag i wniosków”.
Okazało się, że najwięcej takich
pozostawiają klienci lokali gastronomicznych. Oto w „książce
uwag i wniosków” jednego z barów mlecznych znalazła się następująca obserwacja: „W porcji
bigosu za kwotę 5,45 zł znajdowało się tylko 1 dkg mięsa, podczas,
gdy receptura przewiduje 5 dkg.”
Już sama obecność bigosu w jadłospisie baru mlecznego może
intrygować, jeszcze ciekawszy
wydaje się problem: w jaki sposób klient określił wagę mięsa
w porcji bigosu? Mimo to dyrekcja odpowiadała mu jak najbardziej poważnie: „Uprzejmie
wyjaśniamy, że receptura barów
mlecznych na bigos nie przewiduje mięsa, tylko boczek wędzony. Uprzejmie polecamy nasze
usługi.” Czyż nie brzmi to niczym
dialog z komedii Barei? Tym bardziej że w wyjaśnieniu dyrekcja
dodawała kolejne argumenty:
„Receptura wyznacza ilość boczku surowego, który po usmażeniu
znacznie traci na wadze. Poza tym
nie może boczek tworzyć z kapustą
tak doskonałej mieszanki, żeby
każda zaczerpnięta przypadkowo porcja zawierała przepisową
ilość skwarek. W jednej jest więcej,
w innej mniej.”
Na zakończenie jeszcze jeden
wpis do bytomskiej książki uwag
i wniosków sprzed pół wieku.
Wpis – znów niczym wyjęty z komedii Stanisława Barei: „Proszę
o skontaktowanie się ze mną celem wyjaśnienia, co należy rozumieć pod nazwą: Probiernia win.
Wszak jeden gatunek wina nie
stanowi jeszcze o probierni.” (m)
O
rganizatorem imprezy był Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych, mający
swoją siedzibę w budynku dawnej
szkoły górniczej przy ulicy Wrocławskiej 120. W miniony czwartek w placówce zjawiły się dzieci z Zespołów
Szkół nr 3, 6 i 8, z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego, Domu Dziecka
nr 1, Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 i 2.
Szkolna społeczność planowała
początkowo urządzenie dużej imprezy plenerowej, jednak z uwagi
na niską temperaturę i wiszący
w powietrzu deszcz część zabaw
przeniesiono do korytarzy budynku. Tak dzieci miały okazję pomalować sobie twarz w fantazyjne wzory
i napić się gorącej herbaty.
W tym samym czasie na dziedzińcu „Medyka” trwały gry i zabawy
sportowe. Część uczestników rzucała lotkami do tarczy, natomiast inne
dzieci ścigały się na torze przeszkód
z rakietą, na której umieszczono
piłkę. W sumie organizatorzy wymyślili dla swoich gości 10 tego typu
dyscyplin.
Na koniec uczniowie otrzymali
nagrody ufundowane przez sponsorów, m.in. przez jeden z hipermarketów, mniejsze firmy oraz przez
osoby pragnące zachować anonimowość. Słuchacze „Medyka” byli
doskonale przygotowani do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi,
bowiem tego typu wiedzę zdobyli
podczas zajęć. Szkoła nosząca imię
Matki Ewy jest kontynuatorką jej
ciężkiej pracy.
S.
Sprzyjamy, więc nas wyróżniono
Nagroda dla miasta. Bytom wraz z kilkunastoma innymi
miastami z całej Polski otrzymał tytuł „Przyjaznej Gminy
2012”. Przyznał mu go wydawca pisma „Forum biznesu”.
W
uzasadnieniu stwierdzono, że Bytom sprzyja inwestorom, turystom oraz
co najważniejsze swoim mieszkańcom, zapewniając wszystkim
wymienionym korzystne warunki.
W taki sam sposób uhonorowano
także inne ośrodki, a wśród nich
między innymi Dąbrowę Górniczą,
Gdańska oraz Kraków. Ceremonia
wręczenia stosownych certyfikatów „Przyjaznej gminy” została
zorganizowana w minionym tygodniu w śląskim Urzędzie Marszałkowskim. Patronem konkursu „Fo-
rum biznesu” było ministerstwo
rozwoju regionalnego.
Uroczystości nagrodzenia laureatów towarzyszyła konferencja
poświęcona rozwiązaniom pozwalającym stworzyć atrakcyjne warunki
rozwojowe w samorządach. Mówiono o udziale społeczeństwa lokalnego w życiu miast, a także działaniach
podejmowanych na rzecz rozwoju
sportu i turystyki. Sporo czasu poświęcono kwestii pozyskiwania inwestorów. Bytom reprezentowali
prezydent Damian Bartyla oraz jego
zastępca Andrzej Panek.
Odkryli błękit sprzed lat
Konserwatorzy w sali Gorczyckiego. Do gmachu dawnego starostwa przy ulicy Korfantego – obecnie jednej z siedzib Muzeum Górnośląskiego – po blisko rocznej
przerwie powrócili konserwatorzy dzieł sztuki.
W
sali imieniem księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego oraz
w holu prowadzone były prace
fachowo zwane „odkrywkowymi
badaniami nawarstwień ściennych”.
W zeszłym roku salą Gorczyckiego (o czym donosiliśmy na
naszych łamach) zajmowali się
konserwatorzy z Akademii Jana
Długosza w Częstochowie. Obecnie zastąpili ich studenci III roku
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk
Pięknych z Krakowa. W ramach
zajęć dydaktycznych w Pracowni
Konserwacji Malowideł Ściennych, piętnaścioro studentów
(w zmieniających się kilkuosobowych grupach) przez tydzień
pracowicie poszukiwało odpowiedzi na nurtujące historyków
sztuki i konserwatorów pytanie
o pierwotny wygląd wnętrz jednego z najpiękniejszych gmachów
publicznych naszego miasta. Pracami kierowali dr hab. Andrzej
Guzik i dr Anna Forczyk, pracownicy Wydziału Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP.
Sposobem na ustalenie co jest
„pod spodem” aktualnej warstwy
malarskiej jest wykonanie tak
zwanej sondy stratygraficznej.
Sprowadza się to do bardzo żmudnego i czasochłonnego ręcznego
zdejmowania na małej powierzch-
ni kolejnych warstw farb, tynków
i tego wszystkiego, co trafiło –
w tym przypadku przez ponad sto
lat – na ściany budynku w czasie
kolejnych przeróbek i remontów.
A było ich w dziejach naszego gmachu niemało. Głównym celem pracy krakowskich specjalistów było
ustalenie pierwotnej kolorystyki
ścian sali koncertowej (pierwotnie
będącej salą posiedzeń rady powiatu). Było to bardzo trudne, bowiem salę pod koniec lat 30. ubiegłego wieku poddano gruntownej
przeróbce, która obejmowała niemal całkowite skucie tynków i założenie nowych oraz nałożenie na
ściany istniejących do dzisiaj gipsowych listew, tworzących ozdobne płyciny. Salę pomalowano wówczas na kolor jasnoszary. Pierwotne nawarstwienia zachowały się
tylko w niewielkich fragmentach.
Najstarsza warstwa – z końca XIX
wieku – jest tak zniszczona, że nie
sposób ustalić jej kolorystyki, być
może na ścianach wykonano tak
zwaną „marmoryzację” (malowanie naśladujące wykładanie ścian
marmurami). Kolejna jest nieco
bardzie czytelna, stąd wiadomo,
że zanim odbył się wspomniany
wyżej wielki remont pod koniec
lat 30., przez jakiś czas sala pomalowana była w odcieniach błękitu
i na pewno marmoryzowana. Jak
podkreśla prof. Andrzej Guzik,
wykonano minimalną niezbędną
ilość odkrywek, ograniczono też
ich wielkość, by nie zniszczyć zbytnio ścian.
Na koniec krakowianie przenieśli się do holu na parter. Tu
sondy stratygraficzne ujawniły
aż czternaście warstw, przy czym
na ich liczbę złożyło się dziesięciokrotne (!) pomalowanie holu
farbą olejną. Jest to niewątpliwą
zasługą miernictwa górniczego,
które przez blisko trzydzieści lat
gospodarowało w budynku: od
likwidacji powiatu w 1951 roku
do oddania gmachu muzeum pod
koniec lat 70. Nic dziwnego – na
Śląsku olejny „zokel” (przez goroli zwany „lamperią”) to była
wówczas rzecz święta.
Jak podkreśla prof. Guzik, badania w holu należy traktować
jako wstępne i niezakończone.
Mimo to pod złogami górniczej
„olejki” udało się znaleźć ślady
warstwy barwionego gipsu (na
pilastrach zdobiących ściany)
i ustalić, że wieloboczne półkolumny, zwieńczone kapitelami
z wykutymi górniczymi „kuplami”, nie były pierwotnie malowane. Natomiast pasy na sklepieniach, zdobione sztukateriami
z motywami kwiatów i owoców,
noszą ślady zieleni i szarości oraz
złota.
Jedno nie ulega wątpliwości:
gmach starostwa powiatowego,
mimo że liczy niewiele ponad sto
lat, kryje jeszcze sporo tajem(rot)
nic.
Konserwatorzy znowu zabrali się za szukanie śladów przeszłości.
Środek życia
3.06.2013
Księga odkryta na nowo
„W bytomskiej parafii św. Jacka
odkryto kronikę lokalnego samorządu, prowadzoną od roku 1823
do 1946 wyłącznie w języku polskim. To znalezisko wyjątkowej
rangi na Górnym Śląsku” – pisał
5 maja w „Gościu Niedzielnym”
Andrzej Grajewski, który znalezisku temu poświęcił duży dwustronicowy artykuł. „Spis członków
Gromady Rozbarskiej” znaleziony
został w trakcie porządkowania
parafialnego archiwum przez
dwójkę młodych historyków: Witolda Madeja oraz Magdalenę
Mikrut-Majeranek. Brulion zapisany starannym pismem (z jego
charakteru wynika, iż księgę na
przestrzeni lat prowadziło kilka osób) jest niezwykły, ponieważ w całości prowadzony był
po polsku. Świadczy o tym, że żywioł polski na Rozbarku był silny, że ci, którzy umniejszają dziś
obecność kultury polskiej na XIX
-wiecznym Śląsku nie mają racji. Miłośnicy dziejów Bytomia
odnajdą tam rozmaite "smaczki”
– na przykład informację, że do
Gromady Rozbarskiej przystąpił
Ignaz Hakuba, w kronice odnotowano wysokość jego płaconych
talarami składek.
Książka wydaje się na tyle ważna i cenna – że do Bytomia, aby
ją zobaczyć, przyjechał prezydent Rzeczpospolitej Bronisław
Fot. TOMASZ SZEMALIKOWSKI
Kronika Gromady Rozbarskiej. Ameryki po raz
drugi odkryć raczej nie sposób. Natomiast można odkryć
powtórnie Kronikę Gromady
Rozbarskiej. I zainteresować
nią samego prezydenta RP.
Prezydent z zainteresowaniem oglądał rękopis znany historykom od lat.
Komorowski. Cenną księgę zaprezentowano mu w gmachu Muzeum Górnośląskiego. Komorowski zamienił kilka słów zarówno
z dwójką młodych historyków,
jak i księdzem Tadeuszem Paluchem, proboszczem parafii św.
Jacka. W czasie wizyty na Śląsku, jaka odbyła się w niedzielę
26 maja, prezydent Komorowski
dość mocno wsparł środowiska,
które opowiadają się przeciw tzw.
narracji Ruchu Autonomii Śląska. Obiecał patronat nad budową
w Warszawie pomnika Wojciecha
Korfantego, a w Bytomiu oglądał
prowadzoną niemal od początku
XIX wieku polską kronikę społeczności Rozbarku. Gdyby nie
ta księga – nie przyjechałby do
naszego miasta.
Na jedną tylko rzecz odkrywcy
rozbarskiej książki nie zwrócili
uwagi. Prezydentowi Komorowskiemu przedstawiono wersję, że
książka została przekazana parafii najprawdopodobniej w okolicach roku 1946, kiedy kończą się
w niej wpisy, teraz zaś ją odkryto. Tymczasem została ona już
dokładnie opisana w roku 1973.
Wówczas na łamach „Magazynu
Bytomskiego”, wydawanego przez
Towarzystwo Miłośników Bytomia, opublikowano tekst Józefa
Śruby zatytułowany „Polskie organizacje w Bytomiu w okresie
zaboru. I Gromada Rozbarska”.
Autor omawia w nim kronikę
Gromady Rozbarskiej oraz cytuje
obszerne jej fragmenty.
Śruba opisuje „odkrytą” dziś
księgę dość dokładnie: „Spis
członków Gromady Rozbarskiej
jest grubym notatnikiem skarbnika i sekretarza. Zawiera 138 kart,
papieru grubego, dwojakiego koloru, typowego dla początków XIX
wieku. Karty 1-22 są koloru beżowego, karty od 23 do 138 koloru
ciemnoseledynowego (szarego).
Oprawa: okładki z grubej czarnej
tektury o formacie 20,5 na 16,5 cm,
grzbiet z czarnego płótna introligatorskiego nowszych czasów.” To
tylko początek bardzo dokładnego opisu zarówno formy, jak i zawartości książki. Autor artykułu
Nie tylko szczaw i mirabelki
– Uśmiałam się, kiedy usłyszałam wypowiedź Niesiołowskiego
– mówi pani Anna, mieszkanka
osiedla Na Sójczym Wzgórzu.
– Sama zbieram nie tylko szczaw
i mirabelki, ale także pokrzywy
i liście malin. Tyle że nie ma to
nic wspólnego z ubóstwem, ale
z ekologicznym hobby i zdrowym
odżywianiem. Jak się okazuje,
„zbierać” czy też według fachowej terminologii pozyskiwać
różne dary natury można rozpocząć już z końcem zimy – na
przełomie lutego i marca. Chodzi o sok z brzozy. – Od dawna
słyszałam o pozyskiwaniu soku
z br zozy, oglądałam filmy instruktażowe zamieszczone w Internecie – mówi pani Anna. – Jakoś nie miałam jednak odwagi
spróbować. Dopiero w tym roku
zdecydowałam się na zbieranie
soku z brzozy. Ostatecznie przekonał mnie emitowany na antenie
radia eM felieton bytomianina
Piotra Kardasza, któr y mówił
o zdrowotnych właściwościach
soku z brzozy i sposobach jego pozyskiwania. Okazało się, że w ciągu doby z jednego drzewa można
uzyskać nawet 7-8 litrów soku.
Wiosennego pozyskiwania
soku z brzozy (można to czynić
zanim na drzewie pojawią się
liście) pani Anna nie poleca
jednak „debiutantom”. – To już
„wyższa szkoła jazdy”. Chodzi
o to, żeby nie kaleczyć niepotrzebnie drzewa – mówi bytomianka. –
Przyznam, że znane dotąd metody
nawet udoskonaliłam. Jednak na
początek radzę zacząć na przykład od majowego zbierania liści
pokrzyw. Młode liście pokrzyw
pani Anna dodaje do szpinaku
13
konkluduje: „Zachowany Spis
członków Gromady Rozbarskiej
jest pięknym dowodem polskości
Rozbarku. Mimo że znajdziemy
w nim zapisy w gwarze śląskiej,
w której nie obeszło się bez germanizmów, są tam zapisy w pięknej
polszczyźnie, przypominające wielokroć język Reja i Kochanowskiego. Zależało to pewnie od poziomu
umysłowego autorów kroniki.”
Józef Śruba twierdzi, że w roku
1950 spis członków Gromady Rozbarskiej znajdował się jeszcze
w posiadaniu prywatnej osoby,
zaś księgę udostępnił mu wówczas, zmarły w 1965 roku, Wincenty Szafarczyk, wtedy zastępca
przewodniczącego Gromady Rozbarskiej. Bardzo zatem możliwe,
że do parafialnego archiwum trafiła dopiero po jego śmierci.
Co więcej: Józef Śruba o Kronice Gromady Rozbarskiej pisał
już znacznie wcześniej, bo w 1961
roku na łamach „Kwartalnika
Opolskiego”. Za nim informacje
te powtórzył Jerzy Szymiczek
w 1967 roku w tekście wydrukowanym w kwartalniku „Zaranie
śląskie”. Te informacje są dość
łatwo dostępne – tekst Szymiczka „wyskakuje” nawet w wyszukiwarce internetowej po wpisaniu hasła „Gromada Rozbarska”.
Natomiast jeden z bytomskich
historyków twierdzi, że rękopis
ów udostępniał mu do wglądu
poprzedni proboszcz parafii ks.
Józef Ledwig. Tak więc książka
została nie tyle odkryta, co odkryta na nowo i przypomniana.
Ustalone też obecne miejsce jej
przechowywania – to ważne, bowiem spadkobiercy Szafarczyka
mogli nie zadbać o zdeponowanie
jej we właściwym miejscu. Wcześniej Kronika była już dostępna
historykom i dość dokładnie opisywana. Co oczywiście nie zmienia faktu, że jest bardzo cenna
i godna zaprezentowania prezydentowi RP – zresztą z wykształcenia historykowi.
MARCIN HAŁAŚ
Nowi księża
z Bytomia
Bliżej przyrody. Nie tak dawno polityk Stefan Niesiołowski stwierdził, że w Polsce nie ma Wyświęceni w maju.
biedy, ponieważ nie widuje dzieci, zbierających na nieużytkach szczaw i mirabelki. Okazuje Diecezji gliwickiej przybyło
się, że w Bytomiu zbierają nie tylko szczaw, ale także – pokrzywy. Bynajmniej nie z głodu. w maju dziewięciu nowych
księży. Dwóch z nich pochoi przyrządza na obiad. Podkreśla
dzi z Bytomia.
zalety takiego rozwiązania: liście pokrzyw mają wiele właściwości zdrowotnych i wcale nie
„psują” smaku szpinaku (w potrawie powinny stanowić około
25 procent, ale można te proporcję zwiększać do 40-50 procent). – Kupując szpinak, nigdy
nie mamy gwarancji, czy nie był
nawożony jakąś chemią – przekonuje pani Anna. – Tymczasem
pokr zywa jest naturalna, bez
odrobiny sztucznych nawozów.
Oczywiście należy ją zbierać nie
w rowie obok drogi, ale w lesie.
Jeżdżę po nią do lasu miechowicko-stolarzowickiego.
Dziki szczaw i mirabelki pani
Anna też zbiera – szczaw na
zupę, choć jego liście są mniejsze niż szczawiu ogrodowego,
a mirabelki na kompot. Do tego
latem płatki kwiatów dzikiej
róży (można je ucierać z cukrem lub suszyć), a jesienią
owoce tejże dzikiej róży i głodu.
Dzika róża dopiero rozpoczyna
kwitnienie, więc na razie pani
Anna robi zapasy na cały rok
liści z malin. Wysuszone mają
nie tylko właściwości zdrowotne, ale także dodane w niewielkiej ilości do parzenia herbaty znakomicie poprawiają jej
smak. – Ważne jest, aby zbierać
do suszenia młode, jasnozielone
liście leśnych malin, najlepiej ze
świeżo wyrastających, jeszcze nie
zdrewniały gałązek – wyjaśnia
G
Pokrzywy często rosną wśród malin, liście obu roślin można wykorzystać w domowej kuchni.
bytomianka. – Dlatego najlepiej
robić to właśnie wiosną, w maju.
Obecnie kwitnie także kwiat
czarnego bzu, z którego można
robić naleśniki (przepis można
znaleźć w internecie).
O ile „rok zbieracza” rozpoczyna się już pod koniec lutego,
o tyle zakończy się dopiero w listopadzie – ostatnimi zbiorami
grzybów, na które sezon trwa
od września. Tak więc nie tylko
szczaw i mirabelki. – Dziwię się,
że poseł sięgnął po taki właśnie
przykład – mówi pani Anna. –
Jeżeli ktoś znajduje się w trudnej
sytuacji materialnej, zbiera raczej złom i puszki po piwie. A takich ludzi, niestety, codziennie
widzimy sporo.
(m)
dyby ktoś chciał ułożyć
„mapę” powołań kapłańskich na terenie diecezji
gliwickiej w ostatnich latach –
Bytom znalazłby się w czołówce.
Z kolei w naszym mieście chlubną rekordzistką w tym zakresie
jest miechowicka parafia pod
wezwaniem Bożego Ciała, która
w ciągu ostatnich dziesięciu lat
wydała 11 księży. Przypomnijmy,
że teren Bytomia przynależy do
diecezji gliwickiej – za wyjątkiem parafii pod wezwaniem
św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach oraz św. Stanisława na
Sójczym Wzgórzu. To „ślad” po
przedwojennej granicy międzypaństwowej: dwie parafie, które
przed 1939 roku leżały na terenie
Polski, zachowały przynależność
do diecezji katowickiej.
18 maja w gliwickiej katedrze
święceń kapłańskich udzielił 9
diakonom biskup ordynariusz
gliwicki Jan Kopiec. Dwóch spośród nowo wyświęconych prezbiterów pochodzi z Bytomia.
Są to: ksiądz Michał Choroszewski z parafii Dobrego Pasterza
w Karbiu oraz ksiądz Łukasz Koj
z parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego. Ksiądz Choroszewski
podejmie pracę w parafii św.
Mikołaja w Lublińcu, natomiast
ks. Łukasz Koj zostanie wikarym
w parafii św. Bartłomieja w Gli(m)
wicach.
14
3.06.2013
Życie dzielnic
Skończyli remont na Moniuszki
R
emont prowadziła spółka
Tramwaje Śląskie. Samymi
robotami zajęła się wyłoniona w przetargu firma Skanska. Do
dzieła przystąpiła ona w pierwszych
dniach marca. Podczas prac między
innymi wymieniono nawierzchnię,
zamontowano nowe szyny i podkłady. Szyny umiejscowiono w specjalnej gumowej otulinie, co ma zredukować uciążliwy dla mieszkańców
hałas, powodowany przez przejeżdżający tramwaj. Zgodnie z ogłoszonym w marcu planem modernizacja
miała trwać do 9 maja. Kiedy termin został przekroczony, Tramwaje
Śląskie zaczęły dziwaczną zabawę.
Ustami swego rzecznika kilka razy
przesuwały moment oddania drogi do użytku, by nagle stwierdzić,
że remont zostanie podzielony na
etapy, o czym wcześniej nie było
mowy. Te działania doprowadzały
do rozpaczy bytomian (zwłaszcza
narzekających na straty finansowe
właścicieli sklepów i lokali usytuowanych przy Moniuszki), a także
władze naszego miasta.
W miniony wtorek roboty zakończono, auta znowu mogły wjeżdżać
na Moniuszki. Tramwaje pojawią
się tam w czerwcu. Do końca tego
miesiąca potrwa remont torowiska na ulicy Katowickiej. Trwa
przebudowa szyn na Powstańców
Warszawskich.
Efekt modernizacji na Moniuszki
wzbudza kontrowersje. Dzwoniący
do nas mieszkańcy pytają na przykład, co stało się ze starą kostką
brukową i czemu zamieniono ją
na nową, wykonaną z betonu. Jednak największe emocje wzbudza
wysepka zbudowana w okolicach
przystanku tramwajowego. Jest ona
niepotrzebnie wielka, jej budowa
zabrała kilka jakże cennych w śródmieściu miejsc parkingowych. ton
Nie chcemy garaży, tylko skwer
Fot. TOMASZ SZEMALIKOWSKI
Śródmieście. 28 maja nareszcie zakończyła się kompleksowa modernizacja torowiska
tramwajowego na ulicy Moniuszki. To aż o 19 dni później, niż początkowo zakładano.
Wielka wysepka zabrała miejsca parkingowe.
Pobiegną ulicami swej dzielnicy
Łagiewniki. 8 czerwca już po raz drugi zorganizowany
Szombierki. U zbiegu ulic Tatrzańskiej i Nowakowskiego znajduje się zieleniec zostanie Dzielnicowy Bieg Uliczny.
z sięgającą kolan trawą i przerośniętymi krzewami. Okoliczni mieszkańcy wolą jednak to, niż betonowe klepisko i kilkadziesiąt garaży pod ich oknami.
W
tej sprawie skontaktowali
się z nami w imieniu lokatorów radni Piotr Bula
(SLD) oraz Piotr Patoń (PiS). Ostry
protest w tej sprawie skierowali
również do prezydenta przedstawiciele firmy PPHU ADREM, zarządzającej w imieniu wspólnot pobliskimi blokami. Dokument uzupełnia ponad 170 podpisów mieszkańców z bloków przy Nowakowskiego 1,3,5,7,9, 11 oraz Mochnackiego
31,33,35 i 37.
Lokatorzy motywują swój sprzeciw faktem, że jest to jedyny taki
zieleniec w okolicy. Co prawda
jest on obecnie zaniedbany, bowiem właściciel gruntu Bytomska
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
się nim nie zajmuje, jednak podczas spotkania radnych, zarządcy
i przedstawiciela naszej redakcji
z ust kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców, którzy zgromadzili
się w pobliżu pobliskiego pawilonu,
padały konkretne propozycje zagospodarowania zieleńca.
Mieszkańcy postulowali, aby
grunt przejęła na własność gmina
Bytom i zorganizowała tam plac
zabaw dla dzieci, bowiem takiego
w okolicy nie ma, bądź by powstał
tam duży ogrodzony wybieg dla
psów. Na skwerze mogłyby również
stanąć ławki służące emerytom, których w okolicznych blokach mieszka wielu. Ani jedna ze zgromadzonych osób nie była za postawieniem
tam kompleksu ponad 30 murowanych garaży. W imieniu pozostałych
osób wypowiadał się przedstawiciel
zarządcy oraz obaj radni.
Temat planów wybudowania
garaży nie jest nowy. Jakiś czas
temu do Urzędu Miejskiego wpłynęło zapytanie inwestora o warunki zabudowy. Zaraz potem obaj
radni z Szombierek złożyli w tej
sprawie niezależne interpelacje.
W miniony czwartek z mieszkańcami Szombierek spotkał się prezydent Bytomia Damian Bartyla. Już
wcześniej w rozmowie z radnym
Patoniem zapowiedział, że będzie
się starał nie dopuścić do budowy
garaży, co też publicznie potwierS.
dził lokatorom bloków.
G
łównym organizatorem Biegu Ulicznego jest Gimnazjum nr 9 przy ulicy Świętochłowickiej. Pomagają mu inne
łagiewnickie placówki: Przedszkole
Miejskie nr 45 i 48, Szkoła Podstawowa nr 28, Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, Biblioteka
Pedagogiczna, Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa im.
św. Elżbiety, a także parafia pod
wezwaniem Jana Nepomucena,
bytomski oddział Związku Górnośląskiego i klub ŁKS Łagiewniki.
Pomysłodawcy imprezy chcą zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu i prowadzenia zdrowego stylu życia, a przy okazji liczą na
wypromowanie swej dzielnicy.
Pierwsi na trasę biegu ruszą
uczniowie szkoły podstawowej.
Start zaplanowano na godzinę 9
w parku Amendy. Pół godziny póź-
niej rozpocznie się bieg dla młodzieży. Bieg główny odbędzie się o godz.
10.10. Startujący powalczą o puchar
przewodniczącej bytomskiej Rady
Miejskiej Danuty Skalskiej. Zaraz
po zawodach przyjdzie czas na piknik rodzinny. Jego gospodarzem będzie Gimnazjum nr 9. W programie
między innymi występy artystyczne
uczniów i przedszkolaków, gry i zabawy dla najmłodszych, wystawy
amatorskich prac plastycznych,
a także darmowe strzyżenie w wykonaniu słuchaczy Zespołu Szkół
Usługowo-Rzemieślniczych. Z kolei
na boisku miejscowego klubu czeka
nas piknik rodzinny w wersji sportowej. Rozpocznie się on o godz.
14.30 i potrwa do 18. W tym czasie
przeprowadzony zostanie turniej
piłki nożnej dla dzieci. W meczu
pokazowym zmierzą się uczniowie
aure
Gimnazjum i ich rodzice.
R E K L A M A
W McDonald’s krewetki, filety z kurczaka
i kanapka Roadhouse Classic.
A do tego oferta popularnych produktów
w korzystnej cenie – McDeal.
Do menu McDonald’s powracają hity poprzednich sezonów:
Chicken Fillets, kanapka Roadhouse Classic, a także krewetki
w dwóch postaciach: panierowane Krewetki Królewskie oraz
McWrap Krewetki Królewskie. Na gości czekają również
zestawy popularnych produktów w niezwykle przystępnej
cenie – McDeal.
Wiosenne menu McDonald’s zostało wzbogacone o pozycje, na
które goście restauracji czekali od dawna. Oferta z pewnością
trafi w gusta zarówno miłośników kuchni śródziemnomorskiej, jak
i amatorów tradycyjnych smaków McDonald’s.
McWrap Krewetki Królewskie to krewetki królewskie w panierce,
grillowane warzywa azjatyckie, sałatę oraz sos chili-lemon
serwowane w pszennym placku.
Krewetki Królewskie to propozycja dla amatorów owoców morza.
5 sztuk dużych, chrupiących krewetek królewskich w złocistej
panierce serwowanych z sosem chilli-lemon.
Kanapka Roadhouse Classic jest ucztą dla miłośników
tradycyjnych smaków McDonald’s. O wyjątkowości tej kanapki
stanowi kompozycja dwóch soczystych kotletów wołowych,
chrupiącego bekonu i wyrazistego sera cheddar. Całość
uzupełniają prażona cebulka, krucha sałata batawia, czerwona
cebula oraz sos Grilled Pepper.
Chicken Fillets to porcja 3 sztuk soczystych kawałków piersi
kurczaka w chrupiącej panierce z kawałkami chili.
Z kolei McDeal to okazja dla amatorów klasycznych produktów.
Oferta obejmuje dwa cheeseburgery lub dwa kurczakburgery
serwowane z porcją małych frytek i małym napojem. Niezależnie od
wyboru kanapek cena każdego zestawu McDeal to jedyne 10 zł.
Dodatkowo na gości restauracji McDonald’s czekają 2 miliony
nagród, które można zdobyć, biorąc udział w wielkiej loterii
Monopoly 2013! Łączna wartość nagród to ponad 10 milionów
złotych! Szczegóły dotyczące promocji dostępne są na https://www.
mcdonalds.pl/monopoly/#monopoly i w restauracjach McDonald’s.
Dla pierwszych 10 osób, które w środę 5 czerwca o godzinie 12.
zadzwonią do naszej redakcji, mamy bezpłatne zaproszenia do
restauracji McDonald’s.
Ogłoszenia
3.06.2013
15
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich 15
tel. 32/281-24-57
Czynny:
w poniedziałki od 9 do 14, we wtorki od 9 do 13,
w środy od 9 do 14, w czwartki od 9 do 13
Międzyzakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„MONOLIT” w Chorzowie
ogłasza przetarg ofertowo-pisemny
na pierwszeństwo ustanowienia
odrębnej własności lokalu mieszkalnego
w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 31/5
powierzchnia 55,00 m2 – 3 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka z wc-II piętro
Kwota wywoławcza -105 820,00 zł
Termin przetargu 20 .06. 2013r.
Warunki nabycia mieszkania można uzyskać
w Zarządzie Spółdzielni ul. J. Maronia 44,
41-506 Chorzów , tel.32 2462471
wew.544,343.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
DNI OTWARTE
W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W BYTOMIU !!!
Niestety ciągle jescze wiele psów i kotów jest porzucanych przez
swoich właścicieli
Nie bądź obojętny na los zwierząt przebywających w schronisku.
Jeśli szukasz wiernego przyjaciela na dobre i złe, zapraszamy
serdecznie do naszego schroniska.
Każdy pies i kot przebywający w naszym schronisku czeka na
nowego właściciela, który otoczy go opieką i miłością.
WAŻNA INFORMACJA !!!
Do 30 września 2013
schronisko
nie będzie pobierać opłat
od adoptujących nasze zwierzęta.
Może właśnie ty dasz im prawdziwy dom,
a w zamian pozyskasz prawdziwego przyjaciela.
Serdecznie zapraszamy
codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00
oraz w soboty i niedziele
w godzinach od 8.00 do 13.00
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
przy ul. Łaszczyka 18
w Bytomiu-Miechowicach.
16
Ogłoszenia
3.06.2013
USŁUGI
0 zł dojazd! 32/281-14-33.
DOMOWA NAPRAWA
TELEWIZORÓW i LCD.
1/681
515-777-326. Wykończenia,
remonty, kominki.
AGD I RTV NAPRAWY w domu
Klienta. Dojazd bezpłatny.
32/395-02-25, 694-031-092.
ALARMY, domofony, kamery, monitoring, instalacje elektryczne. 501-628480.
1/282
ANTENY telewizyjne- montaż, naprawa. 32/283-13-40, 503-733-256. 1/505
ANTENY telewizyjne-cyfrowe, satelitarne Polsat, C+, „N”. Montaż, naprawy, ustawienia. Domofony, alarmy.
NEON 32/281-58-42.
5/447/13
BAGAŻÓWKA. 602-803-775.
1/422
BUDOWLANE remonty, malowanie,
gładź, panele, kafelkowanie, wod.kan. Szybko, solidnie, tanio. 507-753215.
1/669
CENTRALNE ogrzewanie, instalacje wod.-kan. Remonty. Długoletnie doświadczenie. Tel. 722-131143.
5/552/13
CENTRALNE ogrzewanie, wkłady kominowe, wodomierze, legalizacja, hydraulika, gaz, piecyki gazowe, panele,
kafelkowanie. 32/280-81-81, 604-842560.
1/570
CENTRALNE ogrzewanie, wod.-kan.,
gaz. Tanio. 693-394-191.
5/558/13
CYKLINIARSKIE. Układanie. 32/28258-07, 501-604-735.
1/1618
CYKLINOWANIE 32/384-90-66, 501845-106.
1/368
CYKLINOWANIE- układanie. 600208-179
1/584
CZYSZCZENIA aut, dywanów tapicerki, mycie elewacji, usuwanie graffiti.
798-981-343.
5/401/13
CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy), wykładzin, tapicerek. 692-987987
5/35/13
KAFELKOWANIE, remonty. 508-717458.
1/600
EKSPEDIENTKĘ zatrudnię, branża
spożywcza. 693-338-276.
1/655
KOMPLEKSOWA budowa i remont
pokryć dachowych, konstrukcje ciesielskie, obróbki blacharskie. Firma
Budowlana „TAGBUD”, 695-005-611,
e-mail: [email protected] 5/647/1
EXPRESS Finance S.A. zatrudni na
umowę zlecenie przedstawicieli do
udzielania pożyczek w domu klienta.
Tel. 601-332-170.
1/636
KOMPLEKSOWA budowa i remonty
mieszkań: gładzie, hydraulika, malowanie, tapetowanie, panele. 798-361683.
1/678
KOMPUTEROPISANIE 32/787-3131.
5/431/13
KOMPUTEROWY Serwis, dojazd,
www.eurohelp.pl, 888-116-945. 5/297/13
KOPARKO-ŁADOWARKI roboty
ziemne. 502-097-455
5/502/13
ŁAZIENKA kompleksowo- remonty
mieszkań. REM-MAX 507-055-024.
5/391/13
MUZYKA w kościele, profesjonalnie,
flet. 691-404-262.
1/530
ODNAWIANIE wanien. 32/384-9198.
5/459/13
PRZEPROWADZKA, 601-46-2408, 32/252-97-79.
PRZEPROWADZKI kompleksowe,
kraj i zagranica. 501-580-954, www.
acio-transport.pl
1/339
PRZEPROWADZKI kompleksowe.
531-944-531.
5/634/13
PRZEPROWADZKI, transport, montaż mebli. 502-560-211.
5/281/13
PRZEPROWADZKI- wywóz rzeczy
niepotrzebnych. 607-219-491, 32/24004-01.
1/592
REMONTY wod.-kan, co, gaz. Uprawnienia. 32/286-61-03, 601-39-00-32.
REMONTY, kafelkowanie. 530-739334.
5/613/13
REMONTY, malowanie, tapety natryskowe. 502-346-259.
1/579
ŚWIADECTWA energetyczne. 606307-123.
5/68/13
1/658
TANIE przeprowadzki. 506-252-732,
504-846-605.
5/511/13
TRANSPORT, blaszanka, tanio. 790887-233.
5/632/13
TRANSPORT, przeprowadzki. 603745-616.
1/542
CZYSZCZENIE dywanów, karcher.
32/265-49-89.
1/296
USŁUGI remontowo-budowlane.
Tanio. Tel. 510-792-349.
5/636/13
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki.
883-379-484.
5/436/13
WWW.BRUKARSTWOGLIWICE.PL
509-962-089, 502-611-988 5/212/13
DOCIEPLENIA budynków, remonty,
malowanie elewacji. 607-969-200.
WYLEWKI mixokret, solidnie. 514398-717.
5/675/13
1/501
ELEKTROINSTALACJE- naprawa,
modernizacja uprawnienia.
601-159-278.
5/508/13
ELEKTRYCZNE tanio. 662-721-765.
5/325/13
GŁADZIE, bezpyłowe hydraulika, malowanie, panele. 501-815-416, www.
fedax.pl
GŁADŹ, tapetowanie, malowanie, panele. 668-49-31-39, 32/281-10-13.
1/688
KAFELKOWANIE, instalacje. 502947-726.
1/641
KAFELKOWANIE, panele, gładzie.
502-616-765.
1/561
KAFELKOWANIE, panele, sufity podwieszane. 504-816-486.
1/639
FRYZJERA/KĘ z doświadczeniem
zatrudnię, bardzo dobre warunki
finansowe. 502-052-149.
1/670
SZCZENIAKI Rhodesian Ridgeback z
NA oświadczenie do 2.000 zł a
nawet do 8.000 zł. Dzwoń 516663-600, 728-874-276.
hodowli Hati Singa, tanio, www.hatisinga.pl, 506-145-252
ODDŁUŻENIOWE 50.000- 889 zł.
32/423-56-17.
INSTALATORA (doświadczonego)
wod.-kan., gaz co zatrudnię. Najchętniej rencistę. Wymagane prawo jazdy kat. B. 32/386-09-15,
602-293-725.
ZWIERZĘTA
5/670/13
KUPNO/SPRZEDAŻ
ALTANKI- domki drewniane, psie
budy, www.drewbud.com.pl, 32/28554-47, 32/384-84-47
5/652/13
1/679
KUPIĘ niesprawną pralkę. 691-076308.
KIEROWCÓW C+ E z okolic Katowic,
mile widziane doświadczenie, transport międzynarodowy z powrotami do
Polski. Tel. 32/226-45-91.
5/671/13
5/646/13
1/660
NAPRAWA pralek- elektronika, łożyska. 691-076-308.
KIEROWCÓW kat. C zatrudnię. 502572-899, 691-476-903.
1/638
1/660
SKUP książek. Dojazd. Gotówka. 508245-450.
5/3/13
KUCHARZA/KĘ, bufetową, kierowcę
do rozwozu cateringu. 604-99-60-47.
1/644
1/37
TANI transport. 501-634-015.
FIRMA zatrudni diagnostę samochodowego z uprawnieniami na stację do
3,5 tony. Tel. 695-414-297, [email protected]
autograf.pl
5/672/13
KREDYTY. Bank ci odmawia? Bez BIK,
bez zdolności, pozabankowe. 10.000
od 149 zł. Bytom, Dworcowa 1, 32/28314-37.
1/653
NAUKA
PANI na targowisku. 502-936-727.
1/680
PIZZERMANA zatrudnię, Bytom- centrum. 667-144-041.
1/674
PRACA w Bytomiu na linii produkcyjnej od zaraz. Telefon 509-946686.
5/600/13
PRZYJMĘ uczennicę do salonu fryzjerskiego. 517-444-997.
1/677
TELEMARKETERKI zatrudnię, atrakcyjne zarobki, Bytom-centrum, tel.
534-640-646
5/607/13
ZATRUDNIĘ do działu kontroli pracownika, minimum po szkole średniej
w sieci sklepów „DELIKATESY”. Spotkanie: sklep Powst. Warszawskich 32
od poniedziałku do czwartku o godz.
11. Tel. 32/389-70-00, 723-404-407.
1/651
ZATRUDNIĘ do handlu obwoźnego
osoby z doświadczeniem, mile widziane prawo jazdy. 725-057-823.
1/620
ZATRUDNIĘ mechanika samochodowego i elektryka samochodowego. Mile widziane doświadczenie
zawodowe- solidność- uczciwość.
Kontakt: 660-695-048.
BEZPŁATNA 2-letnia Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32/203-27-01, 605-294-324
5/283/13
MATEMATYKA+ inne. 605-165-006.
DAM PRACĘ
515-827-500. Fachowca murarza do
nadbudowy piętra domu.
1/673
DEKARZOM dobrze grzejącym
papę. Tel. 668-569-056, www.SolidneDachy.pl
5/553/13
SZYBKA pożyczka bez BIK do
10.000 zł, w tym do 2.000 zł na
oświadczenie. Dzwoń 602-798874, 728-874-276.
ZATRUDNIMY sprzedawcę na
Stację Paliw LOTOS. Tel. 32/39545-63.
WIOSENNA promocja pożyczka do
10.000 zł bez BIK w tym do 2.000 zł
na oświadczenie, dojazd. Dzwoń 698959-501, 728-874-276.
SZUKAM PRACY
BEZROBOTNY monter instalacji solarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych z uprawieniami SEP do 1kV.
609-003-006.
1/635
RENCISTA lat 48, elektryk, prawo jazdy kat B, „złota rączka”, dyspozycyjny
podejmie pracę. 600-442-155.
1/608
SPRZĄTANIE, pomoc przy dziecku,
starszej osobie. 516-394-659.
1/661
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą. 514979-184.
1/682
tel. 32/ 281-06-79;
tel./fax 32/ 281-44-15
e-mail:
[email protected]
FINANSE
50.000, rata 369 zł. 32/271-0605.
ALE szybka gotówka - nawet 7000
zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident Polska
S.A.- 600-400-295 (opłata wg taryfy operatora).
CHWILÓWKI w domu klientawypłata natychmiast.
601-332-170
1/636
GOTÓWKOWE 10.000- 179 zł.
32/422-50-42.
KREDYTY 80 000- 543 zł. 32/42368-52.
Bytom ul. Rycerska 17/1.
Kompletne wyposażenie,
materiały reklamowe.
www.jazzclubszafa.pl 693-159-759.
1/668
5/667/13
30 tys., rata 585 zł. 32/455-68-65.
ANGIELSKI, lektor, tłumacz. 608-433820.
5/668/13
SPRZEDAM LOKAL
JAZZ CLUB SZAFA,
KURS instruktorów nauki jazdy po
kursie praca. Tel. 32/281-24-14. 5/538/13
41-902 Bytom
ul. Powstańców
Warszawskich 15
Tygodnik lokalny ukazujący się
w Bytomiu i Radzionkowie.
Wydawca: Bytomska Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy (nr KRS
0000 167 803).
Redaguje zespół: Tomasz Nowak
– redaktor naczelny oraz Witold
Branicki, Marcin Hałaś, Jacek
Sonczowski, tel./fax 32/ 281-2663.
Biuro reklam i ogłoszeń: Mariola
Kubica-Werschner, tel. 32/ 28106-79 (centrala), fax 32/ 281-44-15,
e-mail: [email protected]
Księgowość: Elżbieta Kowalska,
tel. 32/ 281-30-16.
Obsługa komputerów: Jacek Kaczyński.
SAMOTNI
Poznam panią do lat 55
wesołą, niezależną,
bez zobowiązań.
512-567-350.
1/672
SAMOTNY pozna
samotną panią w wieku
65-75 lat.
Tel. 511-212-588
1/663
Biuro reklam i ogłoszeń czynne
od poniedziałku do środy w godz.
9-16, w czwartki w godz. 9-17 oraz
w piątki od 9 do 15.
Za treść ogłoszeń redakcja nie
odpowiada, materiałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzegając sobie prawo do ich adiustacji i skrótów.
Skład, korekta: Frodo ([email protected]
frodo.com.pl). Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
Prenumerata realizowana przez
RUCH S.A.:
Zamówienia na prenumeratę w
wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio
na stronie www.prenumerata.
ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy
kierować na adres e-mail: [email protected] lub
kontaktując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 22 693
70 00 – czynna w dni robocze w
godzinach 7.00 – 17.00.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
Jeśli chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkańców Bytomia
i Radzionkowa, zareklamuj się w „Życiu Bytomskim”.
Tylko u nas ogłoszenie złożone nawet w piątek do godz. 14.30
ukaże się jeszcze w najbliższym numerze!
Biuro Reklam i Ogłoszeń tygodnika ŻYCIE BYTOMSKIE
czynne jest od poniedziałku do środy w godzinach 9-16, w czwartki 9-17, a w piątki od 9 do 15.
Zapraszamy! ul. Powstańców Warszawskich 15, telefon (32) 281-06-79, faks (32) 281-44-15.
e-mail: [email protected]
Ogłoszenia
17
3.06.2013
NIERUCHOMOŚCI
Halina Gatzka lic. nr 2905
Piekary Śl., Wyzwolenia 75
32/767-93-60, 605-098-298
www.domus.jn.pl
2 POKOJE 50 m2, k/Pułaskiego,
97000 zł. 601-415-975.
2 POKOJE, superzrobione, 47
m2, Prusa 108.000 zł. 601-4159-75.
3 POKOJE parter, 120 m2. SPEKTRUM 601-461-477.
ATRAKCYJNY DOM
Z OGRODEM,
MIECHOWICE.
601-415-975.
Biuro Nieruchomości Spektrum
Tel. 601-461-477
- przyjmie do sprzedaży domy, działki
mieszkania
- skup wybranych mieszkań za gotówkę także zadłużone
- kamienice, place, tereny przemysłowe
- atrakcyjne kredyty gotówkowe i hipoteczne
www.nieruchomosci-spektrum.pl
CHECHŁO, domek luksusowy wynajmę, tanio. 697-624-337, 601-9677-77.
1/602
DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe, 43
m2, ul. Rajska (okolice lodowiska).
695-994-011.
1/666
DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe, Łużycka. 514-820-902.
1/684
DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe, Miechowice. 502-534-924.
5/677/13
DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe, przy
Rynku. 609-490-507.
1/645
DO WYNAJĘCIA atrakcyjny lokal.
Tel. 32/289-66-62, 601-43-53-23.
5/674/13
DO WYNAJĘCIA kawalerka, centrum. 506-252-732.
5/511/13
DO WYNAJĘCIA pomieszczenia
biurowe oraz pokoje dla pracowników. 601-418-316, 32/289-93-49.
DO WYNAJĘCIA w centrum
mieszkania, biura, lokale
użytkowe, magazyny.
ZARZĄDZANIE
nieruchomościami.
32/281-66-00,
512-283-385.
DO WYNAJĘCIA, M5 z co, centrum,
cena 1100 zł. 691-493-109.
1/610
DO WYNAJĘCIA/ sprzedania 1-pokojowe, 608-786-783.
1/664
GARAŻ do wynajęcia, okolice Arki
Bożka. 667-888-028.
1/637
Centrum
1- pokojowe
Wyzwolenia, 35 m2, I/IV p, po rem., . . . . . . . . . . . 105 tys.
Fałata , 39 m2, I/IV p, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 tys.
2 - pokojowe
Zabrzańska, 36 m2, P/W, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 tys.
Arki Bożka, 38 m2, 2/4 p, ładne . . . . . . . . . . . . . . . . 95 tys.
Fałata, 38 m2, co, 4/4 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 tys.
Hlonda, 37 m2, co., 1/4 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 tys.
Wyzwolenia, 45 m2, co., 2/4 p . . . . . . . . . . . . . . . 112 tys.
Felińskiego 51 m2, 4/4p, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 tys.
Modrzewiowa, 51 m2, 3/4p PILNE . . . . . . . . . . . . . 127 tys.
Karlika 53 m2, I/II p do rem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 tys.
Strzelców Byt. 53 m2 1/2 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 tys.
Woźniaka, 56 m2, Ip,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 tys.
Piekary Os. Andaluzji, 40,5 m2, 2/4 p . . . . . . . . . . 119 tys.
Bytom Armii Kraj. 62 m2, 1/2p, . . . . . . . . . . . . . . . 90 tys.
Zygmunta Starego, 65 m2, 1 p., co gaz., . . . . . . . 105 tys.
Piekary Słowików, 72 m2, 1p, super . . . . . . . . . . . 375 tys.
3- pokojowe
A.Piątka, 43,5 m2, 0/4 p, super, CO, . . . . . . . . . . . 150 tys.
Woźniaka, 58 m2, 1 p, co gaz, +garaż . . . . . . . . . 120 tys.
Piekary, Zygmunta Starego 63 m2 . . . . . . . . . . . . 165 tys.
Rydza Śmigłego 63 m2, 1/2 p, ładne . . . . . . . . . . . 160 tys.
Rydza Śmigłego 63 m2,0 /2p, . . . . . . . . . . . . . . . . 140 tys.
Racjonalizatorów, 68 m2, 3p, . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 tys.
Axentowicza, 75 m2, 3/4p, po rem. . . . . . . . . . . . . 220 tys.
Piekary, Szpaków, 71 m2, II p, co gaz., . . . . . . . . . 269 tys.
4 - pokojowe i większe
Łużycka, 74 m2, IV p., ładne . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 tys.
Józefczaka, 95 m2, po rem., 2 p . . . . . . . . . . . . . . 250 tys.
Chrzanowskiego, 114 m2, 2 p, co gaz. . . . . . . . . . 289 tys.
Piłsudskiego, 133 m2, III/IV p, . . . . . . . . . . . . . . . . 220 tys.
Pl. Akademicki 150 m2, 3p, co gaz . . . . . . . . . . . . 420 tys.
Estreichera, 202 m2, I p, co gaz, . . . . . . . . . . . . . . 410 tys.
Wojkowice, Plaka, 76 m2 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 tys.
Piekary, Sowińskiego, 73 m2, IV p, . . . . . . . . . . . . 160 tys.
Piekary, Sowińskiego, 73 m2 super . . . . . . . . . . . 205 tys.
Domy
Stroszek , budynek mieszkalnobiurowo-magazynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 tys.
2
Stolarzowice, dom 130m , działka 1400 . . . . . . . . 465 tys.
Łagiewniki, dom 120m, działka 750 m2, . . . . . . . . 495 tys.
Miechowice, 240 m2, dz. 602 m2, . . . . . . . . . . . . . 740 tys.
Miechowice, działka 10 a, 2 domy, . . . . . . . . . . . . 280 tys.
Bytom Sucha Góra, 150 m2, szereg, . . . . . . . . . . . 550 tys.
Bobrowniki, dwurodzinny z lat 90 tych. . . . . . . . . . 650 tys.
Zbrosławice 180 m2, dz. 1440 m2,. . . . . . . . . . . . . 640 tys.
Stolarzowice, 156 m2, dz. 2 tys. nowy . . . . . . . . . 449 tys.
Ujsoły, dom w górach super . . . . . . . . . . . . . . . . 550 tys.
Wojkowice dom 130 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 tys.
Ożarowice Niezdara dom + pom gosp. . . . . . . . . 830 tys.
Działki
Orzech działki 794 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 tys.
Orzech 1084 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 tys.
2
Orzech 651 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 tys.
Piekary centrum 764 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 tys.
Piekary centrum 873 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 tys.
Świerklaniec działki od 702 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 150 tys.
T.Góry 1600 m2 + stodoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 tys.
Zbrosławice 1421 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 tys.
Wojkowice Piaski, 1942 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 tys.
Miechowice 3440 m2 + magazyn . . . . . . . . . . . . 280 tys.
Oferty komercyjne
Radzionków hala prod.-biurowa
pow. 1361 m2 , działka 1,2 ha . . . . . . . . . . . . .3 mln + VAT
Bytom biurowiec pow1350 m2 . . . . . . . . . . . . . . 1 600 tys.
Biura do wynajmu różne powierzchnie . . . . . . . . . . 15 zł/m2
Piekary, Brzozowice lokal handl.40 m2, . . . . . . 1500 zł/m-c
Bobrowniki będzińskie obiekt 1200 m2
hala uboju, hurtownia itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 tys.
lub wynajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 tys.zł/m-c
Radzionków biura, hale, lokal użytkowy do wynajmu
Piekary Śląskie lokal usługowy 160 m2
nowy przygotowany pod stomatologię. . . . . . . 5300 zł/m-c
Wynajem
Dworcowa na biura, gabinety 89 m2 . . . . . . . . 1500 zł/m-c
lub sprzedaż w cenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 tys.
GARAŻ do wynajęcia, os. Na Wzgó1/685
rzu, 516-871-340.
GARAŻ murowany z odpływem i
prądem, Arki Bożka, 11.000 zł.
32/282-96-18.
5/673/13
GARAŻ murowany, 16,7 m2 po remoncie, drzwi antywłamaniowe,
światło, kanał, zamykana brama
wjazdowa, Piekarska, koło poczty,
1/687
20.500 zł. 600-068-660.
KOMFORTOWE 26 m2, Karb, cena
do uzgodnienia. 503-012-869.
5/472/13
WAŻNE TELEFONY
POGOTOWIE RATUNKOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE
W RADZIONKOWIE
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ
ZGŁASZANIE AWARII WODOCIĄGÓW
I SIECI KANALIZACYJNEJ
MIEJSKI ZARZĄD
DRÓG I MOSTÓW
BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE
POWIATOWE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
999
32/ 289-59-99
997, 112, 32/ 3888-200
998, 32/ 388-76-00
sekretariat: 32/ 388-76-20
986, 32/ 281-18-24
(przez całą dobę)
skargi SMS 726-466-100 (tylko dla
osób głuchoniemych)
994 (połączenie bezpłatne)
32/ 396-97-01
M3 Brzezińska 46 m2 IIp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 tys.
Garsoniera 20 m2 ul. Wrocławska z co Ip . . . . . . . . . . . . . . . 59 tys.
M4 Smolenia 76 m2 IIp co gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 tys.
M3 Kolejowa niski blok 38 m2 co gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 tys.
M3 Wrocławska 34,20 m2 VIIp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 tys.
M2 Estreichera 36 m2 Ip czynsz 170 zł . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 tys.
M3 Kolejowa 34,70 m2 co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 75 tys.
M2 Pułaskiego 33 m2 pokój z wnęką co balkon . . . . . . . . . 77,9 tys.
M3 Fałata 37,80 m2 IVp balkon co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 tys.
M3 Siemiradzkiego 44,29 m2 co etaż gaz . . . . . . . . . . . . . . . 79 tys.
M3 Łużycka 32,20 m2 co b. ładne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 tys.
M2+ wnęka Sokoła 36 m2 Ip co etaż. gaz balkon . . . . . . . . . . 84 tys.
M4 Orląt Lwowskich 67 m2 IIIp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 tys.
M3 Wyczółkowskiego 51,5 m2 IIp. Co gaz . . . . . . . . . . . . . . . 85 tys.
M3 Wrocławska 38 m2 IIp co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 87 tys.
M3 Myśliwca 57 m2 0p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 tys.
M3 Przemysłowa 40 m2 Ip co etaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 tys.
M4 Chorzowska 48,50 m2 VIIIp . . . . . . . . . . . . od 93,4 tys. OKAZJA
M3 Arki Bożka 38 m2, 44m2 co balkon . . . . . . . . . . . . . . od 99 tys.
M3 Sokoła 48 m2 co gaz. , IIp. , balkon . . . . . . . . . . . . . . . 103 tys.!
M4 Witczaka 52,20 m2 Vp co balkon . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 tys.
M3 Zygmunta Starego 65,71 m2 co gaz balkon .. . . . . . . . . 108 tys.
M3 Grabowa 47,95 m2 Ip co gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 tys.
M3 Woźniaka 63,89 m2 IIp co gaz pcv . . . . . . . . . . 110 tys. OKAZJA
M3 Sokoła 44,5 m2 IIIp co balkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 tys.
M3 Łużycka 48 m2 IVp balkon co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115tys.
M3 Chopina 38 m2 bardzo ładne pcv co IIp . . . . . . . . . . . . . . 115 tys.
M4 Tuwima 60 m2 co etaż gaz. b. ładne . . . . . . . . . . . . . . . . 120 tys.
M4 Dworcowa 93 m2 Ip idealne na działalność . . . . . . . . . . 120 tys.
M3 Katowicka 89 m2 ładny układ IIp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 tys.
M3 Aleja Legionów 50 m2 b.ładne co gaz. . . . . . . . . . . . . 122 tys.
M3 Prusa 46,10 m2 co balkon komfortowe . . . . . . . . . . . .. 125 tys.
M3 Witczaka ok. Matejki 53 m2 Ip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 tys.
M5 Gwarecka 60,50 m2 co balkon nowy blok . . . . . . . . . . . . 147 tys.
M5 Wrocławska 64,50 m2 IIp balkon co . . . . . . . . . . . . . . . 150 tys.
M4 Łużycka, Olimpijska 64,36 m2 co balkon.. . . . . . . . . . . . 160 tys.
M5 Janasa 96 m2 co gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 tys. OKAZJA!
M3 Fałata b. ładne 65 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 tys.
M3 Pl. Słowiański 77m2 co gaz b. ładne . . . . . . . . . . . . . . . 170 tys.
M4 Klonowa 79 m2 Ip co gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 tys.
M5 Łużycka Olimpijska co balkon . . . . . . . . . . . . . . . . od 176 tys.
M4 Kraszewskiego 72 m2 balkon co etaż. . . . . . . . . . . . . . . 183 tys.
M4,5 Olimpijska 70 m2 superwidok balkon co . . . . . . . . . . 192 tys.
M4-5 Didura 91 m2 112m2, 2 balkony . . . . . . . . . . . . . . . od 220tys
M4 Chrobrego 120 m2 Ip co etaż gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 tys.
M5 Pl. Słowiański 122 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 tys.
M4 Batorego 122m2 Ip komf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 tys.
Stroszek - Radzionków- Piekary Śl.
M2 Strzelców Byt. 30 m2, co etaż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 tys.
M3 Strzelców 53m2 co balkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 tys.
M3 Szymały 50 m2 balkon 0p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 tys.
M3 Hlonda 36,80 m2 Ip co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112 tys.
M3 Łokietka 44 m2 co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 115 tys.
M4 Pl. Żeromskiego 54 m2 co balkon . . . . . . . . . . . . . . .. od 135 tys.
M4 Strzelców Byt. 66m2 Ip co balkon b. ładne . . . . . . . . . . .166 tys.
Szombierki
M3 Zabrzańska 38,60 m2 IIIp co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 tys.
M3 Orzegowska 37,70 m2 co etaż. gaz IIIp . . . . . . . . . . . . . . . 90 tys.
2
M3 Zabrzańska 36,40 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99 tys.
M4 Orzegowska 55,20 m2 co balkon . . . . . . . . . . . . . . . od 99,5 tys.
M3 Orzegowska 45,62 m2 IVp co balkon . . . . . . . . . . . . . . . 100 tys.
M4 Małachowskiego 46 m2 balkon rozkładowe 108 tys.
M4 Grota Rowe. 52,20 m2 VIIIp wolne od zaraz 113 tys.
M3 Podhalańska, Hallera, Wyzwolenia 47 m2 . . . . . . . . od 120 tys.
M3 Wróblewskiego 50,67 m2 IVp co . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 tys.
M3 Wyzwolenia 48m2 IIIp b. ładne balkon co . . . . . . . . . . . 133 tys.
Miechowice
M2 Felińskiego 26 m2 co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 tys.
M3 Felińskiego 50,02 m2 Ip balkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 tys.
2
M4 Felińskiego 65 m IXp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 145 tys.
M4 Nickla 61,5 m2 IIIp co balkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 tys.
M5 Energetyki 76 m2 IIp co komfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 tys.
okazja NOWE DOMY Bobrowniki, Repty, Chechło . . . . . od 369 tys.
Atrakcyjne Lokale Handlowe, Biurowe, Magazynowe
wynajmę/sprzedam
32/ 388-76-15
GAZOWE
992, 32/ 281-29-00, 32/ 281-28-75
ENERGETYCZNE
991, 032/ 303-09-91
WODNO-KANALIZACYJNE
32/ 396-71-74 (połączenie
bezpłatne) i 32/ 396-71-05
Telefon zaufania AA we wtorki,
środy, czwartki w godz. 17.30-19.30
32/ 280-60-00
PODRĘCZNY INFORMATOR (telefony czynne całą dobę)
789-28-43-33
WYBRANE MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1-POKOJOWE
Palińskiego 22m2, IV/IVp.
31 tys.
Grottgera kawalerka do remontu, CO sieć,nowe okna
52 tys.
Kasprowicza 33,2m2 I/IIp. okna pcv
55 tys.
Stroszek 36,8m2, I/IIp. CO sieć, okna pcv
65 tys.
Pl. Akademicki 38m2, parter/IIIp.
69 tys.
Dzierżonia 31,07m2, ładna, IVp, CO sieć, okna pcv
77 tys.
Miarki 34m2, IIIp. po remoncie, CO gazowe
85 tys.
2-POKOJOWE
Stolarzowicka 39,1m2 VIp.okna pcv, CO, balkon
95 tys.
Wrocławska 37,6m2, III/IVp. okna pcv , CO
97 tys.
Al. Legionów 37m2, I/IIp.po remoncie,ogrzew. gaz
99 tys.
Moniuszki 66m2, IIIp.
105 tys.
Wróblewskiego 47,2m, III/IVp. CO, balkon
105 tys.
Pl. Wolskiego 128m2, II/IIIp.
108 tys.
Świętochłowicka 61m2, II/IIIp CO węgl.po rem.
109 tys.
Wyczółkowskiego 48,6m2, IIp. 2 balkony
110 tys.
Felińskiego 47,8m2, parter/Xp., okna pcv, CO sieć
115 tys.
Fitelberga 36,55m2 II/IIIp. CO gaz, balkon
115 tys.
Arki Bożka 44,5m2, III/IVp.okna pcv, CO
119 tys.
Podhalańska 47,21m2, IV/IVp., CO sieć, balkon
110 tys.
Miarki 66,2 m2, IVp., po remoncie, CO gaz
130 tys.
Okulickiego 60,23 m2, IIp. COgaz. stan dewelop.
180 tys.
3-POKOJOWE
Strzelców Byt. 48m2, IV/IVp. CO, balkon
87 tys.
Chorzowska 49 m2, VIII/Xp.,CO, balkon
93,5 tys.
Powstańców Warsz. 94,62 m2, IIp
96 tys.
Gliwicka 74m2, II/IIIp, CO sieć, okna pcv
105 tys.
Orzegowska 46m2, IV/IVp. CO sieć, balkon
105 tys.
2
Wojska Pol. 46,3m , IV/IVp. CO, balkon
105 tys.
Małachowskiego 46m2, IV/IVp. CO, balkon
108 tys.
Krupińskiego 46,6m2, III/IVp. okna pcv, CO
120 tys.
Felińskiego 63,2m2 IIIp, CO, okna pcv, balkon
128 tys.
Pl. Żeromskiego 58,75 m2, IIp. CO sieć, balkon
140 tys.
Felińskiego 64,6m2 Xp., CO, okna pcv, balkon
145 tys.
Katowicka 61,30m2, IIIp. CO sieć, balkon
150 tys.
Nawrota 91,08m2, IIIp.COgaz, kominek, okna pcv
158 tys.
Grottgera 64,5m2, II/IVp.CO sieć,nowe okna,balkon
159 tys.
Olimpijska 64,36m2 IX/Xp. CO sieć, balkon
160 tys.
Radzionków Knosały 62,5m2, CO sieć, balkon
160 tys.
Nickla 70,3m2 parter/IVp., CO, okna pcv, balkon
180 tys.
Hlonda 55,8m2 VIII/Xp. umeblowane, b.ładne
180 tys.
Ligęzy 75,6m2, parter/IVp. okna pcv
190 tys.
Pl. Akademicki 98m2 Ip. po rem. CO gaz.
289 tys.
Okulickiego 109m2,z tarasami,stan dewelop.COgaz
351 tys.
4- i 5-POKOJOWE
Energetyki 99,80m2 parter, CO sieć, kamienica
160 tys.
Janasa 96m2 IIp. CO gazowe, okna nowe pcv
169 tys.
Orląt Lw. 122m2, IIp , CO gazowe, balkon
259 tys.
DOMY
Ożarowice 180m2 działka 870m2
610 tys.
Kozłowa Góra 225m2, działka 692m2
670 tys.
Nowe Chechło pow.ca 222m2, działka 770m2
690 tys.
DZIAŁKI
Sucha Góra 928 m2 i 736 m2 budowlane
130zł/m2
Stolarzowice 838 m2, przezn. mieszk-usług.
124 tys.
Radzionków Księża Góra, 1707m2, budowlana
289 tys.
DO WYNAJĘCIA
Szymały 35m2, kawalerka umeblowana, CO sieć
750zł/m-c
Wożniaka 37m2, 2 pok.umebl. kuchnia CO gaz
850zł/m-c
Al. Legionów 37m2, 2 pok.umebl. kuchnia CO gaz
890zł/m-c
Wojska Pol. 34m2, 2 pokoje, umebl. CO sieć
850zł/m-c
Chorzowska 54m2, 3 pok. umeblowane,CO sieć
950zł/m-c
Gliwicka 50,97m2, 2 pok umeblowane, CO sieć
1000zł/m-c
Rycerska 70,89m2,3 pok.umeblowane,CO sieć
1000zł/m-c
ZAPRASZAMY DO BIURA
***Kupimy mieszkania w Bytomiu
SKUPUJEMY MIESZKANIA
LOKAL do wynajmu 100 m 2 ,
k/szpitala. 601-41-59-75.
MIESZKANIA www.maximmo.
gratka.pl
SPRZEDAM komfortowy domek
letniskowy przy jeziorze Pławniowice k/Pyskowic. cena 15 tys. tel.
605-920-786.
1/64
AUTOSKUP. Kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. 660476-276, 32/793-94-11.
AUTOSKUP. Płacimy gotówką. Naj-
5/1650/12
OGRÓDKI działkowo-rekreacyj-
SPRZEDAM M3, 52,75 m2, IIIp., ul.
lepsze ceny, dojazd. 509-796-001,
ne, dzierżawa. Bytom-Sucha
Cicha. 514-060-373.
798-835-341.
Góra, tel. 888-528-792
1/676
5/588/13
SPRZEDAM nowe, wolno stojące
OSOBA prywatna kupi 2-pokojowe
domy jednorodzinne z garażami
mieszkanie bez udziału agencji. Tel.
w Tarnowskich Górach, ul. Sta-
795-456-321.
szica. 602-334-919; www.bupis.
5/609/13
POWIERZCHNIE handlowe do wy-
pl
najęcia, Szombierki. SPEKTRUM
SPRZEDAM ogród, ROD „MALWA”.
601-461-477.
607-773-869.
sprzedam. Tel. 604-689-256.
5/639/13
AUTOSKUP. Płacimy gotówką. Najlepsze ceny, dojazd. 602-871-305,
515-274-430.
1/634
AUTOSZYBY
tel. 32/281-22-88,
kom. 695-869-350,
WYNAJMĘ czynny, strzeżony
parking samochodowy. 665-322358.
www.mg autoserwis.pl,
[email protected]
1/683
667-888-028.
1/637
WYNAJMĘ pawilon handlowousługowy, ok. 25 m2 na Stroszkuobok Lidla. Telefon 660-695-048.
SPRZEDAM dom Tarnowskie Góry,
5/650/13
AUTOZŁOMOWANIE.
660-476-276.
5/676/13
stan surowy z możliwością wykończenia. Tel. 799-157-777.
5/584/13
KUPIĘ matiza, punto, fiestę, corsę,
MOTORYZACJA
Polo, inne. Stan obojętny. 507-572-
SPRZEDAM kawalerkę, 25 m 2 ,
Stroszek. 696-350-902.
1/262
Bytom, ul. K. Miarki 68,
SPRZEDAM 2-pokojowe, 43 m 2,
Przemysłowa. Bez pośredników.
1/262
5/404/13
PROKOPA 12, 67 m2 (3 pokoje),
docieplony, niski czynsz+ garaż
625.
1/665
1/613
515-827-500. Auto skup kupię
każde auto również uszkodzone,
32/ 396-71-00
POGOTOWIA:
POGOTOWIE DENTYSTYCZNE
tel. 32/281 69 96, 601 53 22 81
Bytom, Jainty 26/1
Pełna oferta na www.nieruchomosci.tynscy.pl
skorodowane, gotówka.
Sprzedam
lub wynajmę
halę
pow. 400 m2, wys. 5 m
(w tym 2 pomieszczenia
biurowe, węzeł sanitarny),
BYTOM, A. Bożka
tel. 601-416-090
1/673
ZDROWIE
515-827-500. Auto z gazem kupię.
1/673
AUTA kupię, skorodowane, powypadkowe do wyrejestrowania. 507572-625.
1/665
AUTOSKUP osobowe i dostawcze
do 2000 zł, stan obojętny. 798-718455.
DERMATOLOG, lek. med. Anna
Szałajda-Klich, przyjmuje Bytom,
Dworcowa 1, 605-310-588, możliwość wizyt domowych, www.szalajda-klich.pl
1/8
5/565/13
AUTOSKUP. Gotówka, transport.
ESPERAL, odtrucia. 504-170-902.
508-44-66-75.
1/449
5/36/13
18
3.06.2013
Program telewizyjny
12 NAJPOPULARNIEJSZYCH STACJI PONIEDZIAŁEK, 3.06
TVprogram
telewizyjny od
od 5.06
3.06 -- 11.06.2013
9.06.2013
Program telewizyjny
HITY TYGODNIA
TVN, sobota, godz. 20.00
Cztery niezależne i samodzielne kobiety w poszukiwaniu partnera idealnego. Czy wreszcie się uda? Czy to na pewno będzie to ten jeden, jedyny? Czy dziecko jest dobrym sposobem na podtrzymanie związku? I jeszcze milion
innych problemów, z którymi na co dzień stykają się kobiety. Przez bardzo długi czas Carrie Bradshaw szukała
miłości nie tam, gdzie powinna... ale zawsze w pięknych butach. Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda powracają... Rozwijając karierę zawodową, dbając o związki, doświadczając radości macierzyństwa i żyjąc na Manhattanie, dziewczyny zdają sobie sprawę bardziej niż kiedykolwiek, że prawdziwa przyjaźń nigdy nie wychodzi z mody.
Miłość na wybiegu
TVP 1, sobota, godz. 20.25
Julka mieszka w małej nadbałtyckiej miejscowości i szczerze nienawidzi
codziennych obowiązków, która polegają głównie na smażeniu ryb dla
wczasowiczów. Marzy o studiach artystycznych w wielkim mieście. Niestety, zawód miłosny sprawia, że oblewa egzamin, ale przyrzeka sobie, że
nie wróci w rodzinne strony, tylko spróbuje jakoś sobie poradzić w Warszawie. Znajoma rodziców, pani Marta, wynajmuje jej pokój, a przypadkowe spotkanie w salonie fryzjerskim
pani Marty owocuje nieoczekiwaną ofertą pracy - Julka dostaje propozycję dołączenia do zespołu modelek
prestiżowej warszawskiej agencji. W ten sposób młoda i niedoświadczona dziewczyna wkracza w wielki świat
mody, który nie zawsze jest tak piękny i idealny jak na zdjęciach w kolorowych magazynach. Czy Julka będzie
umiała pogodzić karierę modelki z rodzącym się uczuciem do trochę cynicznego fotografa Kacpra?
Uwierz w ducha
TVN, niedziela, godz. 20.00
Sam (Patrick Swayze) i Molly (Demi Moore) byli w sobie zakochani. Oczekiwali, że życie szykuje dla nich wspaniałą przyszłość. Tymczasem dotknęła
ich tragedia - Sam zginął. Wkrótce po jego śmierci okazało się, że duch Sama nie opuścił ziemi. Pozostał przy Molly, aby ją ochronić i powiedzieć jej
to, czego nie zdążył powiedzieć za życia. Sam, świetnie prosperujący makler giełdowy i jego dziewczyna, utalentowana artystka, planowali wspólną przyszłość. Pewnego wieczoru,
gdy razem wracali z teatru, uzbrojony bandyta napadł na nich i zastrzelił Sama. Zaraz po śmierci Sam orientuje się, że jego duch pozostał na ziemi. On może obserwować wszystkie wydarzenia i poruszać się bez przeszkód, ale nie może nawiązać kontaktu z Molly. Porozumienie się z nią jest niezwykle ważne dla Sama, tym
bardziej że udało się mu ustalić, kto go zabił, a w zasadzie, kto zlecił jego zabójstwo. Sam wpada na genialny
pomysł, jak rozwiązać problem komunikowania się ze światem żywych. Wybiera sobie medium, które ma mu
pomóc w nawiązaniu dialogu z Molly.
TVP 1, niedziela, godz. 0.55
Akcja filmu rozpoczyna się od kradzieży starego, zdezelowanego Mercedesa. Właściciel samochodu, biznesmen Kurowski chce za wszelką cenę go odzyskać. Na poszukiwanie wysyła swoich zaufanych ludzi. Tymczasem merc trafia do komisu, by wkrótce stać się własnością młodej
dziewczyny, Magdy. Magda chce pojechać do Paryża, jednak nie ma pieniędzy na kupno auta, dlatego daje
głoszenie do gazety, że może zabrać ze sobą do Paryża kilka osób, oczywiście za stosowna opłatą. Zgłasza się
do niej niezła mieszanka: czarnoskóry student Uniwersytetu Warszawskiego, Machu, 50-letni bezrobotny
Stefan i jego syn Janek oraz Siergiej, Ormianin, były reprezentant Rosji w podnoszeniu ciężarów...
TVP 2
POLSAT
5.55 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.09 Polityka przy kawie
8.30 Król Maciuś Pierwszy (20) - serial
8.40 Opowiedz nam coś Milu (30) - serial
8.55 Telezakupy
9.30 BBC w Jedynce - Film dok.
10.35 Operacja Życie (27) - cykl dok.
11.05 Plebania (1483 - 1484) - telenowela
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.25 Klimaty i smaki - program poradnikowy
12.50 Natura w Jedynce
13.25 Jaka to melodia?
14.00 Klan (2393) - telenowela
14.25 Rezydencja (15) - telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Bonanza (67) - serial
16.15 Złote łany (1) - cykl dokumentalny
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Dom nad rozlewiskiem (1) - serial
18.20 Elżbieta Jaworowicz. Tak było, tak jest
- magazyn
18.40 Prawdziwe życie - Uwikłani - cykl dok.
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.04 T Mobile
20.05 Droga do Rio - Kronika
20.25 Zróbmy sobie wnuka - komedia, Polska,
reż. Piotr Wereśniak, wyk. Andrzej Grabowski, Joanna Żółkowska, Małgorzata
Kożuchowska, Paweł Deląg, Katarzyna
Bujakiewicz, Zbigniew Zamachowski,
Bartłomiej Topa
22.00 Downtown Abbey
23.05 Gala Dwa Teatry
0.15 Torowisko - film obyczajowy, PolHIT ska, reż. Urszula Urbaniak, wyk.
Karolina Dryzner, Ewa Lorska, Marcin Dorociński
1.50 Bonanza (67)- serial
2.45 Notacje - cykl dok.
3.00 Naszaarmia.pl - magazyn
3.30 Prawdziwe życie
3.50 Zagadkowa Jedynka
4.50 Zakończenie dnia
5.20 SuperSprytek i Sprytusie (14) - serial
5.55 Zmiennicy (1) - serial
7.05 M jak miłość (218) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.25 Barwy szczęścia (892) - serial
11.00 Na dobre i na złe (60) - Prawdziwa
odwaga - serial
11.55 Coś dla Ciebie
12.25 Makłowicz w podróży - Ekwador. Nad
Pacyfikiem - magazyn kulinarny
12.55 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Południowy Tyrol
13.35 Czas honoru (1) Skok - serial, reż.
Michał Kwieciński, Michał Rosa, Wojciech Wójcik, wyk. Jan Englert, Maciej
Zakościelny, Jakub Wesołowski, Jan
Wieczorkowski, Antoni Pawlicki, Maja
Ostaszewska, Ewa Wencel, Katarzyna
Gniewkowska, Krzysztof Stelmaszyk,
Piotr Żurawski
14.40 Rodzinka.pl (63) ‘Bal maturalny - serial
15.10 Rodzinka.pl (64) - Wakacje w lubuskiem - serial
15.45 Panorama - Kraj
16.10 M jak miłość (933) - serial
17.05 Kabaretowy Klub Dwójki
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Jeden z dziesięciu (1) - teleturniej
20.10 Bezmiar sprawiedliwości - dramat,
HIT Polska, reż. Wiesław Saniewski,
wyk. Jan Frycz, Bożena Stachura,
Robert Olech, Jan Englert, Artur Barciś, Artur Żmijewski, Danuta Stenka,
Robert Gonera, Ewa Wencel, Ewa
Błaszczyk
22.25 Tomasz Lis na żywo
23.30 Poniedziałek z gwiazdami - Tim Roth
- Magia kłamstwa (32) - serial
0.25 Uwikłanie - film sensacyjny, Polska, reż.
Jacek Bromski, wyk. Maja Ostaszewska,
Marek Bukowski, Olgierd Łukaszewicz,
Adam Woronowicz
2.50 Tomasz Lis na żywo
3.45 Magia kłamstwa (32) - serial
4.25 Zakończenie programu
6.00 Nowy dzień z Polsat News
9.00 Świat według Bundych
9.30 Świat według Kiepskich
10.00 Trudne sprawy
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Ludzie Chudego
13.00 Dom nie do poznania
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Trudne sprawy
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.10 MEGA HIT - Transporter 2 - film
HIT akcji, USA, Francja, 2005, reż. Louis
Leterrier, wyk. Jason Statham, Jason
Flemyng, Kate Nauta, Keith David,
Matthew Modine, Alessandro Gassman, Amber Valletta
Frank Martin jest najlepszy w swoim
fachu. Jest byłym agentem służb specjalnych, który zarabia na życie jako
transporter, który na zlecenie dostarcza
dowolny ładunek pod wskazany adres.
Frank przenosi się z francuskiej Riwiery
do Miami na Florydzie, gdzie na pro
śbę przyjaciela zostaje kierowcą bogatej rodziny Billingsów. Kiedy porwany
zostaje sześcioletni Jack Billings Frank
musi dać z siebie wszystko, by odzyskać
chłopca i pokrzyżować plany porywaczy, planujących uwolnić śmiercionośny wirus, który zabije każdego, kto się
z nim zetknie.
21.55 Skazaniec - dramat kryminalny, USA,
2008, reż. Roman Ric, wyk. Stephen
Dorff, Anne Archer, Harold Perrineau,
Marisol Nichols, Sam Shepard, Stovall
Larnell, Val Kilmer
0.05 24 godziny
1.15 Zagadkowa noc
3.15 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
TVN
TVN 7
TV 4
22.30 Sekrety chirurgii - reality show
23.30 Przepis na życie - serial obyczajowy
0.30 Partnerki - serial kryminalny
1.30 Tajemnice Smallville - serial
2.30 Uwaga! - program interwencyjny
2.45 Arkana magii
4.05 Rozmowy w toku - talk show
5.00 Koniec programu
20.00 Angielski pacjent - melodramat,
HIT Wielka Brytania, USA 1996, reż.
Anthony Minghella, wyk. Ralph
Fiennes, Juliette Binoche, Kristin Scott Thomas, Willem Dafoe,
Naveen Andrews, Colin Firth, Julian
Wadham, Jürgen Prochnow
23.20 Kobra. Oddział specjalny - serial
0.30 Teoria spisku - film sensacyjny, USA
1997, reż. Richard Donner, wyk. Mel
Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart,
Cylk Cozart, Stephen Kahn
2.55 Arkana magiiu
23.00 Wzór - serial
23.55 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
0.50 Rajdowe MŚ - Rajd Akropolu
2.00 4music
3.00 I like it
3.50 Zakończenie programu
TV POLONIA
A
TVP INFO
TV PULS
12.00 Polonia w Komie 12.05 Barwy szczęścia
(832) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 Nad rozlewiskiem… (12) - serial 13.45 Dzika Polska - serial
dok. 14.15 Sztuka życia 14.40 OPOLE! Kocham
Cię! 15.00 Jak to działa - magazyn 15.30 Naszaarmia.pl 16.00 Złotopolscy (700) - telenowela 16.30
Klimaty i smaki 16.50 Wszystko przed nami (92)
- telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 3 (1) - serial 18.25
Czarodzieje - piosenki Agnieszki Osieckiej - koncert
19.15 Barwy szczęścia (832) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.45 Chichot losu (10) - serial 21.45 Polonia
w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Ekstradycja I (1)
- serial 23.45 Gala Dwa Teatry
© www.telepress24.com [email protected]
Francuski numer
TVP 1
5.00 Uwaga! - program interwencyjny
5.20 Rozmowy w toku - talk show
6.20 Mango - Telezakupy
7.25 Co za tydzień - magazyn
8.00 Dzień dobry TVN - magazyn
11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.10 Kocham. Enter - program obyczajowy
13.10 Szpital - program obyczajowy
14.10 W - 11 Wydział Śledczy - serial kryminalny
14.55 Sąd rodzinny - program sądowy
15.55 Rozmowy w toku - talk show
16.55 Szpital - program obyczajowy
17.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial
21.30 Surowi rodzice - reality show
Seks w wielkim mieście
imieniny Leszka, Klotyldy
EUROSPORT
8.30 Sporty Motorowe. Weekend w sportach motorowych 8.45 Magazyn 9.00 Tenis. French Open,
Paryż, Francja 9.30 Tenis. Pojedynek dnia 10.30
Tenis. Gem, set i Mats 11.00 Tenis. French Open,
Paryż, Francja 13.00 Tenis. French Open, Paryż,
Francja 14.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja
16.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja 1 18.00
Tenis. French Open, Paryż, Francja 19.00 Tenis.
French Open, Paryż, Francja 20.00 Tenis. French
Open, Paryż, Francja 21.00 Tenis. Gem, set i Mats
21.30 Watts 21.45 Pro wrestling. Tydzień z WWE
22.15 Pro wrestling. Vintage Collection 23.15 Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych 23.30 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap 1. 0.15 Tenis.
Pojedynek dnia 1.00 Tenis. Gem, set i Mats
5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
6.40 Męski Typ 2. Ryszard Kalisz - talk show
7.10 Sąd rodzinny - program sądowy
8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.10 Detektywi - program kryminaln
10.15 Ostry dyżur V - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.50 Dr House V - serial obyczajowy
15.50 Detektywi - program kryminaln
17.00 Ostry dyżur V - serial obyczajowy
18.00 39 i pół - serial komediowy
19.00 Dr House V - serial obyczajowy
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół
godziny15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55
Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.50 Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress
20.10 Minęła 20ta 21.00 Serwis Info 21.14 Pogoda
21.20 Raport z Polski 21.40 STUDIO LOTTO 21.50
Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda
23.15 Sportowy Wieczór 23.31 Wyścigi konne. Mój
biotop - film dok. 0.10 Reportaż TVP INFO - Dom
kultury, Francja 0.30 Infoexpress 0.45 Minęła 20ta
1.30 Raport z Polski 2.33 Pogoda 2.38 Sportowy
Wieczór 3.00 Głos Mediów (85) - magazyn 3.30
Studio Wschód - magazyn 4.00 Wyścigi konne.
TELE 5
6.50 Muzyczny top - program rozrywkowy
8.00 Telezakupy 12.00 Jurajscy wojownicy - serial dokumentalny 13.00 Jurajscy wojownicy - serial dokumentalny 14.00 Strażnicy Alaski
- serial familijny 15.00 Sekta - serial sensacyjny 15.55 Zagubiony pokój - serial przygodowy
17.00 Mroczne niebo - serial przygodowy 18.00
Komandosi - serial senscayjny 19.00 Benny Hill
- program rozrywkowy 20.05 Z Archiwum X serial sensacyjny 21.00 Porachunki - serial kryminalny 22.00 Premiera. 10 Extra Mocnych - program rozrywkowy 22.30 Porachunki - serial
kryminalny 23.35 Kuchnia pełna seksu - film erotyczny 1.20 Nocny patrol
5.10 I like it
5.30 Triumf miłości
6.25 4music
7.30 Gliniarz i prokurator
8.30 Komisarz Rex
9.30 Rodzice na skraju załamania nerwowego
11.30 I like it
12.30 Życiowe role gwiazd
13.00 Telesprzedaż
13.20 Dziewczyny z fortuną
15.00 Dekoratornia
15.30 Dekoratornia
16.00 Gliniarz i prokurator
17.00 Wzór
18.00 Otchłań namiętności
19.00 Komisarz Rex
20.00 Galileo
21.00 Galileo
22.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
6.00 Dyżur - serial dok. 6.30 Menu na miarę 7.00
Tom i Jerry - serial 7.55 Xena: wojownicza księżniczka - serial 8.50 13 Posterunek 2 - serial 10.05
Błękitny patrol - serial 11.00 Nash Bridges - serial
12.00 Pogromcy szczurów - reality TV 12.55 Steve
Irwin - łowca krokodyli - serial 13.55 Sekundy grozy - serial dok. 14.25 Robin Hood - serial 15.30 13
Posterunek 2 - serial 16.55 Czy jesteś mądrzejszy
od 5 - klasisty? 18.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
20.00 Yeti: zabójcza stopa - horror, USA, Kanada
2008 reż. Paul Ziller wyk. Adam O’Byrne, Carly Pope, Elfina Luk, Marc Menard 21.55 Monstrum z lasu - horror, USA 2006 reż. Ryan Schifrin wyk. Matt
McCoy, Haley Joel, Christien Tinsley
POLSAT 2
5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura
o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza 10.30 Daleko od noszy - serial 11.00 Rodzina
zastępcza 11.30 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE!!! 12.00 Graczykowie 12.30 Rodzina zastępcza 13.00 Daleko od noszy - serial 13.30 Świat
według Kiepskich 14.00 Rodzina Zastępcza 15.00
Graczykowie 15.30 Rodzina zastępcza 16.00 Szpital na perypetiach 16.30 Mamuśki 17.00 Rodzina
zastępcza 18.00 Malanowski i Partnerzy 18.30
Malanowski i Partnerzy 19.00 Dlaczego ja? 20.00
Wydarzenia 20.35 Interwencja 21.00 Trudne sprawy 22.00 Rodzina Zastępcza 23.00 Świat według
Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko
od noszy 0.30 Dlaczego ja?
Program telewizyjny
19
3.06.2013
WTOREK, 4.06
imieniny Karola, Franciszka
ŚRODA, 5.06
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVP 1
TVP 2
POLSAT
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.09 Polityka przy kawie
8.35 Przyjaciele z podwórka (45) - serial
9.00 Telezakupy
9.35 Film dokumentalny
10.10 Program edukacyjny
10.40 Rok w ogrodzie
11.05 Plebania (1485 - 1486) - telenowela
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.30 Apetyt na EURO-pę - magazyn
12.50 Natura w Jedynce
13.25 Wszechświat, który znamy - serial dok.
13.55 Klan (2394) - telenowela
14.25 Rezydencja (16) - telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Komisarz Alex - serial
16.10 Złote łany (2) - cykl dok.
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Program rozrywkowy
18.30 Prawdziwe życie - Małżonkowie
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.02 Droga do Rio - Kronika
20.04 TBL
20.15 Po prostu - program publicystyczny
20.45 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Polska - Liechtenstein
23.15 Zemsta - serial, USA
4.55 Telezakupy
5.15 SuperSprytek i Sprytusie (15) - serial
5.50 Zmiennicy (2) - Ostatni kurs - serial
7.05 M jak miłość (219) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.25 Barwy szczęścia (893) - serial
10.55 Na dobre i na złe (61) - Osierocona
miłość - serial
12.00 Misjonarze Słowian - reportaż
12.30 Makłowicz w podróży - Ekwador. Kraj
pełen skarbów - magazyn kulinarny
13.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
13.35 Czas honoru (2) - serial
14.40 Rodzinka.pl (65 - 66) - serial
15.45 Panorama - Kraj
16.10 M jak miłość (934) - serial
17.05 Płocka Noc Kabaretowa 2013 - program
rozrywkowy
17.30 Kurier Pojednania - Relacja z wręczenia
Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego
- Wrocław 2013
18.00 Panorama, Sport , Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Dr House - s. VIII (156) - serial
21.05 Hotel Ruanda - dramat, USA,
HIT Wielka Brytania, reż. Terry George,
wyk. Don Cheadle, Sophie Okonedo, Joaquin Phoenix
23.15 Świat bez fikcji - Wielka gra - film dok.
0.25 Ślubnie, nieślubnie, inaczej (6) - serial
1.25 Dr House - s. VIII (156) - serial
2.20 Hotel Ruanda - dramat, USA, Wielka
Brytania, reż. Terry George, wyk. Don
Cheadle, Sophie Okonedo, Joaquin
Phoenix
4.15 Zakończenie programu
6.00 Nowy dzień z Polsat News
9.00 Świat według Bundych
9.30 Świat według Kiepskich
10.00 Trudne sprawy
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Ludzie Chudego
13.00 Dom nie do poznania
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Trudne sprawy
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.10 Zakon - film sensacyjny, USA, 2002,
HIT reż. Sheldon Lettich, wyk. Jean
- Claude Van Damme, Charlton
Heston, Sofia Milos, Brian Thompson, Ben Cross
W XI wieku, w czasach krucjat, flamandzki rycerz przeżył w Jerozolimie
objawienie, które odmieniło jego życie
i dało początek nowej sekcie religijnej.
Swoje widzenia opisał w księdze Fazar.
Ostatni rozdział księgi zaginął. Mijają
wieki rękopis trafia w ręce znanego
archeologa, Oscara Cafmeyera. Jego
syn Rudy (Van Damme) podczas wizyty
u ojca widzi ów zaginiony rozdział.
Wkrótce Oscar wyjeżdża do Izraela
i tam zanika bez śladu. Jeśli Rudy chce
odnaleźć ojca musi odszukać tajemniczą sektę i dowiedzieć się, jaka jest treść
ostatniego rozdziału tajemniczej księgi
Fazar.
22.00 Ekipa na swoim
23.00 Kości - serial
0.00 Kości - serial
1.00 Kości - serial
2.00 Zagadkowa noc
3.15 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
5.55 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.10 Polityka przy kawie
8.25 Tabaluga - Uczeń Puchacza (34) - serial
9.30 Dzika Planeta. Niedźwiedź brunatny.
Władca lasu - serial dok.
10.00 Burze kosmiczne, cz. 1 - serial dok.
10.35 Wielkie Sanktuaria Polski - Święta Lipka
- cykl dok.
11.05 Plebania (1487) - telenowela
11.30 Plebania (1488) - telenowela
12.00 Wiadomości
12.05 Agrobiznes
12.25 Nadzieja dla tygrysów - film dok.
13.30 Czy wiecie, że… - magazyn
13.55 Klan (2395) - telenowela
14.25 Rezydencja (17) - telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.25 Bonanza (68) - Wiosna - serial
16.20 Złote łany (3) - cykl dok.
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Dom nad rozlewiskiem (2) - serial
18.30 Prawdziwe życie - Prawnicy (5)- serial
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 Droga do Rio - Kronika
20.20 Piąty Stadion (71) - Mołdawia - Polska
20.25 Na oczach wszystkich - thriller, Kanada,
reż. Phillippe Gagnan, wyk. Jodi Lyn
O’Keefe, Peter Stebbings, Ray Galletti
22.00 Wszystko co chciałbyś wiedzieć o… giełdzie
22.30 Detoks II (10) - serial
23.25 Wróżby kumaka - dramat, Polska,
HIT Niemcy, reż. Robert Gliński, wyk.
Krystyna Janda, Matthias Habich,
Dorothea Walda, Bhasker Patel,
Udo Samel, Marek Kondrat, Mareike
Carrriere, Joachim Krol, Zbigniew
Zamachowski, Krzysztof Globisz
1.15 Bonanza (68) - Wiosna - serial
2.05 Białe kołnierzyki (12) - serial
2.50 Notacje - Jerzy Artysz. Śpiewanie jest
sprawą duchową - cykl dok.
3.05 Prawdziwe życie - Prawnicy (5) - serial
3.40 Zagadkowa Jedynka
4.40 Zakończenie dnia
5.25 SuperSprytek i Sprytusie (16) - serial
6.00 Zmiennicy (3) - serial
7.05 M jak miłość (220) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.20 Barwy szczęścia (894) - serial
10.55 Na dobre i na złe (62) - Fatalny prezent
- serial
11.55 Pożyteczni.pl
12.25 Makłowicz w podróży - Ekwador
13.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Polacy na Madagaskar
13.35 Czas honoru (3) - Przydział - serial
14.35 Rodzinka.pl (67) - Komunikacja głupcze
- serial
15.10 Rodzinka.pl (68) - Rodzice na zawsze
- serial
15.45 Panorama
16.10 M jak miłość (935) - serial
17.05 Kabaretowy Klub Dwójki
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Na dobre i na złe - serial
21.10 Jak rozpętałem II wojnę światową,
HIT cz. 3 - Wśród swoich - komedia, Polska, reż. Tadeusz Chmielewski, wyk.
Marian Kociniak, Władysław Kowalski, Kazimierz Rudzki, Jan Świderski, Lech Ordon, Krystyna Borowicz,
Anna Głębicka, Zdzisław Kuźniar
22.40 Aida (1) - serial komediowy, reż. Xawery
Żuławski, wyk. Sonia Bohosiewicz, Maja
Bohosiewicz, Iwona Bielska, Michał
Zieliński, Jakub Wróblewski, Katarzyna
Kwiatkowska, Tomasz Sapryk
23.40 Na linii strzału (17) - serial
0.30 Wojaczek - dramat, Polska, reż. Lech
J. Majewski, wyk. Krzysztof Siwczyk,
Dominika Ostałowska, Andrzej Mastalerz, Elżbieta Okupska, Mirosława Lombardo, Jan Bogdół
2.10 Aida (1) - serial komediowy, reż. Xawery
Żuławski, wyk. Sonia Bohosiewicz, Maja
Bohosiewicz, Iwona Bielska, Michał
Zieliński, Jakub Wróblewski, Katarzyna
Kwiatkowska, Tomasz Sapryk
3.10 Kabaretowy Klub Dwójki
3.55 Zakończenie dnia
6.00 Nowy dzień z Polsat News
9.00 Świat według Bundych
9.30 Świat według Kiepskich
10.00 Trudne sprawy
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Dom nie do poznania
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Trudne sprawy
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.35 Płytki facet - komedia romantyczna,
HIT USA, Niemcy, 2001, reż. Bobby Farrelly,
Peter Farrelly, wyk. Gwyneth Paltrow,
Bruce McGill, Jack Black, Jason Alexander, Joe Viterelli, Rene Kirby
Pewnego dnia, Hal zostaje zahipnotyzowany przez telewizyjnego
guru, który nakazuje mu lekceważyć pozory i dostrzegać w kobietach
ich wewnętrzne piękno. Wkrótce Hal
spotyka Rosemary (Gwyneth Paltrow)
- monstrualnie otyłą ochotniczk ę z korpusu pokoju, w której jako jedyny widzi
uosobienie piękna, wdzięku i kobiecości.
I zakochuje się w niej bez pamięci. Kiedy
czar pryska, Hal staje twarzą w twarz
z prawdziwym ogromem swej miłości
i musi dokonać wyboru, który zaważy
na jego dalszym życiu.
22.55 Zemsta frajerów - komedia, USA, 1984,
reż. Jeff Kanew, wyk. Robert Carradine,
Anthony Edwards, Timothy Busfield,
Andrew Cassese, Curtis Armstrong
0.45 Oszuści - komedia, USA, 1998, reż.
Stanley Tucci, wyk. Oliver Platt, Alfred
Molina, Jack O’Connell, Steve Buscemi,
Tony Shalhoub, Stanley Tucci, Walker
Jones, Jessica Walling, David Lipman
2.55 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
TVN 7
TV 4
TVN
TVN 7
TV 4
20.00 Najlepsi z najlepszych - film sensaHIT cyjny, USA, 1989, reż. Robert Radler,
wyk. Eric Roberts, Phillip Rhee
22.05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
23.05 Wzór
0.00 Lochy i smoki: Klątwa Smoka - film
przygodowy, Niemcy, Litwa ,Wielka Brytania, USA, 2005, reż. Gerry Lively, wyk.
Bruce Payne, Clemency Burton - Hill
2.10 4music
3.10 I like it
0.10 Na oczach wszystkich - thriller,
Kanada, reż. Phillippe Gagnan, wyk.
Jodi Lyn O’Keefe, Peter Stebbings,
Ray Galletti
1.50 Notacje - Andrzej Bober. Debata Wałęsa
- Miodowicz - cykl dok.
2.10 Prawdziwe życie - Małżonkowie
2.45 Zagadkowa Jedynka
HIT
TVN
5.00 Uwaga! - program interwencyjny
5.20 Rozmowy w toku - talk show
6.20 Mango - Telezakupy
7.25 Na Wspólnej - serial obyczajowy
8.00 Dzień dobry TVN - magazyn
11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.10 Kocham. Enter - program obyczajowy
13.10 Szpital - program obyczajowy
14.10 W - 11 Wydział Śledczy - serial
14.55 Sąd rodzinny - program sądowy
15.55 Rozmowy w toku - talk show
16.55 Szpital - program obyczajowy
17.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial
21.30 Surowi rodzice - reality show
22.30 Kuba Wojewódzki - talk show
23.30 Superwizjer - magazyn reporterów
0.05 Uwaga! - program interwencyjny
0.20 Lekarze - serial obyczajowy
1.20 Arkana magii
2.40 Rozmowy w toku - talk show
3.35 Koniec programu
TV POLONIA
12.05 Barwy szczęścia (833) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 Kariera Nikodema Dyzmy (3) - serial
13.55 Polska poza Polską - cykl dok. 15.00 Wideoteka dorosłego człowieka 15.30 Nie ma jak Polska (1) - magazyn 16.00 Złotopolscy (701) 16.30
Flesz historii 16.50 Wszystko przed nami (93) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress
17.55 Codzienna 2 m. 3 (2) - serial 18.25 Majewska - Korcz okrągłe 31 lat 19.15 Barwy szczęścia
(833) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.30 Pogoda 20.45 Ojciec Mateusz (62) - serial 21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Ekstradycja I (2) - serial 23.45 Po
prostu 0.20 OPOLE! Kocham Cię! - /14/ - felieton
0.45 Wszystko przed nami (93) - telenowela
EUROSPORT
8.30 Tenis. Pojedynek dnia 9.30 Tenis. French
Open, Paryż, Francja Dzień dziewiąty 11.30 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap 1. 12.30 Tenis.
Pojedynek dnia 13.30 Tenis. Gem, set i Mats 14.00
Tenis. French Open, Paryż, Francja Ćwierćfinały 20.00 Tenis. Gem, set i Mats 20.30 Kolarstwo.
Dauphine Libere, Francja Etap 2. 21.30 Boks Walka o tytuł mistrzowski wersji WBA G. Golovkin - N.
Ishida 23.00 Sporty Motorowe. Dempsey Races
Le Mans 23.15 Wyścigi samochodowe. World Series by Renault, Spa - Francorchamps, Belgia 23.45
Wyścigi samochodowe. Lamborghini Super Trofeo,
Silverstone, Wielka Brytania 0.15 Sporty Motorowe. Weekend w sportach motorowych 0.30 Sporty Motorowe. The Grid 0.45 Tenis. Pojedynek dnia
5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
6.40 Męski Typ. Jerzy Iwaszkiewicz
7.10 Sąd rodzinny - program sądowy
8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.10 Detektywi - program kryminaln
10.15 Ostry dyżur V - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.50 Dr House V - serial obyczajowy
15.50 Detektywi - program kryminaln
17.00 Ostry dyżur V - serial obyczajowy
18.00 39 i pół - serial komediowy
19.00 Dr House V - serial obyczajowy
5.10 Tester
5.30 Triumf miłości
6.25 4music
7.30 Gliniarz i prokurator
8.30 Komisarz Rex
9.30 Otchłań namiętności
10.30 Rodzice na skraju załamania nerwowego
11.30 I like it
12.30 Tester
13.00 Telesprzedaż
13.20 Dziewczyny z fortuną
15.00 Dekoratornia
15.30 Dekoratornia
16.00 Gliniarz i prokurator
17.00 Wzór
18.00 Otchłań namiętności
19.00 Komisarz Rex
7.25 Na Wspólnej - serial obyczajowy
8.00 Dzień dobry TVN - magazyn
11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.10 Kocham. Enter - program obyczajowy
13.10 Szpital - program obyczajowy
14.10 W - 11 Wydział Śledczy - serial
14.55 Sąd rodzinny - program sądowy
15.55 Rozmowy w toku - talk show
16.55 Szpital - program obyczajowy
17.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial
21.30 Top Model. Zostań modelką - program
rozrywkowy
imieniny Walerii, Bonifacego
5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
6.40 Męski Typ. Adam Małysz - talk show
7.10 Sąd rodzinny - program sądowy
8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.10 Detektywi - program kryminalny
10.15 Ostry dyżur V - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.50 Dr House V - serial obyczajowy
15.50 Detektywi - program kryminalny
17.00 Ostry dyżur V - serial obyczajowy
18.00 39 i pół - serial komediowy
19.00 Dr House V - serial obyczajowy
20.00 Teoria spisku - film sensacyjny, USA
HIT 1997, reż. Richard Donner, wyk. Mel
Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Stephen Kahn,
Terry Alexander
22.45 Nie z tego świata - serial
23.50 Królowa potępionych - horror, Australia, USA 2002, reż. Michael Rymer, wyk.
Aaliyah, Stuart Townsend, Marguerite
HIT
Moreau, Vincent Perez, Paul McGann,
Lena Olin
1.55 Arkana magii
3.55 Ulice San Francisco - serial kryminalny
20.00 Pod ścianą - film fabularny, USA, 2011
22.05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
23.00 Wzór
23.50 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
0.50 Galileo
1.50 4music
2.55 I like it
3.45 Zakończenie programu
23.10 Rozterki Gray - komedia, USA 2006,
HIT reż. Sue Kramer, wyk. Heather Graham, Bridget Moynahan, Tom Cavanagh, Molly Shannon, Rachel Shelley
1.10 Uwaga! - program interwencyjny
1.25 Arkana magii
2.45 Rozmowy w toku - talk show
3.40 Koniec programu
20.00 Obcy wśród nas - film sensacyjny, USA
HIT 1992, reż. Sidney Lumet, wyk. Melanie Griffith, Eric Thal, John Pankow,
Tracy Pollan, Lee Richardson, Mia Sara,
Jamey Sheridan, Jake Weber
22.20 Dowody zbrodni - serial kryminalny
23.20 Kobiece sztuczki - komedia, USA 2008,
reż. Todd Norwood, wyk. Scott Elrod,
Elika Portnoy, Vincent Pastore, Natasha
Lyonne, Dennis Lemoine
1.00 Arkana magii
3.10 Ulice San Francisco - serial kryminalny
4.10 Koniec programu
TVP INFO
TV PULS
TV POLONIA
TVP INFO
POLSAT 2
EUROSPORT
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co
pół godziny 13.00 Serwis Info 13.26 Pogoda 13.30
Serwis Info 13.50 Pogoda 13.55 Serwis sportowy
14.00 Serwis Info 14.10 Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda
15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski
16.25 Pogoda 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.50 Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00
Infoexpress 20.10 Minęła 20ta 21.00 Serwis Info
21.14 Pogoda 21.20 Raport z Polski 21.40 STUDIO
LOTTO 21.50 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne
23.07 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.31 Nowy układ 0.05 Żyć bez kłamstwa 0.35 Infoexpress
TELE 5
6.50 Muzyczny top - program rozrywkowy
8.00 Telezakupy 12.00 Jurajscy wojownicy - serial dokumentalny 13.00 Jurajscy wojownicy - serial dokumentalny 14.00 Strażnicy Alaski
- serial familijny 15.00 Sekta - serial sensacyjny 15.55 Zagubiony pokój - serial przygodowy
17.00 Mroczne niebo - serial przygodowy 18.00
Komandosi - serial sensacyjny 19.00 Benny Hill
- program rozrywkowy 20.05 Hit na maksa. Purpurowe rzeki - film kryminalny, Francja 2000, reż.
Mathieu Kassovitz, wyk. Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Fares 22.15 Na tropie zbrodni - serial
sensacyjny 23.15 Nieźle kliknięci bez filtra - program rozrywkowy 23.45 W ogniu namiętności
- film erotyczny 1.30 Nocny patrol
HIT
7.00 Tom i Jerry - serial 7.25 Timon i Pumba - serial 7.55 Xena: wojownicza księżniczka - serial 8.50
13 Posterunek 2 - serial 10.05 Błękitny patrol - serial 11.00 Nash Bridges - serial 11.55 Gniew natury - serial dok. 13.00 Steve Irwin - łowca krokodyli - serial 13.55 Sekundy grozy - serial dok. 14.25
Robin Hood - serial 15.30 13 Posterunek 2 - serial
16.55 Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? 18.00
Xena: wojownicza księżniczka - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Nawiedzona
narzeczona - komedia 22.00 Resident Evil - horror,
Francja, Niemcy, USA, Wielka Brytania 2002 reż.
Paul Anderson wyk. Milla Jovovich, Colin Salmon,
Eric Mabius, James Purefoy 0.10 Stare dranie z Belgii, 2010 0.40 Stare dranie z Belgii, 2010
5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura
o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza 10.30 Daleko od noszy - serial 11.00 Rodzina
zastępcza 11.30 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE!!! 12.00 Graczykowie 12.30 Rodzina zastępcza 13.00 Daleko od noszy - serial 13.25 Świat
według Kiepskich 14.05 Rodzina Zastępcza 15.00
Graczykowie 15.30 Rodzina zastępcza 16.00 Szpital na perypetiach 16.30 Mamuśki 17.00 Rodzina
zastępcza 18.00 Malanowski i Partnerzy 18.30
Malanowski i Partnerzy 19.00 Dlaczego ja? 20.00
Wydarzenia 20.35 Interwencja 21.00 Trudne sprawy 22.00 Rodzina Zastępcza 23.00 Świat według
Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko
od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy
12.05 Barwy szczęścia (834) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 Chichot losu (10) - serial 13.50 Siew
nadziei - film dok. 14.50 Wolność wyboru - wybór
wolności 15.45 Notacje - Adolf Juzwenko. Za nic
dają 10 lat 16.00 Złotopolscy (702) 16.30 Las bliżej
nas (38) - magazyn 16.50 Wszystko przed nami
(94) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 3 (3) - serial 18.25 Kurier Pojednania - Relacja z wręczenia Nagrody Jana
Nowaka Jeziorańskiego - Wrocław 2013 18.55 Wilnoteka 19.15 Barwy szczęścia (834) - serial 19.45
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.45
Warto kochać (64) - serial 21.45 Polonia w Komie
22.00 Polonia 24 22.45 Ekstradycja I (3) - serial
23.45 Wolność wyboru - wybór wolności
8.30 Łucznictwo. PŚ 9.00 Magazyn. Sports Excellence 9.15 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja
Etap 2. 10.00 Tenis. Gem, set i Mats 10.30 Tenis.
Pojedynek dnia 11.30 Kolarstwo. Dauphine Libere,
Francja Etap 2. 12.30 Tenis. Pojedynek dnia 13.30
Tenis. Gem, set i Mats 14.00 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Ćwierćfinały 20.00 Tenis. Gem, set
i Mats 20.30 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap 3. 21.30 Wednesday Selection 21.35 Jeździectwo. FEI Nations Cup, St Gallen 22.35 Jeździectwo. Magazyn Riders Club 22.40 Golf. Turniej
z cyklu US PGA, Memorial Tour, Dublin, Ohio, Stany Zjednoczone 23.40 Golf. PGA European Tour,
Szwecja 0.10 Golf. European Tour Kobiet, German
Open, Niemcy 0.25 Golf Club 0.30 Yacht Club
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co
pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10 Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.11
Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info
15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport
z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50 Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress
20.10 Minęła 20ta 21.00 Serwis Info 21.14 Pogoda
21.20 Raport z Polski 21.40 STUDIO LOTTO 21.50
Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.31 Para mieszana
- film dok. 0.35 Infoexpress 0.50 Minęła 20ta 1.35
Raport z Polski 2.38 Pogoda 2.43 Sportowy Wieczór 3.00 Polska według Kreta
TELE 5
6.50 Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00
Telezakupy 12.00 Tropiąc potwory - serial dokumentalny 13.00 Tropiąc potwory - serial dokumentalny 14.00 Strażnicy Alaski - serial przygodowy 15.00 Sekta - serial 15.55 Prehistoryczne bestie
- serial 17.00 Mroczne niebo - serial 18.00 Komandosi - serial kryminalny 19.00 Benny Hill - program
rozrywkowy 20.05 Filmowe sensacje. Pięść wojownika - film akcji, USA 2009, reż. Wayne Kennedy, wyk. Ho - Sung Pak, Peter Greene, Roger Guenveur Smith, Robin Paul 21.50 Na tropie zbrodni
- serial 22.55 Nieźle kliknięci bez filtra - program
rozrywkowy 23.30 Na zawsze razem - film erotyczny 1.25 Nocny patrol - program rozrywkowy
5.10 Życiowe role gwiazd
5.30 Triumf miłości
6.25 4music
7.30 Gliniarz i prokurator
8.30 Komisarz Rex
9.30 Otchłań namiętności
10.30 Rodzice na skraju załamania nerwowego
11.30 I like it
12.30 Skład osobliwości 2
13.20 Dziewczyny z fortuną
15.00 Dekoratornia
15.30 Dekoratornia
16.00 Gliniarz i prokurator
17.00 Wzór
18.00 Otchłań namiętności
19.00 Komisarz Rex
TV PULS
6.00 Dyżur - dok. 6.30 W blasku fleszy 7.00 Tom
i Jerry - serial 7.25 Timon i Pumba - serial 7.55 Xena: wojownicza księżniczka - serial 8.50 13 Posterunek 2 - serial 10.00 Błękitny patrol - serial 11.00
Nash Bridges - serial 11.55 Gniew natury - serial
dok. 12.55 Niebezpieczne spotkania - serial 14.00
Sekundy grozy - serial dok. 14.30 Robin Hood - serial 15.35 13 Posterunek 2 - serial 16.55 Czy jesteś
mądrzejszy od 5 - klasisty? 18.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Pogromcy smoków - film
fantasy 22.00 Sekundy grozy - serial dok. 22.30
Sekundy grozy - serial dok. 23.00 Spartakus. Zemsta - serial 0.05 Spartakus. Zemsta - serial 1.30
Programy powtórkowe
POLSAT 2
5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura
o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza 10.30 Daleko od noszy - serial 11.00 Rodzina
zastępcza 11.30 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE!!! 12.00 Graczykowie 12.30 Rodzina zastępcza 13.00 Daleko od noszy - serial 13.25 Świat
według Kiepskich 14.05 Rodzina Zastępcza 15.00
Graczykowie 15.30 Rodzina zastępcza 16.00 Szpital na perypetiach 16.30 Mamuśki 17.00 Rodzina
zastępcza 18.00 Malanowski i Partnerzy 18.30
Malanowski i Partnerzy 19.00 Dlaczego ja? 20.00
Wydarzenia 20.35 Interwencja 21.00 Trudne sprawy 22.00 Rodzina Zastępcza 23.00 Świat według
Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko
od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy
20
Program telewizyjny
3.06.2013
CZWARTEK, 6.06
imieniny Pauliny, Laury
PIĄTEK, 7.06
imieniny Roberta, Wiesława
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVP 1
TVP 2
POLSAT
5.55 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.10 Polityka przy kawie
8.25 Billy - kot - Narodziny gwiazdy (10)
- serial
9.30 Nadzieja dla tygrysów - film dok.
10.35 My Wy Oni
11.05 Plebania (1489) - telenowela
11.30 Plebania (1490) - telenowela
12.00 Wiadomości
12.05 Agrobiznes
12.30 Wielbłądy. Okręty pustyni - film dok.
13.30 Czy wiecie, że… - magazyn
13.55 Klan (2396) - telenowela
14.25 Rezydencja (18) - telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.25 Ja wam pokażę! (12) - serial
16.15 Złote łany (4) - cykl dok.
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Dom nad rozlewiskiem (3) - serial
18.25 Prawdziwe życie - Komornicy (5) - serial
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 Droga do Rio - Kronika
20.30 Ojciec Mateusz (36) - Świadek - serial
21.25 Sprawa dla reportera
22.20 Elżbieta Jaworowicz. Tak było, tak jest
- magazyn
22.35 Białe kołnierzyki (12) - serial
23.30 Gorący czwartek - film fabularny,
HIT Polska, reż. Michał Rosa, wyk.
Damian Lubas, Grzegorz Lempa,
Daniel Nowak, Ewa Dałkowska,
Lenka Pesak
0.35 Zmiana planów - komediodramat, Francja, reż. Daniele Thompson, wyk. Karin
Viard, Danny Boon, Marina Fois, Emmanuelle Seigner
2.20 Notacje - Maria Drue. Emigracja się
bawi - cykl dok.
2.35 Sprawa dla reportera
3.20 Prawdziwe życie - Komornicy (5) - serial
3.55 Zagadkowa Jedynka
4.55 Zakończenie dnia
5.20 SuperSprytek i Sprytusie (17) - Śpiewotreloza - serial
5.55 Zmiennicy (4) - Typowa logika damsko
- męska - serial
7.05 M jak miłość (221) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.20 Barwy szczęścia (895) - serial
11.00 Na dobre i na złe (63) - serial
11.55 Kryptonim JP II - film dok.
12.30 Makłowicz w podróży - Ekwador. Pod
wulkanem - magazyn kulinarny
13.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Recykling
13.35 Czas honoru (4) - Przysięga - serial
14.40 Rodzinka.pl (69 - 70) - serial
15.45 Panorama
16.10 M jak miłość (936) - serial
17.05 Kabaretowy Klub Dwójki
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu (6 - 7) - teleturniej
20.10 XII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2010 - Tropiciele talentów
21.25 Zabójcze umysły (24 - 25) - serial
5.55 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.10 Polityka przy kawie
8.25 Domisie (275) - serial
9.30 Wielbłądy. Okręty pustyni - film dok.
10.35 Nie ma jak Polska - Mazowsze
11.05 Plebania (1491) - telenowela
11.30 Plebania (1492) - telenowela
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.30 To się opłaca - magazyn
12.50 Najmłodsi w ZOO, cz. 16 - serial dok.
13.25 Czy wiecie, że… - magazyn
13.55 Klan (2397) - telenowela
14.25 Rezydencja (19) - telenowela
15.00 Wiadomości
15.10 Pogoda
15.25 Bonanza (69) - Honor Koczisa - serial
16.20 Złote łany (5) - cykl dok.
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Ale mądrale! - talk - show
18.25 Przystań (1) - Anka - serial
19.10 Wieczorynka
19.25 Droga do Rio - Kronika
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.00 Piłka nożna - el. MŚ 2014.
HIT Mołdawia - Polska
22.20 Piąty Stadion LIVE (29)
22.25 Zmiana planów - komediodramat, Francja, reż. Daniele Thompson, wyk. Karin
Viard, Danny Boon, Marina Fois, Emmanuelle Seigner
0.15 Tajemnica twierdzy szyfrów (13) - serial
1.10 Spartan - film akcji, USA, Niemcy, reż.
David Mamet, wyk. Val Kilmer, William
H. Macy, Clark Gregg
3.05 Bonanza (69) - Honor Koczisa - serial
3.55 Złote łany (5) - cykl dok.
4.20 Weekendowy magazyn filmowy
4.40 Zagadkowa Jedynka
5.40 Zakończenie dnia
7.05 M jak miłość (222) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.25 Barwy szczęścia (896) - serial
11.00 Na dobre i na złe (64) - serial
12.00 Msza Św. w Lublinie - retransmisja
13.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
13.35 Czas honoru (5) - serial
14.40 Rodzinka.pl (71 - 72) - serial
15.45 Panorama
16.10 M jak miłość (937) - serial
17.05 Kabaretowy Klub Dwójki
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Rodzinka.pl (103 - 104) - serial
21.10 Rodzinka.pl (68) - serial
21.45 Dzięki Bogu już weekend - program
rozrywkowy
22.55 Piąty Stadion (71) - Mołdawia - Polska
23.05 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (1)
- serial sensacyjny, USA, Kanada
0.00 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (2)
- serial
23.15 Meduzy - film obyczajowy, Izrael,
HIT Francja, reż. Shira Geffen, Etgar
Keret, wyk. Sarah Adler, Tsipor
Aizen, Bruria Albek, Ilanit Ben
- Yaakov
0.45 Świat bez tajemnic - Wiera Gran - film
dokumentalny
2.00 Meduzy - film obyczajowy, Izrael, Francja, reż. Shira Geffen, Etgar Keret, wyk.
Sarah Adler, Tsipor Aizen, Bruria Albek,
Ilanit Ben - Yaakov
3.20 Art Noc
4.10 Zakończenie dnia
6.00 Nowy dzień z Polsat News
9.00 Świat według Bundych
9.30 Świat według Kiepskich
10.00 Trudne sprawy
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Dom nie do poznania
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Trudne sprawy
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 Pokojówka na Manhattanie - komeHIT dia romantyczna, USA, 2002, reż.
Wayne Wang, wyk. Jennifer Lopez,
Ralph Fiennes, Nastasha Richardson,
Stanley Tucci, Tyler Posey
Zmagająca się z codziennymi trudnościami Marisa Ventura (Lopez) pracuje
jako pokojówka w luksusowym hotelu
na Manhattanie - Beresford Hotel.
Pewnego dnia, w wyniku zbiegu okoliczności, poznaje przystojnego i bogatego Christophera Marshalla (Fiennes),
który pochodzi z szanowanej i znanej
rodziny związanej ze światem polityki.
Christopher bierze Marisę za hotelowego gościa i zakochuje się w niej. Ich
uczucie zostanie jednak wystawione na
próbę, kiedy Christopher odkryje, kim
Marisa jest w rzeczywistości.
22.15 Już nadchodzi - komedia romantyczna,
USA, 1999, reż. Colette Burson, wyk.
Bonnie Root, Ellen Pompeo, Gaby Hoffmann, Tricia Vessey, James Roday, Mia
Farrow
0.15 Bye Bye, Love - komedia, USA, 1995,
reż. Sam Weisman, wyk. Janeane Garofalo, Lindsay Crouse, Matthew Modine,
Paul Reiser, Randy Quaid, Rob Reiner
2.35 Zagadkowa noc
5.00 Wstawaj! Gramy!
6.00 Nowy dzień z Polsat News
9.00 Świat według Bundych
9.30 Świat według Kiepskich
10.00 Trudne sprawy
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Dom nie do poznania
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Trudne sprawy
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2013 - najHIT ważniejsze muzyczne wydarzenie roku!
Sopot TOPtrendy Festiwal po 4 latach
wraca do sopockiej Opery Leśnej. Najlepiej sprzedający się artyści roku 2012,
czołówka młodych i niezwykle obiecujących wykonawców wyłonionych
w konkursie „trendy 2013”, a także
najlepsze kabarety w Polsce bez cenzury, i cieszące się dużym uznaniem
widzów koncerty towarzyszące - tak
w skrócie zapowiada się nadchodząca,
jedenasta już, edycja Sopot TOPtrendy
Festiwal, która odbędzie się w tym roku
w dniach. 7. - 9. czerwca 2013.
7. czerwca, w pierwszym dniu Festiwalu, na scenie Opery Leśnej prawdziwa muzyczna uczta - widzowie oraz
kilkutysięczna publiczność w Sopocie
obejrzą aż 3 wyjątkowe koncerty.
20.00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2013.
Jubileusz 25 - lecia zespołu Big Cyc
21.00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2013.
Koncert TOP
0.00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2013.
Jubileusz zespołu Hey
1.00 Kraina Tygrysów - dramat wojenny,
USA, Niemcy, 2000, reż. Joel Schumacher, wyk. Colin Farrell, Clifton Collins
jr, Shea Whigham, Tom Guiry, Matthew
Davis
3.15 Tajemnice losu
TVN
TVN 7
TV 4
TVN
TVN 7
TV 4
22.30 Alarm dla Paryża - film katastroHIT ficzny, Francja 2006, reż. Charlotte
Brandstrom, wyk. Claire Borotra,
Thierry Neuvic, Clara Le Corre, Philippe Morier - Genoud, Saida Jawad
0.30 Superwizjer - magazyn reporterów
1.05 Sekrety chirurgii - reality show
2.05 Uwaga! - program interwencyjny
2.20 Arkana magii
3.40 Rozmowy w toku - talk show
20.00 Coś nowego - komedia, USA 2006,
HIT reż. Sanaa Hamri, wyk. Sanaa
Lathan, Simon Baker, Mike Epps,
Donald Faison, Blair Underwood,
Alfre Woodard
22.10 Prawo Agaty - serial obyczajowy
23.10 Zatańcz z nim - film obyczajowy, Francja 2007, reż. Valérie Guignabodet, wyk.
Mathilde Seigner, Sami Frey, Jean - François Pignon, Anny Duperey, Jean Dell
1.40 Arkana magii
3.50 Ulice San Francisco - serial kryminalny
4.45 Koniec programu
20.00 Świntuch - komedia, Kanada/
HIT USA, 1981, reż. Bob Clark, wyk. Dan
Monahan, Kim Cattrall, Mark Herrier, Wyatt Knight, Cyril O`Reilly,
Roger Wilson
22.05 Repli - Kate - komedia, USA, 2002, reż.
Frank Longo, wyk. Ali Landry, James Roday
0.05 Wzór
1.05 Galileo
2.05 4music
3.05 I like it
3.50 Zakończenie programu
23.15 Superman. Powrót - film przygoHIT dowy, USA, Australia 2006, reż. Bryan
Singer, wyk. Brandon Routh, Kate
Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden, Parker Posey, Frank Langella, Sam
Huntington, Eva Marie Saint
2.25 Kuba Wojewódzki - talk show
3.25 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Napoleon wybuchowiec - komedia,
HIT USA 2004, reż. Jared Hess, wyk. Jon
Heder, Jon Gries, Aaron Ruell, Efren
Ramirez, Diedrich Bader, Tina Majorino
21.55 Ucieczka z Alcatraz - film sensacyjny,
USA 1979, reż. Don Siegel, wyk. Clint
Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts
Blossom, Jack Thibeau, Fred Ward
0.15 Widmowa podróż - film horror, USA
2008, reż. James Oxford, wyk. Antonio
Sabato Jr, Deanna Russo, Nicholas Irons,
Cary - Hiroyuki Tagawa
2.05 Arkana magii
19.00 Komisarz Rex - serial
20.00 Złowieszczy szczyt - film katastroficzny,
USA, 2003, reż. Gale Bradley, wyk.
Lynda Carter, Parker Stevenson
22.05 Spadkobiercy
23.05 Film erotyczny
0.55 Wzór
1.55 4music
3.00 I like it
3.50 Zakończenie programu
TV POLONIA
A
TVP INFO
TV PULS
5.20 Rozmowy w toku - talk show
6.20 Mango - Telezakupy
7.25 Na Wspólnej - serial obyczajowy
8.00 Dzień dobry TVN - magazyn
11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.10 Kocham. Enter - program obyczajowy
13.10 Szpital - program obyczajowy
14.10 W - 11 Wydział Śledczy - serial
14.55 Sąd rodzinny - program sądowy
15.55 Rozmowy w toku - talk show
16.55 Szpital - program obyczajowy
17.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial
21.30 Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy
5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
6.40 Męski Typ. Janusz Lewandowski
7.10 Sąd rodzinny - program sądowy
8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.10 Detektywi - program kryminalny
10.15 Ostry dyżur V - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.50 Dr House V - serial obyczajowy
15.50 Detektywi - program kryminalny
17.00 Ostry dyżur V - serial obyczajowy
18.00 39 i pół - serial komediowy
19.00 Dr House V - serial obyczajowy
5.10 Dekoratornia
5.30 Triumf miłości
6.25 4music
7.30 Gliniarz i prokurator
8.30 Komisarz Rex
9.30 Otchłań namiętności
10.30 Rodzice na skraju załamania nerwowego
11.30 I like it
12.30 Skład osobliwości 2
13.20 Dziewczyny z fortuną
15.00 Dekoratornia
16.00 Gliniarz i prokurator
17.00 Wzór
18.00 Otchłań namiętności
19.00 Komisarz Rex
7.25 Na Wspólnej - serial obyczajowy
8.00 Dzień dobry TVN - magazyn
11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.10 Kocham. Enter - program obyczajowy
13.10 Szpital - program obyczajowy
14.10 W - 11 Wydział Śledczy - serial
14.55 Sąd rodzinny - program sądowy
15.55 Rozmowy w toku - talk show
16.55 Szpital - program obyczajowy
17.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Harry Potter i kamień filozoficzny - film
przygodowy, Wielka Brytania, USA
2001, reż. Chris Columbus, wyk. Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson,
Richard Harris, Maggie Smith
12.05 Barwy szczęścia (835) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 M jak miłość (982) - serial 13.45
Agnieszka Holland - film dok. 14.55 Myslovitz
- koncert 16.00 Złotopolscy (703) - telenowela
16.25 Ojczyzna ponad granicami - reportaż 16.50
Wszystko przed nami (95) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna
2 m. 3 (4) - serial 18.25 Sopot 2003 na bis - Skaldowie i Goście 19.15 Barwy szczęścia (835) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25
Sport 20.35 Pogoda 20.50 Trzeci Oficer (12) - serial 21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45
Bezmiar sprawiedliwości (4) - serial 23.40 Tu Stalinogród - film dok. 0.45 Wszystko przed nami (95)
- telenowela 1.15 Żegnaj, Rockefeller (12) - serial
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co
pół godziny 13.50 Pogoda 13.55 Serwis sportowy
14.00 Serwis Info 14.10 Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15
Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda
15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25
Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50 Biznes 17.00 OTV
- Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Minęła
20ta 21.00 Serwis Info 21.14 Pogoda 21.20 Raport
z Polski 21.40 STUDIO LOTTO 21.50 Pogoda 21.55
OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.31 Stacja Tworki 0.25 Infoexpress
0.40 Minęła 20ta 1.25 Raport z Polski 2.28 Pogoda
TV PULS
TV POLONIA
EUROSPORT
TELE 5
POLSAT 2
EUROSPORT
8.30 Sporty Motorowe. The Grid 8.45 Wyścigi samochodowe. World Series by Renault, Spa - Francorchamps, Belgia 9.15 FIA WTCC. WTCC od środka 9.45 Jeździectwo. FEI Nations Cup, St Gallen
10.45 Tenis. Gem, set i Mats 11.15 Tenis. Pojedynek dnia 12.15 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja
Etap 3. 13.00 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja
Etap 4. 13.00 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja
Etap 4. 15.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Półfinały kobiet 19.00 Tenis. Gem, set i Mats 19.30
Sporty walki. Total KO 20.00 Sporty walki. Fight
Club 21.45 Magazyn 22.00 Tenis. Pojedynek dnia
23.15 Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały
kobiet 1.00 Tenis. Gem, set i Mats
6.50 Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00
Telezakupy 12.00 Tropiąc potwory - serial dokumentalny 13.00 Tropiąc potwory - serial dokumentalny 14.00 Strażnicy Alaski - serial przygodowy 15.00 Sekta - serial 15.55 Prehistoryczne
bestie - serial dokumentalny 17.00 Mroczne niebo - serial 18.00 Komandosi - serial kryminalny
19.00 Benny Hill - program rozrywkowy 20.05
Podglądanie na ekranie. To były wakacje - serial
20.35 Podglądanie na ekranie. To były wakacje - serial 21.00 Świat bez cenzury. Miasto ludzi - serial 21.30 Świat bez cenzury. Miasto ludzi
- serial 22.15 Na tropie zbrodni - serial dokumentalny 23.20 Agencja modelek - film erotyczny
1.20 Nocny patrol program rozrywkowy
6.30 Menu na miarę 7.00 Tom i Jerry - serial 7.30
Timon i Pumba - serial 7.55 Xena: wojownicza
księżniczka - serial 8.50 13 Posterunek 2 - serial
10.00 Błękitny patrol - serial 11.00 Nash Bridges
- serial 11.55 Gniew natury - serial dok. 12.55 Niebezpieczne spotkania - serial 14.00 Sekundy grozy - serial dok. 14.30 Robin Hood - serial 15.35 13
Posterunek 2 - serial 16.55 Czy jesteś mądrzejszy
od 5 - klasisty? 18.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
20.00 Plan gry - film familijny, USA 2007 reż. Andy Fickman wyk. Dwayne Johnson, Kyra Sedgwick,
Madison Pettis, Morris Chestnut, Roselyn Sánchez
22.15 San Antonio - komedia 0.25 Nawiedzona
narzeczona - komedia
5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura
o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza 10.30 Daleko od noszy - serial 11.00 Rodzina
zastępcza 11.30 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE!!! 12.00 Graczykowie 12.30 Rodzina zastępcza 13.00 Daleko od noszy - serial 13.25 Świat
według Kiepskich 14.00 Rodzina Zastępcza 15.00
Graczykowie 15.30 Rodzina zastępcza 16.00 Szpital na perypetiach 16.30 Mamuśki 17.00 Rodzina
zastępcza 18.00 Malanowski i Partnerzy 18.30
Malanowski i Partnerzy 19.00 Dlaczego ja? 20.00
Wydarzenia 20.35 Interwencja 21.00 Trudne sprawy 22.00 Rodzina Zastępcza 23.00 Świat według
Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko
od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy
12.05 Barwy szczęścia (836) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 M jak miłość (983) - serial 13.45
Tu Stalinogród - film dok. 14.45 Odrobina mężczyzny na co dzień - program rozrywkowy 15.30
Tajemnice Watykanu (14) - serial dok. 16.00 Złotopolscy (704) - telenowela 16.25 Sztuka życia (45)
Andrzej Krzywy 16.50 Wszystko przed nami (96)
- telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 3 (5) - serial 18.25
Budka Suflera - Największe przeboje 19.15 Barwy
szczęścia (836) - serial 19.45 Dobranocka 20.00
Wiadomości 20.15 Sport 20.20 Pogoda 20.30 Siedlisko (1) - serial 21.25 OPOLE! Kocham Cię! 21.45
Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Big Bang
- komedia 0.20 OPOLE! Kocham Cię!
8.30 Snooker. European Tour, Bułgaria 9.30 Snooker. European Tour, Bułgaria 10.30 Snooker. European Tour, Bułgaria 11.30 Snooker. European Tour,
Bułgaria 12.30 Tenis. Gem, set i Mats 13.00 Tenis.
French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn
14.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały
mężczyzn 15.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Półfinały mężczyzn 16.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn 17.00 Tenis. French
Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn 18.00
Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn 19.00 Tenis. Gem, set i Mats 19.30 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap 5. 20.30 Snooker. European Tour, Bułgaria 23.00 Piłka nożna.
World Tour 0.00 Tenis. Pojedynek dnia
0.55 Zabić Sekala - dramat obyczajowy,
Polska, Czechy, Francja, Słowacja, reż.
Vladimir Michalek, wyk. Bogusław
Linda, Olaf Lubaszenko, Agnieszka
Sitek, Jiri Bartoska, Vlasta Chramostova, Josef Somr, Ludovit Cittel
2.55 Pitbull (15) - serial
3.40 Psy - film sensacyjny, Polska, reż. Władysław Pasikowski, wyk. Bogusław
Linda, Marek Kondrat, Cezary Pazura,
Agnieszka Jaskółka, Janusz Gajos, Zbigniew Zapasiewicz, Olaf Lubaszenko,
Jerzy Bończak, Tadeusz Huk
5.25 Zakończenie dnia
HIT
5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
6.40 Męski Typ. Rafał Sonik - talk show
7.10 Sąd rodzinny - program sądowy
8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.10 Detektywi - program kryminalny
10.15 Ostry dyżur V - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.50 Dr House V - serial obyczajowy
15.50 Detektywi - program kryminalny
17.00 Ostry dyżur V - serial obyczajowy
18.00 39 i pół - serial komediowy
19.00 Dr House V - serial obyczajowy
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co
pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10 Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda
14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50
Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski
16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50 Biznes 17.00
OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Minęła 20ta 21.00 Serwis Info 21.14 Pogoda 21.20
Raport z Polski 21.40 STUDIO LOTTO 21.50 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15
Sportowy Wieczór 23.31 Opowieści o torebkach
- film dok. 0.35 Infoexpress 0.50 Minęła 20ta 1.35
Raport z Polski 2.38 Pogoda 2.43 Sportowy Wieczór
3.00 Było, nie minęło
TELE 5
6.50 Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00
Telezakupy 12.00 Hit na bis. Rycerz z Westender - dramat kostiumowy, USA 2003, reż. Brock
Morse, wyk. Blake Stadel, Kari Gjone, Rob Simonsen 14.10 Strażnicy Alaski - serial przygodowy 15.05 Sekta - serial 16.05 Prehistoryczne bestie - serial dokumentalny 17.05 Mroczne niebo
- serial 18.05 Komandosi - serial 19.10 Benny Hill
- program rozrywkowy 20.05 Wieczór z gwiazdami. Naomi Campbell - W niewoli miłości - thriller 22.00 Wieczór z gwiazdami. Michael Madsen
- Ostatnia ofiara - thriller 23.55 10 Extra Mocnych - program rozrywkowy 0.30 Niegrzeczne
dziewczęta - film erotyczny 2.00 Nocny patrol program rozrywkowy
5.10 I like it
5.30 Triumf miłości
6.25 4music
7.30 Gliniarz i prokurator
8.30 Komisarz Rex
9.30 Otchłań namiętności
10.30 Rodzice na skraju załamania nerwowego
11.30 I like it
12.30 Dekoratornia
13.00 Telesprzedaż
13.20 Dziewczyny z fortuną
15.00 Dekoratornia
16.00 Gliniarz i prokurator
17.00 Wzór
18.00 Otchłań namiętności
6.30 No problem! 2011 7.00 Tom i Jerry - serial
7.30 Timon i Pumba - serial 8.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 8.55 13 Posterunek 2 - serial 10.05 Błękitny patrol - serial 11.00 Nash Bridges - serial 12.00 Taki jest świat, Polska 2011 12.45
Pogromczynie duchów - serial dok. 13.15 Pogromczynie duchów - serial dok. 13.45 Kręcimy z gwiazdami 2012 14.30 Robin Hood - serial 15.35 13 Posterunek 2 - serial 16.55 Czy jesteś mądrzejszy od
5 - klasisty? 18.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
20.00 Morderczy występ - film akcji, USA 2009
reż. Dolph Lundgren wyk. Dolph Lundgren, Hristo Shopov, Melissa Molinaro, Shelly Varod, Zahary
Baharov 22.00 Yeti: zabójcza stopa - horror, USA
POLSAT 2
5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura
o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza 10.30 Daleko od noszy - serial 11.00 Rodzina
zastępcza 11.30 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE!!! 12.00 Graczykowie 12.30 Rodzina zastępcza 13.00 Daleko od noszy - serial 13.25 Świat
według Kiepskich 14.00 Rodzina Zastępcza 15.00
Graczykowie 15.30 Rodzina zastępcza 16.00 Szpital na perypetiach 16.30 Mamuśki 17.00 Rodzina
zastępcza 18.00 Malanowski i Partnerzy 18.30
Malanowski i Partnerzy 19.00 Dlaczego ja? 20.00
Wydarzenia 20.35 Interwencja 21.00 Trudne sprawy 22.00 Rodzina Zastępcza 23.00 Świat według
Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko
od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy
Program telewizyjny
SOBOTA, 8.06
imieniny Maksyma, Medarda
21
3.06.2013
NIEDZIELA, 9.06
imieniny Pelagii, Felicjana
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVP 1
TVP 2
POLSAT
6.15 W labiryncie (101) - Nagroda - serial
6.45 W labiryncie (102) - Ojciec i syn - serial
7.15 Las bliżej nas - magazyn
7.30 Rok w ogrodzie
8.00 Naszaarmia.pl - magazyn
8.25 Dora poznaje świat (58) - serial
9.00 Kung Fu Panda Legenda o niezwykłości
- Trofeum (16) - serial
9.30 SpongeBob Kanciastoporty (41) - serial
10.00 Jak to działa - magazyn
10.30 1000 pierwszych dni - program poradnikowy
10.50 Weekendowy magazyn filmowy
11.15 Bananowy doktor (1) - serial
12.00 Polskie drogi (9) - Do broni - serial
13.35 Wakat
14.05 Najmłodsi w ZOO, cz. 16 - serial dok.
14.35 Okrasa łamie przepisy - Smaki Czesława
Miłosza - magazyn kulinarny
15.15 Tajemniczy świat flamingów - film
fabularny, USA, Wielka Brytania
16.35 Wiatr w żagle (3)
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Ojciec Mateusz (38) - Sprawa świętego
Mikołaja - serial
18.20 Jaka to melodia? - teleturniej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 Droga do Rio - Kronika
20.25 Miłość na wybiegu - komedia, PolHIT ska, reż. Krzysztof Lang, wyk. Karolina Gorczyca, Marcin Dorociński,
Urszula Grabowska, Izabela Kuna,
Tomasz Karolak, Sonia Bohosiewicz,
Barbara Brylska, Marta Dąbrowska,
Anna Guzik, Zbigniew Lesień
22.15 Spartan - film akcji, USA, Niemcy, reż.
David Mamet, wyk. Val Kilmer, William
H. Macy, Clark Gregg
0.10 Ostatni zachód słońca - western, USA,
reż. Robert Aldrich, wyk. Rock Hudson,
Kirk Douglas, Dorothy Malone
2.10 Polska śmierć - film fabularny, Polska,
reż. Waldemar Krzystek, wyk. Cezary
Pazura, Agnieszka Pilaszewska, Jan
Machulski, Henryk Bista, Andrzej Grabowski
6.50 Wojna domowa (1) - serial komediowy
7.30 Festiwal Piosenki Zaczarowanej
8.00 Pytanie na śniadanie
10.35 Na kłopoty… Bednarski (1) - Kurier
z Ankary - serial
11.50 Wielkie ucieczki zwierzaków (4) - serial
12.25 The Voice of Poland. - Przesłuchania
w ciemno. Mazowsze
13.10 The Voice of Poland. - Przesłuchania
w ciemno. Wielkopolska
14.00 Familiada
14.40 Rodzinka.pl (103) - Czas na zmiany
- serial
15.10 Rodzinka.pl (104) - Królowie stoku
- serial
15.40 Słowo na niedzielę
15.50 Stawka większa niż życie (4) - Cafe
Rose - serial
17.10 Kabaretowa Scena Dwójki - Jak się
zakochać - widowisko
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 Kabaretowa Noc Listopadowa Gdynia
2010 - widowisko
22.15 Psy - film sensacyjny, Polska, reż.
HIT Władysław Pasikowski, wyk.
Bogusław Linda, Marek Kondrat, Cezary Pazura, Agnieszka
Jaskółka, Janusz Gajos, Zbigniew
Zapasiewicz, Olaf Lubaszenko,
Jerzy Bończak, Tadeusz Huk
0.05 Święto Wiosny - widowisko baletowe,
reż. Konrad Smuga
0.55 Bandyta - dramat, Polska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, reż. Maciej Dejczer,
wyk. Til Schweiger, Polly Walker, John
Hurt, Pete Postlethwaite, Ida Jabłońska,
Bartek Pieniążek, Wojciech Brzeziński,
Witold Wieliński, Jolanta Lothe
2.35 Gracze - film fabularny, Polska, reż.
Ryszard Bugajski, wyk. Małgorzata
Pieczyńska, Janusz Józefowicz, Marek
Probosz, Antoni Ostrouch, Krzysztof
Zaleski, Marian Opania, Bronisław Wrocławski, Mirosław Zbrojewicz
6.00 Smocze wzgórze II Magiczna Kostka
- film anim.
7.55 Co nowego u Scooby’ego?
8.20 Scooby Doo. Gdzie jesteś?
8.45 Kopciuszek. Spełnione marzenia - film
anim.
10.15 Ewa gotuje
10.50 Scooby - Doo! Abracadabra - Doo - film
anim.
12.25 Przygody Merlina
13.25 Mój wstrętny, tłusty narzeczony
15.15 Nieprawdopodobne, a jednak
15.45 Pamiętniki z wakacji
16.45 Dlaczego ja?
17.45 Magia bez tajemnic
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2013. Koncert
Największe Przeboje Roku
22.00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2013. Koncert
trendy
0.35 Batman (Fox) - film fantasy, USA,
HIT 1966, reż. Leslie H. Martinson,
wyk. Adam West, Frank Gorshin,
Burt Ward, Lee Meriwether, Cesar
Romero, Burgess Meredith
Bogaty przedsiębiorca Bruce Wayne
i jego podopieczny Dick Grayson sprawiają wrażenie normalnych, ale tak
naprawde mają wiele do ukrycia, gdyż
jako Batman i Robin walczą ze złem
wszelkiej maści. Tym razem jednak człowiek Pingwin ukradł dehylator, urządzenie pozwalające zamieniać ludzi
w proch i ma zamiar przejąć władzę
nad światem. Co gorsza, pomagają mu
w tym Joker, Kobieta - kot i Zagadka.
Film jest kontynuacją kinową serial
2.45 Zagadkowa noc
3.15 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
5.35 W labiryncie (103 - 104) - serial
6.40 Pełnosprawni - magazyn dla niepełnosprawnych
7.45 Tydzień
8.15 Program Rozrywkowo Turystyczny
8.45 Ziarno - magazyn
9.40 Biegajmy razem - magazyn
10.00 Transmisja Mszy Świętej
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.10 Między ziemią a niebem
12.45 Blondynka (1) - Zatrzasnąć za sobą
drzwi - serial
13.40 Jeździectwo - CSI - GP - Mem. F. Frankiewicza - Poznań - relacja
14.55 Ostatni zachód słońca - western, USA,
reż. Robert Aldrich, wyk. Rock Hudson,
Kirk Douglas, Dorothy Malone, Joseph
Cotton
16.50 Skandia Maraton - kronika - Lang Team
2013 - Dąbrowa Górnicza
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Ranczo (53) - Msza obywatelska
- serial
18.20 Jaka to melodia? - teleturniej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.10 Droga do Rio - Kronika
20.20 Już za tydzień OPOLE
20.40 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Brazylia - Francja
20.55 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Brazylia - Francja
23.20 Glee (3 - 4) - serial
0.55 Francuski numer - komedia, Polska,
reż. Robert Wichrowski, wyk. Karolina
Gruszka, Jan Frycz, Jakub Tolak, Yaya
Samake, Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz, Piotr Borowski, Marcin Dorociński, Krzysztof Kiersznowski, Bronisław
Wrocławski
2.40 Downton Abbey II (7) - serial
3.35 Londyńczycy (10) - serial
4.20 Zakończenie dnia
6.00 Słowo na niedzielę
6.10 Wielkie ucieczki zwierzaków (4) - serial
6.45 W słowach kilku o wydrze, bobrze
i wilku - Wydra - cykl dok.
7.20 Kultowe polskie serial
9.15 Kultura, Głupcze - magazyn
9.55 Planeta dinozaurów - Elita zabójców (2)
- serial dok.
11.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Gambia
11.35 Makłowicz w podróży - Friuli - Wenecja
Julijska. Triest - magazyn kulinarny
12.15 Dziewczyny z Dzikiego Zachodu, cz. 2
- western, USA, reż. Rod Hardy, wyk.
Anjelica Houston, Melanie Griffith, Jack
Palance, Gabriel Byrne, Peter Coyote
14.00 Familiada
14.30 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze
14.55 Jak rozpętałem II wojnę światową,
cz. 3 - Wśród swoich - komedia, Polska, reż. Tadeusz Chmielewski, wyk.
Marian Kociniak, Władysław Kowalski,
Kazimierz Rudzki, Jan Świderski, Lech
Ordon, Krystyna Borowicz
16.20 Na dobre i na złe
17.20 Życie od kuchni
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Dzięki Bogu już weekend - program
rozrywkowy
20.05 Sala samobójców - dramat, Polska,
HIT reż. Jan Komasa, wyk. Jakub Gierszał, Roma Gąsiorowska - Żurawska, Agata Kulesza, Krzysztof Pieczyński
22.00 Głęboka woda - sezon II (11) - serial
22.55 WOK - Wszystko o kulturze
23.30 Pieśń buntu - film dok.
0.30 R.U.T.A - koncert - koncert
1.15 Portret podwójny - film obyczajowy,
Polska, reż. Mariusz Front, wyk. Maciej
Adamczyk, Elżbieta Piekacz, Adam Bauman, Adam Bosko, Irena Front, Paweł
Grzelak, Maciej Karpiński
3.15 Dziewczyny z Dzikiego Zachodu, cz. 2
- western, USA, reż. Rod Hardy, wyk.
Anjelica Houston, Melanie Griffith, Jack
Palance, Gabriel Byrne, Peter Coyote
6.00 Straszny dom - film anim.
8.00 Co nowego u Scooby’ego?
8.25 Scooby Doo. Gdzie jesteś?
9.25 Scooby - Doo on Zombie Island - film
USA, 1998
11.05 Kopciuszek. Spełnione marzenia - film
animowany
12.45 Frajer - komedia, USA, 2000, reż.
Amy Heckerling, wyk. Jason Biggs,
Jimmi Simpson, Thomas Sadoski, Zak
Orth, Mena Suvari, Greg Kinnear, Dan
Aykroyd
14.55 Kabaretowa Ekstraklasa
TVN
TVN 7
TV 4
TVN
TVN 7
TV 4
20.00 Seks w wielkim mieście - komedia,
HIT USA 2008, reż. Michael Patrick King,
wyk. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon,
Chris Noth, Candice Bergen, Jennifer
Hudson
23.00 American Pie. Wesele - komedia,
Niemcy, USA 2003, reż. Jesse Dylan,
wyk. Jason Biggs, Seann William Scott,
Alyson Hannigan, Eddie Kaye Thomas,
Thomas Ian Nicholas, January Jones
1.00 Rekin w Wenecji - horror, USA 2008,
reż. Danny Lerner, wyk. Stephen Baldwin, Vanessa Johansson, Hilda van der
Meulen, Giacomo Gonnella
2.50 Uwaga! - program interwencyjny
19.30 List w butelce - film obyczajowy,
HIT USA 1999, reż. Luis Mandoki, wyk.
Kevin Costner, Robin Wright Penn,
Paul Newman, John Savage, Illeanna
Douglas, Robbie Coltrane
22.10 Wiecznie młody - film obyczajowy, USA
1992, reż. Steve Miner, wyk. Mel Gibson, Jamie Lee Curtis, Elijah Wood, Isabel Glasser, George Wendt, Joe Morton
0.15 Mission. Impossible II - film sensacyjny, USA, Niemcy 2000, reż. John
Woo, wyk. Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton, Ving Rhames, Richard
Roxburg, Anthony Hopkins
2.45 Arkana magii
5.00 I like it
5.45 Selekcja 2008
6.15 Selekcja 2008
6.50 mała Czarna
7.50 Selekcja 2008
8.25 Selekcja 2008
9.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
9.55 Łowca krokodyli: dzienniki
11.00 Galileo
12.00 mała Czarna
13.00 Spadkobiercy
14.00 Spadkobiercy
15.05 Lenny - cudowny pies - komedia familijna, USA, 2004, reż. Oren Goldman,
wyk. Craig Ferguson, Andrew Shaifer,
Evan Adams, Michael Winslow, Sammy
Kahn, Stephanie Sherrin
16.50 Lochy i smoki: Klątwa Smoka - film fantasy, Niemcy, Litwa, Wielka Brytania,
USA, 2005, reż. Gerry Lively, wyk. Bruce
Payne, Clemency Burton - Hill, Ellie Chidzey, Mark Dymond, Tim Stern
19.00 Galileo
20.00 STOP Drogówka
21.00 Planeta małp - film przygodowy,
HIT USA, 2001, reż. Tim Burton, wyk.
Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena
Bonham Carter, Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti
23.30 Lake Placid 2 - horror, USA, 2007, reż.
David Flores, wyk. Cloris Leachman,
Holt Joe, John Schneider, Sarah Lafleur,
Sam McMurray, Michael Chad
1.20 Chłopaki z taśmy
2.20 I like it
3.15 4music
4.05 Zakończenie programu
20.00 Uwierz w ducha - melodramat, USA
HIT 1990, reż. Jerry Zucker, wyk. Patrick
Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Stanley Lawrence
22.10 Kamuflaż - serial sensacyjny
23.10 Lekarze - serial obyczajowy
0.10 Podkomisarz Brenda Johnson - serial
1.10 Uwaga! - program interwencyjny
1.25 Arkana magii
20.00 Mission. Impossible II - film sensaHIT cyjny, USA, Niemcy 2000, reż. John
Woo, wyk. Tom Cruise, Dougray
Scott, Thandie Newton, Ving Rhames,
Richard Roxburg, Anthony Hopkins
22.30 Wybrani - serial sensacyjny USA
23.35 Choć goni nas czas - komedia, USA
2007, reż. Rob Reiner, wyk. Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes,
Beverly Todd, Rob Morrow
1.35 Arkana magii
20.00 Repli - Kate - komedia, USA, 2002,
HIT reż. Frank Longo, wyk. Ali Landry,
James Roday
22.05 Spadkobiercy
23.05 CSI: Kryminalne zagadki Miami
0.00 Przywódca - film sensacyjny, USA, 1997,
2.05 I like it
3.00 4music
TV POLONIA
A
TVP INFO
TV PULS
6.00 Dyżur 6.30 W blasku fleszy 7.05 Taki jest
świat, Polska 2013 7.55 Steve Irwin - łowca krokodyli - serial 8.55 Niewiarygodne sceny z życia zwierząt - serial 10.00 Stefan Malutki - film familijny
12.00 Tristan i Izolda - film anim. 13.50 Przygody
młodego Indiany Jonesa - serial 15.55 Zaklęty książę - komedia 17.50 Stawka większa niż życie - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00
Resident Evil. Apokalipsa - horror, Francja, Niemcy, USA, Wielka Brytania 2004 reż. Alexander Witt
wyk. Milla Jovovich, Mike Epps, Oded Fehr, Sienna
Guillory, Thomas Kretschmann 22.00 Potęga strachu - film akcji 0.25 Urwanie głowy - komedia,
USA 1997 reż. Jim Wilson wyk. Billy Zane, Cameron
Diaz, Craig Sheffer, Harvey Keitel
12.00 Anioł Pański 12.10 Między ziemią a niebem
12.40 Pod Tatrami 12.55 Czterdziestolatek (6)
- Włosy Flory, czyli labirynt - serial 13.55 Pamiętaj o mnie 14.20 Dom (21) - Naiwne pytania - serial 15.55 Polonia w Komie 16.05 Odrobina mężczyzny na co dzień - program rozrywkowy 17.00
Dzika Polska - serial dok. 17.30 Teleexpress 17.50
Rodzinka.pl (3 - 4) - serial 18.50 Wideoteka dorosłego człowieka 19.20 Szlakiem gwiazd (4) 19.40
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35
Pogoda 20.45 Nad rozlewiskiem… (13) - serial
21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 Tygodnik.pl - magazyn 23.00 Czterdziestolatek (6) - serial 23.55 32.
Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark 2011 0.25 Załoga Eko II (18) - Na ścieżce… - magazyn
EUROSPORT
TELE 5
POLSAT 2
EUROSPORT
7.55 Maja w ogrodzie
8.25 Akademia ogrodnika
8.30 Dzień dobry TVN - magazyn
11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial
12.50 X Factor - program rozrywkowy
14.15 Top Model. Zostań modelką
15.55 Perfekcyjna pani domu
16.55 Bitwa o dom
18.00 Kuchenne rewolucje
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
12.15 Pamiętaj o mnie 12.40 Ojciec Mateusz (62)
- serial 13.30 Makłowicz w podróży - Chorwacja
14.00 Siedlisko (1) - serial 15.00 Polska poza Polską
- cykl dok. 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik [email protected] 17.30 Teleexpress 17.55 Rodzinka.pl (1)
- serial 18.25 Rodzinka.pl (2) - Opiekunki - serial
18.55 Ale mądrale! - /2/ - talk - show 19.35 Polonia w Komie 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości
20.20 Sport 20.30 Pogoda 20.40 Kariera Nikodema Dyzmy (4) - serial 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00
Polonia 24 22.30 Dom (21) - Naiwne pytania - serial 0.15 Słownik [email protected] 0.50 Rodzinka.pl
(1) - serial 1.15 Rodzinka.pl (2) - serial 1.45 Dobranocka za oceanem 2.00 Wiadomości 2.20 Sport
2.35 Kariera Nikodema Dyzmy (4) - serial
8.30 Tenis. Gem, set i Mats 9.00 Snooker. European Tour, Bułgaria 13.00 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap 7. 15.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał kobiet 16.00 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Finał kobiet 17.00 Tenis. Gem, set
i Mats 17.15 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Finał gry deblowej mężczyzn 18.15 Tenis. French
Open, Paryż, Francja Finał gry deblowej mężczyzn
19.00 Żużel. Eurosport Speedway Best Pairs, Toruń, Polska 22.00 Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych 22.15 Jeździectwo. Longines Global
Champions Tour, Londyn 23.30 Snooker. European Tour, Bułgaria 0.30 Kolarstwo. Dauphine Libere,
Francja Etap 7. 1.00 Tenis. Pojedynek dnia 1.45 Tenis. Gem, set i Mats
5.55 Misja Martyna Extra
7.10 Mango - Telezakupy
9.15 Rodzinka jak inne - serial komediowy
9.45 Tajemnice Smallville - serial
10.40 Przyjaciele - serial komediowy
12.15 Kosmita z przedmieścia - komedia
14.10 Czterej pancerni i pies - serial wojenny
15.25 Chuck - serial komediowy
16.25 Dr House V - serial obyczajowy
18.25 Prawo Agaty - serial obyczajowy
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co
pół godziny 15.00 Było, nie minęło 15.30 Serwis
Info weekend 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Szerokie tory - Szerokie tory. Nocna
Moskwa - reportaż 16.30 Serwis Info 16.57 Pogoda 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Prawdę
mówiąc - Wanda Półtawska (9) - magazyn 20.30
Serwis Info weekend 20.49 Pogoda 21.00 Świat
i gospodarka 21.30 Serwis Info 21.38 Pogoda
21.40 STUDIO LOTTO 21.50 Pogoda 21.55 OTV Pasmo lokalne 22.30 Serwis Info weekend. 22.55
Pogoda 23.03 Sportowy Wieczór 23.22 Globalne
sushi - widmo pustych oceanów - film dok. 0.25
Dogonić świat - magazyn 0.51 Szerokie tory 1.20
Serwis Info. 1.52 Pogoda
6.25 Muzyczny top - program rozrywkowy 8.20
Telezakupy 9.20 Muzyczny top - program rozrywkowy 9.50 Rzadki okaz - komedia 12.00 Benny Hill - program rozrywkowy 13.05 Byle do mety - program rozrywkowy 14.05 Wypadek - serial
15.05 Tunel śmierci - dramat, Niemcy 2004, reż.
Dominique Othenin - Girard, wyk. Aglaia Szyszkowitz, Flavio Insinna, Gotz Otto, August Zirner
17.05 Ricky Bobby - Demon prędkości - komedia, USA 2006, reż. Adam McKay, wyk. Will Ferrell, Amy Adams, Sacha Baron Cohen, Gary Cole 19.20 Benny Hill - program rozrywkowy 20.00
Przerwa w podróży - thriller 22.05 Bestia z głębin
- thriller 23.55 Z pamiętnika cheerleaderki - film
erotyczny 1.35 Nocny patrol
5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura
o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Tajemnice Kniei
10.00 Dlaczego ja? 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Dlaczego ja? 13.00 Dlaczego ja? 14.00 Dlaczego ja?
15.00 Graczykowie 15.30 Rodzina zastępcza 16.00
Szpital na perypetiach 16.30 Mamuśki 17.00 Rodzina zastępcza 18.00 Malanowski i Partnerzy
18.30 Malanowski i Partnerzy 19.00 Tajemnice
Kniei 19.30 Ewa gotuje 20.00 Wydarzenia 20.35
Interwencja 21.00 Pamiętniki z wakacji 22.00 Kabareton na TOPie Jak żyć - Kabaret Skeczów Męczących, Limo, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Kabaret Młodych Panów, Łowcy. B 23.00 Świat według
Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od
noszy 0.25 Oblicza Ameryki 1.00 Ekipa na swoim
7.55 Maja w ogrodzie
8.25 Akademia ogrodnika
8.30 Dzień dobry TVN - magazyn
10.55 Bitwa o dom
11.55 Smakuj świat z Pascalem - reality show
12.30 Co za tydzień - magazyn
12.55 Akademia policyjna VI. Operacja Chaos
- komedia, USA 1989, reż. Peter Bonerz
14.40 Przepis na życie - serial obyczajowy
15.40 Stowarzyszenie wędrujących dżinsów
II - komedia, USA 2008, reż. Sanaa
Hamri, wyk. Alexis Bledel, America
Ferrera, Blake Lively, Amber Tamblyn,
Rachel Nichols, Rachel Ticotin
18.00 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport , Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
TV POLONIA
8.00 FIA WTCC. Moskwa, Rosja 8.30 Tenis. Pojedynek dnia 9.30 Tenis. Gem, set i Mats 9.45 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap 7. 10.45
Dempsey Races Le Mans 11.00 FIA WTCC. Moskwa, Rosja 13.00 Superbike. MŚ, Portimao, Portugalia Wyścig 1. 14.00 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap 8. 15.00 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Finał mężczyzn 17.30 Tenis. Gem,
set i Mats 17.45 Watts Special Roland Garros
18.00 Snooker. European Tour, Bułgaria Półfinał 19.00 Snooker. European Tour, Bułgaria Finał 21.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał
mężczyzn 22.15 Tenis. Gem, set i Mats 22.30 Supersport. MŚ, Portimao, Portugalia 23.15 Superbike. MŚ, Portimao, Portugalia Wyścig 2
5.40 Misja Martyna Extra
6.20 Misja Martyna - program podróżniczy
6.55 Mango - Telezakupy
9.00 Przyjaciele - serial komediowy
9.35 Czterej pancerni i pies - serial wojenny
10.45 Chuck - serial komediowy
11.45 Wiecznie młody - film obyczajowy, USA
13.50 Uwolnić orkę II - film przygodowy,
Francja, USA 1995, reż. Dwight H. Little,
wyk. Jason James Richter, August Schellenberg, Michael Madsen
15.50 Czarna kawaleria - western, USA 1998,
reż. Charles Haid, wyk. Danny Glover,
Lamont Bently, Tom Bower
17.45 Czterej pancerni i pies - serial wojenny
19.00 Kobra. Oddział specjalny - serial
TVP INFO
16.30 Zgadnij, kim jestem? - komedia
HIT przygodowa, Hongkong, 1998, reż.
Benny Chan, Jackie Chan, wyk. Jackie Chan, Ed Nelson, Glory Simon,
Michelle Ferre, Mirai Yamamoto,
Ron Smerczak, Tom Pompert
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Sopot TOPtrendy Festiwal 2013.
X Sopocka Noc Kabaretowa
Tradycyjnie już, Sopocka Noc Kabaretowa to kilka godzin wybornej rozrywki,
jaką gwarantują zaproszeni do udziału
w tym koncercie, najpopularniejsi artyści polskiej sceny kabaretowej. W tym
roku na wyjątkowej, jubileuszowej X
Sopockiej Nocy Kabaretowej wystąpią najlepsi z najlepszych, w zupełnie
nowych skeczach. Wieczór poprowadzi
Artur Andrus - artysta wszechstronny
i multimedialny, komik i poeta.
2.00 Magazyn sportowy
4.00 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
5.15 I like it
6.00 Tester
6.30 Dekoratornia
7.00 Łowca krokodyli: dzienniki
8.05 Selekcja 2008
9.10 Kung Fu Master - film familijny, Chiny
11.00 Galileo
12.00 Skład osobliwości 2
13.00 Dekoratornia
13.30 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
14.25 Tester
15.10 Ranczo nadziei - film familijny, USA
17.10 Zaginiony skarb - film przygodowy,
USA, 2003, reż. Jim Wynorski, wyk. Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan, Coby
Ryan McLaughin, Hannes Jaenicke
19.00 Galileo
TV PULS
7.00 SSerwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co
pół godziny 15.00 Kościół z bliska 15.30 Serwis Info weekend 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Prawdę mówiąc - Wanda Półtawska (9)
- magazyn 16.30 Serwis Info weekend 16.57 Pogoda 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Listy gończe - Mord na Starówce (1) - magazyn 20.30 Serwis Info weekend 20.50 Pogoda 21.00 Przegląd
wydarzeń tygodnia 21.30 Serwis Info weekend
21.38 Pogoda 21.40 STUDIO LOTTO 21.48 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 22.40 Serwis Info
weekend. 23.05 Pogoda 23.10 Sportowa niedziela
23.30 Teleplotki 0.05 Przegląd wydarzeń tygodnia
0.40 Polska według Kreta - magazyn 1.10 Serwis
Info weekend.
6.00 Kręcimy z gwiazdami 2012 6.55 Stawka
większa niż życie - serial wojenny 8.00 Steve Irwin - łowca krokodyli - serial przygodowy 9.05
Bindi: opowieści z dżungli - serial dokumentalny
10.05 Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? 11.05
Asterix i Kleopatra - film animowany 12.35 Przygody młodego Indiany Jonesa - serial 14.35 Stefan Malutki - film familijny 16.40 Plan Gry - film
familijny 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
animowany 20.00 Ści(ą)gany - komedia, Niemcy 1998 reż. Pat Proft wyk. Leslie Nielsen, Richard
Crenna, Kelly Le Brock, Sandra Bernhard, Michael
York, Melinda McGraw 21.55 Spartakus. Zemsta
- serial 23.05 CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas
- serial kryminalny 0.05 Potęga strachu - film akcji
TELE 5
POLSAT 2
6.50 Muzyczny top - program rozrywkowy 8.20
Telezakupy 9.20 Muzyczny top - program rozrywkowy 10.00 Tropiąc potwory - serial 11.00 Tropiąc potwory - serial 12.00 Benny Hill - program
rozrywkowy 13.05 Zagubiony pokój - serial 14.00
Po prostu uwierz - film familijny 16.00 Jurajscy
wojownicy - serial 17.55 Patrol na dwóch kółkach
- komedia 19.30 Zaginiona nastolatka - dramat,
Kanada 2007, reż. Paul Schneider, wyk. Dedee Pfeiffer, Matthew Harrison, Tegan Moss, Jason Pielak
21.25 Hongkong 97 - film sensacyjny, USA 1994,
reż. Albert Pyun, wyk. Robert Patrick, Brion James,
Tim Thomerson, Ming Na Wen, Andrew Divoff
23.20 U pani doktor - film erotyczny 1.35 Nocny
patrol - program rozrywkowy
5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Tajemnice
Kniei 10.00 Trudne sprawy 11.00 Trudne sprawy
12.00 Trudne sprawy 13.00 Trudne sprawy 14.00
Trudne sprawy 15.00 Ewa gotuje 15.30 Hotel
52 16.30 Ludzie Chudego 17.30 Jaka Ona jest?
18.00 Szpilki na Giewoncie 19.00 Tajemnice Kniei
19.30 Ewa gotuje 20.00 Wydarzenia 20.35 Interwencja 21.00 Pamiętniki z wakacji 22.00 Ekipa na
swoim 23.00 Świat według Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Gale Boks Polskie 2013 - Krzysztof Zimnoch - Olivier McCall z 18.05.2013 2.30 Wydarzenia 3.05
Pamiętniki z wakacji 4.00 Oblicza Ameryki 4.30
Przyjaciółki 5.30 Tajemnice Kniei
22
3.06.2013
największe zainteresowanie nauczyciela wzbudza piękna, zamknięta w sobie Ewa
Życie kulturalne
stycznych oraz sztuki użytkowej.
Ul. Jainty 17.
GALERIA KOLOR
Ekspozycja i sprzedaż prac śląskich plastyków. Rynek 6.
KLUB BRAMA
OPERA ŚLĄSKA
Poniedziałek i wtorek – 3 i 4
czerwca, godz. 11: B. Pawłowski
– „Królewna Śnieżka”.
Piątek i sobota – 7 i 8 czerwca,
godz. 18: „My Fair Lady” – musical.
Imagine
3 – 6 czerwca, godz. 19: Projekcje
filmu „Pocałuj mnie”. Sala KiNowa, II piętro.
7 – 13 czerwca, godz. 19: Projekcje filmu „Po drugiej stronie
snu”. Sala Ki-Nowa, II piętro.
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE
My Fair Lady
Niedziela 9 czerwca, godz. 18:
G. Verdi – „Rigoletto” – scena
Opery Śląskiej. Sala koncertowa im. Adama Didura: Koncert
„Todo Art. Trio” w cyklu „Zasmakuj muzyki”.
BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Poniedziałek 3 czerwca godz.
19.30: „Imagine” – projekcja filmu w cyklu Becekino. Pięciu
pierwszych Czytelników, którzy
zadzwonią do redakcji „Życia
Bytomskiego” w poniedziałek 3
czerwca i podadzą hasło „Jan
i Ewa”, otrzyma dwuosobowe zaproszenia na seans. Na telefony
czekamy od godz. 12.
„Imagine” to komediodramat
w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego z międzynarodową obsadą. Film opowiada wzruszającą
historia Iana, charyzmatycznego instruktora niewidomych,
który przybywa do prestiżowego
ośrodka w Lizbonie, by uczyć
młodych pacjentów orientacji
w przestrzeni. Jego kontrowersyjne metody przyjmowane są
przez podopiecznych początkowo
z nieufnością, a potem z rosnącym entuzjazmem. Tymczasem
Środa 5 czerwca, godz. 18: „Śląskie przebudzenie?” – spotkanie
z profesorem Markiem S. Szczepańskim, socjologiem z Uniwersytetu Śląskiego w cyklu „Rozbieranie Śląska”. Prowadzenie:
Jerzy Ciurlok. Sala Gorczyckiego, gmach przy ul. Korfantego 34.
Gmach główny (pl. Sobieskiego 2). Wystawy stałe: „Przyroda Górnego Śląska. Lasy. Wody
i mokradła”, „Z życia ludu śląskiego XIX-XX wieku”, „Galeria malarstwa polskiego XIXXX wieku”. Wystawy czasowe:
„Drewniane kościoły Śląska”.
Gmach przy ul. Korfantego 34:
Wystawy czasowe: „Zrzeszenie
Artystów Plastyków Zwornik”,
„Bolesław Biegas”. „Najświętsza
Panienka w sztuce ludowej. Ze
zbiorów Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu”.
Wystawy czynne są w godz. 9-15,
w środy 10-18, w soboty 11-16,
w niedziele 11-15. W poniedziałki muzeum nieczynne. W niedziele wstęp bezpłatny.
ŚLĄSKA GALERIA SZTUKI
Prezentacja i sprzedaż dzieł sztuki i oryginalnych kolekcji. Ul.
Jainty 14.
GALERIA STALOWE ANIOŁY
Wystawa i sprzedaż prac pla-
Etnografika dla najmłodszych
„Stylowo epokowo” – wystawa fotografii różnych artystów, dla których wspólnym mianownikiem
stała się współpraca ze stylistką
Janką Gładysz.
Czwartek 6 czerwca maja, godz.
20: Jam session. Ul. Chrobrego
1.Wstęp wolny.
CINEMA CITY
3 – 6 czerwca:
„Prawdziwa historia króla
skandali” (16.45, 19.00, 21.15),
„Star Trek” 3D (10.40, 13.20,
16.00, 18.40, 21.20), „Star
Trek” (20.20), „Drugie oblicze”
(19.15, 22.00), „Iron Man 3” 3D
– dubbing (10.00, 12.40, 15.20,
18.00), „Iron Man 3” 3D – napisy (20.40), „Oszukane” (15.30,
17.30, 19.45, 21.45), „Szybcy
i wściekli” (11.00, 13.40, 16.20,
19.00, 21.40), „Wielki Gatsby” 3D
(17.15), „Wielki Gatsby” (20.30),
„Krudowie” (11.30), „Mambo,
Lula i piraci” (12.15), „Tajemnice zielonego królestwa” (11.15,
13.30, 15.45, 18.15), „Tajemnice
zielonego królestwa” 3D (10.15,
12.30, 14.45, 17.00).
Prawdziwa historia króla skandali
CENTRUM KULTURY
„KAROLINKA” (Radzionków)
Sobota 8 czerwca, godz. 19: Grand
Prix Radzionkowa w szachach –
etap drugi.
Redakcja nie odpowiada za ewentualne zmiany w repertuarach.
Błysk flesza
Sporo osób przypuszczało, że
prezydent Bronisław Komorowski, który niedawno gościł w Muzeum Górnośląskim, będzie witany w Sali Gorczyckiego. Byłoby
to o tyle zrozumiałe, że Sala Gorczyckiego jest reprezentacyjnym
pomieszczeniem Muzeum Górnośląskiego. Poza tym wisi w niej
wielki portret Wojciecha Korfantego, a w Bytomiu prezydent Komorowski ogłosił przecież dziennikarzom, że obejmie patronatem budowę pomnika Korfantego
w Warszawie. Jednak prezydent
przyjechał do gmachu głównego.
Przy okazji Bronisław Komorowski miał więc szansę zobaczyć także wystawę przyrodniczą i obejrzeć prezentowane tam wypchane
żubry – dwa osobniki, dzięki którym ten gatunek udało się odtworzyć i ocalić od wyginięcia. Jednak
prezydent Komorowski – znany
z myśliwskich pasji – okazji tej
nie wykorzystał. Pewnie dlatego,
że na tle żubra polityk wygląda
mniej dostojnie.
(MH)
Tajemnica Zielonego Królestwa
„Tajemnica Zielonego Królestwa” to kolejny animowany film familijny. Czyli: dla dzieci, a jednak z „puszczaniem oka” także do dorosłych. Bohaterem filmu jest profesor Bomba – zwariowany naukowiec,
który życie swoje podporządkował jednej obsesji. Pragnie mianowicie udowodnić, że ukryty przed ludzkim wzrokiem miniaturowy świat
niezwykłych istot, zwany Zielonym Królestwem, istnieje naprawdę.
Profesor jest jedynym człowiekiem, który wierzy w jego istnienie.
Prawdziwa akcja filmu zawiązuje się, kiedy kilkunastoletnia córka
profesora Mary Katherine ulega niesamowitej transformacji i przeniesiona zostaje do Zielonego Królestwa. Tam wraz z grupą nowych
przyjaciół musi stawić czoła wrogim siłom, które chcą pozbawić władzy
Matkę Naturę, królową tej krainy. Wspólnie przeżyją wielką przygodę
i uratują świat Zielonego Królestwa, a przy okazji nasz własny. Dla
czytelników „Życie Bytomskiego” przygotowaliśmy konkurs, w którym
do wygrania są trzy bezpłatne zaproszenia na film „Tajemnica Zielonego Królestwa”. Ufundowało je Cinema City Bytom, gdzie film jest
wyświetlany. Zaproszenia otrzymają osoby, które zadzwonią do naszej
redakcji jako pierwsze w poniedziałek 3 czerwca i kreatywnie udzielą odpowiedzi na pytanie: Dlaczego lubię Cinema City? Na telefony
czekamy od godz. 15.
W stylu retro i fantasy
Edukacja i zabawa. 29 maja w Muzeum Górnośląskim
odbyła się gala finałowa projektu „Etnografika”, adresoStylizacje Janki Gładysz. Potrafi przemienić modelkę w nostalgiczną damę z lat
wanego do dwóch grup wiekowych: gimnazjalistów oraz
20. XX wieku i postać wyjętą ze świata literatury fantasy. Niektóre z jej kreacji można
przedszkolaków.
oglądać na wystawie w bytomskim klubie „Brama”.
P
K
Muzeum Górnosląskiego. Będą
to m.in. gry edukacyjne i klocki
oparte na ludowych motywach,
a także indywidualne karty pracy,
zawierające m.in. kolorowanki.
Szczególnie atrakcyjna wydaje
się tzw. szafa pradziadka. Zawiera
ona tradycyjne śląskie stroje różnych stanów, uszyte współcześnie
w dziecięcych rozmiarach. Dzieci zwiedzające wystawę „Z życia
ludu śląskiego XIX i XX wieku”
będą mogły te stroje przymie(m)
rzać.
lub „Brama” przy ul. Chrobrego 1 chętnie udostępnia swoje wnętrze nie tylko muzykom, ale także malarzom
i fotografom, najczęściej młodego pokolenia. Za taką działalność „Brama” została nagrodzona
Muzą, czyli nagrodą prezydenta
Bytomia w dziedzinie kultury.
Do końca czerwca można w niej
oglądać wystawę fotografii zatytułowaną „Stylowo epokowa”. Modelki na wszystkich fotografiach
stylizowała (czyli dbała o och wygląd – projektowała strój, fryzurę
i makijaż) Janka Gładysz.
Janina Gładysz urodziła się
w Radzionkowie, od pięciu lat
mieszka w Bytomiu. Pracuje jako
projektantka mebli i wyposażenia wnętrz w katowickiej firmie
„Vena”. Równocześnie zajmuje się stylizacją postaci. Ta jej
przygoda zaczęła się dziesięć lat
temu, kiedy zafascynowana literaturą fantasy wstąpiła do Śląskiego Klubu Fantastyki. Działa
on obecnie w Katowicach, jego
początki sięgają jednak Bytomia,
gdzie został założony ponad 30
lat temu. W Klubie stnieją różne sekcje, w tym także niewiele
kojarząca się z fantastyką sekcja tańców dawnych. To właśnie
na jej potrzeby stroje z dawnych
Fot. KRZYSZTOF KADIS
rogram edukacyjny „Etnografika” realizowany był
w Muzeum Górnośląskim
od stycznia do maja tego roku.
Finansowany był w ramach IV
edycji Akademii Orange. Miał na
celu poznawanie kultury ludowej. Brało w nim udział około 50
uczniów Gimnazjów nr 1 i 9 w Bytomiu oraz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2. Z kolei w części projektu
dla najmłodszych uczestniczyła
grupa dzieci z prywatnego przedszkola „TIKA”.
Praca z gimnazjalistami miała charakter bardziej poważny. Młodzież przeprowadziła
m.in. wywiady w Ornotowicach,
gdzie wiele tradycji i zwyczajów
wciąż jest kultywowanych. Natomiast zajęcia dla przedszkolaków przebiegały w bardziej
zabawowej atmosferze. Dzieci
wspólnie z pracownikami Działu
Edukacji bytomskiego muzeum
zrealizowały m.in. krótkie filmy,
które zamieszczone zostały w Internecie. Filmy te poświęcone
są m.in. pisankom oraz śląskiej
kuchni.
Część atrakcji przygotowanych
w ramach projektu „Etnografika”
będzie stale dostępna w kąciku
edukacyjnym na wystawie etnograficznej w gmachu głównym
epok zaczęła przygotowywać Janka Gładysz. Od tamtego czasu
przygotowywała stroje z różnych
okresów historycznych – od prehistorii, poprzez starożytność, średniowiecze, renesans i barok, aż
do magicznych lat 20. XX wieku.
Były także stylizacje postaci ze
świata literatury fantasy.
Ponieważ przygotowanie stroju oraz charakteryzacja modelki zajmuje sporo czasu, a pokaz
trwa zazwyczaj krótko – Janka
Gładysz zaczęła współpracować
z fotografami. Podczas sesji zdjęciowych uwieczniali oni żywe
stylizacje Janki. Na wystawie
w klubie „Brama” możemy zobaczyć zdjęcia, których autorami
są: Karolina Kumorek, Monika
Miller, Emilia Pasoń, Karolina
Dembińska, Marek Lusiński, Michał Janek, Grzegorz Pytel i Piotr
Stamm. Kolejną z fascynacji Janki Gładysz jest architektura Bytomia. Dlatego na niektórych
fotografiach modelki pojawiają
się na tle bytomskich budynków.
– To piękne miasto, kocham jego
architekturę i chciałabym częściej
wykorzystywać jej atuty sesji zdję(m)
ciowych – mówi Gładysz.
Rozmaitości życia
HOROSKOP
23
3.06.2013
ZDARZYŁO SIĘ KIEDYŚ W BYTOMIU
Czerwiec 1993
y Baran (21 marca – 20 kwietnia)
Poważne problemy kogoś bliskiego będą miały wpływ również na twoje życie. Nie
uda ci się przed tym uciec, ale możesz zminimalizować koszty. W sprawach uczuciowych nastąpił pewien regres, ale jest w tym dużo twojej winy. Musisz się bardziej
postarać. Wskazane komplementy i jakiś oryginalny upominek. Szybko się przekonasz, że za tak niewiele możesz otrzymać bardzo dużo.
20 lat temu nasze miasto szykowało się do kolejnego Święta
Bytomia. Miało trwać pięć dni
i obfitować w wiele różnego rodzaju atrakcji. W programie przewidziano między innymi występy
piosenkarza country Tomasza
Szweda, znanego muzyka śląskiego, współtwórcy kultowej grupy
SBB Józefa Skrzeka, obdarzonej
niesamowitym głosem Edyty Geppert, a także pierwszej gwiazdy
PRL Maryli Rodowicz. Emocje
wzbudzała zapowiedź wizyty aktualnej Miss Polonia Ewy Wachowicz, która później dała się poznać jako rzeczniczka premiera
Waldemara Pawlaka, a obecnie
z gracją pokazuje w telewizji, jak
smacznie gotować.
Ciesząca się sporą popularnością i odwiedzana przez osoby z całej Polski Giełda Staroci
decyzją władz miasta przenosiła
się na plac Sobieskiego, opuszczając teren wokół Śląskiego Teatru Tańca. W centrum przez
kilkanaście lat funkcjonowała
jako Bytomski Jarmark Staroci,
znacznie rozszerzając swój profil i zyskując kolejnych fanów.
Dziś jarmark ma swe miejsce na
stadionie Szombierek. Pierwsze
przenosiny miały zapewnić miłośnikom staroci lepsze warunki
do oddawania się swemu hobby.
Drugie zresztą też.
z Byk (21 kwietnia – 20 maja)
Możesz teraz mówić o prawdziwym szczęściu w miłości. Tylko skończ wreszcie
z czarnowidztwem. Ciągłe lęki i obawy paraliżują twoje działanie i nie pozwalają
ci na rozwinięcie skrzydeł. Wprowadź do swojego życia jak najwięcej optymizmu
i pozytywnego myślenia. Uwierz, że dzięki temu można ominąć nawet najgorsze
pułapki losu.
Bliźnięta (21 maja – 21 czerwca)
Zmęczenie coraz bardziej daje ci się we znaki. Nie możesz mieć do siebie o to pretensji, że brakuje ci energii i nie wszystko teraz „idzie jak z płatka”. Twój organizm
domaga się regeneracji, dlatego najwyższy czas pomyśleć o urlopie. Chociaż nie
lubisz niczego odkładać na później, to jednak wstrzymaj się z realizacją jakichś poważniejszych zamierzeń, bo możesz popełnić błąd.
A
B Rak (22 czerwca – 22 lipca)
Tak zwane ciche dni niczego nie załatwiają. Trzeba poważnie porozmawiać o przyczynach i skutkach. Taka poważna i szczera rozmowa może stać się bezcennym kapitałem
na przyszłość. Jeśli zależy ci na trwałości związku, zrób to jak najszybciej. W tym momencie wszystko zależy od ciebie, dlatego nie licz na inicjatywę z drugiej strony.
C Lew (23 lipca – 23 sierpnia)
Awanturujesz się i wybuchasz gniewem z byle powodu, a potem masz pretensje, że
nie zyskujesz akceptacji otoczenia. Musisz zastosować trochę więcej tolerancji dla
wad i słabości u innych, natomiast mniej pobłażliwości dla własnych niedoskonałości. A przed każdym wybuchem policz do dziesięciu. Dzięki temu prostemu sposobowi można osiągnąć oszałamiające efekty.
D Panna (24 sierpnia – 23 września)
Wkrótce na swojej drodze spotkasz jakiegoś Koziorożca, który wprowadzi do twojego życia sporo zamieszania. Ale nie obawiaj się, nie poniesiesz żadnych strat, natomiast czeka cię dużo przyjemności. W najbliższym okresie nie podejmuj żadnych
poważnych zobowiązań ani działań, które miałyby wpływ na twoje przyszłe życie,
gdyż nie będzie cię stać na właściwą ocenę sytuacji.
E Waga (24 września – 23 października)
Twój dom przestał być azylem, a w pracy prawdziwe piekło. Wydaje ci się, że świat
wali ci się na głowę i że gorzej już być nie może. A jednak może być jeszcze gorzej,
jeśli z dobrym planem nie przystąpisz do porządkowania bałaganu. Ale absolutnie
nie łap kilku srok za ogon. Zacznij od porządkowania spraw zawodowych, a jak dojdziesz do wniosku, że sytuacja jest opanowana, popracuj nad tym, żeby dom znowu
był azylem.
F Skorpion (24 października – 22 listopada)
Jeśli w najbliższym czasie czekają cię jakieś egzaminy, przystępuj do nich bez obaw,
bo właśnie teraz jesteś w szczytowej formie psychicznej. Bez problemów uda ci się
załatwić najtrudniejsze sprawy zawodowe czy biznesowe. Również sprawy uczuciowe ułożą się nadspodziewanie dobrze. Jeśli jesteś singlem, wreszcie znajdziesz
swoją drugą połowę na całe życie.
G Strzelec (23 listopada – 21 grudnia)
Po poważnych zawirowaniach w twoim związku, czeka cię teraz odrobina zasłużonego spokoju. Będzie to również czas niewymuszonych deklaracji i wyjaśnień. Spodziewaj się jakiegoś prezentu albo znaczącej poprawy stanu finansów. Nie myśl zbyt
intensywnie o obowiązkach i pozwól sobie na odrobinę lenistwa bez jakichkolwiek
wyrzutów sumienia.
H Koziorożec (22 grudnia – 20 stycznia)
Nie podoba ci się, że plotkują na twój temat, ale nie jesteś bez winy. Mści się szczerość wobec nieodpowiednich osób. Nie powierzaj swoich sekretów ludziom, którzy
nie zasługują na zaufanie. Szczególnie w pracy nie dawaj się też wciągać w dyskusje na temat innych osób. Mniej mów, a więcej słuchaj. Po to w końcu natura dała
człowiekowi dwoje uszu.
I Wodnik (21 stycznia – 19 lutego)
Twoja skłonność do ciągłego zakochiwania się przysparza ci coraz więcej problemów. Przydałoby się więcej krytycyzmu wobec potencjalnych obiektów uczuć.
Musisz uważać szczególnie w najbliższym czasie, gdyż na twojej drodze pojawi się
osoba, od której warto trzymać się jak najdalej. Niech cię nie zwiedzie pozorny czar
i urok osobisty, bo pod maską kryje się wiele niedobrych cech.
J Ryby (20 lutego – 20 marca)
Wkrótce zawrzesz interesującą znajomość z osobą płci przeciwnej, która bardzo
dużo zmieni w twoim życiu. Nie obawiaj się, bo będą to zmiany bardzo korzystne
dla ciebie. Z kolei ktoś z twojej bliskiej rodziny zaskoczy cię nietypowym dla niego
gestem lub zachowaniem, co sprawi, że zupełnie inaczej spojrzysz na tę dotychczas
niezbyt lubianą przez ciebie osobę.
W ogóle debaty na sesjach w latach dziewięćdziesiątych były
zupełnie inne, niż te obecne. Oto
bowiem w trakcie dyskusji o stanie bezpieczeństwa rajcowie wypytywali szefa Sądu Rejonowego
o... jego osobistą opinię na temat
kary śmierci.
Fatalny stan budynków doskwiera nam nie od dziś. 20 lat
temu też mieliśmy katastrofy budowlane. Jedna z nich miała miejsce w domu przy ulicy Pszczyńskiej. Nocą runęła ściana boczna,
odsłaniając usytuowane na półpiętrach ubikacje. Nikomu nic
się nie stało. Sam dom już dwa
lata wcześniej został zakwalifikowany do generalnego remontu, którego nie rozpoczynano ze
względu na brak pieniędzy. Skądś
to znamy?
KRONIKARZ
KRZYŻÓWKA NR 22
Poziomo: 1 – stopień naukowy,
4 – władca piekieł i i wódz złych
duchów, 9 – sztandar, chorągiew,
10 – gardzi napojami alkoholowymi, 11 – starogrecki strunowy instrument muzyczny, 12 – szwajcarsko-niemiecki malarz (1879-1940),
którego obrazy kosztują teraz miliony dolarów, 13 – huk, stukot, 15
– przesadna elegancja, 16 – ptak
żyjący gromadnie na wybrzeżach
mórz i oceanów, 19 – przyprawa
do potraw, 20 – maksymalny ciężar ładunku statku, 23 – posag,
wyprawa panny młodej, 24 – człowiek odważny, śmiały, 25 – hinduistyczne święto radości i wiosny,
27 – dobry smak w ubiorze, 28
– likier kminkowy, 29 – minerał,
przezroczysta odmiana kwarcu,
30 – wszystkie części razem wzięte.
Pionowo: 1 – uroczysta przemarsz zorganizowanej grupy wojska, 2 – piętnaście minut, 3 – pies
myśliwski, 5 – wyniszczenie określonych grup ludności, 6 – cechy
kobiecej natury intrygujące mężczyzn, 7 – plama na rogówce oka,
8 – pałeczka dyrygenta, 10 – proces przystosowania się do zmienionych warunków środowiska,
14 – dawny słownik, 17 – stonka
ziemniaczana, 18 – zbić kogoś
mocno batem, 21 – drzewo iglaste, 22 – nieprzemakalne spodnie
sięgające po pachy, 26 – środek
wychowawcza mający na calu hamowanie wykroczeń.
Rozwiązania prosimy przesłać pod
adresem redakcji w terminie 7 dni
od daty ukazania się gazety. Na kopercie lub kartce pocztowej należy
nakleić wycięty poniższy kupon.
Salon fryzjerski
ul. Szkolna 3
41-902 Bytom
tel. 32/760-91-25
Rys. EDWARD TOMENKO
Sensację wzbudziło wystąpienie jednego z ówczesnych rajców,
który podczas obrad Rady Miejskiej pytał o szczegóły pogrzebów
organizowanych na koszt gminy.
Radny twierdził, że według dochodzących do niego sygnałów
pogrzeby takie przebiegają według następującego scenariusza:
zwłoki są kładzione do trumny
z wysuwanym dnem, nad odkopaną mogiła dno się otwiera, zaś
nieboszczyk wędruje do ziemi,
a trumna służy następnym. Reszta
ojców miasta, nie bacząc na ponury temat, skomentowała pytanie
swego kolegi salwą śmiechu.
Na tej samej sesji na jaw wyszła brudna tajemnica Straży
Miejskiej. Okazało się, że pracuje
w niej funkcjonariusz skazany wyrokiem sądowym za spowodowanie wypadku. Sąd zabronił mężczyźnie prowadzenia pojazdów
mechanicznych przez osiem lat.
Wyrokiem wyrokiem, a życie swoje. Strażnik prowadził służbowe
auto i do tego był nietrzeźwy.
1
2
3
4
5
6
7
8
17
18
10
9
11
12
13
14
15
16
19
18
21
20
22
23
24
25
26
27
28
29
Wśród czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 22, rozlosujemy talon wartości 50 zł na strzyżenie
damskie wraz z modelowaniem
oraz profesjonalną pielęgnacją
do zrealizowania w Salonie TOP
STYLISTA, mieszczącym się przy
ul. Szkolnej 3.
30
KRZYŻÓWKA NR 22
Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz 833)
podpis
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 20
Poziomo: klatka, prądnica, słoik, dezyderat, nuda, ospa, oracz, chomąto, gong, city, ischias, brajl, okno, flis, uczesanie, lanie, doktorat,
unikat.
Pionowo: kostnica, akordeon, koks, roztargnienie, dżdżownica, ikrzak,
autyzm, dyspozytornia, kąpielisko, bielinek, asystent, absurd, haczyk,
klon.
ZDOBYWCY NAGRÓD
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 20 talon wartości 50 zł na
strzyżenie damskie wraz z modelowaniem oraz profesjonalną pielęgnacją
do zrealizowania w Salonie TOP STYLISTA, wylosowała pani Irena Całuń
mieszkająca przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu. Talon ważny miesiąc.
Hurtownia tipsów
www.topstylista.pl
ul. Szkolna 3
41-902 Bytom
tel. 509-763-137
PROFESJONALNA PIELĘGNACJA GRATIS – do dowolnie wybranej usługi
dla każdego czytelnika, który przyjdzie do Salonu z wyciętym logo firmy.
24
Reklama
3.06.2013
ŚLĄSKIE CENTRUM POŻYCZEK
POŻYCZKI POD ZASTAW ZŁOTA I SREBRA.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW „ZŁOTA KARTA”
- pożyczki pod „zastaw” wyrobów
jubilerskich, metali szlachetnych,
samochodów
- skup metali szlachetnych
- wynajem kaset towarowo-rzeczowych
- pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
- kredyty i pożyczki hipoteczne
www.dom-hz.pl, e-mail:[email protected]
JESTEŚMY W EUROPIE – JESTEŚMY W POLSCE
Bytom:
ul. Powst. Warsz. 8
tel. 32/282-72-23
32/282-27-92
Tarnowskie Góry:
ul. Ratuszowa 7/1
tel. 32/285-86-32
Zabrze:
ul. 3 Maja 39
tel. 32/370-22-34
SIEĆ FRANCZYZOWA – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
ADWOKAT JEST DROGI?
MY CI POMOŻEMY!
AKCJE
porady prawne-pisma-windykacja
rozwody, alimenty, spadki, sprawy pracownicze,
ZUS, sprawy karne, urzędowe, gospodarcze i inne.
KANCELARIA „ART-LEX”
Bytom, ul. Dworcowa 25-27, tel. 796-963-066
Kupię (prawa do akcji)
Kompanii Węglowej SA.
603-252-432.
F.H.U.
F.H.U. AL-TRANS
AL-TRANS
OKNA PCV,
DRZWI
ul.
ul. Józefczaka
Józefczaka 34,
34, Bytom
Bytom
tel.
tel. 514
514 213
213 626
626
32/
32/ 411
411 83
83 48
48
Anteny SAT i TV
Naprawy: Cyfra, N, POLSAT, Astra
dekodery, anteny telewizyjne,
cyfrowa naziemna.
Instalacje na domkach jednorodzinnych
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
„CENTROELEKTRYK”
Bytom, ul. Piekarska 97
tel. 32/289-93-49,
32/281-77-83, 601-418-316
OFERUJE:
• PROMOCJA PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH YDYp 3x1,5
oraz 3x2,5
• kable i przewody
• żarówki
• osprzęt elektroinstalacyjny
• osprzęt odgromowy
i wiele innych towarów elektrycznych.
Wykonujemy rozdzielnie NN pod
indywidualne potrzeby odbiorców.
EGZAMINY SEP dla elektryków.
DO WYNAJĘCIA pomieszczenia
biurowe oraz pokoje dla
pracowników. 601-418-316,
32/289-93-49.
POGOTOWIE
KOMPUTEROWE
SERWIS KOMPUTERÓW
USŁUGI INFORMATYCZNE
Zadzwoń 692-263-769
GABINET UROLOGICZNY+USG
lek. Jan Wilczek
specjalista urolog
Przyjmuje: środa 16.30-18.00
ul. Katowicka 25
Tel. 32/282-83-38, 601-411-806
Lek. Ewa Święchowicz
specjalista neurolog
PRZYJMUJE wt - śr 15.00-18.00
NZOZ Przychodnia nr 13
ul. Piłsudskiego 84
rej. codz. 32/281-54-71, 606-257-668
również WIZYTY DOMOWE
FITNESS CLUB „U NYNY”
ul. Narutowicza 6-8,
czynne pn- pt od 10 do 21
sb od 9 do 18
Bytom-Stroszek
Serdecznie zapraszamy
na bodyspace, bieżnie,
solarium, rolmasaż
oraz na naukę tańca
ZUMBY oraz HIP-HOPU
dla dzieci i dorosłych.
tel. 508-534-806
CHWILÓWKI
BŁYSKAWICZNE
dla każdego! Bez BIK!
Z A D Z W O Ń!
Bytom, ul. Dworcowa 34
(50m od dworca PKP)
32/282-10-33, 510-141-604
14 czerwca 2013
Program uroczystoÊci jubileuszowej
CHWILÓWKI
Serdecznie zapraszamy wszystkich na nasz festyn
z okazji 65-lecia.
Szczególnie mile widziani absolwenci oraz
sympatycy „Słonecznego Zakątka”.
Prosimy o przyniesienie z sobą swoich zdjęć,
dyplomów i innych pamiątek , przy których
moglibyśmy wspólnie wspominać pobyt
w przedszkolu.
Liczymy na dużo słońca na niebie oraz uśmiechów
na twarzach gości.
My zapewniamy dobrą zabawę .
Dzieci i personel
Przedszkola Miejskiego nr 25
„Słoneczny Zakątek”.
Przedszkole Miejskie nr 25
SŁONECZNY ZAKÑTEK
ul. Olejniczaka 9, 41-902 Bytom
tel./fax (32) 787-50-77
www.slonecznyzakatek.pl
Natychmiast
bez zaświadczeń
w domu Klienta
Tel. 32/280-40-70
SKŁAD OPAŁU
Sylwester Nowakowski
Bytom, ul. Brzezińska 76
tel. 609-810-926, 32/380-15-85.
Oferujemy:
węgiel, węgiel paczkowany, koks,
miał, orzech, kostkę, drewno.
Bytom, okolice- transport GRATIS!
CHWILÓWKI
Jasne zasady.
Wypłata natychmiast.
32/282-01-12

Similar documents

17 - 3 - Nasielski Ośrodek Kultury

17 - 3 - Nasielski Ośrodek Kultury jest Modlin i Mszczonów. Eksperci z kraju i z zagranicy od dłuższego czasu zastanawiają się gdzie będzie lepiej. Po tym, jak wykryto w Polsce kilka sporych afer korupcyjnych można chyba mieć nadzie...

More information

Platany schną na Rynku, za rok je wymienią

Platany schną na Rynku, za rok je wymienią (RPO WSL) 2014-20. Jeżeli planujesz skorzystać z tych środków warto już dzisiaj zainteresować się zakresem wsparcia w ramach tego programu.

More information

8 - 21 - Nasielski Ośrodek Kultury

8 - 21 - Nasielski Ośrodek Kultury dnia, w którym został Pan dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. Od naszej ostatniej rozmowy na łamach Życia Nasielska upłynęły cztery miesiące. Odnosząc się do...

More information

Panorama Trzebnicka 8(51)/2014

Panorama Trzebnicka 8(51)/2014 stałe bądź czasowo) może oddać tylko 1 głos na wybrane z

More information