MILENVÜMA WE NOŞiCA BE! ••

Comments

Transcription

MILENVÜMA WE NOŞiCA BE! ••
.c
om
ww
w.
ne
te
we
-ned e dül ••
"""
MIL ENV ÜMA WE NOŞiCA
-BE! ••
....
_.
.
_,..
<c ....t,
-
..
~CI*CICI
~ (;§)"ô(l'\)~ın
MAZLÜM
DoğAN
•
•
•
MERAS'fMA XELETAN!..
s~
Acal (Haben:O ketim, ji bo ku ne da Obi see ket Pist!
>1/an ji bo ku
xeıat.
Çiya M.m bide, hildipeke ser <ehneft'
pe re hevpeyvlneke bikim. pirtOka wt ya li ser aboriye, de em birez Feql Huseyn dawet
- Heytt! KI bana kelekten
Lewre bexew im (Ev bO se sal. derkeve. Mala xwede ava!.. Le dikin. Ape Fekl kerem ke!..
bakari Berelin hevalleri! Sizi de
Altun cara dawl Aral li Daris- benka wl he qulqurı ye.)
- Oğlum ben GUIIüm Dis- Keke Cüneyt gibi pan ederim.
kuröı)
o xebatkara
Beşa Slnemaye ya xelatmlrat! Ni ha ji, ji bo ku li ser berdim/
m
Roja ıs· e berfanbare, Meraslma Xela- tane Amazon~ zeft kir, le ji
- Birez Doğan werin ser ko'nun (~ NÇM) badgar- Bir kafa, bir pehln, bi kulm, bir
de zik e!.. (Ew hlnl kureli dibe!)
tan a Peşbaziya Çırok O Helbestan a ber ku tlmsaheke makirieya wl sehneye (denge diranen wlte) dıyım.
NÇM'ye, ji ber ku destur nehate dayin, li daqurtand, hevpeyvln neçO se- Hii! .. '1şev ez! ji mey! tera
- Biboooorin .. Ape Fekl!
- Mevane heja şiyar bin!
şOna Navenda Çanda Mecidiyeköye li sa- n.).
dil! ~ vexWım/ Ez! qedeh bi
- Ez nayem. Jiyana Rewşen, Helbestvan Remezan Alan, ji
lona NÇM'ye çebO. Peskeskare meraslme
- Beşdaren pir pir pir... (li qedeh xwe ji mey! xenl kim/ çima kumik datl'ne ser ı'ye min; ber ku bi ker te, he negihişt
nOçegihane Azadiya Welat Azad Altun (bi ve dere jl hildifıre) bextreş O P!şl ez! eql Odin, bi ~ telaqan ev adeta frenkan e. Bila poşiye Stenbole, lewre em xelata wl
bi keça rezan re deyne. Eze ve care jl qala Xalis did in zaroken selpakfıroş, we je
NÇM'e Hale Issever (bi tirkı") bO. Gelek çlroken bi kureli nirxandineke bi:zewicim."
Garis bikim. Heke li ber deste re bişlnin. Berken Bereh jl, ji ber
malmezin Okumsor hazir Oarnade bOn... bike, em Gennendeye Giştl ye
- Kuro! Qala zimen Oçlro- we agahl hebin, ji min re bişlnin. ku salvegera mirina kalike kalike
***
Pi'neye... Kuro Mazlum şiyar be! kan bike...
- Baş e. Niha Fem Cüneyt wl ye, nehat
- Çiya Mazl çi ma
çike) xoşewlst! H On çima hatin ve dere!..
co
Mevanen zor zor zor... (behna wl di- Olsa di xew re çOye!..
Pas!,
Şeraba Arkın gaır ser seh~
di kin.
Koma Genim konsereke peşkeş
bike. Ku ro Gen im zO!..
Di ve navbere de denge
nOçegihana Özgür. Bakişe te:
- Heval bunlar neyce konuşuyor? Yir.ıe
haberim eksik
kaldı!..
ww
w.
ne
te
w
e.
-Te go çi? Ahmet Pelda Mldyade O Noke Merellne nea- Azad o Yusuf Çetin di!?..
biberin kemasiyeke teknik çebO. Dive ez dev ji pirtOke berde! Te taşte nlne. Bila be. Heya zimane kur- Birez Teknik.... Na Çetin
telefon! Hevale Sami (Tan) bikim, da ku a- hazir kir. Em dlsa birçl man. A- di nebe zimane meaşe bi ser kerem kin
xaftina min redakte bike. Gelo min tewang gir bi mala Emekçilere bikeve, nakeve. Em meaşe xwe dixwa- Ne Çetin'i lan! Ben sivil
Oveqetandek rast bi kar anin!..
ma qet tiştekl nadin te? Ez dlsa zin, ne wisa Azad?
polis im. Tutuklayın şu nlan!..
- Azad arkadaş provada değiliz!..
dereng mam. (Pelda, li di- Rast e. Ez ji dixwazim!
Di ve navbere de Yusuf
- Biberin! Şeve din, ez bi pey Çoşkun ji weşanxaneyen me canslpera- Olsa kemasiyeke teknik. .. Niha jl Çetin, bi ha/an, q'irfn O karateye
- Mevanno nerevin! W e
2
NE CtARE'lE 1\.U fl!ıR.ov
+tf'vı'1E {}1 AvftJ SUR.~ uN CYE
ısı ı;ıtf{.E".
R.€wfn'fA v'Ec:ıEI\€
"' KIR. ED\
"' ..... · ..
Dt:51 PE
\IV(
•?If <.
c it 'f, \(
i'_. 11 t
f
)ı ·ı
Vt • y(
lll
1-- 1 lH fi
1 ııl~
t l• J.
T ı ı h IV< 'V<
ıyt
'Y( ·
IV ku ll)
1 rı·.,
1 ı ı h lll ( :,
u
ı
i
lı< J l '
ew
~~Rı:::W. SÖNMfl BU*
ŞAFA~l.AW. 'iÜZ€N
ww
w.
ne
t
SANCAt'-~
1 ı ı
1
p
Ktııof MA'f J1
XWE
HEJff•.
TU
C#tttA MAMA
NEt\'Şi)I1/IA 1••
t ><
> 1• ı ı
\/'./lt lf l. ıy<
•
Lı baıare Tırktyeye Edeneye, Jt bo ku cama dtbıstane
dtne. 30 sal doza cezaye lı 10 zarakan hate kırın.
Al
lı
e.
co
m
k.._~!_,l_ lf::OI ı
Wc/ır{; 1<-arc Dcrvc ye ltrktycyc i sn ı; ııl Cc ·n1 CJ• >t ll'- lt l::ıcr tr •lcvrzyurı.ı bt
· kur(fi Vl'kırıyc LU dıydr c :lnrlanca WcHl ~.:>kCnc1r \(lıııcı <Jo/,1 ktırck..trı c
~
ıhr. ı• .ıvvv, ı/ıy. ı
şıkenan­
,,
om
we
.c
Eze ji we re, di ve hejmare de, bOyereke qewiml
binivTsim. We bawer nekir ne!.. HOne bejin ev PlneÇı
ji ber »Ne derewan diafıri'nin, da ku em pe bikenin.
Hih!.. Ma ki dikare we bikenlne? Jehr ji weche we
dibare; we ahd O qesema nekenlne kiriye. Ji bo hOn
nekenin, hOn mirina baplren »Ne tlnin blra »Ne.
Nizanim kljan beaqill ev aqil da Plneçiyan ku, ve
kovara pekenine biweşlnin. Kare me, mina kare
mirove li taxa misilmanan goşte şeytanokan difroşe
ye.
Ji navenda rexistina kurdan ya hen. mezin
re, ji bo telefone keçeke sekreter lazim bu.
Dihat zanln ku kurd, ne rojnameyen kurdan O ne ji
din dixvlınin. Lewre Uan nedan rojnameyan. Ev
pMstl. ji nas Odostan re hate gotin. Di xebata rexistinen kurdan de, girtin heye, ledan heye, kuştin heye;
tene pere tune. Oisa fı gelek kesan »NeSt li navende
bixebite; jlr Ojehatı~ zana O pisporen vi' kari zehf bOn.
Keçeke po~olekin~ kiraskurt O levsorkirl', ji bo
_şemale wan nehate ecibandin. Keçek ne kurd bO, ya
din kurd bO, le ne siyasi bO. Herduyan jt ~e li ber
deriye derve d1t. Keça porzer zede »Neşik! bO, ya
zarxweş qurre hate d?tin.
Paşe biryar hat wergirtin: De ciwankeçek sanzdeh
sali dest bi kar bikira. Ew, ne porzer, levsor, kiraskurt
Oqurre bO. Di ser de ew keça "hevalekl' bO. Tene du
~masiyen we hebOn: Ji ber ku tene se salan li gund
»NendibO., tirkiya we qels bO O we telefon, bes li
qereqola gund d?tibO. Çaygere rexistine, di se rojan
de, ew perwerde kir odi se rojan de, reveberen rexisüne O hejmara telefona odeya wan pe da nasandin.
Keçik çO li ser santrala telefone rOnişt
Reveberen rexistine di civlne de bOn. Pişti' qedandina civlne, seroke duyemln e rexistine çO odeya
xwe; li ser maseya Wı notek hebO. Mirovekl bi nave
Husamettin pirsa wi kiribO Cı xwestibO telefon! Wı be
kirin. Seroke duyemm li telefona santrale xist
-Keça mln, bi nave Husamettin yeki' telefon! min
ww
w.
ne
te
y~
l<iriye!
nota Wl li ser maseya we ye
- Daxwaza wı çi bO, ~r got?
- Daxwaza »Ne eşkere nekir. Tene got bila tele-
~ Bel~
;lOn bil<e.
- Baş e. Ka telefoni Wı bil<e!
- Ku telefona Wi derket ez bi ku dere ve
jrebidim?
- Bi telefona odeya min ve...
..... ....
-Te f~ kir?
- Min bibexşinin, hOn k1 ne?
(Çawa ew ki bO? U ser kaxeza note nave wl hebO
ö di telefona santrale de xuya bO ku evy ki ye!..)
Reveber bi qehir o bi qinh got
· - Ez Ayhan l$1k im!..
(Ayhan Işık yek ji navdartiıi'n listikvanen tirk en
stnemaye bO O ben ve bi blst salan mir.)
Keçike bersiv da:
- Peki Ayhan BegL
Seroke rexistine ye duyemin, ji avahiya rexistine
.derket. x:we avet derve. Li derve baran dibariya
Desten Wi di berlke de, di bine barane de mesiya
~şiya meşiya...!.
•
Ez dibmim, hOn bi ve nivTse fı nekeniyan. Ma min
t nan sondxwaıi' ne!.
4
,..
~
,DER PE •
OIYA Mı N HEM uŞrı:ı( xısrt BE~~ N
su. s~'4E MIN Jı sArtı.
Toz ANt••.
~EWALEK ŞEJaQ
:::-wfJi QET Ofgp~
Ç~NEBÜ. 1>\VA Ml~
OE~Pt'IE BA'Il MrN
···· Bu ct E. WAJ.i
T02.
8~'lf MIN, 81 ÇfWAlf $E~Id T02
6EL€~i EC.ESÜ KOM1~ BÜ. SA'lf
MIN, Bl NrvisA Gtt.~tJ ll PAŞ Wi
HATI8Ô Nl\lf.Sb.f••. .
Ş Et:ltE
8AVt Ml N AN ri
.
~EKiff
TOZ!-·
we
; DERPE'ff 11 <;fWAL·
.c
om
2 Nıs7AN
ReVharArslan
il •
te
RAST DI60T BAVE MINI HEY~ NfHA
QET PflJSTOKf~ MIN ÇENESÜ ....
···MIN ~I.SA GOT. SA\1~ MfN DEN~f X~f
NEI"~ AN~O $€"-Id T02.
ne
EM NfDINE BAVot
'NE SlHJ'tl!
EMJl NEOIN
. WAN
~Eti~ BtDINf
ME,Nl
ww
w.
BAVO!··
"TA~i kETE fi!DE Ü HIN I<.ESAN
D.E~I'iE Mf DAHE 8ft PEU'iNAN:
PIR ŞEKif
ME
XELAS
NA~E/•• ~:;..;..,..,....
..... L .., , ....
ıc
T!ı<l~fST 1
rozt••
AÇlN""
LAN
KAPIW!
s
'------~~~~- ---~.
· -~~~~~-------~-------
1.1 Pli7A 6JJHO EW
OiTIN. lllVAMtN 81 MUtNE
8AV~ MfN 1 i QA'IIL Bô. DIYA
Mlt-.1 OES1~ Mıf.l 61t:r Ü
.c
om
8A2DA, SU SI NEDJWI'il
TftM
fiAV NEWAlfKf.
MIÇUii. QET tUıfJ\J~ MI~OVJW
PENco,l:f:r;NEDfHitTtN NAS1N·
t:i.JAN SA'J( MıU 80.1Şfti~~T01
ANf O SAV~ M IN;.. .
8J Nf'4fSA G~ ALl SEl!.
PI$TA \Ui AhTol Şe~"'
EZ NliM, 8A'4f MlU bl NAV WA.N Of NfN! Ü ~e
SISP'~·~ HEVflftN DEıEWDl. LE1Tl fo(l$t.E VE, MIN ~A'I Bl
D€~ P~'IEt.t kET; ll SEt. LA$EKi T AlT ıj Mlti...
MIN Klt
HE $ERiN nk'oMit sa
te
we
S~'/@ MIN·•·
••~!!!~-~~ fıkra xiravin horte şe lig! (civakl) de
Ez bawer im, eke dewlet raslsta
Ne rozan Tirkiya biya verendame
-,
gereke ke nevejiyo. La bele tiya rewş bo milet jl bine propaganda dewlete JGwlna EwrGpa, ala vindere, raslste
wina niyo.
de beno raslst. Milete kurd sero jl elmanu hona tirkan ser, se vane?
ne
Wexte zimel xiravine Hitler de xeyle fıkreye raslstl este. Tiya jl tirkan
mileta yahudi ser
fıkrakl
virastene. sero zaf fıkreye yene virastin. Ez pesero rono, se beno?''
Nika jl tirkan ser virazene. Fikrake wazene ke di hlre heban
şima
xo de ma kurdan sero
fıkra
virazenl,
Bersiv:
re "Aparmane tirkan yeno meydan".
niyanen zaf raslst e. Tirk memlekete binGsl.
DOSTlN
" Eke Insan hlre bldone cop
" Mere
(mişk)
çira pastelone
Rojeke xebatkare tirk, bojiye paten keno pay?'' Bersiv: "Wazene ke
lta jl almani inan sero virazene. domane Ttalyan ceno qate conn ra tirkan ra ave şere cop" .
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ __. Qiseye inan ·esto "Orane xo zer erzeno war. Piye lajek yeno çeye, eke
"Çi ra saeta hotlne de alarme
ww
w.
Dostin esta, dostın esta. JGye de mehuye, roze to sere huylne". Tnan mesela niyara, o jl bojiye jG domane smog dane? Tirk pencere xo kenara -r
menfaat çlno, a bine de bemenfaat
niyara, nika tiya tirkan ser huylne. Eke tirk ceno pencere ra erzeno vv:ar, coka". Meseloke niyanen zaf e. Ez
nebeno. Yane saxteya, nayera dostin blra xo şimene, fıkra tirkan qisey kişneno. Tiya fıkra neqediyena, dima j1 bawera Insan, şeno nlna na kitav
nevajiyena. Dostina dewletan de kene.
zuvln ra pers kene, rewŞ se bi? Taye (pirtGk) binGso. Yani kutike cutir
Tırkiye de milete kurd. O laz sero vane zG GzG (yek Gyek), taye jl vane, lawene, kutike elmanan tenena çlp
m iletan de gereke çiyo winayin . fikrald' vajiyene. Ez lzmir de mamoste qezence kes! çlno, zey zGvlne. lawene. Hi'tlen vatbi: "Xorte elmanan
tenya menfaat esto. La bele dostina
. (nlayene) nebo. Dewleta elmanan biyo.
Roze
lajeke tirk va ke: Hurdimena jl rast niye. Peyniye de çim qewe G qeze, zey taziye çlpe, zey
dosta dewleta tirkan a. Menfaate ci "Mamoste dima kurdan esto" Ez wayire fıkra bersiv dano: "Eimanya çellge krup serte, mileta el man zaf asli
(xo) esto, çekan, tanqan, topan, tifın- qehiriyo, la belemin sebir kerd.
(2-0) verva ejnebl qezenc kerd."
Q saf o .. "
gan
a gaze
zehlrin roşena Tirkiye.
Leye ey de jG lajeko kurd, nameye
JGmiya bin jl, "Eke Insan zG tirk
Faşlste tirk se vane, Insan ke nlnan
1 nejdiye 20 ci Yavuz bi, roniştibi. Min pers kerd, birGsno asme, se beno?''
ano telewe, ti vane qey pimika zGvln
milyar mark peran dana Elmanya G "Yavuz ti tirk e yan j1 kurd e?" Ey vat
Bersiv: "Toye nebeno"
ra ginaye war o. Hurdmena zu
ne perana şeş hezar caye kar bene ra. ke, "Ez kurd a." Piye Yavuz Yuzbaşl
Eke lrısan di tirkan birGsno asme? fıklrdere , la bele zGvln ra jl hes
Coka dosta Tirkiye ya. Eke Insan bi, Kore de kişyabi. Rind, dirnakl mi
Onca toye nebeno.
nekene. Horte .na loyemlşe faşistane
Hezar tanqe leopar
1
a tirkan
doste rind bo, dibistanane xo de lajeke tirk ra va: "Niyade, dime Yavuz
Eke pero tirkan bir.Gsnlme asme?
miletan xo terbiye keno, hevaltiya kotiyo?" Des Q panc ser de bl, cekete
O wext mesela tirkan bingeh ra rind qaylte xo vo.
milete tirk wazeno. Qese xiravin, Yavuz kerd berz, dima saye kerd.
6
hal bena.
elman
de, gereke mileta ma
Çike, hurdmena quduze.
DE MAYA
MIN N~\11'4E HA~ \#f~OfNA MIN.
Etcf 81VfYA~f Nlt:A MA 'IE'iŞAN
MENOEI···
we
.c
-
HELE .SOLE
Of~ tf BE<i!
om
f<)NOO KE QfCII::.iN
· DEWANE MA DE ~AHENC t:E M Ad f.\EC KE'Ii ES1flt FE~~T
Z.lıt.Aı. NEOANE ,f)AÜ ~'11 ...
ffOt•••
ne
te
~~
ww
w.
t
\IE~f
s fNö ~E tt!OAt-.l 6AMAN f..A
SENC.ITE·
7
om
.c
we
ne
te
tekane-ya mevcudiyet O lstikbala te ev e. navneteweyl, ji te re bi bine asteng. Baş
Rehşana >W-~e
re strana "Xeydoke" beje O
Ev bingeh, xeiı'neya te ya hen biqlmet e. zanibe ku we hinek bi şanoyan, hinek bi fıl- her sibe, we bi "roj baŞ" e hişyar bike.
T ene bi ve xeiı'neye tuye şad O bextewar man O hinek jl bi helbest O çlrokan bi ser Mesut Yılmaz bibe aboney~ Pihey~, Bilind
te de werin. Guh nedi gef O guı·-en van jl. Ecevit helbestan binMse ji jiyana Rewşe~
biji.
Di sedsala blst O yekan de ji, we hin Tu mirovekl/e jlr O pehlewan 1. Ev >W-~In di re a Mustafa Topalo~u
w.
bebexten daxirı O xarid, bi>W-~azin ve damaren te yen e'sll de mevcOd e. Ji bir
"Ey C'lwane"n Kurd!"
'------=------------'
xezlneye ji deste te bigirin. Dibe ku ji bo neke, tu leheng ı. Dibe ku ev şer
ı
Di sere sedsala blstan de M.Kemal ı· i sirgOn jl bibl. Le dive tu li ber >W-~e bidi O tezehhOr bike. Dibe ku bi cebr O hlleyan,
ciwanen tirk re h?tabek niv1sandiye. Her lllem
ww
çiqas em nizanin, gelo wl nivlsandiye an
Ey~ kurd; dibe ku di sedsalana hatibin zeftkirin; zimane kurdi ketibe
·
de ,.,
li, "boli'riv&n"
na, le me Jl· got va ye em dikevin sedsala
'"'''"'" wekf Eh--...ıA
ıı-.ıc Xan~,
ıı. hemO tersxane, dersxane, meyxane, çayxTeyran,
Celadet
Bedirxan, ane, karxane, pirtOkxane O quşxaneyan Q
em h?tabeke binivisin, da ku ciwanen kurd Cegerxwtn a Masa Anter derkevine bilfiil
hemO memleket di _?in istilaya
di sedsala blst Oyekan de ji jar O penşan O p6şiya te. Tu lehengl!.. Guh nedi gef O zimane kurdi de be. Dibe ku hin kes
be h?tabet nemlnin.
***
ır
lst'kb
ı t e d'ı
neke ku t u ı eheng A
ı.
ı
aa
jiblrkirina zimane kureli de ye. Ew xwlna
e'sll jl mevcOd e, di damaren te de.
Ji
Ger wisa bikl, tu hem kurd 1, hem rind
1 O hem ji merd 1... Ger wisa nekl, tu hem
ferd 1 Q hem j1 derd 1..."
***
Ku ev h?tabet li hesabe we naye, hOn
guren -;:an. Tu :nırov_ekl/e azad ı. Heke tu . ~jin; ''Vegerin we~~~ XYıle a li her gundl dikarin disa bi h?tabeta M. Kemal dom
di>W-~azl di sedsala nO de vi zimanl, ve ode~n ><Yı~endi~ ava bikin." Hetta O heta bikin. Roja cejne ku h On çOn cejna
'Ey Ciwanen Kurd;
çande, bi temaml, ji bir bikl, dive tu kes dibe ku millet, bi feqr O zarOret ji tesira meriven >W-~e O clranen >W-~e, ji kerema
Weiı'feya te ya yekemln, jiblrkirina
nikaribe li ber te bibe asteng.
ziman, çand O hunera kurdi O llelebet
~
hemO kelehen te ji aliye zimane kureli ve
Olllem vi zimanl ji b1r bikl.
blst O yekan, he ku yekl/e nenivlsandiye, Feqiy~
"Be~
Berzi'' bisti~ Le qet guhe >W-~e nede wan.
o J' bA
ve yeke, tu bikevl heps O zindanan O tu tekoşlna te, roj be, bi awayekl namOsa?t
J1 strana
Dibe ku di ve riya direj de, ji hundir Oji
zimane kurdi jar O penşan jl ketibe.
>W-~e
re ji bo Pineye jl şekirekl bidizin. Paşe
Dibe ku rojek were Silernan Demirel ji jl ji Pineye re bişlnin. Dile me di şekire
jiblrkirina axa bav O kalan e. Bingeha derve,
hin
saziyen
neteweyl O Nazmiye Xanime re O Bilind EceVı't jl. ji qulqull de ye ... Cejna we p'i'roz be....
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ?-
K
*Nivisa Helim YQsiv ji ber s~demen nediyar (!) negihişt ber deste me.
'
.
[email protected] hotmail.com
HIJ ... I{I( I..
,
+
CEMİL DENLİ
)
GOTIN~N PAŞIYAN
-Ger me jl hebOya paôışahel<,
meye sere wl bixwara.
-Diwaro ez ji te re di bej im, ji
behiştiya xwe.
-Şam şekir e, hOn mer in vegerin
welet.
-t ku bilind bifıre, basken wl
hene.
-Xwede Teala çiye dibine, beriye
nablne.
-Roviye zexel, li ciye xweş mexel
te.
ww
w.
ne
/
-Mi1eny0man li ba hev girenedin,
ewe ji hev bielimin tir o fısan.
-Berxa me ji bo ke?
-Kundek, nave gundeki' xera dike.
-Xwede Teala, hinekan kor,
hinekan ker, hinekan jl be ten dixuliqlne.
-Bexte Rome tune ye, Billy O eşlr
pe re ye.
- Ker ker e çi me, çi nerker e.
-Dike xerab, tu meye jl bide,
ezan nade.
-EsselatO xeyrul mlnel new:
nimej, ji xewe çetir e.
-Du kundir, bi se kindiran nayen
giredan.
- Mirov bi pirse diçe Xurse, le
Xurs şewitiye.
- Legleg, nayen hevgelkirin.
-Meleye baş, e ku bere mirov
nade kaş e.
- Li welet aşti, li dinye aşti, le bele
bi faşlstl.
- Tir, li ba tirolan serbilinôı ye.
- A yeke Oya duduyan çi
mllenyOm be, a sisiyan jl, ew mllengO
ye.
-Her biji ye ku dibeje ez tirk im,
elhemdOIIIIah Ereb-Ecem im, ne kurd
im.
-yYexta ku Xwede Teala ji mirov
re xerab bixlne, globallzme bi ser de
te
we
.c
om
MIN l-ION QORIX KI«!/. HfiN
EMINiN,tZ EXWE
....
tlne.
-Reva pislke, ji ber tengasiye ye.
-Xwede zane, ez nizanim.
.
•
, '.,.
te
we
.c
om
Deyn! ..
Ye dinyaye nizanim çawa ye, le em bi
xvve ji rewşenblren xvve re wisa deyndar in
ku heta hCın bejin bes ... ( Cı bi gotina we jl
nabe bes, ji bo bi rewşa xvve, me hinekl
ronl bikin, beguman ew jiyana xvve
dihenminin ...)
Em bejin hCın çCın slnema_ye. HCın li wir çi
dikin? Pal didin qoltixe Cı ji qlma dile xvve re
li fılm temaşe dikin; bi qasl du se saetan ji
xirecira jiyane dur diçin, di jiyaneke xeyall
de "siwariye" dikin; carina xemgln dibin,
cari na j1 bi hernCı hesten xvve dikenin ..
Le
rewşenbiren
,
me? ...
ww
w.
ne
Dema · ew diçin slnemaye, ji sen heta
dawiye, wekl wezlfedarekT leşken, bi dlqet Cı
cldiyet, li fılm temaşe dikin ...
Çi ma?
Ji bo ronlkirina me elbet...
Dema ew ji slnemaye derdikevin ku
nikaribin bejin "Na lo! ... Kostum xerab bCın,
llstlkvanan, bi temaml, di rola xvve de n"bCın,
diyalok qels bCın ... " Cı li ser v'L esasi diı:-ej
nekin, ronlkirina me Cı ronakblriya wan Ir kur
dimlne?...
_
Odlsa, dema hCın romaneke dixvvlnin, bi:
hesani (Cı hesaniya we bi xvve erzanl ye ... ) )
Xwendevan~n h~ja li Wan~ kovara
xvve berdidin nav xvveşiya dinyayeke wejey71.
Cı xeyall ya romane ...
Ne we ye, ezbenl?
Bel e.
Çi ma?
Ji ber ku hQn ne ronakbir in O
kuleka we ya ronikirine nin e ....
NG ···! GlaEL TÜRtcÇEMizi
'*
NE ·#JAL.t SOK'rUt..Ate!-~
Tl RI<IYA ME YA JJEtAL
'L'EWITANDflıJ f ...
O dlsa ronakblren me, bi dlqet Cı ciddiyet, mina neçlrvanen sil Cı bel, li hevoken
şaş, li tlpen şemitl, li diyalogen qels, li
henandina nebaş digerin ....
Lewre ew ji xvveşiya Xwendine derbas
b Cı ne..
tdl ji bo wan xvvendin tene wezlfeya
ronlkirina me ye ...
Çawa ku gepa herarn di gewriya wan de
derbas nabe, wisa jl peyvek vala erzan Cı
bemane ji deve wan demakeve. Gotineke
we ya beserCıbin di deve wan de dibe "pir
felsefık mamoste! ... "
O jixvve ew bi temaml "diwazdeh ilmi'
ne; ji siyaset Cı felsefe Cı hernCı beşen zanyariye derbas bCıne ...
Tene di psikolojiyede hebeki ase
m ane! ...
Sebeb ev e ku dema didu ji wan tene
bahev, mijar dahCırandina ps7!<olqjiya hevale
wan e seyemln e!.. WekT ku we fem kir, ew
hevale seyemln ne hazir e Cı jixvve heçl ne
hazir e, jina wl je berdayiye!. ..
Ev zagona esasiya pslkolojiye ye ...
Bawen... HeVı...
Ev deyne ser deynan e...
W~n ji bo me, xvve avetine dojeha
bebawen Cı hevlpifbCıne ...
Bi cidde Şex Şent, em nikarin tu caran ji
bin deyne wan derkevin!..
derket! ·
. imam Cici
RIZO DIZO
DOZO
ne
te
we
.c
YEKiTIYA EWR0PAYt 0 SERJtKIRIN ....
Tirkiye ji bo ku tekeve nav refen Yekltiya
EwrOpaye dive ku ji ve Qşun de sere Insan Q
heywanan l")ebire Q ser je neke. Gerek
wan bixewinne, paşe sere wan bi kere an
bi singuye je ke. Hin tirken qesab Qqesas, ku
fen se~ekirine bOne, li dijl ve yeke radiwestin
Q dibejin ku ev di adet Q toreyen me de
heye, nabe ku em dev ji vi kare bav Q kalan
berdin. Ger em dev je berdin tirk"ıtiya me
we ji dest me biçe.
Lez O beza Ecev?te bi lez Demirel~ bi
bez
Ecevit Q Demirel dibejin zQ kin, lez kin, bi
se dengan xebere bigihlnin qanunzan Qtingbila zQ hinekl tingeringe ji qanuna
derxin, kurdan Q ewrOpiyan rakin
Q dilane, da ku Tirkiye bikaribe
tekeve nav refen Yekltiya EwrOpaye.
Bi tinge-ringa çend Qd QtembQr Q qanun
Qyasayan belki bikaribin kurdan bixaplnin. Le
ne ewrOpiyan!
T emen e Uiye/'emre) min 45 e. Di intern ~te de bi nave THE DEATH CLOCK
heye. Di we rO pele de ger hun tanxa
ı.-ıırı::ıvıı~hnna xwe binivlsin, di nav 5 saniyeyan
de tanxa mirina we diniv'i'se. Min ji bo xwe le
nihert. Roja mirina min 28'e adara sala
2028'an e. Oxuyaye temene min e ter neke,
eze Tirkiye di nav Yekltiya EwrOpaye de
neblnim Qji ve dinyaye ~ar kim.
Op~ken'ikek
Yekl ji Ziher Ebdulmelik (kiteba !smail
Beşikçi . ya bi nave "Kurdistan Kolonlya
Navdewlet'i" wergerandiye erebl) re gotiye,
wl jl ji Ehmed Huseynl re gotiye, Ehmed
Huseyni jl ji min re got, ez jl ji we re dibejim:
Merivek diçe dikaneke dinere ku her cOre
çuk Q bilbil o· şaiQI Q tOtiyan difroşin. Merik
dixwaze ji xwe re tOtiyeke (papaxan) bikire.
Dinihere se qefes Q di her yeke de tOtiyek
Merik tutiye peşi nlşan dide Q ji dikandar
dipirse:
-Ev bi çi ye?
-1 000 Dolar!
-Çi ma?
-Ji ber ku bi 12 zimanan dizanel
- Baş e, eva duyemln bi çi ye?
-2000 Dolar!!
-Çi ma?
-t ew jlligel 12 zimanan bi kimya, matematik Q biyolojlye jl dizanel
Merik ye siseyan nlşan dide Q dibeje:
-Baş e, ev bi çi ye?
-Ew bi 1O 000 Dolan ye!
-Weeeehew! Çima?
-Welleh ez jl pir bi manfeten wl nizanim,
le tişte ku ez dizanim, ev herdu tUtiye din je
re dibejin "mamoste"!
om
FEQET MIN SAOO
fAM Kf~O KIJ
EZ Kf.~TA 1\f'IE'IE
ZEWBf t>IZT MIY!Ji..
Hf... -Iii···· Mf· ·
Biracan
XAL€ AIUt10, Jl Wi '
RE 6ElEK
PELl5TOK..ŞANI>ltıiF
·..
"
ZILAN
k€ÇA MıN TU .
BÜ'Ii! $fRfNf...
RONi~A Ç-A'4f MIN
Kamuran
*-1<1 Vft:IN .LO!
bHf VEK./N. •...
ww
w.
HI$YAR sO~Ef.,
O sala nO .••
..;., c
Sala nu Qtaze Qxweşik Qgilover li me Q li
we plroz be! O ez hevldar im di sala 2000'1
de em di ware kurdewan Qzimane kuröı de
muhtaô gotina "sal bi sal xwezl bi par" nebin!
·.·
KURDAN
kovar O pirtOk
- NGdem hej. 32
- NGbihar hej. 78
huner1 Artos, ku li Wan~ ***
-Onbinler
t~ weşandin, derket
***
- Birina Reş, Musa - Salname 2000 1 NÇM
***
Anter 1 Avesta
- Koma Agire Jiyan
hejmara
*Yekem1n
kovara çand O "Helln" 1 Kom
Ölmesin,
Abdullah Öcalan 1Aram.
-Sosyalizmde ısrar insan
· ısrardır,
olmakta
Abdullah Öcalan 1 Aram.
***
ll
1
de bidome
om
ne
te
we
.c
w.
ww
Be kese ·sed ·sale
ew
e.
co
m
•
ww
w.
ne
t
C+
' .
-.
~
EHMED
HUSEYNİ
)
"Bekes" kure "Mele Benav" ji dayik dibe... Pi şti çend katjimeran ji dayikbOna
x:we, mezin dibe; edi xort e, doza jineke dike, le beri' ku evara wan kone x:we
vegire, Bekeso pir dibe, dest bi teramandine dike O ji bo bi dawlhatine li
çareyeke digere.
"M ele Benav" ji, ji arı x:we ve, hewl dide ku çareyeke ji ve tevlihevi Onakokiye
re bibine, da ku x:we ji navpeketin Opirs Omatmayina xelke rizgar bike, radigihine ku Bekeso mir. Radiheje balgeheke O ber bi goristane ve diçe, da ku
Bekese min veşere. Di kerıka ku axe diaveje gore, Bekeso diyar dibe, mina ku ji
me re bibeje ku ev civat he ji razayiye.
Di ve romana x:we "Şarezayen Taristane" de, ya ku ben. ve bi du
mehan wergera we ya fransi li Parise derket, Selim Berekat jiyana gele kurd
a di ve sedsala ku va bi dawi dibe, destnişan Onigar dike.
Di pevajoya jiyana Trajedi ya yekroji ya qehremane romana x:we
"Bekeso"de, S. Berekat qedera gele kurd Omistek ji mercen wendabOyi yen ku
bahaneya amadehiya wl li ve cmane dadimeziri'nin, hem weki bOnewerekl ku
beyT nasname Obeyi [email protected] rasteqin diji Ohem ji weki endameki ji endamen
avahiya gişti ya ve şanstaniye dide xuyanikirin.
Mirove kurd te ve jiyane; mezin dibe, zarokan çedike, pir dibe O dimire, le
mina ku rojeke tene diji. Temene mirove kurd ne bi demjimer O roj O meh O
salan dihejmere, le bi roj en rastin en ku bi rasti wekl mirov di wan de jiyaye.
Trajediya Bekeso, trajediya neteweyeke ye; te jiyane Odiçe, beyi ku bikaribe
biryare li ser çawati Oawayen jiyana x:we wergire, çarenOsa we di deste xelke
de ye.
Neteweyek e; radibe, rOdine, dikene, digiri', çandiniya x:we dike, qaçaxa x:we
dike, qerf laqirdi tinaziyen x:we dike, koçeri', neçir ben miri'şken x:we
x:wedi dike, dipeyive, dinale, le di serencama dawin de, ne li jiyane ye, ku rojeke
biji yan ji sedsarı weki hev e, madam nikare biryara li ser awaye jiyana x:we O
destnişankirina çarenOsa x:we bi deste x:we bide.
Aniha, gaven me yen westiyayT O dudil, ber bi dergehen sedsaleke nO ve
diçin. Her ku em nezi dergehi dibin, Bekeso trajediya x:we di giyane me de kOrtir dike, hişk bi gaven me digire Otoven pirseke di şaneyen x:wina me de diçine:
o
o
o
o
- Ma hOn bi xwe dizanin ku hOn beyi mercen bingehin yin hebO·
na mirovan dijin?
Sedsala ku derbas bO, ne sed-sal bO, na. Pelava leşkereki psikopat Osterken
mehrecana x:wina me bO. Dile dayiken me Ogulebarana çavrijyayi ya dadperweriya mirovatiya ku li weneyen me temaşe dikir, bO. Bi rim Osingoyen sergerm
Oserberdayi, cotkirina zeviyen xewna me bO. Serdema baskokirin Oxeniqandin
Ozuhakirina giyane me bO; giyane ku di dibistanen paqijan Obajarvaniyan de hinT
goristana zimane dayika x:we dibO.
Dibistanen ku em hinT nameyen birindar Oaxinen dijwar OçOken min kirin.
Ne sed-sal bO. Bina şewata goşte laşe gund Ozinar Opesaren welate me bO.
Govenda segan Ox:welibakirina serbiran Okeftelefta bazirganan O helkehelka cambezen texte evina me bO, talankirina hiş O bir O hest O helana temene
me bO.
Ne sed- sal bO, na, falek e tal Obi nalenal bO.
Em nezi dergehen sedsale dibin. Bekeso li ser keviyen pirse wek spindareke "'
diçOrise. Ben ku tiliya me bihingive zengile dergehi, Bekeso x:we diaveje dergOşa
sedsala bOri' Odiqire:
"Ta kengi ez de hem trajediya xwe Q hem ji trajediya we birn!!?"
De alen x:we veçiri'nin ey ti ri şteyen kelen berbeyaniya xewne!
De şevbuherken x:we yen li ser deve kere ser je bikin, ey şehiden ku bi
basken me difırin !
De narına x:we veşere, ey pela ku kevire dile me hembez dike!
De xuşina rawestine, ey barana çave dayika min!
De piyala x:we bi ser·leven teriki yen zem1ne de birijine, ey heviya sedsale!
De min bihejmerin, ey desten darbesta tirsel
De min hilbijerin, ey hesten helbesta pirse.
IS
EMfİ'ffi EımANi U KOMPLOYA
NAVNE1'EWEYİ!
.c
om
Sere sale bine sale, pir kirin, em spasiyen xwe yen
taybet peşkeşi Pineye
qurbana gune kale
dikin.)
van
xwendevane
Ki
Pexwase me ye Ameôe bi nav o
Ji xeyni çend kesen
deng in. Rast e, ji helbestvan re bOn PİNE'yan e u
Ew kesen ku dibejin
qurre:
neşine,
piroznameyan
gotin, ji Çırokan re bOne tip ı1 karekter
me xera dike.
ddiyeta
~ıne
e
tiran
bin
di
bimine
bila
e ... ew ji rast e. Beri ve bi çend rojan,
Pille ne
kesan
wan
gori
Li
Sewreke
cahşe
Tire
nlin li qaseta Emine Erbani guhdari kir;
gori
li
ne
ye,
cidi
ne
zehfgeni
çend gotin avetibun ser amediyan. Van
şoreşger
(xwe
e
şoreşgeran
tirk
komara
ye
Va
,gotinan, ez ne kin dikim, ne ji guneh A
ji dibinin) O hwd. Beri her
di!etisine
Emino dikim stOye xwe, direj dikim:
tişti ken hesteke mirovane
xwe
bi
sasurluke
Mala
nakiın,
bile
nakiın
Wele
Kese/ a ku ji ve heste
ye.
dişewitine
re
,Diyarbekirya nakim.
aliyeki
be,
mehrfım
rewşe
ve
ji
kesi
tu
Haya
Hemu pe:xwas apiçaxçi ne.
kem e.
wi
we/
mirovahiya
e
nin
aba Emin diqeJeyn, ına1a
Aboriya wan çekdari u .Yani niv mirov in. Her tişte
xer.ı dikin.
wan nivre dimine; hevale
ne
tllyaki
E lawo Emino! Te milyonek amedi,
Di gora bave xwe de xwe welate xwe li pişt xwe
tev kirin diz. E malmirat! Tu dibe qey,
dihelin O direvin. Iro em di
rine
hemfı arnedi ji xeyni diziye tu ka
Kes nikane vi erdi ve rewşe de bin, li ser rOye
nakin O berika hev du diqeleşin. E
wan kesen "cidi" ye. Iro
bipivine
ba:wer im, li gori re abon u sanayiya
Ka çend xort di patos u rabOne li diji ve pevajoye
1\mede, ji ber ku ceba diqeleşin, bi peş feret de xeniqine
derdikevin; şer nekirine
nakeve. Ka em bejin wisa ye, le wa
Huseyn sewreg/Sewreg dibejin em aştiye nexwazin.
kere direj ji bo çi dikin ber xwe; edi ne
Nizanin bikenin dibejin
ıcaket, ne ji şal bi wan ve maye,
Her çiqas ev demeke bigr1n. Jiyana wan di hemqetiyan ji ber keran.
kin be ji we dest bi weşane beza dijmin de derbas bu,
Niha, tuye bejl ji bo şer O pevçfın A kiribe, bi rast! kovare ban- dibejin şoreşgeri, azadi
dikin ber xwe. H~şa heşaf.. Ev lome A doreke mezin li gel kiriye. serxwebfın ...
.Jftirafiyeke pir n;ıezin e, ku tu 1' Hevale ku li Pineye diniYusuf Kaçmaz /Stenbol
amediyan diki. Ger ji bo şer o qirene herin, dest bi lekollna li ser
bUna, niha, dive tu miro-..c li Ariıed
Pine bi xer hati welat
zirnan ı1 çanda kurdi dikin.
nemana; ji xeyni wall, emniyet mudirl ~
Cihen qeti re tu xelat
Bi rast! kare ku hOn
Her\kes li Pine maban
çend zaroke piskiwitan yani Ofise. E
dikin, mezin O heja ye. Beri
bawer im ku ev ne fıkira te ye. Tu j1j her tişti hOn zengini, xweşi mat
Bo seran ji dive Pine
ketiyi nava komployeke mezin ku li ser O berfirehiya zimane kurdi
li ber çavan radixin; a
arnediyan te gerandin.
Pina heja şirin i. tu
giringtirin ji, hOn zimane
Ev komplo an objektif e an ji sfıb
·Amede dixemilini tu
hezkirin.
didin
jektif e. Le ez difikir:im, tu bi objek!UA kurdi
Rengareng nazenin i tu
tevi ve meseleye bOyi. 1'u ji bo ku qase Weşanen me yen din ji heja
Dil qetiyaye dive Yme
.
dişopinin
ji
wan
em
O
ne
ta xwe 'dt:rx1, çı1yi Unqapaniye.
tayrast!,
bi
Pineye,
cihe
Le
X:wediye firınaye helbestek nivisandiye
We suk kirin rengareng
O gotiye, "Emin tuye ve helbeste di bet e. ~ıne, balkeş e. Kese
kes li ser matman
Her
u
diribin
Pine
ku
qaseta xwe de bixW'ınl, eze heyfa xwe
bedeng
bawer
ne
ez
nexwendibin,
,ya diroki hilinim, tuye ji qaseta xwe,
Çima Pine mayi dereng
derxi." Te ji qebfıl kir O helbesta ku bi im hebin.
herkes giring Pine
Bona
rehet
Welat
(Azadiya
tirki hatibO nivisandin, te wergerand
Ev
tevnede!
Xwe
rOne!
kurdi, le wergera te ji nebaş e, lewr
Şalwar diriya digel qutik
rastiyen ku em dinivisin, li
ave kere te kiriye piça:x:, te. pir eyb
Pine bo wan xweş u
te diçin, ne? Ku tu
zora
kiriye! .. Ma tu Pineye nax:wlni, diben ji
bawer naki, tu j1 dikari rindik
sedi sed kurdi ye!.. Ez M ji H ser şopa
Bi wan pinan elilan dikit
lekorıneke bikl. Ji bo ku em
ve meseleye me.
Bo mejiyan jJ dive Pine
ji rOpela "Turik" rizgar
Dibe ku xwediye rırmaye rojeke
çObe Amede O zaroke me ji je re gotib- I(UI!!Iw'\111 Jl DA~IkA )(lıtll G
in were em bi "güzmeceye" bilizin. Wı SErE, 4A'J SAf! 8fi'ff. ~ILA
DiSA Gftlw'l SUC{/••
ji ji ber ku bi güzmeceye listiye, pereye
xwe wenda kiribin. Tu dia bike ku te
şale quna xwe wenda nekiriye. E lawo!
Mirov di wan kuçeyan de wenda dibin,
te pereye xwe wenda kiriile, ma tiştek
el Ez pe bawer im, zaroke. me ye ku ew
pereye wenda diline, ji xwe re çOne .li
Baxçeye Hewsele, ''av" vexwarine.
Emin te 1tibara xwe li ba arnediyan
wenda kiriye (ji:x:we tunebfi!). Belki bi
ve nivise, hineki te effı bikin. Jixwe em
di demeke aştiyane de ne, kere wan,
niha, di kadinan de veşarti ne!..
/
'·
et
ew
e
\
Çiqas bo te bibejim ez
Bi wext bine bi lez u
bez
Ew Pineya dorbigevez
Sipan çav li riya Pine.
Sipan Xizan/ Amed
Di hejmara çaran de,
Hevale Mazlum Doğan, di
gotara xwe de, kevireki pir
mezin li newqa me girtiyan
xist. Şuna birilla wi kevirl,
zfı bi zO rehet nabe. Ez ji
girti me, le bele welleh ez ji
Hevale
baweriya
di
Mazlum de me. Tişten ku
ew dibeje ı1 ew kevire ku
avetiye, eyni wek kevire ku
baveje nava kils O hecere,
di cihe xwe de rOnişt. Me
ı
ı
11
\
ı
1
h1n behtir heq kiriye.
Welleh em li zimane
xwe xwedi dernakevin.
Girtigeh, bi pirani bOne
asimilasyongeh. Le bele
xwedegiravi, erne hedi
hedi li xwe vegerin. E min
bi xwe mela min li ser .
heye, le hema bi min O bi
yen m1na min, tiştek safi
nabe bavo! (Heşşa) qul O
taq mezin in, pine biçilk in.
Ez hevidar im ku bi ked
O xebata we O yen mina we
O bi rexneyen we yen di --.
cihe xwe de, we qul O taq
biçOk, pine j1 mezin bibe.
Şexmus
Demir/
Girtigeha
Aydıne
ww
w.
n
ı
Nazmi Qirix
'
14
-
Ez tevger u xebata we
piroz dikim. Di deste min
de bejmara penc:1;n a
P"ıneye heye, yen din min
nedltin. Le bele hun mina
dareke, ·ku hill nu ajero
bide G her ku peş de here
çilo, guli u pele we zede
bibin in.
Seyda RonahVRiha
Bavo! Ma heval naxwazin
xelk bi kurdi bixwine,
evqas xerab lı çuk (biçuk)
dinivisınin. "
Wekl ku hGn jl dizanin,
gele me bi kurdl baş nizane
u naxwille. Ü ger em di
destpeke de wisa pir piçGk
u xerab biniv!sinin, eşqa:
wan ya ku li ser kurd! heye
jl, erne birevinin.
2-Pille kovareke qerfi ye.
Le bi rast!, min tişteki wisa
balkeş te de nedit ku pe
bikenim u ji heval G nasen
xwe re bibejim.
Mustafa, Zilan, Dilani
Reme~n
Xere Ye t.· • meha P1roz
nayene ' e hon ji )'ek u· ; • meha
.
~re
,A,
nt~
ntme·e
· "'ekr
XWe
ca 7 '. hOn ro ·e
• Penc riqat
diki:n}~~iye ma~ zeem~: Penc
. · "'Ortyen
~'en ......
. ce/nan On .• . We ne dik . ~"'e
der!'
ek~nin. Wt" e /1 dt resm; ta , evm ber
"')'anr u
"'Xelk "b
t1tan ct. .,~.
seb; b. "· .-,eta hi/b .. . /1 er deste
e vts.
r m. Eme we . ?artmen Peş;
We here ku
re, bi tera ...... bikm mebos h ~ me hineki bi
bxıt:_e
ave .
~ ...e .J•
•
erm u.•
mmt
• vt meclise d. . "'e deme 1
e kifiriya bik;,/
o
om
dibillin. We, ji kemasiyeke
me re çareseriyek dit. Eöı
erne bi zimane xwer
bikenin.
Welarparezen
Zaningeha Çukurovaye
Elınanya
Q U ş X A N E En beri nlvro ...
\i-yana we \)if düı. ü monoto~ e:
'(ani em bil<e'lin sala du 'neuran ll, se.
, 'neı.enn i\. ibt.we qet ne xema we
11
'na em \<etine '( e\llt1ya
· bo we
·•
\<etine
Ewru\)aye, 'na 11 em •
..
Cemedxaneya l'.nu.rt.il<aye. Oe" . 11
..
ya "eı.bere" berdın.
11yana xwe
. . d' ·r,ana
Gu'nerinen l<u di dval<e de c;ed\bu'., 1\
.•
-"1< binin. Oe'l ii "yaqlaı;lma xwe ya
• bibe sa\a
xwe de 11 ~""
'-- 6" berdin. 'Zanibin l<u sala du 'neı.eran, we
eı..,.,r~
•.
ıu'nerlne. \-\ün ii derenı nemlnın.
'1::
ew
e
.c
Hevalen delal u eziz! Ez
dixwazim çend rexneyen
Keça min Zilan deh sali
xwe ji bo Pille an ji ji bo we ye. Rojeke ji dibistane hate
bi rezbikim an ~ binivisinmale u ji min re got: "Bavo
im.
iro hevale min e dibistane,
1-Ez pir j~ şek u şekala
ji min pirs!, 'tu kurd 1 an tirk
kar!karure fem nakim, le ez
i?' min got ez kurdim" Min
bawer im, ku mirov
ji keça xwe re got "Aferim ji
bixwaze çi binivisille bila
te re, te rast gotiye".
binivisıne , gerek e yen ku
Li ser ve yeke keça min
dixwinin je fem bikin an jl
Zilane got: "Na. Bavo em
bikaribin bixwinin. Ez u du
keçen min, me rabişte bajar! ne! Loma em tirk in"
Pilleye; wilo bi dileki genn Min gote: "Zilan ev çawa
u kefxweşiyeke mezin, le dibe" Zilane got: "Bav.o ji
mixabin em çi biblnin! Wilo gund çiqas mevane me t~n.
her tişt li ber çave me reş G tu bi wan re kurmanci
tar! hate xuyakirin. Hema dipeyiv!. Em bajar! j! bi tirkl
hema hemG kar!katur G dipeyivin." Min got: "Keça
nıvısen
Pineye, mtrov min! Aniha gund! u
dikaribu bi.tene bi merceke bajariyen tirkan hemG bi
tirk! dipeyivin, tu rast
bixwlne.
Keçen min di MEDYA dibeji, le ev kemasiya me
TV'de li reklaİna Pineye ye".
Ev şermeke pir giran e.
temaşe dikir u rojek ber!
Zar
u zeçe me şaş dibin.
rojeke dixwestin Pineye
Heqe
me -mn e em gedan
bixWınin, le bi careke ve
bikin
tekiliye. Em hem li
dile wan pe sar bG. Keçen
min, yek ll G yek ji 12 sali gundan hem j! li bajaran bi
ye. Li vir diçin dibistana kurmanci qise bikin.
Mehmet SalihiZilan
kurdl G kurdi ya wan ~
geleki baş e. Niha dibejin, "
Çavekiri
et
na doza neviyen Medan u
şarezahiya Mezopotamyaye
dikin. Le, wek di!dayen riya
serxwebGn G sosyalizme,
em sondxwar! ne ku bibin
pet, di nav tar!tiya xinz!r
de. Bi van hest G ramanan
G bi boneya silavlekirina
sedsala nu, em seba we
jiyaneke birGmet, bedew G
azad hevl dikin.
Girtiyen PŞ/ KAWA
Gittigebe Ermeneke
Bi derengi be jl, em
gelek spas dikin G em we ji
dil G can piroz · dikin. Bi
derketina kovare, em pir
kefxweş bGn. Em derketina
kovara we, ji bo peşeroja
zimane· kurdl pir giring
.n
Heval u hogiren rumetdar, karker u gelen cilıane,
di sedsalen çuy1 de, bi
pevçunen dijwar u rewneqdar bun iwed! samaneke
zerill. M!rateke dewlemend
u kevneşopeke xwer hate
pe; ji tekoş!nen pircure,
lehengiyen behempa, ji
.destkeftiyen
daringi,
afir!nen çandi yen şoreşger
u ya girillgtirln ji ezmun,
zanyariyen dormandor u
teorema sosyalist u zanistl.
.. . Ü di dawiya sedsala
20'an de welate me. ye
çarparçekiri u gelen vi
welatl di bin pest G
kotekiya xw!nrej G kedmijan de dinalin. Ü govaniya
er!ş G hewlen bo bjnaxkiri-
•
•
NAVENDA ÇANDAMEZOPOTAMYA
KovARA pANzdERojl
(ONbqqüNlük DERGi)
ww
w
)..
• Xwedi (Imtiyaz Sahibi) M. NuRi KARAkoyuN
• Gerinendeye Gişti MAzluM D<>GAN
• Berpirsiyare Kare Nivisaraıı
• (Yazı lşleı·i M(idürü) AbduRRAiıMAN PEkEdis ·
• Kargere Gişti (Genel Müdür) SEYir KARAbAŞ
• RıJpelsazi A. RAlıMAN ÇElik
• Navnişan (Yönetim Yeri) lsrikiAl CAd. AyiiAN I şık
sokAk. ı 9/ ı
BEY<>Glu/ ISTANbul
• Tel: (2 ı 2) 292 72 70
• FaX: (2ı 2) 25 ı 95 85
• E-Mail: [email protected]
• Kargeri (Idare) .
(2ı2) 25ı
79 H
• Çapxane: YENi AsyA MArbMcrlrk A. Ş.
• YAyıN KooRdiNASYON SES BASıN vE YAyıNcılık SAN. Tic.
lrd.Şri.
• Belavkirin BIRYAY DA(jrrrM
• NıJnergehaAmede Tel: (4ı2)
• Swed Tel: 46 86 52 34 29
• Swisre Tel: 41 76 372 41 is
22~
H
8~
C A ş 1 K En ber evore...
.
'de "gey1k
•
n roıan pır ze
•
Hun .~a d kın Hun meseleyeke,
muhabetı
1
.
• nevalen xwe re
'
kemtir, bist car:n ı• • bı wan didıne
!
\
. . bı dare zore
dıbeıın u
k bı espirıyen we
guhdari kirın. Heke ~e
dıbe Ku hun
) nekene, mala wi/we ı• ~era
. de ji
\
di sohbeten xwe
•
bıkanbın.
h bıkın u li gori Kriteren
demokrasıye bı Cl ,. we nıneki behna xwe
b'kin we tıeva en
d • me ku
Kopenhage espırıyan ı '
zor daye gerinen eye
b.
Heta me bihist ku, we • Na ~d1 kes ne mec ur
berdın.
• de ıi biweşıne.
·
1
van espırıyan di Pineye ... bist caran guhdari bike ...
e, h çiroken ku nun daveıın.
Salnameya
sala
2000'i ya
NÇM'e
derket!
Ji
neminin,
bistinin.
Tel: (0-212)
251 85 06-07
15
.' '
.
QuZIJ.QuR.T
NOi11A8AL
ME :Ji C70T qı.y l(f
om
u
Y.e lV CAME~l.
ww
w.
ne
te
we
.c
~·xwı &M vi Jl sıd
'1& NAS OfklN.
G,tD1[, Tu IUIRiŞIYA
ME oısiNi.
~
.
•
·Ol
-.
,.
...........