raport de activitate - Directia de Sanatate Publica a Municipiului

Comments

Transcription

raport de activitate - Directia de Sanatate Publica a Municipiului
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A MUNICIPIULUI BUCURESTI
RAPORT DE ACTIVITATE
-2013-
BUCURESTI 2013
1
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI
-IN PREZENTA. Domeniul de activitate – prezentare generala
Directia de Sanatate Publica Bucuresti functioneaza in baza Ordinului M.S. nr. 1078
din 27.07.2010, publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 550 din 05.08.2010 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structura organizatorica a
directiilor de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti.
Directia de Sanatate Publica este o institutie publica cu personalitate juridica care isi
desfasoara activitatea pe teritoriul Municipiului Bucuresti in scopul realizarii politicilor si
programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a
inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de
sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat
pentru sectorul de sanatate.
Pentru punerea in aplicare a politicii de sanatate publica la nivel local DSPMB are o
serie de activitati, mentionate in Capitolul I din Regulamentul de organizare si functionare
astfel:

reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si
programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile
sanitare, evidentele statistice pe probleme de sanatate, precum si de planificare si
derulare a investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza modul de asigurare a asistentei medicale
curative si profilactice din unitatile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitatile
sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii, luand masuri pentru asigurarea accesului la
asistenta medicala a oricarei persoane din raza judetului.

prin serviciile de supraveghere medicala, coordoneaza, organizeaza, evalueaza si
participa la realizarea programelor nationale de sanatate ce se deruleaza in teritoriul
arondat si exercita atributii specifice de control in sanatatea publica, in domeniile de
competenta, prin personalul imputernicit de Ministerul Sanatatii.

in colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii
guvernamentale si nonguvernamentale, organizeaza activitati in domeniul medical al
sanatatii publice.

coordoneaza serviciile de asistenta medicala din teritoriu, organizeaza,
coordoneaza si participa la asistenta medicala in caz de calamitati, epidemii, catastrofe si
alte situatii deosebite, organizeaza, coordoneaza si raspund de pregatirea retelei sanitare
pentru aparare, sub coordonarea Ministerului Sanatatii.

participa la coordonarea acordarii primului ajutor calificat impreuna cu
inspectoratele pentru situatii de urgenta si cu alte structuri ale Ministerului Sanatatii.

organizeaza culegerea si prelucrarea datelor statistice de la toti furnizorii de servicii
medicale, indiferent de forma de organizare, intocmesc si transmit rapoarte statistice
periodice catre institutiile desemnate in acest scop.

furnizeaza date statistice catre alte autoritati, la solicitare, cu respectarea
confidentialitatii datelor personale.
2

avizeaza si supun aprobarii conducerii Ministerului Sanatatii propunerile privind
structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a
denumirilor unitatilor sanitare din subordinea acestora.

desemneaza reprezentanti in consiliul de administrare al spitalelor din subordine,
precum si din unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale.

monitorizeaza afisarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de
venituri si cheltuieli si analizeaza executia bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si
trimestriale, pe care le inainteaza Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate.

La cererea unor persoane fizice sau juridice, efectueaza, potrivit dispozitiilor legale,
servicii medicale de sanatate publica, pentru care se percep tarife potrivit actelor
normative in vigoare.
3
2. DESCRIEREA DOMENIILOR
PREOCUPARI ACTUALE
DE
COMPETENTA,
REALIZARI,
A. Supraveghere in sanatate publica
1. Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control boli transmisibile
Supravegherea morbiditatii prin boli transmisibile
OBIECTIV: Depistarea precoce si asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor
transmisibile in vederea implementarii masurilor de limitare a raspandirii acestora.
Activitati:
a) supraveghează bolile transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare
prin culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice
în conformitate cu prevederile Hotărâriinr.589/2007 privind stabilirea metodologiei
de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, ale
Ordinului ministrului sănătăţii nr.1466/2008 pentru aprobarea circuitului
informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibileşi metodologiile
specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT;
1. supraveghează bolile transmisibile considerate probleme de sănătate publică
locală, subcoordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de
sănătate publică;
2. instituie şi aplică măsuri de prevenire şi control a focarului de boală transmisibilă:
ancheta epidemiologică, depistare contacţi/populaţie la risc, recoltare probe
biologice, tratament profilactic şi/sau vaccinarea contacţilor antitifoidică, antihepatită
A la copil, antihepatită B la adult conform metodologiilor specifice de supraveghere,
notificare şi raportare, dezinfecţie în colaborare cu reţeaua de asistenţă primară;
3. asigură activitatea epidemiologică în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi
naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu reţeaua
de asistenţă medicală primară şi despecialitate şi cu administraţia publică locală,
conform practicilor epidemiologice curente;
4. desfăşoară acţiuni speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile în
comunităţi la risc, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz;
5. organizează instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu
privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile, precum
şi cu privire la vaccinarea populaţiei din grupele expuse la risc sau din comunităţi
greu accesibile;
6. achiziţionează testele şi reactivii pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare;
7. asigură medicamentele, vaccinurile: tifoidic, hepatitic A pediatric, hepatitic B pentru
adult, dezinfectantele, materialele sanitare, echipamentele de protecţie necesare
pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc
epidemiologic;
8. asigură schimbul de informaţii specifice şi colaborare interjudeţeană în probleme
4
deepidemiologie;
9. organizează şi participă la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de
CNSCBT sau dispuse de către MS-DSPCSP;
10. participă la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT şi/sau CRSP
conform metodologiilor;
11. asigură intervenţia rapidă în focarele de TBC cu minimum 3 cazuri din colectivităţi
/comunităţi la risc, în 48 de ore de la primirea informaţiei şi raportează aceste
focare la Centrul Regional de Sănătate Publică (CRSP) şi CNSCBT;
12. asigură testarea serologică gratuită a gravidelor, în vederea depistării infecţiei
luetice;
13. efectuează investigaţia epidemiologică pentru cazurile suspecte de sifilis congenital
la nou- născutul viu, în colaborare cu medicul specialist dermatovenerolog şi cu
medicul de familie;
14. efectuează testele serologice pentru depistarea cazurilor de sifilis congenital;
15. coordonează investigaţia epidemiologică în focarele de sifilis cu minim 5 cazuri
16. culegere, verificare, validare de informaţii privind bolile transmisibile/situaţiile care
pot constitui alerte la nivel local;
17. detectarea la timp a depăşirii pragurilor de alertă epidemiologică sau a situaţiilor
care pot constitui risc pentru sănătatea publică;
18. evaluarea riscului de răspândire la nivel local;
19. efectuarea rapidă a diagnosticului de laborator;
20. comunicarea cu forurile competente regionale şi naţionale pentru managementul
riscului:CRSP, CNSCBT, Biroul RSI;
21. recomandarea şi implementarea de măsuri de limitare a răspândirii bolilor
transmisibile pe plan local;
22. organizarea de instruiri pentru personalul implicat în domeniul supravegherii bolilor
transmisibile şi al alertei precoce;
23. supraveghează şi participă la implementarea măsurilor de sănătate în punctele de
intraredesemnate în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar
Internaţional;
In primele 11 luni ale lui 2013 morbiditatea prin bolile transmisibile raportate a fost de
519,6 cazuri noi la 105 de locuitori stabili ai municipiului Bucuresti, adica cu 79,4 %.ooo
mai mica decat valoarea (599,0 / 105) calculata pentru aceeasi perioada din 2012.
S-au observat cresteri ale morbiditatilor specifice in special la urmatoarele: (a) varicela (+
74,0 %.ooo), Salmoneloze, TIA si botulism (+ 2,4 %.ooo), gripa (+ 0,9 %.ooo) si
mononucleoza infectioasa (+ 0,8 %.ooo).
S-au inregistrat diminuari consistente ale morbiditatii specifice anuale mai ales prin :
rujeola (- 103,9 %.ooo), BDA, dizentrie si holera (- 29,4 %.ooo) si hepatita A (- 9,3
%.ooo), – vezi tabelul si diagrama urmatoare.
5
Tabel – situatia descriptiva a morbiditatii prin boli transmisibile raportate in municipiul
Bucuresti in anii 2012 si 2013
Denumire
Boala
Varicela
Salmoneloze, TIA si botulism
Gripa
Mononucleoza inf.
Parotidita urliana
Boli rare
Pertussis
Febra butonoasa, febra Q si Lyme
Hepatite acute virale (B, C si alte non-A)
Rujeola
Scarlatina, angina cu SH grup A, erizipel
Meningite & Encefalite
Scabia
Hepatita A
BDA & Dizenterie & Holera
TOTAL
Morbiditate
2012
2013
113,9
2,7
0,1
5,5
0,2
0,5
0,7
0,9
2,4
9,8
43,8
7,7
0,0
18,7
283,9
187,9
5,2
0,9
5,3
0,3
0,6
0,3
0,4
1,8
8,6
39,2
3,2
1,7
9,4
254,4
599,0
519,6
Abatere
2012-2013
+ 74,0
+ 2,4
+ 0,9
+ 0,8
+ 0,1
+ 0,1
- 0,4
- 0,6
- 0,7
- 1,1
- 4,5
- 4,5
- 1,7
- 9,3
- 29,4
- 79,4
Nota: din situatia de mai sus lipsesc urmatoarele boli infectioase: infectiile nosocomiale,
tuberculoza si maladiile transmise sexual. Frecventa acestora este aratata la capitole
special dedicate din prezentul raport.
6
Diagrama – Abateri (2013 vs 2012) in morbiditatea prin bolile transmisibile raportate in
municipiul Bucuresti.
Abateri - Cazuri la 100000 locuitori
Varicela
Salmon
Gripa
Mono Inf
Oreion
Boli rare
Pertussis
Rikettsii
Hepatita B
Rujeola
Scabie
Meningite
Streptococii
Hepatita A
BDA
Rubeola
-150.0
-100.0
-50.0
0.0
50.0
100.0
Comentariu:
• In municipiul Bucuresti, in anul 2013 s-a mentinut statusul de eliminare pentru
urmatoarele boli infectioase prevenibile prin vaccinare sistematica si de masa:
poliomielita, difterie respiratorie, tetanosul neonatorum sau pediatric si hepatita acuta
virala tip B la subpopulatia in varsta de < 15 ani. In privinta altor boli prevenibile prin
vaccinare sistematica si de masa facem urmatoarele precizari:
o Dupa epidemia din anul 2012, in anul 2013 a incetat transmiterea virusului
rubeolic;
o Similar anului precedent, in 2013 a continuat transmiterea sustinuta a
virusului rujeolic, ceea ce a rezultat in aparitia a 166 de cazuri de rujeola la
copii prescolari si la adulti;
o S-au confirmat cateva cazuri de pertussis; rar apar cazuri de oreion in grupa
generatiilor vaccinate sistematic cu trivaccin rujeolic, rubeolic, urlian.
• Hepatita A are tendinta de crestere multianuala;
• In continuare varicela si enterita rotavirala inregistreaza morbiditati inalte.
7
Monitorizarea completitudinii raportarii boli transmisibile codificate in sistemul de
asistenta medicala primara
Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile
colecteaza, cu ritm lunar, de la cei peste 1000 de medici de familie autorizati sa
functioneze in Bucuresti, cazurile noi de imbolnavire prin boli transmisibile nespitalizate.
In anul 2013 ponderea (%) medie lunara a medicilor de familie care au raportat a fost de
56,2 %, cu amplitudine care a variat intre 56,0 % (ianuarie) si 61,1 % (martie) – vezi
diagrama urmatoare
Diagrama – rata raportarilor lunare a cazurilor noi de boli transmisibile de catre medicii de
familie din municipiul Bucuresti in anul 2013
65
60
55
% raportari
Medie
50
45
40
Ian Feb Mar Apr Mai
Iun
Iul
Aug Sep Oct Nov Dec
Comentariu – rata raportarilor bolilor infectioase de catre medicii din asistenta sanitara
primara este in continua scadere multianula ceea ce pune in pericol capacitatea DSPMB
de a cunoaste, in limite rezonabile, frecventa bolilor infectioase care nespitalizate.
Revenim cu aceleasi comentarii din anii precedenti:
1. In cazul in care se doreste pastrarea sistemului actual (exhaustiv) de colectare a
informatiei, sunt necesare interventii imediate precum: (a) reinstruirea retelei de
asistenta sanitara primara privind codificarea si raportarea bolilor infectioase noi si
respectiv (b) verificarea sistematica (audit) a completitudinii si corectitudinii
raportarii bolilor infectioase declarabile de catre medicul de familie.
2. In cazul in care se doreste estimarea frecventei de aparitie a cazurilor de boli
infectioase in cadrul unui esantion, metodologia tebuie elaborata si reglementata
prin act normativ.
Supravegherea gripei
Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile a participat la
monitorizarea si controlul gripei sezoniere prin urmatoarele interventii principale dispuse:
8
coordonarea activitatii de vaccinare cu vaccin gripal trivalent;
monitorizarea evenimentelor specific asociate cu transmiterea sustinuta a
virusurilor gripale in comunitate;
recomandarea de masuri destinate atenuarii impactului social al epidemiei
sezoniere de gripa.
-
Morbiditate prin viroze respiratorii raportate exhaustiv, mun. Bucuresti (2011_2012 vs 2012_2013)
2012_2013
2011_2012
Gripa
200
180
160
Cazuri la 100000 locuitori
140
120
100
80
60
40
20
S
19
S
20
S
18
S
17
S
16
S
14
S
15
S
13
S
12
S
11
S
10
S
09
S
07
S
08
S
06
S
05
S
04
S
03
S
02
S
01
S
52
S
51
S
50
S
49
S
48
S
47
S
45
S
46
S
44
S
43
S
42
S
41
S
40
0
Diagrama distributiei frecventelor saptamanale a cazurilor de viroze respiratorii
(pneumonie, IACRS si gripa) declarate exhaustiv arata urmatoarele: (a) o evolutie
bimodala cu unul din varfuri situat la sfarsitul anului (asociat circulatiei virusului respirator
sincitial) si celalalt varf situat la inceputul anului (asociat epidemiei sezoniere de gripa).
(NB – asemanarea dintre distributiile din ani calendaristici diferiti, sugereaza ca valoarea
predictiva pozitiva (VPP) a diagnosticului clinic de “viroza respiratorie” este inalta) si (b)
VPP inalta a diagnosticului clinic de “viroza respiratorie” este sustinuta de confirmarile cu
laboratorul a diagnosticului de gripa in perioada S7-S17 /2013.
Solicitari la Ambulanta pentru viroze respiratorii - Cazuri la 100.000 locuitori - Bucuresti, 2012 - 2013
70,0
60,0
50,0
40,0
Total_Resp
Percentila 90%
30,0
20,0
10,0
18
/1
3
20
/1
3
S
S
16
/1
3
S
14
/1
3
S
12
/1
3
S
08
/1
3
10
/1
3
S
S
06
/1
3
S
04
/1
3
S
02
/1
3
S
52
/1
2
S
50
/1
2
S
46
/1
2
48
/1
2
S
S
44
/1
2
S
42
/1
2
S
40
/1
2
S
38
/1
2
S
34
/1
2
36
/1
2
S
S
32
/1
2
S
28
/1
2
30
/1
2
S
S
26
/1
2
S
22
/1
2
24
/1
2
S
S
S
20
/1
2
0,0
Incidenta prin viroze respiratorii asistate in cadrul solicitarilor la Ambulanta Bucuresti (#
cazuri la 105 locuitori ai municipiului Bucuresti) a depasit percentila 90% a seriei in
perioada S6-S12 / 2013.
9
Viroze respiratorii codificate de medicii de familie din sentinela Bucuresti - rate saptamanale Bucuresti, 2012-2013
14,0
Cazuri noi / 1000 clienti / sapt
12,0
10,0
8,0
Rate
Percentila 90%
6,0
4,0
2,0
S
20
/1
S 2
22
/1
S 2
24
/1
S 2
26
/1
S 2
28
/1
S 2
30
/1
S 2
32
/1
S 2
34
/1
S 2
36
/1
S 2
38
/1
S 2
40
/1
S 2
42
/1
S 2
44
/1
S 2
46
/1
S 2
48
/1
S 2
50
/1
S 2
52
/1
S 2
02
/1
S 3
04
/1
S 3
06
/1
S 3
08
/1
S 3
10
/1
S 3
12
/1
S 3
14
/1
S 3
16
/1
S 3
18
/1
S 3
20
/1
3
0,0
Incidenta saptamanala a cazurilor de viroze respiratorii raportate de medicii de familie din
sentinela Bucuresti (# cazuri / 103 asigurati) a depasit percentila 90% in saptamanile 6 si 7
din 2013, realitate care se constituie in evidenta obiectiva privind transmiterea sustinuta a
virusurilor gripale in aceasta perioada, in municipiul Bucuresti
Morbiditatea prin viroze respiratorii spitalizate, mun. Bucuresti ( 2011_2012 vs 2012_2013)
2012-2013
2011-2012
7,0
6,0
Cazuri la 100000 locuitori
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21
10
Morbiditatea observata prin viroze respiratorii spitalizate arata existenta unui varf de
frecventa in perioada S6-S11 / 2013
Cazuri de gripa cu virus identificat, frecvente saptamanale pe serotipuri, mun Bucuresti - sezon
gripa 2012-2013
6
gripa sezoniera
5
# cazuri
4
A/H3/N2
A/H1/N1
B
3
2
1
0
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rang saptamana
Identificarile de virus gripal s-au aglomerat in intervalul cuprins intre saptamanile S5 si S12
– la inceput au circulat tulpini de virus gripal B, apoi au circulat tulpini de virus gripal
A/H1N1 – gripa porcina
Comentariu final :
Concluzii – practic toti parametrii supravegheati au sustinut evolutia sezonului de gripa
sezoniera in perioada S5 – S12 cu evolutii clinice medii si usoare.
Supravegherea factorilor de risc ai hepatitelor acute virale
Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile ancheteaza
toate cazurile de hepatita acuta virala declarate de catre clinicile de boli infectioase din
Bucuresti. Anchetarea are drept scop identificarea determinantilor aparitiei imbolnavirilor
(stil de viata, mediu) si in cadrul acestora a factorilor de de risc specifici care sa permita
recomandarea de masuri de control si consecutiv prevenirea imbolnavirilor si a
consecintelor nedorite ale acestora (portaj cronic si deces precoce prin ciroza hepatica
sau carcinom hepatocelular).
- In acest raport hepatitele acute virale tip B, C si D sunt considerate impreuna, datorita
epidemiologiei comune a acestor doua boli.
- In anul 2013 nu s-au raportat cazuri de hepatita acuta virala tip E
11
A) Incidenta specifica pe grupe de varsta a cazurilor de hepatita acuta virala tip A, B, C
si D in populatia Bucurestiului in anul 2013
Grupe
Hepatita A
de varsta
# cazuri
Incid. Specif*
0 -14 ani
39
17,3 %o.ooo
15 – 24 ani
17
6,3 %o.ooo
25+ ani
36
2,5 %o.ooo
Total
92
4,6 %o.ooo
*) cazuri la 105 populatie de aceeasi varsta
Hepatita B, C si D
# cazuri
Incid. Specifica*
0
0,0 %o.ooo
7
2,6 %o.ooo
21
1,4 %o.ooo
28
1,4 %o.ooo
Anul 2013 incheie un sir de 4 ani consecutivi de crestere continua a incidentei prin
hepatita A. Luand ca reper anul 2009, s-a constatat ca cea mai mare crestere a survenit in
grupa de varsta 0 -14 ani (+ 17,3 %.ooo) urmata de grupa de varsta 15-24 ani (+ 6,3
%.ooo). (vezi diagrama mai jos). Cele doua grupe amintite anterior cuprind copii,
adolescenti si tineri adulti care frecventeaza colectivitati educationale (de la gradinita la
universitate - vezi factori de risc, mai departe).
Diagrama - Incidenta specifica pe grupe de varsta prin hepatita A in municipiul Bucuresti
(2013 vs 2009).
20
Incidenta
15
17.3
11.5
2009
10
2013
6.3
3.3
5
1.2
2.5
0
0-14
15-24
25+
Grupe de varsta (ani)
B) Factori de risc de imbolnavire
Tabel - Hepatita A; factori de risc identificati prin ancheta epidemiologica - 2013
Factor de risc
# cazuri
Prevalenta
Frecventare colectivitate oganizata de invatamant
33
36,3 %
Contact extrascolar cu caz clinic manifest
13
11,0 %
Necunoscut
49
52,6 %
Total
92
100,0 %
12
Tabel - Hepatita B, C si D; factori de risc identificati prin A.E. - 2013
Factor de risc
# cazuri
Prevalenta
Stil de viata la risc
18
72,0 %
Iatrogenie *
3
12,0 %
Necunoscut
4
16,0 %
Total
25
100,0 %
*) Chirurgie (2 cazuri), transfuzie sange (1).
Tabel - Hepatita B, C si D; factori de risc identificati prin A.E. - 2013
Stil de viata (comportamente)
# cazuri
Prevalenta
la risc
Sex neprotejat cu partener intamplator
12
66,7 %
Utilizare de droguri ilegale pe cale IV
1
5,6 %
Utilizare servicii cosmetice comerciale
2
11,1 %
Tatuaje sau body piercing
3
16,7 %
Total
18
100,0 %
Comentarii:
- Hepatita A - hepatita A este o boala prevenibila prin vaccinare – in municipiul
Bucuresti riscul de imbolnavire prin hepatita A in colectivitatea scolara este
demonstrat de multa vreme dar vaccinarea nu este oferita decat in sectorul privat;
- Hepatita B continua sa fie asociata cu sexualitatea neprotejata – principal cauza
este lipsa oricarei interventii de educare, informare si comunicare din partea
institutiilor cu buget destinat educatiei sanitare;
- Hepatita C este o maladie emergenta care dupa introducerea screeningului
sangelui destinat transfuziilor, are o epidemiologie similara celei a infectiei cu
virusul hepatitei B, ceea ce sugereaza masuri similare de control pentru ambele
etiologii. Din nefericire in afara de faptul ca pentru ambele etiologii nu exista un plan
educational de control a infectiilor datorate comportamentelor la risc (drog pe cale
IV, sexualitate neprotejata), hepatita C nu beneficiaza de vaccin.
Boala diareica acuta – morbiditate si etiologie – vara 2013
Compartimentul a fost implicat in supravegherea BDA (morbiditatea saptamanala si
etiologia) in 6 unitati sanitare cu paturi din Bucuresti, unitati selectate de INSP
Analiza informatiilor acumulate pe baza rapoartelor a 6 spitale privind frecventa
saptamanala pe grupe de varsta a cazurilor de boala diareica acuta internate si a
etiologiei asociate cu aceste cazuri arata urmatoarele:
FRECVENTE
1) Frecventa saptamanala a cazurilor de BDA spitalizate a prezentat doua varfuri,dar
nu a depasit pragul epidemic
2) Cele mai frecvente cazuri de BDA spitalizata au fost raportate la copii prescolari
ETIOLOGII
13
1) La aproximativ 10 % din cazurile de boala diareica acuta spitalizata s-a identificat o
etiologie specifica
2) Principala etiologie declarata la copii este reprezentata de rotavirusuri iar principala
etiologie declarata la adult si batran este Clostridium difficile
Incidenta saptamanala a morbiditatii prin BDA spitalizata - Bucuresti, 2013
11.0
EpiPrag: morbiditate saptamanala medie 2012 + 3 deviatii standard
Cazuri la 100.000 locuitori Bucuresti
10.0
9.0
8.0
Mo 2013
EpiPrag
Linear (Mo 2013)
7.0
6.0
5.0
4.0
S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44
Rang saptamana
Morbiditatea saptamanala prin BDA spitalizata: curba epidemica a indicatorului a fost
bimodala cu varfuri situate in: (a) intervalul saptamanilor #29 – #33 si respectiv (b) in
saptamana #38 – totusi indicatorul s-a situate permanent sub pragul epidemic.
BDA spitalizata - vara 2013 - Incidenta specifica pe grupe de varsta
Analiza de etapa (S22 - S39)
1200,0
975,8
Cazuri la 100000 locuitori
1000,0
800,0
600,0
393,9
400,0
65+
15-64
10-14
5-9
1-4
<1
163,4
200,0
38,6
11,7
58,4
0,0
1
Grupe varsta (ani)
Morbiditatea specifica pe grupe de varsta prin BDA spitalizata – distributia pe grupe de
varsta: cei mai afectati au fost copiii prescolari, mai ales copilul in varsta de < 1 an.
14
BDA spitalizata - % Cazuri cu etiologia determinata pe varste - Bucuresti, vara 2013
30.0
Prevalenta cazuri BDA cu etio precizata
25.0
24.7
20.0
15.9
15.0
10.2
10.0
7.5
6.6
5.0
2.7
0.8
0.0
<1
1-4
5-9
10-14
Grupe varsta (ani)
15-64
65+
Total
In perioada observata ≈ 10 % din cazurile de BDA spitalizate au fost asociate cu o
etiologie specifica; cele mai mari rate de pozitivitate pe grupe de varsta au fost calculate in
ordine la copilul in varsta de sub 1 an si respectiv la persoanele in varsta de 65+ ani.
BDA spitalizata - % Cazuri cu etio determinata pe spitale participante - Bucuresti, vara 2013
70.0
64.4
% Cazuri BDA cu etio precizata
60.0
50.0
40.0
36.7
29.2
30.0
20.0
10.2
8.6
10.0
5.3
5.1
0.0
Babes
IOMC
Bals
Sanador
Grigore
Gomoiu
Totaluri
Spitale participante la supravegherea estivala BDA
Performantele spitalelor incluse in grupul care raporteaza: in perioada observata
prevalenta cazurilor de BDA cu o etiologie specifica a variat intre 5,1% la Spitalul de boli
infectioase “Dr Victor Babes” si 64,4 % la Spitalul de pediatrie “Victor Gomoiu”.
15
Nota: Spitalul “V. Gomoiu” raporteaza valori comparativ mai mari de prevalenta a cazurilor
cu etiologie precizata intrucat utilizeaza metodologia din anii precedenti
BDA spitalizata - Prevalenta etiologii pe grupe de varsta - Bucuresti, vara 2013
100%
90%
80%
% cazuri raportate
70%
60%
Cl difficile
Rotavirus
Campylobacter
E coli Patogen
Salmonella
Shigella
50%
40%
30%
20%
10%
0%
<1
1-4
5-9
Grupe varsta (ani)
10-14
15-64
65+
Etiologia BDA spitalizata pe grupe de varsta: 72,5% din cazurile de BDA cu etiologie
determinata la copii in varsta de sub 5 ani au fost provocate de rotavirusuri , iar 100% din
cazurile de BDA cu etio determinata la persoanele in varsta de peste 14 ani sunt
provocate de Clostridium difficile.
Recomandari sugerate:
• cazurile de boala diareica acuta (comunitare sau asociate cu spitalizarea)
vor fi investigate cu laboratorul prin tehnici nonculturale pentru rotavirusuri la
copil si respectiv pentru Clostridium difficile la adult iar tratamentul
antimicrobian va fi adaptat in functie de rezultatul acestor investigatii
• medicii de familie vor fi informati privind rezultatele acestei analize pentru a
motiva parintii sa-si vaccineze copiii cu vaccin antirotaviral.
• Medicii clinicieni vor fi informati privind rezultatele acestei analize in vederea
utilizarii prudente a agentilor antimicrobieni, stiind ca excesul de
antimicrobiene favorizeaza dezvoltarea infectiei cu Clostridium difficile.
Coordonarea activitatii de imunoprofilaxie -vaccinari obligatorii si vaccinari
optionale
Obiectiv: Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite
prin vaccinare
Activitati derulate:
a) asigură preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului
16
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
central;
depozitează şi distribuie vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale;
supervizează realizarea catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi
utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;
centralizează la nivel judeţean necesarul de vaccinuri pe vârste şi pe tip de vaccin
şi îl transmite la INSP – CNSCBT;
asigură instruirea personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari,
trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare
a vaccinărilor;
verifică condiţiile de păstrare a vaccinurilor, modul de administrare a acestora în
condiţii desiguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, înregistrarea
şi raportareavaccinărilor;
identifică comunităţile cu acoperire vaccinală suboptimală, dispune şi organizează
campaniisuplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor, atât prin
intermediul medicilor defamilie şi de medicină şcolară, cât şi cu sprijinul asistenţilor
comunitari şi al mediatorilorsanitari;
asigură funcţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale
indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;
verifică şi validează înregistrarea corectă şi completă a vaccinărilor în RENV;
realizează acţiunile de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei unice;
raportează datele privind acoperirile vaccinale conform metodologiei;
participă la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT şi/sau structurile de
specialitate de la nivel regional;
asigură mentenanţa şi metrologizarea spaţiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor
la nivel judeţeanşi a municipiului Bucureşti;
încheie contracte cu medicii de familie pentru administrarea vaccinurilor conform
calendarului de vaccinare şi asigură decontarea acestor servicii medicale la un tarif
de 10 lei / inoculare, pe baza raportului generat de RENV;
raportează lunar stocurile de vaccinuri la Institutul Naţional de Sănătate Publică.
Rezultate: In anul 2013, in total, in municipiul Bucuresti, au fost vaccinate un numar de
206049 de persoane; toate administrarile de vaccin s-au efectuat cu acul si seringa.
Tip vaccin
Vaccin BCG
Vaccin antihepatita B (AHB)
Vaccin combinat AHB +
DTPa + VPI + Haem.
Influenzae b (Hib)
Vaccin combinat DTPa + VPI
+ Hib
Tip imunizare
Vaccinare la nastere
Doza I-a vaccinare
AHB
Doza II-a AHB
Doza I-a DTP acelular
Doza I-a VPI
Doza I-a Hib
Doza II-a DTP
acelular
Doza II-a VPI
Doza IIa Hib
# persoane vaccinate
26893
27299
La varsta de 2 luni
16000
La varsta de 4 luni
16616
17
Vaccin combinat AHB +
DTPa + VPI + Hem.
Influenzae b (Hib)
Vaccin combinat DTPa + VPI
+ Hib
Vaccin combinat rujeolic,
oreion si rubeolic (ROR)
Vaccin DTP a
Vaccin combinat rujeolic,
oreion si rubeolic (ROR)
Vaccin polio inactivat (VPI)
Doza III-a AHB
Doza III-a DTP
acelular
Doza III-a VPI
Doza III-a Hib
Doza IV-a DTP
acelular
Doza IV-a VPI
Doza IV-a Hib
Doza I-a ROR
La varsta de 6 luni
16634
La varsta de 12 luni
17325
La varsta de 12 luni
16237
La varsta de 4 ani
4964
Doza V-a DTP
acelular
Doza a II-a ROR
Doza a V-a VPI
Bivaccin diftero-tetanic tip
Revaccinare diftero –
adult dT
tetanica
Total persoane vaccinate
In clasa I-a si restantieri
24542
In cls. I-a si pregatitoare
24438
In cls. IX si X restantieri
15101
206049
Nu s-au raportat reactii adverse postvaccinale indezirabile
Supravegherea infectiilor nosocomiale
Obiectiv :
Cresterea calitatii serviciilor medicale în unitatile sanitare cu paturi prin reducerea
riscului la infectie nosocomiala.
Activitati implementate la nivelul Directiei de Sanatate Publica a
municipiului Bucuresti:
a) participa la implementarea, derularea si evaluarea activitatilor specifice programului
national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si rezistentei microbiene în
conformitate cu metodologiile specifice - in unitatile sanitare sentinela stabilite prin Ord.
MS 422/2013 (Spital Clinic Dr. I. Cantacuzino si Spitalul Universitar de Urgenta Elias);
b) centralizeaza datele de supraveghere a infectiilor nosocomiale în sistem sentinela de la
nivelul unitatilor sanitare selectate în conformitate cu metodologia specifica;
c) asigura instruirea metodologica în conformitate cu metodologia transmisa, a cadrelor
medicale in vederea cresterii eficientei activitatii de supraveghere si control a infectiilor
nosocomiale in unitatile sanitare cu paturi - obiectiv realizat in trim. IV 2013;
d) acorda asistenta de specialitate unitatilor sanitare sentinela, în vederea implementarii
activitatilor din programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si
rezistentei microbiene, conform caruia s-a intocmit raportul de susceptibilitate la
18
antimicrobiene selectate pentru unii germeni de importanta epidemiologica in spitale
sentinela ale MB (Spital Universitar de Urgenta Elias);
e) transmit lunar bazele de date ale unitatilor sentinela catre Institutul National de
Sanatate Publica – Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti;
f) transmit rapoartele medicale ale activitatii unitatilor sentinela precum si a indicatorilor
trimestriali si anuali catre Institutul National de Sanatate Publica.
Conform programului, spitalele sentinela raporteaza indicatori de evaluare – fizici, de
eficienta si de rezultat. Datele colectate de la cele doua unitati sentinela (Spital Clinic Dr. I.
Cantacuzino si Spitalul Universitar de Urgenta Elias) cumulate pentru trimestrele 2, 3 si 4
sunt urmatoarele:
Indicatori fizici si de eficienta:
- nr. total cazuri IN in chirurgie = 37
- nr. total cazuri IN in ATI = 123
- nr. total cazuri IN investigate cu laboratorul = 164
- nr. total cazuri IN cu diagn. bact. si antibiograma = 162
Indicatori de rezultat:
- rata de incidenta a IN in chirurgie (cazuri IN/100 externati) = 1,01
- rata de incidenta IN in ATI (cazuri IN/100 externati) = 2,3
- procent cazuri IN investigate cu laboratorul si cu antibiograma = 100%
- nr. tulpini microbiene izolate si caracterizate din punct de vedere al rezistentei la
antibiotice = 246
Compartimentul supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile din DSPMB
colecteaza de la spitalele publice si private de pe teritoriul municipiului Bucuresti,
rapoartele standardizate privind infectiile nosocomiale declarate si analizeaza ratele de
incidenta pe situsuri anatomice si respectiv departamente de specialitati. Anual unitatile
sursa ale rapoartelor sunt retroinformate privind situatia infectiilor nosocmiale la nivel
municipal si sunt instruite privind probleme actuale de sanatate publica tangente masurilor
de control a infectiei nosocomiale (ultima instrure a vizat monitorizarea rezistentei
Enterobacteriaceelor la carbapeneme )
19
Fig. 1 - Rate de atac prin infectii nosocomiale in 2013 – sortare dupa marimea ratelor de
atac
14,00
12,00
Rate de Atac prin infectii nosocomiale declarate in
spitale de pacienti acuti, mun. Bucuresti, 2013
Cazuri la 1000 externati
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
A
L
C .O
A BR
R
O E
L GI
D A
E AV
O ND IL
FT O A
A C
L R
M IN
O E
LO
S
G
T
O R IE
M A
A T
T B
O
L
O
M G
A IE
LA
X
C A
O
C LT
O
P L EA
A E
N N
A T
IT IN
S A
A
R
S B
F U
.IO
A
M N
F .B
IL A
A L
N S
T
R
O
P
N IA
A
S
C BU TA
A D
N
IN T IM
S AC EX
T U
.O Z
S NC IN
F
.P O O
A LO
N G
TE I
C
L
S IM
F O
.M N
B A
A R
G I
D A
A
S
A
C
E
F R
R
O
E
IS
B
R B OR
O U
V C
A U
S R
C
G
U
R
.A V LA
LE .B R
X AB E
A E
N S
D
R
E
S
C
U
IO
M
P C
O
LI
G ZU
O
M MO
U I
N U
IC
IP
D
A
R
.T E L
.B LI
U AS
R
G
H
F EL
C
U E
H
N
IR
U U DE
R R N
IN GI GE I
S E N
T P T
.C L A
A AS
R T
D IC
IO A
LO
G
IE
0,00
Fig.2 – Spitale cu rate de atac IN sub quartila 1-a / 2013
Spitale publice de acuti cu rate de
atac (RA) sub Q1
Spital
Obregia
Carol Davila
Endocrine
Oftalmologie
RATB
Stomatologie
Malaxa
Coltea
Colentina
RA (cazuri / 103 externati)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,15
0,32
20
Fig. 3 – Spitale cu rate de atac IN peste quartila 3-a
Spitale publice de acuti cu rate de
atac (RA) peste Q3
Spital
Polizu
Gomoiu
Municipal
Elias
Burghele
Inst. Fundeni
Urgenta Floreasca
Chirurgie plastica
Inst. Cardiologie
RA (cazuri / 103 externati)
3,18
3,47
5,18
5,23
5,39
5,96
7,27
10,25
13,05
Fig. 4 – Structura cazurilor de IN pe departamente din spital / 2013
Distributia pe departamente a cazurilor de
infectie nosocomiala declarate in mun.
Bucuresti; 2013
5%
0%
2% 2%
38%
25%
28%
ATI
Alte
Chirurgie
Pediatrie
NN
Obs-Gine
Dial
Sursa date: rapoarte oficiale
21
Fig. 5 – Structura cazurilor de IN pe situsuri anatomice
Structura (%) pe situsuri anatomice a
cazurilor declarate de infectie nosocomiala;
Bucuresti, 2013
Pondere (% din total)
25
20
Tract digestiv
Tract urinar
Resp Pneumo
Resp Non-Pne
Situs Chir
Sange
Alte situsuri
Miscellaneous
15
10
5
0
Situsuri
Sursa date: rapoarte oficiale
Comentarii:
• Distributia ordonata a ratelor de atac sugereaza ca 9 din spitale sub-raporteaza si
respectiv alte 9 spitale supra-raporteaza cazuri de infectie nosocomiala. Oricare din
cele doua ipostaze poate fi validata numai si numai prin metode specifice si
sensibile – cum ar fi cercetarea foilor de observatie
• Urmand tendinte multianuale, cele mai frecvente cazuri de IN sunt raportate din
departamentul ATI – aceasata observatie justifica focalizarea efortului de control in
acest departament
• In distributia pe situsuri anatomice pe primul loc este tractul digestiv datorita
epidemiei de enterite prin Clostridium difficile
SUPRAVEGHERE REZISTENTA ANTIMICROBIANA
In cadrul PNS 2013-2014, DSPMB a fost implicat in colectarea datelor privind
susceptibilitatea la antimicrobiene selectate a unor germeni de importanta epidemiologica
in spitale sentinela din municipiul Bucuresti. DSPMB are responsabilitatea efectuarii
analizei datelor specificate mai sus si a furnizarii unui raport de analiza catre unitatea
sursa a datelor.
In acest raport este prezentat raportul de susceptibilitate din spitalul Elias
Concluziile principale din raport
- majoritatea datelor prelucrabile se refera la germeni izolati din probe prelevate de
pe sonde IOT;
- principalii germeni microbieni izolati si investigati pentru susceptibilitatea la agenti
antimicrobieni selectati au fost bacilii gram negativi: Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter baumanii si Pseudomonas aeruginosa;
22
-
-
Frecvent, din probele recoltate, laboratorul a izolat mai mult de un agent microbian
(realitate mai degraba sugestiva pentru circulatia de germeni din ATI-ul institutiei
decat pentru etiologia infectiilor nosocomiale in cauza);
Antibiogramele germenilor izolati din infectii nosocomiale au identificat frecvent
tulpini care impun instituirea de precautiuni de contact (vezi alerte in Anexa)
precum si fenotipuri care sugereaza transmiterea intre pacienti;
Acinetobacter baumanii (izolate din infectii nosocomiale declarate trim 2 /2013)
Alerta;
• Terapeutic - tulpinile pot rapid capata rezistenta la Colistin; se recomanda testarea
repetata a susceptibilitatii la Colistin
Pseudomonas aeruginosa (isolate din infectii nosocomiale declarate trim 2 /2013)
23
Alerta;
• Terapeutic - tulpinile pot rapid capata rezistenta la Colistin; se recomanda testarea
repetata a susceptibilitatii la Colistin
Klebsiella pneumoniae (isolate din infectii nosocomiale declarate trim 2 /2013)
Alerte:
• Rezistenta la carbapeneme: de instituit precautiuni de contact
• Producere de ESBL: de instituit precautiuni de contact
• Rezistenta la carbapeneme si cefeme generatia 3-a: intruneste definitia CDC de
tulpina producatoare de carbapenemaze – anunta unitatea de destinatie in caz de
transfer
Escherichia coli (isolat din infectii nosocomiale declarate trim 2 /2013)
Alerte: vezi Klebsiella pneumoniae, mai sus
24
Staphylococcus aureus (isolate din infectii nosocomiale declarate trim 2 /2013)
Alerte:
• Rezistenta la meticilina: de instituit precautiuni de contact
• Laborator: testarea sensibilitatii la disc de CEFOXITIN este metoda preferata de
testare a susceptibilitatii la Oxacilina
Profile de rezistenta - (izolate din infectii nosocomiale declarate trim 2 /2013)
Microorganism
Profil rezistenta
# pacienti
% pacienti
ACIBAU
ETP
11
91,7 %
ETP CAZ
1
8,3 %
ESCCOL
AMC CAZ
1
100 %
KLEPNE
AMC CAZ
5
71,4 %
AMC ETP CAZ
2
28,4 %
PSEAER
CAZ PIP
1
20 %
ETP PIP
1
20 %
ETP CAZ PIP
2
40 %
STAAUR
OXA
9
90%
NB. Metode
a) antibiogramele furnizate au fost introduse in WHONET 5
b) pentru “Carbapeneme” a fost selectat ERTAPENEM (nonsusceptibilitatea la
Ertapenem este cel mai sensibil indicator privind producerea de carbapenemaze)
c) pentru C3G (Cefeme de generatia a 3-a) a fost utilizat CEFTAZIDIM
d) alertele au fost preluate din WHONET5
e) definitia de izolat producator de carbapenemaze – preluata din Ghid CDC
25
PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL
TUBERCULOZEI – BUCURESTI – 2013
OBIECTIVELE PROGRAMULUI
a) reducerea prevalentei si mortalitatii TB
b) mentinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonara pozitiva la
microscopie;
c) tratamentul bolnavilor cu tuberculoza;
d) mentinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonara
PARTENERII;
Institutul National de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti
prin - Unitate de asistenta tehnica si management a programului
Institutul National de Sanatate Publica prin;
- Centrul National de Supraveghere si Control Boli Transmisibile
- Centrul Regional de Sanatate Publica
Spitalele / sectii de pneumoftiziologie, maternitati
Dispensarele de pneumoftiziologie
Cabinete de medicina de familie si cabinete medicale din unitati de invatamant
Unitatile sanitare care deruleaza Programul TBC prin DSP-MB sunt:
Spitalul Pneumoftiziologie “Sf Stefan” (inclusiv Dispensarele sector 1, 2 si 3
arondate acestuia)
Spitalul Boli Infectioase si Tropicale “Dr. V. Babes”
Spitalul Clinic Ortopedie, Traumatologie si TBC osteoarticular
Spitalul Universitar Urgenta Militar Central “Dr. C. Davila”
Spitalul Urgenta al MAI “Prof Dr D. Gerota”
Centrul Medical Diagnostic si Tratament (str Roma)
Centrul Medical Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva
(str Washington)
FINANTAREA:
Ministerul Sanatatii – sursa de finantare – Buget de stat si Venituri proprii
REZULTATE:
A. Supravegherea si controlul tuberculozei
Activitati derulate la nivelul serviciilor / birourilor de epidemiologie din Directiile de
Sanatate Publica Judetene si a municipiului Bucuresti
• Colaborarea cu coordonatorul tehnic al programului – medicul
pneumoftiziolog,
- prin participarea impreuna la indrumarea medicilor din dispensarele de
pnemoftiziologie, la aducerea la zi a informatiilor din reteaua TBC,
- conlucrarea si informarea legata de cazuri deosebite sau cu probleme
Si efectuarea anchetei epidemiologice la acestea.
- Asigura impreuna cu coordonatorul tehnic TB, repartitia fondurilor
26
Alocate programului, pentru unitatile sanitare de pneumoftiziologie din
teritoriu
- Monitorizeaza derularea programului, in colaborare cu medicul
coordonator teritorial TB;
- urmarirea si inregistrarea focarelor aparute in teritoriu.
• colaborarea cu unitatea de asistenta tehnica si management a programului
pentru o buna raportare a activitatilor desfasurate si a indicatorilor;
• depistarea activa a cazurilor de tuberculoza prin testul IDR la tuberculina la
copii si contactii din focarele TBC si prin examen de sputa la tusitori cronici cu
simptome evocatoare de TBC
• raporteaza la INSP – CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri;
• coordoneaza investigatia epidemiologica in focarele cu minim 3 cazuri;
• Colaboreaza cu reteaua de pneumoftiziologie
- instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului; .
- controlul simptomaticilor, contactilor si a altor grupe la risc pentru depistarea
cazurilor de tuberculoza
- Chimioprofilaxia persoanelor la risc
- Asigurarea evidentei active a pacientilor cu TB si transmiterea datelor catre terti
conform reglementarilor in vigoare
In anul 2013 s-au raportat urmatorii indicatori (asa cum rezulta din machetele de
executie transmise de catre unitatile sanitare care deruleaza programul prin DSP- MB)
- numarul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de infectie/ imbolnavire
de TB(suspecti, simptomatici,grupuri cu risc crescut) = 13407
- numarul de persoane care beneficiaza de chimioprofilaxie = 471
- numar IDR cu PPD efectuate = 2489
B. Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza
colaborarea cu unitatea de asistenta tehnica si management a programului
- pentru o buna raportare a activitatilor desfasurate si a indicatorilor;
- repartitia fondurilor alocate spitalelor/sectiilor TBC;
• colaborarea cu spitalele/sectiile TBC privind raportarea catre DSPMB a modului
in care au fost folosite fondurile primite de acestea pentru tratamentul bolnavilor
In anul 2013 s-au raportat urmatorii indicatori (asa cum rezulta din machetele de
executie transmise de catre unitatile sanitare care deruleaza programul prin DSP- MB) :
-Numarul pacientilor TB tratati = 2381
din care TB MDR/XDR = 63
-Numarul pacientilor cu MDR TB in faza intensiva tratati = 46
-Numarul pacientilor cu MDR TB in faza de continuare tratati = 17
In cursul anului 2013 in Bucuresti s-au inregistrat un numar 2 focare familiale. S-au
luat masuri privind mobilizarea contactilor la control (testarea IDR la PPD a copiilor ,
radiografii, chimioprofilaxie), educatie sanitara in focar.
27
Nu se poate efectua evaluarea si analiza morbiditatii TBC la nivelul municipiului
Bucuresti, deoarece dispunem doar de datele solicitate prin reglementarile prevazute prin
Ordinul MS nr 422/ 2013 de la unitatile sanitare mentionate mai sus si care deruleaza
programul TBC prin DSP-MB.
Numarul total de cazuri noi si recidive, necesare in vederea evaluarii incidentei
tuberculozei, sunt transmise de catre Institutul National Pneumoftiziologie „Marius Nasta”
care centralizeaza aceste date din toata reteaua de tuberculoza a municipiului Bucuresti.
Din motive ce tin de prelucrarea statisitica (lipsa/ inlocuire personal specializat), aceste
date nu au fost transmise catre DSP-MB pana in prezent.
Datele partiale pe care le avem in acest moment (si care reprezinta raportarile doar
de la dispensarele de pneumoftiziologie din Bucuresti) arata urmatoarele:
Incidenta cazurilor tuberculoza (cazuri noi si recidive) = 72,13%000
Incidenta cazurilor noi tuberculoza = 61,27%000
Incidenta recidive = 10,86%000
Incidenta cazurilor tuberculoza la copii =5,05%000
Aceste date reflecta partial si incomplet aspectele privind morbiditatea prin
tuberculoza in Bucuresti, dar vor fi completate dupa primirea datelor de la Institutul
National Pneumoftiziologie “Marius Nasta”.
SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL INFECTIILOR CU TRANSMITERE SEXUALA
Evolutia morbiditatii prin boli cu transmitere sexuala - SIFILIS
In cursul anului 2013 numarul cazurilor confirmate cu sifilis cu domiciliul in
Bucuresti, a fost de 88 cazuri cu o incidenta de 4,79 %ооо.
Evolutia incidentei sifilis
Bucuresti 2002 – 2013
Incidenta sifilisului pe grupe de varsta si sexe
Bucuresti 2013
80
12
10
8
6
4
2
0
incidenta 15-24 ani
an
60
40
Incidenta
20
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
0
barbati
femei
>65 ani
Din analiza incidentelor se observa ca grupele active sexual sunt mai periclitate si
totodata mai mult barbatii decat femeile datorita unui comportament sexual la risc.
Incidenta sifilisului in functie de stadialitate – Bucuresti 2013
80
60
sif.primar
40
sif.sec.
sif.recent lat
20
sif.tardiv
0
total cazuri
barbati
femei
28
In anul 2013, 19,58 % din cazurile confirmate de sifilis au fost depistate in stadiul
primar si secundar ceea ce reprezinta o prezentare tardiva a pacientului la medic cu
posibilitati de raspandire si agravare a bolii.
Incidenta sifilisului pe sectoare in Bucuresti 2013
8
7
6
5
4
3
2
1
0
incidenta
Bucuresti
sect. 1
sect. 2
sect. 3
sect. 4
sect. 5
sect. 6
Analiza incidentei sifilisului pe sectoare ne arata o crestere peste media inregistrata pe
Bucuresti in sectoarele 3, 4, 5 ( in celelalte incidenta este egala sau sub media
capitalei)
Pozitivitate teste - Bucuresti 2002 - 2013
Poz itiv. Te ste
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
5
4
3
2
1
0
In Bucuresti, in cursul anului 2013 (conform Ord. M.S.F. Nr. 588/2000) numarul de
teste pozitive raportate la numarul de teste efectuate pentru depistarea sifilisului in
laboratoarele de stat si private incluzand toate tipurile de teste – RBW, VDRL, TPHA,
RPR. FTA, examene de ultramicroscopie, se constata o crestere a pozitivitatii (de
3,4%).Aceasta crestere din anul 2013, fata de anii precedenti, trage un semnal de
alarma legat de subraportarea cazurilor de catre medici, tratament incorect si
insuficient (pozitivitate crescuta cu un numar in descrestere a cazurilor de sifilis
raportate).
29
Constant de zeci de ani morbiditatea din Bucuresti a fost peste media tarii. In
perioada anilor 1980 – 1997 in Bucuresti valorile incidentei au fost cele mai mari din
tara. Din anul 2005 acestea au scazut sub media pe tara.
Incidenta sifilisului in Bucuresti com parativ cu Rom ania 2000 2013 (date preluate din anuarul statistic al M.S.C.S.S.D.M.)
100
80
60
40
20
0
Romania
20
12
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
Bucuresti
SIFILIS CONGENITAL
Se continua testarea cuplurilor mama nou-nascut in laboratorul de serologie al DSP MB
pentru depistarea/confirmarea cazurilor de sifilis congenital.
In anul 2013 au fost raportate 36 de suspiciuni de sifilis congenital, din care nici unul nu a
indeplinit conditiile definitiei de caz pentru a fi confirmat. Incidenta sifilisului congenital la
nou-nascutul viu/100 000 nou-nascuti vii a fost 0 in 2013.
Cazurile suspecte sifilis congenital / Cazuri confirmate de sifilis congenital in
Bucuresti 2002-2013
200
150
Nr.suspecti sif.cong.
100
nr.confirmati sif cong.
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SIFILIS LA GRAVIDE
ncepand din anul 2004 s-au monitorizat gravidele pentru sifilis. Aceasta s-a facut prin
raportarea de catre laboratoare a testarilor efectuate pentru depistarea sifilisului precum si
numarul celor depistate pozitive.
GONOREE
Incidenta cazurilor de gonoree pentru persoanele cu domiciliul in Bucuresti in anul
2013 este de 0,1%ооо. Raportul sifilis / gonoree, care ar trebui sa fie subunitar se mentine
in continuare supraunitar prin neraportare, autotratare etc.
Evolutia incidentei gonor
Bucuresti 2002 – 2013
80
60
Sifilis
40
Gonoree
20
12
20
10
20
08
20
06
20
20
04
0
02
Incidenta
20
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
5
4
3
2
1
0
Raportul incidentei sifilis – gonoree
Bucuresti 2002 - 2013
30
Numarul de frotiuri pentru depistarea infectiei cu N. gonoree efectuate pe teritoriul M.
Bucuresti in anul 2013, centralizate conform Ord. M. S. nr. 588/2000 au fost cu o
pozitivitate de 0,1%.
INFECTIA CU CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Din anul 2009 a inceput sa fie raportate cazurile confirmate cu Ch.trachomatis in
M.Bucuresti. Incidenta in cursul anului 2013 a fost de 0,05%ооо . .
60
50
40
30
20
10
0
TOTAL CAZURI
BARBATI
FEMEI
2009
2010
2011
2012
Din anul 2004 s-au monitorizat laboratoarele care testeaza pacientii cu suspiciunea de
afectiune determinata de Chlamydia trachomatis si in anul 2013 a fost o pozitivitate de
2,6%.
PROGRAMUL NATIONAL NR.1, SUBPROGRAMUL 1.3. HIV/SIDA – BUCURESTI
ANUL – 2013
Activitati ce se deruleaza in cadrul D.S.P.M.Bucuresti
•
Analizeaza si transmit Institutului National de Boli Infectioase « Prof. Dr. Matei Bals »
indicatorii subprogramului impreuna cu rezultatele analizei derularii subprogramului (
realizari, dificultati, propuneri de imbunatatire, etc)
• Monitorizarea evolutiei infectiei HIV/SIDA:
- monitorizarea cazurilor internate cu HIV/SIDA in Bucuresti
- transmiterea fiselor de declarare HIV/SIDA catre judetul in care domiciliaza, a
persoanelor internate in Bucuresti.
• Monitorizarea activitatii de testare HIV/SIDA in laboratoarele din Bucuresti
• Asigurarea materialelor consumabile pentru testarile realizate in laboratorul DSPMB
• Asigurarea testarii HIV a femeilor gravide,
• Asigurarea testarii HIV pentru depistarea infectiei HIV/SIDA in populatie, in grupele de
risc, , la alte categorii si in scop diagnostic (pentru unitati medicale care nu au
posibilitatea de testare HIV), conform metodologiei;
ANALIZA DE SITUATIE
Evolutia cazurilor HIV/SIDA in anul 2013, fata de cele inregistrate in anul 2012 a fost in
crestere inregistrandu-se 372 cazuri fata de cele 354 cazuri inregistrate in 2012.
Incidenta cazurilor de HIV/SIDA in anul 2013 pentru Bucuresti este de
19,07 %○○○.
31
La sfarsitul anului 2013 frecventa cumulata a cazurilor de HIV/SIDA in Bucuresti era de
3120.
CAZURI NOI HIV/SIDA 2000 - 2013
400
Barbati
Femei
Baieti
Fete
300
NR.CAZURI 200
100
20
12
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
0
AN DIAGNOSTIC
In cursul anului 2013 s-au diagnosticat 365 cazuri noi la adolescenti si adulti, dintre
acestea 88 de cazuri s-au inregistrat la sexul feminin, cu 59 in stadiul de infectie, restul de
277 la barbati, dintre care 177 au fost diagnosticate in stadiul de infectie.
REPARTITIA CAZURILOR PE GRUPE DE
VARSTA
160
140
120
100
80
60
40
20
0
k
<1
1
2
3
4
Nr.Caz.
`5 - `10 - `15- `20- `25- `35- `45- `55- `659
14 19 24 34 44 54 64 74
Grupa de varsta cu frecventa cea mai mare de imbolnavire a fost cea de 25 – 34 ani.
La copii (0 - 12 ani) frecventa cumulata a cazurilor HIV/ SIDA era de 498, din care 172
(34,6%) au decedat.
32
600
400
200
0
13
20
11
20
09
20
07
20
05
20
03
20
01
20
99
19
97
19
95
19
19
93
91
Caz nou
19
19
89
NR.CAZURI
FRECVENTA CUMULATA A CAZURILOR HIV/SIDA PEDIATRICE IN
BUCURESTI
1989-2013
AN DIAGNOSTIC
Din totalul celor 498 de cazuri pediatrice cumulate, un numar de 70 (13,88) au fost cazuri
cu transmitere de la mama. Din restul de 428 cazuri HIV/SIDA pediatrice, majoritatea au
fost copii nascuti pana in anul 1989, doar 35 (7%) cazuri fiind copii nascuti dupa acest an.
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
20
13
20
11
20
09
20
07
20
05
20
03
20
01
19
99
19
97
19
95
19
93
19
91
19
89
Cazuri noi
19
87
19
85
# cazuri
FRECVENTA CUMULATA A CAZURILOR HIV/SIDALA
ADOLESCENTI SI ADULTI BUCURESTI, 1985 - 2013
An diagnostic
Diagnosticarea rara in ultimii ani, a cazurilor de HIV/SIDA la copiii nascuti dupa anul 1989,
avand mame seronegative HIV sau cu reactivitate HIV necunoscuta este o dovada ca
transmiterea
nosocomiala
a
infectiei
HIV
la
copii
este
rarisima.
Din totalul celor 365 cazuri de infectie HIV si SIDA, diagnosticate la varsta adulta.
cauzele infectarii au fost reprezentate de:
- utilizatarea de droguri intravenoase (63%)
- parteneri pozitivi (7%)
- bisexualitate, homosexualitatre (13%)
Majoritatea cauzelor prezentate se asociaza cu parteneri sexuali multipli.
CLASIFICAREA CLINICO IMUNOLOGICA
Dupa clasificarea clinico-imunologica numarul de cazuri noi se prezinta astfel:
- infectie acuta: 58,1%,
- simptomatic: 5 %,
33
- simptomatologie severa: 36,9%
SITUATIA DECESELOR HIV/SIDA 1989 - 2013
80
60
NR.DECESE 40
20
0
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
ANUL
In anul 2013, s-au inregistrat 40de decese la persoane cu SIDA, doar doua dintre acestea
fiind la domiciliu.
Din totalul deceselor, 14 s-au inregistrat la femei, restul de 26 la barbati.
Numarul deceselor a crescut in 2013 fata de anul 2012.
ACTIUNI SUSTINUTE IN CADRUL SUBPROGRAMULUI
TESTAREA AC – ANTI HIV PENTRU MATERNITATILE DIN BUCURESTI
D.S.P.M.B. asigura testarea Ac. Anti-HIV la femeile gravide din Bucuresti.
Aceasta testare se realizeaza in cadrul laboratorului de virusologie al D.S.P. - M.Bucuresti,
pe probele recoltate in maternitatile din Bucuresti.
Deasemenea se efectueaza testarea cu teste rapide a femeilor gravide internate pentru
nastere. In anul 2013 au fost testate in maternitatile din Bucuresti un numar de 3742 femei
gravide.
Numarul testarilor pentru anticorpii anti-HIV, efectuate prin metoda Elisa in laboratorul
D.S.P.M.B. in anul 2013, a fost de 992.
In anul 2013 dintre cazurile nou inregistrate 70% au fost in randul persoanelor utilizatoare
de droguri, numarul acestora in randul persoanelor depistate cu HIV crescand fata de anul
2012, marea majoritate a acestora avand si parteneri sexuali multipli.
Activitatea antiepidemica in Aeroportul International “Henri Coanda”
Misiune: Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile are
un colectiv special alocat activitatilor antiepidemice prevazute de Regulamentul Sanitar
International la frontiera de stat – natura si volumul actiunilor desfasurate de acest
compartiment in zona de frontiera aeriana a municipiului Bucuresti sunt aratate in tabelul
urmator
34
Tabel – activitati specifice antiepidemice la frontiera de stat din Aeroportul International
Henri Coanda in anul 2013
Actiuni
# evenimente
# aeronave asistate
21721
# pasageri verificati epidemiologic la plecare
865086
# pasageri verificati epidemiologic la sosire
815650
# pasageri verificati pentru chimioprofilaxie antimalarica
13609
# pasageri triati epidemiologic
22453
# certificate internationale de vaccinare verificate
7733
# pasageri care au primit chimioprofilaxie antimalarica
194
# pasageri vaccinati / revaccinati antiamaril
37
# pasageri vaccinati antitifoidic
# pasageri revaccinati antitetanic, antidifteric, antipolio
7
# pasageri vaccinanti cu alte vaccinuri
199
Activitati DDD (dezinfectie, dezinsectie, deratizare)
Tabel – activitati DDD desfasurate in anul 2013
Actiuni
# actiuni de dezinfectie in focare de boli digestive
# actiuni de dezinfectie in unitati sanitare
# actiuni de dezinsectie in unitati sanitare
# actiuni de dezinfectie in colectivitati de copii
# actiuni de dezinfectie si dezinsectie la cazuri sociale
# actiuni de dezinfectie si dezinsectie in unitati speciale
# actiuni de dezinfectie la cazuri de TBC
# actiuni de dezinfectie in caz de deces > 3 zile
# actiuni de dezinfectie fantani
# actiuni de dezinfectie subsoluri inundate
# actiuni antiparazitare
# actiuni de tratament antilarvar / destantarizari
# eliberari de pasapoarte mortuare
# eliberari de autorizatie de depunere la capela cadavru uman
# eliberari de avize de transport cadavru uman
# eliberari de avize de deshumare-reinhumare cadavru uman
# evenimente
177
11
23
0
0
16
9
15
75
5470
157
63
Activitatea de autorizare / avizare a unitatilor sanitare
Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile participa la
activitatea institutiei de autorizare si avizare sanitara a unitatilor sanitare.
Rezultate: natura si volumul acestei activitati derulate in anul 2013 este redat in tabelul
urmator
35
Tabel – Activitatea de autorizare, avizare si consultanta in domeniu in anul 2013
Denumire
activitate
S1
• Numar Autorizatii Sanitare de
294
Functionare eliberate in baza
referatului de evaluare
• Numar Vize anuale ale ASF
4
intocmite
• Numar solicitari de certificarea
9
a conformitatii rezolvate
• Numar solicitari de asistenta
163
de specialitate rezolvate
• Numar actiuni de consultanta
acordate
TOTAL Activitati
470
S2
275
SECTOR
S3
S4
277 135
Tot
S5
114
S6
179
1274
4
3
5
51
2
27
28
122
154
187
74
52
91
721
1
1
299
2129
438
518
11
211
193
36
3. Compartiment Evaluare Factori de risc din mediul de viata si
munca
Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul
direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii
şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională, conform prevederilor
Ordinului MS nrr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti:
a) coordonează şi implementează la nivel teritorial activităţile medicale cuprinse în
programele naţionale de sănătate privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi de muncă, alimentaţie şi nutriţie,
aprovizionarea cu apă potabilă, radiaţii ionizante naturale şi profesionale şi unităţile de
învăţământ şi de îngrijire medicală şi medico-socială de toate categoriile;
b) asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel
judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea indicatorilor de activitate specifică şi
modul de utilizare a fondurilor alocate;
c) elaborează propuneri pentru reglementarea activităţilor teritoriale din domeniile:
igiena mediului, igiena alimentaţiei, igiena unităţilor de învăţământ, medicină ocupaţională,
igiena radiaţiilor, în concordanţă cu legislaţia din domeniu;
d) analizează şi evaluează periodic sau ori de câte ori este nevoie calitatea serviciilor
teritoriale de supraveghere medicală a sănătăţii în relaţie cu mediul, propune
implementarea unor noi activităţi, în colaborare cu alte unităţi/servicii teritoriale cu
activitate din domeniu;
e) coordonează şi derulează activităţi specifice pentru implementarea prevederilor
legislative de protejare şi promovare a mediului de viaţă organizat şi natural;
f) analizează documentaţiile transmise de structura de reglementare şi propune
conducerii aprobarea sau respingerea solicitării;
g) întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate
în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau
accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor
naţionale din domeniu;
h) coordonează şi derulează în teritoriu activităţi medicale specifice pentru
implementarea prevederilor legislative din domeniul produselor biocide, al substanţelor
chimice periculoase şi al produselor cosmetice şi de uz casnic;
i) monitorizează şi coordonează pe plan teritorial activitatea de gestionare şi
neutralizare a deşeurilor medicale din toate categoriile de unităţi sanitare şi elaborează
propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;
j) coordonează, monitorizează, evaluează şi participă la asigurarea calităţii apei potabile
din teritoriu şi elaborează propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaţiilor de risc
evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
k) monitorizează şi evaluează riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei
publice, elaborează şi propune activităţi de asigurare a calităţii alimentului din circuitul
public, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normativele europene;
37
l) desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate
publică a proiectelor de amenajare-construire şi elaborează referatele de evaluare în
vederea avizării/autorizării sanitare;
m) colaborează şi conlucrează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/serviciile
specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind
calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile;
n) derulează studii medicale populaţionale privind starea de sănătate în raport cu
factorii de mediu, radiaţii ionizante naturale şi profesionale, mediul ocupaţional şi
colectivităţi organizate;
o) face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică privind modul de
derulare a programelor de sănătate la nivel judeţean;
p) supraveghează acordarea asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de copii şi
tineri şi participă la monitorizarea medicală a dezvoltării fizice, psihomotorii şi a stării de
sănătate a copiilor din colectivităţi;
q) realizează registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectuând
cercetarea medicală şi documentarea cazurilor suspecte de boală, declararea,
înregistrarea şi raportarea bolilor profesionale, conform prevederilor legale;
r) centralizează şi analizează situaţia angajaţilor expuşi la noxe din teritoriu şi participă
la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi
speciale;
s) participă cu rapoarte la elaborarea sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu
mediul de viaţă şi muncă şi participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a
populaţiei;
t) participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan
judeţean a acquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii;
u) desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
v) efectuează, la cererea terţilor, expertize, consultanţă şi prestaţii de specialitate;
z) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică şi
conducerea unităţii;
aa) din punct de vedere profesional se subordonează metodologic Institutului Naţional
de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul
Comunitar şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică.
Monitorizarea calitatii apei potabile
Surse de apă captate pentru potabilizare in sistemul centralizat de apa potabila :
1. Râul Dâmboviţa, prin staţia de tratare Arcuda
2. Râul Argeş, prin staţiile de tratare Roşu şi Crivina
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti efectueaza monitorizarea de
audit a calitatii apei, conform HGR. 974/15.06.2004 - Norme de supraveghere, inspectie
sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile, cu modificari si completari ulterioare.
La nivelul retelei de distributie a Municipiul Bucuresti, s-au fixat impreuna cu
reprezentantii producatorului/distribuitorului de apa potabila SC. APA NOVA BUCURESTI
SA, in functie de volumul de apa produs si dat spre consum, 49 puncte fixe de recoltare si
analizare a calitatii apei distribuite consumatorilor .
38
Aceste puncte fixe de recolta sunt raspandite uniform pe toata suprafata capitalei,
fiind usor accesibile, plasate in zone publice cu acces liber pentru reprezentantii
Laboratorului de Analiza a apei din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Mun. Bucuresti
si a Laboratorului de Calitate a apei din cadrul SC.Apa Nova Bucuresti SA. Orice
modificare a compozitiei apei, fata de normele stabilite prin legislatia in vigoare – Legea
apei nr.458/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, poate constitui un risc asupra
sanatatii celor ce o consuma sau o folosesc si de aceea pentru prevenirea imbolnavirilor
datorate unei (eventuale) incarcaturi bacteriologice din apa de baut, s-a urmarit intens
prezenta clorului rezidual liber in apa prelucrata si distribuita consumatorilor, acesta fiind
un element care atesta efectuarea dezinfectiei apei si un element de rezerva pentru a
actiona la nevoie pe traseul retelei de distributie.
S-a urmarit deasemenea modificarea parametrilor organoleptici, fizico-chimici si
bineinteles parametrii bacteriologici .
Prezenta clorului in apa potabila este considerata ca un “anticorp” in sistemul de
distributie, oferind un oarecare grad de protectie impotriva germenilor patogeni care ar
putea ajunge ocazional in retea si de aici spre paharul consumatorilor.
Probele de apa recoltate la statiile de tratare si la punctele fixe ale retelei
orasului au demonstrat potabilitatea apei distribuite populatiei de catre SC APA
NOVA BUCURESTI SA.
a. Statiile de tratare, productie apa potabila si punctele fixe din reteaua de distributie a
apei potabile
Acesta situatie este prezentata in tabelele de mai jos, intre anii 2004 – 2013.
Procentajul probelor necorespunzatoare recoltate de la nivelul statiilor de
tratare
Anul
2004
Nr.
recoltate
167
probe
Necorespunzatoare
chimic (%)*
0
Necorespunzatoare
bacteriologic (%)
0
2005
2006
2007
407
417
393
0
0
0
0
0
0
2008
300
0
0
2009
414
0
0
2010
309
0
0
2011
134
0
0
2012
166
0
0
2013
137
0
0
*Cu exceptia CRL
39
Situatia clorului rezidual liber in apa recoltata de la nivelul statiilor de tratare
Anul
CRL absent(%)
CRL > 0,50 mg/l(%)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0,24
0
0
0
0
0
0
0
73,05
95,33
79,62
43,26
40,33
65,46
86,41
62,69
27,35
94.89
Procentajul probelor necorespunzatoare recoltate din punctele fixe ale retelei
Anul
Nr.probe
Necorespunzatoare
Necorespunzatoare
recoltate
chimic (%)*
bacteriologic (%)
2004
1862
0,05
0,11
2005
2975
0
0
2006
2866
0
0
2007
2950
0,17
0
2008
3082
0
0,65
2009
2555
0
0
2010
1534
0
0
2011
2142
0
0,19
2012
2044
0
0
2013
2018
1.63 (parametrul Fe)
0
*Cu exceptia CRL
40
Situatia clorului rezidual liber in apa recoltata din punctele fixe ale retelei
Anul
CRL absent (%)
CRL > 0,50 mg/l(%)
2004
0
24,81
2005
1,07
5,88
2006
0,91
0,17
2007
1,02
0
2008
0,16
0
2009
0,55
0
2010
2,22
0
2011
0,89
0
2012
7,07
0
2013
16
27.3
b. alte recoltari apa retea:
Nr. total recoltari = 151
Nr. probe necorespunzatoare = 10
Instalatii proprii de alimentare cu apa potabila(societati comerciale)
a. puturi de mare si medie adancime, fantani
Nr. total recoltari = 94
Nr. probe necorespunzatoare = 15 (15.95%) – majoritatea cu incarcatura bacteriana si/sau
caracteristici organoleptice necorespunzatoare. Probele recoltate dupa dezinfectie si/sau
aplicarea de filtre au corespuns normelor.
Evaluarea calitatii apei de imbaiere
Recoltari efectuate din apa raului Colentina la nivelul celor 7 puncte de recolta din
bazele de agrement cele mai reprezentative : (intervalul recoltarilor 01.06.201301.09.2013):
Complexul de Agrement Grivita II, sectorul 1
Complexul Baneasa (SC PALACE SRL, sectorul 1)
Complexul de Agrement APA NOVA BUCURESTI, sector 1
Complexul Floreasca, sector 1
Complexul Sportiv RADET, sector 1
Baza Sportiva “Cutezatorii”, sector 2
Complexul Sportiv Studentesc “Tei”, sector 2
S-au recoltat 28 probe de apa toate necorespunzatoare d.p.d.v. fizico-chimic (culoare
alb-galbuie si continut de fenoli, CBO 5 , fosfor total) si bacteriologic (valori ale CT/100 ml,
CF/100 ml si SF/100 ml peste norme).
S-a adus la cunostinta Administratiei Lacuri si Agrement a Municipiului Bucuresti
obligativitatea afisarii la loc vizibil de panouri cu inscriptia “Scaldatul interzis.
41
Evaluarea calitatii chimice si microbiologice a apei din bazinele de inot
Nr. total recoltari = 99, nr. probe necorespunzatoare = 10 ( 9.9%)
Sunt recoltari efectuate din bazine si piscine amenajate in complexe sportive sau de
agrement, hoteluri si unitati de invatamant Recomandarile efectuate – spalare si
dezinfectie a bazinelor, precum si primenirea si dezinfectia periodica a apei de imbaiere,
au determinat aducerea indicatorilor necorespunzatori (organoleptici, fizico-chimici si/sau
bacteriologice) la normele admise.
Monitorizarea apelor potabile imbuteliate altele decat apele minerale naturale sau
decat apele de izvor
Activitati desfasurate:
- Organizarea şi pregătirea personalului pentru adunarea datelor, completarea
chestionarelor, recoltarea probelor;
- Completarea chestionarelor; trimiterea chestionarelor completate la CRSP Tg. Mureş
pentru centralizarea şi prelucrarea datelor;
- Recoltarea probelor de apă potabilă îmbuteliată; trimiterea probelor pentru
determinarea concentraţiei metalelor la CRSP Regionale la care sunt arondaţi, conform
metodologiei; trimiterea rezultatelor de analiză a metalelor la CRSP Tg. Mureş pentru
centralizarea şi prelucrarea datelor
Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de
aprovizionare mici
Scopul actiunii:
• supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de
aprovizionare mici în relaţie cu parametrii relevanţi pentru sănătate,
•
informarea consumatorilor privind calitatea apei destinate consumului uman,
conform cu Legea 458/2002. Informarea consumatorilor este sarcina autorităţilor de
sănătate publică în toate situaţiile în care au fost luate măsuri de remediere,
art.8(6). Problemele identificate pot constitui un suport pentru actiunile de
remediere şi de informare a populaţiei vizate.
•
protejarea sănătăţii împotriva efectelor adverse ale oricărui tip de contaminare a apei
destinate consumului uman, prin asigurarea salubrităţii şi a purităţii acesteia.
S-au prelevat 4 probe de apă potabilă/an, câte o probă de apă din fiecare sistem de
aprovizionare/etapă. Au fost două campanii de prelevare (vară şi toamnă). În fiecare etapă
s-a prelevat câte o probă de apă/sistem, selecţionându-se 2 sisteme de aprovizionare.
Prelevarea probelor de apă se va face de la nivelul punctelor de conformare stabilite în
Legea nr.458/2002 şi anume robinetul consumatorului şi/sau rezervorul de înmagazinare.
Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila, generate de apa de
fantana
In anul 2013 nu s-a inregistrat nici un caz de methemoglobulinemie acuta infantila .
42
Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea
medicala
Directia de Sanatate Publica a mun. Bucuresti acordă o atenţie deosebită acestui tip de
deşeuri, cu scopul de a preveni contaminarea mediului, de protejare a sănătăţii populaţiei
si a personalului medico-sanitar care este expus riscului de imbolnavire (hepatitele virale
acute tip B si C, HIV/SIDA etc.).
Din municipiul Bucuresti au fost raportat date de la unitati medicale cu paturi– care au
fost ulterior transmise la Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, pentru intocmirea
sintezei nationale. Datele respective au fost raportate pe baza metodologiei de culegere a
datelor pentru baza nationala de date, aprobata prin Ordinul MS nr. 1226/2012. Precizam
faptul ca au fost raportate date si de catre spitale private si unitati de asistenta medicosociala.
Urmatorul tabel prezinta situatia raportarilor cantitatilor de deseuri transmise de catre
spitalele municipiului Bucuresti
- DSP MB cu un total 2.212.987,6 kg, dupa cum
urmeaza:
TRIMESTRUL
DESEURI
MENAJERE
(KG)
I
II
III
IV
Total
289.007,32
294.176
113.147
172.511
868.841,32
DESEURI
TAIETOAREINTEPATOARE
(KG)
25.653,22
30.998
21023
19005
96.679,22
DESEURI
INFECTIOASE
(KG)
336.903,9
359.711,2
284.209
266.643
1.247.467,1
Din analiza datelor prezentate, se poate observa că unităţile sanitare realizează o
separare corectă a deşeurilor. Deficienţa legata de colectarea deşeurilor
înţepătoare/tăietoare, în special în ceea ce priveşte lipsa ambalajulului specific modului de
colectare a acestei categorii de deşeuri (recipient confecţionat din polipropilenă, prevăzut
cu sistem de închidere temporară şi definitivă) este prezentata intr-un procent foarte mic.
Acest lucru s-ar putea datora modului incorect de gestionare a deşeurilor periculoase
înţepătoare/tăietoare, care poate prezenta riscuri majore de contaminare pentru
personalul medical şi nu numai. Din analiza datelor privind transportul intern al deşeurilor,
reiese că această activitate se realizează în mare parte (70%) manual. Se folosesc
mijloace speciale de transport (cărucioare, lift, containere mobile), dar nu rezultă existenţa
unui traseu separat faţă de cel al pacienţilor şi vizitatorilor in majoritatea cazurilor.
Riscuri pentru sanatate asociate deseurilor medicale - pentru personalul implicat in
asigurarea serviciilor medicale :
- Riscuri biologice - darorate continutului de microorganisme patogene viabile sau toxine
generate de acestea; transmiterea agentilor patogeni se poate face pe cale mucoasa (
contactul mucoasei oculare cu sangele, bucala sau nazala in accidentele prin improscare),
respiratorie ( inhalare de agenti infectiosi aerosolizati), digestiva ( prin ingestie in cazul
43
unei igiene deficitare a mainilor) sau percutanat – risc infectios in caz de intepare, taiere
sau zgariere cu obiecte ascutite infectate.
- Riscuri chimice - asociate deseurilor citotoxice si citostatice
- asociate deseurilor cu continut de mercur
In ceea ce priveşte depozitarea temporară a deşeurilor, există spaţii special
amenajate în majoritatea unităţilor sanitare investigate (92%), iar utilizarea containerelor
mobile in aceste spatii a reiesit intr-un procent de 91%. Eliminarea finală reprezintă practic
ultima etapă a sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea unităţilor
sanitare. Inca din anul 2008, in Romania au fost inchise toate crematoriile unitatilor
sanitare, utilizate pentru arderea deseurilor periculoase medicale. Unitatile sanitare au
externalizat serviciile de tratare prin sterilizare termica/incinerare a deseurilor periculoase
medicale. O altă alternativă privind tratarea deseurilor este reprezentată de neutralizarea
prin sterilizare termică a deşeurilor periculoase medicale la nivelul unităţii sanitare
(echipamente proprii), deseurile tratate, fiind apoi depozitate in depozitul de deseuri
nepericuloase din regiunea respectiva. Prin derularea proiectului PHARE in domeniul
deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre Ministerul Sanatatii, in anul 2009, au
fost achizitionate 28 de echipamente de neutralizare prin sterilizare termica a deseurilor
periculoase medicale pentru spitalele din Romania, acest lucru contribuind la buna
desfasurare a tratarii termice la temperaturi scazute a deseurile infectioase rezultate din
activitatea medicala. Ordinul MS nr. 219/2002 cu modificarile s completarile ulterioare
privind gestionarea deseurilor medicale se afla inca in procedura de revizuire, existand un
nou proiect de ordin ce urmeaza a fi aprobat si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
In ceea ce priveste deseurile menajere, morbiditatea prin boli infectioase si parazitare se
coreleaza cu insalubrizarea factorilor de mediu si in special a solului si surselor de apa.
Cele mai grave efecte ale unui management defectuos al deseurilor, constau in poluarea
chimica si contaminarea surselor de apa, folosite in scop potabil sau recreational, ceea ce
conduce la cresterea riscului de imbolnavire prin agenti patogeni. Manifestarile in
populatie putand fi uneori epidemice. Unele boli infectioase sunt in relatie directa cu
indepartarea sau depozitarea inadecvata a deseurilor, populatia este afectata in principal
de:
• pericolul imbolnavirii datorita rozatoarelor si insectelor care se dezvolta in punctele
de precolectare deschise, din zonele de locuit,
•
pericole de imbolnavire prin contaminarea apei de baut sau a alimentelor,
•
mirosuri neplacute din puncte de precolectare, din apropierea depozitelor sau in
timpul colectarii deseurilor.
Evaluarea si supravegherea starii de sanatate a populatiei expuse la zgomotul
urban
Zgomotul devine o problema majora pe masura ce creste nivelul de trai – reflectat prin
evolutia mecanizarii, dezvoltarea urbanismului, cresterea densitatii populatiei din zonele
de locuit urbane. Putem afirma ca zgomotul este un factor disturbator in special in orasele
mari, unde sursele multiple asigura un fond sonor permanent si de intensitate superioara
celei din zonele rurale unde sursele de poluare fonice sunt izolate si intermitente.
Expunerea la zgomot reprezinta un factor de risc pentru sanatate. S-a constatat ca
zgomotele de intensitate scazuta, dar suparatoare, care patrund in locuinta omului din
44
circulatia exterioara sau din incaperile invecinate, datorita actiuni lor permanente, ziua si
noaptea, se constituie in niste iritanti cronici ai organismului uman.
Calitatea factorilor de mediu si in special zgomotul urban influenteaza starea de
sanatate a populatiei, de aceea monitorizarea nivelelor de zgomot exterior cladirilor si
evaluarea impactului asupra sanatatii reprezinta o componenta esentiala a activitatilor
profilactice.
In conformitate cu prevederile Ord. MS 536/1997, cap. I, art. 17, „nivelul acustic
echivalent continuu (Leq), măsurat la 3 m de peretele exterior al locuinţei la 1,5 m înălţime
de sol, să nu depăşească 50 dB (A) şi curba de zgomot 45. În timpul nopţii (orele 22,006,00), nivelul acustic echivalent continuu trebuie să fie redus cu 10 dB (A) faţă de valorile
din timpul zilei.
Pentru apartamente, nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat în interiorul
camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depăşească 35 dB (A) şi curba de zgomot 30
în timpul zilei; în timpul nopţii (orele 22,00-6,00), nivelul echivalent continuu trebuie redus
cu 10 dB (A) faţă de valorile din timpul zilei. Pentru şcoli (săli de clasă) nivelul acustic
echivalent continuu (Leq), măsurat în interiorul clasei cu ferestrele închise, să nu
depăşească 35 dB (A) şi curba de zgomot 30. Aceste valori sunt obligatorii şi pentru alte
unităţi de învăţământ şi biblioteci”.
In anul 2013 s-a utilizat metoda chestionarului, se vor completa 100 chestionare (50
chestionare pentru fiecare aeroport – zona cu trafic aerian intens si 50 chestionare in zona
linistita in afara zonei invecinate aeoportului).
Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul
urban si a aerului interior in institutii publice
Afectiunile generate de o posibila poluare atmosferica cu aceste noxe (acumulari
peste concentratia maxima admisa la NO 2 , SO 2 , PM 10 ) sunt :
intoxicatii acute (ce apar numai accidental in caz de avarii industriale, avarierea unor
cisterne cu poluanti iritanti etc.) cu afectarea aparatului respirator si ocular agravarea
bronsitei acute
cresterea semnificativa a mortalitatii si morbiditatii prin boli respiratorii si cardio-vasculare
acumulari peste concentratia maxima admisa la CO pot provoca tulburari produse de
hipoxie sau anoxie functie de procentul de carboxihemoglobina format, cu cresterea
morbiditatii prin afectiuni ale SNC si cardio-vasculare si a mortalitatii cardio-vasculare ;
acumulari peste concentratia maxima admisa la Pb in timp pot duce la tulburari
neuropsihice, sanguine (anemii), cardio-vasculare (HTA), renale etc., in special la copii.
Asocierea directa intre poluarea aerului datorata traficului auto si sanatatea umana
este foarte dificil sa se stabileasca in termeni absoluti, datorita numarului mare de
variabile, oricum este evident impactul negativ al traficului asupra sanatatii umane, fapt
pentru care OMS, Comisia Europeana si majoritatea tarilor au stabilit o serie de standarde
si reglementari referitoare la calitatea aerului citadin. Arderea (combustia) benzinei sau a
motorinei in motoarele autovehiculelor este generatoare de emisia a peste 100 compusi
chimici.
In urma a numeroase studii s-a dovedit ca peste anumite nivele de poluare apar
efecte asupra sanatatii oamenilor expusi, afectati fiind in mod special copiii si persoanele
in varsta care sufera de astm, afectiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.
45
Influenta negativa a poluarii aerului asupra organismului uman, nu poate fi pusa cu
usurinta in evidenta, deoarece ea se realizeaza foarte lent, si da nastere mai rar la
imbolnaviri specifice, de tipul celor aparute in urma expunerii la noxe de tip profesional.In
schimb poluarea atmosferica influenteaza morbiditatea prin boli acute ale aparatului
respirator si mai ales cronice agravand evolutia acestora.
Bolile influentate de poluarea aerului si care au fost urmarite au fost: IACRS, bronsita
si bronsiolita acuta, emfizem pulmonar, astmul bronsic.
Investigatiile noastre s-au orientat in doua directii:
• Pentru evaluarea aerului ambiant ( Exterior), conform metodologiei, se compleaza
datelor solicitate in anexe .Completarea se face anual, cu predare pana la data de
15 febr. a anului in curs cu date referitoare la anul anterior.
• Pentru evaluarea aerului Interior la acest studiu se vor masura nivele ale
poluantilor chimici si microbilogici , in clase din gradinite din Bucuresti; in timpul
activitatii si se va completa de catre apartinatorii fiecarui copil din clasele in cauza
,cate un chestionar ( anexa metodologiei) care cuprinde specificatii in legatura cu
posibila simptomatologie acuta si cronica respiratorie.
Astfel activitatea va fi desfasurata astfel :
• CRSPB impreuna cu DSPB/ CRSP Iasi impreuna cu DSP Iasi/ CRSP Mures
impreuna cu DSP Mures/ CRSP Cluj impreuna cu DSP Cluj/ CRSP Timisoara
impreuna cu DSP Timis- vor organiza doua campanii de deplasare in echipa dupa
cum urmeaza : o campanie la o gradinita aflata in zona centrala a orasului
Bucuresti , cu incalzire centrala, aflata in zona de trafic . La aceasta gradinita se vor
face in trei incaperi de invatamant determinari ale aeromicroflorei ( cate trei
determinari in fiecare incapere in trei puncte diferite)- ANEXA D si determinari ale
poluantilor chimici ( o singura determinare/clasa/poluant)- ANEXA E . Se vor imparti
chestionare copiilor pentru a fi completate de catre parinti ( aceasta actiune si
recuperarea chestionarelor se poate face in colaborare cu cadrul didactic si/sau cu
un cadru medical care ii are sub supraveghere); cea de a doua campanie va urma
acelasi protocol numai ca se va desfasura la o scoala aleasa, de preferinta, la
periferia orasului Bucuresti, daca este posibil in care incalzirea este de tip local.
Cauza cresterii morbiditatii prin boli respiratorii in randul populatiei indiferent de varsta
trebuie cautata in corelarea mai multor factori printre care cei mai importanti ar fi:
• poluarea atmosferica (factori declansatori sau de acutizare a unor predispozitii fata
de aceste boli sau a unor afectiuni preexistente)
• gradul de aglomerare in locuinta
• microclimat de habitat neadecvat (temperatura, mod de incalzire, grad de aerisire),
• fumatul in locuinta
• alte afectiuni ale organismului.
Totodata se produce o suprasolicitare a sistemului imunitar al organismului cu reducerea
capacitatii sale de raspuns la agresiunile mediului inconjurator. Exodul rural spre oras cu
supraaglomerarea aferenta din locuinte, schimbarea obiceiurilor populatiei dislocate,
cunostintele deficitare privind igiena alimentatiei nerationale, sunt toti atatia factori ce
influenteaza cresterea morbiditatii prin afectiuni respiratorii acute si cronice.
46
Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei
Conform raportarilor Agentiei Europene de Mediu în România se asteaptă una dintre
cele mai mari diferenţe pozitive de temperatura faţă de celelalte ţări (2,7 – 3,4 grade).
Conform previziunilor, în viitor în regiunea centrală şi de est a Europei, ar trebui să se
inregistreze :
• Creşterea frecvenţei de apariţie a temperaturilor extreme
• Mai puţine precipitaţii in timpul verii-perioade de secetă prelungită
• Mai multe inundaţii ale apelor interioare în timpul iernii
• Creşterea temeperaturii apelor de suprafaţă-intensificarea fenomenului de
eutrofizare
• Scăderea producţiei agricole
• Pericol crescut de incendii forestiere
• Alunecări frecvente de teren
În acelaşi timp însa creşterea temperaturilor în perioada verii şi accentuarea valurilor
de caldură vor determina creşterea impactului asupra sănătăţii populaţiei prin episoade de
toxiinfecţii alimentare, aparitia unor boli determinate de vectori neobisnuiţi în regiunea
noastră, a unor boli şi simptome respiratorii şi cardiovasculare rezultate în urma şocului
caloric.
Impreuna cu mai multe autoritati ( inclusiv reprezentanti ai MS), la initiativa Ministerului
Mediului si Schimbarilor Climatice a fost elaborata Strategia de adaptare la efectele
schimbarilor climatice.
Activitatea 1. – completarea unei fise de caracterizare a municipiului Bucuresti cu date
relevante domeniului specific
Activitatea 2 – studiu de perceptie a populatiei prin aplicarea a 30 de chestionare de
catre specialistii DSP a Municipiului Bucuresti
Chestionarele au cuprins întrebări simple, usor de citit şi completat, fiind aplicate unor
persoane active şi vor urmări să nu devină plictisitoare şi să nu necesite foarte mult timp în
completarea lor.
Monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice
Activitati lunare:
- Transmiterea catre unitatile medicale ( 9 spitale si servicii de medicina de urgenta) si
serviciile de medicina legala aflate in raza teritoriala, adrese oficiale prin care le solicita
semnalarea cazurilor de intoxicatie acuta cu produse chimice la care se poate anexa si
formatul “Fisei de declarare a intoxicatiei acute neprofesionale cu produse
chimice”
- primesc din partea unitatilor medicale si a serviciilor de medicina legala informarile
(semnalizarile) cu privire la existenta cazurilor de intoxicatie;
- investigheaza cazul, avand acces la fisa medicala a pacientului intoxicat;
- s-au inregistrat 373 cazuri de intoxicatie, pentru fiecare caz s-a completat “Fisa de
declarare a intoxicatiei acute neprofesionale cu produse chimice”.
Trimestrial:
- raporteaza catre INSP - prezenta sau absenta cazurilor de intoxicatie acuta
neprofestionala cu produse chimice, prin transmiterea “Fisei de declarare a
intoxicatiei acute neprofesionale cu produse chimice”.
47
Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei
Anchetele alimentare la nivel naţional din ultimii ani au indicat un consum excesiv de
grăsimi, în special de grăsimi saturate, aport crescut de colesterol, aport redus de legume
şi fructe, aport scăzut de fibre alimentare, consum excesiv de sare, dezechilibre ce duc
la tulburări ale metabolismului lipidic respectiv creşterea procentului de supraponderali şi
obezi, care nu numai că scurtează speranţa de viaţă
ci afectează calitatea vieţii.
Deficienţele de aport de micronutrienţi (Ca, Mg, Fe, Se) înregistrate în aport şi confirmate
de laborator sunt deasemenea o ameninţare la adresa sănătăţii în special la grupurile
vulnerabile. Hiperteniune arteriala şi diabetul zaharat au apărut cu cea mai mare
frecvenţă în antecedentele heredo colaterale ale eşantioanelor investigate. Bolile
cardiovasculare constituie cauza princeps de mortalitate în cea mai mare parte a lumii,
inclusiv în România. Există o asociere clară între grasimile consumate şi riscul de a
contracta o boala cardiovasculară. Cancerul este ucigaşul numarul 2 şi se apreciază că
40% dintre toate cancerele au la baza o alimentaţie nesănătoasă. Deasemenea ritmul
anual de creştere a prevalenţei obezităţii a crescut constant la copii, acest lucru
contribuind la epidemia de obezitate la adulţi şi care crează o provocare pentru
generaţiile viitoare.
Omenirea creste alarmant în greutate. In ultimi 30 de ani numarul obezilor s-a dublat
la nivel mondial. Surprinzator, "centrul de greutate" nu mai este America, ci ţările din
Peninsula Arabică şi Oceania. Un studiu EUROSTAR arată că un român din trei este
supraponderal- unul din patru este obez. Obezitatea este responsabilă pentru creşterea
morbidităţii şi mortalităţii devenind după fumat, a doua cauză de deces potenţial
prevenibilă. Alături de agravarea morbidităţii, obezitatea este responsabilă de reducerea
semnificativă a capacităţii funcţionale şi agravarea dizabilităţilor.
In România sunt peste 3,5 milioane de obezi, doar 10% dintre aceştia merg la un
control medical; numai unu la suta dintre ei sunt incluşi într-un program naţional de
educaţie împotriva obezităţii. OMS a calculat pentru anul 2010 prevalenţa estimată a
obezităţii atât la bărbaţi cât şi la femei, ţara noastră fiind prezentată cu prevalenţa de 5,5%
la bărbaţi şi 12 % la femei.
Nu avem date centralizate, corecte privind magnitudinea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc alimentari în ţara noastră pentru a putea susţine iniţiative strategice
pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Netransmisibile, precum şi pentru Sănătate pînă în
2020.
Activitati desfasurate:
• Alcătuirea eşantionului inclus în studiu în raport cu particularităţile de
reprezentativitate ( 100 subiecţi/ an)
• Aplicarea instrumentelor de lucru : chestionare: 100 chestionare privind dieta zilnică
pe 1 zi şi 100 chestionare de frecvenţa alimentară
• Evaluarea starii de nutriţie prin examinări de laborator ( Hb, colesterolemie: HDLcolesterol, LDL-colesterol, lipide serice, TG serice, electroliti serici : Ca, Mg, Fe, la cei
100 subiecţi /an
• Evaluarea stilului de viaţă : activitate fizică, fumat, consum de alcool, consum de
suplimente alimentare, prin aplicarea de chestionare ( 100 chestionare stil de viaţă
/an)
48
•
•
Introducerea corectă a datele primare în formatul Excel pus la dispoziţie de către
CRSPC şi trimiterea spre CRSP Cluj pînă la data de 30 decembrie 2013
Raportarea semestrială a indicatorilor fizici şi de eficienţă referitor la acoperirea
activităţilor
Monitorizarea alimentelor cu adios de vitamine, minerale si alte substante
Probleme identificate
• Obligaţia de a raporta la Comisia Europeană categoriile de alimente la care au fost
adăugate vitamine, minerale şi alte substanţe; obligaţia de a raporta cantităţile de
vitamine, minerale şi alte substanţe adăugate la diversele categorii de alimente;
raportarea periodică a evoluţiei pieţii alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte
substanţe ; cunoaşterea consumului de alimente cu adaos de vitamine, minerale şi alte
substanţe pe categorii de vârstă şi posibila influenţă a acestora asupra obiceiurilor
alimentare
• Existenţa pe piaţa naţională a numeroase alimente cu adaos de vitamine, minerale şi
alte substanţe care nu sunt notificate
Activitati:
semestrul I
- identificarea şi catalogarea alimentelor cu adaos pe categorii de alimente,
consemnarea cantităţilor de vitamine, minerale şi alte substanţe adăugate, verificare
pe site-ul MS dacă alimentele identificate şi catalogate sunt notificate pentru a
identifica alimentele cu adaos ne - notificate, tabelarea datelor, raportarea datelor
obţinute la CRSPT pana la 15 iunie 2013
semestrul II
- completare câte 100 chestionare per judeţ şi transpunere în excel, raportare date la
CRSPT pana la data de 15 noiembrie 2013
Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala
speciala
Produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale sunt produse alimentare care,
datorită compoziţiei lor speciale sau procesului de fabricaţie, se disting de produsele
alimentare şi corespund unor scopuri nutritive speciale, fiind comercializate într-o formă
care indică faptul că ele corespund acestui obiectiv.
Utilizate de:
a) persoane al căror metabolism sau procese de asimilare sunt perturbate;
b) persoane care sunt într-o stare fiziologica specială şi care pot obţine un avantaj
deosebit din consumul controlat al unor substanţe din alimente;
c) sugarilor ori copiilor de vârstă mică sănătoşi
Obiective
1. Monitorizarea
alimentelor cu destinaţie nutriţională specială care să definească
conformitatea/neconformitatea produselor cu prevederile art.1 alin(2)
2. Protejarea consumatorilor de eventualele riscuri pentru sănătate.
3. Reducerea riscurillui chimic şi microbiologic legat de produsele alimentare:este
necesar ca acestea să nu conțină reziduuri de pesticide, metale grele şi metaloizi,
49
nitraţi, nitriţi, microorganisme, toxine sau metaboliți ale acestora în cantități care
prezintă un risc.
4. Monitorizarea reziduurilor de pesticide, a nivelului de nitraţi şi nitriţi, metale grele (Pb
si Cd), microorganisme patogene, în vederea cunoaşterii gradului de contaminare
chimică şi biologică a alimentelor cu destinaţie nutriţională specială.
Prelevare probe
Au fost recoltate 9 probe , din care 2 pentru laboratorul DSPMB- determinari
Salmonella, 3 probe pentru laboratorul INSP Bucuresti- determinari fizico-chimice metale
grele si pesticide, 5 probe pentru CRSP Iasi - nitrati/nitriti si determinari Listeria
monocytogenes si Cronobacter sakazakii.
Probele sunt corespunzatoare din punct de vedere fizico-chimic.
Toate categoriile de alimente cu destinaţie nutritionala specială (conform Ord. MSF
nr. 387/2002 cu modific. şi compl. în vigoare
Parametrul
Prelev.
Limite
Metodă analitică de
microbiologic
probe
referinta
determinat
(pentru 2010)
Produse
– Listeria 2
Absenţă în 25 g
SR EN ISO 11290monocytogenes
1/AC:2006
Produse
deshidratate- 2
Absenţă în 25 g
SR EN ISO 6579:2003
Salmonella
/AC:2006
Cronobacter sakazakii
2
Absenţă în 10 g
SR ISO/TS 22964:2007
Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare din Romania
Pe parcursul anului 2013 s-au inregistrat mai multe suspiciuni de TIA decat in anii
anteriori, o explicatie fiind cea de diminuare a rigurozitatii mentinerii lantului frigorific. In
colaborare cu Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica – Microbiologie,
s-au infirmat cazurile de TIA. Operativ, s-au transmis informatiile pe verticala, catre
Directia de Control in Sanatate Publica, si pe orizontala la Directiile Sanitar-Veterinare si
pentru Siguranta Alimentului
Activitatea de evaluare a conditiilor igienico-sanitare (Igiena Mediului si Igiena
Alimentatiei)
- 644 notificari de asistenta de specialitate cu privire la modul de indeplinire a
cerintelor prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica a
proiectelor/obiectivelor
- 30 notificari de de certificarea conformitatii la normele de igiena si sanatate
publica
- 48 referate pentru autorizatie sanitara de functionare surse de apa pentru care
s-au efectuat recolte de apa.
- 72 consultanta –interpretarea normelor de igiena la buletine de apa de la diversi
agenti economici care detin surse de apa de profunzime (microcentrale).
- raspunsuri la sesizari - 5
50
Evaluarea starii de nutritie a copiilor din ciclul primar prin proiectul “European
childhood Obesity surveillance
Initiative – (COSI)”, avand ca obiectiv specific determinarea prevalentei
supraponderalitatii si obezitatii la copiii de 8.0-8.9 ani, dupa o metodologie
standardizata OMS aplicata simultan in 16 tari europene.
1. S-a obtinut acordul Inspectoratului Scolar si al celor doua unitati de invatamant
nominalizate (Sc.nr.56 si Sc.nr.94), care au intrat in studiu.
2. S-a identificat grupul tinta (56 elevi cu varsta intre 8 ani si 8 ani si 9 luni)
3. S-au multiplicat tipizatele (scrisoare pentru acordul parintilor, chestionar cu date
obligatorii si facultative pentru elevi, chestionar cu date obligatorii si facultative
pentru parinti, chestionar cu date obligatorii si facultative pentru unitatea de
invatamant)
4. S-au efectuat masuratorile propriuzise (greutate, inaltime, perimetru toracic si
abdominal)
5. S-au distribuit chestionarele parintilor si unitatilor de invatamant.
6. S-au colectat, verificat si transmis chestionarele la Institutul National de Sanatate
Publica - Bucuresti.
Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate pe baza examenelor
medicale de bilant la copiii si tinerii din colectivitatile scolare.
1. S-au colectat si verificat fisele de dezvoltare fizica si cele de examen de bilant .
2. S-au centralizat datele.
3. S-au
raportat datele in formatele cerute conform metodologiei specifice la
- Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti
Dezvoltarea fizica a fost apreciata in anul scolar 2012/2013 prin examinarea unui
numar de 30.821 prescolari si 55.551 elevi.
Interpretarea somatometriei a aratat ca 18.272 prescolari ( 59,28 %) se incadreaza
intre limitele unei dezvoltari fizice armonice, iar 12.536 (40,72%) au o dezvoltare fizica
dizarmonica, dintre care 5947 prescolari ( 47,43 %) prezinta un plus de greutate, iar 6589
prescolari (52,57 %) sunt dizarmonici prin minus de greutate.
Procentual s-a constatat ca 59,32% din prescolarii baieti au o dezvoltare
armonica, iar 40,68% se incadreaza in diagnosticul de dezvoltare dizarmonica, procente
sensibil egale comparativ cu anul scolar trecut. In cadrul dizarmoniei, cea prin plus de
greutate a scazut si anume la 47,02% fata de 47,18% in anul scolar 2011/2012,
mentinandu-se acelasi trend descrescator, iar cea prin minus de greutate a crescut de la
52,82 in 2011/2012 la 52,98% in acest an scolar.
Prescolari baieti
Prescolari baieti
Dizarmonici+
G
DizarmoniciG
51
Procentual s-a constatat ca 59.23% din prescolarii fetite au o dezvoltare armonica,
iar 40.77%
se incadreaza in diagnosticul de dezvoltare dizarmonica. In cadrul
dizarmoniei, cea prin plus de greutate reprezinta 47.85% , iar cea prin minus de greutate
52.15%, in acest an scolar.
Prescolari fete
Prescolari fete
Dizarmonici +G
Armonici
Dizarmonici-G
Dizarmonici
In ceea ce priveste elevii, s-a efectuat somatometria la 55.551 elevi, din care
28.569 baieti si 26.982 fete. 50,90% dintre elevi au o dezvoltare fizica armonioasa, dar
49,10% prezinta dizarmonie; cea prin plus de greutate ocupa 59,30 procente , iar cea prin
minus de greutate ocupa 40,70 procente (valori sensibil egale cu anul scolar precedent).
Tabel 1-baieti
An scolar
2010-2011
Armonici
Dizarmonici
Dizarmonici +G
Dizarmonici -G
Clasa I
Clasa IV
Clasa VIII
Clasa XII
SAM
52.26%
47.74%
54.26%
45.74%
50.09%
49.91%
62.96%
37.04%
46.63%
53.37%
59.97%
40.03%
45.42%
54.58%
59.67%
40.33%
54.38%
45.62%
61.21%
38.79%
Clasa I
53.10%
46.90%
52.41%
47.59%
Clasa IV
50.25%
49.75%
56.82%
43.18%
Clasa VIII
45.98%
54.02%
57.74%
42.26%
Clasa XII
45.86%
54.14%
51.33%
48.67%
SAM
50.68%
49.32%
65.03%
34.97%
Tabel 2- fete
Armonici
Dizarmonici
Dizarmonici +G
Dizarmonici -G
Pentru anul scolar 2012-2013, reprezentarea proportiei copiilor si elevilor cu
dezvoltare armonica si cei cu dezvoltare dizarmonica reiese din Graficul 1si 2
52
Grafic 1- baieti
10000
8000
6000
Armonici
4000
Disarmonici
2000
0
prescolari
cls I
cls IV
cls VIII
cls XII
SAM
Ponderea elevilor baieti dizarmonici tinde sa depaseasca nivelul armonicilor de la
clasa IV-a pana la clasa a XII-a, iar cea a elevelor are o usoara tendinta de crestere
incepand din clasa a VIII-a .(Grafic 1 si 2)
Grafic 2 – fete
10000
8000
6000
Armonici
4000
Dizarmonici
2000
0
prescolari
cls I
cls IV
cls VIII
cls XII
SAM
In anul scolar 2012-2013 dizarmonia prin plus de greutate predomina la toate
grupele de varsta atat la fete cat si la baieti, cu exceptia grupei prescolarilor unde sunt
valori foarte apropiate intre dizarmonicii cu plus (+G) si minus (-G) greutate.
53
Grafic 3 – baieti
3500
3000
2500
2000
Dizarmonici +G
1500
Dizarmonici -G
1000
500
0
prescolari
cls I
cls IV
cls VIII
cls XII
SAM
Grafic 4- fete
3500
3000
2500
2000
Dizarmonic +G
1500
Dizarmonic-G
1000
500
0
prescolari
cls I
cls IV
cls VIII
cls XII
SAM
INDICATORI PENTRU GREUTATE
La indicatorii pentru greutate, se observa ca si in anul scolar precedent, o pondere
majora in cadrul tuturor grupelor de varsta a elevilor cu greutate normala ( mijlocii, cuprinsi
intre media +1sigma si media -1sigma), existand o tendinta clara de abatere de la deviatia
standard spre valori mari si foarte mari a greutatii , fata de cele mici si foarte mici.
54
Grafic 5 -baieti
12000
10000
F.mici
8000
Mici
6000
Mijlocii
4000
Mari
2000
F.mari
0
prescolari
clasa I
clasa IV
clasa VIII
clasa XII
SAM
Grafic 6 - fete
12000
10000
F.mici
8000
Mici
6000
Mijlocii
4000
Mari
2000
F.mari
0
prescolari
clasa I
clasa IV
clasa VIII
clasa XII
SAM
INDICATORI PENTRU INALTIME
La indicatorii pentru inaltime, se observa aceeasi pondere majora in cadrul tuturor
grupelor de varsta, a elevilor normostaturali , existand si aici o tendinta clara de abatere
de la deviatia standard spre valori ale inaltimii mari (hiperstaturali gr.I ) si foarte mari
(hiperstaturali gr.II), fata de cele mici si foarte mici (hipostaturali gr.I si gr.II.)
55
Grafic 7 – baieti
6000
5000
F.mici
4000
Mici
3000
Mijlocii
2000
Mari
1000
0
F.mari
clasa I
clasa IV
clasa VIII
clasa XII
Grafic 8 –Fete
6000
5000
F.mici
4000
Mici
3000
Mijlocii
2000
Mari
1000
F.mari
0
clasa I
clasa IV
clasa VIII
clasa XII
SAM
Ca si concluzie, dizarmonia prin plus de greutate continua sa fie superioara celei
prin minus de greutate, dar se constata o diminuare a raportului dintre dizarmonicii cu
plus de greutate, fata de cei cu minus de greutate , in cadrul fiecarei grupe de varsta.
Examenul medical de bilant al starii de sanatate a copiilor si tinerilor
Examenele medicale periodice si de bilant ale starii de sanatate se efectueaza
prescolarilor, si elevilor in vederea cunoasterii nivelului de dezvoltare fizica si a starii de
sanatate, prevenirii aparitiei unor imbolnaviri, depistarii precoce a unor afectiuni sau
56
deficiente, aplicarii tratamentului recuperator, orientarii scolare si profesionale in functie de
starea de sanatate.
Conform ordinului MSF nr. 653/2001 cu completarile si modificarile ulterioare, a
ordinul comun al M.S. nr.1668/2011 si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului,si
Sportului nr. 5298/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de
sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatanant de stat si particulare
autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea
unui stil de viata sanatos, au fost supusi examenului medical de bilant al starii de sanatate
un numar total de 92879 subiecti din care:
• 36235 copii prescolari (in gradinitele cu program prelungit si/sau
saptamanal), repartizati pe sexe-17909 fete si 18326 baieti;
• 16688 elevi in clasa I, (8108 fete si 8580 baieti);
• 12771 elevi in clasa a-IV-a (6186 fete si 6585 baieti);
• 12044 elevi in clasa a-VIII-a (5933 fete si 6111 baieti);
• 14012 elevi in clasa a-XII-a (7078 fete si 6934 baieti);
• 1129 elevi in anul II profesionala (360 fete si 769 baieti).
Prevalenta generala a tuturor afectiunilor cornice si cronicizabile, evidentiaza o
crestere a valorilor odata cu varsta si gradul scolarizarii, de la prescolari, la elevii din anul
II profesionala, situatie redata de urmatoarele valori:
• la prescolari
155,72‰ ( F=139,98‰ si B=171,38‰);
• la elevii din clasa I-a
208,67‰
(
F=207,84‰
si
B=209,45‰);
• la elevii din clasa a IV-a
288,81‰ ( F=289,38‰ si B=288,29‰);
• la elevii din clasa a VIII-a
339,51‰ ( F=346,49‰ si B=332,70‰);
• la elevii din clasa a XII-a
340,14‰ ( F=346,51‰ si B=332,94‰);
• la elevii din anul II profesionala 558,22‰ ( F=723,03‰ si B=481,79‰).
Descrierea prevalentei mai sus mentionate este determinate de urmatoarele
afectiuni cornice:
-endocrine-metabolice si de nutritie, tulburari de vedere (vicii de refractie in special),
tulburari de vorbire, respiratorii cornice, neuropsihice si locomotorii, in gradinite;
-vizuale (vicii de refractie in special), endocrino-metabolice si de nutritie (obezitate
de cauza neendocrina, sechele de rahitism, hipotrofie staturo-ponderala), tulburari de
vorbire, respiratorii cronice (hipertrofii amigdaliene si vegetatii adenoide, astm bronsic)
locomotorii, mai ales prin vicii de postura vertebrala si neuropsihice, la elevii din clasele aI-a.
-vizuale, endocrine-metabolice si de nutritie, locomotorii ( mai ales prin deformari
castigate de coloana vertebrala), neuropsihice, respiratorii cornice si tulburari de vorbire la
clasele a-IV-a.
-vizuale, endocrine-metabolice si de nutritie, locomotorii, neuropsihice,
cardiocirculatorii si respiratorii cornice la clasele a-VIII-a;
-vizuale, endocrine-metabolice si de nutritie, locomotorii, cardiocirculatorii,
respiratorii cornice si digestive la clasele a-XII-a;
-neuropsihice, endocrine-metabolice si de nutritie, vizuale, cardiocirculatorii,
locomotorii, si tulburarile de vorbire la anul II profesionala;
57
Tot din datele obtinute de la prevalenta se poate preciaza locul pe care-l ocupa
principalele 6 grupe de afectiunile cronice pentru varstele nodale supuse examenului
medical de bilant, regasite in tabelul de mai jos:
Loc
Prescolari
Clasa I
Clasa a IV-a
Clasa a VIII-a
1
Endocrinemetabolice
Vizuale
Vizuale
Vizuale
Clasa a XII-a An
II
profesional
Vizuale
Neuropsihice
2
Vizuale
Endocrinemetabolice
Locomotorii
Endocrinemetabolice
Locomotorii
Endocrinemetabolice
Locomotorii
4
Endocrinemetabolice
Tulbutari de Tulburari de
vorbire
vorbire
Respiratorii
Respiratorii
Neuropsihice
Neuropsihice
5
Neuropsihice Locomotorii
Respiratorii
Cardiocircula Cardiocircula
torii
torii
Respiratorii
Locomotorii
6
Locomotorii
3
Neuropsihice Tulbutari
vorbire
Cardiocircula
torii
de Respiratorii
Digestive
Endocrinemetabolice
Vizuale
Tulburari de
vorbire
Afectiunile locomotorii ale scolarilor au ca factor determinant mobilierul scolar
neadecvat .
La elevii claselor a VIII-a si a XII-a, hipertensiunea arteriala juvenila a prezentat
valori crescute, factorii endocrini, stressul si oboseala scolara sunt factori incriminati in
aparitia ei.
Afectiunile cornice biliare precum si alte boli ale aparatului digestiv au inregistrat
valori crescute la elevii claselor a XII-a, aparitia lor fiind determinata si favorizata de
greseli in alimentatie, nerespectarea orelor de masa si chiar a lipsei meselor calde, a
stressului, oboselei scolare si a unui regim de viata dezordonat.
Viciile de refractie realizeaza o prevalenta ce se situeaza la valori din ce in ce mai
mari, crescand odata cu scolarizarea ( prin accentuarea efortului vizual mai ales prin
folosirea incorecta a calculatorului ) de la gradinite=37,79‰ (F=39,77‰ si B=35,83‰),
la clasa I=86,66‰( F=90,20‰ si B=83,31‰), la clasa a IV-a=139,09‰ (F=151,11‰ si
B=127,94‰), la clasa a VIII-a=157,88‰ ( F=170,52‰ si B=145,54‰), cu o usoara
scadere la clasa a XII-a=108,62‰ ( F=123,48‰ si B=93,39‰) si relativ semnificativa
scadere la anul II profesionala=83,17‰ ( F=134,11‰ si B=59,53‰).
Analizand totalul de afectiuni cornice raportat la numarul total al subiectilor bolnavi se
evidentiaza faptul ca cele mai multe afectiuni cornice/subiect au fost inregistrate la elevii
din ultimul an profesional si clasa a VIII-a, valorile acestora fiind de 1,3 comparativ cu cele
de la prescolari de1,1 si elevii claselor I , a IV-a, a XII-a, de 1,2.
Din analiza examenului medical de bilant al starii de sanatate se evidentiaza si
pozitia elevilor sanatosi, proportia acestora pe segmente de invatamant fiind dupa cum
urmeaza:
• prescolari =84,42%
• elevi clasa I =79,13%
• elevi clasa a IV-a =71,11%
58
• elevi clasa a VIII-a =66,04%
• elevi clasa a XII-a =69,68%
• elevi din anul II profesionala =44,17%.
Situatia prezentata arata faptul ca la prescolari incidenta afectiunilor cornice este
situata la valori scazute fata de cea a elevilor; ponderea populatie prescolare sanatoase
este mai mare comparativ cu segmentul populational scolar.
Abaterile in starea de sanatate a copiilor si tinerilor sunt consemnate in registru
special de evidenta .Atat prescolarii cat si scolarii sunt urmariti in mod activ de personalul
medico-sanitar din scoli si medicul de familie, avindu-se in vedere remedierea acestor
abateri de la starea de sanatate.
Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri
1.S-au colectat si verificat fisele de dispensarizare.
2.S-au centralizat datele.
3.S-au raportat datele in formatele cerute conform metodologiei specifice la
Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti
Dispensarizarea (supravegherea medicala activa) este activitatea desfasurata de
medicii colectivitatilor de copii si tineri din crese, gradinite, unitati de invatamant (inclusiv
cel special), ce consta in luarea in evidenta a copiilor cu boli cronice sau cu tendinta de
cronicizare, avand ca scop urmarirea evolutiei acestor cazuri, in vederea recuperarii.
Scopul analizei morbiditatii in colectivitatile de copii si tineri este de a cunoaste cat mai
exact frecventa imbolnavirilor in acest segment al populatiei, starea de sanatate a copilului
reprezentand o conditie importanta pentru desfasurarea normala a procesului de crestere
si dezvoltare.
Analizand datele raportate pentru anul scolar 2012-2013 de cabinetele medicale, au
rezultat urmatoarele aspecte:
- La cei 210.119 subiecti examinati in crese si unitati de invatamant au fost
dispensarizate un numar de 51.480 afectiuni, rata prevalentei fiind de 24,5%.
-
Grupa
de varsta
Nr.
subiecti Nr.afectiuni
examinati
dispensarizate
Prevalenta
afectiunilor dispensarizate
0-4ani
4-7ani
7-11ani
11-15ani
15-19ani
2972
34777
61447
52411
58512
8,14%
16,13%
22,93%
29,15%
27,78%
242
5610
14091
15280
16257
Valorile de mai sus arata ca proportia subiectilor bolnavi este mai mare la grupa de
varsta 11-15 ani, comparativ cu celelalte categorii de varsta.
Prevalenta bolilor dispensarizate se inscrie pe o curba ascendenta pana la grupa de
varsta 11-15 ani, inregistrandu-se o usoara scadere la 15-19 ani.
Din analiza datelor a reiesit prezenta co-morbiditatii, prin combinarea a doua sau mai
multor afectiuni la acelasi subiect.
59
Fata de anul scolar 2011-2012, se observa o crestere a prevalentei bolilor
dispensarizate la grupa de varsta 0-4 ani si o scadere la grupele de varsta 4-7ani, 711ani, 11-15 ani si 15-19ani.
Preponderenta principalelor grupe de afectiuni dispensarizate care au determinat aceste
prevalente, in functie de grupa de varsta examinata, a fost:
-
Pozi
tia
I
II
III
Grupa
de
varsta
(0-4ani)
Boli
metabolice si
de nutritie
Boli
neuropsihice
Boli
ale
aparatului
locomotor
Boli senzoriale
IV
Boli
respiratorii
V
Boli de sange
Grupa
de
varsta
(4-7 ani)
Boli
neuropsihice
Grupa
de
varsta
(7-11ani)
Boli senzoriale
Grupa
de
varsta
(11-15ani)
Boli senzoriale
Grupa
de
varsta
(15-19ani)
Boli senzoriale
Boli
senzoriale
Boli
neuropsihice
Boli
neuropsihice
Boli
ale
aparatului
locomotor
Boli
metabolice si
de nutritie
Boli
ale
aparatului
locomotor
Boli
respiratorii
Boli
Boli
ale Boli
metabolice si aparatului
neuropsihice
de nutritie
locomotor
Boli
ale Boli
Boli
aparatului
metabolice si metabolice si
locomotor
de nutritie
de nutritie
Boli
Boli
Boli
respiratorii
respiratorii
cardiovascular
e
Tabelul evidentiaza urmatoarele:
- -Cu exceptia grupelor de varsta 0-4 ani si 4-7ani, unde pe primul loc s-au situat bolile
metabolice si de nutritie, respectiv bolile neuropsihice (in special intelect la limita si
tulburari de vorbire), la toate celelalte grupe de varsta, afectiunile senzoriale
(predominant vizuale), ocupa prima pozitie.
- Pe locul II, la grupa de varsta 0-4ani, s-au situat bolile neuropsihice si cele ale
aparatului locomotor; la grupa de varsta 4-7ani, bolile senzoriale (predominant vizuale);
la grupele de varsta 7-11ani si 11-15ani, bolile neuropsihice;iar la grupa de varsta 1519ani, afectiunile aparatului locomotor (in special vicii de postura).
- Pe locul III s-au situat in crese (0-4ani), bolile senzoriale; la grupele de varsta 4-7ani si
ciclul primar(7-11ani), bolile metabolice si de nutritie (reprezentate preponderant prin
obezitate neendocrina, hipotrofie ponderala manifesta); la 11-15ani, bolile aparatului
locomotor ( mai ales vicii de postura) iar la grupa de varsta 15-19 ani bolile
neuropsihice.
- Pe locul IV, la grupa de varsta 0-4 ani s-au pozitionat bolile respiratorii; bolile
aparatului locomotor la grupele de varsta 4-7ani si 7-11ani; bolile metabolice si de
nutritie (reprezentate preponderant prin obezitate neendocrina, hipotrofie ponderala
manifesta si spasmofilie) la grupele de varsta 11-15ani si 15-19ani;
60
-
Pe locul V, la grupa de varsta 0-4ani s-au situat bolile de sange; la grupele de varsta 47ani, 7-11ani si 11-15ani s-au situat bolile respiratorii (astm bronsic, alte boli
respiratorii cronice), iar la grupa 15-19ani, bolile cardiovasculare ( mai ales afectiuni
minore: tip suflu sistolic, prolaps minor de valva mitrala , tahicardie sinusala, sindrom
hiperchinetic).
De interes sunt unele afectiuni legate de statutul de elev:
Grupa de varsta
0-4ani
4-7ani
7-11ani
11-15ani
15-19ani
Rata de prevalenta
a viciilor de refractie
2,35%o
32,69%0
88,02%o
110,47%o
74,85%o
Rata de prevalenta
a viciilor de postura
9,42%o
3,73%o
16,59%o
28,08%o
39,68%o
Bolile senzoriale (preponderant vizuale ), au fost reprezentate de viciile de refractie
(miopii, hipermetropii,astigmatism), ratele de prevalenta specifica crescand odata cu
varsta, dar si cu procesul de scolarizare, prin accentuarea efortului vizual la elevi, cu
moderata scadere la grupa de varsta 15-19ani.
Afectiunile aparatului locomotor au fost constituite in special din viciile de postura ale
coloanei vertebrale ,in producerea acestora putand fi incriminati pe langa factorul
predispozant genetic, mobilierul scolar neergonomic, neadaptat taliei copilului si regimul
de viata sedentar.
Tulburarile neuropsihice mai frecvente in crese, gradinite si ciclul primar au fost
tulburarile de vorbire, intelectul de limita, retardul psihic, la ciclul gimnazial si liceal fiind
importante cantitativ si tulburarile nevrotice si de comportament, precum si retardul psihic
si intelectul de limita.
De asemenea, prevalenta prin HTA juvenila, ulcer gastroduodenal, diabet zaharat si
spasmofilii, afectiuni in a caror etiopatogenie sunt implicate si stresul si suprasolicitarea
nervoasa este superioara la grupa de varsta
15-19ani(ciclul liceal si profesional).
Tuberculoza inregistreaza o crestere a numarului de cazuri la elevii din ciclurile liceal
si profesional probabil si datorita regimului de viata mai dezordonat la aceasta varsta.
De remarcat ca un fapt pozitiv, cuprinderea in invatamantul de masa a 12 de elevi cu
infectie HIV (1 in ciclul primar, 2 in ciclul gimnazial si 9 in cel liceal-profesional).
Toate aceste date de morbiditate cuprinse in centralizatorul dispensarizarii, in anul de
invatamant 2011-2012 trebuiesc valorificate in vederea ameliorarii starii de sanatate a
copilului (viitorul adut), prin masuri de inlaturare a factorilor favorizanti ai afectiunilor
evidentiate la acest segment al populatiei.
Supravegherea starii de sanatate a copiilor si adolescentilor din colectivitati prin
efectuarea triajului epidemiologic dupa vacante.
1. S-a organizat si coordonat efectuarea triajului epidemiologic dupa vacantele de iarna
(ianuarie 2013), primavara (aprilie 2013) si vara (septembrie 2013), in colectivitatile de
copii si tineri din invatamantul de masa si special.
61
2. S-au colectat, verificat, centralizat fisele de triaj epidemiologic din teritoriu.
IANUARIE 2013 – au fost examinati 202609 subiecti, s-au pus in evidenta:
-cazuri pediculoza - 118 si 4 la recontrol
- cazuri angine - 3966. S-au recoltat 2083 exudate faringiene depistandu-se 62 cazuri cu
streptococ bete-hemolitic grup A
- cazuri varicela - 4
- cazuri micoza - 1
APRILIE 2013 - au fost examinati 199354 subiecti, s-au pus in evidenta:
-cazuri pediculoza - 145 si 15 la recontrol
- cazuri angine - 3543. Nu s-au recoltat exudate faringiene.
- cazuri varicela - 61
- cazuri micoza - 1
- cazuri scarlatina - 1
- cazuri scabie - 1
SEPTEMBRIE 2013 - au fost examinati 208964 subiecti, s-au pus in evidenta:
- cazuri pediculoza - 116 si 11 la recontrol
- cazuri angine - 3376. S-au recoltat 1760 exudate faringiene depistandu-se 30 cazuri cu
streptococ bete-hemolitic grup A
- Nu au fost depistate alte boli transmisibile
O comparatie intre cele 3 triaje epidemiologice pune in evidenta:
- indicele de parasitism prin pediculoza ( in toate colectivitatile triate) are o valoare
crescuta la triajul efectuat in aprilie 2013 (0,72%) fata de cele 2 triaje efectuate in ianuarie
2013 (0,57%) si septembrie 2013 (0,55%)
In toate cele 3 triaje se constata o incidenta a pediculoza mai mare in invatamantul
special in comparative cu invatamantul de masa.
Incidenta pediculozei se mentine mai mare in sectorul 1 comparativ cu celelalte
sectoare.
Varicela – numar mai mare de cazuri la triajul din aprilie 2013 (61) fata de ianuarie 2013
(4).
Indicele global de depistare a tuturor bolilor transmisibile ( pediculoza, angine, varicela,
scarlatina, scabie) crescut in aprilie 2013 (2,01%) fata de ianuarie 2013 (1,88%) cit si fata
de septembrie 2013 (1,66%).
Raportarea fiecarui triaj epidemiologic centralizat catre:
M S – DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA, ASISTENTA SI PROGRAME
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA BUC
INSTITUTIA PREFECTULUI MUN. BUC.
INSPECTORATUL SCOLAR MUN. BUC.
PRIMARIA MUN. BUC.
DSPMB
Identificarea, cuantificarea si monitorizarea riscului specific pentru sanatate generat
de comportamentele cu risc (YRBSS-CDC).
S-a solicitat acordul Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti , de aplicare a
chestionarelor specifice in unitatile de invatamant cuprinse in esantionul de studiu.
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti nu si-a dat acordul cu privire la
desfasurarea activitatii de aplicare a chestionarelor.
62
Utilizarea modelului ecologic pentru interventiile de prevenire a violentei la elevi
Stadiul realizarii activitatilor.
.
1.
S-a solicitat acordul Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti , de aplicare a
chestionarelor specifice in unitatile de invatamant cuprinse in esantionul de
studiu.
2.
S-au multiplicat chestionarele in vederea aplicarii lor (425 chestionare a cate 3
pagini fiecare).
3.
Nr. Copii investigati: 424
4.
Nr. Chestionare aplicate: 424
- s-au aplicat chestionarele 1 (424) si 2 (424) în unităţile de învăţământ selecţionate.
- s-a inceput introducerea datelor primare în format Excel, în vederea realizării bazei
de date informatizate.
Evaluarea profilului de risc psiho-social in comunitati scolare.
1. S-a solicitat acordul Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti , de aplicare a
chestionarelor specifice in unitatile de invatamant cuprinse in esantionul de studiu.
2.S-au multiplicat chestionarele in vederea aplicarii lor (250chestionare a cate 10 pagini
fiecare).
3. Nr. Copii investigati: 108
4. Nr. Cadre didactice investigatie: 158
5. Nr. Chestionare aplicate: 246
- s-au aplicat chestionarele de evaluare a profilului psiho-social din mediul şcolar
cadrelor didactice si elevilor.
- s-a inceput introducerea datelor primare în format Excel, în vederea realizării
bazei de date informatizate.
Activitatea de evaluare a conditiilor igienico-sanitare
 ASF in baza referatului e evluare = 222

Nr. notificari la asf in baza declaratiei pe propria raspundere = 7

Respingere asf in baza declaratiei pe propria raspundere = 1

Respingere asf in baza referatului de evaluare = 3

Nr. notificari de certificarea conformitatii = 4

Nr. adrese = 40

Nr. de notificari de asistenta de specialitate = 22

Notificari de amanare asistenta de specialitate = 1

Evaluarea conformitatii declaratiilor pe propria raspundere = 67
63

Raspunsuri la sesizari = 40
Ancheta alimentara
Verificarea respectarii legislatiei specifice cu privire la alimentatia in colectivitatile de
copii si tineri, cu centralizarea rezultatelor anchetelor alimentare statistice efectuate de 3x
pe an, in lunile februarie, mai si octombrie din gradinitele cu program prelungit.
Activitatea comisiei medicale municipale de orientare scolar-profesionala
Comisia medicala municipala de orientare scolar – profesionala, a desfasurat
activitati specifice in acest sens, eliberand. (in conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar, aprobat prin ordinul
ministrului educatiei si cercetarii nr.4925/8 sept. 2005 (publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr.874 din 29. sept. 2005) precum si cu cele ale ordinului
M.S.F.nr.197/12.III.2003 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr.261/15.IV.2003) privind organizarea si functionarea comisiilor medicale de
orientarescolar -profesionale (ordin alcatuit in baza propunerilor concrete ale fostului
medic sef al fostului Birou de Igiena Scolara din fosta D.S.P.M.B.), la solicitare:
 Documente medico-pedagogice de recomandare de transfer: 236
 Documente medico-pedagogice de recomandare de scutire, din motive medicale (la
elevii din invatamantul obligatoriu cu afectiuni extrem de grave), de frecventa de la
cursurile scolare, cu pregatire la domiciliu, sub indrumarea scolii: totala la 14 elevi si
scutire partiala de o atare frecventa: la 15 elevi.
 Documente medico-pedagogice pentru egalizare sanse : 127
 Recomandare de amanare de incepere a scolarizarii la varsta de 7 ani datorita unor
boli cronice foarte grave: la 2 prescolari.
Actiuni comune (igiena mediului, alimentatiei si scolara)
 actiunea de verificare a dotarilor cabinetelor medicale din scoli cu ocazia
alegerilor locale (278 centre de votare).
 participare impreuna cu colegii de la alte birouri/compartimente la evaluarea
unitatilor sanitare cu paturi .
 participare sedinte accord unic in cadrul Primariei sector 6
 participare la sedintele de lucru de la Institutul de Sanatate Publica Bucuresti
privind:
o gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala pentru
modificarea Ord. MS 219/202
o aplicarea corecta a metodologiei privind supravegherea intoxicatiilor acute
neprofesionale cu produse chimice,
o modificarea Ord. MS 536/1997,
o conferinta anuala pentru Sanatate si Mediu a Institutului National de
Sanatate Publica.
 participare din partea DSP MB la lucrarile Comitetului de Bazin Arges Vedea, pe
teme de calitate apa de suprafata , diminuarea efectelor poluarii apelor asupra
mediului inconjurator, ziua Mondiala a Apei.
64








participare la sedintele de lucru de la Agentia Regionala de Protectia Mediului ,
pe probleme de gestionarea deseurilor solide rezultate din activitatea urbana,
zgomot citadin, PUZ serctor 6, alte problematici legate de mediu.
raport privind influienta poluarii aerului asupra starii de sanatate a populatiei din
munic.Bucuresti,raport transmis catre APM-MB si INSP-MB (dr.Balaceanu M.)
raportari trimestriale catre APM-MB privind activitatile DSP in cadrul Programului
de gestionare a Calitatii Aerului
participare in fiecare joi a sap. la sedintele Comisiei de Analiza Tehnica din cadrul
APM-MB.
actiuni desfasurate in cadrul diferitelor comisii (Colegiul Prefectural, Comisia de
dialog social, Comisia de etica profesionala, Casa de Asigurari de Sanatate a
Municipiului Bucuresti)
actiune comuna cu Inspectoratul General de Politie al Municipiului Bucuresti, in
baza proiectului „Unde-i lege, nu-i tocmeala
participare la grupurile de lucru privind aprobarea PUZ – urilor discutate in cadrul
CAT urilor la APM-MB
Participarea la cursuri de pregatire profesionala ( managementul deseurilor ).
Activitatea Comisiei de examen Notiuni Fundamentele de Igiena
In baza ordinului MS 1225 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei
pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea
notiunilor fundamentale de igiena, cu modificari su completari ulterioare, in anul 2013 au
fost examinate 7649 persoane.
PROGRAMUL ACTIUNI PRIORITARE PENTRU TRATAMENTUL PACIENTILOR
CRITICI CU INFARCT MIOCARDIC ACUT (AP-IMA)
Se deruleaza in baza ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII nr. 585 din 29
aprilie 2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor
prioritare ptr. tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, act normativ publicat
în: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 30 aprilie 2013.
Coordonatorul:
• national - Comisia de cardiologie a M.S. ;
•
local - Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei ”Academician
Vasile Candea” ( unitate spitaliceasca cu retea sanitara proprie cu care D.S.P.M.B. are relatii contractuale ) dr.Florina Pinte;
•
din partea D.S.P.-M.B. - dr. Clemence Cocos ( medic primar igiena).
•
Obiectivul:
tratamentul pacientilor cu I.M.A. ( sindroame coronariene acute cu supradenivelare
de segment ST) bolnavi tratati prin interventii coronariene percutane.
•
eligibili sunt bolnavii cu I.M.A. in primele 12 ore de la debutul simptomelor.
Parteneri:
65
•
•
•
•
Centrul Clinic de Urgenta de
Candea”
Boli Cardiovasculare
al Armatei ”Acad. Vasile
Finantarea:
Bugetul M.S.- Venituri proprii (accize) - “Bunuri si servicii” in valoare de 800 mii lei,
cheltuieli ptr. materiale sanitare specifice tratamentului bolnavilor cu I.M.A. si se
face lunar pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite însoţite de
documentele justificative ale acestora, in raport cu:
a)gradul
de
utilizare
a
fondurilor
puse
la
dispoziţie
anterior;
b)disponibilul
din
cont
rămas
neutilizat;
c)indicatorii
fizici
realizaţi
în
perioada
anterioară;
d) bugetul aprobat cu această destinaţie.
Rezultate:
programul a inceput sa fie operational si sa se deruleze efectiv cu prima solicitare
de finantare in semestrul II 2013.
Observatii:
AP-IMA se deruleaza fara disfunctionalitati .
P.N. S. IV-I BOLI CARDIOVASCULARE
Se deruleaza in baza Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui C.N.A.S
nr.1591/1110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a P.N.S. pentru anii
2011-2012, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 1388/2010
privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011/2012;
ORD.1117/2010 publicat in Mo. Of. 614/31 august 2010 cu Lista materialelor sanitare de
care beneficiaza bolnavii inclusi in Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni
cardiovasculare.
Coordonatorul:
• national - Comisia de cardiologie a M.S. ;
•
din partea D.S.P.-M.B. - dr. Clemence Cocos ( medic primar igiena).
Parteneri:
- Spitalele din subordinea ministerelor si institutiile cu retea sanitara proprie cu
care DSP-MB are relatii contractuale, respectiv Centrul Clinic de Urgenta de Boli
Cardiovasculare al Armatei ”Acad. Vasile Candea” , Spitalul Elias si Sp.de Urgenta
Prof.dr. Agrippa Ionescu
-Spitale subordonate A.A.P.L –Sp. Clinic Colentina
Scopul :
• Tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare prin proceduri de
cardiologie
intreventionala, de chirurgie cardiovasculara, de chirurgie vasculara si interventie
coronariana percutana in infarctul miocardic acut;
• Realizarea, implementarea si managementul Registrului national de boli cardiovasculare.
66
Finantarea: Bugetul M.S.- Venituri proprii (accize) - “Bunuri si servicii” , cheltuieli
ptr. materiale sanitare specifice tratamentului bolnavilor cardiovasculati s-a facut lunar pe
baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite însoţite de documentele
justificative ale acestora.
PNS IV-I s-a incheiat Conform art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru
modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea
programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea
până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 22 decembrie 2012, se prorogă până la data de
31 martie 2013, inclusiv.
67
Colectiv Medicina Muncii
Domenii de competenta, realizari, preocupari actuale
Domenii de competenta:
Denumirea Instituţiei şi a
departamentului
2. Echipa s-a redus la 35%
comparativ cu anul 2008 si
e formată din
1.
3.
Domeniul
activitate
principal
de
Strategie
4.
Reprezentare
de
specialitate in organizatii
profesionale nationale si
internationale
5.
Desfăşoară cercetare
următoarele domenii
6.
Servicii oferite
în
Directia de Sănătate Publică Bucuresti
MEDICINA MUNCII/OCUPATIONALA
 3 Medici primari medicina muncii cu formare in:
o evaluare risc profesional
o managementul serviciilor de sanatate
o promovarea sanatatii la locul de munca
o managementul programelor de sanatate
o biostatistica
o epidemiologie generala si clinica
o sanatate publica
 2 Asistenţi medicali igienă cu competenta in
medicina muncii
 1 Inginer
 1 referent
Parteneri: chimişti toxicologi, medici laborator, biologi
Medicina muncii – dezvoltarea complexitatii abordarilor in
managementul sanatatii lucratorilor pentru asigurarea
calitatii vietii profesionale
Strategie: identificarea si eficientizarea colaborarilor
medicinii muncii cu agentiile si retelele ce activeaza in
domeniul sanatate
• medici membri in Societatea Romana de Medicina
muncii (dr. Lilianan Rapas membru comitet director al
SRMM si echipa redactionala a Revistei Romane de
Medicina muncii)
• in Comisia Internationala de Sanatate Ocupationala
• in reteaua de sanatate ocupationala a O.M.S.
 cercetarea cazului de boala semnalat pentru stabilirea
caracterului de boala profesionala sau boala legata de
profesie
 evaluare factori de risc ocupational
 evaluarea conditiei de munca si a impactului asupra
starii de sanatate a lucratorilor
 cercetarea modului de evaluare a riscului maternal
 medicina muncii – coordonare/implementare zonala a
programelor nationale pentru sanatate in munca (PNII)
 promovarea reglementarilor legislative pentru sanatate
in munca/sanatate ocupationala
 ergonomie
 identificare factori risc profesional de îmbolnăvire
 informare şi comunicare pentru promovare tehnologii noi
68
7.
Oferă pregătire (informare)
in
8.
Distribuie
(diseminează)
informaţia prin următoarele
mijloace
9.
Adresa
institutiei,
telefon, email, website
nr.
 evaluare risc ocupaţional
 interpretare medicala a investigatiilor biotoxicologice,
toxicologie
 aprecierea calitatii mediului de munca si a conditiilor de
munca
 medicina muncii (prima/a doua specialitate)
 managementul serviciilor pentru sanatate si securitate in
munca
 sănătate ocupaţională
 Congrese, conferinte, seminarii (6 participari in 2013)
 Posta, telefon, fax
 Revista Romana de Medicina Muncii (1 articol in 2013)
 e-mail
 portal si site
 Calea Dudesti 104-124, sector 3, Bucuresti, Romania
 www.dspb.ro, [email protected]
Realizari si preocupari actuale:
A. Contributie pentru intarirea capacitatii administrative
Prin alocarea a 15 % din timpul de lucru a celor 7 membri din colectivul de medicina
muncii s-a derulat activitatea de informare si oferta de solutii de specialitate catre
persoanele fizice si juridice, in numar de 278 lucrari, focalizata pe modalitatile de aplicare
a reglementarilor privind sanatatea si securitatea in munca, lista cadru fiind atasata in
anexa 1 a prezentului raport.
B.Contributie in domeniul Sanatatii Ocupationale
Specialistii Colectivului Medicina muncii-ocupationala au desfasurat activitati pentru
prevenirea, protectia si promovarea sanatatii ocupationale a lucratorilor din
Bucuresti si alte judete (jud. Ilfov s.a.)
Sănătatea ocupaţională este o strategie importantă nu numai pentru asigurarea sănătăţii
lucrătorilor, contribuind pozitiv, de asemenea, în economia naţională prin îmbunătăţirea
productivităţii, calităţii produselor, motivaţiei profesionale, satisfacţiei în muncă, contribuind
la dezvoltarea calităţii vieţii populaţiei active în special, şi, societăţii în general.
Activitatile de evaluare, cercetare, analiza, determinare, consultanta, asistenta de
specialitate au sustinut Registrul de Boli Profesionale a M.B. si aprecierea conditiilor de
munca.
Scopul Sanatatii ocupationale este de a proteja si promova sanatatea lucratorilor, de a
sustine si imbunatati abilitatea si capacitatea lor de munca, de a contribui la stabilirea si
intretinerea unui mediu de munca sigur si sanatos pentru toti, precum si de a promova
acomodarea muncii cu posibilitatile angajatilor, luand in considerare starea lor de
sanatate.
Domeniu sanatatii ocupationale este vast si acopera atat prevenirea tuturor accidentelor
minore ce pot aparea la locul de munca cat si bolile profesionale si toate aspectele cu
privire la interactiunile dintre munca si sanatate.
69
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si Legea 319/2006 privind
securitatea si sanatatea in munca, precum si reglementarile conexe sau/si derivate
(transpunere acquis comunitar) reglementeaza domeniul sanatatii ocupationale in
Romania.
In acest sens, in conformitate cu noile reglementari, retinem ca in cadrul Programului
National de Sanatate lansat de M.S. este stabilit in un obiectiv specific care se refera la:
PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN
MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ,
1. Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;
Indicatorii fizici realizati de colectivul medicina muncii:
*Număr de acţiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu de munca
pentru starea de sănătate a lucratorilor - 210 agenti economici/institutii au fost depistate cu
valori ale factorilor de risc peste limitele normate reglementate in legislatia in vigoare
*Număr de acţiuni specifice de evaluare a stării de sănătate a expuşilor profesional - 84
cazuri investigate si documentate impreuna cu unitatile sanitare de depistare,
Inspectoratul teritorial de munca Bucuresti, casa de pensii, institut de recuperare si
expertiza capacitatii de munca
*Număr de acţiuni specifice de management al Programului naţional de monitorizare a
factorilor determinanţi din mediul muncă – 129 lucrari coordonate spre corelare trend
morbiditate profesionala, legata de profesie sau generala cu valorile determinate ale
factorilor de risc profesional
Activitatile prin care se implementeaza noile reglementari sunt urmatoarele:
1. Evaluare factori de risc profesionali
S-au abordat factorii de risc profesional, fizici, chimici, biologici, in studii, la solicitarea
beneficiarilor, agenti economici.
Numarul variaza anual, intre 130 – 570 agenti economici, graficul urmator prezentand
evolutia in perioada 2001 – 2013 (31 dec.)
SUMA INCASATA SE CONSTITUIE CA VENITURI PROPRII ALE D.S.P.B. SI ESTE DE
42800 LEI.
Analizand nevoile de evaluare exprimate se poate observa ca:
-pe primul loc este riscul determinat de expunerea la campuri electromagnetice,
-riscurile biologice si chimice pe locul doi, si,
-restructurare si organizarea neergonomica muncii, urmat de riscul determinat de
suprasolicitarea neuropsihica, locomotorie, vizuala (prin diminuarea numarului de angajati
cei care au “supravietuit” au o sarcina de munca mult peste limitele fiziologice)
70
Figura 1
600
500
570
514
478
433
400
300
391
360 375
283 283
321
358
nr.ag.ec.
210
200
100
130
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Personalul structurii de specialitate s-a redus cu 25% fata de 2010 ceea ce se reflecta in
volumul de activitate si indirect in volumul de acoperire cu servicii specifice a populatiei
active din M.B..
2. Actiuni de evaluare si informare asupra riscurilor profesionale pentru sanatatea
lucratorilor
2.1. Evaluare
Evaluarile si expertizele privind locurile de munca, pe baza determinarilor efectuate de
laboratoarele D.S.P.B. si externe, pentru stabilirea profilului expunerii profesionale
acopera aproximativ 865 locuri de munca (anexa II), in investigarea carora s-a
obiectivizat factori de risc pentru imbolnaviri profesionale (surditate, intoxicatii, boli
respiratorii, pneumoconioze, astenopii acomodative, sindroame de suprasolicitare (fizica,
neuropsihica), boli dermatologice s.a., in total un numar de 582 determinari (zgomot 242,
iluminat 0, microclimat 88), beneficiarii fiind 210 de agenti economici din M.Bucuresti, jud.
Ilfov.
2.2. Monitorizarea incidentei bolilor profesionale este indicatorul anual raportat in
sistemul EUROSTAT
(numar cazuri noi de boli profesionale/ 100 000 populatie activa)
Cercetarea caracteristicilor de profesionalitate a cazurilor de boala in vederea declararii
bolilor profesionale se va face conform cu noile norme ale Legi 319/2006 si HG
1425/2007, modificata si completate prin HG 955/27.09.2010.
Frecventa absoluta a cazurilor noi de boli profesionale in perioada 1989 – 2013 in
Municipiul Bucuresti se prezinta:
71
Figura 2
600
400
200
487
271
222206183
211
132 83 212 99 79
107171188153141169
90
81
77
75
58
42
37
33
0
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
nr.caz noi BP
Incapacitatea de munca temporara produsa de imbolnavirile profesionale este un alt
indicator ce caracterizeaza performanta sistemului de sanatate in munca si este in
crestere in perioada 2008 – 2013.
In 2013, pentru bolnavii cu patologie profesionala s-au platit 173 certificate medicale
reprezentand un total de 2444 zile, predominand azbestoza, silicoza si patologia osteomusculo-articulara.
Procedura la nivel D.S.P.B. – Departamentul Supraveghere in sanatate publica,
compartimentul Evaluare Factori de Risc din Mediu de viata si munca - COLECTIVUL DE
MEDICINA MUNCII – este informatizata si pusa la dispozitia partenerilor la
http://medicinamuncii.dspb.ro
Cercetarea bolilor profesionale reprezintă procedura efectuată în mod sistematic, cu
scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate.
Semnalarea bolilor profesionale - procedura prin care se indică pentru prima oară faptul că
o boală ar putea fi profesională.
Raportarea bolilor profesionale este procedura prin care se transmit informaţii referitoare
la bolile profesionale declarate, potrivit legii, la Institutul naţional de sănătate publică CNMRMC - Compartimentul sănătate ocupaţională şi mediul de muncă.
Semnalarea bolilor profesionale
• suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de către toţi medicii
care depistează astfel de îmbolnăviri, indiferent de specialitate şi locul de muncă,
cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice, consultaţii
medicale de specialitate.
Cercetarea bolilor profesionale
• după primirea fişei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din
cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti
cercetează impreuna cu inspectorul de munca din I.T.M.B., având în vedere ruta
profesională, cauzele îmbolnăvirii profesionale.
72
are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnăvirii
respective şi se finalizează cu redactarea şi semnarea procesului verbal de
cercetare a cazului de boală profesională.
• pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii, medicul de medicina
muncii care a efectuat cercetarea declară cazul de îmbolnăvire profesională,
completând fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2.
Declararea bolilor profesionale
• dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la direcţia
de sănătate publică judeţeană;
• declararea se face de catre direcţia de sănătate publică judeţeană din care face
parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, prin fişa de declarare
a cazului BP2, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale noudeclarate.
Raportarea bolilor profesionale
• Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza în cursul lunii în care s-a produs
declararea, de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, la Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar Compartimentul sănătate ocupaţională şi mediul de muncă din cadrul Institutului
Naţional de Sănătate Publică si la C.N.P.A.S.- B.A.M.B.P.
2.3. Interventia colectivului de medicina muncii din D.S.P.B., in „supravegherea sanatatii
lucratorilor” efectuata exclusiv de centrele medicale private, se realizeaza prin furnizarea
unei „second opinion” prin activitatea Comisiei de medicina muncii reglementata
prin HG355/2007 modificata si completata prin HG 1169/2011. In anul 2013 au fost
analizate 9 cazuri la solicitarea directa a cetatenilor.
2.4. Situatia gravidelor care au locuri de munca cu expunere la agentii nominalizati in
OUG 96/2003 este raportata de centrele medicale private – medicii medicina muncii,
analizata si verificata de colectivul de medicina muncii din D.S.P.B., si, introdusa in baza
de date a „sistemului informatic ocupational interoperational al D.S.P.B.” In anul 2013 au
fost evaluate 760 de cazuri pentru stabilirea riscului profesional si acordarea concediului
de risc maternal reglementat legal.
•
C. Contributia la sanatatea si securitatea lucratorilor
Sănătatea şi securitatea în muncă se înscrie în prezent ca unul dintre cele mai importante
domenii ale politicii Uniunii Europene pentru calitatea ocupării, strategia pentru perioada
2014-2020 fiind propusă pentru nivelul de dezbateri in 2013.
• Campaniile europene la care specialiştii în medicina muncii au participat, în
perioada 1999 – 2010, alături de specialiştii în securitatea muncii, au avut ca teme:
„Prevenirea afectiunilor sistem osteo-musculo-articular”, „Stresul în relaţie cu
munca”, „Substante periculoase! Prudenta!”, „Sa construim in siguranta!”, „Stop
That Noise!”, „START SIGUR!”, „PREVENIREA AFECTIUNILOR Osteo Musculo
Articulare!”, „EVALUAREA RISCURILOR!”, „Mentenanta in conditii de securitate.
• In anul 2013 D.S.P.B. – colectivul de medicina muncii s-a implicat in participarea la
conferinte si campanii astfel:
1. Conferinta nationala de medicina muncii cu participare internationala cu lucrarea
„Practica medicinii muncii in sistemul de sanatate publica”
73
2. Conferinta „Promovarea unui loc de munca sanatos pentru angajatii cu boli cronice”
– s-a preluat Ghidul de bune practici pentru promovarea unui loca de munca sanatos
pentru angajatii cu boli cronice – Santatea publica si Locul de munca
3.Conferinta Campaniei SSM - „Impreuna pentru prevenirea riscurilor”
4.Conferinta campaniei SSM „ Sanatate si securitate in munca pentru un personal
medical competitiv”
5. Conferinta e-health „Solutii IT&C (HL7) si de finantare pentru sistemul de sanatate”
6. Conferinta Asociatiei Nationale a Asistentilor Medicali cu tema evaluarea
implementarii directivei europene pentru prenirea incidentelor determinate prin
intepaturi la personalul medical/sanitar
Retelele institutiilor prfesionale internationale colaboreaza pentru crearea unui parteneriat
eficient răspunzând atât la Planul Global de Actiune pentru Sănătatea Lucratorilor lansat
de O.M.S. pentru perioada 2007 – 2019 cat si cerintelor Conventiei nr. 187 a ILO de
promovare a securitatii si sănătatii in munca.
Cele 5 obiective mari ale Planului Global de Actiune pentru Sănătatea Lucratorilor a
O.M.S. sunt:
1.Creearea şi implementarea intrumentelor politice pentru sănătatea lucrătorilor
2.Protecţia şi promovarea sănătăţii la locul de muncă
3.Îmbunătăţirea performanţei şi accesibilităţii la servicii de sănătate ocupaţională/medicina
muncii
4.Furnizarea şi comunicarea indicatorilor/probelor pentru acţiune şi practica; s-a propus
dezvoltarea unui sistem informaţional Pan-european pentru sănătatea lucrătorilor;
5.Integrarea conceptului de sănătatea a lucrătorilor în alte politici (ocupare, mediu,
calitate,stimulente financiare, etică ş.a.)
D. Contributie in E-health, ce reprezinta una din prioritatile Programului de
guvernare
Sanatatea ocupationala, pentru a se inscrie cu indicatori de performanta, necesita o
atenta evaluare a tehnologiilor utilizate pentru a permite creeare platformelor
informationale integrate, credibile, cu standarde IT respectate.
In acest sens s-acontinuat implementarea componentei informationale a proiectului
"Supporting the interoperability of Occupational Health Services for indicators
standard data bases management of workers' health, safety and environment".
D.S.P.B. – medicina muncii este centru pilot pentru platforma interoperabilitatii serviciilor
publice si private de medicina muncii pentru constructia indicatorilor ce caracterizeaza
Sanatatea ocupationala per judet, cu extindere in perspectiva, la nivel regional si national.
74
3. Compartiment Evaluare si promovare a sanatatii
Urmare a adresei Ministerului Sanatatii-Cabinet Secretar General nr. 3195/20.01.2014, nr.
3195/20.01.2014 si inregistrata in cadrul Directiei de Sanatate Publica A Municipiului
Bucuresti cu nr. 1725/20.01.2014 prin care ni se solicita ca pana pe 23.01.2014 sa
prezentam raportul de activitate pe 2013, va aducem la cunostinta activitatile efectuate de
Compartimentul de Evaluare si Promovare a Sanatatii:
In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern Nr. 124 din 27 martie 2013 privind
aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014, in cadrul programelor
nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ finantate din bugetul
Ministerului Sanatatii a fost aprobata derularea activitatilor “Programului National de Evaluare
si Promovare a Sanatatii si Educatie pentru Sanatate (PNEPSES), al caror coordonator
metodologic este Centrul National de Evaluare si Promovarea Starii de Sanatate din
cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).
INSP, conform atributiilor stipulate in Hotararea de Guvern 1414 din 2009 pentru
infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Sanatate Publica trebuie sa realizeze
indrumarea tehnica si metodologica a retelei de promovare a sanatatii si educatiei pentru
sanatate din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti .
In domeniul promovarii sanatatii - Compartimentul Promovare a Sanatatii din cadrul
Directiei de Sanatate Publica –Bucuresti are urmatoarele atributii si responsabilitati ,
conform ROF 1078/ 2010:
1. Furnizeaza informatii catre populatie referitoare la prevenirea bolilor si la promovarea
sanatatii;
2 Dezvolta la nivel local programe de promovare a sanatatii si de educatie pentru
sanatate, in functie de prioritatile locale, programele
nationale si strategiile
europene;
3 Elaboreaza proiecte in parteneriat cu autoritatile locale, reprezentantii in teritoriu ai
altor ministere, organizatii neguvernamentale si reprezentante internationale, in
vederea solutionarii problemelor comunitare;
4 Furnizeaza servicii de formare in educatia pentru sanatate adresate formatorilor din
cadrul si din afara sistemului de sanatate;
5 Elaboreaza, editeaza si asigura multiplicarea de materiale publicitare specifice;
A. Derularea de Campanii IEC pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin
promovarea unui stil de viata sanatos si combaterea principalilor factori de risc:
I. Campanii obligatorii aprobate pe continut de Ministerul Sanatatii:
1. Ziua Mondiala a apei – 22 martie -2013, cu sloganul “ Apa înseamnă viață. Să o prețuim și
să o gestionăm în mod responsabil, ÎMPREUNA”
publicarea materialelor informative – suport pentru derularea campaniei – pe site-ul
institutiei;
- transmiterea materialelor promotionale, in format electronic, catre colaboratori ( ASSMB,
AMF – MB, Crucea Rosie, Inspectoratul Scolar General Bucuresti, Primaria GeneralaDepartamentul Cultura, Invatamant Turism)
2. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei – 24 martie 2013- cu sloganul:
“ Stop
TB in timpul vietii mele”:
- publicarea materialelor informative – suport pentru derularea campaniei – pe site-ul
institutiei;
- transmiterea materialelor informative, in format electronic, catre colaboratori ( ASSMB,
AMF – MB, Crucea Rosie, Asociatia Studentilor Medicinisti – Bucuresti, Primaria GeneralaDepartamentul Cultura, Invatamant Turism)
75
-
sesiuni informativ - educative in unitati de invatamant ( distribuire pliant: “ intrebari si
raspunsuri despre TBC)
3. Ziua Mondiala a Sanatatii (7 aprilie 2013) – cu sloganul: “ Verifica-ti tensiunea arteriala –
elimina riscul de Infarct de miocard si Accident vascular cerebral ”
- publicarea materialelor informative –suport pentru derularea campaniei – pe site-ul
institutiei;
- actiune stradala in colaborare cu reprezentantii filialei Crucea Rosie sect. 1 - distribuire
materiale informative (pliant – Verifica-ti tensiunea arteriala, mentine-o la valori normale)
4. Saptamana Europeana a vaccinarii (22 -27 aprilie 2013) – slogan:”Sa prevenim, sa
protejam, sa ne imunizam” - Imunizarea fiecarui copil este vitala pentru prevenirea bolilor si
protejarea vietii”
- publicarea materialelor informative pe site-ul institutiei
- sesiuni informativ-educative in scoli generale
- distribuire materiale informativ-educative ( brosura si pliant)
- transmiterea materialelor promotionale, in format electronic, catre colaboratori ( ASSMB,
AMF – MB, Crucea Rosie, Inspectoratul Scolar General Bucuresti, Primaria GeneralaDepartamentul Cultura, Invatamant Turism)
5. Ziua Europeana impotriva Obezitatii (18 – 28 mai 2013) – cu sloganul:
“
Împreună pentru creşterea unor generaţii fără greutate” - Campanie de informare si Educare
a cetatenilor despre riscurile excesului ponderal si ale obezitatii pentru starea de sanatate si
despre importanta adoptarii unui stil de viata sanatos, care presupune atat o alimentatie
echilibrata cat si miscare.
- postarea pe site-ul institutiei a comunicatului de presa si a materialelor de informare
- distribuire materiale informative( pliante, brosuri, postere)
- Actiuni de IEC in scoli si distribuire de materiale informativ-educative, cabinete medicale
scolare;
6. Ziua Internationala de Lupta Impotriva Abuzului si Traficului de Droguri” ( 26 iunie 2013) în scopul informarii populaţiei, mai ales a tinerilor, despre efectele nocive asupra sănătăţii, pe
care le pot avea drogurile aflate sub control internaţional.
Slogan: “ Sanatatea este noua euforie din viata ta, nu drogurile”
- postarea pe site-ul institutiei a materialelor informativ educative destinate sustinerii
campaniei;
- transmiterea materialelor promotionale, in format electronic, catre partenerii de campanie;
7. Ziua Mondiala de lupta impotriva hepatitei ( 28 iulie 2013) – cu sloganul : “ Hepatita poate
fi letala: Sa o cunoastem, sa ne protejm, sa o combatem”
- distribuirea de materiale informative (brosura) stradal – sprijiniti de voluntarii de la Crucea
Rosie
8. Saptamana mondiala a alaptarii la san – (1 -7 august 2013 ) – cu sloganul: ” Sprijinirea
alimentaţiei la sân: relaţie apropiată de mamă”
- postarea pe site-ul institutiei a comunicatului de presa si a materialelor informative
- transmiterea materialelor promotionale ( pliant, poster) in format electronic, catre partenerii
de campanie;
9 . Ziua Mondiala a Contraceptiei - 26 septembrie 2013 – Sloganul: “Tinerilor le place sa
incerce. Ia atitudine!”
- postarea pe site-ul institutiei a comunicatului de presa si a materialelor informative
- transmiterea materialelor promotionale ( pliant , poster) in format electronic, catre partenerii
de campanie;
10. Ziua Nationala fara tutun – 16 noiembrie 2013
- ore de educare-informare-comunicare, distribuire materiale informativ- educative (pliant in
unitati de invatamant privind riscurile consumului de tutun
76
11. Ziua Europeana a Informarii despre antibiotice – 18 noiembrie, cu sloganul : “Antibioticele
nu reprezintă întotdeauna soluția!”
- postarea pe site-ul institutiei a materialelor informative
- transmiterea in format electronic a materialelor destinate derularii campaniei, catre
colaboratori
12. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva HIV/SIDA ( 1 decembrie 2013) - cu sloganul :
“ Ajungand la zero: Zero infectii noi cu HIV. Zero discriminari. Zero decese prin SIDA”
- postarea pe site-ul institutiei a materialelor informative
- transmiterea in format electronic a materialelor destinate derularii campaniei, catre
colaboratori
- sesiuni informative in unitati de invatamant – in vederea cresterii numarului persoanelor
informate si educate in legatura cu HIV/ SIDA.
B. Alte Campanii si actiuni de promovare a sanatatii :
- Campanie IEC – de prevenire a cancerului - luna februarie 2013
- Campanie IEC – privind masuri de protectie a populatiei impotriva temperaturilor inalte
( iulie – august 2013)
- Actiune – informare a populatiei privind stabilirea masurilor ce se impun in vederea
eradicarii ambrosiei
Materialele distribuite in cadrul IEC si al altor actiuni de promovare a sanatatii au fost
realizate in anii anteriori.
In anul 2013 – Prevederea bugetara pentru PN V.1 a fost zero mii lei.
II. Participare la Studiu GYTS - de monitorizare a utilizarii produselor de tutun, a evaluarii
perceptiei riscului, precum si a impactului medical si economic al consumului de tutun– in
randul elevilor - initiat de OMS si derulat in Romania prin Institutul de Pneumoftiziologie
“ Marius Nasta” - cu finantare MS si OMS.
- aplicare chestionare in unitati de invatamant preuniversitar
- sesiuni informative in unitati de invatamant – la solicitarea cadrelor didactice din unitatile
participante la studiu
- distribuire de materiale informative ( pliante) – privind efectele consumului de tutun
III. Monitorizarea urmatoarelor programe nationale de sanatate ( solicitare cereri de finantare,
executii bugetare, fundamentare si indicatori de la unitatile sanitare , verificarea si
centralizarea datelor si transmiterea lor catre Serviciul programe):
- PN IV.1 – Program national de depistare activa precoce a cancerului de col uterin
- PN IV .3 – Sanatate mintala/ Trim. I 2013
- PN IV.4 - Program national de boli endocrine
- PN IV. 5.1 – Subprogramul de transplant organe, tesuturi si celule de origine umana
- PN IV. 5.3 – Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer
- PN – “Actiuni prioritatre pentru monitorizare, tratament si ingrijirea pacientilor critici din
sectiile ATI “
- PN VI.1.3 – Profilaxia distrofiei la copiii 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte matern prin
administrare de lapte praf
- PN. VII – Tratament in strainatate
IV. Participarea la conferinta nationala – “Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa” ,
participare la seminarii si mese rotunde pe diferite probleme de sanatate;
V. Participare in diferite comisii de specialitate la CASMB, in Consiliile de administratie ale
unitatilor medicale , si Consiliile locale ale primariilor de sector.
VI. Activitatea de arhivare a documentelor create in cadrul Compartimentului conform
procedurii legale obligatorii de gestionare si arhivare prevazute in nomenclatorul arhivistic al
DSPMB – editia 2012 “ Extras din instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si
detinatorii de documente, aprobate de conducerea arhivelor nationale ( ord. 217/23.05.1996)
77
4. Laborator de Diagnostic si investigare in sanatate publica
Laboratorul de Microbiologie este acreditat Renar pentru 17 incercari (determinarea
anticorpilor si antigenelor prin metoda ELISA- HIV/SIDA,; diagnosticul sifilisului prin metoda
TPHA; diagnosticul sifilisului prin metoda VDRL; Exsudate Naso-faringiene – staf.C+,
streptococ, candida in secretii nazale, bucale si faringiene; Examene coprobacteriologice –
Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrion holeric, EPEC, , stafilococ, candida in materii fecale;
antibiograma;Identificarea si numararea microorganismelor din apa prin metoda membranei
filtrante- bacterii coliforme, E.coli, enterococi, Pseudomonas aeruginosa), metoda orizontala
penteru numararea stafilococilor coagulazo pozitivi in alimente, determinarea, incarcaturii
microbiologice de pe suprafete si din aer, controlul microbiologic al sterilizarii si sterilitatii,
determinarea pH –ului apei potabile, determinarea continutului de cloruri, determinarea
continutului de azotati, determinarea sumei de Ca si Mg, determinarea Cl liber si total,
determinarea indicelui de permanganat, determinarea continutului de amoniu din ape,
determinarea iodatului din sare; Certificat RENAR Li 615.
Laboratorul de Microbiologie efectueaza cu prioritate analize bacteriologice, imunoserologice si parazitologice din produse biologice (patologice) pentru diagnosticul bolilor
transmisibile si pentru evaluarea potentialului epidemiologic.
Efectueaza analize microbiologice pe probe de apa, aer, alimente si factori de mediu
necesare evaluarii riscurilor pentru sanatate.
Efectueaza analize microbiologice la cererea unor beneficiari din afara sistemului
sanitar bugetar pentru care se percep taxe.
Colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii din Directia de Sanatate Publica pe
probleme legate de microbiologie
In cadrul Laboratorului de Microbiologie se fac testari cu prioritate pentru urmatoarele
programe nationale :
- testarea HIV a gravidelor si a persoanelor depistate pozitive prin teste rapide
- prevenirea sifilisului congenital prin testarea TPHA si VDRL a gravidelor si cuplurilor
mama- nou nascuti suspecte
- testari pentru purtatorii de streptococ β hemolitic grup A din unitatile scolare (triajul
epidemiologic care se efectueaza la inceputul scolii dupa fiecare vacanta scolara ) pentru
prevenirea aparitiei RAA,contacti de scarlatina.
- testari pentru puncte fixe si statii de apa din Bucuresti care apartin de Apa Nova, analize
pentru potabilitatea apei care sunt decontate de catre Apa Nova incepand cu anul 2005
- testari pentru focare de toxiinfectii alimentare, focare de boli diareice familiale, din unitati
spitalicesti, crese, case de copii
- testari pentru aeromicroflora, controlul sterilitatii, teste de salubritate in unitati spitalicesti,
sesizari .
- de asemenea se mai fac testari cu plata pentru controlul sterilizarii la autoclav si pupinel
cu teste biologice pentru toate cabinetele medicale si unitatile spitalicesti din Bucuresti,
testari pentru paraziti, testari coprobacteriologice la personalul din unitatile de alimentatie
publica si la persoane cu BDA ,testari pentru probe de alimente, probe de cosmetice,
probe de apa de la persoane fizice (fantani, piscine, stranduri,ape reziduale din spitale).
De asemenea se fac identificari pentru bacterii gram negative, coci gram pozitivi,
micoze, grupuri de streptococi si testarea sensibilitatii la antibiotice la aceleasi tulpini
microbiene cu ajutorul aparatului miniApi care poate da rezultate si in 4 ore,determinari
rapide pentru salmonella si listeria monocytogenes din alimente cu aparatul mini Vidas.
78
In acest laborator s-au efectuat urmatoarele determinari :
1.ANALIZE BACTERIOLOGICE :
a) Coproculturi - sectoarele I - VI.
Nr.probe(bolnavi)
total
Nr.determ. microbiologice
pozitivi
total
B.D.A.
15
2
Control periodic
191
0
Contacti TIA
1
0
Diverse:
-ex.coproparazitologice 72
1
-uroculturi
13
3
Total
292
6
-292probe cu plata-,973 det.poz.6 incasari- 8464 lei
pozitive
105
284
3
2
0
0
432
54
976
1
3
6
b) Exudate Naso-Faringiene (Sectoare I - VI.)
Nr probe(bolnavi)
total
1.Angine
2.Fosti bolnavi
3.Contacti scarlatina
4.Triaj Epidemiologic
5. Diverse(angajari, intrari
in colectivitati,etc.)
6. Difterie
8.Antibiograme
54
6
1129
3660
41
pozitivi
10
2
99
151
4
0
47
Total
Nr.determ. microbiologice
total
162
6
1129
5420
117
10
2
99
151
4
0
0
0
4937
pozitivi
266
6834
266
- PN I1.1- probe1760 det.3520,poz.83 - cost 45500ei
- PN I-probe.3029- det3029. poz.167-Cost76410 lei
- 113probe cu plata- 285 det.,incasari2840 lei poz.16
c) Infectii Nosocomiale
Nr.probe(bolnavi)
total
1. Teste controlul
sterilizarii
2.Testarea
sterilitatii
3.Teste Salubritate
4. A.M.F.
pozitivi
Nr.determ. microbiologice
total
pozitivi
7403
7
7403
7
1885
2239
1297
7
168
142
3406
9468
2883
7
635
348
79
5.Ape sterile
538
6.NTG in unitati de dializa 342
9
5
537
342
9
5
Total
13704
338
24.039
Probe cu plata-13616-det.24417-313 poz.-incasari-340.563 lei
PN II – 108 probe,det-426, 21 poz, cost: 3780
1011
d) Bacteriologia alimentului
Nr.probe
total
Nr.determ. microbiologice
pozitivi
total
pozitivi
1. Lactate
0
0
0
2. Carnate
0
0
0
3.Conserve
0
0
0
4.Bauturi racoritoare si alcoolice 4
0
16
5.Produse cosmetice
81
0
445
7.Panificatie
60
0
113
9. Diverse
80
8
325
Total
225
8
1076
Total-probe cu plata-215-determinari 1021 poz.8= incasari: 30670 lei
-PN II-12 probe-57 det poz.8 cost 1985 lei
(10 contacti TIA -7 poz.)
0
0
0
0
0
0
18
18
e) Bacteriologia Apei
Nr.probe – apa
total
Nr.determ. microbiologice
pozitivi
total
pozitivi
APE POTABILE :
APA NOVA :
- statii + puncte fixe(recoltate de CEFRMVM
si laborator)
2155
- CEFRMVM- sesizare
1
- BICFRM-sesizare
3
- cu plata
5
- particulari
150
- DSPJ-IF
124
-Comparari interlaboratoare
0
0
0
0
0
10
6
0
APE ALTE SURSE (PUTURI, FANTANI, APA IMBUTELIATA)
-CEFRMVM:
– PN II
35
10
-Cu plata48
5
IGIENA SCOLARA
1
0
7353
5
15
25
683
381
0
0
0
0
0
12
10
0
140
183
4
12
6
0
80
BICFRM PN II
-cu plata
- Particulari -Bucuresti
-Ilfov
-Bucuresti **
-Comparari interlaboratoare
-Apa imbuteliata – BICFRM PNII
-particulari
8
12
326
416
93
6
1
84
1
0
64
134
3
0
0
12
32
48
1269
1616
368
24
6
504
43
55
23
43
16
1
5
5
4
8
0
0
195
275
115
211
80
5
2
0
70
140
5
0
0
14
APE NEPOTABILE:
APE BAZIN INOT, PISCINE, JACUZZI:
CEFRMVM :
- PN II:
- cu plata
Particulari
BICFRM PN II.
-cu plata
IGIENA SCOLARA
APE SUPRAFATA:
-Particulari –
2
1
6
-CEFRM VM–
-cu plata
–
0
0
0
- CEFRM PN II Expertize Colentina
35
33
105
-DSPJ-IF lacuri PN II
14
10
40
APE REZIDUALE
-CEFRMVM (cu plata)
21
13
63
-particulari
121
43
373
** = particulari Bucuresti cu punct de recolta Ilfov
PN II-148 probe-769 det. Cost 21305 lei
Total analize cu plata3697-,det13211,.pozitivi-663,-incasari -474120 lei
7
7
5
10
0
0
2
0
41
12
15
45
2 IMUNOSEROLOGIE :
1. H.IV :
- total probe – 3408
- total teste utilizate -3580(992 teste ELISA, 2588 teste rapide)
- probe pozitive -10;Western Bloturi-5(4 pozitive,1 negativ)
3. TPHA :
- total probe - 1367
- total teste utilizate -1571
- probe pozitive -92
6. VDRL :
- total probe - 2626
- total teste utilizate –3375; examene-3051
- probe pozitive –51
Total-PN I- 7401probe,8202 det.,153 pozitivi –cost- lei
MICROBIOLOGIE
In 2013 s-au lucrat- \
Analize cu plata-17930 probe det.39907 poz.-1006..incasari-850657 lei.
81
A.LABORATORUL DE TOXICOLOGIE,
DETERMINARI NOXE CHIMICE LA LOCURILE DE MUNCA
1. Numar obiective investigate, care au solicitat determinari de noxe la locurile de
munca -82 obiective din care 69 in Bucuresti si 13 in judetul Ilfov.
2. Sectii investigate : 316
Total probe recoltate :1668
Total probe dozate : 1668 -781 depasiri
DETERMINARI FIZICO-CHIMICE IN PROBE DE APA REZIDUALA / DE SUPRAFATA SI
AER ( IMISII).
Numar probe
– apa reziduala – 232 -191 la unitati spitalicesti ( 1644 indicatori) -106 depasiri
- 41 la alte unitati (408 indicatori) – 29 depasiri
- apa de suprafata - PN II -28 probe (406 indicatori) – 81 depasiri
- DSP Ilfov -13 probe (68 indicatori ) -14 depasiri
Numar probe aer (imisii)- 244 probe - 32 depasiri
In 2013 s-au lucrat:
Analize-PN II-28 probe-406 indicatori-81 depasiri-cost- 11704 lei
Analize cu plata-2157 probe-3977 indicatori-depasiri 962-incasari-128372 lei
TOTAL INCASARI 2013 :- 128372 lei
- 11704 lei PN II
B. LABORATORUL DE CHIMIE
PN APE:
88 PROBE
438 determinari
Cost
7765
lei
PN ALIMENT: 8 PROBE
8 determinari
Cost 80 lei
APA NOVA MONITORIZARE:
2156 PROBE
10183 determinari
229.530 lei
ANALIZE APE CU PLATA (FARA Apa Nova):
952 PROBE
8904 determinari
PARTICULARI ALIMENT:
164
PROBE
412 determinari
169.060 lei
7931
TOTAL APE 2013
Particulari + Apa Nova
3108 PROBE
19.087 determinari
398.590
TOTAL 2013 (Ape si Aliment):
-fara PN
lei
lei
3272
PROBE
19499 determinari
406.521
lei
82
TOTAL 2013
APA + ALIMENT+ PN
3360
PROBE
19937
Determinari
414.286
Lei
Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica are contracte pentru analize
de laborator care se efectueaza lunar contra cost.
Personalul a participat la conferinte de specialitate.
Probleme deosebite – nu am avut contract de service pentru echipamente,
Probleme de viitor
-efectuarea supravegherii RENAR
- Extinderea acreditarii Laboratorului de microbiologie la alimente, si chimie.
- Determinarea aflatoxinei in lapte si branzeturi cu metoda ELISA
- Achizitionarea de noi echipamente de laborator.
- Participarea personalului la cursuri de perfectionare , conferinte si congrese.
Total incasari Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica/ 2013
:
Analize cu plata-23447 probe —63821 det. .-1391315 incasari lei
83
c) Laborator de igiena radiatiilor ionizante
In anul 2013, conform HG nr. 124/2013 si Ord. M.S. nr. 422/2013 cu Anexa privind
Normele Tehnice de Realizare a Programelor Nationale de Sanatate Publica, Laboratorului
de Igiena Radiatiilor Ionizante i-au revenit sarcini ce decurg din Programul National de
Monitorizare a Factorilor Determinanti din Mediul de Viata si Munca, dupa cum urmeaza:
* Expunerea profesionala la radiatii ionizante (Obiectiv III-Medicina muncii)
Obiectiv II- Radiatii:
* Protejarea starii de sanatate a populatiei impotriva expunerii la Radon
* Auditul clinic al activitatii medicale cu radiatii ionizante
* Supravegherea continutului radioactiv al apelor minerale si evaluarea efectului
asupra starii de sanatate
* Monitorizarea radioactivitatii alimentului si apei potabile conform legii 458/2002 si
conform cerintelor EURATOM
* Supravegherea expunerii personalului medical la radiatii ionizante
* Monitorizarea radioprotectiei pacientului in expunerea medicala la radiatii ionizante
* Supravegherea starii de sanatate a populatiei din jurul obiectivelor nucleare precum
si sarcini curente de avizare si autorizare
Pentru realizarea obiectivelor prezentate mai sus,au fost efectuate urmatoarele actiuni:
1. masurari dozimetrice: 342 unitati cu o medie de 10-15 puncte de masurare, fiecare
2. Expertize ale locurilor de munca, in vderea incadrarii acestora in conditii speciale sau
deosebite: 5
Detaliem mai jos masurarile efectuate in cadrul Progrmului National de monitorizare a
apei si alimentelor:
PROBE RECOLTATE SI MASURATE IN ANUL 2013
Tip proba
Apa potabila
Depunere
atmosferica
Lapte consum
Meniu
zilnic/persoana
Contaminare
de suprafata
Alte probe :
sare gema,
TOTAL:
Nr. Probe
73
10
Alfa
Global
73
10
9
6
9
6
82
Masuratori radioactivitate
Beta
Tritiu
Separari
Global
( H-3)
radiochimice
73
73
10
10
9
6
20
10
8
2
2
2
182
100
108
76
82
76
195
479
Numarul de probe recoltate a fost de 182 din care :
- 73 ape potabile cu 73 de masuratori alfa globale , 73 de masuratori beta globale, 73
separari radiochimice;
84
15 probe alimentare cu 15 masuratori alfa globale , 15 masuratori beta globale, 30
separari radiochimice;
- 12 alte probe: 10 depuneri atmosferice , 2 probe sare industriala,.cu 12 masuratori
alfa globale, 12 masuratori beta globale si 10 separari radiochimice;
- 82 suprafete contaminate cu 76 de masurari de tritiu , 8 masurari beta si
82 separari radiochimice (probele au fost in majoritate verificari ale etanseitatilor
containerelor de surse).
Pentru aceste probe au fost eliberate 41 de buletine de analiza radioactiva.
Continutul radioactiv al probelor masurate se incadreaza in limitele continutului
radioactiv natural, conform Legii 458/2002 si NFSR/2000.
In paralel cu activitatile de monitorizare ce decurg din obiectivele PN, s-au desfasurat si
activitatile curente de avizare-autorizare sanitara, reglementate de Ord. MS nr. 381/2004. Au
fost astfel analizate 300 documentatii, dintre care 2 au fost respinse ca neconforme. S-au
eliberat 232 de autorizatii si 66 avize sanitare.. S-au controlat 317 de unitati.
Ne-au fost communicate de la unul dintre centrele de citire a filmelor dozimetrice
individuale (DOZIMED), patru posibile suprairadieri, la: S.C. GRIRO S.A., S.C. Centrul de
Diagnostic Medira, S.C. YTS-DENTAL VIEW s.r.l. si Spitalul Clinic COLENTINA. Toate
situatiile semnalate au fost anchetate si s-au efectuat controale si masurari dozimetrice de
arie in unitatile respective. In urma anchetelor s-a dovedit ca au fost purtate incorect filmele
dozimetrice sau plicul cu filmele colectate de la toti expusii a fost din neglijenta iradiat (spitalul
Colentina), dozele semnalate nefiind in mod real incasate de personalul implicat. S-au aplicat
sanctiuni administrative acolo unde a fost cazul.
S-a mentinut situatia semnalata la sfirsitul anului trecut, caracterizata prin lipsa de
aparatura de masurare probe si lipsa personal calificat (fizicieni spectrometrie), motiv pentru
care, s-au realizat doar partial sarcinile ce revin din programele nationale.
De asemenea laboratorul nostru a depus un efort sustinut in vederea intocmirii
documentatiei si obtinerii Certificatului de inregistrare la Ministerul Sanatatii ca laborator de
determinare a parametrilor radioactivi din apa potabila (certificat nr. 277/13.07.2013).
-
85
B. Serviciul de Control in sanatate publica
In conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu Ord. MS
nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii
organizatorice ale Directiilor de Sanatate Publica judetene si a Municipiului Bucuresti,
activitatea de inspectie sanitara consta, in principal, in:
- verificarea respectarii prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniul
sanatatii publice;
- verificarea conformitatii cu prevederile normelor igienico-sanitare a amplasamentelor,
activitatilor, proceselor, serviciilor, produselor, factorilor de mediu, de munca, de
habitat;
- verificarea respectării legislatiei nationale privind starea de sanatate a personalului,
cunostintele, aptitudinile si practicile acestuia in raport cu normele igienico-sanitare;
- depistarea si evaluarea riscurilor pentru sanatate si impunerea măsurilor de eliminare
sau, după caz, de diminuare a acestora;
- comunicarea datelor despre existenta si dimensiunea riscului identificat persoanelor
responsabile cu managementul riscului, consumatorilor si altor potentiali receptori
interesati.
Serviciul de Control în Sanatate Publica - este organizat pe domenii specifice de
activitate, desfasurand activitati privind verificarea respectarii prevederilor legislatiei
nationale si comunitare in domeniul sanatatii publice, fiind structurat în Biroul de Inspectie si
Control al Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca si în Biroul Control Unitati si
Servicii de Sanatate.
In anul 2013 obiectivele generale asumate au constat în protejarea sanatatii si
prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc, promovarea starii de sanatate a populatiei
si asigurarea starii de nutritie corespunzatoare a elevilor si tinerilor, promovarea sigurantei
alimentare prin
controale igienico-sanitare tematice planificate, conform Planului de
activitate, controale tematice neplanificate, la solicitarea Ministerului Sanatatii, inspectii de
necesitate in cazul aparitiei unor situatii cu risc epidemiologic, controale efectuate in urma
sesizarilor persoanelor fizice sau juridice si de recontrol in vederea verificarii respectarii
recomandarilor facute cu ocazia controalelor anterioare.
Activitatea desfasurată a constat in verificarea conditiilor igienico-sanitare in toate
tipurile de unitati din Municipiul Bucuresti, pe baza ghidurilor de inspectie si a procedurilor
generale si specifice, elaborate in conformitate cu prevederile legislative in vigoare
Au fost efectuate 7874 controale igienico-sanitare in toate tipurile de unitati si
verificate 1720 declaratii pe propria raspundere transmise de catre Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti.
Pentru neconformitatile la normele de igiena in vigoare constatate, s-au aplicat 1263
sanctiuni contraventionale conform HGR 857/2011, Legii 349/2002 modificată şi
completată, HGR 1197/2002 , HGR 568/2002, Legii 178/2000 si OG 2/2001 din care: 781
amenzi in valoare de 1.306.400 lei, 452 avertismente si 11 Decizii de Suspendare din
Activitate.
Au fost emise Decizii de Suspendare din Activitate pentru 11(unsprezece) unitati
dupa cum urmeaza:
 comert alimentar cu amanuntul 1 unitate
 comert alimentar en-gross
1 unitate
 alimentatie publica
5 unitati
 microproductie
2 unitati
 servicii
2 unitati
86
Dintre acestea, 2 unitati de alimentatie publica s-au desfiintat in urma deciziei de
suspendare, unitatea de comert alimentar en-gross (SC Continente Marine SA)a contestat
decizia si se deruleaza actiunea juridica, iar restul unitatilor au ramas inchise.
In cadrul actiunilor de inspectie desfasurate au fost scoase din consum urmatoarele
cantitati de produse:
- 2113,896 kg produse alimentare dintre care: 8,8 kg suplimente alimentare, 50,996
kg suplimente alimentare tratate cu radiatii, 277 kg aditivi alimentari, 108,159 kg
produse alimentare nerecomandate (cu adaos mare de zahar şi/sau sare, cu
valoare calorică peste 300 kcal/unitatea de produs, fara informatii nutritionale
inscriptionate pe eticheta, cu termen de valabilitate expirat sau cu modificări
organoleptice), restul de 1752,51 kg fiind reprezentat de alte produse alimentare
neconforme;
- 1671,425 litri produse alimentare dintre care: 85,720 litri suplimente alimentare,
0,6 litri aditivi si 494 litri ape minerale şi 550,7 litri băuturi răcoritoare (altele decât
apele naturale sau minerale îmbuteliate), restul de 540,405 litri fiind reprezentat de
alte bauturi imbuteliate neconforme;
- 317 bucăţi produse cosmetice;
- 725 bucăţi produse biocide.
- -143,9 kg şi 8.808 bucăţi materiale care vin în contact direct cu alimentul au fost
interzise comercializării/utilizării.
Au fost analizate şi solutionate 836 sesizări primite de la persoane fizice sau juridice,
privind mediul de viaţă şi muncă (disconfort creat de starea de insalubritate a locuintelor şi
unitatilor de orice fel, disconfort fonic, disconfort creat de prezenţa diversilor poluanti chimici,
disconfort creat de cresterea şi/sau ingrijirea animalelor, etc.) şi un număr de 78 sesizari în
unitati sanitare, privind conditiile igienico-sanitare si calitatea actului medical.
Prin activitatea desfasurata, atat cea planificata cat si prin controalele efectuate in
urma sesizarilor, Biroul de Inspecţie si Control al Factorilor de Risc din Mediul de Viata si
Munca a avut ca obiective promovarea starii de sanatate si prevenirea îmbolnavirilor in randul
populatiei, punandu-se accent pe urmatoarele aspecte:
- asigurarea unei alimentatii corecte si a starii de nutritie corespunzatoare copiilor şi
tinerilor prin respectarea prevederilor Legii 123/2008, Ord.M.S.1563/2008 şi
Ord.M.S.1955/1997;
- verificarea respectarii prevederilor Ord.1069/2007 pentru aprobarea Normelor
privind suplimentele alimentare si ale Ord.1228/224/63/2005 pentru aprobarea
Normelor privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine
animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti
nutrienti;
- verificarea respectarii prevederilor Ord.438/295/2002 pentru aprobarea Normelor
privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum
uman;
- verificarea respectarii prevederilor HG 1197/2002, Reg.1935/2004, Reg. 10/2011,
Reg.282/2008
- verificarea respectarii prevederilor Legii 349/2002 privind prevenirea şi
combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
- asigurarea calitatii corespunzatoare a apei pentru consum uman verificandu-se
respectarea prevederilor Ord.MS 341/2007 pentru aprobarea Normelor de igiena si
a procedurii de notificare a apelor potabile imbuteliate, altele decat apele minerale
sau apele de izvor, Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, HG 1020/2005
pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor
minerale naturale;
87
-
-
verificarea prevederilor HG 88/2004, HG 459/2002, HG 546/2008 si Ord M.S.
536/1997 privind calitatea apei de imbaiere si respectarea normelor igienicosanitare din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, bazine de inot, piscine si
stranduri. Mentionam ca, in perioada sezonului estival au fost efectuate permanent
controale igienico-sanitare si au fost prelevate probe din toate strandurile, piscinele
si bazinele de inot din Municipiul Bucuresti in vederea asigurarii unei calitati
corespunzatoare a acesteia.
asigurarea unor produse cosmetice sigure care sa nu puna in pericol sanatatea
utilizatorilor;
verificarea respectarii prevederilor Reg.528/2012 privind punerea la dispozitie pe
piata si utilizarea produselor biocide si prevederile Ord.10/368/2011 privind
aprobarea Procedurii de avizare a produselor biocide plasate pe piata, pe teritoriul
Romaniei.
SINTEZELE ACŢIUNILOR TEMATICE CONFORM PLANULUI ANUAL ŞI
SOLICITĂRILOR MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
IANUARIE 2013
Acţiune de control privind respectarea prevederilor Legii 349/2002 pentru prevenirea şi
combaterea efectelor consumului produselor din tutun (comercializare, etichetare,
publicitate)
În perioada 21.01.2013 – 31.01.2013, in conformitate cu Planul de actiuni tematice de
control la nivel national s-a desfasurat actiunea de verificare a respectarii dispozitiilor Legii
349/2002 modificata si completata, privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun.
Actiunea a vizat în special verificarea respectarii prevederilor privind comercializarea şi
verificarea respectarii inscriptionării informatiilor, avertismentelor si trasabilitatii pe pachetele
produselor din tutun.
Au fost verificate 81 unităţi de comercializare a produselor din tutun, 1 importator
produse din tutun, 37 unităţi de învăţământ şi 42 unităţi sanitare.
În urma verificării conformităţii comercializării produselor din tutun a fost identificat un
agent economic care comercializa tigarete la bucată, motiv pentru care a fost sancţionat
contravenţional cu amendă în valoare de 500 lei conform prevederilor Legii 349/2002
art.10 lit”b”.
Marcarea pentru asigurarea identificării şi trasabilităţii, pe cca 10% din pachetele de
ţigarete controlate nu era lizibilă (ex. pachetele de PALL MALL).
Au fost constatate neconformităţi privind inscripţionarea avertismentelor pe pachetele
cu produse din tutun, altele decât ţigaretele (trabucuri şi ţigări de foi - importator S.C.
DOCNET SRL, sector 2).
Au fost interzise comercializării 56 bucati trabucuri care erau expuse spre vânzare
individual, nu erau în cutiile de origine cu avertismentele obligatorii inscriptionate.
S-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale din care 4 avertismente şi 1 amendă în
valoare de 500 lei.
Actiune de control a conditiilor igienico-sanitare din salile de fitness si alte activitati
sportive
In cadrul actiunii tematice de verificare a conditiilor de igiena din salile de fitness si alte
activitati sportive, au fost inspectate 70 sali de fitness si alte activitati sportive din care 12
88
unitati in colaborare cu Agentia Nationala Anti-doping. Au fost verificate atat conditiile
igienico-sanitare cat si suplimentele alimentare comercializate in aceste unitati.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 15 sanctiuni contraventionale in valoare
de 14.850 lei si au fost oprite de la comercializare 4,7 kg si 500 ml de suplimente alimentare.
Verificarea respectarii conformitatii Centrului de Transfuzie Sanguina al
Municipiului Bucuresti
In conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de
transfuzie sanguina, donare de sange si componente sanguine de origine umana, precum si
asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, in intervalul 2130.01.2013 s-a efectuat o actiune tematica de control pentru verificarea respectarii
conformitatii Centrului de Transfuzie Sanguina al Municipiului Bucuresti la prevederile legale
in vigoare.
Concluzii: -procedurile software nu sunt validate, iar sangele/componentele sanguine
nu se returneaza de la spitale;
-spitalele (cu exceptia Sp. Clinic de Urgenta Bucuresti,
Sp. Universitar de Urgenta
Bucuresti si Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals) nu raporteaza
reclamatii, informatii despre reactii si incidente adverse severe, documentate, investigate,
urmate de retragerea componentelor si implementare de masuri.
Punctajul total al grilei completate in cadrul inspectiei efectuate in perioada
21.01.2013-30.01.2013 este de 97 puncte.
Actiune tematica de control privind conditiile de functionare a unitatiilor de ingrijire
pentru persoane aflate in incapacitatea de a se ingriji singure si a caminelor de batrani
In cadrul actiunii s-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS
1030/2009 modificat si completat, Ord. MS 261/2007, Ord. MS 1226/2012, HGR 355/2007 si
Legea 349/2002 in 17 unitati din Municipiul Bucuresti.
Pentru deficientele constatate s-a aplicat un avertisment conform OG 2/2001 si s-au facut
recomandari cu termene de remediere.
FEBRUARIE 2013
Actiune tematica de control pentru respectarea legislatiei in vigoare privind
suplimentele alimentare
Actiunea de verificare s-a desfasurat conform procedurii specifice pentru actiunile
de control privind suplimentele alimentare si ghidului de control, urmarindu-se modul de
respectare al legislatiei nationale si comunitare in vigoare privind suplimentele alimentare.
In aceasta actiune au fost verificate 98 unitati, dintre
care :5 unitati de productie, 6 importatori, 7 distribuitori si 80 unitati de
desfacere.
Verificarile efectuate au evidentiat produse (suplimente alimentare) in
a
caror
prezentare, pe prospect sau pe eticheta, se atribuie proprietati de prevenire,
tratare
a
unei boli umane sau se face referire la astfel de proprietati (ex:
CITONAT, producator SC
Dacia Plant SRL; ADAPTOGEN, producator SC
Compania
Farmaceutica
Helcor;
SELENIU ORGANIC, SILICIU ORGANIC,
producator SC Herbagetica SRL; FLAVITIN 7
SE, FLAVITIN 7 FE, FLAVITIN 7 E,
responsabil cu punerea pe piata SC Vita Crystal
Research SRL)
A fost retrasa de la comercializare cantitatea de 6,665 kg
suplimente
alimentare pentru neetichetarea corespunzatoare a acestora si s-au
aplicat 9 sanctiuni
89
contraventionale, dintre care 2 amenzi in valoare totala de
6000
lei
si
7
avertismente.
O situatie deosebita a fost depistata in urma verificarilor efectuate privind
respectarea normelor legale in vigoare, la suplimentele alimentare: Arthrofort, Ulei de
peste, Ubiouinol, Colon Pro si Luteina, puse pe piata de S.C Primo Nutrition SRL din
Cluj Napoca, a caror prezentare si reclama includ afirmatii cu privire la proprietatile de
prevenire, tratare sau vindecare a unei boli umane.
A fost inaintata adresa de instiintare catre Serviciul National pentru Plante Medicinale,
Aromatice si Produse ale Stupului din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Bioresurse Alimentare Bucuresti, in conformitate cu prevedile Legii 491/2003
republicata in 2011.
Verificarile efectuate au concluzionat ca, S.C Primo Nutrition SRL comercializeaza ilegal
produsele respective, cu mentiuni de sanatate interzise, fara a detine certificatele de
notificare ale suplimentelor alimentare respective, profitand de existenta certificatelor detinute
de o alta firma, S.C Tao Te King Dao SRL pentru produse cu compozitie si denumiri similare,
eliberate in conformitate cu prevederile legale.
In consecinta, au fost informate organele de ancheta penala pentru a investiga cazul.
Actiune de control privind conformitatea produselor cosmetice (inclusiv notificarea)
care provin din tari care nu fac parte din comunitatea europeana la importatori/
distribuitori si retaileri (Legea nr.178/2000 republicata , Ord. Ms 1448/2005)
In cadrul acestei actiuni au fost efectuate controale igienico-sanitare în 111 unitati din
care 5 importatori, 7 distribuitori si 124 retaileri de produse cosmetice si au fost verificate 292
produse care nu sunt fabricate in tari din Comunitatea Europeana.
Au fost urmarite atat aspecte referitoare la respectarea normelor de igiena privind
produsele cosmetice (Legea nr. 178/2000 modificată şi completată, Ord.MS 1448/2005 cu
modificari si completari) cat si aspecte privind structura si functionarea unitatilor.
Pentru nerespectarea normelor de igiena in vigoare au fost aplicate 7 sanctiuni
contraventionale din care 1 avertisment si 6 amenzi in valoare de 830 lei , conform Legii
nr.178/2000 , HGR 857/2011 si OG nr.2/2001.
Au fost oprite de la utilizare 281 bucati produse cosmetice etichetate
necorespunzator ( fara mentiunile obligatorii in limba romana, fara data durabilitatii
minimale/PAO, fara precautiile de utilizare, ingrediente ) si interzise de la utilizare 12 bucati
produse cosmetice fara documente de calitate/provenienta, pentru care nu s-a facut dovada
notificarii la Ministerul Sanatatii.
Actiune de control in unitatiile de invatamant preuniversitar (scoli, licee, colegii,
grupuri scolare)
Au fost inspectate un numar total de 227 unitati, dintre care 145 scoli si 82 licee,
colegii si grupuri scolare. Detin autorizatii sanitare de functionare 197 unitati ( 125
scoli si 72 licee).
In cadrul acestei unitati de invatamant au fost verificate 221 cabinete medicale
(medicina generala si stomatologie).
Ca urmare a acestei actiuni s-au constatat neconformitati cu normele de igiena in
vigoare in 87 unitati .
Au fost inaintate adrese primariilor de sector cu privire la stabilirea unui plan de
remediere a deficientelor constatate, si s-au aplicat 12 sanctiuni din care: 2 avertismente si
10 amenzi contraventionale in valoare totala de 7400 lei.
90
Actiune de control privind conditiile de functionare a cabinetelor medicale de
specialitate
In perioada 11-28.02.2013 Serviciul de Control in Sanatate Publica a desfasurat o
actiune tematica de control privind conditiile de functionare a cabinetelor de specialitate.
Au fost verificate 39 de cabinete medicale de specialitate din Municipiul Bucuresti.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 3 sanctiuni, dintre care: 1 avertisment
conform OG 2/2001 si 2 amenzi in valoare de 1.000 lei, conform HGR 857/2011.
Actiune de control efectuata in spitalele de pediatrie din Municipiul Bucuresti
In data de 04 februarie 2013, s-a efectuat o actiune tematica de control privind
conditiile igienico-sanitare de functionare, in urmatoarele spitale si sectii de pediatrie din
Bucuresti:
- Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru copii Dr. “Nicolae
Robanescu”;
- Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie ORL “Prof. Dr. Dorin Hociota”
- Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”-sectiile exterioare de pneumoftiziologie
copii nr. 9 si 10;
- Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”;
- I.O.M.C. “Alfred Rusescu”;
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”;
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “M. S. Curie”.
In aceste unitati s-a completat un ghid unic de control, iar neconformitatile constatate au
fost aduse la cunostinta managerilor unitatilor sanitare. S-a insistat asupra riscurilor majore
de producere a unor evenimente indezirabile, legate de evacuarea in reteaua urbana a
apelor uzate care depasesc parametrii chimici si bacteriologici acceptati, neefectuarea
reparatiilor cladirilor respective si a operatiunilor de curatenie curenta, nerespectarea
circuitelor functionale, neefectuarea controlului eficientei sterilizarii si evacuarea
necorespunzatoare a deseurilor solide menajere.
Pentru deficientele constatate au fost aplicate 6 avertismente si s-au facut
recomandari cu termene de remediere.
Actiune tematica de verificare a conditiilor igienico-sanitare din cabinetele de
medicina de familie si de specialitate
S-au controlat 26 de cabinete de medicina de familie, iar pentru deficientele
constatate s-au aplicat 3 avertismente, conform OG nr.2/2001, 1 amenda
contraventionala, conform HGR 857/2011 in valoare de 600 lei si s-au facut recomandari cu
termene de remediere.
In cadrul aceleiasi actiuni s-au verificat 39 de cabinete medicale de specialitate iar
pentru deficientele constatate s-a aplicat 1 avertisment, conform OG nr.2/2001 si 1 amenda
contraventionala, conform HGR 857/2011 in valoare de 1000 lei si s-au facut recomandari
cu termene de remediere.
MARTIE 2013
Acţiune de control în unităţi de prestări servicii (croitorii, marochinării, spălătorii auto,
etc.)
În cadrul acestei acţiuni a fost verificata respectarea prevederilor următoarelor acte
normative: Legea 319/2006, modificată şi completată, a sănătăţii şi securităţii în muncă, HG
355/2007, modificată şi completată, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, HG
1021/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de muncă, HG
91
1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
Un accent deosebit s-a pus pe evaluarea riscurilor pentru sănătatea lucrătorilor în
funcţie de specificul activităţii (determinări de zgomot şi noxe).
În cadrul acţiunii au fost controlate 88 unităţi de prestări serivicii şi mică industrie, din
care : 33 ateliere de confecţii, 10 ateliere încăţăminte, 34 spălătorii auto, service auto şi
vulcanizare, 4 spălătorii curăţătorii, 2 ateliere marochinărie si 5 alte tipuri de unitati (optică,
florării, etc.) .
Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 13 sancţiuni, din care 5 avertismente
şi 8 amenzi contravenţionale în valoare de 7500 lei.
Actiune de control privind respectarea legislatiei sanitare in cabinete de infrumusetare,
intretinere corporala (coafura, frizerie, manichiura, pedichiura, cosmetica, piercing si
tatuaj, gimnastica etc.)si a produselor cosmetice de uz profesional
In cadrul acestei actiuni au fost inspectate 224 unitati si s-au constatat neconformitati
cu normele sanitare in vigoare in 68 unitati .
A fost prelevata o proba intaritor unghii care a fost expediata pentru determinarea
formaldehidei la laboratorul din cadrul DSP Buzau.
S-a interzis utilizarea produselor cosmetice cu termen de valabilitate expirat sau fara
date de identificare: 116 flacoane lac de unghii si 3 cutii crema pentru ten.
Au fost aplicate 48 sanctiuni, dintre care 17 amenzi contraventionale in valoare
totala de 17.500 lei si 31 avertismente.
Actiune de control pentru verificarea respectarii prevederiilor legale in vigoare privind
calitatea conditiilor de acordare a serviciilor de asistenta medicala in unitatiile sanitare
cu paturi
In luna martie 2013 au fost efectuate controale în 53 unităţi sanitare cu paturi
de stat si private din Municipiul Bucureşti.
Din cele 53 unitati controlate, 14 nu au statie centrala de sterilizare, se
utilizeaza materiale sanitare sterile de unica folosinta; 31 unitati sanitare au serviciile
de spalatorie externalizate; 21 unitati sanitare au externalizat serviciile blocurilor
alimentare.
Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 4 avertismente conform OG
2/2001.
APRILIE 2013
Actiune tematica de control in unitati de productie si desfacere a preparatelor
specifice sarbatorilor de paste (macelarii, laboratoare de cofetarie-patiserie, unitati de
desfacere, vinarii, brutarii, etc.)
Au fost inspectate 668 unitati, dintre care 210 unitati de productie/microproductie
(brutarii, laboratoare de cofetarie-patiserie, sectii preparate din carne/carmangerii, fabrici/
sectii produse zaharoase, etc.) si 458 unitati comerciale (macelarii, cofetarii, vinarii,
magazine, etc.)
In cadrul acestor unitati a fost verificata aplicarea urmatoarelor prevederi legislative:
Ord. M.S. nr. 976/1998 privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si
desfacerea alimentelor, H.G. nr. 1197/2002 privind materialele si obiectele care vin in contact
direct cu alimentul, Ord. M.S. nr. 933/2002 si H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea starii
de sanatate a lucratorilor, Legea 349/2002 privind prevenirea si combaterea efectelor
consumului produselor din tutun.
92
Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate
239 de sanctiuni (96
avertismente si 143 amenzi contraventionale in valoare totala de 242.100 lei) si a fost
emisa 1 decizie de suspendare a activitatii.
Actiune de verificare a respectarii normelor de igiena in pietele agroalimentare si
complexe comerciale
Au fost verificate 31 pieţe agroalimentare si 7 complexe comerciale si magazine
alimentare.
Din totalul de 38 unităţi inspectate, în 23 unităţi au fost constatate neconformităţi cu
normele de igienă si sănătate publică( conform Ord. MS 536/1997 si Ord.MS 976/1998).
Pentru deficientele constatate au fost aplicate 23 sancţiuni din care: 4 avertismente
conform OG. nr. 2/2001, 19 amenzi contravenţionale în valoare totală de 32.900 lei
conform HG857/2011 si a fost emisa o Decizie de suspendare a activitatii complexului
comercial SC Continent Marine Enterprise SA.
Pentru alte deficienţe cu impact minim asupra salubrităţii produselor si asupra
sănătăţii umane, au fost făcute recomandări de specialitate si acordate termene
pentru remediere.
Actiune de control privind conditiile de functionare a cabinetelor de medicina dentara
In cadrul actiunii s-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS
1030/2009 modificat si completat, Ord. MS 261/2007, Ord. MS 1226/2012, HGR 355/2007 si
Legea 349/2002 in 69 cabinete de medicina dentara din Municipiul Bucuresti.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 15 sanctiuni dintre care 8 avertismente
conform OG 2/2001 si 7 amenzi contraventionale conform HG 857/2011 in valoare de
3.600 lei.
Actiune de control privind verificarea conditiilor necesare asigurarii calitatii serviciilor
oferite de asistenta medicale primara si de specialitate
Au fost verificate 16 unitati, dupa cum urmeaza: 11 unitati de asistenta medicala
primara , 4 unitati de asistenta medicale ambulatorie, 1 unitate de medicina dentara.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale
(avertismente), conform OG nr.2/2001 si s-au facut recomandari cu termene de remediere.
MAI 2013
Verificarea respectarii legislatiei sanitare in vigoare privind conformitatea produselor
cosmetice (depilatoare si produse pentru ingrijirea parului)
Au fost inspectate 24 unitati (2 producatori, 1 importator, 5 distribuitori, 10 retaileri si 6
utilizatori-saloane de infrumusetare).
Au fost prelevate 3 probe de produse cosmetice (un depilator si doua produse
pentru ingrijirea parului-pentru ondulare si intindere) care au fost expediate la laboratorul
DSP Buzau pentru determinarea acidului tioglicolic si amoniacului, rezultatele determinarilor
fiind corespunzatoare. Au fost completate 12 fise de inspectie a produsului cosmetic, si 3
fise de inspectie a dosarului tehnic de produs (pentru produsele recoltate si trimise spre
analiza).
Actiune tematica de control in unitati industriale, constructii, prestari servicii in
vederea verificarii modului de indepartare a deseurilor
In cadrul acestei actiuni au fost inspectate 50 unitati, urmarind modul de gestionare a
deseurilor lichide si solide rezultate din activitatile cu caracter industrial, constructii, prestari
servicii etc., in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului inconjurator.
93
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 6 sanctiuni, dintre care 5 avertismente si
1 amenda contraventionala in valoare de 250 lei.
Actiune tematica de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale IN
VIGOARE IN UNITATILE SANITARE ACREDITATE IN DOMENIUL TRANSPLANTULUI
In perioada 08.05-17.05.2013, urmare adresei MS 28875/30.04.2013, echipe mixte de
control (birou A si B) au verificat 14 unitati sanitare iar pentru neconformitatile constatate
s-au prescris recomandari cu termene de remediere.
Actiune tematica de control privind gestionarea deseurilor medicale rezultate
In perioda 20.05-31.05.2013 s-a desfasurat actiunea tematica de control pentru
verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la gestionarea deseurilor rezultate din
activitatea medicala in unitatile sanitare cu paturi si cabinete medicale.
Au fost controlate
8 unitati sanitare cu paturi si 25 cabinete medicale din
Pentru neconformitati s-au prescris recomandari cu termene de remediere.
IUNIE 2013
Actiune de control in zonele de agrement si unitati de alimentatie publica din aceste
zone
In cadrul acestei actiuni au fost controlate 56 unitati ( 21 parcuri si 35 unitati de
alimentatie publica).
Constatarile facute la verificarea parcurilor au evidentiat deficiente referitoare la
existenta surselor de apa potabila, colectarea reziduurilor vegetale si solide, precum si la
numarul insuficient de grupuri sanitare pentru vizitatori.
Pentru neconformitatiile constatate au fost aplicate 44 sanctiuni, dintre care 27
amenzi contraventionale in valoare de 220.000 lei conform HG.857/2011 si 17
avertismente conform OG2/2001.
Actiune tematica de control in unitati de invatamant prescolar, scolar si liceal
In cadrul acestei actiuni au fost inspectate 106 unitati de invatamant ( 10 crese, 20
gradinite, 53 scoli si 23 licee, colegii si grupuri scolare) .
Totodata au fost verificate 102 cabinete medicale (medicina generala si stomatologie)
din structura unitatilor de invatamant inspectate.
S-a verificat aplicarea urmatoarelor prevederi legislative : Ord. MS nr. 1955/1995
pentru aprobarea normelor de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea
copiilor si tinerilor ; OG 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru
elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat; Legea 349/2002 privind interzicerea
fumatului in spatiile plubice inchise si al art.3; HG 355/2007 privind supravegherea lucratorilor
si Ord. MS nr.1225/5031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si
certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de
igiena; Ord MS nr.653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor;
Ord.MS 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
S-au constatat neconformitati cu normele de igiena in vigoare in 71 unitati si s-au
aplicat 13 sanctiuni, din care : 9 avertismente si 4 amenzi contraventionale in valoare
totala de 3.100 lei.
Acţiune de control privind condiţiile de producere şi comercializare a apelor minerale
si ale apelor potabile îmbuteliate
94
Au fost efectuate controale igienico-sanitare în 43 unităţi de producţie, distribuţie şi
comercializare ape minerale şi potabile (1 producator, 1 importator, 22 distribuitori si 19
retaileri).
În cadrul acţiunii a fost urmarita respectarea prevederilor HG 1020/2005, Ord.M.S.341/
2007 si Legii 458/2002.
A fost prelevata o proba de apa minerală imbuteliata “Perla Covasnei” de la
distribuitorul S.C. Transan Interactiv SRL, iar buletinul de analiza a evidentiat ca produsul
este corespunzator bacteriologic.
In privinta apei potabile imbuteliate singurul producator de pe raza Municipiului
Bucuresti, S.C. “La Fantana” din b-dul Garii Obor nr. 8-10, sector 2, efectueaza lunar analiza
apei imbuteliate (monitorizare conform Legii 458/2002 si Ord.M.S. 974/ 2004) la laboratorul
D.S.P.M.B.
In urma adresei D.S.P.Targu Mures nr.4272/10.06.2013 prin care se solicita
verificarea conformitatii sortimentului de apa de masa “Malibu” produs de S.C. Rio Bucovina,
s-a efectuat verificarea la punctul de lucru din Bucuresti, constatandu-se ca produsul a fost
notificat la Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti.
Dintre neconformitatile constatate mentionam: etichetarea necorespunzatoare a
produsului “Apa de masa Blue” (adresa producator incompleta, fara precizarea sursei)
produsa de S.C.”Lazar Grup Prod” din Bragadiru – judetul Ilfov si a sortimentului “Apa de
izvor plata Poiana Rece” imbuteliat de S.C. Multi Production SRL, din Comuna 1 Decembrie,
judetul Ilfov (denumirea sursei este redata in caractere mai mici decat denumirea comerciala
a produsului).
Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 5 sanctiuni, din care: 3 avertismente
si 2 amenzi contraventionale in valoare totala de 1300 lei si a fost oprita de la
comercializare cantitatea de 100 litri apa minerala imbuteliata.
Actiune tematica de control privind conditiile de functionare a cabinetelor de medicina
dentara
S-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS 1030/2009
modificat si completat, Ord. MS 261/2007, Ord. MS 1226/2012, HGR 355/2007 si Legea
349/2002 in 24 cabinete de medicina dentara din Municipiul Bucuresti.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 2 sanctiuni, dupa cum urmeaza: 1
avertisment conform OG 2/2001 si 1 amenda contraventionala conform HG 857/2011 in
valoare de 500 lei.
Actiunea tematica de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale in
vigoare in ceea ce priveste gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala in
unitatile sanitare cu paturi si la cabinete medicale
In cadrul actiunii au fost controlate 25 unitati sanitare cu paturi si 41 cabinete
medicale.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 2 avertismente, conform OG nr.2/2001, sau facut recomandari si au fost acordate termene de remediere.
Actiune de control privind verificarea activitatii de asistenta medicala ambulatorie de
specialitate
S-au verificat 6 unitati sanitare, dintre care: 2 cabinete de medicina de familie si 4
cabinete de specialitate .
Pentru deficientele constatate s-a aplicat 1 avertisment, conform OG nr.2/2001 si sau facut recomandari cu termene de remediere.
95
IULIE 2013
Actiune tematica de control pentru verificarea conformitatii apelor de imbaiere
In perioada sezonului estival s-a desfasurat actiunea tematica de control pentru
verificarea conformitatii apelor de imbaiere. Au fost inspectate 53 unitati, fiind urmarite:
organizarea si respectarea circuitelor functionale, starea bazinelor de inot si modul de
igienizare a acestora, realizarea dezinfectiei apei de imbaiere si monitorizarii calitatii acesteia
de catre operatorul economic, starea igienico-sanitara a spatiilor anexe (grupuri sanitare,
vestiare, dusuri).
Au fost recoltate 91 probe apa de imbaiere pentru analize de laborator fizico-chimice
si bacteriologice.
Pentru neconformitatile depistate au fost aplicate amenzi contraventionale in
valoare de 26.000 lei conform HG857/2011.
Au fost efectuate deasemenea determinari de laborator pentru probele de apa
recoltate
de pe traseul raului Colentina insumand 7 puncte: Lac Baneasa, Lac
Grivita,Complex Apa Nova, Complex Floreasca, Complex Radet, Strand Cutezatorii, Strand
Studentesc.
Rezultatele de laborator au indicat valori necorespunzatoare pentru apa de
suprafata utilizata ca apa de imbaiere.
Au fost facute recomandari Administratiei Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti, pentru
afisarea in locuri vizibile a interdictiei scaldatului si avertizarea populatiei asupra riscului la
care se expune in cazul imbaierii (amplasarea de panouri indicatoare “Scaldatul interzis” ,
“ Pericol de imbolnavire”).
Actiune de control privind verificarea calitatii si a concentratiei de iod din sarea iodata
In timpul actiunii tematice desfasurate au fost inspectate 63 unitati de alimentatie
publica, 101 de comercializare a sarii iodate si 11 unitati de productie, fara a se
constata neconformitati cu prevederile legislatiei in vigoare (HGR 568/2002 modificata cu HG
1904/22.12.2006).
Au fost prelevate 5 probe sare iodata pentru consum uman, pentru monitorizarea
nivelului de iod .
Probele au fost trimise spre analizare la laboratorul Directiei de Sanatate Publica
Ialomita.
Actiune tematica de control in blocurile alimentare din unitati sanitare cu paturi
S-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord.MS 976/1998, Ord.
MS 914/2006, HGR 355/2007 si Legea 349/2002 in 13 unitati de acest tip.
Pentru deficientele constatate s-au facut recomandari cu termene de remediere.
Actiune tematica efectuata in sectii ATI din unitati sanitare cu paturi
S-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS 916/2006, Ord
MS 914/2006, Ord. MS 261/2007, Ord. MS 1226/2012, HGR 355/2007 si Legea 349/2002 in
3 sectii ATI din unitati sanitare cu paturi din Municipiul Bucuresti.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 2 sanctiuni cu avertisment conform OG
2/2001.
AUGUST 2013
Actiune tematica privind verificarea respectarii legislatiei sanitare in vigoare in unitati
de productie, depozitare, comercializare a inghetatei si a calitatii acesteia
96
Au fost inspectate 90 unitati, dintre care: 3 laboratoare preparare inghetata , 3
laboratoare de cofetarie , 25 unitati alimentatie publica si 59 unitati de comercializare.
Tematica acestei actiuni a fost impusa de consumul mare al acestui produs in
perioada sezonului estival, dar si de potentialul mare de perisabilitate si de trasmitere a unor
maladii cu poarta de intrare digestiva ( enterocolite, toxiinfectii alimentare ).
Au fost prelevate 14 probe inghetata din 7 unitati (4 dozatoare si 3 unitati de
productie), rezultatele fiind corespunzatoare .
S-au constatat neconformitati cu normele de igiena in vigoare in 19 unitati , luandu-se
urmatoarele masuri :
- a fost scoasa din consum cantitatea de 83,54 kg inghetata neconforma cu
prevederile legislatiei in vigoare ;
- au fost aplicate 19 sanctiuni, din care: 16 amenzi contraventionale in valoare
de 17.000 lei si 3 avertismente.
Actiune de verificare a conformitatii produselor cosmetice pentru protectie solara si a
produselor destinate tatuajelor temporare cu henna
In vederea verificarii produselor cosmetice de protectie solara au fost inspectate 38
unitati,din care 4 producatori, 1 distribuitor si 33 retaileri
(magazine mixte,
supermarketuri/hipermarketuri, magazine de produse cosmetice etc.), fiind controlate
existenta notificarii produselor, modul de ambalare, etichetare si depozitare a acestora,
compozitia conf. Ord. MS 1448/2005, dosarul tehnic, alegatiile mentionate pe etichete,
termenul de valabilitate.
Au fost verificate 82 produse pentru protectie solara, acestea fiind conforme cu
prevederile legislatiei in vigoare.
De asemenea in cadrul actiunii au fost verificate dosarele tehnice pentru 21 produse
cosmetice pentru protectie solara, fara a se constata deficiente.
In cadrul inspectiilor desfasurate pe parcursul actiunii nu au fost identificate unitati in care se
efectueaza tatuaj temporar cu henna .
Actiune tematica de control in unitatile de alimentatie publica
In perioada 01.07-30.08. 2013 au fost controlate 309 unitati de alimentatie publica,
constatandu-se neconformitati cu normele de igiena in vigoare in 88 unitati.
S-au aplicat 88 sanctiuni, dintre care : 46 amenzi contraventionale conform HG
857/2011 in valoare de 65.150 lei si 42 avertismente conform OG 2/2001.
Actiune tematica de control in unitatile de desfacere a produselor usor perisabile
Actiunea a fost planificata tinand cont de faptul ca, in sezonul cald, temperaturile
ridicate determina risc crescut de alterare a produselor alimentare usor perisabile in cazul
nerespectarii conditiilor igienico-sanitare si neasigurarii lantului frigorific. Implicit, creste
incidenta toxiinfectiilor alimentare si a altor afectiuni cu poarta de intrare digestiva.
Au fost inspectate 376 unitati de comercializare, iar pentru neconformitatile constate
au fost aplicate 95 sanctiuni, astfel: 48 amenzi contaventionale in valoare totala de 70.600
lei, 47 avertismente si au fost scoase din consum 122 kg produse alimentare cu termen de
valabilitate depasit sau modificari organoleptice vizibile si 494 litri apa plata contaminata
microbiologic.
Actiune tematica efectuata in centre de dializa
S-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS 1030/2009
modificat si completat, Ord. MS 261/2007, Ord. MS 1226/2012, HGR 355/2007, Ord MS
976/1998 si Legea 349/2002 in 2 centre de dializa din Municipiul Bucuresti.
97
Pentru deficientele constatate s-a aplicat 1 sanctiune (avertisment) conform OG
2/2001 si s-au facut recomandari cu termene de remediere.
Actiune de control in centre medicale
S-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS 1030/2009
modificat si completat, Ord. MS 261/2007, Ord. MS 1226/2012, HGR 355/2007, Ord MS
976/1998 si Legea 349/2002 in 23 unitati din Municipiul Bucuresti.
Pentru deficientele constatate s-a aplicat 1 sanctiune (avertisment) conform OG
2/2001 si s-au facut recomandari cu termene de remediere.
SEPTEMBRIE 2013
Actiune tematica de verificare a conditiilor igienico-sanitare din unitatile de turism
In perioada 08.07-06.09.2013 a fost efectuata actiunea tematica de control in unitatile
de turism de pe teritoriul municipiului Bucuresti.
A fost verificata respectarea conditiilor igienico-sanitare in 115 unitati de cazare
hoteliera, 3 pensiuni turistice, 354 unitati de alimentatie publica si 4 unitati de catering.
Din cele 478 unitati controlate au fost constatate neconformitati cu normele de igiena
in 97 unitati.
S-au aplicat 97 sanctiuni –55 amenzi contraventionale conform HG 857/2011, in
valoare de 74.150 lei, 42 avertismente conform OG 2/2001 si a fost emisa 1 decizie de
suspendare a activitatii.
Actiune de verificare a respectarii prevederilor legislatiei sanitare in vigoare in unitati
de invatamant ( crese, gradinite, scoli, licee, colegii si grupuri scolare) si unitati de
catering care asigura alimentatia copiilor prescolari si scolari
Au fost inspectate 198 unitati, dintre care : 7 crese, 76 gradinite, 70 scoli, 45 licee,
colegii si grupuri scolare. Dintre unitatile verificate detin autorizatii sanitare de
functionare 178 unitati (7 crese, 73 gradinite, 59 scoli, 39 licee ).
Totodata au fost inspectate si
cabinetele medicale (medicina generala si
stomatologie) din cadrul unitatilor de invatamant, precum si 4 unitati de catering care
distribuie hrana in reteaua scolara.
Au fost inaintate adrese Primariilor de sector cu privire la stabilirea unui plan de masuri
pentru remedierea deficientelor constatate in unitatile de invatamant inspectate.
Actiune de control privind materialele care vin in contact direct cu alimentul
In cadrul actiunii au fost verificate 20 unitati: 2 importatori (SC D-Mail Direct SRL si
Eurotechnik Media SRL) , 6 distribuitori (SC Selgros Cash & Carry SRL, SC Metro Cash &
Cary SA - Pallady, SC Metro Cash & Cary SA – Militari, SC Almarom Limited SRL, SC Oti
Group SRL, SC Accent SRL) si 12 retaileri.
A fost prelevata 1 proba obiect din ceramica produs in Germania, care a fost
transmisa spre analiza Institutului National de Sanatate Publica in vederea determinarii
migrarii de metale cu potential toxic (Pb,Cd).
Au fost controlate: eticheta obiectelor din ceramica (Regulamentul 1935/2004 art.15 –
Anexa nr. 3), declaratia de conformitate a producatorului conform HG1197/2002,
documentatia suport care sa confirme declaratia de conformitate, buletinele de incercari ale
emisiei de metale grele in HG 1197/2002 .
Au fost gasite 80 buc produse din ceramica (cani, castroane, farfurii ), produse in
China, fara documente care sa ateste conformitatea cu HGR 1197/2002, acestea fiind retrase
98
de la comercializare. Au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale, dintre care 3
avertismente si 1 amenda conform HGR 1197/2002 in valoare de 2000 lei.
Actiune tematica de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale in vigoare
in ceea ce priveste calitatea conditiilor de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu
In perioada 18-30.09.2013 au fost efectuate verificari in 16 unitati furnizoare de ingrijiri
medicale la domiciliu din Municipiul Bucuresti, conform machetelor de control ( 5 unitati
autorizate sanitar, 1 unitate in curs de autorizare si 10 unitati notificate DSP MB ).
Toate unitatile verificate au in dotare materiale sanitare sterile si de unica folosinta,
medicamente, produse biocide si materiale de curatenie.
Pentru deficientele constatate s-au facut recomandari cu termene de remediere.
Actiune tematica de verificare a cabinetelor de medicina dentara
In cursul lunii septembrie 2013 a fost efectuata o actiune tematica de control privind
conditiile de functionare a cabinetelor de medicina dentara, fiind verificate respectarea si
aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS 1030/2009 modificat si completat, Ord. MS
261/2007, Ord. MS 1226/2012, HGR 355/2007 si Legea 349/2002 in 32 unitati din Municipiul
Bucuresti.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 4 sanctiuni (avertismente) conform OG
2/2001 si s-au facut recomandari cu termene de remediere.
Actiune de control privind verificarea modului de raportare si monitorizare a bolilor
transmisibile si cronice in cabinetele publice si private
Au fost controlate 7 unitati sanitare, verificandu-se: listele persoanelor cu afectiuni
cronice; fisele de monitorizare a bolilor transmisibile, evidenta miscarii lunare a persoanelor
cu afectiuni cronice pentru care se organizeaza evidenta distincta la nivelul medicului de
familie.
Au fost formulate recomandari privind actualizarea datelor din Registrul de boli
transmisibile si respectarea prevederilor Ord. MS 1226/2012 privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatea medicala.
OCTOMBRIE 2013
Actiune de control in unitatile de invatamant universitar si caminele studentesti din
Bucuresti
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti- Biroul de Inspectie si Control al
Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca a organizat in perioada septembrie octombrie 2013 o actiune de inspectie sanitara in unitatile de invatamant universitar ,
camine si cantine studentesti.
Au fost inspectate 45 unitati, dintre care 10 unitati de invatamant universitar, 25
camine studentesti si 10 cantine.
Au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale din care: 2 avertismente , 2 amenzi
in valoare totala de 3000 lei si s-au acordat termene de remediere.
Actiune de inspectie sanitara in vederea verificarii conformitatii produselor biocide cu
prevederile legislatiei sanitare in vigoare
A fost verificata respectarea prevederilor Regulamentului nr. 528/2012 privind punerea
la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand cont de prevederile Ordinului nr. 10/368/11 privind aprobarea procedurii de avizare a
99
produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei si de Registrul National
pentru Produsele Biocide actualizat.
Au fost urmarite aspecte privind conformitatea actului de plasare pe piata (avizul
sanitar), fisele tehnice de securitate, dupa caz, modul de ambalare, etichetarea la importatori,
distribuitori, unitati de comercializare en detail, unitati de prestari servicii de infrumusetare,
unitati de prestari servicii DDD.
In cadrul actiunii au fost controlate 106 unitati, din care: 4 unitati importatoare, 2
unitati distribuitoare, 12 unitati de desfacere si 88 unitati de prestari servicii de
infrumusetare.
Pentru neconformitatile de etichetare a produsului “Extrapon Bac”, detergent lichid
cu actiune bactericida, a fost aplicata 1 amenda in valoare de 3000 lei si s-a oprit de la
comercializare cantitatea de 1165 litri detergent lichid.
Verificarea respectării
de către operatorii economici, care produc şi/sau
comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie a prevederilor legilaţiei în
vigoare privind aditivii alimentari, enzime, arome, coloranţi, materiale care vin în
contact direct cu alimentul
În cursul acţiunii au fost verificaţi 30 de agenţi economici, dintre care 28 producători
de pâine şi produse de panificaţie şi 2 producători de produse de patiserie.
Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale, din
care 3 avertismente şi 10 amenzi în valoare de 16.100 lei.
Au fost retrase de la utilizare urmatoarele cantitati de produse neconforme: 250 kg
aditivi alimentari fără date de identificare şi fără a fi însoţiti de declaraţii de conformitate,
350 kg făină fără date de identificare, 50 kg tăraţe şi 50 kg făină infestatate cu larve şi
insecte, 150 kg făină cu ameliorator cu termen de valabilitate expirat.
Au fost intezise utilizării 420 buc. pungi de plastic, 100 buc. mănuşi de unică
folosinţă, 3 kg hârtie ambalaj şi 2,3 kg folie plastic care nu erau însoţite de declaraţii care
să ateste că sunt de uz alimentar.
Sinteza actiune tematica de inspectie in cabinetele de specialitate
S-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS 1030/2009
modificat si completat, Ord. MS 261/2007, Ord. MS 1226/2012, HGR 355/2007, Ord MS
976/1998 Ord. MS.153/2003 si Legea 349/2002 in 18 unitati din Municipiul Bucuresti.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 4 sanctiuni contraventionale, dupa cum
urmeaza: 3 amenzi conform HG 857/2011, in valoare de 2100 lei si 1 avertisment conform
OG 2/2001.
Actiune de control privind monitorizarea modului in care unitatile sanitare
inregistreaza, stocheaza, prelucreaza si transmit informatiile legate de activitatea
medicala
Au fost verificate 10 unitati de asistenta medicala primara, 5 unitati de asistenta
medicala ambulatorie si 2 unitati de asistenta medicina dentara.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 2 avertismente conform HG 2/2001 , au
fost formulate recomandari si s-au acordat termene de remediere.
NOIEMBRIE 2013
Actiune tematica privind inspectia pachetelor promotionale care contin produse
cosmetice
In cursul lunii noiembrie 2013 s-a desfasurat actiunea tematica de inspectie privind
conformitatea pachetelor promotionale care contin produse cosmetice (sampoane, creme,
100
lotiuni corp) cu Reg. 1223/2009, Reg. 655/2013, Legea 178/2000 si Ord. MS 1448/2005
modificat si completat.
In cadrul actiunii au fost verificate la producatori, distribuitori si retaileri aspecte privind
notificarea produselor, ambalarea, etichetarea, compozitia si depozitarea acestora.
Au fost efectuate controale in 35 de unitati (1 unitate de productie, 3 depozite de
produse cosmetice, 6 supermarketuri/hipermarketuri, 3 farmacii, 1 plafar, 16 magazine de
produse cosmetice, 5 saloane de infrumusetare) fiind verificate: existenta notificarii, modul
de ambalare, compozitia, etichetarea si depozitarea pentru 58 pachete promotionale.
De asemenea au fost verificate conditiile igienico-sanitare de functionare a unitatilor,
respectarea Legii nr. 349/2002, efectuarea controlului medical de catre personalul angajat.
Nu s-au constatat neconformitati privind calitatea produselor cosmetice verificate si
nici deficiente majore privind conditiile igienico-sanitare de functionare a unitatilor.
Actiune tematica de control privind conformitatea alimentelor cu destinatie nutritionala
speciala si mentiunilor nutritionale si pentru sanatate inscrise pe produsele alimentare
În cadrul acestei acţiuni au fost controlate 27 unitati de comercializare verificandu-se
un numar de 40 de produse alimentare cu detinaţie nutriţională specială şi menţiunile de
sănătate înscrise pe eticheta produsele alimentare.
Dintre neconformităţile constatate din punct de vedere al etichetării mentionam: lipsa
datelor de identificare ale importatorului/distribuitorului si lipsa precizarii scopului dietei,
conform prevederilor Ordinului M.S 387/251/2002.
Verificarea respectării
de către operatorii economici, care produc şi/sau
comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie a prevederilor legislaţiei în
vigoare privind aditivii alimentari, enzime, arome, coloranţi, materiale care vin în
contact direct cu alimentul
În lunile septembrie-noiembrie 2013, s-a desfăşurat acţiunea de verificare a respectării
prevederilor legislaţiei nationale si comunitare de catre agenţii economici care produc,
comercializează şi/sau transportă pâine, produse de panificaţie şi patiserie.
Au fost verificate atât aspecte privitoare la utilizarea în compoziţia produselor numai a
aditivilor permişi, la modul de utilizare al acestora (respectarea dozării conform
instrucţiunilor), etichetarea, existenţa declaraţiilor de conformitate şi a rapoartelor de
încercări/buletinelor de analiză precum şi condiţiile igienico-sanitare ale spaţiilor de
depozitare a materiilor prime, produselor finite, a spaţiilor de prelucrare, anexelor social
sanitare, a autovehicolelor de transport şi efectuarea controlului medical periodic şi/sau la
angajare al salariaţilor.
S-au verificat 46 de unitati din care 37 producători de pâine şi produse de
panificaţie, 1 producător produse de morărit, 8 producători de produse de patiserie şi
75 mijloace auto cu care se transportă pâinea, produsele de panificaţie şi patiserie.
Pentru neconformităţilor constatate au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale
din care 5 avertismente şi 11 amenzi în valoare de 24.500 lei şi au fost retrase de la
utilizare urmatoarele cantitati de produse neconforme: 250,500 kg aditivi alimentari fără
date de identificare şi fără a fi însoţiti de declaraţii de conformitate.
Au fost interzise utilizării 720 buc. pungi de plastic, 100 buc. mănuşi de unică
folosinţă, 3 kg hârtie ambalaj şi 2,3 kg folie plastic care nu erau însoţite de declaraţii care
să ateste că sunt de uz alimentar.
Actiune tematica in cabinete medicina dentara
101
S-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS 1338/2007,Ord MSP
261/2007,Ord MSP 940/2007,Ord MS 1226/2012, HGR 355/2007 si Legea 349/2002 in 16
unitati de acest tip.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 3 sanctiuni contraventionale: 2
avertismente conform OG 2/2001 si 1 amenda conform HGR 857/2011.
Actiune tematica de control a laboratoarelor de analize medicale si transport probe
biologice
Obiectivele urmarite in cadrul acestei actiuni au fost cele referitoare la conditiile de
functionare a laboratoarelor de analize medicale si transportul probelor biologice.
S-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS 1030/2009
modificat si completat, Ord. MS 1301/2007 Ord. MS 261/2007, Ord. MS 1226/2012, HGR
355/2007, Ord MS 976/1998 Ord. MS.153/2003 si Legea 349/2002 in 14 unitati din
Municipiul Bucuresti.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 5 avertismente conform OG 2/2001 si s-au
facut recomandari cu termene de remediere.
Acţiune de control privind verificarea condiţiilor de igienă, a calităţii pâinii negre şi a
potabilităţii apei din unităţile de producţie
Acestă acţiune s-a suprapus cu actiunea tematica privind verificarea respectării de
către operatorii economici care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi
patiserie a prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la aditivii alimentari, enzime, arome,
coloranţi, materiale care vin în contact direct cu alimentul, impusă de Ministerul Sănătăţii a
urmare a Protocului de colaborare pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în
domeniul depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie.
În cursul acţiunii au fost verificate 15 brutării, 12 patiserii/covrigării, 1 fabrică de
borş, 1 moară, 1 fabrică de produse lactate, 1 secţie producţie snacks-uri şi 1 secţie
preambalare peşte.
Pentru deficientele constatate: neasigurarea conformării la parametrii de calitate a
apei potabile la un procesator de cereale, neautorizarea sursei proprii de apă la fabrica de
bors,nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare într-o unitate de productie au fost aplicate 3
sancţiuni contravenţionale în valoare de 6.000 lei
Actiune tematica de control privind verificarea respectarii conformitatii unitatilor de
transfuzii si supravegherea/controlul infectiilor nosocomiale din spitale
In cadrul acestei actiuni tematice,desfasurata in perioada 18.11- 09.12.2013, au fost
verificate 31 unitati sanitare de stat si private din Municipiul Bucuresti si UTS-urile din 28 de
spitale.
S-au constatat urmatoarele deficiente:
- neinregistrarea cu exactitate a materialelor supuse sterilizarii la fiecare sarja a
fiecarui aparat in parte
- neaplicarea corecta a metodei de sterilizare.
Pentru aceste deficiente s-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale: 1 avertisment
conform OG.2/2001 si 1 amenda in valoare de 500 lei conform HG 857/2011.
S-au formulat recomandari si au fost acordate termene de remediere.
Control planificat privind evaluarea necesarului de servicii medicale spitalicesti si de
asigurare a accesului echitabil al populatiei la serviciile medicale ( evaluarea gradului
de satisfactie al pacientilor, regulamente de organizare /functionare si continutul fisei
postului)
102
Au fost verificate 4 unitati sanitare cu paturi.
La momentul controlului nu erau finalizate toate fisele de post (3 spitale) si 1 spital nu
a putut face dovada chestionarelor privind evaluarea gradului de satisfactie al pacientilor
(centrul de evaluare si tratament a toxicodependentilor pentru tineri “Sf. Stelian”)
S-au dat recomandari si termene de remediere.
DECEMBRIE 2013
Actiune tematica de control in unitati de productie si desfacere a preparatelor specifice
sarbatorilor de Craciun ( macelarii, laboratoare de cofetarie- patiserie, unitati de
desfacere, vinarii, brutarii etc.)
Au fost inspectate 275 unitati, dintre care 86 unitati de productie/microproductie
(brutarii, laboratoare de cofetarie-patiserie, sectii preparate din carne/carmangerii, fabrici/
sectii produse zaharoase, etc.) si 189 unitati comerciale (macelarii, cofetarii, vinarii,
magazine, etc.)
In cadrul acestor unitati a fost verificata aplicarea urmatoarelor prevederi legislative:
Ord. M.S. nr. 976/1998 privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si
desfacerea alimentelor, H.G. nr. 1197/2002 privind materialele si obiectele care vin in contact
direct cu alimentul, Ord. M.S. nr. 933/2002 si H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea starii
de sanatate a lucratorilor, Legea 349/2002 privind prevenirea si combaterea efectelor
consumului produselor din tutun.
Pentru deficientele constatate au fost aplicate 72 de sanctiuni contraventionale : 26
avertismente si 46 amenzi in valoare totala de
78. 900 lei.
Sinteza acţiunii de verificare a respectării normelor de igienă în pieţele agroalimentare
si complexe comerciale
Programarea acestei actiuni s-a impus ca urmare a consumului ridicat de
produse alimentare (produse specifice sărbătorilor de Craciun si Anul Nou), si implicit
a riscului achiziţionării acestora de către populaţie în condiţii improprii de igienă sau
punerii în consum de produse alimentare expirate ori cu modificări organoleptice.
Au fost verificate 3 targuri, 32 pieţe agroalimentare si 9 complexe comerciale.
In urma acestei acţiuni au fost aplicate 9 sancţiuni contraventionale: 1 avertisment
conform OG. nr. 2/2001 si 8 amenzi în valoare totală de 9900 lei.
Actiune tematica de control pentru verificarea calitatii produselor cosmetice
,,naturale”(creme, sapunuri)
In cadrul actiunii au fost verificate la producatori, importatori, distribuitori si retaileri
aspecte privind notificarea produselor cosmetice naturale, ambalarea, etichetarea,
compozitia, dosarele tehnice ale produselor, alegatiile si depozitarea acestora.
In vederea verificarii conformitatii sapunurilor naturale au fost efectuate controale in
19
unitati ( 1 importator, 2 distribuitori si 16 unitati de desfacere produse cosmetice,
magazine cosmetice, farmacii, plafaruri) fiind verificate existenta notificarii , modul de
ambalare, compozitia, etichetarea si depozitarea pentru 26 de produse.
In vederea verificarii cremelor naturale au fost efectuate controale in 6 unitati (1
producator, 1 distribuitor, 1 importator si 3 retaileri) fiind verificate 12 produse.
De asemenea au fost prelevate 2 probe: 1 proba sapun natural cu masline produs
de SC Apivita SA Italia, in vederea analizarii continutului de hidroxizi; 1 proba crema
naturala cu mimoza ,,Aur Derm “ produsa de SC Laur Derm Plant SRL, in vederea analizarii
microbiologice a produsului (numar de bacterii aerobe mezofile, determinare Pseudomonasa
aeruginosa, Staphylococus aureus, Escherichia colli). Probele au fost trimise spre analiza la
laboratorul DSP Gorj si la laboratorul DSP Buzau.
103
Au fost constatate neconformitati de etichetare la produsul cosmetic natural sapun
“Gars pandispan” (lipsa datelor de identificare ale producatorului /importatorului
/distribuitorului) si au fost retrase de la comercializare 10 buc. x 100g.
Actiune tematica efectuata in cabinete de medicina dentara
S-a verificat respectarea si aplicarea normelor aprobate prin Ord. MS 1030/2009
modificat si completat, Ord. MS 261/2007, Ord. MS 1226/2012, HGR 355/2007 si Legea
349/2002 in 9 cabinete de medicina dentara din Municipiul Bucuresti.
Pentru deficientele constatate s-au facut recomandari si s-au acordat termene de
remediere.
Actiune privind verificarea respectarii Planului de masuri privind evaluarea capacitatii
unitatilor din sistemul de sanatate pentru asigurarea necesarului de medicamente,
materiale sanitare si echipe medicale destinate asistentei medicale a populatiei pentru
perioada 24.12-06.01.2014
In perioada 11.12-13.12.2013, urmare Ordinului Ministrului Sanatatii nr.
1498/09.12.2013 pentru stabilirea Planului de masuri privind evaluarea capacitatii unitatilor
din sistemul de sanatate pentru asigurarea necesarului de medicamente, materiale sanitare
si echipe medicale destinate asistentei medicale a populatiei pentru perioada 24.1206.01.2014, au fost verificate 44 de spitale din Municipiul Bucuresti.
S-au verificat urmatoarele aspecte:
- stadiul aprovizionarii cu medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale;
- situatia stocurilor de medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale;
- organizarea echipelor medicale care sa asigure continuitatea asistentei medicale in
perioada 24.12-06.01.2014;
- listele liniilor de garda aprobate de Ministerul Sanatatii.
Actiune de control in unitati care prepara ( laboratoare catering ) si organizeaza mese
festive de Revelion ( alimentatie publica )
In perioada 20.12-31.12.2013 s-a desfasurat o actiune de control in unitati de
alimentatie publica care au organizat masa festiva de revelion, in scopul verificarii
conditiilor igienico – sanitare de functionare, a materiilor prime si produselor finite,
mijloacelor de transport pentru produse alimentare.
Au fost efectuate controale igienico-sanitare in 2 laboratoare catering si 49
restaurante.
Au fost formulate recomandari si s-au acordat termene scurte de remediere, a
caror respectare a fost verificata ulterior.
ACTIVITATEA DE INSPECŢIE TEMATICĂ PLANIFICATĂ PERMANENTĂ
Verificarea distribuirii de produse lactate şi de panificaţie copiilor preşcolari din
gradiniţele cu program normal de 4 ore şi elevilor claselor 0-VIII din învăţământul
primar în cadrul Programului Guvernamental “Lapte-corn”.
In cadrul actiunii tematice de verificare a distribuirii produselor lactate si panificatie in
unitatile scolare si prescolare conform O.U.G.96/2002, au fost controlate 704 unitati, din
care: 219 unitati invatamant prescolar cu program normal de 4 ore si 485 unitati
invatamant primar si gimnazial.
Au fost verificate:
- calitatea produselor lactate si de panificatie;
- respectarea conditiilor de depozitare si distributie a produselor;
104
respectarea modului de etichetare prevazut de legislatia in vigoare;
respectarea graficului de livrare.
starea de sanatate a personalului desemnat pentru distributia produselor
alimentare catre elevi.
In unitatile scolare si prescolare din unele sectoare au existat disfunctionalitati in
distribuirea produselor lactate din motive organizatorice (sectorul 1 – lunile ianuarie,
septembrie si octombrie; sectorul 5 – lunile aprilie, mai, septembrie; sectorul 6 –lunile
septembrie si octombrie).
-
Verificarea respectării prevederilor Legii 349/2002 modificată şi completată privind
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Au fost verificate aspecte referitoare la respectarea prevederilor privind interdicţia
fumatului în spaţiile publice închise, la modul de comercializare, a inscripţionării informaţiilor,
avertismentelor şi trasabilităţii pe pachetele produselor din tutun.
Au fost controlate un număr de 4332 de spaţii publice închise din care 908 unităţi
de învăţământ preşcolar şi şcolar, 480 unităţi sanitare, 541 unităţi de comercilizare a
produselor din tutun şi 2403 unităţi de alimentatie publică şi locuri de muncă.
În luna Octombrie Institutul Naţional de Sănătate Publică ne-a informat despre
suspiciunea existenţei ingredientului 3,4dihydrocumarina (substanţă nepermisă a fi
utilizată în compoziţia produselor din tutun) în produsele din tutun mărcile Rockies şi
Ibiza puse pe piaţă de S.C.DOCNET SRL. În urma controlului efectuat au fost blocate
440 pungi tutun marcile Rockies, Rockies Yellow şi Ibiza. Acestea au fost deblocate
deoarece în urma determinarilor, solicitate de către Biroul de Inspecţie al Factorilor
de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă, făcute în Comunitatea Europeană la „KG ASL
Analytik Service Laborator Gmbh & Co” nu a fost găsit acest ingredient in compoyitia
lor.
Tot Institutului Naţional de Sănătate Publică ne-a informat că în produsele din
tutun „ţigarete marca Virginia” se găseste ingredientul nepermis beta-ciclodextrinei
motiv pentru care a fost blocata în depozitele firmei importatoare „PHILIP MORRIS
TRADING SRL” cantitatea de 1.765.000 pachete şi retrase de pe piaţă (până la sfarşitul
anului 2013) 26.137 pachete ţigarete marca „Virginia”.
În urma constatărilor făcute au fost aplicate 83 de sanctiuni contraventionale, din
care 64 amenzi în valoare de 16.800 lei şi 19 avertismente.
În aplicarea prevederilor Legii 349/2002 modificată şi completată întâmpinăm o
rezistenţă pasivă din partea agenţilor economici, care consideră că aceste prevederi le
periclitează interesele comerciale, în special în unităţile de alimentaţie publică care nu
servesc decât băuturi alcoolice şi nealcolice. În urma modificării legislaţiei, agenţii economici
permit fumatul în toate unităţile aducând ca argument schiţa spaţiului (parafată de arhitect
şi/sau constructor) care are o suprafaţă destinată consumatorilor, în 90% din cazuri, de 98
mp, deşi este vizibil că suprafaţa depăşeşte 100 mp.
Companiile care produc, importă şi/sau distribuie produse din tutun organizeaza o
serie de campanii de promovare a fumatului sub masca unor sondaje de opinie, în special
după orele 1700.
În concluzie considerăm că legislaţia modificată este mult mai permisivă şi mai
interpretabilă impunîndu-se remodificarea ei prin interzicerea definitivă a fumatului în
spaţiile publice sau crearea zonelor pentru nefumători în orice unitate fără a mai fi
condiţionat această prevedere de mărimea spaţiului precum şi interzicerea reclamelor
la standurile deschise amplasate pe spaţiile de acces din diversele complexe
comerciale.
105
ACŢIUNI COMUNE CU ALTE INSTITUŢII
Pe parcursul anului 2013 au fost organizate o serie de acţiuni comune cu alte
organisme de control la solicitarea Prefecturii Municipiului Bucureşti sau la solicitarea
diferitelor instituţii (Serviciul de Investigaţii a Fraudelor, Poliţia Locală, etc.).
1. Actiune comuna organizata in data de 05.04.2013 de Primaria sector 6 la care au
participat urmatoarele institutii: Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, Directia
Generala de Politie Locala, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Serviciul de
Investigare a Fraudelor sector 6, O.P.C, in Complexul Comercial Continent Marine din
bd.Timisoara nr.82, sector 6.
A fost verificat Complexul Comercial Continent Marine Enterprise SA unde au fost
constatate neconformitati cu normele de igiena in vigoare, motiv pentru care a fost aplicata
amenda contraventionala conform HGR nr.857/2011, art.43, lit.i, in valoare de 10.000 lei si
s-a emis decizie de suspendare a activitatii .
In cadrul acestei actiuni au fost efectuate controale igienico-sanitare si in standurile
alimentare din complexul comercial mai sus mentionat si
s-au aplicat
amenzi
contraventionale conf HGR 857/2011 in valoare de 3.800 lei.
2. Acţiune comună cu reprezentanţii Poliţiei sectoarelor 1, 4, 6 - Serviciul Investigare
Fraude pentru verificarea conditiilor igienico-sanitare de functionare a strandurilor .
In cadrul acestei actiuni au fost inspectate 3 unitati: strandul “Tineretului”,
strandul “Berceni” si strandul “Dambovita”.
Pentru neconformitatile cu normele de igiena in vigoare constatate au fost
aplicate 3 sanctiuni contraventionale, conform HGR 857/2011 si HG 1197/2002, in valoare
totala de 3800 lei.
3. Actiune comuna cu reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala
avand ca tematica “Evaluarea situatiei copiilor parasiti in unitatile sanitare publice”.
Scopul acestei actiuni a fost realizarea unei diagnoze privind situatia copiilor parasiti in
unitatile sanitare publice. S-au verificat 6 unitati sanitare, dintre care 3 spitale de pediatrie
si 3 maternitati.
ACŢIUNI DE NECESITATE
Acţiunile de necesitate, sunt efectuate în cazul apariţiei unor fenomene naturale
sau provocate artificial, care presupun urgenţe majore în domeniul igienei şi sănătăţii
publice.
Pe parcursul anului 2013 s-au desfasurat următoarele acţiuni:
1.Acţiune de prevenire şi combatere a efectelor caniculei asupra sănătăţii populaţiei în
perioadele in care a fost declarat codul portocaliu.
Urmare adresei nr. 10123/P/17.06.2013 a Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti
si adresei nr. RA 1372/18.06.2013 a Ministerului Sanatatii privind prognoza meteo pentru
vara anului 2013, in perioada 17.06-14.08.2013 au fost intensificate actiunile de control care
au vizat in mod direct :
- verificarea respectarii conditiilor de depozitare, prelucrare, transport si
comercializare a produselor alimentare;
- verificarea respectarii masurilor aplicabile in perioadele cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca;
- verificarea respectarii normelor de colectare si depozitare a deseurilor menajere;
- verificarea conditiilor igienico-sanitare din stranduri si monitorizarea calitatatii
apelor de imbaiere .
In aceasta perioada au fost controlate 1029 unitati, iar pentru deficientele constatate
au fost aplicate 85 de sanctiuni – 51 amenzi contraventionale in valoare totala de 70.150
lei si 34 avertismente.
106
Rezultatele controalelor au fost transmise Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti
zilnic (in timpul atentionarilor meteo privind temperaturi extreme) sau saptamanal – in restul
perioadelor.
2. Actiune de control privind verificarea modului de gestionare a deseurilor medicale
infectioase in perioada caniculara si a lanturilor de frig pentru medicamente si
vaccinuri
in cadrul careia au fost verificate 4 unitati sanitare cu paturi.
Acţiuni de control efectuate în cadrul Sistemului Rapid de Alertă pentru alimente şi furaje
(SRAAF)
a) Notificare de alerta primita de la DSP jud. Harghita privind apa minerala naturala,
necarbogazoasa, oligominerala, “7 Izvoare” cu data expirarii 30.04.2014 ambalata in peturi
de 2l, a carei indicatori chimici nu corespund HG 1020/2003 ( indicatori chimici peste
limita maxima admisa).
In urma controalelor efectuate au fost oprite de la comercializare si denaturate la
nivelul Hipermarketurilor Kaufland Bucuresti 247 peturi x 2l apa minerala din lotul
incriminat.
b) Notificare de alerta primita de la DSP jud. Alba referitoare la produsul Ghimbir
pudra, tratat cu radiatii ionizante peste limita admisa. importat din China si folosit ca
materie prima de catre SC Dacia Plant SRL pentru unele loturi de suplimente alimentare
Calmotusin, Normocolesterol, Ghimbir, Artroplant comprimate.
Au fost retrase de la comercializare si returnate producatorului pentru a fi distruse un
numar de 10895 flacoane x 60 cpr. Normocolesterol, 2989 flacoane x 60 cpr. Ghimbir,
3932 flacoane x 60 cpr. Calmotusin, 7011 flacoane x 60 cpr. Artroplant din loturile
mentionate in notificarea de alerta.
c) Notificare de alerta primita de la DSP Prahova referitoare la condimentele Kook
peste si Kook pui din diferite loturi care aveau in continut ghimbir pudra tratat cu radiatii
ionizante peste limita admisa.
Au fost retrase de la comercializare si distruse la nivelul magazinelor Profi Bucuresti
270 plicuri x 25g condimente Kook peste si 159 plicuri x 25g condimente Kook pui din
loturile incriminate.
d) Notificare de alerta primita de la DSP Dambovita referitoare la Condimentele de
pui Cora, peste Cora si sarmale Cora din anumite loturi care aveau in continut ghimbir
pudra tratat cu radiatii ionizante peste limita admisa.
Au fost retrase de la comercializare si returnate producatorului pentru a fi distruse 205
plicuri x 20g condimente Cora pui, 239 plicuri x 20g condimente Cora sarmale, 167 plicuri x
20g condimente Cora peste din loturile mentionate in alerta.
e) notificare de alerta primita de la Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Pentru
Bioresurse Alimentare Bucuresti privind comercializarea ilegala a produsului
„BIOSLIM”capsula de slabit, fabricat de catre The National Health products Co Ltd China si
importat de SC Natural Diet SRL Pitesti care continea antidepresivul Prozac , medicament ce
se elibereaza numai pe baza de reteta.
Au fost retrase de la comercializare pentru a fi returnate catre SC Naturalia SRL un
numar de 20 cutii din acest produs.
Notificari de la Ministerul Sanatatii sau de la serviciile de control ale altor judete
a) notificare primita de la autoritatea competenta din Spania privind suplimentul
alimentar ACTRA –SX capsule care contine ingredientele nedeclarate sildenafil(20 mg
/capsula) si un analog de sildenafil cu structura similara cu homosildenafil(40 mg /capsula);
in cadrul controalelor efectuate produsul nu a fost identificat.
107
b) informare transmisa de Directia de Sanatate Publica-jud.Arad referitoare la
neconformitatea cu normele in vigoare a produselor:
- “Sare de mare HERSALZ FEINKORNIG”, distribuita de catre SC MATRA INT
SRL. S-a trimis adresa de instiintare catre DSP Ilfov deoarece societatea
MATRA INT SRL si-a mutat sediul si punctul de lucru in Judetul Ilfov.
- “Sarea de masa iodata XION GRONJOASA”, cu continut de iod sub limita
admisa de HG nr.568/2002, modificata cu HG nr.1904/2006, prelevata de la SC
BILLA ROMANIA SRL, supermarket Arad si importata de SC ALEKTOR SRL,
Bucuresti. Societatea care a importat si distribuit produsul alimentar “sare
iodata XION GRONJOASA” si-a schimbat denumirea in SC ASTRON SRL.
Pentru incalcarea prevederilor HG nr.568/2002, modificata cu HG
nr.1904/2006 si avand in vedere Buletinul de analiza nr.01-12B/08.01.2013,
emis de Directia de Sanatate Publica Arad, s-a aplicat 1 amenda in valoare de
1.500 lei. S-a dispus retragerea de la comercializare a produsului alimentar
“sare iodata XION GRONJOASA”, importat din Grecia.
c) notificare primita de la autoritatea competenta din SUA privind suplimentul
alimentar HERBAL MEN PLUS EXTRA STRONG FORMULA, produs neautorizat. In cadrul
controalelor efectuate produsul nu a fost identificat.
d) notificare primita de la Grupul de lucru pentru aplicarea legislatiei Londra
privind suplimentul alimentar LEGAL HIGH capsule ,produs fabricat ilegal in Israel care
contine substantele nedeclarate metilendioxipirovalerona si venlafaxina. In cadrul
controalelor efectuate produsul nu a fost identificat.
e) notificare primita de la Autoritatea competenta din SUA - Agentia Nationala a
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale privind suplimentele alimentare QUICK THIN
capsule si BETHEL ADVANCE capsule care contin ingrediente nedeclarate fenolftaleina
si /sau sibutramina sau analogi ai acestora. In cadrul controalelor efectuate produsul
nu a fost identificat.
f) notificare primita de la Autoritatea competenta din SUA privind suplimentul
alimentar BEST SLIM 40 Pills care contine substanta nedeclarata sibutramina . In cadrul
controalelor efectuate produsul nu a fost identificat.
g) notificare primita de la Autoritatea competenta din Singapore privind
suplimentul alimentar OXIELITE PRO care contine – 1,3 –dimethylamina si yohimbina
neautorizate. In cadrul controalelor efectuate produsul nu a fost identificat.
h) notificare primita de la Grupul de lucru pentru aplicarea legislatiei Londra
privind produsele EPISDROL capsule gelatinoase, EPISTANE capsule gelatinoase,
PHREAK capsule gelatinoase care contin substante nedeclarate si neautorizate de
ANM. In cadrul controalelor efectuate produsele nu au fost identificate.
i) notificare primita de la autoritatea competenta din Spania privind suplimentele
alimentare VIGOMAX VGMX capsule, GINSENG-MAX capsule, FORCECS capsule care
contin tadalafil, nortadalafil si pretadalafil-diacetilat. In cadrul controalelor efectuate
produsele nu au fost identificate.
j) adresa primita de la DSP Galati privind Sarea de masa iodata extrafina
recristalizata VERITABIL, lot 08.2013, valabilitate 20.08.2014, produsa de MOZYRSOL –
Belarus si ambalata in cutie de carton si punga plastic 1000g de catre SC GINAVIDOR
SRL Galati, produs neconform din punct de vedere chimic (continut de iodat de
potasiu sub limita admisa).
In urma controalelor efectuate la societatile din lista de distributie care au
achizitionat acest produs a reiesit ca intreaga cantitate de sare din lotul incriminat a
fost comercializata catre consumatori.
108
Acţiuni de control efectuate în cadrul Sistemului Rapid de Alerta altele decât cele pentru
alimente şi furaje RAPEX, alerte primite de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale, notificari de la Ministerul Sanatatii sau de la serviciile de control ale
altor judete
a) notificare RAPEX privind produsul ALCOFARM – lotiune pentru ingrijirea epidermei cu
efect antiseptic, produs de SC Pet & Ady Trading SRL, jud Bistrita - Nasaud, care
contine methanol, substanta interzisa si care nu este mentionata pe eticheta
produsului .
au fost efectuate verificari la mai multe societati comerciale la care a fost distribuit
produsul mentionat, fiind retrase de la comercializare 360
flacoane
ALCOFARM
care au fost returnate distribuitorului .
b) notificare MS referitoare la produsul cosmetic Neofix - Solutie permanent la rece
distribuita de SC ORIZONT INTERNATIONAL SRL Brasov care prezinta
neconformitati de etichetare. In urma controalelor efectuate la societatile care au
achizitionat produsul au fost oprite de comercializare 245 flacoane produs Neofix
etichetate necorespunzator, care au fost returnate la distribuitor in vederea
reetichetarii. Totodata au fost notificate judetele pe teritoriul carora unele dintre
societatile din lista de distributie aveau puncte de lucru.
c) adresa MS referitoare la lipsa notificarii pentru produsul cosmetic “Solutie permanent
la rece” fabricat de SC COSCHIM SRL, cu sediul in Bucuresti. SC COSCHIM SRL a
prezentat notificarea nr. 68586/ 23.06.2013, precum si dosarul privind siguranta
produsului cosmetic “Solutie permanent la rece”.
d) notificare de alerta RAPEX Weekly Report 17 /2013, transmisa de MS si informare din
partea DSP Timis, referitoare la produsul cosmetic neconform SANTE 100%
Pflanzen Haarfarbe – vopsea de par, nuantele negru si maroniu, produs in Germania
si distribuit de catre SC BIO LOGISTIC & DISTRIBUTION PARTENER SRL
societatilor ORGANIC TERRA SRL si BROTACEL SRL .La controlul efectuat la
punctul de lucru al SC ORGANIC TERRA SRL din Bucuresti s-a identificat produsul
sus-mentionat, receptionat de la SC OZONE CONSULT SRL judetul Ilfov (alte loturi
decat cele implicate in alerta RAPEX Weekly Report 17/2013). S-a transmis adresa
catre DSP Ilfov.
e) notificarea Ministerului Sanatatii cu privire la punerea pe piata a produsului biocid
spray INSECT KILLER SAMTOX , fara a fi notificat in Registrul National al Produselor
Biocide, importator fiind SC TOP LAND EXIM SRL Buzau si distribuitor SC ASALI
MJG SRL. S-a transmis adresa catre DSP Ilfov, societatile respective desfasurandu-si
activitatea pe teritoriul jud. Ilfov.
f) notificare DSP Arad cu privire la neconformitati constatate la produsul biocid
POLYIODINE SCRUB produs de SC HEXI PHARMA CO SRL - Bucuresti. Avand in
vedere ca nu s-a putut contacta niciun reprezentant al societatii s-a inaintat adresa
catre Oficiul Registrului Comertului pentru obtinerea informatiilor privind punctul de
lucru al firmei in vederea aplicarii masurilor ce se impun.
g) adresa
Directiei de Sanatate Publica Calarasi cu privire la neconformitatile
constatate la produsul biocid
“ALEGE- inalbitor parfumat albeste si
dezinfecteaza “ fabricat de SC KROGOLD INDUSTRIES SRL -Bucuresti.
Avand in vedere ca nu s-a putut contacta niciun reprezentant al societatii s-a
inaintat adresa catre Oficiul Registrului Comertului pentru obtinerea
informatiilor
privitoare la punctul de lucru al firmei in vederea aplicarii
masurilor ce se impun.
h) notificarea MS referitoare la neconformitatile identificate de DSP Arges privind
plasarea pe piata a produsului biocid “DEADYNA” de catre SC SERVICE
INDUSTRIAL CHEMICAL CLEANING SRL. S-a constatat ca societatea sus
109
mentionata detine avizul nr.1048 BIO/18/06.10 pentru plasarea pe piata a produsului
biocid “DEADYNA”, precum si avizul de prelungire nr. 1048 BIO/18/05.14; in aviz este
mentionat faptul ca datele referitoare la compozitia, parametrii de calitate ai produsului
si domeniul de utilizare sunt cele prevazute in documentatia tehnica care a stat la
baza avizarii, conform referatului de evaluare nr. 4314/28.10.2009.Au fost formulate
recomandari conducerii societatii in vederea contactarii Comisiei Nationale de Biocide
pentru completarea avizului de punere pe piata a produsului “DEADYNA” cu date
despre concentratiile si dozele de lucru prevazute in referatul de evaluare.
i) adresa MS privind plasarea pe piaţă a unor produse biocide neconforme:
produsul „DESOGERM SP” fabricat şi distribuit de către S.C.G&M 2000
SRLau fost făcute prescripţii pentru asigurarea unui sistem de închidere
rezistent la
manipularea de către copii şi a fost blocat stocul existent la data şi
ora
controlului (83buc x 100 ml);
produsul „CLOROM – dezinfectant clorigen general”- nu au fost constatate
neconformităţi privind etichetarea;
produsul „RIVEX CLOR” (etichetat necorespunzator)- a fost aplicată societăţii
INTERSTAR CHIM SA 1 sancţiune contravenţională în valoare de
3.000 lei conform
HG 956/2005 şi a fost blocat pentru reetichetare stocul
existent la data şi ora
controlului în depozit (600 litri RIVEX CLOR - diverse sortimente);
produsul „DOMESTOS 24H PLUS PINE FRESH „-nu au fost constatate
neconformităţi privind etichetarea;
produsul „SUMA TAB D4” (etichetat necorespunzator)- a fost aplicată societăţii
DIVERSEY ROMANIA SRL 1 sancţiune contravenţională în
valoare de 5.000 lei
conform HG 956/2005 şi au făcute prescripţii pentru etichetarea corespunzătoare
a 50 bucăţi aflate pe stoc la data şi ora
controlului.
produsul PURSEPT, fabricat de SC Romvac SRL Voluntari- s-a trimis instiintare
DSP Ilfov, pe raza caruia se afla sediul social si unitatea de
productie.
j) notificare MS privind unele
neconcordante
intre etichetele
si avizele
urmatoarelor produse biocide: OROCID, OROLIN BURBATH, MULTISEPT PLUS,
ISORAPID FLOOR SI JACLO (Distribuitor SC Dezimed SRL) -la controlul
efectuat s-a constatat ca produsele sunt livrate cu avizul BIO, instructiunile de
utilizare si fisa tehnica de securitate; au fost stabilite termene de remediere de
comun acord cu factorii de responsabilitate; BIOSEPT TOTAL (distribuitor SC
Romexterra Grup SRL)- nu s-au constatat neconformitati intre mentiunile de pe
eticheta si avizul BIO;
k) adresa Ministerului Sanatatii – Directia de Sanatate Publica si Control in
Sanatate Publica referitoare la punerea pe piata a produselor biocide
neavizate sanitar: MOTOX INSECT KILLER ( spray insecticid) si
SUPER PRIMTOX INSECT KILLER ( spray insecticid) fabricate in
Turcia si distribuite/ importate de SC MAIU CLEAN & NICE SRL, cu
sediul social in judetul Ilfov- a fost informata DSP a jud. Ilfov in vederea
aplicarii masurilor care se impun;
l) adresa MS privind produsul EXTRAPON BAC- detergent „bactericid”
distribuit de S.C.PONS RO PRODCOM SRL din Bucuresti - pentru
nerespectarea prevederilor H.G. 956/ 2005 s-a aplicat 1 amenda
contraventionala de in valoare de 3.000 lei si s-a blocat comercializarea
produsului pana la intrarea in legalitate (233 bidoane x 5 l);
m) adresa DSP Braila privind produsul biocid neconform SAMTOX
KILLER(spray insecticid ) fabricat in Turcia si distribuit/importat de SC
ANTHONY ATRACTIV SRL SRL Bucuresti- societatea in cauza nu este
110
importator sau distribuitor si nici nu a comercializat acest insecticid ;
n) adresa primita de la DSP Olt referitoare la urmatoarele produse biocide :
- CAPASAL 1000 –nu exista denumirea substantei active, nu exista
informatii
privind timpul de actiune, nu este trecuta concentratia de lucru, nu
sunt inscrise Nr.
CAS si Nr. CE; HYGEIA 130 - nu exista informatii privind timpul
de
actiune;
ASEPCLEAN- nu exista informatii privind efectele
secundare, nu exista fraze de
risc, nu sunt inscrise nr. CAS si CE; SAFEHANDS -nu exista informatii privind timpul de
actiune, nu sunt inscrise
nr.CAS si CE, nu exista fraze de risc R43, R50/53.
S-a constatat ca produsul “CAPASAL 1000” este un degresant profesional, asa
dupa cum reiese din eticheta si fisa de securitate, si nu un produs biocid;
societatea importa si distribuie varianta “CAPASAL”, care este un produs
biocid avizat sanitar; la toate produsele biocide mentionate in adresa DSP Olt
(“CAPASAL”, “HYGEIA 130”, “ASEPCLEAN” si “SAFEHANDS”) au fost constatate
neconformitati in ceea ce priveste etichetarea.Fata de
neconformitatile
constatate a fost sanctionata unitatea cu amenda, conform HGR
857/2011,
in
valoare de 1.000 lei;
o) adresa MS referitoare la identificarea unor neconformitati la produsul
biocid AGITA 10 WGx400 granule, care are inscris pe eticheta in plus
fata de aviz o substanta activa(feromon), aceasta componenta incadrand
produsul si in tipul 19(repelante-atractante).
S-a constatat ca SC BIOMEDIAL PHARMA SRL este responsabila cu
inregistrarea produsului biocid AGITA 10 WGx400 granule, importat de SC
NOVARTIS SRL, fabricat in Slovenia; produsul biocid AGITA 10 WGx400
granule este avizat de Comisia Nationala pentru Produse Biocide,
nr.855BIO/18/06.10, aviz de prelungire nr.855BIO/18/05.14, fiind incadrat in gr.3,
tip 18; s-a constatat ca pe eticheta produsului exista mentionat
ingredientul-Z-9tricosen, un feromon sexual puternic atragator pentru muste,
concentratie
0.05%; din verificarea dosarului produsului reiese ca acest ingredient
nu
are
functia de substanta activa, substanta activa in cazul produsului sus mentionat
fiind-thiametoxam-10gr, motiv pentru care
ingredientul
Z-9-tricosen
nu
figureaza in avizul sanitar; in conformitate cu decizia 98/8/EC, in baza careia a fost
eliberat avizul produsului, in cazul in
care un feromon, utilizat ca substanta de
atragere este combinat cu o
substanta activa insecticida, produsul care este
plasat pe piata apartine
grupei 3, tipul 18 ( insecticid) ;
p) adresa D.S.P Hunedoara referitoare la neconformitatile constatate in
domeniul avizarii produsului biocid ACTISEPT tablete – dezinfectant de
suprafete, importat de SC Medicarom Group SRL; avizul produsului
Actisept tablete – dezinfectant de suprafete a fost eliberat in data de
04.07.2003;a fost sanctionata conducerea SC Medicarom Group SRL
conform prevederilor HG 857/2011 si a fost retrasa de pe piata cantitatea
de 73 de flacoane x 600 de tablete x 0.5g de Actisept tablete (219kg ).
ACŢIUNI SPECIALE
Sunt acţiuni de supraveghere şi control efectuate cu ocazia desfăşurării unor
evenimente şi /manifestări la nivel naţional, european sau internaţional.
1. Acţiunea de monitorizare a unitatilor de cazare, alimentatie publica si unitati sanitare
implicate în China-Central and East European Summit.
Urmare Protocolului incheiat intre Ministerul Sanatatii si Academia Romana, Centrul
Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva Bucuresti – Sectia de
Medicina Preventiva, referitor la asigurarea asistentei de sanatate publica prin actiuni de
111
inspectie sanitara în obiectivele implicate in China-Central and East European Summit din
data de 26 noiembrie 2013 Biroul de Inspectie si Control al Factorilor de Risc din Mediul de
Viata si Munca a efectuat controale in unitatile de cazare, alimentatie publica si in unitatile
sanitare implícate in acest eveniment.
In vederea desfasurarii in bune conditii a Summit-ului unitatile implicate in
cazarea si servirea mesei participantilor la acest eveniment au fost in supravegherea
institutiei noastre, asigurandu-se monitorizarea activitatilor de preparare si servire a
produselor culinare si respectarea normelor de sanatate publica.
In cursul actiunii de supraveghere si inspectie nu s-au constatat abateri care sa
reprezinte risc pentru sanatatea publica; deficientele minore la normele de igiena identificate
in timpul activitatilor au fost remediate cu operativitate, facandu-se recomandari specifice si
urmarindu-se indeplinirea acestora.
2. Actiune speciala de verificare a respectarii normelor de igiena in vigoare in Complexul
Comercial CONTINENT MARINE ENTERPRISE SA din B-dul Timisoara nr.82, sector 6 :
- in data de 18.03.2013, ca urmare a unei sedinte operative cu Presedintele
ANSVSA la Prefectura Municipiului Bucuresti, s-a dispus verificarea standurilor
care apartineau SC PROD CO MARINELA SRL si SC GEODORA COM
IMPEX SRL, care comercializau preparate suspectate a contine carne de cal
(producator SC DIAVIST PRODUCT SRL, comuna Magureni, judetul Prahova);
produsele incriminate nu au fost gasite la comercializare;
rezultatele
controalelor au fost transmise catre ANSVSA;
- in data de 05.04.2013 Primaria sector 6 a initiat o actiune comuna in care au
participat urmatoarele institutii: Directia de Sanatate Publica a Municipiului
Bucuresti, Directia Generala de Politie Locala, Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti, Serviciul de Investigare a Fraudelor sector 6, O.P.C, in
Complexul Comercial Continent Marine din bd.Timisoara nr. 82, sector 6.
Pentru deficientele constatate a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala
conform HGR 857/2011 in valoare de 10.000 lei si fost emisa o decizie de
suspendare a activitatii. In cadrul acestei actiuni au fost efectuate si alte trei
controale igienico-sanitare in standurile alimentare din complexul comercial mai
sus mentionat si s-au aplicat 3 amenzi conf HGR 857/2011 in valoare totala de
3.800 lei;
- in data de 12.04.2013 s-a organizat o actiune de verificare a respectarii
Deciziei de Suspendare a Activitatii emisa de institutia noastra; la data si ora
controlului s-a constatat faptul ca depozitele alimentare erau inchise, avand
aplicate lacate la incuietori si sigilii (sigiliile au fost aplicate de catre societatea
sus mentionata);
- in data de 13.04.2013 o echipa de inspectori a efectuat o reverificare cand s-a
constatat ca unitatea functiona, iar reprezentantul legal al societatii a facut
dovada depunerii in instanta a Cererii de Chemare in Judecata, inregistrata la
Tribunalul Bucuresti;
- in data de 25.04.2013 s-au efectuat controale igienico-sanitare constatandu-se
ca in depozitele alimentare se efectuasera lucrari de igienizare, reparatii ale
instalatiilor sanitare si suplimentarea numarului de chiuvete necesare in
depozite, amenajarea de noi grupuri sanitare, igienizarea holului de acces,
evacuarea reziduurilor solide si amenajarea corespunzatoare a platformei
pentru depozitarea deseurilor si au fost efectuate operatiuni de dezinfectie,
dezinsectie si deratizare;
- referitor la standurile comerciale, in incinta depozitelor functioneaza 59 de
standuri (aflate in administrarea a 32 societati comerciale) iar pentru
112
neconformitatile la normele de igiena constatate s-au aplicat 30 amenzi
contraventionale in valoare totala de 55.400 lei.
3. Actiune de control igienico-sanitar in Complexul Expomarket Aliment - desfasurata in
cursul lunii mai 2013 s-a desfasurat o actiune de control efectuata in Complexul Expomarket
aliment din str. Fantanica nr.36, sector 2, in vederea verificarii respectarii normelor igienicosanitare; au fost controlate 33 unitati (administratia complexului, 2 restaurante si 30 standuri
comercializare produse alimentare). S-au aplicat 24 de sanctiuni contraventionale in
valoare de 32.100 lei.
EVALUAREA CONFORMITĂŢII CU DECLARAŢIILE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
CONFORM ORD 1030/2010 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
În cursul anului 2013 s-a desfăşurat, concomitent cu activităţile prevazute în planul
tematic şi activitatea de evaluare a declaraţiilor pe propria răspundere depuse de solicitanţi
(agenţi economici) la sediul ORCTB.
Au fost verificate 1720 declaratii pe propria raspundere.
O parte din declaraţiile pe propria răspundere nu au fost evaluate deoarece punctele
de lucru nu au putut fi identificate, agenţii economici nu au completat corect rubricile
referitoare la datele de contact sau lucrările de amenajare nu erau finalizate.
PROGRAMUL NATIONAL II
In conformitate cu Ord. MS 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare
a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2013 si 2014 Serviciul de Control in
Sanatate Publica a desfasurat activitati de control si recoltare de probe in cadrul Programului
2, de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca, avand drept scop
protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata.
1. Evaluarea calitatii apei de imbaiere
Obiectivele propuse in cadrul programului au ca scop protejarea sănătăţii populaţiei
prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din apele de îmbăiere si elaborarea
raportului naţional privind evaluarea calităţii apei de îmbăiere în Româina pe anii 2013 şi
2014.
In perioada octombrie – decembrie au fost prelevate 5 probe ape de imbaiere din
Bazinul de inot al Facultatii de Medicina si Farmacie si din Bazinul de inot al Complexului
Sportiv Lia Manoliu si analizate in laboratorul Institutului National de Sanatate Publica.
Rezultatele probelor de apa de imbaiere au fost corespunzatoare, in conformitate cu
prevederile legale.
2. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman
In cadrul programului PN2 „Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru
consumul uman” s-au recoltat 10 probe de sare iodata (5 probe in trimestrul III si 5 probe in
trimestrul IV 2013) , pentru determinarea continutului de iodat de potasiu exprimat in mg%.
Probele au fost analizate de laboratorul DSP Ialomita.
Din cele 10 probe recoltate in semestrul II al anului, 5 probe au fost
necorespunzatoare, continutul de KIO3 mg% fiind sub limita minima admisa.
S-au inaintat adrese catre DSP-urile judetene pe raza carora isi desfasoara activitatea
operatorii economici din ale caror unitati s-au recoltat probele de sare iodata.
113
3. Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare din Romania
Pe parcursul anului 2013 nu s-au inregistrat focare de toxiinfectii alimentare.
4. Evaluarea factorilor de risc din materialele care vin in contact cu alimentul
In cadrul PN II, in cursul lunii iulie au fost recoltate 3 probe de materiale plastice
care se pot umple, 3 probe din materiale plastice flexibile si 1 proba de obiect ceramic (
tara membra UE, China, tara nemembra UE alta decat China) care au fost inaintate
Institutului de Sanatate Publica in vederea evaluarea migrarii globale de componenti pentru
obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele, a plumbului si cadmiului
pentru obiectele ceramice.
In cursul lunii septembrie a fost efectuata actiunea de control pe materiale si obiecte
din ceramica destinate sa vina in contact cu produsele alimentare, la producatori,
importatori/distribuitori.
In cadrul actiunii au fost verificate 20 unitati: 2 importatori ( SC D-Mail Direct SRL si
Eurotechnik Media SRL ) , 6 distribuitori ( SC Selgros Cash & Carry SRL. SC Metro Cash
& Cary SA - Pallady, SC Metro Cash & Cary SA – Militari, SC Almarom Limited SRL, SC Oti
Group SRL, SC Accent SRL ) si 12 retaileri.
A fost prelevata o proba de obiect din ceramica produs in Germania, care a fost
transmisa spre analiza Institutului National de Sanatate Publica in vederea analizarii
determinarii migrarii de metale cu potential toxic (Pb,Cd), urmand a va comunica rezultatele.
5. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii
In cadrul acestui program s-au desfasurat urmatoarele activitati: au fost inspectate 114
unitati, au fost verificate din punct de vedere al etichetarii 8 tipuri de produse alimentare, sau recoltat 2 probe (ceai antiadipos provenineta China) si trimise spre analiza la Institutul
National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei”.
6. Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare
In cadrul PN2 privind “Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare (unitatea de
implementare este C.R.S.P.Timisoara si responsabil de proiect – dr.Gabriela Garban ) au fost
realizate activitatile ce au revenit serviciului de Control in Sanatate Publica Bucuresti,
conform metodologiei, astfel:
- in perioada 01-15.06.2013 au fost identificati producatorii autohtoni, importatorii si
distribuitorii de suplimente alimentare si s-a intocmit tabelul solicitat;
- in perioada 15.06.-15.07.2013 au fost prelevate 4 probe de suplimente
alimentare din unitatile de productie autohtone, incluse in program (S.C.Hofigal
Export Import S.A.si S.C.Santo Rapfael S.R.L.); probele prelevate au fost
expediate la C.R.S.P.Timisoara pentru analiza de plumb si cadmiu ;
- au fost completate tabelele solicitate privind catalogarea suplimentelor alimentare
in functie de categoria de consumatori si identificarea aditivilor alimentari din
suplimentele alimentare, date care au fost transmise in format electronic la
C.R.S.P.Timisoara.
7. Monitorizarea apelor minerale naturale imbuteliate
Municipiul Bucuresti, neavand nici o sursa de ape minerale naturale, nu a fost implicat in acest
program in anul 2013.
8. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari din alimente
Conform metodologiei pentru elaborarea sintezei naţionale anuale 2013, Programul
Naţional II, Domeniul 4/a, privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor
114
asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie şi a evaluarii stării de nutriţie şi a tipului de
alimentaţie al populaţiei au fost planificate urmatoarele acţiuni:
- în perioada 01.05. – 30.07.2013 a fost planificata prelevarea de probe din gemuri,
jeleuri, marmelade şi alte produse similare şi/sau sucuri de fructe de la
producătorii autohtoni pentru determinarea cantitativă a grupului de aditivi
alimentari „E 220-228 Dioxid de sulf – Sulfiţi”; in Municipiul Bucuresti nu au fost
identificati producatori de gemuri, jeleuri, marmelade şi alte produse similare şi/sau
sucuri de fructe;
- în perioada 01.05. – 30.07.2013 au fost prelevate 5 probe băuturi nealcolice si 5
probe băuturi alcoolice, care au fost trimise la CRSP Cluj pentru determinarea
colorantilor sintetici (Tartrazina E102, Azorubina E122, Sunset yellow E110,
Ponceau 4R E124, Eritrozina E127, Allura red E129, Patent blue E131 şi Albastru
brilliant E133 );
- in data de 17.07.2013 au fost prelevate 5 probe bauturi alcoolice, acestea fiind
corespunzatoare ( valorile determinate se înscriu în valorile maxime admise
conform Ord.M.S.438/2002 );
- in data de 25.07.2013 au fost prelevate 5 probe bauturi racoritoare , acestea fiind
corespunzatoare ( valorile determinate se înscriu în valorile maxime admise
conform Ord.M.S.438/2002 );
Raportarea datelor - au fost completate chestionarele de raportare anexate (Anexele 1
- 3) si transmise Centrului Regional de Sănătate Publică Tg.Mureş, secţia Sănătate în
Relatie cu Mediul.
PROGRAMUL NATIONAL de SANATATE VI
1. Profilaxia anemiei feriprive la gravidă
- -procurarea şi distribuţia preparatelor de fier la gravidă, cu prioritate la cele din
categoria de risc;
- -revizuirea, adoptarea şi implementarea protocolului privind profilaxia deficitului de
fier la femeia gravidă elaborat în cadrul programului naţional de sănătate a femeii şi
copilului, în anul 2010;
- -monitorizarea prevalenţei anemiei feriprive la gravidă, procurarea de consumabile
necesare şi revizuirea hemoglobinometrelor.
In cursul anului 2013, au beneficiat de Maltofer 1990 gravide; repartitia s-a facut prin
unitatile care solicita aceste produse pe baza de contracte.
2. Profilaxia anemiei feriprive la sugar
- -procurarea şi distribuţia preparatelor de fier la sugar, cu prioritate la cei din
categoria de risc: copii cu greutate mică la naştere, sugari alimentaţi cu derivate din
lapte de vacă, sugari cu deficienţe nutriţionale;
- -revizuirea, adoptarea şi implementarea protocolului "Prevenirea şi tratamentul
carenţei de fier la copil" elaborat în cadrul programului naţional de sănătate a
femeii şi copilului, în anul 2010;
- -monitorizarea prevalenţei anemiei feriprive la sugar, procurarea de consumabile
necesare şi revizuirea hemoglobinometrelor.
In cursul anului s-au distribuit flacoane de Ferrum Hausmann catre 421 de copii;
repartitia s-a facut prin unitatile care solicita aceste produse pe baza de contracte;
Probleme, disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: derulare extrem
de greoaie a activitatilor pe baza de contract.
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : continuarea programului
115
3. Profilaxia rahitismului carenţial al copilului
- -procurarea, distribuţia şi administrarea profilactică a vitaminei D populaţiei ţintă:
copiii până la vârsta de 18 luni
- -revizuirea, adoptarea şi implementarea protocolului "Profilaxia rahitismului
carenţial la sugar şi copilul mic" elaborat în cadrul programului naţional de sănătate
a femeii şi copilului, în anul 2010;
In anul 2013 s-au distribuit flacoane de Vitamina D3 catre 8155 de nou-nascuti si
sugari, produse gratuite, care s-au distribuit catre populatie prin unitatile care le solicita pe
baza de contracte.
Probleme, disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: derulare extrem
de greoaie a activitatilor pe baza de contract si lipsa unor cantitati suficiente de vitamina
D3 a scazut numarul de utilizatori.
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : continuarea programului
si repartizarea cat mai urgenta catre DSPMB a unei cantitati suficiente de vitamina D3
(3500 de flacoane/ trimestru), cu termen de valabilitate adecvat unei distributii
corespunzatoare.
4. Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere
- -administrarea de soluţii pentru alimentaţie parenterală şi alimente cu destinaţie
medicală specială, pentru copilul cu greutate mică la naştere în scopul recuperării
nutriţionale a acestuia şi prevenirii malnutriţiei protein- calorice; administrare în
timpul spitalizării sau în regim ambulatoriu, dupa caz.
- -in anul 2013 au beneficiat 1747 de copii; cost mediu/copil beneficiar = 196.59
lei/2013, mai mic fata de 200 de lei, cat prevede ordinul.
Probleme, disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: prevederile
bugetare sunt insuficiente
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : continuarea
programului si suplimentarea bugetelor alocate , deoarece numarul de copii prematuri, sau
cu probleme este in crestere.
5. Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau
alte patologii grave în perioada perinatală
- achiziţia de reactivi, surfactant, consumabile, materiale sanitare necesare îngrijirii
intensive a nou-născuţilor, precum şi asigurarea de lucrări de service, reparaţii,
piese de schimb pentru aparatura specifică, cu excepţia celor de natura cheltuielilor
de capital;
- in anul 2013, au fost tratati 811 copii; cost mediu/copil beneficiar = 709.8 lei;
- - in anul 2013, s-au tratat cu surfactant 66 de copii; cost mediu copil tratat cu
surfactant = 556.09 lei , mai mic decat costul prevazut de ordin de 6200 lei/copil;
Probleme, disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: sumele alocate
acestui subprogram sunt insuficiente;
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS :continuarea programului si
cresterea sumelor alocate acestui subprogram.
6. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal
- efectuarea screening-ului pentru depistarea precoce a surdităţii la nou-născut
conform protocolului specific;
- trimitere pentru confirmarea diagnosticului în unităţi medicale specializate
- Au fost tratati in unitatile subordonate DSPMB:
- in anul 2013 au fost investigati un numar de 5209 de copii ;
- cost mediu /copil =21.84 lei, mai mic de 35 lei, cat prevede OMS 422/2013;
116
Probleme, disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: sumele alocate
sunt insuficiente;
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : continuarea programului.
7. Diagnosticul precoce, prevenţie primară şi secundară, precum şi de monitorizare a
unor afecţiuni cronice la copil
a) astmul bronşic la copil;
b) afecţiuni generatoare de malabsorbţie, malnutriţie şi diaree cronică la copil;
c) mucoviscidoza la copil;
d) hepatita cronică la copil.
- investigaţia specifică, paraclinică şi de laborator, pentru stabilirea precoce a
diagnosticului, prevenirea morbidităţii asociate şi monitorizarea pacienţilor;
- susţinere nutriţională a copiilor cu afecţiuni generatoare de malabsorbţie;
- consilierea specifică a părinţilor privind profilaxia şi tratamentul;
- realizarea şi întreţinerea bazelor de date/registrelor naţionale pentru boli cronice la
copii;
- elaborarea şi distribuirea de protocoale specifice către personalul medical.
8. Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos specific
şi recuperare neuropsihomotorie a următoarelor afecţiuni: epilepsia, paraliziile
cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale
- terapie specifică decontracturantă cu toxină botulinică în centrele nominalizate;
- terapia paraliziilor cerebrale şi al altor afecţiuni neuromotorii prin electrostimulare;
- evaluare clinică, paraclinică (EMG, EEG, video-EEG, EEG somn, EEG de lungă
durată) si de laborator, precum si monitorizarea bolnavilor cu suspiciune clinică de
epilepsie, tulburări motorii sau cognitive;
- publicarea pe on-line de materiale informative specifice activităţi aferente
registrelor naţionale unice pentru epilepsie şi paralizii cerebrale;
- organizarea, pentru personalul medical (medici, asistente medicale) a unor cursuri
on-line privind activităţi specifice programului.
9. Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc crescut de
infecţie
- -informarea părinţilor şi a personalului medical cu privire la consecinţele severe ale
infecţiei cu VRS la nou-născuţii cu risc crescut (prematuri, afecţiuni congenitale de
cord, afecţiuni pulmonare);
- -administrarea tratamentului profilactic cu anticorpi monoclonali.
Probleme, disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: Sumele alocate
sunt insuficiente.
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : continuarea programului
si suplimentarea fondurilor in anul urmator, pentru a acoperi numarul tot mai mare de copii.
10. Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de
planificare familială
- achiziţia şi distribuţia de contraceptive;
- monitorizarea desfăşurării intervenţiei, a consumului, a necesarului de
contraceptive şi numărului furnizorilor de servicii şi raportarea lor prin sistemul
InterCON ;
- publicarea on-line de materiale informative privind planificarea familială;
- asistenţă tehnică pentru utilizarea sistemului Intercon.
In anul 2013 s-au distribuit produse catre 3633 beneficiari.
Probleme, disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: Lipsa unor tipuri
de contraceptive gratuite : contraceptive hormonale injectabile, progestative orale, sterilete
gratuite.
117
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS: se solicita o cantitate mai
mare de prezervative in anul 2014.
11. Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal şi sfat
genetic
- efectuarea activităţilor specifice de testare, diagnostic clinic şi de laborator pentru
populaţia ţintă;
- trimiterea probelor biologice pentru cazuri selecţionate către unităţi de specialitate;
- publicarea on-line de materiale informative specifice;
- realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional pentru malformaţii
congenitale şi anomalii genetice.
Probleme disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: Registrul Unic in curs
de completare- dificultati IT in sistem .
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : continuarea programului, cu
suplimentarea bugetului alocat.
12. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
- -efectuarea determinărilor specifice;
- vaccinarea antiD a lăuzelor Rh negative eligibile şi a femeilor Rh negative eligibile,
care au suferit un avort, care au avut sarcini ectopice sau la care s-au efectuat
proceduri invazive în scop terapeutic şi diagnostic.
Probleme, disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: Fondurile
bugetare alocate sunt insuficiente.
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : Continuarea programului
si suplimentarea fondurilor, in anul urmator, pentru a acoperi numarul tot mai mare de lehuze
si femei Rh negative , care au avortat .
12. Diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip
Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora
- diagnostic precoce genetic al pacienţilor cu suspiciune clinică de amiotrofie spinală
sau distrofie musculară tip Duchenne şi Becker, al rudelor acestora, purtătorilor,
feţilor mamelor purtătoare, prin testare genetică în laboratoarele de genetică
acreditate conform standardelor europene, pentru beneficiarii intervenţiei din toată
ţara, indiferent de unitatea sanitară unde sunt spitalizaţi (separare ADN, testare
genetică);
- diagnosticarea prenatală precoce la feţii pacientelor cu amiotrofie spinală:
amniocenteză, biopsie vilozităţi corionice, testare genetică la feţi;
- diagnosticarea prenatală precoce la feţii mamelor purtătoare ale mutaţiei genetice
care determină distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker: echografie fetală,
amniocenteză, biopsie vilozităţi corionice, cariotip, testare genetică la feţii băieţi;
- acordarea sfatului genetic cuplurilor cu antecedente cunoscute de amiotrofie
spinală sau distrofie musculară Duchenne/Becker;
- optimizarea tehnicilor de diagnostic prenatal pentru amiotrofiile spinale;
- publicarea on-line de materiale informative specifice;
- organizarea, pentru personalul medical a unor cursuri on-line specifice;
- managementul registrelor naţionale de amiotrofii spinale şi distrofinopatii
Probleme, disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: Fondurile bugetare
alocate sunt insuficiente.
118
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : Continuarea programului si
suplimentarea fondurilor in anul urmator, pentru a acoperi numarul tot mai mare de cazuri
testate.
Serviciul de Control în Sănătate Publică a îndeplinit în totalitate obiectivele propuse
pentru anul 2013, identificând factorii de risc pentru sănătatea publică şi acţionând în
vederea diminuării şi/sau eliminării acestora. Prin activitatea desfăşurată s-a prevenit apariţia
cazurilor de boală (toxiinfecţii alimentare şi/sau alte boli contagioase), s-a asigurat o buna
stare de sănătate şi nutriţie în rândul copiilor şi tinerilor (prin verificările privind respectarea
prevederilor Legii 123/2008) şi a un climat de viaţă şi muncă sănătos.
Astfel, în anul 2013 nu a fost semnalată existenţa niciunui focar de TIA în
colectivităţile de copii şi tineri care servesc masa în cadrul unităţii de învăţământ sau în alte
unităţi de alimentaţie colectivă. Au fost facute recomandări şi corectate, acolo unde a fost
cazul, greşelile alimentare din meniurile stabilite de conducerea unităţilor de învăţământ, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare.
O atenţie deosebită s-a acordat respectării prevederilor legale în unităţile sanitare
privind prevenirea, controlul şi supravegherea infecţiilor nosocomiale.
Au fost prevenite situaţiile care ar fi putut genera evenimente nedorite prin:
- depistarea lucrătorilor din sectorul alimentar şi/sau nealimentar, purtători sănătoşi
de germeni patogeni;
- scoaterea din consum a produselor alimentare şi/sau oprirea de la utilizare a
produselor alimentare şi nealimentare, care prezentau modificări fízico-chimice,
microbiologice, termene de valabilitate depăşite, lipsa notificărilor, etc.;
- monitorizarea calităţii apei potabile din sectoarele de producţie alimentară şi a
calităţii apelor de îmbăiere;
- oprirea de comercializare si utilizare a produselor cosmetice si biocide neconforme;
- depistarea şi sancţionarea celor care nu au respectat interdicţia fumatului în spaţiile
publice închise.
Lunar, un reprezentant al Biroului B a participat la intrunirile organizate la Prefectura
Municipiului Bucuresti privind comunitatile la risc.
Prin întreaga activitate desfaşurată au fost identificate punctele critice din toate domeniile
de competenţă, care urmează a fi monitorizate şi pe parcursul anului 2014.
119
C. Programe nationale de sanatate
Obiectivele urmărite:
 Implementarea si derularea programelor de sănătate în scopul indeplinirii obiectivelor
stabilite de Ministerul Sanatatii cu încadrarea în bugetul alocat;
 Coordonarea realizării programelor de sănătate;
 Utilizarea eficientă a resurselor alocate pentru îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor
aprobaţi;
B. Activităţile întreprinse pentru atingerea obiectivelor:
- Structura programelor şi subprogramelor de sănătate a fost aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.124/2013 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anii 20132014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aplicarea acesteia au fost elaborate
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anii 2013-2014, care au
fost aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 cu modificari si completari
ulterioare.
În anul 2013 Serviciul pentru asistenta medicala si programe de sănătate a asigurat
coordonarea următoarele programe de sănătate:
I. Programele naţionale privind bolile transmisibile
1. Programul naţional de imunizare:
a.1 Subprogramul de vaccinari obligatorii;
a.2 Subprogramul de vaccinari optionale pentru grupe la risc;
2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;
3. Programul naţional prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV;
4. Programul naţional prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;
5. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale si monitorizare a
utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei.
II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi
muncă
IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile
9. Programul naţional de boli cardiovasculare- derulat Trim I 2014
9.1. Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare;
9.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.
1. Programul naţional de depistare precoce activa a cancerului de col uterin;
2. Programul naţional de sănătate mintală si profilaxie în patologia psihiatrică;
2.2. Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelor.-derulat numai in Trim
I 2013;
3. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
3.1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;
3.3. Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer.
4. Programul naţional de boli endocrine;
V. Programul naţional de evaluare si promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
3. Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei;
VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului
1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului
Intervenţii pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului:
a) profilaxia anemiei feriprive la gravidă;
b) profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de
lapte matern prin administrare de lapte praf;
c) profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere;
120
d) profilaxia anemiei feriprive la sugar;
e) profilaxia rahitismului carenţial al copilului.
2. Subprogramul de sănătate a copilului
Intervenţii pentru sănătatea copilului:
a) prevenirea deceselor neonatale prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în unităţi
regionale;
b) screening pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz;
c)screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul şi
dispensarizarea bolnavilor;
d) diagnosticul precoce, prevenţia primară şi secundară, precum şi monitorizarea unor
afecţiuni cronice la copil;
e) prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific şi
recuperare neuropsihomotorie pentru următoarele afecţiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale,
întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale;
f) profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial la copiii cu risc crescut de infecţie;
3. Subprogramul de sănătate a femeii
Intervenţii de sănătate a femeii:
a) creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială;
b) profilaxia şi diagnosticul pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni
genetice;
c) profilaxia sindromului de izoimunizare Rh;
4. Subprogramul de monitorizare şi evaluare a Programului naţional de sănătate a femeii şi
copilului.
Alaturi de programele de sanatate mai sus mentionate, de la nivelul acestui serviciu au mai
fost asigurata si implementarea actiunilor prioritare –IMA si ATI.
Programele naţionale de sănătate menţionate mai sus au fost derulate atat la nivel local(ca
programe proprii - Programele naţionale privind bolile transmisibile;) administrare de lapte
praf; ) cat si prin furnizori de servicii medicale respectiv, unitati sanitare aflate in subordinea
Ministerului Sanatatii, unitati sanitare aflate in subordinea altor ministere cu retea sanitara
proprie,unitati sanitare aflate in subordinea DSP-MB, unitati sanitare private, medici de
familie,alte institutii nominalizati prin actele normative mentionate mai sus.
Resursele financiare pentru finanţarea acestora provenind de la bugetul de stat şi din
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.
- Bugetul alocat derularii PNS a fost stabilit de Ministerul Sanatatii, necesarul
de resurse financiare fiind fundamentat pe baza propunerilor înaintate de către
coordonatorii tehnici nationali ai programelor de sănătate (ulterior au fost infiintate UATM);
- Au fost mentinuti coordonatorii locali de programe de sanatate si au fost numiti
coordonatori si pentru actiunile prioritare –IMA si ATI;
- Alocarea fondurilor pe programe, subprograme,interventii, precum şi repariţia
acestora pe unităţi sanitare, surse de finanţare şi titluri bugetare s-a facut de catre Ministerul
Sanatatii mai putin pentru Programul national de sanatate a femeii si copilului unde repartitia
s-a facut de catre DSP-MB.
-DSP-MB a comunicat sumele repartizate şi programele/subprogramele pentru care
se utilizează acestea, tuturor furnizorilor de servicii medicale care deruleaza programe de
sănătate(nominalizati de catre MS prin Ordinul 422/2013). Pentru desfasurarea activitatilor
din programele de sanatate au fost incheiate contracte cu unitatile sanitare private, cu
unitati sanitare al caror management a fost transferat de la Ministerul Sanatatii catre
ASSMB, cu unitati sanitare care apartin altor ministere cu retea sanitara proprie, cu medici
de familie, DGASPC-uri si cu ASSMB.
121
-Au fost initiate activitati premergatoare incheierii contractelor cu furnizorii de servicii
de catre Serviciul de achizitii.
-Pentru derularea programelor proprii
in baza necesarului stabilit de fiecare
coordonator de program, s-au facut achizitii la nivel local de materiale sanitare, reactivi si
medii de cultura, dar s-au primit si de la Ministerul Sanatatii produse achizitionate prin
licitatie la nivel national(vaccinuri cf.Calendarului national de imunizare, vaccin
antigripal,lapte praf, maltofer,vigantol,anticonceptionale.prezervative).
- Centralizarea solicitărilor de finanţare lunară fundamentate cu documente justificative
transmise de coordonatorii de programe si transmiterea la termenul stabilit catre Serviciul
pentru Programe de Sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii si UTAM-uri in vederea
asigurarii sumelor necesare platii catre/pentru furnizorii de servicii.
- Intocmirea ordonantarilor in vederea efectuarii platilor.
- Centralizarea trimestriala şi anuala a indicatorilor specifici fiecărui program şi
subprogram de sănătate, precum şi analiza modului de derulare a programelor naţionale de
sănătate în vederea evaluării gradul de îndeplinire a obiectivelor programelor de sănătate.
Raportarea indicatorilor specifici prevăzuţi în programe şi subprograme s-a realizat trimestrial
(cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic şi pe suport hârtie, conform
machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii si transmise catre Serviciul
pentru Programe de Sanatate si UATM in functie de situatie.
-Centralizarea executiilor bugetare pe programe/subprograme lunar si transmiterea
situatie la termenul stabilit catre Serviciul pentru Programe de Sanatate din
MinisterulSanatatii.
-S-a organizat evidenta nominala a beneficiarilor pentru fiecare program de sanatate
la nivelul coordonatorilor locali.
C. Repartizarea în anul 2013 a bugetului pentru derularea programelor de
sănătate pe surse de finantare :
VENITURI PROPRII
TOTAL dsp proprii
TOTAL apl
TOTAL dsp-unitati sanitare
BUGET DE STAT
TOTAL dsp proprii
TOTAL apl
TOTAL dsp-unitati sanitare
TOTAL transferuri
BUGET 2013
–
mii lei
230
11487
4445
BUGET
2013 –
mii lei
356
11684
345
7
D. Repartizarea în anul 2013 a bugetului pentru derularea ac-IMA si ATI
VENITURI PROPRII
TOTAL -unitati sanitare
BUGET 2013 –
mii lei
3100
122
E. Rezultatele :
Monitorizarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate a avut în
vedere:
a) modul de realizare şi de raportare al indicatorilor prevăzuţi în Ordinul MS 422/2013 cu
modificarile ulterioare.
b) încadrarea în bugetul aprobat;
c)respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate unităţilor sanitare/instituţiilor
care derulează programe naţionale de sănătate.
Probleme identificate:
 Insuficienţa personalului de specialitate coroborată cu volumul de activitate determină
întârzieri şi afectează calitatea rezultatelor, antrenând ore suplimentare şi suprasolicitarea
personalului existent;
 Dificultăţi in relatia cu unitatile sanitare, uatm-uri si cu coordonatorii locali de PNS
datorită nerespectării termenelor prevazute pentru transmiterea situatiilor.
123
D. Biroul RUNOS
Directia de Sanatate Publica a Mun.Bucuresti isi desfasoara activitatea cu un numar de 227,5
posturi.
Structura posturilor la 31.12.2013 a fost urmatoarea:
- functionari publici
- 98 din care, ocupate:
90
- personal contractual - 129,5 din care, ocupate: 123
Avand in vedere schimbarea continua a legislatiei si a structurii DSPMB, a lipsei de
personal, dar si din cauza ca s-au preluat mai multe atributii cu personalul existent, activitatea
s-a desfasurat in bune conditii si s-a rezolvat toate lucrarile solicitate.
In anul 2013 in cadrul Biroului RUNOS s-au realizat un numar de 2203 de lucrari, la care
se adauga dosarele de inscriere la examen ale medicilor rezidenti, specialisti (in doua
sesiuni) si primari, transferuri pentru medici rezidenti, examene pentru atestatele profesionale
in trei sesiuni si intocmirea dosarelor pentru obtinerea certificatelor de conformitate.
Activitatile desfasurate in anul 2013 au fost:
* Pentru aparatul propriu
- s-au intocmit toate actele necesare incadrarii, modificarii si incetarii raporturilor
de munca/ de serviciu pentru personalul incadrat la DSPMB;
- s-au finalizat fisele de salarizare pe anul 2012;
- s-au intocmit lunar statele de plata pentru personalul propriu;
- s-au intocmit fisele fiscale pentru impozit;
- s-au intocmit dosarele pentru mamele care au intrat in concediu de
ingrijire
copii;
- s-au reinoit contractele pentru descoperitul de card;
- s-au facut declaratiile lunare catre Administratia Financiara;
- s-au efectuat raportarile nominale la CAS, sanatate, somaj;
- s-au facut raportarile la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate;
- s-a urmarit planificarea concediilor de odihna;
- s-au efectuat lucrari pentru Agentia Nationala a Functionarilor Publici si MS;
- s-a intocmit Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2013;
- s-au finalizat darile de seama statistice pentru anul 2012;
- s-au facut raportarile statistice lunare la INS si la MS;
- s-au facut adrese la Ministerul Sanatatii si la Agentia Nationala a Functionarilor
Publici pentru obtinerea diverselor aprobari necesare incadrarii sau promovarii
functionarilor publici ori a personalului contractual;
- s-a urmarit respectarea legislatiei in vigoare privind salarizarea personalului
* pentru alte unitati si personalul medical
-
s-au facut inscrierile candidatilor la examenul de rezidentiat 2013;
s-au finalizat transferurile medicilor rezidenti ;
s-au facut inscrierile medicilor rezidenti la examenul de specialitate (au fost doua
sesiuni);
s-au facut inscrierile medicilor specialisti la examenul de primariat;
s-au facut inscrierile pentru obtinerea atestatelor profesionale (2 sesiuni)
s-a raspuns tuturor solicitarilor SABIF cu privire la modificarea structurii,
posturilor;
- s-au facut demersurile necesare la Ministerul Sanatatii si s-au obtinut aprobarile
necesare pentru organizarea concursurilor pentru medici si alt personal sanitar din SABIF si
alte unitati spitalicesti;
124
- s-au intocmit dosarele personalului medical pentru obtinerea certificatele de
conformitate in numar de 951.
* Pentru Ministerului Sanatatii
- s-au facut toate situatiile solicitate pentru:
- structura,
- numar de personal,
- fond de salarii,
- posturi scoase la concurs, etc. atat pentru unitatile MS cat si ale Consiliul
General al Primariei Bucuresti.
Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul DSPMB, Biroul RUNOS a participat
si a indeplinit toate sarcinile solicitate de Conducerea D.S.P.M.B., chiar daca acestea au
depasit uneori sfera de activitate a acestui birou.
125
E. Birou relatii cu publicul
A. Activitati Biroul Relatii cu publicul
1. - informatii din oficiu – zilnic ( direct, telefonic si scris) : Total: 11847;
2. - activitatea de audiente ( in zilele de miercuri orele 14:00) presupune:
- inscrierea persoanelor in audienta in cursul saptamanii anterioare si audierea;
- transmiterea concluziilor si a rezolutiilor decise in timpul
audientelor, persoanelor responsabile din cadrul DSPMB;
- convocarea la audienta conform deciziei conducerii DSPMB;
- informarea conducerii cu privire la demersurile intreprinse.Total: 106;
3. – comunicarea petitiilor privind greva foamei si transmiterea catre Serviciul de
Ambulanta : Total: 31 ;
4. - rezolvarea solicitarilor privind Concediile medicale din strainatate: Total: 15;
5. - rezolvarea petitiilor si sesizarilor repartizate : Total lucrari rezolvate: 1851;
6. – Corespondenta si Curierat (Structura proprie, MS, Prefectura, Inst. Nat de Expertiza etc.)
Total : 24614
B. Comunicare
- colaborare in rezolvarea adreselor cu : toate compartimentele din cadrul institutiei,
Ministerul Sanatatii, unitatile sanitare din subordine, SAMB, Primaria Municipiului
Bucuresti si Primariile de sector, Prefectura Bucuresti, CASMB, Cabinete medicale
individuale, ONG-uri etc.
- monitorizarea si actualizarea zilnica a site-ului institutiei; Total: 1152 ;
- monitorizare, verificare, imprimare, inregistrare si directionare e-mail-uri sosite pe
adresa de e-mail a institutiei si editarea mesajelor receptionate – zilnic. Total: 5895
- acordare informatii conform Legii 544/2006 – zilnic Total : 11847;
- reactualizarea datelor si imbunatatirea continutului site-ului institutiei cu informatii potrivit
legii 544/2001. Total: 3949;
C.
1.
2.
3.
4.
Mass-Media :
- monitorizarea presei scrise - zilnic
- redactarea comunicatelor de presa Total : 23;
- monitorizarea mediei audio-vizuale: zilnic;
- informatii furnizate presei cu privire la activitatea diferitelor servicii din
DSPMB: Total: 95;
5. - rezolvarea solicitarilor – mass-media (e-mail, telefonic) cu aprobarea prealabila a MS ,
Total : 190 .
6. - monitorizare, verificare, imprimare, inregistrare, redactare si comunicare lucrari pentru
Comisia de Malpraxis. Total : 304.
Campanii de Informare, Educare, Comunicare :
In domeniul promovarii sanatatii - Compartimentul Promovare a Sanatatii din cadrul
Directiei de Sanatate Publica –Bucuresti are urmatoarele atributii si responsabilitati , ce se
realizeaza in stransa colaborare cu Biroul Relatii cu Publicul:
1. Furnizeaza informatii catre populatie referitoare la prevenirea bolilor si la promovarea
sanatatii;
2 . Dezvolta la nivel local programe de promovare a sanatatii si de educatie pentru
sanatate, in functie de prioritatile locale, programele nationale si strategiile europene si
informeaza prin intermediul paginii de internet cu privire la acestea;
126
-
3. Elaboreaza, editeaza, asigura multiplicarea de materiale publicitare specifice si solicita
postarea acestora pe site-ul institutiei;
Campanii obligatorii aprobate pe continut de catre Ministerul Sanatatii in care
Biroul Relatii cu Publicul posteaza materialele informative – suport pentru
derularea campaniei – pe site-ul institutiei;
Comunicat media 18.12.2013 - Comunicat de presa privind asigurarea asistentei
farmaceutice in perioadele cuprinse intre 25-29 Decembrie 2013 si 31 Decembrie 2013 - 05
Ianuarie 2014, cu ocazia Sfintelor Sarbatori ale Craciunului si Anului Nou
Comunicat media 17.12.2013 - Comunicat de presa privind asigurarea asistentei medicale de
urgenta in perioadele cuprinse intre 25-29 Decembrie 2013 si 31 Decembrie 2013 - 05
Ianuarie 2014, cu ocazia Sfintelor Sarbatori ale Craciunului si Anului Nou
Comunicat media 11.12.2013 - Comunicat de Presa privind actiunea de de control, evaluare
si monitorizare pentru verificarea modului de asigurare a necesarului de medicamente,
materiale sanitare si echipe medicale destinate asistentei medicale a populatiei din perioada
cuprinsa intre 10.12.2013 - 15.12.2013
Comunicat media 29.11.2013 - Comunicat de presa cu privire la Campania de vaccinare
antigripala 2013-2014
Comunicat media 22.11.2013 - Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA - 2013
Comunicat media 05.10.2013 - Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice - ZEIA 2013
Comunicat media 12.09.2013 - Rezumat al Calendarului campaniilor de vaccinare scolare
Comunicat media 21.08.2013 - Comunicat de presa privind actiunea de verificare a conditiilor
de depozitare, expunere si desfacere a produselor usor perisabile
Comunicat media 14.08.2013 - Comunicat de presa privind asigurarea asistentei medicale de
urgenta in perioada 15.08.2013 - 16.08.2013
Comunicat de presa 12.08.2013 - Informatii cu privire la actiunea de verificare a conformitatii
apelor de imbaiere cuprinsa in planul national de actiuni tematice de control in sanatate
publica pentru anul 2013 care se desfasura in perioada 01.07.2013 - 15.09.2013
Saptamana Mondiala a Alimentatiei la San: 1 - 7 August 2013
Material informativ transmis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului nr.14604/26.07.2013 inregistrat la DSP-MB cu
nr.15160/30.07.2013
Comunicat de Presa - Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei - 28 iulie 2013
Comunicat de presa 08.07.2013 - Comunicat de presa privind actiunea de verificare a
conformitatii apelor de imbaiere cuprinsa in planul national de actiuni tematice de control in
sanatate publica pentru anul 2013 ce se desfasoara in perioada 01.07.2013-15.09.2013
Comunicat de presa 18.06.2013 - Comunicat de presa privind asigurarea asistentei medicale
de urgenta in ziua de 24.06.2013, cu ocazia Rusaliilor
Comunicat de presa 18.04.2013 - Ziua Europeana Impotriva Obezitatii (ZEIO)
127
Comunicat media 26.04.2013 - Comunicat de presa privind asigurarea asistentei medicale de
urgenta in perioada cuprinsa intre 01-06.05.2013, cu ocazia Sarbatorilor Pascale
Comunicat de presa 25.04.2013 - COMUNICAT DE PRESA PRIVIND ACTIUNILE DSPMB
IN PERIOADA PREMERGATOARE SARBATORILOR PASCALE. IN ATENTIA AGENTILOR
ECONOMICI
Comunicat de presa 25.04.2013 - COMUNICAT DE PRESA PRIVIND ACTIUNILE DSPMB
IN PERIOADA PREMERGATOARE SARBATORILOR PASCALE. IN ATENTIA
CETATENILOR
Comunicat de presa 09.04.2013 - COMUNICAT DE PRESA CU PRIVIRE LA ACTIUNEA DE
CONTROL EFECTUATA IN COMPLEXUL COMERCIAL CONTINENT MARINE DIN BD.
TIMISOARA NR. 82, SECTOR 6, BUCURESTI
Comunicat media 22.03.2013 - Comunicat de presa cu prilejul zilei mondiale de lupta
impotriva tuberculozei
Comunicat de presa 24.03.2013 - Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei sub
sloganul "Vreau o lume fara TBC"
Comunicat media 11.01.2013 - Comunicat de presa privind actiunile si activitatea de control
in luna decembrie 2012
Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA - 2013
Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice - ZEIA 2013
Saptamana Mondiala a Alimentatiei la San: 1 - 7 August 2013
01 August 2013 - Material informativ transmis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului nr.14604/26.07.2013 inregistrat la DSP-MB cu
nr.15160/30.07.2013
28 iulie 2013 - Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei
18 Mai 2013 - Ziua Europeana Impotriva Obezitatii (ZEIO)
7 aprilie - Ziua Mondiala a Sanatatii
128
F.Audit Intern
1.INFORMAŢII GENERALE
1.1. Scopul raportului
Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit din cadrul institutiei si progresele
inregistrate prin implementarea recomandarilor formulate, de a demonstra contributia
acestuia la imbunatatirea activitatii. Raportul este destinat managementului care poate
aprecia rezultatul muncii auditului intern, cat si structurii de audit intern ierarhic superioare,
fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activitatii de audit intern.
1.2. Baza legală de elaborare a raportului pentru anul 2013
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- OMFP nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului public
intern,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare;
- OMFP nr.1702 din 14.11.2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea
activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice;
- OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
1.3. Perioada de raportare: 01.01.2013-31.12.2013
1.4. Documentele analizate sau evaluate:
Documente referitoare la organizarea funcţiei de audit intern:
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului
de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica
judetene si a municipiului Bucuresti.
- Ordinul nr. 1415/21.12.2012 pentru aprobarea statului de functii al Directiei de Sanatate
Publica a Municipiului Bucuresti pe anul 2012.
Documente referitoare la planificarea activităţii de audit intern:
- Planul de audit public intern
Documente referitoare la realizarea misiunilor de audit intern:
- Rapoartele de audit public intern si documentele referitoare la realizarea misiunilor de audit
intern in anul 2013.
1.5. Transmiterea raportului
Raportul anual privind activitatea de audit intern la nivelul D.S.P.M.B., dupa aprobare, a fost
transmis la Ministerul Sanatatii –Directia Audit Public Intern, conform dispozitiilor stabilite prin
adresa Ministerul Sanatatii nr. 78089/18.12.2013, inregistrata la DSPMB cu nr.
24507/20.12.2013.
Raportul privind activitatea de audit intern la nivelul D.S.P.M.B. pe anul 2013, elaborat la
nivelul structurii de audit intern din D.S.P.M.B., a fost supus analizei si aprobarii conducatorului
entitatii publice, conform dispozitiilor legale.
2.ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMPARTIMENTELOR DE AUDIT PUBLIC
INTERN
2.1. Organizarea compartimentului de audit public intern
Conform statului de functii al DSPMB, aprobat prin Ordinul nr. 1415/21.12.2012 pentru
aprobarea statului de functii al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti pe anul
129
2012, pentru activitatea de audit intern a fost aprobata structura de audit public intern:
compartiment format din 2 posturi.
Urmare O.M.S. nr. 1080/16.09.2013 privind repartizarea numarului maxim de posturi ca
urmare a aplicarii OG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la
instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor, la structura de audit public intern a ramas un post.
Structura de audit intern stabilita prin statul de functii al Directiei de Sanatate Publica a
Municipiului Bucuresti, este subdimensionata ca număr de auditori, in raport de volumul de
activitate, de natura activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţiior
entităţilor subordonate şi mărimea riscurilor asociate, ceea ce conduce la neasigurarea
auditarii activităţilor cuprinse în sfera auditului public intern, si, implicit, la imposibilitatea
asigurarii exercitarii auditului intern asupra activitatilor la care a existat/exista si se mentine
un risc rezidual mare.
2.2. Statutul şi independenţa auditului intern
2.2.1. Independenţa organizatorică a compartimentului de audit public intern
In conformitate cu Anexa nr.2: Structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27 iulie 2010
privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale
directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, structura de audit din
cadrul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a fost organizata in subordinea
directă a conducătorului entităţii, asigurându-se accesul direct şi raportarea activităţii la acest
nivel, precum şi independenţa funcţională necesară unei evaluări obiective a
disfuncţionalităţilor constatate şi a stabilirii unor recomandări adecvate soluţionării acestora.
In anul 2013, in cadrul structurii de audit aprobate la nivelul Directiei de Sanatate Publica
a Municipiului Bucuresti nu au fost modificari cu privire la numarul si structura de personal.
2.2.2. Independenţa şi obiectivitatea auditorilor interni:
Au fost respectate principiile fundamentale ale activitatii de audit public intern:
- independenta - faţă de structura auditată şi oricare alte grupuri de interese, în tratarea
problemelor aflate în analiză, în toate problemele legate de munca de audit;
– obiectivitatea şi imparţialitate - în redactarea rapoartelor, in formularea opiniilor si
concluziilor in rapoarte numai in baza documentelor obţinute şi analizate conform
reglementarilor in vigoare.
2.3. Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural
2.3.1. Elaborarea şi actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern
Nefiind publicate in Monitorul Oficial modificari/revizuiri ale Normelor generale privind
exercitarea auditului public intern, aprobate prin OMFP nr.38/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare, Normele proprii privind exercitarea auditului intern la nivelul
D.S.P.M.B., actualizate in trimestrul I al anului 2011, avizate in baza adresei Ministerul
Sanatatii –Directia Audit si Control nr. 12669/29.03.2011, inregistrata la D.S.P.M.B. cu nr.
3162/29.03.2011, au fost aplicate si in anul 2013.
130
2.3.2. Elaborarea, actualizarea şi comunicarea Cartei auditului intern
La data de 10.10.2013 a fost actualizata Carta auditului intern.
2.3.3. Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
Codul privind conduita etică a auditorului intern elaborat in anul 2011, aprobat in baza
Dispozitiei nr. 103/20.06.2011, a fost respectat, auditorul intern indeplinindu-si cu
profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu.
2.3.4. Dezvoltarea şi aplicarea instrumentelor de lucru proprii
Activitatea de audit public intern desfasurata la nivelul Directiei de Sanatate Publica a
Municipiului Bucuresti a avut la baza si ghidurile, manualele pe activităţile specifice entităţilor
publice, afiste pe site-ul Ministerului Finantelor publice – Audit Public intern.
2.3.5. Elaborarea şi actualizarea procedurilor operaţionale
In conformitate cu Standardul 17 din Codul Controlului Intern, aprobat prin Ordinul nr. 946
din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând
standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor
de control intern/managerial, republicat cu modificarile si completarile ulterioare,, la nivelul
Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, au fost elaborate 6 proceduri
operationale care acopera activitatile specifice auditului public intern si au asigurat baza
pentru derularea misiunilor de audit planificate in anul 2013.
2.4. Asigurarea şi adecvarea resurselor umane alocate compartimentului de audit
intern
2.4.1. Selecţia şi recrutarea auditorilor interni
In anul 2013 nu au fost organizate concursuri/examene pentru angajarea de personal in
cadrul structurii de audit public intern.
2.4.2. Structura şi dinamica auditorilor interni după categoria de încadrare
In anul 2013, pana la data emiterii O.M.S. nr. 1080/16.09.2013 privind repartizarea
numarului maxim de posturi ca urmare a aplicarii OG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri
privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau
în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, pentru structura de audit au fost aprobate 2
posturi de functionar public de executie, gradul superior.
2.5. Realizarea pregătirii profesionale a auditorilor interni
2.5.1.Participarea la cursuri de instruire
In anul 2013 auditorul a participat la un curs de perfectionare in domeniul resurselor
umane cu tema Managementul resurselor umane, organizat de EXPERT AKTIV GROUP
S.R.L. Durata cursului a fost de 4 zile.
2.5.2. Studiul individual
Pregatirea individuala - studiu individual (lectura, cercetare, etc) in legatura cu
tematicile abordate la fiecare misiune de audit, permitand aprofundarea unor detalii privind
tematica abordata.
131
3. PLANIFICAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN
3.1. Planificarea activităţii de audit intern
3.1.1. Planificarea multianuala
Planul multianual pentru perioada 2013-2015 a fost elaborat, cu respectarea Legii
nr.672/2002 privind auditul public intern, rerpublicata cu modificarile si completarile ulterioare,
la baza caruia au stat etapele de fundamentare materializate in: inventarierea structurilor si
activitatilor prevazute in Regulamentul de organizare si functionare ( aprobat in baza Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare
si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a
Municipiului Bucuresti), inventarierea activiatilor entitatilor subordoante, identificarea
potententialelor riscuri asociate, a zonelor de vulnerabilitate ale sistemului de control,
stabilirea prioritatilor pentru structurile ce vor fi auditate pe baza punctajului din analiza
riscurilor.
In Planul multianual al activitatii de audit public intern, pentru perioada 2014-2015 au fost
cuprinse structurile si activitatile aferente acestora la care nu au fost efectuate misiuni de
audit intern in perioadele anterioare.
In cuprinsul Planului multianual temele de audit public intern au fost stabilite pe
compartimente functionale.
3.1.2. Planificarea anuală
a)
Fundamentarea misiunilor incluse în planul anual:
Fundamentare a misiunilor incluse în planul anual a fost realizata prin parcurgerea
etapelor de analiza a riscurilor, din care mentionam:
- identificarea (listarea) operaţiilor/activităţiilor auditabile, respectiv a obiectelor auditabile;
-identificarea
ameninţărilor,
riscurilor
inerente
posibile,
asociate
acestor
operaţiuni/activităţi;
-stabilirea criteriilor de analiză a riscului;
-stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu;
-stabilirea punctajului total al criteriului utilizat;
-clasarea riscurilor, pe baza punctajelor totale obţinute anterior;
-ierahizarea/operaţiunilor activităţilor ce urmează a fi auditate, etc
Temele misiunilor de audit incluse in Planul anual de audit public au fost cuprinse si in
planul de audit multianual.
Obiectivele misiunilor de audit au fost puse in concordanta cu atributiile prevazute de
Regulamentul de organizare si functionare al DSPMB in sarcina compartimentelor a caror
activitate a fost planificata pentru exercitarea auditului public intern.
Stabilirea duratei acţiunii de auditare şi a perioadei auditate au fost avute in vedere
urmatoarele elemente: in perioada evaluata misiunile de audit au fost asigurate de un singur
auditor; complexitatea si volumul mare de acte normative aplicabile activitatilor din cadrul
structurilor supuse auditarii; faptul ca activitatile din compartimentele incluse in planul de
audit nu au facut obiectul unor misiuni de audit public intern, fluctuatia personalului din
anumite compartimente din cadrul ale DSPMB, etc.
Pentru anul 2013, au fost planificate misiuni de audit public intern de
conformitate/regularitate.
3.1.3.Actualizarea planului anual
Planul anual de audit public intern actualizat a fost aprobat in baza Notei de justificare
in care au fost cuprinse elementele, factorii care au condus la actualizarea planului de audit
public intern (criteriile semnal/sugestiile conducatorului entitatii publice, concedii, etc).
132
4.DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN
In conformitate cu Planul anual de audit public intern, in anul 2013 au fost intocmite
rapoarte de audit public intern, respectiv documentele aferente procedurilor de audit,
privind activitatile realizate la nivelul urmatoarelor compartimente:
- achiziţiile publice
- buget-finanţe
- administrativ şi mentenanţă
-inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă
4.1. Auditul intern privind achiziţiile publice
a) Principalele obiective ale misiunii de audit
- Programul anual al achiziţiilor publice
- Pregătirea aplicării procedurilor de achiziţii publice programate
- Negociere
- Derularea şi administrarea contractului de achiziţie publică
b) Riscurile inerente semnificative identificate
- Corelarea insuficienta între Program şi politica de realizarea a obiectivelor entităţii;
- Depăşirea bugetului alocat;
- Estimarea eronata a valorii contractelor de furnizare/lucrări/ servicii;
- Divizarea achiziţiei publice astfel încât să se obţină plafoane parţiale mai mici;
- Modificarea cerinţelor iniţiale prevăzute în Documentaţia de atribuire;
- Continuarea contractului după încetarea situaţiei de urgenţă;
- Inexistenţa documentului justificativ de angajare a cheltuielilor din fonduri publice;
- Neconformitatea operatiunilor inregistrate in documentele justificative ;
- Neconcordanţă între conţinutul facturilor (preţ, cantitate) şi termenii contractului;
- Inexistenţa documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
4.2. Auditul intern privind activitatea Compartimentului buget-finanţe
a) Principalele obiective ale misiunii de audit
- Calitatea Rof-ului Compartimentului buget-finante
- Activitatea de trimitere la tratament medical in strainatate
- Executarea indicatorilor financiari din bugetul propriu si urmarirea executarii acestora,
asigurarea efectuarii platilor in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum
si organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Participarea, in conditiile legii, la controlul respectarii disciplinei financiare si bugetare la
unitatile din subordine, etc.
b) Riscurile inerente semnificative identificate
-Structură organizatorică creată în funcţie de posibilităţi şi nu în baza unei fundamentări în
raport cu obiectivele şi activităţile stabilite
-Scopul şi misiunea direcţiei nu se regăseşte clar definită în cadrul ROF-ului
-Activităţi realizate fără a se incadra in aria de competenţă necesară realizării activităţilor
Biroului /Compartimentului buget- finate din cadrul Directiei de Sanatate Publica a
Municipiului Bucuresti
133
-Neconformitati privind afisarea pe site-ul direcţiei a proiectului bugetului de venituri si
cheltuieli
-Rezultate din definirea neclara sau insuficienta a controlului intern/managerial cu privire
la primirea şi înregistrarea dosarului/documentelor medicale al/ale pacient inclus in
Programul National de tratament in strainatate -PN VII:
-Neatentie, interpretari eronate cu privire la continutul si modul de completare a
documentelor justificative
-Neatentie, interpretari eronate, erori de rationament cu privire la evidenta angajamentelor
bugetare si legale
- Erori, superficialitate, neatentie privind modul de intocmire a documentelor justificative
de control, etc.
4.3. Auditul intern privind activitatea Compartimentului administrativ şi mentenanţă
a) Principalele obiective ale misiunii de audit
-Organizarea activitatii de transport, achizitionarea autovehiculelor, inscrierea acestora la
organele de politie, efectuarea rodajului si controlul zilnic, reviziile tehnice, reparatiile
curente si capitale de autovehicule din parcul auto;
-Verificarea si urmarirea aprovizionarii directiei cu materiale consumabile;
-Organizarea si raspunderea de asigurarea pazei; etc.
b) Riscurile inerente semnificative identificate
-Surse insuficiente de informaţii pentru identificarea incadrarii cheltuielilor in subdiviziunea
bugetului aprobat si natura cheltuielilor respective;
-Lipsa/insuficienta, neconformitatea, documentelor care să justifice plata;
-Neincadraea in limitele competentelor stabilite pentru persoanele desemnate să exercite
atribuţii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare;
-Erori privind calculele de determinare a Km efectivi, Km parcursi, consum normat,
consum efectiv;
-Erori privind stabilirea diferentelor intre consumul normat si consumul efectiv;
-Neconformitati/erori privind utilizarea, completarea, avizarea si aprobarea documentelor
de intrare in magazie a bunurilor;
-Neconformitati/erori privind utilizarea, completarea, avizarea si aprobarea documentelor
de eliberare/iesire din magazie a bunurilor, etc.
4.4. Auditul intern privind activitatea Compartimentul inspecţia şi controlul
factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă
a) Principalele obiective ale misiunii de audit
-Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de igienă, conform competenţelor
specifice şi actelor normative în vigoare, la nivel judeţean;
- Modul de păstrare a confidenţialitatii privind iminenţa inspecţiei sanitare, înainte de
începerea propriu-zisă a acesteia, şi confidenţialitatii datelor pe care unităţile inspectate le
pun la dispoziţie;
-Solicitarea unităţilor controlate a documentelor necesare efectuării inspecţiei şi, după
caz, a copiilor de pe acestea;
-Prescrierea unităţilor controlate a măsurilor de remediere, cu stabilirea de termene şi
responsabilităţi în vederea înlăturării deficienţelor de igienă constatate; etc.
b. Riscurile inerente semnificative identificate
-Realizarea de controale fara sa fi analizat in prealabil dosarul enitatii;
-Constatari nesustinute de dovezi;
-Necuprinderea in control a tuturor obiectivelor;
-Prezentarea si descrierea incompleta a constatarilor, concluziilor etc;
134
-Erori de inregistrare, inexactitati in documentele privind sancţionarea contravenţiilor la
normele de igienă;
-Posibilitatea de contestare a procedurii;
-Folosirea incorecta a resurselor financiare, umane, materiale, tehnice;
-Erori de inregistrare privind notele de solicitare a documentelor necesare efectuării
inspecţiei şi, după caz, copii de pe acestea;
-Erori de inregistrare, inexactitati in documentele de control, privind măsurile de
remediere;
-Erori de inregistrarea a termenelor de remediere în vederea înlăturării a deficienţelor de
igienă constatate;etc.
Se precizeaza: misiunea de audit privind activitatea Compartimentul inspecţia şi controlul
factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă a fost intiata in anul 2013, urmeand ca
documentele de audit sa fie definitivate la sfarsitul lunii ianuarie 2014.
4.5. Urmărirea recomandărilor
Urmărirea implementarii recomandărilor, etapa finala din cadrul unei misiuni de audit
public intern, se realizeaza astfel:
- prin Intocmirea Planului de actiune si calendarul implementarii recomandarilor de catre
entitatea/structura auditata, respectiv prin completarea Fisei de urmarire a recomandarilor pe
baza informarilor primite de la structura auditata conform Planului de actiune.
5.CONCLUZII
5.1. Contribuţia auditului intern la procesul de management al riscurilor
Contribuţia auditului intern la procesul de management al riscurilor se realizează pe
baza rezultatelor consemnate în rapoartele misiunilor de audit intern derulate în anul 2013
(asigurare), care au avut ca obiectiv de audit evaluarea procesului de management al
riscurilor la nivelul structurilor auditate.
5.2. Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea controlului intern
Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea controlului intern se realizează pe baza
rezultatelor consemnate în rapoartele misiunilor de audit intern derulate în anul 2013
(asigurare), evidenţiind contribuţia pe urmatoarele dispozitive de control intern: obiective,
mijloacele, organizarea, sistemele de informare, procedurile şi supervizarea.
5.3. Contribuţia auditului la procesul de guvernanţă sau de conducere
Contribuţia auditului la procesul de guvernanţă sau de conducere se realizează pe baza
rezultatelor consemnate în rapoartele misiunilor de audit intern derulate în anul 2013
(asigurare), care au avut ca obiectiv de audit evaluarea procesului prin care se definesc şi se
comunică valorile şi obiectivele, se urmăreşte realizarea obiectivelor, se raportează şi se
păstrează valorile.
135
G. Birou Avize Autorizatii
Nr. Obiective
crt
1 Activităţi
de
reglementa
re sanitară
2
3.
4.
5.
Acţiuni/Programe/Proiecte
Autorizaţii sanitare de
Autorizaţii sanitare de funcţionare în baza referatului
funcţionare în baza
de evaluare emise=1921
referatului de evaluare
primiri dosare=1373
Autorizaţii sanitare de
Autorizaţii sanitare de funcţionare în baza declaraţiei
funcţionare în baza
pe proprie răspundere
declaraţiei pe proprie
emise= 472
răspundere
-primiri dosare= 398
Viza ASF
Viza ASF
Primiri dosare 34
Emise= 34
Autorizatii UTS
Autorizatii UTS
Primiri dosare 8
Eliberare Autorizaţii UTS= 3
Notificari asistenţă de
Notificari asistenţă de specialitate
specialitate
Emise notificări asistenţă de specialitate = 1825
Primiri dosare =1523
Notificari certificarea
Notificari certificarea conformitatii
conformitatii =
Emise notificări de certicarea conformităţii 186
Primiri dosare186
Avizarea unitatilor sanitare Avizarea unitatilor sanitare in vederea eliberarii
in vederea eliberarii
certificatelor tip A5
certificatelor tip A5
Emise 9
Primiri dosare= 9
Manageme Inregistrare
Inregistrare
ntul
Cabinete Medicale
Cabinete Medicale Individuale
Registrului Individuale
Emise = 396
Primiri dosare = 352
Unic al
Cabinetelo Inregistrare
Inregistrare
r medicale Cabinete de Liberă
Cabinete de Liberă Practică
Practică
Emise =28
Primiri dosare =28
Inregistrare Societaţi
Inregistrare
Comerciale
Societaţi Comerciale =465
Primiri dosare =438
Radiere din Registrul Unic
Radiere din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale =9
al Cabinetelor Medicale
Primiri dosare =96
Autorizatii de Libera Practica biologi,
Autorizatii de Libera Practica biologi, biochimişti,
biochimişti, fizicieni, chimişti,
fizicieni, chimişti, kinetoterapeuti, fiziokineteoterapeuti
kinetoterapeuti, fiziokineteoterapeuti si
si profesori CFM
profesori CFM
Emise = 355
Primiri dosare = 358
Vizarea documentelor in vederea apostilarii
Primiri dosare = 177
Autorizare pentru examinarea
Autorizare pentru examinarea ambulatorie a candidaţ
136
6.
7.
ambulatorie a candidaţilor la obţinerea
la obţinerea permisului de conducere şi a conducători
permisului de conducere şi a
de autovehicule sau tramvaie
conducătorilor de autovehicule sau
Emise = 69
tramvaie
Primiri dosare = 69
Vizare program lucru, cabinete medicale, conform Anexei 31B
856
Adrese primite prin registratură= 201
137
H.Biroul Informatică şi Biostatistică Medicală
Obiective generale
1. Cunoaşterea stării de sănătate a populaţiei în structura şi dinamica ei având în vedere:
aspecte demografice (numărul, structurile, dinamica unor fenomene ale mişcării naturale);
morbiditatea în structura dinamică şi în diferitele ei aspecte (incidenţa, prevalenţa,
morbiditatea spitalizată, pe contingente, cu capacitate, cu incapacitate temporară sau
permanentă de muncă);
handicapurile;
dezvoltarea somato-metrică;
dezvoltarea psiho-motorie, sănătate mintală şi adaptabilitatea în viaţa socială a grupelor de
populaţie, în special a tineretului;
dispersia constantelor biologice de la valorile (limitele) ei considerate (prin calcul) ca fiind
normale.
2. Cunoaşterea cantitativă şi calitativă a activităţii reţelei sanitare din Bucureşti,
bineînţeles în condiţiile concrete ale influenţei factorilor complecşi (de mediu economic,
social, politic).
Pentru realizarea obiectivelor de mai sus, Biroul Informatică şi Biostatistică Medicală
prelucrează de-a lungul unui ciclu statistic (un an) date privind:
serviciile medicale prestate de unităţile sanitare din reţeaua sanitară
resursele de personal sanitar, aparatură medicală, medicamente ale reţelei sanitare din
Bucureşti
evidenţele de bolnavi cronici, organizând registre speciale de neoplazii maligne, stări
psihice, boli cu transmitere sexuală
buletinele statistice de deces necesare Direcţiei Municipale de Statistică
distribuţia şi gestiunea stocurilor de lapte praf pentru copiii sub un an eligibili în Programul
Naţional specific
dările de seamă, rapoartele statistice statuate de normativele în vigoare în scopul alcătuirii
unor baze de date optim organizate, astfel încât solicitările de informaţii de statistică
medicală să fie nu numai corecte, dar şi transmise la termen instituţiilor/organizaţiilor de
ocrotire a sănătăţii
unităţile sanitare de la care se preiau aceste date sunt sau nu în subordinea Direcţiei de
Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, sunt sau nu unităţi sanitare publice (cele private
au un statut labil privind obligaţiile de raportări statistice; normativele în vigoare nu
stipulează decât obligaţii în raport cu Institutul Naţional de Statistică, includerea Serviciului
Informatică şi Biostatistică Medicală în ierarhiile statisticii devenind imperios necesară)
Din punct de vedere sanitar, Bucureştiul este disproporţionat de mare în comparaţie cu
restul judeţelor: numai în evidenţa cazurilor de bolnavi de cancer există 46.238 din care
aprox. 5.500 nou intraţi/an.
La Biroul Informatică şi Biostatistică Medicală se codifică lunar aproximativ 2.000 de
buletine statistice de deces.
La Biroul Informatică şi Biostatistică Medicală se prelucrează:
­
aprox 900 de rapoarte de la Cabinete de medicină de familie
­
aprox 600 de rapoarte de la Cabinete de medicină şcolară
­
aprox 500 de rapoarte de la Cabinete de medicină de specialitate
­
aprox 300 de rapoarte de la Cabinete de medicină dentară
­
15 rapoarte de activitate, buget, personal de la institutele fără paturi subordonate
Ministerului Sănătăţii
­
documente statistice pentru asistenţa spitalicească:
­
43 de rapoarte de asistenţă medicală de la spitalele publice
138
34 de rapoarte de asistenţă medicală de la spitalele private
­
raport de activitate (consultaţii, tratamente, activitatea în camera de gardă/UPU,
evidenţe de TBC, oncologie, psihiatrie, boli infectioase transmisibile si
netransmisibile, dermato, întreruperea cursului sarcinii, infecţii nosocomiale)
­
dări de seamă privind mişcarea bolnavilor şi însoţitorilor în secţii/ compartimente de
spital însoţite de indicatorii specifici de cheltuieli pe un pat, un bolnav, o zi de
spitalizare
­
dări de seamă de personal
În România sunt aproximativ 400 de unităţi sanitare cu paturi publice. Pentru întocmirea
rapoartelor statistice, serviciul nostru preia informaţii de la 43 de unităţi sanitare cu paturi
(inclusiv cele din subordinea MS, PMB, Academia Română, RATB) şi 4.637 unităţi sanitare
fără paturi.
Dintr-un total de 106.298 de înregistrări RNM (Registrul Naţional al Medicilor), Biroul
Informatică şi Biostatistică Medicală al DSP Bucureşti gestionează 25.333.
­
Lucrări elaborate în anul 2013
Permanente:
Actualizarea bazei de date cu medicii din Bucureşti
Volum: înregistrări noi sau actualizări: 3.133
Termene de predare: semestrial
Termene realizate: 01.01.2013 şi 24.06.2013
Integrat acestui domeniu de activitate este şi acordarea codurilor de parafă medicilor nou
intraţi în sistem sau celor care din diverse motive au nevoie şi dreptul la un nou cod de
parafă.
Actualizarea bazei de date cu evidenţele bolnavilor de cancer din Bucureşti
mutarea evidenţelor la IOB a scos Serviciul Informatică şi Biostatistică Medicală din
circuitul naţional; totuşi, cabinetele ONCO au raportat la serviciul nostru pe lângă dările de
seamă obişnuite şi fişele ONCO1 specifice bazei de date de cancer
aceste fişe au rămas neprelucrate în arhiva IBM datorită lipsei de personal care sa faca
aceste înregistrări
Lunare:
Monitorizarea programului de lapte praf:
întocmirea formularelor pentru medici – termen: data de 10 a fiecărei luni
întocmirea listelor pentru primăriile de sector – termen: data de 1 a fiecărei luni
prelucrarea datelor de gestiune lapte praf/medic/copil/data eliberării reţetelor/data livrării
cutiilor de lapte praf/cantitate – termen: data de 5 a fiecărei luni
stadiu: fără întârzieri
Monitorizarea financiară a spitalelor
42 de surse
termen: data de 15 a fiecărei luni
stadiu: fără întârzieri
Codificarea buletinelor statistice de deces:
volum: aprox. 2.000 de buletine (în lunile critice peste 2.300, în celelalte peste 1.800)
termen: data de 15 a fiecărei luni
sinteze elaborate:
pentru 14 cabinete onco – decese de cancer
pentru aprox. 25 de judeţe – comunicarea datelor de identificare civilă şi medicală ale
persoanelor decedate în Bucureşti, având domiciliul în provincie
pentru Institutul Paulescu - decesele de diabet
139
pentru Compartimentul de Epidemiologie DSPMB,
pentru Comp. HIV/SIDA DSPMB,
stadiu: cu intarzieri de 1-2 zile
Trimestriale:
“Dare de seamă trimestrială privind principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii” – raport
care se transmite către Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică.
Cuprinde:
Evidenţa gravidelor (în evidenţa medicului de familie)
­
Gravide nou depistate pe grupe de vârstă (în evidenţa medicului de familie)
­
Întreruperea cursului sarcinii (în spitale publice)
­
Întreruperea cursului sarcinii (în spitale private)
­
Evidenţa bolnavilor tuberculoşi (în dispensarul de ftiziologie)
­
Evidenţa bolnavilor de cancer (în cabinetul de oncologie)
­
Evidenţa bolnavilor diabetului zaharat (în cabinetul de nutriţie şi diabet)
­
Evidenţa bolnavilor psihici (în cabinetul de psihiatrie, CSM)
­
Evidenţa copiilor sub 3 ani cu malnutriţie proteino-calorică (în evidenţa medicului de
familie)
­
Alte boli cronice (în cabinetul medicului de familie = pentru 22 de tipuri de diagnostic)
­
Bolnavi ieşiţi din spital
­
Infecţii interioare din spital
­
Boli infecţioase şi parazitare
­
Evidentele HIV, SIDA
­
Vaccinări, revaccinări
­
Testarea imunităţii
­
Activitati de inspectie sanitara:
­
Alimente scoase din consum
­
Controale sanitare
Aşadar, s-au cerut/primit/înregistrat/sintetizat:
905 de rapoarte de la cabinetele MF
6 rapoarte de la Dispensarele TBC
raport de diabet de la Institutul Paulescu
31 de rapoarte de psihiatrie de la:
cabinete de specialitate
ambulatorii de spital
CSMuri (Centre de Sănătate Mintală)
43 de rapoarte BIS (bolnavi iesiti din spital)
dări de seama de la compartimentul de Epidemiologie
raportări de la Inspecţia Sanitară de Stat
Termen de raportare: a 25 a zi din luna care succede încheierii unui trimestru
Stadiu: cu intarzieri de 2 – 3 saptamani
Anual
Raportarea statistică de Stat (“SAN”)
Se face către INS şi are ca scop acumularea de material statistic documentat şi cu arhive
autentificate de surse, material utilizabil în cercetare
Are caracter obligatoriu prin lege şi comportă numai acele modificări certificate INS
Termen de raportare: 22 februarie
Stadiu: nerealizat la termen:
lipsa de personal:
140
marirea numarului de spitale private
SAN cuprinde pentru fiecare unitate raportoare:
Încadrarea unităţii într-unul din cele 39 de tipuri de unităţi sanitare; pentru spitale
menţionarea numărului de internări efectuate până la 31 decembrie, pe sexe şi durată de
spitalizare, iar pentru cele care au în structură spitalizare de zi, numărul internaţilor în acest
regim pe sexe
Numărul de cabinete medicale încadrate în unităţi sanitare complexe (spitale, ambulatorii,
policlinici, centre medicale, etc)
Numărul de paturi din fiecare unitate sanitară, calificate ca urban/clinic, paturi de copii şi
paturi de cronici, precum şi numărul de paturi pentru spitalizarea de zi pe 39 de specialitati
si sub-specialitati medicale
Numărul consultaţiilor acordate în unităţile sanitare defalcat urban/rural functie de domiciliul
pacientului
Dotarea unităţilor sanitare cu aparatură de înaltă performanţă
Personalul sanitar cu studii superioare existent la sfârşitul anului, pe grupe de vârstă
Personalul sanitar cu studii medii existent la sfârşitul anului, pe grupe de vârstă
Personalul sanitar existent la sfârşitul anului, după tipul programului de lucru
Numărul medicilor (exclusiv stomatologi), după specialitatea medicală
Numărul sălilor de operaţii şi al procedurilor chirurgicale efectuate pacienţilor, în spitale
Cheltuielile unităţilor sanitare cu paturi, în anul financiar anterior anului pentru care se face
raportarea, pe surse de finanţare, categorii de cheltuieli şi tipuri de unităţi
Cheltuielile unităţilor sanitare cu paturi, în anul financiar anterior anului pentru care se face
raportarea, pe tipuri de unităţi şi servicii
S-au elaborat câte un SAN pentru fiecare din cele 45 de spitale publice, pentru fiecare din
cele 34 de spitale private, câte un SAN pentru fiecare din cele 15 institute fără paturi ale
Ministerului Sănătăţii, un SAN pentru cabinetele medicale care-şi desfăşoară activitatea în
spaţii publice, un SAN pentru cabinetele medicale care-şi desfăşoară activitatea în spaţii
private, un SAN sintetizând unităţile sanitare cu paturi din subordinea Administraţei Locale,
un SAN sintetizând unităţile sanitare din DSPMB, un SAN sintetizând unităţile sanitare cu
paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, un SAN sintetizând unităţile sanitare fără paturi
din subordinea Ministerului Sănătăţii.
Aşadar 86 de rapoarte SAN.
Transmiterea lor a fost făcută pe suport de hârtie, autentificate de fiecare uniutate sanitară,
către Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică.
Concomitent, am transmis via e-mail către INS - Direcţia Regională Bucureşti toate
SANurile individuale (cele alcătuite pentru fiecare unitate sanitară).
Pana in luna august 2013 Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică
a cerut date suplimentare in vederea coroborarii corecte a datelor din diversele dari de
seama anterioare/posterioare acestor SANuri.
Raportarea SAN catre Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică a
fost facuta impreuna cu urmatoarele pachete de date de statistica medicala:
- Lista nominală a unităţilor cu paturi şi a celor fără paturi, existente în funcţiune la
31 decembrie 2013 comparativ cu situaţia la 31 decembrie 2012;
- Nota explicativă a diferenţelor faţă de anul precedent;
- Copia după avizele cu structura unităţilor sanitare acordate de Ministerul
Sănătăţii.
- CD-ul actualizat cu datele la zi pentru unităţi şi paturi pe anul 2013 pe machetă
în Excel (fişier Snr-judeţ.xls);
141
Fisierele generate de aplicaţia COM_PAR ce contine cabinetele medicale organizate
conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, modificată şi completată prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 116/1999 şi aprobată prin Legea nr.629/2001;
- Lista nominală şi CD-ul cu unităţile particulare pe tipuri de unităţi, înfiinţate
conform prevederilor Legii nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale şi Ordinului
nr. 528 din 30.07.1999.
- Darea de seamă departamentală a unităţilor spitaliceşti (MS 60.4.4 Cap.2)
pentru fiecare unitate câte un raport chiar dacă unitatea nu are personalitate
juridică;
Darea de seamă departamentală a unităţilor cu paturi pentru T.B.C. (M.S. 60.4.4.
Cap.3)
Darea de seamă departamentală a dispensarelor T.B.C. (M.S. 60.4.4. Cap.3)
- Darea de seamă privind personalul sanitar (MS 60.4.4. Cap. 15)
Darea de seamă M.S. 60.4.4.A Cap.15 ,,Personalul Sanitar’’ a fost completată atât
pentru unităţile sanitare publice şi private fără paturi (unităţi sanitare tip cabinet medical)
cât şi pentru toate unităţile sanitare cu paturi din Municipiul Bucureşti, indiferent de forul lor
tutelar şi statutul lor juridic
- Darea de seamă departamentală privind principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii
M.S. 2, pe anul 2011 şi trim. IV 2011 şi pe machetă EXCEL operativă;
- Darea de seamă departamentală privind activitatea policlinicii cu plată (M.S. 60.4.2.
Cap.5);
- Fişele de deces:
- matern (prin cauze directe şi respectiv cauze indirecte),
- sub un an,
- perinatal
- 1- 4 ani restanţe pentru anul 2011;
- activitatea pe darea de seamă MS. 60.4.4. Cap.2 - pentru spitalele particulare
- centralizatorul Bolnavilor Ieşiţi din Spital (sunt 5 centralizatoare) - pentru spitalele
particulare
Al doilea pachet de statistici anuale sunt cele legate de raportarea SINTEZA stării de
sănătate a populaţiei şi activităţii medico–sanitare pe anul 2012
Termen de raportare: 28 martie 2013
Stadiu: predat in luna mai
Se face către Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică şi către
Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti are ca scop sintetizarea
în aprox. 50 de pagini şi 90 de tabele a întregii activităţi medico-sanitare de pe teritoriul
Bucureşti; documentul pune la dispoziţia celor interesaţi date despre reţeaua civilă
sanitară, unităţi, paturi, secţii, laboratoare, bolnavi, servicii medicale etc. Are la bază
material statistic documentat şi cu arhive autentificate de surse, material utilizabil fie în
cercetare, fie în activităţile decizionale.
Concomitent cu SINTEZA, am raportat la Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în
Sănătate Publică şi:
• Darea de seamă statistică departamentală M.S. 4.4.A Cap.14 privind cheltuielile
bugetare ale unităţilor sanitare, pentru fiecare unitate sanitară ordonatoare de credit
• Dare de seamă statistică privind activitatea unităţilor ambulatorii de specialitate;
• Dare de seamă statistică departamentală privind activitatea cabinetelor
(dispensarelor) de pneumologie – T.B.C.;
• Centralizatorul activităţii spitalului separat pentru fiecare spital
• Centralizatorul activităţii spitalului pentru spitalizarea de zi separat pentru fiecare
spital care are paturi de zi
142
Centralizatorul investigaţiilor de laborator, separat pentru ambulator şi separat
pentru staţionar (CD şi listing)
• Centralizatorul bolnavilor ieşiţi din spital cu bolile codificate pe 4 caractere
alfanumerice, dupa – CIM-10- AM pentru fiecare unitate
• Centralizatorul interventiilor chirurgicale si al altor proceduri (explorări funcţionale,
investigaţii radiologice şi oncologice şi intervenţii chirurgicale stomatologice şi non
invazive)
• Centralizatorul Morbiditatii in Cabinetul Medical de Familie pe: TOTAL 0-1 an,
Feminin 0-1 an, Total 1-14 ani, Feminin 1-14 ani, Total 15-64, Feminin 15-64, Total
65-peste, Feminin 65-peste; codificarea bolii făcută după lista de 992 de coduri;
• Situaţia bolnavilor de diabet pe anul 2012;
• Centralizarorul morbidităţii în unităţile ambulatorii de specialitate (centrele de
diagnostic şi tratament, centre medicale de specialitate, ambulatorii de specialitate,
ambulatorii integrate ale spitalelor şi cabinetele medicale de specialitate) pentru
fiecare unitate; codificarea bolii făcută după lista de 992 de coduri.
Suportul material
In prima parte a anului 2013 Biroul Informatică şi Biostatistică Medicală a dispus de
PC-uri foarte vechi cu un grad de inadecvare faţă de softul necesar realizării lucrărilor,
de o fostă imprimantă şi un fost copiator.
In a doua jumateate a anului s-au facut eforturi pentru imbunatatirea suportului
material. In acest sens la nivelul biroului s-a reusit finalizarea urmatoarelor activitati:
-repararea tuturor PC-urilor din birou;
-inlocuirea retelei ce asigura conexiunea intre statiile de lucru;
-repartizarea la nivelul biroului a unei imprimante capabile sa suporte fluxul de material
printat;
Aspectele mentionate mai sus au ajutat la imbunatatirea calitatii lucrarilor oferite de
Biroul Informatică şi Biostatistică Medicală si au asigurat functionalitatea in parametrii
adecvati a relatiei cu forurile inferioare.
In ceea ce priveşte softul utilizat pentru ca toate aceste documente să nu conţină cifre
anacronice, pentru ca raportările să fie corelaţionabile, trebuie menţionat că el a fost
elaborat exclusiv în cadrul biroului.
Ce nu s-a putut realiza în 2013
1 Implementarea cu softuri care să micşoreze timpul alocat de medic raportărilor şi
activităţilor conexe domeniului (înregistrări pentru plata activităţilor şi serviciilor
medicale prestate, înregistrări pentru lucrări de evaluare profesională, înregistrări
pentru evidenţierea unor boli cronice, înregistrări de statistică medicală)
2 Colaborarea cu forurile statistice ierarhic superioare pentru simplificarea dicţionarelor
de coduri în vederea uniformizării datelor statistice de pe cele trei nivele de asistenţă
medicală (e greu de comparat dimensiunea ariei de evaluare/tratare a unei maladii
dacă într-un cabinet medical ea are cod dintr-un dicţionar de 999 de termeni, iar întrun spital este codificată dintr-un dicţionar de 17.000 de termeni). De altfel, nu se poate
vedea un trend daca utilizăm codurile din dicţionare uriaşe: vom avea (pentru fiecare
boală) eşantioane mici, eşantioane pe care statistica le descalifică la capitolul evaluări.
3 Pe parcursul anului 2013 au avut loc schimbari insemnate, ca urmare a plecarilor si
detasarilor personalului, Biroul Informatică şi Biostatistică Medicală a fost incadrat
efectiv cu personal in proportie de 66%, astfel fiind necesar incarcarea personalului cu
sarcini suplimentare.
Pentru imbunatatirea calitatii biroului si pentru acoperirea intr-o oarecare masura a
lipsei de personal este imperios necesar sa se realizeze lucrari in cadrul biroului cu
produse moderne de soft in domeniul statisticii medicale.
•
143
I.Serviciul Contabilitate
A efectuat urmatoarele sarcinii:
- executa indicatorii aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei de
Sanatate Publica, atat la bugetul de stat cat si la venituri proprii.
-intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale ale directiei, potrivit normelor
legale, raspunzand de realitatea si exactitatea datelor cuprinse.
-intocmeste in baza documentelor legale, ordine de plata pentru achitarea
obligatiilor institutiei catre furnizoriii de bunuri si servicii
-analizeaza componenta conturilor de debitori, urmareste recuperarea debitorilor si
propune masuri pentru lichidarea acestora prin imputarea in sarcina persoanelor vinovate.
-conduce « Registrul facturilor de plata » urmarind achitarea acestora in termeni si
conditii legale. Pentru facturile emise de prestatorii de servicii (gaze, electricitate, apa,
paza, telefoane,e.t.c.) care de regula au termene limita fixate prin lege, intocmeste un
scadentar urmarind asigurarea efectuarii platilor in termenul stabilit. In colaborarea cu
Serviciul Administrativ care are sarcina urmaririi si primirii in termen a facturilor de la
prestatorii de servicii si confirmarea realitatii serviciilor facturate, raspunde de incadrarea in
termenele fixate.
- conduce evidenta analitica a furnizorilor, intocmind balanta lunara de verificare a
acestui cont
- urmareste si intocmeste corespondenta legata de furnizori
-conduce evidenta platilor si cheltuielilor efective, in analitic, pe programe nationale
de sanatate proprii.
-conduce evidenta platilor si a cheltuielilor efective, in analitic, pe cadrul comun al
cheltuielilor, din surse de venituri proprii.
-intocmeste notele contabile pe baza documentelor justificative care stau la baza
inregistrarilor in contabilitate, verificand legalitatea, realitatea, economicitatea si
opartunitatea acestora.
Documentele justificative sunt considerate legale, reale si oportune daca :
-sunt intocmite pe formulare comune, asa cum sunt stabilite prin hotararea
Guvernului nr.831/1997 ;
-sunt insotite de documente care sa probeze angajarea patrimoniala de catre
ordonatorul de credite ;
-poarta vizele compartimental, de contol financiar preventiv intern si aprobarea
ordonatorului de credite ;
-sunt insotite de procese verbale de receptie semnate de comisiile de receptie si de
gestiune ;
-poarta semnatura persoanei care a verificat corectitudinea preturilor unitare si
calculul aritmetic al valorilor pentru fiecare produs sau serviciu in parte ;
- conduce pe baza fiselor de evidenta analitica, contul de debitori din utilitati in
policlinica Vitan.
-urmareste incasarea debitelor la termene, intocmind si corespondenta legata de
comunicarea restantelor.
-conduce evidenta drepturilor constatate si a veniturilor incasate, pe categorii de
venituri si pe fiecare debitor in parte,din contributiile instituite pentru combaterea
consumului excesiv de produse din tutun si bauturi alcoolice, care se deduc din accizele
datorate de persoanele juridice care produc si importa produse din tutun si alcool
-intocmeste situatii lunare si trimestriale pe baza datelor din evidenta contabila
sintetica si analitica, care se raporteaza la Ministerul Sanatatii
144
-asigura intocmirea corespondentei legata de urmarirea incasarilor la nivelul
drepturilor constatate
-efectueaza corect si la timp, pe baza documentelor justificative legale, operatiunile
contabile
- conduce evidenta sintetica a tuturor conturilor, intocmeste balanta sintetica lunara,
verificand concordanta balantelor analitice cu rulajele si soldurile conturilor sintetice si cu
documentele de banca sau trezorerie, dupa caz.
-conduce evidenta platilor din alocatii bugetare si a cheltuielilor efective pe
subcapitole, articole si alineate, conform cadrului comun al clasificatiei bugetare aprobate.
-conduce jurnalul « notelor contabile » verificand concordanta cu rulajele lunare ale
balantelor analitice si cea sintetica.
-conduce evidenta analitica a conturilor din afara bilantului 8060 ,,creantele
deschise de repartizat,, si 8066 ,,angajamente bugetare,,
-verifica si centralizeaza, intocmind situatia soldurilor de disponibil din banci la
fiecare trimestru si la finele anului, pentru unitatile sanitare din subordine, o data cu
depunerea situatiilor financiare.
- verifica si contoleaza bonurile de consum de materiale pentru conturile pe care le
conduce.
- asigura confruntarea, prin punctaj lunar, cu datele din fisele de magazie.
- analizeaza continutul soldurilor si al rulajelor conturilor de mai sus, sesizind
materialele care prezinta miscarea lenta sau cu stoc peste consumul normat.
- inventariaza, cel putin o data pe luna, prin sondaj, materiale din magazie, sesizand
daca acestea se gestioneaza in conformitate cu prevederile legale
-solicita Ministerului Sanatatii, la termenele stabilite, deschideri de credite bugetare
pentru luna urmatoare, pe titluri de cheltuieli si programe de sanatate.
-conduce registrul numerelor de inventar pe fiecare categorie de mijloc fix, atribuind
numar de inventar individual, fiecarui mijloc fix, completand cu date din documantele
justificative toate rubricile acestuia.
-intocmeste balanta anuala pentru conturile de mijloace fixe, astfel incit sa existe
certitudinea inregistrarii si evidentierii tuturor bunurilor din patrimoniu.
-asigura calculul si inregistrarea in evidenta contabila a amortizarii mijloacelor fixe ;
-asigura calculul si inregistrarea in evidenta contabila a reevaluarilor mijloacelor fixe
conf. prevederilor legale
Prin activitatea serviciului contabilitate , au fost puse la dispozitia ordonatorului de
credite informatii cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, rezultatul executiei
bugetare, patrimoniul aflat in administrare, costul programelor aprobate,
De asemenea au fost furnizate informatii din evidenta proprie ordonatorului de
credite, cit si forului superior, Ministerul Sanatatii, privitoare la situatiile financiare periodice,
bilant, cit si informatii necesare pentru intocmirea contului general de executie, a bugetului
de stat, si cel al fondurilor speciale.
Aspecte pozitive privind activitatea din cadrul serviciului contabilitate:
- au fost elaborate
noi proceduri privind activitatile din cadrul serviciului
contabilitate
- au fost reorganizate lucrarile din cadrul serviciului fiind redistribuite lucrarile unui
post vacantat in cursul anului in sarcina a 2 persoane
- au fost actualizate fisele post ale intregului personal
- programul informatic cu ajutorul caruia se elabora documentele privind
activitatea contabilitatii implementat a fost inlocuit cu un program care asigura
controlul inregistrarilor, listarea raportarilor sau situatiilor cerute.
145
-
-
au fost reluate lucrarile privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cu
durata de functionare expirata, urmand ca documentul continand propunerile de
casare sa fie inaintat la directia specializata din cadrul Ministerului Sanatatii.
In ceea ce priveste arhivarea documentelor, au fost amenajate spatii speciale
pentru pastrarea in conditii optime a documentelor.
146
J.Biroul Buget Finante
In anul 2013 s-au desfasurat activitatile specifice biroului Buget-Finante, prevazute in
Regulamentul de Organizare si functionare, aprobat prin OMS 1078/2010, precum si alte
activitati, dupa cum urmeaza :
• Repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe destinatiile prevazute in filele
de buget transmise de catre Ministerul Sanatatii, din cele doua surse,bugetare, respectiv
buget de stat si venituri proprii –accize.
• asigurarea intocmirii ordinelor de plata si a evidentei finantarilor. Finantarea sa asigurat pentru actiuni de sanatate si programe nationale de sanatate pentru unitatile
sanitare de subordonare locala , cat si pentru unitatile sanitare din alta retea (reteaua
paralela cu Ministerul Sanatatii). De asemenea s-au intocmit ordinele de plata pentru
finantare cheltuielilor decontate cu medicii de familie, in cadrul programului national de
imunizari.
• monitorizarea lunara a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la toate
unitatile sanitare cu paturi, subordonate Ministerului Sanatatii, conform OMS nr.
1088/2012.
• Activitatea de decontari externe – plata serviciilor medicale prestate de clinicile
din strainatate pentru pacientii cu dosare medicale aprobate. S-au efectuat toate
operatiunile legate de derularea acestui program, pentru asigurea platilor la termen,
pentru respectarea programarii pacientilor, s-a asigurat evidenta analitica pe fiecare
clinica si pacient in parte, urmarirea debitelor si justificarea cu documente legale de
cheltuieli a avansurilor acordate clinicilor din strainatate (facturi originale, chitante, etc),
inclusiv pentru rambursarea cheltuielilor de transport aprobate acestor categorii de
bolnavi, in baza documentelor de calatorie (bilete de avion , tren, etc, precum si facturile
eliberate de agentiile de transport).
Suma finantata de catre Ministerul Sanatatii pentru acest program national de
sanatate a fost de 5.130.000 lei, cu un echivalent in valuta de aprox. 1.193.000 euro
In cadrul bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de catre Ministerul Sanatatii
pentru programul de tratament in strainatate s-a aprobat si finantat un numar de 41 dosare
medicale. Pentru aceste cazuri s-au efectuat plati la clinicile medicale de specialitate din
strainatate in suma de 1.174.000 euro, iar diferenta de aproximativ 19.000 euro a fost
restituita la bugetul statului ( 81.031 lei), ca neutilizata, din finantarile anului curent.
In anul 2013 Ministerul Muncii si Protectiei Sociale nu a finantat niciun caz.
Executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe cele doua surse de finantare, prezinta
urmatoarea structura:
BUGET DE STAT
51.01.45
51.01.38
51.01.25
TRANSFERURI
51.01.03
TITLUL II
TRAT.MED.
IN
STRAINAT.
ALTELE
PREV. BUG.
7161
56054
345
5130
50579
12351
9423
25629
1849
427
7
410
1005
FINANTARE
7161
55619
129
5130
4615
12351
9305
25629
1925
427
7
410
1005
EXECUTIE
6549
47940
126
5049
4615
12307
9304
25583
1900
427
70
410
1005
20.33
20.30.30
PROG.
20.32
TOTAL
TITLUL II
20.31
TITLUL
I
TOTAL
TRANSF
147
ACCIZE
PREV. BUG.
FINANTARE
EXECUTIE
0
19047
15658
6274
3948
1056
381
0
0
0
0
11487
11329
0
0
15593
3902
381
0
0
11310
0
51.02.08
ALTELE
51.01.35
20.30.30
PN
PROPRII
51.01.25
20.30.30
PROG.
20.35
TOTAL
TITLUL II
20.32
TITL
UL I
51.01.03
TRANSFERURI
TOTAL
TRANSF
TITLUL II
• verificarea, centralizarea si raportarea lunara la Ministerul Sanatatii a
contului de executie – venituri (anexa 20) si cont de executie - cheltuieli (anexa 21),
precum si a situatiei privind platile restante la unitatile sanitare(anexa 30) .
• Verificarea si centralizarea situatiilor financiare trimestriale :
-bilanturile contabile,
-conturile de executie de venituri si cheltuieli, pe fiecare sursa de finantare,
-fluxuri de numerar,
-rezultatul patrimonial,
-plati restante,
-programelor nationale de sanatate,
-executia financiara a fondurilor cu destinatie speciala, a
-situatiilor privind acordarea vizei de control financiar preventiv.
-raport explicativ
• Decontarea lunara a cheltuielilor pentru unitatilor sanitare de subordonare
locala, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli : rezidenti, cercetare, tbc.lsm,cabinet
planinig, cabinet medicina sportiva,pe baza statelor de plata , pentru cheltuielile de
personal si pe baza facturilor de cheltuieli.
• Primirea, verificarea, centralizarea cererii de finantare lunare pentru
unitatiile sanitare de subordonare locala conform Legii 95/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare, si transmiterea lor la MS. la termenele stabilite.
• Intocmirea in colaborarea cu serviciilor de specialitate din DSPMB a
proiectelor de buget pentru anul 2014 si a estimarilor pentru anii 2015-2017, conform
solicitarilor MS si a Institutiei Prefectului, pentru toate categoriile de cheltuieli, pe structura
clasificatiei bugetare.
• In cursul anului 2013, s-au verificat, centralizat si transmis, la
solicitarea Ministerul Sanatatii diverse situatii economico-financiare, de la unitatile sanitare
direct subordonate DSPMB si de subordonare locala, sau de la unitatile sanitare din
subordonare MS.
• Analiza, verificarea si certificarea tuturor operatiunilor economicefinanciare din D.S.P.M.B. in vederea acordarii vizei de control financiar preventiv, pe
ordonantarea de plata, de catre seful biroului Buget-Finante.
• Evidenta finantarilor primite la la M.S.pe categorii de cheltuieli, si
surse de finantare.
• Diverse situatii solicitate de catre Ministerul Sanatatii, cu termene de
raportare urgenta, cu privire la analiza si centralizarea si transmiterea la Ministerul
Sanatatii a unor date de la unitatile sanitare subordonate, precum si de la unitatile sanitare
de pe toata raza municipiului Bucuresti.
In anul 2013 activitatea anului 2012 din Biroului Buget-Finante, a fost verificata de catre
Curtea de conturi a Romaniei, care nu a stabilit niciun fel de abateri de la legislatia in
vigoare.
148
K.Servciul Administrativ-Mentenanta
In anul 2013, Serviciul Administrativ-Mentenanta si-a desfasurat activitatea in regim de
urgenta intrucat este un serviciu a carei problematica impune actiune imediata.
Principalele activitati atribuite acestui serviciu si realizate, au fost:
a/ Monitorizare investitiilor
La inceputul fiecarei luni, dupa primirea anexelor corespunzatoare fiecarei unitati, in
functie de sursa de finantare, acestea sunt verificate , si centralizate. Lucrarea se
intocmeste cu datele aferente lunii anterioare celei in care se face raportarea (anexele
privind monitorizarea se intocmesc, in continuare si astazi pentru toate unitatile sanitare din
subordinea MS, inclusiv pentru unitatile din subordinea ASSMB) si apoi le depunem la
Ministerul Sanatatii.
Personalul din serviciul AM a intocmit, periodic, lucrari ample solicitate de MS:
situatie privind existenta aparaturii de inalta performanta din spitalele situate in Municipiul
Bucuresti, situatie privind necesarul de combustibil pentru toate unitatile sanitare din
Municipiul Bucuresti, indiferent de subordonare, etc, culegand date de la toate unitatile
sanitare cu paturi din Municipiul Bucuresti.
b/.Serviciul Administrativ- Mentenanta a identificat fondurile necesare pentru
demararea activitatilor ce revin Serviciului Administrativ-Mentenanta prin fisele de post. A
intocmit listele cu lucrari de reparatii capitale si curente pentru cladiri, instalatii termice,
sanitare si electrice, precum si expertize tehnice, necesare a fi efectuate in cladirile in care
functioneaza D.S.P.M.B. (imobilul din str.Spiru Haret nr.14, imobilul din str. Pache
Protopopescu nr.39, imobilul din Calea Dudesti 102-124, imobilul din str.Avrig nr.72, strada
Reconstructiei nr.3, strada Precupetii Vechi nr.1). Pentru acestea a intocmit materiale
scrise justificative si dupa verificare si semnarea acestora de catre conducere institutiei lea inaintat Ministerului Sanatatii in vederea obtinerii de fonduri.
Dintre solicitarile facute au fost alocate fonduri pentru efectuarea expertizei tehnice
aferenta cladirii din strada Precupetii Vechi nr.1 expertiza care a si fost efectuata.
Au mai fost alocate fonduri la capitolul reparatii curente.
Personalul serviciului a urmarit executia lucrarilor, concordanta acestora cu
antemasuratorile si devizele oferta, a efectuat receptiile la terminarea lucrarilor si a
intocmit, in baza facturilor si a situatiilor de lucrari, ordonantatile in vederea efectuarii platii.
c/.Tot o activitate importanta solutionata de serviciul Administrativ Mentenanta a fost
intocmirea evaluarilor cladirilor, actiune solicitata de Auditul Curtii de Conturi, la inceputul
anului 2013.
d/.Serviciul Administrativ-Mentenanta
s-a ocupat de efectuarea
cu o firma
specializata, a verificarilor PRAM, a instalatiilor electrice in toate imobilele in care
functioneaza compartimentele DSPMB, verificarile periodice la instalatiile de gaze din toate
cladirile DSPMB, activitate efectuata tot cu o firma acreditata ANRE.
e/.Pe parcursul anului, a preluat, zilnic, necesarul de interventii in puncte si zone
izolate, pe care le-a transmis spre rezolvare, firmei de service constructii si instalatii, cu
care DSPMB a avut contract de prestari servicii si a urmarit remedierea acestora. La
sfarsitul fiecarei luni a intocmit, in baza facturilor si proceselor verbale, ordonantatile pe
care le-a depus la serviciul Contabilitate, in vederea efectuarii platilor. Personalul
serviciului a urmarit derularea contractului de service centrale termice, DSPMB avand in
trei locatii centrale termice proprii. Pentru aceasta a preluat, periodic, alertele de
nefunctionare, a sesizat firma si a urmarit rezolvarea acestora.
f/.Contractul de servicii de curatenie: lunar, a ridicat din magazie, in baza bonului de
consum si a predat firmei de curatenie, , materiale necesare pentru mentinerea curateniei
in spatiile DSPMB, a urmarit activitatea pe care firma a desfasurat-o, urmand ca la
149
sfarsitul fiecarei luni, in baza facturii si a proceselor verbale, sa intocmeasca ordonantarea
pe care a depus-o la serviciul Contabilitate, in vederea platii acestora.
g/.A tinut legatura cu firma care ridica gunoiul din locatiile noastre, intervenind cu
cereri de suplimentarea capacitatilor de depozitare, acolo unde a fost cazul.
h/.A intocmit, in colaborare cu Serviciul Contabilitate, propunerile de scoatere din
functiune. Dupa primirea aprobarii de la Ministerul Sanatatii, , a inceput actiunea de
casare.
i/. Administratorul cladirii din Calea Dudesti, in baza facturilor emise de catre furnizorii
de utilitati, pentru imobilul din Calea Dudesti, a calculat, lunar, in baza conventiilor de
plata, contravaloarea utilitatilor pentru fiecare locatar in parte, a intocmit facturi, pe care lea distribuit respectivilor locatari( medici comodati, etc) si a incasat, de la cei ce au platit,
numerar, contravaloarea facturilor curente precum si contravaloarea facturilor de penalitati.
j/.Serviciul Administrativ-Mentenanta a intocmit propuneri, angajamente, ordonantari
lunare, si evidenta consum, pentru fiecare utilitate (energie electrica, apa-canal, energie
termica, gaze naturale) pentru locurile de consum ale DSPMB (imobile: strada Avrig, b-dul
Pache Protopopescu, strada Spiru Haret, strada Reconstructiei, Calea Dudesti, strada
Precupetii Vechi nr.1);
Angajatii serviciului s-au preocupat de intocmirea cererilor lunare de depunerea
acestora la serviciul Contabilitate;
Pentru toate cladirle DSPMB, a refacut contractele expirate, incheiate cu cu
furnizorii de utilitati.
Referitor la contractele de telefonie fixa si mobila: a urmarit, lunar, derularea, in buna
functionare, a contractelor precum si consumurile aferente.
k/. Referitor la contractele de inchiriere (DSPMB a inchiriat, anterior, catre terti, spatii in
cladirile DSPMB), pentru care, lunar, a calculat contravaloarea utilitatilor si a chiriei, a
intocmit facturi pe care le-a transmis la plata, acestora. A intocmit, periodic, materiale, in
care a prezentat situatia la zi a chiriasilor.
l/.Activitatea de transport: DSPMB, prin autoturismele din dotare a desfasurat activitatile
din teren ale compartimentelor. Pentru aceasta, serviciul Administrativ s-a ocupat ca
autoturismele sa fie in stare buna de functionare, prin trimiterea acestora, periodic, in
service, in vederea remedierii defectiunilor si punerea lor in siguranta; totodata a urmarit
intrarea in service pentru efectuarea, inainte de termen, a inspectiei tehnice periodice a
acestor autoturisme.
m/. Personalul serviciului s-a ocupat de distributia lunara de benzina, de la inceputul
anului si pana in luna decembrie incarcarea cu benzina facandu-se prin carduri iar din
decembrie cu BCF-uri, urmarind consumurile de benzina pentru incadrarea in cota lunara
legala. În fiecare lună a fost analizată întreaga activitate de transport, realizând, in baza
foilor de parcurs, situaţii pentru fiecare masina (FAZ-uri), situaţii care au fost depuse,
lunar, la Serviciul Contabilitate.
n/.O persoana desemnata din cadrul serviciului AM s-a ocupat de activitatea denumita:
consiliere pentru implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/managerial pentru
DSPMB, efectuand intalniri si verificand datele solicitate si primite de la sefii de
compartimente. A intocmit , la termem, darile de seama solicitate de Ministerul Sanatatii.
o/.Urmarirea si evidenta inregistrarii in contabilitatea unitatilor sanitare a echipamentelor
medicale evidentiate in procese verbale de predare-primire fara plata, echipamente
achizitionate prin Banca Mondiala, respectiv Unitatea de Implementare Programe-Phare ,
(compartimente din cadrul Ministerului Sanatatii) si destinate tuturor unitatilor sanitare din
Municipiul Bucuresti, indiferent de subordonare. Aceasta activitate s-a derulat permanent.
p/.A organizat derularea activitatatii gestiunii: ”magazie”;
150
r/.A intreprins actiuni pentru ca activitatea de inventariere sa se desfasoare cu
respectarea legislatiei in vigoare, presedintele comisiei centrale de inventariere facand
parte din acest serviciu, iar comisia cea mai importanta care viza mijloacele fixe existente
in toate cladirile DSPMB, fiind compusa din personae ce fac parte din acest serviciu.
s/.Persoane din cadrul serviciului au participat, ca membrii in diverse comisii la diverse
concursuri organizate in unele unitati sanitare.
t/.A intreprins masuri pentru instruire pe linie de protectia muncii si pentru prevenirea si
stingerea incendiilor. A colaborat cu firmele cu care DSPMB are contracte de servicii pe
aceasta tema, intocmind dosare pentru fiecare locatie in parte.
u/.Totodata a participat si la rezolvarea altor situatii repartizate acestui compartiment.
Propuneri pentru eficientizarea activitatii:
Avand in vedere complexitatea subiectelor si multitudinea problemelor acestui serviciu
consider ca este oportuna exisenta unui post de sef birou , pentru activitatea de transport
care impune coordonarea conducatorilor auto permanent ( verificare foi parcurs, intocmirea
fisei de activitate zilnica pe fiecare masina, urmarirea C.I.Z, urmarirea starii tehnice a
autovehiculelor, urmarirea incadrarii in cota de combustibil, corelata cu deplasarile
respective, instruirea conducatorilor auto pe teme de securitate in munca, de situatii de
urgenta, profesionala, etc).
Propuneri pentru motivarea personalului:
Va readuc in discutie faptul ca acest serviciu este discriminat intrucat in totalitate,
(ingineri, economisti, soferi si magazioner), au incadrarile mai mici decat colegii nostri
incadrati ca functionari publici sau personal contractual medical (exista deja o diferenta la
care s-a adaugat: 11 % spor de preventie, neacordat) acest fapt , desi sesizat in
nenumarate randuri, nu a fost in nici un fel solutionat.
151
L.Serviciul Achizitii Publice
Serviciul Achizitii Publice din cadrul DSPMB, are ca principala activitate, asigurarea
achizitionarii produselor, serviciilor, lucrarilor, necesare asigurarii functionarii in conditii
optime a institutiei. Acest lucru s-a materializat prin aplicarea procedurilor de achizitie
prevazute de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin
Hotarea de Guvern nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
achizitii directe, cereri de oferta, licitatii deschise, negocieri fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare, achizitii conform art.16 din O.U.G. nr.34/2006
pentru CPV-urile ( vocabularul comun al achizitiilor publice ) prevazute in Anexa
nr.2B, pe baza de procedura interna, toate acestea fiind corelate cu bugetul alocat
institutiei.
In mare masura achizitiile directe s-au desfasurat prin sistemul electronic de achizitii
publice ( S.E.A.P. ) (www.e-licitatie.ro) gestionat de Centrul Naţional de Management
pentru Societatea Informaţională, fiind respectat pragul obligatoriu prevazut de OUG
nr.34/2006 si modificat in cursul anului 2013, la un prag maxim de 30.000 euro/CPV/an
bugetar.
Procedurile desfasurate prin SEAP au fost Cereri de Oferte, pentru care a fost
respectata cerinta de semnatura electronica aplicata documentelor aferente respectivelor
proceduri. Documentatiile de atribuire au fost intocmite suficient de clar si explicit astfel
incat ele au atras dupa sine foarte putine cereri de clarificari. Cererile de clarificari au fost
formulate la obiect si in termen, astfel incat, documentatiile de atribuire nu au fost atacate
cu contestatii la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau la instantele
judecatoresti competente.
S-au desfasurat si proceduri de Negociere Fara Publicarea Prealabila a unui Anunt
de Participare, respectandu-se cerintele formulate prin OUG 34/2006, de fiecare data fiind
instiintata si Unitatea de Control si Verificare a Achizitiilor Publice (UCVAP) din cadrul
Ministerului Finantelor Publice.
S-au efectuat deasemeni achizitii de servicii descries in Anexa 2B, acestea
deruladu-se conform prevederilor legale, pe baza de norme procedurale interne aprobate
de conducerea institutiei.
Toate procedurile mai sus mentionate au fost corelate direct cu Planul Anul al
Achizitiilor Publice aprobat de conducerea institutiei pentru anul 2013, iar in situatiile
neprevazute ( necesitati ale compartimentelor de specialitate aparute pe parcursul anului )
in care a fost necesara completarea PAAP , acestea s-au realizat cu respectarea
normativelor in vigoare.
Pe langa aceste activitatii, Serviciul Achizitii Publice a gestionat si contractele ce
implica asigurarea finantarii unitatilor spitalicesti din Bucuresti implicate in activitati legate
de programele nationale de sanatate derulate sub indrumarea Ministerul Sanatatii, inclusiv
contractele cu medicii de familie si unitatile spitalicesti private in legatura cu campaniile de
vaccinare a populatiei.
152
Serviciul Achizitii publice a incheiat contracte cu unitatile sanitare descentralizate
pentru finantarea actiunilor de sanatate, a programelor nationale de sanatate, profilactice si
cu scop curativ finantate din bugetul Ministerului Sanatatii, din fonduri de la Bugetul de stat
si din venituri proprii, derulate de catre unitati sanitare publice din subordinea ministerelor
si institutiilor cu retea sanitara proprie sau unitati sanitare private.
In baza cererilor de finantare si a documentelor justificative s-au incheiat
contracte pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente
medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si
materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si
dentara din unitatile sanitare de invatamant, pentru asigurarea cheltuielilor materiale de
bunuri si servicii, aferente cabinetelor din reteaua spitaliceasca a autoritatii administratiei
publice locale, conform OMS 1029/2010, OMS 1031/2010, OUG 48/2010, precum si
contracte pentru plata serviciilor de inoculare, efectuate de medicul de familie pacientilor
aflati pe listele sale.
De asemenea au fost gestionate si contractele ( actele aditionale ) privind
repartizarea si utilizarea unitatilor informatice si perifericelor acestora (laptopuri,
imprimante etc) asigurate de Ministerul Sanatatii pentru desfasurarea activitatii medicilor
de familie.
Pentru imbunatatirea activitatii Serviciului de Achizitii Publice, ar trebui sa se
indelpineasca minim doua conditii: completarea posturilor libere cu personal calificat si cu
experienta in domeniul achizitiilor publice si nu in ultimul rand alocarea unui buget suficient
, corelat pe baza datelor statitice cu nevoile de produse/servicii/lucrari ale institutiei, astfel
incat aceasta sa poata functiona la parametrii optimi ceruti de obligatiile ce decurg din
statutul acesteia.
153
M.Compartimentul Secretariat/Registratura
Compartimentul Secretariat/ Registratura din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene
şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi
coordonare/îndrumare profesională, conform prevederilor Ordinului MS nrr. 1078 din 27
iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii
organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:
a) asigurã evidenţa unitãţilor şi serviciilor medicale din teritoriul administrativ: denumirea,
nominalizarea conducerilor, adresele complete şi numerele de telefon ale unitãţilor şi
conducerilor acestora (inclusiv numerele de telefon de la domiciliu - fixe sau mobile);
b) asigurã evidenţa contactelor de la nivelul direcţiilor publice locale şi centrale, precum
şi a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcţia, adresa de
reşedinţã, numerele de telefon etc.);
c) înregistreazã lucrãrile transmise de conducerea direcţiei de sãnãtate publicã judeţene
şi a municipiului Bucureşti şi de serviciile din structura acestora cãtre petenţi şi alte
autoritãţi, precum şi cele primite la conducerea direcţiei şi ţine evidenţa repartizãrii
acestora, urmãrind rezolvarea lor în termenele stabilite;
d) înscrie în registrul specific persoanele venite în audienţã la conducerea direcţiei de
sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, problemele prezentate de cãtre
acestea şi soluţiile date;
e) înregistreazã şi ţine evidenţa lucrãrilor primite sau transmise prin fax;
f) asigurã transmiterea corespondenţei de la direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã şi a
municipiului Bucureşti, inclusiv modul de trimitere;
g) întocmeşte evidenţa deplasãrilor în teren ale salariaţilor direcţiei de sãnãtate publicã
judeţene şi a municipiului Bucureşti;
h) pãstreazã secretul de serviciu;
i) îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei de sãnãtate publicã
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
In anul 2012 in cadrul Compartimentului Secretariat/Registratura activitatea desfasurata a
constat in :
- Inregistrare lucrarilor transmise de conducerea Directiei de Sanatate Publica a
Municipiului Bucuresti şi de serviciile din structura acesteia cãtre petenţi şi alte
autoritãţi precum şi cele primite la conducerea direcţiei – 24.614
- monitorizare, verificare, imprimare, inregistrare si directionare e-mail-uri sosite pe
adresa de e-mail a institutiei si editarea mesajelor receptionate – zilnic – 5.895
- acordare informatii conform Legii 544/2006 – zilnic
- asigurarea transmiterii corespondenţei de la direcţia de sãnãtate publicã a
municipiului Bucureşti, inclusiv modul de trimitere
- înregistrarea şi ţinerea evidenţei lucrãrilor primite sau transmise prin fax
- îndeplinirea sarcini dispuse de conducerea direcţiei
154

Similar documents