From the Desk of the Elementary Vice Principal

Comments

Transcription

From the Desk of the Elementary Vice Principal
A.G.B.U.
MARIE MANOOGIAN ELEMENTARY SCHOOL
6844 Oakdale Avenue, Canoga Park, CA 91306
Phone: (818) 883-2428
www.agbumds.org
Volume 1, Issue 12
May 24, 2013
From the Desk of the Elementary Vice Principal
Looking Ahead
School Closed—Memorial
Day
5/27/13
Elementary Titans Awards
Grades 3-5 at 8:05 AM,
Grades K-2 at 8:50 AM,
Agajanian Auditorium 5/30/13
Elementary Awards Assembly
(Character Trait & Hye
Vokee), Wear Spirit T-Shirts
Grades 3-5 at 8:05 AM,
Grades K-2 at 8:40 AM
Agajanian Auditorium 5/31/13
5th Grade Commencement,
4:00 PM, Nazarian
Center
6/2/13
5th Grade Students ONLY—No
School
6/3/13
5th Grade Field Trip
Sacramento
6/4/13
Last Day of School, Dismissal
Schedule: K-5 at
12:00 PM
6/5/13
Word of the Week
CITIZENSHIP
Quote of the Week
"The most important thing
an institution does is not
to prepare a student for a
career but for a life as a
citizen."
Frank Newman
Marie Stuart
CHARACTER TRAIT OF THE MONTH
May’s Character Trait is “Citizenship.” Students are learning what it means to not only be
a good citizen at school, but also in their community and the world. Here are some of the
character traits your children are learning and how you can extend this learning at home.
A good citizen is someone who:






cares about the feelings and rights of others
shows concern for the safety and well-being of others
stays informed about issues and voices their opinion
votes
conserves resources and follows the 3 Rs-- reduce, reuse and recycle
uses their skills to make a better community
What can parents do at home?
Read the article on Global Citizenship to see how you can help your children be good
citizens as part of the global community. Together we can make a difference!
Below are some examples of “Citizenship” at work at AGBU MDS!
GLEE CLUB GIVES BACK TO THE LOCAL COMMUNITY
On Thursday, May 30, our Glee Club, under the direction of Arus Andreassian, will
perform for the Etchmiadzin Children's Fundraising event at the Braemar Country Club in
Tarzana. All proceeds will help the children in Armenia currently enrolled in this program.
If you would like more information, please contact Lisa Truisi at [email protected]
STUDENT COUNCIL NEWS
For Earth Day on April 22, the student council launched its recycling campaign. Every day
at both elementary lunches, student council members are giving up part of their lunch
recess to showing their fellow students how to recycle their plastic bottles. This is a
small start to a great push to get the whole school recycling next year! In the words of
Margaret Mead, “Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can
change the world; indeed, it's the only thing that ever has." The Student Council is
committed to making this work, and with your help we can. Please remind your children to
recycle everyday!
LETTERS TO PRESIDENT OBAMA
5th graders in Mrs. Ohoorian classes wrote persuasive letters to President Obama asking
him to recognize the Armenian Genocide. Click here to read the letter the students
received in response. Can you imagine how excited they must have been to get a letter
from the President?!
MISSION
A.G.B.U. Manoogian-Demirdjian School is a K-12 college-preparatory institution dedicated to academic excellence and Armenian cultural awareness in a safe and supportive environment.
Through effective teaching and technology-integrated education, all aspects of the curriculum—academics, athletics, and visual and performing arts—are implemented. The school strives to
instill in all students a lifelong commitment to learning, character growth, and community service to ensure the development of the whole person.
AROUND SCHOOL!
EARTH DAY PROJECTS
On April 22 , AGBU MDS kicked off Earth Day with various, fun and educational projects.
First grade sponsored the Recycle Relay, a very energetic way to recycle and reuse items!
Second graders in Mrs. Lorena’s class used the Dr. Seuss' book, "The Lorax" to show the
importance of conservation. Students then wrote a paragraph entitled "What can we do to be
kind to the Earth?"
The Kindergarteners and Fifth Grade buddies watched a short
documentary called Landfill Harmonic, which focuses on a small
town in Paraguay whose community creates musical
instruments from its trash. This is a very poor town and they have
learned to create something beautiful from nothing. We
challenged our students, in honor of Earth Day, to work together
to create their own musical instruments from their own recyclable materials. The students
lived up to the challenge and
demonstrated their creativity flawlessly. Please click on the link below to see why the students were inspired to do
this! Landfill Harmonic
ELEMENTARY AWARDS ASSEMBLY
At the April 24 Character Awards Assembly, Mrs. Stuart awarded certificates to forty-four KN – 5th grade students
who were selected by their teachers for best exemplifying the character pillar DECISION-MAKING. Here are a few
ways the students demonstrated their decision making skills at school. “He continues to learn from past decisions and
make smart choices moving forward.” “She has proven that she understands the importance of following through on
making ‘better choices’.” “He is very driven academically and his actions and wise decisions, have also affected others
in making better choices.” “He is working very hard and striving to make good decisions in everything he undertakes.”
“His decision, to work hard and be a conscientious student, has helped improve his grades and behavior.” “She shows
good decision making in participating more and more in class; she has made great progress.”
Congratulations to the following students for demonstrating what good decision makers they can be! KN: Angelina
Babayan, Kyle Chilingirian, Arame Gabrelian, Kevin Jemjemian, Neshan Kevonian, Brendon Najarian, Julia Tanielian; 1st:
Raffi Abrahamian, Nareg Avakian, Grace Balasian, Matthew Maybalian, Arman Nalbandian, Nicole Zibdea, Andrew
Zoryan; 2nd: Erika Assatourian, Natalie Basmadzhyan, Arek Haddadian, Michael Martirossian, Ava Nersesian, Jacob
Meyer, Danielle Robinson; 3rd: Andre Ajemian, Matthew Arakelian, Christopher Gharibian, Stella Maissian, Lana
Safarian, Christopher Tahmassian, Jacqueline Zoryan; 4th: Daniel Baghdasarian, Daniel Bebekian, Patrick Celik, Pierre
Keusseyan, Jonathan Philiposian, Sevana Aivazian, Vartan Arjikyan, Eddie Mgdesyan, Andrew Tinkjian; 5th: Colette
Kevorkian, Kevin Elyasian, Natalie Havanjian, Talia Festekdjian, Gregory Nalbandian, Michael Keshishyan
Thirty-three students were also awarded the HYE VOKEE certificates for promoting the Armenian spirit at school.
Congratulations to the following students for demonstrating their Armenian spirit! KN: Mykah Arakelian, Lillian
Gedikian, Mitchel Ghotanian, Melanie Minassian, Aiden Najarian, Brendon Najarian; 1st: Anthony Arakelyan, Sarin
Mamian, Gerard Sinanian, Andrew Zoryan; 2nd: Alex Ashikian, Erika Assatourian, Natalie Basmadzhyan, Alex
DerManuelian, Arek Haddadian, Vana Hovsepian, Nicole Shakhikyan, Artem Sarkissian; 3rd: Charlie Aprahamian, Lily
Haruttiunian, Gabreila Klijian, Zaven Joukjian, Alexandra Kojoglyan, Andy Mahserejian, Jacqueline Zorian; 4th: Alex
Aksoy , Shaunt Dermenjian, Anthony Culhaoglu, Nicholas Mihranian, Jonathan Philiposian; 5th: Daniel Andrikian, Bella
Chouchanian , Christian Dermanuelian, Tina Festekdjian, Michelle Gelejian, , Marc Kafadarian, Sinti Sargsyan, Nikita
Tanielian
Volume 1, Issue 12 – April/May, 2013
Page 2
ARMENIAN GENOCIDE COMMERATIVE - APRIL 23
Հայոց Ցեղասպանութիւնը անգամ մը եւս նշուեցաւ մեր վարժարանէն ներս զանազան միջոցառումներով:Երեքշաբթի Ապրիլ
23-ի առաւօտեան Մանկապարտէզէն մինչեւ տասներկրորդ դասարանի աշակերտութիւնը հաւաքուեցաւ Նազարեան
մարզասրահ:ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Լոս Անճելըսի Սան Ֆերնանտո Հովիտի Սկաուտները կատարեցին դրօշակի
արարողութիւն:Արժանապատիւ Տէր-Շնորհք Աւագ Քահանայի առաջնորդութեամբ հոգեհանգիստի պաշտօն մը
կատարուեցաւ,որմէ ետք Արժանապատիւ Տէր-Հայրը իր պատգամը ուղղեց աշակերտներուն,քաջալերելով զանոնք,որ
յառաջդիմեն իրենց ուսման մէջ եւ արձանագրեն բարձր յաջողութիւններ,որպէսզի անմահացնեն վերապրողներուն
յիշատակը:Վարժարանիս Տնօրէն՝ Պր.Յակոբ Յակոբեան նոյնպէս խօսեցաւ աշակերներուն:Ան իր խօսքին աւարտին
առաջնորդեց աշակերտները կրկնելու Պարոյր Սեւակի խօսքերը՝«Կանգ,պիտի լինենք ու դեռ շատանանք»:Աշակերտները
դուրս ելլելով իրենց բերած ծաղիկները դրին դպրոցիս «Հրապարակ»ին մէջ զետեղուած Ծիծեռնակաբերդի Յուշարձանին
կրկնօրինակին մօտ:Երրորդ դասրանէն մինչեւ Հինգերորդ դասարանի աշակերտները ժամը տասին հաւաքուեցան
Աղաճանեան Սրահ,ուր ելոյթ ունեցան մեր դպրոցի «Կլի Քլապ»ի եւ «Ռիքօրտըր Քլապ»ի աշակերտները,իրենց
ուսուցչուհիին՝ Օր.Արուս Անդրէասեանի առաջնորդութեամբ:Այնուհետեւ Պր.Ստեփան Փարթամեանը աշակերտներուն
խօսեցաւ եւ power pointով ներկայացուց Ամերիկայի վերապրող հայերուն ստեղծագործութիւնները եւ
յառաջդիմութիւնները:Իսկ կէսօրէ ետք,Մանկապարտէզէն մինչեւ հինգերորդ դասարանի աշակերտները հաւաքուեցան
ուսուցչարանին մօտ իրենց պահանջատիրական թղթիկներով եւ արշաւեցին դպրոցէն ներս արտասանելով
պահանջատիրական կարգախօսեր:Անոնք ուղղուեցան դէպի Հրապարակ,ուր երգեցին հայրենասիրական երգեր,յետոյ
դիտեցին ՀԲԸՄ-ՀԵԸ -ԼԱ -ՍՖՀ-ի հովանաւորութեան տակ գործող Գէորգեան պարախումբի աղջիկներուն ելոյթը,Օր.Սոնա
Գէորտեանի առաջնորդութեամբ:Խանդավառուած այս բոլորէն,աշակերտները շուրջպար պարեցին յուշարձանին շուրջ
փաստելով իրենց վերապրումը,հայ ժողովուրդի յաղթանակն ու ապրելու կամքը:Վարձքը կատար բոլորին:
Click here for additional photos.
Announcements!
REMINDERS:
After School Enrichment Classes End Next Week!
Staggered Pick-Up Next Week!
 K-2 at 3:10 PM and Grades 3-5 at 3:20 PM
 Be sure to use and display the new parking passes you received in the mail. If you did not receive one,
please contact the office.
Parent Satisfaction Survey
Thank you in advance for completing the Parent Satisfaction Survey. It closes May 30, so there is still time to complete it if you have not already done so. The purpose of the survey is to measure the extent to which our parents
feel our school is meeting their child’s needs and how successfully we are achieving our Mission. Please take the time
to complete the survey on Survey Monkey. All surveys are anonymous. Your time in doing this is greatly appreciated.
If we have a representative number of surveys submitted, we will be able to disseminate the results to you in the
Fall.
Link for Parents in Grades K-2: https://www.surveymonkey.com/s/k-2ndgradeparentsatisfactionsurvey
Link for Parents in Grade 3: https://www.surveymonkey.com/s/3rdgradeparentsatisfaction
ART FOR EDUCATION
For the second year in a row, our students participated in the Artwork for Education Program!
Proceeds from this year’s funds were allocated to the Preschool and Elementary music
divisions. The school purchased rhythmic instruments, a keyboard and music posters to be
used by all the students. The students are very excited and are enjoying using these
instruments with the guidance of their music teacher Ms. Arus Andreassian.
Our sincerest gratitude goes to Dr. Odet Gevorgian and Mrs. Melina Ghotanian for their hard work in organizing this
program. We appreciate the fact that they understand and know how valuable and important music is in all of our lives.
MUSIC EXTRAS
On Tuesday, May 21st, the Recorder Club students had a recital for their parents after
school. The students were well prepared and very enthusiastic. They had worked very hard
with their teacher Ms. Arus Andreassian. Congratulations to them!
On Wednesday, May 22nd the Glee Club students had a wonderful performance for their
parents after school when they performed a program consisting of eight Armenian and
English songs. It was an uplifting experience for all.
Congratulations to them and their teacher Ms. Arus Andreassian.
Volume 1, Issue 11– March 8, 2013
Page 4

Similar documents