Proszowice – Stolica Królestwa Polskiego

Comments

Transcription

Proszowice – Stolica Królestwa Polskiego
Nr 6
proszowicki
(11)
Czerwiec 2008
ISSN 1898-0791
gazeta bezp³atna
G£OS
PROSZOWICKI
miesiêcznik regionalny
www.glosproszowicki.pl
ta
gaze tna
a
ezp³
„Ma³a Rzeczka”
bez wody
Pyrrusowe
zwyciêstwo
„Sekcja Przyjació³ Szreniawy”,
dzia³aj¹cej przy kole wêdkarskim
w S³omnikach, jako priorytet stawia
sobie ochronê przyrodniczego
œrodowiska rzeki i ma ju¿
na koncie pierwsze sukcesy.
Tacy ludzie jak pan Stefan potrafi¹
walczyæ. Pokaza³ to wielokrotnie.
Bogatszy o doœwiadczenia swojego
klubu rozpêta kolejn¹ zwyciêsk¹ bitwê
o sport. Sport kazimierski.
czytaj str. 3
czytaj str. 5
b
Proszowice – Stolica
Królestwa Polskiego
Dni Proszowic po³¹czone z 650 rocznic¹ lokacji miasta obfitowa³y w wiele
wspania³ych atrakcji, którym nieod³¹cznie towarzyszy³ w¹tek historyczny.
P
roszowice w 1358 roku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego
otrzyma³y prawa miejskie mówi³ Prof. dr Feliks Kiryk, wieloletni
rektor Akademii Pedagogicznej, pod
którego redakcj¹ ukaza³a siê ksi¹¿ka
„Proszowice - Zarys dziejów do 1939
roku”. Kazimierz Wielki zbudowa³ w
Proszowicach dwór królewski, który
skupia³ dooko³a siebie folwark i liczne
gospodarstwa. Co wa¿ne, z lat 1388 i
1423 zachowa³y siê rachunki królews-
kie. Te rachunki pokazuj¹, ¿e Proszowice mog³y pe³niæ sezonowo rolê stolicy
Królestwa Polskiego. Widzimy wiêc,
jak wysok¹ rangê posiada³o to miasto
za czasów Kazimierza Wielkiego. –
mówi³ Prof. dr Feliks Kiryk.
Podczas „Dni Proszowic” ka¿dy
móg³ wybraæ widowisko które najbardziej przypad³o mu do gustu, od teatrzyku
„Przygody Smurfów” po koncert
zespo³u „Golec uOrkiestra”.
– Trzeba dbaæ o tradycje i wspieraæ
kulturalne imprezy w naszym mieœcie.
- mówi burmistrz Proszowic Jan Makowski.
– Cieszy fakt, ¿e ludzie przygotowuj¹cy ró¿ne przedstawienia podeszli
do zadania z uœmiechem na twarzy i z
wielkim zapa³em, czego efekty widaæ
by³o na scenie.
W sobotê du¿ym zainteresowaniem
cieszy³ siê wystêp zespo³u artystycznego
dokoñczenie na str. 2
PARTNER AGD RTV
AMIKO
¯
JU NE !
N
Y
CZ
OPONY TIR
WYMIANA
OPONY ROLNICZE SPRZEDA¯
SPRZÊT DO ZABUDOWY
I WOLNOSTOJ¥CY:
PRALKI
LODÓWKI
KUCHNIE
WIE¯E
PROSZOWICE ul. Kopernika 3
TELEWIZORY (obok PKS dawny sklep groszek)
tel. 012/388 13 34, 0509598717
LCD
S£OMNIKI Rynek 8
PLAZMY
(przy skrêcie do domu towarowego)
DVD
tel. 012/388 25 05, 0509598717
W ofercie tak¿e inne samochody
CZʌCI DO CIʯARÓWEK
PROSTOWANIE FELG ALU - SPAWANIE
PROSZOWICE, ul. Wolnoœci 1
tel./fax: 012 386 69 99, kom. 888 834 108
czynne w godz. 8.00 - 18.00
e-mail: [email protected]
U NAS ZAWSZE
DOBRE CENY
Autoryzowany dealer
firmy „BRATEX”,
(blachy szwedzkie)
SK£AD FABRYCZNY
Dojazdów 225 k/ Kocmyrzowa
tel. 012 387 01 85, fax: 012 387 01 86
ODDZIA£ - Proszowice, ul. 3-go Maja 120
tel. 0508 187 031, tel./fax: 012 385 11 70
e-mail: [email protected]
ALKOHOLE Z 4 STRON ŒWIATA
DU¯Y WYBÓR
WIN I WÓDEK GATUNKOWYCH
Rok za³o¿enia 1991
®
ZAPRASZAMY W GODZ.
Pn-Sob. 800 - 2400, Niedz. 900 - 2400
PROSZOWICE, UL. 3 MAJA 37
FIRMA
HANDLOWO-US£UGOWA
Wies³aw Mierzwa
œrodki ochrony roœlin nawozy pasze nasiona narzêdzia worki raszlowe sznurki rolnicze materia³y budowlane producentów krajowych i zagranicznych
PIEKARY 27, 32-100 Proszowice
tel. 012/386-66-44,
tel./fax: 012/ 386-67-57
MASZYNY ROLNICZE nowe i u¿ywane
CZʌCI ZAMIENNE - OGUMIENIE
PSZY
JLE
L
NA
WÊGIE
tel./fax (012) 386 36 55
kom. 0 603 96 11 94
e-mail: [email protected]
tel. 666 829 945
e-mail: [email protected],
WSZYSTKO DLA ROLNICTWA !
Wielgus (dawna baza GS)
tel. 041 352 51 05
Zapraszamy: pon-sob: 7-15
(ju¿ otwarty NOWY PUNKT!)
Œmi³owice 161
tel. 012 264 74 63
SKUP-SPRZEDA¯-ZAMIANA
DOBRE OKNA
W
DOBREJ CENIE
CENY HURTOWE
F.H.U. „Thermal”
Proszowice
ul. Koœciuszki 34
tel. 012 386 83 80
SPRZEDA
RATALNA¯
minimum
formalno
œci
KOMBAJNY ZBO¯OWE
SPRZÊT ROLNICZY SPROWADZANY Z NIEMIEC
SAMOCHODY DOSTAWCZE I CIʯAROWE
SK£ADNICA MASZYN - OPATKOWICE199 k/Proszowic
TRANSPORT KRAJOWY I MIÊDZYNARODOWY
Internet
Tusze
Tonery
Multimedia
Komputery
Notebooki
Serwis
Sieci
ul. Rynek 10 32 - 100 Proszowice
TEL. 012 386 15 08
2
Czerwiec 2008
Nr 6
www.glosproszowicki.pl
PROSZOWICE
Proszowice – Stolica
Królestwa Polskiego
dalszy ci¹g ze str. 1 »
„Ekla”, który przedstawi³ widowisko
historyczne: „Wszystkie drogi prowadz¹
do Proszowic”. „Œwietna zabawa,
wspania³a publicznoœæ, myœlê, ¿e dobrze
wypadliœmy” – tak podsumowa³
wyst¹pienie jeden z cz³onków zespo³u,
Jacek Wydmañski. Kolejnym punktem
programu by³ koncert zespo³u „The
Grimms”, który zdobywa coraz wiêksz¹
popularnoœæ wœród okolicznej
m³odzie¿y. Piosenki „Enjoy” „Jolin” czy
cover „Knocking on a Heaven’s Door”
w wykonaniu „The Grimms” znaj¹ ju¿
chyba wszyscy. „Przed tak¹
publicznoœci¹ czuliœmy siê jak ryba w
wodzie, panuje tutaj niesamowity klimat.
Warto by³o tu byæ, a mo¿liwoœæ
wyst¹pienia by³a prawdziwym zaszczytem”.- Powiedzia³ po koncercie lider
zespo³u Jacek Zagórski, przy okazji
zapraszaj¹c na kolejny 5 lipca, który
odbêdzie siê w proszowickiej kawiarni
„Muzealna”.
Kulminacj¹ wszystkich uroczystoœci
wed³ug za³o¿eñ, mia³ byæ niedzielny
koncert zespo³u „Golec Orkiestra” i
rzeczywiœcie tak by³o. Kilkutysiêczna
publicznoœæ bawi³a siê przy topowych
utworach braci Paw³a i £ukasza. „Tu na
razie jest œciernisko…”, ale bêdzie kryta
p³ywalnia? Zdawali siê myœleæ mieszkañcy Proszowic, którzy czekaj¹ na taki
obiekt ju¿ od wielu lat. „Dawno nie byliœmy na takim koncercie. Zobaczyæ
Golców na ¿ywo i us³yszeæ ich piosenki,
to nie to samo co w telewizji.”- Mówili
fani przybyli na koncert.
Dni Proszowic rokrocznie przy-
ci¹gaj¹ t³umy ludzi, chêtnych do uczestnictwa w zabawie. Czêsto wi¹za³o siê to
z nieprzyjemnymi sytuacjami typu
kradzie¿e czy bójki. Tym bardziej cieszy
fakt, ¿e w 650 rocznic¹ lokacji miasta,
oby³o siê bez wiêkszych incydentów i
oby s³owa Piosenki braci Golców:
„Crazy is my life” odbierane by³y
wy³¹cznie w pozytywnym znaczeniu, jak
mia³o to miejsce w tym roku.
Norbert Kaczmarczyk
www.glosproszowicki.pl
Nr 6
PROSZOWICE
Za k ³ a d Dos k onalen ia Z awo d o weg o
w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kolejowa 27 tel. (041) 3522 698, 3521 946 www. zdz.kielce.pl
og³asza nabór do szkó³ w roku szkolnym 2008/2009
SZKO£Y M£ODZIE¯OWE
dla absolwentów gimnazjum
TECHNIKUM ZAWODOWE na podbudowie gimnazjum
nauka trwa 4 lata
• technik organizacji us³ug gastronomicznych •
• technik informatyk •
• technik rolnik •
• technik budownictwa •
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE na podbudowie gimnazjum
z rozszerzon¹ informatyk¹ i jêzykiem obcym - nauka trwa 3 lata
ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
na podbudowie gimnazjum w zawodach:
• kucharz ma³ej gastronomii – 2 lata •
• monter konstrukcji budowlanycH – 3 lata •
• cukiernik – 3 lata •
• piekarz – 3 lata •
• fryzjer – 3 lata •
Po ukoñczeniu ZSZ mo¿na kontynuowaæ naukê
w 3-letnim Technikum Uzupe³niaj¹cym
Do szkó³ przyjmujemy bez egzaminów
Szko³y ZDZ posiadaj¹ uprawnienia szkó³ publicznych,
System stypendialny dla m³odzie¿y,
Uczniom zapewniamy zajêcia prakt. i praktyki zawodowe
w pañstwach UE w roku szkolnym 2008/2009
we Francji w ramach projektu Leonardo da Vinci
Liczebnoœæ klas do 20 osób
2 jêzyki obce: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki
SZKO£Y DLA DOROS£YCH
w systemie zaocznym (sobota, niedziela)
SZKO£A POLICEALNA po szkole œredniej
nie jest wymagana matura - nauka trwa 2 lata
• technik informatyk •
• technik rolnik – dla osób korzystaj¹cych z funduszy UE
i chc¹cych przej¹æ gospodarstwo rolne (renta strukturalna)
• technik budownictwa •
• technik organizacji us³ug gastronomicznych •
• technik obs³ugi ruchu turystycznego •
TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE na podbudowie ZSZ
nauka trwa 3 lata
• technik organizacji us³ug gastronomicznych •
• technik rolnik •
TECHNIKUM na podbudowie gimnazjum
nauka trwa 4 lata
• technik informatyk •
• technik organizacji us³ug gastronomicznych
• technik budownictwa •
• technik rolnik •
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
na podbudowie gimnazjum nauka trwa 3 lata
UZUPE£NIAJ¥CE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
na podbudowie ZSZ - nauka trwa 2 lata
„Ma³a Rzeczka”
bez wody
W marcowym numerze ukaza³ siê obszerny artyku³ na temat „Sekcji Przyjació³
Szreniawy”, dzia³aj¹cej przy kole wêdkarskim w S³omnikach. Sekcja jako
priorytet stawia sobie ochronê przyrodniczego œrodowiska rzeki i ma ju¿ na
koncie pierwsze sukcesy.
P
odczas wiosennej akcji
sprz¹tania Szreniawy zebrano
5 tys. worków pe³nych œmieci.
Zatrzymano te¿ w ostatnich miesi¹cach
ponad 20 k³usowników, którzy ukarani
zostali mandatami za nielegalny po³ów
ryb.
Niestety, wed³ug wêdkarzy, w
S³omnikach naturalne œrodowisko nadal
jest zagro¿one. „Ryby maj¹ za ma³o
wody, dzieje siê tak za spraw¹ prac
wykonywanych przy s³omnickim
m³ynie, na którym ma powstaæ elektrownia wodna. Cierpi na tym odcinek
rzeki zwany „Ma³¹ Rzeczk¹”, gdy¿ prawie ca³a woda zosta³a skierowana do
m³ynówki. Wedle prawa zabrania siê
utrudniania przep³ywu wody w zwi¹zku
z wykonywaniem lub utrzymywaniem
urz¹dzeñ wodnych” – takie wypowiedzi
mo¿na przeczytaæ na forum
„Towarzystwa Przyjació³ Szreniawy”.
Tutaj zaczyna siê problem.
Firma wykonuj¹ca prace, od czterech lat stara³a siê o wszystkie pozwolenia na uruchomienie elektrowni na
WYKONUJE US£UGI:
OCIEPLENIE BUDYNKÓW
BUDOWY OD PODSTAW
POKRYCIA DACHOWE
KOMPLEKSOWE WYKOÑCZENIA WNÊTRZ
SPRZEDA¯ I MONTA¯ OKIEN
UK£ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
28-500 Kazimierza Wlk.
ul. Partyzantów 40a/6
tel. (041) 352 41 39
tel. kom. 608 155 578
– Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej wydaje kilka tysiêcy pozwoleñ
rocznie na prace przy rzekach. Kontroluje jednak tylko kilka inwestycji.
Wzmo¿ona kontrola prac na rzekach, z
pewnoœci¹ uchroni³aby ekosystem
przed zniszczeniem - podsumowa³ Mrugalski.
Problem jest powa¿ny, miejmy nadziejê, ¿e strony konfliktu wkrótce dojd¹
do porozumienia i skorzystaj¹ na tym
ludzie, a przede wszystkim naturalne
œrodowisko.
Norbert Kaczmarczyk
Fot: Archiwum
„Sekcji Przyjació³ Szreniawy”
M³ynie w S³omnikach. Pozwolenia
takowe otrzyma³a, za zgod¹ Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, Pow-
iatu Krakowskiego, Gminy w
S³omnikach i zosta³o to pozytywnie zaopiniowane przez Zarz¹d Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego w Krakowie.
- Przedstawiciel firmy wykonuj¹cej
prace, udostêpni³ wszystkie dokumenty,
pozwolenia wodnoprawne odnoœnie
zakresu pracy. - Mówi Burmistrz
S³omnik Pawe³ Kafel. Wêdkarze natomiast twierdz¹, ¿e naruszone zosta³o
pozwolenie, bo naruszone zosta³y wymagania ochrony œrodowiska.
- „Do „Ma³ej rzeczki” wp³ywa za
ma³o wody. Widzia³em stada ma³ych i
du¿ych pstr¹gów grupuj¹cych siê w
do³kach po 10 cm wody. Na tym
odcinku rzeki, poziom wody jest
niewystarczaj¹cy, by ryby mog³y przetrwaæ. Zagro¿ony jest ca³y ekosystem.Mówi Tomasz Mrugalski, przewodnicz¹cy „Sekcji Przyjació³ Szreniawy”.
Czerwiec 2008
3
4
Czerwiec 2008
Nr 6
www.glosproszowicki.pl
PROSZOWICE
POMOC DROGOWA
kom. 604 40 17 69,
607 70 60 44
WYKOUJEMY US£UGI W ZAKRESIE
HOLOWANIA SAMOCHODÓW:
- osobowych
- dostawczych
- ciê¿arowych - TIR
- wózków wid³owych
- maszyn budowlanych i rolniczych
24H
CZYNNE
pn. - pt. 8.00 - 15.00
sobota 8.00 - 13.00
Zbiegniew Drewno
28-500 Kazimierza Wielka
ul. Przemys³owa 9, tel. 606 557 718
- Ocieplanie budynków
wnêtrz
KAMBUD -- Wykoñczenia
Adaptacje poddaszy
- Remonty, flizowanie
- Tynki, wylewki - maszynowo
Krzysztof Mazurek
32-709 DRWINIA, Œwiniary 28
tel. 604 511 271
SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH
PARKING STRZE¯ONY
Rafa³ Szymacha
Pos¹dza 115, tel./fax 012/ 386 91 15
e-mail: [email protected]
LOMBARD
OFERUJEMY GOTÓWKÊ
"OD RÊKI"
pod zastaw przedmiotów wartoœciowych:
TWÓJ
PARTNER
- maszyny JCB
W ROLNICTWIE
- deszczownie
- p³ugi KUNH
- glebogryzarki
- œrodki ochrony roœlin
- opryskiwacze CAFFINI
- ci¹gniki rolnicze VALTRA
- szczotkarki do warzyw HAITH
- kombajny do marchwi SIMON
- siewniki i spulchniacze AGRISEM
- siewniki pneumatyczne AGRICOLLA
- kopaczki i obcinacze do cebuli SAMON
- agregaty do redlin i zagonów CULTIRATO, BASELIER
Sulechów 100A
32-010 Kocmyrzów
tel: 012 387 00 90
fax: 012 387 00 91
[email protected]
www.florchem.pl
Sprzêtu RTV oraz AGD,
telefonów komórkowych,
sprzêtu i maszyn rolniczych,
laptopów, z³ota i samochodów.
Bez zbêdnych
formalnoœci,
szybko i dyskretnie.
PROSZOWICE RYNEK 15
0602-47-27-67, 012 379 38 76
Nowa sala gimnastyczna w Glewcu
Zakoñczona zosta³a budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glewcu.
By³a to najwiêksza inwestycja oœwiatowa ostatnich lat w gminie Koniusza.
U
roczyste otwarcie obiektu
odby³o siê 1 czerwca i by³o
wielkim wydarzeniem dla
wszystkich, którzy wziêli w nim udzia³.
Ukoñczenie budowy sali wraz z zapleczem jest szczególnym wydarzeniem i
wielk¹ radoœci¹ zw³aszcza dla dzieci,
bowiem warunki nauki, a zw³aszcza
odbywania zajêæ wychowania fizycznego ulegn¹ radykalnej poprawie. Dzieciom i nauczycielom zosta³y przekazane
3 nowe sale lekcyjne, biblioteka z
czytelni¹, sala konferencyjna, ale przede
wszystkim sala gimnastyczna o wymiarach 24 x 12 m, z balkonem widokowym, zaplecze sanitarne oraz szatnie.
Teren wokó³ budynku szko³y i sali
równie¿ zosta³ bardzo ³adnie zagospodarowany, dziêki czemu wszystko
tworzy naprawdê piêkn¹ ca³oœæ.
Oficjalne i uroczyste otwarcie sali
w Glewcu nast¹pi³o w atmosferze ciep³a,
radoœci i wzruszenia. Rozpoczê³o siê
Msz¹ œw. w niedawno wyremontowanej
kaplicy w Glewcu, która przy tej okazji
zosta³a poœwiêcona. Nastêpnie wszyscy
udali siê na miejsce uroczystoœci – do
szko³y.
Uroczystego przeciêcia wstêgi
dokonali Ks. Pra³at Dziekan Feliks Formas, Ks. Kanonik W³adys³aw Dankowski, Pose³ na Sejm RP - Wies³aw Woda,
Dyrektor Wydzia³u Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty- Pawe³ Mucha oraz
Wizytator Kuratorium - Ewa Klimczyk,
Wójt Gminy - Wies³aw Rudek, Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Glewcu –
El¿bieta Rojewska oraz najlepszy uczeñ
Trudna mi³oœæ
Anita Shreve
P
rze³om XIX i XX wieku, miejscowoœæ letniskowa Fortune Rocks
na wybrze¿u New Hampshire.
Podczas wakacji szesnastoletnia Olimpia
Biddeford, inteligentna i wykszta³cona
panna z dobrego domu, poznaje doktora
Johna Haskella, czterdziestoletniego
¿onatego mê¿czyznê z czworgiem
dzieci. Wzajemna fascynacja obojga
przeradza siê w namiêtny romans. Kiedy
ich zwi¹zek zostaje ujawniony, wybucha
niewyobra¿alny skandal, którego
konsekwencji nikt nie jest w stanie
przewidzieæ.(Nota wydawcy)
z tej¿e szko³y – Kamil Ma³ek. Poœwiêcenia sali dokona³ Ks. Pra³at Dziekan Feliks Formas, a nastêpnie powitano
wszystkich zaproszonych goœci. Sw¹
obecnoœci¹ uroczystoœæ uœwietnili
miêdzy innymi: Pose³ na Sejm RP - Urszula Augustyn, Starosta Powiatu Proszowickiego – Zbigniew Wójcik, Wicestarosta – Grzegorz Pióro, Burmistrz
Gminy i Miasta Proszowice – Jan Makowski, Wójt Gminy Igo³omia –
Wawrzeñczyce – Józef Rysak, Wójt Gminy Nowe Brzesko – Jan Chojka, Wójt
Gminy Radziemice – Eugeniusz Skoczeñ, Dyrektor Sanepidu Proszowice –
Andrzej Iskrzycki, Rada Gminy IV i V
kadencji z Przewodnicz¹cym Rady Gminy – Andrzejem Nogieciem.
Goœciem specjalnym uroczystoœci
by³ Tomasz K³os – wielokrotny
reprezentant Polski, pi³karz m.in. Wis³y
Kraków, który przyby³ w towarzystwie
Tadeusza G³owy – mistrza Europy we
wschodnich sztukach walki.
Nastêpnie odby³y siê mowy okolicznoœciowe. O znaczeniu sportu w wychowaniu i rozwoju dzieci mówili w
swych wyst¹pieniach zaproszeni goœcie
oraz gospodarze uroczystoœci. W
przemówieniach pojawia³ siê ci¹gle ten
sam temat, a mianowicie radoϾ ze sfinalizowania tak wielkiego dla lokalnej
spo³ecznoœci przedsiêwziêcia.
Na zakoñczenie uroczystoœci uczniowie
zaprezentowali program artystyczny.
Publicznoœci wyj¹tkowo spodoba³ siê
taniec kowbojski wykonany przez dzieci
z klas I-III.
Sala gimnastyczna w Glewcu jest
trzeci¹ sal¹ gimnastyczn¹ wybudowan¹
przez Gminê Koniusza w ci¹gu ostatnich
8 lat. Przypomnijmy, ¿e prace nad projektem tej d³ugo oczekiwanej inwestycji
trwa³y od 2004 roku, a same prace budowlane od lipca 2006 roku. Wybudowanie sali kosztowa³o 2,7 mln. z³. z czego
500 tys. pozyskano z programu pn.
„Rozwój Bazy Sportowej”. Wyposa¿enie
to koszt 62 tys. z³. Dziêki nies³ychanemu zaanga¿owaniu wielu ludzi,
gmina Koniusza mo¿e cieszyæ siê kolejnym piêknym i nowoczesnym obiektem
sportowym.
Jadwiga Koperczak – Wilk
fot: Archiwum Szko³y
Podstawowej w Glewcu
Zapraszamy
do wziêcia udzia³u
w konkursie.
Oto pytanie:
Femme fatale z powieœci
Boles³awa Prusa „Lalka” to:
a. Izabela £êcka
b. Barbara Niechcic
c. Aniela Dulska
Odpowiedzi mailem prosimy
przesy³aæ do 11 lipca na adres:
[email protected]
Losowo wybrane osoby otrzymaj¹
ksi¹¿kê Anity Shreve „Trudna
mi³oœæ” ufundowan¹ przez Wydawnictwo Prószyñski i S-ka.
Anita Shreve – pisarka i dziennikarka
amerykañska, kilka lat mieszka³a w
Kenii, gdzie wspó³pracowa³a z afrykañsk¹ pras¹, jest autork¹ miêdzynarodowego bestselleru „¯ona pilota”, który
zosta³ zekranizowany przez telewizjê
CBS. W 1998 roku otrzyma³a nagrodê
New England Book.
Bestsellery Wydawnictwa
Prószyñski i S-ka.:
1. Ofiara 44, Tom Rob Smith –
Trzymaj¹cy w napiêciu, mroczny thriller
osadzony w realiach stalinowskiej Rosji.
2. Ca³a zawartoœæ damskiej torebki
Agnieszka Topornicka – B³yskotliwa
powieœæ obyczajowa, pe³na humoru i
wyrozumia³oœci dla pogubionych na
¿yciowych zakrêtach bohaterów.
3. Wêdruj¹cy œwiat, Grzegorz W.
Ko³odko – Kto powiedzia³, ¿e ekonomia
musi byæ nudna? Z pewnoœci¹ nie profesor
Grzegorz W. Ko³odko.
4. Nie ma powodu, by p³akaæ, Ma³gorzata Warda – Bujne osobowoœci bohaterów, rysowane delikatn¹ kresk¹ uczucia
i niezwyk³y nastrój. Tê pe³n¹ humoru i
wdziêku opowieœæ czyta siê jednym tchem.
gdzie spotkasz g³os
proszowicki
Proszowice:
- ul. 3 Maja
- targowisko miejskie, ul. Brodziñskiego
Nowe Brzesko:
- plac przed koœcio³em Wszystkich Œwiêtych
S³omniki:
- targowisko miejskie
proszowicki
Kazimierza Wielka:
- targowisko miejskie
www.glosproszowicki.pl
g³os
www.glosproszowicki.pl
Nr 6
Czerwiec 2008
5
PROSZOWICE / KAZIMIERZA WIELKA
ING NATIONALE NEDERLANDEN
WYTWÓRNIA
@ Otwarty fundusz emerytalny:
PASZ
wpisy i transfery z innych OFE
I KONCENTRATÓW @@ IIIIKEfilar emerytalny
SKLEP
SKLEP-PRESTO.PL
SPORTOWO TURYSTYCZNY
www.Sklep-Presto.pl
Dla drobiu i trzody chlewnej
Niskie Ceny Wysoka JakoϾ
SPRZEDA¯ HURTOWO - DETALICZNA
Rafa³ Biernat 32-112 Klimontów 177 tel./ fax 012 386 61 43
NAMIOTY
P.U.H. „PROGLAS” - Micha³ Przenios³o
ul. 3 Maja 110, 32-100 Proszowice
tel. 012 386 20 93, kom. 0512 143 944
ŒPIWORY
•
•
•
•
•
•
PLECAKI
@ Fundusze Inwestycyjne
@ Ubezpieczenia na ¿ycie
i ubezpieczenia zdrowotne
Irena Antoñczyk
tel. 0504 191 506
e-mail: [email protected]
Fachowy monta¿ i naprawa szyb samochodowych równie¿ u klienta
Regeneracja zespolonych szyb bocznych
Szklenie BUS-ów
Monta¿ autoalarmów i centralnych zamków
Monta¿ immobilizerów, blokad MULT-LOCK
Monta¿ systemów satelitarnej
rejestracji tras pojazdów (GPS)
• CB RADIA
• Naprawa RTV
KONKURENCYJNE CENY !
Wjazd od osiedla Kopernika (warsztat przy bloku nr.1)
Pyrrusowe zwyciêstwo
Puchar Polski dla Rafaello.
22
czerwca 2008 roku
zawodniczki Rafaello
znowu okaza³y siê najlepsze w zmaganiach o Puchar Polski!
Znowu Kazimierza Wielka sta³a siê
gigantem ¿eñskiego ping-ponga w
Polsce.
Obrona trofeum zdobytego w
ubieg³orocznych rozgrywkach to wielki
wyczyn. Powód do dumy zarówno dla
Paulina Narkiewicz, Stefan Marzec, Antonina Szymañska, Anna Prokop
zawodniczek jak i dzia³aczy. To dziêki
Wam mo¿emy kolejny rok celebrowaæ
wielki sukces.
Rywalkami naszych bohaterek podczas
niedzielnych zawodów by³y zespo³y:
GLKS Mago Wanz Scania Nadarzyn,
KU AZS AJD Czêstochowa i IKTS
Inowroc³aw.
W rozgrywce fina³owej pokonaliœmy
nadarzynianki 4:1.
Czy ten sukces, który poprzedzi³o
zdobycie br¹zowego medalu w Ekstraklasie to kres wielkiego sportu w naszym
mieœcie? Antonina Szymañska, Qian
Wang, Paulina Narkiewicz i Anna
Prokop graj¹c bez trenera pokaza³y nie
tylko wielkie umiejêtnoœci i hart ducha.
Udowodni³y, ¿e Ich klasa sportowa i
wielka ambicja potrafi¹ zdzia³aæ cuda.
Niestety, na tym koñcz¹ siê dobre wiadomoœci. Wspania³y sen o potêdze koñczy siꅯmudna praca wielu osób
zwi¹zanych tenisem sto³owym w Kazimierzy Wielkiej osi¹gnê³a apogeum?
Niestety, finanse zaw³adnê³y sportem
wyczynowym. Korzystniejsze warunki
zaproponowano naszym dziewczynom
w innych klubach. Czy mo¿emy mieæ
im to za z³e, ¿e twarde warunki rynku
skierowa³y siê przeciwko Rafaello. Te
d³ugie rêce zawodowstwa to signum
temporis dzisiejszego profesjonalnego
sportu.
Kto sieje wiatr zbiera burzê. Tak
pomyœla³em, kiedy wiadomoœci o problemach Rafaello przesta³y byæ tylko
plotk¹. Dla mnie tym siej¹cym wiatr o¿ywczy wiatr - cz³owiekiem jest pan
Stefan Marzec.
To On zasia³ wiatr wielkiego sportu
Nikogo nie odsy³amy z kwitkiem
Czy mê¿czyznom potrzebna jest pomoc? Z ca³¹ pewnoœci¹. Utrudnione kontakty z dzieæmi,
rozwód czy separacja to problemy z którymi nie³atwo sobie poradziæ. Czêsto rozmowa nawet
z najbli¿szym przyjacielem nie skutkuje. Pomocy trzeba szukaæ gdzie indziej. Fundacja Akcja
od roku 2000 prowadzi bezp³atne poradnictwo prawne i psychologiczne dla mê¿czyzn
prze¿ywaj¹cych kryzys rodzinny. Rozmawiamy z Robertem Kucharskim, który kieruje Fundacj¹.
G³os Proszowicki: Zazwyczaj mê¿czyŸni bardzo niechêtnie przyznaj¹
siê do tego, ¿e potrzebuj¹ pomocy.
Tymczasem forum internetowe na
waszej stronie www.wstroneojca.pl
pêka w szwach. Jak to wyt³umaczyæ?
Robert Kucharski: – Forum jest
anonimowe, wiêkszoœæ u¿ytkowników,
których mamy ró¿ blisko 2000 ukrywa
siê pod nickami. Dziêki naszym
poradom prawnym telefonicznym i
mailowym nadal maj¹ mo¿liwoœæ
zachowania anonimowoœci, ale kiedy
konflikt rodzinny narasta i spraw trafia
do s¹du polecamy im raczej bezpoœredni
kontakt z naszymi prawnikami. Nie
warto w takiej sytuacji chowaæ g³owy w
piasek.
Fachowe porady, które mo¿na przeczytaæ na forum to jedno. Ale macie
te¿ „stacjonarne” oœrodki. Do nich
mog¹ zg³osiæ siê mê¿czyŸni, których
dopad³ kryzys rodzinny. Jakiego
rodzaju pomoc mog¹ tam uzyskaæ?
– Nasza pomoc to fachowe poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne.
Dzia³amy w tym zakresie od 2006 roku
w Warszawie i od tego roku w Poznaniu
i Krakowie. W zesz³ym roku
udzieliliœmy w sumie ponad 1400 porad,
w tym roku ze wzglêdu na obecnoœæ w
Poznaniu i Krakowie pewnie bêdzie ich
wiêcej.
Od niedawna z pomocy Fundacji
Akcja mog¹ korzystaæ mieszkañcy
Krakowa i okolic, w tym tak¿e
Proszowic. W jaki sposób mê¿czyŸni,
którzy chc¹ uzyskaæ pomoc mog¹
siê z wami skontaktowaæ?
– Zapisy na porady s¹ wy³¹cznie
telefoniczne, Prosimy o kontakt z nami
pod numerem 0604939933. Przyjmujemy w ka¿dy poniedzia³ek pomiêdzy
17 a 20.
Czy oœrodek Fundacji w Krakowie
udziela jedynie porad prawnych, czy
tak¿e psychologicznych? A jeœli tak,
to czy aby je uzyskaæ potrzebne jest
jakieœ skierowanie?
– Nasze poradnictwo ma charakter
otwarty i jest bezp³atne. W Krakowie
jak na razie ograniczamy siê do porad,
które odbywaj¹ siê w Miejskim Oœrodku
Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych, ale
wkrótce uruchomimy tam równie¿
grupê wsparcia. Wtedy mê¿czyŸni
prze¿ywaj¹cy problemy rodzinne bêd¹
mogli wymieniæ siê doœwiadczeniami
pod okiem naszego terapeuty.
Aby zwróciæ siê o pomoc trzeba
przede wszystkim pokonaæ przed
w naszym mieœcie i to w³aœnie On zrobi³
wszystko co w Jego mocy, ¿eby burza
nie rozpêta³a siê na dobre. Ten ¿ywio³
by³ chyba zbyt mocny. ¯ywio³ nie wzi¹³
tylko jednego pod uwagê. Tacy ludzie
jak pan Stefan potrafi¹ walczyæ. Pokaza³
to wielokrotnie. Bogatszy o doœwiadczenia swojego klubu rozpêta kolejn¹
zwyciêsk¹ bitwê o sport. Sport kazimierski. Na koniec powiem Wam drodzy
kibice….
On j¹ znowu wygra!
(PS)
odrzuceniem. Czy ka¿dy mê¿czyzna,
który zwróci siê do was mo¿e mieæ
pewnoœæ, ¿e nie zostanie odes³any?
– Nikogo nie odsy³amy z kwitkiem,
ale z drugiej strony nie obiecujemy
z³otych œrodków rozwi¹zania problemu.
Kwestie rodzinne, szczególnie trudnoœci
w wyegzekwowaniu kontaktów z
dzieckiem to sprawy naprawdê trudne.
Czasami nawet fachowa porada prawna
nie wystarcza, ale zawsze lepiej jest mieæ
œwiadomoœæ swojej sytuacji prawnej ni¿
b³¹dziæ po omacku.
Czy rzeczywiœcie za porady i pomoc
udzielon¹ przez Fundacjê Akcja nie
trzeba p³aciæ? W jaki sposób pozyskujecie fundusze?
– Nasz projekt jest realizowany
dziêki wsparciu z Europejskich
Œrodków Przejœciowy dla Polski 2005.
Te œrodki starcz¹ do koñca roku 2008,
dlatego bardzo liczymy na wsparcie ze
strony Urzêdu Miasta Krakowa i pomoc
w realizowaniu naszego projektu w
przysz³ym roku.
Dziêkujê za rozmowê.
6
Czerwiec 2008
Nr 6
www.glosproszowicki.pl
FELIETONY
Firma z Krakowa
zatrudni
reklama w
osoby do sta³ych prac
zwi¹zanych z
doczyszczaniem
powierzchni. Mile widziane
osoby z lekkim stopniem
niepe³nosprawnoœci.
jest skuteczna
i niedroga
Tel. 012 636-13-22
SZ KO£A
G£OSIE PROSZOWICKIM
zadzwoñ: 508 297 031
www.glosproszowicki.pl
e-mail: [email protected]
Wy¿sza Szko³a Handlowa w Krakowie
ul. Smoleñsk 14
tel./fax: 48 12 422 92 02, 48 12 429 18 09
e-mail: [email protected], www.wsh.krakow.pl
PROPONUJEMY
Kierunek: Stosunki miêdzynarodowe
(5 specjalnoœci)
(studia doskona³e
dla humanistów)
Dysponujemy pe³nym pakietem stypendialnym.
W samym sercu Krakowa w Wy¿szej Szkole Handlowej
odnajdziecie swoje miejsce.
Kierunek: Zarz¹dzanie
(12 specjalnoœci)
T U O D N IE S IE S Z S U K C E S
Z DROW IA
Czy antybiotyki i szczepionki
s¹ najlepszym lekarstwem?
Teraz a¿ po³owa przepisanych kuracji antybiotykowych w Polsce jest chybiona.
Zaczerwienione gard³o, katar, podwy¿szona temperatura – w Polsce na wszystko najlepszy
jest antybiotyk.
W
roku 2005 lekarze pierwszego kontaktu przepisali
antybiotyk a¿ 45 mln. razy.
„ Po³owa tej dawki zosta³a zmarnowana.
Wszystko przez to, ¿e nasi interniœci
przepisuj¹ antybiotyki na tzw. wszelki
wypadek, bez ¿adnej pewnoœci, ¿e s¹
one pacjentowi rzeczywiœcie potrzebne”
– mówi otwarcie dr Pawe³ Grzesiowski
z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie.
Dziœ ludzie umieraj¹ z powodu
powa¿nych b³êdów w sztuce lekarskiej!
Powód jest jeden. Antybiotyki zabijaj¹c
czêœæ bakterii i niszcz¹c grzyby,
przyczyniaj¹ siê do kumulowania w
krwiobiegu toksyn z martwych cia³
tych¿e bakterii i grzybów. Stwarza to
jeszcze wiêksze zakwaszenie krwi,
tkanek. W ten sposób dochodzi do
powa¿nego zatrucia organizmu – ACIDOZY!
Niesprawny, chory system oczyszczania nie mo¿e poradziæ sobie z
nagromadzonymi truciznami. Zostaj¹
zatrute narz¹dy wewnêtrzne, jelita (czêsto objawia siê to biegunk¹ lub zaparciami), w¹troba, miêœnie, mózg (ból
g³owy), uk³ad nerwowy oraz nerki. Taki
stan mo¿e doprowadziæ nawet do zgonu
pacjenta.
Czêsto pacjenci chc¹c z³agodziæ kuracjê
antybiotykow¹ prosz¹ lekarza o
przepisanie preparatu witaminowo –
mineralnego czy zió³, zbywani s¹ czêsto
stwierdzeniem: nie jest to Panu/Pani
potrzebne. Proszê tylko dobrze siê
od¿ywiaæ, a bêdzie Pan/Pani mieli pod
dostatkiem wszystkiego, czego potrzebuje organizm. Tego rodzaju myœlenie
sprzeciwia siê logice.
Przyk³adowo, pomarañcze – Ÿród³o
witaminy C – trac¹ 50% tej¿e witaminy
ju¿ 24 godziny po zerwaniu. W dniu
kiedy znajdzie siê na naszym stole mog¹
up³yn¹æ tygodnie a nawet miesi¹ce.
Cytryna, z któr¹ tak siê liczymy zawiera
znikome iloœci witaminy C, gdy¿ zrywa-
na jest jako niedojrza³a, a dojrzewa bez
obecnoœci naturalnych promieni
s³onecznych. Pod wp³ywem s³oñca pod
skórk¹ tworz¹ siê bioflawonoidy. To
w³aœnie w nich tworzy siê najwiêcej
witaminy C.
Zjadamy coraz mniej naturalnych pokarmów bogatych w sk³adniki
od¿ywcze. Nasza dieta zawiera coraz
wiêcej napychaj¹cych i bezwartoœciowych produktów.
Korzystne dzia³anie wielu suplementów;
multiwitamin, witamin oraz minera³ów,
osi¹gniemy pod warunkiem, ¿e nie s¹
wytwarzane sztucznie, ale zawieraj¹
naturalne sk³adniki: bioflawonoidy,
chelaty, antyoksydanty czy enzymy.
Jak sobie radziæ z przeziêbieniami?
Niezawodny jest czosnek – suplement diety, W infekcjach podajemy 1
kaps. na 10 kg masy cia³a dziennie Czosnek kupowany w sklepie nie ma ju¿
takich w³aœciwoœci leczniczych i efekt
stosowania jest zupe³nie niewidoczny.
Podstawa to naturalna witamina C.
Podczas wirusowego przeziêbienia stosuje siê u doros³ych nawet 6 – 9 gram
przez pierwszych kilka dni, u dzieci 2 –
3 grama dziennie a u niemowl¹t 0,5 – 1
gram. Proszê nie myliæ naturalnej witaminy C ze sztuczn¹, kupowan¹ w aptece,
która ma skutki uboczne i nie wolno jej
stosowaæ w wiêkszych dawkach!
Kiedy zapadamy czêsto na wirusa
opryszczki czy grypy lub inne formy
chorób wirusowych, proszê pamiêtaæ,
¿e mo¿e on byæ niebezpieczny mo¿e
przekszta³ciæ siê w opryszczkê gard³a
lub spowodowaæ zapalenie mózgu. Na
polskim rynku dostêpny jest zio³owy
œrodek skutecznie radz¹cy sobie z tego
rodzaju przypad³oœci¹. Jest to VIRAGO.
Zamiast nieskutecznych na wirusy antybiotyków preparat skutecznie zwalcza
takie zaka¿enia. Siêga przy tym do
przyczyny choroby. A co to s¹ przyczyny
chorób i czym siê ró¿ni¹ od leczenia
skutków napiszê w innym artykule.
Bogus³awa Czarnowska
konsultant zdrowia i ¿ywienia
e-mail: [email protected].eu
Minê³o ju¿ 85 lat
proszowicki
W niedzielê 8 czerwca odby³y siê obchody 85-lecia
jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w £yszkowicach.
J
ednostka OSP £yszkowice
za³o¿ona 17 czerwca 1923 roku,
kiedy to odby³o siê zebranie organizacyjne wszystkich mieszkañców
wsi. Zebraniu przewodniczy³ ówczesny
so³tys Szczepan Wilk, a pomys³odawc¹
za³o¿enia jednostki by³ Jan £ukasiewicz
- Prezes spó³ki „Granum” z £yszkowic
zajmuj¹cej siê upraw¹ ¿yta nasiennego,
który zosta³ pierwszym Naczelnikiem
OSP. W pomyœle za³o¿enia stra¿y mieli
te¿ swój udzia³: Karol Królikowski – z
maj¹tku Piotrkowice Ma³e, Józef Laseczki z maj¹tku Biórków Wielki, Ksi¹dz
Stanis³aw Miêtkowski z Parafii Koniusza, Ignacy Blitek z Pos¹dzy, Franciszek
Gorczyca z Polekarcic.
Pierwsi cz³onkowie jednostki post-
AMIKO KA¯DY
Z TYM
KUPONEM
DOSTAJE
MI£Y UPOMINEK
DLA KA¯DEGO
KLIENTA RABAT
2-3% ZAPRASZAMY!
anowili siê opodatkowaæ i dostarczaæ
po 50 kg pszenicy, a za pozyskane œrodki zakupiæ podstawowy sprzêt. By³o tez
kilku sponsorów, sam Naczelnik
przekaza³ jednostce sikawkê rêczn¹, a
Prezes Królikowski i Wiceprezes Laseczki przekazali wozy konne.
W 1925 roku ze sk³adek ludnoœci i
innych darczyñców rozpoczêto budowê
remizy.
Stra¿ ca³y czas bra³a udzia³ w akcjach po¿arniczych oraz w zawodach
wojewódzkich, powiatowych i legionowych, na których zdobywa³a czo³owe miejsca.
W latach wojennych 1939 – 1945
dzia³alnoœæ stra¿y by³a ograniczona jedynie do gaszenia po¿arów i trzymania
wojennych wart.
Na pocz¹tku lat 70 przy stra¿y
po¿arnej powsta³ oddzia³ kosynierów,
który do chwili obecnej bierze udzia³ w
ró¿nych uroczystoœciach pañstwowych
i lokalnych. Kosynierzy w 1976 roku w
liczbie 40 osób wziêli udzia³ w manifestacji zwyciêstwa Tadeusza Koœciuszki
nad wojskami carskimi w Rac³awicach.
W 1973 roku stra¿acy zaczêli czyniæ
starania w sprawie budowy nowej remizy OSP. W koñcu, przede wszystkim
dziêki mieszkañcom i ich wielkiemu
zaanga¿owaniu osobistemu i material-
G³os Proszowicki
ul. Przewóz 2a
30-716 Kraków
www.glosproszowicki.pl
Redakcja:
tel./fax: 012 262 95 56
e-mail: [email protected]
nemu w roku 1992 by³a ju¿ remiza w
stanie surowym. Potem a¿ do roku 1998
corocznie wykonywano jakieœ roboty
wykoñczeniowe. Przy budowie remizy
szczególnie du¿o pracy w³o¿yli
cz³onkowie spo³ecznego komitetu budowy: Krzysztof Wilk – Gospodarz
stra¿y, Eugeniusz Nowak – Komendant
i Naczelnik oraz Zdzis³aw Bujak – Prezes Stra¿y. W 1992 roku stra¿ otrzyma³a
samochód ¯UK oraz uzupe³niaj¹cy
sprzêt po¿arniczy.
W chwili obecnej jednostka liczy
ponad 40 druhów, jej prezesem jest
Bogus³aw W³odarski a naczelnikiem
Miros³aw Konieczny. Jednostka jest
dobrze wyposa¿ona, a sale remizy s¹
przystosowane do urz¹dzania spotkañ.
Obok remizy zosta³a wybudowana
równie¿ pod³oga, na której ju¿ w sierpniu br. zostan¹ zorganizowane do¿ynki
wiejskie.
Z okazji 85-lecia zosta³y nadane
odznaczenia:
Odznakê „Stra¿ak Wzorowy” otrzymali: Sebastian Maj, £ukasz Solarz, Marcin Solarz, Lucjan Zastawny, Grzegorz
Kwater, Adam Kwater, Tomasz Szopa.
Odznaki „za wys³ugê lat” otrzymali:
Stanis³aw Arcyz, Zdzis³aw Bujak, Marian
Szopa, Eugeniusz Nowak, Aleksander
Go³dyn, Stanis³aw Zastawny, Micha³
Krzeczek, Bogus³aw Oraczewski, Józef
Oraczewski, Jan Solarz, Bogus³aw
W³odarski, Stanis³aw Zastawny, Henryk
Solarz, Krzysztof Go³dyn, Stanis³aw
Jag³a, Stanis³aw Arcyz, Miros³aw Konieczny, Zbigniew Nowak, Zdzis³aw
Oraczewski, Rados³aw Bujak, Waldemar
W³odarski, Ryszard Strojek, £ukasz
Wilk, Marian Stojczyk, Janusz Kawalec,
Józef Krzeczek, Artur Nowak, Leszek
Nowak, Stanis³aw Kwater, Miros³aw
Maj, Lucjan Zastawny, Marcin Solarz,
Adam Kwater
Jadwiga Koperczak-Wilk
Dzia³ reklamy - zg³oszenia:
tel. 508 297 031
tel./fax: 012 262 95 56
e-mail: [email protected]
Druk:
Drukarnia Kraków
www.drukarniakrakow.pl
Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych, oraz zastrzega
prawo do ich przeredagowania
i skracania.
Redakcja nie odpowiada za treϾ
zamieszczanych og³oszeñ.
Rozpowszechnianie materia³ów
redakcyjnych bez zgody wydawcy
jest zabronione.
www.glosproszowicki.pl
Nr 6
Czerwiec 2008
7
KAZIMIERZA WIELKA
Ale jazda!
OŒRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Niebezpieczny upa³,
zdradliwy ch³ód
„VECTRA II”
KURSY PRAWA JAZDY KAT. B
BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU - 50 PLN
TESTY, PODRÊCZNIKI, POMOCE DYDAKTYCZNE
JAZDY DOKSZTA£CAJ¥CE
LE
MO¯LIWOŒÆ WYK£ADÓW RANNYCH
PROMTNIA
OCJA
BIURO: PROSZOWICE, UL. NOWA 2
Y
RAT
SALA WYK£ADOWA:
KRAKÓW, UL. ŒW. AGNIESZKI 9/8
pln
ZAPISY: TEL. 601 340 132, 012 429 46 53
1250
Podczas upa³ów temperatura w samochodzie stoj¹cym na parkingu, mo¿e wzrosn¹æ
w ci¹gu zaledwie kilku minut, nawet do 70oC. Dlatego te¿ nie wolno, pozostawiaæ
w zamkniêtych zaparkowanych pojazdach dzieci, ani zwierz¹t. Przegrzanie
organizmu mo¿e spowodowaæ udar mózgu, a w konsekwencji œmieræ.
U
pa³ nie sprzyja koncentracji
kierowców, powoduje sennoœæ,
zw³aszcza w samochodach
nieklimatyzowanych, dlatego wskazane
jest wietrzenie samochodu przed
podró¿¹ i czêste postoje na d³ugich
trasach. Klimatyzacja wprawdzie daje
wiêkszy komfort jazdy i znacznie obni¿a
temperaturê powietrza w samochodzie,
jednak¿e mo¿e wywo³aæ szok termiczny,
spowodowany ró¿nic¹ temperatur i
chwilowy spadek odpornoœci organizmu
i przeziêbienie. Dlatego te¿ pod koniec
podró¿y powinno siê powoli zwiêkszyæ
temperaturê w samochodzie, by by³a
porównywalna do panuj¹cej na
zewn¹trz.
W okresie wzmo¿onego s³oñca
kierowcy s¹ nara¿eni na zbyt silne
œwiat³o i oœlepiaj¹ce odbicie s³oñca z
karoserii samochodów. D³ugotrwa³e
mru¿enie oczu powoduje zmêczenia i
bóle g³owy. St¹d te¿ niezbêdne s¹
okulary przeciws³oneczne z filtrem UV,
chroni¹ce wzrok i poprawiaj¹ce
bezpieczeñstwo jazdy.
Upalne letnie dni niszcz¹ nawierzchniê dróg, roztapiaj¹c asfalt. To powoduje
ryzyko poœlizgu i zmniejsza przyczepnoœæ pojazdu.
W przypadku utraty kontroli nad
samochodem i braku ABS nale¿y
hamowaæ pulsacyjnie. Gdy tylne ko³a
trac¹ przyczepnoœæ trzeba wcisn¹æ
sprzêg³o oraz szybko wykonaæ kontrê
kierownic¹, by naprowadziæ przednie
ko³a na drogê. Gdy przednie ko³a
podczas skrêtu utraci³y przyczepnoœæ,
nale¿y zdj¹æ nogê z gazu, zmniejszyæ
wykonywany wczeœniej skrêt
kierownic¹ i delikatnie wykonaæ go
ponownie.
Wysokie temperatury niekorzystnie
wp³ywaj¹ na sprawnoœæ psychofizyczn¹,
wyd³u¿aj¹ czas reakcji, utrudniaj¹
koncentracjê i wzmagaj¹ uczucie
sennoœci, co niestety ma bezpoœrednie
prze³o¿enie na statystyki wypadków
drogowych.
samochody wszystkich marek
import - eksport
sprzeda¿ opon nowych i u¿ywanych
sprzeda¿ felg aluminiowych i stalowych
nowych i u¿ywanych
wulkanizacja
wypo¿yczalnia lawet
wymiana oleju, filtrów, klocków itp.
Miechów, ul. Rac³awicka 53
tel. 508 378 663, fax: 041 383 34 42
www.borys.auto.pl, e-mail: [email protected]
NAJWIÊKSZE CENTRUM
ROWEROWE W OKOLICY
ul. 3-go Maja 5
-
PROFESJONALNY
SERWIS
GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY
RATY
(DOWÓD OSOBISTY)
AKCESORIA
1000 POZYCJI !
fachowe doradztwo i mi³a obs³uga
gwarancja na towar
dowóz do domu
konkurencyjne ceny
rower profesjonalnie skrêcony
i wyregulowany
tel./fax 012 386 26 30
mail: [email protected]
tel. kom.
668 413 827
Z³omowanie pojazdów
www.czesci.ambit.pl, www.cadilak.pl
P£ACIMY:
Fiat 125p, Polonez, Lada:
Fiat 126p: 150 z³
400 z³
p³acimy za ka¿dy kompletny pojazd dostarczony do nas
zapewniamy transport do naszej firmy
wystawiamy zaœwiadczenia do wyrejestrowania pojazdu
prowadzimy sprzeda¿ czêœci i skup z³omu
Bochnia, Partyzantów 37, tel. 014 611 97 10
Z TYM KUPONEM P£ACIMY 10 Z£ WIÊCEJ
CR-V DIESEL & BENZYNA pakiet akcesoriów za 5.000 PLN
8
Czerwiec 2008
Nr 6
www.glosproszowicki.pl
KAZIMIERZA WIELKA
SKUP I SPRZEDA¯ WARZYW I OWOCÓW
Tropiszów 216, 32-126 Igo³omia
Tel. +48 12 287 38 78 , Tel/fax +48 12 287 37 08
Dzia³ Handlowy: 501 224 272, 501 313 292
www.agrosar.pl
EKOLOGICZNE BETONOWE ZBIORNIKI NA
SZAMBA, GNOJÓWKÊ, GNOJOWICÊ
ATEST PZH.
POJEMNOή OD 3 TYS L.
ZAPEWNIAMY TRANSPORT I MONTA¯
TEL. 0781 044 596
Proszowice, ul. 3-go Maja 94 A
tel. 012 386 25 70
farby i lakiery
kleje, akcesoria
szpachlówki, g³adzie
- nowoϾ:
tapety - p³ynna, natryskowa
Wodny Raj aren¹
zmagañ p³ywaków
12 kwietnia 2008 roku na kazimierskiej p³ywalni Wodny Raj rozpoczê³y siê zmagania
w ramach Wiosennej Ligi P³ywackiej.
W
e wszystkich zawodach
udzia³ wziê³o ponad 40
zawodników i zawodniczek
ze szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz
szkó³ œrednich powiatu kazimierskiego.
Rywalizowano w 4 stylach: klasycznym,
grzbietowym, dowolnym oraz zmiennym. 14 czerwca po ostatnich zawodach
odby³o siê uroczyste wrêczenie
pami¹tkowych dyplomów oraz medali
dla zwyciêzców. Najlepsi zawodnicy
otrzymali natomiast 10 godzinne karnety na basen.
Wszystkim sk³adamy gratulacje i
¿yczymy dalszej wytrwa³ej pracy
i osi¹gania jak najlepszych wyników !
Wiosenna liga p³ywacka organizowana by³a przez kryt¹ p³ywalniê „Wodny
Raj” w Kazimierzy Wielkiej.
Zwyciêzcy poszczególnych biegów:
25 m dowolny
- kl.I-III Morys Wiktoria, Kusak Micha³
50m dowolny
- kl. IV-VI Kwiecieñ Bartosz
- gimnazjum Zarêba Micha³, Lalewicz
Ewa
25 m grzbiet
- Pato³a Magdalena
25 m klasyk
- kl. I-III Kusak Micha³, Kwiecieñ Julia
50m grzbiet
- kl. IV-VI Stêpieñ Eliasz, Kaciñska Klaudia
- gimnazjum Wasik Kinga, Zarêba
Micha³
obiekt przystosowany dla osób niepe³nosprawnych
UL. T. KOŒCIUSZKI 13
TEL. 041 35 01 020 WEW. 114
e-mail: [email protected]
Oferujemy:
naukê p³ywania grupow¹ i indywidualn¹, karnety
atrakcyjne ceny - bilety grupowe ju¿ od 3 z³/godz.
NOWOCZESNE SOLARIUM
Do dyspozycji: basen sportowy i rekreacyjny
zje¿d¿alnia 43 m, si³ownia oraz sala treningowa
jaccuzi, bicze wodne, sauna fiñska i parowa
50m klasyk
- kl. IV-VI Cypryœ Kornelia, Sydoryk
Micha³
- gimnazjum Wasik Kinga, Chudera
Wojciech
RESTAURACJA
„AQUARIUM”
JU¯ CZYNNA
Darmowy internet !
100m zmienny
- kl.IV-VI Kletschka Zuzanna, Tytko
Micha³
- gimnazjum Lalewicz Ewa, Kletschka
Filip

Similar documents

OBROTOWE - Wiadomosci znad Piotrówki

OBROTOWE - Wiadomosci znad Piotrówki rezultacie i on (w naszym przypadku Telekomunikacja Polska) zmuszony jest obni¿aæ ceny swojej oferty. W pañstwach unijnych zaœ zdecydowana wiêkszoœæ obywateli mo¿e wybieraæ pomiêdzy minimum piêciom...

More information