Untitled

Comments

Transcription

Untitled
75VOLSAEUROPAAMB
Ompl
eaques
t
abut
l
l
et
ai
l
l
i
ur
al
aal
'
hos
t
es
s
aal
Puntd'
I
nf
or
maci
óde
l
'
Es
pai
,ambel
ss
egel
l
sdel
ses
t
abl
i
ment
sadher
i
t
saaques
t
apr
omoci
ó:
I
l
Caf
èdi
Roma,ZonaKebab,LaNonna,Fr
ankf
ur
t
,Ci
nebox,Fos
t
er
sHol
l
y
wood,
Li
z
ar
r
an,Sus
hi
bar
,Somhi
!
,McDonal
ds
,El
T
oc,Koni
g,Di
no,Andr
eu,Ll
agur
t
,Gol
den
New Par
k,Res
t
aur
antxi
nèsPal
auDongXi
ng.
Consumi
ci
ómí
ni
made4€i1ent
r
adadeci
nedequal
sevoldel
sdi
esdelmesdeSet
embr
e.
SEGELL
CI
NEMA
SEGELL
MOS
NOM:
EMAI
L:
DNI
:
TELÈFON:
CP:
POBLACI
Ó:
SOM COM TU,SOM DEGI
RONA
·Ll
i
ur
aaques
t
abut
l
l
et
aambuns
egel
l
del
ci
nemai
unal
t
r
ede
qual
s
ev
ol
del
sl
ocal
sder
es
t
aur
aci
óquecol
·
l
abor
enal
apr
omoci
óa
l
'
hos
t
es
s
aquet
r
obar
àsal
'
es
t
anddel
apr
i
mer
apl
ant
adel
'
Es
pai
Gi
r
onès
.
·L'
hos
t
es
s
av
er
i
f
i
car
àquet
ot
esl
esdadeshagi
nes
t
atcompl
et
adesi
s
i
gui
nl
l
egi
bl
esi
l
esi
nt
r
odui
r
àal
'
apl
i
caci
ódeFacebookque
pos
t
er
i
or
ments
or
t
ej
ar
àdef
or
maal
eat
òr
i
ael
s75v
ol
sdobl
es
.
·El
st
r
ebal
l
ador
sdel
ses
t
abl
i
ment
sdel
'
Es
pai
Gi
r
onèst
ambépoden
par
t
i
ci
parenaques
t
apr
omoci
ós
ot
aaques
t
escondi
ci
ons
:s
i
s
ón
t
r
ebal
l
ador
sd'
undel
soper
ador
sder
es
t
aur
aci
óquehi
col
·
l
abor
en,
handepr
es
ent
arel
s
egel
l
d'
unal
t
r
ees
t
abl
i
mentder
es
t
aur
aci
ó;s
i
s
ónt
r
ebal
l
ador
sdel
ci
nema,handepr
es
ent
ardoss
egel
l
sdedos
l
ocal
sder
es
t
aur
aci
ódi
f
er
ent
s
.
·Pr
omoci
óv
àl
i
dadel
'
1al
30deSet
ebmr
ede2012.
·El
ss
or
t
ei
gosesdur
anat
er
meel
ss
egüent
sdi
es
:7,14i
21de
Set
embr
ei
1d'
Oct
ubr
ede2012.Esdur
anat
er
meat
r
av
ésde
l
'
apal
i
caci
ódeFacebooki
def
or
maal
eat
òr
i
a.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
I
NFORMACI
Ó DEPRI
VADESA:
Lesdadesper
s
onal
sr
ecol
l
i
dess
er
ani
ncor
por
adesaunf
i
t
xerdeCOMMERZ
REALI
NVESTMENTGESELLSCHAFTMBH,SUCURSALAESPANYA,
(
“
COMMERZ”
)
,ambdomi
ci
l
i
al
Cent
r
eComer
ci
al
“
Es
pai
Gi
r
onès
”
,Camí
del
s
Car
l
i
nsnúm.10,17190,Sal
t(
Gi
r
ona)
,pr
opi
et
àr
i
adel
Cent
r
eComer
ci
al
,i
s
er
ant
r
act
adesperaques
t
ai
perl
ages
t
or
adel
Cent
r
e,Mul
t
i
Ves
t
eEs
paña6,
S.
L.
,peral
ages
t
i
ódel
apr
es
entpr
omoci
ói
l
’
env
i
amentpercor
r
euor
di
nar
i
o
el
ect
r
òni
cdecomuni
caci
onscomer
ci
al
sopr
omoci
onal
sdel
Cent
r
eComer
ci
al
.Mul
t
i
Ves
t
eEs
paña6,S.
Lpodr
à,amésamés
,env
i
arpel
smi
t
j
ansabans
i
ndi
cat
si
nf
or
maci
ópr
omoci
onal
s
obr
eel
spr
oduct
esi
s
er
v
ei
sdel
st
i
t
ul
ar
sdel
s
es
t
abl
i
ment
scomer
ci
al
subi
cat
sal
’
es
ment
atCent
r
eComer
ci
al
,dedi
cat
sal
a
v
endaopr
es
t
aci
ódebénsos
er
v
ei
sdecons
um.
Potcons
ul
t
arunar
el
aci
ód’
aques
t
ses
t
abl
i
ment
si
l
ess
ev
esact
i
v
i
t
at
sal
es
Of
i
ci
nesdeGer
ènci
adel
Cent
r
eComer
ci
al
.Peral
’
exer
ci
ci
del
ss
eus
dr
et
sd’
accés
,r
ect
i
f
i
caci
ó,cancel
·
l
aci
ói
opos
i
ci
ó,haur
àdedi
r
i
gi
r
s
eper
es
cr
i
tquel
’
i
dent
i
f
i
qui
aMul
t
i
Mal
l
Gi
r
ona,S.
L,Camí
del
sCar
l
i
ns10,
17190,
Sal
t
,Gi
r
ona.I
mpr
es
ci
ndi
bl
eompl
i
rl
esdadesperpar
t
i
ci
paral
a
pr
omoci
ó.
Si
v
os
t
ènodes
i
t
j
ar
ebr
ecapt
i
pusd’
i
nf
or
maci
ós
obr
eel
ses
ment
at
s
pr
oduct
esi
s
er
v
ei
s
,i
ndi
qui
homar
cantambuna"
X"l
as
egüentcas
el
l
a