Quarterly Newsletter / Winter 2014 Saint Stepanos Armenian Church

Comments

Transcription

Quarterly Newsletter / Winter 2014 Saint Stepanos Armenian Church
Տաթեւ
Տաթեւ
Սուրբ Ստեփանոս Հայց. Եկեղեցւոյ Եռամսեայ Լրատու
DATEV
Saint Stepanos Armenian Church-Elberon, NJ
Fr. Daniel Karadjian, Pastor
Q u a r t e r l y N e w s l e t t e r / W i n t e r 2 014
1
Տաթեւ
Welcome
We are very happy to introduce you to the second edition of our updated Datev. We
hope you will enjoy its new format as we continue to chronicle life within our Saint
Stepanos Church community.
The Parish Council and Editorial Committee will gratefully accept every donation to
help us in publishing and mailing our DATEV to you.
Please feel free to share your comments, suggestions and ideas regarding our DATEV.
Administrative Information
Aida Leon Kado - Chairmen
E-mail: [email protected]
Bobby Nakashian – Vice Chairmen
E-mail: [email protected]
Taleen Terjanian – Treasurer
Email: [email protected]
AndrewBoyajian – Assistant Treasure
Email: [email protected]
Ashkhen Tadevosyan – Secretary
Email: [email protected]
John Haytaian - Council Member
Email: [email protected]
Armen McOmber – Council Member
Email:[email protected]
Terenig Terjanian – Diocesan Delegate
Email: [email protected]
Church Office Hours: Tuesday-Friday 10:00 a.m. to 2:00p.m.
* For any of your needs and concerns, please contact us directly or by email ...
* Since the email addresses of many of you have changed, please send us an email at:
[email protected] – with your name and current address so we can update our
records, and are able to send you the bulletin and other important news.
* If you would like to meet with the Pastor or submit items for “Datev” or for the Sunday Bulletin, please contact the office at 732 229-3661 or ([email protected]).
The Newsletter Committee:
Editor-in-Chef, Layout and Design E-mail: [email protected]
Rev. Fr. Daniel Karadjian, Pastor
Editor- Arpie McQeen
Proofing- Dr. Terenig Terjanian
Public Relations -Yn. Mariam Karadjian
Submissions of news, articles, photos, essays and letters are welcome and should be
sent to our church office at ([email protected]). All texts must be submitted in
electronic format, as text file or as email.
Pastor’s Office Hours Tuesday - Friday: 10AM - 2PM.
After hours in an emergency, please contact: Pastor’s Cell: (732) 312-8661
Saint Stepanos Armenian Church Quarterly Newsletter
11 8 4 11 8 4 O c e a n A v e n u e , E l b e r o n , N J 0 7 7 4 0
Church Office: (732) 229-3661
2
Տաթեւ
OF THE ARMENIAN CHURCH OF AMERICA (EASTERN)
²è²æÜàð¸àôÂÆôÜ Ð²Úàò ²ØºðÆβÚÆ ²ðºôºÈº²Ü ºØÆ
DIOCESE
Archbishop Khajag Barsamian, Primate
CHRISTMAS MESSAGE OF ARCHBISHOP KHAJAG BARSAMIAN
Primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America
Behold, I Make All Things New
SO THEY WENT WITH HASTE and found Mary and Joseph, and the child lying in the manger.
When they saw this, they made known what had been told them about this child; and all who
heard it were amazed at what the shepherds told them. But Mary treasured all these words and
pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all they had
heard and seen, as it had been told them. (LUKE 2:16-20)
ON ENTERING THE HOUSE, they saw the child with Mary his mother; and they knelt down and
paid him homage. Then, opening their treasure chests, they offered him gifts of gold,
frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they left
for their own country by another road. (MATTHEW 2:11-12)
T
HESE ARE THE MOST CELEBRATED VISITORS of all time: the shepherds and the Magi who fell
on their knees before the manger bearing a miracle, the very Son of God. Of all the
scenes in the Christmas pageant, these are the two reenacted again and again. Over the
centuries, how many children, themselves swaddled in shepherds’ robes, crowns and
headdresses askew, have marched to the crèche where Mary and Joseph stiffly pose before a
baby Jesus?
The audience holds its breath, transported for a moment by the comfortingly familiar sight, by
the reverence, by the joy. The visits associated with Christmas—the angel Gabriel to Mary, the
shepherds to the manger, the wise kings to the King of Kings—are so emotionally and
psychologically compelling that they continue to be re-imagined in art and music and literature
two thousand years later.
Yet we rarely reflect upon the moments that follow. What was the next chapter of Mary’s life,
Mary the mother of Jesus, the one who treasured the angels’ words and pondered them in her
heart?
In what way did the shepherds “glorify God” when they returned to their fields, praising him
for all they had seen and heard?
After the Magi offered their gifts and left for their own country, by another road, how was life
different? What did they find in that country and on that road that they would not and could
not just a day before?
All the rest of the New Testament teaches us that no encounter with God leaves a heart
unchanged. The bleeding woman who touched Jesus’ robe; the leper who returned to his Lord
in gratitude; the widow of Nain whose only child was raised up from his funeral bier by the
compassionate Christ—all were “reborn” into a deeper faith that translated into a different life.
3
Տաթեւ
4
Տաթեւ
Սուրբ Ծնունդն իմ Սրտում
Բեթղեհեմի չոր, ճամփեքին քարոտ
Հովսեփն ու Մարիամը ծանր ու տանջված,
Թակեցին դռները պանդոկիս մի օր,
Բաց արի դուռը սաստիկ զայրացած:
Լի՛ է պանդոկս, ի՞նչ է չեք տեսնում,
Ձեզ չեմ ընդունի, տեղ չկա ներսում:
Կա՛ց, թե վճարեք դուք ինձ բավական
Կթողնեմ գիշերն անց կացնեք գոմում:
Ու ծնվեց Հիսուսն անշուք մարագում,
Ախոռը եղավ նրան օրորոց.
Քանզի պանդոկիս մարդկային կարգում
Սենյակներն բոլոր տրված էին այլոց.
Տեղ գտավ տանս մի հարուստ իշխան,
Մաքսավորն էլ էր այստեղ գիշերում,
Ընդունեցի ես վաճառականին,
Տեղ չկար միայն խեղճ ծննդկանին:
Տարիներ անցան՝ մի երեք տասնյակ.
Ես Երուսաղեմ եկա սուրբ Պասին,
Պանդոկս կորցրած, ծերուկ մի սնանկ
Էլ դարման անող չկար իմ ցավին:
Ասի ամբոխից Երուսաղեմի
Ես փող կմուրամ հացի ու դեղի:
Ծանր էր օդը, բայց ոչ թե տապից,
Այլ ցավից, ահից, ու մահվան շնչից.
Հրեա ամբոխը լծված էր գործի.
Պահանջում էին որ խաչի հանեն
Հիսուս անունով մի հանցագործի,
Որ հանդգնել էր ներում քարոզել,
Կույրին աչք տվել, տկարին բուժել,
Ոտքի էր կոչել անշունչ մեռածին
Ու ներկայացել որպես միածին:
Իհարկե սուտ է, ասի ես հոգնած,
Նայելով նրան արյունոտ, խաչված,
Մի թե կարող եմ ներել ես նրանց,
Որ թալանեցին ծերիս խեղճացած:
5
Տաթեւ
Օրերը եկան ու օրերն անցան,
Սոված, հուսահատ ճամփեզրին նստած
Մի մարդ մոտեցավ, ու ծնկեց անձայն,
Ու Հաց մեկնեց ինձ ձեռքերով ծակված:
Հիշեցի ձեռքերն ու դեմքը բարի
Թեկուզ ծանրացած՝ ես մեղքի ցավով
Մի նոր բերկրանքով ես հացը վերցրի
Ձեռքը եղբոր պես նա ուսիս դրեց,
Նայեց աչքերիս սիրով անսահման,
Ժպտաց ու մի մեղմ ձայնով հարցրեց.
Պանդոկումդ հիմա կտա՞ս օթևան:
Պանդոկս չկա՝ կորցրել եմ գիտես,
Բայց հոգ չէ դա տեր քանզի այսուհետ,
Հոգուս պալատում պիտի բնակվես,
Բայց ոչ թե որպես հյուր մի անցավոր,
Այլ որպես տան տեր Արքա փառավոր,
Որ մինչ կյանքիս վերջ ես ամեն շնչում,
Սուրբ ծնունդը քո տոնեմ իմ սրտում,
Ու մի օր այնտեղ, գետից այն կողմ,
Երբ որ ես թակեմ դռները քո տան,
Մեղքերը իմ բյուր դու դնես մի կողմ
Ու ինձ հավերժական դաս տաս հանգրվան:
Ա. Օրբելյան
2013
«Սաղ ըլիք, ուրախութենի տարի ըլի. ցամաք
աչքով, ուրախ սրտով ամէն տարի էս օրս հասնունք,
ուրախութենով տարեմուտ ենք անում, ուրախութենով
էլ սուրբ Յարութեանը արժանանանք, լի ու առատ
տարի ըլի, Աստուած մահին թանգութիւն տայ, հացի
էժանութիւն»
(Լոռի): Ժողովրդական բարեմաղթանք
Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ
Սուրբ Ծնունդ
6
Տաթեւ
WE CELEBRATED THE DISCOVERY OF THE HOLY CROSS
On Sunday October 27, 2013 we celebrated the
feast of the Discovery of the Holy Cross. Many
people from our community came to pray with us
on this day dedicated to the Holy Cross of Jesus.
The Sunday School students participating Badarak and took Holy Communion.
In his sermon Der Hayr introduce them to the
second person of the Holy Trinity –Jesus Christ.
Our pastor explained them who Jesus is, why
He came down from Heaven, and how our Lord
shows His love to us.
After Badarak, in our church’s hall, we celebrated Halloween the Armenian
way. Der Hayr before blessing the fellowship table, joked with us saying that he
is Santa Clause, but dressed as a priest.
Our St. Stepanos children were very happy. Their costumes were funny and
unique. Robin Hood, Captain Hook and many characters from our favorite books
joined us on this celebration. The kids played games and went home with a bag
of candy.
We had a fun time. Let us express our thankfulness to the ladies from our
Women’s Club who organized the Halloween Potluck for our community.
Thank you and may God bless our St. Stepanos house. ML
On Sunday October 27, 2013 the Lahham family in loving memory of their
daughter Linda Lahham donated a Liturgical Vestments.
During the Morning Service, Der Hayr held the Blessing of New Church Vestment service. At the end of the service, behalf of our church community, he expressed his thankfulness to Mrs. Azad amd Mr. Maurice Lahham for their heartfelt
donation and asked the Lord to reward them with His “great and abundant mercy
here and in the world to come.” Datev
7
Տաթեւ
deacons training double workshop
St. Nersess Armenian Seminary
and the Eastern Diocese co-sponsored a Deacons' Training "Double
Workshop" at St. Stepanos Armenian Church (Elberon, NJ) on November 1-3. Twelve altar servers
participated from parishes in New
York, New Jersey, Pennsylvania and
Washington, DC.
Fr. Daniel Karadjian and Fr. Daniel
Findikyan, Director of the Diocese's
Zohrab Information Center and Director of the St. Nersess Seminary Deacons'
Training Program, conducted simultaneous workshops, respectively, on censing
for the Divine Liturgy and the Blessing of Water ceremony.
The participants, the youngest of whom was 14 years old, devoted themselves enthusiastically to intensive training sessions late into the night on Friday
and all day Saturday. The results were better than anyone could expect. On Sunday morning, Armen Chubukian and Arras Mermer, both of St. Mary Armenian
Church, Washington, DC, were confident enough to execute the impressive but
complex double-censing technique known as zooyk poorvar during the Divine
Liturgy at St. Stepanos.
Following the Divine Liturgy, a luncheon in honor of the workshop participants was hosted, the proceeds of which were generously donated to St. Nersess to support future Deacons' Training Workshops.
Very Rev. Fr. Daniel Findikyan
THANK YOU
St. Stepanos Armenian Church
would like to thank our deacons:
Dn. Terenig Terjanian; Dn. Chris Kesici, Dn. Ara Karakashian, Dn. Raffi
Karakashian SubDn.Billy Corrigan,
SubDn Ari Terjenian; and our acolytes: Maurice Lahham, Greg Heitman, Patrick Corrigan, Vahn Mouradian, Haig Bakhtiarian and Chris
Lombardi for all their service to God and our church throughout the year of 2013.
May our deacons and acolytes continue to serve God and His church with dedication and commitment and grow with new members who are always welcomed.
8
Տաթեւ
THE AAS Club’s Christmas Party 2013
T
he AASC held its annual Christmas party in the afternoon of December
10, 2013 at the ARTISAN Restaurant, on Hooper Avenue in Toms River, NJ.
The inclement weather, with threats of worse to come kept some, but not all
the members from attending. We had the honor of the presence of Hayr Daniel
and his beaming smile. We missed the presence of Yeretcgeen, who had other
commitments and could not accompany Der Hayr.
A multi-course dinner was served with the choice of multiple entrées; which
was enjoyed by all attendees. When Der Hayr jokingly said I will have “Baklava”
for desert, which was not an item on the menu, the waitress did not flinch and
brought Der Hayr a nice big Baklava serving. This is to say that the restaurant
was accommodating in every way possible.
Throughout the dinner we were entertained by numerous funny jokes, presented by Koko (with his unlimited supply of jokes), Levon, Vahe, Florence Grunstra and Der Hayr, Everyone seemed to enjoy themselves thoroughly and wished
more of our members would have been able to partake of this joyous event.
God willing next year nature will cooperate and we will have full attendance. On December 8th, 2013 our Parish Council hosted A SPECIAL LUNCHEON AT ST. STEPANOS CHURCH HALL. Our
parishioners enjoyed delicious homemade food, desserts
and much more. The proceeds of $2000 was sent to the ARS
of Eastern USA Fund for Syrian Armenian. Many thanks
to all of those who participate in this effort.
This past fall the Sunday School and
the Armenian School had a successful
Food Drive. This event started by Greg
Tchilinguirian and Tory McCook (husband and wife) Sunday School teachers in 2008 is one of the giving lessons in Christianity that our children
learn from. We were able to collect
and deliver to the Food Bank of Monmouth and Ocean counties 305 lbs of
food with 6 frozen turkeys and other
frozen meats. Tory and Greg we pray
you are well and happy that what you
started continues.
Also this fall through the efforts of
St. Stepanos Armenian
Church Sunday / Armenian
School
Yeretzgin Mariam, St. Stepanos again
has an Armenian School for the children. Yeretzgin was able to recruit Mrs.
Varduhi Brutyan as a teacher and later
Mrs. Ashken Tadevosyan as an asst.
teacher. With 11 children registered
with ages from 3 to 6 years old with
one at 12 years old (who also helps with
the little ones), the school has a bright
future. Since some of the parents requested that their children learn Western Armenian, Yeretzgin became the
teacher for that class.
9
Տաթեւ
When Sunday School started, we were happy that Der Hayr and Yeretzgin responded to our request to have all of the door knobs to the classrooms and
office changed so that we are now able to close and open the doors in a normal
fashion. Yeretzgin also had two of the classrooms and the playroom painted.
The playroom when finished had a wonderful surprise in that Yeretzgin asked
our artist parishioner , Mr. Khachatur Balbabyan to paint a mural of Our Lord
Jesus leading the children. If you have not seen it, you are missing something
special. We finished out the first half of the year with our annual Christmas play
on December 22, 2013. The children as always delighted the parish first with a
presentation by the Armenian School children in song, dance and a recital. The
Sunday School (which includes the Armenian School children) then presented
an original St. Stepanos Christmas play first performed in 2008. The setting for
the play was in an orphanage in Yerevan on Christmas Eve with the children of
the orphanage telling the story of the first Christmas. The children performed
well and sang the songs of Christmas with enthusiasm. They let out a big cheer
with smiling faces from ear to ear when Der Hayr with the help of our guest celebrant for the Badarak, Hayr Soorp Abkar Hovakimyan gave them their Christmas
presents from the Sunday School.
JH.
OUR CHURCH Celebrated NAME DAY
St. Stepanos Church celebrated its name day on Sunday, December 22, 2013.
Our church is named after St. Stephen the Protodeacon and First
Martyr, whose feast day was observed on December 24 this year.
The Very Rev. Fr. Apgar Hovakimyan, Locum Tenens of the Diocese of the Armenian Church of
Bulgaria, who was visiting us celebrated the Divine Liturgy, with Der
Hayr, assisting. The services concluded with the
veneration of the relic of St. James
10
Տաթեւ
the Bishop of Nisibis. The centuries-old relic—
comprised of bone fragments of St. James and
encased in a beautiful, metal reliquary, shaped
in the form of a human hand with fingers poised
in benediction—was brought by Fr. Apgar Hovakimyan from the hometown church of our Pastor,
Sourp Kevork in the city of Plovdiv, Bulgaria.
In fact, the Bible records many accounts of the
value of relics and even episodes of miraculous
events connected with them (Ps 116:15, 2 Kings
13:21; Mt 14:35-36; Lk 8:43-44). The veneration
of relics of the saints is found in the early history
of the Church. They have inspired all Christians
to ask for the prayers of the saints and to beg the
grace of God to live the same kind of faith-filled
life. When we approach the holy relics with faith,
respect and love, undoubtedly we will receive the
blessing from the Saint that we have sought.
T
2014 CHRISTMAS CELEBRATION AT ST. STEPANOS
he St. Stepanos Armenian
Church community celebrated
Christmas with a two-day commemoration of the birth of our Lord
and Savior Jesus Christ, on January 5 &
6, 2014.
The festivities and celebration began
on Sunday morning, January 5, with the
Rev. Fr. Daniel Karadjian, Deacons, and
Altar Servers conducting the traditional Morning Services of the Armenian
Church. This service was immediately
followed by a concert in our sanctuary,
featuring an exhibition of talent from
our youth. Dn. Ara Karakashian, Master of Ceremonies, welcomed everyone
to the event and introduced each performer, alternating between Armenian
& English. Over a dozen talented and
promising parishioners contributed to
this splendid event, by displaying their
rich skills and attributes. Participants
included: Emil Orbelyan, Alyne Corrigan, Vahn Mouradian, Ani Mouradian, Maurice Lahham, Nunia Najarian,
Arianna Hovsepian, Haig Bakhtarian, Heghine Nazarian, Mariam Nazarian,
Anna Mehrabian, Mkhaela Freitor, Leon
Bagdasarov, and Sarkis Balkhian. Musical compositions and recitations were
eloquently presented to our parishioners. Pieces from Gomidas, Khachaturyan, Tchaikovsky, Mozart, and many
other composers were performed on
piano, violin, and cello.
This program concluded with Dn. Ara
thanking all of those who supported
this event and assisted in making it a
reality. He then proceeded to invite all
participants to the front of the sanctuary, where Ani Mouradian (Church Organist) led everyone on keyboard with
the singing of Yerevan Yerepuni. Fr.
Daniel then led everyone in the singing
11
Տաթեւ
of Hayr Mer.
After a short break, the services continued with The Order of Lamp Lighting
and services for the Eve of the Nativity and Theophany for Our Lord Jesus
Christ. Altar Servers and Choir Members alternated with readings for the
Christmas vigil, in English & Armenian. The prophecy of Daniel was chanted by
Dn. Chris Kesici, Dn. Raffi Karakashian,
Dn. Terenig Terjanian and our altar servers Haig Bakhtiarian & Vahn Mouradian,
who performed the chants for the first time. Upon completion of the chants, the
parishioners were able to participate in the Badarak (Divine Liturgy). This beautiful Badarak was then followed by the Choir and Altar Servers singing Khorhoort Medz as everyone proceeded to the hall for a final scripture reading and
distribution of light to all parishioners (Jrakalalouitz). Der Hayr had lit a lantern
symbolizing the light of Christ’s birth before departing the sanctuary. The light
was distributed to all of our parishioners in the Hall, who then lit their own candles. Der Hayr prayed and blessed the table for our fabulous Christmas dinner,
which was sponsored by the Parish Council and prepared by Yeretsgin Mariam
and Azad Lahham, among others.
The events of January 5 (Christmas Eve) were a rejuvenating and
invigorating religious experience that
exceeded everyone’s expectations.
Attendees departed with the warm
spirit of Christmas in their hearts.
On the morning of Monday, January
6th, our church community celebrated the Armenian Orthodox Christmas
Badarak, where Armenians all over
the world celebrate the Nativity of
Our Lord.
After completion of the Badarak, Der Hayr blessed a new set of red priest’s
liturgical vestments, which were donated by the Terjanian family.
Parishioners enjoyed an elaborate coffee hour, which was sponsored by the
Women’s Club.
We thank everyone for their blessed contributions of time and talent for our
Christmas celebration.
Dn. Ara Karakashian
12
Տաթեւ
Յունուար 5, 2014
Ճրագալոյց Ծննդեան
Տօնական օրերու սովորական
ժխոռէն
եւ
երբեմն
այլ
խլացուցիչ նուագներէն ասդին
բացառիկ երեւոյթ մըն էր Սուրբ
Ստեփանոս եկեղեցւոյ ներկայացուցած Սուրբ Ծննդեան
համերգը։
Կիրակի
Յունուար
5ին,
կէսօրին արդէն ժամանած էին
մանուկներ, պատանիներ իրենց ծնողներով եւ բարեկամներով։
Ժամը մէկին սկսաւ յայտագիրը ճարտարօրէն ղեկավարուած բարեշնորհ Արա
Սրկ. Գարաքաշեանի կողմէ, որ մէջ ընդ մէջ ընթերցեց Աւետարանէն Սուրբ
Ծննդեան նկարագրական հատուածներ եւ խորհրդածումներ։
Փակ խորանին առջեւ մի առ մի հրաուիրուեցան դերակատարները«արուեստագէտները», 4 տարեկան աղջնակէն մինչեւ մանուկներ եւ 20 անց
պատանիներ, որոնք զմայլեցուցին ներկայ հանդիսատէսները իրենց մանկական
թոթով, նուրբ կամ աւելի վարժ մատներու ստեղծագործութիւններով, ըլլայ
դաշնակի, ջութակի կամ թաւ ջութակի վրայ։
Վերացանք մեներգիչներու ներկայացումէն որոնք մի քանի լեզուներով թռիչք
տուին մեր սրտերուն իրենց մեղրանուշ ձայներով։
Բացառիկ եւ յոյժ տպաւորիչ պահ մըն էր տեսնել Տէր Հօր ծիրան ու չամիչ
բաշխիլը ամէն մի դերակատարին։ Ապա 15 վայրկեան դադարէ մը ետք,
հաւատացեալները կրկին եկեղեցի հրաւիրուեցան։ Այս անգամ Սուրբ Գրային
ընթերցումներ կատարուեցան դպիրներու եւ սարկաւագներու կողմէ։
Սուրբ Պատարագի հոգեզմայլ երգեցողութիւնը կատարեց մեր եկեղեցւոյ
դպրաց դասը, վարպետ ղեկավարութեամբ՝ Տքթ. Դերենիկ Սրկ. Թերճանեանի։
Շատ խորհրդաւոր էր այս Սուրբ Պատարագը, մայրամուտի լոյսերու մէջ
գտնուելով ստացանք փառաւոր Աւետիսը՝
«Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, ձեզի եւ մեզի մեծ Աւետիս»։
Ապա «Խորհուրդ մեծ»ի շարականով թափորը ուղղուեցաւ դեպի սրահ, ուր տեղի
ունեցաւ Նախատօնակի օրհնութիւն եւ մոմավառութիւն, որ խորհրդանշեցին
Յիսուս Քրիստոսի Ծննդը եւ Իր գալուստը իբրեւ լոյս աշխարհի։
Այս բացառիկ օրուան լռումէն առաջ հրամցուեցաւ ճոխ ընթրիք մը։
Շնորհաւորելի են այս ձեռնարկը յղացողները եւ կատարողները, ի մասնաւորի
Տէր Հայրն ու Երեցկին Մարին, որոնք կարողացան տաքուկ, հայ տոհմիկ
մթնոլորտ մը ստեղծել մեր եկեղեցւոյ յարկէն ներս, ջերմացնելով մեր բոլորին
սրտերն ու հոգիները։
Վարձքերնիդ Կատար.
Ներկայ մը
Ե.Կ.
13
Տաթեւ
In Lieu of Flower for Sona Celiksu
$100.00 - McOmber Family, Louise Demirdjian, Krikor Toufayan, Aida Kado:
$50.00 - Mary Gorra, Lahham Family, Linda Patruno;
$25.00 - Rose Froonjian, Hagop Bakhtirian, Eric McQueen, AnnMary Rooney, Mary Ann
Tutundjian, Silva Bakhtiarian, Haroutun Mouradian, Maral Karakashian, Bobby Nakashian.
In Lieu of Flower for Virginia Chilingirian ( Ojen)
$100.00-Tomas Dabakian, James Altoonian, Arthur Boyadjian, Roland Permut, Rose Kapighian... $50.00 – Karen Gokberg, David Dimech, Deroian Family, Mary Gorra, Ara Gokberg;
$35 Sedrak & Ophelia Jidarian...
$30.00 Maral Karakashian, Eliza Yezdanian...
$25.00-Rose Froonjian, Aida Kado, Louis Lombardi, Thomas Heiman, Linda and Paul Patruno, Anne Alfano, Louis Lombardi ...
$15.00- Mary Ann Berberian...
In Lieu of Flower for Richard Sahagian
$100.00 – Denis Orlando, Linda Novelo, McOmber Family; $50.00 – Aida Kado, Lahham Family, Mary Gorra, Tavit Najarian; $30.00 - Maral Karakashian;
$25.00 - AnnMary Rooney, Asbed Vassilian, Nakashian Family, Deroian Family, Eric MacQueen, Linda and Paul Patruno, Rose Froonjian, Virginia Sabonjian, Mary Ann Berberian,
Silva Bakhitarian. $15.00 - Horence&Kinneth Pagella...
We thank our Parishioners for their Poinsettia Donations
Mary Gora; Norig Buchakjian; Trudy Takakjian; Linda Patruno; Babby Nakashian and Anna
Marie Rooney. Total income: $250
YOUGHAKIN CRISTMAS 2014
We gratefully acknowledge the following for their generous gifts of love in the
form of Christmas Youghakin in the amount of $4960.00
Adrienne & Richard
McOmber; Alan & Mary
Lee Deroian; Anna Angele
Haroutunian; Annamarie
Rooney; Annette Serabian
Ara & Virginia Derzarian
Aram & Silvia Damadian
Asbed & Zabel Vassilian
Bobby & Nazeni Nakashian
Charles & Jacqueline Vartanian; Debra Ann Buruchian
Dorothy Otchy; Eliza Yezdanian; Elizabeth A. Gustafson-Danella; Elizabeth
Agulian; Frank & Tina Gallo
George & Anne Kazanjian
Gloria & Ronald Yeranian
14
Hagop & Eranica Kouyoumdjian; Hagop & Lina
Bakhtiarian; Haigo Armenian Mouradian; Hazel
Menegigian; Igor Khalatian
& Larisa Loboda
Irene Koutishian
James & Lara Manfre
Jeffrey & Sharena Surenian
John & Marie Haytaian
Kevork & Arpine Kalayjian
Khachig Konyalian
Krikor & Sonia Toufayan
Linda & Paul Patruno
Louis & Lori Lombardi
Marie & Adrienne Aldermeshian; Mary Ann Ber-
berian; Mary Gorra; Mary
Gueyikian; Maryann Tutunjian & Jean K. Papazian
Maurice & Azat Lahham
Miscellaneous; Nareg &
Rita Yaralian; Nubar &
Mariam Zohrabian; Patricia
& Ralph Jacopino; Peg &
Nubar Tchilinguirian
Richard Marrin & Mona
Ann Krikorian; Richard Sahagian; Robert Aslanian
Rose & Charles Kapighian
Rose Froonjian; Sarkis &
Dido Krikorian
Shant & Nayri Gueyikian
Suzan Mikhail
Տաթեւ
SylvaBakhtiarian;Terenig&SilvaTerjanian;Virginia&HenryApelian;VirginiaSabonjian
William&JenniferFolker;YeranuhiGidikoglu,Zaneta&AlexanderTukmanian...
DATEV thankthefollowingfortheirdonationsintheamountof $65.00:Albert
&RosemarySahatjian;MauriceLahhamJr;AnnaHovsepian;William&Jennifer
Folker.
O
n the whole, 2013 proved to be a
very active and financially healthy
yearforourchurch.Fromthegrand
effortplacedintoourGreatGatsbyfundraiser,tonearlydoubletheincomereceivedfromourArmenianIndependenceDayPicnic,
theseannualeventsnotonlyserveasenjoyableexperiencesforourcommunity,butalso
ensurethesustainedgrowthofourparish.
A25%riseinmembershipover2012isaprimeexampleofincreaseinchurchattendance and involvement. Weekly collection plate offerings have also increased over the
pastquarter,inadditiontoaslightriseamongChristmasdonations,thankslargelyinpart
toDerHayrandYn.Mariam’sYughakinmailingoutreach.
Mr.RichardMcOmberalsomadeavaliantpushthisfinalquarterforStewardshippledges.Despitecomingupshortofourgoal,wewouldliketothankeachfamilyandindividual
fortheir2013contributions.
TheNewYearholdsmuchpromiseforadditionalactivitiesandevents,somewhichwill
serveastremendousfundraisingaffairs,otherswhichwillsimplyprovidetheopportunity
forcamaraderie.Ineithercase,ongoinginvolvementbyallmembersofourcommunityis
appreciated,andultimatelyneeded,sothatwemaycontinueenjoyingeachotherscompanyandthebeautyofourchurch.
Baptisms and Confirmations
Christopher Alexander Mosses
Anoushavan Kyureghyan
Funerals
Sona Celiksu passed away on Friday, December 20th, 2013.
Richard Sahagian passed away on Friday, December 27th, 2013.
Virginia Chilingirian ( Ojen) passed away on Wed.,January1st,2014.
%
Send your donation for “DATEV”:
To: Saint Stepanos Armenian Church
Please accept my donation for “D A T E V ”
Amount: $___________
Name: ___________________________________________
Address: ______________________________________________
Email:
15
St. Stepanos Armenian Apostolic Church
1184 Ocean Avenue,
Elberon, NJ 07740
ARMENIAN LANGUAGE CONVERSATIONAL CLASSES FOR ADULTS
Where? At our Church. When? Every second and fourth Tuesday of each month.
Second lesson on Tuesday, January 28, 2014 at 7:00PM
Come to learn or brush up on your Armenian-speaking skills;
Learn about the Armenian culture and history.
NO EXPERIENCE NEEDED!
Please, contact the church office at 732-229-3661 with your interest to attend.
NON-PROFIT ORG.
US POSTAGE
HOURS OF WORSHIP
- Morning Service: 9:30AM
- Divine Liturgy: 10:30 AM
- Sunday School: 10:00 AM
Come celebrate with Father Daniel
16
RETURN SERVICE REQUESTED
Տաթեւ

Similar documents

From the Desk of the Elementary Vice Principal

From the Desk of the Elementary Vice Principal At the April 24 Character Awards Assembly, Mrs. Stuart awarded certificates to forty-four KN – 5th grade students who were selected by their teachers for best exemplifying the character pillar DECI...

More information