soustruh SL10 - Střední průmyslová škola Na Třebešíně, Praha 10

Comments

Transcription

soustruh SL10 - Střední průmyslová škola Na Třebešíně, Praha 10
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Manuál obsluhy
soustruh HAAS
SL-10
Podpůrné materiály pro výuku CAD/CAM
Praha listopad 2012
Učební texty – Obsluha CNC stroje
© SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299
Všechna práva vyhrazena. Tento výukový materiál slouží pro vnitřní
potřebu SPŠ Praha 10, žákům kteří absolvují výuku zaměření CNC
v autorizovaném školícím centru. Tento materiál nesmí být dále
rozšiřován bez souhlasu SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299
2
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Obsah
1
Provozní požadavky. ................................................................................................................. 5
1.1
2
3
4
5
Všeobecné podmínky. ...................................................................................................... 5
Plán údržby. .............................................................................................................................. 7
2.1
Lubrikační tabulka. ........................................................................................................... 8
2.2
Údržba sklíčidla. ............................................................................................................... 9
2.3
Systém mazání.................................................................................................................. 9
2.4
Šnek dopravníku třísek. .................................................................................................. 10
Obsluha. ................................................................................................................................. 11
3.1
Základní předmluva. ....................................................................................................... 11
3.2
Souřadnicový systém...................................................................................................... 11
3.3
Výchozí poloha stroje. .................................................................................................... 13
3.4
Absolutní a přírůstkové na stavování polohy. ................................................................ 14
3.5
Programování pomocí kódů. .......................................................................................... 14
3.6
G KÓDY: .......................................................................................................................... 15
3.7
M KÓDY: ......................................................................................................................... 16
3.8
Implicitní nastavení stroje. ............................................................................................. 17
3.9
Formát programu. .......................................................................................................... 17
3.10
Fixní cykly. ...................................................................................................................... 18
3.11
Ovládací panel operátora. .............................................................................................. 19
Klávesnice ............................................................................................................................... 19
4.1
Reset tlačítka. ................................................................................................................. 20
4.2
Funkční tlačítka. ............................................................................................................. 20
4.3
Jog tlačítka. ..................................................................................................................... 20
4.4
Overrides tlačítka. .......................................................................................................... 21
4.5
Kurzorová tlačítka........................................................................................................... 22
4.6
Abecední tlačítka. ........................................................................................................... 23
4.7
Režimová tlačítka. .......................................................................................................... 24
4.8
Numerická tlačítka. ........................................................................................................ 26
Zapnutí stroje. ........................................................................................................................ 26
5.1
Vypnutí stroje. ................................................................................................................ 27
5.2
Postup seřizování. .......................................................................................................... 28
5.3
Ruční provoz stroje (MDI). ............................................................................................. 29
5.4
Kolečko k ručnímu nastavování polohy / Tlačítkový režim ............................................ 29
3
Učební texty – Obsluha CNC stroje
6
7
8
4
Automatický režim. ................................................................................................................ 30
6.1
Druh režimu. .................................................................................................................. 30
6.2
Volba programu. ............................................................................................................ 30
6.3
Spoštění automatického režimu. ................................................................................... 31
6.4
Nové spuštění programu. .............................................................................................. 31
6.5
Zastavení automatického režimu................................................................................... 31
6.6
Nouzový vypínač. ........................................................................................................... 32
6.7
Kontrolní žárovky. ......................................................................................................... 33
6.8
Vkládání do paměti a editování NC programu............................................................... 33
6.9
Vytváření programu. ...................................................................................................... 33
6.10
Editování programu. ...................................................................................................... 34
6.11
Editování s nižší prioritou programu.............................................................................. 35
6.12
Vymazání programu. ...................................................................................................... 36
6.13
Operace s blokem. ......................................................................................................... 36
Strojní operace. ...................................................................................................................... 37
7.1
Operace suchého běhu. ................................................................................................. 37
7.2
Indikace (ukazatele stavu). ............................................................................................ 37
7.3
Abecední adresové kódy. ............................................................................................... 38
Kompenzace břitu nástroje. ................................................................................................... 44
8.1
Způsoby kompenzace břitu nástroje. ............................................................................ 44
8.2
G kódy kompenzace břitu nástroje. ............................................................................... 46
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
1
Provozní požadavky.
1.1 Všeobecné podmínky.
1. Hlavní vypínač na elektrickém panelu nastavte na ON, stiskněte a povolte tlačítko
POWER ON na horní levé straně ovládacího panelu. Uslyšíte cvaknutí v zadní části stroje
a pak se zapnou ventilátory. ( Pokud neuslyšíte tyto zvuky, do stroje se nedostává proud a
měli by jste, zkontrolovat přípojky do elektrického panelu podle všech
nezbytných bezpečnostních opatření.) Po pár vteřinách se objeví na obrazovce displej.
FÁZOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO AGREGÁTU
STROJ MUSÍ BÝT FÁZOVÁN SPRÁVNĚ!! Nesprávné fázování způsobí poškození
hydraulického agregátu a učiní záruku neplatnou.
2. Stiskněte a povolte tlačítko RESET dvakrát nebo vícekrát, dokud se neobjeví ţádné
výstraţné hlášení, aby jste zapnuli servomotory. ( Hlášení „ALARM" se objeví na
spodní pravé straně obrazovky, pokud je v působnosti jedno nebo více výstraţných
hlášení).
Poznámka : Hydraulické čerpadlo je v chodu kdykoliv je spuštěn servomechanizmus.
Hydraulic Cylinder Hoses (2) - (2) hadice hydraulického válce/Valve
Block - Ventilový blok Hydraulic Tailstock Hoses (2) - (2) hadice
hydraulického koníku soustruhu
3.
Zkontrolujte tlakoměr čerpadla na hydraulickém agregátu ( viz. obrázek ). Pokud tlak
načítá nulu, OKAMŢITĚ STROJ VYPNĚTE.
Upozornění! Pokud je za těchto podmínek hydraulické čerpadlo v chodu na více jak 30
sekund, způsobí se závaţné poškození stroje.
Poznámka : Pokud tlak načítá nulu, znamená to, ţe stroj není správně fázován a čerpadlo se
otáčí v opačném směru. Pokud tlakoměr ukazuje správný tlak, fázování je
správné a není vyţadována ţádná další činnost.
5
Učební texty – Obsluha CNC stroje
Vyrovnání soustruhu.
Vyrovnávání stroje je poţadováno pro zajištění řádného odtoku chladící směsi a mazadla a
také pro zajištění stejnoměrného zatíţení na všech čtyřech dosazovacích noţkách pro
odpovídající a důsledné vykonávání řezných operací. Prosím přečtěte si řádně následující
postup, předtím neţ začnete stroj vyrovnávat.
1. Umístěte zásobník poblíţ sklíčidla ( tak, jak byl stroj přepraven ). Odstraňte pravý
zadní panel, aby jste zpřístupnili lineární vodicí lišty osy Z.
2. Umístěte strojní vodováhu přes lineární lišty, aby jste vyrovnali přední stranu k zadní
straně. Umístěte vodováhu podél lineárních lišt, aby jste vyrovnali stroj z leva doprava.
Dávejte pozor, aby se neponičili lineární vodicí lišty.
3. Vyrovnejte stroj za otáčení rektifikačních šroubů. Seřizujte sousední šrouby střídavě, aby
se udrţelo správné zatíţení.
4. Nastavte strojní výšku ( viz. obrázek ).
5. Zkontrolujte, zda kaţdý rektifikační šroub vyţaduje přibliţně stejný utahovací moment.
Tímto se zajistí řádné zatíţení.
6. Utáhněte pojistné matice.
6
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
2 Plán údržby.
Následující informace jsou seznamem poţadované pravidelné údrţby o HAAS SL SÉRIOVÉHO
SOUSTRUHOVÉHO CENTRA. Je zde uvedena frekvence sluţeb, funkcí a typy poţadovaných
kapalin. Tyto poţadované normy se musí dodrţovat proto, aby jste udrţeli váš stroj v dobrém
provozním stavu tak, aby jste neporušili záruční podmínky stroje.
ČASOVÝ ÚSEK
Denně
Týdně
Měsíčně
Šest měsíců
Ročně
PROVÁDĚNÉ ÚDRŢBY
Zkontrolovat hladinu chladící kapaliny.
Zkontrolovat hladinu mazadla v lubrikační nádrţce
Uklidit třísky z krytů a spodních částí pánve
Uklidit třísky ze zásobníku, dosazení, rotační jednotky a
prodluţovací trubky.
Ujistěte se, ţe krycí deska bezešvé trubky je nainstalována buď na
rotační jednotce nebo u otvoru revolverové hlavice.
Zkontrolujte úroveň hladiny oleje u hydraulického agregátu ( pouze
DTE-25 ). Je zde kapacita 8 galonů.
Zkontrolujte řádný provoz automatické drenáţe na filtračním
regulátoru Zkontrolujte vzduchový tlakoměr/regulátor, zda má
85 psi.
Očistěte vnější povrch slabým čistidlem. NEPOUŢÍVEJTE
rozpouštědla.
Očistěte malou zachytávací pánev třísek v nádrţce na chladící směs.
Zkontrolujte kryty kvůli řádnému výkonu a promaţte je olejem,
pokud je to nutné.
Odstraňte čerpadlo z nádrţky na chladící směs. Odstraňte usazeniny
uvnitř nádrţky. Znovu nainstalujte čerpadlo. Pozor ! Dejte pozor,
aby jste odpojili chladící čerpadlo z kontroléru a aby jste VYPNULI
řízení předtím, neţ začnete na nádrţce pracovat nebo ji čistit.
Vyklopte odpadní olejové vědro.
Zkontrolujte hladinu oleje v převodové skříni. Pokud není olej
viditelný u dolní hrany u hledítka měřidla, odstraňte krycí plech a
dodávejte olej DTE-25 přes vrchní plnící hrdlo do té doby, neţ je
moţno olej vidět v hledítku měřidla.
Vyměňte chladící směs a skrz na skrz vyčistěte nádrţku na chladící
směs.
Vyměňte olejový filtr u hydraulického agregátu.
Zkontrolujte všechny hadice a lubrikační vedení, zda nejsou
popraskané.
Vyměňte převodový olej.
Kdyţ je tlak vzduchu vypnut, rozmontujte a očistěte malý filtr na
konci mazničky ( pravá strana stroje ).
Očistěte olejový filtr a odstraňte usazeniny ze dna filtru.
Vyměňte vzduchový filtr na řídící skříni kaţdé (2) roky. Skříň čističe
musí být odstraněna na soustruzích SL-20, aby jste mohli vyměnit
vzduchový filtr.
7
Učební texty – Obsluha CNC stroje
USE SLOT TO REST PUMP - POUŽIJTE ŽLÁBEK PRO ODLOŽENÍ ČERPADLAMPORTANT! CLEAN
BASKET FILTER REGULARLY - DŮLEŽITĚ! ČISTĚTE FILTRAČNÍ KO /I PRAVIDELNĚ
Slabý průtok chladící směsi můţe být způsoben špinavým filtrem.
Aby jste vyčistili filtr, proveďte následující: Vypněte chladící čerpadlo. Nadzvedněte VÍKO nádrţky na chladící
směs. Odstraňte filtr. Očistěte a znovu nainstalujte filtr.
2.1 Lubrikační tabulka.
POLOŢKA
KAPACITA
DRUH KAPALINY
CHLADÍCÍ SMĚS
35 galonů = 132 litrů
Pouze směsi na bázi vody *
MAZADLO
2-2.5 kvart v závislosti na typu čerpadla
Vactra # 2
TRANSMISE
54 uncí
Mobile DTE 25
*Minerální řezné oleje zničí pryţové části v celém stroji.
Varování!
Písek ze slévacích procesů a brusná zrna z litého hliníku a litiny ze strojního odlévání budou
zkracovat ţivotnost čerpadla pokud by nebyl navíc pouţit speciální filtr vedle 100 síťového čističe
filtru. Zkontaktujte se s Haas Automation kvůli technickým doporučením.
Obrábění keramických látek a látek podobných ruší všechny záruční nároky ohledně opotřebování a je
vykonáváno výhradně na riziko zákazníka. Zvýšený rozvrh údrţby jsou jednoznačně vyţadován u brusných
odštěpků. Chladící směs musí být měněna mnohem častěji a nádrţka musíbýt kompletně vyčištěna od usazenin
na dně. Je doporučena větší nádrţka na chladící směs.
Zkrácená ţivotnost čerpadla, redukce tlaku a zvýšena údrţba jsou normální jevy a jsou dokonce v
abrazivním prostředí očekávány a nejsou kryty zárukou.
Poţadavky ohledně mazání:
Kaţdá čelist vyţaduje dvojí mazaní:
- při kaţdém cyklu 1000 upnutí / uvolnění upnutí
- nebo minimálně jednou za týden Pouţijte poskytnutou mazací pumpičku pro lubrikaci sklíčidla
Typ mazadla : mazadlo sirníku molybdeničitého ( 20% aţ 25% obsahu moly )
8
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
2.2 Údržba sklíčidla.
Zajistěte, aby byly všechny pohybující se obrobky důkladně promazány.
Zkontrolujte, zda nejsou čelisti příliš opotřebené.
Zkontrolujte, zda nejsou T-matice příliš opotřebené.
Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny přední zádrţné šrouby.
Sklíčidla by mohla být rozbitá vzhledem ke specifikacím výrobce.
Pozor : Nedostatek mazadla významně sniţuje sílu upnutí a můţe mít za následek drnčení, nesprávné upínání
nebo uvolnění obrobku.
Jednou za rok rozmontujte a zkontrolujte sklíčidlo.
Odkaţte se na tuto příručku ohledně postupu rozmontování
Zkontrolujte přílišné opotřebení
Zkontrolujte odírání nebo povrchový lesk
Očistěte vodicí dráţky od nečistot, odštěpků a chladící směsi. Namaţte sklíčidlo před novým nainstalováním
__________________________________________________________________________________
2.3 Systém mazání.
Veškerá strojní mazání jsou zajišťována externím systémem mazání. Nádrţ je umístěna ve spodní zadní
části stroje ( viz. spodní obrázek ). Současná hladina mazadla je viditelná v nádrţi. Kdyţ je potřeba dodat
další mazadlo, odstraňte víko z plnícího otvoru a přidejte mazadlo po správnou úroveň.
External Lubrication Systém - Externí systém mazání
Air fillter/regulator - Vzduchový filtr/regulátor/Tool Changer, Door - Výměník nástroje, dvířka/3 PSI
Gaude/Reg - 3 PSI měřidlo / regulator/Oil Fill ( to high mark ) -Plnička oleje ( po hlavní značku )/Oil Pump
- Olejové čerpadlo Pressure gauge - Ukazatel tlaku/Spindle Air fillter - Hřídel vzduchového filtru/OU fillter Olejový filtr/OH reservoir -Olejová nádrž/Lube -Mazadlo/Air Doubler - Vzduchový zdvojovač/Pallet
Changer - Výměník palety/Tool release, Piston Air line - Nástrojový odjisťovač, Pístová vzduchová
trubka/Tool Changer - Výměník nástroje/Air nozzle, Air line - Vzduchová tryska, Vzduchová trubka/Hose
Barb - Hadicový ozub
9
Učební texty – Obsluha CNC stroje
Varování!
Nepřidávejte mazadlo nad označení „high" ( vysoko ), které je vyznačeno na nádrţi.
Nedovolte, aby hladina mazadla klesla pod označení „low" ( nízko ), které je taktéţ vyznačeno na
nádrţi, jelikoţ by se tímto mohl stroj poškodit.
Aby jste promazali systém, vytáhněte startér - táhlo umístěné vedle plnícího otvoru. Startér automaticky
pošle do systému 3cc mazadla.
2.4 Šnek dopravníku třísek.
Během normálních operací je většina úlomků odstraněna ze stroje v tlakové trubce. Ale i přesto se můţe spousta
malých úlomků dostat přes drenáţ a nahromadit se v sítku chladící nádrţe. Abychom zabránili ucpání drenáţe,
musíme tento zachycovač pravidelně čistit. Kdyţ by se drenáţ ucpala a to by zapříčinilo, ţe by se chladící směs
shromaţďovala v pánvi stroje, stroj zastavte a uvolněte úlomky, které ucpávají drenáţ a umoţněte, aby se
chladící směs odčerpala.
10
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
3 Obsluha.
3.1 Základní předmluva.
Tato část stanovuje základní programování a provozní postupy důleţité pro počáteční obsluhu stroje. Zbytek této
příručky je rozdělen do podrobnějších částí nazvaných programování a obsluha stroje.
V „NC" ( Numericky řízených ) strojích je nástroj řízen kódovacím systémem, který mu umoţňuje, aby byl řízen
s minimální kontrolou a se značnou opakovatelností. „CNC" ( Počítačově numerické řízení) je stejný typ
operačního systému s výjimkou, ţe obráběcí stroj je řízen počítačem.
Ty samé postupy, které jsou pouţívány při obsluze ručního stroje, jsou pouţívány u programování NC a CNC
strojů. Hlavní rozdíl je ten, ţe namísto ručního otáčení hřídele k nastavení polohy suportu do určitého bodu se
musí do paměti pro řízení stroje vloţit poţadované údaje pouze jednou. Řízení poté posune stroj do těchto pozic
pokaţdé, kdy je program spuštěn.
Obsluha SL-Sériového soustruhu vyţaduje, aby NC program byl navrţen, zapsán a zaznamenán do paměti
řízení. Nejběţnější způsob zpracování NC programu je systém off-line, tj. odděleně od CNC-stroje, pomocí
zařízení, které můţe uchovat program a přenášet ho do CNC řízení. Nejběţnější způsob přenosu NC programu do
CNC je přes RS-232 rozhraní. Soustruh HAAS má RS-232 rozhraní, které je slučitelné s většinou existujících
počítačů a CNC.
Aby jste mohli obsluhovat a programovat CNC řízený stroj, je důleţité mít základní znalosti strojních praktik a
pracovní vědomosti v oblasti matematiky. Je také nezbytné, aby jste se seznámili s ovládacím panelem a s
umístěním klíčů, vypínačů a displejů atd., které souvisejí s obsluhou stroje.
Tato příručka můţe být pouţita jako příručka pro manipulanta a také jako příručka pro programátora. Jejím
úkolem je podat základní informace o CNC programování a jeho aplikacích. Není to míněno jako hloubkový
rozbor všech oblastí uţívání stroje, ale má poskytnout přehled o obecných a moţných situacích, s nimiţ se
mohou programátoři CNC setkat. Je nezbytné, aby se manipulantovi před zkoušením programování na stroji
dostalo více školení a obdrţel více informací.
Programovací část této příručky můţe být pouţita jako doplňková forma vyučovací pomůcky pro uţivatele
HAAS soustruhů. Informace obsaţené v této části mohou být zcela nebo jen z části vhodné pro provoz i jiných
CNC strojů.
3.2 Souřadnicový systém.
První graf, kterým se musíme zabývat, se nazývá NUMBER LINE ( číselná osa ). Tato číselná osa má jeden
nulový referenční bod, který se nazývá ABSOLUTE ZERO a je moţné jej umístit na libovolné místo osy.
Vodorovná číselná osa
Číselná osa má po obou stranách od nulového bodu ( počátku ) očíslované přírůstky. Posunutím od nulového
bodu směrem doprava můţeme najít kladné přírůstky. Posunutím od nulového bodu směrem doleva najdeme
záporné přírůstky. Přírůstky „ + " nebo kladné přírůstky se nemusí opatřovat ţádným znaménkem.
Pro údaj vztahující se k nulovému bodu na číselné ose pouţíváme kladná a záporná znaménka společně s
hodnotami přírůstku. Pokud se na výše uvedené ose dostaneme u třetí hodnoty přírůstku na zápornou stranu (-) od
nulového bodu, měla by tato hodnota činit -3. Zvolíme-li druhou hodnotu přírůstku na kladné straně od nulového
bodu, měla by být tato hodnota rovna 2. Pracujeme se vzdálenostmi a směry orientovanými vzhledem k
nulovému bodu.
Zapamatujte si, ţe nulový bod můţe být na ose umístěn na libovolném místě a ţe tento, je-li jednou zvolen,
vykazuje na jedné straně záporné přírůstky a na druhé straně kladné přírůstky.
11
Učební texty – Obsluha CNC stroje
Svislá číselná osa
Následující obrázek ukazuje dva směry dráhy pohybu u soustruhů. K rozšíření představy o číselné ose si
musíte takovou přímku představit podél kaţdé osy.
Osa Z - Osa X
Osy X a Z zobrazeny na stroji SL-10
První číselnou osu si lze snadno představit tak, ţe leţí v ose stroje ve směru zleva doprava ( nebo v ose „Z" ).
Pokud proloţíme stejnou číselnou osu podél osy stroje ve směru zepředu dozadu ( neboli osy „X" ), přírůstky ve
směru k operátorovi jsou záporné a přírůstky na druhé straně nulového bodu, ve směru od operátora jsou kladné.
Přírůstky na kaţdé číselné řadě u soustruhů HAAS se rovnají .0001 palcům. Zatímco je číselná řada v obou
směrech teoreticky nekonečná, dvě řady umístěné podél os stroje X a Z nemají neomezenou dostupnost. To
znamená, ţe jsme omezeni rozsahem dráhy pohybu na stroji. Např. u strojů HAAS SL-20 máme přístup k 8.45
palcům v ose X a 20 palcům v ose Z.
Nulový bod lze umístit do kaţdého libovolného místa na třech číselných osách a pravděpodobně pro kaţdé
nastavení stroje skutečně leţí na jiném místě. Je zde potřeba podotknout, ţe osa X je většinou nastavena s
pracovní nulovou polohou na centrální linii hřídele, zatímco nulový pracovní bod osy Z je většinou nastaven na
pravý konec obrobku, který je právě obráběn.
12
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Spodní graf představuje pohled na souřadnice obráběcího stroje směrem se zhora. Tento pohled znázorňuje
souřadnice X a Z jako kdyţ se operátor postaví ke stroji čelem. Dejte pozor na to, aby společný nulový bod leţel
v průsečíku obou os. Čtyři oblasti po stranách a taktéţ nahoře i dole nazýváme „KVADRANTY", jejichţ
vymezení představuje základní podmínky pro programování v pravoúhlé souřadnicové soustavě.
DOLNÍ PRAVÝ KVADRANT ZNAMENÁ = X-, Z+
HORNÍ LEVÝ KVADRANT ZNAMENÁ = X+, ZDOLNÍ LEVÝ KVADRANT ZNAMENÁ = X-, ZHORNÍ PRAVÝ KVADRANT ZNAMENÁ = X+, Z+
Operátorovo pracovní souřadnicové pole
Jestliţe poloţíme nulový bod do nějakého místa na osu X a do nějakého místa na osu Z, obě osy se automaticky
protnou. Tento průsečík, v němţ se oba nulové body protínají, vymezuje na obou stranách nahoře i dole čtyři
kvadranty. Oblast výběru jednoho z kvadrantů je určena tím, kde v rámci rozsahu dráhy pohybu v ose stroje
stanovíme nulový bod.
Např. kdyţ nastavíme nulu přesně ve středu osy Z a kdyţ nastavíme nulový bod osy X na centrální linii hřídele,
tak jsme vytvořili čtyři kvadranty. Např. u stroje SL-20 vrchní dva kvadranty mají kaţdý dráhu pohybu Z 10
palců a dráha pohybu X je 7.6 palců. Spodní dva kvadranty budou mít dráhu pohybu Z 10 palců a dráha pohybu X
bude mít 1 palec. Soustruhy HAAS mají 1 palec záporné dráhy přes centrální linii hřídele.
3.3 Výchozí poloha stroje.
Princip výchozí polohy stroje se stane zřejmým po ručním návratu všech os stroje do referenční polohy. Během
provádění operace nastavování nulového bodu do výchozí polohy ( ZERO RET ) při spuštění stroje, najedou
všechny 3 osy v kladném směru do krajní polohy aţ k vybavení koncového spínače. Při splnění této podmínky
leţí jediný moţný směr dráhy pohybu u všech tří os na záporné straně. Je to proto, ţe nastavením stroje do
výchozí polohy se automaticky pro kaţdou ze trı os nastavuje nový nulový bod. Tento bod je umístěn na okraji
kaţdého rozsahu dráhy pohybu os. Nyní tedy nelze pouţít kladné kvadranty a všechny dráhy pohybu X a Z
probíhají v kvadrantech X-, Z-. Jiné kvadranty se stanou dostupnými pouze vloţením nulového bodu do místa
rozsahu dráhy pohybu kaţdé osy.
Během obrábění obrobku je mnohdy prospěšné pouţít více neţ jen jeden z kvadrantů X a Z. Dobrým příkladem
je kruhový obrobek, na jehoţ konci je nutné provést soustruţení čela.
Toto jsou jen některé z případů moţného vyuţití čtyř kvadrantů os X a Z u stroje. Po získání větších zkušeností
s programováním a seřizováním obráběcího stroje můţe kaţdý programátor a seřizovači pracovník rozvíjet
vlastní metody a způsoby postupu. Některé metody budou rychlejší neţ jiné, ale kaţdý sám musí posoudit
poţadavky příslušného zadání a sám musí vyuţívat své dosavadní pracovní podklady a zkušenosti, které získal
jiţ během realizovaných zadání.
13
Učební texty – Obsluha CNC stroje
3.4 Absolutní a přírůstkové na stavování polohy.
U absolutního polohování jsou zadány všechny body souřadnic ve vztahu k jejich vzoru ( pevnému
nulovému bodu ), který lze pokládat za nulový bod obrobku. Toto je nejběţnější typ polohování.
Další způsob polohování je nazýván přírůstkové polohování. Přírůstkové polohování je definováno
pouţíváním U a W. Znak „U" slouţí k určení přírůstkového pohybu v ose X a znak „W" slouţí k určení
přírůstkového pohybu v ose Z a zabývá se relativní vzdáleností a směrem. Přírůstková souřadnicová poloha
je vloţena, za pouţití U a W, na základě svého vztahu k předchozí poloze a ne ve vztahu k pevnému
nulovému bodu nebo výchozímu bodu. Jinými slovy, po provedeném zpracování jednoho bloku informací
představuje poloha, kterou nyní zaujímá stroj, nulový bod k provedení následujícího posunutí. Adresa „U"
slouţí k určení přírůstkového pohybu posunutí podél osy X a adresa „W" slouţí k určení přírůstkového
pohybu posunutí podél osy Z.
Příklad pouţití přírůstkového polohovacího systému je zobrazen na níţe uvedeném obrázku. Uvědomte si,
ţe při posunutí na stupnici ze Z -3.375 na Z -.625 došlo k posunutí o kladný přírůstek W 2.750, ačkoliv
pohyb W stále nástroj umísťuje na zápornou stranu stupnice. Tímto způsobem se stanovil posun od polohy
počátečního bodu, aniţ by byl brán zřetel na poslední bod a na určený nulový referenční bod. Znaménka + a
-jsou pouţívány jako směrový údaj bez přihlédnutí k nulovému bodu.
Příklad přírůstkového pohybu posunutí.
Myslete na to, ţe při absolutním polohování máme co činit se vzdáleností a směrem od pevného
referenčního nulového bodu a ţe u přírůstkového polohování se tyto vztahují na vzdálenost a směr od
poslední polohy.
3.5 Programování pomocí kódů.
Program je popsán jako soubor příkazů, které určují pořadí jejich provádění. Tyto příkazy mohou vypadat
následovně:
ŘÁDEK # 1 = VOLBA ŘEZNÉHO NÁSTROJE
ŘÁDEK # 2 = ZAPNUTÍ HŘÍDELE A VOLBA OTÁČEK
ŘÁDEK # 3 = SPUŠTĚNÍ CHLADÍCÍ SMĚSI
ŘÁDEK # 4 = RYCHLOPOSUV DO STARTOVACÍ POLOHY OBROBKU
ŘÁDEK # 5 = VOLBA POSUVOVÉ RYCHLOSTI A PROVEDENÍ ŘEZU (Ů)
ŘÁDEK # 6 = VYPNUTÍ HŘÍDELE A CHLADÍCÍ SMĚSI
ŘÁDEK # 7 = NÁSTROJ DO POLOHY ZASTAVENÍ A VOLBA PŘÍŠTÍHO NÁSTROJE
atd. Naše řízení však porozumí těmto hlášením pouze tehdy, vkládají-li se ve strojovém kódu.
Předtím neţ se budeme zabývat významem a pouţitím kódů, bude uţitečné, kdyţ si stanovíme několik pravidel:
14
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
1. Kódy se člení do skupin. Kaţdá skupina má svoje abecední paměťové místo. Všeobecné pravidlo zde je,
ţe kromě G kódů a makroinstrukcí, kódy se stejným abecedním paměťovým místem nemohou být
uţívány více jak jednou na tom samém řádku.
2. G kódy se člení do skupin. Kaţdá skupina G kódů má své speciální skupinové číslo. G kódy z té samé
skupiny nemohou být uţívány více neţ jednou na tom samém řádku.
3. Skupina modálních G kódů působí po svém zařazení do programu aţ do doby dokud nejsou nahrazeny
jiným kódem z té samé skupiny.
4. Existují i skupiny nemodálních G kódů, které po jejich vyvolání působí pouze ve vyvolaném bloku a
které řízení neprodleně zapomíná.
Výše uvedená pravidla platí pro uţívání všech kódů pro programování v Haas ( nebo jiných ) řídících systémech.
K dosaţení maximálního účinku programu obráběcího stroje se mají pouţívat jasně stanovené zásady kódovacích
skupin a jemu platná pravidla. Na závěr následuje vysvětlení nejdůleţitějších kódů reţimu stroje.
3.6 G KÓDY:
G00
RYCHLOPOSUV; Slouţí k polohování a probíhá bez obrábění
Poznámka: stroj provádí rychloposuv max. při 50 m za minutu ( IPM ).
GO 1
LINEÁRNÍ INTERPOLACE; Slouţí k momentálnímu obrábění a přemístění kovů. Řízen posuvovou
rychlostí v mm za minutu.
G02 KRUHOVÁ INTERPOLACE - ve směru hodinových ručiček
G03 KRUHOVÁ INTERPOLACE - proti směru hodinových ručiček
G04 ČASOVÁ PRODLEVA
G05 PŘESNÝ POHYB HŘÍDELE
G09 PŘESNÉ ZASTAVENÍ
G18 VÝBĚR ROVINY Z, X
G20 VÝBĚR PALCOVÝCH JEDNOTEK
G21 VÝBĚR METRICKÝCH JEDNOTEK
G28 ZPĚT NA REFERENČNÍ BOD ( rychloposuvem )
G29 ZPĚT Z REFERENČNÍHO BODU
G31 PŘESKOK POSUVOVÉHO PŘÍKAZU
G32 ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ
G40 ZRUŠENÍ KOREKCE ŘEZNÉHO NÁSTROJE ( bez korekce nástroje )
G41 KOMPENZACE BŘITU NÁSTROJE ZLEVA
G42 KOMPENZACE BŘITU NÁSTROJE ZPRAVA
G50 OMEZENÍ OTÁČEK HŘÍDELE
G71 HLADÍCÍ CYKLUS
G72 HRUBOVACÍ CYKLUS PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ SOUSTRUŢENÍ
15
Učební texty – Obsluha CNC stroje
G73 CYKLUS PRO ČELNÍ SOUSTRUŢENÍ
G76 CYKLUS ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ
G81 CYKLUS VRTÁNÍ
G82 VRTACÍ CYKLUS S ČASOVOU PRODLEVOU
G83 VRTÁNÍ HLUBOKÝCH OTVORŮ
G84 ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ
G90 CYKLUS VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO SOUSTRUŢENÍ
G96 KONSTANTNÍ ŘEZNÁ RYCHLOST ZAPNUTA
G97 KONSTANTNÍ ŘEZNÁ RYCHLOST VYPNUTA
G98
POSUV ZA MINUTU
G99
POSUV ZA OTÁČKU
3.7 M KÓDY:
M00 PROGRAMOVANÝ STOP. Stiskněte tlačítko CYCLE START k dalšímu pokračování.
MO1 VOLITELNÝ STOP. Stiskněte klávesu OPTIONAL STOP na ovládacím panelu v MO1 kódu.
M02 KONEC PROGRAMU. Další postup nemoţný.
M03 START ROTACE HŘÍDELE VPRAVO. ( ve směru hodinových ručiček ). Včetně otáček hřídele.
M04 START ROTACE HŘÍDELE VLEVO. ( proti směru hodinových ručiček ). Včetně otáček hřídele.
M05 STOP ROTACE HŘÍDELE.
M06
VÝMĚNA NÁSTROJE. Musí mít číslo nástroje na tomtéţ řádku. Tímto příkazem se automaticky
zastavuje hřídel.
M08 ZAPNUTÍ CHLADÍCÍ SMĚSI.
M09 VYPNUTÍ CHLADÍCÍ SMĚSI.
M10 UPNUTÍ SKLÍČIDLA HŘÍDELE
Ml 1
UVOLNĚNÍ UPNUTÍ SKLÍČIDLA HŘÍDELE
M30 KONEC PROGRAMU SE ZPĚTNÝM PŘEVINUTÍM. Konec programu a návrat na začátek progrů
M97 LOKÁLNÍ PODPROGRAM.
M98 PODPROGRAM. Volání podprogramu.
M99 RETURN NEBO LOOP. Konec podprogramu a návrat skokem na začátek prokládání.
16
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Poznámka: Na jednom řádku můţe být pouţit pouze jeden „M" kód. „M" kód bude poslední zapisovanou
poloţkou , a to nezávisle na tom, kde se nachází na řádku.
3.8 Implicitní nastavení stroje.
Implicitní nastavení stroje ( Default ) je automatickou funkcí řízení obráběcího stroje. Při zapnutí stroje
detekuje řízení všechny výchozí polohy všech os a potom čte jejich implicitní hodnoty nebo předem
nastavené „G" kódy.
Základní nastavení pro Haas soustruhy jsou uvedeny v této příručce a jsou označeny hvězdičkou (*)
vedle specifických kódů G.
Řízení načítá tyto G kódy automaticky při zapnutí:
G00
RYCHLOPOSUV
G18
VOLBA KRUHOVÉ ROVINY X-Z
G20
VÝBĚR V MM
G40
ZRUŠENÍ KOREKCE ŘEZNÉHO NÁSTROJE
G64
VYMAZÁNÍ PŘESNÉHO ZASTAVENÍ
G80
ZRUŠENÍ CYKLŮ VRTÁNÍ
G97
ZRUŠENÍ KONSTANTNÍ ŘEZNÉ RYCHLOSTI
G99
POSUV ZA OTÁČKU
Pro FEED RATE ( F kód ) neexistuje ţádné základní nastavení, ale je-li jednou F kód naprogramován, platí
jeho hodnota aţ do vloţení jiného kódu.
3.9 Formát programu.
Formát programu nebo také technika programování je důleţitou částí CNC strojního obrábění. Kaţdý
programátor sestaví program jinak a ve většině případů se programátor jen stěţí ztotoţní s programem, který
sám nenapsal. Pro programátora je důleţité, aby byl důsledný, aby pracoval účinně a aby pouţíval kódy v
souladu s jejich způsobem zápisu a v náleţitém pořadí. Např.:
Naprogramujte X, Z v abecedním pořadí v jakémkoliv bloku. Stroj bude načítat X nebo Z v jakémkoliv
pořadí, ale, my chceme být důslední. Napište proto tedy nejdříve X, poté Z.
První řádek nebo blok programu, v němţ se pouţívají G kódy, by měl obsahovat pohyb návratu k
nulovému bodu stroje. Kaţdé výměně nástroje by měl předcházet pohyb k nulovému bodu stroje. Ačkoliv to
není nutné, je to dobré bezpečnostní opatření.
Druhý řádek kódů by se měl vztahovat k příslušnému posunu nástroje, pracovním souřadnicím, nebo
maximálním otáčkám hřídele pro nástroj, který je pouţíván.
Třetí řádek nebo blok by měl umístit řízení do rychlého polohovacího módu ( G00 ). Také vypíná mód
konstantní řezné rychlosti ( G97 ). Měl by zvolit nástroj a k němu aplikovat dodatečné ofsety s příkazem
Txxyy. A měl by také blíţe specifikovat příkaz rychlosti ( otáček ) hřídele (S
) společně se spuštěným
příkazem pro otáčení hřídele ve směru hodinových ručiček.
Čtvrtý řádek by měl obsahovat přípravné příkazy pro nastavení poloh X, Z.
Pátý řádek by měl volitelně určovat konstantní řeznou rychlost pomocí ( G96 ) a povrchovou stopu za
minutu ( sfm ) pomocí (S) a volitelně spouštět chladící směs pomocí ( M08 ).
17
Učební texty – Obsluha CNC stroje
Příklad programových prvních pěti řádku by vypadal následovně :
G51;
G50 S2000;
G00 G97 T101 S500 M3;
X2.0 Z.01;
G96 S500 M8;
Všechny nezbytné kódy pro kaţdou operaci jsou uvedeny výše. Tento formát je dobrým cvičením a oddělí
váš styl programování od jiných programátorů.
3.10 Fixní cykly.
Fixní cyklus se pouţívá k zjednodušení programování obrobku. Fixní cykly se definují pro
nejuţívanější opakující se operace jako jsou např. vrtání, řezání závitů nebo vyvrtávání. Jsou zde jak
modální tak i nemodální fixní cykly. Modální cykly jako cyklus soustruţení G90 zůstávají aktivní poté,
co jsou vyvolány. Fixní cyklus je vykonáván po kaţdém polohování v ose X nebo Z. Modální fixní
cykly zůstávají aktivní do té doby, dokud nejsou zrušeny pomocí G80, G00, nebo příkazem pro
ukončení programu nebo stisknutím klávesy RESET. Nemodální fixní cykly jsou aktivní pouze v bloku,
který je obsahuje.
ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ POMOCÍ SOUSTRUHU
Závity mohou být generovány pomocí závitníku umístěného v pevném noţovém drţáku ( tzv. pevné řezání
závitů), pohyblivého závitníkového drţáku, obracející se odpichové hlavice nebo je zde šroubovité závitové
frézování. Kaţdá metoda má své typické výhody.
Řezání závitu je prováděno za pouţití fixního cyklu. Musíte zvolit řezání závitů RPM ( otáčky při řezání
závitů) a za pouţití nastavení určité výšky ( závity na palec ), vypočítejte rychlost posuvu, která je vloţena
v příkazu F. Strana HELP/CALC za vás vykalkuluje tato čísla.
18
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
3.11 Ovládací panel operátora.
Klávesnice ovládacího panelu s tlačítky pro volbu režimu a s indikačními klávesami
4 Klávesnice
Klávesnice ovládacího panelu obsahuje 130 tlačítek a je rozdělena do devíti samostatných polí. Jsou to:
RESET tlačítka
3 tlačítka
FUNKČNÍ tlačítka
8 tlačítek
JOG tlačítka
15 tlačítek
OVERRIDE tlačítka
16 tlačítek
INDIKACE
8 tlačítek
KURZOROVÁ tlačítka
8 tlačítek
ABECEDNÍ tlačítka
30 tlačítek
REŢIMOVÁ tlačítka
30 tlačítek
NUMERICKÁ tlačítka
15 tlačítek
Přesný popis jak a kde mohou být tlačítka pouţita naleznete v registru. Dále se uvádí stručný popis
tlačítek ovládacího panelu.
19
Učební texty – Obsluha CNC stroje
4.1 Reset tlačítka.
RESET tlačítka se nachází v horním levém rohu ovládacího panelu.
RESET
Zastavuje všechny pohyby stroje a řízení se přesouvá na začátek aktuálního
programu.
POWER UP / RESTART Automaticky spouští stroj. Po zapnutí stroje a stisknutí tohoto tlačítka se v kaţdé
ose přejede referenční bod stroje a nástroj č. 1 je vloţen do řezné polohy.
Automaticky umísťuje osy do nulového bodu stroje a připravuje stroj pro vypnutí.
AUTO OFF
4.2 Funkční tlačítka.
Pod tlačítky reset se nachází funkční tlačítka. Je jich celkem osm a slouţí k vykonávání speciálních funkcí
implementovaných do řídícího programového vybavení.
Pouţívají se k editování, ke grafickým účelům, editaci programů o niţší prioritě a
Fl - F4
ke
zpracování pomocných výpočtů speciálních funkcí.
X DIAM MESUR U
Slouţí k zaznamenání korekce nástroje v ose X na stránku ofsetů ( korekcí) během
seřizování obrobku.
NEXT TOOL
Slouţí k výměně příštího nástroje během seřizování obrobku.
X/Z
Z FACE MESUR
Slouţí k přepínání osy X a osy Z při ručním ovládání stroje během seřizování.
Slouţí k zaznamenání korekce nástroje v ose Z na stránku ofsetů ( korekcí) během
seřizování obrobku.
4.3 Jog tlačítka.
Jog-tlačítka můţeme najít vlevo pod funkčními tlačítky. Těmito tlačítky se určuje, na které osy se
odešlou signály kolečka pro ruční polohování. Je-li tlačítko stlačeno po krátkou dobu, zvolí se příslušná
osa pro reţim pomocí kolečka. Zůstane-li tlačítko stlačeno, příslušná osa pojíţdí celou dobu při stlačení
tlačítka.
Kdyţ je stisknuto tlačítko "+" a zůstane stlačeno, příslušná osa pojíţdí, takţe ve srovnání s obráběcími
souřadnicemi dochází ke změně polohy obrobku v kladném směru. Stiskne-li se tlačítko "-" a zůstane
stlačeno, příslušná osa pojíţdí, takţe ve srovnání s obráběcími souřadnicemi dochází ke změně polohy
obrobku v záporném směru. Jog-tlačítka jsou blokována, pokud je stroj v běhu.
+Z, -Z
Volby osy Z.
+X, -X
Volba osy X.
RAPID
Z-),
Kdyţ stiskneme toto tlačítko současně s jedním tlačítkem uvedeným výše ( X+, X-, Z+,
posune se tato osa ve zvoleném směru v maximálním rychloposuvu.
Na pravé straně tlačítek JOG se nacházejí 3 klávesy, které slouţí k ovládání dopravníku odštěpků.
CHIP FWD
Spouští dopravník odštěpků s jejich odstraňováním ze stroje.
CHIP STOP
Zastavuje pohyb dopravníku odštěpků.
20
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
CHIP REV
Spouští dopravník odštěpků směrem vzad.
Na levé straně tlačítek JOG se nacházejí tři klávesy, které slouţí k ovládání koníku soustruhu.
TS <r
TS RAPID
Stisknutím této klávesy se koník soustruhu pohybuje směrem ke hřídeli.
Zvyšuje se rychlost koníku, kdyţ je tato klávesa stisknuta současně s jednou ze
směrových kláves koníku.
TS -*
Stisknutím této klávesy se koník soustruhu pohybuje směrem od hřídele.
4.4 Overrides tlačítka.
Klávesy Overrides se nacházejí na ovládacím panelu vlevo dole. Tato tlačítka umoţňují uţivateli, aby pouţil
Override u rychloposuvu, programovaných posuvů a rychlosti hřídelí.
FEED RATE
Není klávesa.
-10
Sníţení dané posuvové rychlosti o 10% ( od 10 do 200% )
100%
Nastavení posuvové rychlosti řízení na programovanou hodnotu.
+10
Zvýšení dané posuvové rychlosti o 10% ( od 10 do 200% )
SPINDLE
Není klávesa.
-10
Sníţení programované rychlosti hřídele o 10% ( od 10 do 150% )
100%
Nastavení rychlosti hřídele na programovou hodnotu.
+10
Zvýšení dané rychlosti hřídele o 10% ( od 10 do 150% )
FWD
Start hřídele směrem dopředu ( ve směru hodinových ručiček ). Kromě CE
strojů.
STOP
Zastaví hřídel.
REV
Start hřídele směrem dozadu ( proti směru hodinových ručiček ). Kromě CE
strojů.
5% RAPID
Omezení rychloposuvu o 5% maximální hodnoty.
25% RAPID
Omezení rychloposuvu o 25% maximální hodnoty.
50% RAPID
Omezení rychloposuvu o 50% maximální hodnoty.
100% RAPID
Povolen rychloposuv s maximální rychlostí.
INDIKACE: Tlačítka se nacházejí nahoře ve střední části. Těchto osm tlačítek umoţňuje přístup k různým
stavovým ukazatelům a pracovním funkcím a podporují programy, které má uţivatel k
dispozici. Některé z těchto tlačítek má vícenásobné funkce, takţe tato při opakovaném stisku
uvolňují různé ukazatele stavu. Aktuální ukazatel je vţdy na obrazovce nahoře vlevo.
PRGRM /
CONVRS
Zobrazí vykonávaný zvolený program. Je pouţíváno také u programování
pomocí Quick-kódů.
POSIT
Indikuje polohu os stroje. Stisknutím PAGE UP a PAGE DOWN se operátorovi
zobrazí v provedení s velkými písmeny formát posunutí stroje, obráběcí formát
a formát pro poj íţděcí vzdálenost.
21
Učební texty – Obsluha CNC stroje
OFSET
Indikace ofsetu délky nástroje a poloměru. Stisknutím tlačítka PAGE UP se
zobrazí ofsetová hodnota obráběcí osy.
Indikace zpracovaného programu, modálních programovaných hodnot a hodnot
v průběhu zpracování programu. Stiskne-li se tlačítko vícekrát, objeví se
zobrazení modálních hodnot, strojových hodnot systému, makro proměnných,
doby nasazení nástroje a některých dalších informací o nástroji.
CURNT COMDS
ALARM / MESGS
Zobrazení úplného textu výstrahy v případě, ţe bliká výstraţné hlášení.
Stiskem šipek vlevo nebo vpravo se zobrazí všechny předcházející
výstrahy. Po stisknutí tlačítka PAGE DOWN se zobrazí stránka určená k
uţivatelským hlášením a pro poznámky.
PARÁM / DGNOS
Indikace a moţnost změny parametrů, které určují vlastnosti stroje. Stiskem
tlačítka PAGE UP se zobrazí hodnoty korekce vodícího šroubu.
Opakovaným stiskem klávesy PAGE DOWN se zobrazuj í všechny obecné
parametry jakoţ i parametry os X, Y, Z, A i B. Stisknete-li tlačítko dvakrát,
objeví se na obrazovce první stránka diagnostických údajů. Tato stránka
ukazuje vstupy a výstupy. Po stisknutí PAGE DOWN se zobrazí druhá
stránka diagnostických údajů, na níţ jsou vypsány dodatečné vstupy a
analogové údaje.
SETNG / GRAPH
Indikace a moţnost změny nastavení uţivatele. Kdyţ stiskneme tlačítko
SETNG dvakrát, aktivuje se grafický reţim, coţ uţivateli dovolí, aby
provedl korekci právě zpracovávaného programu a aby mohl pozorovat
programem generovanou dráhu obrobku.
HELP / CALC
Zobrazí se stručný on-line výtah příručky. Stisknutím tlačítka HELP ještě
jednou se objeví počítačová nápověda HELP. Její rozsah jsou tři stránky. Po
stisknutí tlačítka PAGE DOWN se objeví HELP pro frézování, řezání závitů,
HELP pro trigonometrické funkce a HELP pro kruhové aplikace.
4.5 Kurzorová tlačítka.
Kurzorová tlačítka se nacházejí ve středu ovládacího panelu. Umoţňují uţivateli, aby se přesouval na různá
místa obrazovky a řídících polí. Tlačítka se taktéţ často pouţívají k editování CNC programů.
HOME
Tlačítko s funkcí související s okolními poloţkami. Běţně se jím kurzor přesouvá na
nejvyšší pozici obrazovky, coţ při programování znamená první blok. V grafickém
reţimu zobrazí celý stůl v zorném okně po stisknutí F2.
UP
ARROW
Šipka nahoru posunuje nahoru jednu poloţku, blok nebo pole. V grafickém reţimu
se pouţívá jako zvětšovací lupa.
PAGE UP
Pouţití ke změně zobrazení, otočení jedné strany směrem nahoru v editoru,
zmenšení měřítka v grafickém reţimu.
(LEFT ARROW )
Pouţívá se k volbě individuálně editovatelných poloţek editorem, přičemţ kurzor
se pohybuje doleva. Vybírá volitelná data v poloţce pro nastavení. V grafickém
reţimu se zvětšené okno přesouvá doleva.
(RIGHT
ARROW)
22
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Pouţívá se
volbě
individuálně
k
editovatelných poloţek editorem, přičemţ kurzor se pohybuje doprava. Vybírá
volitelná data v poloţce pro nastavení. V grafickém reţimu se zvětšené okno přesouvá
doprava.
END
Běţně se jím kurzor přesouvá na spodní pozici obrazovky, coţ při programování
znamená poslední blok.
( DOWN ARROW )
Šipka dolů posunuje dolů jednu poloţku, blok nebo pole. V grafickém reţimu se
zvětšené okno posouvá dolů.
PAGE DOWN
Pouţití ke změně zobrazení, otočení jedné strany směrem dolů v editoru, zvětšení
měřítka v grafickém reţimu.
4.6 Abecední tlačítka.
Abecední tlačítka umoţňují uţivateli vkládat 26 písmen abecedy a několik speciálních znaků.
SHIFT
Toto tlačítko umoţňuje přístup k bílým znakům na klávesnici. Stisknutím tlačítka SHIFT
a ihned poté jednoho bílého tlačítka se do řídící jednotky vkládají odpovídající znaky.
Kdyţ zadáváte text, UPPER CASE ( horní skříňka ) je základním nastavením. Aby se
zpřístupnili znaky spodní skříňky, stiskněte a podrţte tlačítko SHIFT během tisknutí
klávesnice příslušného znaku. Tlačítko SHIFT můţe být také nepřerušené drţeno, kdyţ
jsou stiskávány další klávesnice.
U řídícího systému s integrovanou pátou osou se pro JOG-reţim volí osa B tak, ţe se
stiskne tlačítko SHIFT a ihned poté tlačítko +A.
EOB
Je to znak konce věty ( end of block ). Na obrazovce se zobrazuje jako středník a
znamená konec věty programu. Je to stejné jako návrat vozíku (CR), který následuje po
posunu řádku.
()
Okrouhlé závorky se pouţívají k oddělení příkazů CNC programu od uţivatelských
komentářů. Vţdy se musí vkládat dvojmo v páru a mohou, avšak nemusí, obsahovat
ţádné znaky. Při kaţdém přenosu programu, během něhoţ při přenosu přes rozhraní RS232 dojde k chybám kódů, se tyto zapíší do okrouhlých závorek.
/
Kolmé lomítko je pouţíváno jako znaménko výmazu bloku. Pokud je tento symbol
prvním symbolem v bloku a BLOCK DELETE je aktivován, pak je tento blok přehlíţen
v době zpracování. Tento symbol je také pouţíván pro sekce v makro výrazech.
U několika řízení blízkých řízení FANUC se tento znak pouţívá k vyjmutí věty, aby
bylo moţné v samotné NC-větě volit mezi dvěma moţnostmi. Znak se však nestaví
na začátek věty. Např. v následující NC-větě se pouţije nástroj č. 2 tehdy, kdyţ je
zapnuta funkce pro vyjímání věty BLOCK DELETE. Kdyţ je tato funkce vypnuta,
nástroj č. 2 se pouţije.
T1/ T2;
N1
G54
Řízení HAAS toto neumoţňuje.
Kódovací metoda pro dosaţení stejných výsledků u HAAS řízení je uvedena níţe:
23
Učební texty – Obsluha CNC stroje
/ T2 M99
( T2 je prováděn, kdyţ je BLOCK DELETE vypnut )
TI
( TI je prováděn, kdyţ je BLOCK DELETE vypnut )
N1 G54
[a]
Hranaté závorky se pouţívají pro makro výrazy a funkce.
4.7 Režimová tlačítka.
Reţimová tlačítka jsou umístěna vpravo nahoře na ovládacím panelu. Za pomocí těchto tlačítek je moţné měnit
způsob práce CNC obráběcích strojů. Jedná se o šest hlavních reţimů. Uţivatel si můţe zvolit určitý druh reţimu
tím, ţe stiskne poţadované tlačítko ve tvaru šipky na levé straně. Uţivatel má k dispozici všechna tlačítka stejné
řady, v níţ se ovládá tlačítko pro volby reţimů. V opačném případě nelze tato tlačítka pouţít. Reţim, který
právě probíhá, je vţdy zobrazen na obrazovce v nejvyšším řádku vpravo vedle ukazatele okamţitého stavu.
EDIT
Volba reţimu edit.
INSERT
Vkládání textu do vstupní paměti podle okamţité pozice kurzoru. Rovněţ lze pouţít ke
kopírování kódových vět v programu.
ALTER
Mění pozici, na níţ se kurzor nachází podle textu v paměti. Zařazuje program MDI do
seznamu programů.
DELETE
Vymazává pozici, na níţ se kurzor nachází.
UNDO
Vymazává nebo ruší aţ 10 posledních editačních změn.
MEM
Volba reţimu MEM.
SINGLE
Spouští reţim jednotlivých vět, coţ znamená, ţe po stisku tlačítka ke spuštění cyklu zpracuje
BLOCK
pouze jednu větu běţícího programu.
DRY RUN
Pouţívá se k okamţitému ověření pohybu stroje, aniţ je přitom obrobek obráběn.
Programování rychlosti se nahrazují stiskem tlačítek pro nastavení rychlosti v jog-řadě.
OPT STOP
Zapnutí volitelného způsobu zastavení. Je-li v programu zadán Ml a je aktivován volitelný
způsob zastavení, zastavení se provede. Jestliţe program předem interpretoval jiţ více vět
a stiskne se toto tlačítko, není moţno dát příkaz pro nejblíţe leţící M01 ( viz. G103 ).
1. OPT STOP bude působit na řádek po zvýraznění kdyţ je stisknuto OPT STOP.
2. M01 není povoleno během kompenzace řezného nástroje. V tomto případě bude
vytvořena výstraha 349, tak jako pro M02, M30 a M00.
BLOCKDELETE Věty s lomítkem „ /" jako prvním znakem se ignorují nebo se neprovedou v případě, kdyţ je
tato volba zapnuta. Pokud je lomítko „ /" uvnitř bloku, adresujte kódy poté, co bylo lomítko
ignorováno aţ po bloku, je-li je tato volba zapnuta.
1. Pokud neprobíhá kompenzace řezného nástroje, vymazání bloku bude působit na dva
řádky poté, co bylo stisknuto BLOCK DELETE.
2. Pokud probíhá kompenzace řezného nástroje, bloky musí být zpracovány dříve.
Proto vymazání bloku nebude mít ţádný účinek dokud přinejmenším čtyři řádky
nebudou zvýrazněny při stisknutí BLOCK DELETE.
3. Pokud BLOCK DELETE mění stav během zpracovávání prvního bloku
šikmých/zaoblených párů a přinejmenším jeden z těchto páraje blokově vymazán,
24
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
reţim práce není definován
MDI /DNC
Volba reţimu MDI a DNC.
COOLNT
Zapnutí nebo vypnutí chladící směsi.
JOG SPINDLE
Otáčí hřídelí rychlostí, která je zvolena v Nastavení 98 ( SPINDLE JOG RPM )
TURRET FWD
Otáčí nástrojový zásobník směrem dopředu k následujícímu nástroji. Pokud je
zásobník umístěn na poloze nejvýše očíslovaného nástroje, tak se zásobník
posune směrem vpřed k nástroji #1. Pokud je vloţeno Tnn na vstupní řádek,
zásobník se bude pohybovat směrem dopředu k nástroji nn. Kromě strojů CE.
TURRET REV
Otáčí nástrojový zásobník směrem dozadu do předchozího nástroje. Pokud je
zásobník umístěn v poloze nástroje číslo #1, tak se zásobník posune v opačném
směru do polohy nejvýše očíslovaného nástroje. Pokud je vloţeno Tnn na vstupní
řádek, zásobník se posune v opačném směru k nástroji nn. Kromě strojů CE.
HANGLE JOG
Volba reţimu JOG ( ruční trhavý pohyb ).
.001, .1
.001 mm na jeden stupnicový dílek kolečka. Pro suchý běh .001 mm/min
.001, 1.
.01 mm na jeden stupnicový dílek kolečka. Pro suchý běh .01 mm/min
.01, 10.
.1 mm na jeden stupnicový dílek kolečka. Pro suchý běh .1 mm/min.
.1, 100.
1.0 mm na jeden stupnicový dílek kolečka. Pro suchý běh 1. mm/min
ZERO RET
Volba reţimu ZERO RETURN ( vynulování).
AUTO ALL AXES
Najetí M/C-referenčního bodu ve všech osách.
ORIGIN
Nastavení nuly u různých indikátorů a čítačů.
ZERO SINGL AXIS
Najetí M/C-referenčního bodu jednotlivých os podle zadaného tlačítka volby os.
HOME G28
Všechny osy najedou do polohy referenčního bodu stroje.
SINGLE AXIS
Taktéţ samy osy X, Z nebo B ( koník ) mohou být navráceny k nulovému bodu.
HOME G28
Aby jste mohli pouţít tuto funkci, operátor zvolí X', 'Z' nebo'B' a pak stiskne klávesu
HOME G28. Stisknutím HOME G28 bez prvotního zvolení osového písmene způsobíte,
ţe všechny aktivní osy se vrátí do nulového bodu. Pokud je zvolená osa blokovaná,
vytvoří se zpráva DISABLED AXIS ( blokovaná osa ). Kdyţ se budete pohybovat,
zvolená osa způsobí, ţe nástrojový zásobník vstoupí do vyhrazené oblasti koníku
soustruhu, objeví se hlášení X IN THE WAY ( osa X je v cestě, zavazí) a neprovede se
ţádný pohyb.
25
Učební texty – Obsluha CNC stroje
ND
SECOND HOME Řízení urychlí pohyb všech os ( které mají 2 HOME BTN bit = 1 ) k souřadnicím
specifikovaným ve Work Offset ( pracovní offset ) G129. Tato funkce byla dodána z toho
důvodu, aby umoţnila operátorovi rychle posunout zásobník do okna, takţe můţe ručně
instalovat nástroje bez toho, aby musel do stroje vstoupit. Aby tato funkce mohla fungovat
řádně, operátor musí nejdříve nastavit G129 Work Offsety na poţadované hodnoty. Tato
funkce můţe být vykonávána ve všech reţimech kromě DNC.
LIST PROG
Zobrazení seznamu v paměti se nacházejících hlavních programů a podprogramů na
obrazovce.
SELECT PROG
Světelně zvýrazněný program z přehledu programů se stává aktuálním programem.
Před názvem zpracovávaného programu se v přehledu programů objeví hvězdička.
SEND RS232
Přenos programů přes sériové rozhraní RS-232. Kdyţ je vše zvýrazněno, všechny
programy budou poslány s jedním znakem % na začátek a s jedním znakem % na konec
toku.
RECV RS232
Příjem programů přes sériové rozhraní RS-232. Pokud by nebylo vše zvýrazněno, zvolte
platný programový název ve formě Onnnn před stisknutím tlačítka RECV RS232. Kdyţ je
vše označeno, nezavádějte programový název. Programové názvy se budou zavádět
automaticky z toku vstupních údajů.
ERASE PROG
Vymazání aktuálního programu nebo programu, který se zadává ve vstupní paměti.
4.8 Numerická tlačítka.
Numerická tlačítka umoţňují uţivateli zavádět čísla a speciální znaky do řízení.
CANCEL
Tlačítko CANCEL se pouţívá k tomu, aby se v editačním reţimu nebo i u vstupů během
obrábění vymazal poslední vloţený znak.
SPACE
Je to vzdálenost, která se pouţívá k formátování komentářů uvnitř programu.
WRITE
Tlačítko s moţnostmi obecného pouţití. Kdykoliv uţivatel potřebuje změnit nějaké
informace v řízení musí stisknout toto tlačítko. ( Význam tlačítka by lépe vystihovalo
slovo ENTER )
Pouţívá se k vyjádření záporného čísla nebo k vloţení desetinné čárky.
#, a * +, =
Přístup k těmto symbolům nastává po stisknutí tlačítka SHIFT a ihned poté stisknutí
tlačítka odpovídajícího příslušného symbolu. Tyto znaky se pouţívají ve výrazech s
makry.
?, %, $,
!, &, @,
a:
Toto jsou pomocné symboly, které j sou zpřístupněny taktéţ pomocí tlačítka SHIFT.
Pouţívá se jich u komentářů k programům.
5 Zapnutí stroje.
Tento CNC stroj se zapíná pouze jediným způsobem, a to zeleným tlačítkem ON vlevo nahoře na
ovládacím panelu. Hlavní vypínač na zadní straně frézovacího stroje musí být zapnut dříve, neţ je
26
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
stroj zapnut stiskem tohoto zeleného tlačítka. Při kaţdém přerušení proudu se stroj vypne a poté se
musí tímto tlačítkem znovu zapnout.
Po zapnutí musí stroj nalézt svůj pevný referenční bod dříve, neţ proběhnou jakékoliv operace. Po zapnutí
stroje stiskněte tlačítko POWER UP/RESTART k nastavení tohoto bodu. K inicializaci systému lze také
pouţít i tlačítko ZERO RET a i AUTO ALL AXES, avšak předtím musí být vymazány všechny výstrahy.
Jednotlivá osa můţe být také zvolena nejdříve stlačením tlačítka X nebo Z a potom tlačítka ZERO SINGL
AXIS. Tímto způsobem vyhledaná poloha slouţí jako nulový bod stroje.
Upozornění!!!! Po zapnutí nezná stroj svou výchozí polohu nebo omezení svých os, dokud se ovládáním
klávesy POWER UP/RESTART nebo ZERO RET/AUTO ALL AXES nepřejede M/C-referenční bod
stroje. Stroj je moţné uvést do pohybu v klávesovém reţimu kolečkem pro ruční polohování nebo
ovládáním tlačítek při malém posuvu. Jestliţe stroj najíţdí bez kontroly v záporném směru, můţete poškodit
plechové kryty nebo přetíţit kuličkové matice hřídelí. Tomu se zabrání okamţitým stisknutím tlačítka ZERO
RET nebo najetím na M/C-referenční bod stroje dříve, neţ se provede cokoliv jiného.
Poznámka : Zásobník se posunuje nejdříve k nástroji #1, poté pak do nástroje určeného Nastavením 81.
Po ukončení jsou všechny ukazatele poloh stroje resetovány na nulu.
Tlačítko HOME G28 je třeba stisknout vţdy po novém zapnutí. Nejprve se vynuluje osa Z následovaná osou
X, vše se děje rychloposuvem. Pokud je poloha osy Z nad nulovým bodem stroje, nejdříve se uvede do
pohybu osa X. Toto tlačítko je funkční v kaţdém reţimu. Ručně ovládané tlačítko G28 nepracuje s
mezivynulováním, jak je tomu u programované funkce G28.
Poznámka: Opravy na motoru, kuličkové matici hřídele nebo na nulovacím spínači se projevují na
referenčním bodu stroje a mohou je provádět pouze vyškolení technici. Pokud není referenční
bod nástroje správně nastaven, můţe to vést k těţkým poškozením kuličkové matice hřídele,
krytů drah, lineárního vedení nebo výměníku nástrojů.
5.1 Vypnutí stroje.
Stiskem červeného tlačítka POWER OFF se stroj vypne okamţitě. Stroj se dá programovat také tak, aby se
vypnul na konci cyklu ( M30 ) nebo po uplynutí předem nastavené doby za předpokladu, ţe neproběhla
ţádná činnost. K tomu slouţí uţivatelské parametry 1 a 2.
Stroj se můţe automaticky vypnout rovněţ v důsledku trvajícího stavu přepětí nebo přehřátí. V případě
jednoho z těchto stavů trvajícího 4,5 minuty se stroj výše popsaným automatickým způsobem vypne do 30
vteřin. Při vypnutí stroje v důsledku přehřátí se indikuje výstraha č. 176, zatímco výstraha č. 177 upozorňuje
na počátek vypnutí stroje v důsledku přepětí.
Při kaţdém přerušení přívodu proudu včetně stisknutí hlavního spínače se stroj rovněţ vypne. K
novému uvedení stroje do chodu musí být stroj opět pod napětím, coţ se děje stisknutím tlačítka
POWER ON.
27
Učební texty – Obsluha CNC stroje
5.2 Postup seřizování.
Následující postup operací je příkladem toho, jak se mohou seřídit nástroje pro operace tyče na
tomto stroji :
1. Zaveďte program do paměti. Můţete to provést buď ručně pomocí klávesnice nebo ho můţete
zavést pomocí řízení přes RS-232 rozhraní.
2. Stanovte potřebné nástroje a připravte je.
3. Připravte sklíčidlo, svěrací objímku nebo upínadlo pro podrţení obrobku.
4. Zvolte si reţim JOG a ukazatel OFFSET. To vám dovolí pouţívat tato tlačítka : X DIA
MESUR, NEXT TOOL, X/Z a Z FACE MESUR:
Postup pro seřízení nástrojů pro vnější obrábění:
5. Zaveďte nastavený obrobek nebo materiál.
6. Vytvořte dostatek volného prostoru pro výměnu nástroje. Můţete to provést posunutím osy X a
Z do místa, kde nebude ţádný nástroj překáţet obrobku, sklíčidlu nebo upínadlu. Střídavě
můţete stisknout tlačítko HOME G28, coţ navrátí všechny osy do nulového bodu stroje.
7. Zvolte soustruţnický nůţ, toto můţe být první nástroj nebo soustruţnický nástroj pro
obecné obrábění a modelově nastavený nástroj. Zvolte tento nástroj vloţením čísla polohy
nástroje na příkazový řádek a stisknete klávesu NEXT TOOL. Tímto se z vloţeného
nástroje stane nástroj aktuální. Také se zvýrazní korekce aktuálního nástroje a připraví se
osa X pro ruční pohyb.
Postup pro odměření korekce nástroje v ose X :
8. Spusťte hřídel pro povrchový řez vnějšího obrábění. Proveďte povrchový řez za pouţití ručního
pracovního reţimu. Můţete pouţít klávesy X/Z pro změnu z X na Z osové posunutí tak jak je to
nezbytné. Všeobecně můţete chtít začít v bodě, který je nejblíţe k hřídeli a pracovat směrem od
hřídele. Osoustruţte povrch obrobku na 75%, aby jste byli schopni změřit obrobený průměr
pomocí mikrometrů.
9. Stáhněte osu Z z obrobku, vypněte hřídel pomocí klávesy STOP a změřte obrobený průměr.
10. Stiskněte klávesu X DIA MESUR, aby jste si mohli zaznamenat ofsety z nulového bodu stroje
k osoustruţenému povrchu. Vloţte změřený průměr na vstupní řádek řízení a stiskněte klávesu
WRITE. Tímto se průměr vloţí do tabulky korekcí, tak ţe ofset osy X pro břitovou destičku je
uprostřed hřídele.
Postup pro odměření korekce nástroje v ose Z :
11. Umístěte nástroj tak, aby j ste mohli očistit řez na čelní straně obrobku. Stiskněte X/Z, aby j ste
zvolili posunutí osy X.
12. Spusťte hřídel pomocí klávesy CW ( ve směru hodinových ručiček ), v ručním pracovním
reţimu proveďte čelní soustruţení. Poté hřídel vypněte.
13. Stiskněte klávesu Z FACE MESUR, aby jste si mohli zaznamenat ofsety z nulového bodu stroje
k čelní straně obrobku. Pokud rozměr čela neodpovídá nastavené poloze osy, můţete rozdíl
zadat do tabulky korekcí tak, ţe do příkazového řádku napíšete hodnotu korekce a stisknete
klávesu WRITE.
28
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Postup pro odměření korekce dalších nástrojů pro vnější soustruţení:
14. Zajistěte dostatek volného prostoru pro výměnu nástroje, tak jako tomu bylo u bodu č.6.
15. Stiskněte klávesu NEXT TOOL, aby jste obdrţeli další nástroj, tak jako tomu bylo u bodu č.7.
16. Posuňte nástroj do bodu na vnější straně obrobku a spusťte nástroj na obrobek. Kdyţ se břit dotýká
obrobku stiskněte klávesu X DIA MESUR, aby jste si zaznamenali ofset posunutí osy X. Vloţte na
řádek průměr obrobku a stiskněte WRITE.
17. Posuňte nástroj do bodu na čele obrobku a spusťte nástroj na obrobek. Kdyţ se břit dotýká obrobku,
stiskněte klávesu Z FACE MESUR, aby jste si zaznamenali ofset posunutí osy Z. Vloţte na řádek
jakýkoliv dodatečný ofset a stiskněte WRITE.
18. OPAKUJTE kroky 14 aţ 17 pro všechny zbývající nástroje pro vnější soustruţení.
Postup pro odměření nástrojů pro vnitřní soustruţení:
19. Zvolte vrták z nástrojového zásobníku a přesuňte se do středu hřídele.
20. Spusťte hřídel a vyvrtejte otvor dostatečně hluboký pro provedení vnitřního soustruţení. Poté, co
jste vyvrtali otvor, vytáhněte vrták zpět pro výměnu nástroje.
21. Zvolte soustruţnický nůţ pro vnitřní soustruţení stisknutím klávesy NEXT TOOL, tak jako tomu
bylo u bodu č.7.
22. Umístěte osu X do měřitelného vnitřního průměru, zvolte osu Z pomocí klávesy X/Z a spusťte
vnitřní soustruţení. Vyjeďte ven z otvoru a změřte vzniklý průměr. Zaznamenejte si ofset
posunutí nástroje X pomocí klávesy X DIA MESUR, tak jako tomu bylo u bodu č.10.
23. Opakujte kroky 14 aţ 17 pro všechny zbývající nástroje pro vnitřní soustruţení, s tou výjimkou, ţe
budete raději spouštět vnitřní průměr nastaveného obrobku neţ průměr vnější
5.3 Ruční provoz stroje (MDI).
Pří ručním vstupu dat můţete vkládat data, která se mohou ihned zpracovávat řádek po řádku, aniţ
musíte pouţít reţim EDIT a MEM. U tohoto způsobu řízení je MDI skutečně paměť, jejíţ řádky je
moţno zpracovat příkazy, aniţ tato musí porušit váš hlavní program v paměti. Data zůstávají v MDI
uchována i po přepnutí do druhého reţimu nebo po vypnutí.
Editování pomocí MDI je stejné jako editování paměti.
MDI reţim také slouţí k ručním operacím chladící směsi, hřídele a výměníku nástrojů.
Program v MDI se můţe vkládat do paměti stejně jako normálně nazvaný program tím, ţe se kurzor
umístí na první řádek v programu ( HOME ) a poté se vloţí číslo programu Onnnn do řádku pro vstup
dat a stiskne se tlačítko ALTER. Tím se tento název přiřadí k seznamu programů a vymaţe se z MDI.
Úplný MDI-program je moţno během reţimu MDI vymazat pomocí tlačítka ERASE PROG.
Rychlý způsob volby nástroje spočívá v tom, ţe se stiskne Tnn a místo tlačítka INSERT se stiskne
TURRET FWD nebo TURRET REV. Toto je přímá volba nástroje.
Jestliţe se tlačítko MDI stiskne podruhé, přepne se řízení do reţimu DNC za předpokladu, ţe nastavení
uţivatelského parametru č. 55 bylo DNC aktivováno.
Pokud je nastaven parametr č. 57 DOOR STOP SP na 1, maximální rychlost hřídele je 750 otáček s
otevřenými dvířky. Kromě toho maximální rychlost otáček hřídele je 500 RPM.
5.4
Kolečko k ručnímu nastavování polohy / Tlačítkový režim
Ruční posunutí os se dosahuje ovládáním reţimového tlačítka HANDLE JOG a následujícím pouţitím
JOG-tlačítek ( tlačítkový reţim ) nebo ovládáním kolečka pro ruční polohování. JOG-tlačítka stejně
29
Učební texty – Obsluha CNC stroje
jako kolečko pro ruční polohování se uvolňují současně, a to i bez mezitím nějaké provedené volby.
Zobrazení je změněno na poziční zobrazení.
Aby jste mohli posunovat koník soustruhu, operátor můţe stisknout "B", „HANDLE JOG" a pak
můţe pouţít ruční kolečko k posunutí koníku. Pokud operátor pouţije tlačítka TS^ nebo TS -*, poté
kdyţ je tlačítko uvolněno, řízení zůstane v reţimu posunutí koníku a operátor tak můţe pouţívat i
ruční kolečko.
Posuvová rychlost pří tlačítkovém reţimu nebo rozlišovací schopnost kolečka se volí čtyřmi klávesami
vpravo vedle tlačítka HANDLE JOG V tlačítkovém reţimu volby posuvové rychlosti je moţno tuto
volit v rozsahu .1 palce za minutu do 100 palců za minutu nebo rozlišení kolečka od .0001 palců do .1
palců.
Během tlačítkového reţimu je moţno posuvovou rychlost volit z ovládacího panelu. Vkládáním znaků
z klávesnice je moţno dosáhnout velmi jemného řízení rychlosti. Velikost kroku kolečka se tím
nemění.
Tento postup je uţitečný např. kdyţ frézujete pomalu s lehkou čelistí svěráku.
K volbě jiné osy v tlačítkovém reţimu pouţitím kolečka pouţijte tlačítko +/- X nebo Z. Stisknete-li tato
tlačítka, zvolí se tato osa pro reţim HANDLE JOG, ale pohybuje se jen tehdy, kdyţ je tlačítko stlačeno
po dobu více neţ 1/2 vteřiny. Po uplynutí 1/2 vteřiny začne tato osa najíţdět ve zvoleném směru a
zvolenou posuvovou rychlostí.
6 Automatický režim.
6.1 Druh režimu.
Obráběcí centrum typové řady VC má šest provozních reţimů:
EDIT
Slouţí k provedení ručních změn v nějaké části programu.
MEM
Slouţí ke zpracování programu, který je uloţen v paměti.
MDI/DNC
Slouţí k rychlému ručnímu zavádění dat a spuštění programu.
HANDLE/JOG
LIST PROG
Slouţí k posunutí os ručním kolečkem nebo tlačítky JOG.
Slouţí k listování v poloţkách, odesílání, příjmu a vymazávání programů.
Změny reţimů se provádějí stiskem tlačítek vpravo nahoře na ovládacím panelu, které jsou opatřeny výše
uvedenými nápisy. Po spuštění operace jako např. vykonávání programu, není moţno měnit ţádný reţim
bez předcházejícího ukončení operace. Šest tlačítek k volbě reţimů je uspořádáno svisle a šest vedle nich
umístěných tlačítek je moţno pouţít pouze pro tento zvolený reţim.
6.2 Volba programu.
Volba programu se provádí z reţimu LIST PROG. Tento reţim vypisuje na obrazovce v paměti se
nacházející programy a umoţňuje vám zvolit jeden z těchto programů jako hlavní program. Je to program,
30
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
který se vykonává, kdyţ v reţimu MEM stisknete tlačítko START. Na ukazateli LIST PROG je program
opatřený „ * " hlavním programem. Zvolený program je ten, který vidíte v ukazateli EDIT.
K volbě jiţ existujícího programu ovládejte kurzorové tlačítko se šipkou nahoru nebo šipkou dolu, dokud
se ve zvýrazněné formě nezobrazí poţadovaný program ( světelně zvýrazněn ) a poté stiskněte tlačítko
SELECT PROG. Znak „ * „ se poté přesune na tento program.
K volbě nového programu ( k sestavení nového programu ) nebo k volbě jiţ existujícího programu můţete
také vloţit Onnnn z klávesnice a potom stisknout tlačítko SELECT PROG.
V tomto řídícím systému můţe být současně uloţeno maximálně 500 programů.
6.3 Spoštění automatického režimu.
Dříve neţ program spustíte , musí být uloţen v aktuální paměti. K volbě programu stiskněte tlačítko pro
volbu reţimu LIST PROG. Pouţijte kurzor k nalezení poţadovaného programu a potom stiskněte SELECT
PROG. Seznam programů obsahuje název programu a první komentář. Kdyţ bylo řízení během chodu
vypnuto, tento program bude automaticky v aktuální paměti a stane se zvoleným programem, kdyţ bude
řízení opět zapnuto.
Byl-li stroj právě zapnut, musíte nejdříve stisknout tlačítko POWER UP / RESTART. Tím se inicializují
všechny osy a výměník nástrojů, zobrazí se aktuální příkazy a přepíná se do reţimu MEM, čímţ je jiţ
řízení připraveno k provozu. Stisknutím tlačítka CYCLE START vlevo dole na ovládacím panelu se
započne s vlastním prováděním.
Ke spuštění programu na jiném místě neţ na jeho začátku přemístěte se pomocí klávesnice šipka dolu
nebo tlačítka PAGE DOWN k poţadovanému číslu bloku, aţ se dostanete k bodu startu. Stiskněte
tlačítka MEM a CYCLE START ke spuštění. Jestliţe začínáte na jiném místě neţ na prvním bloku,
změní se způsob provádění programu funkcí „Program Restart", která se volí podle nastavení č. 36.
Nastavení s názvem „Program Restart ON" vám zajistí, ţe bude vybrán pouze správný nástroj a správné
polohy os, kdyţ spouštíte program na jiném místě neţ na počátku.
Jsou-li ve vašem programu chyby, dochází k inicializaci výstrahy a provádění programu se zastaví.
Typické výstrahy jsou limitní hodnoty pohybu jakoţ i chybějící kódy I, J a Q. Také pokusy o jiný
způsob posunutí vně dovolených pohybových mezí vedou k výstraze.
Je důleţité pouţít chladící směs při obrábění materiálů, které tvoří horké odštěpky.
Při kaţdém zpracování programu se na spodním okraji obrazovky zobrazí hlášení RUNNING. V záporném
případě je program ukončen a to buď zásahem operátora nebo v důsledku chybového stavu.
6.4 Nové spuštění programu.
Funkce „Program Restart" můţe být zvolena ze stránky Nastavení. Tato funkce umoţňuje programu,
aby byl znovu spuštěn z jiného bloku neţ z prvního. Můţete to provést za pouţití KURZOROVÝCH
tlačítek nahoru a dolu v reţimu MEM, aby jste zvolili blok pro spuštění operace a stiskněte klávesu
CYCLE START. Pokud je zapnuta funkce „Program Restart", začne řídící systém zpracovávat program
od počátku, ale pohyby stroje se začnou vykonávat aţ od toho místa v programu, kam jsme předtím
umístili kurzor. Na tomto místě najedou osy na správnou polohu a zvolí správný nástroj a normální
operace pak bude pokračovat odsud.
6.5 Zastavení automatického režimu.
K zastavení programu slouţí několik způsobů. K nim kromě běţných patří i speciální způsoby zastavení
jako např. zastavení, která byla vyvolána výstrahou.
1. Normální ukončení pomocí M00, MO1, M02 nebo M03.
31
Učební texty – Obsluha CNC stroje
2. Zastavení posuvu ( FEED STOP ) operátorem. Opětovným stisknutím tlačítka CYCLE START je
moţno posuv znovu spustit.
3. Ukončení zpracování jednotlivého bloku ( SINGLE BLOCK ) v případě jeho volby operátorem.
Opětným stisknutím tlačítka CYCLE START je moţno tento program znovu spustit.
4. Door Hold zastavení ( drţení dvířek ) zapříčiněné operátorem otevírajícím ohradu dvířek.
Program pokračuje, kdyţ jsou dvířka zavřena.
Speciální způsoby zastavení zpracování programu jsou následující:
1.
Reset provedený operátorem
Tímto způsobem se zastaví všechny pohyby os jakoţ i výměník nástrojů, hřídel a chladící čerpadlo.
Program nemůţe pokračovat od místa zastavení programu. V případě zapnutého uţivatelského
parametru 31 (ON) se vrátí řízení na začátek programu.
2.
Nouzové zastavení
Zastaví se všechny pohyby os, servomechanismy jsou zablokovány, zastaví se výměník nástroje,
vypne hřídel a chladící čerpadlo. Programový reţim nemůţe dále od místa zastavení pokračovat.
Zastavuje se i pohyb eventuálních pomocných os. K uvolnění výstrah a k novému spuštění se musí
nejméně dvakrát stisknout tlačítko RESET.
3.
Výstraţný stav
Tento stav nastává, kdyţ v průběhu chodu programu dojde k výstraze. Protoţe program nemůţe být
znovu spuštěn před stiskem klávesy RESET, od místa zastavení nemůţe programový reţim
pokračovat. Výstrahy mohou způsobovat chyby operátora nebo chyby stroje. K ověření chyby
pouţijte nejdříve reţim grafické simulace.
4.
Vypnutí proudu
Způsobí zastavení všech motorů během jedné sekundy, ale negarantuje ţádný předpoklad, kdy bude
stroj opět zapnut.
6.6 Nouzový vypínač.
Nouzový vypínač bývá normálně sepnut. Není-li sepnut nebo má-li poruchu, okamţitě se přeruší přívod
proudu k pohonu. Rovněţ se zastaví výměník nástrojů, pohon hřídele a chladícího čerpadla.
Poznámka : Mějte na paměti, ţe Parametr 57 obsahuje stavový spínač POF AT E-STP. Pokud je tento
spínač nastaven, způsobí se, ţe řízení bude přerušen přívod proudu, kdyţ bude stisknuto tlačítko
EMERGENCY STOP.
Provádění výměny nástrojů se běţně nemá přerušovat spínačem EMERGENCY STOP, protoţe výměník
nástrojů by se v takovém případě nedostal do výchozí polohy a mimořádně obtíţně by musel najíţdět do
koncové polohy.
Všimněte si, ţe chybová hlášení o výměníku nástrojů mohou být jednoduše opravena nejdříve odstraněním
mechanické příčiny, pak stisknutím RESET, dokud se nevymaţou chybová hlášení, pak následuje výběr
reţimu ZERO RETURN a výběr AUTO ALL AXES.
Jestliţe se výměník nástrojů zasekne, řízení se automaticky přepne na chybové hlášení. K opravení musíte
stisknout tlačítko EMERGENCY STOP a odstranit příčinu závady. Stiskněte RESET, aby se odstranila
chybná hlášení. Stiskněte ZERO RETURN a AUTO ALL AXES k resetování osy Z a výměníku nástrojů.
Nikdy nemějte ruce v blízkosti nebo na výměníku, kdyţ je stroj v provozu, můţete je tam mít pouze, pokud
by bylo zapnuto tlačítko EMERGENCY STOP
32
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
6.7 Kontrolní žárovky.
Červené a zelené kontrolní ţárovky jsou umístěny hned na vrchu montáţního ramene signalizují stav stroje.
Během normálního průběhu programu svítí nepřetrţitě ZELENÁ ţárovka.
Bude svítit zelená ţárovka, kdyţ : operátor vybere FEEDHOLD nebo SINGLE BLOCK stop.
Řízení je v MOO, M01, M02, M03. Ţárovka přestane
blikat, kdyţ je stisknut RESET. Pokud je řízení v reţimech
M02 nebo M03 a není spuštěn drţák dvířek, ţárovka
přestane blikat, kdyţ se dvířka otevřou.
Bude svítit červená ţárovka, kdyţ: se řízení setká s výstraţným hlášením, např. při stisknutí tlačítka
EMERGENCY STOP. Ţárovka přestane blikat, kdyţ je stisknut RESET k vymazání všech výstrah.
6.8 Vkládání do paměti a editování NC programu.
Pří uţití jiných funkcí neţ pomocných nebo funkcí různých hlášení, se na spodním okraji obrazovky
zobrazují alfanumerické údaje vkládané z klávesnice.Tento řádek se nazývá řádkem vstupu dat. Jestliţe
tento řádek obsahuje jiţ všechny údaje, které se měli vloţit, stiskněte příslušné tlačítko WRITE ( zápis),
ALTER (změna) nebo INSERT ( vloţení).
Kdyţ je na obrazovce zobrazení HELP ( pomoc), slouţí alfanumerické klávesy k volbě poţadovaných
hesel nápovědy. Z tohoto důvodu se tyto neobjevují na obrazovce na řádku vstupu dat.
Kdyţ je zvolena funkce pro hlášení, nejdříve se kurzor umístí do náleţitého místa na obrazovce a
zápis se provádí přímo do ukazatele.
6.9 Vytváření programu.
Aby jste vytvořili nový program musíte být v programovém ukazateli PRGRM/CONVRS a v reţimu
LIST PROG. Vloţte O ( písmeno, ne číslici ) a pětimístné číslo programu a stiskněte tlačítko SELECT
PROG. Volený program je hlavní program ( Main ) a je to ten, který vidíte v reţimu MEM a EDIT.
Stisknutím tlačítka EDIT si můţete nový program prohlíţet. Nový program se v této chvíli skládá
pouze z Onnnnn a jednoho EOB (středník). Všechny další vstupy se provádějí abecedními tlačítky,
které jsou následovaný numerickou hodnotou a na závěr stiskem tlačítka INSERT, ALTER nebo
WRITE. Všechny prvky vloţené do programu jsou buď data adres ( jedno písmeno abecedy a jedna za
ním následující číslice ) nebo komentář ( text vloţený mezi okrouhlé závorky ) nebo konec bloku ( EOB
nebo středník ).
KURZOROVÁ tlačítka šipka nahoru a šipka dolu můţete pouţít k vyhledávání podle vloţené
hodnoty. Jednoduše vloţte hodnotu určenou k vyhledávání na nejniţší řádek a stiskněte KURZOROVÁ
tlačítka šipka nahoru nebo šipka dolu. KURZOROVÝM tlačítkem šipka nahoru vyhledávejte vloţený
prvek ve zpětném směru aţ k začátku programu. KURZOROVÝM tlačítkem šipka dolu vyhledávejte
vloţený prvek směrem dopředu aţ do konce programu. Vyhledávací funkce působí také v reţimu
MEM. Pokud vloţíte písmeno bez číslice, vyhledávání se zastaví při prvním výskytu tohoto písmene s
jakýmkoliv číslem.
Poznamka: Kdyţ je stisknuto tlačítko INSERT, nová data se vkládají v podobě zvýrazněných (inverzně
zobrazených) dat. KURZOROVÁ tlačítka nahoru, dolu, doleva a doprava jsou pouţívána
pro volbu zvýrazněných prvků. Tlačítka PAGE UP (strana nahoru) a PAGE DOWN (strana
dolů) provádějí přesun na větší vzdálenosti a tlačítky HOME a END se provádí skok na
začátek nebo konec programu. Všechna tato tlačítka jsou funkční v reţimech EDIT, MEM a
MDI.
Komentář je moţné editovat aniţ by se celý vloţil znovu. Jednoduše pohybujte zvýrazněným kurzorem
na znaky, které si přejete změnit, vloţte nové znaky a stiskněte tlačítko ALTER. Aby jste mohli přidat
znaky, posuňte kurzor na místo, kde má být text přidán , vloţte nové znaky a stiskněte tlačítko
33
Učební texty – Obsluha CNC stroje
INSERT. K odstranění znaků musíte znaky zvýraznit a poté stisknout tlačítko DELETE. Pouţijte
tlačítko UNDO k navrácení jakékoliv změny. Tlačítko UNDO bude funkční pro posledních devět
záznamů.
Poté, co je program vytvořen, můţe být velice jednoduše změněn programový název tím, ţe se změní
Onnnnn na prvním řádku. Dosáhne-li počet programů svoji maximální hodnotu, zobrazí se hlášení
„DIR FULL" a program jiţ není moţno sestavovat. Maximální počet programů v paměti je 500.
6.10 Editování programu.
Reţim EDIT slouţí k provádění změn v programech, které jsou jiţ v paměti. Jestliţe program ještě
neexistuje, sestaví se v reţimu LIST PROG. Nově sestavený program obsahuje pouze název
programu Onnnnn a EOB.
K vstupu do reţimu EDIT, stiskněte tlačítko EDIT. Na obrazovce se zobrazí aktuální program. Je-li
program ještě bez dat, zobrazí se program jako O0000. Aby jste změnili název programu, přesuňte
kurzor na jiţ existující Onnnnn, vloţte písmeno "O" následované pětimístným číslem např. 012345 a
stiskněte tlačítko ALTER. Vpravo nahoře na obrazovce se objeví nové číslo programu. Vaše data se
nejdříve zobrazují vlevo dole na obrazovce a stiskem tlačítek INSERT, ALTER nebo WRITE budou
přesunuty do horní části obrazovky.
Aby jste vloţili program z klávesnice, napište poţadovaná data tlačítky a potom stiskněte tlačítko
INSERT. Před stiskem tohoto tlačítka je moţno vloţit více neţ jeden kód, např. X, Y a Z. Po
provedeném vstupu programu můţete data také měnit. Zvýrazněte znaky, které chcete změnit, vloţte
nové znaky a potom stiskněte ALTER. Aby jste znaky přidali, posuňte kurzor na místo, kde chcete text
přidat , vloţte nové znaky a stiskněte tlačítko INSERT. Aby jste znaky odstranili, stačí znaky zvýraznit
a stisknout tlačítko DELETE. Pouţijte tlačítko UNDO k navrácení jakýchkoliv změn. Tlačítko UNDO
je funkční pro posledních devět vstupů.
KURZOROVÁ tlačítka šipka nahoru a šipka dolů můţete pouţít k vyhledávání podle vloţené
hodnoty. Jednoduše vloţte hodnotu určenou k vyhledávání na nejniţší řádek a stiskněte KURZOROVÁ
tlačítka šipka nahoru nebo šipka dolů. KURZOROVÝM tlačítkem šipka nahoru vyhledávejte vloţený
prvek ve zpětném směru aţ k začátku programu. KURZOROVÝM tlačítkem šipka dolů vyhledávejte
vloţený prvek směrem dopředu aţ do konce programu. Vyhledávací funkce působí také v reţimu
MEM. Pokud vloţíte písmeno bez číslice, vyhledávání se zastaví při prvním výskytu tohoto písmene s
jakýmkoliv číslem.
Můţete přejít do jiného programu, pokud jste v reţimu EDIT nebo MEM za pouţití
KURZOROVÝCH tlačítek šipka nahoru a šipka dolů, vloţte Onnnnn na vstupní řádek a potom
stiskněte KURZOROVÁ tlačítka šipka nahoru nebo šipka dolů nebo tlačítko F4. Onnnnn je
program, do kterého jste si přáli přejít.
Jako volitelnou verzi lze k přesunu kurzoru během editování pouţít kolečko pro ruční polohování. K
zapnutí této funkce slouţí parametr č. 57. V zapnutém stavu se chová kolečko jako KURZOROVÁ
tlačítka šipka doleva a šipka doprava.
Editování s niţší prioritou je popsáno detailně později v této kapitole.
Chybová hlášení při editaci:
Guarded Code
Po spuštění programu j ste se pokusili odstranit Onnnnn.
Bad Code
Řádek obsahuje neţádoucí data nebo má komentář více neţ 80 znaků.
34
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Editing Error
Některé z dřívej ších editování nebylo ukončeno, odstraňte problém nebo
stiskněte tlačítko UNDO.
Bad Name
Název programu Onnnnn je neplatný nebo chybný.
Invalid Number
Číslo s abecedním kódem bylo neplatné.
Block Too Long
Blok můţe obsahovat pouze 256 znaků.
No Code
Vloţení dat provedeno, avšak data nejsou k dispozici.
Can't Undo
Zrušit lze pouze posledních devět změn.
End Of Prg
Konec programu EOB není moţno vymazat.
6.11 Editování s nižší prioritou programu.
Tento stroj se standardně dodává s moţností provádět reţim BACKGROUND EDIT. V tomto reţimu
můţete editovat program, zatímco běţí program jiný. BACKGROUND EDIT je moţné uvolnit a
zablokovat parametrem č. 57.
BACKGROUND EDIT se volí z reţimu MEM v ukazateli PROGRAM DISPLAY tak, ţe se k
programu určenému k editování vloţí Onnnnn a potom se stiskne tlačítko F4. Při nevloţení Onnnnn
se ukazatel PROGRAM REVIEW vrací.
Jste-li v reţimu BACKGROUND EDIT, můţete provádět libovolné operace, kterými disponuje reţim
EDIT. Na posledních pěti řádcích na obrazovce se indikuje stav běţícího programu a nejvyšší řádek
indikuje název a počet řádků zpracovávaného programu.
BACKGROUND EDIT se opouští volbou jiného ukazatele nebo stiskem tlačítka F4. Za účelem listování
programy, které se nacházejí v paměti, zde byla připojena nová indikační funkce umoţňující prohlíţení
seznamu programů při současném zpracování programu. Tento ukazatel se nazývá LIST. Seznam
programů volíte během zpracování programu stiskem tlačítka LIST PROG Indikace je stejná jako
indikace v reţimu LIST PROG, ale funkci odeslání, příjmu, kopírovaní, volby nebo vymazání není
moţno pouţít.
Tlačítko CYCLE START nemůţe být pouţito během reţimu BACKGROUND EDIT. Pokud program
obsahuje M00 zastavení, musíte vystoupit z reţimu BACKGROUND EDIT a poté stiskněte tlačítko
CYCLE START k pokračování programu.
Všechny změny prováděné během BACKGROUND EDIT se ukládají do jiné oblasti pamětí, dokud se
běţící program nezastaví. To znamená, ţe můţete dokonce editovat právě zpracovávaný program nebo
jeden z jeho podprogramů a ţe tyto změny neovlivňují běţící program.
Při první volbě programu pro práci s BACKGROUND EDIT obdrţíte buď hlášení PROG EXISTS,
pokud je jiţ program v paměti nebo hlášení NEW PROG, pokud program v paměti ještě není. Hlášení
PROG EXISTS znamená, ţe se program vytváří a z počátku je prázdný. V obou případech můţete nato
program editovat. Kdyţ vyberete podruhé program pro BACKGROUND EDIT bez zastavení běţícího
programu, obdrţíte hlášení SECOND EDIT.
Jste-li v BACKGROUND EDIT a vykonávaný program končí, změní se automaticky ukazatel na
PROGRAM DISPLAY a zobrazí se právě ukončený program. Aby jste mohli pokračovat v editaci
vašeho programu, musíte zvolit LIST PROG a potom ho zobrazit v reţimu EDIT.
BACKGROUND EDIT není moţné pouţít v MDI nebo DNC operačních reţimech.
35
Učební texty – Obsluha CNC stroje
6.12 Vymazání programu.
Aby jste mohli vymazat existující program, musíte se nacházet v reţimu LIST PROG. Tyto programy zde
budou uspořádány podle programových čísel. Pouţijte KURZOROVÁ tlačítka šipka nahoru nebo šipka dolů
k zvýraznění programového čísla nebo vepsat číslo programu na blikající kurzor a poté stiskněte tlačítko
ERASE PROG.
Všechny programy v seznamu je moţno vymazat umístěním kurzoru na ALL na konci seznamu a
stisknutím tlačítka ERASE PROG. Buďte opatrní, kdyţ maţete jednotlivé programy, přečtěte si pořádně
všechny nápovědy, aby bylo zajištěno, ţe nejsou vybrány VŠECHNY programy. Tlačítko UNDO neobnoví
znovu programy, které byly vymazány.
6.13 Operace s blokem.
Operace s blokem se mohou provádět s jednou skupinou více neţ jednoho bloku programu. Tyto
operace zahrnují DUPLIKOVÁNÍ BLOKU, POSOUVÁNÍ BLOKU a MAZÁNÍ BLOKU. Před
definováním bloku se vpravo ve spodní části obrazovky zobrazí návod k zadání bloku: Tlačítko Fl je
stisknuto, kdyţ je kurzor na prvním řádku bloku a tlačítko F2 je stisknuto, kdyţ je kurzor na posledním
řádku bloku.
Kdyţ je blok definován, vpravo dole se zobrazuje, jak se má s blokem manipulovat: tlačítko INSERT je
pouţíváno k duplikaci definovaného bloku kdekoliv je kurzor umístěn, tlačítko DELETE je pouţíváno k
vymazání bloku, tlačítko ALTER je pouţíváno k posunutí bloku a tlačítko UNDO ruší zadání bloku.
Kdyţ je blok definován, kurzor je indikován symbolem „ >" a je vţdy umístěn na začátku řádku. Kdyţ
je blok kopírován nebo posunován, řádky jsou připojovány podle bloku s kurzorem. Pouze celé
příkazové řádky mohou být přesunovány blokovými funkcemi.
Části programu mohou být kopírovány z jednoho programu do jiného pomocí blokové kopírovací
vlastnosti. Tohle je umoţněno zvýrazněním sekce kódů, které se mají kopírovat za pouţití tlačítek Fl a
F2. Kdyţ uţ je sekce kódů zvýrazněna, tak se můţete přemístit do jiného programu výběrem jiţ
existujícího programu nebo vytvořením nového programu. Kurzor umístěte na pozici, kam se má
přenášená část programu zkopírovat a stiskněte tlačítko INSERT nebo WRITE. Kopie definovaného
bloku bude vloţena do současného programu a kopírovaná kódová sekce se stane aktuálním
definovaným blokem.
Blok kódů můţe být zkopírován do programu MDI, ale bloky kódů nemohou být zkopírovány z
programu MDI do jiného programu. Můţete vţdy přejmenovat program MDI a poté zkopírovat jeho text
do jakéhokoliv jiného programu způsobem výše popsaným.
36
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
7 Strojní operace.
7.1 Operace suchého běhu.
Funkce DRY RUN ( suchý běh ) slouţí k testování programu, aniţ se během něho obrobky skutečně obrábí.
DRY RUN funkce se volí během reţimu MEM nebo MDI stisknutím tlačítka DRY RUN. Při tomto
testování proběhnou všechny rychloposuvy a posuvy rychlostí suchého běhu, která se volí tlačítky JOG.
Spodní část obrazovky pak bude zobrazovat rychlost jako 100, 10, 1.0 nebo 0.1 palců za minutu.
DRY RUN nemůţe být zapnut při běţícím programu. Můţe být zapnut nebo vypnut pouze kdyţ je program
zcela ukončen nebo je resetován. První stisknutí tlačítka DRY RUN zapne tuto funkci a druhé stisknutí ji
zase vypne. DRY RUN stále ještě provede všechny poţadované výměny nástroje. Rychlost pouţitá v DRY
RUN můţe být změněna kdykoliv a operátor můţe poté prověřit, zda naprogramované funkce jsou přesně
takové, jaké byly určeny. Berte v úvahu, ţe je také moţné pouţít reţim grafiky, který můţe být bezpečnější,
protoţe před testováním programu se stroj nezačne pohybovat.
7.2 Indikace (ukazatele stavu).
Můţete zvolit následující indikace pomocí pouţití těchto osmi DISPLAYových volících tlačítek:
PRGRM /
CONVRS
K indikaci nebo editování zvoleného programu. Také pouţíván v aplikacích
Quick kódu.
POSIT
K indikaci poloh os.
OFSET
K indikaci nebo vloţení pracovních ofsetových hodnot.
CURNT COMDS
K indikaci aktuálních příkazů a časů.
ALARM / MESGS
K zobrazení výstrah a uţivatelských hlášení.
PARAM / DGNOS
K zobrazení parametrů a diagnostických údajů.
SETNG / GRAPH
K indikaci nebo vloţení uţivatelských parametrů NEBO k volbě reţimu
grafické simulace.
HELP / CALC
K zobrazení pomocných dat a počítače.
Kromě těchto funkcí, při běţícím programu můţete také stisknout tlačítko
LIST PROG k obdrţení seznamu programů uloţených v paměti. Tento
seznam je uţitečný k určení, který z programu je moţné editovat v
BACKGROUND EDIT, coţ je voleno z ukazatele PROGRAM display.
37
Učební texty – Obsluha CNC stroje
7.3 Abecední adresové kódy.
Následující je seznam adresových kódů pouţívaných v CNC programování:
A
OTÁČIVÝ POHYB ČTVRTÉ OSY
Znak adresy A je pouţíván ke stanovení pohybu volitelné čtvrté osy A. Specifikuje úhel ve stupních
pro otáčivou osu. Je vţdy následována číslem se znaménkem a aţ třemi místy za desetinou čárkou.
Pokud není vloţena desetinná čárka, poslední číslice vyjadřuje 1/1000 stupňů. Nejmenší velikost je
0.0001 stupňů, největší záporná hodnota je -8380.000 stupňů a největší číslo je 8380.000 stupňů.
Osa A je v současnosti rezervována pro revolverovou hlavici nástroje a je pro programátora skrytá.
Jednotky rotace signalizují polohy nástroje jako např. 1.000 představuje nástroj # 1.
B
LINEÁRNÍ POHYB OSY B
Znak adresy B je pouţíván ke stanovení absolutního pohybu pro osu B. Specifikuje polohu nebo
vzdálenost podél osy B. Je buď v palcích se čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se třemi
desetinnými místy. Je následován číslem se znaménkem mezi -8380.00 a 8380.00. Pokud není
vloţena desetinná čárka, poslední číslice vyjadřuje 1/10000 palců nebo 1/1000 milimetrů.
Osa B je v současnosti rezervována pro koník soustruhu.
C
OTÁČIVÝ POHYB PÁTÉ OSY
Znak adresy C je pouţíván ke stanovení pohybu volitelné vnější páté osy C. Specifikuje úhel ve
stupních pro otáčivou osu. Je vţdy následována číslem se znaménkem a aţ třemi místy za
desetinou čárkou. Pokud není vloţena desetinná čárka, poslední číslice vyjadřuje 1/1000 stupňů.
Nejmenší velikost je 0.001 stupňů, největš záporná hodnota je -8380.000 stupňů a největší číslo je
8380.000 stupňů.
D
HLOUBKA ŘEZU
Znak adresy D slouţí ke zvolení hloubky řezu pro kaţdý průchod cyklu odstraňování přídavku. Je
buď v palcích se čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se třemi desetinnými místy.
E
POSUVOVÁ RYCHLOST, 6 DESETINNÝCH MÍST ( stejné jako F )
Znak adresy E slouţí ke zvolení rychlosti posuvu pouţívané u interpolačních kódů G nebo u fixních
cyklů. Jednotky jsou v palcích za otáčku nebo v milimetrech za otáčku. Můţe být naprogramováno
aţ šest desetinných míst. Základní nastavení posuv za otáčku ( G99 ) můţe být změněno na posuv
za minutu pomocí G98. U slučitelnosti řízení YASNAC a FANUC pouţijte kód E, pokud je
poţadováno 5 nebo 6 desetinných míst.
F
POSUVOVÁ RYCHLOST
Znak adresy F slouţí ke zvolení rychlosti posuvu pouţívané u interpolačních kódů G nebo u
fixních cyklů. Jednotky jsou v palcích za otáčku nebo v milimetrech za otáčku. Můţe být
naprogramováno aţ šest desetinných míst. Základní nastavení posuv za otáčku ( G99 ) můţe být
změněno na posuv za minutu pomocí G98. Kód F byl schopný zadat s přesností pouze čtyři
desetinná místa; ale u tohoto řízení můţete určit u F aţ šest desetinných míst s maximem
154.000000 palců ( 393.000000 milimetrů). Kódy E a F jsou identické.
38
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
G
PŘÍPRAVNÉ FUNKCE ( G KÓDY )
Znak adresy G je pouţíván k stanovení druhu operace v bloku. Znak G je následován dvoj- nebo
trojmístným číslem mezi 00 a 255. Kaţdý G kód je součástí číslované skupiny. Kódy skupiny 0
nejsou modální; to znamená, ţe definují funkci pouţitelnou pouze v tomto bloku a která nepůsobí
na jiné bloky. Ostatní skupiny jsou modální a zadání kódu ve skupině ruší předtím v tomto bloku
pouţitý shodný kód z této skupiny. Modální kód G působí na všechny následující bloky, takţe tyto
bloky nepotřebují znovu zadat ten samý kód G. Mnohonásobné kódy G mohou být umístěny v
bloku, aby specifikovali všechny podmínky pro nastavení jedné operace, pokud nejsou dva z té
samé číslované skupiny. Viz. následující část ( Přípravné funkce ( Kódy G ) ), kde naleznete
podrobný seznam kódů G.
H
NEPOUŢÍVÁ SE? VOLITELNÝ MAKRO PARAMETR
I
POMOCNÁ DATA K PŘEDEM NAPROGRAMOVANÝM CYKLŮM A
KRUHOVÝMPOHYBŮM
Znak adresy I je pouţíván ke specifikaci dat uţívaných pro některé předem naprogramované cykly a
kruhové pohyby. Vstupy jsou buď v palcích se čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se
třemi desetinnými místy. Následuje číslo se znaménkem v palcích mezi -15400.0000 a 15400.0000
nebo mezi -39300.000 a 39300.000 milimetrů v metrické soustavě.
J
POMOCNÁ DATA K PŘEDEM NAPROGRAMOVANÝM CYKLŮM
A KRUHOVÝM POHYBŮM
Znak adresy J je pouţíván ke specifikaci dat uţívaných pro některé předem naprogramované
cykly a kruhové pohyby. Formátují se stejně jako data I.
K
POMOCNÁ DATA K PŘEDEM NAPROGRAMOVANÝM CYKLŮM
A KRUHOVÝM POHYBŮM
Znak adresy K je pouţíván ke specifikaci dat uţívaných pro některé předem naprogramované
cykly a kruhové pohyby. Formátují se stejně jako data I. Následuje číslo se znaménkem v
palcích mezi -15400.0000 a 15400.0000 nebo mezi -39300.000 a 39300.000 milimetrů v
metrické soustavě.
L
NAČÍTÁNÍ OPAKUJÍCÍCH SE CYKLŮ
Znak adresy L slouţí k zadání opakování pro některé předem naprogramované cykly a pomocné
funkce. Následuje číslo se znaménkem mezi 0 a 32767.
M
M KÓD, RŮZNÉ FUNKCE
Znak adresy M slouţí ke specifikaci kódu M pro blok. Tyto kódy jsou pouţívány k řízení různých
funkcí stroje. Všimněte si, ţe pouze jeden kód M je povolen pro jeden blok CNC programu a
všechny M kódy jsou uvedeny aţ na konci bloku.
N
ČÍSLO BLOKU
Znak adresy N je zcela volitelný. Můţe být pouţit k identifikaci nebo číslování kaţdého bloku
programu. Následující číslo je číslo mezi 0 a 99999. Funkce M97 a M99 musí odkazovat na
číslo řádku N.
39
Učební texty – Obsluha CNC stroje
0
ČÍSLO/NÁZEV PROGRAMU
Znak adresy O je pouţíván k identifikaci programu. Je následován číslem mezi 0 a 99999. Program
uloţený v paměti má vţdy označení Onnnnn v prvním bloku; nemůţe být vymazáno. Kdyţ
změníte O v prvním bloku, musíte přejmenovat program. Onnnnn můţe být umístěn v dalších
blocích programu, ale nebude mít ţádný vliv a můţe být matoucí pro čtecí zařízení. Dvojtečka ( : )
můţe být pouţita na místě O v programu, ale je vţdy zobrazována jako „ O „
P
DOBA ZPOŢDĚNÍ NEBO ČÍSLO PROGRAMU
Znak adresy P je pouţíván k vloţení buď času v sekundách nebo čísla programu pro vyvolání
podprogramu nebo čísla řádku pro cyklus odstraňování přídavku. Kdyţ je pouţit jako čas ( G04
pro prodlevu ), je to kladné číslo s jednou desetinnou čárkou mezi 0.001 a 1000.0.
Pokud je P pouţito jako číslo řádku ( pro M97 ), nebo název programu ( pro M98 ), hodnota musí
být kladné číslo bez desetinné čárky aţ do 9999.
Q
POMOCNÁ DATA K PŘEDPROGRAMOVANÝM CYKLŮM
Znak adresy Q se pouţívá ve fixních cyklech jako kladné číslo v palcích/milimetrech mezi 0 a
100.0 nebo aby označil poslední blok dráhy u odstraňování přídavku.
R
POMOCNÁ DATA K PŘEDPROGRAMOVANÝM CYKLŮM A
KRUHOVÝM FUNKCÍM
Znak adresy R je pouţíván v předprogramovaných cyklech a ke kruhové interpolaci. Vstupní údaje
jsou buď v palcích se čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se třemi desetinnými místy.
Je následováno číslem se znaménkem v palcích mezi -15400.0000 a 15400.0000 anebo mezi 39300.000 a 39300.000 pro milimetry. Většinou slouţí k zadávání referenční roviny pro
předprogramované cykly.
S
PŘÍKAZ PRO RYCHLOST HŘÍDELE
Znak adresy S slouţí k zadání rychlosti hřídele nebo řezné rychlosti. Znak S je následován číslem
bez znaménka mezi
1 - 99999. Příkaz S hřídel nevypíná ani nezapíná; pouze nastavuje poţadovanou rychlost. Tento
příkaz nezpůsobí aby
se změnil převod.
T
KÓD VOLBY NÁSTROJE
Kódy T slouţí k výběru čísla nástroje a vymezení posunutí nástroje nebo geometrie a také
k aplikování hodnot opotřebení. Podrobný popis tohoto kódu naleznete v části 4.4.
U
PŘÍRŮSTKOVÝ POHYB V OSE X
Znak adresy U slouţí ke specifikování pohybu pro osu X. Vymezuje přírůstkový pohyb nebo
vzdálenost podél osy X vztahující se k současné poloze stroje. Programuje se buď v palcích se
čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se třemi desetinnými místy. Je to následováno číslem
se znaménkem v palcích mezi -15400.0000 a 15400.0000 nebo mezi -39300.000 a 39300.000
milimetry u metrických jednotek.
40
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
V
VOLITELNÝ MAKRO PARAMETR
W
PŘÍRŮSTKOVÝ POHYB V OSE Z
Znak adresy W slouţí ke specifikování pohybu pro osu Z. Vymezuje přírůstkový pohyb nebo
vzdálenost podél osy Z vztahující se k současné poloze stroje. Je to formátováno stejně jako
adresa U. Znak je následován číslem se znaménkem v palcích mezi -15400.0000 a 15400.0000
nebo mezi -39300.000 a 39300.000 milimetry u metrických jednotek.
X
LINEÁRNÍ POHYB V OSE X
Znak adresy X slouţí k zadání absolutního pohybu pro osu X. Stanovuje polohu nebo
vzdálenost podél osy X. Programuje se buď v palcích se čtyřmi desetinnými místy nebo v
milimetrech se třemi desetinnými místy. Znak je následován číslem se znaménkem v palcích
mezi 15400.0000 a -15400.0000 nebo mezi 39300.000 a -39300.000 milimetry u metrických
jednotek. Pokud není vloţena desetinná čárka, poslední číslice je 1/10000 palců nebo 1/1000
milimetrů.
Y
Z
NENÍ POUŢÍVANO, VOLITELNÝ MAKRO PARAMETR
LINEÁRNÍ POHYB V OSE Z
Znak adresy Z slouţí k zadání absolutního pohybu pro osu Z. Stanovuje polohu nebo
vzdálenost podél osy Z. Programuje se buď v palcích se čtyřmi desetinnými místy nebo v
milimetrech se třemi desetinnými místy. Znak je následován číslem se znaménkem v palcích
mezi 15400.0000 a -15400.0000 nebo mezi 39300.000 a -39300.000 milimetry u metrických
jednotek. Pokud není vloţena desetinná čárka, poslední číslice je 1/10000 palců nebo 1/1000
milimetrů.
41
Učební texty – Obsluha CNC stroje
TYP BRITU
UMISTĚNI
IMAGINARNIHO HROTU
NASTROJE
DEFINICE SMĚRU POLOHY
BŘITU
NULA (0) NEOZNAČUJE ŢÁDNÝ SMĚR
BŘITU. TOTO NASTAVENÍ NENÍ
VĚTŠINOU POUŢÍVÁNO, KDYŢ JE
POŢADOVÁNA KOMPENZACE BŘITU
NÁSTROJE.
0
1
SMĚR X+, Z+ ZE STŘEDU
2
SMĚR X+, Z- ZE STŘEDU
3
SMĚR X-, Z- ZE STŘEDU
4
SMĚR X-, Z+ ZE STŘEDU
Imaginární hrot nástroje
42
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
TYP BŘITU
5
UMISTĚNI
IMAGINÁRNÍHO HROTU
NÁSTROJE
DEFINICE SMĚRU POLOHY
BŘITU
SMĚR Z+ : BŘIT
NÁSROJE
6
SMĚR X+ : BŘIT
NÁSTROJE
7
SMĚR Z- : BŘIT
NÁSTROJE
8
SMĚR X- : BŘIT
NÁSTROJE
9
STEJNÉ JAKO TYP
BRITU 0
Imaginární břit nástroje
43
Učební texty – Obsluha CNC stroje
8
Kompenzace břitu nástroje.
Kompenzace břitu nástroje je pouţívána, kdyţ provádíme obrábění s řeznými nástroji, které nemají stejný
poloměr břitu, a kdy musíme korigovat dráhu nástroje kvůli opotřebení a při obrábění kuţelů a kruhových
tvarů. Obecně kompenzace břitu nástroje nemusí být pouţita, kdyţ jsou naprogramované řezy pouze podél osy
X nebo Z. Při kuţelových a kruhových pohybech můţe při změně poloměru kompenzace břitu dojít k podjetí
nebo přejetí naprogramované dráhy. Na obrázku 4.7-1, předpokládejme, ze je to hned po seřízení, Cl je poloměr
řezného nástroje, který řeţe naprogramovanou dráhu. Kdyţ se řezný nástroj obrátí na C2, operátor můţe
nastavit korekci nástrojové geometrie, aby změnil podle potřeby průměrové a délkové rozměry obrobku. Pokud
toto bylo provedeno, jak je zobrazeno na obrázku 4.7-2, vznikne menší poloměr. Pokud se pouţívá kompenzace
břitu nástroje, je dosaţen správný řez. Řízení bude automaticky nastavovat naprogramovanou dráhu podle
korekce pro poloměr kompenzace břitu tak, jak je nastavena v řízení. Řízení bude měnit nebo generovat kód k
řezání správné dráhy obrobku, tak jak je to zobrazeno na spodním obrázku
Tool Path - Dráha nástroje/Cut after wear - Řez po opotřebení/Desired cut - Požadovaný řez
Obrázek - Dráha nástroje pro 2 poloměry řezného nástroje
8.1 Způsoby kompenzace břitu nástroje.
Kompenzace břitu nástroje funguje posunutím NAPROGRAMOVANÉ DRÁHY NÁSTROJE buď
napravo nebo nalevo. Programátor bude většinou programovat dráhu nástroje do současné operační
konečné velikosti. Pokud se pouţívá kompenzace břitu nástroje, řízení bude kompenzovat průměr
nástroje podle speciálních instrukcí vepsaných v programu. Příkazy dvou kódů G se pouţívají pro
kompenzaci ve dvou-osové rovině. G41 dává řízení příkaz k posunutí na levou stranu naprogramované
dráhy nástroje a G42 dává řízení příkaz k posunutí na pravou stranu naprogramované dráhy nástroje.
Další příkaz, G40, slouţí ke zrušení jakýchkoliv posunutí provedených kompenzací břitu nástroje. G40,
G41a G42 jsou podrobněji popsány později v části „Kompenzace břitu nástroje u kódů G".
44
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Tool Path and direction tools travel relative to workpiece - Korigovaná dráha nástroje a směr pohybu
relativně k obrobku/Programmed tool path - Naprogramovaná dráha nástroje/TNC Right - Kompenzace
břitu nástroje doprava
TNC Left - Kompenzace břitu nástroje doleva
Obrázek - Směr posunutí
Směr posunutí je zaloţený na směru pohybu nástroje poměrného k danému nástroji a na které straně
obrobku se nachází. Kdyţ přemýšlíme o tom, ve kterém směru se kompenzované posunutí v kompenzaci
břitu nástroje objeví, představte si sami sebe, ţe sedíte na břitu nástroje a dráhu břitu řídíte jako u auta.
Zadáním příkazu G41 se břit nástroje posune směrem doleva a G42 posune břit nástroje doprava. U
soustruhu to znamená, ţe při soustruţení vnějšího průměru pracujeme s G42 pro správnou kompenzaci
nástroje a při soustruţení vnitřního průměru pracujeme s G41.
45
Učební texty – Obsluha CNC stroje
8.2 G kódy kompenzace břitu nástroje.
G40
Zrušení kompenzace břitu nástroje
*I
Délka vektoru a směr, paralelně k ose X, vztaţeno na poloměr
*K
Délka vektoru a směr, paralelně k ose Z
*U
Inkrementální cílová souřadnice od polohy aktuální, paralelně k ose X
*W
Inkrementální cílová souřadnice od polohy aktuální, paralelně k ose Z
*X
Absolutní cílová souřadnice v ose X
*Z
Absolutní cílová souřadnice v ose Z
*signalizuje volitelnost ( při definování funkce není nutné zadávat )
G40 ruší G41 nebo G42. Programování TxxOO také zruší kompenzaci břitu nástroje. Vţdycky musíte
kompenzaci břitu nástroje ukončit před koncem programu.
Cílová souřadnice odjetí většinou neodpovídá bodu na obrobku. V mnoha případech se můţe objevit
přejetí nebo podjetí kontury. Obrázek 4.7 - 15 nám tento případ znázorňuje.
Overcut here-Přejetí
Obrázek G40
Kdyţ jsou adresové kódy I a K pouţívány v bloku odjetí G40, řízení bude tyto hodnoty pouţívat jako
průřezový vektor pro koncový bod posledního kompenzovaného pohybu. Obrázek 4.7-15 znázorňuje, kde
leţí I a K ve vztahu k pohybu odjetí. I a K většinou leţí podél čela obráběného obrobku.
46
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
TIP = 3- TIP BRITU = 3/Use I and K to avoid overcut here - Použijte I a K, aby jste se vyhnuli přejetí
kontury
Obrázek Pouţití I a K.
Hodnoty I a K mohou být vypočítány pomocí goniometrických funkcí. Sinus úhlu k ose Z dosadíme za I, a
kosinus úhlu k ose Z dosadíme za K. Toto je zobrazeno na obrázku 4.7 - 16.
G41
Kompenzace nástroje vlevo
G41 zvolí kompenzaci britu nástroje nalevo od obrobku; to znamená, ţe nástroj je posunut nalevo od
naprogramované dráhy, aby se mohla provést kompenzace velikosti nástroje. Korekce nástroje musí být
zvolena s kódem Tnnxx, kde xx odpovídá korekcím, které se mají pouţít s nástrojem.
TIP = 2 ý TIP BRITU = 2
Obrázek G41
47
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
G42
Kompenzace břitu nástroje vpravo od obrobku
G42 zvolí kompenzaci břitu nástroje napravo od obrobku; to znamená, ţe nástroj je posunut
napravo od naprogramované dráhy, aby se mohla provést kompenzace velikosti nástroje.
Korekce nástroje musí být zvolena s kódem Tnnxx, kde xx odpovídá korekcím, které se mají
pouţít s nástrojem.
TIP = 3 ý TIP BRITU = 3
Obrázek G42

Similar documents

Učební texty - frézka SuperMinimill

Učební texty - frézka SuperMinimill Písek z odlitků a brusná zrna z litého hliníku a litiny ze strojního odlévání, budou zkracovat životnost čerpadla pokud by nebyl navíc použit speciální filtr vedle 100 síťového čističe filtru. Zkon...

More information

document [] - Vysoké učení technické v Brně

document [] - Vysoké učení technické v Brně Obr. 1.3 Výrobní etapy CAD/CAM systému. ‚ Konstrukční příprava – vytvoření 2D výkresu a 3D modelu obrobku a polotovaru (2D model pro určení dráhy nástroje, 3D model pro simulaci obrábění). ‚ Techno...

More information

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy volného času, získává řadu informací, vědomostí a návyků, které ho dále rozvíjí. Také zde dochází k určitému soutěţení a pozitivní výsledky dítě uspokojují, nutí ho k sebehodnocení (Hájek, Pávková,...

More information