To Co Mam, czyli rysunek s.32-33

Comments

Transcription

To Co Mam, czyli rysunek s.32-33
Co z halą sportową w Wierzbnie? s
r e k l a m a
R A D IO -T A X I
OŁAW A
C 1r 9 6 - 3 3
lu b
0 7 1 -3 0 3 -9 6 -3 3
2 4 h - DO JAZD B EZPŁATNY
w w w .o la w ia n h o t e l.p l
powiatową
G
A
Z
E
T
A
P
O
W
I
A
T
O
W
A
-
W
I
A
D
O
M
O
Ś
C
I
O
Ł
A
W
S
5 stycznia 2011
ar 1(921)
rok XXI
cena 2,60 zl 8% VAT
www.gaielaokiwa.pl
Index 324280
ISSN 1509 0809
S.2
T YGODNIK LOKALNY
Było, minęło
K Y £
Putyra
zadow olony
12.240 zł brutto to
pensja burmistrza
Jelcza-Laskowic
K azim ierza
P u ty ry. Uważa, że
na nią zasłużył.
%
2010
To Co Mam,
czyli rysunek
s.32-33
R obot będzie
w idział
i słyszał...
0 pływających
sztucznych rybach,
milionach za
wynalezienie mp3
1 symbiozie między
nauką a przem y­
słem - mówi
wynalazca A ndrzej
G rzesiak
S.14
H ipnotyzer
tłum ów
Błażej B abski
z Jelcza-Laskowic
szykuje się do
wydania kolejnej
płyty
S.18
r e k l a m a
Nie, nie p rzy jeżd ża ją do Oław y. Ani
Lady G a g a, ani dr H aus. Tak ich
narysow ał m łody oław ianin M i c h a ł
Ł o m n i c k i . - G d y byłem m a ły nie
m ogłem p rzejść z m a m ą koło
kiosku i nie kupić kolorow anki
mówi. - B ard ziej konkretne
rysow anie z a c z ą łe m w czasach
gim nazjum
-
S A -6 .2 6 - 2 7 1 4 4 4 5
ul. W i t o s a Ti**, J o l c z i a t i k o w i c f l
/1 Tl 18 2 0 0 2 , G O / A 2 H 4 0 0
2
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
JELCZ-LASKOWICE
Pensja ustalona
Burmistrz Kazimierz
Putyra, podobnie jak
w poprzedniej kadencji,
otrzymał maksymalną
stawkę wynagrodzenia.
Uważa, że na to zasłużył
W ięcej już n ie m ożna
1/2011
12.240zł
brutto
będzie zarabiał
K'aorimiory Pufx/ra
W p ro je k c ie uch w ały ,
przygotow anym przez K azi­
m ie rz a P u ty rę , w sz y s tk ie
sk ła d n ik i w y n a g ro d z e n ia ,
oprócz dodatku stażowego (ro­
snącego wraz z latami pracy),
są na maksymalnym poziomie.
Rada Miejska podjęła uchwa­
łę w sprawie ustalenia w yna­
grodzenia, na sesji 30 grudnia.
Tyle samo, czyli dużo
P ensja Putyry, podobnie
ja k innych szefów sam orzą­
dów, sk ład a się z czterech
składników. W ynagrodzenie
zasadnicze w ynosi 6000 zł,
dodatek funkcyjny - 2100 zł,
dodatek specjalny w wysoko­
ści 40% wynagrodzenia zasad­
niczego i dodatku funkcyjne­
go - 3240 zł oraz dodatek sta­
żowy w wysokości 15% wy­
nagrodzenia zasadniczego 900 zł. Łącznie daje to kwotę
12.240 zł brutto. - To wynagro­
dzenie je st identyczne z tym,
ja k ie burm istrz otrzym yw ał
dotychczas - tłumaczyła Stanisła w a K a p ło n -H u tn ic z a k ,
skarbnik gminy.
Platforma jest przeciw
K rz y s z to f W o źn iak , w
imieniu klubu Platformy O by­
watelskiej, złożył wnioski, aby
obniżyć wynagrodzenie zasad­
nicze do 5000 zl, a dodatek
specjalny do 30%. - Czy to je st
d o b re ro zw ią za n ie d a w a ć
m aksym alne wynagrodzenie
zasadnicze? - zastanawiał się
Woźniak. - To nie je st dobre
ani dla gminy, ani dla Rady
Miejskiej, jako organu stano­
wiącego, ani dla burmistrza,
ja ko organu wykonawczego.
W incenty Marchewski bronił w ynagrodzenia Putyry
- Cztery lata temu też do­
stał pan zgodę Rady M iejskiej
na m aksymalne wynagrodze­
nie - zwracając się do burm i­
strza, wspierał Woźniaka w i­
ceprzewodniczący RM Tade­
usz Babski. - Czy pan, ja k o
pracodawca, zatrudnił kiedyś
pracownika od razu z m aksy­
malnym wynagrodzeniem?
B urm istrz Putyra, odpo­
wiedział: - Tak, oczywiście.
diety radnych w Jelczu-Laskowicach wzrosły o 80%.
Jak lew bronił pensji burmi­
strza W incenty M archew ski,
startujący tym razem w wybo­
rach z listy “Wspólnoty Samo­
rządowej 2010”. Argumentacja
wnioskodawców z PO nie prze­
konała go, uznał ich uzasadnie­
nie za mało konkretne. Dekla­
rował, że będzie głosował za
przyjęciem projektu uchwały.
Marchewski walczy
Nowe rozdanie i ...
zaufanie
Beata Bejda z Prawa i Spra­
wiedliwości przedstawiła różne
warianty i w yliczenia m ożli­
w ych pensji burm istrza oraz
wynikających z nich oszczędno­
ści. Jej zdaniem nie powinno się
startować od maksymalnej kwo­
ty. Przypomniała, że w poprzed­
niej kadencji były propozycje,
żeby obniżyć burmistrzowi wy­
nagrodzenie, ale nie spotkało się
to z odzewem radnych.
Stanisława Kapłon-Hutni­
czak wyjaśniała, że gdyby przy­
jęto propozycję PO, wynagro­
dzenie burmistrza byłoby niż­
sze, niż niektórych jego współ­
pracowników. Skarbnik przypo­
mniała, że przez ostatnie 4 lata
Krzysztof Woźniak powie­
dział, że now a k ad en cja to
nowe rozdanie i wysokość wy­
nagrodzenia ustalana je st od
początku, nie powinno się pa­
trzeć na poprzednią.
- Pragnę zauważyć, że bur­
mistrz je st ten sam - nie dawał
za wygraną Marchewski. - Nie
przyszła nowa osoba, której nie
możemy w pełni zaufać. M amy
kontynuację władzy, stawka jest
n iezm ienna o d czterech lat.
Uzasadnienia niektórych rad­
nych są niezrozumiałe. Apelu­
ję , ab y p r z y ją ć ten p ro je k t
uchwały.
Bogdan Szczęśniak (z lewej) i Krzysztof Woźniak głosowali przeciw proponowanej
w ysokości pensji burmistrza
Zdaniem Marii Bożeny Po­
lakowskiej z “Przyjaznej Gmi­
ny”, jest nowa Rada Miejska i
nie każdy musi mieć zaufanie do
burmistrza.
Głos zabiera Putyra
Wysokości swojego wyna­
grodzenia bronił także... bur­
mistrz Kazimierz Putyra. W in­
nych samorządach, gdy ustalano
pensje wójtów i bunnistrzów, za­
interesowani z reguły wychodzili
z sali obrad, ale Putyra pozostał
“na posterunku”. Obiecywał, że
będzie lepiej pracował, mówił, że
za jego kadencji wzrósł majątek
gminy. Zwyciężył w wyborach,
mając ponad 60% poparcia spo­
łeczeństwa, które wiedziało, jaką
ma pensję i z tym wynagrodze­
niem go poparto.
Bogdan Szczęśniak z klubu
PO - wieloletni burmistrz JelczaLaskowic - twierdził, że w po­
przednich kadencjach dobrym
obyczajem było ustalanie wyna­
grodzenia wspólnie z prezydium
Rady Miejskiej. Mówił o spo­
tkaniu w 2006 z Putyrą i jego
w spółpracow nikam i. P utyra
stwierdził wtedy, że lubi wyzna­
czać sobie cele, wynagrodzenie
nie jest celem samym w sobie, a
pieniądze nie są najważniejsze.
Tadeusz Babski sprecyzował, że
Putyra miał 60% poparcia, ale
przy 50% frekwencji.
Kryzys i głosowanie
R adna BBS B o g u sław a
Kutkowska uznała, że głosowa­
nie za takim wynagrodzeniem
w czasach kryzysu nie jest do­
Rada G m iny
uchw aliła
Na ostatniej w 2010 roku
sesji domaniowskiej Rady
Gminy przyjęto uchwały
w sprawie wynagrodzenia
wójta oraz wysokości diet
radnych
Dorota Swadek-Schneider,
pełniąc funkcję w ójta gminy
Domaniów, będzie zarabiała
9.970 zł brutto miesięcznie. Na
jej pensję składają się: wyna­
grodzenie zasadnicze - 5.000
zł, dodatek funkcyjny - 1.900
zł, dodatek specjalny - 2.070
zł o raz d o d a te k stażo w y 1.000 zł. Jest to o ok. 700 zł
mniej niż ostatnia pensja M ar­
ka Chudego, wójta w poprzed­
nich dwóch kadencjach.
N a sesji zatwierdzono też
miesięczny lim it kilom etrów
na jazdę samochodem prywat­
nym, używanym przez panią
w ójt do celów służbow ych.
Wynosi on 300 kilometrów, a
więc tyle, co limit przyznany
wcześniej Markowi Chudemu.
Ustalono także nowe staw­
ki zryczałtowanych diet, przy­
sługujących radnym, oraz wy­
sokość zwrotu kosztów podró­
ży. P rz e w o d n ic z ą c a R ady
Gminy Elżbieta Rudnik-W einert otrzyma dietę w wysoko­
ści 700 zł miesięcznie, a więc
o 100 zł mniejszą niż pobierał
jej poprzednik na tej funkcji
F ry d e ry k B o c h e n k ie w ic z .
Także miesięczna dieta wice­
przewodniczących rady - Zbi­
TEKST I FOT.:
MONIKA GAŁUSZKA'
SUCHARSKA
[email protected]
Pensje wójtów i burmistrzów (brutto)
12.540 zł
12.240 zł
10.980 zł
10.140 zł
9.970 zł -
- Franciszek Październik, burm istrz O ław y
- K azim ierz Putyra, burm istrz Jelcza-Laskow ic,
- Jan Kow nacki, w ó jt gm iny O ława,
- Z dzisław Brezdeń, starosta o ła w s k i,.
Dorota S w adek-Schneider, w ójt gm iny D om aniów
Zarobki wójta i diety radnych
DOMANIÓW
bre. Twierdziła, że część zala­
nego osiedla Jelcz zawiodła się
na burmistrzu, który “wiele rze­
czy przyrzekał, a ich nie doko­
nał”. O kryzysie gospodarczym
wspomniała także Beata Bejda.
K rzy szto f W oźniak p rzy p o ­
mniał, że Bogdan Szczęśniak w
pierwszej i drugiej kadencji sa­
morządu zaczynał od średnich
stawek.
Radni odrzucili w nioski
radnych PO, ale różnica g ło­
sów była nieznaczna. Całość
uchw ały przyjęto 11 głosam i
“za”, przy 8 przeciw nych. Je­
den radny w strzym ał się od
głosu.
gniew a D zium akow skiego i
W iesława M ichniewicza - bę­
dzie niższa niż w poprzedniej
kadencji. Wyniesie 550 zł, a
więc o 50 zł mniej.
P rzew odniczący kom isji
stałej otrzym a miesięczny ry­
czałt 500 zł, a członek kom i­
sji stałej - 400 zł. Za każdą nie­
obecność na sesji RG i na po­
siedzeniach kom isji stałych,
rad n e m u p o trą c a n e b ę d z ie
20% z miesięcznej diety.
(PT)
Miesięczna
pensja Doroty
SwadekSchneider - wójta
gminy Domaniów,
wynosi 9.970 zl
brutto
1/2011
3
www.gazeta.olawa.pl
Obiecał
niezapomnianego
sylwestra
Strażackie interwencje
28 grudnia okoio godz. 22.00 strażacy z JRG Oława i OSP Owczary gasili płonqcq oponę
w naczepie samochodu ciężarowego na drodze obok Owczar.
**
31 grudnia o godz. 20.35 strażacy uwalniali przymarzniętego łabędzia, który utknqł
w Oławce.
**
31 grudnia strażacy z JRG Jelczu-Laskowicach zabezpieczali miejsce wypadku drogowego
z udziałem fiata seicento. Jedna osoba została ranna. Strażacy zakręcili zawór instalacji
gazowej samochodu, odłączyli akumulator i kierowali ruchem.
l stycznia strażacy z Jelcza-Laskowic pomagali mężczyźnie, który zasłabł w mieszkaniu przy
ul. Techników. Podawali mu tlen do czasu przyjazdu pogotowia.
**
l stycznia strażacy gasili dwa pożary śmieci w kontenerach przy ul. Bożka i Drzewieckiego
w Jelczu-Laskowicach. Do takiego samego zdarzenia doszło w Oławie na placu Starozamkowym.
Czyj rower?
13-latka i 14-latka uciekły z ośrodka wychowawczego, żeby spędzić sylwestra ze starszym
kolegą
JELCŁLASKPW ICE___
Dwie nieletnie uciekinierki
z ośrodka szkolno-wycho­
wawczego chciały spędzić
niezapomnianego sylwestra
U c ie k ły 30 g r u d n ia z
Ośrodka Szkolno-Wychowaw­
czego w Kuźni Raciborskiej.
- Widziano je ze znanym policji
17-latkiem z Jelcza-Laskowic,
takie wychowankiem ośrodka
- mówi Alicja Jędo z KPP w
Oławie. - Policjanci z K om en­
dy Powiatowej Policji w Kuźni
Raciborskiej, potwierdzili, że
nieletnie oddaliły się w towa­
rzystwie chłopaka.
Poszukiwany próbował się
ukryć w wynajmowanym przez
sio strę m ieszkaniu. R azem
z nim były 13-latka i 14-lat­
Znaleziono rower
górski z napisem
"yosemite". Osoba,
która szuka swojego
roweru, powinna przyjść
wraz z dokum entacją
na komisariat w J-L.
Można też dzwonić do
asp. Piotra Kaweckiego
tel. 71 318 15 97.
ka. T łu m aczy ły , że chciały
spędzić sylwestra wspólnie z
kolegą. - Obiecał im spokojne i
niezapomniane chwile podczas
witania Nowego Roku - mówi
Alicja Jędo.
Dobra współpraca z poli­
cjantami z Kuźni Raciborskiej
pozwoliła, by nieletnie przy­
witały Nowy Rok w towarzy­
stwie swoich rodziców.
(AH)
(AH)
Prewencyjne abc
Informować nie znaczy donosić
- Nie wypada informować organów ścigania, by nie być
postrzeganym ja k donosiciel. Taki pogląd wciąż pokutuje w
naszym społeczeństwie - mówi Alicja Jędo z KPP w Oławie.
- Czy to postępowanie je st uzasadnione, gdy w grę wchodzi
młode pokolenie?
Dzieci dorastają w poczuciu przyzwolenia na zło i braku
reakcji dorosłych na negatyw ne zachowania. Coraz częściej
ukazują się artykuły i programy telewizyjne o tragediach rodzin­
nych, które rozgrywały się na oczach lokalnego środowiska,
gdzie wszyscy wszystko widzieli, jednak nikt nie zdecydował
się na wykonanie jednego telefonu 997, aby poinformować,
pomóc, zapobiec tragedii.
Brak reakcji na daną sytuację to cicha akceptacja. Niewielu
ma dość odwagi, by przeciwstawić się agresji, przemocy, a nawet
Zwykłym przejawom braku kultury, czy złego wychowania. Od
nieprzestrzegania podstawowych zasad współżycia w społeczeń­
stwie, małymi kroczkami zmierzamy w stronę lekceważenia
norm prawnych, czy ich nagm innego łamania.
- Często jesteśm y świadkami zachowań młodzieży, niezgod­
nych z obowiązującymi normami - mówi Alicja Jędo. - Mamy
jednak cichą nadzieję, że nasze dzieci w podobnych sytuacjach
Zachowują się zupełnie inaczej.
Ignorantio juris noceł
(Nieznajomość prawa szkodzi)
Policjanci podczas spotkań z nauczycielami i rodzicami
są pytani, kiedy i jakie instytucje należy powiadamiać, gdy
np. uczeń dokonał na terenie szkoły czynu karalnego, bądź
przyszedł na lekcje pod wpływem alkoholu czy innego środka
odurzającego. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
w paragrafie 4 jednoznacznie określa obowiązki społeczne i
prawne osób oraz instytucji.
Art. 4 § 1.
Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących
o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad
współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, syste­
matyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia
zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczę­
gostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowią­
zek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim
zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły,
sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu.
§ 2.
Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego
przez nieletniego, ma społeczny obow iązek zawiadomić o tym
sąd rodzinny lub policję.
§
3.
Instytucje państw ow e i organizacje społeczne, które w
związku ze swa działalnością dowiedziały się o popełnieniu
przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obo­
wiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub po­
licję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie
dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.
Ustawodawca pozostawił pewną dowolność wyboru dzia­
łania, apelując jedynie do poczucia społecznego obowiązku.
Niewywiązanie się z tego obowiązku, nie powoduje żadnych
sankcji prawnych.
W przypadku instytucji, takich ja k szkoły podstawowe,
gimnazja, inne placówki ośw iatow e, organizacje społeczne,
ustaw odaw ca nałożył obow iązek praw ny pow iadam iania o
popełnionym przez nieletniego czynie karalnym, ale również
zobowiązał do przedsięwzięcia czynności niecierpiących zwłoki,
aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia
przestępstwa, czynu karalnego, który popełnił nieletni. Czyn­
nościami tymi będą więc zabezpieczenie miejsca popełnienia
czynu, niedopuszczenie w to miejsce osób postronnych i ew en­
tualnie ustalenie świadków zdarzenia.
Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu rodzinnego
lub policji spoczywa na kierownictwie danej instytucji państwo­
wej czy organizacji.
*
Specjaliści do spraw nieletnich utrzym ują stały kontakt
z placówkam i oświatowymi na podległym terenie działania.
Pedagogom szkolnym znane są nazwiska i numery telefonów
policjantów zajmujących się nieletnimi.
Zdarzają się również sytuacje, w których rodzic bądź krzyw­
dzone dziecko krępuje się opowiedzieć wychowawcy o swojej
trudnej sytuacji, ma obawy przed zawiadomieniem policji.
Z m yślą o nich uruchomiono w Komendzie W ojewódzkiej
Policji we W rocław iu bezpłatny telefon zaufania 800-283107. - Każdy może anonim owo poinform ow ać dyżurującego
o niepokojącym zdarzeniu, o przem ocy domowej u sąsiadów,
cierpiących lub pozostających bez opieki dzieciach - mówi
komisarz Jędo. - M ożna też zasięgnąć porady praw nej u dyżu­
rujących policjantów w dniu powszednie w godz. 8.00-20.00.
Działa również automat, na który m ożna nagrać wiadomość,
poprosić o kontakt telefoniczny.
Wrocławscy policjanci wprowadzili kolejne udogodnienie telefon pogotowia dziecięcego 340-38-03, czynny całą dobę we
wszystkie dni w roku. Tam służbę pełnią funkcjonariusze, którzy
codziennie mają kontakt z dziećmi w policyjnej izbie dziecka.
OPRAĆ. (AH )
powiatowa
Większe i mniejsze, ważne dla Otawy i powiatu. Przedstawiamy
12 wydarzeń minionego roku - radosnych i smutnych, tych,
których efekty będziemy długo odczuwali oraz takich, które na
długo pozostaną w zbiorowej pamięci mieszkańców
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
Wydarzenia 2010 roku
Ratusz w atłasach
W styczniu rozpoczął się remont wnętrz
oławskiego ratusza, mający zmienić jego wygląd
i przeznaczenie. Zakres prac, które ciągle trwają,
obejmuje m.in.: usunięcie części ścian działowych i
konstrukcyjnych, wymianę stropów drewnianych na
żelbetowe, wykonanie nowych klatek schodowych z
windami, pogłębienie piwnic, renowację i wymianę
dekoracji, przebudowę instalacji. Ma być pięknie,
bogato i zgodnie ze źródłami historycznymi, a słynne
„atłasowe ściany” to tylko jeden z wielu elementów
dekoracji. Po remoncie mają się przenieść do
ratusza władze miasta i straż miejska. Obiad
będzie można zjeść w restauracji, w ratuszowych
piwnicach.
Rem ont ratusza ciągle trwa
ZWiK bierze miliony
Po wielu latach starań Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Oławie
otrzymał olbrzymi zastrzyk finansowy
na uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej. Wysokość
unijnej dotacji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, to ponad 36 min zł, a
wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wynosi około 25 min zł. Za
te pieniądze powstanie w Oławie
50 kilometrów sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej. 15 lutego prezes ZWiK
Krzysztof Pękala odebrał dokument
w tej sprawie. Kilka miesięcy później
podpisano stosowną umowę.
Marek Mielczarek, p rezes WFOŚiGW w e Wrocławiu (z prawej) w ręcza Krzysztofowi Pękali
dokum ent przyrzekający dotację
archiwum UM
4
Basen w roku
wyborczym
obiecał też burmistrz Franciszek
Doczekaliśmy się! Po wielu
Październik. Basen buduje firma ABM
latach obiecanek, w maju wyłoniono
SOLID SA za ponad 22 min zł,
wykonawcę krytego basenu w Oławie
a inwestycja ma być ukończona w
i rozpoczęto prace. To historyczna
2012. Planowane są: zjeżdżalnie,
chwila, ponieważ wielu oławian
widownia, jacuzzi, sztuczna fala,
wątpiło, że kiedykolwiek nastąpi, a
odpowiedzialny za miejskie inwestycje fontanny i gabinety SPA...
inżynier Tadeusz Kułakowski skoczy
Tak będzie wyglądała kryta pływalnia w Oławie
do basenu w garniturze. Taki skok
Marsz milczenia
Cały powiat połączył się w bólu po
katastrofie samolotu, w której zginęli
prezydent RP Lech Kaczyński, jego
żona Maria Kaczyńska, prezydent na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i
wielu innych Polaków, którzy lecieli na
obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Smutek był w tym dniu
wszechobecny
15 kwietnia przeszedł ulicami
Oławy marsz milczenia, czcząc ofiary
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Wzięli w nim udział przedstawiciele
niemal wszystkich lokalnych
samorządów z powiatu oławskiego,
instytucji, organizacji, ugrupowań
kombatanckich, politycznych oraz szkół.
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
5
Wydarzenia 2010 roku
Staw wraca do gminy
Po trwającej kilka lat dzierżawie i
rozprawach sądowych, gmina JelczLaskowice przejęła od dzierżawcy na
początku maja ośrodki „Jelczanka” i
„Nad stawem”. Od tej pory ośrodkami
zarządza Pływalnia Miejska.
Obiekt częściowo uporządkowano
i odnowiono, nawieziono 200 ton
piasku na plażę, zakupiono nowy
sprzęt wodny. Zatrudniono ratowników,
udostępniono kort tenisowy.
Korzystający z uroków stawu od razu
zauważyli zmianę na lepsze.
Po raz pierwszy od lat kąpielisko „Nad stawem” było chronione
| Powiat przejmuje PKS
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Oławie skomunalizowane. Pomimo
wcześniejszego sprzeciwu wojewody
dolnośląskiego, 13 maja podpisano
umowę w Ministerstwie Skarbu
Państwa, na mocy której minister
skarbu państwa przekazał nieodpłatnie
na rzecz powiatu oławskiego 100%
akcji PKS Oława. Skarb państwa
reprezentował minister Aleksander
Grad, a powiat oławski - starosta
Marek Szponar i członek zarządu
powiatu Stanisław Pławski.
Chwilę po podpisaniu umowy
Jelcz zalany
W maju przez powiat oławski
przeszła powódź. W JelczuLaskowicach znalazło się pod wodą
sto domów - ponad połowa osiedla
Jelcz. Niektórzy mieszkańcy stracili
dorobek całego życia. Ucierpieli także
mieszkańcy Starego Górnika i Starego
Otoku. Akcje umacniania wałów
trwały przez kilka dni w Siedlcach i na
oławskim Zaodrzu. Włączyło się do
nich wojsko. Po raz kolejny okazało
się, że mieszkańcy potrafią zjednoczyć
się we wspólnym działaniu. W Oławie
powódź pokazała słabość systemu
- brak planu działań w sytuacjach
kryzysowych, brak osoby, która
koordynowałaby akcję ratowniczą,
brak specjalistów w miejskim sztabie
kryzysowym.
Walka z w o d ą w Jelczu-Laskow icach
Tesco mimo wszystko
Po latach walki, protestów
ekologów i po biurokratycznych
przepychnkach, otwarto w Oławie
hipermarket brytyjskiej sieci Tesco.
Obiekt wybudowała spółka ST Projekt
za ok. 14 min zł.
Uroczystość otwarcia hipermarketu
odbyła się 27 sierpnia. Wzięli w
Symboliczne przecięcie wstęgi
niej udział burmistrz Franciszek
Październik, poseł Roman Kaczor,
radni Rady Miejskiej i przedstawiciele
brytyjskiej sieci handlowej.
Dla klientów otwarto hipermarket
28 sierpnia.
6
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
Wydarzenia 2010 roku
Jubileusz Sobieskiego
Ta szkoła to ważna część historii
Oławy. Kuźnia intelektualna, świątynia
nauki, fabryka talentów, dom rodzinny
- to niektóre określenia, jakimi
opisywano Liceum Ogólnokształcące
nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Oławie.
We wrześniu obchodzono 65-lecie
szkoły. Absolwenci spotkali się po raz
dziewiąty na zjeździe w swojej „Alma
Mater”. W programie: przemarsz
ulicami miasta z oławską orkiestrą
dętą, msza święta, program wokalnopoetycki i bal do białego rana.
Maria W iązowska i Edward Nowicki em erytowani nauczyciele LO, z lewej
Andrzej G rzeszczak (szef zjazdu)
lala Autolivu
W listopadzie otwarto
w Jelczu-Laskowicach
nową halę produkcyjną
szwedzkiego koncernu
Autoliv. Stanęła
obok istniejącej,
na 1,5-hektarowej
działce. Zajmuje
powierzchnię 6 tysięcy
metrów kwadratowych.
Zatrudniono ponad
300 osób. W fabryce
powstają poduszki
samochodowe z
gotowych modułów.
O to, by nowa fabryka
powstała właśnie w
Jelczu-Laskowicach,
zabiegał Tomas Mork,
dyrektor generalny spółki
Autoliv Poland.
Przychodnia
po europejsku
Ponad 12 min zł kosztowało
wyremontowanie przychodni
specjalistycznej przy szpitalu w Oławie.
Połowę tej kwoty dopłaciła Unia
Europejska. Uroczyste otwarcie odbyło
się 10 listopada. Nowoczesne, jasne
wnętrza, nie przypominają większości
państwowych obiektów służby
zdrowia. Nowe gabinety, kosztowny
sprzęt, urządzenia do rehabilitacji
- robią wrażenie. Pogłębiono i
wyremontowano piwnice, wymieniono
wszystkie instalacje i sprzęt, zadbano
o elewację budynku. - Pacjenci będą
mieli dostęp do najnowocześniejszych
metod leczenia i diagnostyki - mówił
Andrzej Dronsejko, dyrektor szpitala.
U roczyste przecięcie wstęgi
Zwycięzcy na luzie
2010 był rokiem wyborów
samorządowych. Pomimo dużej
liczby kandydatów na te zaszczytne
funkcje, swoje stanowiska zachowali
dotychczasowy burmistrz Oławy
Franciszek Październik - to będzie
jego trzecia kadencja, i burmistrz
Jelcza-Laskowic Kazimierz Putyra
(druga kadencja).
Po politycznej banicji wrócił do
gry Jan Kownacki. Mieszkańcy gminy
Kazimierz Putyra i Franciszek Październik
Oława po raz kolejny wybrali go na
wójta.
Po raz pierwszy w historii
domaniowskiego samorządu, wójtem
gminy Domaniów została kobieta Dorota Swadek-Schneider.
Na stanowisko starosty wybrano
Zdzisława Brezdenia, działacza PiS.
MONIKA GAŁUSZKA-SUCHARSKA
[email protected]
FOT. ARCHIWUM „CP-WO"
r
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
Weronika Łuczkiewicz nie tylko otrzymała stypendium
premiera, ale zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiej
olimpiady logistycznej
Ewa Szczepanik gratuluje Sylwii Trymbułowicz
ESM1AL
N agrodzeni
uczniow ie
N a sesji R ady Pow iatu
29 gru d nia w ręczo­
no nagrody i dyplom y
u czniom , którzy otrzym ali
stypend ia prezesa R ady
M inistrów na rok szkolny
2010/11
Stypendium przyznawane
je s t u czniow i, kończącem u
JELCZ-LASKOWICE
O dznaka dla
dyrektora
Agata Skierska, dyrektor
Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Jelczu-Laskowicach
otrzymała odznakę „Zasłu­
żony dla Kultury Polskiej”
Na w niosek Zarządu Po­
w iatu p rzy z n ał ją m in iste r
kultury i ochrony dziedzictwa
narodow ego za propagow a­
nie h isto rii, p ie lęg n o w an ie
wspólnego dziedzictwa oraz
w ychow yw anie patriotyczne
młodego pokolenia.
O d z n a c z e n ie w rę c z y li
starosta Z dzisław Brezdeń i
przewodnicząca Rady Powia­
tu Ewa Szczepanik, na sesji
7
- tylu uczniów
, z powiatu otrzymało
^stypendium premiera i
Stypendyści premiera
szkołę egzam inem m atural­
nym . O trzy m u je je o so b a,
k tó ra u zy sk ała p ro m o cję z
wyróżnieniem i najwyższą w
danej szkole średnią ocen, lub
w ykazuje szczególne uzdol­
nienia co najm niej w jednej
dziedzinie wiedzy.
W Zespole Szkól Ponadgim nazjalnych nr 1 im. T a­
deusza Kościuszki stypendia
przyznano Sylwii Trymbułow icz i Soni Ramian. W Zespo­
le Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 im. Zjednoczonej Europy
w y ró ż n ia ły się M a g d alen a
K am ińska i W eronika Łuczkiewicz. Ta druga otrzym ała
także dyplom za zakwalifiko­
wanie się do finału ogólnopol­
skiej olim piady logistycznej,
organizowanej przez W yższą
Szkołę Logistyki. Znalazła się
w grupie najlepszych uczniów
z Polski. Laureaci i finaliści są
zwolnieni z pisem nego egza­
minu, potwierdzającego kwali­
fikacje zawodowe. W Liceum
O gólnokształcącym nr 1 im.
Jana III Sobieskiego stypen­
dium przyznano Jakubowi Śli­
wińskiemu, a w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach - Aleksandrze Sierżant
i Oskarowi Puzyniakowi.
T E K S T I F O T .:
M A L W IN A C A D A W A
[email protected]
Zasłużona dla polskiej kultury
29 grudnia. M ałgorzata Ł a­
gowska, naczelnik W ydziału
O św iaty, K ultury, S portu i
Zdrowia przedstawiła w kilku
z d a n ia c h sy lw e tk ę A g aty
Skierskiej, uzasadniając przy­
znanie odznaczenia: - Jest na­
uczycielem bez reszty oddanym
swemu powołaniu, pasjonatką
historii, propagującą wzorce
postaci historycznych godnych
naśladowania, niestrudzonym
odkrywcą najnowszej historii,
angażuje młodzież do działal­
ności patriotycznej - uczniów
gimnazjum i społeczność Jelcza -L a sko w ic. K u lty w u je i
u p o w s ze c h n ia sze ro k o ro ­
zum iany patriotyzm tw órczy
poprzez organizację marszów,
wystaw, uroczystości i sym po­
zjów naukowych.
Agata Skierska powiedzia­
ła, że nauka patriotyzmu jest
fundamentem w wychowaniu
m ło d z ie ży . D zię k o w ała za
w y ró ż n ie n ie i w sp ó łp ra c ę
dawnem u staroście M arkowi
S z p o n a ro w i o raz w y ra z iła
nadzieję, że ta w spółpraca
b ęd zie się u k ład ała rów nie
dobrze z nowym szefem po­
wiatu.
(M A C )
Zdzisław Brezdeń gratuluje Agacie Skierskiej
POWJAI.
Sesja R P
Wyścig po miliony
Błaszków radnym
BYSTRZYCA
B ędzie now a
inw estycja?
Piotr Błaszków - nowym
radnym Rady Powiatu
W tegorocznych wyborach
startował z komitetu „W spól­
nota Sam orządow a 2010” w
okręgu nr 3. Funkcję radnego
objął po Dorocie Swadek-Schneider, która została wybrana
na wójta Domaniowa, a Rada
P o w iatu p o d ję ła u ch w a łę
o w ygaśnięciu jej m andatu.
Nowy radny złożył ślubowanie
podczas sesji 29 grudnia.
(M A C )
Do 14 stycznia gmina O ła­
wa ma czas na złożenie
w Urzędzie M arszałkow­
skim wniosku o dofinan­
sowanie 85% budowy
Stacji Uzdatniania Wody
w Bystrzycy. - N ie możemy
stracić tej szansy - zapo­
wiada wójt Jan Kownacki
Piotr Błaszków złożył ślubowanie
Koszt budowy SUW w y­
nosi 6 min zł. Gmina ubiega
się o środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego, które
pokryłyby 65% kosztów inw e­
stycji. Dodatkowo planowana
je st budowa 3,7 km sieci wo­
dociągowej.
Ażeby zmieścić się w ter­
minie, wójt i radni muszą dzia­
łać w ekspresow ym tem pie.
Z adanie trzeba w prow adzić
do budżetu i poddać wstępnej
ocenie w U rzędzie M arszał­
kowskim. Po złożeniu (do 14
stycznia) UM m a 60 dni na
ocenę i 30 na wydanie akcep­
tacji. Jeżeli wszystko pójdzie
dobrze, prace rozpoczną się w
czerwcu 2011. W odrębnym
zadaniu planow ana jest bu­
dowa 3,3 km w odociągów ,
p rz e ło ż e n ie 14 km sta re j
sieci o raz b u d o w a dw óch
zbiorników po 300 metrów
sześciennych.
- Stacja je st bezwzględnie
potrzebna - mówi Kownacki.
- Z wody korzysta tam 3 tysią­
ce osób. RP O daje świetne
szanse sfinansowania tej in­
westycji i moim obowiązkiem
je st skorzystać z tego.
(X A )
8
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
Działacze, pasjonaci, w ychowawcy - odeszli w 2010
Wszystkim uczestniczącym w ostatnim pożegnaniu naszych
ukochanych męża, taty oraz hahci
śp. Wacława Łobasa
oraz śp. Eugenii Łobas
Szachy były jego życiem
serdeczne podziękowania składają
żona i synowa Ewa z rodzinami
Księdzu Dariuszowi Amrogowiczowi
za mszę i uroczystości pogrzebowe oraz za słowa otuchy
po stracie naszego ukochanego męża, taty i babci
śp. Wacława Łobasa
i śp. Eugenii Łobas
serdecznie dziękują żona, synowie z rodzinami
Serdeczne podziękowania panu Stanisławowi Jaśnikowskiemu
za zorganizowanie uroczystości pogrzebowych
śp. Wacława Łobasa
oraz śp. Eugenii Łobas
Szachy były dla Ignacego
Florczyka wielką pasją,
którą zaraził wiele młodych
osób w powiecie oławskim
serdeczne podziękowania składają
Żona i synowa z rodzinami
Pragniemy serdecznie podziękować
przedstawicielom Związku Sybiraków
za uczestnictwo i pożegnalny hymn
na ostatnim pożegnaniu naszego
kochanego ojca, dziadka i pradziadka
29 czerwca zmarł niespodziewanie Ignacy Florczyk, wieloletni trener oławskich szachistów, bez którego trudno sobie wyobrazić
ten sport w naszym mieście. Na początku roku, prawie po dwudziestopięcioletniej działalności w klubie szachowym, odszedł na
emeryturę. Urodził się w Zduńskiej Woli i na początku lat pięćdziesiątych skończył Liceum Pedagogiczne. Przygodę z szachami
rozpoczął w 1955 roku. Do pracy zawodowej trafił jako młody nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wierzbnie. Dyrektor tej placówki,
Józef Owczarski, rozbudził u młodego pedagoga wielką miłość do szachów. Potem przyszedł czas służby wojskowej Florczyka, a po
powrocie do Oławy został dyrektorem szkoły w Kopalinie. Przepracował tam 13 lat i poznał przyszłą żonę. W tym czasie skończył
zaocznie wyższe studia pedagogiczne na Wydziale Matematyczno-Fizycznym WSP w Opolu. Tam też aktywnie uczestniczył w turniejach
szachowych. Jedno z jego największych osiągnięć sportowych z tego okresu to czwarte miejsce w międzynarodowym turnieju ZNP im.
Horsta Podolskiego w Łodzi. Trzykrotnie brał udział w mistrzostwach Polski nauczycieli, zajmował odpowiednio XXI, XI i VII miejsce.
Kilka razy zdobywał mistrzostwo powiatu oławskiego. Uzyskał uprawnienia instruktorsko-trenerskie i tytuł sędziego szachowego II i
III klasy. Franciszek Październik i Maria Słupska, kierujący w latach osiemdziesiątych Oławskim Centrum Kultury Fizycznej, pomogli
mu zorganizować ognisko szachowe przy klubie spółdzielczym „Parnas". Ognisko rozrosło się później do sekcji Miejskiego Klubu
Sportowego, aby w 2007 roku stać się samodzielnym Miejsko-Gminnym Ludowym Klubem Szachowym Oława, którego prezesem
był Jan Tkaczyk. Przez wiele lat działalności w Oławie Ignacy Florczyk nauczył gry w szachy ponad 700 osób. Szkolenie dzieci i
młodzieży prowadził w klubie „Parnas" i w Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie. Odebrał podziękowania na sesji Rady Miejskiej za
szczególne poświęcenie i wkład w rozwój młodzieży.
Kiedy na początku roku 2010 zrezygnował z funkcji szkoleniowca MGLKS Oława, tak uzasadniał w naszej gazecie swoją decyzję:
- I powodu zaawansowanego wieku i związanych z tym problemów zdrowotnych postanowiłem w końcu odpuicil, chociaż ta decyzja nie
była łatwa. Podjąłem ją jednak spokojnie, bo znalazłem dobrego i godnego następcę, swojego wychowanka, Macieja Wróbla...
Kolekcjoner, pasjonat, wychowawca
19 sierpnia zmarł Michał Paszkiewicz - honorowy członek Polskiego Związku Filatelistów, długoletni prezes Polskiego Związku
Filatelistów - koło w Oławie, organizator wielu wystaw, wychowawca młodzieży - wszczepiał młodym ludziom idee kolekcjonowania
znaczków pocztowych. Miał 76 lat. Od półwieku filatelistyka była pasją jego życia, był cenionym kolekcjonerem. Jego eksponaty
śp. Wiktora Gołębiowskiego
„Wyścig Pokoju" i „Ziemia Oławska", były wysoko oceniane na licznych wystawach. W 2000 roku wydał książkę „Poczta Polska
na Ziemi Oławskiej 1945 - 2000". Pełnił wiele funkcji społecznych. Od 1985 roku był członkiem Zarządu Okręgu Polskiego
rodzina
Związku Filatelistów we Wrocławiu, później sekretarzem, a od 1990 wiceprezesem. Wielokrotny delegat na krajowe zjazdy PZF,
sędzia I klasy. Za swoją działalność otrzymał wszystkie odznaczenia filatelistyczne oraz tytuł „Honorowy Członek PZF", laureat
„Koguta 2002" 0TvK Oława. Na trwale zapisał się w historii Oławy jako animator wystaw i organizator kół młodzieżowych w
Księdzu Mariuszowi z parafii Piotra i Pawła
za mszę świętą
oraz organiście Józefowi Herbie
- za odprowadzenie na miejsce wiecznego
spoczynku naszego kochanego ojca, dziadka
i pradziadka
naszym powiecie. Wspierał młodych, służył radą i pomocą. W pamięci rodziny, współpracowników i wychowanków zapisał się
jako człowiek dobry, konsekwentny w działaniu i otwarty na innych. Członkowie Polskiego Związku Filatelistów nr 37 w Oławie
napisali we wspomnieniu o Nim, że jeszcze wiele mogło go spotkać, że Jego odejście było przedwczesne i szczególnie będzie go
brakowało właśnie filatelistom.
(M O N )
Michał Paszkiewicz
śp. Wiktora Gołębiowskiego
Rodzinie, sąsiadom, znajomym,
którzy brali udział w ostatnim pożegnaniu naszego
kochanego ojca, dziadka i pradziadka
Za okazaną pomoc, wsparcie duchowe
i obecność wszystkich, którzy uczestniczyli w pożegnaniu
serdeczne podziękowania składa
rodzina
śp. Wiktora Gołębiowskiego
śp. Edwarda Królickiego
Składamy podziękowanie
państwu Janinie i Stanisławowi Jaśnikowskim
i ich pracownikom
za godne i profesjonalne przeprowadzenie
uroczystości pogrzebowych
naszego kochanego ojca, dziadka i pradziadka
serdeczne podziękowanie składa rodzina
dziękuje żona z rodziną
Składamy wyrazy najszczerszego żalu i współczucia
Małgosi Kołodziej i córeczkom
Z powodu śmierci męża i ojca
O D ESZ L I
Radka Kołodzieja
Prosimy Boga, aby dodał Wam otuchy
w tym trudnym czasie
Wanda Krawczyk i Andrzej Barylak z rodzinami
śp. Wiktora Gołębiowskiego
Elwiro i Marku Kołodziejowie!
Z ogromnym współczuciem i troską przytulamy Was do
serca. Łączymy się z w niewyrażonym bólu po stracie
Waszego najukochańszego syna
rodzina
OŁAWA
* 23 XII
1 23 XII
1 24 XII
1 24 XII
%27 XII
1 27 XII
t 2 S XII
1 29 XII
1 29 XII
*2/
- Wacław Łobas
- Marian Kozak
- Wiktor Gołębiowski
- Eugenia Łobas
- Bolesław Bugaj
- Edward Królicki
- Władysława Karaś
- Stefania Mikulska
- Celina Sawicka
- Mirosław Kawecki
* 3 0 XII
- Helena Rosa
Radka
GODNIE SOLIDNIE TANIO
- ur.1929
r e k l a m a
k ł a d
V S Ł V c,
fO O R Z E D O W Y C H
z a
ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH
USŁUGI POGRZEBOWE
S ta n is ła w
' K A M Itb J J Ą T tS K IC H
.
J a ś n ik o w s k i
Jelcz-Laskowice, ul. W. Witosa 43
tel. 7 1 /3 1 8 29 08,
Oława, ul. Zwierzyniecka 5 (przy starym Cmentarzu)
HENRYK FIGIEL
Filia w Jclczu-Laskowicach, ul. W itosa 19, tel. 71 318-33-21
Filia w Siechnicach, ul. Prawocińska (CM ENTARZ), tel. 601 7 3 6 671
T e ra z m o ż e s z w y b r a ć
Oława, ul. Kutrowskiego 8
tel./fax.: 71 303 27 21
od 8:00 do 16:00,
po 16:00-tel. 71 316 52 24
całodobowo - 605 964 664
1939
1953
1919
1923
1921
1952
1922
1924
1950
1963
JELCZ-LASKOWICE
Wanda Krawczyk i Andrzej Barylak z rodzinami
r e k l a m a
- ur.
- ur.
- ur.
-u r.
- ur.
- ur.
- ur.
- ur.
- ur.
- ur.
P o g o to w ie
t e l. 1 9 5 8 8
Teraz możesz wybrać1 Tradycja 20-letnia na Ziemi Oławskiej
CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA: 800-501-616
71 3 1 3 2 7 6 6 , 71 3 1 3 2 0 2 8 , 71 3 1 3 9 4 9 9 , k o m . 601 7 3 5 6 7 1 , 6 9 2 4 3 2 3 5 4
f
e -m
a i l :
b i u r o @
j a s n i k o w
s k i . c o m
. p l
w
w
w
. j a s n i k o w
s k i . c o m
. p l
K om pleksow a usługa pogrzebow a j u t o d 1100 z ł wraz z trum ną
P og rzeb o w e
M iędzynarodow e
P rzew ozy Zmarłych
800-107-807
c a ło d o b o w a b e z p ła tn a in f o lin ia
*-
www.aarchon.pl
1/2011
powiatowa
w w w .g a ze ta .o la w a .p l
Był aktywny do końca
Rząd podnosi VAT — gazeta droższa
P O W IA T
W nocy 10 sierpnia zmarł nagle w Oławie Zdzisław Kińczyk - znany wieloletni dzia­
łacz Ludowych Zespołów Sportowych, organizator niezliczone! liczby imprez sportowych
w gminie Oława. W maju 2010 roku skończył 75 lat.
Zdzisław Kińczyk pochodził z Kamionki Strumiłowej, małego miasta z okolic Lwowa,
gdzie się urodził w 1935 roku. Tam spędził dzieciństwo, które przypadło na okres II
wojny światowej. Po jej zakończeniu przyłączono Kamionkę do Związku Radzieckiego.
Jego rodzice chcieli tam zostać, ale gdy zaczęły się zaowu napady band UPA lub
mało przyjemne wizyty sowieckich enkawudzistów, postanowili wyjechać do Polski.
Trafili najpierw do położonego w Bieszczadach Rymanowa, gdzie mieszkał wujek (brat
mamy) Zdzisława Kińczyka. Dużo pomógł, bo prowadził tam piekarnię i był już w tym
czasie całkiem nieźle urządzony. Szybko się jednak okazało, że przesiedleńcy wpadli
z deszczu pod rynnę, bo banderowcy z UPA działali także w Rymanowie. W 1947 roku
Zdzisław przyjechał do Oławy jako kilkunastoletni chłopiec wraz z rodzicami i dwoma
braćmi. Zamieszkali w starym poniemieckim domu przy ul. Małodworcowej, gdzie na
pobliskim dworcu kolejowym wysiedli z wagonów repatriacyjnych. W Oławie Zdzisław nie
a w t' l' 1czy
został zbyt długo - wkrótce zamieszkał u ciotki we Wrocławiu, która dbała o Jego edukację, początkowo polegającą na nadrabianiu
okupacyjnych zaległości. Po wojsku został inspektorem w Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej. Tak zaczął się jego związek
ze sportem na wsi i w mieście. W 2008 roku świętował 50-lecie działalności w zrzeszeniu LZS. Od stycznia 2000 roku był już na
emeryturze, ale nie zaprzestał zawodowej aktywności. Niemal codziennie przychodził do biura LZS. Tam niemal codziennie zajmował
się organizowaniem zawodów, wysyłał pisma do wójta i do klubów sportowych. Nadal działał tak, jakby słowo „emerytura" było
tylko jakimś nieznanym, wirtualnym tworem. 18 maja 2000 otrzymał w pałacu prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, nadany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, w uznaniu wybitnych zasług dla zrzeszenia LZS. Przez wiele lat pełnił
funkcję sekretarza, a potem zastępcy przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej LZS. Kiedy w listopadzie wójt Jan Kownacki, prezes
M-G Zrzeszenia LZS odbierał w imieniu tej organizacji tytuł „Zasłużony dla gminy Oława", dedykował go wszystkim sportowcom i
działaczom, w tym Zdzisławowi Kińczykowi, za wybitne zasługi dla gminy.
P o 2 ,6 0 z ł
Nie ruszaliśmy ceny od 2006
roku, czyli niemal od pięciu lat
(jakie ceny w Polsce były stałe
tak długo?). Teraz musimy ją
podnieść
Do tej pory wszystkie pod­
wyżki energii, papieru itp.
dusiliśmy w sobie, żeby tylko
utrzymać cenę. Teraz jednak
musimy ją podnieść, bo rząd
(realizując unijne zobowiąza­
nia) podniósł stawki podatku
VAT dla gazet lokalnych.
Do tej pory były traktowane
wyjątkowo - zerowa stawka
Życie było dla niego sztuką
Zaany oławski artysta i pedagog Witold Witkowski zmarł 23 października po cięż­
kiej walce z chorobą. Urodził się w 1947 roku na Dolnym Śląsku. Od 1949 roku mieszkał
w Oławie. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Skończył także Studium Nauczycielskie w Legnicy, studiował fotografikę, plastykę i
technikę. W latach 1983-1991 był dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Organi­
zował także coroczne oławskie Przeglądy Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży.
Wieloletni nauczyciel plastyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego
w Oławie. Wychował rzeszę uzdolnionej młodzieży.
Zajmował się projektowaniem oraz wykonywaniem grafiki artystycznej i
użytkowej, rysunkiem i malarstwem. Bral udział w kilkunastu krajowych wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Najważniejszy dla niego był Przegląd Plastyki Dolnoślą­
skiej w latach 80., gdzie swoją twórczość mógł skonfrontować z innymi artystami. Jego
prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, we
Włoszech i w Japonii. Tworzył także projekty na zamówienie, m.in. dla gmin Jelcz-Laskowice i Oława. Mówił, że tworzy, kiedy ma
impuls. Jego obrazy wiernie odwzorowują rzeczywistość - jak fotografia zawsze były dopracowane w każdym szczególe.
Swoje prace wystawiał także w oławskiej galerii. Jedną z ostatnich była ekspozycja pt. „Światło, cień, kolor", prezentowana w
VAT, co miało być i było po­
mocą dla rodzącej się polskiej
demokracji. Teraz przyszło
dopasować się do wymo­
gów Unii Europejskiej, zatem
wszystkie gazety muszą mieć
stawkę 8%, zamiast dotych­
czasowych 0% lub 7%. Jeśli
ktoś mial do tej pory stawkę
7%, jak w przypadku innych
produktów, różnica nie jest
wielka. My jednak mieliśmy
0% VAT, więc wzrost ceny
gazety jest konieczny, zwłasz­
cza gdy do wprowadzanej
stawki VAT dodamy wszelkie
inne podwyżki cen, jakich
doświadczyliśmy w ciągu tych
pięciu lat.
Stąd kolejny numer „Po­
wiatowej” będzie kosztował
2,60 zł, co i tak będzie jedną
z najniższych cen w Polsce,
jeżeli chodzi o tygodniki lo­
kalne. Większość już przed
podwyżką kosztowała 2,502.80 zł (np. w Jarocinie, Żni­
nie, Wągrowcu, Trzebnicy,
Łowiczu, Lesznie, Ostrołęce,
Głownie itd). Teraz te ceny
pójdą jeszcze w górę - my
zostaniemy przy 2,60. Miejmy
nadzieję, że jak najdłużej.
RED A KCJA
Rada Sołecka Biskupic Oławskich
oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach zapraszają na
/:
W itold W itkowski
9
V>Jubileuszowy Charytatywny
Koncert Noworoczny
^ s t y c z n i a 2011 o godz. 15.00
v
\
w świetlicy w Biskupicach Oławskich
X
©3gxi)©C£Csft§to
'’’- I
sMkf ®®tei
galerii „Oko" w lutym 2009. Witold Witkowski mówił na wernisażu, że ta wystawa to efekt pracy wielu lat. Pokazywał fotografię
czarno-białą i kolorową. Tłumaczył, dlaczego akurat tak ją nazwał. Dla niego właśnie światło, cień i kolor są najważniejsze w
fotografowaniu. Mówił o swoich początkach i zachęcał do utrwalania ładnych mofywów: - Przyroda dostarcza nam tyle tematów,
że warto z tego korzystał- mówił. Ekspozycję zadedykował swojej córce, która nie mogła dotrzeć na wernisaż.
Pokazywał inaczej rzeczywistość
25 listopada zmarł Bolesław Telip, mieszkaniec Jelcza-Laskowic, znany rysownik,
karykaturzysta i dekorator. Był także jednym z członków podziemnej organizacji
harcerskiej pod nazwą „Jednostka Sokołów". Urodził się w 1933 roku w Załuczu na
Kresach Wschodnich. W 1946 roku zamieszkał w Laskowicach. Rysować zaczął w latach
50. Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Jedną z pierwszych nagród
otrzymał za satyrę, dotyczącą Telewizji Polskiej. Przez 35 lat był szefem pracowni
plastycznej w Jelczańskich Zakładach Samochodowych i ilustratorem gazety zakła­
dowej „Głos Jelcza". Współpracował z Antonim Bieniasem - prezesem Towarzystwa
Miłośników Ziemi Oławskiej, organizującym Dni Oławy. Wydał trzy albumy swoich
I» 3 cÿdcza
u jo
rej
[ i ,,P i eft i e a z ^ R S iO ła w s k iliJcÆ r DzigejcaM
rysunków, bral udział w wielu wystawach. Za najważniejszą uważał tę na wrocławskim
Rynku, z okazji wizyty Jana Pawła II. Prace Telipa ilustrowały zdarzenia w kraju,
ale przede wszystkim w regionie. Poprzez karykatury starał się wychwytywać różne
Kolędowanie z góralami
absurdy. Jego rysunki były zamieszczane m.in. w „Słowie Polskim", „Wieczorze
Wrocławia", „Gazecie Robotniczej", „Przeglądzie Gastronomicznym", „Kalendarzu
Wrocławskim" i w „Super Expressie". Od wielu lat Bolesław Telip współpracował
także z naszą gazetą.
Był jednym z założycieli podziemnej organizacji harcerskiej pod nazwą
„Jednostka Sokołów", która działała w powiecie oławskim w lalach 1950 - 1952.
B olesław Telip rysował
do końca
Powstała jako wyraz oporu przeciwko ogarniającej kraj komunistycznej ideologii. Prowadziła szeroką działalność informacyjną i
samokształceniową, kolportując podziemną prasę, ulotki, bądź też upowszechniając emigracyjną literaturę. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem za
Wolność i Niepodległość. Jego ostatnim wernisażem był zorganizowany przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w 2008 roku.
W pałacu pokazano około stu prac z kilkudziesięciu lat. Bolesław Telip byl wzruszony na wernisażu. Powiedział, że ma duży
sentyment do Jelcza-Laskowic, ponieważ tutaj spędzał dzieciństwo, młodość i jesień życia. Mówił także, że lata lecą, a tematów
nie ubywa, więc ciągle rysuje...
TEKST I FOT.:
MALWINA CADAW A
[email protected]
BISKUPICE. OŁAWSKIE
K o n c e rt c h a ry ta ty w n y
_____
Rada Solecka Biskupic Oławskich i Miejsko-Gminne
Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach zapraszają
w niedzielę 9 stycznia na charytatywny koncert
noworoczny w świetlicy
Podczas koncertu będą zbierane pieniądze na Dom
Dziecka w Oławie. Wystąpi zespół pieśni i tańca górali cza­
deckich „Poiana" z Piławy Dolnej. Jest to najstarszy zespół w
Polsce, kultywujący tradycje tych górali. Powstał w 1958 roku,
dzięki ogromnej potrzebie Polaków, zamieszkałych niegdyś
na Bukowinie. Prawie po dwustu latach znajdowania się poza
Polską - powrócili do ojczyzny.
Pomimo przeniesienia do Poiany Micului w Rumuni,
nigdy nie zapomnieli o swoim polskim pochodzeniu. Po drugiej
wojnie światowej osiedlili się w kraju. Duża grupa zamiesz­
kała na Dolnym Śląsku. Zachowali odrębność mowy, ubioru
i obyczajów. Przez pięćdziesiąt lat zespół sławi kulturę górali
czadeckich. Wielokrotnie występował w kraju i za granicą.
Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. im. Oskara
Kolberga, przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Obecnie działa pod kierownictwem Maksymilia­
na Juraszka, a kierownikiem artystycznym jest Leszek Orczyk.
Początek koncertu w Biskupicach o godz. 15.00.
(MAC)
1/2011
www.gazeta.olawa.pl
informacje
Biuletyn Informacji Publicznej
www.bip.um.olawa.pl
URZĄD
MIEJSKI
W
OŁAWIE
Podpisano kontrakt na modernizację
budynku po byłym kinie „Odra”
*
W INTERNECIE:
www.um.olawa.pl
poczta elektroniczna:
[email protected]
DYŻURY BURMISTRZA I URZĘDNIKÓW
Burmistrz Oławy Franciszek P aździernik przyjmuje interesantów w sprawach
skarg i wniosków w czwartki od godz. 10.00 do 12.00, po wcześniejszym
umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oławie,
pl. Zamkowy 15, lei. 71-303-55-01.
Zastępca burmistrza Jerzy H adryś przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w czwartki od godz. 12.00 do 14.00, też po wcześniejszym umówie­
niu w sekretariacie urzędu.
Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w godzinach pracy.
W wyniku przeprowadzo­
nego przetargu wyłoniono
wykonawcę inwestycji, pole­
gającej na modernizacji bu­
dynku po byłym kinie „Odra”
na Ośrodek Współpracy Euro­
pejskiej. Wykonawcą zadania
będzie firma INTEGER SA z
Wrocławia, z którą podpisano
15 grudnia 2010 umowę wyko­
nawczą na wartość 11.956.000
złotych.
Inwestycja realizowana
będzie w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”, przy wsparciu
środkami Unii Europejskiej, w
ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta Oławy.
W m o d ern izo w an y m
obiekcie zachowana będzie
funkcja kina, ale budynek
zyska również nowe funkcje.
Na parterze przewidziano wie­
lofunkcyjną salę widowiskową
na 400 osób wraz z zapleczem
scenicznym. Na pierwszym
piętrze będą wykorzystywane Zajmie się propagowaniem
pomieszczenia na projektor- i upowszechnianiem kultury
nię, realizatomię, dwa studia Ziemi Oławskiej, realizując
nagrań i salę konferencyjną. również współpracę z miasta­
Pomieszczenia drugiego piętra mi partnerskimi.
zaprojektowane w formie tzw.
Zakończenie realizacji
„akwarium” będą przeznaczo­ inwestycji planowane jest na
ne do dowolnej aranżacji na II kwartał 2012 roku.
etapie projektu budowlanego.
Dzięki realizacji tego pro­
Projekt współfinansowany
jektu powstanie w Oławie jest przez Unię Europejską
nowoczesna, wyspecjalizo­ ze środków Europejskiego
wana placówka kulturalna. Funduszu Rozwoju Regional­
Będą w niej bieżąco realizo­ nego, w ramach Regionalnego
wane różnorodne działania, Programu Operacyjnego dla
aktywizujące mieszkańców Województwa Dolnośląskiego
do uczestnictwa w kulturze. na lata 2007-2013.
PROGRAM
R E G IO N A L N Y
strona dofinansowana
z budżetu m iasta Otawy
Nowy zastępca burmistrza
B u r m is t r z p o w o ła ł W it o ld a
N ie m ir o w s k ic g o (n a fo t.) n a
s w o je g o d r u g ie g o z a s tę p c ę
Pracował on na tym stano­
wisku w kadencji 2002 - 2006.
Nowy zastępca rozpoczął pra­
cę 3 stycznia. Do jego podsta­
wowych obowiązków należą
sprawy związane z gospodarką
komunalną i mieszkaniową,
ochroną środowiska, działal­
nością gospodarczą, pomocą
społeczną i zdrowiem.
W itold N iem iro w sk i
będzie nadzorow ał pracę
Wydziału Gospodarki Ko­
munalnej i Mieszkaniowej,
Wydziału Profilaktyki Uza­
leżnień, Gminnego Centrum
Informacji, a także Zarządu
Dróg Miejskich i Zieleni oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
W iceburm istrz Niemirowski będzie przyjmował
interesantów w środy, od godz.
10.30 do 17.00, po wcześniej­
szym umówieniu w sekre­
tariacie Urzędu Miejskiego.
Pierwszy dyżur zaplanowano
na 12 stycznia.
(ES)
Kasa czynna
Kasa Urzędu Miejskiego
jest czynna w następujących
godzinach:
* w poniedziałek, wtorek i
czwartek - od 9.00 do 14.00,
• * w środę - od 9 do 15.30,
* w piątek - od 9 do 13.00.
Bez ponoszenia dodatko­
wych kosztów można również
dokonywać wpłat w Banku
Spółdzielczym, nr konta Urzę­
du Miejskiego: 49 9585 0007
0010 0016 7716 0028.
(D R )
Dyżury MKRPA
Miejska Komisjo ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oławie przyj­
muje interesantów podczas dyżurów w każdą środę od godz. 1700 do 1800,
w Urzędzie Miejskim, pokój nr 10, tel. 71-303-55-18.
fcy g O L N Y
ŚLĄSK
, r r ”"
Punkty konsultacyjne
»ZW O JU WGIONAl SÍJ&O
Godziny funkcjonowania punktów konsultacyjnych (ul. Młyńska 12 a):
Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
poniedziałek
900 - 1200
czwartek
Zimowe ferie w mieście
W roku 2011 dwutygodniowe ferie zimowe rozpoczynają się
14 lutego. Uczniowie będą mogli skorzystać z półkolonii
organizowanych przez Urząd Miejski
Zaplanowano dwa turnusy w terminach:
* od 14 do 18 lutego w Szkole Podstawowej nr 1,
* od 21 do 25 lutego w Szkole Podstawowej nr 8.
Dzieci otrzymujące stypendia i inną pomoc materialną
będą mogły skorzystać z półkolonii bezpłatnie. Nie ma
Punkt Konsultacyjny - problemy alkoholowe
czwartek
ograniczenia liczby miejsc dla dzieci chcących skorzystać
z odpłatnej formy wypoczynku. Udział w jednym turnusie
kosztuje 50 zł.
Karty kwalifikacyjne na półkolonie należy złożyć do 31
stycznia 2011, u pedagogów szkolnych.
Oławskie szkoły podstawowe zapewnią też w czasie
ferii zimowych zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych
uczniów.
KRYSTYNA C E C K O
Punkt konsultacyjny - problemy narkotykowe
środa
Psycholog - problemy rodzinne
poniedziałek
1600 - 1900
1530 - 1700
1500- 1830
- po wcześniejszym umówieniu wizyty (tel. 71-313-25-17).
Porady prawne - uzależnienia, sprawy rodzinne, przemoc
poniedziałek i czwartek co dwa tygodnie - po wcześniejszym umówieniu wizyty
osobiście lub telefonicznie (nr 71-313-25-17).
W punktach można uzyskać poradę i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
związanych z występowaniem uzależnień bądź przemocy.
Szczegółowe informacje oraz zapisy do specjalistów prowadzą pracownicy Wydzia­
łu Profilaktyki Uzależnień w godzinach pracy wydziału (tel. 71-313-25-17).
(W M )
1
'1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
JELCZ-LASKOWICE____
Z sesji Rady
M iejskiej
Ciemności na ulicach,
połamane lampy, zepsute
oprawy - to codzienność.
Władza obiecuje poprawę
jakości oświetlenia. I tak
od kilku lat. Rozpoczęło
się szukanie winnych
N ie w ie le się z m ie n iło
p rz e z ten czas. W Je lc z u L askow icach ciem no je st w
n iektórych punktach m iasta
- m .in. na T ańskiego, B oż­
ka, Drzewieckiego. Początek
poprzedniej kadencji był po­
czątkiem obietnic o poprawie
o ś w ie tle n ia . Z a p o w ia d a n a
modernizacja m iała być w y­
konana w mieście do końca li­
stopada, a na wsiach do końca
roku 2010. Ale nie jest:
- Sytuacja na wsiach je st
katastrofalna - mówił na se­
sji 30 grudnia radny i sołtys
B iskupic O ław skich M arek
Starczewski. - Co się znowu
zdarzyło ze strony spółki ener­
getycznej, tnoże zima? Ciągle
czekamy na tę modernizację,
to poważny problem.
Wybory
na przeszkodzie
W szystko sprzysięgło się
przeciw m odernizacji ośw ie­
tle n ia u lic z n e g o w gm in ie
Jelcz-L askow ice. Tak przy ­
najmniej tłumaczył burmistrz
K azim ierz Putyra. Przyznał,
że to problem, który wisi nad
gminą od 8 lat. - W końców­
ce ka dencji, w listo p a d zie,
uzgodniliśmy szczegóły poro­
zumienia z EneriąPro - mówił
b u rm istrz P utyra. - M a się
o g ł o s z e n i a pł a t
Dziwne problemy LTaorganizaciiruchu
z oświetleniem
n ia n i Z
Z aam
mk
r a z n;
placu
k oo w
w yym
m oo raz
n a­
stępny w Rynku. Tymczasowy
przystanek znajduje się obok
sklepu m eb lo w eg o na rogu
Brzeskiej i Rynku. Ta zmiana
b ęd zie o b o w iąz y w ała od 8
stycznia, godz. 16.00, do 10
stycznia, godz. 17.00.
Zm iana organizacji ruchu
w Rynku obejmie także pierze­
je północną i zachodnią
Podczas finału
polepszyć ja ko ść oświetlenia.
Złożyły się na to dwa czynniki
- zmiana dyrektora EnergiiPro
oraz w ybory sam orządow e.
N ie ch c ia łe m p o d e jm o w a ć
wyzwania, nie znając wyników
wyborów. Jak tylko pogoda
pozwoli, rozpoczną się dzia­
łania.
B urm istrz tłum aczył, że
m o d e rn izac ja o b ejm ie całą
gm inę, także w sie należące
wcześniej do rejonu energe­
tycznego Opole, bo energetyka
zm ieniła podział kom peten­
cji.
p o d e jrze n ia o sa botaż, no,
może złośliwość.
P rzekonyw ał, że w ładze
gm iny znają problem zepsu­
tych opraw oświetleniowych,
w szystkie będą przedm iotem
modernizacji. Gmina nie może
ich wymienić, bo są w łasno­
ścią E n erg iiP ro i to zakład
energetyczny naprawia je oraz
se rw isu je. S am o rząd m oże
żądać nowego oświetlenia. To
przedmiot umowy. - Myślę, że
na początku 2011 roku będzie
sfin a lizo w a n a - po w ied ział
Putyra.
W związku z organizacją
oławskich im prez XIX
Finału W ielkiej O rkie­
stry Świątecznej Pomocy
Urząd Miejski informuje,
że czasowo przeniesiono
dwa przystanki autobusów
kom unikacji miejskiej
- Na wsiach je s t
z ośw ietleniem
katastrofalnie - mówił
Marek Starczew ski
QLAWA..,
W ykład
0 tolerancji i uprzedzeniu
Uniwersytet Trzeciego W ieku zaprasza w środę
12 stycznia na otwarty wykład
MONIKA GAŁUSZKASUCHARSKA
Dzieje się
coś dziwnego
Radni K rzysztof W oźniak
1 Beata Bejda mówili o pro­
b lem ach z o św ie tle n iem w
okolicach Publicznej Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum nr
2 przy alei M łodych i ul. Tań­
skiego. Od dłuższego czasu
jest nieczynne. Bejda twierdzi­
ła, że sygnalizowała problem
w poprzedniej kadencji i że
dobrze byłoby zdobić p rze­
gląd gm innego ośw ietlenia.
W oźniak mówił o uszkodzo­
nych, porośniętych krzakami
lampach. Zastanawiał się, czy
ktoś w ogóle o to dba.
Burmistrz Putyra przyznał,
że w pobliżu ulic Tańskiego i
Chabrowej często są awarie.
Powinno się to skończyć wraz
z m odernizacją ośw ietlenia.
- Dzieje się w tym rejonie coś
dziwnego - mówił. - Także na
Bożka i Drzewieckiego. M amy
(M A C )
Jadące od strony ul. An­
d ersa o m in ą p rzy sta n ek na
[email protected]
W ygłosi go katecheta z oław skiego Liceum O gólno­
k ształcąceg o im. Jan a III Sobieskiego dr P io tr W róbel.
Tem at prelekcji: „Tolerancja - uprzedzenia i stereotypy” .
12.01., środa - sala widowiskowa Ośrodka Kultury. Początek
o godz. 12.00.
Dwa przystanki
Ul. Piastow ska - tu ciągle s ą problemy z oświetleniem
o g ł o s z e n i e
p t a t n e
J-L/PIEKARY
R adny interw eniuje
______________
m m m cm m ii
Radny K rzysztof W oźniak
zainteresował się przy­
stankami w Piekarach.
Na grudniowej sesji Rady
M iejskiej twierdził, że auto­
busy nic zawsze się na nich
zatrzymują
Części do samochodów
japońskich, koreańskich i europejskich
p r o m o c j a Z IM O ^
0
KUP DOW OLNY OLEJ SILNIKOW Y
A ZA W YMIANĘ ZAPŁACISZ
Nowy przystanek z wiatą
powstał na prośbę m ieszkań­
ców , bo w cześniejszy zam u­
rowano.
Oława, pi. Zamkowy 2b
tel. 71 -303-23-17
„ K IW I”
- Ten przystanek fu n kcjo ­
nuje - m ów ił zastęp ca b u r­
m istrza Jelcza-Laskow ic Ro­
bert W alkowiak. - D rugi je st
na żądanie, kierow cy o tym
wiedzą i zatrzym ują się, gdy
im się to zgłosi. Po drugiej
stronie przystanku je s t tylko
chodnik. Nie było możliwości
innej lokalizacji. To miejsce
konsultow aliśm y z Radą S o ­
łecką i sołtysem. Nie miałem
sygnałów, że kierowcy się tam
nie zatrzymują.
Zatrudnię do pracy w biurze
na terenie Jelcza-Laskowic
KOBIETY
Wymagania:
- wykształcenie wyższe - prawo jazdy kat. B
- znajomość j. angielskiego - dyspozycyjność
Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie
CV z aktualnym zdjęciem na adres:
[email protected]
Allianz @)
Oława, Dworzec PKS
Biuro czynne od 8:30 do 17:00
tel. całodobowy:
605 837 775 lub 71-303-25-89
e-mail:
[email protected]
Jelcz-Laskowice
ul. CHABROWA 24
(obok TARGU)
Biuro czynne pon. - pt.
w godz. 9.30-16.30
tel. 71-318-20-62,
516-195-425
KREDYTY
GOTfiWKOWE
POSZUKUJEMY
WSPÓŁPRACOWNIKÓW
I AGENTÓW
11
Allianz (jjj)
J e lc z -L a s k o w ic e IM u s '
GPS
ul. oła w ska 21, te l. 71 381 16 15, 601 211 623
W ro c ła w
GPS
Aleja Pracy 24b, tel. 71 3 6 0 1 6 4 4 , 601 2 0 5180
1 —
urn
iw
w
«■*> ****
’■
M arkow e Szyby Sam ochodow e
OŁAWA, ul. Strzelna 7
tel. 71-301-51-73
WROCŁAW,
ul. Krakowska 29
tel. 71-372-55-31,
71-342-06-96
www.autoszyby.pl
PlLKINGTON
Team Partner
S
p e e d
-
Samochodowe
Instalacja gazowe
(M O N )
12 powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
informacje
strona d o fin an so w an a
z b udżetu m iasta i gm iny
Jelcz-L ask o w ice
URZĄD MIASTA I GMINY
Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.um.ielcz-laskowice.finn.pl/
1/2011
JELCZ-LASKOWICE ©
W INTERNECIE:
www.jelcz-laskowice.pl
poczta elektroniczna:
[email protected]
VIII Konkurs na najpiękniejszą
Z
m
ia
n
L
°
L
u c
w ruchu
szopkę rozstrzygnięty!
p ° aw arii
~
Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że w związku z awarią
sieci kanalizacji sanitarnej
na Alei Wolności w Jelczu-La­
skowicach, 30 grudnia 2010
nastąpiła zmiana organizacji
ruchu drogowego
**
Zwyczaj tworzenia szopek
bożonarodzeniowych ist­
nieje od 1223 roku. Pro­
pagatorem i pomysłodaw­
cą byl św. Franciszek z
Asyżu, który po powrocie
z Ziemi Świętej, pragnąc
przybliżyć tajemnicę na­
rodzin Chrystusa, urządził
stajenkę betlejemską
z żywymi zwierzętami
i pasterzami w grocie,
w pobliżu Greccio
Żeby tradycja przygoto­
wywania szopek wciąż była
żywa, co roku organizowany
jest w naszej gminie, kon­
kurs na tę najpiękniejszą z
bożonarodzeniowych ozdób.
W tym roku wzięło w nim
udział 22 uczestników z jelczańsko-laskowickich szkół
podstawowych.
13 grudnia nastąpiło roz­
strzygnięcie. Komisja kon­
kursowa - Dorota Sekuła,
Marzena Stecka i Maria Zagór­
ska - Oceniała ogólny wygląd
artystyczny, różnorodność
materiałów, precyzję i orygi­
nalność pomysłu.
Wobec powyższego od
3 stycznia 2011 autobusy
komunikacji miejskiej linii
numer 4,5 oraz 6 nie będą się
zatrzymywały na przystan­
kach przy Alei Wolności oraz
przy ulicy Piastowskiej.
Pasażerowie wymienio­
nych linii, jadąc w kierunku
Osiedla Jelcz, będą korzystać
z przystanku przy ulicy Oław­
skiej, natomiast podróżujący w
przeciwnym kierunku skorzy­
stają z przystanku przy ulicy
Oławskiej - w stronę ronda.
Godziny odjazdu autobu­
sów z przystanków przy ulicy
Oławskiej w Jelczu-Laskowi­
cach pozostają zgodne z obo­
wiązującym rozkładem jazdy.
J e d n a z w y ró żn io n y c h s zo p e k
W y ró ż n io n o n a s t ę p u ją ­
cy c h a u to ró w p ra c :
* Katarzyna i Szymon
Zbrońcowie (PSP nr 3)
* Agata i Adam Zatorscy
* Julia Wasilko
* Konrad Jakubas
* Patrycja Kucharska
(R W )
* Oliwia lyiżyńska
* Adrian Orliński
* Kacper Dulewicz
* Dawid Król
* Mikołaj Sumyk
* Paweł Łeńczuk
* Julia Tymrakiewicz
* Aleksandra Płudowska
* Agnieszka Krasicka.
Nagrody, ufundowane
przez Urząd Miasta i Gminy,
wręczali burmistrz Kazimierz
Putyra oraz dyrektor Zespołu
Szkół w Minkowicach Oław­
skich - Jolanta Cybulska.
(JK)
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach
zaprasza na
Kasmmift ^imuDWf
22 stycznia 2 0 llr . o godz. 18.00
w sali k on feren cyjn ej U rzędu M iasta i G m in y
w J e lc zu -L a sk o w ica c h , ul. W itosa 24
W programie występ uzdolnionych muzycznie młodych artystów
(dzieci i młodzież) z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
powiązany z możliwością wysłuchania wspaniałych kreacji muzycznych
D Y Ż U R Y BURMISTRZA
Burmistrz Kazimierz Putyra lub jego zastępca
Robert W alkow iak przyjmują interesantów
z gminy Jelcz-Laskowice w ramach skarg i wnio­
sków, po wcześniejszym umówieniu i ustaleniu
godziny w sekretariacie:
- w środy: od godz. 15.00 do 16.00
- w piątki: od godz. 8.00 do 9.00
Dyżury rzecznika
konsumentów
Mieszkańcy Jelcza-Laskowic mogą się zgłaszać do
Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
w każdy wtorek
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
- osobiście w godz. 7.30 - 15.30, pok. 26, II piętro
-telefonicznie pod numer 71-318-10-00
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
13
Zapada się droga przy zjeździe z alei Wolności na rondo. Od 30 grudnia połowa drogi jest
zamknięta dla ruchu
Alej a Wolności
znów zamknięta
JELC Z-LA S K O W IC E___
Z a p a d a się je d n a
z g łó w n y c h ulic
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w M iejsko-Gminnym Centrum Kultury, PI. Partyzantów 2
Od 30 grudnia prze­
jazd aleją Wolności jest
utrudniony. Połowa
drogi zaczęła się zapadać.
Obowiązuje jednostronny
zakaz ruchu i objazd.
Wnajbliższych dniach
ulica ma być całkowicie
zamknięta dla ruchu
D ro g a za p a d a się przy
zjeździe z alei W olności na
ro n d o . - Je szc ze d o kła d n ie
nie w ia d o m o , co j e s t tego
p rzy c zy n ą - m ów i M ariusz
C ie c h a n o w sk i, p re z e s Z a ­
kładu Gospodarki K om unal­
nej w Jelczu -L ask o w icach .
- P ra w d o p o d o b n ie d o szło
do rozszczelnienia kolektora
sanitarnego, który znajduje
się p o d je zd n ią . D okładnie
sp ra w d zim y to we w torek,
za pom ocą kam er wizyjnych.
Wtedy też podejm iem y decyzję
o zakresie prac.
N ie w iadom o, ja k długo
po trw ają utrudnienia. U lica
na pew no będzie zam knięta
lada dzień, na czas usuwania
awarii. Zdaniem prezesa ZGK,
prace mogą potrwać do końca
stycznia.
Od 30 grudnia aleja W ol­
ności przy zjeździe na ron­
do jest zamknięta. Kierowcy
mogą skręcić z ronda w aleję,
ale odw rotnie ju ż nie. Jadą­
cych aleją w kierunku ronda
obowiązuje objazd. Informu­
jący o tym znak znajduje się
jed n ak tuż przed blokadą, a
oraz godzinę przed koncertem ; dzieci do lat 10 wstęp wolny!
O rg an iza to rzy:P a rafia M .M . Kolbego
oraz M ie js k o -G m in n e C e n tru m K u ltu ry
W
<4
^ r ',TT ¥ jam
4, , ^ —
<8B
w Jelczu-Laskow icach, te l. 7 1 /3 1 8 -1 5 -2 5 ; 5 0 9 7 3 6 9 8 8
Znak informujący o objeździe znajduje się tuż przed
blokadą, a nie na skrzyżowaniu poprzedzającym wjazd na
zamknięty odcinek
Koncert Arki Noego
W s p ó ln e k o lę d o w a n ie
Zgodnie z corocznym zwyczajem Miejsko-Gminne Centrum Kultury w JelczuLaskowicach i proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego organizują 23
stycznia koncert kolęd
W kościele wystąpi zespól ..Arka Noego". To jedna / najhardziej znanych katolickich
grup dziecięcych. Działa od roku 1999. gdy z okazji pielgrzymki Jana Pawła II telewizy jna
redakc ja katolicka szukała odpow iedniej piosenki i w y konaw ców . mających uśw ietnić w izy tę.
Powstał wtedy utwór ..Tato", który stal się w ielkim przebojem, a tw órcy programu ..Ziarno"
zasugerow ali nagranie kolejnych.
Bilety na koncert w cenie II) zl są do nabycia w M iejsko-Gminnym Centrum Kultury, pl.
Partyzantów 2. oraz. godzinę przed koncertem. Dzieci do lat 10 - w towarzystwie rodziców mają wstęp wolny. Początek o godz. 14.30.
(M A C )
Trzeba dojechać do zamkniętego odcinka drogi i zawrócić,
by zobaczyć znak informujący o kierunku objazdu
nie - ja k nakazuje rozsądek
- na skrzyżowaniu poprzedza­
ją c y m w jazd na zam knięty
o d cin ek d ro g i. C o w ięc ej,
na tym skrzyżowaniu nie ma
żadnego znaku informującego
kierow ców o tym , że droga
jest nieprzejezdna. O kierun­
ku objazdu inform ow ani są
natomiast zjeżdżający z ronda
na aleję W olności, ale ich ten
objazd nie obowiązuje.
Mariusz Ciechanowski od­
mówił komentarza w sprawie
oznakowania objazdu. Powie­
dział jedynie, że wprowadzano
go bardzo szybko.
P rz y p o m in a m y . A le ja
W olności była w yłączona z
ruchu od m aja do w rześnia
ubiegłego roku, na odcinku od
ronda do hali sportowej. Jed­
nym z głównych problemów
i utrudnień rem ontu był źle
zorganizowany objazd.
TEKST I FO T.:
W IO LE T T A K A M IŃ S K A
[email protected]
Na razie bez zmian
JELCZ-LASKOW ICE____
P o lity k a
Prawdopodobnie nie
będzie rewolucji w kie­
rownictwie Urzędu Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice
O przedstaw ienie składu
kierow nictw a prosiła burm i­
strza radna Beata Bejda. Ka­
zimierz Putyra odpowiedział,
że oprócz niego są to: Robert
W alkow iak - zastęp ca b u r­
m istrza, Stanisław a KapłonHutniczak - skarbnik i Andrzej
Gwóźdź - sekretarz gminy.
W końcówce kadencji Pu­
tyra odw ołał ze stanow iska
sw ojego d ru g ieg o zastęp cę
- T o m asza K o ło d zieja, o d ­
p o w ied zialn eg o doty ch czas
za spraw y in w esty cji. P od­
czas sesji Rady M iejskiej, 30
grudnia, burmistrz mówił, że
zastępca ds. inwestycji jeszcze
nie został powołany.
Na stanowisku pozostał Ro­
bert Walkowiak, odpowiedzial­
ny za oświatę, kulturę i opiekę
społeczną, choć spekulowano,
że stanowisko to otrzyma Maria
Bożena Polakowska - w zamian
za przychylne burm istrzow i
głosy radnych, startujących z
KWW „Przyjazna Gmina”.
(M O N )
14 powiatowa«
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
Robot będzie
widział i słyszał
G rzesiak dla
„Pow iatow ej”
telewizyjnych, takich
jak nasza „Kawa czy
herbata”, wystąpiliśmy
w programie dla
dzieci. Ta nagroda ma
popularyzować myśl
techniczną w Niemczech,
prezentować osoby
zasłużone dla rozwoju
techniki i zarażać tym
bakcylem młodzież.
0 pływających sztucznych
rybach, milionach za
wynalezienie mp3
1symbiozie między
nauką a przemysłem z Andrzejem Grzesia­
- W pańskim
kiem rozmawia Xawery
życiorysie zawodowym
Piśniak
to przełom?
-1 grudnia odebrał
pan w Berlinie z
rąk prezydenta
Niemiec Christiana
Wulffa „Nagrodę
Przyszłości”. Jaką
rangę w Niemczech
ma to wyróżnienie?
- To w Niemczech
jedna z dwóch
najważniejszych nagród,
związanych z techniką.
Dodatkowo ma bardzo
dobrą oprawę medialną.
Całemu przedsięwzięciu
patronuje prezydent,
a telewizja publiczna
transmituje galę.
Mieliśmy niesamowity
oddźwięk w prasie,
pisały o nas największe
dzienniki i tygodniki,
„Süddeutsche
Zeitung", „Die Zeit”.
Byliśmy zapraszani
do programów
- Na pewno jest
to wielki sukces, nie
tylko dla mnie, ale
dla wszystkich trzech
teamów, które pracowały
nad tym wynalazkiem.
Nagroda ma też duże
znaczenie dla naszych
klientów. Wzmacnia
zaufanie do nas.
- Co nowego u
robota, za którego
zostaliście wyróżnieni?
- Stworzyliśmy go z
zupełnie nowych struktur
i wyposażyliśmy w
oryginalne możliwości
poruszania się. Teraz
uczymy go widzieć i
słyszeć. Będzie miał
wbudowane odpowiednie
kamery, żeby dokładnie
wiedział, gdzie znajduje
się jabłko, po które
ma sięgnąć. Będzie
reagował na komendy
mówione. Na przykład
osoba na wózku, robiąca
zakupy, będzie mogła
głosem wydać polecenie
robotowi, aby podał jej
towar z górnej półki.
- Jak ważne są
dla Niemiec nowe
technologie? Jak
wygląda tam system
wspierania badań
technicznych i
wynalazczości?
- Niemcy żyją z
eksportu, szczególnie
technicznego.
W południowych
Niemczech niezwykle
ważną rolę odgrywają
technologie, stosowane
w maszynach i
samochodach.
Z tego żyje cały region.
Uczelnie techniczne
maja olbrzymią renomę,
studiuje tu młodzież z
całego kraju. Ciekawy
jest model prowadzenia
badań naukowych. Z
jednej strony mamy
badania podstawowe,
którymi zajmują się
uniwersytety. Na tym
etapie nie myśli się
o produktach czy
zastosowaniu. Z
drugiej strony są firmy,
które przeznaczają
bardzo duże nakłady
na tworzenie nowych
produktów, np. nasz
partner, firma Festo,
inwestuje w to 13%
swojego obrotu.
Pomiędzy uniwersytetami
a firmami są instytuty,
tworzące technologie
do zastosowania w
przemyśle w niedalekiej
przyszłości. Do takich
jednostek należy Instytut
Fraunhofera, w którym
pracuję.
- Waszym
największym sukcesem
było stworzenie
technologii mp3.
Jak doszło do tego
wynalazku?
- Mp3 miało bardzo
długi okres badań, 8-10
lat. Już mało kto wierzył,
Rodowitym oławianinem Andrzejem G rzesiakiem , laureatem Nagrody Przyszłości,
zainteresow ały się największe niemieckie media
że to się uda. Jednak
potwierdziło się, źe
każdy pomysł musi trafić
na swój czas. Po kilku
latach, kiedy projekt był
zaawansowany, pojawiły
się technologie, które
umożliwiły uzyskanie
licencji. Od razu mp3
spotkało się z dużym
zainteresowaniem,
wpływy sięgały setek
milionów.
- Utrzymujecie się
tylko z patentów?
- Instytut ma formę
fundacji. Nie możemy
osiągać zysków,
wszystko przeznaczamy
na badania. Nazwa
pochodzi od
niemieckiego fizyka,
astronoma i wynalazcy,
Josefa Fraunhofera.
Mamy trzy główne
źródła finansowania:
jedna trzecia pochodzi
z budżetu, jedna
trzecia to projekty, na
które pozyskujemy
finansowanie zewnętrzne
i w końcu bezpośrednie
zlecenia z przemysłu.
- Przy wynalezieniu
„bionicznego
asystenta”
współpracowaliście
z firmą Festo,
specjalizującą się
w przeniesieniu
rozwiązań obecnych w
przyrodzie do techniki.
Sztuczna trąba słonia
jest tylko jednym z
przykładów. Co jeszcze
udało się stworzyć
ekspertom z Festo?
- Pływające
pingwiny, ryby, meduzę.
Nazywają to futurę
product. Sztuczną rybę
zaprezentowano dwa
lata temu na targach
hanowerskich. Do
pewnego stopnia jest
inteligentna, porusza
się samodzielnie.
Unika zderzenia ze
ścianą basenu, potrafi
zawracać, płynąć w górę,
w dół... Z kolei meduza
unosi się w powietrzu
dzięki rozwiązaniom
mechatronicznym to znaczy na styku
mechaniki, elektroniki
i informatyki. Te
wynalazki jeszcze nie
mają zastosowania,
ale obrazują, co będzie
możliwe za 10 lat. Składa
się na nie mnóstwo
małych elementów, które
wchodzą w skład innych
produktów. Na przykład
zawór w naszym robocie,
sterujący powietrzem, od
dwóch lat jest częścią
Mercedesa S-klasse,
dokładnie siedzeń, które
masują plecy.
- Czy w obszarze,
którym pan się zajmuje,
dają się zauważyć
Polacy? Czy jednostki
badawcze z naszego
kraju wypracowały
sobie markę?
- Biotechnologia,
informatyka,
elektronika - rozwijają
się w Polsce bardzo
dobrze. W Stuttgarcie
znany jest Wydział
Mechaniki Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Wykorzystał on bardzo
dobrze ostatnie
lata. Rozwinął park
maszynowy i wykształcił
dobrą kadrę. W
dziedzinie biotechnologii,
na poziomie komórek
i genów, znane są
uczelnie i firmy
krakowskie. We
Wrocławiu mamy
też dużo małych firm
elektronicznych i
informatycznych, które
cieszą się szacunkiem
w Niemczech. Bardzo
pozytywnym zjawiskiem
jest rosnące zaufanie
do firm i specjalistów z
Polski.
• Co, pana zdaniem,
powinno się zmienić
w Polsce, jeśli chodzi
o podejście do
badań naukowych,
rozwijanie nowych
technologii, czy też
pracę instytutów
badawczych?
- Uczelnie powinny
mieć pieniądze nie
tylko na edukację,
ale także na badania.
Powinny utrzymywać
odpowiednią liczbę
doktorantów, którzy
będą mieli tyle czasu,
aby spokojnie prowadzić
badania, a nie dorabiać
na boku. Spokój i
czas są nieodzowne
w prowadzeniu pracy
badawczej. Doktoranci
na uczelniach
niemieckich mają czas,
mogą poświęcić się tym
badaniom. Tego trochę
brakuje w Polsce. Druga
rzecz - uniwersytety
muszą zabiegać o
zainteresowanie
przemysłu, muszą
być dla przemysłu
atrakcyjne. Trzeba
stworzyć taki system,
żeby przemysł chętnie
współpracował z nauką,
a nauka miała zyski z
badań przemysłowych.
Ta symbioza opłaca się
obu stronom.
www. gazeta.olawa.pi
1/2011
■ kiero w ca w ó zkó w
jezd n io w ych (certyfikat
an gielski i niem iecki)
■ o b słu ga su w nic, w ciąg n ikó w
żu raw i (H D S )
■ elektroenergetyczne
S E P (1,2,3)
■ sp aw aln icze - p o dn oszenie
kw alifikacji
■ p o desty ru ch o m e przejezdn e
■ kosy i piły sp alin ow e
■ BHP, inne na zlecenie
ró w n ież w zak ład zie pracy
te l.
te l./fa
kom
kom
www.szkoleniakursy.com
7 1 -3 1 3 -2 1 -2 1
x 7 1 -3 9 3 -1 0 -0 8
. 6 9 1 -7 1 6 -6 6 3
. 6 9 1 -7 1 6 -5 5 5
KURSY
ZAKŁAD
DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wózek widłowy
Komputerowy • nabór
Prawo |azdy kat. B
BHP I inne
Pieca i palacz c.o.
Pedagogiczny
Kąty fiskalne, minimum sanitarne
• nabór
8. Przewóz materiałów niebezpiecz­
nych ADR
9. Udzielania pierwszej pomocy
10. Kurs kwalifikacyjny na tytuł
robotnika wykwalifiknwanego lub
mistrza w zawodzie handlowiec,
kucharz i inne
0 C*AC*
Śpij spokojnie!
Ubezpieczenie AC od kradzieży
za w yjątkow o niską cenę!
MiniAC
powiatowa
reklama
15
Z a p r a s z a m y d o p la c ó w k i
p a rtn e rs k ie j A l i o r B a n k u :
O ferujem y m .in.
k r e d y ty m ie s z k a n io w e ,
pożyczki g o t ó w k o w e ,
■ k o n t a o s o b is te .
a
Z a c h ę c a m y d o z a p o z n a n ia się z n a s z ą o f e r tą ,
OŁAWA, ul. 1 Maja 44,
tel. 71 313 25 99
OŁAWA, PL. SZYMANOWSKIEGO 31
TT 71 303 85 95, 510 260 160
A L IO R
lir
L
BANK
V
.1 \
P a rtn e r
OSTATNIE WOLNE MIESZKANIE PRZY U l. ŻEROMSKIEGO - CENA 3 2 0 0 Z l/m kw .
Do 60 % zniżki na “ Dzień Dobry”
w ubezpieczeniu AC
W zależności od posiadanych zniżek w OC
Kup więcej, zapiać mniej!
Sprawdź cenę ubezpieczeń,
zawierającego PAKIET:
OC, NW, Assistance i ubezpieczenia
mieszkania lub domu
U W A G A N O W O ŚĆ !
ASSISTANCE z holowaniem
nawet bez limitu kilometrów
w Polsce i w Europie
Już od
yfrfp
Sam ochód zastępczy
Zł
rocznie
po awarii lub wypadku
nawet do 10 dni
W z a le żn o ś c i od w a ria n tu u b e zp ie c ze n ia i w ie ku auta
o k n a
d la
w i e l u
p o k o l e ń ...I
SIEDEM WIODĄCYCH
TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
A llia n z ®
HESTIA
HDI
InterRisk U
P Z M -i
MTU
V ie n n a I n s u r a n c e G r o u p
CO M PENSA Jfa>
Vienna Insurance G roup
Zadzwoń po wyliczenie swojej składki!
Ponadto w ofercie ubezpieczenia:
- rolne
- domów w budowie
mieszkań i domów
- turystyczne i inne
-
Okna z profili REHAU zapewniają:
■ ciepło
■ ciszę
» bezpieczeństwo
f wygodę
■ dbałość o ochronę środowiska
Wykonujemy okna:
od 1999 roku
LIŃSKI
Biuro: Strzelin, ul. Bolka I Świdnickiego
tel./fax 71/39-21-176
produkcja: Biały Kościół 11
■ pod indywidualne potrzeby klienta
■ na każdy wymiar
• bez dodatkowej dopłaty za okno nietypowe
H
- ir f
PRO DUCENT
W szystkie a testy i aprobaty techniczne do wglądu w siedzibie firmy
Twoje Centrum Ubezpieczeń i Kredytów
O Ł A W A , UL. C H R O B R E G O 17, TEL. 71 303 79 69
J E I C Z - L A S K O W I C E , u l . w r o c ł a w s k a 23
(A u to M a tu n in ), te l. 71 3 1 8 8 2 0 6 w . 12, te l. 71 3 1 8 8 9 84
Jedyny na terenie powiatu strzelińskiego
i ł
y
16
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
reklama
1/2011
Mieszkania i domy jednorodzinne
w Oławie. Osiedle Słoneczne Południe
Domy jednorodzinne
M ieszkania
.
•
•
•
•
•
Z abudow a szeregow a
2
Powierzchnia od 105 do 136 m
C e n a od
2900 zł /m 2
b ru tto
Powierzchnia od 49 do 84 m 2
M ieszkania z tarasam i
K am eralna zabudow a
Monitoring
M iejsce parkingowe w
podziem nym garażu
C e n a od
3800
Z ł/m 2
b ru tto
^ | europacitic
Biuro sprzedaży:
ul. 3 Maja 24/7, 55-200 Oława, tel. +48 71 303 39 01, tel. +48 71 303 40 11, kom. 691 691 638
e-mail: [email protected]
www.europacifc.pl
YLmohno
w standardzie
-k o m o ro w y
GWARANTUJEMY:
O K N A PCV
PRODUCENT:
VEKA
rp.h.u.
OKUCIA MACO MULTITREND
PODNOŚNIK SKRZYDŁA
MIKROWENTYLACJA
ZACZEP ANTYWUMANIOWY
BLOKADA ANTYZATRZASKOWA
SZARE LUB CZARNE USZCZELKI
STYL • PLAST u
Miłoszyce k. Jelcza, ul. Ogrodowa 10
tel. 71-318-47-96, fax 71-318-49-06
PERFECTUNE
•
-
^VEKA^ Owoj
ii a i i m A A
NllMfllNl1
n u n u a u
• doskonałą jakość naszych
okien, popartą długoletnim
doświadczeniem
# miłą, fachową obsługę
atesty i certyfikaty
do wglądu w siedzibie firmy
6-komorowy profil ALPHALINE 90
(s z e ro k o ś ć ra m y 90 m m )
potrójna szyba
Ciepła ramka
POLECAMY RÓWNIEŻ:
• rolety zewnętrzne
• parapety
S peed - S erwd
- Wymiana opon
- Naprawy bieżące
- Diagnostyka komputerowa
- Elektromechanika samochodowa
0 0 X 1 1 3 8 1 3 2 ^^
°i
m
m
55 200 OŁAWA, ul. 3 Maja 26 A,
w w w .s ty l-p la s t.p l
tel. 71 313 34 98, kom. 607-840-962
Ś w ia t Paneli P E R FE C T
www.swiatpaneli.com
infolinia: 801 011 084
W- i
GOTOWE M IE S Z K A N IA
MA S P R Z E D A Z !
M A S Z DO W Y B O R U :
w
O ŁA W IE
OGRODAMI
V Z GARAŻAMI
V Z PARKINGIEM
300 WIÓRÓW PANELI PODŁOGOWYCH
ClASSfr
SPRAWDŹ NASZA OFERTĘ;
g i t j l L*.
[« ra p I
PARADOR
^ T a r(OMMcatcuMi
k e tt
T E L .5 0 1 -4 3 3 -8 2 0
W o fercie ró w n ież d r/w i w ew n ętrzn e i zew nętrzne: Porta, C lassen, D R E , P o l-S kone
W W W .D IA G O N A LP R O JEK T.P L
Salon podłóg i drzw i: W ro c ław , ul. B ra te rs k a 6, te l. 71 7 9 0 11 95
/*■"' —.....-"
..........
f f
Budom et-OKM A
1
www.budom8t.pl
Oława ul. 1 Maja 41 b tel./fax. 7 1 /3 1 3 21 34
ALUMINIUM B R A M Y
O
K
N
A
B E Z O Ł O W IO W E
5 k o m o ro w o p c v
s zy b y d w u k o m o ro w e
v
farMHM
U=0,7 W /m 2 i
1---------- ’--------
- FASADY
-O G R O D Y Z IM O W E
- DRZW I
- wahadłowe
- automatyczne
- składane
KONSTRUKCJE
NIETYPOWE
w w w .p o lo k n o .p l
G ARAŻO W E, PR ZEM YSŁO W E
- segmentowe, uchylne
- automatyka
ROLETY,PARAPETY
MARKIZY.DRZWI
ogrodzenia
B IM !B SYSTEMY BEZOŁOWIOWE
KÓMMt-NUNU
TROCAL
S Y S T E M Y 3 i 5 -k o m o ro w e
Polokno
■ I—I—I
Ratowice k. Jelcza-Laskowic
ul. Odrzańska 42
tel. 71 318 91 84, tel./fax 71 31891 37
e-mail: [email protected]
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
■GMlM&DPMMlOW
N ie prędko
_
" a 1 ' j sesji
domaniowskiej Rady
Gminy poruszono sprawę
budowy hali sportowej
w Wierzbnie. Okazało się,
ze gmina nie ma środków
na tę inwestycję
Sołtys Eugenia Bednarz
nie kryła rozczarowania
z powodu wstrzymania
planów budowy hali
sportowej w Wierzbnie
Radni przyjęli uchwałę w
sprawie zmiany W ieloletniego
P ro g ra m u In w e sty c y jn e g o
G m iny D o m an ió w na la ta
2008-2015. W ynika z niej,
że w obecnym i przyszłym
Co z halą w Wierzbnie?
roku nie będzie środków na
budowę wierzbniańskiej hali.
Na pytania, dlaczego tak się
sta ło , o d p o w iad a ła D o ro ta
S w a d e k -S c h n e id e r. - R o z­
m a w ia ła m z p ra c o w n ik a m i
urzędu, ponieważ tylko od nich
m ogłam uzyskać inform acje
dotyczące ja kich ś zapewnień,
które wcześniej były czynione
w sprawie finansowania budo­
wy hali - tłum aczyła radnym
wójt gminy Domaniów. - To
m iał b yć p o n o ć priorytet, a
ty m c za se m ża d n y c h lis tó w
intencyjnych ani innych doku­
Przy remizie
OSP Domaniów
to największa jednostka
w gminie, jest wpisana
do Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego
Ma 50 członków, w tym
trzech honorowych. Połowa
druhów działa w orkiestrze,
której szefem jest Kazimierz
B iało g ło w icz, a k a p e lm i­
strzem R om uald A ntonik.
- G łów nie w ystęp u jem y w
kościołach i na u roczysto­
ściach państwowych, zawo­
dach sportowo-pożarniczych
- mówi Dariusz Mikoda, na­
czelnik tej jednostki. - Mamy
partie barytonów i tenorów, do
których należą po trzy osoby.
Jest pięciu trębaczy, dwóch
basistów, perkusista, po dwóch
grających na puzonie, saksofo­
nie, klarnecie i waltomi. Jeste­
śmy jedyną taką orkiestrą przy
OSP w powiecie. Graliśmy w
czterech filmach.
Z ło ty m m e d ale m „Z a
Z asłu g i dla P o ż a rn ic tw a ”
w y ró żn io n o o koło 20 s tra ­
żaków -ochotników , a trzech
uhonorow ano „Złotym Z n a­
kiem Związku OSP RP”. Przy
jednostce działają dw ie dru­
żyny młodzieżowe chłopców,
w wieku od 12 do 15 lat i od
16 do 18.
Ochotnicy z Domaniowa
od wielu lat przyjaźnią się z
niemieckimi kolegami z Hagenov. Od nich dostali samochód
bojowy ratownictwa gaśnicze­
go i bus osobowy. Oprócz tego
OSP Domaniów ma ciężki wóz
gaśniczy z autopompą i zbior­
nikiem na wodę. Potrzebny jest
jeszcze jeden. Brakuje średnie­
go auta, z napędem na cztery
koła, do działań bojowych. Na
w yposażeniu są: rozpieracz
hydrauliczny, torba z zestawem
do ratownictwa medycznego,
agregat prądotw órczy, dw ie
piły do drewna, jedna do stali i
betonu, dwie pompy szlamowe
i dwie motopompy.
W ostatnich latach na te­
renie D om aniow a nie b yło
17
w ięk szy ch po żaró w i akcji
gaśniczych. - W lutym 2010
p o m a g a liś m y g a s ić p o ż a r
m a g a zyn u m a teria łó w s ili­
ko n o w ych w S ie ch n ic a ch w spomina naczelnik Mikoda.
- Rok w cześniej walczyliśm y
z powodzią u nas, a ostatnio
w g m in ie O ława. B ra liśm y
w cześniej udział w gaszeniu
p o ża ru ra fin erii w Czechowicach-Dziedziacach, lasu w
Kuźni R aciborskiej i Borach
Zielonogórskich. P om agali­
śmy usuw ać skutki powodzi w
1997 roku.
W tym roku dostaliśm y
8 tysięcy złotych za wyjazdy
na akcje, 15 tys. zł za pomoc
w walce z pow odzią w gm i­
nie Oława i za zniszczony w
tym czasie sprzęt oraz 25 tys.
zł z M inisterstw a K ultury i
Dziedzictwa Narodowego dla
orkiestry.
O SP Domaniów ma dwa
sz tan d a ry , je d e n z czasó w
P R L . N a p ię ć d z ie s ię c io le ­
cie istnienia w m urow ano w
m entów w tej kwestii nie ma.
Nie ma też żadnego dokumen­
tu czy p o tw ierdzenia, je ż e li
ch o d zi o fin a n s e . P ierw sze
pieniądze, w kwotach po 100
tys. zł, pojawiają się dopiero
w latach 2015 i 2016. Nicze­
go więcej mi nie przekazano.
P o n iew a ż nie m am y za b e z­
pieczenia finansowego, temat
wymaga głębszego rozeznania
i analizy, wspólnie z radnymi.
D o ty ch czas na p rojekty
budowy hali w ydano 173.498
zł. Te pieniądze praw dopo­
dobnie przepadną, ponieważ
zdaniem pani w ójt gm ina nie
ma obecnie środków na budo­
wę takiej hali, a dokumentacja
będzie ważna tylko przez dwa
lata. Inwestycja ogółem miała
po ch ło n ąć 14 m ilio n ó w zl.
M o żliw e, że b ęd z ie w y k o ­
nany now y projekt, w edług
którego hala będzie m niejsza
i tańsza.
R ozczarow ania nie k ry ­
ła E u g en ia B ednarz, sołtys
W ierzbna. - Czy to znaczy, że
dzieci nadal będą się uczyć w
nam iocie co najm niej p rzez
dwa lata? - pytała. - C ięża­
rowców też przeniesiono do
świetlicy wiejskiej, która je st
ju ż zniszczona. Są dwie ogrom­
ne dziury w podłodze, kto to
będzie naprawiał? M oże warto
byłoby uwzględnić ja k ie ś p ie­
n iądze? D zieci p rzecież nie
będą m iały gdzie ćwiczyć.
Wójt zapewniła, że zdaje
sobie z tego sprawę, ale nie
m oże brać odpowiedzialności
za to, co zastała. Z ap o w ie­
działa dokładną analizę całego
problemu.
ścianę rem izy płaskorzeźbę
św. F loriana. Przed b u d y n ­
kiem postawiono wielki głaz,
w ydobyty z p o la n iedaleko
R a d o szk o w ic . Je st na nim
pam iątkowa tablica.
- Nasza OSP co roku bierze
udział w ryw alizacji z inny­
m i stra ża ka m i-o ch o tn i kam i
- mówi naczelnik. - Na dwóch
o sta tn ich zaw odach p o w ia ­
to w ych za ję liśm y p ie rw sz e
miejsce. Rok temu dostaliśmy
pom pę szlamową od starosty
dla najlepszej drużyny w p o ­
wiecie oławskim. We wrześniu
2 0 1 0 za jęliśm y 14. m iejsce
w w o jew ó d ztw ie. K ilka lat
tem u b raliśm y też u d zia ł w
za w o d a c h o g ó ln o p o lsk ic h .
Angażujem y się w życie kul­
turalne gm iny. P om agam y
w organizacji „Ścieżki stra­
chów " w Radłowicach i przy
festynach szkolnych. Co roku
o r g a n iz u je m y zw ie d za n ie
remizy przez dzieci ze szkół
podstawowych.
(P T )
P IO T R T U R E K
[email protected]
Grupa członków O SP Domaniów. Pierwszy z prawej naczelnik Dariusz Mikoda
Zarząd O chotniczej Straży Pożarnej w Dom aniowie
Julian Mikoda - prezes
Dariusz Mikoda - naczelnik
Arkadiusz Jakubowski - zastępca
naczelnika
Czesław Dumański - sekretarz
Marek Jaskólski - skarbnik
Tomasz Mikoda - członek zarządu
r e k l a m a
n o w o ro czn a prom ocja
,S 9 KA2PBj OGROMNEJ Pizzy
GH A tiS !!!
Teraz darmowy dowóz nawet do Jelcza-Laskowic!!! 71 3 1 3 84 2 7 ; 71 3 1 3 2 2 22
18 powiatowa
JELCZ-LASKOWICE
M uzyka
Po sukcesie płyty „Człowiek
z krwi i kości" Błażej Babski
szykuje się do wydania
nowej. Mimo że jeszcze nie
ma jej w sklepach, to już o
niej głośno. Na www.myspace.com/tenstyl lub
www.grill-funk.com można
obejrzeć teledysk do utworu
„Iluzjoniści", który wzbudził
duże zainteresowanie
słuchaczy. Z Błażejem
Babskim o muzyce i nie
tylko - rozmawia Piotr
Zalewski
- W twoim życiu wiele się
‘/.mieniło. Masz syna i wiele no­
wych obowiązków. Jak czujesz
się w roli taty?
- Wyśmienicie. Moje życie
odwróciło się o 180 stopni. Po­
zmieniały mi się priorytety, po­
nieważ jestem za kogoś odpo­
wiedzialny. Mam pięknego syna
Tomka i czekam z niecierpliwo­
ścią, aż w końcu będziemy mo­
gli sobie pogadać o rapie, bo na
razie tylko ja mu coś opowiadam
i często nie za bardzo go to cie­
kawi, ale cóż, będzie musiał się
przyzwyczaić.
- Obowiązki rodzicielskie
nic przeszkodziły ci w nagra­
niu nowego utworu, który cie­
szy się dużą popularnością w
intemecie.
- Nie spodziewałem się, że
ten singiel będzie tak dobrze
przyjęty. W ciągu pierwszego
tygodnia miał 20 tysięcy wyświedeń, a teraz ma już 30. Przez
cały rok tyle samo osób wysłu­
chało mój poprzedni utwór,
“Sześciu”. Fajnie, że “Iluzjoni­
ści” tak dobrze się przyjęli, lu­
dzie nakręcili się na kupno no­
wej płyty, która będzie dużo lep­
sza niż poprzednia. Cieszy mnie
to bardzo, w ubiegłorocznym
wywiadzie zapowiedziałem, że
jeszcze o mnie usłyszycie i tak
też się stało, a za rok też się pew­
nie spotkamy.
- Nawiązując do utworu
“Iluzjoniści”, czujesz się iluzjo­
nistą, który hipnotyzuje tłu­
my?
- Tak. Pracuję w finansach,
zajmuję odpowiedzialne stano­
wisko i na co dzień chodzę w
gajerku, ale gdy wracam do
domu, to ubieram dres i wy­
godną koszulkę.Wytężam umysł
i myślę nad nowymi tekstami.
Śmieszne jest to, że wiele osób
z mojej pracy do dzisiaj nie wie,
czym zajmuję się w wolnym
czasie. Wcześniej nie afiszowa­
łem się z tym, że tworzę hip-hop.
Dopiero od dwóch lat staram się
aktywnie działać. Mój nowy sin­
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
Hipnotyzuje
tłumy
- Hip-hop rozkręcił się w
gminie Jelcz-Laskowice, ale
wcześniej nie było u nas żad­
nych rapciów...
giel opowiada m.in. o tym, że
jest wielu iluzjonistów, którzy są
innymi ludźmi na co dzień niż
w życiu prywatnym. Każdy po­
winien być sobą, a niestety, tak
nie jest. Znam wielu takich, ty
też takich znasz i czytelnicy rów­
nież.
- Hip-hop staje się coraz
bardziej popularny w naszej
gminie. Na początku roku w
szczelnie wypełnionym jelczańskim „Mikronie” wystąpi­
łeś wspólnie z Shotem , Mike'em, Kicajem, Marcelem i
wieloma innymi wykonawca­
mi. Jakie wrażenia miałeś po
tym występie?
- Byt to jeden z lepszych
koncertów, jakie miałem okazję
grać. Mogłem się zaprezentować
przed swoją publicznością, któ­
ra stworzyła fajny klimat. Gdy
my opadaliśmy z sił, oni rapo­
wali za nas. Hip-hop rozwija się
w naszej gminie, mamy dużo
didżejów i producentów mu­
zycznych, w odróżnieniu od sy­
tuacji w pobliskich miastach.
Widać, że coś się u nas dzieje, a
jeżeli ktoś wykazuje się odro­
biną determinacji, interesuje się
czymś i dąży do tego, to nie ma
mowy, żeby to nie przyniosło
efektu. W ten sposób organizują
się takie biby, wychodzą płyty i
tak w łaśnie pow inno być.
Zresztą chętnie pokażę ci mój
dysk twardy w komputerze, na
którym mam kilka gigabajtów
kawałków ludzi z Jelcza. Przez
ostatnie dziesięć lat nazbierało
się tego sporo i szczerze wątpię,
żeby gdzieś w pobliżu ktoś mógł
się pochwalić równie patriotycz­
nym folderem o tak dużej zawar­
tości plików mp3 ze swojego
miasta.
- W „Mikronie” wystąpili
nic tylko jelczańscy raperzy.
- Na tej imprezie był m.in.
Shot. Przyjaźnimy się od wielu
lat, razem nagraliśmy całą płytę
którą będziesz mial okazję nie­
długo przesłuchać. Shot pocho­
dzi z wrocławskiego Psiego Pola
i świetnie mi się z nim współ­
pracuje. Na imprezie byli też ra­
perzy ze śląska, których regular­
nie zapraszamy na imprezki.
Gadka z nimi po Śląsku wygry­
wa wszystkie bitwy freestylowe.
- Koncert w Mikronie to
preludium do kolejnego duże­
go w ydarzenia - E xtrem e
Weekend nad jelczańskim sta­
wem. Jak je oceniasz?
- Byłoby jeszcze lepiej ode­
brane, gdybyśmy się trochę le­
piej przygotowali. Ludzie byli
jednak wyrozumiali i nie wy­
gwizdali nas za słaby początek.
Nowa „hala” nad stawem, zbu­
dowana przez laskowickich rad­
nych, spisała się wyśmienicie,
jednak muszą troszkę więcej
zainwestować w ten ośrodek.
Pan od klimatyzacji wykazał się
naprawdę godną pozazdroszcze­
nia pomysłowością, „ogrzewa­
jąc” nasze wnętrza wielkim sto­
sem zbudowanym z nieheblowanych desek. Poza tym jedy­
nym mankamentem, że nie ma
żadnej hali i zimno było jak cho­
lera, to impreza była super. Zor­
ganizowało ją dwóch moich do­
brych kolegów - Mateusz Latacz
i M ichał Pakosz. Spisali się
świetnie. Pierwszy raz coś takie­
go się odbyło, i to z takim du­
żym rozmachem. Nikt w tym
mieście nie zorganizował takiej
biby na takim poziomie, a mia­
sto oczywiście palcem nie kiw­
nęło, jak zwykle. Chłopaki zro­
bili to sami, nikt im nie pomógł,
a włożyli w to bardzo dużo pra­
cy i sami znaleźli sponsorów, bez
niczyjej łaski. Dwóch chłopa­
ków, nie mając pieniędzy, orga­
nizuje tak dużą imprezę, a dla
20 radnych to wielki problem
coś tutaj zorganizować oprócz
festynów. W sumie to ich rozu­
miem, bo zajęci są remontowa­
niem pałacyku i nie mają czasu.
W racając do samej imprezy,
wśród atrakcji były quady, mo­
tory, poduszkowce, wyścigi cię­
żarówek, dla każdego coś dobre­
go. Swoją osobą zaszczycił nas
słynny pan Waldek Adamowicz
z podoławskiej Gaci, zjadając
kilogram bigosu. Niewiele osób
zauważyło, że na tym koncercie
grał Kamil Bednarek, finalista
programu “Mam Talent”.
- W Jelczu-Laskowicach
cieszysz się dużą popularno­
ścią, ale nie tylko u nas jesteś
rozpoznawalny. W których re­
gionach Polski grasz najwięcej
koncertów?
- W ystępuję tam , gdzie
mnie zaproszą i zaoferują od­
p ow iednie w arunki, je d n ak
najw iększe zainteresow anie
jest na wchodzie Polski, skąd
dostaję dużo maili i zaproszeń.
Ostatnio nigdzie nie byliśmy,
ale to dlatego, że nie mamy na
to czasu . Po u k az an iu się
dwóch płyt chyba ruszymy w
trasę. Na pewno zorganizuje­
my coś w Jelczu i ju ż dziś
serdecznie zapraszam.
- W szystko zaczęło się w
2001 roku. Poznałem Zeucera,
później Kicaja i DJ Fyncza. Po­
tem skrzy k n ęliśm y się w
większą grupę i zaczęliśmy to
robić na maksa. Uznałem jed­
nak, że muszę się odłączyć i
wyjść poza Jelcz-Laskowice.
Uderzyłem na Wrocław, tam
grałem dużo koncertów i pozna­
łem wielu nowych ludzi. Później
przyszedł czas na nagrywanie
singli i płyt. Obrałem taką dro­
gę, ale wiele osób robi to tylko
dla zajawki i generalnie recen­
zje mają gdzieś. To jest dla mnie
esencja muzyki, prawdziwość
sama w sobie, bez udawania.
- Waszą muzykę rzadko
puszczają komercyjne radia.
Dostęp do niej jest trudniejszy
niż do popu, ale mimo to nie
brakuje odbiorców. Czym za­
chęciłbyś słuchaczy popu do
wsłuchania się w hip-hopowc
rytmy?
- Nie będę zachęcał słucha­
czy popu, aby zainteresowali się
hip-hopem. W 2002 i 2003 hiphop wypromował się i był na
czele list przebojów, ale ktoś to
uciął i sprowadził do niszowej
dziury. Mimo to muzyka rap ma
się dobrze w Polsce. Nie sprzy­
jają jej media, radia też jej nie
puszczają, ale gdy zobaczysz li­
stę najczęściej kupowanych płyt
w Empiku, to dostrzeżesz, że są
to płyty rapowe. Najgorsze jest
jednak to, że nikt o tym nie
mówi, ludzie boją się tej muzy­
ki. Moja mama dopiero po ostat­
niej płycie stwierdziła, że jednak
jest to fajne i że jakoś mi wy­
chodzi. Wcześniej mówiła “A co
ty tak m achasz tymi rękami
przed monitorem, wziąłbyś się
lepiej do nauki”. W każdy po­
niedziałek o godzinie 23.00 za­
czyna się w Radiu Luz audycja
0 hip-hopie. Akademicy zapra­
szają różnych gości i tworzy się
coś fajnego. Warto wspomnieć,
że hip-hop nie charakteryzuje się
tylko przekleństwami, a ma treść
1 przesłanie. Na moich nowych
krążkach nie używam często
wulgaryzmów i burackich tek­
stów. Staram się odejść od utar­
tej konwencji - ławka, bloki,
osiedle - ponieważ jest mnóstwo
fajniejszych tematów do zarapowania. Kiedy jadę samochodem,
to jak przyjdzie mi jakaś myśl,
często staję na uboczu 1 zapisu­
ję ją. Później gdy dostanę jakiś
bit, mam gotowy kawałek. Tre­
ning czyni mistrza. Potrafię na­
grać nawet trzy utwory dziennie,
a kiedyś jeden utwór robiłem w
ciągu dwóch tygodni. Nie mam
jednak dużo czasu, ponieważ
muszę utrzymać rodzinę, a ra­
pem się nie najemy. Gdybym nie
musiał chodzić do pracy, to spo­
kojnie nagrywałbym dwie albo
nawet trzy płyty w roku.
- Jesteśmy po wyborach.
Co o tym powiesz?
- N igdy nie byłem p o li­
tyczny, ale jeśli mogę wyrazić
swoje zdanie, chętnie to zro­
bię. W naszej gminie przez czte­
ry lata niewiele zrobiono, pomi­
jając trzy miesiące ostatniego
lata. Powstały jedynie boiska,
które były wspólnym projektem
Urzędu Miasta i Gminy JelczL askow ice oraz oław skiego
Starostwa. N atom iast w cza­
sie ubiegłorocznych w akacji
musiałem wymieniać elem en­
ty zawieszenia po wszystkich
objazdach, które nam zaofero­
w ała gm ina, m yśląc, że p o ­
przez takie d ziałan ie zyska
w yborców . B rak u je im prez
sportowych, były dni H olan­
dii i mogę tylko spytać, dla­
czego z nich zrezygnowano.
Oprócz festynu parafialnego,
na którym przelewa się mul­
tum alkoholu, co jest w ogóle
ja k im ś paradoksem , nie ma
żadnych koncertów. Jedynym
plusem jest działalność Miej­
sko-Gminnego Centrum Kultu­
ry. Dzieciaki mogą się realizo­
wać na różnych zajęciach, a
MGCK dało nam możliwość
zorganizowania dwóch wystę­
pów i wsparło nas finansowo
przy dwóch teledyskach do pły­
ty, za co dziękuję, a w szcze­
gólności Łukaszowi Dudkowskiemu. Sztuki teatralne, wpie­
rane przez Łukasza Dudkowskiego, są bardzo dobrym po­
mysłem.
- Co ch ciałbyś, aby się
zmieniło w gminie Jelcz-Laskowice?
- Życzyłbym sobie ogrom­
nej zmiany, ale znając życie,
wiem że zmieni się niewiele.
Przede wszystkim powinna po­
wstać hala widowiskowo-spor­
towa z prawdziwego zdarze­
nia, oraz skate park, którego
budowę tak szumnie zapowia­
dano. Marzyłbym o klubie mu­
zycznym oraz o studiu nagrań.
W klubie mogłyby się prezen­
tować zespoły z naszego i in­
nych miast, a w studiu młodzież
mogłaby nagrywać swoje utwo­
ry niekoniecznie związane z hiphopem. Jest wiele osób, których
nie stać na mikrofon i własną
kartę dźwiękową, a chcą się re­
alizować na każdej niwie mu­
zycznej. N ie m iałem studia
przez dziewięć lat i nadal tułam
się, szukając miejsca do nagry­
wania, ale niedługo będę mial
swój dom i tam będzie moje stu­
dio.
- Wracąjąc do najnowszej
płyty. Kiedy wychodzi i na ja­
kim etapie jest jej promocja?
-Płyta ukaże się w lutym,
wydana przez Grill-Funk/Fonografika, a będzie do nabycia w
.Empikach”, „Saturnach” i in­
nych sklepach m uzycznych.
Cały etap promocji mamy już
zaplanowany. Wszystko idzie w
dobrym kierunku i jest szansa,
że dzięki pomocy sponsora wy­
ruszymy na początku przyszłe­
go roku w trasę po największych
miastach w Polsce.
- D ziękuję za rozm owę
i życzę sukcesu nowej płyty.
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
JELCZ-LASKOWICE ...
Autobusy zamiast
Z akłócenia na kolei
Od 3 stycznia nie jeżdżą
pociągi z Jelcza-Laskowic
19
Drift dla W ielkiej
Orkiestry
do Wrocłowio i z powrotem.
Zorganizowano komunikację
zastępczą. O zmianach nie
poinformowano podróżnych.
B ędą kw estow ać
Ci się skarżą i narzekają, ale
to nie koniec problemów
O tym, że zamiast pocią­
gów pojadą autobusy, dojeż­
dżający z Jelcza-Laskowic do
W rocławia dowiedzieli się w
p o n ied ziałek rano. Z aczęło
się od chaosu. Jak mówi jeden
z kierow ców autobusu pod­
stawionego za pociąg o 6.20,
niektórzy błąkali się zdezo­
rien to w ani po dw orcu. N ie
w iedzieli, co zrobić - jechać
p o d s ta w io n y m a u to b u se m
c zy ... pociągiem ? W konse­
kw encji w iększość w ybrała
drugą opcję. Tylko nieliczni
zdecydowali się na autobus.
Podróżujący o 6.20 mieli
wybór, bo to był ostatni po­
ciąg w tym tygodniu ria trasie
Jelcz-Laskowice - Wrocław i z
powrotem. - Pozostałe są od­
wołane do 9 stycznia z powodu
Około 100 wolontariuszy
będzie kwestować na rzecz
W ielkiej Orkiestry Świą­
tecznej Pom ocy w JelczuLaskowicach
Zgodnie z rozkładem jazdy pociągów, w poniedziałek 3 stycznia jeździły autobusy
braku taboru, ale zastąpiono
je autobusami - poinformował
nas w poniedziałek 3 stycznia
Andrzej Piech z Dolnośląskich
P rzew o zó w R e g io n a ln y ch .
0 zmianach nie uprzedzono po­
dróżujących koleją. Dlaczego?
D yrektor Piech powiedział, że
może jedynie przeprosić. Do­
jeżdżający pociągami do pracy
1 szkoły są niezadowoleni ze
zmian. W edług nich autobusy
poranne i popołudniowe będą
przep ełn io n e. - B yw ały ju ż
takie zamiany i pamiętam, że z
trudem wszyscy mieścili się w
W jednym z grudniowych numerów pisaliśmy o braku
rozkładu jazdy pociągów na dworcu PKP w JelczuLaskowicach. Ju ż jest. W widocznym miejscu, nowy
i „aktualny”, tylko pociągi nie je żd ż ą
jednym autobusie - mówi Pio­
trek, który dojeżdża pociągiem
na uczelnię. - Jest jeszcze jeden
problem. W godzinach szczytu
trudno d o jech a ć autobusem
na czas, bo stoi w ulicznych
korkach. Z tego powodu wielu
p o d ró żn ych p rze sia d a się z
autobusu czy sam ochodu do
pociągu.
W p o n ie d z ia łe k m ie sz ­
k ań cy Je lcz a-L ask o w ic in ­
terw en io w ali w tej spraw ie
u burm istrza m iasta i gminy
Jelcz-L ask o w ice. W ice b u r­
m is trz R o b e rt W a lk o w ia k
twierdzi, że władz miasta też
nie poinform ow ano o zm ia­
nach w transporcie, a problem
zgłosili mieszkańcy, prosząc
o pom oc. - Od razu, to je st
3 s ty c zn ia , n a p is a liśm y w
tej spraw ie e-m aile i w ysia­
liśm y p ism a do p rzew o zó w
ko lejo w ych oraz m arsza łka
województwa dolnośląskiego mówi W alkowiak. - Ze wzglę­
du na utrudnienia, o których
mówią pasażerowie, chcemy,
aby przywrócono przynajmniej
dw a ranne i p o p o łu d n io w e
p o cią g i, z któ rych korzysta
najw iększa liczba m ieszkań­
ców naszego miasta. Wstępnie
obiecano, że w miejsce pocią­
gów będą podstaw iane dwa,
a nawet trzy autobusy, tak by
w szyscy p a sa żero w ie m ogli
dotrzeć do celu.
3 stycznia za każdy pociąg
zap la n o w a n y w ro zk ła d zie
jazd y podstaw iono autobus.
Jeden z porannych kursów do
W rocławia miał 15-minutowe
opóźnienie. - Z apew ne dużo
g o rze j b ęd zie w g o d zin a ch
popołudniow ych - stwierdził
kierowca autobusu. - Po godzi­
nie 15.00 na ulicach je st duży
ruch, zw ła szcza w m ieście.
Tworzą się korki. Opóźnienie
może być nawet półgodzinne.
To nie koniec problemów.
W rozmowie z nami Andrzej
P iech p o in fo rm o w a ł, że w
k o lejn y ch d n iach au to bu sy
zastąpią prawdopodobnie tyl­
ko niektóre pociągi. Reszta nie
pojedzie i zastępstwa za nie też
nie będzie. W poniedziałkowe
południe nie umiał nam powie­
dzieć, które pociągi zastąpi ko­
m unikacja autobusowa: - Nie
wiem, może p o d koniec dnia
będę m iał w ięcej inform acji
na ten tem at...
TEKST I FOT.:
WIOLETTA KAMIŃSKA
H arcerze i w olontariusze
z p u szk am i zaczn ą zb ierać
pieniądze do p uszek ju ż od
w czesnych godzin rannych.
M o żn a ich b ę d z ie sp o tk ać
przed kościołami oraz na uli­
cach m iasta i gm iny. O koło
g o dziny 14.00 na parkingu
przed Pływ alnią M iejską m i­
łośnicy mocnych wrażeń będą
m ieli okazję zobaczyć drift
- czyli ekstrem alną jazdę sa­
mochodów. Ochotnicza Straż
Pożarna zaprezentuje pokaz
pierwszej pomocy i ratow nic­
tw a, m edycznego. W trakcie
im prezy będzie prow adzona
licytacja gadżetów XIX Finału
WOŚP, ale nie tylko. Wśród
wielu fantów jest też książka z
autografem Jurka Owsiaka.
S ied z ib a je lc z a ń s k o -la sk o w ic k ieg o sztabu b ęd zie
się mieściła w hali sportowej
p rzy p lacu P arty za n tó w 1.
Prawdopodobnie tam odbędzie
się k o n cert lo k aln y ch grup
m u z y cz n y ch , a o g o d zin ie
20.00, na placu koło kościoła
św. M aksymiliana M. K olbe­
go - tradycyjne światełko do
nieba.
(WK)
Opłatek podhajczan
Q L M A ,
Św iąteczne
spotkanie
M iłośnicy Podhajec spotka­
ją się na opłatku 15 stycz­
nia o godz. 14.00 w barze
„Luzak” przy ul. 3 Maja
Koszt wynosi 50 zł, oso­
ba tow arzysząca płaci 35 zł.
W cenie zawarta jest konsump­
cja i występ zespołu m uzycz­
nego. Z apisy u skarbniczki
Towarzystwa Miłośników Zie­
mi Podhajeckiej, Bronisławy
Adamczyk, ul. św. Rocha 3,
pokój 23, w godz. 8.00-13.00,
lub przelew em na rachunek
TMZP,
Prezes tow arzystw a R y­
szard Wojciechowski zaprasza
przede wszystkim osoby uro­
dzone w powiecie podhajeckim
oraz ich potomków, ale także
kresowian pochodzących z in­
nych powiatów i sympatyków.
Zaproszenie na opłatek przyjął
w stępnie reży ser S y lw ester
Chęciński. Szczegółowe infor­
macje - tel. 71 -313-09-20 oraz
603-253-044.
(XA)
--------
I
KONKURS
FORTUNADLACZYTELNIKÓW
Na nasze łamy niebawem powróci aspirant Fortuna, który
przez poprzednie dwa lata udzielał porad, co należy robić, aby
mieć więcej pieniędzy. Teraz chciałby sprawdzić, czyjego rady
na coś się przydały.
Do wygrania mamy atrakcyjne nagrody rzeczowe, które
można wykorzystać, by sobie dorobić - od wiertarki po zestaw
do produkcji biżuterii. Do nagród są dołączone instrukcje
obsługi i biznesplan, dzięki czemu każda z nagród może przy­
nieść nawet do kilku tysięcy złotych miesięcznie dodatkowych
przychodów.
Co zrobić, żeby wygrać?
W ystarczy odpow iedzieć na poniższe pytanie i wysłać
odpowiedź e-mailem na adres: [email protected] fortunaradzi.pl
Pytanie: W ymień 5 największych Twoim zdaniem „poże­
raczy pieniędzy” oraz 5 najprostszych sposobów na poprawę
NBP
N fi r o (1 o w y
B an k
P 0 Iak i
sytuacji finansowej Twojej rodziny i krótko uzasadnij swój
wybór.
Spróbuj oszacować, ile pieniędzy miesięcznie w Twojej ro­
dzinie wydajecie na niepotrzebne rzeczy, a ile oszczędzacie?
Podpowiedzi:
Przykładow i „pożeracze” pieniędzy: im pulsow e zakupy
przekąsek np. chipsów, batoników; kupowanie na bieżąco za
dużo żywności, której nadm iar się marnuje, kupow anie nie­
potrzebnych rzeczy do w yposażenia domu, zakupy modnych
gadżetów, uleganie tak zwanym promocjom, rozmowy telefo­
niczne, impulsowe kupowanie ubrań i obuwia ponad potrzeby
bieżące, zakup lekarstw, których nie zużywa się do końca, albo
„na zapas”, kupowanie jedzenia w barach typu fast food, koszty
kredytów na zakup towarów konsumpcyjnych, hazard, używki,
kupowanie droższych rzeczy, choć dostępne są ich tańsze sub­
stytuty podobnej jakości.
P rzykładow e sposoby na oszczędzanie i pozyskiw anie
dodatkowych pieniędzy: prysznic zamiast kąpieli w wannie,
w yłączanie św iatła w pom ieszczeniach, w których się nie
przebywa, system atyczne oszczędzanie, choćby niewielkich
kwot, założenie lokaty z konkretnym celem, termomodernizacja
- szczelne okna, dogrzewanie pomieszczeń naturalnymi pali­
wami - drewnem, trocinami, zakup papierów wartościowych,
inw estow anie w nieruchom ości, dodatkow a praca, handel
począwszy od sprzedawania niepotrzebnych rzeczy na Allegro,
zbieractwo - złom, butelki, makulatura, zbiór i sprzedaż runa
leśnego itp.
Piszcie do nas! Nagrody czekają! Na odpowiedzi czekamy
do 17 stycznia 2011 roku.
Więcej na www.fortunaradzi.pl
Projekt „Fortuna radzi” dofinansowany jest ze środków
N arodowego Banku Polskiego
2 0 powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
LISTY DO REDAKCJI
O p iN IE
p R E Z E N T O U /A N E W TEJ R u l lliy C C N il Z A W * Z ( SĄ / < , 0 (Jn E Z p o i ^ Ą t l A M i III <l aI«<:ji
Pełzająca germanizacja pod Miłoszycami
p ie c e m uu pa tu u u n u p rsiy*
są p e tn e ..
iiiu / . u u iiu n o w
i u p c io w u i o
W związku z artykułem „Wróci na swoje miejsce" („GP-WO" nr 43 z 28
października 2010) nasuwa się żądanie: - Zatrzymać i cofnąć germanizację wsi
M IŁOSZY CE
Pomnik
powiatu oławskiego i polskich Ziem Zachodnich! „Zgerm anizow ani" bezczelnie
i brutalnie kpią sobie z uczuć mieszkańców. Należy się domyśleć, że jest to
nieustająca prowokacja hitlerowskich pogrobowców!
W Miłoszycach w roku 1945, ze sprawczej winy Niemców, zmuszono do
osiedlenia się wypędzonych w większości mieszkańców Kulikowa koło Lwowa.
Odnaleziono elementy
pomnika, upamiętniające­
go mieszkańców Miloszyc
poległych w czasie I wojny
światowej
Ludność ta m iała prawo i obowiązek uciąć łeb winowajcom - niem ieckiej
propagandowej hydrze - rozwalić i zniszczyć istniejące w tej wsi niemieckie
postumenty, również z I wojny światowej.
Rok 1945 to zaledwie 2Z lat po I wojnie światowej. Polacy mieli świeżo
w pamięci i sercu doznane krzywdy ze strony Niemców w wojnie, wywołanej
i przegranej między innym i też przez Niemców. Tamto wojna nie nauczyła
Niemców rozum u. Odwrotnie, za kilkanaście lat, w 1939 roku, dokonali
C z ę śc i p o m n ik a o d k ry to
po zerw aniu zn iszc zo n e j p o ­
sadzki w pog cc so w sk im b u ­
d yn k u usługow o-hundlow ym .
O b iek t ten zb u dow ano w p o ­
ło w ie lat s ie d e m d z ie s ią ty c h
u biegłego w ieku, po zniszcze­
niu pom nika. P raw dopodobnie
w tedy k toś w padł na pom ysł,
Wróci na swoje miejsce
żeby je g o elem enty “schow ać”
pod posadzką budynku. T ru d ­
no ustalić, kiedy pom nik znisz­
czono. Jedni tw ierdzą, że zo ­
stał on zdew astow any zaraz po
roku 1945, inni - żc później.
N a p ew no elem enty pom niku
leżały o b o k n icro z w u lo n cg o
p o s tu m e n tu d o p o c z ą tk u lat
s ied em d z ie siąty ch ub ieg łeg o
w ieku. P otem prz en iesio n o je
k ilk a d z ie sią t m etró w d ale j tam , gdzie obecnie stoi w sp o ­
m niany paw ilon.
- E lem e n ty p o m n ik a b y ły
o g ro d z o n e m e ta lo w y m p ł o t ­
kiem , z fu r tk ą o d u licy G łó w ­
n e j - m ów i je d e n z m ieszkań­
c ó w M iloszyc. - W okół nich
rosło d z ie w ię ć drzew , głogów
lub rajskich ja b ło n i. P o u su ­
nięciu b lo kó w p o m nika, p rzez
oko ło 10 la l na co k o le n ic ze ­
g o n ie było. W latach o siem ­
dziesiątych, z in icja tyw y ó w ­
c z e s n e g o s o łty s a M ilo s z y c
Ja n a Ila jsa m w ic za , na p o s tu ­
m e n cie u sta w io n o s p o r y k a ­
m ień i o g ro d zo n o to m iejsce
ła ń cucham i, które p o j a k i m i
cza sie też zniknęły. W tedy w y­
c ię to r ó w n ie ż d rze w a , któ re
u s c h ł y z n ie w y ja ś n io n y c h
przyczyn.
- O d n a le z ie n ie p o m n ik a
zgłosiłem w U rzędzie M iasta i
G m in y J - L i m a m nadzieję, że
p o w yko n a n iu o d p o w ie d n ich
zabiegów renow acyjnych, m o ­
n um ent w róci n a s w o je m iej­
s c e - m ów i s o łty s M ilo sz y c
M ieczysław G luszko.
IEKST I FOT.:
JERZY SMYK
[email protected] g o z e ta .o lo w a .p l
Części
odnalezionego
pomnika
okrutnego ludobójstwa na narodzie polskim, także na niektórych mieszkańcach
Kulikowa. W II wojnie światowej Niemcy unicestwiali jakiekolwiek ślady polskości
Ten celowo „ odnaleziony" i wydobyty postument nie może stanąć we
wsparciu partii PO, pa rtii rządzącej, której szefem jest premier Donald Tusk
na polskich ziemiach. Unicestwili nawet Zamek Królewski i Pałac Saski, który
wsil Osoby sprzyjające germanizacji stosują różne nieprawdziwe i ogłupiające
- w ten sposób należy interpretować ostatnią koalicję PO w Sejmiku Śląskim.
istniał nad Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Unicestwili nie tylko
argumenty, licząc na niewiedzę mieszkańców. Często „niew innym i i wzniosłymi"
Niektórych Niemców II wojna niczego nie nauczyła. Tworząc rewizjonistyczne
polskie pom niki, ale też unicestwili wykształconych Polaków (elity naukowe i
propozycjami zaczynają od urabiania sołtysów i członków rady sołeckiej. Pisałem
stowarzyszenia i organizacje oraz podrzucając swoje rewizjonistyczne żądania,
kulturow e).
0 tym kilka miesięcy temu. Postumenty poniemieckie to nie miejsca pochówków
kpią z traum y Polaków - sprzyjają i zachęcają szmalcowników do pełzającej
65 lat po tej wojnie „zgerm anizow ani" Polacy kontynuują niemiecką ideę
żołnierzy. Żołnierze są pogrzebani na cmentarzach wojskowych po całej Europie
germanizacji obszarów polskich. W każdym kraju znajdą się szmalcownicy albo
niszczenia polskości. Na razie poprzez odbudowę postumentów niemieckich.
1świecie. Tam m ają pom niki i postumenty. Nikogo tam nie drażnią, nikogo nie
osoby chętnie sprawujące obowiązki „ka p o " w niemieckich obozach zagłady.
„Zgerm anizow ani" Polacy dla osobistych korzyści chcą ożywić tę hydrę. Okła­
poniżają i n ikt ich tam nie niszczy (jest ta ki obok Miloszyc).
Niemieccy żołnierze, dokonujący ludobójstwa, gdzieś mieszkali. Może w M iło­
m ują i obrażają, że z Kresów Polski przybyli ludzie niepiśmienni i nieświadomi
Niemcy nie pogodziły się z przegraniem I wojny światowej. W celach propa­
szycach, Dziuplinie, Bystrzycy, Minkowicach, Biskupicach, Jelczu, Laskowicach,
tego, co czynili. Owszem, były pojedyncze osoby, którym naukę przerwała
gandowych i politycznych budowały różne pomniki prawie w każdej wsi, wpisując
Zabardowicach itd. Tam na postumentach są nazwiska członków ich rodzin,
lub uniemożliwiła I wojna światowa, ale generalnie to w tamtej Polsce istniało
tam wzniosie słowa (za honor, za ojczyznę, polegli na polu chwały itp.). W gruncie
sąsiadów itp., którzy brali udział w I wojnie światowej, podczas której też
normalne szkolnictwo podstawowe i wyższe. Wspomniany wyżej Kulików był
rzeczy było to zagrzewanie do poświęcenia się i gotowości do nowej wojny, którą
dokonywali zbrodni. Wysłali swojego syna, wnuka, sąsiada, aby rewanżował
oddalony zaledwie o ok. 12 km od Lwowa, jednego z ważnych ośrodków
rozpoczęli napaścią na Polskę w 1939. Pierwsza wojna, tak samo jak druga, nie
się za przegraną wojnę - i się rewanżował. Mordując.
uniwersyteckich i kulturowych ówczesnej Polski i Europy.
dają powodów, by pisać Niemcom „polegli za honor, dla chwały itp."- to wie
Na koniec dodam, że ci wspomniani Żydzi, to byli obywatele Polski. Byli wy­
znania mojżeszowego, podobnie jak inni Polacy są wyznania rzymskokatolickiego.
Dla zrozumienia - szczególnie przez sołtysa i przez młodych mieszkańców
prawie każdy. Postumenty te z czystym sumieniem należy usunąć, albo - jako
Miloszyc - dlaczego ich rodzice, słusznie nie chcą w Polsce na Ziemiach Zachod­
zadośćuczynienie dla ofiar - przerobić na informujące o zbrodniach niemieckich
Niech burmistrz Jelcza-Laskowic i jego radni oraz sołtys Miloszyc i członkowie rady
nich patrzeć na żadne ślady niemieckie i nie życzą sobie igrania z losem, by nie
podczas wojny, albo dołączyć je do innych, usuniętych, znienawidzonych przez
soleckiej nie dadzą się namówić „zgerm anizowanym". Niech nie kombinują i nie
nastąpiła powtórka ludobójstwa na Polakach, podam, że w Kulikowie - podobnie
cywilizowany świat pomników, np. Feliksa Dzierżyńskiego, Karola Świerczewskiego
stawiają na nowo tych postumentów. To nie są pomniki dla ludzi nauki, kultury
jak w innych miejscowościach - Niemcy dokonywali ludobójstwa na oczach prze­
(b y lta k i w Oławie), Stalina, Lenina, którzy - stosując niemiecką retorykę - też w
itp., mających zasługi dla rodzaju ludzkiego. To nie są dzieła artystyczne. Jak już
rażonych mieszkańców. Żołnierze lub policja niemiecka z uśmiechem na ustach
większości zginęli za jakiś honor itp. Przecież nie tak dawno zostały one zniszczone
wcześniej pisałem, nie wy je burzyliście i nie macie moralnego prawa ich odbu­
i nieskrywaną satysfakcją mordowali żydowskie dzieci, strzelając do nich jak do
i usunięte. Można było?! Można. Tym bardziej można to zrobić z poniemieckimi
dowywać i znęcać się nad Polakami. Nie dopisujcie swoich nazwisk do panteonu
zwierzyny. Zaprowadzili trzech Żydów z łopatam i na żydowski cmentarz, kazali
znakami i postumentami. Po raz kolejny, zwracam uwagę, że po wsiach nie chciało
hańby! Należy uszanować wolę pierwszych Polaków. To oni czuli i wiedzieli,
im wykopać groby, a następnie ich tam zabili na oczach gapiów, w tym dzieci.
się nikomu budować i nie ma żadnych pomników informujących o ludobójstwie,
co ich boli! Można się domyślać, że ktoś zechce zrobić Polakom świństwo przy
Uciekających z pociągu Żydów, jadących do obozu śmierci, wystrzelali, a ciała
dokonanym przez Niemców i UPA na Polakach. Czas nagli. Młodzi nie znają tych
okazji planowanego uporządkowania placu przed kościołem w Miłoszycach. Niech
pozostawili na pastwę dzikiej zwierzyny. To też oglądały dzieci z Kulikowa.
nieszczęść. Niemcy w Berlinie budują muzeum „wypędzonych", okłamujące histo­
nowa ekipa po wyborach skoryguje ten plan, a mieszkańcy dopilnują. Można się
Ci niemieccy żołnierze, jeżeli zginęli, pewnie na postumentach m ają
rię. Publicznie przekręca się lub kwestionuje ludobójstwo dokonane na Polakach,
domyśleć, że dla zamydlenia oczu mieszkańców, tak to zwykle bywa, ktoś zechce
napisane „żg in ęli za ojczyznę na polu chwały". Mieszkańcy Miloszyc i innych
eksponując, że ludobójca „też ponosił jakąś stratę". Obraża się Polaków, że to
wziąć na ten cel jakieś pieniądze od niemieckich prywatnych sponsorów, członków
wsi będą zmuszeni do patrzenia na takie fałszywe postumenty - to nie jest
niby oni wywołali II wojnę światową, a po cichu, rękam i „zgermanizowanych"
Związku Wypędzonych (przeważnie przebiegli naziści) oraz tym podobnych i
istotne, czy dotyczy tej wojny, czy tam tej. Starzy mieszkańcy Miloszyc widzieli
Polaków, odbudowuje swoje ślady dla następnych pokoleń.
na własne oczy to niemieckie „pole chwały" w okolicy Kulikowa. Inni Polacy
widzieli to „pole niemieckiej chwały" w Oświęcimiu itp.
Ostatnie powyborcze doniesienia medialne należy ocenić jako przyzwy­
zechce bezpłatnie świadczyć pracę na ten cel. Jestem za przebaczaniem i integracją
z Niemcami, ale nie za wszelką cenę i uprawianiem głupoty.
czajanie Polaków i wstępne działanie do akcji odłączenia Śląska od Polski, przy
ROZALIAN ŚWIERZKO
KOMENTATRZ
Usuwanie pomników nie zmienia historii
0 komentarz do listu pana Świerzki poprosiliśmy Przemysława Paw­
łowicza, radnego powiatowego, znawcę historii ziemi oławskiej
stosownej decyzji jelczańsko-laskowickiej Rady Miejskiej. Formalnie wszystkie
całą I wojnę. Po odzyskaniu niepodległości walczył za Polskę, byl jednym z
odnalezione pom niki nie mogą być niszczone, należą do skarbu państwa i tu
najważniejszych dowódców Piłsudskiego. Takich przykładów w historii śląskich
również jest wymagana decyzja konserwatora zabytków. Sami mieszkańcy nie
pomników jest znacznie więcej. To uzasadnia, dlaczego nie oceniamy pomników
Trudno się nie zgodzić z założeniami listu pana Świerzki. Tak jak opisuje,
mają uprawnień do decydowania w takich sprawach. Usuwanie pomników nie
jednoznacznie i negatywnie.
było i jest, a tak jak wspomina, traktowaliśm y wszystko, co zastaliśmy na Śląsku
zmienia historii. Niczego nie zmienia. W każdym opracowaniu o historii miejsco­
W naszym powiecie mamy wyjątkowo dużo podobnych pomników. Niektóre
1innych ziemiach. Ja też mogę sporo napisać o cierpieniach moich bliskich, które
wości (w tym wypadku Miloszyc) ząwsze będzie zdjęcie i wzm ianka, że kiedyś
nie były usunięte po 1945 i istnieją bez zmian, nie wywołując zainteresowania.
doznali w czasie wojny od Niemców, Rosjan i paru innych nacji. Dzisiaj, jak
na placu przed kościołem był pomnik poległych w w ielkiej wojnie. Po II wojnie
W Oławie w ielki pom nik wojny francusko-pruskiej z 1871 roku stoi przy
widać, wciąż mamy problem odkopywanych pam iątek po poprzednich gospo­
światowej prawnie nakazano usunąć symbole i napisy niemieckie, regulacja nie
skrzyżowaniu ul. Lipowej z Kutrowskiego i n ikt na niego nie zwraca uwagi. To
darzach naszych miejscowości. Wciąż nie wiemy, co z tym robić? W sumie nie
dotyczyła jednak pomników dotyczących I wojny światowej. Moim zdaniem nikt
jest ciekawy zabytek, bo na szczycie pomnika wciąż można zobaczyć szpony
ma większego sporu. Przecież nie chodzi o to, by ktokolw iek zm ieniał poglądy.
z nas już się nie obawia niemieckich pozostałości. Tu na Śląsku jesteśmy u siebie,
odciętego pruskiego orła. Podkreślam, nie upieram się w sprawie lokalizacji
Propozycje rozwiązania problemu są zawarte w zamieszczonym liście autora.
a to, że historia była tak krwawa i skomplikowana, nie powinno nas zachęcać
odnalezionych starych pomników. Mogą być gdziekolwiek, bo jestem przeciw­
Jeśli większość mieszkańców nie chce takiego pomnika we wsi, to m ają do tego
do zachowań właśnie w stylu hitlerowskim, czyli niszczenia wszystkiego, co inne
nikiem niszczenia wszystkiego, co jest m aterialnym dorobkiem poprzednich
prawo. Dobrym zaproponowanym rozwiązaniem jest umieszczenie pomnika
czy obce. Pomniki um ykają jednoznacznej ocenie. Czasem badając nazwiska
pokoleń. Sama form a eksponowania takich znalezisk może być pouczającym
np. na cmentarzu. Miejsce godne i szacunek dla poległych będzie taki, jaki
na takich (jak w Miłoszycach) pomnikach, widzim y, jak wielu Polaków i pa­
świadectwem mrocznych czasów wojny i nazizmu. Być elementem, który zmusi
być powinien. List pokazuje, że problem wciąż istnieje, że nadal nie mamy
triotów walczyło i poległo w armiach zaborców, byli w obcych mundurach, ale
niektórych do refleksji, czy warto doprowadzić do powrotu tamtych czasów,
jednolitego, narodowego sposobu postępowania. Mamy zjednoczoną Europę,
ich polskość była bezdyskusyjna. Pisałem kiedyś o gen Raszewskim, h t tp :/ /
a zarazem być dobrym świadectwem, jacy byli Niemcy, co uzyskaliśmy i jak
a za plecami czujemy pogrobowy chichot Hitlera i Stalina.
w w w .gazeta.olaw a.pl/archiw um /200D /historia/2006/34h2.htm .0pisyw any
dzisiaj żyjemy w Polsce i w zjednoczonej Europie.
Z drugiej strony, sprawę trzeba oceniać na wielu płaszczyznach. Po pierwsze
polski-pruski generał, gdyby zginął, tra fiłb y na niemiecki pomnik, może nawet
prawo, bo chyba zabrakło wymaganego stanowiska lokalnego samorządu i
w Oławie. Nie zginął, pomimo że był dowódcą pruskiego pułku i walczył przez
PRZEMYSŁAW PAWŁOWICZ
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
OŁAWA/WROCŁAW
W ygraj zaproszenia
Już w sobotę 8 stycznia
można wziąć udział we
wspólnym kolędowaniu
z góralskim zespołem
Golec uOrkiestra. Mamy
zaproszenia na niezwykłe
pastorałkowe spotkanie
w Kościele Garnizonowym
G olec u O rkiestra to z e ­
spół założony w 1998 roku
p rzez braci P aw ła i Ł ukasza
G olców z M ilów ki. W 2000
roku ukazała się druga p ły ­
ta, która zaow ocow ała statu ­
etką F ryderyka 2000 za A l­
b u m R o k u . W 2 0 0 9 ro k u
GMINA DOMANIÓW
W oda i ścieki
Od nowego roku wzra­
stają taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków
w gminie Domaniów
Wzrost podatków waha się
od kilku do kilkunastu procent.
Uchwalę w tej sprawie podję­
to na grudniow ej sesji Rady
Gminy. Z czternastu obecnych
radnych, jeden głosował prze­
ciw a drugi wstrzymał się od
głosu. - Powodem podniesie-
21
Kolędy
z Golcami
u k azała się p ią ta p ły ta z e ­
społu. Z najd u ją się tam in ­
teresujące aranżacje i k om ­
pozycje, pełne p ozyty w n ej
energii.
Taki będzie też k o lę d o ­
wy koncert w w ykonaniu ar­
tystów z M ilów ki. U sły szy ­
my nie ty lk o znane kolędy
“P rzybieżeli do B etlejem ” i
“D zisiaj w B e tle je m ” . N ie
zabraknie kolęd, p asto rałek
lu d o w y c h o r a z u tw o ró w
ś w ią te c z n y c h , n a p isa n y c h
przez braci G olców . W śród
nich m iędzy innym i “P rzy ­
sia d ło s ło n k o ” , “ Id y m y z
m u z y ck o m ” czy “L eć m u ­
zy czk o ” .
*
O środek K ultury i S ztu ­
ki zaprasza w sobotę 8 stycz­
nia na kon cert do w ro cław ­
skiego k o ścio ła pw. św. E lż ­
b iety obok Rynku, o godz.
19.30.
D la n a s z y c h c z y te ln i­
ków m am y trzy p o d w ó jn e
z a p r o s z e n i a n a k o n c e r t.
O trz y m a ją je oso b y , k tó re
Wzrost opłat
nia cen je s t przede wszystkim
wzrost kosztów utrzym ania wyjaśnia Jan Gołąb, kierow­
nik Z akładu W odociągów i
Kanalizacji w Domaniowie. N a jd ro ższa j e s t en e rg ia .
M amy bardzo awaryjną sieć,
u sterki m usim y u su w a ć we
w łasnym zakresie. Tylko na
większe inwestycje dostajemy
d otacje. D o tego d o ch o d zi
wzrost kosztów m ateriałów i
podatku VAT. W tym roku tak
się złożyło, że nasi pracow ni­
cy otrzymają dwie nagrody ju ­
bileuszowe, za 25 i 35-lecie
pracy. To są koszty, które rów­
nież trzeba uwzględnić.
Ceny opłat rozważano na
k o m is ja c h . R a d n i p rz y ję li
n a js z y b c ie j z a d z w o n ią do
red a k cji w p iątek 7 grudnia,
od godz. 11.00 do 11.30, tel.
71-313-70-78.
(M AG)
stawki zaproponowane przez
k ierow nika ZW iK, z w y jąt­
kiem dotyczącej odbiorców
indywidualnych. Zamiast 3,19
zl zatwierdzono 3,05 plus VAT.
(PT)
Zabawa w kotka i myszkę?
BYSTRZYCA
Siłow nia nadal
w szkole
Już wymieniono zamki
w drzwiach i rozpatrywano
interwencję komornika. Tymcza­
sem wójt Jan Kownacki doprowa­
dził do podpisania ze Stanisławem
Sz. umowy, umożliwiającej mu
Taryfy opłat za metr sześcienny wody
i ścieków w gminie Domaniów
pozostanie w szkole do końca
kwietnia. - Toostateczny termin zapowiada Kownacki
Odbiorcy indywidualni:
3,05 zł plus VAT
Odbiorcy produkcyjno-usługowi: 4,05 zł plus VAT
Odbiorcy sfery budżetowej:
3,24 zł plus VAT
Opłata abonamentowa:
2,30 zł plus VAT
Odprowadzenie ścieków:
7,95 zł plus VAT
Dyrektor Artur Szpineta od
czerw ca 2009 bezskutecznie
próbuje się pozbyć siłowni ze
szkoły. A rgum entuje, że
uczniom potrzebna jest salka
korekcyjna, którą zajmuje sprzęt
do ćwiczeń. Właściciel sprzętu
już kilkakrotnie odmawiał wy­
znaczonych terminów opuszcze­
nia szkoły i przedłużał umowę z
gminą. Konflikt eskalowal, dy­
rek to r szkoły o pieczętow ał
drzwi i wymienił zamek, zapo­
wiadano eksmisję i podjęcie kro­
ków prawnych.
Nowy wójt nie poparł Szpinety ani dyrektorki GCKSiR
Anny Ślipko. Po raz kolejny
umożliwił Stanisławowi Sz. po­
zostanie w szkole. - Zobowiązał
się, że do końca kwietnia wyre­
montuje magazyny po GS i tam
przeniesie sw oją działalność
- informuje Kownacki. - Nie ma
odstępstw a od tego terminu,
będę kontrolował, ja k przebie­
gają prace.
(XA)
GMINA OŁAWA
Plan profilaktyki
na 2011
Teatrzyki czy pomoc uzależnionym?
Rada Gminy przyjęła 30
grudnia Program profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciw­
działania narkomanii
Bień. Działania będą prowadzo­
ne w kilku obszarach - profilak­
tyki wśród dzieci i młodzieży,
ograniczaniu spożywania alko­
holu wśród dorosłych, terapii,
udziału w ogólnopolskich ak­
cjach oraz szkoleniu pracowni­
ków. Najwięcej wydatków pla­
nuje się na profilaktykę - 67.000
zl, druga pozycję zajmuje wy­
nagrodzenie członków komisji
- 22.800 zł. Na dyżury eksper­
tów przeznaczono 6.000 zł, na
Plan pracy Komisji profi­
laktyki i rozwiązywania proble­
mów alkoholow ych na 2011
oparto na badaniach przeprowa­
dzonych przez socjolog Annę
GMINA DOMANIÓW
Radny w nioskow ał
Przed podjęciem uchwały
w sprawie wydatków, które
nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2010,
radny Zdzisław Żygadło
wystąpił z wnioskiem
o uwzględnienie kosztów
modernizacji świetlicy
w Piskorzowie
W ubiegłym roku przewi­
dziano na rem ont posadzki i
terapię dla dorosłych dzieci al­
koholików - 3.000 zł. Sekretarz
komisji profilaktyki będzie po­
bierał miesięcznie 500 zł brut­
to, przew odniczący - 300, a
członkowie - 250.
Działalność profilaktyczna
prow adzona je st przez prze­
szkolonych nauczycieli, biblio­
tekarzy, pracowników opieki
społecznej, policjantów i leka­
rzy. Programy profilaktyczne są
realizowane w szkołach, świe­
tlicach oraz bibliotekach. Auto­
rzy programu oceniają bazę lo­
kalową jako wystarczającą do
prowadzenia zajęć.
Problemy alkoholowe wy­
stępują w stopniu znacznym w
miejscowościach o dużym bez­
robociu i braku perspektyw. Do
takich zaliczają się wsie popegeerowskie. Jak autorzy progra­
mu charakteryzują osoby nad­
używające alkoholu? ‘T o ludzie
w średnim wieku, o niskim wy­
Wydatki nie wygasną
wykładziny 15 tysięcy zł. Wy­
korzystano około 7 tysięcy.
- Środki przyznano dosyć p ó ź­
no - mówił radny. - Posadzkę
wstawiono, ale ju ż nic na nią
nie udało się położyć.
Po wysłuchaniu argumen­
tów rajcy z Piskorzowa, Rada
Gminy Domaniów jednogło­
śnie przyjęła je g o w niosek.
Musiano jednak zmienić i jesz­
cze raz poddać pod głosow a­
nie uchwałę w sprawie zm ia­
ny budżetu gminy na rok 2010.
Dzięki temu udało się uzyskać
8 tysięcy złotych na dokończe­
nie rem ontu piskorzow skiej
świetlicy.
K olejny w ydatek, który
nie w ygasa z końcem roku
budżetowego 2010, to remont
toalet w Ośrodku Zdrow ia w
Domaniowie. Kwota przewi­
dziana na ten cel to 12.000 zł.
Ostateczne terminy “skon­
sum ow ania” tych wydatków
m iną w połowie 2011 roku.
(PT)
kształceniu, którym trudno jest
dokonać konstruktywnej zmia­
ny w swoim życiu.” To oczy-*
wiste, że praca w takim środo­
wisku jest o wiele bardziej wy­
m agająca niż organizow anie
szkolnych przeglądów teatral­
nych. W programie czytamy:
- Z tymi ludźmi pracuje się bar­
dzo trudno, gdyż nasze możli­
wości są zbyt małe, aby dopo­
móc im w dokonywaniu zmian,
znalezieniu wartości, które p o ­
mogłyby im zmienić coś w swo­
im życiu. Jest to zadanie bar­
dzo trudne, żm udne i dające
mało widoczne efekty.
Niewiele miejsca poświę­
cono temu, jak rozwiązać ten
problem. Komisja apeluje do
rad sołeckich, parafii i organi­
zacji d ziałających na wsi o
współpracę i zapowiada orga­
nizowanie imprez bezalkoholo­
wych oraz prac na rzecz środo­
wiska.
(XA)
JELCZ-LASKOWICE
Prom ocja talentów
Koncert w pałacu
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Lasko­
wicach zaprasza w sobotę 22 stycznia na "Zimowy
koncert"
Zdzisław Żygadło poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie
utrzymania wydatków na remont
świetlicy w Piskorzowie
Początek o godz. 18.00, w sali konferencyjnej Urzędu
M iasta i Gminy, ul. Witosa. W programie są występy uzdol­
nionych muzycznie młodych artystów z gminy.
(MAG)
22
P O W lS tO W fl
reklama
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
GRAJA Z N A M I : 12.00- PRO FUNDAL; 13.00- DZIK DZIK; 14.00- THE COX
15.30 - ROZPOCZĘCIE IMPREZY - WYSTĘP GWIAZDY WIECZORU FINALISTY
PROGRAMU "MAM TALENT" KAMILA BEDNARKA Z ZESPOŁEM StarGuardMuffin;
17.00- BETHEL; 18.15- POKAZ BRACTWA RYCERSKIEGO CHORĄGWI
PIASTÓW
ŚLĄSKICH; 18.30- DISCO POLO MEGA DANCE . * T
-
W PRZERWACH MIĘDZY KONCERTAMI ODBĘDĄ SIĘ LICYTACJE I KONKURSY
ORAZ POKAZ ŻONGLERKI OGNIAMI (BRACTWO RYCERSKIE CHORĄGWI PR^ÓW ŚLĄSKICH)
r
wielbortatn
faaUKIftj
ba/ryi/p/ W V J fy C yU sr?/ o ‘
ZsC /^C b^lsw l"
<]Ja f l / J R c ! / c h o r o b a m i u ro lu iilc z n y jrn l i n c t r o l o ^ l c / n y m l
M
i O K A / IN*> r f f IJO Jl I I IBM i W 7,K O M A O A J Ą U
U l* S Ą \) MII r , K I W O łA W II L f A K A I W O K O W IA IO W I W O łA W II A U IO I IV B AN K \ K O ł M /W ł < . / ( W O łA W II
B A N K KKO BP INNI M / N I K /W lK . I K A N ‘ > I O N I/II !<!> / U M I / A K I/II Bl'> IO I IO I, K A K U / O O ł> K O U A K M W O
A O k O lU P Y C lY C /N I W IN N A C O k A , / N l l l W CPÓI NO IA IS k O N IC łA W P A C /Y Ń C K I, C PO ł I M O łA W A , N A C Ik O J I
/ I ?łkO» M U / Y C /N Y I O W A kO A MICH W IC /A P O W C /I CMNA SPOŁ OZ» I NIA MII C /K A N IO W A K O W A I !>KI
Kl<[ A IO K k k / l N C /K O I I O /W O N I C / l K N A U K A J A /N Y kO K IC C Y, N O R N -W A C H I, k l / / J K IA AVAN II k l / / l K IA
(,1 A O IA IO k , I I I 'C l, I NI K O IA k k o l i t A U i r C O M k l I / C C , NA<.U Y / U l A C HY, P O LIC JA , C l R A ? P O ? A k N A
C l R A ? MII JCKA C A R IIA C
f i ł OW NI W C k O ł O R N A N I / A I / J k / f
U k /A N MII J C K IW O łA W II C T A K O C IW O k O W IA lO W I W O ł/W Y II
i
MOI II C / I I P OłY».WA O fiR O N I K KOI TURY W k M MC PO I A N N
www.wosp.olawa.pl
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
23
Program imprezy
godz. 1 2 .0 0 - koncert zespołu „Pro Fundal"
godz. 1 3 .0 0 - w ystęp „D zik Dzik"
godz. 1 4 .0 0 - koncert „The Cox"
godz. 1 5 .3 0 - w ystęp Kamila Bednarka, gw iazdy programu
„M am talent" z zespołem „StarG uardM uffin"
godz. 1 7 .0 0 - koncert „B ethel"
godz. 1 8 .1 5 - pokaz Bractwa Rycerskiego Chorqgwi Piastów Śląskich
godz. 1 8 .3 0 - w ystęp zespołu disco polo „M eg a Dance"
godz. 1 9 . 3 0 gł t w ny blok licytacji
godz. 2 0 .0 0 - happening B sw in tełko do nieba
godz. 20:,] 5 ffz a k o ń a e n ie jin w e z y
W przerwach pomiędzy k o n c e ria m iro ^ ^ fs ię licytacje
i rt i ¡i.
\
i c
*
l Ibioęiioioc/ny
fin.il i>iKu••-liy
> SZ^
Zbliża się gorący finał
OŁAWA____________
Z aśpiew a Kam il
B ednarek
W niedzielę 9 stycznia
znów zagra na oław­
skim Rynku Wielka
Orkiestra Świątecznej
Pomocy
Na ulicach Oławy będzie
kwestować około stu w olon­
tariuszy, głów nie harcerze i
uczniow ie L iceum O gó ln o ­
k ształcąceg o n r 1 im . Jana
III Sobieskiego. W tym roku
z b ie ra ć b ęd ą p ie n ią d z e na
zak up sp rzętu d la d zieci z
chorobam i urologiczn y m i i
nefrologicznymi.
- P r z e w id u je m y w ie le
atrakcji i gw arantujem y d o ­
brą zabawę przez cały dzień
- zapewnia Michał Jędrzejczak,
szef oławskiego sztabu WOŚP.
- Nie zapominajmy o głównej
idei Orkiestry Jurka Owsiaka,
którą je st zbiórka pieniędzy dla
najbardziej potrzebujących.
S zef sztabu ma nadzieję,
że podczas tego finału uda się
pobić dotychczasow y oław ­
ski rekord zbiórki pieniędzy,
który wynosi około 65000 zł.
- Zachęcam wszystkich miesz­
kańców do wspólnej zabawy na
oławskim Rynku, przy znakomi­
tych zespołach. Okażmy naszą
hojność i dobre serce, zbierzmy
tyle pieniędzy, ile się da.
ce integracyjne, konkursy z
n ag ro d a m i i sło d k i p o c z ę ­
stunek.
N a o ła w s k im R y n k u o
Podczas imprezy na Ryn­
ku nie zabraknie rozmaitych godz. 20.00 poleci światełko
atrakcji. Będzie wielkie granie do nieba. Jeżeli pogoda dopi­
i gotowanie. Głodni skosztują sze, na Rynku stanie ścianka
strażackiej grochówki od godz. w sp in aczk o w a o raz b ędzie
12.00. Na scenie zaprezentują m ożna p o d ziw iać w ystaw ę
się zespoły w klimacie rocka, m o to c y k li, z o rg a n iz o w a n ą
reggae i disco polo. Gwiazdą przez „WRM MC POLAND”.
wieczoru będzie finalista pro­ D odatkowa atrakcja - to kon­
gramu „M am Talent” - Kamil kurs „zbijania ram ek” o godz.
Bednarek z zespołem „StarGu­ 15.00.
ardM uffin” .
C h ę tn i m o g ą u c z e s tn i­
czyć w imprezie pt. „Zabaw a
T a n e c z n a ” , o rg an iz o w an ej
O p ró c z sz a le ń stw p rzy
p rz e z o ła w sk ic h h a rc e rz y .
Rozpocznie się o godz. 17.00, muzyce w stylu rock, reggae
w O środku K ultury. Będzie i disco polo, m ożna w ylicyto­
wiele atrakcji - zabawy, tań­ wać w iele ciekawych rzeczy
Koncertowanie
Licytowanie
podczas aukcji prowadzonych
na scenie. W śród przedm io­
tów są m .in . rę c z n ie szy ta
su k n ia ślu b n a , o fiaro w an a
przez firm ę „K ow alski K re­
ator”, w kom plecie do sukni
dołączone są welon, torebka,
diadem i podwiązka. Bliższe
inform acje na stronie interne­
towej: ww w.kow alskikreator.
pi. Do w ygrania voucher na
kom pleksow y ślubny zabieg
fry z je rs k o -k o s m e ty c z n y w
salo n ie „B eau ty C o m p lex ”
oraz bon na dowolną fryzurę
w salonie fryzjerskim „Efecf
Jak zawsze nie zabraknie ławki
od ZNTK, która znajdzie swo­
je m iejsce w „alei D obrych
S erc”. Kurs na praw o jazdy
ufundowała prowadząca takie
kursy firma „Rokiccy”. Moż­
i
na wylicytować trzy dwutygo­
dniowe karnety do przedszkola
„Dzwoneczek”. Po raz kolejny
jest szansa na wyjazd do Parla­
mentu Europejskiego, ufundo­
wany przez eurodeputow aną
Lidię Geringer de Oedenberg.
Chętni wylicytują także portre­
ty stworzone przez oławianina
M ichała Łom nickiego, m.in.
K a m ila B e d n a rk a i M ary lin M onroe. M ożna rów nież
zostać posiadaczem ręcznie
malowanego własnego portre­
tu, także figurek woskowych
stw orzonych i przekazanych
na au k cję p asiek i H en ry k a
K łaka oraz plakatów W OŚP
z autografem Jurka Owsiaka
i wielu innych orkiestrowych
gadżetów.
M A LW IN A C A D A W A
[email protected]
Beatelmania w liceum
Członkowie sztabu WOŚP:
OŁAWA.,
Przed finałem
Michał Jędrzejczak - szef, Witold Niemirowski, Tomasz Frishmann, Krystyna
Cecko, Agnieszka Różyńska, Anna Filarowska, Michał Gigołła, Darek Witka,
Wojtek Kloczkowski i Piotr Gawerski.
Uczniowie i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana III Sobieskiego
zapraszają w sobotę 8 stycznia na koncert „Beatelmania"
Wystąpią z okazji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i
zaprezentują największe przeboje grupy z Liverpoolu. Wokalistom towarzyszyć
będzie zespół „Dark Paradise”. Początek o godz. 16.00, w auli liceum.
(M A C )
Współorganizatorzy finału:
Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Hufiec ZHP, Ośrodek Kultury
w Oławie i Klub Oławskich Motocyklistów WRM MC Poland
24 powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
______
1/2011
1/2011
www.gazeta.olawa.pl
o
MARCINKOWICE
F o to g r a f
Kwiaty, drzewa, liście,
chmury, zwierzęta
i wiele innych to elemen­
ty przyrody, z którymi
na co dzień obcuje
Tadeusz Szewczuk.
Mieszkaniec Marcinkowic
już od wielu lat pasjonu­
je się fotografią, a
motywem przewodnim
jego zdjęć jest właśnie
natura
Zainteresowanie wyko­
nywaniem zdjęć pojawiło się
u Tadeusza Szewczuka już w
dzieciństwie, głównie za
sprawą spotkań koła fotogra­
ficznego, na które uczęsz­
czał, będąc uczniem Szkoły
Podstawowej nr 2 we Wro-
Tadeusz Szewczuk
Pasja, która uspokaja...
cławiu. Tam też zrodziło się
zamiłowanie do fotografii.
Początki były jednak trudne.
Sytuacja materialna uniemoż­
liwiła, młodemu wówczas Ta­
deuszowi, kupno aparatu.
Wkrótce jednak otrzymał go
w prezencie od wujka. - Był
to sprzęt marki Zuch, który
wykonywał 12 ztljęć - mówi
pan Tadeusz. Później przez
dłuższy czas używał zenitów,
do momentu pojawienia się
na rynku aparatów cyfro­
wych, z których obecnie ko­
rzysta (modele Sony Alfa 100
i Sony 700). Wszystkiego
uczy się sam od podstaw, ni­
gdy nie przeszedł żadnego
szkolenia czy kursu. Potrzeb­
ne do swojej pasji urządzenia
kupuje z własnych oszczęd­
ności.
Jest człowiekiem skrom­
nym. nie lubi się chwalić, dla­
tego przez wiele lat nie ujaw­
niał swego zainteresowania.
Fotografię uznaje za swoją
największą życiową pasję,
która relaksuje, uspokaja i bez
niej nie wyobraża sobie życia.
Codziennie, nawet, gdy gonią
obowiązki, musi wykonać
choćby jedno, dwa zdjęcia, a
aparat towarzyszy mu wszę­
dzie.
także najbliższych mu osób,
zwłaszcza swojej ślicznej
wnuczki - Natalki.
Zdjęć jest tak wiele, że nie
sposób je zliczyć. Każde ma
swoje miejsce w odpowiednim
katalogu, opisanym datą czy
też porą roku.
kalii były jednak zbyt wielkie,
by mógł tego dokonać.
Ulubioną tematyką foto­
grafii Tadeusza jest przyroda.
Mieszkaniec Marcinko­
- Tak jak każdy człowiek wy­
wic, oprócz własnej przyjem­
gląda inaczej, tak i każde drze­
ności, jaką czerpie z wykony­
wo, kwiat, chmura czy liść pre­
wania i przerabiania zdjęć,
zentują się inaczej i ja staram
pomaga także innym. Wielo­
się uchwycić tę odmienność,
krotnie fotografował liczne
pokazać piękno otaczającego
Samo wykonywanie zdjęć imprezy, odbywające się w
nas świata - mówi. - Zdjęć nie
to jednak za mało dla Tade­ jego m iejscowości, m.in.
robią aparaty, lecz człowiek, a
usza. Od jakiegoś czasu pra­ otwarcie szkoły i pasowanie
każdy ma swoją duszę arty­
cuje także przed komputerem przedszkolaka. Swoje prezen­
styczną i ujmuje własne dzie­
w programie Photoshop, gdzie tacje muzyczne z pokazem
ła według osobistego mniema­
przekształca zrobione przez zdjęć, zamieszczone na pły­
nia.
siebie fotografie - wstawia cie­ tach CD lub DVD, przekazuje
Pasja absorbuje go na
nie, napisy, wycina bądź do­ jednemu z wrocławskich do­
tyle, że często wstaje bardzo
daje różne elementy, wkompo­ mów opieki. - Osoby starsze,
wcześnie, by odnaleźć i uka­
nowuje obrazy, tworzy oprawy schorowane, w większości nie
zać niepowtarzalne zjawiska
graficzne. - Trzeba sporo cza­ są w stanie opuścić ośrodka.
natury. - Latem często wsta­
su temu poświęcić, ale potem Nie widzą już piękna przyro­
ję około godziny 4, po to by są efekty - mówi. Wszystkie­
dy, które nas otacza, dlatego
uchw ycić wschód słońca, go uczy się sam z książek i ar­ chcę, by mogły zobaczyć to
pójść do lasu, sfotografować, tykułów. Z dnia na dzień wzra­ chociaż, na zdjęciach - mówi.
skropioną rosą budzącą się stają jego umiejętności.
do życia, roślinność, czy też
Dodatkowo przygotowuje
napotkane zwierzęta - opo­ także prezentacje, w których
wiada. Często odwiedza par­ pokazy zdjęć łączą się z odpo­
ki, ogrody i inne ciekawe wiednio dobraną muzyką. Sta­
miejsca, m.in. wrocławskie ra się dopasować melodie do
ZOO, Ogród Botaniczny, czy pejzażu na zdjęciach.
czeskie Skalne M iasto. - Chciałbym, aby wszystko
Przyroda jest czymś, co mnie łączyło się w stosowny sposób,
uspokaja, napawa radością, by móc zagłębić się w ogląda­
wśród pięknych kwiatów i nej prezentacji - mówi.
Przez pewien czas myślał
drzew czuję się dobrze mówi.
o założeniu zakładu fotogra­
Wiele czasu poświęca też ficznego, gdzie mógłby połą­
fotografowaniu obiektów, czyć swoją pasję ze sposobem
m.in. oławskich budynków, a na życie. Koszty wynąjmu lo-
Często też zdarza się, że
pan Tadeusz poprawia zdję­
cia swoim znajomym - ulep­
sza źle wykonane, czy zama­
zane zdjęcia, nadając im od­
powiednią ostrość. Wszyst­
ko to wykonuje z dobroci
serca, nieodpłatnie.
F o to g rafie Tadeusza
Szewczuka można obejrzeć
m.in. w jednym z oławskich
sklepów z telew izoram i,
gdzie wyświetlane są jego
prezentacje, a także w Szko­
le Podstawowej w Marcin­
kowicach. która prezentuje
wykonane przez niego zdję­
cia szkoły, obiektów i oko­
lic Marcinkowic. Już niedłu­
go pojawią się tam także uję­
cia kwiatów.
ANNA SOROCZYNSKA
POI. 1ADEUSZ SZI WCZUK
powiatowa
25
26
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
POWIAT
P o d s u m o w a n ia
Rok w kulturze
W 2010 roku wiele się działo w kulturze. Były wydarzenia większe
i mniejsze. Nie mogło zabraknąć akcentów związanych z obchodami
Roku Chopinowskiego. Były nowe i cykliczne imprezy w zmienionej
formule. Jak wyglądała kultura w naszym powiecie? Przedstawiamy
najważniejsza wydarzenia w minionym roku
27
Pod koniec marca, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
wystąpiła z recitalem fortepianowym Aleksandra Świgut. Lau­
reatka wielu nagród i wyróżnień na ogólnopolskich i m iędzy­
narodowych konkursach pianistycznych, m.in „M om ingside
Musie Bridge” w Calgary, w ogólnopolskim konkursie im. Fry­
deryka Chopina w W arszawie oraz w Nowym Orleanie. Brała
udział w wielu festiwalach. W Ośrodku Kultury wystawiano
także prace Ewy Jednoróg pt. “Chopin i jego kobiety” .
Przez podróż do "Melodramy"
»
Muzykujące rodziny
Dziewięć miesięcy przygotowań, trzy dni koncertów, trwa­
jących w sumie około dziesięciu godzin. Trzynaście muzyku­
jących rodzin, w których grało i śpiewało blisko sto osób. To
bilans Europejskich Spotkań M uzykujących Rodzin - Oława
2010. W ostatni weekend stycznia Oława była centrum ro­
dzinnego muzykowania, a Ośrodek Kultury miejscem, w któ­
rym stykały się i przenikały różne style muzyczne, zwyczaje i
obyczaje. Rodzinne zespoły przejechały z Sofii, ze Lwowa, z
Saksonii oraz z województw podkarpackiego, wielkopolskie­
go, śląskiego i Białegostoku. Muzycy w barwnych przebra­
niach, często w ludowych strojach, prezentowali swoje um ie­
jętności. Śpiewali, grali na różnych instrumentach. Oprócz stan­
dardowych - gitary, trąbki, akordeonu czy wiolonczeli - były
cymbały, dudy, kozioł weselny i fletnia Pana. Rodziny liczyły
do szesnastu osób. Najmłodszy uczestnik miał cztery lata, a
najstarszy ponad osiemdziesiąt. N a scenie stali obok siebie
dziadkowie, rodzice, wnukowie i prawnukowie, udow adnia­
jąc, że muzyka łączy pokolenia.
Twórcy jelczańskiej “Antygony w Nowym Jorku” w ysta­
wili tę sztukę także pod koniec lutego we włoskim Livorno.
Inicjatywa wyszła od przedstawicieli włoskiego stowarzysze­
nia “Theatralia”, które współpracuje z M iejsko-Gminnym C en­
trum Kultury w Jelczu-Laskowicach przy tworzeniu wakacyj­
nego międzynarodowego festiwalu teatralnego. Widzieli “An­
tygonę” w Teatrze Polskim i bardzo im się spodobała sztuka w
wykonaniu mieszkańców powiatu oławskiego.
Po raz dziewiętnasty gościli w Oławie muzycy z całej Polski
oraz z zagranicy. Wystąpiło ponad 120 uczniów z polskich 47
szkól muzycznych oraz z Czech. Przeważali muzycy grający
na instrumentach dętych blaszanych M arcin Kuriata z oław­
skiej PSM otrzymał wyróżnienie i nagrodę burmistrza JelczaLaskowic. Jury przyznało także grand prix M arkowi Stolarczy­
kowi, który bezbłędnie wykonał swój utwór na puzonie. N aj­
lepsi zaprezentowali się na koncercie laureatów 24 marca.
ZBOKU wielkich rzeczy
"Kogut trojański" jiajlepszy
“ZBO K U ” to nowatorska impreza, zorganizowana pod ko­
niec marca przez stowarzyszenie OŁAWA.Art. Przez trzy dni
można było oglądać wystawę zdjęć, uczestniczyć w warszta­
tach i koncercie. Organizatorzy przygotowali także nocny m a­
raton filmowy i “Alternatywne Śniadanie Film ow e”. W idzo­
wie obejrzeli dw a spektakle - “Antygonę w N ow ym Jorku” i
“Pływanie synchroniczne” . W szystko było poświęcone pamię­
ci zm arłego ponad rok temu Tadeusza Szymkowa. Aktor po­
chodzący z Chwałowic miał wielu przyjaciół. Każdy, kto go
poznał, nie mógł przejść obok niego obojętnie. Bliscy zawsze
byli przy nim. Nie mogło ich także zabraknąć w Oławie na
imprezie poświęconej jego pamięci. Byli m.in. Stanisław Dzierniejko, szef nieistniejącego ju ż kina na dworcu kolejowym we
Wrocławiu, pomysłodawca festiwalu reżyserii filmowej w Świd­
nicy, oraz aktorzy - Andrzej Wilk, znany z ról w Teatrze Pol­
skim, Julian Rodziewicz, Stanisław Wolski i Robert Gonera.
Gigantyczny koguto-praptak, który powstał w Drzemlikowicach, prezentowany przez oławski zespół - był najlepszym i
najciekawszym pokazem na majowym Festiwalu Kultur w Ber­
linie. Z inicjatywą wzięcia udziału w berlińskiej imprezie “Kar­
neval der kulturę” wyszedł Wydział Promocji i W spółpracy Eu­
ropejskiej Urzędu M iejskiego. Józef Markocki z Drzemlikowic, dyrektor artystyczny “Teatru Form y”, był odpowiedzialny
za przygotowanie programu i reżyserię. W ymyślił koguto-ptaka, którego nazwał “Kogutem trojańskim” . Od pdczątku chciał
stworzyć coś magicznego, co poruszyłoby widownię. M arkoc­
ki przygotow ał pokaz taneczno-pantom im iczny. W Berlinie
zagrał na żywo znany aktor i muzyk Sambor Dudziński. Sie­
dział na ogrom nym kogucie, ruszał jego głow ą i skrzydłami
oraz grał na bębnach. - W yróżnialiśmy się na tle innych zespo­
łów. Cieszy mnie, że połączyliśmy siły i zrobiliśmy coś fajne­
go. Nasz pomysł wygrywał dynam iką i prostotą, która działa w
sztuce najlepiej - mówił Markocki.
W sztuce zagrali aktorzy Teatru Formy i berlińskiego teatru
“Die Etage”. Przedstawiono sylwetkę Freyi von Moltke, żony
przywódcy spisku Kręgu z Krzyżowej. W jej życiu nie brako­
wało dramatycznych wydarzeń. W pracach opozycjonistów brał
czynny udział przedw ojenny w łaściciel pałacu w O leśnicy
Malej, graf Peter Yorck von Wartenburg. Niesamowite wyda­
rzenie wywierało uczestnictwo w spektaklu. W tym pałacu,
gdzie żył Peter Yorck, z wykorzystaniem np. okien, przez które
patrzył, z udziałem niemieckich aktorów, grających po niemiec­
ku w dziś polskiej.Oleśnicy Małej.
Jedyna oławska opera
To było prawdziwe wydarzenie bez precedensu w historii
Oławy. W kościele pw. Świętych Ap. Piotra i Paw ła mieliśmy
polską prapremierę opery “Tolomeo et Aleksandro lub korona
wzgardzona”. Operę dedykował Marii Kazimierze Sobieskiej
jej nadworny kom pozytor Domenico Scarlatti. Wykonano ją
po raz pierwszy w teatrze pałacowym w Rzymie, w 1711 roku.
Treść opery nawiązuje do intryg dworskich, które rozgrywano
na dworze króla Jana III Sobieskiego, gdy ujawnił swoje m a­
rzenia dynastyczne. W czerwcowy wieczór skwer przed kościo­
łem Piotra i Pawła zamienił się w dworski plac. Pojawili się
kawalerowie i damy dworu, grani przez uczniów Liceum Ogól­
nokształcącego im. Jana III Sobieskiego, oraz świta królowej,
w którą wcieliły się uczestniczki studia baletowego Ośrodka
Kultury. Przy muzyce i tańcu zajechała pod kościół bryczka
wioząca aktorów, grających M arię Kazimierę Sobieską i Jaku­
ba Sobieskiego. Następnie akcja opery przeniosła się do wnę­
trza świątyni, która zmieniła się nie do poznania. Scena, sceno­
grafia, światła, grająca orkiestra i przebrani soliści z Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we W rocławiu - to robiło
wielkie wrażenie. Publiczność nagrodziła artystów kilkum inu­
towymi owacjami na stojąco.
26 lipca uroczyście otwarto w Galerii “Oko” XV Europej­
ski Plener M alarsko-Rzeźbiarsko-Fotograficzny. Uczestnicy
pochodzili z różnych stron Polski oraz z Ukrainy
Plener już jest tradycją wydarzeń kulturalnych w Oławie, od­
bywa się od 1995 roku. Artyści gościli nie tylko w stolicy powia­
tu, ale także w Oleśnicy Małej i Jakubowicach. Dotąd ponad 120
osób wzięło udział w tej imprezie, wykonując ponad 250 prac.
Największe zbiory z dotychczasowych plenerów znajdują się w
Izbie Muzealnej Ziemi Oławskiej i w Ośrodku Kultury.
N a jubileuszow ą edycję organizatorzy zmienili formułę i
nazwę. W tym roku, oprócz malarzy i rzeźbiarzy, zawitali do
Oławy miłośnicy fotografii.
Opowieści z Dreamlandu
M iasto Jelcz-Laskow ice zmieniło się na sześć dni w cen­
trum kultury teatralnej. 23 sierpnia zainaugurowano m iędzy­
narodowy festiwal teatralny. Oprócz sztuki współczesnej i kla­
sycznej, widzowie zobaczyli komedię, tragedię, a także taniec
i szczudlarzy.
To trzeci festiwal teatralny, który realizuje Miejsko-Gminne
Centrum Kultury w J-L we współpracy ze stowarzyszeniem “
Theatralia” z Livorno. W tym roku dołączyły do projektu grupy
z Niemiec, Francji i Hiszpanii. Celem współpracy jest rozwój
partnerstwa europejskich instytucji kulturalnych i angażow a­
nie młodzieży. Według dyrektora centrum, Łukasza Dudkowskiego festiwal spełnia swoją rolę, a dzięki temu wydarzeniu
mówi się w Europie o Jelczu-Laskowicach: - Nie od dziś wia­
domo, że wydarzenia sportowe i kulturalne są najlepszym spo­
sobem promowania. Festiwal teatralny jest tego najlepszym
przykładem. Cieszy fakt, że przyjeżdżają do nas młodzi zdol­
ni ludzie i wiążą się z nami na dłużej. W idzom podobały się
także zorganizow ane w arsztaty teatralne. U czestnicy przy­
jeżdżali nawet z W rocławia i Opola, by choć przez godzinę
posłuchać i podejrzeć instruktorów.
Elena Bożkowa prowadzi bułgarski zespół
“Czuczuligi”, który wystąpił na Europejskim Spotkaniu
Muzykujących Rodzin w styczniu 2010 roku
Akrobatyka na linie podczas spektaklu
w Drzemlikowicach robiła wrażenie
Antygona na deskach teatru i we Włoszech
Filmowe kreacje Tadeusz Szym kowa można było
oglądać na ekranie podczas imprez “Z B O K U ”
c
i.
*-
LI
U
Molica instrumentów Dlaszanycn
Gigantyczny koguto-praptak, który wziął udział
w berlińskim festiwalu, powstał w Drzemlikowicach
Wspomnienia dla jutra
To nazwa spektaklu, który wyreżyserował Józef Markocki
i wystawił w czerwcu w Oleśnicy Małej na imprezie zorgani­
zowanej przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
Tolomeo w oławskiej premierze
Odświeżony plener
11 stycznia na scenie kam eralnej Teatru Polskiego we
W rocław iu przedstaw iono spektakl „A ntygona w N ow ym
Jorku” , który miał prem ierę we w rześniu 2009 roku w laskow iskim am fiteatrze. Był to jed en z ostatnich projektów ,
nad którym pracow ał Tadeusz Szym ków , aktor m ieszkają­
cy w C hw ałow icach. W rok po je g o śm ierci przyszły tłum y
na w ro c ła w sk ą p rem ierę “A n ty g o n y ” w ram ach cy klu
“C zynne poniedziałki” . W idow nia sceny przy Św idnickiej
pękała w szw ach, nikt nie spodziew ał się aż takiej frekw en­
cji. W ielu w idzów stało przez całe przedstaw ienie. Ł ukasz
D udkow ski, dyrektor M iejsko-G m innego C entrum K ultu­
ry uw ażał wtedy, że taka frekw encja to najlepsza ocena tej
sztuki.
Jerzy Kamiński
Bohaterowie “Antygony w Nowym Jorku” wystąpili
w styczniu na deskach Teatru Polskiego
Pamiętali o Chopinie
Niepowtarzalny klimat oleśnickich spektakli
Marcin Kuriata z oławskiej szkoły muzycznej otrzymał
wyróżnienie i nagrodę burmistrza Jelcza-Laskowic
»
Dreamland - kraina marzeń. Tak mówią o Drzemlikowicach
nie tylko ich mieszkańcy, ale także uczestnicy warsztatów, or­
ganizowanych przez Teatr Formy z W rocławia i Gminne C en­
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Oławie. Przez sierpniowy
tydzień 36 uczestników z Polski oraz z Niem iec, Szwajcarii,
Białorusi i Stanów Zjednoczonych gościło w starym młynie, u
Józefa M arkockiego - dyrektora Teatru Formy, który jest orga­
nizatorem warsztatów. M ieszkańcy czekają cały rok na spek­
takl, kończący warsztaty. Przez kilka edycji zdążyli się oswoić
z uczestnikami, którzy chodzą po wiosce i lesie, medytując pod­
czas porannych spacerów. Dla nich to jest teraz codzienność,
coś naturalnego.
Uczestnicy X V pleneru
2010 - był rokiem Fryderyka Chopina. N a całym świecie
obchodzono 200. rocznicę urodzin sławnego kompozytora,
także w powiecie oławskim. Organizowano koncerty i w ysta­
wy. Na początku marca M iejsko-Gm inne Centrum Kultury w
Jelczu-Laskowicach zorganizowało w pałacu koncert warszaw­
skich artystów - Kingi Głogowskiej z Opery Narodowej, Ar­
kadiusza Głogowskiego z Teatru Polskiego i Grzegorza £krobińskiego z Akademii Muzycznej. Zaprezentowali utwory Ro­
mana Brandstaettera, które powstały pod wpływem silnych emo­
cji, jakie wywarła na poecie muzyka Chopina. W sali konfe­
rencyjnej zabrzmiały polonezy, mazurki, walce, ballady, prelu­
dia, nokturny, scherza i sonaty.
Cabaret Clown du Sam ovar był największym
wydarzeniem festiwalu
Głośno o Mykietynie i Wojcieszku
W m inionym roku wiele razy wymiano się nazwisko sław­
nego kompozytora pochodzącego z Oławy, Pawła Mykietyna. Film “Essential K illing”, do którego stw orzył m uzykę
Mykietyn otrzymał nagrodę specjalną na festiwalu filmowym
w Wenecji. Jedną z atrakcji sierpniowego festiwalu “Solidarity o f Arts” w Gdańsku była premiera symfonii Pawła Mykietyna. Utw ór powstał na jubileusz 30-lecia narodzin “Solidar­
ności”. Wykonała go Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filhar­
monii Bałtyckiej, z Państwowym Chórem Filharmonii w M iń­
sku. Kompozytor pochodzący z Oławy otrzymał nagrodę na
35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za mu­
zykę do filmu “Trick”.
Pochodzący z M iłoszyc Przemysław W ojcieszek uzyskał
kolejną nagrodę, tym razem na filmowym festiwalu “Era Nowe
H oryzonty”. Film Wojcieszka “M ade in Poland” wyróżniono
W rocławską Nagrodą Filmową, ufundowaną przez prezyden­
ta miasta W rocławia, Rafała Dutkiewicza. Dzięki temu tw ór­
cy wzbogacili się o 100 tysięcy złotych. Premiera najnowsze­
go dzieła Wojcieszka odbyła się na Festiwalu Polskich Fil­
mów Fabularnych w Gdyni.
TEKST I FOT.:
MALW INA GADAWA]
malwino ©gazeta.olawa.pl
28 powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
R.
'.ir .í
Ijfi
'taTŁ
. ■A..'..1 '•
,■f Ä >.*;.; >;•<........•'• ■ •*" . ■ , ' ,*
s - V i* ■'
’
■' '
' •■’ '
>
úL'Si
LÜ
1/2011
Rubrykę „W itamy wśród nas” publikujemy dzięki
pomocy pracowników Oddziału Noworodków i Oddziału
Położniczego Szpitala w Oławie oraz oławskiego
Urzędu Stanu Cyw ilnego
HO
Urodzili się
Błażej Ziemba
Kamil Winczaszek
Bartłomiej Piotrowski
Martyna Czarna
Leszek Kiraga
Julia Kułakowska
Emilia Oziębło
Martyna Grzeszczyszyn
Antoni Krawiec
Zuzanna Dubyk
Julia Brantiuk
Filip Żygadło
Patryk Latkiewicz
Oleg Golema
Liwia Kłeczek
Maciej Borowiak
Emilia Truszkiewicz
Wojciech Jarosz
Gracjan Głowicki
Karol Żmuda
Powiedzieli: TAK
Stefania Lechocińska
- Zbigniew
Kozakowski
Anna Borkowska
- Paweł Szczęsny
Dagmara Mosio
• Ryszard Nowak
Hanna Pilawa
- Harald Schródter
Ewelina Musiał
- Marek Sobieski
Marta Szpyrka
-A rtur Boruta
imiennik
6 stycznia, czwartek
Trzech Króli
Kacpra, Melchiora,
Baltazara
7 stycznia, piątek
Juliana, Lucjana
8 stycznia, sobota
Seweryna, Mścisława
9 stycznia, niedziela
Marceliny, Marcjanny
10 stycznia, poniedziałek
Wilhelma, Dobrosława
11 stycznia, wtorek
Honoraty, Matyldy
12 stycznia, środa
Arkadiusza, Benedykta
13 stycznia, czwartek
Bogumiły, Weroniki
nil
Cześć, jestem Em ilia Truszkiewicz.
Nazywam się G racjan Głowicki.
To ja, Lena A dam kiewicz.
Jestem Milena Kulak.
Mama Anna urodziła mnie 29 grudnia.
W ażę 3400 g i mierzę 53 cm. W domu
w Oławie czeka tata Bartosz
Urodziłem się 25 grudnia. Moi rodzice
to Agnieszka i Rafał. Moje wymiary to
3550 g i 57 cm. Mieszkamy w JelczuLaskowicach
Mama Adrianna urodziła mnie
27 grudnia. W ażę 3750 g i mierzę
54 cm. W domu w Siechnicach czeka
tata Michał
Moi rodzice to Anna i Robert.
Urodziłam się 27 grudnia. Ważę
3200 g i mierzę 56 cm. W domu
w Jelczu-Laskowicach czekają
dziadkowie
Cześć, nazyw am się Liwia Kłeczek.
To ja, O liw ia Mroczka.
Urodziłam się 28 grudnia. Moje
wymiary to 3050 g i 54 cm. Mama
to Justyna, a tata Jakub. Mieszkamy
w Oławie
Mama to Agnieszka, a tata Artur.
Urodziłam się 3 stycznia. Ważę
3400 g i mierzę 52 cm. Mieszkamy
w Radwanicach
Jestem Pola Kraus.
To ja, Paulina Hałat.
Moi rodzice to Marta i Tomasz.
Urodziłam się 1 stycznia. Moje
wymiary to 3400 g i 52 cm. W domu
w Oławie czeka brat Maksymilian (1,5)
Moi rodzice to Karolina i Paweł.
Urodziłam się 2 stycznia. Moje
wymiary to 2500 g i 50 cm. Mieszkamy
w Nowych Kolniach
Nazywam się Krzysztof
Haczkiew icz.
Urodziłem się 3 stycznia. W ażę 3350 g
i mierzę 56 cm. Moi rodzice fo Ewelina
i Kamil. Mieszkamy w Owczarach
Cześć, to ja, Patrycja P a w lu k .*
Nazywam się Julia Konieczna.
Jestem Sara Burkiewicz.
Cześć, to ja K acper W olański.
Mama Renata urodziła mnie
3 stycznia. Moje wymiary to 3470 g
i 55 cm. W domu w Otawie czekają
tata Piotr i siostra Alicja (8)
Urodziłam się 1 stycznia. Mama to
Kamila, a tata Piotr. W ażę 3400 g
i mierzę 54 cm. Mieszkamy w Lipkach
Moi rodzice to Beata i Remigiusz.
Urodziłam się 2 stycznia. Ważę
3350 g i mierzę 53 cm. W domu
w Oławie czeka brat Alan (4)
Przyszedłem na świat 30 grudnia.
Moje wymiary to 3600 g i 54 cm.
Mama to Anna, tata Ryszard, a siostry
Aleksandra i Danuta. Mieszkamy
w Myśliborzycach
r e k l a m a
JUNIOREK
Oława,
uL Żeromskiego 1
071-313-43-45
- wyprawki niemowlęce
- akcesoria, kosmetyki
- łóżeczka, pościele
- PAMPERSY - zawsze najtaniej
wózki dziecięce
Hej, jestem A m elia Fabicka.
Mama to Ewelina, a tata Grzegorz.
Urodziłam się 28 grudnia. Ważę
3900 g i mierzę 54 cm. W domu
w Przylesiu Dolnym czekają bracia
Dominik i Patryk oraz siostra Sandra
Cześć, jestem synkiem Marzeny
i A rkadiusza Skowronów.
Urodziłem się 2 stycznia. Ważę
3150 g i mierzę 51 cm. W domu
w Wierzbnie czeka siostra
Dominika (14)
F o te lik i sam ochodow e
G W A R A N T U JE M Y
N A J N IŻ S Z E C E N Y !!!
ZAPRASZAMY
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
Śpiew a Jan Skalik, a przy stole sie d z ą Damian Zając, Jakub Czerniak, Jakub Komisaruk
i M ateusz Łajewski
O U M A __________________
Inaczej niż zaw sze
Uczniowie Liceum Ogólno­
kształcącego nr 1
im. Jana III Sobieskiego
rozpoczęli świętowanie
Bożego Narodzenia
koncertem kolęd pt.
„W blasku betlejemskiej
gwiazdy"
Scenariusz przedstawienia
ró żn ił się od tra d y c y jn y ch
jasełek i koncertu kolęd. W
elementy bożonarodzeniowej
29
Śpiew a B arbara Zarówna, Maryja - Katarzyna Kornas, na gitarze gra Tom asz Jęd o
W blasku betlejemskiej gwiazdy
radości w pleciono bolesne i
tragiczne momenty z historii
Polski. Na scenie prezentowali
się tęsk n iący za w o ln o ścią
syberyjscy zesłańcy, siedzący
przy ubogim wigilijnym stole,
młoda mieszkanka okupowa­
nej W arszaw y, zrozpaczona
matka, której dziecko nigdy
już nie zasiądzie do wigilijnej
wieczerzy, bo zamordowali je
strażnicy totalitarnego syste­
mu. Także osadzeni w obozach
in te rn o w a n i o p o z y c jo n iśc i
z solidarnościow ego zryw u
lat 80. - oni swoją ojczyznę
widzieli jako dom wariatów,
a siebie jako jego pacjentów,
których na silę chciano w yle­
czyć ze zdrow ego rozsądku.
Byli też ludzie z m arginesu
społecznego, którym dźwięki
kolędow ych m elodii w yw o­
łu ją w sp o m n ie n ie teg o , co
utracili.
W p ro g ra m ie k o n c e rtu
znalazły się różne utw ory „B etlejem P olskie”, W igilia
na Syberii”, „W igilia 1981” i
„Scena to dziwna” . Liryczne,
skłaniające do refleksji spo­
tkanie przygotowała klasa 1 f,
pod kierunkiem nauczycielki
języka polskiego M ałgorzaty
W olskiej i katechety P iotra
Wróbla, który byl bardzo za­
dowolony ze swoich uczniów:
- To, co za p rezen to w a li na
sc en ie , d a le c e w y k ra c za ło
poza tradycyjne przedstaw ie­
nie z szopką i ja se łk o w y m i
p o s ta c ia m i, śp ie w a ją c y m i
radosne kolędy. Trudny re­
pertuar - zarówno dla wyko­
nawców, ja k i dla odbiorców
- okazał się jed n a k trafionym
po m ysłem . O klaski p o ko n ­
cercie były M’ pełni zasłużoną
nagrodą za wielotygodniowy
w ysiłek p rzy p rzygotow aniu
koncertu. N a uznanie za słu ­
guje takie scenografia, która
doskonałe kom ponow ała się
z w ykonyw anym i utw oram i.
M etafizycznym dopełnieniem
całości przedstaw ienia była
postać M aryi z Dzieciątkiem,
która pojawiała się scenie jako
niemy św iadek dziejących się
wydarzeń.
Na scenie wystąpili: Anna
Kamińska, Barbara Brezdeń,
Jan Skalik, Barbara Zarówna,
M ateusz Ł ajew ski, M ikołaj
Piotrowski i Kinga Urzędowska. W zespole grali: A nna
K am ińska, Barbara Brezdeń,
Barbara Zarówna, Aleksandra
Dziakowicz, M ikołaj Piotrow­
ski, Michał Maciejko i Tomasz
Jędo. W rolę M aryi wcieliła
się Katarzyna Kornas. W chó­
rze śpiew ali D am ian Z ając,
Jakub K om isaruk, G rzegorz
Czerniak i A rkadiusz Janusz­
kiewicz.
(M A C )
FO T.: P IO T R W R Ó BE L
KO N S U LTA C JA :
R O B ER T JĘ D R Y C H
- R A T O W N IK M E P V C Z N Y
Pierwsza pomoc - złamania, urazy kręgosłupa, opatrywanie ran
Pierwsza pomoc na miej­
scu wypadku wiąże się często
z opatryw aniem ran i unie­
ruchom ianiem złam ań. Nie
je s t to tak skom plikow ane
ja k resuscytacja, ale m oże
być kluczow e dla dalszego
leczenia i zdrowia poszkodo­
wanego.
N ajw ażniejsze przy u ra­
z a c h j e s t z a b e z p ie c z e n ie
uszkodzonej części ciała tak,
aby nie zm ien iała p o zy cji.
Najistotniejszy jest kręgosłup,
Pokaz ratownictwa m edycznego Eagle-Med System
który m usim y chronić i p o ­
stępować tak, ja k gdyby był
uszkodzony. Uraz kręgosłupa
jest bardzo niebezpieczny, bo
odłamki kości mogą uszkodzić
rd zeń k ręg o w y . O b jaw am i
uszkodzenia mogą być ból szyi
lub pleców w miejscu uszko­
dzenia, zaburzenia czucia i ru­
chu, ewentualnie niedowład.
Je ż e li o fia ry w y p ad k u
znajdują się w samochodzie,
to nie pow inniśm y ich w y­
dobywać właśnie z uwagi na
ew entualny uraz kręgosłupa.
W yjątkiem jest brak oddechu
u poszkodow anego lub gdy
przebywanie w aucie zagraża
życiu (np. czuć zapach benzy­
ny lub pojazd wisi nad prze­
paścią). W tedy pow inniśm y
wynosić poszkodowanego w
pozycji poziomej, aby głowa
z tu ło w iem znajdow ały się
w jednej linii. Transport po­
szk o d o w an eg o w w ypadku
z podejrzeniem urazu kręgo­
słupa pow inien odbyw ać się
ambulansem.
O b jaw em złam an ia je st
ból, obrzęk, nienaturalne wy­
gięcie i utrata funkcji uszko­
dzonej kończyny. Zanim koń­
czyna opuchnie, powinniśm y
zdjąć zegarek lub biżuterię,
jeżeli złamana została ręka, lub
obuwie, gdy mamy do czynie­
nia ze złamaniem nogi.
Z łam an ia m ogą być z a ­
m knięte lub o tw arte, kiedy
złamana kość przebiła powłoki
sk ó rn e . G d y p o d c z a s w y ­
padku poszkodow any dozna
złam an ia, p o w in n iśm y bez
zmiany pozycji unieruchomić
uszkodzoną kończynę. Jeżeli
złamanie dotyczy kości długiej
- należy ustabilizować miejsce
(kość długa) złamania i 2 naj­
bliższe stawy. Jeżeli do złama­
nia doszło w obrębie stawu ,to
trzeba unieruchom ić miejsce
złamania (staw) i 2 najbliższe
kości długie. M ożemy wyko­
rzystać coś, co mamy pod ręką
i jest w miarę sztywne, np. kij,
tektura, parasolka, rynienka z
gazety. Jeżeli nie mamy nic
do usztywniania, można dolną
kończy n ę p rzym ocow ać do
dru g iej nogi. G dy złam ana
jest ręka, to można ją przywią­
zać do tułow ia, ew entualnie
zrobić tem blak z m ateriału.
Usztywniając kończynę, musi­
my uważać, aby zbyt mocnym
zaciśnięciem nie zatam ow ać
przepływ u krwi. Gdy mamy
do czynienia z połam anym i
żebrami, powinniśm y w myśl
zasady „priumum non nocere”
(po p ierw sze nie szkodzić)
pozostawić to służbom ratun­
kowym.
G dy p odejrzew am y zła­
manie otwarte - powinniśm y
w y jąć z ap tec zk i i w ło ży ć
rękaw iczki, zabezpieczające
nas p rzed k rw ią, n o życzki,
którym i rozetniem y ubranie,
oraz bandaż.
Z bandaża robimy rulony,
którymi unieruchom im y wy­
stającą kość. M usimy bardzo
u w ażać, żeby nie n aruszyć
wystającej kości, bo spowoduje
to dodatkowy ból poszkodo­
wanemu oraz może uszkodzić
duże naczynia krwionośne. Na­
stępnie całą kończynę owijamy
gazą i usztywniamy, jak w zwy­
kłym złamaniu. Pamiętajmy,
żeby nie próbować nastawiania
kończyny do pozycji prawidło­
wej - zawsze zabezpieczamy w
pozycji zastanej.
Kolejną czynnością pod­
czas u d z ie la n ia p ie rw sz ej
pomocy w wypadku jest opa­
trywanie ran. Przydadzą nam
się rękawiczki ochronne, opa­
trunki i gaza, którymi zatamu­
jem y krew. N ie powinniśmy
tamować krwi z nosa i uszu.
Opatrunek musimy delikatnie
przyłożyć na ranę i ow inąć
gazą. Jeżeli przez gazę prze­
bija krew , nie pow inno się
zmieniać opatrunku, tylko na­
łożyć kolejną warstwę. Jeżeli
krwotok dotyczy kończyny,
najprostszym sposobem jest
uniesienie jej do góry powy­
żej poziomu serca
Gdy w ranie znajduje się
ciało obce (np. kawałek szkła,
metalu) nie powinniśmy tego
usuwać, ponieważ tamuje ono
przepływ krwi. Postępujemy,
ja k w przypadku złam ania
otwartego.
Pamiętajmy, że to od na­
szej wiedzy oraz umiejętności
może zależeć ludzkie zdrowie
i życie. D latego w arto brać
udział w kursach pierw szej
pomocy i szkoleniach.
W E R O N IK A KUSZYK
30 powiatowa
OŁAWA..
R o zm o w a
Monotonnosć walki o
miejsce aktywnej rozrywki
w Oławie, o burzliwych
dyskusjach młodych
radnych na spotkaniach
roboczych, poszukiwaniu
złotego środka między
szkołą a działalnością
społeczną, i o fascynacja
informatyką - z Marianem
Sobczykiem, przewod­
niczącym Młodzieżowej
Rady Miasta - rozmawia
Adam Piwek
- Czy O ław a je st m iastem
m łodych?
- Myślę, że tak. Jest mało
miejsc w Polsce, gdzie daje się
młodym szansę na zorganizo­
w aną działalność społeczną.
To niebywałe, że w tak małym
mieście jak Oława dopuszcza
się m łodzież do głosu w jej
sprawach. Kiedy zaczynałem
przygodę z Młodzieżową Radą
Miasta, nie mogłem się nadzi­
wić, że taka instytucja istnie­
je. Oława to miasto otwarte,
chcące słuchać głosu młodych.
W ładze miasta, firmy, banki i
inne instytucje wręcz otw ie­
rają swoje drzwi na młodych.
Tworzą nam olbrzymią szansę
rozw oju. To od nas sam ych
zależy, czy ją wykorzystamy.
- C zy m chcesz się w y­
r ó ż n ia ć ja k o p r z e w o d n i­
czący M ło d zieżo w ej R ady
M iasta?
- Sama funkcja to dla mnie
wielkie wyzwanie. Bardzo się
cieszę, że m ogę zajm ow ać
tak ie stanow isko, m im o że
wymaga^ o no b a rd z o du żo
pracy. Nie traktuję członko­
stwa w MRM jako obowiązku
czy pracy. Przyjemnie się mi
d z ia ła dla in n y ch . Je szcze
lepiej, kiedy wiem , że m oja
praca nie pójdzie na marne.
Chcę się przez całą kadencję
odzn aczać skrupulatnością,
pracowitością i otwartością na
poglądy innych, niebanalny­
mi pomysłami oraz stoickim
spokojem i zrównoważeniem.
W arto p am iętać, że m łody
sam orząd to 21 przedstaw i­
cieli. W wielu sprawach mamy
różne poglądy. Nasze dysku­
sje na zebraniach roboczych
są bardzo burzliw e, czasami
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
Nie chcę być jak polityk
Marian Sobczyk, 16 lat,
uczeń Liceum Ogólno­
kształcącego im.Jana
III Sobieskiego w Oła­
wie. Uczestnik VI edycji
projektu „Młodzi o Sobie
u Siebie", przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta
w kadencji 2010-2012,
organizator Oławskich Dni
Informatyki.
Uwielbia domowy rosół
z kury, słucha muzyki
klasycznej. Ulubiona
książka to „Folwark zwie­
rzęcy" George'a Orwella
- W M łodzieżow ej R adzie M iasta O ław a nie
m a żadnych grupek, podgrupek, działających
przeciw ko sobie - mówi Marian Sobczyk
przeradzają się w kłótnie. To
nie znaczy, że się nie lubimy.
Chodzi o wymianę poglądów i
wypracowanie jak najlepszego
pomysłu. W ydaje mi się, że ta
kadencja MRM będzie bardzo
owocna. Mamy w sobie dużo
energii, grzechem byłoby z
tego nie skorzystać.
- Czy M R M m a rzeczy­
wiście ja k iś wpływ na fu n k ­
cjonow anie naszej m iejsco­
wości?
- ,J tak, i nie” - powiedział­
bym jak były prezydent Lech
Wałęsa. Nie mamy wpływu na
to, czy nowo budowany chod­
nik w parku zostanie wyłożony
kostkam i betonow ym i albo
granitowymi. Nie możemy też
sprawić, że w Oławie wybudu­
ją wielkie kino i będą w nim bi­
lety za darmo. To nie jest nasze
zadanie. My inicjujemy, dora­
dzamy i proponujemy tematy,
które dotyczą nas, młodzieży.
Czasami nie widać rezultatów
tego działania na pierwszy rzut
oka. W 2011 roku planujemy
koncerty, konkursy, spotkania
z ludźmi, ważnymi dla m ło­
dych oławian. Chciałbym też
zaapelować do rówieśników,
aby nie wstydzili się zwracać
do swoich radnych z różnymi
sprawami. Jesteśmy waszymi
p rz e d sta w ic ie la m i, ale nie
znamy wszystkich problemów.
Jeśli brakuje wam czegoś w
m ie śc ie, c h c ie lib y ś c ie co ś
zrobić, a nie w iecie ja k , to
poszukajcie jednego z radnych
i o tym mu pow iedzcie. N a
pewno wasz głos będzie bar­
dziej słyszalny
- M łody w iek rad n y c h to
najw iększa w ada, czy zaleta
m łodzieżow ego sam o rząd u ?
- To ogromny plus. Mamy
w ię c e j z a p a łu i c h ę c i n iż
dorośli. Próbujem y w prow a­
dzić pom ysły, które chodzą
nam po głowie. M amy stały
kontakt z ludźmi. N ie znamy
jeszcze świata tak dobrze jak
starsi, nie znam y przeszkód
- tru d n o ści u rzę d n icz y ch i
papierkowej roboty. Po drugie
- jesteśm y jeszcze za młodzi
na “partyjne gierki” . W M ło­
dzieżowej Radzie M iasta nie
m a u nas żadnych podgrupek,
które działają przeciw sobie.
N ie ma gabinetów cieni, czy
nieformalnych zespołów dzia­
łających po to, żeby utrudnić
ja k iś p ro jek t, p rzeszk o d zić
so b ie naw zajem . N ie m a u
nas lewicy, prawicy i centrum.
W szyscy zasiadamy po jednej
stronie, każdy je st sojuszni­
kiem każdego.
- G d y b y ś z ła p a ł z ło tą
ry b k ę, o co poprosiłbyś j ą w
oław skich sp raw ach ?
- N ig d y n ie zła p a łb y m
zło te j ry b k i, bo n ie ło w ię
ryb, ale m oże p o w in ien em
zacząć? G dybym ją je d n ak
złapał, poprosiłbym o więcej
o b ie k tó w ro z ry w k o w y c h i
re k re a c y jn y c h . W O ła w ie
brakuje takiego miejsca, gdzie
znalazłyby się kino, kręgielnia,
jak aś duża pizzeria, bar szyb­
kiej obsługi, jakiś salon gier.
Nie chodzi mi o miejsce „do­
zwolone od lat 18” , ale o salę
do gier rpg, planszówek, gdzie
można spędzić ciekawie czas,
niekoniecznie przy alkoholu.
Do prośby dołączyłbym jesz­
cze, żeby cały ten kompleks
pow stał w jednym budynku,
żeby n ie je ź d z ić po całym
m ie śc ie. T en p ro b lem je s t
ciągle poruszany, co ju ż się
staje monotonne, ale warto o
nim mówić, aby zmobilizować
władze m iasta do działania. Ja
i zapewne znaczna część oław­
skiej młodzieży chcielibyśmy,
żeby Oława nie była miejscem,
gdzie śpimy, jem y i uczymy
się, ale żeby można było się
“rozerw ać”, a nie jeźd zić w
p o szu k iw an iu ro zry w k i do
Wrocławia. Są u nas oczyw i­
ście jak ieś kluby bilardowe,
szachowe itp. M ożna je poli­
czyć na palcach jednej ręki.
A młodych w Oławie - kilka
tysięcy.
- Je steś jed y n y m m iesz­
k a ń c e m p o w ia tu , k tó r y w
tym ro k u szkolnym otrzym ał
s ty p e n d iu m „ z D o ln y Ś lą z a k ” . J a k z n a jd u je s z czas
n a w szystko - p ra c a , szkoła,
działalność społeczna?
- T ak n ap raw d ę, to nie
znajduję czasu. Muszę różny­
mi sposobami wydzierżawiać
go między różnymi zajęciami.
P oszu k u ję takiego “złotego
środka” między różnymi dzia­
łaniam i. Z am ierzam trochę
ograniczyć czas na działalność
społeczną i zająć się szkołą, bo
nie jestem z siebie zadow o­
lony. W tym roku szkolnym
tro ch ę „p rz eh o lo w ałem ” w
kierunku społecznym i moim
postanowieniem na 2011 jest
zw ró ce n ie w ięk szej uw agi
na naukę, szczególnie infor­
matyki.
- Z n a j d u j e s z w ty m
w szystkim czas d la sw oich
kolegów i bliskich?
- To jest dla mnie trudne
pytanie, bardzo osobiste. Sta-'
ram się pośw ięcać ludziom
tyle czasu, ile są w stanie ze
m ną w ytrzym ać. M oi bliscy
i koledzy w ielo k ro tn ie sły ­
szeli ode mnie: Przepraszam,
ale nie mam teraz dla ciebie
czasu, m ożemy to przełożyć
na jutro?
- C o n a jb a rd z ie j p a sjo ­
n u je najzdolniejszego m iesz­
k ań ca pow iatu?
- N ie przesadzajmy z tym
“najzdolniejszym”. W cale się
takim nie czuję. Od najmłod­
szych lat fascynow ała m nie
technika. Rodzice opowiadali
mi, że pew nego razu, kiedy
byłem je sz c z e dość m ałym
d z ie c k ie m , ro z s tr o iłe m w
domu telewizor. Tak zostało
mi do teraz. Interesuję się in­
formatyką, a w szczególności
program ow aniem . Poznałem
i p oznaję w dalszym ciągu
różne języki program ow ania
i sposoby zapisu kodu, aby
był on najbardziej optymalny.
Obecnie uczę się w oławskim
L O n a p la c u Z am k o w y m ,
w k la sie m a tem aty c zn o -fizyczn o -in fo rm aty czn ej. Już
dzisiaj w iem , ż e .to szkoła,
jakiej potrzebowałem, dająca
w iele m ożliw ości rozw oju.
Po maturze chcę studiować na
Politechnice Wrocławskiej i w
dalszym ciągu rozwijać um ie­
jętności informatyczne.
- Ja k ie plany m a m łodzie­
żow y s a m o rz ą d O ław y n a
najbliższe dw a lata?
- Głównym celem jest po­
budzenie do działania naszych
rówieśników. Planujemy akcje
charytatywne, koncerty, kon­
kursy, spotkania z osobam i
w ażnym i dla m łodych. N ie
będziem y spotykać się tylko
raz na kwartał na sesji i przyj­
mować protokół z poprzednie­
go spotkania. Mamy konkretne
cele na lata 2011 i 2012, ale o
nich powiemy nieco później.
W szystko rozjaśni się w kilku
najbliższych tygodniach.
- K ie d y ś m ło d z ie ż o w y
s a m o rz ą d p rz y z n a w a ł d o ­
ro s ły m ty tu ł „ O ła w ia n in
ro k u ” , w y ró ż n ia ją c y m się
w za an g a żo w an iu n a rzecz
m łodych łu d zi. Czy p la n u ­
jecie pow rócić do tej ak cji, a
może chcecie w zorem „ośm iu
w s p a n i a ły c h ” w y r ó ż n ia ć
zaangażow anych społecznie
m łodszych oław ian?
- Prawdę mówiąc, to nigdy
w cz eśn iej nie sły szałem o
akcji “Oław ianin roku” . Jest
to św ietny pom ysł i p rze d ­
staw ię go na zebraniu robo­
czym MRM, jako propozycję
kontynuow ania poprzedniej
nagrody.
- J e s te ś m ło d zieżo w y m
ra d n y m ju ż d ru g ą kadencję.
Czy w idzisz sw oje m iejsce w
dorosłej polityce?
- M arzyłem kiedyś, żeby
zostać prezydentem RP, ale
widząc, co się dzieje na ogól­
nopolskiej scenie politycznej,
zrezygnowałem z tego. Nie chcę
być jak politycy - kłócić się o
byle co, brać pieniądze za nic i
krzyczeć, że im mało. Polityka
w Polsce przestała ju ż pełnić
rolę związaną ze sprawowaniem
władzy, a stała się areną walki
politycznej i znalezienia się
jako gość albo bohater dnia w
mediach. Chciałbym sprawo­
wania władzy w sposób bardziej
kulturalny, moralny i związany
ze swoim pierwotnym celem
- dążeniem do “dobra wspólne­
go”. Jednak należy kandydować
w wyborach i uczestniczyć w
głosowaniu. Dziś mój stosunek
do polityki jest podzielony.
- Czego życzyć m łodym
ołow ianom w 2011 ro k u ?
- Przede wszystkim speł­
nienia m arzeń, które nadają
bieg naszemu życiu. Sukcesów
w nauce, spokoju w życiu pry­
watnym i większego zaanga­
żowania w życie społeczne.
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
BARAN
(21.03-20.04)
Może będzie lepiej.
Napięcie i stres poświąteczny
tygodnia. Pomyśl, czy ktoś nie
chce ci zaszkodzić. Czasami
WAGA
(23.09-23.10)
Otrzymosz wiele dowodów
edw [email protected] gazeta.olaw a.pl
pojawią się już na początku
uczuć, co poprawi humor,
Edward
Bykowski
warto zachować dystans i
zwłaszcza w czwartek i piątek.
za
ź y c /A
s o B ie
Udane będą także sobota i
P
o M
N
ilii
nie dzielić się problemami z
każdym. Zdrowie doskonałe,
finanse - w normie.
O
BYK
(21.04-21.05)
Kontakty z bliskimi nieco się
oziębią i taki stan utrzyma się
do środy. Potem sytuacja zmieni
się diametralnie. Jeszcze lepsze
wiadomości we czwartek. W
piątek - mile odwiedziny, ruch,
zamieszanie i radość w domu.
Kłopoty z gardłem w sobotę.
BLIŹNIĘTA
(22.05-21.06)
Pod koniec tygodnia - spo­
tkanie z dawno niewidzianą
osobą, która wprowadzi
uśmiech i radość. Zdrowie
może szwankować w week­
end. Finanse dość dobre,
ale nie szalej, zwłaszcza w
weekend.
RAK
(22.06-22.07)
Musisz zająć się pracą w domu i
podgonić sprawy zawodowe, co
nie będzie łatwe do pogodzenia.
Nie zabraknie okazji do poprawy
sytuacji materialnej, ale może
brakować czasu. Wokół pojawią
się ludzie życzliwi, możesz liczyć
na ich wsparcie.
31
poniedziałek, choć znacznie
spokojniejsze. Spotkanie w
M in ą ł sta ry , p r z y s z e d ł
3 T 4 U I A J Ą
!
nowy. Jaki był rok 2010 w na­
szym pow iecie? Na to nie ma
ogólnej odpow iedzi. D obry,
zły, pomyślny, szczęśliwy, f a ­
talny, taki sobie. Ilu m ieszkań­
ców - tyle opinii. Z wyborem
najw ażniejszych wydarzeń w
różnych dziedzinach, co p re­
zentujemy na innych stronach
gazety, też można się zgadzać
lub nie.
C hyba na jm n iej ko n tro ­
wersji wzbudza ocena pogody.
B yła zw ariow ana. Z a ska k i­
wała szalonym i zw rotam i od
p o czą tku do końca. Jed n a k
latem nie padał śnieg nawet
na najw yższej górze w Gaju
Oławskim. To, że dość obfity
śnieg zaskoczył w listopadzie
i grudniu - je st u nas niemal
świętą tradycją. Przy uzasad­
nieniu zaniedbań i kłopotów
można się łatwo pow ołać na
aktualny przykład Nowego Jor­
ku. Tam nawet sam ochodom
było trudno, a u nas jeździły
praw ie bez przeszkód. Brawo,
gdyby nie piesi, zlekceważeni
na oławskich ulicach...
N a to m ia st o d p a ź d z ie r ­ dziej patrzyli na człowieka niż tylko p o zo ry i nie nastąpiło
nika do p o czą tkó w grudnia na jeg o chorągiewkę partyjną „pierwsze koty za p ło ty ”.
Bo dzielenie się władzą to
przeżywaliśm y przestępny rok jz workiem hojnybh obiecanek.
wyborczy - raz na cztery lata. G łosowaliśmy przeważnie na kompromisy i układanki, a p o ­
W ybieraliśm y sob ie w ładze tych, któ ryc h zn a m y na co tem nie zawsze piękna rzeczy­
miast, gmin i powiatu. Tu były dzień i chcieliśmy im zaufać.
wistość. Zam iast codziennej
Potem było konsekwentnie troski o sprawy gminy, miasta
niespodzianki z woli ludu. Bo
w łaśnie lud dem okratycznie i je s zc z e ciekaw iej. W ładze czy powiatu - najwięcej czasu
o b d a rzy ł m a n d a ta m i w ielu konstytuow ały się rów nież z i sił poświęcanych na ataki i
ch ę tn y ch sp o za p a rty jn y c h wyraźnym spadkiem znacze­ obronę, udowadnianie swoich
gigantów. Wprawdzie nie by­ nia c z y je jś p rzy n a leżn o ści. racji, a przez to dużo m niej
liśmy wyjątkiem w skali kraju, To bardzo dobry znak, źródło na to, co je s t ważne dla ludzi
ale jednak zdecydowanie dołą­ nadziei na dobry, lepszy rok i i środowiska. Wojna zawsze
czyliśmy do takich, którzy bar- trzy następne. Oby to nie były kosztuje.
gronie bliskich pozwoli zapo­
mnieć o niesnaskach w pracy i
kłopotach.
SKORPION
(24.10-22.11)
Kolejne kroki, zmierzające do
poprawy sytuacji z partnerem,
zakończą się fiaskiem. Dopiero
w środę zacznie się zmieniać.
Poświąteczna atmosfera
zachęci, żeby odnowić więzy
rodzinne i dawne kontakty.
STRZELEC
(23.11-21.12)
Nie podejmuj w tym tygodniu
trudnych i wiążących decyzji,
ponieważ wiele spraw się nie
wyjaśniło do końca. Zadbaj o
rodzinę, bardzo tego potrzebu­
je. W sprawach finansowych i
zawodowych nic się nie zmieni.
W miłości - znaczna poprawa.
Jest również inne zagroże­
nie, w postaci tzw. kolesiostwa
lub „spłacania d łu g ó w " za
czyjeś poparcie. Już dotarł do
nas taki świeży sygnał, bole­
sny dla środow iska. Prawie
wszystko m ożna zmienić, ale
nie charakter człow ieka...
M oże to niefortunny incy­
dent, więc wkroczmy w kolejne
dni nowego roku z wielką na­
dzieją, że 2011 będzie na oław­
skiej ziem i i dla je j mieszkańców
dobry, lepszy, pomyślny.
Ü^KOZIOROZEC
(22.12-20.01)
Spokojny tydzień, choć nie obej­
dzie się bez pewnych napięć.
Sytuacja może być niepokojąca
w poniedziałek i wtorek. Potem
wszystko wróci do normy. Po­
wiedz bliskiej osobie, co czujesz
i czego potrzebujesz. Zapomnij
o przykrościach ze strony
wrogów i ciesz się korzystną
zmianą. Finanse - w normie.
LEW
(23.07-22.08)
My też nie gęsi...
620
Poczujesz radość i ulgę z wy­
konania trudnych obowiązków,
których nie zabraknie. Pomogą
Koziorożec i Rak. Będziesz
zadowolony i odczują to bliscy.
Kolejne dni zaczną przynosić
mniejsze i większe niespodzian­
ki. Małe kłopoty zdrowotne w
PANNA
(23.08-22.09)
Pokaż, co potrafisz, a zadowo­
leni będą nie tylko członkowie
rodziny. Wiele osób czeka, aż
znajdziesz wolną chwilę. W pracy
M iała gazeta ju ż kilka lat,
kiedy zaczęło się spełnianie
propozycji szefa, żeby w yty­
kać językow e niepoprawności rodem z naszego powiatu.
I tak trwa do dziś.
Sesje, spotkania, imprezy,
wypowiedzi publiczne, także
oficjalne pism a - to istna ko­
palnia przykładów, jak nie na­
leży mówić po polsku. Także
ogłoszenia i reklamy, a nawet
redakcyjne teksty, w pośpie­
chu nie zawsze wyczyszczone
przed drukiem. Nie chodziło
o piętnowanie po nazwisku,
lecz żeby zapobiegać trwaniu
w błędzie. Również o to, by nie
budow ać zdania na zasadzie
sałatki jarzynow ej, do której
m ożna w rzucać składniki w
dowolnej kolejności.
Kłopotliwym problem em
b y w a o d m ia n a n a z w isk , a
prawidłowe nazywanie roku to
przysłowiowa walka wiatraka­
mi. Właśnie rozpoczęliśmy rok
dwa tysiące jedenasty, a nie
dwutysięczny jedenasty.
N ie k tó ry m tru d n o z ro ­
zum ieć, że m ałżeństw o lub
ro d zeń stw o A nna i Jan to
K ow alscy lub Złom ow ie, a
nie K o w a lski lub Z łom , bo
dwie osoby to liczba mnoga,
a nie pojedyncza. Ze dyplom
za zw ycięstw o w ypisuje się
Jerzem u Kotkowi, a nie Je­
rzemu Kotek.
„W esołe ” wpadki z naszej
g azety p rzy p o m n ieliśm y w
jubileuszowej wkładce do po­
przedniego wydania. Oto kilka
innych. W krótkiej notatce ta
sama uczestniczka uroczyste­
go spotkania otrzym ała od au­
tora trzy różne nazwiska z tym
samym rdzeniem: najpierw z
końcówką -ska, potem -iniak,
a następnie -ewicz.
M ło d z iu tk a k an d y d a tk a
na d zien n ik ark ę p rzy n io sła
tekst z salonu kosmetycznego.
M ogła jeszcze nie rozróżniać
znaczenia podobnych słów,
więc o zalecanej paniom usłu­
gi napisała: „...tego zabiegu
nie m ożna wykonyw ać p o d ­
czas m asturbacji", a chodziło
o menstruację.
Z kolei inny k andydat,
o p isu jąc p ew ne sąsied zk ie
z d a rz e n ie , z a c y to w a ł w y ­
p ow ied ź poszkodow anego:
„ ...p ie s szed ł z sąsiadem ,
k tó r y w c z e śn ie j p o g r y z ł
moją żonę i zagryzł mi dwie
kaczki” . Na zdrowy rozum to
oczywiste, że nie gospodarz,
lecz pies był tym złoczyńcą,
ale przy pisaniu trzeba być
ostrożnym ...
JĘZOREK
nie zabraknie obowiązków,
finanse. Powinieneś zadbać o
zdrowie.
(21.01-20.02)
Zaczniesz wychodzić na prostą,
pomoże w tym ktoś ważny i
bardzo bliski. Poczujesz się
zmęczony i zniechęcony
bieganiną oraz obowiązkami w
procy. Nerwy i zamieszanie cały tydzień, zwłaszczo w piątek.
Zadbaj o zdrowie i kondycję,
zwłaszcza w sobotę.
RYBY
(21.02-20.03)
Możesz liczyć w trudnych
chwilach na pomoc Panien i
Bliźniąt, które będą wspierać
i podtrzymywać na duchu, jak
tylko potrafią. Miłe chwile -
wywiążesz się z nich śpiewająco.
Ucieszą sukcesy zawodowe i
WODNIK
zwłaszcza w piątek i sobotę.
LIC ZB A
TYG O DNIA
55
lat - tak długo działa oławskie
koło Polskiego Związku Filatelistów
Nie bądź zbyt drobiazgowy, a
unikniesz nerwów. Zdrowie może
nieco szwankować.
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
To Co Mam,
czyli rysunek
OŁAWA
____________
Talent
Żeby tworzyć wspaniale dzielą,
nie trzeba mieć za sobą gimna­
zjum czy liceum plastycznego.
Nie trzeba mieć też ukończonej
Akademii Sztuk Pięknych. Dowo­
dem na to jest Michał Łomnicki,
21-latek z Oławy, który ukończył
Technikum Hotelarskie w ZSP
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.
Rysuje od długiego czasu, wciąż
rozwija swój warsztat i ma wielu
fanów swojej sztuki. Uważa, że
najważniejsze jest ciągłe udosko­
nalanie siebie i swoich technik
- Mógłbyś przybliżyć
nam swoją osobę?
- Obecnie jestem studen­
tem Wyższej Szkoły Banko­
wej we Wrocławiu. Z natury
jestem osobą skromną,
która nie lubi wywyższać
się z tłumu. Kiedy nie ry­
suję, staram się prowadzić
aktywny tryb życia.
- Kiedy zaczęła się two­
ja przygoda z ołówkiem?
- Bazgrzę od dziecka.
Jak byłem mały, nie mogłem
przejść z mamą koło kiosku
i nie kupić kolorowanki. Bar­
dziej konkretne rysowanie
zacząłem w czasach gimna­
zjum. Były to głównie jakieś
własne wytwory wyobraźni,
postaci komiksowe, proste
rysunki robione czarnym
cienkopisem. Do rysowania
motywowała mnie szkoła uczeń, jak to uczeń, zawsze
się nudzi na lekcjach. Przez
tę nudę miałem zabazgrane
całe zeszyty na ostatnich
stronach, a to rzadko spo­
tykało się z aprobatą na­
uczycieli. Jednak nie tylko w
szkole rysowałem - w domu
też próbowałem swoich sił
w eksperymentach rysunko­
wych. Na własną rękę roz­
wijałem swoje „zdolności",
nie korzystałem z żadnych
książkowych kursów, ani po­
mocy osób doświadczonych
w tym zakresie. Ujmując to
wszystko w cyfry, można
powiedzieć, że tworzę już od
10 lat, ucząc się na błędach.
Nie zawsze moje prace wy­
chodzą tak, jakbym chciał,
ale dzięki temu hobby nigdy
się nie nudzę.
- Skąd u ciebie motywa­
cja do tworzenia trudniej­
szych prac?
- Poważniejsze prace,
które zaskarbiły sobie uwagę
ludzi i znajomych, zacząłem
rysować na początku 2010
roku. Zaczęło się to przez
ciekawość. Postanowiłem
wykonać jeden dobry rysu­
nek, wystawić go na Allegro
za symboliczną kwotę, i
obserwować reakcje ludzi.
Odzew był bardzo szybki.
Na drugi dzień praca była
już sprzedana i pojawiły
się liczne pytania od zna­
jomych, czy narysuję „to”,
czy „tamto”. Zmotywowa­
ny pozytywnymi reakcjami
postanowiłem narysować
kolejne prace i wystawić je
na aukcjach. Pamiętam/że
jednym z obrazów był czar­
ny kot, a kupiła go dziewczy­
na, która zamówiła jeszcze
dwa koty do kolekcji. Tak
sprzedałem pierwsze swoje
prace, które nie były wybit­
ne. Poważniej podszedłem
do tematu dzięki koleżance
ze studiów, która niemal na
siłę wymusiła na mnie, że­
bym narysował jej portret
z chłopakiem. Początkowo
zapierałem się rękami i
nogami przed tym, bo nie
miałem zielonego pojęcia,
jak się rysuje portrety. Pod­
jąłem się jednak wyzwania.
Długo myślałem, jak się do
tego zabrać, aż w końcu
usiadłem przy biurku i ręka
sama zaczęła się poruszać
po papierze. Po 10 godzi­
nach powstał pierwszy
oficjalny portret. Nie był
on szczytem marzeń, ale
pokazał mi, że jak chcę,
to potrafię. Postanowiłem
się pochwalić tą pracą w
internecie, a gdy znajomi
zobaczyli zdjęcie, z za­
ciekawieniem wypytywali
o to, co robię, a ich zain­
teresowanie moją osobą
rosło. Po niedługim czasie
inna koleżanka poprosiła o
swój portret, a ja stwierdzi­
łem, że skoro poradziłem
sobie raz, to drugi też dam
radę.
Naładowany wiarą we
własne zdolności przyło­
żyłem się jeszcze bardziej.
Powstał kolejny portret i
do tej pory uważam, że to
jedna z moich lepszych
prac. Od tego momentu
polubiłem tę formę rysunku.
Powoli napływały kolejne
zamówienia, zadziałała
reklama pantoflowa. Połą­
czyłem przyjemne z poży­
tecznym - ludziom podoba
się to, co robię, a ja mam
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
33
Patry J.
Lady GAGA
Paulina z chłopakiem z Sycowa
z tego satysfakcję, bo ry­
sowanie jest moją pasją.
Tak zacząłem „oficjalnie"
rysować portrety na zamó­
wienie. W wolnych chwilach
tworzę prace sam dla sie­
bie, w głowie ciągle mam
pomysły na nowe rysunki,
które czekają, aż przeleję
je na papier. Czasem zda­
rza mi się też projektować
tatuaże. Jednak nie myślę
o sobie jak o artyście. To
tylko moja pasja. Coś, co
robię, bo chcę, bo lubię, bo
sprawia mi frajdę.
- Tworzysz tylko ołów­
kami?
- Preferuje raczej „su­
che” techniki. Portrety
rysuję głównie ołówkami
oraz węglem, ale coś, co
sprawia mi największą
frajdę, to zabawa paste­
lami, ponieważ dają duże
pole do popisu w tworze­
niu kolorowych prac. Na
razie nie przekonałem się
do farb, ale może jeszcze
kiedyś spróbuję.
- Jak określiłbyś swo­
je prace?
- Sądzę, że jest to spe­
cyficzny realizm. Spo­
tkałem się z opiniami, że
moje portrety do złudzenia
przypominają fotografie,
ale także z takimi, że por­
trety nie mogą być idealne,
bo tracą swój sens. Nie do
końca z tym się zgadzam,
bo rysując, kieruję się sobą,
rysuję, jak ja chcę, a nie jak
ktoś mi narzuca. Nie kieruję
się kanonami, czy jakimiś
autorytetami w sztuce, sta­
ram się wyrobić swoją wła­
sną „technikę”, co sprawia,
że pracó mają klimat i stają
się rozpoznawalne same w
sobie, a nie po podpisie.
- Skąd twój podpis
„TCM” na rysunkach?
- Często jestem o to py­
tany. Kilka lat temu stwier­
dziłem, że czas zacząć
podpisywać swoje prace,
skoro już je publikuję, ale nie
zawsze mogłem podpisać
się imieniem i nazwiskiem.
Postanowiłem wymyślić
własny podpis. Długo myśla­
łem, miałem różne pomysły,
lecz wybrałem ten, bo jest
krótki, łatwy do zapamięta­
nia, dobrze się wymawia i
podoba mi się w zapisie na
pracy. Nie starałem się w
nim ukryć jakiegoś skrótu
czy słowa, ale jeśli miałoby
coś znaczyć, to chyba tylko
„To Co Mam", bo rysunek to
coś, czego nikt mi w życiu
nie zabierze.
- Wiążesz przyszłość
ze sztuką, czy masz inne
plany?
- I tak, i nie. Rysunek
zawsze będzie moją pasją i
z niego nie zrezygnuję, lecz
na razie nie chcę, żeby był
źródłem mojego dochodu
na całe życie. Polskie realia
dla młodych ludzi są cięż­
kie i nie ułatwiają zadania.
Chcę skończyć studia, które
zacząłem dwa lata temu.
Jest to kierunek niezwiązany ze sztuką, ale traktuję go
jako zaplecze zawodowe.
Ciągnę dalej kierunek z
mojej byłej szkoły, a mia­
nowicie hotelarstwo. Po
tym kierunku chciałbym
spróbować swoich sił na
architekturze wnętrz, gdzie
już moja pasja ma więk­
sze pole do popisu. Mam
pewien pomysł na dalszą
przyszłość, która wiąże się
z własną działalnością, lecz
pomysłu nie zdradzę, bo
jest wyjątkowo kreatywny
i, powiedzmy, trafia w nisze
oławskiego rynku. Zna go
na razie kilka osób, z który­
mi może on dojść do skutku.
Co do najbliższych planów,
to jedną ze swoich prac po­
darowałem na aukcję Wiel­
kiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy i chciałbym, żeby
pomogła zebrać pieniądze
dla dzieci.
- Masz już za sobą ja­
kieś osiągnięcia w kon­
kursach lub wystaw y
swoich prac?
- Każda praca jest dla
mnie dużym osiągnięciem.
Każda jest inna, w każ­
dą wkładam dużo pracy i
staram się, żeby była wy­
jątkowa, jedyna w swoim
rodzaju. Moje rysunki wiszą
na jednej ścianie z pracami
Chagalla, otrzymuję zlece­
nia z całego kraju, co świad­
czyć może o tym, że ludzie
cenią sobie moje dzieła.
Wygrane w konkursach?
Nie biorę udziału w tego
typu wydarzeniach, nie
lubię rywalizacji w życiu i
w tworzeniu. Według mnie
każdy rysunek jest dobry i
wyjątkowy, niezależnie od
autora, jeśli on wkłada w
pracę siebie i zaangażowa­
nie oraz własny przekaz.
-Czy znasz dużo osób,
które podzielają twoją
pasję?
- Jest dużo takich, którzy
rysują, traktując to jako odskok od codzienności, pro­
blemów. Przelewają owoce
swojej wyobraźni i emocje
na papier, lecz bardzo rzad­
ko ujawniają to szerszemu
gronu. Tłumaczą się tym,
że ich prace nie są dobre
lub godne uwagi, że są
lepsi od nich. Na jednym z
portali społecznościowych
stworzyłem grupę „Rysunek,
szkic, obraz, grafika - two­
ja pasja”, która miała na
celu zrzeszenie pasjonatów,
amatorów, hobbystów, pro­
fesjonalistów, wykazujących
się tworzeniem na papierze,
płótnie, a nawet tworzących
grafikę komputerową, czyli
stosunkowo nową formę
sztuki. Założeniem grupy
jest rozwijanie swoich zdol­
ności za pomocą wymiany
spostrzeżeń. Grupa ma ga­
lerię podzieloną na tematykę
i formę prac, gdzie użytkow­
nicy dodają swoje rysunki,
pokazująje szerszemu gro­
nu, i poddają ocenie innych
członków grupy. To działa
motywująco na początku­
jących. oraz pozwala popra­
wiać błędy. W ciągu dwóch
miesięcy grupa liczyła już
800 członków z całego kraju
i z dnia na dzień ta liczba
ciągle rośnie. Dla zmotywo­
wania i zachęcenia osób
do pokazania swoich prac,
zorganizowałem konkursy
o danej tematyce i dowolnej
formie. Aktywność grupy
przerosła moje oczekiwania.
Od pewnego czasu zaczęła
żyć własnym życiem, stwo­
rzyła małą społeczność ludzi
podzielających tę samą
pasję. Nawiązałem nowe
znajomości z osobami, któ­
re mają te same zaintere­
sowania. Jestem też auto­
rytetem dla mniej zaawan­
sowanych - prosili mnie
o porady przy tworzeniu
portretów. Pytali, jak cie­
niuję, czego używam, jakie
ołówki polecam. Czasem
żartobliwie odpowiadałem,
że wystarczy ołówek z
Ikei, bo jest tylko „dłutem
w rękach artysty” i od jego
zdolności oraz wyobraźni
zależy, jakie efekty uda mu
się uzyskać.
- Często spotykasz się
z krytyką twoich prac?
- Owszem, nawet cza­
sem sam się jej domagam.
Krytyka działa na mnie
pozytywnie, motywuje,
pozwala wyciągać wnioski
oraz przyczynia się do roz­
woju moich prac i osoby.
- Gdzie można zoba­
czyć twoje prace?
- Galerię swoich prac
mam na portalu społecznościow ym h ttp ://
nk.D l/#profile/122712.
ROZMAWIAŁA
ELŻBIETA OKNIAŃSKA
„Głos Żubra"
34
powiatowa
www.gazeta olawa.pi
OGŁOSZENIA DROBNE
PRACY
b Sprzątanie - tanio i solidnie, Oła­
w a i okolice, 693-278-441 (2|
■
słowo w kolorze czarnym (trzy znaki i więcej)
- 0,70 zł brutto
■
słowo w kolorze czerwonym (trzy znaki i więcej) - 1,40
-* ramka do ogłoszenia
zł
Cennik - życzenia i podziękowania
brutto■
- 11,00 z ł
ramka do ogłoszenia na żółtym tle -
■ nekrolog prasowy
-1 0 stów bezpłatnie, za każde następne słowo
brutto
-
■
od osób fizycznych
- 0,70 zł brutto
■
od Instytucji społecznych - 30 słów bezpłatnie, za każde następne 30 słów - 6,10 zł brutto
.
20.00
zł brutto
OGŁOSZENIA 0 0 CZWARTKOWEGO WYDANIA GAZETY PRZYJMUJEMY 0 0 WTORKU DO GODZ 12:00.
Biura ogłoszeń: Oława,1 Maja 13 e, tel./fax 713133557, e-mail: [email protected]
FOTOJOKER (Oława, market JAKUB, os. Sobieskiego)
Jelcz-Laskowice, pl. Partyzantów 2, tel./fax 713183988, e-mail: [email protected]
PRACA
PRACE
n Zarabiaj z O R IF LA M E ! Zostań
naszym k o n s u lta n te m . 601-645-
^1® 1361
n Dodatkowa praca. Tel. 662-925550 GG 1347818
n Praca przy ośnieżaniu da chów
płaskich, te l. 885-554-179 lub email: [email protected] m ycle24.pl (6|
n S tu d io R e klam y „W e n a " za­
trudni asyste ntkę do obsługi biu­
ra. M ile widziana znajom ość j. an­
g ie ls k ie g o , kad r i k s ię g o w o ś c i.
Podania proszę k ie ro w a ć na ad­
res: w [email protected] epf.pl (l|
FIR M A
"JA C K-PO L" SP. Z 0 .0 .
OLAWA, UL. PORTOWA 1 B.
ZATRUDNI: - SPECJALISTÓW
M ECHANIKÓW Z DUŻYM
DOŚW IADCZENIEM W
ZAKRESIE OBSŁUGI
UTRZYM ANIA RUCHU ORAZ
PRACOW NIKÓW DO
OBSŁUGI MASZYNY
PAPIERNICZEJ W SYSTEMIE
CZTEROBRYGADO W YM
PROPONUJEMY PRACĘ
W STABILNEJ FIRMIE,
W YSOKIE ZAROBKI. TELEFON
71 31 33861, FAX 71 3035290
e-m ail [email protected] jack-pol.pl m \
n Praca dla Pań z możliwością za­
mieszkania, duże zarobki, okolice
W rocław ia, tel. 880-073-320 (2jl|
FIRM A PPHU-PAWEŁ
P O S ZU K U JE
K IEROW NIKA BUDOWY.
TEL. 604-568-976 (2)
b D yrektor Szkoły P o dsta w ow ej
w
G o s z c z y n ie
z a tru d n i
od
0 3 .0 1 .2 0 1 1r.do 22.06.2011 r. na­
uczyciela przyrody w w ym iarze pól
e ta tu . T e lefon k o n ta k to w y 668449-651
a Z a trud nię panią w salon ie do
gier z autom atam i w Oław ie um o­
w a o pracę tel: 513-172-247 (t|
a Chromax Zakład Obróbki M eta­
lu ul. W rocław ska 10, Jelcz-Lasko­
w ic e zatrudni pracow nika na sta­
nowisko: - spawacz, - ślusarz, - la­
kiernik. Tel. ko n ta kto w e : 71-31886-40, 71-381-94-85, e-mail: biuro
@ chrom ax,pl|3.jl)
FIR M A Z BRANŻY OBROBKI
METALU POSZUKUJE OSÓB
NA STANOWISKA:
TECHNOLOG /
PROGRAMISTA.
SPECJALIZACJA TEC HNOLOGIA GIĘCIA.
W YM AG AN IA: - w ykształcenie
techniczne, mechaniczne lub
pokrew ne, - bardzo dobra •
znajom ość program u A uto
Cad, - bardzo dobra znajomość
rysunku technicznego, znajom ość technologii gięcia, sam odzielność i dobra
organizacja pracy, dyspozycyjność. DODATKOWE
ATUTY: - znajomość branży
obróbki stali, - znajomość
języka angielskiego lub
niem ieckiego, - dośw iadczenie
na podobnym stan ow isku.
W SZYSTKIE
ZAINTERESOW ANE OSOBY
PROSZĘ O KONTAKT NA
ADRES E-MAIL:
[email protected] amaprofil.pl (],
f ir m a T b o g r e s
ZATRUDNI PANIE DO PRAC
FIZYCZNYCH ZW IĄZANYCH
Z PRODUKCJĄ CHIPSÓW
W STANOW ICACH K/OLAWY.
PRACA W SYSTEMIE
N AZYW ANYM
„C Z T E R O B R Y G A D Ó W K Ą ".
W YM AG ANE JEST
POSIADANIE KSIĄŻECZKI
DO CELÓW SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNYCH.
BEZPŁATNY TRANSPORT
NA W YBRANYCH TRASACH.
KONTAKT TELEFONICZNY
W GODZ. 10.00 - 17.00
POD NUM ERAM I:
71-347 -99 -75 ORAZ 6 6 6-85 2243 LUB 600-010-634
B Z a tru d n ię k ie ro w c ę C + E w
tra n s p o rc ie kra jo w y m , te l. 607165-626 (4|
ZATRUDNIĘ OSOBĘ DO
PRACY W SALONIE PLUS
GSM W JELCZULAS KO W IC A C H , 60 1-20 5-1 80
LUB 71-360-16-44 (1D|
b Z a trudnię kasjera-sprzedaw cę
po Pubu w O ław ie, tel. 607-165-
625 ■„___________________
ZATRUDNIĘ OSOBĘ NA STAZ/
U M OW Ę ZLECENIE Z
WYKSZTAŁCENIEM M IN IM U M
ŚREDNIM DO PROWADZENIA
SEKRETARIATU. PRACA OD
12.00. APLIKACJE NA ADRES:
[email protected] gazeta.pl |2|
a Firma zatrudni od zaraz księgo­
w ą na zastę pstw o (1 rok) - pełna
księgo w ość. CV prosim y przesy­
łać na adres: [email protected] onet.eu
a Zatrudnię kierow ców katego­
rii „D ” z J e lcza-L as ko w ic oraz
okolic. Tel. kontaktowy 509-919764, 502-133-758 (1)
Z w rot podatku z pracy, rodzin­
ne, urlo pow e . Niem cy, Anglia, Ir­
landia, Holandia, Dania, Norwegia,
Europa, tel. 71-385-20-18 n.|(1
b
B Pomogę
25,00
zł brutto w sprzątaniu (po połu­
dniu). Tel. 511-468-927. (21
Organy FORFISA 400 zł, 51866 5-350. (11
Kontakt: Oława, ul. Sikorskiego 6, tel. 600 263 800
www.olawianhotei.pl
b Zaopiekuję się osobą starszą,
chorą - posiadam doświadczenie,
te l. 785-266-983 m
B S zu k a m od z a r a z p ra c y w
O ław ie, posiadam upraw nienia
spaw alnicze, ele ktryczn o -g azo ­
w e, u p ra w n ie n ia na w ó zki w i­
d ło w e, p o siadam d o ś w ia d c z e ­
nie przy wyburzaniu obiektów i
cięciu złomu, tel. 886-615-128 (1|
KUPNO
u Kupię: szable, militaria, bagnety,
zegary, zegarki kieszonkowe, 502627-675
Kupię starocie, meble, porcela­
nę, monety, hełmy, bagnety, srebr­
ne i złote wyroby, 663-624-214 W )
b
Stare odznaczenia niem ieckie i
polskie, 784-654-683 M
b
b Kupię książki, używane. Dojazd,
go tó w ka 509-675-586 (2_,|(
SPRZEDAZ
PIASEK BU DO W LAN Y
- DO TYNKÓW,
- DO M UROW ANIA,
- POSPÓLKA, - PODSYPKA,
- ZIEM IA POD TRAW NIKI,
TEL. 71-313 -28 -40 ,
6 0 2 -69 0-2 89 ,20|
„A W ID A "
KOPALNIA PIASKU
W BYSTRZYCY OŁAW SKIEJ LEŚNA W O D A. SPRZEDAŻ
PIASKÓW I KRUSZYW
DROGOW YCH, TEL. 71-30-30982, 71-313 -40 -87 , 60 6-76 7585, ZA P E W N IA M Y
TRANSPORT 15-,20-,26TO NO W Y (M)
B Potrzebna opiekunka do 7 mies.
dziecka, m ile w idziana rencistka,
e m erytka , 609-985-953 (21
Hurtownia
Napojów
w Oławie
ZATRUDNI
MAGAZYNIERA
• wykształcenie średnie
• umiejętności zarzą­
dzania zespołem ludzi
• nie karany
• prawo jazdy kat B
• odpowiedzialność
materialna
• dyspozycyjność
• wiek min 35 lat
ZATRUDNI
z doświadczeniem
ka nad d ziećm i, p ro fesjo n a ln a
opieka nad dziećmi od 1 roczku,
pełne wyżywienie, tel. 504 594 985
Oława, pl. Św. M.M. Kolbego 4 (J|
B Zatrudnię opiekunkę do 3-letniej
ELEKTRYKÓW
I ŚLUSARZY
Godzikowice 50M
KSIĘGOWĄ
B DZW ONECZEK dzienna o p ie­
a Piasek z dowozem, różne gatun­
ki, 71-303-48-55, 501-279-475 |4|
M ie js c e p r a c y :
Firma "Metal-Trans” Piotr Maraj
Podejmę pracę dodatkową, w ielofu nkcyjność, szereg u m ie ję tn o ­
ści z zakresu budowlanego, upraw ­
nienia SEP, wózki w idłow e, prawo
jazdy kat. C,B, tel. 669-553-586 |t|
b
a Z a tru d n ię o p e ra to ra to k a re k
CNC z um iejętnością program ow a­
nia, 606-125-223 (2|
Blmski SilílntoKff
E-mail: e,kotła a s il-p ro jJ
262 0)
B Zatrudnię pracow ników obsługi
klienta, w ykształcenie średnie. CV
- osobiście stacja Shell Oława, ul.
K utrow skiego 29B |6|
Firm a S IL -P R O Bloczki Silikatowe Sp. z 0.0.
poszukuje pracowników na stanowisko
W ymagane kwalifikacje:
• wymagane aktualne uprawnienia
• wykształcenie kierunkowe
■ kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
O ferujem y:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
■ stabilne warunki zatrudnienia
b Pisanie w n io skó w o dofinanso­
w a n ie z U rzędu Pracy, 782-206-
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ
DO SKLEPU JUBILERSKIEGO
W JELCZU -LASKOW IC AC H
(GALERIA SAREL I),
TEL. 60 1-55 0-1 78 (1.JU
\ d z ie w c z y n k i, doraźna o p ie ka w
domu, odbiór z przedszkola, dzw o­
nić po 18, tel. 530-786-989 (2|
FAKTURZYSTĘ
•
•
•
•
wykształcenie średnie
nie karany
dyspozycyjność
biegła obsługa
komputera
O ła w a , u l. 3 M a ja 2 0 - 2 2 ,
te l. 0 7 1 -3 1 3 9 0 24
e - m a il: w k - h u r [email protected] w p .p l
b D rzew o o p a ło w o -ko m in ko w e ,
88 7-69 2-1 25
B Obróbki blacharskie, rynny „p ro ­
d u c e n t". 502-895-504. (2|
a Grafika reklamowa i projektow a­
nie stron w w w GR8Graphic - 6930 09-312 |21
.
M eble antyczne do renow acji,
60 7-50 4-9 25
b
Księgowa z doświadczeniem po­
d e jm ie pracę na p ó ł e ta tu , 512287-012
b
Cennik
DAM
SZUKAM
b
Podbitka dachowa, 783-850-112
Produkcja, sprzedaż, montaż ro­
let w ew nętrznych w kasecie i pro­
w a d n ica ch , cena 70 zł ko m p le t,
60 2-34 2-3 38 |t8,
b
B E K O -G R O S ZE K , 550 zł/tona,
w orkow any po 25 kg, Oława, tel.
60 8 -42 7-4 12 (2)
B D rew no opalow e, rozpalkow e,
obrzynki od 45 zł, 883-050-825 |4|
a M eble stylow e, dębow e, an ­
tyki nie w ym agające renowacji,
sprow adzane z Niem iec, różne:
witryny, komody, krzesła, szafy,
komplety, itp., k/Oławy, tel. 609835-819 (1)
SKŁAD 0PAIU WIERZBNO
W
Ę G IE L
KOSTKA, ORZECH,
GROSZEK, EK0-GR0SZEK
luzem i workowany (po 25 i 50 kg)
MIAt WĘGLOWY
WĘGIEL BRUNATNY
Oferujemy transport
i konkurencyjne ceny
7 1 -3 1 3 -1 2 -7 9
5 0 1 -3 4 -2 8 -1 8
©
b
EKOGROSZEK
CZESKI 500 ZŁ LUZEM,
550 ZŁ WORKOWANY,
WĘGIEL GRUBY - ORZECH
580 ZŁ TONA. TRANSPORT
OD 1 TONY GRATIS.
JELCZ-LASKOWICE,
UL. OŁAWSKA 253,
TEL. 607-566-802 (4.JL)
B Nowa szafa w opakowaniu 140zl,
51 8 -6 6 5 -3 5 0 .
b Sprzedam drzew o kom inkow e,
brzoza. M ożliw ość transportu, tel.
507-428-695 „
B Sprzedam ziemniaki jadalne, od­
miana W ineta, 602-401-842 (10)
b D rew no opałow e już od 45 zł,
te l. 788-623-809 <„
b LEKARZ SPECJALISTA MEDY­
CYNY R O D Z IN N E J, PEDIATRA,
DARIUSZ KRUSZAKIN W izyty do­
m ow e u pacjentów (dorośli i dzie­
ci), tel. 605-395-206 |n|
B LEKARZ PEDIATRA, SPECJA­
LISTA M E D Y C Y N Y R O D ZIN N E J
ST. K A R P IŃ S K A -M A L K O w iz y ty
do m ow e (dorośli i dzieci), tel. 071 313-63-17, 0603-97-15-61 |2|
S TO M M A R T ]
S TO M ATO LO G IA RODZINNA,
CODZIENNIE DO 22.00,
OLAWA, UL. KAM IENNA 7,
REJESTRACJA TEL. 71-30343-14, 504-205-604 „ 8)
B GABINET ORTOPEDYCZNY dr
nauk med. LESZEK MORASIEWICZ
przyjmuje w środy 16 - 18, Olawa,
pl. Zamkowy 18 (obok Domu Dziec­
ka), tel. 601-702-263 <„
b G A B IN ET W ETERYNARYJNY,
lekarz w e t. JERZY GIGOLLA, Oła­
wa, ul. Janow skiego 4, „stara lecz­
n ic a " , te l. 6 0 4 -1 7 7 -1 4 6 w iz y ty ,
w w w .lecznica.olaw a.pl (1)
UROLOG LEK MED. JACEK
JASTRZĘBSKI - SPECJALISTA
UROLOG. PRYWATNA
PRAKTYKA UROLOGICZNA,
USG: UL. ŻEROMSKIEGO 12,
NZOZ NOMED; WTOREK OD
16.00
DO 18.00,
REJESTRACJA
TELE FO N IC ZN A 71 -303-43-24
PN.-PT.8.00 -16.00 |21|
b O pryskiwacz P ilm et 300I, 603851-21 5 ,2,_____________________
LEKARSKIE
TW ÓJ DENTYSTA, Oława,
ul. Rybacka 5 a, tel. 601-8932-32, 71-303 -22 -33 .
P rzyjm ujem y codziennie od
8.00 do 20.00, soboty: 9;00 19.00, w niedziele nie
przyjm ujem y. S tom atologia
rodzinna: stom atologia
dziecięca, protetyka - naprawy
protez zębow ych, chirurgia
stom atologiczna, ortodoncja,
rentgen s to m a to lo g iczn y.,^
B SPECJALISTA LARYNGOLOG
B. BORTNIK przyjm uje w środy od
17 do 18 i w piątki 19 - 20 „Laser
D e n t", ul. W iejśka 34/2, tel. 601 539-977
DERMATOLOG DR NAUK
MEDYCZNYCH RAFAŁ
BIAŁYNICKI - BIRULA
ADIUNKT KLINIKI
DERM ATOLOGII LECZENIE
CHORÓB SKÓRY: łuszczycy,
trądzików; grzybic, łysienia,
brodaw ek, alergii, ocena
znam ion GABINET: OŁAWA,
ul. W rocław ska 8 (Apteka
C entrum ) GABINET CZYNNY
W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI
w godzinach 16.00-18.45, od
16.00 do 17.00 przyjęcia bez
uprzedniej rejestracji
tele foniczne j, po 17.00
konieczna rejestracja
tele fo n iczn a : 601-99-01-67
w w w .gazeta.olaw a.pl/lekarze/
bialynicki-birula.htm l3)
B M. W AW RZYŃSKA -
SPECJA­
LISTA CHIRURG: rektoskopia, laseroterapia, choroby żył, osteopo­
roza, leczenie, zabiegi (usuw anie
znamion, brodawek, w łóknia ków i
innych zmian skórnych), stule jki,
Oława ul. M ickiewicza 41 603-606-
121 *,
KLIN IKA STO M ATOLOGICZNA
EASYDENT, UL. BRZESKA 1,
OLAW A, PORADNIA
STO M ATO LO G IC ZN A TEL. 71301-66-66, DR N. MED.
KATARZYNA ŁAGOW SKA,
PAWEŁ M AR TYNOW ICZ,
A N NA TUREK, PAULINA
PIETRZAK, DR N. MED.
AGNIESZKA SZULGANMĄDRZAK. PEŁEN ZAKRES
USŁUG, W TYM: IMPLANTY,
IM PLANTO PROTETYKA,
CHIRURGIA PLASTYCZNA
DZIĄSEŁ, NOW OCZESNA
ENDO DO NCJA,
O R TO DO NCJA. W YB IELAN IE.
PRZYJMUJEMY: PN-PT 9.0020 .00,
SOB. 9.0 0-1 5.00
PO RADNIA OKULISTYCZNA
TEL. 71 -301-66-65, 66 5-80 0900, H ANN A LASOCKA
SPECJALISTA CHORÓB
OCZU, w w w .e a syd e n t.p l |7|
B LEKARZ STOMATOLOG - DO­
ROTA NAGLIK przyjmuje Olawa, ul.
Rybacka 5 a, tel. 601-89-32-32, 71303-22-33 codziennie (oprócz nie­
dziel) od 9.00 do 20.00 |1D)
1/2011
B KOM PLEKSO W E PORADY
KARDIOLOGICZNE - DR N. MED.
BARBARA BRZEZIŃSKA, kardio­
log badania ec h o k ard io g rafic z­
ne (USG serca), EKG, Holter-EKG
(c a ło d o b o w a re je s tra c ja e k g ),H o lte r -R R (c a ło d o b o w a r e je ­
s tra c ja c iś n ie n ia tę tn ic z e g o )
O ś ro d e k Z d ro w ia w S ie c h n i­
cach, ul. Kolejowa 15, R ejestra­
cja telefoniczna: 71-311-55-17 (26)
G A B IN ET INTER N ISTYC ZN O R E H A B ILIT A C Y JN Y , O ła w a , pl.
S zym anow skiego (nad apteką A r­
nika) A N N A MASTERNAK specja­
lista chorób w e w n ę trzn ych . Pora­
dy lekarskie, USG j. brzusznej i tar­
czycy, EKG, masaż na specjalistycz­
nym fotelu. Telefoniczne um aw ia­
nie w izyt, 697-207-510, 693-256b
539 ™
b LEKARZ STOMATOLOG M A G ­
DALENA OZGA-PORADA. ul. W ar­
szaw ska 30 (w H ipokrateS ie) od
poniedziałku do soboty. R ejestra­
cja: 71-727-83-16, 660-700-290 |4|
ZAPISZ SIĘ DO NAS,
A MY CIĘ BĘDZIEMY LECZYĆ.
LEKARZ RODZINNY
I SPECJALIŚCI.
PRZYCHODNIA NOM ED,
OŁAWA, UL. ŻEROMSKIEGO 12,
TEL. 71 -303 -43 -24
FO RM ALN O ŚC I ZA ŁA TW IM Y
ZA CIEBIE ,41
a
J A N IN A W A S IL E W S K A SCHUTTY, specjalista chorób dzieci
i m edycyny rodzinnej, HOMEOPA­
TA przyjmuje: OLAW A PL. SZYMA­
NOW SKIEGO 15A w e jś c ie z tylu
apteki Arnika) - porady lekarskie i
hom eopatyczne dla dzieci i doro­
słych, - terapie oczyszczające or­
ganizm , - dobieranie d ie t in d y w i­
dualnych, - suplementacja, - diety,
suplem entacja, leczenie w sp o m a ­
gające dla dzieci autystycznych, w iz y ty d o m o w e , REJESTRACJA
P A C JE N T Ó W T E L E F O N IC Z N A ,
602-118-041 „ al
INFO RM UJEM Y II
DR J. WASILEW SKA-SCHUTTY
PACJENTÓW NFZ
PRZYJMUJE W PRZYCHODNI
N O M ED OLAW A
UL. ŻEROMSKIEGO 12
TEL. 71 303 43 24 w|
DR M. SZABLEWSKI
PACJENTÓW NFZ
PRZYJMUJE W PRZYCHODNI
N OM ED OLAW A
UL. ŻEROMSKIEGO 12
TEL. 71 303 43 24
ZAPR AS ZAM Y! I l 14|
GASTROSKOPIA - Gabinet chi­
rurgiczny: specjalista-chirurg JACEK
RUTKIEWICZ, rejestracja, tel. fax
7 1 -302 -86 -66 161
b
powiatowa
www.gazeta .olawa .pi
1/2011
n A G A -M E D zab ieg i p rzyro d o ­
lecznicze, rehabilitacja - bez ko­
lejek I NFZ, n a jn o w szy sp rzęt,
n is k ie c e n y z a b ie g ó w . Z a p r a ­
szam y 71-313-31-86, Oława, Że.rom skiego 3D (r)
n Szybka diagnostyka chorób piersi
- USG, biopsje, konsultacje. Ponadto
usg wszystkich narządów. DR M A ­
REK JANAS, SPECJALISTA RADIO­
LOG. Przychodnia Nom ed, ul. Że­
romskiego 12, tel. 71-303-43-24 w l
d PROTEZY ZĘBOWE - pracownia
protetyczna „P R O M AD ENT" Mag­
dalena Mikolajczak-Pajdo Olawa ul.
S zym anow skiego 26. Szybko. Ta­
nio i solidnie. Tel. 665-852-308 M l
d U sługi p ie lę g n ia rs k ie , szeroki
zakres, cały tydzień, tel 607-699-
158 12*10
DR NAUK MEDYCZNYCH
AGATA SKALSKA
SPECJALISTA PEDIATRA
PRZYJMUJE W PN,, ŚR.16.00
- 18,00 W YJAZDO W E W IZYTY
D O M O W E . PORADY
ENDOKRYNOLOGICZNE:
LECZENIE CHORÓB
TARCZYCY, ZABURZEŃ
M IE S IĄC ZKO W AN IA,
ŁAKNIENIA, HIRSUTYZMU.
OLAWA, UL. GAZOW A 7,
T E L.6 0 8 -61 9-3 98
n OKULISTA LEK. MED. HANNA
LA S O C K A , te l. 7 1 -3 0 1 -6 6 -6 5 ,
66 5-80 0-9 00 „ „
DR N. MED. ANNA
ROZNATOW SKA-PRZYSTAW A
SPECJALISTA NEUROLOGII
DZIECIĘCEJ, OŁAW A,
UL. ŻEROMSKIEGO 12,
TEL. 71-303-43-24
Z D R O W IE I U R O D A
„B E A U T Y C O M P LE X "
SO LA R IU M , FRYZJER,
KOSMETYCZKA ZAGĘSZCZANIE
I PRZEDŁUŻANIE RZĘS,
M EZO TERAPIA,
M IK R O D E R M A B R A ZJA ,
PEELING KAWITACYJNY.
PR O FESJONALNA OBSŁUGA
I SPRZĘT. PROMOCYJNE
CENY, N O W O Ś Ć !! OPALANIE
NATRYSKOWE SUNFX
TEL. 71-303-34-24, OŁAW A,
JANOW SKIEGO
Studio Kosm etyki
„K w a d ra cia k"
ul. B. C hrobrego 23 a,
te l. 71-313-52-54. NO W O ŚĆ!
manicure japoński, fale radiowe
oraz mezoterapia,
m ikroderm abrazja, peeling
kawitacyjny, bio skin lifting,
m anicure, pedicure, tipsy...
CKP SALON KOSMETYCZNY
■ZAPRASZA:
- KOSMETYKA TWARZY,
M IK R O D E R M A BR A ZJA , TIPSY, - SO LARIUM (BRYZA,
AROM A), RYNEK 4A,
TEL. 71-303-32-28
SPRZEDAM
CKP MGR AGATA SZALIŃSKA
. - DYPLOMOW ANY
KOSMETOLOG ZAPRASZA:
MEZOTERAPIA, - M AKIJAŻ
PERMANENTNY, W YPEŁN IAN IE ZMARSZCZEK,
- M IKR O D E R M A BR A ZJA ,
- 2X SO LARIUM (BRYZA,
AROM A), UL. MŁYŃSKA 1,
TEL. 71-303-30-29 „ n,
GABINET
S TO M ATO LO G IC ZN Y
J u M iD e n t LEKARZ
STOM ATOLOG JUSTYNA
M IELN IC KA, OLAW A,
UL. KOŚCIELNA 4/A,
TEL. 784-916-944, G ABINET
CZYNNY: PN. 14 - 19, ŚR. 12 17, CZW. 9 - 12, SOB. 10 - 14,
STO M ATO LO G IA OGÓ LN A,
CHIRURGIA, PROTETYKA,
W YBIELANIE. DOROŚLI I
DZIECI. BEZPŁATNE
PRZEGLĄDY |s|
n N ow y Otok: szeregów ki w sta­
nie d e w e lo p e rs k im , 12 0-14 0 m
kw ., działka 3-6 a ró w , szam bo,
w o d a , gaz, prąd, od 3 6 0.00 0 do
negocjacji, BN A X IO M A 500-06403 2
d B ro n ie w skie g o , 2 -p o ko jo w e z
ogródkiem, 60 m kw., m ożliw y trze­
ci po kó j, BN A X IO M A 50 0-06 4032
Studio K osm etyki
„ K w adraciak"
ul. B. Chrobrego 23 a,
te l. 71-313-52-54. Zapraszamy
mężczyzn na zabiegi
kosm etyczne, m anicure,
pedicure, pielęgnację dłoni,
stóp, depilację ,2.
a
n Dom y w okolicach szpitala, 10letnie, rów nież z zakładem, do za­
mieszkania BN A X IO M A 500-064032
n DZIAŁKI BUDO W LANE, Osiek,
Jaczkowice, Oława, Bystrzyca, Sta­
nowice, Jankow ice W roc., Gać, od
8 arów do 40 arów, ceny od 70zl/
m kw., BN A X IO M A 500-064-032
w w w .m asaztw arzy.pl l2l
n w w w .m asazolaw a.pl |2g|
AGA-M ED
MGR AGNIESZKA
OSTROW SKA NAJWYŻSZY
POZIOM USŁUG,
O ŚM IO LETN IE
D O ŚW IADCZENIE,
K O S M ETO LO G IA:
M IK R O D E R M A B R A ZJA ,
PILING KAWITACYJNY,
KWASY, PILINGI, MASKI,
E N D E R M O LO G IA TWARZYKONTUR, BLIZNO W CEROZSTĘPY, TRWALE
ZAGĘSZCZANIE RZĘS,
PRZEKŁUWANIE CIAŁA,
TIPSY-PROM OCJA!
MEDYCYNA ESTETYCZNA:
M AKIJAŻ PERNAMENTNY,
■ M EZO TERAPIA IGŁOW A,
W YPEŁN IAN IE ZMARSZCZEK,
TRW AŁA DEPILACJA IPLPRO M O C JA! ODNOW A
BIO LO G IC Z N A ;
E N DER M O LO G IA, LIPOLIZA,
ELEKTRO STYM U LAC JA,
BODY SPACE, SAUNA FIŃSKA,
FITNESS. SZOKUJĄCO NISKIE
CENY W STYCZNIU.
PROW ADZIM Y SZKOLENIA Z
KOSMETYKI (TIPSY, HENNA,
DEPILACJA, PEDIX I INNE)
ZAPR ASZAM Y 71-313-31-86
B a s —
n Dom w Otoku, prawa strona, do
zamieszkania, działka 8 arów, BN
A X IO M A 50 0-06 4-0 32
d O kolice O ła w y 2,5 ha, do m i
z a b u d o w a n ia g o s p o d a rc z e , BN
A X IO M A 50 0-06 4-0 32
d Dom w stanie dew eloperskim ,
działka 10 arów, gaz, woda, prąd,
ogrodzenie, 330.000 zł BN AXIO­
M A 50 0-06 4-0 32
d Dom w Jaczkowicach w stanie
s u ro w y m , zadaszony, m o żliw o ść
zam iany na m ie szka n ie lub inną
n ie ru c h o m o ś ć , 2 6 5 0 0 0 zł , BN
A X IO M A 500-064-032
d 1,5 ha w Gaju, pod zabudow ę
m ieszkaniow a, BN A X IO M A 5000 6 4 -0 3 2
d Lokal ok. 170 m kw., w yposażo­
ny pod gastronom ię m ożliw ość in­
nego rodzaju działalności, BN AXIO­
M A 50 0-06 4-0 32
d Dom 10 km od Oławy, działka
60 a, po c z ę ś c io w y m re m oncie ,
z a b u d o w a n ia g o s p o d a rc z e , BN
A X IO M A 50 0-06 4-0 32
d Pół dom u w Ścinaw ie Polskiej,
do re m o n tu , 4 pokoje, działka 7
arów, możliwa zamiana na 2-pokojo w e z niewielką dopłatą, BN AXIO­
M A 50 0-06 4-0 32
i
o Kredyty hipoteczne na m iesz­
kania, domy, działki budowlane.
Kupimy, sprzedam y mieszkania,
d z ia łk i I d o m y je d n o ro d z in n e ,
C A P R I N IE R U C H O M O Ś C I, te l.
60 1-99 0-1 87 (10)
n A X IO M A -n ie ru c h o m o ści. Kup­
no, sprzedaż, zamiana. K om plek­
sow a obsługa praw na transakcji.
Kredyty hipoteczne i go tó w ko w e .
O la w a ul. Ż e ro m s k ie g o
1e,
w w w .a x io m a @ p o c z ta .fm , 5 0 0 0 6 4 -0 3 2
a H A U S E N IE R U C H O M O Ś C I.
K o m fo r t I b e z p ie c z e ń s tw o
t r a n s a k c ji. P e łn a o b s łu g a
p ra w n a i n o ta r ia ln a . W y s o k i
standard usług. ZAPR A SZA M Y,
O ław a ul. M łyńska 2/2, tel. kom,
6 6 6 -0 1 9 -6 3 3 ,
7 1 -3 0 3 -3 9 -9 6 ,
w w w .h a u s e .p l (E|
n K O S M O S -N IE R U C H O M O Ś C I,
ul. Młyńska 40, 55-200 Oława, tel.
607-109-787, w w w .kosm o s-nieruchom osci.gratka.pl n|
n B iuro N ieru chom ości C o m fo rt
House Kazimiera Grzeszczak - kup­
no i sprzedaż mieszkań, dom ów ,
działek i lokali. Olawa, ul. 1 Maja 6/
2, 660-261-264, 600-340-145 lub
7 1 -3 0 3 -4 5 -5 1 , w w w .c o m fo rth o use nieru chom osci.gra tka.p l |]D1
d N owa parterów ka w Jelczu-Laskowicach, działka 11,5 ara, teren
niezalewowy, 550000 zł BN AXIO­
M A 50 0-06 4-0 32
d 3-pokojowe, 100 m kw., po re­
m oncie lub zamiana na m ały domek.cena 270 tys zł, BN AXIO M A
5 0 0-06 4^03 2
d N ow y dom w Bystrzycy, ładna
działka, kom inek, BN A XIO M A 5000 6 4 -0 3 2
d N ow y dom na Zw ierzyńcu, do
zamieszkania, bardzo dobre m ate­
riały budowlane, BN A XIO M A 5000 6 4 -0 3 2
d Pół bliźniaka za w iadu ktem , po
rem oncie, BN A X IO M A 500-064032
d Dom 2 piętra do zamieszkania,
pom ieszczenia na działalność go­
spodarczą w Otoku, działka 6 arów,
BN A X IO M A 500-064-032
d Jelcz-L askow ice, 3 po kojow e,
w ysoki standard, balkon, BN AXIO­
M A 50 0-06 4-0 32
d N ow e 2-pokojow e, w yko ń czo ­
ne, 48 m kw ., 3 8 00zł/m kw, BN
A X IO M A 500-064-032
d Tanie działki w okolicach Wiązo­
w a, BN A X IO M A 500-064-032
d Dom w W ójcicach, po częścio­
w y m rem oncie, m ożliw a zamiana
na 3 pokoje, BN A XIO M A 500-064032
d Janików, dom do rem ontu, 280
K W A D R A C IA K , 1 P-
bí0 r^POdr5íy
tel. 71-303-71-29, fax: 71-313-52-51
e-m ail: [email protected] bpm arion.com .pl
* > R /0*ZbíIjRcFPCBrS??
d D om poniem iecki + stodoła w
d 5-letni dom wyjazd na W rocław,
O leśnicy Małej, gm . Oława, na po­
sesji 37a oraz działka 17a, cena do
negocjacji, te l. 605-039-165 (3|
w y k o ń c z o n y , s p o k o jn a o k o lic a ,
działka 10 arów, zagospodarow a­
na, BN A X IO M A 500-064-032
d 2 -p o k o jo w e , 49 m kw ., II p.,
C hrobrego, now a kam ienica, BN
A X IO M A 50 0-06 4-0 32
d 3-pokojow e, w Jelczu-Laskow icach, I p. i parter, 58 m kw ., po
rem oncie, BN A X IO M A 500-064032
d 2-pokojow e w Jelczu-Laskow icach, Grabskiego, 54 m kw., duży
balkon, w yposażona kuchnia, BN
A X IO M A 50 0-06 4-0 32
d 4-pokojow e z aneksem kuchen­
nym 58 m kw., lub zamiana na 2p o kojow e, 210 tys. zł, BN A X IO ­
M A 50 9-76 6-5 32, 50 0-06 4-0 32
d 3 -p o ko jo w e 50 m kw ., zadba­
ne, 210 tys. zł, BN A X IO M A 50976 6 -5 3 2 , 5 0 0-06 4-0 32
d 3-pokojowe, Sobieskiego, I pię­
tro, balkon, po remoncie, BN AXIO­
M A 50 9-76 6-5 32, 50 0-06 4-0 32
d 4-pokojow e 72 m kw Sobieskie­
go 24 5tys BN A X IO M A 509-766532, 5 0 0 -0 6 4 -0 3 2
d 2-pokojow e po rem oncie 48 m
kw 180tys BN A X IO M A 509-766532, 5 0 0-06 4-0 32
d 2-pokojow e 27 m po rem oncie
130 tys BN A XIO M A 509-766-532,
5 0 0 -0 6 4 -0 3 2
d Kawalerka 28 m po re m oncie
130 tys BN A XIO M A 509-766-532,
5 0 0 -0 6 4 -0 3 2
d Zakład P rodukcyjny w O ław ie,
512 m kw ., działka 850 m kw .,
zaplecze socjalno-biurowe, w szyst­
kie media, 1988 r. - 799 tys zł lub
w ynajm ę 5000 zł m ies., BN 6019 9 0 -1 8 7
NA SPRZEDAZ DZIAŁKI
BUDO W LANE O POW OD.
800 DO 1200 M KW W PEŁNI
UZBROJONE POŁOŻONE
W OŁAW IE NA TERENIE
N IE ZA LE W O W Y M TEL. 7130 34011, 691 691 638 l1dl
SPRZEDAM DZIAŁKI
BUDOW LANE O POW OD
900 M KW DO 1000 M KW
POŁOŻONE W OŁAW IE.
MEDIA: PRĄD I W ODA. CENA
120 Z Ł /M K W TEL. 71 303-3901, 69 1-69 1-6 38 ....
d Sprzedam mieszkanie w JelczuLaskowicach, ul. Hirszfelda, 48 m
kw., II piętro, 2 pokoje, balkon, tel.
5 09-920-294, 50 6-02 7-2 49 ,u .„,
D O M Y W ZABUDOW IE
SZEREGOWEJ, OLAW A,
UL. CEDROWA, TEL. 604-970200 w w w .m k k m .e u
d D om y w olnostojące, stan suro­
w y zam knięty, O ław a, ul. C edro­
w a,
te l.
6 0 4 -9 7 0 -2 0 0
w w w .m k k m .e u ,,,
M IESZKAN IA
APARTAM ENTO W E, 3500 ZŁ/
M KW .,M IESZKANIA OD 119
M KW., UL. ŁĄKOW A 8,
TEL. 516-195-407
d Działka budowlana w M a rcin ko -.
w icach 36a, przy asfalcie, 180 tys.
zł, tel. 605-607-230 |17|
Ja c z k o w ic a c h , te l. 69 1 -2 2 1 -0 9 7
lub 783-701-017
d Dom 200 m kw w centrum Oławy
- do zamieszkania 501-632-548 |n|
d Sprzedam pa rterów kę w Jacz­
LATO 201-1 JOt UWSPRZEDA2Y! ZNIŻKI DO 40%!
GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENYI
WYPOCZYNEK
Bułgaria
Chorwacja
Grecja
Hiszpania
Czarnogóra
Turcja
- 772 zł
- 730 zł
- 602 zł
- 645 zł
- 900 zł
- 1 0 2 7 zł
ZIMOWISKA
Rzeczka
Poronin
Słowacja
Czechy
Włochy
795 zł
8 15 zł
1174 zł
1090 zł
1590 zł
-
d M ieszkanie 50 m kw,, po remon­
cie, C hrobrego, 604-441-548 l2|
tys, BN A X IO M A 500-064-032
d Sprzedam działki budow lane w
*> R /o
d O kazja! N ow y b liźn iak , stan
d ew eloperski, Janików , 2400 zl
netto/m kw., 601-429-270 (1|
kowicach, 39 arów, 150 m kw., ba­
sen, 2 altany, 500-064-032 ()d|
GRUNT INWESTYCYJNY
SPRZEDAM JELCZLASKO W ICE, DZIAŁKA
INW ESTYCYJNA O POW.
15 000 M KW, TEREN
UZBROJONY I OGRODZONY,
USYTUOWANY W KIERUNKU
W R O C ŁA W IA (TEREN
POLMOZBYTU). CENA 90 ZŁ/
M KW.. TEL. 601-717-000
d M ieszkanie 2-pokojo w e, 36 m
kw., po remoncie, w Oławie, 5026 1 6-35 2, 6 0 3 -3 8 0 -2 5 4 (1|
d Sprzedam mieszkanie 38 m kw.,
2-pokojowe, III piętro, ul. W iejska.
50 5-05 9-3 64. |3|
d Sprzedam garaż, blisko centrum ,
te l. 510-265-286 |2|
d 4-pokojow e mieszkanie, I p., os.
S obieskie go, 50 4-54 1-5 66 (1|
CAPRI - NIERUCHOM OŚCI,
OLAW A, UL. BRZESKA 6/2,
TEL. 601-990-187. PEŁNA
OFERTA BIURA w w w .ca p rin ierucho m osci.g ratka .pl
DO SPRZEDANIA W OŁAW IE
•3-PO KO JO W E, 65 M KW.,
III PIĘTRO, OKOLICE
ZACISZNEJ, NOWE
BEZCZYNSZOW E, 31 7.50 0 ZL
* 3-POKOJOW E, 62,30 M
KW., PARTER,
IW ASZKIEW ICZA - 245 TYS ZL
• 1-POKOJOW E, 25 M KW.,
I PIĘTRO, PO REMONCIE 125 TYS ZL * 2-POKOJOW E
39 M KW., I PIĘTRO,
BEZCZYNSZOW E,
DEWELOPERSKIE - 152 588
ZL* 2-POKOJOW E 48 M K W „
I PIĘTRO, BEZCZYNSZOWE,
DEWELOPERSKIE - 189 244
ZL* 3-POKOJOW E 55 M K W „
II PIĘTRO, BEZCZYNSZOWE,
DEWELOPERSKIE - 219 146
ZL * 3-POKOJOWE 60 M KW.,
II PIĘTRO, BEZCZYNSZOWE,
DEWELOPERSKIE - 237 276
ZL * 3-POKOJOW E, 91 M
KW., II PIĘTRO, CENTRUM 255 TYS ZL * 3-POKOJOW E,
53 M KW., I PIĘTRO,
CENTRUM, DEWELOPERSKIE
- 200 TYS ZL * 4-POKOJOW E,
KOLO OŁAWY, 80 M KW.,
PO REMONCIE, OGRÓD 14A,
GARAŻ 150 M KW., - 299 TYS
ZL * 3-POKOJOW E, 50 M KW.,
PARTER, CHROBREGO - 205
TYS ZL * 1-POKOJOW E,
26,65 M KW., III PIĘTRO 93 TYS ZL * 3-POKOJOW E,
58,20 M KW., I PIĘTRO,
SOBIESKIEGO, 230 TYS ZŁ *
3-POKOJOW E, 62 M KW.,
PARTER, IW ASZKIEW ICZA 245 TYS ZL * 2-POKOJOW E,
40 M KW., I PIĘTRO,
BEZCZYNSZOWE, W TRAKCIE
REMONTU - 135 TYS ZL *
4-POKOJOW E, 77,98 M KW.,
II PIĘTRO, BEZCZYNSZOWE,
DEWELOPRSKIE - 308,021 ZL
* 3-POKOJOW E, 63 M K W „
VIII PIĘTRO, CHROBREGO,
235 TYS ZL *3-PO KO JO W E,
50,6 M KW., IV PIĘTRO,
SOBIESKIEGO, BALKON - 200
TYS ZL * 4-POKOJOW E 57.5
M KW., IV PIĘTRO, BLISKO
CENTRUM - 210 TYS ZL *
2-POKOJOWE, 47 M KW.,
III PIĘTRO, BLISKO
CENTRUM, 175 TYS ZL *
4-POKOJOW E, 100 M KW.,
I PIĘTRO, CENTRUM - 277
TYS ZL * 2-POKOJOWE, 53 M
KW., II PIĘTRO,
BEZCZYNSZOW E, BALKON,
CENTRUM - 179 TYS.ZL *
2-POKOJOW E, 48 M KW.,
II PIĘTRO, PO REMONCIE,
CHROBREGO, 177 TYS ZL *
2-POKOJOW E, JELCZLASKOWICE, 38 M KW.,
II PIĘTRO, BALKON, 149 TYS
ZL * 3-POKOJOW E, JELCZLASKOWICE, 61,5 M KW.,
WYSOKI PARTER, BALKON 230 TYS ZL * 3-POKOJOW E,
JELCZ-LASKOW ICE, 63,20 M
KW., IV PIĘTRO, PO
REMONCIE - 250 TYS ZL *
4-POKOJOW E, 84 M K W „
PARTER, JELCZ-LASKOW ICE 249 TYS ZL * 2-POKOJOW E,
- JELCZ-LASKOWICE, 49,40 M
KW., PARTER - 188 TYS ZL*
35
CAPRI - NIERUCHOM OŚCI,
OLAW A, UL. BRZESKA 6/2,
TEL. 601-990-187. PEŁNA
OFERTA BIURA w w w .ca p rinierucho m osci.g ratka .pl D OM Y
JE D NO RO DZIN N E * * * *
O LAW A, 108 M KW., DZIAŁKA
495 M KW., PARTEROWY,
STAN DEWELOPERSKI - 460
TYS ZL * JELCZ-LASKOW ICE,
128 M KW., DZIAŁKA 1740 M
KW., STAN DEWELOPERSKI,
NA DWIE RODZINY - 599 TYS
ZL * CHW ALOW ICE, 128 M
KW., DZIAŁKA 1740 M KW.,
NOWY - 640 TYS ZL *
OLAW A, 120 M KW., DZIAŁKA
433 M KW., KOLO SZPITALA 370 TYS ZL * KOŁO OŁAW Y
138 M KW., DZIAŁKA 928 M
KW., NOWY - 520 TYS ZL *
OKOLICE BYSTRZYCY 102 M
KW., DZIAŁKA 1570 M KW.,
Z A B U D O W A N IA
GOSPODARCZE 277 M KW.,
DO REMONTU - 185 TYS ZL *
OLAW A, 125 M K W „ DZIAŁKA
545 M KW., NOWY, 550 TYS
ZL * OLAWA, 136 M KW.,
DZIAŁKA 444 M KW.,
OSIEDLE ZA SZPITALEM, 12LETNI - 480 TYS ZŁ * OLAWA,
148 M KW., DZIAŁKA 600 M
KW., OSIEDLE ZA SZPITALEM
- 499 TYS ZL * BLIŹNIAK
KOLO OŁAWY, 160 M KW.,
DZIAŁKA 5 AR Ó W , NOW Y 440 TYS ZL * DOM
SZEREGOWY, OLAW A, 136 M
KW., DZIAŁKA 350 M K W „
STAN DEWELOPERSKI - 480
TYS. ZL* OLAW A 160 M KW.,
DZIAŁKA 685 M KW.,
PARTEROWY, 5 POKOI,
KUCHNIA, ŁAZIENKA - 400
TYS. ZL*O LA W A , 120 M KW.,
DZIAŁKA 5A, KOLO
INTERMARCHE - 399 TYS. ZL
* KOLO JELCZA-LASKOW IC,
98 M KW., DZIAŁKA 1100 M
KW., ZA B U D O W A N IA
GOSPODARCZE NA
WARSZTAT - 150 TYS ZL *
KOLO JE LC ZA-LASKO W IC ,
180
KW., DZIAŁKA 2400 M
KW., PO CZĘŚCIOWYM
REMONCIE - 300 TYS ZL * * *
DZIAŁKI B U D O W L A N E ***
NIEM IL, 21 ARÓW , MEDIA,
DOJAZD - 59 TYS. ZL *
STANOW ICE, 15 ARÓW ,
M EDIA - 120 TYS ZL *
STANOW ICE 17 ARÓW ,
M EDIA - 140 TYS ZL * NOWY
OTOK, 1233 M KW., PRĄD,
W O D A, 105 TYS ZL * NOWY
OTOK 1200 M KW., PRĄD,
DOJAZD - 115 TYS ZL *
NOWY OTOK 839 M KW. - 80
TYS ZŁ * NOWY OTOK 981 M
KW., - 123 TYS ZL * DĘBINA,
914 M KW., BLISKO LASU,
UZBROJONA - 78 TYS. ZŁ *
C HW ALOW ICE, 1150 M KW.,
BLISKO LASU, UZBROJONA 97 TYS. ZL* GODZIKOW ICE,
14 A - 140 TYS. ZL *
BYSTRZYCA, 12 A,
UZBROJONA, BLISKO LASU 140 TYS.ZL * DZIAŁKA
K OMERCYJNA W OŁAW IE
KOLO KAUFLANDU, 944 M
KW., WSZYSTKIE M ED IA 369 TYS. ZL* BISKUPICE
OŁAW SKIE 1200 M KW.,
W O D A, PRĄD, DOJAZD - 70
TYS ZŁ * CHW ALOW ICE,
1753 M KW., WSZYSTKIE
MEDIA, KOŁO LASU,
ASFALTOWA DROGA - 180
TYS ZL
d S p rz e d a m d o m w c e n tr u m
J e ic z a -L a s k o w ic , idea lny, d o za ­
m ie s z k a n ia , a tra k c y jn a c e n a !!!,
w w w .P R O S P E R H O M E .p l 5 0 6 540-12 0 (H1)
d Duże 2-pokojow e mieszkanie w
Jelczu-Laskow icach, I piętro, 190
tys. w w w .PROSPERHOM E.pl 506540-120
d M ieszkanie w ce n tru m JelczaLaskowic, 4 pokoje, bardzo ładne,
pa rter, z b a lk o n e m , w w w .P R O SPERHOM E.pl 506-540-120 1HI|
d Mieszkanie na II piętrze, z balko­
nem, 3 pokoje w centrum , w ysoki
s ta n d a rd + w y p o s a ż e n ie , e xtra
cena, n is k ie o p ła ty, w w w .P R O SPERHOM E.pl 506-540-120 ,HI
36
powiatowa
n Zadbana kawalerka w centrum ,
tylko 110 tys. zł, www.PROSPERH O M E .pl 506-540-120
TELEFONY
I TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe
- 999
Straż Pożarna
- 998
Straż Miejska
- 986
Komenda Powiatowa Policji
-
997
Pogotowie Wod. • Kan.
- 994
Pogotowie Gazowe
- 992
Sanepid
-
71-313-38-21
Zagrożenie epidemią-
600-779-259
TELEFONY OŁAWSKIE
Komenda Powiatowa Policji
71-313-20-41
Szpital Powiatowy
71-301-13-00
Straż Miejska
71-313-24-99
Straż Miejska
Patrol zmotoryzowany-
601-146-905
Straż Gminna
- 71-313-25-83
Kom. Powiatowa PSP
- 71 -313-40-45
Pogotowie Energet.
71-313-29-06
Zakł. Wod. I Kan.
- 71-303-95-21
Zakład Gazownictwa
- 71-313-23-61
Dom Pomocy Społecz. - 71-313-91 -03
Dzienny Dom Pobytu
URZĘDY POCZTOWE
UP nr 1, ul. 1 Maja - 71-318-71-16
UP nr 3, ul. Wrocławsko- 71-318-71-17
UP nr 4, ul. B. Chrobrego - 71-318-71-18
UP nr 5, ul. Iwaszkiewicza
- 71-318-71-19
PARAFIE
MB Pocieszenia
71-313-22-41
MB Różańcowej
- 695-630-418
Miłosierdzia Bożego - 71-313-86-88
Św. Ap. Piotra i Pawła - 71 -313-27-23
URZĘDY W OŁAWIE
Starostwo Powiatowe - 71-313-94-33
Powiatowy Urząd Pracy- 71 -313-90-33
Prokuratura.
71-313-40-11
Sąd Rejonowy
- 71-313-24-44
Urząd Skarbowy
71 -303-94-39
Informacja podatkowa - 71 -303-94-33
Urząd Miejski Oława - 71-303-55-01/02
Urząd Stanu Cywilnego- 71 -313-38-58
Powiatowy Zarząd Drogowy
• 71-303-30-19
Sanepid
- 71-313-38-21
ZUS
- 71-303-98-00
o B ardzo ład n e m ieszk an ie 2po ko jo w e, z b a lko n em w cen*
trum J e lcza-L as ko w lc, g ładzie,
nowe okna, zab ud ow a ku ch e n ­
na,
T y lk o
140
ty s .
z ł!!!,
w w w .P R O S P E R H O M E .p l 5 0 6 540-120 (HI|
n Mieszkanie 4-pokojow e z dużym
balkonem w Jelczu-Laskow icach,
po remoncie, super, cena tylko 230
tys. zł,' ne g„ WWW .PROSPERHOM E .pl 506-540-120
WIĘCEJ ATRAKCYJNYCH
OFERT SPRZEDAŻY
NIERUCHOM OŚCI UZYSKASZ
BEZPOŚREDNIO W BIURZE
W JELCZU-LASKOW ICACH
PRZY UL. Bożka 11
k/ B iblioteki, ZAPRASZAMY!
w w w .p ro s p e rh o m e .p l, 506540-120
o Hala m agazynow o-produkcyjna
przy s tre fie eko nom icznej w J e l­
czu-Laskow icach o pow. 3900 m
kw., duży ogrodzony parking, m e­
dia, do w ynajęcia lub sprzedania,
w w w .p ro s p e r h o m e .p l 5 0 6 -5 4 0 120 „ «
o Działka rolna w Ośnie, gm. W ią­
zów, o pow. 5,13 ha, klasa II, w
je d n y m kaw ałku , d o g o d n e p o ło ­
żenie przy drodze Strzelin-Oława,
bez w cześniejszych kre dytów , z
możliwością dopłat AMR, tel. 883464-651 |2|
o Sprzedam działkę 14.09 ar pod
budow ę w Biskupicach Oławskich
gm . Jelcz-Laskowice, woda, prąd.
Tel. 71301-49-17 (|)
o W Bystrzycy dom z zabudowa­
niam i gospodarczym i, do re m o n ­
tu, działka 1570 m k w „ te l. 728340-07 8 |21
o Sprzedam mieszkanie 3 pokoje,
w Oławie, 64 m kw., ul. Sportowa,
tel. 501-692-678 m
o Mieszkanie 63 m kw., bezczynszow e, w łasne c.o., Zabardow ice
31 ko ło O ła w y cena 157 tys. do
negocjacji tel 665604361 {11
n N ow e m ie s z k a n ie b e z c z y n szowe 120 m kw., na pierwszym
piętrze. Miejsce parkingowe, tel.
5 1 6-19 5-4 07 (|)
TELEFONY W H
Jednostka Ratowniczo
Komisariat Policji
n D om C hw alow icach, ul. G łów ­
na, duża działka obok lasu, piękny
ogród, w ysoki standard wykończe­
nia, w yposażony i um eblow any do
zamieszkania, S upe r!!! 650 tys. zł,
w w w .P R O S P E R H O M E .p l 50 6540-120
71-313-23-25
Dworzec PKS Olowa
- 71-313-72-32
Ośrodek Kultury
- 71 -313-28-29
Kąpielisko OCKF
- 71-313-21-89
Dom Dziecka
- 71 -313-20-51
Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie - 71-313-25-17
Miejski Zespół Ekonomiczno
-Administracyjny Szkól - 71 -313-25-70
Inf.lOT
801-703-703
-Gaśnicza PSP
n D o m w s ta n ie s u ro w y m za­
m k n ię ty m , w o ln o s to ją c y , działka
80 0 m kw ., piękna oko lica , 266
tys. zl, w w w .P R O S P E R H O M E .pl
506-540-120
- 71 -313-29-91
Polski Czerwony Krzyż-
- 71-318-81-62
- 71 -318-15-97
n Sprzedam mieszkanie 54 m kw.,
3 -p o k o jo w e , J e lc z -L a s k o w ic e ,
66 1-34 4-1 64
o
[URZĘDY
Urząd Miasta i Gminy - 71-318-16-11
Urząd Stanu Cywilnego- 71-381-71-12
Powiatowy Urząd Pracy-71 -318-33-46
Zakład Gospodarki
Komunalnej
- 71 -318-80-17
Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej IBS
- 71-318-81 -47
Zespół Ekonomiczno
-Administracyjny Szkół- 71-318-15-12
P A lM T
NMP Królowej Polski - 71-318-81-03
Stanisława Biskupa - 71-318-15-55
Maksymiliana Kolbego- 71-318 13-74
B liźn iak w M iłoszycach , 700
tys. zł. Tel. 693-751-128 (Hn
o
Sprzedam działki budow lane w
G odzikow icach przy ul. S pacero­
w e j, te l. 6 9 6 -7 6 5 -2 0 7 lu b 60 7304-795 „
0 Mieszkanie 63 m kw., parter, 3
p o k o je , b a lk o n , Iw a s z k ie w ic z a ,
cena 243 tys, 669-828-314, 609840-69 0 (2|
o M ieszkanie 63 m kw. bezczyns z o w e w ła s n e CO Z a b a rd o w ice
31, koło O ław y cena 137 tys. do
negocjacji te l 665604361 (2|
o
4-pokojowe mieszkanie, I piętro,
os. Sobieskiego, 504-541-566 l10|
URZĘDY POCZTOWE
UP ul.
UP ul.
UP ul.
UP ul.
Folwarczna
Liliowa
Wrocławska
Techników
SPRZEDAMY DOMKI
JEDNO RO DZINNE
W O LN O S TO JĄ C E ORAZ
DZIAŁKI BU DO W LAN E
W KOŚCIERZYCACH
K/BRZEGU, TEL. 71-3815743
LUB 6 6 5955 355 (21
71-318-71-07
71-318-71-08
71-318-71-09
71-318-71-10
INNE
TOWARZYSTWO OPIEKI
NAD ZWIERZĘTAMI
- Jelcz-Loskowice - Oława
1/2011
www.gazeta.olawa.pl
n Sprzedam lokal handlowy, 40 m
kw., na 1 Maja 46A, 697-061-052 |21
71-318-22 89
71-313-51-11
0 Sprzedam działkę budowlaną w
N ow ym Otoku, tel. 606-759-747 |81
o
Garaż za stadionem , po remon­
cie, z prądem , tel. 602-676-739 (2|
o M ieszka nie, Jelcz-L a sko w ice ,
c e n tru m , d w u p o k o jo w e po re ­
m oncie, 37,5 m kw., 153 000 zl,
do negocjacji, tel. 798-078-220 (2|
o M ałe 2-pokojow e mieszkanie po
kapitalnym remoncie, w ysoki stan­
dard, 122 tys. do negocjacji, 509426-757
0 S przedam działkę b u dow lan ą
przy ul. Strzelnej, w szystkie media,
11,66a cena 270 zł/m kw., tel. 691 740-182 (2|
0 Sprzedam mieszkanie 38 m k w „
2-pokojow e, II piętro, ul. Hirszfel­
da w J e lc z u -L a s k o w ic a c h , 665094-082 ,2„
o Sprzedam lokal w raz z w yposa­
żeniem (solarium), 20 m kw., JelczLaskowice, tel. 531-898-922, 531898-963 „
o 1-pokojowe, w Brzegu, 31,7 m
kw., do zamieszkania od zaraz, bezczynszowe za 98 tys zl., tel. 698595-777 m
0 4-p o ko jo w e na os. S obieskie­
go, 64 m kw., + trójkąt, cena 3700zł/m kw., tel. 698-595-777 ()|
0 Sprzedam now e mieszkanie w
stanie dew eloperskim w Oławie o
pow. 76 m kw., 3-pokojowe, 606991-665. N iedrogo w|l|
o Sprzedam atrakcyjną działkę bu­
d o w la ną w O ław ie ok. 10 arów ,
tel. 662-098-391 M
0 M ieszkanie 2-pokojow e, 47 m
kw., III piętro, rozkładowe, Oława,
ul 3 Maja. G otow e do zamieszka­
nia. 210 tys. zl. 609-446-160 12ll|
o Sprzedam m ieszkanie 2-pokojow e 49,5 m kw., częściow o um e­
blowane, ul. 3 Maja, tel. 506-965573
„
DOM W CENTRUM
OŁAWY, W YB U D O W AN Y
W LATACH 80., PLASKI DACH,
SPOKOJNA, CICHA OKOLICA,
ŁA D N A DZIAŁKA,
TEL. 71-313-71-05
o Sprzedam mieszkanie 63 m kw „
super położone, Oław a 606-521783 ,5l
o Sprzedam mieszkanie w Oławie,
c e n tru m miasta, 47 ,5 m kw., po
rem oncie, ko m pletnie w yposażo­
ne, cena do negocjacji, te l. 502096-450 (6|
o N ie ru c h o m o ś c i 50 9-93 7-7 06,
50 4-39 8-4 50 Do sprzedania: *1p o ko jo w e 27 m kw ., C hrobrego,
do rem ontu - 100 000 •4-po kojo­
w e 57,5 m kw., Kasprowicza - 210
000 *D o m do rem ontu 100/1100
m kw., M inkow ice O ławskie - 100
000 * Dom do rem ontu 100/1600
m kw., B iskupice O ław skie - 140
0 0 0 ’ D zia łki b u d o w la n e N o w y
Górnik - Oława, 7,5-15 arów, prąd,
woda, 160 zl/m kw., ’ M arcinkow i­
ce, budow lana, 940 m kw. - 125
000 ’ M a rc in k o w ic e , budow lana,
1100 m kw., - 110 000 ’ Piskorzów ek, budowlana, 1252 m kw. - 77
0 0 0 ’ M in k o w ic e O ła w s k ie , b u ­
dowlana, 1100 m kw., - 70 000 ltl
o Sprzedam pilnie działkę budow ­
laną 6a, W iejska, Malopolna, 120
000, te l. 603-893-828 ,2)
o Sprzedam działkę 15,5a, Niemil,
50 0-74 2-4 07
DO W Y N A J Ę C IA
o 40 m kw i 80 m kw na sklep lub
biuro, BN A X IO M A .500-064-032
o 80 m kw., dla pracowników, Oła­
w a, BN A X IO M A 500-064-032
SPRZEDAM HALE MAGAZYNOWA
720 M KW. WSZYSTKIE MEDIA NA
DZIAŁCE 0,54 HA, TEREN AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ.
KAŻDA DZIAŁALNOŚĆ
KONTAKT:
m sm .
o P om ieszczenia m a g a zyn o w o pro d u kcyjn e koło O ław y, 120 m
kw ., m edia - 1200 zl/m iesięcznie
+ liczniki, BN 601-990-187
o Biuro 36 m kw . I piętro od za­
raz,od stycznia 2011 biura 32,5 m
kw. oraz 28 m kw. II piętro, cen­
tru m O ław y ul. Brzeska w w w .brzeska.olawa.pl tel 501 784 299 (5|
o W yn a jm ę p a w ilo n h a n d lo w o usługow y o pow. 30 m kw., z za­
pleczem socjalnym przy ul. Chro­
b re g o , n a p rz e c iw k o żłobka, te l.
60 9-83 7-6 08 |ldl
GRUNT INWESTYCYJNY
W YN A JM Ę
U TW ARDZONY PLAC
W JELCZU-LASKOW ICACH
NA TERENIE POLMOZBYTU
O POW. 4 000 M2, TEREN
UZBROJONY I OGRODZONY,
USYTUOWANY W KIERUNKU
W R O C ŁA W IA CENA 4 000 ZL
DO NEGOCJACJI.
TEL. 601-71-7-000 |1D|
o W y n a jm ę w S ie c h n ic a c h w
a tra kcyjn ych cenach: magazyny,
biura, m ieszkania, sklepy, place.
Różne w ielkości, dobra lokalizacja.
Adaptacja pod klienta. Tel. 71-71753-00, do 16 ,00.|15|
0 W ynajm ę now y obiekt magazynowo-biurowy kl. A o pow. ok. 900
m kw., Oława, tel. 691-777-737 |17|
o Do wynajęcia w pełni urządzone
mieszkanie 4-pokojow e w JelczuLaskow icach. Kom. 506-191-901
0 2-pokojowe I p „ w centrum Oła­
wy, częściow o um eblowane, 503708-873, 502-081-361
o Mieszkanie 3-pokojow e w cen­
tru m , 1000 zł + m edia, 71-31388-86, 515-45 5-0 78 (1|
DO W YNAJĘCIA HALA 280 M
KW., POMIESZCZENIA
BIUROW E, MONITORING,
UL. 3 M A JA 26 A, OŁAWA,
TEL. KON. 501-105-997 (8JU
o W ynajm ę mieszkanie wraz z ga­
rażem lub bez w Jelczu-Laskow i­
cach o pow. 40 m kw., 2 pokoje +
kuchnia, osobna ubikacja ¡ łazien­
ka, mieszkanie o w ysokim standar­
dzie, k o m p le tn ie u m e b lo w a n e i
urządzone, tel. 601-244-805, 6094 44-572 |2|
W YD Z IE R Ż A W IM Y
POMIESZCZENIA USŁUGOW E/
BIUROWE O POW. OK. 60 M
KW. I 80 M KW. ORAZ
MIESZKANIE 45M W OŁAW IE
PRZY UL. CHROBREGO 12.
TEL. KONTAKT. 71-381-57-43
LUB 66 5-95 5-3 55 (21
o Do wynajęcia mieszkanie 2-po­
kojowe, os. Sobieskiego, częścio­
w o um eblow a ne, kon takt p o -19,
6 0 5-74 1-6 38, 51 0-25 6-7 06
o Biuro 50 m kw., z aneksem ku­
chennym, 1500 zł brutto z media­
mi, BN A X IO M A 500-064-032
o 2-pokojow e, C hrobrego, um e­
blow ane, w yposażone, 1000 zł +
liczniki, BN A X IO M A 500-064-032
o Do w ynajęcia magazyn, Oława,
205 m kw., 1700zł+VAT/miesięcznie, te l. 601-990-187
0 3-pokojow e, 58,70 m kw., par­
ter, po remoncie, w ysoki standard,
centrum - 1450 zl/miesiąc + liczni­
ki, BN 601-990-187
0 Budynek produkcyjno-m agazynowy, 3 km od Oławy, pow. 120
m kw., media - 1200 zl m iesięcz­
nie + liczniki, BN 601-990-187
OŁAWA UL. OPOLSKA 7
-819-483 00 8.00 do 17.00
o W ynajm ę plac 800 m k w „ przy
Biedronce i Carefourze na myjnię
lub stację LPG, tel. 691-740-182 (2|
o Pokoje do wynajęcia w . JelczuLaskowicach, w ystaw iam y faktury
VAT, te l. 6 0 4-30 8-1 26, 6 6 9-74 2-
^ «-¡u
0 Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie,
56 m kw., w Jelczu-Laskowicach, ul.
Techników. 600-596-421 (2jll
u Do w y n a ję c ia d o m z d w o m a
mieszkaniami - parter: um eblow a­
na kuchnia, salon z w y jś c ie m na
taras, sypialnia, łazienka, pralnia.
Piętro: um eblow a na kuchnia, sa­
lon z balkonem , sypialnia, łazien­
ka. Dom w dobrej lokalizacji z par­
kingiem w cen trum Jelcza-Laskow ic , te l. 71-318-80-33, 793-2385^2 ,2-ju
0 Biuro,
gabinet - 56 m kw., pię­
tro, centrum Oławy, ul. Brzeska 8,
6 0 3 -31 5-9 07 ,,,
FIRM A W YN A JM IE
POM IESZCZENIA BIUROW E
PRZY UL. 3 M A JA 26
TEL. 601-734-551 LUB 71303-38 -36
,
o W ynajm ę pomieszczenie dla fry­
zjerki w salonie kosm etycznym , tel.
6 9 8-48 4-8 58 (3|
u
W ynajm ę m ieszkanie 4 pok. II
p. 71,5 m kw., ul. Iw aszkiew icza
od 1 lute go, 12 00zł+op ła ty, kau­
cja tel. 662-057-457 (4l
o W ynajm ę mieszkanie w JelczuLaskowicach, II piętro, 50 m k w „ 2pokojow e, nr tel. 607-331-840 (t il|
o Niekrępujący pokój z kuchnią w
Jelczu, 506-152-568 (1.j(]
o W ynajm ę dom ek jednorodzinny
o pow. 98 m kw., w Jelczu-Lasko­
w icach, tel. 665-094-050 |4jl|
o Do wynajęcia mieszkanie 2-po­
kojowe, I piętro w centrum Jelcza
Laskow ic, tel. 607-079-224
o Do wynajęcia mieszkanie w Jel­
czu-Laskow icach, pokój, kuchnia,
łazienka, kom órka, te l. 509-097152 MJ1,
TANIO W YN A JM Ę SALON
FRYZJERSKI W W ÓJCICACH,
M E D IA , 609-676-774,
71-318 -62 -88
o W ynajm ę garaż 18,7 m kw., ul.
Zaciszna, 250 zł/m ., te l. 71-31338-63
o W ynajm ę pokoje dla firm , cena
do negocjacji, tel. 607-165-625 (t|
0 W ynajm ę mieszkanie 2 pokoje,
1 piętro, na Chrobrego, cena 1000
zl + opłaty, 691-231-869 (2,
o W ynajm ę mieszkanie um eblowa­
ne , I p. o k o lic e Rynku, Tel.696
669 801, 510 787 896 po 15.00 ...
o M ieszkanie 3-pokojow e w Jel-'
czu-Laskow icach, z balkonem , w
c e n tru m , 8 0 0 zl + o p ła ty ,
w w w .P R O S P E R H O M E .p l 5 0 6540-120
DUŻY NIEZALEŻNY
LOKAL UŻYTKOWY NA
D ZIA ŁA LN O Ś Ć
PRODUKCYJNĄ, USŁUGOW Ą
BĄDŹ BIUROW Ą,
Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
O W YSO KIM STANDARDZIE,
Z W JAZD EM
I ZAGOSPODAROW ANYM
PARKINGIEM, IDEALNY NA
SALĘ B A N K IE T O W Ą !!!,
JE LC Z-LASKO W IC E,
w w w .p r o s p e r h o m e .p l
50 6-54 0-1 20 ,,.JU
o Parter budynku o po w ie rzchn i
260 m kw. - po rem oncie, m ożli­
w ość podziału, parking, przy g łów ­
nej u lic y , 18 z ł/m kw . I I I ,
w w w .P R O S P E R H O M E .p l 50 6540-120
0 W ynajm ę mieszkanie 3-pokojo­
w e, IV piętro z balkonem , ul. Pia­
stow ska w centrum . 700 zł + opła­
ty, kaucja 1000 zl, te l. 604-139-
557
„
DO W YNAJĘCIA MIESZKANIE
3-POKOJOW E, I PIĘTRO
W OŁAW IE W POBLIŻU
DW ORCA PKP,
U M E B LO W AN A KUCHNIA.
TEL. 60 4-16 8-7 29 „ ...
o Do wynajęcia mieszkanie kom ­
fo r to w e 2 -p o k o jo w e , ła zie n ka ,
kuchnia w pełni um eblow ane, TV,
pralka, lodó w ka, sypialnia, łóżko
2 .4 m szerokie, in te rn e t. 1200 zl
miesięcznie + tylko licznik za gaz,
.7 9 5 -3 3 0 -6 1 7 (6|
o W ynajmę garaż koło SP nr 8 obok
składu drewna, tel. 501-349-575 ¡2)
0 Do w ynajęcia nowy garaż 21
m kw., Oława, ul. Żerom skiego,
tanio, tel. 609-959-997 |2)
o Do w yn aję cia m ieszkanie
nowe, z monitoringiem, 58 m kw.,
bezczynszowe, 3-pokojowe, 2 bal­
kony, na II piętrze, w Oławie, ul. Że­
romskiego, tanio, tel. 609-959-997
0 Do w ynajęcia lokal 16 m kw.,
przy ul. 1 Maja w Oławie, „zielony
k io sk", tel. 505-800-637, 71-31353-13 (2|
o 4-pokojowe, I piętro, os. Sobie­
skiego , 1200 + opłaty, 504-5415 6 6
no.
0 W yn a jm ę lo kal u s łu g o w y w
centrum O ław y 50 m kw., 609147-197 „
o W ynajm ę mieszkanie 2-pokojo­
w e w centrum Oławy, na I piętrze,
całkow icie w yposażone w sprzęt
AGD, RTV, um eblow ane, tel. 601735-645
w w w .fo s p o l.e u
BIS!
OŁAWA
"KWADRACIAK"
ul. Chrobrego 23a (I piętro)
(Ö
5\
71 313 59 70
601 5 8 3 6 6 9
ŻALUZJE
ROLETY
I SIATKI PRZECIW OWADOM OKNA I DRZWI PCV
czynne: pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
n Hala na magazyn, w arsztat lub
garaż w O ław ie, 721-294-177 n|
a C ertyfikacja energetyczna, tel.
60 3-24 2-9 24 „ H„
a W ynajm ę mieszkanie 75 m kw.,
3 pokoje, Oława, tel. 71-313-89-35
a Ś w iadectw a Energetyczne. Term owizja. Tel. 665 079 169 |81
B W ynajm ę kawalerkę w Oławie,
25,5 m kw., tel. 664-459-407 15)
a Osuszanie i dezynfekcja. W yna­
jem osuszaczy. Tel. 665 079 169 |8|
a W ynajm ę mieszkanie 55 m k w „
przy. d o m k u je d n o ro d z in n y m , 2
pokoje + kuchnia, garaż, osobne
w ejście, kontakt tel. 602-259-173,
6 9 1-75 3-0 76 ,6|
a Elektryk - montaż instalacji, do­
m o fony, anteny, alarm y, doradz­
tw o , aw a rie , d o k u m e n ta c ja , tel.
6 0 4-61 3-4 83 (8|
a Elektroinstalacje - pomiary, od­
biory, 665-105-855 |8)
a W ynajm ę pomieszczenie w sa­
lonie fryzje rskim dla kosm etyczki
lub m asażysty w O ław ie, nr kon­
ta k to w y 694-434-015 B)
483 »
Z A M IE N IĘ
a Ciesielstw o-dekarstw o 697-177730 w w w .d a c h y w w .p l (l5il|
a Zam ienię lub sprzedam kaw a­
lerkę (po re m oncie ) na m ieszka­
nie d w u p o k o jo w e , te l. 504-243281, 50 2-41 1-0 26 ,„
K U P IE
'
a Kupię n o w y do m jedn oro dzin­
ny w O ław ie lub Jelczu-Laskow icach do 620 tys zl, BN, 601-990187
a W y w ro tk a 18 to n , 6 0 4 -6 1 3 -
a O gólnozakresow e odśnieżanie,
66 7-21 4-4 58, 7 8 3 -3 7 6 -7 6 0 ,„
a W ypożyczam y odśnieżarki, w y ­
konujem y usługi odśnieżania, tel.
50 0-52 5-2 23 „ d|
a B e z p y ło w e , p r o fe s jo n a ln e
usług i p a rk lecia rs kie, te l. 66 14 2 »-113 ( H „
a Kupię tani dom do rem ontu w
okolicach Jelcza-Laskowic lub Oła­
w y, BN 601-990-187
a Kupię 1-, 4-pokojow e m ieszka­
nia w Oławie i Jelczu-Laskowicach,
BN 6 0 1-99 0-1 87
a Kute ogrodzenia, bramy, balu­
strady, obróbka metali, spawanie.
EV-BUR, tel. 661-457-922 (S|
a Odbiory instalacji gazowych, opi­
nie kom iniarskie, 500-375-687
U B E Z P IE C Z E N IA
a „W ARTA" ul. M alczew skiego
3 ,6 04-144-640,71-313-81-46 „Li­
cho nie śpi” - Ubezpiecz się (1)
B Kupię grunt, 692-471-877
USŁUGI 0G0LNE
BHP
a GEODEZJA - usługi. Oława , ul.
3 Maja 4 I piętro, pok. 3 (dworzec
PKS), ge orob @ op.p l te l./fa x 713 1 3 -3 2 -1 3 , 6 0 9 -8 3 7 -6 1 0 , 6 9 5 560-911 m
a BHP - PPOŻ szkolenia, nadzór,
doradztw o, dokum entacja w ypad­
kowa, ocena ryzyka, tel. 603-127-
445 „
STOLARSTW O
a G EO D E ZJA , w w w .m p tg eo .p l,
k la s y fik a c ja g ru n tó w , te l. 606929-582 (1|)
a R enow acje m e bli antycznych,
60 7-91 6-7 95
GEODEZJA ABGEO POMIARY
POW YKONAW CZE, TYCZENIE
BUDYNKÓW, MAPY DO
CELÓ W PROJEKTOWYCH,
PODZIAŁY DZIAŁEK,
W SK A ZA N IA GRANIC,
OŁAW A, BRZESKA 26/4,
TEL. 71 -301-42-67, 66 3-73 4474 w w w .a b g e o .c o m .p l ,23,
a Schody i drzwi z drewna, natu­
ralne i pod kolor, 691-720-188 |20jl,
a M eble na wymiar, w w w .m eb lew im a rt.p l - 602-470-063 (3)
a Schody, drzw i, 693-061-860 (7|
w w w .m e b le m lx .c o m .p l
MARCIN ZANIN, MEBLE NA
W YMIAR, KUCHENNE, SZAFY,
GARDEROBY, ŁAZIENK O W E
ORAZ INNE W TYM
NIETYPOW E PODDASZA.
O FE R U JE M Y FACHOW E
DORADZTW O. BEZPŁATNE
PO M IA R Y OR A Z SOLIDNE
W YKONANIE. NOW Y DWÓR
KOŁO JELC ZA -LA SK O W IC
0609-034-113, S P R ZED A Ż
RATALNA W SYSTEMIE
INSTAL-PROJEKT PROJEKTOWANIE,
NADZOROW ANIE INSTALACJI,
SIECI I PRZYŁĄCZY W O D N O ­
KANALIZACYJNYCH,
GAZOW YCH, CO,
ŚW IADECTW A
ENERGETYCZNE. OŁAWA, UL.
BRZESKA 26/4, TEL. 665-604466, [email protected] onet.pl ,22|
a K oparko-ładow arka ,601-212-
* A G 'E L
889 o.
................
a KARCHER! W ykładziny, dyw a ­
ny, tapicerka m eblow a, NAPRAW­
DĘ W AR TO ! 505-093-019 (ldl
a Karcher - profesjon alne czysz­
czenie dyw anów , tapicerki m eblo­
w ej oraz sam ochodowej, 504-163-
100
„ dl
•
a Pranie u klienta - p rofesjon al­
nie, d yw an y w ykładzin y dyw a n o ­
w e , tapicerki m e blow e, 504-644-
405 (5)
a C z y s z c z e n ie k lim a ty z a c ji,
6 0 4-61 3-4 83 (J)
TRANSPORT
SPEED-TRANS.
USŁUGI TRANSPORTOW E.
BUSY 3,5,8-PALETOW E,
TEL. 609-884-122
TRANSPORT KONTENEROWY,
PODSTAW IANIE
KONTENERÓW POD GRUZ
I ZŁO M , TEL. 0501-278-422 ,3,
a U sługi'transportow e 1,5 t. Prze­
prow adzki, n o w e duże auto, kraj
zagranica, 693-372-032 (51
a W ypożyczalnia, przyczep i la­
wet, tel. 508-295-104 (47|
PRZEW’ÓZ OSÓB
KRAJ - ZAGRANICA.
W YN A JE M AU TO BU SÓ W
I M IKR O BU SÓ W
51, 20, 18, 8, -OSOBOW YCH,
TEL. 69 8-35 2-9 98 „
a Usługi tra nsportow e, kom plek­
sow a i solidna o b słu g a ^p ro fe sjo ­
nalne zabezpieczenie towaru, niskie
ceny, 24/h, tel. 605-970-222 (2|
a Transport o s o b o w y - 8 osób,
w esela , imprezy, 604-332-147 (5d|
a Tani transport sam ochodem do­
staw czym , ładow ność 2 tony, tel.
6 9 3-10 3-6 66 <B|
a Tani tra n s p o rt bus 1.1, FVAT,
60 4 -4 4 1 -5 4 8 l2l
a Transport - przeprowadzki, duże
auto, 24h, FVAT - 661-515-308 ,Bd)
a A utola w e ta, kraj, tel. 603-912436
898 (Uli
a T ra n sp o rt bus 1 ,5 t, 6 9 3-30 2-
615 (61
a Przewóz osób, tel. 608-574-041
a Usługi tra nspo rtow e 24H, 782974-059 (3, q,
a U sługi tra n s p o rto w e prze p ro ­
wadzki, w eekendy, tanio i pewnie,
66 4-11 7-0 76
H Y D R A U L IC Z N E
a E lektryk-aw arie , instalacje, m on­
taż, odbiory, 608-770-478 |7|
a Junkersy, kuchenki, gaz, hydrau­
liczne, napraw a, m ontaż, w o d o ­
m ierze, 71-313-44-39 ,,6,
a Usługi elektryczn e, 603-076-
AGP
a Usługi hydrauliczne, rem ont ła­
zienek i m ieszkań 693-753-029-,
71 -301 -52 -59 |271
AGD - SERWIS NAPRAWA LO D Ó W K I, ZAM RAŻARKI
ORAZ URZĄDZENIA
SKLEPOWE, PRALKI. DOJAZD
GRATIS! TEL. 71-302-83-70,
605-38 8-3 69
PROJEKTOWANIE,
CERTYFIKATY
•ENERGETYCZNE,
KIEROWANIE B U D O W A M I,
USŁUGI BUDO W LANE
PiW „B IE LE C K I" Biuro:
M arcinkow ice, ul. Cicha 13, tel.
50 6-19 6-1 75, 69 5-77 7-4 44
NAPRAW Y SPRZĘTU AGD
PRALKI, SPRZĘT
CHŁODNICZY, GRZEWCZY
ORAZ INNE. DOJAZD
BEZPŁATNY, 603-835-219
SERWIS3 3 "''
NAPRAW A I SPRZEDAZ
URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
I AGD - DOMOW YCH I
SKLEPOWYCH - OŁAWA,
PL. ZAM KO W Y 19, TEL. 713 0 1-42-71, 508-267-478,
PCV, D R E W N IA N E
A L U M IN IO W E
B R A M Y G ARAŻO W E
tel. 501-131-833
]
a Instalacje centralnego ogrzew a­
nia, w o d y s a n ita rn e j, in s ta la c je
w o d n o -k a n a liz a c y jn e i g a z o w e .
P rzyd o m o w e oczyszczalnie ście ­
ków . Instalacje solarne 602-186281, 71 -725-62-10 (2d|
a Junkersy, kuchenki, Glejzor, 713 1 3-44 -55 |7|
a Junkersy - piece naprawa - w y­
miana, montaż, przeglądy. Oława,
ul. K u tro w s k ie g o 1 3 , .71-302-9471, 501-278-041, 501-714-308 |81
a H y d ra u lic z n e , 7 1 -3 0 2 -9 4 -7 1 ,
50 1-71 4-3 08
a Naprawa AGD, dojazd do klien­
ta, tel. 510-245-223 l3.((|
E L E K T R O N IK A R TV
wszelkiego rodzaju prace
i naprawy dom ow e
- elektryczne
- hydrauliczne
- remontowe
- składanie mebli
- instalacje sprzętu
RTVi AGD
tel. 501-131-833
a Naprawy tele w izo rów do m ow e
i w a rs z ta to w e , CRT, LCD, PLA­
ZM A, dojazd gratis, tel. 509-064-
432
„ 6,
a M ontaż i serw is anten satelitar­
nych, w w w .s a tix .n e t.p l, 602-495-
749
a M ontaż anten SAT, 693-260-265
C Z Y S Z C Z E N IE
a Profesjonalne czyszczenie dyw a­
nów , w y k ła d z in , ta p ic e re k , 60791 6-79 5 ,,,
a U sługi hydrauliczne, w od-kan.,
co, i ga zo w e , D AR-IN STAL, te l.
78 7 -5 8 5 -8 4 9 |3|
a M o ntaż kuchenek gazow ych i
junkersów , naprawa, tel. 693-154-
S e rw is ^ ^ .
^
JU N K E R S
Naprawy gwarancyjne
i no gwarancyjne
kotłów i podgrzewaczy
wody
504-517-197
termet Vaillant
MONTAŻ, NAPRAWA
a R em onty, w ykończe nia, m alo­
w anie , kafle, panele, gw arancja,
6 0 9 -3 8 9 -2 9 9 13)
PROFESJONALNE
ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW,
CHOD N IKÓ W , DRÓG ORAZ
D A C H Ó W : 66 007 2 7 2 7 ,
668842053
[email protected] am bud.olaw a.pl |3|
a U sługi re m o n to w o -b u d o w la n e
od A do Z, 723-636-532 n8|
776
a K a fe lk o w a n ie , w y k o ń c z e n ia
w n ę trz, 795-772-680 ,2,
a R e-tom . U sługi hyd ra u liczn e .
CO, ins. W od-kan., solary. 50533 4-13 8. |2|
a Ocieplenia, docieplenia budyn­
ków (wata, styropian) 663-328-149
a Instalacje grzew cze, w o d o cią ­
g o w e , k a n a liz a c y jn e , g a z o w e kotły, kuch enki, junke rsy, w o d o ­
m ierze - POLAN - 601-754-709 ,8,
B Usługi hydrauliczne, 71-318-4212 od 8 .0 0 do 16 .00, 6 9 9 -9 3 4 257 (3,,
a Remonty, w ykończenia w nętrz,
te i. 787-585-849 131
a Tanie re m onty! 600-963-201 ,4,
B Tarcica sucha 1700 zł/m sześć.
Tel. 608-320-583
a w w w .pan -re m oncik.p l ,„
BUDOW LANE
a R em onty mieszkań kafelki, gła­
dzie, podłogi, tel. 510-265-286
a A daptacje poddaszy. K om plek­
sow e rem onty mieszkań i łazienek,
71 -301-52-59, 6 9 3-75 3-0 29 (27)
a C yklinow anie bezpyłow e, 600170-178
a D ocieplenia 602-611-938 ,,,
a W ykończenia w nętrz, gładzie, regipSy, m alowanie, panele, itd., tel.
60 2 -6 1 1 -9 3 8 ,„
a O dśn ieżanie da chów , p o sesji
itp., tel. 602-611-938 ,„
a R e m o n to w o -b u d o w la n e , 88931 2-68 8 (4|
ETKA-PROJEKT. OŁAW A,
UL. CHROBREGO 17/3.
PROJEKTOW ANIE
I KIEROWANIE BUDO W AM I.
10 000 PROJEKTÓW
TYPOWYCH D O M Ó W DO
WYBORU, w w w .etka.pl tel.
60 3-68 5-9 25, 71-303 -28 -05 |18|
a M alow anie w nętrz i fasad, 88931 2-68 8 ,4,
a C y k lin o w a n ie b e z p y ło w e ,
układanie parkietó w 71-392-0519, 691-268-795 |21)
K OPARKO-ŁADOW ARKA
JACEK BENDER,
6 0 1 -2 1 2 -8 8 9
a Transport do 3,5 T, lveco, plan­
deka, 8 euro palet, tel. 601-530-
a W ynajm ę lub sprzedam stolar­
nię w J e lc z u -L a s k o w ic a c h , 71318-81-96
223 m
AWARYJNE UDRAZNIANIE
RUR. NOWE INSTALACJE
W O D N O -K AN A LIZA C Y JN E .
PEŁNA HYDRAULIKA.
24 H, RÓWNIEŻ W DNI
W O LN E , TEL. 667-545-633,
60 3-99 1-1 44
a D o c ie p le n ia b u d y n k ó w , 60 791 6-79 5 (4|
a R em onty, instalacje co, woda,
gaz. M a lo w anie, glazura, panele,
regipsy, 602-186-281, 71-725-62a Elewacje, docieplenia, 783-850-
112
ADAPTACJA PODDASZY,
W YKO Ń C ZEN IA WNĘTRZ,
TEL. 60 7-50 4-9 25
a Poddasza i wykończenia wnętrz,
tanio, 781-412-379 ((M
a W ykończenia w nętrz, 784-654-
888
PPHU- PAWEŁ BUDO W A
D O M Ó W OD PODSTAW.
W YKOŃCZENIA, REMONTY,
OCIEPLENIA, ELEWACJE,
M A LO W AN IE I. KAFLE.
W W W .P P H U -P A W E L.P L,
TEL 604-568-976.
PPHU- PAWEŁ. POSADZKI
Z ŻYWICY DO GARAŻY, HAL
M A G A ZY N Ó W ITP.
W W W .P P H U -P A W E L.P L.
TEL. 604-568-976,
a Obróbki blacharskie każdego ko­
loru oraz typu. P roducent Oława,
do 4 m b. 502-895-504. ,2|
a Tynki m aszynow e 60 8748023
a Gładzie, regipsy, m alowanie, re­
m onty, 697-841-612 (2|
a Tynki maszynowe, gipsow e, cem e n to w o -w a p ie n n e , 5 0 3 -0 7 5 -
485 a,
a Glazura, łazienki, 606-709-692
PR AC O W N IA PROJKTOW A
„A B T ", UL.-BRZESKA 26/9,
OŁAW A, w w w .a b tp ro je k t.p l,
TEL/FAX. 71-303-36-99,
abt_olaw [email protected] o2.pl
PROJEKTUJEMY
I BUDUJEMY
a C y k lin o w a n ie , o d n a w ia n ie
schodów i m ebli, 697-143-799,2)
W YN A JE M KOPARKI
GĄSIENICOW EJ 24 T,
TEL. 0501-2 78-422 (3|
a Pokrycia dachowe, 783-850-112
a Dachy, papa te rm o zg rze w a l­
na, Faktury, 24h, 608-431-823 (45)
a Aranżacje i w ykończenia wnętrz,
6 0 7 -9 1 6 -7 9 5 (4|
a R em onty: m alow anie, regipsy,
glazura, panele, w ym ia n a drzw i,
papa term ozgrzew alna i inne, tel.
6 9 8 -62 3-5 37 ,6,
a Tapetowanie, m alowanie, kafel­
kow anie, cyklinow a nie, 696-702-
TELEFO NY
TELEFONY W DOMANIOWIE
Urzqd Gminy
- 71 301 77 35
Urząd Stanu Cywilnego - 71-301-77-23
Parafia Nawiedzenia NMP 71-301-77-42
Gminne Centrum Kultury 71-301-77-24
TELEFONY W GMINIE OUW A
Urząd Gminy
- 71-313-30-44
Gminny Zespól Oświaty
- 71-313-4657
TELEFONY ZAUFANIA I
Telefon Zaufania Anonimowyth
Alkohofików i Grup Rodzinnych - 71-321-84-03
Policyjny Telefon Zaufania - 800-120-226
Telefon Zaufania Młodzieżowy - 71-998
Telefon Zaufania dla Uczennicy
i Ucznia
- 71-372-04 86
Niebieska linia - dla ofiar przemocy
w rodzinie
801 120 002
Pomarańczowa linia - pomoc rodzinom,
których dzieci piją
- 801 14 00 68
Zielona linia - porody i informacje
na temat HIV i AIDS
- 22 621 3367
TELEFONY DO SZPITALA
dyrektor
zastępca dyrektora
sekretariat dyrektora
- 71 301 13-13
- 71-301-13-14
- 71 -301-13-11
-fa x : 71-30113-12
naczelna pielęgniarka
71-301-13-91
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
ordynator
71 -301 -13-40
izba przyjęć
71-301-13-96
dyżurko lekarska - 71 -301 -13-39 lub 58
dyżurko pielęgniarska- 71-301-13-37
gabinet zabiegowy
71 -301 -13-97
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY j
ordynator
sekretariat
izba przyjęć
dyżurka lekarska
USG:
EKG
sala "R"
a D ekarstw o, blacharstwo, m ate­
riał i robocizna. 502-895-504. (2)
a P odbitki- m a teriał i w y k o n a w ­
s tw o . 502-895-504. (2,
a Profesjonalna budow a dachów
i w ykonyw anie pokryć dachowych,
A. M ikulski. M ile w idziana w sp ó ł­
praca z dekarzam i, te l. 797-536732, 506-106-453 „ 3.„
a Rem onty kom pleksow o. Regip­
sy, gładzie, struktury, kafle, pane­
le, m alow anie itp. 791-694-077 (3|
F O T O G R A F IA
a F o to g rafia V ID E O -F O T O -C Y FRA „U PAWŁA”, 607-165-625 (1d)
a W W W .FO TO H Q .C O M .P L, 5010 6 3 -7 3 4 (1d)
a W W W .FO TO H Q .C O M .P L, 5010 6 3-73 4 (,d)
a W W W .FO TO H Q .C O M .P L, 5010 6 3-73 4 (1d)
37
71 301-13-22
71 301 13 54
71 301-13-35
71-301-13 34
71 301 13 84
71 301 13 85
71 301 13-32
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
ordynolor
71 -301 -13-20
sekretariat
71-301-13-55
izba przyjęć:
71 -301 -13-47
dyżurka lekarska - 71 -301 -13-44 lub 45
dyżurka pielęgniarska
-71-301-13-42 lub 43
salo "R"
71 301 13 46
~0DDŹIAŁ~GIFłFKSUOGfCŻŃÓ PÓŁ02ŃlÓZYj
ordynator
71-301-13-21
sekretariat
71 -301 -13-53
izba przyjęć
71 -301-13-89
dyżurka lekarsko
- ginekologiczno-położnicza - 71-301-1351
dyżurko lekarska
-porodówka
71 -301-13-52
dyżurka pielęgniarska
- ginekologiczno-położnicza - 71-301-13-49
dyżurka pielęgniarska
-porodówka
71 -301 -13-50
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
ordynator
71-301-13-56
dyżurka pielęgniarska - 7 1 301-13-57
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY
ordynator
dyżurka lekarska
dyżurka pielęgniarskasala operacyjna
71-301-13-23
71 -301 -13-61
71-301-13-60
71 301 13 62
PORADNIE SPECJALISTYCZNE 1
a w w w .foto reklam a.ola w a .pl,,,,,
a w w w .foto reklam a.ola w a .pl,,a)
a w w w .fo to re kla m a .o la w a .p l„d,
a w w w .foto reklam a.ola w a .pl|,dl
rejestracja (neurologiczna
dermatologiczna) chirurgiczna
ginekologiczna
gruźlicy i chorób płuc okulistyczna
laryngologiczna
71-301-13 00
71 301 13-75
71 301 13 76
71 301 13 27
71-301 13 80
71 301 13 77
041
a w w w .foto reklam a.ola w a .pl,,,,,
a P race re m o n to w e , sprzedaż
drzw i i paneli, 603-228-209 |14)
a Fotografia ślubna, 791-534-666
w w w .d o ro ta p a w Iu k.p l ,„
a M u rarstw o , tynki ce m e n to w o w apienne + styropian, kom . 698-
a F o to g ra fia Ś lu b n a W ro c ła w /
C h w a ło w ic e te l:6 0 3 88 12 76
w w w .fo to s lu b n e .o rg ,22,
laboratorium
a w w w .agk-foto.p l
blok operacyjny
71 301-13 24
fizykoterapia
71 301-13 74
medycyna pracy
71 301-13 26
SSEZ-OIS
,291
a Gładzie, malowanie, panele, re­
gipsy, kafle, tanio i solidnie, docie­
plenia, 500-2Ś 4-830 ,2)
a K op arko-łado w arka 503-494292
a Prace re m o n to w o -b u d o w la n e ,
wykończenia w nętrz, 603-807-479
a R em o nty m ieszkań i łazienek,
696-702-041
NAPRAWA APARATÓW
FOTOGRAFICZNYCH
I KAMER.
SKLEP FOTOJOKER
W TESCO, 517-865-064
ROZNE 1
71-301-13 64
pogotowie - dyspozytor- 71 301 13-92
rehabilitacja
71 301-13 68
RTG - pracownia
71 301 13-87
ruch chorych
71 301-13-78
centrala
71-301-13 00
38
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
TELEFONY
a w w w .p a u la g ra c ja .c o m 6 9 7 717-861 w
PLANOWANE DYŻURY APTEK
n w w w .p a u la g ra c ja .c o m 6 9 7 717-861 (M)
Oława
Od 5 do 9 stycznia
apteka „Centrum”,
ul. Wrocławska 8,
tel. 71-313-20-52
Od 10 do 1 3 stycznia
apteka „Nad Odrą",
ul. Chrobrego 56 e,
tel. 71-313-75-55
Jelcz-Laskowice
Od 5 do 9 stycznia
apteka „Pod Białym
Orłem”,
ul. Bożka 11,
tel. 71-318-15-51
Od 10 do 13 stycznia
apteka „Laskowicka”,
ul. Kasztanowa,
tel. 71-318-12-93
Redakcja nie odpowiada za
zm iany dyżurów aptek
R E D A K C JA
DAHt TitłADRESOWŁ 1
"Gazeta Powiatowa
- Wiadomości Oławskie"
tel. i fax 71-313-70-78
internet: www.gazeta.olawo.pl;
e-mail: [email protected]
55-200 Oława, ul. Chrobrego 19;
tel.71 3137078,
Jelcz-Laskowice, ul. Partyzantów 2,
te l./łax 71-318 39 88
RtPACUJA |
Jerzy Kamiński {red. naczelny), Krzysztof
Andrzej Trybulski (z-ca red. naczelnego),
Zbigniew Bachul, Edward Bykowski, Malwina Gadawa, Monika Gałuszka-Sucharska, Wioletta Kamińska, Agnieszka Herba, Adam Piwek, Jacek Polasz i Xawery
Piśniak.
Dział sportowy: Mateusz Czajka [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania,
adiustacji materiałów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi
odpowiedzialności i nie zwraca materiałów
niezamówionych.
DZIAŁ REKLAM |
tel. i fax 71-313 70 78
Bogusław Szymański - reklama, przetar­
gi e-mail: [email protected]
łlURA OGŁOSZEŃ |
Biuro ogłoszeń w Oławie, Małgorzata
Ryjewska, 1 Maja 13 e, tel. i fax 71313
35 57, e-mail: [email protected],
czynne: poniedziałek, wtorek, środa 9-17,
czwartek 9-15, piątek 10-17, sobota nie­
czynne.
Biuro ogłoszeń w Jelczu-Laskowicach,
Katarzyna Nagalewska, ul. Partyzantów 2,
tel./fax 71-318-39 88,
[email protected]
czynne: poniedziałek i czwartek 11.0016.00, wtorek 8.00-16.00, piątek 11.0016.00, środa - nieczynne
Biuro ogłoszeń w Oławie,
sklep F0T0J0KER
(market JAKUB, os. Sobieskiego)
WYDAWCA |
RYZA Sp. z o.o., 55-200 Oława, ul. ks. Ja­
nowskiego 11, NIP: 912-184-21-80,
KRS 0000321273, tel. 71 3133557
Druk: Polskapresse, Bielany Wrocławskie
Nakład: 9150 egz.
n w w w .p a u la g ra c ja .c o m 6 9 7 717-861
a B łyskotliw y D uet Photography;
fo to g ra fia o ko liczn o ścio w a , a rty ­
styczna i reklamowa, w w w .blyskotliw y d u e t.p l 795-777-555 |2l
a Fotografia ślubna 692-717-384
w w w .foto m arka .pl (24|
a Fotografia niekonw encjonalna.
Z a trz y m a m y c h w ilę , w y ra z im y
em o c je , w w w .s z e w c z u k .ip o rtfo -
li0-P'
M
V ID E O F IL M O W A IM IE
a V ld s o -fo to -c y fra “ŁJ P aw ła",
przegryw anie VHS na DVD, tel.
60 7-16 5-6 25 i 7 1 -313 -41 -55 (td|
a V ideofoto A rtur gwarancją utrw a­
lenia tw o ic h w y ją tk o w y c h chw il,
p ro fe s jo n a ln ie , na n a jw y ż s z y m
poziom ie, 888-664-585 (2|
a Video-Cyfra Andrzej, 71-313-8829, 60 5-74 1-6 60 (1)
a V id e o film o w a n ie , te l. 5 0 8 295-104
a W id e o film o w a n ie , fo to g ra fia ,
w w w .w e s e ln e s tu d io .p l 692-876583 „
NAKŁAD KONTROLOWANY
a Korepetycje z matem atyki u stu­
denta, gim nazjum , liceum , m a tu­
ra, tel. 509-722-086 {2| .
a Tłumaczenie zwykłe i przysięgłe
(konspekt, w yp o w ie d ź, prezenta­
cja m ultim edialna, plakat) 781-381-
- w szystkie języki. Biuro tłumaczeń
VISION JOBS, Oława, ul. Brzeska
26 /16, 71 -303-27-25, kom . 506045-097, w w w .tlum aczenia-visionjobs.com |22|
a Tłumaczenia przysięgłe, w szyst­
kie języki. „Translator" Jelcz-Lasko­
w ic e , ul. G im nazjalna 1, te l. 71381-13-24, w w w .translator.strefa.pl
KOMPUTERY
a Pogotowie i serw is kom putero­
wy, rozwiążę każdy problem , do­
jazd do klienta, 10-letnie doświad­
czenie, tanio, szybko, solidnie, tel.
60 3-71 5-1 85 „ 0|
a Serwis i sprzedaż kom pute rów
PC, la p to p ó w , GPS. P o g o to w ie
kom puterow e. S-Computers 11 li­
sto p a d a 2 3 a /1 c 0 7 1 -3 0 3 -2 6 -0 6 ,
w w w .s-co m p u te rs.p l (2HI1
MONTAŻ SERWIS
ANTEN
SATELITARNYCH
A D S E R W IS
oTd
Ogłoszenia m otoryzacyjne sponsoruje W iesław Guz
a W zory prezentacji maturalnych
K O M PLEK SO W A NAPR A W A PO JAZDÓ W
A s s is ta n c e
m
471 <H»
&
z
*
te l.
0 7 1 3 0 2 8 5 4 4 ,
działek, gruntó w , nieruchom ości,
6 0 1 -6 7 0 -8 0 8 (4|
MOTORYZACYJNE
a A n g ie ls k i (N a tiv e S pea ker) w s z y s tk ie poziom y, dzieci, m ło ­
dzież i dorośli. Konwersacja, gra­
m atyka, business english - z do­
jazdem , te l. 605-760-510 ()|
Z Ł O M O W A N IE
SAM O C H O D Ó W - ZA KAŻDY
PŁAC IM Y GOTÓWKĄ,
TRANSPORT S AM OCHODU
GR ATIS,W YSTAW IAM Y
ZAŚW IAD C ZEN IA NIEZBĘDNE
DO W YREJESTROW ANIA
W W YDZIALE KOMUNIKACJI
I FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ.
O ŁA W A
UL. ZW IERZYNIECKA 11 TEŁ/
FAX 7131-3 3-0 24, 509-5822 5 1 ,5 0 5 -0 4 5 -4 1 4
TURYSTYKA
I REKREACJA
a W yjazdy na sanki i narty, tel. 608574-041 (2-jl)
i CE
j ESTNUEJ
TO
NAT1N0JI
Clii
■■■*
!
*
REftM
a Blacharstwo, lakiernictw o i inne,
Stefan Rolka, Oława, ul. Turkuso­
wa 2 (N ow y Otok), tel. 71-303-8021, 508-287-203 „ D|
SERWIS I SPRZEDAZ OPON,
PROSTOW ANIE FELG,
TADEUSZ FUDAŁA
UL. 3 M A JA 24, TEL. 888-531263
całe koła, tel. 600-780-332 (9|
a w w w .m m film s .e u (221
ROW ERY
a M e rc e d e s , Fiat, O pel, Reno,
Audi, Vw, Peugeot, napraw y m e­
chaniczne, diagnostyka k o m p u te ­
row a, 501-496-848 (t3|
a w w w .m m film s .e u (22|
Części rowerowe i motorowerowe
a Skup aut uszkodzonych: - po­
a w w w .m m film s .e u 122|
AKU-MOTO-BIKE
ul. ks. Janowskiego 27
w yp a d ko w ych , - bez praw a reje­
stracji, - anglików, posiadamy w ła­
sny transport, gotów ka od ręki w
10 m in. te l. 665-171-707,,9)
AKUMULATORY
a w w w .m m film s .e u (221
T e l. 7 1 3 1 3 2 9 9 3
a Filmowanie w esel, chrzciny gra­
tis, 607-565-427
ROZNE
ZESPOŁY
a DJ Robi wesela, integracje, im­
prezy p len ero w e, w w w .d j-ro b i.p l
50 7-05 3-0 28 (22|
a Zespól K&K, 600-232-074, 601153-217,3,
a Zespól GEM INI,609-761-536 |(2|
a Dj na każdą im prezę, 609-761-
536 na
a FOR-YOU - wesela, festyny, im­
prezy - tel. 604-421-959 |U1
a ARIS YOU BAND, 661-572-614,
60 9-57 9-6 57 (37,
a Z e s p ó l TR IJO . Tel. 79 3 -7 1 4 895, 606-292-746 „
a Zespól muzyczny G A M M A , tel.
69 2-82 9-3 22 „ 6|
a Zespól ARTMIX, 71-318-83-35,
60 6-13 0-4 73 „
a M ia łe ś w y p a d e k ? ! Z a d zw o ń !
Biuro rachunkow e „Z A W E X "
Ewa Zawłodzka-Parlej,
ul. 3 Maja 26, Oława oferujem y usługi z zakresu
pełnej księgow ości, ksiąg
przychodów i rozchodów,
ryczałtu, kadr, płac, rozliczeń
z US i ZUS. Kontakt: 71-30327-31, 603-463-337 lub e-m ail:
[email protected] interia.pl m
a Zw rot podatku VAT budow la­
a ZGRANA PARA - 692-717-384 04|
nego, poprow adzę księgę przy­
chodów , 604-441-548 (2)
a w w w .c a n to -b rz e g .p l - w esela ,
zabaw y - 661-934-834, 515-157-
NAUKA
122 m
UROCZYSTOŚCI
a Dekoracje ślubne tel. 603-122603 w w w .deko racje1 .pl.tl
a W W W .FO TO H Q .C O M .PL, 501063-734
a W W W .FO TO H Q .C O M .PL, 501063-734 (1fl)
B W W W .FO TO H Q .C O M .PL, 501063-734
a W ystrój kościołów, 503-041-449
a Pyszne ciasta dom ow e, pierogi,
uszka, krokiety, tel. 669-742-911
T Ł U M A C Z E N IA
a Tłum acz przysięgły j. niem iec­
kiego JA KU B M O ŻEJKO , briefy,
do kum en ty, Tel. 502-125-909 (25,
a Tłum acz przysięgły j. nie m ie c­
kiego KRYSTYNA JO N K O (doku­
m e nty sam ochodow e, USC,sądo­
w e i inne), te l./fa x 71-311-59-24,
60 4-28 7-6 75 „ „
BIURO TŁUMACZEŃ ETO.
TŁU M A CZE NIA ZWYKŁE
I PRZYSIĘGŁE,
OŁAWA, UL. BRZESKA 19,
7 1 -3 1 8 -1 0 5 0 ,
501-62 1-4 43 ,,,
przysięgły j. niem ieckiego, tel. 605292-921
SKUTERY
I Q U A D Y
POST FACTUM, Centrum Odszko­
dow ań P ow ypadkow ych, Konsul­
tant Prawny tel. 668 474 338
a Szybka pożyczka pod zastaw nie­
ru c h o m o ś c i s a m o c h o d ó w złota
RTV A G D kup no u d z ia łó w W ro ­
cław ul Hubska117 tel 71 718 92
80 698 80 80 70 ,,,
KURSY PRAWA JAZDY
KAT: A, B, C, D, E„
KW ALIFIKACJE PRZEW ÓZ
OSÓB I RZECZY
(PO NOWEMU): W STĘPNA,
U ZUPEŁNIAJĄCA,
OKRESOW A,
TEL. 71-717-33-34, 602-458773, 608-351-350
TG B
17 LAT NA RYNKU
S E R W IS NA M IE JS C U
w w w .m a zu r-m o to rs.p l
a Volvo V40 2002 r. 1,9 TDi, peł­
ne w y p o sa że n ie , 1 7 .500 zł, te l.
69 3-75 1-1 28 (HI|
a S prze dam R over 4 1 6 , 1998,
107.000 km, granatow y, klim a ty­
zacja, pełna elektryka, alufelgl, skó­
ra, OC + przegląd, cena: 7800 zł.
Tel. 667-978-776
PŁYWALNIA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
Czynna w godzinach:
dzieci do 7 lat - 2 zl
f po 16.00
oraz w soboty i niedziele
normalny -1 0 zl
ulgowy - 8 zl
poniedziałek - piątek
11.00 - 22.00
sobola 10.00 - 22.00
niedziela 11.00 - 21.00
Ceny biletów za godzinę
Siłownia
ł do 16.00
(od poniedziałku do piątku)
czynna poniedziałek - sobota
15.00 - 22.00
normalny - 8 zl
ulgowy - 6 zl
niedziela - nieczynna
cena biletu - 6 zl
MINUS (-)
574-041, www.kar-klub.pl (#HI|
Syzyfowa praca
OŁAWA
każdym poziom ie, przygotow anie
do m atury. 505-188-102 n4|
OSK DANUTA W OŁAWIE
UL.KUTRO W SKIEGO 19 A
ZAPRSZA NA KURSY
PRAWA JAZDY KAT. A, B, B1,
B+E, C, C+E, D.
KW ALIFIKACJE PRZEW Ó Z
OSÓB I RZECZY(NOW E
KURSY), SZKOLENIE
O K R E SO W E
W FO RM IE E-LARNINGOW ĘJ
DOTACJE UE. TEL. 71-301-4990, 503 47 89 91 ....
a J. niem iecki - dzieci, młodzież i
dorośli, w ieloletnie doświadczenie,
71 -313-24-73, 60 9-80 1-4 03 (3|
a S tu d e n tk a a n g lis ty k i c h ę tn ie
udzieli korepetycji z j. angielskiego
- p. p o d s ta w o w y ,g im n a z ju m , li­
ce u m . K o n ta kt: 6 0 0 91 5 350 email: [email protected] wp.pl (1|
a „A U T O -K IE Ł B IK " Zakład M e ­
chaniki Pojazdowej, naprawa sam o­
ch o d ó w oso bow ych i busów ,
konkurencyjne ceny, tel. 785-020-
806
,2I
a Sprzedam ciągnik Ursus C360,
r. 1972, z a re je s tro w a n y ale bez
o b e c n e g o przegląd u, stan o g ó l­
ny dobry, cena do u zg odnie nia,
te l. 6 9 8 -3 5 2 -6 4 2 , 7 1 -3 0 1 -5 4 -5 8
P° 16 ,3,
a Audi A4 Avant 2004r„ 1.9 TDI,
180 tys. km, 698-358-059
a O po ny z im o w e r n o w e , tan io.
A w aryjny M echanik ul. Małopolna
4, Oława tel. 502 600 433 (6)
B S przedam fia ta bravę 1,6/16,
przebieg 190.000, 1997 rok, cena
5,0 00 zl do ne gocjacji, 668-606-
333
(3, ,
a S przedam k o m p le t kól z im o ­
w ych, 145/70 R 13, tel. 885-409-
481
a Sprzedam Volkswagens Busa T5
C ara w ela, 20 05r., prze b ie g 114
00 0 km , p o d w ó jn y k lim a tro n ic ,
przedłużony, s e rw is o w a n y , 60268 9-26 9 m
a S p ro w a d zę A u to ! S przedam :
Renault Clio 99r., Renault Megane 96r., Ford M o ndo kom bi 95r.,
Opel Astra kom bi 99 r„ V w Passat
kom bi 20 0 3 r„ 71-303-84-09, 501955-042
a VW Golf III 1995r„ 1800 ccm,
b e n z ., g ra n a to w y , c. za m e k,
w sp o m . kierow nicy, 2 airbag el.,
ciem ne szyby, 3-drzwiowy, Oława,
te l. 603-057-975 (2)
a M e rcede s A klasa, 1,7 diesel,
6 0 3-85 1-2 15 ,,,
ul. Basenowa 5
R cH
71-318-24-44
(C Z T )
Sauna
Czynna poniedziałek - piątek 17.00 - 22.00
sobota i niedziela - 14.00 - 22.00
cena biletu z basenem za godzinę
normalny -11 zl
ulgowy - 9 zl
Rezerwacje - informacja
telefoniczna
Nouka pływonia 20 zl za godzinę
Wypożyczenie czepka -1 zl
a M atem atyka - skute cznie! Na
a Kursy kat. A, B, C, D, E, T, tel. 608-
0 5 0 0 1 1 0 3 0 0
a Udzielę pożyczki pod zastaw aut,
a Felgi stalowe, opony używane i
a V id e o film o w a n ie i profesjon al­
ny montaż, te l. 607 307 821 ,71
313 43 85 (20,
a M g r EWA JÓZKÓW - tłum acz
Zw ią z e k k o n t r o li d y s t r y b u c j i p r a s y
a Tłumacz przysięgły języka fran­
c u s k ie g o . W ro c ła w /C h w a ło w ic e ,
tel:515 25 66 30 w w w .przysieglyfrancuski.pl (221
1/2011
__
W ubiegłym roku
pracownicy zieleni
miejskiej dzielnie
naprawiali schody
w przejściu z pl.
Piłsudskiego na Rynku,
gdzie mieszkańcy
wykręcali nogi.
Przechodnie nie musieli
obawiać się o swoje
bezpieczeństwo do zimy.
W tej chwili mróz
bezlitośnie rozprawił się
z łatanymi schodami.
Znów wyglądająjak
poprzednio.
(A H )
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
S z u k a ją d o m u
A k c ja w s p ie ra n a p rz e z firm ę A cana Polska z Je lc z a -L a s k o w ic
A
39
P 0 1 5 K
9-miesięczny mieszaniec mocnej budowy,
tel. 71 -30 2-91 -27
Wysterylizowana miła młoda biało-beżowa suczka
tel. 504-211-752
Beżowa młoda wysterylizowana krótkowłosa łagodna
suczka, tel. 504-211-752
Młoda łaciata wysterylizowana suczka, tel. 71 -30 2-91 -27
27 grudnia znaleziono w Oławie biszkoptową
suczkę rasy labrador, tel. 504-211-752
Czarno-biało-brązowy mieszaniec teriera
tel. 504-211-752
Młody mieszaniec foksteriera, tel. 71 -30 2-91 -27
Kilkuletnia suczka znaleziona w Gaju, tel. 71 -30 2-91 -27
22 grudnia zaginęła w Siedlcach suczka rasy
sitzhu. C zekają na nią właściciele, tel. 782-699-077
Duży brązowy spokojny pilnujący i domowy pies,
tel. 504-211-752
Mieszaniec jamnika, tel. 71-302-91-27
Wysterylizowana biało-czarna przyjazna kotka oraz
inne wysterylizowane koty w różnym wieku, płci i maści
szukają domów, tel. 504-211-752
M ała młoda wysterylizowana suczka, tel. 71 -30 2-91 -27
Czujna wysterylizowana
nieduża młoda brązowa suczka,
tel. 504-211-752
(M A G )
[email protected]
r e k l a m a !
WYPRAWKA DLA PSÓW
Z PRZYTULISKA W OŁAWIE
Wszystkie psy ze zdjęciem, na którym
znajduje się fioletowy znak Regal, przy
adopcji otrzymają wyprawkę w postaci
1,8 kg karmy oraz miskę od firmy
ACANA POLSKA z Jelcza-Laskowic
SKLEP FIRMOWY
ul. Kasztanowa 9,55-230 Jelcz-Laskowice,
a c a n a
p o l s k a
tel. 7 1 /3 1 8 84 28, w w w .a c a n a .c o m .p l
40
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
sport
S zef działu: M ateusz C zajka
LEKKOATLETYKA
Biegi uliczne
26. Bieg Sylwestrowy
rozegrano 31 grudnia
w Trzebnicy. Na dystansie
dziesięciu kilometrów
rywalizowało 917 zawodni­
ków, w tym 24 z powiatu
oławskiego
Mieli do pokonania trzy run­
dy wokół trzebnickiego Rynku.
Już po pierwszej wszyscy biegli
w przemokniętych butach. Wy­
startowało o 61 biegaczy więcej
niż w poprzednim roku. Wygrał
Arkadiusz Gaidzielewski, który
dotarł do mety po 30 minutach i
16 sekundach. Z naszych zawod­
ników najlepiej zaprezentował się
dwukrotny szosowy mistrz Pol­
ski juniorów w kolarstwie Kon­
rad Tomasiak. Ukończy! bieg na
62. miejscu, w czasie 39 minut i
7 sekund. Sześć sekund po nim
przybiegł Piotr Spaliński (KB
“Dombud” Oława). W czołowej
setce znalazł się również oławianin Mateusz Nowacki z Brzeskie­
go Klubu Biegacza (40 min. 11
sekund - 82. miejsce).
Oprócz nich biegli: Jacek
Steczkiewicz, Roman Maciasz-
LEKKOATETYKA
Przełaje
P lusy i
m in u sy 2010
Krasik
najlepszy
g\ I
KOLARSTWO
plebiscyty
Trzebnicki
sylwester
W Biegu Sylwestrowym startowało 24 zawodników z naszego
powiatu
czyk, Mateusz Markowski i Wła­
dysław Smykowski (KB “Do­
mbud” Oława), Rafał Szostak i
Jacek Jęć (MKS “01avia” Oła­
wa), Jarosław Sztyk, Michał
Baszczij, Tadeusz Babski, Zdzi­
sław Jendraszak, Marzena, Zbi­
gniew i Mateusz Rudykowie,
Tomasz Zackiewicz oraz niżej
podpisany (KB “Harcownik”
Jelcz-Laskowice), Marek Basz­
czij (“Śluza” Ratowice), oławia-
nin Adrian Milo oraz jelczanie
Dorota Burdelak, Dariusz Święs,
Stanisław Czajkowski i Arka­
diusz Tołłoczko.
Biegowe zakończenie roku
świętowano szampanem i życzo­
nojak najwięcej zdrowia niedaw­
no urodzonej córeczce Arkadiu­
sza Tołłoczki.
TEKST I FOT.:
PIOTR ZALEWSKI
»«
.
• Głosuj na Mateusza
nik Mateusza jest gorszy tyl­
ko o 0,2 sek. od rekordu Pol­
ski. Do dwóch złotych i jed­
nego srebrnego medalu doło­
żył szóste miejsce drużynowe
wraz z kolegami z UKS-Moto
J-L - Patrykiem Zackiewiczem
i Danielem Napierałą.
O siągnięcia jelczanina
doceniła redakcja “Słowa
Sportowego”, zgłaszając jego
kandydaturę do plebiscytu. Na
Mateusza Rudyka można gło­
sować do końca stycznia, wy­
Wychowanek UKS Moto syłając kupony zamieszczane
J-L spisywał się świetnie na co tydzień w “Słowie Sporto­
torze. Na dystansie 500 me­ wym”.
(P Z )
trów ze startu zatrzymanego
uzyskał czas 34,616 sek. Wy­
FUTSAL_______ _
Mateusz Rudyk na
kaliskim torze
Puchar w Siechnicach
Puchar Polski
KS Futsaljest
gospodarzem pierwszej
rundy Pucharu Polski
w piłce nożnej halowej
sezonu 2 0 1 0 /1 1 .
Impreza odbędzie się
w niedzielę 9 stycznia
[email protected]
Pierwszy etap będzie roz­
grywany w siedmiu grupach,
liczących po cztery zespoły.
Rywalizacja toczyć się będzie
w Siechnicach, a także w sze­
ściu innych polskich miastach.
Siechnicki turniej rozpocz­
nie się w niedzielę 9 stycznia o
godz. 10.00. Oprócz gospoda­
.1 rza zagrają “Mundial” Żary,
“Wakro” Krapkowice i “Black
O
Horse” Ostrów Wielkopolski.
Dwa najlepsze zespoły awan­
sują do dalszej fazy rozgrywek.
Organizatorzy zapraszają
wszystkich zainteresowanych,
zapewniając wiele atrakcji,
Zimowa Grand Prix
tSfrffiSfe
Biegaczom nie przeszkadza
rywalizacja w zim owej
scenerii
na wszystkich etapach - wyno­
si pięć złotych. Od pozostałych
nie będzie pobierana opłata
startowa.
W drugiej edycji maratonu
na raty uczestniczyło stu bie­
gaczy. Triumfował Grzegorz
Kiełczewski z Wrocławia,
wygrywając wszystkie etapy.
Rywalizację kobiet wygrała
.
Mateusz Rudyk miał
bardzo udany sezon.
Zdobył dwa złote medale
i jeden srebrny na
Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży
w kolarstwie torowym,
rozgrywanej w Kaliszu.
Teraz ma szanse na
triumf w plebiscycie na
najlepszego uczniasportowca z Dolnego
Śląska
Trzeci zimowy maraton na
raty będzie się odbywał
w styczniu i lutym, na
sześciokilometrowych
trasach etapów w JelczuLaskowicach i Oławie
Całą edycję maratonu
ukończą biegacze, którzy za­
liczą siedem etapów. Pierwszy
miał się odbyć w sobotę 8
stycznia, na oławskiej trasie,
ale przesunięto go na niedzie­
lę 9 stycznia, start o godzinie
11.30. Biuro zawodów będzie
funkcjonowało na ulicy Bażantowej.
W biegach mogą uczestni­
czyć osoby, które mają ukoń­
czone 14 lat, ale niepełnoletni
muszą przedłożyć pozwolenie
rodziców lub prawnych opie­
kunów. - ZiMNaR ma zachę­
cić do biegania dla zdrowia
oraz ułatwić przygotowanie do
pótniejszych startów w mara­
tonach, teraz na początku w
ratach - mówi organizator Ar­
kadiusz Tołłoczko.
Wpisowe, uprawniające
pełnoletnich do uczestnictwa
s.44-45
s.42
[email protected] gazeta.olawa.pl
Agnieszka Burdelak. Uhono­
rowano medalami wszystkich,
którzy przebiegli łącznie 42 i
195 m.
Więcej
informacji:
www.kbfiodor.xt.pl. tel. 608161-920 lub 667-797-086.
(P Z )
Tańce pięknych cheerleaderek s ą d użą atrakcją podczas
meczów Futsalu Siechnice
m.in. konkursy z udziałem pu­ jem y do Pucharu Polski i
bliczności i pokazy taneczne chcemy dojść jak najdalej.
W naszym regionie nie
cheerleaderek.
- Jest to nasz debiut w roz­ zorganizowano jeszcze roz­
grywkach o Puchar Polski - grywek o Puchar Polski w pił­
mówi trener siechniczan Sła­ ce nożnej halowej. Zarówno
womir Domański. - W II lidze dla działaczy jak i kibiców
zajmujemy trzecie miejsce i będzie to nowość.
MATEUSZ E. CZAJKA
myślimy o awansie. Z podob­
[email protected]
nym nastawieniem przystępu­
Szyler zdobywa figurkę
W naszej ubiegłotygodniowej relacji z rozgrywek podwrocławskiej ligi okręgowej
seniorów, w której występują
szachiści MGLKS Oława
(“Zwycięska passa trwa” ,
“GP-WO” nr 52/2010), pod
załączonym diagramem, przy­
gotowanym przez Macieja
Wróbla, zabrakło podpisu. Ty­
tułem uzupełnienia, przedsta­
wiamy go dziś raz jeszcze, już
w komplecie.
(KAT)
Diagram z partii Bartosz Szyler
(MGLKS Parnas Otawa) - Jacek
Czuchwicki (LZS TOK Trzebnica). Po
ruchu Gd3 (zaznaczonym strzalkg)
czarne Szylera zdobywajg figurkę
1/2011
p o w ia to w a
www.gazeta.olawa.pl
SIATKÓWKA
_
III liga seniorów
Młodzik Bystrzyca podejmie
w sobotę 8 stycznia lidera
rozgrywek Ren-But Złotoryja,
początek meczu w bali OSiR
w Jelczu-Laskowicach o godz.
17.00
41
Przyjeżdża lider
Terminarz następnych meczów Młodzika:
XIV kolejka - sobota 15 stycznia
DZIEKAN MILia MŁODZIK BYSTRZYCA
XV kolejka - sobota 22 stycznia, godz. 17.00
MŁODZIK BYSTRZYCA ■CHROBRY GŁOGÓW
S iatk arze z je lcz ań sk iej
sekcji zajm ują trzecie miejsce
i m uszą w ygrać, żeby nadal
walczyć o baraże do II ligi. Nie
będzie to łatwe zadanie, bo w
dwunastu kolejkach złotoryjscy podopieczni Z bigniew a
M u la rc z y k a p o n ie śli ty lk o
dw ie porażki - z Dziekanem
M ilicz i Besterem Bielawa po
2:3.
XVI kolejka - sobota 29 stycznia
AKS STRZEGOM -MŁODZIK BYSTRZYCA
XVII kolejka - sobota 5 lutego, godz. 17.00
MŁODZIK BYSTRZYCA - TKKF RAZEM WOŁÓW
XVIII kolejka - sobota 12 lutego
IKAR LEGNICA-MŁODZIK BYSTRZYCA
(PZ)
Pracowity początek roku
Maciej Kordysz przyczynił się do awansu gorzowian do ćwierćfinału Pucharu Polski
SIATKÓWKA
Starcie oławian
SIATKÓWKA
Plus liga
W rozgrywanym
22 grudnia pucharowym
pojedynku drużyn
z udziałem wychowanków
MKS Olavia Oława górą
był Migowy zespół Macieja
Kordysza - GTPS Rajbud
Gorzów Wlkp, który
pokonał ekstraligową
drużynę Roberta Szczerbaniuka - Fart Kielce 3:2
K ielcz an ie za g rali w re ­
ze rw o w y m sk ła d zie, a g o ­
r z o w ia n ie w n a j s iln i e j­
sz y m . R o b e rt w sp o m a g a ł
F arta z ław k i, a M aciej s ta ­
n ow ił o sile atak u R ajb u d u .
W pierw szym secie, po jeg o
udanych akcjach, gorzo w ia­
n ie p r z e c h y lil i s z a lę na
s w o ją s tr o n ę , tr iu m f u ją c
28:2 6 , a K ordysz k olejn y
ra z b ły s n ą ł w tie - b re a k u .
P u n k to w a ł k ilk a k r o tn ie ,
dzięki czem u R ajbud zw y ­
ciężył 15:9 i w całym m eczu
3:2.
P o d o p ie c z n i A n d rz e ja
S ta n u le w ic z a ja k o je d y n i
p ie rw s z o lig o w c y a w a n s o ­
w ali do ćw ierćfin ału P u ch a­
ru P olski. W hali N O SiR w
N ow ym D w orze M azow iec­
kim zm ierzą się w p iątek 21
sty czn ia z m istrzem Polski
PG E Skra Bełchatów .
PIOTR ZALEWSKI
[email protected]
Czas na rewanż
SIATKÓWKA
R ozgryw ki
m łodzieżow e
___
III liga seniorek
XV kolejka - sobota 15 stycznia
Sobieski Oława - Gaudia Trzebnica
XVI kolejka - sobota 22 stycznia
MGLKS "Sobieski" Oława
zagra w sobotę 8 stycznia
z Gwardią Wrocław
- w sali SP nr 1 w Oławie,
początek meczu o godz.
1 1 .0 0
Sobieski Oława - MKS Świdnica
XVII kolejka - sobota 5 lutego
Rokita Brzeg Dolny - Sobieski Oława
XVIII kolejka - sobota 12 lutego
Sobieski Oława - Tygrysy Strzelin
XIX kolejka - sobota 26 lutego
Salos Nowa Ruda - Sobieski Oława
P o d o p ie c z n e Ja ro sła w a
Gębarzewskiego plasują się na
szóstej pozycji, a Gwardia jest
trzecia. W pierwszej rundzie
wrocławianki triumfowały 3:0,
ale oławianki w zmocniły się
ostatnio. Do zespołu w róciła
Joanna Przystawska oraz do­
łączyły wrocławianki M ałgo­
rzata Kot, Karolina Olszewska
i M agdalena Wiśniewska.
Terminarz następnych spo­
tkań “Sobieskiego”:
XX kolejka - sobota 5 marca
Sobieski Oława - UKS Głuszyca
(PZ)
Siatkarki “Sobieskiego” O ława czeka ciężki m ecz
z G wardią Wrocław. Od lewej stoją: Sylwia Palica,
Gabriela Palica, Daria Nowak, Karolina
Kaczmarczyk, Aleksandra W dowiak, Agnieszka
Jabłońska, Dorota Mędrzycka i Karolina Wus.
Od lewej w przysiadzie: Patrycja Charko,
Katarzyna Lubawa, Klaudia Zawiślak oraz Sandra
Karpińska
Drużyny młodzieżowe
z naszego powiatu
czeka intensywny week­
end
Podopiecznych
Michała
Patykiewicza
(na zdjęciu) czeka
bardzo ważny mecz
z Ren-Butem
Złotoryja
FOT.: PIOTR ZALEW SKI
K a d e tk i “ S o b ie s k ie g o ”
O ław a zag rają 8 sty czn ia w
L e g n ic y
z “ D z ie w ię t­
n a s tk ą ” . Z w y cię zc a za k o ń ­
cz y r u n d ę z a s a d n ic z ą na
d ru g im m ie jsc u i aw an su je
do d o ln o śląsk ie g o finału.
K adeci M KS 01avia O ła­
w a p o d e jm ą w s o b o tę 8
stycznia Ik ara L eg n ica - w
sali SP n r 1 w O ław ie, p o ­
czątek o godz. 13.30. O sta t­
ni m ecz ru n d y zasad n iczej
n ie zm ien i lo k aty oław ian ,
k tó rzy u p la su ją się na p ią ­
te j p o z y c ji i w m e c z a c h
play o ff p o w alczą o m iejsca
9-12.
W n a stę p n y m d niu j u ­
n iorzy z je lc z a ń sk ie j sekcji
M ło d zik a B y strzy ca pojadą
d o B o le sła w c a na m ecz z
T O P -em , a ty d zień p ó źniej
p o d ejm ą teg o ry w a la w J-L
- w hali O SiR , p o czątek o
g o d z . 1 1 .0 0 . T r iu m f a to r
dw um eczu zajm ie 9. m ie j­
sce w d o ln o ś lą s k ie j lid z e
ju n io ró w .
(PZ)
42 powiatowa
1/2011
www.gazeta.olawa.pl
LOTY GOŁĘBI
Podsumowanie sezonu
Dariusz Krasik
najlepszy
Klasyfikacja najlepszych
hodowców
w sezonie lotowym 2010
Mistrzostwo gołębi dorosłych
1. D ariusz Krasik
2. Jan Boczula
3. M arek Józefiak
81
79
68
3380,21
3214,10
3081,81
Mistrzostwo gołębi młodych
Hodowcy z oddziału oławskiego PZHGP
uroczyście podsumowali sezon loiów gołębi dorosłych i młodych
Ubiegłoroczną rywalizację
rozpoczęto 2 maja, lotem
gołębi dorosłych z Bole­
sławca, a zakończono 31
sierpnia, lotem z Brukseli.
Miesiąc później rozpoczę­
ły zawody, trwające do
połowy września, młode
ptaki, także lotem
z Bolesławca
A
1. Arkadiusz Skrocki
2. Dariusz Krasik
3. Jan Boczula
819,21 coeff.
798,35
796,71
20
20
20
184,63 coeff.
482,43
1122,72
16
16
16
289.04 coeff.
321.05
702,10
9
9
9
177,74 coeff.
186,12
494,20
Kategoria "A"
(krótki dystans)
r tf
1. Dariusz Krasik
2. M arek Józefiak
3. M ariusz Ignaś
Kategoria "B"
(średni dystans)
1. M arek Józefiak
2. Dariusz Krasik
3. M ariusz Ignaś
Dekoracja najlepszych
Zakończenie sezonu odby­
ło się 4 grudnia, jak co roku w
świetlicy przy ulicy Kilińskie­
go, która je st siedzibą oław ­
skiego oddziału PZHGP. Wrę­
czono nagrody najbardziej za­
słu żonym w sezo n ie 2010.
Dariusz Krasik był najlepszym
hodow cą w kategorii gołębi
d o ro sły ch , a w ry w a liz ac ji
młodych wyprzedził go A rka­
diusz Skrocki.
N a klasyfikację generalną
w pływ m iał pierw szy k o n ­
kurs z Bolesław ca, podczas
którego w łaściciele ponieśli
o g ro m n e stra ty z p o w o d u
niesprzyjającej pogody. Po-
35
32
34
Kategoria "C"
(długi dystans)
1. Dariusz Krasik
2. Marek Józefiak
3. Roman M azur
Hodowcy z Oławy na wystawie w Brzegu Dolnym. Od lewej: Sławomir Stec, Edward
Ziobrowski - prezes P Z H G P Wrocław, Julian Jadam i Mirosław Klimek
c h ło n ę ły o n e o k o ło 2 .0 0 0
“lotników ” .
W kategorii “Super Mistrz”
Dariusz Krasik nie miał sobie
równych, drugi był Jan Boczula, a tuż za nim uplasował się
Marek Józefiak. Ta trójka była
najczęściej dekorowana.
W sty c z n iu o d b ę d ą się
now e wybory zarządu oław ­
skiego oddziału. N ie dojdzie
do skutku lot zimowy. G ołę­
b ie m ia ły w y sta rto w a ć w
styczniu z Kostomłotów.
W listopadzie odbyła się
uroczystość wręczania nagród
za mistrzostwa Europy środko­
wej w lotach dalekodystansowych w czeskim Sternberku.
Sławomir Stec zajął dziewiąte
miejsce w międzynarodowych
lotach gołębi pocztowych.
Udana wystawa
Dariusz Krasik - najlepszy hodowca w kategorii gołębi
dorosłych i “Super Mistrz” w P Z H G P Oława
T y d zień po u ro c z y s to ­
ściach kończących sezon lo­
tów 2010 odbyły się w Brze­
gu Dolnym eliminacje okręgo­
we P olskiego Z w iązku H o­
dowców Gołębi Pocztowych
(oddział Wrocław), do przed­
olimpijskiej wystawy ogólno­
polskiej-w Sosnowcu. Udział
wzięli hodowcy z oddziałów w
Jelczu-Laskowicach i w O ła­
wie. W ystawa trwała od 10 do
12 grudnia. W czasie jej trwa­
nia p rzeprow adzono aukcję
najlepszych gołębi, z której
pieniądze przekazano na cele
charytatywne. Marek Józefiak,
prezes o ław sk ieg o PZHGP,
przekazał swojego ptaka, któ­
rego sprzedano anonimowemu
nabywcy za 300 zł. Licytację
prowadził Tadeusz Michalak z
Milicza.
N a wystawę do Sosnowca
zakwalifikował się Mirosław
Klimek z Oławy, który w I kla­
sie olimpijskiej standard zajął
piąte miejsce. W U klasie olim­
pijskiej standard będzie dwóch
naszych przedstawicieli - dru­
gie m iejsce zajął K lim ek, a
piąte - Jan Siwiec z Jelcza-Laskow ic. N a Ś ląsk p o jed zie
również Sławomir Stec, który
był trzeci w III klasie olim pij­
skiej (sport “A”), podobnie jak
duet Białowąs-Jadam z JelczaLaskowic, który uplasował się
na trzeciej pozycji w VI klasie
olimpijskiej (sport “D”).
Jest to duże osiągnięcie ho­
dow ców z naszego regionu.
Życzymy im kolejnych sukce­
sów na ogólnopolskiej przed­
olimpijskiej wystawie gołębi
pocztowych w Sosnowcu.
MATEUSZ E. CZAJKA
[email protected]
Kategoria "D"
(suma coeff. w kat A,
1. Dariusz Krasik
2. M arek Józefiak
B, i C)
45
45
683,42
957,59
6
6
6
201,03 coeff.
242,38
491,28
Kategoria "Maraton"
1. M arek Józefiak
2. Sławom ir Stec
3. M irosław Klimek
"Super Mistrz"
(dorosłe + młode)
1. Dariusz Krasik
2. Jan Boczula
3. M arek Józefiak
1+2 = 3
2+3=5
3 + 7 = 10
* Legenda:
W klasyfikacji podawane są, po imieniu i
nazwisku hodowcy, liczby konkursów, które
zaliczyły jego gołębie, a następnie zdobyte
punkty lub tzw. “coefficienty”, czyli
współczynnik, służący do przeliczania
wyników lotów - im jest mniejszy, tym lepszy
wynik hodowcy i jego ptaka.
Do ustalenia klasyfikacji “Super Mistrz”
sumowano miejsca w klasyfikacji za loty
gołębi młodych oraz dorosłych.
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
43
STRZELECTWO
Z LOK w nowy rok
Świderski noworocznym królem
Mimo mrozu i śnieżnej
pogody miłośnicy strzelec­
twa i członkowie Ligi
Obrony Kraju przywitali
Nowy Rok na strzelnicy
Najcieplej było przy ogni­
sku i rożnie z kiełbaskam i.
U czestnicy strzelania ogrze­
wali się ciepłą herbatą. Atmos­
ferę zaw odów podgrzew ała
gorąca rywalizacja. Konkuro­
wali młodzicy, juniorzy i se­
niorzy oraz osobno grupa po­
siadających swoje karabinki.
O tytuł “Noworocznego króla
strzeleckiego” walczyło sze­
ściu najlepszych strzelców, a
trzech przeszło do finału.
Z a w o d y w y g ra ł J e rz y
Ś w id e rsk i - 41 p k t, przed
H enrykiem Szubą - 38 i D a­
riuszem W itką - 35. W śród
młodzików najlepszy był Igor
Radoch - 85 pkt, przed Julią
P io trow ską - 80 i K arolem
Celińskim - 75. M edalistam i
grupy juniorów zostali Kinga
Przym uszała - 90 pkt i Paweł
OŁAWA
____
Sport szkolny
Koszykarze oraz piłkarze
halowi z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
w Oławie grali w finałach
wojewódzkich rozgrywek
Licealiada 2010/11
K oszykarze w zięli udział
17 grudnia w turnieju fin a ­
ło w y m , r o z g r y w a n y m w
O leśnicy. W pierw szym e ta ­
pie o ław ianie rozegrali dw a
m ecze. W ygrali z ró w ieśn i­
kam i z T rzebnicy, a następ-
K otwicki - 52. W klasyfika­
cji seniorów kolejność była
taka sama ja k w ryw alizacji o
tytuł now orocznego króla. W
grupie pow szechnej w ygrał
Liviu Pecican - 97 pkt, przed
H enrykiem Szubą - 88 i B ro­
nisław em Sobisiem - 87.
Rywalizowano również o
puchar prezesa B anku Spół­
dzielczego w Oławie. Ryszard
Żuraw wręczał po raz kolejny
w now orocznych zaw odach
nagrody u fundow ane przez
p.SZ Yfy
-o
>
SGB
^3y4^
b an k . W szy scy u c z e stn ic y
spotkania otrzymali kalenda­
rze B anku S p ó łd zie lc ze g o ,
PSS „Społem”, LOK i “G aze­
ty Powiatow ej -W iadomości
O ław skie”.
MALWINA GADAWA
[email protected]
FOT.: CZEStAW GALA
Grupa nagrodzonych młodzików
Strzelcy z grupy powszechnej z członkami LOK
I prezesem Banku Spółdzielczego
Z Nowym Rokiem...
WĘDKARSTWO_______
Ż yczenia
Nieudane finały
nie ulegli dobrze d y sp o n o ­
w anym gospodarzom turnie­
ju. D rugie m iejsce w grupie
d a ło im je d n a k a w a n s do
półfinału.
W nim zmierzyli się wro­
cławskim II Liceum Ogólno­
kształcącym. ZSP nr 2 walczy­
ło dzielnie do samego końca,
ale różnica poziom ów była
zbyt duża. Ostatecznie oławia­
nie przegrali 29:62 i w meczu
o trzecie miejsce trafili ponow­
nie na szkołę z Oleśnicy. IIL O
było górą, pokonując rywala
zza miedzy 33:22.
- Sam udział moich koszy­
karzy w turnieju finałowym , w
którym występowały drużyny z
W rocław ia, je s t o grom nym
sukcesem - mówił po turnieju
Bogdan O lejnik. - Była zbyt
duża różnica pom iędzy w ro­
cławskimi szkołami a pozosta­
łymi.
W ZSP nr 2 grali: Jakub
Zakonek, Damian Kalinowski,
Jakub Jakubowicz, Paweł Bia­
łowąs, Krzysztof Nawara, Pa­
tryk W ojciechowski, Konrad
Baszkiewicz. Najskuteczniej­
szymi zawodnikami byli: Ja­
Trener Bogdan Olejnik jest zadowolony z postawy koszykarzy z Z S P nr 2
Składamy wszystkim
wędkarzom życzenia
udanych wypraw na rybne
łowiska, brań rekordowych
okazów, oraz pogodnych dni
nad ulubioną wodą
Oprócz zaiybień ważne jest,
aby ryby, zakupione za pienią­
dze wędkarzy i wpuszczane do
akwenów, byty pilnowane przez
o d p o w ied n ie służby - P ań ­
stwową Straż Rybacką, Spo­
łeczną Straż Rybacką, Straż
Ochrony Wód PZW i policję.
Społeczna Straż Rybacka Po­
wiatu Oławskiego zajmuje czo­
łowe miejsce na Dolnym Śląsku
pod względem skuteczności.
Dobre informacje napływają z
okręgu. Najnowocześniejszy w
Europie ośrodek zarybieniowy
w Szczodrem przygotowuje na­
stępne partie narybku dla na­
szych wód. Niestety, znacznie
wzrosły opłaty za karty wędkar­
skie...
*
kubow icz - 15, Kalinowski Ten rok zaczynamy od do­
14 i Zakonek - 10.
stosowania się do zmian w usta­
P o d o p ie c z n i B o g d a n a wie o rybactwie śródlądowym,
O le jn ik a w y k o n a li ła d n y która więcej wymaga od łowią­
gest w obec sw ojego nauczy­ cego. Wprowadza też dotkliwe
c ie la , p rz e k a z u ją c m u p a ­ sankcje finansowe za brak do­
m ią tk o w ej sta tu e tk ę w r a ­ kumentów, uprawniających do
m ach pod zięk o w an ia za w y ­ połowu ryb. Wchodzi nowy do­
konaną pracę.
kument - licencja na amatorski
Zarząd K oła M iejskiego
Zaw iedli piłkarze halow i połów ryb. Dokument ten zawie­
PZW nr 16 w Oławie zaprasza
z Z SP nr 2. W finale w o je­ ra rejestr złowionych ryb. Brak
swoich członków na walne zgro­
w ó d z k im w y g r a li je d e n licencji oraz wypełnionego reje­
madzenie sprawozdawcze, któ­
m ecz, tyle sam o rem isując i stru będzie skutkował dwustu­ re odbędzie się 16 stycznia w
przeg ry w ając. Ich ryw alam i złotowym karnym mandatem, klubie “Parnas”, ul. 1 Maja, po­
b y ły ty lk o w r o c ła w s k ie wystawianym przez organ kon­ czątek o godz.10.
szkoły. Z w y cięstw o 1:0 z a ­ trolujący. W róciła możliwość
*
no tow ali z ZS nr 24, z LO stosowania podrywki. Większe
Z arząd K oła M iejskiego
n r X V II zrem iso w ali 2:2, a są też sankcje, które może nało­ PZW nr 16 w Oławie zaprasza
porażki d oznali z ZS nr 2.
żyć sąd na kłusownika. Dotych­ w szy stk ich w ędkarzy, bez
- J e ste m ro zc za ro w a n y czas sąd mógł ukarać sprawcę względu na członkostwo w ko­
p o sta w ą p iłk a rzy - żalił się grzywną, nawiązką na rzecz po­ łach, do czynnego udziału w
tre n e r O lejn ik . - D ru żyn a , szkodow anego w łaściciela oczyszczaniu zbiornika “Piaski”
która p rzeszła elim inacje ja k akwenu, zarządzić czasowe lub z warstwy śniegu oraz kucia
burza, w fin a le nie p o k a za ­ całkow ite pozbaw ienie karty przerębli. Akcja ma być przepro­
ła p ełn yc h um iejętności. N ie w ędkarskiej oraz przepadek wadzana 9 stycznia od godziny
p o w in n iśm y za ją ć o sta tn ie­ mienia służącego do kłusownic­ 10.00. Organizatorzy proszą o
twa. Najczęściej sąd stosował zabranie ze sobą sprzętu do wy­
go, p ią te g o m iejsca.
S k ład : P aw eł S k o ru p a , jedną z tych kar, a według no­ konywania tych prac oraz zacho­
M ateusz Biegański, M ateusz wej ustawy będzie musiał zasto­ wywanie szczególnej ostrożno­
Pietrzycki, A rkadiusz Synów- sować wszystkie.
ści przy poruszaniu się po lodzie.
*
Jest nadzieja, że rok 2011,
ka, Patryk Dobrzański, Michał
Gałaszewski, Dawid Wójcicki, podobnie jak miniony, będzie
Przypominamy, że wszyscy
Łukasz Wódzik, Andrzej Sy- obfitował oławskim wędkarzom wędkarze mogą współtworzyć tę
zarybieniami, udanymi zawoda­ rubrykę, kontaktując się telefo­
guła i Rafał Kohut.
mi oraz okręgowymi i krajowy­ nicznie: 600-378-240.
mi sukcesami wyczynowców w
MATEUSZ E. CZAJKA
(GRARO)
spinningu i spławiku.
[email protected]
44
powiatowa
S
P
O
R
T
www.gazeta.olawa.pl
_
Podsum ow anie 2010 roku
Miniony rok był dla jednych udany, a dla innych mniej.
Komu należy się pochwała, a kto zasłużył na rózgę?
Długi, Długi...
MKS SCA Oława, spad­
kobierca tradycji M oto-Jelcza, zmagał się z ogromny­
mi tarapatami finansowymi.
P rzyznajem y pierw szą po­
chwałę nowemu zarządowi,
który w marcu przejął klub z
zadłużeniem sięgającym 360
tys. zł. Prezes Witold Niemirowski zapowiedział, że wraz
z nowym członkami zarządu
- Tomaszem Frischmannem i
B e atą W o d z ic k ą z ro b ią
wszystko, aby wyprowadzić
klub na prostą. - Na począt­
ku odpow iedziałem , że nie
in te re su je m n ie ta rola m ów ił zaraz po przejęciu
władzy. - Po nieprzespanej
nocy stwierdziłem, że mimo
wielu kłopotów, to ciekawe
wyzwanie. Po długim namy­
śle i rozmowach z ludźmi ze
środowiska piłkarskiego p o ­
stanowiłem podjąć się tego
zadania wraz z Tomkiem i
panią Beatą.
Do końca listopada ub.
roku udało się spłacić 96 tys. zl
zobowiązań, które powstały w
wyniku złego gospodarowania
przez poprzedni zarząd.
Jesienią nastąpiły zmiany
w zarządzie. W miejsce Wodzickiej i F rischm anna są
Piotr Walęciak i Andrzej Węgłowski. Teraz prezes Niemirowski ma nowe obowiązki,
zw iązane ze stanow iskiem
w iceburm istrza Oławy. Czy
nadal z takim samym pow o­
dzeniem będzie spraw ow ał
władzę w MKS SCA Oława?
okręgowej. Teraz postanowili
pójść o krok dalej. Po rundzie
jesiennej jelczanie są liderem
i wyprzedzają o punkt lokal-
1/2011
Plusy i
1/2011
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
minusy 2010
„Król" Łukasz
Skoro mowa o piłce noż­
nej, należy wspomnieć o fan­
tastycznej rundzie wiosennej
Łukasza Ochmańskiego, któ­
ry w 12 meczach III ligi strze­
lił osiem goli i zdobył tytuł
króla strzelców. Jest to jego
największe osiągnięcie obok
m istrzostw a E uropy w ro z­
gryw kach „Regions C up” w
2007 roku. D obrą dyspozycję
zauważyli działacze Chrobre­
go Głogów i ściągnęli oławianina do siebie. Ma on pomóc
w walce o pow rót do II ligi, na
który czekają w Głogowie już
kilka lat. Dotychczasowy do­
robek Łukasza w Chrobrym to
7 strzelonych goli w 16 m e­
czach. - Kiedy przechodziłem
do Głogowa, zadeklarowałem
na konferencji prasow ej, że
chciałbym powtórzyć zdobycie
korony króla strzelców - mówił
Łukasz Ochmański. - Nie za­
mierzam się wycofać z tej de­
klaracji i powalcz.ę o ten tytuł.
Prezes Jerzy W oźniak (z prawej) pozostawił po sobie spory bałagan w M KS Oława
Okręgówka oławian
Czarni Jelcz-Laskowice i
Foto-Higiena Gać uplasowali
się w poprzednim sezonie w
czołówce wrocławskiej klasy
Andrzej Węgtowski (z lewej) i Piotr W alęciak dobrze w spom agają prezesa Niemirowskiego w zarządzaniu MKS
Oława
nego rywala. N ikt się nie spo­
dziewał, że drużyny z nasze­
go pow iatu zdom inują okręgówkę. Czarni są najskutecz­
niejszym zespołem z dorob­
kiem 36 goli, a gacianie dys­
ponują najlepszą linią obrony
w tej klasie, stracili tylko sie­
dem b ram ek. O b ecn ie n a j­
większą bolączką jest zainte­
resowanie zawodnikami i tre­
nerami obu ekip. Czarni stra­
cili ju ż swojego trenera, Seba­
stiana Sobczaka, który objął
stery po zdym isjonow anym
A n d rzeju L esz cz y ń sk im w
MKS SCA Oława.
Najskuteczniejszym strzel­
cem jelczan Dawidem Lipiń­
sk im in te re s u je się M K S
Kluczbork. Czy oba zespoły
utrzymają swoje kadry na od­
powiednim poziomie?
Tytani rządzą
Dla Kasi Ostapskiej (z lewej) miniony rok był bardzo udany
2010 rok był niezw ykle
udany dla sztangistów MAKS
Tytan Autoliv Oława. Druży­
na kobiet wywalczyła brązowy
medal w mistrzostwach Polski.
Do samego końca deptały jej
po piętach drużyny z Siedlec,
Z n icza B iłgoraj i O strow i
M azo w ieck iej. M ężczyźni
aw a n s o w a li do II lig i w
pierwszym roku startów. Po
czterech rzutach zajęli drugie
m ie jsc e za B u d o w lan y m i
Nowy Tomyśl, przegrywając
o niecałe 20 punktów.
N a jle p s z ą s z ta n g is tk ą
MAKS Tytan jest od wielu lat
Marieta Gotfryd. Oławianka
p rz y g o to w u ją c a się do
Igrzysk Olimpijskich w L on­
dynie, wywalczyła brązowy
medal na mistrzostwach Eu­
ropy seniorów w M ińsku w
kategorii do 58 kg. Była też
najlepszą zawodniczką brą­
zowej drużyny kobiet w mi­
strzostwach Polski. Na świa­
tow ym czem pionacie w tu­
reckiej A ntalyi uplasow ała
się na d ziew iątej p ozycji.
O broniła rów nież tytuł m i­
strzyni Polski.
Udany sezon miała Kata­
rzyna Ostapska. Zdobyła zlo­
ty medal w majowych akade­
mickich mistrzostwach Pol-
N ikt się je d n ak nie spo­
dziewał, że Jerzy Woźniak ma
ju ż w zanadrzu coś innego stanowisko dyrektora sporto­
wego w GKS Jastrzębie. Jak­
by tego było mało, ówczesny
prezes GKS Joachim Langer
zapewnił, że na ten temat roz­
mawiał z W oźniakiem ju ż co
najmniej od roku. Co na to sam
zain te re so w an y ? - F unkcja
dyrektora je st tylko chwilowa,
Bodnar w tourze
docelowo mam objąć stanowi­
sko prezesa - mówił naszemu
W kolarstw ie szosow ym
reporterowi. I jakby nigdy nic
należy wspomnieć o Łukaszu
wyjechał do Jastrzębia.
Bodnarze, który udanie zapre­
A co z zaplanowanym obo­
zentow ał się w 67. Wyścigu
zem w Turcji? Pojechali tam
Dookoła Polski. Wychowanek
piłkarze, ale nie MKS Oława,
KKS M oto Jelcz-L askow ice
tylko GKS Jastrzębie.
sam otnie uciekał na p ierw ­
Później wysyłano do pre­
szym etapie tego prestiżow e­
zesa wiele próśb o dokumenty
go wyścigu i założył różową
klubowe, ale zawsze odpowia­
koszulkę najaktyw niejszego
dał, że są gdzie indziej i nie
górala. N ie utrzymał jej do fi­
może ich dostarczyć. Dopiero
nału i zakończył Tour de Po­
w lutym udało się zwołać w al­
logne na dalszym miejscu.
ne ze b ra n ie i o d w o łać p o ­
przedni zarząd, a miesiąc póź­
Wałdoch i spółka
niej powołano nowy.
K olejne m iesiące to nie­
S to w arzy sz en ie „M oto- kończąca się w alka „Prezes
Jelcz O ldboje” Oława obcho­ W oźniak kontra M KS”, która
dziło w czerwcu 25-lecie ist­ trw a do dziś. N ow y zarząd
nienia. Z tej okazji zaproszo­ zdecydow ał się na publiczne
no na turniej oldbojów Górni­ ujaw nienie zaległości, które
ka Z abrze i D ynam a Kijów. pow stały za kadencji byłego
W drużynie z Górnego Śląska sternika klubu. W tym doku­
wystąpiło wielu znakomitych mencie znalazło się wiele kon­
polskich piłkarzy, m .in. To­ trowersyjnych z zobowiązań.
m asz W ałdoch, M ieczysław
A gafon i Stanisław O ślizło.
Życzymy nowemu zarządowi,
aby miał okazję organizować
częściej takie imprezy.
zow y w yw alczył Jakub Komisaruk.
W grudniu młodzi pływ a­
cy uczestniczyli w „Pucharze
zim y ” w B e rlin ie . Po trzy
konkurencje w ygrali M aciej
Ostrowski i Izabela Kołodziej­
czyk, a A leksandra Bartyzel
stanęła rów nież na n ajw y ż­
szym stopniu podium.
Najpopularniejszym sportem jest piłka nożna więc może od niej rozpocznę.
To właśnie z nią związany jest najdłuższy serial minionego roku...
ski, rozgrywanych w Białej
Podlaskiej, a w grudniu wy­
w alczy ła brąz na m istrz o ­
stwach Europy do lat 23, od­
bywających się w Limassol
na Cyprze. Od początku listo­
pada Kasia jest zawodniczką
AZS Częstochow a, bo tam
rozpoczęła ostatni rok stu­
diów.
Dobrze rozwija się talent
Agaty Grzegorek. Szesnasto­
latka zdobyła m istrzostw o
Polski do lat 17 w Ciechano­
wie. Podopieczna Waldema­
ra O stapskiego w yprzedziła
rywalkę o 1 kg.
Dobra organizacja
M AKS Tytan był ró w ­
nież gospodarzem interesu­
jących imprez w 2010 roku.
24 października w małej hali
O C K F o d b y ła się czw arta
ru n d a d ru ż y n o w y c h m i­
strzostw P olski m ężczyzn.
Ostatni rzut przyciągnął w ie­
lu kibiców i pokazał, że w
O ław ie również m ożna zor­
ganizować imprezę na wyso­
kim poziomie. - Nie byłoby
to wszystko m ożliw e bez na­
szego prezesa Pawła Łuka­
sza, który je s t m otorem na­
pędow ym wszystkich p o m y­
słów - mówi trener W alde­
m ar Ostapski.
W grudniu udało się ścią­
gnąć do O ław y S y lw estra
Kołcckiego. „W ieczór Tyta­
nów” jest kolejnym przykła­
dem, że w do O ław y m ogą
p rzy je ch a ć zn ak o m ici z a ­
w o d n icy . Je st to o p ty m i­
styczna zapow iedź tego, co
czeka kibiców w przyszłym
roku. - N a stęp n y "W ieczó r
T yta n ó w " chcem y zo rg a n i­
z o w a ć w w y re m o n to w a n e j
h a li O C K F i m am nadzieję,
Że p rzy szło ro c zn a im preza
b ę d z ie na je s z c z e w ięk szą
skałę - podsum ow uje trener
O stapski.
Kuźnia talentów
45
Jak się zakończy ta spraw a?
Z o baczym y czy now y rok
p r z y n ie s ie nam o d p o w ie ­
dzieć...
Marek i Janusz
Ubiegły rok nie był uda­
ny dla braci Marka i Janusza
Gancarczyków, a szczególnie
runda jesienna. M arek grał w
d ziew ięciu m eczach W KS
Śląsk, ani razu nie wyszedł w
pierwszej jedenastce. Z Polo­
nią W arszawa grał tylko 45
minut. Janusz spisał się trochę
lepiej w Polonii W arszawa,
ale też nie m oże być z siebie
dum ny. B yły re p re z e n ta n t
Polski wystąpił w dwunastu
m eczach i strzelił je d n e g o
gola. Zabrakło mu dużo do
najlepszej rundy, jaką roze­
grał jesienią 2008 w Śląsku
Wrocław.
Bez Euro
Eksperci UEFA ogłosili w
październiku listę rekom en­
dowanych ośrodków pobyto­
wych na mistrzostwa Europy
w 2012, rozgrywanych w Pol­
sce i na Ukrainie. W Polsce
zgłosiło się około 160 ośrod­
ków, w tym Oława. N a osta­
tecznej liście zabrakło miejsca
dla naszego miasta i to prak­
ty c zn ie o d b ie ra szansę na
przyjęcie jakiejś reprezenta­
cji. Ta lista budzi pewne kon­
trowersje i wiele miast zamie­
rza zgłaszać odwołanie, tylko
czy to cokolwiek zmieni?
N ie m ożna zapom nieć o
drugim klubie z powiatu oław­
skiego. Tam sztangiści rów ­
nież osiągają sukcesy. W LKS
MATEUSZ CZAJKA
Polwica W ierzbno kładzie się
[email protected]
nacisk na szkolenie młodych
zaw odników . T ren er A dam
K ra sk a u czy sw o ic h p o d ­
Rok Ostapskiego
opiecznych, a później puszcza
na szeroką wodę. Tak je st z
W szystkie sukcesy MAKS Katarzyną Szostak, która jest
Tytana związane są z trenerem zawodniczką Górnika Polko­
W aldemarem Ostapskim, któ­ w ice i chyba tak będzie z M ie­
ry pracuje w oławskim klubie czysław em D ereniem . Kasia Ucieczka z Oławy
od 1989 roku. W ychował w ie­ debiutowała w ubiegłym roku
lu znanych sztangistów, m.in. na mistrzostwach Europy ju ­
Pierwsza rózga należy się
Sylw estra i Szym ona Kołec- niorek do lat 17 i zajęła piąte exprezesowi MKS SCA O ła­
kich oraz Grzegorza Kleszcza. miejsce.
w a, Je rz em u W oźniakow i.
M arietę Gotfryd prowadzi od
P olw ica w ystaw iła rów ­ Były sternik klubu kończył rok
początku kariery i święci z nią nież zespół w drużynow ych
2009 z wielkimi obietnicami,
sukcesy. W październiku uzna­ m istrzo stw ach P olski m ęż­
które miał zamiar zrealizować
no go za najlepszego trenera czyzn. W ierzb n ian ie zajęli
w 2010. Zapowiedział zatrud-;
podnoszenia ciężarów na D ol­ trzecie miejsce i obok Tytana
nienie trenera Krzysztofa Paw­
n y m Ś lą sk u p o d c z a s g a li oraz Budowlanych Nowy To­
laka, byłego szkoleniowca re­
„Sportow e N agrody D olnego myśl awansowali do II ligi, bę­
prezentacji Polski. Potem po­
Śląska" we W rocław iu. Tuż dąc najmłodszą drużyną.
jaw iła się informacja, że trzeprzed świętam i Bożego N aro­
cioligowcy z Oławy pojadą na
dzenia nominowano go na tre­
Młodzi pływają
zagraniczny obóz do Turcji, a
nera kadry narodow ej ju n io ­
skład pierwszej drużyny zasili
rek do lat 17 w podnoszeniu
W
Je
lc
z
u
-L
a
sk
o
w
ic
a
c
h
trzech
Senegalczyków. Prezes
ciężarów. To było ukoronowa­
istnieje
U
czniowski
Klub
Pły­
Woźniak
miał jednak w głowie
niem udanego roku. - L iczy­
wacki
M
anta.
Znów
było
gło­
inny
scenariusz
na przyszłość.
łem p o cichu, że m oja kandy­
śno
o
tym
klubie
w
2010
roku.
Najpierw
było
wielkie zdzi­
datura przejdzie, aczkolw iek
w
ienie
po
tym,
kiedy
trener
N
a
m
istrzostw
ach
Polski
do
wiedziałem, że będzie niezw y­
kle tru d n o - m ów ił tre n e r lat 16, rozgrywanych od 29 do Pawlak poinformował, że nie
O stapski. Jednocześnie uspo­ 31 stycznia, zdobyli trzy m e­ wybiera się do Oławy, bo pod­
koił w szystkich, którzy się dale. Podopieczni W ojciecha pisał umowę z Arką Nowa Sól.
m artwili o jego przyszłość w Z aw adzkiego uzyskali dw a Woźniak jednak wszystkiemu
O ła w ie , s tw ie rd z a ją c , że brązow e krążki i jeden zloty. zaprzeczył i poinformował, że
MAKS Tytan je st dla niego B rąz oraz złoto przyw iozła Pawlak zawita w oławskim klu­
Janusz Gancarczyk nie miał zbyt udanego roku
Izabela Kołodziejczyk, a brą- bie... w odpowiednim czasie.
najważniejszy.
46
powiatowa
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
PIŁKA NOŻNA____________________________________________________
Liga dolnośląska juniorów - podsumowanie jesieni
Słabo spisali się ¡uniorzy
MKS Lasi Pub Oława
w rundzie jesiennej. Zajęli
ósme miejsce w tabeli
z czteropunktową prze­
wagą nad strefą spad­
kową
Na początku sezonu wyda­
wało się, że młodzi oławianie
będą należeli do czołówki. Po
trzech kolejkach mieli komplet
punktów i silną kadrę. Jednak
od meczu wyjazdowego z Po­
gonią Oleśnica w czwartej ko­
lejce zaczęły się schody. Wte­
dy nie zagrał już cenny naby­
tek z Dolomitu Chwałowice Marek Januszkiewicz, który
z o sta ł za w ie sz o n y przez
DZPN.
Przed sezonem wojewódz­
kie władze związkowe bez pro­
blemu zarejestrowały tego za­
wodnika do oławskiego klubu,
a w trakcie rozgrywek ktoś do­
szukał się nieprawidłowości.
Januszkiewicz jako w y­
chowanek UKS Dwójka JelczLaskowice, w krótkim czasie
zm ienił barwy klubow e na
Polonię Miłoszyce, na pół se­
zonu przeszedł do Dolomitu
Chwałowice, a na koniec do
Oławy. Po jego dobrych wy-
Poniżej oczekiwań
stępach pod okiem trenera
Krzysztofa Konona (trzy gole
w trzech meczach), przypo­
mnieli sobie o nim działacze z
Miłoszyc, twierdząc, że jest on
ich zawodnikiem. Dziwne jest,
że nowoczesny system elektro­
niczny w DZPN nie wychwy­
cił tych nieprawidłowości przy
rejestracji do MKS.
Była to ewidentna wina
pracownika związku. Stąd też
nie przyznano walkowerów
drużynom przeciwnym za me­
cze, w których wystąpił Janusz­
kiewicz. Tego walecznego na­
pastnika zabrakło w następnych
meczach i oławscy juniorzy
stracili siłę ognia, zwłaszcza że
w kolejnych spotkaniach trener
Konon musiał korzystać z in­
nych napastników.
B yło to uzależnione od
występów jego podopiecznych
w 111-ligowym zespole senio­
rów. Siedmiu juniorów wystę­
powało jesienią w seniorach:
Rafał Kohut, Arkadiusz Synówka, Dawid Schie, Mateusz
Gancarczyk, Kamil Szczepa­
niak, Dawid Babij i Dominik
Wejerowski. Są to napastnicy
i pomocnicy.
C zęste zmiany w ataku
drużyny juniorów sprawiły, że
ta formacja była najsłabsza w
rundzie jesiennej. W w ielu
meczach oławianie grali do­
brze, ale nieskutecznie. Naj­
skuteczniejszym zawodnikiem
okazał się pomocnik Dominik
Wejerowski z czterema trafie­
niami w ośmiu meczach.
Podopieczni Krzysztofa
Konona potrafili wygrać ze
Śląskiem Wrocław i Górni­
kiem Wałbrzych (ówczesnym
liderem) oraz zremisować z
Polonią/Spartą Świdnica i le­
gnicką Miedzią, ale w następ­
nych meczach tracili punkty z
najsłabszymi drużynami.
Ustabilizowanie formy ju­
niorów będzie głównym zada­
niem nowego trenera, który
obejmie ten zespół po Krzysz­
tofie K ononie. Były trener
oławskich juniorów poprowa­
dzi w rundzie wiosennej lide­
ra klasy okręgowej seniorów Czarnych Jelcz-L askow ice.
Zastąpi go trener związany z
naszym miastem, obecnie pro­
wadzone są rozmowy z kilko­
ma kandydatami.
Patryk Kozina (przy pitce) i Mateusz Pietrzycki (z prawej) są filarami oławskiej defensywy
Bramkarze
Pomocnicy
Strzelcy
Mateusz Kubas i Dawid
Wojciechowski są młodymi i
utalentowanymi zawodnika­
mi. Obaj przyszli do Oławy w
przerwie wakacyjnej, bo obsa­
da bramki była największym
problemem naszej drużyny po
zakończeniu wieku juniora
przez Sebastiana Mordala. Ich
rywalizacja powinna przynieść
korzyści. Częściej gral Kubas,
ale udanie zastępował go Woj­
ciechowski.
Dochodziło tu do częstych
zmian. Grą kierowali Piotr
Dewerenda, Dominik Weje­
rowski, Mateusz Gancarczyk i
Dawid Babij. Na prawej stro­
nie pewnym punktem był Pa­
tryk Domagalski, który często
wspomagał napastników. Na
lewej brylowali Kamil Szcze­
paniak i Paweł Waliś.
Dominik Wejerowski - 4
gole, M ateusz Gancarczyk,
Marek Januszkiewicz i Arka­
diusz Synówka - po 3, Piotr
Dewerenda, Patryk Domagal­
ski, Rafał Kohut i Jakub Skorlutowski - po 2 oraz Dawid
Babij, Patryk Kozina i Mate­
usz Pietrzycki.
Obrońcy
SYNÓWKA
(WILKOWSKI
ALEKSANDRZAK)
R.KOHUT
(JANUSZKIEWICZ
SCHIE)
WEJEROWSKI
(GANCARCZYK)
Oławska defensywa była
stabilna. Jej podporą byli Ma­
teusz Pietrzycki i Jakub Skorłutowski, obaj grali we wszyst­
kich szesnastu jesiennych me­
czach. Wspomagali ich Kamil
Dołgan, Patryk Kozina, An­
drzej K oszelow ski i Dawid
Wójcicki.
r e k l a m a
DOMAGALSKI
(DOBKOWSKI)
SZCZEPANIAK
(WALIŚ)
TABELA PO RU N D ZIE JESIE N N EJ
Napastnicy
R zadko k ied y grała ta
sama para w przodzie. Często
trener ustawiał z konieczności
tylko jednego napastnika. Naj­
częściej wystąpili Rafał Kohut
i A rkadiusz S ynów ka, ale
wspólnie strzelili tylko pięć
bramek. Zastępowali ich Ma­
teusz W ilkow ski, Jarosław
Aleskandrzak i Damian Schie,
a w pierwszych trzech m e­
czach grał Marek Januszkie­
wicz.
WYPOŻYCZALNIA
- 602448610
STYCZNIOWA
LISTA HITÓW
KOZINA
(KOSZELOWSKI)
SKORŁUTOWSKI
(WÓJCICKI)
PIETRZYCKI
KUBAS
(WOJCIECHOWSKI)
DOŁGAN
41
38
33
32
32
25
24
1?
17
17
16
16
15
13
13
10
65:12
46:20
32:21
47:22
49:25
44:28
28:32
23:32
20:30
27:48
26:44
29:48
30:55
31:46
15:29
17:37
JACEK POIASZ
[email protected]
___________
PIOTR RZĄDKOWSKI
DEWERENDA
(BABIJ)
1. ZAGŁĘBIE LUBIN
2. GÓRNIK WAŁBRZYCH
3. POLONIA ŚWIDNICA
4. POGOŃ OLEŚNICA
5. ŚLĄSK WROCŁAW
6. MIEDŹ LEGNICA
7. PARASOL WROCŁAW
8. MKS LAST PUB OłAWA
9. ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚL
10. WRATISLAVIA
U . ZJEDNOCZENI ŻARÓW
12. LECHIA DZIERŻONIÓW
13. NYSA ZGORZELEC
14. CHROBRY GŁOGÓW
15. MOTOBI KĄTY WR.
16. POLAR WROCŁAW
IRON MAN 2 - science fiction
SALT - akcja
WYSPA TAJEMNIC-thriller
PRAWO BROOKLINU - sensacyjny
FAST FOOD NATION - komedia
DWAJ BRACIA - familijny
STARCIE TYTANÓW - przygodowy
WYBUCHOWA PARA - akcja
JONAH HEX - przygodowy
FANFAN TULIPAN - przygodowy
INCEPCJA-thriller
FUJARY NA TROPIE - komedia sens.
PRAWO DO WOLNOŚCI - sensacyjny
PREDATORS - science fiction
SEKS W WIELKIM MIEŚCIE 2 - kom.
FURIA - akcja
ROZPALIĆ OGIEŃ - thriller
ODLOT - bajka
DVD - VIDEO
Oława, ul. Brzeska 13, tel. 602448610
•
•
•
•
•
•
•
•
AM ITM L - horror
SISTERS - horror
ŻĄDZA KRWI - horror
EL MUERTO - horror
1942-wojenny
SPIRALA STRACHU - thriller
WAMPIRY PRZEMIANA - horror
WYKOLEJONY - thriller
Uwaga i
6 stycznia 2011
(czwartek)
wypożyczalnia
nieczynna
CZYNNE: ponisdzialek - piątek 12.00 -19.00, w soboty 11.00 -16.00, w niedziele i święta NIECZYNNE
www.gazeta.olawa.pl
1/2011
powiatowa
reklama
47
[email protected]
M arcinkowice, ul. Jankow icka 5
tel.71-789-16-59, 71 -781-63-13
500 051 121, 604 253 544
TRANSPORT HDS - WYCENY - MONTAŻ
„DACHY
DLA P O L S K I "
DACHÓWKA
ANGOBA:
KASZTAN, BRĄZ
ŁUPEK, CZARNA
DACHÓWKA
DACHÓWKA GLAZUROWANA:
CZERWIEÓ WINNA, BRĄZ, CZARNA
BRAAS
CREATON /
. D A C H Y D l A P O IS K I
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
Największy portal w powiecie!
gazeta
z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 10, zarejestrowanego
w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej
Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000084262
•Pi
Kontakt: [email protected], tel. 71-313-35-57,608 029197
i. —i.i .....i-.,..—
.i
u— *. ...i.
...
rokzukiturWi 1900
Najlepsze okna
STOLARSTWO WALCZAK °ez kttUZ
Najkrótsze
terminy
realizacjiOŁAWA, ul. OPOLSKA 27
tel./fax 71 313 48 69, tel. 71 303 38 08
OŁAWA, ul. STRZELNA 8B/13
(sklep DEKORATOR), tel. 71 303 42 42
Drzwi jakich nie ma nikt! Najniższe ceny paneli w pow iecie! Nowy asortyment - FARBY!
.
-
1
)
!
i •¿i
PRODUKCJA - MONTAŻ
0
W
I
i
PARAPETY * ROLETY
W standardzie: ®
* zaczep antywłamaniowy
■ szyba termoizolacyjna U-1,1
■ blokada antyzatrzaskowa
■ blokada klamki
■ mikrowentylacja
■ okucia Winkhaus
■ szare uszczelki
ZARZAD
PRZEDSIĘBIORSTWA OBROTU SAMOCHODAMI i CZĘŚCIAMI
ZAMIENNYMI „POLMOZBYT JELCZ” Spółka Akcyjna
Ratowke, ul. Wrocławska 54 (przy kościele), te l./fa x : 71 318 91 77, tel. 606 645 107
Działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji (DzU z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn.
zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29
stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych
pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą
z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych
pracowników (DzU nr 35, poz. 303 z późn. zm.)
1. Informuje, iż lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy
zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, spółce
oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach wywieszona zostanie w
dniu 10 stycznia 2011 r. w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń w budynku
Zarządu.
2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia
w spółce, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy, o której mowa w pkt
1, tj. do dnia 24 stycznia 2011 r.w sekretariacie Spółki mogą złożyć
pisemne reklamacje.
3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające okres
zatrudnienia w Spółce.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od
jej złożenia przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki. Rozpatrzenie
reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do
dnia 11 lutego 2013 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego
nabycia akcji wygasa.
6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione
zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w
imieniu Ministra Skarbu Państwa w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i
gazecie lokalnej.
Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki oraz jej zakładach
i oddziałach.
Mocno naaaaciągane.
&
KRESKĄ...
rys. G rzegorz Pepaś
PdoPoŃ 0J% MtOU
(jrcnotAICoiy] Y
H4Liw/¿4 2 » C Z Ą s ó u
» ĄTR-YCE 'BAfibZo ZĄDOUOLONA...
Tomasz Kołodziej - do niedawna wiceburmistrz Jelcza-Laskowic
(KAT)
Humorek
nie tylko powiatowy
Trzech studentów opo­
wiada sobie o wrażeniach
z sylwestra.
- Ja, chłopaki, byłem na
Majorce - mówi pierwszy.
- Jaki wypas! Plaża, drin­
ki, dziewczyny w bikini...
- A ja byłem w Alpach mówi drugi. - Śnieg po pas,
narty, a jakie panienki...
mmm...
- No, stary, a ty gdzie
byłeś? - pytaja milczącego
dotąd trzeciego żaka.
- Chłopaki, ja byłem w
tym samym pokoju, co wy,
ale nie paliłem tego świń­
stwa...
*
Jak leci?
- Super, tylko palce
mnie strasznie bolą.
- A co się stało?
- W czoraj na czacie
m ieliśm y opłatek i całą
noc śpiewaliśmy kolędy.
*
Do domu przyszedł
ksiądz z kolędą. Po modli­
twie i pos'więceniu domu
mówi do małej dziewczyn­
ki:
- A umiesz się żegnać,
moje dziecko?
- Umiem. Do widzenia!
*
Facet pisze z blondynką
na czacie.
- P iszem y do siebie ju ż od
2 tygodni, m oglibyśm y sp o ­
tkać się w realu? - pyta m ęż­
czyzna
- A le u m nie nie m a R e ­
alu, m oglibyśm y się spotkać
w Biedronce?
*
- M am o... kup m i m a łp ­
kę. Proszę!
- A czym ty j ą będ ziesz
karmił, synku?
- K up m i taką z Zoo, ich
nie w olno karmić.
- Obecny!
- Mi Cha El Mai Er!
Cisza...
- Mi Cha El Mai Er! powtarza, ale nadal nikt się
nic odzywa.
- Mi Cha El Mai Er!!!
Z ostatniego rzędu pod­
nosi się chłopaczek:
- To chyba ja, ale nazy­
wam się Michael Maier!
*
Do oddziału remonto­
w anego banku w chodzi
*
zdenerwowany klient i od
Gdzieś w Polsce... Trze­ drzwi już krzyczy na dys­
cia nad ranem... Do drzwi ponenta:
łomocze ksiądz z ministran­
- Co to jest, co to ma
znaczyć?!
tem.
Pracownik banku nie
- O tw ierać! M am y nakaz
wie, co jest grane, jednak
kolędy!
*
grzecznie podpytuje:
- W czym mogę pomóc?
- Co m oże zrobić ateista
na opłatku, poproszony o o d ­
- Co to za remonty i ma­
m ów ienie m odlitw y?
lowanie? Po jaką cholerę
- O dm ów ić i nie odm ów ić pomalowano cały budynek?
Pracownik:
albo nie odm ów ić i odm ówić.
*
- Dzięki temu nasza pla­
Dyrektor w berlińskiej cówka wygląda ładniej,
szkole wybrał się na wizyta­ schludniej, aby nasi klienci
cję. Wziął dziennik i wyczy- czuli się lepiej.
tuje:
Klient:
- M ustafa E l Ekhzeri.
- Może i tak, tylko tam
przy bankomacie miałem
- O becny!
zapisany na ścianie numer
- A h m ed El Kabul.
PIN i za cholerę nie mogę
- O becny!
- K adir S el Ohlmi.
teraz wypłacić!
- O becny!
- M oham m ed Endahrha.
A
G
toZ
I£ JEST MHUCŁEIć ? i