Chinatown/Asiatown - Faculteit Sociale Wetenschappen

Comments

Transcription

Chinatown/Asiatown - Faculteit Sociale Wetenschappen
Chinatown/Asiatown
Inhoud
CHINA/ASIATOWN ANTWERPEN
• Chinatown: een vertrouwd begrip overgewaaid van Amerika
• Chinatowns in Europa
• Chinatown Antwerpen nu
• Chinatown: schoolvoorbeeld van niet westers erfgoedtoerisme?
WINKELS
RESTAURANTS
VERENIGINGEN
ANDERE ORGANISATIES
3
3
4
5
9
11
21
26
34
Colofon
Iedere organisatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke bijdrage. De informatie werd zoveel mogelijk weergegeven zoals de organisaties dat deden. Enkel vormelijke en tekstuele veranderingen werden
ingebracht, zonder de inhoud te wijzigen.
Verantwoordelijke uitgever: Tom Meeuws
Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen
Wettelijk depotnummer: D/2009/0306/245
Foto’s: Eric Van Eemeren
Tekst Chinatown/Asiatown Antwerpen: Ching Lin Pang
Voor deze brochure zijn alle handelaars bezocht van de Van Arteveldestraat, Van Wesenbekestraat en
het de Coninckplein in de periode van 7 juli tot en met 30 juli 2009. Als er handelaars vergeten zijn
dan kunnen zij hun naam en contactgegevens mailen naar: [email protected] In de
volgende editie zullen deze gegevens dan worden opgenomen
2
Voorwoord
Ching Lin Pang (KU Leuven)
Chinatown:
een vertrouwd begrip overgewaaid uit Amerika
Het begrip ‘Chinatown’ is goed ingeburgerd bij het grote publiek. Ieder kan zich
een beeld voor de geest halen van hoe zo een Chinatown eruit ziet. Het fenomeen is onlosmakelijk verbonden met de Chinese migratie. Omdat in de 19de
eeuw een massale uittocht plaatsvond van Chinezen naar de Verenigde Staten,
ontstonden de eerste Chinatowns daar. In de media en de filmindustrie wordt
Chinatown vaak voorgesteld als een plaats van enigma en exotisme die tegelijk
intrigeert maar ook afschrikt omwille van al dan niet vermeende criminaliteit
en andere duistere praktijken.
Historisch verwijst de term naar de vrijgezellengemeenschap van Chinese mannen (de bachelor society), die vanaf het einde van de 18de eeuw tot 1952 in
de VS verbleven. Het fenomeen van Chinatown als Chinese buurt is het gevolg
van een raciaal uitsluitingsbeleid. Chinese arbeiders en avonturiers hadden
toen geen recht op het Amerikaans burgerschap. Gedurende zes decennia werd
immigratie van Chinese arbeiders aan banden gelegd, alsook familiehereniging
en gemengde huwelijken. De verhouding man/vrouw in 1890 was 21/1. Vanaf
1910 tot 1940 weken de meeste Chinezen uit naar de steden, waar ze gedwongen werden tot het kleine ondernemerschap zoals de restaurant- en de wasserijsector. Na de tweede wereldoorlog ontwikkelden ze zich tot immigrantenenclaves, waar naast alleenstaande mannen ook families zich vestigden. Door
Chinatown
San Francisco
3
China/Asiatown Antwerpen
de liberalisering van de immigratiewet werd familiehereniging toegelaten en
met mondjesmaat ook de immigratie van nieuwe migranten zoals studenten,
intellectuelen en professionelen, en dit vooral na de oprichting van de Chinese
Volksrepubliek. De meeste bekende Chinatowns bevinden zich in San Francisco
en New York.
Vanaf de jaren ‘80 verschijnen de eerste satelliet Chinatowns in Noord-Amerika.
De diversificatie onder de Chinese nieuwkomers op vlak van opleiding, vermogen en sociale klasse maakt dat de nieuwe Chinezen zich niet langer verwant
voelen met de Chinezen in de Chinatowns in het centrum van grote steden. Ze
vestigen zich in de buitenwijken.
Chinatowns in Europa
In de eerste helft van de vorige eeuw ontpopten bepaalde havenbuurten in
Europa zich tot Chinatowns. Dit was het geval in Liverpool, Rotterdam, maar
ook Antwerpen, enz. De Chinezen werkten als goedkope werkkrachten op grote
oceaanstomers. Sommigen gingen voor geruime tijd aan wal in een of andere
haven in Europa en elders. Ze vonden voornamelijk werk in logementhuizen
waar zeelieden tijdelijk verbleven in afwachting van nieuwe aanwervingen.
In het kielzog van deze logementhuizen ontstonden wasserijen, winkels, goktenten, eethuizen om Chinezen te voorzien van hun dagelijkse behoeften. In Liverpool zijn nog sporen bewaard gebleven van deze migratie, maar in Rotterdam
Wah Kel
4
China/Asiatown Antwerpen
of Antwerpen is weinig of niets meer overgebleven uit die periode. Nochtans
was er in de jaren ‘30 een bruisend nachtleven in de Katendrechtbuurt in Rotterdam, waar Nederlanders graag kwamen eten en zich vermaken. In Antwerpen
dateert het restaurant Wah Kel op het Falconplein uit deze eerste periode.
Toch was de toenmalige tijdsgeest de Chinezen niet gunstig gestemd. Een
betuttelende en denigrerende houding tegenover niet-westerse volkeren was
de algemene regel. Chinezen werden karikaturaal voorgesteld als mensen met
‘exotische spleetogen’ en met een altijd ‘mysterieuze’ glimlach maar bovenal
niet betrouwbaar waren omdat ze zich niet mengden onder de lokale bevolking
en alles ‘bedisselden’ binnen de eigen gemeenschap.
In Nederland werden ze binnengehaald als goedkope werkkrachten om de
staking van inheemse matrozen te breken. Het is dan ook geen wonder dat
Chinezen te kampen hadden met openlijk racisme. Ze werden beschimpt als
‘vuil ongedierte’.
Chinatown Antwerpen nu
Chinatown Antwerpen nu is geen product uit de vooroorlogse periode van de
vorige eeuw, toen racisme en uitsluiting openlijk getolereerd werden. Chinatown is een meer recent fenomeen. Chinese migratie naar België is minder
grootschalig en kwam vooral op gang na de Tweede Wereldoorlog van de vorige
eeuw. Chinezen werden niet verplicht om zich te vestigen in een bepaalde wijk.
Chinatown Antwerpen
5
China/Asiatown Antwerpen
Ze vertonen een verspreid vestigingspatroon. Dit is te verklaren door het kleine
ondernemerschap, dat gericht is op het Europees doelpubliek en niet zozeer op
de Chinese medemens.
Dat er in bepaalde steden een Chinatown tot stand is gekomen is eerder het
resultaat van een ‘spontane’ ontwikkeling vanuit de Chinese gemeenschap dan
het gevolg van een restrictief immigratiebeleid. Chinezen gaan naar Chinatown
om te winkelen, voor ontspanning maar ook om deel te nemen aan het verenigingsleven of godsdienstige beleving.
De wijk is gevestigd in de Stationsbuurt in Antwerpen-Noord en omvat Van
Wesenbekestraat en Van Arteveldestraat. Er is een veelheid aan Chinese supermarkten, restaurants, bakkers, reisbureaus, Chinese dokters maar ook Chinese
gebedshuizen en Chinese verenigingen.
De wijk is spontaan ontstaan vanaf de tweede helft van de jaren ‘70 en kende
een hoge vlucht in de jaren ‘80 en ‘90. De basis is gelegd in de jaren 70, toen
Chinese restaurateurs hun inkopen deden in de Criée, de overdekte markt.
Sommige schrandere Chinese handelaars hebben toen eethuizen en videotheken geopend uitsluitend gericht op Chinese klanten, die met de familie uit
eten gingen op de wekelijkse sluitingsdag van hun zaak of na hun inkopen een
restaurant binnensprongen voor een hap, een gesprek en de laatste nieuwtjes
uit de Chinese gemeenschap.
Chinese school met
Chinese kinderen, bang
wachtend op de resultaten
6
China/Asiatown Antwerpen
Met de komst van de Supermarkt Sun Wah in 1976 werd de buurt definitief
met de Chinese cultuur en de Chinese gemeenschap geassocieerd. Opgestart
als een familiebedrijf is de supermarkt uitgegroeid tot een belangrijke speler
in de niche van Aziatische eetwaren en een brede waaier aan hebbedingen en
lifestyle producten. De producten komen uit China, Thailand, Japan, Korea,
Filippijnen, Maleisië, Singapore, Vietnam, Indonesië en India. Intussen zijn er
talloze andere supermarkten met Oosterse producten in de Chinese wijk.
Naast de commerciële activiteiten, bruist ook het verenigingsleven. Er zijn
op dit moment 30 handelszaken, 14 restaurants en 18 Chinese verenigingen,
waarvan 3 buiten de stad Antwerpen. Verenigingen bieden steun op vlak van
zakenvoering, sociaal leven en onderwijs. De Chinese school bijvoorbeeld is
een vrijwilligersorganisatie van Chinese vrouwen die Chinees taalonderwijs
organiseren voor Chinese kinderen van 6 tot 18 jaar. Daarenboven zijn er ook
religieuze instellingen van verschillende strekkingen die zich bezighouden met
spiritualiteit en religieuze beleving van Chinezen.
Wat deze buurt typeert, naast de bruisende commerciële, sociale en religieuze
activiteiten, is de op China geïnspireerde inrichting van de buurt. Na lang onderhandelen tussen de Chinese gemeenschap en het stadsbestuur, werden in 2001
vier handgemaakte leeuwenbeelden aan de Van Wesenbekestraat geplaatst. De
vier leeuwen markeren de in- en uitgang van Chinatown en dienen als bewakers
van de wijk. Bovendien zijn in datzelfde jaar achttien lampions van 80 cm in de
vorm van een draak in de wijk geplaatst.
Boeddhistsiche tempel
Fo Guang Shan
7
China/Asiatown Antwerpen
Omwille van het toenemende belang van China op vlak van handel en toerisme
en in lijn met de trend van city marketing, heeft de schepen voor toerisme groen
licht gegeven voor het plaatsen van een Chinese poort in het najaar 2006.
Het aanbod van uitheemse producten en de aanwezigheid van een bruisende
Chinese gemeenschap maakt de wijk aantrekkelijk voor voorbijgangers en dagjesmensen die Antwerpen aandoen. Er zijn ook de vele evenementen (foodfestivals, parades, religieuze feesten, enz.) die deze buurt kleur en geur geven. De
verschillende feesten die in Chinatown georganiseerd worden, hebben veelal
een link met de Chinese cultuur zoals het feest van Chinees Nieuwjaar en het
Maanfeest.
Ook religieuze festivals zoals de Verjaardag van Boeddha kennen veel bijval,
niet alleen onder de gelovigen maar ook onder het bredere Chinese en Vlaamse
publiek, inclusief buurtbewoners en anderen.
Chinatown: schoolvoorbeeld van niet westers
erfgoedtoerisme?
In sommige academische kringen in Europa gaan er steeds meer stemmen op
om gekleurde buurten als plaats van vermaak te promoten. De auteur van deze
brochure is sinds 1999 betrokken in een Europees netwerk rond immigrantenondernemerschap en de creatieve benutting van multiculturele wijken die de
Chinees Nieuwjaar
8
China/Asiatown Antwerpen
economische heropleving van de buurt ten goede komt (zie brochure ‘Worden
multiculturele wijken hip?).
De transformatie van etnische verscheidenheid tot cultureel toerisme bestaat
erin om het cultureel erfgoed van migranten te valoriseren als publiek goed
toegankelijk voor een breed publiek. Dit is mogelijk door de overgang van een
industriële economie naar een kenniseconomie. In de kenniseconomie staan
creativiteit en innovatie centraal. In zijn boek ‘The Creative Class’ poneert Richard Florida zijn intussen algemeen bekend concept van de ‘creatieve klasse’,
een groep van hoogopgeleide en goedbetaalde kenniswerkers, die creativiteit,
vernieuwing, individualiteit, onderscheid en verdienstelijkheid onderschrijven.
Toerisme kan opgevat worden als een deelsector van de kenniseconomie.
Daarin kunnen etnische ondernemers een rol spelen, vooral wanneer de gekleurde buurt waarin ze actief zijn, gethematiseerd en omgevormd wordt tot
een open publieke ruimte voor ontmoeting en het samen feesten. Alhoewel de
Chinese aanwezigheid nog zeer prominent is, trekt de buurt ook handelaars aan
uit andere Aziatische landen zoals Thailand, Nepal, enz. Vandaar dat Asiatown
wellicht een juistere omschrijving is dan Chinatown.
De creatieve benutting van Chinatown sluit naadloos aan bij de toenemende
aandacht voor cultureel immaterieel erfgoed. Vlaanderen heeft de UNESCOConventie voor het behoud van immaterieel erfgoed van 2006 goedgekeurd. Op
de officiële erfgoedsite van Vlaanderen staat: ‘Erfgoed gaat ook over de cultuur
Viering verjaardag
van Boeddha
9
China/Asiatown Antwerpen
van ons dagelijks leven of van de groep(en) waarin we leven. Vanzelfsprekende
en dus bijna onzichtbaar geworden voorwerpen, verhalen, tradities, rites en
routines, zoals de inhoud van onze zolders en kelders, dagboeken en agenda’s,
onze fotoboeken en verzamelingen zijn wel degelijk relevant. Ze kunnen ons het
verleden en het heden, maar ook de toekomst beter helpen begrijpen’.
De thematische wandelingen met een groepsbezoek aan de Chinese tempel en
een kennismaking met de leerlingen en de lesgevers van de Chinese school,
de verschillende feesten die doorgaan in Chinatown en het positief beeld dat
Chinatown bij bezoekers oproept zijn manifestaties van levend erfgoed dat
toegankelijk wordt gemaakt voor een steeds groter wordende groep van buurtbewoners, Antwerpenaars van andere buurten en bezoekers.
Ching Lin Pang werkt aan de KU Leuven en ULG.
Ze doceert o.a. etnische relaties, cultuur en globalisering en global politics of China.
10
Winkels
Asia Food
Van Wesenbekestraat 27, 2060 Antwerpen
tel. 03 233 27 82 - fax 03 234 31 24
Chinese klein- en groothandel. U kunt hier allerlei Chinese producten
kopen, zowel voeding als niet-voeding.
Asia Food
Bakkerij De Coninck
De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen
gsm 0484 789 914 - fax 03 226 60 74
[email protected]
Bakkerij De Coninck
De eigenaar Sari Aziz is geboren in het oosten van Turkije, in het kleine
landbouwdorp Karakocan. Het leven in dit dorp is erg hard, mensen houden zich er al eeuwenlang bezig met veehandel en landbouw in moeilijke
omstandigheden. Sari Aziz is daarom op jonge leeftijd naar Europa gekomen. Na hard werken heeft hij nu zijn eigen succesvolle bakkerij op het
De Coninckplein. Hier kunt u niet enkel Turks en Belgisch brood en gebak
kopen, zoals pide (brood met sesamzaad) maar ook drank, börek (deegrol
met feta of gehakt) en lahmacun (Turkse pizza met gehakt, paprika en
uien) en natuurlijk baklava (een Turkse zoete lekkernij).
Bakkerij De Kort
Van Wesenbekestraat 3, 2060 Antwerpen
tel. 03 232 60 84 - fax 03 232 60 84
Een authentieke warme Vlaamse bakker in de Chinese wijk. Hier kunt
u elke weekdag tussen 7 en 18 uur en elke zaterdag tussen 8 en 16 uur
terecht voor vers gebakken brood, pistolets, koffiekoeken, enz. Bakkerij
De Kort verkoopt ook belegde broodjes, chocoladeartikelen en de echte
Antwerpse handjes.
Bakkerij De Kort
De Criée
Van Schoonhovenstraat 21, 2060 Antwerpen
tel. 03 232 63 50
Op een steenworp van het Centraal Station, pal in het midden van de
Chinese wijk, is al ruim een eeuw lang de Criée gehuisvest. De Criée is
een overdekte markt waar u niet alleen verse groenten, fruit en vis, maar
ook wild en gevogelte van topkwaliteit vindt. Daarnaast worden hier ook
ingrediënten vanuit de hele wereld verkocht.
De Criée
11
Winkels
Diyar
Van Wesenbekestraat 19, 2060 Antwerpen
gsm 0478 56 37 89
Deze Marokkaanse winkel verkoopt al vijftien jaar groeten en fruit. De
eigenaars zijn 7 op 7 en de klok rond te bereiken op gsm 0478 56 37 89.
Diyar
Elfenatelier
Van Wesenbekestraat 56, 206 Antwerpen
tel. 03 234 31 41
mail [email protected] - www.elfen.be - www.kralenkralen.be
Elfenatelier
De eigenares Manarata Un-Roen is geboren in Bangkok (Thailand). Als u
geïnteresseerd bent in juwelen dan moet u zeker eens een kijkje nemen in
haar winkel. Hier vindt u namelijk kralen van over de hele wereld, halfedelstenen, zoetwaterparels, Swarovski-kristallen, Delicas, Miyuki, Toho en
alle toebehoren. Ook voor workshops juwelen maken kunt u hier terecht.
Europan bvba
Van Wesenbekestraat 42, 2060 Antwerpen
tel. 03 234 00 53 - fax 03 234 00 56
[email protected] - www.europanwebshop.com
Europan is een import-export firma uit Hong Kong. Alles wat u nodig hebt
voor het inrichten van een restaurant, hotel of keuken kunt u bij hen vinden. Europan is een specialist in de verkoop van Aziatische grootkeukens,
horecabenodigdheden, Oosterse decoratie en Aziatische meubelen.
Europan
Fair Shop
Van Wesenbekestraat 25, 2060 Antwerpen
tel. 03 231 88 79
[email protected]
Fair Shop
12
De Nigeriaanse eigenares baat deze winkel al vier jaar uit in bijberoep. Zij
werkt ook als verpleegster. In deze winkel kunt u allerlei Afrikaanse (niet
enkel Nigeriaanse) voedingsproducten en cosmetica kopen, zoals Saka
saka, moambe, Acheka, enz.
Winkels
Foek Wing bvba
Van Wesenbekestraat 9-11, 2060 Antwerpen
tel. 03 231 80 66 - fax 03 231 21 48
[email protected]
Foek Wing
Foek Wing is opgericht in 1983 als videotheek. Het was een uitbreiding van
de gelijknamige videotheek in Amsterdam. In 1994 was de zaakvoerder
ervan overtuigd dat er geen toekomst was voor het verhuren van video’s.
Zo veranderde de onderneming in een kleine supermarkt voor verkoop van
Chinese (Aziatische) voedingswaren. Na veertien jaar is het nu één van de
bekendste handelszaken van Chinatown Antwerpen.
Food For Foodies
De Coninckplein 4, 2060 Antwerpen
tel. 0476 83 91 13 - fax 03 237 36 69
[email protected] - www.foodforfoodies.be
Food For Foodies is het culinair kookatelier van culinair journaliste Daphne
Aalders. Food For Foodies organiseert culinaire wandelingen en foodworkshops in het thema van de wereldkeuken. De Aziatische keukens zijn ruim
vertegenwoordigd: Chinees, Thais, Vietnamees en Japans.
Food For Foodies
H & N Hairdesign
Van Wesenbekestraat 15, 2060 Antwerpen
tel. 03 233 82 82
H & N Hairdeisgn
H & N Hairdesign of voorheen Haute Coiffure Teulinghx opende in 1977.
De oorspronkelijke eigenaar Marc Teulinghx is winnaar van het Belgisch
kampioenshap herenkappen en behaalde brons op het Europees kampioenschap herenkappen. De huidige eigenaar heeft met Marc Teulinghx deze
zaak opgestart. De kapperszaak heeft een zeer gevarieerd cliënteel, zowel
Aziaten als Belgen. Alle dagen open, behalve woensdag en zondag.
Intimex Travel Service
Van Wesenbekestraat 75-77, 2060 Antwerpen
tel. 03 231 08 58 - fax 03 231 08 52
[email protected]
Intimex Travel service
Dit reisbureau, dat in 1991 werd opgericht door Peter Wong uit Hong Kong,
richt zich niet specifiek op de Aziatische wereld. Voor elke bestemming kunt
u hier terecht. De helft van de klanten heeft de Belgische nationaliteit. Bij
elke vlucht die u via Intimex Travel Service boekt krijgt u tien kg extra
bagage! Peter Wong is ook één van de oprichters van de vzw Chinatown.
13
Winkels
Man Fat
Dambruggestraat 99, 2060 Antwerpen
tel. 03 225 00 09
Sinds 2002 kunt u hier terecht voor een hele reeks van Chinese groenten,
vlees en restaurantbenodigdheden. Man Fat is ook een erkende vuurwerkhandel. De eigenaars zijn afkomstig van Hong Kong. Wan Mau Lam heeft
tien jaar gewerkt als kok in Hong Kong. Zijn specialiteit is Peking eend.
Elke dag vers bereid te koop in de winkel.
Man Fat
Panos Astrid (Deli Astrid bvba)
Van Wesenbekestraat 1, 2060 Antwerpen
tel. en fax 03 231 32 39
[email protected] - www.panos.be
Panos Astrid
Panos Astrid is open van maandag tot zaterdag van 7 tot 19 uur, zondag
van 8 tot 19 uur. Zij bieden verscheidene huisgemaakte producten aan
zoals ontbijtkoeken, warme en koude snacks en natuurlijke overheerlijke
belegde broodjes en dit aan democratische prijzen. Bovendien kunt u van
op de eerste verdieping genieten van een schitterend uitzicht over het
nieuw heraangelegde Astridplein terwijl u rustig uw maaltijd nuttigt.
Permeke
De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen
tel. 03 338 38 00 (onthaal) en 03 260 38 90 (Kubus, café)
fax 03 338 39 64
[email protected] (Kubus, café) en [email protected]
www.antwerpen.be/bibliotheek en iwww.casvzw.eu
Permeke
Het eet- en leescafé “Kubus-Permeke” is één van de uitbatingen van CAS
vzw. Voor zowel de multiculturele keuken als voor de lekkere klassiekers
bent u in de Kubus op het juiste adres. Bibliotheek Permeke zorgt er voor
een aangepast aanbod kranten en tijdschriften om ter plaatse te lezen.
Een gratis hotspot maakt het mogelijk te surfen met uw eigen laptop, de
onervaren computergebruikers krijgen begeleiding van medewerkers van
het Digipunt.
Het De Coninckplein ligt in het hartje van de Atheneumbuurt. Het plein
stond vroeger bekend als dé uitgaansplek in Antwerpen maar raakte in
verval. Dankzij de heraanleg van het plein en de opening van bibliotheek
Permeke in 2005 kreeg de buurt een nieuwe impuls. Er werd ook een
nieuw stadskantoor ingepland en aandacht besteed aan verschillende
ontmoetingsruimtes zoals het leescafé De Kubus, vergaderzalen en een
buurtsecretariaat.
14
Winkels
Radisson Blu Astrid Hotel
Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen
tel. 0032 3 203 1234 - fax 0032 3 203 1251
[email protected]
astrid.antwerp.radissonblu.com
Centraal gelegen in het hart van de stad, tegenover het Centraal Station
en de Zoo. Radisson BLU Astrid biedt 247 ruime luxueuze kamers aan, met
wireless internet, fitness & health club en parkeergarage. In The Square
kunt u genieten van een heerlijk drankje, een snack of gastronomisch diner.
Radisson Blu Astrid Hotel
Renji Medical Center
Van Wesenbekestraat 39 (1ste verd.) bus 02, 2060 Antwerpen
tel. en fax: 03 227 12 15 - gsm 0472 23 26 61
[email protected]
Renji Medical Center
Renji Medical Centre is een medisch centrum, gespecialiseerd in acupunctuur en Chinese geneeskunde in het algemeen. U kunt er ook terecht voor
Chinese kruiden en andere Chinese technieken zoals moxeren, tuina en
cupping om het lichaam te versterken en/of te genezen.
Prof. Dr. Wang Zhonglin is in 1962 in China geboren. Hij heeft acht jaar Chinese geneeskunde gestudeerd in China en heeft les gevolgd bij de bekende
professoren Yao Hesheng en Wang Yumen. Hij heeft 25 jaar als dokter en
professor gewerkt in China, Tunesië en België. Dokter Wang heeft veel
ervaring in de behandeling van allerlei ziektes zoals hernia, migraine,
eczema, hemiplegie en allerlei pijnen. Hij behandelt ook geestelijke aandoeningen zoals depressie, stress, vermoeidheid, enz. Zijn praktijk is open
van maandag tot zaterdag van 10 tot 17 uur.
Sawasdee
Van Wesenbekestraat 17, 2060 Antwerpen
tel. 03 234 19 79 - fax 03 234 02 21 - www.rolicstores.com
Als u door deze supermarkt loopt krijgt u het gevoel in Thailand te zijn.
Als u binnenkomt, passeert u mooie Thaise beelden en de wanden zijn
versierd met typische Thaise houtversiering. In deze winkel kunt u allerlei
ingrediënten en producten kopen uit Thailand. Elke zaterdag kunt u hier
terecht voor een demonstratie Thais koken.
Sawasdee
Open van maandag tot zaterdag van 9.30 tot 18 uur.
15
Winkels
Seing Thai Supermarkt
Van Wesenbekestraat 28-32, 2060 Antwerpen
tel. 03 231 26 02 - fax 03 232 26 17
[email protected]
Seing Thai Supermarkt
Deze Thaise supermarkt bestaat al acht jaar en is gespecialiseerd in
Oosterse voedingswaren, in hoofdzaak uit Thailand afkomstig. Wekelijks
importeren zij meer dan honderd soorten verse groenten en fruit uit
Thailand. Ze verkopen ook versgemaakte Thaise dessertjes. De supermarkt
moet u zeker bezoeken als u op zoek bent naar Thaise lekkernijen.
Sha-Lon Kapsalon
Van Wesenbekestraat 47, 2060 Antwerpen
gsm 0484 02 01 03
Sha Lon wordt uitgebaat door een koppel uit Hong Kong. De man is al
vijftien jaar kapper. Hun specialiteiten zijn Aziatische ontkrulling, verzorgende hot oil-behandeling en opsteekkapsel voor speciale gelegenheden.
De klanten zijn hoofdzakelijk Aziaten.
Sha-Lon Kapsalon
Sha-Lon is alle dagen open behalve zondag.
St-Anna Food
Van Wesenbekestraat 23, 2060 Antwerpen
tel. 03 226 50 71 - fax 03 226 64 65
De enige warme Chinese bakker in Chinatown. Hier kunt u terecht voor
traditioneel Chinees gebak, koeken en hartige broodjes. U kunt hier ook
de typische Chinese verjaardagstaart kopen.
St-Anna Food
Suat Tekin
Van Wesenbekestraat 62, 2060 Antwerpen
gsm 0487 19 47 69
De eigenaar heeft deze winkel zeven maanden geleden overgenomen van
een kennis. U kunt hier naast de gekende fruit- en groentesoorten ook
typische Chinese groenten kopen.
Suat Tekin
16
Winkels
Sun Kwon Trading
Van Wesenbekestraat 75, 2060 Antwerpen
tel. 03 234 26 54 - fax 03 232 32 15
Sun Kwon Trading
De eigenaars komen van Hong Kong en hebben achttien jaar geleden de
winkel geopend. Ze zijn begonnen met de verkoop van diepvriesvoeding
voor restaurants maar verkopen nu ook aan particulieren. In hun winkel
kunt u allerlei voedsel kopen van China en Zuid-Oost Azië. Hun doelstelling
is om hun klanten op de beste manier te bedienen en de best mogelijke
producten te leveren.
Sun Wah Supermarket
Van Wesenbekestraat 16-18, 2060 Antwerpen
tel. 03 213 41 60 - fax 03 234 02 21 - www.rolicstores.com
Sun Wah Supermarket
De Sun Wah Supermarkt is opgericht in 1976 en is sindsdien de grootste
Aziatische supermarkt van België. U vindt hier producten uit heel Azië.
Niet enkel voeding maar ook kleding, dvd’s, kookbenodigdheden, serviezen en nog veel meer. De niet-voeding afdeling is traditioneel Chinees
ingericht met lampions en typisch houtwerk. Als u in Sun Wah rondloopt
dan hebt u het gevoel in Azië te zijn. Open van maandag tot zaterdag van
9 en 18 uur.
Sun Wah maakt deel uit van de Rolic Group. Deze brengen elke maand
“Rolic News” uit. Een krant met nieuws over mode, technologie, financieel nieuws en cultuur. Diverse Aziatische bedrijven promoten producten in
deze krant. De krant is gratis en wordt verspreid in België, Luxemburg en
Nederland. Ze is erkend door de Chinese ambassade.
Tao’s Acupunctuur Center
Van Wesenbekestraat 36, 2060 Antwerpen
tel. 03 227 28 23 of gsm 0485 98 69 52 - fax 03 227 28 22
Tao’s Acupunctuur Center
Acupunctuur is een geneeskunde die ongeveer 3500 jaar geleden haar
oorsprong kende in China. Het is een energetische geneeskunde waarbij
geprobeerd wordt het evenwicht tussen yin en yang te herstellen. In dit
center wordt gebruik gemaakt van de volgende technieken: tuinamassage,
naalden, cupping, moxeren, kruidentherapie en voedingsadvies. Allerlei
pijnen en problemen kunnen hiermee verholpen worden: ademhalingsproblemen, algemene zwakte, duizeligheid, verslavingen, huidproblemen.
Open van maandag tot zaterdag van 9.30 tot 17 uur en woensdag van
14 tot 17 uur.
17
Winkels
Thissen Biljarts
Van Wesenbekestraat 51-55, 2060 Antwerpen
tel. 03 233 54 18 - fax 03 233 72 94
[email protected] - www.thissen.be
Thissen Biljarts
Opgericht in 1898 is Thissen Biljarts een van de grootste biljartspeciaalzaken in Europa. Zij bieden een “totaalpakket” amusement voor het ganse
gezin aan. In de 1500 m2 showroom vindt u niet alleen alles voor biljart
maar ook voor snooker, pool, darts, schaken en petanque. Verder hebben
zij een uitgebreid assortiment gezelschapspelen en caféspelen.
Open van 9 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 17 uur. Zon- en feestdagen gesloten. Eigen parkeerplaats in de Van Arteveldestraat 46.
Tommy Y. (Passion For Hair)
Gemeentestraat 35, 2060 Antwerpen
tel. 03 295 64 04 - [email protected]
Tommy Y.
Tommy Y. is een jonge Chinese kapper die sinds 2000 een eigen kapperszaak heeft in de Gemeentestraat. Hoewel hij in België opgroeide volgde
Tommy zijn opleiding in Maleisië. Het salon oogt jong en dat is ook het
gros van zijn cliënteel. Veel Aziatische maar ook Europese jongeren laten
zich hier verwennen. Eénmaal in de kappersstoel kunnen de klanten ook
een nek-, rug- en schoudermassage verwachten. Deze extra service is
inbegrepen in de prijs.
TongFong
Van Wesenbekestraat 59, 2060 Antwerpen
tel. 03 888 68 80 - fax 03 888 69 01
[email protected]
TongFong
18
Sinds tien jaar kunt u in deze winkel alle soorten verpakkingen voor voedingswaren kopen, in alle maten en in verschillende materialen. Maar ook
voor voeding en drankjes kunt u hier terecht. En steeds wordt u met een
brede glimlach verwelkomd in de winkel. In de vestiging in Wilrijk kunt u
ook allerlei Aziatische voedingsmiddelen kopen.
Winkels
Transit / Noticed / Magnifik / Made
De Coninckplein 21, 2060 Antwerpen
tel. 03 231 11 16 – fax 03 294 00 66
[email protected] – www.transitzone.be
Transit
Expozone Transit opende in september 2006 als expositieruimte op het
De Coninckplein. Met een focus op de ‘toegepaste kunsten’ brachten ze
geslaagde exposities van o.a. Amerikaans muziekfotograaf Kevin Westenberg, fotograaf Jimmy Kets, cartoonist ZaZa, het collectief Poupi Whoopy,
Ephameron, Mulugeta Tafese, etc. Ze organiseerden het evenement
‘Kunstlicht’ op het plein en installeerden de tijdelijke bar ‘Café Recyclé’ (in
samenwerking met De Kringwinkel). Groepen als The Violent Husbands,
Triggerfinger, Blackie and the Oohoos plugden hier reeds hun gitaar in en
onder andere Radio Modern, Butsenzeller en 40 Winks stonden achter de
draaitafels.
Op de bovenste verdiepingen van dit ‘creatieve huis’ zijn het communicatiebureau NOTICED, de communicatievormgevers van MAGNIFIK en het
architectenbureau MADE ARCHITECTS gevestigd.
Wabi International nv
Van Wesenbekestraat 68-72, 2060 Antwerpen
tel. 070 233 787 - fax 03 233 49 22
[email protected] - www.wabi.be
Wabi International
Het reisbureau Wabi heeft 26 jaar ervaring. Hier kunt u terecht voor
vliegtuigtickets, hotel- en autoreservaties, reisverzekeringen en nog veel
meer. Het professionele Aziatische personeel geeft u degelijk advies voor
uw reisplannen. Sinds december 2005 beschikt Wabi over een A-licentie,
waardoor ze een nog betere service kunnen garanderen rond op maat
gemaakte reizen in China, Vietnam en Noord-Korea. De georganiseerde
reizen van Wabi zijn zowel gericht op groepen als op individuen en zijn een
mix van cultuur, avontuur en ontspanning.
Wassalon 58
Van Wesenbekestraat 58, 2060 Antwerpen
gsm 0488 11 54 69 - fax 03 232 37 41
De eigenares Wasana Roungnak is geboren in Bangkok in Thailand. Ze
opende op 15 maart 2006 het wassalon nadat ze had gezien dat er nog
geen soortelijke zaak was in de straat. Sindsdien draait de zaak erg goed.
Wassalon 58
19
Winkels
Water Pearl
Van Wesenbekestraat 39, 2060 Antwerpen
gsm 0488 86 23 23 - fax 03 213 32 38
[email protected]
Water Pearl
De eigenaar Wu-Ke-Chu komt van het zuiden van China en opende in 2006
Water Pearl. Deze zaak is bekend voor vegetarisch Chinees eten. Ze verkopen naast de gewone fruit- en groentesoorten ook traditionele Chinese
groenten en fruit. Maar ook andere artikelen zoals rijst en bami kunt u
hier kopen.
Wenzhou Seafood
Van Wesenbekestraat 43, 2060 Antwerpen
tel. 03 213 17 17 - fax 014 71 48 62
[email protected]
In deze Chinese winkel, die geopend werd in april 2006, kunt u zowel verse
als diepvriesvis kopen. Wenzhou Seafood richt zich op particulieren en
horecaeigenaars. De specialiteiten zijn paling en kreeft.
Wenzhou Seafood
20
Restaurants
City Palace
Van Wesenbekestraat 31, 2060 Antwerpen
tel. 03 227 30 77 - fax03 227 30 73
www.citypalace.be
City Palace
In City Palace kunt u genieten van een uitgebreid gamma aan Chinese
specialiteiten. Het is geschikt voor zowel intieme dineetjes als voor zakenlunches met een uitgebreid gezelschap of feesten met tientallen genodigden. ’s Avonds kunnen gasten zich na het eten terugtrekken in de gezellige
bovenzaal om een kaartje te leggen of zich te wagen aan karaoke.
DK Chinese restaurant
Van Wesenbekestraat 44, 2060 Antwerpen
tel. 03 233 25 78
DK is een Chinees restaurant dat een zeer familiaal gevoel uitstraalt. Hier
kunt u de echte Cantonese keuken proeven. U krijgt het gevoel dat u in
China bent. Van dim sumgerechten tot traditionele Chinese desserten.
Alles is klaargemaakt en gereserveerd op zijn Cantonees.
DK
Full Sing
Van Arteveldestraat 65-67, 2060 Antwerpen
tel. 03 225 06 54 - fax 03 232 23 50 - resto Antwerpen
Full Sing
Cheung Hoi-Sang baat sinds 1989 het restaurant uit dat bekend is voor zijn
authentieke Cantonese keuken. De eigenaar chef-kok heeft een opleiding
patisserie en dim sum gevolgd in Hong Kong. Full Sing heeft dan ook een
uitgebreide dim sum kaart (50-tal huisgemaakte variëteiten). Gestoomde
vis en Peking Eend evenals de kalfsribben met zwarte peper verdienen een
vermelding. De zaak is gesloten op maandag (uitgezonderd feestdagen) en
is open van 12 tot 15 uur en van 17 tot 22.30 uur.
Lotus
Van Wesenbekestraat 74, 2060 Antwerpen
tel. en fax 03 226 07 22
Lotus
In 1979 opende het echtpaar Chan het restaurant Lotus. Het is een echte
familiezaak (4 kinderen werken mee in de zaak), dat vooral gekend is voor
zijn gebraden specialiteiten, onder andere geroosterd spek, zoet varkensvlees (tja-siu) en gebraden eend. Daarnaast bereidt Mr Chan al jarenlang
authentieke Cantonese gerechten zoals ribbetjes met deeg in zoet-zure
saus, gemarineerde soja-kip, garnalen gekruid met zout en peper en tofu
pot. Alle gerechten kunnen ook worden meegenomen. Het restaurant
viert dit jaar zijn 30ste verjaardag.
21
Restaurants
Lung Wah
Van Wesenbekestraat 38, 2060 Antwerpen
tel. 03 297 82 58
[email protected]
De eigenaar is geboren en getogen in Hong Kong. Hij heeft 38 jaar ervaring
als kok en serveert in zijn restaurant de volgende specialiteiten: geroosterde pekingeend, speenvarken, varkensvlees en ribbetjes.
Lung Wah
May’s Kitchen
Rotterdamstraat 103, 2060 Antwerpen
tel. 03 231 84 21
[email protected]
May’s Kitchen
May’s Kitchen is volgens de eigenaars het beste Chinese take away restaurant van Antwerpen en bestaat sinds 1981. Het restaurant heeft klanten
uit Brussel, Gent, Leuven, Brugge, Luik en Namen en zelfs uit Nederland.
Hun specialiteiten zijn gebakken rijst, speciaal gebakken noedels en ribbetjes. De eigenaar en chef-kok Mr Huang is opgeleid in China en kan
honderden verschillende Chinese gerechten maken. Er moet er wel één
bij zijn dat u lust!
Monkey King
Lange Dijkstraat 12, 2060 Antwerpen
tel. 03 226 38 11 of 0497 502 844 - fax03 226 38 11
[email protected] - www.monkeyking.be
Monkey King
Sinds zijn oprichting in 2004 is de Monkey King voor Zone/03 uitgegroeid
tot één van de 100 beste eetadresjes in het Antwerpse. Bon Bazaar
– het bonnenboek voor de zone Noord – kroont het eethuisje vlakbij het
St. Jansplein zelfs tot ‘koning onder de Chinese restaurants’. Authentiek
Cantonese specialiteiten zijn ‘kip met honing en peper’, scampi met look,
kikkerbilletjes en inktvis met marktverse groenten. De loempia wordt vers
bereid, de dim sum is om van te likkebaarden. Volgens kenners vindt u van
alle Chinese restaurants hier de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Open alle dagen van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 23 uur.
Maandag, dinsdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten.
22
Restaurants
Oriental Delight
Van Wesenbekestraat 46-52, 2060 Antwerpen
tel. 03 232 15 83 - fax03 232 15 93
[email protected] - www.orientaldelight.be
Oriental Delight
Dit traditioneel Chinees restaurant wordt druk bezocht door Chinezen.
Deze komen hier vooral tussen 11 en 15 uur genieten van de uitgebreide
dim sumkaart (100 verschillende soorten!), van pekingeend of vis- en
schaaldiergerechten. Vele feesten van Chinese verenigingen vinden hier
ook plaats. Oriental Delight kan tot 250 gasten aan en is zeer mooi ingericht met Chinees meubilair, drakenmotieven en vele spiegels. U kunt
hier ook terecht voor karaoke, seminaries, catering en huwelijksfeesten.
De culinaire organisatie Gault Millau heeft Oriental Delight uitgeroepen
tot beste Aziatische restaurant in de Benelux.
Open van maandag tot vrijdag van 12 tot 15 uur en van 17 tot 23 uur.
Zaterdag en zondag van 12 tot 23 uur.
Ploy Pochana Thai Taverne
Van Wesenbekestraat 69, 2060
tel. 03 233 74 91 - www.ploypochana.be
‘Wij koesteren de illusie dat we de Thaise keuken zo wel een beetje kennen. Maar is dat wel zo?’ In Ploy Pochana, dat tegelijk restaurant en café
is, ontdekt u dat Thailand een zeer rijke viskeuken heeft. Bestel eens een
tilapia, een gigantische vis die hier op een al even gigantisch bananenblad
wordt geserveerd. In een klein kommetje krijgt u een zeer lekker en zeer
pikant sausje. Ploy Pochana telt slechts een paar tafeltjes en is heel gezellig ingericht.
Ploy Pochana Thai
Gesloten op maandag en woensdag.
Sangam Tandoori restaurant
De Coninckplein 30, 2060 Antwerpen
tel. 03 226 94 99
Het Pakistaans-Indisch restaurant Sangam Tandoori is al 12 jaar gevestigd
op het De Coninckplein. Het restaurant is bekend om zijn Tandoorispecialiteiten. Maar u kunt hier ook lassie (yoghurt drankje) drinken of nanbrood
eten. Sangam Tandoori is ook de eerste Indisch-Pakistaanse take away van
Antwerpen. De eigenaar afkomstig uit Punjab, Pakistan woont in Antwerpen Noord en is erg actief in de Pakistaanse gemeenschap. Het restaurant
is elke dag, behalve maandag, open van 13 tot 23 uur.
Sangam
23
Restaurants
Seree
Van Arteveldestraat 15, 2060 Antwerpen
tel. 03 226 29 11
[email protected] - www.sereethai.be
Seree
Seree Thai is een knus restaurantje waar u zich onmiddellijk thuis voelt.
U kunt er al meer dan tien jaar traditionele Thaise gerechten eten, zoals
Yam naem, Plaa rad prik, Soh tam, Kentio, Laap en Tom yam. De bar
staat er uitnodigend bij en tijdens het aperitiefje geeft u uw ogen de kost
aan de originele decoraties. Linda (de eigenares van het restaurant) kookt
de heerlijkste Thaise schotels en alles naar voorkeur en smaak. Na uw
heerlijke maaltijd geniet u mee van een originele Thaise karaoke.
Open van maandag tot zaterdag van 12 tot 2.30 uur (‘s nachts)en zondag
van 15 tot 2.30 uur (‘s nachts).
Sing Kee
Van Wesenbekestraat 21, 2060 Antwerpen
tel. 03 234 27 02
Sing Kee werd geopend in 1985. U kunt hier genieten van typisch Chinees
eten. Zowel dagschotels als van de kaart maar ook meeneemgerechten. Er
is plaats voor zestig personen.
Elke dag, behalve donderdag, open van 12 tot 23 uur.
Sing Kee
The Best
Van Wesenbekestraat 57, 2060 Antwerpen
tel. 03 295 75 25 - fax03 295 75 98
Traditioneel Chinees restaurant. Gekend om zijn lekkere Chinese vegetarische maaltijden.
The Best
24
Restaurants
Ting Kee
Van Wesenbekestraat 5, 2060 Antwerpen
gsm 0475 77 42 66
Ting Kee
Het echtpaar Man-Wt is afkomstig uit Hong Kong en is na allerlei omzwervingen in Antwerpen terecht gekomen. In 2006 hebben zij het restaurant
Ting Kee geopend. Als u niet veel tijd hebt dan kunt u hier terecht voor een
snelle hap. Zij hebben voornamelijk soep- en noedelgerechten uit Azië.
Ook om mee te nemen.
Yeti House (Himalayan Traders bvba)
Van Arteveldestraat 45, 2060 Antwerpen
tel. 03 475 13 33
[email protected] - www.yetihouse.com
De eigenaar Gurung Yubaraj is afkomstig uit Nepal en heeft de zaak recentelijk geopend in april 2009. Yeti House is gespecialiseerd in Nepalese
en Indische gerechten maar u kunt hier ook andere Aziatische gerechten
eten. Gurung Yubaraj is ook actief in het verenigingsleven en is lid van een
Nepalese culturele organisatie (NRN Belgium).
Yeti House
25
Verenigingen
Algemene Federatie Chinese Jongeren
Carnotstraaat 72, 2060 Antwerpen
Tel. 0477 13 93 88 – fax 03 383 39 88
[email protected] of [email protected] - www.fcjv.be
De Algemene Federatie gaat uit van het belang van de mens. Ze benadrukt
het principe van gezamenlijke ontwikkeling, ter verbetering van het welzijn van de Chinese jeugd en van onze leefwereld. De Algemene Federatie
heeft veel respect voor de rijke Chinese traditie van de generaties die
vooraf gingen, ze wil in contact treden met vrienden van alle verschillende domeinen van de Belgische samenleving. Ze wil ook de belangen
van de Chinese jongeren behartigen en verdedigen. De bedoeling is dat
Chinese jongeren toegang krijgen tot alle geledingen van de Belgische
maatschappij, dat ze kunnen deelnemen aan de politieke discussie en het
politieke leven, en dat hun economische rol in België groter wordt. Door
hun enthousiasme en ijver zullen deze jongeren hun steentje bijdragen
aan de ontwikkeling van de economische betrekkingen tussen België en
China en aan de vooruitgang van de maatschappij.
Antwerp Truth Church Belgium
Lange Beeldekensstraat 24, 2060 Antwerpen
tel. en fax 03 232 15 73
[email protected] - www.truthchurch.be
Antwerp Truth Church Belgium
Antwerp Truth Church, of de Chinese Protestantse Kerk is opgericht in
1981 ter ondersteuning van de Chinese gelovigen in het buitenland. Het
was de eerste Chinese Kerk in Antwerpen. De kerk heeft een sociale missie
tegenover de Chinese gemeenschap en staat hen bij in aangelegenheden
rond de familie, het huwelijk en het dagelijkse leven. Er is elke zondagochtend om 9 uur een eucharistieviering en elke zaterdag om 13 uur een
jeugdbijeenkomst. Iedereen is van harte welkom.
Belgisch Filippijnse Solidariteit vzw
Van Cortbeemdelei 339, 2100 Deurne
gsm 0485 94 77 83
befi[email protected] - http://befiso.iezzie.com
Belgisch Filippijnse Solidariteit
26
De doelstelling van deze organisatie is om de integratie van de Filippijnse
gemeenschap in Antwerpen te bevorderen en de kennis van de Filippijnse
cultuur bij Belgen en mensen van andere culturen te verbeteren. De vzw is
sinds 2007 actief en organiseert cursussen, culturele activiteiten en workshops. Op 16 mei 2009 organiseerde zij voor de eerste keer een Filippijns
feest in Park Spoor Noord onder de naam Flores de Mayo. Het hoogtepunt
was een multiculturele bloemenparade.
Verenigingen
Cantonese Opera Vereniging België vzw
Van Schoonhovestraat 90, 2060 Antwerpen
briefwisseling Ho Siu Fong, Schupstraat 18, 2018 Antwerpen
COVB is opgericht door een groep vrienden die geïnteresseerd zijn in
Cantonese opera. Ze komen twee keer per week samen om op traditionele
Chinese instrumenten te spelen en om Cantonese operamuziek te zingen.
Deze vereniging laat zien hoe Chinese mensen in België zich cultureel
uiten en zorgen er ook voor dat de Chinese cultuur levendig blijft binnen
de eigen gemeenschap.
Chinatown Antwerpen vzw
Van Wesenbekestraat 70, 2060 Antwerpen
tel. 03 201 00 21
gsm 0495 233 833
[email protected]
Chinatown Antwerpen vzw is de winkeliersvereniging van de Van Wesenbekestraat. Al jaren werkt ze nauw samen met de stad Antwerpen
om verschillende projecten voor de straat te realiseren. In 2001 waren
zij nauw betrokken bij de heraanleg van de straat. Sindsdien vormen vier
marmeren leeuwen de toegangspoorten tot de Van Wesenbekestraat. De
smeedijzeren straatlampions met drakenfiguren en de kleurige vlaggen
dateren ook van toen.
Chinese School van Antwerpen
Van Arteveldestraat 56, 2060 Antwerpen
tel. 03 827 68 69 - fax03 828 43 32
[email protected]
http://chineseschool.antwerp.googlepages.com
Chinese school van Antwerpen
De Chinese school is opgericht in 1994. Het is een vrijwilligerswerking, gecoördineerd door de Chinese vrouwenvereniging en ondersteund door de
vereniging van Chinezen in België. De directrice van de school is Mevrouw
Lin Hau Pang. De school is bestemd voor tweede generatie Chinese kinderen en jongeren tussen zes en achttien jaar, die doorgaans de gesproken
taal machtig zijn en opgroeien in een Chinees-Vlaamse omgeving. Maar
ook kinderen uit gemengde huwelijken, die thuis voltijds Nederlands
praten, kunnen zich inschrijven.
Er worden lessen Cantonees en Mandarijn (putonghua) gegeven op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. De school telt gemiddeld 200 leerlingen, die voornamelijk uit Antwerpen komen, maar ook uit andere provincies
zoals Vlaams Brabant, West Vlaanderen, Limburg en zelfs uit Nederland.
27
Verenigingen
Chinese Vereniging van Fujian in België
Spoorstraat 3, 2060 Antwerpen
gsm 0484 73 81 81
[email protected]
Deze vereniging is opgericht op 8 augustus 2005 en bestaat uit leden
die afkomstig zijn uit Fujian. Deze vereniging ondersteunt Chinezen uit
Fujian en onderschrijft de volgende waarden: vaderlandsliefde, eenheid
en respect voor de regio van herkomst. De vereniging bevordert ook de
economische en culturele banden tussen Fujian en België en ondersteunt
de integratie van Fujian-Chinezen in België.
Chinese Vereniging van Fujian
Chinese Vrouwenvereniging
Van Arteveldestraat 56, 2060 Antwerpen
gsm 0479 80 28 93 - fax03 828 43 32
[email protected]
Chinese vrouwenvereniging
De organisatie is opgericht in 1994 door Chinese vrouwen uit Taiwan
en Hong Kong. Over de jaren heen hebben ook vrouwen uit het Chinese
vasteland zich aangesloten. Hun doelstelling is om Chinese vrouwen te
ondersteunen en te versterken en om Chinese jongeren de kans te bieden
om inzichten te verwerven in de Chinese taal en cultuur.
Ze bieden een ontmoetingsruimte aan Chinese vrouwen, organiseren
Chinese taallessen aan tweede generatiejongeren en werken nauw samen
met andere Chinese verenigingen in Chinatown. Ze nemen deel aan het
Chinees Nieuwjaar, het Maanfeest en de Viering van de Verjaardag van
de Boeddha.
Choi Ley Fat Lion and Dragondance
Van Wesenbekestraat 44, 2060 Antwerpen
gsm 0496 63 16 60
[email protected]
Choi Ley Fat
28
Traditionele Chinese kung fu school met Chinese leeuwen- en drakendans.
De kung fu stijl is Choi Lei Fat. Het is één van de meest beoefende stijlen
over heel de wereld. Het staat bekend voor zijn snelheid, kracht en behendigheid. Choy Lei Fat is afkomstig van drie stijlen en combineert typische
Zuiderse handtechnieken met veelzijdige traptechnieken van het Noorden
van China. Deze school geeft tijdens het Chinees Nieuwjaar kleur aan de
Chinese wijk met een optocht en een inwijding.
Verenigingen
Fo Guang Shan Tempel en Buddha’s Light
International Association Belgium
Van Wesenbekestraat 61, 2060 Antwerpen
tel. 03 203 03 94
[email protected]
Fo Guang Shan Tempel
De Boeddhistische tempel Fo Guang Shan te België werd in het jaar 1998
opgericht door de Parent Monastry in Kaohsiung, Taiwan. Leden van de
International Buddhist Progress Society (IBPS) België beheren de werkzaamheden van de tempel. De Fo Guang Shan tempel in België bevindt
zich in Chinatown in het centrum van Antwerpen. De tempel is gelegen op
5 minuten loopafstand van het Centraal Station in Antwerpen.
De Fo Guang Shan in België voert reguliere diensten uit op de zaterdagen,
bij nieuwe maan en bij volle maan. Doorheen het hele jaar zijn er ook
speciale diensten. Naast de reguliere diensten worden er ook culturele,
leerzame en en liefdadigheidswerkzaamheden georganiseerd door Buddha’s Light International Association België. Deze vereniging is opgericht
in maart 1997. Elk jaar organiseert ze in de lente de “viering van de verjaardag van Boeddha” op het De Coninckplein met tal van activiteiten zoals
een optocht, muziekoptredens, workshops en een religieuze ceremonie.
Het Buddha’s Light International Association (BLIA) werd in 1990 opgericht met het hoofdkantoor in Los Angelos, V.S. Het is een vereniging voor
leden van de boeddhistische gemeenschap en ze werd ook opgericht door
Master Hsing Yun. Ze werd gevestigd met de bedoeling alle enthousiaste
liefhebbers te verenigen en in het klooster het boeddhisme te promoten. Er
zijn intussen vestigingen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk,
Groot-Brittanië, Zweden, Oostenrijk, Portugal en Spanjes. De hoofdzetel
voor Europa is gevestigd in Genève.
Fo Guang Shan straalt een vriendelijke sfeer uit en is toegankelijk voor alle
geïnteresseerden die mee willen doen met de diensten en activiteiten. De
tempel is dagelijks geopend van 10 uur tot 17 uur, behalve op vrijdag.
U kunt hier ook Chinese taal- en cultuurcursussen volgen.
29
Verenigingen
Happy Angels
geen vast adres
gsm Liu Yee Wan 0477 355 544
[email protected]
Happy Angels
De Happy Angels is een amateur dansgezelschap van enthousiaste vrijwilligers die sinds 2004 voorstellingen organiseren. Hun doel is het promoten
van de Chinese cultuur door vreugde en plezier te schenken aan mensen
die daar nood aan hebben. Daarom treden ze op in homes voor senioren,
gehandicapteninstellingen en daklozencentra. Ook nemen ze deel aan
sociale activiteiten en culturele uitwisselingen zonder winstoogmerk.
Iedereen is van harte welkom om ook zelf mee te doen aan de Chinese
danstrainingen. Deze worden elke woensdag van 14 tot 15.30 uur gegeven. Omdat de lessen op verschillende locaties doorgaan, kunt u best
eerst bellen met de contactpersoon. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er
wordt wel verwacht dat u meedoet aan optredens en/of meehelpt achter
de schermen.
Contactpersonen: Sandy Ko (Kantonees) 0486 409 703, Mevr Hsiao (Mandarijns) 0494 773 714 of mevr Guo 0486 474 693, Liu Yee Wan (Nederlands)
0477 355 544
Indonesische contactpersoon
De Coninckplein 28, 2060 Antwerpen
tel. 03 226 19 14 - gsm 0493 919 422
[email protected]
Indonesische contactpersoon
De heer Bing The Kong is erg actief in het Antwerpse verenigingsleven en
neemt regelmatig deel aan multiculturele activiteiten. Hij is de persoon
die u moet aanspreken als u op zoek bent naar Indonesische specialiteiten,
workshops, muziek, dans, enz. Momenteel is hij bezig met het oprichten
van een Indonesische vereniging.
Mona Belgium vzw
Lakborslei 183, 2100 Deurne
tel. 03 294 89 36 - gsm 0498 14 58 03 - fax03 294 89 36
[email protected] - www.myagdinepal.com
Mona is in 2006 opgestart in Antwerpen door Nepalezen afkomstig van
het Myagdidistrict in Nepal. De voornaamste doelstelling van deze organisatie is om Nepalese mensen samen te brengen en hun integratie in
de Belgische samenleving te bevorderen. De organisatie organiseert ook
allerlei sportieve en culturele activiteiten die openstaan voor iedereen.
Op die manier wordt er aan culturele uitwisseling gedaan met Belgen en
mensen van andere culturen.
30
Verenigingen
Nepal Belgian Cultural Society
Dambruggestraat 151, 2060 Antwerpen
tel. 03 66 99 64 (tot 14 uur) - gsm 0486 088 869
[email protected]
Nepal Belgian Cultural Society
Het doel van NBCS is het bekendmaken, beschermen en ondersteunen
van de cultuur, tradities, taal en godsdienst van de inheemse bevolkingsgroepen in Nepal. De vereniging wenst de Nepalese gemeenschap in
België bijeen te brengen, samen met andere volkeren en met Belgen. Zij
organiseren tal van sociale en culturele activiteiten. Recentelijk hebben zij
een nieuw clublokaal geopend in de Dambruggestraat. Vanaf september
starten ze ook met een voetbalploeg voor jongvolwassenen.
New Generation Sino Culture Association
Van Arteveldestraat 56, 2060 Antwerpen
[email protected]
briefwisseling Yeung Gerard, Schupstraat 18, 2018 Antwerpen
SICA vzw is ontstaan door en voor de jonge generatie van Chinese mensen
die in België wonen. De Chinese gemeenschap is erg goed geïntegreerd
in België, vooral wie in België heeft schoolgelopen. Door deze goede
integratie verliezen vele jonge Belgische Chinezen wel veel kennis over
hun land van herkomst en hun eigen cultuur. Tegelijkertijd zijn er Chinese
studenten en expats die in België leven en problemen ondervinden om zich
te integreren. Vooral door taal- en cultuurverschillen. SICA is opgericht om
de culturele uitwisseling tussen jonge Chinese mensen te bevorderen door
evenementen, seminaries en ontmoetingen maar focust zich ook op zakenrelaties en onderwijs. Er is ook het doel om een netwerk uit te bouwen
in de Benelux om allerlei culturele initiatieven te ontwikkelen.
Oberon vzw
Van Diepenbeekstraat 30, 2018 Antwerpen
gsm 0486 29 99 22
[email protected]
Oberon vzw biedt Chinese workshops en activiteiten aan voor alle doelgroepen. Het aanbod kan op maat worden aangepast. Introducties, lezingen, presentaties en voordrachten zijn voorhanden rond meerdere Chinese
thema’s (architectuur, taal, kunst,geografie, geschiedenis, eetcultuur).
Bij iedere workshop (papiersnijkunst, kalligrafie, theeceremonie, groentesnijkunst) voorzien zij zelf de benodigdheden voor het aantal opgegeven
deelnemers/leerlingen. Bij iedere activiteit wordt er tijd genomen voor
persoonlijk contact, vragen & antwoorden.
31
Verenigingen
Tamu Samaj
Van Maerlantstraat 70, 2060 Antwerpen
gsm 0486 73 96 14
[email protected]
Tamu samaj vzw is opgericht op 25 juni 2000. Het is een erg actieve
organisatie die tal van activiteiten organiseert: sportieve, culturele,
educatieve , gericht specifiek naar jongeren of vrouwen, computer lessen,
enzovoort. Zij werken ook regelmatig samen met organisaties van andere
culturen. Het hoofddoel is om de integratie van Nepalezen in de Belgische
samenleving te bevorderen en te zorgen voor culturele uitwisseling tussen
Nepalezen en Belgen.
Tamu Samaj
Tamu Samaj organiseert ontmoetingen voor Nepalezen en anderen. De
vereniging wil haar leden ook ondersteunen bij hun integratieproces. Zij
richten zich zowel op Nepalezen als op Belgen.
Tibetan Community in Belgium
Matheus Corvensstraat 78, 2100 Deurne
gsm 0484 970 383
[email protected]
Tibetan Community
Sinds midden jaren negentig is deze vereniging actief in Antwerpen. Zij organiseert voor de ongeveer 400 Tibetanen in Antwerpen tal van culturele
activiteiten. Daarnaast ondersteunt zij haar leden op allerlei vlakken (sociaal, educatief, enz.). Elk jaar zijn er drie speciale momenten: het Tibetaans
Nieuwjaar (in februari of maart), de verjaardag van de Daila Lama (6 juli)
en de herdenking van de uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede aan de
Daila Lama (10 december).
Tith Ngaw Pai Kung Fu
De Coninckplein 29 bus 1, 2060 Antwerpen
tel. 03 235 54 46
[email protected] - www.tith-ngaw.com
Chinese krijgskunstenschool die al 25 jaar bestaat. Hier kunt u het rijke
Chinese erfgoed leren kennen door het volgen van lessen over zelfverdediging, filosofie, gezondheidsleer, éénhoorn- en leeuwendans en energieleer.
De school is elke dag geopend met uitzondering van zondag. U kunt er ook
terecht voor gegidste wandelingen in de Chinese wijk van Antwerpen.
Tith Ngaw Pai
32
Verenigingen
Vereniging van Chinese Zelfstandigen
Van Arteveldestraat 8, B-2060 Antwerpen
gsm 0473 810 219 - fax03 232 07 53
[email protected]
De vereniging is opgericht in 1994. De belangrijkste doelstellingen zijn:
de belangen van de Chinese handelaars behartigen, het promoten van de
Chinese cultuur bij het grote publiek zoals het opzetten van prestigieuze
tentoonstellingen van Chinese kunstenaars en een positieve beeldvorming
van de Chinese gemeenschap in België nastreven. Verder is de vereniging
ook actief in China door het oprichten van scholen, het leveren van financiële bijdrage in geval van nationale rampen, enz.
Vereniging van Chinezen in België
Van Arteveldestraat 56, B-2060 Antwerpen
tel. 03 233 57 12
Vereniging van Chinezen in België
Dit is de eerste Chinese vereniging in België. In 1968 heeft de vereniging
voor het eerst het Chinese Nieuwjaarsfeest georganiseerd. In 1972 werd
de vzw Vereniging van de Chinese Nederzetting opgericht. In de afgelopen
drie decennia heeft de vereniging zich ingezet voor de organisatie van
culturele activiteiten voor de Chinese gemeenschap zoals het Chinese
Nieuwjaar maar ook het Maanfeest, zomerkampen en de viering van de
Nationale Feestdag van China. In 1985 werden Chinese taallessen georganiseerd voor Chinese kinderen en jongeren. In samenwerking met de
Chinese vrouwenvereniging kwam de Chinese school van Antwerpen tot
stand in 1995. De lessen Mandarijn en Cantonees worden gegeven op
woensdagnamiddag en zaterdagmorgen. De vereniging richt zich ook op
de ondersteuning van Chinese senioren zoals het ter beschikking stellen
van een ontmoetingsruimte.
Vereniging voor Bejaarde Chinezen
Van Arteveldestraat 41, 2060 Antwerpen
tel. 03 272 57 69
De vereniging voor bejaarde Chinezen werd gesticht in 1997. De voorzitster is mevrouw Pang Lai Lin. Het doel van de vereniging is de oudere Chinezen verstrooiing en ontspanning te brengen. Dat wordt verzorgd door
mevrouw Pang en een groepje van Chinese dames van middelbare leeftijd.
Per seizoen organiseren ze een show met tombola. Verder ondernemen ze
uitstapjes en reizen, vieren ze verjaardagen, zingen ze in een koor en leren
ze dansen aan.
33
Andere organisaties
Ai-Him Cham (Kim)
Canadalaan 215, bus 3, 2030 Antwerpen
tel. 03 651 50 02 of gsm 0477 52 09 17
Bij Ai-Him Cham leert u hoe u groenten en fruit sierlijk kunt garneren en
omvormen tot kunstwerkjes.
China Arts vzw
Ballaarstraat 114, 2018 Antwerpen
tel. 03-2481387
[email protected] - www.taoiststudies.org en www.china-art.org
Onafhankelijk instituut voor Chinese kunsten, culturen, authentieke geneeswijzen en wetenschappen onder leiding van internationaal gerenommeerd wetenschapper sinoloog/antropoloog prof. dr. Dan K.J. Vercammen.
Cursussen, workshops, seminaries, boeken, expo’s, enz.
geledraak.nl en zaiton.nl
China Arts
Touchdown center 002, Leidsevaart 596, 2014 HT Haarlem
tel. 0031 651295516
[email protected] - www.geledraak.nl en www.zaiton.nl
Geledraak.nl is een onafhankelijke informatiewebsite over China, Hong
Kong en Taiwan. De website bestaat in 2009 tien jaar. Zaiton.nl is de
webshop, met allerlei artikelen uit en over China. Vele mensen uit België weten de weg naar beide websites al ruimschoots te vinden! Beide
ondernemingen zijn eigendom van Marilou den Outer, journaliste en al
jarenlang China-geinteresseerde.
Lan Ting Tea Zen Atelier
Beatrijslaan 20R bus 1, 2050 Antwerpen
gsm 0494 50 68 99 - fax 03 290 41 78
[email protected] en [email protected]
www.tea-antwerp.be
Lan Ting
34
Lan Ting Tea Lounge is een unieke importeur van kwaliteitsthee uit China
en Taiwan, en een specialist in Chinese theeceremonie en theecultuur. U
kunt hier natuurlijke en authentieke kwaliteitsthee kopen en deelnemen
aan een Chinese theeceremonie. Lan Ting organiseert ook de Wu Wou Tea
Club en sessies zenmeditatie. Er is ook de mogelijkheid om Taiji Daoyin
Qi gonglessen te volgen. Elke theeceremonie is een unieke gebeurtenis,
dus u kunt enkel terecht na afspraak. Voor meer informatie neemt u best
contact op met mevrouw Mei Lan (Agnes) Hsiao door e-mail of telefoon.
Andere organisaties
Maanfeest
www.maanfeest.be
Op deze website komt u alles te weten over het Chinees Maanfeest (legenden, verhalen, maankoeken, betekenis, enz.). Maar dit is niet alles.
Allerlei aspecten van de Chinese kunst en cultuur komen aan bod. Zo kunt
u artikels lezen over astrologie, acupunctuur, martial arts e.a.
Maanfeest
Het Chinees Maanfeest wordt gevierd bij de helderste volle maan van het
jaar. Het is een midherfstfestival, een moment van samenzijn en familiehereniging.
Meer informatie over de programmering en de deelnemers vindt u op
deze website. Suggesties en ideeën voor volgende edities van het Chinees
Maanfeest zijn altijd welkom.
Contact: Patricia Van de Velde, [email protected]
Su Yin Wang
Amazonenlaan 3, 2970 ‘s Gravenwezel
tel. 03 658 04 71 en gsm 0489 65 91 98
[email protected]
Naast workshops kalligrafie kunt u bij Su Yin Wang ook cursussen volgen
over de Chinese taal en cultuur in het algemeen.
Su Yin Wang
35
www.antwerpen.be
03 22 11 333