6 - บริษัท ปตท.

Comments

Transcription

6 - บริษัท ปตท.
ประกาศบรรษษท ปตท. จจากษด (มหาชน)
ทะเบบยนเลขทบท 0107544000108
เลขทบท 1120008021
เรรร อง จจดซร ซอพรร อมตตดตจงซ : Battery Charger โรงแยกกก าซธรรมชาตตหนนวยททร2 จจานวน
2 รายการ
วจตถถประสงคค : เพรรอทดแทนของเดตมททรหมดอายถการใชร งาน (798-AP-002 และ 798AP-003)
ดร วยบรต ษจท ปตท. จจากจด (มหาชน) มทความประสงคคททรจะประมมลเปป นลายลจกษณคอกจ ษร จจดซร ซอพรร อมตตดตจงซ
: Battery Charger โรงแยกกก าซธรรมชาตตหนนวยททร2 จจานวน
2 รายการ
วจตถถประสงคค : เพรรอทดแทนของเดตมททรหมดอายถการใชร งาน (798-AP-002 และ 798AP-003)
สถานททรสงน มอบ ณ ตามขร อกจาหนด
กจาหนดสนงมอบ ตามขร อกจาหนด
ตามเงรรอนไขรายละเอทยดรมปแบบและเอกสารแนบทร ายแจร งความ ซซงร ถรอเปป นสนวนหนซงร ของแจร งความ ดจงนท ซ
-
เงรรอนไขทจวร ไป
5 แผนน
รายละเอทยดตามขร อกจาหนด ปตท.
43 แผนน
แบบฟอรค มใบเสนอราคาและตจวอยนางหนจงสรอมอบอจานาจ
1 แผนน
ตจวอยนางแบบสจญญาคจ ซาประกจนธนาคาร
1 แผนน
แนวทางการปฏตบตจ ตอยนางยจงร ยรนของผมรครา ปตท.
1 แผนน
คจารจบรองการมทคณ
ถ สมบจตตในการเขร าทจาธถรกรรมกจบ ปตท.
1 แผนน
เอกสารแนบ
57 แผนน
กจาหนดฟจ งคจาชท ซแจงพรร อมกจนททร อาคารบจวหลวง หร องสมถดบถษบจน โรงแยกกก าซธรรมชาตตระยอง วจนททร
1 กถมภาพจนธค 2559 โดยลงทะเบทยนเขร าฟจ งคจาชท ซแจง เวลา 13:15-13:30 น. และชท ซแจง เวลา 13:30 น. (ผมรชท ซแจง
นาย ฐาปนา เมฆอรถณกมล รหจสพนจกงาน 530109 โทร. )
หากไมนมาฟจ งคจาชท ซแจง ปตท. จะถรอวนา ผมรนนสละสต
จซ
ทธตธในการเสนอราคาและไมนมทสทต ธตธในการเสนอราคา
กจาหนดยรรนซองราคา ซองหลจกฐาน ซองเทคนตค ในวจนททร 8 กถมภาพจนธค 2559 เวลา 09:00-15:00 น.
ณ สถานททรดงจ นท ซ
- แผนกจจดหาพจสดถ สนวนจจดหาและบรต หารพจสดถโรงแยกกก าซ โรงแยกกก าซธรรมชาตต ปตท. เลขททร 555 ถ.สถขมถ วต
ท ต.มาบตาพถด อ.เมรอง จ.ระยอง 21150
ผมรสนใจตตดตนอขอซร ซอรายละเอทยดไดร ในราคาชถดละ - บาท (รวมภาษท มลม คนาเพตรมแลร ว) ตจงแตน
ซ วนจ ททร 22
มกราคม 2559 จนถซงวจนททร 28 มกราคม 2559 ระหวนางเวลา 09:00 - 17:00 น.(หมายเหตถ : สามารถตตดตนอขอ
รจบแบบไดร ทาง E-mail [email protected]) ณ สถานททรดงจ นท ซ
น.ส.ณณชากร ตองอออน
Electronic Approved by นางรจตนาภรณค จถฬพรรคค on 25 มกราคม 2559
- แผนกจจดหาพจสดถ สนวนจจดหาและบรต หารพจสดถโรงแยกกก าซ โรงแยกกก าซธรรมชาตต ปตท. เลขททร 555 ถ.สถขมถ วต
ท ต.มาบตาพถด อ.เมรอง จ.ระยอง 21150 (น.ส. ณตชากร ตองอนอน โทรศจพทค 038-676203)
ประกาศ ณ วจนททร 22 มกราคม 2559
( นางรจตนาภรณค จถฬพรรคค )
ผมรจดจ การแผนกจจดหาพจสดถ
ฝน ายบรต หารจจดการโรงแยกกก าซและกตจการเพรรอชถมชน
น.ส.ณณชากร ตองอออน
Electronic Approved by นางรจตนาภรณค จถฬพรรคค on 25 มกราคม 2559
(fitinirniAlcplitinanau
11'61 i'04101/11011Flqvil : Battery Charger I5AttElflfillft559J9f1F1M-11111 2
(PR 1120008021)
-191tfli11451fIlgiffq1141115fhl5f11161R11-
1ATh 111)111 [email protected]
"ifflt15
,r.
2 51t1f115
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 1 of 43
1116406111VA PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
5,,.1,-n h.A.1 ,---5-ti(`-a-Y) -
TITLE: 41,1011TOIJFIas9 Battery Charger 151
UtalciSt55JJ1flii111,1101(12 1114111 2 5101115
I1
Quality
1
Safety
DONE BY :1110111.11,111119Mit1if1iM
DATE: 18 IM 5115111 2559
APPROVED B : Ifltripli14140113J
DATE: 18 lif151f111 2559
Health
Environment
n Lab
Ita Energy
406111144ittnilicria
1.
J61f19~5vc~ 911
155rttlflf119St551161amt1O1
(111119111) ilfl'il1Joialr11541401^1fDIA916I5
Battery Charger I5ltrtlf1691,151553J9c1F1Vilhrlill 2 iicirm 2 510f115
2. flflAff111.17rual4Invo51n1
ps„i'Lrri4o5inl
,
9't 40 Ail flturtIni7i4i1
2.1.
41V111051flliffhlt11,1171Fliptflfli11 9911/1ftiirrWriufl5n15'3\1111619fti
2.2. 601.1051WM,40.1
2.2.1.
1/11M1Yffrijr114 l9J11fl21 3,000,000 111T1
2.2.2.
f,TtreWD51?11W,', hlliitfltJlaIJM5rllfl&4IllDtjfltJfltaflfr15991TD tLIDATIfliwIJOA
1,34nhs10111.1997061111,1q vilaticif4lioloilltlV)11.111a0fIfiEJ 01;`)01,11iitirLD,il,FlArnflhil 110A1511trifl
f1191115111f1615vt DA Yl n. (1,110I55f1A9.d9d13J1aMeal5551119lIG151f19J 61141)
2.2.3.
qtf11,1051fIlel'OArt141_11,0flff151111AhfilT1150,9f11591flitIVIII111111011111961,7115fl5Thfil1
I', A
110111. irfl5irlta14051f11
2.2.4.
ltV11-1D5-1fil'iffhl"fict15tVillf115iliThfil5i1T1111J5ftililtiltnfittlilfial4 rtAt9`.",40A
611,111TAaai11501r0A-1111fldT)111161f011fillfil56f114051fil
2.2.5.
51)
o
01f111051filhAillIfInlflSkjt9ftrd95101f115411TIAtfltrdfIllfillIK1M, Commissioning
ttMttfil911110,11 UPS/Charger & Battery iqt1015A 5Alljlfllf15401:11.152,'Vtlf115411-011514-1A -111114A'fIlltIn.,'
511
2.2.6.
Plrf14051f114011alif1151,rvi\lkItlkiiiittillUirmilooEhAtIluvrmin (Authorize
Dealer) 91f1113iV14NaA Battery Charger ta",' Battery iltf11-10911011If1ll 9iflY1.
2.2.7. 46V114051filnhAllitflEllaiklaiEndlUIJifl15144f1159118119JI5AttErflfiTIS
5551.1911Fm'ODA
()SI IFF-GSP-20-001-00 I ) Rev.12 Date 091 12015 File: 0.111114•011.15V1111 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 2 of 43
11141'01i1MAn PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 41401401.1iifli1.1 Battery Charger 151
Ittla191,1a55119Hitrt:Ittli2 111-a14 2 510015
0 Quality
2.3.
Safety
7 Health
S.1,1-A r1.1 le--Ts r-3..)-% •
C.DONE BY :1-110V11111111.11I0iittflila
DATE: 18 11051t1112559
APPROVED BY:14101e,r1A 141J3111
DATE: 18 11051ft
Environment
I Lab
2559
0 Energy
1,0f1V1111140111141J1T1E1t115IT1,1051f11
2.3.1. 111:11R0i'1150Afill9M,M11111,11f11117-14illflfM
2.4.
2.3.2.
Ill'haDWITInfirrIA 1111.20
2.3.3.
1111AS'01.1DIATLITO (Flfl0-10511r1OHJil 30 11Th)
2.3.4.
iTtilf1111M1:6CMI151,V111051filifltIMIbl ENI (Bill of quantity and price break down )
tatIVn517114011,1111J11,111011Y1flilfl
2.4.1.
Data sheet 61104 Battery Charger UM' Battery 111V114011-1E1
2.4.2.
Bill of material / Scope of supply
2.4.3.
Recommend spare part 66W,,10 flT111115111-151f1111111117Ern-ml 1 11
2.4.4.
11111flOtballtiTh6'-3111111141111-11.1a1-14"10Ei1411.41111111Af115 (Authorize Dealer)
1J5ii4Na01 Battery Charger U11 Battery ii1V(1-106111E11131161J110111.
2.4.5.
Project reference lat'1011V(1511VMAU:V111fIlIt1111714-111110111flfflf151T19J1741111111-1
2.4.6.
litefIlMatMfl151f111D51f11 ehilimfro
2.4.7.
16N1-11111 (Project Schedule) 11M'Arl-10101-1f1111141111'1111IflEffittatIq 6I41,101f1151fflefa1J
2.4.8.
01-15111111011111011fillfliliV1J117111011f1101Liii1 1q011Vi'fl11411111'ililfl'illM11115f111i
2.2.5
chtlfl'ilf11041-1Ciillttn`f,f111115f11,41-rui-aut-imnnitfill9911
2.4.9.
401011-1511riE194101.1illflW1101 Battery Charger 111INTel11115t1411111`11U1.114
Oti14,1111112;f0J if11140441111iilflliid111M,411f1T11140fl1511h11111111111t111Alf11541q,111V191A
•, a; 9,
0 •„
2.4.10. 111-101014111f1154W1ATA15011f110tilltlifleMVAEM16M11111111111"ff1011
2.4.11.
10f1015f11561i'm11101101016d]
2.4.12. r?1111-1111014tV61115a1101.169f115I544111 (5.1.4) Tlf1f15111IIT1I1o61V1111111511
(1172',11111 106)
111111140i'Ll114061MA 0)SI1EF-GSP-20-001-001)
RCN'.12
1)ate 09112015 File: IlllitY104115n111 Lotus Note
1
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 3 of 43
1114'106111M PR No.1120008021
REV I
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: iWicallTaill Battery Charger 155
LIOntiVlit 5 511151F1111:11t1912 '6114111 2 51th115
n Quality
Safety
❑ Health
S\,At,-(1 14-10) ckciv C>4.-)DONE BY :141E111111-11 tillIDIt1,11111-41
DATE: 18 lit-1111U 2559
APPROVED BY. Altlicf1411111111
DATE: 18 A1f15lf111 2559
❑ Environment
❑ Lab
2.4.13.
dikullumm-mhtnouiltn-A1Ju6uoniodoon- vi
2.4.14.
aim111114 'irIaTJ1011115Willt
0 Energy
2.4.15. i111111111J01-dilflAill'illif15011f15A1I01116110151E1'10.8 (1111V4 6tat'f15011f1501)
2.4.16. f°111-111.116111-1YIniirMiolflfflf154-114RAtt'AhilliStilI51411.1
2.4.17.fiL111,11111l1f10110TIllfliltht ilONT411,1711-1f115111E1-1fTWUOta061-10510(G1911.1ril'IlD1
lat161,191510, 4l11115'3115`11.11,1fltlill_ThilDAth61.10151E1)
3. 1/511.1.11.191. 1119151 103/7 111n2
3.1.
w
41d1.105-1f1A
ofoliltiltlf11501111115tfllfffladtf1153Jfil710AfT1,1
Intli511.111511111150011t1i1951F1 (flt1it'fl5711D15 1111.9f.) LIDA 11A'll1flillifft1DtTifIl5i'MI1LID2,11DIllATi113
4
710615ilA1FPUD5ItISAMTii1lf1fD1IID
llflt1D1i11441,f116'
11111-1t1111,PJDATI 11.ff. 2554 (tlat,',PITil
4
<1
ttn 1111^11AMJ) 91A3AIDIJAD1IfILIffillt11,TiMpfil$11110i 2 4-11-11111/1 (I'M VAT) 01A1101-11.1T1 I )1111101.1 2555
oar
6111441111J lflElfill41.141kiafilf0918 \I 'Jowl. oiali11101 flw11.1
3.1.1. 11:100142111nNITIlltl,M111T41:917-10T1151E1i1E1VilattMITITilliINJTIJIMilfJ111
clf101101f151411,111M-15t alfTtlj
3.1.2.
rItrrualif1A92,14-dfutivIznifiu llifittluoioulmtiltn41115nni
.61Af1T1IDilfl&UD11119J1T41:75flfliA (e-Government Procurement : e-GP) frIDAV1flf115411111Tff91J01 110119.
3114411,1711,111111:111,15n1114AfldT)
3.1.3.
-Iti6'illei-rtnififitl1--del-mn7ntrr718-5'14 L-Nuoit-15511106cuttoincT,Act59J9Jafillli
t6'14011111111411111
3.1.4.
011,V114051f114014111,1151Effittbi N klAtlialipl,131.11F111i11 611.111i0M-1111\111.1
fizian551m1111.11.9f. (www.nacc.go.th)
3.2.
111f115141'illilnill ij'AtluOT1tLoi 2 4111111141-Ild 1110Atiljtinis1 'LIAM 611114q 41f111D51if1i1
110111. 01nD111.1f11540/4115/t9fl %`: viDlEffillT1111,flt1141111011111111T1111f11511'411710d1sItiAffIlil01 441 110111.
511114010wir0tinam(QSHEF-GSP-20-o01-00
) Rev.12 Date 09112015 File: 1/1111VIDfiDn111 Lotus Note
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 4 of 43
11.1t0f1111140 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: [email protected] Battery Charger 151
tiniltilgit55119c1F11,11,1142 41111142 51M115
0 Quality
I
I
Safety
[J
..J61\ v13 "4-1 °74 r■-)-) '
(..DONE BY :1,11E111111-1111,110F1itliii1
DATE: 18 Inl51f1112559
APPROVED BY: 141
DATE: 18 Ilf151f111 2559
Health
t1
Environment
W1/41,1111
Lab
0 Energy
(PTT Suppliers Code of Conduct) 161t1 96111. 9JOMMARYligh4n1569110151amin174161dun1urth
I61421111 64 ndyl
3.3.
lumiliieltolaniii%ATIJOVIE1/0/1,4h1 II11611W,'TIHJOIJF(111D1IIMq11101-11-11Jif115641,1Th
A
9)
4sUlt13Jvi'll 4'14?-1711i-11ln! IllOU11/1-31t111191nr,T5ultvelTinwlA
4. 110,1fllIFIVIllf11
e:uitrri405-wriofolf1-111f11111110Elfl'il 90
iTlitifl91fITALV114051f11
5. timuciniiir.thati
610401ViUDIJIAIVIV9:1Jfl5failffill iliTIV11J01111. 91f1Sol (m119114) Ifltlfil3JDIJ 2 f153111E1t14
9 ‘1,
A_
f711J111 210 214 (13:RTITT14IV1)1111611114111t1 q51 J 1JV A IDTM
13:101.2R101/1114-197161141 -rwilvirrl -rw
1flE11115i(A3JOIJA111111:11(1111 2 f151q114
A 91
91
f15111 1 Tit-Miff oielfilIJOIJ Battery Charger III1,' Battery 1"158111111111f115 Factory Acceptance
Test (FAT) LtdiltrIlil Pi1W1111d014161115n1114406111161DI1IJii 1110114finTI-N1 150 -711 (19j au-Tuilvo
1rf9J f161 9lflFl911tJ~61511~1J1e291fl 1)6111.
,
1511 2 TIMif40114- Site Acceptance Test (SAT)11589.111 0N 1 161flt Commissioning
g,
Battery Charger UM' Battery 1131)taltd41 reilln119J1101,11916'15n):1,11191)0111111M011"11
Final
Report illal1f115015-NV109J911111111T11.4 96111. t5tJ1JSDEJttA2 f1511fi'n10111J521,1111406-111W1DITIJil
MOM 60
116491flfi49l011311115TA 1
6. ffilltiiii1A/401.1
61f1401CilIJOIJ
1,̀!,;f1fll `HWY) 96111.
(01f11511111141651ilLtElfliTrtft551J911F1
0.1111Y14) Cfl9111 555 OLVI4 cripA11 VITLM 11111011116i 41110 6Jf11 9114561 T.",f_101
21150
11111114101U111.6611-11-1f1 (QS1H117-GST-20-001-0)11Rev.12 Date 09112015 ile:
Lotus Note
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 5 of 43
1114106111140 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 4110111D11,71fli1:1 Battery Charger 15,1
IIIItlfirlft559J1f1F1111,1142 4114114 2 510015
11
7.
Quality
ts1011
Safety
Health
,..3,—rN ■rx.r11 CA.Cri r-3-).-> •
/ ,
l
DONE BY : 111011111-1111BIDitliflIJD
DATE: 18 Ilt151f1112559
APPROVED BY: MITI Ili 119013,1
DATE: 18 11t-151t111 2559
I I Environment Lab
R Energy
9111119i15A1d
`LIM/
109f15t1114
2 510
A'191fi'l I 13-15n1144-11,141 60% to.nA6un-mhilf-i tfiailvai.1414-111-150111aNnfl1511)
Factory Acceptance Test (FAT) iii51,1111TN&11,q1-111JA-41711J011/1.145t111111•140
A'Nliti 2 1115,T,t11-14-11.1111 40 % 110A -Al11-101-1114till 1411011011/1.4911Eli1l1d1Ifl15 Site
Acceptance Test (SAT) 14150949;i0g1, Commissioning IAM'filLafleflI, Final Drawing 11111,' Report
ifillnW1115n,1111`Wlia f111ilightfleigltf11501519V1011M11J9i f14019111th11/1.td'9
t 4 1411/1.9.13112414110f1511 30 itramim-inict11/1flilit'fl5111f115A5'nfil'UNIJP111.14141
if411
111”15-39i'inTaqiqiln5knoTolmuti-rwatnifoutd-)
8. 9J 1111 5Y1
0.2%010111(191AI
ivIIVI5Tiff117) €110Alpfiihttiionuatutip (~9J519Jfi11 19J iwlt 9J)
9. niiiiniTaii4a1441/14'ffq
9.1.
el11f19t
01519TIPUDA
55111152.:i1'Ili1'94.1f15f11" 111011-1U,'M'D1l 12 tgatl
015'11S-41fivvirrq 9n4nAiloulon 01-11.11,10111,1671; 11011/1.
lquql_In561%-,A1
44F1E1W,'401
ilit152",fillikl,'11,fili11110tiM'oup:LIn5dinio111 7
11114A1,641: lall11,41A T11111011 1q09a19:1iiffi1l7f910
ini Tin thrn. d1N9JdW19J 1`.',02,1,1fflT911152,'fitINflAlcwv.;tivacnoilttviii4f/tittan55ut-mon-NT1161J01
145tujuild'Auntrualtinvial
9.2.
46111t1911',401dAilMJI1JTIJI151'61-1111fill th11'1. 1^1 fautTer9mihntil (411)
10.1liXn115.05filafuful
t1111194011,111140tinnA 0)Sr-1E17-6SP-20-00 D001 ) Rex.12 Date 09112015 File: UtIll
fin V1111 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 6 of 43
11141106111140 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 411011I'MAilck1 Battery Charger 155
tiord1 ich55manitiltrii2 ilinIt 2 51E1015
1l Quality
Safety
I
S.,...1.^
6-1-i ti,
1'.-J'
DONE BY : 1-1101111141111i1D Iattnla
DATE: 18 U1151f111 2559
APPROVED BY: cuitileii 111,44111
DATE: 18 Itt-151t111 2559
I Health
ri Environment
Lab
0
Energy
thlig.ritlfll'af1115t'il'`Whit1 5% 110430d1011114,flo 191f61EI6MAt4111Afl1hn11rTqfl1
11TILIANTIflEtiarjnihic11114,110,41
11. fifiniunehurvincilf1/1101.1rUcrls9114
40f11111-Altini5411S01^15DINW1011D111111
4-wilcumucd&nmfDIJ -101'1,
nd-awniuhAfll5d0A41-IfiliT6iodh4441111
`INVOilf1151T1411-1, Commissioning, f115011511, 4111110f1V115
oilAliitrItllitaArTIJq1J115t1:1" Battery Charger q-114i1J111111,6311511,111fIfT1,115573J9S1FliniTS1. 2 111411,1 2
i'1V1/1911,1,1911 798-AP-002 L1V,', 798-AP-003 4191 Specification 41 11n11Jfli1111.11-11li711 IflE111Jf17f11"
QilfldT-3401i1A"fllitlitli_411.41,11111 Industrial Grade 11f11111f111911ttillt15.1
101&4 a-v-111911114141U TJ' Reliability r,S1 tli151E1M.;61 EK16:101`dll
11.1 Battery Charger CiAlf1-151,1JUI,liATIVTI,1 2 tf1'
hF4 WI:114114
11.1.1 ATTO YUASA 111,11i1 150 A (798-AP-002) 24 Vdc Output 'an Battery
11.1.2 TATO YUASA €111,111 20 A (798-AP-003) 125 Vdc Output
11.2 Battery Charger i1461fIERVITIO401D0flUITURfl113Dflgilf15f1d1 tlAtintlikt'flOIA-11q1,1I
1111044DAYTI111,19iarrialf1111hn-mkm40111,1,f
lA01.11,1440i011.1d
11.2.1 quillf,11,1910101minnoluiloAffi Battery Charger FWIiislIflElLPU'il'a 25 DAM
trifatitlrf (941110,99j1111111:11118114401iltflhlaThlItlY111-11-114i140 -5t14 40 alfrl
risnaoro
11.2.2 fn11191
514VTITITTlif (Relative Humidity) 1,91f111 10-95% (Non-condensing)
11.2.3
fl 919J
Dc-rating 191614 1000 Linn
11.2.4 111140i0dilliAlUAUFV(1111`31d1145,t4IJ 0.5g 11-111fl19i0111
11.2.5 Ingress protection degree 01111IEC 60529
11.3
IP21
qiuMJ1J713T-11,111101 Battery Charger irli h44111111Mt
01111140'41111191'0611114UI (QSHEF-CISP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 Ftle:1111111140111151J11 Lotus Note
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 7 of 43
1141
.1 10filin(0 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 41;WINi1011Flat.1 Battery Charger 151
CY
Iltlfal4f15511911FaitiA2 4111114 2 51M115
0 Quality
Safety
Health
,g....11,_r‘ yli cli st.rr•4 A,
a13.
(..
DONE BY :111r11111111 ilIgMlittilila
DATE: 18 ilfMtlil 2559
APPROVED BY: Men
DATE: 18 7lf51r1112559
Environment
iirt,4411.1
I 1 Lab
a Energy
11.3.1 1f1101 Battery Charger w0110ilf11500f1t61J1J1111-1 2x100% battery charger in
parallel redundant with 50% load sharing ciOadf19JIt'119J11^141411,1 input 380 420 VAC 50 Hz, 3 Phase, 4 Wire ttflt Battery Charger r1111110.9V1-11.117ililt1
111flqlfillitIOnfiil Battery Charger Isflt,;1'11rhelli'llfilli'MAUT111411-1111M1111
11.3.2
11Af111-1514111141,111014149thAttaloialcal
(1) ildrilliTA1111411f1F1 output 9101 Rectifier ttviflt unit 91,'ilf.1 power
11169J19lffltLM battery adlIW1at1101 I9101,t1.1,AltlflIt'ttalrl unit flt
50%1101f15ttLffil%114
(2) WO Rectifier Ify1lqr11-1till'HEM111511,1 Rectifier sprill tIADtt 401
r(19J15DYT11114YWIttir11-114ym (100% 9J011116'tflif1111A) IflUtt
Tf11117t,41.1t1,11&1 output Tlfl Battery Charger 11161111M-111410E1111filill
FJOI.ITIJU111,111)0 11.3.3
(3)
AC main voltage Nit191flittild11011,141611114: Rectifier
'6141 (till 114101f1 1410 TIAIAJ) Battery Charger 9,404f(-11117tITIJ1Y)
DC TIM Battery Tilht9:Elai9A1t1 power 1147111111M1141WIritli114
Battery Charger ttoia`:',Vidalttlilii101-1M16'')M.,' 50%
AC
Main Voltage 9104 unit lm unit Vit1A-1401 unit iirliilD'COTO1V1I1J11t1
Tad DC 91f1 Battery kd'Alt.11131filliViM11,01.,Iiiigelifla01111414
taalTflIflT.',411.1tt541'14 output 11fl Battery Charger liglivinfllifoEsi
lut11iioauTu1411.44 11.3.3
(4) 12
110 AC Main Voltage flAvIdildilTRAfIF1 Rectifier WID4f16'1J11-1i1EJ
power IlItilJIIIMIME160111111;1' 1^1f09JYT-11115 Recharge Baterry v114f1S1J
91111140110`114tiliniWI (QSHEF-GSP-20-001-001) Rev.12 Date 09 112015 File: td1111thli'lant1J Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 8 of 43
1111911061M10 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: iTAIWINIDIJFIffil Battery Charger151
tIEJa1911f15511141111,118971;2 419n9,4 2 510015
r■ Quality
Safety
Health
.c.k,..1,,,c'N ifli al •-,.-T-rsi r-a--) ) <—,
i '
DONE BY :14101111111 titilDialftha
DATE: 18 in151f111 2559
APPROVED BY: 1,110
DATE: 18 111151t11.1 2559
i1114111.1
[1 Environment
Lab
a
Energy
1111141111nial Battery Full Capacity 1G1tJfl15`11151UG15fld1't41541d
ornlifo 11.3.3)
O1flafln15141l1u
(5) 5'1_111 Battery Charger 92401V100f1t(111114tWintWiTla(11115t1 OFF
ti409i0111111A141MOV15ni0filIttMT4fIlffilTY&EJI1-1flfllktill
OiDtilD1 I916121101.416UtildlihillIDEilliTOEJ
(5.1)
fin Off Rectifier GUN Battery Charger criflignifiTiiilaTtil
(5.2)
f115 Off Battery 1,40,1iD9J
(6) 411,01101J Spare Circuit Breakers 411,12W 1 6111,13(i1IJ Battery Charger 11,01
flt,' dialill1114f156,1ii Battery GIV1Ilt1v1dl2JV111115tlflt111^11-fiTIJ
W.111114 11f,141:11 Mobile Battery 1110i041501141 111iirlft,1
Mobile Battery Circuit Breaker Alill61114 -1fltifilfill Battery Circuit
Breaker rlifil911 11-10f,J,11t1T`W
(7) ''''qt013F.19J Circuit Breaker
Mobile Battery Charger 1111-4111MI
Tie in dInAlfil5LIJ&J`W Battery Charger IgE1111,11g1101 Circuit
Breaker Alai.111111q11.1131/00111fil Input Circuit Breaker (Output Circuit
Breaker 611e15 Battery Charger) GU0199:11Ufli11.-1-31.1 1 O11010 Battery
Charger 1 G1p1 IN Spare circuit Breaker 114(1TO 11.3.2 (6) 1•41' (7) 1,111,1
fll 5t011811141111;11A-1\111-111140f1t11 1109 1f1 Spare Circuit Breaker lif1F1
T..; 401 tAltall111611 110191. tJ W ktd)10111.1iia 1 1.29
11.3.3 Battery Charger 1461110tV1llOW„'011011.1411111V119J15f1f13v1alc1f1d
(1) Battery Back Up Time 11-tilfiltcvilil'IJIMAth
(QSHEF-GSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: 6i0M101)..HVII0 I,otus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 9 of 43
11.1410f11111,10 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
SW i-c\
TITLE: frilDINTnaial'A Battery Charger 15,9
tttltlf7T1f155JJ151F1111110112 41141912 51t1f115
r■ Quality
7
Safety
I I
',Niti.:.)r`il r•%1-1
DONE BY : 1-110%1111111,1111D5`S1fflird
DATE: 18 11t151fliJ 2559
APPROVED BY: 141& al b
DATE: 15 111151fliJ 2559
Health Environment
(2)
THOM
Lab
k,M Energy
Parallel Redundancy (50% load sharing 91f1 rectifier ttOlflf0T-))
(3) Output Voltage Ripple 40\9111tfillfilGU011;1111130iifYillMf ET44olliitflu %
ripple %OA (LIJA(010iii oi0(611111GITATLIfill Battery Charger &NJ
(4) hAV111.115tIVIM419VITIJ Battery UM' Load ill ijOr):6i3JGUDAthlifl. ltM/1110
,
,
Battery r1113:1 alliTIJ€61041015,,1111111^1A1 tt9101(0164
ttmAworrowriavoial
IJOAliakintolgaffindhArnoviATIOA11448;,M.111
6109.°:',40111U',fild
f11111ditIqGU011114
11.4 Inn Battery Charger ilrhUiln'IlDitilrilfit11,91'1018111Vi
11.4.1 Battery Charger41110611113J1aUlil Isolation Input Transformer 1,40 9J11^1
illfltardAii1011494111TV113J17t114\111,15."111611 Battery Charger
14ad15tlitIlltV11
91_
'
95M151E1 tlirlAaalElTlfl
Main Disturbance ttfltrilOttElfl114 U01 DC Branch
1111i12116§6111V141161IJOAStifili0E19,1'4019,11114 -WIttflfIlit10,4411611,9111i111611
Battery Charger
igluothA
(1) Rectifier Vi',41111-10119JVAlfTITUDNI Constant Voltage, Current Limit (IU
Characteristic) tfft'llilfftlIJA-11(11,1"101/01iJi gildrill'Illitlil,afIllilff Soft Start ltID
LL9J611,01079,f1 Discharge 00f1111 Rectifier 9thAV(11115tTV11f115GinlqtrIl011,A0114
allAtIllrltdlifTlY11010Atk11011,01DittOlnlii9ltalt 1,146f14'1EJVITD1lifld-1111flitl
fl5tatallitl1f1 Output 1105 Rectifier 14tiitallOfTlifl'IlIJA,Ifill
(2) Rectifier Output 5,t4111101 Ripple Voltage
DC terminal W„'40111jill'Ilfilf;
PIFIVIIATJAMOi(tddtGlIfiqtaglil
0`10401111fl1ati11'1 IA (QSFIEF-CiSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: U111111 OILlinal Lotus Note
41
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSH EF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 10 of 43
11141106111`141 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
1,100691615I5511911,71111,661;2 i11,1114 2 51M115
VI-V1ONCrIr.--4,0 •
C1,1\-1\
TITLE: i401NIIDlitiflkt Battery Charger b•I
APPROVED BY: 1118-3
MI Quality
I
1
Safety
DATE: 18 1.11151f111 2559
DONE BY :1414111J14111.111DpIdillia
ri Health
Environment
DATE: 18 111151f111 2559
t MD
er,
n Lab
Energy
(3) 11411ildliilliM14011LIIM1tifl ti'lltf X14 Rated Output 61101 Rectifier
110.4 Output Voltage W,,'404Llifilt11141911114 10% Load Steps Tlfl 10 El4 100%
6
1130 100 t14 10%
(4) Battery High Rated Charge Operation (Boost Charge)
Vent Type Battery
Battery Charger iffhlilf115141 Initiate battery high rate charge 1/16t1.11J
A
Ol
0
GI
Automation (1410501511f11501q01111.40141f101
Manual
(5) Rectifier Unit AlilitIlfi441110A Battery Current Limit 111041fiqflIniff1111-115
0
Charge Battery 01114i4a0111,11011,010i6l 911nnlidfllitltl- l
(6) Battery Charger IIMIADW;;01/0111 Function 1111115 Equalize Charge 61111101411fl]
11.4.2 Battery and DC Circuit
(1) AlLIVNIAllftliWil Battery Charger iilff14011411f111J15f1141111611111J01111011;i1J/
truomollmi ihti-Nrvantrri,
(2) ehliTIJ Battery Charger Output Voltage T,4010d11-1E111-19'521 + 2%1101 Nominal
„,
Voltage 1516110111,1nlilfiani/If11_11117`61111,111D1 Battery Charger '4140(114
61_1111Dai 9iD0d, Float Charge Operation. 11MInTil4i1IIIJ61t0101f11(11152,41
r(Off1481611 Maximum Load Current
Specified Discharge Period
Silicon Dropper IJTIJI910641,11171U=4TW'111 Step 9104 Dropper 4140Esi
filitL54416UalLt1101I010itlAn1,5414 Output to Load
(3) Silicon Voltage Dropping Diode Step ill akilln4959t,'9,flallACJIIIflEllii Bypass
Contactor Controller
11.4.3 Reliability
(Q.SHEDGSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: .11111114F41.15,tilli Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 11 of 43
111411061`111-10 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 41,10111DalfliijA Battery Charger 155
LIEM1119515511151F11111142 4114114 2 51tif115
Orl
Quality
I J
Safety
❑ Health
S.,-1 \--rs v1-12t.1\J ,-.>>
,._.-,
DONE BY :1-11t1rdttl11111Ditlitlild
DATE: 18 111151t1112559
APPROVED BY:
DATE: 18 111151f111 2559
I
I
Environment
t1 B 11141111
❑ Lab
0
Energy
(1) Hardware t1511.1t1.1 Control Circuit GUN Battery Charger noilaAtillat',f5ill
f1-111i11114iltla Full load 1211'610'0ff-1bl
till Over Load Profile %OW-11014'M
(2) 41110%''4011frt,10 Battery Charger fill Mean Time Between Failure (MTBF)
200,000 i'1I111
(3) 46D1MA164146141115NSVI All of Spare Parts UM' Service Support 5111'61
I
•
Software cikflE1111)0■111141^1f09J06111 1 E1 15 ThiaA9-mmlFlai'Aurihltrwcu
tlfrtlfil7P4013J191f1I5,911114P4SVIRM Battery Charger 416-41 60fl141JAY1. Ltcfla
noiNt11441VilitililfliThaVIOthOi01,1101111011fril 10 9111119-m51ffitlo1.Ado
OfrlilA Spare part Tyliflat0101f111Jilf1111,11111AialiflE11140111f1-15 Setting
11.4.4 Electromagnetic Compatibility (EMC)
elillOn,40141111 Battery Charger il'IM-111101-19J11101I2TW IEC/EN 61000-6-2,-4
1110 IEC/EN62040-1-2
11.4.5 Noise Limits
f115515uii91tatJA (Noise Level) 11 a4910169J111110119J211-1 1,941 ISO 7779 [email protected]
tit1011ail5t'6'llf1T19J1:161JOALROA (Sound pressure level) klfliMirlU19 IflE1501J5K9J 1
tiJATii-1110i311110A Battery Charger irt,'40Allfilllitti`W 70 dB(A)11j'il Battery Charger n
Li1111A01`1,;1 No load AO Full load
fi
11.4.6 hAlliiif115 Step up AO down LI55 IITIW114 output 1101 Rectifier
11.4.7 irttNITOAV(1011441-10,MillINIJOA Circuit Breaker 114')A95filA'ln401916Uldiglai
071 fri"IT
(QSHEF-GSP-2(-001-001) Rev.I2 Date 09112015 File: IntLIVID1111t1111 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 12 of 43
19.141)01)111140 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 41'11WHIDilimOT1 Battery Charger 151
10111691%15511T1F1111,6triri2 411411,1 2 510015
0 Quality
Health
IT Safety
-,-\ ,-^ \4--114 --5c)1`,..0
DONE BY :1,11011111111111-1D5tlitliM
DATE: 18 11f151t11.1 2559
APPROVED BY: 1110-1q11,1i W1/441 111
DATE: 18 hf151t11.1 2559
fl Environment
Lab
la Energy
11.5 If151df1T110,19:'
11.5.1 Enclosure, Cooling, Accessibility
(1) Unit
Enclosure
9:dfl5t1111f141.1%'.:4M1,flF1V1410thltaill1111111,M1410,510ti
, 1141
i11t1114 Enclosure i11'irc1,'oialii 1P21 V11/.1IEC 60529 1110ilflilIVIT1114 /Mt 1
9ttD19J1111tNif21411ikiMA Enclosure 19:114
(2) ittiatlii 9n104 Eye bolt ii-rvii'unnon Iqu9g,4olv19J15t-inoqoont9lorm
FlogltAtril Ii
(3) 99:Panel
ij 21145041110 Support1(119111InTtni1 1 ISIdflalallfI1l'1144
(4) 41110401D0fIttIJIMIJI_AlMJIt1)10Difilft N+1 Redundant IfltIrn1115t1U,'IT10
ttifT4M1119:1V(11J15t114111141Mcininiotillii'ao 1 oi-)
qatim,firpriwupAp,11n5dIttoinni)oialllitfilnythii5nAnAt,
(5) iltI111:11611017410IJW;,'1)1001filf(01101910*111011.1111011115t1t10911,11A01414i1HUM
clArflflIllt 111001fliffirOi-m plc] nog Alnuglin5t
Contactless Monitoring Facilities (Hall Effect Sensor) L'IlOitqt
lut-ntililiVh1q6v1iiviiAlutanidalrrannwitAuutaiu online 144-38
(6) Accessibility and Maintenance Safety
(5.1)
fl15091/1419,1h15a4A1,1allITIA115111Ilik'f1111 dill Cooling Fan
ttflv Filter Capacitor Tt,'40,90tRWilttVithii,91001011151111T11111
91i1 - umnit 0Atfli al
(5.2)
q1115BIIIMV11141ht fl011d111
(0q011110 11.,I
fTIJNI.11110AVM1EN151
1111111^1DiLlii9hfi1l1tifi (QS111111-CiSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: 1111111/10i3M1111 Lotus Note
s
tV1011.11VOVIAV_TI
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 13 of 43
11141101i1MIG1 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: i1ASIDIAli'D14141,9 Battery Charger 155
liElf11119fI55111f171111:15tlii2 4111114 2 51E11115
■-9-1`11 .,,,c r..-1 Ri •
......a,-.1 \,-A
DONE BY :11101111111 tillIDIattlkl'a
APPROVED BY: 111€12
a
Quality
Safety
❑ Health
riEnvironment
''' Y1,1,9111
❑ Lab
DATE: 18 111151t1112559
DATE: 18 111151fill 2559
In- Energy
A v
(5.3)
Terminal i'l'I ViakfilitL5A&111^1411t1111149:1J115f1111FlaiID011151
/111516'111,11f1fl'il 60 VDC 1110 42 VAC (60 peak) tthlcini-flnila
1816'1441u
Barrier 'Ail Degree of Protection 11101-ill'i1 IP20
Barrier`i'lfldl'192,'Altquioit-ItlAilliJiller (Rigid Transparent),
Flame Retardant, Insulating Material
(5.4)
Bus bars
Terminal 71V1019911-16'1J6154i1411^1A1I101q1_1115a1110
n0141.111100,14
Enclosure
40,11A11111510.161,1
tiwaientiudiailalt-iuni5haragolli14oiA19
VilOttiff1-15
fcl fl'1,191191t111f1f1d1113161114111i111111MIT1111511-1I,Iff1111M101
Battery Charger 11191a11f1-11111M091iTtlifltliallOnTrfailaVfilil
fil1.10i111V1/111^141-1
(7) MIL'61.1dioniolv&;oioloionigAtkaf laiihouoia vritra'oialprmFmairicticil
IgolGhwytaylot911p4iTorno1vl 5-maiol/JAi vilocomidiinTflrf1011^1
f1-151'6'11VIIEYC40,9i1J11InfIEW
tioufao imoiofinfiwilltIAfiOULF1111
111061116a8,916114VM11,111-alti'11Mf &MO Stranded Copper Conductor 111.1
PI-1'111 PVC IIMI1_11-1V118114411V119111n0A3J10111111WW41111141A1 IEC/IEEE
w
tfltrAJOA fl'151.61.1ffit15fewi15i9-niamoirt,:,oiNt9futrliatnriwiatiloebilin15
via ThMafIVflEnVIVTWiD
(IAIIHMITT171/11/110415161JitIni10,9 Manufacturer) Dfl
if111111?111V1105tWil,linUfiDy:611`1111'11VNIfitflADVIciilli 09.514
nntawavillna
(8) 14,1 Terminal `111111J]ta1.11,1d2,' Nut, Bolt 1/119111q40111114 Stainless Steel
11.5.2 Electrical Components
)1111114D11111144THRs°1(QSFIEF-CISP-20-001-001) Rev.I2 Date 09112015 File: B11119/1M'IJ521191 Lotus Note
violymoio
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 14 of 43
11161101)11,114f1 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: frif'D141I0a41',1 Battery Charger 151
t1011611b551.11f1'ihrti-d0ii2 illiTII 2 510015
k.11,11 VI...0-.1",-4(-N,-.1) .
4...-,
k
DONE BY :1110111}1-11
IlDia111111
DATE: 18 ilf15 lfill 2559
.. .>
APPROVED BY: 111EYN t 1414A111
0
Quality
TI
Safety
Health
7 Environment
❑ Lab
DATE: 18 un5itui 2559
CI
Energy
(1) 111fl9J Transformers itM Reactors WaOltillA9fil0 Air-cooled Type ttal,'1,916'1
fl 11 Class H Insulation 411111EC 60085
(2) Printed Circuit Boards (PCB)t,'010A9,110W101,91111 standardized electronic
handgrips 1140 -1060f150091/1Vi "OiTit'il frames
w
T„'01)0,9i1 Card guides 1310ii9t,',1?ild7t100 PCB 1406119,flOIN 0111,10.110105
equipment frames
V1111501411f1151Vi7f104l connector 61111Aflk-R1
11.5.3 f115011-1014011
(I) Battery Charger Enclosure VfoiDATNikiilff1E111441 (Cable Entry) 1/111411.4d11
(Bottom)
(2) Terminal ktff.',' Gland plates 4111111i01'ilAIJ1111A1WeilliT11111514TC110 Cable 11111
9)
(3) f115010rno9inqiima111011499,111619j1n5tiIn1trwan41u41olo1mi1It Terminal
11/11,111 1/M11.1614lM' Terminal 11Nr11014641141,61'0"MiT1-11,1
(4) V1101/1fIteklil;1111-150i0i9i1 Terminal 'Otvitililfil5FIg Cable mark
Terminal VilOqiitl5tiliti filMiDt9111ODfl I4Elfl15 Mark V11(19t401)M1111A111
931Dfill11.19191N9J0119.
11.5.4 Earthing
<4' ,01
(1) Earth bar %‘;40,1i14114'11,1 bolts UM' screws 111411411-1i111119J1,MJ 111,1111114-1M1
GUN Earth bar 40Z111,1-KAMTI:f allintlissi bolt ili16111.41gIlialfril MI2 d'TIITIJ
f1541o9im1-donfritImErviwm.w1nt
(2) Earth rail W;',401911F1q61.1if151Vff1111N cabinet LtM401.10i006,99,f140101flOq
T111/11 cabinet
mnaddiu114of3..-nitm (QSI1FF-CiSP-20-001-00 l) Rev.12 Date 09112015
File: trIrtat J1J511111 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 15 of 43
lirrI0611114P1 PR No.1120008021
REV t
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
..,
v —
TITLE: W-1,1011501JiMA4 Battery Charger 15,1
0,011N1,11I550111F1111:1142 i11,111-1 2 5101115
SkA-r) 1-)--) t1.1z,krri (N....))
APPROVED BY: 1,110/
sa Quality
❑
Safety
Health
DATE: 18 M1511111 2559
DONE BY : 141t1111J1111,1111q0111110
I
Pi
I Environment
DATE: 18 11051ft 2559
THOM
Lab
CI
Energy
(3) fli5dOff-M1FlUil01 Battery Charger llff,',.,'ql.lfl5t11"1110114VaaliVillitln.,' 6'11110
cilth`314itlillial-ftlMtlafilttl,f(11^1P111-tatTlateialfeldOkirlfill Earth bar
111(111,010191alt131%1 Earth bar 111(11116101kkElf10011T1f15t'IJIMElF11-111thl
/11011,101f115
(4) Gland plates 'efTriTit Outgoing cable Tdaltlf4011Vialfill Earth bar
11.5.5 Marking
(1) 1IFl Terminal 91oq1_lintilktat4-n9ktflO1Jv11311101 Battery Charger %`,4019,f1
5t1),IflElvil6f11,1701-1111AMP11014eZ01
(2) Terminal 'UN Input/Output Supply cable 9a0Tailf1101111.160(1-114MTall
iltillItilOttM1,91115-hili /V111%','Vs94110,93:41ltaf, Phase/Polarity
(3) rf-MIATVInthhAk1f1 Mark
Electrical Diagram 4'3E1 Closed loop markers
(Ferrules) Vila stamped ink
(4) 4010dalildgiNtrkilEnittDtliiT11111W1114) einalliloi0f115V(flfli. 81,M111J
VW name plate clfl'C,ON1011
9),4
-
Purchaser's order number
-
Year of manufacturer
Unit Enclosure Door
- Name of manufacturer
- Type and serial number of unit
-
Nominal input current and voltage (incl. nature of current and number of
phases)
llumtaltilmratithltA (QSFIEF-CiSP-20-001-(>0
) Rev.I2 Date 09112015 File: dltald0f211V1111 Lotus Note
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 16 of 43
lirliafilimo PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 4111WINIDIJAJI Battery Charger 15,1
ittlf&IfI55119f1e1titiltici2 411,V31,1 2 510015
SL- N,-4\ irlAQI:,
S^r r‘-)) •
(../
DONE BY :141011111,1111111Ditttilild
APPROVED BY: `1410
0 Quality
❑ Health
Safety
-
IT Environment
DATE: 18 tJt151t111 2559
eit 141j5111
I
I Lab
DATE: IS JUI51fill 2559
ffir Energy
Rated nominal output current and voltage
- Nominal DC/Battery voltage
-
Ingress protection degree
1(111511 labels/name plates 641,11 ITTI 3.KM 40 1 TT-WAN'TOM
fl 153 fl
nimiuntoT-36mnoiallairranInmilsi
11.5.6 Name plate ii191111"1fflrIFIflifltliJA kefillTi7191.11,1,fltl'aillna4-1101fit'i01
11.6 411101,"1144111191.1f17iidi Battery Charger TIC4019J11A0111.411ThEJLPIAln=405lljtflfJ
eiluni514.nucifilmnfiou
11.7 Measurement, Protection and Control Equipment
(1) Battery Charger W,',40A1_15t,11014-)09,11115talild_1111401141V11.11501111,911,1,
9/1
fl'AJTJ Battery Charger 14t1.11A111V113J4061111a11,111/01115110Afill
Unit !Mt' Component 0111111V111451110115VV1Thalfl Internal LIM' External
1411AHAM19.1ttM
short circuit, Over voltage UM' Main or Control circuit 14-
ervytolowi
(2) Battery Charger Main Controller T;',40,a_11-1161J9J Multi-microprocessor
architecture fill Digital signal processing, Control, Monitoring
(3) iNfIttnNIVIITITIt fil51/11A-11.1, Diagnostic 4'3CM Liquid Crystal Display
(LCD) 1403.1410 keypad driven menu ',tat', light-emitting diodes (LEDs) 111
19111fl0911A
(4) Battery Charger Vt.40A111;r1OLIVMWfliT:M151(71111-1, status I4AttIV1411fffl
rwrdflivilli GUN Battery Charger I61E1f1151911,M0fl LED (Light-Emitting
Diode) ADvinoolvl (Status Lamp) 1110 Display unit 0111.19J1015111491014NSOI
loovntivti-nntawrirro-nvhAiutvyd-idvill- aiminiircoAlliriANnvh
111V4041J11140tiThliA (QSHEF-GSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: ll111114011J1V1111 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 17 of 43
1119.1)01i111110 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 41410i4tTahFial Battery Charger 15,1
-,Ck.i '-1\
v
1101161%155111f1iiiithriii2 iTinti 2 5101115
0 Quality
Safety
I.
'a....1R11.),-Cri C\ -) )
DONE BY :14101111141111.11101511111D
DATE: 18 111151fliJ 2559
APPROVED BY: 1410 ,Tli MUM
DATE: 18 111151t1JJ 2559
I
I Health Environment
I Lab
0 Energy
IH Battery Charger ill alfralqllallliadlNdOlafl5AMTIAI GIMA Battery
Charger ictiAU
(5) ItdM' LED/Alarm circuit 40,9i1119111K1V1011f1151/111-1140611101140flall LEDs
'UN PCBs !Anil LED latiV,",'VI'DAIIMA NM/MIT Battery Charger illTW
rwaln-W11110riANUT1144,i11,1ild remote common alarm dArTi1J411t1driMAIfl1G1
(6) f11561111.filallg9lAdt11112,'GIM1411J0111JdlID
tilf(0114fintidnilA11-1111;i111
lAV141A1friltil, ti11,1114irilltllitta101.4 (Warning) 1110ailltilltilill inJ1E.A19,97t1J1J
1130eillnln'f1011171 VTIVITIJII(FVT-11114 (Fault) 111tillat91A
(7) Measurement of0Aillielpq11151Elf1174-11diAdtiThachAcamuu panel 4114
140f1 41A11111PITITY11A menu driven LCD display
-
Rectifier input voltage
-
Rectifier input current
D.C. circuit voltage
-
Rectifier output current
-
Battery charge and discharge current
-
Battery autonomy time remaining
-
Battery temperature
Analog meter 146111.111_101111 fl'Mailiff V1111110 ad-NI-TOW-nil
Voltage , Current , Hz Input
-
Voltage , Current , output
(8) Protection and alarms
Alarms ttdatirli7140,610011 front panel
- Status 'llOA alarm UM' protection functions V;,404141fltiriTlal-N LED
indicators 11 alarm 6'11461140 t11,91100
- Common alarm
- Rectifier input out of tolerance
alarm and trip rectifier
1111111405111.140tiit9titii (QS1IFF-GSP-20-001-(>01) Rev.12 Date 09112015 File: .9.1 invkl1152.1111 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 18 of 43
11161101)11111A PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 61G1WINTOIJF)41'1 Battery Charger 151
11M161911551111F1111:1101712 i11,1T1-1 2 511Jt115
SLA -,\ vi.)-z1;,S? n.-= )
C.-DONE BY :111021111,1111111Diftlilin
APPROVED BY: 1410
0
. Quality
ri
Safety
riHealth
Environment
i MIMI
❑ Lab
DATE: 18 1111511111 2559
DATE: 18 ilf151f111 2559
El Energy
- Rectifier failure
alarm and trip rectifier
DC over voltage
alarm and trip rectifier
alarm only
- Battery Operation
Battery disconnected
alarm only
Battery low electrolyze
alarm only
alarm and limit current
- Rectifier overload
alarm only
Individual fan failure
- Breaker Output open or tripped
alarm only
alarm only
Earth fault on DC
- Alarm 6tiala2,19114 normally open, potential-free, changeover contact
92,11r1610611 terminal box tilDiri12;vi5 4,iglittliiiiic1119 19.111 Remote
cabling, Common alarm
- Alarm 11M111561AEJUIAM11/1191111t1dAnplitlflfl/W116M'afillIn1-1
non-volatile memory c111f11111f111J15fltfilildiad11110E1 100 Entries ILI
ant first in-last out rolling manner
- Ali) Common Fault Contact triAlaiN Alarm 00 f1Il_Ai161 N11GI 1Z DCS
ri_11414
(9) User menu / set points and calibration
y
Keypad driven user menu Vr,'4D1115`..,110111thrItY01611"0-11111J1•100111-10t1
English language menu
High rate (boost) charge command
Selection of automatic high rate charge
Battery discharge test
11tnirlolulu1lntimun(QStiff-cisP-20-001-x))) Rev.12 Date 09112015 File: unurlalusniu Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 19 of 43
liiiinmun
ti
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 4ADTDDIJFW1415 Battery Charger 15,9
LIEffig1T155111f1F1111,1'342 int'lld 2 5101115
0 Quality
REV 1
PR No.1120008021
Safety
...1) v-I\ vu .-j ,:.,--c-sf rvi..).)
C.
t
DONE BY :111t1111111 linlqildtliM
DATE: 18 111151f111 2559
APPROVED BY: 111EliriWIV
11.1
DATE: 18 IttlY1f1LI 2559
Environment
Health
Lab
,
(9.1) 4010f11501fil1M1t111511T141i101
ffi Energy
voltage, current, protection
9tirtf11.11,111114401pAltaliV10,1111 non-volatile memory 1,1M11
fil54.951TVII:1111/40`11§Miiiii14ownidliUurrol5niaio
T1,41111/419611iMplkViNOtilAt'ilo-3(1,31D14A511'dP:111-1)1,1Dt
U;91111-11f111115t161111/ 61f1111401p1,4 (kni1mint)
(10)
Analogue Ifflq240.111,M1\li‘liN111411.1111116U011.11n19:
9
DC voltmeter iflf1-1 DC load voltage 16M',' DC Battery
AC voltmeter 1A1lt)1J'Tflfi1 Input voltage
DC Ammeter '5191filf15,11,rf Charge/Discharge (Offset Zero) GUN
Battery
iltomi'mdidqt4DAilfyinitilmonlothAcho
Class 1.5 AU
IEC. 51-2
(11)mir-wlialvItimat
Alarm
Indicator iitinfltall
um'irtimltu
trip Old-lc:MA Aqf111VM,11.0E1
Alva! Alarm iirlfhi',1 trip 4-1EM,'401141f115 Reset
1419iolgl11.uy1nKt
(12)Battery Charger
tnialii0fIlddfl'IlltpttanITIJ40114110111VILill-datill
1108
Battery Charger input isolation switch (11111-1110i =r)
-
Equalizing charge initiate switch
DC output voltage adjustment
Float charge voltage adjustment
Equalizing charge voltage adjustment
-
Battery charger output isolation switch 11E1f11101=611fl
(13)Event log ff11115t1 download Pin( RS232 port 14
O)SlIFT-CiSP-20-001-001)Rev.12 Date 09112015 File: M11.114011.17fl111 I..otus Note
46
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 20 of 43
11141)061111-10 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
,..‘---.\,.--c) 11....0.joi-,-4/...,j j _
TITLE: iflirDili'Daal Battery Charger 151
11(1a119f1551111";1111.i'MJii2 i111111 2 5101115
M Quality
7 Safety
!
DONE BY :1,118111111111111Dit111111d
DATE: 18 lit-Milli 2559
APPROVED BY: WIWI
DATE: 18 111151f111 2559
Environment
Health
11.8 pluloviaAtianquithmtuvimAqiin5tiloilll
1414111.1
Lab
PA Energy
ill191'1]1`.",f1OU'IMUlatillMaelfl
cicany-i1911J5tnouh 1Pillif11511ffrOlIfItliffiralait1'14
11-1015211-1d1f1Md")1141414tA411-1M40A1111111Dfld15VIStil'ilivIlif1111111PiTlIfIl5
iffld01_10111111101511Uldn1101,16114'M
11.9 FI11104DALVII0 Battery Charger f1fJ Performance 01111 TEC/EN 62040-1-2 111D
IEC601 146-1-1 klAtral'990
PTT Approved brand list Rev.11 11,11,0f1V1-111M113
11.10 4611 -104040140 Battery Charger iitTh.,11110111.19J1015111-16"1t0f1fillittilJill 2 PTT
,
.
Engineering Standard [Es-70.02.06_UPS] t6=1110113"11.1niflfl81-11 cl(fitniial ad1115
tioilAtT-4qn5t11€tiottrioiu
eiJaArmciAvitluni5tSonalairiggliTtili
cmialiattoinoi-N 11 0111
lqoplinow,;oialtt4
171915i1,11
11.11 4611E1405t1rWD Battery Charger iiiiflflIff111711310ENfl'iTilOAtF13J11M,T11111It1111:911.1
i'MfilJ52;1111iiiht,P11141,11,-106-14ii
11.12 9: Panel 01'01F1910i111q511011.1,0Will (MilfpJf1111,11q-TIMID1LLVNTillrilualoicii
riq n115-2,1J "18 fll 13J IOU, Air-condensation heater 111011 Thermostat 6,101110A
„
frakilffliElf11.7111181,14t1 511Jil9 A Service Receptacle 220 VAC 4111`31.1 1 rl
irillillaiffld11401i'1111^IttElflOilT11-11191fl5t111JUATNiolvtfiiils,wnwpADA
1fT61-14`0
Battery ChargerloiaAila,Idfl5t116111q51,1-02;glin5i111101fil411,1"-M56'
4
11.13 611040A41111tflIDA Battery Charger 2 961 11V119J15f1FJ114S11ttilikiri 916110,1
Battery Charger ihtil'Ili1;401fll5r11An14
11.14 MILITAE1149:11f15i1N11114tflialqaa5iliilf11511J5tMS3J1,40f1'd1JTJMTV115111
11151.61151J404i10d0f115191\111,1 tlAtelillE140 \141111Ii151,14119J ttflt License program
d'1110111,1IfilfillA
mfouviA41011511'Nn-15141-1141}TufifluAT144'30
11.15 61E4011, 110 Battery Charger iiqflaantkIJII1J-111411f1-113AnafliTtivia614111.1611illf,
1.11.17isyn.,tum,4mAathfintu5aufklaAlfl5tiltk=9,11f15ddiriViai71101DaMW-1 win
011111,1i411104011-1110q (QSITEF-GSP-20-001-(X11) Rev.12 Date 09112015 File: 101104 01115r1111 Lotus Note
e
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 21 of 43
1114106111440 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
cu
TITLE: ifl,110115011F1flilvl Battery Charger 151
11£111h91,1ft5111151i14111i1/A2 i1V11-1 2 5101115
\_,-.1■,..A
Vli --)1 c—CNI r%, )
I
DONE BY :1-11011111-1111111DialtliM
APPROVED BY: Vial/.
a.
Quality
I1 Health
Safety
7 Environment
I
DATE: 18 01151t10 2559
DATE: 18 111151t1IJ 2559
1110111
I Lab
EA' Energy
kfiff1111.1r1q1111101111.11,1 Battery Charger 1414IntiS19,1Jf15t11111E111111W11115111t5
6.440.4111,1ViaflTnIfA'fl'MTI101%Flflillitifli11010f11MIEJI'nle11401f(11117t11/11,1
'I
•
Dynamic stresses V11,6911,110191f1 Internal-External short circuit, Circuit
Thermal flew Dynamic
switching operation 1111,141-1
11.16 WillltatfIlltIlWilittiflikifillqilf1561619,nilfiqliViqilt-ntigu4-mqiit-ntai oAficwil
61111-ff,d1l
IMGIMIA6A111Alyllarli rj111111511191a01J
n
0
,
11.17 LIOltiflatillal f1011t1J1111 01fflffttla011 (Tropical) O l Uld Battery Charger q"1,.'401
00flta111140111110Y11,10i0f11111411=5-1(Moisture and fungus)
11.18 Battery Charger ical4111FAVILlatt,' 4194.111-15111iAtItindlIAN Rectifier Otlfli.1111
flOilh9sllal Battery Charger till Incoming 1111 Distribution panel
11.19 Battery Charger itliirTillMVIVID%",41DAtf1014T1IfilI44DIAMiql0i1111-411.19-1f11.131,TY1
W1V-111115511111liliAltflii,
f19:119,01V111fl5511
flo:9,111A'11111,
1,1111ftIllIc11110111:11W111519f111511illOrlfl'i1 10 units (System) 1141J5t alff1311414N
11VNIA1Mlilf117FN141"Alilliulrilichon-il 10 ilii111M.Tr111151VOUV111,1141114 1M1
9,'P1O5l,k1111 Reference List VIlaii911i1ITIAlf 031111tr(1-107-1fil
11.20`I'll,f11_11JU.,1c1114111141,11J1J Electrolyte ild11115f1Tflitl Capacity 611011i111fIld-14.9
vrainfa11mtlIn19514otillilninialufht1'119miotdatti1t1119uflo1flaq
5t,'EItt-M1 9
9i
19104N ei-6'oitiniaffil Non-toxic 11,Dt1J51i191fl Polychlorinated
biphenyls (PCB's)11;M`,'401tS0117111Diiill15t17){115191A-11413.152,111-110
11.21 I'Vf9c1199sAU'd11,11_15n1011d11TiaDALlir(91111.16'clIVI (Non-flame propagating :
kliAltildnittnniAlaltl_luniollvTia9,414iiogqt-itaviali-Nhilttlffmo,nFlo111410)
11.22 f11100f1L11J1J 11-17180119:11fl7ilikatd1WIJU,'1101±611,1TUDA Battery Charger 1GJHJl tJ
tauodioAlluln-nlillitodiAil
20
inql01,146Utlitt6)4tflii 0A0r111010t110140A
1151119111f115111pTf1111V1fl0915t,'OnW1 5 ill (Rectifier tal,'9,11-15illili al; t1T11101a111TIJ
U1111140 IOU ITO
(QS1-11T-GSP-20-001401) Rev.12 Date 09112015 File: 1.`09M 01)1511191 Lotus Note
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 22 of 43
11.1640611114c1 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
.,_.),k,.,r,
TITLE: igrDIAITOIJildl Battery Charger 151
lil-lzfc"..1`-,) r-,_i >
L../
Safety
Ti Health
n Environment
DATE: 18 111151t111 2559
1410111
APPROVED BY: 141£1
0 Quality
DATE: 187ti151tI1i 2559
DONE BY :14-1011111111111MplitThit
ittlflf191,1fI551J9f171111,i1a112 iltint 2 5 ltItT15
I
I Lab
la
Energy
Cooling fans 40511101E1M51411140d11110E1 5 9x ikliiITY14Fslaq40ALWM5TIft111440140
1,11dTiLalliallallf114`g0
11.23 q1115tififliBlilD'TqviilTiliVoln15 Stabilized power supply ttifilitillnifinilit,'`f401
019ti14 1115fl5nABIPUB11/5A11110f1T1/1141301tIVIDAIflticillioiolniuglin5di
i11N`Jf1 Stabilized power supply
11.24 Electronic parts t!11 Components 01119 q,',4DAcl,f10011ttrIM11113:1114icliNflfM,i1119 -41
Electromagnetic and Radio interference P1061110161-1f11551JIMIT1f14flpf1151/1E1
151Mtaliklitlitillf114-1`01fITLIflIti41Alt100113J IEC 62040-2
11.25 461J 18 40 11, 6 'CM
f101511D 1
ATW`0A
Certificate ISO 9001 IlW,',1,0f1T15
i11501W1fallA40015`)11iiltDfIVII5f115111110illifaii1111,1101114ivilfl1511,0iAgAT1fl
4001111101RufffiltOi14/19-1fl0111111E1f11011-1tht tym
11.26 411,9110111Bflf115 1,0,11-11114LIMG11110101,1f1111r41111A11-151111/1At011ffll /
A .1
3)
015-19MU140115t1C11f1,1111f115101111PMfl-Miltill,1f11I6lOiM411V101.4
11.27 ME111^141141T1-1A4-11.1r111/3/111.11,10,flt 00116I1J1J1V96115 Service 143011151117,15flinl1t611
olo
11.28 491-104NTU701`iioOlid -riiTuErufiliviltrrwo92,14aqvialinnithslounii 10 ZZNl
umiulutauDywnAo
11.29 Circuit breaker tt 40411111M-152,1,1,VC501i'llf115141-114l/M%;40ATIfl1500f1l1,111114
l'ilATI4VM-1410161.1 Supply circuit breakers ttf
Board 4"1t1
Circuit breakers 4114 Distribution
Output circuit breaker qt 01D111 Spare unit lii&Elfl'ilittiNflt 2
11.30 Circuit Breakers 13.61qttill.49111q AC AO DC 11,1144/0 ABB, Merlin Gerin,
SIEMENS, 'an MITSUBISHI MTh
3 111''I f?"1 T115t1J111,1^1411 3 61^I ti,
it1J11 2 GIT'')RTVITTI5t1J1J1Tall 1 61^1VRIAt114111f15til,V10111 '6111/fAlfiD Circuit Breaker
1411-114ADZI,IYTAIIIAT,;40AYT1A -1141lloui fill (48.1145un15oo9JTIJW1f11J01111.)
tfft1ADIU1114D611114VI(QS111:1'-CiSP-20-001 -001) Rev.12 Date 09112015 File: 0.1111140i.9J51111 Lotus Note
1
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 23 of 43
11141061111-4G1 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 4401m D11;161915 Battery Charger 151
110 fal'Ilb5511111F1111:150412 411,151,1 2 5101115
E Quality
QSHEF-GSP-20-001-001
I I Safety
n Health
z
DONE BY :141011111,11111,1105i1M11f1
DATE: 18 J.11151M12559
—
APPROVED BY: 1d1triqI 1iv,1111
DATE: 18 IJ1151f1JJ 2559
fl Environment
1-1Lab
5j Energy
11.31 fl5tilii Battery Charger ilitUNGIVittlfli11101thatA9/11149,1M5146'W-N95/Cireuit
breakers
11.32 Battery Charger 401fC19.115091
3 Mi'Altill Battery 114c1f19111,41 Valve Regulated Seal
Lead Acid (VRLA) 1,1,MISi41 NiCd 1411101DIthi619'1. 4
011115i14 9tratil-Nrriqii0.9
Battery 1f1114011461110M,ItalThi115iiiIi051 Battery Char
ger AO
11.33 clifltAtOlialfiltHJ111111111110111.0141371fiD11115f,f101J991.1fltillf1971491101ArMILIMA-11
13:
1015401111191'0411414g1;15v01414,9\1010
11.34 4611114911Mildliiii11114100014-FNIOT1
11.34.1 Battery Charger itItilfitV11,10914italf1TITMIIMMJ6InnY141),1
Yild19i1.411191'111.6110.961Elii
W"oioltifilliall 'aM111.4171;93 Afi011f11700fltt11115t1111114'fillIJAYI
.
11.34.2 pli10199tilfnviDitihJt;i3Jef101iAlP14011AllifnrYLd O3J91flth191.
tio9dtt mIl9 d9i9l4uolpfrotoAll9g;v1a5i'619l1a1f1134141ittm-,9,11
n5t1l
a9d1 nta59'14911J61 Twalorn.qt
11.34.3 PliflEJ9t 61/11d-15-19 taLlYlliknilf117 6
11116o Battery Charger Geltfil
um,'914141ital
11.34.4 f11570t1Olik49t4011thfillTILINGIJOlthIV1.tRE1111E1
11.34.5 9,11 f15 6?01119i1iA14111M16111,410
v
vv
f113Jf1T19J
10D014 Ita'f,FlflOT\I 0111189f,61o519i9.d
Gsl 9 f1IITL11011/141111fl 19f9d 5f11f1514, Forklift,
r(SAF,i114
fI1597 G1 eMiltiAti61VI;ifliflO55t9lfl11 load test iitlitfOtItt,A, ttei9-113:1661
d
501111.4t11140111
11.34.6 4611-109 fhlY711117 t409Joi0C1101141Unfalt1
Charger 114111D1114A1141401-11nitli
111111A011.11.ilit0tiThilq (QSIIEFOSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: 1111111401115.1111 Lotus Note
Control
91e04
Battery
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 24 of 43
11161101-11MM PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 41,7SOINi'DIT7w1915 Battery Charger 155
iltit1419f155i1111F111 li'ltrii2 511I4'TI4 2 51E11115
la Quality
Safety
.c.1..11.4") 1-.1.-:^1-e r\4-I )
DONE BY :141t1rd1,1111Jqtqatilild
DATE: 18 111151fal 2559
APPROVED BY: vitliqii 1414111J
DATE: 18 11f151M1 2559
ri Health
Environment
.
11.34.7 f15;4-10115t1JIJ
n Lab
a Energy
Battery Charger 9a01411111.1f115F1WilIWJ11491
11, 51i41114-10001911=11111110191f1SnlIJ
Battery Charger V4011-115
kIJAEMO0f1 Supply system `1111jVf11J15t1 shut down 14
A,
11.34.8 elGultiviolrillii4q01411.1f1150N1q1Tf1111 Battery Charger Dr115MAM1
TIJY15-111ttflt,139151111tilfnilltjtilfirn,M1541tillifl15PiWia
5ct1J11
Battery
Charger
1918411-1M,'AD1V1.16111,1q01-1M56111,111,1
Temporary Battery Charger 64145 ,‘,'`111JilEJ Load (1111,11
Temporary Battery charger 11111tilI EJATIO0f1111elliAltiilill 4-11,1 Load
alliTtl Load 111f101'1) dal-An-1400DV Battery Charger 11191011115
/1J11t11,1 [email protected] \l/lilflilflAt1
11.34.9 45111E1011BAR15'Nfl151811-WIIM'f115i"911i1 Load schedule ti14011,MIA
f117i1E1115nrallA14111101 Battery Charger r1F11111-1111Jith111. V15`2i1r1011
ttfl,t171915111111014Thfl154wiDUAlli
11.34.10
411184011,40U Temporary Battery ChargerlIf01.19p1 Battery MD
191d-15045nifillf11740i07nJ1J1401101fillItilil
Failure
IflE1
Temporary Battery Charger iii.,711J114r7150140,11.1161111- 1g Rated 6fitall0
fillf1T111401f1151101IVIff111141TWIMf 401140M5fl5nflfl€11041.111fflii
9, 9,
120% TiA11411-1MAAVIT14-11i11-1f111415TDITIM-WW8144_11140V11,1
f1159W1 Temporary Battery Charger 1^1101.19J1°i Battery umm,ilnatai
4a114111.tnouticti t'(1tJl t1114414 ttmisuluiltalffnuTurimsou
Temporary Battery Charger citAt11J3J11111q11-1111ffiljlin
61e1I11111413a11.111101110666111M1
11.34.11
Battery ciV.:,',,111J1 Temporary tf,401171W Load Test d'lqWil
11So121efluJ L' DJtfl11 211 11111M140,fi 1J011/1. 111100147119tra-lo Molevf
IT1,4161d11.115flback Up 5r111J11,1f17611111,6aft111-11493.1
9111/14011,1111110 61111-1A (QSIIF GSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: eLMVID11.15VLIII Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 25 of 43
1110611
41 1141 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 4140111DISThi14 Battery Charger 154
111M419A557J1fliiI11,1142 41'1,111,1 2 51f11115
Liq Quality
I
I
Safety
Health
.CAA'■-r
iv.)
DONE BY : 4d1F1111141 LIFIlDiftItlild
DATE: 18 ID151f11.12559
APPROVED BY: viniqvi 141,411IJ
DATE: 18 111151fIll 2559
n Environment
Lab
11.34.12 111f101.16A9t4lifiumaiii1115'.;muly1
EA Energy
46111640111;1thlY1.140iitt,'
IfifilM1915 lqd011f1T11111flagifibill‘nAcitnliiii_1417711114
LfiloAfiatmt*nitlilmaii5t-nilicttilmhn-noly1 riacwilEall111.114
lictm,4ollAllf115015-AdDIJMITIAMf111011r1.Latifi01,1
di'
9)
11.35 411-1E1TL'4011Jilfalllicii(1"02,'9,11f15a5-11.11T1611111WU01 Battery Charger 1,1101,1tIIGUDap
fiO14f115IVLID51f11
11.36
Recommended 2 years spare parts 9101 Battery Charger IgE1
qt40131
spare parts 11U114)111,10t1111-10€1(1M,ID51f111111fIVT'40 2 years spare parts 11
4'1(1) Iflf_192.,'4046111`WW11-111f1119i110E1fl'il 12 401,1 (Electronic control card TM card
ati-mloo card at,' 1 icuificoilD9J1,44-11414iiilf111;0110.9ril rsfEin tiAiocifi n 111,16 n )
11.37 f1-15417TOMIJ11,Mt1151`N1V1011
411EMA51I1f1110119VIDIJI,Mtl41f1011111541161,M11151411119101 Battery Charger
oiluivit)th,trNfittM491061111Allifl1I41941flirlhfr15
liftnhl
1nt ellimoi-olircuo;10101,1111'1111M1ITIJAVI.
59nal6ou1n1l&Ii1114 IflE1f11I01I-39r(01.111Milflf(01.1(goialnu',1410EilllIDEJoialilil
11.37.1 fli5`V1 VIDIJfi0111117111111,19S3
(1) rfu1
t 015Nn' U 1 11 fl 40 1,
wymernifoottmrinivirinC6curnoly114
V111117f161,11111,11,)141E11.1fla41fitl
um1,41J10171114t1floialom
5'1111f1V(11115t11,91111dl414119Ji41t-A5trivi
vi n115
-15
(2) 4611189thAFW-16"A Battery Charger qiUltiThillAlOtligiqinthrill.
(3) F,191-109240AttchlAiiVrillki-nlfliTIM'ailirii51111.44Pla01
(Factory
Acceptance Test) 10E101)0111411d'11111-96fi01411,1cAilflTINfralli1411,5110d1140t1
30 Ili
11.37.2 filliff1V(01Jfilf1T11.1411-11/111,1P1111.1f1MM111
(1) irlflV1011ildri114€110A911flItifililflInIATIMAI11141(11A8111flrfalif17111
41141111.11P1111411511121415A
0111111D11.11140tilitittii (QS1IFF-USP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: St111114013M1111 Lotus Note
1
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-00I
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 26 of 43
11.1f106111140 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
.,
9, -. ,,
TITLE: 9 fl olfW11501NW1011 Battery Charger 151
11tItlf1.919115511451FIVicli'342 411421,1 2 51f11115
kr1 Quality
! j
Safety
C-'-'-'1 --.1\ ni -I1,:_)-Sr ,--3_,,.
DONE BY :111011111,111119.1Ditlitlild
DATE: 18 Ilf51f111 2559
APPROVED BY: 111E1iel
DATE: 18 111-151t111 2559
r7 Health
Environment
•
Lab
ri Energy
(2) 81145161`W INVIDlitaffilfl'311.14-1141/1111P14'11.1i1V,NalalJi111440 1,15.1i1%1199;
VIA 220 VAC 1(51611,41fflaBIJ 500 VDC/1000 MSZ filfiliOniiimpu-rw
1152,•11,f1015MAAU -119ji-liVil
50 MQ I0Elifltiltniii) Phase 611 Earth tIM'
if`) Neutral nil Earth
11.37.3 Load duration test 4611-1E1',400T-111151/1flflasIllf Battery Charger 1r711115i1E1
111M1 IfltlIrlfldatINU
(1) Thm5iinimogilu,516intmf,nIntdrviiri9Jt-1 - 9ifiq Output via L110.96114M1111
ilfl 11 2417'11111 IflE31111EloiDslif,11.1011Nflf1151/KlrfalifiOldeill.101J111,1
(2) 111Mlf11111.1119111KMBIA11111 AC/DC Load Tester V1411101,0118119J111TIJOIV1.
IflUff19ll5f11JT11111M1161111f1"31114B1fl15, iifilf11411a4fill,101flaff115191
111,1
150% 110,9i1141fliiiTM10,9
Battery Charger
11.37.4 Function Tests 44nEli12,'40 ,1`1lfil59'16 V(011 Battery Charger 0 -1111,(141001011117,1
illUothALTati
(1) fil5Y1W1011 Battery Charger %Mir& 181.11M1iitt55d111,1 Output Nit IM,111-1
fl151.11`:1114146111.1,11011M011/1461.141-.1 Supply clifiql1M.,'Ylf1M1JfIniltlillM1
0%, 50%, 1,1,fl":„' 100% 1101f11136f1 Full Load
Battery Charger ttfln115
1/N1Viallill 100% Load 92,'40t-jfiii1t1f19/1 90% um:, 110% 1104tt5*511-1 AC Supply
(2) 111541flC(01111-15(ii9JIVIM-1/6MM1IIIMicW1713?1'
111qii 0% Load tM4 100% Load
UM,' 100% Load t51F14 0% Load
(3) fil511WrialitY15 Off tiM,' On Input 110A Battery Charger ii 100% Load
(QSIIEF-GSP-20-0014)01) Rev.12 Date 09112015 File: IIMIA011.12I;;1111Lotu Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 27 of 43
11141)01i111140 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 4141^1i'Dkiild1 Battery Charger 151
a-Iis) fl r4juSIN IN.,4J ) •
C...Int111191I551111F1911:11F19712 411,119,1 2 51th115
r■ Quality
❑
❑ Health
Safety
DONE BY :14-181111111 11J1-1D5illf1M
DATE: 18 11851811 2559
APPROVED BY: 1,11triel?
I—NI
10111
DATE: 18 Ilf151fill 2559
❑ Environment Lab
0 Energy
(4) 11151,1q V(011 MI Off flat On Battery Heal Battery Charger 11 100% Load
(5) f11711ff(01Jfl11 Off UM' On Rectifier 100% Load
(6) fl151191f(094111
91401iiflniafIllat'AVAW011dioi-119
V15`nV1011T.,'40Atill41110111.111)0611114041,9411
14t6fi
filvillTillflillV10141N Battery Charger 4010Q:61,11d10113J Specification
1181 Battery Charger
n11Nfl51141L15,N11.11Nfifl Output
11.37.5 fl1TY191VIDIJI11541'lfil Charge Voltage
Flu109`.40114-1fl1TINVIDIJfl151JTIJoil
Charge Voltage 1l ldvll Battery Charger i1E1I118flat,1: lflE111411018ff115
9)
,1
1/918'81AfOlDA11111511141r1f1f11018-1111111486-Aa El
filoi119 611 0 1511,010i'llfloil
MIN f151T16615ihdiifiq Output
- Battery Voltage per Cell
11.37.6 fl5MMOlifi-1011199t01/016101101111fri'lliTTY14NAtalni1LLW,,'0110A
maufiqufriairranntaltfilolillfilAwintoilAi UM011UL1015111-1
11.38 Battery 111S9J 798-AP-002 9a 01e8
itIMJ1171f-Mill9W01.1 ,1fill1140ti1411100
11.38.1 41110i1111.1411 9t 40A LiNflec1719f(f111-1`711,1At,',0,11f1561-31JYTTill-11W1101
lLIJ0it0101L0Ill lii•OL_11-11foloritiunTatrrual-ifil
Hil11141.111.lill40111111-1A (QSHEF-CISP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: IA111114 0111511111 Lotus Note
o
., A'
TITLE: §1*- if
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 28 of 43
1116406111140 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
9/
■=.
v'
Battery Charger h'
110f16919n5 5 11911F1111,11611 2 iltall 2 5181115
CI
Quality
Safety
Health
SkJ\ v),) ay...,-5--ri (N.J..).
L..
t
DONE BY :14101111111111,31DitIM7M
DATE: 18 11115It11.12559
APPROVED BY: wmiqvi 1,11111/1
DATE: 18 Ilf151t17J 2559
I
I Environment
❑ Lab
F14 Energy
11.38.2 ktliAtc1Dift14911t1;q1115.11T,-'0118\11911,4951:1fl nickel cadmium 31 Capacity
120Ah 69J1.10t11IITOt1 ltaoqj Nominal voltage 1.2/cell IflE4114 -31,1
161.1MAA114,1111491-106111441111ild
9)
11.38.3 111.1011Mthcht1:1;11.11111,115i-4-1 Ni-Cd MID YUASA
Capacity 120Ah 1.2V/cell
iu
QFG120
qfl
.,
11.38.4 1/1JMOldfq€11114111140A19141.4k09-1floiNsq9Tli101111?,1
10.38.4.1
Yuasa
10.38.4.2
SAFT
10.38.4.3
ALCAD
10,38,4,4
FIAMM
9/
9) 9/
11.38.5 ihoi09101ttliVIL0101ViA91'11J1f1t1M9TWIJOk1:114 Cover 9101161JA61101
fl'ililf111111441,1511tMVITIFISMIlaiaflIflidA1140till 1
atIJA'fllif(11.10f16tivlInfIRM'allOtilliqt914
11.38.6 11,11011,0101i17911)111401)Ndnint11719J111Ifill Charger 14D6111111111,'MJ
ttMilifi011411i=4111t11,1111flifil=1111
11.38.7 661101101019`;40.911 Safety valve (One way valve) 61A185t1J1til1gaill
ti10911,01-10114ttlJAM0i
6611011,0101 64019111f6f1f1 Oxide 51,',V1illf111141-11,1
11.38.8 6kitA10101:04111E1411194-14-019J01F,If111141-11,1 (Design life) 15 7141,11'd
ill gita11,15.1 25 D111111cdrifriff
ifl01191.11,117A00T1.11.1U,'fitalfl
I5AA-111e,s1:1NSV111,11AMOi
411111,1af 111114114m1-191(QSHEF-CiSR-20-O01-001) Rev.12 Date 09112015
utnivIalusalni Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 29 of 43
11140filindfl PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
--SJ■.--(\ tru.-4_,L,,.!.---;-' r---10 ) ,
TITLE: 414fOcrif 03iiiflOil Battery Charger 15,9
tkeltlfT191t553J1f1h1,642 iTirlIt 2 510n15
0 Quality
❑
Safety
DONE BY :141011111,1111AtOialtUa
DATE: 18 3ffl51t1/.1 2559
APPROVED BY: illtlipli
DATE: 18 1.1f151f111 2559
Fl Health
Environment
11111)
Lab
0 Energy
11.38.9 tHJAIVIONPTillEli'91141111401rifuilliik6'llutku-AoisucvinItt (vertical)
11.38.10
111140110i0l11101tOlOittoiM block
41-36fiwoiNviafT11410 Bus-
bar 1'101tMA9FIJ4'301,114 111300111.1 Factory Standard
11.38.11
d] Float Charge Voltage (V/cell) fiqtaliclilifilT14401d0flfdal
ilVV1 Charger
IfltitiOtTh4frinJT11.4qt01111016-141'0(,40A
41tfillf111A5'Nfr011tlIVNJIJIN81 Charger 13)`it1
11.38.12
h11 Boost Charge Voltage (V/cell)
fTiA Charger 013,117a(111
11.38.13
ttinit0101`11411104111111ahsItilia011113,1
laim141111rwan
tiati ttfl,',481r,i'v1ll-rilitf119 1 Cgou
111,1fiA91f1FINaMJTINTalltillfindAcilDA 19114 B\L, Packing list, Country
of origin tl,W,Atlitillfflillif11501,1i114
11.38.14
tt11011,0101ii6104112111119,̀,',401Na0111-11J5t,TVII101111011J01,tilnlfl
armilimirn
11.38.15
iiii]urrinfu
ttlIVItOlDifircsotIllt1411111119t,'61411611M111114 IEEE, IEC, UL,
DIN, Eurobat Guide 1110 JIS 11-I
1/7141ttiElliiNfilitHJALVIAti411-1
ad-1119,ot,
11.38.16
111101tVIDii1; 4111114it oiallfifllloi01,1,1111014
1 11/JtifiT1-11,HTUnn
4-19A061111-114Ffirlifallf111 YT11-114110AktilAtOlai41fl'il
11.38.17
qatilf,iiitvmhuiliiilTvilVlaA
mittili4uluil'aiiivrito(QSFIEF-GSP-20-ooi-o01) Rev.I2 Date 09112015 File
f1i115 ''.,1111 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 30 of 43
111411061111-4C1 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
Sk,1,.--i\ (1-11.:J\Cr N.3>
TITLE: 41ADIIii8i4i1 Battery Charger 151
11011h919ft553J6111F1111118"112 4114514 2 5181115
OM Quality
DONE BY : 5118114141111118114111M
DATE: 18 1.11151t1IJ 2559
APPROVED BY: 141 CATITi 14‘,11111
DATE: 18 11f151f111 2559
Fa Energy
❑ Lab
❑ Health Environment
.43
9) =3 5v
11.38.18
rentanin4-11/19q1119514'311 Battery ( Battery Rack ) Glf10011t11J1J
Safety
66MAI5n101J9111-Te141I5151144Iia01 Battery 661421-11 IflE1618%'"40,9
g.)
00flItillJ1114T11 Battery 11Iff111-15f1011A91AltliffilTIlii9i114 lflrJoiDA
111011T1111,111W1 iht',fiDilltiiqt1T1111,a011100i0 IIV1111.
‘1,1
91ALIIITUR1
'4140\114111-1d15'19Vitillal9'ilriA1011161114191103,0Twni5
„,
LI9J1111Dt V191011
9,
11.38.19 f115F1floil Battery Rack 9,t40141V41r111iltraf11101III101/00111
'91g11111114-atl'ilT,1:401f(11415t1501T11111111Tf114111,10611;1
1 kl,M,401i1
taflfn,fl174114'3i1191flifflf11111061aMIIJOILADitiAlailutiu
11.38.20
M56910'11 Battery Rack 9t,'01)0A4TfiAi191;10 ?r71141/11 Battery Rack
401I1liallY11,1d151f111 0115016611V11,01D5 5t,'01,4115111-i1141140111i
&Cirri] 30 Fla1111015 ILM:fl'ilirVIJOA Battery Rack 40111i6illi
150cm. 1340019NflifIllfilSiDIJIT111 tillliflf11561ai4 Rack 6I1 f11541
'111 Battery tfiqfl11111.111210d)11 14106ilffrilidarI11E1IM
viDITI
Battery IIt1l,' Rack 111114/1-1092,'401i'LlilMi011fillIMOV111-1111tar11-1
Fru
11.38.21 4i1-11At,40A6tV(91A1,0f1T15110A15111116,(0'010511 Certificate ISO
9001, ISO 14001 II-dt,'IDfIff15
WM-14Na
L0f1d15f1156114Viwill4411111101114TIM15LIPilPfl
511.1i15
rIma mil a la]
o
fin tt011011 1f1P,19"1111410111011.11J52,11fIff
11.38.22 eTifIEM4DAi'ql,V110111.0flall LLI"11.4111ILLM,'GU1401014f1-17411111114
-141
11111fltaflf(15/ 911D1r1LflEVADA -1111 cfloill.01119VOU VIA10115,̀1,189Sil
11.1f1156q0111JIMfl15411,illIMILI,O=111101014
11111.14^10:41.111140611100 (QSIIEF-GSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: 11111114041.1711111 Lotus Note
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 31 of 43
1114110BDTho PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
,
TITLE: 41,75D115DIJFIAVil Battery Charger 151
1131.-/k n-i -z),:"{(---)r‘ 3
,...../
11M16191b551111F1111,68:112 iTtrdll 2 510t115
0 Quality
Ti
Safety
Health
11.38.23
I
DONE BY :141/1111.11-11 13JWII:RW.11
DATE: 18 3il1511111 2559
APPROVED BY: 141El1f9'll 'MOM
DATE: 18 Ilf151f1/1 2559
❑
Environment
❑ Lab
le Energy
1111145FIE11910111,111116i1114fil5filkillIflel5M1A19,1Jfnill thIVI.
VITliaritillf1111h17t1110111,111J1i'ls10111H1 11011/1. 1,111,Vallf115
Ffilltrahltl4)111M',fill0flrfl5llrff11ND111.1sUDslerfillMilih114 th11/1.
iNiStllifi01,1191MLI4M,Df1V15111f1511N,16111950Alififillfl
11.38.24
4GultrahATilf115 Charge, MIMI], Recovery Charge ttIJAtOlai
fiDlIfilli(11101lill site 1114 Ifltlq`ct',4011,111115thliinfravuttinifiniI
0
<0,
ai
Charge, 1191V011, Recovery Charge klAfj1T1A1611111`nilf115M-1011910.1
L/11011,010ii/f171 140111.11riltilli Electronics files 1114`)E16111101114
ktananemoi-wolaitnetial Igmvionw,ntucirillinnoiflawual
Nflf1TV1f1V011, tflilleVif115 Charge 1,1W.f. Recovery Charge ttMIT1401011
fillii1,9114M1114'M tfTni.1111111146U01 1101111. 1,41111015'nff011/
i9164€1118iit oiali'MA103J7t161105'11-if1615'nff011/
f04110
cintrifilipArbrit,
11.38.25rIfiTtli1
111.,11115 Charge, TlAV(011, Recovery Charge tkINIL010111111
5711SwItoolo qiinnlittingtiolMlfilififi910161011.1fl1541t011011
tolmnuavridluni513915twitSonmyrwilfri
11.38.26
11,1ff1Y1113111.1111511191V011
UnmailnelMofl-nu rrt'qlnicum5d- upivni511014fil
tt=f1T111
Ltli1461114f1-1551
11.38.27
6310610141f1151W0116111M0101A13JfITMV1101t6IJM0101
4061111.1q 9/111alfli:IfIllD1MJAMOlk64-) 111t1trinitAdiciimaoullieilu
ii61n4n4l1it6u 10 % TDA1,11101LAMYT0'11111M1D19p1III'll FIllintel'OTYT1
(QSHIT-GNP-20-00 I-001) Rev.l2 Date 09112015 File: UUM1019.17n111 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 32 of 43
111061111-10
41
PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: iAD`Vii'Dliial Battery Charger 151
11t1f1h919fI551111FIM.1142 iTtnti 2 51E11115
n. Quality
pi
Safety
SL,}\,--rN'vZ} j
i,,x,_..> .
‘
(__.,
DONE BY : 1,11t111111,11 1111.1Dliliflird
DATE: 18 111151V111 2559
APPROVED BY: 111010,11kt1"--1
TM
DATE: 18 ilf151f1112559
Health
El Environment
❑ Lab
FIR
Energy
ir1114111, -1151/1fle1011
111B6l11011410i114j-114f1151/1W1011611-1411111.411111fl'il 10 % 11014114'M
ll11011,010i101rlillkal
411-109t',40114-1f115I1MEITItal011110i
1111.1111MM
11.38.28 riovii4G111M'Ififil5A1140q1ifniA191114114,911-101114061111Nlil
411109t Of0Altt11111130
IleMn'OtNl 11)9(1(111 110111. 014111;1f101414)
11.38.29 4111EM40141L{114f11541vtiqiinnlviolildriniouliffitanA
1d 1911'1. 19/'10
11.38.30
10.38.29.1
FLUKE 381
10.38.29.2
t1f1DIJ1l9J6llDf-TflflInf1' AC/DC 1000A
61109t 40,9111 619lAt010i1A1109J Battery Rack GlIfl/F19Ji141p100fl
Ll4"11.71111d141Iflt111111111NnnItviu010alll'Ifld'outtmphloriai
nqinnufinam
mailnufiun7uI5141up,Afflilf15511
11.38.31
fl1Ss1'316YJ61tt91Dillif119GM,'W1e011Jt0flff156111tJ1dfl15ct5f119M1f1CJ
4-at,
11.38.32
40AfITLIW1151114fil*-30fl15115511Jfil611fl15411,1Vil
(Manifest
System)
11.38.33
0:111Elta01V113J15filtdqlt0f1T15f11541141ttN14101T111111t
Pflt'llYT161,141,11,11141rViAlli
frivuurill4 dia
tH1111401111114at14111g (QSHEF-GSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: ttliMit)19.15n111 Lotus Note
fa36uo
6
TITLE:
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 33 of 43
41
1110filindP1
PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
41G1Ii'DIJF149 Battery Charger 15,9
WhItTrlft5111151;1111,1142 i114-31,1 2 51E4115
0 Quality
1-1
Safety
❑ Health
11.38.34
&l-3--N n-S1) '-'?" ri_).)
.-_....,
DONE BY : tilt1111111111111DitUBM
DATE: 18 11{151t111 2559
APPROVED BY: 1,11t154 2
-1°V4
111011
DATE: 18 DM-HUI 2559
❑ Environment
9/
❑ Lab
0 Energy
o
o
6109f 01041/11f11550t101-11111011A019M11111,0nTlf115M1011
1.11JMOlair1111'11^1faIJ Battery Rack illittA /019111811-11,1aTil 1101111.
fiT111491
11.38.35
Tht111411-ItilUtt11016010i
taf.nivuvrinnlil
401filirt10101.4fil5N
q fliT
pi4,117ifio ut-n5Turil
kiiqq1-1111at1WIEJThlOiDUIJOILV1A1145V11-i141115GU141
11.38.36
v
11,1101/0107111relflEltrI1,109J40,9ilfilli1111U,41-11t1,11111111;110Elfl'il 2
11.38.37
FlUlErg4011fifflIfilIlTflIrilttilgtA01 Preventive Maintenance
1111011010111f11 3
015'1ialf1
91,1f1511W=illt'fil,111,M:9aNd'119103,0f115
19A11/1_111 Document file UM,' Electronics file
0
11.38.38 fil5f N0'qt6IJO1OIDi1f1161011101J3IT11i1411t19'q 401i1
10.38.38.1 1111,1011101i1A1114filITIAML11011,0101199A1A% Iflt1
T.',"01'0AtIA41114flylliall.1111JOIA1,10161114601,011IV911ISO
14910Af151.115111`WW1T111f1551J f152;1/15'119,01Vinif1551.1
vi3uni5fifiugornyinm
cdovi. 13915i111 114i14
tril401-1f11 tt,M,404tflaw1M11,11.15,L1lirltiltnfillirlfi014
10.38.38.2
40 Nlia111115T115011f, 1.111f11,41f117a411'N1401.1
011111110111114 ISO 14001:2004 1130 1Jafl. 140001-2548
tl.M',1:11.4f11149JIttillalflfltUf1414-114A1-391J5ttlitINfl
fl5n(11JR4trN140111101
6dIIIIVID11111166111111W1 (c)SIIEF-GSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: d6111114D5ll5n111 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 34 of 43
lirliafilm-An PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
.,
9, ,,,
TITLE: 9WIID115DIJOW1011 Battery Charger 15,1
IttlflalcISt55119118411,66112 411,111A 2 51M115
a Quality
❑
Safety
Health
S,,,-)r-I-\
(I-1 '3i .-l.cr tom)
DONE BY :1,11t1111114111194DiattAn1
DATE: 18 lit- 5t-1112559
APPROVED BY: unioi 11,1,11/1
DATE: 18 111151t1112559
I 1 Environment
10.38.38.3
❑ Lab
la Energy
404ilt0flrrIVU001.41Q101111t1101169f11591f11/14
519ff115f1511t111.4
cinoiourrunplym
91
V11-39V1'0111fl 91A11
10.38.38.4
lallfl1501.4q1:1011.1501_11)91115.151111-1 (5.1. 4)
91111151J1541-11.1V1V1111f15511
10.38.38.5
ral1014MAMMIt150,ICIAt161.101510
of
111,1i(4 ttM '30.8 fnalif1504
MTh
61401510
MM. 2535
10.38.38.6
ilA 1,141fl-15a4k1')flADIfil'11.1q1=1.1111111T913.10i'
lli IJ
1111/n1101.44f1")1191=1ThfliSi'ff1151f0fAilifIlfl
q61rtillf15511
10.38.38.7
40141114111.1115n11M11`.'',111111VIVITIlf1551.1
t101111111141F(141y1110if(413:1141,1,41 VIM. 2548
I91E11915491591 tafilkOnrnwnuti-nt tlthrn. VI11115f1
615TEIV(01114
ii0111.17144
11.38.39
10.38.39.1
qi_In5t-aoiori}olitcr04' (Cell connector), Nut &
Bolt, Rail Rack, Insulation Covers , Maintenance Tool
With Box, Vinyl Coated Assemble Wrenches ii,',01104
On5ifillumfouriutamomittm',91fli51111-14Na01
11
1,111916010569'11011
10.38.39.2
A A
-11 c1 h1111011101661 OWUTVINIWID I MI DIJ OAfill
8
IIIIIII410/111114061111461 (QSHEF-GSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: 111101411'491511111 Lotus Note
e
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 35 of 43
111411061111-W1 PR No.1120008021
REV I
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 41451,110alal Battery Charger 151
ItUtINVISI5511`1Slilliti5t1171; 2 i11111,1 2 5101115
r„ 1
Quality
7
Safety
❑ Health
.C,-.1.,-il VW .s-c)c-,i-L N11)--NDONE BY : 1,110111114111111Dlitillitd
DATE: 18 111151t111 2559
APPROVED BY: llitlicf P
141,41111
1‘.1
DATE: 18 111151f1112559
❑ Environment
10.38.39.3
Lab
0 Energy
AA
a)
taflC115f1151/191r(011 Data report YllfIEJTUDAY11111lJg
1,11-10,1J1J Document filesltat,' Electronics files 4114114 1
1g
10.38.39.4
Instruction manual, Operation manual, Installation
9/
manual, Service manual L1,-0,1DIVCC151,1kfltrA 011,111,11A
9.1
1A150111/11M115111111111M1111
'1i f11,11
tonn-nd-mivn-nvh PM Itflniattlind1411.111.1 1 9M
11.38.40
tfltliclitMATTOT1.11-11,1
10.38.40.1
4-itilun-nrriummiln5tii'dispfhtflulthythiv
liat -muod
10.38.40.2
NMIDAMTVW1r1O111111M0101ill Performance 0113A1
Charger 798-AP-002 alf.r11M010i48\1f111111flilElTIMq
9)
UP1-111115nAlhAf115
10.38.40.3
d
,
4,,
Of15t1r1101W1111111010Aayiluvrawriouloo,
5111i191M5Yilf1T111MIDNIJitlill
lflAtillOA111113flUlDrl I91014TiltY158011T1191frlicaf1111,1
1)611'1. J6111Jt11J5111
10.38.40.4
fi5110116Ofla15UtInVIJ (Drawing) f1711NIVITL
10.38.40.5
riA1lOilkOtlfrlIfil5414161,1101lAdillittfiY111 11011/1.
dC1111V1011J11140611114q (QSHEF-USP-20-001-001) Rev.I2 Date 09112015 File: U111111011J511111 Lotus Note
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 36 of 43
11.191i0filiThfl PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 4141D1li'D31iia5 Battery Charger 151
tAthlgl'Ilb551.1911a111:1`36112 9114111 2 5181115
Fl Quality
C1Arr` h-VaJ,•}St\•-1 (‘-3-1 ) •
L—
1
DONE BY :111011111.11131/105k11tlila
DATE: 18 1Jt151t11.1 2559
APPROVED BY:1110'1ff iVC1011.1
'
DATE: 18 111151f11.1 2559
Safety Health Environment
11.39
m
Lab
Energy
9 6111. ilOVIT11-lalli019131149-15f11-101,01405-1flliid11101110f1V151J5n1D1Jf1151VM0
51?-1111:if1511fi-nl
11.40 4611109t AllS11011f1111111114'11101,11M1111/01M1-10:11111192;40Afilirlf-111I14115t411
irlWifflf156111.111191M1111;iqoiAl=i11131111511"14115t411ffilitillinfl5911M-1156"9101'
1
it1111A 0110i111.14610'195141411.-INPlfitucTiCitiflklIMV1511114 1910141,61,111111T11501
91fliliii4Na0111,M1152,'M-1154111f1151411114/1141t0
f15dor1iolv1411 nivilltnoruOn5dtoiNtilloniu
11'3VL
rfiviT111151111.1'171141\111-14- inn
Villi11141f6a111.14011107m11.14-alilalifflf1I911011
of
of A
(113041‘)911illfT1UPlaA A114111_1,-0 otillmilfiTfl rgollolfickt
1371,191/616611961-113141115f11f1?1,10`.".111/4111040A411i1 Organization Chart 11,M'A.),f1fMcl
fr1/115t1;iflV101,411J9,f41.1
11.41 to n rn , t11111, tif10171 401§Tfl t011811111f71J11 VI
d.
4014.116\101110.110151-114
(
tam -
6fm drua
IEC 11111111914thlEttIVIAJIJI<ITV104Na01
q,'e1101ttV(911510fl17113(115.111W1111111J109101ihef1M1IV111141Elt=6111ffid1111711
1_1011(1.401LMA Auto-cad IVIall ff11111t1T11f115 update 141,1,M,1t9Thilit1il151it011V115)
11.41.1 4€1118iff,401
tv prn5, 661111
111d1TIN0d-11194100
- General Arrangement Drawing
- ttlflitl,M11f1114111A0f154
- Main and Control Schematic diagram
-
Equipment lists
011111)114111114fifillitiq (QSHEF-CiSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: 1111111)1011J5- nill Lotus Note
I9109t11101115DIHNIJil39TWO
o
., 4
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 37 of 43
11.1411061111,10 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
9)
.> ,I'.
TITLE: WISDYI5DIJAW11 Battery
Charger 151
t1tla191,1115511111F1141,1142 illflti 2 51Ut115
ra Quality
Safety
.1...-J;_r\.1,:.)--c-c
i '"\iiii •
DONE BY :1410,111.11,11 tiNADlitif111a
DATE: 18 11051tlit 2559
APPROVED BY: 1,11tYlq - THOM
DATE: 18 1.1M1f111 2559
ri Health
Environment
Lab
a
Energy
- Recommended spare part lists
- Test report and Performance curves
-
A
5v
t1110t11514111.49AW,'01 015')IlilA Installation, Commissioning, Operating
and Maintenance instruction and Fault Finding Procedure
-
Trouble Shooting
-
Bill of Materials (401NilinIJIJI1'1101q1J115illoilllill icfrallliill5DANH
f1151191d01.19,11115t11011113J10112TUfliflfli.111J5tflOU4TH
- Test Reports
- Power and Control Cable Wiring Diagram
- Power and Control Cable Connection Diagram
A 9)
11.41.2 4611 -untoinlvlinil Update Drawing V110111f1501.1f1q1.1111SOW1011 Battery
9.,
4_14
Charger IfltIqt d'alvhfil5 Update Drawing Oti1419,(0t14P11010
- Electrical Single Line Diagram
-
Equipment Layout in Battery Charger Room
- Assembly Drawing
-
Connection Diagram
,41
11.42 61E140 i'flal_1511f11111PitIlfiti Battery Charger, cHA'flf1151i11114HJOAA1,1, f115141ATH
1101 Battery Charger 114fitiltaldOttflt5t111J11^1ATiridOi'Alfilltf1101, 1'IIT1I11103
119J11I1D41119J4ad
(QSHEF-GSP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: 1111111,1t41151111J Lotus Note
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 38 of 43
11.1110fillittO PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
., 4 v,,'
TITLE: tW110115D/H1W11 Battery Charger 151
IltlfIglon553J91171111,1111V12 9111-1114 2 51Ufl15
4/\ '-'1\
`)--1-7,1:--t.6--,1
r--1,.1 3 ,
(
DONE BY :1,1141111,t1t3J11DifliflUa
APPROVED BY: 141/1101i
a Quality
Safety
n Health
Environment
111I
Lab
DATE: 18 111151111J 2559
DATE: 18 111151ft 2559
In Energy
111100f1111111-1,30f1191 Battery Charger 51lJelA11151g011411,111,N101
Diode Dropper lan11500t1l1,11111,111011,010111114.1mUiothAtvantau,
1911-iutf15a5-mloli1.diiii1uffuorna115ny11ot1514411,
if1101, 111514 Software 011A914111111 01401 (t446111t1V.11111-1i1411111.11111 - f9691), Elf140101-1
114fl-151171 Preventive Maintenance/iD3J11155`1h1 Shutdown/f115111i5i'111110:0tfil5
ttut
untthrn. 9t141
f115111.411fltirlthltUt011711AE1 irfltll'11,11hifIdT)K',1911401J7tIf1111:1UNIAIllf1\911,11.1011/1.
.et
vA
6101111141Y111,1f1174111-1MITI4VIUM,'1111011109,11f15f111ilLttili01111.
11.43 ks1:1111E192;40141,11Lf1101310f1195111,1n-milpiwnt
11.43.1 Recommended Maintenance Tools WM6181;61 0 60161
11.43.2 q11115t111130vdolfini41A44D114T1t1 Maintenance Manual
11.44 ilflff,41.17111114111E19a0•141113111,141(JW111.15t9Thlti,111101171,14441(1M11111Entri
11011r1.11MnthAt1411ktfivaTnliufrrnquAnnJov.14vilunfiaqtlini5411i11-1f115ii019
riv,IflflU,-V11Joi0V,i1J1J1141,13
11.45 tflilicvllIfil5015TilT111-11,111Dtlitlf115Ffliht 401ViAllfil'IJYHA11011(1.
11.45.1 Irt Mt Battery Charger VC11115f13/11A11,11411/11)fl6'Alint11311111fliSA519TIJ
111,1110Athrlfl.
11.45.2 10f1C115A19.11i 11.41 c`l501011.111611111 Electronic Files 2 191 11.1alltL1111t011V(15
2 1M
,
11.45.3 It-15D1110-9,11f15flailllilli 1.43
1011040101114011.1111-1A ()SHEF-CiSP-20-001-001) Rev.I2 Date 09112015 File: 111111140i.)J7n191 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 39 of 43
1114101)11-I0
H PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
.S■,-}t.-1\ 1W r•ja ..) 14 ‘-'3.1,1 .
TITLE: 414WIIIDIJFW1h1 Battery Charger 151
ligilf19M55111f1F1141,15t1912 4111114 2 51E11115
.0 Quality
Safety
--,
DONE BY :111011111,11 111gJalatinin
DATE: 18 111151t1JJ 2559
APPROVED BY: 14101 ,ili1111,113J
DATE: 18 1.11151fI3l 2559
Health
Environment
[1Lab
a Energy
51)
11.45.4 Instruction Manual, Operation Manual 1,11', Service Manual M OWN VCD
ni5141-nutmmi5iN1Tfltill14')11 2 r111-Tfillthill.
111.1101`1191 4011pilA1111101Y1.4111111TITI1.1401,1p1101hriAlafffilf(1,1051filliriTlf11 lliVrall5f1199a1A6A1110
1 91f1711.611FI9155011611N131114 6'1111,161Eli2;40AM'nef011401.1,pi-W141EloN,01fi01.111151f(1105-1fIlliNS-1,'
"18 oiali'mhniimnrhlvuoll-nAlyttlulthrmioN115rmicuoAciJorri.
12. III.1111110 Drawing 0,111441C.1
taflffl71L141Jii 1 798-AP-002 !AM' 798-AP-003 Specification
flai5111111i1.1 2 ES-70.02.06 PTT Engineering Standard _ UPS
taf1V1150111111 3 PTT Approved brand list Rev.11
13. 4061111-dfldld cj
flq1tli10111PVIVA1144111511111-1
411639111JQSHEP-GSP-11-007, QSHEP-GSP-
11-010 V11140 6111161 9101 ISO 14001 (Mt' 110f1. 18001 11.1110,1GU01f115f1111fIllf11141171ATW
(Operational Control) (11,141.1 5`)111,11tIA 4019111 I1031101311.
0:6111EIVftlflito431illn15411.419:111511.140(11993A0i1111430
4flajaind-narni-w9111t1A10115,`:',,'IEJT111611110A011411i14
13.1.
A
_d
fl511`WViliffm,d151111.101501'tf159,11f15t11 1Ml;d156-15
5")1111110-1111"111111n1.1ril 41403
fililli9lAfil51711Tflaf1111A'All-N1401lig(19t'oiaAllitiDli-V?iof115110414 ,f-)111fl,friliit1TW101111510191A1130
1ldooloa15,10tan,C11713111fi14fli11110151111'11flq11111061111,191
111111/11Di1111_141/61111-A (011EF-CISP-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: 1/11111,1011.01:1111 Lotus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-00I-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 40 of 43
11191j0ii1111.40 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
!..C-si-N, (1.33y.,C-k r\.,0 ) "
TITLE: igfWHIDaWk9 Battery Charger X51
(
LItla191,1ft5 5 11951F1Miltril2 illn14 2 510t115
0
Quality
I
Safety
Health
DONE BY : 1,11011111,t 1 111,11DiatfliA
DATE: 18 3.111511111 2559
APPROVED BY: moiit w1,113.1
DATE: 18 11{15 1f111 2559
Environment Lab
13.2. N11
is Energy
1511.18116919ft153J9417t,'001
olfith2,'noitTolttarrataqafr (Asbestos) vilorn5vhaltrihntiolcinnollmolniffOlinJU,'Mff EPA:
THE CLEAN AIR ACT SEC.602
13.3. Onfiarriiiviniou dial411141051tttlflf11111 5119516'ItIJOA
ad-Ili:4TO*, Liu f10110415Mliall0A5n11111T11011110
9to1olik7Jn1S5mo3n15
Certificate111011111a0T11501P11111J1Al2av 11,19,ATIllf155111110
i1
L11011tiril
11.4f1174140fIl lr;EnitOlfill5n111fl1741f1111A1AvA111140141141510411M111Nff115115f,L111,1f111
19131AA11,1d4Uourifo1Jriutiimia2,,mo1Jn15g5'a71i'it
13.4.
d1011-f(115416iitlflli'Mllirr9t11141110113J3J101111.4 /J541.8001 1101311. V1111-1FIT14114f115
,41,1
iiT15t1,1141:30f144111-1flq3JTI 9171Jf115T11504111015111,11113r1.8001 1110441110,V19.11f1113J3)11,T11111f115
41/S114A11,101-13J11017y11,13J71/1.8001
13.4.1. Pld'111014111,11111S'aalllifflTIM141,1191114 f115141,651111,11TAfT111c1flaillkilli
13.4.2. (",,,Trinlat1/0110,11111i')101pliitifil61(Lwr,filooutarwn-nyTilivIli.hon'ilil
flumnoriimm
13.4.3. (,,, id'13.1011/011011111;'Mf011ijfIVArlifil5113DVEITIATIGinfl17tADMIL171111131115
flA111.4
VIIN4'10fillilttOnoilAtiolt409f1F1
fl15d1J5r1 f115
ttnt',11itiot-iunilyT111uti101111T1flfl1713f1171130Fmti1DIBISID1
ffirr1-11fl141f115fil atillifillAl
13.4.4. rlif1/1011/01_11113J11h14olliinn'iltinsiAorril'unift-I1A1115flllinfifillillfil0
1110115nrhfllTilltilliOu'aj viiihogn6A laiiiumn151J'alfhtlAillftilflilf115d1AflniiM/111111ff
I9ltlfil7ttrMABBflAtlfiTlp
drif11161141fl LtM.,'11111411fl17flliTlliqfalliflE1
'If1151,7ntluAol.111110flffi14)11
13.4.5. 0111014111113J1G1hd0111111419.4111411filTalA1-1611A5100i0V111.11TIAIUM,'
illfiltlAllifriflW11110fiT111-1f1
wunrInfululiatimilo (QSHEF-GSP-20-001-001)Rev.12
Date 09112015 File: ulnIA 01115n111 Lotus Note
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 41 of 43
1114101.111,11-10 PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
., 4 v - t
TITLE: iMGISDVITOJJ9W1911 Battery Charger LA
lAtJallalft5511451i1111d142 4114211 2 51M115
..:-i--k
,
vi-iil- l---i "--ji--)
-I '
DONE BY :1,11t111111,1111111DIalfl7Jd
APPROVED BY: 1,11€12
E Quality
I
Safety
Health
❑ Environment
'''W1/41
1, 111
Lab
DATE: 18 3lt151911 2559
DATE: 18 111151f11J 2559
ri Energy
13.4.6. 0(111014111,111J1i1140A111015fl15411.1f1TDJIMOliTtl01q1-301,119T8
t1M.'4114/11VIIrliif1111411.f111141-111i1
flglI9J101/51111,1
13.4.7.
t1n4q1v1
ITV 'LIAM 41f191 (9nnv,t)
18 ?1
13.4.8. V111011/01'111,1)0J1i11401411710113J 11ln-1951N ajliquf11011A111114 2541 tt11t,'
511161nq1i9no1U9 ihtio-340Atiilaliiirfoffid'altiu40611114914114111015211-Itt511114
IYIEJ
13.5. I5,96t0flblf151/19f1FlIttJ01115t11111111411115S1Nfl0146.9fllIri'\99JOIJ 141fleg1518U11L 4TIJ
Nffill7iffM01111`ilir1111,4151U,Oflii1V15511951612MDA92,1i1111.1A040111,11/441115111 ttflt,“01;511.15'Jill'i)
9211,110116'flOat191f1
ca61ltr11441611051511,1,0f11119S5551.19S1521110A
13.6. 411101a81q1710119JIJIt'filM1711diffFlfl151=49Jf150ALLI1A1146?itnfilif1709J51Jf1119J
1iflaflfit1 I91MoTali'moloutanninTA'f12114f115T11501f111P,intnnuunniA"f14V11411.4f1'31111JflOflfiti 01
,
i'3D1413101,1,M'OTTINIXNA11/1„Ifl171411114519Jr111.45nit,11flT171FIU 6 'ff-3I1J1 villITIJOT,',01111J1q11711114
114IIlHtJfl6111 9.nt104 IflE1141/Tinneht0flal5M5T115011fld-nlAttfikiwniqul- uvflocl
1fM11115t,'1111 Access Control VT10,0111.111 1
liltd1UT114110114114M01-11401pf115T115D*T111d111T1111
6%101014 25561,11141-111J 111f10114)1A11.1411710111J1,4t,i11,19WitillTUD1 1J0111.11,1filTVIT15i1,116111111111
411Ii111.41141511Ltrnfillil
flVT11.111flOqiiElirt)111 (4116 \90113J QSHEP-GSP-11-006)
liofiiiivniiganl
t1195111117114114 tld2.1411hiTiiTrUlvii'vikursiovaullOA 15411Elfl811
b159.19f1612.11101
1. fr1514171111,140111h'11110111,1tifial,Mt,'111V152114 lliflTL1r716411iita*Noi06.01518
llmndirlululiDt1111161(QSHEF-GSR-20-001-001) Rev.12 Date 09112015 File: 111111Y1017DnYll 1,otus Note
o
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 42 of 43
1114101)111140 PR No.1120008021
REV I
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
...c,..,),,-1
TITLE: 41‘1,14'DIJimk1 Battery Charger i`dl
\oi)..i.1,_i n I-D-0
(
L.--
11011111'111551.111Filitiltril; 2 411,1'-KW 2 5-Mt115
orl
❑
Quality
Safety
I
DONE BY :111011111-11t1JIMIfIlfala
DATE: 18 111151t1112559
_ 11 ,
APPROVED BY:1410'11
Tin 110111
DATE: 18 11115ThIl 2559
I Health Environment
❑ Lab
0 Energy
2. h5A5Iqrfalla,f1111WithliflOWTEJ 11.11Jinflif1;1141J'6's9116D14flAfjaifilltriltlf111
3. 51041uk,IV4fiuk9s1viloqwm15111ica dlottiqTroitv19, niqnnifittlauth'otfuqatvig
(Near miss), 11,M1', ti1011111111,11115fl5n411110VH1TINfillt1ND1fiD1416fl9,1171/110:1, f121/1
1"ffI tAllEJ 0'101501 15IA166611 ttflt ENIMI4up
4. Villlic1;1T11111 40111:617NIMAMS019111il atiilifITIallig114 LtM41FilkOt111V)1-15t61011
d
9l
0.,
5. 6f1501110, If1701ff15, qtlfl5t1111ffl'AI1111A11111.12;40.91451JM511519a01101-1/J'J15t U1 91111
IllilltrIlltiumachlt-pTiUdnilaffilailplta8111014510111141T1tTuiT41911111ors,fu fnufp.,
41111'15111171411
6. f115191, 1l51161,011, 611&1116tIMA 11109iMitt9S1J9,11flItINI
Vialn5n91IfloPr1r117t171141i
7. hAttOilfrIEJTffIll UN'OlilirigilrndifTlimultrninMaqiiiiii-11-111f1fM
Vallfli,15/TE1,
tiint9in141171111a1t1l1a91ol541114 unt
OnnI4m5o4frninJanqiiodlmeinand-rnialiilmontlutilultIonlanoluuqilnla
filif150,9f111111JflOfllioriT1Hylf1W1101I111,1E1f1611t55119f1;1 (P-NE111.-0009) I95at11Ja1N1111
liV,',f1111fIliled;if11516M41.1f17016171111,1
ti-nniquionpugiJnItlifiumallinafliiainu
1,1f1fID MA. 2554
8. 1111D6dUt-n5coall
0
f imBflt"M`li111611Ii111.1111/1101I51111
1110001,1D1f115311-11111 unnfanionnktu
9. 11111Aflflat111109111 i43otrIVIE11tf1NW1911/1191f1'9117elflfIgli1J10 1111/1f11111ii 6110‘1
01
10.191n1ln15 flflaiJil11'151N014 1110141011/f191i,41110T110111.00111401141,1T,110011j1d11101itly101
A'flfl01_1911;40Atr ri4411i7111f1i61-11111WillR1
11. 1111119:111,1111
fl7t'irilf111U19Trifialitioihnnolcol lut91o1l514114 1.40fli_13x1t1101f115 ttdt,'
1111111414111114UfinitlA (QSHEF-GSP-20-)01-001) Rev.12 Date 09112015 File: 011`114011.1n1111 Lotus Note
6
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
QSHEF-GSP-20-001-001
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Page 43 of 43
11141101i1111-ACI PR No.1120008021
REV 1
(SPECIFICATION AND SCOPE OF WORK)
TITLE: 414WIAITOIJFIal Battery Charger 151
lithignft5511111;1'111,1109712 4111111 2 51tItT1I
0 Quality
7
Safety
Health
Ss- ,--r\ .v)J---);_,S-1
i :N.,p-I
DONE BY :11141111,11 tillI nlItlild
DATE: 18 ittl 511.11J 2559
APPROVED BY: ttivic'l'g'1t 111,0111
DATE: 18 Ilf15ifIll 2559
❑ Environment
Lab
C4. Energy
12. q171V119JIANI,V1/Z1-1, flq5t,'HICJIJ ,V110511111f1tallgatt
13. fil511101141/11111,It',6f110101a,
viiillittA 1511114 4011aUf11505'39d11111 ltfltT0111T01501-4lilliqfialaylqil
14. 111161111,1flf1T13A`HlT4HAITHIa 1-11011,11,1101I51A11,11316f114 20 f111./9f/l. lAn4Dflte11011555114131
111U 40 fl9JAI/J.
15. coranlluiviaj rglitHIJAJT:', 41 ll,"W"011ailliffil51')40,911111T-11fl1101J5IJIVY)11111'00fliitYllfiall
4111171ATWITIEllUVUO1I1A111-1 ktfft'OTOAleillIf115111J111 -3140Eillilatiilaf, 1 gA11101/1f1 6 tgOtt
dottersmaniileAbit
Totiticuacitiimme4amr,n-liWitihrualdwn. cif4Q911ff11051111T1111511111=t10a114011191
1111101119: 11411156itillinlvullanniodiaiiio414
11t1151E11,051uwilliila
cil IOla
111111110i).11114041111141 (QSI1EF-GSP-20-001-001) Rev. 12 Date 09112015 File: 1111M Tli'315111111.1 Lotus Note
MESSRS. : NIPPON KOKAN K.K.
SPECIFICATION
OF
STORAGE BATTERY & E3ATa .h.RY CHARGER
FOR. CONTROL ( DC / 4 )
CONTENTS
1)ALKALINE STORAGE BATTERY
TYPE : QFG120 24 CELLS
1 SET
2)BATTERY CHARGER
TYPE : GMF24-2x150V
1 SET
AL
4_,...
YUASA BATTERY CO., LTD.
PETROLEUM AUTHORriY OF THAILAND
BANGKOK, THAILAND
TOKYO OFFICE : B0.12-11, 2 -CHOME,
GAS PLANT NO.2 PROJECT
GAS SEPARATION PLANT
CONTRACT NO. P17-2/84/31
NFT
ITEM NO. .
DOC. NO.
DWG. NO.
.9
HIGASHI -SHIMBASHI, MINATO-KU
TOKYO 105, JAPAN
NKK CORPORATION
JOB NO. ML - 7093
79e - AP - 002
—,L
796 - Es - 0006 - 1
—
SPEC. No. T P S-- 6 4 8 6
A
DATE : AU&AST
CHECKED BY :
1989
, &a/IA.1,
SERVED BY : F. Eishizono
YUASA BATTERY CO„ LTD.
SPECIFICATION OF NICKEL—CADMIUM ALKALINE BATTERY
( SINTERED PLATE TYPE)
Applla-tiori
This specification shall be applied to YUASA'S nickel-cadmium alkaline stationary
storage battery enclosed in plastic container to be used as D.C. electric
power source for operation of switch appliance, communication equipments,
various emergency power source, etc.
2. Peem7fforraelric.ea
Model : QFG120
Material of construction of positive plate : Nickel
Material of construction of negative plate : Cadmium
Number of cells :
24
Nominal capacity :
cells
120
Nominal charge current :
AH/ 1 HR
12
A
Nominal voltage
✓ ( 1.2 V / cell )
Floating charge voltage :
✓ ( 1.35 V / cell )
Equalizing charge voltage :
✓ ( 1.47 V / cell )
Specific gravity of electrolyte :
1.200
Volume of electrolyte :
at 20 /3
69.6
liter ( 2.9 liter / cell )
Construction diagram of battery :
LIST NO.
AYE-50
Maintenance tools kit :
DWG. NO.
14394
Steel rack for batteries :
LIST NO.
ASRE-54
3_ Iriformevtiom
4
Neec...e?sseix7r pEa.z7t...E3
Steel rack :
1
set
Connector and terminal :
1
set
Electrolyte ( 100 liters container) :
1
can
YUASA BATTERY CO.. LTD.
APPROVED BY
CHECKED BY
DESIGNED BY
F. Nishizono
L 1 S T NO.
B S 7 3 -- 6 4
86
rM
gl
H
al
-0
I
4
I I
4
OUTLINE DRAWING
z
1
1
W LO CO ID CO M tO tO tO 0 0 0 0
h 7..
N 1-- N 1.. rw in iti w
NNNN 0.1N ml IV c4 in in 0 0
---.
—
cl 1.1 Cl (I 0 0 0 0 tfl 0 0 0 0
1 N 1 .111111Nr-r- N
X
. d
0 0 in in in un in V1 tO
in w W W w
W W tC1
Cl 0 0 in 0 in r) 0 r1
C)
.. 1
N
I
0 0 0 0 0 0 0 0 0
r- N N r- N r• N r- N
52
N
U)
vi
W
r-
0:0 g g
11)
in 0 0 0 in in in in ir? to 0 0 ,r1 0 w
N N N al in GI W c0 cl) 0) 0) - - - - - - - - N N N 0 in in in in
r-
1
-i
52'
c z
i
... ED 0ED ED C)ED 010 1D C) 1D g C)15) 15) 15) 0
0
, c;-,
0 0 0 0 in
01 01 01 - rlriCliOul
In M tO 1/7 0
NNNNN
CI 0 r1 C1 0
t-: r o 01 m nJ ri
‘1
[ 243
_
r.:
.
52
CI 0 n in r7 0 in ci CI VI 10 in ill 0 %fp
leriaaa et a iNNNNNNN
N N in NNNNNN cl 0 CI CI 0 0.
ri AI 41i .4 4.
Cl u) co rr -. In. 0 7.: M. /1 171. 01. 04 CO V. di 0 cln
,, urn) ,.
ii CI .i. al - L- N N 03 CD ci0,1 ce:., 2 cr.; cn ,-
I
243I
.0
-4.25...
._,...
Overall Dirrensans
(Approx.mm)
co In
NNNNNNui to 0 0 0 07 to in in
ill in in 01 111 in r- N 0 N N 471 CR 01 07
- - - - - - -
SgZ I 5ZE,
_1
06C I G2C
Overall Oirnensicns
(Approx.mm)
0A
n- a- 00000-- CA
_, cr■2.7.
...gi
rd co o 2 - is ei 0 cl
I
52li
..
c O.;
.;-. t■) ED ED ED ED C) ED ED 0 ED 0 @(...D 01D g 1D C) g 0 C) @ g
-6 i2....r-Nr-wt0-001c1L00couninci-Owrioul
;7" r- a o r- II
243
go. cq r--
[
243I
17/ L'°- `,,:-. a 07 W 0 a m
r: r-- (0 W. - 0 -4. 0 ci, in 0 0 '0. - 01 -. v.! VI -4 N
E.. h.yi o ci o ci o o - - - CI 04
tri in 111 a CO - - 0 0 a Ci
i-,-, a -•
i . . ,T,
Z 1 1-n N MONN W- Vi r- cOONtnotala-ulNoRar...
'' ,: 3 6i(ari ri ri ri ui vi [Li - N N W aiair-:tan:alo ci
w
- N 0 r7 0 V ill in
ic''k
.S.Er,.
in in in in VI vl V) VI in in 0 in in in in in
1 nNNNNNNNNNNNNNN
N N n in 0 0 rl in 0 0 in r7 0 CI in 0
wiDLOWLOWW000000winintilininulin
r- N N r- N r- r- (0(0(0(040404040(0 4040(040(0
NNNNNN41011000000000000
ninrininr1000000000000000
algal -it N 1-- r• N N I-- N I, NNNN r-
-4'
Z.‘
G '
c).... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 0 ,I 0 co al 0 N 07 0 ul 0 tfl 0 tn 0 0 0 0 0 0 0
-- - NN(10 a q 01 to r. 07 01 0 ot
cr.3 tn
Z LtS
N
>i If
- T.,-,000000 000000000000000
)4 - c N in 1- Lc) w au 0 N in 0 to 0 in 0 VI 0 0 0 0 0 0
— - N IV 0 r7 .7 cl. 0 ID r. co CO 0
CP .
..E.
U -
Z''
1
DO-117,1u7rAli0001-07.D.10 '0001 -07.C1X1 (u)
OFG 900
OFG 700 .
OFG 800]
OFG600
QFG 500
400
O FG45 0
OFG
noo
OFG 350
OFG
0 0 0
b. L. lc_
0 0 0
OFG 200
0 0
L LI.
0 0
0 0 0
-
QFG 250
O0
N ta
OFG 150
v7 vi 07 in in 01(0 (0410( 0(410(0(U) w tn w in tn en
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NON tot.0 030NMOul0m01/7000moDO
--- N N to 0 a a tO CO C. c0 m 0
- -..
l'II - .7i:
ii
;;i.
a "
..i« :c < .< 4 4 4 « 4 a -c a « :1 .-1
1--
•
N N N N N 01 N NNNNNNN N N N N N
OFG 120
<
Lim
7... 0
p-
ol
OFG50
0000
[ c Fo t2oo Al
88 38 2 8 2
---
OFD 6004
X XXIXII - I
a <<«<<<a <
-(0
< < 0 <
0 0 0 0
0
N la oi 0
0
0 0 0 0
0.
ii. 0_ ii. Li_
0
0 0 0 CI
UFO 4508
X XXXXXXXXXIX
<<<<<<«a <<<
/2 a <
40 <(0 41 <
0 0 0
N II a
fts N Cl
0 0 0
00 00 0 0
li_ Li. it
IL Li. ii. ti. C. Li_
0 0 0
0 0 0 0 0 0
76
Y UASA
8 13 8 3, 8 8 3 8 8 8 8
OFD 500A
iS 2 2 8 8 3 8
' '/i
Type 41
inwalLnal in ul in al in to to to In tn to to tit vl tn to VI
0
i.'1
:Fi
--- N N Cl ri v a co to N CO to 0 N
OFD 40041
Type of
YUA SA
-
NNNNNNNNNNNNNNNN
(WO 80B
7-
<
In
co
NNNNN
OFD 60A
7*
a
'g;
CFO 50A
„,.
...
OFG 40
,„,c
...
85
0
0
0
40
0,
:"§'§'
, ii
3
!
I
I
I
F '.1
ori:
2
I.2
4
A
al
A
- .4 0 0 1•4
r, „Id! n
'n .1, rl .
A A m <a r2 r;
242222282
e erZi c,', Z ,r;,' ,`.; 1,;:i Ii71 1:71
T-
3 --—iL
-7-7-7
—,11J
.
co N A N 01'n 4 '‘' co " 4
611
n 6.VN.
n
" 71. rq O O Ng
.-. .-, N N in
-182024
.c1
4
4
12!
1`=1
,...
"
01
‘a
:1
ri
:13
N
:1
r11'
4
:
N
r.
4
IQ
: N N
I
..._
L
§'
_.
0_
§
I
--.
,i
,■.,
r
a
r
E - n-
w4,-r1
r —0
.
—
.
..,
Pc
N
N
§• FJ
1
od
8
N1.110
- 00-0Zr•InIc1
111 -11010110111
.1 4.03 0 .4 ce.'"'.4'''m
.4 oo —
,..4 0 10 .4
F-o
-. ii i
8 8 8 8
22222
.:•1
^.1.
10
1.7
ii c
0
av
a"
6
01
PI
movvv
gg'ilgg
I
.
Dwg Ne —
0
g
s
g. _pz
•g't
Fi
—
al0
in
7c
N
r,
i:
o
6
N
:
i:
v
cc 6
14 14
7 .1
i: I,
...._,..
mow
2 8-
2E8
-N
f ;;I a a;
cZiai
iii
.....,‘
a
N
4
I:
6
_g
,-•
CP
s
U
ID
v
Z .-.
—1
,1;m
s
rd
.0
4
Ql
.2
2
2
R
2
v
.3
2 fo 51 < g
E
. 04 0V
°
°
8
'r
g
a
—1
0
I
0
Ql
U)
61
<2 0
E
E,
11 8
8—
___
n,:
0-
tO
—
0
t
INI
fit -1
4,..,11.17
I t r- 6 1 1661'r
—.—..-0 —0
al
cn
cr. m
—
‘'ro) r. 1A
—
tn.
111
10
c2
AI
i
j
IA
6
i
i::.
N
rt,
4-1
0
1 ,111c4i
n.111•41r4
p
a
a
-. —
0
JJ
MN
... _
1
4.0)
—
n,ININI
1'.fl
0
ro
2
gr44...4
_
—
— — —
<
0
va
41
VI 1:1
,
9
0
7c
7
I=
6
01
7
i:
0
°U1r:31
'I'
tO • IA
N
IL
,=,' 4,
14
v
-r
1.1
g),
14
v
-4
ovv
14E§En
i;i
c'C'R
wov
v m
vmo
888
c 'f VI
P.
PJ§
i :i
“iR
i c
i
• --''''X
2:7
OFG400
orG 450
OFG 500
I
I:
.?,
S
4
CI
-.
:V.
1.1
0
M
OFG 250
g
a
N
'3
510
t
S
i
520I
360.
ma
•a
c73
426 386
2
Z.7
Dwg.
—I
g
L.;
I us 1470 1
-, 6
520 j360
4 --.---. =,
U -; .^ 1 .1,91 0 INININI
2.
IT; 4 :71 m ,-- ..c __.g . ,',1 .
N r 1 0 1I1
sl
m^
IS
N
V
=
IN
—El
069Ioss I moz
I
ir
r
1.1 ro -
—I-1-1
cor4.1.co
I
I?)
: I
§1
7-' .7, 7
1
1
CV
PI
8rt
N
VI
2205 -1609 5 182951
608.
A -7
JP,
'
1
n2
no
A -2
. 0
..
A'
g
I
4N
in
I•a 1 a
1
4 coI
I
4N
7, •
Z
z
1
4N
—
I
N4
2208 I Goa 5 1828 1606 51
;6
Z
_
220511077.51 967.51 —
A-1
220511077.51 967.51
oi
•••V
., ', 8N
1
449 1
—1 570 1
430
0a.e. No.—.
633 1 449 1 5721 570 1
, v_v_v_
430 1355 165a515425
—1
j 620 1480 1055 1902.517925
510 I449 I
A—1
633 1 449 1 5721
620 1480! 1855 1902,51792 5
a—I
Owe. Ne. —
ti.
g
'4
liiir
_I
.j
A
§ P.
?EP
g g
ggg
666'36
g 8
1.11
cl
0 't,
90-11.7-11Z1
aoai-ozD,3tr
OUTLINE DRAWING
'
LAL7(115U,
OFG300
OFG 350
- 1 2g ,iFILS
OFG 200
71
OFG 150
STEEL RACK FO R BATT ERIES(Sintered Pla te
iii7 —1 —1 —1-1
Ng
g
z6
1 I
—I
-J
V
10711911
—
A -0
are entvely anishe
k
k
scree coas tficieni
1g homontal,
1
cn ..., ..t ,.i ea ... 4 .n co ,..,•C ,4, ..
nomv
Z I
I
I
I
I
I
I
I
1
il ii 1
_ _
___
._ Nf', ,
r
.., ..
,co _
co
a)
: I
I
I
I
8
8
"'
n n_0 ... ___
IS"' ,V, .....o....4),....o
....
•
V
1-1—!-1-1-1-1
—I—I -1-1-1-1
.2
m < co CO N< N CI p< 0 co n[ al m a.,< al CO r .., .i 03 10 4 r I'D
"2 = ,`2 0le 0 T,
-• iii iii gi 99' a a la••
g
cc
5
IA
UlN
r
in
ri
0
r
n r.
E .0
:2
20, 2N 2N 2N
8 8
1
§8 ....
1-1-1-1.---11— I
.-1-1-1-1
m
..1111111111
-
Ifl
111Nr
a
a
Cl/Nr
I
(I Tier 2Step)
I
0— V
n
I
1
I — I csIl icin
: I
__,_.
I
I
—
I
(ther 2 Row )
: 1
No. NAME OF 8110
OUTLINE
QUAN77 ry
REMARKS
I
""U
VOLTMETER
/
PIN—
.-4.,=---
SYR/ AgE TYPE
ifyDROMETE/
(MADE OF GLASS)
VOLUME APPROX. 2,
(MADE OF
SYAITHETIC RESIN
J LI
5
FUW/VEL
MADE OF
SYWHETIC RESIN
VOLUME 413B?i/7,11
/80°c
MADEOF
"ESN I
a•
,,,
.SY/R'll\Q-E
TOOL BOX
i
-4i-I- I- 44I. -IP"
4
IIII1
NMI
`
SPANNER
MADE OF
fSYNTHETIC
RES/W)
.
SOCKET TYPE
_
MAI NT
(NIT: mm
L
0 t‘,, 3 V
/.
arALE//00,.300
MADE OF
SrliTHE77C RESIN ETC)
SCALE- 20'C', /00.0
--77-7
THERMOMETER < a
SCALE
Mil
( MADE Of
STEEL
TOOLS 'WALK/ LING BATERI
SULE — SECTICIN CKIEF•ti.7.,,,,ros,(4'SSTCHIEF 1/7.7;
DESICIIE0 BY: liP)41 DRAWN 31: .71.1,-(: INSPECTED BI
COPIED OK: FEB. Z3. /781
DWG.NO. f Td V4
U
LU
01
(1
,--I
tz
n _
... ,i.
(
I
I
3 .- / S0
/ 3o
0
THAN A I
1. —
I
A
ILESS
o
/8 61
Z Rz-.., "1* tn
CLRRENI
GROCPIAGCISRENT
I_
.-.—f
ULA-.UIPTION
TEMPECA TINE
r
G M sZ 44 - 2x
/_ - c)
v
3
CAPACI TY AND TYPE
' I
O tt,G. No. s6 9 9 3 3/- 3
iIRING CCLCR LIST
NAPE OFPARTSI
i
I
_ss99 s- .. /-z
1 0'
TT I N).4£IFPARTS
_
I
I
I
DESCRIPTION
I UNIT
I
STANOAAO
EA611
ATICNRESISTANCE HORETHAN KT
3
DIELECTRIC STRENGTH
v/MINIFEI AC-E. AC-CC. DC-E:2000/1
CCIASTUTION
A- 8 99 3_3/
CONNECTION
f 89 9.,:- .3/ - / z z, 4., s
PARTS L IST
1 Ae 99- 3/- i z ,
LL..1
0
>—
H—
Ce
.
—J
41t
Li 44
cn
tae
ita
In
..<
oc
Ul
z
Ul
rn
ce
E 0 2JS
•••
lot
Fiq
ft!
t•
AY
41.1
144
CAPACITY AN] TYPE
6
1
1
I10'TY
7
I
PENAZS
I
SCCV NECZR
I
93K
15ot
° „, m
t.
".•
=®
.r
38
5_< ,, _..(.-_
'' '"-5'
'A id
VV R
N IL
6
\\
mR
58
g.
,
TERMINAL
N
,,
d m
Q ...' .
10
,
8 -N
.
.
- .
..
N
CIN
;;141
w
in '8 N
835
COLOROF
W I RING- CO L OR
HAVE THE COLOR INDI CATIONFOR DISTINCTION CF THE
PHASEBEFOREBRANCHI NGOUT
THOSEHAV ING BRANDEDOUTFROM THREE PHASESHALL
...
.
a.
8
.. 1
4
'-.1'2
.4 '..,
"
. .1 Z. VI
.4
N2
!.5
Fel
rq
,1 '`
ji,.1,'
2$2
g--IW
-4G
8
1-. .
M
.
b
mm
bq
''.V̀'
8
..;
MG
AC
SINGLE PHASE
CIRCUIT
2 ''' ''. 2 r. - 2
-1"
l'8 4 28 - '
'' ,
. o.
,.-:A V 1.1 ,.::
CIRCUIT
k:
4.3 i.5
N N .1
,5:1`q.
AC
THREE PHASE
t);
.
,_, '45
EARTH INGWIRE
COPPERBUSBAR
(AC. IXCIRCUIT)
COLOROF
WIRE
MAINCIRCUIT
(ACCORDINGTO JEK1122, 3E11134 )
--
g
8
il 7.
Cr.
3
Nc
t L.]
f-•
0
z
In
0.. Z
N
N
N
NN
N
NN NNNIN
N
N
N A. ;
V
..4
-5-
.`;
d
N N
‘c0 "I
.-..;
c'0
N, ''''
°
N'
V
N.1 /V
N
,/-. N
0
-̀e ,9
,1
N
''.%
V
tO '''')
ca
k0 0
''c Q'
....
2
0
.;
Q
k
e,4 k
.
q.
<- n
v tn .
00
er
t
%.:
ll
'9
0
,
(.0 0- , 0
.4
z
1"/
.o
0,
0
411
Z
.
00'
2, a
,
N N
•••• ,
. '1
in
1 4-
,,
'
(1
x
0
u
.
4
1
A.
N'
8. la
0
04
1 ...) 4: 1
k ,,. 0 0
'2 i"
• e ; ! _-'
"C •i
4- 0
99
/, '1 ki 4.,
N a' o o
q 4 0
'13:itt "!
T 4.1., 41 A,
x
K '1 A. N 1-1,
- t. ti 6._ 4..
03
"..
st'
'A
'<k-
,0.
V
''
-
0
,
j,
.f
Z CS
o
N
o <tc
44.
A....
0
0 IL
K.
4 ly
k
'e
't ...,
"L" 9.
> )
• Nt 9..
',„I , + , g..,,...
k. u
0
30 N
'')
N
''' 0. '4.
> `[ ,
k.
.211
11
q...
0
iz,
,h
n
cb
'
N 4I.
.,,,
4..5'
.1 N
<k 0 L.,
94 IN
, 4 4,
.`..,; .,
k
g N Al
ti ji '') t-I
r<
f.,
t.
H
S
i
i
41 ti
O k
/I
'
f4,
s
°
4 0
e
41
..
■ 0
1 ,' ,, '
94 te .4.
< 41„ ft,
..
1 ' A,
..
SYN1. 1
tk.
}..
Ni
.
a
k4
.t
., .
,.
z...
it.I.., ' ' '. t
o.,
K
Gowl-Ro CC P/G. DEV ICE
k
0
v
,
7 lo
it4
.47 E
k
k
‘2,...,
ae
o
N
n
N
' '.. A
.
'./
.'
il
..Z
v4
V
IC)
U
I.
''
„.
o
OFF
u
N
94
\<N
N
11.
(CJ
0
0
4. 1 V N ,1 tr.) I
0
0..
,,,
(r)
`0
,.,..■
si
0
N ^1
.0
tto 'A
N
'N
,..,N,'N,
MOP
TYPE&CAPAC ITY
;._
N
Ifi lt,29
;
NINN
2j0 c7/
t
N
'`C
,
T 'T
r1 ■
NAME OF PA R TS
N.
u t....,
<1;::
a
wo
'0'. 3.
N N
Q
f-0
Z
o
N
(1.
.
4, u
/.... IN
TY PE&CAPACITY
0
0
NJ
'-'
9'
‘
;'
0
s,'' ,:
v Q
1.,
'
‘t0
3 3 0
N ,,t, IJ
,-;:, ,., A-,
‘t
0
A4
(6'
N
2 . t
2 2 2 2
P.) 97 9 <1 ti
o
0
V V
'k
NJ
94
k,.,04, 0
- ' +4. (I A A
./
0
'4-
'-'"'
9, 0c, (40
t
Z.
T
...." 2 "
4- 44 k'
2 2
' Z
>
' 'i
3
...
.
9 0 0 0 0
F.QA,40\A
0
.4
N
0,
:."
::,'
,-7. -1- °8 1
t- Z Z. '‹. k
.d.
9
'T Nc '''t
CO
.
t' ,.,
,
0
0 0 ":
99 11 93 9
<1 Yr
V V
J;1
p
0
0
4 A0 A
.. P.. g
03 "I N
k
N
0
0 V
''. N 0
V ■J V
N
1 '0 4), 9
0 01 41
V
,
t-
0
4
0
,,,
o o o
, U
:-..
u-,
.
,./ t., ,, k., ti
v PI
4 in „; 0 , 0 , 4
N
. o ,
`' 0 fl
0. A 't. 0 rn
1.1
C.
"9
to '
N 4,1 'Z' tO 0
LL. 0, 4t,
0.
Z.
4..
k.
m.)
IN
W
>t
4. 6
o N
tt.t9gA u A
N
't
LI
<4..
f.
3
tl
3
01
PI
h...
..,
4
N --- --- ■ -... --. "".4
0 ' 044to 000
0
N
o° 9
T
'=,
.
0
N
n
.
O
0
N
.
. ,o t
t 4
6
0
4fr
N
`C
......, ....4)
N N N N "fe N N N
9<.
‘.' Z
4
■
9,
LO
2
3
0 ,,
a 4,
O
01
N.
‘
.7
N
4.
NAM EOF PARTS
11
I-.7
....,
$1
'T
o.
............N
V
•,,, ''''
0. 4Z
4.
.s.<
■
,,
o
.1
W
0)
NNisjp,j,j1,
P LAT E
p
0
4
1 Z ?
N. N. -.
R.4 r Nq-A/4/7 5
--- ..... •-•-, ."` *---. *".• "...
44
''
91
oc
03
q
NI O
't rz,
3
N
)-t
. .
0 0 0 t 0 0
9 a A CI 0 0
O
4.4
k
94
N
iN.
V
_ .;..
• -.
h r,./
'''
.0
.N ,,,tin
4,
<0 at 93 °,! <0
Z 1.1
..
sa
0 0 0
t'
" "A
O
a:
ttl
<re
H tol
cir
0
CO
L=1
0
z
K
•1
N
NJ
H
a.
cir
Zit
a.a.
>-•
at
E
0
yyyyf
z
Fi
LC)
=-1;
3
N OTE
5t
N
V
N 0
v 0
t...
0
-...„ -...... al ......, In ,..1 NJ N a\ ■ ni r.1 NI N
TYPE& CAPACITY
Xf
''''
,.,
0
0
0
.
.
0
0
A
,s,
04400
t)
N
0
0
*
■ a) --.. -.... -.... -.... ■ .-.. rsj
e-
k
..
at
1
Q 1
,
0 V
H
0
a
N
].
q
4 0 N '
0
40
0 ,-0
.I.,,
N
„,,,
n.,
r;
cN 0 0
N
a
'.),
0 41
CI m
GI
6
N
u
,
1
.
0 0
A 4
v
0
d
liN
3
• •
Cr 0
....
r4
r
N
N
-.:"...
ti-
N
J
',1
)..
n
0
t"
N
1 ‘,. ",
4
44,..,
v
42
o
4
N
t
,
kl
0
' 4 4 0 ')....
0- 0 () 0
)...
Z
0
X
0
LI
0
N.
v
...o-
4
-...... -..
II c, N
N
4
LI
N
‘41 LI *
k
o q
.., <I
N
N
N
0
N
).-
...7,.
'.,In
A
0
....
Q
k
1/4
.1)
o
.
•
o- 2
.>,
0 o..... oo oo'io
a 940A:; 0
..,
-,00Lloo ....,
0J O. 44 ,i1 c■ cl, ,..,
CI
.
k
n
L-,
-.. -.. -1
d
ni
,
nI
,
,,,
,..,
4
11
.
'
N N N N N ". -N .. N. ... ,.'., y '
,,:t. ''' v t.j ‘,..i ,,.., Z k k
X >-. ''
(1
\ -.
w
c('
tu
LIo
4,
Q.
.
(5 Q .
•K- c< oc, 4 oo o o
ki...,0 1, 40004
4
- '
..s.
°
_,
11
W
•..
:i
N 4. 0
, .■
Z
to , . .. 4
0
94
N
"1' CI
al b '-/ 1 fr)
1 o
4
0. Ci
NN
fr) il
ntik7 7P•L I Eg
th
2
,...0
5--. v
) ,
4., t,
k. .b-
I vo L?AQE
N A M EOF PARTS
T.3..
kJ
/...
%v
0
0/
2
" '''
N
0
X
T T" 2
41-
O
IX
tl
r. as
H
N
0
04
0
.4..
6c
4
vl n h
.),
,,,
0(
Ni... N N.0
00'4 ,s,
N
N
0 o
0 0
N N N.., N.,
N
N. N.
".
L.
. 4
0
0
(0
O P•
,
o
IA
NAMEOFPARTS
N., N
NN
`K
•-:,
0
0
0(
kJ
4
0. 11, k...
''''
'''
4
0
°,
tc)O,
0 C4
N
4‘.1
V
1
1
4
6 1)
6 6
n
0,
rr') Zo
0. 44.
2 2
co 4)
4.
,z
_ _ ____ ..._
____
'')
___ __.
T
')
'9
.4,
k
3
1
/
s4.
4./
11
z
al o o ,4
Q 04
,
<4
„,
U
'1-
't"‘.1''k'
.4 ‘e.
' tit Y
`K a. k. V
cZ.
tn
0
4
(.1
0.
N
1-4
4
-..
U.
JI
Zn
,7
CJ
Qs'
GC)
t:t)
N
6
4.1
Q
,..,
I
NI
F--
10
.4Z
F-
0 Li, to
Z 4, ..-4 kfr
< '"' r.., 2
IL
■
N
-.I 4 0
1 0
co
.
0 ,::■ 4
0
,
z
o
-z
.
h °
ocoo"O
t
4
1—
-1- ° •L-■ • A 4 A A
0
ii, sc
h
.̀
4-
T 't
Z."
.Z"
H
VI
2 4,
4..
°
-4)
A
4-
c% 0 41
N.
H ■
.,
0
NJ
4(
N N N„
Q
LL 1*--3
A
...
0
'A
ki
kb
E
,. . 1
't
,
,
,
't
4, 4 4.
0) '0 N
0
1,
-,
f--
tl
J
N
N
(.1
''''
o .ti "41
sO
N 0
0
'0
00 4.1 tt
NJ
o
0
0 0
14■
0 X-. k
• , .
,NI N
'
I
■
0" '0 (.4./ .4 ...4
o
Q
0
'14
9
4 3 1?,
s
•,,-•
° N
4. , ,
v
0
',,.°
\
' N
CO
.5.•,;(
o
0
' L
''t
''' T
TYPE&CA P.A.:TY
0
4....
ki
Q°
6tt,
N k.,
,
IR
O
.....
N
N
N
h
4...
Pi
;
EL E c rit onvogNric c ot/ 7447DR
,,,,
0
1
.
-
74 = /1C 2 ..V
_ NOTE
t.. x to 6
n ,
■■ ■ ,„
ew
mh
A
X.
o
ii
(.1
...■
''
V
tfo i.
...1
0
q
..
N
\
....-?'_-.
>,
NOTE
cn
0
.,
u o
't
N. N.
V- vN
0
0
N
li
4
..
"t
o,
'4
Q
N N cl.
N
V
N
,.,j "I-
1,1 4 N
---.
N
o
Q
!
P.,
V
A
0 0
.1. o,
vt
6
'
l'
'`'
)1,
i
Q,
10
.
a. )"V-
°
'4
0
N
0
V.
0
o 6
43
/
r )-.
Z
N 6
rN
,
•
ti
3
t)
40
A
0
A
4
ee
W
,,
tb .k('
''' a
Q,.
.-■
0., -
,),
't
..4
0
6
iu 6 9
v
n
.4
,
4
4)
lo
n
''-.
Pl
W
NJ
.,.1.:;,;•■•
;:-. 1
u., t.
fr)
4J
N ..., et
■ • I. ^4
't.
:4
9 I-, 9
A
4.. „
m
1
A
N
e"--4.
,_N
3
h
P.
,`'A
o
‘)
ti.
6
'i' 0
,t, 0
0
,
4t
ti
,-3'
.e
v
'N
lir
:4
■
..4 k
N. 6 Z
el
,...
..'
ZZ.'
4.,
.)...
(6
4..
Z.
,
40
rr e>N -7.7 W 27 Ce-1
'`(
43
0,
..
e &Z-1
-/ 3 u
NJ
,,
"J
Fi
of
oo
.,
0
4)
v
1
0
al
■ ......1
-k'
N
1.)
'0
N A ME OFPA RT S
N NI N
/
TYPE & CAPACITY
I— N
6 all
00
V.,
't■
Q
■
n ,
U
tn.
0
cc
1,4
11
H MU or.
in
m cn
CO
MAINTENANCESPACE
z
—
X 0
41
iw
0
Crl
-J
z 4.1
LI 40
C0 X
z1-0
0
0.
00
2_0
O
In
O
1.0 LX
C ON.1
TRUCTI OA/ i ). 14gR4 /1 0
Inut
4.
k
4 o6
w
■
--- d ,'
LE7-7 Rs
1
4
I N
%
0 °
2
21
° 06
°
).., 7.
....
k
1'1
4
'1
4 c
0
N
s0
0)
4...
''
.. „
W
0 0
0
2 Z
t
tl
4/
0c
0
‘..
,.
d
2
1
, 1.CC
A.
1
0,
.....
44
I
n
N..
1
7 ,
k
it
0
i
2,
tr
9
<
0
...::
,..
k
',,2
r
k
':
,.... , ;
4.,
" " .
I
.
.x. ..
, N
Yi
1-..
,.. k
1
4.•
a, ,,
V. kJ
I,. Z
Z
k1
z
o
1—
44,,
i 41
v N.
'' .c
0 '
,I
n
7, t,e
,R.
0. Zi
aW
k
": ,
Z
4).-
tx
(i
In
Z
•
,),, t. 5
R
V.
5-
ell
-''
;
)>
,,
0
,?...
14
1.
4.,
4.
2
.4
SURFACE OF PANEL ANO CA SE'
INSIDEPANEL AND CASE
O.
Ny
cti
k
K
`>' R.
o k.
o
.
0..
.‘...
1 e<
CI LI
44
k
2,
0
BA TTERY C URRENT
o
Nad R E CTIPL ER C URREN T
NAME P [47E
O
ARItEN&EMEN T
H
2 011'
e
lEf
ye
OL
p ul
__:
ro•
2 z
,' Li --' --'
0
N
Lt,
C7
0
4?
44
a_
ct
,c'
..0
Ojj
1.1
I.<
—.1
0
i
N
kl
.1- 0
ti
CD
STANDA RD
NO.2 bc
VoL7.4
2
ti
Miff ANJ INSIDE CF EEVICE, UNIr
BibrA
YUASA 'S STAN DARD COL O R
METER COVER ANDRELAYCASE. ETC I
A/L s
ORPLA TI NG
HANDL E
HANDL E (HO8 A ND KS )
RA TIN G NAMEPLA TE BLACK LETTERS ON NICKEL AVENTIRINE URI:UNE)
NAME PL ATE OF PA RTS BLACK LETTERS ON N ICKEL AVENTURINE GREILLNO
( NAMEPLA TE BLACKLETTERSD
/DXRACE OF ACRYL ICRESINI
Noa R EC TIF IER. CURR ENT
to
mh
V 11
uQ
.
.. ci
c...,
C
z
Ed
C
r
o
0s
00
c
z
St
0
1-. 0
L. .1
..
_
0
0
! .
k 2
4-
00 '
,T. T=
k 1
0 (a
L
_
.1
'4"
43.--
t
Z
0 k.
‘1
Z R41;
—
0
0
I
,
in
1
l'
kg
k'
';
ri
4I)
'
i‘
- - x ii 1 , 7 .,'1" ,q,,
.4:, , ° ' z " 4 1
r1
i''',
...,
,..,
ar
2W
i
i
,,I
,, 2
,1 "
1
4.k; ,N'
h z
19.aO
Il
i:
O
a
k Z
n ‘&' ''' ,
Wz '-7
.4 04 ...,
c., ec
r a,
0
.t
‘i
-:.
w
71
2 F., ; /
° /
'''''''.
t3
.1 u4
F.
/
NI
ttj
o s4
F.]
reo
H *
O
‘5.
KI
0
(h•
c
0_0
(,)
11.);
to
O
.1 to
LI
kr ft.
n .)
N-
,̀0-3-01 0-.10•
s o 1So
8/17'7'
Pt'
0
--
nl
Ygr(
111
•
vooz
-t ./
-112111.t
4.1
•
ti;
4.,
o vt
rh
ti
.Lt
k
`c
ho
,••••00,
ti
•
•
•
•
-. •
•
•
•
•
by
JW
ci
41
ti
OV
n
t
°
0
o
O
iQ
t
rQ
04
%
•
o
•
7
WV
t
t
C3- 2.
20
°<
V
MA I
r
.1
`
•T• •
l.1.•
aJ
t
[
IV
N
•
•
•
•
Q( ‘1.
1
-
•
•
•
•
0
•
•
•
•
•
0
OWE
O
CJ
0
•
• •
•
7
•
N
al
O
1/
:1114;
:e H
,T1
AL
0;
a
(.6-1
C z/ cu r T
el
of
21
Q
ar
0 0 i as
519
grg
as
=
cX
CC
P..
tc,
:14)
1
(„4,I t
,4
Q
'2 -0...,
—
..,
La
Ia
We
e1"4
4,
k;
,,
11
4J, t
(ti
mc
—,
W.
k
a.
a
NJ
0
0
0
• 11.1_
1
•
•
J. H
=.*
;7.
a
EEE
AUT O. VOLT. A DJUST.
—0
1=1
—0
R E CT IF I
4.
— -a
-a 3
—a 7,
u,
•••
,G*4
`4"
U
J
(-1
Ida VINO £113
1:g
IEl 4t; I
lg. IT
Oft.
till
CO.
r Ei
THYR ISToRRE C7 Z
a
1;
2
Td0 VINO CUD
H
cwt
iI
II
I
] m
rti
lup
1:11
,';11
H
--- 2
—0 0 '
°
J
I
I+''
4
Z—
N—
;)
N
sa
,-,
'-'
N
til
2
0
.9,
V
44 4
Q_
C.<
1.c s
11-1
CONNE CT/ON-:DIA 6 ?1
—0
Atc:H
row ,11,;;.,
2 5- .3 /- 5
IL
Li
0
Li
2 4,
z
2J;
,
z.
a
0
s.0
ro—r-
0C
4
00
*-0 0.
0 0-
00
ac
L2'
0 0-
0 0
0
0
0
riC
----(:)..------>,
;-. P i-- Or:-
:
t
.'l
-®f —.---0
0—
N
0 ,0Nt
X
•-•; ‘' —
-.4H
V342
N
NCI
—
N
■i
I—
--.1
,I, -1
_ itAp _,--0
5"
,.,i-_
IF--
.- Z
—0Th 7 ,N0
N
0.,,
x
.-0
0
tC
ti
H
to
Mil
10,
e
•
gIII
Pi sr.
tw
;it!!
1,11)
`10
ti
N AA L0471N
Pt
P C13 : N o. 1
Ea mcizt rt
t
qj
0,
O
17(
r:
F.
FI
`
d
O
L./
U
til 1E1111
rf.
;$ H 04,
F
I
H
DO.
1
ON
r""/
IO FF-
...fp-
O P.,"
0 I,
oN
ON
O N.
O FF-
OF
i ofF
.
1
L.. No.2
zu rp L. r
( y R eeN )
9 Ia
1.1■Cf.1
ma
,, Nu
k
0
^I •
•
OPE R/it-WA/ g i 4L4R /1 C zRc u lr
ti
No. 2
I tICI8
0
•
No. / / No. Z
-s upp Ly
___i
OW/GE- OV ER
N./ - - - so
Cs/ \
• zx
wit
•
.3.2, -,
. zr?
•
NC B
•
a
NO. / OW E Rc u turEN T(r-A46 )
No. / A CINT E R/Wert o ri
N D. z.
D D.
.114.• Z
.
:
/ I.
1:i./
0-I
- 9- .
rr
J// -/
1,9
I G.PV.v )
— N../ .Z.Pr
I zY
'IC/ 4 / ..1C. ,D
t„
No/ Zet ECTI DN (z .,)
00.
ITZ 041
H C/ o l•el,
/ / CO
,z
Fns
-
1-6-73
F._
Z —0 0—
rtz---q
t 7., —0 0—
w
*00
I
C
CC
a sn
—0
O
'id
MESSRS. : NIPPON KOKAN K.K.
SPECIFICATION
OF
STORAGE BATTERY & BATTERY CHARGER
FOR CONTROL ( r) C
L2 t V)
CONTENTS
1)ALKALINE STORAGE BATTERY
TYPE : QFG30 108 CELLS
1 SET
2)BATTERY CHARGER
TYPE : GMS125-2xZ0V
1 SET
F AL
6
PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND
BANGKOK, THAILAND
ITEM NO.
AP
-
003
796 -
ES
-
0004
TOKYO 105, JAPAN
DOC. NO.
DWG. NO.
HIGASHI -MIMBASHI, MINATO-KU
-d,NKK CORPORATION
JOB NO. ML- 1093
796 -
-..L
-
YUASA BATTERY CO., LTD.
TOKYO OFFICE : NO.12-11, 2-CHUM,
GAS PLANT NO.2 PROJECT
GAS SEPARATION PLANT
CONTRACT NO. PTT.2/84/31
NFT
1
3
SPEC. NO.
-&
Tp s--6 4 8 5
DATE : AUGAST
1989
CHECKED BY :
SERVED BY : F. Nishizono
YUASA BATTERY CO. , LTD.
SPECIFICATION OF NICKEL—CADMIUM ALKALINE BATTERY
( SINTERED PLATE TYPE)
1. Application
This specification shall be applied to YUASA'S nickel-cadmium alkaline stationary
storage battery enclosed in plastic container to be used as D.C. electric
power source for operation of switch appliance, communication equipments,
various emergency power source. etc.
2. Peez7ITcol7rnaxicE
Model : QFG 30
Material of construction of positive plate : Nickel
Material of construction of negative plate : Cadmium
Number of cells :
108
Nominal capacity :
30
cells
AH/ 1 HR
3
Nominal charge current :
A
Nominal voltage
129.6
V ( 1.2 V / cell )
Floating charge voltage :
146.0
V ( 1.35 V / cell )
Equalizing charge voltage :
159.0
V ( 1.47 V / cell )
1.200
Specific gravity of electrolyte :
at 20 '.(3
Volume of electrolyte :
79.92
liter ( 0.74 liter / cell )
Construction diagram of battery :
LIST NO.
AYE-50
Maintenance tools kit :
DWG. NO.
14394
Steel rack for batteries :
LIST NO.
ASRE -52A
4.
parts
Steel rack :
1
set
Connector and terminal :
1
set
Electrolyte ( 100 liters container) :
1
can
YUASA BATTERY CO., LTD.
APPROVED BY
CEECXED BY
DESIGNED BY
F. Nishizono
LIST NO.
B S 7 3 —6 4 8 5
vI
OUTLINE ORAwiNG
H
-°;-,-13 ra-':g.' F: is'
.2 —
E2 .2a.11 ociOacici
0
0
al 0 o a) -; 7-1: 6 oi iri vi iii •,./ ai
> ... —
_ ,.. - 7,-.
t„,§ -S-1 N 09 q N 01
g. DI N rr r1 In ot
.
to
in
.
in
,T-
- In
ci
N 04 to I". ul N 01 -, - to N
to - ot r- co cn cn c 74 cl DI 6- ,C!It
,P
. .T.i
,
ril ,
11
g
I
6'
ri
C7
((i
•
la
/
N
N. r- r- o in
N CI 0 0
/ / V d
cl
/
0
-I
o
th - .0
2E
E ,i
9. .
os .
tO ul 0 tn tn
(a W al o co
fl 0 0 ri CI 0 cl rl 0 0 0
rt rn Al in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
,tr v V r- N r- N N r- N. N N N rt. r- N
t
I
CS
al In
N 10 .0
EDI ED ED @ ED g g 0C) CD 0010 q:Dggggg
1
() C)
—
un In 0 ut in to in in 111 In
o ot rn (1 cl (1 CI 0 0 CI
to
to to ....ww00000000
N (... h N h N
an to o (0 L0 Ur
NNNNNNNNN CI
',.°
52I
In ul in tn 0 0 0 0 0 0
CD CD cn an CI 0) 0 0- - - N Cl Cl 1) 1) un 1/1
CI
ni
- --
cri t-i 1 N
07 01 .I0 N 4 0 fl 0.,
ri •t;
- Pi 1-: ud of oi (-.! on r-: cri
- - - - — ol 0.1 (I4 V7 CI in VI u)
N - 10 Cl
ui
0
-
. I
243 1_ 62
v vtv
N N IN
1 55
n ri CI rt
...3
t3 A
E
7,.
a
k., <
rn
243I 52
.,E .. ,:t ..,
a .9.
„.
ei °
O -
fLi
243 L
0 SI
/ c
N N N CV
325
CI
325 j
r-
100
CI
0
0
243I
0
NNNNNN 0
IA VI Ill 0 vt 1--
I
120
0 (0 0CD CD ([email protected]
ED C) ED ED ED ED ED ED ED
-I 0
,t,
— o
CO 0 In 0
N 0 4 1 N 14 h
.5 .7..
3 25 i 120
0 a
0 0 0 - - N Cq
0 0
tr_l_F.
- c l( °
4 7-1
&o,:t
t °
N 4 0 N 11
' In ..., r- I.- h 0 0 - 0 01 (0 (0 0
2 ,,,,..K_.,
V a.:.c
—
N
In
N
In
to
ICI
0
N
ttri
N.
o o o un Cl) vl 0 in 0 0 0 In in 0
N CI CV CD CI 0) (0 0 47 CI CD - - - - - - — N N N 0 CI IA 0 in
—
cn 0 0 en al tri
411
In
0 0 0 N 11-1 IA 0 0 0 1.1
N N NNNNNNNNN NNN
NNNN V7 CI 0 0 0 rl 0 CI CI 0 11 0 0 11
.1 -1 1. .1
LI) 0 0 in in
on 0 to La In ta ta 0 0 0 0 0 0 In tn In to
(0 0 .11 .13
r- f- I-- N IN h. N 0 CD 0 10 LD LD (.0 (V 0
N N N N NO4N0 ri CI 0 0 0 CI (9 0 ro in 0 ti CI
t
1
000000000000000000000
1/1
. 1
. 1- ct VNNNNNI, Nr-r-hr-1- r- r-
0
CD
CC
.i.
90- P2P71'.1110001. -03D..10 '0021-0Z(1...1t) C.:■F
0 0
0 0 0 ID 0 0 0
U. u. 1,_ u. Ls- U. U. LL LL
00 0 0 0 0 0 0 0
0
tn
V
(0
C.
0
QFG900
0
U. U.
0 0
0000010000
Co CO 0 DI in 1 0 irt 0 tn
-INNrICI
OFG 1000
0
_ I
;.',- ;',-: 2- .A -A ; , i I T_ i i'-. T_ --7_ .. .- T-' -:-:-E zt .-.i .-.' -<- -: 4 ‹ ;:z ,-i < :,c .-.;-( :i- C -'
1
[
O
-0
;:-
<
:ioN o
0
0 0 (A 0 0 0 0 0 0 0 (il 0 0 0 V/
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 N VI 0 in o in o in o o o o o a
ol N ci co ,(1 .4 Ul ti. 1-• an 07 0
-- -
QFG600
IL
I
0 0
0 0
Ut 0
L QFG 700
LA
In
0
V
NNNNNNNNN.N.N N
QFG500
N N N
V V 0 0 1... EU CI
TIT-/IIIIIIII
4 a 4 a 4 4 .4 4 4 4 4 4
•(( 4 a 4 4 .,,C CLI 4 < 4
0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 DI 0 0 0 0 0
- N N rl 0 1 .1 tfl to (....
00 0 0 0 0 0 0 0 0
U_ II LI. L. U_ L. ILLU. U_ LL.
00 000 000 0 0
0
N
N
1 0FG400
-
O
QFGSO AHH5051
IT
4 <
0 a
0 0
cO 0
0 0
1,_ It.
CT 0
tn V/ 0 0 CD 0 V7 0 0 V) 0 0
0
0 000 00 00 0 00
ooLnomou)00000
A11/1 3051
VI
..:
QFG 40
OFD30A
QED
CFO40A
OFD 50A
I I I z
N
g -
...: _.:
In
SBA
0
c4 2
N N ru ri N CI CV NNNNNNNNNN
0 ...
g ,7 -NNNNNN
Type of
NO 19)
20A
Type of
co
O
YUA SA
t
I-
¢
N
- - -
a r. ,<
YUASA
V) V) Ill
-6
N
000000000000000000000
1":'
J .. •- ,2 N CI V ,n to un - -- 0 In a In
In o 010 o o o
0 0 0 CI '0 I trl to IN co cr. 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
In in h at Cn 0 N
- -
OF01200A AH 12005
N N N
0 0
O 0
v a
OF 0I Qc0A AH10005
... .- 7
0 0 0 0 0 0
CV tn 0 0 0 c)
N N 0 n
OFD600AI
OFD 90051
id-1
5'
OFD50A1IAH 6051
g0
Type of
0 0 0 0 0 0
CV 0 V
to 17) 0
I0F0120131 All 12051
>...
VI
ei
N
I
o
I --I
a3 fl 4 0 0
o
.-1
-
— -
Cl
I
al
-I
0 4 0
-
-
2
,r,2
R
-
8
,
I-.
0
I°
-
-
-.
-
N
I
I 0
„„
I.
I
-"
8
N
tro
0
tr,
0
v'
0
111
ill
inI
CO
Ut
I
-
ciJ
I
1
I
1
-'
-
-
-
N
N
0
0
0
C)
„,
r.
:
,
a
0
_
N
cc
N
N
N
IL
N
N
IV
0
;; ; ;
"4
-R
..
i
1.17
9
■ 1? 8
O
; :
' 4<
<;
B- I
A-1
200011 002.51 567.5
B-
2050'1 002 51 86 7.5
A -1
208011002.518E75.
B-I
D.r No.-.
0.1
5000 144Y
5005 1.91V
5009 1415
°
°N
¢j
500L IS IS
•
f'
: ” ■3 s' ill 1
8
5009 IA D/
4
In
5094 I.Fter
5055 t.ie
5005 /*Iv
NV
"e7
20130 0025i 567.5
2030 I_ 990 1860
IZ
P
0
1.
1:
NNNNNNNN
.--.....
050 1 850
15251 13371 1450ri
Data, Co.-.
0
0,
2 Tie 2Step
CI
,4 1.1''1.,1
No.1280 1 12151 - L1040I
850
N
a)
2nee 211oat
■
-
N
IN
'- 81
0
In
r
1526 i 13371 145:1La501sz40_
..,
- 17
-'.. ll
r
(1)
0
(
4 -1
5060 afire'
5000 1-I IY
5052 HUY
H P)
U'.,
0 0 ku
666
,.
0
0
6 6
,§H
.um
a66
a
IS
-6
,
1.,
;.:, 5
looaaa
i N ri fr in 0
o0 0000
166666
c
0
<0
cs
0
$
' '
2
8 ,c,
"Hi;
, Lg.
.
L.
, ,;
90 -ra,:v02: a coot -ato:th
O UTLINEDRAWING
U..
DIMENSIONAL DATA
RAC KFOR BATTER IES { Sinte red Hate Type)
n
It
N
N
0
6
71
i
.
co
1
-
N
00000
g
,?1
15151 ,032
ci 0 .9.
Z N .al
0
11
r
Cl
.
_ 00
ry
2Tier 2 51e5
En
71
0
al n < ;7,
- di ;< ii, c o ; s ; w
11._ ■ —t-41—ti--
1
0
2
[850 1 640
.
/
O
I
,
0
00
1 .1 ., 1
^II N I
271.< 251.5
[:
3
S
A -I
<
,f1
g
12801 1 2 1. 1 -
'
0
isl
r
•ilMg<
_
r
n
-
a
0
6
r
2Ti., 2 Row
3
Cl
N
8
2 Tier 2 Roo.
[I.;
0
V]
8 I
. <
Ire -_
00
•g
n
n19,1,?,
0< ,,, al
a
B-0
135516525154z5
I
A0
910 1750
o-1
0
.2
910 I 750 I
_
-
0,
2
1 1455 1520 1
del
—_
...
_
00
2
14
I
-8
_
_.
.0 01-f
rin
N< . m m< . m ^ <
I- sea 1 sI LI 0951
.-
I
oi
7
VI
-
-
.::I .
...I
VI
.
0
A . 0:1 ul 4
Owe.
0 .
4
-
-
—
S.Z
10
0
o
. . .
_.,
---'
tv
n
n
n
,-.
. . .
o
0 ....■
-71° 7:1-1-11- -1-1-1_
in
<
< .
en
n.
S.
0
-
IT
I
Ifl
a
0
t
C)
■
.
o
o
.1—..-1-i
t
C'
I
2
0
,---
-
"
la
0
14-4
0
--
-
:O.
0
-
I
1.• .. CI ,
I-(-1-1-1f0
-
I
I
,
,,,
8, _
7
n
i'i
-....,-. -
t 0
co
-
A- 1
208050021
51
_—
.__867• 5
I
o
-
-
O
-i
8
I
I
A
-
(1)
C.)
0
0
—
..:'
1
Cttra
J
IS.
I
In
In
1,
1
e
r - I
,..
-t -I4
al
N m
<17P
:1
are entsell Ic
I
27;.r 2Step
:
N
-i
1
2080 11 002 51 547.5
n<
Ij
I
P.
I
I
e
e
e
e
- -I -1 -i --I -I
..
07,4,a1.(
Z
I
-
,f,
0
-.
—
'.1
Os
-i
Cl
in
iii
-
5280 12141 - 1310 3100
Dw-g.
1±) lip,.
1 5251 1 337 1 14601.
al ne pinni of our standard coier.
-
I
—
-
_
steno, IA Japan Storage Battery Association Stant:mt.
._
-
2Tit/ 2 Aw.
—
a
0
No.
/
MIME OF 81R TS
OUTLINE
1 MI
111
3 11'1 '
VOLTMETER
SrRI/WE 77PE
OUAN77 TY
RE MA RKS
/
SCALE
/
/.300
aCALE /./0,0,
( MADE OF
Ls7w77-/E77 C RESIN ETC.)
21,-,--::iip=
hrYDROlvIETEI?
0 "f 3 V
SCALE- 20 C , /00.0
- , .,
THERMOM E I R
CDS OF GLASS )
VOLUMEAPPROX. 21
( MADE OF
\SrNTNETIC REIN
J U q-
5
FUNNEL
/
'S}'I'?//Y-E".
7
11111)11
TO DL BOK
( MA DE OF
,3)11-/THETIC RESIN)
VO L.uHE 4PPRM
/80 0C
( MADE OF
l SYNTHETIC RESIN )
( MADE Of
\ SYNTHETIC RES/N)
SOCKET TYPE
SPANNER
c
—
mn
I
( MADE OF
S EEL •
)
MAI; TEAIINCE TODLS F 61 R ALK/ LI IVif BAT7FRI
Ali: . I SCALE — SECTION CHIEF' &/.7.,,,,-la,IA'SSTCHIEF h7. 27,,...,
DESIGNED BY :3.57e
i cv DRAWN By: '/ %`r°
'INSPECTED EI I
COPIED ON: FEB. 23. /578V
D\i'1G310 /
V L: :' SA 9.n,-6-71E17-"Vi CO.., LI
-M.
4 3 91 4
'5
~* °©
CL_
>---
1
.
%0
'
.
Og
H
2
tb
1(1
Ir
iLI ''''
cp
:z. ...F
tS-,
-,
,,P, ,,,_
ATRATED INPUT
AND OUTPUT
.,
1--
.1;1 0
6
d (.,-
,-
-
,
-,..
‘O
_
_... --
'1'
, — 1 — .
-W
0
ci 0
CO
0
o, V
..,. ,,I
r:.
... i
■
'..
,:..
03
'4
N.
00
V
t
0
-a
CY
',..
0)
0,
N
",
'4
t'
.
>Lrl D./
/ «`
.
.
r. ,..
-‹ x ••
J T
5.
F-•
r.
CY
/
Ly La
,,
I
'4
g5
>.^
,,,
- V2
-4 1.s1
t..., c..1
?
-: U..
N
t
J. J.
.<
=
--' I-S
VI I—. tq
'
FRECUENCT
FREJENCT FLUCTUA TIONRANGE
VOLTAGE
CHANGINGRANGEOF PRIMARY VOL TAGE
SPADE VOLTAGEPRIMARY VOL TAGE CHANGING
VOL TAGEELLCTUANONRANGE
RATED INPUT CAPACITY
POWER FACTOR(OT PGIORFACTOR KIER )
SET VOL TAGE
VOLTAGE ADJUS TMENT RANGE
CLPRENT
ORDOPINOCURRENT
T T
0..
,.,.,
eD
•-■ 1.4
1_11
--.
7. rt.t
LA
41
4,1
n, ,
■ 1..
4)
C.,
M
117
._.
VI
\
2
•
-7O
I
o. --.
-c ....
--, .
-
'0
7.
.... , .6 .1--3 671 e,-2 b B
-
E
a
o
d,
L,.,
_.
..2
.C
c
o.
L
....,
■
I
oC.
I.r.
UNIT
\
-_,
_.,
-c
r_,
7.:
7r2I ,-,, .34
$]
t....■
?
lti.
Z
z
NATURAL AIR-COOLING
CONTINUOUS
A UTOMA TIC
MA NUAL
FLOAT INGI
EOUALIZING
,..3
....:
Ze
,m2
REMARKS
STANDARD
_,
■
,
DESCRIPTION
SPEC I FICA TI ON
.-n
CY
OF
1
''C Or -V:
r.- (0 -21
,,,, - ,o '" ''''
!--V t .,
L5 A.: V:
lcICII
"
ri E R Y
)4
-o
Et
;7:
1
(1)
rz ,
Or
, .
o IN
.....)
=
=
H
Wn
'A m
.- .'1-_-:".
1,4
'.- tt:"-,
J.
T
-..<
...L„, u.,
,
„
,..., ,....,
.._,
- ,,,
..-- ,
, 6 _,
,_ n ..' t-..- 2>
,- 9
'J 54 A -̀:-;
,=,
iT
r;
c.
,
c-3
cm
crs c-3
„
lf 1
.....1
__/
.
r-> C-J C-,
'A
.
-..
i.5.
,
,
4.1
.__J
SIL ICON DROPPER
'
%
ce
COIL OF TRANSFORMER MOREAC TOR
RECTIFIERELEMENT
Z
INSULATIONRES ISTANCE
ti"
D IELECTRICSTRENGTH
CONSTRUCTION
CONNECTION
PARTS LIST
)
.111
CI,
0,
YUASA BATTERYCO- LTD.
W4 AI41
Or
`Z C.
- 10
-S,
..
—
II)
4534
CAPACITT ANLHYPE
td)
0 0
''') "0
4) 4..)
Cr 0„
Cr Or
4 co
,,,, 10
' T IRING caoR L IST
[ NAME OFPARTS
CAPACITY ANDTYPE
JVTTI
NAMEOF PAR IS I
,
to
/NJ
SPECI FICA T I ON
CIT
I
REMARKS
ISOOT NE1
-ER
STANDARD
'
3
'')
...)
N
9
(:.'1
N
..
`...
„
On
Lkl
--I
•-•
F
„ „
trl LI I
41 la-1
--.1 --./
Erl
0.
. Lk.,
'* Ln
Cx
X1‘
]zeds
33.
3,11 H ICJ IA
W I RI NGCOL OR L I Zr
§\.
J [..
"b4,
In
1
8
- ,-6:
",":
E.
,....,.
r.
)
\/
5
\/
Ia. 4.
b9
V8 9_ N
,,, .t..,
82
.'-' 2 F'
-4
.., —— 0
6'
• 9— H
— .
.Ed,
t7 ...1 ty
'8
9€-.. 9€-.. '9'
—
F. 'A F,
D
H
(1)
is
1
11
N
,. . -1
_.Ad.„y
sJ
t
k-
1
1
'10
;7,
__
,.__,
'1
'
•
. •
a • '5
o
4
H
.
La I:
‘I
g
ua —
•
c±. 2
.1 L y
em 2—
-.• —
—5s
§,
U
-0
s
s
`0
LI
G
1.
.
EARTHING WIRE
COPPERBUSBAR
(
AC. DC CIRCUIT)
2
AC
SINGLE PHIS
CIRCUIT
*
DC
CIRCUIT
(
ACCORDING TO EM1122.
b ._,
Q ‘.,-.1 J.
..,
ilsd ,,l
7 ,7- i ai Q 1,"i]
s
g r_..
-i. ,, 0
01 , N
.
z.
-N
3
In
° ;
7" 0
.
,.... .t.,4
' :: .2 1--.1 .1 @ *,-A
.3
•
= t
.... 0 0
:=
/\KI,XINHO LO
L/
't
s
NL.
N...
NNI4NNIM
q2
'
P 9
VV
0
2,
NAME OFPART S
C'
c'
0 1n
N -4, -
q
o
0
t 0 '"
v
'0
1?
,Y
.2
o
Lt.
N
°"
o •
'-'
0 9
,
,.
4
Z ",
s. " p
K. 4-
)---.
H
kl m
,sc
m
Z
2.1
•-■
al
't
.,
.-'
Nt'
N
3.,r- .
...r o
/0 0
k
M.
0
z• Q
2
k2 •
J °
N,
,r
Il
'-'
Z, 43
I fri
z•Z:., Z:.
>\ •,,
='`-ZZ :.-=, :..,i,:::4t.r., '----" ..1
4 Z 0
A..
2
I-- t--. h p.„ a,‘
'-.
j Zi'..,t-11.4
>•-■
rir o, ., .4- 4-
0
V -'''
0
.>-.
S
4
a
2
Q
'Y.
•.I
3
/m
11.1
,Y
V/
0
m‘,"
N 2,
",4 p L.
'C'
0
0
L.
‘: , M
r- -••
'2
N.1
A
01
0
00
04 tv
N
(.
Nj
,4
.
o
II
U
0
0
ts,
k.1
‘v,
sC
CI
4
A.
„'
o
3 0
N
t
2 °
A 4,
..
...
I.1
%'
Q
0
°
6 ;..., pc
..., L' t..
,/
I:r
.
s't
a 0 0
G\ a (3
ii
v
--- --. --- --- 4
mi
N
r...-T
--.. N .
....41
q n
ul
hc
em
m
O
k
ti
7
.0
4 m
4m 0
9 ',
4
0 9"
1 :: ..,'"
.--, I-•
AE
W ml
—
■ --. ,*-- "•-• ...,
'c e e 't 't k- .0 Nt
z
o o
o to 43
N 1,..
•
vkik,0000.,
C:rtlog
tt- a 0
M. 4... k
Al ai '
0 La
0\ ,)
0 4 4 4 0 4 +0
■ ,..., -.. tp ..
V
0
0
9
0
Acz z
st
0 2m3 A0
A
C5 N- Ac z z w
IV -4 c zz 0
0
0
0
4
N N N /4 N V..
9- .1
X
.
41
I.)
0
CZ
TYP E&CAPACITY
...., ......_ ....
4,
1
Nt•
r. r..... -.. ---, ****• ""- "-- --..
Zap
'AU
v o s
■ I
` C'
o 1., •?
4.
"
Nr,,,,
or
o
't
ir
NI
H
0
Z
m
to 0, , 0
7.."
::, ::r 0L,
1Ie m.. 4, 6,
r
W
0
''' °" t'-
nr q<
2
L.1
6
.>..
'-'
...,
4.
.. 0
r.. q
'0
0.,
''')
A)
It
‘
CN
V
0 Q°
3.
a
41
%0
t
Il
N
,..1 0 0,
..1
N
0
0 0.,
4
9
\' n
44
0
I-.
N
N
(3, 0 0
r; 9 Q
'
,
Z Z
tu
o4
ts-. ts,
42
. -../ 0 ,.,
0
k. ,; A ''
r.
M. 't
,.., m „.., •,..,
•ru
1- , -x
c6••
`t,'
k'LI'
4 - 4-• 0
0- VI .1 0,
U
N
V
C)
, ,
g
ii N 9
(1% 0 0
NJ 4-'..)1
1
1-- 0
a) '(-
.3
0
z..
,-I-,
;
11
IN
''C3, T
13
, 2
\ '0
oN
,:; „; Z-
0
..1
"
Alo
7 V%
N1
0.
>-•
H
,
4 \
0 0
N "'
N
Q U
,
',.<r ,J,
n
4''' I'),„ 4.
Lo g, Et Ec rfro L Y7E1. 6VtC~
Re 4 Y
VO LTAG E R E L4r
('1: 41 ,1
a'
-9 '`'
01 4.,
N
-0-
,a
't N
0
0
"
1 0. 0
LV
., ,., fo N
:I-'
1,73 3 -%
0-: 0 0
3, 0 .0 , ,
\
LA
-1, . ,
Al OOZ Ao c./
Tt
N P••1 N •,) A)
roR
p 8--T
A
PCR EAc r.
N
..,
NI N N N
/
H M
IN-.
Rri
E-; N
or
N -... .., --,.. al m
N N 0.1
cb,..7-RoctryQ.n E V IC E
0h
,
r
g.47-6
03
r—•
0
z
..a
lo 9
Ap
2' 2' 0.
li II
ll \.,
ri tr II kr
ri
v 1/ 9 PI
..,
0 000 4 ,,a
^) a C) Z
'l 'T1°
9_ ,.. ...
0.
k.
:?.
s
2
'_ 0
p y- 0p ki
m)
o
03
1
'ZI
NJ
■
>i7.
0
'>
NC
2..
ocg
kj
.., o. ,,,
,...
..,
a - , N. N...
Z Z'
--
ZZ
2
cz
L-
/tj000k
3.. SI SI 0 1-
k
,../
' a 0
''' 0 9
t
t
0, 0 ■0 Q ,Q, Q
4 0 0
pp
p
0
J
41
..
,
,r
4.
tz :
''' \ 'c
r•-'It
4_
...i ..7 ; " .1
' .41
L.. k k k,
ki'
k...
l
4.
0
..• ,,....
'1 °
>-
0H
.---
1
't
-
<
kr
4
'Nt
La
k
43
0000400
k A4 00 Q4 a
"-I
Do
4..
7
0./
L.
• 4.,
0 0
a
0 ,..... Q
•
Z
IL
■
-..
. . .1
4.
Ni
7 E/e t-I.:NAL eLo ck
Nn
H
rcM
a.
(m.
0
(4
,-;-'
2
J
rr-r
3
11
o
r•-,
3
I)
Ni
N
•-,
...,
2:4Z:1
a)
o) M
o)
u , 'n 03 c c t.
t
-Z
c..
5. c.
cl
,
/. . . ,
O
CO
N
a:
V
33
1.1
N IM
H
a
,,Z
,,,'"
V) ,., '1 n ' c4 aj
> , , ,. I - .,.. k
4/ 1
k.
LI, C)
■
.-,
, ,
It
0
Z
.
01
'C.
0
0-
Z
N.
o
0
N
,
T
0
' ''
•r. I',
a Z CI Z
\
,A
N
,./
A.
,
,
0
N
ki
V
e\1
0
'K
1L' '. -
,
o
1,11
o•
4)
v
o
't
,71
,,
o
o
v
''
(,1
I-,
0 co
cr.
`C
‘,
a
Co
4A
0 0
0 0
v
■
._
4
0
A
e-.2
_
3-
't 't
zPe>c•2 so fr
' ',
31> Of 2 S D V3 .4
TYPE & CA PA CITY
...., ,...
4..
0
0
k
.;
,") 0
,C)
LI,
00
A
,..._
G
..I
,-,
11/
1
o
A '''
cc.
4./.
,ti
1
1/
•'(-
44
U.1
9 9 o o
1.... co 4 4 A
...,
9 o o o , o:
CI ';) 'i) CA Z C3
t.)
cY.
....1
...)
2
A.
gr31
,..
i'--
coArrge-,-Dx I
Z•
'•,-.
2
:::
,..i'
it(
,N,
L.
o
11
P1
,11
..)
ll
''
\i
ql
t
S
64
0
-,..
,
'C
1
it
o o
c). (4
e■
F•
,.
,... ".
dc
'c 0,
. •
o 0 11 o
4 0 4 Cp. A
sr
41
V
vy
4
.
0
LEcntOr7 Ag N
'''
UNIT
•
-v
1
■ CO 31
o
k
0 4 1v et?.-.14/
CH4N Cr E-
,11
..I
/ZC7Lc. I ER.
NAME OF PARTS
oz, .,3 co co
.,,. v V V
co
....• -.,
•-,
.
Z
'T
..../
0
N
-..
;IA
.
,o
O
z
W
f.
o
^'o
u CI
0
F
e
Nr
V
A
0
'''
0
\
''c
•,,--
N
o
A. /0
11
?...
Q, , N
m
Z )'' 1
CI
•
\0 6
' A 0
V
Q
N
y
V . `,
Z 3N.
L t
11
A
N3 0
o 0
4.1
NI
-,-.
,.. ,
-,. .......
,„
't
0
0
(r1
// 0
A
N4
p 7-
0
o
14-,
C
0 ()
41 SZ
N
V
4
A
...
0
N
Zo
--I
-.1EG
n, kl N 4-
t4 tsi
w Z. 4 4-2I
rs1
z
TYPE & CA PACI TY
Q,
F' N
14
A
Ed
0,
-X 0
'
c)
^..
's
N
NAM EOF PARTS
k
i?..
V
A.
h
3
.1
CZ
,W
0
04
o
o
LI'j
t-- ....
`..
6 ''
44.,
k.1 i en
AI
-j
-
/,..
.:-..
.,-,
r-.
QJ
A, ...) C.5
4.
0
0
CI
- . „... e
i . .
0 s ` ,' '
k ,-; t-, ,";
11
0
,
_
:. .;
.!, e
c4
CO
,1'
k
!...,,,e.;
ti /4.1 4C
),.. A -4"
.
kl
v
0
43 'ZI
V
•.I
,..
t,
K.
''
ti
'°
>
0
,
,u
tb.
2
-c
z
,
0-,
Pi
,-. %.
ki
•0 14.• q (1
A k
<-7,
Z
"--3'
li
a)
'
pi
PI
,...
i.C'
_
Ui
'';
ci
A.
A.
.''' o
tfr
".
q
C\
0(
0
,-,I
',
V
w
--,
A
7t, o.,
o .,
k k'
,i
w
C
'Z'
4,
---/-
7„
ii A.,
K .4
O
"
Y ;n ?.±
41
U
H
NI
f. 6
— —
-1
_J
...1 Li_l _J
Z Z 1,1
<<
a. a_ ,
o.
1.1 /Y
. < (I_
-• I, L./
t./1 EY / -
Ul
lJ
yO 51
RI I
NYIlt
3210H I
i`
-.I
0
N.
a
■.li
,U
,1
...
.
4 4.,.
0 ks
Q
4<
N
,...,
u ct
T. N,
4- 2 2
o
0
6
2
6
O
2
,, 0.
n. 4.
11
j'''.
j ,.
4
n
ndK
V>
o0 a
4.
. 2.
w
0
st
4.04L
t.
&I
H
0
EY
-‹
0
•
t
`C
a
O
2
.'. Z.
m
11
X
2
1, ;..'.
Z-
/....
k
ij
P
N
O
4.
4
U
ZQ
L'
‘
c
'''
Q.
P/
..„
..,
....
0 22
2
I
:- At
'- -2 >
.1
'2
1
v
k.
.t ..'
W 4-
i
t.
'
,, ,..
,.,.
o
6 ..,, '''ti
i.1 2
nI ,,..0 ••■4. 4z.
t 4
0
>
,:k
>
,., N
LI
2
2
t
, c.,. 4 41 '
2
O
O
I>I
DESCRIPTION
SURFACE CF PANEL ANO CASE
INSIDEPANEL AND CASE
ii,
V1."
4. 41
W.
0 ''
/
s' lb.
4.
4
k'. Lk
4 a.
0
mr 1rEy
98 - AI- o e.,
4
x ,,
EN & Emc Nr
,..,
os_
N od R E CTIFIER C URR E NT
BAIT ER)- C URR ENT
0
r
.1.4)
=
= ac
a
W
KI
-
-.< '1 • Q
Q r2
,_
u-, ..., iD 6-i
#
--,
g
4
N
NJ
1
'"
i-C
-J
U_
n
0
i0 Ln
Z
1-6
IA
= = = =
a
4.1 I...0
0 4.
4. Z
;1>.
bs
Iti
CD
Z
a
- ,t
v
tti
‘t v
k CO 't
t,
0 .., N
't \
IkSICE CF DICE,LBW 17.1
YUA SA 'S S TANDA RD COLO R
I
NETERCOVERANDRELAYCASE. ET]
N 1.5
ORPLA T:N G
IHANOLE
IHANOLE (MC2 AND KS )
RA TIN G NAMEPLA TEI
BLACK LETTERS cmN ICKEL AVENININE ET TAJOG
I
NAME PLA TE 0 = PAR TS
I BLACK LETTERS CH N ICXEL AYENTL:RINE GRI,Q
NA ME PLA TE ELM LETTERSDI YtITE DN'aNDME CT AC211CRESIN
4.
N
'--s'.'
■
._ ,
,
Z 0
4
reFe /a4 7refrt
1...
,,,"J .
a
/4.
,
1.4
,
I.1
‘,.,
o
ac
'tZ iu
RECTtf
F..
ft
.0
N..2
DCVo CLIErEk C M4k.C.C-OVER
\
4
j
4.
,
0
. I L.
aA7
-• -• - •
BOTTOM S1-iEE L
2. 3
a;
I
SEC TION
FiZON T PAN EL I
S TEEL SHEE T THI CKNESS1
OF EACH SECTION
4-
■
.0 CO ■a
e
N II
E
C
wfi
Ea
oc
oocz
S7-1
0 09
: i::,_,:
1-_____I
LUA2
Ili m ;
IP
..
W
00
ch'
,..,
z
-t -i
itil,
•
_
,i.,...
iiP =
ith.,
ism, Z.
51.1
„, ,
ISIJ .;
4
ri
LP;
L
,;i
O
,..,
a
0
a:1
O
.11
SI
"!
4:1 `V-- I- :2
t
Lii 4 RQ- Elk.
O
13
,r)
B4 7.7e12 )-
• •
•
0
L
'rc
I
pF
-b31N
Vac cz
v)
F
ti
ti
a
5
n
N
a
•
•
2:e
O
Jo
q
TV
71
•
V
•
N
it
Lt
+
4 Zw SS
wl
z
`&'
4
:1
z
c
`71 R
kV
:3
6
2.
T. •
a. 8
4
t
z
L)
-4
•
"N.
•
111
•
it
• •
o
o
•
•
•
•
d
ZV
VV\
•
C)
kr
,,
°
?,
0:7
eaa
t
r.
,
7 4 o
•
0
•
•
• •
•
!■-;
J
t
S
ts"J
t
A
41
ft) v...;
rn
C)
C
e
$2 i0
}}1
O
IN
•
ci
`1)
(11
cr.
N
o ,1
0 V
k eha
h
13!
rc
Kr
o..t/1 R/1/1 orPk
't •
to- 4
5- 'd
1.41
NI•
4-
^11.7s
tA t
,
4: '''
111
•-I V
t
'IC :_,
't.
AJ
1
,.. V
• ,,,
k
,
`c4. •-•
11
,t,'
-2
43
0_
El
O
■
!
-
•ft
2
0 0 0 0
ti
U
N.3
—14
L.J
o o
4 Z
-..
6
.k
V)
[[
c5L_____i
20
2
1,1
:33
tt,
II 1
313 33 S ••". eLL
v
4of
If
gs
1
G>>'
)
/7"Rj
(1
1.1
lag
/11 ftl
Pr,
A,
a
cis
--U
-
?..t
AUTO. VOLT. A DJUST.
- ,„
—a :fc
- 0?
;
2 2 2 2 : 2 i
;11,, w wv wwwwww,e,
-11 — ,—I
RI
Id0 VINO CUD
El
I-1
1. [
I;4
1
hi' I Oil. ,7:71l I •
„1,,,.
ino
;-■
1
Il
is
ro 4;
. k•
?+.3
1
3
z
e
Tw
011:
0
a
C4 IV
-24 la
tJ
Td0 VIN10£113
1_!
II.
!!,
03
Gd
la4
-
•
L
N
N
—9.
Ct.
O
41
ry
.1
1..■
t,)
N
Q
ti
N N
44
Qc
,
4
oo
N
N
PA
515/1/0
N
,r1
k
C)
2
Q
I0
pv
''ut
(
Z .1 O to
,,
1 , L; ti
o
Lu
'3 LA ,,..,
L7) CA
%.,
1,4
(..,
›. k
---. --- k -._ N
1.,
›.... IN N N C‘J ,,,
O
C'?
X
Z 5 i,3
43
O
>
'44
•
„
N
I
lr
I
ILLS
-O 0
-0 0—
—f-0 0
N
ct.
0—• 0 0
0 of
5'
—0
N
-0
CK
0
N
U
c o&vcrzoN ,9 -14R,1/10 E-
0
U
ti
U
0
ti
0
2 LI
111:
O 1.1
tz.
e
...
No. Z
;F.
s
Eli
p Lz i
PC lz :
lt3
P L04r/ N.*
ti
cr
,
4 ,
0 ...„,,,,,-- 4,1
_
,-, 0 0,0
, , „J.:
,...9,
I-.
3
6
C 2K
O
0
YV
33
H 63 Rr
a'
®I
--
*
El
v
REVISIONS
H
n
0
HO 0
KY
7
h
SEM. 1 DATE
14
C
a
4
..1
.
.3 a ,.
D A/
,,,
Z tt
1.j
Io i7-..
"i
fi
.
FP--
4
0
ON
s..
DD.
I
I
( 44e rs •)
.
'4
-
.
r2. -.
surr Lr
NO.i
0
No. / ov E RcufrItEn7(Ut45.)D r-F
1 0N
No. 2
00.
•
et
NrW Z
N O. 7-
oN
1
OW
Ioft,
-
) C> AF-
o Ff..
No. / AC INTE RRII P210•
oN
N C/.4 Inc , a
No. / s$ L E CTi oN 4c z,)
D o.
N 0.2
-
•
4: 4
—No. / supe ty( G•c•o )
.
•
ficNI
•
.4
r
7
t
O
0
4
0
O
0
el
O
Q
z.„
O
•
■
..--I
e,„.R.,,,„„
'4
ri Cia
ti
A ,4t
-4
<
1
O
SH.N0. 1
ti
"III
7 —0
••wq
••'1.-r7"
tb.
S UPP LY
CNf mae- oy Eg z ao
No,/ / Na.2
aN
S 219
„,
a
„fri
• r%
..,'
< C
/-..
i
W
‘0
4
ki
%.
;41 ...1
ca
O r
'C 41
1 0 ,-'3 .Q-1 m ..
/ ,c,
I
—0 0
IN
.g
. ,6 -s
- 1.72, y^ir,-c-,
7_ '19",
'lb
9-
y
sTr -/
n
. Zi
x I tt
•
..7z/ -/
—0 0
../IS
4a
nal
3.
0
0
•14C13
a
N ca
II
0
•
N et
r.r
U
r-r
ti
O
Z
O
?.7
411
aiId
•
mh
tc.;
to
‘71
O
s
N
—0 0
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
ES-70.02.06
PAGE: 1 OF 14
REV: 1
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
REVISION
REV 0
DATE
MAR 15, 05 AUG 16, 06
ORIG.BY
WORATAT B. TEERUT S.
APP.BY
WISUT N.
REV 1
REV 2
REV D1
SIGNATURE
CONTENTS
SECTION
SUBJECT
1.0
GENERAL
2.0
SYSTEM REQUIREMENTS
3.0
RECTIFIERS / BATTERY CHARGER / INVERTER
SPECIFICATION
4.0
3.1
General
3.2
Rectifier/Battery Charger Specifications
3.3
Battery
3.4
Inverter Specifications
3.5
Ground Fault Monitoring
CONSTRUCTION
4.1
Enclosure
4.2
Degree of protection
4.3
Ventilation
4.4
Maintenance Access/Isolation
4.5 Transformers
5.0
4.6
Cables and Wiring
4.7
Earthing
4.8
Labels
4.9
Battery room
TESTING
PTT Public Company Limited.
REV D2
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
1.0
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
ES-70.02.06
PAGE: 2 OF 14
REV: 1
General
This Engineering standard defines for the design and performance of all type of
uninterruptible power supplies (UPS) unit per power system is 125Vdc, 24Vdc and
220Vac including test and system commissioning. The UPS specification shall
conform to the specified standards / codes and also the requirements defined
below.
2.0
Systems Requirements
2.1
UPS systems shall be designed to the latest technology and in accordance with
Section 2.7 of ES-70.01. The 220Vac UPS shall be configured in accordance with
Fig1. The 125Vdc & 24Vdc UPS system shall be configured in accordance with
Fig 2 and 3.
2.2
The design and performance of UPS equipment shall conform to the requirements
within this standard and the following characteristics.
1. Fail Safe Auxiliary Power System 125 Vdc
System shall be centralized and designed for the following characteristics:
a)
Voltage fluctuation shall be maintained within limits of + 2 % of the rated
nominal voltage.
b)
Battery back up shall be available over a period of minimum 0.5 hours,
for general user.
c)
Charger units shall be suitable for continuous load supplies in both
battery boost and float charging operation.
d)
The system shall have parallel redundancy (50% load sharing from
each rectifier) and each rectifier shall be designed for the full load
requirement plus a surplus of 30 % minimum.
e)
The output voltage ripple shall be less than 5% rms total harmonic
distortion with or without the battery connected.
2. Fail Safe Auxiliary Power System 24 Vdc.
The system shall be centralized and designed for the following characteristics:
a)
Voltage fluctuation shall be maintained within limits of + 2 % of the rated
nominal voltage.
b)
Battery back up shall be available over a period of minimum 0.5 hours
for general user, 2.0 Hrs for Telephone and Public Address System, 4.0
Hrs for Fire Alarm System and 24 Hrs. for Fire Fighting System
c)
Charger units shall be suitable for continuous load supplies in both
battery boost and float charging operation.
d)
The system shall consist of 2 UPSs. Each UPS shall be provided with
its own battery back up and each rectifier shall be designed for the full
PTT Public Company Limited.
<I
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
ES-70.02.06
PAGE: 3 OF 14
REV: 1
load requirement plus a surplus of 30 % minimum. Then from output of
each UPS, it will feed via double feeders to each load.
e)
The output voltage ripple shall be less than 5% rms total harmonic
distortion with or without the battery connected.
3. Uninterruptible Power Systems 220 VAC.
The system shall be centralized and designed for the following characteristics:
a)
Voltage fluctuation shall be maintained within limits of + 2 % of the rated
nominal voltage.
b)
Output ac harmonic content shall be less than 5 % of the fundamental
wave with linear symmetrical load.
c)
Inverter output frequency shall be 50 Hz ± 0.5 Hz.
d)
Voltage dip shall be less than 8 % at 100 % load step.
e)
Load power factor shall be considered with 0.8 lag to unity.
f)
Battery back up shall be available over a period of minimum 0.5 hours
for general user, 2.0 Hrs for Telephone and Public Address System, 4.0
Hrs for Fire Alarm System and 24 Hrs. for Fire Fighting System
g)
The system shall consist of 2 UPSs. Each UPS shall be provided with
its own battery back up and each rectifier shall be designed for the full
load requirement plus a surplus of 30 % minimum. Then from output of
each UPS, it will feed via double feeders to each load.
h)
The inverter shall be provided with high-speed electronic bypass for
uninterrupted load transfer in the event of an inverter failure.
2.3
The limits of voltage and frequency fluctuation permissible for connected loads
shall be less than that required by equipment within system.
2.4
As far as possible, instruments needing specially stabilized power supplies shall
be avoided. If any such instruments are required, they shall be furnished complete
with power units capable of accepting the normal instrument power with its
permissible fluctuations in voltage or frequency or both.
2.5
The 2 off (min) outgoing circuit breakers shall be spared for each type of circuit
breaker.
2.6
The electronic parts and components shall be designed without effective from
electromagnetic and radio interference.
3.0
Rectifiers / Battery charger / Inverters Specifications
3.1
General
3.1.1 Static type rectifiers/Battery charger and inverters of the transistorized or
thyristorized type shall be used in general.
PTT Public Company Limited.
•
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
ES-70.02.06
PAGE: 4 OF 14
REV: 1
3.1.2 They shall be installed within metal enclosed panel boards that are ready
assembled and wired. The enclosure shall satisfy IP20 as the minimum degree of
protection. Sufficient ventilation shall be provided to ensure that internal heating
limited to acceptable values.
3.1.3 The characteristic of the rectifiers/Battery charger and inverters shall be
compatible with connected systems (e.g. instrument system).
3.1.4 All essential conditions shall be annunciated on the front side of the rectifier /
inverter panel boards. Provision shall be made for common alarms on the main
control panel of a plant / area.
3.1.5 Battery charger shall be designed with 1 (one) spare breaker. In the event of
shutdown existing battery bank for maintenance, this breaker will be used to
connect with mobile battery bank to supply DC voltage instead of existing battery
bank. The connection diagram will be shown in figure 1 and 2 at the end of this
document.
3.1.6 The monitoring device for input and output side shall be analog type consisting of,
at least but not limit to,
For input side: Voltmeter, Ammeter.
For output side: Voltmeter, Ammeter, Frequency meter.
3.2 Rectifiers/Battery Charger Specifications
3.2.1 The rectifier shall be of the constant-voltage, current-limiting type, suitably
protected against over-loading, with floating output (if free from earth). It shall be
capable of supplying the inverter with the battery disconnected. The inverter
output voltage shall remain within the specified tolerance.
The battery charger shall be provided with automatic current limit control and a
load under float charging conditions, or a load and recharging the battery following
an interruption of supply for a specified period.
Means shall be provided (e.g. by blocking diodes) to prevent the inverter voltage
moving outside the specified tolerance as a result of faults on the rectifier, battery
or battery charger.
The arrangement shall be combined rectifier and battery charger for feeding the
inverter.
Other loads expect the inverter shall not be connected to the rectifier/battery
terminals.
Voltage-dropping diodes and parallel contactors and/or similar devices in series
with the DC output to limit the voltage range is not acceptable.
A 0-72 hr equalize timer shall be provided. Charger shall automatically return to
float charge at end of time interval selected.
PTT Public Company Limited.
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
ES-70.02.06
PAGE: 5 OF 14
REV: 1
Charger voltage regulations shall be + or - 1% of the set point voltage under all
input conditions.
In addition the battery charger shall be capable of periodic boost charging to
equalize cell voltages where the cell type allows.
This feature will be manually selected with automatic return to float charge after
completion. Boost charge interlock shall be provided.
Provision shall be made for adjustment of boost and float charge levels.
The boost charge voltage levels of single battery charger units shall be optimized
to regulate the voltage to the load.
For valve regulated Lead Acid batteries, the charger shall incorporate a battery
temperature compensation circuit, which will automatically adjust the charging
current, in order to optimize the battery life.
The application of voltage dropping diodes or similar devices in series with the
load to control the output voltage limits is permitted. Battery chargers shall be
capable of supplying the load direct without the battery connected. See output
voltage ripple limits in (2.2) above.
3.2.2 Charger Controls
The following charger controls shall be provided:
On/Off Switch Boost Charge Switch (lockable where applicable)
3.2.3 Metering/ indication
All control indication and meters shall be flush mounted on the front panel. The
control shall indicate the status continuously of all major UPS functions.
The following condition indicator and metering shall be provided on the front side
of cubicles:a) Rectifier/Battery Charger metering
- D.C. Voltmeter for output Volts.
D.C. ammeter for battery charge/discharge current (offset zero).
D.C. Ammeter for rectifier output current.
AC Voltmeter for Incoming and selector switch.
b) Lamp indication shall be provided as follows:Mains supply indicator lamps — Green
Boost charging indicator lamp- Amber
Float charging indicator lamp — Green
Lamp Test
PTT Public Company Limited.
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
ES-70.02.06
PAGE: 6 OF 14
REV: 1
3.2.4 Protection
Circuit protection shall be by circuit breaker. A comprehensive protection system
shall be incorporated to co-ordinate with the supply circuit breaker and circuit
breaker in the outgoing circuits of the distribution board. This shall include but not
be limited to the following:
-
Charger input circuit breaker
Charger output circuit breaker
Battery circuit breaker
The battery circuit breaker shall be located next to the charger, and arrangements
shall be made for withdrawing the fuses offload. Battery cabling shall be "fault
free" (i.e. routed to prevent short circuit).
3.2.5 Monitoring and Alarms
Flag relays or relays and lamps shall be utilized to indicate alarm conditions.
The following conditions shall be monitored and alarmed when out of operating
limits.
Mains loss of Voltage (three phases)
Battery Voltage Over Voltage
Battery Voltage Under Voltage
Battery isolated
Earth Fault on DC battery or load
Rectifier charger failure/fuse failure
Low charger output voltage
Charger current limiter operating
Alarm
Alarm (See Note)
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Note: Battery over Voltage shall trip the battery circuit breaker.
Alarms shall be inhibited for 4 seconds to obviate nuisance alarms.
Alarm log system shall be provided.
Floating systems shall have high impedance earth fault monitoring.
All alarm conditions shall be identified at the charger panel. In addition a group
alarm signal from a volt free N/O and N/C contract shall be available for the
external alarm panel.
3.3 Battery
Batteries shall consist of Lead Acid type accumulator cells with 15 (fifteen) years
maintenance free.
The number and size of batteries supplied for each UPS system shall capable of
supplying the required load for the stated period refer to ES-70.01.
PTT Public Company Limited.
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
ES-70.02.06
PAGE: 7 OF 14
REV: 1
Batteries and charging system shall be designed to fully recharge an 8-hour
charge from a discharged state. The battery sizing calculations shall be included
within the manufacturer record book.
The estimated life of valve regulated battery cells shall be assessed against the
rated ambient conditions specified.
The battery casing shall be of sealed lid type assembled in mechanically selfsupporting transparent or translucent containers to form a leak-proof assembly.
Spray-deflecting vent plugs or recombination plugs shall be provided on
appropriate types of cells
The battery shall be completed with intercell connectors of adequate current
carrying capacity and mechanical strength.
All battery connector bolts and nuts shall be corrosion resisting.
Battery terminals and connectors shall be insulated to prevent accidental short
circuits from metal objects dropped across the terminals.
Individual battery cells shall be accessible for maintenance.
Battery cells or groups of cells shall be numbered.
Batteries shall be dispatched with the cell condition and suitable for a storage
period.
Material of battery rack shall be corrosion resistance and material treatment such
as PE-COATED.
Battery voltage shall not exceed 2Vdc per block.
3.4
Inverter Specifications
3.4.1 General
The inverter shall be of self-commutating solid static unit with electronic voltage
regulation. It shall be possible to start up the inverters with power only available
from the associated batteries.
Under and over-voltage and frequency monitoring with adjustable settings shall be
provided.
The inverter shall be automatically disconnected from the DC supply if the
minimum allowable inverter input voltage level is reached (partially discharged
battery) or when the inverter output is outside the stated voltage and frequency
tolerance.
PTT Public Company Limited.
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
ES-70.02.06
PAGE: 8 OF 14
REV: 1
The inverter unit shall be designed to operate from the rectifier output without the
battery in circuit.
Filters shall be provided at the input of inverter unit to reduce the feedback from
the inverter to the battery and charger if required.
Automatic adjustable current limits shall be included to protect the inverter against
overloads or short circuits at the output. As long as an overload exists, the device
shall limit the output current to a value, which will not damage the inverter or
operate its protective equipment.
Once the overload is removed, the inverter shall automatically resume normal
operation at full voltage.
The power supply shall have sufficient regulation to feed into a fault without
dropping the voltage to a level, which would prevent the faulty circuit being
isolated by its protective device. (see para 4.5).
Each inverter shall be provided with inverter static switch.
The transient behavior (duration and magnitude) of the output voltage wave shall
be given for an instantaneous change of load from no-load to full load and from
half load to full load and vice versa.
3.4.2 Metering / Indication
All control indication and meters shall be flush mounted on the front panel, and
shall demonstrate in a comprehensive manner the status of all major UPS items
continuously.
The following condition indicator and metering shall be provided on the front side
of cubicles:-
Inverter/Static Switch System
A.C. voltmeter with selector switch for inverter output, by-pass output or
static switch output.
A.C. ammeter for output current.
Frequency meter
- via same selector switch as for a.c. voltmeter.
Other indications necessary for the satisfactory operation and control shall be
provided, and these shall include the following:
AC input supply 'on' (all phases)
Inverter Synchronized
Lamp is lit when output is synchronized with
input.
Sources Synchronized
Lamp is lit when normal and standby sources
are in synchronism
PTT Public Company Limited.
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
-
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
Static switch on-line
By-pass on-line
Inverter on-line
Rectifier Healthy,
ES-70.02.06
PAGE: 9 OF 14
REV: 1
"Normal" is the Invertor Supply. ("Standby" is
the Alternate By Pass Supply
Lamp extinguishes if a rectifier fuse is blown
or if rectifier is in an alarm condition.
Lamp extinguishes if an inverter protective
device has operated or the inverter is in an
alarm condition.
Lamp extinguishes if the static.
switch is in an alarm condition.
Inverter Healthy
Static Switch
- Healthy
3.4.3 Alarm
The following conditions shall be monitored and alarmed when out of operating
limits.
a) At each static switch
- Mains by-pass supply frequency out of limits.
- By-pass supply voltage out of limits, or not available.
- Static switch on bypass.
- Control circuit fault.
- AC output supplies lost.
b) At each inverter panel
AC output high/low voltage.
- Overload.
- Inverter failure.
Output frequency out-of-limits.
Inverter not in synchronism with by passes supplies.
Cabinet high temperature.
Ventilation equipment failure (where applicable).
3.4.4 The fuseless design shall be provided for rectifier / inverter systems,
except for special type SCR fuses required in system.
3.4.5 By-pass line shall be provided with voltage stabilizer, isolation transformer,
and static by-pass switch and manual by-pass switch.
3.5 Ground Fault Monitoring
Each outgoing feeder from UPS system (220Vac, 125Vdc and 24Vdc) shall be
equipped with ground fault detection system. Also sufficient monitoring devices (i.e.
Ammeter) shall be provided.
3.5.1 For DC feeder (125Vdc and 24Vdc), positive and negative ground fault
monitoring system shall be provided separately for each feeder.
3.5.2 For AC feeder (220Vac), appropriate ground fault monitoring system shall be
provided for each feeder.
PTT Public Company Limited.
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
4.0
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
ES-70.02.06
PAGE: 10 OF 14
REV: 1
Constructions
4.1 Enclosures
The entire equipment shall be self-contained in factory assembled freestanding
cubicles suitable for floor fixing. Access for installation and maintenance shall be
at the front and rear. Batteries shall either be rack mounted and located in
separate battery room. Charger, distribution board and batteries shall be mounted
in separate cubicles.
4.2 Degree of Protection
The degree of protection of cubicle mounted equipment shall be a minimum IP20
for indoor location.
4.3 Ventilation
Naturally ventilated equipment is preferred and only in exceptional cases will
forced ventilation be accepted.
When forced ventilation is necessary the CONTRACTOR shall ensure
a)
b)
c)
d)
e)
Air filters are provided.
Fan power is derived from the inverter output via Dual 100% fans.
There is sufficient clearance around the equipment.
A failure alarm is fitted.
Temperature detection shall be incorporated that will be arranged to prevent
damage to the system due to over temperature in event of total fan failure.
It shall be possible to repair either fan with the other working and to maintain air
filters without isolating equipment.
4.4 Maintenance Access/isolation
The doors of the equipment will be padlocked and access restricted to authorized
personnel. Door interlocks are not considered necessary.
Connections within the panel shall be fully shrouded and warning labels attached
to allow maintenance or repair to be carried out in a safe manner.
All parts shall be accessible from access door.
Isolators shall be clearly labeled and the isolation procedures shall be delineated
on the cubicle door.
The following isolators shall form the minimum requirement:
- Incoming supply isolator
- Battery isolator
PTT Public Company Limited.
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
ES-70.02.06
PAGE: 11 OF 14
REV: 1
- Load Isolator
- Control circuit Isolator
Isolating devices may include on-load switches, fully shrouded withdrawable links
and fuses.
It shall be possible to withdraw the battery or charger for maintenance on single
units without interrupting the supply to the load.
On multiple units, it shall be possible to withdraw one unit for maintenance and
leaving the other units to supply the load and also possible to transfer loads to bypass supply and maintenance both UPS without system interruption energizing to
loads.
It shall be possible to maintain outgoing circuits of distribution boards without
shutting down the board.
4.5 Transformers
The charger transformer shall be double wound air-cooled.
It shall be constructed with an earthed metal screen between primary and
secondary to minimize the capacitive coupling between the two windings.
4.6 Cables and Wiring
The equipment shall be complete with cable supports, cleats, compression type
cable glands (where specified), clamps, lugs etc., for the suitably completed
termination of all incoming and outgoing cables.
Cable entries may be available at top or bottom entry through undrilled removable
gland plates.
Single core cables shall be provided with undrilled removable non-magnetic gland
plates.
Cable gland shall be generally use for cable fixing. The gland plate shall be
generously proportioned to allow adequate space to make off all cables, and
located within the equipment at a distance sufficient to minimize cable-bending
radii.
All internal wiring shall be terminated using cable lugs and ferrules and screw bolt
type or proprietary clamp type terminals. All wiring shall be identified with a
permanent easily readable identification numbering tag at both ends.
The minimum size of conductor shall be 1.5mm Insulation shall be PVC.
Wiring shall be protected from mechanical damage.
Adequate terminals shall be provided to obviate the need to connect more than
two conductors to a terminal. Terminals shall be fully shrouded for safety.
PTT Public Company Limited .
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
ES-70.02.06
PAGE: 12 OF 14
REV: 1
4.7 Earthing
All metal work, cable gland plates and components shall be bonded to an earth
bar. The earth bar shall be of minimum cross section 70mm2 with an M12 bolt for
external connection at both ends.
4.8 Labels
The equipment shall be comprehensively labeled as follows:
1. Order Number and Date
2. Equipment functional description and Item Number
3. Equipment Rating
4. Front of Panel Device Function Labels
5. Isolator Labels
6. Protection Device Labels
7. Warning Labels
8. Parts Labels
4.9 Battery room
The battery room shall be classified as class 1, division 1 for hazardous area
classification. All equipments located in battery room shall be explosion proof type
designed to use with class 1, division 1 area classification also.
The battery room construction shall be designed and located separately from UPS
room.
Battery bank shall be installed only on open rack. The installation in closed
enclosure is not acceptable.
5.0
Testing
5.1
CONTRACTOR shall witness all tests.
Battery shall be routine tested in the vendor work shop prior to be dispatched.
Combined tests of battery and charger shall be conducted.
Battery shall be loaded test, ampacity and duration of load test to accordance with
battery capacity.
5.2 Routine Tests
a) The following tests shall be carried out as part of or in addition to the
VENDOR's works test to I EC 146-1-1.
Inspection and checking to the requisition/final drawings.
Measurement and setting of charger float and boost charge limits.
Checking co-ordination of protective devices.
Input/Output waveform recording
b)
Functional testing of manual and automatic controls, instruments, indicators,
and alarms.
PTT Public Company Limited.
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
ES-70.02.06
PAGE: 13 OF 14
REV: 1
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
c)
Insulation resistance.
d)
Test certificates shall be issued for all tests.
Figure 1: Principle Configuration of AC UPS system (2 UPS System-Parallel)
To 400 V 50 Hz 3 Ph. 3 w
Main 1
Alt Main 1
Main 2
Static
Alt Main 2
Static
Switch)
PTT Public Company Limited.
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLIES
(UPS)
ES-70.02.06
PAGE: 14 OF 14
REV: 1
PTT PUBLIC CO., LTD
ENGINEERING STANDARD
Figure 2: Principle Configuration of DC UPS system
Main 1
Main 2
Main 1
\
24 VDC UPS Source 1
24 VDC UPS Source 2
PTT Public Company Limited.
Main 2
\
\X
125VDC UPS
For Switchgear
\X
RAYONG GAS SFPAR A ION
PACik, ()I 4)
PLANT BRAND Lis 1.
DA 1
OCIUbC1
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
RAYONG GAS SEPARATION PLANT
APPROVE BRAND UST
1
Rev 1
Date
,
Description ! Made by
4
-------1
11
1 Oct 15
Checked I Checked
(Eng Div) ; (Insp Div)
Internal revise
Weradech N. Suebpong K. ' Soaves K.
i
i
i
t
PI IIIII3LICrf IMPNAy
Approved i
(VP Eng)
—
.
,
Soranai L.
1
!
.
i
(ias Separd1-11';'4ffil
1,(Vi ONG GAS SEPARA I ION
l'AGI
PL\N/BKAY4Ui[S T
oi
1) 11 Oc|ohcr |5
Rev
RAYONG GSP'S BRAND LIST
General Requirement
Contractor shall follow the requirements based on the following understandings.
1.
Contractor shall select vendors, for any equipment, who comply with the specifications and
other requirements of the Contract form this brand List.
2.
This vendors list covers the major equipment and materials supplied by Contractor and include
auxiliary equipment and/or materials supplied by the package vendor(s). The package vendors,
which are also subject to PTT's approval, shall select brand in accordance with this brand list
and considering compliance with the specifications and other requirements of Contract.
3.
Revision of brand list when necessary will be possible in the course of job execution but is
subject to PTT's approval.
4.
For equipment and materials other than categories not listed in the vendor list, Contractor
shall select the vendor(s) considering compliance with the specifications and other
requirements of the Contract.
5.
Goods, equipment and material shall be manufactured /assembled in the country and by the
manufacturer specified hereinafter.
6.
For all Mechanical, Electrical and Instrument Equipment, PTT shall receive official written
confirmation from the Original Vendor for the available of "After Sale Service by Local (Thai)
authorized Dealers/Distributors". With such a written confirmation, the Original Vendor
certifies that its authorized local dealer/distributor has fully agreed to provide the complete
ranges of commissioning and after sale services to P| I and also know well all of information
and status relevant to this Project.
7.
Contractor shall neglect "Vendors" recommended by Licensor and shall use PTT Vendor List as
mandatory.
8.
The source of all piate, pipe and fittings used in the fabrication of Pressure Vessels, Heat
Exchangers or Pressure Piping Systems shall be subject to PIT approval, Only mills that can
demonstrate supply of quality materials shall be used for the project.
am
)n.:1-i.t.!(:‘,10'11'.!,;AY
\-,2w 41,
RAYOM, NS SITARA ION
PLAN I BRAND LIS I
6
PA( IF: 16 OF 41)
DA
E: Octobet i 5
ke‘. i
4. Electrical
4.1. Local Break Switch
- LKE
Netherlands
-
Germany
Siemens
4.2, Power Transformer
4.3.
-
Ekarat Engineering
Thailand
-
Tira Thai
Thailand
Toshiba Corp
Japan
ABB
Thailand
Switchgear
4.3,1. 115 kV, 33 kV and 22 kV Switchgear
Mitsubishi Electric Corp.
Japan
Toshiba Corp.
Japan
ABB
Sweden
-
Siemens
Germany
-
Alstom
France
-
AREVA
Germany
4.3.2. 11 kV. And 6.9 kV Switchgear
-
Mitsubishi Electric Corp.
Japan
Toshiba Corp.
Japan
ABB
Sweden
Siemens
Germany
4.4. LV. Switchgear, Motor Control Center and LN. Main Distribution Board
-
Merlin Gerin
France
Mitsubishi Electric Corp.
Japan
Toshiba Corp.
Japan
Siemens
Germany
Meidensha Corp.
Japan
ABB
International
4.5. Bus ducting
4.5.1. Cast Resin type
lsobusbar (Vilfer Electric)
Spain
Betobar
Belgium
4.5.2. Sandwich type
Pll t'UT,Si. lc COMPNAY 1.1%1111.o
RISVC(1:(
((lir(11«e..711q,
,kilarat
Plar“
PAGF:i70~40
RA \ ONG GAS SEPARA I ION
DATE: October I 5
NAN' 13I(AND I IS I
Rev. I
The Furugawa Electric Co.
- Powerduct
Japan
Malaysia
4.6 Reactive Power Compensation Capacitor
Nichicon Capacitor
Japan
MKS Technology
Germany
ABB
International
Merlin Gerlin
France
41 Miniature Circuit Breaker
-
Mitsubishi
Japan
ABB
International
SIEMENS
International
4.8, Wound Rotor Induction Motor
TMEIC (TOSHIBA / Mitsubishi )
Japan
Siemens
Germany
Fuji electric
Japan
4.9. Synchronous Motor
General Electric (GE)
Canada
-
ABB
Switzerland
-
Siemens
Germany
TMIEC (TOSHIBA/
ubishi )
Japan
4.10. Electric Induction Motor
-
-
Fuji Electric
Japan
Mitsubishi Electric Corp.
Japan
Toshiba Corp.
Japan/Australia
Siemens
Germany
ABB
Finland
WEG
Brazil
4.11. Synchronous Generator
- Siemens
ABB
\11'N.VI
ABS
/m
Germany
,..>1‘ '
.__,
Sweden/ Netherland
Plani
RAYONG CiAS SI TA RA1 ION
PLAN I BRAND I IS
6
PAC&
DA L
t (Ji
Octobei
Rc:• ■ 11
4.12. Emergency Generator Unit
-
Cummins
U.S.A.
Detroit Diesel
U.S.A.
Daihatsu
Japan
Kubota
Japan
HIMOINSA
Europe
4.13. Motor Actuator (MOV)
-
AUMA
Germany
-
Rotork
U.K.
4.14. Electric Heater
-
-
Bartec
Germany
Elrness-ElPktrograrAtAhAu
Germany
Chromalox
U.S.A./U.K.
Watlow
U.S.A.
4.15. Soft Starter LV, MV
Solcon
Israel
-
ABB
Switzerland
-
Siemens
Germany
-
Toshiba / TMIEC
Japan /Australia
4.16. Vary Speed Drive (VSD) for MV. Motor
-
ABB
Switzerland
Siemens
Germany
Toshiba / TMIEC
Japan / Australia
4.17. Vary Speed Drive(VSD) for LV. Motor
Siemens
Germany
Toshiba
Japan
Schneider
Europe
Danfoss
Denmark
4.18. UPS and D.C. Charger Unit
Yuasa Corp.
I PI ,BLIC CONI"AY t MULL:7
4()
Japan
iLityt ,og L.ins ScparatLLo
111.:., r1,2•erinv LY, L,w;i
RAYoNG `.$.; SITARA I ION
PLAN F BRAND I IS I
6
10 01 4o
DA 12, October 1 -5
Re\
Saft
Germany
Gutor
Switzerland
Boni
Italy
Statron
Switzerland
AEG
Germany
4.19. Seal Lead Acid Maintenance Free Batteries
Yuasa
Japan
GNB
USA.
Sornenschein
Germany
Exide
Germany
Hoppecke
International
Hamm
Italy
4.20. Closed Circuit Television (CCTV)
Pelco
U.S.A.
Videotech
U.S.A.
Avigilon
U.S.A.
4.21. Public Address System (PUAS)
Gai-tronic
- Comtrol
U.S.A.
U.S.A.
4.22. Telephone (Explosion proof)
Fernsig(Resistel)
Germany
Gal-tronic
U.S.A.
Comtrol
U.S.A.
4.23. Locai Control Station
I PI B1
Czi
f. )%1PNA !
Idec lzumi Corp.
Japan
Mori Denki Electric
Japan
Togami Electric
Japan
0-Z/ G EDNEY
U.S.A.
Crouse-Hinds
U.S.A.
Bartec
Germany
Warom
China
>5\ .
Sqlara;ion ilant
It \\
(.3 (t
'11
\1tA 11()\
1 ,;161,.
k
•io
DA 1 L- (),.., filhci
P1 AN1 BRANDI 1S1
Ito, 1
4.24. 'Ex-plosion proof type Lighting Fixture, (-').und Box . etc
Shimada Electric
Japan
Miyaki Electric
Japan
Bartec
Germany
Mori Denki Electric Mfg
Japan
Killark
Germany
O-Z / GEDNEY
U.S.A.
Crouse-Hinds
U.S.A.
Warom
China
Alloy
Thailand
4.25. Explosion proof type Junction Box (.1B)
Bartec
Germany
Stahl
Germany
Alloy
Thailand
Warom
China
Mori denki Electric Mfg.
Japan
Crouse Hinds
U.S.A.
CEAG
Germany
4.26, Explosion Proof Plug & Receptacle
Miyaki Electric
Japan
Ito Denki
japan
Mori Denki
Japan
Appleton
UlA
Warom
China
4.27. Indoor Lighting Fixture, Bulb, Switch, etc,
Philips
Thailand
Silvania
Thailand
National/Panasonic
Thailand
4.28. Medium and High Volt Cable (above 1000V)
PI IM lit IL I C)NAVN.VY. I 1?,,,1!
1)
Fujikura Electric Co., Ltd,
Japan
Thai Yazaki Electric Wire Co., Ltd.
Thailand
Pheldge Dodge
Thailand
MCI Draka
Israel
R YONG GAS c,1 1),\ RA I ION
PI
DA I:: October 15
BRAND I Is, I
I
Bangkok Cable
Thailand
4.29. Low Volt Cable
-
Fujikura Electric Co., Ltd.
International
Thai Yazaki Electric Wire Co., Ltd.
Thailand
Pheldge Dodge
Thailand
MO Draka
Thailand
Bangkok Cable
Thailand
CTW Charoong Thai W re & Cable
Thailand
4.3O. 6p| - ype air conditioners
Mitsubishi electric
Japan/Thailand
Daikin
Japan/Thailand
Trane
U.S.A./Thailand
Carrier
U.S.A./Thailand
4.31. Split-type air conditioners (Explosion Proof)
- Warom
China
- MARC
U.S.A.
4.32. Ethernet Switch
- Cisco
International
- Hirschmann
Germany
4.33. Fiber Optic Converter
-
Cisco
- Hirschmann
International
Germany
4,34. Protective Relay
ABB
Germany
-
SIEMENS
Germany
-
GE
-
Refer to SWGR Vendor (4 3, 4.4)
S A./Europe
4.35. Ring main Unit 22 kV
-
n~n
uraxwr.^,
ABB
International
SCHNEIDER
International
i;1.2‘ :";:11,:sratIOrn

Similar documents