kui palju on tallinna elanikkond igapäevaselt riskiallikatele

Comments

Transcription

kui palju on tallinna elanikkond igapäevaselt riskiallikatele
KUI PALJU ON TALLINNA ELANIKKOND
IGAPÄEVASELT RISKIALLIKATELE
EKSPONEERITUD?
Prof. Rein Ahas
Tartu Ülikooli geograafia osakond
Avent & Renn 2009, Journal of Risk
Research 12(1): 1–11
• Risk on situatsioon, milles midagi
inimestele tähtsat (sh inimesed ise) on
mõjutatud ja mille tulemus on
ettearvamatu.
Riskidele eksponeerituse
hindamine
(1) riskiallikate tuvastamine
(2) potentsiaalse mõju tugevuse ja
esinemistõenäosuse hindamine
(3) eksponeeritud populatsioonide määramine
• Kaasautorid: Siiri Silm, Jakub Novak
TÜ geograafia osakond
• Andmepartnerid: EMT, Positium LBS
KESTA programmi TERIKVANT
projekt:
• „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ meetme
„Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse
toetamine“ programm „Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia
teadus- ja arendustegevus“ (KESTA)
• Teaduspõhiste prognooside väljatöötamine ja riskide
kvantifitseerimine kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks
Eesti maismaa, veekogude, ranniku ja õhustiku kontekstis
Mei-Po Kwan 2012: Geograafilise
konteksti määramatuse probleem
• Inimese eksponeeritust riskidele ja haigustele
on tegelikult väga keeruline hinnata.
• Me ei tea, missugustes kohtades ja
missugustel ajaühikutel ta viibib.
• Veel keerulisem on hinnata nende kohtade
riskitasemete muutust ajas.
Kwan, M.-P. (2012a) The uncertain geographic context problem. Annals of
the Association of American Geographers, 102(5): 958-968.
Tartu kaarsild: üksiku koha tingimuste
määramatus
Geograafilise konteksti
määramatus:
Ettekande eesmärk:
• Selgitada välja kuidas on Tallinna elanikud
eksponeeritud riskiallikatele.
• Kui palju sattuvad inimesed päeva või nädala
jooksul riskiallikate ohutsooni?
• Kas sõltub elukohast? Vanusest….
ANDMED
Hindame seda mobiilpositsioneerimise
abil.
• Andmed annavad pikaajalise ülevaate inimese liikumise ja
paiknemise kohta.
Telefonikasutajate info:
• EMT kasutajatest juhuvalim
• 5200 Tallinna elanikku vastavalt 2000 REL
jaotusele
• Anonüümsed, üksikisikut ei saa tuvastada
• Arvutatud ankurpunktid: kodu, töö, 3 sagedasti
viibitud kohta
• Lisatunnused: Vanus, sugu, elukoht
Riskiallikad: Tallinna hädaolukorra riskianalüüs
2012:
• 1. Väheohtlik ala. Sellel alal võib õnnetuse ohtlik väljund
tekitada kergeid purustusi ja vigastusi. Raadius Ro.
• 2. Väga ohtlik ala. Sellel alal võib õnnetuse ohtlik väljund
tekitada raskeid purustusi ja vigastusi ning kaitsmata
inimestest võib kuni 1% hukkuda. Raadius Rv.
• 3.Eriti ohtlik ala. Sellel alal võivad õnnetuse tagajärjel
täielikult puruneda kõik rajatised ning kaitsmata inimestest
võib hukkuda kuni 50%. Raadius Rs.
A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte
Rs
Plahvatus,
Propaan AS
Gaasi 6
Propaan
leke
Plahvatus,
Masuut/diislikütu leektuli,
Dekoil OÜ
Kopli 103B s
merereostus
B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte
AS Tallinna
Vesi
veepuhastusja Järvevana
Mürgine
am
tee 3
Veeldatud kloor klooripilv
Krimelte OÜ
Recticel OÜ
BLRT Transiit
OÜ
Norma AS
Tallinna Küte
AS Mustamäe
katlamaja
Propaan/dimetü
Suur-Paala üleeter/1,1difluoroetaan
10
Peterburi
Tolueenmnt 48A
diisotsüanaat
Ammooniumnitr
Kopli 103 aat
Mürgised
Laki 14
vesilahused
Kadaka tee
181
Kerge kütteõli
Gaasipilve
plahvatus
Lombituli,
mürgine pilv
Plahvatus
Leke (lenduv
aine)
Leektuli,
plahvatus
Ro
Rv
200
350
500
50
300
800
270
1100
1800
168
283
632
50
250
500
45
1590
2332
3180
10
22
38
Riskiallikate kaart
Hindamise ühikud
• Ruumiliselt: EMT võrgukärjed (CGI)
• 2010 a v.a. suvekuud JJA
• E,T,K,N,R = tööpäev; L,P = nädalalõpp
• Kellaajad
• 01:00-06:59,
• 07:00-09:59,
• 10:00-12:59,
• 13:00-15:59,
• 16:00-18:59,
• 19:00-21:59,
• 22:00-00:59
TULEMUSED
Inimeste paiknemine riskialal:
• Kodu
• Töö
20,3 % Tallinna elanikest elab riskialal
24.5 % Tallinna elanikest töötab riskialal
• 3 regulaarselt külastatud „muud kohta“
•
43,9% inimestest on vähemalt üks kolmest riskialal
•
15,5% ‘’ vähemalt kaks kolmest “
•
3,8% ‘’ kolm kolmest “
Tallinna elanike eksponeeritus
riskidele:
Rahvastikurühmade eksponeeritus
riskiallikatele, tööpäev
Nädalalõpp:
Individuaalne riskiallikatele
eksponeeritus (statistiliselt olulised seosed):
• Töökoht: paiknemine riskiallikas mõjutab tööpäeval
oluliselt (kl 10-12 ja 13-15)
• Kodu: paiknemine riskiallikas mõjutab öösel oluliselt
tööpäeval (kl 21-7) ja nädalalõpul
• Sugu: mehed rohkem eksponeeritud tööpäeval (kl 7-18)
• Vanus: 50+ inimesed eksponeeritud tööpäeval (kl 7-12)
• Rahvus: venekeelsed rohkem eksponeeritud tööpäeval
(kl 13-15) ja nädalalõpul
Arutelu:
• Kas analüüsi aluseks olevad ajalised ja ruumilised ühikud
on adekvaatsed?
• Kas see, et 30% (või 20%) inimestest viibib igapäevaselt
riskialas on aktsepteeritav?
• Kuidas me saame seda infot kasutada riskide
maandamiseks ja paremaks planeerimiseks?
• Kas IT ajastul oleks mõistlik individuaalseid riskide
vältimise soovitusi pakkuda ?
• Riskianalüüside eesmärgiks on vältida ja
ennetada.
• Inimesed hakkavad küsima pärast õnnetusi.
• Organisatsioonid peavad küsima enne õnnetusi.
TÄNAN!
[email protected]

Similar documents

Keskkonnatehnoloogilise innovatsiooni

Keskkonnatehnoloogilise innovatsiooni direktiividega, mida liikmesriikigid on kohustatud rakendama.

More information