07temmuz1963

Comments

Transcription

07temmuz1963
'««M 6
8 î- (o
İDARE
MECİDİYE
SOKAK 11-13
TEL: 2824
o' °
BASIMEVİ
GlR'NE YOLU
LEFKOŞE
TEL: 73838
?*h e r v on h»
atak ûn«k p‘*
’lda mUzâke
erek bir
»öyle.
lS,n ~«nr
n ?
bÜd' ^
n8'‘terenin
,caatin ~
Y IL I
’
*Pm'? «,
SAYI: 72
SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR
FİATI: 15 MU
Brük8e|VS,faltis' ^
bu
yana, )n„ , pl,;
aseb*««r h a iJ İ 1 «e
m i5t ir
y(? mudunda Ziraat Koleji Açılıyor
nda
Türk Eğitim Dairesi 5
8 YILLIK İLKOKUL
uyarak Bey ar
MEZUNLARINA
(Pergama)nda bir
TANINAN HAKLAR
f'" * k ‘ onu»',*'»
Koleji açıyor. KoOkulları 8 yıla çıkarı­
İgu
diğer u
h**H
| dört yıllık bir öğretim lan köy çocukları 6 . yılın
812
taşıyacaktır,
,
A'man İ5birlijPl'
sonunda 7. ve 8 . sınıfları
len ve »<tisad, m
jin ilk yılı hazırlık okuyup okum am akta ser
lu«u bildiri,: r
y‘lldır' Bu sınıfa 8 yıllık best bırakılmış olup dile­
- _ ---- ^kieıiir,
öğrenimi yapan dikleri takdirde 6 . yılın
ortaokul
ikiyi ta- sonunda bir ortaokula de
Urla
alınacaktır. vam edebileceklerdir.
1963 - 64 ders yıAyni zam anda 8 yıllık
olmak üzere süreyi tam amlıyan öğren
bitirme imtihan - ci, burada genel kültür ve
fazla üç ders- teknik bilgi kazanacak, Zi
k a « 5 (Basın • Yaya);
takıntılı olanlar ve o- raat Koleji veya teknik
« r a » , öğrenci DeWmi|
1 ihzari sınıfını biti- Enstitülere (kız - erkek)
û m ,nı Türkiyede yQ! '
alınacaktır.
devam edebilecek; ayrıca
r e v ü TUrk-Amerikan ■
''ZZİS?»
Çeşitli gayeli Olgunluk Sı
navlarını verdiği takdirde
gerek klâsik üniversitele­
re ve yüksek okullara gi­
rebileceklerdir. Ayni öğ­
renciler Eğitim Dairesinin
bu yıl açacağı Ziraat Köle
jine devam edebileceklerdir. Ayni zamanda öğret­
men olabilmek için ö ğ ret
men Kolejine de girebileçeklerdir,
ZlRAAT KOLEJİ
HAKKINDA BİLGİLER
Kolejin kayıt tarihi 2 23 EylüPdür. Kız ve erkek öğrenci alınacak olan koleje erkek öğrenci-
c e ” Derneği, geçen
!u gibi bu yaz, 54 ,j J
e rk e k olan
72
yi TUrkiyede
vyetler Birliğiyle
. Çin Anlaşamıyor
Ame J
aeırlayj
ilde, T ürk aileleri
y k ala c a k olan *
|>ciler, yarın gece |s(
teklerdir.
Sovyetler Birliği ile Ko
Ç in arasındaki ide
ıme'erine geçen
öğleden sonra Mosgergin bir hava inde başlanmıştır,
ni şubemizin adre/ Toplantıdan sadece bir
NA MÜJDE
İdiz Elbise Teı
1açmış bulu
çeşit elbiseyi eniyi
la temizlemeği dı
lil M. Gürler Dikin kac saat önCe Moskova’
Küçük Kaymaklı ^ vası1 0İan Çİn he’etİ’
sıkl emniyet tedbirleri a'» » s
*ol
T ü rk v a r d a , » * *
Sovyet D elegasyon
e 8 iYa„e,im Kj B . s k . r n MKhael SUsl°v
H avva
O » “ W
* * * * 1
supları ve 250 kadar Çiti^>renc* tarafından kar
şılanmıştır. Çin hey’etine
Komünist Partisi Genel
Sekreteri Hsiao - Ping
t>
başkanlık etm ektedir.
tır.
İki memleket arasında­
ö te yandan Ruslar, beş
ki ideoloji ihtilâfı, son gün
Devamı Sayfa 6 da
lerde tarafların birbiri aleyhinde ileri sürdükleri
ithamlar ve mukabil it­
ham larla had safhaya gir
iniş bulunm aktadır.
Çin Komünist Partisi
bu hususta yayınladığı
son tebliğde Rusları haki
katleri tahrif etm ek ve Çi
ne hücum larda bulunmak
la itham etmiş, bugün de
Peking gazeteleri beş Çin
linin Rusya’dan kovulma
sim şiddetle protesto mak
sadiy'e gönderilen nota
nm metnini yayınlamış-
ler gündüzlü veya yatıh
olarak devam edecekler;
kızlarsa sadece gündüzlü
olacaklardır.
Okuma ücreti yılda 6 li
radır.
1963 - 64 yılına mahsus
olmak üzere ortaokul bi­
tirme sınavlarında en faz
'a üç dersten takıntılı olanlar da alınacaktır.
öğrenci sayısının yüz­
de 20 sine meccanilik ve ­
rilecektir. Tahsil süresi 4
yıldır.
Beyarmudu Ziraat Ortaokulunun önümüzdeki
iki yıl zarfında faaliyeti­
ne son verebilmek için
1963 - 64 ders yılında Or­
ta 1. sınıfına öğrenci alın
mıyacaktır.
Aynı ders yılında Orta
II ve III sınıfları geçici sı
nıflar olarak addedilecek
ve bu sınıflardaki öğren­
ciler halen uygulanmakta
olan programa göre öğre
nimlerine devam edecek­
lerdir.
V ı | l l H l i l l l l | ı : | ! : ' l l l < l | l l | l i | l ! | l l | 1 l l l l l ü a i i l l l | l t l ( f l l f l t n i l l l l l l l l l l l I I I I II İ l l i n i n I I I H I I I I n III İ l l i n İ l l i n İ l i
BAŞYAZI
1963 • 64 ders yılında
Orta III sınıfına girme
hakkını kazananlar ve
1962 - 63 ders yıh sonun­
da Orta II sınıfında en
çok Uç dersten takıntılı
bu'unanlar arzu ettikleri
takdirde ihzarı sınıfa de­
vam edebileceklerdir. Ay
Afrikada Yerleşmiş Kıbrıslı Rumla*
Tatillerini Kıbrısta Geçirecekler
Dün sabah Güney Afri |lanına vasıl olmuştur.
Kıbrıslı Rumlar, Adada
ka Hava Yollarına ait bir
uçak ile 26 Kıbrıs'ı ve 48 üç ay kalacak ve akrab ı
Yunanlı Lefkoşa Uçak A- ve dostlarını ziyaret edejçeklerdir. Aralarındaki
birçok gençler Kıbrısı ilk
defa görmüş olacak'ardır.
Yunanlılar, Lefkoşanm
görmeğe değer yerlerini
gezdikten sonra uçakla
Atinaya hareket edecek­
lerdir.
Kafile uçak alanında Ti
caret ve Endüstri Bakan­
lığının bir temsilcisi ve
Lefkoşa gezisini organi­
ze eden “Olympos Tours’'
Müdürü tarafından karşı­
lanmıştır.
Kıbrıslı Rumların seyri
hati Güney Afrikada “Af
rooiympic Travels” şirke­
ti ile Johnnesbourg’daki
Kıbrıslılar Cemiyetinin i.;
birliği sayesinde organize
edilmiştir.
:
yaşamışlardır.
'• i f l M I n i i l i ! | l l l l l | l i | h | l f a ı l | : ı | l ı a ı l | l l | t l | j l | f l | l l | l l | l l l l l l l l l ! l l l l l l i a i l B l l l l i a i l l l > l | l l | | l " l " l l l l l ı a ı , l > ı a M I 1 ^
Dün Çekilen Devlet
Piyangosununlinci
Şanslısı 142252 dir
g ü n L e fk o ş a ’d a
K ıb rıs R u m
M e m u rin C e m iy e ti b in a s ın d a
y e r a la n ç e k iliş in d e b ü y ü k ik
r a m iy e k a z a n a n b ile tle r in nıt
m a r a la r ı ş u n la r d ır : —
lin ç i ikram iye (£6,000) 142252
2’inci ikram iy e (£3,000) 063304
3’ncü ikram iye (£.2,000) 1671)3*!
4 ’ncü ikram iye (£1,000) 12329S
5’nci ikram iye (£ 500) 0975S* 1
6 'n cı
7'nci
8 ’nci
9'ncu
10'ncu
l l l 'n c i
12’nci
13’ncll
14'ncll
15’nci
16'ncı
17’nci
ik ram iy e
ikram iy e
ikram iye
ikram iy e
ikram iy e
ikram iy e
ikram iye
ikram iye
ik ram iy e
ikram iye
ikram iye
ikram iy e
(£
(£
(£
(£
(£
(£
(£
(£
(£
(£
(£
(£
500)
500)
250)
250)
250)
250)
100)
100)
100)
100)
100)
100)
03684*
171581
122747
129854
004622
037740
106149
0990.S3
116675
054169
1796Ü8
125000
'A m o rtiler
Bu çek ilişte am o rti isabet eden b iletlerin n u m araları şöylüd ir : —
19 ta n e £50’lık : 2252 rakam la
n ile son bulan b iletler
180 ta n e £ 25'lık : 252 rak am ları
ile so n bulan b iletler
199 ta n e £10'lık : 304 rak am ları
il eson bulan b iletler
Kore Değiştirme
Birliği Hareket
SAYFA
iLârnakada Atış/Tatbikatı Yapılacak
İngiliz Kıraliyet Hava
nı hak, 1964 - 65 yılında Gücü, her iki tarih de daOrta III sınıfına girecek hil olmak üzere 8 ile 12
olanlara da tanınmıştır.
Temmuz tarihleri arasında sabah saat 8.30 dan
Bu durumda 1965 - 66 iö.s. saat 1 ’e kadar Lârna
ders yılından itibaren Be- ka kasabasının 5 mil kayarmudu Ortaokulunun
dar güneyinde sahil bofaaliyetine tamamen son yunda buUınan talim saverilmiş olacaktır.
Bursa Festivali
Bugiin Başlıyor
D e v le t P iy a n g o s u n u n b u ­
HERGÜN
hasını havadan atış tatbi
katı için kullanmağı tasar
lamaktadır.
! Bu tatbikatta hakiki ro
ketler kullanılacağından
halkın gerek karadan gerekse denizden bu bölgeye yaklaşmaması ihtar o,lunur.
Yardım Konsorsiyumu
Türkiye'nin Dış Yardım
ihtiyaçlarım Karşılıyor
OsmanlIlarda Kültür
Fllelefteros gazetesinin K ıbrıs’ın T ü rk ler tarafın
dan fethine dair yazdığı y azıda b ir çok farih ve m an­
tık hataları yer alm aktadır. DUnkii yazım ızda gene bu
konuya tem as etm iş, gerekli cevabı bu gazeteye v er­
miştik. Bugünkü yazım ızda da F llelefteros gazetesinin
OsmanlIlarda k ü ltü r nam ına b irşe yolm adığını iddia
eden yazısına vesikalarla cevap vereceğiz.
Osmanlı İm paratorluğunun şaşaalı devrinde, a s ­
keri dehası, idari teşkilâtçılı ve teknik üstünlüğü ta ­
rihle kayıtlıdır. Bizansı dize g etiren, V iyana kapılarını
dögen, kafkaslara, K ırım dan S udan çöllerine ve Hindistandan A tlantiğe k a d ar u zanan bu m uazzam ordu,
Osmanlı kültürüne sahip k ah ra m a n T ürk ceddinin ev­
lâtlarıydı. Türk ordusunun bu başarısı onun k ü ltü rü ­
ne, medeni davranışına, geniş bilgisine d ay an m ak ta­
dır. Meşhur C am bridge Ü niversitesi İstan b u l’a h ey et­
ler göndermiş, Fâtih M edresesinin ted risatın ı örnek
alarak, Türk kültüründen faydalanm ak
im kânlarım
her zaman için araştırm ıştır. B ilhassa bu olay bütün
Üniversitelerin tarih k itap ların d a kayıtlıdır.
Osmanlı Türk D evletinin K ıbrıs O rtodokslarm a
getirdiği medeniyet, tanıdığı eşitlik, ordum uzun d isip­
linli hareketiyle kabili telif b ir ö rn ek tir. K ıbrıs’ta ya«ıyan Ortodoksları K atalok V enediklilerin zülm undan
kurtaran bu ordu olm uştur. İşte bunun içindir ki„ Km
r>s fatihleri tarihin en büyük h alâsk arları o larak k a r­
şılanmış ve Adaya âdalet huzur g etiren O sm anlı İda­
resi, istikrarlı bir d evre olan 300 senelik b ir hâkim i­
yet kurmuştur.
Meşhur M acar T arih y a z a n Felix Valgy bu konu­
da şöyle dem ektedir :
“Osmanlı T ürklerinin tarih tek i ro lü , R o m alıların
ve bir dereceye k ad ar A nglo-Saksonların rolüne ben­
zer. Askeri ve idari d ehalariyle m u h te lif m ed e n iy eteri İm paratorlukları içine alarak b irleştirm işler, h a lk ­
ları zülüm ve Istirsm ardan k u rta rm ışla r ve h er y e rd e
zamanın şartların a göre, en adaletli ve en İstikrarlı
idareleri kurm uşlardır.”
Bu konu daha da uzatılabilir.. F ransa Kralı 1 ’üıci
Francis’ln 1526 da O smanlı İm p arato ru M uhteşem S U
leyman’a (Kanuni Sultan S üleym an) gönderdiği mesejda, İspanya kralı F erdinand’a ve H aspurg H an ed n .
n|na karşı him aye talep ederken, “A daletine m azhar
olmak için ey büyük Padişah, sana sığınıyorum ” de­
mesi, tarihte Osmanlı âd aletlnln en b e liğ ö rn e ğ id ir.
Lala M ustafa Paşa ordularını b ir bayram havası
içinde karşılıyan Rum papazları ve m azlum Kıbrıs
halkı, 1570 de başlıyan ve 1871’e k ad ar devam eden
Türk hâkim iyetinde en m üreffah günleri bulm uşlar,
7
Temmuz
1963
Pazar
199 tan e £ 5'lık 188 rak am laıı
ile son bulan b iletler
I Şu ş a rtla kİ b ir b ilet b irden
fazla ik ram iy e k azan am az.
Paris 6 (Basın Yayın;:
Dün toplanan Türkiyeye
Yardım Konsorsiyumu,
Türkiyenin 1963 - 1967
Beş Yıllık Kalkınma Plâ­
nı dış yardım ihtiyaçları­
nın karşılanmasını kabul
etmiştir. Konsorsiyuma
dahil devletlerle Dünya
Bankası ve Milletlerarası
Para Fonu temsilcilerini’i
hazır bulunduğu bu top­
lantıda, Devlet Bakam vc
Başbakan Yardımcısı Pro
fesör Turhan Feyzioğlu
ile İktisadî İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilâtı nezdindeki Türkiye Başdelcgesi Münir Mostar, ek yar
dım talebi, iki taraflı gö­
rü şm e c in seyri ve 1961
yılındaki ihtiyaçlar üze­
rinde açıklamalarda bu­
lunmuşlardır.
Toplantıda Amerika
Birleşik Devletleri 35 mil
yon dolarlık yeni bir an­
laşma aktine hazır o c u ­
ğunu bildirmiştir. Federal
Almanya, evvelce taa h ­
hüt ettiği 30 milyon dola-
ra ek olarak şimdilik 7.5
milyon dolar vereceğini
ifade etm iştir. Fransa ise
evvelce teklif ettiği 15
milyon do'ara ilâveten
şimdilik 7 milyon dolar
yardım teklifinde bulun­
muştur. Bu arada İngilte­
re, daha önceden taahhüt
ettiği m iktara ilâveten bir
ek taahhütte bulunmuş­
tur.
öteyandan, Türkiyeye
Yardım Konsorsiyomu bu
gün yayınladığı bildiride,
Devlet Bakanı ve Başba ­
kan Yardımcısı Turhan
Feyzioğlunun başkanlığm
daki Türk heyetinin açık­
lamaları ve iki taraflı gö­
rüşmelerin kaydettiği y e­
ni gelişmelerle ilgili haporların dinlendiği ve mü
zakerelerin ’ yakında ta ­
mamlanacağı ümidi belir­
tilmektedir.
Bildiride, ayrıca, Kon­
sorsiyum 1964 dış yarcı
mı için önümüzdeki son­
baharda yeniden toplanDevamı Sayfa 6 da
Tevkif Edilen ingilizler
Türkiye’ye Gideceklerdi
Bursa 6 (Basın - Yayın)
Haber verildiğine göre,
İkinci Bursa Festivali bu­
geçen
akşam Kıbrıs Polisi
gün Atatürk Caddesinde
iki
İngiliz
askerini tevkif
'yapılacak olan büyük eğ
etmiştir.
Askerlerin,
kira­
j'ence geçidiyle başlıyacak
ladıkları
bir
kayıkla,
Giı jtır. Altı gün altı gece d e­
vam edecek olan festival ne’den Türkiyeye gitme
için bütün hazırlıklar ta- teşebbüsü ile itham edil­
Imamlanmış, davetli yerli mektedirler. İki gündenve yabancı folklor ekipüe beri, Piskobudaki kampla
İri Bursaya gelmişlerdir Vında bulunamıyan asker
İlerden biri, polis kayığa
İl ve ilçe bandolarına iyaklaştığı sırada deniz?
flâveten Hava ve Jandar ■
'ma Kuvvetleri bandoları, atlamışsa da, polisin hava
ya ihtar mahiyetinde ateş
Devamı Sayfa 6 da
{açması sonunda teslim ol
muştur.
Bu olaydan sonra aske­
ri polis, Girnedeki Kıbrıs
polisinin teslim ettiği iki
m acerapersti nezaret altı
na almıştır.
iirdiinde Genel
Secimler
Ürdünde dün genel met)
us seçimleri yapılmıştır.
İştirak eden 300 bin erDevamı Sayfa 6 da
Bir
Polis Çavuşu
Anayasaya Başvurdu
İzmir 6 (Basın - Yayın)
Kore değiştirme biriiği bu
gün saat 8.30 da Çiğli ha­
va alanından hareket ede
cek özel uçaklarla Kore|
ye gidecektir.
Bir piyade birliğinden
ibaret değiştirme birliğin
de, 6 subay, 7 astsubay
Limasol (özel) — Lârve 444 er bulunmaktadır. naka kasabası Merkezî
Kore birliği törenle uğur­ Polis İstasyonunda görev
lanacaktır.
ii bulunan Osman Muşta-
Sebep: Disiplin Kurulunun Haksızlığı
fa isimli çavuş Disiplin
masını istemesini kabul*
mak) ve 30. madde 3 d’ye
Kurulunca muhakeme e- lenmeyen Kurul aleyhine
(kendi seçeceği bir hukuk
dilirken savunmasının bir dâvâ açmıştır.
çu tutmak ve tanıkların
hukukçu tarafından yapı>
kanuna uygun olarak sor
Disiplin Kurulu’nun bu guya çekilmesi) aykırı bir
Seyahata Hazırlananlar...!
kararını Anayasanın 12. karar olduğunu ve Anaya
madde 5 c ’ye (kendini
saya aykırı hareket ettiği
bizzat veya seçeceği ve ni belirten Osman Çavuş
telefon ederek gitmeyi tasarladığınız yeri bildiriniz. Siz kendi işini/le
ya, eğer kâfi imkânlardan Polis Başkumandanı ile
meşgulken Büromuzdaki tecrübeli elemanlar biletlerinizi hayırlayarak
mahrum bulunuyor ve a- Hükümet aleyhine dava
derhal evinize, dairenize veya çalıştığınız yere getireceklerdir.
daletin selâmeti gerektir! açılması ve yargılanma­
Tel : 74474.
yorsa, kendisine mecca- nın hükümsüz kılınması
nen tayin edilecek bir hu için Anayasa Mahkemesi­
kukçu vasıtasiyle savun­ ne müracaat etmiştir.
Lefkoşa Türk Bankası Ltd. Seyahat Bürosuna
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTI
DEVRtM 7
Sayfa 2
PeV1M
Gene Belediyeler
Meselesi
O rtada bir A nayasa var, bu A na­
y asanın em rettiği hüküm leri tatb ik a.
lanına koym akla m ükellef b ir H ükü­
m et var, bu H üküm etin T ürk ve Rum
lardan teşekkül eden b ir tc ra K urulu
var. F akat bu tcra K urulu çoğunluk
sistem i üzerine k urulduğu için, T ürk
üyeler burada gerekli b ir şekilde çalı­
şam ıyor ve çoğunluğu teşkil
eden
Rum üyeler diledikleri şekilde hare­
ket ediyorlar.
Ç oğunluk kendilerinde olm asına
rağm en Rum üyeler de A nayasa dışı­
na çıkm ak y etkisine hiçbir zam an sa­
hip değillerdir. Böyle olduğu halde,
Rum üyeler kasıth b ir şekilde A naya­
sayı ay a k la r altın a alm akta, T ü rk hak
larını çiğnem ekte, bütün T ürk talep ­
lerini reddederek kendi hegem onyala­
rını kurm ağa çalışm aktadırlar. Bu tu ­
tum Rum üyeler için hiçbir zam an bir
başarı sayılam az. Ama gene de o n lar
bildikleri yolda y ürüm ekte, diledikleri
şekilde h arek et ederek,
m em lekette
b ir takım hu zu rsu zlu k lar y a ra tm a k ta ­
dırlar. Bu bakım dan m em leketteki h u ­
zursuzluğun bütün sorum luluğu Rum
lara aittir.
Şimdi de Rum üyelerin d av ran ış­
larından c esaret alan Rum ca g azete­
ler, A nayasada açık m addeler bulun­
m asına rağm en, B elediyelerle ilgili ka
nun m addelerini değiştirm eğe çalış­
m akta, b ir takım kanunsuz h arek etler
le başarısızlık ların a ö rtb a st etm eğe
yeltenm ektedirler.
B ütün b unlar yetm iyorm uş gibi,
T ürk tarafın ın huzurunu kaçırm ak, iradesini sarsm ak, bu to p rak lard an uzaklaştırm ak İçin b ir takım yaalan lar
u ydurm akta, hayalı oyunlarla T ürk
Toplum u üzerinde kendilerine has bir
tak tik le b ir tak ım siyasî g ayretlerde
b ulunm aktadırlar.
Söz etm iş gibi b ir çok R um ca g a­
zeteler son günlerde B elediyeler ih ti­
lâfına yeni b ir veçhe verm eğe çalış­
m aktadırlar. B unlar diy o rlar ki, Bele­
diyeler ihtilâfında Rum görüşü B irle­
şik A m erika ve İngiltere H ükûm etleıi
tarafın d an d esteklenm ekte ve Rum
SABAH VE UĞLE YAYIM
06.29 Açılış ve program
06.30 S abar m elodileri
07.30 M ülkiye Ecevit’ten şar­
kılar
08.00 H ab er bülteni.
08.15 K em a Ö n can ve İsm et
N ed im ’den şarkılar
08.48 M eksika M üziği
01».00 T ü rk ve Batı müziği din
leyici istekleri
1G.00 S an atk ârlard a n birer
şarkı
10.30 Ş iirim izden seçm eler
10.45 Ç eşitli m üzik
11.15 A bdülâzim A ziz to p lu ­
luğu n u n pro g ram ı
11.45 C olom bo C h an tango
o rkestrası
12.00 T akvim den yedi yaprak
12.15 O yun havaları
12.30 K ü çü k konser
13.00 R iza R jt’den şarkılar
13.30 H ab er B ülteni
13.45 K apanış
A K ŞA M Y A Y IN I
16.59 A çılış ve p rogram
17.00 T ü rk m üziğinden seç­
m eler
17.30 B atıdan seçm eler
18.00 S abite T u r G u lerm an ’
d an şark ılar
18.30 C ürüm leri nlem e k am ­
panyası ile ilgili b ir ko
nuşm a
18.35 K araip lerd en m üzik
g örüşünün kabiil edilmesi için T ürki­
y e H üküm etine baskı yapılm aktadır.
Rumca gazetelerin bu iddiası ne
gerçeklerle bağdaşan bir iddia, ne de
en küçük b ir gerçek payı taşıyan bir
haberdir. Türkiye H üküm etinin bu lıa
yali olaylardan haberi olm adığı gibi,
gerek Kıbrıs konusunda .gerekse Be­
lediyeler m eselesinde Birleşik A m eri­
ka H üküm eti ve İngiliz H üküm etiyle
tam b ir görüş birliğine sahiptir.
G erek T ürkiye’nin, gerekse Kıb­
rıs Türk Toplum unun nasıl realist bir
politika takibettiklerini görem iyecek,
anlıyam ıyacak k ad ar duygusuz olan
bu in sanlara n e diyebiliriz?
A ntlaşm alara
ve A nayasaya t A
başlangıçtanberi sadakatini h er tü rlü
h areketi, h er tü rlü g aüretiyle g ö ste r­
miş olan T ürkiye bu konuda Batının
büyük desteğini kazanm ıştır. Bu des­
tek sayesinde T ürk politikasının rea­
litesi hergün günışığına çıkm akta, her
gün yeni b ir b aşarıya ulaşm aktadır.
Rum tarafı için en başarılı siya­
se t yalandan ku rtu lm ak tır. Genel ef­
k ârda istifham y aratm ak için girişi­
len bu gibi hareketlerin daim a başa­
rısızlıkla sonuçlandığı aşikârdır. F a­
k at gene de o n la r y alana tenezzül e t­
m ekte, sistem atik b ir şekilde yalan
kam panyalarını hızlandırarak bundan
fayda m ülâhaza etm ektedirler. Dünya
m n hiçbir yerinde yalanın başarıya
ulaştığı görülm üş b ir olay değildir'
G erek A nayasa, gerekse A nayasa
mn em rettiği hüküm ler, bu kabil y a­
lanlarla değiştirilem ez. Rum o rtak la,
rım ızın a rtık bu gerçekleri an lam ala­
rı ve yalan lara son verm eleri g erek­
m ektedir. Biz m em leket m enfaatleri­
ni ön plânda tu ttu ğ u m u z için, kendi­
lerine daim a sam im i tavsiyelerde bu­
lunm aktayız. Buna rağm en onlar, ge­
ne bildikleri yolda yürüm ekte, bildik­
leri şekilde h arek et etm ektedirler.
F akat işlerin bu gibi yalanlarla
yürüyem iyeceğini artık
anlam aları,
ta k d ir etm eleri ve siyasetlerini te k ra r
gözden geçirm eleri gerekm ektedir.
A ksi halde, kaybedecek olan yalnız
kendileridir.
18.45
19.00
19.10
İv.25
19.30
1.-.45
2C.00
-K oka K o la program ı
P olkalar
Beraber şarkılar
A ra müziği
H ab ^r bülteni
L ânitis program ı
S por dünyasından ıaberler
20.15 G ecenin ses yıldızı
Billy F ury
20.30 K itap S aati
20.40 N evzat G üyer ve G 3nül
A k ından şarkılar
21.00 P azar n eş’esi
21.15 P o p ü ler piyano müziği
1-21.30 K ü m e fasıl heyetinden
hüzzam faslı
22.00 H ab er bülteni
22.15 D an s ve caz m üziği
23.00 K apanış
19.30 A çılış
19.32 İn g iltere'd en gönderilen
R um ca sözlü ak tü alite
19.43 H o o to n ’la rın Ç iftliği
20.10 M etafiziğe doğru seri­
sinin yeni b ir film i
20.35 A ralık ve halın ın prog
ram ı
20.39 C liff R ichard Revusu
(yeni m üzikal serisinin ilk fil
mi
21.06 T h re e S ecret (üç sır) isim li tam boyd ak i film
B aşrollerde : E k a n o r P a r­
ker, P atricia Neal ve
R u th R om an
— Sağolun, güle güle...”
Telefonu yerine bırakıp
te k ra r uzandım. Şimdi g ü ztl
b ir öğle uykusuna hak ka zanm ıştım .
i
ESRARIN
ANAHTARI
BULUNDU
MU ?
Yediğim m ütenevvi yem ek
ler, balkon kapısından sıcağı
öldürm ek ister gibi p ü fü r pü
fü r esen rüzgâr, beni çabu cak uykunun kollarına a tm 'ş
tı. K apının tıklatılm ası ile uyandım . Gece ve sabah, fa ­
sih o larak dalm alarım , esKi
haysiyetim i yerine getirm iş,
hassalarım m norm al işlemesi
ne im kân verm işti :
— “ Girin!...”
T ahir ağa geldi. S aat bu s 1
rada üçü gösteriyordu.
— “H ayrola , ağa ?...”
— “ Bir hanım efendi geldi.
A JA N S TÜRK
1
Dergisi, Temmuz Sayısı Çıktı
iç Ve Dış Olaylar
Sanat, Edebiyat, Turizm
Devlet Tiyatrosunda
Ankara • Ajans-Tiirk P K 109
Kıbrıs - Çardak Yayınevi Lefkoşa
Miinhaller
1962 de ingiltereyi Ziyaret
Eden Turistler
Resmen açıklanan bir rapo­
ra nam zet 1962 senesinde İn giltereyi z iy aret eden tu rist
adedi 1,925,000’e bağlı olm uş­
tu r ki, bu bir rek o r teşkil e t­
m ektedir. Bu rakam ın 1,500,OOO’i tatillerini tngilterede seçiren tu ristleri teşkil etm ekte­
dir.
(K om onvelt m em leketlerin­
den gelen turistleri ihtiva etme­
yen) bu rakkam lar, ayni za •
m anda işbirliğiyle tem aslar ijçin İngiltereyi ziyaret edenle .
rin sayısında da b ir artış oldu
ğunu ifade etm ektedir. Bir se
ne evvel 280,000 iş adam ının
ziyaretine m ukabil 1962 sene­
sinde bu
------ziyaretçilerin
----- —.... sayısı
!307,000'e baliğ olm uştur.
TEK BİR ARTİST
Bir a rtist için Ş ekspir’in yaz
mış olduğu en uzun rol - M ar
g aret Anjou- - K ıraliyet Şekspir T iyatrosunda Dame Peggy
A shcroft tarafından oynana çaktır. A rtistler Altıncı Henri
Dördüncü Edvard ve üçüncü
R ichard eserlerinden m ürek kep üçlü piyeslerde rol alacak
lardır. Buna b ir de “Güllerin
H arbi” ilâve edilecektir. Film ­
de artist, 35 senelik bir hayat
süresini canlandıracaktır.
^ ı l d ı i .f a l ı
rılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM lllllllıllllllllU llllıılı l
•*
K O Ç BU R C U : (21 M a rt — 28 N isan) — Fazla
e n u fak hâdiseler bile sizi üzüyor
h a s s a s s ın ız ,
BO CA B U R C U : (21 N isan — 20 M ayıs) — H ed ef­
lerinize dolam baçlı yollard an değil doğru yoldan gidin.
İK İZ L E R BU CU : (21 M ayıs — 12 H aziran) — Za| m an zam an yakınlarınızın gönlünü alm ayı uuutm ayın.
Y EN G E Ç BU R C U : (23 H aziran — 22 Tem m uz) —
E trafın güvenini k azanırsanız işleriniz d ah a koaly yürür.
T ürk C em aat Meclisi K o­
operatif İnkişaf D airesinde
m ünhâl 5 istajiy er K ooperat f
M üfettiş M uavinliği için dilek
çe kabul olunur.
Mevkiin yıllık m aaşı :
Sabit £360’dır.
A ltı ay lık denem e devresin
de başarı gösteren istajiyerler
yıllık £426x24-642 m aaş ba­
rem iyle İkinci sm ıf K oopera­
tif M üfettiş M uavini olarak
istihdam edileceklerdir.
V azife ve M es’ullyetler :
Bölge K ooperatif M üfettiş­
lerine veya m uavinlerine m u­
rakabe, teftiş ve eğitim h u su ­
sunda ada dahilinde (um um i­
yetle köylerde) yardım ve Da
irenin görevleri ile ilgili sair
,. , ,
.
!1§len rfa etm ek1 E vsaf : En az lise tahsili ve
ya m uadili bir tahsil görm üş
olm ak, yüksek İngilizce, TUrk
çe bilmek, M uhasebe vu R um ­
ca bilenler tercih edilebilir.
D ilekçeler en geç 16 T em ­
muz, 1963 tarihine kadar TUrk
K ooperatif İn k işaf D airesine
Ivasıl olm alıdır.
T E R A Z İ BU RC U : (23 Eylül — 23 Ekim ) — Bir
anlaşm azlık yüzünden m eydana gelen gerginlik kalk a c a K
A K R E P B U R C U : (24 Ekim — 1} Kasım ) — Ban­
k aların a gereken h ürm eti gösterin ki size hü rm et etsin ­
ler.
YAY BU RC U : (22 K asım — 21 A ralık) — Sevinci
nizi açığa vuracak aşırı h areketlerden sakınm alısınız.
BEN EK
O G I-A K B U R C U : (22 A ralık — 20 O cak) — Endi
şeye kapılm anız için b ir sebep yok, h er şey yo lu n a gireKOVA BU R C U (21 O cak — 19 Şubat) — Bir sıkın
, tıdan y akında k u rtu lacak ,ra h a t b ir nefes alacaksınız.
BALIK BU R CU : (20 Şubat — 20 M art) — H ep
kendinizi haklı görüyorsunuz, belki de hata sizdedir.
Sizi görm ek istiyorlar.”
gözlüklerle ö rttüğü için, on­
— “ İsmini söylemedi mi ?
lardan yanan öfkeyi daha he
— “ Ç am lıcadan geliyorum
nüz görem iyordum .
d ed iler yalnız...”
— “ Kekeleme,
sö y le !..
— “ Haaa... Tam am !...”
Dün senin arkandan o k ad ar
Y erim den kalkıp banyoya
seslendim , niçin dönm edin ?
doğru sekerken seslendim :
— “ Şey ... O yaptığım dan
— “ Tam beş dakika sonra
sonra...”
buraya alıver a ğ a ../’
— “ Geri dönem ezdin, çün
Ses çıkarm adan çekilirken
kü Serap hanım seni kapıya
ben de başım ı m usluğun alt'
k ad ar geçirecek ve sen da
na sokup, bol bol yıkadım.
ondan bir vedâ pusesi alacak
Uyku m ahm urluğum kalm a­
tın !...”
mış, kanım dam arlarım da d.ı
Vay kâfir kız vay !... De ha hızlı olarak deverana baş
m ek bizi görm üştü !...
lamıştı.
K aşlarım la om uzlarım ı be­
G ardroba dönüp pijam a­
ra b e r kaldırıp, boynum u bük
mın paltolonunu ve robde tüm .
şam br'm ı giydim. Saçlarım a
— “ Gece kaç kere telefon
iki fırça vurup, tek rar yata la aradım . Ama beyim iz, ye­
ğa uzandım . Bacağım daki >a
ni sevgilisiyle beraber kimbi
ra sızlıyor, elimin üzerinde
lir neredeydi? ...?”
kabuk bağlam ış olan çatlak
— “Yeni sevgilim mi ? O
fena halde kaşınıyordu. Kel­
da kim ?...”
lemdeki yum ru iyice inm işti.
— “ Köşk kapılarında ev Komodinin üzerinden bir
lâthk gibi öptüklerin...”
sigara alıp tü ttü rü rk en , kapı
— “ Serap dün gece evde
te k ra r çalındı.
değil mi idi ?”
— “ B uyurun !...”
— “Onu senin daha iyi bil
Serabı şimdi yine karşım ­
men lâzım...”
da bütün ihtişam ı ile göre .
— “ Söylesene! Serap d^ se
çektim , Tabii hem en bana
nin gibi evde yok mu idi dün
doğru koşocak, elini u z a ttı­
gece ?”
ğı anda, onu yanım a çekecek
— “ Serap da mı ?...”
ve öpüp koklayacaktım . T a­
Eldivenini hışım la komedi
hir ağa terbiyeli b ir insan ol
nin üzerine fırlattı, gözlükle
duğu için, m isafirim i içeri
rini çıkardı ve karşım daki
sokar sokm az kapıyı kapayıp
koltuğa oturup bacak bacak
geri d ö n e c e k ti; onun için,
üzerine attı :
gecikecek b ir mevzu yoktu.
— “ Sevgili ablam , dem ek
Bunları düşünerek göğsü benim evden çıktığımı sana
mü şişirdim ve başım ı diktim
hem en yetiştiriverdi ?...”
Kapı açıldı. T ahir ağa çekilip
D ostlar, işler fena sa rı»
yol verdi. Ve... O ne?
sarm aya başlam ıştı. Saatim i a
K arşım daki kadın sinirli
lıp kolum a takarken baktım .
b ir sesle sordu :
Üçü geçiyordu. G ördünüz
— “ Beni yakandan bu ka­
mü başım a gelenleri ? Şimdi
d a r kolay silkeceğini mi um
nerdeyse S erap da dam lıyadun, M urat ?
cak, ondan sonra bu işin u — “ Ama, Aylin... Ben.. Şey
cu karakolda nihayet bula Sen..”
çaktı !...
Ş aşkınlıktan, sigaram ı tat>
— “ Bana haber getiren fi­
la yerine, komedinin taşında
lân olm adı canım ! Polisten
söndürdüm .
öğrendim senin evden çıktı­
Aylin hırsla beyaz eldiven
ğını... Hepsi bu kadar...”
lerini çıkarıyor ve dudağının
— “ Peki, hangi polisse o,
ucunu dişliyerek bana bakı­
benim pavyona gidip oturdu
yordu. Güzel gözlerini oval
ğumu da söylemedi mi sana
— “ Hangi pavyona ?...”
— “ Bahçedeki selâm lık da
iresine...”
— “ Ha... Onu sorm ayı u nuttum işte... K usura bakm a,
söylem edi.”
Ü zerinde bolerosu olan be
yaz , daracık, dekolte b ir rolı
giym işti. K üçücük ayaklar.nı saklayan İtalyan stili is karpinlerini hırsla sallıyordu
— “ Peki , beni dündenberi niçin aram adın ?”
— “ Gece evde olm adığımı
sen söyledin ya ?”
— “ Ha, evet. Serap hamm
la olduğunu unutm uştum ;”
— “ Peki, S erap hanım ev­
den k açta çıktı ?”
— “ Onu da o polis ahba bından sor, öğren !...”
— “ Peki seni bu k ad ar
kızdıracak n e yaptım ki ?...
Dün bana en olm ayacak h a ­
kareti ettin, ses çıkarm adım .
H akikaten çok güzel b ir k a ­
dın olan ablanla m eşgul cldum sa hatâ mı ? Erkeği de,
izzetinefsi de, sevişm eyi de
A llah için çok iyi bilen ve
tak d ir eden b ir insan Serap..
Senin sayende onunla ta n ış­
tığım için m in n ettan m sana.
— “ Evet, ben haydutlarla
uğraşırken, siz aşağıda ona
k u r geçiriyordunuz, değil mi
beyefendi ?”
A llah Allah! Bu kızda ra d ar tesisatı mı vardı yahu ?.
— " Onu da nerden çıkar dm cam m ?...”
— " Bir de utanm adan in k âr ediyor! Kendi söyledi, an
ladin mı ?... Bizzat ablam
söyledi... “Biz M urat beyle
sevişiyoruz, sen çık aradan!”
dedi. A nlaşıldı mı efendi ?
Bir de sıkılm adan gözüm ün
içine baka baka yalan söylü­
yor... Ah bu e rk ek ler!...”
G üzel dişlerini öyle gıcırda
tıyordu ki, bir pirzola parça
sı olm adığım a bin k ere silk rettim . K aryolayı işaret e t •
tim :
— “ Gel şuraya ! O tur y a ­
nım a!...”
H A K E R İ-------
Evet, sayın okur; “dünya güzel olmalı”
B ütün Özünlerimizi giderebilsek, kavgalar olma,,
birbirim izi daha iyi anlasaydık bir toplumda
Ne iyi olurdu,
A m a olm uyor! insan bu, dayanamıyor bir
ye öfkeleniveriyor kavga çık an y o r ya da tfeiilliy,,,
k arşısındakini k m y o r. İyi b ir insansa sonradan pl,^
oluyor; iş işten geçm iştir fakat. Buna rağmen karfis^
daki iyi bir insana anlam asını bilerek suçunu hoş jt
rü y o r o kişinin.
İnsanın bir tanıdığı, yaşını başını almış bir
dığı, ölüyor. Ö lüm A llah’ın em ri. Normal bir şey bu
Bugün olm azsa yarın olacak birşey. ÜzülUyor üım
N iye bu üzülm ek? İnsan işte.
Üzülmeden olmuyor,
edem iyor.
İnsan bir şeyleri y itirir gibi oluyor bazan ölüm­
süz a y r'lık la rd a. N edir olan? Birisi uzak ülkelere gM.
y o r örneğin. G itm esi hakkı. Buna eğer İyi bir |ttj; |.
çinse sevinm ek gei'ekirken gene sevinemiyor insan.
K8da
*“
S*" navid
Ü#
k«f
filini . J
„ve!«rfi
sofOrU .RoyL
:usundan Sen<
etmiş11
defa kal
c ile b«raber,
bine
tered
■i'
Fal
z
isn»
fS -
, geçen “zun f
! ’lrlik sade'
„ etmıyordu
! şahsiyeti de, S
Bir uzak ülkede insanlar birbirine giriyor; biz (a
.kinden « * *
burada olanları izliyoruz radyolardan, gazetelerden.
C ezayir m eselesinde böyle olm adı mı? Kore’de çarpı­ Kabiliyeü S t ­
artmış. beya
şan kahram an M ehm etler’imlzi böyle izlemedik mİ?
gözde e r k e k l e n
Bir öğrenci girdiği sınavdan çıktıktan sonra İn.
Hakikaten, l
ş a n kazanam adığını anladığı an üzülüyor, daha önce Ki. muvaffakiy
çalışm adığına pişm an oluyor. Halbuki iş İşten geçml». ı’un
d’un en bekler
tir.
inanılmaz gibi i
M evsim lerin değişm esinden bile birtakı mlnsanlır
elerinden birim
üzülüyor. “Ah! Bir yaz gelse” diyorlar, “Güzelim met
d i. Sinema âlem
sim. P lajlar, deniz, dağ havası, T rodos”. Yazda da biı
ı ancak sekiz :
takım in san lar “ Eh! Y eter bu sıcaklar” dlyoılar “Kı<
ş a h id
o l a b i l
gelse bir. V ar mı kış gibisi?” N asreddln Hoca’nm dedi
tan'un
hakiki
ğl gibi kim senin b ah ar havasına b ir şey dediği yok.
!5 yılına rastlı yan
H albuki yazın da kışında bir güzelliği vardır.
gârlı bir kasım s
B oşuna üzülüyoruz bir çok şeylerden ötürü. Dün­
urdu. Roy ve Ka
ya güzel olm alı o k u rlan m . B ütün üzüntülerimizden
sinin ufak tetek.
bir sıyrılabilsek ne iyi olurdu?
ıek çocukları dün
F ak at olm uyor işte. Ç ünkü insanız. Çünkü duy­
jti. Bebek de babı
gularım ızın tutsağız. Ç ünkü . . . .
aldı, Roy ad» ile v
Ve bu çünküler uzayıp gidiyor.
T E K L ÎF N A M E
11963 sabah sa a t 10’dan geç ol
m am ak üzere L ârnaka K aza
Amirliğine vasıl olm alıdır.
H M tK I
Diinya Güzel Olmalı
H.C. TİLKİ
TUrk K ooperatif İnkişaf
D airesi M üdür Vekili.
A şağıdaki m alzem enin te ­
dariki ve L âm aka K azasına
bağlı Vuda köyüne nakli için
L âm aka Kaza Amiri ta ra fın ­
dan teklifnam e davet olunur.
100 y arda küp kırılm ış taş
p arçalan 2” - 3”
50 yarda küp kırılm ış taş
p a rç a la n J ”
20 yarda küp kırılm ış taş
p arçalan 3 /8 ”
T eklifnam eler 16 Tem m uz,
mü
İD
V A R -Y ü K
A SLAN BU R C U : (23 T em m uz — 22 A ğustos) —
K ötü niyetli kim selerle fazla sam im î olm ak tan kaçının.
BAŞAK BU R CU : (23 A ğustos — 22 Eylül) — H ak
kım zdaki ileri geri k o n u şm alara önem verm em elisiniz.
I I
I ı l l l l l l ' l l 4 ı ' « l l l l l | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l F I I I I < a i l f t l l l l l l l l l l K l l l l l l l l l l i | l l | J I | l l | | | | i | | j | | | | | . 1|
Günler geçtikçe
udu şişmanlıyor,
ır; Roy, uzun kıv
ile sevimleşmeye
LEFKOŞA TÜRK AVCILAR KULÜBÜNDEN
Bu sıralarda ail<
ANAVATAN GEZİSİ
[eğelen geçimsizlik
Kulübümüzün Anavatana yapmağı tasarla^
anne ve babasmıı
gezi hakkında son yaptığı toplantıda aşağıdaki k a ı^ ^ ^ n e fe lm d i
îar alnımıştır
ışmaya mecbur k
1 Eylül sabahı hususî bir yat ile Silifkeye mAk Roy da daha o
veccihen Gime limanından hareket edilecektir;
mesuliyet hissi
r.üş 11 Eylül’de Girneye müteveccihen Silifkedm «ye,zaruretlere gö
ye alışmıştı. Ev i:
hcaktır. Navlun £5 olup iştirak etm ek istiyenüyeJ nesine yardım ede
kadaşlar en geç 7 Temmuz akşam ına kadar £2|«
vererek isimlerini kulüp sekreterine bildirmelidir^
Navlunun diğer kısmı en geç Temmuz sonuna
ödenmelidir.
Transit olarak güm rüksüz fişek götürebil
için gereken m üracaatlar yapılmış, bu hususta
lişmeler basın vasıtasiyle duyurulacatır.
Ekip kırk kişiden ibaret olup onar kişilik gurup
lar halinde Adana, Gaziantep ve Alanya bölgeleri Et
■'ilecektir.
7 Temmuzdan sonra yapılacak müracaatların»
►ebersayılmıyacaktır. *
J Saat öğleden son
M üracaatlerin lütfen şahsen yapılması rica olı ^
tQst
nur.
»müteşekkil kahv
Cahit Hüseyin,
“ yaparken b ir y ;
Sekreter
1konuşuyordu Bol;
• Canım bu nıe:
i İob
Kitap Sarayı
ADANIN EN BÜYÜK TÜRK KİTAPLIĞI
benim zeviyet
iriinüz' 13 senedir
^ a o y m y o ru m
Mecidiye Sokak 11-13
yapm anın za
Lefkoşa
Mıaruk.”
Uzun yıllardan beri Türk kültürüne hizmet*
mekte olan KİTAP SARAYI b e ğ e n e c e ğ in iz telif ;Ak,tör' ö n ü m ü z ^
tercüme rom anlar deposudur. Onbinlerce cilt ara3
show,Undi
lan siz de beğeneceğiniz kitapları s e ç e b ilir s in iz.
"Se^ ° r , neden
KİTAP SARAYI aynı zamanda T ü r k iy e 'n i n b*
oaşlı gazete ve dergilerini günü gününe ithalıl
revzi eden en büyük bayiilik t e ş k i l â t l a r ı n d a n bini d ö n d ü ğ ü n ü an
Ş3 Çal'5ivordu B,
sahiptir.
'■arın;
Bob
KİTAP SARAYI her zaman için emrinizde^
varyete g(
Her istediğinizi, her aradığınızı yalnız KİTAPSA
y müzikal kom
Yl’nda bulabilirsiniz.
ante
OKUYACAĞINIZ KİTAPLARI KALİTELİ Sl$
BİLMEK İÇİN KİTAP SARAYINA BAŞVUR^
C*S ‘yaCağlhaft;
^ PtaSh°*
*s«dtbirk0"1
K1UPSaI
BULMACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yukarıdan A?»^,
1. Görünü
j* □ □ □ □ □ □ □ □ ■
i& □ □ ■ ■ □ □ □ □ □
7 □ □ □ □ □ □ ■ □ □
lı 2
2M
nda yaM n d a -
N « Î ! b“H
birşevi çizgisek*
meye denir. 3. M İ
ların c a m id e
A*
Cİm v« § e k n ? a 3
4. Son
harfi
^ V R ic r 'y a
AS*1
'Slerj
A 5.
■ursa baston 5.
1
Ve be n*erl
m ak 6 . Bir nota,
H ti
erir
*yiz.
bil onsuz
y ü k lü k ,
Teessür
B ■ □ □ ■ □ □ □ □ □
8. Duman le^eS \
9
van. 9.
Soldan
Kütü
K ör, tersi
MAAD TARAFINDAN SAYISAL OLTAMA AKTARILMIŞ İR
Tl
S a y fa S
bir başarının
inanılmaz hikâyesi
el o lm alı’1
ek’
kavgalı ol
■
toDlumH
toplum da yaşarı^
va«r..ı
"am,yor bir mese,.
y a da üZuiüyor'
, a sonradan Pi, ’
n<» ra ftmen karş,s,„
e»^k suçunu hoş 6İ)
»aşım alm ış bjr ^
lo ım al bir şey htl
v. tlîü lü y o r in5aıl
'zulm eden olmiiyor'
lu y o r bazan öhlm
i uzak ülkelere gidi,
e6 er iyi bir gi(,iş (
evinem iyor insan,
•irine giriyor; bu u
rd an , gazetelerden,
1 mı? Kore’de çarp.,
*yle izlemedikmiş
Ç ıktıktan sonra h«.
Üzülüyor, daha ön<>
*uki iş işten geçmh'
' Sekiz s e " e k a d a r
önce’
p r0 ‘
'dUttör David O’Selznick, tec
£
filminde karşısına çıkan
^ w ,u, iri yapıl., yakış,k
î| ve artistliğe hevesli kam•' soförÜ Roy Flltzgerald’ı
£ begenmemiş, kendisine bu
.
sundan vazgeçmesini tav
L iv8 etmişti .Seneler geçti...
; |Sj57 de Selznick, aynı genç
Jennifer
jjjnjıı, bu defa karısı Jennifeı
-8ones’ile beraber “Silâhlara
'Veda" (A Farewell to A rm sl
:fj)(nine angaje ederken zerre
tereddüde dürm ediğini
ediyordu. Fakat Roy Fit
ijgerald'm ismi
değişmiş,
'jfock Hudson olm uştur. A ra1^, geçen uzun zaman zarfm
dâ değişiklik sadece isme in
hisar etmiyordu. Genç ada» ş a h s iy e ti de, şimdi, o za
jnankinden çok daha farklı iidi. Kabiliyeti gelişmiş, şöh’reti artmış, beyaz perdenin
'ea gözde erkekleri ara sın ı gir
'mı?1' Hakikaten, Rock HııdW"’un muvaffakiyeti Holly
jılod’un en beklenilmiyen,
İle b irtak ı minsanlar
o rla r, “Güzelim mev
od o s” . Yazda da bir
a k la r" diyoılar “Kıs
reddin Hoca’nın dedi
lir şey dediği yok.
ligi vardır.
eylerden ötürü. Dün-
>n inanılmaz gibi görünen hi«yelerinden birini teşkil ederdi. Sinema âlemi, genç ak­
®iin ancak sekiz yıllık mazi
MM §ahid olabilmişti. Rock
Hudson’un
hakiki hikâyesi
1925 yılma rastlıyan soğuk ve
rüzgârlı bir kasım sabahı baş
n ü z ü n tü le rim iz d e n
^ ° l 'd u ' Roy v e K a y S c h a r e r
nıam ıştı. Onsekiz yaşında mek
tepten m ezun olu r olm az balı
riyeye yazıldı. İki senelik hizm etinden sonra terhis edilin
ce annesi ile beraber Califnr
niya ya hicret etti. Kendisi, bu
rada üniversite tahsili yaparken, annesi de bir telefon şir
ketinde çalışıyordu. İyi b ir te
sadüf, Roy’u H enry W ilson ajdrnda b ir a rtist ajanı ile karşı
laştırdı. W ilson, emin bir eda
di. Roy, 12 y aşından itibaren
m ektup saatleri dışında, pen.cere siliciliğinden garsonluğa
Ikadar, m u h telif işlerde çalış­
m aya başladı. A ktörlüğe olan
hevesi bu sıra lard a içinde y er
etm işti. A nnesine a k tö rlü k ten
bahsederken b ir gülüm sem e ijle karşılaştı. Polislik, hususî
(detektiflik ve kaptan lık tan
sonra, b ir de ak tö rlü ğ ü ortajya çık arm ası annesini güldür
Imüştül
1 Lise sıralarında, g ay et g ü ­
zel d ansettiği için kızların
hayranlığım kazanm ası zor ol
ile Roy’u perdede m eşh u r ede
bileceğini iddia ediyordu. “Ya
kışıklısın. Seni de Clark Gab
le gibi b ir yıldız yapabilirini"
dem işti. W ilson, bilhassa genç
kabiliyetleri lânse etm ekle ta
nm m ış b ir m anejerdi. Önce,
Roy’un üvey babasından aldı
ğı Filtzgerald soyadını m eşhur
bir otom obil m arkası ile değiş
tirdi ve Roy’u Rock’a çevirdi.
Birkaç yıl sonra, Hollywood’
da Rock Hudson adında yeni
b ir yıldız doğacaktı...
İlk tecübe film inde
Selznick’in kırıcı sözleri Rock’u
yapmağı tasarladı^0regelen geçimsizlikler niha
ı • ı W anne ve babasının boşanaşağıdaki
netjceIendi Annesı
;»lışmaya mecbur kalırken,
Silifkeye miitfk#çük Roy da daha o zamanedilecektir; fardan mesuliyet hissini idrak
at ile
eket
sccihen Silifkede^e,rneye'zaruretlere
%ör
meye alışmıştı. Ev işlerinde
etm ek istiyen üyear-annesine yardım ederdi. Rov
ımına kadar £2 pey
:rine bildirmelidir!*
(mmuz sonuna
fişek götürebilmeni
ıiş, bu hususta son#
jlacatır.
ıp onar kişilik
ı Alanya bölgeleri
Hope Show'a
Dönüyor
cak müracaatlar mil
hevesinden vazgeçirm em işti.
G üçlüklerle mücadele azmi da
ha çok ufakken içinde yerleş
m işti zaten. H aftad a 125 do1ar ücretle
“D öğüşen Filo”
(Fighter Skuadron) adlı bir
harb film inde rol aldı. Perde
de bu ilk görüşünden sonra
şansı açılmış, genç kabiliyetle
re daim a önem veren Üniversal kum panyası tarafından uzun vâdeli bir ko n tratla anga
Onbeş yaşlarında kadar gö­
rünen küçük kız, misafir» hita
ban “Teyzem birazdan aşağı
ya inecek, o zam ana k adar be
nünle lâf etm eğe m ecbur kala
caksınu." dedi.
F ram ton Mu t te l ismindeki
m isafir, kızın bu tevazuuna
karşı m ünasip bir kaç kelime
söyledi, fakat, onun daha zi yade istediği, b ir an evvel kı zın teyzesinin salona inmesi i
•di. Çünkü, kendi bulunduğu
sinir hastalığı içinde bu seki zinci kapı idi uğradığı. B ura •
ya ilk defa olarak gelmiş ve
kız
kardeşinin
verm iş
okluğu tavsiye m ektuplarına
göre ziyaretler yapm akta id'.
Sinirlerinin bozufm asr üzeri
ne, şehirden ayrılırken^ kız
kardeşi ona şöyle d e m işti “Kü
ye gittiğin zaman, bir k e n a ra
-.ekilip oturursan, bu sefer sıuntıdan patlarsan ben evvel :e orada öğretm enlik yapm ış­
tım, tanıdığtm bazı aileler var
onlara m ektup vereyim* gidin
:e tanışırsın. Çok iyi kim seler
var aralan n d a ?
Fram ton, ziyaretine geldiği
ibu Madam Sappletonun, çok
yiler sınıfına dahil olup ol­
madığını düşünüyordu. Salon­
d a bir m üddet sükûttan sonra
kız, Fram tona sordu, “burada
çok tanıdıklarınız var mı?”
Fram ton, “hayır”, dedi, “ben kim seyi tanım ıyorum , a ma kız kardeşim in tam dıkfan
je edilmişti. O zam andan bu var. Ü ç sene k adar evvel bura
yana, 40 kadar filmde oyna­ da öğretm enlik yapm ıştı.”
dı. Fakat, stüdyosunun, daha “Kız," o halde teyzem i tanımı
ziyade m acera film lerinde rol yorsunuz.” dedi. “Onun başı na da büyük felâket ü ç sene
verm esi, aktörün kabiliyeti
hakkında tam b ir hüküm ver ­ evvel gelmişti. Kiz kardeşim •
zin burada bulunduğu zaman
meye engel teşkil ediyordu
H attâ, H udson’un vücut gös­ ras geliyor dem ek,”
“Büyük felâket mi ?” Fram ­
term ekten başka bir işe yaramıyacağını iddia edenler çok ton h ayret ve huzursuzluk
|tu. Bazı sinema
yazarları
duym aya başladr. Başka b ir
jRock H udson’un yakışıklılı - şey söyleyemedi, kız devam
ğmdan başka hiç b ir vasfa sa etti, “Evet... bahçeye açılan
hib olmadığım iddia ederler­ salonun şu açık kapısını görü­
ken, genç ak tö r dram atik k u r yor m usunuz? Burası daim a a
lara devam ediyordu. İki yıl­ çık d urur. ’’ Fram ton, ‘*bunun
lık çalışm alarından sonra “Mu felâketle bir ilgisi mi v ar ? di­
kaddes A zap” (The Magnifi- ye sorthı.
cent O bession” daki başarısı
“Evet var... Üç sene evvel,
dram kom pozisyonlarında da teyzem in kocası ile iki erkek
kıym etli bir işim sayılabilece­ kardeşi, bu kapıdan çıkıp ava
ğini gösterm eye kâfi idi. Bu gittiler, bir daha da dönm edi­
filmi “Asla Ayrılmıyalım Ne- ler, Ava gittikleri yer. yağm ur
ver Say G oodbye’ Devlerin Aş lardan bataklık hale gelmiş,
kı” (The Giant), “H arb M arşı’ farkında olm amışlar. A t peşin
(Battle Hymm), “D eğerlf Olan de giderlerken, her üçü de
Birşey” (Som ething of Vaki- batm ışlar. İşin feci tarafı, ce e), (R üzgâra Yazılı” (W ritten setleri bile bulunm adı." Za on the W ind) takibetti. “Dev vallı teyzem o günden beri on
lerin Aşkı”ndan sonra hayran larm döneceğini, h a tta onlarla
lan n d an gelen m ektup sayısı. ;beraber çam ura batıp giden av
haftada 2500 den 4500’e yük- köpeklerinin de geleceğini zan
selm işti. Selznick gibi, birçok nediyor ve bu kapıyı açık tu Hollywood y azarları d a Rock tuyor. Zavallı teyzem , her zahakkm daki ilk düşüncelerin- rrmn bana, o n lan n nasıl gittikde y anhdklannı artık artık an terini anlatır. Kocasının ü zep n
lıyabilirlerdi..
İde m eşin b ir av ceketi varm ış,
cak. Show’a dönmekle, ta
Saat öğleden sonra 3 . olacak.
Ünlü komedyen, 13 yıl mamen yeni bir sahaya a|n yapılması ricalO
0İtj
|,J30’du. Sosis, tost ve reçel
den müteşekkil kahvaltı - lık televizyon çalışmaları tılmış olacağım. Orada da
sim yaparken bir yandan sırasında yalnız bir kere ha faydalı olabileceğimi
in,
da konuşuyordu Bob Hc>- j başarısızlığa uğradı ; o da zannediyorum.”
pe: “Canım bu meseleyi ,bu sene “Beverly HiMbil Devam ediyor anlatmıbir de benim zeviyemden lies” serisinin onunkinden y a : Yapacağımız antolo­ M lılllıll.lıılıılıılıılıılıılııııııııııınııtıııınuıılıılııtııaıııııınaıııııaıııııınııııııııııııııııııııKııııjınıı,
görünüz. 13 senedir tele­ daha popüler olması dola jiler iyi vasıflar dahil et vizyonda oynıyorum. Hep yısıyledir.
me konusunda ciddî ve ka 11
Peki, madem ki bu k a ­ rarlıyım. E trafta kabiliyet
RK KİTAPLI01 ayni şey, hep aynı. Bir de­
ğişiklik yapmanın zamanı dar çok muvaffak oldu, li insanlar çok. Kabiliyet­
11-13
geldi artık.”
neden bırakıyor televizy > leri kullanmak istiyorum.
kültürüne hizmet; Aktör, önümüzdeki se- nu ? Sualin cevabı , belki Mademki bu bir Bob Ho­
de Hope’un daha fazla pa pe show ’u olacak, ben her
egeneceğiniz te 1’zon başlıyacağı haftalık
“Devrim” her yen) hamleye hazırlanırken, muhak­
ra kazanm ak istemesidir. |şeye karar verebi*eceğim.
Onbinlerce cilt ara>Bop Hope show’undan
kak surette okurlarının da fikirlerine müracaat edecek,
arı seçebilirsiniz- ,1bahsediyor, neden te'evL”. Fakat komediyen öyle de Ancak iyi hususları dahil
onlann nasıl bir “Devrim” arzuladıklarını ınracak. Aedip kötüleri ayıracağım
ıııda T ü r k i y e ' n i n j V o n u bırakıp ta show mes mıyor.
ş ağı da yayımladığımız sorulara cevap, vaaiakaı^ okul­
“Hayır, para meselesi ve show’un her bakımdan
gününe ithal eleğine döndüğünü anlat larımızın bunlara ek olanak kendi görüş v e düşüncele­
şkilâtlarından b'fiW ğa çalışıyordu. Bu sh- Ideğil,” diyor. “O kadar
mükemmel olmasına çalı­
rini de ekllyebillrler. Gönderilen her yazı yayımlana­
5w’Iarın altısı Bob Hope- farketm iyor doğrusu. Ben şacağım. Amerikan efkâ­
cak ve yazarlarına birer değerli kitap armağan edile­
ı -in emnnlZûe“’Jn raûtad varyete gösteri bunu kendim için yapıyo rı umumiyesinin gustosu
an
cektir.
ılıîı/KİTAP
ikisi müzikal komedi ■ rum. Yeni bir heyecan, ye çok yerindedir. Amerikalı
1- “Devrim”in siyasi tutumunu nasıl buluyorsu­
er diğeri de bir antoloji ni bir çalışma arzusu ola- lar kaliteli eğlence istiyor­
nuz? Beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Be­
lar ve onlara istediklerini
ğenmiyorsanız siyasetimizin nasıl oünaeım istiyorsu­
K A L İT E L İ j j L
verebileceğimizi zannedi­
nuz?
yorum.”
2. Film yıldızlarımızla yaptığımız röportajlar ye­
Hope şimdiden, ciddî
terli midir? Bunlara devam edallm mİ, yaka» film yıl­
Tel.
tiyatro eserlerini anons
dızlarımızla yaptığımız röportajları haftada U r fUn mü
ve izah etmeğe hazırlanı
yayımlıyahm?
jyor. Ciddî mevzular hak Kutu işlerinizi UTO TIPOĞRAFİK baskı­
3. Spor sayfamız İçin ne gibi yenilikler dUsfintlyor
kında Bob Hope’un a'ışalı 2 - 3 - 4 renk baskılı yalnız ve yalnız TEZEL
sunuz?
geldiği monologu’nu kul MATBAASPnda — TEZEL KUTU FABRİKA4. Hangi romanları daha fazla seviyorsunuz? Ta­
lanması yerinde olmıyaca
Sl’nda yaptırabilirsiniz. Gömlek, Potin, Sabun
rih! mİ, cinai mi, yoksa edebi mİ?
ukandan
g0$F
ğından, taktiğini değiştir­
tozu, yemek tuzu, diş macunu, Kravat iç ça­
5. İlâve romanlarımızı kupon uıüiUyle vermeği dü
Görünü Z- p
me cihetine gidiyor. “Dimaşırları ve daha aklınıza ne gelirse istenilen
şünüyoruz. Bunu nasıl bulursunuz?
eyi c i z g ü f ^
ck Powell kendi stıow*lahacim ve şekilde yaptırabilirsinzi.
6. Gazetemiz sütunlarında edebiyata da yer vere­
e denir- 3- k)ld#
rını çok iyi takdim ederdi
AYRICA 5 — 6 renkli etiketler, m atbaa
A
lim mİ? Yoksa bunlan İlâve halinde mİ yayımlıyalun?
Ben de onun gibi yapma
• c a m harf»
7. Kıbrıs tarihini bir kitap halinde okurlarımıza
on
5 Aî1^ işleri ve benzerlerini en makul fiatlarla yap­
ğa gayret edeceğim” di i baston »• ot0^ maktayız.
sunmak düşüncesindeyiz. Bunu gazetede tefrika olarak
a Bir nota*
yor.
mı yayımlıyalım, yoksa kitap halinde ml verelim?
TEZEL MATBAASI
TEZEL KUTU FABRİKASI
lü k ,
bir
uman
80 A Ankara Caddesi
DİZGİ BASKI VE KLİŞE
9. K ör,
DEVRİM BASIMEVİ
TEL î 2961 LİMASOL
ayı
İÇİNİZDEN
DEVRİM İ Siz hazırlayınız
Okurlarından Devrim’e
Mektup Bekliyoruz
BtRl
Londra’da Geçen Günlerim
Açık Kapı
Fikret DEMİRAC
Bilmiyorum nasıl oldu, gözlerim i günün aydınlığı­
na açtığım dan yirm i iki yıl sonra, 1962nin A ğustosun
da, L ondra'nın k a ld ın m lan n d a buldum kendim i, ö n ­
cece... Evet, önce, gözlerim şaşkınlıkla, İri iri açılacak
sanm ıştım , ö y le olm adı, ö y lesin e yorgundum ki, oniiç
milyon İnsanın kaynaştığı; yüzhinlerce otobüsün, tire
nln, vapurun çığlık bağrıştığı Londra, onüç kişilik bir
uzak dağ köyünden farklı gelm edi bana, önceleri.
K aldırım da bir kız vardı, saç la n atkuyruğu. Kal­
dırım da bir oğlan vardı, saçlan uzun uzun. Kız oğla­
nı öpüyordu, oğlan lozı. Y üzlere* kişinin b ir tek i dö­
nüp bakm ıyordu. Buna bile şaşacağım yoktu, ö y lesi­
ne yorgundum ki, bir haftalık uykudan sonra kendim e
geleceğimi sanıyordum .
İlk gençlik yıllarını, o delidolu lise yıllarını bilir­
siniz hepiniz. İnsan ne çok düşler kurar, o karanlık
y u rt yatakhanelerinde. Hem de ne olm ıyacak, şimdi
andığım ız zam an katılasıya gülm ek istediğim iz düşler.
Benim de öyle güzel .çiçekli, sütm avi düşlerim ol
du. Ben de o günleri yaşadım .
İsterdim ki, param olsun. Bir serseri gibi, liman
liman, sokak sokak, bütün uzak ülkeleri, kentleri do.
laşayım . K im seler beni tanım asın, bilmesin. Tokyo’­
dan, H avai’ye; Yeni Z elânda’dan, ekvatörlere; Zenglbar’dan Napoli’ye dek dolaşıp durayım .
Birgün bir vapur aldı beni. İskenderun. M ersin,
O radan Tarsus, A dana, T oroslar, K ayseri, K m kkale,
A nkara... Bir tiren aldı, serseriler ve ozanlar kenti. İs­
tanbul’a b ırak tı beni. Espresso’da, Flgaro Pastahanesinde, U lusta, Kızılay’da, K areli M eyhanesinde, Beyoğ
lu’nda, G alata K öprüsünde, Taksim de, Büyük A dada,
sinem alannda, kald ın m lan n d a um utlu ve um utsuz
günlerim oldu. H üzünlerim ve sevinçlerim oldu. Daha,
daha_Nelerim oldu, bilseniz.
Ve bir gün, bir yel esti gene. Y ıllardan 1962 yıbv
du A ylardan bir A ğustos ayıycb. Bir uçak kalktı, Lef­
koşa Uçak A lam 'ndan. Saatlerden gecenin ikisiydi. HU
zünlerinin, yalnızlıklarının, m ısra m ısra şiirlerinin kırah b ir garipsl kişi vardı uçakta. O . bendim işte.
Ve bir sabaha karşı : Rodos, Pire, A tina, BrUksel,
Paris ve L ondra—
Sokakları sisler İçindeydi. Onüç milyon İnsan,
yalnızdı, bir bir başınaydı. Kimse kim seyi tanım ıyor,
bilm iyordu. Y eraltı tirenleri köstebek y uvalan gibiy­
di. Y ürüyen kaldınm lar, blnblr gece m asallarından çı
kıp gelm işti. Sokaklar cıvıl cıvıldı. Picadily’nin m er­
m er basam aklarına, genç kızlar, genç oğlanlar, gaze­
telerini, süeterlerini, m eşin ceketlerini serm iş o tu r­
m uştu. Soho’da, dancing-hall’lar dolup taşıyordu. Cliff
R ichard, yirm i adım ötem de, gitarına yaslanm ıştı. N a­
tional G allery’de, dü şte gibiydim . Van Gogh, Plcasso,
Raffael, Bellini, Leonardo Da Vinci, gözlerim in önüne
seriliydi. Sonra T rafalgar, K raliçenin sarayı,
High
Park, G reen Park, AngeL... K aldırım larda, yilzleıce
B rigitte B ardot, P ier Angeli, Jam es D ean, Alaln Delon_Y etm işlkl buçuk ulustan, renk renk, boy boy o.
nüç milyon insan....
Benim de düşlerim vardı. Ben d e yaşadım o gün­
leri. D üşlerim in ilk durağı L ondra oldu. B uilk d u ra­
ğa (.......... )koydum . Bıraktığım yerden bu düşleri sü r­
dürebilecek miyim , bilemem. Birgün, belki son durak,
ta, bir Eskim o kasabasında, şu diziyi söyliyebllecek
ve sayfayı kapıyabilecek miyim, bilemem :
Evleri kestim o rta yerinden
Vıcık vıcık insan fışkırdı
Vıcık vıcık hikâye.
Sizin de düşleriniz var. İyi dileklerim var hepiniz
için.
Çeviren: Naci S EREZ
Yazan H.H.MUNRO
yedi y aşın a basarken, annesi,
W allace Filtzgerald adında bir
b ah riy e subayı ile evlendi. Fa
k a t bu ikinci izdivacı da bed­
b a h t k ad ın a sa ad et ketirm iye
cek, fırtınalı g ü n ler yeni bir
boşanm a dâvası il esona ere­
cekti. H akikaten çok fakir bir
du ru m a düşm üşlerdi. F akat
hiçb ir zam an ev işinde yemek
(leri eksik olm adığı gibi, giye
çeklerini de ihm al ettm ezler-
ailesinin ufak tefek, zayıf bir
nsanız. Çünkü duy. *rl(ek Ç°culdarl dünyaya gel­
mişti. Bebek de babasının a-iı
r
nı aldı, Roy adı ile vaftiz edil
ili. Günler geçtikçe çelimsiz
....mrjcudu şişmanlıyor, güzelleiiyor; Roy, uzun kıvırcık saç
.ULUBUNDEN I —ıarı ile sevimleşmeye başlıyor
ÎZtSİ
iu. Bu sıralarda aile içinde
DEVRiM'in Hikâyesi
kardeşleri de sırtların a biiyllk
av çantalarım vurm uşlar, şarkısöyleyerek çıkm ışlar. Biliyor
m usunuz, ben bile bazan bura
d a otururken, onların te k ra r
döneceklerim zannederim .”
Küçük kız hayli üzüntülü idi.
b ir a ra sustu. Fram tonun za te n sinirleri bozuktu, bu hatiiseyi öğrenince daha d a h u zu r
suzluk duydu ise biraz son­
ra M adam Sappleton'un salo­
n a gelmesi havayı biraz değiş
tir d i
K usura bakm ayın, biraz ge
ciktim , ümid ederim yeğenim
sizi yalnız bırakm am ıştır.”
FTamton selâm verdi ve, “lıa
yır , hayır," “ikimiz konuştuk’
Kıztn teyzesi açık duran k a ­
pıyı işaret ederek,, “kapının açık durm ası sizi rahatsız et mez üm it ederim ” dedi. “Ko camla iki kardeşim bu sabah
ava gittiler, nerde ise gelirler
onun için kapıyı açık tutuyo rum . Bugün hava yağm urlu id i A yakları herhalde çam ur dur, ortalığı kirletm esinler di
ye eve girm elerinden evvel
kendilerini görm ek istiyorum ”
Kadın b unlan söyledikten
sonra av m evzuundan uzun uzun bahsetti hangi m evsim ler­
de b u civarda ne gibi av hay­
van lan bulunduğunu, kocası nın ne k adar m eraklı olduğu
nu anlattı.
Fram ton dehşet içinde bun lan- dinliyor, b ir taraftan da lâ
f. daha başka b ir m evzua çe virm ek için ne yapacağını dü­
şünüyordu. K adın konuşurken
F ram tana pek fazla bakm ıyor,
daha ziyade açık kapıyı gözat
liyordıı. F ram ton b u kadını zi
yaret ettiğine pişm an olm uştu
fakat yapacak şim dilik bir şey
görem iyordu. Bir ara kadının
sözünü kesti, “doktorlar bana
tam istirahat tavsiye ettiler.
Hiç heyecanlancm yacaksın, faz.
la yorulm ıyacaksın,” dediler..
Fram ton kendi rahatsızlığın dan bahselerse belki mevzu
değişmiş olur diye düşünüyor
du, “Yemek m evzuunda da sı­
kı bir pehrize riayet etm em
berekiyorm uş” dedi.
M adam Sappleton bir eda i le “ya... öyle mi?” dedi ve a r ­
kasından heyecanla “işte geli­
yorlar... bakın dizlerine kadar
Devamı Sayfa 5 de
m
Naz /h, tfrcf Çama şigl arihiz^
/c/m Gu\/£ML£ T E M İ Z
KulLAA//A//Z-...'
t
Kutu Kutu Kutu
« - S 1*
LEFKOŞA.
İ
**
Cevaplarınızı Bekliyoruz
DİKKAT: Her üç paket TEMİZ Çamaşır Tozuna sUslü bir su bardajh
HEDİYE verilir.
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
rTE'
Sayfa 4
DEVRİM 7 TEft
Bir Genç Kalem
Bir Ozan
Enver Paşa’nın Varisleri
Churchill’i Dava Ediyor
pt'S0
B İR E OKUN
Fransanın haftalık Pa­ [gelmiş olduğumdan kenris Match dergisinin 22 jdisini hiç görmedim. Ama
MESLEK AHLAKI
Haziran 1963 tarihli sayı anneme yazdığı son mek
M uhakkak ki, bir topluluğun geliş
sında çıkan bir yazıdan tuplardan birinde artık
dolayı Enver Paşanın va­ bir oğlu olduğuna göre öen büyük hizmeti yapan sebeplerden biı
26 Temmuz 1945 de
risleri dergiyi, yazının mu lümünden sonra da şerefi
meslek ahlâkı... Toplumun daima ileriye dog
doğdu. Şimdi Amerikan
1941 yılında Mehmet­ harriri Raymond C artier’i nin korunacağından emin
ru
gittiği yol üzerinde daha istikrarlı, daha
Akademi’de okum akta­
çik köyünde doğdu. Ha­ ve sâbık İngiliz Başbaka­ bulunduğunu ifâde etmiş
dır. Şiirleri pek o kadar
rimli çalışm alara bağlanabilmesi için, d
len öğretmen bulunmak­ nı W inston Churchill’i dâ ti.
güçlü olmamakla beraber
tadır. Şimdiye kadar şiir vâ etmeğe karar verm iş­
rimli çalışmalara bağlanbilmesi İçin, bu
Milyonlarca tirajlı bir
um ut verici olduğu için
kitabı yayınlanmamıştır, lerdir.
üzerinde
gereken diğer faktörleri de
dergide babamın nâmusu
yayınlıyoruz Sorumlulu­
llter Veziroğlu’nun bir gi
Churchill’in hâtıraları­ na dil uzatılm asına elbet
rak ona böre bir hattı hareket tutulı
ğu da kendisine ait olmak
irini veriyoruz.
nın nakledildiği yazıda te seyirci kalamam.
der. Bu faktörlerden biri, belki de en öı
üzere.
Enver Paşa’dan “Bir ölü
Bu tecavüzün onseki:;
büyük bir anlayış ve zevk ile başlanılan
yıkayıcı Arnavut kadının yıl kaldığım Fransada ve
te, ta başından sonuna kadar aynı hızla
oğlu” diye bahsolunmak kimsenin tesirine kapılma
ta, ayrıca kendisi
için dan herşeyin doğrusunu
mak, hatta gittikçe bu hızı artırarak, el
“sahtekâr” kelimesi kulla yazdığını her fırsatta id­
yenle yetinmemek gerekir.
nılmaktadır.
dia eden Raymond CartiBilindiği
gibi, çoğu zaman bizde
İLTER VEZİROGLU
Telefon'a Çarşamba gü er gibi bir yazarın ka*e SÜLEYMAN İSMAİL
tam
amen
aksi
olur. Büyük bir hırs ve
nü Fransanın ünlü avu­ minden yapılmış olması
I başlatılan bir iş, zaman geçtikçe gevı
Y A
katlarından Albert Naud beni ayrıca üzdü.”
E V İ M İ Z
ile görüşen vârisleri temhareket, o işe karşı zamanın verdiği bir
Enver Paşanın iki kı­
silen, gerekli hazırlıklara zından biri hâlen Dr. Flk
Koşmanıza o sese nedense ansız
kanlıktan, meleke veya Unsiyetten dı
|
Küçücük bir evim var,
başlamak üzere vekilleri ret Ürgüp ile evli olup Is
o ağır kokulu gövdenin ateşleri
Bu daha çok, bi>erek veya bilmiyerek
Necdet Çobanlı bugün Pa tanbul’da bulunan psika­
Damı kısa içi dar.
eğildikçe en güzel yerlerine ya
'//
yer
etmiye başlayan bir nevi tembellik
ris’e hareket edecektir.
nalist Dr. M ahipeyker Ür
Ana, baba kardeşiz,
süslenen belki ay gibi çıkan o
layı görülür. İlk günlerde topluma h;
Dün avukatının yazıha güp’tür. Diğer kızı kimya
Hiç ekşim ez sevgimiz.
en güzel anlarında bozguna varan.
nesinde konuştuğumuz
mühendisi Türkân Maya .v* mek gayesi ile kurduğu müessesesin, t
iâ
Enver Paşanın oğlu Ali tepek ise Kopenhag Büzam anlarda başarısızlığa uğramasının
Babam şakrak bir bülbül,
I Enver bize bahis konusu yükelçimiz Üveyda Mabir çay önü dökülmesi sanki bardaktan
rini bir türlü bulamıyor ; kendi kendine izah
Annemdir güzel bir gül.
yazı ile ilgili olarak şunla yatepek ile evlidir.
sıcaklığı değince o dudaklara
edemiyor
; ve bütün bu neticeleri halkın a>Ska
rı
söylem
iştir
:
Vardır iki kardeşim,
Ali Enver’in açıkladığı­
yeni biçimlerde durduran kıyısına
Şfv
sızlığına,
hatta
hayırsızlığına hamlediyor. Bu
|
“
—
Babaanneme
ölü
na
göre
dâvânın
açılması
Esmer ile güneşim.
nice şenliklere iner gecenin içinde
yıkayıcı denmesi çok faz kararına ablaları da tama "Jj> haksız ithamların kendisi ile doğrudan alâkalı
1ı i ı ı i i i ı i i i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı n i n n i n i ■ l i m a n ı n ı n n i n n i n i n i n i n i n || m i n i n i , , ı ı ('
=
la canımı sıkmadı; ama m e n katılm aktadır.
Seyreder durm adan eksilen yanını.
\ a olduğuna bir türlü anlıyamıyor. Bu anlayışı
bunun yanlışlığı ortada­
^
göstermiş olsaydı, böyle bir neticenin doğması
dır. Zira o tarihte kadın­
yanık otlarda sanki bir çığlık
^
m ukadder olmazdı zaten...
KİRALIK
EV
ların ölü yıkaması dinimiz
ışıyan yüzlerinde kırık aynaların
Bir mes'eğe giren herhangi bir elemanın,
| |ce yasaktı. Beni asıl üzen
İ
o ilk saatlerinde sonsuz ve güzel
| ı“sahtekâr” kelimesi oldu. Lefkoşa’da Ortaköy Kum
önce o mesleğe karşı sevgi duyması gerekir.
| lEabamın tarihî hâtâları
\
ıslatır o gizli yerlerini a t’tan.
sal mevkiinde Bay Fadıl m Sadece, parasını alıp, ertesi gün için ‘eyvallah’
| bulunabilir, bu yüzden
Çiçekleri boyanır alkana sanki
ö rfi’nin evi yanındaki 4
diyen bir elemanda, asla ilerleme görülmez.
'""•IIIIIIIIIIU,,!,II,UmillllUIIIHIIII,umum,,11,1111,,1,111,1,umununum,■nllllllUIIHIttlIUMUl m tenkidlere de mâruz kala
bilir, fakat şahsi dürüst- ada, m utfak ve sair bü­ yg Bil’akis zamanla, işin atlatm a tarafını bulup çı
Bir üniversiteyi diğer
çıklanmıştır.
las ve Bambay’daki öğ - carî televizyon müessese- 'üğü hususunda iyi niyetli tün teşkilâtı tamam olan U* karır ve hizmet ettiği müesseseye de, topluma
bir üniversiteye televiz Bu tertibat her iki üni­ renciler tarafından işitile lerinden Anglia Televiz - bir kimsenin şüphe izhar ev kiralıktır.
da zarar getirm ekten başka bir işe yarama/.
yonla bağlamakla ilgili bir versitedeki öğrencilere ay ceğini izah etm iştir ve söy yon tarafından her sabah etmesi mümkün değildir.
İstekliler halen içinde
Bazan iş sahiplerinin kendisi bu gaflete
Ben babamın Türkis- oturan ev sahibine m üra­
deneme sayesinde, Hindis ni anda konferans verilme 'e d em iştir:
yayınlanması olacaktır,
düşer.
He'e biraz refah yolunu buldu mu, ar tanda şehit düşmesinden
tan gibi, gelişme halinde­ si için kullanılacaktır.
Gerçi Televizyon terti­ i Mr. Laslett, Nobel m ü­ ibirkaç ay önce dünyaya caat edebilirler.
tık işin dört ucunu koyverir. Topluma hizmet
ki bir memleketin temkil
Bu denemelerin hazır batı masraflıdır. Fakat ge kâfatı kazananlardan Dr.
mecburiyetini içinde duymaz. Kendi zevkine,
sahası dahilinde mevcut
lanmasından m es’ul olan lişme halindeki memleket John Kendrew’nun biyo gösterişlere bırakır. Ve bir gün, aleyhine mün
üniversite eğKim persone­ Kembriç Televizyon Ko - lerde üniversite profesör loji, Prafesör William
jj» cer olan neticeyi görerek apışıp kalır. Sonra
linden azamî surette isti­ mitesinin başkanı Kemb- leri azlığı ile karşılaştırıl­ H aw tharn’un mühendisliK
Türkiyenin en tanınmış yazarlarının, en son
da topluma veryansın eder. Buna da tamamen
fade edilmesi tasarlan - riçeeki Trinity Kolejinin dığı takdirde, bunun pek ve profösör Fred Hoy'e yayınlanan romanları Kitabevimize vasıl ol­
Sİ inanır. Yani suçlu asla kendinde aramaz. Bu maktadır.
fen üyelerinden bulunan ucuz bir servis olduğu gö un m atematik hakkındaki
muş ve hemen satışa arzedilmiştir.
S nun acı taraflarından biri de, kendi kendimize
21—26 Ekim tarihleri­ Mr. Peter Las'ett, işbirli - rülecektir.
konferanslarının ve diğer
Her 100 Kuruşluk Kitap YALNIZ
bile samimi davranmamamızdır.
ne rastlayan hafta zarfın­ ğı yapabilmeleri için üni
derselerin filmlerinin gş *
SI
En basit bir meslek sahibinden en yükselt
lişme halindeki Ülkelere
da üniversite eğitiminde versiteleri bu şekilde bir­
Kembriç Televizyon
müessese sahiplerine kadar, bu m e s le k ahlâkı
televizyon ile ilgili olarak leştirmenin ilk defa denen Haftasında yapılacak di - temin edilmesi için hiç bir
3
*
m,
bu ulvî davranışları görmek toplumun arzu
Yüzlerce kitap arasında herhalde sizin ara­
yapılacak denemeler ara­ m ekte olduğunu belirtm iş ğer bir deneme, normal sebep yokur,” demiştir.
S
f
sudur.
Kendi kendimize itimat, sevgi ancak
dığınız kitaplar da bulunmaktadır. Arzu ettiği­
Meselâ Kembriç Üniver
sında, Kembriç ile Norveç tir.
bir
üniversite
oturum
u
es
Nİ
bu
şekilde
kaim olabilir. Küçüklük duygusunniz her kitap için derhal bize m üracaat ediniz,
I
Hindistanı misal olarak nasında öğrencilere veri'e sitesi profesörlerinden bi­
teki Ingiliz üniversiteleri
dan kurtulup ; hakikatleri daha iyi görür ve po'
ı
NİYAZİ AHMET UZUNOGLÜ
nin birbirlerine televizyon ele alan Mr. Laslett, Del­ jcek konferanslara benzi - ri, Gana Üniversitesi öğ üfif zitif yoldan, medenî insanlara has bir şekilde
KİTABEVİ
la raptedilmeleri de olac.ı hi’deki bir profesörü ayni •yen 50 dakikalık bir kon­ rencilerine eğitim yapabi­
terakki yolunadımızı atmış oluruz. Onun içli! j
LEFKE
ğı, geçen Salı Londrada a zamanda Kalküta, Mad - feransın, Biritanyanın ti - lecektir.
kesin ölçüler içinde, o işin gerektiğini nizam ı
çerçevesi dahilinde yapmak m e c b u riy e tin d e J
LİMASOL TÜRK
yiz. İhtiyacımız olsun veya o'masın, ya buda j
KADINLAR BİRLİ­
vada topluma yardımcı olmanın m e s ’uliyetini jj
ĞİNE
ö f idarak ederek çalışırız, yahut ta, vazgeçeriz. „
AÇIK TEŞEKKÜR
M Toplumu kendi keyfi ve isteklerimize göre a -P
Ortaokul ve lise tahsili­
yarlamayı, veya onu aldatmıya hakkımız yokmiz, boyunca okul taksit
m
tur. Bu sadece şahsı bir iş olarak değil, toplum
terimizi m untazam an öde
S
f
kalkınması
bakımından da önemlidir. Bundan
yen, kitaplarımızı ve buna
M
dolayı
bu
tip
davranışlar bi'meden ifa edilen
ilâveten son yılda ihtiya­
•$'
ihanete
benzetm
ek hiç te kusurlu olam az,
cımız olan giyim eşyasını
üf.
Temennimiz,
karşımızdaki toplum fertle­
temin eden birliğimize, orinden herhangi birine, ondan elde edeceğimiz
kulu bitirdiğimiz bu güzel
kâr ne olursa olsun, mesleğimizin İcapettirdigünümüzda bir defa daha
Ragıp Şevki YEŞİM
T efrika No. 71
en içten şükranlarımızı
ğ i, meslek ahlâkının emrettiği şekilde muame
bildirmeyi bir borç sayı le
göstermek, işimize tam olarak bağlanıp, Ç®koşm uştu. Rüstem bey onla­
ra y az sonra derin b ir sessiz
tarak avaz avaz bağırdı:
— Güzelliği onun yaşm ı
çinde vücudu ateş gibi yana
yoruz.
>ışma
saatlerim izi aksatm am ız, ve vazife veC'
liğe
göm
üldü.
Y
alnız
uzak
ra
ışıkları
yakm
alarını
em
ret
— C anınız cehennem e, bar
yere serm iş. Ö m rüm de
rak denize bakıyordu. Birbiri
Sonsuz saygılarımızla
ti. Ve kolları a rk asın a bağ barlar! Hepinizi gebertece
tan uzağa k urbağa sesleri du
I belerimizi severek yerine getirmemizdir.
ard ın a o k a d ar çok içm işti
yle b ir güzel görm edim
ğim!
yuluyordu.
lanm ış o larak o rtay a g e tiri­
Ondokuz Mayıs Lisesi
ki, b ir yere u zanm ak ihtiyacı
yöjdaşım .
A
radan
kaç
sa
a
t
geçti?
len
erkeği
seçm
eğe
çalışıyor
— Ne yapm ağa geldin bu­
m duydu, sonra b ir anda a
— Hele N o taras’m kızları
6 . Ed. 679.
Rüstem bey bunu pek anlıya
du. Ü zerine b ir kolyoncu el­
raya , onu söyle ?
yağa k a lk t ı:
birin e a it b ir elbiseyi giydik­
Hakkı İsmail
madı. Büyük b ir g ü rü ltü ve
bisesi giym iş, başı açık, bı
— D insizler A llahsızlar
— Bana izin yoldaşım , dö
ten sonra... Sen de gördün de
6 . Fen. 632
koşuşm alar arasında acı bir
yıksız ve çok genç olan er B arbarlar Erkekseniz! bira şeğim e çekileyim . U yuyayım
ği mi? O dasından çıkıp koca
Kıymet Enver
kadm çığlığı duyuldu. Son kek ikide b ir de debeleniyor,
km beni Bırakın diyorum be
d üşünm ekten k u rtu lu ru m !
>
Gelişme Halindeki Memleketlerde!
Televizyon Bir Eğitim Aracı i
Olarak Kullanılmaktadır
Kitap...
"
Kitap...
AN,KENDİ M
DEKİKLASM
ALTINCI 0
İUlyada çık
Cieiis mö tllus
ması, bu i
liyaliginde 10 i
*r mevkide en
otu alan oyunc
urulu bif takım
j^buluüımakta
Seçilen bu tak
ien futbolcu'aı
maçta oynan
ın nazarı itibar
Kıymetli futl
an Bartu değiş
irde oynayan 1
İlUtUlınıııııııııııiııiııııııııı
50 Mil
YILI
t
I —İki
gör
BİZANSLI B EY A Z
GüVEBCiN
Ap^,keT
...BİN
salona k ad ar geldi.
Hamza bey baygın ve gam
lı b ir s e s le :
— iren kadar güzel ola m az diye kekeledi.
Rüstem bey içinden “Efem iya ondan bin k at güzel”
diye düşündü.
Sarayın aşağılarından yu
karıya doğru yanık tü rk ü ler
duyulm ağa başlam ıştı. De niz tarafın a yakın yerlerdeKİ
evlerde eğlenen yeniçeriler
veya kalyoncular bu yanık
tü rk ü sesleri arasınd a kahka
halarla gülüyorlar, arasıra.
birbir ard ısıra neş'eli haykı rışla r koparıyorlardı.
Şehir b ir evvelki geceden
daha sakindi. Sokaklardan
geçen atlıla r a rtık dolu diz gin gitm iyorlardı. Bazen k a­
dın kahkahaları duyuluyordu
Rüstem bey bu k ah k ah alar dan birini işa re t ederek :
— Bizanslı art*k T ü rk 'e alışm ağa b a ş la d ı! dedi.
İkisi de b ir m üddet s u s ta ­
lar. H am za bey konuşm ak is
tem iyordu. belli.. G özleri ya
rı kapalı, hafif b ir serinlik i-
B erab er k alktılar. H am za
bey hafif hafif sallanarak
salona geçti, dün gece y atu k
ları süslü ve güzel döşeli oda
ya girdi ve kendini, üzeri pa
halı k u m aşlarla ö rtü lü uzun
ve yüksek k rev et üzerine b ı­
raktı.
Rüstem bey, kapı ağzında
onu b ir m üddet sey rettik ten
sonra :
— Zavallı diye düşündü
— Yüreği y anıyor ! Bili rim bu ateşi ben! K av u ru r
her tarafını! HİÇ b ir şey bas
tıra m a z !”
Ve o anda çıkıp Efemiyaya gitm ek arzusu, ayni yakı
cı ateş halinde, yüreğine dü^
tü. Ama buradan ayrılam azdı. H er an padişahtan b ir ha
ber gelebilirdi. P adişahın sı­
kı'm uhafazasını em rettiği
bu insanları bırakıp, gidem ez
di. içlerinden hiç birisi gide­
mezdi.
R üstem bey de döşeğine
çekildiği sırada sarayın ka dınları da m eşalelerden bir
çoğunu söndürm üşlerdi. Sa~
ra b ir erkek s e s i:
— Bre kom an, kaçıyor! ci
ye haykırdı.
R üstem bey yattığı yerden
fırlayarak kılıcını kaptı ve dı
şa n atladı. Büyük salonun
çok az mum ışığı ile görüle
bilen y erlerin d e hiç kim se
yoktu. Sesler salonun sağ te.
rafındaki koridorlardan g eli­
yordu. Sarı Süleym an avaz
avaz:
— Bre m el’un, bre şey ta nin dölü ! B uralarda işin ne
senin diye haykırıyordu.
Bir kadın ağlıyor ve aray a
bir kaç erkeğin sesi karışı yordu.
Rüstem bey seslerin geldi­
ği tarafa koşarken salona
beş k araltı birden çıktı. Loş
aydınlıktı
Sarı Süleym an
m enteşeli A bdullah, Hüse yin bey araların a aldıkları
genç b ir adam ı sü rüklüyor lardı. Rüstem b e y :
— Ne v a r , ne oluyor ? yol
daşlar ? diye sordu.
Ç ığlıklara, g ü rü ltü lere b ir­
kaç Bizanslı saray kadını da
kuvvetli d ö rt pençeden nafi
le yere kurtulm ağa çalışıyor
du. İşık lar yakılınca , yüzü
büsbütün m eydana çıktı. RUs
tem bey ona b ak ar bakm az
hemen ta n ıd ı:
— Françes'in oğlu !. Fakat
bu burada ne arıyor ?
— Girişini duym adım ! d i­
ye cevap verdi H üseyin bev
D uym uyacakhk ta.. Sizin ge
tirdiğiniz çıfıt olm asaydı, Ta
m arayı da alıp kaçacaktı.
— Bre ne diyorsun H üse­
yin bey ?
— Ç ıfıt akşam dan beri onu kolluyorm uş. Gece b astı­
rınca sarayın karşısındaki ki
lise bahçesinde görülm üş.
H erkesin uykuya varm asını
beklem iş. Sonra da içeriye
girmiş. Çıfıt bizi uykudan
uyandırdı.
RUstem bey, değişm iş olan
bu genç, tüysüz delikanlının
yanm a yaklaştı. Parm ağı ile
sertçe çenesini çekip gözle­
rine baktı, sonra Rumca :
— Ne işin v a r b u rad a Jan
Delikanlı dişlerini gıcırda­
ni!
— Sana buraya niçin gel­
din diyorum , cevap ver, yok
sa...
— Şeytanın piçleri, köpek
s ü r ü s ü ! H aydutlar A llahsız­
lar h a y v a n la r!
RUstem bey b ir anda bey­
nine fırlayan kanla elini k al­
dırdı ve delikanlının yüzüne
şiddetli bir darbe in d ird i:
— Bırakın şu veledin kolla
rım diye bağırdı.
M enteşeli A bdullah Sarı
Süleym an birdenbire ellerini
çektiler. F rançes’in oğlu se r
best kalır kalm az, bir kaç sa
niye şaşkın b ir halde etrafı,
na bakındı. Sonra kudurm uş
çasm a RUstem beye doğru
saldırdı. RUstem bey işte o
zam an ikinci ve en ağır d a r­
besini vurdu. Elinin k e sk :n
tarafını delikanlının b o y n u .
na indirdi. Jan ay ak lan y er­
den kesilerek uçtu ve siyah
m erm erler üstüne kapandı.
Onun bu uçuşu ile, Hüseyin
beyin yanında duran b ir genç
M
m
W » '
sumuz b|
.\
4,
K it a p ç ıs u
H m ,ı
SU,?ar‘s u Vt
K İ T A B E V İ
Mccldiyc Sokağı J5/A .
T e l s 73151
LEFKOŞA
kız:
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTI!
'"•ili
Sayfa >
ın g e lişm e si^
>lerden birid;r
ıa ileriye dog .
ırarh, daha ve- 1
i İçin, daha ve 2
için, bu yollar ^
ri de kaale ala |
utulması icabe |
de en Önemlisi a
«landan bir i<j.
nı hızla çalış .
■arak, elde ecli.
•ekir.
bizde bunun
ıırs ve şevkle
e gevşetilir. B u
rdiği bir alış .
ten doğmuyor,
lyerek içimizde
mbellikten do­
ma hizm et et ■sesin, daha ilk
naşının sebeple
kendine izah
eri halkın a'âka
amlediyor. Bu
»ğrudan alâkalı
Bu anlayışı
ticenin doğması
in­
il bir elemanın,
yması gerekir,
n için ‘eyvallah’
eme görülmez. »
tarafını bulup çı n
eye de, topluma fl
r işe yaramaz. “
disi bu gaflete
ı buldu mu, ar ’opluma hizmet
Kendi zevkine,
ı», aleyhine münıp kalır. Sonra
jna da tamamen
de aramaz. Bu - «i
kendi kendimize > f
namızdır.
|
inden en yüksek ufl
ju meslek ahlâkı jj H
k toplumun arzu
t, sevgi ancak ğ
Iklük duygusun- 'i
1a ivi görür ve po ?
ı has bir şekilde $
>luruz. Onun içi« |
«rektiğini nizam a
mecburiyetinde
masın, ya bu da
mn m es’uliyetir.i j|
ta, v a z g e ç e r iz . «
ilerimize göre a •
fa hakkımız yokrak değil, toplum
nemlidir. B u n d an
neden ifa ed ile n
surlu olamaz,
iki toplum fertlen elde edeceğimiz
mizin icapettirdıji şekilde muameırak bağlanıp, Ça"
IZ, ve v azife vec.tirmemizdir.
Kulüpler dün satış lis­
telerini Bölgeye vermiş­
lerdir.
G alatasaray’ın satış lis
tesinde 2, Fenerbahçenin
1, Beşiktaşın ise 1 futbol­
cusu yer a'mıştır.
Futbolcu satm a rekoru
nu 7 kişi ile Feriköy kır­
mıştır.
Kulüplerin satış listele
ri ve bedelleri şöyledir:
Galatasaray : Ihan 25 bin
Dursun 15 bin.
Fenerbahçe : Aydoğan 12
bin.
Beşiktaş : Arif (serbest)
Istanbulspor : Arif 5 bin,
Nejat 5 bin, Lütfü 5 bin,
Güngör Kenetci 3 bin lira
Beykoz : Sıtkı 20 bin. İs­
mail 20 bin, Turgut 10 bin
Kâmil, Erhan, Aydın, Ab
l'Juilah serbest bırakılmış­
lardır.
Feriköy : Erdinç 15 bin,
B. Rıdvan 10 bin, Kaplan
15 bin, Hüseyin 15 bin,
Münacettin 10 bin, Nihat
10 bin, Adil 7 bin.
Beyoğluspor : Kartal 6
bin, Sedat, Yunus, Ergun,
Minas, Yorgo, Muzaffer
serbest bırakılmışlardır.
Vefa : Mete 15 bin, Çetin
10 bin lira.
NACİ SATIŞ LİSTESİNE
KONMADI
Fenerbahçe kulübü mu
kavelesi sona eren eski ta
kim kaptanı Naci Erdem'i
satış listesine dahil etme
miştir.
Kulüp başkam İsmet
Uluğ, “Naci, renklerimi­
zin efendi bir sporcusu­
dur. Kendisine, kulüpte
kalıp kalmıyacağım sora­
cağız. Hattâ, futbolu bı­
rakmak arzusundaysa, ona parlak bir jübile dahi
yapabiliriz” demiştir.
Fenerbahçe idare heye­
ti mukavelesi devam eden
ve kendilerinden istifade
edilemiyen futbolcularla
görüşecek ve kulüpten av
rılmak isteyip, istemedik­
lerini soracaktır.
Mevkiindeki Klasmanda Altıncı
cu arasında da 6.60 puan ni (Atlanta 7.05 puan), Or
la altıncı olmuştur.
lando (Roma 7 puan),
1. Szymaniak (Catania, j Sağ içler: Angelilo (Ro
7 puan)
(ma 7.10 puan), Suarez (în
2. Carpanesi (Roma, ter 7 puan).
6.90 puan),
Santrforlar : Manfredk
3. Gori (Spal, 6.80 p.) |ni (Roma 6.80 puan), Niel
4. Ronzon (Napoli 6.75 sen (Bo*ogna 6.75 puan).
puan.)
Sol içler: Rivera (Milan
5. Johnson (Roma 6.70 7.30 puan), Sivori (Juven
puan).
tus 7.15 puan).
6 . Can Bartu (Venezia
Sol açıklar : Conso (In
6.60 puan).
ter 7.10 puan), Pascutti
) Seçilen takım şu oyun- (Bologna 7 puan).
cu'ardan kuruludur:
Vieri - Burgnich, Fachetti - Picchi. Maldini,
jTrapattoni - Domenghini,
Angelillo, Manfredini, Riveri, Corso.
5 Temmuz Cuma akşa
Kaleciler : (Torino 7.10
mı saat 8 de Gönyeli Har
puan) Sarti (Fiorentina
biye Türk Spor Kulübü lo
7.4 puan).
kalinde, yapılan gene 1 ku­
Sağ bekler : Burginch
rul toplantısında aşağıda­
(în ter 7.20 puan), David ki isimleri yazılı şahıslar
(Milan 6.90 puan)
idare heyetine seçilerek
Sol bekler : Facchetti şu şekilde vazife taksimi
(înter 7.20 puan) Castel- yapmışlardır.
letti (Fiorentina 7 puan'.
Başkan : Hüseyin Yu­
Sağ haflar : Picchi (In- suf, Asbaşkan : Hüsamet­
ter 7.15 puan), Tumburus tin Ömer, Sekreter: Ömer
(Bologna 7.10 puan).
Haşan, Veznedar : Muşta
O rta haflar : Maldini
fa Kavaz, Müfettiş : Ve­
(Milano 7.25 puan), Losi dat Haşan, Tahsildar : Şa
(Roma 7.20 puan).
kir Mehmet.
Sol haflar : Trapattoni
(Milan 7.20 puan), NielDEVRİM İN DÜNKÜ
sen (A tlanta 7.15 puan'».
SAYISI 5430 ADET
Sağ açıklar: Domenghi­
BASILMIŞTIR
SEÇİM
MEVKlİNIANDA
[OLDU
çrkan Calcio
ı tHustrato spor
bu mevsim 110 üzerinden
en yüksek
oyunculardan
takım tesbit et
itadır,
ı bu takımı teşkil
utbolcu>ann en az
oynamış olma
i itibara alınmış
futbolcumun
değişik mevki
oynayan 18 futbol
|l l |l l l l l |i l |: i l l l |t » « t f |i l l l l |l l l l t |l l l > ı |: i |: : i
ııııııııııııaıııııııııııııiB iııııııııııiiiiH iıııııı»ıı:ıııai!iııııııııııııııııııiiiıııııaııaıııııııııı.ıı<ıa
DEVRİM
Y I L I N EN B ü y ü K Y E N İ L İ K L E R İ M İ
YARIN SUNUYOR
1 — İki Genç Elemanımızı yılın en büyük röportajını yapmak için |
____ _
görevlendirdik:
Biliyor musunuz?
aj: Ertogrul TüRKBiLEGi - Romans MAPOLAR
Bin ayak toprak altında çalışan insanların enteresan hikâyeleri. |
Yeraltı insanları
Türk İşçisini dile getiren bu enteresan röportaj serimizi :
MA P O L A R
hazırladı.
3 — Fikret Demlrağ’ın Büyük ilgiyle takibettiğinize inandığımız ilâve romanımız tamamlanmıştır.
Yarın,
tarihî romanlariyle çok yakından tanıdığımız Oğuz z
deş-in en güzel, en çok beğenilen tarihî romanlarından bin olan
|
ş
*
f
Adlı romanım “DEVRlM”in ek romanı olarak okurlarımıza sunmağa
4 — Adadaki bütün spor kulübleri ve sporcularımızla hazırlamakta
olduğumuz büyük röportaj serisinin ilk i:
Hazırlıyanlan Romuns MAPOLAR - Eıtugıul 'lüRKBiLEGi
A nketim ize gelen y a zılan
tısı
Ferhatnviç
Mukavelesini
Feshetti
İtalya'da
Transfer
Hızlandı
kayıt-
Devrim Okurları Konuşuyor
YARIN MUTLAKA
,.Devrim " Alınız
ı,ı,„ıiinıııııııııııııııiHiımıı»ı»i"im"i''i»«'«»»'“
F.Babçe’uin
Oynayacağı
Takımlar
'i a i l |! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i a U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I İ I I I I I I I « l l < l l l I l i ! l l ! l l i a i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l i l l f l l j |{ j f l f ı a H ||-
Hanımlara
Müjde
Ş .Başaran Ticaretevi iftiharla Sunar
Lefkede Tiirk Spnr Kulübü Oyuncularıyla
özel Röpurtajlar
5 — “DEVRlM’i Siz H azırlayınız
sız, şartsız ve aynen olarak yayınlam ıya başlıyoruz .
lüpler Turnuvasında Tür- için 398 kulüp ve 19500 nanistan’ın bu sefer de
kiyeyi temsil edecek olan amatör futbolcu bulun­ bir sürpriz yaratması uGalatasarayı zorlu rakip­ maktadır. Bu memleketin zak bir ihtimal.
ler beklemektedir. Bugün futbolu henüz gelişme ça MACARİSTAN
Zurihte çekilecek kur’a- ğındadır. Finlândiya şim­ (Budapeşte) :
Nüfusu 10 milyonu a ş ­
lardan sonra Sarı - Kırmı diye kadar hiç finallere
kın Macaristanda 190 ku­
zıhların karşılaşacakları yükselememiştir.
takımlar belli olacaktır. BATI ALMANYA (Bonn): lüp ve 90000 amatör bu­
Batı Almanyanın nüfu­ lunmaktadır. Profesyonel
Aşağıda Galatasarayın
su
55 milyonu geçmekte­ lerin sayısı kâtiyetie bel­
karşı karşıya gelmesi
dir.
1,2 milyon amatör ve li değildir. Zarif ve paslı
muhtemel rakiplerinin lis
2200
profesyonel futbol­ bir oyuna sahip bulunan
tesini bulacaksınız.
cu
için
12845 kulüp var­ Macarlar son Dünya Ku­
Milan, înter (İtalya), Re
al Madrid (Ispanya), Ben dır. Sert fakat neticeli bir pasının en iyi on biri ola­
fica (Portekiz), Glasgovv futbola sahip bulunan Al rak gösterilmektedirler.
Rangers (îskoçya), Ever- manlar turnuvamn en id­ Genç ve klâs elemanların
ton (Ingi'tere), Ferençva- dialı takımlarından biri o- fazlalığı lehte çok önem­
ros (Macaristan), Mona larak göze çarpmaktadır­ li bir faktördür. Macaris­
ıco (Fransa), Standard Li- lar. Almanlar 934 de yarı tan 1934 de kardöfinalist
jege (Belçika), F. C. Zû- finalist, 1954 de şampi­ 1938 ve 1954 de İkinci ol
|rich (İsviçre) PVS - Phi­ yon, 1958 de dördüncü ve muştur. 1962 yıhnda ise
lips (Hollanda), Austria 1962 de de kardöfinalist ancak kardöfinallere ka­
dar yükselebilmiştir.
(Avusturya), Dukla (Çe­ olmuşlardır.
KUZEY
İRLANDA
HOLLANDA (La Haye) :
koslovakya), Jeunesse
11,5 milyon nüfusa
(Lüksemburg), Lyn (Nor­ (Belfast):
1.5 milyon nüfuslu Ku­ mukabil 3200 kulüp ve
veç), Gomik (Polonya),
AEK (Yunanistan), Î.F.C zey trlândada 540 kulüp, 260.000 amatör oyuncu
Neokroping (îsveç), Bo- 10800 amatör ve 400 pro­ bulunmaktadır. HoUanda
russia Dortmund (B. Al­ fesyonel oyuncu bulun mili! takımının sert mü­
manya), Partizan (Yugos maktadır. Kuzey trlându dafaası dillere destan ol­
futbolu tipik bir İngiliz muştur. Forvetin zaafı gi
lavya). Spartak, Filibe
(Bulgaristan), Odense (Da futboludur. Kuzey İrlan­ derilebilirse Hollanda 966
Fenerbahçenin iki ay ka nimarka), Bükreş, Dina- da şimdiye kadar yalnız “Jules Rimet” kupasının
1958 yıhnda kardöfinalist tehlikeli sürpriz takımla­
dar önce Yugoslavyadan no (Romanya).
olabilmiştir.
rından biri olabilir. Ente­
transfer ettiği Ferhatovic
£2,000 l i r a ik r a m i y e ­ YUNANİSTAN (Atina):
resan bir nokta da bu
mukavelesini feshetmiş­
y i SIZ KAZANABİLİR­
8.5 milyonluk Yunanis memleketin şimdiye ka­
tir. Yugoslav futbolcunun SİNİZ
tan’da 390 kulüp ve 19800 dar hiç finallere yüksele“Kulübe faydalı olamıyo
Hayır işlemek ve talihi amatör futbolcu var. Şim memiş olmasıdır.
rum. Bu bakımdan mem­
nizi denemek istiyor mu­
leketime dönmeğe karar
sunuz? öyle ise Cemaat
vedim” şeklindeki konuş
Mec'isi piyango biletlerin
masını asil bir jestr o la­
den alınız. Her bilet yal­
rak kabul eden Fenerbah
nız 100 mils'dir. Fevkalâ­
çe’'i idareciler, Ferhatode çekiliş 30 Ağustos 963
viç’in uçak biletini alıp
tarihinde yapılacaktır. Ta
diğer masraflarını da öde
Hh kuşu sizi bekliyor. Bi­
yeceklerdir.
rinci ikramiye £2,000 (iki
Ferhatoviç muhteme­ bin) liradır.
len Salı günü Yugoslavya
RÜSTEM KİTABEVİ
ya dönecektir. Futbolcu
A Ç IK K A PI
İstanbulda bulhnduğu za
Sayfa 3 ten kalan
man zarfında gerek Fener
Italyan transfer piyasa (Simmenthal) ve bu sene
bahçeli idarecilerin, ge çam ur içinde kalm ışlar, ne ist smda oyuncu alış verişi
sattık*an Germano (Ge
rekse San - Lacivertli fut akşam yem eğine yetişebildiler hızlanmış bulunmaktadır. noa) bulunmaktadır.
diye ilâve etti.
bolcu'arın kendisine gös­
Juventus : Bonipertinin
Fram ton içinden kadına kar Bilhassa Avrupa Şampi­
terdiği yakın alâkadan
5i m erham et hissi ile kapıya
yon Kulüpler Kupasını ka meşgul olduğu transferde
son derece memnun oldu bakm ayıp evvelâ küçük kıza zanan Milanda büyük bir Juventus şu futbolculara
baktı, onun da teyzesinin acı­
İunu söylemiştir.
faaHyet göze çarpıyor, ilk talip olmaktadır: Battagsına iştirakettiğini düşünerek
m üşterek b ir hisleri olduğunu değişikliğin antrenör mev lia (Catania), Borjesson
(Palermo), Rossano (Mi­
Z annetti çünki kıza baktığı za zuunda olması kuvvetle
man onun da gözlerinin açık
muhtemel. Viani - Rocco lan), Mazzia (Venezia)
kapıya dikildiğini gördü T itre mücadelesinden galip çık Gari (Spal) Dell’Omodardi, korka korka nazarlarını ay
ması beklenen Viani’nin me (Spal).
ni tarafa çevirdi, dehşet için­
Roma : Sormani, Ardız
de kaldı, bahçede üç kişi çi . bu yıl Camiglia ile elele
Ay-yıldızlı formayı giy
m enler üstünden kapıya doğru vermesi bir gün meselesi zon, Frasco'i, Dori Malac
miş kardeş futbolcular
yürüm ekte idiler. H epsinin o- halindedir... Diğer taraf­ rasi ile anlaşan sa n - kır­
kimlerdir?
m uzlarında av tüfeği ve çanta tan, Ita'ya transfer piyasa mızdılar, golcü bir elema
Haşan Kâmil - Zeki Rı
'a r vardı. En önde yürüyen
sında şu isimler geçmek­ mn peşine düşmüşlerdir.
za Sporel.
meşin bir av ceketi giym işti.
Bülento - Reha Eken.
Bu arada Schutz’un gel­
tedir:
Y anlan sıra bir de av köpeği
Kâzım - Nedim Günar
Milan : Şilili sol açık mesinden bahsedilmekte­
Avrupa Kupa galipleri geliyordu.
M. Ali - Şeref Has.
Fram ton burada daha fazla- Lionel Sanchez ile anla­ dir.
K. Ali - Selim Soydan. turnuvasına katılacak o kalam azdı. Onların meşguli .
înter : Sartive Milani
şan Milanhların istediği
'an
Fenerbahçenin
bütün
Bunların içinde yalnız
yetlerinden istifade ederek,
ile
anlaşmış bulunmakta
rakip>eri
belli
olmamıştır.
oyuncular
arasmda
Nolet
ikisi, Haşan Kâmil ile Ze
şapkasını aldı, salonun diğer
ki Rıza Millî takımda kap I Aşağıda Sarı - Lâcivert tarafındaki kapıdan çıkıp ,
dır.
ti (Juventus), Ferrario
an'ık etmişlerdir.
jlilerin muhtemel rakiple­ kendisini sokağa attı. Az kal *
rinden belli olanların lis­ sın telaş içinde yuvarlanıyor­
Ay-yıldızlı formayı giy tesini bulacaksınız.
du, bir ağaca tutundu, biraz
iiği gibi başka memleke
Tottenham, Manches- nefes alm ak için ağacın dibine
"in milletin mülî forması­
oturdu.
nı da giyen futbolcu kini­ ker United (Ingiltere), AtEvdekiler konuşm aya de ilanta (İtalya), Sporting vam ediyorlardı. Meşin ceket­
dir?
Beyoğluspor ve Beşik­ (Portekiz), Barselona( Is­ li adam “İşte geldik kan cığ 'm
taşlı, halen AEK’li Sofya panya), Dinamo (Yugos­ dedi”, “epice çam urlandık d e­
nidis. Bu oyuncu Türk B, lavya), Lyon (Fransa).
ğil mi ? Kimdi biz girince kapı
Yunan A takımında oyna
dan dışarı sü ratle kaçan adam
niştir.
Madam Sappleten izah etti:
iki şampiyonluğu bir­ “Pek acaip b ir adam. H asta
*
den kazanan Iskoçyanın olduğundan bahsediyordu, si Millî takımlanmızda en Glasgow Rangers, takımı zi görünce hiç bir şey söylem e * — Binbir çeşitte ve desende yazlık, ciponlu kadın
ve genç kız entarileri
ı z müddet oynamış olan jAvrupa Şampiyon Kulüı*- den, A llahaısm arladık bile d e­
meden
çıktı
gitti.
İnsanın
ha
•
*
—
BEYRUT
ve Hongkong’tan ithal ettiğimiz çeşit­
. 'er Turnuvasına katılaca1959 da M ıthatpaşa’da L
.....
.
yalet diyeceği geliyor.”
li desenlerde kadın blûzlan
Bulgar B. mülî takımına
blldırmı§. K“ P*ya
Küçük kız lâfa karıştı, “gali
T — Kolyeler, Robalar, son moda kadın çantaları,
karşı son 40 saniyede ka- han 8 i takımın gireceği
ba köpekten korktu, Köpek pik-nik çantaları, seyahat çantalan v.s. v.s.
'emizi koruyan Izmirspor belli olmamıştır.
ten çok korkarm ış bana an lat­
u Seyfi.
— Kadın mayoları, blise entariler (düz renk, etek
tı,” Bir gün H indistan’da, Ga*
-blûz çeşitleri)
Austria takımı da, Ran nj nehri kıyısında dolaşıyor muş, üzerine paryaların köpek * — Portatif hasır ithal malı sandalye ve m asalar
gers,
Monaco
ve
G.
Saray
M illî takımda en çok
leri hücUm etm iş, kendisini
Reşitli renklerde)
’eğişik yerlerde kimler gibi yılı çifte şampiyon- bir m ezarlığa k adar kovala *
—
Her
türlü kırtasiye eşyaları ve romanlar
oynamıştır?
■ukla kapamıştır.
mışlar. Geceyi orada, boş bir
Mustafa Ertan Ay-yılm ezar içinde geçirm eğe mec • * — Deniz toplan (her topun çantası vardır) Deniz
Avrupa memleketlerin­ b u r olmuş. M ezarda ağzın
lızlı forma ile sağbek.
yatakları, maskeler, deniz tüfekleri v.s v.s.
de Kupa şampiyonları lig dan köpükler saçan b ir bay
:ağhaf, solhaf, sağiç
Müessesemizi
bir defa ziyaretiniz menfaatiniz
•~.oliç oynamıştır.
lerden sonra başladığı i- v a a çıkmış* üzerine aülm ış. Ca
icabıdır.
Sabih, Mithat, B. Fik­ çin, Kupa galiplerine işti­ nım zo r kurtarabilm iş. Sinirle
TEL : 74152
ret, Lefter, M. Ali, Kadri.
ir elbette bozulur değil mi
Suat, Ergıın öztuna, B rak edecek diğer kulüple
TÜRK
LİSESİ KARŞISI
Küçük kızın hayalinin ne ka
Ahmet, Can ve Bilge 4 av rin isimleri henüz belli ol d ar geniş okluğunu tabii hiç
(Dianellos Siğara Fabrikası yanında)
rı yerlerde oynamışlardır, mamıştır.
biri anlam adı.
\Bunları
Destanlar Ozanı AYNALI
Tnna Nehri Akmam Diynr
ttr
Galatasaray’ın 1966 Dünya Futbul Şampiyonu
IKİm Olacak?Dünden kalan
1 Rakipleri
FİNLANDİYA (Helsinki): diye kadar hiç bir finale
Belli
Oldu
4.5 milyonluk bir nüfus iştirak edememiş olan Yu
Avrupa Şampiyon Ku­
Kulüplerin Satış
Listesi Açıklandı
D e v rim
i
ii'iıııııv •ıııııınini'iaıııııaıııııaıııııııııııııııııııtıııııııtıııiBiiıııııııııııııııııııııııııııııııııaıııııaııııııı
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
Sayfa 6
DEVRİM 7 TEMMt!* t
Ada'et Yoluyla
bildirisine cevap veril­
Dünya Banşı
mekte, Rum öğretmenleri
nada toplanan Adalet Yo
tarafından sunulan dilek­
Elefteria gazetesi, “Ati şöyle devam etmektedir: zamanda adaleti temsil e- çelerin haklı olduğu ileri
luyla Dünya Barışı Konfe “Birkaç güne kadar Kıb den ve bunu yürütenlere sürülmektedir.
ransınm ne kadar önemli rısı ziyaret edecek olan
bir hakaret teşkil ettiğini
Kıbrıslı Rençberler
olduğunu da bu sütunlar- Başhakim W arren, hak- açıkça gösterm ektedir”.
İsrail’e Gitti
dan tekrar duyurmalıyız” sizliğin Adamızdaki misal
Rum Eğitimcileri
File>efteros gazetesinin
demekte, şu yorumda bu- îerini şahsen tesbit edeArasında Çatışma
bildirdiğine göre, Kıbrıs
lunmaktadır:
çektir. Adamızın hukukFiIe>efteros ve diğer
Sağcı Rençberler Birliği
“Her memleketin ve bü culan camiası hergün ay- Rumca gazetelerden de
PEK’e mensup 45 rençbeı
tün dünyanın barışı, Ada ni şeyi tesbit ediyor. Es- öğrenildiğine göre. Rum 10 günlük ziyarette bulıın
letin tecellisine dayanm ak ki Elenlerin tanrılaştırdık eğitimcileri ile Rum Ce- mak üzere dün Israile ha
tadır. Adalet anlamı, Hür lan Adalete hizmet etmek maat Meclisi arasında bir reket etmişlerdir. Kıbnsriyet anlamıyla teliftir.
için yemin edenler, K ıbm birleriyle yapılan çatışma lı Rum rençberler, İsrailMuhtelif fırsatlar vesile- ta çirkince sırıtan Adalet devam etmektedir. Kıbrıs deki ikametleri sırasında,
siyle beyan ettiğimiz gibi, sizlik karşısında nasıl lâ Rum öğretmenleri Cemi- tarım kursları takip ede­
Adadaki hukukçular ca- kayıt kalabilirler? Bizzat yeti tarafından dün yayın cek, Tarım Okullarını ve
miası, Adaletin ulus'ara- Adaletin, ırk ayrımı esası lanan uzun bir bildiride, sair müesseseleri ziyaret
rası m ünasebetlerde ka- na göre üçe ayrılması, A- Rum Cemaat Meclisinin edeceklerdir. Bu arada
bul edilen prensiplerinin damızda beliren adaletsiz bir süre önce yaym!anan Kıbrısta bulunan İsrailli
Kıbrıs’ta da hakim olması liğin ne kadar nahoş bir
rençberler ziyaret ve te ­
na dikkat etmelidir. Kıb­ durumda olduğunu, ayn*
maslarına devam etm ek­
TEŞEKKÜR
rıs halkı ıstırap içindedir.
tedirler.
Ciddi bir kazadan son­
Çünkü bu prensipler ayak
“Kitium Metropoliti,
ra dokuz yaşındaki kızım
lar altına alınmıştır. Dün
11 Temmuz’da
Havva’ya başarılı bir be­
ya Hukukçular Konferan
Sovyetler
Birliğine
yin ameliyatını maharetsının başkanı Char'es
Gidiyor”
•e yapan ve kızımın iyileş
Ryan, bu hususun önemi­
Haravgi
gazetesi yuka­
mesi hususnda bulunduk­
ne işaret ederek, ‘Adalet
Geçenlerde Londra da
rıdaki
başlık
altında şu
ları harikulâde teşebbüs­
Devleti dünya barışını ya İngiltere Maarif Bakanlthaberi
yayınlamaktadır:
lerinden ötürü Dr. O. S.
ratm aktadır’ demiştir.
ğt tarafından açıklanan
“inanılır bir kaynaktan
Oktay, Dr. G. Marangos,
Kıbrıs ta bulunan bizler, bir istatistikten öğrenildi
öğrendiğimize
göre, Ki­
Dr. V. Kalbian, Dr. K. Bebu gerçeği herkesten faz- ğine göre 1962 senesinde
tium
Metropoliti
Anthıkiroğlu, Dr. Theoharidis
la benimsemekteyiz, çün- İngiltere ve Gal eyaletinmos
başkanlığında
üç ki
ve bütün hastahane per­
kü Adaya empoze edilen de 392 yeni okul açılmışşilik
bir
hey’et,
Kıbrıs
ki­
soneline alenen teşekkür
tır.
haksız bir rejimden acı
lisesini
temsilen
ve
Sov­
etmeme müsadelerini is­
Raporda ilâve edildiği­
tecrübeler edindik. Bu re­
yet Rusya Patriğinin da­
tirham ederim.
jimde ne barış, ne güven­ ne göre, geçen sene 480
T. YAGTUĞ vetlisi olarak 11 Temmuz
lik, ne nizam ve ne de de­ yeni ilk ve orta okul açıl­
da Moskovaya hareket evamlı bir ilerleme başarı­ ması için yapılan teklifler
decektir.
labilir. Adadaki hukukçu­ kabu1 edildiği gibi, 2 6 9 iJu
Amathuntos Piskoposu
lar camiası, Kıbrıs ha*kı- ve 130 orta okul binası Kallinikos ile îlâhiyat öğ­
nın aleyhinde tecelli eden nın inşası tamamlanmış­
retmeni A. Mitsidis’in de
bu sefil duruma karşı cep tır.
katıldığı hey’et, Moskova
Raporda ayrıca belirtil­
he almaya davet ederiz.
ve Sovyet Rusya Patriği
Gazete bu arada Ameri­ diğine göre, 1962 senesin­
Aelksios’un cülusunun 50
kalı başhakim W arren’ın de 48,000 öğrenci öğret Ingilterede imal edilen inci yıldönümü münasebe
söz konusu Konferansta men olarak yetiştirilmiş­
renkli bir bale filmi NeW tiyle Sovyet kilisesi tara
söylemiş olduğu sözler- tir. 1961 de bu rakam 35,jYork’ta Columbia Radyo fından düzenlenecek ayi­
den bir pasaj alm akta ve 000 idi.
firmasına bugüne kadar ne katılacaktır.
Kıbrıs hey’eti birkaç
|rekor teşkil ettiği iddia eigün
Sovyet Rusyada kala
dilen bir meblağa, yani
rak,
Patrik Athenagoras
89,000 İngi'iz lirasına sa
ÜSLER BÖLGESİ TÜRK MEMURİN
tarafından
kabul edilecek
tılmıştır. Bu film Amerika
VE POLİS BÎRLİGt’NDEN :
ve
Sovyet
Kilisesi
reisle­
daki televizyon şebekesin
Ç A G R I
riyle
çeşitli
dinî
konular­
7 Temmuz 1963 Pazar günü ö.s. saat 10.
de gösterilecektir.
00 da Mağusa’da Türk Gücü loka’linde umumî
Kraliyet Opera’sının iş­ da tem aslar yapacak, kil‘
bir toplantı yapılacağından bütün adadaki ütirakiyle “İngiltere Mem­ se ve sair mabetleri ziya­
yelerimizin iştirak etmesini ısrarla rica ederim
leket Eğlenceleri Şirketi” ret edecektir”.
Genel Başkan
tarafından çevrilmiş olan
C. İRFAN
Yardım
bu film, Morgot Fonteyıı
Konsorsiyomu
ve David Blair’in rolleri
oynadıkları “Aurara’nın
Sayfa 1 den kalan
KAYMAKLI HALKINA MÜJDE
Düğünü” ve Fonteyn ile mayı kararlaştırdığı ve o
Lefkoşanın en tanınmış Yıldız Elbise Temizleme Nureyev’in baş ro*leri oy tarihte, halen Türk Hükû
Evi şimdi Kaymaklı’da bir şube açmış bulunmaktadır nadıkları “Les Sylphides metince hazırlanm akta oYıldız Temizleme Evi, her çeşit elbiseyi en iyi bir balelerinden müteşekkil - lan 1964 uygulama prog­
şekilde ve en erken bir zamanda temizlemeği deruh­ dir.
ramını ve Beş Yıllık Plâ
“Les Sylphides”, İngil­ nı inceliyen uzmanların
te eder.
Yeni şubemizin adresi:
tere tarafından bu seneki raporlarının görüşüleceği
Cemil M. Gürler Dikimevi Cannes festivaline res - 1ifade edilmektedir.
Küçük Kaymaklı.
men iştirak ettirilmekte Konsorsiyumun 1964
dir.
BASIN... BASIN... BASIN...
Bir Senede 400
Okul Açıldı
Rekur Fiata
Satılan Bale
filmi
iCazip Bir Anketi
: Kıbrıs’ın en yaşlı Kadını ile en yaslı Erkeğini
Tesbit Etmek istiyoruz
Bursa
Festivali
devam lı bir surette
tarama yapıyoruz”
tir.
Baskınların di;
gayesi de, son
da fuhuşa atılan
rın sayısını tesbit
tir,
Cakartada genel ı
dınlannın sayısının
yıl zarfında müthiş "
kilde arttığına
tadır.
Ekmeğin
Maliyi
Ekmeğin maliyeti konu
sunda ekmekçiler tarafın
dan yapılan itirazlar üzerine meseleyi incelemek
için tayin edilen komitenin çalışmaları ve raporu
konusunda bugünkü gaze
te'erde yayınlanan yazıla
ra atfen Komitenin başka
nı P.N. Paskalis, söz konu
su yazıların doğru olma-
dığı hatta yanlış y0|a srı
kedici olduğunu açık!
mak ister. Hal çareleri
teklif etmenin komiten
yetkileri içinde olmai
ve komitenin sunacağı
poru inceledikten sotın
bu konuda bir karar aln
nın Hükümete düştüğü
|rıca be'irtilir.
9.12 Temn
tu r a y a y a p a c a k la .
rtlin, tn*iliz ba5k6"
0*1 hâdiselere yol
İK d k u lm ak tad T .
K o nu lan
bütün y
,en Londrada § 'ml
>iflere hazırlanılma!
jg , |ngiliz basının
tumlara
yol a çm a k tı
ıdtr ziyareti müspe
bazıları ise jidde
' tenkid ederek,
Torunlarımı
Sayışım
bilmeyen
Kadın
demokrat nizamın
Akama
Bölgesin
Tatbikatı
iirdiinde Secim
GiiNEŞ Sigorta
EMNİYETTİR. GARANTİDİR SÜRATTİR
m
i
_
Bu anketimizi bir fotoğraf ve yazı yarışması olarak hazırlamış bulunu-1
| yoruz. Kibrisin en yaşlı erkeği ile en yaşlı kadınının birkaç poz resmini ve ha |
I yat hikâyelerini bize gönderecek olan “Devrim” okurunu “YILIN FOTOG- |
İRAFÇISI ve YAZARI” olarak ilân edeceğiz.
| Kibrisin en yaşlı erkeği ile en yaşlı kadınını tesbit edip onlarla en orijinal |
İ röportajı yapacak olan “Devrim” okuruna, aynca burada açıklamıyacağımız i
1 çok değerli bir hediye vereceğiz.
j
1 Yukarıdaki tarihe kadar “Devrim” okurlarından en yaşlı kadın ile en yaşlı 1 erkeğin birkaç poz fotoğrafını ve onlarla yapılacak en orijinal röportajı bek-;
İliyoruz.
Kıbrıs Mümessili :
CAN KARDEŞLER LTD. ŞTİ.
50, A tatilrk M eydanı, Lefkoşa.
Buzlu «Güneş»
limonatası içiniz
Yüzen
üniversite
ilk Sahne
Tarım
Limasolda Kör’ü Dairesinden
Temsil Edecek Bildiri
o Geı
S My,,1>k“U
Gen' Self . i
2 r ih v 'L o n d r a
D' ,(rn" " « y o n pı
■
Bu Yarışma 15 Temmuz Tarihine Kadardır
edileceklerini söyiemj
Komiser, “işte bu yJJ
GiiNEŞ Sigorta Ltd. Şii.
DEVRİM Okurları Arasında
—•
görüşmelerine dair dün
de bir gizlilik havası için­
de devam edilmiştir. De­
legelerin etrafı duvarlarla kesilmiş hüküm ete ak
bir villaya girdikleri görül
m üştür. Moskova Radyo­
su Rus vatandaşlarına hi
tap eden yayınında bu­
günkü görüşmelere baş
landığı hakkında bilgi ver
memiş ve m alûmatına mü
racaat edilen Çin Büyük­
elçiliğinin bir mensubu
da m üzakerelere devam
edilmekte olduğunu teyid
etm ekten kaçınmıştır.
Rusya ile Çin arasında
haftalarca devam eden
DÜNKÜ
karşılıklı hücum ve itharn
MÜZAKERELER
'ardan Sonra başlıyan bu
Sovyet'er Birliği ile Ko görüşmelerin birkaç gün­
münist Çin arasındaki ha den fazla süreceği tahmin
yatî önemi haiz ideoloji
edilmemektedir.
Sayfa 1 den kalan
Çinlinin kovulması olayı­
na geniş yer vererek, bun
ların Rus hava alanları ile tren istasyonlarında
Çin’in propagandasını ya
pan broşürler dağıtmak
suretiyle memleketin hü­
kümranlığını ih>âl ettikle­
ri için kovulduklarını ile­
ri sürm üştür.
| Siyasî m üşahitlerin kainâatine göre, müzakerele
irin başlıyacağı sırada bu
gibi ithamların yapılması
görüşmelerde anlaşmaya
varılması ihtimalini tama
men zayıflatmıştır.
C akarta : Polis Endo­
nezya başkentindeki 103
bin genelev kadınını aşa yiş altına a'nıak ve niza­
mı korum ak için Cakartada baskınlar yapmıya, aram a - taram a faaliyetin­
de bulunmıya başlam ış­
tır.
Bu kampanyayı idare
etm ekte olan polis komiseri S. H. Taner, genel ka
jdınların polise gidip gere
ken formaliteyi yapmadık
lan takdirde, muhakeme
Sayfa 1 den kalan
si için gündüz ve gece ge
tam kadro ile festivale iş ziler tertip edilmiştir.
tirak etm ektedirler. Festi Muhtelif san’at ve ticarî
val münasebetiyle Bursa, sergiler de hazırlanmış,
yerli ve yabancı tu ristler­ ayrıca Luna Park ve çeşit
le dolmuştur.
li eğlence yerleri açılmış,
Karagöz’ün Çekirge’de parti ve balolar tertip eki yeni yapılan mezarı,
dilmiştir.
yarın törenle açı'acak ve )
her gece ayni yerde halka
öteyandan Basın - Ya­
Karagöz oynatılacaktır.
yın ve Turizm Bakanı Nu
Devlet Tiyatrosu Bale bü reddin Ardıçoğlu. Bursa
lümünden başka özel ti­ Festivalinde hazır bulun­
yatrolar da temsiller ver- mak için Ankaradan ayrı
Singapurda yaşam akta ;r nu bulunduğunu
miye başlamışlardır.
larak Bursaya gelmiştir.
olan
Noriah Binti Buya- 'miştir.
A tatürk stadında atle­
Bakanın Bursada, Türmen
ismindeki
bir kadın
tizm gösterileri i'e futbol kiyenin Turizm politikası
kaç
çocuğu
olduğunu
hakarşılaşmaları yapılacak­ nın ana çizgileri hakkın
tır. Festival süresince şeh da bilgi vereceği haber a- ' tırlayamadığını, fakat 133
yaşında olduğuna inandı
rin tarihî yerleri gezilme­ lınmıştır.
ğını söylemektedir.
ve onu takip eden yıllar­
Bayan Buyamen muha
da vadesi ge'ecek olan bir
birlere, babasının bir za
kısım devlet borçlarınn
m anlar kendisine 1830 yı
Sayfa 1 den kalan
tevdii konusunun da gö
lında Java’da doğduğunu
Britanya Kı
rüşüldüğü belirtilen bildi kek seçmen oylarını 39 a- söylemiş olduğunu, fakat nanması, 8 Tem
jH
ride, bu konu üzerinde ça day için kullanmışlardır. bunun doğru olup olm a­ Ağustos 1963 tarihleri
YILIN EN Bl
lışmaların devamı lüzu 21 aday rakipsiz olduğu dığını bilmediğini bildir­ rasında Akama bölgesir
orijinal ropoı
muna karar verildiğine i- i için doğrudan doğruya se miştir. Bayan Buyamen
de atış tatbikatı yapacı
îin İH genç ı
şaret olunmaktadır.
çilmrştir. Seçimin genel vaktiyle 8 çocuğu olduğu tır. Bu süre zarfında
füyorsunuz. ı
neticesi ancak bugün bel­ nu, şimdi yüzden fazla to konusu bölgeye girmen .... .......... „„..
li olabilecektir. Yeni kabi jrunu ve torunlarının toru si halka bildirilir.
nenin, muhtemelen, pazar
tesi günü kurulması bek­
MAL VE CANINIZIN KORUYUCUSUDUR
lenmektedir.
l ı l l l l l l I » | | | | | | | l l | | | l l | | | | | | l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l l l l l l | | | | | | l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | » i l l l l l < l > I I I H I l l l l l l l l l l l l l l | | l l l l . l l l l l l l l l l l l l | l l l l l l ) » l» l l | l | l " , | l Ş
5
Sovyetlerle
Kominist Çin
Anlaşamadı
Endonezya Başkentiı
10,000 Genelev Kadım
5668
TEL
6 3 5 1
P. K. 885
IŞübeler :
MAGU3A
4481.
LARNAKA
2831, 3101,
BAF : 2310
Otello Seyahat Bürosu.
TEL
: JET Seyahat Bürosu. TEL
3170 .
.
Nevyork - İçinde 500
öğrenci ve 35 öğretmen
bulunan bir ‘yüzen üniver
site’ dört ay sürecek olaıı
bir dünya gezisine çıkmış
tır.
Son zam anlarda deni­
ze indirilen ve “Seven Seas” adını taşıyan yolcu
gemisi 22,574 tonluk olup
‘seyyar enstitü’ diye vasıflandırılmaktadır.
Gemi seyahat halinde
iken, derslere devam edi­
lecek, ve lim anlara vasıl
olduğu zaman, öğrenci­
ler karada pratik çalışma
lar için fırsat bulabilecek
lerdir. Bu faaliyetler ara ­
sında gidilen memleket'erdeki liderlerin konuş­
maları da takıp edilecekitir.
İskenderiye ve Port Sa
id limanlarını da içine alan gezinin en büyük id-
Tarım Dairesi, Toht venn kat 15 bu"'
Üretme Şubesi, tohum ? .... ^ Self . c
retl^
arpa ve buğday taleb ? M
meym
ı«keti* ,b ,ı
“Vorlaı
bu s e n e daha f a * ol* ■ .......
ırsa’ güz,
<B*
« . Sel,
ğını tahmin pder ve i*!
D,
n,«n. bu
konuda^
li çiftçilerin 23 Temi»
T°Plun,u
tarihinden geç olmaff
üzere Köy Kooperaü
Kredi Şirketi S e k r e te ı
kaydedilmeleri gerek*
ni hatırlatır. Şirket *
»on
h
iterleri köyün tohu^
o «tam .
jarpa ve buğday
«V.H maianıen
en geç 27 T em m uz W
ı> *si ««N
I faJ
*. de
ne kadar M erkez
»un, ""kân 'I
sına iletmezdir.
Lefkoşa “İlk Sahne’’ ti­
yatro topluluğunun 19
jtemmuz Cuma günü ak­
mamı Limasol Türk Kadın
lar Birliği yararına Vedat
.Nedim T ür’ün “Kör” oyu
nunu temsil edeceği öğre
nilmiştir.
Daha önce Lefkoşada
temsili sırasında büyük
bir ilgi ve takdirle seyre­
dilen bu dram, Limasolda sabırsızlıkla beklenmektedir.
Ayni topluluk, bu Pazar
akşamı Lefkoşada galası
lyapı'acak olan “Duvarla­
rın ö te s i” oyununu, yine
Limasol Kadınlar Birliği ta r a y a c a k tır ,
i
yararına Limasolda da
| Sanatç,ıanmiM ve
diası, öğrencilere ‘uluslar
arası yaşam a’ hakkında
gereken tecrübeyi verebilmektir.
masollulara her
,faydalı olmayı a”1‘^
(nen Limasol T’ .
llar Birliğine şi01 1
jşan'ar dileriz.
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞI
'î?
> a' V*r0n!>IUm
' r"ılna
İ
‘"Uda,, “***»
Ur*
#y»ı ı*
%ıN,
"l'»tıın"•nı,
'"•Mil

Similar documents

Die BUCHSTAVIER - Das Dosierte Leben

Die BUCHSTAVIER - Das Dosierte Leben zusammen-, vor-, her- und hinstellten, musste dies ja so kommen. - Dies ist Werner Rabus gewidmet, der uns frei Haus diese Buchstabenkombinationen errechnete und lieferte. - Dies ist Jochen Kunzman...

More information

Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramının 36. Yıldönümünü Milletçe

Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramının 36. Yıldönümünü Milletçe da e!e alınmıyacağını iddia et. nıektedirler. Ankarda yapılacak olan m ü­ zakerelerin daha fazla Akde­ niz Paktına inhisar ettirilece­ ğine inanılmaktadır.

More information

Pdf formatında - Umran Dergisi

Pdf formatında - Umran Dergisi falarımızdaki gönül dünyamızı besleyen yazıları ve KültürSanat bölümümüzde yer alan H asanali Yıldırım’ın korku filmleri, M u stafa Miyasoğlu’nun Türk tiyatrosu üzerine yaz­ dıkları değinileri kaşı...

More information

SPECIMEN - Karnataka Public Service Commission

SPECIMEN - Karnataka Public Service Commission The World Kannada Meet was held 61. There has been a talk to reverse the flow of the following rivers in in March 2011 in the city of Karnataka to benefit a couple of

More information

Türkiye`de Hiç Bir Zaman Kapalı Rejim Olmayacak"

Türkiye`de Hiç Bir Zaman Kapalı Rejim Olmayacak rihten başka bir de De Gaulle’üzerine faaliyete geçen polis İki cemaat arasında iyi miinase öğrendiğimize göre Mağusa mezkûr eşyayı, Jakie’nin da­ Haber aldığımıza göre, Ça ün referandumu için seçi...

More information