Grafton

Comments

Transcription

Grafton
RAPORT
WYNAGRODZEŃ
2014/15
SALARY
SURVEY
2014/15
SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS
WSTĘP / INTRODUCTION
Wstęp / Introduction .............................................................................................................................................................................................. 3
Szanowni Państwo,
IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication ......................................................................................................................................... 5
Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejne wydanie Raportu Wynagrodzeń Grafton Recruitment. Publikacja ta ma na celu dostarczenie
Państwu kompleksowych informacji na temat wielkości wynagrodzeń, aktualnych trendów oraz prognoz na najbliższy rok dotyczących rynku pracy
w Polsce.
Sprzedaż, Handel i Marketing / Sales, Retail & Marketing ....................................................................................................................... 13
Inżynieria i Produkcja / Engineering & Production .................................................................................................................................... 19
Bankowość i Usługi Finansowe / Banking & Financial Services ............................................................................................................ 25
Finanse, Księgowość i Ubezpieczenia / Finance, Accounting & Insurance ...................................................................................... 29
Nieruchomości i Budownictwo / Property & Construction ..................................................................................................................... 35
Logistyka i Zakupy / Logistics & Purchasing .............................................................................................................................................. 39
Raport Wynagrodzeń obejmuje analizę płac pracowników średniego i wyższego szczebla w 15 sektorach gospodarki i 7 miastach Polski. Dane zostały
zebrane na podstawie analizy oczekiwań kandydatów, ofert pracodawców oraz setek projektów rekrutacyjnych zrealizowanych przez Grafton Recruitment
w I połowie 2014 roku. Raport zawiera także eksperckie komentarze dotyczące zaobserwowanych trendów w poszczególnych sektorach oraz prognozy
zmian ekonomicznych, prawnych czy technologicznych, które znacząco wpłyną na sytuację na rynku pracy w kolejnych miesiącach.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże Państwu w podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie kreowania polityki personalnej, w tym
systemów nagradzania pracowników.
Życzymy Państwu interesującej lektury,
W imieniu Grafton Recruitment,
Luca Giannone
Luca Giannone
Country Manager,
Grafton Recruitment Poland
HR, Prawo i Administracja / HR, Legal & Administration ........................................................................................................................ 43
Dear Business Partners
We are delighted to present to you the latest edition of Salary Survey Grafton Recruitment. This publication aims to deliver comprehensive information on salary levels, as well as current trends and polish market forecast.
Salary Survey comprises salary level analysis for specialists and managers split across 15 sectors and 7 polish cities. The data is based on the analysis of candidates’ expectations, employers offers and a few hundred recruitment projects run in the first half of 2014 by Grafton Recruitment. The
report also includes expert commentary regarding visible trends and predicted changes in the economic, legal and technological enviroment, that
significantly influence the situation on the labour market in the upcoming months.
Wynagrodzenia są przedstawione jako kwoty brutto.
Data based on gross salaries.
Hopefully, the report will help you making strategic decision concerning personnel policy, including employee remuneration program.
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o. © 2014
All rights reserved Grafton Recruitment, Polska Sp. z o.o.© 2014
Best Regards,
On behalf of Grafton Recruitment,
Luca Giannone
3
Sektor informatyczny w Polsce to jeden z najważniejszych i najsilniejszych przemysłów krajowej gospodarki, z optymistycznymi prognozami na kolejne lata. Już dziś jesteśmy jednym
z największych centr usług IT w Europie zapewniającym corocznie ok 15 000 wysokiej klasy absolwentów Informatyki. Polski sektor IT nadal rośnie przede wszystkim dzięki zagranicznym inwestycjom, ale również lokalnym, innowacyjnym - średnim i małym przedsiębiorstwom.
 Około 1/3 wszystkich procesów obsługiwanych w strukturach centr usług wspólnych stanowią procesy IT. Pracownicy IT znajdą pracę w zespołach outsourcingu procesów IT (ITO) oraz innowacyjnych
centrach badań I rozwoju R&D. Pierwsze koncentrują się na zatrudnieniu specjalistów z zakresu utrzymania systemów informatycznych, wsparcia technicznego w różnych językach oraz utrzymania
i rozwoju aplikacji biznesowych. W kontekście obsługi takich procesów poszukiwani byli inżynierowie o różnych specjalizacjach: Sieci Informatyczne, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, systemy
informatyczne etc. Centra R&D koncentrują się na procesach, w ramach których możliwe jest osiągnięcie innowacyjnego efektu o walorach nowości.
IT &
 Rynek otwiera się na kandydatów z zagranicy niosących ze sobą know-how zdobyty w innym kraju
TELEKOMUNIKACJA
 Kolejny rok wzrostów dla branży IT. Poszukiwani są zarówno specjaliści jak i młodsi specjaliści. Obszary poszukiwań obejmują kompleksowo obszary IT takie jak: zarządzanie i utrzymanie infrastruktury (sieć, system, bazy danych, serwery), jak i tworzenie nowego oprogramowania.
 Po kandydatów z polski coraz częściej sięgają firmy z Węgier, Czech, Słowacji ze względu zarówno na dopasowanie kulturowe jak i wysoką jakość kompetencji.
 Wielu zagranicznych inwestorów lokuje w Polsce swoje procesy IT, więc znajomość języka angielskiego staje się standardem wymaganym na rynku (min. Poziom B2). Drugim, równie często pożądanym
językiem jest język niemiecki.
IT &
TELECOMMUNICATION
Rok 2014 w branży IT to kontynuacja trendów dominujących w pierwszych latach naszej dekady, co oznacza, że najbardziej dynamiczny rozwój obserwujemy w ramach technologii trzeciej platformy itd. W kontekście szeroko pojętej infrastruktury IT firmy upatrują obniżenia kosztów w usługach w chmurze (cloudcomputing). Eksperci przewidują dalszy,
dynamiczny wzrost sprzedaży urządzeń mobilnych, a także aplikacji na platformy mobilne, i mimo pojawiających się na rynku licznych konkurentów – wiodąca pozycja Apple’a i Samsung’a nie wydaje się zagrożona. Wciąż wzrasta zapotrzebowanie na kompetencje w obszarze Big Data – które na dzień dzisiejszy wydają się być wyższe niż dostępność zasobów.
Dzięki rosnącemu znaczeniu portali społecznościowych w naszym życiu, a także dominacji aplikacji webowych w biznesie, technologie związane z web development’em cieszą się
niesłabnącą popularnością. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują HTML5 i CSS3, wspierające rozwój aplikacji na platformę Android. Jako, że przetwarzanie dużych ilości danych w odpowiednim czasie stanowi kluczowe wyzwanie dla wielu organizacji centra usług biznesowych IT oprócz funkcji wsparcia przejmują działania skierowane na tworzenie
i rozwój nowych rozwiązań informatycznych dla swojego biznesu.
The IT sector in Poland is one of the strongest, most important and most promising industries in the domestic economy. We are presently one of the biggest IT services centres in
Europe, annually providing around 15,000 well-qualified IT graduates. Foreign investors are primarily responsible for driving the Polish IT sector’s continuous growth; however innovative local small and medium enterprises are also important.
 About 1/3rd of total processes running in shared services centres are IT processes. IT specialists can find jobs in IT process outsourcing groups (ITO) and in innovative research and development
centres (R&D). ITO is focused on hiring system maintenance/housekeeping, technical support (with language skills) and business applications maintenance and development specialists. More
precisely, they seek engineers specializing in IT networks, software, telecommunications, IT systems and the like. The primary objective of R&D centres is producing innovation.
 The market is opening up to foreign candidates with ‘know-how’.
 Cultural similarities and expertise levels are boosting demand for Polish IT specialists in countries such as Hungary, Czech Republic and Slovakia.
 Many foreign investors are locating IT processes in Poland, thus the knowledge of English (min. B2 level) has become a standard requirement. The second most desired language is German.
The year 2014 will see a continuation of the trends that dominated the IT sector in the first years of the decade. This means that the most dynamic development will be visible within
third platform technologies, etc. Considering broadly-defined IT infrastructure, companies will be looking for cost savings in Cloud Computing. Experts are forecasting dynamic growth
in mobile devices and mobile platform applications sales; nevertheless, the leadership of Apple and Samsung does not seem to be under threat. There is a constant growth in demand
for Big Data specialists, which seems to be outpacing supply. Due to the growing importance of social networking, and of business web applications, technologies related to web development such as HTML5 and CSS3 (supporting Android platform application development) will be in constant high demand. Considering that rapidly processing large volumes of data
is becoming a huge challenge for many organizations, IT business services centres are additionally taking over development of new IT solutions for their own business.
5
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
KADRA ZARZĄDZAJĄCA / EXECUTIVE
CTO
19000
30000
15000
25000
15000
25000
15000
23000
15000
30000
14000
27000
18000
23000
IT Director
Dyrektor IT
17000
25000
13000
21000
13000
22000
12000
20000
15000
25000
14000
25000
16000
20000
IT Manager
Manager IT
17000
8000
13000
10000
15000
8000
15000
10000
16000
8000
15000
9000
15000
SAP
SAP Center Head
SAP Manager
6
Dyrektor Centrum
Kompetencyjnego SAP
Kierownik SAP
20000
18000
30000
22000
18000
14000
24000
18000
18000
17000
25000
22000
18000
15000
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
WSPARCIE TECHNICZNE / TECHNICAL SUPPORT
Chief Technical
Officer/ CTO
12000
Minimum
23000
20000
25000
20000
30000
25000
24000
18000
30000
24000
17000
15500
Service Desk
Manager
Kierownik Działu
Wsparcia
11000
15000
9500
11000
10000
14000
9000
14000
10000
15000
10000
16000
9000
13000
Technical Support
Team Leader
Kierownik Zespołu
Wsparcia Technicznego
7000
9000
6000
8000
9000
10000
6000
9000
7000
8000
7000
9000
6000
8000
Technical Support
Level 0
Specjalista ds.
Wsparcia Technicznego
poziom 0
2800
4000
3500
4200
3000
4000
2800
4000
3000
3500
3000
4000
2500
3200
Technical Support
Level 1
Inżynier
Wsparcia Technicznego
poziom 1
4000
5500
4000
5000
4500
6000
4000
5500
3000
4000
3000
5000
3200
4500
Technical Support
Level 2
Inżynier
Wsparcia Technicznego
poziom 2
5500
7000
5000
7000
5500
7500
4500
6000
4000
5000
4000
5500
4500
6000
Technical Support
Level 3
Inżynier
Wsparcia Technicznego
poziom 3
7000
9000
5000
7000
7000
9000
5500
7500
5000
8000
4500
9000
6000
7500
23000
19000
SAP Expert
Ekspert SAP
10000
14000
9000
14000
10000
13000
8000
14000
10000
14000
9000
14000
8500
12000
SAP Team Leader
Lider Zespołu SAP
14000
18000
10000
15000
12000
16000
12000
16000
14000
18000
13000
17000
12000
16000
Architect SAP
Architect Systemu SAP
15000
20000
10000
17000
13000
18000
13000
18000
12000
16000
12000
17000
12500
17000
SAP Service
Consultant
Konsultant Serwisowy
10000
13000
8000
10000
8000
12000
9000
12000
8000
12000
8000
12000
8500
11000
SAP Implementation
Consultant
Konsultant
Wdrożeniowy
13000
16000
10000
15000
9000
16000
12000
15000
10000
15000
9000
14000
11000
ABAP Developer
Programista ABAP
10000
14000
8000
12000
9000
12000
10000
13000
10000
12000
8000
12000
8000
ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA / SOFTWARE DEVELOPMENT
R&D Director
Dyrektor R&D
15000
25000
18000
22000
10000
40000
17 000
25 000
25000
35000
27000
35000
14000
24000
14500
Software Development
Manager
Kierownik ds. Rozwoju
Oprogramowania
15000
20000
10000
17000
10000
20000
12000
18000
20000
25000
18000
25000
14000
19000
12000
Software Architect
Architekt
Oprogramowania
11000
18000
7000
15000
9000
18000
8500
15000
8000
15000
12000
18000
10000
17000
7
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA / SOFTWARE DEVELOPMENT
Lider Zespołu
12000
17000
10000
12000
9000
13000
8000
16000
9000
12000
9000
12000
9000
14000
Software Developer
C/C++
Programista
C/C++
5000
8000
4000
6000
3500
5000
3500
7000
3500
7000
3800
7000
5000
8000
(1-3 yrs experience)
(1-3 lata doświadczenia)
Software Developer
C/C++
Programista
C/C++
8000
11000
5000
8000
6000
9000
6000
12000
7000
9000
8000
12000
8000
11000
(3-5 yrs experience)
(3-5 lat doświadczenia)
Software Developer
C/C++
Programista
C/C++
10000
14000
9000
12000
9000
14000
8000
15000
8000
12000
10000
13000
10000
14000
(5+ yrs experience)
(5+ lat doświadczenia)
(1-3 yrs experience)
Software
Developer Java
(3-5 yrs experience)
Software
Developer Java
(5+ yrs experience)
8
Programista Java
(1-3 lata doświadczenia)
Programista Java
(3-5 lat doświadczenia)
Programista Java
(5+ lat doświadczenia)
Software
Developer.Net / C#
Programista
.Net / C#
(1-3 yrs experience)
(1-3 lata doświadczenia)
Software
Developer.Net / C#
Programista
.Net / C#
(3-5 yrs experience)
(3-5 lat doświadczenia)
Software
Developer.Net / C#
Programista
.Net / C#
(5+ yrs experience)
(5+ lat doświadczenia)
6000
9000
12000
9000
12000
15000
5000
6000
9000
7000
9000
12000
5000
6000
9000
8000
10000
16000
4500
7000
9000
7500
12000
14000
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA / SOFTWARE DEVELOPMENT
Team Leader
Software
Developer Java
Minimum
4000
6000
8000
6000
8000
14000
4500
6500
11000
7500
11000
14000
6000
9000
12000
Android / iOS
Developer
Programista Android
/iOS
7000
15000
4500
10000
7000
14000
6000
12000
7000
10000
8000
12000
7000
15000
Front-end Developer
Programista Front-end
5000
11000
4000
8000
6000
10000
5000
10000
6000
9000
4000
8000
4000
9000
Graphics Designer
Grafik Komputerowy
6000
9000
3500
8000
3000
8000
5000
9000
4500
6000
5000
8000
5000
8000
Scrum Master
Scrum Master
9000
13000
10000
15000
9000
13000
9000
15000
9000
12000
9000
14000
8000
12000
Games programmer
Programista
Gier Komputerowych
7000
13000
4000
9000
7000
12000
6000
13000
7000
10000
7000
10000
6000
12000
Test Manager
Kierownik ds. Testów
10000
15000
7000
10000
10000
15000
8000
12000
10000
14000
9000
13000
9000
13000
Test Team Leader
Lider
Zespołu Testerów
8000
12000
6500
10000
7000
10000
7500
10000
7000
9000
6000
10000
7000
11000
QA Engineer
Inżynier ds. Testowania
5000
11000
6500
9000
5500
10000
4500
9500
4500
7000
4000
8000
4500
7000
Automation Test
Specialist
Specjalista
ds. Automatyzacji
Testów
4500
7000
5000
8000
5000
8000
5000
9500
5000
7000
6000
9000
6000
8000
Tester
Tester
6000
9000
5000
8000
3500
7000
4000
9000
4500
7000
3000
8000
4000
6000
Business Analyst
Analityk Biznesowy
6000
12000
6000
10000
7000
10000
6500
14000
7000
11000
6000
10000
6000
11000
9000
12000
15000
5000
8000
4000
6000
3500
5000
3500
7000
4000
6500
4500
7500
5000
8000
8000
11000
6000
8500
6000
8000
6000
10000
6000
9000
6500
11000
8000
11000
11000
14000
7000
11500
8000
10000
9000
13000
8000
11000
9000
12000
11000
14000
9
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
INFRASTRUKTURA I USŁUGI IT / INFRASTRUCTURE & IT SERVICES
Head of IT Service
Management &
Business Application
Dyrektor
ds. Zarządzania
Aplikacjami Biznesowymi
14000
Head of IT
Inftrastructure
Dyrektor ds.
Infrastruktury IT
18000
Service Manager
Kierownik Zarządzania
Poziomem Usług i
Relacjami Biznesowymi
12000
Kierownik Zarządzania
Incydentem
10000
Kierownik Zarządzania
Problemem
10000
Incident Manager
Problem Manager
35000
18000
14000
15000
12000
12000
8000
8000
8000
16000
22000
14000
12000
12000
10000
10000
10000
7000
7000
25000
20000
16000
10000
10000
18000
18000
9000
8000
5500
25000
26000
16000
10000
9000
13000
18000
15000
8000
8000
17000
22000
20000
12000
12000
14000
16000
16000
8000
8000
20000
25000
22000
13000
13000
13000
16000
11000
9000
9000
20000
13000
10000
15000
8000
12000
10000
20000
6500
11000
8000
12000
8000
13000
9000
14000
Solution Architect
Architekt Rozwiązań
Biznesowych
12000
19000
9000
15000
10000
17000
8000
14000
9000
14000
8000
13000
11000
16000
Program Manager
Kierownik Programów
15000
20000
10000
16000
12000
20000
10000
18000
9000
16000
12000
16000
11000
17000
11000
13000
6000
11000
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
8000
12000
8000
13000
9000
Administrator
Unix / Linux
6000
12000
4000
9000
6000
9000
4000
9000
6000
10000
4000
9000
5500
11000
Network Engineer
Inżynier Sieci
6000
14000
5000
8000
5000
9000
4500
8000
5000
10000
5000
10000
6000
11000
Network Operator
Operator ds. Sieci
4500
6500
4000
6000
3500
5000
4000
6500
4000
6000
3500
6000
4000
6000
Applications Enginner
Inżynier Utrzymania
Aplikacji
6000
12000
5000
8000
6000
10000
5000
9000
5000
9000
5000
9000
5500
11000
System Security
Enginner
Inżynier
ds. Bezpieczeństwa
Systemów
7000
14000
5000
8000
5500
11000
8000
9000
5000
9000
5000
9000
6000
12500
Security Manager
Kierownik
Bezpieczeństwa
Informacji
12000
18000
9000
14000
10000
16000
10000
13000
9000
12000
9000
14000
10000
17000
IT Infrastructure
Specialist
Specjalista
ds. Infrastruktury IT
6000
9000
5000
9000
6000
7000
5500
7000
5500
8000
6000
9000
5500
8000
System
Implementation
Consultant
Konsultant
Wdrożeniowy
9000
15000
5000
12000
8000
14000
7000
11000
6000
10000
9000
14000
8500
13000
14000
Expert ITIL
13000
Minimum
Unix / Linux
Administrator
17000
ITIL Expert
9000
Maximum
32000
10000
15000
Minimum
INFRASTRUKTURA I USŁUGI IT / INFRASTRUCTURE & IT SERVICES
Kierownik Zarządzania
Zmianą
Change Manager-ITIL
10
22000
Maximum
14000
SPRZEDAŻ IT / IT SALES
Business
Development
Manager
Kierownik
ds. Rozwoju Biznesu
15000
25000
9000
14000
10000
15000
14000
22000
10000
16000
8000
15000
15000
20000
Key Account Manager
Kierownik ds.
Kluczowych Klientów
7000
13000
7000
10000
8000
15000
10000
13000
7000
10000
6000
10000
7000
13000
Specjalista
ds. Sprzedaży
Rozwiązań IT
6000
9000
5000
6000
4000
7000
8000
10000
5000
6000
4500
6000
6000
8000
Inżynier Sprzedazy
9000
13000
5000
7000
4000
8000
8000
12000
4000
8000
4000
5500
7000
11000
Project Manager
Kierownik Projektu
12000
18000
7000
15000
10000
15000
7000
15000
7000
14000
8000
13000
8000
15000
Project
Managment Officer
Kierownik Biura
Zarządzania Projektami
12000
17000
9000
12000
10000
15000
8000
14000
7000
12000
7000
15000
10000
13000
Database
Administrator
Administrator
Baz Danych
6000
11000
5000
8000
6000
7000
4000
10000
6000
9000
5000
10000
5000
9000
IT Technical
Sales Specialist
Windows
Administrator
Administrator systemu
Windows
5000
10000
4000
8000
6000
7000
4000
8000
5000
8000
4000
9000
5500
7000
Pre-sales Engineer
11
Sprzedaż, Marketing i Retail
SPRZEDAŻ,
MARKETING I RETAIL
SALES,
MARKETING & RETAIL
Od początku 2014 roku, po długim okresie stagnacji, w obszarze sprzedaży i marketingu widać znaczne ożywienie. Ma to swoje odzwierciedlenie w zwiększonym zapotrzebowaniu na pracowników do właśnie tych działów, a co za tym idzie – rosnącą liczbę rekrutacji. W sprzedaży, widocznym trendem jest
wzrost liczby ofert dla przedstawicieli handlowych, czyli osób odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży. Pracowników na stanowiska tego typu poszukują
przede wszystkim sieci detaliczne oraz zagraniczne firmy, które wprowadzają produkty do sprzedaży na rynku polskim. U kandydatów pracodawcy doceniają przede wszystkim doświadczenie, sieć kontaktow oraz samodzielność, bowiem wielu pracowników tego typu musi pracować na zasadach home-office.
Zauważalny jest również duży wzrost ofert dla specjalistów z obszaru E-Commerce i Marketingu Online. Przede wszystkim poszukiwani są specjaliści
w dziedzinie E-commerce czy Social Media. Coraz więcej firm, podążając za trendami rynkowymi i potrzebami klientów, decyduje się na rozwój internetowych oraz mobilnych kanałów promocji i sprzedaży.
Rynek pracy w obszarze retail jest stabilny, jednak zmienia się struktura zatrudnienia wewnątrz sektora. Jest to związane przede wszystkim ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu technologicznym, a co za tym idzie innym oczekiwaniom klientów. Obecnie, konsument nie jest skupiony wyłącznie
na zakupach w kanałach bezpośredniej sprzedaży, a coraz częściej korzysta z zakupów poprzez urządzenia mobilne. Rynek Retail bardzo ewaluował
w perspektywie tworzenia kanałów E-commerce. Na przestrzeni ostatnich lat, nastąpił duży wzrost sklepów online, w których to można dokonywać
zakupów nie tylko w branży fashion, ale także w branży spożywczej. Podobnie jak w marketingu powoduje to wzrost zainteresowania specjalistami
z zakresu obsługi administracyjnej takich portali, jak i osób odpowiedzialnych za sprzedaż online.
W sektorze tradycyjnych kanałów sprzedaży, zaobserwowaliśmy wzrost zatrudnienia w obszarze stanowisk operacyjnych oraz stanowisk takich jak
kierownik salonu. Zwiększona liczba rekrutacji nie przekłada się jednak na wzrost wynagrodzeń w sektorze. Ze względu na dużą ilość firm z kapitałem
zagranicznym, poszukiwane są osoby ze znajomością języków obcych. U kandydatów cenione jest doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym, a pod uwagę pracodawcy biorą także metraż danego sklepu oraz standard organizacji.
Sales, Marketing & Retail
Since the beginning of 2014, we have observed a revival in sales and marketing sectors after a long period of stagnation. The rapid increase in demand
for specialists in these fields is leading to growth in the volume of recruitment.
There has also been a visible increase in demand for sales representatives in the Sales sector. Sales representatives/developers are needed mainly
in retail chains and foreign companies introducing new products into the Polish market. As most of those employees work in the home-office model,
employers are primarily seeking independent candidates with experience and connections. Another field demonstrating clear growth in job offers is
E-Commerce and Online Marketing. There is strong demand for specialists in E-commerce and Social Media. More and more companies are deciding to
develop Internet and mobile promotion and sales channels.
The labour market in the retail sector remains stable; however the employment structure within the sector is changing. This is related to the shifts in the
technological environment, as well as changing customer expectations. Currently, consumers are less interested in shopping through direct sales channels, increasingly switching to online shopping using mobile devices. The Retail market has evolved through the development of e-commerce channels.
Over the last few years the number of online shops, offering not only clothing but also groceries and similar products, has significantly increased. This
has directly influenced demand growth for specialists in web portal administration, as well as those responsible for online sales.
12
Within traditional sales channels, employers are seeking candidates working in operational departments and managerial positions, such as store managers. However, recruitment growth has not let to wage increases in the sector. Due to the large number of foreign companies investing in Poland, an
asset for candidates is knowledge of foreign languages. A big advantage is experience in sales team management, preferably in large companies and
involving managing large numbers of people.
13
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
SPRZEDAŻ / SALES
Sales Director Sales Manager
Area Sales Manager
Kierownik Sprzedaży
Kierownik Regionalny
15000
8000
8000
35000
20000
12000
12000
8000
7000
20000
16000
11000
12000
7000
6000
25000
13000
10000
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
MARKETING I KOMUNIKACJA / MARKETING AND COMMUNICATION
15000
8000
8000
23000
12000
13000
12000
6000
6000
18000
12000
10000
14000
8000
7000
22000
16000
10000
15000
8000
8000
25000
Marketing Director
Dyrektor Marketingu
15000
24000
10000
18000
13500
22000
14000
20000
12000
18000
12000
18000
12000
20000
Marketing Manager
Kierownik
ds. Marketingu
9000
15000
7200
12000
7000
12000
8000
12000
8000
12000
7500
12000
9000
11000
PR Manager
Kierownik ds. PR
7500
15000
5000
12000
5500
9000
6500
9000
6000
12000
6500
12000
6500
11000
Brand Manager
Kierownik ds. Marki
7500
13000
7000
11000
7000
13000
6000
12000
7500
12000
7000
12000
7000
12000
13000
10000
National Key
Account Manager
Krajowy Kierownik
Sprzedaży
12000
16000
9000
15000
7000
12000
12000
15000
7000
12000
8000
16000
10000
14000
Product Manager
Kierownik ds. Produktu
8000
12000
6000
10000
6000
11000
6000
10000
6000
9000
5000
10000
8000
12000
Business
Development
Manager
Kierownik
ds. Rozwoju Biznesu
10000
18000
8000
13000
8000
16500
7000
14000
10000
15000
7000
13000
10000
15000
PR Specialist
Specjalista ds. PR
3500
8000
3000
6000
3500
7500
3000
6500
3500
7000
3500
6000
3500
7500
Key Account
Manager
Kierownik ds.
Kluczowych Klientów
10000
15000
9000
12000
7500
12000
6500
10000
10000
12000
6500
10000
8000
12000
Marketing Specialist
Specjalista
ds. Marketingu
4500
8000
4000
7000
3500
6000
4500
6000
4500
7000
3500
6500
5000
6000
Sales Representative
Przedstawiciel
Handlowy
Marketing Analyst
Analityk
ds. Marketingu
4500
7000
3500
6000
3500
5000
4000
5000
4000
6000
3000
6000
4000
6000
Digital Marketing
Manager
Kierownik Marketingu
Cyfrowego
7500
15000
6500
12000
6000
14000
6000
12000
7000
10000
6000
12000
7500
15000
Digital Marketing
Specialist
Specjalista ds.
Marketingu Cyfrowego
5000
8000
4500
6500
4000
7500
4000
7500
4000
7500
3500
7000
5000
8000
Sales Analyst
14
Dyrektor Sprzedaży
Maximum
Analityk Sprzedaży
3500
4500
7500
6500
3000
3500
6000
7000
3000
3500
6800
6000
3000
5000
6000
6000
3000
3000
6000
5000
3000
3000
6000
4500
3000
3500
6000
5500
Export Manager
Kierownik ds. Eksportu
8000
14000
5500
10000
8000
12000
6000
12000
6500
10000
6000
11000
6000
10000
Social Media
Marketing Specialist
Specjalista ds. Mediów
Społecznościowych
4500
6500
4500
7000
3500
6000
4500
6500
4000
6000
4500
8000
4500
6500
Sales Administrator
Administrator Sprzedaży
3500
6000
3000
5000
3000
4800
3500
5000
3000
4800
3000
5000
3500
6000
Trade Marketing
Specialist
Specjalista
ds. Marketingu
Handlowego
6500
10000
4500
8000
3500
6000
4500
6000
4000
6000
4000
6000
6000
8500
E-Commerce Manager
Kierownik
ds. E-Commerce
8000
16000
7500
12500
6500
14000
7500
12000
6500
12000
8000
12500
8000
14000
SEM/SEO Specialist
Specjalista ds. SEM/SEO
4500
8000
4000
7500
3500
6000
4500
7500
4500
8000
4500
8500
5000
8500
15
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
HANDEL / RETAIL
16
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HANDEL / RETAIL
Store Director
(Hypermarkets)
Dyrektor
Supermarketu
8000
15000
7500
14000
10000
15000
10000
15000
8000
15000
9000
16000
8000
12000
Telemarketing
Specialist
Specjalista
ds. Telemarketingu
2500
4000
2000
4000
2500
3000
2000
3500
2000
3500
2000
3500
2500
3500
Store Manager
Kierownik Sklepu
4000
9000
4000
8000
4000
6000
6500
8000
4000
8000
4500
9000
4000
8500
Fashion Buyer
Kupiec Mody
8000
12000
4000
7000
5000
10000
5000
8000
4000
6000
4000
8000
6000
10000
Deputy
Store Manager
Zastępca Kierownika
Sklepu
4000
6000
4000
5000
3500
5000
5000
6500
3000
5000
3000
6000
3000
5000
Buyer
Kupiec
6000
10000
4500
8500
5500
8500
4000
10000
4500
9000
4000
8000
6000
9000
District Manager
Kierownik Obszaru
8000
14000
7000
12500
8000
15000
7500
12000
7000
12000
7000
14000
7500
12000
Buyer Assistant
Asystent
Operacyjny Kupca
2500
4000
3500
4500
3500
6500
3000
5000
3000
5000
3500
5000
4500
5000
Regional
Sales Manager
Kierownik Regionalny
7000
12000
7000
9000
6000
10000
6500
11000
7000
12000
6000
12000
6500
10000
Category Manager
Kierownik Kategorii
8000
14000
6500
10000
7500
12000
7500
14000
8000
11000
7000
12000
8000
12000
Sales Assistant
Asystent Sprzedawcy
2500
4000
2000
3500
2000
3000
2500
4000
2800
3800
2500
4000
2500
4000
Window Dresser
Specjalista Witryn
4500
5500
3000
4500
3500
5000
3000
5000
2500
4500
3000
5000
4000
5000
Section Coordinator
Kierownik Sekcji
4000
6000
5000
6000
4000
6000
4000
5000
5000
7000
3000
5500
3000
5500
Allocator
Alokator
4500
6000
4000
6000
4000
7000
4000
6000
2500
5000
3000
4500
4500
6000
Department Manager
Kierownik Działu
5000
8000
4000
7000
3000
5500
4000
7000
4000
7000
5000
7000
5000
8000
Inventory /Stock
Controller
Specjalista ds.
Nadzoru Zaopatrzenia
5000
9000
4000
5500
4000
8000
3500
5000
2500
4500
3000
5000
4000
6000
Retail Sales
Representative
Specjalista ds.
Sprzedaży Detalicznej
3600
5000
3000
4500
4000
6000
2500
3500
2500
3500
2500
3500
3000
4500
Visual Merchandising
Manager
Kierownik
ds. Wizerunku Obiektu
6500
12000
4500
9000
6000
10000
5000
9000
4000
7500
7000
10000
6000
9500
Merchandiser
Specjalista
ds. Ekspozycji Towaru
2500
3500
2000
3000
2500
3500
2500
3500
2500
3500
2500
3500
2500
3500
Visual Merchandiser
Specjalista
ds. Wizerunku Obiektu
2500
3500
3500
4500
2000
3500
2500
3000
2500
4000
3500
4500
2000
3000
Sales Clerk / Cashier
Sprzedawca / Kasjer
2000
3000
2000
2800
1600
2500
1800
2700
2000
2500
1800
2500
2000
2800
Pricing Specialist
Specjalista ds. Cen
6000
8000
4000
5000
6000
10000
4000
5000
3000
5000
4000
7000
5500
7000
17
Inżynieria i Produkcja
Przełom roku 2014/2015 jest okresem, w którym firmy inżynieryjne w Polsce rozwijały się w szybkim tempie. Branże, w których możemy zaobserwować największy wzrost to produkcja oraz sektor rozwiązań i usług dla przemysłu. Ubiegły rok to także okres finalizacji inwestycji w Polsce, który
zmienił strukturę zapotrzebowania działów na pracowników w sektorze.
Firmy produkcyjne, szczególnie te specjalizujące się w sektorze samochodowym oraz branży FMCG zdecydowały się na udoskonalanie już istniejących systemów produkcyjnych oraz tworzenie nowych linii w celu zaspokojenia rosnących i zmieniających się potrzeb konsumentów. Wpłynęło to
na wzrost zapotrzebowania na kandydatów działów utrzymania ruchu, a w szczególności tych z doświadczeniem w automatyzowaniu procesów
produkcyjnych.
Istotną gałęzią stały się Centra Badań i Rozwoju. Przedsiębiorstwa bowiem coraz aktywniej inwestują w prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i produktowymi min. w obszarze elektroniki, lotnictwa, farmacji/medycyny, motoryzacji czy chemii. W związku z rosnącą liczbą tworzonych
centrów R&D, poszukiwani są wyspecjalizowani inżynierowie, kierownicy projektów, a nawet rzecznicy patentowi.
W obliczu tych informacji szacować można, że do końca 2015 zaobserwujemy wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowanych pracowników
technicznych, w szczególności inżynierów. W związku z modernizacjami wdrażanymi w firmach z sektora produkcyjnego swoje miejsce na rynku
znajda również kierownicy projektów odpowiedzialni za nowe inwestycje w ramach przedsiębiorstw. Będzie to złoty czas dla firm podwykonawczych specjalizujących się w projektach rozwojowych i modernizacyjnych, inżynierów oraz Specjalistów i Menedżerów ds. Rozwoju Biznesu
z kompetencjami technicznymi.
Engineering & Manufacturing
INŻYNIERIA I
PRODUKCJA
ENGINEERING &
MANUFACTURING
18
The turn of 2014/2015 was a period of rapid development for Polish engineering companies. The manufacturing, solutions and services sectors
experienced the strongest growth. In 2013 a large number of investments in Poland were finalized, which had significant influence on the demand
for labour within the sector.
Manufacturing companies, especially those specializing in the automotive and FMCG sectors, decided to improve existing production systems and
launch new lines in order to meet consumers’ growing and evolving needs. This resulted in increased demand for candidates working in the area of
facility maintenance, particularly those with experience in automating manufacturing processes.
Research and Development Centres have begun to play an essential role within the sector. Companies are investing in new technologies and in product solutions development in the electronics, aviation, pharmacy/medicine, automotive and chemistry fields. As a result of the rising number of R&D
centres, specialized engineers, project managers and patent attorneys have become the most sought-after employees.
Taking into account all of the above information, we can predict that demand for specialized technical staff, particularly engineers, will increase by
the end of 2015. Modernization efforts by companies in the manufacturing sector mean that new investment project managers will have strong job
prospects. This will also benefit subcontractors specializing in development and modernization projects, engineers, Business Development specialists and managers with technical skills.
19
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
PRODUKCJA / MANUFACTURING
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
PRODUKCJA / MANUFACTURING
Plant Manager
(up to 150 people)
Dyrektor Zakladu
(do 150 osób)
18000
30000
13000
25000
15000
20000
12000
17000
12000
17000
12000
21000
15000
28000
Plant Manager
(over 150 people)
Dyrektor Zakladu
(powyżej 150 osób)
22000
40000
15000
30000
18000
35000
16000
25000
15000
25000
18000
28000
16000
25000
Manufacturing
Shift Leader
Kierownik Zmiany
6000
10000
4000
6000
4000
7000
4000
6000
4000
6000
5500
8000
5000
8000
Process Engineer
Inzynier Procesu
5000
8500
5000
8000
7000
9000
6000
10000
4000
7000
4000
7500
3500
4500
Prodcution Operator
Operator Maszyn
4500
5500
2500
3500
3000
4800
3500
5000
2500
3500
2200
3500
3500
5000
Production Planner
Planista Produkcji
7000
9000
4000
7000
5000
8000
4000
7500
4000
5500
3500
5500
8000
12000
Project Manager
Kierownik Projektu
8000
15000
6000
10000
10000
14000
7000
10000
9000
15000
8500
12000
12000
14000
Manufacturing
Director
Dyrektor Produkcji
15000
22000
10000
15000
12000
20000
11000
15000
10000
15000
12000
21000
12000
18000
Production worker
Pracownik Produkcji
3000
4500
2000
3500
2500
3800
2500
4000
1600
3000
1700
3000
3500
4500
Technical Manager
Kierownik Techniczny
10000
15000
8000
12000
10000
16000
8000
12000
6000
10000
10000
16000
8000
12000
Supply Chain
Manager
Kierownik Działu
Zaopatrzenia
9000
14000
8000
12000
7000
12000
9000
14000
8000
12000
8000
14000
8000
12000
Maintenance
Engineer
Inżynier Utrzymania
Ruchu
4500
7500
5500
8000
5000
8000
4500
9000
4500
6500
4000
7000
4000
6000
Workshop Manager
Kierownik Warsztatu
/Narzędziowni
7000
12000
6000
10000
6000
9000
7500
13000
7000
10000
6000
8000
5000
9000
Maintenance
Technician
Technik Utrzymania
Ruchu
Technologist
Technolog
4000
6000
4500
6000
5000
6000
4500
7500
5000
8000
5000
8500
2500
4000
3500
5000
4500
7000
3800
5500
3800
5000
3500
4500
3500
5500
3500
5000
CNC Programmer
Programista
Maszyn Sterowanych
Numerycznie
5000
7500
3500
5000
4000
8000
5000
9000
4000
6000
3500
5500
5400
6500
CNC Turner
Tokarz
4000
6500
3000
4500
3000
3500
4000
6500
3500
5000
2800
4500
4000
6000
Laboratory
Manager
Kierownik
Laboratorium
6500
9500
4000
7000
6000
9000
6000
8000
6000
8000
7000
9000
6000
7500
Chemist
Chemik
4000
6000
2500
6000
4000
7000
4000
6000
3000
5000
3500
6000
4000
7000
Mechanical Engineer
Automation Engineer
Electrical Engineer
20
Maximum
Inżynier Mechanik
Inżynier Automatyk
Inżynier Elektryk
4500
4500
4500
7500
7500
7500
4500
4500
4500
6500
6500
6500
4000
4000
4000
6000
8000
6000
4500
4500
4500
9000
9000
9500
5000
5000
5000
7000
7000
7000
3500
3500
3500
7000
7500
7000
4000
4000
4000
7000
7000
7000
Manufacturing
Manager
Kierownik Produkcji
10000
18000
8000
13000
10000
15000
7000
10000
7000
12000
8000
15000
7000
15000
R&D Manager
Kierownik działu Badań
i Rozwoju
14000
19000
8000
14000
12000
18000
9000
14000
9000
12000
10000
16000
12000
16000
Production Engineer
Inżynier Produkcji
5000
8000
6000
8000
5000
8000
4000
7000
4000
6000
4000
7500
4500
6500
R&D Engineer
Inżynier ds. Badań i
Rozwoju
6000
10000
5000
7000
7000
10000
5000
9000
5000
7000
4500
8000
5500
7000
21
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
PRODUKCJA / MANUFACTURING
22
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
INŻYNIERIA / ENGINEERING
Quality Manager
Kierownik Jakości
9000
18000
7000
12000
8000
14000
7500
12000
7000
12000
7000
12000
7000
11000
Supplier Quality
Assurance Manager
Kierownik Działu
Jakości Dostaw
8000
16000
7000
10000
7000
12000
6000
12000
7000
10000
6000
10000
7000
11000
Service Manager
Kierownik Serwisu
8000
13000
5000
11000
5000
12000
5500
9000
5000
9000
5000
8500
7500
9000
Service Engineer
Inżynier Servisu
6000
7000
4000
8000
3500
5500
4500
6000
3000
6000
3500
7000
5500
6500
Automation Engineer
Inżynier Automatyzacji
Procesów
5500
7500
4500
7000
6000
8000
4500
6500
4000
6500
4000
8500
5500
7500
CAD Technician
Technik CAD
3500
6500
3500
6500
4000
6500
4000
6500
4000
5500
4000
6500
3500
6500
Chemical Engineer
Inżynier Chemik
4500
6500
3500
6800
3500
6000
4000
6000
3500
5000
3500
7000
4500
6000
SQA Engineer
Inżynier Jakości Dostaw
Customer QA
Engineer
Inżynier
ds. Zapewnienia
Jakości
5500
7500
4500
7000
5000
8000
5500
9000
4000
6000
4500
7000
5000
7500
Quality Engineer
Inżynier Jakości
5500
8500
4500
8000
5000
8000
6000
9500
4000
6000
5000
8000
5000
7500
Electrical
Engineer / Designer
Inżynier / Projektant
Elektryk
7000
10000
4500
7000
4000
9000
4000
6500
4000
6000
4500
8000
6000
9500
ISO Specialist
Specjalista ISO
5000
6500
4000
7000
5000
7000
4500
7000
4000
6000
4000
6000
5400
6000
Electronic Engineer/
Designer
Inżynier/Projektant
Elektronik
7000
10000
5000
7000
4500
10000
4000
6500
4000
6000
4500
8000
6000
9500
Lean Manufacturing
Manager
Kierownik ds. Lean
Manufacturing
12000
17000
6000
12000
9000
12000
7000
12000
7000
13000
9000
14000
12000
16500
Mechanical Designer
Projektant Maszyn
6000
8000
5000
8000
4000
7000
4500
9000
4000
6500
4500
7000
5000
7500
Lean Manufacturing
Specialist
Specjalista ds. Lean
Manufacturing
6000
8000
4000
8000
5000
7000
5000
7000
4000
6000
5000
8500
5500
7500
Technical Trainer
Trener Techniczny
5000
7500
4000
6000
6000
9000
4500
6500
3000
6000
4000
7000
5000
7500
H&S Manager
Kierownik BHP
7000
12000
6000
12000
8000
14000
6500
9000
6000
10000
6000
14000
6500
9000
Proposal Engineer
Inżynier
ds. Ofertowania
6000
8000
4000
9000
4800
5000
4000
6000
4000
6000
4000
7000
5000
7500
Healt and Safety
Specialist
Specjalista BHP
4500
6000
4000
8000
5000
8000
3500
5000
4000
7000
4000
8000
4000
5500
Drilling Engineer
Inżynier ds. Wydobycia
7000
8500
8000
20000
4000
6000
5000
7000
4000
7000
5000
7000
7000
8500
Facility/Security
Specialist
Specjalista ds.
Utrzymania Obiektów
5500
7500
3500
6000
4000
7000
4000
8000
3000
6000
3500
7000
5000
7000
Geologis
Geolog
8500
10000
4500
7000
4000
6000
6000
9000
4000
6000
5000
7000
6000
9000
Six Sigma Engineer
Inżynier Six Sigma
7000
9000
6000
8000
7000
9000
5000
7500
5000
8500
4500
7500
6500
8500
Pre-sales Enginner
Inżynier Sprzedaży
4000
10000
4000
10000
4000
10000
5000
7500
3000
8000
5000
8000
4500
9000
Assembly Manager
Kierownik Montażu
6000
11000
4000
9000
9000
12000
6000
10000
6000
7000
5000
8000
5500
6500
Piping Designer
Projektant Rurociagów
9000
12000
5000
8000
7000
11000
6000
8000
5000
7000
5000
8000
8000
10000
5000
7000
3500
6000
5000
8000
4000
6000
4000
6000
4500
7000
4500
6500
23
Bankowość i Usługi Finansowe
Obecna sytuacja na rynku pracy w sektorze instytucji finansowych i bankowości jest wyjątkowo niejednorodna. Ze względu na szybki rozwój bankowości elektronicznej i zdalnego korzystania z usług bankowych, firmy zmieniają strategię w odniesieniu do typów stanowisk, a tym samym potrzeb
rekrutacyjnych.
W strukturach banków zwiększyły się przede wszystkim departamenty rozwoju produktów, marketingu, e-commerce, ale także ekspertów w zakresie
rozwoju aplikacji mobilnych i systemów pozwalających na najnowocześniejsze, szybsze i skuteczniejsze korzystanie z usług banków.Wzrosło również
zatrudnienie w departamentach ryzyka, które wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wymagają wzmożonej uwagi nad działaniami operacji.
Pracodawcy poszukują także specjalistów ds. zarządzania relacjami z klientem, którzy coraz częściej pełnią rolę doradcy przy wyborze odpowiedniego
rozwiązania niż tak jak to było dotychczas – jedynie ”kasjera”. Ze względu na automatyzację procesów, niestabilną sytuację mają pracownicy tzw.
backoffice, których funkcje coraz częściej zostają przenoszone do centrów SSC/BPO.
Najbliższe lata w bankowości nie przyniosą bardzo dużej rewolucji, ponieważ większość zmian została już albo też jest krok po kroku wprowadzana.
Rola oddziałów bankowych będzie zmieniać się w kierunku bardzo specjalistycznych usług doradczych.
Banking & Financial Services
BANKOWOŚĆ I
The present situation on the finance and banking services labour market is quite ambiguous. Due to the rapid development of e-banking and other
on-line banking services, companies are changing their recruitment strategies as well as employee qualifications requirements when introducing new
positions.
USŁUGI FINANSOWE
Within banking structures, primary growth has been observed in product development, marketing and e-commerce departments. There is a high demand for experts in mobile applications and innovative banking systems. Employment also grew in risk departments, which necessitates increased
attention to the new technologies applied in operational activities. Employers are also looking for customer relationship management specialists,
whose role has shifted from being traditional cashiers to serving as personal advisors. On the other hand, the situation of back-office employees is
rather unstable, as their responsibilities are frequently transferred to SSC/BPO centres.
BANKING &
The coming years will not bring many revolutionary innovations in the banking sector. Most of the major changes have already been implemented or
are currently being introduced. However, the role of banks will change towards providing specialized consulting services.
FINANCIAL SERVICES
24
25
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
USŁUGI FINANSOWE / FINANCIAL SERVICES
Settlements Manager
10000
Treasury Operations
Manager
Kierownik
Departamentu Skarbu
12000
Manager Asset
Management
Kierownik
Departamentu
Zarządzania Aktywami
14000
Factoring Manager
Kierownik Faktoringu
10000
Leasing Manager
Treasury Specialist
26
Kierownik ds.
Należności i Rozliczeń
Kierownik Leasingu
Specjalista w
Departamencie Skarbu
10000
7000
13000
15000
20000
15000
15000
9000
7500
7000
8000
8000
7000
4000
11000
12000
12000
14000
12000
6000
7500
8000
8000
8000
8000
3500
11000
14000
13000
14000
13000
6500
7000
8000
9000
9000
7500
6000
10000
15000
12000
14000
12000
8000
7000
10000
8000
9000
8000
6000
10000
15000
14000
13500
10000
8000
8500
8000
10000
9000
9000
4500
12000
14000
14000
12500
12000
8000
9000
10000
12000
9000
9000
6000
11000
12000
18000
13000
14000
8000
Analityk w
Departamencie Skarbu
7000
9000
4000
7000
3500
7000
7000
9000
7000
9000
4000
8000
6000
8000
Corporate Banking
Specialist
Specjalista ds.
Bankowości
Korporacyjnej
8000
12000
5000
8000
4000
7500
7000
9000
7000
9000
4500
8000
8000
10000
Senior Credit Analyst
Starszy Analityk
Kredytowy
7000
10000
4500
7000
5000
7000
6000
9000
6000
9000
6000
9000
6000
9000
Capital Market
Specialist
Specjalista ds. Rynku
Kapitałowego
6000
8000
4500
6500
4500
7500
5000
8000
5000
8000
4000
6500
5000
7000
(1-3 yrs experience)
(1-3 lata doświadczenia)
Capital Market
Specialist
Specjalista ds. Rynku
Kapitałowego
(3+ yrs experience)
(3+ lata doświadczenia)
10000
5500
8000
5500
8000
6000
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
BANKOWOŚĆ / BANKING
Treasury Analyst
8000
Maximum
9000
6000
9000
5000
8000
6000
8500
Branch Manager
Dyrektor Placówki
8000
12000
7500
10000
6500
12000
10000
12000
6500
12000
7000
10000
7000
11000
Electronic Banking
Director
Dyrektor Bankowości
Elektronicznej
14000
24000
12000
18000
12000
18000
14000
22000
12000
17500
12000
19000
12000
18000
Trade Finance
Manager
Kierownik
Departamentu
Trade Finance
12000
18000
N/D
N/D
8000
13000
10 000
15000
10000
14000
10000
15000
12000
17000
Cash Management
Manager
Kierownik
Departamentu Cash
Management
12000
18000
N/D
N/D
8000
13000
10000
15000
10000
14000
10000
15000
11000
17000
Risk Manager
Kierownik Ryzyka
12000
18000
8500
12000
10000
15000
N/D
N/D
10000
15000
9000
15000
11000
16500
Compliance Manager
Kierownik Compliance
10000
16000
N/D
N/D
10000
18000
8000
9000
9000
14000
8000
14000
10000
14500
Manager Capital
Markets
Kierownik ds. Rynków
kapitałowych
12000
18000
N/D
N/D
10000
25000
N/D
N/D
10000
15000
N/D
N/D
11000
17000
Product Manager
Kierownik Produktu
8000
12000
5000
7000
4500
9000
8000
9000
8000
10000
6000
9000
8000
11000
Credit Analyst
Analityk Kredytowy
6000
12000
4000
6000
4500
7500
5000
7000
4000
6000
4000
9000
6000
11000
Relationship Manager
Doradca Klienta
Biznesowego
7000
12000
3800
4500
4500
9000
4000
5000
3500
5000
4000
8000
7000
11000
Broker
Makler
6500
12000
5000
8000
6500
10000
N/D
N/D
4500
6000
5000
7000
6000
9000
Investment Analyst
Analityk Inwestycyjny
7000
11000
4000
7500
4500
8000
5000
6000
5000
9000
5000
9000
7000
9000
Fund Accountant
Księgowy Funduszy
Inwestycyjnych
5000
8000
4000
6000
5000
9000
5000
7000
4000
6000
4000
7500
5000
7500
Business Analyst
Analityk Biznesowy
7000
11000
4500
7500
8000
15000
6000
7000
4500
8000
5000
9000
7000
10000
Private Banking Relationship Manager
Doradca Klienta w
Bankowości Prywatnej
7500
12000
4000
6500
4500
7500
4500
8500
4500
8500
4500
9000
6500
12000
Client Advisor
Doradca Klienta
4000
6000
3500
5500
3500
6000
4000
6000
3500
5500
3000
5500
4000
5500
27
Finanse, Księgowość i Ubezpieczenia
Rynek finansów i księgowości rozwija się w szybkim tempie, co następuje przede wszystkim w efekcie inwestycji w sektorze SSC/BPO. To właśnie w
tym obszarze w ubiegłym roku nastąpił największy przyrost ofert pracy dla specjalistów księgowości. Nowe oferty pojawiały się zarówno w wyniku
rozwoju struktur, wewnętrznej rotacji, jak i pojawienia się nowych organizacji tego typu w całej Polsce.
Zapotrzebowanie na specjalistów księgowych w międzynarodowych biurach rachunkowych utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim.
Pracodawcy coraz częściej poszukają samodzielnych księgowych ze znajomością US GAAP. Nie odnotowano dużej dynamiki wzrostu wynagrodzeń
w sektorze księgowym. Pracodawcy w tym wypadku chętniej sięgają po świadczenia pozapłacowe, w tym pakiety relokacyjne, co jest szczególnie
widoczne w przypadku stanowisk wyższego szczebla.
W przypadku większości stanowisk, biorąc pod uwagę specyfikę usług, wymagany jest bardzo dobry język angielski. Zauważyć można także rosnące
zapotrzebowanie na kandydatów z dodatkowym językiem obcym. Poszukiwani są przede wszystkim kandydaci ze znajomością języka niemieckiego,
francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Te osoby mogą liczyć na ok. 10% większe wynagrodzenie w stosunku do osób posługujących się tylko językiem
angielskim. „Najdroższymi” językami pozostają : niderlandzki i języki skandynawskie.
Sektor ubezpieczeń na przestrzeni ostatnich kilku lat uległ dynamicznemu rozwojowi i w roku 2014 nie zwalnia tempa. Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów, szczególnie w obszarze sprzedaży we wszystkich grupach ubezpieczeń, a także obsłudze i pozyskiwaniu
klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. U kandydatów w obszarze ubezpieczeń, pracodawcy doceniają przede wszystkim znajomość
lokalnego rynku, rozbudowana siec kontaktow oraz świeże spojrzenie i chęć wprowadzania innowacji. W związku z coraz większym znaczeniem
sprzedaży w kanale Online, poszukiwani są kandydaci odpowiedzialni za wspieranie sprzedaży i marketingu w tym sektorze. W związku z przygotowaniami do wdrożenia dyrektywy Solvency II w obszarze ubezpieczeń prognozuje się wzrost liczby rekrutacji do departamentów ryzyka.
FINANSE,
KSIĘGOWOŚĆ I
UBEZPIECZENIA
FINANCE,
ACCOUNTING &
INSURANCE
28
Finance, Accounting & Insurance
The Finance and Accounting market is developing very fast due to investment in the SSC/BPO sector. This led to significant growth in job vacancies
for accounting specialists in the previous year. New job offers emerged as a result of expansion of structures, internal rotation, and the appearance
of new finance/accountancy enterprises in Poland.
Demand for accountants in international accounting offices remains at the same level as last year. Employers are increasingly seeking independent
accountants with knowledge of US GAAP, however, salary increases for such posts have not been observed. Employers tend to use non-wage benefits such as relocation packages (mainly for executive/managerial positions).
Considering the specificity of these services, a basic requirement for most jobs is a good command of English. There is also clear demand for candidates fluent in other languages, mainly German, French, Spanish and Italian speakers. Those candidates can count on higher salaries compared to those
who speak only English. The highest value is placed on knowledge of Dutch and Scandinavian languages.
Over the last few years, the insurance sector has developed rapidly and is continuing to do so. Within this sector the most desired employees are
sales specialists and sales managers. Just behind them are customer service specialists responsible for the small and medium-size enterprises.
The greatest asset for candidates applying for jobs within the insurance sector is knowledge of the local market, but also connections, creativity and
an innovative approach. The increasing importance of online sales channels means that employers will seek candidates responsible for supporting
sales and marketing in this field. Implementation of the Solvency II Directive means that employers will be looking for risk department specialists.
29
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
KSIĘGOWOŚĆ / ACCOUNTANCY
Chief Accountant
Accounting Team
Leader
Kierownik Zespołu
Księgowości
Part Qualified
Accountant
Wykwalifikowany
Księgowy
(1-3 yrs experience)
(1-3 lata doświadczenia)
Part Qualified
Accountant
Wykwalifikowany
Księgowy
(3+ yrs experience)
(3+ lata doświadczenia)
Book-Keeper
Fakturzysta
Credit Controller
/Manager
30
Główny Ksiegowy
Kierownik Działu
Kredytowego
Credit Control
Specjalista Kredytowy
(3+ yrs experience)
(3+ lata doświadczenia)
Credit Control
Specjalista Kredytowy
(1-3 yrs experience)
(1-3 lata doświadczenia)
Accounts Assistant
Asystent Księgowości
(3+ years experience)
(3+ lata doświadczenia)
13000
10000
16000
14000
9000
6500
14500
10000
7000
7000
13000
15000
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
KSIĘGOWOŚĆ / ACCOUNTANCY
8500
7000
13000
11000
7500
7000
12000
10000
9000
7000
13000
11000
12000
10000
15000
12000
Cost Accountant
(1-3 yrs experience)
Księgowy
ds. Kosztów
5000
6000
3500
5500
3500
5000
4000
6000
3500
5500
3500
6000
5000
6000
6000
7500
5000
6000
4500
6000
5500
7500
5500
7500
5500
8000
6000
7500
(1-3 lata doświadczenia)
Cost Accountant
Księgowy ds. Kosztów
(3+ yrs experience)
(3+ lata doświadczenia)
FINANSE / FINANCE
3500
5000
3000
10000
6500
8500
5000
14000
3500
5500
3000
7000
6000
7500
5000
12000
4000
4500
3000
7000
6000
8000
6000
13000
3500
4000
3000
7500
4500
6000
4000
10000
3500
4500
4000
7000
5500
6500
6000
10000
3500
4500
3000
8000
5500
7000
5500
11000
3500
5000
3000
9000
6000
CFO
Główny Dyrektor
Finansowy
25000
50000
15000
30000
12000
35000
15000
35000
20000
35000
18000
28000
25000
40000
Finance Director
Dyrektor Finansowy
18000
40000
12000
22000
12000
30000
14000
30000
15000
25000
13000
22000
18000
35000
6000
8000
4500
7500
5500
8000
6000
7500
5000
8000
4000
7000
6000
8000
8000
12000
5000
7500
7000
13000
7000
9000
8000
12000
7000
10000
8000
10000
8500
4500
12000
8000
12000
5000
8000
4500
5500
4000
5000
4500
7500
4500
8000
7000
11000
6000
8000
3500
5000
3000
5000
3500
4500
3500
3500
3500
6000
6000
8000
4500
6000
3500
5500
4000
6500
4500
5500
4500
6500
5000
7000
5500
6000
Financial Controller
Kontroler Finansowy
(1-3 years experience)
(1-3 lata doświadczenia)
Financial Controller
Kontroler Finansowy
(3+ yrs experience)
(3+ lata doświadczenia)
Finance Manager
Kierownik Finansowy
10000
20000
7500
14000
9000
20000
8000
16000
10000
18000
8000
16000
9000
16000
Tax Director
Dyrektor Podatkowy
18000
25000
14000
20000
16000
21000
15000
20000
15000
25000
15000
22000
16000
23000
Tax Manager
Kierownik Podatkowy
14000
17000
12000
18000
8000
14000
8000
14000
12000
15000
8000
14000
12000
16000
31
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
FINANSE / FINANCE
Specjalista Podatkowy
6000
12000
4000
10000
4500
10000
5000
9000
5000
8500
5500
8500
6000
10000
Audit Manager
Kierownik Audytu
15000
18000
11000
16000
12000
18000
15000
20000
12000
18000
13000
20000
14000
17000
5000
7000
3500
5500
5000
8000
4000
5000
4000
7000
4500
7000
5000
7000
Auditor
Audytor
(1-3 lata doświadczenia)
Auditor
Audytor
(3+ yrs experience)
(3+ lata doświadczenia)
8000
11000
6500
8500
8000
11000
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
5500
10000
5000
9000
6000
11000
8000
Underwriting
Administrator
Specjalista
ds. Oceny Ryzyka
4000
5000
3200
5000
N/D
N/D
3500
4500
3000
5000
3000
4500
4000
5000
Life Assurance
Administrator
Specjlaista ds.
Ubeziepieczeń
3000
4500
3000
4500
N/D
N/D
3500
4500
3000
4500
3000
4500
3000
4500
Product Manager
Kierownik
ds. Produktów
7500
10000
5000
8000
6500
10000
6000
8000
5000
8000
6000
9000
6500
9000
Product Specialist
Specjalista ds.
Produktu
4500
7500
3500
6500
6000
9000
3000
6500
3500
6500
3500
5500
3000
6000
10000
UBEZPIECZENIA / INSURANCE
32
Minimum
UBEZPIECZENIA / INSURANCE
Tax Assistant
/Specialist
(1-3 yrs experience)
Maximum
Claims Manager
Kierownik ds.
Odszkodowań
6000
8000
5000
8000
6 000
8000
6500
9000
5000
8000
5500
8000
5000
7000
Loss Adjuster
Specjalista
ds. Szacownia Strat
5000
8000
4000
7000
N/D
N/D
3000
4500
5000
8000
4500
8000
5000
8000
Claims Administrator
Specjalista ds.
Odszkodowań
3000
4500
2800
4500
2 000
4000
3500
4500
3000
4500
2500
4500
3000
4500
Insurance Advisor
Doradca
Ubezpieczeniowy
4000
7000
3000
6000
2600
5400
2500
6000
3000
4000
3500
5000
4000
7000
General Insurance
Administrator
Specjalista ds.
Ubezpieczeń
3000
4000
3000
4000
N/D
N/D
3500
4000
2500
3500
3000
4000
3000
4000
Insurance Risk
Assessment Specialist
Specjalista ds. Oceny
Ryzyka
Ubezpieczeniowego
5000
8000
4000
6000
4500
7000
4500
6000
3000
4000
3500
5500
5000
8000
Commercial
Underwriting Admin
Specjalista ds.
Ubezpieczeń
Komercyjnych
4000
9000
3800
5000
N/D
N/D
4000
4500
2500
3500
3000
4000
4000
7000
Actuary
Aktuariusz
6500
12000
6000
8000
6000
10000
7500
12000
5500
9500
6000
9500
5000
8500
33
Budownictwo & Nieruchomości
BUDOWNICTWO I
NIERUCHOMOŚCI
PROPERTY &
CONSTRUCTION
Sytuację w sektorze budownictwa i nieruchomości na przełomie 2014/2015 można określić jako stabliną. Spowolnienie minęło, obserwuje się nowe
trendy, dające nadzieję na szybki rozwój, a co za tym idzie, wzrastające potrzeby na wykwalifikowanych specjalistów.
W związku ze wzrostem unijnych dotacji oraz przetargów ogłoszonych przez GDDKiA na realizację zadań zaplanowanych na lata 2014-2020, poszukiwani będą specjaliści przede wszystkim związani z budownictwem energetycznym oraz kolejowym. W tych obszarach planowanych jest najwięcej
inwestycji. Widocznym trendem na rynku jest budownictwo ekologiczne, w związku z tym poszukiwani będą specjaliści w obszarze energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego i różnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii, z małymi farmami energetycznymi włącznie.
Wzrasta zapotrzebowanie na doświadczonych projektantów, kosztorysantów oraz kierowników projektów.
Ponadto, w związku ze stabilną sytuacją rynkową i dobrymi wskaźnikami makroekonomicznymiw Polsce, a przede wszystkim w stolicy, a także
w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu przybywa zagranicznych inwestorów, poszukujących miejsc na otwarcie nowych biur. W związku z powyższym,
przybywa inwestycji komercyjnych, nowych biurowców oraz obiektów handlowo-usługowych.
W kontekście oczekiwań pracodawców stawianych poszukiwanym pracownikom, obserwuje się wzrost wymagań i większy nacisk na do tej pory
nieobligatoryjne kompetencje. Coraz częściej wymagana jest znajomość minimum jednego języka obcego, a znajomość ich większej liczby jest niewątpliwym atutem. Najbardziej poszukiwanymi językami są angielski oraz niemiecki. Pożądani kandydaci powinni posiadać doświadczenie w pracy
w międzynarodowym środowisku, specjalizować się w kilku dziedzinach budownictwa, znać lokalne i międzynarodowe prawo budowlane i operować
szeregiem uprawnień oraz certyfikacji. Co więcej, coraz częściej odchodzi się od typowej umowy o pracę na czas nieokreślony, zatrudniając kandydatów na zasadzie alternatywnych form zatrudnienia.
Property and Construction
The situation in the construction and property sector at the turn of 2014/2015 was stable. Stagnation has ended. New trends are providing hope for
rapid growth and the demand for qualified specialists.
Due to an increase in EU grant levels and tenders announced by GDDKiA for the implementation of projects planned for 2014-2020, there will be high
demand for energy and railway construction specialists. The majority of investments are planned for those fields. One visible market trend is towards
ecological construction, which means there will be strong demand for energy-efficient housing construction and a range of technologies related to
renewable energy resources, as well as small energy farms. Thus there is a growth in demand for experienced designers, cost planners and project
managers. Furthermore, owing to market stability and favourable macroeconomic indicators in Poland (mainly in Warsaw, but also in Katowice, Poznań
and Wrocław) there is an increase in foreign investors looking for places to open new offices. This is leading to an increase in commercial investments in
new skyscrapers and retail facilities.
Employers’ attitudes towards employees are changing as well. They are setting higher and different expectations than before. Very often they demand
knowledge of at least one foreign language, where knowledge of more than one constitutes a big asset for candidates. The greatest need is for Englishand German-speaking specialists. Candidates should have experience working in an international environment, be specialized in more than one field of
construction, be familiar with local and international construction laws and hold a range of certificates, completed trainings, etc. Moreover, the standard
labour contract is no longer a popular form of employment, as new alternative contracts have been introduced.
34
35
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWO / PROPERTY AND CONSTRUCTION
36
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWO / PROPERTY AND CONSTRUCTION
Construction Director
Dyrektor Budowy
17000
28000
18000
28000
15000
20000
15000
20000
15000
20000
15000
25000
14000
20000
HVAC Engineer
Inżynier ds. Instalacji
Budowlanych
6000
9000
4000
6000
4000
7000
6000
7500
4000
6000
5000
9000
5000
8000
Senior
Project Manager
Starszy Kierownik
Projektu
13000
17000
14000
18000
12000
15000
13000
15000
12000
18000
12000
17000
13000
17000
Architect
Architekt
8000
14000
5000
10000
6000
13000
8000
15000
6000
12000
5000
12000
6000
10000
Project Manager
Kierownik Projektu
11000
15000
12000
15000
9000
14000
9000
13000
7000
13000
9000
12000
9500
13000
Field Specialist
Pracownik Budowlany
3000
4500
2000
4000
2500
4000
2500
4000
2500
3500
2500
4000
4000
5000
Site Manager
Kierownik Budowy
9000
12000
9000
12000
9000
12000
6500
12000
6000
8000
5000
8000
8000
11000
Facility Manager
Kierownik Utrzymania
Budynku
8000
12000
5000
8000
7000
12000
6000
10000
5000
7000
5000
8000
7000
12000
Cost Manager
Kierownik ds.
Kosztów Inwestycji
10000
14000
7000
11000
9000
14000
7000
12000
7000
13000
8000
11000
8000
12000
Facility Engineer
Inżynier Prac
Wykończeniowych
5000
7000
3500
5000
5000
6000
4000
6500
4000
7000
4000
5500
4000
6000
Technical Director
Dyrektor Techniczny
18000
22000
15000
25000
10000
15000
10000
17000
10000
15000
12000
18000
17000
20000
Health & Safety
Manager
Inspektor/Kierownik
BHP
9000
12000
5000
8000
8000
12000
5500
9000
5000
8000
7000
10000
9000
11000
Construction Site
Inspector
Inspektor Nadzoru
8000
13000
7000
12000
8000
12000
5000
9000
5000
9000
7000
12000
6000
10000
Health & Safety
Officer
Inspektor BHP
4500
6000
3500
5500
5000
7000
4000
6500
4500
6500
4000
7000
4500
5500
Quantity Surveyor
Specjalista ds.
Kosztów / Kosztorysant
6000
10000
6000
10000
4500
7000
4000
8000
4500
8000
3500
5000
5000
7000
Tender Specialist
Specjalista
ds. Przetargów
4000
8000
3500
5500
4500
7000
4500
6000
3000
6000
4000
6000
4000
8000
Civil Engineer
Inżynier Budowy
4000
7000
4000
7000
3800
7000
4500
7000
3000
6000
3500
7000
3500
6000
Proposal Specialist
Specjalista
ds. Ofertowania
4000
7000
3500
5500
3500
7000
3500
5000
4000
6000
4500
7000
5000
6000
Installation Designer
Projektant Instalacji
Budowlanych
7000
12000
5000
10000
6000
10000
5000
9000
5000
9000
6000
9000
6000
9000
Project Manager
- Wind Energy
Kierowik Projektu
- Farmy Wiatrowe
10000
17000
8000
13000
10000
15000
8000
13000
6000
9000
7000
15000
9000
16000
Designer Assistant
Asystent Projektanta
3000
5500
3000
6000
2500
5000
3000
4500
2500
3500
3000
4000
2500
4500
Wind Turbin Engineer
Inżynier ds. Turbin
Wiartrowych
6000
10000
4000
8000
5000
9000
5000
8000
4000
8000
4000
9000
5500
9000
37
Logistyka i Zakupy
Rynek usług logistycznych podlega zmianom i stale rozwija się. Ma na to wpływ wiele czynników, z których najważniejsze to zmiany przedsiębiorstw w podejściu do zarządzania zaopatrzeniem oraz produkcji i dystrybucji towarów. Od momentu, w którym gospodarka zmieniła się z „rynku
sprzedawcy” w „rynek konsumenta” zmieniło się podejście zarówno konsumentów jak i producentów. Aktualnie nie liczy się już tylko towar, ale
także jego cena, jakość a również sposób dostawy.
Na rynku TSL w ciągu ostatnich kilku lat zasadniczo zmieniło się zapotrzebowanie na usługi logistyczne. Rozwijało się ono wraz z rosnącą międzynarodową wymianą gospodarczą, a największą dynamikę nabrało po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Po 2004 roku intensywność
rozwoju tych usług nadal wzrasta choć już nieco mniej dynamicznie. Nie mniej jednak w pierwszym kwartale 2014r. kategoria Logistyka-Zakupy-Transport zanotowała największy wzrost popytu na pracowników w analizowanym okresie. Mimo, że oferty pracy dla specjalistów z tej dziedziny
stanowiły 10% udziałów w całej puli ofert pracy to zapotrzebowanie na specjalistów tej branży wzrosło ponad 6-krotnie.
Wynagrodzenia w tym sektorze kształtują się raczej na stabilnym poziomie, lecz przewidywany jest nieznaczny wzrost.
Logistics & Purchasing
LOGISTYKA I
ZAKUPY
LOGISTICS &
The logistics services market is still changing and constantly growing, which results from a large number of factors. The most important of them is
companies modifying their approach to supply management as well as to the production and distribution of goods. Both consumers and producers
have altered their approach since the economy’s transition from a „seller’s market” to a „consumer’s market”. Currently, not only goods matter, but
also prices, quality and delivery methods.
During the last few years, demand for logistics services on the TSL market has also seen fundamental change. It has developed hand-in-hand
with growing international trade, and even accelerated following Poland’s accession to the European Union. After 2004, the intensity of growth in
such services has continued to rise, but at a slightly slower rate. Nevertheless, in the first quarter of 2014 the Logistics-Purchase-Transportation
category recorded the largest increase in demand for workers for that period. Although jobs for specialists in this sector accounted for 10% of all
jobs on the market, the demand for such professionals has increased more than six-fold.
Wages in this sector remain mostly stable, but a slight increase is expected.
PURCHASING
38
39
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
LOGISTYKA I ZAKUPY / LOGISTIC AND PURCHASING
40
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
LOGISTYKA I ZAKUPY / LOGISTIC AND PURCHASING
Logistic Manager
Kierownik Logistyki
9000
15000
8000
13000
7000
14000
9000
16000
9000
15000
12000
16000
8000
13000
Senior Buyer
Starszy Kupiec
6000
10000
5000
7000
6000
9000
6000
9000
6000
9000
5000
9000
5000
8000
Logistic Specialist
Specjalista
ds. Logistyki
4500
7500
4000
7000
3000
8500
5000
7000
4000
6000
3500
7500
4500
6500
Junior Buyer
Młodszy Kupiec
3500
5500
3000
4500
3000
5000
3500
4500
3500
4500
3500
5000
4000
5000
Distribution Center
Manager
Kierownik Centrum
Dystrybucjnego
10000
16000
10000
15000
9000
15000
7000
12500
10000
15000
10000
16000
9000
14500
Buyer
Kupiec
8000
12000
4500
8000
4500
8500
5000
8500
4000
8000
4000
8000
5000
7000
Warehouse Manager
Kierownik Magazynu
7500
12000
5000
9500
5500
10000
6000
11000
8000
12000
7000
12500
6000
12000
Supply Chain
Manager
Kierownik
ds. Zarządzania
Łańcuchem Dostaw
10000
18000
7500
12000
10000
16000
8000
14000
7500
12000
8000
13000
9000
16000
Warehouseman
Magazynier
2500
3500
2000
3500
2000
4000
2500
3500
2500
3500
2200
3500
2200
3500
Fleet Manager
Kierownik ds. Floty
8000
12000
8000
12000
7000
12000
7000
9000
6000
8500
7000
10000
7000
10000
Transport Manager
Kierownik Transportu
7500
12000
5000
8500
6500
10500
6000
10000
6000
10000
6000
12000
7000
10000
Fleet Specialist
Specjalista ds. Floty
4000
5500
4000
7000
3500
5000
4500
6000
3000
5000
4000
6000
3500
5000
Transport
Co-ordinator
Koordynator
Transportu
5000
8500
4000
7000
5000
7500
5000
8000
5000
8000
4500
7000
4000
6500
Procurement Manager
Kierownik
ds. Zakupów
10000
15000
8000
15000
10000
12000
7000
10000
7000
15000
9000
16000
8000
12000
Forklift driver
Operator Wózka
Widłowego
3000
4000
2500
4000
2000
5000
3900
4500
2500
4000
2800
3800
2500
3500
Procurement
Specialist
Specjalista
ds. Zakupów
6000
8000
4000
6500
4000
7000
4000
5000
4000
6000
4000
7000
5000
7000
Purchasing Manager
Kierownik Działu
Zaopatrzenia
10000
18000
8000
15000
7000
12000
8000
12000
7000
12000
9000
16000
8000
13000
Forwarding Agent
Spedytor
3500
6500
3500
5000
3000
6000
4000
N/D
4000
6000
3500
6000
3000
5000
Strategic Buyer
Kupiec Strategiczny
8000
12500
6500
10000
7000
12000
6000
10000
8000
12000
7000
12000
7000
10000
Demand Planner
Specjalista
ds. Prognozowania
Popytu
8000
12000
4500
7000
6000
9000
5000
8000
5000
7000
4000
7000
6000
8000
41
HR, Prawo i Administracja
HR, PRAWO I
ADMINISTRACJA
HR, LAW &
ADMINISTRATION
W obszarze HR pracodawcy zgłaszają największe zapotrzebowanie w obszarze stanowisk związanych bezpośrednio z rekrutacją. Najbardziej
rozchwytywanymi specjalistami są rekruterzyz obszaru IT, co jest wynikiem utrzymującego się rozwoju firm z tego sektora. Pracodawcy poszukują osób z dogłębną znajomością specyfiki branży i niestandardowych metod dotarcia do najlepszych specjalistów IT na rynku.
W efekcie zwiększającej się roli programów benefitowych, wzrasta liczba ofert dla osób odpowiadających za systemy motywacyjne. Pracodawcy,
chcąc zarówno przyciągnąć do organizacji najlepszych kandydatów na rynku jak i budować lojalność wśród już zatrudnionych, muszą stale przygotowywać atrakcyjną i optymalną ofertę świadczeń dodatkowych. Płace we wszystkich obszarach HR pozostały na stabilnym poziomie. Firmy dążą do
optymalizacji procesów, lecz nie inwestują w rozbudowę struktury.
Spada natomiast zatrudnienie w sektorze administracji. Prowadzone procesy rekrutacyjne realizowane się głównie w ramach zastępstw lub
replacement’ów, a nie tworzenia nowych stanowisk pracy.
Pracodawcy na stanowiska administracyjny poszukują przede wszystkim osób z wysokimi kwalifikacjami lub kompetencjami do rozwoju, lecz z niższymi oczekiwaniami finansowymi , na co ma wpływ ich koncentracja na obniżce kosztów. Idealny kandydat powinien wykazywać się elastycznością
i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Co więcej, cenione są osoby przywiązane do pracy w jednej organizacji, skoncentrowane na rozwoju
poziomym, a nie pionowym w obszarze administracji.
HR, Law & Administration
The greatest demand in the HR area was recorded for positions directly related to recruitment. Due to increased recruitment by companies in the IT
sector, the most desirable candidates are IT recruiters. Employers are looking for candidates with broad industry-specific knowledge who are familiar
with unconventional methods that allow them to reach the best IT professionals on the market.
As a result of the increasing role of benefits programs, the number of offers for people responsible for incentive schemes is also rising. Employers are
interested both in attracting the best candidates and building loyalty among people already employed. This motivates employers to prepare optimal,
attractive packages of non-wage benefits.
Wages in all HR areas remain stable. Companies are aiming to optimize processes; however, they are not investing in expansion of existing structures.
Recruitment in the Administrative sector, however, is declining. Recruitment processes are conducted mainly for replacements rather than filling new
job vacancies.
Employers are looking for candidates with high qualifications and motivation to engage in professional development, but with lower salary expectations. The perfect employee should be flexible and have a good command of English. An asset is loyalty to one company/employer, and the desire
for horizontal rather than vertical career development.
42
43
POSITION
STANOWISKO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
POSITION
STANOWISKO
Maximum
WARSZAWA
ŁÓDŹ
POZNAŃ
KRAKÓW
KATOWICE
WROCŁAW
TRÓJMIASTO
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
PLN/Miesiąc
PLN/Month
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HR
44
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HR
HR Director
Dyrektor Działu
Personalnego
14000
30000
12000
20000
15000
25000
12000
25000
12000
20000
12500
25000
14000
25000
Compensation and
Benefits Manager
Kierownik
ds. Wynagrodzeń
8000
12000
6500
10000
7500
12000
8000
12000
7000
10000
8000
12500
7000
12000
HR Business Partner
Partner Biznesowy
ds. HR
10000
15000
8000
15000
7500
12000
8000
15000
8000
12000
8000
15000
8000
12000
Compensation and
Benefits Specialist
Specjalista
ds. Wynagrodzeń
5000
8000
3800
5500
5000
8000
4000
6000
4000
6000
4500
7000
4000
6500
HR Manager
Kierownik
Działu Personalnego
10000
18000
9000
15000
8000
16000
9000
15000
8000
14000
8000
15000
9000
16000
HR Generalist
/ Specialist
Specjalista
Działu Personalnego
5000
7000
3500
6000
3800
7000
4000
6500
4000
7000
5000
9000
4000
6500
Office Manager
with English
Kierownik Biura
5000
10000
5500
7000
3500
7000
4500
7000
5000
7000
5000
7000
5000
9500
Payroll Manager
Kierownik
Działu Kadr i Płac
7500
11000
6000
8500
6000
10000
7000
11000
8000
12000
5500
12000
7000
9000
PA / Executive
Assistant
Asystent/ka Dyrektora
6000
9000
3000
4500
3000
7000
4500
6000
4500
6500
4500
7000
4500
7000
Payroll Specialist
Specjalista
ds. Kadr i Płac
4500
6500
3500
5500
3500
7000
4000
7000
4000
6000
3500
6000
3500
5000
Team / Department
Assistant
Asystentka Zespołu
/Działu
5000
7000
2500
4000
2800
5000
3500
5000
3500
4500
3000
4500
4000
6000
HR Administrator
Specjalista ds.
Administracji Kadrowej
4000
6000
3500
5000
3500
5000
3000
4500
3500
5500
3000
4500
3500
5000
Office Assistant
with English
Asystentka Biura
3000
6000
3000
4000
2800
5000
3000
4500
2500
4500
2500
4500
3000
5000
Recruitment Manager
(In-house)
Kierownik
ds. Rekrutacji
8000
15000
5000
9000
5000
8000
7000
10000
7000
9000
7000
10000
7000
10000
Receptionist
Recepcjonist(k)a
3500
5000
2500
3500
1800
2800
2500
4000
3000
4000
2000
4000
3000
4000
Recruitment
Specialist
Specjalista
ds. Rekrutacji
4000
7000
3000
4500
2800
8000
3500
5500
4500
6000
3000
6500
3500
5500
Employer Branding
Specialist
Specjalista ds.
Wizerunku Pracodawcy
5000
8000
4000
8000
5000
9000
5000
6500
4500
6000
3500
5000
4000
6500
Legal Department
Director
Dyrektor
Działu Prawnego
20000
40000
20000
35000
18000
30000
18000
25000
9000
20000
17000
25000
18000
35000
Training &
Development Manager
Kierownik
ds. Szkoleń i Rozwoju
9000
14000
6500
10000
6000
10000
8000
12000
6000
10000
7000
11000
7000
10000
Lawyer-legal Advisor
Radca Prawny
10000
18000
7000
15000
8000
15000
7500
12000
7500
12000
8000
15000
8000
15000
Training Specialist
Specjalista ds. Szkoleń
5000
7500
5000
7000
4000
6000
4000
5000
4000
6500
4500
6000
4500
6000
In-House Lawyer
Prawnik
12000
22000
5000
15000
9000
16000
10000
18000
9000
16000
8000
17000
9000
16000
Trainer
Trener
6500
9000
6000
8000
5000
10000
5500
8000
4000
6500
4000
700
5000
8000
Legal Assistant
Asystent Prawny
5000
7500
3000
4000
3000
4500
6000
7000
2800
4500
2800
4500
4000
6500
ADMINISTRACJA / ADMINISTRATION
PRAWO / LEGAL
45
JESTEŚMY FIRMĄ INSPIROWANĄ PRZEZ INNOWACJE
SPECJALIZACJE
Finanse, Bankowość i Księgowość
Praca Tymczasowa & Outsourcing
IT& Telekomunikacja
Sprzedaż & Marketing
SSC/BPO
HR, Prawo & Administracja
Inżynieria & Produkcja
Łańcuch Dostaw & Logistyka
Nieruchomości & Budownictwo
Obsługa klienta
Ponad
80
000
Kandydatów w polskiej bazie
Od ponad
Grafton od ponad 30 lat z powodzeniem dostarcza wysokiej jakości usługi
rekrutacyjne i doradcze w ramach czterech linii biznesowych: Grafton Recruitment, Grafton Technologies, Grafton Executive i Grafton Outsourcing
Services.
Naszą misją jest zapewnienie zarówno klientom jak i kandydatom profesjonalnej opieki i wsparcia na każdym etapie współpracy.
30
lat
na rynku
92%
powracających klientów
W Grafton wiemy, że aktualne i rzetelne informacje na temat rynku pracy są
niezbędnym narzędziem przy podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie
polityki personalnej.
Staramy się w 100% odpowiadać na Państwa potrzeby, dlatego nieustannie
przeprowadzamy i udostępniamy nowe badania, przeglądy oraz zaawansowane analizy.
Nasze badania rynkowe dostarczają ważnych informacji dotyczących rynku
pracy, postaw kandydatów oraz obecnych i przyszłych trendów w obszarze
Human Resources.
GRAFTON RECRUITMENT TO:
8
oddziałów w Polsce
Ponad
1300
os.
zatrudnionych w 2013r.
facebook.com/grafton.poland
www.Grafton.pl
Doskonała obsługa klienta
Innowacja
Więcej niż rekrutacja
 Doświadczone zespoły konsultantów
 Rozwiązania szyte na miarę
 Badania i analizy rynku pracy
 Program obsługi kandydatów i klientów
 Liczne specjalizacje odpowiadające
wymaganiom rynku
 Doradztwo inwestycyjne (FDI)
 Elastyczność w dopasowaniu zespołu
do projektu klienta
 Konsulting HR
 Czas realizacji i budżet projektu dostosowany
do potrzeb klienta
60
biur w 17 krajach
 Certyfikat jakości ISO 9001
 Nowoczesne narzędzia rekrutacyjne
 Marketing rekrutacyjny
Grafton Polska
Warszawa
[email protected]
Katowice
[email protected]
Kraków
[email protected]
Łódź
[email protected]
Poznań
[email protected]
Wrocław
[email protected]

Similar documents

Polish building sector - Portal Promocji Eksportu

Polish building sector - Portal Promocji Eksportu according to the branch of economy (source: Central Statistical Office)

More information

Rozwiązanie HP - Forum Wyzwania IT

Rozwiązanie HP - Forum Wyzwania IT © Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

More information