Članek Slovenko Henigman Infrakon Dnevnik 6.11.2014

Comments

Transcription

Članek Slovenko Henigman Infrakon Dnevnik 6.11.2014
Dnevnik 5. 11. 2014 ob 15.14 h CYMK stran 26
26
Oglasna priloga
//
Logistika in transport //
Četrtek, 6. 11. 2014
transportne poti
Vlaganje v prometno infrastrukturo je nujno
Slovenija leži na presečišču najkrajših transportnih poti, ki
povezujejo Baltik, Srednjo Evropo, Jadran ter jugovzhod in jugozahod
Evrope ter Balkan. Zato skozi Slovenijo že zdaj poteka zelo veliko
tovornega in tudi preostalega prometa, več kot 7000 težkih tovornih
vozil na dan samo na primorski avtocesti, medtem ko na slovenskih
železnicah prepeljejo več kot 17 milijonov ton blaga na leto.
»Če ne bomo vlagali v razvoj prometne
infrastrukture v Sloveniji in če ne bomo
obstoječe infrastrukturne objekte ustrezno vzdrževali, se nam lahko zgodi, da bo
obstoječi sistem pregorel in da ne bomo v
stanju zadostiti potrebam, ki so v tem
prostoru. Zaradi tega smatram, da mora
Slovenija začeti sistematično vlagati tako
v obstoječe infrastrukturne objekte, kakor tudi pametno razvijati svoje infrastrukturne kapacitete, ki bodo v stanju
prevzeti te pričakovane obremenitve,«
opozarja Slovenko Henigman, direktor inženirskega podjetja Sloman
in predsednik Združenja asfalterjev Slovenije. Če pogledamo prometne obremenitve do leta 2030, ki izhajajo iz
prometnih študij iz posameznih držav Evropske unije,
lahko ugotovimo, da bo v
Evropi tovorni promet od leta 2010 do leta 2030 zrastel za
57 odstotkov.
Na robu kapacitet
Podobne oziroma celo višje
rasti navajajo tako zvezna
prometna ministrstva Nemčije in Avstrije, kakor tudi
Slovenije. »Te ceste, predvsem avtoceste, so že zdaj preobremenjene. Povečanje prometa bi pomenilo, da bi
lahko prišlo do kompletnega zastoja oziroma bi avtoceste pregorele,« pojasnjuje
Slovenko Henigman. Po drugi strani pa
imamo slovenske železnice, ki so tudi,
predvsem na enotirnih progah, že daj na
robu kapacitet, v nekaj letih odsek Divača–Koper, po letu 2025 pa odseki prog
solutno premalo, in preden gradimo kar
koli novega, ne smemo zanemariti obstoječih sistemov,« pojasnjuje Slovenko Henigman.
Pri tem vlaganju ni tveganja
»V Sloveniji ministrstvo za infrastrukturo
približno že eno leto in pol pripravlja
strategijo o vlaganjih v prometno infrastrukturo. To je strategija, ki jo zahteva EU,
vendar jo še bolj potrebujemo v Sloveniji.
Prvič bomo namreč na skupni imenovalec postavili vse prometne sektorje v Sloveniji, od cest, železnic do zračnega in pomorskega transporta, in s to strategijo
postavili smernice prihodnjega razvoja
prometa v Sloveniji. Ta strategija je priložnost, da na osnovi trendov, napovedi
rasti prometa, ugotovimo, da pri vlaganju
v prometno infrastrukturo in logistično
dejavnost pravzaprav ničesar ne tvegamo. Tukaj so namreč zelo velike možnosti nadaljnjega razvoja naše države,« še
razmišlja sogovornik. × ap
med Šentiljem in Mariborom ter Ljubljano
in Jesenicami. Te proge moramo skupaj z
modernizacijo preostalih urediti do leta
2030 tudi zaradi zahtev evropske komisije.
Transport in logistika sta razvita
Slovenija je na področju transporta in logistike razmeroma razvita država, ki je v
zadnjih desetih letih naredila občuten napredek na tem področju. »Če jo primerjamo z logistično zelo razvitimi državami in
tudi povprečjem EU, pa vidimo, da smo
»Če ne bomo vlagali v
razvoj prometne
infrastrukture v Sloveniji
in če ne bomo obstoječe
infrastrukturne objekte
ustrezno vzdrževali, se
nam lahko zgodi, da bo
obstoječi sistem pregorel
in da ne bomo v stanju
zadostiti potrebam, ki so
v tem prostoru.«
Slovenko Henigman
zelo povprečni ali celo pod povprečjem.
Tudi delež zaposlenih v logistiki je manjši,
kot je v najbolj razvitih državah. Zato vidimo tukaj možnost za dodatna delovna
mesta. Dejstvo je, da moramo vlagati v
nove razvojne projekte, vendar ne smemo
pozabiti na obstoječe infrastrukturne sisteme. Tako železnice, državne ceste in tudi avtoceste. V vzdrževanje vlagamo ab-
Promocijsko besedilo / Pošta Slovenije
Hitrost imamo v genih
V vsakodnevni bitki s časom postaja hitrost tista
dimenzija, ki je poleg zanesljivosti, cene in
sledljivosti najpomembnejša. Zagotavljamo izjemno
kratke roke dostave znotraj mest, po Sloveniji in v
tujino. Prevzem pošiljk Hitre pošte na svojem
naslovu lahko naročite na brezplačni telefonski
številki 080 14 10. Pošiljko bomo prevzeli
najpozneje v 30 minutah. Po predhodnem dogovoru
lahko pismonoša dnevno ali občasno prevzema
pošiljke na vašem naslovu povsod po Sloveniji.
V večjih mestih dostava
v manj kot pol ure
S storitvijo Hitra pošta bomo vašo pošiljko dostavili naslovniku najpozneje v
dveh urah po naročilu. Storitev je na
voljo v večjih slovenskih mestih (Celju,
Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu)
in v bližnji okolici teh mest. Drugod pošiljko dostavimo v 4 urah od prevzema
pošiljke pri pošiljatelju oziroma od oddaje pošiljke na pošti. Namesto vas sodelavci pošte opravijo tudi zamudne
poti, kot so opravki na uradih, sodiščih,
bankah, agencijah. Če želite na pošiljki
označiti vrednost, jo poslati kot odkup-
trgovina.dnevnik.si
no pošiljko ali pošiljko s povratnico, je
treba izpolniti pripadajoče dokumente
in pošiljko pripraviti v ustrezni ovojnici.
Pošiljke za večje kraje po Sloveniji dostavimo še isti dan, če jih oddate do določene ure (seznam najdete na spletnem naslovu www.posta.si, lahko pa
povprašate kar na pošti), sicer pa naslednji delovni dan po dnevu oddaje pošiljke v prenos. Pošiljke Hitre pošte po
Sloveniji sprejema in dostavlja več kot
55 odstotkov pošt, kar pomeni, da je v
dostavo istega dne vključena večina
gospodinjstev v Sloveniji, preostalim
gospodinjstvom pa dostavimo pošiljke
naslednji delovni dan po sprejemu.
+LWURVWLPDPR
YJHQLK
,1)21$5
2þ,/$
&HOMH‡.RSHU‡
.UDQM‡/MXEOMD
QD‡0DULERU‡
0XUVND6RERWD
‡1RYD*RULFD
‡1RYRPHVWR
HITRA POŠTA
1$-+,75(-ã$'267$9$326/29(1,-,
9YVDNRGQHYQLELWNLVÿDVRPSRVWDMDKLWURVWWLVWDGLPHQ]LMDNLMHSROHJ]DQHVOMLYRVWL
FHQHLQVOHGOMLYRVWLQDMEROMSRPHPEQD=DJRWDYOMDPRYDPGRVWDYRYDäLKSRäLOMN
]QRWUDMYHÿMLKPHVWQDMNDVQHMHYXUDKRGSUHMHPDQDURÿLODSRRVWDOLKNUDMLKY
6ORYHQLMLSDYLVWHPGQHYX
,QIRQDURÿLOD