SKF Kestirimci Bakım Ürünleri Kataloğu

Comments

Transcription

SKF Kestirimci Bakım Ürünleri Kataloğu
SKF
Kestirimci
Bak›m
Ürünleri
Katalo¤u
SKF
Kestirimci Bak›m
Ürünleri Katalo¤u
SKF makina durum analizörü
CMAC 100-SL
SKF vibrasyon ve s›cakl›k
ölçüm cihaz› CMVL 3600-IS
SKF vibrasyon analiz cihaz›
CMVL 3850
SKF lazerli s›cakl›k ölçüm cihaz›
CMAC 4200
SKF Microlog AX vibrasyon
analiz cihaz›
SKF Microlog GX vibrasyon
analiz cihaz›
SKF makina durum izleme kiti
CMPK 200plus
SKF rulman analiz kiti
CMPK 70plus
SKF on-line durum izleme
sistemi IMx
SKF vibrasyon sensörleri
SKF lazerli kaplin ayar cihaz›
XA sistem
SKF lazerli kasnak ayar cihaz›
TMEB 2
SKF TÜRK SAN. ve T‹C. LTD.fiT‹.
Genel Müdürlük
Tekstilkent Koza Plaza A Blok 15.Kat No:56-57 Esenler 34235 ‹stanbul
T: 0212 438 11 63 (pbx) F: 0212 438 17 28 • 29
[email protected] / www.skfturk.com.tr
SKF ‹ZM‹R
1. Sanayi Sitesi 2824 Sokak No 24 35110 ‹zmir
T: 0232 458 45 57 - 458 45 32 - 0232 458 46 29 - 458 89 49
F: 0232 457 47 60
[email protected]
SKF ultrasonik hava kaçak
dedektörü CMIN 400-K
SKF ADANA
Reflatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi Gülek Sitesi A Blok No 75/A
Zemin Kat 01120 Adana
T: 0322 459 63 80 (3 hat) F: 0322 459 63 79
[email protected]
®SKF, SKF Grubunun tescilli markas›d›r.
©SKF 2009/Ocak
Bu doküman içeri¤inin telif hakk› yay›nc›ya aittir. ‹çeri¤in tamam› veya bir k›sm› yay›nc›n›n yaz›l›
izni olmaks›z›n yeniden bas›lamaz. Bu yay›n›n içerdi¤i bilgilerin do¤ru olmas›na özen gösterilmifltir.
Ancak buradaki bilgilerin kullan›m›ndan do¤rudan veya dolayl› kaynaklanabilecek herhangi bir hasar
veya zarar›n sorumlulu¤u kabul edilmez.
SKF termal kamera TMTI 2
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
1
SKF Kestirimci Bakım Ürünleri
2
5
17
21
27
35
41
47
53
Teknik Servislerimiz
61
@ptitude Geliflmifl Analiz ve Arıza
Teflhis Program›
Temel Durum ‹zleme Cihazları
Vibrasyon Ölçüm Cihazları
Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihazları
On-Line Durum ‹zleme Sistemleri
Durum ‹zleme ve Analiz Programları
Makine Koruma Sistemleri
Vibrasyon Sensörleri
Lazerli Kaplin ve Kasnak Ayar Cihazları
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
2
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
3
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
4
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
5
Temel Durum ‹zleme Cihazlar›
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
6
SKF Makine Durum Analizörü
LCD ekranda titreflim ölçüm gruplar›
Rulman
zarflama gE
S›cakl›k
H›z
Alarm ekran›
(A) uyar›
(D) tehlike
ISO makine
grubu
Ölçüm durumu Rulman izleme Pil seviyesi
%60 dolu)
grubu
Artık ister acemi olsun, ister profesyonel her kullanıcı,
iflletmelerindeki dönen ekipmanların durumunu hızlı ve
hassas olarak ölçebilecek. Bakım ve operasyon ekibinizi
bu sa¤lam, ergonomik ve kullanımı kolay cihaz ile donatıp,
olası makina problemlerini pahalıya mal olabilecek durufllar
olmadan, tespit edebilirsiniz.
Tek Cihaz, Çok Yönlü Ölçüm
Cihaz, ortalama “Hız” vibrasyon de¤eri okurken, makinadan
alınan vibrasyon ölçümlerini önceden programlanmıfl, ISO
standart kılavuz de¤erleriyle otomatik olarak karflılafltırır.
Bu karflılafltırmaya göre e¤er de¤erler limitleri aflmıflsa,
“uyar›” ya da “tehlike” alarmını gösterir. Eflzamanlı olarak
“ Enveloped Accelaration (‹vme Zarflama)” ölçümü de
alınarak yine daha önceden programlanmıfl rulman titreflim
referans de¤erleriyle karflılafltırır. Bu flekilde rulmanın
normal çalıflması ya da muhtemel hasarın varlı¤ı konusunda
bilgi verir.
Cihaz aynı zamanda kızılötesi sensörü ile sıcaklık da ölçüp,
normal dıflı sıcaklıkları da tespit edebilir.
Özellikler
• Kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır. Ölçümler, hem
günefl altında hem de karanlık ortamlarda rahatlıkla
kullanılabilen parlak ekrandan verilir. Ayrıca on-line
e¤itimi de SKF @ptitude Exchange sitesinde mevcuttur.
• Hafif, kompakt ve ergonomik yapısıyla kemerde
taflımaya ya da alet çantasında muhafazaya uygundur.
• Uyarı ve Tehlike ikazları, tecrübesiz veya yo¤un
çalıflanlar için güven duyulacak teflhis olana¤ı
sa¤lar.
• Hız, ‹vme Zarflama ve sıcaklık ölçümlerinin aynı
anda yapılmasıyla zamandan kazanç sa¤lar.
• Verimli ekonomik ve çevreye duyarlıdır. Yeniden
doldurulabilir bataryasıyla cihazımız tek bir dolumda
10 saat çalıflır.
• Standart 100 mV/g ICP akselerometreleriyle çalıflma
esnekli¤i sa¤lar. Opsiyonel dıfl sensörü ulaflılması güç
noktalar için kullanılabilir.
Hassasiyet, Esneklik ve Güvenilirlik
Ölçüm alınırken, cihazın ivme sensöründen gelen sinyal,
Toplam Hız ve ‹vme Zarflama olarak, aynı nokta için iki
ayrı ölçüm olarak ifllenir. Aynı zamanda cihazın kızıl ötesi
sıcaklık sensörü ölçülen noktanın yüzey sıcaklı¤ını ölçer ve
aynı anda 3 ölçümde ekranda gösterilir.
Cihazın sistem seçeneklerine ba¤lı olarak, LCD ekranda
aynı anda;
• Birimler (Metrik ve ‹ngiliz birimi olarak)
• mm/s cinsinden hız ya da IPS dönüflümlü pik de¤eri
• °C Derece Celcius ya da ‹ngiliz °F Fahrenheit
cinsinden sıcaklık
• gE cinsinden ‹vme Zarflama ölçümleri gösterilebilir.
Ölçüm Esnasında LCD Ekran
‹vme Zarflama, Hız, Alarm Gösterimi, (A) Uyarı, (D) Tehlike
ISO Makine Gurubu, Batarya Göstergesi, ‹vme Zarflama
Sınıfı, Ölçüm Durumu, Sıcaklık
Opsiyonel harici akselerometre
‹lave CMAC 105 kiti, ulaflılması zor olan yerlerde ölçüm
almak için gerekli herfleyi; entegre kablosu ve mıknatısı
ile akselerometreyi ihtiva eder.
CMAC 107 ba¤lantı kablosu mevcut standart amm mV/g
ICP akselerometreleriyle birlikte kullanılabilir.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
7
Teknik Özellikler
Vibrasyon Ölçümü :
Hız Aralı¤ı :
Piezoelektrik ivme sensörü
0.00 – 65.00 mm/s (RMS)
0.3.61 (türetilmifl pik de¤eri)
‹vme Zarflama Aralı¤ı:
0.1 gE – 50.00 gE, +- 10%
‹vme Zarflama Bandı:
Band 3: 500 Hz – 10 Khz
aralı¤ında
Hız Frekans Aralı¤ı :
10 Hz – 1000 Hz
Kızılötesi Sıcaklık Aralı¤ı:
-20°C - +200°C aralı¤ında
Kızılötesi Sıcaklık Hassaslı¤ı: +- 2°C
Kızılötesi Ölçüm Uzaklı¤ı :
Ölçüm noktasından 127 mm
uzaklıkta
Çalıflma Sıcaklı¤ı:
-10°C - +50°C aralı¤ında
Saklama Sıcaklı¤ı:
-20°C - +45°C aralı¤ında
Nem:
%95 ba¤ıl nem, yo¤uflmasız
IP sınıfı:
IP 65
Sertifikalar:
CE
Düflme Testi:
Pil Kapasitesi:
Pil Ömrü:
2 metre
550mA saat
10 saat (iki flarj süresi arası,
1.000 ölçümden az
durumlar için)
Ölçüm Durumuna Göre Pil Tüketimi:
Dıfl Sensör olmadan:
20 mA
Dıfl Sensör ile:
25 mA
Desteklenen Dıfl Sensör: 100 mV/g hassasiyette, ICP
gerektiren her tip standart
akselerometre
Dıfl Sensör Gücü:
24 V DC, 3.5 mA
fiarj Cihazı Özellikleri
Genel Maksat
AC/DC duvar tipi priz
Girifl:
90 – 264 VAC, 40 – 80 Hz
Çıkıfl:
5 V DC
Tam dolum için
3-4 saat
Siparifl Bilgisi
• CMAS 100 – SL SKF Machine Condition Advisor içeri¤i,
• fiarj Cihazı Adaptörü, Kablosu [ CMAC 101]
• Kemer Kılıfı [CMAC 102]
• fiarj Cihazı, uluslararası DC güç kayna¤ı [CMAC 8002]
• CD, Integrating Condition Monitoring Products and
Asset
• Management Services, product catalog [CM5057]
• CD, Integrating Condition Monitoring Products and
Asset Management Services, ürün katalo¤u [CM5057]
Aksesuarlar
• Uzatma Kiti [CMAC 105 ], 100 mV/g akselerometre
(1.5 m. entegre kablolusu ile)
• Ba¤lantı Kablosu [CMAC 107], 1,5 metre, Standart ICP
100 mV/g akselerometre için MS tip konnektörü ile.
• fiarj Cihazı Adaptörü [CMAC 101] 4 inç kablo, 5.5 mm.
SKF Durum Analizör cihazını içeren opsiyonel kitler
• SKF Temel Durum ‹zleme kiti CMAK 400
• SKF Rulman Analiz Kiti CMAK 300
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
8
SKF Microvibe P-CMVL 3850
vibrasyon analiz cihaz›
Microvibe SKF’nin gelifltirdi¤i en son tafl›nabilir renkli
ekranl› PDA tipi vibrasyon ölçüm cihaz›d›r. Cihaz›n kompakt,
hafif ve kullan›m›n›n kolay olmas› Microvibe‘› vibrasyon
test ve ölçümü yapan kiflisel veri toplama asistan› haline
getirmektedir.
yüksek
frekans analizi
(envelop acc.) gibi
ölçümleri
alabilmektedir.
FFT spektrum
analizinde kullan›c›n›n
iste¤ine ba¤l› olarak
FFT çözünürlü¤ü
(400,800 veya 1600
lines) ve maximum
frekans aral›¤›
belirlenebilmektedir. Al›nan ölçümlerden 5 adet en yüksek
vibrasyon de¤eri s›ralanabilmektedir.
Multipoint otomasyonu ile ayn› ölçüm noktas› için 5 adet
en faydal› ölçümü otomatik olarak alabilmektedir.
Bu özelli¤iyle zaman kazand›rarak, ölçüm alma
h›z›n› art›rmaktad›r.
Otomatik setup ve menüsünde yer alan; al›nan
ölçümün girilen alarm seviyesine göre
de¤erlendirilmesiyle, bu ifli ilk kez yapan
elemanlar›n bile anormal durumlar›n belirlenmesi
ve ne yap›lmas›yla ilgili karar almalar›n› sa¤lar.
Microvibe 2000 kadar overall ölçüm de¤erini,
1000 FFT spektrumu veya 200 zaman-dalga
form bilgisini haf›zas›na kaydedebilir. Search
özelli¤iyle al›nan ölçümlere geri dönerek daha
detayl› analiz etme olana¤› verir. Bu özelli¤iyle
referans ölçüm de¤erleri oluflturulmas›na yard›mc›
olur.
Microvibe ‘›n akustik yetene¤iyle makina
problemleri kulakl›k kullan›larak ses olarakta
dinlenebilmektedir.
Yeni Microvibe P ile al›nan ölçümler Data
Management Software yard›m›yla PC’ye aktar›l›r.
Küçük rotalarda veri toplamak için ideal bir ekipmand›r.
Bir kez aktar›lan bilgiler Microsoft® Excel yard›m›yla saklan›r,
e¤ilimi izlenebilir ve grafik olarak haz›rlan›r.
Microvibe’›n Özellikleri:
• Overall vibrasyon de¤erlerini ve detayl› analiz için FFT
spektrumlar›n› ve zaman dalga formunu gösterir.
• DSP (digital signal processing) yard›m›yla toplanan veriler
h›zla proses edilir.
• Trend izlemek amac›yla veriler PC’ye aktar›labilir.
• Menüsünde vibrasyon terminolojisi sözlü¤ü
vard›r.
• Kullan›c› seçimine ba¤l› olarak ölçüm birimi
metrik veya imperial seçilebilir.
• Microvibe h›z (velocity), ivme (acc.), deplasman,
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
9
MARLIN® Detektör vibrasyon ve
s›cakl›k ölçüm cihaz› CMVL 3600-IS
®
®
MARLIN Vibrasyon Detektörü MARLIN Quick Connect
vidal› ba¤lant› parças› veya m›knat›sl› sensör yard›m›yla
vibrasyon ve s›cakl›k ölçebilen portatif cihazd›r.
Yeflil, sar› ve k›rm›z› uyar› lambalar› yard›m›yla makinan›n
®
çal›flma koflullar› hakk›nda h›zl› flekilde bilgi verir. MARLIN
®
Vibrasyon Detektörü tek bafl›na kullan›ld›¤› gibi MARLIN
®
Sistemi içinde yer alan MARLIN Data Manager al›nan
ölçümleri aktar›r.
hem de sürekli ayn›
noktadan sa¤l›kl›
ölçüm al›nmas›n›
sa¤lar.
®
MARLIN Data
Toplama Cihaz›yla beraber kullan›ld›¤›nda al›nan ölçümler
saklanarak e¤ilimler izlenir. ‹statistiksel Proses Kontrol
yard›m›yla önceki ölçüme göre % de¤iflimleri takip edilir.
®
MARLIN Vibrasyon Detektörü ürün tan›m› ve kit içeri¤i
afla¤›daki gibidir;
®
CMVL 3600-IS-K-01-C MARLIN Vibrasyon Detektörü
Kiti
®
MARLIN Vibrasyon Detektörü ile al›nan vibrasyon ve
s›cakl›k ölçümleri makinan›n çal›flma trendini görmekte
kullan›l›r.
®
MARLIN Vibrasyon Detektörü ile iki tip ölçüm vibrasyon
ölçümü yap›l›r. H›z (mm/s veya in/s) ölçümleri düflük ve
orta frekansta oluflan mekanik problemleri (eksen kaç›kl›¤›,
balanss›zl›k, mekanik gevfleklik vb.) izlemekte kullan›l›r.
‹vme–Envelope Acceleration (gE) ölçümü ise yüksek frekans
bölgesinde meydana gelen rulman ar›zalar›, diflli hasarlar›
gibi problemleri izlemekte kullan›l›r.
®
• 1 adet CMVL 3600-IS MARLIN Vibrasyon Detektörü,
®
• 1 adet 31706301 MQC (MARLIN Quick Connect),
ba¤lant› parças› 1/4-28,
• 1 adet CMAC 3610 S›cakl›k Ölçümü için m›knat›sl› sensör
• 1 adet CMSS 60139-04 stinger (10 cm),
• 2 adet AA pil,
• 1 adet CMAC 3620 alarm setup anahtar›,
• 1 adet 31736700 tafl›ma k›l›f›,
• 1 adet CMVL 3600-SL kullan›m kitab›,
• 1 adet CMVL 3600-QS Vibrasyon de¤erlendirme kart›.
®
S›cakl›k ölçümü ise vibrasyon parametreleri d›fl›nda
izlenmesi gereken en önemli de¤erlerdendir. S›cakl›¤›n
artmas› döner ekipmanlarda sürtünmenin artmas›
dolay›s›yla ya¤lama problemlerinin bafllamas› demektir.
®
MARLIN Vibrasyon Detektörü tek bafl›na kullan›ld›¤›nda
6 farkl› kullan›c› tan›ml› alarm ayar› yap›labilir. Yap›lan
anl›k ölçüm otomatik olarak kullan›c› tan›ml› alarm
seviyesiyle karfl›laflt›r›l›r ve uyar› lambalar› durumu belirtir.
Uyar› ve tehlike s›n›r›ndaki alarm seviyeleri daha derin
analiz yapmak için ön bilgi olarak kullan›l›r.
®
M ARLIN Vibrasyon Detektörünün Quick Connect ba¤lant›
parças›yla kullan›lmas› hem zamandan tasarruf sa¤lar
MARLIN V‹BRASYON DETEKTÖR TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹:
ÖLÇÜMLER:
• Entegre Piezo Elektrik Accelerometre
• Vibrasyon Ölçüm Aral›¤›
H›z (mm/s RMS) : 0.3- 55 mm/s , 0.02-3 in/s
‹vme (gE) : 0.3 gE – 20 gE
• S›cakl›k : 0°C........100°C
• Frekans Aral›¤› :
Toplam H›z : 10 Hz......1 kHz
‹vme (gE) Band 3 : 500 Hz.......10 kHz
EKRAN : LCD display 54.99 mmX 17.78 mm
GÜÇ KAYNA⁄I : 2 adet 1.5 V AA pil.
1 adet 3 V BR 1225 Li-‹on back up pil.
ÇALIfiMA SICAKLI⁄I : - 20°C............+ 60°C
BOYUTLAR: 190.5 mm x 43.2 mm x 41.4 mm
A⁄IRLIK : 635 gr ( m›knat›sl› probla beraber)
DATA AKTARMA: Micro D RS-232
KORUMA FAKTÖRÜ : Su ve Toza karfl› IP 65.
2 m düflme testi.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
10
Lazerli s›cakl›k ölçüm cihaz›
CMSS 2020
Makina Durum ‹zleme Kiti
plus
CMPK 210
SKF Mikro S›cakl›k CMSS 2020 Temass›z Termometre,
herhangi bir objenin yüzey s›cakl›¤›n› h›zl› ve çabuk bir
flekilde ölçmenizi sa¤lar. Sadece objeye yöneltip teti¤i
çekerek göstergede s›cakl›¤› okuyun. K›zg›n, tehlikeli ve
eriflilmesi zor objelerin yüzey s›cakl›klar›n› temas olmaks›z›n
güvenli bir flekilde ölçebilirsiniz. Kompakt boyutlar› ile elle
tutularak Elektrik (Endüstriyel), Otomotiv (Dizel), G›da
Güvenli¤i ve di¤er endüstriyel alanlarda kullan›m içindir.
Rulman ve makinan›n durumunu h›zl› ve kolay bir flekilde
kontrol eder.
ÖZELL‹KLER:
• Lazer görüfllü,
• H›zl› ve kolay kullan›m,
• Kompakt, dayan›kl›,
• S›cakl›k aral›¤›, -18°C ila +260°C,
• Hassasiyet ± 2%.
Beklenmeyen durufl sürelerini azalt›r.
CMPK 200plus/CMPK 210plus hiç bir endüstriyel fabrikan›n
vazgeçemeyece¤i izleme araçlar›n›n topland›¤› bir
gerekliliktir. Bu aletler bak›m-onar›m, operasyonlar,
güvenilirlik ve titreflim analizi bölümleri için durum izleme
iflini kolay bir hale getirir.
ÖZELL‹KLER:
• CMVP 40 ya da CMVP 50 titreflim kalemi (Vibration
Penplus),
• CMSS 2020 Mikro S›cakl›k, Temass›z Termometre,
• CMIN 400 K Ultrasonik Kaçak Detektörü, kulakl›¤› ile,
• Pilleri ile birlikte,
• H›zl› makina durum de¤erlendirmesi için VibCard,
• Vibration Penplus için kemer k›l›f›,
• Kapsaml› H›zl› Bafllang›ç Talimat Kart›,
• Dayan›kl› Tafl›ma Çantas›.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
11
Lazerli s›cakl›k ölçüm cihaz›
CMAC 4200-SL
Ultrasonik hava kaçak detektörü
CMIN 400-K
Lazer görüfllü SKF Güvenilirlik Sistemleri K›z›lötesi
Termometre (CMAC 4200-SL) kolay kullan›ml›, sa¤lam
ve temas gerektirmeyen portatif bir termometredir. Birçok
bak›m-onar›m ifli için idealdir. K›z›lötesi termometreler
s›cakl›klar›n do¤ru ve h›zl› bir flekilde kay›tlar›n›n yap›lmas›
için SKF’nin portatif veri toplama cihazlar›na do¤rudan
ba¤lanabilirler.
Ultrasonik Kaçak Detektör Probe‘u çal›flan ekipmandan,
kaçaklardan ya da elektriksel boflalmalardan kaynaklanan
yüksek frekansl› sesleri alg›lar. Bu sinyalleri heterodinamik
bir ifllem ile duyulabilir hale getirir bu sayede kullan›c›
sesleri kulakl›k ile duyabilir ve meydana gelen de¤ifliklikleri
sayaç üzerinden görebilir.
ÖZELL‹KLER:
ÖZELL‹KLER:
• Microlog® uyumlu,
• MARLIN® uyumlu,
• Fiziksel olarak zorlu ortamlar için tasarlanm›flt›r,
• Kolay kullan›m,
• 16-Nokta lazer görüfl döngüsü,
• Üzerindeki tabloya göre emisyon ayarlanabilir,
• H›zl› tepki zaman›,
• Genifl s›cakl›k okuma aral›¤›, -30°C ila +900°C
• Okumada hassasiyeti ± 1%.
• Bas›nç ve vakum kaçaklar›n› tespit eder. Bas›nçl›
havada dahil.
• Buhar kapan› ve vanalar›n› h›zl› ve do¤ru olarak kontrol
eder.
• Elektrikli aletlerde ark konta¤›, korona ve izleme sezer.
• Rulmanlar›, pompalar›, motorlar›, kompresörler vb.
kontrol eder.
• Frekans aral›¤›: 20-100 kHz (38-42 kHz’de merkezlenen).
• Gösterge: 10 bölüm LED bar grafi¤i (k›rm›z›).
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
12
Rulman Analiz Kiti
plus
plus
CMPK 60 / CMPK 70
Stroboskop TMRS 1
Rulman› ve makina durumunu çabuk ve kolay bir flekilde
kontrol eder.
Tek flafl ile kolay ve düflük maliyetli gözlem.
Hiç bir endüstriyel fabrikan›n vazgeçemeyece¤i izleme
araçlar›n›n topland›¤› bir gerekliliktir. Bak›m-onar›m,
operasyonlar, güvenilirlik ve titreflim analizi bölümleri için
durum izleme iflini kolay bir hale getirir.
Portatif ve kolay kulan›ml› SKF TMRS 1 stroboskop ile
döner makina parçalar›n›n hareketinin donmufl olarak
görünmesi sa¤lan›r ve bu sayede makinay› durdurmaya
gerek kalmaks›z›n muayene yap›labilir. Flafl oran›n›
de¤ifltirmeksizin flafl zamanlamas›n› h›zland›rabilen ya da
yavafllatabilen faz kayd›rma (phase shifting) özelli¤i ile
hareket muayene esnas›nda “donmufl” hale getirilebilir.
ÖZELL‹KLER:
ÖZELL‹KLER:
• CMVP 40 ya da CMVP 50 titreflim kalemi (Vibration
Penplus),
• CMSS 2000-SL Lazer görüfllü Mikro S›cakl›k, Temass›z
S›cakl›k Probu, kullan›m talimatlar›, dayan›kl› k›l›f›, kemer
klipsi ve pili ile birlikte
• SKF TMEH1 Ya¤ Kontrol Cihaz›, kullan›m talimat›,
yumuflak k›l›f ve pili ile birlikte,
• Tafl›ma Çantas›.
• Parlak flafl ile daha iyi bir ayd›nlatma sa¤lan›r ve cihaz
daha uzaktan tutularak genifl görüfl alan› elde edilir.
• Dakikada 12.500 flafl çakma oran› (FPM) ile çok genifl
bir uygulama aral›¤› vard›r.
• Flafl oran› h›zl› ve kolay ayarlan›r. De¤iflebilen çevirme
oran› ve x2,÷2 tufllar› kullan›larak FPM çabuk olarak
ayarlan›r. Bu sayede istenilen h›za saniyeler içinde
ulafl›labilir.
fiarj edilebilir pilleri ile uzun çal›flma zaman› vard›r (2.5
saate kadar).
Beklenmeyen durufl sürelerini azalt›r.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
13
Termal Kamera TMTI 2
SKGeliflmifl termal kamera TMTI 2 kullan›m› kolayd›r ve
görünmez infrared ›fl›ma sayesinde yüksek kalitede
görüntüler elde eder.
Yüksek çözünürlükteki (160 x 120/19, 200 piksel)
görüntüler arkadan ›fl›kland›rmal› büyük 3,5 inç
ekran üzerinde görüntülenir.
Kullan›l›fll› PC ve rapor yazma yaz›l›m› standart olarak (MS
Windows 2000, XP veya Vista gereklidir) verilmekte ve
kullan›c›n›n kolayl›kla data analizi yapabilmesi ve görüntüleri
gelifltirmesine yard›mc› olmaktad›r.
Otomatik olarak maksimum ve minimum
s›cakl›k yerlerini bulan, kullan›c›n›n belirledi¤i hedefler ile
iki nokta aras›ndaki ›s› fark›n› gösterebilen geliflmifl s›cakl›k
belirleme özelli¤i TMTI 2 üzerinde bulunmaktad›r.
Endüstriyel alanlar için TMTI 2, çantas› ve
yaz›l›m ile beraberinde tekrar doldurulabilir
pili, pil flarz etme adaptörü, görüntüleri
saklamak için SD haf›za kart› ve tafl›ma çantas› ile beraber
gelmektedir.
• Kompakt ergonomik yap›s› ve hafif olmas›
sebebiyle TMTI 2 pek çok endüstriyel alanda
tercih edilmektedir.
• Kullan›c› ayarlar›n›n kolay olmas› TMTI 2‘yi
kullan›c› dostu yapmaktad›r.
• Temas etmeden ölçme tekni¤i, ölçümlerin
güvenli ve çal›flan bir ekipmanda yap›lmas›na
olanak tan›maktad›r.
• Koruyucu bak›m için ideal bir ölçüm
aral›¤› mevcuttur (-10˚C-250˚C).
• Is› emilim katsay›s› kullan›c› taraf›ndan
0,2 ile 1,0 aral›¤›nda belirlenebilir.
• Ölçülen s›cakl›¤› çevirmeye gerek kalmadan
˚C veya ˚K olarak gösterebilmektedir.
• Nokta görünümlü lazer iflaretleyici ile ilgilenilen
alan iflaretlenebilir. Hedef alan ekranda hedef
göstergesi ile görülecektir.
• Dört farkl› renk paleti vard›r. (alev, gökkufla¤›,
yüksek kalitede gökkufla¤› ve gri tonlamal›).
• 20˚x15˚ görüfl aç›s› uygulaman›n görüntü
kalitesini art›rmaktad›r.
• Genifl haf›zas› ile 1000 adete kadar termal
görüntü saklama kapasitesi mevcuttur.
(Radiometrik formatta)
• Dakikada 10 adete kadar görüntü alabilmektedir.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
14
Teknik Özellikleri ;
Gösterimi
TMTI 2
Performans
Görüntü Alan› (FOV)
Odaklama
Minimum Odaklama
Dalga Tepkimesi
Termal Hassasiyet
S›cakl›k Detektörü
20˚x15˚
El ile
30 cm (11,8 inç)
8μm - 14μm
150 mK [0,15˚C] @ 25˚C ölçümde
160x120 piksel
Ölçüm
S›cakl›k Aral›¤›
Ifl›n Ölçümü
-10˚C-250˚C
‹ki adet hareket ettirilebilir iflaretleyici
S›cakl›k Fark› Ölçümü
Is› Emilim Katsay›s›
Hassasiyet
Kullan›c› seçimli 0,2 ile 1,0 aral›¤›nda yans›yan ›fl›nlar› azaltma özelli¤i
art›fl ayar› 0,01 ayarlanabilir.
± 2˚C (± 3,6˚K) veya %2
Ekran
3,5 inç renkli LCD ayd›nlatmal› ekran
Görüntü Saklama
Adet
Haf›za
1000 görüntüye kadar SD kartta saklanabilir
Maksimum 1GB SD kart
Lazer ‹flaretleyici
S›n›f 2 – Ekran›n merkez noktas›n› gösterir.
Güç Kayna¤›
Batarya
Çal›flma Süresi
AC çal›flma
Lityum-‹on flarjl› batarya, de¤ifltirilebilir.
4 saat devaml› çal›flma
AC adaptörü standart verilmektedir.
Mekanik
Gövde
Ölçüler
A¤›rl›k
Montaj Opsiyonu
Çarpmaya dayan›kl› plastik
230 mmx120 mmx110 mm
0,75 kg (batarya ile beraber)
Elde tafl›ma veya üç ayak ile kullanma
Ba¤lant›
USB (B tipi)
Çevre fiartlar›
Çal›flma S›cakl›k Aral›¤›
Nem Oran›
Saklama S›cakl›¤›
-15˚C ile +250˚C aras›nda
%10 ile %90 aras›nda
-20˚C ile +70˚C aras›nda
Kit ‹çeri¤i
TMTI 2 geliflmifl termal görüntüleme, 12V adaptör, 128 MB SD haf›za
kart› ve USB SD kart okuyucu ve kablosu, lens kapa¤›, bölgelere göre priz
adaptörleri, PC yaz›l›m› ve rapor yazma program›, PC ba¤lant› için USB kablo,
omuz ask›s›, tafl›ma çantas›.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
15
Uygulama Örnekleri
Kestirimci bakım
Elektriksel
Elektrik motorundaki arıza tesbiti
Elektriksel bafll›klardaki ar›za tesbiti
Yard›mc› tesisler
Ba¤lant›n›n dirsek bölgesinde afl›r› s›cak yerin tesbiti
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
16
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
17
Vibrasyon Ölçüm Cihazlar›
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
18
MARLIN® Pro, Data Toplama Cihaz›
MARLIN® Pocket Pro; Intel® flirketiyle birlikte yap›lan
çal›flma sonucu gelifltirilmifl kullan›m› oldukça kolay, cepte
tafl›nabilir pek çok sanayi
kolunda kullan›labilen
iflletmenin güvenilirli¤i
(Operator Driven ReliabilityODR) için tasarlanm›fl portatif
vibrasyon ölçüm–analiz ve veri
toplama cihaz›d›r.
MARLIN® Sistemi iflletmecilerin
üretim, bak›m, mühendislik ve
fabrika yönetimi aras›ndaki
iletiflimi kurmas›na ve
iflletmenin güvenilirli¤ini genifl
anlamda gelifltirmesine yard›mc› olmas› için dizayn edilmifltir.
ODR flirketin güvenli bak›m uygulamalar›n› flirketin ifl
hedeflerine dönüfltürmek için yap›lacak aktiviteleri organize
eder.
MARLIN® Pocket Pro ile; makinalardaki vibrasyon, gözlem
ve proses verileri standart olarak cihazda bulunan
Microsoft® Pocket Word, Pocket Excel ve Internet explorer
yard›m›yla toplan›r, saklan›r ve analiz edilerek raporlanabilir.
Ayr›ca aç›k Pocket PC platformunda çal›flt›¤› için kullan›c›n›n
gelifltirebilece¤i pek çok uygulama da cihaza aktar›labilir,
dokümante edilebilir, referans olarak kullan›labilir,
arflivlenebilir ve gerekti¤inde rapora dönüfltürülebilir. Bu
özellikleri MARLIN® Pocket Pro’yu üretim, bak›m,
mühendislik ve iflletme yönetiminin flirketin gelifltirilmesine
yönelik birlikteliklerini organize eden mükemmel bir araçt›r.
MARLIN® Pocket Pro sahada trend izleyebilen, bir önceki
de¤erle sonrakini karfl›laflt›rabilen, alarm seviyelerini
k›yaslayabilen yüksek performansl› veri toplay›c›s›d›r.
Kullan›c›n›n sahada kaydetti¤i notlar PC network sistemine
aktar›larak tüm çal›flanlar›n ulaflabilece¤i bilgiye dönüflebilir.
MARLIN® Pocket Pro istatistiksel proses kontrol, planlama,
takvimlendirme vb. gibi verileri de sevketmekte kullan›labilir.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
19
Kablosuz Makine Durum ‹zleme
Cihaz›-CMVL 8000
SKF Marlin Data Manager Cihaz› ile beraber kullan›l›r.
Wireless Marlin Detektör ,Data Manager ile uyumlu
çal›flmas› neticesinde Operatörlerin ar›za tesbit
çal›flmalar›nda ;güvenilir,h›zl› ve esneklik sa¤lamaktad›r.
Önemli özellikler
• Sahada kablo ihtiyac›n› ortadan kald›rmaktad›r.
• Sahada afla¤›daki izleme de¤iflkenlerini ölçme ve
kaydetme imkan› sa¤lar,
H›z
Rulman kontrol de¤eri (gE)
S›cakl›k
• fiarj edilebilir pil
Operatör odakl› bak›m ve güvenilirlik
Bu tafl›nabilir cihaz›m›z ile, operatörlere kullan›m› kolay,
yap›lan gözlemleri kaydetme ve makine durumlar›n›n
izlenmesi,gerekli ise ekipman›n güvenilirli¤i için gerekli
düzeltici bak›m faaliyetlerinin girilmesini sa¤lamaktad›r.
Güvenlik öncelikli cihaz›m›z
Marlin Data Manager ile kullan›lmaktad›r.Wireless Marlin
Detektör ile tehlikeli bölgelerde kablosuz çal›flma imkan›
sa¤lamakta,böylece operatörün ekipmanda kablodan
meydana gelebilecek olumsuz koflullar ortadan kald›r›lm›fl
olur.
Toplanan veriden faydal› bilgilere ulafl›lmas›
Marlin data manager ve Wireless detektör vas›tas›yla
toplanan veriler SKF @ptitude Inspector veya @ptitude
Analyst program›na aktar›l›r.Geliflmifl bu software'ler
yard›m›yla bu verilerin görülmesi ve analiz edilmesi
sa¤lan›r.Software'de toplanan bilgiler analiz edilmesi,
raporlanmas› ve di¤er bilgisayar destekli bak›m yönetim
programlar›na da aktar›labilmektedir.
Genel alarm bilgileri
“UYARI” alarm bilgileri operatörlere çok erkenden bildirim
sa¤layarak problemin büyümesini engeller ve böylece
detayl› analiz yap›lmas›na imkan sa¤lar.
“TEHL‹KE” alarm bilgisi ise bir sonraki alarm seviyesidir.
Vibrasyon ölçümü ve izlemesi
Marlin kolay ba¤lant›s› olan MQC ile yap›lan ölçümler
yap›l›rken,her ölçüm noktas›nda Wireless sensörün girifli
2 tip vibrasyon ölçümü gerçeklefltirir.Bunlardan birincisi
olan HIZ ölçümü düflük frekans bölgesinde oluflan
;balanss›zl›k,eksen kaç›kl›¤›,yap›sal bozukluklar mekanik
gevfleklik ve di¤er mekanik ar›zalar› belirtmektedir.
‹kinci ölçüm olan gE ( ‹vme zarflama) yüksek frekans
bölgesinde oluflan ve tekrar eden sinyallere
odaklan›r,böylece rulman›n durumu belirtilmifltir.
S›cakl›k
Wireless detektör ile s›cakl›k ölçümü sayesinde ,erken
uyar› sayesinde ekipmanda ar›zalanan›n önüne geçilmifl
olur. S›cakl›k art›fl› ile ya¤lamadaki olumsuzluklar,rulmanda
bozulmalar gibi ar›zalar tesbit edilmektedir.
Teknik bilgiler
Ölçüm aral›¤›
Ortalama vibrasyon : 10 Hz - 1 kHz
H›z ( genlik aral›¤›) : 0.3 mm/sn. - 55 mm/sn. RMS
gE rulman de¤eri : 0.3 gE - 20.0 gE
S›cakl›k
Ölçüm aral›¤›
: -40°C ile + 150°C
Fiziksel boyutlar
Muhafaza
Düflme testi
: IP 65
: 1.8 metre
Ölçüler
Uzunluk
Genifllik
Yükseklik
: 76.2 mm.
: 76.2 mm.
: 76.2 mm.
Çal›flma koflullar›
Çal›flma s›cakl›¤›
: -20 ° C ile + 40° C
Kaydetme s›cakl›¤› : -20 ° C ile + 35° C
Nem oran›
: % 95
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
20
®
MARLIN Durum ‹zleme Detektörü
Yeflil, sar› ve k›rm›z› uyar› lambalar› yard›m›yla makinan›n
çal›flma koflullar› hakk›nda h›zl› flekilde bilgi verir. MARLIN®
Vibrasyon probu tek bafl›na kullan›ld›¤› gibi MARLIN®
Sistemi içinde yer alan MARLIN® Data Manager al›nan
ölçümleri aktar›r.
SKF @ptitude Analisti
SKF @ptitude Analisti ve Makina Ar›za Arama program›
MARLIN® detektör, ile beraber kullan›labilmektedir.
Fabrikada ölçülen bilgilerin paylafl›m›, detayl› analiz ve
trend edilmesini yapabilmektedir. Al›nan bilgiler ayn›
zamanda geliflmifl analiz ve ar›za teflhis program› @ptitude®
ile de haberleflebilmektedir.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
21
Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihazlar›
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
22
Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Cihazlar›
Günümüzde geliflen çevre koruma politikas› ve yal›n
üretim konseptinde ekipmanlar›n güvenilirli¤i ve do¤ru bir
flekilde kullan›m›nda Makina Durum ‹zleme çok önemli bir
rol oynamaktad›r.
Makina Durum ‹zleme Cihazlar›’n›n seçimi gündeme
geldi¤inde, SKF genifl bir ürünler ve programlar› yelpazesini
sunmaktad›r. 1985 y›l›nda ilk Microlog® piyasaya
sürüldükten beri, SKF vibrasyon ölçüm ve analiz cihazlar›nda
standart özellikleri belirlemede önemli katk›larda
bulunmufltur. Diagnostic Instrument, (DI)’›n da SKF grubuna
kat›lmas› ile cihazlar›n özelliklerinde ç›tay› daha da yükse¤e
ç›karm›flt›r. Böylece Microlog® ve MARLIN® cihazlar›m›zda
WinCe platformu kullan›lmaya bafllam›fl oldu.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
23
SKF Microlog AX Vibrasyon Analiz
Cihaz›
‹leri Düzey Veri Toplama / FFT Analizörü
SKF tarafından bugünlerde ileri düzey genifl ekranlı analizör
olarak SKF Microlog Vibrasyon Analizörü AX önerilmektedir.
AX’in özellikleri genifl aralıktaki vibrasyon parametrelerini
yakalamanızı sa¤lar. Vibrasyon Analizörü kullanım esnekli¤i
ile iflletmenizde kullanılan koruyucu bakım programına
destek sa¤lamaktadır.
Temel Özellikler
• Üç eksenli ölçüm ve hızlı veri toplama için 4 kanal
ölçümü.
• 806 MHz Xsclae ifllemci ile gerçek zamanlı hızlı
ölçüm ve yeni renkli ekran
• Endüstriyel kullanım için sa¤lam yapı, toz/su
geçirgenli¤i IP 65 sınıfında
• fiarj edilebilir Lityum pil ile 8 saat devamlı veri
toplama
• Kolay görünen ve her ıflıkta analiz yapabilmek için
162,5 mm’lik genifl ekran
Detaylı Analiz ve Raporlama için SKF @ptitude
yazılımı ile kullanım
SKF Microlog AX, tek kullanıcılı ve network ortamlarındaki
çok kullanıcılı SKF @ptitude Karar Destek programı ile
mükemmel bir uyum içinde çalıflabilmektedir. SKF @ptitude
Karar Destek sistemi iflletmenizdeki CMMS ve EAM
sistemleriyle haberleflebilmekte ve olası hataları belirler
ve uygulanacak iflleri tanımlayıp otomatik olarak bakım
kararları verebilmektedir.
Uygulama Modulleri ve ‹htiyaca Uygun
SKF Microlog AX
SKF Microlog AX moduler programları ile kiflisel
ihtiyaçlarınıza uygun flekilde oluflturulabilir.
• AX-M model – 4 kanal rotasız/2 kanal veya efl
zamanlı 3 eksenli rotalı analiz ve 2 kanal balans
modülü yüklenmifl. AX-M modeli AX-s veya
AX-F modellerine yükseltilebilir.
• AX-S model – AX-M olan bütün özelliklere ek olarak
Bump (Çekiç ) Testi ve Data Kayıt modülleri
eklenmifl.
• AX-F model – Durma-Hızlanma (Run up Coast
down), Frekans Tepki Fonksiyonu (Frequency
Response Function-FRF) ve Uygunluk (Conformance)
kontrol modülleri ile zenginlefltirilmifl kapasiteye sahiptir.
Bütün modeller ayrı ayrı siparifl verilebilmektedir.
SKF Microlog Analizörü AX
10 CPM (0,16 Hz) ile 4.800.000 (80 kHz) aralı¤ındaki
uygulamalarda Microlog AX durum izleme sinyallerini
seçebilir ve de¤iflik çalıflma flartlarında 4 kanal rotasız
ölçümlerle ve 1 veya 2 kanal statik veya dinamik çift balans
uygulamaları kullanılabilmektedir.
Rulman durumu için endüstride denenmifl ve kabul görmüfl
SKF ‹vme Zarflama(gE) teknolojisi kullanılmaktadır.
AX’in analog ve dijital elektronik sistemlerdeki en büyük
yararları içerisinde yer alan Dijital Sinyal ‹flleme (DSP) ve
yüksek çözünürlükte Sigma-Delta A/D çeviriciler için veri
toplama esnasında hız ve hassasiyet sa¤lamasıdır.
Analiz Sisteminizi tamamlayan güçlü yazılım
SKF @ptitude Analiz programı hızlı, verimli ve güvenilir
veri saklama, analiz ve karıflık makina verilerini görme ve
organizasyonunuz için bilgilendirme yapmanızı sa¤lar.
• Uzmanlar ve yeni bafllayanlar için ö¤renmesi kolay ve
kullanılıfllı.
• Di¤er programlarla ve yazılımlarla haberleflebilme
• SKF @ptitude Analiz programı ile iflinize uygun tercihler
yaparak çalıflabilme
SKF @ptitude Analiz programı SKF @ptitude Monitoring
Suite Programı’nın bir parçasıdır. SKF portatif ve on-line
cihazları ile uyum içinde çalıflabilmektedir.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
24
Microlog®
GX Serisi Microlog® Vibrasyon Ölçüm ve Analiz
Cihaz›
SKF GX serisi vibrasyon analiz cihaz› de¤iflken kullan›m
amaçlar›na göre tasarlanm›fl bir cihazd›r. Cihaz tasar›m›
uzman kullan›c›lar ve yeni bafllayanlar göz önüne al›narak
yap›lm›flt›r.
SKF GX serisi vibrasyon analiz cihaz›n›n modüler özellikleri
olmas›, onu kullan›c›n›n ihtiyaçlar›na uygun analiz cihaz›
haline getirmektedir. Zaman içerisinde oluflabilecek
gereksinimlere göre istenen özellikler cihaza adapte
edilebilmektedir.
5.Darbe Testi (Bump Test):
• Do¤al frekans›n kolay tan›mlanmas›.
Çatlak tespiti.
- Rezonans tespiti.
- Türbin kanat testi.
SKF GX serisi Microlog® GERÇEK 2 kanal efl zamanl› ölçüm
yapan bir vibrasyon analiz cihaz›d›r.
ÖLÇÜM PARAMETRELER‹:
Modüler analiz paketi, Windows® CE ‹flletim Sistemi ve
al›nan datalar›n do¤rudan bilgisayara transferi GX serisi
Microlog®’un kullan›m›n› kolaylaflt›rmaktad›r. 400 MHz
Xscale ifllemci, büyük renkli ekran, kolay kullan›m tufllar›yla
çok h›zl› veri toplama özelli¤ine sahiptir. CMXA 50
Microlog®’dan % 50, CMVA serisi Microlog®’dan % 40 daha
h›zl› ölçüm alabilmektedir. Al›nan veriler sabit haf›zan›n
haricinde, SDIO kartlara, PCMCIA ve CF kartlara
aktar›labilmektedir.
Saha çal›flma flartlar› göz önüne al›narak IP 65 koruma
(su ve toz) ve 2 m. düflme testinden baflar›yla geçmifltir.
ÖZELL‹KLER‹:
1.Uygunluk Kontrolü:
• Genel makina sa¤l›¤›n›n uygun standartlara gore (ISO,
BS, ANSI) kontrol edilmesi.
• Genel uygunluk testinden baflka kullan›c› tan›ml›
standartlara göre (vibrasyon limitleri, alarm seviyeleri
vb.) kontrol edilmesi.
2.Balans Modülü:
• 1 veya 2 düzlemde yerinde dinamik balans yap›lmas›.
3.Data Kay›t:
• Gerçek vibrasyon de¤erlerinin kaydedilmesi (kritik h›z
vb.)
• WAV format›nda çift kanal kay›t yapabilme.
• PC üzerinden play back yapmak üzere e-mail dosyas›
oluflturabilme.
4.FFT Analizör:
• Rulman ar›zalar›, diflli hasarlar›, eksen kaç›kl›¤›, balanss›zl›k
vb. makina ar›zalar›n›n tespit edilmesi. Envelope
acceleration tekni¤iyle yüksek frekanstaki döner
ekipmanlar›n analiz edilebilmesi.
• Takometre sinyali olmadan basit vektörel faz
diagramlar›n›n görüntülenmesi.
Input sinyal tipi: ICP.
Sinyal inputlar› : 2 x ICP, AC sinyal, DC sinyal.
Takometre
: Tako input +/- 40 volt, Tako deste¤i 5 v.
Input Girifli
: 2 kanal; 1 ICP/AC/DC, 2 ICP/AC/DC
Sensör kontrol : ICP aç›k devre kontrol.
Auto range
: Var.
Dinamik range : > 90 dB.
Frekans aral›¤› : Rotas›z ölçümde (Non route) 40 KHz,
rotal› ölçümde 20 KHz.
AC/ICP (Düflük frekans s›n›r›) : Min. 0.16 Hz. (yaklafl›k 8
rpm den itibaren spectrum alabilme) ve 20 bit Dinamik
range (Sigma Delta Teknolojisi)
Kullan›lan Filtreler High Pass : 0.36-1.1-2-10-70 Hz.
Gerçek zamanl› ölçüm : 40 kHz tek kanalda.
FFT çözünürlük : 100- 12800 lines.
Ölçüm örnekleme : 256- 32768 örnek.
Averaj : Analizör>Üstel (exponential) Darbe testi> Peak
hold veya Exp.
Uygunluk> RMS (spectral)
Uyumlu Programlar : SKF Makine Analisti
DONANIM ÖZELL‹KLER‹:
Boyut
A¤›rl›k
Ekran
: 186x186x134 mm.
: 715 gr.
: 320x240 VGA 64000 renk TFT
ekran.
Düflme testi
: 2 metreden MIL-STD 810’a gore.
S›zd›rmazl›k
: IP 65 ( su ve toz)
Çal›flma s›cakl›¤›
: -10°C……….+50°C.
Tehlikeli alan çal›flma
standartlar›
: CSA class I, Division II Grup A, B, C, D.
‹fllemci
: 400 MHz Xscale–Intel® PXA 255
‹flletim Sistemi
: Windows CE.Net v4.2
Batarya
: Li-Ion 8 saate kadar çal›flabilen,
adaptörle flarj edilebilen uzun
ömürlü pil.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
25
Microlog®
MX Serisi Microlog® Vibrasyon Ölçüm ve Analiz
Cihaz›
‹htiyaçlar›n›z de¤ifltikçe yeni bir cihaz almadan gerekli olan
program modüllerini kolayca yükleyebilirsiniz. Bu
özellikleriyle MX Microlog® makina analizi, kalite testi ve
saha servis ekipman› olarak mükemmel bir seçimdir.
MX Microlog®’un kalbinde yüksek performansl› veri toplama
donan›m›yla birlikte DSP teknolojisi bulunur.
Ana donan›m özellikleri aras›nda ;
• 400 Mhz Xscale ifllemci,
• Büyük renkli ekran,
• Kolay kullan›ml› tufllar,
• H›zl› veri toplama kapasitesi say›labilir.
WinCE ‹flletim Sistemi’yle mevcut bilgisayarlara kolayca
veri aktar›l›r.
BAfiLICA ÖZELL‹KLER‹:
• Sa¤lam ergonomik dizayn,
• Modüler-kendi program›n›z› kendiniz belirlersiniz.
• Vibrasyon uzman› olmayanlar için basitlefltirilmifl.
• Ekrandan kullan›c›ya yard›mc› olma.
• Sensör pozisyonu ve makinan›n gerçek resmini
görüntüleme.
• Sahada do¤rudan portatif yaz›c›dan ç›kt› alabilme.
• H›zl› veri transferi ve Excel kullanarak verilerin
saklanabilmesi.
• USB,IrDA ve RS 232 üzerinden iletiflim.
• GX serisi Microlog®’a u’apgrade edilebilme özelli¤i.
MX Microlog® ekrandan yap›lacaklar› ad›m ad›m izlenerek
uygulanacak flekilde tasarlanm›flt›r. Renkli kodlamalar,
yap›lan test sonucu ve makina sa¤l›¤› derecelerini uyarmak
amaçl› kullan›l›r. Bu özellikleriyle vibrasyon uzman› olmadan
ihtiyac›n›z olan verilere ulaflma ve bunlar› kullanabilmeyi
sa¤lar.
MX Microlog®; montaj mühendisleri, dan›flman mühendisler,
montörler, saha servis elemanlar›, teknisyenler, bak›m
mühendisleri, kestirimci bak›m mühendisleri-teknisyenleri
ve vibrasyon uzmanlar›n›n kolayl›kla kullanabilece¤i cihazd›r.
MX Microlog® vibrasyon analizi ve veri toplamaya yeni
bafllayanlar için tasarlanm›fl olmakla beraber al›nan veriler
uzmanlar taraf›ndan da de¤erlendirilir. Veri kay›t modülü,
al›nan verilerin. WAV dosyas› olarak saklanmas›na da
olanak verir.
Sahada çal›flan ekipman›n sa¤lam bir dizayna sahip olmas›
gerekir. MX Microlog®’ta IP 65 koruma faktörü (toz ve
suya dayan›kl›l›k), 2 m düflme testlerinden baflar›yla
geçmifltir. Dahili flash haf›zas› cihaz›n her türlü
resetlenmesinde bile mevcut al›nm›fl bilgileri muhafaza
eder.
MX Microlog® analiz ihtiyaçlar›n›za göre eklenecek
modüllerle esnek bir platformda çal›flma olana¤› sunar.
Modüler özellikler
Uygunluk Kontrolü:
• Genel makina sa¤l›¤›n›n uygun standartlara göre (ISO,
BS, ANSI) kontrol edilmesi.
• Genel uygunluk testinden baflka kullan›c› tan›ml›
standartlara göre (vibrasyon limitleri, alarm seviyeleri
vb.) kontrol edilmesi.
Balans Modülü:
• 1 veya 2 düzlemde yerinde dinamik balans yap›lmas›.
• Ekrandan ad›m ad›m izlenecek balans alma k›lavuzu.
Data Kay›t:
• Gerçek vibrasyon de¤erlerinin kaydedilmesi (kritik h›z
vb.).
• WAV format›nda çift kanal kay›t yapabilme.
• PC üzerinden play back yapmak üzere e-mail dosyas›
oluflturabilme.
FFT Analizör:
• Rulman ar›zalar›, diflli hasarlar›, eksen kaç›kl›¤›,
balanss›zl›k, gevfleklik vb. makina ar›zalar›n›n tespit
edilmesi. Envelope acceleration tekni¤iyle yüksek
frekanstaki döner ekipmanlar›n rulman analizinin
yap›lmas›.
• Takometre sinyali olmadan basit vektörel faz
diagramlar›n›n görüntülenmesi.
• Tek spektrumun canl› görüntülenmesi.
Darbe Testi (Bump Test):
• Do¤al frekans›n kolay tan›mlanmas›.
• Çatlak tespiti.
• Rezonans tespiti.
• Türbin kanat testi.
Analiz ve Raporlama Modülü:
• Excel dosyalar›na veri aktarabilme.
• fielale diyagram›, polar diagram ve overlay gibi offline
analiz paketleri.
Grafik ekran üzerinde zoom yapabilme, harmonik, yan
bant görebilme .
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
26
Microlog®
CMXA 51-IS
Microlog® CMXA-51 IS Gerçek Güvenli (Exproof)
Vibrasyon Analiz Cihaz›
SKF’nin Güvenli (IS) Veri Toplama Teknolojisi, Microlog®
CMXA 51-IS tehlikeli yerlerdeki verinin toplanmas›n› sa¤lar.
Fabrikalar›nda tehlikeli çevreler ile yüzyüze gelen iflletim
ve onar›m personeli, bir gerçek güven (IS) tan›ml› özel veri
toplama ayg›tlar›n› kullanmal›d›r. Microlog® CMXA 51-IS,
Hidrokarbon ‹flleme ve IS kurallar›n›n uygulanaca¤› di¤er
endüstriler için; titreflim, proses ve tehlikeli ortamdaki
dinamik verilerin toplanmas›na imkan tan›yan gerçekten
güvenli, sa¤lam ve tafl›nabilir portatif bir vibrasyon ölçüm
cihaz›d›r. Microlog® CMXA 51-IS, dünya çap›nda Avrupa
Birli¤i Patlay›c› Ortamlar (ATEX) yönergesi ve εx II 1 G,
Eex ia IIC T4 (0 Bölgesi) gibi çeflitli endüstriyel yönerge
ve kurallar ile uyumludur.
SKF Makine Süiti ile uyumlu olan (di¤er benzer yaz›l›m
platformlar› ile), Microlog® CMXA 51-IS, SKF Varl›k Etkinli¤i
Optimizasyon Portföyü (AEO)’nün anahtar bir bilefleni olan
Tafl›nabilir Titreflim Analiz Sistemi ile bütünleflir.
ÖZELL‹KLER:
Microlog®, endüstride kendini kan›tlam›fl olan Microlog®
CMXA 50 ile hemen hemen ayn› ürün özelliklerini içerir.
Bunlar:
• Toplanan verinin tek kanall› teflhisi,
• VGA (240x320) backlit monochrome LCD ekran,
• Fonksiyon anahtarlar›, dört imleç anahtar› ve kolay ekran,
navigasyonu ve kullan›c› girifli için nümerik tufl tak›m›
• gE ölçümü, içeri¤e duyarl› “Yard›m” fonksiyonu ve “K›rm›z›Sar›-Yeflil” LED görüntüsünü içeren kolay kullan›m için
Patentli SKF teknolojisi,
• ICP ivme sensörleri, h›z transdüserleri, yer de¤ifltirme
probe’lar›, k›z›lötesi s›cakl›k sensörleri, foto-optik seçiciler,
DC giriflleri ve manuel girifl ile uyuflabilirlik için bir veri
kazan›m› ve bir faz kanal›,
• 16 MB dahili haf›za ile Windows® CE ‹flletim Sistemi.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
27
On-Line Durum ‹zleme Sistemleri
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
28
On-Line Durum ‹zleme Sistemleri
On-Line Makine Durumu ‹zlenmesi ve
Aksesuarlar›
Günümüzün rekabet ortam›nda, yal›n imalat ve geliflen
varl›k de¤erlendirmesi gibi temel kavramlar, baflar›n›n
sa¤lanabilmesi için fabrika ekipmanlar›n›n ifllevselli¤inin
önemini ortaya ç›karmaktad›r. Makine durumunun
izlenmesi, fabrikan›n sürekli üretimini optimize edecek
önemli bir araçt›r.
Donan›m güvenilirli¤i yaklafl›m›; donan›m›n
de¤erlendirilmesi, muhtemel ar›za durumlar› ve bunlar›n
gerçekleflme s›kl›¤›, güvenlik kayg›lar›, sigorta primine olan
etkileri ve ürün üzerindeki do¤rudan etkisine dayand›r›larak
aç›klanabilir. Kritik fabrika ekipmanlar› için ya da eriflimin
zor veya kullan›c› güvenli¤inin risk alt›nda oldu¤u ekipmanlar
için on-line makine durumu izleme sistemi, uygulanabilir
bir çözümdür. On-line sistemler, güvenilirlik sa¤lar ve
bak›m personeline de, durum izleme verilerini toplamak
için çok zaman harcamak yerine, donan›m problemini
tan›mlay›p gidermeye odaklanabilmesine imkan tan›r.
On-line makine durumu izlemesinin bir çözüm oldu¤unda,
SKF, genifl bir ürün yelpazesi ve on y›llar›n birikimi olan
saha tecrübesiyle hizmet sunmaktad›r. ‹lk olarak 1973
y›l›nda tan›flt›¤›m›z makine koruma sistemlerinden, 1987
Multilog® Sistemleri’ne ve 2003 WindCon’a kadar, SKF
on-line makine durumu izlemesinde tart›flmas›z lider
durumundad›r.
Günümüzün SKF ürün aral›¤›, Multilog® ve MasCon®
sistemlerini kapsar. Multilog® dünya çap›ndaki çeflitli
endüstrilerde 50,000 kanaldan fazla izleme sisteminin
kurulmas› dolay›s›yla günümüzün önde gelen on-line
durum izleme sistemi olmufltur. Ürün gam›na 2002 y›l›nda
eklenen MasCon® sistemi, tafl›mac›l›k endüstrisi için en
uygun olan ve özel endüstriyel gereksinimlere adapte
edilebilen bir sistemdir.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
29
SKF On-line Durum ‹zleme Sistemi:
IMx-S 32 kanal
SKF çok giriflli on-line durum izleme sistemi olan IMx-S,
de¤iflik makine uygulamalar› için uygun fiyatl› gelecek nesil
sistemdir. Çok giriflli (Multilog) IMx-S ve SKF @ptitude
Observer yaz›l›m› erken ar›za belirleme ve koruma sa¤lar,
mevcut veya ilerleyen bir ar›za için otomatik olarak tavsiye
verebilir. ‹leri seviye duruma dayal› bak›m metodu ile
makine servis ömrünün art›r›lmas›, serviste kalma süresi
ve performans›n›n art›r›lmas›na yard›mc› olmaktad›r.
Temel Özellikler
• Duvara montaj yap›l›r
• 32 Dinamik veya DC girifl ve 16 dijital girifl
• Bütün kanallardan gerçek efl zamanl›
(ayn› anda) ölçüm
• Çok parametreli ç›k›fl verme
• Dijital Peak Enveloping (DPE)
• Ayarlanabilir alarm seviyeleri
• Haberleflme kesildi¤inde ölçülen bilgileri haf›zada
tutabilme
• Sürücü anahtar ç›k›fl›
• SKF @ptitude Observer yaz›l›m›ndan tam destek
Genel Tan›mlar
SKF Multilog on-line durum izleme sistemi IMx-S on-line
durum izleme sistemi için anahtar üründür. Endüstriyel
uygulamalarda dayan›kl› ve sa¤lam yap›s› ile güçlü bir
ölçüm ünitesidir.
Her Multilog IMx-S ünitesi 16 analog sinyal girifli ile
donat›lm›flt›r. Kullan›lan sensör çeflitlerine göre dinamik
sinyal girifllerinin özellikleri ayarlanabilir.
‹vme, h›z ve mesafe veya di¤er ölçüm parametrelerinin
sinyalleri sisteme kolayl›kla adapte edilebilmektedir. ICP
(ivme), mesafe probu, 4-20 mA veya ±25 V sinyalleri için
her kanal›n özelli¤i ayarlanabilmektedir. Analog kanallara,
8 dijital kanala ek olarak h›z devir veya dijital durum v.s.
ölçülmesi için girifl verilebilmektedir. Pek çok ölçüm noktas›
bir kanala ba¤lanabilir. AC ve DC ölçümün ikiside tek kanal
üzerinden yap›labilmektedir.
Her bir noktan›n uyar› ve alarm de¤eri ayr› ayarlanabilir.
Alarm ve uyar› seviyeleri makine h›z› veya yükle kontrol
edilebilir.
Multilog IMx-S network üzerinde bulunan di¤er IMx-S
koruma sistemleri ile beraber SKF @ptitude Observer
monitor (izleme) program› sayesinde hepsi çal›flabilmektedir.
Sistem mevcut LAN üzerinde veya internet üzerindeki
di¤er bilgisayarlar, yaz›c›lar, sunucular v.s. ile beraber
çal›flabilmektedir.
Benzersiz donan›m üzerine kurulmufl olan otomatik ar›za
belirleme sistemi devaml› olarak bütün sensörleri, kablolar›
ve herhangi bir hata için elektronik sistemi, sinyal kesilmesini,
k›sa devreyi veya güç kesilmesini ve bütün ar›zalar›n alarm›
tetiklemesini kontrol eder. Sistemdeki enerjinin kesilmesi
durumunda, enerji geri geldi¤inde sistem otomatik olarak
bafltan bafllayacakt›r.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
30
Teknik Özellikler
Çevre fiartlar›
• Ölçüler : 500mm (yükseklik) x 400mm (genifllik)
x 200mm (kal›nl›k)
• A¤›rl›k : 15 kg
• IP S›n›f› : IP65
• S›cakl›k Aral›¤› : -20’den +60 °C’ye
Güç ‹htiyac›
• 100 Vac den 250 Vac’ye 47 Hz -63 Hz
Analog Girifller
• 32 analog farkl› girifl
• Dahil 24 V güç sa¤lay›c›, Maksimum 40 mA/kanal
• Seçilebilir ICP güç sa¤lay›c› (4mA)
• Girifl aral›¤› : ± 25 V
• Empedans : >100 Ω
Dijital Girifller
• Dijital opto-izolasyonlu 16 girifl
• 4 kanal için 24 V güç kayna¤›, maksimum 40mA/kanal
• Seçilebilir ICP güç kayna¤› (4mA)
• Tetik seviye aral›¤›
Ç›k›fllar
• Röle sürücü ç›k›fl› 4 adet
• 4-20mA ç›k›fl opsiyonu
Analog Ölçümler
• 24-bit AD çevrimini devaml› yakalayabilme
(AC/DC anahtar gerekli veya ak›m de¤eri)
• 16 kanal›n hepsinden gerçek ayn› anda
örnekleme (üst üste de¤il-ayn› anda)
• Farkl› örnekleme ayarlar› yap›lan farkl›
kanallardan geçerek ayn› zamanda bilgi toplayabilme
• Frekans aral›¤› DC den 40kHZ ‘e kadar
• Dinamik aral›k : 120 dB
• Sinyalin gürültüye oran› : 90 dB
• Kar›fl›k sinyal reddetme : 100dB
• Hassasiyet genli¤i : ±%2, faz ±%3 (100 Hz’e kadar)
Dijital Ölçümler
• Frekans aral›¤› : 0.1 Hz den 20 kHz’e kadar
• Frekans hassasiyeti : %0.01
• Sinyal sayma
Sinyal ‹flleme
• Zaman-Dalga Formu
• Dairesel alarmlarla vektör analizi
• DPE (Digital Peak Enveloping)
• Frekans alan› hesaplama/türetme
• Pencere gösterimi: Hanning
• Matematiksel ifadeler/iflaretler
• Dinamik alarm seviyeleri, çoklu parametreden
aktif aral›k belirleme
• Zamana ba¤l›, alarm durumunda ve sonuca
göre bilgi saklama
• Haberleflmenin kesilmesi durumunda bilgileri
ara haf›zada saklama
• Sensor ve kablo hatalar›n› belirleme
• Kendi kendini kontrol ve hatalar› izleme
Arayüz ba¤lant›lar›
• Ethernet; 100 Mbit RJ45, TCP/IP
• RS232 servis ara yüzü
• Zincir ba¤lant› için ethernet anahtar›
Di¤er Özellikler
• BIPM izleme, kalibrasyon
• EN61000-3 ve EN61000-6-2‘ye göre CE sertifikal›
Siparifl Bilgileri
• SKF Multilog Devaml› Durum ‹zleme Sistemi
IMx-S 16 kanall› [CMON 2002-16]
• SKF Multilog Devaml› Durum ‹zleme Sistemi
IMx-S 32 kanall› [CMON 2002-32]
Ürün Destek Plan›
Yat›r›mlar›n›z korumak amac›yla ürün destek plan›
mevcuttur. Yerel SKF RS (Servis Sistemleri) sat›fl yetkilisi
ile ek bilgi almak için irtibat kurunuz.
Montaj ve E¤itim
Montaj ve e¤itim verilmekte olup SKF RS (Servis Sistemleri)
sat›fl yetkilisiyle irtibat kurunuz.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
31
SKF kablosuz sürekli durum izleme
sistemi / VT
SKF kablosuz durum izleme ünitesi kompakt, 4 kanall›d›r,
kal›c› olarak monte edilir ve mevcut kablosuz a¤› kullan›r.
‹vme, s›cakl›k, h›z ve rulman ölçümlerini otomatik olarak
al›p SKF Machine Suit program›na aktar›r.
Ana Donan›m Özellikleri:
• 8 adet girifl
• 4 adet accelerometre girifli.
• 4 DC veya 4-20 mA girifli ( örn. S›cakl›k)
• H›z ölçümü için 1 adet takometre girifli.
• WiFi standard›nda 802.11b de 128-bit
encryption ile haberleflme.
• Spektrum ve zaman-dalga formu alabilme.
• 10 kHz e kadar bant geniflli¤i ve 6400
lines çözünürlük.
• Pil veya 10-36 Vdc enerjiyle çal›flabilme.
• Kompakt IP 66 housing.
• SKF envelope acceleration filter - 3
SKF Kablosuz
teknolojinin
uygulama alanlar›:
• Ulafl›lmas› güç ve tehlikeli bölgelerde çal›flan makinalar.
• Sabit kablolama sisteminin olanaks›z oldu¤u hareketli
makina parçalar›nda .
• Geçici montajlarda.
• Kablolaman›n çok pahal› veya tehlikeli oldu¤u koflullarda.
Örnek uygulama:
Ka¤›t fabrikas›nda Pres valsi:
Rulman ar›zas› sürekli izlenerek hasar genli¤i takip edilip,
makinan›n durmas›na neden olmadan hasarl› rulman
de¤iflimi SKF kablosuz durum izleme ünitesi sayesinde
sa¤lanm›flt›r.
SKF Kablosuz Sürekli Durum ‹zleme Sistemi; hem anahtar
teslim projelerde, hem de servis amaçl› münferit
kullan›mlarda servise sunulmaktad›r.
SKF Kablosuz Sürekli
Durum ‹zleme Sistemi
TEKN‹K ÖZELL‹KLER:
Girdiler:
• 4 adet dinamik / AC kanal
• ICP power: 20 Vdc de 2.4 mA ( ICP veya AC ba¤lant›, jumper
konfigüre edilebilir)
• Sensör bias Voltaj Kontrolu vard›r ve kullan›c› taraf›ndan
uygulamaya göre seçilebilir.
• 4 adet DC kanal
• 4-20 mA girdi seçene¤i, 100 ohm resistor ile sa¤lan›r.
• 1 takometre kanal›: (izoleli veya izolesiz): 3.3 volt DC, max.
4-20 mA, TTL veya +5 den +24 volt puls, 6 dan 600000
pulse/min. (0.1-10000 Hz)
Ölçümler:
Dinamik AC kanallar
• ‹vme, h›z veya deplasman.
• Spektrum ve Zaman-dalga grafi¤i.
• Acceleration enveloping filtre 3
• Genlik hassasiyeti % 5
Statik DC kanallar
• Generic DC, kullan›c› ayarl› mühendislik birimleri, offset ve
hassasiyet (0-3 volt DC veya 4-20 mA) ( Örn:s›cakl›k)
Data Toplama ve Proses:
• ADC: 16 bit
• Örnekleme oran›: Efektif oran 128 Hz’den 25.6 kHz’e kadar.
• Efektif Frekans Bant geniflli¤i: 0.12 Hz’den 50 Hz ve
0.12 Hz’den 10 kHz.
• Data Blok Boylar›:
256,512,1024,2048,4096,8192 veya 16834.
• Spektrum Çözünürlü¤ü: 6400 lines.
• Windowing: Hanning veya Flattop.
Kablosuz ‹letiflim:
• A¤: Ethernet 802.11b WiFi uyumlu.
• Adresleme: Statik IP veya DHCP
• Encryption: 128 bit‘e kadar WEP encryption.
Enerji ve Data alma Modlar›:
• Uyand›rma modu: 1 dakikadan 1 güne kadar programlanabilir.
• Pil: D ebat lityum tiyonil kloride pil.(ayr›ca sat›lmaktad›r)
• Harici enerji: 10-30 volt DC.
Mekanik Özellikleri:
• Koruma: IP 66, NEMA 4X
• Housing: Polykarbonat takviyeli fiberglas
• Boyutlar: 180 mm yükseklik, 94 mm genifllik, 57 mm derinlik.
• A¤›rl›k: Pil ile beraber 0,56 kg, pilsiz 0.46 kg.
• Çal›flma s›cakl›¤›: 0 – 60 °C
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
32
SKF Multilog® on-line izleme sistemi
TMU CMMA 7720
Tek bir cihazda on-line durum izleme ve hasar›n
erken önlenmesi
Gerçek iflletim saatlerini (ör. koruyucu bak›m için) izler ve
kaydeder.
• H›z ya da mant›k-kontrollü veri kazan›m›
Ölçümler sadece geçerli, kullan›c›-tan›ml› flartlar alt›nda
gerçeklefltirilir.
• Fabrika çap›nda güvenilirlik sistemlerine entegre olur.
Ba¤›ms›z SKF Makine Gözlemleyici yaz›l›m›n› kullan›r ya
da SKF Makine Suit yaz›l›m› ile ve tüm özelliklere uygun
tam izleme çözümleri için tafl›nabilir ayg›tlar ile birleflir.
Tan›mlama
SKF Multilog® On-line TMU Sistemi, tak›m tezgah› fener
millerinden, selüloz kar›flt›r›c›lar› makinalar›na kadar, kritik
ürün varl›¤›n› izlemek için tasarlanan bir üç-kanall› sürekli
durum izleme cihaz›d›r. Cihaz, geliflmekte olan makine
problemlerine (ör. rulman hasar›, dengesizlik, ya¤lama,
vs.) karfl› uyar› yapar ve güvenilirlik ve kaliteyi gelifltirmek
için tan›mlay›c› bilgi sa¤lar. Buna ek olarak, h›zl› bir flekilde
floklar› (ör. bozulmalar gibi) tespit eden özelliklere sahiptir
ve makine bileflenlerinde oluflabilecek fliddetli hasar›n
önlenmesine yard›m eder.
Özellikleri
• Sürekli on-line durum izlemesi
Maksimum güvenilirlik için 7/24 otomatik veri toplama,
alarm (uyar›) iflleme ve veri saklama.
• Çok parametreli ölçümler
Optimum özelli¤in seçilmesi için çeflitli sensörler (alg›lay›c›lar)
verir; çok parametreli analizleri sa¤lar.
• S›n›fland›r›lm›fl yap›
Esnek ve geniflletilebilir; küçük, orta ve büyük sistemler
için yüksek performans ve güvenilirlik.
• Dijital hasar ç›kt›s› ile hatan›n ortaya ç›kar›lmas› ve
korunmas›
H›zl› hasar tespiti ve de¤erlendirme; dijital ç›kt› 10
milisaniyeden daha k›sa bir sürede yan›t verir.
• Çal›flma zaman› izlemesi
Multilog TMU on-line veri kazan›m cihaz›, çok çeflitli
endüstriyel uygulamalar için tasarlanm›fl çok yönlü ve
güçlü bir izleme sisteminin kalbidir. Sürekli olarak kurulmufl
sensörlerden gelen dinamik (ör. titreflim) ve makine ifllem
verilerini otomatik olarak toplar ve kullan›c›-tan›ml› alarm
flartlar›na göre de¤erlendirir. Tespitte, alarm verisi, otomatik
olarak yakalan›r ve SKF Makine Gözlemleyicisi ya da SKF
Makine Suiti yaz›l›m›na saklama ve analiz için gönderilir.
TMU ayr›ca, trend ve mukayese analizi için de düzenli
olarak veri toplar.
TMU, üzerinde çok güçlü bir mikro ifllemciye sahiptir ve
genifl haf›zas›, as›l bilgisayar›n sürekli denetimi olmaks›z›n,
ba¤›ms›z olarak fonksiyonlar›n› gerçeklefltirmesine imkan
tan›r. Bu s›n›fland›r›lm›fl yap›, çoklu TMU’ lar›n genifl
sistemleri için bile sürekli yüksek performans sa¤lar ve
birimler tek olarak off-line edilse bile sistem fonksiyonlar›n›
yerine getirir.
Sa¤lam yap› ve kompakt tasar›m, TMU’yu, tezgah fener
milleri, selüloz kar›flt›r›c›lar› ve pompalar gibi kritik makineleri
izleme ve koruma için ideal k›lar. TMU, kablolama maliyetini
minimize etmek ve optimum veri kalitesini sa¤lamak için
sensörlerin yak›n›na kurulabilir. CE sertifikal›d›r ve mevcut
endüstriyel yap›n›n içine ya da kendi IP 65 muhafazas›na
monte edilebilir.
‹zlemeye ek olarak, TMU, herhangi bir kanal› ya da tüm
kanallar› ani flok ve hasarlara karfl› sürekli izleyerek,
makineyi büyük hasarlardan koruma özelli¤ine de sahiptir.
TMU, flok ve hasar›n tespitinde dijital ç›kt›s›n› hemen
devreye sokar ve acil kapatma ve boflaltma için makinenin
kontrol sistemi ile ba¤lant› kurabilir.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
33
Teknik Özellikler
Lines hassasiyeti
G‹RD‹LER
Kanallar
Girdi Koruma
Sensör Gücü
Sensör/Kablo Onay
Ölçümleme
: E¤ilim Ç›kt› Voltaj›
Takometre: Otomatik
Tetikleyici
: 10-60.000 Devir/dak. (2 Vpp’den
30 Vpp’ye)
Özel Ayarlar: 10-6.000.000
Devir/dak. (0.2 Vpp’den 30 Vpp’ye)
:ICP sensörlerinin gücü ile üç (3) çokparametreli kanal
Mant›k Girdileri :‹ki (2) TTL uyumlu
Takometre Girdisi :Bir (1)
PLC Girdisi
:Hasar ç›kt›s›n›n yeniden kurulmas› için
bir (1) Mant›k girdisi
ÇIKTILAR
Mant›k Ç›kt›lar›
:‹ki (2) (hasar ç›kt›s› olarak konfigüre
edilebilen)
DATA TOPLAMA VE DE⁄ERLEND‹RME
Titreflim ivmesi,
H›z ve Deplasman
: Donan›m (tek) ya da yaz›l›m (çift)
entegrasyonunu içerir
‹vme Enveloping
: Dört (4) filtre aral›¤›
H›z Enveloping
: Dört (4) filtre aral›¤›
FFT, Zaman ve
Faz Ortalamas›
: Standart, Senkronize Zaman,
Peak-Hold
Parametrik Gating
: Ölçülebilir di¤er parametrelere göre
data toplama
Mant›k Gating
: Tetiklenmifl ve/veya engellenmifl
Alarmlar
: Ortalama, spektrum zarf›, bantlar,
h›z takip band›, faz
Toplam Dinamik Aral›k: 140 dB
Ölçüm sinyalinden
Gürültü Oran›na
: 96 dB (test edilmifl)
Voltaj Aral›¤›
: 20 mVpp (s›f›r merkezi)
Girdi Frekans Aral›¤› : DC’den 40 kHz’e
Düflük Frekans Bitimi : 0.22 Hz’den 61.20 Hz’e kadar sabit
aral›klar
: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400, 12800
: 440 volt
: 24 Vdc’de 4 mA (ör. ‹vme ölçerler için)
GÜÇ
100-240 VAC, 46-65 Hz
F‹Z‹KSEL BOYUTLAR
TMU -D›fl Boyutlar:
Yüz Geniflli¤i
: 244 mm
Yükseklik
: 178 mm
Derinlik
: 66 mm
A¤›rl›k
: Yaklafl›k 1.67 kg
ÇEVRESEL
‹flletim S›cakl›¤›: -20°C’den +55°C’ye
Nem: %95’e kadar ba¤›l nem, yo¤uflmayan
Endüstriyel Muhafazal› TMU:
IP 65 Toz korumal› ve su geçirmez
SKF Multilog® On-line TMU Sistemi
Ba¤›ms›z Ana Bilgisayar Yaz›l›m› – SKF Makine ‹zleyicisi
• Hem Windows® XP’de hem de Windows® 2000’de
çal›fl›r.
• Çoklu cihazlar destekler (Multilog TMU
• @ptitude® Karar Destek Program› ve SKF Makine
Analisti/HMI yaz›l›m› ya da CMU)
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
34
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
35
Durum ‹zleme ve Analiz Programlar›
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
36
SKF @ptitude Analist Program›
Varl›k Verimlili¤i Optimizasyon Yaz›l›m›
SKF @ptitude Analisti, SKF Makine Suite ile birlikte çal›flan
güvenilirlik yaz›l›m uygulamalar› ailesindeki çekirdek
platformdur.
SKF @ptitude Analisti ile, SKF size di¤er tüm benzerlerinden
üstün bir yaz›l›m çözümü getirmek için, günümüzün lider
yaz›l›m gelifltirme teknolojileri ve onlar›n imkanlar›n›n
gücünden ileri gelen yaz›l›m mimarisinden, programlama
tasar›m standartlar› ve veri taban› yönetim sisteminden
faydalan›r.
SKF Varl›k Verimlili¤i Optimizasyon konsepti ile uyumlu
flekilde tasarlanm›flt›r. SKF @ptitude Analisti sadece
yönetmeyi de¤il ayn› zamanda fabrika makinelerinin
verimlili¤ini optimize etme olana¤›n› sa¤lar. SKF @ptitude
Analistinin gücü SKF’nin teknoloji ve servis çözümlerini
birlikte uygulayarak müflterilerin tüm ifl hedeflerini
gerçeklefltirmeye yard›mc› olan ayr›nt›l› bir programdan
faydalanmas›n› sa¤lamaktad›r. Bunun sonucunda da düflük
maliyetler, yüksek üretkenlik, net karl›l›¤›n›n artmas›
sa¤lanmaktad›r.
Lider ‹leri Seviye Teknolojisi ve Aç›k Mimari yap›s›
SKF @ptitude Analisti, yaz›l›m gelifltirme teknoloji ve
tekniklerini içerir. Program, COM™ tasar›m› ve Oracle® ve
MS SQL veri taban› yönetim sistemini kullanan bir 32-bit
Windows® 2000, XP uygulamas›d›r. Hem dahili hem de
harici olarak aç›k olan SKF @ptitude Analisti, ODBC™ ve
SQL™ uyumludur, bu sayede üçüncü tür uygulamalarda
tam entegrasyonu ve çal›flmas›n› kolayl›kla mümkün k›lar.
Kullan›c› Odakl› Tasar›m
SKF @ptitude Analisti, Microsoft®, Windows® 2000 ve
XP’nin 32-bit özelliklerinin tam kullan›m›n› sa¤lar, Windows®
Explorer görünümü ile bafllar bu sayede bir tufla t›klayarak
ölçüm verileri kolayl›kla görüntülenir, s›ralan›r ve yeniden
düzenlenir. Konvansiyonel Windows® editör özellikleri,
sizin verimlili¤inizin artmas›na yard›mc› olur (veri taban›
set-up’› raporlama hatta alarm verdirilmesi). Kes ve yap›flt›r,
sürükle ve b›rak ve farenin sa¤ tufl t›klama fonksiyonlar›
sizin üretkenli¤inizi art›r›r ve ifllemi çok basite indirger.
Üstün Veritaban› Çözümü
SKF @ptitude Analisti, tescilsiz bir Oracle® ve MS SQL veri
taban› sistemini kullan›r.
SKF @ptitude Analisti kullan›c›lar›, teknolojideki yeni
geliflmeleri takip eden flebeke etkili kullan›c›-sunucu
mimarinin sa¤lad›¤› güvencenin avantaj›n› elde ederler.
Oracle® ve MS SQL ile SKF @ptitude Analisti sanal olarak
s›n›rs›z veri miktar›n› saklayabilir. Bu sayede kullan›c›lar
fabrika varl›klar›n›n do¤ru ve tam bir tan›mlamas›na olanak
sa¤layan genifl bir veri taban› kurabilirler.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
37
SKF @ptitude Analist Program›
(devam›)
Etkin Karar Verme için ‹leri Seviye Analiz Yapabilme
SKF @ptitude Analisti kullan›c›lar›na, genifl bir “tercih
seçenekleri” sunmaktad›r. Bu seçenekler, çok yönlü grafikler,
pencere boyutlar› ve pozisyonlar›, kiflisellefltirilebilir bir
araç çubu¤u ve benzer fleyleri içerir, bu sayede kullan›c›
üretkenli¤i ve verimlili¤i optimuma ulafl›r. Kullan›m› ve
kiflisellefltirilmesi kolay bu özellik ve fonksiyonlar ile SKF
@ptitude
Analisti, sizin
rahat›n›z› ve
üretkenli¤inizi
art›ran bir
yaz›l›m ile
çal›flman›z›
sa¤lar. ‹leri
analiz özellikleri,
temel makine
problemlerinin
tan›mlanmas›,
teflhisi ve
düzeltilmesi için
ihtiyac›n›z olan bilgiyi size sa¤lar. SKF @ptitude Analisti
ihtiyac›n›z olan detayl› makine bilgisini ve bu bilgiyi görmek
için gereken yolu size sa¤lad›¤› için verece¤iniz karar›n
etkili, do¤ru ve güvenilir olmas›n› destekler.
Gelifltirilmifl Alarmlar için Ak›ll› Yaz›l›m
SKF @ptitude Analisti, makine durumunun kolay ve çabuk
görüntülenmesini sa¤layarak alarmlar› yeni bir seviyeye
yükseltir. Bir makine için alarmdaki anl›k eriflim noktalar›n›
ya da alarm durumunu görüntüler. Bir Alarm Sihirbaz›,
bu karmafl›k görevi kullan›c› için neredeyse çaba
sarfetmeksizin gerçeklefltirerek, fabrika makineleri için
tüm alarmlar› istatiksel olarak hesaplamaya bile yard›mc›
olur. Birincil amaç, fabrika makineleri için h›zl› ve daha iyi
karar vermenizi mümkün k›lacak araçlar sa¤lamakt›r.
‹letiflim ve Kontrol
Küresel ekonomideki fliddetli rekabet, düzgün ve etkili
iletiflimi, dünya çap›ndaki herhangi bir operasyonun önemli
bir bilefleni haline getirmifltir. SKF @ptitude Analisti,
program sonuçlar›nda ya da özel makine izleme ve
güvenilebilirlik tekniklerindeki detayl› bilgiyi etkin olarak
de¤ifltirme kapasitesi verece¤i gibi, kiflisellefltirme
temelindeki program eriflimini de mümkün k›lacak araçlar
sa¤lar. Geliflmifl güvenlik sistemi, ihtiyaç halinde
kiflisellefltirilebilecek dört standart güvenlik seviyesi sa¤lar.
Raporlar kolayl›kla kiflisellefltirilip HTML format›nda
oluflturulabilir, böylelikle temel bilgi, flirketinizin intranetine
kolayl›kla elektronik posta yoluyla gönderilir.
Baflar› için Ortakl›k
SKF @ptitude Analisti, yaz›l›m›n›z› kurma, gelifltirme ve
kullan›m aflamas›nda size rehberlik etmeye yard›m edecek
kapsaml› bir kaynak sa¤lar. ‹çerik – Duyarl› Yard›m, H›zl›
Bafllang›ç manueli ve ayr›nt›l› Kullan›c› Rehberinden, teknik
destek, On-line Güvenilirlik Forumu, Güvenilirlik Onar›m
Enstitüsü ve Sistem Entegrasyonu ve Entegre Onar›m
Çözümlerine kadar, SKF, kendisini program›n›z› baflar›ya
dönüfltürmenize yard›m etmeye adam›flt›r.
ÖZELL‹KLER:
• SKF @ptitude Analisti yaz›l›m süiti için temel platform,
• 32 bitlik Windows® 2000 ya da XP teknolojisi,
• Oracle® veri taban›,
• Aç›k sistem – ODBC™, SQL™ ve HTML™,
• Yerel Alan Network (LAN) ve Genifl Alan Network (WAN)
çevrelerinde tümüyle flebekeleflebilme,
• Veri analizi görüntüleme ve raporlar›n›n eksiksiz bir
paleti,
• Kompüterize edilmifl onar›m yönetimi ve di¤er fabrika
sistemleri ile kolay ara yüzler.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
38
On-Line Sistemler ‹çin
SKF @ptitude Analisti
On-Line Uzaktan ‹zleme için ‹leri Seviye Yaz›l›m
On-Line Sistemler için SKF @ptitude Analisti, SKF Makine
Süiti gibi birlikte çal›flan güvenilir yaz›l›m uygulamalar›
ailesi, SKF @ptitude Analisti platformunun bir parças›d›r.
On-Line sistem yaz›l›m› ekleme modülü için SKF @ptitude
Analisti, temel SKF @ptitude Analisti yaz›l›m nitelik ve
özelliklerine yeni fonksiyonlar ekler.
On-Line Sistemler için SKF @ptitude Analisti, on-line
titreflim ve proses izleme ve analizi için yeni ve gelifltirilmifl
bir çözümdür. Uygulama, dünyan›n lider on-line durum
izleme teknolojisi ile SKF @ptitude Analisti’nin, yenilikçi
tasar›m› ve hesaplama gücünü bir araya getirir.
Önemli üretim ekipmanlar›n›n operasyon ve bak›m›n›
optimize etmek için dakikal›k bilgi sa¤layan, otomatikleflmifl
makine izleme sistemi olan on-line sistemler için SKF
@ptitude analisti; bak›m, güvenilirlik, iflletim ve üretim için
bir çözümdür. Sistem, makine durumunun 24 saat
izlenmesi ile güvenilirlik için proaktif bir yaklafl›m sa¤lar.
Bu, personelin dolaflarak veri toplamas› ihtiyac›n› etkin
olarak azalt›r, güvenli¤i gelifltirir, bak›m ve güvenilirlik
ekiplerinizin üretkenli¤ini optimize eder ve iyi e¤itilmifl
personelinize analiz ve planlama için daha fazla zaman
harcama imkan› tan›r.
ÖZELL‹KLER:
• On-line veri görüntüsü; en son bilgi, nokta durumu ve
alarm detaylar›n› güncel olarak gösteren otomatik bir
görüntüleme ile veri geliflimini izlemenize imkan tan›r.
• Gelifltirilmifl bir durum kayd›, s›ralanabilir kolonlar›n
kullan›lmas› yoluyla belli olaylar›n daha uygun bir flekilde
analiz edilmesine imkan tan›r.
• Sistem, bilgi görüntüsü, durum kayd›, on-line veri
görüntüsü, bireysel yönler ve çal›flma alanlar› gibi farkl›
görüntüler aras›nda tek-nokta yer belirlemesini
(navigasyonunu) sa¤lar.
“Canl›” görüntüler, kullan›c›ya proses ya da sistem
konfigürasyon de¤iflikliklerini de¤erlendirme imkan›
tan›yarak görüntülenen verinin acilen güncellenmesini
sa¤lar.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
39
SKF @ptitude Analisti / HMI
SKF @aptitude Analisti / HMI - ‹nsan
Makine Arayüzü
SKF @ptitude Analisti / HMI, On-line ‹zleme Sistemi ile
birlikte çal›flan bir ‹nsan Makine Arayüzü yaz›l›m›d›r. Bu
yaz›l›m, makine durumundaki de¤iflikliklerin üretimi ya da
ürün kalitesini etkilemeden önce, verimli, etkili ve zaman›nda
yan›t vermenizi sa¤lar.
SKF @ptitude Analisti / HMI yaz›l›m›, proaktif bir yaklafl›m
uygulamas› anlam›nda, iflletim, bak›m ve titreflim analizi
personelinin fabrika makinelerini çal›fl›r ve ifller durumda
tutmas›na imkan tan›r. Bu sistem, fabrikan›n optimum
flekilde çal›flmas› için, fonksiyonel hatlar aras›nda etkili bir
iletiflim sa¤layarak, önemli makine bilgisinin paylafl›m›na
imkan tan›r. Kullan›c› dostu grafik görüntüler, fabrika
kullan›c›lar›na gereken özel bilgiyi sa¤layarak on-line izleme
sisteminden makine durum bilgisini an›nda sunar.
Kullan›c›lar tüm makineyi görebilir ya da belli bir bölüme
konsantre olabilir. Makine durumunda bir de¤ifliklik
oldu¤unda, makine görüntüsünün anahtar bölümleri renk
de¤ifltirerek ve ilgili veriyi görüntüleyerek “alarm” verir.
SKF @ptitude Analisti / HMI yaz›l›m›, makinenin kendisindeki
proses de¤iflikliklerinin etkileri için anl›k geri bildirimler
sa¤lar. Verilerin kontrol odas›ndan h›zl› bir flekilde
güncellenmesi ile, üretim grubu ayarlaman›n etkisinin
anl›k bildiriminden faydalan›r ve bu onlara, hatay› düzeltme
ve gelecekte bu tür durumlardan kaç›nma olana¤› sa¤lar
ya da alarm, makinedeki ilgili problem bilefleninin anl›k
geliflimini içerebilir. “K›rm›z›” renk ile belirtildi¤i için
görüntüde kolayl›kla fark edilen ifllemler titreflim analizi
ya da bak›m personelini problem daha da ciddileflmeden
uyarabilir.
ÖZELL‹KLER:
• Sezgisel grafik kullan›c› arayüzü,
• Geliflmifl analitik görüntüler,
• SKF @ptitude Analisti / HMI anlaml› geliflmifl analizler
için patenti hala geçerli olan iki iflletim tekni¤ini içerir,
• Harmonik Aktivite Lokalizatörü (HAL), rulman hasar›,
gevfleklik, eksen kaç›kl›¤› ve di¤erleri gibi baz› özel
problemleri gösteren kimi özel bar görüntülerine bir
FFT Spektrumunda (H›zl› Fourier Transformu) harmonik
örnekler verir,
• Döngüsel Zaman Ortalamas› (Cyclic Time Averaging–
CTA–), tan›mlanm›fl bileflen h›zlar› ile iliflkili olarak gelifltirir
bileflen sinyallerini görüntüler. CTA özellikle redüktör
diflli ar›zalar›n›n tesbitinde çok etkin bir biçimde
kullan›lmaktad›r.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
40
CMS-1 Yaz›l›m›
VM 600 Makine Koruma Sistemi ile On-Line
Durum ‹zlemesi
CMS-1, Enerji Santrallar›, Petrol, Gaz ve Petrokimyasal
Endüstrilerdeki sürekli durum izlemesi için tasarlanm›flt›r
ve VM 600 Makine Koruma ve ‹zleme Sistemi ile
çal›flmaktad›r. Tipik uygulamalar›, Buhar Türbinleri, Gaz
Türbinleri, Diflli Kutular›, Jeneratörler, Kompresörler ve
Pompalar›n titreflim ve performanslar›n›n izlenmesidir.
ÖZELL‹KLER:
• Kararl› Durum ‹flletimi – kararl› h›z ve yük durumlar›
s›ras›nda hafta, ay ve y›l boyunca makine verisinin
izlenmesi,
• Geçifl ‹flletimi – makinenin çal›flmaya bafllang›ç, durma
ve iflletim esnas›nda oluflan ar›za duraklamalar›nda
görülen de¤iflken h›z durumlar›nda makine verisini
kaydeder,
• Çok-Parametreli ‹zleme – makine titreflimi, dinamik
bas›nç, h›z, yük, s›cakl›k ve di¤er de¤iflkenlerin paralel
kanal veri kayd›,
• Dinamik verilerin ve/veya ifllem verilerinin kaydedilmesi
için CMC-16 veri kazan›m kartlar›n› destekler,
• ‹fllem De¤iflken verisi – OPC endüstri standart protokolünü
kullanarak DCS ya da PLC gibi kontrol ayg›tlar› taraf›ndan
gereksinim duyulur, örne¤in s›cakl›k,
• Kullan›c› tan›ml› mimik diyagramlar,
• Canl› veri grafikleri,
• Bode grafi¤i (genlik–zaman ya da h›z, faz–h›z ya da
zaman),
• Polar grafik (genlik–zaman ya da h›z, faz–h›z ya da
zaman),
• Zaman Dalgaformu (döngü bafl›na sürekli ak›fl),
• FFT spektrumu (ortalamay› içeren),
• fielale Grafi¤i (zaman dalga–FFT spektrumu),
• Kaskat (yüzer) Grafik (FFT spektrumu–RPM),
• fiaft Eksen Çizgisi Grafi¤i (genifl kaymal› yataklar için),
• Korelasyon Grafi¤i (herhangi iki parametre için),
• Makine Notlar› (geçmifl öznel veri).
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
41
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
42
SKF Multilog on-line izleme ve
koruma sistemi DMx
belirlenmifl, beklenmedik makine durufllar›na sebep
olabilecek titreflim de¤erlerine göre tepki verir.
Durum ‹zleme
Durum ‹zleme Sistemi, geliflmifl bir yaz›l›m yard›m›yla olas›
bir duruflun tahmini için kullan›l›r.
Patlama Tehlikesi Yaratmaz
Titreflim ölçümlerinin karmafl›kl›¤› önceleri durum izleme
için kullan›lan elektronik cihazlar› patlama tehlikesi olmayan
bölgeye tafl›ma zorunlulu¤unu getiriyordu. Ancak flimdi
Multilog DMx ile titreflim ölçümü ad›m›n› Zone 1 bölgesinepatlama tehlikesi olan bölgeye – atm›flt›r. Bu geliflme,
da¤›t›ml› modüler sistemlerin kullan›m›n› sa¤lam›flt›r.
Böylece Zone 1 bölgesinde, proses IO ve verici (transmitter)
sistemleri ile titreflim izlemesi tam anlam›yla sa¤lanm›flt›r.
Patlama Tehlikesi yaratmayan sistemlerin düflük enerji
gereksinimleri ayn› zamanda kontrol odas› izleme
sistemlerine göre enerji tasarrufu da sa¤lamaktad›r.
Güvenilirlik
Sistemin bir tehlike durumunda güvenilir bir trip komutu
vermesi zaruridir. Multilog DMx gerekli güvenlik kurallar›na
uygun güvenilir bir komut ile bunu sa¤lar.
Online Titreflim ‹zleme ve Koruma Sistemi
Tek bir cihaz ile hem patlama tehlikesi içeren hem de
içermeyen yerler için da¤›t›lm›fl, titreflim temelli makina
koruma ve durum izleme sistemi
4 Kanall›-2 adet takometreli
Patlama Tehlikesi Yoktur
Entegre Eddy Ak›m Prob Sürücüsü
Daha az kurulum maliyeti
SKF Güvenilirlik Sistemleri, durum izleme konusunda lider
bir organizasyon olarak, patlama tehlikesi yaratmayan SKF
Multilog DMx’i gelifltirmek için, yine konusunun lideri
Pepperl+Fuchs ile güçlerini birlefltirdi.
Multilog DMx 4 kanall› bir titreflim izleme çözümüdür. Bu
sistemle ilk kez kritik makinalardaki izleme gereksinimleri,
makinan›n yak›n›na yerlefltirilmifl patlama tehlikesi
yaratmayan bir cihaz ile bir dönüfltürücüden al›nan verinin
dinamik olarak analizi ile sa¤lan›r.
Koruma ve Durum ‹zleme
Multilog DMx ayn› modül içinde 2 farkl› titreflim izleme
kabiliyeti sunmaktad›r.
Makina Koruma
Makina Koruma sistemi, API-670 standart›na göre
Düflük Kurulum Maliyetleri
Geleneksel kontrol odas› mimarisi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
fabrika genelinde her makina yak›n›na da¤›t›lm›fl modüler
titreflim izleme sistemleri afla¤›daki konulardan tasarruf
sa¤lar;
Modülerlik ve Yap›land›r›labilirlik
Titreflim izlemenin seçimi ve yap›land›r›lmas› belirlenen
makina gurubunun içerisinde yap›l›r.
Saha Kablolamas›
Makina ile kontrol odas› aras›ndaki analog sinyal tafl›yan
çoklu kablolar, dijital sinyal tafl›yan tekli ya da çiftli
haberleflme kablolar› ile sa¤lanmaktad›r. Böylelikle kablo
maliyetlerinden tasarruf sa¤lan›r.
Kabin Maliyetleri
Yüksek maliyetli kabinlere gerek yoktur. Multilog DMx ço¤u
yerde kullan›lan 19 inçlik kontrol kabinleri, sistem ayr›mlar›n›
sa¤lamak için gerektirmez.
Kurulum ‹flçilik Maliyeti
Bir fabrikadaki yüzlerce sensörün fiziksel çevrim ile kontrolü,
birkaç veri ba¤lant› zincirine indirilerek makina üreticisin,
taahhüt firmas›n›n ve kullan›c› firman›n bak›m ekibinin
iflçilik maliyetlerini düflürür.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
43
• Çiftli, yedekli patlama tehlikesi yaratmayan, RS 485
ba¤lant›s›
• Durum, Seviye, Analiz Verisi ve yap›land›rma gibi her
tip veriyi ileten ba¤lant›lar
• Tekli master ve çoklu slave protokolü
• Kapa komutu, dinamik modül kontrolü ve veri aktar›m›
için h›zl› mesajlaflma flemas›
• Seri haberleflme için çiftli terminaller ve kablo kalabal›¤›n›
önlemek için tranducer girifli
Teknik Özellikleri;
Haberleflme
Sensör
Vibrasyon izleme ile
dijital proses ünite
profiline ba¤lanmas›yla
sahada kablolama
azalt›l›r.
Bariyer
Sürücü
Güvenli bölge
Klasik
Sensör
Tehlikeli bölge
Monitör
Sahada izleme yap›lmas›
sayesinde kontrol
odas›ndaki kabin ve
ba¤lant›larda maliyet
azalt›l›r.
SKF Multilog DMx sistem ba¤lant› flemas›
Sensör
Bariyer
YEN‹
Sensör
Sürücü ve monitör
Güvenli bölge
Transducer (Dönüfltürücü) Sistemi
• Farkl› prob tiplerini, kablo uzunluklar›n› ve hedef
malzemeleri tan›mak için yap›land›r›lm›fl dahili dijital
Eddy Ak›m Prob Sürücüleri
• Ayn› modül üzerinden dinamik ve konum ölçümü
al›nabilmesi
• Üniversal girifller;ayn› modül içinde dinamik ve pozisyon
ölçümleri
• Kontrol edilebilir ,ölçüm birimleri,sensör hassasiyetleri
ve cut off filtre frekanslar›
• Her kanal için ba¤›ms›z transducer(dönüfltürücü) güç
kayna¤› devresi
API 670 Style 19” Rack-Mount ba¤lant› flemas›
Tehlikeli bölge
Özellikler
Dijital Teknoloji
• Birlefltirilmifl makina koruma ve analiz kabiliyeti
• Titreflim, bas›nç ve eksenel deplasman gibi uygulamalarda
kullan›l›r
• Vektörel Veri ( 1x Genlik ve Faz)
• Toplam De¤er Seviye
• Dinamik Veri – FFT ve zaman dalga olarak
• Yap›land›rma verileri modül üzerinde tutulur. Böylece
ön bilgi ya da veritaban› araflt›rmas›na gerek olmaz.
• OEM’ler için çoklu yap›land›rma kaydetme kabiliyeti
• Yap›land›rma verileri sabit haf›zada kaydedilir ve enerjinin
gelmesiyle yeniden sa¤lan›r.
• Geliflmifl ve esnek alarm kapasitesi ile ölçümlerin çok
çeflitli mant›ksal kombinasyonlar›na izin verilir.
• Çoklu LED ›fl›klar›yla modül, kanal, alarm durumu ve
ölçüm verileri belirtilir.
• Potansiyometre olmaks›z›n kendi kendini test edebilme
ve kalibrasyon özelli¤i
• Kanallar, alarmlar, takometreler ve yap›land›rma birimleri
için kullan›lan bireysel isimlerin kaydedilmesi
G‹R‹fiLER
Sensör: 4 kanall› dinamik + iki takometre girifli
Sensör Tipi: 2 yada 3 kablolu akselerometre, h›z
dönüfltürücüsü (transducer) veya eddy ak›m prob sistemleri.
Entegre eddy ak›m sürücü devreleri eddy ak›m prob
sistemlerinin direk olarak ba¤lanmas›n› sa¤lar.
Sensör Gücü:3.3 veya 14 mA sabit ak›m, maksimum
14mA’de +20 V sabit gerilim
Geleneksel ve
tehlikeli
bölgelerdetek
cihazla durum
izleme ve
koruma sistemi
DMx ile klasik bariyer
ba¤lant›lar›na gerek
olmadan emniyetli bir
flekilde izleme
yap›lmaktad›r.
Tesisin kontrol ve bilgi
networklerine kolay
ba¤lant›
yap›labilmektedir.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
44
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
45
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
46
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
47
Vibrasyon Sensörleri
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
48
Vibrasyon Sensörleri
SKF Vibrasyon Sensörleri
SKF, uzun y›llard›r on-line ve tafl›nabilir titreflim izleme
deneyimini uygulayarak, makinenizin durum izleme
ihtiyaçlar› için, endüstriyel titreflim sensörleri ve sensör
montajlama aksesuarlar› gelifltirmifl ve somut sonuçlar
elde etmifltir. Titreflim izleme ve analiz donan›m›nda
meydana gelen geliflmelere ra¤men, sensörlerin seçimi
ve makineye monte edilme flekli, herhangi bir izleme
program›n›n baflar›s›n›n tan›mlanmas›nda hala önemli bir
faktör olarak bulunmaktad›r. Düflük kalitede sensörler
kurarak tasarruf sa¤lamak, makineden gelen bilginin s›kl›kla
yanl›fl ve güvenilmez olmas›na yol açt›¤›ndan mant›kl›
de¤ildir. Kalitesiz sensörler kolayl›kla yan›lt›c› veriler iletebilir
ya da makineye dair kritik durumlar söz konusu oldu¤unda
bunu gözden kaç›rabilir.
Afl›r› yüksek s›cakl›klar, manyetik alan, titreflim aral›¤›,
frekans aral›¤›, elektromanyetik uyumluluk (EMC),
elektrostatik boflaltma (ESD) durumlar› ve sinyal kalitesi
gibi çeflitli makine iflletim durumlar› söz konusu oldu¤unda,
de¤iflik tipte sensörlere gereksinim do¤mufltur. Kritik
iflletim bilgisini sa¤layan uygun bir sensör olmad›¤›nda;
iflletilen makine, hem makinenin kendisi hem de makineyi
çal›flt›ran personel için en tehlikeli iflletim halinde olabilir.
Genel Amaçl› Endüstriyel Vibrasyon Sensörü
Seçim Rehberi
Model
Duyarl›l›k
CMSS 2100
10,2 mV/m/s2
100 mV/g±10%
CMSS 2106
10,2 mV/m/s2
100 mV/g±10%
CMSS 2110
10,2 mV/m/s2
100 mV/g±10%
CMSS 2110-3
3,1 mV/m/s2
30 mV/g±10%
CMSS 2200
10,2 mV/m/s2
100 mV/g±10%
CMSS 2207
10,2 mV/m/s2
100 mV/g±10%
CMSS 1100
10,2 mV/m/s2
100 mV/g±10%
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
49
Frekans Aral›¤› (± 3dB)
S›cakl›k Aral›¤›
Notlar
0.5 Hz’den 14.0 kHz’e
30 CPM’den 840 kCPM’e
-50°C’den+120°C’ye
-58°F’den+248°F’ye
Genel amaçl› endüstriyel standart ivme
sensörü, üst ç›k›flta C5015 iki (2) pin
konnektörlü. 1/4-28 ve M8 montaj
civatalar›yla beraber.
1 Hz’den 10.0 kHz’e
60 CPM’den 600 kCPM’e
-50°C’den+150°C’ye
-58°F’den+302°F’ye
Yüksek s›cakl›k end. standart ivme sensörü,
üst ç›k›flta C5015 iki (2) pin konnektörlü.
1/4-28 ve M8 montaj civatalar›yla beraber.
0.8 Hz’den 10.0 kHz’e
48 CPM’den 600 kCPM’e
-50°C’den+120°C’ye
-58°F’den+248°F’ye
Endüstriyel ivme sensörü, integral 5 m. (16.5
feet) kabloyla birlikte. 1/4-28 ve M8 montaj
civatalar›yla beraber.
0.8 Hz’den 10.0 kHz’e
48 CPM’den 600 kCPM’e
-50°C’den+120°C’ye
-58°F’den+248°F’ye
Endüstriyel ivme sensörü, integral 5 m (16.5
feet) kabloyla birlikte 1/4 28 ve M8 montaj
civatalar›yla beraber.
0.7Hz’den 10.0 kHz’e
42 CPM’den 600 kCPM’e
-50°C’den+120°C’ye
-58°F’den+248°F’ye
Düflük profil, ivme sensörü yan ç›k›fll› C5015
iki (2) pin konnektörlü. 1/4-28 ve M8 montaj
civatalar›yla beraber.
1Hz’den 11.0 kHz’e
60 CPM’den 660 kCPM’e
-50°C’den+150°C’ye
-58°F’den+302°F’ye
Yüksek s›cakl›k, düflük profil, ivme sensör
yan ç›k›flta C5015 iki (2) pin konnektörlü.
1/4-28 ve M6, M8 montaj civatalar›yla
beraber.
0.32Hz’den 10.0 kHz’e
18 CPM’den 600 kCPM’e
-48°C’den+85°C’ye
-54°F’den+185°F’ye
• Küçük boyut
• Gerekli (entegral) kablo (5, 10, ya da 20m)
• Su geçirmez
• Düflük maliyet
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
50
‹vme Sensörleri
Sensör Kablolama, Donan›m ve Aksesuarlar
Bir mekanik ivmelenme seviyesi için genifl bir sinyal aral›¤›
üzerinden (20 kHz’e kadar) sabit bir sinyale sahip
Piezoelectric ivme sensörler, her türlü titreflim ölçümlemesi
için çok kullan›fll›d›r. ‹vme sensörünün h›za entegre edilmesi
ile, düflük frekansl› ölçümler de kullan›labilir. Yüksek frekans
aral›¤›nda ivme zarflama yöntemi (Acceleration EnvelopingE) gibi çeflitli sinyal iflleme teknikleri kat›lm›fl ivme sinyalleri,
rulman ve diflli ölçümleri için çok kullan›fll›d›r.
Sensör seçimine ek olarak, sensör montaj› ve kablolama,
titreflim sensörü kurulumunun en önemli k›sm›d›r. Sensörler
ve izleme ekipman› ile kalitesiz kurulum bileflenleri
kullan›larak edilen tasarruf, uygun olmayan bir yat›r›md›r.
Düflük kaliteli kablolama ve montajlama ile ilgili problemlerin
giderilmesi için harcanan zaman ve efor, kalitesiz kurulumun
bafllang›ç maliyetini de kolayl›kla geçebilir. Buna ilaveten,
ilk etapta durum izleme program›n›n amac›n› bofla ç›kard›¤›
için, ölçüm sonuçlar›, güvenilmez ve hatal› olabilir. Afla¤›daki
alt› konu özenle dikkate al›nmal›d›r: kablo türü, kablo
uzunlu¤u, yönlendirme, topraklama, ba¤lant›lama ve çevre.
Temel ivme sensörü genifl bir dinamik aral›k üzerinde iyi
bir sinyal parazit oran›na sahiptir. Bu sensörler, düflük ve
yüksek frekans aral›klar›nda ölçüm yap›lmas› için uygundur
ve genel amaçl› olanlardan uygulamaya has özel tasar›mlara
kadar mevcut modelleri vard›r. Makine izleme için ivme
sensörü, çok yönlü, güvenilir ve en uygun titreflim
sensörüdür.
‹vme sensörleri, ivmeden h›za entegrasyon yapabilen
titreflim monitörleri ile birleflti¤inde Çok-Parametreli ‹zleme
Program›’nda kullan›fll› bir bileflen olabilir.
SKF, sensör tertibat›, montajlama donan›m› ve aksesuar
ürünlerinde genifl bir ürün yelpazesi sunmaktad›r. Bunlar,
SKF’nin rulman üretim fabrikalar›nda kulland›¤› ve SKF
servis antlaflmalar› alt›nda kurdu¤u ve bak›m›n› yapt›rd›¤›
müflteri sistemlerindekiler ile ayn› bileflenlerdir.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
51
Eddy Probe Sistemleri
®
Eddy Ak›m Temelli RYTON Sensörleri
CMSS65/CMSS 665 Serileri 5mm Eddy Probe
Sistemi
CMSS68/CMSS 668 Serileri 8mm Eddy Probe
Sistemi
Eddy Probe, radyal ya da eksenel flaft hareketini ölçmek
için kullan›l›r. Probe, rulman kepinin yan›na veya rulman
kapa¤›na monte edilir ve flaft hareketini, yerleflti¤i pozisyona
göre izler. Bir Eddy Probe Sistemi, bir Probe, bir sürücü
(oskülatör-sarkaç-demodülatör) ve bir Uzatma
Kablosu’ndan oluflur.
Göreli flaft hareketi, flaft yata¤›n›n rulmana göre radyal
titreflimidir. Titreflim ölçümünün bu metodu, rulmanlar
için tercih edilir. Çünkü; müsaade edilen boflluklar ile
do¤rudan iliflkilidir. Göreceli olarak hafif rotorlar ya da
türbinler ve kompresörler gibi makinelerde flaft›n titreflim
enerjisinin tamam›na yak›n› yer de¤ifltirme olarak yok olur
(düflük yay›l›m gösterir) ki bu da sadece göreli flaft hareketi
olarak ölçülebilir.
Eddy Probe Sistemlerinin mükemmel bir frekans tepkisi
vard›r. Düflük frekans limitleri yoktur ve flaft›n titreflimini
ölçmesinin yan›s›ra, eksenel pozisyonunu da ölçer.
• API 670 standart›na uyar, Amerikan Petrol Enstitüsü,
670 standard›n› petrol üretiminde, rafine edilmesinde
ve kimyasal ifllemlerindeki a¤›r flartlar alt›nda çal›flan
döner ekipmanlarda güvenilir koruma sistemlerini
tan›mlamak için yay›nlam›flt›r.
• “Yüksek mukavemetli” RYTON® probe uçlar› ve sürücü
kapsülü-RYTON®’›n mukavemeti, metalinkine yaklafl›r.
Bu malzeme, otomobil motorunun kam flaftlar›
üretiminde kullan›lmaya bafllanm›flt›r. “Yüksek
mukavemetli” dedi¤imizde iflte bunu kastediyoruz.
• En uygun kurulum için DIN ray montajlama ve s›k›flt›rma
konnektörleri.
• Tehlikeli alanda kullan›lmas› için onaylanm›fl üniteleri
mevcuttur.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
52
CMSS 65/CMSS 665 Serileri 5mm
Eddy Probe Sistemi
CMSS 68/CMSS 668 Serileri 8mm
Eddy Probe Sistemi
Komple bir CMSS 65 Eddy Ak›m Probe Sistemleri
flunlardan oluflur:
Komple bir CMSS 68 Eddy Ak›m Probe Sistemi flunlardan
oluflur:
• CMSS 65 Eddy Ak›m Probe’u,
• CMSS 958 Uzatma Kablosu,
• CMSS 665 ya da CMSS 665P Sürücüsü,
• CMSS 68 Güncel Eddy Probe’u,
• CMSS 958 Uzatma Kablosu,
• CMSS 668 ya da CMSS 668P Sürücüsü,
+ 23°C (+ 73°F)’ta –24 VDC enerji kayna¤›.
+ 23°C (+ 73°F)’ta –24 VDC kayna¤›.
CMSS 62/CMSS 620 Serisi 19mm
Eddy Probe Sistemi
Uzun mesafe (genifl aral›k) ölçümleri için;
• 50 mV/mil (1.96 V/mm) duyarl›l›kta 60 milden 300 mile
kadar kullan›labilir aral›k,
• 10.8 metre toplam kablo uzunlu¤u,
• Ba¤›ml› Eddy Ak›m ‹flletimi,
• Sahada de¤ifltirilebilir,
• Dayan›kl›, yüksek s›cakl›kl› probe ucu,
• Sa¤lam, uzun ömürlü konnektörler.
CMSS 62 Eddy Probe, CMSS 620-2 Sürücüsüyle
kullan›ld›¤›nda tipik olarak 60 milden 300 mile kadar olan
kullan›labilir aral›¤a sahiptir. Sistemin standart ç›kt› duyarl›l›¤›
50 mV/mil (1.96 V/mm)dir.
CMSS 62 sa¤lam endüstriyel probe’a genifl bir aral›k verir.
Yayg›n olarak uzun mesafe ölçümlerini içeren
uygulamalarda kullan›l›r. Diferansiyel geniflleme ölçümü
CMSS 62 için ideal bir uygulamad›r.
Genifl bir kurulum gereksinimleri aral›¤›n› karfl›lamak için
CMSS 62 çeflitli probe konfigürasyonlar› ve çevresel
opsiyonlarla kullan›ma haz›rd›r.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
53
Lazerli Kaplin ve Kasnak Ayar Cihazlar›
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
54
Lazerli Kaplin ve Kasnak Ayar
Cihazlar›
Ekipmanlarda meydana gelen mekanik ar›zalar›n % 45’ini
eksen kaç›kl›¤› oluflturmaktad›r. Mil, kaplin veya rulmanlar
tam merkezlerinde ayarlanmad›¤› zaman eksen kaç›kl›¤›
meydana gelmektedir. Eksen kaç›kl›¤›;
• Aç›sal
• Paralel
• Hem aç›sal hem de paralel olarak gözükmektedir.
Aç›sal Eksen Kaç›kl›¤›
•‹ki milin birbirine ba¤lanmas› durumunda eksenlerin
do¤ru flekilde hizalanmamas›d›r. Böylece ekipman daha
montaj yap›l›rken ekseni kaç›k olarak monte edilmifl
olur.
• Ekipman›n montaj› s›ras›nda borular›n ve destek
parçalar›ndan oluflan ekstra kuvvetler eksen kaç›kl›¤›
yaratmaktad›r.
• Ekipman flasesinin düzgün olmamas› da eksen kaç›kl›¤›na
neden olmaktad›r.
Eksen Kaç›kl›¤›n›n Etkileri
‹ki mil birbirlerine aç›sal kaç›k flekilde ayarland›¤›nda eksen
kaç›kl›¤› olur, bu da millere etkiyen bükülme momentlerinin
ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r.
Paralel Eksen Kaç›kl›¤›
‹ki mil merkezleri birbirlerine paraleldir. Ancak aralar›nda
belli eflit mesafede kaç›kl›k bulunmaktad›r.
Eksen Kaç›kl›¤›’n›n Nedenleri
• Termal genleflme : Genleflme veya bir makina eleman›n
s›cakl›k art›fl›ndan veya s›cakl›k azalmas›ndan dolay›
boyutunun de¤iflmesidir.
• So¤uk eksen ayar› : Makinalar›n birço¤u durmufl ve
normal çal›flma s›cakl›¤›nda de¤il iken eksen ayar›n›n
yap›lmas›d›r. Ancak makina normal çal›flma s›cakl›¤›na
ulaflt›¤›nda ise termal genleflme eksen kaç›kl›¤›n›n
artmas›na neden olmaktad›r.
Eksen kaç›kl›¤›, rulman›n dizayn edilen ve tafl›yaca¤›
yüklerden daha fazla yük tafl›mas›na neden olur, bu da
rulman›n erken yorulmas›na (fatig) sebep olmaktad›r.
Rulman›n daha erken yorulmas› (fatig); rulman›n yük
tafl›ma yüzeyinin alt›na uygulanan ekstra kuvvet neticesinde
yuvarlanma yüzeylerinde parça kopmalar›n›n meydana
gelmesidir. Bu da afl›r› sürtünmenin neden oldu¤u s›cakl›k
art›fl›na ve kaplinde de hasarlanmaya neden olmaktad›r.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
55
GO sistem lazerli kaplin ayar cihaz›
SONUÇLAR
Ölçüm sonuçlarının ekranı size yatay ve dikey yönler için
kaplin de¤erleri ve ayak de¤erlerini göstermektedir.
Sonuçların yazıldı¤ı alanlar sembollerle zenginlefltirilmifltir.
Bu semboller size ve/veya paralel kaçıklıktan dolayı oluflan
hataları gösterir.
Niçin karmaflık aletler? Mastar, komparatör ve di¤er eski
geleneksel yöntemlerle çalıflmak yerine, lazerli sistemlerin
kullanılması günlük çalıflma hayatınızı hergün daha da
kolaylafltırmaktadır. Fixturlaser’den lazer kullanarak yapılan
kaplin ayar sistemlerinde gelinen son nokta ekspres ayarda
Fixturlaser GO ürünüdür. Makina servis ömrünün daha
uzun olması için karıflık olmayan ayar sistemleri bütün
profesyonel bakım personeli içindir.
GO sistem ile ölçme ve ayarlama
D‹KEY AYAR
Ayara ba¤lamak için, dikey ayarlar için flaftınızı saatin 12
veya 6 pozisyonuna getirmelisiniz. Açı rehberi size do¤ru
pozisyon için yardım edecektir. Makinaya flimleme yapılır
iken canlı de¤erler görülecek makinanızın toleransta olup
olmadı¤ını gösterecektir. Ayrıca makina ayaklarında görülen
oklar makinanızın hangi yöne taflınması gerekti¤ini
gösterecektir.
YATAY AYAR
ÖLÇÜM
Ba¤lantı parçaları yerine ba¤lanır ve bütün mesafeler
girilmifl ise siz ölçüm noktalarından de¤er almaya hazırsınız.
Sistem üç okuma noktasına ihtiyaç duymaktadır ve her
okuma noktası arasında da 45 derece açı olmalıdır. Dönme
noktaları için rehber siyah ve beyaz alanları gösterir ve
bu size de¤er almak için alanın uygun olup olmadı¤ını
gösterir.
Yatay yönde ayar yapmak için
flaftı saatin 3 veya 9 oldu¤u
pozisyona çevirmeliyiz. Bunun
için yine açı rehberi size do¤ru
pozisyonu bulmanıza yardımcı
olacaktır. Açısal ve paralel
kaçıklık de¤erlerimizin her
ikiside toleranslara gelinceye
kadar makinamızı hareket
ettirmeliyiz. Burada bulunan
oklar tekrar bizim hangi yönü
seçece¤imize yardımcı olacaktır.
Ayar iflleminizi tamamlamak için flaft 12 veya 6 pozisyonuna
tekrar alarak makina ayarınızın toleransta olup olmadı¤ını
kontrol edin. Sonucu onaylamak için ölçümünüzü tekrar
yapın.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
56
GO sistem lazerli kaplin ayar cihaz özellikleri
GO-Komple Sistem
Teknik Özellikleri:
A¤ırlık
Saklama Sıcaklı¤ı
6,8 kg(Standart parçalar ile)
-20 ile 70 derece arası
Çanta
Onun pekçok özelli¤i yenilikçi Fixturlaser XA sisteminden
adapte edilmifl olup, bu özellikler sayesinde ön ayar yapılma
süresi için harcanan zamanı, ölçümlerin kaydedilmesini,
gerçek ayar yapılmasını, ölçümün tekrar yapılarak yapılan
ayarın do¤rulu¤unun kesinleflmesini ve son olarak ölçüm
bilgisinin dökümantasyon yapılması için harcanan zamanları
azaltmıfltır.
Önceden montajlı parçaları ile montaj ve kutulama hızı
artmıfltır. Sistemin kullanımı ikonlara dayalıdır, Fixturlaser
ticari markasını taflımaktadır ve sistemimiz 15 yıldan
fazladır kullanılmaktadır.
Malzeme
Sızdırmazlık
kompense valfli
Dü¤me Testi
Ölçüler
Darbeye dayanıklı ABS plastik
Toz, su (5mt) ve hava
3 mt.
400 X 320 X 170 mm
Ekran Ünitesi
Malzeme
Çalıflma Sıcaklı¤ı
Saklama Sıcaklı¤ı
A¤ırlık
Ölçüler
Koruma Sınıfı
Flash Hafıza
Ekran Ölçüsü
Arayüz
Ba¤lantılar
Güç
Çalıflma Süresi
Darbeye dayanıklı ABS plastik
-10 ile 50 derece arası
-20 ile 70 derece arası
0,7 kg
205 X 116 x 56 mm
IP 54
4 Mb
80 X 60 mm
Klavye Üzerinde
2 RS-485, 1 USB
3 X 1,5V LR-14 © Alkaline Pil
Sürekli çalıflmada 15 saat
Ölçüm Üniteleri
Malzeme
Yatay Ayarlama
Dikey Ayarlama
Topal Ayak
Hedef De¤erler
Haf›za Yönetimi
Ölçümlerin PC’ye aktarılması ekranın bir USB kablosu
yardımıyla PC’ye ba¤lanması ile gerçeklefltirilmektedir.
Ekran kablo ile ba¤landı¤ında PC’de hafıza kartı gibi görecek
ve kolaylıkla oradaki bilgiler PC’ye transfer edilecektir.
CCD teknolojisi kullanılarak ölçüm yapan extra genifl
dedektörler (30mm) sayesinde ön kaba ayar yapılmasını
gereksiz kılmaktadır. Bu özellik ölçüm hassasiyetini
artırmakta, gün ıflı¤ında bile çalıflılmasına, ıflı¤ı sönümledi¤i
için, olanak tanımaktadır.
Alüminyum ve TPE kauçuk
üzerine ABS plastic kalıplı
Çalıflma Sıcaklı¤ı
0 ile 50 derece arası
Ba¤ıl Nem
%10-90
A¤ırlık
186 gr
Ölçüler
79x77x33 mm
Koruma Sınıfı
IP 65
Lazer
650 nm Class II
Detektör
CCD
Detektör Uzunlu¤u 30 mm
Detektör Çözünürlü¤ü 1 mikron
Kablo
2 mt, 2 adet
Ölçüm Mesafesi
5 metre
Terazi Çözünürlü¤ü 0,1 derece
Terazi Hassasiyeti
0,5 derece
fiaft Destekleri
Sabitleme
V-sabitleme zincir için,
genifllik 20 mm
Malzeme
Alüminyum
fiaft Çapı
20-175 mm standart zincir
Uzatma zincirleri ile 20-450 mm arası
Çubuklar
4 adet, 160 mm
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
57
XA Sistem Lazerli Kaplin Ayar Cihaz›
olarak sunulmufltur.Haberleflme kablosuz veya kablolu
olarak kullan›labilmektedir.
Ayar bilgisine ihtiyaç olmayan dokunmatik ekrandaki
simgeler 162,5 mm.’lik LCD dokunmatik ekranda
gösterilmektedir.Yeni yaz›l›m program›m›z içerisindeki
simgeler çok basit flekilde ne için kullan›laca¤›n›, semboller
ise sistemin anlam›n› ihtiva etmektedir. Yaz›l›m›n herhangi
bir yaz› veya anlafl›lmas› zor terminolojinin bulunmamas›
sebebiyle yanl›fl kullan›m veya anlafl›lmalar minimuma
indirilmifltir.
Küçük ve ince detektör üniteleri üzerinde genifl
ölçüm alan›
Detektör üniteleri 30 mm CCD-detektörleri afl›r› ›fl›kta
dahi çok fazla hassasiyet sa¤layabilmektedir. Bu kadar
hassas olmas›na ra¤men detektörler küçük ve incedir bu
da montaj› basitlefltirmekte ve daha az montaj alan›na
ihtiyaç duymas›n› sa¤lamaktad›r.
Çabuk ve H›zl› Montaj
Çanta içerisinde ön montaj› yap›l› olarak sistem haz›r
beklemektedir.Detektör montaj› çok h›zl› ve yükseklik ayar›
çok çabuk yap›labilmektedir.
En h›zl› ayar sistemi
Fixturlaser XA sistemi yeni teknolojik özelliklerle
donat›lm›flt›r. En iyi sonucun al›nmas› için CCD-teknolojisi
(Charge Coupled Device), animasyonlu ekran› ile ne
yapaca¤›n›z› tam olarak gösterebilme ve opsiyonel olarak
kablosuz ba¤lant›s› (bluetooth) bulunmaktad›r. Bu özellikler
sistemi pazarda lider yapmaktad›r. Önceden montajl›
üniteler, çabuk ayarlanabilir ba¤lant›lar ve di¤er özellikleri
Fixturlaser XA sistemini kullan›c›ya yak›n ve h›zl› kullan›ml›
bir sistem yapmaktad›r. CCD teknolojisi daha düz ve iyi
bir lazer ›fl›n›yla daha hassas ölçüm yapabilme sistemidir.
Sa¤lam ve Pratik Dizayn
Ekran endüstrideki yo¤un ve s›k kullan›ma dayanacak ve
endüstriyel ihtiyaca göre dizayn edilmifltir. Alüminyum ve
kauçuktan yap›lm›fl olup Lithium-Ion pili mevcuttur.IP 65
koruma s›n›f›ndad›r.Ana ekran çok farkl› durumlarda
kullan›l›p bir yere konacak flekilde olup bunun için deste¤i
mevcuttur.
H›zl› veri transferi ve dokümantasyon için
ba¤lant›lar
Ana ekranda basit ve h›zl› veri transferi için iki adet USB
ba¤lant› noktas› mevcuttur. Bu sayede yap›lan ölçüm ve
ayarlar Bilgisayara aktar›l›p saklanabilir veya dökümante
edilebilir.
H›zl› sonuç için 3D renkli-animasyonlu ekran
Canl› ve belirgin renklerle ekran üzerinde çal›flma esnas›nda
hareketli flekillerle görüntü sa¤lanmaktad›r. fiekiller ve
oklar ölçümün sonucunu ve nas›l düzeltilece¤ini ve ihtiyaç
olan de¤erleri göstermektedir. Kodlanm›fl renkli semboller
sonucun do¤rulu¤unu en basit flekilde göstermektedir.
Ayar›n ekspres kontrolü
Fixturlaser XA içerisinde bulunan ekspres ayar program›
ile donat›lm›flt›r.Bu program ile en h›zl› flekilde sistemin
ayara gereksinim ihtiyac› kontrol edilebilir.
Kablosuz Veri Transferi
Kablo ihtiyac› olmamas› için, sistemin ölçüm üniteleri ile
ekran aras›nda kablosuz veri transferi yapabilmesi opsiyonel
Ayars›z makinalardaki tipik problemler:
• Rulman, keçe ve kaplinlerde erken k›r›lmalar, bozulmalar.
• Eksenel ve radyal yönde yüksek vibrasyon
• Rulman yata¤› ve kaplinlerde yüksek s›cakl›k ve bu
sebeple yüksek ya¤ s›cakl›¤›.
• Rulman keçelerinden s›z›nt›lar
• Motor ayar veya kaplin civatalar›nda gevfleklik.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
58
• Makina ba¤lant› noktalar›nda k›r›lmalar.
• Ayn› tip ekipmanlarda düflük vibrasyon seviyesi ile çal›flan
makinalarda iki ar›za aras›nda geçen zaman daha
fazlad›r daha fazla üretimde kalmaktad›r.
EKRAN ÜN‹TES‹
Malzeme
Eksen ayar› yap›lan makinalarda ise;
• Rulman, keçe ve kaplinin servis ömrü uzar.
• Üretim kalitesi yükselir.
• Bak›m için durufl zamanlar› azal›r.
• Vibrasyon seviyesi düfler.
• Enerji maliyeti düfler.
• Beklenmedik durufllar azal›r.
• Bak›m maliyetleri düfler.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
A¤›rl›k (Standart bütün
parçalardaki)
: 7,9 kg
Saklama S›cakl›¤›
: -20° ile 70°C
TAfiIMA ÇANTASI
Malzeme
S›zd›rmazl›k
Düflme Testi
Ölçüler
ÖLÇÜM ÜN‹TES‹
Malzeme
: Yüksek dayan›ml› ABS Plastik
: Toz, su (5 m.) ve hava bas›nç
vanas› mevcut
: 3 m. beton zemin üzerine
: 460 mm x 365 mm x 185 mm
: Alüminyum ve yüksek dayan›ml›
PC/WABS plastik üzerinde TPE
kauçukla kaplanm›fl
Çal›flma S›cakl›¤›
: -0,50°C
Ba¤›l Nem
: 10-90%
A¤›rl›k
: 186 gram
Ölçüler
: 79mm x 77mm x 33mm
Koruma S›n›f›
: IP 65
Laser
: 650 nm S›n›f II diode laser
Laser Gücü
: 1mW daha az
Ölçüm Mesafesi
: 10 m.
Detektör
: CCD
Detektör Uzunlu¤u
: 30 mm.
Detektör Çözünürlü¤ü : 1 mikron
Ölçüm Hassasiyeti
: 0,3° % +-7 mikron
Ortam Ifl›¤› Korumas› : Optik filtre ve günefl ›fl›¤›
sönümleme
‹nkilometre
: +-0,5°
LED Göstergesi
: Laser geçifli ve durum göstergesi
Lazer Güvenli¤i
: Klas 2
: Alüminyum ve yüksek dayan›ml›
PC/ABS Plastic üzerinde TPE
kauçukla kaplanm›fl
Çal›flma S›cakl›¤›
: 0, 40°C
Ba¤›l Nem
: 10-90 %
A¤›rl›k
: 1,5 kg piller ile birlikte
Ölçüler
: 244 mmx188 mmx 55 mm
Koruma S›n›d›
: IP 65
‹fllemci
: Intel x-Scale 400 MHz
RAM
: 64 Mb
Flash Bellek
: 128 Mb
Ekran
: Renkli TFT-CCD genifl görüfl aç›l›
Ekran Ölçüsü
: 6,4‘’ diagonal (131 x 98 mm)
Ekran Çözünürlü¤ü
: Ful VGA 640 x 480 piksel
Renk
: 262 000 renk
Ara yüz
: 6,4‘’ polyester kaplamal›
dokunmatik
Harici Ara yüz
: 2 RS-485
1 USB ç›k›fl, 1.5/2 Mbps,OHCI v1.0
1 USB ikinci ç›k›fl, 12 Mbps
1 Ethernet 10/100BaseT, RJ45
Opsiyonel S›n›f II blooth
Güç Yönetimi
: 2 adet yüksek performansl› flarz
edilebilir Li-Ion pil
Çal›flma Zaman›
: Standart Kullan›m 20 saat
LED göstergesi
: Ünite durumu ve pil göstergesi
M‹L BA⁄LANTILARI
Sabitleme Parças›
Malzeme
Mil Ölçüsü
Çubuklar
245mm’ye
: V-zincirli sabitleme, genifllik 18mm
: Alüminyum
: Çap 20-450mm
: 4 adet 85mm ve 4 adet 160mm,
uzat›labilir
KABLOLAR
Uzunluk
: 2 adet, 3 m.
KABLOSUZ BA⁄LANTI-OPS‹YONEL PAKET
Malzeme
: PC\ABS plastik
Çal›flma S›cakl›¤›
: 0-50°
A¤›rl›k
: 60 gram- piller hariç
Kablosuz Ba¤lant› : S›n›f II Bluetooth aktar›c›
Güç Yönetimi
: 3 AA batarya
Çal›flma Süresi
: 8 saat devaml› çal›flmada
LED Gösterge
: Aktarma ve pil göstergeleri
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
59
Lazerli Kasnak Ayar Cihaz› TMEB 2
Paralel eksen
kaç›kl›¤›n›n
gösterimi
Kay›fl tahrikli makinalar›n hassas ayar›, kay›fl ve kasnak
ömrünü art›rmak ve enerji tüketimi ile birlikte titreflimi de
azaltmak için vazgeçilmez önem tafl›r. TMEB 2 kasnak
ayar cihaz›, V kay›fl kasna¤› kanallar›n›n ayn› hizaya gelecek
flekilde eksen ayar›n›n yap›lmas›n›n kolay ve kesin bir
yöntemini sunmaktad›r.
TMEB 2, kasna¤›n kanallar›na manyetik olarak oturan bir
lazer ve al›c› üniteden oluflur. Lazer ünitesi, karfl› taraftaki
al›c› ünite üzerinde üç boyutlu bir hedef alana yöneltilen
bir lazer çizgi gönderir. Al›c› üniteye yans›t›lan lazer desenine
ba¤l› olarak, kullan›c› eksen kaç›kl›¤›n›n tipini ve nas›l
düzeltilece¤ini tespit edebilir. Kay›fl ayar›, lazer çizgisi al›c›
ünite üzerindeki referans çizgileri ile çak›flana kadar,
hareket ettirilebilir kasna¤›n ayarlanmas› yoluyla kolayca
gerçeklefltirilir. Zincir difllileri, zaman ve kanall› kay›fllar›n
eksen ayar› için, aksesuar olarak yan adaptörü TMEB A2
kullan›lmaktad›r.
Eksen kaç›kl›¤› tipinin belirlenmesi
Lazer ünitesi taraf›ndan gönderilen lazer çizgisi al›c› ünite
üzerinde görünecektir. Görünen desen, afla¤›daki flekillerde
gösterildi¤i gibi, eksen kaç›kl›¤› tipine ba¤l›d›r.
Dikey aç›sal
kaç›kl›¤›n
gösterimi
Yatay aç›sal
kaç›kl›¤›n
gösterimi
Kombine eksen
kaç›kl›¤›n›n
gösterimi
Teknik Bilgiler
Ürün koduTMEB 2
Renk : Gümüfl-gri/siyah
‹çerik : 1 lazer ünitesi, 1 al›c› ünite, 3 set V k›lavuzu
1 tafl›ma çantas›
Malzeme : Alüminyum
Çal›flma s›cakl›¤› : 0 - 40°C (32 - 104°F)
Çal›flma nem oran› : %5 - %95 aras›
Lazer tipi : Diyot lazer
Lazer dalga boyu : 632 nm
Lazer s›n›f› : 2
Maksimum lazer gücü : 1 mW
Ölçme uzakl›¤› : 50mm. - 6m. aras›
V k›lavuzlar› 3 boy : Boy 22 mm mil 14 mm: 2x3 k›lavuz
Boy 22 mm mil 20 mm: 2x3 k›lavuz
Boy 40 mm mil 20 mm: 2x3 k›lavuz
Sabitleme : Manyetik
Ölçme hassasiyeti aç›sal : 0.20’den daha iyi
Ölçme hassasiyeti lineer: 0.5mm'den daha iyi
Ölçüler, lazer ünitesi : 70x74x61 mm
Ölçüler, al›c› ünite : 96x74x61 mm
Ölçüler, tafl›ma çantas› : 275x230x82 mm
Pil tipi : 2 x1.5V LR03 (AAA) pil, lazer ünitesinde
Pil ömrü : 20 saat sürekli çal›flma
A¤›rl›k, lazer ünitesi : 320 g
A¤›rl›k, al›c› ünite : 270 g
Toplam a¤›rl›k (çanta dahil) : 1.1 kg
Kasnak kanal geniflli¤i : 6mm - 40mm aras›
Aksesuarlar : TMEB A2 Zincir diflli,
zaman ve kanall› kay›fl
kasnaklar›n›n eksen ayar› için
manyetik yan adaptörü.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
60
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
61
@ptitude® Geliflmifl
Analiz ve Ar›za Teflhis Program›
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
62
®
@ptitude Endüstriyel Karar
Destek Sistemi
®
ENDÜSTR‹YEL KARAR DESTE⁄‹
@ptitude® Endüstriyel Karar Destek Sistemi, ekibinizin
fabrika varl›¤›n›n etkinli¤ini optimize etme yetene¤ini
artt›r›r. Bir varl›k ya da proses ile olas› hatalar› otomatik
olarak tan›mlayarak güvenilir bir flekilde bak›m onar›m
için karar verme ifllemini sistematize eder, daha sonra
uygun düzeltici eylemi önerir. Ayn› zamanda,
bilgisayarlaflt›r›lm›fl onar›m yönetim sistemleri ile iflin
gereklerini yerine getirir.
Bilgi, makine ve personel kaynaklar›n› optimize eden eflsiz
bir çözüm olan @ptitude® Sistemi, lokal olarak yeterli ve
etkin karar verme ve gelifltirilmifl ifl sonuçlar› için tutarl›
bir metodoloji sa¤lar.
Sistem, günümüzün en geliflmifl teknolojilerini bir araya
getirerek bir çok kaynaktan gelen verilerin birlefltirilmesi
iflini kolay bir uygulama içinde toplam›flt›r. @ptitude®
Sistemi ile, çal›flanlar daha önceden belirlenmifl prosedürler,
öncelikler ve anlaml› veriler çerçevesinde karar verme
kriterlerini çabuk ve kolay flekilde uygulayabilir.
Varl›k Bilgisi Bilim A¤ac›
Varl›k
Bileflenler
Varl›k – Varl›k türleri yap› bloklar›d›r; varl›k bir makine ya da process / sistemi
olabilir. Her varl›k kendine has hata a¤ac›n› bar›nd›r›r.
Bileflenler – Bileflenler MRO de¤iflebilirli¤inde
odaklanarak varl›k için tan›mlan›r.
Reaktif
Ar›zalar
Ar›zalar – Tüm ar›za modlar›, her
bileflen için tan›mlan›r.
Pro-aktif
Hatalar
Hatalar – Her ar›za moduna katk›da bulunan
özel hatalar tan›mlan›r ve aç›klan›r.
Bulgular – Bulgular hatalar›n içinde çözülür.
Bulgular
Anahtar Özellikler
Ölçümler
Anahtar Özellikler – Her bulgu için, Anahtar Özelliklerin bir listesi bulgu
gerçekleflti¤i anda izlenen ölçüm(ler)in varl›¤›n› tan›mlamak için gelifltirilir.
Ölçümler – Anahtar özelliklerin tan›mlanabildi¤i ölçümler ile tan›mlan›r ve
oluflturulur.
Varl›k Bilgisi Bilimi, ekipman›n hakim hata modlar›n›n temel anlay›fl›n›, hatalar›n sonuçlar› kadar, ekipman›n
durumunu etkin olarak izlemek için gereken ölçümleri de somutlaflt›ran bir metodoloji sa¤lar.
SKF Kestirimci Bak›m Ürünleri Katalo¤u
63
Sistem günümüzün en geliflmifl teknolojilerini bir araya
getirerek bir çok kaynaktan gelen verilerin birlefltirilmesi
iflini kolay bir uygulama içinde toplam›flt›r. @ptitude®
Sistemi ile çal›flanlar daha önceden belirlenmifl prosedürler,
öncelikler ve anlaml› veriler çerçevesinde karar verme
kriterlerini çabuk ve kolay uygulayabilir.
Bilgi, makina ve personel kaynaklar›n› optimize eden bir
çözümdür. ‹yilefltirilmifl ifl sonuçlar› ve lokal / global etkin
ve verimli karar vermek için @ptitude® Sistemi istikrarl›
bir metodoloji sunar.
®
Güvenilirlik, bak›m-onar›m, varl›k yönetimi ve tedarik zinciri
bilgi gereksinimlerinizi desteklemek için tek bir kapsaml›
kayna¤›n gücünü göz önüne al›n. @ptitudeXchange® web
üzerinden 24 saat kesintisiz yard›m hizmeti veren bir veri
bankas›d›r, bu sayede analistler, güvenilirlik mühendisleri,
teknisyenler, operatörler ve yöneticiler iyilefltirilmifl ifl
sonuçlar›na ulaflmak için etkin ve verimli kararlar verebilirler.
Müflterilerimiz @ptitudeXchange® ile sadece SKF’nin döner
ekipmanlar hakk›ndaki genifl bilgi ve tecrübelerine ulaflmakla
kalmay›p SKF’nin anlaflmal› ifl ortaklar›n›n sa¤lad›¤› bilgi
zenginli¤ine de sahip olacaklard›r. Bu ortaklar; makina ve
parça üreticileri, yaz›l›mc›lar, alet üreticileri ve benzerlerini
kapsar.
Geliflmifl bir bilgi kayna¤›
aptitudexchange.com bilgi ve destek opsiyonlar› içeren
bir veri bankas›d›r ve bu özelli¤i ile web üzerindeki di¤er
bilgi sitelerinden farkl›d›r.
Günlük analiz ve kararlar›n›za yard›mc› olmas› için tan›t›m
yaz›lar›, teknik el kitapç›klar›, beyaz sayfalar, uygulama
notlar›, geçmifl tecrübeler, k›yaslamalar gibi bilgilere güçlü,
etkileflimli dan›flmanl›k program› arac›l›¤› ile ulafl›labilir.
Kullan›c›lar, @ptitudeXchange® sanal destek a¤› ile
profesyonel e¤itimli ve deneyimli uygulama ve servis
mühendislerinin, bilgi ve deneyimlerinden de
faydalanabilirler.
SKF Kestirimci Bak›m ürünleri Katalo¤u
64
Varlık Etkinli¤i Optimizasyonu
@ptitudeXchange®, varlık etkinli¤ini optimize etmeniz için
çabalarınızı destekleyecek üç merkez alana odaklanır:
• Varlık Yönetimi – Mülkiyetin en düflük toplam maliyetini
(TCO) maksimum uygunluk, performans etkinli¤i ve
ürünün kalitesi ile gerçeklefltirir.
• Güvenilirlik Mühendisli¤i – Bakım / Onarım stratejisi ve
gelifltirme programları, prosedürleri, hedefleri, planlama,
sistem gelifltirme ve de¤erlendirme, stoklar ve yedek
parça planlaması.
• Mekanik Bakım / Onarım – Kaplin ayarı, balanssızlık
alınması, rulman montajı, ekipmanın geçmiflini izleme
ve bunun gibi mekanik bakım / onarım fonksiyon ve
görevleri.
Karar Verme Bilgisi
@ptitudeXchange®, geliflmifl karar alma için hayati bilgiyi
derleyen ve yapılandıran eflsiz bir yaklaflım ile güçlü bir
çözüm sa¤lar. ‹çeri¤in kısmi listesi flunlardan oluflur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endüstriye dair piyasa bilgisi
Endüstri prosesleri ve ekipmanı
Makine ve ekipmanın çalıflma özellikleri
En iyi uygulama ve performans ölçüleri
Teknik bildiriler, uygulama notları, örnek olay çalıflmaları
Bak›m / onarım ve güvenilirlik kavramları ve metodolojisi
Hata istatistikleri
Hata modu analiz flablonları
E¤itim materyali
‹lgili bakım / onarım ve güvenilirlik linkleri
Akademik literatür, beyaz ka¤›tlar ve referanslar
On-Line Öneri Sistemleri
@ptitudeXchange®, @ptitudeXchange® abonesi için rehber
yardım sa¤layacak genifl bilgi ve deneyimden oluflan
interaktif öneri sistemlerini de içerir.
• LubeSelect, özel bir uygulamadaki bir rulman için ya¤
(gres ve sıvı ya¤) seçiminde öneriler veren interaktif
bir programdır. Tekrar ya¤lama aralıkları ve miktarları
için de önerilerde bulunur.
• Rulman Inspector, kullanıcının olası rulman hatalarını
tanımlamas› için kullan›cıya rehberlik sa¤layan interaktif
bir araçtır. Rulman Inspektor öneri sistemi, SKF’nin
rulman uygulamalarındaki genifl uzmanlı¤ından oluflur.
• Rulman Montaj rehberi, genifl rulman türleri için adım
adım montaj talimatlarını verir. Yanlıfl montaj, önemli
oranda rulman hatalar›na neden olur. Sistem, fabrika
çalıflanlarının toplam hata olasılıklarını azaltırken do¤ru
metodolojiyi de ö¤renmesine yardım eder.
• Rulman Arıza Frekans Hesaplayıcısı – Titreflim analizi,
titreflim ölçümlemeleri ve titreflim frekans spektrumlarının
aç›klamasından oluflur. Bu sistem, frekans spektrum
analizini desteklemek için döner makine bileflenlerinin
tipik frekanslarını verir.
• @ptitudeView® on-line, @ptitudeView® kurulumlarının
varlık hata bilgisine dünya çapında bir eriflim sunar.
• Yedek Parça Optimizatörü, toplam maliyeti minimize
ederek stokta tutulması gereken yedek parça miktarını
hesaplar. Bu hesaplamada, ürün kaybı riski göz önüne
alınarak maliyet, stoktaki yedek parçanın yatırım maliyeti,
ambar maliyetleri, amortisman maliyetleri dikkate
alınmaktadır.
• LuBase, rulman uygulamalarında kullanılan 3,000’den
fazla ya¤›n detaylarını sa¤lar. Detaylar, NLGI
sınıflandırması, temel ya¤ ve kalınlaflt›r›c› tipi, s›cakl›k
aralıkları, renk, tutarlıl›l›k, temel ya¤ viskozitesi, damlama
noktası vs. gibi 200’den fazla ya¤ üreticisi tarafından
sa¤lanan bilgileri içermektedir.
@ptitudeXchange®, üyelere 7 gün 24 saat hizmet
vermektedir. Fabrikanızın güvenilirlik programını, ekibinizi
ve kariyer potansiyelinizi nasıl gelifltirece¤inizi görmek için
www.aptitudexchange.com adresini ziyaret edin.