dział 27 paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji

Comments

Transcription

dział 27 paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji
1
1
DZIAŁ 27
PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE
Uwagi
1.
Niniejszy dział nie obejmuje:
(a) odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków organicznych, innych niż czysty metan i propan, które należy klasyfikować do pozycji 2711;
(b) leków objętych pozycją 3003 lub 3004;
(c) mieszanin węglowodorów nienasyconych objętych pozycją 3301, 3302 lub 3805.
2.
Informacje podane w pozycji 2710 dotyczące „olejów ropy naftowej i otrzymywanych z minerałów bitumicznych” dotyczą nie tylko olejów ropy naftowej i otrzymywanych z minerałów bitumicznych, lecz również olejów podobnych, także
składających się głównie z mieszanin węglowodorów nienasyconych, otrzymanych w dowolnym procesie, pod warunkiem że masa składników niearomatycznych przewyższa masę składników aromatycznych.
Informacje te nie dotyczą jednak ciekłych syntetycznych poliolefin, z których mniej niż 60 % objętościowo destyluje w 300 °C, po przeliczeniu na 1 013 milibarów, gdy stosuje się destylację pod obniżonym ciśnieniem (dział 39).
3.
W pozycji 2710 „oleje odpadowe” oznaczają odpady, zawierające głównie oleje ropy naftowej oraz oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (jak opisano w uwadze 2 do niniejszego działu), nawet zmieszane z wodą. Obejmują one:
(a) oleje, które nie nadają się już do użycia jako produkty podstawowe (na przykład zużyte oleje smarowe, zużyte oleje hydrauliczne i zużyte oleje transformatorowe);
(b) oleje szlamowe ze zbiorników zasobnikowych olejów ropy naftowej, zawierające głównie te oleje i wysokie zagęszczenie dodatków (na przykład chemikaliów), stosowane do wytwarzania produktów podstawowych; oraz
(c) oleje w postaci emulsji w wodzie lub mieszaniny z wodą, które powstały w wyniku rozlania oleju, mycia zbiorników zasobnikowych lub stosowania cieczy chłodząco-smarujących podczas obróbki skrawaniem.
Uwagi do podpozycji
1.
W podpozycji 2701 11 „antracyt” oznacza węgiel o zawartości substancji lotnej (w przeliczeniu na suchą masę wolną od substancji mineralnych) nieprzekraczającej 14 %.
2.
W podpozycji 2701 12 „węgiel bitumiczny” oznacza węgiel o zawartości substancji lotnych (w przeliczeniu na suchą masę wolną od substancji mineralnych) przekraczającej 14 % i o granicznej wartości opałowej (w przeliczeniu na wilgotną masę
wolną od substancji mineralnych) wynoszącej 5 833 kcal/kg lub więcej.
3.
W podpozycjach 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 40 wyrażenia „benzol (benzen)”, „toluol (toluen)”, „ksylol (ksyleny)” i „naftalen” mają zastosowanie do produktów, które zawierają więcej niż 50 % masy odpowiednio benzenu, toluenu, ksylenów lub
naftalenu.
4.
W podpozycji 2710 12 wyrażenie „oleje lekkie i preparaty” oznacza takie produkty, z których 90 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 210 °C (metoda ASTM D 86).
5.
W podpozycjach pozycji 2710 określenie „biodiesel” oznacza monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych w rodzaju stosowanych jako paliwo, pochodzące z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych, nawet zużytych.
Uwagi dodatkowe (1)
1.
W podpozycji 2707 99 80 wyrażenie „fenole” ma zastosowanie do produktów, które zawierają więcej niż 50 % masy fenoli.
2.
W pozycji 2710:
(a) „benzyny specjalne” (podpozycje 2710 12 21 i 2710 12 25) oznaczają oleje lekkie, jak określono w uwadze 4 do podpozycji niniejszego działu, niezawierające żadnych preparatów przeciwstukowych i z różnicą nie większą niż 60 °C między
temperaturami, w których destyluje 5 % i 90 % objętościowo (włącznie ze stratami);
(b) „benzyna lakiernicza” (podpozycja 2710 12 21) oznacza benzyny specjalne zdefiniowane powyżej w lit. a), z temperaturą zapłonu wyższą niż 21 °C według metody EN ISO 13736;
(c) „oleje średnie” (podpozycje od 2710 19 11 do 2710 19 29) oznaczają oleje i preparaty, z których mniej niż 90 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 210 °C i 65 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje przy 250 °C
według metody ISO 3405(równoważnej metodzie ASTM D 86);
(d) „oleje ciężkie” (podpozycje od 2710 19 31 do 2710 19 99 i od 2710 20 11 do 2710 20 90) oznaczają oleje i preparaty, z których mniej niż 65 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej
metodzie ASTM D 86) lub dla których procent destylacji w 250 °C nie może być oznaczony tą metodą;
(e) „oleje napędowe” (podpozycje od 2710 19 31 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19) oznaczają oleje ciężkie, jak zdefiniowano powyżej w lit. d), z których 85 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 350 °C według
metody ISO 3405 (równoważna metodzie ASTM D 86);
(f) „oleje opałowe” (podpozycje od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39) oznaczają oleje ciężkie, jak zdefiniowano powyżej w lit. d) (inne niż oleje napędowe, jak zdefiniowano w lit. e)), które dla odpowiadającego rozcieńczonego
koloru C posiadają lepkość V:
− nieprzekraczającą przedstawionej w pierwszej linii poniższej tabeli, kiedy zawartość popiołu siarczanowego jest mniejsza niż 1 % według metody ISO 3987, a liczba zmydlenia jest mniejsza niż 4(2) według metody ISO 6293-1 lub ISO 6293-2,
(1)
Do czasu innego zdefiniowania termin „metoda” oznacza ostatnią wersję metod ustalania określonych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub Amerykańskie Stowarzyszenie Testów i Materiałów (ASTM).
(2)
Nie ma to zastosowania do olejów opałowych objętych pozycjami od 2710 20 31 do 2710 20 39, z zawartością monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych (FAME) o indeksie zmydlenia powyżej 4.
2
2
− przekraczającą przedstawioną w linii drugiej, kiedy temperatura płynięcia jest nie mniejsza niż 10 °C według metody ISO 3016,
− przekraczającą przedstawioną w pierwszej linii, ale nieprzekraczającą przedstawionej w drugiej linii, gdy 25 % objętościowo lub więcej destyluje w 300 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86) lub jeżeli mniej niż 25 %
objętościowo destyluje przy 300 °C, gdy temperatura płynięcia jest wyższa niż 10 °C poniżej zera metodą ISO 3016. Niniejsze przepisy stosuje się jedynie do olejów o rozcieńczonym kolorze C mniejszym niż 2.
Rozcieńczony kolor C/Lepkość V - tabela zgodności
Lepkość
V
7,5 i
powyżej
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
I
4
4
4
5,4
9
15,1
25,3
42,4
71,1
119
200
335
562
943
1580
2650
II
7
7
7
7
9
15,1
25,3
42,4
71,1
119
200
335
562
943
1580
2650
Kolor C
Określenie „lepkość V” oznacza lepkość kinematyczną w 50 °C wyrażoną jako 10–6 m2 s–1 według metody EN ISO 3104.
Określenie „rozcieńczony kolor C” oznacza kolor produktu, jak określono według metody ISO 2049 (równoważnej metodzie ASTM D 1500), gdy jedną część tego produktu zmieszano objętościowo ze 100 częściami ksylenu, toluenu lub innego
odpowiedniego rozpuszczalnika. Kolor należy określić natychmiast po rozcieńczeniu.
Podpozycje od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39 obejmują jedynie oleje opałowe o kolorze naturalnym.
Te podpozycje nie obejmują olejów ciężkich zdefiniowanych w lit. d), dla których nie można określić:
— procentu (zero będzie uznane jako procent) destylacji w 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86,,
— lepkości kinematycznej w 50 °C metodą EN ISO 3104,
— lub koloru rozcieńczenia C według metody ISO 2049 (równoważnej metodzie ASTM D 1500).
Takie produkty objęte są podpozycjami od 2710 19 71 do 2710 19 99 lub 2710 20 90.
(g) „zawierający biodiesel” oznacza, że produkty objęte podpozycją 2710 20 mają minimalną zawartość biodiesla, tj. monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych (FAMAE) w rodzaju stosowanych jako paliwo, 0,5 % obliczoną objętościowo
(oznaczenie metodą EN 14078).
3.
W pozycji 2712 wyrażenie „surowa wazelina” (podpozycja 2712 10 10) będzie stosowane do wazeliny o kolorze naturalnym wyższym niż 4,5 według metody ISO 2049 (równoważnej metodie ASTM D 1500).
4.
W podpozycjach od 2712 90 31 do 2712 90 39 określenie „surowy” będzie stosowane do produktów:
(a) o zawartości oleju 3,5 % masy lub większej, jeżeli ich lepkość w 100 °C jest niższa niż 9 × 10–6 m2 s–1 według metody EN ISO 3104; lub
(b) o kolorze naturalnym wyższym niż 3 według metody ISO 2049 (równoważnej metodzie ASTM D 1500), jeżeli ich lepkość w 100 °C wynosi 9 × 10–6 m2 s–1 lub więcej według metody EN ISO 3104.
5.
W pozycjach 2710, 2711 i 2712 określenie „proces specyficzny” będzie stosowane do następujących procesów:
(a) destylacji w próżni;
(b) redestylacji przez bardzo dokładny proces frakcjonowania;
(c) krakowania;
(d) reformowania;
(e) ekstrakcji przy użyciu selektywnych rozpuszczalników;
(f) procesu zawierającego wszystkie następujące operacje: traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub bezwodnikiem siarkowym; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczanie naturalnymi ziemiami aktywnymi, ziemiami
aktywowanymi i aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem;
(g) polimeryzacji;
(h) alkilowania;
(ij) izomeryzacji;
(k) (tylko w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami od 2710 19 31 do 2710 19 99) odsiarczania wodorem dającego redukcję przynajmniej 85 % zawartości siarki w przetwarzanych produktach (metoda EN ISO 20846, EN ISO 20884 lub EN
ISO 14596, lub EN ISO 24260, EN ISO 20847 i EN ISO 8754);
(l) (tylko w odniesieniu do produktów objętych pozycją 2710) odparafinowania w innym procesie niż filtrowanie;
(m) (tylko w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami od 2710 19 31 do 2710 19 99) traktowania wodorem przy ciśnieniu większym niż 20 barów i temperaturze wyższej niż 250 °C przy użyciu katalizatora innego niż dla efektu odsiarczania,
gdy wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej. Dalsze traktowanie wodorem olejów smarowych objętych podpozycjami od 2710 19 71 do 2710 19 99 (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), szczególnie w celu ulepszenia
koloru lub stabilności, nie będzie jednak uważane za proces specyficzny;
(n) (tylko w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami od 2710 19 51 do 2710 19 68) destylacji atmosferycznej, pod warunkiem że mniej niż 30 % objętościowo tych produktów zostanie oddestylowane, włącznie ze stratami, w 300 °C przy
zastosowaniu metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86). Jeśli 30 % lub więcej takich produktów, włącznie ze stratami, destyluje w 300 °C metodą ISO 3405 (równoważną metodzie ASTM D 86), ilości produktów, które mogą być
otrzymane podczas destylacji atmosferycznej i które objęte są podpozycjami od 2710 12 11 do 2710 12 90 lub od 2710 19 11 do 2710 19 29, należy oclić według takich stawek, jakie zostały przewidziane dla podpozycji od 2710 19 62 do 2710 19 68,
3
3
zgodnie z rodzajem i wartością użytych produktów oraz masą netto otrzymanych wyrobów. Ta reguła nie ma zastosowania do produktów tak otrzymanych, które w okresie sześciu miesięcy i zgodnie z innymi warunkami, które mogą być określone
przez właściwe władze, mają być poddane specyficznemu procesowi lub przemianie chemicznej w procesie niebędącym procesem specyficznym;
(o) (tylko w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami od 2710 19 71 do 2710 19 99) obróbki przy pomocy elektrycznych wyładowań snopiastych wysokiej częstotliwości;
(p) wyłącznie dla produktów objętych podpozycją 2712 90 31: odolejania w procesie krystalizacji frakcyjnej.
O ile jakaś wcześniejsza wstępna obróbka do wyżej wymienionych procesów jest niezbędna z powodu wymagań technicznych, klauzulę wyłączającą stosuje się tylko do ilości produktów przewidzianych i podlegających tym procesom; wszelkie produkty
odpadowe powstałe podczas wstępnej obróbki są również wolne od opłat celnych.
6.
Te produkty, które mogą być otrzymane podczas przemiany chemicznej lub podczas obróbki wstępnej, która może być niezbędna ze względu na wymagania techniczne i które objęte są pozycjami lub podpozycjami 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00,
2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, od 2712 90 31 do 2712 90 99, i 2713 90, podlegają ocleniu takimi samymi stawkami, jak przewidziane dla produktów „do innych celów”, zgodnie z rodzajem i wartością produktów użytych i masą netto
produktów otrzymanych. Niniejsza reguła nie ma zastosowania do takich produktów objętych podpozycjami od 2710 do 2712, które w okresie sześciu miesięcy i z uwzględnieniem innych warunków, które mogą być określone przez właściwe władze,
mają zostać poddane specjalnemu procesowi lub dalszej przemianie chemicznej.
1
2
3
4
5a
5b
6
7
Ograniczenia
Kod CN
Kod
Taric
Jednostka
miary
Opis
2700 00 00
00/80
PALIWA MINERALNE, OLEJE
MINERALNE I PRODUKTY ICH
DESTYLACJI;
SUBSTANCJE
BITUMICZNE;
WOSKI
MINERALNE
2701 00 00
00/80
Węgiel; brykiety, brykietki i podobne
paliwa stałe wytwarzane z węgla
(TN701) (TN702) :
2701 11 00
00/10 - Węgiel, nawet sproszkowany,
nieaglomerowany :
2701 11 00
00/80 - - Antracyt
Przywóz
8
9
10
11
12
Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon )
Wywóz
Kod Taric
Stawki celne dla
krajów trzecich
( S = zawieszenie )
( K = kontyngent )
GSP
AD,
SM, TR
EEA
13
Podatki
ABH (AL, BA, YU), FO, HR,
IL, LOMAB (LOMA,
LOMB), MCH (EG, JO, LB, Akcyza
SY), MGB (DZ, MA, TN),
MK, MX, PS, XC, XL, ZA
VAT
ale
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
-
0
-
1032, CL, AD- CUD:
CM, CO, 0; EEA: 0
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, SY, TN, XC, XL,
ZA: 0
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, SY, TN, XC, XL,
ZA: 0
AACC
A
-
-
-
-
-
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, SY, TN, XC, XL,
ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2701 12 00
00/80 - - Węgiel bitumiczny :
2701 12 10
00/80 - - - Węgiel koksowy
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
2701 12 10 00
-
0
-
-
-
-
-
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2701 12 90
00/80 - - - Pozostały
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
-
2701 12 90 00
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
1
2701 19 00
2
3
00/80 - - Węgiel pozostały
4
5a
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
5b
6
-
7
8
0
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
9
-
-
-
-
-
10
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
11
13
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, SY, TN, XC, XL,
ZA: 0
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, SY, TN, XC, XL,
ZA: 0
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, SY, TN, XC, XL,
ZA: 0
AACC
A
-
-
-
-
-
12
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, SY, TN, XC, XL,
ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2701 20 00
00/80 - Brykiety, brykietki i podobne paliwa
stałe wytwarzane z węgla
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
-
0
-
-
-
-
-
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2702 00 00
00/80
2702 10 00
00/80 - Węgiel brunatny (lignit), nawet
sproszkowany, ale nieaglomerowany
-
-
-
-
Węgiel brunatny (lignit), nawet
aglomerowany, z wyłączeniem gagatu
(TN701) (TN702) :
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
-
0
-
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2702 20 00
00/80 - Węgiel
brunatny
aglomerowany
(lignit)
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
-
0
-
-
-
-
-
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2703 00 00
00/80
Torf
(włącznie
z
odpadkami
torfowymi), nawet aglomerowany
(TN701) (TN702)
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
-
0
-
-
-
-
-
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2704 00 00
00/80
2704 00 10
00/80 - Koks i półkoks, z węgla
-
-
-
-
Koks i półkoks, z węgla, węgla
brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet
aglomerowany;
węgiel
retortowy
(TN701) (TN702) :
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
-
2704 00 10 00
-
0
1032, CL, AD- CUD:
CM, CO, 0; EEA: 0
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AACC
A
5
5
1
2704 00 30
2
3
00/80 - Koks i półkoks, z węgla brunatnego
(lignitu)
4
5a
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
5b
6
2704 00 30 00
-
7
8
0
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
9
-
-
-
-
-
10
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
12
13
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
11
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
AACC
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2704 00 90
00/80 - Pozostałe
-
MILIM-KP (CD714)
(TM279); MILIM
(excl KP) (CD714)
(TM279)
2704 00 90 00
-
0
-
-
-
-
-
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2705 00 00
00/80
Gaz węglowy, gaz wodny, gaz 1000 m³
generatorowy i podobne gazy, inne niż
gaz ziemny (mokry) i pozostałe
węglowodory gazowe (TN701) (TN702)
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
-
-
-
-
-
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2706 00 00
00/80
Smoła destylowana z węgla, z węgla
brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz
pozostałe smoły mineralne, nawet
odwodnione
lub
częściowo
destylowane, włącznie ze smołami
odzyskanymi (TN701) (TN702)
2707 00 00
00/80
2707 10 00
00/80 - Benzol (benzen) :
2707 10 00
10/80 - - Do stosowania jako paliwo napędowe
lub do ogrzewania
-
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
1014 (CD572) (CD577)
(CD576) (CD574);
ALLTC (excl AU,
CA, CH, CL, IL, IS,
JP, KR, LI,MX,
NO, NZ, TR, US)
(CD576)
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Oleje i pozostałe produkty destylacji
wysokotemperaturowej
smoły
węglowej; podobne produkty, w
których
masa
składników
aromatycznych jest większa niż
składników niearomatycznych (TN701)
(TN702) :
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 10 00 10
3; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
1
2707 10 00
2
3
90/80 - - Do innych celów
4
5a
5b
6
7
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 10 00 90
3; APPEU: 0
(EU001); 117: 0
(EU003) (TM511)
(TM510); AIRWO: 0
(CD333)
-
8
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
3; APPEU: 0
1032, AL,
(EU001); 117: 0
BA,
(EU003) (TM511)
CAMER,
(TM510); AIRWO: 0 CL, CM,
(CD333)
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
3; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 20 00
00/80 - Toluol (toluen) :
2707 20 00
10/80 - - Do stosowania jako paliwo napędowe
lub do ogrzewania
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 20 00 10
3; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 20 00
90/80 - - Do innych celów
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 20 00 90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 30 00
00/80 - Ksylol (ksyleny) :
2707 30 00
10/80 - - Do stosowania jako paliwo napędowe
lub do ogrzewania
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 30 00 10
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
1
2707 30 00
2
3
90/80 - - Do innych celów
4
5a
5b
6
7
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 30 00 90
3; APPEU: 0
(EU001); 117: 0
(EU003) (TM511)
(TM510); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
8
-
-
-
9
10
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, CL,
AD, SM,
CM, CO, TR- CUD:
EC, ESA,
0; CH: 0;
FJ, GE, KR,
EEA: 0
(CD303)
MD, PG,
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
AACC
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 40 00
00/80 - Naftalen
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
-
0; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 50 00
00/80 - Pozostałe mieszaniny węglowodorów
aromatycznych, z których 65 % lub
więcej objętościowo (włącznie ze
stratami) destyluje w 250 °C według
metody ASTM D 86 :
2707 50 00
20/80 - - Mieszanina izomerów ksylenolu i
izomerów etylofenolu o łącznej
zawartości ksylenolu 62 % masy lub
więcej, ale mniej niż 95 % masy
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 50 00 20
3; S: 0 (TM861);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 50 00
80/10 - - Pozostałe :
2707 50 00
80/80 - - - Do
stosowania
jako
paliwo
napędowe lub do ogrzewania
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 50 00 80
-
3; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
8
1
2707 50 00
3
4
5a
5b
6
7
89/80 - - - Do innych celów
2
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 50 00 89
3; APPEU: 0
(EU001); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
8
-
-
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, PG,
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 91 00
00/10 - Pozostałe :
2707 91 00
00/80 - - Oleje kreozotowe
-
LPS-KP (CD714)
CHMEX (CD544);
(TM398); LPS (excl 1014 (CD572) (CD577)
KP) (CD714) (TM398);
(CD576) (CD574);
(CD572) (CD577)
ALLTC (excl AU,
(CD574) (CD573)
CA, CH, CL, IL, IS,
JP, KR, LI,MX,
NO, NZ, TR, US)
(CD576)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.7; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 99 00
00/80 - - Pozostałe :
2707 99 11
00/10 - - - Oleje surowe :
2707 99 11
00/80 - - - - Surowe oleje lekkie, z których 90 %
lub więcej objętościowo destyluje
w temperaturze do 200 °C
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
2707 99 11 00
-
-
1.7; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 99 19
00/80 - - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
2707 99 19 00
-
0; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AACC
-
-
-
9
9
1
2707 99 20
2
3
00/80 - - - Lekkie składniki siarkowe; antracen
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
5b
6
7
2707 99 20 00
-
-
8
0; AIRWO: 0
(CD333)
-
9
10
1032,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, PG,
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
12
13
AACC
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 99 50
00/80 - - - Produkty zasadowe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
2707 99 50 00
-
-
1.7; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 99 80
2707 99 80
00/80 - - - Fenole :
10/80 - - - - Mieszanina izomerów ksylenolu i
izomerów etylofenolu o łącznej
zawartości ksylenolu 62 % masy lub
więcej, ale mniej niż 95 % masy
2707 99 80 00
-
CD714
CD572
CD577
LPS-KP (
) 1014 (
)(
)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
CD714 TM398
KP) (
)(
); ALLTC (excl AU,
(CD572) (CD577)
CA, CH, CL, IL, IS,
CD574 CD573
(
)(
)
JP, KR, LI,MX,
NO, NZ, TR, US)
(CD576)
2707 99 80 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2; S: 0 (TM861);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 99 80
90/80 - - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714) 1014 (CD572) (CD577)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
KP) (CD714) (TM398); ALLTC (excl AU,
(CD572) (CD577)
CA, CH, CL, IL, IS,
JP, KR, LI,MX,
(CD574) (CD573)
NO, NZ, TR, US)
(CD576)
2707 99 80 90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 99 91
00/10 - - - Pozostałe :
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10
1
2707 99 91
2
3
00/80 - - - - Do produkcji produktów objętych
pozycją 2803
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
5b
6
7
8
2707 99 91 00
APPEU: 0 (EU001);
AIRWO: 0 (CD333)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
9
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 99 99
2707 99 99
00/80 - - - - Pozostałe :
10/80 - - - - - Oleje ciężkie i średnie, o
zawartości
składników
aromatycznych
przekraczającej
zawartość
składników
niearomatycznych,
do
zastosowania jako półprodukty
rafineryjne poddawane jednemu z
procesów
specyficznych
określonych w uwadze dodatkowej
5 do działu 27
2707 99 99 00
-
CD714
LPS-KP (
)
(TM398); LPS (excl
CD714 TM398
KP) (
)(
)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 99 99 10
1.7; SUSEU: 0
(EU001) (TM861);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2707 99 99
90/80 - - - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2707 99 99 90
-
1.7; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2708 00 00
00/80
2708 10 00
00/80 - Pak
Pak i koks pakowy, otrzymywane ze
smoły węglowej lub z pozostałych smół
mineralnych (TN701) (TN702) :
-
-
0
1032, CL, AD- CUD:
CM, CO, 0; EEA: 0
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AACC
A
11
11
1
2708 20 00
2
3
00/80 - Koks pakowy
4
5a
5b
6
-
7
-
0
8
9
10
1032, CL, AD- CUD:
CM, CO, 0; EEA: 0
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
11
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
AACC
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2709 00 00
00/80
2709 00 10
00/80 - Kondensaty gazu naturalnego
-
-
-
-
Oleje
ropy
naftowej
i
oleje
otrzymywane
z
minerałów
bitumicznych, surowe (TN701) (TN702) :
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM762) (CD998)
2709 00 10 00
-
0
-
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2709 00 90
00/80 - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM762) (CD998)
-
2709 00 90 00
-
0
-
-
-
-
-
00/80
2710 12 00
00/10 - Oleje
ropy
naftowej
i oleje
otrzymywane
z
minerałów
bitumicznych (inne niż surowe) oraz
preparaty
gdzie
indziej
niewymienione
ani
niewłączone,
zawierające 70 % masy lub więcej
olejów ropy naftowej lub olejów
otrzymywanych
z
minerałów
bitumicznych, których te oleje
stanowią
składniki
zasadnicze
preparatów, inne niż te zawierające
biodiesel i inne niż oleje odpadowe :
2710 12 00
00/80 - - Oleje lekkie i preparaty :
Oleje
ropy
naftowej
i
oleje
otrzymywane
z
minerałów
bitumicznych, inne niż surowe;
preparaty gdzie indziej niewymienione
ani niewłączone, zawierające 70 %
masy lub więcej olejów ropy naftowej
lub
olejów
otrzymywanych
z
minerałów bitumicznych, których te
oleje stanowią składniki zasadnicze
preparatów; oleje odpadowe (TN701)
(TN702) :
-
-
-
-
-
-
2710 00 00
-
-
-
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
12
1
2710 12 11
2
3
00/80 - - - Do
przeprowadzania
specyficznego
procesu
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
6
7
8
APPEU: 0 (EU001);
117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU001
APPEU:
0
(
);
1032,
AL,
2710 12 15 00
117: 0 (EU003)
BA,
(TM511) (TM510);
CAMER,
AIRWO: 0 (CD333)
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 12 11 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 15
00/80 - - - Do
przeprowadzania
przemian
chemicznych w procesie innym niż
ten
wymieniony
w
podpozycji 2710 12 11
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 21
00/10 - - - Do innych celów :
2710 12 21
00/20 - - - - Benzyny specjalne :
2710 12 21
00/80 - - - - - Benzyna lakiernicza :
2710 12 21
11/10 - - - - - - Mieszanki benzyny z zawartością
alkoholu etylowego ponad 10 %
(v/v) :
2710 12 21
11/80 - - - - - - - przeznaczony do użycia jako
paliwo
2710 12 21 00
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
DUMPD-US: 62.3
EUR/1000
kg/bioethanol;
STDUM (excl US);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
-
-
-
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2710 12 21 11
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
13
1
2710 12 21
2
3
19/80 - - - - - - - przeznaczony do innego użycia
4
5a
5b
6
-
REU-US (CD497);
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2710 12 21 19
-
7
8
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
4.7;
117:
0
(
)
1032,
AL,
2710 12 21 90
(TM511) (TM510);
BA,
AIRWO: 0 (CD333) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 21
90/80 - - - - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 25
00/80 - - - - - Pozostałe :
2710 12 25
92/10 - - - - - - Mieszanki benzyny z zawartością
alkoholu etylowego ponad 10 %
(v/v) :
2710 12 25
92/80 - - - - - - - przeznaczony do użycia jako
paliwo
2710 12 25 00
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
DUMPD-US: 62.3
EUR/1000
kg/bioethanol;
STDUM (excl US);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
-
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
117: 0 (
) 1032, AL,
2710 12 25 98 4.7;
(TM511) (TM510);
BA,
CD333
AIRWO: 0 (
) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 12 25 92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 25
98/80 - - - - - - - przeznaczony do innego użycia
-
REU-US (CD497);
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
14
1
2710 12 25
2
3
99/80 - - - - - - Pozostałe
4
5a
5b
6
7
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2710 12 25 99
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
8
-
-
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
12
13
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 31
00/10 - - - - Pozostałe :
2710 12 31
00/20 - - - - - Benzyna silnikowa :
2710 12 31
00/80 - - - - - - Benzyna lotnicza :
2710 12 31
11/10 - - - - - - - Mieszanki
benzyny
z
zawartością
alkoholu
etylowego ponad 10 % (v/v) :
2710 12 31
11/80 - - - - - - - - przeznaczony do użycia jako
paliwo
2710 12 31 00
-
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
CD714 TM398
KP) (
)(
); MILEX-KP (CD715)
DUMPD-US: 62.3
(TM305)
EUR/1000
kg/bioethanol;
STDUM (excl US);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
2710 12 31 11
-
-
-
4.7; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ACC:
1822
zł/1000
l
A
ACC:
1822
zł/1000
l
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 31
19/80 - - - - - - - - przeznaczony
użycia
do
innego
-
REU-US (CD497);
DURX-ALLTC
LPS-KP (CD714)
(DU068) (CD464);
(TM398); LPS (excl MILEX-KP (CD715)
KP) (CD714) (TM398);
(TM305)
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
2710 12 31 19
-
4.7; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
15
1
2710 12 31
2
3
4
-
90/80 - - - - - - - Pozostałe
5a
5b
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
CD714 TM398
KP) (
)(
); MILEX-KP (CD715)
MILIM-SY (CD995)
(TM305)
(TM773) (TM763)
(CD998)
6
7
8
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
4.7;
117:
0
(
)
1032,
AL,
2710 12 41 19
(TM511) (TM510);
BA,
AIRWO: 0 (CD333) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
4.7; AIRWO: 0
(CD333)
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 12 31 90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
ACC:
1822
zł/1000
l
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 41
00/10 - - - - - - Pozostałe, z zawartością ołowiu :
2710 12 41
00/20 - - - - - - - Nieprzekraczającą 0,013 g/l :
2710 12 41
00/80 - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON)
mniejszej niż 95 :
2710 12 41
11/10 - - - - - - - - - Mieszanki
benzyny
z
zawartością
alkoholu
etylowego ponad
10 %
(v/v) :
2710 12 41
11/80 - - - - - - - - - - przeznaczony
jako paliwo
do
użycia
2710 12 41 00
1000 l
LPS-KP (CD714) MILEX-KP (CD715)
(TM398); LPS (excl
(TM305)
KP) (CD714) (TM398);
DUMPD-US: 62.3
EUR/1000
kg/bioethanol;
STDUM (excl US);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
-
-
-
-
2710 12 41 11
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 41
19/80 - - - - - - - - - - przeznaczony do innego
użycia
1000 l
REU-US (CD497); MILEX-KP (CD715)
LPS-KP (CD714)
(TM305)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
16
1
2710 12 41
2
3
4
1000 l
90/80 - - - - - - - - - Pozostałe
5a
5b
LPS-KP (CD714) MILEX-KP (CD715)
(TM398); LPS (excl
(TM305)
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
6
7
2710 12 41 90
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
8
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
4.7;
117:
0
(
)
1032,
AL,
2710 12 45 19
(TM511) (TM510);
BA,
AIRWO: 0 (CD333) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 45
00/80 - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON)
95 lub większej, ale mniejszej
niż 98 :
2710 12 45
11/10 - - - - - - - - - Mieszanki
benzyny
z
zawartością
alkoholu
etylowego ponad
10 %
(v/v) :
2710 12 45
11/80 - - - - - - - - - - przeznaczony
jako paliwo
do
użycia
2710 12 45 00
1000 l
LPS-KP (CD714) MILEX-KP (TM305)
(CD715)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
DUMPD-US: 62.3
EUR/1000
kg/bioethanol;
STDUM (excl US);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
-
-
-
-
2710 12 45 11
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 45
19/80 - - - - - - - - - - przeznaczony do innego
użycia
1000 l
REU-US (CD497); MILEX-KP (TM305)
LPS-KP (CD714)
(CD715)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
17
1
2710 12 45
2
3
4
1000 l
90/80 - - - - - - - - - Pozostałe
5a
5b
LPS-KP (CD714) MILEX-KP (TM305)
(TM398); LPS (excl
(CD715)
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
6
7
2710 12 45 90
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
8
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
117: 0 (
) 1032, AL,
2710 12 49 19 4.7;
(TM511) (TM510);
BA,
CD333
) CAMER,
AIRWO: 0 (
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 49
00/80 - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON)
98 lub większej :
2710 12 49
11/10 - - - - - - - - - Mieszanki
benzyny
z
zawartością
alkoholu
etylowego ponad
10 %
(v/v) :
2710 12 49
11/80 - - - - - - - - - - przeznaczony
jako paliwo
do
użycia
2710 12 49 00
1000 l
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
KP) (CD714) (TM398); MILEX-KP (TM305)
DUMPD-US: 62.3
(CD715)
EUR/1000
kg/bioethanol;
STDUM (excl US);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
-
-
-
-
2710 12 49 11
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 49
19/80 - - - - - - - - - - przeznaczony do innego
użycia
1000 l
REU-US (CD497);
DURX-ALLTC
LPS-KP (CD714)
(DU068) (CD464);
TM398
); LPS (excl MILEX-KP (TM305)
(
KP) (CD714) (TM398);
(CD715)
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
18
1
2710 12 49
2
3
4
1000 l
90/80 - - - - - - - - - Pozostałe
5a
5b
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
CD714 TM398
KP) (
)(
); MILEX-KP (TM305)
MILIM-SY (CD995)
(CD715)
(TM773) (TM763)
(CD998)
6
7
2710 12 49 90
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
8
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
117: 0 (
) 1032, AL,
2710 12 51 19 4.7;
(TM511) (TM510);
BA,
AIRWO: 0 (CD333) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 51
00/10 - - - - - - - Przekraczającą 0,013 g/l :
2710 12 51
00/80 - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON)
mniejszej niż 98 :
2710 12 51
11/10 - - - - - - - - - Mieszanki
benzyny
z
zawartością
alkoholu
etylowego ponad
10 %
(v/v) :
2710 12 51
11/80 - - - - - - - - - - przeznaczony
jako paliwo
do
użycia
2710 12 51 00
1000 l
LPS-KP (CD714) MILEX-KP (TM305)
(TM398); LPS (excl
(CD715)
KP) (CD714) (TM398);
DUMPD-US: 62.3
EUR/1000
kg/bioethanol;
STDUM (excl US);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
-
-
-
-
2710 12 51 11
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 51
19/80 - - - - - - - - - - przeznaczony do innego
użycia
1000 l
REU-US (CD497); MILEX-KP (TM305)
LPS-KP (CD714)
(CD715)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
19
1
2710 12 51
2
3
4
1000 l
90/80 - - - - - - - - - Pozostałe
5a
5b
LPS-KP (CD714) MILEX-KP (TM305)
(TM398); LPS (excl
(CD715)
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
6
7
2710 12 51 90
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
8
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
117: 0 (
) 1032, AL,
2710 12 59 19 4.7;
(TM511) (TM510);
BA,
CD333
) CAMER,
AIRWO: 0 (
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 59
00/80 - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON)
98 lub większej :
2710 12 59
11/10 - - - - - - - - - Mieszanki
benzyny
z
zawartością
alkoholu
etylowego ponad
10 %
(v/v) :
2710 12 59
11/80 - - - - - - - - - - przeznaczony
jako paliwo
do
użycia
2710 12 59 00
1000 l
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
KP) (CD714) (TM398); MILEX-KP (TM305)
DUMPD-US: 62.3
(CD715)
EUR/1000
kg/bioethanol;
STDUM (excl US);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
-
-
-
-
2710 12 59 11
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 59
19/80 - - - - - - - - - - przeznaczony do innego
użycia
1000 l
REU-US (CD497);
DURX-ALLTC
LPS-KP (CD714)
(DU068) (CD464);
TM398
); LPS (excl MILEX-KP (TM305)
(
KP) (CD714) (TM398);
(CD715)
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20
1
2710 12 59
2
3
90/80 - - - - - - - - - Pozostałe
4
1000 l
5a
5b
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
CD714 TM398
KP) (
)(
); MILEX-KP (TM305)
MILIM-SY (CD995)
(CD715)
(TM773) (TM763)
(CD998)
6
7
2710 12 59 90
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
8
-
-
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
12
13
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 70
00/80 - - - - - Paliwo typu benzyny do silników
odrzutowych :
2710 12 70
11/10 - - - - - - Mieszanki benzyny z zawartością
alkoholu etylowego ponad 10 %
(v/v) :
2710 12 70
11/80 - - - - - - - przeznaczony do użycia jako
paliwo
2710 12 70 00
-
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
CD714 TM398
)(
); MILEX-KP (CD715)
KP) (
DUMPD-US: 62.3 (TM305); MILEX-SY
EUR/1000
(TM841) (CD994)
kg/bioethanol;
STDUM (excl US);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
2710 12 70 11
-
-
-
4.7; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ACC:
1822
zł/1000
l
A
ACC:
1822
zł/1000
l
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 70
19/80 - - - - - - - przeznaczony do innego użycia
-
REU-US (CD497);
DURX-ALLTC
LPS-KP (CD714)
(DU068) (CD464);
(TM398); LPS (excl MILEX-KP (CD715)
KP) (CD714) (TM398); (TM305); MILEX-SY
MILIM-SY (CD995)
(TM841) (CD994)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
2710 12 70 19
-
4.7; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
21
1
2710 12 70
2
3
90/80 - - - - - - Pozostałe
4
-
5a
5b
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
CD714 TM398
KP) (
)(
); MILEX-KP (CD715)
MILIM-SY (CD995) (TM305); MILEX-SY
(TM773) (TM763)
(TM841) (CD994)
(CD998)
6
7
8
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
117: 0 (
) 1032, AL,
2710 12 90 19 4.7;
(TM511) (TM510);
BA,
CD333
AIRWO: 0 (
) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
117: 0 (
) 1032, AL,
2710 12 90 90 4.7;
(TM511) (TM510);
BA,
CD333
AIRWO: 0 (
) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
4.7; AIRWO: 0
(CD333)
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 12 70 90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
ACC:
1822
zł/1000
l
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 90
00/80 - - - - - Pozostałe oleje lekkie :
2710 12 90
11/10 - - - - - - Mieszanki benzyny z zawartością
alkoholu etylowego ponad 10 %
(v/v) :
2710 12 90
11/80 - - - - - - - przeznaczony do użycia jako
paliwo
2710 12 90 00
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
DUMPD-US: 62.3
EUR/1000
kg/bioethanol;
STDUM (excl US);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
-
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2710 12 90 11
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 90
19/80 - - - - - - - przeznaczony do innego użycia
-
REU-US (CD497);
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 12 90
90/80 - - - - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
22
1
2
3
2710 19 00
00/80 - - Pozostałe :
2710 19 11
00/10 - - - Oleje średnie :
2710 19 11
00/80 - - - - Do
przeprowadzania
specyficznego
procesu
4
5a
5b
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
6
7
8
APPEU: 0 (EU001);
117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU001
2710 19 15 00 APPEU: 0 (CD333); 1032, AL,
AIRWO: 0 (
)
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 19 11 00
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
12
13
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 15
00/80 - - - - Do przeprowadzania przemian
chemicznych w procesie innym niż
ten
wymieniony
w
podpozycji 2710 19 11
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 21
00/10 - - - - Do innych celów :
2710 19 21
00/20 - - - - - Nafta :
2710 19 21
00/80 - - - - - - Paliwo do silników odrzutowych
-
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
KP) (CD714) (TM398); MILEX-KP (CD715)
MILIM-SY (CD995) (TM305); MILEX-SY
(TM773) (TM763)
(TM841) (CD994)
(CD998)
-
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EEA: 0
EC, ESA,
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
117: 0 (
) 1032, AL,
AD, SM,
2710 19 25 00 4.7;
(TM511) (TM510);
BA,
TR- CUD:
CD333
AIRWO: 0 (
) CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 19 21 00
-
0; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ACC:
1446
zł/1000
l
A
ACC:
1822
zł/1000
l
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 25
00/80 - - - - - - Pozostała
-
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
CD714 TM398
KP) (
)(
); MILEX-KP (CD715)
MILIM-SY (CD995)
(TM305)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
23
1
2710 19 29
2
3
4
-
00/80 - - - - - Pozostałe
5a
5b
LPS-KP (CD714)
DURX-ALLTC
(TM398); LPS (excl
(DU068) (CD464);
CD714 TM398
KP) (
)(
); MILEX-SY (TM841)
MILIM-SY (CD995)
(CD994)
(TM773) (TM763)
(CD998)
6
7
2710 19 29 00
4.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
8
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU001
APPEU:
0
(
);
1032,
AL,
2710 19 35 00
AIRWO: 0 (CD333)
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 31
00/10 - - - Oleje ciężkie :
2710 19 31
00/20 - - - - Oleje napędowe :
2710 19 31
00/80 - - - - - Do przeprowadzania
specyficznego
procesu
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
2710 19 31 00
APPEU: 0 (EU001);
117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 35
00/80 - - - - - Do przeprowadzania przemian
chemicznych w procesie innym
niż
ten
wymieniony
w
podpozycji 2710 19 31
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 43
00/10 - - - - - Do innych celów :
2710 19 43
00/80 - - - - - - O
zawartości
nieprzekraczającej
0,001 % masy :
2710 19 43
21/10 - - - - - - - Parafinowe oleje napędowe
będące produktem syntezy i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym, w formie czystej;
mieszanki,
zawierające
wagowo
ponad
20 %
parafinowych
olejów
napędowych
będących
produktem
syntezy
i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym :
siarki
2710 19 43 00
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
24
1
2710 19 43
2
3
21/80 - - - - - - - - Przywożone z Kanady
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR,
CA, ID, US;
DUMPD: 172.2
EUR/1000
kg/biodiesel (excl
AR, CA, ID, US)
(TM681); ACOMPDCA, US; COMPD:
237 EUR/1000
kg/biodiesel (excl
CA, US) (TM681);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
6
7
2710 19 43 21
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 43 29
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
29/80 - - - - - - - - Pozostałe
10
-
-
-
-
-
2710 19 43
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
8
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
(CD303)
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
(CD303)
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
(CD303)
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 43
30/80 - - - - - - - Mieszanki zawierające wagowo
20 % lub mniej parafinowych
olejów napędowych będących
produktem
syntezy
i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
2710 19 43 30
-
-
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 43
90/80 - - - - - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
2710 19 43 90
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 46 00
-
-
-
-
00/80 - - - - - - O
zawartości
siarki
przekraczającej 0,001 % masy,
ale nieprzekraczającej 0,002 %
masy :
-
-
-
2710 19 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
25
1
2
3
2710 19 46
21/10 - - - - - - - Parafinowe oleje napędowe
będące produktem syntezy i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym, w formie czystej;
mieszanki,
zawierające
wagowo
ponad
20 %
parafinowych
olejów
napędowych
będących
produktem
syntezy
i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym :
2710 19 46
21/80 - - - - - - - - Przywożone z Kanady
4
5a
5b
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR,
CA, ID, US;
DUMPD: 172.2
EUR/1000
kg/biodiesel (excl
AR, CA, ID, US)
(TM681); ACOMPDCA, US; COMPD:
237 EUR/1000
kg/biodiesel (excl
CA, US) (TM681);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
6
7
2710 19 46 21
0; 117: 0 (TM510)
(EU003) (TM511);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 46 29
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
29/80 - - - - - - - - Pozostałe
-
-
-
-
2710 19 46
-
-
-
-
10
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
(CD303)
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
-
-
-
-
9
-
-
-
8
0; 117: 0 (TM510)
(EU003) (TM511);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
(CD303)
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 46
30/80 - - - - - - - Mieszanki zawierające wagowo
20 % lub mniej parafinowych
olejów napędowych będących
produktem
syntezy
i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
2710 19 46 30
0; 117: 0 (TM510)
(EU003) (TM511);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
26
1
2710 19 46
2
3
90/80 - - - - - - - Pozostałe
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
6
7
2710 19 46 90
0; 117: 0 (TM510)
(EU003) (TM511);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
8
9
10
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 47
00/80 - - - - - - O
zawartości
siarki
przekraczającej 0,002 % masy,
ale nieprzekraczającej 0,1 %
masy :
2710 19 47
21/10 - - - - - - - Parafinowe oleje napędowe
będące produktem syntezy i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym, w formie czystej;
mieszanki,
zawierające
wagowo
ponad
20 %
parafinowych
olejów
napędowych
będących
produktem
syntezy
i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym :
2710 19 47
21/80 - - - - - - - - Przywożone z Kanady
2710 19 47 00
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR,
CA, ID, US;
DUMPD: 172.2
EUR/1000
kg/biodiesel (excl
AR, CA, ID, US)
(TM681); ACOMPDCA, US; COMPD:
237 EUR/1000
kg/biodiesel (excl
CA, US) (TM681);
CTDUM-TR
(TM303); MILIM-SY
(CD995) (TM773)
(TM763) (CD998)
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
2710 19 47 21
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29/80 - - - - - - - - Pozostałe
-
-
-
2710 19 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
(CD303)
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
-
-
-
-
-
-
2710 19 47 29
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EEA: 0
EC, ESA,
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
27
1
2710 19 47
2
3
30/80 - - - - - - - Mieszanki zawierające wagowo
20 % lub mniej parafinowych
olejów napędowych będących
produktem
syntezy
i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
6
7
2710 19 47 30
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
8
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
11
-
12
13
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 47
90/80 - - - - - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
2710 19 47 90
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 48
00/80 - - - - - - O
zawartości
siarki
przekraczającej 0,1 % masy :
2710 19 48
10/80 - - - - - - - O
zawartości
siarki
nieprzekraczającej 0,2 % masy
2710 19 48 00
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
(CD303)
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
EU003
117: 0 (
) 1032, AL,
AD, SM,
2710 19 48 90 3.5;
(TM511) (TM510);
BA,
TR- CUD:
CD333
AIRWO: 0 (
) CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 19 48 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 48
90/80 - - - - - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 51
00/10 - - - - Oleje opałowe :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
28
1
2710 19 51
2
3
00/80 - - - - - Do przeprowadzania
specyficznego
procesu
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
6
7
8
APPEU: 0 (EU001);
117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
9
10
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU001
AD, SM,
2710 19 55 00 APPEU: 0 (CD333); 1032, AL,
AIRWO: 0 (
)
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 19 51 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 55
00/80 - - - - - Do przeprowadzania przemian
chemicznych w procesie innym
niż
ten
wymieniony
w
podpozycji 2710 19 51
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 62
00/10 - - - - - Do innych celów :
2710 19 62
00/80 - - - - - - O
zawartości
siarki
nieprzekraczającej 0,1 % masy
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
3.5; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
117: 0 (
) 1032, AL,
2710 19 64 00 3.5;
(TM511) (TM510);
BA,
CD333
) CAMER,
AIRWO: 0 (
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 19 62 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 64
00/80 - - - - - - O
zawartości
siarki
przekraczającej 0,1 % masy, ale
nieprzekraczającej 1 % masy
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
29
1
2710 19 68
2
3
00/80 - - - - - - O
zawartości
siarki
przekraczającej 1 % masy
4
5a
5b
6
7
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2710 19 68 00
3.5; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
8
-
-
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 71
00/10 - - - - Oleje smarowe; pozostałe oleje :
2710 19 71
00/80 - - - - - Do przeprowadzania
specyficznego
procesu
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
APPEU: 0 (EU001);
117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU001
AD, SM,
2710 19 75 00 APPEU: 0 (CD333); 1032, AL,
AIRWO: 0 (
)
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EEA: 0
EC, ESA,
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 19 71 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 75
00/80 - - - - - Do przeprowadzania przemian
chemicznych w procesie innym
niż
ten
wymieniony
w
podpozycji 2710 19 71
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 81
00/10 - - - - - Do innych celów :
2710 19 81
00/80 - - - - - - Oleje silnikowe, smarowe oleje
sprężarkowe, smarowe oleje
turbinowe :
2710 19 81
10/80 - - - - - - - Katalitycznie
hydroizomeryzowany
i
odparafinowany olej bazowy
zawierający
uwodornione,
wielkocząsteczkowe
węglowodory izoparafinowe,
zawierające:
- 90 % lub więcej nasyconych
węglowodorów, oraz
- nie więcej niż 0,03 % masy
siarki,
o wskaźniku lepkości 80 lub
więcej
2710 19 81 00
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
2710 19 81 10
3.7; S: 0 (TM861);
117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
1
2710 19 81
2
3
90/80 - - - - - - - Pozostałe
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
6
-
7
8
3.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
3.7;
117:
0
(
)
1032,
AL,
2710 19 83 00
(TM511) (TM510);
BA,
AIRWO: 0 (CD333) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
117: 0 (
) 1032, AL,
2710 19 85 00 3.7;
(TM511) (TM510);
BA,
CD333
AIRWO: 0 (
) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
3.7;
117:
0
(
)
1032,
AL,
2710 19 87 00
(TM511) (TM510);
BA,
AIRWO: 0 (CD333) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 19 81 90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 83
-
00/80 - - - - - - Płyny hydrauliczne
LPS-KP (CD714) 1014 (CD572) (CD577)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
KP) (CD714) (TM398); ALLTC (excl AU,
MILIM-SY (CD995) CA, CH, CL, IL, IS,
(TM773) (TM763)
JP, KR, LI,MX,
(CD998); (CD572)
NO, NZ, TR, US)
CD577 CD574
(
)(
)
(CD576)
CD573
(
)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 85
-
00/80 - - - - - - Oleje białe, parafina ciekła
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 87
00/80 - - - - - - Oleje przekładniowe
reduktorowe
i
oleje
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
31
1
2710 19 91
2
3
00/80 - - - - - - Mieszanki do obróbki metali,
oleje do smarowania form, oleje
antykorozyjne
4
-
5a
5b
LPS-KP (CD714) MILEX-SY (CD994)
(TM398); LPS (excl
(TM738)
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
6
7
8
3.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
3.7;
117:
0
(
)
1032,
AL,
2710 19 93 00
(TM511) (TM510);
BA,
AIRWO: 0 (CD333) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 19 91 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 93
00/80 - - - - - - Oleje izolacyjne
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 99
00/80 - - - - - - Pozostałe oleje smarowe oraz
pozostałe oleje :
2710 19 99
20/80 - - - - - - - Katalitycznie odparafinowany
olej bazowy, syntetyzowany z
węglowodorów gazowych, a
następnie poddany procesowi
konwersji parafiny ciężkiej
(HPC), zawierający:
- nie więcej niż 1 mg/kg siarki
- więcej niż
99 % masy
węglowodorów nasyconych
- więcej niż 75 % masy n- oraz
izoparafinowych
węglowodorów o długości
łańcucha węglowego 18 lub
więcej, ale nie więcej niż 50;
oraz
- o lepkości kinematycznej w
40°C większej niż 6,5 mm2/s,
lub
- o lepkości kinematycznej w
40°C większej niż 11 mm2/s
przy
wskaźniku
lepkości
120 lub wyższym
2710 19 99 00
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
2710 19 99 20
3.7; S: 0 (TM861);
117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
32
1
2710 19 99
2
3
30/80 - - - - - - - Katalitycznie
hydroizomeryzowany
i
odparafinowany olej bazowy
zawierający
uwodornione,
wielkocząsteczkowe
węglowodory izoparafinowe,
zawierające:
- 90 % lub więcej nasyconych
węglowodorów, oraz
- nie więcej niż 0,03 % masy
siarki,
o wskaźniku lepkości 80 lub
więcej
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
-
6
7
8
3.7; S: 0 (TM861);
117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU003
3.7;
117:
0
(
)
1032,
AL,
2710 19 99 90
(TM511) (TM510);
BA,
AIRWO: 0 (CD333) CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2710 19 99 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 19 99
90/80 - - - - - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 00
00/80 - Oleje
ropy
naftowej
i oleje
otrzymywane
z
minerałów
bitumicznych (inne niż surowe) oraz
preparaty
gdzie
indziej
niewymienione
ani
niewłączone,
zawierające 70 % masy lub więcej
olejów ropy naftowej lub olejów
otrzymywanych
z
minerałów
bitumicznych, których te oleje
stanowią
składniki
zasadnicze
preparatów, zawierające biodiesel,
inne niż oleje odpadowe :
2710 20 11
00/10 - - Oleje napędowe :
2710 20 11
00/80 - - - O
zawartości
siarki
nieprzekraczającej 0,001 % masy :
2710 20 11
21/10 - - - - Mieszanki zawierające wagowo
ponad
20 %
monoalkilowych
estrów kwasów tłuszczowych lub
mieszanka monoalkilowych estrów
kwasów
tłuszczowych
i
parafinowego oleju napędowego
będąca produktem syntezy i/lub
hydrorafinacji
o
pochodzeniu
niekopalnym :
2710 20 11 00
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
33
1
2710 20 11
2
3
21/80 - - - - - Przywożone z Kanady
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR,
CA, ID, US;
DUMPD: 172.2
EUR/1000
kg/biodiesel (excl
AR, CA, ID, US)
(TM681); ACOMPDCA, US; COMPD:
237 EUR/1000
kg/biodiesel (excl
CA, US) (TM681);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
6
2710 20 11 21
7
-
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
-
-
-
-
-
13
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 11 29
-
-
-
-
12
A
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
29/80 - - - - - Pozostałe
-
-
-
-
2710 20 11
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
8
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 11
30/80 - - - - Mieszanki zawierające wagowo
20 % lub mniej monoalkilowych
estrów kwasów tłuszczowych lub
mieszanka monoalkilowych estrów
kwasów
tłuszczowych
i
parafinowego oleju napędowego
będąca produktem syntezy i/lub
hydrorafinacji
o
pochodzeniu
niekopalnym
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
2710 20 11 30
-
-
-
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 15
00/80 - - - O zawartości siarki przekraczającej
0,001 % masy, ale nieprzekraczającej
0,002 % masy :
2710 20 15
21/10 - - - - Mieszanki zawierające wagowo
ponad
20 %
monoalkilowych
estrów kwasów tłuszczowych lub
mieszanka monoalkilowych estrów
kwasów
tłuszczowych
i
parafinowego oleju napędowego
będąca produktem syntezy i/lub
hydrorafinacji
o
pochodzeniu
niekopalnym :
2710 20 15 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
34
1
2710 20 15
2
3
21/80 - - - - - Przywożone z Kanady
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR,
CA, ID, US;
DUMPD: 172.2
EUR/1000
kg/biodiesel (excl
AR, CA, ID, US)
(TM681); ACOMPDCA, US; COMPD:
237 EUR/1000
kg/biodiesel (excl
CA, US) (TM681);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
6
2710 20 15 21
7
-
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
-
-
-
-
-
13
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 15 29
-
-
-
-
12
A
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
29/80 - - - - - Pozostałe
-
-
-
-
2710 20 15
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
8
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 15
30/80 - - - - Mieszanki zawierające wagowo
20 % lub mniej monoalkilowych
estrów kwasów tłuszczowych lub
mieszanka monoalkilowych estrów
kwasów
tłuszczowych
i
parafinowego oleju napędowego
będąca produktem syntezy i/lub
hydrorafinacji
o
pochodzeniu
niekopalnym
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
2710 20 15 30
-
-
-
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 17
00/80 - - - O zawartości siarki przekraczającej
0,002 % masy, ale nieprzekraczającej
0,1 % masy :
2710 20 17
21/10 - - - - O zawartości siarki przekraczającej
0,002 %
masy,
ale
nieprzekraczającej 0,05 % masy :
2710 20 17
21/20 - - - - - Mieszanki zawierające wagowo
ponad 20 % monoalkilowych
estrów kwasów tłuszczowych lub
mieszanka monoalkilowych estrów
kwasów
tłuszczowych
i
parafinowego oleju napędowego
będąca produktem syntezy i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym :
2710 20 17 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
35
1
2710 20 17
2
3
21/80 - - - - - - Przywożone z Kanady
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR,
CA, ID, US;
DUMPD: 172.2
EUR/1000
kg/biodiesel (excl
AR, CA, ID, US)
(TM681); ACOMPDCA, US; COMPD:
237 EUR/1000
kg/biodiesel (excl
CA, US) (TM681);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
6
2710 20 17 21
-
-
7
8
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
1032, AL,
BA, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
BA, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
BA, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
1032, AL,
BA, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
-
-
-
-
-
-
-
-
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 17 29
-
-
-
13
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
29/80 - - - - - - Pozostałe
-
-
-
-
-
-
2710 20 17
-
12
A
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 17
30/80 - - - - - Mieszanki zawierające wagowo
20 % lub mniej monoalkilowych
estrów kwasów tłuszczowych lub
mieszanka monoalkilowych estrów
kwasów
tłuszczowych
i
parafinowego oleju napędowego
będąca produktem syntezy i/lub
hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID,
US; ACOMPD-US;
STDUM (excl AR,
ID, US); CTDUMTR (TM303);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
2710 20 17 30
-
-
-
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 17
90/80 - - - - O zawartości siarki przekraczającej
0,05 %
masy,
ale
nieprzekraczającej 0,1 % masy
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
ADUMPD-AR, ID;
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
2710 20 17 90
-
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 19
00/80 - - - O zawartości siarki przekraczającej
0,1 % masy :
2710 20 19 00
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
36
1
2710 20 19
2
3
10/80 - - - - O
zawartości
siarki
nieprzekraczającej 0,2 % masy
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
5b
6
7
2710 20 19 10
-
8
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
9
10
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500);
CAMER: 0
(TM114)
3.5; 117: 0 (EU003) 1032, AL,
AD, SM,
(TM511) (TM510)
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 19
90/80 - - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
2710 20 19 90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 31
00/10 - - Oleje opałowe :
2710 20 31
00/80 - - - O
zawartości
siarki
nieprzekraczającej 0,1 % masy
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2710 20 31 00
-
3.5; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
3.5; 117: 0 (EU003) 1032, AL,
(TM511) (TM510)
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 35
00/80 - - - O zawartości siarki przekraczającej
0,1 % masy, ale nieprzekraczającej
1 % masy
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2710 20 35 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
37
1
2710 20 39
2
3
00/80 - - - O zawartości siarki przekraczającej
1 % masy
4
5a
5b
6
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2710 20 39 00
-
7
-
8
3.5; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510)
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
3.7; 117: 0 (EU003) 1032, AL,
(TM511) (TM510)
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 20 90
-
00/80 - - Pozostałe oleje
LPS-KP (CD714) MILEX-SY (CD994)
(TM398); LPS (excl
(TM841) (TM738)
KP) (CD714) (TM398);
STDUM (excl US);
MILIM-SY (CD995)
(TM773) (TM763)
(CD998)
2710 20 90 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 91 00
00/10 - Oleje odpadowe :
2710 91 00
00/80 - - Zawierające
polichlorowane
bifenyle (PCB), polichlorowane
terfenyle (PCT) lub polibromowane
bifenyle (PBB)
-
LPS-KP (CD714) 1014 (CD572) (CD577)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
KP) (CD714) (TM398); ALLTC (excl AU,
MILIM-SY (CD995) CA, CH, CL, IL, IS,
(TM773) (TM763)
JP, KR, LI,MX,
(CD998); (CD572)
NO, NZ, TR, US)
CD577 CD574
(
(CD576)
)(
)
(CD573)
-
3.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710 99 00
00/80 - - Pozostałe :
2710 99 00
10/80 - - - Do
przeprowadzania
specyficznego
procesu
-
LPS-KP (CD714) 1014 (CD572) (CD577)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
KP) (CD714) (TM398); ALLTC (excl AU,
MILIM-SY (CD995) CA, CH, CL, IL, IS,
JP, KR, LI,MX,
(TM773) (TM763)
(CD998); (CD572)
NO, NZ, TR, US)
(CD577) (CD574)
(CD576)
(CD573)
EU001
)
2710 99 00 10 APPEU: 0 (
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
38
1
2710 99 00
2
3
90/80 - - - Pozostałe
4
-
5a
5b
6
LPS-KP (CD714) 1014 (CD572) (CD577)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
KP) (CD714) (TM398); ALLTC (excl AU,
MILIM-SY (CD995) CA, CH, CL, IL, IS,
(TM773) (TM763)
JP, KR, LI,MX,
(CD998); (CD572)
NO, NZ, TR, US)
CD577 CD574
(
)(
)
(CD576)
(CD573)
2710 99 00 90
-
7
8
3.5
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, MD,
ME, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 00 00
00/80
2711 11 00
00/10 - Skroplone :
2711 11 00
00/80 - - Gaz ziemny
Gaz ziemny (mokry) i pozostałe
węglowodory gazowe (TN701) (TN702) :
TJ
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
-
0; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 12 00
00/80 - - Propan :
2711 12 11
00/10 - - - Propan o czystości nie mniejszej niż
99 % :
2711 12 11
00/80 - - - - Stosowany jako paliwo napędowe
lub do ogrzewania
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2711 12 11 00
-
8; AIRWO: 0
(CD333)
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
39
1
2711 12 19
2
3
00/80 - - - - Do innych celów
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
5b
6
7
2711 12 19 00
APPEU: 0 (EU001);
AIRWO: 0 (CD333)
-
8
-
-
9
10
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, MD,
ME, PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 12 91
00/10 - - - Pozostałe :
2711 12 91
00/80 - - - - Do
przeprowadzania
specyficznego
procesu
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
APPEU: 0 (EU001);
AIRWO: 0 (CD333)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU001
2711 12 93 00 APPEU: 0 (CD333); 1032, AL,
AIRWO: 0 (
)
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
2711 12 91 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 12 93
00/80 - - - - Do przeprowadzania przemian
chemicznych w procesie innym niż
ten
wymieniony
w
podpozycji 2711 12 91
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 12 94
00/10 - - - - Do innych celów :
2711 12 94
00/80 - - - - - O czystości przekraczającej 90 %,
ale mniejszej niż 99 %
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2711 12 94 00
0.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
40
1
2711 12 97
2
3
00/80 - - - - - Pozostały
4
5a
5b
6
7
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2711 12 97 00
0.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
8
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
EU001
(
); 1032, AL,
2711 13 30 00 APPEU: 0EU003
117: 0 (
)
BA,
(TM511) (TM510);
CAMER,
AIRWO: 0 (CD333)
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 13 00
00/80 - - Butany :
2711 13 10
00/80 - - - Do
przeprowadzania
specyficznego
procesu
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
2711 13 10 00
-
APPEU: 0 (EU001);
117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 13 30
00/80 - - - Do
przeprowadzania
przemian
chemicznych w procesie innym niż
ten
wymieniony
w
podpozycji 2711 13 10
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 13 91
00/10 - - - Do innych celów :
2711 13 91
00/80 - - - - O czystości przekraczającej 90 %,
ale mniejszej niż 95 %
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2711 13 91 00
0.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
41
1
2711 13 97
2
3
00/80 - - - - Pozostałe
4
5a
5b
6
7
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2711 13 97 00
0.7; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
8
-
-
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, MD,
ME, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, MD,
ME, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 14 00
00/80 - - Etylen, propylen, butylen i butadien
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 19 00
00/80 - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2711 21 00
00/10 - W stanie gazowym :
2711 21 00
00/80 - - Gaz ziemny
TJ
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
-
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, MD,
ME, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
42
1
2711 29 00
2
3
00/80 - - Pozostałe
4
5a
5b
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
-
6
7
8
0; 117: 0 (EU003)
(TM511) (TM510);
AIRWO: 0 (CD333)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, MD,
ME, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
9
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712 00 00
00/80
2712 10 00
00/80 - Wazelina :
2712 10 10
00/80 - - Surowa
Wazelina;
parafina,
wosk
mikrokrystaliczny, gacz parafinowy,
ozokeryt, wosk montanowy, wosk
torfowy, pozostałe woski mineralne i
podobne produkty otrzymywane w
drodze syntezy lub innych procesów,
nawet barwione (TN701) (TN702) :
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
2712 10 10 00
-
-
0; AIRWO: 0
(CD333)
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PG, SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712 10 90
-
00/80 - - Pozostała
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
-
2712 10 90 00
-
2.2; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712 20 00
00/80 - Parafina zawierająca
0,75 % masy oleju :
mniej
niż
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
43
1
2712 20 10
2
3
00/80 - - Parafina syntetyczna o ciężarze
cząsteczkowym 460 lub większym, ale
nieprzekraczającym 1 560
4
5a
5b
6
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2712 20 10 00
-
7
-
8
0; AIRWO: 0
(CD333)
-
9
10
1032,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, PG,
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
12
13
AACC
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712 20 90
00/80 - - Pozostała
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2712 20 90 00
-
2.2; AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712 90 00
00/80 - Pozostałe :
2712 90 11
00/10 - - Ozokeryt, wosk montanowy lub wosk
torfowy (produkty naturalne) :
2712 90 11
00/80 - - - Surowe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
2712 90 11 00
-
0.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712 90 19
00/80 - - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2712 90 19 00
-
2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712 90 31
00/10 - - Pozostałe :
2712 90 31
00/20 - - - Surowe :
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
44
1
2712 90 31
2
3
00/80 - - - - Do
przeprowadzania
specyficznego
procesu
4
5a
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
5b
6
7
EU001
)
2712 90 31 00 APPEU: 0 (
-
-
8
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, PG,
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712 90 33
00/80 - - - - Do przeprowadzania przemian
chemicznych w procesie innym niż
ten
wymieniony
w
podpozycji 2712 90 31
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
EU001
)
2712 90 33 00 APPEU: 0 (
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712 90 39
00/80 - - - - Do innych celów
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
2712 90 39 00
-
0.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712 90 91
00/10 - - - Pozostałe :
2712 90 91
00/80 - - - - Mieszanina 1-alkenów zawierająca
80 % masy lub więcej 1-alkenów,
których długość łańcucha wynosi
24 atomy węgla lub więcej, ale nie
przekracza 28 atomów węgla
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
-
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2712 90 91 00
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AACC
-
-
-
45
45
1
2712 90 99
2
3
00/80 - - - - Pozostałe
4
5a
5b
6
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM765) (CD998)
DURX-ALLTC
(DU068) (CD464)
2712 90 99 00
-
-
7
8
2.2
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
9
-
-
-
-
12
13
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
AACC
A
AACC
A
AACC
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2713 00 00
00/80
2713 11 00
00/10 - Koks naftowy :
2713 11 00
00/80 - - Niekalcynowany
Koks naftowy, bitum naftowy oraz
inne pozostałości olejów ropy naftowej
lub
olejów
otrzymywanych
z
minerałów
bitumicznych
(TN701)
(TN702) :
-
LPS-KP (CD714) 1014 (CD572) (CD577)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
KP) (CD714) (TM398); ALLTC (excl AU,
MILIM-SY (CD995) CA, CH, CL, IL, IS,
(TM766) (CD998);
JP, KR, LI,MX,
(CD572) (CD577)
NO, NZ, TR, US)
CD574 CD573
(
(CD576)
)(
)
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1032, CL,
AD, SM,
CM, CO, TR- CUD:
EC, ESA,
0; CH: 0;
FJ, GE, KR,
EEA: 0
MD, PG,
(CD303)
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, CL,
AD, SM,
CM, CO, TR- CUD:
EC, ESA,
0; CH: 0;
FJ, GE, KR,
EEA: 0
(CD303)
MD, PG,
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, CL,
AD, SM,
CM, CO, TR- CUD:
EC, ESA,
0; CH: 0;
FJ, GE, KR,
EEA: 0
MD, PG,
(CD303)
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2713 12 00
00/80 - - Kalcynowany
-
LPS-KP (CD714) 1014 (CD572) (CD577)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
KP) (CD714) (TM398); ALLTC (excl AU,
MILIM-SY (CD995) CA, CH, CL, IL, IS,
(TM766) (CD998);
JP, KR, LI,MX,
(CD572) (CD577)
NO, NZ, TR, US)
CD574 CD573
(
(CD576)
)(
)
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2713 20 00
00/80 - Bitum naftowy
-
LPS-KP (CD714) 1014 (CD572) (CD577)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
KP) (CD714) (TM398); ALLTC (excl AU,
MILIM-SY (CD995) CA, CH, CL, IL, IS,
(TM766) (CD998);
JP, KR, LI,MX,
(CD572) (CD577)
NO, NZ, TR, US)
(CD574) (CD573)
(CD576)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
00/80 - Inne pozostałości olejów ropy
naftowej lub olejów otrzymywanych z
minerałów bitumicznych :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2713 90 00
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
46
1
2713 90 10
2
3
00/80 - - Do produkcji produktów objętych
pozycją 2803
4
-
5a
5b
6
LPS-KP (CD714) 1014 (CD572) (CD577)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
KP) (CD714) (TM398); ALLTC (excl AU,
MILIM-SY (CD995) CA, CH, CL, IL, IS,
(TM766) (CD998);
JP, KR, LI,MX,
(CD572) (CD577)
NO, NZ, TR, US)
CD574 CD573
(
)(
)
(CD576)
7
EU001
)
2713 90 10 00 APPEU: 0 (
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
11
-
12
13
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
DZ, EG, FO, IL, JO, LB, AACC
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1032, AL,
AD, SM,
BA, CL,
TR- CUD:
CM, CO,
0; CH: 0;
EC, ESA,
EEA: 0
FJ, GE, KR,
(CD303)
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2713 90 90
00/80 - - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714) 1014 (CD572) (CD577)
(TM398); LPS (excl
(CD576) (CD574);
KP) (CD714) (TM398); ALLTC (excl AU,
MILIM-SY (CD995) CA, CH, CL, IL, IS,
(TM766) (CD998);
JP, KR, LI,MX,
(CD572) (CD577)
NO, NZ, TR, US)
CD574 CD573
(
(CD576)
)(
)
2713 90 90 00
-
0.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2714 00 00
00/80
2714 10 00
00/80 - Łupek bitumiczny lub naftowy i
piaski bitumiczne
2714 90 00
Bitum i asfalt, naturalne; łupek
bitumiczny lub naftowy i piaski
bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe
(TN701) (TN702) :
00/80 - Pozostałe
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM767) (CD998);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM767) (CD998);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
2715 00 00
00/80
Mieszanki bitumiczne na bazie
naturalnego
asfaltu,
naturalnego
bitumu, bitumu naftowego, smoły
mineralnej lub mineralnego paku
smołowego (na
przykład
masy
uszczelniające bitumiczne, fluksy)
(TN701) (TN702)
-
LPS-KP (CD714)
(TM398); LPS (excl
KP) (CD714) (TM398);
MILIM-SY (CD995)
(TM768) (CD998);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573); p05
(SK005)
-
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
-
0
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
1032, CL,
CM, CO,
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
AACC
A
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
AACC
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
-
0
-
-
-
-
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD- CUD:
0; EEA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
47
1
2
2716 00 00
00/80
3
Energia elektryczna (
4
TN701
)(
TN702
)
5a
1000
kWh
5b
6
7
-
0
8
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(CD333)
(CD464)
(CD497)
(CD500)
(CD544)
(CD572)
(CD573)
(CD574)
(CD576)
(CD577)
(CD714)
(CD715)
(CD994)
Zastosowanie ulgi celnej lub obniżonego cła podlega odrębnemu wnioskowi składanemu przez
zgłaszającego w rubryce 44 "Informacje dodatkowe/przedstawione dokumenty/świadectwa i zezwolenia"
jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD)
Zawieszenie opłat celnych w związku ze zdatnością do lotu jest uwarunkowane przedstawieniem
świadectwa zdatności do lotu lub deklaracji fakturowej lub dokumentu dołączonego w charakterze
załącznika do niej/niego (Rozp. (WE) nr 1147/2002, Dz. U. nr L170/2002).
Jeżeli zgłaszane towary są wymienione w przypisie oznaczonym symbolem "DU" dołączonym do środka,
należy przedłożyć pozwolenie na wywóz zgodnie z rozporządzeniem (WE) 428/2009 wraz z późniejszym
zmianami.
Wprowadzenie pod tą podpozycją podlega warunkom określonym w odpowiednich postanowieniach
Wspólnoty (zob. art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz.U. L 269
z 10.10.2013, s.1).
Stosowanie tej preferencji uzależnia się od przedstawienia dowodu pochodzenia stwierdzającego
wspólnotowe pochodzenie towarów, w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Konfederacją Szwajcarską.
Jeżeli produkt wymieniony jest w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliów, w polu 44 SAD należy podać aktywowany identyfikacyjny numer
referencyjny.
Urzędy celne mogą sprawdzić status identyfikacyjnego numeru referencyjnego w bazie danych ePIC.
Odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, podlegają procedurze
uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody.
Odpady, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 podlegają wymogowi
dopełnienia ogólnych obowiązków w zakresie informowania, ustanowionych w art. 18 tego rozporządzenia,
jeżeli ilość przemieszczanych odpadów przekracza 20 kg.
Jeżeli odpady wymienione w załączniku III („zielony” wykaz odpadów) wykazują pewne niebezpieczne
właściwości, zastosowanie mają przepisy dotyczące odpadów wymienionych w załączniku IV
(„bursztynowy” wykaz odpadów). Zob. art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.
Zakazany jest wywóz ze Wspólnoty odpadów wymienionych w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006,
jeżeli są one przeznaczone do odzysku w państwach, których nie obowiązuje decyzja OECD (Decyzja Rady
OECD C(2001)107/final dotycząca przeglądu decyzji C(92)39/final w sprawie kontroli transgranicznego
przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku).
Odpady przeznaczone wyraźnie do badań laboratoryjnych (art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006)
służących ocenie właściwości fizycznych lub chemicznych tych odpadów albo ustaleniu, czy nadają się one
do odzysku lub unieszkodliwienia, nie podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody. W
takim przypadku obowiązują wymogi proceduralne dotyczące ogólnych obowiązków w zakresie
informowania (art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006). Ilość odpadów objętych wyłączeniem w
przypadku wyraźnego przeznaczenia ich do badań laboratoryjnych odpowiada minimalnej ilości racjonalnie
potrzebnej do prawidłowego przeprowadzenia badań w konkretnym przypadku i nie może przekraczać
25 kg.
Właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w
załączniku II rozporządzenia (UE) 2016/682, może udzielić zezwolenia na:
a) zakup, przywóz lub przekazywanie węgla, pod warunkiem że właściwy organ państwa członkowskiego
na podstawie wiarygodnych informacji stwierdził, że ładunek nie pochodzi z Korei Północnej i był
przewożony przez terytorium Korei Północnej wyłącznie w celu wywozu z portu w Rason, dane państwo
członkowskie powiadomiło wcześniej Komitet ds. Sankcji o takich transakcjach i transakcje te nie są
powiązane z uzyskiwaniem dochodu na rzecz północnokoreańskich programów związanych z bronią
jądrową i pociskami balistycznymi lub z innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji Rady
Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016) lub na mocy
rozporządzenia (UE) 2016/682; lub
b) transakcje, co do których uznano, że służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb życiowych i nie są powiązane
z uzyskiwaniem dochodu na rzecz północnokoreańskich programów związanych z bronią jądrową i
pociskami balistycznymi lub z innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa
ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016) lub na mocy rozporządzenia
Rady (UE) 2016/682.
Zakaz wywozu nie ma zastosowania w odniesieniu do sprzedaży ani dostarczania paliwa lotniczego
cywilnym samolotom pasażerskim poza Koreą Północą wyłącznie na potrzeby zużycia w trakcie lotu do
Korei Północnej oraz powrotu do portu lotniczego pochodzenia.
W drodze odstępstwa od zakazu wywozu właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na
stronach internetowych wymienionych w załączniku II rozporządzenia Rady (UE) 329/2007, może udzielić
zezwolenia na sprzedaż, dostarczenie lub przekazanie danego artykułu, pod warunkiem że dane państwo
członkowskie otrzymało wcześniej wydawaną w wyjątkowych i indywidualnych przypadkach zgodę
Komitetu ds. Sankcji na przekazanie do Korei Północnej tych produktów w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb humanitarnych, których istnienie potwierdzono, i pod warunkiem spełnienia
określonych warunków w zakresie efektywnego monitorowania dostarczania i wykorzystania.
Jeżeli deklarowany towar jest wymieniony w przypisie dołączonym do niniejszego środka - pozwolenie
-
-
-
(CD303)
10
1032, CL, AD- CUD:
CM, CO, 0; EEA: 0
EC, ESA,
FJ, GE, MD,
PG, SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SPGL: 0
(excl IN)
-
-
-
-
-
11
DZ, EG, IL, JO, LB,MA,
MX, PS, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
AACC
A
48
(CD995)
(CD998)
(DU068)
(EU001)
(EU003)
(NM108)
(SK005)
(TM114)
(TM279)
(TM303)
(TM305)
(TM398)
(TM510)
(TM511)
(TM681)
(TM738)
(TM762)
(TM763)
(TM765)
(TM766)
(TM767)
(TM768)
(TM773)
48
przywozu (wywozu) powinno być przedstawione.
Jeżeli deklarowany towar jest wymieniony w przypisie dołączonym do niniejszego środka - przywóz lub
wywóz jest niedozwolony.
Zakazy określone w art. 6 nie mają zastosowania do:
a) wykonania, przed dniem 15 października 2011 r. lub w tym dniu, zobowiązania wynikającego z umowy
zawartej przed dniem 2 września 2011 r. pod warunkiem, że osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ,
zamierzające wypełnić odnośne zobowiązanie, zgłosili, co najmniej siedem dni roboczych wcześniej,
działanie lub transakcję właściwemu organowi w państwie członkowskim, w którym mają swoją siedzibę,
wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku III; lub
b) zakupu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które zostały wywiezione z Syrii przed dniem 2
września 2011 r., lub, w przypadku gdy wywóz miał miejsce zgodnie z lit. a), przed dniem 15 października
2011 r. lub w tym dniu.
Towary 1C111 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Zwolnienie od cła lub obniżenie stawki celnej podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach
Unii, uwzględniając kontrolę celną użytkowania takich towarów (zob. art. 254 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1)).
Zgodnie z przepisami szczególnymi sekcji II część A pkt 3 przepisów wstępnych Nomenklatury scalonej
zawieszenie cła na towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i pozostałych jednostek
pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych podlega warunkom ustanowionym w
odpowiednich przepisach Unii Europejskiej z uwagi na kontrolę celną wykorzystania takich towarów.
Mierzona(e, y) w temperaturze 15°C.
Zakaz wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest (nie
dotyczy tranzytu przez terytorium RP - art. 2 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących
się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów
niebezpiecznych (Dz. Urz. L 262 z 27.9.1976)), zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997
r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z
późn. zm).
Stawka celna dla krajów trzecich jest taka sama lub bardziej korzystna.
Towar z załącznikiem Id rozporządzenia (WE) 329/2007
Środki antydumpingowe/wyrównawcze stosuje się nadal w odniesieniu do towarów pochodzących z
zainteresowanych krajów, nawet jeżeli importowane są z Turcji.
Towar z załącznikiem Ie rozporządzenia (WE) 329/2007
Towar z załącznikiem If rozporządzenia (WE) 329/2007
1. Stawki celne podlegają zawieszeniu w odniesieniu do towarów przeznaczonych do włączenia do statków,
łodzi lub pozostałych jednostek pływających zaklasyfikowanych pod następującymi kodami CN: 8901 10
10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91;
8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 do celów ich budowy, naprawy, konserwacji lub
przebudowy oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do umieszczenia w takich statkach, łodziach
lub pozostałych jednostkach pływających lub do ich wyposażenia.
2. Stawki celne zostają zawieszone w odniesieniu do:
a) towarów przeznaczonych do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych:
1) stałych, objętych podpozycją ex 843 0 49, działających na morzu terytorialnym państw członkowskich
lub poza nim; lub
2) pływających lub podwodnych, objętych podpozycją 8905 20, do celów ich budowy, naprawy,
konserwacji lub przekształcenia, oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do wyposażenia
wymienionych platform.
b) rur, przewodów, kabli i ich złączy, łączących te platformy wiertnicze lub produkcyjne ze stałym lądem.
Towary przeznaczone do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych:
towary takie, jak: paliwo silnikowe, smary i gaz, które są niezbędne do działania maszyn i aparatury, ale nie
są stałymi, integralnymi częściami platform, a używane są na pokładzie w celu budowy, naprawy,
konserwacji, przebudowy lub wyposażenia tych platform, uznawane są także za wykorzystane do włączenia
do platform wiertniczych lub produkcyjnych.
Cło obowiązuje w stosunku wagowym do łącznej zawartości monoalkilowych estrów kwasów
tłuszczowych oraz parafinowych olejów napędowych będących produktem syntezy i/lub hydrorafinacji o
pochodzeniu niekopalnym (zawartości biodiesla) w produkcie. Powyższa definicja "zawartości biodiesla"
obowiązuje jedynie w kontekście środków antydumpingowych i antysubsydyjnych i jest różna od definicji
"biodiesla" określonej w uwadze do podpozycji nr 5 do działu 27 oraz w uwadze nr 7 do działu 38.
Inhibitory korozji, demulgatory, substancje przeciwpienne i inne chemikalia specjalnie opracowane do
stosowania w procesie wiercenia i wstępnego przetwarzania ropy naftowej produkowanej z odwiertów
naftowych lub gazowych (1.C.3., załącznika VI rozporządzenia nr 961/2010 - Dz.U. L 281, 27.10.2010).
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie
indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów
otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gdzie te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje
odpadowe
Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy,
pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów,
barwione lub nie
Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z
minerałów bitumicznych
Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltydy i skały asfaltowe
Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły
mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)”.
Z zastrzeżeniem, że w Syrii zakup kerozyny/paliwa lotniczego opatrzonego kodem HS 2710 19 21 nie
podlega zakazowi w zakresie, w jakim jest ono przeznaczone i wykorzystywane wyłącznie do kontynuacji
lotu samolotu, do którego zostało załadowane
49
(TM841)
(TM861)
(TN701)
(TN702)
Kod Taric
49
Towary w art. 7a rozporządzenia (WE) nr 36/2012 - ZAŁĄCZNIK Va PALIWO DO SILNIKÓW
ODRZUTOWYCH I DODATKI PALIWOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7A UST. 1.
Autonomiczne zawieszenie ceł wspólnej taryfy celnej na produkty rolne i przemysłowe, wyszczególnione w
załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, nie jest stosowane w przypadku mieszanin, preparatów
lub produktów złożonych z różnych komponentów zawierających wymienione produkty.
Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1387/2013.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii
Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub
umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne,
jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane
działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w
odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego
pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1351/2014 (Dz.U. L 365, s. 46) zakazuje się wywozu towarów i
technologii nadających się do wykorzystania w kluczowych sektorach: transport; telekomunikacja; energia;
poszukiwanie, badanie i wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców mineralnych:
a) na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Krymie lub w Sewastopolu;
lub
b) w celu wykorzystania na Krymie lub w Sewastopolu.
Zakaz pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 21 marca 2015 r. zobowiązań wynikających z
umowy, która została zawarta przed dniem 20 grudnia 2014 r. lub z umów dodatkowych niezbędnych do
wykonania takiej umowy, pod warunkiem, że właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem, co
najmniej pięciu dni roboczych.
Zakaz nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie zachodzą rozsądne powody by stwierdzić, że towary i
technologie mają być wykorzystywane na Krymie lub w Sewastopolu.
Kraj
Kod
Opis ( Firmy/Środki )
pochodzenia dodatkowy
27
V072
2701
2701
2701
2702
2702
2702
2703
V999
X061
X098
V999
X061
X098
V024
2703
2704
2704
2704
2705
2705
2705
2705
V999
V999
X061
X098
V999
X061
X099
X100
2705
X120
2706
2706
V999
X018
Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych,
dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż
wymienione w pozostałych pozycjach załącznika: 8
Pozostałe: 23
Przeznaczone do celów opałowych: ACC: 1.28 zł/GGJ
Inne niż do celów opałowych.: ACC:
Pozostałe: 23
Przeznaczone do celów opałowych: ACC: 1.28 zł/GGJ
Inne niż do celów opałowych.: ACC:
Surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby
torfowe dla celów rolniczych: 8
Pozostałe: 23
Pozostałe: 23
Przeznaczone do celów opałowych: ACC: 1.28 zł/GGJ
Inne niż do celów opałowych.: ACC:
Pozostałe: 23
Przeznaczone do celów opałowych: ACC: 1.28 zł/GGJ
Gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych.: ACC: 14.22 zł/GGJ
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Import przez pośredniczący podmiot gazowy w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku akcyzowym.: ACC:
Pozostałe: 23
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2706
X093
2706
X094
2706
X100
2706
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50
2706
X102
2707
270710
V999
X018
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Pozostałe: 23
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
-
-
-
-
-
270710
X093
270710
X094
270710
X100
270710
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
270710
X102
270720
X018
-
-
-
-
270720
X093
270720
X094
270720
X100
270720
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
270720
X102
270730
X018
-
-
-
-
270730
X093
270730
X094
270730
X100
270730
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
270730
X102
270740
X018
-
-
-
-
270740
X093
270740
X094
270740
X100
270740
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
270740
X102
270750
X018
-
-
-
-
51
51
270750
X093
270750
X094
270750
X100
270750
X101
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Pozostałe: 23
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Pozostałe: 23
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
-
-
-
-
-
-
-
-
270750
X102
270791
X018
-
-
-
-
270791
X093
270791
X094
270791
X100
270791
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
270791
X102
270799
X018
-
-
-
-
270799
X093
270799
X094
270799
X100
270799
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
270799
X102
2708
2708
V999
X018
-
-
-
-
-
2708
X093
2708
X094
2708
X100
2708
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
2708
X102
2709
2709
V999
X018
-
-
-
2709
X093
-
-
52
52
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Pozostałe: 23
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe.: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe.: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Paliwa silnikowe, pod warunkiem, że wyroby spełniają wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach.: ACC: 1540 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Paliwa silnikowe, pod warunkiem, że wyroby spełniają wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach.: ACC: 1540 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
-
2709
X094
2709
X100
2709
X101
-
-
-
-
-
-
-
2709
X102
2710
27101211
V999
X018
-
-
-
-
-
27101211
X093
27101211
X094
27101211
X100
27101211
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
27101211
X102
27101215
X018
-
-
-
-
27101215
X093
27101215
X094
27101215
X100
27101215
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
27101215
X102
27101221
X018
-
-
-
-
27101221
X100
27101221
27101225
X103
X018
-
-
-
-
-
-
27101225
X100
27101225
27101241
X103
X018
-
-
-
-
-
-
27101245
X018
-
-
27101245
X104
27101249
X018
-
-
-
-
27101249
X104
27101251
X018
-
-
-
27101251
X100
-
53
53
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe.: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe.: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe.: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
-
27101251
27101259
X103
X018
-
-
-
-
-
27101259
X100
27101259
27101290
X103
X018
-
-
-
-
-
-
27101290
X093
27101290
X094
27101290
X100
27101290
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
27101290
X102
27101911
X018
-
-
-
-
27101911
X093
27101911
X094
27101911
X100
27101911
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
27101911
X102
27101915
X018
-
-
-
-
27101915
X093
27101915
X094
27101915
X100
27101915
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
27101915
X102
27101929
X018
-
-
-
-
27101929
X100
27101929
27101931
X103
X018
-
-
-
-
-
-
27101931
X093
27101931
X094
-
-
54
54
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele
opałowe: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, pod
warunkiem że wyroby spełniają wymagania jakościowe określone w odrębnych
przepisach .: ACC: 1171 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku użycia wyrobów do
napędów silników spalinowych, użycia ich gdy nie spełniają warunków
określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i
barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzania
paliw lub sprzedaży takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
COMPD (CD698) (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
DUMPD (CD698) (TM681)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
-
27101931
X100
27101931
X101
-
-
-
-
-
27101931
X102
27101935
X018
-
-
-
-
27101935
X093
27101935
X094
27101935
X100
27101935
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
27101935
X102
27101943
X012
27101943
X018
-
-
-
-
-
-
27101943
X107
27101943
X109
-
-
-
2710194321
AR
B782
-
2710194321
AR
B783
2710194321
AR
B784
-
-
-
-
-
-
2710194321
AR
B785
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
AR
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
B999
B107
B107
B108
B108
B999
B999
C114
2710194321
CA
C114
2710194321
ID
B786
2710194321
ID
B787
2710194321
ID
B788
2710194321
ID
B789
2710194321
ID
B790
2710194321
ID
B999
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
2710194321
55
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
56
2710194321
56
US
A940
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
57
57
2710194321
US
A941
2710194321
US
A941
2710194321
US
A942
2710194321
US
A942
2710194321
2710194321
2710194329
US
US
AR
A999
A999
B782
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710194329
AR
B783
2710194329
AR
B784
-
-
-
-
-
2710194329
AR
B785
2710194329
2710194329
AR
ID
B999
B786
2710194329
ID
B787
2710194329
ID
B788
2710194329
ID
B789
2710194329
ID
B790
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
2710194329
58
ID
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
B999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
-
-
59
2710194329
59
US
A940
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
60
60
2710194329
US
A941
2710194329
US
A941
2710194329
US
A942
2710194329
US
A942
2710194329
2710194329
2710194330
US
US
AR
A999
A999
B782
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710194330
AR
B783
2710194330
AR
B784
-
-
-
-
-
2710194330
AR
B785
2710194330
2710194330
AR
ID
B999
B786
2710194330
ID
B787
2710194330
ID
B788
2710194330
ID
B789
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
61
2710194330
ID
B790
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
2710194330
ID
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
B999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD699)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
-
-
-
-
62
2710194330
62
US
A940
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
63
63
2710194330
US
A941
2710194330
US
A941
2710194330
US
A942
2710194330
US
A942
2710194330
2710194330
27101946
US
US
A999
A999
X012
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD699)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD699)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD699)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele
opałowe: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku użycia wyrobów do
napędów silników spalinowych, użycia ich gdy nie spełniają warunków
określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i
barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzania
paliw lub sprzedaży takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
-
-
-
-
-
27101946
X018
-
-
-
-
-
-
-
27101946
X109
-
2710194621
AR
B782
-
2710194621
AR
B783
2710194621
AR
B784
-
-
-
-
-
-
2710194621
AR
B785
64
64
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
COMPD (CD698) (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
DUMPD (CD698) (TM681)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
-
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
AR
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
B999
B107
B107
B108
B108
B999
B999
C114
2710194621
CA
C114
2710194621
ID
B786
2710194621
ID
B787
2710194621
ID
B788
2710194621
ID
B789
2710194621
ID
B790
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
2710194621
ID
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
B999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
2710194621
65
US
A940
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
66
66
2710194621
US
A941
2710194621
US
A941
2710194621
US
A942
2710194621
US
A942
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
-
-
-
-
67
2710194621
2710194621
2710194629
67
US
US
AR
A999
A999
B782
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
-
-
-
-
-
2710194629
AR
B783
2710194629
AR
B784
-
-
-
-
-
2710194629
AR
B785
2710194629
2710194629
AR
ID
B999
B786
2710194629
ID
B787
2710194629
ID
B788
2710194629
ID
B789
2710194629
ID
B790
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
2710194629
ID
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
B999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
2710194629
68
US
A940
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
69
69
2710194629
US
A941
2710194629
US
A941
2710194629
US
A942
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
-
-
-
-
70
70
2710194629
US
A942
2710194629
2710194629
2710194630
US
US
AR
A999
A999
B782
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD699)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
-
-
-
-
-
2710194630
AR
B783
2710194630
AR
B784
-
-
-
-
-
2710194630
AR
B785
2710194630
2710194630
AR
ID
B999
B786
2710194630
ID
B787
2710194630
ID
B788
2710194630
ID
B789
2710194630
ID
B790
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
2710194630
ID
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
B999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71
2710194630
71
US
A940
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
72
72
2710194630
US
A941
2710194630
US
A941
2710194630
US
A942
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD699)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD699)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
-
-
73
73
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD699)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele
opałowe: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku użycia wyrobów do
napędów silników spalinowych, użycia ich gdy nie spełniają warunków
określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i
barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzania
paliw lub sprzedaży takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
COMPD (CD698) (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
DUMPD (CD698) (TM681)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
-
2710194630
US
A942
2710194630
2710194630
27101947
US
US
A999
A999
X012
-
-
-
27101947
X018
-
-
-
-
-
-
27101947
X109
-
2710194721
AR
B782
-
2710194721
AR
B783
2710194721
AR
B784
-
-
-
-
-
-
2710194721
AR
B785
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
AR
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
B999
B107
B107
B108
B108
B999
B999
C114
2710194721
CA
C114
2710194721
ID
B786
2710194721
ID
B787
2710194721
ID
B788
2710194721
ID
B789
2710194721
ID
B790
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
2710194721
ID
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
B999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
2710194721
74
US
A940
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
75
75
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
76
76
2710194721
US
A941
2710194721
US
A941
2710194721
US
A942
2710194721
US
A942
2710194721
2710194721
2710194729
US
US
AR
A999
A999
B782
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710194729
AR
B783
2710194729
AR
B784
-
-
-
-
-
2710194729
AR
B785
2710194729
2710194729
AR
ID
B999
B786
2710194729
ID
B787
2710194729
ID
B788
2710194729
ID
B789
2710194729
ID
B790
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
2710194729
ID
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
B999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77
2710194729
77
US
A940
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
78
78
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
79
79
2710194729
US
A941
2710194729
US
A941
2710194729
US
A942
2710194729
US
A942
2710194729
2710194729
2710194730
US
US
AR
A999
A999
B782
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD699)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2710194730
AR
B783
2710194730
AR
B784
-
-
-
-
-
2710194730
AR
B785
2710194730
2710194730
AR
ID
B999
B786
2710194730
ID
B787
2710194730
ID
B788
2710194730
ID
B789
2710194730
ID
B790
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
2710194730
ID
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
B999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
80
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
81
2710194730
81
US
A940
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
82
2710194730
82
US
A941
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD699)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(CD699)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD699)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(CD699)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD699)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (CD699)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (CD699)
Zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele
opałowe: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku użycia wyrobów do
napędów silników spalinowych, użycia ich gdy nie spełniają warunków
określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i
barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzania
paliw lub sprzedaży takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi.: ACC: 232 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3
-
2710194730
US
A941
2710194730
US
A942
-
-
2710194730
US
A942
2710194730
2710194730
27101948
US
US
A999
A999
X012
-
X018
-
-
-
27101948
-
-
-
-
-
27101948
X109
27101951
X093
27101951
X094
27101951
X100
27101951
X102
27101951
X110
27101955
X093
27101955
X094
27101955
X100
27101955
X102
27101955
X110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
83
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi.: ACC: 232 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi.: ACC: 232 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi.: ACC: 232 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi.: ACC: 232 zł/1000 l
Oleje smarowe: ACC: 1180 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Oleje smarowe: ACC: 1180 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Oleje smarowe: ACC: 1180 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
-
27101962
X093
27101962
X094
27101962
X100
27101962
X102
27101962
X110
27101964
X093
27101964
X094
27101964
X100
27101964
X102
27101964
X110
27101968
X093
27101968
X094
27101968
X100
27101968
X102
27101968
X110
27101971
27101971
X013
X093
27101971
X094
27101975
27101975
X013
X093
27101975
X094
27101981
27101981
X013
X093
27101981
X094
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84
84
27101983
27101983
X013
X093
27101983
X094
27101985
X018
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Oleje smarowe: ACC: 1180 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Oleje smarowe: ACC: 1180 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Oleje smarowe: ACC: 1180 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Oleje smarowe: ACC: 1180 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Smary plastyczne: ACC: 0 zł/1000 kg
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Pozostałe oleje.: ACC: 1180 zł/1000 l
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27101985
X093
27101985
X094
27101985
X100
27101985
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
27101985
X102
27101987
27101987
X013
X093
27101987
X094
27101991
27101991
X013
X093
27101991
X094
27101993
27101993
X013
X093
27101993
X094
27101999
27101999
X038
X093
27101999
X094
27101999
27102011
X111
B782
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27102011
AR
B784
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B783
-
-
-
-
AR
-
-
-
27102011
-
-
-
AR
-
-
-
-
-
85
85
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele
opałowe: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, pod
warunkiem że wyroby spełniają wymagania jakościowe określone w odrębnych
przepisach .: ACC: 1171 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku użycia wyrobów do
napędów silników spalinowych, użycia ich gdy nie spełniają warunków
określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i
barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzania
paliw lub sprzedaży takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
DUMPD (CD698) (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
COMPD (CD698) (TM681)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
-
27102011
AR
B785
27102011
27102011
AR
ID
B999
B786
27102011
ID
B787
27102011
ID
B788
27102011
ID
B789
27102011
ID
B790
27102011
27102011
ID
B999
X012
-
-
-
-
-
X107
27102011
X109
B107
B107
B108
B108
B999
B999
C114
2710201121
CA
C114
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
-
-
-
-
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
-
-
-
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
2710201121
-
-
-
27102011
-
-
-
X018
-
-
-
27102011
-
-
-
-
-
-
-
86
2710201121
86
US
A940
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
87
2710201121
87
US
A941
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
88
88
2710201121
US
A941
2710201121
US
A942
2710201121
US
A942
2710201121
2710201121
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
2710201129
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
A999
A999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
-
-
-
-
-
-
-
-
89
2710201129
89
US
A940
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
90
90
2710201129
US
A941
2710201129
US
A941
2710201129
US
A942
2710201129
US
A942
2710201129
2710201129
2710201130
2710201130
2710201130
US
US
US
US
US
A999
A999
A933
A933
A934
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD699)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD699)
-
-
-
-
-
-
-
-
91
2710201130
2710201130
2710201130
2710201130
2710201130
2710201130
2710201130
2710201130
2710201130
2710201130
2710201130
2710201130
91
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
92
2710201130
92
US
A940
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
93
93
2710201130
US
A941
2710201130
US
A941
2710201130
US
A942
2710201130
US
A942
2710201130
2710201130
27102015
US
US
AR
A999
A999
B782
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD699)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD699)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD699)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27102015
AR
B783
27102015
AR
B784
-
-
-
-
-
27102015
AR
B785
27102015
27102015
AR
ID
B999
B786
27102015
ID
B787
27102015
ID
B788
27102015
ID
B789
27102015
ID
B790
27102015
27102015
ID
B999
X012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94
94
opałowe: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku użycia wyrobów do
napędów silników spalinowych, użycia ich gdy nie spełniają warunków
określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i
barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzania
paliw lub sprzedaży takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
COMPD (CD698) (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
DUMPD (CD698) (TM681)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
-
27102015
X018
-
-
-
27102015
X109
-
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
B107
B107
B108
B108
B999
B999
C114
2710201521
CA
C114
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
2710201521
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
-
-
-
-
-
95
2710201521
95
US
A940
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
96
96
2710201521
US
A941
2710201521
US
A941
2710201521
US
A942
2710201521
US
A942
2710201521
2710201521
2710201529
US
US
US
A999
A999
A933
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
-
-
-
-
-
-
-
-
97
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
2710201529
97
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
98
2710201529
98
US
A940
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
99
99
2710201529
US
A941
2710201529
US
A941
2710201529
US
A942
2710201529
US
A942
2710201529
2710201529
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
2710201530
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
A999
A999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD699)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
-
-
-
-
-
-
-
-
100
2710201530
100
US
A940
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
101
101
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
102
102
2710201530
US
A941
2710201530
US
A941
2710201530
US
A942
2710201530
US
A942
2710201530
2710201530
27102017
US
US
AR
A999
A999
B782
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD699)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD699)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD699)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina
S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 216.64 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires, AR: DUMPD: 239.35
EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda: DUMPD:
245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A.,
Tucuman: DUMPD: 237.05 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 245.67 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta: DUMPD: 76.94 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Musim Mas, Medan: DUMPD: 151.32 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
(TM518)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan: DUMPD: 145.14 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan:
DUMPD: 174.91 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta: DUMPD: 166.95 EUR/1000
kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Pozostałe: DUMPD: 178.85 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681) (TM518)
Zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele
opałowe: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku użycia wyrobów do
napędów silników spalinowych, użycia ich gdy nie spełniają warunków
określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i
barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzania
paliw lub sprzedaży takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: COMPD (CD698) (TM681)
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada: DUMPD (CD698) (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
COMPD (CD698) (TM681)
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada:
DUMPD (CD698) (TM681)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27102017
AR
B783
27102017
AR
B784
-
-
-
-
-
27102017
AR
B785
27102017
27102017
AR
ID
B999
B786
27102017
ID
B787
27102017
ID
B788
27102017
ID
B789
27102017
ID
B790
27102017
27102017
ID
B999
X012
-
-
-
-
-
X109
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
B107
B107
B108
B108
B999
B999
C114
2710201721
CA
C114
-
-
-
-
-
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
-
-
-
27102017
-
-
-
X018
-
-
-
27102017
-
-
-
-
-
-
-
103
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
2710201721
103
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
104
2710201721
104
US
A940
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
105
105
2710201721
US
A941
2710201721
US
A941
2710201721
US
A942
2710201721
US
A942
2710201721
2710201721
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
2710201729
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
A999
A999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD698)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD698)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD698)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD698)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD698)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD698)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
-
-
-
-
-
-
-
-
106
2710201729
106
US
A940
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD698)
American Made Fuels, Inc., Canton
107
107
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
108
108
2710201729
US
A941
2710201729
US
A941
2710201729
US
A942
2710201729
US
A942
2710201729
2710201729
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
2710201730
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
A999
A999
A933
A933
A934
A934
A935
A935
A936
A936
A937
A937
A938
A938
A939
A939
A940
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD698)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD698)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD698)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: DUMPD (TM681) (CD699)
Archer Daniels Midland Company, Decatur: COMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: DUMPD (TM681) (CD699)
Cargill Inc., Wayzata: COMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: DUMPD (TM681) (CD699)
Imperium Renewables Inc., Seattle: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: COMPD (TM681) (CD699)
Peter Cremer North America LP, Cincinnati: DUMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: COMPD (TM681) (CD699)
Vinmar Overseas, Ltd, Houston: DUMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: COMPD (TM681) (CD699)
World Energy Alternatives LLC, Boston: DUMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
-
-
-
-
-
-
-
-
109
2710201730
109
US
A940
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: COMPD (TM681) (CD699)
American Made Fuels, Inc., Canton
Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham
Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt
Arlington Energy, LLC, Mansfield
Athens Biodiesel, LLC, Athens
Beacon Energy, Cleburne
Biodiesel of Texas, Inc., Denton
BioDiesel One Ltd, Southington
Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda
BullDog BioDiesel, Ellenwood
Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin
Central Iowa Energy, LLC, Newton
Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway
Community Fuels, Stockton
Delta BioFuels, Inc., Natchez
Diamond Biofuels, Mazon
Direct Fuels, Euless
Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore
Earl Fisher Bio Fuels, Chester
East Fork Biodiesel, LLC, Algona
ECO Solutions, LLC, Chatsworth
Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa
ED & F Man Biofuels Inc., New Orleans
Freedom Biofuels, Inc., Madison
110
110
2710201730
US
A941
2710201730
US
A941
Fuel & Lube, LLC, Richmond
Fuel Bio, Elizabeth
FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston
Geo Green Fuels, LLC, Houston
Georgia Biofuels Corp., Loganville
Green River Biodiesel, Inc., Moundville
Griffin Industries, Inc., Cold Spring
High Plains Bioenergy, Guymon
Huish Detergents, Inc., Salt Lake City
Incobrasa Industries, Ltd., Gilman
Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill
Indiana Flex Fuels, LaPorte
Innovation Fuels, Inc., Newark
Iowa Renewable Energy, LLC, Washington
Johann Haltermann Ltd., Houston
Lake Erie Biofuels, LLC, Erie
Leland Organic Corporation, Leland
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool
Middle Georgia Biofuels, East Dublin
Middletown Biofuels, LLC, Blairsville
Musket Corporation, Oklahoma City
New Fuel Company, Dallas
North Mississippi Biodiesel, New Albany
Northern Biodiesel, Inc., Ontario
Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph
Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton
Nova Biosource, Senaca
Organic Fuels, Ltd, Houston
Owensboro Grain Company LLC, Owensboro
Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City
Peach State Labs, Inc., Rome
Perihelion Global, Inc., Opp
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia
Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett
PK Biodiesel, Woodstock
Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls
RBF Port Neches LLC, Houston
Red Birch Energy, Inc., Bassett
Red River Biodiesel Ltd., New Boston
REG Ralston, LLC, Ralston
Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs
Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville
Safe Renewable Corp., Conroe
Sanimax Energy Inc., DeForest
Seminole Biodiesel, Bainbridge
Soy Solutions, Milford
SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea
Sunshine BioFuels, LLC, Camilla
TPA Inc., Warren
Trafigura AG, Stamford
U.S. Biofuels, Inc., Rome
United Oil Company, Pittsbourgh
Valco Bioenergy, Harlingen
Vanguard Synfuels, LLC, Pollock
Vitol Inc., Houston
Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston
Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley
Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake
Western Petroleum Company, Eden Prairie: DUMPD (TM681) (CD699)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AC & S Inc., Nitro
BioPur Inc., Bethlehem
Freedom Fuels LLC, Mason City
Integrity Biofuels, Morristown
Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti
Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro
Prairie Pride, Deerfield
Southeast BioDiesel LLC, Charlotte
Stepan Company, Northfield
-
-
111
111
2710201730
US
A942
2710201730
US
A942
2710201730
2710201730
27102019
US
US
A999
A999
X012
Yokaya Biofuels Inc., Ukiah: COMPD (TM681) (CD699)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
AG Processing Inc., Omaha
Memphis Biofuels, LLC, Memphis
Scott Petroleum, Itta Bena: DUMPD (TM681) (CD699)
Pozostałe: COMPD: 237 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Pozostałe: DUMPD: 172.2 EUR/1000 kg/biodiesel (TM681)
Zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele
opałowe: ACC: 232 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku użycia wyrobów do
napędów silników spalinowych, użycia ich gdy nie spełniają warunków
określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i
barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzania
paliw lub sprzedaży takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi.: ACC: 232 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi.: ACC: 232 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi.: ACC: 232 zł/1000 l
Oleje smarowe: ACC: 1180 zł/1000 l
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
-
-
X018
-
-
-
27102019
-
-
-
-
-
27102019
X109
27102031
X093
27102031
X094
27102031
X100
27102031
X102
27102031
X110
27102035
X093
27102035
X094
27102035
X100
27102035
X102
27102035
X110
27102039
X093
27102039
X094
27102039
X100
27102039
X102
27102039
X110
27102090
27102090
X013
X018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X093
-
-
-
27102090
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112
112
27102090
X094
27102090
X101
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest niższa niż 890 kg/m3 w przypadku użycia do napędu silników
spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza
paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 1822 zł/1000 l
Stawka podwyższona dla paliw opałowych w przypadku gdy gęstość w temp.
15oC jest równa lub wyższa niż 890kg/m3 w przypadku użycia do napędu
silników spalinowych, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do
odmierzacza paliwa lub sprzedaży z takiego zbiornika.: ACC: 2047 zł/1000 kg
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Pozostałe: 23
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe.: ACC: 1.28 zł/GGJ
Paliwa silnikowe skroplone.: ACC: 670 zł/1000 kg
Paliwa silnikowe w stanie gazowym.: ACC: 10.54 zł/GGJ
Biogaz wyprodukowany w składzie podatkowym i spełniający wymagania
jakościowe określone w odrębnych przepisach.: ACC: 0 zł/1000 kg
Import przez pośredniczący podmiot gazowy w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku akcyzowym.: ACC:
Import przez pośredniczący podmiot gazowy w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku akcyzowym.: ACC:
Import przez pośredniczący podmiot gazowy w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku akcyzowym.: ACC:
Pozostałe: 23
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Pozostałe: 23
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
-
-
-
-
27102090
X102
271091
X018
-
-
-
-
271091
X093
271091
X094
271091
X100
271091
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
271091
X102
271099
X018
-
-
-
-
271099
X093
271099
X094
271099
X100
271099
X101
-
-
-
-
-
-
-
-
271099
X102
2711
2711
V999
X100
2711
2711
2711
2711
X103
X108
X112
X114
271111
X120
271121
X120
271129
X120
2712
2712
V999
X018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2712
X100
2712
X101
-
-
-
-
2712
X102
2713
2713
V999
X018
-
-
-
2713
X100
-
-
113
113
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Pozostałe: 23
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Pozostałe: 23
Paliwa silnikowe lub dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych.: ACC:
1797 zł/1000 l
Do celów innych niż cele napędowe i opałowe oraz do celów innych niż
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów do celów opałowych.:
ACC: 0 zł/1000 kg
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest niższa niż 890 kg/m3.: ACC:
232 zł/1000 l
Paliwa opałowe, gdy gęstość w temp. 15oC jest równa lub wyższa niż 890
kg/m3.: ACC: 64 zł/1000 kg
Pozostałe: 23
Pozostałe: ACC: 20 zł/1000 kWh
Import energii elektrycznej przez podmiot nie będący nabywcą końcowym ( art.
9 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym).: ACC:
-
2713
X101
-
-
-
2713
X102
2714
2714
V999
X018
-
-
-
-
-
2714
X100
2714
X101
-
-
-
-
2714
X102
2715
2715
V999
X018
-
-
-
-
-
2715
X100
2715
X101
-
-
-
-
2715
X102
2716
2716
2716
V999
X031
X121
-
-
-
-
-
-
(CD698)
(CD699)
(TM518)
(TM681)
Warunkiem zastosowania indywidualnej stawki celnej dla tego przedsiębiorstwa jest przedstawienie
władzom celnym kraju członkowskiego ważnej faktury handlowej, która powinna zawierać deklarację
podpisaną przez pracownika przedsiębiorstwa, w następującym formacie:
1) nazwisko i funkcja pracownika podmiotu wystawiającego fakturę handlową;
2) oświadczenie o następującej treści:
„Ja, niżej podpisany, poświadczam, że (ilość) monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych lub
parafinowych olejów napędowych będących produktem syntezy lub hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym, powszechnie nazywanych »biodieslem«, w formie czystej lub w postaci mieszanki
zawierającej wagowo ponad 20 % monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych lub parafinowych olejów
napędowych będących produktem syntezy lub hydrorafinacji, o pochodzeniu niekopalnym sprzedana na
wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez [nazwa i adres
przedsiębiorstwa (dodatkowy kod TARIC)] w [odpowiednie państwo/a]. Oświadczam, że informacje
zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą”.
W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury, obowiązuje stawka celna mająca zastosowanie do
„wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”.
Warunkiem zastosowania indywidualnej stawki celnej dla tego przedsiębiorstwa jest przedstawienie
władzom celnym kraju członkowskiego ważnej faktury handlowej, która powinna zawierać deklarację
podpisaną przez pracownika przedsiębiorstwa, w następującym formacie:
1) nazwisko i funkcja pracownika podmiotu wystawiającego fakturę handlową;
2) oświadczenie o następującej treści:
„Ja, niżej podpisany, poświadczam, że (ilość) monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych lub
parafinowych olejów napędowych będących produktem syntezy lub hydrorafinacji o pochodzeniu
niekopalnym, powszechnie nazywanych »biodieslem«, w formie czystej lub w postaci mieszanki
zawierającej wagowo 20 % lub mniej monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych lub parafinowych
olejów napędowych będących produktem syntezy lub hydrorafinacji, o pochodzeniu niekopalnym
sprzedana na wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez [nazwa i adres
przedsiębiorstwa] [dodatkowy kod TARIC] w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oświadczam, że
informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą”.
W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury, obowiązuje stawka celna mająca zastosowanie do
„wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”.
W przypadkach, gdy towary zostały uszkodzone przed wprowadzeniem do wolnego obrotu i wobec tego
cena faktycznie zapłacona lub należna do zapłaty jest dzielona na składniki celem wyznaczenia wartości
celnej, stosownie do Artykułu 145 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. nr L 253, str. 1),
wysokość cła antydumpingowego i/lub cła wyrównawczego, obliczona na podstawie ustalonych kwot
podanych powyżej, ma być zredukowana o procent, który odpowiada podziałowi ceny faktycznej lub
należnej.
Cło obowiązuje w stosunku wagowym do łącznej zawartości monoalkilowych estrów kwasów
tłuszczowych oraz parafinowych olejów napędowych będących produktem syntezy i/lub hydrorafinacji o
pochodzeniu niekopalnym (zawartości biodiesla) w produkcie. Powyższa definicja "zawartości biodiesla"
obowiązuje jedynie w kontekście środków antydumpingowych i antysubsydyjnych i jest różna od definicji
"biodiesla" określonej w uwadze do podpozycji nr 5 do działu 27 oraz w uwadze nr 7 do działu 38.

Similar documents

DZIAŁ 69 WYROBY CERAMICZNE

DZIAŁ 69 WYROBY CERAMICZNE ASPX-ALLTC; QX-ALLTC (CD589); MILEXZW (CD994) (TM649) (TM676); CGEXPALLTC (CD483) (CG024); ALLTC (CD572) (CD573) (CD577) (CD576) (CD574)

More information