MINI MOTIONSCYKEL MINI BIKE

Comments

Transcription

MINI MOTIONSCYKEL MINI BIKE
MINI MOTIONSCYKEL
Brugsvejledning
MINI BIKE
Installation Manual
Modelnr. 10995
Læs og følg alle instruktionerne før montering og være opmærksom på de beskrevne advarsler, når
du bruger produktet, og gem denne vejledning til senere brug.
Read and follow all the instructions for assembly and pay attention to the warnings when using, and
save it for future reference.
8
1
2
9
3
Kassen indeholder (afb. 1)
1x Mini motionscykel med modstandsskrue og display (inklusiv batteri LR44)
1x Mini motionscykel
Tekniske data
4
5
––
––
––
––
––
––
Mål: ca. 48 x 37 x 30 cm
Vægt: ca. 2,4 kg
Materiale: kunststof, stål
Maks. belastning: 100 kg
Udstyrsklasse: HC (til privat brug, nøjagtighed C) / er ikke egnet til terapeutisk træning
Træningsudstyr, der er uafhængigt of omdrejningshastighed
Tilsigtet brug
6
7
–– Træningsudstyret er ikke tænkt til kommerciel brug. Udstyret giver mulighed for at træne arme og
ben; den er forsynet med en modstandsskrue til at øge eller bevare mobiliteten. Et integreret display
viser træningsfremskridtet.
–– Cyklen er nem at pakke væk og samle igen på grund af de sammenfoldelige ben.
Sikkerhedsoplysninger
Vigtigt: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og opbevar den godt!
–– Cyklen er ikke egnet til terapeutiske formål.
–– Sid afslappet og oprejst med lige ryg under øvelserne.
–– Udskift defekte dele på cyklen omgående og brug den ikke før den er repareret.
–– Vær opmærksom på, at der er mulighed for sundhedsskader ved overdreven træning.
–– Stil cyklen op på en vandret, plan overflade.
–– Brug et skridsikkert underlag på glatte overflader.
–– Vær opmærksom på slitage af dele. Er der ikke længere pedalmodstand, er
drivremmen slidt og cyklen skal udskiftes.
–– Der skal være et friareal på ca. 0,6 meter omkring træningsområdet (afb.8, 9)
2
3
Livsfare!
–– Lad aldrig børn være alene med emballagen uden opsyn. Der er fare for kvælning.
–– Cyklen er ikke legetøj. Sørg for, at personer, især børn, ikke stiller sig op på cyklen
eller trækker sig op i den. Cyklen kan vælte.
–– Cyklen er ikke designet til at bære hele kropsvægten.
–– Børn bør kun bruge cyklen under opsyn.
–– Få rådgivning af din læge, før du begynder at bruge cyklen eller hvis der
forekommer ubehag.
Fare for skader!
–– Stil dig ikke med hele kropsvægten på mobilitetstræneren. Den må kun bruges som
beskrevet i brugsanvisningen.
Montering
Cyklen sættes sammen
–– Fjern emballagematerialet.
–– Klap de to ben ud fra hinanden, indtil der lyder et hørbart klik, når sikkerhedsstifterne låser sig fast
(afb. 2).
–– Stil cyklen foran dig selv og drej modstandsskruen til højre for at øge modstanden og til venstre for
at mindske modstanden (afb. 3).
Bemærk: På modstandsskruen er der tegnene + og - til justering af modstanden. + står for stærkere
modstand, og - for mindre modstand.
Cyklen klappes sammen (afb.4)
–– Læg cyklen om på siden.
––
Træk i benenes nøglering for at løsne sikkerhedsstiften og klap benene ind ét efter ét.
Indstilling af fodstropper (afb. 5)
Fodstropperne er formonterede. Der er mulighed for at indstille stropperne til to bredder.
––
––
–– Sørg for den korrekte stabilitet, før mobilitetstræneren tages i brug!
–– Stil cyklen på en plan overflade.
–– Pas godt på figrene, når cyklen klappes sammen og klappes ud. Der er fare for
skader ved klemning.
–– Sørg for, at cyklen er fuldt spændt ud, før den tages i brug.
–– Kontrollér cyklen for skader eller slid før hver brug. Udskift beskadigede eller slidte
dele på den omgående, fordi funktion og sikkerhed ellers kan forringes.
–– Cyklen må kun bruges til det tiltænkte formål.
–– Rør ikke ved cyklens metaldele efter brugen, især ikke pedalarmene, da de bliver
varme ved brug.
Advarsel om batterier!
–– Brug kun batterier fra samme producent af samme type.
–– Fjern batteriet, når det er afladet eller produktet ikke bruges i længere tid.
–– Advarsel! Batterierne må ikke genoplades eller reaktiveres med andre midler, skilles
ad, kastes i ilden eller kortsluttes.
–– Opbevar altid batterierne utilgængligt for børn.
–– Ikke-genopladelige batterier må ikke lades op.
–– Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
–– Genopladelige batter skal tages ud af cyklen, før de lades op.
–– Terminalklemmerne må ikke kortsluttes.
–– Et beskadiget eller lækkende batteri skal håndteres yderst forsigtigt og bortskaffes
straks.
–– Hvis du kommer i kontakt med batterisyre, skal ud vaske det pågældende sted af
med vand og sæbe. Hvis syren kommer i øjet, skyl ud med vand og søg lægehjælp
omgående.
4
Træk den ydre ende af stroppen af over de to stifter på pedalerne.
Vælg hullerne i enderne af strop-enderne til den ønskede bredde og stik dem over stifterne på pedalerne.
Batteriet udskiftes
OBS! Vær opmærksom på disse anvisninger for at undgå skader på det mekaniske og det
elektriske.
––
––
Fare!
Der er et LR44-batteri i cyklen. Hvis batteriet ikke fungerer mere, skal det udskiftes.
Lirk displayet op i siden og tag det forsigtigt af (afb. 6). Batteriet sidder på bagsiden af skærmen.
Skub det tomme batteri forsigtigt ud af batteriholder og erstat det med et nyt batteri (afb. 7).
Bemærk: Sørg for, at batteriet sidder helt på plads i holderen.
––
Sæt kabelforbindelserne og displayet tilbage i huset igen.
Bemærk: Sørg for, at displayet sidder rigtigt i huset igen.
Træningsanvisninger
––
––
––
––
––
Kontakt en læge før varen anvendes.
Så snart du føler dig utilpas under træningen, skal træningen afbrydes.
Start langsomt og øg træningsintensiteten efter behov.
Vi anbefaler 30 min. træning af hhv. arme og ben om dagen.
Bær behageligt tøj, når cyklen bruges. Men sørg for, at bukseben eller ærmer ikke er alt for lange,
da de kan hænge fast i pedalerne.
–– Læg langsomt kraft i, indtil du har nået den ønskede hastighed.
––
––
Øg modstanden langsomt.
Slut af med at sætte hastigheden ned.
Brug
–– Opstil træningspedalerne til træningen foran dig. Start med en let træning og en lille modstand. Løsn
modstandsskruen. Jo strammere modstandsskruen er, jo vanskeligere er det at dreje pedalerne.
–– Begynd træningen i opvarmningsfasen med langsomme bevægelser og ringe modstand. Øg tempo
og modstand efter ca. 5-10 minutter. Reducér dine bevægelser og modstanden igen mod slutningen
af træningen.
–– Efter træningen skal der udføres strækøvelser for de brugte muskler.
5
Bentræning (afb. 8)
Miljøanbefaling:
Bemærk: Sørg for, at stolen er stabil og bekvem.
–– Sæt fødderne på pedalerne, sådan at fodsålerne belastes på midten.
–– Ret bækkenet fremad og stram mavemusklerne. Hold mavemusklerne spændte under hele øvelsen.
–– Hold overkroppen oprejst og træk skulderbladene tilbage. Hovedet er i forlængelse af rygsøjlen.
–– "Kør" på cykel med fødderne og undgå undvigebevægelser indad og udad.
Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier
Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt
autoriserede indsamlingssteder som anført i din kommune. Batterierne skal udtages, inden apparatet
bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan
være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på
batterierne.
Ved denne øvelse skal stolen stå foran træningspedalerne, sådan at knæleddene i strækfasen er eller
bliver ved med at være let bøjede. Sørg for, at du sidder frit på stolen og ikke læner dig tilbage.
–– Stil cyklen på et fladt, stabilt og skridsikkert gulv og sid afslappet og oprejst på en stol med lige ryg
foran træningspedalerne.
Armtræning (afb. 9)
Ved denne øvelse skal træningspedalerne stå sådan, at bevægelsen sker i brystbenhøjde eller under
skulderleddenes højde under strækning.
–– Stil cyklen foran dig på en flad, stabil og skridsikker overflade (f. eks. i bordhøjde) og sid afslappet
og oprejst med lige ryg på en stol.
–– Sæt fødderne i hoftebreddes afstand på gulvet og skyd bækkenet fremad.
–– Spænd mavemusklerne, ret overkroppen op og træk skulderbladene tilbage. Hold mavemusklerne
spændte hele tiden under øvelsen. Skuldrene skal blive ved med at være sænkede.
–– Læg håndfladerne på pedalerne, sådan at pedalremmene ligger hen over hånden.
–– "Kør" på cyklen med hænderne. Hovedet er i forlængelse af rygsøjlen. Sørg for, ikke at strække
hovedet for meget.
Visningsfunktion på display
Displayet har forskellige visningstilstande, som der kan skiftes imellem ved at trykke på knappen:
–– SCAN: I denne tilstand vises de forskellige visningstilstande skiftevis.
–– TIME: I denne tilstand vises varigheden af den aktuelle træning.
–– CNT: I denne tilstand vises antal omgange for den aktuelle træning.
–– CAL: I denne tilstand vises kalorieforbruget for den aktuelle træning.
Bemærk: Kalorieforbruget er her kun en vejledende værdi.
–– R.P.M.: I denne tilstand vises hastighed i runder pr. minut.
Bemærk: Er cyklen ikke i brug, slukkes displayet antomatisk efter ca. fire minutter.
Værdien sættes på nul
–– Tryk omkring fire sekunder på knappen for at komme tilbage til værdien 0.
Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljø­
belastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan
du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation.
Bortskaffelse af apparatet
Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne
genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal
afleveres på en kommunal genbrugsplads.
Reklamation
Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med
købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det
er købt.
Garantien gælder ikke
–– Hvis ovennævnte ikke overholdes.
–– Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast.
–– Agk Nordic A/S hæfter ikke for tab eller skader af nogen art, hverken indirekte eller direkte, som
følge af forkert brug eller hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.
Importør
Agk Nordic A/S
www.agknordic.com
Copyright 2015. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykt og udgivet af Agk Nordic A/S. 16.06.2015
Undertegnede Agk Nordic A/S erklærer herved, at følgende udstyr 10995, overholder de væsentlige
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Rengøring
–– Rengør cyklen med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
–– OBS! Lad ikke fugt trænge ind i displayet. Til opbevaring klappes benene sammen som beskrevet i
afsnittet "Cyklen klappes sammen".
–– Dele, der er tilbøjelige til at blive slidte: Skulle cyklen ikke lægere give pedalmodstand, er drivremmen slidt. Cyklen skal udskiftes.
6
7
1
8
2
9
3
Scope of delivery (figure. 1)
1x Mobility trainer with resistance screw and display (including LR44 battery)
1x Instruction for use
Technical data
4
5
––
––
––
––
––
Dimensions: approx. 48 x 37 x 30 cm
Weight: approx. 2.4 kg
Material: plastic, steel
Maximum load capacity: 100 kg
Equipment class: HC (for use in private households, precision C) / not suitable for therapeutic
training
–– Speed-independent training device
Correct use
6
7
–– The article is not designed for commercial use. This article enables you to train your arms and legs;
fitted with a resistance screw in order to increase and maintain mobility. An integrated display shows
training advances.
–– Folding legs allow you to store the mobility trainer and assemble it again.
Safety notes
Important: read through these operating instructions carefully and always retain
them for future reference.
–– The article is not suitable for therapeutic purposed.
–– During the exercises sit upright and relaxed with a straight back.
–– Exchange defective parts of the article immediately and do not use the article until the
repair is complete.
–– Please note that incorrect or excessive training may be detrimental to health.
–– Place the article on a horizontal, level surface.
–– Use an anti-slip underlay on smooth surfaces.
–– Observe wear on parts. If the article no longer offers any step resistance then the drive
belt is worn and the article needs to be replaceed.
–– There must be a free area of approx. 0.6 m around the training area (figure 8, 9)
8
9
Danger to life!
–– Never allow children to play with the packaging material unsupervised. There is a risk
of suffocation.
–– The product is not a piece of climbing or play equipment. Make sure that persons,
particularly children, do not stand on the product or pull themselves up on it. The
product can tip over.
–– The article is not designed to support the entire body weight.
–– Children should only use the article under supervision.
–– Consult your doctor before beginning use or if you experience any discomfort.
Risk of injury!
–– Do not place your full body weight on the article. It may only be used as described in
the instructions.
Assembly
Assembling the article
–– Remove the packaging material.
–– Unfold both legs until you hear an audible click from the safety pins (figure. 2).
–– Put the article up in front of you and turn the resistance screw clockwise to increase resistance and
counter-clockwise to decrease resistance (figure 3).
Note: "+" and "-" are marked on the resistance screw to adjust the resistance. "+" stands for increase
and "-" stands for reduction of the resistance.
Folding the article (figure 4)
–– Turn the article onto its side.
–– Pull on the key ring on the legs to releas the safety pin and fold the legs inwards, one at a time.
Setting the pedal strap (figure 5)
The pedal straps are pre-mounted. You have the choice of setting the straps to one of two lengths.
–– Pull the outer strap end over the second pedal pins.
–– Choose the holes on the strap ends for the appropriate length and place them over the pedal pins.
Changing the battery
CAUTION! Follow these instructions in order to avoid mechanical and electrical damage.
––
––
––
––
––
Ensure that article is sufficiently stable before use.
Place the article on a level surface.
Be careful of your fingers when unfolding and folding. Fingers may become trapped.
Ensure that the article is fully extended before use.
Examine the article for any damage or wear before each use. Replace damages or
worn parts on the article immediately as the function and safety could otherwise be
impeded.
–– The article may only be used for the intended purpose.
–– Do not touch the metal parts on the article after use, particularly not the pedal arms, as
they heat up during use.
Warning notes - batteries!
–– Only use batteries from the same manufacturer and of the same type.
–– Remove the batter when it is spent or if the product has not been used for a long period.
–– Warning! Batteries may not be charged or reactivated by other means, may not be
dismantled, thrown into fire, or short-sircuited.
–– Always keep batteries out of the reach of children.
–– Non rechargeable batteries may not be charged.
–– Rechargeable batteries may only be charged under adult suppervision.
–– Rechargeable batteries must be removed from the article before being charged.
–– The connecting terminals may not be shortcircuited.
–– Treat a damaged or leaking battery with great care and dispose of it immediateyly in
the correct way.
–– If you come into contact with battery acid, then wash the affected area with water and
soap. If battery acide gets in your eyes then rinse them with water and consult a doctor
immedictely.
10
Danger!
One LR44 battery is included in the article. If the battery is on longer working then you
can change it.
–– Lift the display on the side and remove it care fully (figure 6). The battery is on the back of the display.
–– Carefully silde the spent battery out of the battery holder and exchange it for a new battery (figure 7).
Note: ensure that the beattery is completely inside the mounting.
–– Insert the cable connections and the display back into the casing
Note: please ensure that the display is replaced correctily into the casing.
Training notes
––
––
––
––
––
Consult a doctor before using the artcle.
Stop training as soon as you feel discomfort during training.
Start slowly and increase training intensity as necessary.
We recommend training the legs and arms every day for 30 minutes each.
Wear comfortable clothing to use the articel. However, please ensure that trouser legs or sleeves are
not too wide as they could be caught in the pedals.
–– Increase your speed slowly until you reach the desired level.
–– Onlyh increase resistance slowly.
–– Slow the speed to end use.
USE
–– Place the training article in front of you. Start with easy training and low resistance. Release the
resistance screw to achieve this. The tighter you turn the resistance screw, the more difficult it is to turn
the pedals.
–– Begin your training in the warm-up phase with slow movements and low resistance.
–– Increase the speed and the resistance after 5-10 minutes. Reduce the speed and the resistance again
at the end of your training session.
–– Carry out some stretching exercises for the corresponding muscles after your training session.
11
Leg training (figure 8)
For this exercise the chair must be placed in front of the article so that your knees always remain slightly
bent in the extended phase.
Ensure that you sit on the chair without support and do not lean back.
–– Place the article on a level, stable and non-slip area of floor, and sit upright and with a straight back
on a chair in a relaxed position in front of the article.
Note: ensure that the chair is stable and comfortable.
–– Place your feet on the pedals so that pressure is placed on the centr of the soles.
–– Tip your pelvis forwards and tense your abdominal muscles. Keep your abdominal muscles tensed
throughout the exercise.
–– Keep you upper body upright and pull your shoulder blades to your spine. You head should form
the extension of your spine.
–– "Cycle" with your feel and avoid evasive movements inwards and outwards.
Arm training(figure 9)
For this exercise the article must stand in a position so that the movement takes place at the height of
your breastbone or under your shoulders. Ensure that your elbows are slightly bent in the extended
phase.
–– Place the article in front of you on a level, stabel and non-slip surface (e.g. at table height), and sit
upringt with your back straight in a relaxed position on chair.
–– Place your feet on the floor shoulder-width apart and tip your pelvis forward.
–– Tense your abdominal muscles, straighten your upper body and pull your shoulder blades towards
your spine. Keep your abdominal muscles tensed throughout the exercise. Keep your shoulders
down.
–– Please the palms of your hands on the pedals so that the pedal strap is adove your hand.
––
"Cycle" with your hands. Your head should form the extension of your spine. Ensure that you do not overextend
your head.
Display function
The display has various modes that you can select by preesing the button:
–– SCAN: This mode displays the various display modes alternately.
–– TIME: This mode displays the duration of your current training session.
–– CNT: This mode displays the rounds completed in the current training session.
–– CAL: This mode displays the calores usde during your current training session.
Note: calorie consumption is only an approximate reference value.
–– R.P.M.: This mode displays the speed in rounds per minute.
Note: the display switches off automatically after approx. four minutes when not in use.
Environmental recommendation
An electrical/electronic product should be disposed of in a manner that minimises environmental impact
as much as possible. The device should be disposed of according to local guidelines. The device can
usually be disposed of at the local recycling station.
Environmental consideration and battery disposal
It is important to consider the environment in terms of battery disposal. Never dispose used
batteries with household waste. Used batteries must be handed in at one of the special indicated
authorised collection points in your municipality. Remove batteries before disposing the device. Further,
make sure that the batteries are not too old or used, since they may start to leak acid. Check the expiry
date on the batteries.
Device disposal
The law requires that electric and electronic devices are collected, and that the devices are partially
recycled. Electric and electronic devices, marked with the waste management symbol, must be handed
in at a municipal recycling centre.
Complaints
You have the right to complain according to applicable law. In case of complaints, please enclose a
machine marked receipt/purchase receipt with purchase date. Further, please hand in the device at the
retailer in question.
The guarantee is invalid
–– If the above is not observed.
–– If the device has been abused, exposed to force or other type of damage.
–– Agk Nordic A/S is not liable for loses or damages of any kind, neither indirectly nor directly, as a
­consequence of wrong use or unauthorized operation of the unit. .
Importer
AGK Nordic A/S
www.agknordic.com
Copyright 2015. All rights reserved
Printed and published by Agk Nordic A/S. 16.06.2015
Hereby, Agk Nordic A/S, declares that this 10995 is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Set value to zero
–– Press on the button for approximately four seconds to reset the value to 0.
Cleaning and care
–– Clean the article with a damp cloth and a mild cleaning agent.
–– Caution! Do not allow moisture to penetrate the display. Fold the legs away as described in the
section "folding the article." Store the article in a dry place.
–– Parts that are susceptible to wear: if the article is no longer offering any step resistance then the drive
belt is worn. The article must be replaceed.
12
13

Similar documents

Odense – Danmarks Nationale Cykelby

Odense – Danmarks Nationale Cykelby Med denne rapport gøres der status over projektet Odense – Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en national cykelby i Danmark opstod i samarbejde med Trafikministeriet og Vejdirektoratet. Visionen v...

More information