Statoil Lubricants Produktkatalog

Comments

Transcription

Statoil Lubricants Produktkatalog
Statoil Lubricants
Produktkatalog
INNHOLD
AUTOOLJER
6
SMØREFETT
33
Motorolje
8
Standard
35
8
Utvidet
35
Personbiler og lette lastebiler Tunge kjøretøy
10
Spesial
36
Gassmotorer
12
Auto
38
Racing
12
METALLBEARBEIDINGSVÆSKER
39
Jordbruk
13
Skjæreemulsjon
40
Togmotorer
13
Skjæreolje
41
Spesialvæske/-olje
13
Trekkolje
43
2-takter
14
Serviceprodukter
44
15
Rensemidler
45
Girolje
Manuelle girkasser
15
Herdeolje
45
Automatiske girkasser
18
Annen behandling
45
Hydrauliske girkasser
19
MARINEOLJER
46
INDUSTRIOLJER
20
Motorolje
47
Spindelolje
21
Sylinderolje
47
Hydraulikkolje
22
Marine girolje
48
Turbinolje
24
Propellhylseolje
48
Girolje
25
SPRAYPRODUKTER
49
Sirkulasjonsolje
26
KJEMI
50
Kompressorolje
26
Bilprodukter
51
Kjølekompressorolje
27
Kulde-/Varmebærere
52
Varmeoverføringsolje
27
Glykoler
52
Prosessolje
28
Rens- og Avfettningsmidler
53
Transformatorolje
28
Specialbensin
59
Rustbeskyttende olje
28
Løsemidler
60
Form- og forskalingsoljer
29
TABELL
64
Hvitolje
29
Ti regler for oppbevaring og bruk av smøremidler 64
Olje til trykkluftverktøy
30
ORDLISTE
65
Vangeolje
30
ALFABETISK REGISTER
67
Sylinderolje 31
Kjedeolje
31
Sagkjedeoljer
32
Diverse industrioljer
32
Statoil reserverer seg for eventuelle trykkfeil og forandringer i produktsortimentet.
4
autooljer
STATOIL
Statoil er et integrert, teknologibasert internasjonalt energiselskap som hovedsakelig
fokuserer på oppstrøms olje- og gassvirksomhet. Hovedkvarteret ligger i Norge, og
vi har mer enn 30 års erfaring fra den norske kontinentalsokkelen. Vi er pionerer når
det gjelder offshoreprosjekter under de vanskeligste forhold. Vår kultur er tuftet på
sterke verdier og en høy etisk standard.
Vi søker langvarig vekst og søker hele tiden å utvikle teknologi og
Vi tilbyr ca. 700 forskjellige produkter til flere segmenter og svært
igangsette prosjekter som møter verdens energi- og klimautfordringer
komplekse bruksområder. Mange er Environmental Adapted Lubricants
på en bærekraftig måte. Statoil er børsnotert på NYSE og Oslo børs.
(EAL).
Fakta om Statoil
Vi er stolt av å være en av de førende utviklerne av Environmentally
• Etablert i 1972. Fusionerte med Hydros olje og gassavdeling i 2007.
Adapted Lubricants (EAL).
• Ca. 29 500 ansatte i 40 land.
• Verdens største aktør på havdyp over 100 meter.
Takket være nærheten til markedet er vi spesialister på å holde oss
• Driver 39 produksjonsfelt for olje og gass.
godt orientert om kundenes tekniske behov. Vi får ofte forespørsler fra
• Markedsverdi på over 500 milliarder kroner
maskin- og bilprodusenter eller industrien om å utvikle smøremidler og
(528 milliarder kroner til en aksjepris på 170 kroner).
væsker som skal oppfylle fremtidige krav.
• Gjennomsnittlig produksjon tilsvarende mer enn 1,7 millioner fat olje
hver dag.
Kvalitet og miljøet
• Påviste reserver: Tilsvarende mer enn seks milliarder fat olje.
Vårt mål er å gå i bresjen for bærekraftig utvikling og redusere de
• Verdensledende i bruken av dypvannsteknologi.
negative konsekvensene av våre aktiviteter og produkter for miljøet.
• Verdensledende innenfor CO2 fangst og lagring.
Vi søker å tilby produkter og tjenester med markedets beste miljøprofil.
• En av verdens største leverandører av råolje og rågass.
I dag er mange av våre beste produkter biologisk nedbrytbare og basert
• Selger flest oljeprodukter i Skandinavia.
på fornybare råstoffer.
Statoil Lubricants
Vi er alltid nøye med å vurdere problemer knyttet til miljøet og kvali-
Et selskap under Statoil som er spesialisert på smøremidler.
teten. Som en del av vår miljø- og kvalitetsstrategi er våre aktiviteter
Statoil Lubricants har virksomheter i hele Skandinavia, og i deler av
sertifisert i henhold til ISO 14001 og ISO 9001.
Sentral-Europa og Russland. Lubricants selger gjennom sine egne
Denne sertifiseringen viser vårt
salgskontorer i åtte land og gjennom distributører i ytterligere femten
engasjement for produktene,
land. I tillegg eksporterer Lubricants til mange land i og utenfor Europa.
tjenestene og prosessene ut fra
et kvalitets- og miljøståsted.
Nærhet til markedet
Produksjonen foregår ved våre egne produksjonsanlegg i Norge og Sverige, og ved en helt ny blandefabrikk i Ostrowiec i Polen. Våre produkter
er tuftet på felles forskning og utvikling og produktutvikling utført ved
egne laboratorier og i samarbeid med globale forsknings- og utviklingsavdelinger som er spesialister på feltet.
autooljer
Produktene våre leveres i forskjellige emballasjestørrelser, fra bulkleveranser i tankbiler til emballasje på bare 2 dl. Innenfor industrien er
det vanlig med beholdere som kan ta 1000 liter, fat som tar 208 liter
og kanner som tar 10 liter. Mange av produktene er også tilgjengelige
i liten emballasje på for eksempel 1 liter og 4 liter. All plastemballasje
lages av høydensitetspolyetylen (HDPE), en plasttype som ikke avgir
farlige stoffer, for eksempel dioksiner, ved brenning.
5
autooljer
Valg av motorolje
Bilens instruksjonsbok inneholder informasjon
om hva slags motorolje som skal brukes.
Oljetypen spesifiseres etter følgende systemer:
Viskositet
SAE (f.eks. SAE 5W-40) viser hvor tykk oljen er eller viskositetsklassen.
Jo høyere SAE-rangering en olje har, desto høyere viskositet har den
ved 100°C. Viskositet ved 100°C måler oljens bærekapasitet eller
muligheten til å beskytte motoren under drift. Viskositeten ved lave
temperaturer (W-tall, W = Winter) viser oljens flytegenskaper ved lave
temperaturer. SAE 5W-40 er en såkalt multigradolje, som vil si at den
har gode startegenskaper ved lave temperaturer, mens smørefilmen
opprettholdes ved høye motortemperaturer.
Kvalitet
API (American Petroleum Institute) er et amerikansk klassifiseringssystem som viser en oljes kvalitetsnivå. Systemet er todelt: en er for
bensinmotorer, som har betegnelsen S (SA til SM), og en for dieselmotorer, som har betegnelsen C (CA til CJ- 4). Den andre bokstaven
betegner kvalitetsnivået. Jo lenger ut i alfabetet bokstaven er, desto
høyere krav oppfyller oljen.
INNHOLD
autooljer
7
ACEA (den europeiske bilprodusentorganisasjonen). Europeisk klassifi-
Valg av giroljekvalitet
seringssystem som også viser motoroljens kvalitetsnivå. Dette
Bilens instruksjonsbok inneholder informasjon om hva slags girolje som
systemet er tredelt: en for bensin og lette dieselmotorer med beteg-
skal brukes. Det er svært viktig at disse instruksene følges, enten de
nelsen A/B (A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5). En ny for motorer med
viser til SAE, API eller ”spesialoljer” som anbefales av bilprodusenten.
etterbehandlingsinnretninger C (C1, C2, C3, C4), og en for tyngre
dieselmotorer med betegnelsen E (E4, E6, E7,E9). ACEA A1/B1 og A5/
Viskositet
B5 dekker også kravene til drivstoffsparing. Det betyr at ACEA-syste-
SAE-systemet for girolje er oppbygd på samme måte som systemet for
met ikke konsekvent betegner høyere kvalitet med høyere tall. I tillegg
motorolje, men viskositetsklassene har høyere nummer verdier (70W,
til API og ACEA har de forskjellige bilprodusentene sine egne spesialkrav
75W, 80W, 85W, 80, 85, 90, 110, 140, 190 og 250). Det betyrfor
til godkjenning av motorolje (f.eks. VW, MB). Disse godkjenningene
eksempel at girolje SAE 75W tilsvarer motoroljen SAE 10W.
vises på etiketten sammen med klassifikasjonen i henhold til API og
ACEA.
Kvalitet
API: Klassifiseringssystemet viser giroljens kvalitet i rekkefølgen GL-1,
Skiftintervaller for motorolje
GL-4 og GL-5. Her er det ikke slik at stigende kvalitet angis med
Det avhenger av kjøremønsteret hvor ofte oljen bør skiftes. Det er vik-
stigende tall. Forstavelsen GL (Gear Lubricant) viser at det er girolje,
tig å være klar over at oljeskifteintervallene som gis av bilprodusentene,
mens nummeret viser mengden EP (Extreme Pressure)-tilsetning og
bare er retningslinjer under fordelaktige kjøreforhold. Ufordelaktige
bruksområde.
kjøreforhold kan være:
• Kjøreavstander på under 10 km
API GL-1 er en olje uten EP-tilsetninger. API GL-4 inneholder milde
• Temperaturer under 5°C
EP- tilsetninger og brukes stort sett i manuelle girkasser. API GL-5
• Mye køkjøring og tomgangskjøring
inneholder kraftige EP-tilsetninger og brukes vanligvis i hypoidgir og
• Høye motortemperaturer, f.eks. under kjøring med campingvogn
differensialer.
eller tilhenger.
I Skandinavia kjører folk ofte korte avstander under kalde og fuktige
værforhold. Det er forhold som svekker oljens smøreegenskaper og
beskyttende egenskaper. Det er derfor en god regel å skifte olje minst
to ganger i året – om våren og om høsten.
INNHOLD
8
autooljer
Motorolje: Personbiler og lette lastebiler
LazerWay
Helsyntetisk motorolje til alle typer bensinmotorer og små dieselmotorer med eller uten turbo.
Oljen sørger for enkel start ved lave temperaturer. I tillegg opprettholdes smøreegenskapene ved
høye motortemperaturer. Oljen bidrar til redusert drivstoff-forbruk.
LazerWay 5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF, VW
505.00/502.00, MB-Approval 229.5,
Porsche, Opel GM-LL-B-025.
Performance Level: MB-Approval 229.3.
LazerWay C2 5W-30
ACEA C2, A1/B1, A5/B5, API SM/CF
M111FE>2,5% drivstoffsparing.
LazerWay C3 5W-40
API SM/CF, ACEA C3, A3/B3, A3/B4,
MB-Approval 229.51), BMW LL-04, VW
502.00/505.00/505.01, Porsche,
Performance Level: MB-Approval 229.31,
Ford WSS-M2C 917.
LazerWay C1 5W-30
ACEA C1, A1/B1, A5/B5 og JASO DL-1
Til bensin- og dieselmotorer med lavt
SAPS-krav.
LazerWay G 5W-30
ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF, GM-LLA-025, GM-LL-B-025, MB-Approval 229.5,
VW 502.00, 505.00.
LazerWay F 5W-30
ACEA A1/B1, API SJ/CF, Ford WSS-M2C
912/913 A/B.
LazerWay LL 5W-30
ACEA C3, A3/B3, A3/B4, VW 504.00/
507.00, BMW LL-04, MB-Approval 229.51.
Performance Level: MB-Approval 229.31.
LazerWay V 0W-30
ACEA A5/B5, API SL/CF. Spesialutviklet for
Volvo. MB-Approval 229.3, VW 502.00, VW
505.00.
LazerWay TDI 5W-40
ACEA B3/B4, API CF, MB-Approval 229.5,
VW 500.00, Opel GM LL-B-025, VW 505.00.
Performance Level: MB-Approval 229.3.
SuperWay
Delsyntetisk motorolje til person- og varebiler, med eller uten turbo.
Oljen har lav fordampning, noe som reduserer oljeforbruket.
SuperWay 10W-40
ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00/501.01,
MB-Approval 229.1.
SuperWay TDI 10W-40
ACEA A3/B3, A3/B4, API CF/SL, VW
505.00/501.01, MB-Approval 229.1.
SAE
Viskositet mm2/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
13,2
173
-39
230
10,0
LazerWay 5W-40
5W-40
75,7
LazerWay C2 5W-30
5W-30
52
9,4
165
-36
220
7,5
LazerWay C3 5W-40
5W-40
74
12,6
172
-36
220
7,3
LazerWay C1 5W-30
5W-30
50
9,4
175
-42
200
6,0
LazerWay F 5W-30
5W-30
53
9,4
162
-39
220
10,1
LazerWay V 0W-30
5W-30
72
12,2
170
-51
230
11,2
LazerWay G 5W-30
5W-30
66
11,6
173
-39
230
10,1
LazerWay LL 5W-30
5W-30
70
11,6
163
-45
240
6,1
LazerWay TDI 5W-40
5W-40
76
13,2
178
-39
220
10,0
SuperWay 10W-40
10W-40
91
13,7
152
-42
220
9,0
SuperWay TDI 10W-40
10W-40
99,5
14,6
152
-36
225
9,5
INNHOLD
autooljer
9
Motorolje: Personbiler og lette lastebiler
ClassicWay
Mineralolje som gir god ytelse for nyere og eldre bensin- og
dieselmotorer med eller uten turbo.
ClassicWay 10W-40
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB-Approval 229.1.
ClassicWay 20W-50
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB-Approval 229.1.
ClassicWay Low Smoke 10W-40
ACEA A3/B3, API SJ/CF. Reduserer røykdannelsen i tillegg til mekanisk støy fra motoren.
Statoil PRO
En motorolje for alle typer bensinmotorer i tillegg til mindre dieselmotorer. Oljen bidrar til
driftsøkonomien og er en utmerket olje året rundt som kan håndtere krevende kjøring og
høye motortemperaturer.
Statoil PRO Synthetic 5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF, VW
505.00, MB-Approval 229.1/229.3.
Statoil PRO Semi Synthetic 10W-40
ACEA A3/B3, API SL/CF.
Statoil PRO Traditional 10W-40
ACEA A3/B3, API SJ/CF, Performance Level:
MB-Approval 229.1/229.3, VW 502.00,
505.00.
Statoil PRO Synthetic C 5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SM/CF,
MB-Approval 229.51, VW 502.00, 505.00.
Performance Level: BMW LL-04, MB-Approval
229.31.
Statoil PRO Traditional 15W-40
ACEA A3/B3, API SL/CF/CF-4.
SAE
Viskositet mm2/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
ClassicWay 10W-40
10W-40
90
13,7
150
-42
220
9,0
ClassicWay 20W-50
20W-50
157
17,7
124
-30
250
9,1
ClassicWay Low Smoke 10W-40
10W-40
86
13,5
159
-36
220
9,0
Statoil PRO Synthetic 5W-40
5W-40
86
14,4
173
-42
220
10,0
Statoil PRO Semi Synthetic 10W-40
10W-40
90,6
13,3
143
-36
220
9,0
Statoil PRO Traditional 10W-40
10W-40
92
13,4
143
-33
220
9,0
Statoil PRO Traditional 15W-40
15W-40
95
13,7
146
-36
220
9,2
Statoil PRO Synthetic C 5W-40
5W-40
74
12,6
172
-36
220
7,3
INNHOLD
10
autooljer
Motorolje: Tyngre kjøretøy
DieselWay
Mineraloljebasert dieselmotorolje som også egner seg til bensinmotorer, hydraulikksystemer, kompressorer,
omformere osv., hvor en enkeltgradsolje er nødvendig. SAE 30 og 40 anbefales til stasjonere motorer og
båtmotorer i f.eks. fiskebåter.
DieselWay 10W
API CF/SG. Performance Level: Allison C-4.
DieselWay 30
ACEA E7, A3/B3, A3/B4, API SL, API CI-4,
MTU 2, ytelsesnivå: Allison C-4.
DieselWay 40
ACEA E7, A3/B3, A3/B4, API SL, API CI-4,
MTU 2, ytelsesnivå: Allison C-4.
Standard Diesel 40
API CD/CF-2. Hovedsakelig til totakters
dieselmotorer.
Standard Diesel 30
API CD/CF-2. Hovedsakelig til totakters
dieselmotorer.
PowerWay
Mineraloljebasert motorolje til dieselmotorer med eller uten turbo. Anbefales til motorer i tung
trafikk, arbeidsmaskiner, skog- og jordbruksmaskiner. Den kan også brukes i bensinmotorer.
Denne oljen egner seg særlig godt hvis du har flere forskjellige kjøretøyer.
PowerWay 10W-30
API CF, CF-4, CH-4/SG, ACEA E5, A3/B3, A3,
MB-Approval 228.1, Volvo VDS.
Performance Level: Allison C-4.
PowerWay 15W-40
API CF, CH-4/SL, ACEA E5,A3/B3, Volvo
VDS-2, MB-Approval 228.1, MAN 271, CAT
EFC-1.
Performance Level: Cummins CES 20071/2,
Allison C-4, RVI RD/RD-2.
TruckWay
Helsyntetisk dieselmotorolje av høyeste kvalitet til krevende forhold innenfor et stort temperaturområde.
Sørger for enkel oppstart under kalde forhold og er med på å spare drivstoff. Oppfyller og overstiger
motorprodusentens strengeste krav.
TruckWay S 5W-30
ACEA E4, E7. MB-Approval 228.5, MTU-3,
Scania LDF, MAN M 3277, Volvo VDS-3,
IVECO Motor Oils Russia.
Performance level: CES 20071/72/76/
77/78, DAF HP1/HP2, Mack EO-M+, Renault
RVI RXD.
TruckWay E6 S 10W-40
API CI-4, ACEA E4, E6, E7.
Volvo VDS-3, Scania Low Ash, MTU-3.1,
MB-Approval 228.51, MAN M 3477.
Performance level: Renault RVI RXD/RLD/
RLD-2, JASO DH-2, DQC III-05, DAF HP
Extended Drain.
SAE
DieselWay 10W
10W
Viskositet mm2/s
TruckWay E4 S 10W-40
API CF, ACEA E4, E7. MAN M 3277, MBApproval 228.5, MTU-3, Scania LDF-2, Volvo
VDS-3.
Performance level: Renault RVI RXD/RLD/
RLD-2, RD-2, DQC III-05, DAF HP Extended
Drain, CES 20072.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
39
6,7
127
-36
210
6,0
DieselWay 30
30
98
10,5
105
-33
225
9,0
DieselWay 40
40
125
13,9
110
-24
240
9,0
Standard Diesel 30
30
105
12
103
-27
240
7,4
Standard Diesel 40
40
131
14
104
-21
240
7,4
PowerWay 10W-30
10W-30
85
12,1
136
-36
220
11,5
PowerWay 15W-40
15W-40
108
14,4
137
-33
230
9,2
TruckWay S 5W-30
5W-30
74
12
159
-63
228
16,0
TruckWay E6 S 10W-40
10W-40
93
13,8
150
-36
240
12,4
TruckWay E4 S 10W-40
10W-40
83
13,7
169
-36
230
16,1
INNHOLD
autooljer
11
Motorolje: Tyngre kjøretøy
MaxWay
SHPD-grad (Super High Performance Diesel) dieselmotorolje. Oljen brukes i dieselmotorer med eller uten turbo,
som belastes tungt og/eller brukes med forlengede skifteintervaller. MaxWay tilfredsstiller og overstiger motorprodusentenes strenge krav til motorolje. Den har god smøreevne under alle forhold, og gir lavt oljeforbruk. Oljen
kan også brukes som standardolje når du har mange forskjellige dieselmotorer med forskjellige oljespesifikasjoner.
SAE 15W-40 er mineraloljebasert og SAE 10W-30, 10W-40 er delsyntetiske. Det bidrar til lavere drivstofforbruk
og enklere oppstart ved lave temperaturer.
MaxWay 10W-30
API CF, CI-4, ACEA E7, MAN 228.3, MAN M
3275-1, Volvo VDS-2, SISU Diesel TIER 3.
Performance level: Renault RVI RD/RD-2,
CES 20072/76/77/78, Mack EO-M+, CAT
ECF-1a/2.
MaxWay 10W-40
API SL, CI-4, ACEA E7, A3/B4, MB-Approval
228.3, MTU type 2, Volvo VDS-3, MAN M
Performance level : CAT ECF-1a/2, CES
20072, Mack EO-M+, Renault RVI RLD/
RLD-2.
3275-1, SISU Diesel TIER 3, Deutz DQC III05. Performance level: CAT ECF-1a/2, CES
20072/76/77/78, Global DHD-1,
Mack EO-M+, Renault RVI RLD/RLD-2.
MaxWay 15W-40
API SJ/SL, CI-4, ACEA A3/B4, E7
MAN M 3275-1, MB-Approval 228.3, MTU
type 2, Volvo VDS-3, SISU Diesel TIER 3, CES
20076/77/78.
MaxWay E9 15W-40
API CJ-4, ACEA E9. Volvo VDS-4, Renault RVI
RLD-3, MACK EO-O PP.
Performance level: CAT ECF-1a/2/3, DQC IV05, DQC III-05, CES 20072/76/77/78/81.
CityWay ENR 15W-40
En svært spesiell HD-dieselmotorolje som reduserer eksosrøyk fra både drivstoff- og olje.
Reduserer dannelse av slam, noe som resulterer sikrere drift og lange skiftintervaller.
Basert på et ACEA E5/B3/A3, API CH-4/SL-produkt.
SAE
Viskositet mm2/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
10W-30
78
12,1
152
-36
220
11,5
MaxWay 10W-40
10W-40
94
14,2
156
-36
220
10,5
MaxWay 15W-40
15W-40
107
14,9
144
-33
230
9,3
MaxWay E9 15W-40
15W-40
112
15,5
132
-39
220
8,5
CityWay ENR 15W-40
15W-40
99
13,8
136
-39
220
9,0
Foto: Mats Forsberg/StatoilHydro
MaxWay 10W-30
INNHOLD
12
autooljer
Motorolje: Gassmotorer
PowerWay GE 40
Motorolje for stasjonære gassmotorer med
bio- eller deponigass.
PowerWay CHP NG 30
Syntetisk motorolje til stasjonære motorer
med naturgass som opererer ved høye temperaturer.
PowerWay GN 40
Motorolje for stasjonære gassmotorer med
natur- og biogass. Overstiger de fleste krav
som blant annet Waukesha.
SAE
Viskositet mm2/s
40˚C
100˚C
PowerWay GE 15W-40
Motorolje (CNG) til bruk i gassdrevne kjøretøy
som busser og lastebiler. API CF/CF-2/CF-4,
Volvo CNG, Man 3271-1, MB-Approval
226.9, MIL-L-2104 F.
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
PowerWay GE 40
40
131
13,5
98
-24
220
5,2
PowerWay GN 40
40
130
14
99
-24
220
5,1
PowerWay CHP NG 30
30
74
10,9
136
-36
244
7,1
PowerWay GE 15W-40
15W-40
101,3
14,0
140
-30
226
7,0
Motorolje: Racing
RacingWay HP 25W-50
Syntetisk høykvalitets motorolje som anbefales
spesielt til motorer i konkurransebruk, f.eks
rallycross, baneløp, dragracing, (også alkoholdrift), båtrace m.m. Oljen kan benyttes i motorer
med eller uten turbo, eller kompressormating.
API SG/CD, Performance Level: Porsche.
RacingWay MC 10W-40
Syntetisk motorsykkelolje som har svært stabil
viskositet. Oljen gir svært god girfunksjon
og er friksjonstilpasset motorsykkelclutchen
for å unngå rykk, napp, fastklebing og sluring
i koplingen.
15W/40: API SG, SH.
Performance Level: JASO MA.
10W/40: API SM.
Performance Level: JASO MA2 T903:2006 4T.
SAE
Viskositet mm2/s
RacingWay 2T
Syntetisk totaktsolje som er utviklet for
totaktsmotorer med tung belastning. Gir
lite overflødig røyk. Tilfredsstiller de nyeste
spesifikasjonene for totaktsolje i henhold
til de japanske JASO-kravene. Anbefales til
totaktsmotorer som blir svært varme og/
eller brukes i konkurranser, f.eks. motocross,
enduro osv. Fungerer utmerket i snøskutere,
også i ekstrem kulde.
ISO EGD, API TC, JASO FC.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
RacingWay HP 25W-50
25W-50
173
19,6
130
-27
240
10,6
RacingWay MC 15W-40
15W-40
99
14
143
-36
240
10,6
RacingWay MC 10W-40
10W-40
92
15
170
-33
220
7,1
RacingWay 2T
10W-40
64
10,4
151
-34
82
–
INNHOLD
autooljer
13
Motorolje: Jordbruk
MultiWay 10W-30
Universalolje for jordbruks- og anleggsmaskiner med eller uten turbo. Den kan også
benyttes til de fleste girkasser, bakaksler
og kombinerte transmisjoner med bremser
i oljebad, såkalte våte bremser.
API CE/SF, CCMC D4, MIL-L-2104D, Ford
M2C-159B, Massey Ferguson MF 1144,
1139, JD J 27, Case 1207, Allison C-4,
Caterpillar T O-2, ZF TE-ML 06, API GL-4,
ISO VG 68, JD J20C.
MultiWay PS 10W-40
Halvsyntetisk universalolje for jordbruk og anleggsmaskiner med eller uten turbo. Den kan
også benyttes til de fleste girkasser, bakaksler
SAE
Viskositet mm2/s
40˚C
100˚C
og kombinerte transmisjoner med bremser
i oljebad, såkalte våte bremser. API CE/SF,
CCMC D4, MIL-L-2104D, Ford M2C-159B,
Massey Ferguson MF 1144, 1139, JD J 27,
Case 1207, Allison C-4, Caterpillar T O-2, ZF
TE-ML 06, API GL-4, ISO VG 68, JD J20C.
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
MultiWay 10W-30
10W-30
69
10,2
132
-39
220
10,5
MultiWay PS 10W-40
10W-40
100
13,5
131
-39
220
10,5
Motorolje: Togmotorer
TrainWay 40
Sinkfri motorolje til lokomotiver med sølvbe-
lagte lagre for API-CD, -CF, GE Generation 4
Long Life. LMOA Generation 5.
SAE
TrainWay 40
40
Viskositet mm2/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
148
15,0
90
-24
240
13
Spesialvæske/-olje
Pentosin CHF 11 S
Syntetisk olje til sentralhydraulikkanlegg,
nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Pentosin CHF 11S
fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde. Brukstemp.: -40°C til +130°C.
Fungerer svært godt ved lave temperaturer.
ISO 7308, MAN 3623/93, Daimler Chrysler
MB 345.0, Opel B 040 0070, VW TL 52146.
Pentosin LHM Plus
Oljen er utviklet for hydraulikkanlegget
i Citroën-biler.
GardenWay
Mineraloljebasert motorolje som egner seg til
små firetaktsmotorer, f.eks. gressklippere og
jordfresere. SAE 30. API SG.
4-TWay Outboard 10W-30
Spesialolje for firetakts utenbords motorer
med god korrosjonsbeskyttelse og smøreevne
ved høyt turtall og høye temperaturer. API SL.
Performance Level: NMMA FC-W.
Brake Fluid DOT 5.1
Statoil’s DOT 5.1 er en ekstremt høykvalitativ
SAE
Viskositet mm2/s
bremse og clutch væske med høyt kokepunkt.
Produktet er helsyntetisk og blandbart med
alle DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1 ikke-silikonbaserte bremsevæsker. Anbefalt for bruk
i alle clutch- og bremsesystemer i biler og
motorsykler (inkludert BS/Antilock) utenom
de kjøretøy der en mineralolje er anbefalt,for
eksempel enkelte Jaguar og Rolls Royce
modeller.
1.Skal ikke brukes i hydraulikksystemet
i Citroen.
2.Skal ikke blandes med DOT 5.0, som er
silikonbasert.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
Pentosin CHF 11 S
–
19
6
320
-55
154
–
Pentosin LHM Plus
–
18,5
6
–
<-50
–
–
GardenWay
30
104
12,1
120
-24
225
6,0
10W-30
79
12
147
-39
220
7,5
4-Tway Outboard 10W-30
INNHOLD
14
autooljer
Motorolje: 2-takt
2-TWay Low Smoke
Gir utmerket slitasjebeskyttelse. Oppfyller de
strengeste Low Smoke-kravene og reduserer
utslipp. Den er enkel å pumpe og fungerer
svært godt ved lave temperaturer.
Oljen er blå.
Performance Level: ISO EGD, API TC, JASO FC,
Rotax 253 snøskutertest, HVA 346/232/372.
AquaWay
Mineralbasert, askefri, selvblandende totaktsolje for alle typer utenbords motorer. Tåler stor
belastning og reduserer faren for sotavleiringer
i motoren. Kan også brukes til separat oljesmøring. Oljen anbefales ikke til landbaserte
totaktskjøretøy. NMMA TC-W3, NMMA (BIA)
TC-W.
2-TWay Snowmobile
Delsyntetisk totaktsolje for snøskutere og andre
totaktsmotorer som har tung belastning, og/
eller som brukes i ekstrem kulde. Oljen kan
blandes i bensinen eller brukes til separat
smøring.
API TC, Rotax 253 snøskutertest. HVA
232/242/346 ISO EGD, JASO FC.
AquaWay Bio
Syntetisk totaktsolje som er biologisk lett
nedbrytbar. Påvirker miljøet mindre enn
vanlige totaktsolje. AquaWay Bio gir effektiv
smøring og minimalt med oljerøyk. Til å blande
i bensin eller separat oljesmøring. Anbefales
ikke til landbaserte totaktskjøretøyer. NMMA
TC-W3, HVA 266 API TC, TC+.
SAE
Viskositet mm2/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
2-TWay Low Smoke
–
60,2
8,9
125
-39
82
3,1
2-TWay Snowmobile
–
38,4
7,0
145
-42
81
6,2
AquaWay
–
34,8
6,2
131
-36
78
8,8
AquaWay Bio
–
47
8,4
145
-39
250
–
INNHOLD
autooljer
15
Girolje: Manuelle girkasser
GearWay G5
Mineraloljebasert girolje med mange bruksområder i girkasser og hypoidgir der API GL-5
anbefales.
GearWay G5 80W-90
API GL-5, MB 235.6, MAN 342 M2, ZF TEML 05A, ZF TE-ML 16B/C/D, ZF TE-ML 17B.
Performance Level: Scania STO 1:0, Volvo
97310, ZF TE-ML 07A/08, MIL L-2105D.
GearWay G5 85W-90
API GL-5, MB 235.6. Performance Level:
Iveco, Scania STO 1:0, MB 235.5, MAN 342
M2, MAN 341 Z2, MAN 3343 M, ZF TE-ML
02B/05A/07A/08/16B/16C/16D/17A, MIL
L-2105D.
GearWay G5 80W-140
API GL-5, Scania STO 1:0. Performance Level:
MB 235.0, MB 235.5, MB 235.6, MAN 341
Z2, MAN 3343 M, Volvo 97310, ZF TL-ML
02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TEML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16 B/C/D,
ZF TE-ML 17B, MIL-L 2105D/E.
GearWay G5 85W-140
API GL-5, Scania STO 1:0. Performance Level:
MAN 342 M1, ZF TE-ML 05A/07A/12E/16
B-C-D/17B/19B,MIL-L-2105 D/E.
GearWay G1 80W-90
Mineraloljebasert girolje til manuelle girkasser
der API GL-1 anbefales.
API GL-1, Volvo 97305.
GearWay G4 80W
Mineraloljebasert girolje til manuelle girkasser
og bakhjulsdrift der API GL-4 anbefales. Oljen
inneholder milde EP-tilsetninger, som vil si at
den kan håndtere stor belastning. API GL-4, ZF
TE-ML 02B, 17A, MB 235.5. Performance
Level: MAN 341Z, MAN 3343 M, MIL
L-2105D, MIL L-2105E.
GearWay S4 V 75W-80
Helsyntetisk girolje spesielt utviklet for å møte
spesifikasjonene for manuelle girkasser i tunge
kjøretøy. Oljen er anbefalt for kjøretøy som
går med forlengede skiftintervaller. API GL-4,
MAN 341 Typ VR, Volvo transmission Oil
97307, Voith Retarder 153.00090010, Eaton
Transmission.
GearWay S4 75W-80
Helsyntetisk girolje for manuelle girkasser som
krever API GL-4-girolje. Oljen er laget for
girkasser som krever SAE 75W, 80W og
75W-80. Performance Level: API GL-4, MB
235.4, MB Unimog, ZF TL-ML 02B.
GearWay S4 75W-90
GearWay S4 75W-90 er en helsyntetisk
girolje som gir enkel girveksling ved kalde
temperaturer, og utmerkede smøreegenskaper
under vanskelige kjøreforhold. Den anbefales
til bruk i girkasser i tunge kjøretøyer og/eller
når produsenten anbefaler et smøremiddel
som tilsvarer GL-4.
GearWay LS5
Mineraloljebasert girolje med LS-tilsetninger
(limited slip) for å unngå støy og slitasje på
GearWay LS S 5 75W-90
GearWay LS S5 75W-90 er en helsyntetisk
girolje med LS-tilsetninger (limited slip) for
å unngå støy og slitasje på hjulaksler med
differensialbrems i alle typer kjøretøy, biler,
prosessmaskiner osv. API GL-5,
Performance Level: MIL-L-2105D.
GearWay PS 45 75W-90
Delsyntetisk girolje for hele drivlinjen i privatbiler,
lette lastebiler, differensialer osv. hvor API
GL-4 eller GL-5 anbefales. Oljen har ekstremt
gode egenskaper i kulde, og gir jevn girveksling
ved lave temperaturer. API GL-4, API GL-5.
Performance Level: Iveco, Scania STO 1:0, MB
235.5, MAN 342 M2, MAN 341 Z2, MAN
3343 M, ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/
16B/16C/16D/17A, MIL L-2105D.
GearWay PS 45 75W-80
Delsyntetisk girolje for lang holdbarhet og god
beskyttelse mot slitasje og overflateutmattelse.
Produktet er tetningskompatibelt.
API GL-4, API GL-5. Performance Level: Iveco,
Scania STO 1:0, MB 235.5, MAN 342 M2,
MAN 341 Z2, MAN 3343 M, ZF TE-ML
02B/05A/07A/08/16B/16C/16D/17A, MIL
L-2105D.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
80W-90
157
16,5
107
-30
190
–
SAE
GearWay G5 80W-90
Viskositet mm2/s
hjulakslene med differensialbrems i alle slags
kjøretøyer, biler, arbeidsmaskiner osv. Kan også
brukes i hypoidgir uten differensialbremser der
API GL-5 anbefales. API GL-5. Performance
Level: MIL-L-2105 D, ZF TE-ML
02C/05C/16B/C/D.
GearWay G5 85W-90
85W-90
211
18,9
100
-27
200
–
GearWay G5 80W-140
80W-140
220
26
151
-30
190
–
GearWay G5 85W-140
85W-140
385
28,4
99
-18
190
–
GearWay G1 80W-90
80W-90
133
14,3
106
-27
210
–
80W
84,3
10,1
100
-30
190
–
GearWay G4 80W
GearWay S4 V 75W-80
75W-80
65
10,2
144
-55
220
–
GearWay S4 75W-80
75W-80
43,5
8
158
-60
>180
–
GearWay S4 75W-90
75W-90
93
17
200
-51
220
–
GearWay LS5 80W-90
80W-90
126
13,8
107
-30
>180
–
GearWay LS5 80W-140
80W-140
222
26,4
152
-33
194
–
GearWay LS5 85W-140
85W-140
328
25,1
100
-15
210
–
GearWay LS S 5 75W-90
75W-90
104
15
150
-54
210
–
GearWay PS 45 75W-90
75W-90
90,6
14,4
165
-51
210
–
GearWay PS 45 75W-80
75W-80
64,2
9,5
130
-51
192
–
INNHOLD
16
autooljer
Girolje: Manuelle girkasser
GearWay S6 85W-250
Helsyntetisk giroje til girkasser med svært stor
belastning. Tilsetningsstoffene doseres til et
optimalt GL-6-nivå.
Tilfredsstiller API GL-6-nivået.
GearWay LS WB
Girolje for tunge arbeidsmaskiner med differensialbremser. Oljen fungerer også utmerket
til hjulaksler i oljebad, såkalte våtbremser,
og til kombinerte differensialbremser/våte
bremser. API GL-5, MIL-L-2105D.
GearWay S5
Helsyntetisk girolje til aksler og girkasser som
fungerer under tunge og krevende forhold,
hvor API GL-5 er nødvendig. Oljen kan også
brukes som problemløser der vanlige giroljer
ikke fungerer ordentlig.
GearWay S5 75W-90
API GL-5, Scania STO 1:0. Performance Level:
MB 235.5, MB 235.6, MAN 342 S1, ZF TE-ML
02B/05A/07A/08/16B,C,D/17A, MIL L-2105D.
GearWay S5 V 75W-90
Helsyntetisk transmisjonsolje spesielt utviklet
for å møte spesifikasjonene for bakaksler i
tunge kjøretøy. Oljen er anbefalt for kjøretøy
som går med forlengede skiftintervaller.
Performance Level: API GL-5, MB 235.8,
MAN 342 Typ S1, Scania STO 1:0, TATRA,
Volvo Transmission Oil 97312, ZF TE-ML
12B,16F,17B.
GearWay S5 75W-140
API GL-5, Scania STO 1:0. Performance Level:
MAN 342 S1, ZF TE-ML 02B/05A/07A/
08/16B,C,D/17A, MIL-L-2105D.
GearWay Outboard
Mineraloljebasert girolje til utenbords motorer
(konisk tannhjulsutveksling/propellhus). Oljen
tilfredsstiller det amerikanske kravet ”Type B
Lubricant”.
INNHOLD
autooljer
17
SAE
Viskositet mm2/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
GearWay S6 85W-250
85W-250
380
42,4
166
-42
210
–
GearWay LS WB
85W-90
195
17
100
-21
200
–
GearWay S5 75W-90
75W-90
119
15,6
139
-54
204
–
GearWay S5 V 75W-90
75W-90
115
16,8
160
-50
200
–
GearWay S5 75W-140
75W-140
190
25
165
-51
210
–
90
220
18,9
96
-21
215
–
GearWay Outboard
INNHOLD
18
autooljer
Girolje: Automatiske girkasser
TransWay DX II
Mineraloljebasert ATF olje. Oljen anbefales
til automatiske girkasser og servostyring i
tillegg til manuelle girkasser der ATF-olje er
nødvendig. ZF TE-ML 02F/ 04D/14A/17C.
Performance Level: API GL-4, CAT TO-2, GM
Type A Suffix A, MB 236.1, MB 236.5, Voith
55.6335 (tidligere G 607), Dexron IID, ZF TEML 09/11B/14B, Allison C-4, MAN 339 Type
Z-1/Type V-1.
TransWay PS DX III
Siste generasjon delsyntetisk ATF-olje. Dekker
et større temperaturområde. Gir bedre girskifte
og lengre levetid for automatiske girkasser.
Kan brukes der olje anbefales i henhold til
Dexron II D og II E. API GL-4, Volvo 97341,
Voith 55.6335 (tidligere G 607) ZF TL-ML
04D/14A/17C, MAN 339 Type Z-1, MAN
339 type V1. Performance Level: CAT TO-2,
GM Type A-Suffix A, MB 236.1, MB 236.5,
Ford Mercon, Dexron III H, ZF TL-ML 02
F/09/11B/14B, Allison C-4.
TransWay S DX III Z
Helsyntetisk ATF-olje til girkasser med høy
driftstemperatur. Har også gode egenskaper
ved lave temperaturer og utmerket beskyttelse mot slitasje. Tillater lange oljeskifteintervaller.
API GL-4. Performance Level: MB 236.81,
Voith 55.6336 (tidligere G 1363), ZF TE-ML
14C/16M, Allison C-4, MAN 339 Type Z-2,
MAN 339 Type Z-3.
TransWay S DX III F
Helsyntetisk olje som anbefales til automatgirkasser og manuelle girkasser der det anbefales
en Dexron olje. Produktet anbefales også til
eldre girkasser som trenger DX IID. Den egner
seg også til noen hydrauliske girkasser, servostyringsmekanismer og hydraulikksystemer.
Volvo 97341, Voith 55.6336 (tidligere G
1363), ZF TE-ML 02F/03D/04D/14B/
16L/17C, MAN 339 Type Z-2, MAN 339
Type V-2. Performance Level: API GL-4, CAT
TO-2, GM Type A-Suffix A, MB 236.5, Voith
55.6335 (tidligere G 607), Ford Mercon, Ford
Mercon V, Dexron IID, Dexron III H, Dexron
IIIG, ZF TE-ML 09/11B, Allison C-4, MAN
339 Type Z-1, MAN 339 Type V-1.
TransWay S DX III J
Helsyntetisk olje som anbefales til automatgirkasser og manuelle girkasser der det anbefales
en Dexron olje. Håndterer de fleste japanske
og koreanske spesifikasjoner. Produktet anbefales også til eldre girkasser som trenger DX
IID eller IIE. Performance level:
API GL-4, GM Type A-Suffix A, GM Daewoo,
Voith 55.635 (tidligere G 607), PSA Aisin JWS
3309, Daihatsu Alumix ATF Multi, Isuzu
BESCO ATF -II/III, Kia, Subaru ATF, Suzuki ATF
Oil, Suzuki ATF Oil Special, Toyota Type T/
SAE
Viskositet mm2/s
TypeT-II/TypeT-III/TypeT-IV/Type D-II,
Honda ATF Z1, Hyundai, Mazda ATF D-III,
Mazda ATF M-III, Mitsubishi SP-II/SP-III,
Nissan Matic Fluid C/D/J, Ford Mercon,
Dexron II D, Dexron II E, Dexron III H, Dexron
IIIG, ZF TE-ML 14A, Allison C-4, JASO M315
Type 1A, MAN Type Z-1.
TransWay ATF A 52
Mineraloljebasert girolje til automatgirkasser,
hydrauliske dreiemomentomformere, hydrauliske girkasser osv., hvor produsenten
anbefaler en ATF-olje i samsvar med følgende
spesifikasjoner. MB 236.2.
Performance Level: CAT TO-2, Leyland E85,
GM Type A Suffix A, Volvo 97325, Allison
C-4, Renk, MAN 339 Type A.
TransWay Type G
Mineraloljebasert girolje til automatgirkasser
og servostyring, der kravet er Fords spesifikasjoner. Egner seg også til enkelte manuelle
girkasser. Performance Level: Ford ESW M2C
33-F, Ford ESW M2C 33-G, Volvo 97330.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
37,5
7,5
172
-52
194
–
TransWay DX II
–
TransWay PS DX III
–
34
7,3
182
-53
200
–
TransWay S DX III Z
–
37,8
7,6
178
-63
210
–
TransWay S DX III F
–
35,4
8,0
200
-51
220
–
TransWay S DX III J
–
35,8
7,2
173
-46
220
–
TransWay ATF A 52
–
37
7,3
160
-49
194
–
TransWay Type G
–
36
7,5
178
-45
208
–
INNHOLD
autooljer
19
Transmisjons- og hydraulikkoljer
TransWay WB
Mineraloljebasert universalgirolje til traktorer
med kombinert girkasse, differensial- og
hydraulikksystem i tillegg til våte bremser.
Gir utmerket slitasjebeskyttelse.
API GL-4, MF CMS M 1143, Renault Tractors
ARES, Volvo WB 101 (=Volvo 97303).
Performance Level: Cat TO-2, Case MS1207,
Case MS 1209, Case New Holland CNH MAT
3525/3506/3509, Ford ESN M2C86-B/C,
Ford ESN M2C-134D, FNHA-2-C-200.00,
John D J20C, John D J20D, Kubota UDT Fluid,
MF CMS M 1135/1141/1145, ZF TE-ML
03E/05F/06K/17E, Allison C-4.
TransWay WB LL PS
Delsyntetisk olje for lange skiftintervaller
(>3000 t) trucker med våte bremser. Gir
stille, vibrasjonsfri drift med både papir- og
sinterlameller. Med riktig vedlikehold og bruk
oppnås enda lengre levetid. API GL-4. Til våte
bremser. Performance Level: ZF TE-ML 03
(momentomformere), Case MS 1206/1207,
MF 1135, MF 1141, VME, John D J20C.
TransWay WB Bio
Biologisk nedbrytbar gir- og hydraulikkolje
som er basert på fornybare råmaterialer
(rapsolje og syntetisk ester). Oljen anbefales
til maskineri og traktorer med hydraulikk-/
girsystemer i kombinasjon med våte bremser.
Flere maskinprodusenter anbefaler kortere oljeskiftintervaller ved bruk av smøremidler som
er basert på vegetabilsk olje – se i instruksjonsboken. ISO VG-46, API GL-4.
Performance Level: Case MS 1207/1209,
Case New Holland CNH MAT 3525/3505,
Ford ESN M2C-134D, FNHA-2-C-201.00,
John D J20C, MF CMS M1143/1145, ZF TEML 03E/05F/06K/17E, Allison C-4.
Viskositet mm2/s
TransWay AC
Mineraloljebasert giroljetype HTF. Til arbeidsmaskiner med kombinert gir- og hydraulikksystemer i tillegg til våte bremser. Tilfredsstiller
kravene i Caterpillar TO-4-spesifikasjonen.
API CF, API CF-2. Performance level: CAT
TO-4, Dana Powershift, Eaton Vickers
EH-1027C, Termec/TCC, ZF TL-ML
01/03C/07F, Allison C-4, Komatsu KES
07.868.1, Komatsu Dresser.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt˚C
Flammepunkt˚C
TBN mg
KOH/g
–
67
11,2
151
-36
218
9,5
TransWay WB LL PS
75W
38,9
8,8
201
-42
204
–
TransWay WB Bio
80W
48,5
10,3
209
-39
>180
TransWay AC 10W
10W
31,7
5,5
112
-39
200
–
TransWay AC 30
30
82,3
9,9
99
-29
220
–
TransWay AC 50
50
184
16,8
97
-26
230
–
SAE
TransWay WB
INNHOLD
INDUSTRIoljer
Smøremidlene som brukes i industrien og tilknyttede
områder er mange, og dekker et stort område. De
forskjellige smøremidlene lages av forskjellige typer
baseolje: ren mineral, syntetiske som polyalfaolefiner
(PAO), polyglykol, alkyl benzen eller biologisk nedbrytbare estere. Industri oljer kan som regel ikke
blandes med hverandre på samme måte som motoroljer. Polyglykolbaserte oljer, for eksempel, kan ikke
blandes med andre oljer. Blanding kan føre til skader.
Det er derfor nødvendig å kontrollere at en blanding
som består av flere oljer, fungerer før maskinen eller
utstyret brukes.
Hvis du er usikker, kan du ta kontakt med Statoil
Lubricants.
Smøremidlene må ha forskjellige egenskaper for å fungere på sine
respektive bruksområder. Hydraulikkoljer som skal brukes utendørs, må
for eksempel ta høyde for temperaturforandringer, mens dette kravet
ikke gjelder for hydraulikkoljer som skal brukes innendørs. Ytterpunktene
for bruk er oljer som brukes til å smøre tannhjul med tung belastning i
den ene enden, og rene prosessoljer i den andre. Tannhjulsolje inneholder
tilsetninger som sørger for maksimal smøring under vanskelige forhold.
Prosessolje, derimot, er ofte rene baseoljer uten tilsetninger. Slike oljer
brukes blant annet som råmateriale i industrien, til produksjon av andre
produkter.
Viskositeten i industrioljer angis ikke i henhold til SAE-systemet, men
som ISO VG-grader, som tilsvarer viskositeten i mm2/s målt ved 40°C.
Systemet omfatter til sammen 18 viskositetsgrader fra ISO VG 2 til ISO
VG 1500, og er vitenskapelig nøyaktig. I og med at det ikke er ønskelig at viskositetsområdet fravikes med mer enn 10% fra gjennomsnittsviskositeten innenfor hver av de 18 gruppene, er ikke systemet
kontinuerlig. Det har i stedet fastsatte intervaller mellom gradene.
Det er imidlertid viktig å legge merke til at smøreinstruksene for noen
maskiner fortsatt angir viskositet med andre enheter, og ved andre
driftstemperaturer. Det kan gjøre det vanskelig å sammenligne med
ISO-gradene. Ta kontakt med Statoil Lubricants hvis du er i tvil.
INNHOLD
Industrioljer
21
Spindelolje
SpinWay XA
SpinWay XA anbefales til hurtige spindellagre, for eksempel i maskinverktøy og tekstilmaskiner.
Oljen kan også brukes i hydraulikksystemer der det anbefales olje med lav viskositet.
ISO VG
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
2
2
–
–
-45
90
5
5,2
1,8
–
<-60
114
SpinWay XA 10
10
10
2,5
53
<-60
147
Foto: Guri Dahl / StatoilHydro
SpinWay XA 2
SpinWay XA 5
INNHOLD
22
Industrioljer
Hydraulikkolje
HydraWay HMA
Sinkfri mineraloljebasert hydraulikkolje som gir
høy ytelse og lang levetid. Til bruk i innendørs
hydraulikk og lagersmøring i maskinverktøy.
Klassifisert som ISO-L-HM i henhold til SS
155454 og ISO 6743-4. Testet og godkjent i
henhold til IP 281/80. DIN 51524-HL / DIN
51524-HLP. FZG A/8-3/9 >12 i henhold til
DIN 51354. (ISO 32,46, 68, 100). Denison
HF-0.
HydraWay HLPD 46*
Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkolje som
gir høy ytelse og har rengjørende egenskaper.
Til bruk i innendørs hydraulikk og lagersmøring
i maskinverktøy. Klassifisert som ISO-L-HM i
henhold til SS 155454 og ISO 6743-4. Testet
og godkjent i henhold til IP 281/80. DIN
51524-HL / DIN 51524-HLP-D. FZG A/83/9 >12 i henhold til DIN 51354.
HydraWay White
Hvitoljebasert hydraulikkolje til hydraulikksystemer og dråpesmøring. Anbefales hvis det er
satt strenge krav til arbeidsmiljøet.
HydraWay HVXA
Mineraloljebasert sinkfri hydraulikkolje med
en høy viskositetsindeks. Anbefales til mobil
hydraulikk som brukes utendørs hele året.
Håndterer høye driftstemperaturer og har god
skjærstabilitet. SS 155434, DIN 51524 part
III HVLP, Vickers 35VQ-25A, Vickers V-104C.
HydraWay HVXA 15 LT
Høykvalitets hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for avansert hydraulikk som brukes
under svært varierende temperaturer, eller
ved svært lave temperaturer.
HydraWay HVXA HP
Sinkfri hydraulikkolje som gir lang levetid og
høy ytelse til moderne hydraulikksystemer
utendørs. Overstiger brukerens krav til
hydraulikkolje med høy ytelse over et stort
temperaturområde. Den askefrie formuleringen
fjerner alle filterrelaterte driftsproblemer slik
at driften er pålitelig. Utmerkede antislitasjeegenskaper øker komponentenes levetid.
Hindrer dannelsen av belegg og har svært gode
luft- og vannseparering egenskaper i tillegg
ISO VG
Viskositet mm²/s
til utmerkede rustbeskyttelsesegenskaper.
HydraWay HVXA HP-serien kan blandes med
de fleste hydraulikkoljer på markedet.
Klassifisert som ISO-L-HV i henhold til ISO
6743-4, SS 155454. DIN 51524 HVLP,
Vickers 35VQ-25A, Vickers V-104 C.
Hydraulic Oil 131
Mineraloljebasert hydraulikkolje som er
spesialutviklet for det skandinaviske klimaet.
Sinkfri. Håndterer driftsforhold fra -45°C til
+65°C. Vickers 104 C IP 281/80, FSD 8401.
Hydraulic Lift Oil 46
Mineralbasert hydraulikkolje med forsterkede
tilsetninger for å motstå slitasje, skumdannelse,
korrosjon og lugging. Anbefales som hydraulikkolje i hydrauliske heisanlegg, innendørs og
utendørs. Produktet er testet og godkjent i
henhold til Cincinatti Milacron-spesifikasjonen.
P-53 (CMI ref. no. 9712016), DIN 51524
part 2 (HLP) og DIN 51502 CGLP 46.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
HydraWay HMA 15
15
15
3,3
87
-45
178
HydraWay HMA 22
22
22
4,3
101
-33
206
HydraWay HMA 32
32
32
5,3
104
-27
218
HydraWay HMA 46
46
46
6,9
103
-30
228
HydraWay HMA 68
68
67
8,7
100
-27
244
HydraWay HMA 100
100
99
11,1
97
-24
266
HydraWay HLPD 46*
46
46
6,9
103
-30
228
HydraWay White 22
22
22
4,2
80
-48
>170
HydraWay White 32
32
32
5,1
82
-42
>180
HydraWay HVXA 15
15
15
3,8
150
-48
186
HydraWay HVXA 22
22
21
4,8
155
-39
191
HydraWay HVXA 32
32
32,5
6,8
173
-45
190
HydraWay HVXA 46
46
42,2
8,0
165
-45
190
HydraWay HVXA 68
68
69
11
156
-45
202
HydraWay HVXA 100
100
106
14
138
-39
220
HydraWay HVXA 15 LT
15
14,3
5,2
356
-60
108
HydraWay HVXA 15 HP
15
15
4,3
218
-48
171
HydraWay HVXA 46 HP
46
51
9
160
-45
214
Hydraulic Oil 131
–
27,5
9,7
368
-60
105
Hydraulic Lift Oil 46
46
45
8,1
152
-36
216
*Ta kontakt med en selger hvis du ønsker mer informasjon.
INNHOLD
Industrioljer
23
Hydraulikkolje
HydraWay SE 46 HP
Syntetisk, esterbasert hydraulikkvæske som
gir høy ytelse og lang levetid. Miljøtilpasset,
laget for krevende hydraulikksystemer både
innendørs og utendørs. Dette produktet kombinerer overlegen oksiderings- og hydrolytisk
stabilitet. SIS 155434 AV 46 miljøtilpasset/
155454, ISO 15380 HEES 46. DIN 51524
part III HVLP Vickers 104 C.
HydraWay SE XLV
Miljøtilpasset hydraulikkvæske som gir høy
ytelse. Hovedsakelig for bruk i kaldt klima.
Dette produktet egner seg særlig godt der full
funksjon ved lave temperaturer er et krav.
HydraWay Bio SE
Syntetiske, esterbaserte hydraulikkvæsker
som er utviklet for hydraulikksystemer som
er i drift hele året under varierende forhold.
Produktet er biologisk nedbrytbart. Visse
regler må følges når det gjelder blandbarheten
med andre, lignende hydraulikkvæsker. DIN
51524 part 3, SS 155434 BV Miljøtilpasset
(ISO VG32, 46), VDMA HEES, Vickers I 286
S/V 104 C.
HydraWay Bio SE 68
Syntetisk, esterbasert hydraulikkvæske.
Anbefales til hydraulikksystemer i varme
maskiner, for eksempel asfaltmaskiner. Består
av mer enn 80% fornybare råmaterialer. Svært
skjærstabil. SS 15 54 34 BV 68 miljøtilpasset,
Vickers I 286 S, V 104 C.
HydraWay Bio SE 32-68
Syntetisk, esterbasert hydraulikkvæske
til hydraulikksystemer innenfor et bredt
temperaturområde(-30 – +85°C). Oljen
består av mer enn 80% fornybare råmaterialer, er nedbrytbart, har lavt giftinnhold for
sjøorganismer, men gir samtidig svært høy
teknisk funksjon. Svært skjærstabil. Utmerkede egenskaper mht. hurtig luftutskillelse
av luft. SS 155434 BV 32 miljøtilpasset,
Vickers V-104C, Vickers 35VQ25A, skjærtest
CEC-L-45-A-98, 20h: 1,3%, konisk rullelager
(KRL). Godkjent av Partek Forest (Valmet,
Sauer Danfoss og Ponsse).
Hydrocor CC 44 MF
Glykolbasert hydraulikkvæske som er brannhemmende. Brukes i hydraulikksystemer i
varme omgivelser. Anbefalt temperaturområde: -25°C til +60°C. Kan ikke blandes med
mineraloljebaserte produkter. IP 281/80,
brytningsindeks n25D 1,399 i henhold til DIN
51423, klassifisert som ISO-L-HFC i henhold
til ISO 6743-4. Oppfyller kravene i den 6.
Luxembourg-rapporten.
belt med de fleste pakningsmaterialer unntatt
etylenpropylengummi, naturgummi, neopren
og nitrilgummi. Ta kontakt med komponentleverandøren for å få bestemte anbefalinger.
HFD i henhold til ISO 6743/4 og HS-D i
henhold til DIN 51534.
CPI CP-4608-46-F
En polyalfaolefinbasert hydraulikkvæske med
svært gode smøreegenskaper. Som en følge
av baseoljens høye viskositetsindeks og lave
flytepunkt, kan den brukes i all hydraulikk i
temperaturområdet -15°C – +90°C. Uten
farge, lukt og smak. FDA21CFR 178. 3570.
NSF HI.
Nyco Hydraunycoil FH 51
Høyraffinert mineralisk hydraulikkolje med
tilsetninger som reduserer stivnepunktet. Til
bruk i hydraulikksystemene i fly som krever
gode egenskaper ved lave temperaturer. Oljen
oppfyller de strengeste kravene til renhet.
Væsken er mikrofiltrert (Super Clean). Farge:
Rød. NATO-kode H-515, MIL-H-5606 G AIR
3520, OM-15, DEF-STAN 91-48 – ISS.2.
Thermac HFD R 46
Brannhemmende hydraulikkvæske basert
på fosfatester med tilsetninger som hindrer
oksidering og skumdannelse. Anbefales til
hydraulikksystemer som brukes ved høye
temperaturer. Vær forsiktig når det gjelder
kompatibiliteten til pakningsmaterialer og andre materialer. Thermac HFD R 46 er kompati-
ISO VG
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
HydraWay SE 46 HP
46
45
8
148
-60
244
HydraWay SE XLV
–
12
3,2
139
-66
169
HydraWay Bio SE 22
22
22
5
171
-45
178
HydraWay Bio SE 32
32
30,1
6,6
182
-42
200
HydraWay Bio SE 46
46
47
9,5
190
-39
280
HydraWay Bio SE 68
68
62,7
11,5
181
-39
280
HydraWay Bio SE 32-68
–
36
7,6
190
-39
310
Hydrocor CC 44 MF
46
46
–
210
<-42
ingen
Thermac HFD R 46
46
43
-
-
-
245
CPI CP-4608-46-F (Særlig for næringsmiddelindustrien)
46
47
8
139
-60
268
Nyco Hydraunycoil FH 51
-
14
5,2
-
<-60
103
INNHOLD
24
Industrioljer
Turbinolje
TurbWay
Mineraloljebasert turbinolje som anbefales til
smøring av alle typer turbiner. Anbefales også
til støttelagre og regulerings- og styresystemer,
pumper, kompressorer, enkelte hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. Klassifisert som
DIN 51515-D og DIN 51524-HL, og som
ISO-L-TSA, TSE, TGA, TGB og TGE i henhold
til ISO 6743-5. ABB STAL 812102, 812107
og 812109 (ISO VG 46). Siemens TLV 9013
04 og Solar Turbines ES 9-224 (ISO VG 32 og
46). General Electric GEK-32568B (ISO VG
32). AEG - Kanis (ISO VG 46).
TurbWay GT
TurbWay GT anbefales til moderne turbiner
med svært høy arbeidstemperatur, f.eks. ABB
GT 10. Produktet er basert på en syntetisk
baseolje med tilsetninger for å øke levetiden.
TurbWay GT har gode luftutskillende egenskaper som motvirker kavitasjon, og dermed
også slitasje på turbinen. TurbWay GT har en
ekstremt lang levetid under varme forhold.
Alstom Power 812102/812107/812109,
DIN 51515 (part 1) TD 46, DIN 51524 (part 1) HL 46, Siemens TLV 901304, AEG-
KANIS, Solar Turbines ES 9-224, ISO 6743-5:
ISO-L-TSA/ISO-L-TSE/ISO-L-TGA/ISO-LTGB/ISO-L-TGE.
TurbWay SE
Turbinolje fierst og fremst tilpasset for bruk
innen vannkraftindustrien. Produktet er basert
på syntetiske estere som er spesialutviklet
for bruksområdet. Produktet har svært høy
oksidasjonsstabilitet i tillegg til svært god hydrolytisk stabilitet. De tribologiske egenskapene
reduserer energitapet fra lagersmøringen.
Produktet er biologisk nedbrytbart. På grunn
av den unike formuleringen gir produktet den
samme oljefilmtykkelsen som vanlig mineraleller PAO-baserte produkter, SE som ISO VG
68 og SE LV som ISO VG 46, i lagersmøring.
Men med lavere strømtap.
Nyco Turbonycoil 600
Syntetisk, esterbasert smøremiddel. Produktet
har høy temperaturstabilitet og motstand mot
oksidasjon. Det har også svært gode antiskumegenskaper. Produktet anbefales særlig til
gassturbiner/jetmotorer, både sivile og
militære. Def Stan 91-101 Iss. 2, OX-27,
NATO-kode O-156, MIL-PRF 23699 Class
STD.
Nyco Turbonycoil 610
Syntetisk esterbasert turbinolje. Anbefales
til GE LM Turbine 2500+ og RR 501 KB7S.
NATO-kode O-156, MIL-PRF-23699 F Class
STD.
Nyco Turbonycoil 160
Syntetisk, esterbasert smøremiddel. Laget for
flymotorer med turbiner. Produktet har høy
temperaturstabilitet og motstand mot oksidasjon. NATO-kode O-148, MIL-PRF-7808 L
Grade 3, OX-9.
ISO VG
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
TurbWay 32
32
33
5,6
102
-30
216
TurbWay 46
46
46
6,9
102
-27
241
TurbWay 68
68
69
8,8
98
-24
247
TurbWay 100
100
101
11
95
-24
265
TurbWay GT 32
32
33
6
120
-30
230
TurbWay GT 46
46
45
7,4
129
-30
253
TurbWay SE
–
45
8
148
-60
244
TurbWay SE LV
–
32
6,2
152
<-63
250
Nyco Turbonycoil 160
-
12,7
3,2
-
-72
225
Nyco Turbonycoil 600
22
26
5
133
-57
273
Nyco Turbonycoil 610
22
26,5
5,2
-
-60
277
INNHOLD
Industrioljer
25
Girolje
LoadWay EP
Mineraloljebaserte giroljer av høy kvalitet som
anbefales til alle typer industrielle girkasser for
driftstemperaturer på opptil +80°C. Klassifisert som DIN 51517-CLP og ISO-L-CKC
i henhold til ISO 6743-6. FZG A/16 - 6/90
>12 i henhold til DIN 51354. AGMA 9005E02 (EP), AIST 224, SEB 181226 David
Brown S1.53.101Type E, Flender BA 7300
(ISO VG 220-680).
LoadWay PG
Syntetiske høytrykksoljer basert på polyalkylenglykol. Til bruk i industrigir. Håndterer sammenhengende drift ved 150°C og temperaturtopper på opptil 200°C. Oljene kan ikke
blandes med andre typer oljer. FZG >12.
Mereta
Syntetisk basert smørevæske som er beregnet
på gir- og sirkulasjonssystemer. Lavere viskositeter kan også brukes som hydraulikk- og
kompressorolje. Håndterer driftstemperaturer
på 130°C og midlertidige temperaturtopper på opptil 200°C. Klassifisert som DIN
51517-CLP i tillegg til ISO-L-CKD, ISO-L-CKE
og ISO-L-PAD i henhold til ISO 6743. FZG
A/16 - 6/90 >12 i henhold til DIN 51534.
Filtreringsfaktor >100 i henhold til Cetop. Seal
Compatibility Index 5–6% i henhold til IP 278. Flender BA 7300 (ISO 220 og 320).
CP-4617-220-F
CP-4617-320-F
Syntetisk olje som anbefales til alle typer
veksler innen næringsmiddelindustrien der
det kreves gode EP og slitagjehemmende
egenskaper. Den høye oksideringsstabiliteten
gir oljen lang levetid. Produktene er uten farge,
lukt og smak.
FDA 21 CFR 178. 35 70. NSF H1.
TransWay VG
Olje for hydrodynamiske transmisjoner.
Godkjent av Voith Getriebe KG, Heidenheim
og MTU Friedrichshafen.
ISO VG
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
LoadWay EP 68
68
69
8,9
103
-27
222
LoadWay EP 100
100
100
11
99
-21
229
LoadWay EP 150
150
148
15
98
-18
235
LoadWay EP 220
220
214
19
97
-15
232
LoadWay EP 320
320
328
25
98
-12
240
LoadWay EP 460
460
463
31
97
-9
241
LoadWay EP 680
680
662
36
89
-9
243
LoadWay PG 150
150
133
21
184
<-30
>232
LoadWay PG 220
220
240
37
200
-36
280
LoadWay PG 460
460
480
73
235
-36
280
Mereta 32
32
32
6
134
<-60
>235
Mereta 46
46
45
7,6
135
<-60
>240
Mereta 68
68
68
11
137
-57
>245
Mereta 100
100
100
14
144
-57
>250
Mereta 150
150
150
19
144
-57
>250
Mereta 220
220
220
25
146
-48
>250
Mereta 320
320
320
34
150
-42
>250
Mereta 460
460
460
45
154
-39
>260
Mereta 680
680
680
62
161
-36
>260
Mereta 1000
1000
1000
87
171
-36
>270
TransWay VG
32
32
5,4
100
-24
224
CP-4617-220-F (Særlig for næringsmiddelindustrien)
220
217
24
141
-43
279
CP-4617-320-F (Særlig for næringsmiddelindustrien)
320
320
33
145
-39
282
INNHOLD
26
Industrioljer
Sirkulasjonsolje
LubWay XA
Sinkfri mineralbasert sirkulasjonsolje som gir
høy ytelse og lang levetid. Utviklet for sirkulasjonssmøring av lagre, girkasser og andre
maskinelementer. Høy VI, høyt flammepunkt
og god oksideringsstabilitet. Klassifisert som
DIN 51517-CLP i tillegg til ISO-L-CKB og
ISO-L-CKS i henhold til ISO 6743-6.
PaperWay
Sirkulasjonsolje som er beregnet særlig på
tørkepartiet i papirmaskiner. Oppfyller SKFs
foreslåtte krav til tørkepartiet i papirmaskiner.
Testet og godkjent i SKF Oil Film Ageing Test
(120°C), SKF Emcor Distilled Water Test i
henhold til DIN 51802, SKF Roller Test (120°C).
PaperWay PA 220
Syntetisk sirkulasjonsolje som er beregnet
særlig på tørkepartiet i papirmaskiner. Oppfyller
de strengeste kravene som masse- og
papirbransjen stiller til sirkulasjonsoljer til dette
bruksområdet. Testet og godkjent i SKF Oil
Film Ageing Test (120°C). Testet og godkjent
ISO VG
Viskositet mm²/s
i SKF Emcor Distilled Water Test i henhold til
DIN 51802. Testet og godkjent i SKF Roller
Test (140°C).
VacuWay Pa
Syntetisk olje som hovedsakelig er beregnet
på smøring av vakuumpumper. Den kan
også brukes i sirkulasjonssmurte rulle- og
akseltapplagere.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
LubeWay XA 150
150
150
15
96
-9
276
LubeWay XA 220
220
220
19
94
-9
278
LubeWay XA 320*
320
320
24
96
-9
286
LubeWay XA 460
460
451
30
96
-9
311
PaperWay 150
150
150
14
82
-27
250
PaperWay 220
220
228
18
83
-21
252
PaperWay PA 220
220
220
26
140
-57
261
VacuWay Pa
68
65
10
144
-45
250
*Ta kontakt med en selger hvis du ønsker mer informasjon.
Kompressorolje
CompWay
Høyraffinert mineralolje med tilsetninger mot
oksidering, korrosjon og skumdannelse.
CompWay 46 anbefales for skruekompressorer. CompWay 68 & 100 anbefales til
stempelkompressorer. Klassifisert som DIN
51506 VDL. Godkjent i henhold til Pneurop
Oxidation Test (POT).
CompWay SX
Polyalfaolefinbasert olje til kompressorer med
tung belastning og med stor temperaturvariasjon. Oljen håndterer lange skifteintervaller og
kan blandes med våre mineraloljebaserte
kompressoroljer. Klassifisert som DIN 51506VCL og DIN 51506-VDL i tillegg til ISO-L-DAB,
ISO-L-DAG, ISO-L-DAH i henhold til ISO
6743-3A. FZG A/8 - 3/90 >12.
CP-4608-100-F*
Til rotasjons- og stempelkompressorer i
næringsmiddelindustrien. Oljen er basert på
ISO VG
CompWay 46
46
Viskositet mm²/s
polyalfaolefin, og gir lang levetid takket være
god oksidasjonsstabilitet. Uten farge, lukt og
smak.
FDA 21 CFR 178. 3570, NSF HI.
CP-4600-46-F
Anbefales til skruekompressorer i næringsmiddelindustrien. Denne oljen er også basert på
polyalfaolefin. Produktet gir lang levetid og har
gode egenskaper ved lave temperaturer. FDA
21 CFR 178. 3570, NSF HI.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
45
5,9
60
-39
206
CompWay 68
68
62
7,1
58
-33
222
CompWay 100
100
100
9,8
69
-33
234
CompWay SX 46
46
46
7,8
139
-60
240
CompWay SX 68
68
68
11
144
-60
250
CP-4608-100-F* (Særlig for næringsmiddelindustrien)
100
100
14
138
-52
271
CP-4600-46-F (Særlig for næringsmiddelindustrien)
46
47
8
139
-60
246
*Ta kontakt med en selger hvis du ønsker mer informasjon.
INNHOLD
Industrioljer
27
Kjølekompressorolje
FridgeWay
Mineraloljebasert kjølekompressorolje med
høy kjemisk stabilitet. Lavt stivnepunkt og god
løselighet i kjølevæsken. Brukes i alle slags
kjølekompressorer som bruker ammoniakk,
karbondioksid eller nitrogen som kjølemiddel.
DIN 51503, BS 2626:1975.
FrigdeWay S
Syntetisk alkylbenzenbasert kjølekompressorolje til bruk ved kjøling, varmepumper og
klimaanlegg. Disse produktene gir lavt
flytepunkt og overlegen stabilitet. ISO
6743-3B L-DRA/L-DRB, DIN 51503 KA/KC,
DIN 51506 VDL.
FridgeWay Pa 68
Syntetisk (PAO)-basert kjølekompressorvæske.
Anbefales for stempelkjølekompressorer som
bruker ammoniakk som kjølemiddel. Kan blandes
med mineral- og alkylbenzenbaserte kjølekompressoroljer.
CPI Solest
CPI Solest er en serie kjølekompressoroljer
som er utviklet for å brukes der kjølemidlene
R 134 og R-404 A brukes. Egner seg til bruk
i sentrifugal-, skrue- og spiralkompressorer i
industrielle klimaanlegg og kjøleanlegg. Disse
produktene har svært gode slitasjehemmende
egenskaper, noe som gir utstyret lengre
levetid. Solest 31-HE egner seg til bruk i
ISO VG
Viskositet mm²/s
stempel-, sentrifugal- og rotasjonskompressorer i klimaanlegg og industrielle kjøleanlegg.
Solest 68 egner seg til alle typer kompressorer i
industrielle klimaanlegg og kjøleanlegg i tillegg
til rotasjonskompressorer i mindre klimaanlegg.
Solest 68-370 egner seg til bruk i sentrifugal-,
skrue- og spiralkompressorer
i industrielle klimaanlegg og kjøleanlegg.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
–
-33
192
FridgeWay 46
46
48
5,5
FridgeWay 68
68
66
6,7
–
-30
198
FridgeWay S 68
68
68
6
–
-36
190
FridgeWay S 100
100
105
7
–
-36
200
FridgeWay Pa 68
68
64
8,8
110
-46
241
CPI Solest 31-HE
32
33
5,7
115
<-51
240
CPI Solest 68
68
66
8,9
108
-43
266
CPI Solest 120
–
128
13
90
-33
262
Varmeoverføringsolje
ThermWay
Mineraloljebasert varmeoverføringsolje med
utmerket temperaturstabilitet. Beregnet på
lukkede systemer med driftstemperatur på
opptil 300°C.
ThermWay X
Mineraloljebasert varmeoverføringsolje med
tilsetninger som forlenger levetiden, og
som holder systemene rene. Har utmerket
temperaturstabilitet og gir god motstand mot
oksidering, i tillegg til å motvirke korrosjon
og koksrester på rørveggene. Beregnet på
lukkede systemer med driftstemperatur på
opptil 300°C.
ISO VG
Viskositet mm²/s
Therm Oil 30
ThermOil 30 er en delsyntetisk varmeoverføringsolje. Det lave flytepunktet gir god
pumpbarhet selv med lave temperaturer. Den
er særlig utviklet for bruk på oljeplattformer.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
ThermWay
32
31
5,3
102
-9
212
ThermWay X
–
52
7,5
103
-24
235
Therm Oil 30
32
30
5,7
129
-33
237
INNHOLD
28
Industrioljer
Transformatorolje
VoltWay N 7 X
Inhibert, naftenisk høyraffinert mineralolje
med svært gode elektriske egenskaper. Oljen
brukes til alle typer oljefylte transformatorer.
Gode kjøleegenskaper og lang levetid i tillegg
til gode egenskaper ved lav temperatur og
oksidering. Tilfredsstiller kravene i SS 04 03 00
Class IIA, IEC 296 Class IIA og ABB Transformers
11 71 30 11-104.
VoltWay N 3
Solventraffinert naftensk olje som brukes til
alle typer oljefylte brytere med omgivelsestemperatur fra -45°C til +45°C. Oljen har
ISO VG
Viskositet mm²/s
naturlig god oksideringsstabilitet og inneholder
ikke korrosivt svovel. Tilfredsstiller kravene i
SS 404 03 26, IEC 296 Class III (1982), IEC
474 og ASEA 7 1301-102.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
VoltWay N 7 X
–
7,6
–
–
-60
144
VoltWay N 3
–
3,7
–
–
-70
100
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
Prosessolje
FlexWay RP
Solventraffinert mineralolje for kjemisk og
teknisk industri. Brukes for eksempel som
plastiseringsmiddel og fyllmasse i produk-
sjonen av gummi og plast. Brukes også som
behandlingshjelp for f.eks. bindingsstøv eller
vætemiddel i takpappbransjen.
ISO VG
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
FlexWay RP 20
–
20
4
97
-18
207
FlexWay RP 30
–
31
5,3
102
-9
212
FlexWay RP 110
–
112
12
95
-9
256
Rustbeskyttende olje
ProtectWay XB 32
ProtectWay 32 er en rustbeskyttende olje.
Typiske bruksområder er innvendig rustbeskyttelse av hydraulikksystemer, girkasser,
smurte lagre, forbrenningsmotorer og turbiner.
CoatWay P 2
CoatWay P 2 brukes til rustbeskyttelse av
maskinerte ståldeler i tillegg til halvferdige og
ferdige produkter. CoatWay P 2 gir et tynt,
nesten usynlig, lag av rustbeskyttelse som
beskytter mot korrosjon ved inntil seks måneders oppbevaring innendørs. CoatWay P2 er
en løsemiddelbasert rustbeskytter.
MIL-C-16173-D Grade 3.
CoatWay P 68
CoatWay P 68 brukes til rustbeskyttelse i de
fleste industriområder, jordbruk og shipping.
Den beskytter produkter som oppbevares
utendørs. Påføring med spray, dypping eller
børsting. CoatWay P 68 er en løsemiddelbasert
ISO VG
Viskositet mm²/s
rustbeskytter. Den gir utmerket beskyttelse
i ett år eller mer. CoatWay P 68 er tørr, og
etterlater et svært klebende, seig, plastaktig
lag som er gulbrun i fargen.
MIL-C-16173D-Grade 4.
ProtectWay SX
Vannløselig korrosjonsbeskyttelse.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
ProtectWay XB 32
32
28
5
–
-39
178
CoatWay P 2
–
2 (20 °C)
–
–
–
80
CoatWay P 68
–
5
–
–
–
72
INNHOLD
Industrioljer
29
Form- og forskalingsoljer
FormWay 10 White
Hvitoljebasert formolje som på grunn av
renheten egner seg særlig godt der det stilles
strenge krav til arbeidsmiljøet. Inneholder
tilsetninger som bidrar til god rustbeskyttelse,
lite poredannelse, god formslipp og minimalt
med rengjøring etter støpning. Anbefales til
støping mot stål-, tre- og plastbelagte former.
FormWay
Universalformslippmiddel til betongstøping
i stål-, tre- og plastbelagte støpeformer.
Kan brukes året rundt.
FormWay Bio 5
Miljøtilpasset formslippolje som er basert på
biologisk nedbrytbar og fornybar rapsolje.
Oljen kan brukes i alle typer støpeformer og
har svært gode formslippegenskaper.
FormWay 8 Emulsion
Formslippmiddel basert på løsemiddelraffinert
baseolje. Anbefales til spraying på kjøretøy og
verktøy før bruk slik at de blir enklere å rengjøre.
Inneholder et lavaromatisk løsemiddel, dvs.
et produkt somtar hensyn til arbeidsmiljøet.
Ingen ubehagelig lukt.
AsfaltRent
Naftenisk oljedestillat som erstatter diesel som
slipp- og rensemiddel. Påfør maskiner og verktøy
for å holde disse rene under asfaltarbeid. Egner
seg også til å smøre båndsagblader med
støttehjul.
Viskositet mm²/s
AsfaltRent Bio
Basert på fornybare og vegetabilske råmaterialer
(rapsmetylester) og er potensielt biologisk nedbrytbart. Påfør maskiner og verktøy for å holde
dem rene under asfaltarbeid. Inneholder ingen
løsemidler eller mineraloljebaserte produkter.
Asfaltrent Bio er derfor mer skånsom mot
huden og gir et bedre arbeidsmiljø. Det er viktig
at hydraulikkoljeslangene og andre gummikomponenter som kommer i kontakt med
rengjøringsproduktet, har riktig gummikvalitet.
De anbefalte gummitypene er nitril-, fluor- og
vitongummi i tillegg til teflon- eller plastslanger.
Som et forebyggende tiltak bør slangene
skiftes ut før produktet brukes. Rengjør
umiddelbart med såpe og vann hvis du søler.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
10
9
2,3
–
57
150
FormWay 5
5
5,5
–
–
-60
126
FormWay 5 Solvent
6
6,5
–
–
-59
127
FormWay 10
10
12
3
–
-36
106
FormWay Bio 5
5
4,8
2,6
–
-12
175
FormWay 22
–
22
–
–
–
90
FormWay 68
–
68
–
–
–
90
ISO VG
FormWay 10 White
FormWay 3
FormWay 135
–
135
–
–
–
90
FormWay 8 Emulsion
–
8
–
–
–
90
AsfaltRent
-
9
2,3
-
-
-
AsfaltRent Bio
-
8
-
-
-
140
Hvitolje
MedicWay
MedicWay er en klar, medisinsk hvitolje. Produktet er basert på høyraffinerte parafinske
baseoljer. MedicWay 15 tilfredsstiller kravene
til European Pharmacopoeia (EP) for medisinske
hvitoljer. NSF H1.
WhiteWay 15
WhiteWay 15 er en teknisk hvitolje som er
raffinert fra parafinsk baseolje. Brukes i kosmetikk-, legemiddel- og matvareindustriene
og som støvbindere og plastiseringsmiddel
i for eksempel produksjonen av polystyren.
ISO VG
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
MedicWay 15
15
15
3,7
–
-12
182
MedicWay 32
32
29
5,3
–
-9
222
MedicWay 68
68
68
8,9
–
-18
254
WhiteWay 15
15
15
3,7
–
-9
182
INNHOLD
30
Industrioljer
Olje til trykkluftverktøy
RockWay EP
Høyraffinert parafinbaseolje med tilsetninger
som motvirker slitasje og korrosjon. Den har
også god vedhefting. Oljen er utviklet i samarbeid med den svenske gruveindustrien, og
anbefales til alle typer maskiner med trykkluftbor som brukes ved en jevn temperatur.
Oljen er utviklet med tanke på å gi minst mulig
oljetåke ved bruk.
RockWay U
Basert på naftensk baseolje og brukes som
smøremiddel til steinboringsmaskiner og andre
trykkluftverktøy. Brukes over bakken ved
svært lave temperaturer eller under driftsforhold der det er fare for isdannelse. (Den
største faren for isdannelse er mellom +5°C
og -5°C). Anbefales brukt innenfor temperaturområdet -30 °C til +30°C.
ISO VG
Viskositet mm²/s
RockWay Anti Ice
Glykolbasert olje for trykkluftverktøy med
tilsetninger som motvirker slitasje og korrosjon. Eliminerer isdannelse ved temperaturer
på ca. 0°C. Er ikke blandbar med mineraloljeprodukter.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
RockWay EP 15
15
16,6
3,7
114
-57
147
RockWay EP 32
32
34
6,2
130
<-30
204
RockWay EP 46
46
46
7,5
127
-30
208
RockWay EP 100
100
100
12
111
-21
232
RockWay U
46
46
11
238
-57
152
RockWay Anti Ice
46
46
–
210
-42
ingen
Vangeolje
GlideWay
Glideolje som er basert på lett, høyraffinert
parafinbaseolje som er forsterket med
tilsetninger. Brukes i maskinverktøy og i
andre maskiner hvor det forekommer sleide-
bevegelser. Oljen kan også brukes til sirkulasjonssmøring i lagre og tannhjul. GlideWay 32
og 68 anbefales også der hydraulikksystemet
kombineres med annen maskinsmøring. Oljen
skiller seg enkelt fra vannbaserte skjære-
ISO VG
Viskositet mm²/s
væsker. Inneholder tilsetninger som hindrer
lugging. GlideWay 220 er også tilgjengelig
som spray.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
GlideWay 32
32
32
5,5
108
-24
195
GlideWay 68
68
64
8,8
110
-15
222
GlideWay 150
150
155
15,1
97
-12
240
GlideWay 220
220
210
17,5
89
-12
245
INNHOLD
Industrioljer
31
Sylinderolje
CylWay FZ 460
Sylinderolje som består av høyraffinert
parafinbaseolje. FZ 460 tilsettes fetolje og
emulgerer med vann. Anbefales til enkelte
oljesmurte mellomaksler med snekke- og
skruedrev.
CylWay 1000
Sylinderolje som består av høyraffinert parafinbaseolje med høy oksidasjonsstabilitet som
effektivt motvirker koksdannelse. Anbefales
til oljesmurte lagre, sleider og dampsylindre
(maskiner).
ISO VG
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
CylWay FZ 460
460
460
31
96
-9
304
CylWay 1000
1000
1000
45
83
<-3
>298
Kjedeolje
Chain Saw Oil
Mineraloljebasert sagkjedeolje til helårsbruk.
Gode smøre- og vedheftingsegenskaper. Anbefales
til fellings- og krysskuttersager i skogbruksmaskiner i tillegg til vanlige motorsager.
Oljen kan blandes med andre mineralske og
rapsoljebaserte sagkjedeoljer.
ChainWay Bio
Rapsoljebasert sagkjedeolje med svært god
vedhefting og gode temperaturegenskaper.
Oljen brytes gradvis ned i miljøet og er derfor
skånsom mot skogen og grunnen, og gir
samtidig et bedre arbeidsmiljø for brukeren.
Oljen egner seg til bruk hele året og anbefales
til fellings- og krysskuttersager i skogbruks-
maskiner i tillegg til vanlige motorsager. Kan
blandes med alle typer sagkjedeolje, både
mineraloljebaserte og vegetabilske. Oljen er
stabil ved oppbevaring. Den laveste oppbevaringstemperaturen er -20°C.
ChainWay
Mineraloljebasert sagkjedeolje til helårsbruk.
Anbefales til smøring av sverd og kjede på
motorsager i tillegg til skogsmaskiner og
kjeder i industrien.
ChainWay HT
ChainWay HT er en esterbasert kjedeolje til
bruk ved høye temperaturer. Produktet gir
liten fordampning, bra filmstyrke og god
ISO VG
Viskositet mm²/s
temperaturstabilitet. ChainWay HT anbefales
til smøring av kjeder og transportbånd ved
temperaturer på opptil 200°C. Anbefalte
tetningsmaterialer for problemfri drift:
fluorkarbonpolymer, fluorsilikon, nitrilgummi
(>30 % akrylnitril), polyakrylat, polyuretan og
silikongummi.
CP-4678-68-F
Anbefales til smøring av kjeder, særlig i matvareindustrien. Produktet egner seg der det
er satt strenge krav til arbeidsmiljøet, og er
basert på polyalfaolefin, som dekker et større
temperaturområde enn mineraloljer. Produktet
gir god vedhefting for å hindre drypping. FDA
21 CFR 178. 3570, NSF HI.
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
Chain Saw Oil
–
90
–
–
<-21
>150
ChainWay Bio
–
68
15
238
-42
263
ChainWay
–
73,5
9,5
114
-31
237
ChainWay HT
150
143
13
83
-33
280
CP-4678-68-F
68
66
10
132
-54
274
INNHOLD
32
Industrioljer
Sagbladolje
Saw Band Fluid XHL*
Vannløselig kjøleemulsjon for sagbånd og sagblader. Produktet har svært god smøreevne,
noe som øker sagbåndenes levetid. Anbefalt
konsentrasjon er 3–5%. Produktet bør oppbevares i romtemperatur.
Saw Band Fluid Bio*
Vegetabilsk, vannløselig kjøleemulsjon for bånd
og sagblader innenfor sagbruksindustrien.
Hindrer oppsamling av harpiks. Bør oppbevares i romtemperatur. Anbefalt konsentrasjon
er 2-5%.
Saw Band Fluid HSL*
Vannløselig kjøleemulsjon for sagblader innenfor sagbruksindustrien. Produktet bør oppbevares i romtemperatur. Anbefalt konsentrasjon
er 2-5%.
SawingWay Bio V
Miljøvennlig væske som har lav viskositet, ikke
løser seg i vann og som er basert på fornybare,
vegetabilske råmaterialer. SawingWay Bio V
anbefales til smøring, avkjøling og rengjøring
av sagblader, høvelbenker osv. til trearbeid.
Misfarger ikke treet og inneholder tilsetninger
som gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
ISO VG
Viskositet mm2/2 s
40 °C
Refraktometerindeks
Saw Band Fluid XHL*
–
36
1,0
Saw Band Fluid HSL*
–
24
1,0
Saw Band Fluid Bio*
–
47
2,5
SawingWay Bio V
–
4,5
1
*Ta kontakt med en selger hvis du ønsker mer informasjon.
Diverse industrioljer
WireWay 467
Wireolje som er formulert med en tynn
mineralolje med tilsetninger som reduserer
overflatespenningen, og øker oljens mulighet
til å gå inn i wiren. Da oppnås god smøring og
rustbeskyttelse.
ISO VG
WireWay 467
–
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
Viskositet
indeks VI
Flytepunkt ˚C
Flammepunkt ˚C
7,4
2,3
–
-27
92
INNHOLD
SMØREFETT
Valget av smøremiddel har direkte betydning
for lagerets funksjon og levetid. For at lageret
skal fungere optimalt, må smørefettet velges
med hensyn til:
Kalsiumforsåpet fett er ikke løselig i vann og har god mekanisk
stabilitet. Kan brukes ved temperaturer opptil 100°C.
Litiumforsåpet fett har mange bruksområder, gode egenskaper under
høyttrykk og dekker et stort temperaturområde.
•arbeidstemperatur
•belastning
Kompleksfett kan som regel motstå høyere temperaturer og er mer
•lagertype (rulle- eller glidelager)
mekanisk stabile, mer vannbestandige og har bedre egenskaper under
•o/min
høyttrykk enn tilsvarende tradisjonelle fettyper.
•smøremetode (manuell smøring, sentralsmøresystem, spray osv.)
•omgivelsesforhold (vann, syre, mat osv.)
Velg riktig fett enkelt
Vi ønsker at valg av riktig smørefett skal være enkelt og friksjonsfritt.
Karakterisering av smørefett
Vi har derfor valgt å gruppere smørefettene i kvalitetsgrupper, og
NLGI-nummeret, oljetypen, baseoljens viskositet og fortykningsmiddelet
opplyser om produktets egenskaper og bruksområder på pakningene.
som fettet er basert på, oppgis ofte for å karakterisere smørefett.
Produktnavnene forteller også det du trenger å vite om dem.
Smørefettets konsistens angis med NLGI-systemet. Smørefett i
konsistensklassene 1, 2 og 3 brukes i rullelagre. I de fleste tilfeller er
Standard, Extended og Special
det konsistensklasse 2 som brukes. I sentralsmøresystemer brukes det
Vi har delt inn fettet i tre hovedgrupper: Standard, Extended og
ofte et mykere fett, fra NLGI 2 til NLGI 000.
Special. Standardgruppen omfatter universalfett med mineralsk
baseolje og litiumsåpe. Disse produktene brukes innenfor normale
Oljetypen kan være mineralsk, syntetisk eller vegetabilsk. Syntetiske
temperaturområder og -forhold. Hvis du trenger produkter med
baseoljer har de beste egenskapene ved lave og høye temperaturer.
ekstra egenskaper og bredere temperaturområder, finner du dem i
Extended-gruppen. Special-produktene er laget for mer bestemte
Baseoljens viskositet er avgjørende for tykkelsen på smørefilmen. En
bruksområder. Hver gruppe har en egen farge på pakningen:
tommelfingerregel er at smørefett med høy baseoljeviskositet brukes til
Hvit – Standard, oransje – Extended, grafittgrå – Special.
lagre med få o/min, mens smørefett med lav baseoljeviskositet brukes
til lagre med mange o/min. De vanligste typene smørefett har litium
(Li) såpe som forfykningsmiddel. Det er også tilsvarende kompleksfett
med samme type fortykningmiddel. Faste tilsetningsstoffer, for
eksempel molybdendisulfid (MoS2) eller grafitt, brukes til å forbedre
Foto: Helge Hansen / StatoilHydro
grenseskiktsmøreegenskapene.
INNHOLD
34
SMØREFETT
Dekorative bilder
Navnet sier nesten alt
Fett til transportmarkedet
Vi bruker dekorative bilder på pakningene for
Produktnavnet gir raskt detaljert informasjon
Det kan være vanskelig å velge riktig fett til
å gjøre ting enda enklere. De viser produktets
om smørefettets egenskaper og kvalitet. Det
riktig smørepunkt. Mange produkter har navn
primære bruksområde.
forklares best med et eksempel:
som er vanskelige å forstå, og krever kunnskap
for å tolkes. Statoil Lubricants har til hensikt å
endre dette med en produktserie som er rettet
Statoil-navn
Kvalitetsgruppe
Glidelagerfett
mot transportmarkedet. Produkter som er det
Litium
de kalles, og som skiller seg fra hverandre med
MolyWay Li 712
Tannhjulsfett Elektrisk fett
Baseoljeviskositet
forskjellige farger på etiketten.
NLGI-nummer
Molybdendisulfidinnhold
Rullelagerfett
Svingkransfett
Produktene er utviklet for å gi best mulig
ytelse ved hvert smørepunkt. Det trengs fire
”Uni” betyr at det er et fett med en rekke
produkter for å smøre de fleste kjøretøy:
bruksområder, ”Grease” betyr at fettet har
Symboler
spesialegenskaper. ”Moly” betyr at fettet
Med informasjonssymbolene våre søker vi å
inneholder molybdendisulfid.
– hjullagerfett
– chassisfett
– sentralsmørefett
illustrere bestemte egenskaper ved produktet:
– svingkransfett
Den neste delen av navnet (”Li” i eksempelet
ovenfor) viser fortykningsmiddelet i produktet.
Temp.område
Høy temp
Lav temp
Det første tallet (7 i dette tilfellet) beskriver
baseoljeviskositeten ved 40 °C, se skalaen i
200 C
0
fig. 1. Det midterste tallet (1 her) viser innVed temp
Topp 200
Topp 280
holder av molybdendisulfid i %, mens det siste
tallet viser fettets NLGI-nummer, se skalaen i
fig. 2.
Ekstremtrykk
Vedhefting
Pumpbar
Toppen viser til kortvarige temperaturtopper.
NLGI-systemet
Basisoljeviskositet ved 40 °CFig. 1
1
10 mm2/s
2
30 mm2/s
3
60 mm2/s
4
100 mm2/s
5
200 mm2/s
6
200 mm2/s
7
600 mm2/s
8
900 mm2/s
Fig. 2
NLGI-nummer
Konsistens
Penetrering
000
Flytende
445-475
00
Seigtflytende
400-430
0
Tyktflytende
335-385
1
Halvmassiv
310-340
2
Massiv (vanlig fett)
265-295
3
Ekstra massiv
220-250
4
Svært massiv
175-205
5
Halvmassiv
130-160
6
Blokkfett
85-115
Baseoljens viskositet
O/min.
Høy
Belastning
Lav
Lagertemperatur
Lav
Vannbestandighet
Dårlig
Lav baseoljeviskositet
Middels baseoljeviskositet
Høy baseoljeviskositet
Lav
Høy
Høy
God
INNHOLD
SMØREFETT
35
Standard
MolyWay Li 712
Fett til kjøretøy og industri. Inneholder 1%
molybdendisulfid. L-XCCIB2 iht. ISO 6743/9,
KPF2K-30 iht. DIN 51502.
MolyWay Li 712
UniWay Li
Fett til smøring av alle typer glide-, kule- og
rullelagre i kjøretøy og industri med lett/tung
belastning. God vannmotstand. L-XCCIB2 iht.
ISO 6743/9, KP2K-30 iht. DIN 51502.
NLGI
Fortykningsmiddel
Arbeidstemp.
˚C
Basisoljeviskositet mm2/s
40˚C
2
Litium
-30 – +120
200
UniWay Li 61
1
Litium
-30 – +120
200
UniWay Li 62
2
Litium
-30 – +120
200
Extended
UniWay Bio LiX 62
Miljøtilpasset universalfett til bruk i industrien og i biler. L-XCDIB2 iht. ISO 6743/9,
KEP2N-30 iht. DIN 51502. Miljøklasse B iht.
SS 155470.
UniWay LiX
Fett til de fleste bruksområder. Bredt temperaturområde. L-XCDIB2 iht. ISO 6743/9,
KP2.5N-30 iht. DIN 51502.
UniWay LiX 625
Fett til de fleste bruksområder. Bredt temperaturområde. L-XCDIB2.5 iht. ISO 6743/9,
KP2N-30 iht. DIN 51502.
UniWay LiX 42 PA
Fett med syntetisk baseolje. Til bruk innenfor
et svært bredt temperaturområde. L-XDDIB2
iht. ISO 6743/9, KPHC2N-40 iht. DIN 51502.
UniWay LiX 22 PA
Fett med syntetisk baseolje. Til bruk ved lave
temperaturer og/eller høy hastighet.
L-XECIB2 iht. ISO 6743/9, KPHC2K-55 iht.
DIN 51502.
UniWay LiX 815 Pa HP
Fett med syntetisk baseolje som er spesialutviklet for smøring ved høye temperaturer,
og/eller lav hastighet og stor belastning.
L-XDEIB1,5 iht. ISO 6743-9. Klassifisert som
KPHC1,5P-40 iht. DIN 51502.
NLGI
Fortykningsmiddel
Arbeidstemp.
˚C
Basisoljeviskositet mm2/s
40˚C
UniWay Bio LiX 62
2
Litiumkompleks
-30 – +140
295
UniWay LiX 42
2
Litiumkompleks
-30 – +140
110
UniWay LiX 62
2
Litiumkompleks
-30 – +150
200
2,5
Litiumkompleks
-30 – +150
200
UniWay LiX 22 PA
2
Litiumkompleks
-50 – +100
40
UniWay LiX 42 PA
2
Litiumkompleks
-40 – +150
150
UniWay LiX 815 Pa HP
2
Funksjonell litiumkompleks
-40 – +180
460
UniWay LiX 625
INNHOLD
36
SMØREFETT
Spesial
Alexol Stabox
Spesialfett til smøring der omgivelsene er
svært korrosive eller svært oksiderende. Er
kjemisk stabilt ved kontakt med drivstoff,
svake og sterke syrer, alkoholer, halogener,
flytende oksygen osv. L-XEGGA1.5 iht. ISO
6743/9, K1.5U-50 iht. DIN 51502.
GreaseWay ALX 82
Allment fett til bruk i forskjellige applikasjoner
innenfor næringsmiddelindustrien. Svært klebende. NSF H1, L-XBCEB2 iht. ISO 6743/9,
KP2K-20 iht. DIN 51502.
GreaseWay ALX 42
Allment fett til bruk i forskjellige applikasjoner
innenfor næringsmiddelindustrien. NSF H1,
L-XBDHA2 iht. ISO 6743/9, K2N-20 iht. DIN
51502.
GreaseWay Bio LiX 400
Miljøtilpasset fett til sentralsmøreanlegg som er
stasjonære eller i kjøretøy. L-XBBIB2 iht. ISO
6743/9, KEP00G-40 iht. DIN 51502. Miljøklasse B iht. SS 155470.
GreaseWay Bio CaH 82
Miljøtilpasset fett som hovedsakelig egner seg
til smøring av glidelagre med tung belastning.
Utmerket vedhefting og vannmotstand.
L-XBBIB2 iht. ISO 6743/9, KEP2G-20 er DIN
51502. Oppfyller kravene til miljøklasse B iht.
SS 155470.
GreaseWay CaH 92
Spesialfett til saktegående glidelagre. Utmerket
vedhefting og vannmotstand. L-XBCIB2 iht.
ISO 6743/9, KP2K-20 iht. DIN 51502.
GreaseWay Electric
Spesialfett som kan brukes som oksideringsbeskyttelse på isolatorer og elektriske brytere.
Anbefales også til lagre med lett belastning,
apparater og instrumenter og skruetenner osv.
L-XEBHA1 iht. ISO 6743/9, K1G-50 iht. DIN
51502.
GreaseWay LiCa 92
Spesialfett til kraftige og saktegående lagre.
Egner seg også til åpne tannhjul, tannrekker,
kjeder og lignende bruksområder. Svært
vedheftende og vanntett. KP2K-20 iht. DIN
51502, ISO-L-XBCIB2 iht. ISO 6743-9.
GreaseWay LiCaX 90
Spesielt klebrig smørefett til åpne tannhjul,
tannrekker, kjeder og lignende bruksområder.
ISO-L-XCDIB0.5 iht. ISO 6743/9,
KGOG0.5N-30 iht. DIN 51502.
GreaseWay HT 2
Spesialfett til bruk ved høye temperaturer. Et
typisk bruksområde er lagre i varme omgivelser.
L-XBFFA2 iht. ISO 6743/9, KE2R-20 iht. DIN
51502.
GreaseWay LiCa 80
Mykt fett til svært belastede og saktegående
operasjoner. For eksempel det øverste koniske
lageret i steinknusere, girkasser eller store
glide- og rullelagre med lav hastighet. Svært
vedheftende og vanntett. ISO-L-XBCIB0 iht.
ISO 6743-9, KP0K-20 iht. DIN 51502.
NLGI
Fortykningsmiddel
Arbeidstemp.
˚C
Basisoljeviskositet mm2/s
40˚C
1,5
Polytetrafluoreten
-50 – +250
150
GreaseWay ALX 82
2
Aluminiumkompleks
-20 – +150
550
GreaseWay ALX 42
2
Aluminiumkompleks
-20 – +150
150
GreaseWay Bio LiX 400
00
Litiumkompleks
-40 – +110
100
GreaseWay Bio CaH 82
2
Vannfri kalsium
-20 - +100
800
GreaseWay CaH 92
2
Vannfri kalsium
-30 – +110
870
GreaseWay Electric
1
Litium
-50 – +100
50
GreaseWay HT 2
2
Litiumkompleks
-20 – +250
177
GreaseWay LiCa 80
0
Litiumkalsium
-20 – +120
585
GreaseWay LiCa 92
1
Litiumkalsium
-20 – +130
950
0,5
Funksjonell lit.kalsiumkompleks
-30 – +140
800
Alexol Stabox
GreaseWay LiCaX 90
INNHOLD
SMØREFETT
37
Spesial
GreaseWay LiX G 1000
Spesialfett til automatiske skinnesmøreinnretninger. Inneholder grafitt. L-XEBHA000 iht.
ISO 6743/9, MF000E-50 iht. DIN 51502.
GreaseWay LiX 82
Spesialfett til smøring av svært tungt belastede
glide- og rullelagre ved høye temperaturer.
L-XCDIB2 iht. ISO 6743/9, KP2N-30 iht. DIN
51502.
GreaseWay O 2
Spesialfett til smøring der omgivelsene er
svært korrosive eller svært oksiderende.
Motstandsdyktig mot drivstoff, syre, alkoholer,
halogener, flytende oksygen osv. KFK 2U-30,
iht. DIN 51 502, NSF H1 Reg nr 140730.
GreaseWay LiX 815 HP*
Spesialfett som er laget for kontinuerlig
smøring av glide- og rullelagre ved høye
temperaturer. L-XBEIB1.5 iht. ISO 6743/9,
KP1.5P-30 iht. DIN 51502.
GreaseWay OG
Spesielt klebrig smørefett til åpne tannhjul,
tannrekker, kjeder og lignende bruksområder. L-XADIB0.5 iht. ISO 6743-9, KPFBMOG0.5-10 iht. DIN 51502.
GreaseWay LiX 81 P
Spesialfett til smøring av buetann- og tannkuplinger eller till andre applikasjoner der
fettet utsettes for høye sentrifugalkrefter.
L-XABIB1 iht. ISO 6743/9, GOG1G-0 iht.
DIN 51502.
GreaseWay SG 32W
Fett som er basert på medisinsk hvitolje.
L-XCBHA2 iht. ISO 6743/9, K2G-30 iht.
DIN 51502.
GreaseWay LiX 400
Spesialfett til sentralsmøring av glide- og
rullelagre, både mobile og stillestående.
Anbefales også til tannhjul som er fylt med
fett. L-XCBIB00 iht. ISO 6743/9, KP00G-35
iht. DIN 51502.
MolyWay Li 732
Spesialfett til å smøre glide- og rullelagre i
tungindustri og kjøretøyer. Inneholder 3%
molybdendisulfid. L-XCCIB2 iht. ISO 6743/9,
KPF2K-30 iht. DIN 51502.
GreaseWay LiX 405
Spesialfett til sentralsmøring av glide- og
rullelagre, både mobile og stillestående.
L-XCCIB0.5 iht. ISO 6743/9, KP0.5K-30 iht.
DIN 51502.
GreaseWay LiX 82
GreaseWay LiX 815 HP*
MolyWay Li 752
Spesialfett til å smøre glide- og rullelagre i
tungindustri og kjøretøyer. Inneholder 5%
ekstra fin molybdendisulfid. L-XCCIB2 iht.
ISO 6743/9, KPF2K-30 iht. DIN 51502.
MolyWay LiCa 932
Spesialfett til svært belastede og saktegående
lagre. Svært vedheftende og motstandsdyktig
mot vann. 3 % molybdensulfid. L-XBCIB2 iht.
ISO 6743/9, KFP2K-30 iht. DIN 51502.
Multi Dope Yellow
Miljøtilpasset pastalignende fett til bruk som
gjengefett i borerør, hus og rørledninger.
Brukes også til smøring av åpne tannhjul og
mange andre bruksområder med høy belastning og lav hastighet. Klassifisert som Yellow
Y1 i henhold til norske retningslinjer for offshoremiljø, basert på HOCNF-dokumentasjon,
OCNS-gruppe E iht. Cefas dti. Formulert med
fornybare materialer og naturlige mineraler.
ISO-L-XDDFB0-0,5 iht. ISO 6743/9,
KGOEP0- 0,5.5N-40 iht. DIN 51502, API
(RP) 5A3.
NLGI
Fortykningsmiddel
Arbeidstemp.
˚C
Basisoljeviskositet mm2/s
40˚C
2
Litiumkompleks
-20 – +180
560
1,5
Funksjonell lit.kalsiumkompleks
-20 - +180
450
GreaseWay LiX 81 P
1
Litiumkompleks
-0 – +110
600
GreaseWay LiX 400
00
Litiumkompleks
-35 – +100
115
GreaseWay LiX 405
0,5
Litiumkompleks
-35 – +120
135
GreaseWay LiX G 1000
000
Litiumkompleks
-50 – +100
14
GreaseWay O 2
2
ptfe
-30 – +260
500
GreaseWay OG
0,5
uorganisk
-10-+ 150
2100
GreaseWay SG 32W
2
Silikagel
-30 – +100
55
MolyWay Li 732
2
Litium
-30 – +120
200
MolyWay Li 752
2
Litium
-30 – +120
200
MolyWay LiCa 932
2
Litiumkalsium
-20 – +120
950
Multi Dope Yellow
0,5
Funksjonell lit.kalsiumkompleks
-40-+140
44
*Ta kontakt med en selger hvis du ønsker mer informasjon.
INNHOLD
38
SMØREFETT
Spesial
Wirefett
Spesialfett til smøring av wire. L-XCBIA0 iht.
ISO 6743/9, KP0G-30 iht. DIN 51502.
Hvit vaselin
Mineraloljeprodukt. Anbefales til impregnering
av papphylser for elektriske ledninger og til
å smøre plast- og gummikomponenter med.
Etter destillering blir produktet raffinert til
medisinsk kvalitet.
Hvit vaselin
Wirefett
NLGI
Fortykningsmiddel
Arbeidstemp.
˚C
Basisoljeviskositet mm2/s
40˚C
4,5
Voks
–
11 ved 70 °C
0
Vannfri kalsium
-30 – +100
70
Auto
Chassisfett
Spesialfett til smøring av flenslagre i anleggsmaskiner, skogsmaskiner og liknende.
Vedheftende og motstandsdyktig mot vann.
L-XBCIB2 iht. ISO 6743/9,
iht. KP2K-20 ifølge DIN 51502.
Sentralsmørefett
Spesialfett til sentralsmøreanlegg i kjøretøy.
L-XCBIB00 iht. ISO 6743/9, KP00G-35 iht.
DIN 51502.
Svingkransfett
Spesialfett til smøring av svingkransen på
trailere. Svært vedheftende. KPFBMOG0,
5N-10 iht. DIN 51502, L-XADIB0,5 iht.
ISO 6743/99.
Chassisfett vinter
Spesialfett til smøring av flenslagre i anleggsmaskiner, skogsmaskiner og liknende ved
lav omgivelsestemperatur. Vedheftende og
motstandsdyktig mot vann. L-XCCIB2 iht. ISO
6743/9, KP2K-30 iht. DIN 51502.
Chassisfett mykt
Spesialfett for chassissmøring på tunge kjøretøyer via sentralsmøreanlegg. Vedheftende
og motstandsdyktig mot vann. L-XCBFB0 iht.
ISO 6743/9, KP0E-30 iht. DIN 51502.
Hjullagerfett
Spesialfett til smøring av hjullagre. Utmerkede
egenskaper ved høye temperaturer. L-XCDIB2.5 iht. ISO 6743-9, KP2.5N-30 iht. DIN
51502.
NLGI
Fortykningsmiddel
Arbeidstemp.
˚C
Basisoljeviskositet mm2/s
40˚C
Sentralsmørefett
00
Litiumkompleks
-35 – +100
110
Svingkransfett
0,5
Uorganisk
-10 – +120
2080
Chassisfett
2
Kalsium
-20 – +110
850
Chassisfett vinter
2
Kalsium
-30 – +110
253
Chassisfett mykt
0
Kalsium
-30 – +90
826
2,5
Litiumkompleks
-30 – +150
180
Hjullagerfett
INNHOLD
metallbearbeidingsvæsker
Statoil Lubricants har et komplett produktsortiment
for metallbearbeiding. Metallbearbeiding deles inn
i to hovedgrupper i henhold til behandlingstypen:
sponavskilling og plastisk bearbeiding. Sponavskilling
er for eksempel sliping, dreiing, fresing og boring.
Eksempler på plastisk bearbeiding er valsing, bøying,
smiing, trekking og pressing
Skjærevæsker for maskinindustrien kan deles inn i tre grupper: skjæreoljer, emulsjoner og løsninger. Skjæreoljer kan ikke blandes med vann.
De kan bestå av forskjellige typer baseolje, for eksempel mineralolje,
hvitolje, og naturlige og syntetiske estere. I tillegg til disse baseoljen
består skjæreoljen vanligvis av forskjellige tilsetninger som skal redusere friksjonen mellom verktøyet og arbeidsstykket. Det brukes forskjellige tilsetninger i henhold til vanskelighetsgraden. Det brukes f.eks.
EP-tilsetninger ved krevende maskineringsprosesser. En emulsjon er en
vannløselig olje med forskjellige tilsetninger for å justere pH-verdien,
korrosjonsbeskyttelsen og smøreevnen. Løsninger inneholder ikke olje,
men består av vann og tilsetninger for å justere pH-verdien og gi god
rustbeskyttelse.
En skjærevæske har tre funksjoner: å redusere friksjonen mellom
verktøyet og metallet, å avkjøle og å fjerne eventuelle metallspon som
dannes under maskineringen. Produktvalget avhenger av bearbeidings
metode og materiale. Riktig bruk av væsker øker verktøyets levetid,
forbedrer jevnheten på overflaten, bedrer presisjonen på dimensjoneringen og kretsstyringen.
Vannløselige skjærevæsker er produktgruppen som er i sterkest vekst.
Det er tre årsaker til det. For det første brukes det maskiner med stadig
høyere hastighet i industrien, noe som gjør det nødvendig med mer
effektiv avkjøling. For det andre begrenses behovet for smøring ved at
skjærevæsken utnyttes bedre. For det tredje er det en generell økning
i folks miljøengasjement.
Når det gjelder valsing, er Statoil Lubricants bransjeledende i Sverige.
Valseoljer utvikles og optimaliseres sammen med den enkelte kunden
for å oppnå maksimal ytelse.
Statoil Lubricants hjelper gjerne til med individuelle råd når det gjelder
valg av væske til metallbearbeiding. Det er særlig viktig innenfor
avansert bearbeiding, vanskelige materialer eller der det er viktige
miljømessige og arbeidsmiljøhensyn å ta.
De følgende sidene viser Statoils hovedprodukter for metallbearbeiding.
I tillegg til dette produktsortimentet har vi også gnisterosjonsvæsker,
slipeoljer, valseoljer, stanseeoljer og valseemulsjoner.
INNHOLD
40
METALLbearbeidingsVÆSKER
Skjæreemulsjon
CoolWay SX
Vannløselig kjølemiddel som inneholder
bor og aminer, til bruk ved sliping med stål,
støpestål og støpejern. Kan også brukes som
rustbeskyttelse under trykktesting av rør og
beholdere.
CoolWay G25
Halvsyntetisk, biostabil og emulgerbar skjæreolje med slitasjereduserende og filmforsterkende tilsetninger. Anbefales til de fleste typer
skjæring og sliping av høy- og lavlegert stål,
aluminium og kopper. Anbefalt kons. 3–6 %.
CoolWay E 32
Emulgerbar skjæreolje som danner en stabil,
smørende og rustbeskyttende emulsjon.
Anbefales til de fleste former for skjæring og
sliping i forskjellige materialer (ikke magnesium). Anbefalt kons. 4–8% avhengig av
bruksområde.
CoolWay CB
Amin- og borfri emulsjon. Hovedsakelig
beregnet på bearbeiding i kopper og messing,
men også i aluminium. Ingen såpedannelse.
Anbefalt kons. 5-8%.
CoolWay GM
Biostabil grov emulsjon med lang levetid og
god midlertidig rustbeskyttelse. Til de fleste
typer bearbeiding i støpejern, lavlegert stål,
aluminium, kopper og kopperlegeringer.
Anbefalt kons. 4–6%.
CoolWay G2
Halvtransparent, biostabil og emulgerbar
skjæreolje med slitasjereduserende og filmforsterkende tilsetninger. Anbefales til de fleste
typer skjæring og sliping av høy- og lavlegert
stål, aluminium og kopper.
Anbefalt kons. 3–6%.
CoolWay S Co
Helsyntetisk løsning til sliping i harde metaller.
Produktet frigjør ikke kobolt. Lav skumdannelse og utmerket rustbeskyttelse. Anbefalt
kons. 1,5-4%.
CoolWay M
Biostabil, transparent emulsjon med lavt
mineraloljeinnhold. Produktet har lang levetid,
og gir god midlertidig rustbeskyttelse.
Til generell bearbeiding av støpejern, lavlegert
stål, aluminium og kopper. Svært god utskilling
av lekkasjeolje. Anbefalt kons. 3-6%.
CoolWay EAL
Biostabil, emulgerbar skjærevæske som er
basert på syntetiske estere og syntetiske
baseoljer. Coolway EAL reduserer oljetåken.
Brukes hovedsakelig til krevende operasjoner
i aluminiumslegeringer, men også i rustfritt
stål og andre metaller. Anbefalt konsentrasjon
er 5–10%.
Viskositet mm²/s
40˚C
pH-verdi på
2 % kons.
4 % kons.
5 % kons.
Refraktometer
indeks
9,2
–
–
1,8
40
-
–
9
1
CoolWay SX
CoolWay E 32
CoolWay S
Helsyntetisk løsning med lav skumdannelse og
gode rustbeskyttende egenskaper. Til sliping
og grunnleggende maskinering i de fleste
materialer. Anbefalt kons. 1,5-2,5%.
CoolWay GM
36
9,2
–
–
1
CoolWay G2
88
-
–
9,4
1
CoolWay G25
51
–
–
9,1
1
9
1,2
–
1,7
CoolWay CB
CoolWay M
40
CoolWay EAL
CoolWay S
CoolWay S Co
9,3
–
–
–
–
9
1
–
9,2
–
–
1,8
–
9,2
–
–
2
INNHOLD
METALLbearbeidingsVÆSKER
41
Skjæreolje
Stratus 022
Tynn, lavaromatisk hydrokarbonskjæreolje som
hovedsakelig skal brukes til honing. Kan også
brukes til gnisterosjon.
Stratus 108 HC*
Stratus 108 HC er en syntetisk skjæreolje.
Den syntetiske baseoljen og antitåketilsetningene begrenser oljetåken rundt maskinen.
Stratus 108 HC anbefales til honing, sliping og
finpolering av lavlegert stål og maskinering i
kopper, støpejern og aluminium.
Stratus 122
Mineraloljebasert skjæreolje til sponavskilling
i maskinstål, lavlegert stål, kopper og aluminium.
Stratus 204 White
Stratus 204 White er basert på hvitolje for å
gi et godt arbeidsmiljø. Produktet anbefales til
honing og sliping og til generell bearbeiding på
stål, aluminium og kopper.
Stratus 208 HC
Stratus 208 HC er en gjennomsiktig. Syntetisk
skjæreolje med antitåketilsetningene.
Produktet anbefales til sliping i stållegeringer
med høy strekkfasthet og honing og generell
skjæring i stållegeringer med lav strekkfasthet,
kopper og messing.
Stratus 222
Stratus 222 gir utmerket smøring og beskytter
mot rust og korrosjon. Produktet anbefales til
generell bearbeiding av stål og metaller som
ikke inneholder jern, for eksempel aluminium
og kopper.
Stratus 405 White
Tynn, hvitoljebasert skjæreolje med en viskositet som er tilpasset god avkjølingskapasitet
og transport av spon. Til honing, finpolering,
båndpolering osv. i stål, aluminium og kopper.
Stratus 408 HC
Stratus 408 HC er en gjennomsiktig, syntetisk
skjæreolje med antitåketilsetninger.
Produktet anbefales til sliping i stållegeringer med høy strekkfasthet og honing, og til
generell skjæring i alle slags materialer, også
magnesium.
Stratus 410
Skjæreolje med høy smørekapasitet og god
kjøleeffekt. Til generell og avansert sponavskilling, lav- og høylegeringsstål, aluminium
og kopper. Egnede bruksområder er boring av
slissehull, ejektorboring, maskinering av tannhjul, sliping av tannhjul, sliping og honing.
Aktivt
svovel
Stratus 420
Mineraloljebasert skjæreolje som anbefales for
generell til vanskelig skjæring i automatstål,
lav- og høylegert stål, aluminium og kopper.
Produktet avgir minimalt med oljetåke. Egnede
bruksområder omfatter for eksempel: boring
av slissehull, ejektorboring, maskinering av
tannhjul og sliping av tannhjul.
Stratus 432
Kombinert sponavskillingsolje/universalolje til
sponavskilling og som smøre- og hydraulikkolje
i verktøymaskiner. Til generell sponavskilling i
stål, aluminium og kopper.
Stratus 440
Skjæreolje med høy smørekapasitet. Anbefales
til tannhjulsmaskinering i Gleason automatmaskiner og til generell og avansert sponavskilling i maskinstål, lav- og høylegert stål og
messing. Gir høy overflatekvalitet på maskinerte komponenter. Misfarger ikke kopperet
og dets legeringer.
Viskositet mm2/s
40˚C
Stratus 022
1,62
Stratus 108 HC*
7,6
100˚C
Flammepunkt°C
PM
Flammepunkt°C
COC
73
176
Stratus 122
–
22
178
Stratus 204 White
–
4,9
110
Stratus 208 HC
–
8,5
Stratus 222
–
21
194
Stratus 405 White
–
5,5
122
125
164
Stratus 408 HC
–
7,6
Stratus 410
–
12,8
Stratus 420
–
23,7
–
Stratus 432
–
36,2
–
Stratus 440
–
40
134
170
144
–
206
196
-
210
-
*Ta kontakt med en selger hvis du ønsker mer informasjon.
INNHOLD
42
METALLbearbeidingsVÆSKER
Skjæreolje
Stratus 530
Stratus 530 er en skjæreolje som anbefales til
generell behandling i lavlegert stål, aluminium
og kopper. Produktet kan brukes til generell
smøring og som hydraulikkolje i verktøymaskiner.
Stratus 612 HC
Stratus 612 HC er en syntetisk skjæreolje som
anbefales for generell til krevende skjæring i
lav- og høylegert stål, aluminium og kopper.
Produktet avgir minimalt med oljetåke, noe
som bidrar til et godt arbeidsmiljø.
Stratus 710
Skjæreolje med svært høy smørekapasitet
som bidrar til redusert verktøyslitasje, høy
overflatekvalitet og dermed liten sannsynlighet for å forme løse kanter. Anbefales til krevende sponavskilling i høylegert stål, Nimonic,
Inconel osv. Produktet kan misfarge kopper og
dets legeringer.
Stratus 720
Skjæreolje med svært høy smørekapasitet
med redusert verktøyslitasje, høy overflatekvalitet og dermed liten sannsynlighet for
å forme løse kanter. Anbefales til krevende
sponavskilling i alt høylegert stål, Nimonic,
Inconel osv. Produktet kan tilsmusse eller
misfarge kopper og dets legeringer.
Stratus 810 HC*
Skjæreolje med svært god smøreevne som
bidrar til redusert verktøyslitasje, utmerket
overflatefinish og god sponavskilling. Væsken
er basert på syntetiske estere. Den reduserer oljetåken og gir et bedre arbeidsmiljø.
Anbefales til svært krevende bruk i stål med
svært høy legering. Den kan misfarge kopper
og kopper som inneholder legeringer.
Stratus 815 HC
Skjæreolje med svært god smøreevne som
bidrar til redusert verktøyslitasje, utmerket
overflatefinish og god sponavskilling. Væsken
er basert på syntetiske estere. Den reduserer oljetåken og gir et bedre arbeidsmiljø.
Anbefales til svært krevende bruk i stål med
svært høy legering. Den kan misfarge kopper
og kopper som inneholder legeringer.
Stratus 825 HC*
Skjæreolje med svært god smøreevne som
bidrar til redusert verktøyslitasje, utmerket
overflatefinish og god sponavskilling. Væsken
er basert på syntetiske estere. Den reduserer oljetåken og gir et bedre arbeidsmiljø.
Anbefales til svært krevende bruk i stål med
svært høy legering. Den kan misfarge kopper
og kopper som inneholder legeringer.
CutWay Bio 250
Lett skjærevæske som består av estere uten
klorin, svovel eller fosfor. Det gir en svært
høy smørekapasitet og lite lukt. Anbefales til
krevende maskinering av alle stålgrader i tillegg til titan, kopper og aluminiumslegeringer.
Anbefales også til forming der det kreves god
filmstyrke og lav friksjon.
CutWay Bio 610*
CutWay Bio er basert på syntetiske estere og
spesielle tilsetninger som forbedrer smøreevnen. Det gir en svært høy smørekapasitet og
lite lukt. Anbefales til krevende maskinering av
alle stålgrader, aluminiumslegeringer, messing
og kopper. Anbefales også til forming der det
kreves god filmstyrke og lav friksjon.
CutWay Bio 718
Ekstra kraftig skjæreolje som er basert på en
blanding av naturlige og syntetiske estere.
Produktet har svært høy smørekapasitet som
bidrar til redusert verktøyslitasje, høy overflatekvalitet og dermed liten sannsynlighet for
å forme løse kanter. Til avansert sponavskilling i alle stålgrader og titan. Anbefales også
til enkelte typer forming der det kreves god
filmstyrke og lav friksjon. Produktet kan misfarge kopper og dets legeringer.
Aktivt svovel
Viskositet mm2/s
40˚C
Flammepunkt°C
PM
Flammepunkt°C
COC
Stratus 530
–
34
–
218
Stratus 612 HC
–
15,2
–
180
Stratus 710
X
10,4
150
–
Stratus 720
X
24
170
–
Stratus 810 HC*
X
10,5
–
160
Stratus 815 HC
X
15
–
180
Stratus 825 HC*
X
24,8
–
192
CutWay Bio 250
–
51,6
>250
–
CutWay Bio 610*
–
10
–
220
CutWay Bio 718
X
19
160
–
*Ta kontakt med en selger hvis du ønsker mer informasjon.
INNHOLD
METALLbearbeidingsVÆSKER
43
Trekkolje
DrawWay N 203
Tynn trekkolje med filmforsterkende tilsetninger
for enkel til middels avansert trekking,
skjæring og stansing i stål og aluminium.
DrawWay N 230
Tynn trekkolje med filmforsterkende tilsetninger
for enkel til middels avansert trekking, skjæring
og stansing i stål og aluminium.
DrawWay N 702
Tynn, mineraloljebasert trekkolje med høy
filmstyrke, god beskyttelse mot korrosjon
og oksidering. Til middels avansert trekking
og pressing, skjæring og stansing i stål. Også
til sponavskilling, f.eks. gjengeskjæring og
wiretrekking i legeringsmateriale. Kan misfarge
kopper og dets legeringer.
DrawWay N 715
Tyktflytende mineraloljebasert olje med tilsetninger for økt filmstyrke som fører til redusert
verktøyslitasje. Anbefales til krevende trekking
i rustfritt stål, høylegert stål og aluminium. Kan
misfarge kopper og dets legeringer.
DrawWay N 750
Mineraloljebasert væske med tilsetninger
for økt filmstyrke som fører til redusert
verktøyslitasje. Anbefales til krevende
trekking i rustfritt stål, høylegert stål og
aluminium. Kan misfarge kopper og dets
legeringer.
DrawWay N 703 Bio
Kalsiumfri stanseolje basert på biologisk fornybare råmaterialer i form av nedbrytbar rapsolje
og en syntetisk ester. Anbefales til middels
krevende trekking i tillegg til pressing, stansing
osv. i stålplater og rustfritt stål. Produktet kan
også brukes til skjæring. Kan misfarge kopper
og dets legeringer.
DrawWay N 730 Bio*
DrawWay N 730 Bio er en stanseolje som er
utviklet hovedsakelig til krevende hullstansing i
rustfritt stål. Produktet kan også brukes til
krevende trekking og pressing i stålplater og
rustfritt stål, hvor det kreves en olje med høy
viskositet og smørekapasitet. DrawWay N
730 Bio er en olje som også fungerer
utmer­ket til gjengeskjæring i syrefast rustfritt
stål. Produktet misfarger kopper og dets
legeringer.
DrawWay N 760 Bio*
DrawWay N 760 Bio er en stanseolje som er
utviklet hovedsakelig til krevende hullstansing
i rustfritt stål. Produktet kan også brukes til
krevende trekking og pressing i stålplater og
rustfritt stål, hvor det kreves en olje med høy
viskositet og smørekapasitet. DrawWay N
760 Bio er en olje som også fungerer utmerket til gjengeskjæring i syrefast rustfritt stål.
Produktet misfarger kopper og dets legeringer.
DrawWay N 815*
DrawWay N 815 er en stanseolje som er
utviklet hovedsakelig til krevende hullstansing
i rustfritt stål. Produktet kan også brukes til
krevende trekking og pressing i stålplater og
rustfritt stål, hvor det kreves en olje med høy
viskositet og smørekapasitet. DrawWay N
815 er en olje som også fungerer utmerket
til gjengeskjæring i rustfritt stål. Produktet
misfarger kopper og dets legeringer.
Aktivt svovel
Viskositet mm2/s
40˚C
Flammepunkt°C
PM
Flammepunkt°C
COC
DrawWay N 203
–
21
154
-
DrawWay N 230
–
275
–
260
DrawWay N 702
X
20
154
–
DrawWay N 715
X
115
180
–
DrawWay N 750
X
400
182
–
DrawWay N 703 Bio
X
28
168
–
DrawWay N 730 Bio*
X
300
–
178
DrawWay N 760 Bio*
X
600
–
170
DrawWay N 815*
X
155
–
192
*Ta kontakt med en selger hvis du ønsker mer informasjon.
INNHOLD
44
METALLbearbeidingsVÆSKER
Serviceprodukter
Statoil Fungicide
Tilsetninger for å håndtere soppdannelse i
skjæreemulsjoner.
Statoil PH Booster 1
PH-økende tilsetninger. Kan kombineres med
Statoil Bactericide.
Statoil Bactericide
Tilsetninger for å håndtere bakterier i skjæreemulsjoner.
Statoil PH Booster 2
PH-økende tilsetninger med bufferkapasitet.
CoolWay Booster L1
CoolWay Booster L 1 brukes som en tilsetning
for skjærevæskeemulsjoner når bruksområdet
krever ekstra smørekapasitet.
Rensemidler
CleanWay ALK
CleanWay ALK er et alkalisk rengjøringsmiddel
til jernholdige og ikke-jernholdige materialer
med korrosjonshemmere. Produktet anbefales
derfor innenfor industrien og til å rengjøre
kjøretøy. CleanWay ALK er svært effektiv.
Konsentratet har en pH-verdi på ca. 11.
CleanWay ALK
CoolWay System Cleaner 1
Vannløselig rengjøringsmiddel som består
av en tynn, høyoppløselig baseolje i tillegg til
effektive emulgeringsmidler. Brukes til rengjøring og desinfeksjon av skjærevæskesystemer
som inneholder oljeemulsjoner eller syntetiske
løsninger.
Stratus SD
Stratus SD er et silikonfritt, skumhemmende
middel som brukes sammen med skjæreoljer.
Den anbefalte konsentrasjonen er 0,02-0,04%.
Tetthet
Viskositet mm2/s
40 ˚C
5 % kons.
Kons.
–
–
11,3
12,5
Overdosering kan føre til den motsatte
effekten av den tiltenkte, så det må utvises
forsiktighet under dosering.
Stratus SDS
Stratus SDS er et silikonbasert, skumhemmende middel som brukes sammen med
skjæreoljer. Den anbefalte konsentrasjonen
er 0,02-0,04%. Overdosering kan føre til
den motsatte effekten av den tiltenkte, så
det må utvises forsiktighet under dosering.
pH-verdi på
Statoil Antifoam 1
Statoil Antifoam 1 er et silikonbasert, skumhemmende middel som brukes i kombinasjon
med emulsjoner. Den anbefalte konsentrasjonen er 0,01-0,02%. Overdosering kan føre til
den motsatte effekten av den tiltenkte, så det
må utvises forsiktighet under dosering.
Viskositet mm2/s
40 ˚C
pH-verdi på
2 % kons.
4 % kons.
5 % kons.
Refraktometerindeks
CoolWay System Cleaner 1
7
9,8
–
–
–
Stratus SD
–
–
–
–
Stratus SDS
–
–
–
–
Statoil Antifoam 1
–
–
–
–
INNHOLD
METALLbearbeidingsVÆSKER
45
Herdeolje
QuenchWay BC
Kald herdeolje med god oksidasjonsstabilitet
og holdetemperaturer på opptil 90°C.
QuenchWay 35
Hurtigavkjølende kald herdeolje. God oksidasjonsstabilitet gir oljen lang levetid.
QuenchWay 22
Hurtigavkjølende kald herdeolje. God oksidasjonsstabilitet gir oljen lang levetid.
QuenchWay 125 B
Trinnvis herdeolje til settherding med
holdetemperaturer på opptil 180°C.
QuenchWay 130
Trinnvis herdeolje til settherding med
holdetemperaturer på opptil 180°C.
Aktivt svovel
Viskositet mm2/s
40˚C
Flammepunkt°C
PM
Flammepunkt°C
COC
QuenchWay BC
–
34
210
-
QuenchWay 22
–
24
170
-
-
124
244
264
QuenchWay 35
QuenchWay 125 B
QuenchWay 130
Annen behandling
SparkWay 70
Hydrokarbongnisterosjonsvæske som avgir lite
lukt, og som har høyt flammepunkt. Viskositeten brukes til å gi de behandlede materialene
en god transport. Det aromatiske hydrokarboninnholdet er 0,05% per volum.
RollWay 80
Lavviskositetsolje med mange bruksområder
innenfor industrien, for eksempel som basis i
valseolje for aluminiumsfolie, og som spindelolje for spindler i hurtiggående slipemaskiner.
Produktet er fargeløst og avgir lite lukt.
­
Aktivt svovel
Viskositet mm2/s
40˚C
Flammepunkt°C
PM
Flammepunkt°C
COC
SparkWay 70
–
1,72
>65
–
RollWay 80
–
1,64
>70
–
INNHOLD
46
Industrioljer
MARINEOLJER
Sikrere skipsfart og bedre miljø
Miljøproblemer og forurensning av vann blir stadig
viktigere. Vi tar ansvar, og bruker derfor betydelige
ressurser på å utvikle produkter og resirkuleringssystemer for skipfart- og skipsbyggingsindustrien. Det er
naturlig siden de skandinaviske landene alltid har hatt
store fiske- og handelsflåter.
Som et resultat av samarbeid mellom produsenter og skipsverftene kan
vi tilby smøremidler og tjenester som er utviklet med tanke på miljøet,
pålitelighet og den økonomiske situasjonen. Pålitelighet er svært viktig
for skipfarten, og vår oljeanalysetjeneste er ett eksempel på hvordan du
kan beskytte deg mot uventet driftsstans. Vi følger kvalitetskriteriene
som er satt av skipsfartsindustrien gjennom kontinuerlig forskning, og
ved kvalitetssertifiseringen vår.
INNHOLD
MARINEOLJER
47
Motorolje
MarWay
Marinemotorolje som er utviklet for trunkdieselmotorer med middels turtall, med eller uten turbo, der marine gassolje benyttes.
MarWay er utviklet for kontinuerlig sentrifugering og/eller filtrering. De 2 første numrene etter navnet beskriver TBN (“Total base
number”), og de siste 2 numrene beskriver viskositetsgraden i henhold til SAE.
MarWay TBN <15
Marinemotorolje som er utviklet for medium
speed trunkdieselmotorer, med eller uten
turbo, som går på marine gassolje. Egner seg
særlig til marinemotorer som drives med lav
motorbelastning under forhold som ikke er
optimale, for eksempel fiskebåter og ferger.
Utviklet særlig for dagens moderne drivstoff.
MarWay 10xx beskytter mot sylinderlakkering
og bidrar til å holde forbruket av smøremidler
nede og begrense slitasjen på motoren.
MarWay 10xx har gode rengjøringsegenskaper. Med en FZG-belastning på >12 kan den
brukes i girkasser som krever FZG 12. API CF,
MIL-L-2104D, FZG belastningstrinn 12.
Motorgodkjent for: MAN B&W Alpha Diesel,
Rolls-Royce Bergen Motor, Wärtsilä Wichmann,
Wärtsilä NSD, Caterpillar Mak, Deutz MWM,
ABC, Yanmar, Greena.
SAE
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
MarWay TBN >15
Marinemotorolje som er utviklet til medium
speed dieselmotorer, med eller uten turbo,
som går på spesialdestillat marine der alkaliske
egenskaper og rengjøringsegenskaper er
viktig.
Viskositetsindeks
Flytepunkt
˚C
Flammepunkt
˚C
TBN mg KOH/g
MarWay 1030
30
106
11,5
96
-24
230
10,6
MarWay 1040
40
137
14
98
-21
230
10,6
MarWay 1530
30
92
10,8
101
-30
235
15
MarWay 2530
30
93
10,8
101
-30
235
25
MarWay 2540
40
134
13,7
97
-30
235
25
MarWay 4040
40
130
16,6
101
-24
235
40
Sylinderolje
MarWay
Høyraffinert mineralolje som holder motoren ren under alle driftsforhold. Utviklet særlig for sylindersmøring
i krysshodemotorer som drives med lavt turtall. Egner seg svært godt i kombinasjon med tyngre drivstoff/HFO
(Heavy Fuel Oil) med høyt svovelinnhold. MAN B&W.
SAE
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
Viskositetsindeks
Flytepunkt
˚C
Flammepunkt
˚C
TBN mg KOH/g
MarWay 7050
50
182
17,8
106
-21
235
70
MarWay 4050
50
193
17,8
100
-24
235
40
INNHOLD
48
MARINEOLJER
Marine giroljer
LoadWay Marine
En giroljeserie som er laget særlig for marinegir. LoadWay Marine anbefales til alle typer marinegir, veksler og hele kraftlinjen bak
motoren. Anbefales for driftstemperaturer opptil +80 °C uten at det dannes skadelige oksideringsprodukter eller -utslipp. DIN
51517-CLP, ISO-L-CKC i henhold til ISO 6743-6, FZG A/16 - 6/90 >12 i henhold til DIN 51534, Ortlinghousen-friksjonstest
B+V Simplex, Deep Sea Seals- og Wärtsilä-fremdriftsytelse. Oppfyller kravene til AGMA 9005, David Brown S1.53.101, US
Steel 224 og Flender.
SAE
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
Viskositetsindeks
Flytepunkt
˚C
Flammepunkt
˚C
LoadWay Marine 68
68
68
8
98
-33
>220
LoadWay Marine 100
100
100
11
96
-33
>220
LoadWay Marine 150
150
150
14
92
-27
>220
LoadWay Marine 220
220
220
18
91
-21
>220
Flytepunkt
˚C
Flammepunkt
˚C
TBN mg KOH/g
Propellhylseoljer
SternWay 220
Høyraffinert mineralolje med høytrykkstilsetninger og korrosjonsinhibitor for maritime
forhold. Spesialutviklet for å smøre propellnav
og propellhylser. Oljen er emulgerbar og
danner en smørende emulsjon når den blandes
med vann.
SternWay Bio 100
SternWay BIO 100 er en miljøtilpasset
propellhylseolje. Nedbrytbar >80% i henhold
til OECD 301 B, og fornybar >70%. Oljen
hindrer blykorrosjon og er en godkjent
propellhylseolje som er laget for å være ufarlig
i vannet hvis det skulle inntreffe en lekkasje.
Godkjent av: Simplex Thyssen Krupp, Deep
Seals LTD, Cedervall & Söner AB.
SAE
Viskositet mm²/s
40˚C
100˚C
Viskositetsindeks
SternWay 220
220
231
–
–
-6
216
SternWay Bio 100
100
107
15
154
-42
280
TBN mg KOH/g
INNHOLD
KJEMI
49
SPRAYPRODUKTER
ChainWay spray
Syntetisk smøremiddel for kjeder,
f.eks. motorsykkelkjeder,
løftekjeder i gaffeltrucker osv.
Utmerket penetrering og
vedhefting. Beskytter mot slitasje
og korrosjon.
Moist-aWay
Universalolje med preventive og
korrosjonsbeskyttende egenskaper i tillegg til utmerkede smøreegenskaper. Beskytter tenningssystemer og elektrisk utstyr mot
kortslutning. Egner seg utmerket
til korrosjonsbeskyttelse og smøring av verktøy, låser, hengsler,
finmekanikk osv.
Rust-aWay
Rustfjerningsspray med korrosjonsbeskyttende og smørende
egenskaper. Effektiv som smøremiddel for låser, hengsler, bladfjærer, verktøy, koblinger, ledd osv.
GreaseWay LiCaX 90 Spray
Fettspray til smøring av åpne gir,
girrekker osv.
MedicWay 68 Spray
Uten farge, lukt og smak, og
skånsom mot huden. Egner seg til
smøring av maskiner som brukes
i næringsmiddel- og pakkeindustrien. Overstiger kravene til
Pharmacopoeias.
NovaWay kjedespray
Syntetisk smøremiddel til kjeder
og annet maskineri innenfor
næringsmiddel- og pakkeindustrien. Beskytter mot slitasje og
korrosjon.
GreaseWay CaH 92
Universalfett som gir enkel smøring når tilgangen er vanskelig, for
eksempel i innbygde kjeder. Fettet
penetrerer, er vannavstøtende
med god vedhefting og har gode
egenskaper under ekstremt trykk.
INNHOLD
KJEMI
Kjemiprodukter
1. Bilprodukter
Moderne biler krever avanserte produkter for å fungere optimalt. Statoil er markedsleder på frostvæsker
til alle typer motorer, og som tilfredsstiller de strengeste krav fra bil- og motorprodusentene.
2. Kulde-/Varmebærere
Kulde-/Varmebærere er som oftest en væske som skal frakte kulde eller varme i et sirkulasjons-system.
¬Eksempelvis i varmepumper, fortausoppvarming, industrielle kjøleanlegg, meierier og lignende. Statoil har
et komplett sortiment av glykolbaserte væsker.
3. Glykoler
Her finner du rene glykoler som benyttes til en rekke kjemisk/tekniske produkter og prosesser.
4. Rense- og avfettingsmidler
Statoil har et omfattende sortiment av rense- og avfettingsmidler som dekker de fleste bruksområder
innenfor bilvask, generell rengjøring i industri, verksted, osv. Produktene tilfredsstiller de strengeste
krav til miljø. Flere produkter har gjennomgått giftighetstester for å tilfredsstille krav til bruk offshore.
5. Spesialbensiner
Bensin er mer enn den bensin du pleier å kjøpe på stasjonen. Statoil fører flere bensinkvaliteter for
å tilfredsstille alle behov. Alkylatbensin tilfredsstiller de strengeste miljøkrav og benyttes på mindre
2- og 4-takts motorer. Dette drivstoffet gir minimalt med røyk, sot og lukt ved forbrenning.
6. Løsemidler
Statoil har et omfattende sortiment av tradisjonelle løsemidler og spesialprodukter som dekker de
fleste behov innenfor kjemisk/teknisk industri, maling/lakk etc.
INNHOLD
KJEMI
51
1. Bilprodukter
Frostvæsker:
Frostvæske betyr ikke bare beskyttelse mot
frostskader! En moderne bilmotor stiller store
krav til kvaliteten på frostvæske.
• Beskyttelse mot frostskader ved kuldegrader
• Hindre korrosjon på alle metaller i motoren
• Hindre varmgang under alle driftsforhold
Beskyttelse mot frostskader er selvsagt.
Enda viktigere er beskyttelse mot kor­rosjon
og avleiringer i kjølesystemet. Korrosjon og
av­leiringer i kjølesystemet hindrer varm­e­
overgang, og kan i verste fall føre til motorhavari. En moderne bilmotor består av en lang
rekke metaller som stiller forskjellige krav til
tilsetningsstoffene i frostvæsken. Spesielt
gjelder dette lett-metaller, som for eksempel
aluminium. Bilprodusentene stiller store krav
til frostvæsker. En ny frostvæske gjennomgår
svært avanserte tester i laboratorium og i
praktisk bruk før en godkjenning foreligger.
Vi anbefaler alltid å lese instruksjonsboken til
den enkelte modell for å kontrollere hvilken
frostvæske din bil skal ha.
Frostvæsker skal blandes med vann og som
tommelfingerregel anbefales 50/50 frost­
væske/vann som gir optimal rust- og korrosjonsbeskyttelse og frostsikkerhet ned til
minimum –36°C.
aminer, fosfat eller nitritt. Lavsilikat-væske.
Kan benyttes til alle typer væskekjølte forbrenningsmotorer, men er først og fremst beregnet
på bensin- og dieselmotorer som arbeider under
tøffe driftsforhold (laste­biler, busser, lokomotiver
etc). Tilfredstiller de strengeste kvalitetskrav.
Tilfredstiller bl.a. Audi, VW, Seat, Skoda TL
774-C, BMW N 600 69.0, Caterpillar SEBU6250-12, Daimler Chrysler DBL 7700.20,
MAN 324 NF, MTU MTL 5048, Opel General
Motors B 040 0240, Saab 6901599, G48,
ASTM D 4985
Anti Freeze LL
Basert på monoetylenglykol som i vanlige
frostvæsker, men inhibitorsystemet er byttet
ut med organiske inhibitorer som gir lengre
levetid (minimum 4 år). Dette har også en
miljømessig effekt fordi man bruker mindre
frostvæske og dermed får mindre problem­
avfall. Silikatfri.
Flere bil- og motorfabrikanter har godkjent produktet og benytter dette som førstefylling i sine
modeller. Bør ikke blandes med konvensjonelle
frostvæskekvaliteter.
Tilfredsstiller bl.a.: Audi, VW, Seat, Skoda TL
774-D/F, Daimler Chrysler DBL 7700.30, MAN
324 SNF, MTU MTL 5048, G12+, Ford WSSM97B44-D
Blandingsforhold konsentrert frostvæske
20 % frostvæske -8°C
30 % frostvæske -15°C
40 % frostvæske -23°C
50 % frostvæske -36°C
For å tilfredstille alle krav fra de forskjellige
motor- og bilfabrikker tilbyr Statoil følgende
kvaliteter:
Anti Freeze
Basert på monoetylenglykol i kombinasjon
med utvalgte rust- og korrosjonsinhibitorer.
Silikatfri kvalitet som tilfredstiller vanlige kvalitetsstandarder, og kan benyttes på alle typer
væskekjølte forbrenningsmotorer, både bensin
og diesel. Leveres konsentrert, men også i en
ferdigblandet variant. Tilfredstiller BS 6580.
Anti Freeze HD
Basert på monoetylenglykol tilsatt rust og korrosjonshindrende inhibitorer. Inneholder ikke
Spylervæske konsentrert
Statoil Spylervæske er basert på denaturerte
alkoholer samt bitterstoff og effektive vaske­
råstoffer. Beskytter spylervæskebeholder og
slanger mot frostsprengning.
DOSERING
Sommer
1 del til 6 deler vann
Vår/høst
1 del til 4 deler vann
Vinter
1 del til 2,5 deler vann
Spylervæske ferdigblandet
Statoil Spylervæske er basert på denaturerte
alkoholer samt bitterstoff og effektive vaske­
råstoffer. Beskytter spylervæskebeholderen
mot frostsprengning. Blandet med vann og er
ferdig til bruk.
Bruksområde:
Fjerner effektivt trafikkfilm, skitt og fett fra
bilruten og gir en krystallklar glans og dermed
økt trafikksikkerhet. Kan også brukes til vask
av vinduer, speil etc.
Kondensfjerner
Statoil Kondensfjerner er basert på denaturert
isopropanol (IPA). Er tilsatt rusthindrende og
smørende midler.
Bruksområde:
Fjerner kondens og fuktighet i drivstoff
og trykkluftsystemer og hindrer rim og
­isdannelse. Brukes både i bensin og diesel
(maks. 0,5 % kondensfjerner i diesel).
Bruksanvisning:
Tilsettes drivstofftanken før påfylling.
Dosering:
Maks. 2 dl pr 40 liter drivstoff, dvs maks.
0,5 %. Det er viktig i direkte innsprøytings­
motorer at det ikke overdoseres.
Følg forøvrig alltid bil/motorfabrikantenes
anbefalinger.
Bruksområde:
Fjerner effektivt trafikkfilm, skitt og fett fra
bilruten og gir en krystallklar glans og dermed
økt trafikksikkerhet. Meget effektivt i vaskevannet ved vindusvask!
Densitet v/20°C, kg/m3
pH konsentrert v/20°C
Utseende
Konsistens
Lukt
Anti Freeze
1120
Anti Freeze HD
1122
7,5-8,5
Blå
Tyktfl. væske
Svak
8-8,5
Grønn
Tyktfl. væske
Svak
Anti Freeze LL
1123
8,2-8,6
Rødorange
Tyktfl. væske
Svak
Spylervæske ferdigblandet
970
–
Lys blå, klar
Flytende, klar
Karakteristisk
Spylervæske konsentrert
815
–
Lys blå, klar
Flytende, klar
Karakteristisk
Kondensfjerner
780
–
Lys blå, klar
Flytende, klar
Mild, karakteristisk
INNHOLD
52
KJEMI
2. Kulde-/Varmebærere
ThermFluid MEG5
Konsentrert nitrittfri kjølevæske og kor­
rosjonsbeskytter, basert på monoetylen­glykol
(MEG) tilsatt en spesiell inhibitorpakke.
Blandbar med vann i alle forhold og danner
en stabil oppløsning.
60 vol % kjølevæske i vann. Det er viktig
å overholde minimumsgrensen for å sikre
­tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse.
OBS: Til større anlegg leverer vi ferdig blandet
væske etter deres ønske i containere eller
tankbiler.
Bruksområde:
Kjølevæske i alle typer kaldt- og varmtvannssystemer. Hindrer frost og korrosjon. Beregnet
for bruk i klimaanlegg, varmegjenvinnings­
anlegg, varmepumper, fortaus- og gateoppvarming, idrettsanlegg og fotballbaner m.v.
Bruksanvisning:
Blandes med vann til ønsket frostbeskyttelse.
Normalt vil dette si fra min 25 vol % til maks.
ThermFluid MPG5
Konsentrert nitrittfri kjølevæske og
korrosjons­beskytter, basert på monopropylenglykol (MPG) tilsatt en spesiell inhibitorpakke.
Blandbar med vann i alle forhold og danner en
stabil oppløsning. Produktet er ikke giftig.
Bruksområde:
Kjølevæske i alle typer kaldt- og varmtvanns-
systemer. Hindrer frostsprengning og korrosjon. Da produktet ikke er giftig, er det spesielt
egnet for bruk i næringsmiddel­industrien som
bryggerier, fiskeforedlings­anlegg, kornsiloer og
lignende.
OBS: Til større anlegg leverer vi ferdig blandet
væske etter deres ønske i containere eller
tankbiler.
Bruksanvisning:
Blandes med vann til ønsket f­ rostbeskyttelse.
Normalt vil dette si fra min 25 vol % til maks.
60 vol % kjølevæske i vann. Det er viktig
å overholde minimumsgrensen for å sikre
tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse.
Densitet v/20 °C, kg/m3
Flammepunkt °C
Utseende
Konsistens
Lukt
ThermFluid MEG5
1120
> 120
Klar, lys gul
Tyktfl.
væske
Svak
ThermFluid MPG5
1056
> 100
Klar, grønn
Tyktfl.
væske
Svak
3. Glykoler
Monoetylenglykol (MEG)
Fargeløs, klar viskøs væske med svak egenlukt.
Blandbar med vann i alle forhold.
Monopropylenglykol (MPG)
Fargeløs, klar væske med svak egenlukt.
Blandbar med vann i alle forhold.
Bruksområde:
Hindrer isdannelse i forskjellige prosesser/­
operasjoner. Testing av rørledninger gjerne
i kombinasjon med korrosjonsinhibitor.
­Alternativ til metanol ved transport av gass
for å hindre isdannelse. Råvare i kjemisk
teknisk industri.
Bruksområde:
Komponent i avisingsprodukter. Komponent
i en rekke kosmetiske produkter. Råvare i
kjemisk teknisk industri. Basis i kjølevæske
der det stilles krav til ikke helseskadelige eller
giftige produkter.
Densitet v/20° C, kg/m3
Flammepunkt °C
Kokepunktsområde °C
Vanninnhold vekt %
Farge
Monoetylenglykol (MEG)
1113
111
195-200
Maks. 0,3
Klar
Monopropylenglykol (MPG)
1036
102
186-200
Maks. 0,2
Klar
INNHOLD
KJEMI
53
4. Rens- og Avfettingsmidler:
Høytrykksvask FV 153
Vannbasert, sterkt alkalisk vaskemiddel.
­Inneholder ikke fosfat eller løsemidler.
Bruksområde:
Et kraftig vaskemiddel som kan benyttes til
alle typer kjøretøy. Velegnet i høytrykks­
vaskere og som skumvask i børstemaskiner.
Bruksanvisning:
Dosering er avhengig av smusstype, grad av
nedsmussing, temperatur og overflate. Må
ikke tørke opp. Unngå å legge vaskeløsningen
på varme flater. Inneholder ikke fosfat eller
løsemidler.
Dosering:
Personbilvask: 1:15-1:50
Lastebiler/busser 1:5-1:25
Anleggsmaskiner: 1:5-1:25
Micro FV 123
Vannbasert, svakt alkalisk mikroemulsjon.
Et brukervennlig og effektivt vaskemiddel
for oljesøl, asfalt og petroleumsbasert fett.
Inneholder ikke fosfat og er meget luktsvak.
Bruksområde:
Forvask i børstemaskiner, motorvask
og avfetting av nye biler.
Bruksområde:
Universalprodukt for vask av bil, båt, motor­
sykler, hus, sykler, campingvogn og lignende.
Bruksanvisning:
Blandes med vann før bruk. Dosering avhengig
av smusstype, grad av smuss og overflate. Må
ikke tørke opp. Unngå å legge vaskeløsningen
på varme flater. Inneholder ikke fosfat eller
løsemidler.
Dosering:
Bil, båt, motorsykkel: 1:15-1:50
Campingvogn: 1:20-1:50
Bruksområde:
Shampoo til børstemaskiner under vanskelige
forhold i vinterhalvåret. Holder børstene rene
og myke.
Bruksanvisning:
Blandes med kaldt vann. Dosering er av­
hengig av smusstype, grad av nedsmussing og
­overflate.
Bruksanvisning:
Dosering er avhengig av smusstype, grad
av nedsmussing samt overflate.
Dosering:
Børstemaskiner: 0,8-1,2 dl pr. vask
Dosering:
Forvask: 1:2-1:10
Motorvask: 1:1-1:5
Avfetting nye biler: Konsentrert
Micro Vinter FV 133
Vannbasert, alkalisk mikroemulsjon. Et hurtigvirkende og kraftig vaskemiddel. Inneholder
ikke fosfat.
Høytrykksvask
Vannbasert, sterkt alkalisk vaskemiddel.
BørsteShampoo
Mikroemulsjon, vannbasert, alkalisk vaske­
middel. Inneholder ikke fosfat.
Bruksområde:
Forvask i børstemaskiner under vanskelige
vaskeforhold vinterstid. Et alternativ til Micro
FV 123 til vask og avfetting av lastebiler, busser, kapeller, motorvask og anleggsmaskiner.
Krafti
Vannbasert svakt alkalisk vaskemiddel. Bygget
opp på en spesiell kombinasjon biologisk nedbrytbare tensider i blanding med små mengder
løselighetsformidlere. Meget konsentrert.
Inneholder ikke fosfater eller løsemidler.
OBS: Leveres også ferdigblandet med vann.
Bruksanvisning:
Dosering er avhengig av smusstype, grad
av nedsmussing samt overflate.
Bruksområde:
Egnet til rengjøring av de fleste overflater. Meget godt egnet i forbindelse med
høytrykksutstyr. Matter ikke ned maling.
Testet
i henhold til PARCOM i forbindelse med vask
og rens offshore.
Dosering:
Forvask: 1:1-1:20
Motorvask: 1:1-1:5
Bruksanvisning:
Dosering avhengig av smussbelastning.
­Virketid ca. 5 min Spyl av med høytrykk.
Dosering:
Anleggsmaskiner 1:3-1:5
Generell vask 1:10 – 1:20
Densitet v/20°C, kg/m3
pH konsentrert v/20°C
pH 2 % bruksløsning
Utseende
Lukt
Høytrykksvask FV 153
1065
12,8
11,8
blå
Svak
Høytrykksvask
1065
12,8
11,8
blå
Svak
Micro FV 123
925
9,6
–
Lys gul
Svak White Spirit
Micro Vinter FV 133
975
10,9
10,5
Svakt gul
Svak White Spirit
BørsteShampoo
990
10,0
–
Lys gul, flytende
Noe White Spirit
Krafti
1030
10,0
–
Svak gul, klar
Svak
INNHOLD
54
KJEMI
4. Rens- og Avfettingsmidler:
Yrkesvask
Vannbasert, sterkt alkalisk vaskemiddel.
Bygget opp på en spesiell kombinasjon av
­biologisk nedbrytbare tensider i blanding med
lut og silikater. Matter ned maling/lakk og
­tærer lettmetaller. Inneholder ikke fosfater
­eller løsemidler. (Produktet er merket ihht,
og registrert av TKVDN)
Bruksområde:
Yrkesvask er et universalprodukt til tyngre
rengjøringsoppgaver. Spesielt godt egnet til
fjerning av proteiner, vegetabilsk og animalsk
fett. Brukes innenfor alle typer fiskeindustri
til generell rengjøring, til alle overflater samt
alt utstyr som tåler sterke alkaliske produkter.
Testet i henhold til PARCOM i forbindelse med
vask og rens offshore.
Bruksanvisning:
Særlig godt egnet i forbindelse med
høytrykksvaskere, men kan også benyttes
­manuelt. Meget effektivt til nedvasking av
malte flater før ommaling, matter ned og gir
godt feste for ny maling.
Dosering:
Høytrykksmaskin før injisering: 1:1-1:5
Manuell vask: 1 dl til 10 ltr. vann, fortrinnsvis
varmt
Kraftskum F 421
Vannbasert, sterkt alkalisk rengjøringsmiddel
uten fosfater eller løsemidler. Et høykonsentrert skumvaskemiddel. Skal ikke brukes på
sink, aluminium eller andre lettmetaller. Kan
matte malte/ lakkerte flater. (Produktet er
merket ihht, og registrert av TKVDN)
Bruksområde:
Til alle tyngre rengjøringsoppgaver innenfor
fiske og fangst, næringsmiddelindustri og all
annen industri hvor proteiner og animalsk fett
skal fjernes. F.eks. skumvask av skips-sider,
tanker for fisk.
Bruksanvisning:
Før skumlegging fjernes mest mulig av produkt­
rester/­fast smuss ved f. eks. høytrykksspyling
med vann (maks.45°C). Virketid 15-30 min.
Skyll godt med rent vann, varmt vann øker
effekten.
Dosering:
Skumvask: 1:5-1:10, dvs 10-20 %
Rustvask F 431
Vannbasert, svakt surt rustfjerningsmiddel.
Kan matte malte/lakkerte flater, samt tære
lettmetaller ved lengre tids påvirkning.
Bruksområde:
Spesialprodukt til fjerning av rust på alle typer
overflater.
Bruksanvisning:
Lette rustflekker/renner på aluminium, kobber
og rustfritt stål: Fett og olje fjernes, rustvask
påføres ufortynnet, la virke i 10–15 min
før avskylling. Produktet må ikke tørke opp.
Gjenta behandlingen hvis nødvendig.
Rustfjerning/ommaling på stål
Som over, men la produktet tørke opp til en
hvit hinne. Gir en rusthindrende overflate hvor
ny maling fester godt.
RSW-Vask F 441
Vannbasert, sterkt alkalisk og klorholdig
rengjøringsmiddel uten fosfat. Må ikke brukes
i forbindelse med sink, aluminium eller andre
lettmetaller. (Produktet er merket ihht, og
registrert av TKVDN)
Bruksområde:
Spesialprodukt til rengjøring av RSW-anlegg
ombord i fiskefartøyer eller andre sirkulasjonssystemer hvor det skal fjernes proteiner,
animalsk fett o.l.
Bruksanvisning:
Tøm RSW-systemet så godt som mulig for
forurenset vann. Fjern manuelt fast smuss fra
tanken. Tilsett tilstrekkelig vann og RSW-Vask
til pumpeutløpet er under væskenivået. Sirkuler vaskeløsningen i 20-30 min. Tøm systemet
og skyll hele anlegget med rent vann.
Densitet
v/20°C, kg/m3
pH konsentrert
v/20°C
pH 1 % bruksløsning
v/20°C
Utseende
Lukt
Yrkesvask
1060
13,7
11,7
Gul
Svak
Kraftskum F 421
1140
13,8
13,0
Svakt gul
Svak
Rustvask F 431
Rustfjerning/ommaling på stål
1160
1,5
2,0
Vannklar
Svak
RSW-Vask F 441
1195
13,7
13,5
Svakt gul
Svak klor
INNHOLD
KJEMI
55
4. Rens- og Avfettingsmidler:
Aktiv
Kombinert vaske- og desinfeksjonsmiddel.
Bygget opp på en kombinasjon av biologisk
nedbrytbare tensider med desinfiserende
­virkning, samt små mengder silikater. Godkjent
av Fiskeridirektoratet som vaske-/desinfeksjonsmiddel.
Aktiv
Bruksområde:
Kan brukes alene som et kombinert vaske/
desinfiserende middel eller i kombinasjon med
andre vaskemidler. Godt egnet til rengjøring
av bad, toaletter, gymnastikksaler og utstyr i
næringsmiddelindustri.
Bruksanvisning:
Benyttes både i forbindelse med høytrykk
og manuelle vaskeoperasjoner.
Dosering:
Lettere rengjøring: 0,5-1 dl pr.10 l vann
Tyngre rengjøring: 1,5-2 dl pr. 10 l vann
Densitet
v/20°C, kg/m3
pH konsentrert
v/20°C
pH 10 % bruksløsning
Utseende
Lukt
1030
12,0
11,0
Lys gul, klar
Svak parfyme
4. Rens- og Avfettingsmidler:
Desinfect SN96
Vannbasert, bredspektret desinfeksjonsmiddel.
Nøytralt i konsentrert form, middels alkalisk i
bruksløsning. Godkjent av Fiskeridirektoratet
som desinfeksjonsmiddel. (Produktet er merket ihht, og registrert av TKVDN)
Desinfect SN96
Bruksområde:
Desinfeksjonsmiddel til alle typer flater/utstyr
som har vært i kontakt med næringsmidler.
Effektiv ned til 4°C.
sprøyte eller tåkesprøyte. Kan også benyttes
i dyppebad til desinfeksjon av maskindeler o.l.
Etterskylles med vann. Må ikke blandes med
andre vaske- eller desinfeksjonsmidler.
Bruksanvisning:
Før desinfeksjon skal flatene alltid rengjøres
grundig. Desinfect SN96 påføres med vanlig
Dosering: 1 % i vann
Densitet
v/20°C, kg/m3
pH konsentrert
v/20°C
pH 1 % bruksløsning
v/20°C
Utseende
Lukt
1010
5,0
7,5
Svakt gul
Svak
INNHOLD
56
KJEMI
4. Rens- og Avfettingsmidler:
Natriumhypokloritt
Et sterkt alkalisk oksydasjonsmiddel med evne
til å drepe bakterier. Hindrer vekst av alger
og andre organismer i kjølere og annet utstyr
hvor sjøvann/ferskvann sirkulerer. Godkjent av
Fiskeridirektoratet som desinfeksjonsmiddel.
Bruksområde:
Desinfeksjonsmiddel i svømmebasseng.
Kloring av avløpsvann fra kloakkrenseanlegg.
Desinfeksjon av drikkevann. I vaskerier utnyttes både den blekende og den desinfiserende
virkning. Utstyr i næringsmiddelindustri samt
desinfeksjon/vask av fiskekasser, gulv
i ­fabrikkrom, lagerrom etc.
Natriumhypokloritt
BRUKSANVISNING
Drikkevann
1 ltr: 300.000 ltr vann
Bassengbad
1 ltr: 100.000 ltr vann
Flasker
1 ltr: 15.000 ltr vann
Bleking/avflekking av tøy
1 ltr: 100-200 ltr vann
Fiskeredskap,
slakterier,
meierier m.m.
1 ltr: 500 ltr vann
Fiskekasser,
gulv i ­fabrikker
og lagerrom
1 ltr: 30-100 ltr vann
Densitet
v/20°C, kg/m3
pH konsentrert
v/20°C
Aktivt klorinnhold
g/ltr
Na-hydroksyd
g/ltr
Utseende
Lukt
1225
min 9,5
min 150
ca. 20
Gulaktig
Karakteristisk klorlukt
4. Rens- og Avfettingsmidler:
Cleantex F 111
Vannbasert sterkt alkalisk flytende rense- og
avfettingsmiddel. Basert på små mengder lut
og silikater samt kompleksdannere i kombinasjon med lett nedbrytbare tensider. Inneholder ikke fosfater. Lett oppløselig i vann.
Cleantex F 111
Bruksområde:
Rensing og avfetting av alle typer metaller. Et
universalprodukt egnet til de fleste rense- og
avfettingsoppgaver. Lavtskummende produkt
som kan brukes i alle typer spylevaskemaskiner (delevaskere) og andre høytrykksprosesser samt dyppebad. Meget effektiv til fjerning
av metallbearbeidingsoljer, inkludert svovel og
klorholdige oljer og fett.
Bruksanvisning:
Konsentrasjon: 1-4 %
Temperaturo C: 25-85
Vasketid min: Avhenger av smussbelastningen.
Densitet v/20°C, kg/m3
pH konsentrert
pH i bruksløsning
Utseende
Lukt
1130
13,0
ca 11,6
Stråfarget, klar
Svak
INNHOLD
KJEMI
57
4. Rens- og Avfettingsmidler:
Avfettingsvæske A
Løsemiddelbasert. En blanding av alifatiske og
aromatiske hydrokarboner tilsatt emulgator.
Et konsentrert og meget kraftig avfettende
produkt. Emulgerer med vann.
Auto Rens
Auto Rens er løsemiddelbasert avfettingsprodukt basert på en blanding av alifatiske og
aromatiske hydrokarboner tilsatt emulgator.
Emulgerer med vann.
Bruksområde:
Typiske bruksområder er avfetting av motorer,
maskiner, biler, verkstedgulv, garasjer o.l. Løser
effektivt fett, olje, asfalt, voks m.v. Kan spyles
av med vann. Påføres med klut, kost eller
sprøyte.
Bruksområde:
Løser og fjerner effektivt veisalt, olje og
asfaltflekker. Benyttes også til rengjøring av
lakken før polering. Kan benyttes til rengjøring
av biler, båter, motorer, gressklippere, sykler
o.l. Velegnet til avfetting av garasjegulv.
Bruksanvisning:
Kan benyttes konsentrert, men anbefales tynnet med enten vanlig parafin eller White Spirit
i forholdet 1:4.
Bruksanvisning:
Påføres med svamp, sprøyte e.l. og spyles eller
vaskes av med vann.
Densitet v/15°C, kg/m3
Flammepunkt °C
Avfettingsvæske NB
Løsemiddelbasert. Basert på alifatiske
hydrokarboner med et meget lavt aromat­
innhold. Emulgerer ikke med vann.
Bruksområde:
Avfetting av beskyttelsesvoks som er påført
nye biler ved import. Brukes sammen med
varmt vann (80–100°C) og høyt trykk.
Kan også benyttes til andre rense og avfettingsoppgaver, spesielt der det kreves høyt
flamme­punkt av sikkerhetsmessige grunner.
Bruksanvisning:
Brukes ufortynnet før den injiseres i
­høytrykksspyleren. Anbefalt konsentrasjon
ut av høytrykksspyleren er på 2–5 %.
Aromatinnhold vol %
Utseende
Lukt
Avfettingsvæske A
820
40
ca 15
Mørk gul, klar
White Spirit
Auto Rens
790
40
ca 15
Gul, klar
White Spirit
Avfettingsvæske NB
790
73
< 0,5
Klar
Svak
Gode råd for vellykket resultat med høytrykksvask
1. Tørre flater
Flater som skal vaskes bør være tørre, da blir
vaskeoperasjonen mer effektiv. Hvis flatene er
våte, må konsentrasjonen av vaskemidlet økes.
Opptil dobbelt konsentrasjon i forhold til det som
er angitt i bruksanvisningen kan være nødvendig.
2. Arbeid nedenfra og oppover
Påfør vaskemiddelløsningen i riktig blandingsforhold
nedenfra og oppover. Sørg for at alle deler av det
som skal vaskes blir dekket. Vær oppmerksom
på at all vaskeløsning som renner av er bortkastet. I tillegg øker det vaskekostnadene.
3. La vaskemidlet virke
La vaskemidlet virke en stund. Anbefalt
­virketid er angitt på etiketten. Det dreier
seg om fra 2 til 5 minutter. På våte flater
må virketiden økes.
4. La aldri vaskemidlet tørke opp
La aldri vaskemidlet tørke opp på de flater som
skal rengjøres. Kan gi skjolder som er v­ anskelig
å fjerne. Hvis midlet tørker, legg på en gang til
og skyll av straks.
5. Systematisk skylling viktig
Skyll med rent vann og høytrykk systematisk
nedenfra og oppover. Dette er meget viktig for
et godt resultat. Bruk helst en dyse som gir en
vifteformet stråle på 20–30° – opptil 50°.
Det angitte spyletrykk gjelder ved dys­eå­p­ningen.
Derfra og utover synker t­ rykket ­dramatisk.
Gå så nær med strålen som praktisk mulig.
Dette sikrer en fullstendig fjerning av skitt
og vaske­­middelrester. Det har ingen hensikt
å stå flere meter fra det som spyles.
INNHOLD
58
KJEMI
4. Rens- og Avfettingsmidler:
Bruksområde:
Håndrens benyttes til fjerning av olje, fett,
malingsrester og annet smuss på hendene.
Benyttes i bilverksteder, mekaniske verksteder, alle typer industri, skipsverft eller lignede.
Generelt på alle steder hvor man har behov for
et kraftigere vaskemiddel enn vanlig håndsåpe.
Håndrens
Basert på nøye utvalgte, hudvennlige overflateaktive stoffer som effektivt rengjør
huden. Inneholder små plastkuler som øker
rengjøringseffekten på vanskelig smuss.
Inneholder ikke løsemidler. Lett biologisk
nedbrytbar.
Densitet v/20°C, kg/m3
Utseende
1000
Orange
Håndrens
Motorvask
Dusjes direkte på motoren, eller det som skal
avfettes. La det virke i noen minutter før avspyling med vann. La ikke produktet tørke opp
på overflaten, dusj ikke direkte på varm motor.
Vannbasert motorvask levert i praktisk
­pumpekanne. Inneholder ikke løsemidler.
Bruksanvisning:
Motorvask
Bruksanvisning:
Doseringspumpen gir korrekt mengde Hånd­
rens ved ett trykk. Gnis godt inn i hendene før
grundig avskylling med vann. Gjenta behandlingen hvis nødvendig. OBS: Vær oppmerksom
på at alle typer håndrens ved hyppig bruk vil
fjerne det naturlige hudfettet. Bruk derfor en
god håndkrem hvis hendene føles tørre.
Densitet v/15°C, kg/m3
pH konsentrert
Utseende
1000
13
Svakt gul
Urea Nox-Redux
Urea Nox-Redux er en løsning av urea
i demineralisert vann. Benyttes som reaktant
i katalysator for fjerning/reduksjon av
Nox-innholdet i avgassene etter forbrenning
av diesel/marine fuel. Urea Nox-Redux er en
40% ig løsning i vann.
AdBlue
AdBlue er en løsning av urea i demineralisert
vann. Benyttes som reaktant i katalysator for
fjerning/reduksjon av NOx-innholdet i avgassene fra forbrenningsmotorer i lastebiler,
busser, stasjonære dieselmotorer etc.
Benyttes på motorer med SCR-teknologi.
Tilfredstiller DIN 70070 og møter CEFIC’s krav.
Densitet v/15°C, kg/m3
Frysepunkt °C
OBS: Skal fylles på egen tank beregnet
for AdBlue.
pH v/20°C
Urea Nox-Redux
1100
-11
ca 9
AdBlue
1090
-10.5
ca 9.9
INNHOLD
KJEMI
59
5. Spesialbensin
Alkylatbensin 2T
Blyfri bensin tilsatt 2 vol % helsyntetisk
2-taktsolje. Innholdet av svovel, benzen og
andre miljø- og helseskadelige tilsetninger
er redusert så langt dagens teknologi tillater
det. Motoren avgir derved mindre røyk, sot
og ubehagelig lukt, og er mindre skadelig ved
innånding og hudkontakt.
Bruksområde:
Drivstoff til alle typer mindre luftavkjølte
2-takts forbrenningsmotorer med gnist­
tenning. 2-taktsbensin brukes på motorer som
krever olje blandet i bensinen, bl.a. motor­
sager, ryddesager og lignende.
Alkylatbensin 4T
En ren, blyfri bensin som leveres ublandet.
De miljø- og helsemessige fordelene er de
samme som for 2-taktsbensin.
Bruksområde:
Drivstoff til forbrenningsmotorer med
gnisttenning. Kan med fordel benyttes til
2-taktsmotorer med separat oljepåfylling.
Til bruk for GoKart og til gressklipper,
snøfreser, jordfreser.
Densitet
v/15°C, kg/m3
Flammepunkt
°C
Oktantall
RON
Blyinnhold,
mg/ltr
Svovelinnhold,
ppm
Aromatinnhold,
vol %
Benzeninnhold,
vol %
Utseende
Alkylatbensin 2T
700
< -50
> 95
0
< 10
< 0,1
< 0,01
Svak, blågrønn
Alkylatbensin 4T
700
< -50
> 95
0
< 10
< 0,1
< 0,01
Klar
Lagring av bensiner:
For bensin gjelder strenge lagringsbestemmelser. Det må
du ta hensyn til ved bestilling. Generelt gjelder følgende:
• Maks 5 liter i vanlig boenhet
• Maks 20 liter i lagerhus, skur, garasje etc.
• Maks 50 liter i butikklokale
• Maks 300 liter i det fri eller i nedgravde tanker OBS: Er du i tvil om lagring av bensin (eller annet brannfarlig
stoff) ta kontakt med det lokale brannvesen.
INNHOLD
60
KJEMI
6. Løsemidler
White Spirit
Fargeløs, ikke vannløselig klar væske med
karakteristisk lukt. Et velkjent og meget
benyttet produkt innen industri og privat
husholdning.
Bruksområde:
Løsemiddel i maling og beis samt en rekke
kjemisk tekniske produkter som pusse- og
poleringsmidler, skokrem, møbelpuss mm.
Avfettingsmiddel i verkstedindustrien.
Rengjøring av pensler, malerruller og annet utstyr.
Ekstraksjon av vegetabilske og animalske oljer.
Lavaromatisk White Spirit
Fargeløs, ikke vannløselig, klar væske med
meget svak egenlukt p.g.a lavt aromatinnhold.
Flammepunkt og kokepunktsområde omtrent
som for High Flash White Spirit. Bruksområdene er de samme, men foretrekkes der hvor
kravene til helse og miljø er store.
Bruksområde:
Løsemiddel i maling og beis. Råvare i en rekke
kjemisk tekniske produkter. Avfettingsmiddel.
Heptan
Fargeløs, klar væske med mild, karakteristisk
lukt. Ikke blandbar med vann. Kalles også
ekstraksjonsbensin eller katalyttbensin.
Bruksområde:
Prosesskjemikalie i plastproduksjon, produksjon
av bildekk, gummisolusjon og lim. Løsemiddel
i maling og lakk og ekstraksjonsprosesser.
Brennstoff til katalyttovner og bensinprimuser.
Densitet v/15° C, kg/m3
Flammepunkt °C
Aromatinnhold vol %
Kauri butanol-tall
Kokepunktsområde °C
White Spirit
780
39
17
35
145-205
Lavaromatisk White Spirit
790
61
< 0,5
30
183-223
Heptan
710
<0
< 0,2
32
94-99
6. Løsemidler
Aceton
Fargeløs, vannløselig klar væske med karakteristisk stikkende lukt. Flyktig, lett fordampelig.
Aceton
Bruksområde:
Absorbsjonsmiddel for acetylen. Løsemiddel
for polyester, i trykkfarger, blekk, lim, malingsfjernere o.l. Ekstraksjonsmiddel for fett, oljer,
naturharpikser og vokser. Råstoff i kosmetikkindustrien, bl.a. neglelakkfjerner. Råstoff i en
rekke kjemiske prosesser.
Densitet v/15°C, kg/m3
Flammepunkt °C
Kauri butanol-tall
Vanninnhold %
Kokepunktsområde °C
790
<0
148
< 0,4
55,7-56,7
6. Løsemidler
Butanol
Fargeløs, klar væske med tung, karakteristisk
lukt. Delvis løselig i vann.
Butanol
Bruksområde:
Løsemiddel i maling og lakk. Råstoff i tynnere.
Ekstraksjonsmiddel og produksjonskjemikalie
i farmasøytisk industri. Råstoff i en rekke
kjemiske prosesser.
Densitet v/15°C, kg/m3
Flammepunkt °C
Kokepunktsområde°C
Vanninnhold %
810
29
116-119
< 0,1
INNHOLD
KJEMI
61
6. Løsemidler
Butylacetat
Fargeløs, klar væske med karakteristisk lukt.
Delvis løselig i vann.
Bruksområde:
Løsemiddel i maling- og lakkindustrien, trykkfargeproduksjon. Råstoff til produksjon av
diverse tynnere. Råstoff i rensemidler. Kom­
ponent i malingsfjernere. Effektivt løsemiddel
i ekstraksjons-prosesser.
Etylacetat
Fargeløs, klar væske med karakteristisk
­fruktlignende lukt. Delvis løselig i vann.
Bruksområde:
Løsemiddel i maling, lakk og trykkfarger.
­Råstoff til produksjon av tynnere og rense­
midler. Råstoff i løsemiddelbaserte limtyper.
Metyletylketon (MEK)
Fargeløs, klar væske med relativt mild
­karakteristisk lukt. Lite blandbar med vann.
Bruksområde:
Løsemiddel i maling og lakk. Komponent
til malingsfjerner og løsemiddelbasert lim.
­Komponent i tekstil trykkfarger, silketrykk­
farger o.l. Effektivt løsemiddel i diverse
ekstraksjonsprosesser.
Metylisobutylketon (MIBK)
Fargeløs, klar væske med karakteristisk lukt.
Lite blandbar med vann.
Bruksområde:
Løsemiddel i maling og lakkindustrien, spesielt velegnet i nitrocelluloseformuleringer.
Komponent til løsemiddelbasert lim. Effektivt
løsemiddel i diverse ekstraksjonsprosesser.
Metanol
Fargeløs, vannløselig klar væske med
­karakteristisk lukt.
middel. Hjelpestoff ved rensing av avløpsvann
i renseanlegg. Råstoff i produksjon av formalin.
Tilsetning i høyoktan brennstoff til racerbiler/
motorsykler o.l.
Isopropanol (IPA)
Fargeløs, klar væske med relativt svak,
­be­hagelig lukt. Isopropanol har stort
­an­vendelsesområde innenfor de fleste
­næringer. Løselig i vann.
Bruksområde:
Løsemiddel i maling og lakk. Løsemiddel i
trykkfarger, blekk o.l. Råstoff i produksjon av
kjemikalier som aceton og glycerol. Råstoff
i kosmetiske og farmasøytiske produkter.
­Frostbeskytter i spylervæske. Herding av
sand støpeformer. Hjelpestoff ved produksjon
av plastråstoffer. Kondensfjerner i drivstoff
og i trykkluftsystemer.
Bruksområde:
Hjelpestoff ved produksjon av røntgenkontrast-
Densitet v/15°C, kg/m3
Flammepunkt °C
Renhet vekt %
Kokepunktsområde °C
Vanninnhold %
Butylacetat
880
25
> 99
124-129
< 0,07
Etylacetat
900
-4
> 99,5
76,5-78,5
< 0,1
Metyletylketon (MEK)
809
-1
> 99
79-80,5
< 0,2
Metylisobutylketon
(MIBK)
800
17
> 98,5
114-117
< 0,2
Metanol
796
11
> 99,85
64,5-65,5
< 0,1
Isopropanol (IPA)
786
12
> 99,5
82-83
< 0,1
INNHOLD
62
KJEMI
6. Løsemidler
Toluen
Fargeløs, klar væske med karakteristisk,
­aromatisk lukt. Ikke vannløselig.
Etoksypropanol
Løsemiddel i maling, lakk og i trykkfarger.
­Hjelpestoff i en rekke teknisk/kjemiske
­produkter.
Bruksområde:
Løsemiddel i maling, lakk og trykkfarger.
­Oppløsningsmiddel ved fremstilling av oljeklær, linoleum, kunstlær og syntetiske farger.
­Råstoff til avfettingsmidler og tynner. Råstoff
i sprengstoff-industrien. Effektivt løsemiddel
i diverse ekstraksjonsprosesser.
Xylen
En blanding av orto-, meta- og paraxylen.
Størstedelen er meta. Fargeløs, klar væske
med skarp aromatisk lukt. Ikke vannløselig.
Høyere kokepunkt enn toluen.
Bruksområde:
Løsemiddel i maling, lakk og i trykkfarger. ­Råstoff til spesielle avfettingsmidler
og ­tynnere. Effektivt løsemiddel i diverse
ekstraksjonsprosesser. Oppløsningsmiddel ved
fremstilling av oljeklær, linoleum, kunstlær og
syntetiske farger.
Perkloretylen
Løsemiddelbasert fargeløs, klar væske med
svært karakteristisk lukt. Ikke løselig i vann.
Bruksområde:
Rensevæske til tekstiler. Industriell avfetting
av metaller, både kald- og dampavfetting.
Til bearbeiding av tekstiler som fjerning av
fett fra saueskinn. Effektivt løsemiddel i
ekstraksjonsprosesser. Som løsemiddel i visse
farmasøytiske prosesser.
Bruksområde:
Generelt til kald- og dampavfetting av
­metaller. Spesielt velegnet til lettmetaller.
Løsemiddel i kjemisk tekniske produkter.
Metylenklorid
Løsemiddelbasert fargeløs, klar væske med
karakteristisk lukt. Meget lett fordampelig.
Ikke vannløselig. Tyngre enn vann.
Metoksypropanol
Løsemiddel i maling, lakk og i trykkfarger.
Hjelpe­stoff i en rekke teknisk/kjemiske
­produkter.
Densitet v/15°C, kg/m3
Flammepunkt °C
Bruksområde:
Løsemiddel til polyester f.eks. i plastbåt­
produksjon ved rengjøring av former, verktøy
o.l. Løsemiddel i maling- og lakkfjernere.
Løsemiddel i lim. Løsemiddel i kjemisk tekniske
produkter. Effektivt løsemiddel i ekstraksjonsprosesser. Avfetting av metaller.
Lampeparafin
Fargeløs, klar væske med praktisk talt nesten
ingen egenlukt. Basert på n-paraffiner med
forskjellige kokepunkt.
Bruksområde:
Lampeparafin er utviklet til bruk i alle typer
parafinlamper og brennere som skal benytte
en parafin-kvalitet. Gir på grunn av ekstrem
renhet høyere flamme og lysutbytte enn
vanlig parafin.
Parafin båt, hytte, camping
Fargeløs, klar væske med meget svak egenlukt. Basert på alifatiske hydrokarboner med
forskjellig kokepunkt. Ikke løselig i vann.
Bruksområde:
Anbefales til alle typer parafin kokeapparater,
parafinlykter og varmeapparater.
Kokepunktsområde °C
Kauri butanol-tall
Aromat innhold vol %
Toulen
870
5
110-111
100
100
Xylen
870
24
137-141
94
100
Metoksypropanol
920
32
119-122
–
–
Etoksypropanol
896
40
130-133
–
–
Perkloretylen
1630
Ikke brennbar
121-122,6
92
–
Metylenklorid
1330
Ikke brennbar
39,6-40,2
136
–
Lampeparafin
745
68
–
–
< 0,15
Parafin båt, hytte, camping
790
72
–
–
< 0,5
INNHOLD
KJEMI
63
•
•
m
nhold
• •
• •
•
•
• •
•
•
•
•
• •
•
•
re
Offsho
ustri
sm. ind
Næring
v fetting
Metall a
Bad svø
•
•
•
•
•
Daglig re
• •
•
•
• •
•
•
•
•
•
nl.
varmea
•
ksjon
• • •
• • •
• • •
•
•
•
Desinfe
r
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
Kjøle-/
•
•
•
•
r
nye bile
Slakteri
Fangst
Fiske &
Kapelle
k
Delevas
g
Av fettin
ask
Motorv
ted
Bilverks
•
port
Motors
industri
•
•
•
•
•
•
Bilvask
Yrkesvask
Krafti
Aktiv
Kraftskum F 421
Rustvask F 431
RSW-Vask F 441
Desinfect SN 96
Natriumhypokloritt
Høytrykksvask FV 153
Micro FV 123
Micro Vinter FV 133
BørsteShampoo
Avfettingsvæske A
Autorens
Avfettingsvæske NB
Cleantex F 111
Perkloretylen
Metylenklorid
er
Støperi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjemisk
•
•
•
• •
ri
Gartne
•
seri
.
lakkfab
•
•
•
•
•
/ Ren
Vaskeri
re
Offsho
og
Maling
og
Jord/sk
r
Hotelle
d
te
Bilverks
r
e
Trykkeri
anlegg
• •
• •
•
• •
•
•
•
Anti Freeze
Anti Freeze MTU
Anti Freeze Long Life
Spylervæske
Kondensfjerner
ThermFluid MEG 5
ThermFluid MPG 5
Monoetylenglykol
Monopropylenglykol
White Spirit
Lavaromatisk White Spirit
Heptan
Aceton
Butanol
Butylacetat
Etylacetat
Metylisobutylketon
Metyletylketon
Metanol
Isopropanol (IPA)
Toluen
Xylen
Perkloretylen
Metylenklorid
Alkylatbensin 2T
Alkylatbensin 4T
Rens og avfetting
bruksområder
g
Bygg o
rt
Transpo
Kjemiprodukter
og bruksområder
•
•
•
•
•
•
•
•
INNHOLD
64
TABELL
ISO-viskositetsgradering for smøremidler
Viskositetstabeller
I 1975 utviklet ISO (International Standardisation Organisation) et klassifiseringssystem for viskositet i cSt (centiStoke
ISOviskositetsgrad
Gjennomsnittlig ­viskositet
mm2/s ved 40 °C
= mm2/s) målt ved 40°C. Systemet dekker 18 viskosi-
Grenser for viskositetsområdet
Min.
Maks.
tetsgrader (se tabellen). I og med at det ikke er ønskelig at
ISO VG
2
2,2
1,98
2,42
viskositetsområdet fravikes med mer enn 10% fra gjennom-
ISO VG
3
3,2
2,88
3,52
snittsviskositeten i hver av de 18 gruppene, er ikke systemet
ISO VG
5
4,6
4,14
5,06
kontinuerlig. Det har i stedet fastsatte intervaller mellom
ISO VG
7
6,8
6,12
7,48
gradene. ISO forenkler samarbeidet og forståelsen mellom
ISO VG
10
10,0
9,00
11,00
smøreoljeleverandørene, brukerne og produsentene.
ISO VG
15
15,0
13,50
16,50
ISO VG
22
22,0
19,80
24,20
ISO VG
32
32,0
28,80
35,20
ISO VG
46
46,0
41,40
50,60
ISO VG
68
68,0
61,20
74,80
ISO VG 100
100,0
90,00
110,00
ISO VG 150
150,0
135,00
165,00
ISO VG 220
220,0
198,00
242,00
ISO VG 320
320,0
288,00
352,00
ISO VG 460
460,0
414,00
506,00
ISO VG 680
680,0
612,00
748,00
ISO VG 1000
1000,0
900,00
1100,00
ISO VG 1500
1500,0
1350,00
1650,00
Ti regler for oppbevaring og bruk av smøremidler
1 Fat og annen emballasje skal alltid oppbevares
under tak.
5 Rengjør fyllpunktene nøye før smøring. Det
gjelder også fettniplene.
9 Bruk riktig utstyr til smøringen, og hold det
rent. Unngå å få olje på huden.
2 Hvis fatene må oppbevares utendørs, må de
heves slik at de ikke står på bar bakke.
6 Bruk alltid en ren kanne når du etterfyller
med olje. Bruk en trakt for å unngå søl.
10 Oljesøl øker faren for ulykker. Tørk alltid
opp oljesøl så raskt som mulig.
3 Sørg for at åpnet emballasje lukkes etter
bruk.
7 Kontroller oljenivået regelmessig. Etterfyll
til det høyeste nivået ved behov. Du må
aldri fylle på for mye olje.
4 Unngå å kontaminere oljen ved å rengjøre
emballasjen før du åpner den.
8 Kontroller og rengjør olje- og luftfilteret
regelmessig.
INNHOLD
ORDLISTE
API American Petroleum Institute. Spesifiserer
Engler (°E) Utdatert måleenhet for
Krakking Molekylknusing, tunge olje-
kvalitetsnivået for motoroljer og giroljer.
viskositet.
molekyler knuses for å danne lette molekyler.
Askeinnhold Askerestene som er igjen etter
EP Ekstremt trykk, høyttrykkstilsetning for
MIL-L xxx
at oljen er fullstendig forbrent. Askeinnhol-
olje og fett.
Amerikanske militærspesifikasjoner.
det angis i prosentandelen av massen, og
(MIL-L-2105C = API GL-5)
asken består av uorganiske salter, oksider og
Fetolje Animaliske og vegetabilske oljer.
mineraler.
Brukes som filmforsterkende tilsetning.
(MIL-L-46152D = API SG)
Molybdendisulfid (MoS2)
ASTM American Society for Testing and
Fett med litiumkompleks Smørefett som
Materials.
er fortykket med en litiumsåpekompleks,
En fast tilsetning for oljer og fett.
slik at det kan brukes ved høyere arbeids-
MVMA Motor Vehicle Manufacturers
temperaturer.
Association.
Flammepunkt Oljens temperatur når gassene
Naftenisk olje Mineralolje med gode
Bunnfall Avleiringer av urenheter, særlig
som slippes ut, antennes ved hjelp av åpen ild.
flyteegenskaper ved lave temperaturer.
i motorer.
Måles med COC-metoden (Cleveland Open
Bentonitt Leire som brukes som
fortykningsmiddel i høytemperaturfett.
CCMC/ACEA Allianse som består av
Cup) eller PMCC-metoden (Pensky-Martens
NMMA National Marine Manufacturers
Closed Cup).
Association, opprinnelsen til BIA - Boating
europeiske bilprodusenter innenfor EU.
Industry Association.
Flytepunkt Den laveste temperaturen som
CP centiPoise, måleenhet for dynamisk
oljen fortsatt flyter ved (under avkjøling).
viskositet – mPa.s.
NLGI Klassifiseringssystem for smørefett
i henhold til konsistens.
Friksjon Bevegelsesmotstand.
cSt centiStoke, måleenhet for kinematisk
viskositet.
OEM Original Equipment Manufacturers,
Glykol En alkoholtype som brukes mye
produsenter av teknisk utstyr
innenfor smøreteknologi.
(med komponenter fra underleverandører).
Grafitt Et fast smøremiddel som brukes
Oksideringsbeskyttelse Tilsetning som
som tilsetning i olje og fett.
skal hindre oljen i å oksidere, og dermed
(1cSt = mPa.s/tetthet = mm /s)
2
Detergent Tilsetning i motorolje som øker
oljens slamdisepergerende evne.
sørge for at den kan brukes lengre.
HD-olje Heavy Duty — gammel betegnelse
Dispergent Overflateaktivt stoff som
på motorolje med rengjørende egenskaper.
tilsetters for å finfordele partikler.
PAO Polyalfaolefiner, en type syntetisk
baseolje som kan blandes med mineralolje.
IR Infrarødt spektrofotometer til analysering
DIN Deutsche Industrie-Normen
av smøremidler.
Parafinbasert olje Mineralolje som er
den mest brukte baseoljen i smøremidler.
Dråpepunkt Temperaturen som oljen ikke
Kolloider Svært små partikler som
lenger kan helles ved.
tilsettes enkelte smøremidler.
Emulgerbar olje Olje som blandes med vann
Korrosjonsbeskyttelse Tilsetning som
og danner en stabil emulsjon.
motvirker rust og korrosjon.
Polymer Lange molekylkjeder. Syntetisk
tilsetning for å forbedre oljens flyteevne.
INNHOLD
ORDLISTE
66
PPM Parts Per Million, en konsentrasjon på
Skumdannelse Inntreffer når luftbobler
Tilsetningsstoff Stoffer som tilsettes
1/1 000 000 av et stoff i en blanding.
vispes inn i oljen. Reduseres med skum-
smøremidler, drivstoff for å forbedre visse
hemmende tilsetninger. Boblene svekker
egenskaper.
Prosessolje Olje som er inkludert eller
smøreegenskapene og øker oksideringen.
Tribologi Studiet av smøring, friksjon og
forbrukes i en produksjon.
Spillolje Brukt smøreolje som må
Pumpbarhet Den laveste temperaturen
slitasje.
avfallsbehandles på en egnet måte.
VI Viskositetsindeks, et uttrykk for oljens
som det er mulig å pumpe oljen ved.
Syntetisk olje Smøreoljer hvor baseoljen er
motstand mot skiftende viskositet ved
SAE Society of Automotive Engineers.
produsert ved hjelp av en kjemisk prosess.
temperaturvariasjoner.
SAE-systemet brukes til å gradere motor-
Grunnlaget er som regel råolje eller gass.
Viskositet Angir en væskes tykkelse
og girolje i henhold til viskositeten.
TBN Total Base Number. Viser oljens evne
Silikon Vannavstøtende polymerer.
og/eller flyteevne.
til å nøytralisere syrer.
INNHOLD
ALFABETISK PRODUKTREGISTER
67
2-TWay Low Smoke
14
CoolWay S Co
40
2-TWay Revolution Snowmobile
14
CoolWay SX
40
2-TWay Snowmobile
14
CoolWay System Cleaner 1
44
4-Tway Outboard 10W-30
13
CP-4600-46-F 26
5-Wheel Grease
38
CP-4608-100-F* 26
Alexol Stabox
36
CP-4617-220-F 25
AquaWay
14
CP-4617-320-F 25
AquaWay Bio
14
CP-4678-68-F 31
AsfaltRent
29
CPI CP-4608-46-F 23
AsfaltRent Bio 29
CPI Solest 120
27
Brake Fluid DOT 5.1
13
CPI Solest 31-HE
27
Central Lubrication Grease
38
CPI Solest 68
27
Chain Saw Oil
31
CutWay Bio 250 42
ChainWay
31
CutWay Bio 610*
42
ChainWay Bio 31
CutWay Bio 718 42
ChainWay HT 31
CylWay 1000
31
ChainWay Spray
49
CylWay FZ 460 31
Chassis Grease
38
DieselWay 10W
10
Chassis Grease Soft
38
DieselWay 30
10
Chassis Grease Winter
38
DieselWay 40
10
CityWay ENR 15W-40
11
DrawWay N 203
43
ClassicWay 10W-40
9
DrawWay N 230
43
ClassicWay 20W-50
9
DrawWay N 702
43
ClassicWay Low Smoke 10W-40 9
DrawWay N 703 Bio 43
CleanWay ALK
44
DrawWay N 715
43
CoatWay P 2
28
DrawWay N 730 Bio* 43
CoatWay P 68
28
DrawWay N 750
43
CompWay 100
26
DrawWay N 760 Bio *
43
CompWay 46
26
DrawWay N 815*
43
CompWay 68
26
FlexWay RP 110
CompWay SX 46
26
FlexWay RP 20
28
CompWay SX 68
26
FlexWay RP 30
28
CoolWay Booster L1
44
FormWay 10
29
CoolWay CB
40
FormWay 10 White
29
CoolWay E 32
40
FormWay 135
29
CoolWay EAL
40
FormWay 22
29
CoolWay G2
40
FormWay 3
29
CoolWay G25
40
FormWay 5
29
CoolWay GM
40
FormWay 5 Solvent
29
CoolWay M
40
FormWay 68
29
CoolWay S
40
FormWay 8 Emulsion 29
28
INNHOLD
68
ALFABETISK PRODUKTREGISTER
FormWay Bio 5
29
GreaseWay LiCaX 90 Spray
49
FridgeWay 46 27
GreaseWay LiX 400
37
FridgeWay 68
27
GreaseWay LiX 405
37
FridgeWay Pa 68
27
GreaseWay LiX 81 P
37
FridgeWay S 100
27
GreaseWay LiX 815 HP*
37
FridgeWay S 68
27
GreaseWay LiX 82
37
GardenWay
13
GreaseWay LiX G 1000
37
GearWay G1 80W-90
15
GreaseWay O 2
37
GearWay G4 80W
15
GreaseWay OG
37
GearWay G5 80W-140
15
GreaseWay SG 32W
37
GearWay G5 80W-90
15
Hydraulic Lift Oil 46
22
GearWay G5 85W-140
15
Hydraulic Oil 131
22
GearWay G5 85W-90
15
HydraWay Bio SE 22
23
GearWay LS S 5 75W-90
15
HydraWay Bio SE 32
23
GearWay LS WB
16
HydraWay Bio SE 32-68
23
GearWay LS5 80W-140
15
HydraWay Bio SE 46
23
GearWay LS5 80W-90 15
HydraWay Bio SE 68
23
GearWay LS5 85W-140
15
HydraWay HLPD 46*
22
GearWay Outboard
16
HydraWay HMA 100
22
GearWay PS 45 75W-80
15
HydraWay HMA 15
22
GearWay PS 45 75W-90
15
HydraWay HMA 22
22
GearWay S4 75W-80
15
HydraWay HMA 32
22
GearWay S4 75W-90
15
HydraWay HMA 46
22
GearWay S5 75W-140
16
HydraWay HMA 68
22
GearWay S5 75W-90 16
HydraWay HVXA 100
22
GearWay S6 85W-250
16
HydraWay HVXA 15
22
GlideWay 150
30
HydraWay HVXA 15 HP
22
GlideWay 220
30
HydraWay HVXA 15 LT
22
GlideWay 32
30
HydraWay HVXA 22
22
GlideWay 68
30
HydraWay HVXA 32 22
GreaseWay ALX 42
36
HydraWay HVXA 46 22
GreaseWay ALX 82
36
HydraWay HVXA 46 HP
22
GreaseWay Bio CaH 82
36
HydraWay HVXA 68 22
GreaseWay Bio LiX 400
36
HydraWay SE 46 HP
23
GreaseWay CaH 92
36
HydraWay SE XLV
23
GreaseWay CaH 92
49
HydraWay White 22
22
GreaseWay Electric 36
HydraWay White 32
22
GreaseWay HT 2 36
Hydrocor CC 44 MF 23
GreaseWay LiCa 80
36
LazerWay 5W-40
8
GreaseWay LiCa 92 36
LazerWay C1 5W-30
8
GreaseWay LiCaX 90
36
LazerWay C2 5W-30
8
INNHOLD
ALFABETISK PRODUKTREGISTER
69
LazerWay C3 5W-40
8
Mereta 1000
25
LazerWay F 5W-30
8
Mereta 150
25
LazerWay G 5W-30
8
Mereta 220
25
LazerWay LL 5W-30 8
Mereta 32
25
LazerWay TDI 5W-40
8
Mereta 320
25
LazerWay V 0W-30
8
Mereta 46
25
LoadWay EP 100 25
Mereta 460
25
LoadWay EP 150 25
Mereta 68
25
LoadWay EP 220 25
Mereta 680
25
LoadWay EP 320 25
Moist-aWay
49
LoadWay EP 460 25
MolyWay Li 712
35
LoadWay EP 68 25
MolyWay Li 732
37
LoadWay EP 680
25
MolyWay Li 752
37
LoadWay Marine 100
48
MolyWay LiCa 932
37
LoadWay Marine 150
48
Multi Dope Yellow
37
LoadWay Marine 220
48
MultiWay 10W-30
13
LoadWay Marine 68
48
MultiWay PS 10W-40
13
LoadWay PG 150
25
NovaWay Chain Spray
49
LoadWay PG 220
25
Nyco Hydraunycoil FH 51
23
LoadWay PG 460
25
Nyco Turbonycoil 160
24
LubeWay XA 150
26
Nyco Turbonycoil 600
24
LubeWay XA 220
26
Nyco Turbonycoil 610
24
LubeWay XA 320*
26
PaperWay 150
26
LubeWay XA 460
26
PaperWay 220
26
MarWay 1030
47
PaperWay PA 220
26
MarWay 1040
47
Pentosin CHF 11 S
13
MarWay 1530
47
Pentosin LHM Plus
13
MarWay 2530
47
PowerWay 10W-30 (part synt.)
10
MarWay 2540
47
PowerWay 15W-40
10
MarWay 4040
47
PowerWay CHP NG 30
12
MarWay 4050
47
PowerWay GE 15W-40
12
MarWay 7050
47
PowerWay GE 40
12
MaxWay 10W-30
11
PowerWay GN 40
12
MaxWay 10W-40
11
ProtectWay SX
28
MaxWay 15W-40
11
ProtectWay XB 32
28
MaxWay E9 15W-40
11
QuenchWay 125 B
45
MedicWay 15
29
QuenchWay 130
45
MedicWay 32
29
QuenchWay 22
45
MedicWay 68
29
QuenchWay 35
45
MedicWay 68 Spray
49
QuenchWay BC
45
Mereta 100
25
RacingWay 2T
12
INNHOLD
70
ALFABETISK PRODUKTREGISTER
RacingWay HP 25W-50
12
Stratus 410
41
RacingWay MC 10W-40
12
Stratus 420
41
RacingWay MC 15W-40
12
Stratus 432
41
RockWay Anti Ice 30
Stratus 440
41
RockWay EP 100
30
Stratus 530
42
RockWay EP 15
30
Stratus 612 HC
42
RockWay EP 32
30
Stratus 710
42
RockWay EP 46
30
Stratus 720
42
RockWay U 30
Stratus 810 HC*
42
RollWay 80
45
Stratus 815 HC
42
Rust-aWay
49
Stratus 825 HC*
42
Saw Band Fluid HSL* 32
Stratus SD
44
Saw Band Fluid Bio*
32
Stratus SDS
44
Saw Band Fluid XHL* 32
SuperWay 10W-40
8
SawingWay Bio V
32
SuperWay TDI 10W-40
8
SparkWay 70
45
Therm Oil 30
27
SpinWay XA 10
21
Thermac HFD R 46 23
SpinWay XA 2
21
ThermWay
27
SpinWay XA 5
21
ThermWay X
27
Standard Diesel 30
10
TrainWay 40
13
Standard Diesel 40
10
TransWay AC 10W
19
Statoil Antifoam 1
44
TransWay AC 30
19
Statoil Bactericide
44
TransWay AC 50
19
Statoil Fungicide
44
TransWay ATF A 52
18
Statoil PH Booster 1
44
TransWay DX II
18
Statoil PH Booster 2
44
TransWay PS DX III
18
Statoil PRO Semi Synthetic 10W-40
9
TransWay S DX III F
18
Statoil PRO Synthetic 5W-40
9
TransWay S DX III J
18
Statoil PRO Synthetic C 5W-40
9
TransWay S DX III Z
18
Statoil PRO Traditional 10W-40
9
TransWay Type G
18
Statoil PRO Traditional 15W-40
9
TransWay WB
19
SternWay 220
48
TransWay WB Bio
19
SternWay Bio 100
48
TransWay WB LL PS
19
Stratus 022
41
TransWay VG
25
Stratus 108 HC*
41
TruckWay S 5W-30
10
Stratus 122 41
TruckWay E4 S 10W-40
10
Stratus 204 White
41
TruckWay E6 S 10W-40
10
Stratus 208 HC 41
TurbWay 100
24
Stratus 222 41
TurbWay 32
24
Stratus 405 White
41
TurbWay 46
24
Stratus 408 HC
41
TurbWay 68
24
INNHOLD
ALFABETISK PRODUKTREGISTER
71
TurbWay GT 32
24
Etylacetat
61
TurbWay GT 46
24
Heptan
60
TurbWay SE
24
Håndrens
58
TurbWay SE LV
24
Høytrykksvask
53
UniWay Bio LiX 62
35
Høytrykksvask FV 153
53
UniWay Li 61
35
Isopropanol (IPA)
61
UniWay Li 62
35
Kondensfjerner
51
UniWay LiX 22 PA
35
Krafti
53
UniWay LiX 42
35
Kraftskum F 421
54
UniWay LiX 42 PA
35
Lampeparafin
62
UniWay LiX 62
35
Lavaromatisk White Spirit
60
UniWay LiX 625
35
Metanol
61
UniWay LiX 815 Pa HP
35
Metoksypropanol
62
VacuWay Pa
26
Metylenklorid
62
Wheel Bearing Grease
38
Metyletylketon (MEK)
61
White Vaseline
38
Metylisobutylketon (MIBK)
61
WhiteWay 15
29
Micro FV 123
53
Wire Grease
38
Micro Vinter FV 133
53
WireWay 467
32
Monoetylenglykol (MEG)
52
VoltWay N 3 28
Monopropylenglykol (MPG)
52
VoltWay N 7 X
28
Motorvask
58
Natriumhypokloritt
56
Parafin båt, hytte, camping
62
KJEMI
Aceton
60
Perkloretylen
62
AdBlue
58
RSW-Vask F 441
54
Aktiv
55
Rustvask F 431 Rustfjerning/ommaling på stål
54
Alkylatbensin 2T
59
Spylervæske ferdigblandet
51
Alkylatbensin 4T
59
Spylervæske konsentrert
51
Anti Freeze
51
ThermFluid MEG5
52
Anti Freeze HD
51
ThermFluid MPG5
52
Anti Freeze LL
51
Toulen
62
Auto Rens
57
Urea Nox-Redux
58
Avfettingsvæske A
57
White Spirit
60
Avfettingsvæske NB
57
Xylen
62
Butanol
60
Yrkesvask
54
Butylacetat
61
BørsteShampoo
53
Cleantex F 111
56
Desinfect SN96
55
Etoksypropanol
62
*Ta kontakt med en selger hvis du ønsker mer informasjon.
INNHOLD
Norway-10
www.statoil.no
Salgskontor:
Statoil Norge AS
Lubricants
Energy and Retail Europe
Postboks 1176 Sentrum
N-0107 Oslo, Norge
Tlf.: +47 22 96 20 00
Bestilling og levering:
Tlf.: +47 810 01 800
Faks: +47 22 96 14 00