Szanowni Paristwa, Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Sw

Comments

Transcription

Szanowni Paristwa, Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Sw
%
Fundacja PKM ,,Pomoc MaltaÉska"
AB-SPONSOR-K2OO6-PL
Kraków,dnia 20 kwietnia2006r.
SzanowniParistwa,
SuwerennyRycerskiZakon SzpitalnikówSw. Jana Jerozolimskiego
zwany Rodyjskimi
jest jednq z najstarszych
Maltarískim
organizaqjí
w éwiecie.Jegodewiz4jest
charytatywnych
Tuitio Fidei et ObseguiumPauperum- ObronaWiary i Slu2baUbogim.Zadanieto spetniaja
zwiqzkinarodoweZakonu poprzezdzialalnoÉé
humanitarna medycznqi spoleczna.lednym z
jej wymiarówjest organizowanie
niepelnosprawnej.
corocznych
obozówletnichdla mtodzie2y
Ka2degolata - poczqwszyod 1984 roku * w staranniedobranychwarunkach- spotykaja
siq mtodziludziez calej Europy,niepelnosprawni
i ich opiekunowie.
Ci pierwsimogAliczyéna
petnq pomocWch drugich,dla tych drugichto niecodzienna
i budujqcaforma wolontariatu.
Takiobózto naukaizabawa, pracairadoéé.To solidarnoéé
inaczej",
i,,sprawnych
sprawnych
to nawiqzywaniedozgonnychprzyja2ni,to prcmocja najwa2niejszych2yciowychwaftoéci:
wiara,nadziejai mitoéé.
XXXil Miqdzynarodowy Letni Obóz Zakonu Maltariskiego
,,KRAKóW 2006odbqdziesiq w podkrakowskich
Piekarachw dniach 15-23 lipca 2006 r. Z ramieniaZPKM
(ZwiazkuPolskichKawalerówMaltariskich)bqdziemygoéciéokoNo20 grup z calej Europy- w
sumieokolo450 uczestników.
Obóz w Polsceodbedziesiq pod haslem.Marzyciel"- ,,FindingNeverland".Pod wysokim
patronatemJego EminencjiKardynalaStanistawaDziwisza,MetropolityKrakowskiego,
Jego
EminencjiKardynataFranciszkaMacharskiego,
Jan A. P. Kaczmarka,który za piqknqécieszkq
daé szanse
dÍwiqkowqw/w filmu zostatwyró2nionyOscarem,pragniemy,jako organizatorzy,
naszympodopiecznym
wyra2eniai spelnienianiejednychmarzeÉ.Oby ten obóz stal siq dla
jak w poprzednich
nich- podobnie
latach- cudownymprze2yciem.
W imieniukomitetuorganizacyjnego
zwracamsiq do PaÉstwaz apelem:pomó2cienam w
realizacjitego dziela.Naszenawet najwiqkszezaanga2owanie
i starania- bez pomocyludzi
dobrej woli nie maj4 du2ychszans, Potrzebujemywsparciamoralnegoi materialnego.
ProfesorJacekMajchrowski,PrezydentMiastaKrakowa,LudwikMietta Mikolajewicz,
Prezes
T.S. WisNa,
AdamRapackiMatopolski
Komendant
WojewódzkiPolicji,JanuszSepid, Marszalek
WojewództwaMalopolskiego,
i Juliuszhr. Ostrowski,PrezydentZwiazkuPolskichKawalerów
ju2 popierajAto pzedsiewziqcieprzyjmujqcKomitetHonorowy.
Maltaóskich,
Choéobóz2006 bqdziedopierow lecie,ju2 pracujemyintensywnenadtym projektem.Z tej
okazji wydamy album, w Kórym obok programu obozu zamieszczone
beda informaQe
dotycz4cemisji Zakonu MaltaÉskiego,
informacjeo Krakowiei okolicach,wa2niejszych
instytucjachpowiqzanych
z wydarzeniem,a tak2ereklamy flrm sponsoruj4cych.
FUNDAcJAPKr{,,Pouoc unlteÍsm":
ul, Swiqtojafiska1, PL61-113 PoznaÉ
Regon
NIP
639644725
782 214 16 93
pL
5:11""*", rBAN: 1812401747rrtr oo1006162462
SWIFT
Tytul
PKOPPLPW
KMKOW 2006
Biuro Organizacyjne:
R,ynekDqbnlcki8/15, PL 30-319 Kraków
Tel/fax: +48 (12) 269 69 00
w:ryyl.canp2-QQ6-pl
Anna Bisping
Przewodniczqca
CampLeader
+48 502 732320
pl
[email protected]
rw;
w
Fundacja PKM ,,PoMOc MALraúsxa"
Aby nie tylko siq udal, ale równie2aby przekazaéwartoécipolskieji Miedzynarodowej
mlodzie2y.TelewizjapolskaTVPI, RMF-classic,
TygodnikPowszechny,
Wprost,i inne Media,
pomogAnam aby echonaszegoobozumialojak najwiqkszy
zasiqg!
Wszelkaprzychylnoéé
i pomocjest dla nas i naszychpodopiecznych
bezcenna.W zamian
oferujemypromocjqi reklamq.Z naszejstrony pozostajemydo dyspozyQii oczywiécie
chetnie
odpowiemyna wszelkíepytaniaz ParÍstwa
strony.
Z wyrazamiuszanowania,
2/2 - AB_SPONSOR_K2006_PL

Similar documents