ihale dosyası

Comments

Transcription

ihale dosyası
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
İHALE DOSYASI
İSTEKLİ BELGE KONTROL LİSTESİ ve TEKLİF ZARF ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ
Bu kontrol listesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, teklif dosyasını hazırlayan isteklilerin
belgelerini kontrol etmesi amacıyla Kalkınma Ajansları mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve Kalkınma Ajanslarından
destek alan yararlanıcıların uygulayacakları satın alma kurallarına göre hazırlanmıştır.
Dosyasını hazırlayan istekli kontrol listesini dolduracak ve imzaladıktan sonra teklif zarfının içerisine
koyacaktır.
İstekliler listedeki belgelerin aslını veya noter tasdikli nüshalarını veya istenen belgelerin aslı yerine
ihaleden önce sözleşme makamının yetkili personeli tarafından “ aslı sözleşme makamı tarafından görülmüştür
veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine
ekleyeceklerdir. Ayrıca ikinci zarflara kopyalarını ekleyeceklerdir.
Birden fazla lot’a teklif veren isteklilerin ortak belgeleri tekrardan çoğaltmalarına gerek yoktur. İlgili
lotlar’a ait teknik teklif, mali teklif ve talep edilen kalite, teminat ve yeterlilik gibi diğer belgeleri vermeleri
yeterli olacaktır. Tüm lotlara verilen teklifler tek büyük zarf içerisinde aynı teknik ve mali zarflarda sunulabilir.
Ancak zarfların üzerlerine hangi lotlara teklif verildiği yazılmalıdır.
İSTEKLİ BELGE KONTROL LİSTESİ
KONTROL KONUSU
1
2
İsteklilere Talimatlar okundu,
tüm sayfaları kaşelendi ve
imzalandı.
Taslak Sözleşme (Özel ve Genel
Koşullar) okundu, tüm sayfaları
kaşelendi ve imzalandı.
DAYANAK
İhale Dosyası Taslak
Sözleşme
Teknik Şartname tüm sayfaları
kaşelendi ve imzalandı.
İhale Dosyası
Teknik Şartname
4
Teknik Teklif Formu
İstenilen formatta dolduruldu,
kaşelendi ve imzalandı.
İhale Dosyası Bölüm B,
Ek-3
5
Mali Kimlik Formu
İhale Dosyası Bölüm B,
Ek-5/a
7
8
Tüzel/Gerçek Kimlik Formu
dolduruldu, kaşelendi ve
imzalandı.
İletişim Bilgileri yazıldı,
kaşelendi ve imzalandı.
Ticaret/Sanayi Odası veya
Meslek Odası Kayıt Belgesi
HAYIR
GEÇERLİ
DEĞİL
AÇIKLAMA
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar
3
6
EVET
Herhangi bir değişiklik
yapılmasına gerek yoktur,
teklif fiyatı yazılmamalıdır.
Sadece teklif verilen lotlara ait
şartnamenin kaşelenmesi ve
imzalanması yeterlidir.
Tablodaki sütunlar istenildiği
gibi tam olarak
doldurulmalıdır. B sütununa
teknik şartnamedeki özellikler
girilecek, D sütununa ise
belirtilen özellikler marka
model ile girilmelidir. Teknik
şartnamenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
maddelerinde istenilen
özellikleri de teklifine dahil
etmelidir.
İstekli ve Banka tarafından
kaşelenip imzalanmalıdır.
İhale Dosyası Bölüm B,
Ek-5/b
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/a
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/b
9
Ticaret Sicil Gazetesi
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/c
10
İmza Beyannamesi veya
Sirküleri
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/c
Adres, telefon, faks ve e-posta
yazılmalıdır.
İhalenin ilan edildiği ya da
yapıldığı yıla ait olmalıdır.
Tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son
durumu göstermelidir.
Gerçek kişi ise noter tasdikli,
tüzel kişilik ise ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları
Sayfa 1 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
tevsik eden belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri sunulmalıdır.
11
12
13
14
15
16
Vekâletname ve teklif verme
yetkilisinin imza sirküleri
sunuldu.
Teklif Sunum Formu
(Taahhütname) dolduruldu,
kaşelendi ve imzalandı.
Beyanname (Teklif sunum
formunun 3. maddesinde
belirtilen) dolduruldu,
kaşelendi ve imzalandı.
Hizmet Alım İhalelerinde Kilit
Uzmanlar için Münhasırlık ve
Müsaitlik Taahhüdü
Kilit Personelin Mesleki
Deneyimi (Özgeçmiş)
Tesis, Araç ve Ekipman
(Sözleşmenin uygulanması için)
17
Kalite belgeleri (CE, ISO, TSE
gibi)
18
Ortaklık/Konsorsiyum
Beyannamesi dolduruldu,
kaşelendi ve imzalandı.
19
Ortaklardan her biri için 7, 8, 9,
11 ve 12. satırdaki istenen
belgeler sunuldu.
İhale dosyasının alındığına dair
teslim-tesellüm belgesi teklif
dosyasına konuldu.
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/g
Vekâleten ihaleye katılma
halinde gerekmektedir.
İhale Dosyası Bölüm D
İlgili kısımlar doldurulmalıdır.
İhale Dosyası Bölüm D
İlgili kısımlar doldurulmalıdır.
İhale Dosyası Bölüm D
Hizmet alımlarında
sunulmalıdır.
İhale Dosyası Bölüm B,
Ek-5/c
İhale Dosyası Bölüm B,
Ek-5/d
İhale Dosyası Teknik
Şartname
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/h
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7
İş ile ilgili olarak sözleşme
makamı talep etmişse
Yapım İşi alımlarında sözleşme
makamı talep etmişse
Teknik şartnamede sözleşme
makamı tarafından talep
edilmişse sunulmalıdır.
İş Ortaklığı veya Konsorsiyum
olarak ihaleye teklif verilmesi
ve kabul edilmesi durumunda
sunulmalıdır. Bölüm B Ek-5/e
Ortaklık/Konsorsiyum olarak
ihaleye teklif verilmesi
durumunda sunulmalıdır.
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/i
İhale dosyasını almayan istekli
ihaleye teklifveremeyecektir.
21
Ortak/Hissedarı Olunan Tüzel
Kişiliklere ilişkin beyanname
yazıldı, kaşelendi ve imzalandı.
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/j
Başka bir tüzel kişiliğe ortak,
hissedar olması durumunda
bilgileri yazılarak, olunmaması
halinde olunmadığına dair
yazılarak sunulmalıdır.
22
Ekonomik ve Mali Yeterliliğe
ilişkin belgeler hazırlandı ve
sunuldu.
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/k
Talep edilen tüm belgeler
sunulmalıdır.
23
Geçici Teminat konuldu.
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/f ve
7/k
İstenmiş olması halinde
sunulmalıdır.
24
Mesleki ve Teknik Yeterliliğe
ilişkin belgeler hazırlandı ve
sunuldu.
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 7/l
Talep edilen tüm belgeler
sunulmalıdır.
20
25
SGK borcu bulunmadığına
veyaborcun yapılandırıldığına
dair belge sunuldu.
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 10/b
26
Vergi borcu bulunmadığına
veya borcun yapılandırıldığına
dair belge sunuldu.
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 10/c
27
İhalelerden men edilmediğine
İhale Dosyası İsteklilere
Belge kesinlikle sunulmalıdır.
Borç belgesi Türkiye Geneli
olarak alınmalı, internet
sayfasında “ihale konusu
olmayan işler için” seçeneği
kullanılmalıdır.
Belge kesinlikle sunulmalıdır.
Borç belgesi Türkiye Geneli
olarak alınmalı, internet vergi
dairesi sayfasında “diğer”
seçeneği kullanılmalıdır.
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi
Sayfa 2 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
28
29
30
31
32
33
34
35
36
dair “ihalelere katılmasında
sakınca yoktur” belgesi
İhalenin sizde kalması
durumunda sözleşmeden
doğacak “damga vergisini”
damga vergisi kanununda
belirtilen oranda yatıracağınızı
taahhüt ediyor musunuz?
İhalenin sizde kalması
durumunda talep edilmişse
sözleşme sırasında teklif
tutarının en az %6 tutarında
kesin teminatı vermeyi taahhüt
ediyor musunuz?
Mali Teklif Formu
İstenilen formatta dolduruldu,
kaşelendi ve imzalandı.
Teknik Teklif (Mali Teklif
haricindeki tüm belgeler), asıl
nüsha üzerinde “ASLIDIR” yazılı
olarak ve birkopya nüsha
üzerine “KOPYADIR” yazılı
olarak, ayrı zarflara koyuldu ve
kapatma yerleri kaşelendi,
imzalandı.
Teknik Teklifin koyulduğu
zarflar, üzerine “A Zarfı-Teknik
Teklif” yazılarak ayrı bir zarfa
koyuldu, kapatma yeri
kaşelendi ve imzalandı.
Mali Teklif asıl nüsha üzerinde
“ASLIDIR” yazılı olarak ve
birkopya nüsha üzerine
“KOPYADIR” yazılı olarak, ayrı
zarflara koyuldu ve kapatma
yerleri kaşelendi, imzalandı.
Mali Teklifin koyulduğu zarflar,
üzerine “B Zarfı-Mali Teklif”
yazılarak ayrı bir zarfa koyuldu,
kapatma yeri kaşelendi ve
imzalandı.
Teknik ve Mali Tekliflerin
bulunduğu zarflar (A ve B
zarfları) bir dış zarfın İçine
koyuldu, kapatma yeri
kaşelendi ve imzalandı.
Dış zarfın üzerine istekli unvanı,
açık adresi, ihale referans
numarası ve varsa lot
numarası, ihaleyi yapan
firmanın açık adresi yazıldı,
kapatma yeri kaşelendi ve
imzalandı.
Satın Alma Rehberi
Talimatlar Md. 9-10
veya Meslek Odasından
alınmalıdır.
Damga Vergisi Kanunu
Damga vergisi sözleşmenin eki
olacaktır.
İhale Dosyasıİsteklilere
Talimatlar Md. 27 ve
Taslak Sözleşme
İhale-sözleşme makamı
tarafından talep edilmişse
gerekmektedir.
İhale Dosyası Bölüm B,
Ek-4
Tablodaki sütunlar istenildiği
gibi tam olarak doldurulmalı,
fiyata dâhil tüm vergiler ayrı
ayrı yazılmalıdır.
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 24
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 29
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 24
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 29
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 23-24
İhale Dosyası İsteklilere
Talimatlar Md. 23
İsteklinin
Kaşesi/İmzası
Sayfa 3 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
İHALE TEKLİF DOSYASI ZARF ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ
Tüm zarfların kapatma yerleri kapalı, istekli kaşeli ve imzalı olacaktır.
Zarflara belgeler konulduktan sonra aşağıdaki şekilde yerleştirilecektir.
KAŞE
KAŞE
KAŞE
KAŞE
ASLIDIR
TEKNİK TEKLİF ZARFI
KOPYADIR
TEKNİK TEKLİF ZARFI
ASLIDIR
MALİ TEKLİF ZARFI
KOPYADIR
MALİ TEKLİF ZARFI
İHALE REFERANS NO:
TR61 ………………………
LOT(LAR): ….
İHALE REFERANS NO:
TR61 ………………………
LOT(LAR): ….
İHALE REFERANS NO:
TR61 ………………………
LOT(LAR): ….
İHALE REFERANS NO:
TR61 ………………………
LOT(LAR): ….
KAŞE
KAŞE
A ZARFI-TEKNİK TEKLİF
B ZARFI-MALİ TEKLİF
İHALE REFERANS NO:
TR61……………………….
LOT(LAR): ….
İHALE REFERANS NO:
TR61 ……………………….
LOT(LAR): ….
KAŞE
KAŞE
İSTEKLİ ÜNVANI, AÇIK ADRESİ
İHALE REFERANS NO: TR61……………………………
…………………………….…PROJESİ …….. ALIMI
LOT(LAR): ……….
İHALE MAKAMININ ÜNVANI VE ADRESİ
BÜYÜK ZARF
Sayfa 4 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Mal Alımı ve Yapım İşi için ihale ilanı
ALTİD Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Turizm Potansiyelinin
Değerlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alanya’da Alanya Sahil
Güvenliğini Geliştirme Projesi için mal alımı ve yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale
kapsamında alınması planlanan makine ve ekipmanlar ile yapım işleri:
Lot 1: Mobese güvenlik sistemi alımı
Lot 2: Engellilerin erişimi için sahil yürüme yolu-ahşap, güneşlenme platformu temini
Lot 3: Koordinasyon merkezi ile Jet Ski ve ATV deposu (prefabrik) yapımı
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Cumhuriyet Mahallesi
Kamelya Sokak No.15 Alanya adresinden veya www.altid.org.tr, www.baka.org.tr internet adreslerinden temin
edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati:14.11.2012 / 10:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.altid.org.tr ve www.baka.org.tr yayınlanacaktır.
Teklifler, 14/11/2012 tarihinde, saat 10.00’da ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) adresinde
yapılacak oturumda açılacaktır.
Sayfa 5 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
TEKLİF DOSYASI
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
Sayfa 6 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için
İSTEKLİLERE TALİMATLAR
İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun
olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek
yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda
belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına
uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal
edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin
aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı
b) Adresi
c) Telefon numarası
d) Faks numarası
e) Elektronik posta adresi
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı
: ALTİD Alanya Turistik İşletmeciler Derneği
: Cumhuriyet Mahallesi Kamelya Sokak No.15 Alanya/Antalya
: 0.242.514 34 74
: 0.242.514 34 73
: [email protected]
: Hasan Şakiroğlu (Proje Koordinatörü)
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak
temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu işin;
a)
Projenin Adı
b)
Sözleşme kodu
c)
Fiziki Miktarı ve türü
: Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi
: TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31
: Mal Alımı
Lot 1: Mobese Güvenlik Sistemi mal alımları
18 adet hareketli, 1 adet sabit dome, 1 adet sabit zoom, 1 adet sabit renkli kamera, 1 adet kayıt sunucusu, 6 adet izleme
bilgisayarı ve ilgili cihaz ve malzemeler
Lot 2: Engellilerin erişimi için sahil yürüme yolu-ahşap, güneşlenme platformu temini
Lot 3: Koordinasyon merkezi ile Jet Ski ve ATV deposu (prefabrik) yapımı
d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Cumhuriyet Mahallesi Kamelya Sokak No.15 Alanya-ANTALYA
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler :……………
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres
c) İhale tarihi
d) İhale Saati
: Açık İhale Usulü
: Cumhuriyet Mahallesi Kamelya Sokak No.15 Alanya-Antalya
: 14.11.2012
: 10:00
Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini
İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyası 200 TL bedel ve imza karşılığı teslim almak zorunludur.
İstekli ihale dosyasını bedelsiz ve imza karşılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları
kabul etmiş sayılır.
İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale
dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların
çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Sayfa 7 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:
a) Tekliflerin sunulacağı yer : Cumhuriyet Mahallesi Kamelya Sokak No.15 Alanya-Antalya
b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 14.11.2012
c) Son teklif verme saati (İhale saati) : 10:00
Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya
kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı
yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda
belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6- İhale dosyasının kapsamı
İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İhaleye davet mektubu geçerli değildir
b) Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif
Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)
Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir
parçasını teşkil eder.
İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine
ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve
tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
1.
2.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise,
isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,
h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
Sayfa 8 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi
zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin
her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.
ı) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya
Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço, referans mektubu, mevduat hesap dökümü)
belgeler
i) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler (İş bitirme belgeleri, hakediş belgeleri,
vb)
j) Teklif sunum tarihinden en fazla on gün önce alınmış bir vergi borcu yoktur belgesi ile kamuya vadesi geçmiş herhangi bir
vergisel yükümlülüğünün bulunmadığı belgelendirilmelidir. Yapılandırılmış vergisel yükümlülükler ilgili belgelerin sunulması
Şartıyla bu hükümler kapsamında gecikmiş bir yükümlülük olarak kabul edilmez.
k) Teklif sunum tarihinden en fazla on gün önce alınmış bir sosyal güvenlik primi borcu yoktur belgesi ile kamuya vadesi
geçmiş herhangi bir sosyal güvenlik primi yükümlülüğünün bulunmadığı belgelendirilmelidir. Yapılandırılmış sosyal güvenlik
pirimi yükümlülükleri ilgili belgelerin sunulması Şartıyla bu hükümler kapsamında gecikmiş bir yükümlülük olarak kabul
edilmez.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek
onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı
tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de
tekliflerine ekleyebilirler.
Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
Sözleşme
Makamı
tarafından
gerçekleştirilecek
ihaleler
yerli
yabancı
tüm
isteklilere
açıktır.
Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma
Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak
suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla
görevli olanlar.
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile
evlatlıkları ve evlat edinenleri.
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya
sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık
gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.
Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların
ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de
geçerlidir.
Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu
durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı
gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere
katılmalarına engel değildir.
Sayfa 9 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
Satın Alma Rehberi
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;
a)
İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b)
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
c)
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
d)
İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
e)
İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu
Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.
f)
İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
g)
Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
h)
9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
i)
11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar
İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a)
Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere
fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya
ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c)
Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif
vermek.
e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve
bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve
sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması
İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son
teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak
açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası
alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu
yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde
yapılacaktır.
Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği
belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası
içerisinde verilir.
Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması
İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi
veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname
düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.
Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale
tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek
Sayfa 10 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle
zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden
teklif verme imkanı tanınacaktır.
Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği
Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve
düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş
olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Madde 16- Ortak girişim
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle
ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı
beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme
imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin
taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en
çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık
sözleşmesinde gösterilir.
Madde 17-Alt yükleniciler
İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz
Madde18-Teklif ve sözleşme türü
Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale duyurusunda hangi
usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.
Madde 19- Teklifin dili
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.
Madde 21-Kısmi teklif verilmesi
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif
sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Madde 22- Alternatif teklifler
İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.
Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli
Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile
istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas
açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamıın açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin
sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm
hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Sayfa 11 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği
Satın Alma Rehberi
Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali
teklif üzerinde “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1 adet kopya nüsha olarak teslim
edilmelidir.
Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;
a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
zorunludur.
Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki
verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren
kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif
ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli
olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden
talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif
geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.
Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını
kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu
konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.
Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini
sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.
Madde 26- İhaleyi Kazanan Firmadan Kesin teminat istenir.
Madde 27- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri
İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine
kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine
kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.
Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu
tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.
Madde 28- Tekliflerin sunulması
Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere
gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

Taahhütlü posta / kargo servisi) ile Cumhuriyet Mahallesi Kamelya Sokak No.15 Alanya- ANTALYA
 Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Cumhuriyet Mahallesi Kamelya Sokak No.15 Alanya- ANTALYA
teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.
Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim
edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif
yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.
Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu,
organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).
Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir
atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.
Madde 29- Tekliflerin mülkiyeti
Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin
tekliflerini geri alma hakları yoktur.
Sayfa 12 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Madde 30-Tekliflerin açılması
Satın Alma Rehberi
Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;
a) Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit
edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının
açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına
bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
c) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı
kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit
edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.
Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir.
Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik
değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.
d) c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme
Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
e) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve
tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
Madde 31-Tekliflerin değerlendirilmesi
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı
bırakılmasına karar verilir.
Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce
sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde
teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin
giderilmesine ilişkin belgeler,
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli
unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş
veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
verilen süre içinde tamamlanacaktır.
Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki
bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi
halinde kabul edilecektir.
Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan
isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde,
isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen
düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye
yazı ile bildirilir.
İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.
İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde,
teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede,
şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet
Sayfa 13 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme
sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan
tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali
tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler
orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.
(Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.13) Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması
halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami
bütçeyi aşan teklifler elenecektir1.
İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve
yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye
verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.
Madde 32- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde
yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.
Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan
tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının
açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 33-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği
Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün
teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi
bir yükümlülük altına girmez.
İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:
a)
Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif
gelmemesi;
b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;
c)
(Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için
ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek
istemesi durumu hariç)2;
d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;
e)
İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması.
İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme
Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse,
açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.
Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan
ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.
İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 34- Etik Kurallar
Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda
belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;
a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek
gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme
Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari
ceza almasına sebep olacaktır.
b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje
kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.
1
21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.13 ile değiştirilmeden önceki düzenleme: “Tüm ihalelerde,
mali teklifleri, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir”.
2
21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14 ile değiştirilmeden önceki düzenleme: “Teknik açıdan
yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması;”.
Sayfa 14 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde
davranmalıdır.
Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme
faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.
Madde 35- İtirazlar
İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri,
Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin
alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.
Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve
şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.
Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal
ettirme hakkına sahiptir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../2012.
İmza
Teklif Veren
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR
Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar
örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin
için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.
<MAL ALIMI/ /YAPIM İŞİ> SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Cumhuriyet Mahallesi Kamelya Sokak No.15 Alanya
ANTALYA,
ve
Diğer tarafta
 Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı 
 Hukuki statüsü / ünvanı  3
< Resmi tescil numarası >4
3
Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.
Sayfa 15 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
<Açık resmi-tebligat adresi>
<Vergi dairesi ve numarası>,
(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Satın Alma Rehberi
ÖZEL KOŞULLAR
Madde 2) Konu
Bu Sözleşmenin Konusu Alanya’da uygulanacak Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi’dir
Madde 3) Sözleşmenin Yapısı
Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki
Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:
Ek-1: Genel Koşullar
Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
Ek-3: Teknik Teklif <Hizmet Alımlarında Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanların Özgeçmişleri
dahil>
Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)
Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen
öncelik sırasına göre uygulanır.
Madde 4) Sözleşme bedeli ve Ödemeler
Sözleşme Bedeli :.......………… TL’dir.
Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılacaktır. Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin %20’si olan ….TL’dır. Ön
ödeme sözleşme imza tarihinden sonra 15 gün içerisinde sözleşme bedelinin %6’sı olan teminat mektubunun
sunulmasını takiben yapılacaktır.
Madde 5) Başlama tarihi
Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.
Madde 6) Uygulama Süresi
Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama
tarihinden itibaren, tüm lotlar için 45 gündür.
Madde 7) Raporlama
Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.
Madde 8) İletişim-Tebligat Adresleri
7.1
Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı
ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya
elden teslim edilecektir.
7.2
Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır.
Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat
yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.
Madde 9) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili
8.1
Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.
8.2
Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.
Madde 10) Anlaşmazlıkların giderilmesi
Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde
çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık ALANYA mahkemelerince çözülür.
4
Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.
Sayfa 16 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak
hazırlanmıştır.
Yüklenicinin
Adı:
Unvanı:
İmzası:
Tarih:
Sözleşme Makamının
Adı:
Unvanı:
İmzası:
Tarih:
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
Sayfa 17 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
SözEK:01
Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde
Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin
GENEL KOŞULLAR
Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel
Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Madde 1)
Tanımlar ve Genel Kurallar
(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.
İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her
türlü talimat veya emir.
Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.
Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel
Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.
Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna
veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.
Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.
Ay/Gün: takvim ayı/günü.
Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle
zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan
tutar.
Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer
tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.
Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.
Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.
Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili
faaliyetler.
İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine
getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin
kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.
(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.
(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil
anlamı kapsadığı addedilecektir.
(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği
addedilecektir.
Madde 2)
Bildirimler ve yazılı haberleşmeler
(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu
yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda
yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.
(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar
aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden
kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.
Madde 3)
Sözleşmeye davet
(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden
yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı
adresinde de tebliğ edilebilir.
(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde)
sözleşmeyi imzalaması şarttır.
Madde 4)
İhalenin sözleşmeye bağlanması
Sayfa 18 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme Makamı adına
yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün
ortakları tarafından imzalanır.
Madde 5)
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak
zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu
belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması
halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.
(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan
isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.
(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme
Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.
(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde),
yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu
sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri
yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme
kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak
ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü
şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
Madde 6)
Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu
(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer
alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu
Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.
Madde 7)
Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme
Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron
sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.
SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 8)
Bilgi/doküman temini
(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin
edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.
(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri
ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.
(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin
edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 9)
Genel yükümlülükler
(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri
veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu
olmayı peşinen kabul eder.
(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin
edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz
konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar
ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.
(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu
olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin,
Sayfa 19 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü
talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.
(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere
riayet ederek gerçekleştirecektir.
(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici
tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği
ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için
taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine
göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara
varırlar.
(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.
(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit
edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla
ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.
(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının
dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren
10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya
alınmayacaktır.
(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin
tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen
amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu
bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.
(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak
her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.
(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali
katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Ajansı
tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.
(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak,
Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel
Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar
Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların,
ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait
olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve
bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.
(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar
onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.
(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını
hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:
a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;
b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;
c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;
d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar
(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir.
Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya
tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar
ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması,
Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi
programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı
onay için kendisine sunmasını isteyebilir.
(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de
dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul
olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi
halinde onaylanmış kabul edilecektir.
Sayfa 20 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması
için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.
(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere
sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine
uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.
(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme
Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt
bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir.
Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.
(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin
yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası
dışına çıkaramaz.
Madde 10)
İş ahlakı / davranış kuralları
(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine
uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek,
Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı,
Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.
(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı
düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme
yapılamaz.
(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da
sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak
doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.
(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet
edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların
sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu
zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.
(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse
sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde
akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen
komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş
komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.
(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin
olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.
Madde 11)
Çıkar çatışması
(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona
erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin
yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.
(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini
talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için
tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.
(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu
işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak
veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak
üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.
(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme
Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak
görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir
ödeme yapılamaz.
(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında
çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma
Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.
Madde 12)
İdari ve mali cezalar
Sayfa 21 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda
bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine
getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse
edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı
hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.
Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7
gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın
Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri
çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması
halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.
(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam
Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer
Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.
(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından
10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında
gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek
kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.
Madde 13)
Tazmin etme yükümlülüğü
(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını,
patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü
şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu
herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak,
savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:
a)
Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları
Yükleniciye bildirecektir;
b)
Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan
değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve
hasarlar için geçerli olmayacaktır;
c)
Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia,
talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek
durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.
(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme
altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü
kusur ve hatayı giderecektir.
(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk
taşımayacaktır:
a)
Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin
herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini
belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya
b)
Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve
uygunsuz şekilde uygulanması.
(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine
getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.
Madde 14)
Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri
(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce,
uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait
sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.
(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler
için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.
(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın
öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince
geçerli tutacaktır.
Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:
a)
Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;
b)
Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;
Sayfa 22 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
c)
Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının
kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve
d)
Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel
yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.
(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve
primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.
(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği
tedbirlerini alacaktır.
(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı
durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına
kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici
bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve
eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya
alınması söz konusu olabilecektir.
Madde 15)
Fikri ve sınaî mülkiyet hakları
(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler,
şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya
materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici,
sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme
Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar
için kullanamaz.
(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı
materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme
Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı
materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya
temlik edebilecektir.
Madde 16)
Personel ve ekipman
(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı
düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi,
nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin
personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.
(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun
mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya
bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.
(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet
edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen
personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.
(4) Yüklenici:
a)
Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün
içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;
b)
Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;
c)
Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje
Yöneticisi’ne sunacaktır.
(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek
malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.
Madde 17)
Personelin değiştirilmesi
(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır.
Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:
a)
Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.
b)
Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.
(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme
altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin
yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.
Sayfa 23 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime
sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle
eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün
şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse
önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi
yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.
(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen
değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı,
Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek
başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut
bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.
SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ
Madde 18)
Sözleşmenin ifasında gecikmeler
(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde
yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara
halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için
maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.
(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle
hesaplanır.
(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde
bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.
Madde 19)
Sözleşmede değişiklikler
(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka
bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin
yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla
desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.
(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini
Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne
aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:
a)
İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve
b)
Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler
(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp
uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat
düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde
yürütüleceğini belirtecektir.
(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak
ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.
(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile
ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na
yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.
(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan
kaldırmış olarak addedilecektir.
(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde
kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.
Madde 20)
Çalışma saatleri
(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve
teamüllerine göre belirlenecektir.
(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle
uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.
Madde 21)
İzinler
(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje
Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.
Sayfa 24 / 102
Madde 22)
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Kayıtlar
Satın Alma Rehberi
(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin
faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi
için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.
(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza
edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya
bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri
ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa
süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak
Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma
göre- gün veya saate dahil edilebilir.
(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı
çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura
veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için
gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin
feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.
(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın
kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya
denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.
Madde 23)
Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler
(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış
şekilde tutacaktır.
(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep
edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.
Madde 24)
Ara ve nihai raporlar
(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak
mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların
formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.
(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsasözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.
(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir.
Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.
(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakediş
raporu düzenleyecektir.
Madde 25)
Raporların ve dokümanların onaylanması
(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların
sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.
(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye
bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir.
Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici
yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı
görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.
(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı
durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.
(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere,
herbir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.
ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ
Madde 26)
Ön Ödeme ve Ödemeler
(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme
yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.
Sayfa 25 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin
ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için
uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.
(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi
durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.
Madde 27)
Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması
(1) İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen
harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim
organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.
(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.
(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.
Madde 28)
Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz
(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde
uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette
ödeme faizi talep edebilir.
Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre
için geçerli olacaktır.
(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.
(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya
ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.
(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm
yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına
bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme
Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.
(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.
(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye
yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:
a) Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;
b)
Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin
başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.
(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek
aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.
Madde 29)
Kesin teminat ve sigorta,
(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme
bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.
(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.
(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest
bırakılacaktır.
(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı,
ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak
ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.
(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil
edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya
itiraz etmeyecektir.
(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini
teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme
Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.
(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan
kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme
Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.
Madde 30)
Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi
Sayfa 26 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu
bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri
ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3
puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.
(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir.
Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma
haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine
dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.
(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici
tarafından üstlenilecektir.
Madde 31)
Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım
(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması
çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.
(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar,
yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul
işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin
hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla
kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan
sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı
düzeltmek zorunda olmayacaktır.
(2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması
halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim
edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere
uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.
(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya
çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle
sorumludur.
(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona
ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme
Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.
(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar,
Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.
(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden
önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya
devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle
belirlenecektir.
Madde 32)
Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri
(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.
(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için
uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında
karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme,
paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi
tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.
(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici,
sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul
onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.
(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş
sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.
(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme
hakkına sahiptir:
a.
Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;
b.
Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,
c.
Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından
montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,
Sayfa 27 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
d.
Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya
da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.
(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata
uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan
tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.
(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret
söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje
Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla
alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.
(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve
Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.
(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje
Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:
a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve
malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi
hazırlar; ya da
b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.
(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay
belgesini vermiş sayılır.
(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.
(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı
ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin
gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.
(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu
eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım
hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların
olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.
(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle
sorumludur:
a)
Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,
b)
Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,
c)
Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.
(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir
edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi
kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.
(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye
tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;
a)
Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde
başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından
ya da her ikisinden birden düşülür.
b)
Sözleşmeyi feshedebilir.
(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında,
Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem
hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler
(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer
garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.
(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin
memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini
Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.
(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar
tamamlanmış sayılmaz.
Madde 33)
Fiyatlarda değişiklik
(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.
Sayfa 28 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH
Madde 34)
Sözleşmenin ihlali
(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal
etmiş addedilir.
(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip
olacaktır:
a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya
b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.
(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:
a) Genel zarar-ziyan bedeli veya
b) Maktu zarar-ziyan bedeli.
(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği
tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.
(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.
Madde 35)
Sözleşmenin askıya alınması
(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya
usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya
alacaktır.
(2) Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde
Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde
Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.
Madde 36)
Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi
(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme
yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.
(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel
getirmeyecektir.
(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin
ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:
a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;
b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine
getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine
Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;
c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;
d) Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;
e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi,
alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava
veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;
f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu
bulunarak hüküm giymiş olması;
g) Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu
bulunmuş olması;
h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş
hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;
i) Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek
programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal
ettiğinin ilan edilmiş olması;
j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya
şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;
Sayfa 29 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;
Satın Alma Rehberi
l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da sözkonusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin
bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.
(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına
olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme
Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme
altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.
(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir
biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.
(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu
olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.
(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma
yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma
hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye
ödeyecektir.
(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini
sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede
herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı
saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait
bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.
(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya
hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.
Madde 37)
Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi
(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden
bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:
a) Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;
b) Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya
c) Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının
işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.
(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer
haklara halel getirmeyecektir.
(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı
zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen
maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.
Madde 38)
Vefat
(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak
bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir
bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu
teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.
(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin
sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat
tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından
bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme
Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da
hak sahiplerine bildirilecektir.
(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır.
Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi
olacaktır.
Madde 39)
Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
A. Mücbir sebepler;
(a) a) Doğal afetler.
Sayfa 30 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak
durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa
yazılı olarak bildirimde bulunması
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
B.
Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler
Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler
içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye
ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine
engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu
üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya
tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.
(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana
gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş
sayılmayacaktır.
(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek
şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.
(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine
getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı
ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı
da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine
getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı
ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa
edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.
(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin
etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini
ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul
ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir
sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi
tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.
(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir
sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih
bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa,
sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten
kurtulmuş olacaklardır.
İHTİLAFLARIN HALLİ
Madde 40)
İhtilafların halli
(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla
çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.
(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse
mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından
herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların herbiri,
dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi,
bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.
(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap
vermemesi halinde, tarafların herbiri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla
çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme
taraflarının herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.
Sayfa 31 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde
ulaşılamazsa, tarafların herbiri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza
merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 41)
Hüküm bulunmayan haller
(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya
çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve
yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 42)
Hüküm bulunmayan haller
(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya
çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve
yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.
Sayfa 32 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve
yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti
hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı
referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan
sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.
Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde
hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde
yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]
Sayfa 33 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)
LOT 1
Satın Alma Rehberi
Sözleşme başlığı : Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi
Yayın Referansı : TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31
1. Genel Tanım
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından açılan Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31 referans numaralı Alanya Sahil
Güvenliğini Geliştirme Projesi’nde kullanılmak üzere şehir genelinde bulunan sahillerdeki önemli ortak yaşam
alanlarına Megapiksel çözünürlüklü IP kameralar yerleştirilerek
tesis edilecek fiber optik iletişim altyapısı
üzerinden çalışacak ve Belediye Ana Hizmet Binasında bulunan mevcut Kent Güvenlik Sistemi İzleme
Merkezinde toplanarak kaydedilecek aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen mobese güvenlik sistemi
malzemeleri alımıdır. Teknik şartname içerisinde aksi belirtilmedikçe
Sözleşme Makamı: Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD)
BAKA
: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Belediye
: Alanya Belediye Başkanlığı
Emniyet
: Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
BTK
: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
TEDAŞ
: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş
TT
: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EMO
: Elektrik Mühendisleri Odası.
Yüklenici
: Şartnamede yer alan hükümler doğrultusunda teklif veren ticari kuruluş.
Firma
: Şartnamede yer alan hükümler doğrultusunda teklif veren ticari kuruluş.
Sistem/Cihaz : Sabit ve hareketli kameralar, iletişim ortamı, izleme birimleri, sunucu, dijital kayıt ve arşiv
inceleme ünitesi, fiber optik verici ve alıcı üniteleri, gerekli yazılımlar, cihazların şartnamede belirtilen
özelliklerde bir bütün olarak çalışmasını sağlayacak her türlü araç, gereç, donanım ve hizmet
İzleme Merkezi : Alanya Sahil Güvenlik Sistemi İzleme Merkezi.
anlamında kullanılacak ve anlaşılacaktır.
2.Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
Sayfa 34 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
1
A Tipi Sabit Kamera (1.3 MP 20x optik zoom IP)
1.1 Sahildeki Engelli yürüme ve yüzme alanına gece/gündüz (day&night)
özelliğine sahip, megapiksel çözünürlüklü, güneş, yağmur, fırtına ve diğer
harici ortam şartlarında çalışabilecek yapıda renkli sabit zoom
(yaklaştırmalı) kameralar tesis edilecektir.
1.2 Kamera 1/3" veya daha büyük megapiksel sensöre sahip olmalıdır.
1.3 Kameranın görüntü alabileceği ışık değeri, cihazın maksimum
çözünürlüğünde, diyafram değeri F:1,2 veya F:1,4 veya F:1,6 olan lens ile
cihaz Renklide 0,8 lüks (Sens kapalı iken), Siyah/Beyaz’da 0,08 lüks (50
IRE) (Sens kapalı iken) veya daha iyi olmalıdır.
1.4 Kameranın efektif piksel çözünürlüğü en az 1,280 x 960 piksel olacaktır.
1.5 Cihazın shutter değeri en az 1/30 - 1/10.000 aralığında ve en az 5 farklı
değere ayarlanabilir olmalıdır.
1.6 Cihaz Otomatik kazanç kontrol özelliğine (AGC) sahip olmalıdır.
1.7 Harici ortama uygun otomatik beyaz ışık dengeleme (White Balance)
özelliğine sahip olmalıdır.
1.8 Kameraya fabrikasyon olarak entegre en az 20X Optik yaklaştırma (zoom)
ve en az 8x dijital yaklaştırma özelliğine sahip olmalıdır.
1.9 Gece S/B, Gündüz renkli görüntü verebilmeli ve kamera gece gündüz
çalışma modları için otomatik olarak devreye girip çıkabilen Mekanik Infra
Red filtreye sahip olmalıdır.
1.10 H.264 veya MJPEG (veya JPEG) resim modunda; en az 1280x960
çözünürlük için en az 25 fps görüntü aktarma özelliğine sahip olmalıdır.
1.11 MPEG-4, H.264 ve MJPEG (veya JPEG) modunda görüntü aktarabilecek,
H.264 ve MJPEG (veya JPEG) veya MPEG-4 resim modunda dual stream
yapabilecek özellikte olacaktır.
1.12 Cihaz en az, IPv4 ve IPv6 (TCP/IP, UDP/IP, NTP, HTTP, UDP/IP, RTSP,
RTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3) protokollerini
desteklemelidir.
1.13 Kamera PAL modunda çalışacaktır.
1.14 Kamera en az 1 adet 10/100BASE-TX Ethernet porta sahip olacaktır.
1.15 Kamera en az 5 adet eş zamanlı kullanıcı bağlantısına sahip olacaktır.
1.16 Kamera en az 10 adet preset (ön ayar) noktasına sahip olmalıdır.
1.17 Kamera tanımı için karakter sayısı en az 12 olmalıdır.
1.18 Kameranın Yaklaştırma (Zoom) fonksiyonu İzleme Merkezlerinde
kullanılacak kontrol klavyesi üzerinden kontrol edilebilmelidir. Teklif
edilecek kontrol klavyesine uyumlu olmak şartıyla 2400, 4800 ve 9600 baud
hızları desteklemelidir
1.19 Kamera en az 1 adet alarm sensör girişine sahip olacaktır.
1.20 Cihaz full kapasitede çalışırken(tüm fan ve benzeri ek üniteler çalışırken)
maksimum güç tüketimi 60 W olmalıdır.
1.21 Kamera en az 0°C ile +50°C sıcaklık aralığında (harici muhafaza hariç)
çalışacak özellikte olacaktır.
1.22 Kamera, Windows XP, Windows 7, Vista işletim sistemlerini
desteklemelidir.
1
Sayfa 35 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
Cihazda Arka plan ışık dengeleme (BLC: backlight compensation)
özelliği olmalıdır.
Özellikle hareketli nesnelerin izlenmesinde bulanıksız, daha net görüntü
için Progressive Tarama özelliğine sahip olmalıdır.
Kamera, harici bir IP sunucu, PC vb. herhangi bir ek cihaza gereksinim
olmadan ağdaki (LAN ve WAN) kullanıcılara dijital video akışını
sağlayabilecek dahili entegre web sunucusuna sahip olacaktır.
Teklif edilen kamera ile ilgili olarak, üretici firmanın resmi web
sitesinin adresi (teklif edilen kameranın ilgili değerlerine doğrudan
ulaşılacak şekilde) belirtilecektir.
Garanti süresi içerisinde, cihazın resim sensörünün algılaması
zayıflaması halinde veya resim kalitesinde zamanla düşüş olması ve
cihazın ilk kurulum sırasında verdiği resim kalitesine göre kötü resim
üretmesi halinde, cihazın sensör tamiratı yapılmaksızın cihaz
değiştirilecektir.
Sayfa 36 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
B Tipi Sabit Kamera (1/3" 600 TVL gece/gündüz renkli)
2.1 İnternet üzerinden canlı görüntü yayını için kullanılacaktır. Gece/gündüz
(day / night) özelliğine sahip, yüksek çözünürlüklü, güneş, yağmur, fırtına
ve diğer harici ortam şartlarında çalışabilecek yapıda olacaktır.
2.2 Kameralar PAL formatında çalışacak özellikte olacaktır.
2.3 Kameraların yatay çözünürlüğü renkli modda en az 600 TV satırı, Siyah
Beyaz modda en az 650 TV satırı olmalıdır.
2.4 Kamera en az 0,1 lüks ışık seviyesinde (50 IRE) renkli, 0,01 lüks ışık
seviyesinde (50 IRE) siyah beyaz görüntü verebilmelidir. Hassas algılama
modunda min. 0,001 lüks ışık seviyesine kadar renkli görüntü verebilmelidir.
2.5 Kamera, 1/3” ya da 1/2” CCD cip sensöre sahip olmalıdır.
2.6 Kamera, mekanik Infra Red Kesme filtreli ve gece/gündüz (Day/Night)
fonksiyonlu olmalıdır.
2.7 Kameralar, dahili ve harici senkronizasyona sahip olmalıdır.
2.8 CCD sensörün etkin piksel sayısı en az 752 (Y) x 582 (D) olmalıdır.
2.9 Tarama sistemi Progressive veya 2:1 interlaced ve 625 satır / 25 resim
çerçevesi olacaktır.
2.10 Video çıkışı 1 Vp-p PAL kompozit olmalıdır.
2.11 Sinyal gürültü oranı en az 50 dB olmalıdır.
2.12 Kamera en az 3-8 mm lens aralığında çalışan, ışık geçirgenliği F1.4, F1.2
veya F1.0 olan, IR ve aspherical özellikli ayarlı otoiris lens ile birlikte
verilecektir.
2.13 Kameranın elektronik shutter sistemi otomatik ya da manuel olarak
ayarlanabilmeli ve Manuel konumunda 1/50 ~ 1/100.000 saniye aralığında
seçilebilmelidir.
2.14 Kameranın arka plan ışık kontrolü (BLC) ON/OFF olarak seçilebilmelidir.
2.15 Kamera otomatik beyaz ışık dengeleme (Automatic White Balance)
özelliğine sahip olmalıdır.
2.16 Kamera konum bilgisi kamera menüsünden en az 10 Karaktere kadar
yazılabilmelidir.
2.17 Kararsız ve dengesiz ışık ortamlarında daha iyi görüntü sağlayan özelliğe
(WDR v.b.) sahip olmalıdır.
2.18 Kameralarda fokus (görüntü odaklaması) otomatik ya da manual olarak
kumanda edilebilmelidir.
2.19 Kamera besleme gerilimi 12 VDC, 24 VAC veya 24 VDC olmalıdır.
2.20 Kamera dijital görüntü sabitleme (Digital Image Stabilization) özelliğine
sahip olmalı ve özellik aktif veya pasif olarak ayarlanabilmelidir.
2.21 Kamera RS-485 haberleşme protokolu üzerinden 9600 baud Pelco-D veya
Samsung Techwin işaretleşme protokolünü desteklemelidir.
2.22 Kamera muhafaza hariç -10ºC ile +50ºC sıcaklıkları arasında ve %90 bağıl
nem oranına kadar çalışabilmelidir.
2.23 Kameranın harcadığı maksimum güç 10 Watt olacaktır.
1
2
Sayfa 37 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
3
Sabit Kamera Muhafazası
3.1
Harici kullanılacak sabit kameraların muhafazası yağmur, güneş, dolu,
gibi dış etkilere dayanıklı tipten olmalıdır.
3.2
Muhafazaların montaj ayakları alüminyum veya çelikten olacak ve
uygulamaya bağlı olarak, İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda yerinde tespit
edilecektir. Buna göre montaj yerine uygun olarak direk, duvar veya
tavan tipinden hangisinin kullanılacağına idare ile birlikte karar
verilecektir.
3.3
Muhafazaların güneş siperliği olmalıdır.
3.4
Harici kameraların muhafazası alüminyum veya çelik alaşımdan
oluşmalıdır.
3.5
IP–66 sınıfında olmalıdır.
3.6
Muhafaza montaj ayakları dış ortam tipi ve en az takılacak kamera ve
muhafazanın toplam ağırlığının en az 3 katını taşıyacak ve sert rüzgârda
esnemeyecek yapıda olacaktır.
3.7
Muhafaza sıcaklığa göre otomatik olarak devreye giren ısıtıcılı ve fanlı
olacaktır.
3.8
Kamera muhafazası ile birlikte en az -10°C ile +50°C ortam sıcaklık
aralığında sorunsuz çalışacak özellikte olacaktır.
3.9
Isıtma ve fan kameraya uygun yapıda 12 VDC, 24V AC veya 220 VAC
ile çalışacak özellikte olacaktır
2
Sayfa 38 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
4
Sabit Dome Kamera (IP vandal proof Dome)
4.1
Tali İzleme Merkezlerinin güvenliği amacıyla kullanılacaktır.
4.2
Kamera 1/3" veya daha büyük CCD sensöre sahip olmalıdır.
4.3 Kamera Progressive Tarama özelliğine sahip olacaktır.
4.4 Kameranın görüntü alabileceği ışık değeri, cihazın maksimum
çözünürlüğünde, diyafram değeri F:1,4, F1,2 veya F1.0 olan lens ile cihaz
Renklide 0,5 lüks (Sens up kapalı iken), S/B 0,05 lüks (50 IRE) (Sens up
kapalı iken) veya daha iyi olmalıdır.
4.5 Kameranın efektif piksel çözünürlüğü en az 752x582 piksel olacaktır.
4.6 Kamera, mekanik Infra Red Kesme filtreli ve gece/gündüz (Day/Night)
fonksiyonlu olmalıdır.
4.7 Cihazın shutter değeri en az 1/50 - 1/10.000 aralığında ve en az 5 farklı
değere ayarlanabilir olmalıdır.
4.8 Cihaz Otomatik kazanç kontrol özelliğine (AGC) sahip olmalıdır.
4.9 Harici ortama uygun otomatik beyaz ışık dengeleme (White Balance)
özelliğine sahip olmalıdır.
4.10 Darbelere dayanıklı (Vandal proof) tipte ısıtıcılı dome muhafazaya sahip
olacaktır.
4.11 Kamera en az 3-8 mm aralığında ayarlı otoiris lense sahip olacaktır.
4.12 Cihaz çift yönlü ses aktarabilme özelliğine sahip olmalıdır.
4.13 Kullanılacak lensin ışık geçirgenliği F1.4, F1.2 veya F1.0 veya daha iyi
olmalıdır.
4.14 H.264 ve MJPEG (veya JPEG) resim modunda; en az 704x576
çözünürlükte en az 25 fps görüntü aktarma özelliğine sahip olmalıdır.
4.15 MPEG-4, H.264 ve MJPEG (veya JPEG) modunda görüntü aktarabilecek,
H.264 ve MJPEG (veya JPEG) veya MPEG-4 resim modunda dual stream
yapabilecek özellikte olacaktır.
4.16 Cihaz en az, IPv4 ve IPv6 (TCP/IP, NTP, HTTP, UDP/IP, RTSP, RTP,
FTP, SMTP, DNS, DHCP, IGMP, SNMPv1/v2/v3) protokollerini
desteklemelidir.
4.17 Kamera PAL modunda çalışacaktır.
4.18 Kamera en az 1 adet 10/100Base-TX Ethernet porta sahip olacaktır.
4.19 Kamera en az 1 adet alarm sensör girişine sahip olacaktır.
4.20 Kamera, muhafazanın sökülmesi durumunda Ana İzleme Merkezine
otomatik alarm bilgisi gönderecek özellikte olacaktır.
4.21 Kamera muhafazası içinde fabrikasyon ısıtıcısı olmalı, kameranın güç
harcaması ısıtıcı devrede iken en fazla 15 W olmalıdır.
4.22 Kamera En az -10°C ile +50°C sıcaklık aralığında çalışacak özellikte
olacaktır.
4.23 Kamera, Windows XP, Windows 7 işletim sistemlerini desteklemelidir.
4.24 Cihazda Arka plan ışık dengeleme (BLC: backlight compensation) özelliği
olmalıdır.
4.25 Kamera, harici bir IP server, PC vb. herhangi bir ek cihaza gereksinim
olmadan ağdaki (LAN ve WAN) kullanıcılara dijital video akışını
sağlayabilecek dahili entegre web sunucusuna sahip olacaktır.
4.26 Teklif edilen kamera ile ilgili olarak, üretici firmanın resmi web sitesinin
adresi (teklif edilen kameranın ilgili değerlerine doğrudan ulaşılacak şekilde)
belirtilecektir.
4.27 Garanti süresi içerisinde, cihazın sensörünün algılaması zayıflaması halinde
veya resim kalitesinde zamanla düşüş olması ve cihazın ilk kurulum
sırasında verdiği resim kalitesine göre kötü resim üretmesi halinde, cihazın
sensör tamiratı yapılmaksızın cihaz değiştirilecektir.
1
Sayfa 39 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
Megapixel Hareketli kamera (1,3 MP 18X optik, 8x dijital zoom IP
hareketli)
5.1 Sahilin önemli turistik noktalarına gece/gündüz (day&night) özelliğine
sahip, megapiksel çözünürlüklü, güneş, yağmur, fırtına ve diğer harici ortam
şartlarında çalışabilecek yapıda renkli dome tipi hareketli kameralar tesis
edilecektir.
5.2 Cihaz PAL formatında olacaktır.
5.3 Kamera 1/3" veya daha büyük megapiksel sensöre sahip olmalıdır.
5.4 Cihaz en az 18x optik, 8x dijital zoom özelliğine sahip olmalıdır.
5.5 Yatay (Pan) dönme hızı en az 300°/san, dikey (tilt) dönme hızı için en az
100°/san. olmalıdır.
5.6 Cihaz yatay konumda en az 360°, dikey konumda en az 180° dönebilmelidir.
5.7 Cihazın gösterimi gündüz durumunda renkli, gece durumunda siyah/beyaz
olmalıdır.
5.8 Kameranın görüntü alabileceği ışık değeri, cihazın maksimum
çözünürlüğünde, diyafram değeri F:1,6 veya F1.4 olan lens ile cihaz renkli
modda iken 0,7 Lüks (sensup kapalı iken) veya daha az; cihaz Siyah /Beyaz
modda iken 0,08 lüks (sensup kapalı iken) veya daha az olacaktır.
5.9 Cihazın görüntü algılama elemanı üzerindeki efektif alan en az 1280 (H) x
1024 (V) Pikselden oluşmalıdır.
5.10 Kamera, harici bir IP server, PC vb. herhangi bir ek cihaza gereksinim
olmadan ağdaki (LAN ve WAN) kullanıcılara dijital video akışını
sağlayabilecek dahili entegre web sunucusuna sahip olacaktır.
5.11 Cihaz, görüntü algılama sensörü önünde otomatik ya da operatör
kontrolünde mekanik olarak çalıştırılabilen Renkli gösterim ve Siyah/Beyaz
gösterim için mekanik filtreye sahip olacaktır. Cihaz ortamdaki görünür
ışığın, görüntüleri algılamak için yeterli olduğu gündüz durumunda renkli
gösterim filtresini devreye alabilmeli, ortamdaki görünür ışığın yetersiz
olduğu gece durumunda ise görüntüleri algılayabilmek için kızıl ötesi (IR)
ışınlarının sensör üzerine düşmesine olanak sağlayan mekanik Siyah/Beyaz
gösterim filtresini devreye alabilmelidir.
5.12 Özellikle hareketli nesnelerin izlenmesinde bulanıksız, daha net görüntü için
Progressive Tarama özelliğine sahip olmalıdır.
5.13 Cihaz, ethernet video portu üzerinden H.264, MJPEG (veya JPEG) veya
MPEG-4 sıkıştırma formatıyla dijitalize edilmiş görüntü yollayabilmelidir.
Bu vesileyle, band genişliğinin sınırlandırılması gereken durumlarda H.264
veya MPEG4, resim kalitesinin ön plana çıktığı durumlarda ise JPEG veya
MJPEG sıkıştırma formatları seçilebilmelidir.
5.14 Cihaz H.264 ve MJPEG (veya JPEG) sıkıştırma formatlarında en az
1280x1024 piksel çözünürlükte ve en az 20 resim/saniye hızıyla görüntü
aktarımı sağlayabilmelidir.
5.15 Cihazın ethernet video portu üzerinde dijitalize edilmiş video için sıkıştırma
oranları H.264 ve MJPEG ( veya JPEG) için en az 3 ayrı seviyede seçilebilir
olmalıdır.
5.16 Cihaz, ethernet video portu üzerinden aynı anda H.264 ve MJPEG (veya
JPEG) ya da MPEG-4 ve MJPEG (veya JPEG) olarak ikili video akışı (dual
streaming) sağlayabilmelidir.
5.17 Cihaza aynı anda en az 4 kullanıcı bağlanabilmelidir.
5.18
Kameranın PTZ (Pan, Tilt, Zoom) fonksiyonları ethernetin yanısıra RS485 veya RS-422 üzerinden de kontrol edilebilmelidir. RS-485 ve RS422 bağlantısı teklif edilecek kontrol klavyesine uyumlu olmak şartıyla
2400, 4800 ve 9600 baud hızları desteklemelidir.
18
5
Sayfa 40 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
5.19 IPv4 ve IPv6 protokollerini desteklemelidir.
5.20 Cihaz üzerinde, görüntü iletiminde kullanılacak band genişliği ayarlanabilir
olmalıdır.
5.21 Kamera ile izleme merkezi arasındaki ağ bağlantısının kopması durumunda
kamera görüntülerinin geçici olarak kamera üzerinde depolanması
amacıyla, kamera üzerinde en az 16 GB hafıza kartı takılı olmalıdır.
Teklif edilecek hafıza kartına kaydedilecek görüntünün bilgisayara
doğrudan aktarılabilmesi için teklif edilecek kart USB dönüştürücüsüyle
birlikte verilecektir.
5.22 Cihaz en az IPv4 ve IPv6 (TCP/IP, NTP, HTTP, UDP/IP, RTSP, RTP,
FTP, SMTP, DNS, DHCP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3) protokollerini
desteklemelidir.
5.23 Cihaz, otomatik odaklama (focus) özelliğine sahip olmalıdır.
5.24 Kamera en az 4 bölgeli özel alan maskeleme özelliğine sahip olmalıdır.
5.25 Otomatik beyaz ışık kontrol ve düzenleme faaliyetleri için ATW veya
AWC v.b. fonksiyonlara sahip olmalıdır.
5.26 Cihaz, herhangi alarm durum tespitini (lensin kapatılması veya hareket
detektörünün hareket algılaması gibi) alarm röle çıkışı vasıtasıyla
ikaz/uyarı iletebilmelidir.
5.27 Kameranın kurulu bulunduğu noktadaki aktif cihazların bulunduğu dolabın
kapağı açıldığında otomatik olarak dolabı gösterecek özellikte olacaktır.
5.28 Cihazın otomatik elektronik shutter zamanlayıcısı 1/30 ile 1/10.000
değerleri arasında ayarlanabilir olacaktır.
5.29 Cihaz full kapasitede çalışırken (tüm fan ve benzeri ek üniteler çalışırken)
maksimum güç tüketimi 60 W olmalıdır.
5.30 Kamera en az -10ºC ile +50ºC çevre sıcaklıkları arasında ve en az %20 ile
%80 arası bağıl nem oranlarında çalışabilmelidir.
5.31 Kamera muhafazası su ve toza karşı IP66 korumalı olacaktır.
5.32 Kamera ve muhafazanın direklere montajı amacıyla paslanmaz çelik veya
alüminyum kaplı direk montajına uygun ayak kullanılacaktır.
5.33.
Kamera, Windows XP, Windows 7 ve Windows Vista işletim
sistemlerini desteklemelidir.
5.34.
Garanti süresi içerisinde, cihazın sensörünün algılaması zayıflaması
halinde veya resim kalitesinde zamanla düşüş olması ve cihazın ilk
kurulum sırasında verdiği resim kalitesine göre kötü resim üretmesi
halinde, cihazın sensör tamiratı yapılmaksızın cihaz değiştirilecektir.
Sayfa 41 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
6
Kayıt sunucusu (24 TB Depolama dahil, 2,9 GHz, 4x4 GB ECC RAM)
6.1 İzleme merkezinde IP kamera görüntülerinin kaydedilmesi, depolanması ve
izlenmesi amacıyla aşağıdaki özelliklerde Ethernet ağ üzerinden çalışan
sunucu kullanılacaktır.
6.2 Kayıt sunucusu, tüm program ayarları ile her türlü kullanımla ilgili
fonksiyonun, ilave ekipmanlar veya yazılımlar olmaksızın
gerçekleştirilebileceği şekilde gerekli donanım ve yazılımları içerecek
şekilde teslim edilecektir.
6.3 Kayıt sunucusu 7/24 çalışmaya uygun olacaktır.
6.4 Kayıt sunucusu üzerinde işletim sistemi, kayıt ve izleme yazılımının
çalışması için hot-swap özellikli en az 60 GB kapasiteli 1 adet SSD disk
kullanılacaktır. SSD diskin okuma ve yazma hızı en az 500 MB/san.
olacaktır.
6.5 Cihaz üzerinde veya harici depolama ünitesi üzerinde hot-swap özellikli,
toplam kapasitesi en az 24 TB olan, en az 7200 rpm hızında, her biri en az
64 MB cache belleğe sahip 7/24 sürekli çalışmaya uygun sunucu serisi
yüksek kapasiteli veri depolamaya uygun Hard Diskler takılı olacaktır.
6.6 Kayıt Cihazı üzerinde birbirinden bağımsız olarak adreslenebilen her biri en
az 1 Gbps hızında en az 2 farklı Ethernet Port’u bulunacaktır. Bu portlardan
bir tanesi kamera bağlantı portu, diğeri izleme birimleri bağlantı portu olarak
tanımlanabilmelidir.
6.7 Kayıt sunucusu 64 bit yapısında, en az 2 ,9 GHz hızında (standart hız), en az
16 MB ön (cache) belleğe sahip, en az 8 çekirdekli Intel Xeon (veya
muadili) işlemciye ve Intel (veya muadili) yongalı (chip setli) ve
kullanılacak işlemciye uygun 7/24 sürekli çalışacak yapıda sunucu tip ana
karta sahip olacaktır.
6.8 Teklif edilecek sunucuda kullanılacak işlemci, ana kart, RAM ve HDD lar
üreticinin hali hazırda üretimine devam ettiği güncel ürünler olacaktır.
6.9 Sunucuda kullanılacak işlemciler aynı marka ve aynı model olacaktır.
6.10 Sunucuda kullanılacak işlemci ve ana kartta kullanılan yongalar (chip set)
aynı marka olacaktır.
6.11 Kayıt sunucusu her biri en az 4 GB kapasiteli olmak üzere toplam en az 16
GB kapasitesinde ve en az 1333 MHz hızında DDR3 ECC RDIM RAM
belleğe sahip olacaktır.
6.12 Sunucuda kullanılacak RAM ler aynı marka model olacaktır.
6.13 Sunucu üzerinde 1 adet CD/DVD yazıcı bulunacaktır.
6.14 Kayıt sunucusu her biri en az 750 Watt olmak üzere yedekli
(redundant(2X750watt vb.))7/24 çalışmaya uygun güç kaynaklarına sahip
olacaktır.
6.15 Cihaz üzerinde tümleşik KVM Anahtar bağlantı portu olacaktır.
6.16 Cihaz üzerinde en az 1 adet Pci-E X16(GEN2), en az 1 adet Pci-E X8 yuvası
olmalıdır.
6.17 Cihaz üzerinde 1 adet VGA monitör çıkışı olmalıdır.
6.18 Cihaza 64 bit Windows 2008 Server, 64 bit Windows.7 Ultimate veya 64 bit
Linux işletim sistemi (veya muadilleri) süresiz lisanslı olarak yüklü olacak
ve lisansları geçici kabulden önce sözleşme makamına teslim edilecektir.
6.19 Kayıt sunucusu üzerinde tutulmakta olan görüntü kayıtları, canlı izleme,
kayıt izleme (Playback), menü ayarlarını değiştirme ya da network erişimi
ile cihazın takip ve kumanda edilmesinden etkilenmeyecektir.
1
Sayfa 42 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
6.20 Kayıt sunucusu teklif edilen kamera görüntüsünü maksimum çözünürlükte
ve her biri 20 resim/san. hız da kayıt edebilecek ve kayıtlar eş zamanlı olarak
aynı kalitede izleme birimleri için ağa verebilecek kapasitede olacaktır.
Belirtilen koşullarda (20 kameranın maksimum çözünürlükte ve her biri 20
resim/san. hızda kaydedilmesi ve eş zamanlı hepsinin izlenmesi durumunda)
kayıt cihazının işlemci yükü standart işlemci hızında %50 yi geçmeyecektir.
Kayıt cihazının işlemci yükünün %50yi geçmesi durumunda belirtilen değeri
karşılayacak daha üstün özellikli işlemciler kullanılacaktır.
6.21 Kayıt Cihazı, kayıtlı ve canlı görüntülerin izlenmesi için ağ üzerinden en az
10 izleme biriminin bağlantısına izin verecektir.
6.22 Kayıt sunucusu ve kayıt genişletme üniteleri, muhtemel bir harddisk
arızasında görüntülerin kaybedilmemesi için depolanmakta olan görüntüleri
diğer disklere de yansıtan RAID-1 ve RAID-5 özelliğine sahip olacaktır.
6.23 Kayıt sunucusu üzerinde, normal çalışır olduğunu gösteren, alarm durumu
mevcudiyetini gösteren, arıza durumunu gösteren ve harddisk erişim
durumunu gösteren ikaz durum göstergeleri bulunmalıdır.
6.24 Kayıt sunucusuna erişim şifreyle koruma altına alınabilmelidir. Yönetici
şifresi bulunmayan kullanıcılar cihazın yapılandırılmasına erişememelidir.
6.25 Kayıt sunucusuna yerel ya da geniş ağ ortamı üzerinden bağlanacak olan
bilgisayarların IP adresleri önceden cihaza tanıtılarak yetkisiz erişimler
engellenebilmelidir.
6.26 Kayıt sunucusu istenildiğinde otomatik olarak yaz saati uygulaması
gerçekleştirebilmelidir.
6.27 Kayıt sunucusu en az +5°C ile +40°C ortam sıcaklıkları aralığında çalışacak
özellikte olmalıdır.
6.28 Garanti süresi içinde arızalanması durumunda, sözleşme makamının usulüne
uygun olarak bildirimini müteakip en geç 12 saat içinde onarımı yapılarak
devreye alınacaktır. Gecikilen saat başına sözleşme bedelinin 1/2.000
(ikibindebiri) oranında ceza uygulanacaktır. Toplam cezalı tutar teminat
miktarını aşmayacaktır.
Sayfa 43 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
7
8
A Tipi çok monitörlü izleme bilgisayarı (Çift monitör çıkışlı, 3,6 GHZ, SSD,
HDD, 7/24 iş istasyonu)
7.1 Canlı ve kayıtlı görüntülerin izlenmesi için Belediye ve Emniyet İzleme
Merkezinde kullanılacaktır.
7.2 Kullanılacak bilgisayar iş istasyonu özelliğinde ve 7/24 sürekli çalışmaya
uygun özellikte olacaktır.
7.3 Cihaz üzerinde 1 adet en az 3,6 GHZ hızında (standart hız), 64 bit, en az 10
MB Cache belleğe sahip en az 4 çekirdekli Intel Xeon (veya muadili)
işlemciye ve iş istasyonuna uygun 7/24 çalışacak özellikte ana karta sahip
olacaktır. Kullanılacak işlemci ve ana kartta kullanılan yongalar (chip set)
aynı marka olacaktır.
7.4 Cihaz üzerinde herbiri en az 4 GB 1333 MHz DDR3 ECC Ara belleğe
alınmamış en az 2 adet RAM takılı olacaktır.
7.5 Cihaz üzerinde 1 adet dahili CD/DVD yazıcı ve 1 adet bu cihaza bağlı
olarak ilgili operatör masasında kullanılacak USB bağlantılı harici CD/DVD
yazıcı bulunacaktır.
7.6 Cihaz üzerinde 1 adet en az 128 bit 1 GB paylaşımsız bellek kapasiteli ve
çift monitör çıkışlı harici ekran kartı olacaktır. Harici ekran kartının her bir
çıkışı en az 1280x1024 piksel çözünürlüklü olmak üzere aynı anda farklı
görüntülerin izlenebileceği özellikte bağımsız en az 2 çıkışa sahip olacaktır.
7.7 Harici ekran kartı en az 1 adet 1920x1080 çözünürlüklü HDMI çıkışa sahip
olacaktır.
7.8 Cihaz üzerinde işletim sistemi ve izleme yazılımının çalışması için en az 60
GB kapasiteli, okuma ve yazma hızı en az 500 MB/san olan SSD disk takılı
olacaktır.
7.9 En az 1 adet 1 Gbps Ethernet portu bulunacaktır.
7.10 Cihaz üzerinde SATA teknolojisini kullanan en az 2 TB kullanım alanına
sahip HDD olacaktır.
7.11 En az 1 adet boş PCI genişleme yuvası yuvası olacaktır,
7.12 En az 3 adet boş USB 2.0 portu olacaktır.
7.13 En az 400 W güç kaynağına ve düşük sesli fana sahip olacaktır.
7.14 Windows.7 Professional 64 bit (veya muadili) Türkçe işletim sistemi cihaz
üzerinde kurulu olacaktır ve süresiz lisansları ile birlikte teslim edilecektir.
7.15 Garanti süresi içinde arızalanması durumunda, Sözleşme makamının usulüne
uygun olarak bildirimini müteakip en geç 12 saat içinde onarımı yapılarak
devreye alınacaktır. Gecikilen saat başına sözleşme bedelinin 1/5000
(beşbindebiri) oranında ceza uygulanacaktır. Toplam cezalı tutar teminat
miktarını aşmayacaktır.
B Tipi çok monitörlü izleme bilgisayarı (Çift monitör çıkışlı, 3,6 GHZ, SSD,
7/24 iş istasyonu)
8.1
Canlı ve kayıtlı görüntülerin izlenmesi için Tali İzleme Merkezinde
kullanılacaktır.
8.2
Kullanılacak bilgisayar iş istasyonu özelliğinde ve 7/24 sürekli
çalışmaya uygun özellikte olacaktır.
5
1
Sayfa 44 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
Cihaz üzerinde 1 adet en az 3,6 GHZ hızında (standart hız), 64 bit, en az
10 MB Cache belleğe sahip en az 4 çekirdekli Intel Xeon (veya muadili)
işlemciye ve iş istasyonuna uygun 7/24 çalışacak özellikte ana karta
sahip olacaktır. Kullanılacak işlemci ve ana kartta kullanılan yongalar
(chip set) aynı marka olacaktır.
8.4
Cihaz üzerinde herbiri en az 4 GB 1333 MHz DDR3 ECC Ara belleğe
alınmamış en az 2 adet RAM takılı olacaktır.
8.5
Cihaz üzerinde 1 adet en az 128 bit 1 GB paylaşımsız bellek kapasiteli
ve çift monitör çıkışlı harici ekran kartı olacaktır. Harici ekran kartının
her bir çıkışı en az 1280x1024 piksel çözünürlüklü olmak üzere aynı
anda farklı görüntülerin izlenebileceği özellikte bağımsız en az 2 çıkışa
sahip olacaktır.
8.6
Harici ekran kartı en az 1 adet 1920x1080 çözünürlüklü HDMI çıkışa
sahip olacaktır.
8.7
Cihaz üzerinde işletim sistemi ve izleme yazılımının çalışması için en az
60 GB kapasiteli, okuma ve yazma hızı en az 500 MB/san olan SSD
disk takılı olacaktır.
8.8
En az 1 adet 1 Gbps Ethernet portu bulunacaktır.
8.9
En az 1 adet boş PCI genişleme yuvası yuvası olacaktır,
8.10
En az 400 W güç kaynağına ve düşük sesli fana sahip olacaktır.
8.11 Windows.7 Professional 64 bit (veya muadili) Türkçe işletim sistemi cihaz
üzerinde kurulu olacaktır ve süresiz lisansları ile birlikte teslim edilecektir.
8.12 Garanti süresi içinde arızalanması durumunda, Sözleşme Makamının
usulüne uygun olarak bildirimini müteakip en geç 12 saat içinde onarımı
yapılarak devreye alınacaktır. Gecikilen saat başına sözleşme bedelinin
1/5000 (beşbindebiri) oranında ceza uygulanacaktır. Toplam cezalı tutar
teminat miktarını aşmayacaktır.
8.3
9
Video kayıt ve kontrol yazılımı (en az 20 kamera kayıt ve izleme lisansı
dahil)
9.1 Belediye ve Emniyet izleme Merkezlerinde sistemde bulunan kameralardan
istenilen kamera görüntülerinin aynı anda izlenmesi amacıyla kullanılacaktır.
9.2 Kullanılacak yazılımının şartnamede belirtilen kameraların maksimum
çözünürlük ve fps değerlerinde en az 20 kamera kayıt ve izleme kapasitesi
olacaktır.
9.3 Kayıt ve izleme için en az yönetici, kayıt ve canlı izleme, sadece canlı
izleme seviyeleri olmak üzere en az 3 seviyede ve en az 16 kullanıcı
tanımlanabilmelidir. Tanımlanan kullanıcıların tamamı eş zamanlı olarak
izleme yapabilmelidir.
9.4 Sistemin Kayıt ve kayıttan izleme süresi 1–30 gün arasında
tanımlanabilmelidir. Tanımlanan süre sonunda veya kullanılan HDD lerin
dolması durumunda en eski kayıttan başlamak kaydıyla otomatik olarak eski
kayıt silinerek üzerine yeni kayıt yapılabilmelidir. Bu amaçla, HDD üzerinde
en fazla 1 saatlik bölüm silinerek yerine yeni kayıt yapılacaktır.
1
Sayfa 45 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
9.5 Kayıt ve izleme sistemi JPEG veya MJPEG, MPEG-4 ve H.264 formatında
kayıt ve izleme yapabilecek özellikte olmalıdır. Kayıt ve izlemede en az
VGA (640x480), 1280x720, 1280x1024 veya 1280x960, Full HD
(1920X1080) ve 3 Mpiksel çözünürlüklerini desteklemelidir. Belirtilen
çözünürlüklerde saniyede en az 25 resim kayıt yapabilecektir.
9.6 Kayıt ve izleme sisteminin çözünürlük seçeneklerinde, 1280x720, 1280x960,
1280x1024 ve 1920x1080 piksel çözünürlük seçeneği bulunmalıdır.
9.7 Kayıt yazılımı, kaydedilen görüntülerin kamera bazında istenilen bölümünü
JPEG ve AVI formatına dönüştürerek CD veya DVD ye aktarılabilmelidir.
Gerektiğinde kullanılmak üzere watermark özellikli kaydı CD veya DVD ye
aktarılabilmelidir. Watermark özellikli kayıtların başka bilgisayarda
izlenebilmesi amacıyla kullanılacak player yazılımı da teklife dahil
edilecektir.
9.8 Sistem, tutulan kayıtlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması ihtimalini
önlemek üzere watermark dijital imzalama tekniğini kullanmalıdır.
9.9 Kayıt ve izleme sistemi gerektiğinde web üzerinden kullanıcı kodu ve şifre
ile yetki verilen kullanıcı bağlantısına uygun olmalıdır.
9.10 Microsoft active directory (veya muadili) desteği olmalıdır.
9.11 Sistem ağ depolama birimlerine istenilen görüntüleri arşivleyebilmelidir.
Arşivleme süresi saat bazında seçilebilmelidir.
9.12 İzleme Yazılımı, bir kullanıcının eş zamanlı olarak en az 5 farklı kayıt
sunucusuna bağlanarak izleme yapabilmesine uygun olacaktır.
9.13 Network İzleme Yazılımı, 1, 4, 6, 9 veya 16’ya bölünmüş ekranlardaki
her bir kamerayı 20 resim/saniye hızında canlı gösterebilmelidir. Yazılım,
çok monitörlü izleme bilgisayarında belirtilen bilgisayarın iki ayrı
monitöründe eş zamanlı farklı kamera görüntülerinin izlenmesine yönelik
yapıyı desteklemelidir.
9.14 Çoklu monitör desteği (en az 2 monitör) olmalıdır.
9.15 Yazılımda kameralar için en az 8 karakter uzunluğunda isim
tanımlanabilecektir.
9.16 En az 50 farklı üreticinin 500 farklı IP kamerasını veya video
sunucusunu aynı sistemde desteklemelidir.
9.17 Web tabanlı görüntüleme arabirimi olmalıdır. Web tabanlı arabirim
sayesinde aynı anda 16 kameradan canlı ve kayıtlı görüntüler uzaktan
izlenebilmelidir.
9.18 İzleme için farklı, kayıt için farklı frame sayısı desteklenmelidir.
9.19 Pan/Tilt/Zoom(PTZ) özelliği olan kameraları kontrol edebilmelidir.
9.20 Yazılım PTZ kontrolünde (ptz priority) aynı kameranın iki farklı
kullanıcı tarafından eşzamanlı kullanılmak istenmesi durumunda kullanıcılar
arasında öncelik verme özelliğine sahip olmalıdır.
9.21 Zamana bağlı iş programları tanımlanabilmelidir.
9.22 Alarm ve harekete bağlı olarak kayıt yapabilmelidir.
9.23 Alarm ve hareket halinde kameradan alınan fps sayısının artması
sağlanabilmelidir.
9.24 Alarm ve hareket halinde ses, eposta veya SMS ile uyarı verebilmelidir
Sayfa 46 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
10
11
Harita özelliği olmalıdır.
Kayıtlı görüntüleri tarih, saat, alarm ve hareket bilgileri doğrultusunda
tarayabilmelidir
Kayıtlı görüntüleri istenen hız ve yönde gösterebilmelidir
Yazılımda konfigürasyon değişiklikleri yapılırken kayıt işlemini
durdurmamalıdır.
Yazılım Windows 2008 Server, Windows.7, WindowsXP ve Linux
işletim sisteminin 64 bit versiyonlarını desteklemelidir.
Belediye ve Emniyet izleme Merkezlerinde kullanılmakta olan mevcut
izleme sistemine entegre çalışabilmelidir. Tesis edilecek kameraların
canlı ve kayıtlı görüntüleri İzleme Merkezlerinde hem yeni tesis
edilecek monitörlerden hem de mevcut çalışan monitörlerden mevcut
kameralarla bölünmüş ekran yapısında eş zamanlı olarak
izlenebilecektir. Güzergâh planlaması yapılırken eski ve yeni
monitörlerde görüntülerin yer değiştirmesine imkân tanıyacak özelliği
olmalıdır. Bu amaçla, gerekebilecek yazılım ve/veya donanım teklife
dahil edilecektir.
Kontrol klavyesi
10.1 Sahada kullanılacak IP tabanlı kameraların Ethernet ağ üzerinden kontrolü
için kullanılacaktır. Belediye, Emniyet ve Tali izleme Merkezinde
kullanılacaktır.
10.2 Kontrol klavyesi RS-485/RS422 Protokolü ile Ethernet ağa bağlanabilir
özellikte olacaktır.
10.3 Kontrol klavyesi hareketli kameraların PTZ fonksiyonlarını kontrol etmek
için, Ethernet ağ üzerinden kontrol edilecek kameralara uygun olmak şartı
ile 2400, 4800 ve 9600 bps hızlarında RS-485 veya RS-422 çıkışına sahip
olmalıdır.
10.4 Aynı ağ üzerinde en az 100 IP kamerayı kontrol edebilmelidir.
10.5 Kontrol klavyesi ile teklif edilen hareketli kameraların tüm PTZ
fonksiyonları kullanabilecektir.
10.6 Cihaz, yapılan işlemleri gösterecek özellikte ekrana ve kolay kullanım için
joyistiğe sahip olacaktır.
3
A Tipi monitör (23")
11.1 Canlı ve kayıtlı görüntülerin izlenmesi için Belediye ve Emniyet İzleme
Merkezinde kullanılacaktır.
11.2 Kullanılacak monitör 7/24 sürekli çalışmaya uygun olacaktır.
11.3 Monitörler köşeden köşeye en az 23” görünür alan ebatında olacaktır.
11.4 Monitörler en fazla 5 ms tepki süresine sahip, en az 16,7 milyon renk
destekleyen, titreşimsiz 1280 X 1024 çözünürlükte LCD olacaktır.
11.5 Monitörlerin izlenme açıları yatay ve dikeyde en az 170º olacaktır.
11.6 Statik kontrast oranı en az 1000:1 olacaktır.
11.7 Parlaklık en az 250 cd/m2 olacaktır.
5
Sayfa 47 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
C Tipi monitör (32")
12.1 Kamera görüntülerin izlenmesi için Tali İzleme Merkezinde
kullanılacaktır.
12.2 Led teknolojisine sahip olacaktır.
12.3 Kullanılacak monitör sürekli çalışmaya uygun olacaktır.
12.4 Ekran boyutu en az 32” olacaktır
12.5 Çözünürlük en az 1920x1080 (Full HD) piksel olacaktır.
12.6 Parlaklık en az 400 cd/m2 olmalıdır.
12.7 Tepkime süresi en fazla 5 ms. Olmalıdır.
12.8 Kontrast oranı (statik) en az 3.000:1 olmalıdır.
12.9 En az 1 HDMI, 1 adet PC girişi, 1 adet Composit giriş portu olacaktır.
12.10 Güç tüketimi en fazla 80 Watt olmalıdır.
12.11 Duvar ekranda kullanılacak monitörlerin çerçeve renkleri gri veya siyah
renkte olacaktır.
12.12 Duvara monte edilecek MDF lam üzerine monteli olarak kullanılacaktır.
2
A Tipi duvar ekran (40")
13.1 Canlı ve kayıtlı görüntülerin izlenmesi için Belediye İzleme Merkezinde
kullanılacaktır.
13.2 Led teknolojisine sahip olacaktır.
13.3 Kullanılacak monitör sürekli çalışmaya uygun olacaktır.
13.4 Ekran boyutu 40” olacaktır
13.5 Çözünürlük en az 1920x1080 (Full HD) piksel olacaktır.
13.6 Kontrast oranı (statik) en az 3.000:1 olmalıdır.
13.7 Parlaklık en az 500 cd/m2 olmalıdır.
13.8 Tepkime süresi en fazla 9 ms. olmalıdır.
13.9 En az 1 HDMI, 1 adet PC girişi, 1 adet composit giriş, 1 adet DVI giriş
portu olacaktır.
13.10 Güç tüketimi en fazla 180 Watt olmalıdır.
13.11 Resim içinde Resim özelliği olacaktır.
13.12 Duvar ekranı oluşturan monitörlerin alt, üst ve yan kenar çerçeve
kalınlıkları aynı olacaktır.
13.13 Duvar ekranı oluşturan monitörler aynı marka ve model olacaktır.
13.14 Duvar montaj aparatı bulunacak ve duvara monteli olarak
kullanılacaktır. Mevcut yapıya uyumu açısından, kullanılacak monitörün
renk ve modeli hususunda İdarenin onayı alınacaktır.
13.15 Duvar ekranı oluşturan, yan yana ve alt alta iki monitörün aktif görüntü
ekranları arasındaki toplam mesafe en fazla 12 mm olacaktır
B Tipi duvar ekran (40")
15.1 Canlı ve kayıtlı görüntülerin izlenmesi için Emniyet İzleme Merkezinde
kullanılacaktır.
15.2 Led teknolojisine sahip olacaktır.
15.3 Kullanılacak monitör sürekli çalışmaya uygun olacaktır.
15.4 Ekran boyutu 40” olacaktır
15.5 Çözünürlük en az 1920x1080 (Full HD) piksel olacaktır.
15.6 Kontrast oranı (statik) en az 3.000:1 olmalıdır.
15.7 Parlaklık en az 500 cd/m2 olmalıdır.
15.8 Tepkime süresi en fazla 9 ms. olmalıdır.
15.9 En az 1 HDMI, 1 adet PC girişi, 1 adet composit giriş, 1 adet DVI giriş
portu olacaktır.
15.10 Güç tüketimi en fazla 180 Watt olmalıdır.
15.11 Resim içinde Resim özelliği olacaktır
15.12 Duvar ekranı oluşturan monitörler aynı marka ve model olacaktır.
15.13 Duvar ekranda kullanılacak monitörlerin çerçeve renkleri gri veya siyah
renkte olacaktır.
15.14 Duvar montaj aparatı bulunacak ve MDF Lama monteli olarak
kullanılacaktır.
2
12
13
14
3
Sayfa 48 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
İzleme merkezi tasarım (Belediye ve Emniyet) (özel imalat)
15.1Sistemde kullanılacak her türlü cihaz ana üniteleri (F/O üniteleri, sunucu,
kayıt cihazı, v.b.) kabinet içine sabitleneceklerdir.
15.2 İzleme Merkezlerinde kullanılacak monitörler ve diğer birimlerin yerleşimi
ergonomik olarak tasarlanarak İdarenin onayına sunulacak, idarenin yazılı
onayını müteakip uygulanacaktır. Tasarımda Belediye ve Emniyette
çalışmakta olan mevcut kent güvenlik sistemi dikkate alınacaktır.
15.3 Mevcut izleme sisteminin monitörleri ve izleme altyapı cihazları yeni tesis
edilecek izleme Birimine aktarılacaktır.
15.4 İzleme Merkezlerinin yapımında çelik konstrüksiyon üzeri MDF Lam veya
mobilya kaplama kullanılacaktır.
15.5 Emniyet İzleme Merkezi, yan yana takılacak 3 adet 40” LCD monitör ve bu
monitörlerin altına yan yana takılacak en az 12 adet mevcut 19” LCD
monitörün monte edilebileceği dikey bölüm ve dikey bölümün yatay
uzunluğuna uygun operatör masası içerecektir.
15.6 Operatör masasında izleme bilgisayarları için Emniyette en az 3 adet
Belediyede en az 2 adet kullanılacak bölüm bulunacaktır. İzleme
Bilgisayarlarının tesis edildiği konum operatörün kolay ulaşabileceği
konumda ve kapaklı olacak, tasarımda estetik unsurlar ve havalandırmalı
yapıda olması dikkate alınacaktır.
15.7 İzleme Merkezlerinin Tasarımı modüler yapıda olacak ve tasarımında, izleme
kapasitesinin ileride en az %50 artabileceği dikkate alınacaktır.
15.8 Tasarımda hem mevcut hem yeni tesis edilecek cihazlar dikkate alınarak
yerleşim planlanacaktır. Yeni kurulacak sistemin mevcut çalışan sisteme
entegrasyonu sırasında mevcut yapıda yapılacak kesinti 3 (üç) saati
geçmeyecektir. Yeni ve mevcut yapının entegrasyonu sırasında 3 (üç) saati
geçen kesinti yaşanması durumunda kesinti süresi için saat başına sözleşme
bedelinin 1/1.000 (binde biri) oranında ceza uygulanacaktır. Mevcut sistemin
yeni izleme konsoluna aktarımı sırasında ilave kablo, konektör v.b.
gerekebilecek her türlü cihaz ve malzemeler teklife dahil edilecek, ilave bir
bedel istenmeyecektir.
15.9 İzleme Merkezlerinde Megapiksel kamera görüntülerinin, tekli ve çoklu
olarak izlenmesi ve monitörler arasında değiştirilmesi için gerekli kontrol
ürünleri teklife dahil edilmelidir.
15.10
Emniyet İzleme Merkezinde yeni tasarlanacak izleme konsoluna uygun
ve ergonomik yapıda operatör masası ile 2 adet dönerli, kolçaklı operatör
koltuğu teklife dahil edilecektir. Belirtilen masa ve koltuklar 1.sınıf
malzemeden yapılmış olacak, şekil, rengi ve modeli hususunda İdarenin
görüşü ve onayı alınacaktır.
15.11
İzleme Merkezlerinin Tasarımı ile ilgili olarak renk ve model hususunda
uygulamadan önce mutlaka İdarenin yazılı onayı alınacaktır.
15.12
Belediye İzleme Merkezine eklenecek 2 adet 40” LCD monitör mevcut
monitörlerin devamı olacak şekilde takılacaktır. Bu amaçla, mevcut izleme
odasının yanında bulunan mevcut izleme merkezi ile aynı ebatlardaki yan
odanın ara duvar açılacak ve izleme odası genişletilecektir.
15.13
Mevcut Belediye İzleme Merkezinin ölçüleri 5,1 m x 5,7 m x 2,7 m (En
x Boy x Yükseklik) dir. Belediyede Mevcut monitörlerin yeniden
düzenlenmesi, yeni konfigürasyona uygun operatör masalarının yapımı,
mevcut izleme odasının yan oda ile birleştirilerek genişletilmesi ve
düzenlenmesi, mevcut ara duvarın açılması, 5,1 m x 5,7 m ebatlarındaki ek
odanın tabanının mevcut odanın kaplamasına uygun renk ve özellikte
laminant kaplaması, boya v.b. inşaat işleri yapılacaktır
15.14
Teklif verecek yükleniciler Belediye ve Emniyet İzleme Merkezlerinin
mevcut durumunu yerinde detaylı inceleyecekler ve teklif eklerinde
şartnameye uygun olarak önerdikleri izleme merkezi çizimlerini teklif ekinde
sunacaklardır.
1
15
Sayfa 49 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
Tali izleme merkezi tasarımı (özel imalat)
16.1 Muhtemel bir durumda daha hızlı müdahale edilebilmesi açısından, ana
izleme merkezlerinin yanı sıra kamera görüntüleri Batı Sahilinde bulunan
Güvenlik Merkezinden de izlenecektir.
16.2 Tali İzleme Merkezi Belediyede konumlanacak ağ merkezi üzerinden izleme
yapacaktır.
16.3 Tali İzleme Merkezlerinden kullanıcının seçimine bağlı olarak kamera
görüntülerinin tamamı veya bu kameralardan istenilen bir kamera görüntüsü
izlenebilecek, ancak görüntü kayıtları CD/DVD, USB v.b. bir kayıt ortamına
aktarılamayacak yapıda olacaktır.
16.4 Kamera görüntülerinin izlenmesi için 2 adet C Tipi monitör kullanılacaktır.
16.5 Tali İzleme Merkezlerinin iklimlendirilmesi için en az 9.000 BTU
kapasitesinde soğutma ve ısı pompalı ısıtma özelliğinde, muhtemel elektrik
gidip gelmelerinde en son çalışma konumundan devam edecek yapıda klima
tesis edilecektir.
16.6 Ani elektrik kesintilerine karşı en az 5 KVA gücünde kesintisiz güç kaynağı
tesis edilecektir.
16.7 Tali izleme Merkezlerine birer adet ergonomik dönerli operatör koltuğu ve
izleme bilgisayarını da içeren operatör masası bulunacaktır. Operatör masası
kenarları yuvarlatılmış MDF Lam dan yapılmış olacak, Operatör koltuğu
kumaş kaplamalı 1.sınıf malzemeden yapılmış olacaktır. Operatör masası
normal ve klavye çekmeceli ve en az 120 cm. uzunluğunda olacaktır.
16.8 Operatör masasında en az 2 adet izleme bilgisayarı için bölüm bulunacaktır.
İzleme Bilgisayarlarının tesis edildiği konum operatörün kolay ulaşabileceği
konumda ve kapaklı olacak, tasarımda estetik unsurlar ve havalandırmalı
yapıda olması dikkate alınacaktır.
1
Veri ve Voip iletişim ağı (3xvoip telefon, voip santral)
17.1 Ana ve Tali İzleme Merkezleri arasındaki veri aktarımı ile hızlı ve güvenli
koordinasyonun kurulması amacıyla fiber optik kablo üzerinden iletişim
ağı kullanılacaktır.
17.2 Belediye, Emniyet ve Tali İzleme Merkezlerine tesis edilecek toplam 3 adet
voip telefon cihazı Belediye İzleme Merkezine tesis edilecek 1 adet voip
santral üzerinden bağlantı kuracaklardır.
17.3 Kullanılacak voip telefonlar arayan ve aranılanın görülmesi için ekrana
sahip olacaktır.
17.4 Voip telefon üzerinde en az 4 adet programlanabilir hızlı arama tuşu olacak,
bu tuşlar tek tuşla diğer İzleme Merkezleri aranacak şekilde
programlanacaktır.
17.5 Voip telefonlar POE besleme ile çalışacaktır.
17.6 Voip santal ve voip telefonların çalışma ortam sıcaklıkları en az +0°C ile
+45°C arasında olacaktır.
17.07 Voip sistemde 3.lü konferans özelliği olmalıdır.
17.08Voip cihazları IEEE802.1q (VLAN), G.711a, G711u özelliklerine sahip
olmalıdır.
17.09 Voip Cihazlar 10 Base-TX Ethernet portuna sahip olmalıdır.
17.10Voip telefonlarda çağrı bekletme özelliği olmalıdır.
17.11Voip telefonlarda ahizeli ve ahizesiz konuşma özelliği olmalıdır.
17.12 Veri iletişim ağı altyapısı en az 1 Gbps veri iletişim hızını destekleyecektir.
17.13Veri iletişim ağına bağlı kameralar 10/100 Mbps, diğer cihazlar birbirlerine
100 Mbps veya 1 Gbps hızında bağlanacaktır.
17.14 Birden fazla kamera noktasını barındıran Toplama Noktaları ile İzleme
Merkezi arası bağlantı 1 Gbps, diğer kamera noktaları arasındaki
bağlantılar en az 100 Mbps olacaktır.
17.15Sunucu – Omurga Ethernet Anahtar arasındaki ağ bağlantısı en az 2x1
Gbps hızında olacaktır.
17.16Belediye, Emniyet ve Tali İzleme Merkezleri arasında 1 Gbps hızında veri
iletişim ağı kullanılacaktır.
1
16
17
Sayfa 50 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
Kartlı geçiş sistemi (proximity kart okuyucu, kapı kontrol)
Tali İzleme Merkezine yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi amacıyla
kullanılacaktır.
18.1 Cihaz on-line ve off-line çalışabilmelidir. Kartlı geçiş sistemi merkezi
olarak saha dolabı sistemini kontrol eden yazılım ile tek yazılım altında entegre
çalışacaktır. Kontrol paneli en az 2000 olayın(giriş,çıkış vb.) kaydını off-line
durumda tutabilmelidir.
18.2 Kontrol paneli merkez ile haberleşme sağlayabilmek amacıyla Ethernet ağ
üzerinden (TCP/IP protokolüne uygun) haberleşme özelliğine sahip
olmalıdır.
18.3 Güvenlik merkezindeki entegre tek yazılım üzerinden kişi yüklemeleri
yapılabildiği gibi; giriş ve çıkış yapanların bilgileri saat ve zaman birimine
göre tutulabilmelidir.
18.4 Kullanılacak Proximity kartlar en az 5 cm. mesafeden okunabilmelidir.
18.5 Proximity kart okuyucu cihaz harici ortam tipi olacaktır.
18.6 Proximity kart okuyucu en az -10°C ile +50°C sıcaklık aralığında çalışacak
özellikte olacaktır.
18.7 Sistem ile birlikte en az 10 adet anahtarlık tipinde geçiş kartı verilecektir.
18.8 Sistem ile birlikte Tali İzleme Merkezinin dış kapısına kart okuyucuya bağlı
1 adet elektrikli kilit karşılığı takılacaktır.
18.9 Sistem ile birlikte Tali İzleme Merkezinin dış kapısının otomatik olarak
kapanması amacıyla 1 adet hidrolik kapı kolu monte edilecektir.
1
A Tipi kabinet (36U 60x100)
Emniyet İzleme Merkezinde kullanılacak Ethernet anahtar, fiber sonlandırma
üniteleri ve diğer ilgili cihazlar 19” rack montajına uygun olarak aşağıda
özellikleri belirtilen kabinet içine monte edilecektir.
19.1 Kabinet EIA/RETMA standartları desteklenecektir.
19.2 Fanlı havalandırma sistemi bulunacaktır.
19.3 Kabin içinde kullanılacak 220 VAC ve KGK priz grubu 19” montajına
uygun olacaktır.
19.4 Kilitlenebilir yapıda olacaktır.
19.5 Tekerlekli olacak ve her yönden erişilebilecektir. En az 2 tekeri kilitlenebilir
özellikte olacaktır.
19.6 Metal malzemeden üretilmiş ve üzeri fırın boya ile kaplanmış olacaktır.
19.7 Kullanıcı ve cihazların zarar görmesini engellemek için kabinetlerin köşeleri
yuvarlatılmış olacaktır.
19.8 Kabinetin ebatı malzeme listesinde belirtilen ölçüden daha az olmamak
üzere, teklif edilecek sunucu ve diğer aktif cihaza yükseklik olarak en az %
25 genişleme kapasitesi hesaplanarak tespit edilecektir.
19.9 Kabinet en az 36U yüksekliğinde ve en az 60 cm. x 100 cm. (en x derinlik)
ebatlarında olacaktır.
1
18
19
Sayfa 51 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
B Tipi kabinet (42U 80x100)
Belediye İzleme Merkezinde kullanılacak, Ethernet anahtar, fiber sonlandırma
üniteleri ve diğer ilgili cihaz cihazlar 19” rack montajına uygun olarak aşağıda
özellikleri belirtilen kabinet içine monte edilecektir.
20.1
Kabinet EIA/RETMA standartları desteklenecektir.
20.2
Fanlı havalandırma sistemi bulunacaktır.
20.3
Kabin içinde kullanılacak 220 VAC ve KGK priz grubu 19” montajına
uygun olacaktır.
20.4
Kilitlenebilir yapıda olacaktır.
20.5
Tekerlekli olacak ve her yönden erişilebilecektir. En az 2 tekeri
kilitlenebilir özellikte olacaktır.
20.6
Metal malzemeden üretilmiş ve üzeri fırın boya ile kaplanmış olacaktır.
20.7
Kullanıcı ve cihazların zarar görmesini engellemek için kabinetlerin
köşeleri yuvarlatılmış olacaktır.
20.8
Kabinetin ebatı malzeme listesinde belirtilen ölçüden daha az olmamak
üzere, teklif edilecek izleme bilgisayarı ve diğer aktif cihaza yükseklik olarak
en az % 25 genişleme kapasitesi hesaplanarak tespit edilecektir.
20.9
Kabinet en az 42U yüksekliğinde ve en az 80 cm. x 100 cm.
(en x derinlik) ebatlarında olacaktır.
20.10 Kabinetin ön ve arka kapakları sunucu havalandırmasına uygun yapıda
ve delikli olacaktır.
20.11 Kabinet içinde kullanılacak cihazların kontrolü amacıyla kullanılacak
cihazların sayısına ve bağlantı yapısına uygun özellikte bir KVM anahtar ile
KVM anahtara bağlı 1 adet 17” LCD monitör, çekmeceli yapıda Q klavye ve
optik mouse bulunacaktır.
1
A Tipi saha Ethernet anahtar
Sahada birden fazla kamera noktasının toplandığı toplama noktalarında
kullanılacaktır. Ethernet anahtarlar fiber optik kablo üzerinden bağlanacaktır.
21.1 Cihaz üzerinde en az 1 adet RJ-45 yapısında 10/100 Base-Tx, en az 7 adet
100Base-FX ve en az 1 adet 1000Base-FX Port bulunacaktır.
21.2 Cihaz üzerinde kullanılan SM FO altyapıya uygun ve en az 20 km.
mesafede F/O Kablo üzerinden çalışacak modüller takılı olacak veya
cihazla birlikte aşağıda özellikleri belirtilen A Tipi Fiber – Ethernet
Dönüştürücüler (Bu durumda FX Port yerine aynı hızlarda Tx port
olacaktır) ile birlikte kullanılacaktır.
21.3 IGMP snooping - v1/v2, igmp query ve multicast trafiği yönetecek
özelliklere sahip olmalıdır.
21.4 Cihaz
Ethernet
IEEE
802.3
(10BaseT),
IEEE
802.3u
(100BaseTX,100BaseFX), IEEE 802.3ab (1000BaseTX), IEEE 802.3x
(Flow Control), IEEE 802.1W (Rapid STP), IEEE 802.1Q (VLAN Tagging),
IEEE 802.1p (Class of Service), IEEE 802.1X (Authentication) ve IEEE
802.3ad (Port Trunk with LACP) standartlarını desteklemelidir.
21.5 Port Yönlendirme özelliğine sahip olmalıdır.
21.6 Cihaz üzerinde port tabanlı en az 3 adet VLAN grubu oluşturulabilmelidir.
21.7 Cihaz En az -10ºC ile +60ºC ortam sıcaklığında ve daha sıcak koşullarda ve
%10 - %90 arasındaki bağıl nem oranlarında çalışabilmedir.
21.8 Urunlerin UL veya CE sertifikasi bulunmalıdır.
21.9 Cihazın gücü maksimum 50 Watt olacaktır.
21.10 Cihaz kullanılacak saha dolabına rack montajına uygun olacaktır.
3
20
21
Sayfa 52 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
B Tipi saha Ethernet anahtar
Sahada kamera noktalarında kullanılacaktır. Kamera konumlarda kullanılacak
saha dolaplarına tesis edilecektir. Saha tipi Ethernet anahtarlar fiber optik kablo
üzerinden bağlanacaktır.
22.1 Cihaz üzerinde en az 4 adet RJ-45 yapısında 10/100 Base-Tx ve en az 1 adet
100Base-FX Port bulunacaktır.
22.2 Cihaz üzerinde kullanılan SM FO altyapıya uygun ve en az 20 km. mesafede
F/O Kablo üzerinden çalışacak modüller takılı olacak veya cihazla birlikte
aşağıda özellikleri belirtilen B Tipi Fiber – Ethernet Dönüştürücüler (Bu
durumda 100Base-FX Port yerine 100 Base-Tx port olacaktır) ile birlikte
kullanılacaktır.
22.3 IGMP snooping - v1/v2, igmp query ve multicast trafiği yönetecek
özelliklere sahip olmalıdır.
22.4 Port Yönlendirme özelliğine sahip olmalıdır.
22.5 Cihaz
Ethernet
IEEE
802.3
(10BaseT),
IEEE
802.3u
(100BaseTX,100BaseFX), IEEE 802.3ab (1000BaseTX),
18
22
IEEE 802.3x (Flow Control), IEEE 802.1W (Rapid STP), IEEE 802.1Q
(VLAN Tagging), IEEE 802.1p (Class of Service), IEEE 802.1X
(Authentication) ve IEEE 802.3ad (Port Trunk with LACP) standartlarını
desteklemelidir.
22.6 Cihaz üzerinde port tabanlı en az 3 adet VLAN grubu oluşturulabilmelidir.
22.7 Cihaz En az -10ºC ile +60ºC ortam sıcaklığında ve daha sıcak koşullarda ve
%10 - %90 arasındaki bağıl nem oranlarında çalışabilmedir.
22.8 Urunlerin UL veya CE sertifikasi bulunmalıdır.
22.9 Endüstriyel tipte üretilmiş olmalıdır.
22.10 Cihazın gücü maksimum 30 Watt olacaktır.
22.11 Cihaz kullanılacak saha dolabı montajına uygun olacaktır.
Sayfa 53 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
C Tipi Ethernet anahtar
Belediye, Emniyet ve Tali İzleme Merkezinde kullanılacak İzleme Bilgisayarları,
Kameralar ve Kontrol Klavyesinin bağlantısı için kullanılacaktır.
23.1 Cihaz üzerinde en az 4 adet RJ-45 yapısında 100/1000 Base-T(x) port ve en
az 4 adet 1000Base-FX Port bulunacaktır.
23.2 Ethernet anahtarın özellik ve ayarları ağ üzerinden yönetilebilir özellikte
olacaktır.
23.3 Cihaz yedekli güç kaynağı girişine sahip olacaktır.
23.4 Cihaz üzerinde SM FO altyapıya uygun ve en az 20 km. mesafede F/O
Kablo üzerinden çalışacak modüller takılı olacak veya cihazla birlikte
aşağıda özellikleri belirtilen 1 Gbps hızında Fiber – Ethernet Dönüştürücüler
(Bu durumda 1000Base-FX Port yerine 1000 Base-Tx port olacaktır) ile
birlikte kullanılacaktır.
23.5 IGMP snooping - v1/v2, igmp query ve multicast trafiği yönetecek
özelliklere sahip olmalıdır.
23.6 Cihaz
Ethernet
IEEE
802.3
(10BaseT),
IEEE
802.3u
(100BaseTX,100BaseFX), IEEE 802.3ab (1000BaseTX), IEEE 802.3x
(Flow Control), IEEE 802.1W (Rapid STP), IEEE 802.1Q (VLAN Tagging),
IEEE 802.1p (Class of Service), IEEE 802.1X (Authentication) ve IEEE
802.3ad (Port Trunk with LACP) standartlarını desteklemelidir.
23.7 Cihaz üzerinde port tabanlı en az 8 adet VLAN grubu oluşturulabilmelidir.
23.8 En az 4 öncelik kuyruğuna (Priority Queies) sahip olmalıdır.
23.9 Cihaz üzerinde ana ve yedek güç kaynağı girişi, hata, 100/1000 Base-TX ve
1000Base-FX portlarının durumunu gösterir ledli göstergeler olacaktır.
23.10 Cihaz en az 0ºC ile +45ºC ortam sıcaklığında ve %20 - %90 arasındaki
bağıl nem oranlarında çalışabilmedir.
23.11 Emniyet İzleme Merkezinde kullanılacak cihaz 19” montaj yapısına
uygun olarak kabin içine monte edilecektir.
3
A Tipi fiber Ethernet dönüştürücü (1x1000 Base-TX 1x1000 Base-FX)
24.1 Tesis edilecek sistemde kamera toplama noktası ile Belediye İzleme Merkezi
ve Belediye ile Emniyet izleme merkezleri arasındaki veri ve görüntü iletimi
için kullanılacaktır.
24.2 Fiber – Ethernet Dönüştürücüler en az bir adet 1000 Base-FX fiber porta ve
en az bir adet 1000 Base-TX RJ–45 Ethernet porta sahip olacaktır.
24.3 Cihazlar en az -10ºC ile +60ºC ortam sıcaklığında ve %10 - %90 arasındaki
bağıl nem oranlarında çalışabilecek özellikte olacaktır.
24.4 Cihazın üzerinde besleme ve portların çalışma durumlarını gösteren ledler
bulunmalıdır.
24.5 Cihazın güç harcaması maksimum 20 Watt olmalıdır.
24.6 Fiber–Ethernet Dönüştürücüler 1000 Base-FX, 1000 Base-TX standartlarını
karşılamalı ve birlikte kullanılacakları Ethernet anahtarlara uyumlu
olmalıdır.
24.7 Cihaz en az 20 km. mesafede ve SM F/O kablo üzerinden çalışacak özellikte
olacaktır.
4
23
24
Sayfa 54 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
B Tipi fiber Ethernet dönüştürücü (1x100 Base-TX 1x100 Base-FX)
25.1 Tesis edilecek sistemde kamera noktasında bulunan kamera veya Ethernet
anahtarlar ile toplama noktası arasındaki veri ve görüntü iletimi için
kullanılacaktır.
25.2 Fiber–Ethernet Dönüştürücüler en az bir adet SM 100 Base-FX fiber porta
ve en az bir adet 100 Base-TX RJ–45 Ethernet porta sahip olacaktır.
25.3 Cihazlar en az -10ºC ile +60ºC ortam sıcaklığında ve %10 - %90 arasındaki
bağıl nem oranlarında çalışabilecek özellikte olacaktır.
25.4 Cihazın üzerinde besleme ve portların çalışma durumlarını gösteren ledler
bulunmalıdır.
25.5 Cihazın güç harcaması maksimum 20 Watt olmalıdır.
25.6 Fiber – Ethernet Dönüştürücüler Ethernet IEEE 802.3, Ethernet IEEE 802.3u
100Base-FX 100Base-TX standartlarını karşılamalıdır.
25.7 Fiber – Ethernet Dönüştürücüler birlikte kullanılacakları Ethernet anahtarlara
uyumlu olacaktır.
25.8 Cihaz üzerinde kullanılan FO altyapıya uygun ve en az 10 km. mesafede F/O
Kablo üzerinden çalışacak özellikte olacaktır.
2
Ethernet - RS485/422 dönüştürücü
21
25
26
26.1 Tesis edilecek sistemde IP kameraların daha hızlı kontrolü amacıyla izleme
merkezi ile kameralar arasındaki PTZ verilerinin iletimi amacıyla
kullanılacaktır.
26.2 Ethernet – RS485/422 Dönüştürücüler en az bir adet RS-485 veya RS-422
porta ve en az bir adet 100 Base-TX RJ–45 Ethernet porta sahip olacaktır.
26.3
26.4
26.5
26.6
Cihazlar en az -10ºC ile +60ºC ortam sıcaklığında ve %10 - %90
arasındaki bağıl nem oranlarında çalışabilecek özellikte olacaktır.
Cihazın üzerinde besleme ve portların çalışma durumlarını gösteren
ledler bulunmalıdır. Cihazın güç harcaması maksimum 20 Watt
olmalıdır.
Ethernet – RS485 dönüştürücüler en az 2400, 4800, 9600 baud hızları
çift yönlü olarak desteklemelidir.
Dönüştürücüler kullanılacak kamera ve kontrol klavyesine uyumlu
olmak şartıyla RS485 veya RS422 veri iletim yapısında çalışabilmelidir.
Sayfa 55 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
A Tipi saha dolabı
27.1 Şehir içinde kullanılacak cihazların konumlandırılması ve fiber optik
kablonun sonlandırılması amacıyla Jandarma Kavşağı, Üçgen Kavşağı ve
Damlataş Plajı toplama noktasında kullanılacaktır.
27.2 Saha dolabının konumlandırılmasında güvenlik ve estetik unsurları
dikkate
alınacaktır.
Uygulama
sırasında
saha
dolabının
konumlandırılmasında mutlaka İdarenin onayı alınacaktır.
27.3 Saha dolapları barındırdığı elektronik cihaz ve malzemelerin uygun teknik
özelliklerde çalışmasını temin edebilecek şekilde ısı, nem, su, rüzgâr vb.
her türlü olumsuz koşula dayanıklı ve kilitli olacaktır.
27.4 Saha dolabı galvanizli saçtan veya fırın boyalı olacaktır. Sacın et kalınlığı
en az 2 mm. olacaktır.
27.5 Kullanılacak Saha dolabı en az IP–65 koruma sınıfına sahip olacaktır.
Saha dolabının altındaki beton kaide dolap dış ölçülerinden kısa
kenarlarda 7 (±1) cm., uzun kenarlarda 1 (bir) er cm. daha dar olacaktır.
Dolabın havalandırması alttan ve üst yandan verilecektir. Beton kaidenin
dışı en az 2 mm et kalınlığında ve dolap ile aynı özellikte galvanizli
malzeme (TS-914 standardında) ile kaplanacaktır. Galvaniz malzeme tek
parça olacak, saha dolabı yerleştirilmeden önce tesis edilecektir. Galvaniz
kaplama malzemesinin üst tarafı en az 3 cm. uzunluğunda 90 derece
bükülerek saha dolabının altına girecek şekilde tesis edilecektir.
27.6 Saha dolapları barındırdığı elektronik cihaz ve malzemelerin uygun teknik
özelliklerde çalışmasını temin edebilecek şekilde ısı, nem, su, rüzgâr vb.
her türlü olumsuz koşula dayanıklı ve kilitli olacaktır. Bu amaçla, güneş
ışınlarına bağlı olarak aşırı ısınmanın ve çok soğuk havalarda aşırı
soğumanın önlenmesi açısından kullanılacak saha dolabı ısı yalıtımlı
olarak imal edilmiş olacaktır. Bu amaçla taban hariç tüm yüzeylere ısı
yalıtımı uygulanacaktır.
27.7 Saha dolabı içten içe 50x70x30 (±5) cm. (En x Boy x Derinlik)
ebatlarında olacaktır.
27.8 Saha dolabı TS–914 standardına uygun galvanizli saçtan ve 2 mm. et
kalınlığında olacaktır.
27.9 Saha dolabının taban hariç, yan yüzeyler ve tavanı çift cidarlı olacaktır. İç
ve dış cidar arasında ısı yalıtım malzemesi kullanılacaktır. Isı yalıtım
malzemesi olarak en az 20 mm kalınlığında her iki tarafı alüminyum folyo
kaplı cam elyafı veya sert poliüretan köpük kullanılacaktır. Kullanılacak
Poliüretan köpüğün yoğunluğu en az 32 kg/m3 olacaktır.
3
27
Sayfa 56 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
27.10 Saha dolabının tabanında ve yan yüzeyinin en üstünde korumalı doğal
havalandırma çıkışları olacaktır. Havalandırma çıkışları
konumlandırılmasında, basınçlı su ve sabotaja karşı gerekli koruma
tedbirleri alınmış olacaktır.
27.11
Saha dolaplarının içinde fiber optik ve enerji sonlandırma birimleri ile
diğer ilgili aktif cihazlar bulunacaktır.
27.12 Kabloların saha dolabına giriş ve çıkışları beton kaidenin içinden geçerek
gelen PVC boruların içinden yapılacaktır. Giren, çıkan ve kamera bağlantı
kabloları için en az üç müstakil boru kullanılacaktır. Saha dolabı beton
kaidenin üzerine monte edilecektir. Açıkta hiçbir şekilde kablo veya PVC
boru gözükmeyecektir.
27.13 Saha dolabındaki aktif cihazların kamera ile bağlantısında kullanılan
kablolar açıkta olmayacaktır. Kameranın giriş çıkış noktasında da
kablolar korumalı olacaktır. Bu amaçla, kamera ile galvanizli koruyucu
boru veya direk arasında kalan bölgede kablolar güneş, yağmur ve diğer
dış etkilere karşı plastik kaplı çelik spirallerle koruma altına alınacaktır.
27.14 Saha dolabının içinde 19” rack montajına uygun bağlantı aparatları
olacaktır.
27.15 Saha dolabının içinde, termostat kontrollü endüstriyel tip en az iki adet
havalandırma fanı bulunacaktır.
27.16 Saha dolabının yana açılan tipte ve menteşeli iç ve dış olmak üzere iki
adet kapağı olacaktır. Dış kapak açıldığında “kapak açıldı bilgisi” İzleme
Merkezine gönderilecektir. Sabotaja karşı her iki kapağın üst ve alt
tarafında kolay açılamayan tipte, harici kullanıma uygun, kaliteli ve
güvenli gömme tip kilit mekanizması bulunacaktır. Kullanılacak kilit
sistemi hakkında, tesis edilmeden önce, İdare’nin onayı alınacaktır. Dış
kapak çift cidarlı ve ısı izolasyonlu, iç kapak en az 2 mm. et kalınlığında
olacaktır. İç ve dış kapak kilitlerinin anahtarları birbirine uymayacak
özellikte olacaktır.
27.17 Saha dolabının topraklaması EMO’nun topraklama standartlarına uygun
olarak mutlaka yapılacaktır.
27.18 Saha dolabının içinde servis amaçlı harici tip ve müstakil otomatik
sigortalı (3A) bir adet 220 VAC priz ve bir adet kompakt flüoresan lamba
bulunacaktır. Dolabın kapısı açıldığında lamba otomatik olarak yanacak,
kapı kapandığında ise lamba otomatik olarak sönecektir. Kullanılacak
lamba en az 900 lümen değerinde ve gücü 15 ile 25 W arasında olacaktır.
Lamba için açma kapama anahtarı kullanılmayacaktır.
27.19 Güvenlik açısından saha dolaplarının besleme, kapı açıldı, sıcaklık, darbe
vb. bilgilerinin alınabilmesi ve alarm durumlarında kamera, siren vb.
ürünlerin yönetilebilmesi, çalıştırılabilmesi için saha dolabı sistemi
olmalıdır. Saha dolabı sisteminde kullanılacak olan kontrol ünitesinin
merkez ile Ethernet ağ(TCP/IP protokolüne uygun) üzerinden haberleşme
özelliği olmalıdır. Tüm alarm bilgileri, ana merkezde bulunacak yazılım
üzerinde yer alan kamera konumlarını gösteren harita üzerinde Türkçe
sesli mesajları ve görüntü uyarılarıyla takip edilebilmeli ve
yönetilebilmelidir. Yazılıma entegre edilen harita, fotograf veya çizimler
üzerine cihaz ve sistemler anlaşılır ifadeler(ikon vb.) ile işlenmelidir.
Sayfa 57 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
Herhangi bir alarm durumunda merkezde çizim üzerindeki noktada
alarmın tipine göre uyarı yanacak, sesli mesaj şeklinde alarm uyarısı
duyulacak, noktadaki hareketli kamera belirtilmiş pozisyona dönecektir.
Harita üzerinde yer alan cihaz ve sistemlere ait şekil veya ikonlar
yardımıyla; kapıyı güvenliğe al/çıkar, sireni çalıştır/durdur, duman
detektörünü güvenliğe al/çıkar, kapıyı aç vb.. işlevleri yazılım üzerinden
kontrol edebilmelidir. Saha dolabı sistemi, proje genelinde güvenlik
önemi taşıyan noktalara kurulmuş ve kurulacak olan güvenlik
üniteleri(sensör, panel vb.) (Tali izleme merkezi, Belediye İzleme
merkezi vb.) aynı yazılım altında entegre olarak kontrol edilip
yönetilebilmelidir. Daha belirgin olarak; kamera sisteminde yer alan ve
alabilecek olan sensörler ile saha dolabı sisteminde belirtilen cihazlar ve
sensörlerle birlikte aynı harita veya çizimler üzerinde belirtilebilmeli ve
tek yazılım altında sistemler çalışabilmelidir. Yazılımda her kullanıcının
yetki seviyesi belirlenebilmelidir. İnternet ve ağ üzerinde güvenlik açığı
olmamalıdır. Buna bağlı olarak uzak masa üstü kullanımları için güvenli
bağlantı imkanı sağlamalıdır. Yukarıda belirten fonsiyonları yerine
getirecek darbe,ısı,kapak açıldı,besleme durumlarını algılayacak sensör,
sensör verilerini merkeze taşıyacak ethernet ağ üzerinen çalışan cihazlar,
kontrol yazılımı,harita ve bunların entegrasyonu için gerekli tüm araç ve
gereçlerin(yazılım,donanım,işçilik vb.) teklife dahil edilmelidir.
27.20 Havalandırma delikleri böcek ve sabotaja karşı korumalı yapıda
olacaktır.
Sayfa 58 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
B Tipi saha dolabı (35x50x20 cm, fan)
28.1 Kamera noktalarında kullanılacak cihazların konumlandırılması ve fiber
optik kablonun sonlandırılması amacıyla kullanılacaktır.
28.2 Saha dolabın zeminden 3 m. yükseklikte direğe monteli olacaktır. Dolabın
konumlandırılmasında güvenlik ve estetik unsurları dikkate alınacaktır.
Uygulama sırasında saha dolabının konumlandırılmasında mutlaka İdarenin
onayı alınacaktır.
28.3 Saha dolapları barındırdığı elektronik cihaz ve malzemelerin uygun teknik
özelliklerde çalışmasını temin edebilecek şekilde ısı, nem, su, rüzgâr vb. her
türlü olumsuz koşula dayanıklı ve kilitli olacaktır. Bu amaçla, güneş
ışınlarına bağlı olarak aşırı ısınmanın önlenmesi açısından çift cidarlı olarak
imal edilecektir. Cidarlar arası boşluk mesafesi en az 2 cm. ve cidarların et
kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Saha dolabında alt ve üst yandan suya karşı
korumalı doğal havalandırma noktaları olacak ve diğer ısıl tedbirler
alınacaktır. Havalandırma çıkışları konumlandırılmasında, basınçlı su ve
sabotaja karşı gerekli koruma tedbirleri alınmış olacaktır.
28.4 Saçtan yapılan saha dolapları TS–914 standardına uygun galvanizli saçtan
veya elektrostatik boyalı olacaktır. Kullanılacak sac en az 2 mm. et
kalınlığında olacaktır.
28.5 Saha dolabı 35x50x20 (±5) cm. (En x Boy x Derinlik) ebatlarında olacaktır.
28.6 Saha dolaplarının içinde fiber optik ve enerji sonlandırma birimleri ile diğer
ilgili aktif cihazlar bulunacaktır.
28.7 Saha dolabındaki aktif cihazların kamera ile bağlantısında kullanılan
kablolar açıkta olmayacaktır. Kameranın giriş çıkış noktasında da kablolar
korumalı olacaktır. Bu amaçla, kamera ile galvanizli koruyucu boru veya
direk arasında kalan bölgede kablolar güneş, yağmur ve diğer dış etkilere
karşı plastik kaplı çelik spirallerle koruma altına alınacaktır.
28.8 Saha dolabının içinde servis amaçlı harici tip ve müstakil otomatik sigortalı
(3A) bir adet 220 VAC priz ve bir adet kompakt flüoresan lamba
bulunacaktır. Dolabın kapısı açıldığında lamba otomatik olarak yanacak,
kapı kapandığında ise lamba otomatik olarak sönecektir. Kullanılacak lamba
en az 900 lümen değerinde ve gücü 15 ile 25 W arasında olacaktır. Lamba
için açma kapama anahtarı kullanılmayacaktır.
28.9 Güvenlik açısından saha dolabının kapısı açıldığında, besleme gittiğinde
Güvenlik Merkezine sesli ve görsel uyarı bilgisi gidecektir. Güvenlik
Merkezinde uyarının geldiği saha dolabı konumu ve arızanın içeriği
(besleme, kapak açıldı gibi) otomatik olarak saha dolabı sistemi vasıtasıyla
merkeze aktarılarak işlenecektir ayrıca harekeli kamera belirilen konuma
otomatik yönlendirilecektir. Ana Merkezden istenildiğinde belirtilen
durumlar kolayca kontrol edilebilmelidir.
28.10 Havalandırma delikleri böcek ve sabotaja karşı korumalı yapıda
olacaktır.
16
28
Sayfa 59 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
1 KVA Kesintisiz güç kaynağı
29.1 1 KVA Kesintisiz Güç Kaynakları merkezi beslemenin yapılamadığı
kamera konumlarında şebeke gerilimini düzenlemek ve elektrik
kesintilerine karşı sistemin kontrolsüz kapanışını önlemek üzere
kullanılacaktır.
29.2 KVA güç çeken bir bilişim sistemini çalıştırmak, beslemek ve korumak
üzere üretilmiş olacaktır.
29.3 Şebeke girişi 1 faz + nötr, AC, 220 V ± 25 gerilim ve 50 Hz ± %5 frekans
toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe kesintisiz normal çalışmasına
devam edecektir.
29.4 Çıkış gerilimi ± %3 ve frekansı ± % 1 tolerans sınırlarını aşmayacaktır.
Tam yükte toplam harmonik bozulma lineer yüklerde % 3’ü
geçmeyecektir.
29.5 Çıkış geriliminin dinamik toleransı ± % 10’u aşmayacaktır. (% 100 yük
darbesinde).
29.6 Akü grubu tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte ve monte edilmiş
olacaktır. Akülerin TSE belgesi olacaktır.
29.7 Tam yükte verimliliği en az %85 olacaktır.
29.8 Akü grupları tam yükte her bir KGK için en az 8 dakika besleme
sağlayacaktır.
29.9 SNMP ve web tabanlı olarak cihazın log ları, arıza mesajları, alarmları
izlenecektir.
29.10 Üzerinde RS-422 veya Rs-485 haberleşme portu olmalıdır.
29.11 Cihazın giriş güç faktörü en az 0,95 olmalıdır.
29.12 KGK’in çıkış güç faktörü en az 0,7 olmalıdır.
29.13 Cihaz en az 0°C ile 40°C ısı değerleri ve % 20-90 bağıl nem oranlarında
çalışabilmelidir.
29.14 Kullanılacağı ortamın her türlü iklim şartlarında 24 saat 365 gün
kesintisiz çalışabilecek özellikte olacaktır
5 KVA Kesintisiz güç kaynağı
30.1 5 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı Tali İzleme Merkezinde bulunan kamera,
çok monitörlü izleme bilgisayarı, monitörler, klavye, kartlı giriş sistemi ve
aktif ağ cihazlarının ve Damlataş plajındaki kameraların beslemesinde
şebeke gerilimini düzenlemek ve elektrik kesintilerine karşı sistemin
kontrolsüz kapanışını önlemek üzere kullanılacaktır.
30.2 KVA güç çeken bir bilişim sistemini çalıştırmak, beslemek ve korumak
üzere üretilmiş olacaktır.
30.3 Şebeke girişi 1 faz + nötr, AC, 220 V ± 25 gerilim ve 50 Hz ± %5 frekans
toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe kesintisiz normal çalışmasına
devam edecektir.
30.4 Çıkış gerilimi ± %3 ve frekansı ± % 1 tolerans sınırlarını aşmayacaktır.
30.5 Tam yükte toplam harmonik bozulma lineer yüklerde % 4’ü geçmeyecektir.
30.6 Çıkış geriliminin dinamik toleransı ± % 10’u aşmayacaktır. (% 100 yük
darbesinde).
30.7 Akü grubu tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte ve monte edilmiş
olacaktır. Akülerin TSE belgesi olacaktır.
30.8 Tam yükte verimliliği en az %85 olacaktır.
30.9 Akü grupları tam yükte her bir KGK için en az 10 dakika besleme
sağlayacaktır.
30.10 SNMP ve web tabanlı olarak cihazın log ları, arıza mesajları, alarmları
izlenecektir.Üzerinde RS-422/485 veya RS-232 haberleşme portu ve SNMP
portu olmalıdır. Ağ Destekli İzleme ve Kontrol Yazılımı bulunmalıdır.
30.11 Cihazın giriş güç faktörü en az 0,95 olmalıdır.
30.12 KGK’in çıkış güç faktörü en az 0,7 olmalıdır.
30.13 Cihaz en az 0°C ile 40°C ısı değerleri ve % 20-90 bağıl nem oranlarında
çalışabilmelidir.
30.14 Kullanılacağı ortamın her türlü iklim şartlarında 24 saat 365 gün
kesintisiz çalışabilecek özellikte olacaktır.
1
29
30
1
Sayfa 60 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
A Tipi kamera direği (sabitleme dahil) (6 m. TS-914 Galvaniz)
31.1 Mevcut direklerin veya binaların kullanılmadığı kamera noktalarında
kullanılacaktır.
31.2 Direğin zemine montajı kolay sökülemeyecek bir yapıda ve kontra somunlu
olacaktır. Montajdan sonra somunlar sökülemez hale getirilecektir.
31.3 Direğin en üst noktası yağmur girmemesi için kapatılacak, yağmur
girmeyecek yapıda yerden 5,8 – 6 m. yukarıda yandan kablo çıkış noktaları
olacaktır. Önceden hazırlanacak beton zemine, Tedaş aydınlatma direği
montaj standartlarına uygun şekilde monte edilecektir.
31.4 Yeni tesis edilecek direkler 6 m. boyunda, en az 3 mm et kalınlığında ve 12
veya 16 gen yapıda olacaktır.
31.5 Direkler zemine en az 8 vida ile monte edilecektir.
31.6 Direklerin taban çapı en az 28 cm., 6 m. yukarıdaki çapı en az 18 cm.
olacaktır.Direklerin üzerine kamera montajı için kaynak içermeyen, direğe
vidalı yapıda montaj aparatı bulunacaktır. Montaj aparatı üzerinde en az 4
kamera için montaj delikleri hazır olacak, montaj delikleri galvaniz
işleminden önce tesis edilecek kameranın montaj yapısına uygun olarak
açılmış olacaktır. Montaj aparatı en az direkle aynı et kalınlığına sahip
olacaktır.
31.7 Direklerin galvaniz yapısı TS–914 standartlarına uygun olacaktır.
31.8 Zeminden 50-60 cm yukarıda kapak açılma alarm sensörlü ve gömme kilitli
servis kapağı olacaktır. Kapak açıldığında direkteki hareketli kamera
otomatik olarak kapağı gösterecek yöne dönecek ve izleme merkezinde sesli
ve alarmın geldiği direği belirten ışıklı alarm sinyali üretilecektir.
31.9 Direklerin ölçekli çizimleri ve statik hesaplamaları İdare’nin onayına
sunulacak, İdarenin yazılı onayını müteakip üretimi ve montajı yapılacaktır.
15
31
Sayfa 61 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
32
33
B Tipi kamera direği (sabitleme dahil) (8 m. TS-914 galvaniz)
Mevcut direklerin veya binaların kullanılmadığı kamera noktalarında
kullanılacaktır.
32.1 Direğin zemine montajı kolay sökülemeyecek bir yapıda ve kontra
somunlu olacaktır. Montajdan sonra somunlar sökülemez hale
getirilecektir.
32.2 Direğin en üst noktası yağmur girmemesi için kapatılacak, yağmur
girmeyecek yapıda yerden 7,8 – 8 m. yukarıda yandan kablo çıkış noktaları
olacaktır. Önceden hazırlanacak beton zemine, Tedaş aydınlatma direği
montaj standartlarına uygun şekilde monte edilecektir.
32.3 Yeni tesis edilecek direkler 8 m. boyunda, en az 3 mm et kalınlığında ve 12
veya 16 gen yapıda olacaktır.
32.4 Direkler zemine en az 8 vida ile monte edilecektir.
32.5 Direklerin taban çapı en az 28 cm. 6 m. yukarıdaki çapı en az 18 cm.
olacaktır.
32.6 Direklerin üzerine kamera montajı için kaynak içermeyen, direğe vidalı
yapıda montaj aparatı bulunacaktır. Montaj aparatı üzerinde en az 4
kamera için montaj delikleri hazır olacak, montaj delikleri galvaniz
işleminden önce tesis edilecek kameranın montaj yapısına uygun olarak
açılmış olacaktır. Montaj aparatı en az direkle aynı et kalınlığına sahip
olacaktır.
32.7 Uygulamada duvar yanına monte edilecek kamera direkleri, titreşimin
azaltılması açısından, zemine sabitlemenin yanı sıra en az iki noktadan
duvara da sabitlenecektir. Bu amaçla, direk üzerinde bulunacak
fabrikasyon sabitleme noktalarından veya direği saran galvanizli çelik
çemberler ile duvara da sabitlenecektir.
32.8 Direklerin galvaniz yapısı TS–914 standartlarına uygun olacaktır.
32.9 Zeminden 50-60 cm yukarıda kapak açılma alarm sensörlü ve gömme
kilitli servis kapağı olacaktır. Kapak açıldığında direkteki hareketli
kamera otomatik olarak kapağı gösterecek yöne dönecek ve izleme
merkezinde sesli ve alarmın geldiği direği belirten ışıklı alarm sinyali
üretilecektir.
32.10 Direklerin ölçekli çizimleri ve statik hesaplamaları İdare’nin onayına
sunulacak, İdarenin yazılı onayını müteakip üretimi ve montajı
yapılacaktır.
Enerji kablosu (saha) (3x2,5 NYY) (metre).
33.1 Kamera ve iletişim altyapısında bulunan kamera, Ethernet anahtar v.b. diğer
aktif cihazların 220 VAC merkezi enerji gereksinimi karşılamak için
kullanılacaktır. Aynı güzergâhtaki kamera, sistem ve cihazlar aynı kablodan
paralel beslenecektir.
33.2 Kamera noktalarındaki 220 VAC besleme için yeraltında tek damarlı, PE dış
kılıflı, en az 3 x 2,5 mm² NYY kablo kullanılacaktır. Kablolar kullanıldıkları
ortama uygun özelliklerde olacaktır.
33.3 Aynı kabloya bağlı aktif cihazların maksimum enerji harcamalarını aynı
anda yapması durumunda (ısıtma soğutma dahil) çekilecek akım, kablonun
sürekli taşıyacağı nominal akım değerinin % 40 ını geçmeyecektir.
Gerekiyorsa daha yüksek kesitli enerji kablosu kullanılacaktır.
2
3500
Sayfa 62 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
Ethernet kabloları (yeterince) (set)
34.1 Kameraların Ethernet anahtarlara bağlantısı ve POE (Power Over Ethernet)
özellikli kameraların beslemesi için kullanılacaktır.
34.2 Kurulacak olan kablolama altyapısı ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 standartlarında
belirtilen 4 çiftli 100 Ohm Category 6 performans spesifikasyonlarına uygun
olmalıdır.
34.3 Kabloların bu standartlara uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından
(ETL, UL) onaylanmış bir rapora sahip olmalıdır.
34.4 Kablo iletkeni, çıplak ve katı bakır (Solid Soft Plain Copper) olacaktır.
34.5 Kablo ekranlı (STP) olacak ve topraklama standartlarına uygun olarak tesis
edilecektir.
34.6 Kablo 4 adet sarmal çiftli (twisted pair) iletken olacaktır.
34.7 Kabloların çalışma sıcaklığı en az –30°C ve +60°C sıcaklıkları arasında
olmalıdır. Bu değerler üretici firma kataloglarında belgelenmelidir.
34.8 Kablo 100 metre mesafede Cat6 STP standartlarına uygun iletişimi
desteklemelidir.
34.9 Kamera Saha dolabı arasında kullanılacak kablolar PE dış kılıflı olacaktır.
34.10 Kamera ile Ethernet anahtar arasında kullanılacak kablolar yekpare
olarak tesis edilecektir.
34.11 Kamera ve saha dolabı arasındaki kabloda kullanılacak RJ-45
konektörleri STP kabloya uygun ve en az 500 takıp sökmeden sonra
şartnamede belirtilen mekanik ve elektriksel özelliklerini karşılayacak
özellikte olacaktır.
34.12 RJ-45 konnektör bağlantı malzemesi 100 mikro-inç nikel kaplı bakır
alaşım üzerine 50 mikro-inç altın kaplama olacaktır.
1
Ethernet ara kablo (yeterince) (set)
İzleme merkezi ve Saha panosu içindeki cihazlar arasındaki Ethernet
bağlantısında kullanılacaktır.
35.1 Bakır patch cordlar ANSI/TIA/EIA-568.B.2-1 Cat6 standardına uygun
olmalıdır.
35.2 Patch kablonun yukarıdaki standarda uygunluğunu gösteren bağımsız test
kuruluşu sertifikası (ETL, UL) olmalıdır.
35.3 Yerel Alan Ağı Cat6 standartlarında 1000 Base-T Ethernet ortamını
sağlayacak şekilde kurulacaktır.
35.4 Kabloda 4 adet sarmal çiftli (Twisted Pair) iletken olmalıdır.
35.5 Konnektör bağlantı malzemesi 100 mikron-inç nikel kaplı bakır alaşım
üzerine 50 mikro-inç altın kaplama olmalıdır.
35.6 Ethernet anahtar – Kayıt Sunucusu ve Ethernet anahtar – FO Ethernet
Dönüştürücüler arasında kullanım yerine göre uygun uzunlukta (50 cm. – 5
m. arası) sonlandırılmış orjinal ambalajlı CAT6 bakır patch cordlar
kullanılacaktır.
35.7 Ara kablolar ve konektörleri en az 500 takıp sökmeden sonra şartnamede
belirtilen mekanik ve elektriksel özelliklerini karşılayacaktır.
35.8 Ethernet Ara Kablolar fabrikasyon olarak imal edilmiş olacaktır.
Ethernet patch panel (Adet)
İzleme merkezindeki cihazlar arasındaki Ethernet bağlantısında kullanılacaktır.
36.1 Panel 19” rack montajına uygun olacak ve kabinet içine monte edilecektir.
1
34
35
36
1
Sayfa 63 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
37
38
36.2 Patch paneller ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 spesifikasyonlarına uygun olacak
ve aşağıdaki performans değerlerine uygun olacaktır.
36.3
Patch panelin yukarıdaki standarda uygunluğunu gösteren bağımsız test
kuruluşu sertifikası (ETL, UL) olmalıdır.
36.4
Patch paneller 24 portlu olacaktır.
36.5
Patch panelin arka tarafında orijinal fabrikasyon metal kablo tutucu
aparat takılı olmalıdır.
36.6
Patch panel üzerinde etiketleme için uygun kod alanları olacaktır.
36.7
Plug bağlantı malzemesi 100 mikro-inç nikel kaplı bakır alaşım üzerine
50 mikro-inç altın kaplama olacaktır.
Fiber optik kablo
37.1 Kamera görüntüleri ile verilerin izleme ve Kontrol Merkezlerine iletimi için
kullanılacaktır.
37.2 Kullanılacak fiber optik kablolar yeraltı kullanımına uygun ve çelik zırhlı
(kemirgenlere karşı) olacaktır.
37.3 Single mode fiber optik kablolar çok damarlı, 9/125 mikron olacaktır.
37.4 Fiber Optik kabloların çalışma sıcaklık aralığı min. –30°C ile +60°C
olacaktır.
37.5 Kablo dış kılıfı, sürtünmelere ve zorlanmalara karşı korunaklı HDPE
(Yüksek Yoğunluklu Poli Etilen) olacaktır.
37.6 Fiber optik omurga kullanıldığı güzergahlarda 1 Gb/s hızları
destekleyecektir.
37.7 F/O kabloda tüpün içi su girmesini önleyici jel ile doldurulmuş olacaktır.
37.9 Single Mode Fiber Kabloda 1 Km. mesafe için, 1310 nm. Dalga boyunda
zayıflama değeri en çok 0,5 dB/km. ve 1550nm dalga boyunda zayıflama
değeri en çok 0,5 dB/km değerlerinde olacaktır.
37.10 F/O Kablo ANSI/EIA/TIA 568B.2 standartlarına uygun olmalıdır.
37.11 Kablo güzergâhlarında kullanılacak F/O kablo iletken (core) sayısı EK-1
de gösterilen Oba Çayı – Gümüşdere arasındaki 1050 m.lik kısım
minimum 24, diğer güzergahlar minimum 12 olacaktır.
37.12 24 Core Fiber Optik Kablolar en az 3 tüplü olacaktır.
37.13 Teklif verilen ürünlerle ilgili üretici firmalar ISO 9001 belgesine sahip
olacaktır.
FO kablo sonlandırma (merkez) (Kutu, Pıgtaıl, Koruyucu kaset, ara
kablolar dahil komple)
3500
4
38.1 İzleme merkezinde Fiber kablo sonlandırma işlemi kabinet içine, rack tipi
19” fiber optik sonlandırma kutularında (patch panel) yapılacaktır.
38.2 Rack tipi Patch paneller paslanmaz metal yapıda veya fırın boyalı olmalı,
panel içersinde işçilik ve sonlandırma kolaylığı sağlayabilecek tarzda kızaklı
tip olmalıdır.
38.3 Patch panellerin ön tarafı ara kabloları (patch cord) taşıyacak ve sarkmasını
önleyecek bir yapıda olmalıdır.
38.4 Patch paneller 24 port ST veya SC Simpleks adaptör takılabilir özellikte
olmalıdır.
38.5 Patch paneller ile birlikte füzyon sonlandırma için gerekli kablo tutucu,
ısıyla büzüşen 60 mm koruyucu (splice protector) tüpler, minimum 12 portlu
koruyucu kasetler kullanılacaktır.
Sayfa 64 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
FO kablo sonlandırma (saha) Kutu, Pıgtaıl, Koruyucu kaset, ara kablolar
dahil komple)
39.1 İzleme merkezleri dışında kalan yerlerde Fiber kablo sonlandırma işleminde
rack tipi 19” veya duvar tipi fiber optik sonlandırma kutuları kullanılacaktır.
39.2 Sonlandırma kutuları paslanmaz metal yapıda, fırın boyalı veya sağlam
ABS malzemeden olmalıdır.
39.3 Sonlandırma kutuları 6 veya 12 port kapasiteli ve ST veya SC Simpleks
adaptör takılabilir özellikte olmalıdır.
39.4 Sonlandırma kutularında füzyon sonlandırma için gerekli kablo tutucu,
ısıyla büzüşen 60 mm koruyucu (splice protector) tüpler, minimum 6 portlu
koruyucu kasetler kullanılacaktır.
39.5 Bir noktada kullanılacak fiber iletkenler aynı tüp içinden seçilecek, fiber
optik kablonun kullanılmayan tüpleri kesilmeyecektir.
39.6 Fiber optik adaptörler ve konektörler kullanılacak yapıya göre ST veya SC
tipinde olmalıdır.
39.7 Adaptörlerin ve konnektörlerin sleeve malzemeleri seramik olmalıdır.
39.8 Adaptörlerin ve konnektörlerin çalışma sıcaklığı en az –30/ +60 °C arasında
olmalıdır.
39.9 Fiber optik kabloların füzyon yöntemiyle sonlandırılması için fabrikasyon
olarak üretilmiş ST veya SC tipinde Simpleks pigtailler kullanılacaktır.
40.1 Fiber optik kabloların füzyon ile sonlandırılmalarında ek kaybı maksimum
0,05 dB. olacaktır.
40.2 İzleme Merkezinde Fiber kabloların hiçbir damarı, kullanılmasa dahi, boşta
bırakılmayacaktır.
40.3 Sahada ilgili noktalarda Fiber kabloların kullanılan uçları sonlandırılacaktır.
Sonlandırılan uçlarla aynı tüp içinde bulunan ve o noktada kullanılmayan
uçlar füzyon kaynağı ile birleştirilerek devam edecektir.
18
39
40
41
Kazı ve sonlandırma (lokal Kazı) (metre)
Detayları aşağıda Montaj ve 5. Bakım-Onarım Hizmetleri maddesinde
tanımlanmıştır.
Kablo koruyucu PE boru (metre)
3500
41.1 Kablo koruyucu borular fiber optik ve enerji kablolarının yeraltında
taşınması için kullanılacaktır. Kamera noktalarının mevcut Kent Güvenlik
Sistemine bağlantısı için yapılacak Kazı (açma, kapama, rögar) hariç kablo
koruyucu borunun temini ve döşenmesi Yüklenici tarafından yapılacaktır.
41.2 Kablo koruyucu olarak en az 60 mm çapında ve en az 6 ATU basınca
dayanıklı, PE–100 tipinde TSE belgeli kangal boru kullanılacaktır.
41.3 Birden fazla kablo koruyucu borunun kullanıldığı güzergâhlarda koruyucu
borular ya fabrikasyon olarak birbirine birleştirilmiş olacak ya da en az her
bir metrede bir özel plastik birleştirme aparatlarıyla birbirine
birleştirilecektir.
41.4 Kablo koruyucu dönüşleri F/O iletimi etkilemeyecek şekilde keskin
dönmeyecek, ek yerleri su geçirmez yapıda olacaktır. Koruyucu Kangal
boruların eklerinde su geçirmez bağlantı elemanları (manşon)
kullanılacaktır.
41.5 Araç yolu geçişlerinde kablo koruyucu olarak kangal boru ile aynı ebatta
veya daha büyük çapta galvanizli boru kullanılacaktır. Üzeri en az 10 cm.
kum dolgu yapılacak, üzerine plastik işaret şeridi konulduktan sonra yol
seviyesine kadar tamamen zemine uygun (asfalt, parke) kum ile
doldurulacaktır. PE ve Galvaniz boru geçişleri uygun ebatta manşonlarla
yapılacaktır.
42
Kablo koruyucu (galvaniz boru) (metre)
43.1 En az 60 mm çapında ve galvanizli olacaktır.
120
Sayfa 65 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
Kablolama (metre)
43.1F/O, Ethernet ve Enerji kablolarının kullanıldığı güzergâhlarda gereken ve
İdare’nin gerekli göreceği bölgeler çelik spiral, PVC kanal, galvanizli boru
ve ilave ekipmanla koruma altına alınacaktır.
43.2F/O kablo için belirtilmeyen değerler Türk Telekom'un F/O kablolama ile
ilgili standartlarını karşılayacaktır.
43.3 Bütün fiber kablolar ilgili sonlandırma kabinlerinde yer alacak dağıtım
panolarında (patch panel) sonlandırılacaktır. Her bir kablo giriş çıkışı için
ayrı dağıtım panosu kullanılacaktır.
43.4 Her fiber damar, karşı ucu gösterir şekilde etiketlenecektir.
43.5 Aktif cihaz bağlantıları ile fiber optik dağıtım kutuları arasındaki bağlantı
orijinal ve fabrikasyon fiber ara bağlantı kabloları kullanılarak
gerçekleştirilecektir.
43.6 Her bir fiber damarı ileride kullanıma müsait olacak şekilde en az 2 metre
uzunluğunda açılacak ve dağıtım panosu veya ek tepsisi içerisinde sarmal
olarak düzgün bir şekilde yerleştirilecektir.
43.7 F/O kablolarda bir noktada kalacak, devam etmeyecek iletkenler,
gerektiğinde sonlandırılabilecek şekilde sonlandırma panellerinin içinde
yedek amaçlı olarak bırakılacaktır.
43.8 Fiber optik kablo çekiminde kablolama standartlarına uyulacak, kablo
dönüşlerinde sert kıvrımlar olmayacak güzergâhlar seçilecektir.
43.9 İzleme merkezinde yer değişiklikleri göz önüne alınarak kabin içerisinde ya
da yanında en az 5 metre F/O kablo payı bırakılacaktır.
Fiber optik panellerin etiketlemesi yapılacak ve tüm birimlerde aynı renk
kodu kullanılacaktır.
43.10 Kablo güzergâhlarında kullanılacak F/O kablo iletken (core) sayısı EK-1
de gösterilen Oba Çayı – Gümüşdere arasındaki 1050 m.lik kısım minimum
24, diğer güzergahlar minimum 12 olacaktır.
43.11 İzleme Merkezi dışındaki sonlandırma noktalarında fiber optik kablonun
kullanılmayan tüpleri kesilmeyecektir. Aynı güzergâhta kullanılacak
iletkenler öncelikle aynı tüp içinden seçilecektir.
3500
43
44
45
46
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Satın Alma Rehberi
Sistemin montajı
Set
Test ve devreye alma
set
Eğitim ve dökümantasyon
set
Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler
Duvar prizleri, bağlantı modülleri
İzleme merkezindeki cihazların bağlantısında kullanılacaktır.
Duvar prizleri ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 spesifikasyonlarına uygun olacak ve aşağıdaki performans
değerlerini sağlayacaktır
Duvar prizi için kullanılan jackın yukarıdaki standarda uygunluğunu gösteren bağımsız test kuruluşu
sertifikası (ETL, UL) olmalıdır.
Data prizleri RJ-45 tipinde olacak, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecektir.
Prizler üzerinde etiketleme için uygun alanlar olacaktır.
Plug bağlantı malzemesi: 100 mikro-inç nikel kaplı bakır alaşım üzerine 50 mikro-inç altın kaplama
olacaktır.
4. Garanti Koşulları
4.1 Garanti süresi geçici kabulün onaylandığı tarihten itibaren, ihale kapsamındaki tüm ürünler için 24 (Yirmi Dört)
aydır. Bu süre zarfı içerisinde tüm sistem ve cihazlar üretim ve işçilik hatalarına karşı garantili olacak, hatalı
imalat, işçilik ya da montaj yüzünden hasara uğrayan malzeme değiştirilerek yerine yenisi monte edilecektir.
Garanti süresi içinde sistem / cihazların garanti kapsamına giren bakımı bedelsiz olarak yapılacaktır.
4.2 Garanti süresince yapılan arıza bildirimlerinde aksi belirtilmeyen ürünler için en geç 6 (altı) saat içinde müdahale
edilecek ve müdahaleyi takiben yurt içi parça değişimi gerekiyorsa 3 (üç) gün, yurt dışı parça ithali gerekiyorsa
Sayfa 66 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Geçen süre zarfında arızalı cihazlar ücretsiz olarak çalışır
vaziyetteki muadilleri ile değiştirilerek, sistemin çalışma sürekliliği sağlanacaktır.
4.3 Garanti içi değiştirilen parçaların her türlü maliyet, nakliye, sigorta, gümrük, v.b. masrafları Yükleniciye aittir.
4.4 Parça değişimi gereken durumlarda arızanın bildirimi ile arızanın giderilmesi arasında 3 (üç) günü geçen süreler
garanti süresine eklenecektir.
4.5 Yüklenici, garanti süresi boyunca 3 (üç) aylık aralıklarla ücretsiz periyodik ve koruyucu bakım yapacaktır.
Periyodik ve koruyucu bakım çizelgesi geçici kabulden 1 (bir) ay sonra Sözleşme Makamına sunup
onaylatılacaktır.
4.6 Sözleşme makamı, firmadan aldığı tüm cihazlarla ilgili olarak her konuda bilgi isteyebilecektir. İstenilen bilginin
acili yetine bağlı olarak günlü ya da süreli bilgi istenebilir. Süresiz ve günsüz istenen bilgiler en geç 1 hafta
içinde yazılı olarak idareye ulaştırılacaktır. Firmanın istenilen bilgi için yurtdışından gelecek bir bilgi nedeniyle
ilave süreye ihtiyaç duyması halinde bunu sözleşme makamına bildirecek ve sonucu idareye yurtdışından gelen
yazının bir örneği ile birlikte verecektir.
4.7 Arıza, kurulum, bakım, vb. konular firmaya telefon, e-posta ve faks iletişimi ile bildirilecektir. Firma her çağrı
için cevabı, idarece düzenlenecek matbu formun fakslanması sureti ile bildirecektir. Sözleşme makamı alınan
sonuç faksından işlem tamamlanmış sayılacaktır.
4.8 Bu amaçla firma, 24 saat erişimi mümkün olan firmaya ait en az birer adet telefon ve faks numarası ile e-posta
bilgisini verecektir.
4.9 Firma, garanti süresi boyunca Türkçe konuşan, iyi eğitimli ve deneyimli bir teknik destek personeline en geç 1
saat içinde bağlantı sağlayan 7 gün 24 saat ücretsiz telefon desteği sağlayacaktır.
4.10 Çağrı bildirimleri resmi yazı şeklinde faks, e-posta veya acil durumlarda telefonla yapılacaktır.
4.11 Garanti süresi içinde bir cihazda 3 defadan fazla aynı arızanın meydana gelmesi durumunda cihaz, firma
tarafından 5 gün içinde yenisi ile değiştirilecektir.
4.12 Firma, sunucu, omurga Ethernet anahtar ve izleme bilgisayarları dışında kalan diğer cihazların arızalarında
teknik servise götürdüğü cihazı en geç 10 gün içerisinde arızası giderilmiş olarak iade etmek ve kurulumunu
yapmak zorundadır. Bu süre içerisinde arızalanan cihaz yerine geçici cihaz takılarak sistemin sürekli çalışması
sağlanmalıdır. Ayrıca cihazın arızası 10 gün içerisinde giderilememişse arızalı cihaz yenisi ile ücretsiz olarak
değiştirilecektir.
4.13 Belirtilen süreler mesai saatleri ile sınırlı değildir. Resmi tatil ve mesai harici zamanı da kapsamaktadır.
4.14 Yüklenici firma, müdahale ettiği her sorun ve sonucu hakkında en geç 2 gün içerisinde sözleşme makamına
yazılı olarak (tutanak, servis formu) bilgi verecektir.
4.15 Sistemde yoğunluklu olarak kullanılan sabit ve hareketli Kameralar, sunucu, izleme bilgisayarları, Ethernet
Anahtarlar,video kontrol ve kayıt yazılımı ve Kontrol Klavyesi ile ilgili olarak, İlgili cihazın yetkili distribütörü
tarafından antetli kağıda İdareye hitaben yazılmış, Yüklenicinin ilgili cihazın Kesin kabul tarihine kadar satış,
montaj ve bakımını yapmaya yetkili olduğuna dair Yetki Belgesi teklif ekine konulacaktır. Yetki Belgesi ekinde
belgeyi kaşeleyip imzalayan distribütör firmanın yetkili distribütör olduğuna dair belgeler de teklif ekine
eklenecektir. Yetki Belgesinde İhale Kayıt Numarası ve İhale tarihi de belirtilecektir.
4.16 Sistemde yoğunluklu olarak kullanılan sabit ve hareketli Kameralar, Kayıt Cihazı, izleme bilgisayarları Ethernet
Anahtarlar ve Kontrol Klavyesi ile ilgili olarak, İlgili cihazın yetkili distribütörü tarafından antetli kağıda
Sözleşme Makamına hitaben yazılmış, Kesin Kabul tarihine geçerli kadar cihazların kendi garantisi altında
olduğuna dair Garanti Taahhüt Belgesi teklif ekine konulacaktır. Garanti Taahhüt Belgesi ekinde belgeyi
kaşeleyip imzalayan distribütör firmanın yetkili distribütör olduğuna dair belgeler de teklif ekine eklenecektir.
Garanti Taahhüt Belgesinde İhale Kayıt Numarası ve İhale tarihi de belirtilecektir.
4.17 Teklif verecek firmalardan firma merkezi Antalya il sınırları dışında bulunanlar, Garanti İçi Bakım süresinde
hızlı hizmet verilebilmesi açısından, Antalya İl sınırları içinde bulunan ve Şartnamede tanımlanan sisteme benzer
yapıda bir kent güvenlik sisteminin bakımını yapmaya yetkili Hizmet Yeterlilik Belgesine veya Şartnamede
tanımlanan sisteme benzer yapıda Kent Güvenlik Sistemi İş Bitirme Belgesine sahip bir firmanın Hizmet
Yeterlilik veya İş Bitirme Belgesini ve bu firma ile yapılmış teklif kapsamındaki sistemin garanti içi bakımı
konusundaki garanti içi bakım süresini kapsayacak sözleşmeyi teklif ekinde sunacaklardır.
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri
5.1 Kablo koruyucu borular fiber optik ve enerji kablolarının yeraltında taşınması için kullanılacaktır. Kamera
noktalarının mevcut Kent Güvenlik Sistemine bağlantısı için yapılacak Kazı (açma, kapama, rögar) hariç
kablo koruyucu borunun temini, döşenmesi, fiber optik ve enerji kablolarının çekilmesi, enerji ve fiber
optik kablolarının konuma göre yeraltı ek kutusu veya saha dolaplarında sonlandırılması v.b. gerekli
işlemler Yüklenici tarafından yapılacaktır.
5.2 Gerekebilecek ilave lokal kazılar sözleşme makamı onayı alınmak kaydıyla, bahçe, yeşil alan, yol ve
geçişlere zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Bu durumun teknik açıdan mümkün olmadığı durumlarda
sözleşme makamının yazılı onayı alınmak kaydıyla çevreye en az zarar verecek güzergahlar seçilecektir.
5.3 Kazılacak kanal yerden 60 ± 5 cm. derinlikte ve 20-30 cm. genişlikte açılacaktır.
Sayfa 67 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
5.4 Kabloların zarar görmemesi için kablo çoklayıcıların alt, üst ve yanlarına en az 5’er cm. kum dolgu
yapılacak, boruların 20±5 cm. üzerine kırmızı beyaz renkte, en az 10 cm. genişliğinde, plastik işaret şeridi
serilecek ve taşsız toprakla doldurulacaktır.
5.5 Kablo güzergahında kullanılacak rögarlar içten içe en az (30 cm x 50 cm. x 30) ±5 cm. (en x boy x derinlik)
ebatlarında olacaktır. Tabanında 5 cm. çapında veya 5x5 cm. ebatlarında drenaj boşluğu olacaktır.
Rögarların üzeri gerektiğinde kolay açılabilecek şekilde konumlandırılacaktır. Rögarlar teknik bir
zorunluluk olmadığı takdirde araç ve yaya trafiğinin olmadığı noktalarda konumlandırılacaktır.
5.6 Teknik zorunluluk durumunda araç trafiğinin olduğu güzergahlarda kullanılacak rögarlar ağır yol yüklerine
ve darbelere dayanıklı pik döküm kapaklı olacak ve üst seviyesi (kapak dahil) zemin kodunda olacaktır.
Kabloların sabotaja karşı korunması amacıyla, kapaklar kolay açılmayacak özellikte yapılacaktır.
5.7 Beton rögar kullanılan noktalarda BS.20 (B225) demirli beton kullanılacaktır.
5.8 Rögarların yanlarında (30 cm. tarafı) kullanılacak kablo koruyucu boru girişlerinin çapları kullanılacak
boruya uygun olacak ve borular montajdan sonra kolay çıkmayacak şekilde mekanik olarak sabitlenecek ve
gereken izolasyon tedbirleri alınacaktır.
5.9 Rögarlar gereken kamera ve dönüş noktaları ile bunun dışındaki bölgelerde konuma bağlı olarak yaklaşık
her 50–100 m. de bir yerleştirilecektir.
5.10 Araç trafiği olmayan güzergahlarda kompozit veya sert plastik malzemeden yapılma kilitli kapaklı rögarlar
kullanılabilecektir. Kullanılacak rögarlar üstten en az 100 kg. sürekli basınca dayanıklı olacaktır. Bu
rögarların üst seviyesi zeminden en az 20 cm derinlikte olacak ve uygulamadan sonra üzeri ortama uygun
malzeme ile (çevreye uygun olarak toprak, çim, parke v.b.) kapatılarak sonlandırılacaktır.
5.11 Uygulamadan sonra kablo güzergahları ve rögar konumları cm. seviyesinde tereddüde mahal bırakmayacak
şekilde detaylı bir şekilde çizilecek ve Sözleşme Makamına geçici kabul öncesinde teslim edilecektir.
5.12 Yeraltında kullanılan kabloların kamera direkleri ve binalara girişleri güvenli bir şekilde olacaktır. Bu
amaçla gerekli yalıtım tedbirleri de alınması kaydıyla, binaya giriş noktasında kablo koruyucu borular
dikeyde en az 20 cm. kalınlığında koruyucu beton blok içinden geçirilecektir. Bu yapının mümkün olmadığı
durumlarda kabloların bina girişlerinde PE boru ile aynı kalınlıkta galvanizli boru kullanılacaktır. PE ve
galvanizli boruların dönüş noktalarında keskin dönüşler olmayacak, dönüş yarıçapları en az 30 cm.
olacaktır.
5.13 Uygulamadan önce montaj detayları ve kablo geçişlerinin detaylı çizimleri yapılacak, sözleşme makamının
onayını müteakip gerekli uygulamalar yapılacaktır.
5.14 Uygulama sırasında mevcut yapılara zarar verilmemesi için gereken tedbirler alınacaktır. Kablo koruyucu
boruların istinat duvarı geçişlerinde duvarın özelliğine ve yapısına bağlı olarak, ya el alt seviyesinden toprak
içinden geçilecek, bu mümkün değilse gerekli tedbirler ve Sözleşme Makamının onayı alınarak matkap ile
delinerek geçilecektir.
5.15 Binalarda FO kablo sonlandırmaları için yer seçiminde fiziki güvenlik unsurları ve teknik zorunluluklar
dikkate alınacaktır. Uygulamadan önce sözleşme makamının onayı alınacaktır.
5.16 Sistemin montajı sırasında Yüklenici tarafından Sözleşme Makamı veya üçüncü kişilere verilecek her türlü
zarar Yüklenici tarafından öncelikle giderilecek, bu nedenle herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.
Test ve Devreye Alma
5.17 Şartname kapsamında tesis edilecek sistemin şartnameye uygun olarak montajının tamamlanmasını
müteakip sistemde kullanılan cihaz, malzeme ve yazılımın testleri yapılacak ve test sonuçları Sözleşme
makamına CD ortamında ve/veya çıktı olarak teslim edilecektir.
5.18 Test ve entegrasyon için kullanılacak her türlü test cihazı ile test ortamı firma tarafından temin edilecektir.
5.19 Firma şartnameye uygun olarak şartname kapsamındaki cihaz ve malzemelerin entegrasyonunu
gerçekleştirecektir.
Eğitim ve Dökümantasyon
5.20 Kurulacak sistemin işletimi için, sözleşme makamı tarafından görevlendirilecek 5 (beş) kişilik bir ekibe en
az 10 (On) iş günü süre ile teorik ve uygulamalı olarak, operatör ve teknik bakım eğitimi verilecektir.
Eğitimde kullanıcılara izleme merkezinde ve sahada kullanılan tüm sistem bileşenlerinin kullanımı ve
gerekli diğer işlemler detaylı olarak gösterilecektir.
5.21 Eğitimler günlük toplam 5 saatten az olmayan ders içerikleri ile gerçekleştirilecektir.
5.22 Kullanılacak ürünlerin üretici firma orijinal kullanım kitapçığı, teknik özelliklerini belirtir teknik belgeler,
kataloglar ve CD’leri ihale sonucuna göre işe başlamadan teslimatı yapılacaktır.
5.23 İş bitiminde, yüklenici tarafından tüm cihazlara ait test sonuçları, montaj ve uygulama planları, kablo
şemaları gibi dokümanlar ve açıklayıcı bilgiler CD ve kâğıda basılı olarak idareye teslim edilecektir.
5.24 Sistemde kullanılan tüm programların lisansları ve orijinal program CD leri iş bitiminde Sözleşme
Makamına teslim edilecektir.
5.25 Sistemde kullanılan birimlerin yeterli Türkçe kullanım kılavuzları eğitim sırasında kullanıcılara
verilecektir.
5.26 Kullanıcı ve teknik eğitimden sonraki dönemde, Sözleşme Makamının isteği halinde, sistemin kullanımında
ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi amacıyla, kullanıcılara ücretsiz olarak yeterli seviyede tekrar eğitim
verilecektir.
Sayfa 68 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
6. Gerekli Yedek Parçalar
Yok
Satın Alma Rehberi
7. Kullanım Kılavuzu
7.1Kurulacak sistem ile ilgili olarak kullanılan cihaz malzemelere ait Türkçe ve orijinal dilindeki kullanım
klavuzları CD ortamında ve basılı olarak geçici kabulden önce sözleşme makamına teslim edilecektir.
7.2Kullanım klavuzları en az üçer nüsha olarak teslim edilecektir.
8. Diğer Hususlar
8.1 Sistemde kullanılan tüm ithal ekipmanlar CE belgeli, yurtiçinden temin edilecek cihaz ve malzemeler TSE
belgeli olmalıdır ve bu belgelerin teslimatı ihale sonucuna göre işe başlamadan yapılacaktır.
8.2 Sistemde kullanılacak ithal malzeme ve cihazların üreticisi ISO 9001 kalite ve ISO akreditasyon belgesine
(Türk Akreditasyonu onay belgesi) sahip olmalıdır. Üretici firmaya ait ISO 9001 belgeleri ile akreditasyon
belgeleri sözleşme makamına işe başlamadan önce sunulacaktır.
8.3 Kullanılacak ürünlerin tümü birbirleri ile elektriksel olarak uyumlu olacak ve çevresel ve elektriksel olarak
geniş bir çalışma aralığına sahip olacaktır.
8.4 Sistemin tasarımında resmi makamlardan izin gerektiren cihaz kullanılması gerektiğinde, gerekli izin
işlemleri, sözleşme makamının yazılı onayı alınarak, Sözleşme Makamı adına yüklenici tarafından takip
edilecektir. İzin için güncel maliyetler teklif de belirtilecek ve teklif maliyetine dahil edilecektir.
8.5 İzin gerektiren cihazlar için, ilgili resmi makamın ilgili cihaz için Onay Belgesi işe başlamadan sözleşme
makamına sunulacaktır. İzin gerektiren her türlü cihaz ve malzeme izin alınmadan kesinlikle
kullanılmayacak, Belediyenin bilgisi dışında kullanılması durumunda da olabilecek her türlü zarar Yüklenici
tarafından karşılanacaktır.
8.6 Kontrol ve Muayene için gerekli tüm test cihazları ve aletler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
8.7 Kontrol ve muayene sırasında, teslimi, imalat, taşıma ya da montaj esnasında oluşan her türlü kaza ve
hasarlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
8.8 Cihazlar ve cihazlarda kullanılacak her türlü malzeme ve aksesuarlar yeni ve orijinal ambalajında ve
kullanılmamış olmalıdır.
8.9 Yüklenici şartnamede belirtilen işin tamamını yapmakla mükellef olup, işin anahtar teslimi olarak çalışır
vaziyette teslimi için gerekebilecek her türlü ekstra malzeme için herhangi bir ücret istemeyecektir.
8.10 Kullanılacak her türlü cihaz, malzeme ve kablolar kullanıldığı ortama uygun standartlarda olacaktır.
8.11 Yüklenici, sözleşme makamını belirlediği ihale kapsamındaki çeşitli uygulamalara teknik destek verecektir.
8.12 İhale anahtar teslimi olup, sistemin şartnamede belirtilen özelliklerde bir bütün olarak çalışması için gereken
her türlü cihaz, malzeme, yazılım, işçilik v.b. ürün ve hizmetler teklife dahil edilecektir.
Malların Taşınması ve Teslimi
8.13 Sistemde kullanılacak her türlü cihaz ve malzemeler orijinal ambalajında Sözleşme Makamına teslim
edilecek ve kullanılmamış olacaklardır.
8.14 Teklif kapsamında kullanılacak sistem/cihazların ambalajlanması, taşınması, depolanması, sigortalanması
v.b. gibi her türlü sorumluluğu ve her türlü hasara karşı korunması, Sözleşme makamına çalışır halde teslim
edilinceye kadar, yükleniciye aittir.
8.15 Teklif kapsamında kullanılacak cihaz ve malzemeler, geçici kabulden garanti süresinin bitimine kadarki
süre için, Yangın, sabotaj, terör, araç çarpması, kötü niyet, halk hareketleri, hırsızlık, deprem, su baskınını,
yıldırımı da içerecek şekilde oluşabilecek hasarlara karşı Yüklenici tarafından “all risk kasko” olarak
sigortalanacaktır. Kasko poliçesinin aslı geçici kabulden önce Sözleşme makamına teslim edilecektir.
8.16 Belediye İzleme Merkezinde otomatik olarak kaydedilen kayıtlı kamera görüntüleri Belediye ve Emniyet
İzleme Merkezleri ile Tali İzleme Merkezinden de geriye dönük olarak izlenebilecektir.
8.17 Tesis edilecek sistemde, canlı kamera görüntüleri herhangi bir gecikme olmaksızın eş zamanlı olarak
Belediye ve Emniyette bulunan Ana İzleme Merkezlerinden ve Tali İzleme Merkezinden izlenecek ve
kontrol edilecektir.
8.18
Tali İzleme Merkezinden kablolu veya kablosuz olarak CD/DVD, USB Bellek, harici HDD v.b. hiçbir
kayıt ortamına görüntü kaydı alınamayacak, E-Posta v.b. yöntemlerle görüntü aktarılamayacaktır.
8.19
İzleme Merkezleri arasında güvenli ve hızlı koordinasyonun sağlanması amacıyla izleme merkezleri
arasında kullanılacak fiber optik ağ üzerinde veri ve voip ağı tesis edilecektir.
8.20
İleriki muhtemel ihtiyaçlar ve gelişmeler de göz önünde tutularak, sistem altyapısı değiştirilmeden, en
az %100 kapasite artırımı yapılabilecek ve yeniliklere açık bir altyapı tesis edilecektir.
8.21
Kameralardan gelen görüntü ve bilgilerle önemli bölgelerin izlenmesi ve şüpheli durumların teşhis
edilmesi sağlanacaktır. Muhtemel olay ve durumların anında fark edilebilmesi ve gereken önlemlerin
zamanında alınabilmesi için kamera görüntüleri gerçek zamanlı olarak izleme merkezlerine iletilecektir.
Sayfa 69 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
8.22
Kamera noktaları ile Kayıt Sunucusu arasında muhtemel bir iletişim arızasında kayıt cihazına
gönderilemeyen son kamera görüntüleri kameranın üzerinde depolanacak, gerektiğinde kamera üzerinden
alınabilecek ve iletişim altyapısı düzeldiğinde kayıt cihazına otomatik olarak gönderilecektir.
8.23
Sistemin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için sahada bulunan kamera ve diğer aktif cihazların
beslemesi aksi belirtilmediği takdirde İzleme Merkezlerine tesis edilecek Kesintisiz Güç kaynakları
tarafından sağlanacaktır.
8.24
Teknik Şartnamede olmayıp, ancak sistemin şartnamede belirtilen özelliklerde çalışabilmesi için
gerekli olan cihaz, malzeme, yazılım ve hizmetler yüklenici tarafından belirlenerek teklife dâhil edilecektir.
8.25
Bölgede yapılacak çalışma sırasında yüklenicilere, istekleri halinde, Sözleşme Makamı tarafından
montaj mahallinin görülmesi konusunda yardımcı olunacaktır.
8.26
Cihaz ve malzemeler için aşağıda belirtilen değerler minimum değerler olup, ilave üstün özellikler
tercihte dikkate alınacaktır.
8.27
Tesis edilecek sistem, 365 gün 24 saat bölgenin her türlü iklim şartlarında kesintisiz çalışacak yapıda
olacaktır.
8.28
Sistemin kurulması ve çalıştırılması için kullanılacak her türlü montaj malzemesi ve işçilik teklifte tek
kalem halinde yer alan montaj bedeline dahil edilecektir. Yanlışlık, unutma, keşfin hatalı yapılması vb. hiçbir
nedenle montaj için ilave bedel istenmeyecektir.
8.29
Herhangi bir kamera veya ünitede bir arıza olduğunda, bu arızanın diğer birimleri etkilememesi için
sistemde gerekli tedbirler alınacaktır.
8.30
Sistem bütünlüğü, uyumlu çalışma, servis kolaylığı, yedek cihaz ve malzeme maliyetinin azaltılması
açısından; Fiber optik kablo üzerinden görüntü ve veri iletimi yapacak olan Ethernet - Fiber Optik
dönüştürücüler, a,b,c tipi ethernet anahtarları kendi grubu içinde aynı marka, kesintisiz güç kaynakları
(KGK) kendi grubu içinde aynı marka, sabit kameralar kendi grubu içinde aynı marka, megapiksel hareketli
kameralar kendi grubu içinde aynı marka, kontrol klavyeleri kendi içinde aynı marka, sunucu ve izleme
bilgisayarları kendi grubu içinde aynı marka olacaktır.
8.31
Aksi belirtilmediği takdirde, bütün aktif (enerji ile beslenen) cihazlar en az 220 V ± %10 gerilim ve
50Hz ± %2 frekans değerleri arasında çalışacaktır.
8.32
Tüm aktif cihazlar ile birlikte Türkiye standartlarında çalışan priz ve fişler sağlanacaktır.
8.33
Sistemin herhangi bir unsuru yatay genişlemeyi (Sunucu, kayıt cihazı, kamera, iletişim ağı gibi
unsurlarının sözleşme makamının talebi veya gerekmesi durumunda sayısal olarak artırılmasına uygun
olması) engelleyecek bir unsura sahip olmayacaktır.
8.34
Aksi belirtilmediği takdirde, iç ortamlarda (izleme merkezi) çalışacak tüm cihazlar en az +5C ile
+40C sıcaklık ve en az % 20 ile % 80 bağıl nem aralığında çalışabilecektir.
8.35
Aksi belirtilmediği takdirde, dış ortamlarda (izleme merkezi dışında) çalışacak tüm cihazlar en az -10C
ile +50C ortam sıcaklığı ve en az % 10 ile % 90 bağıl nem aralığında çalışabilecektir.
8.36
Proje kapsamında kullanılacak cihaz ve malzemeler sistemin kurulacağı bölgede 365 gün 24 saat sürekli
çalışmaya uygun yapıda ve özellikte olacaktır. Bu konuda bölgenin iklim yapısı dikkate alınarak teklif
verilecek, ortam sıcaklığı ve nem oranı nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar ve arızalar Firmanın
sorumluluğunda değerlendirilerek garanti içi şartlarında Firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.
Bölgenin iklim yapısı, ortam sıcaklığı ve nem oranı nedeniyle ortaya çıkabilecek arızaların garanti
kapsamında ve ücretsiz olarak giderileceğine dair taahhütname geçici kabulden önce sözleşme makamına
teslim edilecektir.
8.37
Teklif edilecek tüm Saha ve Merkezi aktif cihazların yıldırım, statik elektriklenme vb. etkilere karşı
topraklamanın yanı sıra koruyucu önlemleri, izolasyonu yapılacaktır. Bu amaçla kullanılacak araç, cihaz,
malzeme vb. ürünler teklife dahil edilecektir.
8.38
Şartnamede belirtilen özellikler bir bütün olarak değerlendirilecektir. Teklif edilecek cihaz ve
malzemeye bağlı olarak, sistemin şartnamede belirtilen özelliklerde bir bütün olarak çalışması için
gerekebilecek cihaz ve malzemeler teklife dahil edilecektir.
8.39
Sistemin kurulumu sırasında kamera noktalarının şartnamede belirtilen bölgelerdeki noktasal
konumlandırılması ve yönlendirilmesi Sözleşme Makamı ile koordineli olarak yapılacaktır.
8.40
Kullanılacak yazılımlar süresiz olarak lisanslı olacak, lisansları ve orijinal program CD leri geçici kabul
den önce Sözleşme Makamına teslim edilecektir.
8.41
Firmalar, teklif edecekleri ve sistem içerisinde yoğunluklu olarak kullanılacak olan hareketli kamera,
saha dolabı sistemi ve kullanılacak video kontrol yazılımına yönelik uygulama için çalışır vaziyette demo
yapacaklardır. Sözleşme Makamının belirleyeceği bir konumda yapılacak demo, kullanılacak kameraların
gece ve gündüz performanslarının görülmesi amacıyla hem gündüz ve hem gece koşullarında yapılacaktır.
Saha dolabı sistemi demosu ise yukarıda detaylı olarak saha panosu başlığı altında açıklanan(madde 27.19)
özelliklere uygun olarak kapak açıldığında alarm üreten ve bu alarmın yazılım ile kontrolü ve belirtilen
konuma hareketli kameranın yönlendirilmesi yapılacaktır. Demo yapmak isteyen Yükleniciler Sözleşme
Makamına yazılı olarak başvuracaklardır. Başvuruyu yapan yüklenicilere demo ile ilgili gün ve saat yazılı
olarak bildirilecektir. Demo süresi yarım saat olup, istekliler idarenin belirteceği gün ve saatte demoya hazır
olarak bekleyecektir. Belirtilen başlangıç saatinden yarım saat sonra gelen istekliler demoya kabul
Sayfa 70 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
edilmeyecektir. Yapılan demo CD ortamına aktarılacak ve demo formu doldurulacak, Sözleşme Makamı ve
Yüklenici imzalı form CD ile birlikte teklif ekinde sunulacaktır. Yukarıda belirtilen demolarda başarısız olan
isteklilerin demo formu doldurulmayacaktır.
8.42
Demo esnasında yüklenicilerin teklif edecekleri ürünlerin teknik özellikleri şartnameye uygun olsa dahi
ürünler, görüntü netliği, görüş mesafeleri, ışık hassasiyetleri, performansı, hareketli objeleri işleme netliği,
renk çözünürlüğü, senkronize çalışma(alarm durumunda kameranın yönlendirilmesi, yazılım ile alarmın
kapatılması veya devreye alınması) kriterlerine göre değerlendirilecektir. Bu kriterlere göre değerlendirme
nedenleri, kurdurulacak güvenlik kamera sisteminden maksimum düzeyde çözünürlük, görüntü netliği
alınabilmesi, merkezi yönetim ile sistemin güvenliği, dolayısıyla şehir güvenliğine maksimum derecede katkı
sağlaması amaçlanmaktadır.
8.43
Demo yapmayan yüklenicilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8.44
Demo Yüklenicinin teknik personeli tarafından Sözleşme Makamı nezaretinde yapılacaktır.
8.45
Demo için her Yüklenici için aynı nokta, günün aynı saati v.b. gibi maksimum düzeyde aynı ortam
şartları sağlanmaya çalışılacaktır.
8.46
Demo için Yükleniciye ayrıca bir ek ücret ödenmeyecektir.
8.47
İhaleye teklif verenler Anahtar Teknik Personel olarak en az 5 yıl deneyimli Elektronik Mühendisi veya
Bilgisayar Mühendisi diploma ve güncel oda kayıt belgesini teklif ekinde sunacaklardır. .
8.48
İhaleye teklif verenler İşin yapımı süresince en az 1 adet elektronik veya bilgisayar mühendisi ve en az
1 adet elektronik teknisyeninin çalıştırılacağını taahhüt edeceklerdir.
8.49
İhaleye teklif verenler İş deneyim belgesi olarak teklif miktarının en az %50 si tutarında yapılacak işin
içeriğine benzer yapıda fiber optik kablo altyapısı üzerinden çalışan IP tabanlı kent güvenlik sistemi veya
fiber optik kablo üzerinden çalışan trafik sinyalizasyon kontrol sistemi işini bitirdiğine dair iş deneyim
belgesini teklif ekinde sunacaklardır.
Keşif ve projelerin Hazırlanması
8.50 Teklif verecek olanlar; Ek’te belirtilen kamera noktaları ve Malzeme Alım Özeti doğrultusunda, montaj
mahallini tanımak, satın alınacak malzemelerin montaj yerlerini tespit etmek ve kablo güzergâhlarının
detaylarını belirlemek amacı ile montaj mahallinde ön çalışma yapacaklardır.
8.51 Keşif çalışması yapmak isteyen firmalar Sözleşme Makamına yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
8.52 İhaleye teklif verecek olanlar Kamera Noktalarını, Kablo güzergahlarını ve İzleme Merkezlerini
inceleyeceklerdir. Bu konuda Sözleşme Makamına yazılı başvuruda bulunulacak, Sözleşme Makamı ile
koordineli olarak gerekli incelemeler yapılacak ve Yer Görme Belgesi Sözleşme Makamı ve Yüklenici
tarafından doldurularak imzalanacaktır. Düzenlenen ilgili Yer Görme Belgesi teklif ekinde sunulacaktır.
Yer Görme Belgesi içermeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.53 Keşif çalışması sırasında, yüklenicinin isteği halinde, Sözleşme Makamı tarafından montaj mahallerinin
gösterilmesi konusunda yardımcı olunacaktır.
8.54 Yanlışlık, unutma, keşfin hatalı yapılması vb. hiçbir nedenle montaj bedeline ilave bedel
istenmeyecektir.
Kablolar ve kabloların döşenmesi
8.55 Sistemlerin montajında kullanılacak tüm kablo ve kablolama malzemeleri TSE, ISO, CE ve benzeri
bilinen kalite belgesi ve standartlarından en az birine sahip olacaktır.
8.56 Tüm sistem ve çevre birimlerinde kullanılan kablolar standartlara uygun şekilde etiketlendirilip
sonlandırılacaktır.
8.57 Kullanılacak tüm kablolar kullanıldığı ortamın standartlarına uygun olacaktır.
8.58 Yeraltında kullanılan tüm kabloların dış kılıfı PE olacaktır.
8.59 Şartnamede belirtilen enerji kablo kesitleri, yüklenici tarafından teklif edilen cihazların enerji
ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, şartnamede belirtilen kesitten küçük olmamak kaydıyla, teklif edilen cihazlara
uygun kablo kesiti belirlenmelidir.
8.60 Fiber Optik kablolama için belirtilmeyen durumlarda Türk Telekom fiber optik kablolama standartları
esas alınacaktır.
8.61 Kablo çekiminden önce, yapılacak uygulama güzergahı ve şekli konusunda detaylı proje hazırlanacak
ve Sözleşme Makamının onayı alınacaktır.
8.62 Yeraltı kullanım için; enerji ve fiber optik kablolar koruyucu boru içinden geçirilecektir.
8.63 Kablo koruyucu boruların döşenmesi, kablolar ve kablolama için gerekecek olan ek aparatlar ile
kabloların döşenmesi ile kamera konumuna bağlı olarak gerekebilecek yerel ek kazılar ve diğer işlemler
Yüklenici tarafından yapılacaktır.
8.64 Bina içi ve dışı kablo tesisinde kablolar açıktan geçirilmeyecek, zorunlu durumlarda ve Sözleşme
Makamının da onayı alınmak kaydıyla açıktan geçecek kablolar koruyucu çelik spiral veya galvaniz boru
içine alınacak ve koruyucular sabitlenecektir.
8.65 Sistemin montajında güvenlik tedbirlerinin yanı sıra estetik unsurlara da azami dikkat edilecektir.
Sayfa 71 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
8.66 Kameraların konumlandırılmasında Sözleşme Makamının onayı dâhilinde mevcut aydınlatma direkleri
ve binalar kullanılabilecek, mevcut direklerin ve binaların kullanılmadığı konumlarda yeni tesis edilecek
kamera direkleri kullanılacaktır.
8.67 Kablolar çekim sırasında sıyrık olmayacak şekilde çekilmelidir.
8.68 Kabloların duvar geçişlerindeki deliklerde konumuna göre spiral veya boru içinden çekilecek çıplak
olarak duvar geçişi yapılmayacaktır.
8.69 Malzeme listesinde kablo proje uzunlukları belirtilmiştir. Ancak, uygulamaya yönelik mesafe ölçümü
Yüklenicinin sorumluluğundadır. Kablo uzunluğu veya projede hata olduğu gerekçesiyle Yüklenici
Sözleşme Makamından maddi veya manevi tazminat talebinde bulunamaz.
8.70 Her kamera noktasında besleme ve Ethernet girişi yıldırım, statik elektrik ve yüksek gerilimin etkilerine
karşı gereken koruma tedbirleri alınacaktır ve gerekli topraklamalar yapılacaktır. Sözleşme Makamına,
koruma tedbirleri kapsamında kullanılan tüm cihaz ve malzemeler vb. hakkında dokuman ve bilgi
verilecektir.
8.71 Kameraların elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için merkezi besleme sistemi kullanılacaktır.
8.72 Alt geçitlerden kabloların geçirilmesi gerektiğinde görünen yerlerde, kablolar galvanizli metal boru
içinden geçirilecektir.
8.73 Sahada kullanılacak kabloların rögar giriş - çıkışlarında kablo koruyucu borular şeffaf silikon v.b.
malzemeyle izole edilecektir.
8.74 A Tipi Kamera direklerinin kaidesinde en az 90 x 70 x 70 cm. (derinlik x en x boy) ebatlarında BS.20
(B225) demirli beton kullanılacaktır. Blok betonun üst seviyesi zemin kodundan 10-15 cm. aşağıda olacak,
üzeri zemine uygun malzeme (toprak, asfalt, parke) ile sonlandırılacak, sadece direğin tabanına gelen kısım
direğin tabanına uygun şekilde ve zemin seviyesinde olacaktır. Kablo koruyucu borular beton blok içinden
direğin içine ulaşacak şekilde yerleştirilecektir.
8.75 Sistemde kullanılacak sonlandırılan kablo ve cihazlar standartlara uygun etiketlenecektir.
8.76 Kamera tesis edilen her noktada EMO standartlarına uygun topraklama yapılacaktır.
8.77 Kablolama ve kurulum işlemlerinin mühendislik seviyesinde ölçekli, renkli tasarım çizimleri
hazırlanarak geçici kabulden önce Sözleşme Makamına teslim edilecektir.
8.78 Toplam kablo ve kablolama ile ilgili bütün malzemeler ve işçilik (Her Türlü Kablo, Kablo Kanalı, Kazı
ve Kapama İşlemleri, Her Türlü İşçilik, Borular, Rögarlar, Kablo Tavaları, Çelik Spiraller, Konnektörler,
Bağlantı Aparatları, Ek Parçaları, Saha Panoları, Topraklama Elemanları, Elektrik Panoları, Sigortalar,
Elektrik Prizleri, Elektrik Sayaçları, Terminasyon Malzemeleri, F/O Sonlandırıcı ve Ek Birimleri, Merkezi
Birimlerin Terminasyon Kabinleri, Ağ Ünitelerinin Montaj Kostrüksiyonları ve Direkleri vb.) teklifte tek
kalem halinde yer alan MONTAJ bedeline dahil edilecektir. Yanlışlık, unutma, keşfin hatalı yapılması vb.
hiçbir nedenle MONTAJ bedeline ilave bedel istenmeyecektir.
8.79 Yüklenici, Sözleşme Makamının isteği halinde, sistemin garanti süresini takip eden 5 (beş) yıl içerisinde
emsal ücret karşılığında yedek parça ve özel sarf malzemesi teminini ve bakımını sağlayacaktır.
8.80 Garanti süresi sonrası imzalanabilecek sözleşme ile hizmet içeriği garanti süresince verilen periyodik ve
koruyucu bakım ile aynı olacaktır.
8.81 Yüklenici, Sözleşme Makamının isteği halinde, garanti süresini takip eden 5 (beş) yıl içerisinde
sistemde kullanılan veya satın alınmış olan yazılımların yeni sürümlerini, ücreti karşılığı sağlayacak ve
kurulumunu gerçekleştirecektir.
8.82 Sistemde kullanılan tüm ithal ekipmanlar CE belgeli, yurtiçinden temin edilecek cihaz ve malzemeler
TSE belgeli olmalıdır ve bu belgelerin teslimatı ihale sonucuna göre işe başlamadan yapılacaktır.
8.83 Sistemde kullanılacak ithal malzeme ve cihazların üreticisi ISO 9001 kalite ve ISO akreditasyon
belgesine (Türk Akreditasyonu onay belgesi) sahip olmalıdır. Üretici firmaya ait ISO 9001 belgeleri ile
akreditasyon belgeleri Sözleşme Makamına işe başlamadan önce sunulacaktır.
8.84 Kullanılacak ürünlerin tümü birbirleri ile elektriksel olarak uyumlu olacak ve çevresel ve elektriksel
olarak geniş bir çalışma aralığına sahip olacaktır.
8.85 Sistemin tasarımında resmi makamlardan izin gerektiren cihaz kullanılması gerektiğinde, gerekli izin
işlemleri, Sözleşme Makamının yazılı onayı alınarak, Sözleşme Makamı adına yüklenici tarafından takip
edilecektir. İzin için güncel maliyetler teklif de belirtilecek ve teklif maliyetine dahil edilecektir.
8.86 İzin gerektiren cihazlar için, ilgili resmi makamın ilgili cihaz için Onay Belgesi işe başlamadan
Sözleşme Makamına sunulacaktır. İzin gerektiren her türlü cihaz ve malzeme izin alınmadan kesinlikle
kullanılmayacak, Belediyenin bilgisi dışında kullanılması durumunda da olabilecek her türlü zarar
Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
8.87 Kontrol ve Muayene için gerekli tüm test cihazları ve aletler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
8.88 Kontrol ve muayene sırasında, teslimi, imalat, taşıma ya da montaj esnasında oluşan her türlü kaza ve
hasarlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
8.89 Cihazlar ve cihazlarda kullanılacak her türlü malzeme ve aksesuarlar yeni ve orijinal ambalajında ve
kullanılmamış olmalıdır.
8.90 Yüklenici şartnamede belirtilen işin tamamını yapmakla mükellef olup, işin anahtar teslimi olarak
çalışır vaziyette teslimi için gerekebilecek her türlü ekstra malzeme için herhangi bir ücret istemeyecektir.
Sayfa 72 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
8.91 Kullanılacak her türlü cihaz, malzeme ve kablolar kullanıldığı ortama uygun standartlarda olacaktır.
8.92 Yüklenici, Sözleşme Makamının belirlediği ihale kapsamındaki çeşitli uygulamalara teknik destek
verecektir.
8.93 İhale anahtar teslimi olup, sistemin şartnamede belirtilen özelliklerde bir bütün olarak çalışması için
gereken her türlü cihaz, malzeme, yazılım, işçilik v.b. ürün ve hizmetler teklife dahil edilecektir.
8.94 İhale konusu işle ilgili kameraların montaj konumlarıi kablo güzergahları ve izleme merkezlerinin
şematik ve koordibatlı konumları aşağıda gösterilmiştir.
EK-1: KAMERA VE KABLO GÜZARGAHI (MERKEZ DOĞU PLAJI)
EK-2: KAMERA VE KABLO GÜZARGAHI (KLEOPATRA DOĞU PLAJI)
EK-3: KAMERA VE KABLO GÜZARGAHI (KLEOPATRA - BATI PLAJI)
EK-4: KAMERA VE KABLO GÜZARGAHI (KOORDİNATLI)
EK-5: YER GÖRME BELGESİ
EK-1: KAMERA VE KABLO GÜZARGAHI (MERKEZ DOĞU PLAJI)
EK-2: KAMERA VE KABLO GÜZARGAHI (KLEOPATRA DOĞU PLAJI)
Sayfa 73 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
EK-3: KAMERA VE KABLO GÜZARGAHI (KLEOPATRA - BATI PLAJI)
EK-4: KAMERA VE KABLO GÜZARGAHI (KOORDİNATLI)
ALANYA SAHİL GÜVENLİK SİSTEMİ
KAMERA KONUM BİLGİLERİ
SIRA KONUM
NO
NO
KONUM
OBA ÇAYI - STAD
ARASI SAHİLİ
BLUE-SKY OTEL ÖNÜ
SAHİLİ
KAMERA TİPİ
HAREKETLİ
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
1
KD-1
2
KD-2
3
KD-3
4
KD-4
BAŞKANLAR PARKI
SANAYİ KAVŞAĞI
SAHİLİ
5
KD-5
OBA YOLU- SAHİL
HAREKETLİ
YOLU KAVŞAĞI SAHİLİ KAMERA
6
KD-6
7
KD-7
8
KD-8
9
KB-1
JANDARMA-SAHİL
HAREKETLİ
YOLU KAVŞAĞI SAHİLİ KAMERA
HAREKETLİ
ÇİMEN OTEL SAHİLİ
KAMERA
BELEDİYE DOĞUSU
HAREKETLİ
PLAJI
KAMERA
DAMLATAŞ MAĞARASI HAREKETLİ
PLAJI
KAMERA
KOORDİNATLAR
36°32'10.88"K
32° 1'55.44"E
36°32'17.45"K
32° 1'44.63"E
36°32'23.10"K
32° 1'30.34"E
36°32'29.66"K
32° 1'14.39"E
36°32'33.08"K
32° 1'3.35"E
36°32'34.92"K
32° 0'52.88"E
36°32'36.20"K
32° 0'40.61"E
36°32'34.21"K
32° 0'17.80"E
36°32'31.92"K
31°59'17.49"E
Sayfa 74 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
10
KB-2
BELEDİYE
MİSAFİRHANESİ
SAHİLİ
11
KB-3
DAMLATAJ PLAJI
12
KB-3
DAMLATAJ PLAJI
13
KB-4
DAMLATAJ PLAJI
14
KB-5
15
KB-6
16
KB-7
DAMLATAJ PLAJI
ÜÇGEN KAVŞAĞI
SAHİLİ
KLEOPATRA PLAJI
(DOĞU)
17
KB-8
18
KB-9
19
KB-10
KLEOPATRA PLAJI
OTOGAR KAVŞAĞI
SAHİLİ
KEYKUBAT PARKI
DOĞU SAHİLİ
HAREKETLİ
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
SABİT ZOOM
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
HAREKETLİ
KAMERA
36°32'36.44"K
31°59'11.55"E
36°32'38.44"K
31°59'9.55"E
36°32'38.44"K
31°59'9.55"E
36°32'41.84"K
31°59'5.96"E
36°32'45.54"K
31°59'1.11"E
36°32'49.41"K
31°58'56.43"E
36°32'56.02"K
31°58'47.36"E
36°32'59.27"K
31°58'44.51"E
36°33'4.90"K
31°58'36.02"E
36°33'16.86"K
31°58'15.92"E
ALANYA SAHİL GÜVENLİK SİSTEMİ
İZLEME MERKEZİ KONUM BİLGİLERİ
SIRA
NO KONUM NO
1
IZLEME-1
2
IZLEME-2
3
IZLEME-3
KONUM
BELEDİYE İZLEME
MERKEZİ
EMNİYET İZLEME
MERKEZİ
TALİ İZLEME
MERKEZİ
KAMERA TİPİ
SABİT DOME KAMERA
KOORDİNATLAR
36°32'33.25"K
32° 0'10.85"E
36°33'12.93"K
31°58'32.74"E
36°32'49.28"K
31°58'56.73"E
EK-5 : YER GÖRME BELGESİ
YER GÖRME BELGESİ
…./…./2012 Tarih ve ………………. İhale kayıt numaralı Alanya Sahil Güvenlik Sistemi
kapsamında İzleme Merkezleri, kamera noktaları ve kablo güzergahları Yüklenici tarafından
incelenmiş ve Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Bu Belge Sözleşme Makamı ve Yüklenici tarafından birlikte imza altına alınmıştır. ……/…../2012
Yüklenici
İsim, Unvan, İmza, Kaşe
Sözleşme Makamı
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD)
Sayfa 75 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Sayfa 76 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)
LOT 2
Sözleşme başlığı : Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi
Yayın Referansı : TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31
1. Genel Tanım
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından açılan Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31 referans numaralı Alanya Sahil
Güvenliğini Geliştirme Projesi’nde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen engelli kullanımı için ahşap
sahil yürüme yolu ve güneşlenme platformu ekipmanlar satın alınacaktır.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
3.2.1. ENGELLİ KULLANIMI İÇİN SAHİL YÜRÜME YOLU YAPILMASI:
Güneşlenme platformunun etrafında ve denize kadar olan mesafede engellinin tekerlekli
sandalyesi ile gidebilmesi için imal edilecek yolun kaplama sathı olarak kullanmak amacıyla
birbirine bitişik normda ve kumun üzerine monte edilerek oluşturulacaktır. Aşağıda verilen ölçü ve
özellikler bir modüler sistem için belirtilmiştir.
Bir ahşap modüler sistem, ;
2.1 (140*70) cm ebatlarında imal edilecektir.
2.2 Modülü oluşturan döşeme tahtaların ölçüleri 140 cm*10 cm *2,5 cm olacaktır.
2.2 Taşıyıcı lata ölçüleri 5 cm* 10 cm olacaktır.
2.3 Taşıyıcı tahtalar her bir modülde 3 adet olarak imal edilecektir.
2.4 Döşeme tahtalarının üst yüzeyinin her bir tarafı pahlı ve silinmiş olacaktır.
2.5 Döşeme tahtası ve taşıyıcı lata arasındaki bağlantı vidası krom ve vidanın oturduğu kısım havşa
açılmış olacaktır.
2.6 Döşeme tahtaları arasında 1 cm boşluk olacaktır.
2.7 Ahşap malzeme: 1.sınıf ÇZ (KIZIL ÇAM)ağaç malzemeden deck olarak imal edilecektir.
2.8 Ahşap malzeme; fırınlanmış ve kahverengi vakumlu emprenyeden imal edilecektir.
2.9 Ahşap döşeme yüzeyi tırnaklı olarak imal edilecektir.
2.10 İmalatın detayı ekte verilen proje ve açıklamalar dahilinde yapılacaktır.
Sayfa 77 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
3.5.5. ENGELLİ GÜNEŞLENME PLATFORMU (sökülebilir ahşap)
Engellinin güneşlenebileceği alanın modüler sistemle donatılı bordürle projede belirlenmiş
sınırların içerisindeki alana kumun üzerinin kaplanması . Aşağıda verilen ölçü ve özellikler bir
modüler sistem için belirtilmiştir.
Donatılı Bordür detayları ; 20 cm*40 cm kesitinde içi 4 adet 8 mm ve her 25 cm de bir entriye
konucak şekilde imal edilecek yaklaşık 80 mt tül uzunluğunda olacak.
Bir ahşap modüler sistem, ;
2.11 (90*90) cm ebatlarında imal edilecektir.
2.2 Modülü oluşturan döşeme tahtaların ölçüleri 90 cm*10 cm *2,5 cm olacaktır.
2.12 Taşıyıcı lata ölçüleri 5 cm* 10 cm olacaktır.
2.13 Taşıyıcı tahtalar her bir modülde 3 adet olarak imal edilecektir.
2.14 Döşeme tahtalarının üst yüzeyinin her bir tarafı pahlı ve silinmiş olacaktır.
2.15 Döşeme tahtası ve taşıyıcı lata arasındaki bağlantı vidası krom ve vidanın oturduğu kısım havşa
açılmış olacaktır.
2.16 Döşeme tahtaları arasında 1 cm boşluk olacaktır.
2.17 Ahşap malzeme: 1.sınıf ÇZ (KIZIL ÇAM)ağaç malzemeden deck olarak imal edilecektir.
2.18 Ahşap malzeme; fırınlanmış ve kahverengi vakumlu emprenyeden imal edilecektir.
2.19 Ahşap döşeme yüzeyi tırnaklı olarak imal edilecektir.
2.20 İmalatın detayı ekte verilen proje ve açıklamalar dahilinde yapılacaktır.
3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler
4.Garanti Koşulları: 1 yıl garantilidir.
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri : 1 yıl servis ve bakım hizmetleri dahildir.
6. Gerekli Yedek Parçalar
7. Kullanım Kılavuzu
8. Diğer Hususlar
Sayfa 78 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Sayfa 79 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Sayfa 80 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Sayfa 81 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Sayfa 82 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)
LOT 3
Sözleşme başlığı : Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi
Yayın Referansı : TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31
1. Genel Tanım
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından açılan Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31 referans numaralı Alanya Sahil
Güvenliğini Geliştirme Projesi’nde kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri belirtilen koordinasyon merkezi
ve atv jetski deposu prefabrik yapılmasıdır.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
5.9.1. KOORDİNASYON MERKEZİ YAPILMASI. (Prefabrik)
3.1 Projede belirtilen ölçüleri karşılayacak şekilde kalıp yapılması..
3.2 Kalıp yapılan alan içerisine min. 6 mm kalınlığında hasır çelik döşenmesi.
3.3 Beton işleri : hmin=20 cm yüksekliğinde beton dökülmesi.
3.4 Çelik konstrüksiyondan taşıyıcı karkas oluşturulması uygun ebatta demir profil
kullanılacaktır.
3.5 İmal edilen çelik konstrüksiyonun iç ofis kısmı ve tavan yeşil alçıpan olarak imal
edilecektir.
3.6 Dış mekan kapıları 100*210 ebadında demirsaç kapı,
3.7 İmal edilecek pencereler 70*120 ve 40*40 ebatlarında demir pencere, pencereler demir
korkuluklu olacak
3.8 Kapı ve pencere aksesuarları ve boyası deniz suyundan etkilenmeyecek şekilde
seçilecektir.
3.9 İç mekanlarda tavan alçıpan asma tavan olarak imal edilecektir.
3.10 Dış cephe 2.sınıf ithal ladin keresteden kahverengi vakumlu emprenye olarak imal
edilecektir. Ahşap döşeme yalı baskı şeklinde olacaktır. Yalı baskının genişliği min. b=10
cm genişliğinde imal edilecektir. Yalı baskı kalınlığı min. H=2 cm olarak imale dilecektir.
Ahşap malzeme fırınlanmış malzeme olacaktır.
3.11 Dış cephede ahşap yalı baskı ve iç mekan kaplaması arası 4 cm kalınlığında foambord
28 densite izolasyon malzemesi yerleştirilecektir.
3.12 Çatı kaplaması çelik konstrüksiyon üzerine 11 mm OSB olarak yapılacak, bunun
üzerine 4 mm membran kaplandıktan sonra , üzerine kırılmaz kiremit renkli shingle
malzeme kaplanarak çatı kaplaması tamamlanacaktır.
3.13 Çatı tamamlandıktan sonra alın kısmına emrenyeli alın tahtası kaplanıp, bunun önüne
boyalı oluk malzemesinden oluk yapılacaktır.
3.14 Yapılan oluk min. Q70 yağmur inişi ile birlikte aşağıya indirilecektir.
3.15 Zeminden sıhhi tesisat ve pis su tesisatı altyapısı geçirildikten sonra min 7-8 cm
kalınlığında şap dökülecektir.
3.16 Şap işleminden sonra zeminde min. 33*33 ebatlarında seramik ile renk ve desen
sözleşme makamının uygun gördüğü malzeme onayından sonra zemin kaplaması yapılacak,
bu işlemden sonra da aynı malzemeden duvar kısmında süpürgelik uygulaması yapılacaktır.
3.17 İç mekanda alçıpan üzerine derz filesi ve dolgu alçısı çelilecek, saten alçı yapıldıktan
sonra plastik boya yapılacaktır.
3.18 Elektrik tesisatında verilecek projeye uygun , TSE şartlarını sağlayan, 1. Sınıf
malzeme kullanılacaktır.
3.19 Hırdavat malzeme Tse standartlarına uygun olarak yapılacaktır.
4.20 Yapılacak olan deponun tavan yüksekliği yerden 300 cm olcaktır.
1
Adet
Sayfa 83 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
5.9.5. JET-SKİ VE ATV DEPOSU YAPILMASI. (Prefabrik)
4.1 Projede belirtilen ölçüleri karşılayacak şekilde kalıp yapılması..
4.2 Kalıp yapılan alan içerisine min. 6 mm kalınlığında hasır çelik döşenmesi.
4.3 Beton işleri : hmin=20 cm yüksekliğinde beton dökülmesi.
4.4 Çelik konstrüksiyondan taşıyıcı karkas oluşturulması uygun ebatta demir profil
kullanılacaktır.
4.5 İmal edilen çelik konstrüksiyonun iç ofis kısmı ve tavan yeşil alçıpan olarak imal
edilecektir.
4.6 Dış mekan kapıları iki adet (kepenk yerine kapı olarak imal edilebilir.) çift kanat
200*200 ebadında demirsaç kapı,
4.7 İmal edilecek pencereler demir pencere, pencereler demir korkuluklu olacak
4.8 Kapı ve pencere aksesuarları ve boyası deniz suyundan etkilenmeyecek şekilde
seçilecektir.
4.9 İç mekanlarda herhangi bir kaplama olmayacaktır.
4.10 Dış cephe 2.sınıf ithal ladin keresteden kahverengi vakumlu emprenye olarak imal
edilecektir. Ahşap döşeme yalı baskı şeklinde olacaktır. Yalı baskının genişliği min. b=10
cm genişliğinde imal edilecektir. Yalı baskı kalınlığı min. H=2 cm olarak imale dilecektir.
Ahşap malzeme fırınlanmış malzeme olacaktır.
4.11 Dış cephede ahşap yalı baskı ve iç mekan kaplaması arası 4 cm kalınlığında foambord
28 densite izolasyon malzemesi yerleştirilecektir.
4.12 Çatı kaplaması çelik konstrüksiyon üzerine 11 mm OSB olarak yapılacak, bunun
üzerine 4 mm membran kaplandıktan sonra , üzerine kırılmaz kiremit renkli shingle
malzeme kaplanarak çatı kaplaması tamamlanacaktır.
4.13 Çatı tamamlandıktan sonra alın kısmına emrenyeli alın tahtası kaplanıp, bunun önüne
boyalı oluk malzemesinden oluk yapılacaktır.
4.14 Yapılan oluk min. Q70 yağmur inişi ile birlikte aşağıya indirilecektir.
4.15 Zeminden sıhhi tesisat ve pis su tesisatı altyapısı geçirildikten sonra min 7-8 cm
kalınlığında şap dökülecektir.
4.16 Şap işleminden sonra zeminde min. 33*33 ebatlarında seramik ile renk ve desen
idarenin uygun gördüğü malzeme onayından sonra zemin kaplaması yapılacak, bu işlemden
sonra da aynı malzemeden duvar kısmında süpürgelik uygulaması yapılacaktır.
4.17 İç mekanda görünen demir profil ve ahşap yalıbaskı dış cephe kaplamasının içe bakan
yüzeyleri nemli ortamlara dayanıklı uygun boya ile boyanacaktır.
4.18 Elektrik tesisatında verilecek projeye uygun , TSE şartlarını sağlayan, 1. Sınıf
malzeme kullanılacaktır.
4.19 Hırdavat malzeme Tse standartlarına uygun olarak yapılacaktır.
4.20 Yapılacak olan deponun tavan yüksekliği yerden 300 cm olcaktır.
_________________________________________________________________________
5.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler
2
ADET
6. Garanti Koşulları
1 yıl garantilidir.
7. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri
1 yıl servis, bakım ve parça garantisi dahildir.
8. Gerekli Yedek Parçalar
9. Kullanım Kılavuzu
10. Diğer Hususlar
Sayfa 84 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Sayfa 85 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Sayfa 86 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)
(Söz. EK: 3b)
MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
Sözleşme başlığı : Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi
Yayın referansı : TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31
İsteklinin adı
:………………………
A
B
D
E
F
Sıra
Teknik Özellikler
Teklif edilen özellikler
İlgili notlar,
açıklamalar,
dokümantasyon
Değerlendirme
Komitesinin
notları
(marka / model dâhil)
No
1
2
3
…
…
B Sütunu

İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.
D Sütunu

: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
F Sütunu

: “Teklif edilen özellikler”
İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya
“evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
E Sütunu

: “Teknik Özellikler”
: “Değerlendirme Komitesi notları”
Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif
edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler
Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.
Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza
Sayfa 87 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Söz. Ek-4: Mali Teklif
(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak
sunulacaktır)
Mal Alımı İhaleleri İçin
MALİ TEKLİF FORMU
Söz. EK:4b
Sözleşme başlığı : Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi
Yayın referansı : TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31
İsteklinin adı
:………………………
A
C
D
E
F
Sıra
Miktar
Teklif Edilen Özellikler
(Marka/Model Dâhil)
<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat
İçin Birim Fiyatlar (TL)
Toplam
No
(TL)
1
2
3
4
[Eğitim]
[götürü bedel]
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza
Sayfa 88 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
(Söz. EK: 5a)
MALİ KİMLİK FORMU
MALİ KİMLİK
HESAP SAHİBİ
ADI
ADRESİ
KASABA/ŞEHİR
ÜLKE
POSTA KODU
KDV SİCİL NO
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
TELEFON
FAKS
E - POSTA
BANKA
BANKA ADI
ŞUBE ADRESİ
KASABA/ŞEHİR
POSTA KODU
ÜLKE
HESAP NO
IBAN
NOTLAR :
BANKANIN KAŞESİ + BANKA TEMSİLCİSİNİN İMZASI:
TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:
(Her ikisi de gereklidir)
(Gereklidir)
Sayfa 89 / 102
TÜZEL KİMLİK FORMU
(Söz. EK: 5b)
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
TÜZEL KİMLİK FORMU
(Söz. EK: 5b)
GERÇEK KİŞİ
SOYADI
İLK İSİM
2. İSİM
3. İSİM
RESMİ ADRESİ
POSTA KODU
POSTA KUTUSU
ŞEHİR
ÜLKE
T.C. KİMLİK NUMARASI
VERGİ NUMARASI
VERGİ DAİRESİ
KİMLİK BELGESİ TÜRÜ:
KİMLİK BELGESİ NO:
NÜFUS KAĞIDI
EHLİYET
PASAPORT
DOĞUM TARİHİ
G
G
A
Y
Y
Y
Y
Y
DOĞUM YERİ- İL
DOĞUM YERİ- ÜLKE
TELEFON
FAKS
E-POSTA
BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE
VERİLMELİDİR.
TARİH VE İMZA
Sayfa 90 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
KAMU KURUM/KURULUŞLARI
TÜRÜ
STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
EVET
HAYIR
İSİM(LER)
KISALTMA
RESMİ ADRESİ
POSTA KODU
POSTA KUTUSU
ŞEHİR
ÜLKE
VERGİ NUMARASI
KAYIT YERİ
KAYIT TARİHİ
G
G
A
Y
Y
Y
Y
Y
KAYIT NUMARASI
TELEFON
FAKS
E-POSTA
Bu “Tüzelkişilikbelgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerlebirlikteverilmelidir:
 tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası
 eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman
TARİH
DAMGA
YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ
İMZA
Sayfa 91 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
TÜZEL KİMLİK FORMU
(Söz. EK: 5b)
ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR
TÜRÜ
STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
EVET
HAYIR
İSİM(LER)
KISALTMA
GENEL MERKEZ
RESMİ ADRESİ
POSTA KODU
POSTA KUTUSU
ŞEHİR
ÜLKE
VERGİ NUMARASI
KAYIT YERİ
KAYIT TARİHİ
G
G
A
Y
Y
Y
Y
Y
KAYIT NUMARASI
TELEFON
FAKS
E-POSTA
BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:
 SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI
GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
 YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR
KOPYASI
TARİH VE İMZA
Sayfa 92 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ
Satın Alma Rehberi
Söz. Ek-5c
ÖZGEÇMİŞ
(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)
Sözleşmede önerilen pozisyon:
1.
Soyadı:
2.
Adı:
3.
Doğum yeri ve tarihi:
4.
Tabiyeti:
5.
Medeni durumu:
Adres (telefon/faks/e-posta):
6.
Eğitim:
Eğitim Kurumlaır:
Tarih:
(ay/yıl) tarihinden
(ay/yıl) tarihine kadar
Derece:
7.
Yabancı Dil
(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):
Dil
Okuma
Konuşma
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mesleki kurumlara üyeliği:
Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):
Mevcut pozisyon:
Mesleki deneyim süresi:
Kilit özellikleri:
Bölgesel deneyimi:
Ülke/Bölge/Şehir
14.
Yazma
Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl)
tarihine kadar)
Projenin adı ve kısa tanımı
Mesleki deneyim:
Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar
Yer
Şirket/kurum
Pozisyon
İş tanımı
15.
15a.
15b.
Diğerleri:
Yayınlar ve seminerler:
Referanslar:
İmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
Tarih ............................................
Sayfa 93 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ
Satın Alma Rehberi
Söz. Ek-5e
(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)
1
Adı ......................................................................................
2
Yönetim kurulunun adresi ..................................................
..................................................................................................
Teleks ..........................................................
Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....
3
Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan
ortak girişim / konsorsiyumlar için)
Ofis adresi ...........................................................................
..................................................................................................
Teleks ..........................................................
Telefon ..............................Faks .........................................
4
5
Ortakların isimleri
i)
..............................................................................................
ii)
..............................................................................................
iii)
..............................................................................................
vb.
............................................................................................
Lider ortağın adı
..................................................................................................
..................................................................................................
6
7
Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma
i)
İmza tarihi: ................................................................
ii)
Yeri: ...................................................................................
iii)
Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi
Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş
bölümü (% olarak)
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
İmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
Tarih ............................................
Sayfa 94 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Bölüm C: Diğer Bilgiler
Sayfa 95 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Bölüm D: Teklif Sunum Formu
Sayfa 96 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm D.
Satın Alma Rehberi
Teklif Sunum Formu
Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler
dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.
<İsteklinin Anteti>
Referans: TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31
Sözleşme adı:Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi
Lot 1 Mobese Güvenlik Sistemi mal alımları
Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken
diğer beyannameler de dahil) < 1 > kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.
1
İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i
2
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)
Adı Soyadı
Firma Adı
Adres
Telefon
Faks
e-mail
3
BEYANNAME(LER)
Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı
beyannameyi teslim etmelidir.
4
TAAHHÜTNAME
Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan
ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında
belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluşturan
aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.
 Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar
için)

İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik
formu

Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu
Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.
Sayfa 97 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
İstekli adına.
Satın Alma Rehberi
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Beyanname Formatı
(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)
<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>
<Tarih>
<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>
Referansınız:< Davet tarihi>
Sayın Yetkili,
TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı> olarak,

İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı
ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil
olmadığımızı;

İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara
uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle
mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda
herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma
Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,
beyan ederiz.
Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından
herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil
niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait
olmayacaktır.
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik
durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış
bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.
Saygılarımla
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı >
Bölüm D.
Teklif Sunum Formu
Sayfa 98 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler
dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.
<İsteklinin Anteti>
Referans: TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31
Sözleşme adı: Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi
Lot 2 Engellilerin kullanımı için sahil yürüme yolu ve güneşlenme platformu temini.
Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken
diğer beyannameler de dahil) < 1 > kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.
1 İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i
2
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)
Adı Soyadı
Firma Adı
Adres
Telefon
Faks
e-mail
3 BEYANNAME(LER)
Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi
teslim etmelidir.
4 TAAHHÜTNAME
Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale
dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen
<hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki
belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.
 Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar
için)

İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik
formu

Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu
Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.
İstekli adına.
Adı Soyadı
İmza
Sayfa 99 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Tarih
Satın Alma Rehberi
Beyanname Formatı
(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)
<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>
<Tarih>
<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>
Referansınız:< Davet tarihi>
Sayın Yetkili,
TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı> olarak,

İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı
ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil
olmadığımızı;

İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara
uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle
mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda
herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma
Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,
beyan ederiz.
Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından
herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil
niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait
olmayacaktır.
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik
durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış
bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.
Saygılarımla
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı >
Bölüm D.
Teklif Sunum Formu
Sayfa 100 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler
dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.
<İsteklinin Anteti>
Referans: TR61/11/TURİZM/KAMU/01-31
Sözleşme adı:Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi
Lot 3 Koordinasyon merkezi ile Jet Ski ve ATV deposu (prefabrik) yapımı
Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken
diğer beyannameler de dahil) < 1 > kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.
1 İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i
2
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)
Adı Soyadı
Firma Adı
Adres
Telefon
Faks
e-mail
3 BEYANNAME(LER)
Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı
beyannameyi teslim etmelidir.
4 TAAHHÜTNAME
Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan
ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında
belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluşturan
aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.
 Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar
için)

İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik
formu

Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu
Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.
İstekli adına.
Adı Soyadı
Sayfa 101 / 102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
İmza
Tarih
Satın Alma Rehberi
Beyanname Formatı
(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)
<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>
<Tarih>
<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>
Referansınız:< Davet tarihi>
Sayın Yetkili,
TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı> olarak,

İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı
ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil
olmadığımızı;

İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara
uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle
mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda
herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma
Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,
beyan ederiz.
Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından
herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil
niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait
olmayacaktır.
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik
durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış
bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.
Saygılarımla
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı >
Sayfa 102 / 102

Similar documents

kimyasal analizlerde metot validasyonu ve verifikasyonu

kimyasal analizlerde metot validasyonu ve verifikasyonu K= Her bir noktada tekrar sayısı (örneğin 2 paralel ise değer 2) NK= NxK (örneğin 12 toplam sayı x 2 tekrar = 24). n= Kalibrasyon noktası Kalibrasyon eğrisindeki tekrar sayısının 2 den fazla olması...

More information

Kullanım Kılavuzu 3071

Kullanım Kılavuzu 3071 • Doğru yön okumaları ev içinde ve özellikle demir-beton karışımı yapılarda da mümkün değildir. Bu yapılar içlerinde bulunan metalden dolayı aletlerle

More information