Evolución Actividad Asistencial Asistentzia

Comments

Transcription

Evolución Actividad Asistencial Asistentzia
Asistentzia-ihardueraren bilakabidea
Actividad Consultas Externas / Kanpo-Kontsultetako Iharduera
Intrahospitalarias
Primeras
Sucesivas
Relación Suc. Prim.
Extrahospitalarias
Primeras
Sucesivas
Sucesivas/Primeras
Total Consultas
435.981
81.509
354.472
4,35
438.500
164.490
274.010
2,55
874.481
Ospitalean
Lehenak
Ondorengoak
Ondorengoak / Lehenak
Ospit. Kanpo
Lehenak
Ondorengoak
Ondorengoak / Lehenak
Guztirako Kontsultak
Actividad Hospitalización / Ospitalizazio Iharduera
Camas
Estancias
Estancia Media
Altas
Índice de Ocupación
Peso
Complejidad
Ingresos
Índice de Rotación
Fallecidos
Tasa de Mortalidad
924
287.297
5,74
50.094
85,22
1,6453
82.419
50.078
55,40
1.351
2,70
Oheak
Egonaldiak
Bataz Best. Egonaldiak
Altak
Okupazio-Indizea
Pisua
Konplexutasuna
Ospitaleratzeak
Errotazio indizea
Hildakoak
Hilkortasun tasa
Actividad Urgencias / Larrialdi Iharduera
Atendidas 212.291
Ingresadas 27.230
Ingresadas en Otro Hospital 3.308
Presión de Urgencias 54,38
Actividad Obstetricia / Iharduera Obstetrikoa
Partos
Cesáreas
Recién Nacidos Vivos
Recién Nacidos Prematuros
6.586
848
6.695
45
Erditzeak
Zesareak
Jaioberri biziak
Jaioberri goiztiarrak
Alternativas Hospitalización / Ospitalizazioa ez-bezalako aukerak
UCSI (Pacientes) 9.504
Hospital Día (Sesiones) 55.853
Hospitalización a Domicilio (Altas) 2.246
Unidad Corta Estancia (Altas) 1.566
INGREGAB (Pazienteak)
Eguneko Ospitalea (Saioak)
Etxean Ospitalizatzea (Altak)
Egonaldi Laburreko Unitatea (Altak)
Atenditutakoak
Ingresatutakoak
Beste ospitale batean ospitaleratuak
Larrialdi-Presioa
Actividad Quirúrgica / Iharduera Kirusgikoa
Quirófanos
Total Intervenciones
Intervenciones Programadas
Intervenciones Urgentes
Anestesia General + Regional
Anestesia Local
Cirugía Mayor Ambulatoria
% CMA
Trasplantes Renales
Trasplantes Hepáticos
Implantes Oculares
33
33.938
27.728
6.210
20.277
13.661
14.040
59,31
118
49
78
Kirofanoak
Ebakuntzak guztira
Programatutako Ebakuntzak
Presako Ebakuntzak
Anestesia Orokorraz + Erregionalaz
Anestesia Lokalak
Kirurgia Handi Ambulatorioa
% KHA
Giltzurruneko trasplanteak
Gibeleko trasplanteak
Begi-inplanteak
2009
2009
Evolución Actividad Asistencial
I. Gastos Personal 283.159.438 I. Pertsonaleko Gastuak
Sueldos,salarios y asimilados 224.760.273 Soldatak, ordainsariak eta asimilatuak
Cargas Sociales 58.399.165 Gizarte-zamak
II. Aprovisionamientos y Servicios 141.720.596 II. Hornidurak eta Zerbitzuak
Productos farmaceúticos 52.987.788 Produktu farmazeutikoak
Material Sanitario 40.749.069 Material Sanitarioa
Otros aprovisionamientos
5.111.960 Bestelako Hornidurak
Regularización aprovisionamiento
-51.416 Hornidurak erregularitzatea
Servicios empresas externa 25.958.183 Kanpoko enpresetako zerbitzuak
Serv. exter., Tributos y otros 16.471.138 Kanpoko zerbitzuak, Zergak eta
gastos de gestión
bestelako kudeaketa gastuak
Provisiones clientes
493.871 Bezeroak hornidurak
(B) Gastos Financieros
0 (B) Finantza gastuak
TOTAL GASTOS (A+B) 424.880.034 GASTUAK GUZTIRA (A+B)
Platilla Hospital de Cruces
Gurutzetako Hospitalea Plantila
Inversiones / Inbertsioak
Ingresos de Explotación / Ustiapeneko Diru-Sarrerak
I. Importe neto cifra negocio 417.900.515
- Ingresos Contrato Programa 413.355.493
- Ingresos Facturación Terceros
4.545.022
I. Zenbateko Garbia negozio-zifra
- Programa Kontratua diru-sarrerak
- Hirugarren Fakturazioa diru-sarrerak
II. Otros ingresos de explotación
2.132.866
II. Bestelako ustiapen-dirusar.
III. Ingresos Financieros
667.346
III. Finantza Diru-sarrerak
TOTAL INGRESOS 420.700.727
DIRUSARRERAK GUZTIRA
Inversiones Propias
Inbertsio Propioak
Equipamiento Médico 1.750.921 Ekipamendu medikoa
Mobiliario
614.588 Altzariak
Obras Hospitalización 1.096.968 Ospitalizazio obras
Trasplante
37.525 Transplantea
681.441 792.014 Equipamiento Reposición
500.000 Ekipamendua berrezartzea
Cribado Cáncer Colorectal
90.132 Kolon eta ondesteko minbiziaren baheketa
TOTAL PROPIAS 5.563.588 GUZTIRA PROPIOAK
Inversiones Estratégicas
Equipamiento 2.183.992
Instalaciones 3.466.287
Obras 9.999.349
Informática
153.994
TOTAL ESTRATÉGICAS 15.803.622
Memoria Completa en
2009
(A) Gastos Funcionamiento (I+II) 424.880.034 (A) Funtzionamendu gastuak (I+G)
2009
Gastos de Explotación / Ustiapen-Gastuak
Cuenta de Pérdidas y Ganacias
Galera eta Irabazien Kontua
Estructura / Egitura
Personal Facultativo
893
Personal Sanitario 3.177
Resto de Personal
901
TOTAL HOSPITAL 4.971
17%
Pertsonal Facultatiboa
Pertsonal Sanitarioa
Gainerako langileak
OSPITALEKO GUZTIRA
Facultativos
Fakultatiboak
Resto de Personal
20%
Gainerako langileak
Personal Sanitario
63%
Pertsonal Sanitarioa
Inbertsio estrategikoak
Ekipamendua
Instalazioak
Obrak
Informatika
ESTRATEGIKOAK GUZTIRA
www.hospitaldecruces.com
Investigación / Ikerketa
Memoria Txostena ikusteko
www.hospitaldecruces.com
2009
Cuenta de Pérdidas y Ganacias
Galera eta Irabazien Kontua
Financiación / Finantzaketa
Proyectos de investigación 1.857.291
650.020
Recursos Humanos
486.389
Ensayos Clínicos
317.429
TOTAL 3.311.130
Ikerketa Proiektuak
!
Giza Baliabideak
Klinika Entseguak
GUZTIRA
Formación / Formazioa
MIR
EIR
341
13
BAME
BAEE
Urteko Memoria
2009
Urteko Memoria 2009
3
Aurkibidea
5
Aurkezpena
13
Gurutzeta, ospitale eredugarria
23
Berrikuntza: Kalitateko Asistentzia
31
Giza kapitala:
Izendapen berriak
37
Ikerketa eta irakaskuntza
47
Ospitalea zenbakietan
Aurkezpena
1
kudeatzailaren gutun
2
009. urtea trantsizio-urtea izan da ospitalea kudeatzeaz arduratzen diren lantaldeentzat. Aldaketa horiek krisi-egoera
sakon batekin gertatu dira, aldi berean. Guztiok nabaritu dugu. Fondo publikoen bidez finantzatzen den erakundea garen heinean,
ospitaleak aro berri honetara egokitu behar izan du, herritarrei arreta eta zaintzarik onena emateko helburuarekin, eta eskura ditugun
baliabideen muga kontuan hartuz, betiere.
Testuinguru horretan, zuzendaritza-talde berriak erreferentziazko egitekoa estrategikoki sustatu nahi izan du, bai ospitalean orokorrean, bai unitate klinikoetan bereziki. Horretarako, arreta berezia jarri dugu giza kapitalaren kualifikazio-gehikuntzan, bai eta Osasun
Sailaren ildo estrategiko berriek eskaini dizkiguten aukeretan ere.
Era berean, herritarren iradokizun nahiz kexak jasotzeaz arduratu gara; egun gizarteak nahi duen zerbitzu publikoa emateko, baldintza kaxkarretan zeuden ospitaleko arloak hobetu ditugu; eta langileen lan-baldintza duinagoak eta hobeak lortu ditugu, laguntza
lanetan dihardutenak ahaztu gabe. Inbertsioaren aldeko ahalegina mantendu eta gastuari eusteko ikuspegia hartu da kontuan, batez
ere premiazkoak diren aldeetan. Izan ere, kontuan hartu beharrekoa da jarduerak gehikuntza bizi izan duela. Neurri horiek eraginkortasun nabarmena izango dute 2010. urte honetan.
Laguntza-eskaintzaren gehikuntzan, eta gizartearen eskariei erantzuna eman nahian () zenbait unitate abian jarri izana azpimarratuko nuke: Ictus Unitatea eta Erradiokirurgia Unitatea hain zuzen ere. Era berean, Genero Identitatearekin lotutako Nahasmenduen
8
Unitatea erabat garatuta dago, eta sexua aldatzeko teknika kirurgiko berriak jarri dira martxan. Berrikuntzaren sustapenari dagokionez, aipamen berezia merezi dute, esaterako, pediatriako sindrome berri baten deskribapenak, edota Animalien Ongizateko Batzorde
Etikoak. Gure ospitaleak aurten jasotako aintzatespenen artean Emakumearen Arloan Top 20 lortu izana da, bere kategorian estatuko
ospitalerik onenen artean. Gizarteratzeri dagokion alorrean egiten den aintzatespenean, ospitaleak dezente hobetu du osasun arloko
web orrien sailkapena. Une honetan, izan ere, 7. postuan dago estatu mailan.
Ikerketa klinikoaren jarduera laguntza zerbitzuetako talde desberdinen bidez sustatu eta laborategi espezifikoen bidez indartzen
da. Ospitaleak parte hartzen duen entsegu kliniko ugariez gain, deialdi publikoak egiten dira ikerketa-proiektuetarako fondoak lortzeko. Fondo horiek publikoak nahiz pribatuak izan daitezke. Emaitzei so eginez gero, ikus genezake, ospitaleak bere laguntza eskaini
duela herentzia bidezko X Kromosomari loturiko 3 gene berri identifikatzeko orduan.
Beste urtebete igaro denean, Gurutzetako Ospitaleak zinez uste du laguntza eman duela herritarren osasun-maila hobetzeko
jarduerak gauzatzean. Gizartearekiko jarrera arduratsua erakutsi dugu, eta etengabeko hobekuntza gure egitekoa definitzen duten
hiru alorretan: arreta eta prestakuntza eman, eta ikertu. Memoria honen bidez hobetu ulertuko duzu zeregin honetan dihardugun
profesional guztien egitekoak duen garrantzia.
Izp. Gregorio Achutegui
Zuzendari gerentea
9
370.000 pertsonatik
gora artatzen du
Gurutzetako Ospitalearen erreferentzia dira Portugalete, Enkarterri eta
Uribeko Osasun Eskualdeetako biztanleak. 370.000 biztanletik gorako
multzoa da, eta horiei gehitu behar zaizkie Kantabria eta Burgos herrialde
mugakideen biztanleak, guztira ospitaleratzeen %55a.
Jarduera eremuak
• Lanestosa
• Karrantza
• Turtzioz
• Artzentales
• Sopuerta
• Balmaseda
• Zalla
• Gordexola
• Güeñes
• Alonsotegi
• Galdames
• Muskiz
• Abanto
• Zierbena
• Urtuella
• Trapagaran
• Portugalete
• Santurtzi
• Getxo
• Leioa
• Erandio
• Sondika
• Loiu
• Derio
• Zamudio
• Lezama
• Berango
• Sopela
• Urduliz
• Laukiz
• Gatika
• Mungia
• Gamiz-Fika
• Fruiz
• Arrieta
• Meñaka
• Bakio
• Maruri
• Lemoiz
• Gorliz
• Barrika
• Plentzia
Erreferentzia eremua
Ospitale tertziarioa den aldetik, osasun estaldura eskaintzen die hainbat lurralde mugakideri, Arabari eta Gipuzkoari, eta ipar aldeko erkidegoei, hau da, Nafarroari eta
Errioxari. Ospitaleak horri guztiari erantzuten dio dituen prestazioen eskaintzari esker:
inguru:
10
• Gibeleko eta Giltzurruneko transplantea
• Erre handiak
• Giza ugalketa
• Bihotzeko kirurgia
• Pediatriako espezialitate batzuk
• Parkinson kirurgia
• Okuloplastia
• Epilepsia unitatea
• Muin unitatea
• Genero Nortasun Nahasteen Unitatea
GURUTZETAKO HOSPITALEA
HOSPITAL DE CRUCES
Gurutzeta Plaza, 12
48903 Gurutzeta - Barakaldo
BIZKAIA
Tel. 94 600 6000
www.hospitalcruces.com
Cantabria
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
Burgos
La Rioja
Navarra
eraginaldea
11
Gurutzeta, ospitale eredugarria
2
I
azko urtearen ezaugarri nagusietako bat
izan da gizartearen eta erakundeen aitortza jaso
izana ondorengo arloetan egindako giza ahalegin
handiari:
• Gradu ondoko irakaskuntza
• Laguntza bidezko ugalketa
• Emakumearen arloa
• Begietako gaixotasunak
• Neuropediatria
Garatu diren jarduera ezberdinek aukera eman
diote Ospitaleari bere profesionalen gaitasuna
erakusteko eta frogatzeko.
Beste urte betez herritarrek, Ospitaleko benetako protagonistek, etengabeko hobekuntzaren
filosofia bideratu dute, eta ahaleginak antzemandako kalitatea handitzen zentratu dira.
Hori guztia Ospitalearen Balioen markoaren
barruan:
ICTUS UNITATEA
Zerbitzu hau bereziki diseinatuta eta
hornituta dago garuneko infartuaren
fase akutuari hobeto heltzeko, eta
beraz, horren ondorioz, eragindako
heriotzak edo morbilitatea murrizteko.
Urrian abiatu zen unitate hau
guztiz monitorizatua dago, eta
era koordinatuan lan egiten dute
espezialitate ezberdinetako medikuek
(larrialdiak, kardiologia, neurologia,
erradiologia, errehabilitazioa...),
prestakuntza berezia duten erizainek,
laguntzaileek eta zelariek etengabeko
arreta eskaini ahal izateko ictusa
duen pazienteari, Larrialdietan sartzen
den unetik bere kasuaren jarraipena
bideratu arte bere osasun zentroan.
14
Misioa
Gurutzetako Ospitalea Osakidetzaren ospitale orokor bat da,
eta bere Misioa da Uribe eta Enkarterri-Ezkerraldeako eskualdeetako
herritarrei asistentzia publikoa eskaintzea, baita EAEko eta beste Autonomia
Erkidegoetako biztanleei ere erreferentziazko zerbitzuetan, eta izaera
unibertsalarekin larrialdiko arretan. Halaber, gradu aurreko irakaskuntzan,
prestakuntza espezializatuan eta ikerketan laguntzen dugu.
Horretarako gure jarduera zuzentzen dugu arreta jasotzen duten
herritarren osasun-mailaren hobekuntzara eta gure erabiltzaileen,
pertsonen eta intereseko beste taldeen gogobetetasunaren bilaketara. Gure
komunitatearen etengabeko hobekuntza eta garapena bilatzen
duen kudeaketa-sistema bat aplikatzen dugu, gizartearekiko jokabide
arduratsua erakutsiz.
etengabeko
hobekuntzari
aitortza
Ikuspegia
Gurutzetako Ospitaleak Euskadiko erreferentziako ospitalea izan nahi du, bikaintasuneko eremuekin asistentzia-, irakaskuntza- eta
ikerketa-esparruetan, bai estatu mailan eta
baita nazioartean ere.
Komunitatearen arazoekin konpromisoa hartzen
du, erakundearen pertsonen gaitasunak garatuz eta
paziente eta erabiltzaileen beharrak eta itxaropenak
asetuz.
15
Balioak
• Bezeroarenganako orientabidea
• Profesionaltasuna
• Emaitzetara bideratua
• Konpromisoa
• Jarrera berritzailea
16
AITORTZA NABARMENA
Erakundeen aitortza bezeroaren gogobetetze
osoak bermatzen du. Gogobetetze inkestaren helburu
nagusia da herritarrak zuzenean entzutea jasotzen dituzten
zerbitzuei buruzko iritzia ezagutzeko; horiek ahalbidetuko
dute sistemaren kudeaketaren helburuak ezartzea,
asebetetze maila igotzeko neurri egokiak finkatuz
eta balorazio negatiboak eragin dituzten arazoak
konponduz.
PAZIENTEEN GOGOBETETZE INKESTA
Gurutzetako Ospitaleko Plan Estrategikoak jasotzen du helburu estrategiko gisa pazienteen
gogobetetzea hobetzea, asistentzia-prozesuaren alderdiei beste batzuk gehituz, besteak beste, Kalitate
teknikoa eta instalazioen erosotasuna.
OSPITALERATZE EREMUA
Emaitzen eremua
2006
2007
2008
2009
%
%
%
%
83,8
90,2
84,2
91,4
92,9
96,8
96,3
96,2
96,2
96,5
96,9
82,0
89,7
94,8
81,7
93,8
91,7
75,5
94,1
96,6
83,3
95,8
96,4
Ospitaleko egonaldiaren ondoren ospitaleratzea eragin zuen arazoaren hobekuntzaren balorazio positiboa
86,5
Balorazio globalaren eremua
Jasotako asistentziaren balorazio positiboa
Zerbitzuak berriro erabiliko lituzketen pazienteak
LARRIALDIETAKO EREMUA
Larrialdietara jotzea eragin zuen arazoaren hobekuntza
Larrialdietan jasotako asistentziaren balorazio positiboa
Zerbitzua berriro erabiliko lituzketen pazienteak
17
SINDROME PEDIATRIKO BERRIA
B
lanca Gener Pediatria Zerbitzuko
Genetista klinikoak eta M.ª Jesús Martínez
Neuropediatrak beste mediku alemaniar eta
holandar batzuekin batera “American Journal Of
Medical Genetics”-en argitaratu dute Microcephaly
sindrome berria, Microtia, Preauricular Tags, Choanal
Atresia and Developmental Delay in Three Unrelated
Patients: A Mandibulofacial Dysostosis Distinct From
Treacher Collins Síndrome.
Sindrome pediatriko berriaren deskribapena
aukeratu du Diario Medicok Ikerkuntza eta
Farmakologia arloan Urteko Osasun arloko Ideiarik
onenen artean
Ostomizatuak
Pediatria zerbitzuak abian jarri du Zentro Kolorrektal
eta Ostomizatu pediatrikoa. Zentroa aitzindaria da
Estatuan, eta haurren patologia kolorrektala era diziplina
anitz eta integral gisa zaintzeko xedez sortu da.
Espezialisten prestakuntza
Jesus Moran doktorea Ospitaleko Irakaskuntza
Medikoko Unitateko buruak Premio de la Cátedra de
Educación Médica Fundación Lilly - UCM 2009 saria
jaso zuen Gradu-ondoko Irakaskuntza edota Espezialisten
Prestakuntza arloan “Plan de Gestión de la Formación
Especializada del Hospital de Cruces” (Gurutzetako
Ospitaleko Prestakuntza Espezializatuaren Kudeaketa
Plana) lanarengatik Madrilgo Unibertsitate Konplutensean
egin zen ekitaldian.
Aurrerakuntza nabarmenak
18
Antzutasuna
Giza Ugalketa atalak eta Proteomika enpresa bioteknologikoak teknika
berri bat garatu dute endometriosiaren diagnostikorako, hain zuzen ere,
emakumeen antzutasunaren arrazoi nagusia.
Fluido endometrialaren laginak oso erraz lortzen dira, minik eman gabe,
baginako zitologiaren antzera. Aurreko teknikarekin, aldiz, anestesia orokorra
eskatzen zuen ebakuntza kirurgikoa egin behar zen.
Ildo horretatik, gure unitateak EHUko Fisiologia departamentuarekin batera
Ugalkortasunaren Espainiako Elkarteak ugalketa lagunduan berrikuntzari ematen dion saria lortu zuen.
SEXUA EGOKITZEA
Gurutzetako Ospitaleko Genero Nortasun
Nahasteen Unitateak abenduaren
7an sexua egokitzeko euskal osasun
publikoan lehenengo ebakuntza egin
zuen. Francisco Javier Gabilondo
doktoreak zuzendu zuen ebakuntza
beste hiru zirujau plastiko, bi anestesista
eta erizaintza ekipoaren laguntzarekin
batera. Ebakuntza kirurgikoaren helburua
gizonetik emakumera egokitzea izan zen
eta bi zati izan zituen: bularreko kirurgia
eta genitalena.
19
emandako aurrerakuntzak
Top 20
IASISTek Gurutzetako Ospitalea aitortu zuen
Estatuko onena bezala Emakumearen arloan
haurdunaldi, erditze eta bularreko kirurgiarekin zerikusia
duten ospitaleratzeak baloratzen diren arlo horretan
ematen den asistentziaren kalitateagatik eta duen
funtzionamendu onagatik.
Oin diabetikoa
Gurutzetak sortu du Espainiako lehenengo unitatea
oin diabetikoa artatzeko. Helburua da gaur egun
mutilatzen diren hanken %70a salbatzea.
20
Arnasketaren errehabilitazioa
BGBK gaixotasuna duten pazienteek ospitaletik
kanpo jarraitu ahal izango dute arnasketaren
errehabilitazioa,
Gurutzetako
entrenamendu
intentsiboko programa amaitu ondoren, San Juan de Dios
Ospitalearen eta Santurtzi eta Portugaleteko kiroldegien
laguntzari esker. Ekimen honi esker pazienteek aukera
izango dute ospitalean egon eta gero lorturiko hobekuntza
mantentzeko. Osasun Departamentuko programa honek
oinarria izan du dagoeneko Gurutzetan abian dagoen
beste batean, izan ere, gure erkidegoan arnasketaren
errehabilitazioa eskaintzen duen osasun zentro
bakarra.
Adimen atzerapena
Isabel Tejada doktoreak, Biokimika Zerbitzuko Genetika Molekularreko
Laborategiko arduradunak parte hartu du ikerketa batean, Nature Genetics-ek
argitaratua, adimen atzerapen hereditarioa sortzen duten X kromosomari
lotuta dauden hiru gene berrien identifikazioa jasotzen duena, gaixotasun
hereditario honen arrazoien ezagutzan sakontzen duen aurkikuntza.
Animalien ongizaterako etika batzordea
ETXEKO OSPITALERATZEA
ENKARTERRIETAN
Zerbitzu berriaren azpi-egoitza Sodupeko
Osasun Zentroan dago eta bertan
mediku batek eta bi erizainek egiten
dute lan. Ospitaleak beste zonalde
batzuetan eskaintzen duen etxeko
ospitaleratze zerbitzuaren hedapena
da. Aipatzekoa da Ospitalearen eta
osasun eskualdearen artean egon
den lankidetza estua antolatzen oso
konplexua izan den zerbitzua. Izan
ere, zonalde bereziki handia da, baina
biztanleen dentsitatearen aldetik,
aldiz, txikienetakoa, herri gune txiki
dezenterekin eta orografia aski
konplikatuarekin.
Ospitalean sortu da Animalien Ongizaterako Etika Batzordea (AOEB)
egungo lege eskakizunei erantzunez (urriaren 10eko 1201/2005 Errege Dekretua,
esperimentazio eta beste xede zientifikoetarako animaliak babesteari
buruzkoa; eta Azaroaren 7ko 32/2007 Legea, animaliak ustiapenean, garraioan,
esperimentuetan eta sakrifizioetan zaintzeari buruzkoa).
21
Berrikuntza: Asistentziaren kalitatea
3
Laparoskopia zilborrean barrena
Kirurgia Orokorrak zerbitzuen kartera zabaldu
du kirurgia teknologia berriak erabiliz. 2009ko ekainaren
5ean Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengo aldiz erabili
zuen laparoskopia zilborretik besikula erauzteko.
Garezur barneko erradiokirurgia
Erradiokirurgiako Diziplina Anitzeko Unitateak
lehenengo erradiokirurgiako prozedura egin zuen
Autonomia Erkidegoko ospitale publiko batean.
Teknika honen bidez erradiazio dosi handiak aplika
daitezke garezur barneko lesio bateko oso gune
zehatzean, modu ez inbaditzailean eta pazientearentzat
bigarren ondorio oso gutxirekin.
Bihotzeko geldialdiaren osteko
hipotermia induzitua
Gurutzetako Ospitaleak Emergentziak zerbitzuarekin
batera bihotzeko geldialdiaren osteko hipotermia
induziturako protokolo bat jarri du abian. Espainian
aitzindari den diziplina arteko jarduera-gida bat da, bi
ikerketan kontrolatu eta handitan oinarritua ((NEJM 2002
346(8):549-556, 557-563), eta bihotzeko geldiaren osteko
hipotermia induziatua aplikatzea aurreikusten du bai helduen kasuan eta baita haurrenenean ere.
egindako proiektuak
24
Aortako balbuloplastia
Jose Ignacio Aramendi doktoreak, Bihotzeko Kirurgia Zerbitzuburuak,
eta Juan Alcibar doktoreak, Hemodinamika arloko buruak zuzentzen dute
lehengo apirilean teknika berritzaile bat aplikatuz aortako balbuloplastia egin zuen ekipoa. Bide perkutaneoa erabiliz egiten den balbula
baten inplantea da, baina ebakuntza ondoko zaintzarik behar ez duena.
Izan ere, oso egokia da aortako estenoziak jota egon eta heriotza arrisku altuagatik (beste gaixotasun batzuk dituztelako edo bere osasunerako
arrisku altua suposatzen dielako) ohiko kirurgia egin ezin dakiekeen pazienteentzat.
aurrera goaz
pertsonen
alde
25
etorkizun nabarmena
Digitalizazio erradiologikoa
Erradiodiagnostikoko Zerbitzuak esplorazio
erradiologiko guztiak digitalizatu ditu, beraz ohiko
plakak ezabatu ditu, irudien digitalizazioa estabilizatu
egin da eta txostenak Ospitaleko Postu Klinikoaren bitartez pazienteen kudeaketa errazten duen aplikazio
informatikoa, eta Global Neten bidez Osakidetzako
asistentzia sareko zentro guztietan paziente baten
historia klinikoa kontsultatzeko aukera ematen duen
programa- pasatzen dira klinikoen eskuetara. Sistemak eskaintzen duen abantaila nagusia da erradiologoari
aukera ematea irudi berria pazienteari lehendik egindako
26
beste batzuekin alderatzeko, txosten berriaren esanahia era
horretan indartuz. Horren guztiaren ondorioz, esplorazio
berriak aurrezten dira, eta beraz, pazienteak ere esposizio
gutxiago jasango ditu. Informazio sistemen hobekuntzan
aurrerapauso bat gehiago da, dagoeneko abian den ahotsa ezagutzeko sistemari gehitzen zaio eta aukera ematen
dio medikuari txosten erradiologikoa era osatuan egiteko mikrofono berezi bat eta ordenagailua erabiliz,
eta Global programan utziz gainerako medikuen zerbitzura. Tresna honek txostenak egiteko prozesua azkartzeaz gain, edozein puntutik eskuragarri jartzen ditu.
Eskuak garbitzeko kanpaina
aurrera goaz
pazienteen
alde
“konponbidea zure eskuetan” lemapean Prebentziorako Medikuntza zerbitzuak osasun asistentziarekin loturiko
infekzioak murrizteko eskuak garbitzea
zein garrantzitsua den kontzientziatzeko
kanpaina bat jarri du abian. Urtero mundu osoan milaka heriotza eragiten dituzten infekzioak %50 murriztu litezke
profesionalek eskuak maiz garbituz
gero.
27
lortutako
helburuak
HELBURUAK
2009
Anbulatorioko pazienteak/Anbulatorioan artatzekoak > %55 71,9%
28
Batez besteko egonaldia < 6,43 egun
5,74%
Errendimendu kirurgikoa >= %85
88,6%
Ospitaleak bertan behera utzitako kirurgia < %4
3,57%
Kirurgiarako itxaron zerrenda
2.153 pazienteak
Itxaron beharreko denbora gehienez < 6 hilabete
100 egunak
Itxaron beharreko denbora batez beste < 54 egun
38,86 egunak
pazienteen % > 5 hilabete =< %2
0%
Zesareen tasa < %16
12,87%
Nekropsien tasa >= %10
3,4%
Berrospitaleratzeen tasa < %8
5,14%
Ingresu ondorengo presio-ultzeren tasa < 3,5%
1,9%
benetako aurrerakuntzak
Kudeaketa Plana 2009ko
2
008ko lehen seihilekoan 2009rako
Kudeaketa Plana egin zen eta ondorengo hauek
dira helburu-programa gisa aurreikusitakoak:
• Arnas Errehabilitazioa
• Koloneko Screening programa
• Down Sindromearen programa
• Bularretako Screeninga
• Iktus-arreta
• Laguntza Ikerkuntzari
Horiek denak iaz lorturiko helburuak dira.
29
Giza kapitala
4
Izendapen berriak
2
009ko udatik aurrera, Gurutzetako Ospitaleak bere zuzendaritza taldea berritu du arian-arian arduradun berriak
sartuz: zuzendari kudeatzailea, zuzendari medikoa, kudeaketa ekonomikoko zuzendaria, pertsonalekoa, eta zuzendariorde
medikoetako bi.
Zuzendaritza taldea (2009ko abenduaren 31n)
GREGORIO ACHUTEGUI, ZUZENDARI KUDEATZAILEA.
ALBERTO OLAIZOLA, ZUZENDARI MEDIKOA.
MAITE BARRENA, ERIZAINTZAKO ZUZENDARIA.
EDURNE OMAETXEBARRIA, ZERBITZU KLINIKO OROKORREN
ZUZENDARIORDEA.
FELI FERNÁNDEZ, ERIZAINTZAKO ZUZENDARIORDEA.
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ, KUDEAKETA EKONOMIKOKO ZUZENDARIA. ESTHER ELVIRA, ANTOLAKUNTZA ETA SISTEMEN ZUZENDARIORDEA.
SUSANA CEJUDO, PERTSONALGO ZUZENDARIA.
ELENA BRAVO, EKONOMIA ETA FINANTZAKO ZUZENDARIORDEA.
ISABEL FERREIRO, KIRURGIA ZERBITZUEN ZUZENDARIORDEA.
EMILIO ANERO, ZERBITZU OROKORRETAKO ZUZENDARIORDEA.
JAVIER PILAR, ZERBITZU MEDIKOEN ZUZENDARIORDEA.
LUIS VILLOLDO, PERTSONALGO ZUZENDARIORDEA.
32
giza kapitala
G
urutzetako Ospitalea osatzen duen giza kapitala oso garrantzitsua
da; batetik, enpresan garatzen duten zerbitzuaren kalitatearen ondorioz,
eta bestetik, bertan lan egiten duten langileen kopuruarengatik. 2009ko
abenduaren 31n 5.404 langile izatera iritsi zen.
Ospitaleko langileak
2009
FAKULTATIBOAK
OSASUN LANGILEAK
Erizaintza
Osasun T.E.
Erizaintzako laguntzaileak
PRETSONAL EZ-SANITARIO
Admin. goi mailako teknikaria
Admin. erdi mailako teknikaria
Administraria
Lanbide Heziketa 2
Admin. Lagun.
Manten. / Lanbideak
Zelaria + zerb. ope.
Zuzendaritza postuak
OSPITALEAN GUZTIRA
909*
3.471
1.930
206
1.335
1.024
33
17
31
32
396
82
428
5
5.404
*MIR gabe
33
O
Banaketa adinka
spitaletik kanpoko langileez handitzen
dira giza baliabideak. Garbiketako langileek, kafetegikoek
eta beste batzuek eskaintzen duten kanpo-zerbitzua delaeta antolakuntzaren parte dira.
2009. urtean zehar profesionalen promozio berriak
hasi dira lanean eta beste batzuek adina dela-eta erretiroa
hartu dute. Hori dela eta langileen plantilaren batez besteko
adina 49,91 urtetik 50,84ra pasatu da.
Emakume eta gizonen arteko banaketaren bilakaera
emakumeen aldekoa izaten jarraitzen du, lehengo %74tik
egungo %82ra pasatu baita.
34
GIZONAK
EMAKUMEAK
EMAKUMEAK %82,26
GIZONAK %17,74
E
tengabeko Prestakuntzarako Batzordea dago Ospitalean, eta bertan uztartuta daude eta koordinatzen dira Medikuntzako eta Erizaintzako
Irakaskuntza Batzordeak. Gero eta egonkorragoa den prestakuntza programa
bati esker 2009. urtean 168 ikastaro eskaini dira, guztira 4.278 plaza.
Etengabeko prestakuntza
GAIKAKO ARLOA
Plazak Guztira
Ikastaro Kopurua
1.924
55
TEKNOLOGIA ETA AZPIEGITURA
779
42
PERTSONAK
641
24
ERABILTZAILEA-PAZIENTEA
623
23
IKERKETA ETA IRAKASKUNTZA
260
20
EREDU ASISTENTZIALA
ANTOLAKUNTZA EREDUA
GUZTIRA ORO HAR
51
4
4.278
168
35
ikerketa eta irakaskuntza
5
Aitortutako ahalegina
G
urutzetako Ospitalearen Ikerkuntza
Unitateak (IU) Osasun eta Kontsumo Ministerioaren
Osasun Ikerkuntzen Funtsaren (OIF) behin-betiko
akreditazioa 1993. urtean jaso zuen. Bere egiturako
kide dira honakoak: Molekula-Genetikako Laborategi bat,
Biriketako Fisiopatologiako Laborategi bat, Hazkuntza eta
Biologia Zelularreko Laborategi bat, Animaliategia duen
Ebakuntza-gela Esperimental bat, Epidemiologia Klinikoko
Unitatea eta Entsegu Klinikoen Idazkaritza Teknikoa. Gure
IU Unitate Kliniko-Esperimental baten mailan dago eta
egiturak eta giza baliabideak konbinatzen ditu, ikerkuntza
kliniko-epidemiologikoa eta oinarrizko ikerkuntza egiteko.
kalitateko ikerketa
38
lortutako finantzazioa
CIFRAS
Ikerketa proiektuak
1.857.290,67 €
Arpiegitura zientifikoa
650.020,42 €
Giza baliabideak
486.389,78 €
Klinika entseguak
(kudeaketa kostuak+zeharkako kostuak)
317.429,14 €
GUZTIRA
3.3111.130,01 €
Lantaldean eginiko ahalegina
O
IFk eta Eusko Jaurlaritzaren Osasun
Sailak nagusiki finantzaturiko ikerketak egiten ditu
aipaturiko Ikerketa Unitateak, nahiz eta apurka-apurka
finantza iturrien aniztasun gero eta handiagoa antzematen
ari den, Europa mailako deialdietan eskaera gero eta gehiago eginez (DG SANCO, VIII PM) eta baita tokiko edo estatuko fundazio eta elkarteetan ere. BIOEFen (Berrikuntza
+ Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioa) koordinazio
orokorraren pean, eta OIKER izanik (Ikerketa Sanitarioetako Eusko Institutua) bere funtsezko egituretako
bat, gure Ikerketa Unitateak finkatzen eta garatzen jarraitzen du.
OSPITALEAK TEKNOLOGIA BERRIEN
ALDEKO APUSTUA EGIN DU
www.hospitacruces.com-ek irudi berria
estreinatzen du. Berrikuntza eta hobekuntza asko jaso ditu (itzulpena euskaraz,
gazteleraz eta ingelesez, aurkezpenbideoa, bitxikeriak txikienentzat,
plano interaktiboa, multimedia-eremua,
osasunaren gaineko aholkuak...). Diseinu
berri horrekin eguneratuta dagoen
eremu bat eskaini nahi da, praktikoa eta
erabilgarria. Mundurako leiho berri bat da
eta horren bidez Ospitaleak ezagutzera
eman nahi du bere burua eta lan egiteko
modua, dituen giza baliabideak eta
materialak, azken finean, erakundearen
gaineko informazio-eremu bat. Bertan hiritarrak bere iritzia emateko gunea izaten
jarraituko du, eta horretaz gain, kontu
interesgarriak, multimediako hedapeneremuak eta gure Ospitaletik sortutako
berriak aurkituko ditu bertan.
39
kalitateko profesionalak
Eguneroko ahalegina
2
009. urtean zehar hasi dira CAIBER-en
(Sareko Ikerketa Biomedikoari Laguntzeko partzuergoa)
baitan dagoen Ikerketa eta Entsegu Klinikoko Unitate
Zentraleko (UCICEC) jarduerak, langile espezializatuen
egitura finkatu du eta zentroaren ikerketari laguntzen hasi
da kanpoko zentroen laguntzarekin batera.
Gainera, ospitaleak Zientzia eta Berrikuntzaren
Ministerioaren (MICINN) eskutik jaso duen dirulaguntzari esker terapia zelularreko gela bat eraiki eta
abian jarriko da. Egitura hauek, konplexuak eta garestiak,
ezinbestekoak dira tratamendu biologiko aurreratuak
sortu eta zabaltzeko baimendutako baldintzetan, entsegu
kliniko edo interbentzio asistentzialen testuinguruetan
aukeratutako kasuei emateko.
40
Gela hau erabilgarri izatea aukera handitzat hartu
behar da gure zentroak ikerketa traslazionaleko lerro
berrietan abiatzeko teknika hauek erabilgarritasuna
erakutsi duten arloetan, Medikuntza Birsortzailearen
barruan hain zuzen ere, mundu mailan osasun ikerketaren
agendan lehentasunezko intereseko arlotzat hartzen
dena. Bestalde, egungo tratamenduekin mugak dauden
zenbait patologia eta egoeren aurrean, terapia aurreratuen
segurtasunaren eta eraginkortasunaren ebaluazioa
erraztuko du baldintza kontrolatuetan. Azken finean,
aukera paregabea da goi mailako ikerketa teknologiko
eta zientifikoa uztartzeko pazienteei eta arazo zehatzei
emango litzaiekeen berehalako aplikazioarekin.
Pazienteentzat
eta pazienteen alde
I
Ikerketan egiten den ahalegina profesional askoren ahalegina da maila ezberdinetan: pazienteekin elkarlanean, ikerketaren gure abiapuntua eta xedea direnak,
ikerlarien ahalegina, teknikari, kudeatzaile eta abarren
lana ahaztu gabe. Zerrenda honetan ez dugu ahaztu behar
Ikerketa Batzordeak eta Ikerketa Klinikoko Batzorde
Etikoak etengabe eskaintzen duten aholkularitza eta
laguntza gure ospitaleak egiten duen ikerketa estandar
zientifiko eta etiko gorenak bete ditzan, eta osasun arazo
garrantzitsuen irtenbidean aplika dadin.
GARUNEKO GAIXOTASUN
BASKULARRA
Fernando Barinagarrementeria
doktoreak jendez beteriko Ekitaldi
Areto batean “Garuneko gaixotasun
baskularra, gaixotasun orokor bat”
hitzaldia eskaini zuen. Bere hitzaldian
garuneko gaixotasun baskularraren
arrazoi ezberdinak azaldu zituen eta
horrela taldekatu zituen: hodi handien
gaixotasuna, hodi txikien gaixotasuna,
kardioenbolismoa eta garuneko tronbosi
baskularra.
41
profesional
kualifikatuak
MEDIKUA IZATEA.
PROFESIONALTASUNA.
G
urutzetako
Ospitaleak
Mediku Espezialistak hezi ditu 1972.
urteaz geroztik. Gaur egun espezialistei
40 espezialitatetan heziketa eskaintzeko
akreditazioa du, eta Osasun eta Kontsumoko
Ministerioaren aipu berezia jaso zuen 2005.
eta 2009. urteetan egindako auditoriaren
txostenean, Irakaskuntzara zuzendutako bere
antolaketak duen kalitatearengatik (Heziketa
Espezializatua); baita 2009ko saria Etengabeko
Prestakuntzaren Kudeaketa Planari ere, Catedra
de Educacion Medica edo Fundación Lilly Madrilgo Unibertsitate Konplutenseak emanda.
Gradu ondoko prestakuntza
“Profesionaltasuna da
Medikuntzaren lehengairik
baliotsuena”.
Richard Horton.
Lancet-eko editorea.
2005
Guztira
BAME
ERIZAINTZA (Emaginak)
341
13
prestakuntza
40 espezialitatean
42
espezialistak prestatzen
1972. urteaz geroztik
M
edikuntza
Espezializatuko
Presta­kuntza
Kudeaketako
Zuzendaritzaren
agindupean dagoen Irakaskuntza Medikoko
Unitatetik
antolatu
eta
kudeatzen
da.
Ikasketa-buruak zuzentzen duen Unitate honek
Irakaskuntza Batzordearen eta ospitaleko Tutore
Taldearen laguntza du. Era berean, Euskal Herriko
Unibertsitatearen laguntza espezifikoa du Pedagogia
arloan (Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea)
eta Estatistika eta Ikerkuntza Operatiboaren arloan
(Matematika Aplikatuko eta Estatistikako Saila).
43
Irakaskuntza-misioa
G
urutzetako Ospitaleko Prestakuntza Espezializatuko programetan parte hartzen duten profesionalek beren espezialitatearen berezko konpetentziak eta
osasun-lanbideetarako komunak diren gaitasunak eskuratzea, beren profesioan lan egiteko aukera ematen dietenak, beren jarduera aurrera eramaten duten gizartean osasunaren prebentzioa egiteko, hori zaintzeko
eta sustatzeko helburuarekin.
Prestakuntzak bere espezialitatearen berezko konpetentziak (espezifikoak) eta balio, jarduera, ezagutza eta
lortutako helburuak
44
gaitasun-multzo batez osatutako osasun-lanbideetarako
komunak direnak hartuko ditu bere barnean.
Horretarako, ospitaleak, ospitalearen eta arreta-zerbitzuen irakaskuntza-akreditaziotik eratorritako erantzukizun soziala bere gain hartzen
du prestakuntzaren arloan, irakaskuntza-jardueren
antolaketa egokiarekin arreta-jardueraren barnean,
hezten ari diren bere mediku egoiliarren konpetentziahelburuak lortzeko.
Irakaskuntza-ikuspegia
O
spitalearen
asmoa
da
nazioarte
mailan
definitutako konpetentzietan profesional bikainak trebatzea eta
horien oinarrizko elementua Profesionaltasuna izatea.
LEHENTASUNEZKO LAN ARLOA
Osasun langileak prestatzea osasunaren
garapenerako oinarrizko baldintza
da. Pertsonal medikoaren -medikuak,
erizainak, osasun sustatzaileak...prestakuntzaren sustapena
lehentasunezko lan arloetako bat da.
45
Ospitalea zenbakietan
6
urteko
kontuak
Ustiapen Gastuak
2008
I. HORNIDURAK
110.678.842 124.755.585
Kontsumoak
- Farmaziako produktuak
- Osasun materiala
- Beste hornidura batzuk
- Hornidurak arautzea
- Kanpoko beste gastu batzuk
II. LANGILEAK
Soldatak
Karga sozialak
47.083.850
36.509.596
4.430.018
-14.003
22.669.380
12,72
52.987.788 12,54
40.749.069 11,61
5.111.960 15,39
-51.416 267,17
25.958.183 14,51
254.797.369 283.159.438
11,13
201.962.695 224.760.273
52.834.674 58.399.165
11,29
10,53
623.109
III. TRAFIKO HORNIKETEN BARIAZIOA
IV. USTIAPEN BESTE GASTU BATZUK
Kanpoko zerbitzuak
Zergak
Kudeaketa arruntaren beste gastu batzuk
USTIAPEN GASTUAK GUZTIRA
2009
Gizartearekin kompromisoa hartuta:
Euskadi 2009 Plana
493.871 -20,74
14.510.384
16.471.141
14.450.028
59.717
640
16.424.339 13,66
44.291 -25,83
2.510 292,45
380.609.703 424.880.035
13,51
Krisiak enpleguan izan duen ondorioa
murrizteko asmoz Gurutzetako Ospitaleak parte
hartu du Plus Euskadi 2009 programan, ospitaleari
milioi eta erdi euro eman dizkion plana, hain zuzen
ere. Osasun zentroak eskuratu duen aparteko
dirutza hori posible izan da ospitaleak enpresekin
hitzartuta zeuzkan obren kontratazioa berriro
negoziatu delako eta era horretan 400.000 euro
aurreztu. Plan honi esker gainera 50 bat laguni
eman zaie lana eta aldaketa behar zuten zenbait
instalazio berritu dira.
11,63
Ustiapeneko Diru-Sarrerak
2008
I. Zerbitzuak eskaintzeagatiko sarrerak
II. Ustiapeneko beste sarrera batzuk
USTIAPENAREN EMAITZAK
FINANTZA SARRERAK GUZTIRA
USTIAPEN SARRERAK GUZTIRA
EKITALDIAREN EMAITZA
2009
377.597.740 416.399.416
2.841.220
3.633.962
380.438.960 420.033.380
-170.744
2.416.624
2.245.880
Inbertsio Propioak
10,28
27,9
10,41
-4.846.655 2.738,6
667.345 -72,39
-4.179.310 -286,09
Inbertsio Estrategikoak
2009
2009
Ekipamendu medikoa
Altzariak
Ospitalizazio obrak
Transplantea
Energiaren Eraginkortasuna - Euskadi 2009
Obrak - Euskadi 2009
Ekipamendua berrezartzea
Kolon eta ondesteko minbiziaren baheketa
GUZTIRA PROPIOAK
48
1.750.921
614.588
1.096.968
37.525
681.441
792.014
500.000
90.132
5.563.588
Ekipamendua
Instalazioak
Obrak
Informatika
ESTRATEGIKOAK GUZTIRA
2.183.992
3.466.287
9.999.349
153.994
15.803.622
Programa honi esker ospitaleko leiho
batzuk berritu dira (Administrazioko pabiloia,
E zonaldeko igogailuaren ingurua eta abar).
Neurri hau zentroaren energia aurrezteko eta
ingurumenarekiko konpromisoaren politikarekin
bat dator. Gainera, jarduera hauekin ospitaleko
zonalde ezberdinetako komunak berritu dira, eta
hobetu egin dira berogailu, elektrizitate eta ur
beroaren instalazioak.
jarduera
OSPITALIZAZIO jarduera
Oheak
Egonaldiak
Batez besteko egonaldia
Altak
Okupazioa indizea
Pisua
Konplexutasuna
Ospitaleratzeak
Errotazio indizea
Hildakoak
Hilkortasun tasa
LARRIALDIETAKO jarduera
Artatuak
Ospitaleratuak
Larrialdien presioa
Beste zentro batera bideratuak
KIRURGIA jarduera
Kirofanoak
Ebakuntzak
Programatuak
Urgentziazkoak
Auto-hitzartuak
Anestesia orok. + erregionala
Anestesia lokala
2007
2008
2009
937
295.649
6,11
48.393
86,43
1,6591
80.290
48.398
51,65
1.336
2,76
922
286.626
5,73
50.044
84,98
1,6363
81.849
50.023
55,28
1.320
2,64
924
287.297
5,74
50.094
85,22
1,6453
82.419
50.078
55,40
1.351
2,70
2007
2008
2009
212.439
26.801
55,38
2.568
215.098
27.032
54,04
3.071
212.291
27.230
54,38
3.308
2007
2008
2009
34
33.371
25.782
6.241
1.348
24.693
8.678
33
35.045
27.549
6.260
1.236
26.057
8.988
33
33.938
26.796
6.210
932
20.277*
13.661*
*irizpideak aldatu egiten dira anestesia motaren arabera
2007
2008
Anbulatorioko Kirurgia Handia
Ehunekoa (%)
11.058
51,31
13.272
52,54
14.040
59,31
KANPOKO kontsultak jarduera
2007
2008
2009
405.661
90.901
430.073
96.358
435.981
81.509
314.760
3,46
419.792
186.504
333.715
3,46
442.200
194.036
354.472
4,35
438.500
164.490
233.288
1,25
825.453
248.164
2,01
872.273
274.010
2,55
874.481
OSPITALIZAZIOAREN alternatibak
2007
2008
2009
Eguneko Ospitale Kirurgikoa-IGKU
(Pazienteak)
Eguneko ospitalea (Saioak)
Etxeko ospitalizazioa (Altak)
Egonaldi Laburreko Unitatea
8.676
50.709
1.653
2.373
9.722
55.304
1.956
1.748
OBSTETRIZIA jarduera
2007
2008
Erditzeak
Zesareak
Ehunekoa (%)
6.591
771
11,69
6.899
793
11,50
OSPITALE BARRUKOAK
Lehen kontsultak
Ondorengo kontsultak
Ondorengo/lehen
kontsulten indizea
OSPITALE KANPOKOAK
Lehen kontsultak
Ondorengo kontsultak
Ondorengo/lehen
kontsulten indizea
KONTSULTAK GUZTIRA
2009
9.504
55.853
2.246
1.566
2009
6.586
848
12,87
49
Direktorio
Directorio
Zerbitzuburuak Jefes de Servicio
Alergia Alergia
Dr. Claudio Cid de Rivera Martín - Zerbitzuburua J. Servicio
Analisi Klinikoak Análisis Clínicos
Dr. Antonio López Urrutia - Zerbitzuburua J. Servicio
Anatomia Patologikoa Anatomía Patológica
Dr. Jose Ignacio López Fdz. de Villaverde - Zerbitzuburua J. Servicio
Anestesia Bizkortzea Anestesia Reanimación
Dr. Alberto Martínez Ruiz - Zerbitzuburua J. Servicio
Artxibo, Dokumentazioa eta Kudeaketaren Kontrola
Archivo, Documentación y Control de Gestión
Dr. Santiago Rodríguez Tejedor - Zerbitzuburua J. Servicio
Aurpegi-Masailetako Kirurgia Cirugía Maxilofacial
Dr. Joseba Andoni Santamaría Zuazua - Zerbitzuburua J. Servicio
Barne Medikuntza Medicina Interna
Dra. Mª Victoria Egurbide Arberas - Atalburua J. Sección
Bihotzeko Kirurgia Cirugía Cardiaca
Dr. José Ignacio Aramendi Gallardo - Zerbitzuburua J. Servicio
Dermatologia Dermatología
Dr. Jesús Gardeazabal García- Zerbitzuburua J. Sección
Dietetika eta Nutrizioa Nutrición Clínica y Dietética
Dra. Lucía Laborda González - Atalburua J. Sección
Endokrinologia Endocrinología
Dra. Sonia Gaztambide Sáenz - Zerbitzuburua J. Servicio
Erradiologia Radiodiagnóstico
Dr. Luis María Larrea Bilbao - Zerbitzuburua J. Servicio
Errehabilitazioa Rehabilitación
Dra. M. Esther Pacheco Bolso - Zerbitzuburua J. Servicio
48
Erreumatologia Reumatología
Dr. Alberto Alonso Ruiz - Zerbitzuburua J. Servicio
Etxeko Ospitalizazioa Hospitalización a Domicilio
Dra. M. Dolores de Damborenea González - Zerbitzuburua J. Serv.
Farmazia Farmacia
Dr. Santiago Aríz Vidondo - Atalburua J. Sección
Dra. M. Puy Figuero Echevarría - Atalburua J. Sección
Gaixotasun infekziosoetako unitatea Unidad de Infecciosos
Dr. Miguel Montejo Baranda - Atalburua J. Sección
Gastroenterologia Gastroenterología
Dr. Manuel Moretó Canela - Zerbitzuburua J. Servicio
Ginekologia-Obstetrizia Ginecología Obstetricia
Dr. Txantón Mtnz.-Astorquiza Ortiz de Zárate - Zerbitzuburua J. Servicio
Hematologia Hematología
Dr. Juan Carlos García Ruiz - Zerbitzuburua J. Servicio
Hodietako Kirurgia Cirugía Vascular
Dr. Juan Luís Fonseca Legrand - Atalburua J. Servicio
lkerkuntza Investigación
Dr. José I. Pijoan Zubizarreta - Atalburua J. Sección
lrakaskuntza Medikoa Docencia Médica
Dr. Jesús Morán Barrios - Atalburua J. Sección
Kalitate-Unitatea Unidad de Calidad
Dr. Mikel Latorre Guisasola - Atalburua J. Sección
Kardiologia Cardiología
Dr. José Ignacio Barrenechea Benguría - Zerbitzuburua J. Servicio
Kirurgia Orokorra eta Aparatu Digestiboa
Cirugía General y Aparato Digestivo
Dr. Alberto Colina Alonso - Kudeaketa Klinikoko Unitateburua
Jefe Unidad de Gestión Clínica
Kirurgia Orokorra eta Aparatu Digestiboa
Cirugía General y Aparato Digestivo
Dr. Miguel Ulacia Beriatain - Zerbitzuburua J. Servicio
Kirurgia Orokorra eta Aparatu Digestiboa
Cirugía General y Aparato Digestivo
Dr. Luis Fernando de Perdigo Bilbao - Zerbitzuburua J. Servicio
Kirurgia Plastikoa eta Erredura Larriak
Cirugía Plástica y G. Quemados
Dr. Francisco J. Gabilondo Zubizarreta - Zerbitzuburua J. Servicio
Laborategietako Koordinatzailea
Coordinadora de Laboratorios
Dra. Marian Busturia Jimeno
Larrialdi Mediko-Kirurgikoak Urgencias Médico Quirúrgicas
Dr. Gabriel Gutiérrez Herrador - Zerbitzuburua J. Servicio
Medikuntza lntentsiboa Medicina Intensiva
Dr. Fermín Labayen Beraza - Zerbitzuburua J. Servicio
Medikuntza lntentsiboa Medicina Intensiva
Dr. Juan Fernando Solar Cano - Atalburua J. Sección
Medikuntza Nuklearra Medicina Nuclear
Dr. José Cruz Fombellida Cortázar - Zerbitzuburua J. Servicio
Mikrobiologia Microbiología
Dr. Jorge Barrón Fernández - Zerbitzuburua J. Servicio
Nefrologia Nefrología
Dr. Ildefonso Lampreabe Gaztelu - Zerbitzuburua J. Servicio
Neurologia Neurología
Dr. Juan José Zarranz Imirizaldu - Zerbitzuburua J. Servicio
Neurofisiologia Klinikoa Neurofisiología Clínica
Dra. Izaskun Yurrebaso Santamaría - Zerbitzuburua J. Sección
Neurokirurgia Neurocirugía
Dr. Jesús M. Garibi IJndabarrena - Zerbitzuburua J. Servicio
Pneumologia Neumología
Dr. Víctor Sobradillo Peña - Zerbitzuburua J. Servicio
Prebentzio Medikuntza Medicina Preventiva
Dr. José Ignacio Villate Navarro - Zerbitzuburua J. Servicio
Oftalmología Oftalmología
Dra. Nerea Martínez Alday - Zerbitzuburua J. Servicio
Onkologia Erradioterapikoa Oncología Radioderápica
Dr. Pedro Bilbao Zulaica - Zerbitzuburua J. Servicio
Onkologia Medikoa Oncología Médica
Dr. Guillermo López Vivanco - Zerbitzuburua J. Servicio
Otorrinolaringologia Otorrinolaringología
Dr. Jose Antonio Municio Martín - Zerbitzuburua J. Servicio
Osasun Kudeaketaren Unitatea OKU Unidad de Gestión Sanitaria UGS
Dr. José Antonio Zumalacarregui Villaso - Zerbitzuburua J. Servicio
Pediatria Pediatría
Dra. M. Itziar Astigarraga Aguirre - Zerbitzuburua J. Servicio
Pediatriako Larrialdiak Urgencias Pediatría
Dr. Javier Benito Fernández - Kudeaketa Klinikoko Unitateburua
Jefe de la Unidad de Gestión Clínica
Prebentzio Zerbitzua Servicio de Prevención
Dra. Esperanza Álvarez Maeztu - Zerbitzuburua J. Servicio
Psikiatria Psiquiatría
Dr. Iñaki Eguiluz Uruchurtu - Zerbitzuburua J. Servicio
Toraxeko Kirurgia Cirugía Torácica
Dr. Joaquín José Pac Ferrer - Zerbitzuburua J. Servicio
Traumatología Traumatología
Dr. José Ignacio Vicinay Olabarria - Zerbitzuburua J. Servicio
Urologia Urología
Dr. Carlos Pertusa Peña - Zerbitzuburua J. Servicio
Informatika Informática
Begoña Carranza Arana - Zerbitzuburua J. Servicio
Administrazioa Administración
Pilar Bonachía Caballero - Zerbitzuburua J. Servicio
Kontabilitatea eta Diruzaintza Contabilidad y Tesorería
Matilde Cáceres Zapatero - Zerbitzuburua J. Servicio
Aurrekontuen Kudeaketa Gestión Presupuestaria
Iratxe Bengoa Alonso - Zerbitzuburua J. Servicio
Harrera Admisión
Maria José Zaballa Alvarez - Zerbitzuburua J. Servicio
Sukaldea Cocina
Fco. Javier Ruiz Braceras - Zerbitzuburua J. Servicio
Ingeniaria eta Segurtasuna Ingeniería y Seguridad
F. Alejandro Urien Ferrero - Zerbitzuburua J. Servicio
Erizaintzako Gainbegiraleak
Supervisores/as de Enfermería
Kirurgia Blokeko Adjuntutza Adjuntía Bloque Quirúrgico
Esther Cuesta de la Cal - Adjunta
Arlo Kritiko eta Baliabide Materialetako Adj.
Adjuntía Áreas Críticas R.Mat.
Pilar Sánchez Rubio - Adjunta
Zerbitzu Kliniko Orokor eta Kanpo Kontsultetako Adjuntutza
Adjuntía S.G.C., Ctas. Externas
Milagros Colina Tueros - Adjunta
Giza Baliabide, Erizaintzako Zainketa eta Larrialdietako
Adjuntutza Adjuntía RR.HH. Cuidados Enf /Urg.
Margarita García Cortés - Adjunta
Ama-Haurrentzako Adjuntutza Adjuntía materno-infantil
Begoña Landa Barañano - Adjunta
Ospitaleko eta Ospitalez kanpoko Kanpo Kontsultetako
Adjuntutza Adjuntía C. Ext. Intra y extra hosp.
Mª Ángeles Puertollano Merino - Adjunta
Kalitateko Adjuntutza Adjuntía de Calidad
José Antonio San Sebastián Domínguez - Adjunto
Formazioa Adjuntutza Adjuntía de Formación
Rosa Blanco Zapata - Adjunta
Arratsaldeko Gainbegiraletza Orokorra
Supervisión General Tarde
Mª José Vázquez Vázquez
Mª Luisa Ramírez Villamor
Arratsaldeko Gainbegiraletza Orokorra
Supervisión General Tarde
Mª Carmen Rodeño Díez
Arratsaldeko Gainbegiraletza Orokorra
Supervisión General Tarde
Mª Viñas Santamaria Vicario
Arratsalde/Gaueko Gainbegiraletza Orokorra
Supervisión General Tarde/Noche
Felisa del Moral Barcina
Gaueko Gainbegiraletza Orokorra
Supervisión General Noche
Mª Teresa Ordoyo Villalmanzo
49
Gaueko Gainbegiraletza Orokorra Supervisión General Noche
Mª Paz Pelayo de la Gándara
Gaueko Gainbegiraletza Orokorra Supervisión General Noche
Iñaki Dobaran Uriaguereca
Gaueko Gainbegiraletza Orokorra Supervisión General Noche
Yolanda Castresana Mata
Santiago Villanueva López de Arbina
Portugaleteko Anbulatorioa Ambulatorio de Portugalete
Mª Isabel Serrano Castro
Ortuellako Anbulatorioa Ambulatorio de Ortuella
Mª Victoria Arana Echevarria
RG Kanpo Kontsultak Consultas Externas RG + Pediatria +
Neurofisiología
José Maria García García
1. B Unitatea. Digestiboa eta Endoskopia
Unidad 1ª B Digestivo + Endosc.
Socorro Martínez Mediavilla
1. D Unitatea. Kardiologia eta Proba Funtzionalak
Unidad 1ª D Cardiología + P. Func.
Carlos Cano Santacoloma
1. Unitatea. Neurokirurgia eta Medularra
Unidad 1ª A Neurocirug - Medular
José Luis Sáez Casado
1. E Unitatea. Hematologia eta Onkologia
Unidad 1ª E Hemat - Oncología
Mª Teresa Olivera Patiño
11. Unitatea. UCE Unidad 11ª - UCE
Paz Eguía Lombera
2. D Unitatea. Arnas Patologia eta Proba Funtzionalak
Unidad 2ª D Pat. Respiratoria + P. F.
Clara Marlasca Pereda
2. B Unitatea. Barne Medikuntza Unidad 2ª B Medicina Interna
Mª Carmen Alonso Nogales
2. A Unitatea. Neurologia Unidad 2ª A Neurología
Verónica Ruiz Pereda
4. A Unitatea. Urologia, Aurpegimasailetako Kirurgia eta
Otorrinolaringologia Unidad 4ª A Uro / Cmf / Orl
Mª Angeles Valero Usategui
3. D Unitatea. Psikiatria Unidad 3ª D Psiquiatría
Dolores Sierra Ramírez
4. B Unitatea. Kirurgia Orokorra Unidad 4º B Cirugía General B
Itziar Errecacho Jaureguibeitia
4. D Unitatea. Kirurgia Orokorra eta Gibel Transplantea
Unidad 4ª D Cir. Gral A+Tr. Hep.
Mª José Gorrotxategui Beracoetxea
3. A Unitatea. Traumatologia Unidad 3ª A Traumatología
Mª Victoria López Hoyos
52
4. E Unitatea. Bihotzhodietako kirurgia, Oftalmologia,
Dermatologia, Endokrinologia Unidad 4ª E C.C.V.- Oft.Derma, End
Mª Teresa Chirivella Ramón
9. C Unitatea. Kirurgia Plastikoa Unidad 9ª C - Cirugía Plástica
Carmen Pérez de Arrilucea Guirardet
10. U Unit. Egonaldi Laburreko Unit.
Unidad 10º U. Corta Estancia
Mª Luisa Rodanes Alfaro
12. Unitatea. Gaixotasun Infekziosoak Unidad 12ª Infecciosos
Rosa Martínez Rodríguez
Eguneko Ospitalea Hospital de Día
Pilar Sanz Oses
Endokrinologiako Eguneko Ospitalea
Hospital de Día de Endocrino
Ana Moreno Álvarez
Etxeko Ospitalizazioa Hospitalización a Domicilio
Gloria Arroyo Herrero
5. D Unitatea. Eskolaurrea Unidad 5ª D Preescolar
Begoña Abad Echegoyen
6. E Unitatea. Haurrentzako Onkologia eta Eguneko
Ospitalea Unidad 6ª E Onco y H. Día Infantil
Mº José López de la Sernaç
6. D Unitatea. Bularreko Haurrak Unidad 6º D Lactantes
Begoña Arteche Mikelajaúregui
6. B Unitatea. Pediatriako Zainketa Intentsiboak
Unidad 6ª B - C.I.P.
Arantza López Fernández
6. E Unitatea. Jaioberriak Unidad 6ª E - Neonatal
Begoña Salazar Llano
2. E Unitatea. Obstetrizia Unidad 2ª E - Obstetricia
Mª Carmen Goiria Ormazabal
3. E + 3. 2. Gine-onko eta Obstetrizia
Unidad 3ª E + 3ª 2ª Gine-onco y Obst.
Josefina Rubin Gotilla
Erditze, Amatasun Larrialdi eta Habietako Unitatea
Unidad Partos / Urg. Mat / Nidos
Ayala López de Aberasturi Ibáñez de Garayo
Larrialdi Orokorretako Ebakuntza-gela
Quirófano Urgencias Generales
Maite Santacruz Cenitagoya
Quirófano 2º Traumatología
2. Ebakuntza-gela. Traumatologia
Flor Bilbao Garamendi
3. Ebakuntza-gela. Urologia eta Ginekologia Programatua
Quirófano 3º Uro / Gine Prog
Begoña Pérez García
5. C Ebakuntza-gela. Giltzurrun eta Gibel Transplantea
Quirófano 5º C Transp. Renal y Hep.
Marian Beldarrain Iturriaga(resp.)
6. B Ebakuntza-gela. Kirurgia eta Neurokirurgia
Quirófanos 6ªB Cirugia y Neuro.
Elena Huertas del Buen Pastor
6. C Ebakuntza-gela. Kirurgia Plastikoa eta Baskularra
Quirófano 6º C - C. Plastica / Vasc
Isabel Ortiz Cabezas
4. C Ebakuntza-gela. Bihotz Kirurgia Quirófano 4ª C. Cardiaca
Ascensión Arroyo Vivo
Pediatriako Ebakuntza-gela Quirófano Pediatría
Esther García García
Otorrinolaringologia eta Aurpegi-masailetako Kirurgiako
Ebakuntzagela Quirófano Orl CMF
Amaya Saracibar Velasco
Oftalmologiako Ebakuntza-gela Quirófano Oftalmología
Mercedes Villar Olagorta
Prebentzio Medikuntzako Unitatea
Unidad de Medicina Preventiva
Isabel Urcelay López
Esterilizazio Zentraleko Unitatea Unidad de Esterilización Central
Esther Jaureguibeitia Olazabalaga
2. B Unitatea. Anestesia Osteko Bizkortzeko Unitatea, MTU,
Ospitaleratu Gabeko Kirurgiako Unitatea, Gaixoak
Hartzeko U. Unidad 2ª B - URPA / U. Dolor / UCSI/URP
Pilar Gutiérrez Arnaiz
6. Unitatea. Bizkortzea Unidad 6ª Reanimación
Pilar Sabugal Malillos
5. A eta 5. B Unitatea. ZIU
Unidad 5ª A + 5ª B - Coronarias / U.C.I.
Asunción Leirana Fernández
4. 1. Unitatea. Hemodinamika eta Elektrofisiologia
Unidad 4ª 1ª Hemodinámica / Electrof
Asunción Ocariz Aguirre
5. C Unitatea. Erredura Handiak Unidad 5ª C- Grandes
Quemados
Mª Teresa Fernández Jiménez
7. C Unitatea. Nefrologia Larriak Unidad 7ª C Nefrología
Agudos
Milagros Menchaca Casin
8. C Unitatea. Nefrologia Unidad 8ª C Nefrología
Mª Teresa Rosales Monge
Nefrologia Kronikoetako Unitatea Unidad Nefrología Crónicos
Rosario Aguirremota Corbera
Larrialdi Orokorretako Unitatea Unidad Urgencias Generales
Margarita García Cortés
Pediatriako Larrialdietako Unitatea
Unidad Urgencias Pediatría
Tomás Ezquerra Gutiérrez
Consultas Rehabilitación
Mª Jesús Rueda Vila
Traumatologiako Kanpo Kontsultak
Consultas Ext. Traumatología
Mario González Rodríguez
Amatasuneko Kanpo Kontsultak Consultas Ext. Maternidad
Montserrat de Clascá y Felius (Ginecología + FIVTE)
Mercedes Uribarri Arrizabalaga (Obstetricia)
Larrialdietako eta Pediatriako Laborategiak
Laboratorio Urgencias / Pediatría
Raisa Rachkina Torreira
Anatomia Patologikoko Laborategia
Laboratorio Anatomía Patológica
Belén Caballero Alonso
Mikrobiologiako eta Inmunologiako Laborategiak
Laboratorio Microbiología / Inmuno
Juan José Asua Pinedo
Hematologiako eta Biokimikako Laborategiak
Laboratorio Hematología / Bioquim
Beatriz García Sanchidrián
Odol Bankuko Unitatea Unidad Banco de Sangre
Begoña Aguirrebeitia Rodríguez
Medikuntza Nuklearreko Unitatea Unidad de Medicina Nuclear
Mª Luz Vergniory Mirones
Erradiodiagnostikoko Unitatea Unidad de Radiodiagnóstico
Alfredo Baztán Alonso
Erradioterapiako Unitatea Unidad de Radioterapia
Maite Jáuregui Juarrero
Gimnasioa eta Birgaiketa Gimnasio - Rehabilitación
Raúl Zaballa Fernández
Farmaziako Unitatea Unidad de Farmacia
Pilar Arce Novella
Erauzketa Unitatea Unidad Extracciones
Mª Jesús Etxeberria Otaegui
Mungiako Arreta Espezializatua Atencion Especializada Munguia
Belén Camiruaga Trigeros
Uribe Kosta, Zalla eta Ezkerraldeko Arreta Espezializatua
At. Espec. Uribe-kosta / Zalla / Ezquer
Marian Puertollano Merino
Dokumentazio Medikoa Documentacion Médica
Emilio Granadero Piris
Irakaskuntza eta Etengabeko Prestakuntzako Unitatea
Unidad Docencia y F. Continuada
Fco. Javier Arribas Hernández
51
Gure erakundeko pertsonak Las personas de nuestra organización
ABAD ALDECOA, ISABEL
ABAD ECHEGOYEN, MARIA BEGOÑA
ABAD PARRO, M.BEGOÑA
ABAD PRESA, JAVIER
ABAD RAPOSO, MARIA ISABEL
ABAD RAPOSO, MARIA PAZ
ABAD THERON, FCO. JAVIER
ABADIA ABAD, IBONE
ABADIA GARATE, ZIGOR
ABAITUA EZQUERRA, Mª PAZ
ABAROA DOMINGUEZ, NURIA
ABARQUERO GARCIA, IRKUSNE
ABASCAL ARENAS, ANA ISABEL
ABASCAL ARREGUI, ERKUDEN
ABASCAL ELIAS, SILVIA
ABASCAL SANTAMARIA, ALFONSO CARL
ABASOLO TRUEBA, NEREA
ABDUL-SAYED VALDEOLMILLOS, AMAL
ABEL DOMINGUEZ, EDURNE
ABOITIZ ACHURRA, ITZIAR
ABOITIZ SAN EMETER, ISABEL
ABOITIZ URIBARRI, ANE
ACEBO PERONA, MAITANE
ACERO DURO, ANA CRISTINA
ACHA PEREZ, MARCOS AGUST
ACHOTEGUI IRAOLAGOIT, VALENTIN
ACHUTEGUI BASAGOITI, GREGORIO
ADALID RUIZ, PILAR
ADÁN PEDROSO, ROSA MARÍA
ADAN STURTZE, M VICTORIA
ADUNA ORTUETA, MARIA JOSE
AGESTA SANCHEZ, MARIA NEREA
AGIRRE ZUBIETA, MARIA NATIVIDAD
AGIRREZABAL IZUSKITZA, IMANOL
AGOTE ZABALLA, M ARANZAZU
AGUA DEL ALVAREZ, BRIGIDA
AGUADO GARCIA, LAURA
AGUADO GOMEZ, MARIA CARMEN
AGUAYO FERNANDEZ, TANIA
AGUDO PULIDO, MARINA
AGUDO VICENTE, MARIA TRINIDAD
AGUILAR BARRON, PATRICIA
AGUILAR ROMAN, YADIRA
AGUILAR SOLAGUREN, M BEGOÑA
AGUINAGA ALESANCO, ALEXANDER JON
AGUINAGALDE PINEDO, MATILDE
AGUION SUAÑEZ, ASIER
AGUION SUAÑEZ, OSCAR
AGUIRRE BERGARECHE, LUCIA
AGUIRRE CASILLAS, ISABEL
AGUIRRE GOITIA, AITZIBER
AGUIRRE MAZA DE LA, JOSE MARIA
AGUIRRE MEÑICA, MIREIA
AGUIRRE MOTA, GARBIÑE
AGUIRRE PASCUAL, RAQUEL
AGUIRREBEITIA RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA
AGUIRREBENGOA IBARGUREN, LUIS
AGUIRREGOICOA OLABARRIETA, IVAN
AGUIRREGOITIA SANZ, JOSEBA KOLDOBIKA
AGUIRREMOTA CORBERA, ROSARIO
AGUNDEZ SARASOLA, MARTA
AGUSTIN BARRASA, ALFREDO
AHEDO ARRIEN, JUAN CARLOS
AHEDO ARRIEN, LEONOR
AHEDO FERNANDEZ, ANTONIO
AHEDO FERNANDEZ, NATIVIDAD
AIRA CARREIRA, MARISA
AIZCORRETA JURADO, MARIA TERESA
AIZPURU MARTINEZ, ALFONSO
AIZPURU PASCUAL, Mª ARANZAZU
AIZPURU VEINTEMILL, CARLOS
AJA GARCIA, Mª FRANCISCA
AJA SANTISTEBAN, ANA DOLORES
AKAITURRI ZABALA, M CONCEPCION
ALACID HIERRO, NURIA
ALAMEDA DOMINGUEZ, MARTA
ALAÑA LANGARA, SALOME
ALARCON CHACON, Mª INMACULADA
ALARIO OLIVA, JOSE RAMON
ALAVA MENICA, JUAN ANDRES
ALBA GONZALEZ, CELESTINA
ALBA GONZALEZ, MILAGROS
ALBA MARTINEZ DE LA PERA, MARIA
MERCEDES
ALBAREDA DIEZ, MARTA
ALBARRAN ALONSO, EPIFANIA
ALBARRAN SUAREZ, PALOMA
ALBERDI DE LA HAYA, MIREN EZOZI
ALBERDI GONZALEZ, XABIER
ALBILLA MILLAN, SONIA
ALBISU TRISTAN, ANDONI
ALBIZURI GORORDO, AMAYA MILAGR
ALCAIDE PERA, MARIA TERESA
ALCAIDE RICO, M. ARANZAZU
ALCAIDE RICO, MARIA DEL CARMEN
ALCALDE RASTRILLA, MAIDER
ALCALDE URIARTE, MARIA JESUS
ALCARAZ ARANZUBIA, M VICTORIA
ALCIBAR VILLA, JUAN CARLOS
ALCIBAR-ARECHULUAGA ARTAZA,
CATALINA BÁR
ALCORTA MIRANDA, IÑIGO
ALDA ARANA, ANA MARIA
ALDAITURRIAGA OTAOLA, AINHOA
ALDAMA GAMBOA, M EUGENIA
ALDAMIZ-ECHEVARRIA AZUARA, LUIS JOSE
ALDANA FLORES, GORKA
ALDAPE ZARRAGA, FCO. JAVIER
ALDASORO CACERES, IÑAKI JUAN
ALDASORO SUESCUN, MARIA BELEN
ALDAY LEQUERICA, AINARA
ALDAZABAL ARRIZABALAGA, NEREA
ALDAZABAL ORTIZ, AINHOA
ALDAZABAL OYARBIDE, JONE MIREN
ALDECOA FERNANDEZ, MIRIAN
ALEGRE GARCIA, INES
ALEGRE MARTINEZ, LOURDES
ALEJANDRE CASAS, JOSE ENRIQUE
ALFARO DOMINGUEZ, JESUS IGNACIO
ALFONSO IMIZCOZ, MARIA
ALFONSO SANCHEZ, LUISA FERNANDA
ALGAR RETANA, JOSEFINA
ALGARABEL ANGULO, NATIVIDAD
ALIBERCH GARCIA, NURIA
ALIENDE RIOJA, MARIA ARACEL
ALLENDE AMO, EUTIQUIA
ALLENDE FERNANDEZ DE LA BASTIDA,
ANA MAR
ALLENDE GOMEZ, CORONA
ALLENDE GONZALEZ, MARIA BEGOÑA
ALLENDE MARKIXANA, IRATI
ALLENDE MARTINEZ D, M BEGOÑA
ALLENDE MARTINEZ, MARIA DEL PILAR
ALLENDE MENA, M CARMEN
ALLENDE OCHANDIANO, OLGA MARIA
ALMEIDA GARCIA, ANTONIA
ALMEIDA PRADO, ANA ISABEL
ALMEIDA PRADO, MARIA JESUS
ALMINGOL SERRANO, M DOLORES
ALONSO AGUIRRE, AMALIA
ALONSO ALONSO, EVA
ALONSO ALONSO, JUAN JOSE
ALONSO ALONSO, M DOLORES
ALONSO ALONSO, M. BEGOÑA
ALONSO ALVAREZ, M DEL PILAR
ALONSO ANDRES, DIEGO
ALONSO ARANA, JOSUNE
ALONSO BARNETO, SONIA
ALONSO BARRUTIA, MARIA NATIVIDAD
ALONSO BLASCO, MARIA ELENA
ALONSO BRIZUELA, MARIA BEGOÑA
ALONSO CALONGE, ROCIO
ALONSO CASTRO, MONICA
ALONSO CONDE, MAXIMO
ALONSO CURIEL, ANGEL
ALONSO DIGON, ALFREDO
ALONSO DIGON, ANA ISABEL
ALONSO FELIPE, FERNANDO
ALONSO GARCIA, ANA ISABEL
ALONSO GARCIA, ANA ISABEL
ALONSO GARCIA, MARIA ANGELES
ALONSO GARCIA, MARIA LUISA
ALONSO GIL, MARIA ANGELE
ALONSO GIMENEZ-BRETON, FCO. JAVIER
ALONSO GOICOECHEA, M.CONCEPCION
ALONSO GONZALEZ, ANA MARIA
ALONSO GONZALEZ, JOSE ANGEL
ALONSO GONZALEZ, MARIA BEGOÑA
ALONSO GONZALEZ, Mº.TERESA
ALONSO GUERRERO, SONIA
ALONSO HERNANDEZ, JOSE MANUEL
ALONSO HERNANDEZ, JUNCAL
ALONSO ICEDO, ARACELI VICT
ALONSO JUARROS, VIRGINIA
ALONSO LLAMAS, JUAN MANUEL
ALONSO LLORENTE, JUAN MANUEL
ALONSO LORENZO, M. PILAR
ALONSO MADORRAN, M CRISTINA
ALONSO MARTINEZ, M JESUS
ALONSO NOGALES, M CARMEN
ALONSO ORTEGA, M MAGDALENA
ALONSO ORTIZ, M. YOLANDA
ALONSO POSADA, M JOSEFA
ALONSO RODRIGUEZ, ANGEL
ALONSO RUIZ, ALBERTO
ALONSO SAEZ, NURIA
ALONSO SUSAETA, M VICTORIA
ALONSO TORRE, HENAR
ALONSO VALENCIA, AMAGOIA
ALONSO VAZQUEZ, NEKANE
ALONSO VELASCO, ROSARIO
ALONSO-CARRIAZO HERNANDEZ, M LUISA
ALOR GOMEZ, MIGUEL A.
ALORIA ESCOLASTICO, AMAIA
ALTONAGA GARITANO, NEREA
ALTUBE MAZON, MARIA JESUS
ALVAREZ ABAD, IRENE
ÁLVAREZ AMÉZAGA, JULIO
ÁLVAREZ ARIAS, COVADONGA
ALVAREZ BACHILLER, M ASUNCION
ALVAREZ BALLESTEROS, AITZIBER
ALVAREZ BARREIRO, SONIA
ALVAREZ BARREROS, SHEILA
ALVAREZ BLANCO, ALFONSO
ALVAREZ CEBRIAN, MARIA ASUNCION
ALVAREZ CRESPO, ESTIBALIZ
ALVAREZ CRESPO, ITXASO
ÁLVAREZ DÍAZ, FRANCISCO JOSÉ
ALVAREZ ESCUDERO, NAGORE
ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA IDOYA
ALVAREZ FERNANDEZ, MIREN ARANTZAZU
ALVAREZ FLORES, MARIA ANTONIA
ÁLVAREZ FRANCISCO, RAQUEL
ALVAREZ GARCIA, IRENE
ALVAREZ GILSANZ, Mª VILLAR
ALVAREZ GOMEZ, ROSA MARIA
ALVAREZ GONZALEZ, RAQUEL
ALVAREZ GUEREDIAGA, RAQUEL
ALVAREZ JORRIN, MARIA CARMEN
ALVAREZ LORENZO, OLGA ELOISA
ALVAREZ MAEZTU, ESPERANZA
ALVAREZ MAIZTEGUI, IGNACIO
ALVAREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO
ALVAREZ MARTINEZ, M LUCIA
ALVAREZ MARTINEZ, MARIA CARMEN
ALVAREZ MIELGO, M ANGELES
ALVAREZ MINGO, JUAN MANUEL
ALVAREZ MONEÑE, MATILDE
ALVAREZ ORTIGOSA, MARIA ISABEL
ALVAREZ ORTIZ, GOTZON
ALVAREZ QUINTAIROS, ILDEFONSO
ALVAREZ QUINTANA, EVA MARIA
ALVAREZ RODRIGUEZ, BELEN
ALVAREZ RODRIGUEZ, LAURA
ALVAREZ RODRIGUEZ, M ANGELES
ALVAREZ ROMA, AURORA
ALVAREZ RUBIO, ROSA MARIA
ALVAREZ SAMANIEGO, ANA TERESA
ALVAREZ SANCHEZ, MARIA SALOME
ALVAREZ SANTAMARIA, MARIA DEL PILAR
ALVAREZ URBISTONDO, JULIAN
ALVAREZ VAL, CARLOS
ALVARO ALONSO, ITZIAR
ALVARO RUIZ, M BEGOÑA
ALZA LAZARO, LIBE
ALZAGA EPELDE, GORANE
ALZOLA CAVIEDES, JOSEBA ANDON
AMARICA ROJAS, INMACULADA
AMARO LOPEZ, MIRIAN
AMAT GONZALEZ, MARIA BEGOÑA
AMENABAR IRIBAR, JUAN JOSE
AMESTI SANCHEZ, ESTIBALIZ
AMESTOY ZUFIAURRE, ARACELI
AMEZAGA ROJO, ANA
AMIGO FERNANDEZ, CONCEPCION
AMIGO GIMENEZ, ISABEL
AMILIBIA ALONSO, JOSE
AMIROLA ASPIAZU, FRANCISCO JAVIER
AMO GARCIA, ALEJANDRO BORJA
AMO LOPEZ, M.PILAR DEL
AMONDARAIN LASA, M ARANZAZU
AMPUDIA DE LA CAL, MARTA
AMPUDIA JUARROS, YOLANDA
AMUTIO DIEZ, MARIA ELENA
ANACABE GARCIA, LOREA
ANASAGASTI MARRA, ENEKO
ANAYA CHEN, ALINA BEATRIZ
ANCIN ARTEAGA, IDOYA MARIA
ANDALUZ FERNANDEZ, PALOMA
ANDICOECHEA AGORRIA, BORJA
ANDIKOETXEA BARCALA, JOSE
ANDRACA IBARGARAY, NAGORE
ANDRES ALVAREZ, LEIRE
ANDRES ARRIBALZAGA, MAIDER
ANDRES BENES, MARIA AMPARO
ANDRES BENES, ROSA MARIA
ANDRES BILBAO, NAHIA
ANDRES BILBAO, VERONICA
ANDRES ESCUDERO, M ROSARIO
ANDRES GARCIA, SILVIA
ANDRES OLAIZOLA, AMAGOIA
ANDRES PUEYO, M ANGELES
ANDRIEU AZCARATE, CATALINA
ANDUEZA NOVO, M FRANCISCA
ANDUJAR GOMEZ, MARINA
ANERO CALVO, EMILIO
ANGONA MIGUEL, FELICIANA
ANGUIO PARDO, NEREA
ANGUITA RAMIREZ, LAURA
ANGULO ALONSO, ROBERTO
ANGULO ANGULO, SILVIA
ANGULO CUESTA, JORGE
ANGULO DEL PINO, IÑAKI
ANGULO DEL PINO, JAVIER
ANGULO GARCIA, BLANCA AMELI
ANGULO LEZAMIZ, ALEX
ANGULO SAMANIEGO, M CARMEN
ANGULO SANTA CRUZ, MILAGROS
ANIEL QUIROGA RODRIGUEZ, ANGELES
ANITUA RETAMERO, IRANTZU
ANSO BORDA, M.IDOIA
ANSO OLIVAN, SARA
ANSOLA ZUBIAURRE, PEDRO MARIA
ANTOLIN RUA DE LA, ADELA
ANTOLIN RUA, MARIA JESUS
ANTON CRESPO, ALVARO
ANTON ORTEGA, MERCEDES
ANTON ROSA DE LA, M JOSEFINA
ANTONIO CAMBLOR, LAURA
ANTOÑANA LARRIETA, JOSE MARIA
ANTUÑANO LOPEZ, MARIA LUISA
ANTUÑANO VIDAL, JOSE LUIS
ANUZITA PEÑA, M DEL ROSARI
ANZOLA SAN FELIX, ANA MARIA
AÑIBARRO LACA, ENRIQUE
APARICIO ARROYO, MARIA MERCEDES
APARICIO CAMPINO, ARANZAZU
APARICIO DIAZ, M CONCEPCION
APARICIO HERNANDEZ, M ASCENSION
APARICIO LIZAMA, CARMEN
APARICIO MANJON, SHEILA
APARICIO PRIETO, M. VICTORIA
APARICIO ROTAETA, M AMAYA
APARICIO RUEDA, EVA
APARICIO TENDERO, MARIA JESUS
APARICIO VIDAL, MARIA CARMEN
APERRIBAY ESPARZA, AMAIA
APODACA ELORRIETA, JAVIER
APODACA LÓPEZ, NAIARA
APON JULCAHUANCA, MARIO AUGUSTO
ARAGON ANDRES, MARIA
ARAGUES BORNAECHEA, PILAR
ARAGUZO GARCIA, MARIA CONCEPCION
ARAL FERNANDEZ, FRANCISCO
ARALUCE ALVAREZ, EDUARDO
ARALUCE ALVAREZ, JOSE MANUEL
ARALUCE ITURBE, CARMELO JOSÉ
ARAMBULO OSEÑA, VIOLETA
ARAMBURU GONZALEZ, NAHIA
ARAMENDI GALLARDO, JOSE IGNACIO
ARANA AGUIRRE, NEKANE
ARANA ARAMBURU, JOSE IGNACIO
ARANA ARBIDE, ESTHER
ARANA ECHEVARRIA, M.VICTORIA
ARANA GONZALEZ, AINHOA
ARANA GOÑI, M ANGELES
ARANA LARREA, BEGOÑA
ARANA LOPEZ, IRANTZU
ARANA SAN ROMAN, ISABEL
ARANA TORRE DE LA, MARIA NAGORE
ARANAGA VADILLO, OSCAR LUIS
ARANCON VAQUERO, JOSE ANTONIO
ARANDA BURGOS, M SUSANA
ARANGUENA MUNIATEGUI, MARIA CARMEN
ARANGUREN URIARTE, PEDRO MARIA
ARANZABAL SAN VICENT, M ARANZAZU
ARANZANA DIEGO DE, INMACULADA
ARBERAS BILBAO, JOSE ANTONIO
ARBIZU LUENGO, SUSANA
ARCE AGOTE, LUCIA
ARCE BECERRA, ANA IDOIA
ARCE NOVELLA, MARIA PILAR
ARCE RODRIGUEZ, ANGEL MARIA
ARCE SAN MIGUEL, ALICIA
ARCEDIANO ARCEDIANO, MARIA CARMEN
ARCEREDILLO BURUAGA, M JESUS
ARCILLA VALDES, BEGOÑA
ARCO VAZQUEZ, JOAQUIN
ARCOCHA GARCIA, MIREN JOSU
ARECHABALA SAEZ, VIRGINIA
ARECHABALA VALLE, EULALIA
ARECHABALETA BASTERRECHEA, MAITE
ARECHABALETA BATISTA, NEREA
ARECHAVALA ASPICHUETA, INES
ARECHAVALA ITURRIAGA, AINTZANE
ARECHAVALA ITURRIAGA, ARGIÑE
AREIZAGA HERNANDEZ, LUIS MARIA
AREJULA BRAVO, DOMINGO
ARENADO MALVAR, M BEGOÑA
ARENAS GARCIA, EMILIA
ARENAS GONZALEZ, ITXIAR
ARENAS LOPEZ DE P, JUANA
ARENAZA HERRERAS, MARINA
ARES ARES, MARIA ISABEL
ARES LABANDEIRA, VERONICA
ARES MARTINEZ, ANGEL
AREVALO ALLENDE, MIREN ALAZNE
AREVALO SANCHEZ, ALEJANDRA
ARGUESO FERNANDEZ, YOLANDA
ARGUESO OSUA, IRENE
ARIAS CABERO, M ANTONIA
ARIAS SANCHEZ, CECILIA BEGOÑA
ARIAS SIERRA, ANA BELEN
ARICETA IRAOLA, MARIA GEMA
ARISTONDO SANTA CRUZ, BEGOÑA ALICIA
ARIZ VIDONDO, SANTIAGO
ARIZA SINDE, MAITE
ARJONILLA ARRANZ, LOURDES
ARKOTXA GONZALEZ, GOIURIA
ARMENDARIZ MENDIZABAL, PEDRO
ARMENTIA ARSUAGA, IÑAKI
ARMESTO VIVANCO, IRATXE
ARMIÑO GONZALEZ, MARIA FELISA I.
ARNAIZ CALZADA, MARIA DELIA
ARNAIZ DE LA ROZA, MARIA BEGOÑA
ARNAIZ GOMEZ, ANGELES
ARNAIZ GOMEZ, M.DEL MAR
ARNAIZ MERINO, ROSA MARIA
ARNAIZ MOSTEIRO, SILVIA
ARNEDO GONZALEZ, BEGOÑA
AROCENA CEDRON, MARÍA GLORIA
AROSTEGUI GOMEZ, MARIANO
AROSTEGUI LAVILLA, JAVIER
AROSTEGUI LEGARRETAETXEBARRIA, INAKI
ARPIDE BAZO, M ELENA
ARRABAL NAVAS, ROSA MARIA
ARRANZ CENGOITIA, INMACULADA
ARRANZ CEREZO, CASILDA
ARRANZ LOPEZ, FRANCISCA
ARRANZ OTEGUI, Mª ANGELES
ARRANZ RAMOS, M. MAR
ARRASTIA VICENTE, MARIA DEL CARMEN
ARRATE BARRAGAN, LUIS FERNAND
ARREBOLA RUIZ, M.BEGOÑA
ARREDONDO AGUIRRE, JOSE LUIS
ARREDONDO INCHAUSTI, MARIA BEGOÑA
ARREGUI PRESMANES, FELICIDAD
ARRESE ALEJANDRE, M ELENA
ARRIAGA CALVO, AMAIA
ARRIANDIAGA BILBAO, JOSE RAMON
ARRIBAS ANTON, AGUSTIN
ARRIBAS ARNAIZ, JUAN PEDRO
ARRIBAS HERNANDEZ, FCO.JAVIER
ARRIBAS PASTOR, MARINA
ARRIBAS PASTOR, SONIA
ARRIEN OLEAGORDIA, ROSA M.
ARRIETA ARTIEDA, IRMA
ARRIETA GUTIERREZ, M ARANZAZU
ARRIETA PICO, IRENE
ARRIETA VAZQUEZ, JUAN JOSE
ARRILLAGA FERNANDEZ, CRISTINA ELISA
ARRILLAGA SARRIA, LIDIA
ARRILLAGA TRUEBA, TATIANA
ARRIOLA MEABE, M JESUS
ARRIOLA VILLIMAR, IÑIGO
ARRIZABALAGA AMUCHASTEG, BEATRIZ
ARRIZABALAGA OLEAGA, MARIA ROSARIO
ARROLA CANTERO, IRATXE
ARRONDO GIL, PILAR
ARROYO CASTRO, MARIA PILAR
ARROYO FONTALVA, VICTORIA
ARROYO HERRERO, GLORIA
ARROYO MAYOR, GREGORIA
ARROYO SANTAMARIA, MARGARITA
ARROYO SANTAMARIA, MIRIAM
ARROYO VIVO, CONSUELO
ARROYO VIVO, MARIA ASCENSION
ARRUABARRENA OYARBIDE, AMAIA
ARRUTI IBARBIA, MIKEL
ARRUZA URQUIJO, IRINA
ARTARAZ BEOBIDE, JOSEBA INAKI
ARTAZA BARTUREN, INMACULADA
ARTEAGABEITIA GONZALEZ, AMAGOIA
ARTEAGABEITIA LOPEZ, ASCENSION
ARTECHE ARANGUENA, MIREN NEKANE
ARTECHE MIGUELAJAU, M BEGOÑA
ARTETA ARRIZABALAGA, AMAIA
ARTETXE CASTEJON, IZASKUN
ARTIEDA RAZQUIN, M.CARMEN
ARTIÑANO CUESTA, OLGA
ARTUÑEDO UGARTE, JOSE MIGUEL
ARTZE RODRIGUEZ, MARIA ELIDIA
ARZA BILBAO, AINARA
ARZA RUESGA, ARANTZA
ASCARGORTA ERIZ, LEIRE
ASENSIO BERMEJO, JOSE LUIS
ASENSIO MARTIN, M DEL PILAR
ASLA ELORRIAGA, IZASKUN
ASOREY ASOREY, M JESUS
ASPE UNANUE, LIBE
ASPIZUA MONTAVEZ, PEDRO DOMINGO
ASTIGARRAGA AGUIRRE, Mª ICIAR
ASTOBIZA BEOBIDE, EIDER
ASTORECA MARTINEZ, AITZIBER
ASTORGA BURGO, JUAN CARLOS
ASTORKIZA BASAÑEZ, ANA LUISA
ASTORQUIZA BASAÑEZ, M TERESA
ASTURIAS ORTEGA, MARIA JESUS
ASUA PINEDO, JUAN JOSE
ASUMENDI ROMAN, MARIA JESUS
ATILANO SANTOS, LEIRE
ATUCHA OLABARRI, LUIS JAVIER
ATUCHA VICANDI, ITZIAR
ATXURRA CIANCA, MIREN GOIZAL
AUGUSTO FERNANDEZ, BEATRIZ
AURRECOECHEA ARGANDOÑA, JUAN
IGNACIO
AURRECOECHEA OBIETA, JUAN JESÚS
AURRECOECHEA URIA, BATIRTZE - BITORE
AURRECOECHEA ZABALA, M TERESA
AURREKOETXEA ATXALANDABASO, IDOIA
AURTENETXE AIZPURU, BORJA
AUSOCOA MENDIGUREN, MAITE
AUSUCUA ALVAREZ, SABINA
AVELEIRA MACIAS, FRANCISCO JAVIE
AVELLANAL PARDO, ELENA
AVELLANAL SALAS, SOLEDAD
AVELLANAL SANCRISTOB, LUZ MARIA
AXPE PASCUAL, ROSA MARIA
AYALA CURIEL, FRANCISCO JAVIER
AYALA MORALES, NEREA
AYALA ORTEGA, ESTHER
AYBAR MARTIN, MARIA CARMEN
AYENSA DIAZ, JOSE LUIS
AYESTA ABADIA, M. DOLORES
AYESTARAN SOTO, JUAN BAUTISTA
AYESTARAN VEGA, MARIA CARMEN
AYUS SANCHEZ, LEYRE
AYUSO AYUSO, EPIFANIA
AYUSO BEITIA, ITZIAR
AYUSO ESCRIBANO, INMACULADA
AZA MADRID, MARTA
AZA SANZ, LUIS ANTONIO
AZAÑA GARCIA, CLAUDIA IVETTE
AZARRULLA HERNAEZ, ARACELI
AZCARAY GANZABAL, ICIAR
AZCONA EROA, ISUSKO
AZCONA ZORRILLA, MARIA ISABEL
AZCUE DIEZ, M LEONOR
AZCUNAGA SANTIBAÑEZ, BEATRIZ
AZKOAGA BARBERENA, MIREN
AZKONA URIBELARREA, EIDER
AZKUE BARRENECHE, ASIER
AZKUENAGA FERNANDEZ, AINHOA
AZKUETA IGLESIAS, IZASKUN
AZORES GALEANO, XABIER
AZPEITIA PALOMO, ASUNCION
AZPIAZU AZCARATE, MARIA ARANZAZU
BADIOLA GARAY, EDUARDO
BAHILLO FRANCO, MILAGROS
BAILEZ AGUIRREGOICOA, IÑIGO
BAILLO LOPEZ, MIGUEL
BALADO MUNOZ, MARIA DEL MAR
BALCISCUETA HERNANDO, MARIA JESUS
BALDA MAZON, JOSE ANDRES
BALDONEDO ALONSO, OLGA
BALENTZIAGA BADIOLA, MIREN LOREA
BALERDI MALCORRA, AMAIA
BALLESTERO DÍEZ, MARTA
BALLESTEROS QUINTANILLA, DAVID
BALLUGERA MARTINEZ, M ANGELES
BALMASEDA BAL-LE, MARIA CARMEN
BALMASEDA GARAY, MARIA BEGOÑA
BALSA MARCO, JOSE CARMELO
BALSERA SANCHEZ, M.ISABEL
BAÑOS ANTOLÍN, Mª NIEVES
BAÑUELOS IRACHETA, RICARDO JOSE
BAÑUELOS SAINZ, JOSE SANTIAGO
BAÑUELOS SAN JOSE, MARIA ANGELE
BAO DIEGO, MARIA ELPIDI
BARANDA BERCEDO, SONIA
BARANDA DIEZ, AVELINA
BARANDA GARCIA, FELIX MARIA
BARANDICA FRAGA, AINHOA
BARAÑANO PEREZ, MARIA TERESA
BARAÑANO RICO, LORENA
BARAÑANO UNZURRUNZAGA, CELIA
BARBAZAN CORTES, M JOSE
BARBERO GOICOECHEA, ITZIAR
BARBERO GONZALEZ, MARIA DOLORES
BARBIER HERRERO, LUIS
BARCELONA ALFONSO, CRISTINA
BARCENA ALIENDE, MIKEL AINGER
BARCENA FERNANDEZ, ESTIBALIZ
BARCENA IZQUIERDO, SILVIA
BARCENA LLONA, JOSE EULALIO
BARCENA SAN MARTIN, M ANGELES
BARCENA SUSAETA, M IDOYA
BARCIELA CONDON, OSCAR
BARCIELA SANZ, ITZIAR
BARCINA TABERNERO, Mª JOSEFA
BARDECI LOPEZ, ESPERANZA
BARDON VALCARCE, FERNANDO
BAREA UNZUETA, MARIA REYES
BARQUIN LOZANO, ROSA MARIA
BARRACHINA MARIAN, RAFAELA
BARRAGAN MARQUEZ, NATALIA
BARRAL CABANAS, MARTA
BARREDA MARTIN, M TERESA
BARREDA MARTIN, SABINA
BARREDO MARTINEZ, GABRIEL PABL
BARREDO PARRA, JENNIFER
BARREIRO GARCIA, GUILLERMO
BARRENA ALONSO, ARRATE
BARRENA SARACHAGA, M TERESA
BARRENECHEA BENGURIA, JOSE IGNACIO
BARRENETXEA ARRIZABALAGA, NEREA
BARRENETXEA LAZARO, AINHOA
BARREÑA LOPEZ, Mª VICTORIA
BARREÑA OCEJA, ICIAR
BARRERA DE CASTRO, IBAN
BARRERAS VALDIVIELS, CLARA ELISA
BARRICAT BEASCOECHEA, MARIA IDOIA
BARRIO ALONSO, M. ANGELES
BARRIO CIGUENZA, MARIA ASUNCI
BARRIO GONZALEZ, MARIA ARANZAZU
BARRIO REJO, JOSE
BARRIOCANAL RANERO, M ASUNCION
BARRIOS CAPETILLO, SARA
BARRON FERNANDEZ, JORGE
BARROSO FERNANDEZ, YOLANDA
BARROSO LOPEZ, JUSTO
BARROSO REBOLLO, CARMEN
BARRUECO SALVADOR, M AMPARO
BARRUETA CAPANAGA, JOSE MARIA
BARRUTIA RODRIGUEZ, BEGOÑA
BARRUTIA URQUIJO, IGONE
BARSELO SOLORZANO, NURIA
BARTOLOME ANDRES, TEODORA
BARTOLOME SUAÑEZ, M BEGOÑA
BARTUREN BARROSO, ANGEL
BARTUREN BUSTO, ANGEL ANTONI
BASABE LOZANO, JASONE
BASALDUA NARANJO, ANA MARIA
BASTARDO FUENTE, M. ESTHER
BASTERRA BERGARECHE, GABRIEL
BASTERRETXEA ARBERAS, Mª DEL CARMEN
BASTERRETXEA GACITUAGA, MIREN EDURNE
BASTERRETXEA OZAMIZ, ANDIMA
BASTIDA CASAS, MARIA BLANCA
BASTIDA ECHEBERRIA, ITZIAR
BAUTISTA GONZALEZ, JOSE LUIS
BAUTISTA NEGUERUELA, NAGORE
BAYO HERNANDEZ, CARIDAD
BAYO UNCILLA, PILAR
BAYON RODRIGUEZ, FELISA
BAZA CAMPESINO, FERNANDO
BAZA MARTINEZ, BEATRIZ
BAZA MELENDEZ, JESSICA
BAZAN NUÑEZ, MARIA CELIA
BAZTAN ALONSO, ALFREDO
BEAIN PEREZ, NURIA
BEAMONTE NAVAS, MARIA LUISA
BEARAN MARTINEZ, JUAN VALENTI
BEATO ARREAL, JUANA MARIA
BECERRIL AYERDI, ASUNCION
BECERRIL AYERDI, MARIA BEGOÑA
BEGOÑA SANGRONIZ, MARIA TERESA
BEITIA BARAÑANO, SONIA
BEJAR ABAJAS, JOSE MANUEL
BELARRA TELLECHEA, BEGOÑA
BELATEGUI PICON, MARIA PILAR
BELAUSTEGUIGOI ABANDO, FRANCISCO JO
BELDARRAIN ITURRIAGA, ANGELES
BELERDA PORTELA, M PILAR
BELLART VIDAL, MONTSERRAT
BELLIDO GARRIDO, M.JESUS
BELLO JIMENEZ, OLGA
BELLOSO EZCURRA, NATACHA
BELLOTA MANSO, NEREA
BELTRAN LASTRE, M. CARMEN
BENEITEZ LOPEZ, M BELEN
BENGOA ALONSO, IRATXE
BENGOECHEA IBARRONDO, MIREN BEGOÑA
BENGOETXEA DE COS, AINARA
BENGURIA RESPALDIZA, JOSE CRUZ
BENITEZ EREÑOZAGA, CARINA
BENITEZ LODEIRO, NURIA
BENITO ALONSO, M CARMEN
BENITO BLANCO, M. CARMEN
BENITO CALAVIA, JOSE RAMON
BENITO ESTAVILLO, ARRATE
BENITO FERNANDEZ, FCO. JAVIER
BENITO GONZALEZ, MILAGROS
BENITO MARCOS, M LAURA
BENITO MARTIN, BLANCA NIEVES
BENITO PASCUAL, JUAN MANUEL
BENITO RUIZ DE LA PEÑA, RAQUEL
BENITO SERRANO, ESTHER
BERAMENDI ERASO, IDOYA
BERASATEGUI FERNÁNDEZ, BÁRBARA
BERASATEGUI ORDEÑANA, JON
BERASTEGUI IMAZ, MARIA
BERCIAL PULIDO, DOLORES
BERCIANO VILLALIBRE, MARIA PILAR
BERECIARTUA BASTARRICA, ELENA
BERECIARTUA LARRAZABAL, MARIA
LOURDES
BERENGUER RODRIGUEZ, FRANCISCO
BERENGUER RODRIGUEZ, JUAN JOSE
BERGADO GUTIERREZ, MARIA CARMEN
BERGADO GUTIERREZ, MARIA LUISA
BERGANZO CORRALES, KOLDO
BERIAIN RODRIGUEZ, MIRENE
BERMEJILLO JENTOFT, BEGOÑA
BERMEJO DIEZ, JOSE IGNACIO
BERMEJO GONZALEZ, ISABEL
BERMEJO SANCHEZ, MARTINA
BERNAOLA LARRUSCAIN, CONCEPCION
BERNARDINO BERNARDINO, CARMEN
BERNARDO LEJARZA, ISABEL
BERNUY MATE, BEGOÑA
BERRIATUA ANDRES, JUAN LUIS
BERRIATUA ARRIOLA, MARIA CARMEN
BERRIATUA OLIVARES, GIXANE
BERRO URIZ, MARIA JESUS
BERROJALBIZ UNZUETA, MARIA FELIX
BERROSTEGUIETA SESMA, LEIRE
BERRUETA ASTONDOA, ESTIBALIZ
BERZAL CARBON, LAURA
BERZAL CUESTA, MONTSERRAT
BESTEIRO BARGADOS, MARIA CARMEN
BETANZOS ANTOLIN, MAIDER
BETANZOS VALBUENA, M. JOSE
BIDAGUREN CASTELLANOS, GUADALUPE
BIDAGUREN URBIETA, AINHOA
BIDARTE ARRUPE, INAKI
BIELSA MASDEU, ANA MARÍA
BILBAO ABURTO, AGURTZANE
BILBAO AGUIRRE, JONE
BILBAO AZUETA, MIREN AMAIA
BILBAO BARANDICA, GAIZKA
BILBAO BILBAO, MARIA YOLAND
BILBAO CATALA, JOSE RAMON
BILBAO FERNANDEZ, SUSANA
BILBAO GARAMENDI, FLORA
BILBAO GONZALEZ, ANA CRISTINA
BILBAO IBARRECHE, M ESTHER
BILBAO IÑIGUEZ, BEGOÑA
BILBAO LABADO, MIREN JOSUNE
BILBAO MADARIAGA, NATALIA
BILBAO MENDIZABAL, MAITANE
BILBAO MENDIZABAL, MARIA JOSEFA
BILBAO OROZCO, M KARMELE
BILBAO ROSILLO, MARTHA RUTH
BILBAO RUIZ, EIDER
BILBAO SANZ, M BEGOÑA
BILBAO SOLANA, MARIA ELISA
BILBAO UGARTE, MARIA CARMEN
BILBAO UGARTE, ZIORTZA
BILBAO UNIBASO, ILDEFONSO
BILBAO URIGUEN, MARIA LUZ
BILBAO VALDIZAN, JON ANDONI
BILBAO VILLABEITIA, IKER
BILBAO ZUBIETA, YOLANDA
BILBAO ZULAICA, PEDRO
BILLALABEITIA DE HARO, MARIA OLGA
BISOKO BINE, ELVIRA SEBASTIA
BIZKARRA AZURMENDI, IRATI
BLANCO BARBERO, M DEL SOCORR
BLANCO BRUNED, JOSE LUIS
BLANCO DIAZ, NURIA
BLANCO MARRON, SUSANA
BLANCO MARTIN, ELISA
BLANCO MATA, ROBERTO
BLANCO SANCHEZ, JOSUNE
BLANCO SANTIAGO, DANIEL
BLANCO SOUTO, M. LUZ
BLANCO TEJERINA, ESTHER
BLANCO VIDAL, MARIA JOSE
BLANCO ZAPATA, ROSA MARIA
BLASCO NOVALES, MARIA MERCEDES
BLASCO RAMON, MARIA MAR
BLAZQUEZ BILBAO, ROSA MARIA
BLAZQUEZ CIANCA, NAIARA
BLAZQUEZ DIEZ, JOSE LUIS
BLAZQUEZ DIEZ, PABLO
BLAZQUEZ GARCIA, MARIA ELENA
BLAZQUEZ PEREZ, MARIA BELEN
BLAZQUEZ SANCHEZ, JULIA
BLAZQUEZ TRIGO, SONIA
BOADO VARELA, MARIA VICTORIA
BOCOS PUERTA, MARIA TERESA
BODEGAS CAÑAS, ANDRES IGNAC
BODEGUERO LOPEZ, BEGOÑA
BOLADO VELASCO, ASIER
BOLAÑOS ANGULO, M. ANGELES
BOLLEGI ZULOAGA, IZASKUN MIREN
BOMBIN DE LA TORRE, JOSE LUIS
BONACHIA CABALLERO, PILAR
BONAETXEA DIEGO, LAURA
BONATXEA RUIZ, JUAN MANUEL
BORDA ZAMUDIO, MARIA EDOIA
BORDE GARATEA, LARA
BORREGA PALOMO, MARTA
BOSCH DIAZ, SONIA
BOSQUE CASTRO, JONE
BOSQUE DEL GONZALEZ, JULIO
BOTRAN CIVICOS, ALVARO
BOTRAN CIVICOS, REBECA
BOURGEAUD AZCARRETA, AGURTZANE
BOURGEAUD AZCARRETA, GURIA
BOUZAS TRAPAGA, NAIARA
BOVEDA CARRO, ELSIRA
BOYERO DURAN, SABAS
BRAGADO ARRIBAS, MIGUEL ANGEL
BRAGE BERIGUISTAIN, MILAGROS
BRALO BERASTEGUI, M.BEGONA
BRAÑAS PRIETO, M. SOLEDAD
BRAVO ALVAREZ, DOLORES
BRAVO BARBA, EVA
BRAVO RUIZ, M LUISA
BRAVO SEVILLA, MARIA BLANCA
BRAVO SUAREZ, M ELENA
BRINGAS ECHEVARRIA, AMAIA
BRIO DEL HERNANDEZ, FRANCISCA
BRIO DEL HERNANDEZ, MARBELLA
BRIZUELA CARBAJOSA, RAQUEL
BROUARD URQUIAGA, IGNACIO
BRUNSO CASELLAS, JOAN
BRUÑA RODRIGUEZ, ENRIQUETA
BUELA RUIZ, M. DEL CARMEN
BUENDIA CARCEDO, LAURA
BUENO LOPEZ, LAURA
BUENO MIGUEL, ELVIRA
BUENO PEREZ, MARIA ELENA
BUESO GONZALEZ, ANDREA
BUGALLO GARCIA, M. TERESA
BUGIA FERNANDEZ, ELISA
BUJAN RODRIGUEZ, MARIA BELEN
BURDALO CHAPARRO, MARIA BEGOÑA
BURGOS BRETONES, JUAN JOSE
BURGOS NIETO, M VISITACION
BURGOS SAN CRISTOBAL, JORGE
BURGUEÑO SIMON, SARA
BURGUETE SOLAY, CARLOS
BURILLO FERNANDEZ, ARIANE
BURZACO TAJADURA, ANA ISABEL
BUSTAMANTE SCHNEIDER, FCO. JAVIER
BUSTINDUY FERNANDEZ, FLORENCI
BUSTURIA JIMENO, MARIA ANGELE
BUTRON GARCIA, INMACULADA
CABALLERO ALONSO, MARIA BELEN
CABALLERO CELIS, JOSE IGNACIO
CABALLERO GOMEZ, CONCEPCION
CABALLERO PRIETO, MARIA VICTOR
CABALLERO SANCHEZ, SILVIA
CABALLERO VILLA, M.YOLANDA
CABELLO ACHA, FREDDY ASUNCION
CABELLO CASTRO, CANDIDO
CABEZON GUTIERREZ, JAVIER
CABEZUDO AGUADO, ANA ISABEL
CABEZUELO CASTRO, M CARMEN
CABO GONZALEZ, CARMEN
CABO GONZALEZ, M MERCEDES
CABO LOPEZ, NURIA
CABO RAMIREZ, ROSA M.
CABRERA ESCONDRILLAS, NAROA
CABRERA HILARIO, MAITE
CABRERIZO GONZALEZ, IRATXE
CABRERO SANCHEZ, M CRISTINA
CABRERO SOPELANA, NURIA
CABRIADA NUÑO, VALENTIN
CACERES ZAPATERO, MATILDE
CACHARRO TUEROS, MARIA ASUNCI
CACHO CARIDAD, M JESUS
CACHORRO SAN PEDRO, IVAN
CACICEDO FERNANDEZ DE BOBADILLA, JON
CADAU GUTIERREZ BARQUIN, SONIA
CADENAS CUETO, MARIA JESUS
CADIERNO MUNDIÑANO, IKER
CADIÑANOS AGUIRRE, AURORA
CADIÑANOS RUIZ, SUSANA ESTHE
CAGIGAL GONZALEZ, VERONICA
CAJIDE SEGADE, M DEL CARMEN
CALABOZO MEDRANO, MARIA DEL MAR
CALABOZO RALUY, MARCELO
CALATRAVEÑO CHINCHURRETA, CARMEN
CALDERON CARNEROS, BEGOÑA
CALDERON DE LA CALLE, MARIA SOLEDAD
CALERO BLANCO, NEKANE
CALERO GOMEZ, FELIPA
CALERO HERRERO, MARIA ESPERANZA
CALERO SANCHEZ, JOAQUINA
CALLE BARAJA, MIGUEL
CALLEJA ABAD, AURORA
CALLEJA DOMINGUEZ, M. VICTORIA
CALLEJA HERNANDO, ROSARIO
CALLEJA LOPEZ, MARTA
CALLEJA REGUILON, TRANSITO
CALLEJA SANTISTEBA, MARIA CONSOL
CALLER PEREZ, CONSUELO
CALONGE MARTIN, CELSA
CALONGE RATIA, JOSE
CALVO ALVAREZ, MARGARITA
CALVO BERNARDEZ, M. LUISA
CALVO CODESAL, M MERCEDES
CALVO ECHEVARRIA, M. DELIA
CALVO ELORDUY, MARIA NIEVES
CALVO GARCIA, CESAR
CALVO GONZALEZ, MERCEDES
CALVO LOPEZ, ELENA
CALVO MOREIRA, M. AUXILIADORA
CALVO PEDROSILLO, LUCIA
CALVO RODRIGUEZ, PATRICIA
CALVO SANTIBAÑEZ, ITXASO
CALVO SARABIA, MIREN EDURNE
CALVO VECILLA, Mª LUISA
CALZADA CASTRO, GORETI
CALZADA HERNANDEZ, M. VICTORIA
CALZADA ROJAS, JESUS
CALZAS CORDERO, M.DEL PRADO
CAMACHO CRESPO, INMACULADA
CAMACHO USARRAGA, MARIA AMAYA
CAMARA GOMEZ, JULIO
CAMARA IZQUIERDO, CARMEN
CAMARA IZQUIERDO, ROSA M
CAMARA SANTAMARIA, ARANZAZU
CAMARERO SALCES, MARIA CARMEN
CAMARERO TEJEDOR, ESTIBALIZ
CAMBERO MORENO, AMAYA MARIA
CAMBERO MORENO, ANA MARIA
CAMIRUAGA TRIGUEROS, BELEN
CAMPAÑA LAZARO, MARTA
CAMPILLO AZKUENAGA, VIRGINIA
CAMPILLO GARCIA, M. ESTHER
CAMPILLO RODRIGUEZ, M.TERESA
CAMPINO VILLEGAS, AINARA
CAMPO CLARAMUNT, NATALIA DEL
CAMPO DEL GARRIDO, ADOLFO
CAMPO DEL URIGUEN, MARIA JOSE
CAMPO DEL VESGA, M LEONOR
CAMPO EGUIA, PATRICIA
CAMPO IRAETA, ZURIÑE
CAMPO RUIZ, MARIA LUZ
CAMPO SANCHEZ, MONICA
CAMPO VALLEJO, MARIA BEGOÑA
CAMPO VILLAFRUELA, M ARACELI
CAMPOS ALONSO, OLGA
CAMPOS HURTADO, LUISA FERNANDA
CAMPOS LUIS, RAFAEL
CANAL RODRIGUEZ, AURORA
CANALES BARRADO, ANA MARIA
CANALES LLANTADA, LUIS MANUEL
CANDELAS BERMEJO, INMACULADA
CANEDO PARDO, ANA JESUSA
CANO DIEGO, BEGOÑA
CANO DORRONSORO, MARIA
CANO RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA
CANO SANTA COLO, CARLOS FELIX
CANO VALDEZATE, M. BEGOÑA
CANOVAS FERNANDEZ, ARACELI
CANTALAPIEDRA FERNANDEZ, MARIA
INMACULAD
CANTALAPIEDRA RAYA, RUBEN
CANTELI PADILLA, BEGONA
CANTERA CALLE, PRESENTACION
CANTERA FERNANDEZ, TAMARA
CANTERO MEDINA, LAURA
CANTÓN ALLER, EMILIO
CAÑO URRUELA, INMACULADA
CONCEPCION
CAÑON GOROSTIZA, IÑAKI
CAPAPE ZACHE, SUSANA
CARAMES ESTEFANIA, JAIME
CARAZO NAVARRETE, ALANA
CARBAJO AZABAL, SILVIA
CARBAJO GUTIERREZ, MIREN ITSASO
CARBAJOSA BARRIOS, ANA ISABEL
CARBAJOSA PEREZ, ELENA
CARBALLAL GARCIA, MARIA NIEVES
CARBALLO FERNANDEZ, SARAY
CARBALLO GIL, JOSEFA
CARBAYO LOZANO, GUILLERMO
CARCEDO MANZANOS, SUSANA
CARCOBA RUBIO, NEREA
CARDIER SUAREZ, MARISELA
CARDO CASTRO, ELENA
CARLEVARIS FERNANDEZ, ANDREA
CARLOS BLASCO, M ELENA
CARMONA LORUSSO, ORIANA
CARMONA VAQUERO, ANA
CARNEIRO CARRIL, GLORIA
CARNERO PEREZ, ROSA MARIA
CARPINTERO DE LA HERA, INES
CARRANCEJA DIEZ, MARTA
CARRANCIO GOMEZ, EDUARDO
CARRANDI CAMIÑA, M BEGOÑA
CARRANZA ARANA, BEGOÑA
CARRANZA RODRIGUEZ, MARIA DEL
CARMEN
CARRASCAL VELASCO, MARÍA TERESA
CARRASCAL ZUÑIGA, EDURNE
CARRASCO FERNANDEZ, ANA Mª
CARRASCO FULGENCIO, VALERIANO
CARRASCOSA DARIES, M DESAMPARADOS
CARRASSON GUTIERREZ, MARIA ICIAR
CARRERA BUJAN, NEREA
CARRERA MARTINEZ, SUSANA
CARRERA REVILLA, SERGIO
CARRERAS AJA, MAGDALENA SOFIA
CARRERAS MONTES, MARTA
CARRERO HIGUERO, CONCEPCION
CARRERO MIRON, Mª LUZ
CARRETERO BILBAO, LUISA
CARRIBA RODRIGUEZ, M JUSTINA
CARRILLO LUIS, MARIA DEL SA
CARRILLO MOYA, NURIA
CARRILLO NAVARRO, RUT
CARRION OLIVAR, PETRA
CARRIZO CASTRO DE, M ESTRELLA
CASABELLA ROMERO, JON ANDER
CASADO CAMBRE, M CATALINA
CASADO CANDELAS, M EUGENIA
CASADO GOMEZ, SUSANA
CASADO MORENTIN, IGNACIO
CASADO PICON, PEDRO JOSE
CASAL PAZO, CELIA
CASANOVA VIUDEZ, JUAN BALTASA
CASANUEVA ESTEFANIA, LEIRE
CASAREJOS OSES, ANA JOSE
CASAS CORNEJO, RAQUEL
CASAS LOZON, ALAINE
CASASECA SERRADA, ROSARIO
CASQUERO ANCA, BENITA
CASQUERO OCIO, FRANCISCO
CASTAÑEDA IBAÑEZ, JOSE ENRIQUE
CASTAÑEIRA HUERTA, TANIA
CASTAÑO GONZALEZ, LUIS ANTONIO
CASTAÑO LOPEZ, MIKEL
CASTAÑO LOPEZ, NAIARA
CASTAÑO SALAZAR, ALBERTO
CASTAÑO SOLANA, ANGEL
CASTAÑO ZURRON, MARIA DEL MAR
CASTAÑOS JAUREGUI, IRATXE
CASTAÑOS MEJUTO, AITANA
CASTAÑOS MUNSURI, JOSE MANUEL
CASTAÑOS ORTIZ, MARIA TERESA
CASTARROYO HIDALGO, XANDRA
CASTELLANOS IRIARTE, SOFIA
CASTELLANOS MURGA, ENRIQUE
CASTELLS ALONSO, INÉS
CASTILLA RODRIGUEZ, ENCARNACION
CASTILLO DEL GIMENEZ, CAROLINA
CASTILLO MARCALAIN, ANSARA
CASTILLO MARTINEZ, M CARMEN
CASTILLO MIÑANA, SILVIA
CASTILLO MUNSURI, PEDRO JAVIER
CASTILLO OMAR, AINHOA
CASTILLO OÑA, MARIA BEGOÑA
CASTRESANA ALONSO-PRA, JOSE IGNACIO
CASTRESANA FRAILE, BEGOÑA
CASTRESANA JAUREGUI, JOSE IGNACIO
CASTRESANA LOPEZ, M ALICIA
CASTRESANA MARTIN, IZASKUN
CASTRESANA MATA, YOLANDA
CASTRESANA PALMA, AMAIA
CASTRESANA TOBIA, LEONOR C
CASTRILLEJO IBARRA, AINHOA
CASTRILLO MAORTUA, ANA
CASTRO AMOR, M. CARMEN
CASTRO BREA, CONSTANZA
CASTRO CORRAL, BEATRIZ
CASTRO DIEZ, AINARA
CASTRO GALLEGO, CONCEPCION
CASTRO GARCIA, MARIA MERCEDES
CASTRO GARCIA, ROSA MARIA
CASTRO LAIZ, CAROLINA
CASTRO PEREIRA, M.JOSEFA
CASTRO ROMERO, M BEGOÑA
CATALAN URIBARRENA, GREGORIO
CAVERO RUIZ, LORENA
CAVIA GARCIA, MARIA CARMEN
CAVIA MARDONES, AURELIO
CEARSOLO MICHELENA, ALMUDENA
CEBALLOS FERNANDEZ, SUSANA
CEBALLOS URIBARRI, PEDRO
CEBALLOS VIZCARRET, ROSA MARIA
CEBAS CANTO, AMELIA
CEBERIO LAGE, MONICA
CEJUDO FERNANDEZ, SUSANA
CELAYA BAÑALES, IGNACIO
CELAYA LANDALUCE, MARIA PILAR
CELAYA VILLANUEVA, RICARDO
CELEIRO GONZALEZ, JOSE JAVIER
CELIS DE ROLDAN, LUCIA
CELIS DE VARA, ROMAN ANGEL
CEMBELLIN HELGUERA, MONICA
CEMBELLIN RAMOS, JOSE CARLOS
CENGOTITABENGOA VIZCAYA, ANA MARIA
CENGOTITABENGOA VIZCAYA, ARACELI
CENTENO DOCAMPO, M DEL MAR
CENTENO PELAZ, MERCEDES
CEÑA SANTORCUATO, JORGE
CEÑA SANTORCUATO, SARA
CERDEIRIÑA PEREZ, ROBERTO
CERDEÑO FRANCO, LAURA
CERECEDA CONDE, ELENA
CEREZO ALONSO, TERESA
CEREZO CASTILLO, MARIA MAR
CERRAJERIA PEREZ, LEONOR
CERRO DEL RUIZ, MARIA CARMEN
CERRO REVILLA, ANA ISABEL
CERVERA ALDAMA, JORGE
CÉSAR BURGOA, PAOLA ISADORA
CETRINA AMBITE, CELIA
CHAMORRO LLANO, ALBERTO
CHAMORRO MARTINEZ, M DEL MAR
CHAMOSA ANDRES, SOLEDAD
CHAMOSA QUINTELA, ROSA
CHAPINAL GARCIA, BEATRIZ
CHARROALDE RODRIGUEZ, JOSE MARIA
CHAVARRI GIL, ESTIBALIZ
CHAVARRI RUBIO, ITZIAR
CHAVARRIA SANTIAGO, IGONE
CHAVES CHAVES, Mª VICTORIA
CHEZA MEABE, MAITANE
CHICO HERNANDEZ, M CARMEN
CHILLON GARCIA, MILAGROS
CHIRIVELLA RAMON, MARIA TERESA
CHURRUCA EGOSCOZBAL, JOSE IGNACIO
CID BONILLA, LUZ BEGOÑA
CID DE RIVERA MARTIN, CLAUDIO
CID SANCHEZ, MARTA
CIDAD PALACIOS, JASONE
CIFUENTES CORNIDE, PATRICIA
CILLERUELO CILLA, IMELDA
CILLERUELO CILLA, M JESUS
CILLERUELO CILLA, MARIA CARMEN
CILUAGA ARRATE, FELISA
CINTADO GOMEZ, MARIA ISABEL DEL
ROSARIO
CINTORA RUIZ, M CONCEPCION
CIORDIA DOMINGUEZ, ROBERTO
CIORDIA PROAÑO, PEDRO JOSE
CIRUELOS AYUSO, JOSE ESTEBAN
CIVICOS SANCHEZ, NORA
CLASCA DE FELIUS, MONTSERRAT
CLEMENTE GIL, Mª DEL MAR
CLEMENTE VILLATE, ESMERALDA
COB MARTIN, ANGEL
COBANERA GALDEANO, SERGIO
COBO ELOSUA, LUIS
COBOS BAENA, PATRICIA
COBOS PRADAS, Mª REGINA
COCA FIGUEROLA, M ROSARIO
COCHON VILLAVERDE, MARIA JOSE
COIRA GARRIDO, JUAN RAMON
COLINA ALONSO, ALBERTO
COLINA TUEROS, MILAGROS
COLINO DUEÑAS, M MERCEDES
COLINO MARTINEZ, LUIS ALBERTO
COLINO PEREZ, M. JESUS
COLLANTES MARTINEZ, MIRIAM
COMPAINS IRIBARREN, VICTORIA
CONDE ARTECHE, ARANZAZU
CONDE GOIKOETXEA, RAFAEL
CONTRERAS AUSEJO, M. CARMEN
CONTRERAS CABREJAS, MARIA CARMEN
CONTRERAS MARTINEZ, M DEL CARMEN
CORBACHO LAMELA, ROSARIO
CORBACHO MANZANO, ISIDORO
CORCHERO MARTIN, IVAN
CORCOSTEGUI ORMAZABAL, BEATRIZ
CORCUERA CEARRA, ANA MARIA BE
CORCUERA IBAÑEZ, ANA MARIA
CORCUERA IBAÑEZ, MILAGROS
CORDERO GONZALEZ, RAQUEL
CORDOBA SERRANO, Mª JOSEFA
CORDOBA UZQUIZA, Mª PILAR
CORDOVILLA BETANZOS, MARIA JOSE
CORNEJO ECHAURI, M ROSARIO
CORNEJO IÑARRITU, IÑAKI
CORONA RAYA, MARIA JOSE
CORRAL ANDUJAR, JOSE MANUEL
CORRAL BAHAMONDE, MARIA ANGELES
CORRAL CARAMES, FERNANDO
CORRAL ESCANCIANO, DANIEL
CORRAL ESCANCIANO, ROSARIO
CORRAL VILLASANTE, YOLANDA
CORREA ALONSO, ARACELI
CORREA JULIAN, SILVIA
CORRECHE CASADO, M PILAR
CORRES MEDRANO, SANTIAGO
CORRES SANCHO, JAVIER
CORTAJARENA GOROSPE, GERARDO
CORTAJARENA OLASCOAGA, NAGORE
CORTAZAR ARRIZABALA, ANA MARIA
CORTAZAR CASTILLA, JUANA
CORTAZAR GALARZA, ALICIA
CORTAZAR GOMEZ, JOSE LUIS
CORTAZAR URIBASTERRA, OIHANE
CORTE DE LA JIMENEZ, M TERESA
CORTES CRESPO, JESUS
CORTES PASCUAL, JUAN IGNACIO
CORTES PEREZ, HARITZ
CORTON CORRAL, LEIRE
COS DE CABALLERO, MARTA MARIA
COSGAYA ANDRES, VANESSA
COSTA MALDONADO, ANA
COTANO BASABE, NEREA
COTO CAMPILLO, AINTZANE
COTO UGARTE, DAVID
COTORRUELO SASTRE, CESAR
COUCEIRO BALADO, MARIA JOSE
COZAR GARCIA, ANTONIA
CRESPO ALONSO, ITZIAR
CRESPO ATIN, VICTOR
CRESPO CAÑIBANO, MARIA MAR
CRESPO DE HUBSCH, ALEJANDRO
CRESPO GONZALEZ, MARIA TERESA
CRESPO HIDALGO, M SOLEDAD
CRESPO JIMENEZ, CARLOS
CRESPO JIMENEZ, MATIAS GERMI
CRESPO LLONA, MARIA JOSE
CRESPO LOPEZ, MARIA JOSE
CRESPO MUÑOZ, AINHOA
CRESPO PASCUAL, TERESA
CRESTEMAYER MARCOS, MONIA
CRIADO RAMIRO, GABINO
CRISOL ORTÍZ, LORENA
CRISTOBAL SAN MARTIN, ANA
CRUCES CALDERA, M. JOSE
CRUCHAGA CELADA, M ESTHER
CRUZ DE LA GAGO, EVA
CRUZ QUIJANO, IRATXE
CUADRADO JIMENEZ, M DOLORES
CUADRADO MUÑOZ, GILBERTO
CUADRADO REBOLLARES, M MONTSERRAT
CUADRADO REY, ROSA MARIA
CUADRADO ROMERO, OBDULIA
CUARTANGO COTARELO, M TERESA
CUBERO IDOIAGA, ALAIN
CUBILLEDO MARTINEZ, VICENTE
CUBILLO ALEGRE, EUFRASIA
CUBILLO FERNANDEZ, ESTIBALIZ
CUBILLO PEREZ, JUAN JESUS
CUESTA BOLLADA, MARIA ARANZA
CUESTA CAL DE LA, ESTHER
CUESTA CERRATO, MIGUEL ANGEL
CUESTA MARTIN, MANUEL
CUESTA MENDOZA, Mª JOSEFA
CUESTA SAINZ, TAMARA
CUESTA SAIZ, EMILIA
CUETOS CHAURRONDO, TRINIDAD CLA
CUEZVA AZPIOLEA, ZURIÑE
CUIÑAS PARAMO, CESAR
CUNDIN ANCHIA, ITZIAR
CUNDIN RODRIGUEZ, AZUCENA
CUÑADO TORRE DE L, ASCENSION
CURA DEL IÑIGUEZ, M BLANCA
CURA DEL LANDA, MILAGROS
CURRAS PANDELO, JOSE RAMON
DA COSTA URRUTIA, NEREA
DAMBORENEA GONZALEZ, M DOLORES
DARPON SIERRA, JON
DARRIBA BARRIOS, Mª. CONCEPCION
DAVALILLO BILBAO, IÑIGO
DE ARRIBA DE LA TORRE, M.PILAR
DE BLAS PEÑIN, SHEILA
DE CASTRO DE LA VARGA, MARIA DOLORES
DE COS ECHANIZ, SORAYA
DE DIEGO ALMARAZ, ELSA
DE FRUTOS CARAZO, Mª LUISA
DE GREGORIO CARRANZA, CRISTINA
DE ISCAR FERNANDEZ, M. PAZ
DE JUAN LANDABURU, EMMA
DE LA CRUZ FERNANDEZ, NURIA
DE LA FUENTE CARDABA, INMACULADA
DE LA FUENTE HERRERO, AINARA AMAGOIA
DE LA HERA ANTÓN, LOREA
DE LA HERA GOMEZ, LOURDES
DE LA HOZ AIZPURU, FRANCISCO
DE LA MAZA SAN EMETERIO, JUAN ANTONIO
DE LA PUENTE CASTRESANA, YOLANDA
DE LA RED DE PRADO, RAQUEL
DE LA TORRE LARRAZABAL, ASIER
DE LA TORRE SANTOS, IRENE
DE LAS HERAS DIEZ, ELENA
DE LOS RIOS PEREZ, IGNACIO
DE LUIS GANCHEGUI, M ASCENSION
DE MIGUEL ALDAYTURRIAGA, MARIA ISABEL
DE MIGUEL CASCON, MONIKE
DE MIGUEL FERNANDEZ, AINHOA
DE MIGUEL MARTINEZ, ROCIO
DE PABLOS GONZALEZ, MARIA DEL PILAR
DE PEDRO HERRERO, IRENE
DEBA BARRENECHE, BEGOÑA
DEHESA SEBASTIAN, M BEGOÑA
DEL ARCO LEÓN, LAURA
DEL BLANCO FUENTES, FELICIDAD
DEL CAMPO ORTIZ DE U, AMADA
DEL CORRAL NAVARRO, SUSANA
DEL HORNO ESCAJEDO, ITZIAR
DEL HOYO ÁLVAREZ, OLGA MANUELA
DEL HOYO BERAZA, JOAQUIN
DEL OLMO COBOS, NEKANE
DEL OLMO MUNGUIRA, RAQUEL
DEL POZO RUBIO, SONIA
DEL POZO TRUEBA, MARTA
DEL RIO MARTINEZ, IRENE ZORAIDA
DEL RIO MARTINEZ, PATRICIA
DEL RIO VAZQUEZ, SILVIA
DELGADO ANSO, ANA MARIA
DELGADO ARES, SONIA
DELGADO ARROYO, SONIA
DELGADO BELTRAN, M PALOMA
DELGADO CASTELLANOS, GEMMA
DELGADO FRIAS, MARIA ASCENSION
DELGADO HERNANDEZ, M CARMEN
DELGADO NARANJO, JESÚS
DELGADO PAEZ, DAYSY LUCIA
DELGADO REQUEJO, M AMPARO
DELGADO RUIZ, MARIA CARMEN
DELGADO SALMERON, CARMEN
DELGADO TAMAYO, SORAYA
DENOS GARCIA, SUSANA
DIAGO LOPEZ, MARIA BEGOÑA
DIAGO PALACIOS, BEGOÑA
DIAZ AGUIRREGOITIA, FCO. JAVIER
DIAZ ARANGUREN, MARIA BEGOÑA
DIAZ ARCE, ALVARO
DIAZ ARRABAL, MARIA JOSEFA
DIAZ BLANCO, MARIA TERESA
DIAZ CANTALAPIEDRA, AMPARO
DIAZ DE BASURTO HERRERO, Mª ANGELES
DIAZ DE DURANA RESPALDIZA, MARIA
CARMEN
DIAZ DE OTALORA SERNA, Mª AINHOA
DIAZ DIAZ, MARIA TERESA
DIAZ ESCUDERO, FRANCISCO JAVIE
DIAZ GANCEDO, ELOISA M GLO
DIAZ GARCIA, RAQUEL
DIAZ GARMENDIA, ELENA
DIAZ GARRAMIOLA, ANE MIREN
DIAZ GAVELA, ANA AURORA
DIAZ GIMENEZ, MIREN AMAIA
DIAZ JUNGUITU, IZASKUN
DIAZ LORENZO, MARIA CARMEN
DIAZ MARTIN, TERESA MARIA
DIAZ PINO, MONICA
DIAZ RAMON, JOSE LUIS
DIAZ RICO, MARIA ISABEL
DIAZ RUIZ, M ARANZAZU
DIAZ SUAGA, ERICA
DIEGO ACAITURRI, SONIA
DIEGO DE ARROYO, LOURDES
DIEGO DE SOMONTE VIVANCO, NATIVIDAD
DIEGO MARTINEZ, JUAN CARLOS
DIEGO RUIZ, MARIA LUISA
DIEGUEZ ALVAREZ, SILVIA
DIEGUEZ HORTELANO, FERNANDO
DIESTRO SAIZ, M ANGELES
DIEZ ALVAREZ, IDOYA
DIEZ ANDRES, CHRISTIAN
DIEZ ARISTIMUÑO, ANA
DIEZ ARNESTO, RUTH
DIEZ ARREAL, ANGELINES
DIEZ ARREAL, MARIA NIEVES
DIEZ AZPEITIA, CARMEN
DIEZ AZUETA, ISAAC
DIEZ BARRAL, JOSE LUIS
DIEZ BELDARRAIN, ESTIBALIZ
DIEZ BELDARRAIN, IKER
DIEZ BILBAO, AINHOA
DIEZ BILBAO, IBON
DIEZ CAVADA, ITZIAR
DIEZ CILLERUELO, JOSE RAMON
DIEZ CORTABARRIA, ESTHER
DIEZ DEL HOYO, MARIA LUISA
DIEZ DIEZ, ESTHER
DIEZ DONCEL, JOSE ANGEL
DIEZ DONCEL, SONIA
DIEZ FERNANDEZ, SILVIA SANDRA
DIEZ FUENTES DE, ESPERANZA
DIEZ FUENTES DE, M DOLORES
DIEZ FUENTES DE, MARGARITA
DIEZ FUENTES DE, RESURRECION
DIEZ GARCIA, JAVIER
DIEZ GARCIA, M MERCEDES
DIEZ GARCIA, MARIA CARMEN
DIEZ GONZALEZ, CARMEN GLORIA
DIEZ GONZALEZ, MARIA CONCEPCIÓN
DIEZ GONZALEZ, MARINA
DIEZ HERRERA, MARIA PILAR
DIEZ LANCHARES, MARIA DEL CARMEN
DIEZ LAZARO, SANTIAGO
DIEZ LOPEZ, EVA MARIA
DIEZ LOPEZ, LOREA
DIEZ LOPEZ, M. CARMEN
DIEZ MARTIN, BEGOÑA
DIEZ MARTIN, M FLOR
DIEZ MARTINEZ DE LA HIDALGA, SOLEDAD
DIEZ PADIERNA, ANA BELEN
DIEZ PONZOA, MARIA MILAGR
DIEZ RAZQUIN, MARIA ELENA
DIEZ RODRIGUEZ, SONIA
DIEZ ROLDAN, MARIA LUZ
DIEZ RUIZ, MONTSERRAT
DIEZ ZABALLA, ONDIZ
DOBARAN INSAUSTI, GERAXANE
DOBARAN URIAGUERECA, JOSE IGNACIO
DOCASAL ALONSO, MARIA LUISA
DOLADO LLORENTE, AINARA
DOMEC LABARTA, PEDRO JOSE
DOMENECH SANJAIME, MILAGROS
DOMENECH VIDAL, M BEGOÑA
DOMEZAIN DEL CAMPO, MONICA
DOMINGO PRADA, ISABEL
DOMINGUEZ ALVAREZ, OHIANA
DOMINGUEZ ARRONDO, ICIAR
DOMINGUEZ FERNANDEZ, JUANA
DOMINGUEZ MARTIN, ANGELES
DOMINGUEZ SANTOS, ALICIA
DOMINGUEZ ZAYAS, ISMAEL
DONCEL IBAÑEZ, JULIA
DONCEL IBAÑEZ, MARIA CARMEN
DORADO SAEZ, ELENA LUZ
DUBLANG ARRIAGA, FERNANDO
DUEÑAS USATEGUI, MARTA
DUÑABEITIA ARROYO, CONSUELO
DUQUE BERRUECO, ISABEL
DUQUE ECHEBARRIA, MIREN GOTZONE
DURAN MACARRILLA, JOAQUINA
DURAN MARIN, AZUCENA
DURAN TALAVERA, HIGINIO
DURANGO MARCOS, YURDANA
DURUELO ECHEBARRIETA, JAVIER
ECENARRO LOPEZ, M. ELENA
ECHABE SUAREZ, IRUNE
ECHANIZ GARCIA, M KARMELE
ECHANIZ VAZQUEZ, M ANTONIA
ECHARREN SERRANO, ANA ISABEL
ECHARRI SANCHEZ, ITZIAR
ECHEANDIA LASTRA, IRANTZU
ECHEBARRÍA BARONA, AIZPEA BEATRÍZ
ECHEBARRIA ELEZKANO, JASONE
ECHEBARRIA GOICOECHEA, KARMELE
ECHEVARRIA ALZAGA, LYDIA
ECHEVARRIA CELAA, MIGUEL ANGEL
ECHEVARRIA ECENARRO, JAIME
ECHEVARRIA FRANCES, ENEKO
ECHEVARRIA GARCIA, VICTORIA
ECHEVARRIA ITUÑO, MARIA CARMEN
ECHEVARRIA LOPEZ, LUIS JAVIER
ECHEVARRIA MARTINEZ, M. LOURDES
ECHEVARRIA SAUTUA, M. CARMEN
ECHEVARRIA YURREBASO, ANDRES
ECHEVARRIA ZABALA, M.ROSARIO
ECHEVERRIA OTAEGUI, MARIA JESUS
EGAÑA CELA, ANA ISABEL
EGUIA ASTOBIZA, IVON
EGUIA LOMBERA, PAZ
EGUIGUREN DACAL, NEKANE
EGUILEOR GARCIA, MARIA JESUS
EGUILEOR ZUFIRIA, MARIA CRISTINA
EGUILUZ CASTAÑON, SAIOA
EGUILUZ SANTAMARIA, M CARMEN
EGUILUZ URUCHURTU, JOSE IGNACIO
EGUIRAUN ELGUEZABAL, SANTIAGO
EGURBIDE ARBERAS, M VICTORIA
EGURBIDE BERRO, CLARA
EGUREN GONZALEZ, MONICA
EGUREN IZETA, CARMEN
EGUREN PENIN, ISUSKO
EGUSKIZAGA ARROYO, ICIAR
EIGUREN MAKOAGA, ZURIÑE
EIROS RODRIGUEZ, IKER
EIROS TRICIO, JUAN CARLOS
EIZAGUIRRE DE URIARTE, XABIER MIRENA
EIZAGUIRRE EIZAGUIRRE, MARIA LEYRE
EIZAGUIRRE GARAIZAR, FERNANDO
EIZMENDI LECANDA, TERESA
ELEJAGA VARGAS, IRATXE
ELGUEA SANCHEZ, CRISTINA
ELGUEA VILLARES, SORAYA
ELGUEZABAL LAUCIRICA, MAITE
ELIAS ALDAMA, MONICA
ELIAS MARTINEZ, ANA MARIA
ELÍAS MARTÍNEZ, ESTELA
ELORDUY SANTAMARIN, BLANCA MARIA
ELORRIAGA ANSUATEGUI, MARIA JOSE
ELORRIAGA GARCIA, MIGUEL ANGEL
ELORRIAGA MENDIGUREN, LUIS FERNAND
ELORRIAGA RUIZ, BEGOÑA
ELORRIAGA SAGARDUY, GOTZON MIRENA
ELORRIAGA SANZANO, MARÍA LUCÍA
ELORTEGUI LARRAZABAL, MIREN DEÑE
ELORTZA ETXEBARRIA, MONIKA
ELORZA ZUBIATE, M ASUNCION
ELU GABARRON, OIER
ELVIRA ANDRES, M ESTHER
ELVIRA HERRERO, JUANA FRANCI
ENCINAR SAN MARTIN, EVA
ENDEMAÑO ELGUEA, JAIONE
ENRIQUEZ LODOS, MARIA ELENA
EPALZA BUENO, AINHOA
ERCILURRUTI GOMEZ, BENITO MARIA
ERDOCIA PASCUAL, JULEN
ERDOZAIN MARTINEZ, ELENA
ERECACHO JAUREGUIBE, ITZIAR
EREÑOZAGA CAMIRUAGA, AITZIBER
ERQUIAGA TELLERIA, FCO. JAVIER
ERQUIAGA TELLERIA, SARA
ERRAZTI OLARTEKOETXEA, GAIZKA
ERREKALDE LINAZA, IRATXE
ERROTETA PALACIO, JOSE MARIA
ESCAJADILLO ORTIZ, ANA ROSA
ESCALANTE BOLEAS, MARIA ELENA
ESCALANTE GARCIA, MARIA EMILIA
ESCALANTE ZAMORANO, CLEMENTINA
ESCALERA GARCIA, JOSE LUIS
ESCALERA GARCIA, M ASCENSION
ESCARDA CANILLAS, M.DOLORES
ESCARDA CANILLAS, PILAR
ESCOBAL CAUBILLA, MARIA JOSE
ESCOBAR FERNANDEZ, MARIA JESUS
ESCRIBANO CASTILLO, ANGEL JAVIER
ESCRIBANO IRIGOYEN, JUNCAL
ESCUDERO GOMEZ, MARI ANGELES
ESCUDERO GURTUBAY, JAIME
ESCUDERO MARTINEZ, IÑAKI
ESCUDERO RINCON, JUAN CARLOS
ESCUDERO VILLARROYA, ELVIRA
ESGUEVA CONDE, SOCORRO
ESNAL LASARTE, ONINTZA
ESPADA AYALA, MARIA JOSE
ESPARZA ECHEVARRIA, ANA ISABEL
ESPARZA PUJANA, MARIA JUANA
ESPELETA ORTIZ DE L, ITXASO
ESPIGA SANTAMARIA, DIONISIO
ESPINOSA SOLA, JOSE MARIA
ESPIÑA REVILLA, FERNANDO
ESPIÑA REVILLA, IGNACIO
ESQUERDEIRO ALONSO, PILAR
ESTALELLA BELLART, ITZIAR
ESTALELLA GUELL, JOSE RAMON
ESTEBAN ANDRES, OLGA
ESTEBAN CANCELA, M DEL CARMEN
ESTEBAN CUENDE, MARIA INMACU
ESTEBAN ESCUDERO, Mª LUCIA
ESTEBAN GONZALEZ, BEGOÑA
ESTEBAN LUCAS, AMAIA
ESTEBAN MATA, ALEGRIA
ESTEBAN MATA, ASCENSION
ESTEBAN MATA, FELICIDAD
ESTEBAN PEÑALBA, M PILAR
ESTEBAN REY, DANIEL ANGEL
ESTEBAN SALAN, MARGARITA
ESTEBAN VILLAMOR, Mª DEL MAR
ESTEBANEZ FERNANDEZ, ALICIA
ESTEBANEZ PARIENTE, BELEN
ESTEBANEZ SAINZ-AJA, M.CONCEPCION
ESTEVE SENDRA, ALICIA
ESTEVEZ LAJO, ICIAR
ETCHEBERRY SANTAMARIA, RAQUEL
ETXANOJAUREGI OREGI, ABEL DAVID
ETXEANDIA SANTOS, MAIDER
ETXEBARRIA ARRATE, ESTIBALIZ
ETXEBARRIA EGINOA, ZIORTZA
ETXEGUREN URKIXO, IANIRE
EUBA MARTIN, AMAYA MARIA
EUBA MARTIN, TERESA
EUBA MUJIKA, ELISA
EXPÓSITO NAVARRO, ANTONIA
EXPOSITO RUIZ, ANGELA
EXTREMERA GARCIA, ESTHER
EXTREMERA MACHO, VANESSA
EZAMA ENCIONDO, MARIA MERCEDES
EZQUERRA EZQUERRA, MARIA ARANTZAZU
EZQUERRA GUTIERREZ, TOMAS
EZQUERRO ESCRIBANO, MARIA TERESA
EZQUERRO IMAS, ANA ISABEL
FALCON ORTEGA, MONICA
FANDIÑO MARTINEZ, LUIS
FEIJOO LERA, RAQUEL
FELIPE DIAZ, SERGIO
FERNANDEZ ABALOS, BEGOÑA
FERNANDEZ AGUAYO, BEATRIZ
FERNANDEZ ALAEZ, MARIA ANGELES
FERNANDEZ ALMAZAN, Mª CARMEN
FERNANDEZ ALONSO, ANA BELEN
FERNANDEZ ALONSO, CARMEN YOLANDA
FERNANDEZ ALONSO, Mª TERESA
FERNANDEZ ALONSO, VERONICA
FERNANDEZ ALOR, MARCELINO
FERNANDEZ ALVAREZ, DELFINA
FERNANDEZ ANDICOECHEA, ROSA MARIA
FERNANDEZ ANGULO, CRISTINA
FERNANDEZ ARACAMA, JAVIER
FERNANDEZ AYALA, JOSE LUIS
FERNANDEZ BAO, M ANGELES
FERNANDEZ BARBERO, MARTINA
FERNANDEZ BARRIO, PABLO
FERNANDEZ BARTOLOME, CONSUELO
FERNANDEZ BARTOLOME, SAGRARIO
FERNANDEZ BEDOYA, ANA ISABEL
FERNANDEZ BERMUDEZ, MARIA RITA
FERNANDEZ BERNALDO, TARSICIO
FERNANDEZ BILBAO, JULEN
FERNANDEZ BLANCO, SAGRARIO
FERNANDEZ BRAVO, MARIA TERESA
FERNANDEZ BUENO, ANGEL M
FERNANDEZ BUENO, BENIGNO
FERNANDEZ CALZADA, Mª BLANCA
FERNANDEZ CASAS, MARIA ISABEL
FERNANDEZ CASTAÑO, CARMEN
FERNANDEZ CONDE, LUCIA
FERNANDEZ COSSIO, BEGOÑA
FERNANDEZ COSSIO, M CARMEN
FERNANDEZ COUSO, MARIA EVA
FERNANDEZ DIAZ, M. PAZ
FERNANDEZ DIEZ, MARIA ANGELA
FERNANDEZ ECHEZARRAG, M DOLORES
FERNANDEZ ELEJALDE, ANGELES
FERNANDEZ ELORDUY, JUAN LUIS
FERNANDEZ FERNANDEZ, AURORA
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA ELENA
FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA
FERNANDEZ FERNANDEZ, ROSA
FERNANDEZ FERREIRO, IZASKUN
FERNANDEZ FERRERO, Mª ANGELES
FERNANDEZ FERRERO, YOLANDA
FERNANDEZ FIJO, ERIKA
FERNANDEZ FUENTES, MARIA JESUS
FERNANDEZ GALLAGA, MARIA PILAR
FERNANDEZ GARCIA, M. PILAR
FERNANDEZ GARCIA, Mª MAR
FERNANDEZ GARCIA, MARIA ADELINA
FERNANDEZ GARCIA, MARIA AUXILIADORA
FERNANDEZ GARCIA, MARIA LUZ
FERNANDEZ GARCIA, PALOMA
FERNANDEZ GOMEZ, ALFREDO
FERNANDEZ GOMEZ, MARIA LUISA
FERNANDEZ GONZALEZ, AGUSTIN
FERNANDEZ GONZALEZ, AMAYA
FERNANDEZ GONZALEZ, ANGEL
FERNANDEZ GONZALEZ, LUIS
FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA BELEN
FERNANDEZ GUERRA, MERCEDES
FERNANDEZ GUTIERREZ, M VIRGINIA
FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA FELISA
FERNANDEZ HARO, JOSE LUIS
FERNANDEZ HERMIDA, ROBERTO VICTOR
FERNANDEZ HERNANDEZ, RICARDO
FERNANDEZ IBAÑEZ, AGUSTIN
FERNANDEZ IGLESIAS, ALFONSO
FERNANDEZ ILLERA, MARIA VICTORIA
FERNANDEZ JIMENEZ, MARIA TERESA
FERNANDEZ LANDALUCE, ANA
FERNANDEZ LANZAGORTA, JANIRE
FERNANDEZ LASARTE, ARGI NAGORE
FERNANDEZ LAUCIRICA, TERESA
FERNANDEZ LAZARO, LUIS ANTONIO
FERNANDEZ LAZARO, M DOLORES
FERNANDEZ LOPEZ, CLOTILDE
FERNANDEZ LOPEZ, M. DEL CARMEN
FERNANDEZ LOPEZ, MARTA
FERNANDEZ LOPEZ, MONSERRAT
FERNANDEZ LUCIO, MARIA ROSARI
FERNANDEZ MAIZTEGI, COVADONGA
FERNANDEZ MARTIN, AURORA
FERNANDEZ MARTINEZ, M ICIAR
FERNANDEZ MARTINEZ, MANUEL
FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR
FERNANDEZ MARTINEZ, RUBEN
FERNANDEZ MATA, MERCEDES
FERNANDEZ MAZPULE, TEODORA
FERNANDEZ MONTAÑA, JUANA
FERNANDEZ MONTAÑA, PURIFICACION
FERNANDEZ MORALES, ANA MARIA
FERNANDEZ MORALES, ARACELI
FERNANDEZ NOVOA, DOLORES
FERNANDEZ ORTEGA, MARIA ANGELE
FERNANDEZ ORTIZ DE PINEDO, ANA
ASUNCION
FERNANDEZ PANIZO, ANA MARIA
FERNANDEZ PEREZ, RAMONA AIDA
FERNANDEZ PINO, MARIA JESUS
FERNANDEZ RAMOS, JOSE RAMON
FERNANDEZ REGULEZ, LUIS ALBERTO
FERNANDEZ RIOJA, LUIS MIGUEL
FERNANDEZ RIPA, JESUS Mª
FERNANDEZ ROBLES, JOSEFA
FERNANDEZ RODRIGUEZ, M. ANGELES
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Mª LUISA
FERNANDEZ RODRIGUEZ, RICARDO
FERNANDEZ ROLLAN, IRATXE
FERNANDEZ ROMAN, MILAGROS
FERNANDEZ SAMANIEGO, FERNANDO
FERNANDEZ SANCHEZ, ANA ISABEL
FERNANDEZ SANTAMARIA, JANIRE
FERNANDEZ SANTAMARIA, SUSANA
FERNANDEZ SANTOS, M. INES
FERNANDEZ SECO, M CARMEN
FERNANDEZ SOBRADO, M ELVIRA
FERNANDEZ SOMOVILLA, SONIA
FERNANDEZ TELLEZ, ALBERTO JAVIER
FERNANDEZ TERCERO, IRACHE LETICIA
FERNANDEZ TOME, ROSA MARIA
FERNANDEZ TRILLO, M LOURDES
FERNANDEZ UNGIL, M. ALMUDENA
FERNANDEZ URARTE, MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ URIARTE, MARIA CARMEN
FERNANDEZ URQUIJO, MARIA PAZ
FERNANDEZ VADILLO, ARACELI
FERNANDEZ VADILLO, M.LUISA
FERNANDEZ VALVERDE, TRINIDAD
FERNANDEZ VAZQUEZ, ANTONIO
FERNANDEZ ZORRILLA, MARIA ROSARI
FERNANDEZ-LLEBREZ DEL REY, LUIS
FERNANDEZ-MONT GARCIA, YOLANDA
FERNANDO AISA, SANDRA
FERNANDO GARAY, MARTA
FERREIRO GONZALEZ, ISABEL
FERREIRO MONTENEGRO, MONICA
FERREIRO QUINTANA, JOSEFA
FERRER CAYO, M BEGOÑA
FERRERAS CARRACEDO, SANDRA
FERRERO ALONSO, MONICA
FERRERO MARTIN, MONSERRAT
FERRERO SINOVAS, LUCIA ALICIA
FERRO GONZALEZ, NEREA
FERRO PACIN, REBECA
FIALLEGAS CANO, AINARA
FIAÑO FRAGA, SUSANA
FIERRO BEDOYA, MARIA ELENA
FIGUERO ECHEVERRIA, MARIA PUY
FILGUEIRAS CAMPELLO, ELISA
FLORENCIO PASCUAL, GUADALUPE
FLORES GARCIA, MARIA VICTORIA
FLORES GIL, BALDOMERA
FLORISTAN GOÑI, FILOMENA
FOMBELLIDA CORTAZAR, JOSE CRUZ
FONDEVILA MONSO, JUAN JOSÉ
FONOLLOSA CALDUCH, ALEJANDRO
FONSECA ALLOZA, AMAIA
FONSECA FONSECA, MARIA CRISTINA
FONSECA LEGRAND, JUAN LUIS
FONTAL GARCIA, FRANCISCO MA
FONTAN ALCARAZ, FRANCISCO
FONTECHA FONTECHA, M BEGOÑA
FONTECHA LASHERAS, LAURA
FORCADAS BERDUSAN, M ISABEL
FORURIA ABASOLO, Mª BELEN
FRAGA ARNAIZ, M YOLANDA
FRAGA ARNAIZ, MARIA JOSE
FRAGO URABAYEN, MARIA ARANZAZU
FRAILE MENCHACA, BEGOÑA
FRAILE PEREZ, LORENZO
FRANCES FERNANDEZ, M INMACULADA
FRANCES URRA, M ISABEL
FRANCISCO CUESTA, AINHOA
FRANCISCO DE SANTOS, ANTONIO
FRANCISCO IZCUE, MARIA JOSE
FRANCO GAY, M LUISA
FRANCO MALDONADO, OSCAR ERNESTO
FRANCO RUEDA, MIREN BEGOÑA
FRIAS SAEZ, MERCEDES
FROUFE SANCHEZ, JENARO
FUENTE CUEVAS, MARIA ASUNCI
FUENTE DE LA BEOBIDE, JESUS M
FUENTE DE LA FUENTE, ELOY
FUENTE DE LA IBAÑEZ, INMACULADA
FUENTE DE LA LOZANO, M NIEVES
FUENTE DE LA VECINO, FRANCISCA
FUENTE FERNANDEZ, NATALIA
FUENTE GARCIA, MARIA TERESA
FUENTE TORRES, GUSTAVO
FUENTES ARRIZABALAGA, MIREN ITXASO
FUENTES DE MORENO, NOELIA
FUENTES RODRIGUEZ, FRANCISCA
FUENTES RUBIO, ELENA ALFONSA
FUENTES UNIBASO, IRATXE
FUENTETAJA OLMOS, M PILAR
FUERTES CANO, ESMERALDA
FUERTES JANICES, SUSANA
FUERTES MATEOS, AGUSTINA
FUICA ABAURREA, M VISITACION
FUICA LOPEZ, AMAYA
FULGENCIO MANCISIDOR, ARANTZA
FURONES GUERRA, M JESUS
FURUNDARENA DIEZ, MARIA JESUS
GAAFAR ---, AYMAN ABDEL HALIM HAMED
GABANCHO URIARTE, JOSEFINA GABRIELA
GABILONDO CUÉLLAR, IÑIGO
GABILONDO ZUBIZARRETA, FCO. JAVIER
GAGO BLANQUET, M. LUISA
GAGO CALVO, ESPERANZA
GAGO CARRACEDO, EXCELSA
GAGO ESCOBAR, MARIA ELISA
GAGO GAGO, JUSTINA
GAINZA DE LOS RIOS, FCO. JAVIER
GAINZA JAUREGUI, ESTEPAN IMANOL
GALAN MIGUEL, MARIA JULIA
GALAN ROITEGUI, OLGA
GALAN SERRA, SARA
GALARRAGA MARTIN, BEGOÑA
GALARZA IBARRONDO, ITZIAR
GALARZA RODRIGUEZ, MARIA JOSE B
GALBARRIATU ECHEBARRIA, IDOIA
GALBARRIATU GUTIERREZ, LARA
GALDEANO MIRANDA, JOSE MIGUEL
GALDIZ ITURRI, JUAN BAUTIST
GALDOS IZTUETA, MARTA
GALILEA PINILLOS, CONCEPCION
GALINDO RODRIGUEZ, ANA BELEN
GALISTEO LUQUE, MATILDE
GALLAGA GOIRI, CELIA
GALLARDO GALLARDO, EMILIA
GALLARDO HOYOS, YOLANDA
GALLASTEGUI SALCEDO, MARIA ANGEL
GALLEGO BASCUÑANA, MARIA ASCENSION
GALLEGO RIVAS, INMACULADA
GALLEGO SAIZ, M JOSEFA PAZ
GALLEGO VALDENEBRO, CONCEPCION
GALLO ALCALA, RUTH
GALLO GONZALEZ, JOSE MIGUEL
GALLO RENUNCIO, OLGA
GALVAN HAZAS, ROSA
GAMBRA ARREGUI, LEYRE
GAMINDE ANCHIA, NAIARA
GAMON MANGADO, ANA ISABEL
GANA DE BAROJA, IÑAKI MIRENA
GANADO MIGUELEZ, NURIA
GANDARA DE LA IBARRA, ANTONIO
GANDIAGA MANDIOLA, AINHOA
GANGOITI GOIKOETXEA, IKER
GANGOITI RUIZ DE GAUNA, DIANA
GANUZA LANDA, MARIA CRUZ
GANUZA MARTÍNEZ, EUNATE
GANUZA ZABALEGUI, M VICTORIA
GANZARAIN VALIENTE, LEIRE
GAÑAN MACHO, ROSANA
GARABIETA BESTEIRO, EDER
GARAI ATXUTEGUI, MARIA BEGONA
GARAMENDI RUIZ, IÑIGO
GARATE MENDIETA, M. MAR
GARATE OLARAN, ARANTZAZU
GARATEA VAZQUEZ, MARIA LOURDES
GARAY RETUERTO, ICIAR
GARCIA ALDA, MIGUEL ANGEL
GARCIA ALLENDE, INMACULADA
GARCIA ALONSO, JUAN ANTONIO
GARCIA ALONSO, M JOSEFA
GARCIA ALVAREZ, ANA ISABEL
GARCIA ALVAREZ, GERMAN
GARCIA ALVAREZ, MARIA ESTHER
GARCIA ALVAREZ, RAFAEL
GARCIA ARAQUISTAIN, EDUARDO JUAN
GARCIA ARDURA, JUAN LUIS
GARCIA ARENAS, MARIO
GARCIA ARTECHE, MIREN ZURIÑE
GARCIA ASENJO, ROSA MARIA
GARCIA AZCUE, IRUNE
GARCIA AZPIAZU, ZIORTZA
GARCIA BAHAMONDE, OLIVIA
GARCIA BARBERO, SONIA
GARCIA BARRIUSO, CARLOS
GARCIA BARRIUSO, ROBERTO
GARCIA BERASALUCE, ASUNCION
GARCIA BILBAO, SUSANA
GARCIA BLANCO, M CARMEN
GARCIA BOLADO, ELENA
GARCIA BOLADO, LIDIA
GARCIA BRAVO, M JOSE
GARCIA BRAVO, TEODORO
GARCIA CACHO, BEGOÑA
GARCIA CARDERO, CRISTINA
GARCIA CARREIRA, M ANGELES
GARCIA CASAL, VERONICA
GARCIA CASTAÑEDA, ANA BELEN
GARCIA CASTILLO, KATHERINE
GARCIA CASTRO, JOSE JAVIER
GARCIA CASTRO, MIGUEL ANGEL
GARCIA CODESIDO, RAQUEL
GARCIA CONDE, MARIA JUSTA
GARCIA CORRAL, BEGOÑA NEREA
GARCIA CORTES, MARGARITA
GARCIA COUCEIRO, ITZIAR
GARCIA CUADRADO, CARMEN
GARCIA CUESTA, IRENE
GARCIA DE CELIS, BELEN
GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ, AITOR
GARCIA DE VICUÑA MELENDEZ, AMAIA
GARCIA DIAZ, AGUSTINA
GARCIA DOMINGUEZ, AMAYA
GARCIA DOMINGUEZ, JOSE IGNACIO
GARCIA DOMINGUEZ, M VICTORIA
GARCIA DOMINGUEZ, Mª ANGELES
GARCIA DURRUTI, MARIA EUGENIA
GARCIA ECHEBERRIA, LARRAITZ
GARCIA ECHEVARRIA, JOSE MARIA
GARCIA EGUSQUIZA, JUAN JOSE
GARCIA ERAUZKIN, GORKA
GARCIA ESCRIBANO, ROBERTO
GARCIA ESTEBAN, ROSA MARIA
GARCIA ESTEVEZ, BEGONA
GARCIA EXPOSITO, ROSARIO
GARCIA FARRAN, JAVIER
GARCIA FERNAND-CU, DAVID
GARCIA FERNANDEZ, AMAIA
GARCIA FERNANDEZ, CONCEPCION
GARCIA FERNANDEZ, MARIA ISABEL
GARCIA FERNANDEZ, MARIA JULIA
GARCIA FERNANDEZ, SUSANA
GARCIA FERRER, IRATXE
GARCIA FINCA, VICTOR
GARCIA FRANCO, MARIA DELFINA
GARCIA GALAN, ANA ROSA
GARCIA GALLARDO, MARIA GUADALUPE
GARCIA GARCIA DE LOMANA, ALICIA
GARCIA GARCIA, ABILIO
GARCIA GARCIA, ESTHER
GARCIA GARCIA, IANIRE
GARCIA GARCIA, JOSE MARIA
GARCIA GARCIA, JUAN JOSE
GARCIA GARCIA, M CONCEPCION
GARCIA GARCIA, MARIA ANGELE
GARCIA GARCIA, MARIA DEL PILAR
GARCIA GARCIA, MARIA DOLORE
GARCIA GARCIA, MARIA LUISA
GARCIA GARCIA, RAQUEL
GARCIA GARCIA, SONIA
GARCIA GOMEZ, AZUCENA
GARCIA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER
GARCIA GOMEZ, JORGE
GARCIA GOMEZ, MIRIAM
GARCIA GONZALEZ, AMAIA
GARCIA GONZALEZ, JOSE MARIA
GARCIA GONZALEZ, M CONCEPCION
GARCIA GONZALEZ, M DEL CARMEN
GARCIA GONZALEZ, MARIA CARMEN
GARCIA GONZALEZ, SILVIA
GARCIA GUTIERREZ, FCO. JAVIER
GARCIA GUTIERREZ, JUAN JOSE
GARCIA HERNANDEZ, FLORENTINO
GARCIA HIERRO, SOFIA
GARCIA IGLESIAS, MARIA JESUS
GARCIA IMAZ, JOSEFINA
GARCIA ISLA, AIZEA
GARCIA IZAGUIRRE, RICARDO
GARCIA JIMENEZ, ISABEL
GARCIA JORRIN, ELIAS
GARCIA LARREA, MARIA TERESA
GARCIA LEON, ENCARNACION
GARCIA LIRIO, ALEXANDRA
GARCIA LLORENTE, MERCEDES
GARCIA LOPEZ, AINARA
GARCIA LOPEZ, MARIA
GARCIA LOPEZ, PILAR
GARCIA LORENZO, MARTA
GARCIA MAILLO, JOSE MANUEL
GARCIA MARTIN, ALFONSO
GARCIA MARTIN, JONE
GARCIA MARTIN, MARIA ASUNCION
BEGOÑA
GARCIA MARTINEZ, ANA Mª
GARCIA MARTINEZ, ANA MARIA
GARCIA MARTINEZ, GLORIA
GARCIA MARTINEZ, JUAN CARLOS
GARCIA MARTINEZ, JUAN MIGUEL
GARCIA MATE, REBECA
GARCIA MEDIAVILLA, MARIA ANGELE
GARCIA MELGOSA, MILAGROS
GARCIA MENDEZ, SALOME
GARCIA MIGUELEZ, INMACULADA
GARCIA MILLAN, VALENTINA
GARCIA MONTERO, ANA ISABEL
GARCIA MORCILLO, MARIA LUISA
GARCIA MORILLO, ANA MARIA
GARCIA MOTA, M PLACIDA
GARCIA MOYANO, JANIRE
GARCIA MUNSURI, JOSE
GARCIA MUÑOZ, EDUARDO
GARCIA NEGRO, MARIA ROSARIO
GARCIA ORBANEJA, DELIA
GARCIA ORMAZA, JON
GARCIA ORTEGA, ROSARIO
GARCIA ORTIZ, MARIA CELESTINA
GARCIA OSUA, ROBERTO
GARCIA PARDO, M PILAR
GARCIA PAZOS, MARIA CARMEN
GARCIA PEREZ, MARIA ASUNCION
GARCIA PRIETO, MIGUEL
GARCIA PUENTE, NURIA
GARCIA QUINTANILLA, SONIA
GARCIA RANERO, M ANTONIA
GARCIA REBOLLAR, SUSANA
GARCIA REDONDO, MARIA BEGOÑA
GARCIA REGAÑA, M ESTHER
GARCIA RENOVALES, E. VICTORIA
GARCIA REYES, OSCAR
GARCIA RIBES, AINHOA
GARCIA RIVAS, M.PILAR
GARCIA RIVAS, MARIA LAURA
GARCIA RODRIGUEZ, DAVID
GARCIA RUBIO, MARIA BEGOÑA
GARCIA RUIZ, JUAN CARLOS
GARCIA RUIZ, MARIA DOLORES
GARCIA RUIZ, MARIA VICTORIA
GARCIA RUIZ-GORDE, M LUISA
GARCIA SAEZ, ARACELI
GARCIA SAGARZAZU, MARIA BEGOÑA
GARCIA SAIZ, MERCEDES
GARCIA SALINAS, M BEGOÑA
GARCIA SAN ROMAN, KOLDOBIKA
GARCIA SANCHEZ, Mª INMACULADA
GARCIA SANCHEZ-GABRIEL, JUAN ANTONIO
GARCIA SANCHIDRIA, BEATRIZ
GARCIA SANTIAGO, CLAUDIA ANA
GARCIA SECO, M. BEGOÑA
GARCIA SEDANO, M NIEVES
GARCIA SERDIO, IRENE
GARCIA SERNA, PATRICIA
GARCIA SERNA, PEDRO PABLO
GARCIA SERRANO, Mª LUISA
GARCIA SERRANO, SILVIA
GARCIA TORRENS, CLAUDINA
GARCIA UNANUE, JUAN LUIS
GARCIA URABAYEN, CELSO JOSE
GARCIA URABAYEN, DIEGO
GARCIA URBINA, BELEN
GARCIA URQUIZO, TERESA
GARCIA VESGA, M TERESA
GARCIA VILLALMANZ, CARIDAD
GARCIA VILLASEBIL, PALOMA
GARCIA YARRITU, CARMEN ESMERALDA
GARCIA ZORRAQUINO, ELENA
GARCIA-CORTAZAR RUIZ-AGUIRRE,
M. CRISTIN
GARCIANDIA MUGICA, M. JESUS
GARCIA-OLAVERRI RODRIGUEZ, JORGE
GARCIA-VERDUGO REVUELTA, ANA
GARDEAZABAL GARCIA, JESUS
GARDEAZABAL IBAÑEZ, IZASKUN
GARDEAZABAL LINARES, PURIFICACION
GAREA BREY, DAVID
GAREA FREIRE, MANUEL
GAREA MATEOS, AMAIA
GARIBI UNDABARREN, JESUS M
GARIN FRAILE, MARTA
GARIN FRAILE, ZULEMA
GARIN ILLARRAMENDI, JOSE ANTONIO
GARITAONANDIA BILBAO, JUAN CARLOS
GARMA GALLO, AMALIA
GARMA GALLO, ROSA MARIA
GARMENDIA OLABARRIA, JASONE
GARMENDIA SANCHEZ, ELENA
GARMENDIA ZALLO, MAIDER
GARRAN SABANDO, M BEGOÑA
GARRASTACHU VIVANCO, MARIA CARMEN
GARRIDO BAZAL, M SOCORRO
GARRIDO HERNANDEZ, CRISTINA
GARRIDO MORAN, PEDRO ANTONI
GARRIDO PERERUELA, ALICIA
GARRIDO REY, MARIA ICIAR
GARRIDO RICO, AMAIA
GARRIDO SECO, JOSE ANGEL
GARRO CASTILLO, AURORA SALVA
GARZO FERNANDEZ, M BEGOÑA
GARZON HERNANDO, BELEN
GASCO ESCAMILLA, MARIA ANGELE
GASNAULT MUÑOZ, VERONIQUE
GASTACA MATEO, MIKEL
GASTELU-ITURRI CERVERA, ITZIAR
GASTON ETAYO, MARIA PILAR
GASTON ETAYO, ROSARIO
GASTON ORTIZ, MARIA DOLORES
GAVILAN HERNAEZ, MARIA CARMEN
GAVILAN MUÑOZ, M ANGELES
GAYUBO CAZORLA, M.PILAR
GAZTAMBIDE SAENZ, MARIA SONIA
GAZTELUA RUBIO, M AZUCENA
GAZTELURRUTIA ABAITUA, LOURDES
GENER QUEROL, BLANCA
GENOLLA SUBIRATS, JOSE
GIANONATTI GARDEAZABAL, JUAN
GIL ALONSO, ASUNCION PIL
GIL ANTON, JAVIER
GIL APARICIO, ROSA MARIA
GIL ARGAIZ, M JESUS
GIL CORCHERO, M.NATIVIDAD
GIL GARCÍA - OLLAURI, CRISTINA
GIL GONZALEZ, FCO. JAVIER
GIL IRIONDO, ALBERTO
GIL IZQUIERDO, MARIA MAR
GIL LEMUS, M ANGELES
GIL MARTIN, ANA ROSA
GIL MARTINEZ, JOSE LUIS
GIL OREJA, PEDRO LUIS
GIL PAN, MARIA BEGOÑA
GIL RODRIGUEZ, AMALIA
GIL RUIZ, JESUS
GIL SANCHEZ, ESTHER
GIL TELO, PATRICIA DEBORAH
GILA GOMEZ, M. MILAGROS
GIMENEZ GUILISASTI, SARAI
GIMENO MATE, JULIAN
GIRALDE FRESNO, SUSANA
GLERA LOPEZ, AMAIA
GOBERNADO MARTINEZ, JESUS
GOCHI IBARRA, ROSARIO
GODOY BALBOA, VICTORIA
GOENA VIVES, M. CRISTINA
GOENECHEA VILLODAS, YOLANDA
GOGENOLA LANDETA, JAIONE
GOICOECHEA AGUIRRE, NEREA
GOICOECHEA GOIRIENA, MARIA AMAYA
GOICOLEA OPACUA, IGNACIO
GOICOURIA ZULOAGA, M.ITZIAR
GOICURIA ZUAZAGA, INMACULADA
GOIKOETXEA AGIRRE, ANE JOSUNE
GOIKOETXEA URIARTE, XABIER
GOIRIA ORMAZABAL, M DEL CARMEN
GOIRIENA SEIJO, PEDRO
GOIRIENA ZABALA, M BEGOÑA
GOITI ARCE, HAIZEA
GOITIA ELLACURIA, MIREN
GOITIA IBARRA, MIKEL
GOLDARATZENA EITZAGAETXEBARRIA,
ESKARNE
GOLVANO UTRILLA, MARIA ISABEL
GOMARA GONZALEZ, JUAN CARLOS
GOMEZ AGUINAGA, JAVIER
GOMEZ ALONSO, MARIA CARMEN
GOMEZ BARRAL, M.ANGELES
GOMEZ BEDIAGA, FCO. JAVIER
GOMEZ BONILLA, AINHOA
GÓMEZ BRINGAS, CRISTINA
GOMEZ CABRERIZO, M.SOL
GOMEZ CARDOSO, BEATRIZ
GOMEZ CARRASCOSA, M DOLORES
GOMEZ CASADO, MONICA
GOMEZ CASTRO, M. ISABEL
GOMEZ CAYETANO, PURIFICACION
GOMEZ CONCEJO, M YOLANDA
GOMEZ CORTES, BORJA
GOMEZ COSTUMERO, BEGOÑA
GOMEZ COSTUMERO, M JESUS
GOMEZ CRESPO, BEATRIZ
GOMEZ DE CEDRON CARDENOSA, MARIA
CARMEN
GOMEZ DE ITURRIAGA PIÑA, ALFONSO
GOMEZ DOMINGUEZ, Mª ISABEL
GOMEZ ESTANCONA, NEMESIO
GOMEZ ESTEBAN, JUAN CARLOS
GOMEZ ESTEBAN, MARIA MONTSERRAT
GOMEZ FERNANDEZ, M TERESA
GOMEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR
GOMEZ GARCIA SAN, ISABEL
GOMEZ GARCIA, MARIA
GOMEZ GARCIA, MARIA CARMEN
GOMEZ GARCIA, MARIA ESTHER
GOMEZ GARCIA, MARIA ISABEL
GOMEZ GOMEZ, Mª ANGELES
GOMEZ GOMEZ, MARIA CRUZ
GOMEZ GOMEZ, VICTORIA
GOMEZ GOMEZ, YOLANDA
GOMEZ GONZALEZ, INES
GOMEZ GONZALEZ, LEONOR
GOMEZ GONZALEZ, MARIA LUISA
GOMEZ IRWIN, LAURA
GOMEZ LABAYEN, NATIVIDAD
GOMEZ LABRADOR, JUAN CARLOS
GOMEZ LABRADOR, M LOURDES
GOMEZ LARRAZABAL, MIREN NEKANE
GOMEZ LAVADO, Mª ROSARIO
GOMEZ LOPEZ, FERNANDO
GOMEZ LOPEZ, NEMESIA
GOMEZ MARTIN, LUCIA ALBA
GOMEZ MARTIN, TARSILA
GOMEZ MARTINEZ, AGUSTIN PEDRO
GOMEZ MIGUEL DE, MARIA ENMA
GOMEZ MIGUEL DE, SUSANA
GÓMEZ MONTES, XABIER
GOMEZ MONTILA, M.ASCENSION
GOMEZ MUGA, SUSANA
GOMEZ NAVAZO, MARIA TERESA
GOMEZ NIETO, JESUS
GOMEZ NIETO, JUANA DE LA
GOMEZ NIETO, LARA
GOMEZ OTAOLA, MARIA CARMEN
GOMEZ QUINTANA, PABLO LUIS
GOMEZ RAMIREZ, CRISTINA
GOMEZ RUIZ, MARIA CARMEN
GOMEZ RUIZ, VERONICA
GOMEZ SAIZ, MARIA BEGOÑA
GOMEZ SANCHEZ, BEATRIZ
GOMEZ SANTOS, VANESA
GOMEZ SEBASTIAN, ISABEL
GOMEZ SUAREZ, JAVIER
GOMEZ UBEDA, CONSUELO
GOMEZ VARELA, SUSANA
GOMEZ VILLAR, MARIA ELENA
GOMEZ VIRGEL, MIREN JASONE
GONZALEZ ALAÑA, IRENE
GONZALEZ ALONSO, M BEGOÑA
GONZALEZ ALVAREZ, JOSE IGNACIO
GONZALEZ ANDRES, Mº GLORIA
GONZALEZ ARROYO, Mª DOLORES
GONZALEZ BALENCIAGA, MARIA
GONZALEZ BAZO, TANIA
GONZALEZ BENITO, MAITANE
GONZALEZ BOCOS, MARIA JESUS
GONZALEZ BUGEDO, M.ISABEL
GONZALEZ CABO, INMACULADA
GONZALEZ CALLE, M. ROSARIO
GONZALEZ CALLES, ADOLFO BALDO
GONZALEZ CALLES, M ISABEL
GONZALEZ CALVO, ARIANA
GONZALEZ CANTERA, RAQUEL
GONZALEZ CARNERO, MERCEDES
GONZALEZ CARRACEDO, MARIA DEL
CARMEN
GONZALEZ CARRIL, MARIA CARMEN
GONZALEZ COELLO, SONIA
GONZALEZ CONTRERAS, PATRICIA
GONZALEZ CORRALES, M. PILAR
GONZALEZ CUADRADO, MARIA PAZ
GONZALEZ DE TANAGO ARALUCE, JAIME
GONZALEZ DE ZÁRATE PÉREZ DE
ARRILUCEA, A
GONZALEZ DELGADO, GABRIEL
GONZALEZ DIAZ, EVA MARIA
GONZALEZ DIEZ, ROSA MARIA
GONZALEZ DURAN, MARIA NIEVES
GONZALEZ ECHEVARRIA, JANIRE
GONZALEZ EGAÑA, ANA AMAIA
GONZALEZ ENFEDAQUE, M JOSE
GONZALEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL
GONZALEZ FERNANDEZ, DANIEL
GONZALEZ FERNANDEZ, M NIEVES
GONZALEZ GALDEANO SAINZ, NEFTALI
JULIAN
GONZALEZ GARCES, YOLANDA
GONZALEZ GARCIA, AMAYA
GONZALEZ GARCIA, M JESUS
GONZALEZ GARCIA, MARTA
GONZALEZ GARCIA, RAQUEL
GONZALEZ GOMEZ, ANA
GONZALEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ GONZALEZ, GLORIA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, IGOR
GONZALEZ GONZALEZ, MARIA ICIAR
GONZALEZ GONZALEZ, RAIMUNDA
GONZALEZ GRAJAL, MARIA MILAGR
GONZALEZ GUTIERREZ, KARMELE
GONZALEZ HERMOSA, MARIA ROSARIO
GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER
GONZALEZ IRUS, M JULIANA
GONZALEZ IZQUIERDO, IRATXE
GONZALEZ JUARROS, M DEL MAR
GONZALEZ LANDA, GONZALO
GONZALEZ LANSEROS, CLARA ISABEL
GONZALEZ LARRAGAN, SUSANA
GONZALEZ LLORENTE, LAURA
GONZALEZ LOPEZ, M.VICTORIA
GONZALEZ LOPEZ, MARTA
GONZALEZ LOPEZ, MIKEL
GONZALEZ LOPEZ, PEDRO MARIA
GONZALEZ LOPEZ-NEGR, M ROSARIO
GONZALEZ MADRID, VICENTA
GONZALEZ MANZANEDO, MARIA CRUZ
GONZALEZ MARTIN, UNAI
GONZALEZ MARTINEZ DE LAHIDALGA, IKER
GONZALEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS
GONZALEZ MARTINEZ, LORETO
GONZALEZ MARTINEZ, MARIA
GONZALEZ MATA, MAITE
GONZALEZ MATA, SONIA
GONZALEZ MELERO, MARIA ISABEL
GONZALEZ MIELGO, FCO. JAVIER
GONZALEZ MONASTERIO, RAQUEL
GONZALEZ MUNOZ, ANA ROSA
GONZALEZ MUÑOZ, MARIA ISABEL
GONZALEZ NEIRA, ASTRID
GONZALEZ NIETO, M JOSE
GONZALEZ OCHOA, JOSE IGNACIO
GONZÁLEZ OJEMBARRENA, ALBERTO
GONZALEZ OTAOLA, FCO. JAVIER
GONZALEZ PACHECO, REBECA
GONZALEZ PARIENTE, MARIA CARMEN
GONZALEZ PEREZ, ITZIAR
GONZALEZ PEREZ, M CARMEN
GONZALEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL
GONZALEZ PEREZ, PAULA
GONZALEZ POSTIGO, MARIA ROSARIO
GONZALEZ PRADO, MARIA NATIVIDAD
GONZALEZ PROY, Mª DEL ROSARIO
GONZALEZ QUINTANA, FERNANDO
GONZALEZ RAMOS, LORENA
GONZALEZ REY, M ASUNCION
GONZALEZ REYERO, MARIA NIEVES
GONZALEZ ROBREDO, FRANCISCO DE BORJA
GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCA
GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIO
GONZALEZ RODRIGUEZ, PATRICIA
GONZALEZ RODRIGUEZ, SORAYA
GONZALEZ ROY, MARIA CONCEPCIÓN
GONZALEZ SAIZ, M AGURTZANE
GONZALEZ SALA, ANA
GONZALEZ SALCEDO, MARIA SANTA
GONZALEZ SALO, CRISTINA
GONZALEZ SANCHEZ, AMALIA
GONZALEZ SANCHEZ, JOSE JAVIER
GONZALEZ SANCHEZ, JUAN
GONZALEZ SANTISTEBAN, MERCEDES
GONZALEZ SANTOS, JUSTINA
GONZALEZ SARABIA, M TERESA
GONZALEZ SERNA, M ASCENSION
GONZALEZ SERNA, M DEL CARMEN
GONZALEZ SERRANO, Mª DOLORES
GONZALEZ TEJEDOR, MARINA
GONZALEZ TORRES, ELISA ISABEL
GONZALEZ TORRES, MARIA OLIVA
GONZALEZ TRUEBA, VANESA
GONZALEZ TUDANCA, LUIS ALBERTO
GONZALEZ URIARTE, ALBERTO
GONZALEZ URIARTE, JAVIER
GONZALEZ VALCARCEL, MARIA YOLAND
GONZALEZ VALIENTE, CELIA ESTHER
GONZALEZ VEGA, Mª PILAR
GONZALEZ VELASCO, MANUEL JOSE
GONZALEZ VELEZ, MARTA
GONZALO MARGUELLO, M MERCEDES
GONZALO SANCHEZ, YOLANDA
GONZALVEZ RODRIGUEZ, MARIA ELIDIA
GONZALVO SAINZ, AMAYA
GOÑI REINA, JOSE FELIX
GOÑI YARNOZ, AMAIA
GORDON ECHEVARRIA, BEGOÑA INES
GOROCICA LLORENTE, JOSEBA IÑAKI
GOROSPE ARRAZURIA, M LOURDES
GOROSPE ARRAZURIA, MARIA JOSE
GOROSTIAGA ROA, MIGUEL ANGEL
GOROSTIDI ARRIZABALA, AITOR
GOROSTIDI OROZCO, M AMAYA
GOROSTIZA CUESTA, ALAZNE
GOROSTIZA GUERRICAEC, COSME
GOROSTIZA LABORDA, DIANA
GOROSTIZA MANTEROLA, AMAYA
GORROCHATEGUI ARROYO, M MERCEDES
GORROCHATEGUI BERACOECHE, M JOSEFA
GOTI MORO, FRANCISCA
GOULARD CORRALES, MARIA JOSE
GOVILLAR LARRAÑAGA, ANA
GOYOAGA LEJARRETA, IÑAKI
GOYOAGA SARABIA, INES
GOZALO BARINAGA, Mª BEGOÑA
GOZALO GARCIA, ARMANDO
GRACIA GARCIA, MARIA JESUS
GRANADERO PIRIS, EMILIO
GRANDE GRANDE, M. VICTORIA
GRANDOSO FERRERAS, M CARMEN
GRANEL BUENO, M.ANGELES
GRAU BOLADO, MARIA GEMA
GREGORIO FUERTES, CRISTINA
GREGORIO TORRE DE LA, MARIA TERESA
GRIJALBA FERNADEZ, AMALIA
GRIJALBA IPIÑAZAR, IZASKUN
GRIJALBA LLOBREGAT, YOLANDA
GUADILLA FERNANDEZ, M.LUISA
GUARDIA ODENA, LIDIA
GUEMES CEBALLOS, M. CARMEN
GUEMES HERREROS, M ANGELES
GUEMEZ LEDESMA, M.NEKANE
GUENECHEA ARRINDA, MAIDER
GUERENABARRENA MOMEÑE, MARTA
GUERGUÉ GONZALEZ, AMAIA
GUERRA CUESTA, ELENA
GUERRA DEL CAMPO, ANA M
GUERRA GARCIA, ENERITZ
GUERRA GARCIA, JUANA MARIA
GUERRA RASTROJO, ASIER
GUERRA RUIZ, MARIA JESUS
GUERRERO GABARI, LORENA
GUERRERO LORENZO, ROCIO
GUERRERO MOLINA, JOSE ANTONIO
GUERRERO RUIZ, ARACELI
GUERRERO URBANO, JESUS
GUERRICAECHEVARRIA LOPEZ, AMAIA
GUERRO GARCIA, MANUEL
GUEVARA JIMENEZ, CONCEPCION
GUEVARA PEREZ, LUIS MARIA
GUEVARA UCERO, JULIO
GUIJARRO GONZALEZ, JESUS
GUIJO SANABRIA, MARIA ANGELES
GUIMON BARDESI, AMADA
GUIO CARRION, LAURA
GUISASOLA AMARO, VIRGINIA
GULIAS ONTAVILLA, M ANGELES
GULLON LANSEROS, M CARMEN
GURAYA MURO, JAVIER
GURTUBAY LANDETA, PAULA
GURTUBAY MARTINEZ, JUAN MANUEL
GURTUBAY OLAETA, INMACULADA
GUTIERREZ AGUIRRE, IRACHE
GUTIERREZ AGUIRRE, M ESTHER
GUTIERREZ ARNAIZ, PILAR
GUTIERREZ BILBAO, NAGORE
GUTIERREZ CAMPOY, M CONCEPCION
GUTIERREZ CASTAÑON, BEGOÑA
GUTIERREZ CASTRESANA, BLANCA
GUTIERREZ CASTRO, JUAN CARLOS
GUTIERREZ CHICOTE, LAURA
GUTIERREZ CRUZ DE LA, AMAYA ANA
GUTIERREZ DAMIAN, EDDY ISABEL
GUTIERREZ DIEZ, ROSARIO
GUTIERREZ GALVEZ, ANTONIO
GUTIERREZ GARCIA, L ALBERTO
GUTIERREZ GARCIA, LAURA
GUTIERREZ GARCIA, M DEL CARMEN
GUTIERREZ GOMEZ, MARIA OLGA
GUTIERREZ GRIJALBA, OIHANE
GUTIERREZ GUERRA, M TERESA
GUTIERREZ GUTIERREZ, M INMACULADA
GUTIERREZ HERNANDO, MERCEDES
GUTIERREZ HERNANDO, MILAGROS
GUTIERREZ HERRADOR, GABRIEL
GUTIERREZ HERRERO, M ADELA
GUTIERREZ LASTRA, MARIA ESTHER
GUTIERREZ LERGA, ROSA ANA
GUTIERREZ MARTIN, MARIA ASCENSION
GUTIERREZ MARTINEZ, SANTOS
GUTIERREZ MIELGO, M INMACULADA
GUTIERREZ ORTEGA, MARIA PILAR
GUTIERREZ PEÑA, ROSA MARIA
GUTIERREZ PORTILLO, MERCEDES
GUTIERREZ REGLERO, EVA M.
GUTIERREZ RICO, ROSA MARIA
GUTIERREZ ROCHA, MATILDE
GUTIERREZ RODRIGUEZ, YOLANDA
GUTIERREZ RUIZ, INMACULADA
GUTIERREZ SALCEDA, ANA MARIA
GUTIERREZ SANCHEZ, LUIS FRANCISCO
GUTIERREZ SERRANO, MARIA ESTHER
GUTIERREZ -SOLANA FERNANDEZ-VILLA,
M DEL
GUTIERREZ ZORZANO, M FELICIDAD
GUTIERREZ-BARQUIN LOPEZ, IRENE
GUTIEZ CORCUERA, M ITZIAR
GUTIEZ GONZALEZ, Mª CARMEN
GUZMAN ARZAMENDI, MARIA JESUS
GUZMAN HERRERO, SUSANA
HAMAMI ABRAM, MUNZER
HAMZEH GARCIA, GADAH
HARO RUIZ, ANA
HENALES HIERRO, M.YOLANDA
HERAS DE LAS COSTANA, ANA MARIA
HERAS DE LAS ZAYAS, MARIA MILAGROS
HERAS DIEZ, MILAGROS
HERAS GONZALEZ, FELICIANA
HERBOSA LOPEZ, ANA
HERBOSO BILBAO, JOAQUIN
HERGUEDAS BASTARDO, MARIA ISABEL
HERMANA TEZANOS, MARIA TERESA
HERMOSA URRA, MIREN JOSUNE
HERMOSILLA RAMIREZ, MARIA ISABEL
HERNAEZ PRIETO, CRISTOBAL
HERNAEZ RODRIGUEZ, JAVIER AITOR
HERNAIZ FERNANDEZ, CESAREA
HERNANDEZ ABAD, CLARA ISABEL
HERNANDEZ ABAD, IANIRE
HERNANDEZ ALMARAZ, JOSE LUIS
HERNANDEZ BALDIZON, SAMUEL
HERNANDEZ BAYON, MONICA
HERNANDEZ BELLOSO, BERTA MARIA
HERNANDEZ BERMEJO, M MARTA
HERNANDEZ CASTRILLO, BEGOÑA
HERNANDEZ CHACON, MARIA ANGELE
HERNANDEZ CONDE, ISABEL
HERNANDEZ DIEZ, ANA Mª
HERNANDEZ ESTEVEZ, MARIA ANGELES
HERNANDEZ FERNANDEZ, CRISTINA
HERNANDEZ GOICOECHEA, JAVIER
HERNANDEZ GONZALEZ, INES
HERNANDEZ GONZALEZ, NEREA
HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE MARIA
HERNANDEZ IRAZOLA, MARIA JESUS
HERNANDEZ LAFUENTE, M. BEGOÑA
HERNANDEZ MANZANO, M VICTORIA
HERNANDEZ MORENO, M. NIEVES
HERNANDEZ ONTORIA, MARIA ITZIAR
HERNANDEZ PEREZ, LUCIA
HERNANDEZ RICO, SILVIA
HERNANDEZ ROMERO, MARIA JESUS
HERNANDEZ ROMERO, ROSA MARIA
HERNANDEZ SALVADOR, INES
HERNÁNDEZ SANZ, MARÍA LUISA
HERNANDEZ TADEO, MIGUEL ANGEL
HERNANDEZ USTARIZ, MARIA LUISA
HERNANDEZ VAZQUEZ, LAURA
HERNANDEZ VIDAL, M ELENA
HERNANDEZ ZAMORA, MARIA RAQUEL
HERNANDO GARCIA, FELIX JAVIER
HERNANDO GARCIA, M. JESUS
HERNANDO GONZALEZ, ELENA
HERNANDO LARREA, MARIA NIEVES
HERNANDO MARTIN, CRISTINA
HERNANDO MUÑOZ, CARMEN ROSA
HERNANDO OREJANA, JOSE IGNACIO
HERNANDO PEREZ, LORENA
HERNANDO PINO DEL, RAQUEL
HERNANDO RUBIO, INAKI
HERNANI GRANDE, MARIA REGINA
HERNANI MAYO, RAQUEL
HERRAN IZAGUIRRE, ANA BEGOÑA
HERRAN LAFUENTE, JOSE MIGUEL
HERRAN ORTEGA, CARLOS ROQUE
HERRAN SAN PEDRO, HERMELINDA
HERRANZ BAZA, LEIRE
HERRANZ GONZALEZ, CRISTINA
HERRERA ANAYA, IGNACIO
HERRERA BARTUREN, MARIA TERESA
HERRERA BULLON, AITOR JAVIER
HERRERA CUEVAS, IÑIGO
HERRERA GOMEZ, PATRICIA
HERRERO AGUADO, ROSA MARIA
HERRERO BEOBIDE, LEIXURI
HERRERO FERNANDEZ, PATRICIA
HERRERO GARAY, ISABEL
HERRERO GARCIA, LAURA
HERRERO GOÑI, MARIA
HERRERO LOPEZ, IDOIA
HERRERO MARTINEZ, MARIA LUJAN
HERRERO MUÑOZ, JORGE
HERRERO TERRADILLOS, PILAR
HERRERO TORRES, FLORITA
HERREZUELO FERNANDEZ, JOANA
HERVELLA GARCES, MARIA ISABEL
HIDALGO FERNANDEZ, AINHOA
HIDALGO FREIRE, NATALIA
HIDALGO LOPEZ, ISABEL
HIDALGO MALAGA, IRMA
HIDALGO RODRIGUEZ, THAIS
HIDALGO SAN JOSE, ARTURO
HIDALGO SILVA, MARIA LOURDES
HIDALGO VALENCIA, IGNACIO
HIERREZUELO OTERO, LEIRE
HIERRO PEREZ, FRANCISCA
HIERRO SANTA COLOMA, SILVIA
HIGUERA ÁLVAREZ, REBECA OLIVA
HIGUERA NUÑEZ, MARIA JOSE
HOLGADO NUÑEZ, MARIA BEGOÑA
HORMAECHE LOPATEGUI, MILAGROS
HORMAECHEA GARCIA, NAIARA
HORMAETXE ALTONAGA, MIREN ITZIAR
HOYUELOS HOYOS, GENOVEVA
HUERGA LLAGUNO, FCO. JAVIER
HUERTAS BUEN PASTO, ELENA
HUESO ALONSO, MERCEDES
HUIDOBRO CARRASCO, ANA ESTHER
HUIDOBRO SEDANO, M TERESA
HUMADA GARCIA, M MERCEDES
HURTADO ESQUINA, TEODOSIA
HURTADO HURTADO, M. JESUS
HURTADO URQUIDI, M PILAR
IBABE RIVERO, PABLO
IBAÑEZ ALONSO, SILVIA
IBAÑEZ CESTONA, VICTORIA
IBAÑEZ CIRION, M GUADALUPE
IBAÑEZ DIAZ, IRATXE
IBAÑEZ FEIJOO, EDUARDO
IBAÑEZ FEIJOO, SILVIA
IBAÑEZ GONZALEZ, MARIA LOURDES
IBAÑEZ GUTIERREZ, IGNACIO
IBAÑEZ NAVAJO, M ANGELES
IBAÑEZ PRIETO, SUSANA
IBAÑEZ ROZAS, MARIA ISABEL
IBAÑEZ TORRE, SANDRA
IBAÑEZ TRIGO, MIRYAM
IBAÑEZ VIAN, AMAIA
IBARGUEN ORTEGA, LUCIA
IBARRA ARECHABALE, M LOURDES
IBARRA BARRUTIETA, MARIA ARANZAZU
IBARRA GUTIERREZ, AMAIA
IBARRECHEBEA IRUARRIZAG, SUSANA ISABE
IBARROLA GUTIERREZ, M.INMACULADA
IBARZABAL OLABARRIETA, MAITE
IBARZABAL TRUEBA, MARIA CARMEN
IBINAGA CINTAS, M DEL CARMEN
IBOR UREÑA, IKER
ICEDO FERNANDEZ, ARACELI
ICEDO FERNANDEZ, HERMELINA
IDIGORAS LOPEZ DE L, LOURDES
IGARTUA AZCUNE, ALFONSO
IGLESIA DE LA LANDAJO, YOLANDA
IGLESIAS AGUIRRE, MARIA ANGELE
IGLESIAS ASTORGA, GASPAR
IGLESIAS FERNANDEZ, ANA ISABEL
IGLESIAS FERNANDEZ, FERNANDO
IGLESIAS FERNANDEZ, INOCENCIA
IGLESIAS FERRO, Mª DEL CARMEN
IGLESIAS GARCIA, M PILAR
IGLESIAS GOMEZ, TAMARA
IGLESIAS HERRERO, RAMIRO
IGLESIAS HIDALGO, GOTZON
IGLESIAS LLANO, IKERNE
IGLESIAS LOPEZ, M.JESÚS
IGLESIAS MARTINEZ, ARANTZA
IGLESIAS MARTINEZ, MERCEDES VIC
IGLESIAS MUÑOZ, CLARA MARIA
IGLESIAS PEREZ, ANA MARIA
IGLESIAS PEREZ, M ANGELES
IGLESIAS PEREZ, MARIA ISABEL
IGLESIAS RELLOSO, MARIA CARMEN
IGLESIAS SAINZ-MAZA, ANA M
IGLESIAS SAINZ-MAZA, ESPERANZA
IGNACIO COLLADO, MARGARITA
IMAÑA CORTES, IDOIA
IMAZ PEREG, JOSE MARIA
INCHAURRAGA BEASCOECHE, MIREN
EDURNE
INCHAUSTI IGUIÑIZ, MARTA
INCLAN IRIBAR, GABRIEL
INCLAN IRIBAR, INMACULADA
INCLAN IRIBAR, MARI LUZ
INES PORRES, MARIA CARMEN
INGUANZO BALBIN, RAMON
INGUANZO ORTÍZ, MARÍA
INIESTA OZCARIZ, CRISTINA
INTRIAGO ARRIBAS, M DEL CARMEN
INZA SAN SALVADOR DEL VALLE, AINHOA
IÑARRA ELGUEA, PEDRO
IPARRAGUIRRE LEANIZBARR, ARANZAZU
IPARRAGUIRRE RIOJA, JOSE ANTONIO
IRAETA QUINTELA, MARIA DOLORES
IRAIZOZ CARDAS, JOSE MANUEL
IRARRAGORRI BENGOECHEA, JOSE
IRASTORZA TERRADILLOS, IÑAKI XARLES
IRAZABAL DIEZ, M.BEGONA
IRAZABAL ECHEVARRIA, MARIA JESUS
IRAZU GARAY, GORKA
IRIARTE DEL VAL, AMAIA
IRIBAR LARREA, IRIS
IRIBERRI PASCUAL, M MILAGROS
IRIGOYEN OYARZABAL, ANTONIO M
IRIGOYEN RODRIGUEZ, JUAN M.
IRIONDO ATIENZA, INMACULADA
IRIONDO MARTINEZ, MIREN ZAIDA
IRUARRIZAGA OVEJAS, ELUSKA
IRUIN IRULEGUI, GEMMA
IRURETA MARTINEZ, MARIA ARANZAZU
IRURETAGOYENA AMIANO, JOSE RAMON
IRURZUN ZUAZABAL, JOSU GOTZON
IRUS SAIZ, MARIA ENCARN
IRUSTA BERRIOCHOA, MARIA IDOIA
IRUSTA CALERA, FRANCISCO
ISASI RUIZ, M CARMEN
ISASI SAN MARTIN, LOREA
ISLA UYARRA, MARIA ISABEL
ISPIZUA GARRO, MARIA BEGOÑA
ITUARTE ARIZAGA, JUAN
ITUARTE AZPIAZU, IÑAKI
ITUARTE URIARTE, RICARDO
ITURRALDE MOGRO, EUSEBIA
ITURRE SALINAS, BEGOÑA
ITURRI CLAVERO, FERNANDO
ITURRIZAGA ACEÑA, INMACULADA
ITURRIZAR BILBAO, MARIA CARMEN
IZA ABADIA, M GLORIA
IZA LOPEZ, ITXASO
IZA RODRIGUEZ, ESTIBALIZ
IZAGUIRRE DIAZ DE LEZANA, DANIEL
IZAOLA ARRI, MARIA BEGOÑA
IZAOLA CORTES, IZASKUN
IZQUIERDO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL
IZQUIERDO CAMPO, MARIA ISABEL
IZQUIERDO ORTIZ, ARRATE
IZQUIERDO PEÑAFIEL, XABIER TOMAS
IZQUIERDO TEJEDOR, M.INMACULADA
IZQUIERDO TORRE, M VICTORIA
JACA MICHELENA, M CARMEN
JARAMILLO VAQUEIRO, MARIA ANGELES
JAUREGI BILBAO, CRISTINA
JAUREGIZURIA MAGUNAZELAIA, MAITENA
JAUREGUI ABRISQUETA, MARIA LUISA
JAUREGUI ALONSO, ITZIAR
JAUREGUI BARRUTIA, AMAIA
JAUREGUI CORTINA, FRANCISCO
JAUREGUI ECHEGUREN, BEGOÑA
JAUREGUI JUARRERO, MAITE
JAUREGUI LOZANO, JOSE MIGUEL
JAUREGUI PEREZ, ANA MARIA
JAUREGUI PEREZ, M TERESA
JAUREGUI QUINTANA, MIREN
JAUREGUI ZABALETA, MAITE
JAUREGUIBEITIA OLAZABALAG, ESTHER
JAYO ANDRES, ITZIAR
JEREZ ALONSO, BEGOÑA
JIMENEZ ALONSO, ANA ISABEL
JIMENEZ CIRIERO, DIANA
JIMENEZ EGUIZABAL, MARIA ISABEL
JIMENEZ HUERTAS, PALOMA
JIMENEZ HURTADO, M VICTORIA
JIMENEZ MAESTRE, UNAI
JIMENEZ MARIN, MARIA JESUS
JIMENEZ NIETO, ANTONIA M
JIMENEZ NIETO, RAFAELA
JIMENEZ PORTILLO, ANTONIA
JIMENEZ PRADOS, MARIA JOSE
JIMENEZ TOLEDO, FRANCISCA
JIMENEZ TOMAS, ROSA
JIMENEZ URQUIA, CARMEN
JIMENEZ VALTUEÑA, M ISABEL
JIMENEZ VALTUEÑA, MARIA LUISA
JIMENO BARRERO, AINHOA
JORGE GONZALEZ, CRISTINA
JORGE PIÑERO, JOSE CARLOS
JORGE RABAGO, EVIDENCIA
JUAREZ ARIZALETA, MARIA LUZ
JUARISTI ZARRAGA, MARIA BEGOÑA
JUEZ PORRAS, JULITA
JULIAN DOMINGUEZ, NURIA
JUNQUERA LANDETA, ANDONI
JUSTO BLANCO, SHEILA
KAKEH BURGADA, BEATRIZ
KAMARA EGUIA, OLATZ
KANALAETXEBARRIA ZAMORA, AINHOA
KATARYNIUK DI COSTANZO, YANINA
KOBEAGA RUIZ, GORKA
LABAYEN AZPARREN, ION
LABAYEN BERAZA, FERMIN
LABAYRU ECHEVERRIA, MARIA TERESA
LABORDA GONZALEZ, LUCIA
LABURU REBOLLO, VERONICA
LABURU VIZCAINO, GUILLERMO
LACALLE VALIENTE, MANUEL
LACARRA BARBERO, M CARMEN
LACHEN GAMBRA, MARIA CRUZ
LACRUZ SALAZAR, M CRISTINA
LADA QUINTANA, MARIA ELENA
LAFUENTE BARRIO, RUBEN
LAFUENTE CAMARA, SORAYA
LAFUENTE MARCO, PILAR
LAFUENTE MEDIAVILLA, CONSUELO AMAYA
LAFUENTE PÉREZ, IRATXE
LAGO SIERRA, M. ANTONIETA
LAGO SIERRA, M. JESUS
LAGUNA DEL VALLE, IMANOL
LAGUNA MELENDEZ, JUAN ANDRES
LAISEKA URBANETA, SORKUNDE
LAITA LEGARRETA, AMAIA
LAIZ ORIZAOLA, BEATRIZ
LAIZOLA LOINAZ, ATSEGIÑE
LAMARCA GONZALEZ, AMAYA
LAMAS LIZ, TERESA
LAMAS LOPEZ, BEATRIZ
LAMBARRI SAN MARTIN, IMANOL
LAMIQUIZ MENCHACA, M ISABEL TER
LAMIQUIZ VALLEJO, ALBERTO
LAMPREABE GAZTELU, ILDEFONSO
LANCHARES FERNANDEZ DE OCARIZ,
M. DE LAS
LANCHO LANCHO, LAURA
LANDA BARAÑANO, MARIA BEGOÑA
LANDA BURGOS, MARIA ASUNCIÓN
LANDA CENDEGUI, MIREN SORNE
LANDA FUENTES, ARGIÑE
LANDA PINILLOS, MIREN AGURTZANE
LANDIN VICUÑA, CAMILO
LANTARON LOPEZ, ISABEL
LANZAGORTA ITURRALDE, GLORIA
LAÑA CAREAGA, JUAN MARIA
LAPEYRA LECUE, M JOSE
LARA LARGO, ROSARIO
LARIZGOITIA ELEJALDE, ZOHARTZE
LARRABEITI CASTRO, ANA MARIA
LARRACOECHEA JAUSORO, JOSE
LARRACOECHEA ZULUAGA, AINHOA
LARRAGAN ARRIETA, M.ROSARIO
LARRAKOETXEA URKIXO, IGONE
LARRAMENDI VALLE, ITZIAR
LARRAÑAGA REMENTERIA, LOREA
LARRAONA GUERRERO, AGURTZANE
LARRAONA PRADERA, IRATI
LARRAURI PEREDA, AINHOA
LARRAURI SEBASTIAN, MARIA BEGOÑA
LARRAZABAL AMARICA, M ARANZAZU
LARRAZABAL ARBAIZA, AINARA
LARRAZABAL BAZTERRETXEA, AITOR
LARRAZABAL BILBAO, ITZIAR
LARRAZABAL CHICON, BERNARDO
LARRAZABAL GALARZA, GERMAN
LARRAZABAL GONZALEZ, CONCEPCION
LARRAZABAL NEGRETE, IRUNE
LARRAZABAL PEREZ, M. EUGENIA
LARRAZABAL RALUY, EMILIO
LARRAZABAL SANTOS, URTZI
LARREA ACHA, MARIA CONCEP
LARREA AZKORRA, LANDER
LARREA BILBAO, LUIS MARIA
LARREA FLORES, ANA ISABEL
LARREA ITURRIAGA, ITZIAR
LARREA LANDA, MARIA DOLORE
LARREA LOTINA, IÑIGO
LARREA OBESO, VANESA
LARREA PORTILLO, BEGOÑA
LARREA RUIZ, AMAYA
LARREATEGUI DEBA, PELI ANDER
LARREATEGUI MENDAZONA, LOURDES
LARRIETA RIAÑO, M. ROSA
LARRINAGA LUZARRAGA, RAMON
LARRINAGA UGALDE, MIREN EDURNE
LARRINAGA ZUBERO, M KARMELE
LARRUSCAIN GARAY, ISABEL
LARZABAL ARETXABALA, ANDONI
LASA ELGEZUA, OLATZ
LASA LEGORBURU, CAROLINA
LASARTE SANTAMARIA, M ANGELES
LASECA OCHOA, CLARA INES
LASSO MANZANO, MERCEDES
LASUEN AGUIRRE, DEIENE
LASUEN AIZPITARTE, MARIA BEGOÑA
LATORRE ESTEBAN, ANGELA
LATORRE GUISASOLA, MIGUEL
LATORRE RODRIGUEZ, ELENA
LAUCIRICA SANTAMARIA, LUIS MIGUEL
LAUCIRICA ZABALA, ICIAR IGNACIA
LAVANDEIRA FERNANDEZ, SANDRA
LAYA FERNANDEZ, ROSA MARIA
LAYUNO LAUCIRICA, PATXI JOSEBA
LAZA MARTINEZ, LEYRE
LAZARO GORRITI, IDOIA
LAZARO HERNANDEZ, ANGEL
LAZARO NARANJO, Mª ANGELES
LAZARO SANZ, M NIEVES
LAZARO SERRANO, MARTA
LAZARO SERRANO, MIREYA
LAZO FERNANDEZ, MONSERRAT
LAZPITA JIMENEZ, AINARA
LEAL GONZALEZ, M HERMELINDA
LEAL RODRIGUEZ, CONSUELO
LECHON CASAL, DIEGO MANUEL
LECUMBERRI CASTAÑOS, DAVID
LECUMBERRI THOMAS, IGNACIO
LEGARDA TAMARA, ANA
LEGARDA TAMARA, MARIA
LEGARRA SAENZ, MIREN ARANTZA
LEGARRETA AGUIRRE, COVADONGA
LEGARRETA MENCHACA, JAGOBA
LEGAT TALON, MILAGROS
LEGORBURU FAUS, MARTA MARIA
LEGORBURU ORTEGA, M. CARMEN
LEIRANA FERNANDEZ, MARIA ASUNCI
LEIVA MONTESINOS, SOFIA
LEJARZA ROMERO, ISABEL
LEKERIKA ROYO, NATALIA
LEKUBE INTXAUSTI, AMAIA
LEMA DOMINGUEZ, MARIA
LENIZ DOBARAN, LEIRE
LEON CARVALLO, Mª EUGENIA
LEON GOMEZ, ROSA ISABEL
LEON MOZO, M BEGOÑA
LEON OTEO, JUAN ANTONIO
LEON TIJERO, JOSEFA
LES BUJANDA, ÍÑIGO
LEZAOLA PAJARES, NAGORE
LEZCANO GARCIA, ELENA
LEZON MENDIZABAL, MANUEL
LIAÑO DIAZ, ANA ROSA
LIAÑO DIAZ, M PAZ
LIAÑO FERNANDEZ, NATALIA
LIARTE RUANO, ISIDRO
LIBANO ACHAERANDIO, MARIA JOSE
LIBANO ATECA, ARANZAZU
LIBANO BRAVO, M. ISABEL
LIBANO CADENAS, MARIA
LIEBANA VILLALBA, PAULA
LIGERO POZO, EUGENIO
LIGUERZANA CUENA, MARIA ESTELA
LINAJE GARCIA, LORENA
LINARES GUINEA, RAQUEL
LINAZA URIBE, MARIA JESUS
LINO CALDERON, FCO. JAVIER
LIÑEIRA SANCHEZ, PILAR
LIRAS DE PALACIOS, FELISA
LIZ SIRVENT, MARIA JOSE
LIZAMA RODRIGUEZ, LUIS DANIEL
LIZARRAGA GISBERT, ESTIBALIZ
LIZUNDIA ALVAREZ, AITZIBER
LLAGUNO MUÑOZ, ITZIAR
LLAGUNO YAGUE, MARIA CRUZ
LLAMAS HERMOSILLA, ANA MARIA
LLAMAZARES ALAEZ, JAVIER
LLAMAZARES ALAEZ, ROSA Mª
LLANO ABERASTURI, BEGOÑA
LLANOS ARIZMENDIARRIETA, ROSA MARIA
LLANOS RUANO, JUANA MARIA
LLANTADA BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIE
LLARENA IBARGUREN, M DEL CARMEN
LLARENA IBARGUREN, ROBERTO
LLINARES LOPEZ, CRISTINA
LLONA AROSTEGUI, MARIA TERESA
LLONA GUEMEZ, ITZIAR
LLONA LEGARRETA, M ANGELES
LLONA LEQUERICA, M CARMEN
LLONA LLONA, MARIA LUISA
LLONA OTAOLA, OIHANE
LLOP ADRIAN, MARIO
LLORCA ESTAVILLO, BEATRIZ
LLORENS ABANDO, VERONICA
LLORENTE FERNANDEZ, JOSE LUIS
LLORENTE URCULLU, ALBERTO
LLORET PESO DEL, GLORIA
LOAYZA VILLARROEL, ARMANDO SAMU
LOBATO BARRIOS, AINHOA
LOBATO JIMENEZ, MIREN BEGOÑA
LOBATO MIGUELEZ, M.MAR
LOBO DELGADO, M JESUS
LOBO DIEZ, M. BEGOÑA
LODEIRO HERRAIZ, PILAR
LODEIRO MENDIETA, INES
LOIS CARBAJO, DIANA
LOIZAGA ASPIAZU, M ANGELES
LOIZAGA CASTAÑOS, MARIA JOSE
LOJO LOJO, M MABEL
LOJO LOJO, M MONTSERRAT
LOMAS PEREZ, LUIS
LOMBARDERO LORENZANA, NATALIA
LOMBERA SAEZ, LAURA
LOPEZ ACERETE, MONICA
LOPEZ AGUILERA, M CARMEN
LOPEZ AGUIRRE, M BEGOÑA AZU
LOPEZ ALARIO, BEGOÑA
LOPEZ ALEJO, M.INMACULADA
LOPEZ ALONSO, JOSE LUIS
LOPEZ ALONSO, SONIA
LOPEZ ALVAREZ, BEGOÑA
LOPEZ ALVAREZ, MARIA
LÓPEZ ÁLVAREZ-BUHILLA, PLÁCIDO
LOPEZ ANDINO, ANA MARIA
LOPEZ ARANAGA, M ISABEL
LOPEZ ARICHA, MAIALEN
LOPEZ ARIZTEGUI, M ASUNCION
LOPEZ ARRIZABALA, MARIA SOLEDA
LOPEZ BARBERO, MARIA BEGOÑA
LOPEZ BAYON, JULIO
LOPEZ BREA, MARIA DOLORES
LOPEZ CABO, DIANA
LOPEZ CALLE, VIRGINIA
LOPEZ CARRADA, M CARMEN
LOPEZ CHAMORRO, TAMARA SONIA
LOPEZ CIRIANO, ANA ISABEL
LOPEZ COLLADO, M OLINDA
LOPEZ CORREDERA, ANA MARIA
LOPEZ CURTO, MARIA DEL PILAR
LOPEZ DE ABERASTURI IBAÑEZ DE
GARAYO, AY
LÓPEZ DE ARGUMEDO ESNARRIZAGA,
GONZALO
LOPEZ DE ARROYABE GONZALEZ, ITZIAR
LOPEZ DE HERED GOYA, JUAN MARIA
LOPEZ DE LACALLE MORO, LEIRE
LOPEZ DE LETONA URIARTE, ZIORTZA
LOPEZ DE MURILLAS LARRINAGA, ANDREA
LOPEZ DE OÑATE ARTEAGA, FELIPE
LOPEZ DE SANTA MARIA MIRO, ELENA
LOPEZ DELGADO, MARIA BEGOÑA
LOPEZ DOMINGUEZ, LUIS MARIA
LOPEZ ECHEVARRIA, ELENA AMAIA
LOPEZ ELORRIAGA, JON
LOPEZ ERAÑA, DONATO
LOPEZ EXTRAMIANA, ANGEL RAMON
LOPEZ FERNANDEZ DE VILLAVERDE,
JOSE IGNA
LOPEZ FERNANDEZ, LOURDES
LOPEZ FERNANDEZ, M ARANZAZU
LOPEZ FERNANDEZ, Mª JESUS
LOPEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE
LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ROSARI
LOPEZ FERNANDEZ, YOLANDA MARG
LOPEZ GALIANA, LOURDES
LOPEZ GARCIA-MENDOZA, PURIFICACION
LOPEZ GARDE, DEMETRIO JESUS
LOPEZ GASTON, EVA MARIA
LOPEZ GOMEZ, ANA
LOPEZ GOMEZ, ANA MARIA
LOPEZ GOMEZ, ARANTZAZU
LOPEZ GOMEZ, SOLEDAD
LOPEZ GONZALEZ, ROSALBA
LOPEZ GRANDA, MARGARITA
LOPEZ GROH, M.TERESA
LOPEZ GUTIERREZ, EDURNE LOREA
LOPEZ HERNANDO, PEDRO PABLO
LOPEZ HERRERA, M CRUZ
LOPEZ HOYOS, M VICTORIA
LOPEZ IMAÑA, ESTHER MARIA
LOPEZ IZAGUIRRE, JUAN MARIA
LOPEZ LESMES, BEATRIZ
LOPEZ LOIZAGA, JUAN DANIEL
LOPEZ LOPEZ, ANA
LOPEZ LOPEZ, ARANZAZU
LOPEZ LOPEZ, M. CONCEPCION
LOPEZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR
LOPEZ LUPERENA, IGNACIO
LOPEZ MARTINEZ, JUAN LUIS
LOPEZ MATABUENA, MARIA NIEVES
LÓPEZ MIRONES, JOSÉ ISRAEL
LOPEZ MOZO, ARANZAZU
LOPEZ MUÑOZ, LUISA
LOPEZ NICOLAS, CARIDAD
LOPEZ ORIA, MARIA JESUS
LOPEZ OROZCO, LUISA MARIA
LOPEZ ORTIZ ARTIÑANO, EUGENIO
LOPEZ RAMOS, TAMARA
LOPEZ RAPOSO, ANTONIO
LOPEZ RAPOSO, PURIFICACION
LOPEZ RIBERA, ROSA ISABEL
LOPEZ RIOS DE LOS, MARIA BELEN
LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
LOPEZ RODRIGUEZ, LEIRE
LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN
LOPEZ ROLDAN, LORENA
LOPEZ ROMERO, ALAZNE
LOPEZ RUIZ, M CARMEN
LOPEZ SAEZ DE LA FUENTE, MARIA ISABEL
LOPEZ SAGARNA, ANA MARIA
LOPEZ SAIZ, MARIA TERESA
LOPEZ SALINAS, JOSEFA
LOPEZ SANCHEZ, TAMARA
LOPEZ SANCHO, JON ANDER
LOPEZ SANTAMARIA, M NEKANE
LOPEZ SANTAMARIA, M ROSARIO
LOPEZ SERNA DE L, M JOSE
LOPEZ SORIA, LEYRE MONICA
LOPEZ TOBAL, SONIA
LOPEZ TUDANCA, M MERCEDES
LOPEZ UGARTE, MARIA ROSARI
LOPEZ ULANGA, JUAN LUIS
LOPEZ URAGA, GLORIA
LOPEZ URRUTIA FERNANDEZ, ANTONIO
LOPEZ URRUTIA, MARTA
LOPEZ VALLEJO, BEGOÑA
LOPEZ VALLEJO, MARIA ELENA
LOPEZ VILLAR, MARIA ELENA
LOPEZ VINAGRE, EVA
LOPEZ VIOTA, AITOR
LOPEZ VISERAS, MARIA ANGELES
LOPEZ VIVANCO, GUILLERMO
LOPEZ ZABALLA, MARTA
LOPEZ ZUÑIGA, M AURORA
LOPEZ-VIDAUR SAENZ, JOSE IGNACIO
LOR BALLABRIGA, FRANCISCO
LORENZO GAY, PILAR
LORENZO GOBANTES, ONEKA
LORENZO MARTIN, M IDOIA
LORENZO MARTIN, MONICA
LORENZO PEREZ, YOLANDA
LOSADA ARROYO, SARA
LOSADA DOMINGO, JOSE MARIA
LOSADA MAYO, Mª TERESA
LOSADA RODRIGUEZ, JOAQUIN
LOUBET CAYUELA, ITXASO
LOUREIRO GONZALEZ, BEGOÑA
LOURES GARCIA, CRISTINA
LOURIDO GARCIA, M CARMEN
LOUZAO BUSTAMANTE, ANDONI
LOZANO BAHAMONDE, LEIRE
LOZANO CISNEROS, EULALIA
LOZANO DOMINGUEZ, CIPRIANO
LOZANO FERNANDEZ, MARIA AVELINA
LOZANO LADERO, ANA MARIA
LOZANO MARIN, CARLOS M.
LOZANO MARTINEZ, FERNANDO
LOZANO ORTEGA, JOSE LUIS AN
LOZANO RODRIGO, ANA BEGOÑA
LOZANO SALGADO, JOSE LUIS
LOZANO VICENTE, M. MERCED
LUACES CUEVAS, M. ANGELES
LUBIAN GONZALEZ, MARIA YOLANDA
LUCAS PERAL, GORKA
LUCERO VILLA, JUANA MARIA
LUCIO DE DELGADO, ANA
LUCIO SAIZ, AUXILIADORA
LUCO GONZALEZ, GUILLERMO
LUENGAS CAMPO, ROSA ESTRELL
LUENGAS OTEO, JANIRE
LUIS ELORDUY, AGURTZANE
LUIS GARCIA, MARIA TERESA
LUIS MORENO, Mª BEGOÑA
LUIS MUNSURI, MARIA SOL
LUJAN ALCALDE, SALVADOR
LUJUA TARANCO, Mª ISABEL
LUNA RIVILLA, M ANGELES
LUNA RODRIGUEZ, ALAIN
LUNA SUBERVIOLA, MARIA ROSARI
LUPEÑA MORENO, ANA MARIA
LUQUIN VICENTE, M ROSARIO
LUZURIAGA SALINAS, CONSUELO
MACARRILLA MATE, NURIA
MACARRO LIMA, ISABEL
MACARRO MOLAGUERO, IGNACIO
MACARULLA ARENAZA, M NIEVES
MACAZAGA GUTIERREZ, ALBERTO
MACHIMBARRENA MINCHERO, MARIA CRISTI
MACHO AGUILLO, SANDRA
MACHO QUEVEDO MUÑOZ, RAFAEL
MACHO VARONA, LAURA
MACIAS FERNANDEZ, JUAN ALBERTO
MACIAS MURELAGA, TERESA LOINAZ
MACIAS VEGA, LORENA
MACIZO AGUIRRE, JOSE MARIA
MACUA MONTES, ROSA MARIA
MADARIAGA IBARGUCHI, MARIA DOLORE
MADARIAGA SANTAMARIA, Mª ARANZAZU
MADARIAGA ZABALA, AMAIA
MADRAZO MAZA, JAVIER
MADRIGAL MADERO, ENEKO
MADRIGAL SERNA, JOSE ANTONIO
MAESTRE BRUNET, HAIZEA
MAESTRE CIFUENTES, GAUDENCIA PILAR
MAESTRE SANCHEZ, ANA ISABEL
MAESTRO BUELGA, MARIA
MAESTRO VALLE, ANA ISABEL
MAESTU BURGUES, JOSUNE
MAGAN OLIVARES, ANA ISABEL
MAGDALENO BURON, ROSARIO
MAILLO GONZALEZ, ESTHER
MAIZ GOROSTIOLA, M ARANZAZU
MALAGON TIRADO, MONTSERRAT
MALAINA MARTINEZ, NATALIA
MALDONADO PERUJO, JAVIER
MALILLOS MARTIN, ISMAEL EVARI
MALLABIABARRENA ORMAECHEA, GAIZKA
MALLEA BELDARRAIN, NAGORE
MALZARRAGA LARRACOECH, MARIA
BEGOÑA
MANCEBO MANCEBO, MARGARITA
MANCEÑIDO GARCIA, MARIA DEL MAR
MANCHOBAS PASTOR, ROSA MARIA
MANCILES MARIN, IGONE
MANCISIDOR SOLABERRIE, PATXI XABIER
MANDIOLA CALZACORTA, MIREN
MANERO ARAMBURU, ALAZNE AINTZANE
MANERO GARCIA, M TERESA
MANGANA CASTRO, FERNANDO
MANGAS PEREZ, MARIA CARMEN
MANOVEL NOGUEIRAS, Mª JOSE
MANRIQUE INES, AGUSTIN
MANRIQUE MUÑOZ, CARMEN
MANSILLA FERNANDEZ, TERESA
MANSO ZAMORANO, M. JESUS
MANSOA LOPEZ, M. MILAGROS
MANZANO ESCRIBANO, JOSEFA
MANZANO GONZALEZ, M SOLEDAD
MANZANO MARCOS, CATALINA
MANZANO SANZ, CRISTINA
MAÑE MARTINEZ, JUAN MANUEL
MARCAIDA BOSCANA, MIREYA
MARCAIDA ELORRIAGA, LEIRE
MARCAIDA GOLZARRI, MARIA PILAR
MARCHENA DURAN, MARIA ROSARI
MARCO LLAGUNO, MARIA ANGELE
MARCO-GARDOQUI IBAÑEZ, RAFAEL
MARCOS DE RODRIGUEZ, BEGOÑA
MARCOS DE RODRIGUEZ, M DOLORES
MARCOS ESCRIBANO, MARGARITA
MARCOS GOMEZ, MARCELIANO
MARCOS IRAURGUI, M ARANZAZU
MARCOS MARTIN, FRANCISCA
MARCOS MENENDEZ, SILVIA
MARCOS PEREZ, M CARMEN
MARCOS REY, ANTONIA
MARCOS RODRIGUEZ, MARIA DIONISIA
MARCOS SANTOS, FRANCISCO
MARDONES FERNANDEZ, CLARA ISABEL
MARGALLO ITZA, LEYRE
MARGUELLO AMBLAR, JOSE CARLOS
MARIA ESTEBANEZ, PILAR
MARIJUAN BLANCO, M CRISTINA
MARIJUAN MARIJUAN, BELEN
MARIN DIAZ-GUARDAMINO, ELENA
MARIN GOMEZ, M DEL MAR
MARIN LAFUENTE, ANA MARIA
MARIN LAFUENTE, JOSE CELIO
MARIN MARTINEZ, M PILAR
MARIN PABLOS, GRACIA ISABE
MARIN PARDO, M SOL
MARIN PAREDES, YOLANDA
MARINA MALANDA, NURIA
MARLASCA ABASOLO, SARAY MARIA
MARLASCA AZCONA, JESUS
MARLASCA PEREDA, CLARA
MAROTO MAROTO, MARIA LUISA
MARQUES ASENSIO, MARIA DEL CARMEN
MARQUEZ GONZALEZ, PURIFICACION
MARQUEZ GUTIERREZ, LOURDES
MARQUEZ PEÑA, LETICIA
MARQUINA TOBALINA, TERESA
MARRODAN CIORDIA, INES
MARROQUIN VIZCAIGANA, ANA ESTHER
MARTIN ABAD, PETRA
MARTIN ALCALDE, JUAN CARLOS
MARTIN ALONSO, ANGEL
MARTIN ALONSO, MANUELA
MARTIN ALONSO, MARIA GUADALUPE
MARTIN ALONSO, VICENTE
MARTIN ALVAREZ, M.CARMEN
MARTIN ARRANZ, MARIA JOSE
MARTIN ARROYUELOS, M. ANGELES
MARTIN BARRIO, MARIA BEGOÑA
MARTIN BERTUCHI, DOLORES
MARTIN CASAS, M MANUELA
MARTIN CASTAÑEDA, EMILIO
MARTIN CLAVERO, AVELINA
MARTIN DELGADO, MARIA JOSE
MARTIN DERECHO, Mª PAZ
MARTIN ECHEVARRIA, ITXASO
MARTIN EGAÑA, IÑIGO
MARTIN ERDOZAIN, ESTIBALIZ
MARTIN FERNANDEZ, M ISABEL
MARTIN GARCIA, M JOSEFA
MARTIN GARCIA, M. ESPERANZA
MARTIN GOMEZ, JOSE IGNACIO
MARTIN GONZALEZ, CARMEN
MARTIN GONZALEZ, JESSICA
MARTIN GONZALO, ZURIÑE
MARTIN HERNANDEZ, M. MANUELA
MARTIN IGLESIAS, ANA Mª
MARTIN IZAOLA, M CARMEN
MARTIN IZQUIERDO, MONTSERRAT
MARTIN LARRAÑAGA, NEREA
MARTIN LOPEZ, AITOR
MARTIN LOPEZ, JOSE MARIA
MARTIN LOPEZ, LETICIA
MARTIN LORENZO, MANUELA
MARTIN LUCAS, MARIA PILAR
MARTIN MANJARRES, ISABEL
MARTIN MANRIQUE, GREGORIO
MARTIN MARTIN, ELENA MARIA
MARTIN MARTIN, ISABEL
MARTIN MARTIN, MIGUEL
MARTIN MARTIN, SILVIA
MARTIN MARTIN, YOLANDA
MARTIN MATEOS, M JESUS
MARTIN MIGUEL, AURORA
MARTIN MONTERO, RAQUEL
MARTIN MOTIÑO, AURORA
MARTIN MUÑOZ, JAVIER
MARTIN MUÑOZ, SUSANA
MARTÍN PENAGOS, LUIS
MARTIN RAMOS, MARINA
MARTIN RIVAS, ANTONIO
MARTIN RODRIGUEZ, JESUS CARMEL
MARTIN SOBRINO, MARIA ANGELES
MARTIN TORRES, CLARA ISABEL
MARTIN TUDELA, IRATXE
MARTIN URBAN, MARIA
MARTIN VARGAS, LUCILA
MARTIN VILLAMOR, MARTA
MARTINEZ ALBERDI, ROSA MARIA
MARTINEZ ALDAY, NEREA
MARTINEZ ALONSO, MIRIAM
MARTINEZ ANTON, M CONCEPCION
MARTINEZ ANTON, M DOLORES
MARTINEZ ARCEDIANO, ANA
MARTINEZ ARESO, M TERESA
MARTINEZ ARGUIARRO, MARIA CRISTINA
MARTINEZ ARNAIZ, MARGARITA
MARTINEZ BAÑALES, JUANA MARIA
MARTINEZ BENGOA, GARBIÑE
MARTINEZ BENGOA, RICARDO
MARTINEZ BERRIOCHOA, AGUSTIN
MARTINEZ BLANCO, PATRICIA
MARTINEZ BORDE, MARIA BEGOÑA
MARTINEZ BOUZAS, MARÍA CRISTINA
MARTINEZ BUZON, VIOLETA
MARTINEZ CAMPOS, Mª DOLORES
MARTINEZ CAMPOS, MARIA CARMEN
MARTINEZ CANO, MARIA CONCEP
MARTINEZ CARBALLO, OLIVIA
MARTINEZ CARIÑANOS, ROSA
MARTINEZ CASAL, JESUS ANGEL
MARTINEZ DE BOURIO MUGICA, JOSE LUIS
MARTINEZ DE LA FUENTE MARTINEZ, ALVARO
MARTINEZ DE LA LLANA, OSCAR
MARTINEZ DIAZ, ROSA MARIA DE LOS
ANGELES
MARTINEZ DIEZ, M. PILAR
MARTINEZ DURANTEZ, M DOLORES
MARTINEZ ECHEVARRIA, Mª JOSE
MARTINEZ ERCILLA, MIREIA
MARTINEZ ESPINA, M DEL CARMEN
MARTINEZ ESTEBANEZ, M PETRA
MARTINEZ FELIPE, M SAGRARIO
MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA GLORIA
MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL
MARTINEZ FERNANDEZ, RICARDO
MARTINEZ FRANCIA, MARTA
MARTINEZ GALARZA, AMAIA
MARTINEZ GARCIA, ANGELA RUTH
MARTINEZ GARCIA, M.PAZ
MARTINEZ GARCIA, Margarita
MARTINEZ GARRIDO, ANGEL
MARTINEZ GARRIDO, MARIA ELSA
MARTINEZ GOENAGA, LETICIA
MARTINEZ GOMEZ, IRATXE
MARTINEZ GOMEZ, YOLANDA
MARTINEZ GONZALEZ, DIOLINDA BEGOÑA
MARTINEZ GONZALEZ, MARIA JESUS
MARTINEZ GONZALEZ, MARTA ROSA
MARTINEZ GONZALEZ, SARA
MARTINEZ GREGORIO, NURIA
MARTINEZ GUANTES, YOLANDA
MARTINEZ GUTIERREZ, MAITE
MARTINEZ GUTIERREZ, MARIA FE
MARTINEZ GUTIERREZ, SANDRA
MARTINEZ HUERTA, M SOLEDAD
MARTINEZ HUERTA, MARIA JESUS
MARTINEZ JAUREGUI, CARMEN
MARTINEZ JAUREGUI, LUIS ARTURO
MARTINEZ JORDA, RAFAEL
MARTINEZ JUSTEL, MANUELA
MARTINEZ KAREAGA, MIREIA
MARTINEZ LAGO, CONCEPCION
MARTINEZ LARRAURI, M YOLANDA
MARTINEZ LESTON, MARIA
MARTINEZ LINAJE, M. DOLORES
MARTINEZ LLORENTE, ELENA
MARTINEZ LOPEZ, INMACULADA
MARTINEZ LOPEZ, MARIA DOLORES
MARTINEZ LOPEZ, NELIDA
MARTINEZ LORES, ESTHER
MARTINEZ LOZANO, ROSA MARIA
MARTINEZ MANIEGA, PATRICIO
MARTINEZ MARCOS, PILAR
MARTINEZ MARQUEZ, PATRICIA
MARTINEZ MARTIN, MARIA CARMEN
MARTINEZ MARTIN, NEREA
MARTINEZ MARTINEZ, ANA MARIA
MARTINEZ MEDIAVILLA, SOCORRO
MARTINEZ MEJUTO, ALMUDENA
MARTINEZ MELCHOR, FLORA
MARTINEZ MIGUEL, MERCEDES
MARTINEZ MOLINA, M DEL CARMEN
MARTINEZ MOLINUEVO, M INMACULADA
MARTINEZ MOLINUEVO, PURIFICACION
MARTINEZ MONEO, EMMA
MARTINEZ MONROIG, MARIA ROSA
MARTINEZ MONTIEL, NURIA
MARTINEZ MOYANO, AMAGOIA
MARTINEZ MUÑOZ, M JESUS
MARTINEZ MURO, M INMACULADA
MARTINEZ NUÑEZ, ELENA
MARTINEZ NUÑEZ, FCO. JAVIER
MARTINEZ OLEAGOITIA, M ROSA
MARTINEZ ONTORIA, EVANGELINA
MARTINEZ ONTORIA, SANTIAGO
MARTINEZ ORTEGA, JOSE IGNACIO
MARTINEZ PAEZ, RUTH
MARTINEZ PELLICER, IELTXU
MARTINEZ PEREZ, JOVITA
MARTINEZ PEREZ, JUAN CRUZ
MARTINEZ PEREZ, M. CARMEN
MARTINEZ PEREZ, MARTA
MARTINEZ PEREZ, MIRIAM
MARTINEZ PORTILLO, M JESUS
MARTINEZ REMENTERIA, MONIKA
MARTINEZ REY, MERCEDES
MARTINEZ REYERO, BLANCA AURORA
MARTINEZ RIENDA, MARIA INES
MARTINEZ RODRIGUEZ, IDOIA
MARTINEZ RODRIGUEZ, IÑAKI
MARTINEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA
MARTINEZ RUIZ, ALBERTO
MARTINEZ SAENZ, TANIA
MARTINEZ SAIZ, M. PILAR
MARTINEZ SALAS, CARMEN
MARTINEZ SALAZAR, ARANZAZU
MARTINEZ SALAZAR, MARIA TERESA
MARTINEZ SAN MIGUEL, NATIVIDAD
MARTINEZ SANTOS, LEIRE
MARTINEZ SERRANO, M ANGELES
MARTINEZ SERRANO, MARIA VISITACION
MARTINEZ SOBRINO, MARIA ANTONIA
MARTINEZ TOBALINA, MARTA
MARTINEZ TOLA, SILVIA
MARTINEZ TORRES, PATRICIA
MARTINEZ TUDANCA, MARIA PILAR
MARTINEZ UGARTE, MIREN ARGIÑE
MARTINEZ URQUIAGA, MONICA
MARTINEZ URRAKA, JON ANDONI
MARTINEZ VIELBA, MONICA
MARTINEZ VILLANUEVA, NOELIA
MARTINEZ ZAMANILLO, MARIA CARMEN
MARTINEZ ZULUAGA, ANA
MARTINEZ-ASTORQUIZA ORTIZ DE
ZARATE, TXA
MARURI KAREAGA, NAROA
MARURI MACHADO, NATALIA
MASA MATA, M BEGOÑA
MASEDA MARIJUAN, MARIA PILAR
MASERO GONZALEZ, ALMUDENA
MATA SORIANO, NURIA
MATAIX BENEYTO, CONSUELO
MATELLANES DEVESA, EMILIA
MATEO FERNANDEZ, ESTHER
MATEO GONZALEZ DE GARIBAY, JORGE
MATEO URQUIJO, NOELIA
MATEO VILLALEY, MARIA CARMEN
MATEOS CABALEIRO, ESTIBALIZ
MATEOS GOÑI, BEATRIZ
MATEOS IBAÑEZ, YOLANDA
MATEOS JIMENEZ, MARIA JESUS
MATEOS MATEOS, ANA
MATEOS MAZON, JUAN JOSÉ
MATIA ECHEVARRIA, CARMEN
MATIA ECHEVARRIA, M BEGOÑA
MATO BUJAN, SUSANA
MATO SANTOS, LAURA
MATORRAS WEINIG, JOSE ROBERTO
MATUTE AZPITARTE, BEGOÑA
MAULEON MARTINEZ, VICTORIA
MAX FUENTE, CELIA
MAYAYO ALBERO, GORKA
MAYOR ALVAREZ, FLORENTINA
MAYOR ALVAREZ, M DEL MAR
MAYOR CRUELLS, ANA MARIA
MAZA GUTIERREZ, AINARA
MAZA MAZA, DESIREE
MAZA ORTIZ, ELIODORA
MAZARIEGOS ANTOLIN, ROSA M.
MAZO GONZALEZ, ANA GUADALUPE
MAZPULE TORAL, MARIA ROSABEL
MAZUELAS HEREDIA, MARIA
MEABE ELORZA, ARANTZA
MEDIAVILLA CABRERO, MERCEDES
MEDINA CANTABRANA, FELICITAS
MEDINA CANTABRANA, MARIA CARMEN
MEDINA CUESTA, TATIANA
MEDINA DOMINGO, BEATRIZ
MEDINA GARCIA, M ANTONIA
MEDINA GONZALEZ, CARMEN LOURD
MEDINA MEDINA, CARMEN
MEDINA MUÑOZ, JULIA
MEDINA NOGUERAS, MARIA ANGELES
MEDINA OCEJO, Mª ANGELES
MEDINA VILLALIBRE, LOREA
MEDRANO CINTAS, GENMA
MEDRANO HERRERO, MANUELA
MEDRANO LONGRANDE, M DEL CARMEN
MEDRANO MENDEZ, LARA
MEILAN DIAZ, MARIA BEGOÑA
MEILAN TABOADA, ROSA M
MEJUTO VALDESPINO, M CARMEN
MELCHOR MARCOS, JUAN CARLOS
MELENDEZ MARTINEZ, VICENTE
MELGAR GONZALEZ, ADELINA
MELGOSA MORENO, MARIA ISABEL
MELON ESCRIBANO, ADOLFO
MENA LOPEZ, MARIA MAR
MENA SILVERIO, SUSANA
MENCHACA CASIN, MILAGROS
MENCHACA GORORDO, M ESTHER
MENCHACA TORIO, MARTA
MENCIA MOVILLA, ALFONSO
MENCIA UNZAGA, M MARGARITA
MENDARTE INDA, MIREN JONE
MENDAZA MAUROLAGOITIA, BEGOÑA
MENDEZ COBRECES, ANA Mª
MENDEZ GAGO, EDURNE
MENDEZ MENDEZ, ISABEL
MENDEZ OLEA, Mª CONCEPCION
MENDEZ ROQUE, MARGARITA
MENDEZ SANCHEZ, M.LUISA
MENDI SALAS, LAURA
MENDIA BUENO, AMAYA
MENDIA YARRITU, JESUS MANUEL
MENDIBE AINOZA, MARIA DEL MAR
MENDIOLA ARAMBURU, BORJA
MENDIOLA ARISTONDO, AMAIA I
MENDIOLA ARZA, JOSU
MENDIOLA BASURTO, IRATXE
MENDIOLA ECHEVARRIA, M ISABEL
MENDIOLA URIARTE, ROSALIA
MENDIVE BILBAO, M. MAR
MENDIZABAL ARCE, ANA Mª
MENDIZABAL CENGOTITABENGOA, SUSANA
MENDIZABAL GOITIA, BEGOÑA
MENDIZABAL PEREZ-PONS, Mª INMACULADA
MENDOZA HOURTOUAT, M. ROSARIO
MENENDEZ ALONSO, EVA MARIA
MENENDEZ FERRER, M CRUZ
MENENDEZ HERNANDEZ, EVA MARIA
MENENDEZ LORA, IDOIA
MENENDEZ MARTINEZ, AURELIO
MENENDEZ PEREZ, ALICIA
MERCHAN ALCALDE, JAVIER
MERINO ACERO, ELENA
MERINO ALONSO, INES
MERINO CID, MARIA LUISA
MERINO CORRALES, INMACULADA
MERINO DE LA CAL, M. BEGOÑA FRANCISCA
MERINO GUTIERREZ, AMAYA
MERINO JULIAN, ITXASO
MERINO LIEBANA, HUMILDAD
MERINO MARTINEZ, JESUS
MERINO MUGICA, ADOLFO
MERINO MUGICA, TERESA
MERINO OCHOA, OLGA
MERINO PEREZ, JOSU
MERINO PICON, M. TERESA
MERINO TORRENS, M. SAGRARIO
MERINO VILLALVILL, AZUCENA
MERINO VILLALVILLA, MERCEDES
MIELGO CASADO, ASUNCION
MIELGO CASADO, JOSE ANTONIO
MIELGO RUBIO, XABIER
MIER IGLESIAS, NOELIA
MIFSUT PORCEL, PATRICIA ARACELI
MIGUEL BEATO, RAQUEL
MIGUEL BEITIA, ISABEL
MIGUEL DE OTEO, ALBERTO
MIGUEL GATO, ANGELES
MIGUEL LARRINAGA, M TERESA
MIGUEL SANZ, MARIA BEGOÑA
MIGUELEZ GONZALEZ, ESTHER CRIST
MIGUELEZ MIGUELEZ, M. LUZ
MIGUELEZ VELASCO, ANDREA
MILARA ONTAÑON, LUIS PABLO
MILLAN SALAZAR, M. LUISA
MILLAN SANCHEZ, ELENA
MILLAN SANTAS, Mª LOURDES
MINGUEZ ABIA, SILVIA
MINGUEZ GABIÑA, PABLO
MINGUEZ LOPEZ, YOLANDA
MINGUEZ SANCHO, BEGOÑA
MINTEGUI RASO, SANTIAGO
MIRAGAYA DIAZ, MARIA ARANZAZU
MIRANDA JIMENEZ, PEDRO MARIA
MIRANDA MARTIN, MARIA
MIRANDA RAMIREZ, M DEL MAR
MIRANDA TURIÑO, MARIA AZUCEN
MIRANDA URIBARRI, LIDIA ALICIA
MIRO VIAR, JUAN LUIS
MIRONES PACHECO, MARIA ANGELE
MODAMIO BLANCO, SUSANA
MOGORRON MARTINEZ, RAMON
MOGROBEJO BLANCO, Mª PILAR
MOJAS AZUETA, AITZIBER
MOJICA MUÑOZ, ELISA
MOJIO MURO, IRENE
MOLINA PEREZ, MIGUEL ANGEL
MOLINA SALAS, ANA ROSA
MOLINERA LAZARO, MARIA RAQUEL
MOLINERO VALENCIA, BEATRIZ
MOLINUEVO TOBALINA, M REMEDIOS
MOLLINEDO GONZALEZ, M. VICTORIA
MONASTERIO ARANA, ARITZ
MONASTERIO CADARSO, INES MARIA
MONASTERIO GARCIA, LAURA
MONASTERIO IGAY, ITZIAR
MONASTERIO IGLESIAS, M BEGOÑA
MONASTERIO TOBALINA, ROSA MARIA
MONCLOBA PEREZ, BLANCA
MONDEJAR BLANCO, HELIODORA
MONDRAGON MEDINA, ALAZNE
MONGE DELGADO, M GUADALUPE
MONJE GARCIA, KARMELE
MONTALBAN CERECEDA, BLANCA
MONTAÑES MUÑIZ, MARIA TERESA
MONTEJO BARANDA, JOSE MIGUEL
MONTEJO GURRUCHAGA, M.TERESA
MONTEJO OLIVARES, MARIA VICTORIA
MONTERO ASENSIO, NOEMI
MONTERO GARCIA, M. CRISTINA
MONTERO HERVELLA, ADELAIDA
MONTES ALONSO, MARIA TERESA
MONTES ORBE, PEDRO MARIA
MONTESERIN FERNANDEZ, VANESA
MONTEYS ORTIZ, ESPERANZA
MONTILLA CARMONA, MARIA CARMEN
MONTOLIO RODRIGUEZ, LAURA
MONTORO RUIZ, CONSUELO
MONTOYA LOPEZ, JOSE MARIA
MONTOYA REPES, PRIMITIVA
MORA HALDON, DOLORES
MORAGUES UNZUETA, JASONE
MORAL DEL BARCINA, FELISA
MORALEJO ESQUILAS, ARANZAZU
MORALES CABANAS, ISABEL
MORALES GARRIDO, MARIA ISABEL
MORALES MORALES, RAFAEL
MORALES RESINES, ITZIAR
MORALES SANCHEZ, ASELA
MORAN BARRIOS, JESUS MANUEL
MORAN HERNANDEZ, JUANA MARIA
MORAN PEREZ, M TERESA
MORATALLA BASANTE, JOSE ALFREDO
MOREIRA DIAS, CARLA MARIA
MOREJON BEZOS, MARIA PILAR
MORENO ALLENDE, TAMARA
MORENO ALVAREZ, ANA MARIA
MORENO BASARRATE, GERMAN
MORENO DIEZ, MARIA NIEVES
MORENO DOMINGO, JULIO
MORENO FRANCO, DIANA
MORENO GIL, BLANCA NIEVE
MORENO GOMEZ, JOSE LUIS
MORENO GRANADOS, ESTRELLA
MORENO GRANADOS, M ANGELES
MORENO LAINEZ, JESUS MARIA
MORENO MATA, MARIA IDOIA
MORENO MONTERO, MARIA ANGELE
MORENO MORENO, JOSE ANGEL
MORENO MORENO, ROBERTO
MORENO PABLO DE, LUIS FERNAND0
MORENO PEREZ, ANA ISABEL
MORENO ROJAS, MECEDES
MORENO ROMERO, LORENA
MORENO VILLANUEVA, M PILAR
MORETO CANELA, MANUEL
MORETO QUINTANA, ANA
MORIS ALVAREZ, ANA GREGORIA
MORLA SANCHEZ, ILDEFONSO
MORO CAÑIBANO, MARIA TERESA
MORO GONZALEZ, MARIA PILAR
MORO PEREA, AINTZINE
MORONTA TORRES, AURELIA
MORTERUEL ARIZCUREN, ELVIRA
MOSO GIL, LUIS
MOSQUERA GELOS, M ANTONIA
MOSQUERA SANCHEZ, ANA BELEN
MOSQUERA VILLAR, MONTSERRAT
MOSTAJO RODRIGUEZ, ARACELI
MOSTEIRO GONZALEZ, LORENA
MOTA CUESTA, MONTSERRAT
MOTA GONZALEZ, CRISTINA
MOURE RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES
MOURELO ALVAREZ, MARIA ELENA
MOURENTE LASUEN, SAIOA
MOURONTE MORANDEIRA, MARIA JOSE
MOYA MONDEJAR, ASIER
MOYA MONDEJAR, DANIEL
MOYA MONTOYA, RICARD
MOYANO COMINO, M. JOSE
MOZO SUQUIA, JOSE ANTONIO
MQIRAGE ---, MOHAMMED
MUGA PEREZ, PILAR
MUGARRA HERNANDEZ, AINHOA
MUGARTEGUI ARECHAVALETA, MARIA
MUGICA BARREIRO, JORGE
MUGICA GARAY, JUAN MARIA
MUGICA MARQUIEGUI, FERNANDO
MUGICA SAMPERIO, CONCEPCION
MUGICA SANTIBAÑEZ, PEDRO Mª
MUGICA ZABARTE, MARIA PILAR
MUNICIO MARTIN, JOSE ANTONIO
MUNITXA URKULLU, ANDERE
MUNSURI FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE
MUNSURI GARCIA, MONSERRAT
MUÑIZ CIMADEVILL, FRANCISCO
MUÑIZ GOMEZ, MARIA LUISA
MUÑIZ MENCHACA, MARIA TERESA
MUÑIZ UNAMUNZAGA, GORKA
MUÑOZ ARAMBURUZABALA, JON
MUÑOZ ARGUIARRO, MONSERRAT
MUÑOZ ARJONA, MANUEL
MUÑOZ BETOLAZA, MARTA
MUÑOZ BILBAO, PEDRO AITOR
MUÑOZ CARRASCO, MARIA AGUSTINA
MUÑOZ CASARES, MANUELA
MUÑOZ CHAMORRO, MARIA JESUS
MUÑOZ COCHO, MARIA LUISA
MUÑOZ DERMIT, FERNANDO
MUÑOZ FERNANDEZ, CRISTINA
MUÑOZ GALLO, MARIA TERESA
MUÑOZ GARCIA, ANA ROSA
MUÑOZ IBAÑEZ, BLANCA
MUÑOZ JIMENEZ, JOSE
MUÑOZ LLARENA, ALBERTO
MUÑOZ LOPEZ, MAGDALENA
MUÑOZ MARTINEZ, TOMAS
MUÑOZ MILLAN, M DOLORES
MUÑOZ PEREZ, JOSE MANUEL
MUÑOZ QUESADA, ROSARIO
MUÑOZ ROBREDO, YOLANDA
MUÑOZ SANDONIS, MARIA DEL MAR
MUÑOZ VIDAL, JOAQUIN
MURADOS MOSQUERA, ANTONIA
MURIEL ARRIBAS, ROCIO
MURILLO MANZANAL, ROSA Mª
MURUA MARCANO, M.ROSARIO
MURUZABAL ZALDIBAR, IRMA
MURUZABAL ZALDIBAR, NORA
NAJARRO AJURIA, GORKA
NARANJO ESPARZA, MÓNICA GEOVANNA
NATES BRINGAS, GUADALUPE
NATIVIDAD ANDRES, RUBEN
NAVA CRIADO, JOSE MANUEL
NAVAJAS GUTIERREZ, AURORA
NAVAJAS PINEDO, BELEN
NAVALLAS ELIZALDE, ELENA
NAVALPOTRO RODRIGUEZ, JOSE LUIS
NAVARIDAS VELASCO, MARIA BEGOÑA
NAVARRO AFONSO, JOSE LUIS
NAVARRO GAINZA, CORO
NAVARRO QUINTANA, M ROSARIO
NAVARRO RUIZ, FRANCISCO JA
NEBREDA HERNANDEZ, CARLOS JAVIER
NEBREDA PEÑA, PURIFICACION
NEGRETE QUINTANA, MARIA INMACULADA
NEYRO BILBAO, JOSE LUIS
NEYRO BILBAO, M TERESA
NIETO ARANA, JAVIER
NIETO CRESPO, MANUEL
NIETO FAZA, MANUEL
NIETO JIMENEZ, ROSA MARIA
NIETO LAISECA, ROSA MARIA
NIETO MIGUEL, ESTIBALIZ
NIETO SESAR, ROSA
NIMATUJ CORTEZ, OLGA MARINA
NISTAL RODRIGUEZ, PEDRO
NOCEDAL BAÑUELOS, RUTH
NOGUERALES OBRA DE LA, FRANCISCO
NOGUERO ORTEGA, ANA LORENA
NOVAL VILLODAS, MARTA
NOVO ARMESTO, CRISTINA
NOVO LOPEZ, SALOME
NOVO RUIZ, JUAN JOSE
NOZAL SAN EMETER, MARIA JESUS
NOZAL SAN EMETERIO, ROSA MARIA
NUNEZ ORIO, MIREN NEREA
NUÑEZ BELTRAN, M ESTRELLA
NUÑEZ CAMPAL, NURIA
NUÑEZ IÑIGUEZ, AMAIA
NUÑEZ LUCO, IDURRE
NUÑEZ MILLO, JUAN LUIS
NUÑEZ SEVILLA, CARMEN
NUÑEZ TAMAYO, MARIA LUISA
NUÑEZ URIARTE, JESUS AMADO
NUÑEZ VAZQUEZ, OLGA
NUTINI BENGOA, IZASKUN AINHOA
OAR ARTETA ITUARTE, MARIA JOSE
OBESO CACERES, BEATRIZ
OBESO FERNANDEZ, MARIA DE LA O
OBIETA FRESNEDO, GAIZKA
OBREGON CERRO DEL, MILAGROS
OCARIZ AGUIRRE, MARIA ASUNCI
OCERIN BENGOA, IRACHE
OCERIN GUERRA, IZASKUN
OCHAGAVIA URRIZ, M. BEGOÑA
OCHOA FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA
OCHOA GOMEZ, ARANZAZU
OCIO SAN ROMAN, MARIA ELENA
ODRIOZOLA ARGOITIA, NEREA
ODRIOZOLA BRINGAS, FCO JAVIER
OJALVO SANTOS, MARIA ROSARI
OJANGUREN MAGIDE, ISABEL
OJEMBARRENA GALLO, MARIA TERESA
OJEMBARRENA MARTINEZ, ENRIQUE
OJINAGA GARCIA, GORKA
OLABARRIA TORREGO, MIGUEL JOSE
OLABARRIAGA ANCHUSTEGUI, ANABEL
OLABARRIETA HOYOS, NAIARA
OLABARRIETA PEREZ, JULIO
OLABARRIETA ZARAIN, UNAI
OLAECHEA FIGUERO, LEONOR
OLAIZ YESA, NATIVIDAD
OLAIZOLA MENDIBIL, ALBERTO
OLALDE VITERI, ZIORTZA
OLANO GRASA, IVAN
OLANO MENENDEZ, JOSE LUIS
OLAÑETA ARANAGA, MAITE
OLASCOAGA SIERRA, ANTONIO
OLASO ELEJOSTE, INES
OLASO FERNANDEZ, HELENA ZURIÑE
OLAZABAL EIZAGUIRRE, IÑIGO
OLAZAGUIRRE GONZALEZ, MARIA JESUS
OLEA MADARIAGA, AINHOA
OLEAGA GUINEA, M INMACULADA
OLEAGOITIA CILAURRE, JESUS MARIA
OLIVA MORENO, MARIA JOSE
OLIVA PRIETO, M PILAR
OLIVARES BEOBIDE, NEREA
OLIVARES CHERTUDI, PEDRO
OLIVARES GOITIA, SAIOA
OLIVARES SALAVERRI, MATXALEN
OLIVER LLINARES, FCO. JOSE
OLIVERA PATINO, MARIA TERESA
OLIVERA URQUIJO, TERESA
OLIVEROS PEREZ, ROBERTO
OLLERO MARTIN, JUAN IGNACIO
OLMEDO ESTEBAN, M CARMEN
OLMO DEL SANZA, JESUS MARIA
OLMOS RUBIO, MONICA
OLMOS SOLAUN, ISABEL
OMAECHEVARRIA LEGARRA, MIREN EDURNE
OMAÑAS SANTIAGO, MARIA ELENA
OMISTE LASIERRA, ANTONIO
ONAINDIA TIJERO, BEGOÑA
ONANDIA YAGUE, M.JOSUNE
ONDARROA ECHANIZ, ROSA MARIA
ONIGA HERNANDO, M CARMEN
ONTALVILLA DIEZ, SANTOS
ONZAIN GUTIERREZ, ANTONIO VICT
OÑA FERNANDEZ, ROBERTO
OÑARTE-ECHEVAR OBIETA, M CARMEN
OÑATE ADRIAN, JAVIER
OÑATE PRIETO, JOANA
ORBEA PEREZ, PURIFICACION
ORCERA SANCHEZ, LEIRE
ORDOÑEZ ANDRES, M JESUS
ORDOÑEZ ANDRES, MARIA BEGOÑA
ORDOÑEZ ROSA DE LA, AMPARO
ORDOYO VILLALMANZ, TERESA
OREGUI APRAIZ, AGURTZANE
ORIVE IZAGA, M DOLORES
ORIVE MELERO, LARRAITZ
ORIVE ORTEGA, AURORA
ORIVE URETA, MARIA CONCEP
ORIZA BERNAL, ROSA MARIA
ORMAZA PRIETO, AMAYA
OROBIOGOITIA AMILIBIA, ELISA
OROBIOGOITIA AMILIBIA, MARIA DEL MAR
OROZCO BILBAO, IRANTZU
ORTE DE SANCHO, KARMELE
ORTEGA AYUSO, AGUSTIN
ORTEGA CEPEDA, AMAIA
ORTEGA GONZALEZ, M DOLORES
ORTEGA GONZALEZ, MARIA YOLANDA
ORTEGA GUIJARRUBIA, ROBERTO
ORTEGA ITUIÑO, FRANCISCO JA
ORTEGA IZURIETA, ANA MARIA
ORTEGA MARTIN, JAVIER
ORTEGA MERINO, M ARANZAZU
ORTEGA NUÑEZ, M ENCARNACIO
ORTEGA PEREZ, MARIA ISABEL
ORTEGA PETREÑAS, MARIA LUISA
ORTEGA RODRIGUEZ, FERNANDO
ORTEGO BILBAO, MIREN ITZIAR
ORTIZ AGUIRRE, MARIA BEGOÑA
ORTIZ CABEZAS, ISABEL
ORTIZ CRUZ, CONCEPCION
ORTIZ DE ANDA BASABE, CONCEPCION
ORTIZ DE ANDA BASABE, MARIA ELENA
ORTIZ DE URBIN RUIZ DE AL, LUIS
ORTIZ DE URBINA LOPEZ, JORGE
ORTIZ DE ZARATE ROMAN, ESTIBALIZ
ORTIZ DE ZARATE VIVANCO, ROBERTO
ORTIZ FERNANDEZ, LEIRE
ORTIZ GALINDEZ, M INMACULADA
ORTIZ GARCIA DIE, NURIA
ORTIZ GARCIA, GORKA
ORTIZ LABRADOR, GEMMA
ORTIZ LAZA, NEREA
ORTIZ LAZARO, AINARA
ORTIZ LEKUE, AMETZA
ORTIZ LINERO, MARIA CARMEN
ORTIZ MIJANGOS, MARIA LUISA
ORTIZ PALOMO, ISABEL
ORTIZ PEÑA, ROSARIO
ORTIZ PEÑARANDA, M BEGOÑA
ORTIZ SAN MILLAN, IGNACIO
ORTIZ SORIANO, AINHOA
ORTIZ YARTU, ESTIBALIZ
ORTOLA LOPEZ, MARIA ELISA
ORTUONDO FERNANDEZ, M KASILDE
ORUE PEREZ DE NANCLARES, ANA
ORUETA AÑIBARRO, GOTZON
OSES AYUCAR, LEYRE
OSMA CHACHARO, SUSANA
OSMA PRADO, LEIRE
OSORO LOPEZ DE M, GABRIEL
OSUNA FERNANDEZ, RAFAELA
OSUNA SALGADO, MARIA DEL PRADO
OSUNA SIERRA, MARIA CARMEN
OTAOLA ARBERAS, ITZIAR
OTAOLA MENDIETA, MIREN IOSUNE
OTAOLA ORMAECHEA, ITZIAR
OTAZUA ANSOLEAGA, ARANTZA
OTEGUI BLANCO, BEATRIZ
OTERO AGUADO, LETICIA
OTERO CALZADA, AINTZANE
OTERO CERRO, EMILIANA
OTERO DOMINGUEZ, IDOIA
OTERO GARCIA-RAMOS, BORJA
OTERO PRIETO, BEGOÑA
OTERO RODRIGUEZ, BEGOÑA
OTI FLORANES, DIANA ALEJANDRA
OTXOA DIEZ, INES
OVEJERO RUBIO, FRANCISCO AN
OVIEDO CUESTA, MARIA TERESA
OVIEDO SALCEDO, MARIA FRANCISCA
PABLO DE YAGUE, MERCEDES
PAC FERRER, JOAQUIN JOSE
PACHECO BOISO, M ESTHER
PACHECO GARDUÑO, M. ANGELES
PACHO BARRUECO, ADORACION
PACHO BARRUECO, HORTENSIA
PACHO DE LUCAS, Mª ARANZAZU
PACHO DEL CASTAÑO, BEATRIZ
PACHO GARCIA, TOMAS
PACHO MARTIN, BEATRIZ
PACHO PINTO, SOFIA
PADERNE MOSQUERA, Mª LUZ
PADILLA ARTETA, NOEMI
PADILLA RUIZ, LUIS
PAGÉS JORDÁ, MARIA
PALACIN ANTON, MARIA EVA
PALACIN CIRIA, ANTONIO
PALACIO MARIANINI, FRANCISCO
PALACIO MUGAGUREN, MARIA ISABEL
PALACIO PEREZ, AINHOA
PALACIOS ABUFON, ANDRÉS
PALACIOS CIORDIA, ROSA MARIA
PALACIOS GOMEZ, MARIA JESUS
PALACIOS SALCEDO, ANGEL JAVIER
PALAZUELOS BLANCO, LUIS
PALMA PALMA, MARIA CARMEN
PALMERO SANCHEZ, AMAIA
PALMERO SANCHEZ, MARIA ANGELE
PALOMARES ETXEBERRIA, IBONE
PANERO PARDO, DEMETRIO
PANIAGUA CALZON, NATALIA MARTA
PARA BENITO, ALMUDENA
PARADA DIAZ, MARIA RAQUEL
PARADA POMBO, M DEL CARMEN
PARAMO BOCIGAS, LEIRE
PARDAL VIDAL, JESUS MANUEL
PARDILLA SACRISTAN, MARIA SUCESO
PARDO DE LA IGLESIA, SONIA
PARDO GURRUCHAGA, MARTA
PARDO MARTIN, CRISTINA
PAREDES GONZALEZ, EVELIO
PAREDES SEISDEDOS, M. CARMEN
PARRA AGUADO, BELINDA CELIA
PARRA BARAJAS, MARIA BEGOÑA
PARRA EIZAGAETX, INMACULADA
PARRA MORA, JOSE ANTONIO
PARRA RAMIRO, MARIA CARMEN
PASCUAL ALONSO, OLGA
PASCUAL ANITUA, ANTONIO
PASCUAL ARDUENGO, ELENA
PASCUAL ARDUENGO, MARIA AMPARO
PASCUAL BEDIA, JOSE ANTONIO
PASCUAL FERNANDEZ, MONICA
PASCUAL FONSECA, FLORENCIO
PASCUAL GARCIA, M PILAR
PASCUAL IBARRA, MARIA CRISTINA
PASCUAL RODRIGUEZ, M.SAGRARIO
PASTOR CORDOBA, JAVIER
PASTOR MENCHACA, ESTEBAN JESU
PASTOR MENDIETA, MARIA MAR
PASTOR RINCON, M.ANGELES
PASTOR SANTOS, ELENA
PASTOR SANZ, M NATIVIDAD
PASTORA MIRON, ESTIBALIZ
PASTRANA PASTRANA, CARMEN
PATINO IZAGUIRRE, MONICA
PATIÑO VEGA, PAOLA ANDREA
PATO FERNANDEZ, MAITE
PATO LETE, PILAR
PAVON VAQUERIZO, VICTOR
PAZO MEIJIDE, PILAR
PECIÑA GONZALEZ, VANESA
PEDRAZ GAGO, MARIA DE LOS ANGELES
PEDRERO TEJADA, SANDRA
PEDROSA BELAUSTEGU, JOSE IGNACIO
PELAEZ GARCIA, MARIA CARMEN
PELAYO GANDARA DE, MARIA PAZ
PELAZ CISNEROS, YOLANDA
PELEA MARTINEZ, ROBERTO
PELLICER URQUIJO, M.VICTORIA
PENA ARZA, MIGUEL ANGEL
PENAS BLANCO, LAURA
PENAS LARREA, MARIA ANTIGU
PENELA TORRENS, MARGARITA
PEÑA ALVAREZ, MIREN GOTZONE
PEÑA BARCENA, RAQUEL
PEÑA BELARRA, AGURTZANE
PEÑA BUSTILLO, JESUS MARIA
PEÑA CASTRO, MARI BEGOÑA
PEÑA DE LA ANGULO, ALVARO
PEÑA GANDARA, JOSE ANTONIO
PEÑA GARCIA, ANA ISABEL
PEÑA GARCIA, JOSE ENRIQUE
PEÑA GOMEZ, JESUS MARIA
PEÑA HENALES, ANA ESTHER
PEÑA LARRAZABAL, MARIA ISABEL
PEÑA LOPEZ, M. NATIVIDAD
PEÑA MARRODAN, MARIA BEGOÑA
PEÑA MARTINEZ UBAGO, BEGOÑA
PEÑA RUIZ, OLGA ENEDINA
PEÑA SARNAGO, JOSE MARIA
PEÑA VILLATE, MARTA
PEÑIN JIMENEZ, M ROSARIO
PEQUEÑO PEREZ, EDUARDO
PERALTA PRADO, ESPERANZA
PERDIGO DE BILBAO, LUIS FERNAND
PEREDA ALONSO, MARIA ANTONI
PEREDA BENITO, MARIA JOSE
PEREDA CANDELAS, M.NURIA
PEREDA CASTELO, MARIA DE LA O.
PEREDA GARCIA DE OLANO, ITZIAR
PEREDA GARCIA, M BLANCA
PEREDA LAISECA, ANA MARIA
PEREDA MARTINEZ, BEATRIZ
PEREDA SUANCES, M ROSARIO
PEREIRA GOMEZ, MANUEL
PEREIRO ETXEBARRIA, LIDIA
PEREIRO PEREZ, M.ANTONIA
PEREX PEREZ, M DOLORES
PEREZ ABAD, M MERCEDES
PEREZ ALONSO, M ANGELES
PEREZ ANCHIA, ALEJANDRA
PEREZ ANDEREZ, MONTSERRAT
PEREZ ANTON, JOSE LUIS
PEREZ ASENJO, JOSE JAVIER
PEREZ BARBERO, MARIA DOLORE
PEREZ BAS, MANUEL
PÉREZ BASCARAN, JOSUNE
PEREZ BECARES, JOSE MARIA
PEREZ BENITO, MARIA ESPERANZA
PEREZ BLANCO, GLORIA MARIA
PEREZ CALVO, FERNANDO
PEREZ CELAYA, M.DOLORES
PEREZ CHACON, ISABEL
PEREZ CONCHA, TOMAS
PEREZ CONQUERO, JUAN CARLOS
PEREZ CORRO, DIEGO
PEREZ DE ARRILUCEA GUIGARDET, Mº
CARMEN
PÉREZ DE NANCLARES LEAL, GUSTAVO
PEREZ DELGADO, CARMEN
PEREZ DIEZ, ESTIBALIZ
PEREZ ESCAJADILLO, MARIA JULIA
PEREZ ESTEVEZ, ELENA
PEREZ FDEZ-AGUIR, INMACULADA
PÉREZ FERNÁNDEZ, AITXIBER
PEREZ FERNANDEZ, CRISTINA
PEREZ FERNANDEZ, M. GEMMA
PEREZ GALAN, MARTA EMILIA
PEREZ GARAY, RAQUEL
PEREZ GARCIA, AINARA
PEREZ GARCIA, BEGOÑA JOSEF
PEREZ GARCIA, EDUARDO
PEREZ GARCIA, JOSE LUIS
PEREZ GARCIA, JULIO
PEREZ GARCIA, PEDRO MARIA
PEREZ GARCIA, SONSOLES
PEREZ GONZALEZ, MONTSERRAT
PEREZ GONZALEZ, RAQUEL
PEREZ GONZALEZ, VIRGINIA
PEREZ GUTIERREZ, NAROA
PEREZ IBAÑEZ, M ARANZAZU
PEREZ IREZABAL PINDADO, JULIO FRANCI
PEREZ IZQUIERDO, M LOURDES
PEREZ LLARENA, GARBIÑE
PEREZ LLORENTE, MARIA BEGOÑA LOURDES
PEREZ LOPEZ, ALEJANDRA
PEREZ LOPEZ, MARIA BEGOÑA
PEREZ LOPEZ, PILAR
PEREZ LOPEZ, ROSA Mª
PEREZ LUCIO, M CARMEN
PEREZ MADARIAGA, IÑAKI
PEREZ MAESTRE, Mª INES
PEREZ MARTINEZ DE LA CUADRA, ROSANA
PEREZ MENCIA, CARLOS
PEREZ MIRANDA, OLIVIA
PEREZ MOLINA, MARIA CARMEN
PEREZ MORAN, EVA MARIA
PEREZ MORENO, EUSTAQUIA
PEREZ MORENO, JUANA
PEREZ MOZOS DE L, MARIA LUISA
PEREZ NEVADO, MIRIAM
PEREZ ORDOÑEZ, AMAYA
PEREZ OVEJERO, FCO. JAVIER
PEREZ PECHO DEL, CARMEN
PEREZ PEREZ, LUIS MARIA
PEREZ PEREZ, M ISABEL (*)
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN
PEREZ RODRIGUEZ, MONICA
PEREZ RUIZ, FERNANDO
PEREZ SAENZ-AZCUNAGA, XABIER
PEREZ SAN JOSE, ANA M CIRA
PEREZ SANTIRSO, OSCAR
PEREZ SARASOLA, ITZIAR
PEREZ SIMON, JULIA
PEREZ URDIALES, IRATXE
PEREZ VARGAS, JUAN ANTONIO
PEREZ VILANOVA, MAITE
PEREZ VILLAR, MARIA BEGOÑA
PEREZ VILLAR, VANESA
PEREZ ZABALA, ANA
PEREZ ZABALA, M ELENA
PEREZ-IÑIGO ARGUIÑARENA, NIEVES
PEREZ-VALLE ESTEBAN, ESTELA MARIA
PEREZ-YARZA AGUADO, AMAIA
PERNAS HERMIDA, JOSE IGNACIO
PEROSANZ FERNANDEZ, AMAYA
PERRINO SANCHEZ, MARIA JESUS
PERTICA MERINO, IVONE
PERTUSA PEÑA, CARLOS
PETRALANDA ALBERDI, MARIA BEGOÑA
PETREÑAS TAMAYO, EDUARDO ANGE
PICO RIOS, ADELAIDA
PICON GONZALEZ, ISABEL
PIEDRA MOLINA, EMMA
PIJOAN ZUBIZARRET, JOSE IGNACIO
PILAR ORIVE, FCO. JAVIER
PINAR SUEIRO, SERGIO
PINEDO DIEZ, DOLORES
PINEDO FERNANDEZ, RAFAEL
PINEDO MARTINEZ, IZASKUN
PINIES RAPOSO, JOSE ANTONIO
PINILLA DEL OLMO, MARIA ELENA
PINILLOS ARAMENDIA, M DEL PUY
PINO DEL SALDAÑA, ANA MARIA
PINTOS BERNAL, IVAN
PIÑAN FRANCES, M ANGELES
PIÑERO GUTIERREZ, FCO. JAVIER
PIRES PEREZ, VIOLETA MARIA
PISABARRO CASTANEDO, Mª PILAR
PISABARRO SAN MARTIN, CRISTINA
PLAGARO RAMIREZ, CRISTINA
PLAZA GOMEZ, ROBERTO
PLO CUGNON, Mª.ELENA
POCHEVILLE GURUCETA, MARIA ITZIAR
POLA BASOCO, MARIA JESUS
POLANCOS ISUSQUIZA, MIREN MAITE
POLLEDO ALBISUA, M VICTORIA
POLLEDO ALBIZUA, ANA ISABEL
POLO CORTA, AMAIA
POLO ESTEBAN, MARIA REINA
POLO GOMEZ, FAUSTINA
POLO SANZO, JUSTINA CARMEN
POLVOROSA GARCIA, M MERCEDES
POMPOSO GASTELU, IÑIGO CRISTOBAL
PONCE DE LEÓN SAENZ DE NAVARRETE,
SUSANA
PONCE SEBASTIAN, BELEN
PONT CAMPO, MARIA MILAGR
PORRAS DEL POZO, RAQUEL
PORTAL LOZANO, SARA
PORTERO JIMENEZ, AIDA
PORTILLA ODRIOZOLA, M ANGELES
PORTILLA ZATON, M DEL CARMEN
PORTILLA ZATON, M INMACULADA
PORTILLO GARCIA, M ANGELES
PORTILLO REQUEJO, CECILIA
PORTILLO SAMPEDRO, SUSANA
PORTO BUJIA, MARIA
PORTUONDO JIMENEZ, JANIRE
POSADA FERNANDEZ, MANUEL AVELI
POSTIGO LABRADOR, M ANGELES
POSTIGO SANCHEZ, BORJA
POZO DEL SANTOS, ESPERANZA
POZO GARCIA, PILAR
POZURAMA FERNANDEZ, M ISABEL
PRADA FERNANDEZ, ZULEMA
PRADA SUSO, ROBERTO
PRADA SUSO, SARA
PRADO FERNANDEZ, M CARMEN
PRATS ARBELOA, M SOLEDAD
PRATS VIÑAS, JOSE MARIA
PRELLEZO ROBINA, ICIAR
PRIETA DE LA LOPEZ, M BEGOÑA
PRIETA DE LA LOPEZ, RAMIRO
PRIETO BALLANO, MARIA PILAR
PRIETO CABERO, MARIA
PRIETO CALDERON, OSCAR
PRIETO CALVO, MIKEL
PRIETO CUEVAS, AURORA
PRIETO CUEVAS, MARIA NIEVES
PRIETO CUEVAS, MINERVA
PRIETO LAGO, LORENA
PRIETO LOPEZ, MARIA CRUZ
PRIETO LUIS, M TERESA
PRIETO MIRAGAYA, ANSELMO
PRIETO MOLANO, LEIRE
PRIETO MOLANO, MARIA BEGONA
PRIETO PRIETO, JOAQUINA
PRIETO PRIETO, MARIA PILAR
PRIETO RODRIGUEZ, CONSUELO
PRIETO RODRIGUEZ, SONIA
PRIETO VALTUILLE, CRISTINA
PROUSSKAIA PEREGUDOVA, ELENA
PUEBLA HERRERO, M YOLANDA
PUENTE CANTERO, EDUARDO
PUENTE DEL MONTE, NOEMI
PUENTE POMPOSO, MARÍA
PUENTE SANTAMARIA, OSCAR JOSE
PUENTE VARONA, M PILAR
PUERTOLLANO MERINO, M ANGELES
PUERTOLLANO ONDARRETA, M VICTORIA
PUJADAS MUÑOZ, ANA ISABEL
PUJADAS MUÑOZ, ELVIRA
PUJOL CARMONA, CRISTINA
PULIDO DIAZ, DOMITILA
PULIDO DIAZ, PETRA
PULIDO MARTIN, EUGENIA
QUEREJETA FERNANDEZ, AMAYA ANA
QUESADA MENTXAKA, JESUS
QUILEZ BARRENECHEA, ELENA
QUILEZ BARRENECHEA, M BEGOÑA
QUINCOCES RODRIGUEZ, ALBERTO
QUINTANA DE LA BASARRATE, AITOR
QUINTANA GARCIA, SILVIA
QUINTANA GONZALEZ, MARIA PAZ
QUINTANA LOPEZ DE ULLIVARRI, ARACELI
QUINTANA LOPEZ, M. CONCEPCION
QUINTANA OCHOA DE ALDA, EIDER
QUINTANA RIVERA, ANA MARIA
QUINTANA SAN JOSE, M BEGOÑA
QUINTANILLA GARCIA, MARTA
QUINTANILLA GONZALEZ, ANA MARIA
QUINTANO FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA
QUINTAS FERNANDEZ, M. TERESA
QUINTAS GOMEZ, MARIA BEGOÑA
QUINTAS OVEJERO, LAURA
QUINTELA BARCENA, INMACULADA CONC
QUINTELA PEREZ, M. SOL
QUINTELA PEREZ, MARIA JESUS
QUINTIAL URIBE, ANE MAITE
QUIROGA DIEZ, RESURRECCION
RABADAN ALONSO, ARGIMIRO
RABAL URRECHO, GLORIA
RABANAL FERNANDEZ, EVA
RABANAL NUÑEZ, AINTZANE
RABANEDO RODRIGUEZ, REBECA
RACHKINA TORREIRA, ROSA
RAGA BORJA, SALVADOR
RAISON PORRAS, MARIA PILAR
RAMILLETE MAURO, M SOLEDAD
RAMIREZ LUQUE, ISABEL
RAMIREZ MACIAS, ELENA
RAMIREZ URRIZ, SERGIO
RAMIREZ VILLAMOR, M LUISA
RAMON MARTINEZ, MARIA OLGA
RAMOS ALCALDE, M YOLANDA
RAMOS AMO, MAGDALENA
RAMOS CAMPOS, SONIA
RAMOS DIEZ, SILVIA
RAMOS DOMINGUEZ, ALFONSA PILAR
RAMOS DOMINGUEZ, NOEMI
RAMOS HERRERA, ISABEL
RAMOS LOPEZ, M JOSE
RAMOS MANZANAL, EUGENIA
RAMOS MARTINEZ, NAGORE
RAMOS PEÑA, FERNANDO
RAMOS PRADA, JUAN
RAMOS REGUEIRO, ROSA MARIA
RAMOS RINCON, ANGELES
RAMOS SALAGRE, ANTONIA
RAMOS URQUIA, M ROSARIO
RANDO ELCOROARISTIZABAL, ALMUDENA
RANERO VALCARCE, ESTHER
RASTRILLA PEREZ, M VISITACION
RASTROJO GUILLEN, LORENA
RATA QUIROS, JOSE LUIS
RATON NIETO, JUAN ANTONIO
RAYON JEREZ, MERCEDES
REBANAL FUENTES, SECUNDINA
REBANAL MARTIN, M ILUMINADA
REBOLLAR BAÑUELOS, ZARA
REBOLLO GARCIA, ANTONIO M
REBOLLO MARIN, BEATRIZ
RECART BARANANO, MARIA AMAYA
RECHE JIMENEZ, ANA MARIA
RECIO GUTIERREZ, CONCEPCION
RECIO MOYANO, MARIA TERESA
RECIO MOYANO, VIRGINIA
RECUERO GARCIA, ROSA MARIA
REDAL BARRIO, INES
REDONDO ABASCAL, YOLANDA
REDONDO ARANA, AMAIA
REDONDO BERNEDO, MARIA GLORIA
REDONDO BLÁZQUEZ, SILVIA
REDONDO GONZALEZ, MARIA MERCEDES
REDONDO GRANDA, MARGARITA
REDONDO IZQUIERDO, M.JESUS
REDONDO MARTIN, CARMEN
REDONDO OSEGUI, ANA
REGUEIRO PEREZ, TAMARA
REGUERA FERNANDEZ, M ANGELES
REGUERA VILLASANTE, AMAGOIA
REGULEZ CAMPO, VANESA
REGULEZ HERNANDEZ, JOSE MANUEL
REGULEZ URANGA, MARIA MERCED
REIGOSA FERNANDEZ, VICTOR
REINA RIVERO, VICTOR
RELLOSO MARDONES, ANA MARIA
REMENTERIA BERGILLOS, ANGEL M
REMON HUARTE, ROSA
RENEDO MANRIQUE, MARIA RESURR
RENEDO MEDIAVILLA, MARCELINA
RENEDO SAINZ, M MERCEDES
RENTERIA AGUIRRE, Nagore
RENTERIA GOITIA, MARIA OLATZ
REOYO GARCIA, SONIA
REPARAZ ROMERO, MARIA ROSARI
REQUEJO GOICOECHEA, M PILAR
REQUEJO GOIKOETXEA, BEGOÑA
REQUEJO ITURRIBARRIA, MARIA JESUS
REQUIES FERNANDEZ, ALAZNE
RESCO FERNANDEZ, GUADALUPE
RETENAGA OYARZABAL, JANIRE
REVILLA DOMINGUEZ, CRISTINA
REVUELTA ARECHAGA, ANA MARIA
REVUELTA RUIZ, MARIA NIEVES
REY CARRERAS, ESTÍBALIZ
REY CARUNCHO, ANA M.
REY CHANS, MARIA CARMEN
REY FERNANDEZ, YOLANDA
REY GARCIA, FRANCISCO
REY GONZALEZ, ROSA MARIA
REY SANTANO, CRISTINA
REY SANTANO, MARÍA CARMEN
REYZABAL SAGASTAGOITIA, JULIAN
REZOLA SALVADOR, CRISTINA
RIAL VILLAR, BEGOÑA
RIAÑO GONZALEZ, MARIA ESTHER
RIBACOBA BAJO, LAUREANO
RIBERA URRUTIA, IDOIA
RICA ECHEVARRIA, ITXASO
RICA ILLANA, M CONCEPCION
RICA PEREZ, MARIA JESUS
RICO FONFRIA, M CRISTINA
RIEGO SUAREZ, MARIA ESTHER
RIESCO GUTIERREZ, M ISABEL
RINCON PALACIOS, JOSE
RIÑON MARTINEZ-GALLO, MARTA MARIA
RIO AGUILAR, ERUNDINA
RIO DEL LAMA DE, LUCIA
RIO DEL REAL, MONSERRAT
RIO DEL VARONA, M YOLANDA
RIOS ALTOLAGUIRRE, GONZALO
RIOS DE BRIZ, NURIA
RIOS DE LOS FELIPE, M ISABEL
RIOS DE LOS MEDIAVILLA, M ANGELES
RIOS GARCIA, MARIA BEGOÑA
RIOS LAFUENTE, MARIA ISABEL
RIOS MARTINEZ, JESUS
RIOS ORBAÑANOS, ISABEL
RIOS RUBIO, MARIA JESUS
RIOS SAINZ DE L, ANTONIO DE LOS
RIPA ARZOZ, MARIA YOLANDA
RIPA IZAGUIRRE, M.BLANCA
RISQUES MOLINA, DAVID RAFAEL
RIVACOBA MIRAVALLES, ANA MARIA
RIVALLO DAIMIEL, CARMEN
RIVAS BERMEJO, M JOSEFA
RIVAS PRIETO, MARTA MARIA
RIVERA CANO, ANA ISABEL
RIVERA GONZALEZ, DAVID
RIVERA JORGE, ANA MARIA
ROA LLORENTE, CARMEN
ROBADOR AZKARATE, ANA
ROBLEDO ARREBOLA, M. JESUS
ROBLEDO IGLESIAS, NURIA
ROBLEDO PAGALDAI, CARMELO
ROBLES BRAVO, GASPAR
ROBLES MONTALBAN, M. JESUS
ROBREDO RONCERO, SILVIA
ROCHA ESCAJA, ASTRID
RODANÉS ALFARO, M LUISA
RODAS LERMA, MONICA
RODEÑO DIEZ, CARMEN
RODEÑO ESTEBAN, IRATXE
RODEÑO ORTIZ DE ZÁRATE, EMILIA
RODIL GONZALEZ, ANA
RODIÑO SAN MARTIN, LUCIA
RODRIGO CARBONERO, JOSE DAVID
RODRIGO FERNANDEZ, ANA MARIA
RODRIGO LARRAZABAL, IRUNE
RODRIGUEZ ADAME, IMANOL
RODRIGUEZ ALARCON GOMEZ, JUSTINO
RODRIGUEZ ALARIO, CLARA
RODRIGUEZ ALDAMA, MARIA BEATRIZ
RODRIGUEZ ALLER, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ ALVAREZ, Mª LUCIA
RODRIGUEZ ALVAREZ, REGINO JOSE
RODRIGUEZ ASPILLAGA, IRANTZU
RODRIGUEZ BERES, M. JOSE
RODRIGUEZ BERNAL, LETICIA
RODRIGUEZ BILBAO, EMILIO JOSE
RODRIGUEZ BILBAO, M MAGDALENA
RODRIGUEZ BLAZQUEZ, BALTASAR
RODRIGUEZ BOUZAS, BARBARA
RODRIGUEZ BUSTABAD, MARÍA TERESA
RODRIGUEZ CAMACHO, JESUS CARLOS
RODRIGUEZ CERVERO, ICIAR
RODRIGUEZ CHAPARRO, PAULA
RODRIGUEZ CHAVES, ANTONIA BEGOÑA
RODRIGUEZ COELLO, BEGOÑA
RODRIGUEZ CURIEL, FERNANDO
RODRIGUEZ CURRAS, CECILIA
RODRIGUEZ DELGADILLO, MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ DIEZ, JOSE MANUEL
RODRIGUEZ DIEZ, M. FATIMA
RODRIGUEZ ESTEVEZ, AMAYA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ, EVA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, M.YOLANDA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA CRUZ
RODRIGUEZ FERNANDEZ, PILAR
RODRIGUEZ GARCIA, MARIA ESTHER
RODRIGUEZ GARCIA, MARIA PILAR
RODRIGUEZ GARCIA, VERONICA
RODRIGUEZ GOMEZ, ANA
RODRIGUEZ GOMEZ, LEIRE
RODRIGUEZ GOMEZ, PEDRO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, FELICIDAD
YOLANDA
RODRIGUEZ HERNANDEZ, ROSARIO
RODRIGUEZ INCHAUSTI, Mª ISABEL
RODRÍGUEZ INCHAUSTI, MARÍA TRINIDAD
RODRIGUEZ IÑIGO, MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ JANO, PETRA
RODRIGUEZ JARAMILLO, FRANCISCO
RODRIGUEZ LEON, VICTORIA
RODRIGUEZ LOPEZ, ALBERTO
RODRIGUEZ LOPEZ, IGOR
RODRIGUEZ LOPEZ, ISABEL
RODRIGUEZ LOPEZ, LUIS MARIA
RODRIGUEZ LUQUE, TERESA
RODRIGUEZ MARCOS, MARIA ESTHER
RODRIGUEZ MARIA, MARIA CUSTODIA
RODRIGUEZ MARLASCA, ROSA MARIA
RODRIGUEZ MENENDEZ, JOSE LUIS
RODRIGUEZ MENTXAKA, M. SONIA
RODRIGUEZ MORAL, CARMEN
RODRIGUEZ MORENO, ALEJANDRO
RODRIGUEZ MORUA, PEDRO LUIS
RODRIGUEZ MURO, JESUS MARIA
RODRIGUEZ OCHOA, JOSE LUIS
RODRIGUEZ OTAZUA, LOREA
RODRIGUEZ PALOMO, JOSE MANUEL
RODRIGUEZ PAZ, ANA MARIA
RODRIGUEZ RAPADO, RAQUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUISA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Mª TERESA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YOLANDA
RODRIGUEZ ROLLANO, MARIA
RODRIGUEZ SAN VICENT, OLIVIA MARIA
RODRIGUEZ SANCHEZ, M. LUZ
RODRIGUEZ SANTOS, ARSELINA
RODRIGUEZ SANTOS, ESTHER
RODRIGUEZ SEARA, ROSA MARIA
RODRIGUEZ SERNA, AMAYA
RODRIGUEZ SUESKUN, ARRATE
RODRIGUEZ TEJADA, FERNANDO ALBERTO
RODRIGUEZ TEJEDOR, SANTIAGO
RODRIGUEZ URQUIJO, FERNANDO
RODRIGUEZ VAZQUEZ, M ROSA
RODRIGUEZ VILLANUEVA, MANUEL MARIA
RODRIGUEZ-GASTAMINZA RAMIREZ, JONE
ROJAS GUTIERREZ, ROSA ANA
ROJAS VIGUERA, LETICIA
ROJO ALLENDE, MARIA INES
ROJO CRUZADO, JAVIER
ROJO ETXEBARRIA, PATRICIA
ROJO GONZALEZ, MARIA ESTHER
ROJO MARCOS, RAFAEL
ROJO PASCUAL, AURORA
ROJO POLO, ANA MARIA
ROJO VARONA, MIGUEL ANGEL
ROJO VILLARREAL, MARIA EUGENIA
ROJO VIVANCO, FELIPE
ROJO ZARRAGA, LURDES
ROLDAN BLAZQUEZ, ISABEL
ROLDAN MOLL, MARINA ROSARIO
ROLDAN PEREZ, LIDIA
ROMAN ECHEVARRIA, LOURDES
ROMAN MACIAS, PATRICIA INES
ROMAN VAZQUEZ, CONCEPCION
ROMANOVA GOMEZ, LUCIA
ROMERA ALISTE, MIREN EUKENE
ROMERO ARANDILLA, CLARA
ROMERO CANDEL, ANA
ROMERO CAZORLA, IRUNE
ROMERO CORTES, MARI CRUZ
ROMERO GORJON, M PILAR
ROMERO JURADO, DAVID
ROMERO LOPEZ, M ANTONIA
ROMERO OSLE, ALEXANDER
ROMERO PEREZ, JULIA
RON PEÑA DE LA, JUAN ANGEL
RONCERO COLINA, NATALIA
RONDA FERNANDEZ, SONIA
ROS CUBAS, MARIA
ROSA GARCIA, MARIA JESUS
ROSA GARCIA, MARIA PILAR
ROSADO SESEÑA, JOSE IGNACIO
ROSALES MONJE, ANA ISABEL
ROSALES MONJE, TERESA
ROSELLO RODRIGUEZ, PETRA
ROSENDE AMENEDO, MARIA CARMEN
ROSETE FUENTES, MARIA ELENA
ROSON CAMARDIEL, YOLANDA
ROUCO AXPE, IDOIA
ROUCO FIERRO, BEATRIZ
ROUCO RODRIGUEZ, MONICA
ROVIRA VARAS, M SOFIA
ROY SAN CRISTOBAL, OLAYA
ROYO MARTINEZ, M ISABEL
RUA ELORDUY, MARIA JESUS
RUANO GARCIA, M.ENCARNACION
RUANO PEREZ, DANIEL
RUANO SUAREZ, M CARMEN
RUBIN GOITIA, JOSEFINA
RUBIO ARREDONDO, JOSE LUIS
RUBIO CARBAJO, Mª ANGELES
RUBIO CERDEIRO, PAULA
RUBIO CODINA, CARLA
RUBIO ECHEVARRIA, MARIA ICIAR
RUBIO FERNANDEZ, MARI CRUZ
RUBIO FUENTES, BEGONA
RUBIO HOLMEDA, NURIA
RUBIO LAVIN, MONICA
RUBIO MARCOS, SELENA
RUBIO ROBLES, MONICA
RUBIO RODRIGUEZ, M ANGELES
RUBIO VAZQUEZ, MARIA ANGELES
RUEDA ARROYO, ANA MARIA
RUEDA FERNANDEZ, YOLANDA
RUEDA GUTIERREZ, MIGUEL
RUEDA LOPEZ, NIEVES
RUEDA MENCIA, MARIA BEGOÑA
RUEDA PRADO DE, MILAGROS
RUEDA RAIGADAS, JOSE ANGEL
RUEDA VILA, MARIA JESUS
RUIBAL SANTOS, PURIFICACION
RUIZ AJA, EDUARDO
RUIZ ARAMBALZA, MARIA MAR
RUIZ ARNAIZ, M DOLORES
RUIZ ARROYO, JON ANDER
RUIZ ARRUZA, IOANA
RUIZ AZCUNAGA, MARIA JESUS
RUIZ BRACERAS, FCO. JAVIER
RUIZ CABADA, OLGA
RUIZ CASTRO, YOLANDA
RUIZ CUEVAS, ELISA GLORIA
RUIZ CUEVAS, VICTORINA
RUIZ DE AZUA ARTECHE, TERESA
RUIZ DE GALARRETA NORIEGA, Mª TERESA
RUIZ DE GAUNA RUIZ DE AZUA, AURORA
RUIZ DE GOPEGUI RUIZ, MIREN EDURNE
RUIZ DE LA NAVA, ARANTZA
RUIZ DE LOBERA MARTINEZ, ABIGAIL
RUIZ DIEZ, PURIFICACION
RUIZ FERNANDEZ, CESAR
RUIZ FERNANDEZ, MARIA SUSANA
RUIZ FRANCO, LUCIA
RUIZ GARCIA, M ROSARIO
RUIZ GOMEZ, Mª MAR
RUIZ GOMEZ, Mª SOLEDAD
RUIZ GOMEZ, PILAR
RUIZ GONZALEZ, OSCAR
RUIZ IRASTORZA, GUILLERMO
RUIZ ITURRIAGA, LUIS ALBERTO
RUIZ LLANOS, MARIA LOURDE
RUIZ LOZANO, MARIA PILAR
RUIZ LUCEA, JOSE MIGUEL
RUIZ LUYANDO, VICTOR LUIS
RUIZ MARQUINA, TEODORA
RUIZ MARTIN, NAHIKARI
RUIZ MUÑOZ, LUIS MIGUEL
RUIZ ORDORICA, PATRICIA
RUIZ ORTEGA, MONICA
RUIZ PEÑA, ANTONIA
RUIZ PEREDA, VERONICA
RUIZ PINEDO, OLGA
RUIZ PULIDO, VIRGINIA
RUIZ RUBIO, ITZIAR
RUIZ RUFRANCOS, MARIA ANGELE
RUIZ RUIZ, MIREN ALAZNE
RUIZ RUIZ, VIRGINIA
RUIZ SAIZ, BLANCA
RUIZ SAN JOSE, YOLANDA
RUIZ SANCHEZ, ROSA MARIA
RUIZ SOLER, ANTONIA
RUIZ URQUIJO, PATRICIA
RUIZ VEGA, ISIDORA
RUIZ VERTEDOR, RAFAELA
RUIZ VILLOTA, MARIA TERESA
RUIZ-CASTAÑO OLEAGA, M BEGOÑA
RUIZ-HIERRO DIAZ DE TUESTA, M. BELEN
RUMBERO SANCHEZ, JUAN CARLOS
SAA ALVAREZ, RAUL
SABIN BARRENA, M ROSARIO
SABUGAL MALILLOS, ANA JESUS
SABUGAL MALILLOS, PILAR
SACRISTAN JIMENEZ, JOSE LUIS
SACRISTAN LLORENTE, ANA ISABEL
SAENZ CAMIRUAGA, MARIA ANGELES
SAENZ CHACON, M ARANZAZU
SAENZ DE MATURANA SANCHEZ, JOSE LUIS
SAENZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA
SAEZ BUESA, M LUISA
SAEZ CAMPOS, BEGOÑA
SAEZ CASADO, JOSE LUIS
SAEZ CIARAN, ICIAR
SAEZ DE UGARTE SOBRON, IRATXE
SAEZ DIEZ ANDINO, ARACELI
SAEZ ELENA, NAIARA
SAEZ EPELGUEZ, ANA MARIA
SAEZ GARCIA, JOSE ANGEL
SAEZ GARMENDIA, FERMIN MARTIN
SAEZ GOMEZ, ANGELA
SAEZ PEREZ, ALICIA
SAEZ PEREZ, GLORIA
SAEZ PEREZ, MIREN
SAEZ TURRIENTES, AMELIA
SAEZ VILLASUR, JOSE IGNACIO
SAGARDOY LUSARRETA, M. ESTHER
SAGASTAGOYA ZABALA, ITXASO
SAGASTAGOYA ZABALA, JOANA
SAGASTI ABOITIZ, IGOR
SAGASTI GOYENECHEA, M ELENA
SAGASTI PEREZ, CAROLINA
SAGASTIZABAL CORTES, JOSE CARMELO
SAGREDO MANZANEDO, ANA ISABEL
SAGÜILLO CONDE, SILVIA
SAINZ BERRIO, MARIA BELEN
SAINZ DE LA MAZA CUESTA, ANGEL MARIA
SAINZ DE LA MAZA MARROQUIN, ROSARIO
SAINZ FERNANDEZ, AINHOA
SAINZ GODOY, IÑIGO
SAINZ LOBATO, ITXASO
SAINZ MANDIOLA, IÑAKI
SAINZ MAZA PEREZ, M. CRISTINA
SAINZ PECES-BARBA, NATIVIDAD
SAINZ PEREZ, FCO.JOSE
SAINZ PEREZ, M INMACULADA
SAINZ RUIZ, FELIX
SAINZ RUIZ, M DEL CARMEN
SAINZ RUIZ, MILAGROS
SAINZ SAEZ, MARIA LUZ
SAINZ SAEZ, MONICA
SAINZ ZAMANILLO, M VISITACION
SAINZ-ESPIGA RESINES, ARANZAZU
SAINZ-MAZA PEREDA, JOSE ALBERTO
SAIZ ENCINILLAS, NURIA
SAIZ LASERNA, MARIA JESUS
SAIZ LECUE, IRATXE
SAIZ LOPEZ, MARIA CARMEN
SAIZ MENDIOLA, JULENE
SAIZ URQUIZA, MARIA JESUS
SAIZ VALERO, MARIA
SALAMANCA RODRIGUEZ, M DE LA PENA
SALAMANCA VERDUGO, AMAIA
SALAN PUEBLA, JOSE MARIA
SALANOVA ARBAIZAGOITIA, JUAN TOMAS
SALAS GARCIA, MARIA ISABEL
SALAZAR CASTILLO, ALBERTO
SALAZAR GARCIA, INMACULADA
SALAZAR LLANO, BEGOÑA
SALAZAR MIÑON, LUIS MARIA
SALAZAR RIVERO, JOSE IGNACIO
SALCEDO ARANGUREN, M. ESTHER
SALCEDO CASADO, IZASKUN
SALGADO FRUTOS, YOLANDA
SALINAS CESPEDES, YUVINSKA
SALINERO MARTINEZ, EDUARDO
SALOMON ESTEBANEZ, Mª ASUNCION
SALOMON LOMAS, ASCENSION
SALOMON LOMAS, M.PILAR
SALOMON LOMAS, MARIA ISABEL
SALSAMENDI GARCIA, M ARANZAZU
SALUTREGUI IRUSQUIETA, ICIAR
SALVADOR ALONSO, MARIA JESUS
SALVADOR BENGOECHEA, PATRICIA
SALVADOR GARRIDO, ROSA MARIA
SALVADOR JUSTO, ASUNCION
SALVADORES CABEZAS, MARIA DEL MAR
SALVIDE SERRANO, AINARA
SAMANO TORREIRA, M TERESA
SAMPER IZARRA, ANA
SAMSON - - -, FREDERIC
SAN ANTONIO LOTINA, MARIA ELISA
SAN CRISTOBAL UGARTE, ELISA
SAN EMETERIO HERRERO, ROSA MARIA
SAN EMETERIO IZACELAYA, M TERESA
SAN JOSE LOPEZ, CARMEN NIEVES
SAN JOSE RUIZ, BEGOÑA
SAN JUAN YANGUAS, ISABEL
SAN MARTIN AMIAMA, JONE ISABEL
SAN MARTIN GIL, M BEGOÑA
SAN MARTIN RODRIGUEZ, MARIA ELENA
SAN MIGUEL RODRIGUEZ, M ASCENSION
SAN MIGUEL ROPERO, IXONE
SAN MILLAN DE CLASCA, IZASKUN
SAN PEDRO VITUTIA, MARÍA
SAN ROMAN CHECA, MARIA CARMEN
SAN SEBASTIAN DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO
SAN SEBASTIAN DOMINGUEZ, MANUELA
SAN TORCUATO PEREZ, INAKI
SANCHEZ AGUILAR, MIREN EUKENE
SANCHEZ APARICIO, J. ANTONIO
SANCHEZ ARAMBURU, JON
SANCHEZ BECERRO, SILVIA
SANCHEZ BUSTINDUY, AINHOA
SANCHEZ CALABIA, JANIRE
SANCHEZ CARREIRA, M ROSARIO
SANCHEZ CASTRONUÑO, JOSE ANTONIO
SANCHEZ CASTRONUÑO, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ CORREDOR, CORAL
SANCHEZ DE LA TORRE, RAMON
SANCHEZ DIAZ, JOSEFA
SANCHEZ DOMINGUEZ, M ISABEL
SANCHEZ ECHANIZ, JESUS
SANCHEZ FERNANDEZ, Mª JOSE
SANCHEZ FERNANDEZ, MARI MAR
SANCHEZ FRADEJAS, VERONICA
SANCHEZ GIMENO, INMACULADA
SANCHEZ GOMEZ, LUCIA
SANCHEZ GONZALEZ, MANUEL
SANCHEZ GUMIEL, MARIA VICTOR
SANCHEZ HILARIO, ANA MINERVA
SANCHEZ LATORRE, MARI SOL
SANCHEZ LOPEZ, FEDERICO
SANCHEZ LOPEZ, MARI CARMEN
SANCHEZ LOPEZ, MARIA MANUELA
SANCHEZ MADARIAGA, AGUSTIN
SANCHEZ MARCOS, ESTIBALIZ
SANCHEZ MARTIN, LORENA
SANCHEZ MARTIN, MARIA CARMEN
SANCHEZ MARTINEZ, JESUS
SANCHEZ MARTINEZ, JOSE MARIA
SANCHEZ MENDEZ, ELENA
SANCHEZ MIRAVALLES, CARMEN
SANCHEZ MONTERO, MARIA ARGEME
SANCHEZ MORA, VICENTE
SANCHEZ MUÑOZ, ENCARNACION
SANCHEZ MUÑOZ, MARIA VICTORIA
SANCHEZ MUÑOZ, TRINIDAD
SANCHEZ NUÑEZ, MARIA ANGELES
SANCHEZ PEÑA, ANA
SANCHEZ PEREZ, MAIDER
SANCHEZ RAMILA, MARTA
SANCHEZ RAPOSO, REMEDIOS
SANCHEZ RODRIGUEZ, EVA MARIA
SANCHEZ RUANO, IVAN
SANCHEZ RUBIO, BEGOÑA
SANCHEZ RUBIO, M PILAR
SANCHEZ RUIZ, ITZIAR
SANCHEZ RUIZ, MARIA LUISA
SANCHEZ SAEZ, BEGOÑA
SANCHEZ SALAZAR, CARMEN
SANCHEZ SALOMON, RAUL
SANCHEZ SANCHEZ, CRISTINA
SANCHEZ SANCHEZ, ISIDORA
SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO
SANCHEZ SANCHEZ, REBECA
SANCHEZ SANZ, JULIA
SANCHEZ SAURA, MARIA JESUS
SANCHEZ SEISDEDOS, ARITZ
SANCHEZ SERRANO, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ TORRES, CONCEPCION
SANCHEZ VALDIVIELSO, MARIA PALOMA
SANCHEZ-PAJARES CERRATO, M. LUISA
SANCHEZ-SECO PEÑA, ANGELA
SANCHO ARREDONDO, M. PILAR
SANCHO GUTIERREZ, AINTZANE
SANCHO IRABIEN, MARIA ESTIBALIZ
SANCHO MIÑANA SANCHEZ, ELOINA
SANDONIS RUIZ, LUIS MARIANO
SANDOVAL MARTIN, FRANCISCO
SANGUINO ROCHA, M. CONSUELO
SANJURJO CRESPO, PABLO
SANJURJO SAN MIGUEL, ANA MARIA
SANTA COLOMA GARCIA, NEREA
SANTA CRUZ CENITAGOYA, M TERESA
SANTACRUZ CARREIRA, SUSANA
SANTAELLA ZAJARA, CRISTINA DOLORES
SANTAMARIA BILBAO, RUTH
SANTAMARIA CARRO, ALAITZ
SANTAMARIA CERVERA, M.CARMEN
SANTAMARIA COBO, ANA MARIA
SANTAMARIA DOLORES, MARIA ELENA
SANTAMARIA EGUIA, BEGOÑE
SANTAMARIA FERNANDEZ, MARIA CARMEN
SANTAMARIA GARRAZA, M ISABEL
SANTAMARIA GARRAZA, MARIA YOLANDA
SANTAMARIA GONZALO, M JULIA
SANTAMARIA HORNES, SAIOA
SANTAMARIA IGUARAN, ASUNCION
SANTAMARIA MARQUES, AZUCENA
SANTAMARIA MENA, PEDRO MARIA
SANTAMARIA NAVA, BLANCA
SANTAMARIA ORTIZ, INMACULADA
SANTAMARIA PEREZ, CRISTINA
SANTAMARIA SAEZ, M YOLANDA
SANTAMARIA SANDI, FCO. JAVIER
SANTAMARIA SANDI, JAIME
SANTAMARIA SANTAMARIA, JORGE
SANTAMARIA SARAZIBAR, MARIA TERESA
SANTAMARIA URRETXU, SILVIA
SANTAMARIA VICARIO, M VIÑAS
SANTAMARIA ZUAZUA, JOSEBA ANDONI
SANTAMARINA GONZÁLEZ, ZAIDA
SANTANA DIEZ, M AUXILIADOR
SANTANA FERREIRO, MARIA LUISA
SANTANA PEREZ, CARMEN ESMERALDA
SANTANDER AGUILAR, M DEL ROSARI
SANTAS MANSO, TANIA
SANTIAGO AYARZA, MARTIN JOSE
SANTIAGO BURRUCHAGA, MIKEL AINGERU
SANTIAGO GARCÍA, TAMARA
SANTIAGO MOURELLE, BEGOÑA
SANTIAGO ORMEÑO, KAREN OLGA
SANTIAGO VELEZ, MONICA
SANTIDRIAN MARTINEZ, JOSE IGNACIO
SANTIN CEBALLOS, CLARA LUNA
SANTIN FERNANDEZ, JOSE LUIS
SANTIN PEREZ, NAIARA
SANTISTEBAN CEA, M ANGELES
SANTISTEBAN PICO, INES
SANTORCUATO BILBAO, ANA
SANTOS ALONSO, LUCIA
SANTOS ARCE, MARIA BEGOÑA
SANTOS CALVO, AMPARO
SANTOS DE LA HERA, MARIA ROSARIO
SANTOS DORADO, M. PILAR
SANTOS GONZALEZ, GLORIA
SANTOS IBAÑEZ, NEREA
SANTOS LOIZAGA, JOSE ANGEL
SANTOS MARTIN, LUZDIVINA
SANTOS MARTIN, MARIA
SANTOS MIGUEL, M JESUS
SANTOS PALACIOS, MARIA
SANTOS PALACIOS, ROSA MARIA
SANTOS REYES, RODRIGO JAVIER
SANTOS ROGALSKAYA, ELENA
SANTOS RUIZ DE OSMA, MARIA JESUS
SANTOS UGIA, MARIA JOSE
SANTOS VILLAR, LUZ
SANTOS YARTO, MARIA ISABEL
SANTOS YARTU, MARINA
SANTOS-DIEZ VÁZQUEZ, LAURA
SANTOYO MARTINEZ, ANA RONTE
SANTURDE SAIZ, JUAN ANTONIO
SANZ CHAVES, IRACHE
SANZ FERNÁNDEZ, IRENE
SANZ GARCIA, CONCEPCION
SANZ GARCIA, MARIA GLORIA
SANZ HERMOSILLA, CRISTINA
SANZ MENCHACA, M. TERESA
SANZ MIGUEL, MARIA BELEN
SANZ OSES, MARIA PILAR
SANZ PEREDA, ANA MARIA
SANZ PUENTE, AZKUNE
SANZ ZORRILLA, PILAR
SAORNIL ADELIÑO, YOLANDA
SAPPIA MARTINEZ, JOSE JAVIER
SARACHAGA LASA, MARIA ROSARIO
SARACHO MATEO, MARIA PILAR
SARACIBAR RAMOS, ELENA
SARACIBAR VELASCO, AMAIA
SARASA AZCARATE, M TERESA
SARASOLA ECHEBERRIA, ARANZAZU
SARASUA MATIA, M ANGELICA
SARDON ORTEGA, EULALIA
SARMIENTO GOMEZ, CARMEN
SARNAGO HERRANZ, YOLANDA
SARRIA EGUIA, INMACULADA
SARRIA LAPEYRA, JOSE RAMON
SARRIA SARACHO, M ANGELES
SASIETA ALTUNA, MARIA JOSE
SASTRE MARTINEZ, SOLEDAD
SASTRE MUÑOZ, MARIA ISABEL
SATORRE HERNAEZ, ANA MARIA
SAUTO RAMIREZ, ARANTZA
SAUTUA LARREATEGUI, SAIOA
SAVIN BARROSO, ANGELES
SCALA DIAZ EMPARANZA, ROSA MARIA
SEARA BEGOÑA, SONIA
SEBASTIAN CORUÑA, MOISES
SEBASTIAN LEZA, ANGEL
SECADA SANTANDER, MANUELA BEGOÑA
SECILLA SOUTO, Mª LUZ
SECO HIJOSA, MARIA CELIA
SECUNZA MEDINA, ELVIRA
SEDANO DEL MORAL, JOSE IGNACIO
SEDANO GULIAS, FCO. JAVIER
SEDANO RODRIGUEZ, MARIA MERCED
SEDANO SAIZ, ANA MARIA CARMEN
SEGARRA ECHEVARRIA, RAFAEL
SEGURA CARDENAS, MARIA ANGELES
SEGUROLA GARCIA, MAITE
SEGUROLA GONZALEZ, MIREN IDOIA
SEIJAS BETOLAZA, IRATXE
SEIJAS RODRIGUEZ, BEGOÑA
SEIJO RENDO, MARIA DEL PILAR
SEISDEDOS ARNANZ, BLANCA
SENARRIAGA CONDE, PILAR
SENARRIAGA RODRIGUEZ, ALBERTO
SENDEROS MONREAL, M BEGOÑA
SENDINO CAÑIZARES, PATRICIA
SENIN MARTIN, OLAIA
SEOANE ABAD, AMELIA
SEOANE ADAN, PAMELA
SEOANE ADAN, SONIA
SEOANE RUBIO, JUDIT
SEOANE VARELA, MARIA CARMEN
SERAS MIERA, YOLANDA
SERNA GRANDE, PABLO
SERNA GUEREDIAGA, INMACULADA
SERNA ROSA DE LA, ROSA MARIA
SERRANO ALEJO, ANA BELEN
SERRANO CANELAS, Mª ISABEL
SERRANO CASTRO, M.ISABEL
SERRANO DE LUCAS, LAURA
SERRANO LOPEZ, ANA MARIA
SERRANO MERINO, ANGEL
SERRANO PLAGARO, ANA ISABEL
SERRANO SANZ, M TERESA
SERRANO VARONA, M LOURDES
SERRULLA VANGENEBERG, MARIA LUISA
SESAR VIDAL, MARIA CARMEN
SETIEN ORIOL, FERNANDO
SHENGUELIA SHAPIRO, LIANA
SIERRA LOPEZ, MARTA
SIERRA PALACIOS, SEVERINO
SIERRA RAMIREZ, M DOLORES
SIERRA VALLEJO, FCO JAVIER
SILLERO ISLA, SANTIAGO
SILVA ALONSO, JUDITH
SIMON MUÑOZ, ROSA
SIMON SERRANO, M ANTONIA
SIMON SOTO, MARIA YOLANDA
SIMONETTI BOCHETTI, SEBASTIAN
SIXTO MENDEZ, MARIA ANGELES
SOBA CAMPO, Mª EUGENIA
SOBACO RODAS, MAITE
SOBERA MIGUEL, ANGEL
SOBRADILLO MARTIN, M. JOSE
SOBRADILLO MARTIN, MARIA ISABEL
SOBRADILLO PEÑA, VICTOR
SOBRADO RUIZ, MARIA CELIA
SOCIAS AMEZUA, LUIS
SOJO AGUIRRE, AMAIA
SOLA ZUZA, MARIA IRANZU
SOLAECHE PRIETO, NAGORE
SOLAR CANO, JUAN FERNAND
SOLAR COLINA, ANA AVELINA
SOLAUN ECHEVARRIA, M SAGRARIO
SOMAVILLA GALLO, JOSEFINA
SOMAVILLA PORRAS, M CARMEN
SOMME XXXXX, JOHANNE HATTELAND
SOMOVILLA ESCALONA, SUSANA
SOPELANA RODRIGUEZ, CARMEN
SOPELANA SAENZ DE URTURI, MAITE
SORDO AISA, BEATRIZ
SORDO QUINTANILLA, DAMARIS
SORIA BLANCO, LUIS MIGUEL
SOTA BUSSELO, MERCEDES
SOTES CALCEDO, MACARENA
SOTO RUEDA, JOSE IGNACIO
SOTOLONGO REYES, BARBARA CARIDAD
SOUSA MACHADO, CONCEPCION
SOUSA VICENTE, MARIA TERESA
SOUTO MORAL, MARTA
SUAREZ CASTRO, CARMEN FINA
SUAREZ CORRAL, M LUISA
SUAREZ DE PUGA DIEZ, M BLANCA
SUAREZ FRIAS, INMACULADA
SUAREZ GARCIA, JOSE LUIS
SUAREZ HERNANDEZ, INMACULADA
SUAREZ MIRANDA, MANUEL
SUAREZ REGUEIRO, M JESUS
SUAREZ TAMAYO, FELIPE
SUAREZ TORRE, M JOSE
SUBINAS ELORRIAGA, JESUS MARIA
SUBINAS ELORRIAGA, LOURDES
SUESCUN GRACIA, ITZIAR
SUINAGA ERRASTI, MIREN ISABEL
SULIBARRIA OJEMBARRENA, M IRUÑA
SUNICO VACAS, CONCEPCION
SUPERVIA GARCIA, FUENSANTA JU
SUSAETA EROSTARBE, PURIFICACION
SUSILLA ETXEBARRIA, ROSA ALEJANDRA
SUSO LOPEZ, M ANGELES
TABARES VALENTIN, MARIA
TABERNERO JUBINDO, M. GEMA
TADEO PEREZ, MARIA ISABEL
TAHIRI ELKALLOUFI, FARIDA
TALAYERO SEBASTIAN, M NANCY
TAMAYO ECHEVARRIA, SUSANA
TAMAYO MEDEL, GONZALO
TAMBO HERNANDEZ, FEDERICO
TAMERON GARRIDO, PILAR
TAPIA EGIDO, MARIA BEGOÑA
TAPIA TEJERO, ANA ROSA
TAPIAS MENDEZ, MARIA
TARRIÑO RODRIGUEZ, ALEXANDRA
TARRIO FRAILE, M GORETTI
TATO OTERO, SUSANA
TATO SILVA, MARIA VICTORIA
TEIJEIRO PULIDO, IRUNE
TEIJIZ VERGARA, MARIA CARMEN
TEIJIZ VILLANUEVA, M.ESTHER
TEJADA ALONSO, CYNTHIA
TEJADA BILBAO, SUSANA
TEJADA MINGUEZ, MARIA ISABEL
TEJADA REVILLA, SUSANA
TEJADO UGALDE, ARANZAZU
TEJEDOR SANCHEZ, LORENA
TELLAECHE MARTIN, MARIA
TELLECHEA RODRIGUEZ, Mª OLGA
TELLERIA CUEVAS, IÑAKI
TELLERIA NARBAIZA, IDOIA
TELLERIA TORRE, OIHANE
TELLEZ MORENO, RAFAEL
TEMPLADO MONTERO, JUAN ANTONIO
TEMPRANO GOGENOLA, JAVIER
TENA IZARRA, JAIONE
TENA VADILLO, M YOLANDA
TERCEROS JALDIN, SILVINA MONICA
TERRADILLOS CORTAZAR, MARGARITA
TERRADILLOS SAN JOSE, FRANCISCA
TERREROS BEJO, IGNACIO
TERREROS QUERO, JUAN CARLOS
TERROBA BARRENECHE, MANUEL RAMON
TERROBA ROJO, Mª ANGELES
TERROBA ROJO, Mª MERCEDES
TESTA TUDELA, MARIA
TESTILLANO TARRERO, MILAGROS
TIJERO MERINO, BEATRIZ
TIO DEL CABEZUDO, MARIA ROSA
TOBALINA ANGULO, MARIA LUISA
TOFANI ---, SIMONE
TOME VERA, JAVIER
TOMEY MARTIN, M EUGENIA
TOMEY MARTIN, PEDRO
TOMILLO MAYO, ADOLFO
TORDABLE SALGUERO, MARIA ISABEL
TORESANO FERNANDEZ, M.DEL MAR
TORIBIO ROLDAN, KOLDO
TORINOS CACHO, JUAN CARLOS
TORINOS CACHO, M. PILAR
TORRALBA PUEBLA, MARIA TERESA
TORRE AGUADO, ROSA MARIA
TORRE CODESAL, BEGOÑA
TORRE OLEAGA, MARIA ISABEL
TORRE PRADA, TXARO
TORRE ZORRILLA, LAURA
TORRECILLA IGLESIAS, M.ANTONIA
TORRERO LOPEZ, JOSE VICENTE
TORRES CHAPARRO, MARIA PILAR
TORRES CID, RAUL
TORRES GARMENDIA, MARIA PILAR
TORRES GOMEZ, OLGA
TORRES GUERRERO, MARIA CARMEN
TORRES ISASI, CRISTINA
TORRES LOPEZ, NURIA
TORRES MANCEBON, JUAN JOSE
TORRES MARTINEZ, ISABEL
TORRES PEREZ, MILAGROS
TORRES PIEDRA, M CARMEN
TORRES SAMPEDRO, MARIA D. CARMEN
TOTORICA ESCANDON, GOIATZ
TRANCON ALDONZA, FERMINA
TREBOLAZABALA IZA, NEREA
TRICIO CUEVAS, MARIA SONIA
TRIGUEROS GALAN, M SOCORRO
TRIGUEROS GARROTE, MIREN ITXASO
TRIGUEROS MANZANO, ANA MARIA
TRIGUEROS MANZANO, MARIA HENAR
TRIMIÑO GOMEZ, AINARA
TRINCADO AGUINAGALD, MARIA JOSE
TRONCOSO HILERA, M. INMACULADA
TRONCOSO RODRIGUEZ, ANA ISABEL
TRUEBA BILBAO, M MERCEDES
TRUEBA URIARTE, MARIA TERESA
TRUEBA YARRITU, M.ISABEL
TURIEL VERDE, MARIA PILAR
TURRADO BECARES, VICENTA
UBILLOS LAPRESA, LAURA
UGALDE GUTIERREZ, MARTA
UGALDE USABEL, MARIA ANGELE
UGALDE ZUBIRI, KARMELE
UGARRIZA GARCIA, JOSE IGNACIO
UGARRIZA SERRANO, IRATXE
UGARTE AGUIRRECHE, M AURELIA
UGARTE ARRUZA, EMILIO
UGARTE DE LA IGLESIA, GALDER
UGARTE NUÑEZ, AMAIA
UGARTE URIBE, ZALOA
ULACIA ARAGUES, NEREA
ULACIA BERISTAIN, MIGUEL ANGEL
ULLA COUTO, MONSERRAT
ULLATE MARTINEZ, M.BEGOÑA
UMARAN SARACHO, M ISABEL
UNAMUNZAGA ARRIOLA, JAVIER
UNAMUNZAGA ARRIOLA, JESUS
UNANUE CALLEJA, ALICIA
UNANUE RAMOS, ALAZNE
UNCETA SUAREZ, MARIA
UNDA RODRIGUEZ, MARIA CARMEN
UNDA RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA
UNDABEITIA HUERTAS, JOSÉ
UNDABEITIA SANTISTEBA, JOSE IGNACIO
UNZAGA EMBEITA, ICIAR
UNZUE MIQUELEIZ, M JOSEFA
UNZUETA MARAÑON, AITOR
URABAYEN MURO, ROSA Mª
URAGA PEREZ DE AGUADO, LOURDES
URALDE DE GONZALEZ, JAVIER
URARTE PRIETO, MARIA ROSARIO
URBANO URBANO, ELADIA
URBERUAGA PASCUAL, ALEJANDRO
URBIZU GALLARDO, JOSE MANUEL
URCELAY LOPEZ, M ISABEL
URCELAY SUSO, RAQUEL
URCOLA GOMEZ, BLANCA
URDAMPILLETA ZUFIRIA, AMAIA
URDIALES SALAS, COVADONGA
URESANDI IRUIN, AMAIA
URESANDI ROMERO, FERNANDO
URETA AMONDARAIN, SANTIAGO
URETA ARANA, ITZIAR
URGOITIA ARANZABAL, AINTZANE
URIA AVELLANAL, CRISTINA
URIA CASTILLO, FRANCISCA
URIA HERNANI, M BEGOÑA
URIA MESEGUER, MARIA JOSE
URIAGUERECA ZUGASTI, LEONOR
URIARTE ARANA, AMAIA
URIARTE ARETXABALA, LEIRE
URIARTE AZKUNA, CARMEN
URIARTE ELORRIAGA, DOLORES
URIARTE FERNANDEZ, CRISTINA
URIARTE HORMAECHE, MARIA CARMEN
URIARTE MADARIAGA, CRISTINA
URIARTE PEREZ, ITZIAR
URIARTE RUIZ, ENEKO
URIARTE UNDABEITIA, ELENA
URIBARREN ZABALLA, ADOLFO
URIBARRI AJA, RICARDO
URIBARRI ARRIZABALA, MERCEDES
URIBE AZAOLA, MONICA
URIBE OREJAS, JON
URIBE PARAGES, JOSE MANUEL
URIBE PRIETO, MARINA
URIBE-ETXEBARRIA LUGARIZA-ARESTI, NAIA
URIEN FERRERO, F.ALEJANDRO
URIETA CURA, MARIA PILAR
URIGÜEN ECHEBERRIA, ANA
URIONABARRENETXEA CHUECA, M.JOSUNE
URKULLU GURUTZETA, XABIER
URQUIJO BEAMONTE, ELENA
URQUIJO GARCIA, M. CARMEN
URQUIJO MORENO, ZIORTZA
URRA ZALBIDEGOITIA, M. ELENA
URRACA ANGULO, M MILAGROS
URREISTI URRESTI, CRISTINA
URREISTI URRESTI, M PILAR
URRESOLA OLABARRIETA, ARANZAZU
URRESTI ITURRIZAGA, IÑIGO
URRESTI ORMAETXE, OIANE
URRETA PLAZA, MAITE
URRIOLABEITIA GOMEZ, JOSE
URROZ DIEZ, MARIA JOSE
URRUELA SANTIAGO, CONCEPCION
URRUTIA ADAN, MIREYA
URRUTIA AZOFRA, MILAGROS
URRUTIA CASTILLO, MARIA AMAYA
URRUTIA GAJATE, AMAIA
URRUTIA LARRAURI, IZASKUN
URRUTIA REMENTERIA, M.CARMEN
URRUTIA RUIZ DE GALARRETA, ROSA MARIA
URRUTICOECHEA AGUIRRE, JOSE MARIA
URRUTICOECHEA OLAETA, MARIA ISABEL
URRUTIKOETXEA RUIZ, M ESTER ESPERANZA
URUEÑA GONZALEZ, JULIO
URZAIZ JUANARENA, ANA MARIA
USATEGUI ECHEVERRIA, BEGOÑA
USLE EXPOSITO, Mª GERTRUDIS
USLE EXPOSITO, MARIA LUISA
UTRILLA HERBON, ALAZNE
UTRILLA MAINZ, MARIA PILAR
UZABAL MINTEGUI, MERCEDES
UZURIAGA ALONSO, BEGOÑA
VADILLO DIAZ, ESPERANZA
VADILLO GONZALEZ, M CARMEN
VADILLO LANDA, M MERCEDES
VAL DEL LOPEZ, M ARANZAZU
VAL DEL PASCUAL, MARIA ANGELES
VAL MONGE, JOSE ANTONIO
VALBUENA ALFAGEME, TERESA PILAR
VALBUENA LARIA, AZUCENA
VALCARCEL MARTIN, FRANCISCO
VALCARCEL MENDEZ, EVA
VALDERRAMA ANDIKOETXEA, NAROA
VALDERREY VIDALES, MELCHOR
VALDES ARECHAGA, M ELENA
VALDIVIELSO DE LA TORRE, MAIALEN
VALDIVIELSO SAINZ, M ISABEL
VALDIVIESO FERNANDEZ, SILVIA
VALDIVIESO LOPEZ, ANDRES
VALDIVIESO LOPEZ, ENRIQUE A
VALDIVIESO PEROTE, MIGUEL ANGEL
VALERO ALVAREZ, JAVIER
VALERO RUIZ, ROBERTO
VALERO USATEGUI, M ANGELES
VALERO VICARIO, AMAYA
VALIENTE BARREALES, SONIA
VALIENTE SANCHEZ, IRENE
VALL IBARROLA, ELENA
VALLE ALAVA, DOLORES
VALLE DEL CASTILLO, M. ANTONIA
VALLE DEL LOBATO, JUSTA MARIA
VALLE QUEVEDO, M ELENA
VALLEJO ALARIO, IÑIGO
VALLEJO SAINZ, M ANDONE
VALLEJO SAIZ, AMAYA
VALLS SOLER, ADOLFO
VALTIERRA TAVAREZ, MARIA BELEN
VALVERDE AMARO, PASCUAL
VALVERDE NOVILLO, CRISTINA
VAQUERO FLORES, ALEJANDRO
VARA GUTIERREZ, FIRMA ISABEL
VARA TORMO, JOSEFA
VARELA BARRIO, MIGUEL ANGEL
VARELA LOPEZ, TERESA
VARELA PRIETO, ANA MARIA
VARELA ROMAN, NOELIA
VAREZ GUTIERREZ, MARIA LUISA
VARGAS SANCHEZ, CESAR MARIA
VARILLAS MARTIN, Mª MAR
VARONA FRIAS, M MONTSERRAT
VARONA GONZALEZ, M DOLORES
VARONA GUTIERREZ, YOLANDA
VARONA MARTINEZ, ESTEBAN
VARONA MERINO, ANA
VARONA MUÑUZURI, MARIA
VARONA PEREDA, BLANCA AMELI
VASALLO CUADRADO, M.MERCEDES
BEGOÑA
VAZQUEZ CABEZAS, ANA PATRICIA
VAZQUEZ CORDERO, CARLOS
VAZQUEZ DIAZ, ANTONIO
VAZQUEZ ERES, M CARMEN
VAZQUEZ GOMEZ, BEGOÑA
VAZQUEZ GOMEZ, JOSE LUIS
VAZQUEZ LERMA, IRATXE
VAZQUEZ RIOS, INMACULADA
VAZQUEZ RODRIGUEZ, BEGOÑA
VAZQUEZ RONCO, MIGUEL ANGEL
VAZQUEZ SAN MIGUEL, FEDERICO
VAZQUEZ SANCHEZ, M BEGOÑA
VAZQUEZ SIGUENZA, M CARMEN
VAZQUEZ TRIGO, MANUEL
VAZQUEZ VAZQUEZ, ANA MARIA
VAZQUEZ VAZQUEZ, DAVID
VAZQUEZ VAZQUEZ, M CARMEN
VAZQUEZ VAZQUEZ, M JOSE
VAZQUEZ VILLAMEDIANA, CRISTINA
VAZQUEZ VIZCAINO, BEGOÑA
VECI GARCIA, ANGELICA
VECI ROCILLO, MARIA LUISA
VECINO PRIETO, EUSEBIA
VEGA BARRASA, YOLANDA
VEGA BESTEIRO, ANA ISABEL
VEGA DIEZ, M. NATIVIDAD
VEGA ESTRADA, ANASTASIA
VEGA GARCIA, Mª BEGOÑA
VEGA IZQUIERDO, INMACULADA INÉS
VEGA PALACIOS, HAIZEA
VEGA RECIO, MARTA
VEGA REGUERA, BEATRIZ
VEGA ZUBIAUR, ANDER
VEGAS CANTERO, JOSE LUIS
VEGAS PORRAS, GLORIA
VEGAS PORRAS, MARIA DE LAS MERCEDES
VEIGA LOPEZ, LAURA
VEIGA RODRIGUEZ, MARTA
VELA DESOJO, AMAYA
VELA ORUS, MARIA PILAR
VELASCO AZCUE, M ESTHER
VELASCO BENITO, VERONICA
VELASCO COCA, MERCEDES
VELASCO ETXEBARRIA, JAVIER
VELASCO ILARDIA, M ARANZAZU
VELASCO JUANES, FERNANDO
VELASCO PETRALANDA, BEGOÑA
VELASCO RAMILA, CONCEPCION
VELASCO RODRIGUEZ, MARIA CONCEP
VELASCO RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD
VELASCO VERGARA, M ANGELES
VELERDAS MARTINEZ, ZULEMA
VELEZ GOICOECHEA, ALBERTO
VELEZ LOPEZ, Mª ISABEL
VENTOSO CASTIÑEIRA, ALBERTO
VERANO MIGUEL, MONICA
VERDEJO VINUESA, MATILDE
VERDES LEZANA, M. CONSUELO
VERGARA SERRANO, JUAN CARLOS
VERGEZ SANCHEZ, ADOLFO
VERGNIORY MIRONES, MARIA LUZ
VIADERO SEÑA, FELIPE
VICARIO ALVAREZ, M JOSE
VICARIO BENITO, MARIA LUZ
VICARIO BENITO, RAQUEL
VICARIO BLANCO, ANGEL
VICARIO ELORDUY, EDUARDO
VICARIO ELORDUY, MARIA TERESA
VICARIO ESTEBANEZ, M ISABEL
VICARIO FERNANDEZ, Mª PAZ
VICARIO LORENZO, MARIA EVA
VICENTE CAÑADA, CONSUELO
VICENTE DE AGUIRRE, AITOR XABIER
VICENTE DIAZ, SALVADOR
VICENTE ESCAÑO, IRUNE
VICENTE ESPARZA, MIREYA
VICINAY OLABARRIA, JOSE IGNACIO
VIDAL OTAMENDI, M ANGELES
VIDAL PEREX, ANA OLGA
VIDAL PEREZ, MARIA JOSE
VIDAL SANDOVAL, NURIA
VIDAL VEIGA, MONICA
VIDALES AZA, JUAN CARLOS
VIDE CELEIRO, M CARMEN
VIGIOLA LARRINAGA, SERAFIN
VIGUERA SAEZ, M YOLANDA
VIGURI AGUIRRE, LEIRE
VIGURI ORTIZ DE B, ANA MARIA
VIJANDI URBIETA, ANA MARÍA
VILA VARELA, ALFONSO
VILA VARELA, M ANGELES
VILANOVA RODRIGUEZ, JUAN JOSE J
VILAR ACHABAL, BEGOÑA
VILARIÑO VAZQUEZ, MARIA CARMEN
VILCHES BARBERO, ELENA
VILDA VILDA, PURIFICACION
VILELLA ABERASTURI, MARIA CARMEN
VILLA MARCOS, ANA ROSA
VILLAFRUELA PEREZ, FERNANDO
VILLALBA CABRERA, ANA MARIA
VILLALON MARTINEZ, M AMADA
VILLALON PEÑA, M TERESA
VILLALONGA VIVANCO, MAITE
VILLANUEVA ALAVA, ISABEL
VILLANUEVA BILBAO, M ARANZAZU
VILLANUEVA LEON DE, ANA ISABEL
VILLANUEVA LOPEZ D AR, SANTIAGO RAF
VILLANUEVA PEREZ, ROSA Mª
VILLANUEVA TEJADA, MARIA MERCEDES
VILLAR CALVO, MARIA VICTORIA ELISA
VILLAR GOMEZ, MARIA IRAMA
VILLAR OLAGORTA, M MERCEDES
VILLAR PABLO, M ASCENSION
VILLARREAL APOITA, EUGENIA
VILLARROEL RUIZ, CARMEN
VILLAS SORIA, MARIA PAZ
VILLASANTE CRESPO, M TERESA
VILLASANTE GAMINDE, M DOLORES
VILLATE NAVARRO, JOSE IGNACIO
VILLATE SZIGRISZT, M.JESUS
VILLATE SZIGRISZT, PILAR
VILLEGAS ECHEANDIA, IRACHE
VILLOLDO ORTEGA, LUIS
VILLORIA ALONSO, JOSE RAFAEL
VILOR ECHEVARRIA, IRATXE
VIME MANZANOS, MARIA TERESA
VIÑA VARELA, JOSE LUIS
VIÑALS ABELAN, SILVIA
VIOTA GUTIERREZ, IDOIA
VITA SAIZ, MARIA JESUS
VITERI IRASTORZA, M. ITZIAR
VITORES PASCUAL, Mª CRUZ
VITORES VILLAS, MARIA PILAR
VITORIA CORMENZANA, JUAN C.
VITORIA MONTES, MARIA CARMEN
VITORIA ORTIZ, MARIA LUISA
VITORIA VALLEJO, YOLANDA
VIVANCO PEREZ, FATIMA
VIVANCO SERRANO, FERMINA
VIVAR DURAN, MARIA DEL MAR
VIVAS PRADO, MARIA TERESA
VIZCAYA IRIARTE, AGATA
VIZUETE GARCIA, CARLOS ANDRES
VOCES SÁNCHEZ, ROBERTO
YAGUE ASENSIO, M.MERCEDES
YAGUE RODRIGUEZ, M JESUS
YANES VELASCO, M MAR
YARTO BERAZA, M JESUS
YERGA GONZALEZ, MARIA FATIMA
YOLDI LOPEZ, MARIA JESUS
YSA FIGUERAS, AUGUSTO YOSHIO
YUGUERO ALBERDI, M JESUS
YUGUEROS BERMEJO, RITA MARIA
YUNQUERA ANDRES, MARIA CARMEN
YURREBASO SANTAMARIA, IZASKUN
YURRITA VALDIVIESO, M ELENA
ZABALA EGURROLA, JOSÉ ANTONIO
ZABALA FERNANDEZ, JESUS
ZABALA MENDIOLA, M GOTZONE
ZABALA URIONAGUEN, NEREA
ZABALEGUI ANDONEGUI, M IDOIA
ZABALETA LARIZGOITIA,
FRANCISCO JAVIER
ZABALLA ALVAREZ, MARIA JOSE
ZABALLA FERNANDEZ, DORA ISABEL
ZABALLA FERNANDEZ, RAUL
ZABALLA IÑIGUEZ, MANUEL
ZABALO CASTAÑOS, ARANZAZU
ZALACAIN JORGE, RAFAEL
ZALBIDEA BASTERRECH, CARMEN
ZALDIBAR BARINAGA, Mª LUZ
ZALDIBAR BARINAGA, MIKEL
ZALDUA SANCHEZ, M. ARANZAZU
ZALDUMBIDE AMEZAGA, JAVIER
ZALDUMBIDE LOPEZ, AMAGOIA
ZAMACONA CARRANZA, JAVIER
ZAMANILLO PATON, NEREA
ZAMARRIPA CUESTA, MARIA BEGOÑA
ZAMARRIPA MARCOIDA, ESPERANZA
ZAMORA CALABOZO, BEGOÑA
ZAMORA GUTIERREZ, NURIA
ZAMORA PRIETO, MARIA JOSE
ZAMORA ZUBIMENDI, M ROSARIO
ZAPATA GUTIERREZ, MARIA TERESA
ZAPICO SANTAMARIA, PABLO ANTONI
ZARALLO LERIA, JOSE MANUEL
ZARANDONA CALVO, JAGOBA
ZARATE ORTIZ DE URBINA, LAURA MARIA
ZARRABEITIA UNZUETA, JESUS
ZARRAGA AZCOITIA, M AMAYA
ZARRAGA LARRONDO, SOFIA
ZARRAGA POMPOSO, M IZASKUN
ZARRANZ IMIRIZALDU, JUAN JOSE
ZARRANZ SAROBE, DANIEL
ZARZOSA GARCIA, MERCEDES
ZAS TEJELO, MARIA JOSEFA
ZATON UNZUETA, M. TERESA
ZAYAS PINEDO, PALOMA MARÍA
ZENOVEI ., CLAUDIA
ZILLONIZ KOSKORROTZA, GEMMA
ZORITA MAZON, MARIA CARMEN
ZORITA URRICELQUI, LEIRE
ZORRAQUIN ANGULO, M IRENE
ZORRILLA CASTELLANOS, BEGOÑA
ZORRILLA PRESA, ANA BELEN
ZORRILLA SANTIBAÑEZ, ANA MARIA
ZUAZNABAR MORALEDA, MARIA CARMEN
ZUAZO AGUIRREBENGOA, ARAITZ
ZUAZO PEREZ, MARIA NIEVES
ZUAZUA VERDE, FCO. IGNACIO
ZUBELDIA SUAREZ, MARIO DE
ZUBERO ORMAECHE, JUAN PEDRO
ZUBIA SANTIBAÑEZ, LUIS EUGENIO
ZUBIAGA LLANTADA, JUAN JOSE
ZUBIAUR BILBAO, M. TERESA
ZUBIAURRE LUSA, JUAN LUIS
ZUBIETA ARRIEN, M NEKANE
ZUBIETA TOBIO, MARIA ESMERALDA
ZUBIZARRETA RIBERA, LUISA
ZULUAGA LARRAURI, MARIA TERESA
ZULUAGA LINAZA, ITXASO
ZULUETA EDESA, MERCEDES
ZULUETA GOROSABEL, MARIA
ZULUETA MUÑOZ, SAIOA
ZUMALACARREGUI VILLASOL, BEGOÑA
ZUMALACARREGUI VILLASOL, JOSE ANTONIO
ZUÑIGA GANGOITI, JOSE RAMON
2
2009 has been a year of transition for the work groups responsible of the management of the hospital. These changes have been at the same time of a deep economical crisis. We
all have noticed it. As far as we are an institution financed by public funds, the hospital has had
to adapt to the new time in order to give the best attention and care to the citizens and always
taking into account the limit of the tools we have available.
In such a context, the new direction team has tried to promote strategically its referential
task, generally in the hospital and especially in the clinic unities. In order to achieve this goal,
we have put special attention on the quality improvement of human resources and also on the
opportunities that the new strategic line of the Health Department has offered.
Letter from
the
Director
In the same way, we have taken responsibility for gathering the complaints and suggestions
of the citizens, to give the public service which society nowadays requires, we have improved
the areas of hospitals on bad situation; and we have achieved better and more decent work
conditions, taking into account those who work to assist. We have tried to maintain the effort
on investment and to contain the expenses especially in the parts with urgency. Actually, we
should take into account that the activity has grown up. These measures will be effective during
present year 2010.
On the improvement of the offer of assistance, responding to social demands which partly
have had resonance in our parliamentary institutions, successfully achieved with the effort and
knowledge of their professionals, I would like to underline as an example the start of the CVA(
Cerebral vascular accident)Unity and the Radio Chirurgic Unity and the full development of the
Gender Identity Disorder Unity with the incorporation of chirurgical techniques to sex reassignment.
In the promotion to innovation, it has to be mentioned, the description of a new paediatric syndrome or the creation of the Ethic Committee of Animal Welfare. Concerning external
recognition received by the Hospital, the TOP 20 achieved in Women Area has to be noticed,
because it supposes one the best of the state among hospitals in its level. The activity of clinic
investigation is promoted by many groups from the different assistance services and it is boosted
with the different specified laboratories. Besides several clinic essays in which the hospital takes
part, through public announcements, funds are obtained to promote investigation projects.
Those funds are both private and public. As an example of positive results, we could underline
the contribution of the hospital on the identification of three new gene linked to the Chromosome X, which produce inherited mental retardation.
One year more is over and the Hospital of Cruces is confident of having fulfil the goal directing its activity in order to look for the improvement of the health of the population, acting
socially responsibly and look for the permanent improvement in the three axes defining its task:
to attend, to bring up and to investigate. Through the pages of this report, it can be followed
and understood the important work we do, which it is, socially very much appreciated.
Signed Gregorio Achutegui,
Managing Director
L’
an 2009 a été une année de transition entre les équipes responsables de la
gérance de l’hôpital. Le changement a coïncidé avec la situation de crise économique profonde
que nous connaissons tous. L’hôpital étant une organisation financée avec des fonds publiques,
il a dû s’adapter aux temps nouveaux, afin d’offrir à la population les meilleurs soins possibles,
tout en tenant compte des limitations des ressources disponibles.
Dans ce contexte, la nouvelle équipe de direction a voulu impulser stratégiquement le rôle
de référence de l’hôpital en général et de ses unités cliniques en particulier. C’est pour cela que
nous avons concentré nos efforts sur l’augmentation de la qualification du capital humain, tout
en profitant l’occasion que les nouvelles lignes stratégiques du Service de Santé nous ont fourni.
Lettre du
Directeur
Général
Nous avons eu également le souci de nous montrer réceptifs vis-à-vis de la population et de
leurs propositions et demandes. Ainsi, nous avons essayé d’améliorer les départements de l’hôpital
qui n’offraient pas les conditions d’accueil que l’on pourrait esperer de nos jours, et nous avons
aussi pris en charge la dignification et l’amélioration des conditions de travail du personnel, sans
oublier celui qui réalise des fonctions d’appui à l’assistance sanitaire. Et tout cela a été fait tenant
compte la perspective de maintenir l’effort des investissements et de renforcer le maintien des dépenses, surtout dans les aspects dont on pourrait se passer, le tout dans un contexte de croissance
de l’activité. Toutes ces mesures auront leur reflet de manière effective tout le long de l’an 2010.
Au sujet de la croissance de l’offre de soins, tout en répondant aux demandes sociales, quelques unes desquelles ont eu leur écho dans les institutions parlementaires, et grâce à l’effort
et connaissances de nos professionnels, nous voudrions faire remarquer la mise en marche du
Service de Ictus et du Service de Radiochirurgie, et aussi le développement plein du Service des
Troubles de l’Identité de Genre, avec l’introduction des techniques chirurgicales de réattribution
de sexe. Dans la recherche de l’innovation, méritent une mention spéciale la description d’un
nouveau syndrome pédiatrique ou la création du Comité d’Ethique sur le Bien-être des Animaux.
Parmi les reconnaissances externes reçues par l’Hôpital il faut remarquer le TOP 20 dans le département des femmes, qualifié comme étant l’un des meilleurs de l’Etat Espagnol dans sa catégorie.
D’autre part, résultat de l’ouverture sociale de l’hôpital, il a beaucoup amélioré sa position dans
les listes des sites web sanitaires au niveau de l’Etat Espagnol, en obtenant la 7ème place.
L’activité des recherches cliniques est impulsée par de nombreux groupes dans les différents
services d’assistance et il est renforcé par des laboratoires spécifiques. En plus des nombreux essais cliniques auxquels participe l’Hôpital, on obtient aussi des fonds économiques pour réaliser
des projets de recherches à travers les convocations publiques, tant des fonds privés comme des
publics. Un exemple des résultats obtenus est la contribution de l’Hôpital à l’identification de
trois nouveaux gènes liés au chromosome X, cause du retard mental héréditaire.
Une année en plus s’est écoulée, et l’Hôpital de Gurutzeta/Cruces espère avoir bien accompli sa
mission de diriger son activité vers la recherche de l’amélioration du niveau de santé de la population,
agissant d’une manière socialement responsable, tout en cherchant l’amélioration continue sur les
trois versants qui définissent sa fonction : s’occuper des malades, former les professionnels et faire
des recherches. A travers les pages de cette mémoire on peut suivre et comprendre le grand travail
que réalisent tous les professionnels dans ce terrain que la société estime tellement.
Signé: Gregorio Achutegui
Directeur gérant

Similar documents