3rd September 1952 RL/LK J.J. Jacobson Ksq. , t *^ct C*^4U Hotel

Comments

Transcription

3rd September 1952 RL/LK J.J. Jacobson Ksq. , t *^ct C*^4U Hotel
JEVVJSH T RUST C O R P O R A T I O N FOR G E R M A N Y
«*'
HAMBURG
% $
Prlen-Bullding (Alstersck) Jungfernstieg
T e l e g r a p h i c A d d r e s s : Jefcor H a m b u r g
T e l e p h o n e : 346567 - 34 65 66
3rd September 1952
RL/LK
J.J. Jacobson Ksq. ,
Hotel Oud Kasteel,
Wassenaar
Den Haae;
Holland
Dear Mr. Jacobson,
t *^ct
C*^4U
7 «^"^^
With reference to #OUr telephone
conversation of this morning I enclose herein
copy of the letter of the 2Bth August, 1952
which we received from the Landeszentralbank
Hamburg, together with a translation into
English. 1 also enclose copy of our letter to
the Landeszentralbank of 26th June, 1952
referred to in that letter.
Vith kind regards
Yours very sincerely
Bnolj
(R. Lachs)
A k i i h r 1 f t,
Land*Mantralbank dar Prolan und Hanaastadt Haakura;
Haabury 1, dan 28.Au«uat 1952.
i n dla
Javian Trnat
f a y larnany
Corporation
&;li.irfu/(iii..».*)
Jangfamatla*;.
Batriffti
Allfaaalna Gaankaigung I r . 16 ana MM Br.5I aaalalak
Allcnaalaa Oanakal#*nr I r . 14 i u M I r . 5 5 ( B a n f u n i f ) ,
Baanfi
Our Sohraikan T O . 26. Janl l*Jt - AO/l* -
Aufgrand HUMS Sohrnikaae ron 26.Juni 1952 knttna wlr ana aookaala a i t dar lank daataakar Landar, rraakfart/Main, i n Tarklndan* gwaatat. an lnakaaaadara alna Klftraag flknr dia f n a i karkaivoftikran, ok dia Javian Tmat Corporation for QaranaF ala
Dariaaaanalandarin l a Baadaanakiat kafiadUokan Ckraadkaaita,
d«r ikr rttoknratattat wurda, l a Aualaad aaana laklan* l a Bariaaa varkaafaa kaan and ak faraar aiaa TarBaaaaraaf vaa Brarr
aatkakaa, dia ran car Jaalaa fraat Oornaratlaa f a r I n nana kal
Saldlratitataa l a Baaaaafaklat aatarkaltaa vardaa, l a Bnaaaa
dar AlXaaaalaaa taaokalanag Wr. 4J-/51 aftallak i n * .
Ma Bnak daataakar Ltndar, fraakfart/aala, kat aiak aa dlaaaa
aaa * • * * *
aalaaaarti
•Bat karatta l a Art. • dan Mil.daa. I r . 5 § ( » r l t ) . aavia l a dar
7 . 1 f t • * dlaaaa faaats l a allaanalaar fara arvlknta
dar* Anfaakaaankiat dar ?aalak fraat Ooraaratian f a r
( m ) kal larar flitlakalt l a dar kritiaakan Sana kat a l t daa
Brlaaa dar k t i t . All aaaa l a t a dnaaaalaaag l r . k d / 1 4 ra dam Mil.
Oaaataan 51 aad 55(Baaf•) alar akaakllaaaanda Va«ra
Allaaaalaa d a n a k a t n a f • • » daa Tarkatafaaataan dar B l l i t a r r a fi«raaaaa aiad kaaaadara an* amaamlaaaa. In vorliataadaa f a l l *
nana daraa aaaaaanaaaa aardaa. daaa •nfankanaafaag aad Baaktaatallana dar JIB kal Akfaaaaaf Bar gaaaaadaa faaakalann* ran dar
•araaWartllakaa kritiaahan Bakarda o a r a f l l t i a ffkarlaat a a r daa alad. On gaaftaa S l f f a r 1 k) (•) dar aaaaaataa Allanaalaaa
Baaaaalfaac rar ala Tarkanf aaaaa P-Mark varan—kan i a t , ka-
'/
Blatt - 2 -
atakt von aaitaa dar dantaakaa DaviaaakakBrdan kalna Tnranlaaaang, dar JTC dan Ubar dan Inkaan dar Allgaaaiaaa Banak*
nignng **• 16/14 kinaaagahandna Tarkanf vaa Mokaratattnngavaratfgan gagan Davlaanaahlang an gaatattaa.
Dia JTC hat aiok i n ihran OrUndnngflprotokoll alndautlg varp f l l o h t a t . nur ala Tranhdndar fflr daa ikr rQekaratattata Inland evaruiigan aa handalni daa kadautat fur dan Pall dar Oaltandmaokung von Blflantaaaraaktaa darek uraprttnglioh Baraoktlgta
bav. daran Raohtanaokfolgar, d i a Ikra lUokaratattungaaaaprtloka olokt r a o h t s a l t l g angaaaldat kakan. daaa dia JTC varpflloht a t l a t , rQokarotattata Taradganawarta an dia Baraohtlgtaa
karanaaagakaa and Tarkanf a-odor Tarvaltangaarlb'aa ana Rttakaratattungavaradgan l a lakaaa dar Dart aaakaatiaaangan naek angaaaaaaaaa Qabtlhranabaug aa dia Baraohtlgtaa aaaauaahlan.
Diaaa Tarafliaktanff l a t daalt J adooh abgagranati vird dia JfC
dagagan gagaafikar dan f o r a a l l a l t aaiaaa Aaapraak vagan aiakt
raaktaaitlgar Aaaaldaag aaagaaahloaaanan n a t a r i a l l Baraoktigtaa aafgraad lkrar awar l a t a r a traakladarlaakan, aaak anaaaa
akar formal onalngaaokraaktaa Ugantlkaaratallang andarwaitlg
t l t l g , aa ftkaraakraitat ala daa I r a i a dar ikr dorak dia A l l .
gaaalna eanakalgnng ( k r i t l ) Br. 16/14 aagawlaaaaaa Saaakdfta
aad v a r l i a r t alardaraa lkran p r l v l l a g l a r t a n Ckaraktar.
11a Organiaatioa ala aolaka nag lavlaaaaaalaadarla aalmi
v a l t aia Jadook l a Inland dnrak ikra klaaigaa laalgaladarlaaaaagaa fttr aiaaa kaatlmatan Aufgabankaraiok t d t l g vird mad l a -aovait dia Brlaioktaraagan dar Allgaaalaaa Oanaaalgaag Br.16/14
In Anapruok ninart, naaa ala aaak dia klardurak gagakaaaa Blaaohrdnkungan in Knof
Auab f a r daa F a l l , daaa Bttaaaratattaagavaraogaa naagala ad*
aaa Bigaatoaaraokta Drlttar ala karraalaa aa katraaktaa l e t ,
kat dia JfB avar aaak anaaaa dia Baoktaatallaag alaar BlgantB
aarla alaar Baoka adar fllBaklgarla alaar Fardarang MlBtam a a .
gaaakar. Ba jadaok. aaak aaak a l l i i a r t a r Aoffaaaaag, Bag Bn*
aaatkaaylaa Vladargataaakang aid rain daataaka Aagaflaanamalt
aaaaaakan l o t . aaaa l a aalaaaa PalIan daraa
dam* daaa karraaloaaa, Uw JIB rtokaratattataa
van dar JfB
Brat ala aaak Akaailaaa dar fladargataaakang aa
dia Ugaataaaraakta aa daa f ragliakaa Tar*
aaltara Bakamdlamg andgaltlg ragala. Ma am
ala Baatlaammg raraagt vardaa, dia
JfB ala aiaaa aaalladlaakaa Braadatttakaalgantaaar bav. ttBBj-*
dar aala XalaaaaaaraBgaa l a Bafeaaa dar galtaaaam Bal a •aalaat gagaa Barlaaa varkaaaara kaaa, g l a i a h g a a t a l l t aa kakaadala."
UWBSIIBTBALBAIT
DBB F1BIBB BID BABBBBfAlf lAMBBM
Dart aaaknvlrtaohaf tang
gaa. Bataraahrlft
gaa.Dntaraakrift
aannBBBBBBBBBaaV
Landatcantralbank dar Fralan and Han«*atadt flanburg.
Hamburg, 1, 28th August, 1952
to
Jaaiah Traat Corporation
for Germany,
,
(24a) Hamtmra
m a a - B a l M l i g (Alataraok)
Jamgfaraatlat.
Subjaat, Oaaaral Lletaaa Bo 16 to BO law l a 52 aad
ttuml ttttiw fft t l it I t lint It I I ( H
Rsfaranaas Toar l a t t a r of 2oth J aaa 1952 • lO/Mf ••
c
l a pmraaaaaa of jromr l a t t a r of Jmma 26tk, 19§2, ma
hava agala aoataatad too aaak Daataahar LBadar, fimMrfwt/lalm,
l a ordar to a l a r l f y eapaalally tag tmaatlaa vaataar taa Jaalak
trmat Qarparatlaa - aa a aaa*raa idaat f a * Bxaaaaga t a a t n l
IOS -• la
a l l akroad agaladt paymemt l a
parpeeee
la permitted
paraittad to
to B
Ball
irraaay
i
fatmlam eorreaey saal prepertj, •ltaatad l a taa Federal t e r r l reatltmtd to J10| aad waetaer parmleelea to a a l l
tavy aaa raatltatad
klaakad
aaaammta
taemmta maid
l
ky
klaakad aaaammta
meld
By tke
t i e J10
J * a l t k laantlM flame lm taa
Fadaral t e r r i t o r y l a aatborlaed By taa tasaa of taa Oaaaral
Llaaaee • 0^*49/51.
taa aaak fiaataaaaa Loader. FrwaJrfart/Baln. aaa Baflmad
l t a Haw am a l l taa aaaatlaaa iBvolwed as followsi•faa sssalal f i e l d a f a a t l T l t l a a af J W . l a taa
B r l t l a k toaa, malaa maa psewleaely aaatlaatd l a a faaaaajl may
l a Artlala • af Baa M i l i t a r y m w n t lam 99 aaa l a laamlatloa
• a 7 pmsmaamt Ba t a l e lam, aaa aama f l a a l l y saliaoetsS By taa
laama a f t * * ioamrml ldaaaaa l a . lB/14pmraoaat ta e l l l t a r y
int lama f t aaa §9.
Oaaaral Usaasos armated aaaar prwalkltary lama wf
m i l i t a r y Osmeiasedt amat Be waaw i aamamly I I B B S B B I I . l a taa
Bat taa aaaaa a f famatlaaf
preeoat ease i t l a ta aa m m a a l taat
aaa taa l e g a l atatma a f JIB aad kaaa asvafaUjr ssBnUssiSB By
i reeeomalBle B n t l a a aataarlty mama a r m f t l M mBa^afataitleaed Uaaaaa. Blase IB l a armrlBad By Pa 1 a ) ( • ) af taa
Oaaaral llsease maatlaaad kafarm taat ealee arm aaly parmlttad
aaalaat 1 am ram taa
eatkarltles aaa
aa smaaaa Ba grant t a #910 a peraleelea aatalda Baa aaaaa a f
Oemaswl Uaaaaa Ba 1a/14 t a a a U raatltatad property aaalaat
foreign ourraaay.
- 2 Taa JIQ In lta leaorendua of Aaeoolotion baa ehdertoken unequlrooelly to aat only oa a Truetee In reopeet of
raetltuted asaete which are situated in Oeraony. Conaequently
In the Brent of ololao proffered by pajpeone or their legel
eueoeeaore mho hare alaaad to lodgajTreetitution olola lm dme
time, the JTC lo bound to hand raatltatad aaaeta and proeeada
froa ealee or from the edalnietretion af property to theae
pereone eubjeot to foreign ourreney oontrol provisions, after
deduetloa of oppropriote foea.
Theae are the limitations of the obligation; howerer,
If the JTC ehould oot outoide theee llaltotlona In lta oopaolty
sf legal owner la respeSt of o olsla mhleh It holda oa a trmatee
for s elolaont mho BOB boon debarred froa lodging o olola by
the lapse sf time, the Corporation mould go oateide the scope
of the astlTltlse allotted to the Corporation by Oenerol Licence
la 16/14 end msuld thereby lose Its prlrlleged pooltlon.
It say ba aaaumed that the Corporation os aueh Is s
non-roeldent for lxahange Control smrmssssi howerer, la os fsr
ta taa Corporation eagagee through Its Regional offlssa In
Oermmay la a aertaln saope of aetlwltiee and In as auoh aa the
Corporation elaime the foellltiee offorded by Oenerol Lioenee
10 16/14 It aast aooept the reetriotione lapoaed thereby.
la the awsat that reetltuted property mast be ooneldered helrleoe for moat sf slolms by third psrssas the J«U
hoe likewise the legal poaltlon of the owner of the property
sr the creditor sf the olola. However, the whole complex of
Heetltutioa aaat ba regarded aa a purely Oaraan affair - a riew
lm mhleh the Allies oomour - and It aaat, therefore, la theae
aaaaa be ssauaed that aslrlsss property, mhleh has been
restituted to the JTC mill bo adolnlatered by the JTC as a
truatae of the eomattwa* ttTHP aathorltloa.
taa legal rights In reepeet of raatltatad property
aad lta further dlepoeel mill only bo flaally eettled by regulations mhleh mill haws to bs enacted oftor the preeesa of
rostltmtloa mill hawe asas ts a oonelaalan. loonmhile taa
eoassat aaat Ba mlthhold to trsst the JTC oe e noa-reoldent
would othorwloe be euttosrlssl Bsssll 3s^saf-BB oasate mlthln
taa llalts sf the preeent currency oontrol prowlaione."
IJLKMW1MTPJL1BABX
OBI PIBIBB 910 HABBMTADT H1BB010
Derieankevlrtaoheftaag
agd. elgnoture
aad. eignetare
(underlining oa in the original)

Similar documents