Macianos N Aurora Carryout.indd

Comments

Transcription

Macianos N Aurora Carryout.indd
Maciano’s
DAILY
SPECIALS
Monday
Mostaccioli
or
Spaghetti
with marinara or
meat sauce, garlic
bread and grated
cheese
6
$
79
Offer valid through12/31/14
Tuesday
Chicken
Parmigiana
with marinara or
meat sauce, garlic
bread and grated
cheese
879
$
CHEESY BEEF
6\YKLSPJPV\ZOVTLJVVRLK0[HSPHUILLM
VUMYLZOMYLUJOIYLHKZTV[OLYLK^P[O
TLS[LKTVaaHYLSSH>LYVHZ[V\YV^U
ITALIAN BEEF
:SPJLK[OPUHUKWPSLKOPNO
PARTY TRAYS
ITALIAN SAUSAGE
+LSPJPV\ZS`ZWPJ`ZH\ZHNL^P[OTHYPUHYH
ZH\JLVYUH[\YHSNYH]`
COMBO
+LSPJPV\ZS`ZWPJ`0[HSPHUZH\ZHNLHUKILLM
BBQ BEEF
:TV[OLYLKPUaLZ[`))8ZH\JL
CHICKEN PARMESAN
)YLHKLKJOPJRLUIYLHZ[^P[OTHYPUHYH
HUKTLS[LKTVaaHYLSSH
EGGPLANT PARMESAN
)YLHKLKLNNWSHU[^P[OTHYPUHYHHUK
TLS[LKTVaaHYLSSH
MACIANO’S SUB
0[HSPHUKLSPTLH[Z!4VY[HKLSSH*HWWPJVSH
.LUVH:HSHTPJOLLZLSL[[\JL
[VTH[VLZ7LWWLYVUJPUPWLWWLYZHUK
VSP]LZ^P[OV\Y)HSZHTPJ=PUHPNYL[[L
/V\ZLKYLZZPUN
BUFFALO CHICKEN SANDWICH
)YLHKLKZLHZVULK*OPJRLU)YLHZ[JV]
LYLKPU)\MMHSV:H\JLZLY]LK^P[O9HUJO
KYLZZPUNSL[[\JLHUK[VTH[V
MEATBALL
Q\PJ`OVTLTHKLTLH[IHSSZJV]LYLK
^P[OTHYPUHYHZH\JL
CHICKEN BREAST
.YPSSLK*OPJRLU)YLHZ[ZLY]LK^P[OSL[
[\JLHUK[VTH[V
HAMBURGER
>P[OSL[[\JL[VTH[VHUKVUPVU
Delicious Homemade Pizza
& Italian Entrées
6\YZH\JLZHYLWYLWHYLKMYLZOKHPS`\ZPUNMHTPS`YLJPWLZ
:LY]LK^P[O`V\YJOVPJLVMTLH[ZH\JLVYTHYPUHYHZH\JLHUK
PUJS\KLZIYLHKZ[PJRZHUKYVTHUVJOLLZL
BAKED MOSTACCIOLI
[YH` -\SS[YH`
OUR FAMOUS ITALIAN BEEF
:LY]LK^P[OIYLHKILLMQ\PJL
HUKWLWWLYZSIZLY]LZ
SISITPU
MOSTACCIOLI ALFORNO
[YH` -\SS[YH`
HOMEMADE MEATBALLS
RAVIOLI POMODORO
[YH` -\SS[YH`
MOSTACCIOLI
[YH` -\SS[YH` CHICKEN PARMIGIANA
[YH` -\SS[YH`
LINGUINI
[YH` -\SS[YH` PENNE ALLA MACIANO
[YH` -\SS[YH`
HOMEMADE LASAGNA
[YH` -\SS[YH`
FRIED CHICKEN
7LY7PLJLWPLJLTPU
[YH`ZLY]LZ-\SS[YH`ZLY]LZ
Catering
ng
g Available
Ava
Av
le
e • Fr
Fresh
rre
res
e
esh Hot
ott De
Deliv
Del
Delivery
eliv
ive
vvery
ery
ry • C
Carryout
(++-9,5*/-90,:
(++:>,,;69/6;7,77,9:697,77,965*050
([email protected]:(5+>0*/65.(930*)9,(+
>0;/4,3;,+*/,,:,
Delivered Right to
Offer valid through12/31/14
Thursday
Full Slab
Rib Dinner
with french fries
14
$
69
Offer valid through12/31/14
N. Rive
rR
CANNOLI
6\YOVTLTHKLJHUUVSPZHYLTHKL^P[O
MYLZOZ^LL[YPJV[[HHUKJOVJVSH[LJOPWZPU
HJYPZW`ZOLSS
CHEESECAKE :PTWS`KLSPJPV\Z
BROWNIE IL]LYHNLZ
COKE®
DIET COKE®
ORANGE
SPRITE®
ROOT BEER
The experts in carryout and delivery.
Call us for your next party or event.
56
Maciano’s
North Aurora
North Aurora
630-966-9090
630-966-9090
746 Butterfield Road, North Aurora, IL 60542
746 Butterfield Road, North Aurora, IL 60542
Order Online! www.Macianos.com
Order Online! www.Macianos.com
Store Hours: Sun-Thurs 11am. - 10pm. Fri & Sat 11am. - 11pm.
*HU 3P[LY WHJR
BOTTLED WATER
Your Door!
Kirk Rd.
Offer valid through12/31/14
TIRAMISU
6\YOVTLTHKLZWLJPHS[`0[HSPHUJVVRPLZ
SHK`ÄUNLYZ^P[O[OPJRSH`LYZVM4HZ
JHYWVULJYLHTJOLLZL)YHUK`Z^LL[
4HYZHSHHUKLZWYLZZV[VWWLK^P[OJVJVH
WV^KLYHUKIPZJV[[P
Rd.
Butterfield
S. Raddant Rd.
779
$
25
d
with marinara or
meat sauce, garlic
bread and grated
cheese
Hart R
31
Banbury
R d.
Baked
Lasagna
d
Wednesday
Ask About Our Pizza & Dessert Catering Packages Also!
4LU\P[LTZHUKWYPJLZZ\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL
CARRY OUT • DELIVERY • CATERING
Rev
evv 3/14/14
33//14/
4/14
4/
144
Store Hours: Sun-Thurs 11am. - 10p
10pm.
pm. Fri & Sat 11am. - 11pm.
11p
pm.
Maciano’s
DAILY
SPECIALS
Monday
-HTPS`[YH`ZLY]LZ
MOZZARELLA STICKS
>P[OTHYPUHYHZH\JL
JALAPEÑO POPPERS
*OLKKHYÄSSLKQHSHWLUVZZLY]LK^P[O
9HUJOKYLZZPUN
BREADED MUSHROOMS
:LY]LK^P[O9HUJOKYLZZPUN
CHICKEN TENDERS
:LY]LK^P[O9HUJOKYLZZPUN
ZUCCHINI STICKS
:LY]LK^P[O9HUJOKYLZZPUN
BREADED CAULIFLOWER
:LY]LK^P[O9HUJOKYLZZPUN
SPINACH AND TOMATO
GARLIC BREAD
>P[OTLS[LKTVaaHYLSSH JVTIPUH[PVUWPaaH
GARLIC BREAD WITH CHEESE
;VWWLK^P[OTLS[LKTVaaHYLSSH
PIZZA BREAD
4HYPUHYHZH\JLHUKTVaaHYLSSHJOLLZL
[VWWLK^P[OVYLNHUV
BREAD STICKS
:LY]LK^P[OTHYPUHYHZH\JL
*YLH[L`V\YV^UZWLJPHS[`7PJRHU`MV\Y
MYVTHU`VMV\Y[VWWPUNZ[VTHRL`V\Y
V^UZWLJPHSWPL
ONION RINGS
RANCH FRIES
(NLULYV\ZZLY]PUNVMMYLUJOMYPLZ
[VWWLK^P[OJOLKKHYJOLLZLHUK
IHJVUZLY]LK^P[O9HUJOKYLZZPUN
NEOPOLITAN
OVTLTHKL^PUNZ
*OVVZL)\MMHSVVY))8
:LY]LK^P[O9HUJOVY)SL\*OLLZL
3HYNLYVYKLYZH]HPSHISLWSLHZLHZR
TRADITIONAL THIN CRUST PIZZA
(4HJPHUV»ZZWLJPHS[`V\YSPNO[ÅHR`
JY\Z[PZHS^H`ZJYPZW`HUKNVSKLUIYV^U
PENNE ALLA MACIANO
7LUULUVVKSLZHUKH^OP[LJYLHT
ZH\JL^P[OJOPJRLU
EGGPLANT PARMIGIANA
3PNO[S`MYPLKLNNWSHU[H[VWV\YTHYPUHYH
HUKTLS[LKTVaaHYLSSHVUHILKVM
ML[[\JJPUL MOSTACCIOLI ALFORNO
5VVKSLZJV]LYLKPUTHYPUHYHYPJV[[H
JOLLZLHUKTLS[LKTVaaHYLSSH
FETTUCCINE ALFREDO
;YHKP[PVUHSWHZ[H^P[OH^OP[LJYLHT
ZH\JL PAN PIZZA
;OPZWPaaHMLH[\YLZH[OPJRHUK[HZ[`JY\Z[
[VWWLK^P[O`V\YMH]VYP[LPUNYLKPLU[ZHUK
SV[ZVMJOLLZL
PICK 4
FRENCH FRIES
ANGEL HAIR POMODORO
(UNLS/HPYWHZ[H[VWWLK^P[OJOVWWLK
YPWLWS\T[VTH[VLZ[OH[HYLZH\[LLK
PUVSP]LVPSMYLZONHYSPJMYLZOIHZPSHUK
OVTLTHKLTHYPUHYH DOUBLE DOUGH PIZZA
6\YV^UZWLJPHSJYLH[PVUMLH[\YPUNH
OHUKYVSSLKLKNLHUKPZ[^PJLHZ[OPJRHZ
V\Y[YHKP[PVUHS[OPUJY\Z[WPaaH
>L\ZLVSP]LVPSPUWSHJLVMV\YYLN\SHY
WPaaHZH\JL^P[O[VTH[VHUKMYLZOIHZPS
CHEESE FRIES
6 wings 12 wings
24 wings MARGHARITA
GARLIC BREAD
POTATO SKINS
;VWWLK^P[OTLS[LKJOLKKHYJOLLZL
HUKJYPZW`IHJVU:LY]LK^P[O
9HUJOKYLZZPUN
4V\[O^H[LYPUNJVTIPUH[PVUZ[VLU[PJL
HU`WPaaHLU[O\ZPHZ[*OVVZL`V\YZ[`SL
7YPJPUNILSV^PZIHZLKVU[YHKP[PVUHS[OPU
JY\Z[6\YV[OLYJY\Z[ZHYLHSZVH]HPSHISL
H[HUL_[YHJOHYNL
>LTHRLWPaaH[OL^H``V\SPRLP[MLH[\YPUNV\Y
ZLJYL[ISLUKVMYLHS0[HSPHUJOLLZLZMYLZOS`THKL
KV\NOMYLZOS`THKLZH\JLHUKSVHKLK^P[O
WYLTP\TPUNYLKPLU[Z6OOOHUK[OL]HYPL[`¯
CHICKEN PARMIGIANA
)YLHKLKJOPJRLUIYLHZ[^P[OTHYPUHYH
ZH\JLHUKTVaaHYLSSHJOLLZLVUHILK
VMML[[\JJPUL
9LN\SHY -HTPS`
CHICAGO STYLE DEEP DISH
6\YMHTPS`ZWLJPHS[`(WHUJVVRLK[OPJR
I\[[LY`JY\Z[ZTV[OLYLK^P[OJOLLZL
[OLU`V\YPUNYLKPLU[ZHUK[OLUJV]LYLK
^P[OHNV\YTL[JO\UR`[VTH[VZH\JL
(KLSPJPV\ZISLUKVMV\YNHYSPJTHYPUHYH
ZH\JLWLWWLYVUPHUKWLWWLYVUJPUPWLW
WLYZ
SAUSAGE CLASSIC
(KLSPJPV\ZISLUKVM0[HSPHUZH\ZHNLT\ZO
YVVTVUPVUHUKNYLLUWLWWLY
STUFFED PIZZA
;OPZWPaaHPZIHRLKSPRLHWPL;^V
SH`LYZVMJY\Z[Z[\MMLK^P[OJOLLZL
`V\Y[VWWPUNZ;OL[VWSH`LYVMJY\Z[
PZJV]LYLK^P[OV\YKLSPJPV\ZZH\JL
PEPPERONI CLASSIC
(TV\[O^H[LYPUNZ`TWOVU`VMWLWWLYVUP
T\ZOYVVTVUPVUHUKNYLLUWLWWLY
VEGETARIAN CLASSIC
(NHYKLUMYLZOKLSPNO[^P[OT\ZOYVVT
VUPVUNYLLUWLWWLYHUKMYLZO[VTH[V
MEAT CLASSIC
(T\Z[MVYOLHY[`HWWL[P[LZ¯
WLWWLYVUPZH\ZHNL*HUHKPHUIHJVUHUK
NYV\UKILLM
CHICKEN DELIGHT
([HZ[`JYLH[PVU^P[OVSP]LVPSJOPJRLU
IYLHZ[MYLZONHYSPJHUK[VTH[VLZ
:H\ZHNLWLWWLYVUPT\ZOYVVTVUPVU
NYLLUWLWWLYHUKISHJRVSP]LZ
CAESAR SALAD
(U0[HSPHUJSHZZPJ9VTHPULSL[[\JL[VZZLK
^P[O*HLZHYKYLZZPUNMYLZOWHYTLZHU
JOLLZLHUKJYV\[VUZ Add Chicken CRISPY CHICKEN SALAD
>P[OOVUL`T\Z[HYKKYLZZPUN
[VTH[VLZJOLKKHYJOLLZLHUKJYPZW`
JOPJRLUZ[YPWZ ANTIPASTO SALAD
0[HSPHUKLSPTLH[Z!4VY[HKLSSH*HWWPJVSH
.LUVH:HSHTPJOLLZL[VTH[VLZWLW
WLYVUJPUPZHUKVSP]LZZLY]LK^P[OV\Y
OV\ZLKYLZZPUN
BBQ SPECIAL
BUFFALO CHICKEN SALAD
0JLILYNSL[[\JL9HUJOKYLZZPUN[VTH
[VLZZOYLKKLKJOLKKHYJOLLZLHUK
JYPZW`JOPJRLUZ[YPWZ[VZZLKPUZWPJ`
)\MMHSV^PUNZH\JL HAWAIIAN LUAU
SIDE SALAD >L\ZLVSP]LVPSPUWSHJLVMV\YYLN\SHY
WPaaHZH\JLMYLZONHYSPJYPJV[[HJOLLZL
HUK[VTH[VLZ
SIDE CAESAR SALAD DRESSINGS
/V\ZL)S\L*OLLZL0ZSHUK0[HSPHU
-YLUJO9HUJO/VUL`4\Z[HYK
(U6SK>LZ[LYUISLUKVMZH\ZHNL
VUPVUIHJVUHUK[HUN`))8ZH\JL
(aLZ[`[YPVVMZWPUHJOT\ZOYVVTHUK
MYLZO[VTH[V
WHITE PIZZA
THE WORKS
4HJPHUV»ZVYPNPUHSNLULYV\ZWVY[PVUZVM
ZH\ZHNLWLWWLYVUPNYV\UKILLMIHJVU
T\ZOYVVTVUPVUNYLLUVSP]LNYLLUWLW
WLYHUKISHJRVSP]LZ
RAVIOLI POMODORO
*OLLZLYH]PVSP^P[ONHYSPJI\[[LYHUK
THYPUHYHZH\JL ADD 2 MEATBALLS OR 1 SAUSAGE
-HTPS`:PaLOHZ4LH[IHSSZVY:H\ZHNLZ
9LN\SHY:LY]PUNZ
(KK4LH[IHSSZVY:H\ZHNL (KKH:PKL:HSHK
-HTPS`:LY]PUNZ
(KK4LH[IHSSZVY:H\ZHNLZ
with marinara or
meat sauce, garlic
bread and grated
cheese
$
679
Offer valid through12/31/14
Tuesday
Chicken
Parmigiana
with marinara or
meat sauce, garlic
bread and grated
cheese
879
$
Offer valid through12/31/14
MYLZOPUNYLKPLU[Z
Wednesday
4,(;:!0[HSPHU:H\ZHNL7LWWLYVUP
*HUHKPHU)HJVU.YV\UK)LLM
)HJVU*OPJRLU0[HSPHU)LLM
Baked
Lasagna
.6<94,;!7PULHWWSL9PJV[[H
*OLLZL-YLZO.HYSPJ(UJOV]PLZ
1HSHWL|V7LWWLYZ/V[.PHYKPUPLYH
-YLZO)HZPS:OYPTW
SPINACH CLASSIC
([HZ[LVM[OL0ZSHUKZ^P[OMYLZO
WPULHWWSLWHPYLK^P[O*HUHKPHUIHJVU
MYLZO[VTH[VHUKIHYILX\LZH\JL
PENNE BROCCOLI
7HZ[H^P[OVSP]LVPSSV[ZVMNHYSPJHUK
IYVJJVSP SPAGHETTI OR MOSTACCIOLI
>P[OTHYPUHYHVYTLH[ZH\JL
with marinara or
meat sauce, garlic
bread and grated
cheese
=,..0,:!4\ZOYVVT6UPVU
.YLLU7LWWLY-YLZO;VTH[VLZ
)SHJR6SP]L.YLLU6SP]L)YVJJVSP
:WPUHJO
SUPER SUPREME
HOUSE SALAD
0JLILYNSL[[\JLHUKYVTHPUL[VTH[VLZ
J\J\TILYYLKVUPVUZWLWWLYVUJPUPWLW
WLYZHUK`V\YJOVPJLVMKYLZZPUN
9LN\SHY -HTPS`
BAKED LASAGNA
/VTLTHKLMYVT[OLMHTPS`YLJPWL3H`
LYZVMYPIIVUUVVKSLZHUKMV\YJOLLZLZ
ZTV[OLYLKPUTHYPUHYHVYTLH[ZH\JL
HUKTLS[LKTVaaHYLSSH BAKED MOSTACCIOLI
*V]LYLK^P[OTLS[LKTVaaHYLSSH
Mostaccioli
or
Spaghetti
Thin Crust
12.19
14.69
17.19
19.19
21.19
Additional
Ingredients
2.39
2.69
2.99
3.29
3.59
MACIANO’S FAMOUS BABY BACK RIBS
6\YKLSPJPV\ZYPIZIHRLKPUV\YV^U
ZLJYL[IHYILJ\LZH\JL:LY]LK^P[O
MYLUJOMYPLZ
ZSHI -\SSZSHI
FRIED SHRIMP DINNER
.VSKLUIYV^UMHU[HPSZOYPTWZLY]LK
^P[OMYLUJOMYPLZJVJR[HPSZH\JL
SI SI
FRIED CHICKEN DINNER
:LY]LK^P[OMYLUJOMYPLZ
WJZ WJZ
Offer valid through12/31/14
Thursday
Full Slab
Rib Dinner
Add $1 for Double Dough
Add $3 for Pan*
Add $4 for Deep Dish and Stuffed Pizzas*
+LLW+PZO7HUHUK:[\MMLKH]HPSHISLPU¹HUK¹VUS`
779
$
6]LUIHRLKJHSaVULZHYLTHKLMYVTZJYH[JOÄSSLK^P[OV\YZWLJPHSISLUKVM
JOLLZLZHUKZLY]LK^P[OHZPKLVMTHYPUHYHZH\JL
TRADITIONAL FILLED WITH FRESH CHEESES ADD ANY INGREDIENT with french fries
1469
$
Offer valid through12/31/14

Similar documents

Catering Available

Catering Available CHICAGO STYLE DEEP DISH 6\YMHTPS`ZWLJPHS[`(WHUJVVRLK[OPJR I\[[LY`JY\Z[ZTV[OLYLK^P[OJOLLZL [OLU`V\YPUNYLKPLU[ZHUK[OLUJV]LYLK ^P[OHNV\YTL[JO\UR`[VTH[VZH\JL STUFFED PIZZA ;O...

More information

FREE downloadable PDF guide

FREE downloadable PDF guide OH]PUN[YV\ISLKLJPKPUNH\[OLU[PJ[OPUJY\Z[WPaaH WVSLU[HJOPWZJVJR[HPSZ`V\NL[[OLPKLH St Elmos >LSV]L[OL]PILVM[OPZJVa`SP[[SLWSHJLLZWLJPHSS`PU[OL evenings and especially ...

More information

From the Seacoast of New Hampshire to Southern Maine

From the Seacoast of New Hampshire to Southern Maine >LPU]P[L`V\[VNV[V:LHJVHZ[)LHJO0UMVJVT;OPZ^PSSOH]LHSS[OLHYLHPUMVYTH[PVU`V\^PSS ULLKMVYHJJVTTVKH[PVUZHJ[P]P[PLZ L]LU[ZYLZ[H\YHU[ZH[[YHJ[PVUZ YLJYLH[PVU (SZVLTLYNLUJ`...

More information

Japan`s Tasty Secrets 【PDF】

Japan`s Tasty Secrets 【PDF】 ZLHMVVK HUK ]LNL[HISLZ HYL WHUMYPLK PU SHYK

More information

Area Guide - Pleasant Acres Motel

Area Guide - Pleasant Acres Motel ZWLJPLZHUKOHIP[H[PZTVUP[VYLKHUK THPU[HPULKI`[OL<:-PZOHUK >PSKSPML:LY]PJL[VLUZ\YLV]LYHSS ]PNVY^P[OPU[OLHJYL LJVZ`Z[LT 3VJH[LKMV\YTPSLZ^LZ[VM[OL =PSSHNLVM5LJLKH...

More information