Programi Legjislativ për Vitin 2013

Comments

Transcription

Programi Legjislativ për Vitin 2013
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister
Zyra Ligjore - Zakonodavna Kancelarija - Legal Office
PROGRAMI LEGJISLATIV PËR VITIN 2013
ZAKONODAVNI PROGRAM 2013 - LEGISLATIVE PROGRAM 2013
Miratuar me Vendimin Nr. 02/110 (Datë: 26.12.2012)
Usvajeno Odlukom Br. 02/110 (Datum: 26.12.2012)
Approved by Decision No. 02/110 (Date: 26.12.2012)
Plotësuar me Vendimet e Qeverisë:
Nr. 03/117 (27.02.2013), Nr. 08/121 (27.03.2013), Nr. 01/132 (28.05.2013), Nr.
(28.05.2013), Nr. 01/134 (17.06.2013), Nr. 02/134 (17.06.2013), Nr.
(17.06.2013), Nr. 02/135 (25.06.2013), Nr. 03/135 (25.06.2013), Nr.
(25.06.2013), Nr. 07/140 (17.07.2013), Nr. 04/146 (30.08.2013), Nr.
(19.09.2013), Nr. 05/158 (29.11.2013), Nr. 01/162 (27.12.2013)
02/132
03/134
04/135
05/149
Dopunjena Odlukom Br. 03/117 (Datum: 27.02.2013), Odlukom Br. 08/121 (Datum:
27.03.2013) Br. 01/132 (28.05.2013), Br. 02/132 (28.05.2013), Br. 01/134 (17.06.2013),
Br. 02/134 (17.06.2013), Br. 03/134 (17.06.2013), Br. 02/135 (25.06.2013), Br. 03/135
(25.06.2013), Br. 04/135 (25.06.2013), Br. 07/140 (17.07.2013), Br. 04/146
(30.08.2013), Br. 05/149 (19.09.2013), Br. 05/158 (29.11.2013), Br. 01/162 (27.12.2013)
Updated by Decision No. 03/117 (Date: 27.02.2013), Decision No. 08/121 (Date:
27.03.2013) No. 01/132 (28.05.2013), No. 02/132 (28.05.2013), No. 01/134 (17.06.2013),
No. 02/134 (17.06.2013), No. 03/134 (17.06.2013), No. 02/135 (25.06.2013), No. 03/135
(25.06.2013), No. 04/135 (25.06.2013), No. 07/140 (17.07.2013), No. 04/146
(30.08.2013), No. 05/149 (19.09.2013), No. 05/158 (29.11.2013), No. 01/162
(27.12.2013)
1 / 14
Nr.
Br.
No.
EMRI I PROJEKTLIGJIT
NAZIV NACRT ZAKONA
NAME OF THE DRAFT LAW
I.
AFATI
-ROKTIMELINE
ZYRA E KRYEMINISTRIT –URED PREMIJERA–OFFICE OF THE PRIME MINISTER
1. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -
Projektligji për Sistemin e Lejeve dhe Licencave;
Nacrt Zakona o Sistemu Dozvola i Licenci;
Draft Law on the System of Permits and Licenses;
Projektligji për Inspektoratet;
Nacrt Zakona o Inspektoratima;
Draft Law on Inspectorates;
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2004/2 për Barazi Gjinore;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br.2004/2 o Ravnopravnosti Polova;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 2004/2 on Gender Equality;
Projektligji për Aktet Normative;
Nacrt Zakona o Normativnim Aktima;
Draft Law on Normative Acts;
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-31 o Verskoj Slobodi na Kosovu;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-31 on Religious Freedom in
Kosovo;
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/3 Kundër Diskriminimit;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 2004/3 Protiv Diskriminacije;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 2004/3 Anti Discrimination;
Projektligji për paraplegjikët dhe tetraplegjikët;
Nacrt Zakona o paraplegičara i tetraplegičara;
Draft Law on paraplegics and tetraplegics;
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-172 për mbrojtjen e të dhënave
personale;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-172 o zaštiti ličnih podataka;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-172 on the protection of
personal data;
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-104 për Mbrojtje nga Rrezatimi Jojonizues, Jonizues dhe Sigurinë Nukleare;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-104 o Zaštiti od Nejonizirajučeg,
Jonizirajučeg Zračanja i Nuklearnoj Bezbednosti
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-104 on Protection from Nonionizing, Radiation and Nuclear Safety;
Projektligji për mbrojtjen e fëmijëve;
Nacrt Zakona o zaštiti dece;
Draft Law on children protection;
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për prokurimin publik;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama na Republici
Kosovo;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 04/L-042 on Public Procurement in
Republic of Kosovo;
2 / 14
30.04.2013
31.05.2013
30.06.2013
31.07.2013
31.03.2013
31.10.2013
30.11.2013
31.08.2013
30.11.2013
30.11.2013
30.09.2013
12. - Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë
13. 14. II.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -
normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë dhe
të planit të zbatimit për këtë marrëveshje
Nacrt Zakona o Ratifikaciji Prvog Medunarodnog Sporazuma o Principima koji Regulisu
Normalizaciju odnosa izmedu Republike Kosova i Republike Serbije i plan implementacije
Ovog Ugovora
Draft Law on Ratification of the forst internacional agrement of Principles Government the
normalization of relations between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia and the
Implementation Plan for this Agreement
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e
të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës
Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona Br. 03/L-047 o zaštiti i promovisanju prava
zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo
Draft law on amending and supplementing of the Law No.03/L-047 on the protection and
promotion of the rights of communities and their members in Republic of Kosovo
Projektligji për Agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës
Nacrt Zakona o Kosovskoj Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine
Draft Law on Kosovo Property comparison and verificaton Agency
28.05.2013
17.06.2013
27.12.2013
MINISTRIA E FINANCAVE- MINISTARSTVO FINANSIJA - MINISTRY OF FINANCE
Projektligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2014;
Nacrt Zakona o Budžetu Republike Kosova za 2014 godinu;
Draft Law on the Budget of Republic of Kosovo for year 2014;
Projektligji për Sigurimet;
Nacrt zakona o Osiguranjima;
Draft Law on Insurances;
Projektligjit për Inspektoratin e Doganës dhe Administratës Tatimore të Kosovës;
Nacrt zakona o Inspektoratu za Carinu Kosova i Poreske Uprave Kosova;
Draft law for Kosovo Customs and Tax Administration Inspectorate
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave
Publike dhe Përgjegjësitë, të ndryshuar me ligjin (Ligji Nr. 03/L-221)
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br. 03/L-048 o Upravljanju Javnim Finansijama i
odgovornostima, izmenjem (Zakonom br. 03/L-221)
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-048 on Public Finance
Management and Accountability, amended by (Law No.03/L-221)
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-049 Për Financat e Pushtetit Lokal
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-049 o Finansijama Lokalne Vlasti
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-049 on Local Government
Finance
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-162 për Tatimin në të Ardhurat e
Korporatave
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-162 o porezu na Dobitak Korporacija
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-162 on Corporate Income Tax
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-161 për Tatimin në të Ardhurat
Personale
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-161 o porezu na lični dohodak
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-161 on personal income tax
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-146 për Tatimin në Vlerën e Shtuar
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-146 o Porezu na Dodatnu Vrednost
3 / 14
01.10.2013
30.09.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.08.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10 2013
- Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-146 Excise Tax Level
9. - Projektligji për ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-174 për Financimin e Subjekteve
10. 11. 12. 13. 14. 15. -
Politike
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-174 o Finansiranju Političkih Subjekata
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-174 on Financing Political
Parties
Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës së
Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të Kosovës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br. 03/L-075 o Uspostavljanju Kancelarije
Generalnog Revizora i Revizorske Kancelarije Kosova
Draft Law on Amendments and Supplements to Law no. 03/L-075 for the Establishmentof the
Office of the General Auditor and Audit Office of Kosovo
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-014 për kontabilitet, raportim
financiar dhe auditim;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 04/L-014 o računovodstvu, finansijskom
izveštavanju i reviziji;
Draft Law on Amending and Supplementing to Law No. 04/L–014 on accounting, financial
reporting and audit;
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-165 për Buxhetin e Republikës së
Kosovës për vitin 2013
Nacrt Zakona za dopunu zakona Br. 04/L-165 o Budzeta Republike Kosova za 2013
Draft Law on Amending and Supplementing no. 04/L-165 on Budget of the Republic of
Kosovo for year 2013
Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes kornizë ndërmjet Qeverisë së Republikës së
Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime që rregullon aktivitetet e Bankës Evropiane
për investime në Republikën e Kosovës
Nacrt zakona o ratifikaciji okvira sporazuma između vlade republike kosova i evropske banke
za investicije koja reguliše aktivnosti evropske banke za investicije na Kosovu
Draft law on ratification of framework agreement between goverment of the republic of
Kosovo and european investment bank which governs the activities of the european
investment bank in kosovo
Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes financiare ‘ISTISNA’A për financimin e vazhdimit të
ndërtimit të rrugës Milloshevë- Mitrovicë, Rruga M, e lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës
së Kosovës dhe Bankës Islamike për Zhvillim
Nacrt zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma “ISTISNA’A” i sporazuma o Agenciji
“ISTISNA’A” sklopljen između vlade Republike Kosova i Islamske Banke za Razvoj za
finansiranje nastavka izgradnje ceste Miloševo-Mitrovica, Cesta M2
Draft Law on ratification of the financial agreement “ISTISNA’A” and Agency agreement
“ISTISNA’A” made between the Republic of Kosovo and the Islamic Development Bank for
financing the upgrading of Milloshevë - Mitrovica, M2 road project
Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes financiare në mes të Republikës së Kosovës dhe
Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim- Financimi i dytë shtesë për projektin e pastrimit të
sektorit të Energjisë dhe të Bonifikimit të Tokave-CLRP
Draft law on ratification of financial agreement between the Republic of Kosovo and the
International Development Association – second additional funding for energy sector clean-up
and land reclamation project- CLRP
Nacrt zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma između Republike Kosova i Međunarodne
Asocijacije za Razvoj – drugo dodatno finansiranje projekta za čišćenje energetskog sektora i
bonifikaciju zemljišta-CLRP
4 / 14
10.07.2013
30.08.2013
30.09.2013
17.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
16. - Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-222 për administratën tatimore dhe
17. 18. 19. 20. III.
1. 1.2. 3. 4. -
procedurat, të plotësuar dhe ndryshuar me Lingjin Nr. 04/L-102
Nacrt Zakona za Imenu i Dopunu Zakona Br.03/L-222 o Poreskoj Administraciji i Postupcima
izmanama i dopunama za Zakona Br. 04/L-102
Draft Law on Amending and Supplementing Law No. 03/L-222 on Tax Administration and
Procedure amended with Law No. 04/L-102
Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për kredi në mes të Republikës së Kosovës dhe
OFID - fondit të OPEK-ut për zhvillim ndërkombëtar për financimin e vazhdimit të ndërtimit të
rrugës Milloshevë - Mitrovicë, rruga m2,
Nacrt Zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma sklopljen između Vlade Republike Kosova i
OFID- fond OPEK –-a za međunarodni razvoj za finansiranje nastavka izgradnje ceste
Miloševo-Mitrovica, cesta 2
Draft Law on ratification of the loan agreement made between the Republic of Kosovo and
OFID – the OPEC found for International development for financing the upgrading of
Milloshevë - Mitrovica, m2 main road project,
Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes themeluese të Bankës për Zhvillim e Këshillit të
Evropës dhe anëtarësimin e Republikës së Kosovës në BZHKE
NACRT Zakona o ratifikaciji članova o osnivačkom sporazumu Razvojne Banke Saveta
Evrope i članstvu Kosova u RBSE
The Draft Law on the ratification of the articles of the agreement of the Council of Europe
Development Bank and the membership in CEB
Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për hua dhe financim nëpërmjet KfW Frankfurt Am,
Main, Republikës së Kosovës dhe Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut KOSST
(MF)
Nacrt Zakona o Ratifikaciji Sporazuma o zajmu i finansiranju između KfW Frankfurt Am Main,
Republike Kosova i Operatora Sistema, prenosa i tržišta za poboljšanje prenosne mreže;
Draft Law on Ratification of loan and financing Agreement made between KfW Frankfurt Am
Main, Republic of Kosovo and Transimission, System, and Market Operator for transmission
network improvement
Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për hua për projektin e magjistrales PrishtinëMitrovicë ndërmjet fondit Saudit për zhvillim dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës
Nacrt-Zakon za Ratifikaciju Sporazuma o kreditu za projekat autoputa Priština- Mitrovica
između Saudijskog fonda za razvoj i vlade Republike Kosova
Draft Law on Ratification of the loan agreement for the high speed road project PristinaMitrovica between Saudi fund for development and the Government of the Republic of
Kosovo
30.08.2013
30.10.2013
30.09.2013
05.12.2013
27.12.2013
MINISTRIA E DREJTËSISË - MINISTARSTVO PRAVDE - MINISTRY OF JUSTICE
Projektligji për Akademinë e Drejtësisë;
Nacrt Zakona o Akademiji Pravde;
Draft Law on Justice Academy;
Projektligji për Institutin për Hulumtimin e Krimeve të Luftës;
Nacrt Zakona o Institutuza Istragu Ratnih Zločina;
Draft Law on Institute for Research of War Crimes;
Projektligji për Kundërvajtje;
Nacrtzakona o Prekršajima;
Draft Law on Offence;
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-010 për Noterinë;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-010 o Notarstvu;
5 / 14
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
31.03.2013
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. -
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-010 on Notary;
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-199 për Gjykatat;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br. 03/L-199 o Sudovima;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-199 on Courts
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të
Kosovës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-223 o Sudskom Savetu Kosova
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-223 on Kosovo Judicial Council
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të
Kosovës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br. 03/L-224 o Tužilačkom Savetu Kosova
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-224 on Kosovo Prosecution
Council
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br. 03/L-225 o Državnom Tužiocu
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-225 on State Prosecutor
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-052 për Prokurorinë Speciale të
Republikës së Kosovës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br. 03/L-052 o Specijalnom Tužilaštvu Republike
Kosova
Draft Lawon Amendments and Supplements to Law No. 03/L-052 on Special Prosecution of
the Republic of Kosovo
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-050 për deklarimin, prejardhjen
dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publik dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin
e dhuratave për të gjithë personat zyrtarë
Nacrta zakon Br. 04/L-050 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih javnih
funkcionera i o prijavljivanju, poreklu i kontroli poklona datih svim službenim licima
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 04/L-050 on declaration, origin and
control of property of senior public officials and on declaration, origin and control of gifts of all
officials
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-051 për parandalimin e konfliktit
të interesit në ushtrimin e funksionit publik
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br. 04/L-051 o suzbijanju sukoba interesa u
obavljanju javne funkcije
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 04/L-051 on prevention of conflict of
interests in discharge of public functions
Projektligji për mbikëqyrjen elektronike të personave, të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim
të gjykatës dhe panelit për lirim me kusht
Nacrt zakona o elektronskom nadzoru nad licima čije je kretanje ograničeno po osnovu
odluke suda i odluke veča za uslovni otpust
Draft law the electronic surveillance of persons, whose movement is restricted by decision of
a court or conditional release panel
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/l-31 për bashkëpunim juridik
ndërkombëtar në çështjet penale
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br. BR. 04/L-31 o međunarodnoj pravnoj saradnji u
krivičnim stvarima
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 04/L-31 on international legal
cooperation in criminal matters
6 / 14
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.09.2013
30.09.2013
31.10.2013
30.04.2013
14. 15. 16. 17. -
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-195 për Avokatin e Popullit.;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-195 o Narodnom Advokatu;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-195 on Ombudsperson;
Projektligji për Avokatinë;
Nacrt zakona o advokaturi;
Draft law on the bar;
Projektligji për Amnistinë
Nacrt Zakon o amnestiji
Draft law on amnesty
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që ndërlidhen me përfundimin e mandatit
të EULEX-it në Kosovë
- Nacrt Zakona o dopunama i izmenama Zakona Koji se odnose na zaversetak Mandata
Eulex-a u Republike Kosova
- Draft Law on amendmening and supplementing the Laws Related to the Ending of Eulex
Mandate in the Republic of Kosovo
IV.
30.06.2013
06.03.2013
30.06.2013
11.09.2013
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME- MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MINISTRY OF INTERIOR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
-
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-069 për të Huajt
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 04/L-069 o Strancima
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 04/L-069 on Foreigners
Projektligji kundër trafikimit me njerëz;
Nacrt Zakona protiv trgovine ljudima;
Draftlaw againts trafficking with human beings;
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-246 për pajisje me armë, municion
dhe pajisje përkatëse të sigurisë për institucionet e autorizuara shtetërore për siguri
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br. 03/L-246 za opremu oružija, municije i prateća
oprema za bezbednost ovlašćenim državnim institucijama za bezbednost
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-246 for supply with weapons,
ammunition and related equipment for security institutions of state authorized for safety
Projektligji për Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave
Nacrt zakona za Agenciju za Vanredno Upravljanje
Draft law on Emergency Management Agency
Projektligji për pensionimin e zyrtarëve Policor të Kosovës;
Nacrt zakona o penzijonisanje sluzbenika Policije Kosova
Draftlaw for pension of Kosovo Police officers
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-143 për armët
Nacrt zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br. 03/L-143 za oružje
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-143 on weapons
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-034 për Shtetësinë e Kosovës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-034 o o Državljanstvu Kosova
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-034 on Citizenship of Kosovo
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-073 për Azil
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 04/L-073 o Azilu
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 04/L-073 on Asylum
Projektligji per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit Nr. 04/L-072 per Kontrollin dhe Mbikqyrjen e
Kufirit Shteteror;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 04/L-072 za Kontrolu i Nadzor Drẑavne Granice
Draft Law on Amending and Supplementing the Law No. 04/L-072 on State Border Control
7 / 14
30.04.2013
30.04.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
and Surveilance;
Projektligji per Bashkepunim Ndermjet Agjencive ne Menaxhimin e Integruar te Kufirit;
10.
- Draft Law for Cooperation between Agencies on Integrated Border Management ;
- Nacrt Zakona o Suradivanju izmedu Agencija u Integrisanom Upravlanju Granica
V.
30.04.2013
MJEDISIT DHE E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR-MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG
PLANIRANJA -MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING
1. - Projektligji për krijimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit hapësinor në Republikën e
2. 3. -
Kosovës
Nacrt Zakona o stvaranju nacionalne infrastrukture prostornog informisanja u Republici
Kosovo
Draft Law on establishing national infrastructure of spatial information in the Republic of
Kosovo
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-102 për Mbrojtjen nga Zhurma
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-102 o Zastiti od Buke
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-102 on Noise Protection
Projektligji për Ndryshmin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-116 për Kimikate
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-116 Hemikalijama
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-116 on Chemicals
30.09.2013
31.05.2013
29.03.2013
4. - Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-061 për Shitjen e Banesave për të
cilat ekziton e Drejta Banesore
- Nacrt Zakon o izmenama i dopunama Zakona Br.04/L-061 o prodaji stanova za koje
05.12.2013
postoji stanarsko pravo
- Draft Law on amendment and supplementation of the Law No.04/L-061 on sale of the
apartments where tenure rights exists
VI.
MINISTRIA E KULTURËS RINISË DHE SPORTEVE- MINISTARSTVO KULTURE,
SPORTA -MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS
1. 2. 3. 4. 5. -
OMLADINE I
12.08.2013
Projektligji për Sponsorizime dhe Donacione në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
Nacrt Zakona o Sponzorstvu i Donacijama u Oblasti Kulture, Omladine i Sporta
Draft Law on Sponsorships and Donations in the Field of Culture, Youth and Sports
12.08.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 2004/22 o Kinematografiji;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 2004/22 on Cinematography
26.08.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-88 për Trashëgiminë Kulturore
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-88 o Kulturnom Nasledju
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-88 Cultural Heritage
20.11.2013
Projektligji për parandalimin dhe luftimin dhunës në sport
Nacrt Zakona o sprječavanju i borbi protiv nasilja u sportu
Draft Law on preventing and combating violance in sport
20.11.2013
Projektligji për shfrytëzimin dhe menaxhimin e objekteve sportive
Nacrt Zakona za korištenje i upravljanje sportskim objektima
Draft Law for use and manadement of sports facilities
VII.
MINISTRIA E TREGTISË DHE E INDUSTRISË - MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE - MINISTRY
OF TRADE AND INDUSTRY
31.03.2013
1. - Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/ L-097 për Masat Antidamping dhe
Masat Kundërbalancuese
- Nacrtzakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/ L-097 o Antidamping Merama i Merama
8 / 14
2. 3. 4. 5. 6. 7. VIII.
1. 2. 3. IX.
1. 2. -
Protiv Balanca
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-097 on Antidamping Measures
and Countervailing Measures
31.03.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2004/5 për Tregtinë me Naftë dhe
Derivate të Naftës
Nacrtzakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 2004/5 o Trgovini Naftom i Naftnim Derivatima
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 2004/5 on Trade of Petroleum and
Petroleum Products
31.03.2013
Projektligji për ndryshimin dhe plotësim e Ligjit Nr. 04/L-078 për Sigurinë e Përgjithshme të
Produkteve
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 04-L-078 o Opštoj Sigurnosti Proizvoda
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 04-L-078 on General Product Safety
31.03.2013
Projektligji për ndryshimin dhe plotësim e Ligjit Nr. 03/L-232 për mallra strategjike
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-232 o Trgovini Strateškom Robom
Draft Law on Amendments and Supplemens to Law No. 03/L –232 for the Trade of Strategic
Goods
31.03.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësim e Ligjit Nr. 03/L-229 për Mbrojtjen e Konkurrencës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-229 o Zaštiti Konkurencije
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-229 on Protection of
Competition
Projektligji për Investimet e Huaja;
Nacrt Zakona o Stranim Investicijama;
01.07.2013
Draft Law on Foreign Investment
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-123 për shoqëritë tregtare
30.10.2013
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-123 o Poslovnim Društvima
Draft Law on Amendmants and Supplements to Law No. 02/L-123 on Business Organization
MINISTRIA E PUNËS DHE E MIRËQENIES SOCIALE - MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE
30.10.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit nr. 03/L-212 të Punës
Nacrt zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/ L-212 o Radu
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/ L-212 of Labour
17.06.2013
Projektligji për Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës
Nacrtzakon za agencije za zapošljavanje Republike Kosovo
Draft Law on the employment agency of the Republic of Kosovo
30.09.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. NR. 03/L-019 për aftësimin, riaftësimin
profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-019 o profesionalnom osposobljavanju,
prekvalifikovanju i zapošljavanju osoba sa ograničenim sposobnostima
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-019 on vocational ability,
rehabilitation and employment of people with disabilities
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE - MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE- MINISTRY OF PUBLIC
ADMINISTRATION
15.10.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-28 o Upravnom Postupku
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-28 on Administrative
Procedures
15.10.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-202 Upravnim Sporovima
9 / 14
- Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-202 on Administrative Disputes
3. - Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-064 për Festat Zyrtare në
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. -
11. X.
1. 2. -
Republikën e Kosovës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona br.03/L-064 Zvaničnim Praznicima u Republici
Kosovo
Draft Law on Amendments and Supplements to Law no.03/L-064 for Official Holidays in the
Republic of Kosovo
Projektligji Për Pagat dhe Kompensimet e Nëpunësve Publik të cilët nuk janë pjesë e
Shërbimit Civil
Nacrt Zakona o Platama i Naknadama Javnih Službenika koji nisu deo Civilne Službe
Draft Law on Salaries and Compensation of Public Employees who are not part of the Civil
Service
Projektligji për inspektimin administrativ
Nacrt Zakona o administrativnoj inspekciji
Draft Law on administrative Inspection
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të
Republikës së Kosovës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosovo
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-149 on the Civil Service of the
Republic of Kosovo
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. nr. 03/L-147 për pagat e nëpunësve
civilë
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-147 o Platama Javnih Službenika
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-147 on Salaries of Civil
Servants
Projektligji për pagat e funksionarëve të lartë publik
The draft law on salaries of high public officials
Nacrt zakon o platama javnih funkcionera
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-189 për Administratën Shtetërore
të Republikës së Kosovës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-189 o Državnoj Administraciji Republike
Kosovo
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-189 on the State
Administration of the Republic of Kosovo
Projektligji për Institutin e Kosovës për Administratë Publike
Nacrt Zakona o Kosovskom Institutu za Javnu Administraciju
Draft Law on Kosovo Institute for Public Administration
Projektligji Për Agjencinë E Inxhinieringut Dhe Menaxhimit Të Pasurisë Shtetërore
Nacrtzakona o Agenciji Inžinjeringa i Menadžiranja Vladene Imovine
The Draft Law for the Agency of Engineering and State Assets Management
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS - MINISTARSTVO INFRASTRUKTURE -MINISTRY OF
INFRASTRUCTURE
Projektligji për Themelimin e Agjencisë për Shërbimet e Navigimit Ajror
Nacrt Zakona o osnivanju Agencije za Usluge Vazdušne Navigacije
Draft Law on establishing of the Agency for Air Navigation Services
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-70 për Siguri në Komunikacionin
Rrugor;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br.
02/L-70 o Bezbednosti u Drumskom
10 / 14
29.03.2013
25.09.2013
15.07.2013
25.09.2013
25.09.2013
30.09.2013
25.09.2013
02.07.2013
30.09.2013
31.06.2013
31.03.2013
XI.
1. 2. 3. 4. 5. XII.
1. 2. 3. XIII.
Saobračaju
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-70 on Road Transport
MINISTRIA E ARSIMIT, E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË -MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE
I TEHNOLOGIJE -MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY
30.09.2013
Projektligji për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës
Nacrt Zakona o Kosovskoj Akademiji Nauka i Umetnosti
Draft Law on Academy of Sciences and Arts of Kosovo
31.10.2012.
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-018 për provimin përfundimtar dhe
provimin e maturës shtetërore
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-018 o završnom i državnom maturskom
ispitu
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-018 on final exam and state
matura exam
30.11.2013
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/37 për inspeksionin e arsimit në
Kosovë
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 2004/37 o inspekciji obrazovanja na Kosovu
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 2004/37 on inspection of education
in Kosova
31.10.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr 04/L-037 të Ligjit për Arsimin e Lartë në
Republikën e Kosovës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 04/L-037 o Visokom Obrazovanju u Republici
Kosovo
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 04/L-037 on Higher Education in the
Republic of Kosovo
Projektligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqip në Kosovë nga viti shkollor 1990/91 deri
30.10.2013
në vitin shkollor 1998/99
Nacrt zakona o statusu prosvetnih radnika nastave na albanskom jeziku na Kosovu od
školske 1990/91 do 1998/99 godine,
Draft Law on the status of employees of albanian education from the school year 1990/91
until school year 1998/99,
MINISTRIA E ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL - MINISTARSTVO ZA
ADMINISTRACIJU LOKALNE UPRAVE - MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT
ADMINISTRATION
01.04.2013
Projektligji për Kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinës
Nacrt Zakona o Glavnom Gradu Republike Kosovo/ Prištinu
Draft Law on the Capital City of Republic of Kosovo/ Pristina
28.05.2013
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativ të
Komunave
Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-041 o administrativnim granicama
opština
Draft Law for amending and supplementing Law no. 03/L-041 for administrative municipal
boundaries
17.06.2013
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale
Nacrt zakon o izmeni i dopuni zakona Br. 03/L-040 o lokalnoj samoupravi
Draft Law on amendment and supplement to the Law No. 03/L-040 on local self-governance
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL- MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA- MINISTRY OF
AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT
11 / 14
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. XIV.
1. 2. 3. 4. -
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L 016 për Ushqimin
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L 016 o Hrani
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L 016 on Food
Projektligji për organizmat e modifikuar gjenetikisht
Nacrt Zakona o genetski modifikovanim organizmima
Draft Law on genetically modified organisms
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-53 pёr gjuetinë
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-53 o Lovu
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-53 on Hunting
Projektligji për farëra dhe material fidanor;
Nacrt Zakona o semenu i rasadnom materialu
Draft Law on seed and planting material
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2004/21 për Veterinarinë
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 2004/21 o Veterinarstvu
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 2004/21 on the Veterinary
Projektligji për Pyjet;
Nacrt Zakon o Šumama;
Draft Law on Forests;
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 2003/22 për Inspektoratin Sanitar të
Kosovës
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 2003/22 o Sanitarnom Inspektorijatu Kosova
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 2003/22 on the Sanitary
Inspectorate of Kosovo
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/33 për Blegtorinë;
Nacrt Zakon o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 2004/33 o Stocarstvu;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 2004/33 on Livestock;
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-127 për Regjistrimin e Bujqësisë
Nacrt Zakon o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 04/L-127 o Popisu Poljoprivrede
Draft Law on Amendments and Supplements of the Law No. 04/L-127 on Agricultural Census
MINISTRIA E SHËNDETËSISË -MINISTARSTVO ZDRAVSTVA -MINISTRY OF HEALTH
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-188 për Produkte dhe Pajisje
Medicinale
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-188 o Medicinskim Proizvodima i Opremi
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-188 on Products and Medical
Devices
Projektligji për Sigurime Shëndetësore
Nacrt Zakona o Zdravstvenom Osguranju
Draft Law on Health Insurance
Projektligji për Transplantimin e Qelizave dhe Indeve
Nacrt Zakona o transplataciji Ćelija i Tkiva
Draft Law for Transplantation of Cells and Tissues
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-81 për nxitjen dhe mbrojtjen e të
ushqyerit me qumësht gjiri
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-81 o podsticanju i zaštiti dojenja
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-81 on infants breastfeedings
incitement and protection
12 / 14
30.09.2013
30.11.2013
30.09.2013
01.10.2013
31.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
31.03.2013
20.11.2013
16.03.2013
25.04.2013
26.02.2013
09.05.2013
5. - Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-50 për Kujdesin Shëndetësor
02.09.2013
Emergjent
- Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-50 o Emergentnoj Zdravstvenoj Zaštiti
- Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-50 on Medical Emergency
6. 7. 8. XV.
1. 2. 3. -
4. XVI.
1.
-
2.
-
XVII.
Services.
20.05.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-128 për barnat narkotike,
substanca psikotrope dhe prekursorë
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-128 o narkotičnim lekovima, psihotropskim
supstancama i prekursorima
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-128 on narcotic medicaments,
psycho-tropes and precursors
27.06.2013
Projektligji për shëndetin mendor
Nacrt Zakona o mentalnom zdravlju;
Draft Law on Mental Health;
26.09.2013
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-38 për Inspektoratin Shëndetësor
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-38 o Inspektoratu Zdravstva
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 02/L-38 on Health Inspectorate
MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK -MINISTARSTVO ZA EKONOSMKI RAZVOJ - MINISTRY OF
ECONOMIC DEVELOPMENT
30.06.2013
Projektligji për Digjitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore
Nacrt Zakona o digitalizaciji zemaljskog radio prenosa
Draft Law on digitalization of broadcasting transmissions
31.10.2013
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-016 për Eficiencën e Energjisë
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 04/L-016 o Energetstkoj Efikasnosti
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 04/L-016 on Energy Efficiency
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-33 për dhomën e posaçme të
Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. 04/L-033 o skomori vrhovnog Suda Kosova o
10.10.2013
pitanjima koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju;
Draft Law on amendments and supplements to Law No. 04/L-033 on the special chamber of
the Supreme Court of Kosovo on Privatization Agency related matters
Projektligji për Trepçën
Nacrt Zakona za Trepča
31.10.2013
The Draft Law for Trepca
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME – MINISTARSTVO SPOLNJIH POSLOVA – MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-44 për Ministrinë e Punëve të
Jashtme të Republikës së Kosovës;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-44 o Ministarstvu Spolnjih Poslova
30.09.2013
Republike Kosovo;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-44 on the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Kosovo
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin e Jashtëm të
Republikës së Kosovës;
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-149 o Službi Spoljnih Poslova Republike
15.11.2013
Kosovo;
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-149 on the Foreign Service of
the Republic of Kosovo
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS- MINISTARSTVO ZA KOSOVSKE SNAGE
13 / 14
BEZBEDNOSTI- MINISTRY FOR THE SECURITY FORCES
1. - Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për Statusin e anëtarëve të Forcave të Armatosura
të Republikës së Kosovës gjatë qëndrimit të tyre të përkohshëm në territorin e shteteve
respektive
- Nacrt Zakona o ratifikaciji sporazuma o Statusu pripadnika Oružanih Snaga Republike
Albanije i Snaga Bezbednosti Republike Kosovo Tokom njihovog privremenog boravka na
teritoriji respektivnih država
- Draft Law on Ratification of the Status of the members of the Armed Forces of the Republic
of Albania and Security Force of Republic of Kosovo during their temporary residence in
respective states territory
14 / 14
30.11.2013

Similar documents