De Overheid Editie 84

Comments

Transcription

De Overheid Editie 84
Landbouw Marowijne in opmars
De landbouw in Marowijne wordt nieuw leven
ingeblazen. Bewoners van het district dat onder
andere bekend staat om de teelt van aardvruchten, zien graag dat de landbouw gaat herleven.
Dit maakten de leefgemeenschappen van de verschillende dorpen in het district duidelijk aan de
bezoekende onderminister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Abigail Kie A Kwie.
De onderminister is tevens coördinator van Veeteelt
en Agro-ondernemerschap Binnenland van het ministerie. Naast de training Agro-ondernemerschap
die momenteel verzorgd wordt voor bewoners van
het district, is tijdens het bezoek een Solar Insect Killer overgedragen. Ook is de eerste paal geheid voor
het opzetten van de eerste plantenkas van het district. De Intelligent Solar Insect Killer is overgedragen
met de bedoeling de bewoners te stimuleren minder
tot geen pesticide in de landbouw te gebruiken. Het
opzetten van een landbouwkas brengt met zich mee
dat de nodige kennis en begeleiding beschikbaar
moet zijn. In deze kas zal in de pilotfase paprika, kaisoi, soepgroente en tomaat worden geplant. Binnen
twee weken moet met medewerking van een bouwploeg van LVV de kas er staan. 20 april zal de ingebruikname verricht worden door LVV-minister Hendrik Setrowidjojo.
Vervolg op pag. 2
Jongeren Wageningen
leren over gezonde voeding
Harold Posetiko, Hoofd Jeugdinstituut van
het ministerie van Sport- en Jeugdzaken
vertelt aan de jongeren van Wageningen
hoe belangrijk het is om gezond te eten.
De afdeling Jeugdinstituut van het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie van Sport- en
Jeugdzaken heeft als onderdeel van het project ‘Gezonde Voeding voor tieners en jonge
volwassenen’ Wageningers geleerd over het
belang van gezonde voeding en een gezonde
levensstijl. Dit gebeurde onder deskundige
leiding van dietiste Wendy Soemodihardjo.
D
e dietiste bracht
de dorpelingen
bij dat gezond
eten de basis is
voor een gezonde natie. Harold Posetiko,
Hoofd Jeugdinstituut van
het ministerie benadrukte
het sluipende gevaar van
niet overdraagbare chronische aandoeningen zoals
hart- en vaatziekten en diabetis mellitis. Hij deed een
beroep op ouders om erop
toe te zien dat hun kinderen de juiste voedingsstoffen naar binnen krijgen om
gezond te kunnen groeien.
Astrid Lackin, coördinator
Jeugdzaken Nickerie van
het ministerie in het district
Nickerie, zegt dat zij bij de
mobilisatie
geprobeerd
heeft de doelgroep zoveel
als mogelijk te motiveren
om de lezing bij te wonen.
Vervolg op pag. 4
Dietiste Wendy Soemodihardjo (r) maakt samen met haar
assistenten gezonde smoothies van vruchten
voor de deelnemende jongeren.
Wereld Water Dag
Laten wij zorgen
voor het water van morgen
Het jaar 2013 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘International year of Watercooperation’. De Wereld Water Dag is gesteld op
22 maart. De Water Steering Commissie 2013
van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in dit kader van 18 tot en met 23
maart diverse activiteiten georganiseerd.
Tips om de hoeveelheid zout in
uw voeding te beperken:
U kunt zelf iets doen
om de kans op nierschade
te
minimaliseren, namelijk
door gezond te leven.
Dit betekent: gezond
eten, een gezond
gewicht, voldoende bewegen, niet roken en matig
drinken. Het gaat om dezelfde leefstijladviezen die
gegeven worden om hoge bloeddruk en diabetes
type II te voorkomen, ziekten die op zichzelf tot nierschade kunnen leiden.
• Laat producten die veel zout bevatten zoveel mogelijk staan. Zoals kant en klare
soepen en maaltijden, snacks, chips enz.
•Voeg geen extra zout aan uw eten toe. Breng uw eten op
smaak met andere smaakmakers, zoals verse kruiden.
• Over het algemeen geldt dat verse voedingsmiddelen, zoals vlees, kip, kalkoen en vis, van nature weinig
zout bevatten. Wanneer vlees of vis gekruid, gepaneerd of gemarineerd is, kunt u het beter laten staan.
Hetzelfde geldt voor bewerkte vleessoorten als rookworst, knakworst, hamburgers, saucijzen en slavinken.
• Groenten, fruit, aardappelen, rijst en pasta bevatten
van nature weinig zout.-.
D
e aankondiging
van de activiteiten van de waterweek begon
op maandag 18
maart met de overhandiging van het vakblad “Bos &
Natuur” van de Stg. Tropenbos International Suriname
aan de minister Jim Hok
van Natuurlijke Hulpbronnen. De activiteiten werden op 19 en 20 maart vervolgd met een workshop in
het Suralco stafdorp te Paranam waar stake holders
en waterdeskundigen zich
bogen over het water managment vraagstuk. Met
deze 2-daagse workshops
wil de commissie werken
aan een roadmap voor een
Water Masterplan dat zal
bijdragen in de gestelde
Millenium doelstellingen
van de Verenigde Naties.
Vandaag wordt in het Cheric’s event facility aan de
Anton Dragtenweg de Water Day Gala gehouden. De
winnaars die hebben deelgenomen aan de landelijke
teken- en opstel wedstrijd
voor de 5de klas GLO- en
1ste MULO studenten
worden die avond in de
bloemen gelegd. Voor hun
uitzonderlijk werk in de
ontwikkeling van de water-
Cyriel Eersteling, Moedio Tirtotaroeno en Angela van der Kooyen van de Commissie Waterweek en Karin
Spong, vertegenwoordiger van het Wereld Natuur Fonds (WWF).
sector in Suriname worden
er enkele notabelen gememoreerd.
Op 23 maart brengen de
ministers Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen en
Ginmardo Kromosoeto van
ROGB een bezoek aan het
Bronwsberg plateau, waar
de houdbaarheid van de
natuur en ons Brokopondo
stuwmeer zullen worden
besproken en geevalueerd.
Te Coronie wordt er een
wandelloop gehouden om
de bewustwording van ons
water gebruik ook in dat
district te stimuleren. Mevr.
Ans Lieveld-Steffens zal op
die dag direct van de gelegenheid gebruik maken
om haar boek “Korikorie en
het geheim van de Parwa”
te presenteren. Volgens
de schrijfster zijn de rode
ibis en de parwabomen afhankelijk van de waterhuis-
houding in hun leefgebied.
Als dit wordt bedreigt zal
ook de flora en fauna van
dat gebied verloren gaan.
Water & Earth Hour
wandelloop
De afsluiting van de Waterweek zal plaatsvinden
op het Onafhankelijkheidsplein en in de Palmentuin
waar de Water & Earth Hour
Vervolg op pag.5
Informatie over pensioenen samengevat in brochure
Wie nu meer informatie wil over pensioen
en pensioenregelingen komt helemaal aan
zijn trekken. Vanaf vandaag is alles wat men
wenst te weten in brochures terug te vinden.
De eerste exemplaren nam minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken maandag officieel in ontvangst.
V
olgens waarnemend directeur
Andrew Lo-A-Njoe
van het Pensioenfonds Suriname
was het noodzaak die informatie op een duidelijke
wijze te verstrekken. Er zijn
veel vragen over pensioenen die in de brochures
zoveel en zover mogelijk
worden beantwoord.
Minister Moestadja juicht
dit iniatief toe.
Op basis van de Ambtenarenpensioenwet 1972 zijn
er zes (6) typen pensioen
waarop ambtenaren, gepensioneerde ambtenaren
of hun nabestaanden aanspraak kunnen maken. In
deze gaat het om:
1.Ambtenarenpensioen of
Ouderdomspensioen
2.Vervroegd of Diensttijdpensioen
3.Weduwen-/Weduwnaarpensioen
4.Wezenpensioen
5.Invaliditeitspensioen
6.Uitgesteldpensioen
Met de uitvoering van de
wet is belast het Pensioenfonds Suriname dat bij
Landsverordening van 9
december 1972 G.B. 1972
No.150 is opgericht. Het
fonds heeft ten doel het verlenen van pensioenaanspraken aan pensioengerechtigden en het verstrekken van
uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers of nage-
MINISTERIE VAN Openbare Werken
laten betrekkingen van de
deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerde
deelnemers.
Over pensioenen
Het begrip pensioen bestaat al eeuwenlang en
gaat zeker terug tot de
middeleeuwen. Pensioenen zijn hede ten dage niet
meer weg te denken uit de
sociale zekerheidsstelels
in landen en uit de sociale
verantwoordelijkheid van
de werkgever ten opzichte
van de werknemer.
Sociale zekerheidsstelsels
vloeien voort uit de maatschappelijke behoefte aan
een inkomensgarantie in
het geval dat inkomen uit
arbeid door optredende
omstandigheden wegvalt
of wordt aangetast. Die
omstandigheden kunnen
zowel zijn van natuurlijke
aard, zoals overlijden, ziekte, invaliditeit en ouderdom,
als van economische aard,
zoals bedrijfssluiting en bedrijfsinkrimping. Sociale zekerheid beoogt de mens te
vrijwaren van de nadelige
gevolgen van die omstandigheden. Dit staat in één
van de brochures zoals door
het fonds uitgegeven.-.
Voor meer informatie kan
men terecht bij het Pensioenfonds Suriname aan
de Hofstede Crull’laan 44
bn. Tel: 477 595.
SPWE bereidt onderzoek jongeren
en ondernemerschap voor
D
e
Stichting
Productieve
Werkeenheden
(SPWE), van het
Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM)
is vanuit haar doelstellingen continu op zoek naar
nieuwe impulsen om ondernemerschap in het algemeen en bij jongeren in
het bijzonder te bevorde-
VERVOLG
Plan van Aanpak
MINISTERIE VAN Openbare Werken
Er is grote vraag naar training in het district, onder
andere in de teelt van cassave.
LVV is daarom landelijk
bezig boeren naast de
grondbewerkingsen
teeltechnieken, ook bij te
brengen hoe ze hun documentatie- en informatiesysteem moeten opzetten.
De Alfonsdorp Agrariërsgroep (Alfa) wil de landbouwontwikkeling in het
gebied aanpakken. Door
Lie A Kwie is aanbevolen
een coöperatie op te richten, die vervolgens, met
de nodige richtlijnen, een
Plan van Aanpak opstelt
en aanbiedt aan het ministerie. Tien boeren hebben
al een bestuur gevormd,
met Norman Jubitana als
voorzitter. Het bestuur is
nu bezig de laatste hand
te leggen aan de statuten.
De groep is in samenspraak
met de dorpsleiding begonnen met ontbossen
van een geschikt stuk land.
Als afzetmarkt mikt Alfa
op arbeiders, die nu bezig zijn met de bouw van
het ziekenhuis in Albina.
In een later stadium zullen
groenten verkocht worden
aan het ziekenhuis, Surgold
in het Meriangebied en de
Franse markt.
ren. De SPWE doet dit door
concrete programma’s en
initiatieven te ontwikkelen.
Momenteel is het moeilijk,
omdat er nauwelijks actuele en gedetailleerde informatie bestaat over hoe
jongeren denken over ondernemerschap. Om hier
verandering in te brengen
is SPWE een samenwerking
aangegaan met Partners
Plus Consultancy (PPC).
PPC is een dynamisch en
innovatief
kennisbedrijf
dat zich inzet om kennis te
verzamelen, te veredelen
en te verspreiden. PPC zal
op basis van haar deskundigheid een onderzoek
doen om inzicht te krijgen
in hoe jongeren over ondernemerschap denken en
hoe ze gestimuleerd kunnen worden om ondernemer te worden. De SPWE
zal met de resulaten van
het onderzoek gericht aan
de slag kunnen gaan om
beleid en projecten te ontwikkelen om jongeren te
begeleiden bij hun ambitie
om ondernemer te worden. Het onderzoek wordt
gehouden onder 1100 jongeren in Paramaribo, in de
leeftijdscategorie 16 t/m
30 jaar.-.
Landbouw Marowijne
in opmars
LVV- Onderminister Abigail Lie A
Kwie heit de eerste paal voor de
bouw van de eerste plantenkas
in Marowijne te Alfonsdorp.
RO minister communiceert via Boskopu met gemeenschap
Ter verbetering van de communicatie met de
gemeenschap, is minister Stanley Betterson
van Regionale Ontwikkeling gestart met een
radioprogramma genaamd ‘Minestri Yuru’
via radio Boskopu Paramaribo (93.5FM). Het
programma wordt elke maandagmiddag om
5 uur live uitgezonden vanuit de studio van
Radio Boskopu in Paramaribo.
D
e minister heeft
gemeend
gebruik te maken
van dit medium,
welke onder het
beheer van het ministerie
valt en geeft niet alleen uitleg over de beleidsdoelen
van het ministerie, maar
gaat ook in op vragen van
bellers. Hij hoopt ook op
deze manier te weten te
komen welke vragen, zijn
ministerie
betreffende,
de gemeenschap graag
beantwoord wil hebben.
Op 4 maart maakte de minister een aanvang met dit
programma, toen al ging
de minister in op vragen
die veelal betrekking had-
den op de rol, plaats en
positie van het ministerie
als het gaat om Markten
in Suriname, Waterschappen, Traditioneel Gezag en
werken bij de Overheid.
Het ministerie richt zich
voornamelijk op de volgende beleidsgebieden:
1. Oplossen van het grondenrechten vraagstuk van
Inheemsen en Marrons;
2. Onderzoek naar en
evaluatie van de mogelijkheden ter regulering
en/of versterking van
het Traditioneel gezag;
3. Evaluatie en bijstelling
van de ingezette decentralisatie gericht op het
bewerkstelligen van een
VvA start
Geneesmiddelen
infolijn
Het gebruik van geneesmiddelen roept vaak
vragen op. Vragen zoals: “Kan ik deze twee
geneesmiddelen samen gebruiken? Mag ik
dit middel wel gebruiken nu ik in verwachting ben? Is er een alternatief voor de medicijn die ik nu gebruik? Ik heb zo’n last van
misselijkheid, kan dat door mijn geneesmiddel komen? Ik heb vergeten een tablet in te
nemen, wat moet ik nu doen?”.
D
e geneesmiddelen infolijn geeft
antwoord
op
vragen over de
medicijnen die u
gebruikt. De informatielijn
is een initiatief van de Vereniging van Apothekers
in Suriname (VvA) en is te
bereiken van maandag t/m
vrijdag van 8.00 uur tot
10.00 uur ’s morgens op het
nummer 08892525. Deze
dienst past in het lange termijn beleid voor veilig en
juist medicijngebruik van
het Nationaal Geneesmiddelbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid in
Suriname.
Werkwijze
In eerste instantie is het
altijd goed om de vragen
eerst bij uw eigen apotheek voor te leggen.
Uw apotheker heeft alle
gegevens bij de hand en
kan een persoonlijk advies
geven.
Daarnaast kunt u natuurlijk ook de geneesmiddelen infolijn bellen, waar u
te woord wordt gestaan
door een apotheker die uw
vraag zal beantwoorden.
De meeste vragen zullen
direct beantwoord kunnen
worden. Het kan echter
voorkomen dat een vraag
te ingewikkeld is om daar
direct antwoord op te kunnen geven. De apotheker
zal dat dan uitzoeken en
zal u later terug bellen. De
geneesmiddelen infolijn is
speciaal voor u ingesteld.
Hebt u vragen, maak dan
gebruik van deze service.
Geneesmiddelen infolijn:
08892525
MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN
VOLKSONTWIKKELING
BEKENDMAKING
TRAININGEN IN
THAILAND
De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat Thailand,
onder de “Annual International Training Course 2013”,
Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee
te dingen naar de volgende trainingen :
No.
Training
Periode
Sluitingsdat.
4
Waste Management for
Sustainability
5 sept. –
24 sept.
2013
29 maart. 2013
6
Utilizing Indigenous Food
Resources for Food Food
Security
1–27 sept.
2013
29 maart 2013
7
Local Wisdom and
Thailand Agricultural
Studies Center for
Development
9–27sept.
2013
29 maart 2013
Crop Simulation Modeling
and Impacts of Climate
Change on Agricultural
Production Systems: A
Training Program on
DSSAT
25 nov –6
dec. 2013
8
31 mei 2013
Geïnteresseerden kunnen ook de volgende website
bezoeken: http://www.tica.thaigov.net
Voor informatie en voor het indienen van bescheiden
kunt u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en
Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15,
tel.: 476005/473478/474255.
Voorlichting & Informatie
RO minister Betterson
achter de microfoon
in de studio van Radio
Boskopu.
verantwoorde decentralisatie van het overheidsbestuur en versterking van de
volksvertegenwoordigen-
de organen per regio en de
4. Verbetering van de waterhuishouding in de agrarische gebieden middels een
gericht waterschapsbeleid.
De studio van Radio Boskopu is te bereiken op het
telefoonnummer: 410300.
Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu
DEPARTMENT OF LABOUR, TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT
Ministerie van Arbeid,
Technologische Ontwikkeling en Milieu
Adres: Difoestraat 29 – Geyersvlijt – Paramaribo – Suriname –
South America
Telefoon / Fax: (597)454-292 Website: http://www.vaksao.sr.org –
E-mail: [email protected]
Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er
plaatsings mogelijkheid voor de volgende
Dagtrainingen:
1. Machinale
2. Houtbewerking
3. Machine Bankwerken
4. Stratenmaken
5. Schilderen
Vereisten voor de dagtrainingen:
5 Een geboorte uittreksel 5 3 pasfoto’s
5 Kopieen van schoolbescheiden
(originele stukken overleggen)
5 Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en
lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3
mnd vooruit betalen)
Oproep bestemd voor ambtenaren
De Dienst der Ardbeidsbemiddeling is een
werkarm van het Ministerie van ATM,
welke o.a. belast is met het maken van een
koppeling tussen de vraag naar en het aanbod
van arbeid en het faciliteren van werkgevers
die buitenlandse arbeidskrachten in hun
onderneming tewerk willen stellen.
De dienst heeft momenteel,
plaatsingsmogelijkheid voor:
A. 2 (twee) junior Bemiddelingsconsulenten op de sectie Directe Bemiddeling
Hoofdtaken:
-
-
-
-
-
-
Avondtrainingen:
-
1. Organisatie & Management (MBO niveau)
2. VCA (Basis Veiligheid /
Veiligheid Checklist Aannemers)
3. Basis Koeltechniek
4. Gevorderde Koeltechniek
5. Gevorderde Electronica
6. Electro Huisinstallatie
7. Lassen
8. Computer Hardware
9 .Krachtinstallatie
10.Gawasa
11. 2- Tak motoren reparatie
12.Textiele Werkvormen
13.Kraamverzorgende
14.Ass. Crecheleidster
15.Ass. Schoonheidspecialist
16. Kapper
17.Mani – Pedicure
Srd 175,-
( de hele training)
Srd 200,Srd 921,25
Srd 1.008.75
Srd 670,Srd 670,Srd 1.172,50
Srd 603,Srd 1.507,50
Srd 586,25
Srd 250,Srd 300,Srd 200,Srd 250,Srd 750,Srd 750,Srd 300,-
( de hele training)
( de hele training)
( de hele training)
( de hele training)
( de hele training)
( de hele training)
( de hele training)
( de hele training)
( de hele training)
( de hele training)
( de hele training)
( per maand)
(per maand)
( de hele trianing)
(de hele training)
(de hele training)
Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m. –
12.00u n.m. voor Inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers 451268 of 451165 tst. 27.
Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan
bovengenoemde vaktrainingen deelnemen.
-
-
Functievereisten:
-
-
-
BEKENDMAKING
Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling maakt bekend dat het per 24
januari 2013 goedkeuring heeft gegeven aan de Accreditatiekaders, zoals die door
het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) zijn aangeleverd.
Het gaat in dezen om:
1. De algemene toelichting bij de Accreditatiekaders.
2. Accreditatiekader nieuwe opleidingen wetenschappelijk onderwijs met
toelichting.
3. Accreditatiekader nieuwe opleidingen beroepsonderwijs met toelichting.
4. Accreditatiekader bestaande opleidingen wetenschappelijk onderwijs met
toelichting.
5. Accreditatiekader bestaande opleidingen beroepsonderwijs met toelichting.
6. Accreditatiekader voor aanvragen steunend op een buitenlandse accreditatie
met toelichting.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij het NOVA via het e-mail adres:
[email protected] of via het contactnummer 521501.
Afd. Voorlichting & Informatie (MINOV)
Dr. S. Kafiluddistraat 117 – 123 Tel.nr. : 498129 Fax nr. : 462473
Minimaal MBO opleiding
Kennis van MS Office softeware programma’s
Minimaal 2 jaar werkervaring
Overige vereisten:
-
-
-
Bereid zijn om te participeren aan activiteiten buiten de reguliere werktijd
Stressbestendig zijn
Flexibele werkhouding
B. 2 (twee) junior medewerkers Werkvergunningen op de sectie Werkvergunning Vreemdelingen
Hoofdtaken:
-
-
-
MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING
Bemiddelen tussen werkgever en werkzoekende;
Registreren van werkzoekenden;
Verrichten van pre-selectie van kandidaten
voor functievervulling;
Onderhouden van contacten werkgevers en
andere instanties;
Zorgdragen voor de begeleiding van geregistreerde werkzoekenden;
Administratief afwerken van gegevens over
de werkzoekenden t.b.v. de statistieken;
Intakegesprekken voeren met de werkzoekenden;
Zorgdragen voor het up to date houden van
het werkbestand;
Assistentie verlenen aan werkzoekenden bij
het opstellen van sollicitatiebrieven en cv’s;
Vacatures werven bij bedrijven.
-
-
-
-
Onderzoek werkvergunningen voor vreemdelingen
Maakt onderzoeksrapportage op voor chef
vergunningen
Verwerkt de afgehandelde stukken t.a.v.
werkvergunningen
Voert gegevens van de werkvergunningen
in, in de computer
Bezoekt bedrijven omtrent aanvragen van
werkvergunningen
Werkt maandelijks statistieken t.a.v. verstrekte werkvergunningen uit
Verricht alle in het verlengde van de functie
liggende werkzaamheden
Functie vereisten:
-
MBO c.q. IMEAO-AE of Statistiek
-
-
-
-
Beheersing van tenminste de engelse taal
Kennis van statistieken
Computervaardigheden
Goede uitdrukkingsvaardigheden
Overige vereisten:
Belangstellenden kunnen hun sollicitaties en
Curriculum Vitae richten aan:
De directeur van Arbeid, Technologische
Ontwikkeling en Milieu, dhr. Mr. S. Relyveld.
Wagenwegstraat 20b
Let wel: deze oproep is uitsluitend
bestemd voor personen in overheidsdienst
VERVOLG
Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding
Zij was laaiend enthousiast
over het project, omdat
zij ook vanwege gezondheidsprobleem
geleerd
heeft om gezond te eten.
“Ik heb het met de harde
hand moeten aanleren om
gezond te eten en ik raad
ook een ieder aan om op
hun voeding te letten voor
het te laat is.” Volgens Lackin sterven nog teveel aan
de gevolgen van hart- en
vaatziekten, diabetis mellitis en andere chronische
ziekten. “Dit kunen we
terugdringen als we op
een gezonde manier onze
voeding klaarmaken.” Aan
het eind van de workshop
werd aan alle deelnemers
een certificaat uitgereikt.-.
Arbeidstip ArbeidstipArbeidstip
Vertegenwoordigers van het
ministerie van Sport- en Jeugdzaken en een groep voedingsdeskundigen kijken terug op
een geslaagde sessie ‘Gezonde
Voeding voor tieners en jonge
volwassenen’ in het dorp Wageningen in het district Nickerie.
Ministerie van Transport,
Communicatie en Toerisme
SOLLICITATIE OPROEP
Bij de Dienst Luchtvaartterreinen
van het Ministerie van Transport,
Communicatie en Toerisme kunnen
de volgende 5-tal functionarissen
geplaatst worden:
1. Chef Landmeetkunde
Profiel:
* MBO niveau NATIN/AMTO richting weg en
waterbouwkunde.
* 2 jaar ervaring in soortgelijke funktie.
* Specifieke kennis van meet instrumenten en
gereedschappen.
* Beschikken over kennis van en ervaring met de
toepassing van I.C.A.O. voorschriften.
* Bereid zijn om in het binnenland te werken.
2. Vliegveld Inspecteurs
Profiel:
* M.B.O. niveau richting civiele techniek.
* Tenminste 3 jaar ervaring.
* Beschikken over kennis van en ervaring met de
toepassing van I.C.A.O. voorschriften.
* Bereid zijn om in het binnenland te werken.
3. Assistent Stationschefs (Mannelijk)
Profiel :
* Opleiding: MULO – Niveau.
* Beschikken over kennis van en ervaring met de
toepassing van I.C.A.O. - voorschriften.
* Interne Assistent Stationschef opleiding.
* Tenminste 3 jaar ervaring in soortgelijke
funktie.
* Standplaats is een vliegveld in het binnenland.
4. Souschef Personeelszaken &
Huishoudelijke dienst
Profiel :
* HAVO - Niveau.
* Tenminste 1 (één) jaar ervaring in soortgelijke
funktie
* Praktische kennis van personeels – en
organisatie werk
* Accuratesse
* Betrouwbaarheid
* Kennis van relevante computer programma’s
* Goede contactuele eigenschappen.
5. Medewerker Begrotings- en Financiële
Zaken(BFZ)
Profiel:
* HAVO, IMEAO – AE stream of VWO Niveau
* Tenminste 2 jaar ervaring in soortgelijke funktie
* Kennis van financiele/comptabele en administratieve procedures van de Overheid
* Computer kennis
* Integriteit
* Betrouwbaarheid
* Accuratesse
Salariëring en inschaling zal geschieden volgens de vigerende Overheidsnormen.
Sollicitaties dienen met kopieën van diploma’s, cijferlijsten en certificaten gericht te
worden aan de Directeur van het Ministerie
van Transport Communicatie en Toerisme,
mw. Drs.Th. Douglas-Pinas MPA, aan de Prins
Hendrikstraat 26-28
Arbeidstip
spieren zich kunnen ontspannen.
Praat met uw werkgever indien de
werkdruk hoog is. Samen kan gezocht worden naar een oplossing.
Werknemers, als u dagelijks op de computer werkt
of andersoortig werk verricht met veel repeterende handelingen, loopt u risico de beroepsziekte Repetitive Strain Injury (RSI) op te lopen.
Om deze beroepsziekte te voorkomen wordt u
aangeraden om voor afwisseling te zorgen in uw
werkzaamheden. Ook voldoende rustmomenten
inbouwen kunnen helpen. Zorgt u ervoor dat de
Ministerie van Ruimtelijke
Ordening, Grond- en Bosbeheer
Bekendmaking
Het Hoofd van de Dienst ‘s Lands Bosbeheer van
het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en
Bosbeheer, brengt het volgende onder de aandacht
van het publiek: Het Jachtseizoen van de navolgende
diersoorten, behorende tot het “Jachtwild”, is
gesloten van:
Zoogdieren
Gesloten seizoen
van
Baglimit
Tapir
1 september 2012
tot 31 mei 2013
1
keskesi
1 februari 2012
tot 31 juli 2013
1
vogels
Bokraaf;
Tjambaraaf;
Warauraaf
1 dec 2012 tot 30
juni 2013
Kulekule
1 dec 2012 tot 30
juni 2013
10
Margrietje;
Maurisiraafparkiet
1 dec 2012 tot 30
juni 2013
5
Powisi
1 dec 2012 tot 30
juni 2013
1
1 jan 2013 tot 31
augustus 2013
3
Bosdoks
Mamafowru-Anamu; Anamu;PikinAnamu; RedifutuAnamu; SabanaAnamu; TigriAnamu;Kamikami;
2 soorten Marai;
Tokoro; Wakago
1 dec 2012 tot 31
juli 2013
5
2
Reptielen
Aitkanti of
Lederschildpad
Krape of
Soepschildpad
Het geheel jaar
gesloten
0
Warana, Karet
De jacht (inclusief vangst) met kunstlicht,
zogenaamde mistnetten en setigon is verboden. Voor
nadere informaties betreffende de Jachtwet kunt u
terecht bij de Dienst ’s Lands Bosbeheer, Afdeling
Natuurbeheer, Sektie natuursbeheersEdukatie,
Cornelis Jongbawstraat No. 10, Paramaribo, telefoon
471641 of 472847 of in Nickerie op 0232350
Paramaribo, 27
februari 2013
Het Hoofd van
de Dienst ‘s Lands Bosbeheer
H. Esajas
De Arbeidstip, een uitgave
van de afdeling Voorlichting
van het Ministerie van Arbeid
Technologische Ontwikkeling
en Milieu.
Ministerie van Arbeid, Technologische
Ontwikkeling en Milieu
De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument
van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu
(ATM), presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap,
voor het jaar 2013
Trainingen
Bijdrage
in SRD
Maand
Dagen
Uren
3
Personeelsmanagement
600
Maart
8
24
4
Administratieve Organisatie en
Interne Controle
500
Maart
5
15
5
Voorraad- en magazijnbeheer
600
April
8
24
6
Secretariële vaardigheden
600
April
8
24
7
Basiskennis Boekhouden
600
Mei
8
24
8
Project Schrijven
500
Mei
5
15
9
Telefoontechnieken
450
Mei
4
12
10
Bedrijfsmanagement
600
Juni
8
24
11
Het schrijven van een bedrijfsplan
600
Juni
8
24
12
Financieel Management
600
Juli
8
24
13
Verpakking- en etikettering
500
Juli
5
15
14
Sociale vaardigheden en
beroepshouding
500
Augustus
5
15
15
Brieven schrijven
500
Augustus
5
15
16
Begroting en budgettering
500
Augustus
5
15
17
Basis Marketing
600
September
8
24
18
Project management
500
September
5
15
19
Klantvriendelijkheid
500
September
5
15
20
Voorlichting & PR
600
Oktober
8
24
21
Gesprekstechnieken voor HRM en
PZ functionarissen
500
Oktober
5
15
22
Basis Logistiek Management
600
November
8
24
23
Time management
450
November
4
12
Workshop in mei: Ontwikkeling door succesvol ondernemerschap (2 dgn)
Wijzigingen voorbehouden !
Heerenstraat # 40 Tel: (597) 472461/477020/ 08716981 Fax: (597) 476103
e-mail: [email protected] / Bezoek ook onze website: www.spwe.org
N.B. Termijnbetaling mogelijk en extra korting voor bedrijven met meer dan drie
inschrijvingen. Les- en schrijfmateriaal inbegrepen. Reductie van 10 % vanaf
de 2e training. Bij iedere training is er een extra dag opgenomen in het program (van 90
minuten) als zijnde een terugkomdag. Onze trainingen kunnen ook in andere perioden van
het jaar georganiseerd worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid voor incompany en op
maat gesneden trainingen.
Ondernemerschap, foe poeroe a pina!
Processen en procedures
bij binnenkomst van vreemdelingen Deel 3 (Slot)
In het eerste en het tweede deel is breedvoerig ingegaan op de machtiging tot kortverblijf (MKV) procedure. De MKV procedure is van toepassing op vreemdelingen
die afkomstig zijn uit visumplichtige landen
en die voornemens zijn om langer dan drie
maanden in Suriname te verblijven. De MKV
procedure is niet van toepassing op vreemdelingen van Surinaamse origine en vreemdelingen die niet visumplichtig zijn voor een
reis naar Suriname.
H
et machtiging
tot kortverblijf
kan niet worden
aangevraagd in
Suriname, maar
op een van de Ambassade of Consulaire posten
van Suriname in het buitenland. Als bewijs voor
de goedkeuring van het
MKV wordt de vreemdeling in het bezit gesteld
van een KV visum. Het KV
visum is twee (2) maanden
geldig dat wil zeggen dat
de vreemdeling binnen 2
maanden dient af te reizen
naar Suriname.
In dit deel zal worden ingegaan op de vervolg procedure na aankomst in Suriname.
Aankomst in Suriname
Na aankomst van de
vreemdeling krijgt deze
van de Immigratiedienst
op de doorlaatpost 1
(één) maand kortverblijf
in Suriname. Binnen 8 dagen dient de vreemdeling
zich aan te melden bij de
Vreemdelingendienst voor
de registratie en het verlengen van het verkregen
kortverblijf tot maximaal
3 maanden. Binnen 14 dagen na binnenkomst in Suriname dient de vreemdeling zich conform artikel 11
van de Vreemdelingenwet
1991 aan te melden bij de
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken voor het aanvragen van een verblijfsvergunning.
Aanvragen van
een verblijfsvergunning
Voor het aanvragen van
een
verblijfsvergunning
dient de vreemdeling zich
aan te melden bij de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
in het gebouw van het Ministerie van Openbare Werken aan de mr. J. Lachmonstraat no. 166-168. Alvorens
tot de indiening van de
aanvraag kan worden overgegaan dient de vreemdeling een afspraak te maken
bij deze dienst. De afspraak
kan zowel telefonisch op
het nummer 427197 toestel 3401 als persoonlijk
te worden gemaakt. Na
het maken van de afspraak
wordt de vreemdeling in
de gelegenheid gesteld
een aanvraag tot verblijf in
te dienen.
De indiening van de aanvraag dient in persoon te
geschieden. In het kader
van bestrijding van mensenhandel worden er geen tussenpersonen of te wel begeleiders toegelaten bij het
indienen van de aanvraag.
Benodigde documenten
Voor het aanvragen van de
verblijfsvergunning dient
de vreemdeling de navolgende documenten te
overleggen:
1. Bewijs van Machtiging
tot Kortverblijf (aan te tonen middels het paspoort
waarbij op het visum KV is
vermeld).
2. Verzoekschrift gericht
aan de Minister van Justitie
en Politie
3. Plakzegel van SRD. 1,50
(plakken op het verzoekschrift)
4. Twee (2) recente goedgelijkende paspoort foto’s
per gezinslid (geen scan of
VERVOLG Wereld Water Dag
Laten wij zorgen voor
het water van morgen
computer foto’s)
5. Een ingevuld toelatingsformulier
6. Kopie van alle beschreven pagina’s van het
paspoort
7. Bewijs van goedgedrag
(origineel + kopie, indien
in een andere taal dan het
Nederlands of Engels ook
de vertaling bijvoegen)
8. Geboorteakte (origineel
+ kopie, indien in een
andere taal dan het Nederlands of Engels ook de
vertaling bijvoegen)
9. Bewijs van burgerlijke
staat
o Indien gehuwd: Een
kopie van de huwelijksakte
(origineel ter inzage)
o in geval van concubinaatschap (partnerrelatie);
bewijs van samenwonen
in het land van herkomst,
bv. samenlevingsovereenkomst, bewijs van inschrijving van de in Suriname
wonende partner ;
10. Bewijs van ziektekosten
verzekering OF een garantie verklaring van de werkgever of het bedrijf waar
u werkzaam bent, waarbij
deze verklaart zich garant
te stellen voor de kosten
m.b.t. de ziekte kosten verzekering van u en uw gezin
OF een garantie verklaring
van een derde, waarbij het
garantstellingsformulier en
de daarbij te overleggen
documenten overgelegd
dienen te worden.
11. Een bewijs van middelen van bestaan of een
garantstelling daartoe.
12. Kwitantie storting ad
USD. 150,- dient u te voldoen bij de Centrale Bank
van Suriname op het rekening nummer: 324623 t.n.v.
het Ministerie van Justitie
en Politie. Of in SRD op het
rekening nummer: 324641
t.n.v. het Ministerie van
Justitie en Politie of bij de
kas van het Ministerie van
Justitie en Politie, Comptabele en Financiële afdeling.
Adres: mr. Dr. J.C. de Mirandastraat no. 10. Kasuren:
Maandag t/m Vrijdag van
8.00-12.00 u.
Aangezien bij de indiening van de MKV aanvraag
reeds enkele originele documenten zijn overgelegd
waaronder een bewijs van
goedgedrag, een geboorteakte en indien van toepassing een huwelijksakte,
kan bij de indiening van
de aanvraag tot verblijf
worden afgezien van het
innemen van deze documenten.
Behandeling
van volledige aanvragen
Tijdens de inname van de
aanvraag worden de aangeboden documenten gecontroleerd op echtheid
en volledigheid. De dienstdoende ambtenaar neemt
de aanvraag pas in, indien
de aanvraag voldoet aan
de gestelde voorwaarden
van de Vreemdelingenwet
1991 en de documenten
correct zijn bevonden.
Als bewijs van indiening
van de aanvraag wordt
de vreemdeling in het bezit gesteld van een indieningstrook. Op de indieningsstrook staan enkele
persoonsgegevens van de
aanvrager en een unieke
agendanummer bestaande
uit enkele letters gevolgd
door een volgnummer.
De indieningstrook wordt
eveneens voorzien van een
stempel van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en een paraaf van de
dienstdoende ambtenaar.
Na de inname van de aanvraag wordt deze voor de
verdere
administratieve
behandeling
verzonden
naar de backoffice van de
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken. Indien de
aanvraag na herscreening
volledig wordt bevonden,
wordt de concept beschikking opgemaakt en ter ondertekening aangeboden
aan de Minister van Justitie
en Politie.
Behandeling van
onvolledige aanvragen
Indien de aanvraag niet vol-
doet aan de voorwaarden
van de Vreemdelingenwet
1991, met andere woorden
als niet alle gevraagde documenten zijn overgelegd,
wordt de vreemdeling op
de hoogte gesteld van de
ontbrekende documenten
en wordt de aanvraag geretourneerd. De aanvraag
wordt dan niet ingenomen.
Bij een volgende afspraak
wordt de vreemdeling in
de gelegenheid gesteld
om de aanvraag wederom
in te dienen. De vorenaangehaalde procedure wordt
hierbij ook toegepast.
Afhalen van
de verblijfsvergunning
Na de goedkeuring van
de aanvraag tot verblijf
wordt een overzicht van
de verleende verblijfsvergunningen op de website
van het ministerie van
Justitie en Politie geplaatst.
Tevens wordt de vreemdeling telefonisch opgeroepen voor het afhalen van
de
verblijfsvergunning.
Voor telefonische informatie met betrekking tot verleende vergunningen kan
worden gebeld met het
nummer 427197 toestel
3400.
Het afhalen van de verblijfsvergunning geschiedt
bij de Loketdienst van de
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken. Bij het ophalen
dient de vreemdeling het
paspoort en de indieningsstrook te overleggen. Bij de
ontvangst van de verblijfsvergunning wordt van de
vreemdeling verwacht dat
die controleert of de persoonsgegevens juist zijn
opgenomen.
Binnen 2 weken na het
afhalen van de verblijfsvergunning
dient
de
vreemdeling zich aan te
melden bij de Vreemdelingendienst van het Korpspolitie Suriname. Bij deze
politionele dienst wordt de
verblijfsvergunning geregistreerd en voorzien van
MINISTERIE VAN Ruimtelijke Ordening,
Grond- en Bosbeheer,
Afdeling Domeinen.
wandelloop zal plaatsvinden. De organisatie ligt in
handen van het WWF, Lions
Club International en het
Ministerie van Natuurlijke
Hulpbronnen. Tijdens de
festiviteiten worden er
diverse activiteiten uitgevoerd die elk te maken
hebben met het stimuleren van de bewustwording
van ons water en energie
gebruik. Zoals reeds de afgelopen twee jaren heeft
plaatsgevonden zal voor
een vol uur de lichten
worden uitgedaan om de
betekenis van duurzame
energie- en watergebruik
te symboliseren.
Met de officiele aankondiging van 22 maart als
Internationale dag van
Water Cooperatie doelt de
Verenigde Naties op het
stimuleren van samenwerking tot duurzaam waterbeheer, als ook het aangaan van de uitdagingen
die de verhoogde behoefte
van het watergebruik bemoeilijken.
Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen temidden van
Nancy Delprado, voorzitter van stichting Tropenbos en Moedio
Tirtotaroen, voorzitter van de Commissie Waterweek 2013.
Vreemdelingenregistratie
Voor de registratie en inschrijving in de registers
van het CBB dienen naast
het paspoort en de verblijfsvergunning de volgende documenten te
worden overgelegd:
- Een originele geboorteakte
- Een recente bewijs
van de burgerlijke
staat
- Indien van toepassing, andere aanvullende
documenten
betrekking hebbende
op de naam van de te
registreren c.q. in te
inschrijven persoon.
(zoals een erkenningsakte, deedpoll, huwelijksakte etc.) Na de registratie bij de
afdeling Vreemdelingenregistratie dient de vreemdeling zich met de verblijfsvergunning en het
paspoort en voornoemde
documenten aan te melden bij het bureau voor
burgerzaken in het ressort waar de vreemdeling
woonachtig is.
Ingezetene van Suriname
De vreemdeling wordt geacht ingezetene van Suriname te zijn op het moment van de inschrijving
in de registers van het CBB.
De vreemdeling dient zelf
ook te controleren dat alle
3 instanties namelijk de
Vreemdelingendienst, CBB
(hoofdkantoor), afdeling
Vreemdelingenregistratie
en het bureau voor burgerzaken (wijkkantoor), een
stempel op de verblijfsvergunning en in het paspoort
hebben geplaatst.
Het is belangrijk dat de
vreemdeling na de ontvangst van de beschikking
de opgenomen voorwaarden en bepalingen goed
doorneemt en dien overeenkomstig handelt.
Het is de vreemdeling toegestaan in Suriname te verblijven tot de geldigheid
van de termijn waarvoor
het verblijf is verleend. Uiterlijk 3 maanden voor het
verstrijken van de verblijfstermijn dient een aanvraag
voor verlenging van het
verblijf te worden ingediend bij de Loketdienst
van de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken.
Belangrijk
Het indienen van een aanvraag tot verblijf kan in
Paramaribo
uitsluitend
bij de Loketdienst van de
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en in het district
Nickerie bij de Districtscommissaris.
Het afhalen van de verblijfsvergunning kan uitsluitend in Paramaribo
bij de Loketdienst van de
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken.
Voor informatie van de
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken bezoek ons website:
http://www.gov.sr/
sr/ministerie-van-juspol/
diensten/hoofdafdelingvreemdelingenzaken.aspx
Voor de documentenlijsten voor het indienen van
een aanvraag tot verblijf
kunt u terecht op de website: http://www.gov.sr/sr/
ministerie-van-juspol/documenten/vreemdelingenzaken.aspx
Voor een overzicht van
de verleende verblijfsvergunningen kunt u terecht
op de website: http://
www.gov.sr/sr/ministerievan-juspol/documenten/
vreemdelingen-zaken/
verleende-verblijfsvergunningen.aspx
Heeft u vragen of klachten
dan kunt u die mailen naar
[email protected]
Logopedie
Paramaribo, 25 januari 2013.
Taalontwikkeling: 0 tot 6 maanden
Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun
beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk PERSOONLIJK aan te
melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van
hun I. D. kaart , en hun kwitantie van het Hypotheekkantoor, thans GLISS),
ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep
op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep.
Uw kind wordt geboren met een natuurlijke behoefte
om te communiceren en te zuigen en het vermogen
om stemgeluiden te herkennen. Met het zuigen traint
het kind de spieren van de lippen, de tong en de wangen, welke later nodig zijn om te kunnen praten.
In de eerste weken communiceert uw kind nog niet
opzettelijk, maar doordat uw kind merkt dat u op hem
reageert, zal uw kind in de loop van de tijd wél opzettelijk met u communiceren. Dit wordt ook wel de interactie genoemd.
Oproeping
Nancy Delprado, voorzitter van stichting Tropenbos overhandigt
een exemplaar van het vakblad «Tropenbos en Natuur»
aan NH minister Jim Hok.
een stempel. Vervolgens
dient de vreemdeling zich
voor registratie aan te melden bij het Centraal Bureau
voor Burgerzaken, afdeling
Vreemdelingen registratie.
D.nr:
Naam:
Adres:
2073
Roepa, Mahadee
Newalsingstraat No. 3
2725
Manraj, Djiewanpersad
Fredericiweg No. 70
2809Kartodikromo, Delano P. Sir Winston Churchillweg No. 862
3108
S.V. Paigham
Gevestigd te Groningen
3292
Imambaks, Aslem
Van Drimmelenpolder S-B No. 24
4955
Mertodikromo, Marcel P. Mr. P. Chandie Shawweg No. 9
5029
N.V. Surinaamse Agrarische – en Gevestigd aan de Lalarookweg No. 34
Veeteelt Produktie Maatschappij
N.V. SAVEPRO)
6444Kromopawiro, Dierin
Bass Adriaanstraat Br. No. 10
6566
Landbouwonderneming
Gevestigd te Paramaribo
Kanoram N.V.
6691
Somowidjojo, Pairan M.
Long May Serie B No. 39
6729
Imanbaks, Fatmah
Kankawastraat No. 21
7199
Nawikromo, Ghamie
Propaanstraat
7317
Wakidjo, Shirley Dj.
Sluisweg No. 2
7322Karijosentiko, Marlene
Jossiekreekweg No. 276
7329
Opti, Rachel B.
Landingstraat No. 9
7383
Stichting Mohamed Abhaas gevestigd te Paramaribo
7443Bisheshar, Avinash
Rambaran Mishreweg No. 3
7475
Mirchi, Radjesh
Mawakaboweg No. 86
7503
Mathoera, Lilawatie
Isserdeistraat No. 1
7505
Oemraw, Vinodkumar
Mangreyweg No. 27
7681
Stichting De Rode Draak Gevestigd te Paramaribo
7725Karijjotaroeno, Ritchie L.
Djamoestraat No. 84
8289
Robertson, Guno G.
Hernhutterstraat No. 128
8591
Goerdayal Rupraji
Mr. P. Chandie Shawweg o. 27
8669
Hoebba, Mahindreperkash
Mon Plaisirweg No. 16
8906
Surnicon N.V.
Gevestigd te Paramaribo
8910
Stichting Azul
Gevestigd te Paramaribo
8912
Ramdhanie, Awish
Basralocusstraat
8916
Gowrie, Jairoen
Balatastraat No. 106
9039
Ramsaroep, Shakita
Sterappelweg No. 9
9278
Global Security And
Gevestigd aan de Lelydorperweg No. 8
Consultancy N.V.
9717
N.V. Jaberco
Gevestigd te Paramaribo
9782
Rico’s Farm N.V.
J.D. Gompertstraat No. 121
LETOP : N.V. en STICHTINGEN, dienen een kopie van hun statuten mede te nemen.
In de eerste maanden bestaat de communicatie van
uw kind uit reflexen: het huilt, lacht, kijkt u aan, kijkt
weg of beweegt. Ook uit de gezichtsuitdrukking van
uw kind is al veel op te maken. Op deze manieren
maakt uw kind al duidelijk wat het wil of hoe hij zich
voelt. Daarnaast kan het kind al bewegingen van uw
mond en tong imiteren.
Wanneer uw kind drie tot vier maanden oud is, gaat
het vocaliseren. Dit wil zeggen dat het geluidjes gaat
maken, zoals tevreden keelgeluidjes na een voeding.
Er is al een grote verscheidenheid van klanken die uw
kind produceert.
Wanneer uw kind vijf tot zes maanden oud is gaat het
brabbelen. Dit wil zeggen dat uw kind rijen van steeds
dezelfde lettergrepen produceert, zoals: mamamama
en papapapa. Daarnaast lacht uw kind nu ook met
geluid; het kraait van plezier. Uw kind heeft er plezier in
zijn stem te laten horen en om zijn eigen stemgeluid te
horen. Met het brabbelen traint uw kind ook weer de
tong-, lip- en mondspieren.
Door om de beurt geluidjes te maken met uw kind,
stimuleert u in deze vroege fase van de taalontwikkeling
al beurtwisselingen met uw kind, welke een groot onderdeel van de communicatie is. Het is belangrijk dat u
interactie met uw kind heeft door middel van geluiden,
oogcontact en gezichtsuitdrukkingen. Daarnaast is het
belangrijk dat u uw kind veel taal aanbiedt, door te benoemen wat het kind ziet en wat u aan het doen bent.
Voor reacties:
Gracia Nelson
Logopediepraktijk de Babbelaar
Arnoldstraat no 1
Tel 8534466
In onderstaande tabel en grafieken is een overzicht gegeven van goudexport
en daaraan gerelateerde cijfers over 2012 per kwartaal door 5 (vijf) legale
goudexportbedrijven.
2012
Hoeveelheid
Waarde
Royalties
Consentrecht
(gr.)
(US$)
(US$)
(SRD)
1e Kw.
4,682,324.80
238,654,423.04
2,434,685.00
11,992,384.74
2e Kw.
5,036,520.50
245,277,474.82
2,501,793.00
12,325,193.11
3e Kw.
5,532,493.20
276,346,158.61
2,818,806.00
13,883,958.89
4e Kw.
5,683,393.60
295,515,359.89
3,014,325.00
14,852,082.48
Totaal
20,934,732.10
1,055,793,416.36
10,769,609.00
53,053,619.22
Toelichting:
- Het totaal geëxporteerd goud van 20,934,732.10 gram in 2012 door 5
goudexportbedrijven.
- De goudexporten van IAMGOLD zijn niet opgenomen in bovenstaand tabel.
5,532,493.20
5,000,000.00
5,683,393.60
5,036,520.50
4,682,324.80
De Districtscommissaris van Paramaribo bestuursressort Zuid-West, maakt hierbij bekend dat er voor
onbepaalde tijd GEEN openbare vermakelijkheden
mogen worden gehouden in de ressorten:
Latour en Pontbuiten.
Paramaribo, 11 maart 2013
De Districtscommissaris van
Paramaribo Zuid-West,
M.V. Nerkust LLB
Ministerie van Financien
Hierbij maakt de inspecteur der Directe Belastingen bekend dat de Definitieve Aangiftebiljetten
2012 , Voorlopige Aangiftebiljetten 2013 en de
Vermogensbelastingbiljetten reeds door Surpost
worden bezorgd. Deze aangifte biljetten kunt u ook
downloaden via: www.finance.gov.sr
Export Hoeveelheid GOUD (grammen)
in 2012
6,000,000.00
BEKENDMAKING
BEKENDMAKING
Grafiek 1
grammen
Ministerie van
Handel EN Industrie
MINISTERIE VAN
Regionale Ontwikkeling
MINISTERIE VAN Financiën
Secretariaat der Deviezencommissie
U klikt dan op de link: DOCUMENTEN.
1e en laatste oproep)
OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE
VERGUNNINGSAANVRAGEN
In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het
Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond zoveel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen.
Middels deze worden dan ook de onderstaande personen
en bedrijven uitgenodigd hun toewijzings- c.q. afwijzingsof intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet
uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de
Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen
ingediend in Nickerie moeten na afronding ook aldaar afgehaald worden op het dependance van het Ministerie.
Afhalen is op beide lokatie mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m 14.00 uur met medeneming van
het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak
en publicatie van deze lijst al in ontvangst heb genomen
gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen.
Indien de vergunning niet zelf kan worden opgehaald kan
belanghebbende iemand machtigen.
In de machtiging a.u.b. opnemen:
1. Naam en ID-no van de gemachtigde
2. Naam en ID-no van degene die de machtiging
afgeeft.
De inspecteur de Directe Belastingen,
mr. J.E.M. Veldhuizen
4,000,000.00
De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook
die van de belanghebbende kunnen tonen.
Belasting mi mus’ pai fu mek’ un kondre drai
Dit overzicht is ook te vinden op
www.gov.sr/sr/ministerie-van-hi.aspx
3,000,000.00
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
EN VOLKSONTWIKKELING
2,000,000.00
BV. no.
308/13
2104/12
2611/12
353/13
347/13
1164/12
13/13
40/13
1,000,000.00
BEKENDMAKING
-
1
2
3
CHINA TRAININGSBEURZEN
4
kwartalen
Grafiek 2
Waarde (US$) Geexporteerd Goud
in 2012
US$
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
276,346,158.61
238,654,423.04
295,515,359.89
245,277,474.82
De Direkteur van Onderwijs maakt bekend, dat de
Volksrepubliek China, trainingsbeurzen op het gebied van: Landbouw, Geology, Energie, Journalistiek, Gezondheid etc., ter beschikking heeft gesteld
aan werkende Surinaamse staatsburgers over het
jaar 2013 De documenten dienen 1 maand vóór aanvang van de training in china te zijn.
Voor meer informatie en het indienen van dossiers
kan men terecht bij het Bureau Onderwijsinformatie
en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.:
476005/473478. Afd. Voorlichting & Informatie
201 /13
60/13
233/13
145/13
181/13
257/13
232/13
Dr. S. Kafiluddistraat 117 – 123
Tel.nr. : 498129 Fax nr. : 462473
200,000,000.00
Ministerie van
Natuurlijke Hulpbronnen
50,000,000.00
1
2
3
4
kwartalen
Royalties (US$) op geexporteerd
goud in 2012
US$
3,500,000.00
2,500,000.00
3,014,325.00
2,818,806.00
3,000,000.00
2,434,685.00
Bekendmaking
Dienst Watervoorziening
Met ingang van donderdag 07 maart 2013 zal het
Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met name
de Dienst Watervoorziening, het gratis distribueren van drinkwater ten behoeve van de huishoudens stopzetten. Een en ander naar aanleiding van
de aanhoudende regens .
Grafiek 3
2,501,793.00
2,000,000.00
1,500,000.00
Minister van Natuurlijke Hulpbronnen
1,000,000.00
Namens deze,
Hoofd Dienst Watervoorziening
Dhr. Marlon Oosterling
500,000.00
1
2
3
4
kwartalen
MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE
VOORLICHTING & COMMUNICATIE
Toelichting:
Royalty is een 1% heffing terzake van de ontginning van goud en wordt berekend bij aanbod vóór
weging bij Centrale Bank van Suriname.
Grafiek 4
Consentrecht (SRD) op geexporteerd goud in 2012
SRD
16,000,000.00
14,852,082.48
13,883,958.89
14,000,000.00
12,000,000.00
11,992,384.74
12,325,193.11
8,000,000.00
Het Ministerie van Justitie en Politie is op zoek naar
een consultant voor het doen van een onderzoek naar
de noodzaak voor het opzetten van meldpunten voor
slachtoffers van huiselijk geweld binnen de Marronen Inheemse gemeenschappen in het binnenland.
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de Inheemse- en Marrongemeenschappen
inzake de aanpak van huiselijk geweld en het al dan
niet opzetten van meldpunten in het binnenland.
Offertes kunnen tot uiterlijk 22 april 2013 om
14.00 n.m worden ingediend op het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid aan de Mirandastraat no.10,
ten name van de Directeur van Justitie en Politie,
Mw. mr. I. Huijzen-Sedney.
6,000,000.00
4,000,000.00
De offerte dient in drie- voud en conform de in de
Terms of Reference vermelde voorwaarden te geschieden.
2,000,000.00
-
1
2
3
kwartalen
Toelichting:
BEKENDMAKING
Belangstellenden kunnen een Terms of Reference afhalen vanaf 11 maart tot en met 22 maart 2013 van
9.00 uur v.m. tot 14.00 uur n.m op het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid van het ministerie van Justitie
en Politie aan de Mirandastraat no.10. op het telefoonnummer 473027.
10,000,000.00
Consentrecht bedraagt 1,5% van de waarde van geëxporteerd goud.
4
247/13
246/13
138/13
245/13
137/13
Vanaf deze datum kunnen de klanten indien nodig,
zoals voorheen weer terecht ter kantore van de
Dienst Watervoorziening aan de Watermolenstraat
13-15 voor het aankopen van drinkwater.
Gelieve met het bovenstaande
rekening te willen houden.
De aanbieding met de meest gunstige prijs/kwaliteitsverhouding kan voor gunning in aanmerking
komen.
Paramaribo, 7 maart 2013
De Directeur van Justitie en Politie,
Mw. mr. I. Huijzen- Sedney
Dhr. Ihediwa J.
Mej. Van Axel Dongen J.
Mw. Vangee I.
Dhr. Bronne D.
“ Jiawan B.
“ Liu J.
Mw. Vangee I.
BV no.
322/13
295/13
275/13
268/13
191/13
99/13
2273/12
2014/12
2371/12
220/13
2542/12
1932/12
172/13
261/13
376/13
148/13
236/13
“ Liang Yin Na
151/13
179/13 Dhr. Mohab- Ali Mohamed 259/13
Azem
2308/12 “ Mahabier A.
291/13
1911/12 Mw. Krekko G.
296/13
2341/12 Dhr. Wu Qingxu
2033/12
1731/12 “ Zhang Jinzhong
379/13
380/13 “ Lee Cheung
717/11
267/13 “ Yang S.
2464/12
2508/12 “ Gobardhan S.
2172/12
150,000,000.00
100,000,000.00
Naam
N.V. Lincoln
N.V. Star Shoes Group
Halcomp N.V.
N.V. Indian Brothers
Marizo Suriname N.V.
Orient Dragon N.V.
Dou Tai Yu Qin N.V.
Golden Choice
“
“
“
“
“
Chen I.D.J.
Cheung Mitchell
Chotelall A.
Sowdager V.
Sewradj A.
2036/12
28/12
2615/13
338/13
2550/12
Naam
Mw. Ramasre A.
Mw. Pahladsing T.
Mej. Dong Fenfen
Mej. Zhong Huifang
Dhr. Asinga O.
“ Derby M.
“ Lin Sijin
“ Douglas J.C.
“ Qin Ch.
Dhr. Ori J.
“ Hassankhan M.
“ Zhang W.
“ Wu Sh.
“ Zheng Sh.
Mej. Modislam D.
Dhr. Oliveira Dos
Santos L.
“ Li Zheng
Mej. Setrosentono W.
Dhr. Sibilo B.
“ Samson D.
“ Shen Y.
“ Serra Leal V.
“ Sewnath A.
“ Lin Zhibing
“ Wongsowikromo
O.
Mw. Wong Sh.
N.V. Warteco
Mw. Chen Mei
Dhr. Chen J.
“ Lin H.
Nieuwe Haven
E-mail: [email protected]
[email protected]
Website: www.gov.sr /sr /
rministerie-van-hi.aspx
Telefoon: 402080 / 403022 tst.
1027 / 1028 /1029
Paramaribo - Suriname
MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE
VOORLICHTING EN COMMUNICATIE
OPROEP
De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de
persoon van WILLIAM, RADJKOEMAR op, om een
voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter
Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton
aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de
zaak van:
MOENIELAL, SHARMILA, echtgenote van
WILLIAM, RADJKOEMAR
tegen
WILLIAM, RADJKOEMAR, bekend in het Algemeen
Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder
nummer 13-0381.
Paramaribo, maart 2013.
De Griffier voornoemd,
Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP
MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE
VOORLICHTING EN COMMUNICATIE
OPROEP
De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de
persoon van PENGEL, RONALD EGMOND op, om
een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen,
ter Griffie van het Kantonger aribo, in de zaak van:
FRANCIS, ALIDA PIENKE, echtgenote van PENGEL,
RONALD EGMOND
tegen
PENGEL, RONALD EGMOND, bekend in het
Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton
onder nummer 13-0383.
Paramaribo, maart 2013.
De Griffier voornoemd,
Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP
Ministerie van Ruimtelijke
Ordening, Grond- en Bosbeheer
Sollicitatie oproep
Op het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Gronden Bosbeheer is er op de Sektie
Natuurbeheeredukatie & Voorlichting van de Afdeling Natuurbeheer van de
Dienst ’s Lands Bosbeheer, vacature voor de volgende
functie:
2(twee) medewerkers Natuurbeheer Edukatie &
Voorlichting.
Hoofdtaken
1. Zorgt voor adequate natuureducatie en natuurvoorlichting;
2. Zorgt mede voor de administratieve verwerking en
archivering van gegevens betreffende
natuuredukatie;
3. Zorgt mede voor de voorbereiding en organisatie
van exposities en workshops;
4. Begeleidt studenten bij het maken van scripties;
5. Beheert mede de documentatie m.b.t. de natuur;
6. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.
Functie-eisen
HAVO, VWO of NATIN niveau of daaraan gelijkgesteld.
Gegadigden kunnen hun sollicitatiebrieven richten
aan het Hoofd van de Dienst ’s Lands Bosbeheer
aan de Cornelis Jongbawstraat no 10, Paramaribo.
Sollicitanten die reeds in overheidsdienst zijn
genieten voorkeur
Ministerie van
Regionale Ontwikkeling
DE DISTRICTSCOMMISSARIS VAN PARAMARIBO
BESTUURSRESSORT ZUID –WEST
Leysweg BR 106 Tel. 49 39 51 Fax. 49 45 25
BEKENDMAKING
De Districtscommissaris van het bestuursressort
Paramaribo zuid-west brengt hierbij ter algemene
kennis dat het plaatsen van billboards binnen het
zuid-westelijk deel van Paramaribo op of langs de
openbare weg onder de competentie valt van het
commissariaat Paramaribo zuid-west.
Verder dienen al de billboard houders zich aan te
melden op het Districtscommissariaat, indien zij
niet beschikken over een toestemming van het commissariaat of als de aan hen verleende toestemming
reeds is komen te vervallen en derhalve verlengd
dient te worden.
De Districtscommissaris,
M.V. NERKUST LLB
Ministerie van Financien
MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING
BEKENDMAKING MASTER’S – en PhD
BEURZEN uit Australie
De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat AUSTRALIE, in het kader van de ‘Australian
Agency for International Development (AusAID), beurzen ter beschikking heeft gesteld aan
Surinaamse staatsburgers, op het niveau van master’s en PhD. Voor informatie omtrent de
beurzen, de beschikbare studies en universiteiten kan men de volgende website’s bezoeken:
http://www.trinidadtobago.embassy.gov.au/ptsp/study.html of http://cricos.deewr.gov.au of
http://studyinaustralia.gov.au Het aanvragen van de beurzen geschiedt online via de volgende website’s http://oasis.ausaid.gov.au en http://[email protected] vanaf
1 februari ’13 t/m 30 april ’13. Voor informatie kan men ook terecht bij het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: 476005/473478/474255.
Afd. Voorlichting & Informatie (MINOV)
Dr. S. Kafiluddistraat 117 – 123 Tel: 498129 Fax: 462473
Ministerie van Ruimtelijke Ordening,
Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen
Paramaribo, 11 maart 2013
Oproeping
Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun
beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de
Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D.
kaart , en 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam,
ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG.
Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 17 april 2013 zal vervallen.
D.nr:
Naam:Adres:Bedrag: SRD
2825
2828
2688
2694
2704
2758
2761
2777
2831
24
35
40
41
80
81
82
92
117
133
134
135
137
138
139
140
142
143 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 DENEUS, Astrid N.
Arabistraat No. 21
POKIE, Johanna B. Nieuwzorgweg No. 91
VAN DER LOO, Lygia Sh.
Pararacweg No. 21
COLOM, Taffany M. Kennedyweg No. 807
JOEROEJA, Hedy M. Satijnhoutstraat No. 31
ASIDE, Mamoesee M. Ormosiastraat No. 12
ARAITJAMARE, Armand W.
Voorbraakweg No. 880
LINO, Henna J.
Recifestraat No. 5
SARDJOE, Chandrikapersad
Paloeloeweg No. 171
VAN THOLL, Lea A. Amritsarweg No. 71
KASSELS, Emma R. C. Bolletriestraat No. 31
AMATO, Ronald
Libanonweg No. 33
AROEMAN, Kenneth L. Toppinstraat No. 32
LACHMAN, Sambhoedath
Putroweg No. 182
LACHMAN, Chandreshein
Hadi I. Soemitaweg No. 14
LACHMAN, Radjdoelarie
Mr. P. Chandie Shawweg No. 427
PANCHAM, Soerdjanwatie
Sir Winston Churchillweg No. 71 FRÄNKEL, Iwan O.
Brahmsstraat No. 22
GANPATSINGH, Sarabdjiet
La Recontre 9e straat No. 124
WAGISO, Ramon T.
Shotelweg No. 73
WELLES, Carmelita J.
Florastraat No. 22
JETHOE, Rashna S.
Drumstraat No. 5
THAKOER, Reynold
Tourtonnelaan No. 161 boven
BADLOE, Frederik D.
Ramboetanweg No. 17
RANAWIKARTA, Angkat
Sidodadiweg No. 81
IMANREDJO, Sardi
Tamansarie No. 15 km.
RAMDIHAL, Inderdjiet
Grt. Henarpolder Tuinbouwkavel No. 51 WONGSOSEMITO, Rickey A.
Sir Winston Churchillweg No. 1049 WONGSOSEMITO, Iwan R.
Sir Winston Churchillweg No. 1049 RAMLALL, Shivanand
Napelstraat No. 34
BISESSAR, Johnny R.
Sohawanweg No. 47
OEMAR, Soecil M.J.
Ds. Martin Luther Kingweg No. 667
BANDJAR, Salinem
Domburg 12e straat No. 162 B
JAFAI, Orlando K.
Tamansarie km. 13,5
JEFFREY, Noland A.
Sipaliwini te Apoera
JAGDEW, Rameshsingh
Mopentiboweg No. 66
BANDJAR, Hellen S.
Domburg 12e straat o. 162 B
BANDJAR, Berto S.
Domburg 12e straat No. 162
BEKENDMAKING
De directeur der Belastingen maakt het volgende
bekend: De nieuwe accijnscode voor sigaretten is 734
SR 05 13. Deze nieuwe code zal ingaan op 1 januari
2013 en is geldig tot 1 mei 2013.
Accijnscode 734 SR 12 12 is hiermee komen te vervallen. Sigaretten die niet voorzien zijn van de nieuwe
accijnscode zullen onherroepelijk in beslag worden genomen. Gelieve hiermede rekening te willen houden.
Paramaribo, 26 februari 2013
De directeur der Belastingen,
mr. C.A. van Dijk
Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu
Ministerie van Openbare Werken
------------------30,-50,-15,-30,-25,-40,=
25,-50,=
50,-30,=
25,-30,-30,-25,-30,-20,-20,-35,-25,-35,-65,-25,-30,-30,-20,-50,-25,-20,-20,-20,--
Adres: Difoestraat 29 – Geyersvlijt – Paramaribo – Suriname – South America Telefoon / Fax: (597)454-292
W: http://www.vaksao.sr.org – E: [email protected]
SAO biedt vanaf februari 2013
vaktraining Groen aan op Geyersvlijt
Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) te Geyersvlijt is in de maand februari
gestart met de vaktraining Groen. De instructrice is
mevrouw Chitra Ramsoekh. De lesonderdelen zijn:
stekken, planten, enten, oculeren, zaaien, composteren en plagen behandelen, het onderhouden van
tuinen, paden en bermen.
Deze training duurt 6 maanden en is overwegend
praktisch onderricht. Er is nog plaatsingsmogelijkheid voor de dagtraining.
Ministerie van Financien
BEKENDMAKING
Hierbij maakt de Inspecteur der Directe Belastingen
bekend dat de jaarlijkse Hulp Bij Aangifte (HUBA)
duurt van woensdag 03 april tot en met dinsdag 30 april 2013. Voor deze hulp, bij het invullen
van uw Voorlopige en Definitieve aangifteformulier
voor de Inkomstenbelasting bent u terecht aan de
van Sommelsdijckstraat 27 te Paramaribo en aan de
Landingstraat 1 te Nickerie.Indien u gebruik wenst
te maken van de kosteloze Hulp Bij Aangifte,
kunt u zich vanaf 03 april 2013 aanmelden. Let
op! De HUBA duurt van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur.
N.B. De HUBA is bedoeld voor kleine zelfstandigen.
De inspecteur der Directe Belastingen,
mr. J.E.M. Veldhuizen
Belasting mi mus’ pai fu mek’ un kondre drai
Ministerie van Financien
BEKENDMAKING
SAS CAMPAGNE 2013
Belastingbetalers, opgelet!
Indien u via de Bank uw belastingen betaalt vermeld
altijd: 5 uw volledige naam en juiste adres
5 uw vastnummer 5 het te betalen bedrag
5 het belastingmiddel, bij voorbeeld
5 Inkomstenbelasting, Loonbelasting, A.O.V. etc.
5 En de termijn waarover de betaling gaat.
Indien één of meerdere van de bovengenoemde gegevens onjuist of onvolledig is/zijn kan uw betaling
niet op de correcte manier verwerkt worden.
Hierdoor zult u onnodig ongerief ervaren zoals het
u in rekening brengen van boete en rente.Voorkom
dit en doe uw bankbetalingen altijd juist en volledig.
Betaling tot een bedrag van SRD. 2.500,-- contant
kan als volgt aan de kassa’s van de Ontvanger
der Directe Belastingen plaatsvinden:
5 te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat
27 beneden en
5 te Nieuw Nickerie aan de Landingstraat 1 van
maandag t/m donderdag van 07:30 uur – 13:30
uur en op vrijdag van 07:30 uur – 13:00 uur
5 In de overige districten bent u terecht bij de
Betaaldienst aldaar.
Betalingen boven SRD. 2.500,-- kunnen per cheque
aan de kassa van de Ontvanger worden voldaan. In
Paramaribo kunt u ook via POS ( B- nets ) betalen.
Belasting mi mus’ pai fu mek’ un kondre drai
VOLDOE TIJDIG AAN UW SAS VERPLICHTING
EN VOORKOM DAARDOOR ONGERIEF.
De wnd. Ontvanger der Directe Belastingen,
C. Wong Loi Sing
Ministerie van
Binnenlandse Zaken
Belasting mi mus’ pai fu mek’ un kondre drai
BEKENDMAKING
Ministerie van
Binnenlandse Zaken
De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) roept hierbij alle personen, die op 2 april
1994 te Apoera in het district Sipaliwini in het
huwelijk zijn getreden op, zich aan te melden bij het
Bureau voor Burgerzaken Apoera in het distrikt Sipaliwini. Het Bureau voor Burgerzaken Apoera is van
maandag tot en met donderdag open van 7.00 u v.m.
tot 3.00 u n.m. En op vrijdag van 7.00 u v.m. tot
2.30 u n.m.
BEKENDMAKING
Personen die niet meer woonachtig zijn in Apoera
dienen zich aan te melden bij het bureau voor burgerzaken van hun huidige woonplaats.
Dit in verband met de aanvulling van de registers van
huwelijken van voornoemd district.
Mede te nemen :
5 de IDkaart,
5 het familieboekje en
5 het bewijs van huwelijksvoltrekking.
Paramaribo, 15 maart 2013
Ministerie van Binnenlandse Zaken
De directeur van het Centraal Bureau voor
Burgerzaken (CBB) maakt hierbij bekend dat de
navolgende diensten op zaterdag 30 maart 2013
gesloten zullen zijn voor het publiek t.w.
5 Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo Flora
5 Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo
Centrum
5 Bureau voor Burgerzaken van Wanica Pad van
Wanica
5 Afdeling Identiteit en
5 de ondersteunende afdelingen t.w. Inspektie
, Centrale Persoonskaarten- bestand (CPK)
,Vreemdelingenregistratie en Centrale Mutatie
Verwerking(CMV).
Aan het publiek wordt gevraagd hiermede rekening te
houden.
De directeur van het Centraal Bureau
voor Burgerzaken voornoemd,
namens deze,
Paramaribo, 15 maart 2013
De Directeur van het Centraal Bureau
voor Burgerzaken voornoemd,
Namens deze,
(N.Arupa-Wong Swie San)
(N. Arupa – Wong Swie San)
CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN
Mr. Jagernath Lachmonstraat 170 – Paramaribo –
telefoon 499239 – fax 490812 – P.O.B. 4032
CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN
Mr. Jagernath Lachmonstraat 170 – Paramaribo –
telefoon 499239 – fax 490812 – P.O.B. 4032
MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE
VOORLICHTING EN COMMUNICATIE
OPROEP
De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van PINAS, ANDRE
BAJAFOEMI op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter
Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2
te Paramaribo, in de zaak van:
ADA, ANNIE, echtgenote van PINAS, ANDRE BAJAFOEMI
tegen
PINAS, ANDRE BAJAFOEMI, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van
het Eerste Kanton onder nummer 13-0903.
Paramaribo, maart 2013. De Griffier voornoemd,
Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP
Ministerie van Ruimtelijke Ordening,
Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen
Paramaribo, 4 maart 2013
Oproeping
Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun
beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk PERSOONLIJK aan te
melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen
van hun I. D. kaart , en hun kwitantie van het Hypotheekkantoor, thans
GLISS), ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij
een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep.
D.nr:
Naam:Adres: 307
PATER, Waldo R.
Laknauwweg No. 463
597
TAMRIN, Aliesidik
Samboerastraat No. 70
651
SETROREDJO, Paimoen
Leiding 11a No. 48
669
KARJANTIKA, Almiran
H.N. Van Dijkstraat No. 112
706
SOELEAMAN, Toekina
Ming Doelmanstraat No. 41
718
KAMIT, Annemarie
Recifestraat No. 45
764
BAISIE, Arnold E.
te Pokigron
769
ESPERANCE, Jerry
Mahadewweg No. 12
771
JUREL, Rudolf J.
Mispelstraat No. 13
784
SWEET, Stacey K.
Soekadoedoekweg No. 45
854
ORIE, Savilagatien
Leiding 11 A No. 96
801
STICHTING HAVER HILL
Gevestigd te Paramaribo
803
PLAK, Iwan G.
te Boskamp No. 0
810
DJAMIN, Eddie Ng.
H.N. Van Dijkstraat No. 291
812
DJAMIN, Ponidi
H.N. Van Dijkstraat No. 270
832
SETROPAWIRO, Johan T.
Hein Djojopawirostraat No. 12
846
AWANA, Ivonne J.
te Brokopondo
855
ORIE, Mohamedferhaad
Leiding 11 A No. 94A
873
STICHTING DONG GUAN TONG Franchepanestraat No. 161
886
PRIEKA, Wilma
Frederik Muntslagstraat No. 27 A
889
AMADMOESRI, Soeramin
Reebergweg No. 59
890
SOEKARDI, Ponimin
Reebergweg No. 256
893
SONTOIDJOJO
Comm. Roblesweg No. 242
906
CHITOE, Krishnapersad
Okrodam No. 142
907
CHITOE, Krishnapersad
Okrodam No. 142
908
FUNG-A-LOI, Herman
Javanicalaan No. 69 A
920
SOBERS, Charles F.
Totnes Voorstraat
929
LANSDORF, Johannaes G.
Groentenweg No. 179
950
DEST, Glenn A.
Harry Vosstraat No. 12
957
AMATRAIS, Djoelie
Roekoenweg No. 3
991
WOLFF, Artorino U.
Van Sommelsdijkstraat No. 21
993
SABAJO, Frits L. A.
La Pouleweg LGS No. 7
994
TROENOKROMO, Ngatinie
Foengoestraat No. 14
996
JEROE, Grace E.
De Goejestraat No. 6
1050
TALIP, Marijke B.
Malangweg No. 191
1057
DJODARMO, Mitchel R.
Dr. E. Kochweg No. 63
1064
SOEBAKIR, Salomon
Longmau Serie B No. 1
1066
LINDERBERG, Enna M.
Leiding 11 A No. 109
1077
SETROSETIKO, Amatsalam
H.N. Van Dijkstraat No. 146
1086
NOJODIMEDJO, Marian
Hauraweg No. 45a
1087
LINDERBERG, Juliette C.
Leiding 11A No. 108
1088
LINDERBERG, Haryono R.
Leiding 11A No. 109
1090
NOJODIMEDJO, Armand R.
Leiding 11A No. 109
1091
NOJODIMEDJO, Toekimo
Leiding 11A No. 109
1098
KARIJOOETOMO, Soepardie
Roekoemweg No. 28
1157
ETJEH, John P.
Catharina Sophiastraat o. 196
1158
RESOWIKROMO, Suzy R.
Borneoweg No. 39
1163
MADSADIMIN, Richard M.
Tamansarie No. 36
1174
KONG YONG FOEK, Jurgen R. Van Idsingaweg No. 77
1176
KATISA, Sarindih
Groentenweg No. 76
1209
RAMDAJAL, Widjaikoemar
Engelbrechtweg No. 68
1239
BENIE, Manbodhpersad
Mopentiboweg No. 93 A
1260
HAABO, Linti
Alicestraat No. 12
1287
PELSWIJK, Fernaldo E.
Julianastraat No. 67
1310
Ronokarijo, Wagiran
Ridoewanstraat No. 14
1311
DASNO, Ulrich M.
Kaumanstraat No. 19 A
1312
PAMUDA ISLAM MAROWIJNE Lijnweg No. 116
1313
PAWIRO, Hynes S.
Kartoatmodjostraat No. 27
1316
TJITRADIWANGSA, Jean S.
Kartoatmodjostraat No. 15
1333
LANTE, Margriet B.
Luitenant Weyneweg No. 0
1334
LANTE, Rianne
Luitenantweyneweg No. 23
1339
STICHTING DE SCHUILPLAATS Sir Winston Churchillweg No. 5
1341
NANHEKHAN, Gracielle E. N.
Marinellalaan No. 20
1362
SOEROWINTONO, Alma N. S. Tamanredjo Serie E no. 84
1413
CHA-A-JONG, A-Sion M.
Knippastraat No. 1
1482
RAMSOEKH, Bisnoepersad
Tamanredjo S-E No. 59
1500
SABAJO, Angelo Bj. R.
Gadosabistraat no. 4
1520
VERBOND, Therese A.
Arabistraat no. 22
1521
Ardin, Sten Ch.
Abiastraat No. 23
1527
SYMOR, Theresia H.
Elimweg No. 4
1528
BURLESON, Desire D. S.
Jumpa Raygaroostraat No. 5
1529
MARSHALL, Bienvonida N.
Noahweg No. 5
1530
PINAS, Antonia T.
Simonweg No. 19
1532
SIRAN, Kartinah
Karangtempelweg No. 37
1533
LAUTAN, Takurdin
Groot Henarpolder WNC No. 1
1554
SUSSENBACH, Rosanna D.
Allianceweg No. 9
1562
GARCIA ELIAS, Georgette
Julianastraat No. 69
1563
HEINZE, Ernesto R.
Koolstofstraat No. 19
1564
BROWN, Elven
Annastraat No. 18
1580
KARTONODJOJO, Ruben W. A. te Boskamp
1586
RAMBALI, Krishnadat
Carthagoweg No. 8
1614
SANWIRJATMO, Alice T.
Samuel Venoaksstraat No. 20
1628
WIJNGAARDE, Cyriel J.
Henna Kunzweg No. 15 A
1629
CORONEL, Franklin R.
Via Bellalaan No. 44 A
1665
SAMOEDJ, Roedradath
Leiding 8 A No. 8
1668
DJOJOSOEDIRO, Hendrik W.
Leiding 11A No. 36
1711
SOEKHNANDAN, Hardew
Sir Winston Churchillweg No. 941
1735
ARDJOSEMITO, Paimon
Lijnweg No. 234
1737
NARAIN, Bhagwansingh
Leiding 8 Br. 103
1738
NARAIN, Amersingh
Leiding 8 No. 101
1739
NARAIN, Dharmsingh
Leiding 8 No. 105
1752
LANSDORF, Carlo R.
Normandiestraat No. 51
1771
KASANDIKROMO, Sonny S.
Catharina Sophiastraat Br 153
1800
IRODIKROMO, Koesim
Margarethenburg No. 9
1802
NGADINO, Andre R.
Tamansarie Km. 13
1816
LATIP, Hendrik W.
Gotong Rojongweg No. 1
1825
RAMNATH, Awastie
Groot Henarpolder WNC. No. 44
1826
SEWPAL, Dharmawatie
Catharina Sophiastraat no. 688
1836
KASERAN, Elvin C. S.
Zwampweg No. 118
1874
RAMADHIN, Amitkumar
Naipalstraat No. 79
1877
MANGOENSENTONO, Sadijem H.N. Van Dijkstraat No. 288
1878
WIRODIKROMO, Wagirin
Cassaveweg No. 109
1890
ASMODIKROMO, Jimmy P.
De Craneweg No. 327
1928
SUSSENBACH, Santusha M. Alexander Samuelstraat No. 28
1940
MERTOTAROENO, Patricia
Mr. A.J. Quintus Boszstraat No. 39
1942
KASANPAWIRO, Moedjiono
Creebsburgweg No. 20
1948
MANGKOEREDJO, Poniman Jakinprojekt 4e zijstraat No. 11
1960
KROMOKARSO, Satiman
Groentenweg No. 109
1979
NANDAN, Radjinderpersad
Julianaweg No. 40
1997
KASANPAWIRO, Ismono
Pisang Rodjoweg No. 156a
1998
KASANPAWIRO, Rachmad S.
Moeloetweg No. 156
LETOP: N.V. en STICHTINGEN, dienen een kope van hun statuten mede te nemen.
DE CARICOM-MEDEDINGINGSCOMMISSIE
“Viering 5 Jaar Dienstverlening”
Op 18 januari 2013 bestond de CARICOM-Mededingingscommissie (CARICOM Competition Commission,
CCC) 5 jaar. Deze Commissie, die haar zetel heeft in Paramaribo, Suriname, werd opgericht krachtens
Hoofdstuk VIII van het Herziene Verdrag van Chaguaramas. Uit hoofde van dit verdrag heeft de CCC als
mandaat: (a) het toepassen van de mededingingsregels met betrekking tot grensoverschrijdende
mededingingsverstorende handelspraktijken; en (b) het bevorderen en beschermen van mededinging in de
Gemeenschap en het coördineren van de uitvoering van het mededingingsbeleid van de Gemeenschap.
Het Herziene Verdrag verplicht de CCC tevens tot het geven van ondersteuning aan de lidstaten op het
gebied van consumentenbescherming.
Ten aanzien van mededingingsrecht en -beleid, heeft de commissie procedureregels voor behandeling van
gevallen van verstoring van de mededinging opgesteld. Additionele activiteiten waren gericht op het
ontwikkelen van interne methoden en procedures voor het uitvoeren van onderzoek, alsook van richtlijnen
voor het bepalen van boeten in gevallen waarin mededingingsverstorende handelspraktijken worden
vastgesteld. De CCC heeft haar eerste onderzoek naar de handelspraktijken van de Trinidad Cement
Limited (TCL) Group of Companies afgerond. Deze zaak bleek significant, daar alle vorderingen van de
Trinidad Cement Limited (TCL) Group of Companies tegen de Commissie door het Caribisch Hof van
Justitie (Caribbean Court of Justice, CCJ) werden afgewezen.
Sedert haar oprichting, heeft de CCC met de financiële ondersteuning van diverse internationale
ontwikkelingspartners tevens gestreefd naar vergroting van de kennis omtrent mededingingsrecht en beleid onder de lidstaten. Diverse workshops zijn in de gehele regio gehouden voor de rechterlijke macht,
het bedrijfsleven en technische functionarissen werkzaam bij diverse ministeries binnen CARICOM. De
inspanningen van de CCC gericht op de bewustmaking van rechterlijke ambtenaren werden in het
bijzonder erkend door de ACP/EU Trade.Com-faciliteit in 2010, als een “beste praktijk” en als voorbeeld dat
navolging verdient in andere regio's in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACP).
Pleitbezorging is door de jaren heen ook een essentieel onderdeel van het CCC-werkprogramma geweest.
De CCC heeft deelgenomen aan diverse internationale en regionale rondetafelvergaderingen, zoals
OECD’s Competition Forum, Latin American Competition Forum en UNCTAD’s International Group of
Experts on Competition Law and Policy, om er enkele te noemen. Op deze vergaderingen gaf de CCC
verder uiting aan de standpunten van CARICOM ten aanzien van wetgeving en beleid op het gebied van
de mededinging en het consumentenbeleid. De CCC neemt ook actief deel aan diverse werkgroepen in het
kader van het International Competition Network (ICN), zoals de werkgroepen voor effectiviteit van
instellingen, fusies en eenzijdige gedragingen, met name de Agency Effectiveness Working Group, de
Mergers Working Group en de Unilateral Conduct Working Group. Evenzo beoogt de CCC via haar
deelname aan deze werkgroepen te garanderen dat de bijzondere omstandigheden van CARICOM in
overweging worden genomen bij de ontwikkeling van handleidingen voor beste praktijken, trainingseminars
Alsalle
onderdeel
van haar werk
op het stuk de
vanmededingingshandhaving
consumentenbescherming
heeft de CCC in 2012, via
en
andere gerelateerde
werkzaamheden
rakende.
videoconferentie,
een
forum
ingesteld
om
de
dialoog
tussen
nationale
consumentenorganisaties
de
Als onderdeel van haar werk op het stuk van consumentenbescherming heeft de CCC in 2012,in via
lidstaten en haarzelf
vergemakkelijken.
besprekingen
de CCC
in staat zich op de hoogte
te
videoconferentie,
eente forum
ingesteld omDeze
de dialoog
tussenstellen
nationale
consumentenorganisaties
in de
houden
van
de
activiteiten
welke
door
de
nationale
consumentenorganisaties
worden
ontplooid
en
van
de
lidstaten en haarzelf te vergemakkelijken. Deze besprekingen stellen de CCC in staat zich op de hoogte te
specifieke
waarmee
worden
geconfronteerd. Gehoopt
wordt
dat de en
CCC
houden
vanuitdagingen
de activiteiten
welke deze
door instanties
de nationale
consumentenorganisaties
worden
ontplooid
vandoor
de
middel
van
deze
faciliteit
erin
zal
slagen
de
banden
met
de
nationale
consumentenautoriteiten
in
de
regio
specifieke uitdagingen waarmee deze instanties worden geconfronteerd. Gehoopt wordt dat de CCC door
nauwervan
aandeze
te halen,
alsook
tussenmet
deze
te bevorderen. Momenteelinmaakt
de
middel
faciliteit
erinde
zalsamenwerking
slagen de banden
de instanties
nationale consumentenautoriteiten
de regio
CCC gebruikt
van hetalsook
consumentenforum
omtussen
de nationale
organisaties
te betrekken
bij twee maakt
conceptnauwer
aan te halen,
de samenwerking
deze instanties
te bevorderen.
Momenteel
de
onderzoeksvoorstellen
die
door
haar
staf
zijn
ontwikkeld,
met
als
oogmerk
ze
te
finaliseren
en
uit
te
voeren
CCC gebruikt van het consumentenforum om de nationale organisaties te betrekken bij twee conceptzodra de middelen daarvoor
Bovendien
CCC de
onderzoeksvoorstellen
die doorbeschikbaar
haar staf zijnzijn.
ontwikkeld,
metzal
alsde
oogmerk
ze dialoogvoering
te finaliseren enmet
uit tenationale
voeren
instanties
voor
de
mededinging
en
de
consument
voortzetten
over
onderwerpen
die
van
wederzijds
belang
zodra de middelen daarvoor beschikbaar zijn. Bovendien zal de CCC de dialoogvoering met nationale
zijn, zoalsvoor
hetdeverzamelen
vanen data
en het analyseren
van die
consumenten,
technische
instanties
mededinging
de consument
voortzettenvan
overklachten
onderwerpen
van wederzijds
belang
assistentie,
het
voorlichten
van
consumenten
en
bedrijven,
en
pleitbezorging.
zijn, zoals het verzamelen van data en het analyseren van klachten van consumenten, technische
assistentie, het voorlichten van consumenten en bedrijven, en pleitbezorging.
Terwijl de CCC voorwaarts gaat, zullen er meer inspanningen worden aangewend om de lidstaten die zulks
nog niet
gedaan, gaat,
aan tezullen
moedigen
mededingingswetten
aan om
te nemen
en bevoegde
Terwijl
de hebben
CCC voorwaarts
er meernationale
inspanningen
worden aangewend
de lidstaten
die zulks
handhavingsautoriteiten
in
te
stellen.
Dit
is
in
overeenstemming
met
de
verplichtingen
opgenomen
in het
nog niet hebben gedaan, aan te moedigen nationale mededingingswetten aan te nemen en bevoegde
Herziene Verdrag van Chaguaramas,
de isPartnerschapsovereenkomst
CARIFORUM
en de EU,
en
handhavingsautoriteiten
in te stellen. Dit
in overeenstemming met detussen
verplichtingen
opgenomen
in het
de
lopende
onderhandelingen
tussen
CARICOM
en
Canada
over
de
Vrijhandelsovereenkomst.
Het
was
de
Herziene Verdrag van Chaguaramas, de Partnerschapsovereenkomst tussen CARIFORUM en de EU, en
CCC
een bijzonder
genoegentussen
om in CARICOM
januari 2013,
samen met
Ministerie van Handel en Het
Industrie
in
de
lopende
onderhandelingen
en Canada
overhet
de Vrijhandelsovereenkomst.
was de
Suriname,
te
mogen
optreden
als
gastheer
voor
een
workshop
waarop
de
concept-mededingingswet
werd
CCC een bijzonder genoegen om in januari 2013, samen met het Ministerie van Handel en Industrie in
gepresenteerd
en besproken
metgastheer
belangrijke
in dedeparticuliere
sector, consumenten,
Suriname,
te mogen
optreden als
voorbelanghebbenden
een workshop waarop
concept-mededingingswet
werd
ministeries
en
overheidsdepartementen.
gepresenteerd en besproken met belangrijke belanghebbenden in de particuliere sector, consumenten,
ministeries en overheidsdepartementen.
De CCC zal informatie over mededingingsrecht en consumentenbescherming in de regio,
onderzoeksresultaten
en andere
activiteiten
toegankelijk maken
alle
De CCC zal informatie
overwerkgerelateerde
mededingingsrecht
en gemakkelijker
consumentenbescherming
in devoor
regio,
belanghebbenden in de
en private sector via
diverse media,
zoals kranten,
publicaties,
onderzoeksresultaten
enpublieke
andere werkgerelateerde
activiteiten
gemakkelijker
toegankelijk
makenvakbladen
voor alle
en
websites
waaronder
www.caricom.org
en
www.csmeonline.org.
belanghebbenden in de publieke en private sector via diverse media, zoals kranten, publicaties, vakbladen
en websites waaronder www.caricom.org en www.csmeonline.org.
Voor meer informatie over de activiteiten van de CCC kunt u gerust een e-mail sturen naar [email protected]
Voor meer informatie over de activiteiten van de CCC kunt u gerust een e-mail sturen naar [email protected]
Ministerie van Handel en Industrie
Op verzoek van velen presenteert De Overheid een rubriek waarin het publiek nader
kennis maakt met sleutelfunctionarissen
in Suriname. In de eerste reeks: de districtscommissarissen.
DC Harold Sijlbing bij zijn beëdiging in juli 2012. Naast hem
RO minister Stanley Betterson en president Desi Bouterse.
Harold Sijlbing
Districtscommissaris van Coronie
Harold Albert Sijlbing werd op 1 juli
2012 beëdigd en geïnstalleerd als
districtscommissaris van Coronie. Hij
werd geboren op 20 oktober 1953 te
Willemstad, Curaçao, is EBG’er heeft
vier kinderen en drie pleegkinderen.
In de jaren tachtig was hij als voorzitter van de adviesraad verbonden
aan de Coöperatie van Coroniaanse
Boeren (CCB).
“Coronie heeft alle ingrediënten om uit te
groeien tot een welvarend district dat een
voorbeeld kan zijn voor heel Suriname.”
gisch Instituut (CPI), vervolgens als directeur van STINASU en ook als toerisme
consultant. Zijn hobby’s
zijn zwemmen, natuurwandelingen maken, lezen
en koken. Zijn lievelingsgerecht is zoetzure vis.
Beleid
H
arold
Sijlbing
heeft de Kweekschool doorlopen, vervolgens
muziekpedagogiek gestudeerd aan het
Conservatorium te Zwolle
en ten slotte Sociale Geografie aan de Universiteit
van Wageningen. Hij heeft
o.a. gewerkt als directeur
van het Christelijk Pedago-
MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE
VOORLICHTING EN COMMUNICATIE
OPROEP
De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de
persoon van SAHEBDIEN, ANJALI op, om een voor
haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter
Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton
aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de
zaak van:
RAMSAMOEDJ, NARESH, echtgenoot van
SAHEBDIEN, ANJALI
tegen
SAHEBDIEN, ANJALI, bekend in het Algemeen
Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder
nummer 13-0389.
Paramaribo, maart 2013.
De Griffier voornoemd,
Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP
Ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij
BEKENDMAKING
Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt
hierbij bekend dat de vergunninghouders van alle visserij
categorieën per 31 maart 2013 over een geldige visvergunning 2013 moeten beschikken.
Tevens wordt benadrukt dat in het kader van de duurzame
benutting van onze visserij hulpbronnen de vergunninghouder zich dient te houden aan de wettelijk vastgestelde
vergunningsvoorwaarden (Vergunningsvoorwaarden beschikking 2012, S.B. 2012 no. 11) bij
het uitoefenen van visserijactiviteiten. Gelieve met het bovenstaande
rekening te houden.
G. breinburg M.Sc.
De Directeur van Landbouw,
Veeteelt en Visserij
Ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij
Letitia Vriesdelaan no. 8 – 10
Telelfoon(597) 479112 – Fax
(597)470301
www.gov.sr Paramaribo – Suriname
Het ontwikkelingsbeleid
van Coronie is enerzijds
gericht op duurzaamheid
en anderzijds op de doelen die voortvloeien uit het
decentralisatieprogramma.
De DC werkt hard aan de
certificering van het district, “zodat Level1 en 2
technisch
gecertificeerd
worden”. Hij stelt alles in
het werk om de afdelingen
Burger Informatiecentrum
en Bestuursressorten zoveel mogelijk ingericht en
bemenst te krijgen. Aan
het decentraliseren van Coronie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Er is al
gestart met het geven van
trainingen en de reorganisatie binnen het commissariaat is al ingezet. Door
een goede samenwerking
met de Bestuursdienst zal
het ontwikkelingsbeleid
goede vruchten afwerpen.
economische basis verstevigd moet worden op basis
van producten en activiteiten die van duurzame aard
zijn o.a. door bescherming
van de natuur, mens, weinig of geen gebruik van insecticide en aandacht voor
educatie en gezondheid.
terkant van het gebouw
wordt een atelier waar kunstenaars en handicrafters
geaccommodeerd zullen
worden.
Staatsolie is bereid gevonden om dit project te financieren, maar het plan moet
nog afgerond worden.
Speerpunten
In de periode 16 tot en met
25 augustus 2013 wordt
Carifesta in Suriname gehouden.
Coronie zal ook zijn bijdrage leveren bij het Carifesta
gebeuren, door een kokosfestival te organiseren met
het doel de gemeenschap
bewust te maken om geloof en meer waardering te
hebben voor kokos en dus
meer kokosbomen te planten. Er zullen mogelijkheden bekeken worden om
de bouwvallige historische
woningen in het district
aan te pakken, om toeristen aan te trekken om de
historische woningen te
bezichtigen.
Op basis van het ontwikkelingsplan dat in 2010 werd
opgesteld is er een ontwikkelingsbeleid voor:
1.
Productiestimulering t.w. het planten en
verwerken van fruit en kokos in het
bijzonder, waarbij er
een kweektuin zal worden
opgezet;
2.
Ontwikkeling
van de pluim- en veeteelt,
vooral varkens, en ook de
verwerking hiervan;
3.
Het
stimuleren
van visvangst en visteelt
evenals de visverwerking;
4.
Stimulering van
de craftindustrie.
Toerisme ontwikkeling
Het toerisme in Coronie
zal zijn gefundeerd op de
natuur, waar ecotoerisme
(genieten van de natuur
o.a. bird watching) en agrotoerisme (beleving van de
landbouw) de belangrijkste
activiteiten zijn. Daarnaast
zijn tentoonstellingen en
Het streven is gericht om
het oude gebouw van
SOZAVO om te bouwen
tot een giftshop, waar er
kunstnijverheidsproducten te verkrijgen zullen zijn
en tentoongesteld zullen
worden gehouden. De ach-
De ontwikkeling van Coronie is gericht op duurzaamheid wat inhoudt dat de
Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme
GRAVENBERCHSTRAAT 2
E-mail : [email protected]
TEL:. 499741 FAX. 497307
website: www.sshttc.org
Training schedule 2013
Training
Jan. Febr. Mrt.
April Mei
Juni Juli Aug.
Sept.
Okt. Nov.
Dec.
TOURBEGELEIDING.
start end
start
end BARTENDER
start end
Start
end RECEPTIE
MEDEWERKER
start end Start
end BEHEER LODGES,
KAMPEN & KLEINE
HOTELS
start end
Start
end start end
Start
end LEIDINGGEVENDE
VAARDIGHEDEN
Prijs in
SRD
650
550
550
500
550
VOEDING EN
DRANKEN
SERVICE
start end start
end start end 550
HOUSEKEEPING
start end
start
end start
end
start end 500
KEUKEN ASSISTANT
start end
start
end start end 675
start end
start end
Duur: 6-8 weken = 50 uren , 3x per week
Koksopleiding
Start
Duur
Niveau 2
Prijs in Srd p/maand
1 Februari
15maanden
MBO
350
festivals gericht op erfgoed
van groot belang. Coronie kan uitgroeien tot een
nummer 1 vakantieoord
van Suriname vanwege de
gemakkelijke toegankelijkheid en de vriendelijkheid
van de bevolking.-.
De karakters in deze column zijn denkbeeldig en
de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke
actualiteit. Gelijkenissen met levende personen
en overeenkomsten in voorkomende
situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en
penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs
Filo: ‘Sofie, vind jij ook niet dat de plotseling en vooral
onduidelijk geplaatste speed breaks, oftewel verkeersdrempels, behalve verkeersmeubilair ook nog verkéérd
meubilair zijn? Wég met dit soort levensbedreigend
wegmeubilair, althans de onverantwoordelijke lieden
die daarvoor verantwoordelijk zijn. Consumenten
orga’s schijnen er slechts te zijn om vervaldatum-producten en prijsopdrijving aan te pakken. Gevaarlijke
situaties in het verkeer of de consument stimuleren tot
het gebruiken van een degelijke boodschappentas, in
plaats van milieuonvriendelijke plastic wegwerptassen, heeft hun aandacht niet; net zo min wanneer kans
nemende consumenten door acterende winnaars worden opgelicht’.
Sofie: ‘Zoals die Straatjongens Dode kloterij, Take No
Chance brada, it will change your life for the worst, you
stand no chance with these crooked…eeeh beep beep
uplighters. As you see, one can fool some of the people sometime but one cannot fool all the people all the
time, uiteindelijk komt er een change en dan zitten de
oplichters in chains achter de tralies te smeken om een
chance. Tja, de kruik gaat zo lang te water tot ze vol is,
ik bedoel tot ze barst en de maat vol is’
Filo: ‘Over water gesproken, ik vind de reactie van het
publiek op de water-awareness campagne maar waterig en watra watra. Na de serieuze pogingen om het
belang van waterbeheer onder de aandacht te brengen had ik verwacht dat enkelen mij zouden navolgen
door ook een watertank te kopen en regenwater op te
vangen voor de was, schoonmaak en planten nat maken. Van brood alleen zal de mens niet leven, mensen
moeten ook drinken, en dan geen kloru sukru watra ini
plastic batra maar helder water. Ook bolle mensen die
bollen eten is een tikkende tijdbol, ik bedoel slikkende
tijdbom, die ontploft met een foto in de krant en overlijdensbericht op de radio; met diep leedwezen, onze
dierbare, onvergetelijke, jeugdige leeftijd. Tyeh baya,
zonder geestelijke voeding, geen goede voeding’.
Sofie: ‘Tout lui faut betekent ‘alles wat je nodig hebt’
maar de taferelen van huizen- krakende-dames hebben wij niet nodig. Zij hebben vrouwen een slechte
naam bezorgd. Het krakersprobleem is een hardnekkige noot dat hardhandig gekraakt moet worden.
Ondanks de woningnood mogen wij geen wanhoopsdaden accepteren. Eerder heeft een andere onverantwoordelijke groep haar politieke voorlieden kunnen
chanteren en is weggekomen met toegewezen woningen. Maar onze maatschappij is gefundeerd op het begrip ‘mijn en dijn’ en wie zich niet daaraan houdt moet
instaan voor de pijn’.
Filo: ‘Er is veel misverstand en onwetendheid in ons
land, Sofie. Laatst nam ik deel aan een workshop, en
reeds bij de inloop en registratie was er plotseling een
wunyu wunyu en dyugu dyugu toen enkele mensen
ongeduldig begonnen te vragen waar werkwinkel
bleef waarin zij een geschikte baan konden uitzoeken.
De tyuri’s en moeder-dit-vader-dat waren niet van de
lucht. Mi denki na wan puntjes puntjes wroko wenkri de dya pe mi kan feni wan puntjes puntjes wroko,
klonk het verwijtend en teleurgesteld’.
Sofie: ‘Toch is er licht aan het eind van de tunnel Filo,
want zoals de nieuwe stijl districtscommissarissen het
aanpakken geeft dat reden tot hoop voor werklozen.
Luku komsarsi Silbijng bijvoorbeeld. Een man met het
nationalistische hart op de juiste plaats, namelijk onder een geniaal stel hersens, naast een paar werkzame
handen. Zijn lievelingsgerecht is zoetzure legwana;
maakt hij zelf klaar. Zijn ouders hadden het niet breed
en hij moest legu’s vangen voor het driemaal daags. Hij
kan prachtig zingen. Het cocodistrict wordt een voorbeeld voor de anderen. Dat zeg ik niet omdat ik een
relatie met hem had. Behalve hij en ik weten slechts jij
en mijn moeder dat Harald Silbijng de vader is van mijn
oudste dochter’.-.
Ministerie van Transport,
Communicatie en Toerisme
SOLLICITATIE OPROEP
Bij de Luchtvaartdienst van het Ministerie van
Transport, Communicatie en Toerisme bestaat
er plaatsingsmogelijkheid voor de volgende 8-tal
functies:
SOLLICITATIE OPROEP
1.Jurist
Suriname organiseert van 16 – 25 augustus 2013 het
Caribisch Kunst - en Cultuur Festival, Carifesta XI met
als thema ‘Culture for development’ : Celebrating our
diversity and promoting the central role of culture in
economic, social and human development. Aan dit festival participeren (ei) landen uit de Caricom , Unasur en de Surinaamse diaspora.
Naar verwachting zullen 1000 -1500 participanten
uit ruim 35 landen deelnemen.
Wil jij deel zijn van Carifesta XI, solliciteer nu voor de
functie van Liaison- en Event Assistant.
Opleiding: 5 Doctoraal Rechten
Ervaring: 5 tenminste 2 jaar werkervaring
5 zelfstandig kunnen werken
5 minimum leeftijd:25 jaar
Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken:
5 integriteit 5 stressbestendig 5 Inventiviteit
5 goede organisatorische en contactuele eigenschappen
5 goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift
( Nederlands en Engels)
5 Accuratesse 5 Geheimhoudingsplicht
5 Representativiteit
2.Bedrijfseconoom
Opleiding: 5 Doctoraal Bedrijfseconomie
Ervaring: 5 tenminste 2 jaar werkervaring
5 zelfstandig kunnen werken -min. leeftijd:25 jaar
Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken:
5 integriteit 5 stressbestendig 5 Inventiviteit
5 goede organisatorische en contactuele eigenschappen
5 goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift
( Nederlands en Engels) 5 Accuratesse
5 Geheimhoudingsplicht 5 Representativiteit
3.Stafmedewerker
Aviation Security
Opleiding: 5 HBO niveau, richting Luchtvaart
Ervaring: 5 Minimaal 5 (vijf) jaar ervaring in een
soortgelijke functie.
Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken:
5 Goede Communicatievaardigheden
5 Goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands als
Engels 5 Geheimhouding 5 Accuratesse
5 Flexibiliteit 5 Verantwoordelijkheidsgevoel
5 Kennis van wetgeving op het gebied van Luchtvaart
4.Chef Begrotings- en
Financiële Zaken
Carifesta XI Event - en Liaison
Assistant
Vereisten:
a.Minimaal Mulo diploma
b.Leeftijd tussen 16 en 30 jaar
c.Onbesproken gedrag
d.Oplossingsgerichte/ Proactieve mentaliteit
e.Disciplinair en ijverig gedrag
f.Basis kennis in leidinggeven en organiseren
g.Ervaring met culturele, religieuze en educatieve
projecten
h.Bereid zijn onregelmatige diensten te werken
i.Bereid zijn ‘s avonds te werken
j.Bereid zijn tijdelijk te verblijven op locatie
k.Spreekvaardigheid in ten minste 1 van de volgende internationale talen: Engels, Spaans, Portugees, Chinees, Frans
Wij bieden:
a.Boeiende en uitdagende activiteiten
b.Dynamische werkomgeving
c.Trainingen organisatie en leidinggeven
d.Training persoonlijke -en groepsontwikkeling
e.Training en vorming in culturele ondersteuningstechnieken (regie-, geluid- , event assistentie)
f.Aantrekkelijke vergoeding
Opleiding: 5 HBO financieel management (het interpreteren/ oplossen van financiële vraagstukken
en kennis hebben van strategisch financieel management). 5 Middle management. 5 Praktische kennis en
ervaring met het werken met financieel comptabele regels
volgens overheids normen.
Ervaring: 5 Minimaal 2 (twee) jaar ervaring in een
soortgelijke functie.
Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken:
5 Computervaardigheden; 5 Accuratesse;
5 Integriteit; 5 Leidinggevende capaciteiten en organisatorische eigenschappen bezitten; 5 Tactische kennis
van en ervaring met financieel/ comptabele, administratieve procedures van de overheid.
Opgave kan door het invullen en indienen van het
Carifesta Youth Focus registratieformulier, beschikbaar via scholen, bibliotheken, districtscommissariaten, www.carifesta.net , Facebook en het Carifesta
Youth Focus secretariaat. Voor meer informatie bellen
op het nummer: 422806 (tussen 08:00 -15:00 uur) of
e-mailen naar [email protected]
5.Coördinator
Luchthaven Security
Richenel.M. Trustfull
Director Youth Focus
Opleiding: MBO niveau, Applicatie: Management, luchthaven security opleiding
Ervaring: Minimaal 5 (vijf) jaar ervaring.
Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken:
5 Managementvaardigheden 5 Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift (Nederlands en Engels)
5 Doorzettingsvermogen 5 Besluitvaardigheid 5 Sociale vaardigheid 5 Flexibiliteit
5 Integriteit
6.Air Traffic
Controller Assistant
(assistent-luchtverkeersleider)
Opleiding: VWO/HAVO nivo met bij voorkeur vakken
Wiskunde, Natuurkunde en Engels
Interne beroepsopleiding: Basic Air Traffic Services
Course (8 maanden)
Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken:
Kennis:
5
Luchtvaartwetgeving
5
Basiskennis
van
luchtverkeersdiensten
en apparatuur 5 Aviation Weather 5 Air Navigation inclusief gebruik van Global Positioning System (GPS) en
andere lange afstand navigatie hulpmiddelen 5 Radio
and Radar principles 5 Algemene kennis van het principe
van een luchtvaartuig en motoren 5 Human factor principle
Kenmerken:
5
Goede
uitdrukkingsvaardigheid
(Engels en Nederlands) 5 Goede communicatie vaardigheden bij gebruik van technisch engels 5 Geheimhoudingsplicht 5 Accuratesse 5 Stressbestendigheid 5 Flexibiliteit
7.Aeronautical
Information Service
Officer ( medewerker
burgerluchtvaart inlichtingendienst)
Opleiding: VWO/HAVO-niveau met bij voorkeur vakken
Wiskunde, Natuurkunde en Engels
Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken:
Kennis: 5 Luchtvaartwetgeving 5 Basiskennis van
luchtverkeersdiensten en apparatuur 5 Aviation Weather
5 Air Navigation inclusief gebruik van Global Positioning
System (GPS) en andere lange afstand navigatie
hulpmiddelen 5 Radio and Radar principles 5 Algemene
kennis van het principe van een luchtvaartuig en motoren
5 Human factor principles.
Kenmerken:
5
Goede
uitdrukkingsvaardigheid
(Engels en Nederlands) 5 Goede communicatieve
vaardigheden bij gebruik van technisch engels
5
Geheimhoudingsplicht 5
Accuratesse 5
Stressbestendigheid 5 Flexibiliteit
8.Telecommunicatie
Medewerkers
Uiterlijke inleverdatum registratie formulieren: vrijdag 29 maart 2013
Let op: onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu
Middels dit formulier registreert u zich als potentiele kandidaat voor de
functies liaison - of event assistant.. Na positieve beoordeling wordt u
belast met assistentie aan de verschillende delegaties en/of evenementen
binnen Carifesta XI.
Volg de media voor de inlever adressen!.
Let op!: onvolledig ingevulde formulieren worden niet in
behandeling genomen!
Belangstelling voor / voorkeur voor : p Liaison assistant p
Event Assistant
Datum :………………………2013
Voornamen: ....................................................
familienaam:……………………….
Adres: …………………........ , distrikt..................
email…………......................
Geboorte datum: ……………………
ID nummer:
………………….
Telnrs: thuis …………….
mobiel.....................................//........................................
Korte beschrijving van uw kennis en ervaring:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..................
Hieronder aankruisen wat van toepassing is:
Laatst genoten opleiding:
HBO/Universiteit
Mulo
Talenkennis:
Spaans
Engels
Chinees
Indonesisch
___________
VWO/HAVO
Frans
Portugees
Hindi/Sarnami
Anders
Ik ben beschikbaar:
Adres: Difoestraat 29 – Geyersvlijt – Paramaribo – Suriname – South America Telefoon / Fax: (597)454-292
Website: http://www.vaksao.sr.org –
E-mail: [email protected]
Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling
(SAO) is er plaatsingsmogelijkheid op de volgende
Dagtraining:
Groen voorziening
De lesonderdelen zijn o.a.: stekken, planten, enten,
oculeren, zaaien, marcotteren, composteren, ziekten
en plagen behandelen, het onderhouden van tuinen,
paden en bermen.
De duur van de training is 6 maanden.
Instapvereiste: 5e klas GLO
Vereisten voor deelname aan
de dagtrainingen: 5 Een geboorte uittreksel
5 3 pasfoto’s 5 Kopieën van schoolbescheiden
(originele stukken overleggen) 5 Het inschrijfgeld
bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand
(lesgeld 3 mnd vooruit betalen)
Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag
van 07.30u v.m. – 12.00u n.m. voor inschrijvingen en meer
informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie
en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te
bereiken op de nummers 451268 of 451165 tst. 27.
Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen.
vanaf 1 april 2013
vanaf 1 juli 2013
2013
uitsluitend tussen 16-24 augustus 2013
Ministerie van
Handel EN Industrie
BEKENDMAKING
De periodieke keur- en herkeuring van meetmiddelen voor
de districten Paramaribo, Para en Wanica zal plaats vinden
in de periode: 07 januari 2013 tot en met
30 april 2013.
Salariëring en inschaling zal geschieden volgens de
vigerende Overheidsnormen.
Voor de keur- en herkeuring van zware meetmiddelen zoals:
weegbruggen, machinewegers, grondbascules, e.a. dient
men een schriftelijk verzoek in te dienen.
Plaats: Dienst voor de Waarborg en van het IJkwezen
Tijd : 08.00u – 14.30u
Benodigde documenten: Winkelvergunning, uittreksel
of i.d.-kaart
vanaf 1 augustus
Naam en Handtekening :
(vanaf 18 jaar)
Naam en Handtekening ouder/verzorger :
(voor 16 en 17 jarigen)
Let op! Stop!
=====================================================
In te vullen door de organisatie
Eerste aanbeveling:
Liaison
Event
Contingent:
Event:
Datum en handtekening
In te vullen door de organisatie
Tweede aanbeveling:
Opleiding: M.B.O.-niveau, richting Elektronica met als
specialisatie Radio Telecommunicatie
Ervaring: tenminste 2 jaar ervaring in een soort gelijke
functie
Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken:
5 creatief 5 flexibiliteit
5 verantwoordelijkheidsgevoel
Sollicitaties dienen met kopieën van diploma’s, cijferlijsten en certificaten gericht te worden aan de
Directeur van het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, mw. Drs.Th. Douglas-Pinas
MPA, aan de Prins Hendrikstraat 26-28
REGISTRATIE FORMULIER
LIAISON- EN EVENT ASSISTANT
CARIFESTA XI , 2013
Liaison
Event
Contingent:
Event:
Datum en handtekening:
In te vullen door de organisatie
Definitieve plaatsing :
Liaison
Event
Contingent:
Event:
Datum en handtekening:
Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan 1
Tel: 402080/403022 tst 1055/1056
Tel: 403022/403022 tst 1212
www. gov.sr
www.minhi.gov.sr
uitknippen en inleveren op de bekende adressen
Wegwijs
binnen de overheid Import bestrijdingsmiddelen vergunning plichtig
Verboden pesticiden in Suriname
Bestrijdingsmiddelen worden geïmporteerd
voor gebruik in de agrarische sector en voor
de huishouding. Voor de import van alle bestrijdingsmiddelen moet een vergunning
worden aangevraagd op de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
D
e redenen waarom de import
vergunningplichtig is, zijn:
- te voorkomen
dat schadelijke of verboden middelen geïmporteerd worden;
- te registreren wat het land
binnen komt en in welke
hoeveelheid, zodat er een
databestand is;
- op basis van de registratie
te evalueren welke middelen vervangen kunnen
worden door minder giftige
Voor de import moet de
volgende procedure ge-
volgd worden:
- het H03 formulier van de
douane, de material safety
data sheet en de proforma
invoice te brengen voor
goedkeuring alvorens te
bestellen;
- na goedkeuring, bestelling plaatsen;
- bij aankomst van de middelen op de haven, langskomen met het Enig Document; dit ter bevestiging
dat de middelen het land
binnenkomen.
Op deze manier kan er geregistreerd worden welke middelen en in welke hoeveelheden het land binnen komen.
Verder brengt het Ministerie van Landbouw, Veeteelt
en Visserij, het volgende opnieuw onder de aandacht
van alle importeurs van bestrijdingsmiddelen:
In de wet Goederenverkeer (1999 en 2003) en de bijbehorende negatieve lijst is de import van alle chemicaliën op de negatieve lijst van de FAO verboden. Volgens
de wijziging van de Wet Bestrijdingsmiddelen (S.B. no
18, feb. 2005) is het in voorraad hebben, de verkoop en
het gebruik niet toegestaan van de volgende middelen:
Elk jaar worden de importcijfers van bestrijdingsmiddelen bijgehouden. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de import over de periode 1993 – 2012.
Figuur 1: Overzicht import bestrijdingsmiddelen 1993-2012 in liter-kg geformuleerd
produkt
MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN
VOLKSONTWIKKELING
BEKENDMAKING
TRAININGEN IN ISRAEL
De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat ISRAEL, onder de “Agency for International Development Cooperation (MASHAV)”, Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen
naar de volgende trainingen:
#
Sluitingsdatum
Training
Periode
3
Curriculum
Development
20 mei
– 13
juni
2013
17 april
‘13
4
International
training on “Policies,
Strategies and
Support Systems for
Rural Revitalization”
24 juni
– 18 juli
2013
20 april
‘13
Voor de applicatieformulieren en voor meer informatie kan men de volgende website bezoeken: http://
mashav.mfa.gov.il
Voor informatie kunt u ook terecht op het Bureau
Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: 476005/473478/474255.
2,4,5-T
Hexachlorobenzene
Aldrin
Lindane
Binapacryl
Mercury compounds
Captafol
Monocrotophos
Chloordaan
Parathion
Chlordimeform
Toxaphene
Chlorobenzilate
Combination of benomyl
<7%;
DDT
carbofuran<10%; thiram
<15%.
Dieldrin
Methamidophos <60%
Dinitro-ortho-cresol PCP
= DNOC
Dinoseb
Phosphamidon
1,2-dibromoethane
= EDB
Methyl-parathion
Ethylene dichloride
Tributyltin verbindingen
Ethylene oxide
Alachlor (october 2011)
Fluoroacetamide
Aldicarb (october 2011)
HCH
Endosulfan (october 2011)
Heptachlor
In het afgelopen jaar is er een zichtbare afname van de import van bestrijdingsmiddelen. Echter blijkt dat de hoeveelheid insecticiden juist is toegenomen, wat te wijten
kan zijn aan meer plagen in de agrarische sector en in de huishouding of juist aan
resistentie van de plagen.
Op grond van de Wet Goederenverkeer en de bijbehorende Negatieve lijst, als onderdeel van activiteiten
vallende onder de Montreal Conventie (Ozon depleting
substances) is ook het middel Methylbromide verboden om in voorraad te hebben, te verkopen en te gebruiken.
Gevolgen van het
niet volgen van de regels
Ingevolge het Staatsbesluit van 16 april 2012 is de import, verkoop, opslag en het gebruik van de volgende
middelen stopgezet:
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
BEKENDMAKING
De direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) maakt hierbij bekend dat de navolgende
diensten op zaterdag 30 maart 2013 gesloten zullen zijn voor het publiek t.w.
-
-
-
-
-
-
Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo Flora
Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo Centrum
Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo Combe
Bureau voor Burgerzaken van Wanica Pad van Wanica
Afdeling Identiteit en
de ondersteunende afdelingen t.w. Inspektie , Centrale
Persoonskaarten- bestand (CPK) ,Vreemdelingenregistratie en Centrale Mutatie Verwerking(CMV).
Aan het publiek wordt gevraagd hiermede rekening te
houden. Paramaribo, 19 maart 2013
De Direkteur van het Centraal Bureau
voor Burgerzaken voornoemd,
Namens deze, (N. Arupa – Wong Swie San)
Bij het niet volgen van de
bovenstaande procedure,
is de kans groot dat middelen worden geïmporteerd
die niet zijn toegestaan.
Wanneer dat zich voordoet,
kunnen er twee dingen gebeuren:
1) de middelen worden op
kosten van de importeur
teruggestuurd naar het
land van herkomst, of
2) de middelen worden
toegevoegd aan de voorraad obsolete pesticiden
(oude, in onbruik geraakte
middelen),op kosten van
de importeur.
Carbofuran
Methamidophos
Dimethoaat
Wolmanzouten (CCA)
Endosulfan
Endrin
Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij doet een
dringend beroep op alle belanghebbenden zich aan deze
wettelijke regels te houden, op straffe van rechtsmaatregelen, die kunnen bestaan uit hechtenis, geldboete,
verbeurdverklaring van goederen en/of vernietiging of
retournering van de verboden bestrijdingsmiddelen op
kosten van de overtreder.
Additionele informatie over bestrijdingsmiddelen
vindt u op de website van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
http://www.president.gov.sr/sr/ministerie-van-lvv.aspx
Afd. Voorlichting & Informatie MINOV
Dr. S. Kafiluddistraat 117 – 123
Tel.nr. : 498129 Fax nr. : 462473
Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu
MINISTERIE VAN Justitie en Politie
Voor meer informatie:
Afdeling Bestrijdingsmiddelen
Telefoon: 425632
Ministerie van Financien
INSPECTIE OMZETBELASTING
Telefoon: 424850/ 424880
Mahonylaan 72 424882
Paramaribo, Suriname
Adres: Difoestraat 29 – Geyersvlijt – Paramaribo –
Suriname – South America
Telefoon / Fax: (597)454-292 Website: http://www.
vaksao.sr.org – E-mail: [email protected]
Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en
Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid
voor de volgende
Dagtrainingen:
5 Texiele Werkvormen 5 Auto Body Repair
5 Machinale Houtbewerking
5 Machine Bankwerken 5 Stratenmaken
5 Metaalbewerking
5 Bouwvakken
5 Schilderen 5 Ass. Schoonheidspecialist
5 Manicure 5 Pedicure
Geinteresseerden kunnen van maandag tot en
met vrijdag van 08.00u v.m. – 12.00u n.m. voor
inschrijvingen en meer informatie terecht op de
afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding
(CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de
nummers 451268 of 451165 tst. 27.
Avondtrainingen:
5 Basis Koeltechniek 5 Gevorderde Koeltechniek
5 Gevorderde Electronica
5 Electro Huisinstallatie 5 Lassen
5 Kraamverzorgende 5 Organisatie & Management
5 Computer Hardware
5 Textiele Werkvormen
5 Krachtinstallatie
5 Kapper
5 Mani – Pedicure 5 Ass. Schoonheidspecialist
5 Gawasa 5 Ass. Crecheleidster
5 VCA Veiligheid Checklist Aannemenrs
(Basis Veiligheid)
Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan
bovengenoemde vaktrainingen deelnemen.
BEKENDMAKING
De Inspecteur Omzetbelasting maakt hierbij bekend dat
belastingplichtige ondernemers hun aangiftebiljet van de
omzetbelasting
steeds vóór de 16e van elke maand dienen in te leveren.
Het tarief van de omzetbelasting bedraagt:
a. 8% (acht procent) voor het verrichten van belastbare
diensten;
b. 10% (tien procent) voor de levering van
zelfvervaardigde goederen;
c. 10% (tien procent) voor de invoer van goederen;
d. 25% (vijfentwintig procent) voor de invoer van
goederen genoemd
in Bijlage 3 van de wet Omzetbelasting.
De indiening van het aangiftebiljet en de betaling van de
verschuldigde omzetbelasting dienen te geschieden bij de
Ontvanger der Directe Belastingen: te Paramaribo aan
de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en te Nickerie
aan de Landingstraat no. 1.
Tevens bestaat de mogelijkheid tot betaling van de verschuldigde omzetbelasting via de Bank, met de betaalstrook op het aangiftebiljet.
De kassa’s van de Ontvanger der Directe Belastingen zijn
als volgt geopend:
Te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27
beneden en in
Nickerie aan de Landingstraat no. 1:
maandag tot en met donderdag van
07:30 uur v.m. – 13:30 uur n.m. en
vrijdag van 07:30 uur v.m. – 13:00 uur n.m.
Voldoe tijdig aan uw aangifte- en betalingsverplichting van de omzet-belasting en voorkom hierdoor
onnodige administratieve boetes en aanslagen.
De Inspecteur Omzetbelasting,
mr. R.S. Sardjoe
Belasting mi mus’ pai
fu mek’ un kondre drai
HI-tekenproject Consumentenrechtendag geslaagd
Minister van Handel en Industrie (HI), Raymond Sapoen, heeft het belang van het vak
tekenen benadrukt tijdens het tekenproject
dat het het ministerie van HI samen met de
Openbare School Munderbuiten (OS Munderbuiten) heeft uitgevoerd op woensdag 13
en donderdag 14 maart jongstleden.
“T
ekenen is
heel
belangrijk. Het
is onderdeel
van
creatieve expressie. Wanneer
iemand tekent, zeg hij of
zij vaak veel meer dan wat
je met 100 woorden zegt,
of schrijft. Daarom moeten
wij tekenen altijd waarderen. Tekenen geeft uiting
aan wat je denkt, aan wat
jij ziet, aan wat jij hoort.
Wat je zelf denkt over een
aantal zaken, kan je zo een
beetje op papier zetten.”
De bewindsman sprak met
deze uiteenzetting zijn
bijzondere waardering uit
voor de leerlingen van de
OS Munderbuiten, die zich
enorm hadden ingespannen om hun beste tekening
op papier te zetten tijdens
de tekenwedstrijd. Deze
tekenwedstrijd is een initiatief van de afdeling Consumentenzaken
(COZA)
van het ministerie van HI
en had tot doel leerlingen
van OS Munderbuiten bewust te maken van hun
consumentenrechten. Het
evenement werd geplaatst
tegen de achtergrond van
World Consumers Right
Day (Wereldconsumentenrechtendag) welke elk jaar
weer wordt herdacht op 15
maart. Voor de top vijf tekeningen waren er prijzen
uitgeloofd. Selena Liesdek
streek met de hoogste eer,
omdat zij met haar tekening op unieke wijze het
recht van de consument
om goederen te kunnen
kopen in een schone en
hygienische omgeving had
weten uit te beelden. Dit
recht behoort tot de acht
fundamentele basisrechten van consumenten die
door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties (VN) zijn vastgelegd
in de resolutie van 9 april
1985. Artikel 8 van deze
basisrechten zegt dat elke
consument ‘recht heeft op
een gezond milieu’ en dus
recht heeft om te leven en
te werken in een omgeving
die aangenaam is voor het
welzijn van de huidige en
toekomstige generaties.
HI-minister Sapoen en winnares Selena Liesdek in een tet-a-tet tijdens de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd
in het trainingscentrum van de OS Munderbuiten.
Boodschap
“Selena wilde een nette
winkel uitbeelden. Dat wil
zeggen dat wanneer je
naar een winkel stapt en je
ziet dat die plaats rommelig is en slordig, je daar niet
moet gaan. Anders zoek
je zelf problemen”, was de
boodschap die minister
Sapoen de leerlingen van
OS Munderbuiten voorhield bij zijn felicitatie aan
de winnares Liesdek. De
minister overhandigde bij
de afsluiting van het evenement een cadeau aan
schoolhoofd Elly de Rijp
in de vorm van een gloednieuwe computer met
printer en bijbehorende
attributen. Dit gebaar werd
zeer gewaardeerd en zowel door de schoolleider
als de leerlingen onthaald
op applaus. Behalve minister Sapoen waren als
eregasten op de school
aanwezig voorzitter Albert
Alleyne van de Consumenten Kring, Rudi Balker van
de Consumentenbond, Ca-
Politietip
ricom Jeugdambassadeur
Raynel Enfield, Millenium
Development Goal (MDG)
jeugdambassadeur
Kromosoeto, het hoofd van
de afdeling COZA, Daniella
Sumter en functionarissen
van het ministerie die het
tekenproject hadden voor-
bereid. Het tekenproject
vormde onderdeel van een
driedaagse activiteit. Op
Prijzen van basisgoederen
BLOM
woensdag 13 maart vond
de tekenwedstrijd plaats
op de OS Munderbuiten,
terwijl op donderdag 14
maart de uitverkiezing
van de winnaars en prijsuitreiking plaatsvond. Op
deze dag werden er ook
folders uitgereikt aan studenten op de Algemene
Middelbare School (AMS)
als onderdeel van een bewustwordingscampagne
en werden toespraken
gehouden door COZAhoofd Sumter, Caricom
jeugdambassadeur Enfield,
CK-voorzitter Alleyne en
CB-voorzitter Balker. Op
vrijdag 15 maart, wereldconsumentenrechtendag,
werd er een bewustwordingscampagne gevoerd
op het Lyceum I en werden toespraken gehouden
door COZA-hoofd Sumter,
voedseldeskundige Ricky
Stutgart, CK-voorzitter Alleyne, CB-voorzitter Balker
en de voorzitter van het
Nationaal Jeugd Parlement
(NJP), Derryl Boetoe.-.
Voor meer info:
Bel op 402080 / 404776
tst. 1053 / 1050
BOUILLONBLOKJES
SUIKER (bruin)
ERWTEN
Bakkers meel 1 kg
All Purpose Flour 1 kg
Maggi
Demerara Gold 1 kg
gele erwten 1 kg
groene erwten 1 kg
SRD 2,95
SRD 3,15
SRD 4,90
SRD 3,15
SRD 3,30
SRD 5,00
50 x 4 gr
2.95
TOMATEN SARDINES
Morjon
425 gr
SRD 5,35
OLIE SARDINES
Ocean Foods
425 gr
SRD 4,95
125 gr
SRD 2,35
BADZEEP
Dalan
Morjon
PAP
Brunswick 106 gr
SRD 3,70
SRD 3,25
SOYA OLIE
5 x 75 gr
SRD 3,40
Camay
150 gr
SRD 2,05
Coroli 1 liter
Corcovado
900 ml
SRD 6,80
Havermout Hahne
500 gr
SRD 6,00
Korenmeel GOYA 341 gr
SRD 3,30
ZONNEBLOEMOLIE
BRUINE BONEN
Victoria 1 liter
Coroos
SRD 7,10
SRD 4,35
840 gr
Seksueel contact met kinderen is tegen de wet. Bent
U op de hoogte van zo’n handeling, aarzel niet dit
door te geven aan de politie.
Voorlichting & Publiciteit Korps Politie Suriname
Telefoon 433211/ fax. 492681 / [email protected] /
Website: www.korps-politie-suriname.com
BRUINE BONEN
Noliko
840 gr
POEDERZEEP
Tuinderstrots 840 gr
Interfood
SRD 3,85
SRD 4,75
SRD 4,20
Ariel regular 900 gr
Sun Powder 900 gr
Power Waspoeder 500 gr
SRD 8,05
SRD 7,50
SRD 4,75
SRD 4,20
Green
840 gr
720 gr
Breeze
900 gr
Radiante
SRD 9,70
SRD 7,65
Peter Pan Creamy 462 gr
Excellence 340 gr
Wippy
SRD 8,10
SRD 4,95
SRD 6,85
TOMATENPUREE
JAM
Goldenbrand 500 gr
La Sarnesina 70 gr
Primo
SRD 6,15
SRD 0,55
SRD 3,50
875 gr
Brandweertip
POEDERZEEP
Gebruik spuitbussen
nooit in de buurt
van een brander of
waakvlam en zet ze
nooit in de zon.
PINDAKAAS
TANDPASTA
Maxam
145 gr
SRD 1,95
MARGARINE
Colgate
130 gr
SRD 6,30
MELKPOEDER
Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of
Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en
bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen
tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger.
Coordinatie Vormgeving
E-mail adres Postadres
Website
:
:
:
:
:
Daniella Tauwnaar
Fabian Ristie
[email protected]
Dr. S. Redmondstraat 116, Par´bo
www.gov.sr
Aan deze editie werkten mee:
Debora Linga, Guno Dors, zahier Azizahamad, Farcha
Elbers, Glenn Cooman, Mayra Cruden, Ingrid Young, Michelda Kajansi, Theodora Koulen, Anna Lachman, Clifton Saridjan, Ramon Keijzer, Humphrey Naarden, Siegfried Gerling en Vereniging van Apothekers in Suriname.
Corrector: Agnes Baal
Remia
450 gr
SRD 4,75
340 gr
450 gr
CACAOPOEDER
THEE
Oldenburger 400 gr
Mourne Maid 500 gr
Hypercao
Breakfast thee 20 x 4 gr
Lipton
SRD 11,80
SRD 10,00
SRD 4,70
SRD 2,45
SRD 4,15
SRD 1,90
Charin’s Rice
semi super 10 kg
Nick Rice semi super
9.1 kg
Paloma semi
25 kg
Paloma semi
10 kg
Paloma consumptie
10 kg
Paloma consumptie
25 kg
SRD 26,40
SRD 23,50
SRD 69,85
SRD 32,25
SRD 29,50
SRD 66,55
Kotex Normal 10 st
Elegance maandverband
Sisters inlegkruisjes 20 st
SRD 3,45
20 st
400 gr
20 x 2 gr
Rich
20 x 4 gr
RIJST
AFWASMIDDEL
MAANDVERBAND
500 ml
Power afwas
500 ml
SRD 3,25
SRD 3,00
SRD 3,75
SRD 1,50

Similar documents

Beleid begint bij de samenleving Trainingen luchtverkeersleiders

Beleid begint bij de samenleving Trainingen luchtverkeersleiders Directeur der Belastingen, Cornelis van Dijk, Inspecteur der Directe Belastingen, Joan MakhanlalVeldhuizen, Hoofd Opleidingscentrum Financiën, Mahinder Gobardhan, Hoofd Huurwaarde, Romeo Sabiran en...

More information

27 Augustus, 2010

27 Augustus, 2010 er was een prettige sfeer in de zaal. De reacties waren ook positief. Wij hebben zelf bepaalde ouders in de gelegenheid gesteld om de film te zien met natuurlijk het verzoek om het Life! team te he...

More information