....1 "

Comments

Transcription

....1 "
1. ....1
"
1Y1qu':i~a{lfl
'VlU';ltJ,nU 'VlUfl'U-v.J.
iifl11aJtl';i::G'I-:JfI~'<iJ::vl1 Lil'Unl';i{)1-:J"lltlaJ 'I"l~tlaJLtl~tJ'Um~1'Vlfl 'l!~ Compressor ECC-S
bL~::(9l';i1'<iJ&1'€JU';i::UUfl1UflaJ, '€Jtlmru1v.Jvh~L~m-iftl-!l~-:J'VlaJ~ 'Il'€J-!l';i~'UU ChiLler l~tltii'U',il1-!lMtl-:J
dJ'Uli'vl1Lil'Un1'i bL~~..ij~'Vl1'€J::1'Vl~(9l1aJ'i1tJn1'l~ nv.Jl:.!. n1'Vl'U~, lG'1~~'Ubtl~'€J-!l~"I1"btJ'U, bL'l-!l-!l1'U, '€Jtlmru, bfl~'€J-!lii'€J
'i'U
AART-200
"
l'
\I
'1 'U ' "
1:
bfl~mH~"I11btJ'U(9l1aJ'Il'€JUL'Il(9lm'ivl1bil'U-!l1'U~ nv.Jl:.!. 'i::~
2. "lli)'UL"lIYln1':ivl1Lih.l~1'U
2.1. ~i''U~1-!l'<iJ~M'€J-!l..ij~L(9l~tJaJtl~1'VlflI'l1aJ'i1tJn1'i
bb~::"I11'U1'U ~
nv.Jl:.!.
btJ'U~n1'Vl'U~ ('i1tJ~~bBtJ~(9l1aJl11iJtl~
7.1)
2.2. ~i'U~1-!l~tl-!l..ij~bI'l1tJaJ Technical Advisor '<iJ1nU~';'V1 Mitsubishi Heavy Industries CentrifugaL ChiLler
6'f1'Vli''U-!l1'U
~'€J
-
~~~-!l Lb6'l~ Overhaul 'l!~
Compressor ECC-S h-!l1v.Jvhl-!lUtltJ
2.3. ~i'U~1'l~'€J'l..ij~b(9l~tJaJ Technical Advisor '<iJ1nU~';'V1 Mitsubishi Heavy Industries Centrifugal Chiller
6'f1'Vli'U'l1'UYI'l1'<iJ&1'€JU'l::'Uumul")aJ
bb6'l~~tlmru1v.Jvh~b~miJtl-:J tl'U'l!~ Compressor
ECC-S
~-:J'VlaJ~
2.4. ~i''U~1'l~B{I..ijml'l~tJaJ Technical Advisor '<iJ1nU~';'V1 Mitsubishi Heavy Industries Centrifugal Chiller
6'f1'Vli'U{l1'U'VI~G'ltlUL~'UbfliB{I (Commissioning) 'l~U'U Chiller 6'f1'Vli'Ubfl~'€J-:Jtl{ll1'Ufh'1f WN-C31
2.5. li'i'U~1{1'<iJ~M'€J{lvl1Lil'U-:J1'U~'€J - ~~~-:J LL~:: Overhaul 'I"l~tlaJLtl~tJ'Um;1'Vlfl'1l~
, Compressor ECC-S 1'l1aJ
~
'l1tJn1'l~ nv.J~. n1'Vl'U~ ~-!l'VlaJ~
2.6. tii'U{)1'l'<il::~'€J'lvl1bil'U'l1'U(9l'l1'<ilG'ltlU';i~U'Ufl1UflaJ LL~~tltlmru1v.Jvh~b~m-ifeN tl'U'1l~ Compressor ECC-S
1~'V'l~BaJ1iJ'l1'U~{I'VlaJ~
2.7. tii''U~1-:J'<il~Mtl{l..ij~b(9l~lIaJl&1~, mJmru Lb~::bfl~miiB~"I11btJ'U6'f1'Vli'm1'U ~tl - ~~~{I bb6'l::~'U" ~b~lI1iJ'€J{I ~-:J
'U 'I
'i
'U
'i
'i q
,
iim1aJ"I11btJ'UM'€J-:J1-li6'f1'Vli'U'l1'U Overhaul 'l!~ Compressor ECC-S h~1v.Jvh1'l,jBlI
2.S. li'i''U~1-:J'<iJ~Mtl{l..ij~L(9l~tJaJ1G'1~,
Btlmru
'U
'l
q
bL6'l~bfli'€J{I!i'€J~"I11btJ'U6'f1'Vli'U{l1'U1'l'l1'<ilG'lB'U'l~'U'Ufl1'UflaJ bb6'l~Btlmru
,
'I
1v.Jvh~b~tJ1iJtl-:J tl'U'l!~ Compressor ECC-S h~1v.Jfh1-!l,jtltJ ~{I'VlaJ~
2.9. ~i'U~1{1'<il~M'€J'lvl1bil'Un1'l..ij~b(9l1l1aJ Facilities
g<il
...
'\
•• 1
...
Q
~1{11 ~iim11J"I11btJ'U~tl{lH b';'U tr{l~1'U, Mobile Crane Lb6'l~
.!{..,J
0
1" . .
<V OI.,
'It)'U'l'i'Vjn Lu'U(9l'U ~~tJ nnl:.!. '<il::'<il~b(9l'ill1J'V'l'U'VI?l1'Vl'iU Overhaul 'l!~ Compressor ECC-S 'VlLbn~'i'U'<il1{1
2.10.li'i'U{)1{1'<iJ::~'€J{I..ij~b(9l1l11J . bb6'l::~hbil'Ufl1'l~{ltr{l~1'U l'U'U~b1ruvf'U~'I'11{11'U
~
2.11.nv.Jl:.!. '<il~btJ'U~..ij~b(9l1tJ1J111l11 (Refrigerant) 1~Lbri~i''U{)1{1 H6'f1'Vli''Ul-lib~1J1~n'U'l!~ Compressor ECC-8
2.12.~i'U~\~'<il::Me:J{I'i1m1'U Start Up Test 'l~U'U Chiller (ECC-5, 6, 7 bb6'l~ 8) 6'f1'Vl-r'Ul.flitl'ltl'll1'Ufl1'1f WN­
l~tJ'l!~ Compressor ECC-S '<il::~B{lb~'UbfliB{I~'€Jb~emtJ'U'i~lI::b16'l1hi~1n';h
Test ~-:Jn~11 nv.Jl:.!. '<il~btJ'Utivl1bil'Un1'lbB'l~-:J'Vl1J1?l
"
C31
3 '1laJ.
~{I'l1'UStart
Up
2.13.li'-rU{)1'l'<il~~m..ij~'I'11'l1l1-!l1'U
bb&1~'lU'UYinl:.!6'ln1'l'VI~G'lBU Test Run -s~UU Chiller 6'f1'Vli'ubfl~'€J'ltl'll1'Uf11'1f
'U
'V'l~'€J1J?l1tll:.!6'lm-s~hbil'U'l1'U~{I'VlaJ~
,
2.14.li'i'U{)1'l'<iJ~~B'l..ij~ bl'l1l11J li'fI1uflm1'Utl-s~"ih I>l6'lBI?l b1m~tl nm'l1'U
bri'€J'I'11'Vl,j1vitl1~G'l1'U'l1'U tl'U nv.Jt:J.
d.J
2.15. ~i''U{)1'l'<il~~'€J'l..ijl?lbI'l1l11J'Vl1J1nil-sfi'tJ, 1'€J'lbVi'1il-sfi'li bb6'l~fltlmru Safety ~'U1 ~"I11btJ'U~'€J{ll-if britlfl111J
tl6'le:J~fi'tJ1'Unl';jtl~U~'l1'U 1~nu~tlnm'l1'U'(Je:J'l~i'u~1'l&111J1;:lI'l~B~';1{11,1m~tl~U~'l1'Um1-:J1v.JVh1'lUeltJ
WN-C31
'U
'U
"
3. am'U'Vivl1Lu'Ufl1':i
3.1. mfl1-sfl1ul")1J1~'UU Chiller
o
,,~.,
bfli'€J{ltl'll1'Ufi1'1f~~~ 3 h{l1v.Jvhl{1UtltJ
'I
.1'"
~
4. O1Vi'U~L'Jfl1LLfl'JLlif'a1ilLLfl::'l'U-b'lfl1 b'Un1'au!]'UYI{l1'U
4.1. ~-r'U{)1{1'<il~M'€J'l~l'1bI'l1tJ1J'€J~1'Vl~I'l11J~1iJ'€J~ 2.1 1m.!1'U-s~tJ::b16'l11;},jbn'U
'<il1n nv.Jl:.!. 'Vl~'€J1~i'UVi'l1{1i1'€Jbb&1~'lfl111J"ii1'U{1 (LOI) '<il1n nv.Jl:.!.
"65..iY" 'l1u'<il1n1'Um~-r'UlU"'{I{)1 '1
4.2. ~1'U"ih~Ii1~~€),:jL~:lJtlnU~,:jl'W\9l1:IJ~1i1€)~ 2.2
€)~l,:j~m~eJ,:j li1'Wm~Yi',:j,:jl'WLLa1L"i;'I~1i1\9l1:IJ'1J€)tJL'1J\9l,:j1'W~ fl'Wt:.!. nl'V1'Wl'lm~1'W~~~~L1m1lJbn'W "35 i'W" ,rtJIi11fli'W~f1ru~m~:lJfl1'j\9l~11i11'tJ,:jl'W~1,:j'1 \9l'j11i11'tJ LL~~ ~€):lJ1'tJ€):;h'lci~~1'tJ~l,:j~I'lL\9l~~:IJ:lJl
\9l1:IJVhil€)~
2.1 L~~tJ~8mLa1 ~ v
v
2.15
4.3. fl'Wt:.!. nl'V1'W1'l1~~~tJ~1,:j~€),:jtll1lli1~1'WM':ILLI'iL1~1
8.00 'W. ti,:j 18.00 'W. l'Wi'W~'W'VI~ - I"lfl~
~
~ , LL~~M,:jLL~L1~l
8.00 'W. ti,:j 16.00 'W. l'Wi'Wb"i;'ll{ 81VJ\9l6
b~:IJ 1i1~~€)~bb~,:jl~~f11tJflml'W'1J€),:j
,
~
5. fl'Wt:.!.
bw~i'WVI~~~l'1lfl1'j
1'WfmU~~1tJ~1~ilrl11:IJtl~~"i;'I~rl"<il~vilci1,:jmn
,
'VI~ltJ,b~Vltil 1 i'W
~
i~e),Lll"IJn1~L~'Wm'a1R1
5.1. ~b"i;'l'Wmlf111i1:;~€)~bb'WtJ Work ScheduLe ~lV11'tJ~€):IJ 'V'l~e:J:lJbtl~~'We:J~1V1ci '1l1'l
, Compressor ECC-8 bb"'~ \9l~1"<i1"i;'1e:Jm~tJtJfl1tJfI:IJ
, Lb~~e:Jtlmru1'WYtl~ L~mile:J,:jf(,:jVl:IJ~ ml'WLe:Jfl"i;'ll~fl1~LG'I'W8';ilf11
5.2. ~b"i;'l'We:J';ilf111i1~~e:J,:jbG'l'W€)~1f11,:jl'W 1I'lmLtJmtJmltJfl1';i\9l1:IJ~1i1e:J;},:jd
.
~
~
5.2.1 OverhauL Parts (73 Items) : 1 Set 5.2.2 TechnicaL Advisor Fee : 1 Job 5.2.3 OverhauL Compressor Work : 1 Job 5.2.4 MechanicaL Work (Structure, WaLL PaneL, Cable, Piping and ETC.)
1 Job 5.2.5 Rental of TooLs, Equipments and Facility : 1 Job 5.2.6 Other : 1 Job 6. VI~mnru"ll''Wn1'aY41i11'aru1'a1R1
f1ru~m~:lJfl1';iv:l1i11~rul~
fl'Wt:.!.
~1'l~,:j~'U"<iI~v:l1i11'jrul~ltJ~~b~tJ~fl1~bG'l'UmlAl;}~d
6.1. ~1f11 bb~:;~1~6'l:;L~tJl'll'il,:j11'UbeJfl"i;'ll~L"i;'I'WeJ~lAl 7. 'a1l1ft~ballfl bbft~b~m'LI1"IJt\.m1~\9hdj'W<l1'W
7.1. ~ltJfl1~
7.2. .rr'W\9le:J'U
bL~:;~1'W1'We:J~1'VIci~~1'tJ~l,:j~eJ,:j~'hLil'Wfl1~~~b\9l~mJ ~1'W1'Wf(,:j~'U
bL"'~~ltJ"':;b~tJ~1'Wfl1~vbilml'W 7.2.1. Remove Cold Insulations 73
~1~fl1~ (Le:Jfl"i;'ll~bb'UtJ
1) .
7.2.2. Disconnect Electric Cables (\9l1:IJitlm~ bb"'~Albb'W~t11 '1Je:J~~A1tJfI:IJ,:jl'W fl'W~.)
~
7.2.3. Discharging Oil and Refrigerant 7.2.4. Remove Ceiling, WaLL PaneL, Piping, Cable and Supporting for Export Compressor ECC-8 7.2.5. DisassembLy Suction Pipe of Compressor and Others 7.2.6. Moving of Compressor from M/C Room to Workshop 7.2.7. Lift Down Compressor to Ground 7.2.8. Disassembly of Compressor and Motor 7.2.9. Inspection and Refurbishment of Parts and Components 7.2.10. Measurement of the Dimensions of Bearing, Sealing and ETC .. 7.2.11. Assembly of Compressor and Motor 7.2.12. Moving of Compressor from Workshop to M/C Room 7.2.13. AssembLy Suction Pipe of Compressor and Others 7.2.14. InstaLL Ceiling, Wall Panel, Piping, Cable and Supporting 7.2.15. Replacement of Parts (FiLter, Holder, Drier and ETC..) 7.2.16. Air Tightness Test 7.2.17. Vacuuming and Vacuum Test 7.2.18. Check for Protective ReLays and ETC .. 7.2.19. Check for ControL Sequence 7.2.20. Charging Oil and Refrigerant
7.2.21. Connect Electric Cables (1'l1~fJ5fn".i LLG'I~r\'ILLtI~'l11 "1JeJ.:I~fl1'Uflll.:Jlt1 n'Wj:.j.)
"
q
7.2.22. InstaLL Insulations
7.2.23. Trial Operation
7.2.24. Report
7 .3. (~eJtl1"1J1tlfn".i~ILUtI.:Ilt1
7.3.1. 1t1".i~'w:h.:lm".iI'l".i1~£'lfl'U
vrln~-r'U"ih.:lI'l".i1~£'lfl'U'I'l'U"'m'l'lfl11lJL~tJvrltJ vr~flb~eJlI£'lm'l'l"1Jfl.:lfltlmruvr~tl
~tl6:btl1(9)"J
~tltlmvr'ilfl~lmltJfn".i~".i~'U
LLG'I~~fl1111b~tl11 ~ILUw;leJ.:ILtI~tJtleJtlmru
,111tli11-Utl~ 7.1
,
vr~eJ~tI~1t11vr~L-UTVI(9)bL'VIti 1~~-r'\.J',ih.:l~(1)'ViI".iltJ.:Ilti vr~mtln"'I".ib~tl~(9)~.:11~ n'WN. ~~I".i(t.n1tlVltlYl
"
7.3.2. fltlmcl
vr~fl~tI~1t11(9)"I tltlmvr'ileJ~ln~".i::'U111t1i11-Utl~
7.1 bbG'l~ilfl1111~ILUtI~tl.:lbtl~tJtI n'WN. ~~
,
•
LUtI~~(1) b~~tJlI1 ~bLri~-r'U{h.:l b(1) tJ1~~ fn".inlvrtl(1)".i::tJ::b1Gn ~.:I~-r'U,;ih.:l~::wtl.:l'eJ'l L~cm rh b~tJvrltJ~ln
""
"
'Il ,
n'WN. 111'1~tI'VInmru Lb~'Vnmvr~"'(9)1iClI9i'.:In~11111'1~bn(9)~lnm".i~ILUtI.:Ilt1"1Jtl,:j~-r'\.J"(h,:j n'WN. ~::1~
'i
q
'U
"
ir'U LUtl1t1'ViI,:jlt1'IJfl,:j~-r'U:iJI,:j
"
7.3.3. n'WN. 'lJtl~.:J~fl1'Uflll,:jIt1"1Jtl,:j n'WN. hJ~".i1~£'ltl'Ufn".i~ILUtI,:jIt11t1".i~vr11,:j~~-r'U-.ijI,:j~ILUtlm".itl~i
\I
li
'U 8.
't
n,.n';htl~,:m~It1
8.1. ~-r'U-.ijl,:j~~~eJ.:JLL-.ij,:j".ilCl~fl~tlfi~,:jIt1~L-Ul111~ILUtlfn".i1t1h,:j1'WWI1.:1UtlCl
~,:jlltl'U1,x~fl1'Uflll.:l1t1"1Jm n'WN.
d.J
'U
'U
'U
I
q
G'b.:lvrUltlVI,:jUflCl 11t1 ritltl1t1YlL-Ul~lbUtI,:jlt1
8.2. 1 tI".i~vr11,:jm".i~lbUtI,:jIt1"1Jfl,:j~-r'U-.ijl,:j vrlnihvr~'1(9)1itJ~'Vi11~~-r'U-.ijI.:J1~£'l1111".itl~~~ILUtI,:jIt1~tl1~ 1 ~~-r'U
-.ijl,:j~1 LUtlfn".iLL-.ij,:j1 ~ ~fl1'Uflll'llt1
n'WN. b(9)ClVltlYl LLa~t11bvr~6'I(9)1iClI9i''ln~111:U1;{Ln(9)~lnfn".i~lb
UtI,:jIt1"1Jfl,:j
'U "I
q
IJ
~-r'U:iJI.:J n'WN. ~~1~'I!'ULUtl1t1'ViI.:11t1'IJtl.:l~-r'U-.ijI.:1
8.3. "
"
~-r'U-.ijI.:1~::~tl,:j~(9)'ViI".iltJm".i16'1~, Lfl~tl.:JUfl bLa~€jtlmcl ~'l11b-ulm1~.:IIt1 b~fl1~LbNtln-rm~lflJI11t1afl(1),ntJ
bLa::~flJ'Uflll.:JIt1"1JeJ.:I
n'WN. 'VI".il'U ritltlL~lI~lbUWnti ~,:jdb~tl1~LUtlvr~mi1t11t1fn".i'l11'(Jtl,:jeJfln mClvr~.:I
" ,
.,
'
"
.:I1t1bLmL£'l".i~
~
8.4. ~-r'U,;h:j LLa::~tI~~.:Ilt1"1Jfl,:j~-r'U-.ijI.:1~::~tl.:l b-U1-r'U-n,:jtl1".i'U".i'Hn m~cnn'Un.tl fl1111t1a tl(9),nmY11tI tIbtJ'UltJ
bba::~eJnlvrtl(1)~ll1".i~'U'Ufn".i~(9)m".iflrum'l'l~.:I
bL1 (9)~flll eJ1~1fltll~tJ bLG'I~flJll1t1aeJ(9),nCl"1Jtl.:lb'a.:l1'WW11.:1UfltJ
,
rifltlm".itl~~,:jIt1
8.5.
nlvrtl(1)1~~-r'U{h.:l~fl.:l bb~,:jbfl~m Lb'U'U"1JeJ.:I'U~~'VI"1Jtl.:J~-r'U-.ijI.:J
"
"
'I'l1tlll~eJ.:IL~~tJlIU~".itl".i~1il'1 ~1t1".i::'111'11t1m L~fl
bLanU~".iL-rr1h.:l1'WWI1.:JUtlCl ru 'U~L1ru~(9)i'mnfn".ivru11
".i.:l1'WW11.:1UfltJ
,
.,
.cl
9. an'liw::'UEl{){)It1'V1'<i1zd{)3JEl'U
ujtl~i''U-.ijI.:J~~'Vilfn''.i~.:JlIflmlt1 ~-r'U-.ijI'l~::~fl'l'Vi'11'U~.:IlIfl'U.:Ilt1 'rI'flll~(9)'ViI".iltJ'lTW6'l".itlNafn".itlfi~'lIt1
d.J
Lba~".ilfll~~~~'lllfl'U~ll1Lb'U'U'Wdll~ n'WN. fl1vrtl(1) b£'ltlfll1lfl~fl1'Uflll.:l1t1
/ flru~m".illfn".i~".i1~i''U'lIt1-.ijl.:1'' b~fl
" ,
'U 'U
d
1IQ,1 V
0
4
1I
~
Ii
d
(V
Ill",.
'"'
0
4
<V
V
.d
~ ".i1~6'Iflmlt1'V1f;J".i'U~I.:1(9)1 btltIfn".iLLa1 L£'l".i~ "ll.:l'lIt1(9).:JnG'lI1~:: ~m LLa1 b£'l".i~l'lll1"1Jfl'U b"1J~ fn ".i(9)1 LtltI.:Ilt1 (vr1"1Jfl'VI 2)
';jICla~bi1tJ(9)1t1fn".i~ILUtI.:Jlt1 (i11-rrfl~
7)
bLa::£'llm';jm~tlLfl~fl'lt~'l1t11~m1l1I'ltltl".i::"',:jfi'
~ n'WN.
,
rllvrtl(9)
10. m':il'l':i'd'<ili'u:ntl
"::~'lflru~m".illfn".iI'l".i1"ili''U'lIt1-.ijI'l ~tllIl 1 i'lru:: L~fl'VilvrUI~ ~".i1"il~'U.:JIt1"1iflll "Il(9) Compressor
ECC-8 LLG'I~~".i1~£'lfl'U".i::'U'Ufl1'Uflll
'lJfl'l".i::'U'U Chiller G11vri''U
, (Control) bLa:::fltlmru1'WWI~L~tJ1-rrfl'l~'lvrll(9)
,
bfl~fl'ln,:ji1t1til"ll "1J(9)~
, 3 vrtbtJ~ 11(9)tJil".iltJG'I:::Li1tJ(9)~tI~fltl LLa::vrG'lmnru.nm".iI'l".i1~i''U~.:Jd
n'Wj:.j.
10.1. n'WN. ,,::'Vilm".i Start Up Test ".i~'U'U Chiller (ECC-5, 6, 7 bba~ 8) G11vri''ULfl~fl.:Jn.:Ji1t11l1''ll WN-C31
bba:::b~tI".i::'U'U Chiller ~'ln6i11wlm~eNbth.J';j~El~b1a11~~ln";h 3 "1J1J. b(9)El1'U·lh.:J';j:::tJ~b1Gn~'1nM1~
Operate 11t1
~CoJJJ.P[~S.QLECC-8 "ilo/ilu\l1~1,[ip),U'llvrl Tri~"l.
Flow Low Trip Btlil£'lILvr~m"illn
V-Strainer bfi(9)m';jfl(9)~tI
,
,
Eltlb1t1 Utyvrl Cooling Water
10.2. ~1 Chilled Water Outlet Temperature bba~~l OiL Pressure "lJeJ~ Chiller ECC-8 '<iJ~lIi'eJ~ii~l
tm9b~CJ~n'U~1~'j~'41u Operation
Data
b~eJtJ
2012 (LeJfl?ll'jLb'lJ'U 2)
11. fll~~'UU';j~fl'lJ~~~l'lJ
11.1. ii'j~CJ~L1al 12 b~eJ'lJ fI1CJ'Vi~~m1'Vl~?leJ'Ufl1'jl-n~1'lJ'Il~'el'\.Jmru Compressor ECC-8 bLa~CJeJ:w-r'U~1:wn'lJl1
eJ'\.Jmru~~fl~11?11:1J1111
t -n~1'lJl~\9n:w'\.Jfl~
,
11.2. 1'lJmru~eJ'\.Jmrubi'1~fl11:w~~'\.Jfl~
,
'Vi~mil~?lfI1wl:iJ b'Vi:Wl~?I:W1um'jt -n-!ll'lJ 'Vi~eJhieJCJb
v 'lJ?lfI1W~?ll:1J1'jl1t-n
-!ll'lJl~ fI1CJt'lJ'j~CJ~b1a1-r'U'\.J'j~n'lJ \PIl:wl-11.uf)~ 11.1 t:J-r'U~l-!1'<iJ~lIi'eJ-!lb~:Wb.ul:1J1vi1bU'lJm'j\PI'j1'<iJ?leJ'U bLa~
"
fh'Vi'lJ~Lb'lJ1'V11-!1bLm"lJfI1Clt'lJ 24 .rr11:W-:J
12. 'tUlmflru';fl1';j'tiilm~'lJ
12.1. fl'\"Jt:J. '<iJ~'V11m'j~lm~'lJ1~Lbri~-r'U~l-:J "'ill'lJ1'lJ 100 % "lJeJ-:J11fll\P11:W~qjqjl fI1CJ'Vi~-:Jfl1'j'Vl~?leJ'Ut-n-!ll'lJ'Il~
'el'\.Jmru Compressor ECC-8
bba~flfll~m'j:wm'j\PI'j1'<iJ-r'U,n'lJ~1-:J~
fl'\"Jt:J.
bLl1i-:J~-:J~'lJ
CleJ:w-r'U11'el'\.Jmru
~-:Jmh1?11:1J1'jl1t-n-:Jl'lJl~\PI1:w'\.Jfl~ 'j1:w5-:Jl~-r'U Final Report '<iJlfl~-r'U~l-:J b~CJ'UfeJmbi111~CJflfll~m'j:wm'j
\PI11'<iJ-r'U~1'lJ~1-:Ji '<iJ~'V11m'jm1'<iJ-rml'lJ 1~bbi11b'?l~'<iJ.fl1CJt'lJ 2 ~'\.J~1'"
12.2. t'lJmru~iifl1';j-r'U'\.J'j~n'lJt:Ja-:Jl'lJ fl'\"Jt:.j.
'<iJ~~Vl'Vi,:r-:J~f)~qjqJl~1'\.J1~n'lJ 'Vi~eJl-1m~'lJ~lIi'eJ~~lClt~n'U~-r'U~l-:Jl1
bU'lJb~'lJ 10% "lJeJ-!I 'jlfl1 \PIl:W~qjqjl b~eJfl1'U'j~ CJ::; b1al-r'U'\.J 'j~n'lJ~-r'U~l-:J?ll:1J1'j11~~l1ieJ-r'U'Vi,:r-!laeJ~1'\.J1::;n'lJ
'Vi~eJb~'lJ~l1fll-1fll1Fl'lJ'<iJ1fl fl'\"Jt:J.
"
13. fl1~'\.J~tILi1e:1~"il1fln1~~~ LfI~V:W e:I~1
Via, L"lh~1'lJ VI~e:ll1hLU'U~1'Ua1eH1
13.1.
1umru~~~'U~1-:J1:iJ?ll:1J1'j111111LU'lJfl11~V1b\PI~CJ:WeJ~1 'Vi~ ("'ill'lJ1'lJ 73 ilCJfl11) 1~\PI1:W1'lJ b1a1 ~
"
rll'Vi'lJV111 (.ueJ~ 4.1) ~-r'U~1-!1'<iJ~lIi'eJ-:Jb~CJ~1'\.J-r'Ul~bbri fl'\"Jt:J. 1 'lJB~111'lJa~ 0.1 % "lJeJ-:J11fll~1:w~ruun
"
" '"
fl'\"Jt:J.
bLl'ihl
bn'lJ 10% "lJeJ-:J'jlfllf11:W~qJqJl
13.2. 1'lJmru~~-r'U~l-:JhJ'?Il:W11m-nl:1J11111 bU'lJ-:Jl'lJ1~\PI1:W1'lJ
"
v
d
~l:W"UeJ'Ub'1J\9l-:Jl'lJ ('1JeJ'Vl 2.2
2.15)
b1a1~
fl'\"Jt:.j. rl1'Vi'lJV111
'Vi~eJl:iJ?I l:Wl'itl1111 bUWl1'lJ
,
f,I"
1
"",
19.1
L'Vibbmb?li'<iJfI1CJ 'lJ'j~CJ~b1al'Vlm'Vi'lJV1 1 ("lJeJ'Vl 4.2)
, v
V
0
aIt
iitv'
V
V
~
t:.j1'U'<iJl-!1'<iJ~~eJ-:Jb?lCl
"
rh'\.J-r'Ul~bLri fl'\"Jt:.j. 1'lJB~'jl1'lJa~ 0.1 % "lJeJ-:J'jlm\9l1:W~qJqj1 bbflb:iJbn'lJ 10% "UeJ-:J'jlfll\9l1:W~qjqJ1
13.3. t:Ja11:W'lleJ-:J~1'\.J-r'U~bnV1~'lJ
"iJ1fl.ueJ~
13.1
bLa~
13.2
'<iJ~hM'lJ
10%
'lleJ-:J'jlfllf11:W~qJqJl
14. ft11:W~\Jj:lfl'1fe:l\J
14.1.
b~eJ~-r'U~1-:J11>1'V11-:J1'lJbbi11b?l~'<iJI'l1:w~n'ru1il
bba~
"
.~ '"
fl'\"Jt:.j.
11>1'V11fl1i~11'<iJ-r'U-:Jl'lJ
bLi11WU;hii
G'i1'lJ1V1G'i1'lJ'Vi{j~
'lleJ-:J-:Jl'lJbnV1"1i1i~baCJ'Viltrei'lJLnV1'<iJlflfl11:W'UflW~eJ-:J
'<iJ~LU'lJIV1CJ'V1111b.iL~E1'UfmJ VI~eJloii1'?1V1l>1eJCJflfllfl1W
'Vi~eJ
,
,
,
'V1111bJl1fl~eJ-:J(i11:W'Vi~fll'1Jlfl11n\PI1:W t:J-r'U~l-:J'<iJ~~eJ-:J-r'U~~'1JeJ'U 'V11fl1'mm'll1'Vim~b~tI'U~eJCl IV1ClhiL~tlfl~eJ-:J
v
"
LmL~'lJ ~lLb1-:J-:Jl'lJ ~11?1~, 'Vi~eJ~11oii~lCJ~'lJ1V1'<iJlfl fl'\"Jt:J.
14.2. t:J-r'U~1-:J'<iJ~~eJ-:J-r'U~V1'1JPJ'UI'iPJfl11:WbaCJ'Vi1Cl"Ue:I-:JeJ'\.Jmru B'lJLnV1'<iJlflfl1'jm~'V11'lleJ-:Jt:J-r'U~1-:JLm ~.:jil'Vi1fl fl'\"Jt:.j.
"
,
"
LU'lJt:J1111 LU'lJfl11bbm'llfl11:W LaCJ'Vi1CJ~-:Jmh1LeJ-:J fl'\"Jj;.j, '<iJ~fl~~11-n~lCJ\9l1:W'<iJ~-:J~bnV1~'lJ~-:J'Vi:W~ L"Ii'lJ ri1Lb1-:J ~1
"
1?1~ LU'lJIIi''lJ n'Ut:J-r'U~l-:J
,
"
14.3. fl'\"Jt:J. "lJeJ'?I-:J1'lJ~'Vl~~'<iJ~ b-n11'\.J1111 bU'lJfl1'jl'lJ?lm'lJ~ bLa:; L1al~~-r'U~1-:Jvil Lil'lJm1eJ~ ~-:Jt:J-r'U~l-:J'<iJ~~eJ-:J~m
"
"
"
b~tlfl~1baCJ'Vilt1'<iJlfl fl'\"Jt:.j. l:Wbru'lJ'Vlflfmu
,
14.4. 'Vi1fl~'\.J~'U1i-:Jl'lJ'lleJ.:j~-r'U~1-:JhJ'\.J~'U1ifll:Wi~L utl'UiimJ-:JR'U 'Vi~eJ'\.J~U~.:jl'lJl:Wbl>1t:Ja LU'lJ~1l1WeJ1'<iJ bLat1~-r'U
m'jLb~-:JL~eJ'lJ'<iJlfl
fl'\"Jt:J.
'Vi~PJ
t:Jbb'Vl'lJn~
\I
t:J-r'U~1-:J'<iJ~lIi'eJ-:Jvi'1m'jb'\.J~tJ'lJ~1~'\.JniWl.:jl'lJ~'lJ11'lJVi
d.J
'\I "
14.5. ~-r'U~l-:J'<iJt lli'PJ-!I-r'UtJ~'1JeJ'U bba t'\.J~'U1il'ieJ ~'\.J~'U1i.:j1'lJ'1JeJ-:J ~-r'U ~1-:J1 ~~fl~eNfl1:Wfl!j'Vi:lJ1 tJLb'j.:j-:J1'lJ 'Vi~eJ fl!j'Vi:W1 tJ
~'lJ" 1~E1~-r'U~1-:Jl:uiii1'Vlth~E1fl1eJ-:Jbmn'U fl'\"Jj;.j, l:U11mrin~., ~.:ji'lJ
14.6. ~-r'U~1-:J'<iJt~eJ-:J-r'Uf,'j~'1JeJ'Ul'ieJfl11:WL~tJ'Vi1t11~ .,I ~bnVl~'lJn'U~'\.Jn'U1i-:J1'lJ'1JeJ-:Jt:J-r'U~1.:j
1~mnb'Vi(i1B'lJbn~'<iJ1fl~
d.J
'U '\I
'\I
"I
'U
15. n1'ulm~naqjqp
fl'W~. j;"jlm'm'Ui)m~nif1lf1l1tl'U~-r'U~1.:J1~ L~i)Lf1~mruilthnlj~.:Ji)~l.;jl~ ~.;j;f
15.1. N~if1lf1l11'WtI~~L~'W&i'l~f1I L-rl'W ~-r'U~1.;j1~b~1t1~U~.:Jl'W \ll1111'W b'lm ~ nvl~. fhvl'W~
15.2. vTlfl'll11b~ClVllmbni:Mbbri nw~. €l~l.;j~lmb~.:J ei''WbtJ'W~'fI~lnm~tI~u~niJ<iji).:J~-r'U~l.:J
mru~-r'U~l.:J'VhN~n~~~bUCl'UlWb~i).;jml11tl'fli)~.nCl ~.:Jm~~~rii)l~\n~ml11b~ClVllmbri nw~. i)~l.:J~lCl Lb~.;j
15.4.1'Wmru~~-r'U~1.:J1~tln'U1i.:Jl'W\ll111b1mJ1<ijirufl'l~i)1~~'iJVI~.:J
VI~'iJiibVl\lll~ nwe..!. b~i)1~';h ~-r'U~1'l1~
d.J
15.3.
tl°~ 'U
~
'I
j;"jlm~flvTl'll'W-r'U~l'll~bba'lbj;"j~~ ~n~'iJ.;j fl~'Ul{'l'WM111if1lf1l1
nwe..!.
j;"jlm~fI'Ui)m~nif1lf1l1;f bb'fl~b~Cln
r11b~ClVllCl~bn\imri nwe..!. 1~ bb'fl~ nwe..!. ii~'VIt~'<\I::~l.;j ~-r'U~1'l~1C11V1~b~1'i"h-:J1'W<ij'iJ-:J~{'U~1-:J1~bba'lbj;"j~'<\I
'fI~'l.:J1tI ~-:J;fVlln nw~. ~1'l~{'U~1.:J~1 CllVlllL'W~lfllj;"j.:Jn11~lfllM111ifllflll;f ~-r'U~l'l'<\l~~i).:JbtJ'W~-r'U~~<iji)'U
rhl.g'~lC1~j;"j-:J;ff'W l~Cl~{'U~l.:J~'WCI€llll~ nwe..!. ,xn bb'fl~/Vl1'iJ~'Urilb~ClVlltJ bb'fl~/VI~i)ril~l'l~j;"j-:J;ff'W~ln
Vlantl~~tl'W~.:JVlll~ Vl1'iJ'Ul.:J~'l'W bb'fl::/VI~i) ,xn~lm~'Wl!1l~ ~~{'U~1.:Jii~'VI6~~~1~{'U~ln nw~. 1'l111~ nw~ .
'IJ 'I 'U
'IJ
'IJ
o~o~
'U
'U
'U
'IJ 'IJ
.;
bVl'WM111?lllm~
15.5.
b~i) ~{'U~l.:Jtiil bil'W.:Jl'W1tI'U1.:J~'l'W
'IJ bb'fl ~ii~'fI'll'W~lrdl11lM~~l'Wm~Cli)ll-r'U
...
Vl1'iJ~{'U~1.:Jtiil Lil'W-:Jl'W~l~l
'IJ
bL'fIdlbb'W'l1 ,Jll~~11'b'lmbf1'W111V1'W!1l1'Wif1lf1l1~'Wm~~.:J~'fIl~bn!1lml11 b~ClVllCl1~bbri
Vl1€l~-r'U~1.:J1~
nwt:-J.
tI~tw;\lll11 b1m.!1 <ijif1lf1l1~vh11
i 6 . .ue:lfhVl'I.J~i11tf1.'l.JL~il.:J A'Jl:utl'flil~.nt:lt'I.Jn1"a'Vh.:Jl'I.J
~-r'U~l.:J'<\I~~'iJ.:JtI~'U1il'll11~mi'lV1'W!1l L~€l-:Jml11tl'fl€l~.nCl <ijeHm~1WVh~lC1t:-J~\llbb";-:JtI~~ b'VI1"l1'VICI Lb'fl~tI~U~
\ll111tl~:::ml"l<ij€l.:Jm:::'VI1'l.;jllVll~1'VICI b~m ml11tl'fl€l!1l.nCl 1'Wm~vi'l-:Jl'Wb~ Cl'ltl'U Lfl~i).:J..ijmn'fl ~'lll~.:J~€l.:JtI~'U1il'll11
ri'lbb'W~'I!l bb'fl~~€lbj;"j'W'iJbb'W::: VI~'iJ~'iJtllV1'W!1ll'll11~~m'Uflll'll'W VI~€llmmrl1'Uflllml11tl'fl'iJ!1l.nCl VI~€lb~lV1,Jl~
'IJ
•
m'Uflllml11tl'fl'iJ~.nCl<ij€l.:Jm~1wvhr:hClt:-J~M bb ";.:JtI~~ b'VI1"l1'VICl
,
"
•
tllV1'W!1l
b~€lt1i).:Jtl'Wml11 b~tJVllCl ei'Wm~~:: Ln!1l;ff'Wtl'U
m~1wvhr:hClt:-J~Mbb";.:JtI~::L'VI1"l1'VItJ til-:J~i)1tlil
16.1.
16.2.
~~'U~l.:J"iI:::~€l.:JtI~'U1iMl11~::LUCI'U bb'fl~~€lnlV1'W~m~-:J1wYhtl~~ml"l
~~'U~l.:J"iI::~i)'lii ~tI. ,x'lVl,Jl.:Jl'W b~€lvi'lV1,Jl~tI~~j;"jl'W.:Jl'W Lb'fl::~bL'fIm'Uflllml11tl'fl€l~.ntJ1'Wm~vi'l.:Jl'W
'IJ 'IJ
,
1'l'fl'iJ!1l n'fll<iji).:Jm~tii'l bil'W.:Jl'W
16.3.
~~'U~1-:J"iI~~'iJ.:J..ij~1~crtl d.Jntw;.:Jl'W<ij€l.:J cr~'U~l-:J'VInfl'W~~€l'ltl d.Jntw;-:Jl'Wl'll11irurul b~l-n-:Jllll'l~n1~ fl'll11tl'fl€l!1l.n
"iIln m~1WYhr:J1Clt:-J~l'lbb";-:JtI~~b'VI1"l1'VItJ (nwt:-J.) ri€l'I.Jb~lltl~tw;.:J1'W1'l1:uif1lf1l1
'U
"U "U
~ tv
'1
16.4. cr{'U~l.:J"iI~~'iJ-:J..ij!1lvi'l
Before Action Review (BAR) Lb'fl::: After Action Review (MR) f1€l'W
'IJ
CI
Vla.:J
tI~'U1i'll'W
16.5.
cr-r'U~l.:J"iI~~€l.:Jvi'lm~tI~:::dj'Wml11b~tJ'l bb'fl~tllV1'W!1lm\ll~~l'Wm~t1'iJ'ltl'Wl'll:ULb'U'U~tllV1'W!1l
'IJ ...
l!1lCl,x'lVlifl.:Jl'W
btJ'W~tI~~bjJ'Wbm~ "iItI. VI~'iJ~..ij!1lm~'U~';'VIbtJ'W~~'U~m
16.6.
bb'U'UtI~~bjJ'Wml11b~tJ-:J"iI~~i).:JbL'W'U1t1tl'U l'U<iji)i)14f111I'lb~1vi'1.:Jl'W (Work Permit) jJu~,1'W,x'lVliflbbe..!'Wn
b~'W bfl~€l.:JtI~:::lilln~ Vl1€lb~1<iji).:J~'W~"iI~1~€l14f1111'l1~b~l.:Jl'W
16.7. cr-r'U~l.:J"iI~~m-<5'~bl'l~tJll'iJtlmrut1B.:Jtl'WG1'l'W'Uflfl'fll-Mu,f1
~tln'U1i-:Jl'W<ijm~{'U..ijl.:J€l~l.:JifBtJ
1~ bbri Vlmnil~.nCl
IV "I
'l
'U
d.J
'U
~€l.:J bvhil~.nCl bb":::fI.:Jii€ll 'WtI~mru~LflCl'l'V'lB&i'lV1-r'U'll'Wb~CI-:Jei''WI'l~ltJ b-rl'W .:Jl'Wl'W~j;"j.:J -:Jl'W~ei'Umml"l bb"~
~'W"I btJ'W~'W 'VI1.;j~~'U~l-:J~'iJ-:J..ij!1lbM~Clll€ltlmrub~m~lll~bVllll~j;"jlltl'Uam~ru~<ijB.:J-:Jl'Wbb,,~iitI~lllrubflCl-:J'V'lB
16.8. 1'Wm~t1i)-:Jtl'Weifl~.nCl ~·{'U~l.:J"iI~~m..ij!1lbl'l~Cllli)-:Jtil'U b'V'l~-:JtI~~b.fl'VIflli'U'iJ'W1!1l'iJ€ln 1"/j(?\ ~!1l~.:J111'W'U~nru~
tI~U~.;jl'W€l~l-:J,Ji)Cl 1 'I!!1l 1'i'iJ~'W~tI~'U1i'll'W 225 1'l1~1-:Jbllm bb"~ i)-:Jtil'Ub'V'l~-:Jtil'lmh'l~'iJ-:J€l\:!L'Wj;"j.fl1'V'l
'V'l~'iJll1.g''ll'W\ll''B~nm bbm~..ij~'iJmllm~1.g'-:Jl'W Vl1i)m~til'Ub'V'l~.;j~'W~'W~n'Wbbri~tlntw;.:Jl'W<ijB-:J~~'U~1-:J
d.J
16.9. -Ml11~tlii'U1i-:Jl'W<ijB-:J~{'U~l-:J
~ll?l~l
CJ1bj;"j'V'l~!1l'VIn"!lil~~~Vl11'ltlnU~'l1'W1~m~!1l<ij1~
~fl'l'Uflll-:Jl'W<ijm nwt:-J.
dJ
d.J ii~'VIti-:J~:::~'U ~tI~U~.;jl'W<ij€l-:J~{'U~l'l~iimm~ii'Wbm"illn ~~1 CJ1b?l'V'l~~ Vl1mtm'V'l'VI1-:J11-:JmCl bb'fl~~l'lh
,
'IJ
'IJ ,
'IJ
•
'U
'\.I
'1:
'I
~hj'V'l~'iJlltl~U~-:Jl'W b~lt1~mi.;jl'Wl~m~~<ijl!1l
16.1O. m~-<5'!1lvi'l,r-:J-rl'W~€l.:JL'U'W1 tI\ll111~BtllV1'W!1l<ijB-:Jm:::'VI~"NllVll!1l1'Vw
'U
'U
'U
'I
16.11.
~-r'U{)\:l"il~~eJ'l..ijvml~mJeJtJmru'j'~'U1tJfl'r'W ~'W1m~b'VItJ 'VI~mbti?f~bn(;r'il1nm'j'tJfi'U1l'l1'W'j'1:JJ~'l..ijVlbb?f'l?fl1'l
d..J
'U
'I
'I
1~ b'VI:JJ1 ~?f:JJ tl'U?f .fl1Vl m 'j'Vl1'll'W'1JeJ'l ~tJ fiU~'ll'W'1JeJ'l ~-r'U {)1'l beJ'l
"
d,.I
"
~fl1'Ufl:JJ'll'W'1JeJ'l n'Vlt:J. iJ~'VI'ii'l'j'~r'Um'j'tJfi'Ull'll'W
'1JeJ'l~-r'U{)1'l1~'Wmru~b~'Wl1 iJm'j'tJfiu~~~lnl1
d..J
d..J
:JJ1 m~1'Wfl11:JJtJfleJVltl
tJ'1JeJ'lm'j'
1
'VlYh~l
~1t:J~
~
bb
v1'ltJ'j'~
b
'VIPl1'VItJ
'
V
I
~eJ~
b~tJ'l~eJm'j'bnVleJu~b'VI~
'"
,
,
16.13.1'Wmru~ bnVleJu~ b'VI~tl'U~tJfi'Ull'll'W'1JeJ'l~-r'U{)l'l
~-r'U{)l'l"il~~m
bb{)'l1
~~fl1'Ufl:JJ'l1'W'VI'j'1'U~1:JJ
bb 'U'U'VleJ~:JJ~
d.J
n'Vlt:J. n1'V1'WVlmtJ1'Wb1f11 24 i'11:JJ'l ,r'U"il1neJU~b'VI~bnVl~'W
,
,
16.14. ~tJ5U~'l1'W'1JeJ'l~-r'U{)1'l"il~~eJ'l?f1:JJ1'j't1~1'W~qj~n~ru
bbfl~thtJtJ'j'~mPl~1'l1 vi'1'Wfl11:JJtJfleJVltltJ~ biJ'W
16.12.
'U
'U
'I
'I
'U
'I
'U
'U
'I
'U
~1'V1,r'l~eJm~11 'VItJ bbfl~~eJ'ltJ5u~m:JJ€l~1'lbfl~'lfl-rVl
16.15. ~-r'U{)l'l"il~~eJ'l..ijVlvhLhm~eJ'W bb?fVl'l bb'lJ1 b'1J~'j'eJ'U'U~b1ru~tJ5'U1l'l1'WbU'W'j'~tJ~
b~tJ'WbU'W'j'tJmVl 'VI~eJ~1'V1,r'l~mU'Wm~11 'VItJ
"
vl1'l1'W
~ b~ tJ1tl'Ufl11:JJtJfleJVltltJ 1VltJ
?f1:JJ1'j't1~1'W1vi'~Vlb"il'W 'j'~tJ~vi1'l 20 b:JJm ~Vl~'l111'W'U~b1ru
16.16. fl1Vl?f~'lmm'Wm'j'~nfl1n
bn'W
bbfl~tJnl?fVJ~1'l1 ~-r'U{)1'l~eJ'l~'j'1"il?feJ'UeJ~b?f:JJeJ 'VI1n~'j'1"ilVl'Ul1iJfl11:JJb~tJ'VI1tJ
10% '1JeJ'l"il1'W1'Wb~'WmVl "il~~eJ'lbtJ~tJ'W1'V1~Vi''WVl
16.17. ~-r'U{)1'l"il~~eJ'ltJ5U~'l1'W~lm~'U'U'1JeJeJ'4qj1~b'ihvl1'l1'W bbfl~'j'~'U'IJ'Lhmb'1J1'W'1JeJ'l1 'j''l1'Vlfh (WORK PERMIT
TAGGING SYSTEM)
~Vl~eJ'W'j'~'U'U'VI1'lnfl,
1VltJ~Vl~eJtl'U~fl1'U~:JJ'l1'W'Vlnfl~'l neJ'Wb~:JJm'j'tJ5'U1l'l1'Wfl~'lbb'j'n1'Wbb~fI~~tJmrubYieJ
1'Vlyh
bbfl~b~eJtJ5llii'l1'Wbb~1b?f~"il ~eJ'l'1JeJtJVl'j'~'U'U'VI~bUtJ'W'll'W (TAGGING SYSTEM)
~'l'VI:JJVltl'U~fl1'U~:JJ'l1'Wvi'1 tJ
1VltJ1 'W'j'~'VI11'ltJ5U~'l1'W~-r'U{)1'l~eJ'l1~~fl1'U~:JJ'll'W'VI'j'l'U'Vlnfl~'l bYieJ'1JeJ eJ'4qj1~
b~'Wbfl~eJ'l'VIVl?feJ'U~tJmru'VI~eJ~VltJ'j'~?f'lfl1Vl1 n~l:JJ
16.18. fln{)1'l'1JeJ'l~-r'U{)1'l"il~~eJ'liJmmn'Wnl1 18 tJ'U~'IJ'j'ru bbfl~~eJ'l~'W'VI~bUtJ'WeJtJ1'W Vl'j''IJ.tJ'j'~tl'W~'lfl:JJ
16.19. ~1:JJ~-r'U{)1'lvl1m'j'b~eJ:JJ, ~Vl 'VI~eJ~Vl~'l~'W'l1'W~1'l1 b·ihtl'U1fl'j''l?f~1'l'VI~eJci1'W'VI-d'l?b'W1Vl'1JeJ'l1 'j''l1'Vl~1 neJ'W
1vi'-r'UeJ'Wru1~"il1n~fl1'Ufl:JJ'l1'W 1 'Wmrumvi'-r'UeJ'Wru1~ bb~1 b~eJ'VI:JJVlfl11:JJ"il1 bu'W~~eJ'l1~bb~1~-r'U{)1'l~eJ'l~Vl
~'W'll'W,r'WeJeJn bbfl~~mb~'l1~eJ~ 1 'W?fmVl~~m:JJ~~fl1'Ufl:JJ'l1'Wnl'V1'WVl
"
'"
16.20. bfl~eJ'l..ijmnfl'VIn'lllJVl
bbfl~eJtJmru~eJ'lvl1'l1'W
1VltJh]iJb~tJ'lv1'l
'VI~eJfll'W:JJ1n tjVltJn~"il'Wbu'W~'j''Um'Wbbn
,
,
~tJfiU~'l1'W~eJtJ1'W'U~b1ru-rr1'lbfitJ'l
'VI1nm'j'vl1'l1'W'1JeJ'lbfl~eJ'l..ijmnfl 'VI~eJeJtJmru1Vln~1:JJiJb~tJ'lv1'l 'VI~eJfll'W
d.J
1m~tJ:JJ1n bbfl~~fl1'Ufl:JJ'l1'W~"il1'j'ru1 bb~1 b~'Wl1:JJ1mn'Wfl1'j' ~-r'U{)l'l"il~~eJ'lbtJ~tJ'Wbb tJfI'l bbm'1J 'VI~eJm~vl1
"
,
"
m'j'eJ~1'l'VI-d'leJ~1'l1Vl bYieJ1 ~uru'Vl1-d''VI:JJVli'W1 tilVltJ~-r'U{)l'l bU'W~eJeJnfh1~~lmeJ'l~'li'W
~
""
'U
'I
'U
'I
'U
IV
'U
'I
'U
'U
'I
'U
QI
'U
'I
16.21.1'Wmru~tJfi'U1l'l1'W1'W~?f'l
d.J
'U
bbfl~iJ'VI'tl1tJ'l1'W~'WtJfiU~'l1'WeJ~~lnl1
1 ~~-r'U{)l'l~Vl~'lbfl~eJ'lUeJ'ltl'Wl?fVl~n'VIci'W
d.J
'U
1Vl tJ bfl~eJ'lUeJ'ltl'Wv1'lnci11"il~ ~eJ'l?f1:JJ1 'j't1U eJ'ln'Wl?f Vl~~
, n'VIci'WfI'l :JJl1vi'
~lliib'VII'J1Vl ~
'U
'I
bbfl~'VI1 niJ bfl~eJ'lUeJ'ltl'W bb~1 n ~1:JJ
~ bn"Vl~'Wtl'U~tJ5u~'l1'W~'l?feJ'U?f1'W1vi'11iJ?f1 b'VI~:JJ1"il1f1~-r'U{)1'l
~-r'U{)l'l~eJ'l-r'UtjVl'ljeJ'U1'W
A1 b~ tJ'VI1 tJVl bn Vl~'WVi''l'VI:JJVl
~-r'U{)l'l"il~~eJ'l b?f'WeJ bbt:J'W'll'Wm'j'1~fl11:JJ'll1tJ b'VI~eJ~tJfillii'l1'Wm~-r'Uei''W~'j'ltJ''il1nm'j'bnVleJ'Ullb'VI~
1 'W'j'~'VI11'l
d:J
m'j'vl1'l1'W~eJ n'Vlt:J. 'j'1:JJ~'l#leJ'ltJ5'U1l~1:JJA1bb'W~'lhvi:JJb~:JJ (li'liJ) '1JeJ'l n'Vlt:J.
16.23. ~-r'U{)1'l"il~~eJ'l..ijVl'VI1eJtJmru1~fl11:JJ'll1m'VI~eJm:JJbbt:J'W~b?f'WeJ11 'j'1:JJ~'l1'Wcil'W~ n'Vlt:J. b?f'Wmb'W~'l11 bvi:JJb~:JJ
"
,
16.24. ~1:JJ'l11?f1'j'111'Vl'Vln'lllJVlbn'U111'W'U~b1ru~tJ~U~'ll'W bl'Wbb~mru"illb U'W ~'l~eJ'l1vi'-r'UeJ'4qj1~"il1n~fl1'Ufl:JJ'l1'W
'VI~eJ b{)1'V1,j'1~fl11:JJtJfleJVltltJ'1JeJ'l n'Vlt:J. bbfl~~l:JJ?f'U'U'VI~
" , 'VI~eJ'l11b tJfl11 'Vlb'ih1n~'U~b1ruv1'lnci11
16.25. mru~Vl~'l bbt:J'l1'Vli'1fl'j'11.fl1 tJ'WeJnmfl1'j'~eJ'liJ'VI~'lfl1UeJ'ltl'We.J'W bbfl~~1:JJ~eJ?f1tJ1 'Vl'1JeJ'leJtJmru'VI~mfl~eJ'liJeJ
,
16.22.
'U
'U
'I
'I
~1'l':h:JJtl'W'VIfl1tJeJtJmru1
'Wbbt:J'l1 'Vl~~1 b~tJ1tl'W
,
m
bfl~eJ'l..ijmbfl~eJ'liJ eJm 'Wm 'j'tJ d,.Ifi'Ull '11 'W ~eJ'leJtJ"1 'W?fmVlm~i1'j'Vl'UnVl':ieJ'l
bbfl~iJfl'j'eJ'Utl'Wei''W~'j'ltJ
,
16.27. mrutJ5U~'l1'W1'Wb1f11nfl1'lA'W ~-r'U{)1'l~eJ'liJVl1'l1'VlcieJ'l?fl1'leJ~1'l bYltJ'lVleJvi'1'U~b1rutJ~U~'l1'W
16.26.
16.28.
16.29.
~-r'U{)1'l~eJ'lbn'UneJ'l1?fVl1~bU'lJ'j'~bUtJ'U
bbfl~vl1fll1:JJ?f~mVl'U~b1ru'VInfl#'l'VI~'lb~n'l1'W
'"
,
m'j'i'U~tJ1'WVl1'V1'W~mtJ1'W'U~mlJh'l1'Vlfh ~eJ'l1~fl11m~~Vl'j'~1'l bbfl~iJfl11:JJb~11~bn'W
'VI~eJfl11:JJ b~1m 'j''l1'Vl~ln1'V1'WVl
40 n:JJ.
~eJ
i'11:JJ'l
16.30. ~-r'lFh:jlil::: ~€l.:j'IJllllii m:u'Ult1'U1CJbb;;'t:::-if€lr\'l'VI'U~ m:JJ':i:::'U'Uf11':i:5'~f11':if)rum'V'l ~.:j bbd~;K€l:U €l1~1€l'Ul~tI bb;;'t:::
A11:u'IJ;;'t€l~.tltl'lJ€l.:j1':i.:j1~vhl.:jU€ltl
17. '1i'eJ'IJ~,:r~1'Uf11':i{m~1A'J1:u'IJaeJ~.tltl
17.1. ~-r'U~l.:jIil:::~€l.:j'IJll,:r~l'Il:un~':i:::bUtl'Uf11':ib-ifl - €l€ln'U~bdru'lJ€l.:j n~~. l~mA~.:jA-r~
17 .2. ;;'tn~l.:j'lJm~-r'U~l.:j
~m ~~,:rmbb?f~.:j l'I'UI'I;;'t€l~ bd;;'tl'lJru:::'lJn,:r~.:jl'U€ltl
1'U'U~bdru?fm'U~'lJ€l.:j n~~. bb;;'t:::~l:uil1~
'\I
'\I ~
'\I
tfl'U b'lJI'I'VI1.:j~1:U1'l1:u~~-rm~1'U~bdru'lJm1':i.:j1~~1'!'U 1 r\'1'V1'U~11' tlf1b1''Ubb~liI:::1~-r'UAdl:uEl'UtI€l:Ulilln
~{m~1'U~bdru'lJml':i.:j1~~1'!'U1
b-ifl1
17.3.
~-r'U~l.:jIil:::~mbb~.:juru~':ilt1~€l~'lJnU~.:jl'U'lJm~-r'U~l.:j
~mJulillilu'U .nil;;\'lb'Ulb~:U bb;;'t:::':i'IJ~lt1'lJ'Ul~ 1
d.J
v
'U 'U
'U
'U
'I
'\I
'\I
'I
'U
x 1
'V'l~€l:um'V'l~1t1Um'IJ':i:::"il1~1'IJ':i:::'ll1'll'U 1~~A1'UA:U.:jl'U'lJm n~~. n€l'U~'lJnU~.:jl'Ub-ifl
d.J
.a1 "ill'U1'U 1 ':i'IJ
'\I 'U
vll.:jl'Ul~tI~-r'U~l.:j
~mvllUru~~'lJll'U1i.:jl'Ubb'U'U:!J1~i'd
tim tI'VI~.:jlJf11':ib'IJ~ tI'U bb'IJ;;'t.:j~-r'U~l.:j~m
bb~.:j1~~A1'UA:U
'U
!IV
v
'U 'U
'U
'I
.:jl'U'VI':il'U'VInA-r.:j
,
17.4. ~'lJnU~.:jl'U'lJm
~-r'U~1.:j
~m bb~.:jbA~€l.:j bb'U'U~ b'VI:W€l'Ufl'U'VInA'U
'U
dJ
'U bb;;'t::: bU'UbA~m bb'U'U~ ?fl:!J1':ifl"ill bb 'Un1~€l ch.:j
'I
-B'~ b1iI'U".h bu'U~'lJllu~.:j l'U'lJm'U~,;''VI
17.5. ~'lJnU~.:jl'U'lJm~-r'U~1.:j~m~bb;;'t'VI-r'V'lcJ~'U~t\'lb-if1:!J11'U'U~bdruh.:j1~~11~tI
n~~. liI:::hj-r'U~~'ll€l'U1~6']I ~.:j~'U
d.J
'U
'U 'U
1'Umru bn~f11':i'll'l':i~ 'VI~€l ?fru'VIlti
,
"
~
17.6. ~-r'U~l.:jIil:::~m1~A11:U~1:U:W€lfl'U'V'l'l1ml'U-rmnA11:u'IJ;;'t€l~.tltl 1'Umru'lJ€I 1'1 ':i1iiiA'U
"
17.7. ~1:ut\'1'lJm~~n~'VI:Ult1b-if1:!J1mtl1'U'U~bdrul':i.:jlvJ~11~m~~'lJl~
17 .S. ~1:ut\'11?f~~'lJmru'~ 1€l€ln'U€ln'U~bdru n~ ~. n€l'U 1~-r'U€l'4t1JlI'11i11n ~lJell'Ulli1€l'4~~
17.9. ~l:U~:U?f':il
mtl1'Ub'lJI'I'U~bdruh.:j1~~1
, bb;;'t:::'lJm:W'Ub:!J1'V1n'llii~
,
17.10. ~1:un€lf11':i'VI:::bm:::i11'V1 mtl1'Ub'lJI'I'U~bdruh.:j1~~1
17.11. ~1:ut\'l€l1T5U'U
,
bA~€l.:jm:::?f'Uu'U
bb;;'t:::ll'1m:::b'tJ~b-ifl:!J1mtl1'Ub'lJI'I'U~bdruh.:j1~~11~m~~'lJl~
,
,
17.12. hl€l'UrulI'11~~1t1m'V'l 'VI~€lu'UVinm'V'l1'U'U~bdru n~~. n€l'U1~-r'U€l'UrulI'11i11n~lJell'Ulli1€l'Umi
'I
'I
QJ 17 .13. ~'lJll'U1i.:jl'U'lJm ~-r'U~1.:j1il:::1~-r'U€l'4t1JlI'11~1,'tl~€l.:jJl
'I
'U
QJ
bb;;'t:::~€l.:jm'UJl bO'V'll:::~~~ n~~. r\'1'V1'U~11'b'l'h'!'U
17 .14. ~-r'U~1.:j1il::: ~lt1m'V'lf11':i'IJnllii.:jl'U'lJm~-r'U~l.:j~m1~-r'Uf11':iEl'UtI€l:Ulilln~lJell'Ulli1€l'U:u1in€l'U
dJ
'U 'U
'I
'U
17.15. ~m'IJllu&im:un~~'U1 vtt':i.:j1~~1r\'1'V1'U~H ( LOCAL RULE)
18.
t1"
"'4,,11
II.
::i
11"/
II
'tmnl'H'Uft 'VI'am{leJ'YJ,"lI~1'YA'J13J aeJ~m.l lJ,a::"G1{1IJ,'J~aeJ3J b'l.H1'U5I1{1b'VI3J1
~-r'U b'VI:!J1'V1~€l~-r'U'1b.:jlil::: ~m'IJlllliim:un~'VI:!J1t1~3JA':im bb':i.:j.:j1'U bb;;'t:::n~'VI:!J1t1A113J'IJ;;'t€l~.tltl1'Uf11':ivll.:jl'U1~ tI
bA~.:jA-r~ bb;;'t:::~-r'U b'VI:!J1~mr\'ln'UA1'UA:U~ bb;;'t1~~''lJnllii.:jl'U'lJ€l.:j'U~,;''VI"1
tI d.Jnu~ bu'U1'IJ I'Il:unf1A11:u'IJ;;'t€l~.tltl
€l1~1€l'Ul
dJ
d.J
'I
'U 'U
~tlbb;;'t:::~.:jbb1~;K€l:U1~tlbA~.:jA-r~vr.:j~€l1 'lJd
'U
1. 'lJll'U1i1'l1:un~A11:u'IJ;;'t€l~.tltl~11'IJ ~'IJ
nU~.:jl'U~€l.:j?f1:U1?f'll~
bb 'U'U~€l1:U'lJm'U~,;''VI~:5'~:!J11~ " :'..J ,
~1:U?f'U'U'VI~'U~'Uvtt':i.:j1vJ~1 'VIlnlJAdl:u"illbU'U 1iI:::~€l.:j?f'U1'U?fm'U~~ n~~. :5'~1~b'l'h'!'U
" ,
"
hhu'U~~vll1~bn~'IJ':i:::f11t1
1~ 1'U~'Uvtt':i.:j1~~11~c.lhJ1~-r'U€l'UrulI'11i11n n~~.
"
,
~l3J~3J?f':il
, b~'Uf11':i'V'l'l1'U bb;;'t:::'V'ln€l1T5, b-ifl:Ul1'U~'Uvtt':i.:j1~~1
~
'lJlllliil'll:U'Ult1'Ult1f)rum'V'l
~.:jbbd~;K€l:U €l1~1€l'Ul~tI bb;;'t:::Adl:u'IJ;;'t€l~.tltl'lJmh.:j1~~1
1~'U~,;''VI:5'~'VI1€l'IJmruiJ€l.:jn'U'el'UI'I':i1
tI?f1'U'UA
,
, A;;'t1~l'Il:u~n~ru:::.:jl'U (':i€l.:j btii'1ii':i.tltl 'VI:!Jdnii':i.tltI
~€l~'VI
'I
'U "1;;'t"1)
mh.:ju€ l tl
m:unf1'V1:!J1t1r\'l'V1'U~
d.J
bb;;'t:::A1'UA:U1
~~'lJnllii.:jl'U?f1l.11?f€l'IJmruiJ€l.:jn'U
'I
'U
dJ
'I
el'UI'I':ilt1?f1'U'UAA;;'t
mh.:jbA~.:jA-r~
,
fI1':i«('IJ~tJl'U'V'l1'V1'U~A11m~l~€l..'lllJ Lilt!
40 flll ./'llll. ('VIlflL'Ut!':i(1ll€lLI'l€lTI"1f(;)
ii':i.tltl bU~1~'VIU1':ifl) 'lJll'U1il'll:u~t1J~n~ru iJlm~€l'U~1.:j1 mh.:jbA~.:jA-r~ 1il~~€l..'lG'llll'VIlJ1fl L~flLfi~L 'VI(;lufl Li:j'U~L~t:J1-Ufl.:JL-Ul'j~~UL'VI(;l ci1'U~vtl:J:Wfl11:WTI'Uf11'j'j~~UL'VI(;l 'VI~fl1:JL~t:J1-Ufl.:J1 ~
'U.
'1'1
'U
'I
'U
'I
fl'l'm~hJ"iJ~'j1:W~fl
,
2. 3. UljU~(;l1:Wfl{JfI11:wUflfl~.nmu~1~~'U~
~UljU1i.:Jl'U1'U~'U~'!'U 1 "iJ~~fl.:JUljU~ (;l1:W fl{JfI11:wUflfl~.ncl Lu~l~~'U~fl~l.:J LfI~.:Jfl1'~
uljU~(;l1:Wfl{Jfl11:wuflfl~.nmu~1~.:Jl'U (;ll:w;;rm~ru~.:Jl'U'!'U
~uljU~.:Jl'U~fl.:JUljU~ (;l1:W fl {Jfl11:WU flfl ~.nt:J Lu~ 1 ~.:Jl'U LLfl~ m:w;;rm~ru~.:Jl'U'!'U 1 fl ~ 1.:J LfI~.:J fl1'~
4. UljU~(;l1:Wfl{Jf11'j1'f1'lonfl11:wuflfl~.nt:J
~fl.:J~~umLL~~.:J(;l'U'Vlflflf.:J
nfl'UL-ul~'Uvib.:J1yJih
,
~l:w~UljU~.:Jl'U~:wU(;l'jLL~~.:J (;l'U'lJfl.:JfI'U~'UL-Ul~'Uvtt 'j.:J1yJih ~1:w111~.:J'lJfl.:Jflflfl1~t:Jm~1'ufl'Urul(;l
, ...
fll 'j-rru~ t:J l'U~l'V1'U~UljU~ LU'U(;ll:W fl {J'VI:W1 t:J"iJ'jl "iJ'j
"iJfl~'jtl1'U~'U~~nl'V1'U~1~Lvh'!'U
~u d.Jfi~.:Jl'U~Vl1ci1.:J L1fll "iJ~~fl.:J LL{l.:J1~~fl1Ufl:W.:Jl'ULLfl~ LL(;J'Ufl1'fl'jjlf111:wUflfl~.nt:J
'U
'U
v
'Vlflfl1'.:J
,
ci.:J~'UumLL~~.:J(;l'U
um'jm-ul -
'I
nfl'Uci1.:J'VIUl
flflfl~'U~ L~m~~"iJ~'Uf11'jUlj~.:Jl'U
5. Ulj~(;ll:Wfl{Jf11'j1'fl'jjl~.:J LL1~f1fl:W
f11'jv1.:J'lJ t:J~
"iJ~ ~fl.:J LLt:JflU'j~ L.n'Vl'lJfl.:J'lJt:J~nfl'U'Vlflflf.:J~v1.:J
,
~L~m-Ufl.:J1'Uf11'jUljU~.:Jl'U1'U1'j.:J1yJih~fl.:JPifl'jjl WI ~L~m-um1'U.:Jl'U'lJfl.:J(;l'U LLfl~UljU~(;l1:W15
ulju1i1'U WI '!'U1
~ulju1i.:Jl'U"iJ~~m1-u'Vl1'~t:J1m LLfl~/'VI~fl 1-U~;;r.:J.:Jl'Ufl~1.:JU'j~'VItl~ L~fl'Iht:Jfl~m1~1flfl~fl'U
~UljU~.:Jl'U ~fl.:J1:Jnfl1~Lfi~:Wflm1~
6.
~1'u L'VI:Wl"iJ~~fl.:J..ij~~.:J Lflfl~l'jU'j~flflUf11'jL -UTVl1.:Jl'U (;l1:W'j~ LUt:Ju flyJ(;J. m:Wfl{J'VI:w1 t:J'VI~fl-Uflfh'VI'U~B'U 1
nfl'UL~ml'U 5 l'U ~.:J~fl1ud LL(;J'U.:Jl'U / 'jlt:Jfl~LBt:J~.:Jl'U f11'ju'j~Lii'UfI11:WL~t:J.:J.:Jl'U / f11'jufl.:Jn'U 'jl t:J ~fl ~'UljU1i.:Jl'U~~fl:wG11 L'U1U(;l'jU'j~'Ill'1l'U -
-
1U1~U(;l'j
,
1U1~U(;l'j
,
1U1~U(;l'j
,
1U1~U(;l'j
,
"iJu.
"iJu.
"iJu.
"iJu.
~1'V1Ul.:Jl'ULLfl~1uLL~.:J~.:J "iJu. (>20)
L'Vl'UilfILLfl~1uLL~.:J~.:J "iJu. (>20-49)
L'Vl'Uilfl~'U~.:JLLfl~1uLL~.:J~.:J "iJu. (>50-99)
1'1l1:g~ LLfl~hILL~.:J~.:J "iJu. (>100 )
~
- 1 U1~U(;l'jflU';i:W~1'Ufl11:wUflfl~.nt:J
m:g1fl'Ul~cl LLfl~~m~ LL1~f1mJ1 'Uf11'jVl1.:Jl'U G11'V11'Uflfl{l1.:J
,
~
~11u LLfl~flfl{l1.:J1'V1:J
'VIfi'fl~(;l'j
~
~
-
fl 'VI:Wlt:J
6 'Il:W.(;ll:Wfl d.J
1U1~U(;l'jL-U1Vl1.:Jl'U1'U~'U~elumf11P1
,
•
~fI1Ufl:W
, 1 - 2 fI'U
•
~'ll1m'VI~fl 1 - 2 fI'U
•
~UfiU1i.:Jl'U'Vlflfl'U
:;.J ,
( mru.:Jl'UelUmf11P1 )
~
~
~
1 U1~U
, (;l'jL-Ulvll.:Jl'Uf11'jvll.:Jl'UL~mnu~w5''U
•
~u.:Jr1U~'U~'U
•
0~~tytylru
•
~Lf11~~~l~~,
~
~
(fl~nu~ LLfl~ LfI~fl'U~)
~
•
t:J'f11'UfllJ~'U~'U
"
,
1'UlroJlJ(9l ';i(9l1lJfl!]'VIlJl mhVI'U (il~ b~m-Utl'1 nU-:J1'U..;)l'1 b'VIlJl
1 'U'th~n'Ua'1fllJ
1'U(9l';i1'<i11.'l"U.fl1Vl
,
1umrut:J'1'llb'VIlJ1'l11bfl~tl'1ijtl bfl~tl,:j~m
'U
1.'ltl'UbVitJ'U "161"1 (9l1lJfl!]'VIlJltJ
1Vft:J'f11'Uflml'Uritl'Ub~lJ'11'U
'U
,
mJmru
"1;;'l"1
,
'"
3 1'U
'\
(9l';i1"i1hfl~11u
'V\(il1.'ltl'U
'U
•
?ll';ib?lVl~(il ((9l';i1"i1i1?1?111~)
•
m1"i1bt1tl(il'V\1'1bflil (CBC )
•
bflfl'ilb';i~Utl(il
•
m1"i1~1,:jmtJ d.J
~'1~tl1uil (fl1m
(9l';i1"i11';ifl(9l1lJamtru~,:jl'U ?llJ';i';itl'U~Utl(il
•
?lm';itl'U~m'j1~~'U
•
b"ill~bt1tl(il
t:J'1'Ub'VIlJ1'V1~tl t:J'1'Uozl1,:j~m~1'Um'jtl'U'j'U~1'UfI11lJU61tl(il.f1tJ ~'1bb1(ilamJ 1mnfl11lJU61tl(il.f1t:1 bbCl~iTI
"
"
U~U~,:jl'U~b~m-Utl,:j"utl,:jh,:j1Yl~1 ritl'Ub-U1U5'U11'11'U tl~l'1i!tltJ 11'U'Vllm'j
8.
19.
•
~'U"1
19.1.
t:J'b?l'lJm1f11~~tl'1m';i';iltJCl~ b~tJ(il b~l.1 b~l.J ?lllJ1'jtl~(ill'itl?ltl'Uml.11#l~
'U
'U1tJU'j~Yr'lJG u';i';ilJ'lJ'lJV1fl61
,
bbN'lJfltl1';i'11mt1bfl~tl'1fl61
,
Yimi
'U
32
'VI&.i'U
fltl'1tll';i'11mnl';i'11
Yl~11'1UtltJ
,
4 1'11'UCl 1'1"ilWl
eh.ntl 1'1UeltJ
,
1'V1'1'. 02-4368747
bL61~
1V1~1'Ub'VIlJl;;ilb'Ulbtlfl1.'l1';im';i(9l';i1"i11.'ltl'U 'V\(il1.'ltl'U 1.'ltl'UbVitJ'U "161"1
t:J'1'U b'VIlJl"i1~~tl,:jG1,:jt:-J61m';im1"i11.'l"u.fl1Vl"Umt:J'Uf1lli1'11'U
7.
~'<iI~~miim';i(9l';i1'<i11.'ltl'U,
~'1'VI1(il Vl';i~'UfI'j~~tltJum 13170 ~tl 2215 'VI~tl 035-721562-9 l'itl 2215
'I
rnmnm'lJU 1
'VILJl
No.
Description
Part No.
Drawing No.
1/ 2 QTy
1
ARA247A091
ARA247A091
Impeller Installation Washer
1
PC
2
ARA247A090
ARA247A090
ImpeLler Clamping Nut
1
PC
3
ARA247A080
ARA247A080
ImpeLler Sleeve
1
PC
.4
ARA244A003
ARA244A003
High Speed Shaft Front Bearing (Sleeve Type) N6
1
PC
5
ARA244A004
ARA244A004
High Speed Shaft Rear Bearing (Sleeve Type) N6
1
PC
6
ARA244F007
ARA244F007
High Speed Front Thrust Bearing
1
PC
7
ARA244F002
ARA244F002
High Speed Rear Thrust Bearing
1
PC
8
ARA245A051
Ring, Bearing Seal
1
PC
9
ARA245A020
Seal Ring At 1st Stag~ Discharge (N6)
1
PC
10
ARA245A052
Ring, ImpeLler Seal
1
PC
11
ARA245J008
ARA245JOO8
Gasket for Upper Tank
1
PC
ARW244B002
Low Speed Front Bearing (Sleeve Type) (MCC-N6)
1
PC
ART244F018
Low Speed Thrust Bearing (MTV F1~H3, MCC-N5.N6)
1
PC
ARW244B003
Low Speed Rear Bearing (Sleeve Type) (MCC-N6)
1
PC
Low Speed Rear Seal Ring
1
PC
Location Snap Ring for Low Speed Front/Rear
1
PC
1
PC
ARA245A020
~ARW244B002
13
14
ARW244B003
~ ARW245A106
16
ART247A103
99-0220268
Ring (MCC-N4-N6)
I
17
99-0220255
FLat Washer for Low Speed Front/Rear Seal Ring
ART247A104
(MCC-N4-N6)
18
19
99-2613215
99-2635067
ART245J002
Gasket (for OiL Pump)
2
PC
ART245J029#
Packing (for High Tension Terminal Box Clamping
1
PC
FLange
20
HSA911F007H
Bolt, SCH(M12) for Oil Pump
24
PC
21
HSA915A001G
Washer M12 for Oil Pump
24
PC
22
ARW245A010
1
PC
2
PC
24
PC
1
PC
23
99-2613205
24
HSA915D004D
25
ARW245A010 ~d Front Seal Ring With Lock (for Motor)
nd
.
ART245H001
740 (for 2
Stage Casing)
Washer, SPG, SCH M12 for Oil Pump
ART245H014
a-Ring V1055 (for 2
nd
Stage Casing)
26
ARA245H003
ARA245HOO3
a-Ring Dia8*ID1122 (Suction Casing)
1
PC
27
99-2643207
ART245H016
a-Ring V690 (for Gear Casing and Rear Bearing Box)
1
PC
a-Ring P22 (for High Speed Front Bearing Box)
3
PC
Motor Driven OiL Pump for R-134A (380~440V*50/60
2
PC
1
PC
1
PC
1
PC
er
1
PC
Washer
2
PC
28
29
99-2616001-07/08
HCT453AOO1G
HZ*1.1KW)
30
99-2616001-37
6307A0137
a-Ring (for OiL Pump) P52
31
ARW247A023
ARW247A023
Location Snap Ring for Low Speed Front SeaL Ring
(MCC-N6)
32
ARW247A024
FLat Washer for Low Speed Front Seal Ring (MCC-N6)
ARW247A024
33
34
AP!N247Al00A
35
ARW247AIOOB
I
tIDOm,Wy'U 1 Vl111
I
i
!
!
!
I
2/2
ARW247A100C
Washer
2
PC
I
37
ARA247A136
Washer
1
PC
I
38
ARA247A136A
Washer
1
PC
39
ARA247A136B
Washer
2
PC
I
40
ARA247A136C
Washer
2
PC
I
i
36
41
99-2613222-41
ART245 H008AZ
O-Rin~ P44 (for Vane Control Shaft)
2
PC
42
ART245H007L
ART245H007L
O-Rin~ G75 (for 1st Sta~e Vane Control Shaft)
1
PC
i
43
99-2613222-23
ART245 H008AB
O-Rin~ P24 (for Diffuser New Drive Shaft Box)
2
PC
!
I
44
ARA245J010
ARA245JOlO
Gasket (for Diffuser New Drive Shaft Box)
1
PC
45
ARA204A103A
Earth Terminal
1
PC
i
46
ARA241A181
Low Speed Rear Plate
1
PC
i
47
HSA911 FOO7C
Bolt, SCH (M12)
16
PC
i
48
99-2613221-03
O-Rin~ G35 (for Oil And Coolin~ Water Pipin~)
1
PC
I
49
HSA911FOOlC
Bolt, SCH (M5)
4
PC
i
50
99-2012345
63593623000%
Sight Glass (PTl-II2) Clean Port With Reflector Plate
1
PC
51
ARA245J002
ARA245J002
Gasket (for Low Speed Shaft Rear Part Cap)
1
PC
52
ER3EK
63483020200% ! Back Up Battery for Micro Computer Board
1
PC
Lubricant Oil FREOL a68B
140
L
ART245H007BX
I
i
53
54
HSA971D002
Three Bond 1215
3
PC
55
H5A971D015
Loctite 271
1
PC
56
HSA971D001
Araldite
2
PC
57
HSA971D017
Ref. Leak Sealant
1
PC
58
EGE-00441-01
Packing for Y Type Strainer 15A (Dia33*Dia26*T1.0)
2
PC
2
PC
I
HSA437A004#P
i
I
Common With HSA437A029AP
HSA437A004AP
EGE-00441-02
59
Packing for Y Type Strainer 15A (Dia33*Dia26*T1.0)
Common With HSA437A029AP
I
60
HCT437A009
Filter Dryer
1
PC
I
61
HCT437A009A
Core for Filter Dryer
1
PC
!
62
HCT437A009B
Gasket for Filter Dryer
1
PC
Filter Dryer
1
PC
Ring Gasket (Dia70*Dia55*1.5) for Safety Valve
2
PC
Oil Filter
2
PC
63
I
. HCT437AOI0P
64
i
i
,
6307B6055
65
; HSA437A017
I 66
: GRP-0764-R2
6307A6406
O-Ring Kit
1
PC
67
: HCS584V007
63594573500%
Insulating Tape
1
PC
I
68
i
HCS341A051P
HCS341A004
Ring Gasket lOK-400A (for Suction Piping Compressor Side)
I
1
PC
i
69
HCS341A051M
HCS341A009
Ring Gasket lOK-300A (for Both Suction and Discharge)
J
1
PC
70
HCS341A051D
HCS341A019
: Ring Gasket 10K-65A (for Intermediate Suction Pipe)
i
1
PC
71
HCS341A051G
HCS341A017
Ring Gasket 10K-100A (for Intermediate Suction Pipe) i
4
PC
72
HCS341A051H
HCS341A012
Ring Gasket lOK-125A (for Suction Piping Check Valve Inside)
i
1
PC
73
HCS341A051A
HCS341A021
Ring Gasket 10K-32A (for Motor Refrigerant Return Piping)
!
2
PC
!
I
!
I
bilOfJ1'lbt'U'U
2
~~
;;l
:::::8
....,
....
....
o
z
?f
(Q)
;;l
~
:.~
LJ...
U
;;;r
e::
;;::l
C"
e::
;;;
..,.
I/'"
c::
(;:>
«c::
.......
~E
,
"7
(Q)
Q
I/'"
e-
c::
I/'"
1'£
e­
;;;
..,eI/'"
1'£
,~
s:
«c::
....
I/'"
e-
c::
1'£.
~
e­
teD
~~
(;:>
..,e­
"1I:i'=
:'s:
I/'"
1'£
~~
;i
~F
s:
«c::
a'1l ....
~~
,~
..,e-
~
I/'"
1'£
,~
"7
-(G
~
.......
;;l
e­
"7
e­
0:i'=
I/'"
e-
c::
;;l
(Q)
;;;
I/'"
I/'"
c::
(;:>
«c::
1'£
~,~
,~
e­
0a;;
"1I:i'=
"­
"
CF-WN-CI11-2
L~tJ'W~ h~lyJvhr~u€JtJ b~'1J~
32
'lt1~
4
.1'l.1~"ilVl1
e:J.1-:1UeJtJ "il. W~~'W~'H'j~€JtJfitJ1
,
,
1'WVi ........... b~€J'W ................................ W.j!\ .............. . "il1fl .................................................. '"
b~tJ'W 'lt1~
'\.l'W-yJ .
• "
~1'W~f1TlJ"l:J.J..:!1'W
.................................... ihwb,,;r1 ................................................................................... 1'l1bb'lt1U..:! ............................................... . "f
4~
~IQ,J
All! b'VI~:J.JtJt:1tJ .................................................................... Lu'WM1LL'VI'W'U~'M'VI/vr"ilfl ............................................................... (<<I)
V."","
11'l1'l1L'W'Wfl1~~'UL'lt1:J.J1'11'W
'lltJ'I1'W ................................................................................................................................... G1t:11'WVi .................................................................................................................... ~~tJ~Ll~11'l1Lil'Wfn~ ................... 1'W OJ
.
~
«=:f
OJ
.
.ct
"iJ1fl1'W'VI ...................................................... t:1'11'W'VI .....................................................
t.I
V
IV
"tI1WL"iJ1'U€l€l'4ty1MLL~n'UM~ 1..1'1Y'l1'1
.':1
'1
• ......
'0
., ... • 1- ,.f
b'W'll1'11'W~'In~11 "iJ1'Wl'W ............ ~'W~~MtJ u'W v
.f d " "
'i
m'Ww1'lt1'W~L"tI1-€ltJnw'W'VI'lt11~'lt11:J.J"tItJ~b~'1
1
~
1. ~t:1tJ'WM~ (~~'Y '\.l ~~L.n'VI).............................................vrmtJL~'!J'VI~L'UtJ'W
........................................... . .d
g,,\V
,.d
~~'U'lltJ~"tI'U'U .............................................................................
"
,
2.
'\.l
~
d
lJ'Q.I
.::t
~
'\.l
~
.c!j.dl
b'VIj':J.J'fltl'fl ................................... .
~t:1tJ'WM (~~'Y ~::L.n'VI) .............................................vrmtJL~'!J'VI~L'UCJ'W ........................................... . d
VIV
q
d
"
,
?
'\.l ~
..::!I
~
b'VIj':J.J'fltl'fl ................................... . ~t:1tJ'WM (~:::'Y ~~L.n'VI) ............................................. 'lt1:J.J1tJL~'U'VI~L'UtJ'W ............................................ d
i.JQ,J
q
d
~~'Y'll€l~'U'U'U .............................................................................
5.
~
~ ~~'U'll€l(;J'1J'U'U .............................................................................
4.
~
b'VIj':J.J'fltl'fl ••...•..•.....••...•....•.•.........
~t:1tJ'WM (~~'Y ~::L.n'VI) .............................................'lt1mtJL~"tI'VI~L'UtJ'W ........................................... . ~~'Y'lltJ~'U'U'U .............................................................................
3.
~
'\.l
~
?
dt.dd
b'VIj':J.J'fltl'fl ................................... .
~(ltJ'WM (~~'Y ~~L.n'VI) .............................................'lt1:J.J1CJb~'1J'VI~L'UCJ'W ............................................ .cd
1IQJ'
Q
d
~~'Y'lltJ~'U'U"tI.............................................................................
t'VIj':J.J'fltl'fl ....•••.••.......•.••.•.......•..... dI
dt
(........................................................ ) ,
'lt1:J.J1tJL'lt1M, 1~~~uM~~1'WLi1-tJtJfl~'W~~1~~1:J.JM~~m~"il'h'lt1u1~t:1
byjtJ(;'f~~lfl~tJm~M~l"ilatJ'U
1i-i1'V'lvhl-iileW fl1 i 1'V'lVh~1CJt:J~(?l bb vkth ~ b'VIf!1'VIti 1'Ubb~~il1~~"lJel-i-bfl~el'llJeH)'lJmru
b.n111-i1'V'l~11'lilelCJ
•
1'UvL ......•............ b~B'U ............•................... '1'1.1'1 ......................... f
ii1'1'1b{)1LiJ'U'I'I'll'!l~1'U
!lvit-.!.
~B ....................................................................... VI:u1f.jLa'IJ'lh~'ihIi11 ......................... tli1LLVI'Il~ ......................... . LLt-J'Ufl ................................................ !lB-!I ................................................................. ~1!.J ...................................................... v
d
V4
.d
ov
i11'1'1L'iJ1btl'U'4flfl~.fl1f.j'UBn 'ijB ....................................................................... tI\ili'lh::::'iJ1\il'd'lli::::'lI1'l1'UL~'lJYI ................................................ . .,J
IV
I
(V
0
(I
(V
"l
<v
~
4"~
.dO
tl1'ULa'tlYi ........ VI:l;j ......... \il1t1a .......................... B1L.flB ................................. 'il-!lVl'dI1l................................... LYI'irl'l'lYil-lBflR ................................... . 1'V1iPl'l'lvi~'jIi1-!11'U
o
IV
........................................................... LYI'iPl'l'lviviui'U ............................................................... d
fl1~'U'Vl
":i1I:Jm":i~-3't1eJ-3-tf'l~eJ-3ijeJ-eJtlmru~4\eJ-3m":ithL0/11
LYla'lhhfl:il'-.11'U
"
I
a-!l~B
..
a-!l'llB .......................................................... .
c.........................................................) fl1€JihnmThJb~l-I mJtlvi
1 l~bfitlvi Vlw'U-vi. .............................................................. ~'tI€JBl1qji\il
tI~~'VI .............................................................. bb'U'U
nWeJ.-tm.ll
f11':ilvH~1 ~1t1 ~~~ bb'IA,(jth~bVlfl1VIti
t UU1~,(jeuel,(jelelfl'UelflU~b1W f1v.J ~.
~
'QJ
41
TW'VI .............LWlB'W...........................V'l.i'l.............. . b""':iCJ'U ................................................ '" '"
D 'lJ1V'lL"il1.................................................
'III:l.mJb(;l'lJ u':i~"il1(9l1 "--'---'-~_"---'----' 0"
V'l'Un-:J1'W 0
.1
•
.,
'"
~ml1-:J 1>111.L'IIIU-:J....................................1.Lt:J'U n............................................... n I€ -:J ................................................... ~ 1CJ ............................. . L'VI':iil'V'lvl......................................................... D
t
J " 'U •
'U~I'lI'l(;l.f11CJ'U€ln 'U(9l':i ':i~"il11'11 ................................. . "'I
.,
'lJ1V'lL"il1
...............................................................................L
OJ
.J
b~'lJ'VI ...................................................'U1'Wb~'lJ'Vl ................................(9l':iB n/"lI€lCJ. :..................................tl'U'U................................. cl
t.I
0
Q
, 0":
'lJ€II€ 'Uru1!9l'U161-:J'lJB-:J
, ...
0 ..
1
f11"lI!-.!.
............................................"il-:J'III11'l....................................... ~'Vl':irlV'l'Vl ............................... . O·m'U(9l1.,
-
I€ 1€ n'UBn'U':i1.1ru
4
QJd
,,};;I,o
O.JQJ
1'11'U~ ..........................................€I11..f1€1
..
1
nl'lllJ ................................................................................. Q,,/It%
I)
1'U1'U'VI.............1.(;l€l'W ....................................'V'l.V'1 ........................"il1'U1'U.......................':i1CJn1':i 1'l-:JI'1€1 'U'U m€lmilV'l1~mru~-:J'lJtN'lJ€l-:J
T
.
'"
6(;lCJ CJ1'UV'l1'111'U~L(;l'lJ'Vl~b 'U tI'U....................... .
nl'Jl!-.!.
·t· nb'lJ-:J1'U
'"
............................. .
& l'U1
bV'l€
1)
1.~'lJ'Vl~l.utl'Umtl1'U ................................
1'11:1..1 l.€In6'l1':i .................................... .
d
'VI ................................................. .
..
...
..
)
«(;l-:J'lJeJ ................................................. ~'lJ€l€l~t1l11'1 u'U~nV'lUn-:J1'U~n~1~11~'U~€ll'lnCJ B~t1l11'l
(~-:J~€I) ................................................................. (......................................................) 1'l':i1"ilLLib.............................................................................. t-i1'Ul'UVl...............................................1.1&11.....................'U. (~-:J'lJeJ
~
'"
)......................................................................~1'l':i1"il
1>11bb'lllU-:J.............................................................. OJ
~
'"
(. ................................................................... .) 1'U'VI................ L(;leJ'U ........................V'l. V'1 .............. '1111J1t1bV!(1\, :
'1111n~-:J'lJmvi"il~'il1eJ€lniimn1Vf~(;l'Vhuru<fjbb'U'Ub~1J1.1.~~1Vft:JiiB1'U1"il€l'Uru11'l~-:J~1CJiieJ~€lfh1'U
2. bbtln5':)
ilU'U~ 1 - 'V'lUn.:)1'Ujn~11'l11~'U&1eJl'lntl~I'1':i1"il
ru 1il(;l111~-:J'lJeJ-:J1.-iJ1BBn'U~m1J nl'Jl!-.!.
"
,
ilU'U~ 3 ~eJ~ty'Wl
1.
v
'\J
~
v
CF-WN-CI11-3
v
...
...
1'W'Vl ........... L(I}8'W ................................ YU;'L ............. . ~1f1
.................................................... . L~8~ 'lJ8eJ'4Qjll'l'lJll'U1l~1'W"fi1~L1m
...
0
,
••
1
L'HJl..I 'VI':i u'W-l1.
'
.­
'-Jl'W~m'Uf.!lJ~l'W
.................................... 1h~L~1 ...................................................................................... 1"'hLL'VI'i1~ ................................................... ~
~l.~
c:t
Q.I
...,.,
flJ
6'\1l':ilJeJ"eJ ........... ...... ...... ......................... ............ LU'W1'l1U'Vl'W'U':i~'Vl/'VI~fL ......................................................................... . v
1(I}(I}lb'W'Wf)l':i':i'UL'VIlJl~l'W
IV.
-
(
d)
"lleJ~l'W ........................................................................................................................................ . 0
~
?I"l'W'Vl.......................................................................................................................
"I Q
•
~,
'lJeJ'il'Wrull'luf1'UI'l.:jl'W~1~L1m
,,,,
d.J
•
""
d.
~
Q,I
_
tU
':i~tJ~L1J;11(1}lL'W'Wf\11 .........•.••.....•...
1'W U
4
1'W'\Il ......... L(I}8'W .......................... ~.f'l ...........
'U
I
\9l.:jbbl'lb1~1
d
....................... tN ........................ 'W. 1 '..f
o
"ill'W1'W ............ fI'W lJ':il£],'tleJVlilu'W 1.................................................................................. ..
2 ................................................................................ . 3................................................................................... .
4 ................................................................................ . 5....................................................................................
6................................................................................. 7.................................................................................. ..
8................................................................................. 9 ................................................................................... .
10 .............................................................................. . 11................................................................................... .
12 .............................................................................. . 13................................................................................... .
14............................................................................... 15 ................................................................................... .
16 .............................................................................. . 17 ................................................................................... .
18 .............................................................................. . 19................................................................................... .
20 ............................................................................. .. (........................................................ ) CF-WI\J-C111-4
d
v
""
TW'V1 ........... bVleJ'U .....•..............•1"l.V'I •..•......•... 1.
~eJ~'t.b~d:J'U ......•........•.............••....•...•.....•..............•.....•........ LbtJ'Uf1/f1€l'l ........................................................................ d
~ v
'V
VIU
i.l
'llil 'U';i'\::t'V1 / 'Vl1'1';i1'U / ~';i'Ub'Vl:l.J1 .......................................................................................................................................... ..::;.
~
QJ.Q,
IV.::J
.c:f
OJ
d
tJ!l'U\l1.:J1'U\l1.:JLb\l11'U'V1 .......................................................... tl.:J1'U'V1 ...................................................................................... f{f1'\::tru:l:;,n'U~tJ~~ ............................................................................................................................................................... ;
M
I
1
tJl;lf11';itJ~~
..
';i1tJf11';i
Vl:l.J1f1
'"
Vl
10
8
I f11'l1.iJBtJmru~:l.JI9';i€)'11911:l.JtJl;lilVl.ntJci1'U'Ufll9l;l (PPE)
1"lB1.iJ .
6'1m1"lLFl~B.:JllB / eJtlmru
/ bfl~eJ'I~m
.,
4
f11';iLbl'i'lf11CJ5Vln:l.JbLl;l:l:;t1l;leJVl.ntJ
I---­
i
!
i
!
I
i
v
1
6 tJ~~I>l1:l.Jf1~ b~1"l1~~'U~
1
<V
Q
f11'lFl1'UFl:l.JVl1'1Vl1'UBFlFlflt:J
I
n!)Fl11:l.Jtll;l eJVl.nm1"l1:l:;.:J1'U
I
8
f11'l~VlUI'1'l"lJru~tJ~~.:j1'U
"
f11'lFl1'UI9:l.Jbbl;l:l:;\?lbbl;l1?l1'Um1:l.J?!~€)1Vl
I
9
~I?lci.:J Lil f1?!1 ';itl';i::f1 eJ'U L.iJ1 Vh:J1'U
I
7
!
~
i.I
5
..
J
'I
I
t1~~\9l1:l.J~1'U~.:jbb11?l~eJ:l.J
10
l
j
';i1:l.J 10 ';i1tJf11';i
.................. ••
~
"
• • • " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ • • • • • 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
[:.Jl;lFl:::bb'U'UtI';i:l:;bil'U';i1:l.J ...........................
l;l.:J~il
B~1.'ULf1ru'l1
fI:::bL'U'U
............................................................. ~191'lJ~1..I'11'U
C..........................................................)
'" .J
..
~:l.J1f) = 91-100 Fl~U'U'U , ~
= 80-90
D
~:l.J1f)
D
~
D
1"lBt.;r
D
4
t15'lJtI~'1 4.1
V
I
l;l-!l'lle:J .......................................................'Vl1'Vl'U1'Vl'U11:N1'U C.......................................................) 1'UVl..........bVle:J'U ..........................1"l.V'I ................. .
'Vl:l.J1mvrl'l
'Vl:l.J1tJb'Vl\l1,
5
6
2 f11'ltJ~~1'11:l.J15t1~~'11'U~t1l;lilVl.nt:J
3 I
tJ5'U't.J~'1
OJ
d
4
1'UVl..........Ll?leJ'U..........................1"l.i'I .................. Fl:l:;bL'U'U, 1"leJ1.iJ
= 60-79
fI~Lb'U'W , t15'lJtl1'1
=
50-5919:l:;bb'U'W
7.
~1'a1'lbb!;l~'l1 'l b~'W'l'UtI"a~1I1ru~1~-r'U~~6l":i·:ibb~~"a1f11n~1..:!
("a1f11B1..:!B..:!)
1'Wn1"a~~~B~~~1..:!~mozj.:!1'WriB!;l~1..:!
.,.
h
~81m' n1'.."~~'.jJ.,•..i ,"-,!~.",~,~.5"..ro"'R"$e!\.."'.'~...J'~'.o/.E'h,""'."m.~,,,J"!"" "'5'" ,I
/Vl1.b tJ.:!1 'W -;ij1"lJeJ'l1fI'a 'I n1'J .... .J~~1.~ iiY?'. ~?:l:.'f.~~.?!:~~..c;.,':I.tl:!-J .~... ~~98~.J.~1?~.~.~~~{
b
~
tI "aOJ1I1ruYi
~bt91"a'U';ijt91?i"a"a ................-=/;34{,
600
' VAT
l..:!b..:!'W..:!'U
{....... ".............................'U1Y1
:1lI"all1
OJ
"OJ
. !1.~.:-. P ,
OJ
bIl. 1'WV1n1V1'W~'a1f11nm'l ("a1f11B1..:!B'l)............. ::?-.? ..~f!~:9.~ ... 7.?.?.c;. •.•...••..•..•••...••••.•.....•.......•.••
c<.
~~:~~~:~,';,:~!!~~~~~!:;y~~:~ "A1/"~'" (ii1~)"~ VAT.;~...£I.~.".f... 1J1XOb
CS:.<9l
•••
:?~:-!~.~J.~.1.~~::!~):9~7..0.~....f!}.~.~9..... !.a:.v:~...~~.~~.:t~.:-:.1.?~.~:-:J.. ..~:!~/.~.~.~!.'.~.?.9
CS:.kl
CS:.bIl
,
••••••••.••••••....•.••••.•••..•••....•••.••.•••••.•••..••.•..••...................•........•.•••.•••••••••.••.••••.•••••••••••..•••••.• ,
.
~. ~~~~:!.J1:~t;~:.::~:.~' ('.;;,~'8;~~~A~,2 . ~. . . . . .¥2.?c,,~.lm.' ..... '0 

Similar documents

~~~61~mri`1CJ - cl1b`W1Vli!~ae:imgj`VJ11~1lvn1711`VICJ ~ 11`VI o

~~~61~mri`1CJ - cl1b`W1Vli!~ae:imgj`VJ11~1lvn1711`VICJ ~ 11`VI o (LTAX i;nooo) mi:::hJJumJ.Jt.h:::EJnl'i"':l:::'U'U?\1T?l'UL'Vlf'1J15JP11a(911 (LTAX GIS) ;ff'U b~B1'Mv.-:ifimtlnme:i-:i~1'U VJB\l ~ui.111illolil'W nlJ~~mJ:::'Urn\mLtJtrvim;;m1:::YJ::: L~ tJ'U'Yl-r'...

More information

~l`l1fVlTWb`1J\9I~`U~m`jPlm~l`IJ`j~"lJPlm~Tlhw b`1J\9I\!:) ~(9)~ VI

~l`l1fVlTWb`1J\9I~`U~m`jPlm~l`IJ`j~ 'I..l11,j'~~~fm~(i)fll'jL~8'Ufll'ji.'1tl'Urn~1eJ-:Jn'l~~'UL~tl~~'U1LL'Ulfll'j~(i)fll'jL~8'Ufll'ji.'1tl'Urn~1eJ-:Jn'l~1'UtJfll'j~n~1

More information