Bekijk hier ons programma in pdf-formaat.

Comments

Transcription

Bekijk hier ons programma in pdf-formaat.
Louis Clement Annie Maria Louisa Carla Andrea Irma Clara Maria Freddy Cyriel Frederik Alfred Angèle Ilse Alida Robrecht Joyce
Maria Etienne Laurette Gabrielle Pauline Lucrèce Albertine Magda
Erna Sidonie Marijn Edmond Emelie Michiel Patrick Alfred Margriet
Robert Edmond Leonard Thomas William André Marie Sabine Maria
Steven Marcel Jeannine Wilfried Achiel Jozef Pieter Georges Julien
Naomi Marie-Louise J. Guy Maurice Elisabeth Heikki Herman Marijn
Pierre Charles Lodewijk Greta Baptista Hendrik Marcel Esther Ann
Irène Emiel Mehmet Carine Elza Camilla Clara Maria Daniëlla Martha Helena Etienne Remi Frederiek Carlos Johan Jana Sofie Yves Juliette Arthur Yvonne Katrien Linda Blanche Theofiel Lisa Godelieve
Eddy Stefaan Antoine Jozef Katrien Anja Mia Juliana Clara Monique
Emma Maria Pascaline Marc Maria Lambert Freddy Alfons Camiel
Hans Maurice Martha Wouter Julien Myriam Maria Christina Ann
Jeanne Lutgarde Giovanni Maria Liliane Françoise Dirk Cesar Germain Gustaaf Marie Lisa Elisabeth Gustaaf Myriam Magda Rosina
Carlos René Emilie Mieke Anna Germaine Rosina Maria Theodora Antoine Marinus René Eveline Renée Luci Heidi Henriette Alida Augusta
Ingrid Jeannine Clara Maria Jessie Yvonne Emiel Liliana Maria Lutgarde Germaine Maria Louisa Michiel Arsène Antoine Myriam Antonia Cathalina Remi Franciscus Hugo Jean Hubert Albert Elodie Alex
Marie Odiel Andy Stijn Helena Christel Dries Hilda Marie Arnold Hubert Marie Theo Jeanine Margriet Cyriel Luc Medard Marcel Pieter
Leon Linda Sander Steffie Thijs Alex Jeannine Suzanne Léonie Victoria Maria Arthur Katrien Maria Harry Georgette Mari Benn Karline
Margareta Agnès Monique Maria Helena Debbie Rita Martin Leonce
August Niels Marc Agnes Germaine Hubertus Joannes Baptista Eric
Albert Maria Hans Gilbert Octaaf Michaël Eddy Jean Pierre Hendrik
Oskar Marcel Martha Tom Roger Wendy Emily Claudine Urbain Remy
Gilberte Jean-Pierr Bart Cyriel Clara Carlos Richard Clara Maria
Davy Evert Hilaire Ingrid Koen Hilaire Angèle Luc Hector Johan Mieke
Frans Martine Severine Dorine Marc Jan Lucas Simonne Astrid Monique Fabienne Christelle Ivonne Gerard Christine Eveline Maria Firmin Maayke Marnix Rachel André Philip Roland Ronny Lucien Maria
Simonne Louise Sofie Olga Ludo Stefanie Lisette Roger Timmy Nancy
Kurt Willy François Pieter Angelo Marie-Rose Rudy Jozef Julien Adriaan William Noël Marcel Dirk Gilbert Natacha Peter Rosa Magdalena Maria Franky Roger Pascale Rachel Lieven Andre Lydia Alice Ann
Euphrasie Freddy Dimitri Maurice Jeannette Julienne Leonie Luc Gerard Madeleine Marianne Marguerita René Philippe Leon Sophie Sam
Antoon Jeannine Steven Julius Sabrina Albert Joseph Eduard Francies Miriam Karin Raymonde Robert Raymond Rosa Celila Jan Augus-
we zijn er
klaar voor
programma
2013-2018
lay-out: dirk - foto’s: tom, joke, dirk
samen
anders
Gemeenteraadsverkiezingen 2012
we zijn er klaar voor!
Voorwoord
D
e ge m e e nte po litie k staat heel dicht bij de mens e n. Da a r o m be ga f de SAMEN- groep zich de afgel o pe n ja r e n, m e e r dan w ie ook, onder de mensen
e n w e he bbe n go e d na a r u geluisterd. We hebben in dit
p r og r am m a da n o o k uw ideeën verw erk t.
In Si n t -La ur e ins le ve n we in een prachtig decor. Het
g r oe n , de o pe n r uim te e n de k reken, de boer op zijn
v e l d , d e va a r t e n de bo menrijen, velen zijn er jaloers
op e n ko m e n hie r gr aa g wandelen of fietsen.
W e m oge n o ns e chte r niet in slaap laten w iegen. Ook
uw k i n de r e n, kle inkinde r en,... w illen hier een leven opb ouw e n . Ze wille n in o nze gemeente naar school k unne n g aa n, zich o ntspa nnen in sport en spel, een huis
k op e n o f bo uwe n, e n a a n hun toekomst w erk en, tot de
c i r k e l we e r r o nd is e n hun k inderen opnieuw hetzelfde
willen.
Be s c h i kba ar zijn, luiste r en en k ordaat de problemen
a a np ak ke n, da t is é é n van onze troeven. Maar ook mog e l i j k h e de n a a nr e ike n, zodat de mensen zich hier goed
v oe l e n , is e e n be la ngr ijk streven in dit programma.
S A M EN wil e e n be le id vo eren met een visie, geen bel e i d v a n br a ndje s blusse n . Voor SAMEN moet een gem e e nt e be stuur zo r ge n voor aanbod, inspelen op de
nod e n van de inwo ne r s e n niet w achten tot w anneer de
v r aa g wo r dt ge ste ld.
W e w e t e n wa a r we naa r toe w illen, en zullen ons daarv oor t e n vo lle inze tte n, want dat verdient u van onze
S A M EN - ka ndida te n.
W e l , i k we e t ze ke r , SA M E N is er klaar voor!
Fr anki Van de Moere, lijsttrekk er
4
programma 2013-2018
Ons programma is opgebouwd rond drie speerpunten:

Een beter bestuur.

Een actieplan voor een leefbare, veilige, zorgzame, bruisende en
ondernemende gemeente.

Een financieel gezonde gemeente.
5
EEN BETER BESTUUR
Van passief naar actief,
van aanvraag naar
aanbod
H
et beleid in Sint-Laureins is al jarenlang een AANVRAAG beleid. Wie een
vraag of een probleem heeft klopt aan
bij het gemeentebestuur en wordt misschien
geholpen. Dit is een PASSIEF beleid.
Samen wil een AANBOD beleid. Dit betekent
een ACTIEF beleid met een gemeentebestuur
dat niet wacht tot er een probleem wordt gemeld maar zelf initiatief neemt.
Bijvoorbeeld de Meet. De bezetting is ondermaats voor een gebouw dat zo veel geld gekost heeft. De oplossing is niet om te wachten
tot iemand vraagt of hij iets mag organiseren.
De oplossing is wel om als gemeentebestuur
zelf de handen uit de mouwen te steken en
een volwaardig programma aan te bieden. En
dat betekent meer dan 5 activiteiten per jaar.
Een tweede voorbeeld. Elke vakantie hebben
veel ouders grote problemen om de opvang
van hun kinderen te organiseren. Ze zoeken
oplossingen bij ouders, grootouders, broers
zussen, vrienden, buren. Ze kijken uit naar
sport- en speelkampen. De oplossing is niet
om te wachten tot er voldoende vragen komen om er dan eventueel iets aan te doen.
De oplossing is wel om als gemeentebestuur
zelf het aanbod voor kinderopvang tijdens de
vakanties te verruimen.
Een derde voorbeeld. De openingsuren van
het gemeentehuis zijn niet aangepast aan de
noden van een modern gezin. De oplossing is
niet te wachten tot een groot deel van onze
inwoners komt klagen dat dit voor hen niet
haalbaar is, maar wel om zelf het aanbod (de
openingsuren) te verruimen.
Een actief modern
bestuur
Een gemeente besturen is vandaag niet meer
hetzelfde als een gemeente besturen 30 jaar
geleden. Om het beleid om te vormen van een
passief aanvraagbeleid naar een actief aanbodbeleid heeft onze gemeente nood aan een gemeentebestuur met een moderne bestuurstijl.
Samen zal hiervoor de beschikbaarheid van
de verantwoordelijke mandatarissen (burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter)
verbeteren, de capaciteiten van de personeelsleden optimaal aanwenden en hervormingen doorvoeren op drie domeinen.
A
De mandatarissen van samen die u zult kiezen
tot burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter engageren zich dat zij de nodige tijd zullen vrijmaken voor het uitoefenen van hun
mandaat.
Samen is er van overtuigd dat er heel veel
kennis zit bij de personeelsleden, zowel in het
we zijn er klaar voor
6
gemeentehuis, in het OCMW als in het woonen zorgcentrum (rusthuis). Om het beleid en
de dienstverlening te verbeteren moet deze
kennis beter ingezet worden.
Tenslotte wil samen een andere aanpak inzake communicatie, dienstverlening en inspraak. Op deze drie terreinen willen wij de
nodige hervormingen doorvoeren.
Communicatie
Communicatie is een essentieel onderdeel
in het besturen van een gemeente. Samen is
steeds voortrekker geweest van een moderne
communicatiestijl.
Klaroen en website
Zo hebben wij als eerste partij gepleit voor
een andere layout van de Klaroen en voor het
opfrissen van de gemeentelijke website. Wij
hebben het huidige gemeentebestuur hiervan
kunnen overtuigen. De stijl van de Klaroen
en de website werden sterk verbeterd. Toch
liggen er nog heel wat mogelijkheden open
om de Klaroen nieuwe stijl en de vernieuwde
website nog efficiënter te gebruiken als communicatiemiddel.
- Samen wil meer aandacht geven aan het
verenigingsleven, de activiteiten in onze
gemeente en de lokale economie. Zo wordt
de betrokkenheid van onze inwoners bij de
gemeente verhoogd.
- Samen wil de mensen die in de gemeentelijke diensten werken in de spotlights plaatsen. Zo wordt de drempel naar de gemeentelijke diensten verlaagd.
- Samen wil in elke Klaroen een formulier
steken waarmee klachten of problemen
kunnen worden gemeld aan de ombudsdienst van de gemeente die zal worden opgericht.
- Samen wil ook een gemeentelijke infogids
uitgeven waarin alle informatie wordt opgenomen over het aanbod van onze gemeentediensten. Dit kan eventueel gecombineerd worden met een Klaroen waar de
4 binnenpagina’s één keer per jaar worden
voorzien van deze info en uitneembaar zijn
om te bewaren.
7
Nieuwe media
Ook de nieuwe communicatiekanalen moeten gebruikt worden: sms, email, facebook
of twitter zijn communicatiemiddelen die
vandaag niet of amper worden gebruikt in
de gemeentelijke communicatie. Nochtans
zijn zij zeer nuttig, bijvoorbeeld om verkeershinder te melden bij openbare werken, en
maken steeds meer inwoners er gebruik van.
Een moderne gemeente kan en mag niet achterblijven bij het gebruik van deze nieuwe
media.
Gesprek
Ondanks al deze nieuwe communicatiekanalen, blijft een goed gesprek de meest aangewezen vorm van communicatie. Als u samen
de kans geeft om de gemeente te besturen
zullen onze mandatarissen die in het schepencollege zetelen, op geregelde tijdstippen
spreekuur houden in de deelgemeenten. Dit
bespaart oudere inwoners of minder mobiele
personen een verplaatsing naar het gemeentehuis. Maar ook voor jonge mensen die een
druk beroepsleven combineren met een gezin
is dit een troef.
Sterk merk
Tenslotte moet onze gemeente een herkenbaar merk worden, zowel voor de eigen inwoners maar ook voor iedereen die (nog) niet
in onze gemeente woont (toeristen, nieuwe
inwoners,…). Op die manier kunnen wij onze
gemeente op een herkenbare en unieke manier profileren.
Betere dienstverlening
Openingsuren
De openingsuren van het gemeentehuis lijken
op het eerste zicht voldoende, maar toch, wie
overdag werkt kan er alleen op dinsdagavond
terecht. Samen wil de openingsuren verruimen.
Ook voor het toeristisch infokantoor dient er
een aanpassing te komen van de uurregeling.
In het hoogseizoen is ons toeristisch infokantoor op vrijdagnamiddag en op zaterdag gesloten. Laat dat nu net het ogenblik zijn waarop veel toeristen in onze gemeente aankomen
die op zoek zijn naar informatie.
Dienstverlening dicht bij huis
Wij willen inzetten op dienstverlening die
dichter aansluit bij onze inwoners. De technologische evolutie is vandaag zover gevorderd
dat de gemeentelijke medewerkers ook buiten de muren van het gemeentehuis kunnen
inloggen op het netwerk van de gemeente.
Dit betekent dat we de dienstverlening voor
een stuk naar de deelgemeenten kunnen brengen. Dit wil niet zeggen dat we in elke deelgemeente een permanente dienstverlening
kunnen aanbieden maar wel dat we dit gaan
doen op bepaalde tijdstippen. Met een ouder
wordende bevolking maar ook met jonge gezinnen die het steeds drukker krijgen denken
wij dat dit nuttig kan zijn naar onze inwoners
toe. Hierbij denken wij onder andere aan het
dienstencentrum in Watervliet, de technische
dienst in Bentille, het oud gemeentehuis in
Sint-Margriete en eventueel de parochiezaal
in Waterland-Oudeman.
Dit kan zonder veel extra kosten en maakt de
bouw van een prestigieus en duur nieuw gemeentehuis totaal overbodig.
Mobiele ambtenaar
De reeds vermelde technologische evolutie
maakt het eveneens mogelijk om een mobiele
ambtenaar in te zetten. Deze ambtenaar kan
de dienstverlening aan huis verzorgen. Hier
zullen echter wel duidelijke afspraken moeten gemaakt worden over wie hiervan gebruik
kan maken. De mobiele ambtenaar zal er enkel
zijn voor de inwoners die echt in de onmogelijkheid verkeren om zich te verplaatsen. De
mobiele ambtenaar moet dus de uitzondering
blijven en kan niet worden veralgemeend naar
dienstverlening voor alle inwoners.
Huis “vrije tijd”
Voor een goede dienstverlening dienen de
gemeentelijke gebouwen optimaal benut te
worden. Zo wensen wij in het plattelandscentrum (oude melkerij) een huis van de vrije
tijd uit te bouwen. Daar kunnen dan de diensten jeugd, cultuur, sport en toerisme samen
in ondergebracht worden. Op die manier kan,
alweer zonder veel kosten, de versnippering
van die diensten worden tegengegaan.
Digitalisering
Samen wil ook werk maken van digitalisering. Een compact elektronisch archief zorgt
ervoor dat er ruimte vrijkomt, bijvoorbeeld in
het gemeentehuis waar nu op het gelijkvloers
veel plaats verloren gaat. Dit zal nieuwe ruimte scheppen in het gemeentehuis die dan kan
gebruikt worden voor burelen of een refter.
Bijkomend voordeel is dat, alweer door de
nieuwe technologie, de personeelsleden van
op elke plaats zullen kunnen werken, simpelweg door in te loggen op het interne netwerk
van de gemeente.
Uniek aanspreekpunt
Samen wil ook werk maken van de zogenaamde SPOC’s (single point of contact). Dit
zijn ambtenaren die een uniek aanspreekpunt
vormen voor de inwoners. Zo worden de rollen omgedraaid. Het is niet langer de inwoner
die moet zoeken naar informatie of naar de
voor zijn probleem aangewezen ambtenaar,
maar wel een uniek contactpersoon die ter
beschikking staat van de inwoner en die hem
wegwijs maakt in de administratieve doolhof.
Om te beginnen moet er een ambtenaar lokale economie komen. Deze ambtenaar is het
unieke aanspreekpunt voor de ondernemers
van de gemeente en volgt ook de ontwikkelingen inzake economie, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en mobiliteit in onze
regio op. Onze ondernemer heeft op die manier maar één contactpersoon die hem bij alles begeleidt.
A
we zijn er klaar voor
8
Maar ook voor andere bevoegdheden kunnen we
dit doen, bijvoorbeeld een evenementenambtenaar voor wie iets wil organiseren op gebied van
kermissen, sport of cultuur.
Ombudsdienst
Samen wil een ombudsdienst oprichten waar
u met al uw klachten, problemen en vragen terecht kunt. Wij zijn ons ervan bewust dat een
gemeente onmogelijk alle vragen en klachten zal
kunnen oplossen en dat beloven wij dus ook niet.
Maar met een ombudsdienst hebben de inwoners
een aanspreekpunt en krijgen zij binnen de kortste tijd een antwoord op hun vraag, ook al is dit
soms een negatief antwoord. Het niet krijgen van
een antwoord is immers een veel grotere bron
van ergernis dan het krijgen van een negatief
antwoord met tekst en uitleg.
Ceremonies
De gemeentelijke ceremonies willen wij moderniseren en uitbreiden. Bij belangrijke levensmomenten willen wij dat onze inwoners, indien zij
dat wensen, kunnen rekenen op een feestelijke
ceremonie. Bijvoorbeeld: bij huwelijken is de
kerkelijke plechtigheid in de huidige tijd heel
vaak weggevallen waardoor het wettelijk huwelijk in het gemeentehuis aan belang wint. Samen
wil ervoor zorgen dat koppels die dat wensen,
kunnen terugvallen op een meer feestelijke
plechtigheid in het gemeentehuis waarbij zij zelf
ook een grotere inbreng kunnen hebben. Maar
daarnaast moeten ook bijvoorbeeld koppels die
wettelijk gaan samenwonen en aan deze gebeurtenis een plechtig tintje willen geven, hiervan
gebruik kunnen maken.
Inspraak
Inwoners
De mandatarissen van Samen die u zult kiezen
9
tot burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter
engageren zich tot regelmatige huisbezoeken in
de loop van de zes jaar dat zij hun mandaat zullen bekleden. Zo houden zij allemaal de vinger
aan de pols bij eventuele vragen die onze inwoners zouden kunnen hebben.
De werking van de adviesraden dient te worden
herbekeken. Vandaag worden deze raden bevolkt door zeer geëngageerde mensen die zich
sterk inzetten voor de ontwikkeling van sportieve, culturele, toeristische en andere activiteiten
in onze gemeente. Samen wil de werking van
alle raden evalueren en het grote potentieel van
de leden ervan verder stimuleren.
Raadsleden
Ook in de gemeenteraad is meer inspraak nodig.
Zeker bij grote projecten stelt zich nu een probleem. Deze projecten komen kant en klaar op
de gemeenteraad waarbij totaal geen rekening
wordt gehouden met eventuele opmerkingen
van de overige raadsleden, hoe gegrond ook. Wij
menen dat de inbreng van alle leden van de gemeenteraad in grote projecten zeker een meerwaarde kan hebben.
Daarom wil Samen voor grote projecten werkgroepen samenstellen waar de plannen worden
besproken met alle fracties uit de gemeenteraad,
over de partijgrenzen heen. Zo kan iedereen zich
snel een beeld vormen van de werken en is er
ruimte voor goede ideeën en voorstellen, ook als
die van de oppositie komen. Zo kan veel efficiënter en kostenbesparend tewerk gegaan worden.
Samen wil met een actief modern bestuur onze
gemeente op vijf terreinen beter uitbouwen. Wij
willen inzetten op een leefbare, veilige, zorgzame, bruisende en ondernemende gemeente.
Op al deze terreinen is er heel wat werk aan de
winkel.
Sint-Laure
goed om te wonen
A
we zijn er klaar voor
10
eins
n
11
ONS ACTIEPLAN ROND
VIJF KERNTHEMA’S

Een leefbare gemeente waar
het goed is om te wonen
Het is goed wonen in Sint-Laureins en samen
stelt zich tot doel de kwaliteit van ons leven
nog verder te verbeteren.
Wonen
De mogelijkheden om te bouwen of om een
woning te kopen zijn schaars in onze gemeente. In Sint-Laureins is er in het verleden
veel te weinig aandacht besteed aan wonen.
De laatste jaren zijn er wel een aantal verkavelingen gestart, maar doorgaans blijft het
moeilijk om een perceel grond te kopen en er
een eigen huis op te bouwen.
Nochtans vindt samen meer woningen en
bouwgronden heel erg belangrijk. Wij willen
dan ook het huidige speelplein in Sint-Laureins
zo snel mogelijk verkavelen, met respect voor
het landelijk karakter van de gemeente, waarbij de bouwloten bij voorrang worden gereserveerd voor onze eigen inwoners. Daarnaast
dient ook de nieuwe verkaveling, Warande 2
in Bentille, sneller te worden uitgevoerd.
Bij de herziening van het ruimtelijk structuurplan moet bekeken worden in hoeverre nieuwe woonuitbreidingsgebieden in de diverse
woonkernen mogelijk zijn. We zullen hier in
ieder geval sterk op aandringen bij de provincie en bij het Vlaams Gewest.
A
Daarnaast willen we de nood ook verder verhelpen door het aanmoedigen van renovatiewerken aan woningen.
Een aangename leefomgeving
Onze gemeente is door zijn vlakke en uitgestrekte landschap zonder meer één van de
mooiste van het Meetjesland. Onze dorpskernen, fietspaden en wegen staan daarmee vaak
in groot contrast. Nochtans is wonen zoveel
aangenamer in een mooie omgeving.
Wij willen onze leefomgeving aangenamer
maken.
Dorpskernvernieuwing
Is het u ook opgevallen dat, met uitzondering
van Bentille, onze dorpskernen er sinds tientallen jaren ongewijzigd bij liggen. Slechte
voetpaden, een wegdek als een lappendeken,
onaangepaste wegen, … Dat is wat we momenteel terugvinden in onze gemeente.
De dorpskernen zijn dringend aan vernieuwing toe.
Onderhoud
Een aangename leefomgeving creëer je ook
door voetpaden, fietspaden, wegen en graskanten beter te onderhouden en dit op regelmatige tijdstippen.
Samen wil een groen- en onderhoudsploeg
die permanent de kleine klusjes opknapt in de
deelgemeenten en zorgt voor het groenonderhoud. Zo kunnen kleine problemen veel sneller worden aangepakt.
Ruimte voor spel
Elke deelgemeente beschikt thans over een
speelplein(tje). Dit is nu teveel gericht op de
allerkleinsten. Het aantal speeltuigen dient
uitgebreid te worden naar alle leeftijden. Samen wil daarnaast ook in de nieuwe verka-
we zijn er klaar voor
12
velingen aandacht voor speelmogelijkheden
voor de kinderen.
Bereikbaarheid
Sint-Laureins moet vlot bereikbaar blijven.
Zowel met de auto of de fiets, als met het
openbaar vervoer.
Essentieel is het behoud van een vlotte toegang tot de N49 – E34 (expresweg). Het
meest dringende is het wegwerken van de
gevaarlijke situatie bij het afslaan naar SintLaureins voor wie uit de richting Antwerpen
komt. Op korte termijn moet er daar een langere uitvoegstrook naar Sint-Laureins komen.
De onlangs uitgevoerde verlenging volstaat
immers niet.
Een ander moeilijk punt blijft het openbaar
vervoer. Niet iedereen is even mobiel of beschikt over een (tweede) auto. Onze kinderen
gaan vaak met de bus naar school. We stellen vast dat het Vlaams Gewest en de Lijn het
aantal buslijnen, omwille van besparingen, in
de landelijke gemeenten beperken wegens “te
weinig gebruikt”. De beleidsmakers van het
Vlaams Gewest vergeten daarbij wel dat landelijke gemeenten zoals Sint-Laureins weinig
uitbreidingsmogelijkheden krijgen, waardoor
het aantal inwoners altijd beperkt zal blijven en dus ook het gebruik van het openbaar
vervoer. Dat wil evenwel niet zeggen dat het
openbaar vervoer niet wordt gebruikt, want
elke dag verplaatsen inwoners van onze gemeente zich met de bus. Dus, ofwel moet
er terug een groter aantal buslijnen komen,
ofwel moet het gebruik van de belbus uitgebreid worden.
13
Natuur en milieu
De aanleg van gescheiden rioleringen moet
dringend worden gerealiseerd. Voor de bestaande woningen die niet kunnen aansluiten
op de gemeentelijke riolering moet de gemeente een grotere tussenkomst leveren bij
de aankoop van de individuele waterzuiveringsinstallaties. Een gezamenlijke aankoop
zal de kostprijs doen dalen. De gemeente
moet dit coördineren.
Na vele jaren werd uiteindelijk het milieupark gerealiseerd. Samen kon er voor zorgen
dat de inwoners sinds 2012 een, weliswaar
beperkte, hoeveelheid groenafval gratis mogen afleveren op het milieupark. Samen wil
de tarieven evalueren en herbekijken.
Bij kapvergunningen en de erbij horende herbeplantingen heeft de gemeente de taak om
er voor te zorgen dat de bomen die worden
geplant het wegdek niet kunnen beschadigen.
Natuur en landbouw gaan in onze gemeente
hand in hand. Meer en meer zien we groenschermen, hagen, houtkanten, bomenrijen,
specifieke gewassen en dergelijke verschijnen. Als gemeente moeten we dit stimuleren
en de landbouwers daarover informeren.

Een verkeersveilige gemeente
Het grootste veiligheidsprobleem voor onze
gemeente is de verkeersveiligheid. Het verkeer wordt immers steeds drukker. Voor Sa-
men is het realiseren van een verkeersveilige
gemeente belangrijk. Hierbij zal samen speciale aandacht schenken aan de zwakkere
weggebruiker (fietsers, kinderen, ouderen)
maar ook oog hebben voor het behoud van de
rustige plekjes waarvan er in onze gemeente
gelukkig toch nog heel wat bestaan.
Samen zal de verkeersveiligheid concreet
aanpakken.
Fietsers worden in onze gemeente niet echt
verwend. In tegenstelling tot de 200 kilometer wegen, hebben we in Sint-Laureins maar
een beperkt aantal kilometer fietspaden. We
moeten niet elke weg voorzien van een fietspad, maar minstens langs de verbindingswegen tussen de dorpskernen moet op termijn
een fietspad worden aangelegd. Ook onze
kinderen moeten zich veilig per fiets van de
ene deelgemeente naar de andere kunnen verplaatsen. Voor het realiseren van de aanleg
van fietspaden is het verkrijgen van subsidies
door het Vlaams Gewest en/of de Provincie
primordiaal. Bijvoorbeeld een fietspad tussen Sint-Laureins en Sint-Margriete of een
fietspad in het bovenlokaal fietsroutenetwerk
zou voor minimaal 80% (misschien zelfs voor
100%) kunnen gesubsidieerd worden. Samen
wil zich volop inzetten voor het bekomen van
deze subsidies en alzo meer fietspaden aanleggen.
De vernieuwing van de dorpskernen zal
ook de verkeersveiligheid verhogen. Meer
aandacht moet daarbij uitgaan naar de zwakke weggebruiker. Samen wil onder meer
het zwaar verkeer (met uitzondering van het
plaatselijk verkeer) uit de Dorpsstraat van
Sint-Laureins weren. Vrachtwagens en tractoren gaan niet samen met fietsers in een straat
met twee scholen.
Goed onderhouden wegen, fiets- en voetpaden zijn essentieel voor het garanderen van
de verkeersveiligheid. Door de uitgestrektheid van ons wegennet is het realiseren van
dit onderhoud en herstel niet evident. Samen
is er echter van overtuigd dat het veel beter
kan dan in het verleden. Samen wil de toestand van het wegen-, het fiets- en het voetpadennet eerst inventariseren en op basis hiervan een planning en programma in de tijd en
volgens prioriteiten opstellen zodat stap per
stap een continu onderhoud en herstel kan
plaatsvinden.
Onze wegen zijn vaak niet aangepast aan de
voorziene snelheidsbeperkingen. Bijvoorbeeld bij het binnenrijden van de bebouwde
kom en in de omgeving van onze scholen
moeten deze snelheidsbeperkingen beter
zichtbaar gemaakt worden.
Veel voetpaden zijn nu niet toegankelijk.
Ze zijn vaak te smal of er staan bomen midden op het voetpad.
Momenteel wordt geen aandacht besteed aan
het landbouwverkeer. Een aanpassing van
het mobiliteitsplan is nodig, met meer aandacht voor dit specifiek verkeer.

Een zorgzame gemeente
Kinderopvang
Kinderopvang is zeer belangrijk, dit zowel
tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties.
Tijdens het schooljaar dient de gemeente
ofwel zelf de voor- en naschoolse kinderopvang te organiseren ofwel ervoor te zorgen
dat privé-opvang degelijk ondersteund wordt.
Tijdens de vakantieperiodes is de opvang van
onze kinderen problematisch. Neem bijvoorbeeld het speelplein in Sint-Laureins, dat was
dit jaar tijdens de zomervakantie amper zes
weken geopend. Het aanbod van sport- en andere kampen is te beperkt. Opnieuw moeten
A
we zijn er klaar voor
14
veel ouders uitwijken naar buurgemeenten
waar het aanbod veel groter is.
Samen wil tijdens de vakantieperiodes een
kinderopvang organiseren die opgebouwd
wordt rond de dienst jeugd en de dienst sport.
De speelpleinwerking kan daarbij als centrale
kinderopvang functioneren, waarbij onze kinderen zullen kunnen kiezen tussen een ruim
aanbod sport- en andere kampen, dan wel om
te spelen en te ravotten op het speelplein. Het
doel is om tijdens de volledige vakantieperiodes te zorgen voor opvang van onze kinderen
en dit met een ruime uurregeling.
Onderwijs
Onderwijs is een kerntaak van de gemeente.
Samen streeft er dan ook naar om de bestaande scholen te behouden en ze optimaal
te ondersteunen zodat onze kinderen in de
beste omstandigheden kunnen genieten van
een degelijk/kwalitatief onderwijs in hun
buurt.
Samen zal hiervoor actie ondernemen.
-De gemeenteschool in Sint-Laureins heeft
nood aan extra klaslokalen en het sanitair
moet worden vernieuwd. Het is voor samen
onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur dit
niet veel eerder heeft aangepakt. De uit
te voeren werken kunnen gesubsidieerd
worden door de Vlaamse Gemeenschap.
Er moet dus dringend een subsidiedossier
worden ingediend. Ondertussen moet het
sanitair van de gemeenteschool reeds worden vernieuwd en moet er naar een tijdelijke oplossing gezocht worden voor het
tekort aan klaslokalen.
- Het reeds goedgekeurde plan voor de vernieuwing van de schoolgebouwen in Watervliet zal uitgevoerd worden.
- Het onderwijsbeleid moet gevoerd worden
in samenwerking met de beide onderwijsnetten, met toepassing van het flankerend
onderwijsbeleid.
15
Sociale dienst
-Een sociaal huis zal worden opgericht,
en dit bij voorkeur op het terrein van het
OCMW.
- De armoede en het sociaal isolement binnen
onze gemeente dient te worden aangepakt.
- Vanuit het OCMW zullen activiteiten georganiseerd worden voor zij die het minder
breed hebben.
- Vanuit de gemeente of via het verenigingsleven kunnen tweedehands markten georganiseerd worden, waar kleding, speelgoed
en dergelijke kunnen worden geruild en/of
aangekocht.
Dienstverlening naar ouderen toe
We stellen vast dat een aantal inwoners gedurende een belangrijk deel van de dag alleen
zijn, zonder kans om een babbeltje te slaan.
Voor zij die minder mobiel zijn moet er meer
ondersteuning komen.
A
- We moeten dagopvang voorzien om het sociaal isolement te doorbreken.
- Het restaurant van het woon- en zorgcentrum moet opengesteld worden voor alle
senioren en mag niet beperkt worden tot
enkel de bewoners van het centrum.
- We zullen starten met een mobiele bibliotheek aan huis.
Woon- en zorgcentrum Sint Jozef
We leven langer en proberen zo lang mogelijk
in ons eigen huis te blijven wonen. Er komt
evenwel een dag dat extra hulp nodig is en
thuis blijven niet meer mogelijk is.
Samen wil voor onze inwoners die extra hulp
nodig hebben en niet meer thuis kunnen wonen, het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef
verder uitbouwen en verbeteren.
-Een uitbreiding van het woon- en zorgcentrum is noodzakelijk om de wachtlijst te
beperken en de tijdelijke opvang te kunnen
uitbreiden.
-Door samenwerking met private partners
kan het aanbod van opvang- en verblijfmogelijkheden worden verruimd.
- Samen wil de mogelijkheid tot kortopvang
verder uitbouwen.
-Het aantal aanleunwoningen moet verhoogd worden. Er zijn immers heel wat
mensen die nog zelfstandig kunnen wonen,
maar dan wel mits hulp vanuit het rusthuis
en/of van thuiszorgondersteunende diensten.
we zijn er klaar voor
16
- Het personeelsbeleid liet de afgelopen jaren
te wensen over en moet dringend verbeterd
worden. Samen wil dat het personeel van
het rusthuis beter ondersteund wordt en
dat het de appreciatie krijgt die het verdient.

Een bruisende gemeente
Hoe bruisend een gemeente is wordt vooral
bepaald door de dynamiek en de acties vanuit het verenigingsleven in de verschillende
sectoren (sport, cultuur, feestelijkheden en
jeugd). Het verenigingsleven is ó zo belangrijk voor de gemeente. Samen wil daarvoor
een degelijk kader creëren en een goede ondersteuning voorzien, ook professionele, opdat onze verschillende verenigingen optimaal
zouden kunnen bloeien.
Sport
- Samen blijft ijveren voor een voltijdse
sportfunctionaris om op die manier het
aanbod van sportactiviteiten, sportkampen,
sport voor de jeugd, sport voor niet-georganiseerde beoefenaars, sportlessen, en dergelijke meer uit te breiden.
- Sport moet beter geïntegreerd worden binnen de zomerse kinderopvang, waardoor
de kinderen de keuze kunnen maken tussen
speelplein, sportkampen, …
17
- Een gezamenlijke sportkalender voor alle
sportclubs zou een hele verbetering zijn.
- Het organiseren van een “Sportzomer van
Sint-Laureins”, waarbij loopwedstrijden,
wielerwedstrijden, triatlon, mountainbike,
ruitertornooi en andere in één programma
worden bekendgemaakt.
- Samen stelt vast dat er meer en meer nood
is aan bijkomende sportaccommodaties.
Een Finse piste is reeds lang beloofd maar
nog steeds niet aangelegd. We moeten daar
nu echt werk van maken.
-Ook het onderhoud van de bestaande
sportaccommodatie verdient blijvende
aandacht. Bijvoorbeeld De Camarados in
Sint-Margriete hebben dringend nood aan
nieuw sanitair en financiële bijstand bij de
renovatie van hun kantine.
-De nieuwe sportaccommodatie bij de aan
te leggen KMO-zone dient spoedig te worden gerealiseerd. Dit niet alleen voor de
Goalgetters, maar ook voor het speelplein.
Daarnaast dient er ook ruimte te worden
voorzien voor andere sportmogelijkheden.
Cultuur
Kunst en cultuur zijn volop in beweging en
samen wil het aanbod binnen de gemeente
vergroten. We beschikken ondertussen over
De Meet. Samen is nooit voorstander geweest
van dit project, omdat de zaal veel te klein
is en bovendien veel te duur uitviel. Ondertussen is gebleken dat Samen gelijk had. Er
vinden maar weinig culturele activiteiten
plaats in de Meet, die voornamelijk als vergaderruimte gebruikt wordt. Samen wil de
Meet echter de bestemming geven waarvoor
ze is opgericht en er cultuur en kunst naartoe
brengen.
Samen zal dat concreet aanpakken.
A
-We zullen een ruim cultureel jaarprogramma uitwerken, dat niet beperkt is tot
een handvol voorstelling zoals nu het geval is. Een film of voorstellingen voor jeugd
en kinderen behoren tot de mogelijkheden.
Daarvoor moet echter niet alleen De Meet
gebruikt worden. Cultuur dient naar elke
deelgemeente gebracht te worden.
-We zullen een jaarprogramma opstellen
waardoor de bestaande activiteiten ook
beter kunnen gecoördineerd worden en
waardoor het reeds bestaande aanbod overzichtelijker wordt. Onze bestaande verenigingen zijn zeer actief, maar het ontbreekt
hen vaak aan middelen om hun activiteiten voldoende bekend te maken. Via een
jaaragenda en een promotiecampagne wil
Samen onze socio-culturele verenigingen
daarbij helpen.
- Samen wil ook meer aandacht voor onze
plaatselijke kunstenaars. Er is heel wat
talent aanwezig op onze gemeente. Regelmatige exposities waarbij met onze plaatselijke kunstenaars kennis kan gemaakt worden is een must.
-De muziekschool verdient ondersteund te
worden.
we zijn er klaar voor
18
Feestelijkheden
Jeugd
Kermissen en andere feestelijkheden doen
een dorp leven en brengen mensen samen
voor een pint, activiteiten, muziek, …
Samen wil de jeugdverenigingen ondersteunen. Aanbod voor elke leeftijd is belangrijk.
Samen wil de feestcommissies verder ondersteunen. Ondersteuning gaat voor Samen
echter verder dan enkel financiële steun. Het
betekent ook materiële steun, coördinatie,
helpen bij de publiciteit, helpen zoeken naar
mogelijke subsidies (provinciaal, gewestelijk), … De jaarlijkse toelage moet worden
geëvalueerd in functie van de georganiseerde
activiteiten en beschikbare infrastructuur.
Samen wil een evenementenambtenaar die
u helpt met al uw vragen rond feestelijkheden, mogelijke subsidies, publiciteit, materiële ondersteuning, …
19
Er moet ook meer aandacht uitgaan naar de
niet-georganiseerde jeugd. De gemeente
moet daartoe zelf initiatieven nemen en aanbod creëren. Dit kan door filmavonden in De
Meet (want niet iedereen kan zich gemakkelijk verplaatsen naar Gent of Brugge), of door
het organiseren van sportkampen of andere
activiteiten. Onze bestaande verenigingen
zullen daarbij worden betrokken.
Ook het jeugdhuis moet ondersteund worden
met initiatieven vanuit de gemeente, zodat
we verder over een bruisende verzamelplaats
voor onze jeugd kunnen beschikken.
 Een ondernemende gemeente
Het belang van een goed draaiende lokale
economie mag niet onderschat worden. Een
gunstig ondernemersklimaat schept werkgelegenheid in eigen streek, gaat verloedering
en leegstand tegen en is een belangrijke factor
in het sociale gebeuren binnen de gemeente.
Zonder de sponsoring van middenstanders en
lokale handelaars zouden veel verenigingen
de boeken moeten sluiten. De ondernemers
vormen echter een groep mensen waar door
het gemeentebestuur jarenlang geen aandacht
aan besteed werd. In 2006 trok het huidige
gemeentebestuur zelfs nog naar de verkiezingen met het idee dat een KMO-zone eigenlijk
niet erg gewenst is in Sint-Laureins. In 2012
is er nog steeds geen KMO-zone aangelegd.
Om van onze gemeente een echte ondernemende gemeente te maken wil samen volgende concrete maatregelen verwezenlijken
binnen drie domeinen, Middenstand en KMO,
Landbouw en Toerisme.
Middenstand en KMO
- De onmiddellijke aanleg van de KMO-zone
en een goede opvolging van de problemen
die de ondernemers die zich op de KMOzone vestigen kunnen ondervinden.
- De aanstelling van een ambtenaar lokale
economie. Deze ambtenaar is het unieke
aanspreekpunt voor de ondernemers binnen de gemeente en volgt daarnaast de ontwikkelingen inzake economie, ruimtelijke
ordening, werkgelegenheid en mobiliteit in
onze regio op. Hij is de contactpersoon om
startende ondernemers en middenstanders
te helpen.
- Samen wil meer overleg tussen de bevoegde schepen en de lokal middenstand via een
KMO- of middenstandsraad.
-Verder wil samen binnen onze gemeente
jaarlijks of tweejaarlijks een “Nacht van de
Ondernemer” organiseren. Op die manier
wordt de lokale ondernemer ook eens voor
het voetlicht gebracht, terwijl dit tevens
een interessante opportuniteit biedt om
contacten te leggen.
- Samen wil de landbouwers ondersteunen,
bijvoorbeeld door het oprichten van een
infoloket en het aanstellen van een ambtenaar voor landbouwzaken, waar landbouwers met hun specifieke materiële of
juridische vragen terecht kunnen.
-Verblijfsrecreatie, plattelandsklassen, de
verkoop van hoeveproducten, en dergelijke
moeten mogelijk gemaakt worden en verder ondersteund.
- Landbouwbedrijven dienen ook als toeristische trekpleister te worden gepromoot.
- Samen wil voldoende maatregelen voor de
afwatering van onze polders. Het onderhoud van de grachten en sloten moet goed
worden opgevolgd.
Toerisme
Een belangrijke troef voor de gemeente ligt
op toeristisch vlak.
De laatste jaren zijn er goede initiatieven genomen op het vlak van toerisme, maar een
gemeente mag niet blijven stilzitten. Nieuwe
initiatieven moeten worden genomen. Ook
toerisme is volop in evolutie.
Samen wil het toerisme verder ontwikkelen
en het aanbod vergroten.
-De gemeente heeft troeven maar moet
die nog beter uitspelen. Naast de prachtige fietsroutes, wandelroutes, kreken, dijken, … heeft Sint-Laureins heel wat meer
te bieden. Samen wil nieuwe initiatieven
ontwikkelen in het kader van bijvoorbeeld
landbouw, vlas, het smokkelverleden. Het
toeristisch aanbod kan nog sterk worden
verruimd.
-Een toeristisch jaarprogramma moet uitgewerkt worden. Door deze coördinatie kan
er gezamenlijk publiciteit worden gevoerd
voor allerlei toeristische activiteiten.
-De paling werd de laatste jaren in de kijker
gezet en dit initiatief moet ook in de toe-
Landbouw
A
Landbouw is een belangrijke economische
activiteit in onze gemeente. Vlaamse en Europese regels bepalen meer en meer wat kan
en wat niet kan. Ook voor onze gemeente is
er een belangrijke taak op het vlak van landbouw weggelegd.
we zijn er klaar voor
20
komst verder gezet worden door een grotere promotie van de Sentse paling buiten
de gemeente. Samen wil ook de eigen inwoners meer betrekken bij alle activiteiten
omtrent de Sentse paling.
-De infrastructuur voor het toerisme dient
uitgebreid te worden met infoborden en
infokiosken met uitgebreide en actueel gehouden toeristische informatie, bijkomende
picknickbanken, herstel en onderhoud van
de bestaande picknickbanken, openbare
toiletten, meer openbare vuilnisbakken, ...
-Het toeristisch infokantoor dient verder
uitgebouwd te worden, met openingsuren
die aan het toeristisch seizoen aangepast
zijn.
- De diverse woonkernen zullen intensiever
bebloemd worden teneinde de aantrekkelijkheid van de dorpscentra te vergroten.
De dorpskernvernieuwing zal de gemeente
in haar geheel ook aantrekkelijker maken.
-Het privé-initiatief (o.a. verblijfsaccommodatie) moet op toeristisch vlak ten volle
gestimuleerd worden.
Sint-Laureins moet ook op haar bezoekers
een onuitwisbare indruk nalaten.
EEN FINANCIEEL
GEZONDE GEMEENTE
N
aast ons actief modern bestuur en ons
actieplan op de vijf domeinen wil Samen, als derde pijler, een financieel gezonde gemeente.
De afgelopen jaren werd er heel wat geld verspild door een slechte opvolging van projecten,
het op de lange baan schuiven van werken, en
zo meer. De voetbalkantine in Watervliet kostte
uiteindelijk twee keer zoveel als oorspronkelijk
voorzien. Daarenboven werd VK Watervliet
verplicht een volledig seizoen buiten de gemeente te spelen, dit door een slechte planning
van de werken. De Meet in Bentille kostte eveneens bijna dubbel zo veel als oorspronkelijk geraamd. Door het systematisch uitstellen van de
verplichte rioleringswerken stijgt ook daarvan
de kostprijs jaar na jaar.
Samen wil meer doen met de gemeentelijke
middelen. Dit betekent een meer creatieve inbreng door het gemeentebestuur en het zuiniger omspringen met de centen. Een project
moet vertrekken vanuit een duidelijke visie en
de uitvoering ervan dient kritisch opgevolgd te
worden. Daarnaast moeten alle mogelijke subsidies verworven worden.
Prestigeprojecten, zoals een nieuw gemeentehuis van 4.000.000 EUR, hoeven voor ons niet.
Door optimalisering van het gebruik van de
gemeentelijke gebouwen kunnen we deze kost
vermijden.
De rioleringswerken en de dorpskernvernieu-
21
wing, die het huidige gemeentebestuur op de
lange baan schuift, willen wij zo snel mogelijk
uitvoeren. Deze werken moeten volgens de Europese richtlijn voltooid zijn in 2015. In SintLaureins wordt het 2027! Maar uitstel leidt alleen maar tot hogere kosten.
Ook moet het opstellen van een onderhouds- en
herstelplan met betrekking tot het wegen-, het
fiets- en het voetpadennet leiden tot een betere
beheersing en spreiding van de uitgaven. Wij
verwachten ook extra inkomsten van het Plattelandfonds. Daarnaast moet de groei van het
aantal inwoners door het geplande woonbeleid
de gemeente financieel sterker maken, wat op
beleidsvlak meer mogelijkheden zal bieden.
Samen heeft een evenwichtig en betaalbaar
programma. Een actief beleid, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van beschikbare subsidies
en waarbij de kostprijs scherp in het oog wordt
gehouden, maakt ons programma ook financieel uitvoerbaar.
Kiezen voor samen is dus kiezen voor:
- Het zuinig en doeltreffend omspringen met
de centen; geen prestigeprojecten.
- Een degelijke budgetttaire planning met visie.
- Het nauwlettend opvolgen van de projecten.
- Het verwerven van een maximum aan subsidies.
samen
anders
A
alle neuzen in dezelfde richting
we zijn er klaar voor
22
Onze kandidaten
1
2
7
Carlos Bonamie
8
10
Hugo Coene
11
Lieve Van Hijfte
12
Carine De CraeneAndries
14
Filip Claeys
15
Sofie Van LaereDevooght
16
Silvie Rammelaere
Eddy Roets
5
Claudine Bonamie
Luc De Meyere
9
Caroline HaertjensMeire
13
Kristof Goethals
Tom Lacres
23
17
4
Marleen Goossens
Franki Van de Moere
Dirk Calsyn
3
6
Heidi De Lange
samen
anders
samen
anders
.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Van de Moere Franki
Bonamie Claudine
Goossens Marleen
Bonamie Carlos
De Meyere Luc
Haertjens-Meire Caroline
Coene Hugo
Van Hijfte Lieve
Calsyn Dirk
De Craene-Andries Carine
Claeys Filip
Van Laere-Devooght Sofie
Goethals Kristof
Rammelaere Silvie
Roets Eddy
De Lange Heidi
Lacres Tom
Hoe stem je het best?
Geef een voorkeurstem aan
alle kandidaten van
A
samen
anders
we zijn er klaar voor
24

Similar documents

Klaroen maart 2011 - Sint

Klaroen maart 2011 - Sint Ook wanneer je het gazon maait met een mulchmaaier, wordt het gras heel fijn versnipperd en als het ware terug aan het gazon gegeven. Hierdoor hoef je geen grasmaaisel verwerken. Dit voorkomt uitdr...

More information