CONSERVATOR MORE THAN INDUSTRIAL CLEANING

Comments

Transcription

CONSERVATOR MORE THAN INDUSTRIAL CLEANING
www.conservatorgroup.com
conservator
more than
industrial cleaning
jaarbericht 2012 conservator group
inhoud
jaarbericht 2012
Daphne & Duncan Holtappel
4
Missie, Visie en Kernwaarden 6
De highlights van 2012 8
Veiligheid, Gezondheid, Milieu & Kwaliteit 10
Klant en Leverancier aan het woord
14
Martin Schiereck & Ronald van Veluw, Saint-Gobain Isover
14
Rene Vooijs, HVC Dordrecht
16
Femke van Leeuwen, 365/Arboned
18
Chris Sala en Theo de Vliegh, Trital Safety 20
Onze medewerkers
22
Medewerker aan het woord
26
Rob Montijn, Blasting Engineer
26
Henk Koetsveld, Machinist
28
Ronald Sjerp, Magazijnbeheerder
30
Remco Hasenack, SHEQ Manager
32
Joeri Both, Stagiair Afdeling HRM
34
Ondernemingsraad 36
Onze blik op de toekomst/Ons doel voor 2013 jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
38
4
2012
ZORG VOOR KLANT EN MEDEWERKER STAAT VOOROP
Onze belangrijkste drijfveer is
Tegenwoordig staat vooral de menselijke kant
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze
de hoge tevredenheid en
centraal in onze onderneming. Waar vandaag de
omgeving is een van de belangrijkste pijlers
waardering voor onze
dag MVO binnen bedrijven in opkomst is, is een
onder ons bedrijf. Deze betrokkenheid
dienstverlening door onze
sociaal en duurzaam (arbeids)klimaat reeds vanuit
verwachten we van een ieder die met ons
klanten, welke continuïteit en
ons gedachtegoed in onze organisatie ingebed.
werkt: onze leveranciers, onze medewerkers
de zorg voor onze mensen
Ook bij tegenwind wijken we niet af van onze
maar ook onze klanten vragen we daarin mee
garandeert.
basisprincipes. Lagere interne kosten en
te denken en te werken. Daarom laten we in dit
hogere efficiëntie van ons werk bij de klant
jaarbericht betrokkenen graag aan het woord,
maken dat we op de snelle veranderingen in de
zodat wij een getrouw beeld kunnen schetsen
markt inspelen met innovatieve werkwijzen en
van de activiteiten in 2012.
5
nieuw equipment. Onze medewerkers krijgen de
ruimte om zich te ontwikkelen, door scholing en
Een speciaal woord richten we aan onze
werkbegeleiding en het opdoen van ervaring bij
medewerkers, want dankzij hun loyaliteit en
een brede groep klanten. Dit mes snijdt aan
inzet hebben we ook dit jaar weer veel
twee kanten, u als klant krijgt een bijzonder
ambassadeurs onder onze klanten.
gemotiveerde medewerker met een brede
kennis en inzetbaarheid.
www.conservatorgroup.com
DAPHNE EN DUNCAN HOLTAPPEL
“TEGENWOORDIG STAAT VOORAL
DE MENSELIJKE KANT CENTRAAL
IN ONZE ONDERNEMING.”
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
6
missie, visie EN
KERNWAARDEN
7
MISSIE
leveranciers en partners te stimuleren, streven
De Conservator Group biedt oplossingen op het
we naar meerwaarde voor de klant. Naast
gebied van industriële reiniging en wil gekend
Safety, Health, Environment & Quality zijn
worden als een bedrijf dat de hoogste
flexibiliteit en betrouwbaarheid belangrijk in
waardering krijgt van haar klanten en
onze organisatie. We waarborgen continuïteit
medewerkers.
door te streven naar een positief resultaat.
Hiermee beogen we duurzame toegevoegde
VISIE
waarde voor medewerkers, klanten en
We willen op een duurzame wijze zaken doen
aandeelhouders.
en klantgerichte oplossingen bieden zonder
onze waarden uit het oog te verliezen.
KERNWAARDEN
Onze medewerkers bieden we ruimte voor
n Veilig
persoonlijke ontwikkeling en laten we eigen
n Rendabel
initiatief ontplooien, waardoor we het
n Sociaal
enthousiasme en werkplezier versterken. Met
onze leveranciers gaan we waardevolle relaties
aan. Door samenwerking tussen medewerkers,
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
8
de highlights
van 2012
9
aansluit op de wensen van de klant.
SHEQ
Veel aandacht is besteed aan de begeleiding en
Ons SHEQ-beleid heeft geleid tot nul ongevallen
opleiding van de operationeel leidinggevenden
met verzuim. Het aantal incidentenmeldingen is
FINANCIËN
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
om de performance op projecten in alle
licht gestegen, ook om reden dat de bewust-
In 2012 hebben we onze cashflow aanzienlijk
(MVO) ook daadwerkelijk serieus nemen. Naast
opzichten te verbeteren.
wording omtrent het melden nog steeds
kunnen verbeteren door afloop van diverse
investeringen in nieuw materieel hebben we ook
schuldverplichtingen. Ons EBITDA is met meer
veel aandacht besteed aan het reviseren van
In 2012 hebben we succesvol de kosten van
genomen met betrekking tot de gezondheid van
dan 10% gestegen en ook ons bedrijfsresultaat
ons bestaande materieelpark.
het materieelpark teruggedrongen, en zijn
onze medewerkers, waaronder uitgebreide
we ons nog meer gaan focussen op
keuringen. Door aan elk individu met
BEDRIJFSVOERING
schadepreventie waarvoor we in 2013
beperkingen en aan onze oudere werknemers
INVESTERINGEN
De ontwikkelingen in de markt dwingen ons tot
een speciaal programma zullen starten.
aandacht te besteden, verhogen we in de
In 2012 hebben we door een structureel
een andere manier van werken. Bij de klant
investeringsoverleg grote stappen gemaakt
neemt het prijsniveau een steeds belangrijkere
INTERNATIONAAL
medewerkers. Lees meer hierover in het
in het vernieuwen van ons materieelpark.
plaats in, en de verwachtingen op het gebied
Er zijn samenwerkingsverbanden met Termoservizi
hoofdstuk Veiligheid, Gezondheid, Milieu
We hebben tevens gekozen voor flexibelere
van flexibiliteit en transparantie worden ook
in Italië, Valence Group in Thailand en met Forze in
en Kwaliteit.
systemen waardoor we mobilisatie steeds
steeds hoger. Ons uitgangspunt is dat wij zo
Australië waarmee we onze activiteiten in
meer in eigen hand kunnen houden. Dit heeft
goed mogelijk tegemoet willen komen aan de
genoemde landen uitgebreid hebben. In Groot-
R&D
geleid tot de aanschaf van een nieuwe hogedruk
wensen en eisen van de klant, en denken met
Brittannië hebben we diverse nieuwe klanten aan
Het nieuw ontwikkelde reinigingssysteem
unit ingebouwd in een container, en de
onze benadering en werkwijze een goede basis
ons bestand mogen toevoegen en vanaf 2013 zal
speciaal voor kolencentrales heeft de laatste
Conservator Group gaat als eerste een
te leggen voor de toekomst.
dat zijn vruchten gaan afwerpen.
intensieve testfase bijzonder succesvol
is verbeterd.
elektrisch aangedreven Silovac (vacuüm
verbetert. We hebben diverse initiatieven
toekomst de inzetbaarheid van onze
doorstaan. Dit gebeurde bij een energiecentrale
hopper) inzetten bij het reinigen van
Ons doel voor de komende jaren is om onze
in Duitsland. De positieve reacties tijdens de
afvalenergiecentrales. De Silovac is een
omzet te verhogen en onze algemene kosten
testfase hebben ons doen besluiten het
technische samenwerking tussen leverancier,
verder te reduceren. We voeren om die reden
systeem zo snel mogelijk commercieel in
klant en gebruiker. De Conservator Group was
een actief commercieel beleid en focussen ons
gebruik te gaan nemen.
de drijvende kracht achter deze innovatie en
op nieuwe branches waar de vernieuwende
geeft hiermee een signaal af dat we
dienstverlening van de Conservator Group goed
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
veiligheid, gezondheid,
milieu & kwaliteit
10
ongeval zonder verzuim
7
7
6
5
5
5
4
5
5
5
4
3
3
2
1
OLC
2010
SIO
2011
Zuid
VEILIGHEID
GEZONDHEID
Op 31 december hebben wij als de
In 2012 is het zeer uitgebreide Preventief
Conservator Group een totaal van 600
Medisch Onderzoek (PMO) afgerond bij al onze
ongevalsvrije dagen bereikt. Dit goede resultaat
medewerkers. Naar aanleiding van deze PMO
is mede het gevolg van het aanbieden van
onderzoeksresultaten, waarin wij als
aangepast werk en medische zorg in
organisatie inzicht hebben gekregen in het
samenspraak met de medewerker en onze
totaalbeeld van de gezondheid en bevlogenheid
Arbodienst 365, waardoor medewerkers niet
van onze medewerkers, zullen wij een duurzaam
verzuimen en weer snel zijn gere-integreerd
inzetbaarheidsplan opstellen voor de komende
in hun normale werk. Het aantal van
jaren. Gezondheid en leefstijl zullen hier een
15 ongevallen zonder verzuim is op het zelfde
belangrijke factor in zijn.
niveau gebleven als het jaar 2011. Het aantal
2012
bijna ongeval/gevaarlijke situatie
meldingen van bijna-ongevallen is gestegen met
Tijdens een van de revisiestops bij onze
6 ten opzichte van 2011.
opdrachtgever AEB heeft de Conservator
Group diverse gezondheidsthema’s gelanceerd.
30
25
20
15
10
5
2
5
8
6
1
SIO
4
2011
Zuid
www.conservatorgroup.com
10
2
2010
OLC
10
12
In 2012 is er voor Online Cleaning een
Deze trend zijn wij reeds in 2011 gestart,
zogenaamd Safe System Of Work (SSOW)
destijds bij ATTERO, en zullen wij de komende
opgesteld in samenwerking met Lloyds UK.
jaren voortzetten. Dit om zodoende naast
Door middel van dit SSOW werken alle Online
veiligheid ook de zorg om de gezondheid van
Cleaning medewerkers wereldwijd op eenzelfde,
onze medewerkers, opdrachtgevers en derden
nog veiligere en verantwoorde manier.
te verduurzamen.
2012
Beheer
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
11
12
MILIEU
In 2012 heeft er één milieu-incident
ZORG: “MORE THAN
INDUSTRIAL CLEANING”
plaatsgevonden. Dit betrof een kleinschalige
De zorg om Veiligheid, Gezondheid, Milieu en
spill van vliegas welke direct is opgeruimd
Kwaliteit gaat voor de SHEQ afdeling verder
waardoor er geen milieuschade is opgetreden.
dan alleen de zorg voor onze eigen
De zorg voor het milieu met betrekking tot ons
medewerkers en derden. Door zitting te
wagenpark heeft geresulteerd in verdere
hebben in verschillende (branche)organisaties,
verduurzaming door de aanschaf van enkele
belangengroepen en overheid denken en
elektrische personenauto’s, en uitsluitend
beslissen wij mee over hoe wij ons werk en de
milieulabel A of B auto’s. Tevens zijn wij in 2012
maatschappij nog beter en duurzamer kunnen
lid geworden van de duurzaamheidskring
invullen. Twee voorbeelden hiervan zijn dat het
Barendrecht.
Ministerie van SZW en TNO de mede door ons
13
bedachte microtool voor laaggeschoold
KWALITEIT
risicovolwerk hebben overgenomen, zodat
Tijdens de externe certificeringsaudit zijn de
andere bedrijven in Nederland hiermee aan de
volgende normen getoetst: NEN-EN-ISO 9001,
slag kunnen. De Conservator Group heeft
14001, VCA** en de SBC.IR 007. Tijdens de
bovendien beleidsmatig meegedacht over de
audit is er bij de gehele Conservator Group
invulling van het alcohol- en drugsbeleid bij
geen enkele afwijking geconstateerd. Tevens is
ATTERO Nederland. Het is nu zo dat andere
in 2012 Online Cleaning UK Ltd. gecertificeerd
opdrachtgevers hier ook weer interesse in
voor NEN-EN-ISO 9001 en de SCC**.
hebben. Kortom: zorg gaat verder dan alleen bij
de Conservator Group, we doen “more than
industrial cleaning”.
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
MARTIN SCHIERECK & RONALD VAN VELUW, PRODUCTIEMANAGER & MANAGER SHE SAINT-GOBAIN ISOVER
klant aan het woord
14
“Saint-Gobain Isover is
“Een belangrijke reden om zaken te doen
In de samenwerking stelt de Conservator
wereldwijd de grootste
met de Conservator Group, is dat zij op
Group onze behoeften steeds voorop, ongeacht
producent van isolatie-
ieder moment van de dag beschikbaar
het tijdstip en de uitdaging van het werk.
materialen. Isover ontwikkelt
zijn. Als specialist in industriële reiniging,
De relatie is open, en er worden regelmatig
al ruim 70 jaar thermische,
beschikken ze daarnaast over goed geschoolde
verbetervoorstellen gedaan. Het resultaat is
akoestische en brandveilige
medewerkers die de opdrachten kwalitatief en
een win-win situatie gericht op de lange
isolatieoplossingen die zorgen
op tijd uitvoeren.
termijn.”
voor een comfortabele,
energie-efficiënte en
De Conservator Group doet er bovendien alles
duurzame leefomgeving.”
aan om veiligheid op het hoogste niveau te
brengen. Het personeel beschikt daarvoor over
slimme veiligheidstools en gespecialiseerd
equipment. Ook zorgen zij ervoor dat de
registratie op een goede, professionele en
zakelijke wijze plaatsvindt.
“DE CONSERVATOR GROUP
STELT ONZE BEHOEFTEN
ALS KLANT CENTRAAL.”
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
15
16
RENE VOOIJS,
PLANT ENGINEER HVC DORDRECHT
klant aan het woord
17
“HVC is een energie- en
“Diezelfde aandacht voor mens en milieu vinden
Borging van de veiligheid is aanwezig, zowel in
afvalnutsbedrijf van 48
we terug bij de Conservator Group. Daarnaast
handelen als geschrift. Registraties verlopen
aandeelhoudende gemeenten
onderscheiden zij zich op onze projecten door
zeer ordentelijk en met verbetervoorstellen
en 6 waterschappen uit
veiligheid en deugdelijkheid van zowel het
wordt goed omgegaan. Het personeel is flexibel
Noord- en Zuid-Holland,
uitgevoerde werk als het ingezette materieel.
en leidinggevenden denken goed met ons mee,
Flevoland en Friesland.
De goede relatie die wij hebben opgebouwd in
zelfs wanneer dat minder inkomsten voor hen
HVC richt zich – behalve
de loop der jaren met Conservator Group levert
oplevert.
op afvalinzameling en grond-
onder andere ook het voordeel op dat er een
stoffenmanagement – sterk
grote bekendheid van onze locaties aanwezig is
Het bewijst eens te meer dat kwaliteit
op verduurzaming van de
bij het personeel. Dit komt de veiligheid weer
grotendeels afhangt van mensen. We zijn dan
energievoorziening van de
ten goede onder andere vanwege bekendheid
ook zeer tevreden over de tot op heden door de
in HVC deelnemende
met procedures en dergelijke die bij ons gelden.
Conservator Group geleverde prestaties.
overheden.”
Bovendien is hun prijsstelling in mijn optiek
altijd marktconform geweest.”
“DE CONSERVATOR GROUP
ONDERSCHEIDT ZICH DOOR HUN
FOCUS OP DUURZAAMHEID.”
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
FEMKE VAN LEEUWEN, BEDRIJFSARTS
365/ARBONED
LEVERANCIER AAN HET WOORD
18
“365/ArboNed helpt mkb-
“Bij de Conservator Group realiseert men zich
Tot slot worden de wettelijke verplichtingen met
ondernemers, multinationals,
dat een mens méér is dan alleen werknemer.
visie en enthousiasme nageleefd en overtroffen.
instellingen en overheden om
Veiligheid, gezondheid en welzijn staan bij hen
We spreken dan ook over een uiterst
het ziekteverzuim onder
dan ook op een hoog niveau. Zo krijgen de
constructieve samenwerking, met als resultaat:
werknemers aantoonbaar te
medewerkers op allerlei gebieden steun of
stabiele en vitale werknemers die optimaal en
verlagen en laag te houden.
begeleiding, en wordt hen periodiek een
veilig hun werk kunnen doen.”
Met actieve en duurzame
medisch onderzoek aangeboden.
verzuimbegeleiding en
-beheersing zorgen we ervoor
Beleidsmatig is veiligheid een speerpunt. Alleen
dat uitgevallen werknemers
een gezonde medewerker kan immers 100%
weer aan het werk gaan,
veilig werken. De Conservator Group toont haar
en blijven.”
grote betrokkenheid en interesse op dit gebied
door hier met ons over te spreken en preventief
actie te ondernemen. Ook zijn ze altijd bereid
om in actie te komen wanneer er een probleem
“DE CONSERVATOR GROUP
ZORGT ÉCHT VOOR HAAR
MEDEWERKERS.”
www.conservatorgroup.com
op individueel gebied ontstaat.
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
19
20
CHRIS SALA & THEO DE VLIEGH, ACCOUNT MANAGER &
COMMERCIEEL DIRECTEUR TRITAL SAFETY B.V.
LEVERANCIER AAN HET WOORD
“TRITAL is gespecialiseerd op
“De Conservator Group is al ruim 15 jaar klant
De Conservator Group is bovendien een bedrijf
het gebied van veiligheids-
bij ons. Dat bedrijfskleding en persoonlijke
dat graag innoveert, en op de hoogte wil
artikelen voor de offshore,
beschermingsmiddelen aan alle geldende
blijven van de nieuwste productontwikkelingen.
petrochemische contracting
veiligheidsnormen moeten voldoen, is voor hen
Dat streven naar vernieuwing, in combinatie
en persoonlijke lasveiligheid.
– net als voor vele anderen – uitgangspunt.
met gevoel voor detail en oog voor de
21
medewerkers, is een wezenlijk onderdeel van
Daarnaast leveren we ook
persoonlijke beschermings-
Daarnaast zijn ze zich er echter ook van bewust
hun bedrijfscultuur en de manier waarop zij zich
middelen aan andere
dat de medewerkers het wandelende
onderscheiden ten opzichte van de meeste van
bedrijven en sectoren waar
visitekaartje zijn van hun bedrijf. Dit is
onze klanten.”
veiligheid een belangrijk
ondermeer terug te zien in het ontwerp van de
onderwerp is.”
brandvertragende bedrijfskleding, dat door de
directie persoonlijk werd goedgekeurd.
“BIJ DE CONSERVATOR
GROUP HEBBEN ZE EEN
SCHERP OOG VOOR DETAIL.”
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
22
onze
medewerkers
23
PERSONEELSVERLOOP
en bepaalt de kwaliteit van de dienstverlening
Eind 2012 waren er bij de Conservator Group
aan de klant. Want met voldoende vakmensen
117 medewerkers in dienst. In totaal hebben
leggen wij de basis voor een gezonde toekomst.
13 mensen de organisatie verlaten. Eén
Om hier verdere invulling aan te geven, hebben
medewerker heeft gebruik gemaakt van
wij in 2012 de erkenning als leerbedrijf mogen
de VUT-regeling. In de andere gevallen heeft
ontvangen van Kenniscentrum Cosi.
1 stagiair zijn stageperiode succesvol afgerond,
zijn 3 medewerkers op eigen verzoek uit dienst
Kenniscentrum Cosi zet zich in voor de
getreden, zijn een aantal arbeidsovereenkomsten
instroom van voldoende nieuwe gekwalificeerde
voor bepaalde tijd niet verlengd en is er om
vakmensen in de sector, en heeft daarnaast
diverse redenen en in goed onderling overleg
een structuur opgezet om het kennisniveau van
van een aantal medewerkers afscheid genomen.
de huidige medewerkers in de sector steeds
personeelsverloop
Gem. aantal personeel
Aantal uit dienst
Personeelsverloop
SIO
Zuid
OLC BV/GMBH
Beheer
Totaal
44
17
32
24
117
3
2
2
6
13
6,74%
11,76%
6,25%
25,0%
11,06%
SIO
Zuid
OLC BV/GMBH
Beheer
Totaal
11,49%
3,86%
4,30%
1,64%
6,51%
SIO
Zuid
OLC BV
Totaal
71%
88%
89%
77%
verder te verbeteren.
ZIEKTEVERZUIM
Het ziekteverzuim is in 2012 licht gedaald ten
Voor het verbeteren van het kennisniveau heeft
opzichte van 2011. In 2011 bedroeg het totale
Kenniscentrum Cosi een Praktijkwerkboek en
verzuimpercentage 7,43%. In 2012 hebben we
een cursusmodule ‘Begeleiden’ ontwikkeld.
nog steeds te maken gehad met een aantal
Binnen de Conservator Group zijn 3 ervaren
langdurige ziektegevallen, welke onze bijzondere
medewerkers tot Praktijkbegeleider benoemd.
aandacht hebben.
Zij zullen een begeleidende rol naar collega’s
ziekteverzuim
Verzuimpercentage
opleidingen
krijgen en hebben inmiddels de cursusmodule
ERKENNING LEERBEDRIJF
Vakmanschap is mede bepalend voor het
‘Begeleiden’ gevolgd.
Percentage opleidingen volgens functieprofiel
succes en de reputatie van onze organisatie,
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
24
In 2013 zal bovenstaand traject verder worden
opleidingen, ook branchespecifieke en door de
uitgerold, en zullen huidige en nieuwe collega’s
Conservator Group verplicht gestelde
door de praktijkbegeleiders aan de hand van de
opleidingen opgenomen. Aan het totaal van
door het Kenniscentrum Cosi opgestelde
deze opleidingen voldoen wij gemiddeld 77%.
middelen (verder) worden opgeleid.
Echter, dit percentage is steeds in beweging.
De reden hiervoor is dat in 2012 nieuwe
OPLEIDINGEN
collega’s nog niet over alle benodigde
Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers
certificaten beschikken, er een aantal
goed op te leiden. Zo kunnen zij vakbekwaam
functiewijzigingen zijn geweest en de
hun werkzaamheden uitvoeren en bieden wij
functieprofielen zijn aangepast. Tevens geldt
hen de mogelijkheid om te groeien binnen de
voor oudere medewerkers een coulance
organisatie. Het up-to-date houden van het
regeling en wordt het cijfer ook door de
kennisniveau van de medewerkers krijgt veel
langdurig verzuimers beïnvloed. Ons streven
aandacht binnen onze organisatie. Onze
voor 2013 is om het percentage te verhogen
medewerkers voldoen aan meer dan alleen de
naar 85%. Dit willen wij bereiken door onze
wettelijke eisen die worden gesteld aan het
medewerkers de toegevoegde cursussen in het
werk dat wij uitvoeren en aan de eisen die de
functieprofiel te laten volgen en nieuwe mede-
opdrachtgever ons meegeeft.
werkers sneller bij te scholen binnen hun functie.
In 2012 is er voor B 76.000,– geïnvesteerd in
Naast de verplicht opgenomen opleidingen en
opleidingen en cursussen. Het gaat hierbij om
cursussen in het functieprofiel bieden wij onze
herhalingsopleidingen van ons operationele
medewerkers een groter aanbod aan op het
personeel en om functiegerichte opleidingen die
gebied van vakgerichte opleidingen of
de ontwikkeling van de medewerkers bevorderen.
opleidingen die de vaardigheden ondersteunen.
Zo zijn onze medewerkers breed inzetbaar
In het functieprofiel zijn voor het operationele
binnen de organisatie.
personeel, naast wettelijk verplichte
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
25
26
ROB MONTIJN
Medewerker aan het woord
27
Rob Montijn werkt al 24 jaar
“Onze afdeling bestaat uit een relatief kleine
De afgelopen jaren is door de Conservator
bij de Conservator Group. Als
groep gespecialiseerde medewerkers die actief
Group veel geïnvesteerd in opleidingen.
blasting engineer bij Online
is over de hele wereld. Ook leiden we in Europa,
We hebben ons gespecialiseerd in het reinigen
Cleaning B.V. houdt hij zich
Australië en Azië lokale mensen op in ons
van huisvuil- en energiecentrales, en bieden
tegenwoordig vooral bezig
vakgebied. Omdat we werken met explosieven
opdrachtgevers in binnen- en buitenland hierbij
met het begeleiden en
is het delen van kennis heel belangrijk.
een uitgebreid dienstenpakket. In Italië en
opleiden van medewerkers op
Bovendien moet je blindelings op elkaar kunnen
Thailand zijn in dit kader al een aantal projecten
projecten in Ierland, Thailand
vertrouwen. Onze standaard voor veiligheid en
afgerond, en zien we dat de samenwerking met
en Italië.
kwaliteit ligt dan ook bovengemiddeld hoog.
lokale bedrijven zijn vruchten begint af te
werpen. In beide landen verwachten we dan ook
zeker meer groei voor de toekomst.”
“JE MOET BLINDELINGS
OP ELKAAR KUNNEN
VERTROUWEN.”
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
HENK KOETSVELD
Medewerker aan het woord
28
29
Henk Koetsveld is sinds 1997
“Wat het verzorgen van die opleidingen betreft,
2012 was verder vooral een jaar van
in dienst bij Conservator SIO
zitten we nu nog in het voortraject. Maar ik
aanpakken, zeker wat betreft de vacupress
B.V. Naast zijn operationele
kijk er echt naar uit om nieuwe collega’s
werkzaamheden. Maar vele handen maken licht
werk als machinist, zal Henk
vakgerichte kennis en vaardigheden bij te
werk, en met positief ingestelde collega’s is het
in de nabije toekomst samen
gaan brengen. Die zijn belangrijk om de werk-
prettig werken. Ik merk dat we als bedrijf door
met twee collega’s opleidingen
zaamheden niet alleen snel en goed, maar ook
de jaren heen met name op het gebied van
gaan verzorgen voor
veilig te kunnen doen. Want alleen dan kun je na
veiligheid enorme stappen hebben gemaakt.
aankomend machinisten.
het werk weer gezond naar huis, en zijn klanten
Ook word het materiaal jaar na jaar beter en
tevreden.
wordt er enorm veel aandacht besteed aan
opleidingen. Ik ben dan ook trots op waar we
als bedrijf vandaag de dag staan.”
“HIER WERKEN
VOORAL POSITIEF
INGESTELDE MENSEN.”
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
30
RONALD SJERP
Medewerker aan het woord
31
Ronald Sjerp werkt sinds
“Een goede eerste indruk is belangrijk, zeker
Het is fijn dat ik daarbij de steun krijg van
2000 bij Conservator Beheer
richting klanten en leveranciers. Maar ook mijn
mijn collega’s. We staan voor elkaar klaar en
B.V. Als verantwoordelijke
operationele collega’s waarderen het om in
helpen elkaar om ons doel te bereiken. Bij de
persoon voor het magazijn in
representatieve kleding en met goed
Conservator Group wordt er bovendien goed
Barendrecht zorgt hij ervoor
onderhouden en schoon materieel te mogen
voor het personeel gezorgd. Ik ben dan ook
dat zowel het wagenpark als
werken. De bereidheid van de directie om hierin
heel tevreden dat ik, zeker in deze moeilijke
het equipment en de mede-
te investeren, komt het werk en de uitstraling
economische tijd, bij zo’n mooi familiebedrijf
werkers er altijd keurig
van ons bedrijf ten goede.
mag werken.”
verzorgd uitzien.
Vanuit ons magazijn leveren we alle mogelijke
materialen en materieel ten behoeve van de
projecten. Dit jaar heb ik een bijdrage mogen
leveren in de selectie en beoordeling van onze
leveranciers. Ook zet ik mij in om improductieve
uren en onnodig verbruik van materialen en
persoonlijke beschermingsmiddelen terug te
dringen.
“IK ZIE MIJN COLLEGA’S
OOK ALS KLANT.”
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
REMCO HASENACK
Medewerker aan het woord
32
Remco Hasenack is
“De zorg voor duurzame inzetbaarheid van
In 2012 hebben we een grote externe audit
sinds 2007 werkzaam bij
medewerkers is méér dan alleen de zorg voor
gehad. Met trots kan ik zeggen dat hierbij geen
Conservator Beheer B.V.
veiligheid. Onlosmakelijk hieraan verbonden zijn
enkele afwijking is geconstateerd. Ook zijn
In zijn functie als manager
ook zaken als de zorg voor gezondheid en
intussen tal van SHEQ-gerelateerde zaken
Safety, Health, Environment &
milieu, en het continu verbeteren van de
binnen het MT omgezet van beleid naar
Quality (SHEQ) heeft hij zich
kwaliteit.
praktische uitvoering. Die borging moet er
uiteindelijk voor zorgen dat iedere medewerker,
het afgelopen jaar sterk
gemaakt voor een goed
Onze zorg gaat daarbij verder dan alleen voor
ongeacht diens functie, op een veilige,
geborgd management-
onze eigen medewerkers. Zo werken we
verantwoorde en gezonde manier zijn of
zorgsysteem.
bijvoorbeeld actief samen met opdrachtgevers
haar pensioen kan halen.”
en overheden aan methoden die duurzame
inzetbaarheid van álle medewerkers moeten
bevorderen.
“WE STREVEN NAAR
DUURZAME INZETBAARHEID
VAN MEDEWERKERS.”
www.conservatorgroup.com
33
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
34
JOERI BOTH
STAGIAIR AAN HET WOORD
35
Bij de Conservator Group
“Het onderzoek was onderdeel van mijn
Mijn advies aan toekomstige stagiairs? Blijf
vinden we het belangrijk om
afstudeerstage voor de Hbo-opleiding Human
jezelf, en je zult je al snel thuis voelen bij de
scholieren de gelegenheid te
Resource Management. Ik heb er een
Conservator Group. Aarzel bovendien niet
geven praktijkervaring op te
waardevolle bijdrage mee kunnen leveren aan
om hulp te vragen bij collega’s, want je zult
doen. In 2012 liep Joeri Both
de efficiëntie en resultaatgerichtheid binnen de
ondervinden dat deze altijd voor je klaar staan.”
stage op de afdeling HRM.
Conservator Group. Daarnaast ben ik betrokken
Hij deed er onderzoek naar
geweest bij alle HRM-gerelateerde zaken.
de resultaatgerichtheid van
operationeel leidinggevenden.
Ik voelde me bij de Conservator Group
al snel thuis. De werksfeer is heel erg open,
no-nonsense en vooral klantgericht. Opvallend
vond ik de aandacht voor veiligheid op het werk.
Dat hebben ze hier goed voor elkaar.
“DE SFEER BIJ DE CONSERVATOR
GROUP IS HEEL ERG OPEN EN
NO-NONSENSE.”
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
ondernemingsraad
aan het woord
36
37
De Ondernemingsraad is
In 2012 is de Ondernemingsraad betrokken
n Investeringen: De Ondernemingsraad is
nog steeds trots dat de
geweest bij diverse beleidsonderwerpen en
betrokken geweest bij – en heeft advies
Conservator Group zich
hebben we daar onze invloed op kunnen
kunnen uitbrengen over – de aanschaf van
positief blijft ontwikkelen en
uitoefenen. Ook hebben we bij investerings-
een nieuwe elektrisch aangedreven Silovac,
zich staande houdt in de
beslissingen de gelegenheid gekregen om
een nieuwe 18 m3 vacuümunit en een
markt. Hoewel er geen
mee te denken en advies uit te brengen.
nieuwe HD-unit ingebouwd in een container.
omzetgroei is behaald
n ‘Schadevrij? Dat zijn wij!’: Deze campagne is
over 2012, is er wel
n Instemmingsverzoeken: Onze arbodienst
gestart op initiatief van de directie en het
weer geïnvesteerd in nieuw
365/ArboNed heeft medio 2012 een aantal
managementteam in samenwerking met
materieel zoals een elektrisch
verbeteringen in de verzuimbegeleiding
ons als Ondernemingsraad. De campagne
aangedreven Silovac (vacuüm
doorgevoerd aangaande het terugdringen
heeft als doel het aantal schades en de
hopper), een nieuwe 18 m
van – en de begeleiding bij – ziekteverzuim
daarbij behorende kosten voor 2013 en
vacuümunit en een nieuwe
waarmee wij als Ondernemingsraad hebben
de toekomst te reduceren.
hogedruk unit ingebouwd
ingestemd. Tevens hebben wij ingestemd
in een container.
met een vernieuwde Bedrijfsautoregeling
In het tweede kwartaal van 2013 zal de huidige
voor persoonsgebonden voertuigen.
Ondernemingsraad haar taken neerleggen en
3
vinden er OR-verkiezingen plaats waarna een
nieuwe Ondernemingsraad voor een periode
van 3 jaar zal aantreden.
“MEEDENKEN
EN ADVISEREN.”
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
38
onze blik op de toekomst
ONS DOEL VOOR 2013
39
We gaan uit van groei op de
FINANCIEEL
SHEQ
lange termijn. Onze prioriteit
n Beheersing van de cashflow
n Handhaven ongevallencijfer en
is het behouden van tevreden
n Kostenreducties
klanten en gemotiveerde
n Omzetvermeerdering
medewerkers, en daarnaast
n Implementatie rapportagesysteem ten
streven we ernaar om
behoeve van leidinggevenden
gestaag onze klanten-
terugdringen ziekteverzuim
n Implementatie ‘Schadevrij?
Dat zijn wij!’-campagne
n Handhaven veiligheids-,
kwaliteits-, en milieucertificaten
portefeuille te vergroten.
BEDRIJFSVOERING
n Behalen MVO-certificaat/zelfverklaring
Dat willen we bereiken door
n Onderscheiden in kwaliteit tegen
n Implementatie ‘Safe System of Work’
onderscheidend te zijn in
concurrerend prijsniveau
kwaliteit en tegelijkertijd een
n Verbeteren projectmarges
concurrerend prijsniveau te
n Bezettingsgraden personeel en
bieden. Financieel zal de focus
liggen op de cashflow en het
bij Online Cleaning
n Duurzaam inzetbaarheidsprogramma
voor personeel opstarten
materieel verbeteren
n Personeel opleiden conform
R&D
verbeteren van de bezettings-
opleidingsmatrix en interne
graden van personeel en het
praktijkbegeleiding door opgeleide
reinigingssysteem, speciaal
materieel, maar ook de zorg
begeleiders
voor kolencentrales
voor onze medewerkers zal
een belangrijke plaats
innemen in onze
bedrijfsvoering.
www.conservatorgroup.com
n Het vermarkten van een nieuw
n Automatiseren van afvulsysteem
ten behoeve van straalgrit
n Het in bedrijf nemen van de eerste
elektrische Silovac (vacuüm hopper)
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning
Bijdorp-Oost 1
2992 LA Barendrecht
P.O. Box 124
2990 AC Barendrecht
The Netherlands
T +31 (0)88 655 80 00
F +31 (0)88 655 80 80
www.conservatorgroup.com
jaarbericht 2012 conservator group more than industrial cleaning